You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI NR NP/II/0911/393/11

Katowice, dnia 16 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XIV/108/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 padziernika 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze skweru przy Urzdzie Gminy Pilchowice, w caoci jako niezgodnej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym. Uzasadnienie Przedmiotow uchwa Rada Gminy Pilchowice wprowadzia Regulamin korzystania ze skweru przy Urzdzie Gminy Pilchowice. Podstaw prawn do podjcia uchway w zakresie unormowa regulaminowych dotyczcych obiektw uytecznoci publicznej, za ktry niewtpliwie naley uzna skwer przy Urzdzie Gminy Pilchowice, stanowi przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym. Przepis ten upowania organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego do wydawania aktw prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej. Uchwaa rady gminy, bdca aktem prawa miejscowego, jest jednoczenie rdem powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektowa unormowania zawarte w aktach prawnych wyszego rzdu, bez potrzeby wpisywania do jej treci postanowie ustawowych. Za naruszenie regu poprawnego prawotwrstwa naley uzna wszelkie, zawarte w regulaminie przyjtym przez Rad Gminy Pilchowice, powtrzenia bd modyfikacje przepisw wyszego rzdu. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego wydajc akt prawa miejscowego zobowizany jest do przestrzegania zakresu upowanienia ustawowego, na ktrym opiera swoje dziaania, przy czym nie moe on regulowa spraw uregulowanych ju wczeniej przepisami aktw prawnych usytuowanych wyej w hierarchii rde prawa, okrelonej w przepisach rozdziau III Konstytucji RP. Jak stwierdzi Naczelny Sd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 28 lutego 2003 roku sygn. I SA/Lu 882/02 (publ. Finanse Komunalne Nr 4/2003) Rada gminy obowizana jest przestrzega zakresu upowanienia udzielonego jej przez ustaw w zakresie tworzenia aktw prawa miejscowego, a w tych dziaaniach nie moe wkracza w materi uregulowan ustaw. Naley podkreli, e Rada Gminy Pilchowice przekroczya zakres delegacji ustawowej wynikajcej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym, poprzez ustanowienie szeregu zakazw wynikajcych z przepisw powszechnie obowizujcego prawa, a w tym zwaszcza z przepisw, ktre ustanawiaj owe zakazy pod grob kary. I tak, za nierespektujce zakresu upowanienia ustawowego naley uzna postanowienia zawarte w pkt 3 Regulaminu stanowicego zacznik do w/w uchway ze wzgldu na fakt, e: 1) zakaz zamiecania terenu zosta uregulowany w art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeksu wykrocze (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z pn. zm.); 2) zakaz niszczenia rolinnoci i rozkopywania gruntu uregulowany zosta w art. 144 1 ustawy Kodeks wykrocze;
Id: LBYRT-OKWFJ-FTTQT-ZGZTB-ZZZJZ. Podpisany Strona 1

3) zakaz niszczenia urzdze i innych elementw zabudowy zosta uregulowany w art. 124 1 ustawy Kodeks wykrocze; 4) zakaz spoywania alkoholu sprawy zwizane ze sprzeda, podawaniem oraz spoywaniem napojw alkoholowych uregulowane zostay w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Ustawa ta w art. 14 ust. 6 upowania rad gminy do ustanowienia czasowego lub staego zakazu sprzeday, podawania, spoywania oraz wnoszenia napojw alkoholowych w innych niewymienionych w ustawie miejscach, obiektach lub na okrelonych obszarach gminy, ze wzgldu na ich charakter. Majc na uwadze powysze naley podkreli, e wprowadzenie tego rodzaju zakazw nie moe nastpowa na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzdzie gminnym. 5) zakaz prowadzenia psw bez smyczy i bez kagaca uregulowany zosta w art. 77 ustawy Kodeks wykrocze. W tym miejscu naley podkreli, i stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) rada gminy, po zasigniciu opinii pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy, ktry jest aktem prawa miejscowego. Regulamin okrela szczegowo zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy dotyczce m. in. obowizkw osb utrzymujcych zwierzta domowe, majcych na celu ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenw przeznaczonych do wsplnego uytku. 6) zakaz zakcania ciszy i naruszania porzdku zosta ju uregulowany w art. 51 1 ustawy Kodeks wykrocze; 7) zakaz palenia ognisk i grilli, z wyjtkiem zorganizowanych imprez, na ktre zostay wydane pozwolenia uregulowany zosta w art. 82 1 pkt 1 ustawy Kodeks wykrocze; 8) zakaz jazdy wszelkimi pojazdami () - ustanowienie tego zakazu nie naley do materii przedmiotowej uchway. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pn. zm.) zarzdzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych naley do starosty, natomiast zarzdzanie ruchem na drogach wewntrznych, w tym ich oznakowanie, naley do zarzdcy terenu, na ktrym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku do waciciela terenu (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.). Zarzdzanie skwerem, jako obiektem uytecznoci publicznej, naley do kompetencji wjta gminy okrelonych w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzdzie gminnym. Zatem zarzdzanie drogami wewntrznymi, naley do kompetencji wjta i nie moe by przedmiotem regulacji uchway rady gminy. Ponadto naley zaznaczy, i uchwaa okrelajca zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy gminnej - zasady i tryb korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej nie moe przewidywa kar albowiem uprawnienie do ich wprowadzenia ograniczone zostao przez ustawodawc wycznie do trybu wydawania przez rad gminy przepisw porzdkowych (ich wydanie wymagaoby bowiem przyjcia innej podstawy prawnej). Natomiast w pkt 3 przedmiotowego regulaminu Rada Gminy stwierdzia, i naruszenie postanowie regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie wykrocze. W konsekwencji stwierdzi naley, i rada podejmujc uchwa na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy, w istocie zamiecia w jej treci przepisy dotyczce odpowiedzialnoci karnej, do ktrych wydania na tej podstawie prawnej nie bya upowaniona, dla spenienia przesanek okrelonych w art. 40 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym. Z uwagi na powysze stwierdzenie niewanoci uchway Nr XIV/108/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 padziernika 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze skweru przy Urzdzie Gminy Pilchowice, w caoci, naley uzna za uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.
Id: LBYRT-OKWFJ-FTTQT-ZGZTB-ZZZJZ. Podpisany Strona 2

Otrzymuj: 1) Rada Gminy Pilchowice - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) NP/II a/a

z up. WOJEWODY LSKIEGO Dyrektor Wydziau Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak

Id: LBYRT-OKWFJ-FTTQT-ZGZTB-ZZZJZ. Podpisany

Strona 3