Standpunt Animo StuGent - Vakbondsacties pensioenhervorming

Geen generatiestrijd, maar een sociale strijd
Animo StuGent, de socialistische studenten in Gent, steunt de vakbondsacties van donderdag 22 december 2011 n.a.v. de geplande hervormingen van het pensioenstelsel. Zowel de inhoud van de hervormingen van het pensioenstelsel als de manier waarop de federale regering deze wil doorvoeren, stoten ons evenzeer tegen de borst als bij de vakbonden.

Rechtvaardige hervormingen zijn noodzakelijk
Laat ons wel wezen: hervormingen van de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de overheidsfinanciën zijn noodzakelijk. Wij zien echter andere problemen dan de federale regering en haar minister van pensioenen Vincent Van Quickenborne (OpenVLD). Niet de werklozen, arbeiders en ouderen zijn immers het probleem: wel het systeem dat hen in zo’n zwakke positie op de arbeidsmarkt duwt. Het kan niet dat arbeiders in zware beroepen nog langer moeten werken – denk maar aan zij die sporen leggen. Het kan ook niet dat jongeren, allochtonen en ouderen maanden- tot jarenlang in de werkloosheid verkeren, ondanks een degelijk diploma en jaren werkervaring– of door racisme. Het kan ook niet dat de pensioenberekening zodanig aangepast zou worden dat mensen die tijdskrediet opnemen hiervoor afgestraft worden en zo voor voldongen feiten geplaatst worden. Het kan ook niet dat de eerste pensioenpijler niet meer versterkt wordt. Versta ons niet verkeerd: hervormingen zijn noodzakelijk. Mensen langer laten werken en minder pensioen geven, zal voor deze problemen echter weinig zoden aan de dijk brengen. Het is ook schandalig dat de regering het geld wil halen waar het niét zit, namelijk bij de werkende bevolking. Het wekt onze wrevel op dat de besparingen die deels het gevolg zijn van de economische crisis worden afgewenteld op de “gewone mens”. Wij hebben immers geen schuld aan de crisis. De tekorten in de overheidsfinanciën kunnen weggewerkt worden door sociale en rechtvaardigde maatregelen zoals een progressieve vermogensbelasting, de afschaffing van de notionele intrestaftrek en alle inkomsten gelijk belasten, dus ook intresten, aandelenwinsten, enz. In het verlengde hiervan ziet Animo StuGent ook een taks op financiële transacties en een hervorming van het erfrecht. Niemand zou langer moeten werken als die persoon dat niet meer met volle kracht kan doen. Overheidssaneringen kunnen perfect gebeuren zonder ook maar iemand overdreven te benadelen: het gaat hier louter om een debat over rechtvaardigheid en noodzakelijkheid. Voor Animo StuGent moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In deze hervorming is dat evenwicht duidelijk zoek.

Overleg en parlementaire democratie op de helling
Animo StuGent wijst dus duidelijk de huidige inhoud van de pensioenhervorming af, maar ook de snelheid waarmee in de eerste plaats minister Van Quickenborne (OpenVLD) deze wil doorvoeren. De collectieve politieke klasse houdt ons land jarenlang gegijzeld en onthouden van noodzakelijke sociale hervormingen, maar wil dan wel op een week tijd de enorme hervormingen die nu op tafel liggen overhaast doorvoeren? Het is normaal dat men nu wilt beginnen besturen, maar de huidige situatie is toch wel huilen met de pet op. Elke vorm van parlementair debat en overleg met het middenveld is onmogelijk gemaakt.

De federale regering heeft alle overleg met de sociale partners links laten liggen. Na de Tweede Wereldoorlog is het overleg met de vakbonden verankerd in onze samenleving, waardoor België een van de meest stabiele economieën van Europa werd – in tegenstelling tot wat geroepen wordt door tegenstanders van de vakbonden. De vakbonden zijn immers bij de grootste middenveldorganisaties in het land met opgeteld een goede 3,5 miljoen gesyndiceerden. Dat is een krachtige stem waar naar geluisterd moet worden.

De staking en reacties op de staking
De vakbonden beschikken over verschillende actiemiddelen om hun ongenoegen over bedrijfsbeslissingen en politieke besluitvorming duidelijk te maken. Zo is er in de eerste plaats het geïnstitutionaliseerde overleg: in privébedrijven via o.m. de ondernemingsraad, in openbare diensten via allerhande onderhandelingsgroepen en op nationaal politiek niveau met de Nationale Arbeidsraad. Dit zijn heel krachtige instrumenten die in een duidelijk wettelijk kader zijn vastgelegd: je kan de vakbonden dus niet zomaar passeren! Vakbonden kunnen hiernaast ook actie voeren door prikacties, flyers uitdelen, betogen: noem maar op. Het laatste actiemiddel is steeds de staking. Als alle overleg faalt, wordt naar dit laatste instrument gegrepen. Animo StuGent respecteert alle stakers en steunt de vakbonden in deze acties, maar vraagt opnieuw betere communicatie en organisatie door de vakbonden. Onaangekondigde stakingen in openbare diensten wekken enkel maar wrevel op en werken contraproductief. Als er duidelijk op voorhand gecommuniceerd wordt, kan iedereen zich hier zo goed mogelijk voorbereiden. Aansluitend zien we als socialistische studenten dat de komende staking van donderdag 22/12 voornamelijk zal plaatsvinden in de openbare sector en dat studenten die het openbaar vervoer gebruiken, hierdoor getroffen kunnen worden. We vragen aan de vakbonden om in de toekomst andere actievormen te durven hanteren, maar we vragen ook begrip aan de getroffen studenten voor de staking. Het is immers voor onze toekomst dat wij allen samen moeten strijden: een toekomst waarin alle lasten sociaal en rechtvaardig verdeeld worden. Wees dus niet apathisch of per definitie vijandig tegenover syndicale actie! Vorm je eigen kritische mening en loop de vele “experten”, lobbygroepen en werkgeversorganisaties niet blind achterna.

Debat over de inhoud van de actie, niet de actievorm!
Animo StuGent vraagt dan ook dringend een debat over de inhoud van de vakbondsacties, en niet zozeer over de actievorm. Wie draagt de lasten van de hervormingen? Wie draagt momenteel niet bij aan ons sociaal systeem? Laat ons daar over debatteren! We hopen dan ook dat de staking ervoor zorgt dat de federale regering opnieuw aan tafel gaat zitten met de sociale partners en samen met hen tot de noodzakelijke en rechtvaardigde hervormingen komt. We mogen immers geen konijnen voor de lichtbak zijn: blijven kijken naar de staking terwijl ondertussen onze pensioenrechten worden aangetast en het overlegmodel van tafel wordt geveegd. We steunen dan ook de acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 22 december 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful