NDD

-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

Network for Democracy and Development
Documentation and Research Department
P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 89 267 8417.
E-mail: ndddrd@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf (098§2011)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၀၄) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ
ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို မၾကာခင္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ၃၅ ေယာက္ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက
ျပစ္ဒဏ္မ်ားေလွ်ာ့ေပါ့ကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္သည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 041211) Read More…

အေျခခံပညာမူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ပုဂၢလိကပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း
မွတ္ပံုတင္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္ၿပီး ယင္းဥပေဒထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္
ဘာသာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ၾကားပု႔ခ
ိ ်ပါက အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ၃ ႏွစ္အထိ က်ခံရမည့္အျပင္ က်ပ္ ၃
သိန္းထက္ မပိုသည့္ေငြဒဏ္မ်ားလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ (DVB 041211) Read More…

အသစ္ျပ႒ာန္းထားသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ

ဥပေဒအရ

တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္

ဦးဝင္းခ်ဳိ

အပါအဝင္ ခုႏွစ္ ဦး၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈအား အာဏာပိုင္မ်ားက ဆုိင္းငံ့ထားၿပီး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ ညႊန္ၾကား
လိုက္သည္။ (Mizzima 061211) Read More…

အသစ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းဥပေဒအရ ပဲခူး ခ်ည္မွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုႏွင့္သားေရစက္႐ံု အလုပ္သမားသမဂၢ
တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား အာဏာပိုင္မ်ားက ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီမွ ေျပာခြင့္ရ
ဦးစန္းေမာင္ကေျပာသည္။ (Mizzima 071211) Read More…

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီး၊

ခ်င္းျပည္နယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့နည္းေရး

တာ၀န္ခံဦး၀င္းထြန္းသည္

ဒီဇင္ဘာ

ဆန္းပိုင္းက ခ်င္းျပည္နယ္အထက္ပိုင္း ၿမိဳ႕အခ်ဴိ႕သို႔ေရာက္ရွိလာကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (Khonumthung 071211) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ရိွတ္ခ္

ဟာဆီနာႏွင့္

သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျပႆနာတစုံတရာမရိွေၾကာင္း သမၼတအႀကံေပး ဦးေနဇင္လတ္က ေျပာသည္။ (BBC 071211) Read More…

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားမေပးႏိုင္ရန္
အစိုးရကဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ကေျပာသည္။ (Irrawaddy 081211) Read
More…

႐ုရွားႏုိင္ငံတကၠသုိလ္မ်ားတြင္

ႏ်ဴကလီးယား

သိပၸံႏွင့္ဒံုးက်ည္ဆုိင္ရာ

ပညာရပ္မ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္

ျမန္မာအစုိးရက

ေစလႊတ္သည့္စစ္အရာရွိမ်ား ယခုခ်ိန္အထိရာခ်ီရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းမ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (Irrawaddy 091211)
Read More…

မၾကာေသးခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကဏၰသစ္ စတင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အစဥ္အလာ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္တရုပ္တို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း
ႏွင့္ မိတ္ေဆြစစ္မိတ္ေဆြမွန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္လႊြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြ ေျပာဆုိလုိက္သည္။
(RFA 091211) Read More…

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 1-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
အစိုးရ၏ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားတို႔ဆိုသည့္ စကားလုံး
အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို အျငင္းပြားေနျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံ့အေရးကို စိတ္ဝင္တစားလုပ္မည့္သူမ်ားကို ဦးစားေပးလႊတ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေန
သည္ဟု ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ေရႊးမန္းက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (BBC 091211) Read More…,
VOA…

'ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

လႊတ္ေတာ္အတြင္း

ေရာက္လာမွာကို

ႀကိဳဆုိပါတယ္'

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

ဦးေက်ာ္ဆန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားသတင္းဌာနကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္
ေတြ႔ဆုံးေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (Myanmar Times Vol.28, No.547 09-151211) Read More...

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလုံးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသြားၿပီးေနာက္ ပင္လုံညီလာခံထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ

အမ်ဳိးသားညီလာခံတစ္ရပ္ကို

ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အစိုးရကိုယ္စာလွယ္မ်ားက

ရွမ္းျပည္

ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း RCSS/SSA
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းေလာင္စိုင္းက ေျပာသည္။ (RFA 101211) Read More…
တပ္မေတာ္
(က) စစ္ဆင္ေရး

အစုိးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္ဖဲြ႔အၾကား တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း
ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ စစ္ထရပ္ကားမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NMG 091211) Read More…

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ – လြယ္ဂ်ယ္ကားလမ္း ေအာက္ဘက္ရွိ မုန္လြယ္ေက်းရြာတြင္ မေကြးအေျခစိုက္ တပ္မ ၈၈မွ တပ္ရင္း ၃၊
ခမရ ၃၁၇၊ ခမရ ၄၁၅ မွ စစ္သားမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ေက်းရြာတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာကာ ေနအိမ္ႏွစ္လုံးကို
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ (Kachinland 081211) Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ

အစိုးရတပ္မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္

ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္

ျမစ္ၾကီးနား ၿမိဳ႕ခံ

လူငယ္

၂၀

ဦးကုိ

ေပၚတာ

အျဖစ္ဖမ္းဆီးကာ ေရွ႕တန္းသုိ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး (၂) ဦးပါရွိေၾကာင္း၊ ၎အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၂ ဦးကို ညစဥ္အုပ္စုလုိက္
မုဒိန္းက်င့္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ လူငယ္တစ္ဦးကေျပာသည္။ (Kachinland 091211) Read More…
လႊတ္ေတာ္

ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္အခ်ဳိ႕က
ေျပာဆိုလုိက္ၾကသည္။ (RFA 091211) Read More…

လႊတ္ေတာ္မွ

ပထမဆုံးဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဒု-ဥကၠဌ

ဦးေဆာင္ေသာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒေရးရာႏွင့္

အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၉
ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ ယုဇနတာ၀ါတြင္ ေကာ္မရွင္ရုံးခန္းကို ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။ (DVB 091211) Read More…
အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီႏွင့္ NDF ပါတီမွ ထပ္မံခြဲထြက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ (NNDP) တို႔မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တင
ြ ္ ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက ေျပာဆုိလုိက္ၾကသည္။ (VOA 051211)
Read More…

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 2-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီက ႀက့ံဖံြ႔ပါတီ၏ ရန္ကုန္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးမႉး ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒမ်ားလႊတ္ေတာ္တြင္ မတင္သြင္းခင္က်န္ပါတီမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ေလးခ်က္
တင္ျပခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ဆပ
ံု ြဲတက္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းကေျပာသည္။ (Mizzima
061211) Read More…

လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ ေတြ႕ဆုံမည့္အေပၚ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
ပါတီကေထာက္ခံၾကိဳဆုလ
ိ ိုက္သည္။ (Khonumthung 061211) Read More…

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ ခြဲထြက္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီဥကၠ႒
ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရန္ ၄င္းတုိ႔ပါတီအေနျဖင့္
အသင့္ရိွပါသည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (DVB 061211) Read More…

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရိွ ရန္ကုန္တုိင္း လသာၿမိဳ႕နယ္မွအႏုိင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အင္အားစု NDF ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ေသာ NLD ပါတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ျပန္လည္
ေလွ်ာက္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္ဟု ေျပာသည္။ (RFA 071211) Read More…

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္

ညီအကို ႏွစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ
အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရ
သည္အထိ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတိေပးလုိက္သည္။ (Mizzima 071211) Read
More…

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္တြင္း)
(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (DVB 041211) Read
More…

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနျဖင့္ ၁၉၈၈- ၈၉ ခုႏွစ္
ပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကာလအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ စည္းေကာ္မတီႏွင့္ ရုံးခြဲမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာသည္။ (RFA 041211) Read More…

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဗားဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္
နည္းပညာတကၠသိုလ္ Virginia Tech ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ဗီဒီယိုမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုငံဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္
ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တုိက႐
္ ုိက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (RFA 051211) Read More…

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD သို႔ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါတီဝင္အျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္မွတဆင့္ ပါတီဝင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ
ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ (Mizzima 051211) Read More…

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အရ မႏၱေလးအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ခႏၱီးေထာင္ရိွ
NLD အဖြဲ႔ဝင္ ဦးညီပုႏွင့္သားျဖစ္သူ ကုိေက်ာ္သူရအတြက္ အလွဴေငြ ၃ သိန္း ၁ ေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု လက္ခံရရိွသူ
ဦးညီပု၏ သမီးျဖစ္သူ မတိုးတိုးလြင္က ေျပာသည္။ (RFA 091211) Read More…

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
အကူအညီမ်ား

ဝိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးၾကရန္ႏွင့္

စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္

ဒုကၡေရာက္ေနရသူမ်ားအတြက္ ျပည္မေနလူထုမွ

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး

ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္

လူသားခ်င္းစာနာမႈ
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး

အေနျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္တိုက္တြန္းၾကရန္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္က ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္
တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္သည္။ (RFA 091211) Read More…

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 3-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ျပန္လည္တည္ေထာင္ခြင့္ရေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ၂၁ ဦးပါ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို
နယ္ေျမခံသတင္းတပ္ဖ႔ႏ
ြဲ ွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး (စစစ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လိုက္လံစစ္ေဆးေနသည္ဟု စစ္ေဆးခံလုိက္ရသည့္ မေကြးတိုင္း
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ ေဒၚခင္ေစာေဌးက ေျပာသည္။ (DVB 091211) Read More…

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက လာမည္ၾ့ ကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က
ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းလိုက္သကဲ့သို႔ တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ခရိုင္တြင္လည္း အလားတူဖဲြ႔စည္းလိုက္
သည္။ (RFA 101211) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္

ရရွိေနသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

ဆုပ္ကိုင္ၿပီး

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄င္း၏ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရွိသည့္ ႏွစ္ (၂၀) ေျမာက္ ဂုဏ္ျပဳပဲြ
အခမ္းအနားတြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကာလိုက္သည္။ (VOA 101211) Read More…
(ခ) အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအင္အားစုမ်ား

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးအတြက္ ၂ ပတ္ၾကာ အစာငတ္ခံ
ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေဆးကုသခြင့္မေပးသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ခြင့္ျပဳျခင္းမရိွဟု
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္အဖြဲ႔က ေျပာသည္။ (BBC 041211) Read More…

၈၈

မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး

မလြတ္မခ်င္းအစိုးရမွ

က်င္းပသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
လိုက္သည္။ (Mizzima 051211) Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ရန္ကုန္ နာေရးကူညီမႈအသင္းက
သြားေရာက္ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အသင္း ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။ (BBC 061211) Read More…

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္းရံပ့ံပိုးရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ
ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရိွသည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ (DVB 061211) Read More…

လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း အတိအက် ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုး စုေဆာင္းရရိွသည့္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသာဦးေရ ၅၅၀ ခန္႔ စာရင္းကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္းသည့္အဖဲြ႔
(Signature Campaign) က အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ဦးေဆာင္စိစစ္ေနသူ ကိုတိုးေက်ာ္လိႈင္က ေျပာသည္။ (RFA
081211) Read More…

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အေပၚ ၂ဝဝ၇ ဗကသ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုတို႔က
ေထာင္ခံေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ၾကသည္။ (RFA 091211) Read More…, KIC…

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားကို လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ျမႇင့္ တင္သူမ်ားကြန္ရက္ HRDP က ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ရာ HRDP
အားတည္ေထာင္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက အစိုးရေဟာင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အစိုးရသစ္မွအေမြဆက္ခံထားဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (RFA 101211) Read More…, BBC…

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ လြန္ခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉
ရက္ေန႔က

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္

ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္

အေျခအေနေဝးေနေသး

ေၾကာင္း KIO ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးလနန္က ေျပာသည္။ (RFA 041211) Read More…

အပစ္ရပ္ၿပီးပါက ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဘက္မွ ဦးစြာေျပာ
ဆုိခဲ့မႈသည္

ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ေအာင္ျမင္မည္ဟု

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္

ထပ္မံ

ေဆြးေႏြးရန္ရိွသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF အေနျဖင့္ယူဆေၾကာင္း CNF တြဲဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ေဒါက္တာ
ေရႊခါးကေျပာသည္။ (BBC 041211) Read More…

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 4-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုင္းလူဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႔ႏွင့္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တုိ႔အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို မူအားျဖင့္
ဒီဇင္ဘ ၂ ရက္ေန႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္သည့္အေပၚ ရွမ္းျပည္သူအသုိင္းအဝိုင္းက ႀကိဳဆုိလုိက္သည္။ (DVB 041211)
Read More…

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္သည္ ညီၫႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ -UNFC ကို ၿဖိဳခြဲျခင္းနည္းဗ်ဴဟာသာျဖစ္သည္ဟု UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏုိင္ဟံသာက
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (KIC 051211) Read More…, KNG…

ကခ်င္လြတ္လပ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

KIA

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း

ေဖာက္ခြဲမႈ၊

မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္

ပစ္ခတ္

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါစြပ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈ
မရိွေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလနန္က ျငင္းဆိုလုိက္သည္။ (DVB 051211) Read More…

ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္

အပစ္ရပ္ရန္

ဒီဇင္ဘာ

ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္

သွ်မ္းျပည္

တပ္မေတာ္ကလည္း မိမိတပ္တြင္းႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားအား အလားတူထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း RCSS ေခါင္းေဆာင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကေျပာသည္။ (S.H.A.N 061211) Read More…

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ မုန္းကိုၿမိဳ႕မွ ျမန္မာအစိုးရ စစ္ဗ်ဴဟာကုန္းႏွင့္ ရဲစခန္းအား ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔
(KIA)မွ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရဲႏွင့္ အစိုးရတပ္သား စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း KIA အရာရွိမ်ားက
ေျပာသည္။ (KNG 061211) Read More…

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္နယ္အဆင့္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းတပ္ဖဲြ႔ ေခၚ RCSS/SSA
ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္၍ ထူထုအားအသိေပးခ်ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္
မ်ားကေျပာသည္။ (S.H.A.N 071211) Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္

ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔

(KIA)၏

ဒီဇင္ဘာ

ရက္ေန႔

တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္သား ၃ ဦးက်ၿပီး ၃ ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။ (KNG 071211) Read
More…

ျမန္မာအစုိးရက

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း

(KNU)

အား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း လက္တေလာမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု KNU
က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (KIC 081211) Read More…

ကခ်င္ေဒသတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္-KIA ႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္ရွိၿပီး
စစ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဦးေရလည္း ပို၍မ်ားျပားလာသည္ဟု KIA မွ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (KIC 081211) Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ၀ူေထာဘြမ္ (Wuhtau Bum) ၀န္းက်င္ ျမန္မာအစုိးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)
တို႔အၾကား တုက
ိ ္ပြဲ ၇ ရက္ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာအစုိးရတပ္မွ ၃၀၀ ေက်ာ္က်ဆံုး၍ ၂၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း KIA
အရာရွိမ်ားကေျပာသည္။ (KNG 081211) Read More…

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္ေမာ္ (ဗန္းေမာ္)ခ႐ိုင္ ေလာ့ဒန္ကုန္း (Lawdan Kadawng)တြင္ စစ္ကားႏွစ္စီးႏွင့္ ခ်ီတက္လာေသာ ျမန္မာ
အစိုးရစစ္သားမ်ားကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္ရင္း ၁ မွ ႏို၀င္လာ ၇ ရက္ေန႔က မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (KNG
081211) Read More…

ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္

မူဆယ္ေဆးရံုသုိ႔

ေရာက္ရွိလာသည့္

အရပ္သားအား

ကခ်င္ျပည္

လြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္မေတာ္

KIA

တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည္ဟု ဒီဇင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာေဖာ္ျပမႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း KIO
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးလနန္က ေျပာသည္။ (NMG 081211) Read More…

သွ်မ္းျပည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ပဏာမ
သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားမႈသည္ လက္ရိွအေျခအေနအရ အပစ္ရပ္သည့္အဆင့္တစ္ဆင့္သာရိွေနၿပီး က်န္သည့္အဆင့္မ်ား
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ဟု RCSS/SSA ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္က ေျပာသည္။ (BBC 091211) Read More…

အစိုးရစစ္တပ္မ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ရက္သတၱတစ္ပတ္ၾကာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနား - ကန္ပိုက္တီ လမ္းေပၚရွိ KIA
တပ္ရင္း ၃ လက္ ေအာက္ခံ ဝူေထာင္ဘြမ္စခန္းအား KIA တပ္ဖြဲ႔မွ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ညေနက ဆုတ္ခြာေပးလိုက္ေၾကာင္း KIA
စစ္ဘက္အသိုင္းအဝိုင္းကေျပာသည္။ (S.H.A.N 091211) Read More…

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 5-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္အပစ္ရပ္သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း
ေၾကာင္း

ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္

အပစ္ရပ္ခိုင္မာေရးအတြက္
RCSS/SSA

ေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာအစိုးရအေပၚတြင္သာမူတည္
ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကေျပာသည္။

(S.H.A.N 091211) Read More…

တနသၤာရီတုိင္း၊ ပေလာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ေနရာတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရစစ္တပ္အား KNU တပ္မဟာ (၄) တပ္ဖဲြ႕၏ ခ်ဳံခုိတုိက္
ခုိက္မႈေၾကာင့္ ၂ ဦးက်ဆုံး၍ ၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံရြာသားမ်ားကေျပာသည္။ (KIC 091211) Read More…

ဘားအံၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ-KPC ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း KNU ဗဟိုသစ္ေတာဌာနတာ၀န္ခံ
ပဒိုေစာအားတိုးက ေျပာသည္။ (KIC 091211) Read More…

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ဗမာတပ္ေတာ္တ႔အ
ို ၾကား

ႏို၀ဘၤာလ

၂၇

ရက္ေန႔က

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းALP တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂ ခိုင္သုခက ေျပာသည္။ (Narinjara
091211) Read More…
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္ပ)

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မေတြ႔ဘဲ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးယူၾကမည့္သေဘာ
ေတြ႔ရသည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။ (RFA
071211) Read More…

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္အျဖစ္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္
ျပည္ပအေျခစိုက္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစမ
္ ွစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ DPNS ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း DPNS
ဥကၠ႒ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္ကေျပာၾကားလိုကသ
္ ည္။ (DVB 071211) Read More…

စစ္ကိုင္းတုိင္း ဟုမၼလင္းအထက္ မုိင္ ၃၀ အကြာရိွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚတြင္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေနသည့္
ထမံသီေရကာတာ စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေရာက္ ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျမန္မာ့အေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက
နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ (RFA 081211) Read More…, BBC…

ႏိုင္ငံတကာ
(က) ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

တုိင္းရင္းသားေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ အရပ္သားအစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳသင့္
ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္ အုိေဟးကြင္တားနားက ေျပာဆိလ
ု ုိက္သည္။
(Irrawaddy 091211) Read More…

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်း နမ္ဘီးယားက စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ (VOA 091211)
Read More…

(ခ) အစိုးရ

ဘယ္လာ႐ုစ္သမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမီေခးလ္ဗြီ မီယာစညီကိုဗစ္ခ်္ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္
ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (EMG 041211) Read More…

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ အစပ်ိဳးသည့္ေျခလွမ္းမ်ား ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔စစ္မွန္သည့္ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားရိွလာရန္

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာက်န္ရိွေနေသးေၾကာင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး

ဟီလာရီကလင္တန္က

ထပ္မံေျပာဆုိလုိက္သည္။ (VOA 051211) Read More…

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 6-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံအလုပ္သမားထုတစ္ရပ္လံုးကို အကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဥပေဒကို ျပဌာန္း
လိုက္ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အီတလီ
အလုပ္သမားေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ ICWTU ကိုယ္စားလွယ္ မစၥ စီစီလီယာ ဘရိတ္ကီက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (VOA 061211) Read More…

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ

႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အေထာက္အထားမဲ့

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေရးကို

အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ဟု

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာကေျပာဆိုေၾကာင္း ၎၏ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထား
သည္။ (Mizzima 081211) Read More…

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္
အာရွ

တုိးတက္ေျပာင္းလဲမ်ားရိွလာရန္

ေဒသတြင္းမဟာမိတ္ႏို္င္ငံမ်ား၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရႏုိင္ရန္အတြက္

၃ ႏိုင္ငံခရီး စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား

ႏုိင္ငံမွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနၿပီဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူကေျပာသည္။ (VOA 081211) Read
More…, BBC…

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္လုံ႐ုန္ခ႐ိုင္ လာရိန္းေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံေနေသာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ရန္
တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္က ေျပာၾကားလာခဲ့သည္ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ဒုကၡသည္
ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 091211) Read More…, KNG…

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက အားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီကို ေရွးရႈသည့္
လိုက္ေလ်ာမႈအသြင္မ်ား ေတြ႔ျမင္လာေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ Yudhoyono က ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီ
ဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုလုိက္သည္။ (RFA 091211) Read More…

(ဂ) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာက္အပံ့အဖြဲ ့ NED အႀကီးတန္း
ညႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Brian Joseph က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တို႔ကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္ဟု ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 061211) Read
More…

ဗာတီကန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး Benedict ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Martino သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီ၏ အမွာစကား လက္ေဆာင္ကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ (RFA 081211) Read More…, VOA…

End of report/ Saturday, December 10, 2011

'Drdkua&pDESifhzGH‹òzd;wdk;wufa&;tiftm;pk/ rSwfwrf;wifESifhokawoeXmerS xkwfa0jzef‹csdonf?
Documentation and Research Department (NDD)

2011-'DZifbmv

wpfywftwGif;jrefrmhEdkifiHa&;owif;tusOf;csKyf

pmrsufESm - 7-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful