ČOVEK

POREKLO I BUDUĆNOST

Dr sci. Ljubiša Stojanović

SADRŽAJ Predgovor autora.................................................................................... Glava I NASTANAK I SADRŽAJ KOSMOSA
Potencijal i Stvaralac.................................................................................................. Stvaranje energija....................................................................................................... Nastanak mrtve materije............................................................................................ Nastanak nematerijalnih živih bića............................................................................ Nastanak materijalnih živih bića................................................................................

Glava II NASTANAK PLANETE ZEMLJE I ŽIVOG SVETA NA NJOJ
Kako je postala planeta Zemlja?................................................................................ Pojava života na Zemlji............................................................................................. Razvoj životinja i biljaka na Zemlji...........................................................................

Glava III ČOVEK
Pojava i razvoj čoveka............................................................................................... Svetleće telo............................................................................................................... Prosvetljenje............................................................................................................... Mesta moći................................................................................................................. Odvajanje od prirode.................................................................................................. Nastanak negativnih misli.......................................................................................... Razvoj ljudske zajednice............................................................................................

Poreklo govora........................................................................................................... Ubrzani razvoj domaćih životinja i biljaka................................................................ Ljudske zablude o kosmosu....................................................................................... Nematerijalna živa bića.............................................................................................. Posete vanzemaljaca..................................................................................................

Glava IV IDEALNI POREDAK – BUDUĆNOST LJUDSKE CIVILIZACIJE
Prva i druga faza razvoja čoveka............................................................................... Produženje ljudskog veka.......................................................................................... Tempo razvoja ljudske civilizacije............................................................................ Četiri varijante razvoja civilizacije............................................................................ Idealni poredak........................................................................................................... Idealni poredak je genetski predvi en....................................................................... Ljudska predstava o sreći i Idealni poredak............................................................... Idealni poredak – ništa novo u kosmosu.................................................................... Najvažnija promena – stabilizacija nervnog sistema................................................. Ogromne promene u kvalitetu života ljudi................................................................ Postepeno vraćanje prirodi......................................................................................... Razlike izme u Idealnog poretka i prethodnih.......................................................... Zašto će doći kraj ljudske civilizacije?......................................................................

Recenzija (Vuk Stambolović)...................................................................................

Predgovor autora
Sve informacije iznete u ovoj knjizi dobio sam u dubokoj meditaciji. One predstavljaju sveta znanja do kojih ljudi nikada neće moći da dodju, bez obzira na razvoj nauke i društva uopšte, jer su ona sa druge strane barijere preko koje ljudi ne mogu. Ipak, do njih će biti moguće doći ukoliko duhovne, superinteligentne energije kosmosa odluče da ih prenesu ljudima. One to rade preko osoba koje su, prema njihovim kriterijumima na visokom duhovnom nivou, a ove su dužne da ta znanja prenesu ostalim ljudima. Postavlja se pitanje: Kako se tačnost ovih informacija može proveriti? To nije moguće direktno izvesti, kao što se ne može proveriti ni da li Bog postoji. Ipak, postoji indirektan način provere. On se sastoji u tome da ako je jedan deo informacija, primljen iz istog izvora i na isti način, bilo moguće proveriti i ako su sve bile tačne, onda se može pretpostaviti da su i ostale informacije koje su takve prirode da se ne mogu proveriti tako e tačne. A, takvih potvr enih informacija, je bilo! Mada je centralna tema knjige čovek, ona prenosi i sveta znanja o vremenu daleko pre njegove pojave: još od pre nastanka kosmosa, pa preko beskonačno dugog perioda njegovog stvaranja kroz nastanak energija, mrtve materije, živih bića, nematerijalnih i materijalnih, stvaranje planete Zemlje i živog sveta na njoj da bi se konačno, stiglo do perioda od pre pet miliona godina i pojave našeg pretka. Sveta znanja, govore o tome da je našeg pretka, kao i ostala originalna živa bića u kosmosu stvorila energija Hristovog stabla, a zatim se, kroz celu istoriju ljudske civilizacije brinula o našem razvoju kako bi on bio što bliži onome što je ona zamislila i što je ugradila u naše gene. Ova energija svoje ime nije dobila zato što pripada Isusu Hristu, nego zato što je ona vodila Isusa na njegovom svetom putu. Mada je energija Hristovog stabla vršila više mutacija na našim precima kako bi ih bolje prilagodila uslovima života i time spasla od izumiranja cele rase, ipak im je najveća šansa pružena pre oko 144 000 godina, pripajanjem ljudskoj auri embriona svetlećih tela. Time je započela sveta misija ljudske rase, koju joj je Stvaralac poverio-odgoj jedne generacije svetlećih tela. To je dovelo do enormno bržeg razvoja čoveka u odnosu na druge životinje na Zemlji. Me utim, paralelno sa brzim razvojem inteligencije i kreativnosti došlo je i do nekih negativnih pojava koje su dovele do pogrešnog načina razmišljanja ljudi čiji su negativni efekti sve više kočili naš razvoj da bi se konačno, danas našli u situaciji koja je bremenita nizom najtežih problema za koje nauka i celo društvo nemaju rešenja. To su, pre svega: glad koja odnosi godišnje 8 miliona života, od kojih su mnogi dečiji, nepremostiv jaz izme u bogatih i siromašnih, krajnja beda jednog dela čovečanstva, opasnost od izbijanja ratova, čak i svetskih, pri čemu bi upotreba nuklearnog oružja mogla dovesti do uništenja najvećeg dela čovečanstva, pa i same planete. Istovremeno, postoji i pozitivna “strana medalje“, jer genetski razvoj čoveka uskoro stiže do velike prekretnice: ulaska u drugu fazu čoveka u kojoj se pored leve

Duhovne energije ne očekuju u ovom poslu nikakvu pomoć od ljudi. pri čemu će je svi i siromašni i bogati dobijati. jer da su hteli da ove probleme reše. Isto važi i za veličinu kosmosa. stvorio se kod Potencijala utisak da je neophodno proširiti sadržaj samog sebe kako bi se te mogućnosti koje on ima realizovale. a da je pre njegovog nastanka.uključuje u rad i desna polovina mozga što će mu omogućiti dostizanje neverovatnog duhovnog. ostvario. ali je nemerljiv realnim jedinicama za dužinu. Glava I NASTANAK I SADRŽAJ KOSMOSA POTENCIJAL I STVARALAC Ljudi kažu da kosmos nema kraja i da postoji oduvek. bilo nekog početka ili vremena kada kosmosa nije bilo? To vreme je postojalo. Zbog toga se od tog vremena on zove Stvaralac. koji ima svoj kraj. nazovimo ga Potencijal. ljudska civilizacija će se postepeno ugasiti. Potencijal je završio svoj potencijalni period i započeo stvaralački period svog postojanja. ali je ono beskonačno daleko i ne može se izmeriti nikakvim realinim vremenskim jedinicama. jer su od njega počela sva stvaranje ili sve kreacije u kosmosu. intelektualnog i kreativnog nivoa. Prva kreacija Potencijala je bilo Jedinstveno energetsko polje kome je preneo ogromne moći za razvijanje velikog broja energija. Pri tome se ovo blagostanje svih neće postići oduzimanjem od bogatih i davajem siromašnima. čije je embrione stvarao sam Potencijal. na istom mestu postojalo jedno neizmerno veliko energetsko polje. Da li je. za ovo se ljudima postavlja nezaobilazni uslov: okrenuti se od materijalnog ka duhovnom. Me utim. naravno pod uslovom da pre toga ne do e do samoubistva ljudske civilizacije. zadatka koji je pred nas Stvaralac postavio i zbog koga smo i ubrzano razvijani. kreirao. Hristova i druge duhovne energije su svesnije ovih opasnosti od nas samih i ponovo pokreću akciju za spas čovečanstva u obliku Idealnog društvenog ure enja koje bi uklonilo sve ove probleme i ljudsku rasu usmerilo putem mira i opšteg blagostanja koje će trajati sve do realizacije naše svete misije i do ostvarenja svih razvojnih mogućnosti koje je energija Hristovog stabla ugradila u naše gene. Blagostanje će biti ostvareno kroz materijalnu pomoć kosmosa ljudima. Ostvarenjem svete misije. ljudi bi to već davno uradili. Zahvaljujući svojoj neizmernoj inteligenciji i moći da postigne sve što želi. ipak. . Stvorivši Jedinstveno polje. Vreme nastanka tog Potencijala je približno toliko daleko od početka stvaranje kosmosa koliko je on daleko od današnjeg dana. odnosno kako bi jedan deo svojih neizmernih mogućnosti pretvorio. To znači da je postojalo vreme kada kosmosa nije bilo.

razmnožavaju. ima ih od potpuno neinteligentnih. postoje i neke koje su od životne važnosti za ljude. dok ostale dve trećine čini kosmos. su energija Hristovog stable i energija Svetog duha. Oko jedne trećine energetskog polja Potencijala predstavlja njegovo jezgro. ceo kosmos nalazi u njemu. Energetsko polje Potencijala ima oblik jajeta. da bi se zatim ponovo širile obuhvatajući celo prostranstvo kosmosa. njegov najstariji deo iz kojeg se postepeno razvio ceo Potencijal. Ona je za ljude bitna zato što stvara mrtvu materiju i što aktivno podržava energiju Hrista i Životni talas u nastojanju da kroz oživotvorenje mrtve materije stvori živa bića. Životni talas je. odnosno Životni talas koji ona emituje stvorili su bezbroj živih bića u kosmosu. sva živa bića u celom kosmosu bi izumrla. Tokom beskonačno dugog vremena stvaranja kosmosa Stvaralac je stvorio gotovo neizmeran broj energija od kojih svaka ima svoju svrhu. Pored mnogobrojnih važnih funkcija koje Hristovo stablo ima u kosmosu. prilago avaju uslovima okoline i menjaju.Me utim. pa do neizmerno velikih čija se polja prostiru po celom kosmosu i postoje u svakoj njegovoj tački. Energija Hristovog stabla se sastoji od nekoliko stotina nezavisnih energija od kojih svaka ima svoju namenu i karakteristike. Energija ima od najmanjih. Druga po značaju je energija Svetog duha. budu bezbedni kako ne bi nečijom greškom došlo do kataklizmi i uništenja velikog broja životinjskih i biljnih vrsta. Hristova energija emituje energetski talas koji se zove Životni talas i koji se prostire po celom kosmosu. realizator života i sredstvo koje ga neprekidno održava. ne učestvujući u kreiranju Kosmosa. Hristova energija ima obavezu da vodi brigu o planetama i drugim prostorima u kosmosu u kojima borave živa bića. Naime. STVARANJE ENERGIJA Stvaralac je sve energije stvarao unutar svog energetskog polja. na kojima je nastanjen život. pa do superinteligentnih. Pri tome je ona neprekidno podvrgnuta delovanju Životnog talasa. Ako bi Životni talas prestao da se prostire. Ovo jezgro je nastavilo da razvija Potencijal. U njega nemaju pristup ni energije ni materija kosmosa. Hristova energija. stoga. pa se. Ove energije se u jednom delu kosmosa sakupljaju u snop sličan lijanama. Životni talas nosi u sebi programe koji omogućavaju aktiviranje života u mrtvoj materiji. Nijedna od energija kosmosa nije u stanju da učini bilo šta sa čime Stvaralac nije saglasan. prostirući se menja svoju frekvenciju idući od 2. ulogu i značaj za ukupno funkcionisanje celog kosmosa.6 do 26 Hz. dakle. . kroz svaku njegovu tačku. Ta briga se sastoji u neprekidnom bdenju da ovi sistemi. Na taj način od mrtve materije nastaju živa bića koja mogu da se razvijaju. aktivator. Sve kosmičke energije gaje vrhunsko poštovanje prema jezgru Potencijala. posle Stvaraočeve. pri čemu jezgro zauzima širi deo jajeta. Ovaj talas. nije ceo Potencijal prešao u stanje Stvaraoca. Isto tako. pa i samih planeta. čiju inteligenciju ljudi nisu u stanju ni da zamisle. koje su se isprepletale. Dve najznačajnije energije u kosmosu.

Ovako ograničeni zadaci nisu omogućavali brzi razvoj inteligencije i kreativnosti. Ona su bila nematerijalna. materija ostaje večito vezana za energije majke. predstavljao rad na očuvanju nekih energetskih tokova. Me utim. od kojih je postala. Iako je najveći deo materije stvoren u kosmosu slučajno. ali je . nego im je životni program bio unapred zacrtan. dakle svet energija. a da to već nije bilo doneto u talasima životne enrgije.NASTANAK MRTVE MATERIJE Tokom razvoja kosmosa jedna od pojava. po pravilu. a kasnije i velikih materijlanih oblika kao što su zvezde i planete koji. Materija izgleda kao čvorovi na nekom mekom energetskom kanapu. One su i po sadržaju i po prostranstvu njegov neuporedivo najvažniji deo. S tim ciljem stvoren je Životni talas koji emituje Hristova energija. zbog svojih malih dimenzija i suptilnosti. Ova bića su zajednički stvorile energija Hristovog stabla i energija Svetog duha uz odobrenje Stvaraoca. Odabrana je posebna energija iz sastava energije Svetog duha koja je imala karakteristiku da se može lako menjati i prilago avati. Pri tome. Naime. nego predstavlja zgusnuti deo dveju energija. kakve danas nisu poznate. Ništa se nije moglo desiti u životu ovih bića. Zbog toga je ova energija za zgušnjavanje bila prisutna u svim delovima kosmosa kako bi bila u stanju da na ove promene blagovremeno reaguje. nisu mogli biti obra ivani ozbiljnijim energetskim kompleksima. prilikom širenja dva energetska polja od kojih je jedno energija Svetog duha. koja se odnosi na spontano širenje energetskih polja čime je došlo do odstupanja od njihovih dimenzija i intenziteta koje je Stvaralac definisao. NASTANAK NEMATERIJALNIH ŽIVIH BIĆA Prva živa bića u kosmosu nastala su u prvoj petini veka kosmosa. ali na isti način. a kasnije i molekula. da bi se kasnije formirale sve krupnije čestice što je postepeno dovelo do stvaranja atoma. došlo je do mešanja energija. a samo se ponegde nalazi po neko zrnce materije. došlo je do snažnog zgušnjavanja ovih energija tako da je od njih nastala materija. povremeno se javlja potreba za odre enom materijom koja je stvarana svesno. stvorena su da izvrše odre ene zadatke. dakle ne postoji kao posebna celina. koje im je Hristova energija ugradila u njihov program. kako se on ne bi ugasio. tako da su na jednom prostoru oba polja bila istovremeno zastupljena. naterala je Stvaraoca da stvori posebnu energiju čiji je zadatak da spreči ovo rasplinjavanje energetskih polja i vrati ih u njihove dimenzionalne i intenzivne okvire. razmnožavaju i dostignuu svoj predvi eni sadržaj i funkciju. od kojih je jedna uvek energija Svetog duha. maker ono bilo “veliko” kao zvezda. koja su bila u neposrednoj blizini. a druga neka odre ena energija. dakle ne svaka. nego su se sastojala od energije. Da bi takva energija funkcionisala kao živo biće. što znači da nisu imala materijalno telo. Nastanak nematerijalnih bića je imao tačno odre enu svrhu i namenu. Materija. a koji je ovim nematerijalnim bićima omogućavao da nastanu. Njihov zadatak je. bilo je neophodno da primi odre eni životni program i da je neprekidno podržava energija koja sadrži taj program. sasvim slučajno. Kosmos je. a posedovala je i odre en nivo inteligencije. Ova bića nisu imala slobodnu volju. Delovanjem energije za zgušnjavanje polja došlo je do pojave koja nije bila predvi ena. Ona je u prvo vreme bila sastavljena od izuzetno sitnih čestica materije. razvijaju se.

zbog svog nivoa razvoja. Stvaraju se u tačno odre enom broju. uspeli da se menjaju prilago avajući se novonastalim situacijama na toj planeti. oko trećine veka kosmosa. Koristeći za hranu obilje korisnih gasova koji su okruživali ovu planetu. 600. Za taj zadatak su najneophodnija bila živa bića čiji bi izumrli ostaci činili zaštitni pokrivač na površini planete koji bi je dalje štitio od raspadanja. Danas postoji više milijardi rasa nematerijalnih bića u kosmosu. čiju granicu ne mogu preći. bilo je neophodno ugraditi elemente koji bi zaustavili ovaj proces. ali ni ovo povećanje nije dovoljno. koga emituje energija Hristovog stabla. posle vrlo kratkog vremena od nastanka i vrlo kratak životni vek koji se praktično završavao na onom mestu na kome je i nastao. pa i u atmosferi planete Zemlje. stvorila sa sličnim zadacima druge. U poslednje vreme neke od ovih rasa. U tom cilju je energija Hrista stvorila poseban program za ove jednostavne mikroorganizme koji je predstavljao veliki skok u odnosu na sve do tada nastale. na različitim delovima kosmosa. koja su se vrlo sporo razvijala. po nekoliko hiljada godina. ali se to u odnosu na vek kosmosa izražava vrlo malim razmakom. Kod složenijih zadataka vršena . Hristova energija je posle ovih mikroorganizama. ali izuzetno visokog razvoja inteligencije. nazovimo ih rasa nematerijalnih živih bića. Zadatak im je da koriguju odstupanja od programa u atmosferi Zemlje. dovelo do vrlo sporog. za šta je često bilo potrebno i više milijardi godina. a njihovi posmrtni ostaci su se prosto lepili na površini planete. Ima ih po celom kosmosu. a zatim ga neprekidno održavali u takvom stanju. u skladu sa potrebom i žive mnogo duže od materijalnih. U prvo vreme je živa materija predstavljala izuzetno jednostavna živa bića. NASTANAK MATERIJALNIH ŽIVIH BIĆA Stvaralac je posle stvaranje mrtve materije došao do zaključka. Nagli skok u razvoju ovih bića došao je u jednom momentu zbog potrebe za održavanjem statusa kvo na jednoj od planeta koja je predstavljala u to vreme značajan proizvod u materijalnoj sferi. oni su posedovali dve osobine: izuzetno brzo razmnožavanje deobom na nekoliko delova.000 na 1.000 što im je i odobreno. Nedavno su tražili od Hristove energije odobrenje za povećanje broja ovih bića. Od tog broja oko 50 miliona rasa ima nivo superinteligencije. neuporedivo jednostavnija od virusa.izuzetno dugo vreme postojanja kod ovih.200. Ovako nastali mikroorganizmi relativno brzo su. Bez obzira na njihovu malu dimenziju. Da bi se sačuvala stabilnost površine planete. ovi mikroorganizmi su se brzo razmnožavali. zbog sve većih problema koje rešavaju. Nematerijalna bića su nastala mnogo ranije od materijalnih. zbog izuzetne specifičnosti svojih zadataka dobijaju ograničenu slobodnu volju. Stoga materijalna živa bića predstavljaju kombinaciju procesa nastanka mrtve materije uz dodatnu inteligentnu energiju koja potiče od energije Svetog duha i delovanje na ovu tvorevinu Životnim talasom. stvarajući tanak zaštitni sloj od daljeg raspadanja stena. Relativno brzo. Zadatak ovih materijalnih bića bio je da zaustave degradiranje mrtve materije na toj planeti zbog neprekidnog raslojavanja čvrste materije sa površine planete koja se razlagala na svoje sastavne delove koji su bili gasovite prirode. da bi trebalo materiju oživotvoriti i dati joj one iste mogućnosti koje je energija već dobila.

000 godina. kroz dugi period. od tog vremena pa do danas je praktično beskonačno dugo vreme. ceo razvoj čoveka na Zemlji ne traje ni jedan tren. pa do 1000 metara. Tako su materijalna živa bića na polovini prečnika kosmosa. u centru kosmosa su oko polovine veka kosmosa dostigla nivo razvoja približno čovekovom. jer su imala problem sa promenom tela. došlo do stvaranja novih.je selekcija i ukrštanje mikroorganizama radi zadovoljavanja novonastalih potreba. preduslov za dostizanje visokog razvoja pojedinca i civilizacije jeste da telo bude veće od jednog metra kako bi oko njega bilo moguće formirati auru koja bi imala uslova za ozbiljniji razvoj.000 do 10 na 27 stepeni. došlo do stvaranja većeg broja vrsta mikroorganizama koji su dobijali sve veće dimenzije. Materijalna živa bića su se razvijala neuporedivo sporije od nematerijalnih. ali je njihov razvoj bio vrlo spor. To znači da u ovom perifernom delu kosmosa. Neke od tih civilizacija premašuju inteligenciju više od polovine rasa nematerijalnih bića. Prva materijalna živa bića u kosmosu počela su da se razvijaju u samom centru kosmosa kako bi bila pod što većom kontrolom i dobijala što veću pomoć u razvoju. Postepeno se iz ovih mikroorganizama počeo razvijati ostali biljni i životinjski svet kosmosa. ali su se ona pod različitih životnim uslovima na svojim planetama i ostalim staništima postepeno menjala i udaljavala da bi danas. U odnosu na to. a oko 90% veka kosmosa neke od ovih rasa su dostigle najviši nivo za materijalna živa bića. Stoga je nivo razvoja ljudi vrlo skroman i upravo u skladu sa dužinom razvoja. Životni vek im je od jednog trena pa do 100. Posle tog perioda su se i u spoljnoj polovini kosmosa pojavila razvijenija materijalna živa bića koja su oko 80% veka kosmosa ne samo prestigla nivo razvoja čoveka. sa zajedničkom svesti. Njihova tela su se menjala pri promeni životnih uslova. Inteligencija im se kreće od nikakve. složenijih organizama čiji je cilj postojanja bio da obavljaju odre eni zadatak. Znači da je posle dugog vremena. Tih 10%. tela veća od 2 metra nisu imala uticaj na duhovni razvoj. što je znatno usporavalo intelektualni i duhovni razvoj. Hristova energija će Životni talas i ubuduće menjati u skladu sa potrebama Stvaraoca na novim sadržajima u okviru materijalnih živih bića. Po veličini ih ima od manjih od virusa. Me utim. posle praktično beskonačno . Od prvog materijalnog živog bića. kao najzaostalijem. nego i dostigla nivo zajedničke svesti. u kome su postojala samo bića koja su bila neuporedivo jednostavnija od bilo kog mikroorganizma. Da bi se živi materijalni svet razvijao moralo je doći do promene u Životnom talasu. Ona su se postepeno širila od centra prema periferiji. Sva materijalna bića u kosmosu nastala su kao rezultat jedne ideje Hristove energije. pa do vrlo visoke. Broj jedinki u okviru rasa se kreće od 10. Najbliža visoko razvijena civilizacija zove se Proni i nastanjena je na jednoj od udaljenih planeta zvezde Sirijus. pa sve do danas Životni talas se postepeno menjao upotpunjavajući svoj sadržaj i način delovanja sa potrebama dotadašnjeg materijalnog živog sveta i novim elementima za stvaranje nivih materijalnih živih vrsta. Pored toga. Ova bića. već beskonačno dugo vreme postoje materijalna živa bića sa do sada najvišim postignutim nivoom razvoja. Na taj način je postepeno. Materijalna živa bića su uglavnom nastanjena na planetama u životnim uslovima koji se mogu znatno razlikovati od onih na planeti Zemlji. nivo razvoja čoveka dostigla u vreme 75% veka kosmosa.

Onda je prolaskom velike komete kroz taj oblak prašine bila povučena i uključena u kometu. prolazeći veoma blizu njega. biva privučena njegovom masom i samo zahvaljuući veikoj brzini kojom se kretala nije se sudarila sa njim. Potom je uplovila u more meteora sa kojima je zajedno plovila 400 miliona godina. koje se zagrevalo pod pritiskom spoljašnjeg sloja. Samo je jedna osoba. već je. niti je bilo savremenika kojima je mogao preneti to svoje znanje. došlo do povećanja prečnika za tri do četiri procenta. veća masa postala je privlačnija za okolne čestice. Sloj Zemlje nastao u moru meteora. noseći sa sobom jedan deo repa komete. Usled povećane težine i privučena nekim drugim nebeskim telima. prepun je šupljina u . pa zbog toga pravi veliku elipsu. nemaju nikakve sličnosti. Prečnik Zemlje. koji se nalazi na dubini od 100 do 400 km ispod površine. postepeno zaostajala za kometom. kao sastavni deo njenog repa. dok je unutrašnjost bila dosta hladna. narastao je dodatnim prilivom materijala samo za jedan procenat. U tom periodu dostigla je 95% sadašnjeg prečnika zbog pada meteora privučenih njenom gravitacijom. Ona konačno biva zarobljena Sunčevom gravitacijom. postoji i u živom svetu planete Zemlje s tim što su razlike u kosmosu enormno veće. Na tom putu prolazi blizu Sunca. Zatim ta elipsa postaje sve manja. pa su i one nastavile da se lepe.vremena. te razlike postale tako velike da neka živa bića sa različitih regiona kosmosa. koje se zagrevalo pod pritiskom spoljašnjeg sloja. a onda pod uticajem jednog većeg nebeskog tela polako skrenula sa pravca komete. spoznala prirodu nastanka planete Zemlje. pa je ono sa njim otišlo u grob. ta nova. privukla odre eni deo usijanih gasova koji su je obavili. To isto. vraćajući se ponovo pored Sunca posle 200 godina. na taj način. na isti način kao u oblaku prašine. počele da lepe nove. Zatim je. Zemlja je nastala tako što su se na neku česticu u svemiru. postepeno napušta more meteora i usmerava se u pravcu kojim plovi desetak miliona godina. da bi se konačno u poslednjih 40 miliona godina ustalila na ovom nivou na kome je sada. bio je usijan. ali nijedna od njih nije tačna. koja se prosvetlila.000 godina u Australiji. Taj gornji sloj. samo u malom. koja se našla u jednom prostoru prepunom kosmičke prašine. tako je rasla i dalje privlačila nove čestice prašine. pre 32. od izlaska iz mora meteora do danas. narasla na jednu desetinu od svog današnjeg prečnika. Glava II NASTANAK PLANETE ZEMLJE I ŽIVOG SVETA NA NJOJ KAKO JE POSTALA PLANETA ZEMLJA? U nauci postoji više hipoteza o nastanku Zemlje. zbog svoje povećane težine. Ukupan boravak Zemlje u Sunčevom sistemu je milijardu i osamsto miliona godina. U repu komete njena masa je narasla do jedne šestine današnjeg prečnika Zemlje. Ali je zbog širenja centralnog jezgra. dobijen od komete. To je trajalo oko 300 miliona godina i Zemlja je. Tada pismenosti nije bilo.

ipak bića koja su morala biti svorena u skladu sa specifičnim uslovima planete Zemlje. pokušavajući da ih unapredi ili održi. bilo da se radi o nekoj prelaznoj formi izme u materije. veliki broj bića. čime su stvarali nove podvrste. još od prve trećine veka kosmosa i obuhvata stvaranje praktično beskonačnog broja različitih materijalnih i nematerijalnih živih bića. posle nekih promena okoline koje su pretile da ih potpuno unište. beskonačno sitno. To je istorijat nastanka planete Zemlje. To se. pre svega na četiri globalne energije. pa ih je ona odatle i prenela na Zemlju. POJAVA ŽIVOTA NA ZEMLJI Duhovne energije imaju jednu izuzetnu mogućnost koja se sastoji u tome da mogu po svojoj želji da stvore odre ene životne oblike. nauka nije u stanju da ove elemente proveri do detalja. osim neke gra e organizma i specifičnih osobina. a od njih svakako ekstremne mogućnosti u odnosu na ostale. jer nisu mogla biti iskorišćena gotova živa bića sa drugih planeta. tako što će izumrli ostaci ovih sitnih živih bića prekriti površinu planete i na taj način zaustaviti raspadanje površinskih stena. s tim što su se ona usled promena životnih uslova postepeno menjala.koje se neprekidno uvlači istopljeni materijal iz središta. Zatim je Hristova energija nastavila da stvara bića koja su bila korisna u nekom procesu u kosmosu. One i dalje svakih pedesetak do sto godina stvaraju neku novu bakteriju ili . granali se. Naprotiv. pa je usled tih promena došlo do račvi i stvaranja podvrsta ili cele vrste u potpunosti gasila. ali su najnovija istraživanja već ukazala na to da se neke vrste nisu menjale. prestali da postoje. Ako se usmerimo samo na materijalna živa bića. tako da ona. nastalo je kao potreba da Hristova energija zaštiti od raspadanja površinske stene na jednoj planeti. Postepeno su se ova živa bića širila po kosmosu. Duhovne energije. Dve trećine su. Drugačiji životni uslovi na Zemlji doveli su do značajnih promena na ovim bićima. za razliku od Darvinovih pretpostavki. onda istorija njihovog nastanka izgleda ovako: Kao što smo već rekli. stvoren je gotov. Stvaranje živih bića ima izuzetno dugu istoriju. Kako je istorija živih bića na planeti Zemlji vrlo dugo. nagle promene u strukturi pojedinih vrsta. prvo materijalno živo biće. nisu završile svoj rad na Zemlji. energije i živog bića ili o živim bićima u onom smislu kako su ona ljudima poznata. imaju energija Hrista i energija Svetog duha. Šta se dešavalo na planeti Zemlji koja ljude najviše interesuje? Hristova energija je na planeti Zemlji stvorila veliki broj živih bića od kojih jedna trećina postoji u sličnom obliku i na nekim drugim planetama i staništima živih bića. nego. Oni koji nisu bili uskla eni sa okolinom nestajali su. To znači da je Hristova energija stvarala jednu po jednu vrstu živih bića na planeti Zemlji i da Darvinova teorija nije tačna u onom smislu da su sva bića nastala od nekih osnovnih. Čestito je Hritova energija stvarala mutacije. gotovo da nemaju više nikakve sličnosti sa svojom vrstom u kosmosu. neuporedivo jednostavnije od virusa. Obrušavanje i menjanje tih velikih šupljina dovodi do pojave zemljotresa i vulkana. kao zaštita ili pomoć pri nekoj pojavi kojih je u kosmosu bezbroj. Uslovi života su ih donekle menjali. račvajućih se i menjajući se sve do današnjeg dana. naravno ne odnosi na sve energije. pre svega Hristova energija. usavršavali.

tog opšteg principa u kosmosu. Kreacionisti su u pravu kad kažu da je sva originalna živa bića Bog stvorio. . ali bi ona dalje nastavila da se razvijaju prilago avajući se okolini i boreći se za svoje mesto me u živim bićima iz svoje okoline. prenela prve bakterije i viruse sa nekih drugih planeta. Sada postoje jasnije ko je u pravu: pristalice kreacionističke teorije ili Darvinisti. u drugom druga vrsta majmuna. Hristova energija je na Zemlju donela veliki broj novih bakterija i nešto virusa.5 miliona godina. Kreacionisti nisu u pravu kad kažu da su sva bića koje je Bog stvorio. u trećem pračovek. RAZVOJ ŽIVOTINJA I BILJAKA NA ZEMLJI Hristova energija koja brine o razvoju živog sveta u kosmosu je vrlo brzo posle spuštanja temperature na nekih stotinak stepeni na površini Zemlje. do razvoja vrsta koje su se značajno razlikovale i koje su se uglavnom do danas i održale. s tim što je čovek. Naravno. nivoa razvoja i raznovrsnosti živih bića. To znači da je stvaranje živih bića proces koji na planeti ne prestaje i nikad neće prestati i stoga ne treba ljude da čudi što će u nekim slučajevima i u nekom vremenu doći do zaključka da su pronašli neku novu vrstu koju do tada niko nije primetio. Darvin je u pravu da je. jer je stvoren jedan zajednički predak čoveka i majmuna. jer se to u većini slučajeva i desilo. sporim tempom. u četvrtom opet neka vrsta majmuna.mikroorganizam. što će u nekim slučajevima biti pogrešno i predstavljaće nastanak nove vrste koja će početi da se probija u cilju svog razvoja. a velike površine još vrelih stena. Delom su i jedni i drugi u pravu. kao i kod drugih životinja. kako bi se živi svet kompletirao i dopunio na još uvek vreloj površini zemlje koja nije silazila ispod 90 stepeni Celzijusa. Istovremeno. usled promene životnih uslova došlo do promene živih bića. Posle nekoliko miliona godina. prekrile su se naslagama izumrlih bakterija. osim vrlo retkih slučajeva. Znači da je moguće da Hristova energija i u naše vreme stvori neka živa bića koja bi bila na relativno visokom nivou razvoja. a delom greše! Darvin nije bio u pravu. ostala do danas neizmenjena. Dakle. smatrajući da je ona bila dovoljno spretna da se krije od pogleda ljudi. jer sva živa bića nisu nastala od jednog pra pra pretka. Stoga je i sama ideja o nastanku čoveka od čovekolikog majmuna površna. nego je Hristova energija stvorila ogroman broj originalnih živih bića. Ovi prvi naseljenici planete Zemlje su se vrlo brzo razmnožili. a zatim je došlo do račvanja u razvoju: u jednom pravcu su počeli da se razvijaju majmuni. posle milion i po godina zajedničkog pretka došlo je do račvi. a povremeno svakih nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada godina. Starost čoveka koji se odvojio i postao posebna vrsta iznosi negde oko 3. gde su postojali slični uslovi. razvoj čoveka sve do kontakta sa svetlećimtelom išao je istim. savršenija živa bića bogateći tako živi svet na Zemlji u pogledu broja. odnosno primata. za razliku od majmuna predstavljao jednu spretniju i inteligentniju varijantu grane zajedničkog pretka od ostalih grana koje predstavljaju današnji majmuni. dok je predak čoveka i majmuna nastao pre oko 5 miliona godina.

crva i drugih žvotinjica. Postepeno sa promenom klime i životnih uslova one su izumirale. Vrlo brzo posle toga. udaljavajući se polako od obale. Hristova energija je prvi put donela jednu vrstu ribice i biljke koje su rasle na dnu plitkih mora. To su bile bube koje su se hranile biljkama koje još nisu bile u dovoljnoj meri rasprostranjene po relativno vlažnom tlu planete. ali ih je Hristova energija prilagodila posebnim uslovima plitkih mora na Zemlji. Nedugo potom. . Hristova energija je u skladu sa uslovima života prenosila nove biljke i životinjske vrste i sobzirom na usporenije promene klime na Zemlji počela sve više da uključuje nove tipove biljaka i životinja koje su stvorene samo za planetu Zemlju. gde je tlo bilo vlažno. Tek desetak miliona godina kasnije pojavile su se prve životinje koje su tako e bile prenete sa drugih planeta. temperatura je sišla na približno 70 stepeni Celzijusa. Prve životinje koje su se pojavile na suvom. kada je temperatura u plitkim morima pala na 45 stepeni. Na taj način su se napajale vodom i sve više udaljavale od morske obale. Njihovi ostaci predstavljaju prve slojeve zemlje koja je plodna i čiji je sloj. Hristova energija je stvorila prvu životinju specijalno za planetu Zemlju. koje su prenete na planetu i koje su se. još par rakčića.Nekih 30 miliona godina kasnije. prenete su sa nekih drugih planeta. Zatim je došlo do prenošenja većeg broja biljnih vrsta za život u moru. me utim počele da se postepeno šire. slične onima koje danas nazivamo praživotinjama. Sledeća etapa u razvoju sadržala je veći broj različitih biljaka. s obzirom da su se temperatura i okolnosti na Zemlji postepeno stabilizovali. kojima slični postoje i na drugim planetama. čime je biljni svet u znatnoj meri poboljšao svoju strukturu i svoj sadržaj koji je sačinjavalo nekoliko stotina različitih vrsta. To je bila jedna vrsta rakčića. Te biljke su. u razmaku od 3-4 miliona godina. Hristova energija je u njih naselila nove bakterije i prvi put prenela višećelijske organizme. debljine nekoliko santimetara bio dovoljan za razvoj drugih složenijih biljaka i malih žbunića. Do danas se nijedna od tih životinja na moru i kopnu nije održala. Tek 30 miliona goina kasnije kada je došlo stvaranje vrućih mora od kondenzovane vodene pare. Kasnije su te biljke uspele da se do te mere prilagode vlažnom podneblju da su presecale korenove s kojima su bile u vezi sa vodom i nastavljale da žive samostalno na suvom. To su prve biljke na suvom tlu koje su se na Zemlji razvile. za kratko vreme u povoljnim uslovima vlažnog tla i atmosfere izuzetno razmnožile. sa ili bez ljušture i bez kičme. Za to vreme u more je preneto desetak različitih vrsta riba sa drugih planeta. uz samu morsku obalu. jer su uspostave kontakte preko površinskih korenova sa onima uz obalu. tako e dopremljenih sa okolnih najbližih planeta koje su imale slične uslove. što je omogućilo razvoj i razmnožavanje novih jednoćelijskih organizama. potpuno prilago ene njenim uslovima. me u kojima su na kopnu bile najsavršenije životinje slične miševima koje su se hranile biljnom hranom i nosile jaja.

a olakšavalo kretanje po tlu. umesto dotadašnjeg na drvetu. Najsigurniji način bio je nastavljanje sa mutacijama neophodnih za vraćanje ljudi na pravi put razvoja. . sprečavao. Druga najveća promena učinjena je mnogo kasnije. Me utim. To je dalo pozitivne rezultate tako da su bića počela da se pravilnije razvijaju uz pojačani razvoj inteligencije i kreativnosti. Stoga je. Tada je zamisao Hristove energije bila da na Zemlji stvori jedno biće većih intelektualnih mogućnosti od ostalih koji su na Zemlji stvoreni. onaj koji je zamišljen od strane Hristove energije. već posle nekoliko generacija ljudi koji su doživeli ove genetske promene dovelo do orijentacije na život na zemlji. razvoj ovog čovekolikog pretka je išao krivudavom linijom. nego hranu koja raste na drveću. To je. Tokom ljudske istorije bilo je više ovih mutacija od kojih su dve najvažnije. tako da je čovek počeo da više želi korenje. onemogućavao onaj pravac koji je bio zamišljen. jer bi život na drvetu ograničavao. Jedna od njih je nastala zbog odstupanja pretka čoveka od predvi enog razvoja u smislu isključivog života na drvetu čime bi se u znatnoj meri smanjile razvojne mogućnosti čoveka. izvršena je genetska promena u izboru vrste hrane. Stoga je Hristova energija od preostalih primeraka pretka čoveka. što je u znatnoj meri ometalo penjanje. Pored toga. stvoren je od strane Hristove energije pre oko 5 miliona godina. ne uračunavajući tu delfine koji su kao razvijenija vrsta doneti na Zemlju. kao poslednje koje je čovek pretrpeo.Glava III ČOVEK POJAVA I RAZVOJ ČOVEKA Predak čoveka i svih primata. Ona se odnosila na način razmišljala ljudi. koji se još nisu počeli razvijati u pravcu nekih od majmuna. tako što su izvršene korekture u auri čoveka. a koje su omogućavale mnogo veća saznanja beloj bioenergiji pružajući joj šansu da bolje razmišlja. sitne životinje. zbog promene klime i drugih uslova života veliki broj ovih predaka ljudi prestao je da postoji ili se degenerisao u bića slična precima majmuna. pri čemu je aura osposobljena da prima neke informacije za koje dotle nije bila sposobna. pak primoralo Hristovu energiju da o toj maloj grupi ljudskih predaka vodi mnogo više računa kako se vrsta ne bi ugasila. pravi bolje zaključke i da na taj način čovek postane inteligentniji i kreativniji. uradila jednu genetsku izmenu koja je ove primerke trebalo da okrene u pravcu znatno većeg razvoja inteligencije. a posle nje su se pojavile samo još dve sitnije izmene. bubice. da bi zaustavila ovaj nepoželjni pravac razvoja. počeo je da se razvija u pravcu 2-3 grupe majmuna čiji razvoj nije obećavao neki značajniji napredak. što je ohrabrilo Hristovu energiju da dalje podržava i pomaže na jedan blagi način razvoj ovih bića. tako da je samo mali broj ljudi ostao na putu koji mu je bio zacrtan. Hristova energija izvršila neke izmene u genima ljudi tako što su oni dobili razvijenije zadnje noge od prednjih. To je. Poslednja od ovih mutacija izvršana je pre nekoliko stotina hiljada godina. Me utim.

000 godina na jedan relativno visok nivo razvoja. nego je kao gotova vrsta doneta na planetu. njihov vek mora biti večit. To je upravo bio jedan od osnovnih razloga zašto je Hristova energija odabrala ljudsku vrstu za nosioca razvoja svetlećih tela. naravno u početku bio jedva primetan. pa sve do danas. naravno uslovi i način života praljudi.* * * Zaštićeni očinskom pažnjom Hristove energije. Mnogi će biti začu eni činjenicom da se divlja svinja našla u ovom užem izboru. dakle kompletna priča o razvoju čoveka od bića koje je stvorila Hristova energija specijalno za planetu Zemlju. To je. Energije da bi bile u mogućnosti da vrše korekture svih odstupanja u kosmosu. 3. Naprotiv. Ona mora sama sebe osposobiti za sve vrste delovanja. Me utim. konačni izbor ljudske rase zacrtao je njen vrtoglavi razvoj koji je. U prirodi takva energija ne postoji. moraju biti sastavljene od superinteligentne energije koja je toliko suptilna da je druge energije ne mogu ni na koji način izmeniti. čija inteligencija nije napredovala. ali se opstepeno počela račvati. pa je zbog toga predstavljala u startu najpogodnijeg nosioca. ljudski preci su se postepeno i sigurno razvijali. niti je može proizvesti Jedinstveno polje. odstupanja od normalnog ponašanja energija u kosmosu koja su. njihova superinteligencija mora im obezbediti da u svakoj situaciji prona u optimalno rešenje. Postoje. koja je bila jedini ogranak čija je inteligencija postepeno napredovala. me utim. neprekidno realizuje stvaranje različitih energija čiji je cilj odre eno delovanje u skladu sa potrebama funkcionisanja kosmosa. stigavši pre 144. kao i problemi koje su rešavali svakog dana predstavljali pravu blagodet koja će omogućiti brzi razvoj svetlećih tela.000 godina predstavljala dalekog potomka vrste koja je doneta na planetu. Da ta odstupanja od normalnog ponašanja ne bi otišla suviše daleko. moguća. kod mnogih je došlo do degeneracije. što je omogućavalo da ljudska vrsta u e u konkurenciju sa divljom svinjom i delfinom za izbor za odgajanje jedne generacije svetlećih tela. jer je ona potekla i stvorena na planeti Zemlji i razvijala se od samog početka pod uslovima koji postoje na planeti. Tako se predak današnjeg čoveka našao u konkurenciji izme u dva došljaka na planeti čija je inteligencija na drugim prostorima već doživela relativno visoki nivo razvoja. neophodno ih je blagovremeno korigovati kako bi se normalno funkcionisanje kosmosa neprekidno održavalo. da bi ubrzanje postepeno postojalo sve veće. moraju zadovoljiti odre ene kriterijume: 1. Kako je Hristova energija zadužena za sva živa bića . potrebno je znati da divlja svinja nije nastala na tlu planete Zemlje. stvarajući veliki broj podvrsta. Divlja svinja je pre 144. 2. Taj. SVETLEĆE TELO Stvaralac. s tim što su. preko Jedinstvenog polja. Taj razvoj se najbolje obezbe uje uz živa bića koja imaju slobodnu volju. zbog neizmernih dimenzija i sadržaja kosmosa.

000 godina ljudska vrsta je odabrana da realizuje ovaj VELIKI CILJ. sa delfinom i divljom svinjom. Njena svest ili duša nastavlja da živi bez fizičkog tela. provedu više hiljada godina. pa mu više nije potrebno da prati ljudske živote i ono više ne preuzima nove ljudske embrione. postigla odre eni razvoj. po pravilu. ono predstavlja. Posle dugog vremena provedenog u korekcijama grešaka u svemiru. Na taj način su svetleća tela. koje je pratilo živote nekoliko stotina ljudskih generacija. u obliku energije iz koje se sastoji zrelo svetleće telo. neophodno je da. prosvetljena osoba iskoristi za razvoj ljudske zajednice. prateći život jednog čoveka. . U vrlo oštroj konkurenciji. u sadejstvu sa živim bićima. ona emituje embrione budućih svetlećih tela koji se kače za aure nejperspektivnijih živih bića na pojedinim planetama. Posle smrti te osobe svetleća tela su preuzimala sledeći ljudski embrion da bi. mentalne. tada ubrzo dolazi do punog sazrevanja njenog svetlećeg tela. Istovremeno sa sazrevanjem svetlećeg tela. svuda gde je njihova pomoć neophodna. a zatim da svoju delatnost i šire. Odabrana je ljudska rasa Pre 144. tokom njegovog života napravila novi korak u svom razvoju. potrebno je da pro e izmedju 150 i 200 hiljada godina. paranormalne i fizičke mogućnosti koje ne može imati običan čovek. Razlika izme u prvog i drugog svetlećeg tela jeste u tome što je prvo nastalo iz iskre koju je emitovala Hristova energija i ono se postepeno razvijalo. oba svetleća tela odlaze na mesta moći na kojima se hiljadama godina sakupljaju sva zrela svetleća tela. a njihovo kreativno ponašanje omogućavalo je razvoj svetlećeg tela. Po završetku njenog biološkog života. čovek je postao nosilac ovog plemenitog procesa. prateći stotine ljudskih života. a da bi većina svetlećih tela vezanih za odredjena živa bića sazrela. Drugo svetleće telo je nastalo kao rezultat izuzetnog razvoja te osobe u njenom životu. Posle njene biološke smrti svest dalje nastavlja da razmišlja. znanje univerzuma. od embriona do konačnog stadijuma zrelog svetlećeg tela. Posle sazrevanja oba svetleća tela prosvetljena osoba može regulisati dužinu svog života kako bi mogla da realizuje sve programe koje je zamislila u cilju pomoći ljudske civilizacije. do kraja kosmosa. Posle sazrevanja ono ima sva ynanja univerzuma. kada osoba dobije izuzetne stvaralačke. Da bi se od embriona došlo do zrelog svetlećeg tela. ali istovremeno je svest ili duša te osobe. Izuzetno kreativne osobe su uspevale da u toku svog života toliko unaprede razvoj svog svetlećeg tela da ono dostigne nivo koji je samo korak do sazrevanja. Ukoliko te nove kreativne mogućnosti. Od tada do danas svetleća tela su aktivirala proces kreativnosti i razvoj inteligencije kod ljudi. zrela svetleća tela se utapaju u Jedinstveno polje gde večito žive. Tako veliki broj zrelih svetlećih tela predstavlja kritičnu masu koja je dovoljna da pokrene proces obnavljanja aure planete na kojoj su nastala. dok nije sazrelo. Tada dolazi do pojave koja se zove prosvetljenje. kao posledica njenog izuzetnog razvoja tokom života. kao i prvo.u kosmosu. sazreva i drugo svetleće telo nastalo iz žutog jezgra te osobe.

umetnici. Ono je ujedno i najsnažnije mesto moći na Zemlji. Vestminster ebi u Londonu. okupljena kao u grozdu.000 godina posle spajanja iskri svetlećih tela sa aurama praistorijskih ljudi. U psihičkom pogledu dolazi do smirenog i blaženog stanja. i način za obezbe enje mira u svetu.PROSVETLJENJE Za čoveka ne postoji nijedan veći životni cilj od prosvetljenja. čiji je krajnji cilj da što veći broj ljudi krene putem Stvaraoca. kao što su hramovi Inka. . Zid plača u Jerusalimu. Kada se to dotigne. u vazduhu. To je bilo na mestu koje se danas zove Džajpur (2 miliona stanovika) na 250 km južno od Nju Delhija. MESTA MOĆI Pre oko 138. Prosvetljeni jasno vide prošlost i budućnost. nikakva vlast. hronične bolesti nestaju. oni se podmla uju na nivo koji su imali sa 35 godina. Sveta Gora u Grčkoj. aura tih osoba postaje savršeno čista.000 godina. Prosvetljene osobe doživljavaju vrlo značajne promene: U fizičkom smislu dolazi do vitalizacije celog organizma. u Severnoj i Južnoj Americi. Oni su svojim pozitivnim mislima i delima tokom života doveli svoju auru u čisto stanje. Sikstinska kapela u Vatikanu u Rimu. uspelo je da sazri tridesetak svetlećih tela. san im traje samo 2 do 3 sata. Zadatak prosvetljene osobe je da maksimalno iskoristi novostečene mogućnosti i pomogne razvoj ljudske civilizacije. Aja Sofija u Istambulu. Snaga mesta moći uglavnom zavisi od broja zrelih svetlećih tela i civilizacije od koje potiču. nikakvo znanje. To je prvo mesto moći i ono se održalo do danas. što predstavlja uslov za preosvetljenje. gde je nekada započeo razvoj neke od starih civilizacija. Tri osnovna zahteva za realizaciju ovog cilja su: posvećenje nekoj humanoj ideji. naučnici. ali će to lakše ostvariti osoba čije je svetleće telo više razvijeno. neumorni su. Čovek ne mora biti svestan postojanja ovog cilja da bi se prosvetlio: mnogi mislioci raznih vrsta. Sadržaj mesta moći su zrela svetleća tela koja lebde u vazduhu na nekoliko stotina metara visine. Sa njim se ne može meriti nikakvo bogatstvo. tri velike piramide kod Kaira: Keopsova. Ima ih od tridesetak. Kefrenova i Mikerina. U pogledu paranormalnih moći promene su najveće. dakle 5. Prosvetljenje može postići svaki čovek. pisci. iznad tga koji se nalazio izme u koliba u seocetu praistorijskih ljudi koji su im se učinili najperspektivnijim. Mesto moći je obično hram ili ostatak hrama. a da nisu ni znali da tako nešto postoji. neprekidno se krećući. neki budistički i Hindu hramovi i mnogi drugi. U pogled normalnih mogućnosti ne postoje stvari koji oni ne shvataju počev od savršenog poznavanja ljudskog organizma i psihe. postizanje savršenog funkcionisanja nervnog sistema i dostizanje vrhunskih paranormalnih moći. pa do 772 koliko sadrži mesto moći Džajpur. vide na daljinu itd. Maja. čitaju misli. Acteka. rešavanja ekonomskih problema. religiozni mislioci i drugi prosvetlili su se. Ona su se sakupila i formirala prvo mesto moći.

pismenost.000. jasnije sagledavanje svojih životnih problema i lakše nalaženje rešenja. a nervni sistem loš. čovek je . jer im aura nije dovoljno čista. prisvajao ih kao što je vatra. pronalazak metala i njihova primena. koje uvek ide sa njim i ne može se od njega udaljiti više od 300 m. Ipak. Sva mesta moći na Zemlji su povezana preko tri energetska polja koja poseduju. Jedina stvar u kojoj je čovek u toku civilizacijskog razvoja neprekidno nazadovao jeste kontakt sa duhovnim energijama. dok se vrlo razvijena prožimaju sa svima na mestu moći. Kada je došlo do pronalaska. Posetiočevo svetleće telo koristi preuzeto znanje da kasnije aktivira kreativnost svog čoveka i daje mu nove ideje. izgradnja kuća. Neka mesta moći su tokom istorije omogućila. prenesu jedan deo svog ogromnog fonda znanja. a da niko od njih nije ni svestan da je došao na mesto moći. neka vrsta tihe sreće. pa zatim za kuvanje hrane. stvaranje mašina. i prožmu se sa njim. smirenje. Mesta moći su kroz istoriju ljudske rase odigrala izuzetno važnu ulogu. gajenje životinja. Ali njih je tek 1 prema 10. zemljoradnja. Šta se dešava sa ogromnom većinom posetilaca mesta moći? Oni. jer su tokom posete proveli sat ili dva u tri energetska polja: Mir. kao posledica stresova i negativnih misli. odnosno do korišćenja vatre za grejanje i zaštitu životinja. poboljšanje zdravstvenog stanja. jedno za drugim razvoj dve i više civilizaija. Naprotiv. Kao posledica toga. javlja se tokom narednih nekoliko meseci dobro raspoloženje. To naravno ne znači da je taj razvoj dovoljan. neće ni sa jednim. korak po korak gubio kontakt sa prirodom. istim tempom kojim je osvajao neke mogućnosti. da je on u svim oblicima zadovoljavajući. Zbog toga se može sa pravom tvrditi da su mesta moći tokom istorije bila glavni faktor razvoja ljudske civilizacije. Čovek je postepeno. Mnoga mesta moći su danas ili arheološka nalazišta ili živi hramovi koje posećuje veliki broj ljudi. Svetlost i Prisustvo Stvaraoca. ODVAJANJE OD PRIRODE Činjenica je da čovek nikada nije bio na takvom nivou opšteg razvoja kao što je danas. zavisi od njegovog razvoja i od nivoa funkcionalnosti nervnog sistema posetioca. Koliko će se zrelih prožeti sa svetlećim telom posetioca. To postižu tako što pri u svetlećem telu posetioca. postoji veliki broj negativnosti u ostvarenom razvoju koje zahtevaju da se isprave i izmene u skladu sa voljom Stvaraoca. Osobe čija su svetleća tela doživela prožimanja na mestima moći imaće od toga velike koristi. jer su civilizacije raynih naroda počinjale svoj intenzivni razvoj i procvat u vreme kada su boravile na mestima moći. Tek svaki desetohiljaditi posetilac mesta moći ima sreću da njegovo svetleće telo doživi prožimanje sa zrelim. početak korišćenja nekih energija. povećanje kreativnosti. ili im je svetleće telo slabo razvijeno. a zatim prvo za pečenje. odnosno kontakt sa prirodom. a sa njima i sa svim mestima moći u kosmosu gde imaju sličnu namenu kao na Zemlji. i oni imaju koristi od ove posete. osobe čije svetleće telo relativno razvijeno. Ako je slabo razvijeno. tako e imaju velike koristi. odnosno nervni sistem loše funkcioniše.Uloga zrelih svetlećih tela na mestima moći je da pri poseti ovim mestima. To izgleda onima koji to mogu da vide kao kad bi dve lopte magle prošle jedna kroz drugu i razdvojile se. jer su stupili u kontakt sa energetskim poljima koja postoje na svim mestima moći. svi ostali nemaju tu mogućnost.

To predstavlja vrlo visok stepen onih promena koje su započele još pre više od sto hiljada godina. stvorio samouverenje. otu enosti. Posebno je to delovanje svetlećeg tela bilo sputavano. kao proizvod straha od neprijatelja razbukte u punoj meri. sigurnost. nemogućnosti običnog čoveka da dobije informacije od svetlećeg tela koje bi mu bile vrlo korisne. Na taj način je počeo da se postepeno. pa je čovek počeo da ih ignoriše. Tada je on započeo da izbegava ova uputstva koja su dolazila od duhovnih energija. kojih on naravno nije bio svestan. sve više razvijao. sistematski način. uklanjali. kad je u pitanju bio odnos sa drugim ljudima. Svaki od sledećih koraka u napredovanju značio je odustajanje od jednog dela veza sa prirodom. zarobljenika. Stoga je današnje stanje odvojenosti. Njegovi kontakti sa svetlećim telom započeti pre 144. dobrim delom pridržavao da bi. odnosno duhovnih energija. obezbedio sredstva za život koja stvara na jedan ustaljen. u tom smislu su se ljudi osvajajući deo po deo prirode počeli s jedne strane da se osećaju sigurno. Postepeno. da ih prećutkuje. mržnja. sve samouvereniji. stečenim. osećaj da je nezavisan i da niko ne može. čije poreklo.000 godina čovek se izuzetno snažno odvojio od prirode. a s druge strane uputstva . a taj otpor dosta janim signalima svetlećeg tela postao sve jači. ali ih je doživljavao na dosta jasan način. prelazi preko njih svaki put kad mu to nije odgovaralo. na neki način moglo da umanji osvojene darove prirode. niti treba da utiče na njega. kao i sve većim odstupanjima izme u onoga što je svetleće telo upućivalo ljudima i onoga što su ljudi stvarno radili. smišljenim beneficijama. Taj proces se dalje. za ove 144. poništavali ona uputstva svetlećeg tela koja su bila u najvećem raskoraku sa stavom naših predaka. čije je delovanje doživljavao. Tada su naši preci. Kontakt sa prirodom predstavljao je. otklanjano polusvesnim naporima naših predaka. prećutkuje sve pozitivne uticaje koji su dolazili do njegove svesti. dobrim delom potiskivali ono što su dobijali od svetlećeg tela i dozvoljavali da se njihov bes. jer je tokom ovog perioda razvoja uspeo da potisne. tako e su doživeli promene.dobio sigurnost koju do tada nikada nije imao: da se zaštiti od hladnoće i životnja i da može omekšati hranu koju jede. sve do momenta kad je njihovo delovanje počelo da dolazi u suprotnost sa nekim njegovim osvojenim. razvojem civilizacije. maltretiranje dugih ljudi. posebno zarobljenika. bezbedno. u početku snažni i jasni saveti i usmerenja. jer je čovek stvorio odbrambene sisteme koji su u početku sputavali. Iz generacije u generaciju taj značaj koji je svetleće telo imalo za naše pretke sve se više gubio u skladu sa osamostaljenjem ljudi i odvajanjem od prirode. čijih se usmerenja pridržavao. bez velikog upliva prirode na to. ignoriše. tako da se može reći da je današnji čovek potpuno odvojen od prirode. pri čemu čovek postaje sve sigurniji. njihovo postepeno gašenje. naravno nije mogao da dokuči. tokom hiljada godina gasi uticaj svetlećeg tela. da bi kasnije taj sistem počeo da se primenjuje na sve blaže i blaže razlike u stavovima izme u svetlećeg tela i te osobe. ustvari potpunu otvorenost duše i svesti čoveka prema duhovnim energijama. ali je bio svestan informacija i preporuka koje je dobijao i on ih se u početku. pri čemu je rezultat bio kažnjavanje i ubijanje neprijatelja. tako e sa osvajanjem prirode počeo da se osamostaljuje svaki put kad bi usmerenje svetlećeg tela. što znači da su i oni.000 godina. posledica negativnih elemenata razvoja ljudske civilizacije.

To se desilo pre oko 30. razmišljanja. pri čemu svi oni. bez znanja okoline. Teda je ljudska svest pronašla mehanizam da ove savete jednostavno igoriše. približno 10. Od tada niko od normalnih ljudi. da bi kasnije to odbijanje postalo sve dugotrajnije. ograničavaju. tela. osobe koje su prihvatale ovaj kontakt. što ih je više. zaobilazi. u slučaju ljudske rase pokazala kao dvosekli mač. ometaju mu kreativnost. zdravlje. Ignorisanje onoga što svetleće telo ukazuje i savetuje postepeno je dostiglo takav nivo da je došlo do potpunog prekida komunikacije izme u čoveka i svetlećeg tela. one mu blokiraju slobodu duha. do daljnjeg.000 zrelih svetlećih tela. mnogo bezbednije. na samo ona uputstva koja su bila u suprotnosti mislima i delima ljudi. prekinuli komunikaciju koja je sadržala i druge informacije koje su bile pozitivne. održavali.koja su dobijali od svetlećeg tela bila su sve češće u suprotnosti s onim što su ljudi radili ili mislili. pri čemu svaki od njih ima neku svoju misiju koju realizuje. dok na kraju ne bi postalo definitivno još u samom startu. mnogo komfornije. sačuvale su svoju auru potpuno čistu. neograničenu pomoć svim ljudima sveta. osim ako se nisu bavili duhovnošću. pri saznanju ovih informacija. a približno svaki peti od njih je uspeo da mu sazre svetleće telo. inteligenciju. niko od ovih ljudi nije zainteresovan za opštu. čime bi se on znatno ubrzao i omogućio ljudima da žive mnogo lakše. pa su stoga sve više ignorisali informacije koje su od svetlećeg tela dobijali. čisto ljudsku reakciju na ono što im ne odgovara. smanjuju njegovu slobodu. potiskuje. na ovaj ili onaj način pomažu razvoj ljudske civilizacije. od svakog čoveka po dva. jer je pored punog razmaha mašte. a retki pojedinci ga zadržavali. To znači da su ljudi. u prvo vreme privremeno. na ono što je suprotno od onog što oni rade i misle. kretanja. neutrališe. svega 7. one ga sve više stežu. Slobodna volja se. neki od njih su se prosvetlili. procvata razmišljanja i njegove slobode istovremeno stvorila. koje bi ljudi prihvatili i koje bi omogućile mnogo brži i pravilniji razvoj ljudske civilizacije.000 godina. a koja je manje ili više korisna za razvoj celokupnog čovečanstva. Nažalost. izvršavali sve što je svetleće telo savetovalo. NASTANAK NEGATIVNIH MISLI Jedna divna istina kaže: Čovek nikada neće biti potpuno slobodan. kada su obični ljudi sve više gubili kontakt. dok ima svoje negativne misli! I zaista. ne može da kontaktira sa svetčećim telom.000 ljudi je do sad to uspelo i zbog toga na mestima moći postoji 14. pa postepeno kroz istoriju ljudske civilizacije. još od vremena kada su ga svi ljudi imali. a samo retki pojedinci su nastavili ove kontakte do pre. Me utim. . odbojno reagujući na savete i uputstva svetlećeg tela koji su bili u suprotnosti sa nekim njihovim stavovima i mislima. nego i ono što je najvažnije: nestala su sva uputstva me u kojima je bilo izuzetno korisnih koja bi usmeravala ljudski razvoj da ide pravilnim putem. Nažalost. Sa gubljenjem ovog kontakta sa svetlećim telom igubila su se. nego svako od njih ima neku oblast za koju ima najviše afiniteta kojom isključivo želi da se bavi do kraja svog života na zemlji. Danas se mogu nabrojati na prste jedne ruke prosvetljene osobe od kojih većina živi povučeno.000 godina. negovali. One su oklop koji okružuje telo i. bez kontakta sa javnošću.

opominjalo. pošto upozorenja poreko svesti od strane svetlećeg tela više nema. još značajniju ulogu odigrala je neka vrsta lakoće i nonšalantnosti u stvaranju negativnih misli ljudi koja proizilazi iz prirode čoveka i koja sadrži odre enu dozu nesamokritičnosti. bežanje od krivice i svaljivanja krivice na druge ljude. ignorisao. kad se uticaj svetlećeg tela u smislu direktnih upozorenja preko svesti sveo na minimum. Nažalost. dok su prethodno nabrojani uzroci bili samo dopuna i pojačanje u razvoju ove ljudske najnegativnije osobine. pokušaja bežanja od obaveza. To su. žalost i strah. rasne i verske) šireći svoj negativan uticaj na ostale okolne narode. bez ičijeg upozoravanja. odnosno neutralisanje. bez kontrole. pogrešnost i usmeravanje na pravilan način mišljenja. jer tako nešto u kosmosu ne postoji. nezadovoljstvo. jer one nisu bile u dovoljnoj meri kritikovane. Taj uzrok je zapravo dominirajući. kod većine ljudi nisu mogla da blokiraju ovaj proces. Šta je sa negativnim mislima i kako su se one razvijale? Negativne misli su one misli za koje kažemo da odstupaju od puta ili volje Stvaraoca. sam proces slabljenja kontakta sa svetlećim telom omogućio je stvaranje negativnih misli. negativne misli i stresovi oštećuju auru stvarajući tzv. kada su ona bila u suprotnosti sa njegovim delima ili mislima koje su mu više odgovarale. jer ga je čovek namerno potiskivao. To je. ono je kritikovalo ljudske negativne misli. ukazivanja na njihovu pogrešnost i štetnost. odnosno potpuno ugasio. dakle pogrešne misli me u koje spadaju mržnja. Me utim. usmeravalo na njihovo uklanjanje. Na taj način je došlo do postepenog. prećutkuje. briga. ignoriše. nije bilo dovoljno da ljudi shvate da je bolest posledica negativnih misli i . u to vreme još slabašna svetleća tela. smanjenju kreativnosti. sve slabijeg kontakta sa svetlećim telom. Naravno. energetski žele. ne kao kazna. potiskuje uputstva koja je dobija od svetlećeg tela. Zbog toga je ljudska civilizacija i dospela do ovakvog stanja. sve dok se ovaj kontakt nije ugasio u potpunosti.Mi smo govorili o tome kako je čovek započeo da izbegava. kao uzročno-posledična veza izme u negativnih misli i stresova s jedne strane i pojave bolesti s druge strane. To je korak po korak povećavalo broj negativnih misli da bi to. Sve dok je kontakt sa svetlećim telom bio dobar. To znači da je slabljenje kontakta sa svetlećim telom koje je čovek izazvao da bi izbegao neka uputstva koja su bila u suprotnosti s onim što je radio i mislio. To se posebno dešavalo u nekim sredinama koje su postajale žarišta netrpeljivosti (nacionalne. inteligencije. Zbog toga je broj negativnih misli neometano rastao i svaki čovek ih je stvarao onoliko koliko je želeo. pa se on širio i na druge osobe. Zbog toga ih je bilo malo i ljudsko mišljenje je bilo uskla eno sa voljom Stvaraoca. omogućilo procvat negativnih misli. zbog slabljenja kontakta nisu više mogle biti kritikovane niti je više bilo dovoljno upozorenja za njihovu promenu. pa današnji čovek nije u stanju da primi svesno nijednu informaciju od svetlećeg tela. Njihovo štetno dejstvo po čoveka je ogromno i ogleda se u tome što one prouzrokuju preko 80% svih hroničnih organskih i psihičkih bolesti. nego kao opomena. zavist. Pored toga. čak i onih najtežih. što kod te osobe dovodi do lošijeg protoka bele bioenergije i konačno do pojave hroničnih bolesti. gotovo bez kontrole. dovode do slabljenja funkcionisanja nervnog sistema. Čak ni ovo upozorenje. kao upozorenje. borba za vlast. nije ukazivano na njihovu štetnost. dakle posledica enormnog razvoja negativnih misli. postepeno otvaralo put sve većem broju negativnih misli koje. duhovnosti i humanosti.

000 godina. istočne Azije sa ostrvima i centralne Afrike. Mnogo kasnije. oružje i oru e. ali su se kasnije. Tek kada je više porodica počelo da živi zajedno. Ove civilizacije su odgovarale nivou koji su Sumeri imali tek 5. Pre toga. došlo je do ubrzanog razvoja pojedinih ljudskih zajednica. započeo je razvoj ljudske zajednice. njegov sin. Deca iz takvih odnosa vodila su se po majci. U takvoj zajednici. do koje je došlo pre oko 98. Brakovi nisu postojali. jer je privatna svojina. jer je vlast pripadala plemenskom starešini. Hronične bolesti su bile vrlo retke. dok je velika većina i dalje živela u bračnim ili još niže od bračne zajednice. Borbe za vlast nije bilo. ni u detinjstvu deca nisu imala gotovo nikakve traume. po pravilu. žene i deca. već su žene same odlučivale sa kojim će muškarcem živeti i koliko dugo. Bračnih problema nije bilo. u velikoj grupi i malo su kontaktirala sa roditeljima. oružjem i oru em. RAZVOJ LJUDSKE ZAJEDNICE Početak ljudske zajednice datira od pre 111.000 godina. egocentrični embrioni u celoj ljudskoj zejednici. Ni pri ro enju. ljudi su živeli u manjoj ili većoj porodici ili u grupama koje nisu sadržavale karakteristike ljudske zajednice. a od početka kontakta sa iskrom svetlećih tela. podsticalo pojedine ljude na posebna zalaganja i angažovanja. Deca su rasla zajedno.stresova i da je ako želimo da budemo zdravi.000 godina pre nove ere. što će biti garancija našeg zdravlja. bez zavisti. dve ili više porodica udruživale u veću ljudsku zajednicu koja je brojala od 50 do 200 ljudi. Očevi se isu osećali posebno vezanim za tu decu. Od tada su deca. a ne po ocu. u stvari. . Već pre 16. ako se nisu slagali. Bračne zajednice su. Ipak se može reći da je od pre 23. Zahvaljujući njoj. što je dovelo do opšteg napretka ljudske zajednice. pre oko 60. počela da se zadržavaju u bračnoj zajednici i tada su počele da se stvaraju razlike izme u dece. Pored zdravlja to predstavlja i garanciju naše kreativnosti.000 godine. ali nikada ceo život. bez straha. Prve.000 godina postojala su vrlo razvijena ljudska društva na području Australije. raširenih nogu. Ljudi su živeli bez mnogo briga. vlasništvo. a njega je nasle ivao. malim parcelama za obradu i stokom. sistematske negativne emocije počele su da se razvijaju sa stvaranjem institucije braka. Patili su od povreda zadobijenih u lovu. pri čemu su majke zauzimale stojeći položaj.000 godina najveći broj ljudskih zajednica prešao na privatnu svojinu. od životinja ili neprijatelja. bez borbe za vlast. nastala u braku. došlo je do stvaranja privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju. U početku su one formirane zahvaljujući krvnom srodstvu izme u porodica. Ti kontakti su obično bili od nekoliko dana do nekoliko godina. ali to samo me u najrazvijenijim ljudskim zajednicama. Obučavali su ih lovu i ratnim veštinama znalci koje je odredila cela zajednica. Deca su se ra ala dosta lako. inteligencije i razvoja duhovnosti. obično uz neko drvo ili četvoronoške. potrebno da imamo samo pozitivne i neutralne misli. partneri su se jednostavno razilazili. sve je bilo zajedničko. kao i u ljudkoj istoriji pre zajednice.

odlučio da. veličine Grenlanda. ali je prava istina o njemu drugačija. To je bila legendarna Atlantida. duboko usa ene. Ta osoba je istorijska ličnost. koje je progutalo Atlantidu i sve njene stanovnike u toku samo jedne noći. Na taj način su i tragovi kulture Atlantide bili uništeni. spasavši od uništenja ogromno kulturno blago. Australija. zemljotresi i vulkani. zavist. da bi spasao auru Zemlje koja je bila oštećena negativnim mislima ljudi.Tibet. Ogromni talasi plime. sve negativne emocije i tada su počele da se javljaju sve masovnije bolesti.000 godina u ljudskom društvu su postojale. Mesopotamija (me urečje – izme u reka Tigra i Eufrata) je u to vreme imala najviši nivo razvoja tadašnjeg sveta sa poznavanjem slikovnog pisma i razvijenim sistemom za navodnjavanje koji je omogućavao tri žetve godišnje. stvorili su pustoš na gotovo celoj Zemljinoj površini. slabo bila u kontaktu sa Atlantidom. ogromne razlike izme u klasa. Ovoga puta veliki potop. koja se širila u svim pravcima. netrpeljivost. dok su udaljenija područja. koja su bila pošte ena poplava. rukopise i umetničke predmete.Me utim. da bi tokom poslenjih hiljadu godina pre Hrista dostigle vrhunac. a njegov severoistočni deo na mestu gde su sada Kanarska ostrva. niti su ljudi našli spas u Nojevoj barci. Nikada. Negativne emocije i bolesti me u ljudima neprekidno su rasle. Legenda o ovom potopu našla je svoje mesto i u Bibliji. izazvani vrlo bliskim prolazom komete pored Zemljine kugle. Ovaj zemljotres nije bio posledica nikakvog udara ili prolaska nebeskih tela pored Zemlje. Jedna prosvetljena osoba saznala je unapred za potop i uspela da ubedi lokalnog vladara da povede celokupno stanovništvo u okolne planine noseći sa sobom sve što je bilo vredno. uništili su gotovo sve stanovnike Engleske. Pre 12.000 godina došlo je do procvata kulture na Tibetu. a tlo osušilo. Kina. stotine hiljada robova. hiljadama godina. čija je civilizacija dostigla nivo koji je bio poznat Egiptu tek 2. Atlantske obale Evrope i Sredozemnog mora i prodrli 500 km u dubinu afričkog kopna. Zatekli su na svojim plodnim poljima sloj mulja visok desetak metara. i pored toga što je ljudima data slobodna volja. ljudi su masovno umirali od raznih zaraza koje su nailazile na pogodno tlo u organizmu. Kini i Mesopotamiji. Ostalo stanovništvo Mesapotamije kao i mnogi primitivni narodi sa obala Sredozemnog mora su zbrisani potopom. ni pre ni posle toga. ali to nije bio Noje. posredno utiče na nju kako bi došlo do organizovane promene načina mišljenja i do svo enja negativnih misli na najmanju meru. večiti strah za odbranu vlasti.000 godina pre nove ere. Japan i delimično Mesopotamija. borba potlačenih za svoju slobodu i maltretiranje od onih koji su hteli da vlast sačuvaju. a onima koji su ostali bilo je potrebno 15 godina da obnove sisteme za navodnjavanje. a posebno na Bliskom istoku gde je civilizacija u proseku bila najrazvijenija. . Posle tog vremena ljudska civilizacija se razvijala bez većih kataklizmi. tako mali broj ljudi koji je postojao na Zemlji. oštećenom negativnim emocijama: mržnja. borba za vlast. najviši nivo civilizacije postigli su pre 14.000 godina stanovnici velikog ostrva. Pored hroničnih bolesti. nego u mukotrpnom penjanju u planine bežeći od talasa visokog 15 metara koji je nosio sve pred sobom. Vratili su se tek posle nekoliko meseci kada se voda povukla. Ali.000 godina došlo je do naglog sleganja Zemljine kore. nije dostigao tako visok nivo negativnih misli. vec pre 7. Posebno su ovim bili pogo eni Severna Amerika. koje se nalazilo 250 km zapadno od Afrike. Pre 7. Tada je Stvoritelj. Većina preživelih se raselila u druga područja.

a pri tom ne menjajući frekvencije kod živih bića i materijalnog sveta na Zemlji. Svaka od skupina je imala svoj jezik koji je donekle ličio jedan na drugi.000 godina. udrživanja ljudskih zajednica izme u sebe – jer se nisu razumevali. Posle Azije. da im kažu svoje mišljenje. pod istim uslovima. pre oko 230. tek pre 180. A zatim je govor počeo da se proširuje u velikim zajednicama gde je postojala potreba za komunikacijom. pa nije bilo mogućnosti da se osnuju velike ljudske zajednice. POREKLO GOVORA Ljudi su počeli da govore pre oko 250. jer se radilo o ljudskim bićima koja su sva imala iste govorne mogućnosti.000 godina. što su ostali postepeno preuzeli. na padinama Himalaja gde je bila vrlo bujna vegetacija i odlični uslovi za život. Ljudi su počeli da govore prvo u Indiji. sastojao se iz odre enih krikova vezanih za pojedina stanja i doga aje.Stvaralačka energija koja sve prožima realizova je ovu ideju preko čoveka-Hrista. Današnji način života omogućava stvaranje ogromnog broja negativnih misli i to samo u toku jednog dana. On je uspeo da zainteresuje mase za religiju čija je osnova bila promena načina mišljenja na taj način što bi se negativne misli svele na minimum. tokom nekoliko hiljada godina u pojedinim područjima dolazilo je postepeno do upoznavanja jezika susednih grupa. najsnažnija ili najvažnija u toj skupini. do mešanja jezika i postepeno do stvaranja istog ili sličnog jezika koga su koristile više grupa ljudskih zajednica u jednom regionu. apel. Ipak. Stoga nije bilo ni moguće da se za iste pojmove prona u iste reči u svim grupama ljudi. a sa kime ne vole da se druže. To je bio jedan od glavnih razloga zašto se ljudski jezik nije brže razvijao. ali je već u srednjem veku. u hrišćanskom svetu za vreme inkvizicije. a šta ne. govor se pojavio u Australiji potpuno nezavisno. proširivanja. . predloge. ali je reč obično nastajala kao nešto što je često neka značajna jednika društva.000 godina. Zahvaljujući tom njegovom epohalnom činu. Pravi razlog nastanka govora bio je da se ljudi obraćaju drugim pripadnicima zajednice. Odnosio se na strah. Taj period je trajao nekoliko hiljada godina. da im kažu šta vole. hranu. Glavni razlog ovog kašnjenja je bio taj što su ovi praljudi živeli u mnogo lošijim životnim uslovima. Završnica te njegove misije bio je zadatak da se promenom frekvencije energije u Zemljinoj auri. sa kime vole. radost. doživelo znatan zastoj. U Africi su praljudi progovorili mnogo kasnije. želje. opasnost. Zbog toga se govor počeo razvijati i to čini njegov početak u više stotina ili hiljada velikih zajednica praljudi. neutrališu negativne posledice loših misli koje su se skupljale hiljadama godina. a nastao je upravo sticajem okolnosti koje su omogućile stvaranje većeg broja velikih ljudskih zajednica koje su živele u relativnom izobilju hrane. što je trebalo da omogući smanjenje boleština i oštećenja Zemljine aure. čovečanstvo je naglo krenulo napred. U početku je njihov jezik bio veoma oskudan. što je ujedno usporavalo mogućnost spajanja.

Evropa nije nikada stvorila svoj jezik već su nju. ali u mnogo manjoj meri moglo reći za biljke. više nego što su to radile u vreme kada čovek nije bio u spoju sa svetlećim telom. čovek je svojim znanjem uspeo da prona e neke od mogućnosti za poboljšanje i ubrzanje rasta biljaka. a koje su vezi sa simbiozom čoveka i svetlećeg tela. nego što je to nekada mogao. pre oko 230. njegovim zahtevima i prohtevima. već na razumevanju ponašanja životinja. UBRZANI RAZVOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA I BILJAKA Zadatak ljudske civilizacije je da pomogne razvoju jedne generacije svetlećih tela. ali koje tako e. svoju plodnost i ostale elemente svoga života potrebama čoveka. Drugi deo uticaja na domaće životinje i delimično na biljke čini sam čovek. pod dejstvom svetlećeg tela čoveka prilago avaju svoj rast. Ljudska rasa ima tri izvora koji su nastali potpuno nezavisno: azijski. dok su za isto vreme sve ostale životinje napredovale za svega dva puta!) uspeo da povuče za sobom i neke životinjske vrste posebno one koje su mu najbliže. sever ili zapad i u narednih dvadesetak hiljada godina naselili Evropu.000 godina. sada postavlja mnogo jasnije. Ljudska jezgra nastala u Australiji i Africi nikada se nisu proširila na druge kontinente.000 do 220. pre svega i na taj način pribavio sebi značajnu korist. Me utim. Time je simbolično prikazan ubrzani razvoj domaćih životinja zahvaljujući izuzetno brzom razviju čoveka. To znači da one postaju pokornije u odnosu na čoveka. To bi se isto. bolje obezbe enje hrane i vode. Naime. povećanu plodnost. To su domaće životinje i životinje za zabavu. Azijski je najbrže napredovao zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj pre oko 250. zaštitu biljaka. čovek je svojim izuzetno brzim razvojem (za 144. australijski i na kraju afrički. ispunjavaju veći broj zadataka koje im čovek postavlja. koje su najčešće s njim u kontaktu. mana. njihovog načina ishrane. povlači preko tih niti. manje agresivne.000 godina ljudi su se razvili za nekoliko desetina hiljada puta. Ova .000 godina. razumniji. simbolično rečeno. dobijanje ukusnijih plodova. jer je daleko inteligentniji.000 godina. potreba. postoje i neke prateće pojave koje se doga aju drugim živim bićima. Severnu i Južnu Ameriku i celu Aziju. povezan kao paučinastim nitima s domaćim životinjama i on ih. svoje uslove za rad i svoje druženje sa životinjama. upravo na taj način što on svoje zahteve. zbog pogoršanja uslova za život prenaseljani krajevi su morali da se razre uju i mnogi su krenuli na istok. Taj uticaj saradnje čoveka i svetlećeg tela na životinje je dvojak: na prvom mestu životinje dobijaju od svetlećeg tela čoveka informacije koje deluju na njihovu aurutako što se one bolje prilago avaju čoveku. doveo i do ubrzanog razvoja i značajnih promena u intelektualnom i fizičkom pogledu kod životinja i biljaka. Što se tiče biljaka. svoje želje. idući napred kao da vuče za sobom. čije su mogućnosti ograničene u odnosu na životinje. Čovek danas poseduje mnogo više znanja pomoću kojih uspeva da od životinja izvuče mnogo veću korist i veće zadovoljstvo. kao prvi ljudi naseljavali došljaci iz Azije pre 230.000 do 220. To znači da je izuzetni razvoj čoveka u odnosu na ostale životinje i biljke na Zemlji. Čovek je. njegovo poznavanje ponašanja životinja sada nije zasnovano na bliskosti i instiktu kao nekada. Me utim. više rade i više se naprežu po zahtevu čoveka. preciznije.

duhovne. njihovom udaljenošću ili bliskošću. LJUDSKE ZABLUDE O KOSMOSU Kosmos nije organizovan na način kako to ljudi zamišljaju. po pravilu. nemušte signale biće jasno da se radi o jednoj nedovoljno razvijenoj. zatim specijalne i posebne energije kriju u sebi neimerna znanja i mogućnosti koje bi mogle da se iskoriste za dobrobit čovečanstva i za napredak ljudske civilizacije. Sadržaj i organizacija kosmosa. upravo su obrnuti. Način slanja signala je pogrešan. nisu zainteresovane. već šansom da se od tih civilizacija dobije što veća pomoć i podrška u razvoju ljudske civilizacije u pozitivnom smislu. ne isključivom usmeravanju na materijalne efekte. Ljudi će na ovaj način dosta teško uspostaviti kontakte sa drugim civilizacijama iz više razloga: 1. Daleko najveći deo sadržaja kosmosa čini energija. Mora se. Ovome treba dodati i pedesetak miliona rasa superinteligentnih nematerijalnih civilizacija. nego uskla ivanju ljudskim misli sa voljom Stvaraoca.pojava će se i dalje razvijati. me utim priznati da su materijalna bića. ta aktivnost je smešna i besmislena. astronomija i neke druge nauke usmerile su se. Fizika. magline. agresivnoj civilizaciji koja ih neće mnogo privući i zanimati. a nekoliko stotina hiljada civilizacija materijalnih bića možemo nazvati supeinteligentnim. postale neuporedivonaprednije i razvijenije od pripadnika svoje rase me u divljim životinjama ili onim čiji je kontakt sa čovekom znatno re i i indirektniji. To govori upravo o neizmernoj veličini kosmosa. . Poredak u kosmosu je tačno definisan i on se odvija na predvi en način. na ovaj ili onaj način. pretvorile u uho. kako bi jednoga dana životinje koje hiljadama generacija odrastaju sa čovekom. Pri tome izbor civilizacija koja će primiti signal neće biti definisan mogućnošću prijema signala i njegovog dešifrovanja. a posebno kućni ljubimci. sa kojima ljudska civilizacija jedino računa i očekuje od njih odgovor relativno retka u ovom delu kosmosa. Predstave ljudi bazirane su na kosturu kosmosa u kome glavnu ulogu imaju zvezde. imaju veze sa ljudima ili bar sa nekim njihovim razmišljanjima. kao i mnoge druge manje. kako bi čule odgovor kosmosa na signale koje su poslali očekujući odgovor barem od jedne civilizacije koja je najmanje na ljudskom nivou i time potvrdili postojanje još jedne inteligencije u kosmosu osim ljudske. 3. U kosmosu postoji nekoliko miliona materijalnih civilizacija čiji su su razvojni dometi barem na nivou ljudskih. za ljude su najinteresantniji neki elementi kosmosa koji. Svima. dakle materija. 2. sadržajnije i jednostavnije uspostaviti kontakt uz pomoć duhovnih energija sa ovim civilizacijama. Civilizacijama na visokom stupnju razvoja koje bi mogle da razlikuju i ovako slabašne i njima neshvatljive. Neuporedivo će brže. Velike. pa će njegov domet biti izuzetno mali. To znači. a prostorno najmanje zaprimljen deo kosmosa. sem naravno ljudima. planete. Me utim. Ove civilizacije za takav kontakt. globalne energije. čime će se razvoj životinja i biljaka koje su u bliskom kontaktu sa čovekom sve više jačati. dok materija spada u sadržajno najmanje značajan.

One su spremne da u svakom trenutku prenesu sva moguća znanja i moći koje je bilo koji čovek u stanju da preuzme i realizuje. To je zbog toga što one u potpunosti žive i ponašaju se u skladu sa voljom Stvaraoca. nego samo istraživanjima koja se bave duhovnom sferom. na žalost dolazi sporo. već vrlo dugo zadatke u oblasti energetskog očuvanja aure Zemlje koje im je Hristova energija postavila. Potrebno ih je samo kontaktirati. jer postoji opasnost da im neki radio i drugi talasi koje ljudi emituju naškode. Zato ljudima ne preti nikakva opasnost ni od jedne nematerijalne rase koja postoji u kosmosu. Oni su spremni da pruže pomoć u svakom momentu i u svakom pogledu. Potpuno zanemarena. Upravo tu leži osnovni problem razvoja čovečanstva. pa sve do bržeg napretka u duhovnom smislu. Žive oko 3. „Kada se nauka bude bavila barem deset godina duhovnošću (paranormalnim pojavama).Me utim. Obavlja. obezbe enje energetskih izvora. istraživanja duhovne ili paranormalne sfere uzalud čekaju pojavu ljudi koji će se njima baviti. gubeći se postepeno u ćorsokaku ovih istraživanja. Njihova pomoć ljudskoj civilizaciji može biti višestruka: od uspostavljanja pravilnog načina mišljenja. Ima samo milion i dvestotine hiljada ovih bića. Nikola Tesla. bez bilo kakve koristi za svoju civilizaciju. Jedna rasa visokorazvijenih nematerijalnih živih bića postoji i u atmosferi planete Zemlje. do ovih znanja i ovih moći ne može se doći nikakvim istraživanjima u materijalnoj sferi. Ne spuštaju se ispod visine od 200 km od površine Zemlje. kontakt sa ovim neuporedivo razvijenijim civilizacijama od naše mogu da uspostave samo ljudi na izuzetno visokom duhovnom nivou. posebno na Zapadu. nego za sve vreme svog postojanja“. promene klime. Nažalost. više će napredovati. uz jednu ogromnu razliku: prva ideja belog čoveka je bila kako da eksploatiše i iskoristi za sebe nizak nivo razvoja uro enika i pokrade im i opljačka sva nacionalna bogatstva. Do njega se. . dok je stav ovih visokorazvijenih civilizacija upravo obrnut: njihov pozitivan i human način razmišljanja i delovanja usmeriće ih na maksimalnu pomoć čoveku. sferom čoveku nepoznatih duhovnih i drugih energija. Kontakt sa ovim razvijenim civilizacijama bio bi sličan kontaktu civilizovanih ljudi sa uro enicima koji prvi put vide belog čoveka. Naprotiv. kakvih je vrlo malo. Prema ljudima gaje prijateljska osećanja i vrlo su spremni i raspoloženi da nam pomognu u svakom pogledu. saveta za unapre enje poljoprivrede i industrije.000 godina. jer je ono okrenuto u pracu istraživanja materijalne sfere. razvoj ljudske civilizacije mogao bi biti ubrzan ako bi se koristila ogromna znanja nematerijalnih rasa sakupljena tokom milijardi godina njihovog postepenog razvoja. jer je njihov broj ograničen i odgovara obimu zadataka koje treba da izvršavaju. Novo biće se može roditi tek kad neko umre. Osnovni problem je to što je za preuzimanje ovih znanja i moći neophodan visoki duhovni nivo. odnosno oštete njihovo energetsko telo. NEMATERIJALNA ŽIVA BIĆA I LJUDI Kakve su moguće relacije izme u ljudi i nematerijalnih živih bića? Nijedna od ovih rasa nema nikakvih negativnih ili štetnih namera prema ljudskoj rasi ili bilo kojoj energetskoj ili materijalnoj rasi u kosmosu. najvećim delom istraživačkim radom.

* * * Druga poseta vanzamaljaca usledila je pre 17.000 godina. Ova bića nisu ličila na ljude. U pitanju su bile posete dva nezavisna broda. dok su manje grupe krenule u obilazak prostranstva vasione. a posetioci su bili vrlo razvijena bića koja su na Zemlju došla iz čisto istraživačkih razloga. tela prekrivenih krljuštima. Organi za disanje su im bili drugačiji konstruisani. Pet stotina godina kasnije jedan drugi brod sa humanoidima spustio se u Australiju gde teko e boraviio 7-8 godina s osnovnim ciljem da unapredi razvoj ljudske civilizacije. Većina se raselila na najbliže planete gde i danas postoje njihovi potomci. Knjige i dokumenta su pisali na koži ili drvetu. gajenju nekih biljaka i domaćih životinja. već su istraživali pravce kojim bi se ljudska civilizacija mogla u budućnosti razvijati. Dali su im pismenost. Oni su proučavajući mogućnosti razvoja ljudi pomogli ovima u načinu paljenja i održavanja vatre. obzirom da su bili visoko civilizovani. Na bazi tih teorijskih pretpostavki pronalazili su odgovarajuća materijalna otkrića i na njih upućivali stanovnike Atlantide.000 godina ljudi su prvi put stupili u kontakt sa civilizacijom koja je bila nauporedivo razvijenija od njih. štavljenju životinjskih koža i šivenju odeće. Svi pokušaji da se taj napredak poveća nisu urodili plodom iz prostog razloga što je ljudska mogućnost učenja bila izuzetno niska. Njihov boravak je trajao oko 100 godina i uspeo da ostavi dubokog traga na razvoj Atlanti ana. stočarstvu. Prvi brod je posetio područje današnjeg Tibeta i kako su pripadali humanoidima. pa su radi . To je bila civilizacija bića. Trebalo im je više od pola godine da bi ljudi prestali da ih se plaše. sa jednim okom i četiri uda raspore enih slično rukama i nogama. na kojoj su uslovi za opstanak tih bića prestali da postoje. Ova civilizacija potiče sa daleke planete iz sazvež a Orion. Oni su se na Zemlji zadržali u dva navrata po nekoliko godina. transportu. pa je jedan manji deo njih uspeo da svemirskim brodovima krene dalje trežeći odgovarajuću atmosferu na drugim planetama. pokušali su da ubrzaju razvoj tadašnjih ljudi. Kao i prethodni. topljenju nekih metala i najgrubljem kovanju sekire i oružja. s tim što su ih mogli koristiti i za hodanje i za rad. Materijalni tragovi koje su ovi humanoidi ostavili s vremenom su se raspali i nestali. moreplovstvu. Efekti su bili približno isti s tim što je ova rasa pokazivala veću sklonost ka napredovanju od Tibetanaca. da bi na kraju postepenom dekadencijom ovi putujući potpuno izumrli. Na svakom ih je bilo po nekoliko stotina. poljoprivredi. To je bilo slikovno pismo.POSETE VANZEMALJACA Pre 26. Zahvaljujući njihovom dugom boravku preneli su na domoroce mnoge napredne metode u izgradnji kuća. koja su se i kretala slično amebi. približno veličine čoveka. bila su najsličnija amebama visine oko 2 metra. kopanju pećina. Prilikom posete posvetili su pažnju stanovnicima Atlantide kao potencijalno najnaprednijim ljudima na Zemlji. Njihov boravak od nekoliko godina omogućio je ubrzanje razvoja te civilizacije ljudi od preko 10. nisu težili da ljude uče svojim znanjima koja nisu bila u skladu sa razvojem ljudske civilizacije.000 godina.

Posle njih nije više bilo poseta planeti Zemlji vanzemaljaca koji su imali materijalno telo. Druga u kojoj učestvuje i leva i desna polovina mozga. u toku jedne noći potonula i nestala s lica Zemlje. Po završetku misije brod je nastavio svoj istraživački put po svemiru. Bez razvoja kosmos danas ne bi bio ono što jeste. što znači da se kosmos neprekidno razvija i da će se razvijati sve dok ga bude bilo. Hranu su mogli uvlačiti svim delovima tela. Ovi posetioci su vršili istraživanja i u ostalim delovima Zemlje. Zbog toga je razvoj osnovni i stav i princip. Naravno da se u momentu stvaranja programa za prvu i drugu fazu nije moglo znati da će ljudska civilizacija dobiti zadatak da pomogne razvoj jede generacije svetlećih tela. pa i samog Stvaraoca. To isto sadrži i ljudska aura i stoga je njen razvoj podeljen u dve faze: Prva u kojoj učestvuje samo leva polovina mozga. To je razvoj.udisanja vazduha nosili na glavi odgovarajuće naprave koje su ličile na šlemove. ali je to vremensko poklapanje izuzetno dobro došlo. Na licu su imali jedno duguljasto jajasto oko. odnosno mozga? Hristova energija koja je stvorila čoveka zamislila je da završni deo razvoja čoveka posle više prethodnih mutacija. Razvoj predstavlja osnovni princip kosmosa. Bez obzira na raširenost trgovine Atlanti ana. nego i sazrevanje svetlećih tela. na žalost.BUDUĆNOST LJUDSKE CIVILIZACIJE PRVA I DRUGA FAZA RAZVOJA ČOVEKA Postoji jedna pojava koja okupira sve energije kosmosa. da izuzetnom brzinom razvoja završi. Stvaralac je u sve energije koje je stvorio ugradio embrion razvoja koji sadrži suštinu. ne samo razvoj ljudske civilizacije. U čemu je razlika izme u ove dve faze razvoja ljudske aure. sadrži dve faze u kojoj bi prva faza bila zadovoljavajuća i obavila svoju funkciju sve do pred kraj ljudskog razvoja. Atlanti ani su se tokom narednih hiljadu godina izuzetno razvili da bi sledeće dve hiljade godina bili daleko najnaprednija civilizacija na Zemlji koja je. jer će se sa razvojem druge faze u znatnoj meri olakšati sazrevanje svetlećih tela o čemu govori i skraćenje perioda . intenzitet i pravac razvoja svake od energija. dok bi druga faza trebalo da da krunu svega. redosled. posebno sa zapadnom Afrikom. Ne postoji nijedan trenutak u razvoju kosmosa od početka do danas da ovaj princip nije do maksimuma zastupljen. 1000 godina kasnije nije se sačuvao nijedan primerak pisma ili neki drugi materijalni dokaz o postojanju Atlantide. ali su svoj osnovni rad bazirali na Atlanti anima kao najperspektivnijem narodu. Prvih pet godina niko od ljudi im nije smeo prići. ali su oni proučavajući ljude i čitajući njihove misli pronašli načina da ih preko hrane i raznih atrakcija privuku i da im se približe. pa su stoga ostala neka svedočanstva o njihovom delovanju. Glava IV IDEALNI POREDAK . selekcija itd.

000 godina. kao i nekih paranormalnih mogućnosti za koje je neophodno da se uključi desna polovina mozga. bez obzira na to da li su nešto posebno preduzimale. Desna polovina mozga sadrži neke potencijale kojih leva nema i čijim će aktiviranjem doći do snažnog razvoja ovih potencijala što će upravo omogućiti snažan razvoj paranormalnih moći. da se broj negativih misli svede na minimum i time omogući pročišćavanje ljudske aure i njeno mnogo bolje funkcionisanje. Na taj način će i pored kašnjenja u razvoju ljudske civilizacije zbog stvaranja ogromnog broja negativnih misli ona. što znači da su ove osobe vrlo blizu mogućnostima prosvetljenih. što automatski dovodi do poboljšanja inteligencije. dubina i širina rada ljudske aure. u skladu sa genetskim mogućnostima. a posebno bele bioenergije u njoj. To znači da će kvalitet. uzvanredne mogućnosti u matematici. visoka duhovnost. Kranju. Pored toga.000 godina.000 godina. vrlo brzo. Kakva je uloga mozga u ovim fazama razvoja ljudske aure? U prvoj fazi uloga mozga je da skladišti ogroman broj informacija i zaključaka koje je bela bioenergija donela i istovremeno vrši emitovanje ljudskih misli. Subotici. Duhovne energije su spremne da ovaj prirodni proces ubrzaju. . Novom Sadu. godine započeo realizaciju programa za aktiviranje desne polovine mozga u kojoj je do sada uljučeno preko 500 osoba u okviru njegovih seminara “Put ka prosvetljenju” u Beogradu. Ljubiša Stojanović je 2004.000 na samo 3. nauci uopšte. razumevanje privrednih problema i mnoge druge mogućnosti koje su nezamislive za obične ljude. Ovo je toliko značajan doga aj da se skoro može porediti sa spajanjem embriona svetlećih tela sa aurom praistorijskih ljudi pre 144.* * Dr sci. da oni budu mnogo dublji. inteligencije i kreativnosti. kreativnosti i duhovnosti. Pri tome bi se aktivianje desne polovine mozga moglo realizovati svakoj osobi koja to želi. velike paranomalne moći. Aktiviranjem desne polovine mozga postiže se čistoća aure. zbog poboljšanih okolnosti u kojima funkcioniše omogućiti neuporedivo više zaključaka. tako da se već u naše vreme postigne aktiviranje desne polovine mozga. prirodnim putem doći do aktiviranja desne polovine mozga i prelaska čoveka u drugu fazu. odnosno razmišljanja bele bioenergije te da komanduje funkcionisanjem svih organa ljudskog tela. To bi bilo moguće uz njihovu veliku pomoć u obliku oko 40 energetskih delovanja koja bi se obavljala približno jednom mesečno.do sazrevanja svetlećih tela sa 12. teko e preuzimati i skladištiti. a za neke služiti kao emisiona stanica radi njihove realizacije. za nekoliko godina. automatski dolazi do prosvetljenja ovih osoba. Duhovne energije predvi aju da će kroz oko 1. ipak u približno predvi enom roku završiti svoj razvoj i ujedno završiti sazrevanje svih svetlećih tela kojima pomažemo. Druga faza razvoja ljudske aure podrazmeva priliv obilja informacija od strane duhovnih energija koje će omogućiti beloj bioenergiji da neuporedivo brže donosi svoje zaključke. što znači da bi ceo ciklus trajao oko 3 godine. pod uslovom da je starija od 16 godina. Znači da desna polovina mozga. tako e ima svoju funkciju koja se neće probuditi i aktivirati sve dok aura te osobe ne pre e u drugu fazu razvoja sa neuporedivo većim ukupnim mogućnostima koje će desna polovina mozga. Banja Luci i Skoplju. fizici. mnogo ispravniji.

pri čemu će njihova zajednička crta biti potpuna uskla enost misli sa voljom Stvaraoca. kao i u psihičkom smislu. kao i iskoristivost odre enih supstanci nanošenjem na kožu. sa povećanjem njihovog broja sve više rasti. bez unošenja kroz usta u organizam. Prvo. Ne govori se ništa o nekim fizičkim razvojnim promenama ljudskog tela. religiji. jer će u svojim zemljama zbog gotovo genijalnih mogućnosti zauzimati vodeća mesta u nauci. za 15 godina oko 10 miliona. fizičke mogućnosti aw mogu udvostručiti što se tiče snage. Drugo. Da li tu postoje neke mogućnossti? Svakako da one i u toj sferi postoje i mogu biti vrlo ozbiljne. Peto. pri čemu se ovaj fizički razvoj ne postiže automatski sa razvojem druge faze. brzine. što bi dovela do stvaranja posebne rase ljudi.000. produženje ljudskog veka i podmla ivanje osoba kojima je aktivirana desna polovina mozga. disajnih organa. produži vek i duže vremena zadrži optimalno fizičko stanje. elastičnosti. da se produži životni vek do probližno 140 godina za sve one koji dostignu drugu fazu čoveka. Postoje delovanja koja su vrlo duboko ušla u rad na promenama u duhovnom. neuporedivo razvijenije od naše PRODUŽENJE LJUDSKOG VEKA Čovek u svom razvoju može napredovati u fizičkom. intelektualnom. poboljšanje zdravstvenog stanja. . a za one iz prve faze do 110 godina. istrajnosti. na planu fizičkog razvoja do sada nije ra eno ništa iz prostog razloga što je razvoj fizičkih mogućnosti čoveka u znatnoj meri vezan za njegove duhovne mogućnosti. a tiču se mogućnosti da se ljudsko telo razvije u odnosu na današnje u nekoliko pravaca. Četvrto. politici. iskoristivost hranljivih sastojaka se može utrostručiti. nego čovek druge faze samo znatno lakše postiže ove razvojne ciljeve fizičkog tela. nego danas. duhovne energije su započele i pripremu još spektakularnijeg programa koji obuhvata razvoj.Generalno gledano. sa ciljem da dobijemo čoveka druge faze razvoja koji će oogućiti neuporedivo veće intelektualne. Činjenica je da će duhovni i intelektualni razvoj čoveka omogućiti čistu auru. a za 50 godina oko 3 milijarde. Treće. me utim govori samo o mugućnostima da se postojeće fizičke mogućnosti ljudi bolje realizuju. paranormalne i normalne mogućnosti i čoveka kao inteligentnog bića. Značaj ovih osoba u celom svetu će. Me utim. Sve ove mogućnosti su vrlo realne i mogu se postići isto tako realno kao što se može dostići druga faza razvoja čoveka. dobro funkcionisanje organizma. To. preko kože. kreativnom i duhovnom smislu. iskoristivost kiseonika iz vazduha se može udvostručiti. odnosno proširenje mogućnosti ljudske aure izvan genetskih. vitamina direktno iz vazduha. Istovremeno sa radom na maksimalnom razvoju mogućnosti ljudske aure koji smo nazvali druga faza razvoja čoveka. kao najveća promena je mogućnost razvoja ljudskog organizma u smislu korišćenja hranljivih sastojaka minerala. privredi. već za desetak godina bi broj osoba sa aktiviranom desnom polovinom mozga mogao dostići oko 100.

Do kontakta sa svetlećim telima (pre 144. pa sve do celih država.000 godina posle kontakta….brzi razvoj 8. Od 60. ČETIRI VARIJANTE RAZVOJA CIVILIZACIJE Po mišljenju duhovnih energija postoje 4 varijante razvoja ljudske civilizacije u budućnosti.sigurni znaci ubrzanja 7.000 godina posle kontakta……………………. s tim što je ubrzanje. čemu nema kraja. Velika opasnost postoji da neka od država koja u ratu bude pritisnuta uza zid upotrebi nuklearnu bombu. stvaranje negativnih žarišta kod pojedinaca i grupa ljudi. Od pre 200 godina do danas……... po pravilu otezali u nedogled... ratova. čime započinje lanac nuklearnih bombardovanja koje će uništiti. . Od 120.izuzetno sporo 3. odbojnost i mržnju prema..000 do 120. kao i kod svih ostalih životinja i biljaka.ekstremno sporo 2.. Druga varijanta predstavlja kompromisno rešenje. 1.000 do 137. odnosi na materijalne stvari..ekstremno brzi razvoj Budućnost će.prvi znaci ubrzavanja 6... Kazna za one države koje započnu rat biće odmazda svih drugih država.TEMPO RAZVOJA LJUDSKE CIVILIZACIJE Ljudska civilizacija se tokom svoje istorije nije ravnomerno razvijala. od 137. Od 20. Ova varijanta jedino sprečava ratove. 20. Evo tempa razvoja ljudske civilizacije prema duhovnim energijama. Sve do kontakta sa svetlećim telima razvoj je. da bi posle toga počeo postepeno da se ubrzava.sporo 5. dakle. To se. U narednih 200 godina…………. pre svega. neprekidno stvarajući netrpeljivost. upravo zbog teškoća oko mirnodopskog rešavanja odre enih nesuglasica i problema koji bi se. u svakoj narednoj eposi bivalo sve veće. karakterisati ekstra brzi razvoj ljudske civilizacije.. a ne ratom.000 do 60. ne samo ljudsku civilizaciju.vrlo sporo 4.000 godina posle kontakta…………………. najčešće susednoj zemlji sa kojom problem postoji. Ova varijanta razvoja nosi u sebi stalnu napetost ime u mnogih država. nego i planetu Zemlju....000 godina…. tekao neverovatno sporo.. Prva je dalji nastavak širanja negativih misli.000 do pre 200 godina….000 godina)……………. stvaranja kriza i napetosti meu državama. pri čemu bi se države obavezale da dalje neće ratovati i da će me sobne nesuglasice rešavati mirnim putem. ali samo delimično smanjuje napetost i negativne misli u odnosu na susedne narode i države. ali će istovremeno stvoriti i snažnu potrebu za duhovnošću. zarad balansa.

Na unutrašnjem planu ove organizacije bi stvorile bolju klimu. kako bi se broj negativnih misli sveo na minimum i time obezbedilo dobro zdravlje. a još manje prema drugim državama i narodima. Time bi se omogućio razvoj Idealnog poretka koji bi u sebi sadržao nove promene načina mišljenja u pozitivnom smislu. Ovi centri i organizacije bi svojim pozitivnim delovanjem delimično kompenzovali i umirivali razbuktale strasti i. donekle održavali balans koji bi mnogo re e nego u prethodnom slučaju ekalirao u hladni rat. Takvi odnosi me u ljudima ne bi dozvoljavali razvijanje negativnih misli ni prema sebi ni prema drugim ljudima. nego i neophodno! Celokupni razvoj Idealnog poretka zasnovan je na dva me usobno povezana faktora bez kojih je njegova realizacija nemoguća. jer se nalaze sa one strane barijere preko koje čovek ne može. Hrana iz kosmosa i svi drugi proizvodi omogućili bi da ljudi žive mnogo konfornije. razmišljalo na pravilan način i pozitivno uticalo na ostali deo populacije. izrazita kreativnost i visok nivo inteligencije.Treća varijanta razvoja ljudske civilizacije podrazumeva postepeno širenje svetih znanja koje će kod mnogih ljudi dovesti do pravilnog načina mišljanja. IDEALNI POREDAK Idealni poredak predstavlja. kao i me unarodnih odnosa. pa do prijatelja i poznanika. tako da bi od 75% do 90% ljudi prihvatalo sveta znanja. odnosa ljudi i država jeste takvo da se još uvek nalazi u prvoj varijanti sa nekim idejama koje još nisu sazrele. Duhovne energije stoga prenose . po mišljenju duhovnih energija jedino pravo rešenje za razvoj ljudske civilizacije i jedino pravo rešenje za zaštitu ljudi od samouništenja koje može dovesti čak i do uništenja same planete. udruženja. Zbog toga je ovaj četvrti scenario mogućeg ljudskog razvoja jedini pravi i jedini pozitivan od svih varijanti koje se javljaju kao mogućnost. Više od toga ove organizacije ne bi mogle da pomognu. dok bi kratko radno vreme omogućilo obilje slobodnog vremena koje bi se koristilo za druženje počev od porodice. Prvi predstavlja sveta znanja koja ljudima objašnjavaju na koji način je potrebno pravilno razmišljati. Zahvaljujući velikoj rasprostranjenosti svetih znanja i besplatnoj pomoći iz kosmosa u obliku korisnih proizvoda koji potpomažu jedno drugom tako da njihov uticaj neprekidno raste da bi približno dve trećine stanovništva u relativno kratkom periodu prihvatile sveta znanja. u odnosu na susedne i ostale države. koje se još ne mogu realizovati u smislu prelaska na drugu varijantu razvoja ljudske civilizacije i odnosa me u državama. ponegde i partije koje bi bile protivteža negativnim mislima većine drugih ljudi. bez materijalnih briga i problema. a preko 90% i proizvode pomoći iz kosmosa. bolje me uljudske odnose. Sadašnje stanje me uljudskih. Stoga je njegovo ostvarenje ne samo potrebno. Četvrti mogući scenario jeste Idealni poredak. za zabavu i razoodu i bavljenje onim hobijem za koji osoba ima afiniteta. koji će stvoriti odre ena jezgra. netrpeljivost. dbojnost i pravi rat. Istovremeno sveta znanja ljudima govore o nekim činjenicama koje nikada neće biti otkrivene ljudskim načinima istraživanja.

termoelektranama itd. Naravno. odnosno dok postoje ogromne razlike izme u bogatih i siromašnih. dok postoje društveni odnosi koji su zasnovani na eksploataciji čoveka od strane čoveka. duhovne energije su svesne činjenice da bogati niti su ikad bili niti će biti raspoloženi i spremni na ovu vrstu humanosti. Neće postojati strah kod ljudi da će ostati bez materijalnih sredstava ili da će na bilo koji način doći u nezavidnu situaciju. bez straha od nezaposlenosti.ova znanja onim ljudima koji su dovoljno duhovno razvijeni. sve dok postoje glad i beda u svetu. dobrosusedske odnose i otkloniti netrpeljivost. istraživanje i proučavanje onih oblasti za koje osoba ima afiniteta. loše me udržavne odnose i ratove. nego i znanja potrebna za sticanje odre enih kvalifikacija neophodnih za obavljanje odre enih poslova. s tim što će ljudi biti vrlo dugo aktivni u psihičkom i fizičkom pogledu i lucidni sve do kraja života. nego i smanjiti bedu u svetu i tako otkloniti. što znači da će ljudi posle radnog vremena biti odmorni. Zbog toga Idealni poredak predstavlja ne samo jedino pravo rešenje za ljudsku civilizaciju. ni prema drugim ljudima iz svoje okoline. zadovoljan i srećan život neće stvarati netrpeljivost i negativna žarišta. kako i odakle obezbediti ovu materijalnu bazu koju smo jednim imenom nazvali „pomoć iz kosmosa“? Čovečanstvo poseduje materijalna dobra čijom preraspodelom bi se moglo. kao i proizvode za široku potrošnju i poboljšanje komfora i života uopšte. a koji će predstavljati neke osnovne proizvode egzistencionalne prirode. Me utim. u potpunosti ukloniti glad i bedu i omogućiti da najveći broj stanovnika dostigne nivo srednje klase. topionicama. kao i za bavljenje raznim hobijima. materijalne i . rase. Me utim. prijateljima i poznanicima. nego i da ih prenesu i ostalima za opšte dobro celokupne ljudske civilizacije. Time će ta znanja odigrati svoju vrlo značajnu ulogu u obezbe enju mira u svetu. Deca će biti u potpunosti oslobo ena napornog i dosadnog učenja korišćenjem priveska koji automatski prenosi u svest potrebna znanja. koji će se uz manje korekcije zadržati sve do kraja ljudske civilizacije. što će pored odličnog zdravstvenog stanja omogućiti i produžetak ljudskog života do 150 godina. ne samo opšte školsko gradivo. dobro raspoloženje i tiha sreća će onemogućiti stvaranje negativnih misli i stresnih situacija. Ovako miran. jer će one biti isključene. Pomoć iz kosmosa će eliminisati teški rad u rudnicima. Zbog toga presudnu ulogu u realizaciji Idealnog poretka igraju proizvodi pomoći iz kosmosa koji će se besplatno deliti ljudima u Idealnom poretku. duhovni razvoj. postavlja se pitanje: Ko će. Ovo blagostanje. a svoje ogromno slobodno vreme će utrošiti na druženje sa porodicom. Ova znanja će omogućiti razvoj tolerancije me u ljudima. ne samo spasiti one koji umiru od gladi. druge religije. sveta znanja neće biti dovoljna da se u potpunosti. Jedini mogući izvor ove pomoći. na razonodu i zabavu. makar najopasnija žarišta. jer će posao biti omogućen svima koji to žele. Ovi besplatni proizvodi iz kosmosa koje će moći posedovati i siromaši i bogati drastično će smanjiti razlike izme u bogatstva i siromaštva. kao ni prema ljudima drugih nacija. nego i poslednji poredak u njenom razvoju. a dnevni rad će se svesti na 2-3 sata. To će predstavljati garanciju mira u svetu koji neće biti pomućen hiljadama godina. trajno i sa sigurnošću obezbedi mir u svetu. stoga one uopšte ne računaju na pomoć iz ljudskih izvora. To znači da će najveći broj ljudi živeti bez materijalnih i drugih problema. ukloniće opasnost od nuklearnih elektrana. ne samo da ih prime.

Zamisao duhovnih energija je bila da se pri konačnom dostizanju kapitalističkog poretka. tokom razvoja čoveka došlo je do odstupanja od onog što je Hristova energija i uopšte duhovne energije zamislile za čoveka. Ipak. u tom smislu pripremaju odre ene osobe kako bi ih osposobile da pomoć iz kosmosa preuzmu i organizuju njenu distribuciju. mnogo brže smenjivale. a da bi celokupna svetska populacija posle hiljadu godina prešla na Idealni poredak koji bi se posle 3. mutiran tokom prethodnih 5 miliona godina. još od stvaranja pretka svih primata.000 godina . jer su ljudi. duhovne energije već duže vreme. na njegov razvoj. najvećim delom i ostvario uz manja odstupanja koja su sasvim razumljiva. zbog izuzetne lakoće. Naime. nego što se to stvarno dogodilo. robovlasnički poredak. Dakle.000 godina da nije došlo do neverovatno jakog razvoja negativnih misli i dela. odnosno kosmos. Dobijanje misije za pomoć razvoju jedne generacije svetlećih tela predstavljalo je veliki uspeh ljudskog pretka. ali je ovaj izbor bio planiran. jer se on zato izborio u jakoj konkurenciji sa delfinom i divljom svinjom. s obzirom na slobodnu volju ljudi koju su dobili radi pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. Hristova energija je imala vrlo jasan plan u vezi sa njegovim razvojem koji se do danas. Pomoć kosmosa ljudima će biti besplatna. posebno na Zapadu gotovo potpuno zanemarili duhovnost i svu pažnju usmerili na materijalno. ali sa neuporedivo manje negativnih misli i dela postepeno. bezbrižnosti. Svesne toga. ali ona neće jednostavno „pasti s neba“. ljudska civilizacija bi se. nesavesnosti. U tome i jeste glavni problem. zamišljen. Ovo usporenje je bilo tako izuzetno snažno da duhovne energije procenjuju da bi čovek dostigao današnji nivo još pre 30-40. Upravo taj enormni razvoj negativnih misli doveo je i u poslednjem društvenom ure enju – kapitalizmu do dodatnih ekstremnih devijacija. Nju će moći da prihvate samo duhovno vrhunski razvijene osobe. da je realizacija negativnih misli i dela bila na niskom nivou. ali je svaki period razvoja. Razvoj ljudske zajednice se realizovao upravo onako kako je to Hristova energija zamislila. IDEALNI POREDAK JE GENETSKI PREDVI EN Idealni poredak je davno zamišljen od strane duhovnih energija kao vrhunac razvoja ljudske civilizacije.nematerijalne koja će omogućiti realizaciju Idealnog poretka su duhovne energije. a donekle i feudalni i kapitalistički trajao znatno duže nego što je to bilo zamišljeno. pre svega klime. korigovan. ne samo generalno brže razvijala. počev od pojave prvobitne zajednice do danas. pre svega oni raniji: prvobitna zajednica. neodgovornosti ljudi pri stvaranju negativnih misli koje su u znatnoj meri usporile njegov razvoj. s obzirom na uticaj mnogih spoljašnjih faktora. kao što su komunizam i fašizam koji su zapretili da potpuno unište ljudsku civilizacju. kako je to Hristova energija bila zamislila. zašta je čovek bio negovan. gde bi sveta znanja bila donekle prihvaćena i vrlo sporo dovela do sazrevanja ljudske civilizacije. da bi posle nekoliko hiljada godina pojedina najnaprednija društva počela da prelaze u Idealni poredak uz pomoć proizvoda iz kosmosa. bez velikih revolucionarnih promena pre e u jedno društvo koje bi prethodilo Idealnom poretku. nego bi se i pojedine poslednje epohe u razvoju.

miru. Ovaj izvanredan kvalitet Idealnog poretka. prijatnosti. koji će se desiti desetak godina posle proglašenja Idealnog poretka za državno ure enje u nekoj zemlji. mašte. To predstavlja uslov. ni pretenzije da stvori ljudima takve uslove kojima će oni biti zadovoljni i sve njihove želje ispunjene. me utim nije desilo zbog enormnog razvoja negativih misli ljudi. nego predstavlja prvi poredak koji je uopšte o tome vodio računa i bio usmeren u tom pravcu. Puna realizacija Idealnog poretka će stvoriti takav način života ljudi za kojim su oni težili celog svog života. Mnoge civilizacije materijalnih bića imaju vrlo razvijene nivoe društvenog ure enja koji podsećaju na . zadovoljstvu. sa kojim se nijedan prethodni ne samo da ne može porediti. pretenziju.000 godina zkašnjenja pred samim razvojem Idealnog poretka za šta će ljudska civilizacija uz svoje ogromne napore i još mnogo. o miru igra veoma važnu ulogu u razvoju Idealnog poretka. Stoga je Idealni poredak realizacija težnji. zadovoljstvo koja je uvek predstavljala njihovu težnju. spokojstvo. nečemu što čovek želi. IDEALNI POREDAK – NIŠTA NOVO U KOSMOSU Idealni poredak ne predstavlja ništa novo u kosmosu. želja.000 godina. da bude prihvaćen od svih ljudi. on tada nikada ne bi mogao da se u potpunosti realizuje. mašte. praktično nedostižna. do sada nije zadovoljavao ove ljudske kriterijume i pretenzije. jer su ovim sve njihove želje u potpunosti ispunjene. nego i održivosti Idealnog poretka. nego zapravo nije imao ni zadatak. To se. smirenim. mir. želju. svoje prijatelje sa onim što nudi Idealni poredak. opuštenim? Ljudska predstava o sreći. uvek je bio u manjoj ili većoj meri u raskoraku sa njim. Stoga su duhovne energije celu koncepciju Idealnog poretka stvorile na osnovama ljudskih želja. bolji.definitivno završio sazrevanjem svih svetlećih tela ljudi i završetkom misije koju im je Stvaralac dao. svoju porodicu. zadovoljstvu. nego i spasti sebe i celu planetu od propasti. tek danas najavljen kao jedina mogućnost razvoja ljudske civilizacije koja će je ne samo dovesti do kraja svoje misije.pa je umesto da je pošetak razvoja Idealnog poretka desi pre približno 30. spokostvu. jer nijedan drugi poredak. predstava o sreći. u potpunosti uspe. ne samo ispunjenje ljudskih želja. Na ovaj način Idealni poredak predstavlja ispunjenje svih ljudskih želja. ne samo zato što ne postoji drugi. pretenzija ljudi svih vremena i zato i predstavlja poslednji poredak. znači sa 30. pretenzija kroz celokupnu istoriju razvoja ljudske civilizacije. a koja je bila sve dotle. odnosno razmišljanja o sreći. LJUDSKA PREDSTAVA O SREĆI I IDEALNI POREDAK Kakva je relacija izme u Idealnog poretka i ljudske predstave. blaženstvo. nego i u svim prethodnim generacijama. Ako bi se te zamisli o sreći kod ljudi razlikovale od onoga što nudi Idealni poredak. mnogo veću pomoć duhovnih energija pokušati da ostvari ono što je davno trebalo biti gotovo. To znači da će sa punim razvojem Idealnog poretka. priželjkuje. Sada smo. što bi ga činilo zadovoljnim. Stoga je Idealni poredak. nego i zato što ga ljudi neće želeti. ljudi doživeti onu sreću. ne samo u ovoj. Znači da mora postojati znak jednakosti izme u onoga što ljudi žele za sebe. ne samo nastanka.

bez mnogo pitanja. pa bi razvoj svetlećih tela kod takvih civilizacija išao izuzetno sporo. kao i broj negativnih misli biti sveden na pravi nivo koji u potpunosti odgovara potrebama svetlećih tela za razvoj ljudi. funkcionisanja i načina razmišljanja ovih bića u odnosu na ljude. svetleća tela će imati idealne uslove za svoj ubrzani razvoj. pre svega zbog znatno smanjenog broja negativnih misli u odnosu na ljude. pomoć u razvoju svetlećih tela je imao relativno mali broj civilizacija materijalnih bića. razmišljanja ovih bića koji su oni dostigli posle prolaska kroz faze razvoja svoje civilizacije koje. donekle adoknaditi zaostajanje od oko 30. a posebno usporilo program sazrevanja svetlećih tela. sve viši. to neće moći dobiti ni u budućnosti. ali su ona neprimenljiva na ljude. Ipak. usporilo njen razvoj. gotovo pravolinijski razvoj sve do potpunog sazrevanja svetlećih tela. društvene svesti i gotovo savršeno pravilan način razmišljanja. uz pomoć svetlećih tela. ugasile. kao što to čeka i ljudsku civilizaciju. . One civilizacije koje su bile uključene u pomoć u razvoju jedne generacije svetlećih tela razvijale su se brže od ljudske civilizacije. dakle postoji još pre polovine veka kosmosa i predstavlja normalni način funkcionisanja života. da nisu mogle dobiti šansu za razvoj svetlećih tela. ljudska civilizacija ima upravo suprotan problem.Idealni poredak uz odgovarajuće razlike koje su posledica drugačije strukture. Najrazvijenije civilizacije ovih bića u kosmosu imaju još mnogo razvijenija društvena ure enja od Idealnog poretka. Ljudi taj nivo ne mogu dostići. bez problema. stranputice da bi tek došli na nivo na kome će broj problema koje treba rešiti. jer je prevelik broj problema s kojima se sreće doveo do ogromnog razvoja negativnih misli i obrnuto potrebno i suviše olako stvaranje nagativnih misli stvorilo je mnoge probleme ljudskoj civilizaciji. jer razvoj čoveka u genetskom smislu nije tako zamišljen. Idealni poredak. Civilizacije koje su bile toliko sre ene.000 godina nastalo kao posledica gromnog broja negativnih misli ljudi i pogrešnog načina razmišljanja. Ljudska civilizacija se. a to će biti moguće realizacijom Idealnog poretka. Me utim. donekle podsećaju na faze razvoja ljudske civilizacije i njihove društvene poretke koje su dotle primenile. slično pokušajima da neke civilizacije nematerijalnih bića pomognu razvoj jedne generacije svetlećih tela. jer zahtevaju znatno viši nivo intelektualnog razvoja. jer su se posle toga. sa sve manje problema. Tek tada. materijalne civilizacije u kosmosu koje nisu imale tu sreću da pomažu razvoj jedne generacije svetlećih tela. bezbedne. zbog toga što je način života ovih civilizacija bio dosta sre en. One su time ujedno i zavšile svoj razvoj. kada se to ostvari. što će drastično skratiti preostalo potrebno vreme za njihovo sazrevanje sa dvanaest na tri hiljade godina i time. jer mora da se poboljša životni standard. jer će njihov razvoj biti sve savršeniji. Naravno. što im je omogućavalo. najrazvijenijih bića u kosmosu. utrošile su mnogo više vremena nego što će to ljudska civilizacija učiniti da bi došla do nivoa na kome mogu uspostaviti društveno ure enje koje generalno možemo nazvati Idealni poredak. prepreke. da se uklone mnogi problemi. Zbog toga ona spada u retke civilizacije u kosmosu kojima je potrebno poboljšati način života i poučiti ih kako bi se broj problema preostalih za rešavanje i broj negativnih misli uklopio u zamisao Stvaraoca da slobodna volja ljudi omogući ubrzani razvoj svetlećih tela. dakle nalazi na suprotnoj strani u odnosu na civilizacije najsavršenijih.

ne samo dosadašnji rad. jer smo se ograničili samo na one najvažnije i najbitnije koje će ljudi najpre shvatiti i prihvatiti. uslov. sa daleko većim promenama. uračunavajući u to i drastično smanjenje negativnih misli i stresnih situacija. OGROMNE PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA LJUDI Idealni poredak sadrži mnogobrojne promene do kojih će u životima ljudi doći. definitivno propalo što duhovne energije ne smeju da dozvole.000 godina. poboljšanje komfora. počev od momenta spajanja embriona svetlećih tela sa aurama naših predaka od pre 144. Najveća promena. ali oni na ovom putu ne smeju da posustanu. čime bi 144. da odustanu. pravilan način mišljenja. uništenja celokupne ljudske civilizacije.000 godina. uklanjanje briga. ipak će ljudima i onaj 1% njihovog učešća predstavljati izuzetno težak. Svakako. jer im to jednostavno pomoć duhovih energija neće dozvoliti. To znači da će Idealni poredak predstavljati krunu i završnicu pomoći duhovnih energija ljudima. ta promena jeste najvažniji rezultat Idealnog poretka. sreću.NAJVAŽNIJA PROMENA – STABILIZACIJA NERVNOG SISTEMA Idealni poredak predstavlja novu epohu koja je daleko važnija. To je svakako najvažnija promena do koje će doći. upravo imaju za cilj stabilizaciju nervnog sistema ljudi i njihov brži duhovni razvoj koji će dovesti do zntno bržeg sazrevanja svetlećih tela. nego predstavljaju preduslo. zato što će ona izuzetno ubrzati sazrevanje svetlećih tela kod velikog broja ljudi i time znatno skratiti vreme potrebno za završetak misije koju je Stvaralac dodelio ljudima. Navešćemo samo neke od tih mnogobrojnih promena. sredstvo kako da se stigne do takvog nivoa duhovnog razvoja ljudi da njihova svetleća tela što pre sazru. kao i intenziviranja pomoći u narednih 3. nego i celokupna zamisao i projekat. Dakle. kao posledica širenja svetih znanja i proizvoda iz kosmosa biće u tome što će ljudi već posle par godina postojanja Idealnog poretka u potpunosti stabilizovati svoj nervni sistem. a koje nismo spomenuli. ratova i svi ostali negativni doživljaji. metod. Sada je više razumljivo da duhovne energije ne smeju dozvoliti da. uklanjanje gladi. brzi razvoj duhovnosti i naravno dobro raspoloženje. naporan i dugotrajan put. sve te prednosti koje Idealni poredak pruža ljudima nisu same sebi svrha. da podlegnu iskušenjima. strahova i neizvesnosti oko posla i mogućnosti oko zaposlenja. kreativnost. smireno stanje sa vrlo malo negativnih misli. gotovo bez stresnih situacija koje će omogućiti dobro zdravlje. Iako su 99% truda i rada oko Idealnog poretka preuzele duhovne energije. tu treba naglasiti uklanjanje opasnosti od čestih ratova. Dakle. Sve drugo što se bude dešavalo tokom razvoja Idealnog poretka: širenje svetih znanja. bede. dovesti ga u jedno dobro. . kao i neophodnost sazrevanja svetlećih tela propadne. nego što su bili prelazi iz jednog društvenog ure enja u drugo. besperspektivnosti. jer će umesto kroz 12. pa i same planete Zemlje od strane ljudi. način. dobro funkcionisanje celog organizma. sve do sazrevanja svih svetlećih tela. strahova od kriza.000 godina sazreti sva svetleća tela ljudi i time se završiti ciklus pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela.000 godina rada duhovnih energija na razvoju ljudske civilizacije u cilju pomoći razvoju jedne generacije svetlećih tela. smanjenje teškog rada.000 godina za približno 3. školovanja dece. jer u kosmosu postoji velika glad za zrelim svetlećim telima – majstorima vasione.

ubedljivo. kada su ih svi voleli i mazili. Dakle. Dakle. prisile. da se zabavljaju. bez napora. radu prateći svaki njihov korak sa zadovoljstvom. bez obaveza. nego i sa svojim roditeljima. izvan Idealnog poretka. Treća velika prmena pojaviće se kod dece svih uzrasta. ali će on omogućiti da se ona realizuje. Druga karakteristična pojava biće jedan doživljaj izuzetne ljubavi roditelja prema svojoj deci koja neće biti rezultat Idealnog poretka. kako će se videti sa svojim prijateljima i ro acima. To će posebno omogućiti učenje uz pomoć priveska za učenje. bede. preplavi roditelje tako da oni požele da je iskažu svojoj deci na način na koji će je deca diživeti direktno. osnuju svoju porodicu i budu imala svoju decu. razvije na način kakav. odnos roditelja prema deci biće onakav kako duhovne energije zamišljaju. jer neće biti razloga da se ono pokvari.Jedna od njih je svakako to što će ljudi čim se probude biti dobro raspoloženi. neutrališe. iako je ona prisutna kod većine roditelja u bilo kakvom ure enju i u bilo kakvim teškim uslovima. Tu se. razvoju. upravo od tih negativnih misli. zaposle se. jednostavno razliti i ispuniti biće roditelja i deca će je upiti kao sun er. sada se produžava na celo njihovo detinjstvo i mladost. nedaća. u njihovom rastu. bez uzdržanosti. dakle radi o okolnostima koje tu ljubav i zadovoljstvo omogućavaju. Roditelji će. lošeg društva ili nezadovoljstva. protegnuće se sa zadovoljnim osmehom na licu i početi da razmišljaju šta će tog dana lepo uraditi. nego će i uživati u njima. ne samo život dece. bez nerviranja. bez kočnica koje stvaraju oficirsko ili strogo vaspitanje. razlije se. bez skrivanja. U takvom stanju će odnos roditelja prema deci biti sa neuporedivo većom ljubavlju nego što je danas. privrženost. doživljavaće ih kao osobe koje im žele samo dobro. ne samo sa svojim vršnjacima. Pored presudne uloge koju će privezak za učenje imati na omogućavanje ovog predivog života dece i omladine. razonodu i zabavu. normalno još više usrećiti svoje roditelje. podvodne stene i opasnosti koje bi ljudima pokvarile i pogoršale njihovo raspoloženje u toku dana ili skrenule sa onog puta zadovoljstva i razonode koje su planirali. nego će ostaviti dubok pozitivan trag na njih kada odrastu. vojničke discipline. jer uslovi života jednostavno neće sadržati takve prepreke. čak i da rade neke poslove. blokade. posebno za učenje ili bilo kakvu vrstu rada i naprezanja. Ta ljubav će se u odsustvu bilo kojih prepreka. ukoliko za to budu imali interesovanje. sa srećom. on će odigrati ključnu ulogu i u vaspitavanju dece u smislu stvaranja pravilnog mišljenja i uskla ivanja misli sa voljom Stvaraoca i odsustva svih negativnih misli koje bi decu mogle dovesti na stranputicu. briga i time dati mogućnost deci da se druže. zabavljati se i razonoditi na način koji im najbolje odgovara. uopšte moguće. ne samo doživljavati ovu ljubav i privrženost prema svojoj deci. osloba anje. Period do početka školovanja koji je za mnogu decu predstavljao nezaboravno vreme bez učenja. lošeg . odmorni. pa će deca u svojim roditeljima samo ljubav. retko koji roditelj ima prilike da doživi. što predstavlja neverovatnu promenu u pozitivnom smislu koja će preporoditi. divna ljubav prema svojoj deci ispliva na površinu. briga koje su provodili samo u igri i zabavi. Isto tako odnos dece prema roditeljima će biti oslobo en mnogih stega. neizvesnosti i straha od budućnosti odjednom će omogućiti da čista. jer će ona biti generalno oslobo ena najvećeg problema – mukotrpnog učenja i time obezbediti sve potrebno vreme za igru. briga. bilo zbog neznanja. nečim blokira. To će sve stvoriti dobro jutarnje raspoloženje koje će osobu pratiti celog dana. sreću i zadovoljstvo čime će.

Stoga će delovanja elemenata svetih znanja do kojih će ljudi doći usmenim ili pismenim putem ili preko priveska svetih znanja otkloniti oko 30% negativnih reakcija. To se dešavalo. a koje će proizići iz promena u načinu života ljudi koje donosi Idealni poredak. nedostatka ljubavi roditelja i okoline i drugih uzroka koji danas jedan deo dece skreću u pogrešnom pravcu. što je izazvalo postepeno sve veće ignorisanje saveta koji im nisu odgovarali. Mnogo je. zadovoljstva. nezadovoljstvo. ipak odigrati presudnu ulogu u njihovom vaspitanju i pripremi da postanu pravi gra ani Idealnog poretka. To znači da će privezak. nego preti da to uradi i u budućnosti izmeniti. kako bi razvoj Idealnog poretka išao krupnim koracima napred. tako što će jedan elemenat delovanja ovih proizvoda na ljude. a koji . Nabrojaćemo samo neke od njih bez udubljivanja: neuporedivo lakši život udate žene. na ono što mu govore duhovne energije. u energetskom smislu imati jedini zadatak da uklanja ljudsku negativnu reakciju na informacije koje dobija preko svetih znanja. što često dovodi do ratova me u državama. a koje su. reakciju na ono što je pročitao o svetim znanjima. a malo. Pogrešan način mišljenja koji proizvodi negativne misli posledica je pogrešnog razvoja ljudske civilizacije tokom poslednjih preko 100. strah. jer ljudi odvojeni od prirode ne primaju ove informacije. verske i nacionalne netrpeljivosti.000 godina sa lakoćom primali od duhovnih energija i svetlećeg tela. kad se ljudi nalaze pred Idealnim poretkom? Sveta znanja će donekle ublažiti ovu ljudsku negativnu reakciju. zavist. stabilnosti života. ne samo u prošlosti. bazna a.funkcionisanja nervnog sistema. što je i mnogo i malo. dok će sa oko 70% to postići upravo delovanjem predmeta koji će koristiti. neuporedivo lakši i konforniji život poljoprivrednog stanovništva. jer se to do sada ničim nije moglo ugroziti. Naravno da će postojati još mnoge. pre više od 100. koja mu blokira razvoj. pored drugih nevolja dovode i do najvećeg zla čovečanstva – netrpeljivosti koja se širi od pojedinaca na grupe ljudi stvarajući jezgra rasne. U ovom momentu ljudskog razvoja ne može se govoriti o reakciji odbojnosti na ono što nam šalju duhovne energije i svetleće telo. paralelno sa drugim sredstvima realizacije svetih znanja. rad u livnicama ili bilo koje slične profesije i mnoge druge koje će imati značajan doprinos u poboljšanju životnog konfora. a i do onih svetskih. može se grubo reći za nekih 30%. kao majke porodice. kao što je osvjanje vatre. tako da one ne utiču na njihov način razmišljanja i delovanja. POSTEPENO VRAĆANJE PRIRODI Ljudsko reagovanje na darove prirode. pripitomljavanje životinja. posebno sada. jer to nije dovoljno da se sve ljudske reakcije koje su negativne ili bar njihov najveći deo blokiraju ili uklone. Negativne misli. kao što su rudarstvo. Sada se postavlja pitanje: kako je moguće ovu osobinu ljudske psihe koja je izuzetno negativna za njegov razvoj. pronalazak metala i drugo bilo je sve snažniji osećaj sigurnosti u sebe.000 godina i glavni uzročnik većine zala sa kojima se suočava savremeni svet. žalost. Preostalih 70% će realizovati duhovne energije svojim delovanjem kroz proizvode pomoći iz kosmosa. najčešće onda kada su imali negativne misli kao što su mržnja. mira. ukidanje svih profesija koje zahtevaju težak i mukotrpan fizički rad. krupne promene. blokirati ili uraditi bilo šta što bi umanjilo njen dalji uticaj na negativni razvoj čoveka.

kako bi to potiskivanje i uklanjanje uticaja svetlećeg tela i duhovih energija kroz mehanizam koji je čovek stvorio. poštuju. Ovo delovanje će znači biti kombinacija uklanjanja odbojnosti ljudi prema onome što dobijaju preko svetih znanja i istovremeno ukanjanje delovanjem proizvoda iz kosmosa. što znači da se neće svoditi na to da ih uvere da prihvate ono što kažu sveta znanja. čime će oni. jer će ljudi na ovaj način prihvatiti sveta znanja kao nešto što će predstavljati suštinu njihove svesti. Ako uzmemo da najniža tačka predstavlja donji deo sinusoide i da od nje aktivnosti vezane za promene u pozitivnom smislu koje će postepeno obnoviti kontakt izme u čoveka i prirode. zahvaljujući čistoći svoje aure ponovo doći do jednog novog pozitivnog prilaza i svetlećem telu i svetim znanjima. gde će odbojnost biti drastično smanjena. Sad. To je perspektiva ljudskog razvoja. što pomalo podseća na neku prinudu. pri čemu je u početku delovanja svetlećeg tela postojao snažan uticaj duhovnih energija i svetlećeg tela na ljudsko mišljenje i ponašanje da bi sa osvajanjem prirode čovek sticao ore enu sigurnost i počeo sa nekim svojim usko ljudskim. Time je ne samo otklonio razlike izme u svojih stavova i svetlećeg tela koje su smetale. izuzetno brz razvoj koji će kod velikog broja ljudi dovesti do prosvetljenja. Me utim. odnosno bilo kakvo mišljenje ili činjenje koje će biti suprotno njima. do mogućnosti ponovnog uspostavljanja direktnih kontakata sa svetlećim telom i duhovnim energijama. tada će sinusoida krenuti uzlaznom linijom i mnogo brže nego što je bilo potrebno da se do e dovde. Znači da će ljudi ovim delovanjem duhovnih energija preko predmeta pomoći iz kosmosa gubiti tu negativnu reakciju na ono o čemu mu govore sveta znanja usmenim ili pismenim putem ili preko priveska za širenje svetih znanja. jer ih je čovek svesno ili podsvesno gasio. čiji se jedan elemenat razvio izvan okvira koji su zacrtale i zamislile duhovne energije. čime će se definitivno ukloniti sve negativne misli ljudi. tako da će ih oni prihvatiti kao nešto svoje. najčešće svojim sebičnim i negativnim interesima. ali će ono. nego će sve više omiliti ljudima sveta znanja. duše. postepeno dovelo do gubitka kontakta sa njima. jedan drugi aspekt delovanja ovih proizvoda na ljude biće u smislu da oni sve više prihvataju sveta znanja. pri čemu ljudi u većini slučajeva neće biti svesni ovog delovanja zbog niskog nivoa duhovnog razvoja i gubitka kontakta sa prirodom. sva negativna ponašanja.predstavljaju pomoć iz kosmosa. gde će prijem . svejedno odigrati blagorodnu ulogu. da šire drugim ljudima. nešto što treba da neguju. pri čemu smo u današnje vreme došli do takvog stanja da običan čovek nema nikakav kontakt s duhovnim energijama. dakle imamo kompletan ciklus koji podseća na sinusoidu ljudskog duhovnog razvoja. približno za par stotina godina i dostići neko nulto stanje. Stoga je ovo drugo delovanje mnogo važnije i dugoročno gledano mnogo značajnije. da vole. lično. nego je istovremeno gašenjem tih kontakata čovek izgubio ogroman broj pozitivnih i izuzetno korisnih informacija koje bi čovečanstvo do danas odvelo mnogo dalje od onog što smo da sada postigli. sebičnim interesima da se sve češće suprotstavlja uticaju duhovnih energija i svetlećeg tela. odnosno svetlećeg tela i duhovnih energija uz pomoć svetih znanja i delovanja predmeta pomoći iz kosmosa. jer će ukloniti mnoga negativna ponašanja kojih će ljudi zahvaljujući svetim znanjima sada biti svesni ukoliko ih dobiju preko usmenih i pismenih informacija o svetim znanjima ili podsvesno preko priveska za širenje svetih znanja. Ovo delovanje će uklanjati negativnosti i odbojnost prema onome o čemu govore sveta znanja. što će im omogućiti nesmetani.

000 godina bio uspostavljen potpun kontakt izme u ovih energija i ljudi. velike nezaposlenosti. jer su se pojavili posle kapitalizma i morali su. da bi za oko 3. onda bi nivo pravde. blagostanja. a sva svetleća tela sazrela. RAZLIKE IZME U IDEALNOG PORETKA I PRETHODNIH Ako bi se Idealni poredak uporedio s nekim od prethodnih poredaka. sa divnim kućama opremljenim najkvalitetnijim pokućstvom. Idealni poredak. revolt. sa obezbe enim poslom. samim tim doneti nešto bolje ljudsko društvo. Zbog toga je Idealni poredak poslednji poredak. što znači da bi se vratili na vreme dobrih kontakata starih oko 140. da bi za oko 1. mogućnosto za razvoj. . doduše kraće vreme degeneracije tako da se ljudsko društvo u nekim zemljama vratilo izuzetno unazad. To je zbog toga što se u Idealnom poretku neće javiti protivurečnosti koje su karakterisale sve dosadašnje poretke. besplatnim lečenjem. poštenija. svog statusa. jer će u Idealnom poretku ljudi biti jednaki. feudalni bi bio 5. pa ni neki novi. razonodu izgledao na sledeći način: Ako bi se to stanje oko tih ljudskih mogućnosti kod robovlasničkog poretka označilo sa 1. ne stvara ni neko tiho nezadovoljstvo i nemir. zaštite ljudi. dok su ostali poreci: robovlasnički. tako da im se u 20-tom veku nivo mogućnosti čoveka srozao na samo nešto bolje stanje od feudalnog. Od tog momenta broj prosvetljenih ljudi bi bio sve veći. Ova dva poretka su tragedija i sramota za ljudski rod. jer od njega ne postoji ništa bolje ni savršenije. koja govori kako je život čoveka postepeno napredovao u svakom smislu. komunistički 7. Ovakvo stanje ne stvara negativne misli. čime bi sveta misija ljudske civilizacije bila završena.informacija od duhovnih energija i svetlećeg tela početi da biva sve značajniji. a u fašizmu nešto manje. Vrlo je karakteristična jedna razlika izme u Idealnog poretka i svih ostalih: neće biti borbe za ona tri prestiža i pretenzije velikog broja današnjih ljudi: bogatstvo. dobro situiranom sloju. gnevnih ljudi koji bi tražili poboljšanje svog materijalnog stanja. bogatija. kapitalistički 12. fašistički 8 i Idealni poredak 50. velikog broja siromašnih i malog broja bogatih. besplatnim školovanjem. čak ni vraćanje na postojeći kapitalistički. mržnju.000 godina svi ljudi bili prosvetljeni. dok su komunizam i fašizam predstavljali degeneraciju razvoja ljudskog društva. iscrpljenih. odmor. sa najvećim delom stanovništva u srednjem. besplatnim prevozom itd. sigurnosti. pri čemu u komunizmu najviše.000 godina. a kamoli želju za stvaranjem novih društvenih ure enja koja bi bila pravilnija. depresiju. s tim da je u kapitalističkom poretku došlo do njegove. počev od robovlasničkog. depresivnih. razlike izme u bogatih i siromašnih znatno smanjene. posle svog potpunog uspostavljanja neće dozvoliti nijednu od ovih degeneracija. jer bi ispunila svoju pomoć u odgajanju jedne generacije ogromnog broja svetlećih tela. duhovnija od Idealnog poretka. ratove. Neće biti gladi i bede. feudalni i kapitalistički predvi eni genetskim razvojem ljudske civilizacije i bez obzira na njihove velike mane predstavljali obaveznu fazu u razvoju ljudi koja u to vreme nije mogla imati bolje osobine i karakteristike. besplatnim vrtićima. vlast i školovanje na ljudski način. To bi bila generalna slika ljudsih mogućnosti kroz poznate društvene poretke. majstora kosmosa. sa istim mogućnostima. umornih.

Me utim. a koja je u potpunosti uskla ena sa voljom Stvaraoca. dok im svetleća tela ne sazru. idealno društveno ure enje na čijem kraju će. a koja će se kroz 3. kreativnija. Živa bića će se postepeno usavršavati i posajaće sve inteligentnija. Znači da je Idealni poredak kraj puta. njihovi potomci neće moći da napreduju. a starih svetlećih tela neće biti za celu populaciju. završetkom sazrevanja svih svetlećih tela ljudska civilizacija je dostigla taj cilj. štaviše oni neće imati ni svetleća tela. dok će sva ostala novoro ena deca ostati bez svetlećih tela. pa zbog toga Idealni poredak kao nešto što je u programu ili u genima ljudi što im je Stvaralac dao. postojaće energije. jer će biti nesposobne za život koji će biti visoko razvijen u kome će biti u mogućnosti da opstanu samo superinteligentne i superkreativne ličnosti. Glavnina zrelih svetlećih tela koja predstavljaju kritičnu masu neće se više vraćati na Zemlju me u ljude. zbog malog broja ne mogu obrazovati novu kritičnu masu. Ne postoji nijedan viši cilj za ljude od prosvetljenja. . Prema tome. dugovečnija i bliža volji Stvaraoca. Postavlja se pitanje: Zbog čega je potrebno da se ljudska civilizacija ugasi. To znači da kada većini bude sazrelo svetleće telo. pre 144. To je zbog toga što Hristova energija neće više emitovati nove embrione svetlećih tela koja bi se spajala sa aurama ljudi. zaštićenija. složenija. osim za kraće vreme.000 gdina odre ena za nosioca pooći razvoju jednoj generaciji svetlećih tela.ZAŠTO ĆE DOĆI KRAJ LJUDSKE CIVILIZACIJE? Jedna od najvećih istina kosmosa glasi: Dokle god postoji kosmos. jer novih neće biti. stara 5 miliona godina. a istovremeno. živa bića i mrtva materija. ako sve druge civilizacije na Zemlji ostaju da postoje. Stoga će osobe koje još budu imale svetleća tela koja još nisu sazrela u momentu nastanka kritične mase dalje nastaviti sa ciklusom vraćanja tih svetlećih tela sledećoj generaciji ljudi.000 godina završiti tako što će sva svetleća tela sazreti. što znači više hiljada godina. kraj razvoja. pre svega u auri Zemlje. a zatim sazrevanja svetlećih tela. koji se ne može menjati. posle dostizanja kritične mase zrelih svetlećih tela neophodnih za obavljanje poslova. jer su završila svoj razvoj i preuzimaju svoje zadatke kao majstori kosmosa. To je razvojni put živih bića koji je programiran. ostalih nebeskih tela i samog Sunca. da se dalje razvijaju? To je zbog toga što je ljudska civilizacija. naprednija u svakom pogledu. jer nema nikakvog smisla da relativno mali broj ljudi čeka nekoliko stotina generacija. doći o gašenja ljudske civilizacije. posle sazrevanja većine svetlećih tela ljudi. Zbog toga će se osobe koje se budu ra ale bez svetlećeg tela brzo degenerisati i izumiraće. Kakva bi bila svrha daljeg razvoja i opstanka ljudske civilizacije? Vrhunski princip kosmosa je neprekidni razvoj sve do konačnog dostizanja cilja kome se teži. a zatim širom vasione ne postoji potreba za jednom malom količinom zrelih svetlećih tela koja se ne mogu priključiti ovoj kritičnom masi. neće postojati ništa novo. predstavlja poslednju kariku u lancu razvoja ljudske civilizacije. ali ujedno i najsavršeniji nivo. ne može se od njega odstupiti.

a da je za novo znanje potrebno skinuti jedne i staviti ne samo druge. jeste i Ljubiša Stojanović. kodifikovana u naučni dikurs. još uvek ograničeni. a ona nije samo kratkovida. Čime? Otkud? Zašto? U pokušaju da na emo odgovor. nego je i netrpeljiva. odnosno da dominantna naučna znanja bivaju zamenjena ne samo drugim znanjima. pa i agresivna. nego samo potvr uju ono što je u generalnom smislu već prihvaćeno. bez obzira na sav spoljašnji sjaj nauke. pa i izopačene slike. Ova. Premda još uvek postoje težnje da se počeci pojedinih naučnih oblasti ekstrapoliraju u daleku prošlost pa se. Pojmom paradigme Kun nam je objasnio da nauka nije inkrementni entitet. u tom smislu. polazeći od nedovoljno shvaćenog sebe. Njegovi su današnji uvidi. stoga.. naime. Dakle. legitimitet utemeljuje i u drevnim terapeutima poput Hipokrata i Eskulapa. Ipak. I to egocentrizam koji je tim opasniji što je zasnovan na čovekovom dubokom nerazumevanju samoga sebe.Recenzija za knjigu ČOVEK – POREKLO I BUDUĆNOST autora Ljubiše Stojanovića Pre gotovo pola veka. Rezultat ove egocentričnosti je duboko utemeljena jednostranost. za rugačije razmere Univerzuma. ma koliko bila prilepčila. Pojmom naučne paradigme Kun je ukazao da je nauka diskontinuirana. nesposobnim da dokuči da ne može sve meriti prema svojim samoljubivim predstavama. Danas smo stoga u situaciji da čovekova strukturirana znanja. Me u onima koji su odoleli njenom primamljivom fokusiranju. Moglo bi se stoga reći da smo u nauci još uvek daleko od civilizacijskog načela pluralizma te da. nego potpuno drugačijim vi enjima sveta u okviru kojih dotadašnje naučne činjenice postaju irelevantne. . na problem iscrpljivanja energetskih resursa. istoričar nauke.. Naime. za drugačiju poziciju čoveka. jednostranost teži da ra a svojevrsnu opsednutost. Na tragu Kunove postavke o naučnim paradigmama mogli bi smo da kažemo da je razlog tome to što čovek još uvek nije počeo da gleda svet kroz bitno drugačije „naočare“. u svojoj knjizi „Čovek – poreklo i budućnost“ on je krenuo „s onu stranu“ egocentričnosti. Današnja nauka. zapravo pokazao nesposobnim da pogleda dalje od svoje nepotpune. egocentričnost nije neizbežna. a kamoli Univerzuma. Tomas Kun. Taj pristup mu je otvorilo neslućeno prostranstvo uvida. naučnici zaostaju čak i za političarima. polako se prihvata Kunovo vi enje da naučnici ne pronalaze nova znanja. zapravo da se otvori za drugačiju osnovu stvarnosti. Omogućilo mu je. interesi su bili preči od mudrosti i nauka se nije korigovala. možemo postaviti hipotezu da je osnovni razlog te ograničenosti čovekov još uvek veoma izraženi egocentrizam. i pored ovog važnog saznanja. nema odgovora na ključne probleme čovečanstva: na problem oružja za masovno uništenje. No. čovek se. zaostaju za ključnim problemima sa kojima se on danas suočava. uveo je u naučni diskurs pojam paradigme – specifičnog vi enja i tumačenja čoveka i sveta. u delu „Struktura naučnih revolucija“. nego potpuno drugačije „naočare“. nesposobnim da shvati da nije centar sveta. pak. u medicini na primer. drugim rečima da se ne razvija tako što svaki naučnik svojim doprinosom uvećava neki celoviti korpus znanja.

nema nam razvoja. istovrsnim uvidima. S tim što taj drugi može imati razna običja. Razmišljajući o čovekovom poreklu i budućnosti. onim koji nam je istovremeno i vidljiv i nevidljiv. izlazak iz kostreti zvanično preporučenog. Najvažniji podsticaj. ponudio nam je i stimulus za okretanje sličnom uvi anju. Osim toga.Šta nam je time ponudio? Ponudio nam je. samo preko toga drugog možemo da do emo do sebe. naravno. Bez dolaženja do sebe. Vuk Stambolović . pa samim tim i sličnom osobnome traganju. Jer. s obzirom na to da smo bića odnosa. a uz to može zadovoljavati razne naše potrebe. me utim. Prilika koju nam otvara sadašnji trenutak. najpre. i složen i jednostavan. nije ni u jednom od tih domena. naime. Ljubiša Stojanović nam je pre svega ponudio da se udubimo u kvalitet našeg odnosa sa onim drugim. ali i one još neslućene. i blizak i udaljen. one prepoznate. i materijalan i energetski. neće doći sama po sebi. Ponudio nam je i mogućnost pore enja sa drugim. Ta ponuda je možda i najdragocenija.

2005. dobio je za energetsku medicinu statuu “Da Vinči” i u Hodmezovašarheju. 1995. Višegodišnji seminari se održavaju u Novom Sadu. Ma arska. na me unarodnom sajmu alternativne medicine u Skoplju. “Čvorovanje” (pisana sa Slobodanom Neninom). a ranije i u SAD u Kanzas Sitiju. prva nagrada. Ljubljani. “Razgovori s Teslom”.. 2005. Njegove seminare “Put ka prosvetljenju” poha alo je i još poha a preko 3000 osoba. napisao je još deset knjiga: “Bioenergija svet bez bolesti”(pisana sa bratom Branislavom). godine se potpuno posvetio istraživanju i isceljenju u oblasti duhovnih isceljujućih energija.Ljubiša Stojanović ČOVEK POREKLO I BUDUĆNOST Ljubiša Stojanović je akademik redovni član Me unarodne akademije energoinformacionih nauka. “Sveta znanja”. Subotici. . 1987. 1998. prva nagrada. Hodmezovašarhel. 2004. “Zakoni bioenergije”. 2003. 2000. osvojio je srebrnu medalju Eureka 1992. Bečej. Svetski sajam pronalazaštva. “Znanja iz onostranog”. 2006. 2004. Pored ove. Banja Luci i Skoplju. “Mesta moći”. Moskva i doktor energoinformacionih nauka. Budimpešta. “Bioenergija tehnike isceljenja čakrama”. “Aura”. Beogradu. 2002. Oklahoma Sitiju i Sarasoti na Floridi. 2001. “Isceljenje”. Dr Ljubiša Stojanović je odlikovan visokim belgijskim ordenom za istraživanje u bioenergiji 1992. 1989. za koncentrator. na me unarodnim izložbama pronalazaštva za pločicu “Božanska voda” dobio je sledeće nagrade: Banja Luka. 2005. Od 1986. linije samostalnih isceljujućih proizvoda. u svetu jedinstvene. 1991. “Mihajlo Pupin”. Ma arska. Osnivač je duhovne ili energetske medicine i pronalazač. Osnivač je centra “Ljubiša Stojanović” u Novom Sadu. srebrna medalja. 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful