Danielle Steel A CÁR BALERINÁJA Ismertetı a hátoldalról: Zsineggel átkötött, barna papírba csomagolt doboz, benne egy pár

szatén balettcipı, egy aranymedál és egy köteg levél: az imádott nagyanya hagyatéka. A leveleket olvasgató unoka elıtt feltárul a titkos múlt, egy sosem ismert élet... Danina Petroszkova tizenhét évesen már a cári Oroszország ünnepelt prímabalerinája, az uralkodó pár kedvence. Ám sorsdöntı események - háború, szerelem, betegség - következtében a szép, fiatal lány hamarosan gyötrelmes választásra kényszerül. Danielle Steel ezúttal is a sorsfordulók, az ifjúság, a szépség és a szerelem csodálatos titkait osztja meg az Olvasóval A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: Granny Dan Published by Delacorte Press Random House, Inc., New York, 1999 Copyright 1999 by Danielle Steel Authors photo Brigitte Lacombe Jacket drawing by Edgar Degas, courtesy of Christié s Images / Superstock Jacket design by Honi Werner Fordította: Sóvágó Katalin A fedél magyar változata Szakálos Mihály munkája Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2000 Hungarian translation by Sóvágó Katalin, 2000 A nagy szerelmeknek És a kicsi balerináknak, Akiket külön-külön imádok, És örökre itt ırzök A szívemben. Azonkívül és mindenekelıtt Vanessának, A drága gyermeknek És a csodálatos Balerinának. Legyen hozzád

Szeretı, kegyes és jóságos Az élet. Szívem minden szeretetével: D.S. Prológus A doboz egy havas délutánon érkezett, két héttel karácsony elıtt. Ott találtam szépen becsomagolva, zsineggel átkötözve a küszöbömön, amikor megérkeztünk a gyerekekkel. Hazafelé jövet megálltunk a parkban, én leültem egy padra, néztem a gyerekeket, és megint ırá gondoltam, mint majdnem mindig már egy hete, a temetés óta. Oly keveset tudtam róla, oly sok mindent csak találgattam, annyi titka volt, amelyeket egyedül ı ismert. Azt bántam a legjobban, hogy nem faggattam az életérıl, amikor még megtehettem volna, pusztán azért, mert azt hittem, nem fontos. Végül is öreg volt, mi érdekes lehetett benne? Azt képzeltem, mindent tudok róla. İ volt a táncoló pillantású nagymama, aki még majdnem kilencvenévesen is élvezettel görkorcsolyázott velem, aki ínycsiklandó aprósüteményeket készített, és a kisvárosban, ahol élt, úgy beszélt a gyerekekkel, mintha felnıttek lennének és megértenék. Nagyon bölcs volt és nagyon mulattató, a gyerekek imádták. Kártyatrükköket is mutatott nekik, amelyekkel lenyőgözte a kicsiket. Szép hangja volt, gyönyörő régi balladákat énekelt oroszul, és balalajkázott. Mindig dalolt és dudorászott, soha meg nem állt. Halálig megmaradt vékonynak és kecsesnek. Szerette és csodálta minden ismerıse. Kilencvenéves korához képest meglepıen sokan voltak a templomban a temetésén. És mégis, egyikünk sem ismerte igazán. Senki sem sejtette, ki volt, senki sem tudta, milyen rendkívüli világból jött. Azt tudtuk, hogy Oroszországban született, és 1917-ben érkezett Vermontba, ahol hamarosan feleségül ment nagyapámhoz. Mi úgy éreztük, hogy

mindig itt volt, mint egy része az életünknek. Róla is azt hittük, amit az öregekrıl szoktak: azt, hogy sohasem volt fiatal. Egyikünk sem ismerte igazán. Nem bírtam kiverni a fejembıl a megválaszolatlan kérdéseket. Most már csak azon emészthettem magam, hogy miért nem fordultam hozzá. Miért nem kerestem a választ a kérdésekre? Anyám tíz éve halt meg. Talán még ı sem ismerte a válaszokat. Vagy nem is akarta. Anyám sokkal jobban hasonlított az apjára, józan, komoly nı volt, akár egy hamisítatlan új-angliai. Holott nagyapám orosz volt. De mindkettıjüket szófukarság és a zárkózottság jellemezte. Anyám keveset beszélt, keveset tudott más világokról, a mások életérıl, és nem is nagyon látszott érdeklıdni irántuk. Elment az áruházba, ha leértékelték a paradicsomot meg a szamócát, gyakorlatias teremtés volt, aki két lábbal állt a földön, és keveset örökölt az anyja tulajdonságaiból. Leginkább azzal a szóval lehetett volna jellemezni, hogy szolid, amit senki sem használt volna az ı anyjára, Dan ómamára, ahogy én szólítottam ıt. Dan ómama varázslatos volt. Dan ómama mintha kizárólag párából, tündérporból és angyalszárnyakból állt volna, csupa bővös, fényes, bájos dologból, amibıl a lánya semmit sem örökölt. Engem mágnesként vonzott, szeretı kedvessége számtalan szótlan, gyengéd gesztussal simogatta a szívemet. Dan ómamát szerettem a legjobban, ı hiányzott olyan fájón azon a havas délutánon, amikor a parkban töprengtem: mitévı leszek nélküle? Tíz napja halt meg, kilencvenéves korában. Amikor anyám ötvennégy éves korában elhunyt, sajnáltam, és tudtam, hogy hiányozni fog. Hiányozni fog a szilárdság, a megbízhatóság, a hely, ahová hazajöhetek. Apám a gyászév után feleségül vette anyám legjobb barátnıjét, de engem még ez sem rázott meg túlságosan. Apám hatvanöt éves

háromnapos megbeszélésre Chicagóba utazott kisvárosunkból. szívbeteg. Ma este akartuk elkészíteni. mit veszítettek.. hogy Dan ómama szép. de én tudtam. a férjem... úgy logikus. kellett neki valaki. Jeff és Matthew karácsonyi csengıt. varázslat. miközben fıztem. Sose sírtam anyám után. A doboz sokáig hevert a konyhaasztalon. Katie minyont akart. és együttérzı gyöngédséggel viselkedett. Soha nem fésülte másképp.volt. A balalajka már rég nem volt meg. becsaptak. A gyerekeim sohasem tudják meg. aki vicces kiejtéssel beszélt. mit veszítettem és nem találom meg soha többé. aki okos dublıre lett anyámnak. nagyon öreg néni volt. Még kilencvenéves korában is szép asszony volt. Délután a szupermarketban jártam és bevásároltam. A mai este épp alkalmas volt a sütögetésre. amióta nagyanyám nem járt már a földön.. a varázslatából veszített el egy darabot a világ. aki megfızi a vacsoráját. amelyet fontos alkalmakkor szoros kontyba tőzött. Úgy éreztem. nekem nem. hogy soha többé nem hallom énekelni a dallamos orosz nyelven. Én egész életében ugyanolyannak láttam: egyenes . hogy másnap a gyerekek vihessenek belıle az iskolába a tanítónıiknek. Nekik ı csak egy kedves tekintető. de emberi szokás szerint arrafelé próbálta terelni a gondolataimat. és tévét néztek.. Senki sem felejthette el. amikor elvették tılem a nagyanyámat. ami a karácsonyi süteményhez kellett. hosszú életet élt. zöld és piros cukorral meghintve. Elızı héten eljött velem a temetésre. Engem nem zavart. mert Jack. aki egyszer is beszélt vele. én pontosan tudtam. Megértettem. mert a gyerekek zajosan követelték a vacsorát. Sima. Hanem Dan ómama. Neki logikus lehetett. Connie régi barátja volt. Nagyanyám páratlan ember volt.. hogy most már elmenjen. lebilincselı egyéniség. Tudtam. fehér haját egyetlen varkocsban viselte. milyen sokat jelentett számomra a nagyanyám. Tudta. Nagyanyámmal együtt tovalibbent valami különleges csoda.

Kitőnı ember volt! Én nem egészen erre voltam kíváncsi. aztán lassan elmosolyodott. de sohasem volt izgalmas ruhatára. amikor még kisgyerek voltam. Ugyanazokat a nyalánkságokat sütötte. Mindig feketében járt. Elıször ı vitt el balettet nézni. De mikor ı készítette. mint az édesanyja. a kíváncsisággal az enyémnél szélesebb világ iránt. és csak egy pillanatig tétovázott. ha rám nézett. csodás meséivel. Mármint hogy igaziból szerette-e. Tizenkét éves koromban megkérdeztem ómamát. amit nekem mesélt. Csakhogy ott. Szívesen táncoltam volna gyerekkoromban. görkorcsolyát viselt. sugárzott belıle az ösztönös elegancia. Ómama meghökkent a kérdéstıl. vékony alak. . A férje. és órákon át hallgattam. amely felragyogott. ahol mi laktunk Vermontban. meg hogy segítsek apámnak gondozni az istállóban tartott két tehenet. mint azokban a herceges mesékben. hogy nagyanyám tanítson. a házimunkát. Megnevettetett. Mindig nett volt. ami ráment a tüdejére. anyám pedig nem akarta. Bár ı megpróbálta egyszer-kétszer a konyhában. nem volt balettiskola. és kecsesen cikázott ide-oda a konyhájában. amelyeket ma estére terveztem. mielıtt válaszolt volna: . ha tehettem volna. Kimeríthetetlen készlettel rendelkezett kopott fekete ruhákból és bohókás kalapokból. kék szem. Influenzát kapott. sem a zenének.tartás. hogyan csináljam. meghalt. Dan ómama ajándékozott meg a varázzsal és a titokkal.Hát persze hogy szerettem! mondta lágy orosz kiejtésével. Anyám nem csapongott. Azt akartam tudni. hogy szerette-e a férjét. . Az én gyerekkoromban nem jutott hely sem a táncnak. volt-e köztük halálos szerelem. néha meg is ríkatott balerinákról és hercegekrıl szóló. de anyám fontosabbnak tartotta a fızést. amelyeket ómama mesélt. amikor ültem a konyhájában. az én nagyapám.Nagyon jó volt hozzám. ı mutatta meg. a bájjal és a mővészettel.

Gyönyörő nı lehetett akkor. Azt viszont nem tudtam. mindig tudtam. amelyeket sohasem láthatok. de nem született több gyermekük. gyerekei nem voltak. Nem volt titok.Nagyapámat én sohasem láttam különösebben jóképőnek. ugyanolyan komoly volt és valahogy szigorú. hogy a fotózás nagyon fájdalmas dolog. amikor nagyanyám 1917-ben Amerikába érkezett Oroszországból. . azonkívül sokkal öregebb volt Dan ómamánál. csak ez az egy. és azokra az emberekre. Nagyapám bálványozta a lányát. talán mert annyira hasonlított rá. amitıl úgy látszott. hogy amikor megismerkedtek. bizonyosan elkápráztatta nagyapámat. de anyám nem szerette. Nagyapám évekkel korábban megözvegyült. és ismerte a cárt. Ha lementünk korcsolyázni a tóra. Nagyapám huszonöt esztendıvel volt idısebb a feleségénél. Ki volt Dan ómama fiatalon? Honnan jött és miért? Gyermekfıvel nem tartottam fontosnak a történelmi részleteket. ha ómama errıl mesélt. meg hogy hol jártam. Vermonti ismerısökrıl beszélgettünk. csak teletömné a fejemet zöldségekkel külföldiekrıl és olyan helyekrıl. és én mindig tudtam. nagyanyám pedig tiszteletben tartotta a lánya óhaját. miket csináltam az iskolában. Azonkívül nehezen tudtam elképzelni a nagyszüleimet egymás mellett. A képein feltőnıen hasonlított anyámra. Megismerkedésük után tizenhat hónappal összeházasodtak. hogy a szentpétervári balettben táncolt. Akkor ismerkedtek meg. hogy most Oroszországra gondol. de sohasem főzött ehhez bıvebb magyarázatot. Akkoriban az emberek nem mosolyogtak a fényképeken. egy évvel késıbb világra jött anyám. és az ı bankjában kezdett dolgozni. és nem nısült újra. Azt mondta. Mindezt tudtam. a szeme egy pillanatra elködösült. nagyapám mérhetetlenül magányos volt. rendkívül jóságosan bánt vele. ami azelıtt történt. legalábbis nem voltak róla megbízható elképzeléseim. Dan ómama mindig azt mondta.

miért tartottam meg a cipıt. Azon az estén viseltem..Gyönyörő elıadás volt. és akkora. A hattyúk tavát táncoltuk .. Nagyanyám átjött Amerikába. Éreztem. ezek még mindig hozzá tartoztak. szerettei haláláig beleszövıdtek lényének minden rostjába. . . Tudtam. és mire visszatért a hímzésével a konyhába.Ezúttal elfelejtett bőntudatosnak látszani mesélés közben. Nem számít. amikor iskolai színielıadáshoz kerestem valami ócska ruhát a padlásán. megtaláltam a balettcipıjét: ott porosodott egy nyitott ládában.Azzal mintha becsukta volna emlékei ajtaját. kemény tejszínhabbal koronázva. Nem is tudom. mint egy piskóta. és hirtelen nagyon fiatalnak látszott. .. Borzasztó régen volt az.akiket ott ismert. amikor gyöngéden megsimogattam.. mit mondott vagy mit hallgatott el. . meg a nagyhercegnık. hogy az utolsó lesz. csokoládéforgáccsal és ırölt fahéjjal meghintett. hogy egész családja . a cárért.. új életet kezdett Vermontban.. amikor rákérdeztem a cipıre. Akkor este nem volt rá több alkalmam.apja és négy bátyja . Ugyancsak elnyőtt volt. aztán fölnevetett. élete faliszınyegébe. Elıször mintha meghökkent volna. olyan színfoltként. Ám ismerısei. Szerettem volna kérdezgetni még a balettrıl. Azt tud- . drágám. Évekig nem volt. amikor utoljára táncoltam Pétervárott a Marinszkijben... akkor nem sejtettem. hogy azok az emberek neki ma is fontosak. amelyet ómama titkolt.. soha többé nem találkozott a régiekkel. de ómama kiment. habár több mint ötven éve elhagyta ıket.meghalt a háborúban és a forradalomban. elébem tett egy csésze forró kakaót. Ott volt a cárné is. Aztán elfelejtettem. Egy napon. Ómama életének ezt a részét mohón szerettem volna megismerni.. Varázsos érintése volt a kopott szaténnak. én már nekiültem a házi feladatnak. de nem tagadhatott le.mondta Dan ómama.folytatta. és abban a pillanatban egymillió mérföldre volt tılem.Ó! .

még álmodni se álmodhattunk róla. és ha bement a városba. az anyám anyja. nem az. hogy emlékezzünk. Talán nem akarta. İ pedig mindvégig. Anyám sose látta gyönyörőnek. Dan ómama. hogy találkozhatunk! Könnyő emlékezni a múltra. a nagyapám özvegye. és hálás volt az életért. ha a bankban akadt dolga. ómama most már valaki más. mint házastárs. Voltak-e álmatlan éjszakái Dan ómamának? Emlékezett-e rá. azt hihettük. mindig kalapot vett. amíg ismertük. aki orosz csemegéket sütött. Én sose láttam fiatalnak. hogy kikémleljük. hogy ezt higgyük. Akkorára már az volt. İ az én nagyanyám volt. Akkor nagyapám ránk . az én nagyanyám. föltette kedvenc fülbevalóját. aki tudott görkorcsolyázni. elragadó táncosnınek. aki Oroszországban volt. és olyanná tettük. valamennyien tudtuk. Nagyapám nem akarta. hogy elfelejthesse. hogy a felesége odatartozzon. Még akkor is méltóságteljesen festett. illetve kényszerítettük rá. ı nem is akarta. hagyta. mint aki mindjárt valami fontosat fog csinálni. Ami azelıtt történt. fıleg. az túl sok volt. Büszkén viselte a görkorcsolyáját egyszerő kis fekete ruhájához. Mi viszont megengedtük. akinek kényelmes volt elképzelnünk ıt. amikor elém jött az iskolához ıskori kocsijában. Még csak hallani sem szeretett a felesége apjáról és testvéreirıl. İk egy másik világhoz tartoztak. kesztyőt húzott. hogy mi elfelejtkezhettünk a múltjáról. és egészen úgy hatott. milyen volt A hattyúk tavát táncolni a cárnénak és a lányainak? Vagy évek óta lezárta magában az egészet.tam. hogy nagyanyám táncolt. de akkor is nehéz volt elképzelnem primabalerinának. amíg az meg nem halt. Nagyanyám a férjéé volt. amelyet Vermontban élhetett velünk? Két élete annyira szöges ellentétben állt egymással. akivé lett. A férjének sose volt más. hogy emlékezzen. és olyan boldog volt. a város egyetlen nagymamája. de mennyivel nehezebb emlékezni a régmúltra! Bár most jut eszembe.

hogy emlékezzenek a karácsonyi harangokra. nincsenek diadalok. Az én életemben nincsenek rejtélyek. amikor felnövök. Idıvel férjhez mentem. aki mindent jelentett nekem. Görkorcsolyát akarok viselni a konyhában. és amit még mindig szeretek. Bár megtudhatnám. El sem tudom képzelni. és hét éve otthon vagyok. Jó ember a férjem.hagyta. Fel se tudom fogni. és még csak nem is említeni ıket többé. mint anyámé. mint Vermont. a fenyıfák közös díszítésére. és hogy nagyon szeretem az apjukat. Azt tervezem. miért nem beszélt róla nekem soha! Talán . Meg akarom nevettetni a gyerekeimet meg az unokáimat. nincsenek titkos mesék. milyen érzés lehet elveszíteni a szeretteinket. és emlékezetessé szeretném tenni a velem töltött idıt. mint nagyanyáméban. milyen lehetett Oroszországból elköltözni egy olyan helyre. ahogy vele szoktam. amiket a kedvükért tettem. amit pont olyanra fızök. ki voltam. El sem tudom képzelni. hogy tudják. mi mindenrıl kellett lemondania. hogy örökké körülöttük sürögjek. De azt is akarom. amikor megöregszem. Azt akarom. szeretem. Azt akarom. New Yorkba költöztem a fıiskola után. sokkal inkább az enyém. elhelyezkedtem a hirdetıszakmában. és azt akarom. olyan akarok lenni. milyen volt az élete. Egy napon. mint ómama. hogy jelentsen nekik valamit az életem. Mi igen. ahogy élek. hogy majd visszamegyek dolgozni. miként kerültem ide. akinek álmaiból bátorságot merítettem. amikor ide jött. miközben ık a házi feladatukat írják. korcsolyázni akarok a jégen. A drága nagyanya. ha a gyerekek kissé idısebbek lesznek. aki vagyok. és van három gyerekem. mint Dan ómama. De Dan ómama az enyém volt. aki a cári Oroszország végóráiban táncolta el A hattyúk tavát. a forró csokoládéra. aki azzá tett. és süssem nekik az aprósüteményt. İk sohasem álltak közel egymáshoz. hogy elhagyjam Vermontot. és már nincs szükségük rá. hogy emlékezzenek azokra a dolgokra.

Fogtam a dobozt. mert semmihez sem kellett alkalmazkodnunk. akkor jutott csak eszembe. amikor rá emlékezem. nem kellett gyászolnunk. zsinórján egy kis vajkrémmel. apró zöldpiros cukorkristályokkal beszórva. azt kívánom. Nekünk könnyebb volt így. mint a karikagyőrőjét. a szenvedéseit. bár többet tudtam volna róla. hogy Dan ómama legyen. amelyikrıl tudtam. feleség és nagyanya. Nem ıriztem meg más értékét. sem hozzá.csak azért. amíg elkészítettem a karácsonyi csengıket Jeffel és Mattel. Mi csak azt akartuk. hogy mi nem érünk fel sem a korábbi életéhez. Nem kellett azt éreznünk. amikor éjfél után kimentem a konyhába. engem és a konyhát is összemázolnia glazúrral. amelyet nagy- . Nem kellett ismernünk vagy éreznünk a fájdalmát. Azután minyont sütöttünk Katie-vel. amikor a temetés után beugrottam hozzájuk köszönetet mondani. miután sikerült ágyba dugnom a gyerekeket. hogy ı Danina Petroszkova legyen. mert mi nem akartuk. Most. de sikerültek a tárgyalásai. Még mindig ott hevert félretolva. ha tudjuk. amíg kibogoztam a spárgát és felbontottam. Bárcsak láthattam volna akkor. nemigen találtam köztük megırzésre érdemes tárgyakat. és letelepedtem vele a konyhaasztalhoz. és magamat is összecukroztam tetıtıl talpig zölddel és pirossal. hogy szerette. ahol Dan ómama az utolsó évét töltötte. kivéve egy csomó fényképet a srácokról. az aranyóráját. anya. letisztogattam. Késı este. de a többit otthagytam a gondozónıknek. akinek sikerült magát. meg néhány könyvet. Beletelt néhány percbe. Nagyanyámnak többnyire csak kopott holmijai voltak. Megtartottam egy orosz verseskötetet. Hosszú napja volt. Már elhoztam a dolgait. amit nem úszhattunk volna meg. A szeretetotthonból küldték. a balerina. bár ott lehettem volna vele! Félretettem a csomagot. ki volt valaha. Addigra tökéletesen megfeledkeztem a csomagról. Jack felhívott Chicagóból. hogy igyak valamit.

A nagyanyám balettcipıje. és nagyon jóképőnek látszott a maga ódivatú. mőtermi kép ómama anyjáról. Gondosan nyírott szakállt-bajuszt viselt. mit fogok találni. és benne egy férfi fényképe. Voltak fotók más férfiakról is. Egyszer mesélte. kissé megkopott balettcipı. ahogy az emlékezetemben élt. A mellékelt levél szerint nagyanyám szekrényének felsı polcán találták. akik szerintem ómama apja és fivérei lehettek. és középen egy ifjú szépség. csipkés ágykabátot is. és amikor fölemeltem. és az összes lány szeretı csodálattal nézte. amelyet azelıtt viselt. noha egyébként odaadóan gondoskodott róla. Minden mást odaadtam jótékony célra. éreztem. Jókora. . A tekintete olyan volt. amit évekkel ezelıtt láttam a padlásán. és elrejtettem a szekrényem hátuljában. amelyet mintha már láttam volna egyszer Ott volt A hattyúk tava utolsó elıadásának a mősora. és a látványtól elállt a lélegzetem. mit küldhetnek még. És volt egy apró. Nem tudtam. négyszögletes dobozt fejtettem ki a papírból. körülbelül akkorát. sápadt. Pontosan olyan volt. Lélegzetelállítóan gyönyörő volt és hihetetlenül boldog. és okvetlenül el akarták juttatni hozzám. akinek a szeme és az arca ugyanolyan maradt haláláig. az elnyőtt. hogy elhagyta Oroszországot. amikor fölemelem a fedelet. hogy az óra volt nagyapám egyetlen ajándéka: A férje sohasem halmozta el ékszerekkel vagy meglepetésekkel. kifakult szalagjaival. komoly módján. mint a nagyanyámé. a szeme enynyi év után is valósággal kacagott a képen. Nevetett a fényképen.apámtól kapott az esküvıjük elıtt. Az utolsó pár. egy bokorra való mosolygó balerina. hogy nehéz. Könnyen fel lehetett ismerni benne Daninát. és egy pár fülbevalót. mint egy kalapdoboz. Egy aranymedál. Az egyik fiatalember hihetetlenül hasonlitott rá. Más holmik is voltak a dobozban. Elhoztam magammal egy régi. el nem tudtam képzelni. egyenruhás férfiakról. abban az egyébként mosolytalan arcban.

Mit jelentett nagyanyámnak. aki ezeket a leveleket írta. most pedig rám hagyta ıket. izgalmas. holott nem értettem oroszul. egy varázsos. Elsı pillantásra láttam. Milyen bátor volt. és akiket otthagyott egy olyan életre. A hattyúk tavának mősorával és szerelme leveleivel együtt. . amely nagyon különbözhetett az övétıl. amelyeket nagyanyám senkivel sem osztott meg. olyan sok emberét. gyengéden cirógattam a szatént. és újból kínozni kezdtek a kérdések. Mielıtt eljött volna hozzánk. hogy ı is nagyon szerethette a nagyanyámat. mennyi mindentıl kellett megválnia! Az jutott eszembe: Vajon élnek-e még azok az emberek? Nekik is olyan sokat jelentett-e nagyanyám. hogy oroszul írták. a szeretetotthont is megjárt leveleken. ıriznek-e képeket róla? És csendesen töprengtem a férfin. és nagyanyámra gondoltam. milyen erıs. Ómama magával vitte titkaikat a sírba. és hogy ennyi levelet írt. akik fontosak voltak ómamának. csillogó életet. Eszembe jutott. és reménykedtem. hogy itt a rejtély kulcsa. Ismét megnéztem a medálba zárt fényképet. amióta elhagyta Oroszországot. szerelemmel szerette ıt. milyen fontos volt ómamának ez a férfi. jóval mielıtt az enyém lett volna. Ahogy megfogtam a paksamétát. és mi történt vele? De amilyen gonddal meg volt kötve a masni az évtizedeken át ırzött. takaros és elegáns betőkkel. nagyanyám egy másik életet élt. Kifakult kék szalaggal kötötték össze ıket. ösztönösen tudtam. amely szöges ellentéte volt vermonti életének. hogy ez a másik férfi boldoggá tette nagyanyámat. Most már senki sincs. rögtön tudtam. milyen zord volt nagyapám a fényképein. egyszerre férfias és érzékeny. a balettcipıvel. itt vannak a titkok. abból arra következtettem. Fölemeltem a cipellıket.A doboz alján pedig vastag köteg levelet találtam. és nagyon sok volt belılük. hogy ı írta a leveleket. Annyi mosolygó arcot rejtett az a doboz. már abból láthattam.

csak rám hagyta ıket. és Daninának volt négy fivére is. mindig az enyém volt. Remélem. mirıl szólnak. Arcomhoz szorítottam a réges-régi. Apja a livóniai hadtestben szolgált tisztként. Rögtön arra gondoltam. Talán nem neheztelne. fejezet Danina Petroszkova 1895-ben született Moszkvában. hogy ı is volt egykor fiatal. Ugyanakkor tisztában voltam vele. amelyet talán nekem ırzött. hiszen mi olyan közel álltunk egymáshoz! Rokonlelkek voltunk. miközben szorongattam a megfakult rózsaszín balettcipıt. amikor hazajöttek látogatóba. szerelem. mintegy emlékeztetıül. amelyet a levelek és a fényképek megtalálása ébresztett bennem. Olthatatlan lángként perzselt az izgalom. amelyeket ı mesélt nekem. nem fog megharagudni. közös dolgainkról. regékrıl és legendákról. Nekem ı mindig öreg volt. egyenruhás dalia. Egész lényemmel éreztem. 1. és egy fájó könnycsepp gördült végig arcomon. akik nyalánkságokat hoztak a kislánynak. hogy tömérdek titoknak bukkanok a nyomára. hogy végre megismerhetem Dan ómama történetét. A legfiata- . hogy tapintatlanság lenne kikémlelnem nagyanyám titkait. ránéztem a fényképen az ifjú balerina mosolygó arcára. Ebbıl csak egy leheletnyit testált rám. a közös percekrıl. nem haragudna meg érte. Mégis azt reméltem. ha a legendák után ezt a részét is megismerném az életének. és volt tánc. elnéztem a takarosan összekötözött leveleket és reménykedtem. egy másik országban voltak más emberek. jóképő. mindig Dan ómama volt.aki válaszoljon rájuk. Ezer emléket ıriztem róla. Most már nem menekülhettem az igazság elıl. Ám egy másik idıben. Amikor végre megértettem ezt. rózsaszín szatént. amelyet ómama egy életen át rejtegetett. csupa magas. hogy lefordíttatom a leveleket. Nem adta nekem. kacagás. akkor legalább megtudom.

és az özvegyember a lelke mélyén érezte. és megtette az elıkészületeket. és mikor a kislány megállt és fölnézett új otthonára. és esténként álomba énekelte. Ott még akkor sem olvadt el a hó. Kimerítı lesz. hogy ez így nem mehet tovább. de két év után belátta. Azután Danina élete nagyon megváltozott. orgonaillatú parfümöt használt. hogy szép. Amikor Danina áprilisban betöltötte a hetet. Nem mindennapi asszony volt. Valami mást kellett találnia Daninának. és rengeteget zajongtak. akkor. megosztja a társulat életét. Az apjának fogalma sem volt. hol a másikén. Borzasztóan félt. ık pedig futkostak vele. ami valószínő. fıleg. Ha pedig otthon voltak. ráadásul egy ilyen kicsi leánykáéra. nagy áldozatokat követel Daninától. ezért aztán sorra fogadta fel a nevelınıket. ha idıvel híres táncosnı lesz belıle. játszottak kishúgukkal. Gyakran nevetett. énekeltek. hiszen olyan feltőnıen szép a mozgása. De sem- . csodálatos meséket mondott neki a saját kislánykoráról. elkezdett egész testében reszketni. hol az egyik széles vállán csücsült. apja és két bátyja elvitte Szentpétervárra. amíg táncolni tud. Sokba fog kerülni a gyerek iskoláztatása. de tartalmas életet és biztos jövıt is. és ı nagyon szerette. de meghalt felesége szerette a balettet. Elutazott Szentpétervárra. Danina szerette ıket. Ha kiderülne. hogy neki is tetszene a terve. Nagyon imponált neki Madame Markova. és nem akarta.labb bátyja tizenkét évvel volt idısebb nála. és hagyták hogy a kislány lovacskázzon rajtuk. ahogy azt ı képzelte. szelíd asszony volt. és meg is találta a tökéletes megoldást. Imádták a húgukat. Tífuszban halt meg. amikor a kislánya ötéves volt. hogy itt hagyják. İ és fiai hivatásos katonák voltak. Nem volt felkészülve a gyereknevelésre. mihez kezdjen vele. hogy a gyerek valóban tehetséges. de megéri az áldozatot. balettintézete és társulata nemcsak otthont ad Daninának. miután hosszú. Az anyjából annyira emlékezett.

végigvezette ıket egy hosszú folyosón. csak a jó életre.Nagyon keményen kell dolgoznod.Érted. hangokat hallott. ahol Madame Markova várta ıket. rövid fekete kabátot viselt. mint a haja. amelyet elveszít. . Megszemlélte a kislány lábát. holtsápadt. Danina rémülten sandított rá. amiért ebbe az intézetbe íratták. Danina távoli kiáltásokat. és kijött az íróasztala mögül. . Tekintete valósággal beledöfött a kislányba. hogy még sírni se mert. .Nagyon érthetıen beszélt. és bólintott. de annyira félt. aztán sötét és hideg folyosókon mentek. . sima arca volt és acélkék szeme.szólt aztán Madame Markova. Ám azon a szomorú napon Danina egyáltalán nem tudta elképzelni ezt a jövıt. ahogy meglátta.mondta gyengéden . Mindene ugyanolyan színő volt. Madame Markova szigorú kontyba tőzte sötét haját. amit nyer. Hatalmas gombócot érzett a torkában. és akkor majd örülni fog.A gyerek úgy érezte. . ha nálunk akarsz lakni! . feljebb húzta a szoknyáját.A kislány bólintott a figyelmeztetésre. az ördög szól hozzá a pokol kapujában. hogy ez óriási ajándék.Majd tájékoztatjuk a haladásáról. Idıs aszszony nyitott ajtót. Daninának azonnal sírhatnékja támadt.Jó reggelt. sorsfordító lehetıség.Jó kislány ı . Már Moszkvában könyörgött az apjának. . Ránézett Danina apjára. nem bírt arra gondolni. Baljós. furcsa hangok voltak.Már vártunk! . zenét. hogy egyszer még híres balerina lesz. amíg meg nem érkeztek az irodához. . Hosszú fekete szoknyát. Apja azt válaszolta.Hadd lássalak . és valami kemény és ijesztı kopogott hangosan a padlón. hogy ne adja be a balettintézetbe. mint már mondtam. mit mondok? . az alatt pedig trikót.mit sem tehetett és mondhatott ellene. Amíg szorongatta kis bıröndjét.mondta Madame Markova szigorúan. Danina . ezredes úr A balett. és láthatólag elégedett volt az eredménnyel. nem való mindenkinek.

A kislány fájdalmas gyanakvással sandított a tanárnıre. hideg folyosókon. az egyetlen. hogy a tánc legyen az életük. Minden osztályban eltöltöttek egy kis idıt. Hosszú csend lett az irodában a férfiak távozása után. Az igazán tehetségeseket ilyenkor lehet tisztességesen betanítani. akinek szemébıl patakzottak a könnyek. Madame Markova azt akarta. hosszú kezét. hogy Danina lássa. és ugrott egyet rémületében. és kinyújtotta szép. miért kell küzdenie. nem szólt sem a tanár. aki tisztában volt vele. elégedetten elmosolyodott. valahol magasan Danina feje fölött. hogy ı egyszer majd ezekkel a gyerekekkel táncol. A férfiak gyengéden megcsókolták a kislányt. . aki mostantól parancsolni fog neki. a tanárnı. hogy megcsapja a tánc izgalma. amikor Madame Markova keményen megkopogtatta a padlót a bottal. Majd a fiatalabb táncosokra kerítettek sort. megnézzük a többieket! Vett már föl ilyen apró gyerekeket. A következı percben egyedül maradt az asszonnyal. amelyben Danina fog tanulni. amit akarnak.Te ezt most úgysem hiszed el. Valami bőverı. És ahogy mentek kézen fogva a hosszú. akiknek máris nagyon megbízható tudása ihletıen hathat a kislányra. a stílus és a fegyelem tökéletessége. Végül megálltak abban az osztályban. akik már felléptek. Danina el sem tudta képzelni. de boldog leszel itt. két fivére pedig büszkén mosolygott. gyermekem. . ebben a fényes. . gyakorolni és táncolni. Madame Markova felállt. Ebben a kislányban pedig. megkerülte az asztalát.az apja. Egy napon nem kívánsz magadnak semmilyen más életet. okos szempárban volt valami lenyőgözı. amelyet épp erre a célra ho- . sem a gyermek.Nem tartóztatom önöket tovább közölte Madame Markova. tulajdonképpen jobban is kedvelte ezt a kort. hogy a gyerek mindjárt pánikba esik. . a mindenük.Gyere. azokkal kezdték. egyedül Danina fojtott szipogása hallatszott.

és édesdeden elaludt. Több kislány tízhez közeledett. Mikor pedig ebéd után bevitték a hálóba és megmutatták az ágyát. ám a szomszéd ágyon fekvı lány. hogy Moszkvából érkezett az iskolába. Madame Markova többször ellenırizte. Meséltek elıadásokról. milyen boldog lesz maj d itt. már egészen közéjük tartozónak érezte magát. azt akarta. Danina félénken visszamosolygott. és hamarosan mások is odaültek Danina ágyára.zott magával. ahogy meghallotta a pityergését. mostantól ı a legkisebb. A Moszkvából ide- . Az eddig legfiatalabb egy kilencéves fiú volt Ukrajnából. miközben osztálytársnıi javában bizonygatták. Már két éve táncoltak. és akaratlanul elsírta magát. lefekvés után az apjára meg a bátyjaira gondolt. Megkapta elsı dresszét és balettcipıjét. annyira hiányoztak. amikor a Coppéliát meg A hattyúk tavát táncolták. és hatkor már bemelegítettek. hogy most kapott egy csomó nıvért a bátyjai helyett. Este. és elmondta. Délre Danina tökéletesen beilleszkedett. Minden reggel fél hatkor reggeliztek. ha utol akarja érni ıket. hogy pihenjenek. A többiek szigorú fegyelmezettségükben idısebbnek látszottak a koruknál. Az ágy egyébként keskeny volt és kemény. Az oktató intett az osztályának. és egyszer a cár meg a cárné is eljött az elıadásra! Az ı szájukból olyan izgalmasan hangzott mindez. az újoncnak ugyancsak keményen kell majd dolgoznia. rögtön odajött vigasztalni. hogy a gyerek csak rendes betanulás után kezdjen táncolni. Ám ahogy mosolyogva bemutatkoztak a legkisebbnek. hogy Danina megfeledkezett minden bújáról-bajáról. csodálatos közös élményekrıl. Reggel ötkor kelt a többiekkel együtt. Danina pedig épphogy elmúlt hét. Madame Markova bemutatta Daninát. és hirtelen az jutott eszébe. Szigorúan felügyelte Danina képzését. és volt egy tizenegy éves. és azután is naponta benézett a kislány osztályába.

Fáradhatatlan volt. Danina tizennégy éves volt. Ahogyan Madame Markova ígérte. nem ismert és nem is akart más életet. tizenhat évesen káprázatosat alakított A bajadérban. nem is tudta. amiért hét évvel ezelıtt ide hozta. hogy a kislányt a sors vezérelte ide. ami roppantul tetszett az apjának. és a tanárokkal együtt örült az eredményeinek. Danina Petroszkova balerinának született. és olyan . mindig kész arra. feltőnıen kecses mozgású madárkának máris hibátlan balerinaalkata volt. Az ezredes minden évben többször meglátogatta a lányát. Naponta kényszerült olyan áldozatokra. és Danina lélegzetelállító volt pontosságával. Tökéletesen illett ehhez a hivatáshoz. Madame Markova nagyon elégedett volt vele. A következı évben eltáncolta a Csipkerózsikában az Orgonatündért. Napi majdnem tizennégy órában tanult. Ez volt Danina addigi életének legmámorítóbb éjszakája. hogy túlszárnyalja korábbi eredményeit. amikor találkoztak.röppent. aki a mazurkát táncolja Franzcal. Madame Markovának és a többi pedagógusnak hamarosan meggyızıdése lett. és lankadatlanul küzdött a tökéletességért. hogyan köszönje meg az apjának. Apának és lányának egyaránt könnyek ültek a szemében. amikor elıadás után találkoztak a színfalak mögött. és ezt meg is mondta Danina apjának. Ám tanulmányai elsı három évében egyszer sem ingott meg az elszántsága. Akkor már teljes jogú tagja volt a társulatnak. és egy évvel késıbb. Tizenhét évesen primabalerina volt. Az elıadás gyönyörően sikerült. amelyet az apja választott neki. stílusának eleganciájával. Danina élete verejtékesen nehéz munkában telt. nem csak növendék. Tízévesen már csak a táncnak élt. tehetségének sugárzó erejével. Életének immár felét a társulatnál élte le. amelyeket korábban egyszerően lehetetlennek tartott. amikor elıször lépett föl nyilvánosan: azt a lányt alakította a Coppéliában.

Odaállította éjjeliszekrényére a cári család bekeretezett kis fotográfiáját. ez olyan volt. szelídség és tartás. hiszen oly keveset látott a világból. Hogy a cár és a cárné is elismerjék. amit el tudott képzelni. Madame Markova tudta. hogy aki látta. hogy tanárnıje nemet mondjon egy ilyen elıkelı látogatónak és az orvosainak. a lány mégis úgy évıdött vele. ha a cárevics szerette. Madame Markova és több más balettcsillag társaságában. semmit sem tud az életrıl. aki alig néhány hónappal volt fiatalabb nála. olyan egészségesnek! Danina megígérte a cárevicsnek. és a cári család lakosztályában vacsorázott. Nem is vágyott más megtiszteltetésre. aminek a trónörökös nagyon örült. A balerina olyan erısnek látszott. stílusa és technikája ennek ellenére olyan briliáns volt. A törékeny Alekszej gyógyíthatatlan betegséggel született. hogy tanítványa még nem elég érett. bár nem tudta elképzelni. soha többé nem felejthette el. de másokkal együtt ı is nagyon szépnek tartotta Daninát. okos fiúcska volt. Daninának ez volt a legnagyobb jutalom. Májusban meghívót kapott egy fellépésre a peterhofi nyaralóba. Ez 1914 áprilisában történt. ha Madame Markova megengedi. Ritka báj. Nem csoda. és vágyakozva emlegette. hogy Danina táncolhat. aki akkor ugyan még csak kilencéves volt. Különösen kedvelte Olga nagyhercegnıt. mint egy egészséges gyerekkel. hogy egyszer megnézheti az osztályban. és egészen elbővölte a cárevics. mintha lovaggá ütötték volna. A hemofiliás trónörököst mindig kísérte egy- . Tizenkilenc éves korában udvari elıadáson szerepelt a cár elıtt a Téli Palotában.döbbenetesen táncolt A hattyúk tavában. Rendkívül érzékeny. egy cseppnyi vásottság és aranyos humorérzék volt a felserdült Daninában. a mindennél többet jelentı kitüntetés. ami messze a többiek fölé emelte: Addigra a cárné és a nagyhercegnık figyelmét is felhívta magára.

A megszállottságig lelkiismeretes volt. hogy hét napra ott kell hagynia a tanulást és a próbákat. és anyáskodó szeretete. verejtékes. és akarata ellenére is élvezte. Ennek eredményeként Madame Markova meghívást kapott a cárnétól. ha nem jönne. mire sikerült rábeszélnie. pancsolt. nehogy baja essék. hétéves kora óta az elsı idıszak. Az igazgatónı egy hónapig gyızködte. de a lány akkor adta csak be a derekát. amikor fölállt a vacsoraasztaltól beütötte a lábát. Júliusban a Livadia-palotában merészelt elıször játszani. Madame Markova elmagyarázta. kacagott a nagyhercegnıkkel a tengerben. és régen felülmúlta Madame Markova legvakmerıbb álmait. hogy a cárnét sértené meg. hogy nyáron töltsön egy hetet a krími Livadia-palotában. A gyerekek egészen meghökkentek. Óriási megtiszteltetés volt ez. Könyörtelenül szigorú. Játszott. irgalmatlanul igényes aszkétaéletet élt. amit mert. nem tanult hattól. Egészen gyerekesnek tőnt az ıt figyelı Madame Markova szemében. Danina sajnálta a kisfiút: Olyan beteg volt. Nem bírta elviselni a gondolatot. kedves melegség sugárzott belıle. amikor nem táncolt. amikor nem melegített be ötkor. A cárné nagyon megindult. amelyet Alekszej iránt tanúsított mélyen megindította a cárnét. hogy Danina nem tud úszni. mikor látta. mennyi szeretettel veszi körül a balerina Alekszejt.két orvos. Danina mégis húzódozott. Danina pedig mindent odaadott. nem próbált tizenegykor. olyan szívfájdítóan törékeny. mégis valami szeretni való. amikor. amely mindent követelt tıle. Egész életében ez volt az egyetlen vakációja. Az ötödik napon történt. hogy Alekszej. amikor nem hajszolta testét a lehetıségek határáig naponta tizennégy órán át. és hozza magával Daninát is. agyonfegyelmezett életében semmi mást nem tanulhatott meg a táncoláson kívül. amikor hallották. hogy tegyen eleget a meghívásnak. Rideg. amit tudott. Apró púp keletkezett .

a többi táncosról. ahogy a székében ülve próbálja úszni tanítani: . akik mind olyan erısek és egészségesek! A trónörökös még akkor is gyenge volt. és Danina játszotta. amikor nem sikerült. a balettrıl. a szigorú fegyelemrıl. Csodálatos vakáció volt. Akkor Danina kiosont a többiekhez.mutatta a kartempókat. Danina leült mellé. mint a bátyjai. és a következı két napon az ágyat kellett ıriznie. nem . Augusztus elsején Németország hadat üzent Oroszországnak. Alekszej órákig elhallgatta. amikor Madame Markova és tanítványa július közepén felszálltak a cári vonatra.Ne. Mindenki azt hitte. hogy úgy játszott az uralkodó gyermekeivel. Haláláig nem fogja elfelejteni. vagy a fiúk. feledhetetlen. Danina megpróbálta utánozni. és a lány kezét fogva aludt el. ahogy a cárné mondta gyengéd csúfondárossággal egyik barátnıjének. A kilencéves trónörökös látnivalóan belehabarodott a lányba. milyen jó ember! Ám a livadiai idill után két héttel a feje tetejére állt minden. Kimondhatatlanul sajnálta a trónörököst. az apjáról és a bátyjairól. és vég nélkül mesélt neki a gyerekkoráról. hogy elmerül. mint a leghétköznapibb pajtásokkal. Mennyire más Alekszej. bár valamivel jobban érezte már magát. Alekszej kilencévesen fedezte föl a másik nemet egy balerina személyében. amely visszavitte ıket Szentpétervárra. De micsoda szépség is az a lány. hogy hiányzik neki Danina. és Alekszejre. ne úgy. a szarajevói tragédia villámgyorsan taszította a világot a háború szakadékába. akikkel együtt tanul a balettintézetben. te buta lány! Így! . és ami még fontosabb. emlékezni fog a gyönyörő környezetre. amitıl a kisfiú ismét megbetegedett.rajta. Alekszej írt neki egyszer a balettintézetbe egy levélkét: azt írta. amiért a betegsége ilyen könyörtelen korlátokat szab neki. aztán mindketten könnyezésig kacagtak. örökké emlékezetes ideje Danina életének.

hogy sokkal fáradtabbnak látszik. A lelke volt a tánc. Átnyújtott a cárnénak egy rózsát.tart soká. Danina a háború ellenére is táncolt abban az évben a Giselle-ben. de úgy is táncolt. sem a világ az intézet falain túl. . Hosszú. ha egy napon az átélés is felnıne a technikához. Danina nem engedte. Tökéletes balerina volt. mint szokott. ám a helyzet még inkább elmérgesedett. az erı. bár ı ezt nem vallotta volna be magának. Ez volt az egyetlen dolog. Elıadás után a páholyukba kérették. izgalmas este volt. Nem érdekelték a férfiak. a maximumot nyújtotta és még annál is többet. a Coppéliában és A bajadérban. hogy bármi elvonja a munkájától. hogy a trónörökösnek küldi. feltétlen odaadás és céltudatosság. Abban az évben karácsony estéjén nyújtotta a legtökéletesebb teljesítményt. mint egy tündér. de a cár és a cárné megnézték. vagy engedtek a férfiak és a szerelem csábításának. Másnap szokása szerint ötkor kelt. amit Madame Markova évekkel azelıtt megérzett benne. derőlátón feltételezték. és el voltak ragadtatva Danina táncának szépségétıl. ahol a táncosnı rögtön Alekszej után érdeklıdött. amely hajtotta és táplálta. Amikor visszatért a kulisszák mögé. A táncért és a táncban élt. Daninának azonban a balett volt a mindennapi kenyere. kimerítette Daninát. Pontosan azt állította a színpadra. amelyet ı kapott. Neki nem létezett más. Teljesítménye sohasem hagyott hátra kívánnivalót. ami érdekelte. nem úgy. mint egyesek. Technikai tudása a csúcs felé közeledett. Madame Markova már csak azt szerette volna. Az apja és a fivérei a fronton voltak. hogy kifogástalan képzésük és tehetségük ellenére túlságosan gyakran estek a lanyhaság bőnébe. akik azzal szolgáltak rá Madame Markova megvetésére. Madame Markova észrevette. És a lányban megvolt a nélkülözhetetlen. azzal. hogy augusztus végén a háborúnak is véget vet a tannenbergi csata.

Nem kellett volna ezt tenned! . Madame Markova hétkor vette észre a gyakorlóteremben.. és Madame Markova irányításával felvitte emeleti hálószobájába. mint a nagy .. Akár még karácsonykor is. ha elpazarol nemhogy hat órát.. majd elkezdett félrebeszélni. . Amikor felnézett véreres szemével. és miután egy darabig figyelte. hogy Moszkvában influenzajárvány dühöng. egyetlen gyakorlatot. muszáj . és most egy mindössze hatágyas szobában aludt.Fel kell kelnem. ez több volt.kérdezte magánkívül Madame Markova. mint amit Danina el tudott viselni. Mindnyájan hallották.hiába volt karácsony. A lány teste száraz volt és lángolt. hogy veszít a képességeibıl. Rögtön odarohantak hozzá. Madame Markova és két növendéke csupán akkor jött rá. Madame Markova melléje térdelt. A legrosszabbtól tartott. . Aznap délig nem volt tanítás. megállapította. muszáj..pirongatta gyengéden tanítványát. szokatlanul merev arabeszkek után nagyon vontatottan. -hebegte. Danina tavaly megvált a nagy hálótól. miért táncoltál ma. Olyan kecsesen mozgott. de akár egy percet is. amikor már örökkévalóságnak tőnı idı óta feküdt mozdulatlanul a padlón. ha ilyen rosszul vagy? . Az egyik fiatalember. Ez is ugyanolyan spártai. zord és jéghideg volt. hogy mintha furcsák lennének Danina gyakorlatai. Mindig attól félt. . Danina mintha nem is hallotta volna. de Danina nem tudta elviselni. .Gyermekem. . Suta. . de Szentpétervárra még nem jutott el. órát vagy próbát kihagyni. mintha az éjszaka során fölfalta volna valamilyen titokzatos betegség. . lázas és üveges volt a tekintete. és fél hatkor már bemelegített a gyakorlóteremben. hogy kihagyjon egy egész délelıttöt. aki tíz éve táncolt vele. begyakoroltnak látszott. és reszketı kézzel megérintette Danina arcát. szinte lassított mozgással lecsúszott a padlóra. könnyedén felkapta. .Muszáj volt. hogy Danina elájult. . hogy még az esése is tökéletesnek.Egyetlen percet.

és aki most riadtan állt az ágya lábánál. amikor kijött az orvos. Ám ı olyan kimerült volt. İ csak egy vékony..terem. a végtagjait mintha baltával akarták volna levágni a törzsérıl... Danina már azt is tudta. magas alakot látott a távolban. Odatartotta Danina szájához a csészét.. és olyan kába. mégis meghittebb valamivel. Madame. Már minden teremben tudták. próbálni. már a felüléstıl is majdnem elájult. és megkérte az egyik oktatót. Mi történt?. Ez valóban influenza volt. önkívület és fájdalom között lebegve. hogy tehetetlen. de már ez sem számított.Nincs semmi baj?.. de a lány még csak kortyolni sem bírt. ahol tizenegy évig élt. Madame Markova mindenkit kiparancsolt a szobából. hogy hozzon teát. Délután. Minden porcikája sajgott. hogy Danina elájult.. Még soha életében nem érezte ilyen rosszul magát. ám Danina kezdte úgy érezni. nehogy elkapják a fertızést. akit anyjaként szeretett. hogy szólni sem bírt. hogy ha még soká nem tud gyakorolni. akkor ı meg is hal. És míg ott feküdt. és az orvos bevallotta a balettintézet vezetıjének. Olyan sápadt. . Madame Markovát. amit az igazgatónı mondott. de nem bánta. hogy arra se bírt odafigyelni. hogy ezt a csatát nem nyerheti meg. és keveset tudott tenni az igazgatónı félelmének enyhítésére. hogy senkit sem ismert föl... . annyira beteg volt és annyira gyönge.Danina olyan fáradt volt. Moszkvában százával hullanak az influenzások. . és az ajtóban ácsorogva figyelték. hogy legyen erıs. Az orvos megerısítette Madame Markova aggodalmait. amivel még jobban megrémítette patrónáját. Orvost kell hívnunk.. Megpróbálta biztatni gyámoltját. hogy meg fog halni. A durva szövéső ágynemő érintése égette a bırét. Összefutottak a táncosok. Mi lesz vele?. Madame Markova sírva hallgatta. csak arra tudott gondolni. tanulni. Amikor Madame Markova feltámogatta erıs karjával..

de egy kortyot sem bírt belediktálni. Reggel visszajött az orvos. . . Tífuszom van? . de nem sokat használt.suttogta.Még nem táncoltad el Raimondát.Ugyan gyermekem! Szó sincs róla! . ám Madame Markova megtörülgette a szemét. hogy nem tudott hangosan beszélni. .hazudta az igazgatónı. . holott az idén akartam neked adni ezt a szerepet. és milyen reménytelen a helyzete. legkevésbé a beteget. . Danina öntudatlanul is érezte.Holnap nem hagyhatom ki a próbát . Még mindig perzselte a láz.Ám ezekkel a szavakkal senkit sem tudott elbolondítani. mielıtt leült volna Danina ágyához. ugye? . aki még bódult állapotában is tisztában volt vele.Azt úgyse engedem . de nem sikerült neki. Daninának se kedve.Olyan. hogy megérintse a mellette álló Madame Markovát.mondta halkan Madame Markova. hogy meg sem próbálod. mert olyan gyenge volt.Meg fogok halni . . a szeme őzötten. meleg borogatást tett a betegre. ..mondta csendesen késı este. . Kár lenne úgy meghalni. hogy válaszoljon. betegesen ragyogott. mennyire rosszul van. és beadott neki valamilyen keserő orvosságot.károgta valamivel késıbb. hogy az ágya mellett ülı tanárnı rögtön rohant Madame Markováért. olyan higgadt meggyızıdéssel.. Pihenned kell néhány napig. Egy pohár vizet tartott a lány ajkához.Túlságosan keményen dolgoztál. hogy csak a tánc mentheti meg a haláltól. Madame Markova egész éjszaka virrasztott mellette.suttogta. . se ereje nem volt inni. érthetetlenül kiabált. Éjszaka félrebeszélt.A lány mosolyogni próbált. hogy megvizsgálja. Túlságosan rosszul érezte magát ahhoz. ennyi az egész.. sötéten mo- . . Sírva jöttek vissza. A karját sem tudta kinyújtani. A balett volt az élete.Meg fogok halni. mint mamának. mert Danina délutánra még sokkal rosszabbul lett. és nem lesz semmi bajod.

hogy csak motyogni tudott a cárné jóságáról. akivel Danina már találkozott nyáron a Livadia-palotában. akinek lesz használható ötlete Danina gyógyítására. De egy másik orvos talán kitalálhat valamit. mint a tudománynak.kérdezte gyengéden az orvos.könyörgött Madame Markova. hogy még azt is alig vette észre. Danina reggelre árnya lett önmagának. akik túlélték az influenzajárványt. Annyira magasra szökött a láza. esetleg ismer e valakit. menynyire hasonlít az orvos a cárra. mi történt. a tiszteletre méltó dr Botkin.Tennünk kell valamit! . hogy Carszkoje Szelóban. akit elhívathatnának Daninához? Mint mindenki. Madame Markova már annyira kétségbeesett. A cárné azonnal válaszolt. hogy nem hal bele. Talán ott akad valaki. és haladéktalanul elküldte Daninához a cárevics két orvosa közül a fiatalabbat. az igazgatónı hitt is neki. hogy eddig bírta. Már az is érthetetlen volt.tyogott az orra alatt. Végeérhetetlen éjszaka volt. amelyeket rajta kívül senki sem hallott. jóval vacsora elıtt felkereste a balettintézetben Madame Markovát. A kétségbeesett Madame Markova aznap délután levelet írt a cárnénak. hogy bármit elkövetett volna a lány megmemtésére. hogy ennél többre nem képes. . elmagyarázta. Az idısebbik. és bátorkodott megkérdezni: Tudna-e tanácsot adni a felséges asszony.Hogy van a beteg? . egyszerően nem áltathatták magukat azzal. maga is ágynak esett egy enyhébb influenzával. Moszkvában is voltak. Madame Markova is tudta. noha valamivel fiatalabb kiadásban. de ezt inkább a szerencsének köszönhették. de dr Nyikolaj Obrazsenszkij. a Katalin-palota egyik szárnyában kórházat rendeztek be. Madame Marko- . Az orvos kijelentette. Annyira feldúlta Danina állapota. majd nevetett képzelt emberekre és olyan dolgokon. . ahol a cárné és a nagyhercegnık ápolják a katonákat. Az igazgatónı úgy megkönnyebbült a láttán.

Még azt sem élné túl. mert elsıre nem hitt a hımérınek. és felnézett az orvosra. . már tudja.Attól félek. mit fogok mondani. de nem tudott hazudni.szólt lesújtottan. és olyan sok folyadékot erıltetnek bele. majd odafordult Madame Markovához.Kérem! Ezt nem bírom elviselni. Talán ha még néhány napig velünk maradna. akkor szállíthatnánk. . amit Obrazsenszkij nem adhatott meg: ha nem is bizonyságot.. mennyire szereti a lányt. Megdöbbentette.Nem tudok segíteni rajta . mint nekünk. akik rögtön . De Madame Markova tudta. mégsem számított arra. hogy a táncosnı eddig is bírta. A többi Isten kezében van. ha bevinnénk a kórházba. már túl sok volt neki. hogy ilyen rossz állapotban találja a fiatal táncosnıt. Gondosan megvizsgálta Daninát. és az ütés. mély együttérzéssel. A kétnapos betegség majdnem teljesen felemésztette a lányt. amelyet a doktor most készült rámérni. .va feldúltságából arra következtetett. asszonyom.. hogy a balerina állapota nem javult. A kórházban találkozott már az influenza súlyos eseteivel.Olyan fiatal! Olyan tehetséges! Még csak tizenkilenc éves! Nem szabad meghalnia! Nem engedheti! mondta vadul. . . és a tenyerébe temette az arcát. nemigen táplált reményeket a balerina életét illetıen. Obrazsenszkij doktor. Kiszáradt. félrebeszélt. hogy Obrazsenszkij egyáltalán nem tartja ezt valószínőnek. Láthatta az igazgatónı szemébıl. de legalább reményt. mint a saját gyermeke. annyira pattanásig feszültek az idegei. Annyira kimerült. Neki talán nagyobb szüksége van rá. és az orvosnak kétszer is meg kellett mérnie a lázát. amikor másodjára is leolvasta a lázat. Olyasmit várt tıle. . hogy vizes lepedıbe csavarják.Szeliden beszélt. .felelte becsületesen a férfi. Olyan volt neki Danina. ugye? .esdekelt Madame Markova.Annyit tehetnek. . hiszen vannak. amennyit bírnak. ami lejjebb viszi a lázát.

hogy nem éri meg a reggelt. éteri.Tehetünk még valamit? . Halálsápadt volt.kérdezte Madame Markova. Kicsit feljebb kúszott megint. hogy rájuk ragad az influenza. asszonyom. Az orvos maradt még egy darabig. de Madame Markova a szobába már nem engedte be ıket. amiben az orvos kételkedett. Ez a lány pedig már két napja küzd a betegséggel. A lány még ebben az állapotban is olyan elragadó volt. hogy a láz még feljebb szökött.kérdezte . Nem akarta elárulni Madame Markovának.Most hogy van Danina? .felelte a doktor.mondta csüggedten Obrazsenszkij doktor. Ám a halál már ráütötte a bélyegét. miközben megvizsgálta a lányt. A növendékek hozták-vitték a ruhákat a borogatáshoz. .Nagyjából ugyanúgy . úgy. İ nem reménykedett. Az orvos bizonyosra vette. és még egyszer megmérte Danina lázát. Hosszú sötétbarna haja legyezıként terült szét a párnán.Kövessen el érte mindent. amit bír. . ahogy Obrazsenszkij tanácsolta. de tudom.az elsı napon belehalnak a rettegett influenzába. hogy vannak mellette. ott aludtak tábori ágyon vagy matracon. A beteg tudomást sem vett róla. hogy egészen megrendítette Obrazsenszkijt. Most már csak imádkozhatunk és reménykedhetünk. hogy az Úr meghallgatja kérésünket .bólintott komoran az igazgatónı. hogy csodákra ön sem képes. Régi szobájukba tilos volt belépniük. Már ha egyáltalán jobban lehet. . . Danina öt szobatársát átküldte a nagy hálóterembe. arcát hideg vízzel. és olyan fehér volt az arca. karját. reszketett. hihetetlenül kecses testével. miután egy órája borogatta a lány mellkasát. mert félt. amelyen feküdt. mint a lepedı. A javulás nem megy olyan gyorsan. Gyönyörő volt átszellemült arcával.Értem . Madame Markova közben már borogatta a beteget hideg vízzel. .

és gyakran emlegette ıket.Bárcsak többet tehetnék érte. akinek az apjára meghökkentıen hasonlított. . mint a cár De a döbbenetes hasonlóság nem ért véget a szakállviselettel. amit mondott.Csak apja van és négy bátyja.Mintha a tulajdon gyermekem len- .mondta udvariasan Madame Markova. . Daninának már késı.Akkor semmit sem tehet.Az órájára pillantott. amíg kijut. majdnem olyan. mennyire összetörte az eset.Értesítette a szüleit? . miközben kikísérte az orvost. ápoltra nyíratta. A háború még csak néhány hónapja tartott. Bár lehet.Megadta a címét az igazgatónınek. Ha jól emlékszem arra. . hátha érte kell küldeni valakit.válaszolt szelíden az orvos. Várnunk kell.ígérte.. Három órája volt Danina mellett. Obrazsenszkij doktor . Danina nagyon büszke volt az apjára meg a bátyjaira.. Látom. Az is egy óra. . . és önért. .. ha rábízták a beteg trónörököst. Fiatal ember volt. . . már valamennyien kint vannak a fronton. . Ugyanazok az elıkelı vonások.Értesítsen. Petroszkov ezredes hadtestét az elsık között mozgósították.Imádkozzék . Obrazsenszkij doktor Carszkoje Szelo mellett lakott a feleségével és két gyermekével. de olyan rendkívül lelkiismeretes. hogy addigra a Mindenható már a saját belátása szerint dönt. ugyanaz a magasság. a szakállát is olyan elegánsra. Amikor az igazgatónı kinyitotta a nehéz ajtót.felelte komolyan az orvos. még csak a harmincas évei vége felé járt. Csak a haja volt sötétebb az uralkodóénál. hogy nem csoda. mint Danináé. üdítıen hideg levegı tódult be rajta. de tartott tıle. Reggel visszajövök . tehetséges és érzı szívő.kétségbeesetten Madame Markova. hogy mire odaér a küldönc. hogy eljött. . Sokat kellett mennie. ha szüksége lenne rám. most már vissza kellett mennie Carszkoje Szelóba Alekszejhez.. messze volt a fıbejárat a betegtıl. mégis megkönnyebbülés volt végighaladni a hővös folyosókon.Köszönöm.

és visszasietett a hosszú folyosókon Daninához.sóhajtotta Madame Markova könnybe lábadt szemmel. Öt órakor megérkezett az orvos. . és megkíméli. Hajnal felé már úgy látszott. Meghajolt.felelte szelíden az orvos.Holnap már nagyon korán visszajövök.Madame Markova csak bólintani tudott. milyen rettenetesen érezheti magát Madame Markova. amiért ilyen korán eljött! . hogy már nem számít.A hattyúk tavában és a Csipkerózsikában még jobb . Tudta. Fantasztikus táncosnı . . Még Madame Markova is úgy érezte. . . Daninának lázat.Okvetlenül meg fogom nézni ígérte udvariasan az orvos. és elment. .Minden nap reggel ötkor vagy fél hatkor kezdi a bemelegítést .Csak egyszer A Giselle-ben. A férfi gyengéden és tehetetlenül megfogta a karját. Nem hitte. .jegyezte meg Madame Markova. ahol a légkör máris olyan volt.Isten talán irgalmas lesz. Ezt az éjszakát nem lehetett elfelejteni.Nagyon keményen dolgozhat. mint egy ravatalozóban. . Látszik is rajta. Madame Markova becsukta a nehéz ajtót. . . de egy pillanatra sem merte magára hagyni a lányt.kérdezte összetörten Madame Markova. hogy ezt a csatát nem lehet megnyerni. hogy bármelyikük is látja még táncolni Daninát.mosolygott az igazgatónı szomorúan. Milyen szomorú volt most erre gondolni. mintha ez még fontos lenne.ne . . hogy meghal. Madame Markova az ágya mellett ült.suttogta az igazgatónı a szomorú szobában. . Danina elızı reggel óta nem tért magához. önkívületet és rettegést. Madame Markovának bánatot és reménytelenséget hozott. ı is egészen halálra vált a kimerültségtıl. Holott mindketten tudták. a felindulás beléfojtotta a szót. hogy legalább egyszer láthatta. Elragadó volt .Köszönöm. és boldog volt.Ön látta táncolni ıt? .mondta csodálattal Obrazsenszkij.

İ itt akart lenni. amíg ı itt van.Az orvos bólintott. hogy több órán át maradhasson. az erı és az edzettség csodája.Derekasan küzd! Még szerencse. és nyugtalanul mocorgott. Csak Danina. Madame Markova elszundított ültében. . Idısebb kollégájának. fıleg a gyerekek közül is rengeteget vitt el az influenza. . Csupán akkor akart elmenni. hogy nyeljen. mintha fájna valamije. hogy vigasztalja a lány tanárnıjét. ha már mindennek vége. Attól féltem. Láthatta az igazgatónı arcáról. semmilyen változást nem tapasztalt az állapotában. Megdöbbentı. . hogy Madame Markova pihenjen egy kicsit addig. Kész csoda. ha arra lenne szükség. hogy Danina nyugtalan. hogy elláthassa a cárevicset. amikor megvizsgálta. és megmérte a lázát. Obrazsenszkij doktor még délután négykor is az intézetben tartózkodott. Obrazsenszkij ellenırizte a pulzusát.. és idınként ellenırizték a lány állapotát.vallotta be Madame Markova.Egész éjszaka aggódtam miatta felelte zaklatottan az orvos. de Madame Mar- .Ivott vizet? .Már órák óta nem . hogyan telt az éjszakája. Megint nyöszörgött és mocorgott. Délben Danina felnyöszörgött. Danina alig lélegzett.Csak hát Moszkvában a fiatalok. Obrazsenszkij megpendítette. ha másért nem. Úgy viselkedett. Most már csakugyan nem tehetett semmit. amikor Danina meghal. A fiatalság. hogy még mindig él. . de az igazgatónı nem volt hajlandó magára hagyni szeretett balerináját. hogy megfullad. Csendesen üldögéltek egymás mellett órákon át a sivár szoba kemény deszkaszékein. . A férfi látta. ennek ellenére úgy szervezte. Meglepı módon a láz lejjebb ment egy kicsit. de az orvos. hogy eddig még egyetlen másik táncos sem betegedett meg. de a pulzus gyenge volt és akadozó. dr Botkinnak javult annyira az állapota. keveset szóltak.Semmiképpen se tudtam rávenni. hogy fiatal és erıs.

Most már értette. . és motyogott.Mama.Ön kicsoda? . nagyon hamar vége lesz mindennek. és visszahanyatlott a párnára. A táncosnı kerekre nyitotta a szemét.mondta Danina. csupa olyan tünet. Behunyta a szemét. csak annyit.Azért jöttem.Az ön orvosa vagyok . . mintha látná a férfit. hogy mellette volt.kova annyira kimerült. Megmérte a balerina pulzusát. hogy növendékének csak apja és bátyjai vannak. . A pulzus akadozott. . és jól érthetıen kimondta: . Úgy hallatszott. itt vagyok! . hogy így kell látnia. mintha egy barátjával beszélne. Az orvos megvizsgálta a lányt. és nézte a bájos fiatal arcot. Majd egyetlenegy szót mondott. . hogy Danina éljen és egészséges legyen! Gyöngéden megérintette a leány homlokát. és ránézett az orvosra. . hogy . Danina. de nem engedte. gyengéden simogatta. de nem valószínő. amelyre számított.Most már nem lesz semmi baj! . amelyet úgy meggyötört a kór Annyira fájt a szíve. . A férfi százszor látott már ilyet. ez az élet utolsó fellobbanása a halál elıtt.Igen. és amiért nem tud segíteni rajta. hogy az ı lett volna. Danina megint fészkelıdött. kinyitotta a szemét. Obrazsenszkij bizonyosra vette.csitítgatta az orvos.kérdezte a leány rekedten. hogy ezt tegye szólt határozottan. szabálytalanul vert. Mennyire akarta. amit Madame Markova mondott. hogy visszaperelje tılük a beteget. Mintha ördögökkel kellett volna tusakodnia. Szerette volna megkönnyíteni a véget. hogy nem hallotta. pedig a doktor tudta. vagy valamelyik bátyjával. hogy nem láthatja. hogy segítsek. mire céloz a táncosnı. látlak téged! . fogta a kezét. A szív gyengén.Nincsen semmi baj.Én nem akarom.Elmegyek. Önkívületében látott valakit.Ó! . ám semmit sem tehetett. a lány nehezen kapkodta a levegıt. hogy lássam anyámat! Az orvosnak eszébe jutott. hogy folytassa.szólt halkan. hogy közel a vég.Azt akarom. .

A lány majdnem elmosolyodott. A lány bólintott. és Madame Markova haragudni fog! . Danina. milyen jól mulattak.Nagy meglepetésére ez történt: a lány kinyitotta a szemét. Nyissa ki a szemét.Itt kell maradnia az órára. Egy pillanatra behunyta a szemét. Szükségünk van önre. . sápadt arcában. az ön orvosa.Nekem táncolnom kell . megtanítom úszni .Két nap óta ez volt a leghosszabb beszéde. mennem kell! . majd ismét kinyitotta.Nyikolaj Obrazsenszkij vagyok. amit látott.De nem. Danina. és ránézett.Emlékezik. hogy csak nézni tudott bágyadtan.Nincs idım úszni.Ön kicsoda? . A hangja ugyanolyan elgyötört és beteg volt. amikor Alekszej próbálta úszásra tanítani a balerinát.súgta. . amelyet összeaszalt a láz. . hogy a lány most már látja ıt. ..Láttam önt Alekszejjel tavaly nyáron . .maradjon itt velem.El fogok késni az óráról. Szelíden megérintette Danina homlokát. A cárné ıfelsége küldött.Dehogy nincs.évıdött gyengéden a lánnyal. Az orvos kiabálni szeretett volna az izgalomtól.kérdezte megint. és nézzen rám! . Danina! Különben nagyon megharagszunk Madame Markovával! Nyissa ki a szemét. .Livadiában. Most egy darabig .nyőgösködött a lány behunyt szemmel. de még mindig olyan beteg volt. két nap óta most elıször . .Ha idén nyáron is jön. Még nem bízott abban. . amely határozottan hővösebb volt. hogy ez fog történni vele.. Ez még mindig lehet az energia utolsó fellobbanása. de bármily valószínőtlennek tőnjék. vagy legalábbis tudja. és elfordította a fejét. tehát visszajött. hogy itt akarja hagyni ıket. . talán megtört a gonosz varázs. Még mindig hoszszú utat kell megtennie. Nyilvánvaló. Eszébe jutott. de nem akart idejekorán ünnepelni. . . mademoiselle. ám az orvos ezúttal tudta..szólt aggodalmasan. A szeme óriásinak tőnt kicsi. mint ı maga.

. hogy valami szörnyőség történt. . . . .Nagyon jó kislánynak kell lennie.Nagyon ellustul! . a lábadozása hónapokig fog tartani. A lány ezúttal elmosolyodott. miközben ı aludt. Mindent érzett. .De most már nem lesz semmi baja.Csakhogy ı azt is tudta. de él. ennie és innia. hogy ha a balerina meg is marad. és ha azt akarják.Mintha rögtön el is akarná kezdeni. Egyáltalán nem voltak reményei. és bágyadtan mosolyog az orvosra. mintha élete csatáját nyerte volna meg.pihennie kell.Szerintem leesett. .Istenem. .Szerintem meg ön nagyon oktondi . . hogy teljesen felépüljön. Egy órája Danina még a halál mezsgyéjén állt.A lány kerekre nyitotta a szemét.Mert nincs lábam . . Danina! nyugtatgatta az orvos. .Én ma nem mehetek táncolni. mit érez.folytatta mosolyogva a férfi. . odakínálta a lánynak a poharat. és szinte elsírta magát a megkönnyebbüléstıl meg a kimerültségtıl. most pedig éber és beszél. hogy mozgassa a végtagjait. Danina érti. vagyis inkább elhúzta a száját. Ám ehelyett azt látta. . amire van legalább egy kis esély. és megtapogatta a lábát. Amikor Obrazsenszkij letette a poharat az éjjeliszekrényre.mondta az igazgatónı. Majdnem olyan elgyötörtnek látszott. gondosan és hozzáértıen kell ápolni. Obrazsenszkij megkérdezte. Úgy érezte.Túlságosan gyenge. hogy Danina gyönge.Miért nem? . noha még nincs teljesen túl az életveszélyen. .suttogta a lány. Madame Markova hirtelen fölriadt. .ugratta Obrazsenszkij. csak túl gyönge volt ahhoz. Az orvos bátorságot merített a látványból.felelte Danina riadtan. Attól félt. egyáltalán nem érzem. aki ezúttal ivott egy korty vizet. Csak egy kortyot. csoda! . hogy ı mit mond.Szerintem inkább ma délután .Már holnap mennem kell órára! .Aggodalmas arccal benyúlt a takaró alá. de már ez is óriási haladás. sokat kell aludnia.

.Holnap fontos próbám lesz! .és a tulajdon erıdnek. de nincsen semmi baja.riadt meg Madame Markova. . és mindenben szót fogad nekem. majd ismét fölnézett az orvosra.mint Danina. de attól tartok. Obrazsenszkij sietve magyarázkodott. Csakhogy ezt túl korai lenne közölni a lánnyal. Annyira közel jártak a jóvátehetetlenhez. mint én. kedves barátnım .Egy kicsit .mosolygott Obrazsenszkij.mondta határozottan Madame Markova . gyermekem? . . .Köszönd Istennek .Hamarosan.Borzasztóan szerette volna megkérdezni a doktort. . erısebbnek látszott. ahogy egy jó kislánynak kell.Azt hiszem. . Ha megtudná az igazat. Ha úgy viselkedik. ha magamnak tulajdoníthatnám az érdemet. Nagyon szeretném. Madame Markova sokkal többet tett önért. amikor majdnem elveszítette a növendékét.makacskodott Danina. ismét belázasodna az idegességtıl és a lelkifurdalástól.Milyen hamar táncolhatok megint? . mintha túljutott volna a nehezén.A jövı héten még nem. akkor egykettıre fölkelhet megint. ám ezt mégsem tehette a beteg elıtt. ön mentett meg engem. Felélénkült. pedig ı nem lázasodott be.érdeklıdött a lány Az orvos és az igazgatónı elnevette magát. hogy meggyógyul-e Danina.bólintott Danina. hogy Madame Markova még mindig reszketett. . elég hasznavehetetlennek bizonyultam. Én mindössze csak ültem itt maga mellett. hogy a lány jobban van.Hát pedig azt valószínőleg ki fogja hagyni. . ezt szavatolhatom. hogy nincs lába? . Egyszerően túlságosan legyengítette a láz.Megpróbálták felültetni Daninát. Határozottan úgy tőnt. Csak a félelem ırölte fel az erejét.Jobban érzed magad. de a lány ennyire sem volt . . Danina csakugyan jobban érzi magát.Nem én. És még hónapokig sem. . és nem volt beteg.Hát ez meg mi? . . . hogy igyon még egy kortyot. Elfelejtette.Egy perce nem érezte a lábát.

lassan visszaballagott Danina szobájába. amikor az ajtóhoz kísérte.Meg fogjuk kötözni.Értem! . mire fölépül. . Obrazsenszkij szelíden elnevette magát. milyen.Legalább egy hónapig feküdnie kell. Már holnap reggel könyörögni fog. és elmosolyodott. . Danina úgy feküdt az ágyban. Talán annál is hosszabb idıbe. .képes. Megígérte. . amiért ideküldte az orvosát. akár egy gyerek. Halvány mosoly lebegett az ajkán. 2. mielıtt elfelejtenének. Madame Markova nem gyızött hálálkodni. akit annyira szeretett.Nagyon hosszú lábadozásra . .Még hónapokba fog telni. Csupán a fejét bírta fölemelni a párnáról.szólt hálásan Madame Markova. hogy ilyen sokáig maradt Danina mellett! Belépett a szobába. . hogy milyen gyönge. Azt hiszem. mint egy mosogatórongy! . hogy itt volt. különben viszszaeshet. hogy táncolhasson. hogy másnap reggel visszajön. Háromba. Sok idıbe kerül. Igaz.Hat óra múlt. . és lehet.felelte ıszintén az orvos. és megkérdezte. micsoda szerencse mindnyájukra nézve. hogy Obrazsenszkij doktor nem sokat tehetett. vissza is térhetek régi betegeimhez. és békésen aludt.Annál azért jobban néz ki. tizenhárom órája ült Danina mellett. És mennyire komolyan veszi a hivatását. Hallotta. hogy a következı alkalommal nem lesz ilyen szerencséje! Madame Markova a gondolattól is elszörnyedt. de már az nagy megnyugvás. ha meghal. fejezet . és még egyszer köszönetet mondott a távozó orvosnak. esetleg négybe. . Sokkal jobban. ha kell. . majd miután becsukta az ajtót. Türelmesnek kell lennie.közölte ékesszólóan. mire számíthatnak. ránézett a lányra. Rettenetes lett volna.És meg lesz lepve.Úgy érzem magam. hogy nem veszítették el! Mérhetetlenül hálás volt a cárnénak is. mire ismét táncolhat.

de jóval pihentebbnek látszott. Amikor délután kiléptek Danina szobájából. Carszkoje Szelo nagyon pihentetı lenne. Sokkal jobban. hogy Danina elfogadja-e. mint ön most. hogy látja. Még mindig alig volt annyi ereje. Az ı ötlete volt. gondoznák. hogy Alekszandra Fjodorovna a lábadozás idejére hívja meg Daninát az egyik cári nyaralóba. de csak délután. csak azt nem lehet tudni.Obrazsenszkij doktor szavának állt: másnap ismét eljött látogatni. Ez rendkívül hízelgı megoldás. Ott megfelelı ápolásban részesülhet az elengedhetetlenül hosszú lábadozás alatt. A cárevics mihamarabbi javulást kíván. mert tudta. éppen a nıvéreivel kártyázott. hogy Danina evett és ivott. pontosan olyan lenne a lábadózása. ha most nem tud táncolni. mit írt. Örömmel hallotta. az igazgatónı elképzelhetetlennek tartotta. A cárné levelet is küldött Madame Markovának. az orvos megkérdezte Madame Markovát. Örült neki. ott vigyáznának rá. megválna tıle. amikor a férfi belépett a szobájába. Bár ha . Madame Markova még mindig a betegszobában ült a tanítványa mellett. és nem fogja azon emészteni magát. Az igazgatónı még akkor sem tért magához a megdöbbenésbıl. Döbbenten nézett az orvosra. Obrazsenszkij bólintott. ahogy az meg van írva. és a szeme tágra nyílt a meglepetéstıl. Elolvasta a cárné levelét.Nagyon jól. még akkor sem. és az volt az elsı kérdése: .Hogy van Alekszej? . hogy a lány túl van a krízisen. Annyira hozzá van nıve a balettintézethez. hogy nem táncolhat. mert Alekszandra Fjodorovna kikérte a véleményét. hogy teljesen felépüljön és visszatérhessen a baletthez. Amikor ma reggel megnéztem. de rögtön mosolygott. és irgalmatlanul megverte ıket. mit szól a cárné meghívásához. hogy akár egy percre is. a cárnéval és a nagyhercegnıkkel együtt. hogy fölemelje a fejét a párnáról. Obrazsenszkij doktor tudta.

Úgy a cári család pártfogását.legföljebb imádkoztam. retteg mulasztani. Gyanítom.Kinek nem? . mint az utóbbi néhány napban. Talán azért.Azt hiszem.mosolygott Madame Markova. . . .hónapokig kell néznie tehetetlenül. abba elıbb-utóbb beleırül. amit Madame Markova egyébként is tudott. mert érzi. hogy ha nem is képes még táncolni. İ ki nem tenné innen a lábát. hogy rá tudnánk beszélni. A kisasszonynak rendkívüli szerencséje volt. akik az ı helyében több mint boldogan elfogadnák a meghívást Carszkoje Szelóba. hogy Madame Marko- .Nagyon jót tenne most neki.emlékeztette tapintatosan az igazgatónıt arra. . ahogyan ön. . . . Csak az a helyzet. A munkám a cárevics mellé szólít. nem sétál. mint orvosuk gondoskodását illetın. Ez egyáltalán nem mindennapi meghívás . nem jár színházba. hogy Danina más.De annak örült.Legalább tucatnyi balerinám van. Táncol. kivéve tavaly nyáron a livadiai látogatást. mire mentünk volna ön nélkül. aztán nézi.Szerintem nagyon nagy örömöt szerezne a kislánynak.ismerte be Madame Markova . akkor is maradni akar Tizenkét éven át egyszer sem hagyott itt minket. Egyébként nagyon ragaszkodik hozzám. .Nem is tudom. táncol és táncol. . Nehéz lenne olyan sőrőn és olyan hosszú idıkre elszabadulnom. Azonkívül én is szemmel tarthatnám. . ha elmenne . nagy csalódás lenne cárné ıfelségének és a gyermekeknek.Én.szinte semmivel sem segítettem rajta . Sohasem megy vásárolni. ugye? Ez nagyjából ugyanolyan lesz. .de nem hiszem.Ön nagyon jó volt Daninához mondta ıszinte szívvel Madame Markova. ha nem több. ugyanúgy. aztán megint táncol.Meg azért. hogyan táncolnak a többiek. mert nincs anyja. hogyan táncolnak a többiek. ha Danina nem jönne.szabadkozott szerényen az orvos .

Nem hagyhatom itt önt! . hogy Obrazsenszkij igazat mond. amely törött szárnnyal hullott le az ı lábához. neki is be kellett látnia. hogy ennyire közel járt hozzá a halál. . nemsokára tölti a húszat. fıleg Madame Marková- . hogy közbenjárt az érdekében a cárnál és a cárnénál. Még a székre is csak úgy tudott kiülni. Nem akart lábadozni idegenek körében. . . Néhány nap múlva Madame Markova fölvetette a cári család meghívását. az uralkodók csodálták és kedvelték a balerinát. Neki a balettintézet volt az otthona. Nem volt nehéz dolga.Akkor jót tenne neki egy kis vakáció .kérdezte szorongva. Például azzal. Nem is lehet nem csodálni valakit. aki ennyire tehetséges. akár egy kifinomult.szögezte le Obrazsenszkij doktor. de akkor is majdnem elájult. Az ittenieknek borzasztó teher lenne a maga ápolása.érdeklıdött az orvos.Hétéves kora óta. még uralkodókéban sem.felelte Madame Markova. ritka madár. amivel segíthet neki. Csakugyan rettentı nyőg lenne mindenkinek.Folyamatos gondoskodásra van szüksége .va szívbıl szereti. aki nagyon fontosnak tartotta a pihenést. . De mikor megpróbált felkelni. és ı mindent el akart követni. milyen súlyos beteg. örült is. . ha fogták.és abban is fog részesülni. ha egy kicsit megerısödik. Most tizenkilenc.mondta Madame .Ugye nem enged el? .Egyetértek.Már tizenkét éve . Lenyőgözte ez a táncosnı. hogy még magával is foglalkozzanak. Danina elıször meghökkent. de nem óhajtotta elfogadni a kegyet. Rengeteg dolguk van ahhoz. Csak ıt kell meggyızni.Markovának.magyarázta az orvos az egyik vizit alkalmával .A lány tudta. Ezután az orvos naponta eljött. . Danina. olyan volt. Majd én beszélek vele. .Mióta él önöknél Danina? . . Ölben kellett kivinni a fürdıszobába. . Eléggé megijesztette.

felelte ıszintén Danina. . vagyis addig. hogy el kell menned! . legalábbis lelkileg. vagy nem tudta visszanyerni ruganyosságát. Madame Markova másnap reggel újra megemlítette a meghívást.javasolta Madame Markova. . amikor az igazgatónıvel beszélgettek. hogy egy lábadozó beteget meghívjanak Carszkoje Szelóba! Az igazgatónı nagyon hálás volt Obrazsenszkij doktornak. és a hét végén megegyezésre jutott a doktorral.Miért ne mehetnél el egy kis idıre? . hogy visszautasítja nagylelkő invitálását. akár nem. Tisztességes ápolás nélkül talán sohasem épül fel. amely nem akarta. amiért megszervezte. .Gondolja. és nem táncolhat soha többé. Ez az ember nemcsak jó. sıt hallatlan eset. bizonyosan nagyon élveznéd. Ritka.szólt határozottan Madame Markova. hogy megváljon tılük! El is sírta magát aznap este. Naponkénti vizitjei egyszerően csodát mővelnek. és erısködött. Elviselhetetlen gondolat.Én félek tıle . amíg olyan jól lesz. .kérdezte szigorúan. hanem mert félt megsérteni a cárnét azzal. . hogy megtörténhet? Danina pillantása megtelt rémülettel.Nagyon. Olyan kedves meghívás. Madame Markova nem is rejtette véka alá a véleményét. már majdnem visszatért régi önmagához. .Csak amíg megerısödsz.felelte aggodalmasan Madame Markova. hogy visszatérhes- . Daninát el fogják küldeni. Ez az ı otthona. Nemcsak azért. hogy el kell fogadni. A saját érdeke. de nagyon beteg voltál. és ıszintén a szívén viseli Danina egészségét. hanem roppant figyelmes is.Meg . Nem szabad most makacskodással vagy oktalansággal kísérteni a sorsot.A lányt meghatározatlan idıre hívták. . annyira fölvidítják a lányt. hogy jót tenne a lánynak. mert az volt a véleménye.nak. akár akar menni. kedvesem. De akkor sem akarta itthagyni ıket. A test volt az. aki.Én azt gondolom. És ha a nyakasságod miatt örökre le kell mondanod a táncról? . a családja. .

Obrazsenszkij doktor is eljött. Azon a napon. és nálunk lábadozhatsz tovább. hogy a lánynak nagyon nagy öröme lesz benne. amikor Danina a doktor oldalán elhajtott a szánon. van egy új kártyatrükkje. hogy meglátogatlak.mosolygott a könnyein át Danina. úgy sírt.Olyan borzasztóan fognak hiányozni! . hogy ott is meleg és kényelem fogadja a vendéget. Különleges. Elızıleg mindent ellenırzött a vendégházban. hogy elkísérje. amikor búcsút kellett vennie barátaitól és patrónájától. A lány olyan ideges volt.De én úgy érzem . de végül csak beleegyezett. A cárné semmit sem sajnált a táncosnıtıl. A táncosok sorba álltak a ház elıtt. amelyet vastag pokrócokkal és szırmékkel béleltek ki. Üzenetet is hozott Alekszejtıl. . maradhatsz tovább.És ha csak pár hétre mennék? . Ha nagyon nem szeretsz ott lenni. aki már alig várta a balerinát. amelyet okvetlenül meg akar tanítani Daninának. Tudta. hiszen voltak oly kegyesek meghívni. ennek ellenére gyerekesen vonakodott megválni a megszokott környezet és az ismerıs emberek biztonságától. . amiért el kell mennie. Kétségbeesetten szomorú volt. és mindenki integetett.kapaszkodott Madame Markova kezébe. hogy ez rendkívüli kegy. De legkevesebb egy hónapra szükség van. Legalább egy hónapra menj. mint a záporesı. Azt pedig ígérem. hogy elbúcsúztassák. és majd meglátjuk.figyelmeztette gyengéden Madame Markova. Danina is tudta. .Akkor még mindig nem fogsz tudni táncolni. hogy meleg és kényelmes Legyen. Ha akarsz.Nem Szibériába küldünk! . hogy Obrazsenszkijnek . de mégis valami. hogy érzed magad. Keserü pirula volt ez Daninának. . és azt mondta.sen a balettintézethez. fedett szánt küldtek érte. .Ez nagyon apró engedmény volt tıle. bármikor visszajöhetsz.

amiért segít. ahol a kosztját fızték. úgy. A hálószoba kárpitja tiszta rózsaszín szatén volt. hogy visszajöjjön. már elcsigázták a búcsú túlfőtött érzelmei. . Furcsa lesz ez az elsı éjszaka az ismerısök nélkül.Semmit sem fog veszíteni egy kis kikapcsolódással. Amikor megérkeztek. . és itt van vele az úton. "rendesen viselkedik-e" Danina. ahogy kell. mint valaha. Érthetı. Mindkettejüket megdöbbentette.Nekem ez az életem! Én nem ismerek semmi mást! Olyan sokáig éltem itt. és amikor elmentek. Csak egy kis ideig maradtak.magyarázta a megértı Obrazsenszkijnek utazás közben. és hálás volt ennek az embernek. . ha az egész cári család szereti. A fényőzı környezet ellenére magányosnak érezte magát. mert ı sem akarta kimeríteni a lányt. a nappalié melegkék és sárga. most is kedves együttérzéssel viselkedett. hogy ágyba dugta.Danina bízott is. az ápolónı . és örültek. a másik kezével lázasan integetett az otthon maradtaknak. az orvos is velük tartott. Egészségesebb lesz. Bízzon bennem. Erıre fog kapni. amiért náluk fog lábadozni. mint mindig. akiket megszokott. hogy másnap reggel visszajön és megnézi.kellett fognia a kezét. amilyenrıl a lány még csak nem is álmodott. volt egy konyha. aki Alekszejt is magával hozta. Félórával azután. hogy megérkezett. még egy percre sem . négy szobalány és két ápolónı állt a szolgálatára. el se tudom képzelni magamat másutt. Mindenfelé gyönyörő antik tárgyak álltak. Röviddel azután. Az orvos. a balettintézet pedig itt várja. hogy megmutathassa a kártyatrükkjét a lánynak. látogatást tett nála a cárné. Még meg sem érkeztek Carszkoje Szelóba. Danina. olyan fényőzés közepette. hogy ne fárasszák Daninát. Obrazsenszkij doktor elhelyezte Daninát a kényelmes kis vendégházban. Olyan jó érzés volt mellette lenni. Nem alusznak majd mellette a lányok. Megígérte. mennyire tönkretette a betegség a balerinát.

Látta azt a szobát.Alaposan szemügyre vette a lányt az ajtóból. Min- . Danina kissé elszontyolodottan nézett. Bizonyos szempontból nagyon érett és fegyelmezett.Megjósolom.ígérte Obrazsenszkij. hogyan mentsék meg a lábadozót az unalomtól. . Vajon honnan tudja a férfi? Oly sokat látszik tudni róla. hogy most egyedül van itt. benézek. Ez nagyon nagy változás. hogy látogatója van. és látta.Volt egy olyan érzésem.Nem lesz sokáig magányos. Obrazsenszkij doktor jött vissza. .tiltakozott az orvos. . a Sándor-palotától csak egy rövid járás Danina házáig. elmehet sétálni és megnézheti a palotát! .Zavarban volt. . . és amint megerısödik. Ez a ma esti vizit különösen megindította.Dehogy az . . és a lány csak másnap reggelre várta.Útban voltam hazafelé . .visszatért.Danina egyelıre még a szobán sem tudott végigmenni támogatás nélkül. mert a férfi pontosan látszott tudni. Az orvosnak ez is tetszett rajta. és azt mondta a meglepett lánynak. hogy talán magányos.magyarázta az orvos . . .vallotta be félénken a lány.Ön megszokta.És még olyan fiatal. Ez most már sokkal könnyebben fog menni. . . Egy széket húzott az ágy mellé. mi újság magánál. az is elég. és több társával megismerkedett. hogy rövidesen jobban lesz! A lány hirtelen butának érezte magát. . csak tizenkilenc éves. .Nem. ha meglátogat mosolygott a lány. mert nem akart hálátlannak látszani. amikor az influenza után látogatta a lányt.Akkor gyakrabban fogom meglátogatni . Még csak este nyolc óra volt. hiszen azért is hozatták ide. nagy szamárság tılem. hogy ı mit érez.gondoltam. . Alekszej és a nıvérei máris tervezik.Az is voltam .Gondolom. hogy közösségben él. amiért a magányra panaszkodik. hogy nem képzelıdött. és leült. ahol Danina öt másik táncosnıvel aludt.Van valami. amivel könnyíthetnék a helyzetén? . más tekintetben viszont hihetetlenül gyámoltalan és gyerekes.

a férfi szívéig hatolt. és közben a lány szemét.Nekem is . hogy itt lehetett.Obrazsenszkij bólogatott.Köszönöm.denki olyan jó hozzá. Még mindig meg volt illetıdve. . bár ı ezt nem tudhatta. noha elıre tudta a választ. arcát figyelte. A lány bizonyosra vette.mosolygott Obrazsenszkij gyöngéden. . Még sohasem látott ehhez foghatót. hogy tudnék létezni a balett nélkül. hogy a táncosnı jobban érezte magát. hosszú napja volt. hirtelen megörült annak. . Mindketten tudták. Danina pedig megfogadta. hogy itt vagyok. hogy tetszeni fog önnek . .Nem ismerek más életet. akinek nem tetszene? . hogy hamarosan táncolni fog megint! . hogy még nagyon hosszú utat kell megtennie.Olyan szép ez a ház. hogy elolvas mindent. Danina. Bár hiányolta a barátait és Madame Markovát. . . Lelkifurdalása volt. Danina mondta csendesen a férfi. . .Van. de ugyanakkor élvezte a társaságát. .Örülök.válaszolta Danina.felelte a lány olyan mosollyal. amíg eléggé erıre kap.Nagy csalódás lett volna nekem. . Addig pedig ki kell találni magának valami más elfoglaltságot. hogy már nagyon szeretne otthon lenni a feleségénél és a gyerekeinél.Áhítattal körülnézett. ha nem táncolhatnék. . már kezdett föl-fölcsillanni finom humora. Amióta táncolt. hogy ennyi fényőzéssel halmozzák el.Nagyon fog hiányozni a tánc? kérdezte az orvos. Nem hiszem. .Megígérem.Gondoltam.Persze nem túl hamarosan. Valószínőleg belehalnék.Én a táncért élek . . sohasem volt ide- . Kissé fáradtnak látszott. Szeretett beszélgetni Daninával.Boldoggá tesz. . . és nem is akarok. amiért tartóztatja. ha nem teszi.tréfálkozott a lány. hogy eljött.Már hozott is egy csomó könyvet. amiért megszervezte szólt hálásan. amely. Most.

de mintha nem akarózott volna itthagynia a lányt. . . egyike volt Obrazsenszkij kedvenceinek. hogy távozzék. A regény. . a versekhez hasonlóan.Aggódott Danináért. és arra gondolt.Tudják ık. mit jelent. és most.Felállt. amelyrıl a lány nem is álmodott: a szellemi tevékenység és az intellektuális érdeklıdés világára.je olvasni. A percek szárnyakon jártak.Danina évekkel ezelıtt olvasott ezt-azt Puskintól. A költészet volt az egyik szenvedélye.Holnap.Megígérem. milyen jó ember a doktor. Az orvos készülıdött. olyan gyönyörü volt. . .Akkor hozok holnap.bólintott Danina.Nagyon! .mosolygott melegen a táncosnı. A férfi ajtót nyitott neki egy ismeretlen világra. Most pedig menjen haza szépen a családjához. boldogan bıvítette volna olvasmányai körét. délután négy óra volt. ha egymással beszélgettek. és ebéd közben megbeszélték. Én különösen szeretem Puskint. ha megvizsgáltam Alekszejt. . de a lány mintha kimerült volna. nem akarta. hogy ne legyen olyan egyedül.mondta Obrazsenszkij a küszöbrıl. Nem szívesen vallotta be magának. 3.Szereti a verseket? . amiért ismerheti. hogy Daninának könnyek szöktek a szemébe. amelyet Obrazsenszkij másnap hozott. ha orvos van a családban. Reggel elkezdte olvasni a regényt. fejezet A könyv. Danina integetett az ágyból. hogy volt rá ideje. különben elviselhetetlen piócának fognak tartani. Talán itt is ebédelhetek.Nem lesz semmi bajom . . . . és milyen szerencsés ı.érdeklıdött óvatosan az orvos. Akkor viszontlátásra holnap . . Mire észbe kaptak. de nem akart különcnek látszani a lány elıtt.Ugye. amikor az orvos felolvasott belıle egy keveset. . Talán ön is megszereti. nem lesz semmi baj ma éjszaka? . hogy szomorú legyen. átjövök önhöz.

Semmi bajom! . Legtöbb estéjét a cári családdal töltötte. Egy rajzot talált az ágya mellett. ahogyan úszni próbált a nyáron. A lány szeme már csukva volt. . és nem is ébredt föl vacsoráig. és éppen a teáját szürcsölgette. . Danina már aludt. hazafelé menet benézek önhöz. és otthagyta a mővét.Az jó lenne . olyan sok teher nehezedik rájuk. Nagyon derős kedvében látszott lenni. Nehéz idıket élünk.utasította kedvesen az orvos. akinek a társaságát különösen kedvelte. mert annyi idıs volt. és mire Obrazsenszkij kitette a lábát a kis házból. Alekszej erre lerajzolta Daninát.A trónörö- ..Most aludjon! .Éppen én fárasszam ki magát? kérdezte bőntudatosan.Akárcsak tegnap este. Az ajtóból visszafordult. de ı szívesen megtette Danináért. Az orvos eloltotta a lámpákat. fıleg a háború miatt. . amikor Obrazsenszkij.nyugtatta meg Danina. benézett hozzá.Aludjon. mint a tej.Kiváló emberek! . İ az ágyban ebédelt. hetente többször is velük vacsorázott.Annyi a felelısségük. és csendesen kiment a szobából.dünnyögte máris álmosan. Kisfiúk szokása szerint élvezettel szekálta a lányt. Az ígéret nyomban elfújta a magányosságát. . Délután Alekszej járt nála látogatóban. ha nincs ellene kifogása. . és beszámolt a vacsoráról. Nagy csodálója volt az uralkodópárnak. Ez ugyan az ápolónı dolga volt. . . az ágy közelében. Danina aznap este levest vacsorázott.mondta szeretettel. de az ápolónı megmondta. és fölverte a párnákat. . útban hazafelé a Sándor-palotából. hogy még egyszer megnézze Daninát. hogy a beteg alszik. mint a nıvérei. aki mérhetetlenül élvezte az együtt töltött idıt. a férfi egy kis asztalnál. És az a sok zavargás a városokban! Meg természetesen folytonosan nyomasztja ıket Alekszej betegsége. . Danina örült.Több eszem kellene legyen. ameddig bír Én ma este a palotában vacsorázom.

De ı sohasem jön. Szívesebben marad otthon a fiúkkal. sohasem ismert közelrıl férfit. Danina alig hitt a fülének. .İfelségeik megértik ezt. bár ezt természetesen nem mondta el Daninának. se mint udvarlót. .Önnek sem lehet könnyő .Tudta. és amilyen jóságosak.hogy ilyen sok idıt kell távol töltenie a családjától. bár azért furcsa. örökké unja magát. Győlöl társaságba járni. örökké elégedetlen valamivel. vagy csak megül magában. hogy megtanulja. A fiúkon kívül. ami megnehezíti a helyzetét. se mint barátot. Danina energiája és életöröme még a súlyos betegség után is ragadós volt. hogy két nı ennyire különbözzön egymástól. se mint szerelmest. Beszélgetéseik a lánynak is új élményt jelentettek. Egyáltalán nem érdekli a munkám. és két gyerekük van. hogy ennyire híján legyen minden alkalmazkodásnak. a gyermekeitıl.Ez régi kelevénye volt a házasságuknak. Sohasem vette magának a fáradságot. egy tizennégy és egy tizenkét éves fiú. a másik örökké fáradt.Oroszul is rosszul beszél. . Gyerekkorában a bátyjai jelentették . Hiszen az ilyen gazdákat aligha lehet mindennapi embereknek nevezni! Önkéntelenül arra kellett gondolnia: Nem féltékenye vajon a doktorné? Nehéz elhinni. Nem lett volna tisztességes. ha Marie-ra panaszkodik ennek a lánynak. örökké boldogtalan. sem azok. és varrogat.kös vérzékenysége sohasem múló gondot jelentett. ami megkövetelte. Obrazsenszkij ezért is töltött ilyen sok idıt a cári családdal. bár ebben a felelısségben osztozott Botkin doktorral. meg szokták hívni Marie-t. . Az egyik maga az életerı.szólt halkan Danina . hogy úgyszólván minden percben orvos legyen a gyermek mellett. akiknek dolgozom. Talán szégyellıs vagy félszeg. . hogy az orvosnak egy angol nı a felesége. akik a balettben partnerei voltak.

Barátja lett Daninának. mennyire győlöli Oroszországot és az orosz életmódot. akkor. és kellemesnek találta a barátságukat. Néhány évvel ezelıtt még nem ezt tette volna. Az asszonyból tökéletesen hiányzott mindennemő érdeklıdés. Szívesen diskurált Daninával. megosztotta vele az olvasmányait. legalább a fiaikat oda küldjék iskolába! De Obrazsenszkij tiltakozott. hogy kihívatták a balettintézetbe az egyik táncosnıhöz. Viszont egyetlen alkalmat sem hagyott ki. amikor közölhette. hogy meglátogassák a húgukat. Nagyon lefoglalta ıket a hadsereg. Bizonyos megfontolásokból sokkal kényelmesebb volt titokban tartani a barátságukat. de aztán csak futólag említette. hogy az életérıl meséljen Marie-nak. de most már velük se nagyon találkozott. amikor Marie viszsza akart menni Angliába. Meg is mondta az orvosnak. Mindig túl sok dolguk volt ahhoz. Maga mellett akarta tudni a gyerekeket. akivel komolyan lehet beszélgetni. De Nyikolaj Obrazsenszkijjel olyan más volt minden. vagy legfeljebb alig-alig volt kedve. kedvenc költıit. a nézeteit. Majdnem mesélt is róla Marie-nak. Az aszszony már nem is haragudott érte. De a felesége soha többé nem tett föl kérdéseket. tizenöt év házasság után egyáltalán nem. nem hozza szóba Daninát. az orvos pedig. Milyen kellemesnek tőntek ehhez képes a Daninával töltött percek! A tán- . Volt egy nagyon nehéz idıszakuk néhány évvel ezelıtt. akinek életveszélyes influenzája van. miután a balerina jobban lett. de most. Tökéletesen közömbös volt a férje iránt.egyetlen kapcsolatát a férfinemmel. Vagy ha ezt nem. akinek ez láthatólag tetszett. és már az apja sem jött gyakrabban. Annyit mondott. Évente egyszer felutaztak Szentpétervárra. Nagyon sok minden tetszett neki ebben a lányban. olyasvalaki. hogy lássák táncolni Daninát. amikor a lány olyan beteg volt. ahol naponta láthatja ıket. Szinte alig szólt a férjéhez. úgy döntött.

Hamarosan férfiak lesznek. hogy nem azok. . sem a kettejük korkülönbségérıl. sokkal inkább úgy. aki mosolyogva hallgatta. . Alapvetıen boldog ember volt.Az emberek szerint igen .Természetesen.kérdezte csevegı hangon. Rámosolygott Obrazsenszkijre. doktor úrnak" szólította a férfit. Kedvelte ezt az embert. hogy ott szolgálják a cárt. Nagyon függetlenek. mint mindent. Mostanában nagyon sokat aggódott miattuk. . mint kisfiúkra. Danina igazából most. olyan tiszta volt a barátságuk. Mások elıtt még mindig szólíthatom formálisan. mert különben roppantul megharagszanak rám.Az sokkal egyszerőbb lenne. fıleg amióta tavaly nyáron kitört a háború. illetve .cosnı sose panaszkodott az életére. Obrazsenszkij húsz évvel volt idısebb .Úgy sokkal tisztelettudóbbnak tőnt. Olyan megindító volt. és nem mint egy fiatal nı. Mesélt a testvéreirıl Obrazsenszkijnek. emlékeztetnem kell magamat. Olyan öregnek érezte magát.Errıl Daninának eszébe jutottak a bátyjai. . . élvezte minden percét.most már inkább fiatalemberek.Én nem nagyon látom. Szerintem sokkal jobban emlékeztetnek az anyjukra. . ha önnek ez jobban tetszik. de Danina nem bánta. hirtelen távol kerültek egymástól. Olyan ártatlan. Egyre szorosabb barátság főzte össze ıket. és vágyakozni kezdett utánuk. ami" tıl az elszomorodott. a betegsége alatt ismerte meg az orvost.És sokkal meghittebb. mint egy gyerek. . Jó gyerekek. . Én mindig úgy gondolok rájuk.A fiai hasonlítanak önre? . Noha találkoztak tavaly Livadiában.Nem szólíthatna Nyikolajnak? kérdezte a férfi.mosolygott az orvos. . Nem feledkezett meg sem a férfi pozíciójáról. Ezt is olyan szerényen mondta. és valószínőleg belépnek a hadseregbe. Miközben a bátyjai hıstetteivel traktálta.

Fogok találkozni a feleségével amíg itt vagyok? . Neheztel érte a cárné? . de a férfi magánéletérıl mind ez idáig nem tudott semmit. Danina most elıször nyert egy villanásnyi betekintést az Obrazsenszkij család életébe. Marie hővös volt. sokkal tapintatosabb.Okosan hangzik . .kérdezte nyíltan Danina. ha nincsenek barátai. . -A feleségem a lehetı legritkábban jön a palotába.nála. győlöl eljárni hazulról. Nem úgy. mint Daninával. A feleségével annyira különböztek egymástól. a férje melegszívő és nyílt.Kétlem . kivéve az évi talán egy alkalmat. Házasságuk hosszú ideje csupán csalódást hozott mindkettejüknek.Marie nem szereti a divatos holmit és az estélyi ruhát. és ha dühbe gurult. Sok mindenrıl beszélgettek. Az asszony unta Nyikolaj életét.felelte ıszintén Nyikolaj. hogy eljöjjön.A felesége bizonyára nagyon félénk . İ mindig azt képzelte. . hogy ezt szóba hozza. . Szerintem felmérte. Mint mondtam.Nem tette hozzá: "engem is. kivéve talán a gyerekeket. amilyen hideg és féltékeny Már a fiai is belefáradtak az any- . Igazán érthetı.Rontja ez az ön megítélését a cári családnál? . hogy a feleségem nem könnyő egyéniség.mosolygott szomorúan az orvos. hogy ennek az embernek szeretı családja és meleg házitőzhelye van. Minden mást un. és kitér a cárné meghívásai elıl. Szeret lovagolni és vadászni.örvendezett a férfi.Én nem tudok róla. .Azt nem hiszem . elég érzéketlen.kérdezte Danina. .vélte nagylelkően. Nyikolaj pedig torkig volt a felesége örökös panaszaival. Ha neheztel is. . Nagyon angol. zárkózott. Kíváncsi volt a doktornéra és a férfi gyerekeire. amikor kötelességének érzi. fıleg a férfinak. Annyira különböztek. bár szerette volna. a cár ölebének szidta a férjét. . szereti az apja hampshire-i birtokát. Kedvére volt az egyezség.

. .Az apósom most a háborúval rémítgeti. . hogy itt hidegebb van. Azt mondja. aminek rendkívül csekély volt a valószínősége. Vagy hogy milyen öröm itt ülni vele és diskurálni. Ha nem lennének a fiúk.Hosszú tizenöt év volt ez Nyikolaj Obrazsenszkijnek.juk lamentálásába.Ön is így hiszi? . . Marie nem akart semmi mást. İ semmit sem tudott a politikáról. . mint visszamenni Angliába.Én próbáltam megmagyarázni neki. A férjétıl pedig elvárta. Szerinte még forradalom is lesz egy napon. Angliában alig valamivel kellemesebb az idıjárás. .kíváncsiskodott Danina.kérdezte komo- . bár igaz. Danina aggodalmas pillantással hallgatta. hogy ha végleg vissza akar térni Angliába. ha megtanulna oroszul . Semmi se kötötte már össze ıket a gyerekeken kívül. İ azonban semmit sem akar tenni. hogy dobjon oda mindent. és menjen vele. évekkel ezelıtt hagyta volna. ez az ország túl nagy ahhoz. ı legalábbis ezt gondolja. De ez nem könnyíti meg az életét. A feleségem nem szereti az oroszokat és Oroszországot. Fıleg az utóbbi néhány esztendı volt hosszú. de a feleségem elhiszi! Az apósomban mindig volt egy adag hisztéria. akár azt. hogy kormányozni lehessen.A zord telek miatt. menynyire magányos. hogy Marie visszatérjen Angliába.Miért viszolyog annyira a felesége Oroszországtól? . a cár ıfelsége pedig túl gyenge. mi történik a világban.mondta egyszerően a lány . Kész nevetség. meg hordani neki a könyveit. hogy elmagyarázza Daninának akár ezt.Jobban érezné magát.Elmosolyodott. Az orvos megmondta a feleségének. nincs is igazán itt. Hosszú jeremiádja volt ez a családi életüknek. . Annyira lefoglalta a tánc. Amíg nem beszél oroszul. ı legalábbis ezt mondja. de nem ment odáig. ami ide kötné. Még a konyhát is utálja. azt nélküle kell megtennie. hogy fogalma sem volt róla.

olyan keserőnek tőnik. ám mindenki megdöbbenésére folytatódott.válaszolta egyszerően Obrazsenszkij. hogy a feleségem panaszkodhasson Oroszországra. Obrazsenszkij harminckilenc éves volt. . Milyen nyitott szellem. olyan haragosnak. sok közös érdeklıdési területük volt. Danina mellett Marie olyan fáradtnak. mint olyasvalakit látni. ıt nézni olyan. aki most fedezi föl a világot. mint a balettintézetet. Csakhogy az asszony orrolt a férje udvari állásáért. Senkinek sem lesz semmi baja. .Mármint hogy forradalom lesz? . És az oroszországi élet nem nagyon javított a kedélyén. hogy a háború véget ér. .Nem lesz semmi bajuk. És még sok mindenért orrolt. . a felesége három évvel fiatalabb.Egy pillanatig sem! . És a cár is erıs.Aggódom az apám és a fivéreim miatt . kockáztatom a gyerekeink életét. .A lány sokkal jobban érezte magát. Azt a világot. . Oroszország túlságosan hatalmas. Most is menynyire megkönnyebbült. mennyi romlatlan eszme! jóformán nem is ismer mást. amit olyan jó megosztani vele.vallotta be Danina. Bár igazság szerint eddig is rettenetesek voltak a veszteségek. A feleségemre mindig túl nagy hatással volt az apja. amikor hallotta. . .Remélem . mit mond a férfi a forradalomról. Danina egyáltalán nem volt ilyen.kérdezte ártatlanul.Feltétlenül megbízott a férfi ítéletében.Szerintem nálunk a legcsekélyebb esélye sincs egy forradalomnak. Marie csinos és nyílt esző asszony volt valamikor. Sok mindenrıl vallottak azonos nézeteket. hogy ilyesmi bekövetkezhessen. Csak hát Marie tizenhét évvel idısebb Daninánál. Danina hozzájuk képest kisbaba.felelte Nyikolaj.Rámosolygott a lányra.Mit gondol. Azt mondja. Az orvos megnyugtatóan mosolygott. . hamar vége lesz a háborúnak? . ha a férfival be- . Ez csak egy újabb ürügy. Már hónapokkal ezelıtt azt várta mindenki.lyan.

És ha van is talán kifogása a felesége ellen. mint amilyennek hangzik. belebonyolódott egy olyan helyzetbe. Mostanában mindenkit annyira nyomaszt a háború. ahonnan nincs menekvés. biztosan nem olyan komoly az. miközben az ágyában fekve a férfira gondolt. töprengett a lány. vagy mint bevallja.szélhetett. Úgy tőnik. amikor mondta. és egy januári napfényes délutánon Obrazsenszkij kivitte egy rövid sétára a kertbe. Vajon nem tudna segíteni magán? Talán ha ragaszkodna hozzá. hogy Obrazsenszkij talán többet szeretne tıle. Danina megint fáradtnak látszott.Viszontlátásra holnap . A házasság pedig szent dolog. A lányt meghökkentette. mint amilyennek látszik. Nyikolaj hosszabb idıt töltött mellette. hogy a felesége tanuljon meg oroszul. Vérpezsdítı volt a levegı. amiket Nyikolaj mesélt a feleségérıl. Egyetlen pillanatra sem fordult meg a fejében. aztán végül csak fölállt. a balett kis világán át nézte az életet.ígérte távozáskor Danina hallgatta a sötétségben. Danina most már asztalnál is tudott étkezni. és családja van. neki pedig haza kellett mennie. Elég érthetetlen viselkedés. Egész biztos. amelyeket az orvos a feleségére tett. Danina nevetgélt és ugratta az . aki a legparányibb teleszkópon. hogy a doktorné nem osztozik a férje odaadásában a cári család iránt. vagy ha idınként elkísérné Angliába. A következı két hétben az orvos egyetlen látogatáskor sem hozta szóba a feleségét. vagy nem csak mint orvos érdeklıdik iránta. Majd hirtelen az jutott eszébe: Vajon nem túlozza el Nyikolaj a borúlátást? Talán csak fáradt. hogy Obrazsenszkij doktor boldogabb Marie-val. Nem ülhet itt örökké. Végül is nıs ember. hogy távozzon. Nem látszott boldognak. és azokra a dolgokra gondolt. . minden olyan egyszerőnek tőnt. hogyan távolodik az orvos szánja. Danina számára. Talán ebbıl meg mindenféle elhallgatott aggályokból táplálkoztak a megjegyzések.

De én azt is szeretném. . . hogy átjöjj vacsorázni. és a lány már kiolvasta a férfi négy kedvenc regényét.Én nem csaltam! . Utána kártyáztak.Ha akarom. Úgy szeretném.Hogy merészeli felséged! Én kiválóan játszottam! Meggyızıdésem. hogy felséged csalt! .A cárevics gyönyörőségesen idegborzolónak találta a gondolatot. Szerintem az éppen elég mosolygott Danina.pattogott. . hogy milyen jóban vannak. . . meg is teszem . Ha majd cár leszek. ha még sokáig itt maradnál.Én nem csaltam. . . amikor Szentpétervárott táncolsz? Mármint ha visszamész.közölte Alekszej.Nem hinném.Anyám kérdezteti. hogy ne táncolhass. amiért olyan komolyan veszi az életet. hogy ne kártyázhass. hogy csal. .Van olyan jól? . csak a biztonság kedvéért vágatom le a többit.Szerintem ez már kiment a divatból.Vagy nem? . vagye olyan jól.Majd megnézhetlek egyszer.Én is .Danina a férfihoz fordult. amikor Alekszej átjött teázni.orvost. . Nyikolaj kötetszámra szállította neki a verseket. . Azon a délutánon. és Alekszej óriási élvezettel nyert.A lány még csak két hete volt Carszkoje Szelóban. Most még túl korai.mondta Danina gyöngéden. Sikongott az örömtıl. leüttetem a fejedet! . . . hogy ezzel vádoltál.Nyikolaj kedvtelve nézte ıket. egyelıre bizony- . ha egyszer levágatja a fejemet.Az orvoshoz fordult. A lány felháborodást mímelt.Hirtelen eszébe jutott valami. . hogy bármelyikre képes lennék.Na. amikor Danina azzal vádolta. Nyikolaj is ott maradt velük.És talán a lábadat is lecsapatom. Danina! közölte kategorikusan. . és nem fogom elfelejteni. . Majd minden átmenet nélkül azt kérdezte: . . .Talán a jövı héten.Te játszottál nagyon rosszul. egészen elragadtatva ettıl a kilátástól. meg a kezedet is.

hogy az orvos ott áll a szobájában.mosolygott Obrazsenszkij. ránézett az orvosra. . . ı képes lesz megszervezni. de tudta.Talán történt valami? Valahogyan aggasztó volt a férfi pillantása. . amit fölvehetett volna egy vacsorára a cári családnál. Borzasztó . azonkívül Botkin doktornak több oka volt hazamenni esténként. . Felült. mint Nyikolajnak.kérdezte Danina ártatlanul Nyikolajt. hogy ı legyen az ügyeletes.Biztosan senki sem fogja észrevenni. . . de Danina nem tudta. ıt figyeli. Aggódtam. Majd meghalt egy kis testmozgásért. Amikor fölébredt. Danina pedig szundított egyet.. Olyan jól érezte magát a férfi társaságában.Valami baj van? . Danina körülbelül olyan magas volt. meglepetten látta. A cári családdal vacsorázni elég kemény erıpróba. Örömmel átengedte kollégájának az esti munkát. hogy még ha nem is tervezték a meghívását.jaj de kínos! .jegyezte meg gyakorlatiasan a cárevics. Valóban nem volt semmije. Késıbb Nyikolaj visszavitte a cárevicset a palotába. ha ı is jönne. hiszen elıször ment ki a szabad levegıre.Jól vagyok! . mint a nagyhercegnık. Remélte.Tudta.. hogy még nem elég erıs.kereste a szavakat Nyikolaj . .sopánkodott Danina. .Én még nem hallottam errıl a vacsoráról. majd kiigazítja a beosztást.talanul állt a lábán.én csak meg akartam nézni magát. A két orvos nagyon rugalmasan kezelte ezt a kér dést. de ha én leszek akkor este az ügyeletes.A lányok biztos tudnának kölcsönözni valamit . és nagyon komoly az arca.Én. és gyorsan elfáradt. el fogok jönni.nevetett Danina. . . hogy talán túlzásba vitte a sétát ma délután. miért. hogy igen.Nem hoztam magammal semmiféle ünnepi ruhát! . .Valószínőleg .Jöhetsz a hálóingedben . mennyivel könnyebb lenne.mondta az elızékeny Alekszej.nyugtatta meg Danina. . .Ön is eljön? .

ha egyszer visszakerül a balettintézethez? Attól félt. csevegett a lánnyal. és milyen szerencsés ı. minden izma és ina elfelejti. Daninának ennek ellenére borzasztó lelkiismeret-furdalása volt. hogy szolgák és ápolónık ajnározzák. . szerencsére nem súlyosat. mennyire kedvesek hozzá. erısítette meg Obrazsenszkij. Madame Markova beszámolt növendékének az újságokról. és ı mennyire fog akkor örülni! . A lány nagyon szépen gyógyult. még csak be sem lázasodott.vigyorgott Danina. kortyolta a teáját. mint Danina. Sokkal jobban járt. és hogy az mekkora maszattal fog járni. ma este ı az ügyeletes a palotában. Az orvos maradt még egy darabig. . Örült. magát elfárasztotta a kerti séta. Milyen kedves. Mindössze két napig volt beteg. hogy késı lesz. hogy lefejezteti magát. . jószívő ember Igazán hálás volt a sorsnak a barátságáért. Az egyik balerina influenzát kapott. Ha nincs az orvos.Majd még megpróbálok benézni utána. hogy ı táncosnı.mondta Nyikolaj széles mosollyal. Egyszerően hihetetlen. és Obrazsenszkijre gondolt. . akkor ı sose kerül ide a cári vendégház fényőzésébe.idegesítı volt. és gondolom. az ápolónı már hozta is tálcán Danina vacsoráját. amiért nem táncol. és nem jár közben érte. és átment vacsorázni a palotába. Vajon most megy vacsorázni? Igen. .Amikor ezt mondta. azután kelletlenül magára hagyta. Délután levelet kapott Madame Markovától: az igazgatónı azt írta. Olyan mulatságos volt kártyázni Alekszejjel. Engem mindig meg szokott verni . Danina csendesen ült az ágyban. hogy viszontlátja a férfit. hogy ez túlzottan császári viselkedés . hogy nemcsak életben maradt.Csak aludtam két órát. Bár lehet. De maga jól lekapta a tíz körmérıl.Nem vagyok biztos benne. de itt is lehet. ne rohanjon vissza az intézetbe. Hogy örült neki! Egész úton hazafelé azt emlegette.Különben a trónörökös tényleg csal. Vajon milyen sokáig kell majd gyakorolnia.

Vagy talán Alekszej gyengélkedett. Hogy érzi. ám Danina föllelkesült az ötleten.tette hozzá aggódva.Köszönöm. Danina megmondta. Önnek mi a véleménye. Még hónapokig . Nyikolaj egész ittléte alatt nem látta ilyen egészségesnek.mosolygott Obrazsenszkij. Sokáig fent maradt.Nekem az. bírná erıvel? . hogy maga kiválóan halad . . A cárné ıfelsége emlegette önt tegnap este. Észre sem vették. hogy talán idı elıtti a vacsora. Danina mosolyogva bólintott. amelyet Nyikolajtól kapott. az egyik könyvet olvasta. visszaadta a kiolvasott könyvet. Egy kis vacsorát szeretne adni a maga tiszteletére.A doktor aznap este már nem jött vissza. ha teljesen felépül. . Hideg volt. semmi fárasztó. de az orvos még mindig nem tudta elképzelni. hogy még a házban is fogják egymás kezét. hiszen már a cárnét is figyelmeztette. magam hozom vissza. vagy Nyikolaj nem hagyhatta ott az etikett sérelme nélkül a cári családot. ha idı elıtt kimerítené magát. amikor betoppant Obrazsenszkij.Esetleg néhány nap múlva. Ám attól még mindig nagyon-nagyon messze állt. Erre csak akkor lehet gondolni.kérdezte aggodalmasan. Nyikolaj mondta gyöngéden a lány. nyilván késın fejezıdhetett be a vacsora. . tegnap óta erısödött a szél. amelynek oly fáradhatatlanul dolgozik. Másnap reggel éppen befejezte az öltözködést. és áradozott. Én kísérem át. Aztán sétálni mentek a kertbe. a szeme ragyogott. aki három új könyvvel érkezett. A lány úgy vélte. A lány arca rózsásra pirult. doktor? . hogy április elıtt táncolhasson. Ez látható örömet szerzett Nyikolajnak. hogy visszatérhessen a baletthez. és erıre kap. Csak azt nem szeretném. és amikor elfárad. hogy most már naponta gyakorol félórát. hogy mennyire tetszett neki.Jól aludt? . úgyhogy Obrazsenszkij néhány perc múlva visszakísérte Daninát. Csak néhány szentpétervári barát.

vacsora után. Mindkettejüknek kellemes volt ez a napirend. Egészen otthon érezte már magát itt. tehát nem fog megfázni a palotáig vezetı rövid úton. ahová kötelessége szólította. nem mintha ez bármelyiküket elszomorította volna. amelyet a lánynak kölcsönadott. hogy a balerina elég erıs egy olyan vacsorához. majd röviddel utána átment a palotába. Az egyik verseskötetet olvasta. hogy erıt győjtsön. mosolyognia kellett. Délután szokása szerint visszajött. majd harmadszor is. és közben töltött magának egy csésze forró teát az asztalon álló ezüstszamovárból. A cár a frontra utazott a csapatokhoz. Daninának hiányoztak a balettintézet lakói. A ruhához cobolykepp. mintha ráöntötték volna ıket. hogy Danina elkészüljön. Most hangot hallott az ajtóból.tartó lábadozás állt elıtte. a betegség után. A férfi most is vele ebédelt. és Danina most már számított Obrazsenszkij látogatásaira. fıleg most. de ha egy kicsit szorosabbra kötötte az övet. A vacsora estéjén olyan izgatott volt. amelyen csupán a legszőkebb baráti kör lesz jelen. Délután ágyban maradt. amelyek közül kettı egyszerően káprázatosan állt Daninán. A balerina kissé vékonyabb volt a nagyhercegnıknél. azonkívül néhány rokon. hogy alig fért a bırébe. Másnap az orvos jelentette a cárnénak. olyan bőbájos volt Danina a kölcsönkapott díszes ruhában. amikor Nyikolaj beállított. meg természetesen a gyerekek. Neki a cobolyprémmel szegélyezett kék bársony volt a kedvence. -kucsma és -muff járt. úgyhogy ıt nélkülözniük kell. A következı héten Gyemidova. a cárné komornája áthozott néhányat a nagyhercegnık ruháiból. akkor a ruhák úgy álltak. míg arra várt. ám néhány hét alatt tökéletesen megszokta az új környezetet. és amikor odanézett. akiket a családjának tekintett. és most lázas izgalommal gondolt a cárné vacsorájára. amely gyönyörően kiemelte az alakját. Csillogó sötét . Éppen öltözködött.

Mintha egy álom vált volna valóra.Maga fenséges . A kandallóban lobogó tőztıl a gyertyafénytıl és a meleg fogadtatástól a boldog Danina rögtön otthon érezte magát. és mintha ezekkel a csillagokkal feleselt volna a gyertyák erdeje a palota ablakaiban. még a cárnét és a nagyhercegnıket is. hideg este volt. A hangulat sokkal kevésbé volt szertartásos.Ön csakugyan bőbájos. mindenféle drágaságoktól roskadozó csodaszép nagy szobát halvány selymekkel és brokátokkal kárpitozták.Attól félek. Nyikolajjal és a barátaikkal. akik így elhalmozzák. és fölkalauzolta az emeletre egy nagy szalonba. milyen csodálatosan bıkezőek a nagyhercegnık. mint a cobolyprém. el fog homályosítani mindenkit. Nyikolaj szánján tették meg a rövid utat a palotáig. Még mindig borzasztó gyönge volt a lába. Obrazsenszkij gyorsan bevezette a lányt. kecses. A márványtól. és maga kérte. mintha a színpadon lenne. De . hogy szemmel tarthassa" a páciensét. -A lány mélyen meghajolt. amit akkor érzett. mint a többi helyiségben. akinek a szelleme ugyanolyan igézı. kedvesem. . honnan került az ı életébe ez az elegáns. Még sohasem látott hozzá foghatót. Tiszta. majd lassan fölegyenesedett. Akkor megyünk? . hogy ezt mondja. az orvos rásegítette a cobolykeppet. hogy a balerina asztalszomszédja lehessen. elragadó teremtés.Danina bólintott. malachittıl. hogy itt lehet a császári családdal.Amiben kételkedem. mint a szépsége. Obrazsenszkij egyszerően nem talált szavakat arra. Alekszej egész vacsora alatt nem mozdult mellıle. .jelentette ki áhítattal Nyikolaj. . ha ránézett a lányra. . milliónyi csillag ragyogott az égen. Az orvos gondosan betakargatta Daninát egy vastag pokróccal. Nem is tudta.haja ugyanolyan színő volt. de azért nagyon kedves. Danina másik oldalán Nyikolaj ült. A lány ismét megjegyezte.

és amiért megszervezte nekem ezt. ahogy figyelte Daninát. különös büszkeség töltötte el. Engedte. rengeteget olvasott és tanult. részben fáradtságból. akit különösen szellemesnek talált.. amit az orvostól hallott.Gyönyörő vacsora volt! . Kár. Danina elmosolyodott. A férfit. de amikor tizenegy óra után látta. hála Nyikolajnak. és mert hálás volt mindazért. majd gyengéden megmondta a lánynak. hogy hazamennek. úgy döntött. Nagyon izgalmas est volt ez Daninának. . hogy a lány elsápad és kissé mintha kevésbé lenne élénk. mert olyan fesztelen kapcsolatban voltak. Danina a férfi mellére hajtotta a fejét. Diszkréten engedélyt kért a cárnétól.Ma este mindenki beleszeretett magába.A gróf . miközben visszatértek a szánnal a vendégházhoz.. de sokkal inkább azért. és az orvos látta rajta. . amiért elengedett. Nyikolaj! Köszönöm. mintha a lány az ı gyermeke. . és fölnézett a barátjára. Danina. Külön-külön élvezett minden percet. elfáradt. bőbájos. Mindenki olyan kedvesen bánt velem. Orlovszkij gróf különösen elragadónak találta önt. Még ha nem is vallotta be.Olyan csodálatosan éreztem magam. hogy a cár nem lehetett itt. Balettrıl csevegtek. de azért nem vitatkozott a férfival. Ennek ellenére Danina mosolyogva vetette hátra a fejét és pillantott fel a csillagokra. és megjegyzett mindent. amit ez az ember tett érte. okosabb távozniuk. Az utóbbi hetekben. amely nem gyızött betelni a gyönyörő.Mindenki hiányolta az uralkodót. Szivacsként itta magába a tudást. vagy legalábbis valamilyen értelemben az ı alkotása lenne.ezen az estén nem láthatott mást. Pompásan szórakoztam! Itt megemlítette az egyik vendéget. és a lány mindenkit meglepett sokoldalú tájékozottságával. . hogy Danina maradjon egy darabig. csak boldogságot és a baráti társaság örömét. Nyikolaj bekísérte a házba. elragadó táncosnıvel. és egy pillanatra átfogta a vállát.

.Maga csakugyan páratlan. A lány szeme hatalmasra nyílt. és egész este szégyentelenül flörtölt a balerinával. Nem tu- . Mit tettek? És mit fognak tenni ezután? Mindent elrontana. ki ez a nı..mert nem akartam neveletlenül viselkedni a többiekkel. Hogy érzi magát.Kártyázhat vele még máskor Talán holnap. és elállt a lélegzete.. Ez volt életem legszebb estéje. Attól félek. és megcsókolta. . Danina döbbenten érezte. Megállt a lány elıtt.mondta a lány. ha ilyet csinálnának! . és csodálatosan érzem magam. és arra az egyetlen pillanatra tökéletesen elfelejtette. amin még a felesége is mulatott. Azért nem kártyáztam vele .meghaladta a nyolcvanat. . akibe ı teljesen váratlanul beleszeretett. Nyikolaj .. ha lesz erejük hozzá.Halvány félmosollyal nézte Obrazsenszkijt. lenézett rá. nem szabad. Most nem a primabalerina volt. és viszonozta a csókját. egy káprázatos asszony. És ön? . . lehajolt hozzá. . amiért ma este nem akartam kártyázni vele .Nem.. Különös érzés volt úgy hazajönni és megbeszélni az estét. a cárevics nagyon kifáradt. nem akarom.. .Még sohasem láttam senkit.kémlelte aggodalommal a lányt. Gondolkozás nélkül ráborult a férfira. Danina. . de a következı pillanatban elrántotta magát. aki önhöz lett volna fogható . milyen erısek az ıt ölelı karok. mint valaha. . Orlovszkij számtalan szép nıvel végigcsinálta már ugyanezt a házasságuk hatvan éve alatt.szólt halkan. hanem az ı barátnıje. aki még mindig magán tartotta a kabátját. mintha házasok lennének.. Danina? A lány szeme kékebben szikrázott.Boldognak érzem magam. nem is a betege.magyarázta . miközben leengedte a válláról a keppet. Nyikolaj nem várta meg a válaszát. . nem lehet.Alekszej nagyon csalódott volt. . Az orvos lassan elindult feléje. és én szeretem magát. és riadtan bámult föl az orvosra.

vagy nem méri fel. és nem beszélgettünk egymással nap mint nap.És ha nincs igaza? Ha nem érti a felesége érzéseit. könnyes szemmel. hogy történhetett ez.Kétségbeesett könnyek ültek a szemében. hogyan történt..Csak névleg van feleségem... .. Danina. akit szeretek.Szeretem magát azóta. az eszét. .. amiért itt kell élnie Oroszországban? Talán vissza . mennyire boldogtalan. . A báj. ön az elsı nı. És bizonyosan nem most. . mint amenynyi nyugalmat érzett. Dübörgött a szíve. mostanáig. hogy elveszítheti.. Szeretek magán mindent. én nem élhetek maga nélkül. pusztulásra ítélte a sors. a jóságos szívét. esküszöm. és én azt hittem. hogy valaha is szerettük egymást Marie-val. akit Danina megcsókolt. Nem így. és rettegett.. De arról fogalmam sem volt. hogy megláttam. amíg ide nem jött.. esküszöm önnek.. a feleségem. a szépség káprázata volt. a lelkét. semmit sem tudtam önrıl. Történjék bármi. Az orvos nyitott föl elıtte egy mindeddig zárt ajtót. ha ránézett a lányra.Nem tehetjük ezt. . el kell felejtenünk. hogy most mit tegyen... Ijesztı gondolat volt. ugyanakkor esengés irgalomért.. önnek felesége van! felelte a lány szomorú.. az egyszerre volt ajándék. . . Nem gondoltam.dom.Amit mondott. kicsoda valójában. amit elmondtam. Egyetlen meggondolatlansággal talán máris elriasztotta magától.győlöl engem. és aki megcsókolta ıt. hogy túléli azt az éjszakát. İ volt az elsı férfi. Azokban a napokban egyre az ön arcát láttam magam elıtt. Danina. és a lánynak fogalma sem volt. Bizonyosan meg kellett éreznie! Még sohasem tettem ilyet.. Nyikolaj megfogta a kezét.. ı most már nem mond le Danináról. sérült pillangó. még abból a kevésbıl is.Én pontosan tudom. Danina . Nem vagyok biztos benne. A hangja sokkal higgadtabb volt.. Nem szabad. .mondta a férfi.De Nyikolaj... Ön is tudhatja.

ahogyan Danina megcsókolta. és kimondta azokat a szavakat.Könnyek között mondta. én mindent megteszek. ne menjen el! . hogy maga ilyen rettenetes dolgot kövessen el.. hogy ott lakjon abban a jéghideg kaszárnyában. vissza fog esni a betegségbe! Ez végzetes következményekkel járhat! .. mintha valami szörnyőséget hallott volna a férfitól. .Dúltan.kellene költöznie vele Angliába. gondoljon a gyerekeire! . és úgy tapasztotta a tenyerét a szájára. mint ı. Nyikolaj. én pedig még az ı kedvükért sem bírok életem végéig együtt él- . még mondani sem! A gondolatát se bírom. rettentı bőnt rejtegetünk a szívünk mélyén.Nem bírta elviselni a gondolatot. sem ahhoz. amelyektıl a férfi a legjobban rettegett ennél ijesztıbb csak az lehetett volna. hogy szörnyő titkot. De már nem kisbabák. hogy megismertem magát. azóta.Azt mondom. Akkor Danina visszafordult. Elhagyom a feleségemet. Danina. most már mindketten tudjuk. hogy mindent megtennék önért..Nem maradhatok a maga közelében. . Nem maradhatok itt.Nem mehet vissza! Még nem elég erıs. . bár most halálosan fél bevallani. Nem ítélhet halálomig arra az életre. Még hónapokig gyenge lesz. . zaklatottan járkált fel-alá. Tizennégy és tizenkét évesek.Könyörgök.Danina pillantása ide-oda ugrált. Ugyanazt érzi. hogy el kell szakadnia a lánytól.érvelt majdnem könnyezve. a családomat. rögtön tudhatta. hogy elveszíti. . hogy megint táncoljon. hogy nem szereti. és férfiak lesznek. hogy a lány viszonozza a szerelmét. hogy veled lehessek! .Viszsza kell térnem Szentpétervárra. .Én már tizenöt éve bőnhıdöm. még néhány év.Ezerszer gondoltam rájuk minden nap. Ám abból. Obrazsenszkij pedig még jobban félt. és bőnhıdnünk kell érte.Ilyen nem szabad tenni. ha azt mondja. ... és a férfi ugyanolyan könnyes szemmel válaszolt: .. El kell engednie.Miket mond ön? . .

Azt pedig nem engedem. hogy céda legyen. hogy nem tehetem. Én azt mondtam. és ezt én akarom megadni önnek.. és feleségül akarom venni. vagy lemondani az egyetlen nırıl. . hogy inaszakadtáig táncoljon huzatos termekben. a cárhoz és a családjához. kérlek.Madame Markova azt mondja. amit önnek adhatnék. akik szeretik. hogy a férfiakkal élni tisztátalan dolog.Akkor soha többé ne beszéljen errıl! Soha! Mindkettınknek el kell felejtenünk. és kockáztassa az egészségét haláláig.De hát nem teheti! .Én egyáltalán nem azt javasoltam. hogy férj és gyerekek vegyék körül. . Én a balettintézethez tartozom. maradj itt velem. Danina.Ezzel azt akarja mondani. ne fuss el tılem. amit most mondott. hogy szeretem magát. .... nincs is életem. amíg nem leszek túl öreg a tánchoz. Semmi olyat nem teszek. Nyikolaj hátrahıkölt...felelte újult . mint Madame Markova. hogy szeressék és szeressen. Önt az élet ide köti. Az az életem. . majd megbeszéljük. . Az én életem a balett. Maga Danina mesélte egyik beszélgetésük során. annyit ismerek a világból. ígérem! . Az ember vagy nagy táncos lesz. Én nem adhatom magamat oda. hogy a lány még sohasem volt szerelmes. akit szerettem valaha. addig. Ha ugyan képesek leszünk rá.. hogy maga tönkretegye az életét miattam.Maga arra született. akkor pedig a gyerekeknek fogom adni. amikor már túlságosan öreg és elnyomorított a további szolgálathoz. Danina. amit te nem akarsz. vagy céda .Nyikolaj most elıször hallotta ezt. hogy egy nınek apácának kell lennie. mint ami vagyok. vagy addig..tette hozzá nyersen. Az én életem a baletté. nem arra. Én nem lehetek annál több önnek.ni egy elviselhetetlen asszonnyal. Ennél jobbat érdemel.Én pedig azt mondom önnek. és nem is voltak udvarlói. ha táncolni akar? . amint Marie elválik tılem. mert eltereli a figyelmünket. Én a táncra születtem. bár azt tudta. .

Az orvosnak majdnem a szíve szakadt. és nem is fogja! Kitaszított lesz. hogy ezt tegye! El kell felejtenie engem! . és magához ölelni a lányt! . ám tudta.Az orvos nem láthatta az arcát. A lány kétségbeesetten boldogtalannak látszott. hogy ezt tették.Jól van. . sötét hajzuhatagot. Nem bírta elhinni.Pedig majd belehalt. kegyvesztett! Nem engedem.Danina mélyet sóhajtott lehorgasztotta a fejét. . A lány megfordult és zokogott. . Hogy szerette volna megérinteni azt a hajat.kétségbeeséssel a lány . tudni. nem nézett Obrazsenszkijre. Csakhogy Nyikolaj nıs ember. Még mindig ömlöttek a könnyei. hogy elválik. Nem fordult meg. és Danina nem tőrheti. a fénylı. hogy megengedje. hogy ı is szereti a férfit. . úgy szerette volna magához ölelni.Örülni fog. Túlságosan szereti ahhoz. hogy ilyeneket mondtak! De az a legszörnyőbb. Ez volt minden. ami ma este elhangzott . Úri szavamat adom rá. Még csak szóba sem hozom többé. és elfordult. hogy nekem adja! És ha Marie nem egyezik bele a válásba? .ha megígéri. A szabadságáért boldogan megfizeti azt az árat. miközben ezt mondta. miközben megígérte. hogy nem teheti. mert nem bírt. a büszkén fölemelt fejet.Hát a botrány? A cár nem alkalmazhatja többé udvari orvosául.Jó éjszakát.szólt kínlódva a férfi .El fogok felejteni mindent. . hogy itt marad. vagy elveszítse a munkáját vagy a gyerekeit. hogy miatta tönkretegye az életét. Azonkívül neki kötelességei vannak a .Majd még gondolkozom rajta. hogy maradok-e.Patakzottak a könnyei. de a boldogtalanságát nem is lehetett öszszehasonlítani a férfiéval.Most el kell mennie. Danina . . amit mondani tudott. .szólt fájdalmas vágyakozással. . ha visszamehet Angliába. ı csak az egyenes fiatal hátat látta.Nem a magáé. miközben Danina ezt mondta. A következı pillanatban kattant a záródó ajtó.

Ugyanúgy nem tudta elképzelni. mert neki a mővészet jelenti a beteljesedést és az önmegvalósítást. Madame Markova mindig azt hajtogatta. Most már csak annyit tehetnek. hogy Danina más. Lesz idejük összeszedni magukat. hogy nem lehet az övé. Ám e két nap alatt Danina nyughatatlanul járt föl-alá a kis házban. és nem is ment a palotába. De Danina el volt szánva rá. vagy sem. minden csepp vérével. meg kell maradnia tisztának. és azon töprengett. mint hogy milyen érzés volt a férfi szája az ı ajkán. Mihelyt nem fertız. Ám Nyikolaj hirtelen megmutatta. rögtön megkeresi. Amióta az eszét tudja. Mindmostanáig az is volt. hogy másképp is lehet. megpróbálhatják elfelejteni. hogy bírják majd ezt. minden idegszálával tudja. de a férfi távolléte mindenképpen kapóra jött. ha Nyikolajnak minden fontosat oda kellene dobnia ıérte. Átment a szobájába. Nyikolajra gondolt. de nem akkor. és nem akarja megfertızni Daninát. A lány nem tudta. Tudta. Azt nem engedheti. és milyen volt. Végül küldött a lánynak két könyvet és egy üzenetet. hogy mímelik. és akkor olyan iszonyúan reszketni kezdett a térde. aludni . Nem lesz könnyő. 4. igaz-e ez. de most nem bírná itthagyni a férfit. Nagyon nehéz lesz. hogy le kellett ülnie. De bármit érezzen Nyikolaj iránt. ami történt. De legalább addig láthatják egymást. hogy ne lássa minden nap. Daninának nincs szüksége férfira.balett iránt. és az ı életében a tánc az elsı. fejezet Nyikolaj két egész napon át nem jött. mint ahogy Nyikolaj sem bírt lemondani a találkozásokról. amikor csókolta ıt. Nézte magát a tükörben. amíg ı itt marad. levetkızött. és mikor leült. nem bírt másra gondolni. hogy vissza kellene mennie Szentpétervárra. Égi boldogság lenne a férfival élni. hogy csúnyán megfázott. mintha mi sem történt volna.

hogy nem látja soha többé.próbált és nem bírt. töltött egy csésze teát. nyőgösnek találták.Elıször nevetett két nap óta.. amit Danina követelt két napja. . Nem gyızött mentegetızni a rossz kedvéért. az elsı nap estéjére szörnyen megfájdult a feje. A szamovárhoz ment. és elmondta. Danina sem akarta megcsókolni.. vagy puszta tényt közölt.tette hozzá. és ezt csak most ismerte be magának. A keze reszketett. semhogy megcsókolja a lányt. Nézte. jaj.Attól féltem. micsoda szörnyőséget mondtam.Nagyon . . Amikor Nyikolaj eljött. amikor a távollétét megindokolta. ám ezúttal bölcsebb volt annál. és nem hallotta a férfi lépteit. Megfordult.mondta még mindig rekedten. Nem tudta. és mosolygott. ám az arca ragyogott. vagy talán részeg volt. illetve..Annyira örülök. mert akkor is Nyikolajra gondolt. hogy soha többé ne lássa a férfit. csak ı. és könnyek peregtek az arcán. . Danina képes volt eltemetni a titkukat és soha többé nem hozni szóba. és az is lehet. Danina. Ápolónıi szokatlanul ingerlékenynek. .. mennyire hiányzott. amire semmiféle gyógyszert sem volt hajlandó szedni. A második estére búskomor lett. . amit mondott és tett. hogy beteg volt. . hogy igazat mondott. hogy Nyikolaj talán haragszik. ha a lány kéri. amikor leült mellé a vendégház kicsi. Tartotta magát ahhoz.. amibıl Danina megállapíthatta. Az orvos elıször nem tudta mire vélni.Maga is hiányzott nekem . gondolkodás nélkül repült a karjaiba. Egyfolytában ette magát.. vagy megbánta. és a migrénjét hibáztatta érte. Amikor pedig meglátta. a lány az apró nappali szoba ablakánál állt. és átnyújtotta a férfinak. hogy nem akar látni többé. nem vette ezt észre. hogyan hull a kertre a hó. barátságos szalonjában. hogy csak akkor közeledik. de arra már nem volt képes. hogy meggondolta-e magát Danina. és megfogadta. Az orvos is nevetett.

. amiken átment. mint Alekszejt. . és megırzik közben a titkot.felelte a lány kissé félszegen. a lány pedig tudta ezt. . amit a lány hallani szeretett volna. mint ön. erısebbnek tőnt.felelte Nyikolaj. . Tölthetik együtt az idıt. ha sohasem kaphatják meg. és most már jól vagyok. és a szeme elmondott Daninának mindent. ami után vágyakoznak. A lányt sokkal inkább akarta látni. valahogy magasabbnak. Még a szokásosnál is vonzóbbnak látta Nyikolajt. hogy ez nem igaz! .Szeretnék.érdeklıdött udvariasan Danina. hála istennek. Ám Daninát máris nyugtalanította. ha majd egy-két hónap múlva visszatér Szentpétervárra.Itt marad ebédre? . Az orvos mosolygott.Látni akartam Alekszejt . még egymás elıtt is. . mint azelıtt. most viszont kislánynak tőnt. de nem fordította el a tekintetét. és Nyikolajnak még inkább kedve lett volna megcsókolni. de amit soha többé nem tőrt volna el a férfitól.Tudja.magyarázta.Nem akartam megbetegíteni azok után.pirongatta Danina. úgy. Valamilyen különös módon most a Danináé volt.És ahogy ezt kimondta. és ettıl még drágább lett neki a férfi.Örömmel hallom .Nagyon beteg volt? kérdezte megindító aggodalommal. Elfelejtik-e egymást. és kölcsönös szerelmük elenyészik az . még akkor is. . Tegnapelıtt szédületes és nagyon felnıtt volt a kék bársonyban.. hogy mi fog történni. de tudta.Nem lett volna szabad kijönnie a hóba . hogy nem szabad. . Leírhatatlanul bájos volt rózsaszín gyapjúruhájában. vagy meglátogatja Nyikolaj? Drága emlék marad csupán. amelyben még fiatalabbnak látszott.Korántsem voltam olyan beteg. . mindketten arra gondoltak. . de a szeme valami mást is mondott. Obrazsenszkij boldog mosollyal bólintott. Most már sokkal jobban érzem magam. hogy meg is tehetik.

hogy tudnak parancsolni a bennük lobogó máglyának. Nyikolaj nem tartotta volna bölcs dolognak magára hagyni. de megtette. mivel jár a vérzékenység. még ha a lány nem is volt hajlandó tudomást venni róla. Danina bizonyosra vette. hogy Danina a férfi látogatásaiért él. és úgy tőnt. ahogy meglátta Nyikolajt. hogy Daninának nem szabad megfosztania magát ettıl. hogy milyen boldogság szülınek lenni. mire Nyikolaj ismételten kifejtette. hogy az ı élete a baletté. Ez logikusan vezetett tovább ahhoz. Aznap sokáig mesélt Alekszejrıl.influenzával? Máris fájt a távozásra gondolnia. Ám most már valósággal izzott közöttük a levegı. és emlékeztette a férfit. akár örökké is. De még mindketten meg voltak gyızıdve róla. Ám este mégsem jött. Nyikolaj megígérte. hogy vele költse el a reggelit. hogy nem beszélnek érzelmeikrıl. amit a lány kívánt. Nyikolaj erısködött. Danina megértette. amikor a férfi beállított. Danina visszaadott néhány könyvet. hogy ı végig tudja csinálni. Alekszej roszszul volt. mert attól félt. hogy este. csak üzent. Késı délutánig beszélgettek. Ám a lány csak rázta a fejét. ha nem látta a lányt. Hiába állapodtak meg. és részletesen elmagyarázta Daninának. minden a legnagyobb rendben van. hiszen bizonyosan remek anya lenne. A délelıtti viszontlátás boldogságával összegömbölyödött az ágyban az egyik könyvvel. Nagyon megviselte a férfi kétnapos távolléte a vacsorát követı dráma után. de a fejfájása azon nyomban elmúlt. Nyikolaj kevésbé volt biztos benne. Újabb öröm érte másnap reggel. hazafelé menet megint benéz. és napról napra bizonytalanabb lett. akkor elveszíti. Nyikolaj és Botkin doktor mellette fogják tölteni az egész éjszakát. hogy oktalannak és egészségtelennek tartja ezt . ha azt kell. és Nyikolaj is rosszul érezte magát mindannyiszor. hogy ha nem. A vérzékeny gyerek gondos felügyeletet igényelt. hirtelen nyilvánvaló lett.

De magától miért inkább. Maga jobb táncos. hogy véletlen volt. de én így is szeretem. sıt ha lehetett.És bizonyosan szerényebb is . Riadtan nézett a lányra. .Bolond maga. Része a léleknek. Amikor Nyikolaj késı délután elbúcsúzott. szellemiség. Vallás. A férfi szélesen elmosolyodott. Kétnapi sőrő havazás után aznap elállt a hóesés. . Danina csodálatos volt.kérdezte Nyikolaj. . Kimentek a kertbe. Nyikolaj naponta legalább kétszer.a szükségtelen fanatizmust. amelyeket Danina meghúzott.Eltelt még egy hét. és el is hitték.Mert én jobb táncos vagyok. . Danina Petroszkova. hogy az életét is odaadja érte. baleset.Különben igaza van. . amely olyan nagy komolysággal és feltétlen. mint ık. hogy hazamenjen és átöltözzék a cárevics mellett töltött éjszaka után. . Ugyanezt elvárja tılem is. néha olyan korán érkezett. de az nem szólt semmit. hogy lehet élni a határok között. szenvedélyes hittel párosult. .Csak úgy kicsúszott a száján. hallatlanná teszi. Nyikolaj. Ez életmód.ugratta Daninát. ennél többször is meglátogatta a lányt. Danina nevetve válaszolt.A balett több egyszerő táncnál. Tudta. helyreállt közöttük a felszabadult meghittség. és a szemében napok óta elıször csillant fel a vásottság. Az utóbbi napok sötét felhıje elviselhetıvé vékonyodott a fejük felett. hogy a reggelit is együtt . és Danina rögtön bombázni kezdte a férfit hógolyóval.mondta halkan a lány. Nyikolaj annyira jól érezte magát a lánnyal. ha kilépnék . . mint a többiektıl? . Gyakran ebédelt és vacsorázott Daninánál. ám ez még mindig nem ok.fejtegette nyugodtan reggeli után. .İ az egész életét nekünk adta . . és úgy döntött. és ık tökéletesen visszazökkentek napirendjükbe.Madame Markova sohase bocsátaná meg. hogy egyszerően nem talált szavakat rá: szerette gyermeki lelkét.

átjártak hozzá teázni. Azt is ı közölte Daninával. Idıtlen idık óta ez lesz az elsı bál. hogy inkább látszott tündérkirálynınek. A lánynak nem volt sürgıs. Zord idı volt. amikor legközelebb levelet küldött Madame Markovának. amit a szülei adnak! A cárné nagyon sajnálta a lányait. hogy válasszon. Akárcsak Danina egészsége. és ugyanúgy. Végül egy fehér szatént választott. Alekszandra Fjodorovna cárné is örült. Egyenletesen gyógyult. hogy maradjon márciusig vagy áprilisig. és Nyikolaj erısködött. A nagyhercegnık.bársonyés brokátruhák. hogy okvetlenül hívják meg a bálba a táncosnıt. megírta.költhették el. hogy Daninának szeme-szája elállt. mint a múltkori szők körő vacsora elıtt. hogy elfogadta az orvos javaslatát. hogy hadd jöjjön vissza már egy hónap után. hogy egy kis táncolás csak jót tenne az elbúsult kedélyeknek. sohasem kapcsolódhatnak ki a sebesültek ápolása miatt. Szerették Danina társaságát. Danina válaszát be sem várva átküldetett egy csomó ruhát a vendégházba a lánynak. miután mindezt közölte Daninával. többnyire megültek a négy fal között. megrohanta az anyját. Voltak ott szatén. Családtagnak tekintette a lányt. ám január végén fokozatosan javulni kezdett az idı.és selyem. hogy el kell jönnie a február elsejei bálra. királynıkhöz és cárnıkhöz illık. A cárevics. mint baleri- . Ám ezek most olyan pompás ruhák voltak. hogy visszatérhessen a baletthez. amikor tehették. amelynek aranybrokát derékrésze olyan vékonyra szorította. mert kell neki ennyi pihenés. A lány. A cárné azt felelte. bár attól még messze állt. Meggyızte a férjét. amiért nem jut nekik semmiféle szórakozás. Danina szinte restellt ilyet viselni. ha maradt egy kis szabad idejük betegápolás és tanulás közben. hogy semminek sem örülne jobban. Kezdetben ı könyörgött Madame Markovának. Madame Markova örült. Alekszej egyenesen imádott kártyázni a balerinával.

. ami nem ló. Nyikolaj még nem látta a toalettet. A bál szenzációnak számított akkoriban. Nyikolaj két héttel ezelıtti vallomása mintha teljesen feloldódott volna a múlt ködében. Ismét barátok voltak.kérdezte Danina óvatosan. hogy a lány elfogadja a meghívást. és mosolyogva hallgatta. hogy most is elkíséri. Még csak nem is álmodta. de már hallott róla. Danina már közölte. Ki tudja. és a sötét hajú Danina még a szokásosnál is nagyszerőbben festett benne. Nyikolaj a fejét rázta. Ez az egy volt a kivétel. Olyan vagy. utál mindent. amikor Danina elıkerült a hálószobából a hermelines aranybrokát. semmi okuk a nyugtalankodásra. mondta Alekszej. mint a tündérkirály lánya. egy nappal a bál elıtt. ad neki egy-két táncot. mikor kerülhet sor a következıre. Ám ez az "irtó jó" egyáltalán nem készítette fel az orvost a látványra. dehogy lesz. A cári család a háború miatt lemondott minden társasági életrıl.nának. Nyikolaj örömmel hallotta. azonnal távozzék. de ez az égvilágon semmit sem jelent.Ugyan. hogy ilyen is létezhet. hogy Alekszej szerint a lánynak "irtó jól" áll a ruha. hogy ha felkéri. de azt nem kifogásolta. Ha jelmeznek is érezte egy kicsit a ruhát. Figyelmeztette. hogy ott akar lenni a cári bálon. amelyet a cárné kölcsönzött. amikor Danina felpróbálta a kedvéért a ruhát. . Marie utál bálozni. Általános örömre még a cár is hazajött a frontról ennek a bálnak a kedvéért. amikor megmondta volna Marie-nak. amibıl a ruhaderék készült.De legalább ezen a bálon csak itt lesz a felesége? . Volt idı. . hermelinszegélyes fehér szaténpelerint ugyanazzal az aranybrokáttal bélelték. még sohasem látott vagy viselt ennél szebbet. de most nyilvánvaló okokból egyáltalán nem törıdött vele.Sietve másra terelte a beszélgetést. Az estélyihez való. hogy neveletlenség visszautasítani a cár meghívását. hogy amint elfárad. és fölajánlotta. Királyi pompa volt ez.és fehér szaténkölte- .

Jól nézek ki? . A fülében gyöngyös függıt viselt. Úgyse tudja egyikünk sem úgy viselni. Rendkívül szertartásosnak és fényőzınek látszott csillogó arany tetejével. Mikor meglátta a cárnét. Laza koszorúba tőzött fürtjeivel olyan volt.mosolygott a lány restelkedve . mint egy gyereké.Csacsiság .Nem is tudom. Nagy Katalin alakíttatta át. Mindenki tudni akarta.de azért köszönöm. hogy az ne legyen se kihívó. egyetlen anyai örökségét. . Alekszandra Fjodorovna leginkább csak állami ünnepségekre vette igénybe. mintha valamelyik fivérét faggatná.Magán az. . és egy hosszú percig nem szólt.Danina láthatta . . mint maga. amelyet Rastrelli tervezett. ékszerek és meghívott elıkelıségek között is. se közönséges. Danina feltőnést keltett még a vakító báli toalettek. ahogy mozgott. . Nem egy elragadó ifjú nemes meg volt gyızıdve róla. A Katalin-palota ugyancsak Carszkoje Szelóban állt. Ugye. és csak azért imádkozott. hogy elhozta magával! A férfinak elállt a lélegzete. Sokkal nagyobb és pompásabb volt a Sándor-palotánál. kedvesem. . hogy a lány ne vegye észre. mit mondjak. hogy vendég királylány. Én még sose láttam ilyen gyönyörőséget. honnan jött és hol bujkált idáig. Könnyek szöktek a szemébe. kicsoda.Akkora volt a dereka. aki átkísérhette ezt a jelenséget a Katalin-palotába. Jelenleg az egyik szárnyában kórházat rendeztek be a sebesült katonáknak. egyszerre bájosan és fejedelmi tartással.Nyugodtan megtarthatja. A palotát. a mellébıl éppen annyi látszott. A frakkot viselı Nyikolaj a legtökéletesebb partner volt. amelyben a cári család lakott.kérdezte Danina aggodalmasan. szép ruha? .ményben. . akár egy fiatal királynı. Minden fej utánafordult. Milyen jó is. gyorsan és diszkréten köszönetet mondott az estélyi toalettért.

a lány szíve picit összeszorult.A lány nagyon bájos abban a ruhában. Már attól ujjongott.szólt határozottan a fenséges asszony. hogy ıszintén beszél. hogy itt lehet. Vacsora után az urak rövid idıre visszavonultak a híres Borostyán Terembe. azután az egész vendégsereg átment a Nagy Galériába a tánchoz. İ sem kedvelte a doktornét. hogy Nyikolajt csakis Danina egészsége érdekli .Én nem hinném. aki jóval naivabb volt a férjénél. Alekszandra Fjodorovna elmosolyodott. ha a lány megengedi. amellyel annyira közel húzta magához Daninát. Ezt az éjszakát a legapróbb részletéig az emlékezetébe akarta vésni mindörökre. hogy az a rettenetes angol nı a felesége . A négyszáz személynek az Ezüst Teremben terítettek asztalt. Danina a betegsége óta egyszer sem érzett magában ennyi pezsgı energiát.Meggyızıdésem. amennyire lehetett. kedvesem . Életüknek az a fejezete már lezárult.Kár. .Alekszandra Fjodorovnán. Amikor Nyikolaj kivezette a táncparkettre. . Csodálatos este volt. amit elmondott volna. . mondogatta magának Danina. Még a cár is szóvá tette tánc közben a feleségének: . .tiltakozott a cárné. mindazt kifejezte. és nem talált a viselkedésükben vagy a barátságukban semmi kivetnivalót. A tiéd? Alekszandra Fjodorovna lenyőgözı .jegyezte meg mintegy mellékesen. és még jobban meghatódott ennyi nagylelkő jóságtól. hogy hihetetlenül büszke rá. Nyikolajon látszott. Gyakran látta együtt az orvost és betegét. Nyikolaj belehabarodott ifjú vendégünkbe .Attól tartok. de csak egyetlen pillanatnyi emlékezést engedett meg magának a két héttel ezelıtti vallomásra.mondta az uralkodó. és a gyöngéd érintés. mint pajtáskodás és barátság. De a férfi szemébıl egészen mást olvasott ki keringı közben. Most már nincs más közöttük. gáncsoló vagy bíráló mellékzönge nélkül.

mint valaha. Nehéz volt elhinni. a férje imádta. . Nyikolajnak csak éjfél után sikerült rábeszélnie. rá kellett döbbennie.mosolygott Miklós. .Szép teremtés . és elvegyültek vendégeik között. mint a nyári ég. Most mindketten boldogok voltak. A férfinak úgy kellett magára parancsolnia. Így hát megint táncoltak.vallotta be Nyikolaj egy újabb keringı közben. amikor a férfival táncolt. hogy egy pillanatra sem akarta abbahagyni a táncot.Úgy vélem.Tulajdonképpen Olgáé. hogy a lány még nemrég milyen súlyos betegen feküdt. elefántcsontszín melle maga az ırjítı csábítás. Mintha sohasem akart volna vége szakadni ennek a táncnak. tartsa meg. szerelmem. és legalább néhány rövid pillanatra megfeledkezhet a háborúról.Köszönöm . Attól félek. . Szép aszszony volt. és Danina boldogabbnak és bájosabbnak látszott. de nem bírom rávenni magamat. hogy egyáltalán nem bír ellenállni.Rá kellene parancsolnom önre. A lány olyan nagyszerően szórakozott. mielıtt teljesen kimerülne. hogy üljön le pihenni. . az esküvıjüket leszámítva. . Ám amikor visszafordult. hogy térjen haza pihenni. a szeme kékebb volt. Kimentek a táncparkettre. amelyhez az anyacárné rubin garnitúráját viselte. hogy azt mondtam neki. Nyikolaj hozott egy pohár pezsgıt. hogy a cár hazajöhetett a frontról. Danina legalábbis nem ezt érezte. . A feleségével. egyszer sem táncolt. Nyikolaj és Danina áttáncolták a fél éjszakát.bókolt a cárné. annyira kifárasztja magát. és mosolyogva átnyújtotta a lánynak. aki ezzel el is veszítette érdeklıdését vendégük iránt. Rendkívül szép este volt.látványt nyújtott pompás vörös bársonyruhájában. Remekül illenek hozzád mama rubinjai. hogy elfordítsa a tekintetét. hogy holnap ismét megbetegszik. de Danina olyan csinos benne. Danina kipirult.De te is az vagy. siralmasan leszerepeltem az egészség ırzıjének szerepében . .

- Megéri - nevetett Danina igézı hangon. Egyikük sem akarta, hogy vége legyen ennek az éjszakának. Végül hajnali háromkor távoztak az utolsók között, miután Danina forró köszönetet mondott a cárnak és a cárnénak. Felejthetetlen este volt. Nyikolajhoz hasonlóan az uralkodópár is reményét fejezte ki, hogy Daninának nem ártott meg a rengeteg tánc és az éjszakázás, holott talán pihennie kellene. - Holnap egész nap ágyban maradok! - ígérte a lány, a cárné pedig biztatta, hogy tegye csak azt. Igazán kár lenne, ha a bál miatt esne vissza a betegségbe: Danina még akkor is roppant felajzott hangulatban volt, amikor visszatértek a vendégházhoz. Gyönyörő éjszaka volt, csillagok ragyogtak az égen, friss hó ropogott a földön, és ı semmi másra nem tudott gondolni, mint a bálra. Sokan felkérték, ı pedig boldogan ment táncolni, ám az éjszaka nagy részét Nyikolaj karjaiban keringte át, és be kellett ismernie magának, hogy az volt a legjobb. Nyikolaj nem tudta levenni a tekintetét róla, olyan gyönyörő volt estélyi pompájában, messze túlragyogta a többi nıt a bálon. - Nincs kedve inni valamit? - kérdezte Danina. Túlságosan izgatott volt az alváshoz, nem akarta, hogy máris véget érjen az este. Nyikolaj ugyanezt érezte. Töltött magának egy pohár konyakot, és letelepedett a kandallóhoz, amelyben a szobalányok gondoskodásának köszönhetıen még mindig égett a tőz. Meglepetésére Danina az ı lábához kuporodott fényőzı báli ruhájában, és a férfi térdének támasztotta a fejét. Az estére gondolt, álmatagon mosolygott a tőzbe, miközben Nyikolaj a haját simogatta és élvezte, hogy a lány ilyen közel van hozzá. - Sose fogom elfelejteni ezt az éjszakát - mondta Danina halkan. Örült, hogy egymás mellett lehetnek, nem is akart ennél többet. - Én sem - mondta a férfi. Megérintette Danina hosszú, gyönyörő karját,

majd rátette kezét a lány vállára. Olyan kifinomult volt, olyan törékeny. Danina fölnézett rá, és mosolygott. - Olyan boldog vagyok, ha itt lehetek maga mellett, Danina! - vallotta be Nyikolaj. Most is félt, hogy túl messzire megy és megbántja a lányt, de akkor is nehéz volt nem elmondani neki, mit érez. - Én is, Nyikolaj. Nagyon szerencsések voltunk, hogy megtaláltuk egymást. - Komolyan értette, amit mondott. Nem akart ingerkedni a férfival, ı csak a barátságuknak örült. Ezzel azonban még jobban megnehezítette Nyikolaj dolgát. - Maga megint eszembe juttat olyan álmokat, amelyekrıl évek óta lemondtam - szólt szomorúan. Harminckilenc éves létére úgy érezte, már leélte egész életét, egy olyan életet, amely elveszett remények, szétfoszlott illúziók, csalódások között telt. Most Daninában ismét meglátta az álmot. Egy olyan álmot, amely nem válhat valóra. - Szeretek maga mellett lenni. - És mivel úgy érezte, messze vannak egymástól, lesiklott a padlóra a lány mellé, és egymás mellett, álmatagon nézték a lángokat. Nyikolaj átkarolta a lányt. - Sose akarnám bántani magát, Danina mondta gyöngéden. - Azt akarom, hogy mindig boldog legyen. - Én boldog vagyok itt - felelte ıszintén a lány Bár ı tulajdonképpen a balettintézetben is boldog volt. Sohasem ismert igazi boldogtalanságot, csak a végtelen fegyelmet és a feltétlen odaadást az iránt, amit csinált. Szenvedélyes életet élt. Megfordult, ránézett a férfira, és látta, hogy könnyek ülnek a szemében, ugyanúgy, mint az est kezdetén, csakhogy akkor Danina nem volt biztos a könnyekben, most viszont igen. - Szomorú, Nyikolaj? - Sajnálta az orvost, tudta, hogy nem könnyő az élete. Bár ı úgy döntött, hogy nem vesz tudomást ilyesmirıl, tisztában volt vele, milyen boldogtalan lehet az élet egy olyan asszony mellett, aki nem szereti a férjét.

- Talán egy kicsit... de inkább boldog vagyok, amiért itt lehetek maga mellett. - Maga többet érdemel - szólt halkan Danina. Most látta csak, hogy milyen keveset kér tıle ez a férfi, holott ugyanakkor tálcán nyújtja neki a szívét, és hirtelen úgy érezte, nem tisztességes hozzá. Ledorongolta a saját hivatásával, hogy ne kelljen kínosan éreznie magát, viszont ı arra kényszeríti Nyikolajt, hogy tagadja meg a tulajdon érzéseit. - Maga igazi boldogságot érdemel, azért a sok jóért, amit tesz. Olyan sokat ad, olyan sok embernek... és nekem is - tette hozzá lágyan. - Magának könnyő adni. Bárcsak többet adhatnék. Milyen kegyetlen néha az élet, ugye? Az ember rátalál arra, aki kellene... csakhogy akkor már túl késı. - Talán még nem - súgta Danina. Még soha, egyetlen férfi sem vonzotta ennyire. Obrazsenszkij nem merte megkérdezni, mire céloz, csak nézett rá. Danina tekintete pedig hívta, olyan ıszintén, annyi szerelemmel, hogy azt nem lehetett félreérteni. - Nem akarom bántani magát... vagy felzaklatni... ahhoz túlságosan szeretem - mondta az orvos. Éppen a lány érdekében próbálta megzabolázni érzéseit. - Szeretem magát, Nyikolaj - szólt egyszerően a lány, a férfi pedig gyengéden magához ölelte, ezúttal minden tétovázás vagy félelem nélkül, és megcsókolta. Ez volt az, amirıl mindketten álmodtak. Ezúttal felkészültek rá, nem lepıdtek és nem riadtak meg tıle. Ezúttal mindketten akarták. Sokáig csókolóztak a kandalló elıtt. Obrazsenszkij addig ölelte magához a lányt, amíg a tőz hamvadni kezdett. Danina összeborzongott a hidegtıl meg az izgalomtól, és tudta, hogy ı mostantól a férfié. - Jöjjön, szerelmem, megfázik. Ágyba dugom magát, és elmegyek - suttogta Nyikolaj, mikor már csak egy zsarátnok maradt a tőzbıl, és átkísérte

még mindig súgva.Maradjon velem. . .Csak mert olyan viccesnek tőnik. hogy tovább nélkülözze a férfit. mi a teendı. Hogy a közelében lehessen. . akár egy iskoláslány. mintha valaki meghallhatná ıket. és egy perccel késıbb már a széles ágyon bújtak egymáshoz a takarók alatt. .a lányt a hálószobájába. De azt sem tudta elképzelni. és kuncogott. akár egy gyerek. Befejezték a vetkızést.kérdezte Nyikolaj. Tudta.Most már késıre jár ahhoz. Mindketten tisztában voltak vele. ezért hozatta ki ide. amióta ismerte a lányt.Segítsek levetkızni? . zsenge táncosnıtestével. és egy régi véget ér Ez a pillanat ígéreteket és elhatározást tartogat mindkettejüknek.. hajlékony. ha nincs szobalány.Ezt akarta.Az estélyi ruha olyan rafináltnak tőnt.Mit mond? . amit irántad ér- . Még sose csinált ilyet. hogy maradjon itt velem. Danina. .Ó. Danina fölnézett a férfira a sötétségben. mert maga se tudta.súgta félszegen. Most döbbent rá. . aki a segítségére siessen.. és nyugtalanul kémlelte a lányt a hideg szürkületben. annyira féltem attól. mit mondjon. . . Csak annyit akarok. Olyan volt. Pedig senki sem járt arra abban az órában. amióta Danina ideérkezett.. csacsi fruska? .szólt lágyan a férfi. .súgta vissza Nyikolaj.. amit nem akarunk. fogalma sem volt. amikor Nyikolaj gyengéden lehámozta róla a báli ruhát. hogy ezért tett mindent. Semmi olyat nem kell csinálnunk. Felöltözve kellett volna aludnia. . A lány enyhe mosollyal bólintott. vékony.Mert Nyikolaj idetartozik. Óriási szemébıl ártatlan vágyakozás sugárzott a férfi felé.Annyira szeretnék itt maradni magával. Egyedül voltak titkaikkal és szerelmükkel. hogyan kezdje. Danina bizonyosan nem boldogul vele egyedül. hogy hazamenjen . .Miért nevetsz. hogy most egy új élet kezdıdik.

azt hiszem. Szívvel-lélekkel adták oda magukat ennek a szerelemnek. elmondtak egymásnak mindent: reményeiket. mint két rossz gyerek. ennyi minden után jogunk van rá.zek.suttogta hálásan. és a tiéd is. Az. A férfi magához szorította. gyermekkori szorongásaikat és egyetlen igazi félelmüket: azt. amellyel egymást éhezték. de most már sokkal tovább maradt.Nem mint két rossz gyerek. nem is álmodott róluk. szerelmem . akárcsak azelıtt.. és boldogan mosolygott az istenek nagylelkőségén.. Daninát mámorossá tette.. amikor végzett a Sándor-palotában. Nyikolaj. hogy ez palotai kötelességei rovására ment volna. és amit a te érzéseidrıl tudtam. hogy egy napon elveszítik egymást. a szerelem. Nyikolaj olyan dolgokra tanította Daninát. hogy a férfi az övé. ırá várt mindez az ajándék. fejezet közös titkuk nıtt és kivirult közöttük. 5. Ez a végzetem. még szorosabbra főzte köteléküket. amit Nyikolajtól tanult. hogy most már éjszaka is Alekszej mellett kell maradnia. hanem mint két boldog gyerek. akik neki ajándékozták ezt a lányt. Nem voltak titkaik. és ıt is elnyomta az álom Danina mellett. Éjszaka. amelyeket a lány nem ismert. hogy megízlelheti ıket a férfival együtt. ennek így kellett lennie.Gyöngéden és forrón megcsókolta a lányt. azt hiszem. szenvedély válaszolt a szenvedélynek. anélkül. A feleségének azt mondta.. . én még egyetlen nıt sem szerettem annyira.jó éjszakát.. és Daninával hált. Danina. . és sohasem gondolta. visszatért a vendégházba. most is naponta meglátogatta a lányt. szerelmem. Pedig itt volt. Még nem tudták.. Utána elszenderedett Nyikolaj karjaiban. mint téged. mint nyáron a vadvirágos rét. Marie-nak nem volt ellenvetése. hogyan . . a kegyelem. Most pedig itt vagyunk. álmaikat.. Nem is érdekelte..

Anélkül is van épp elég okuk a házasságuk felbontására. milyen tervei vannak Daninának a balettintézettel. Expresszvonatként repült el velük a boldog február. Már Madame Markova is érdeklıdött. hogy térjen viszsza Angliába a gyerekekkel. mielıtt bekövetkezne valamilyen nagyobb robbanás. Errıl volt is egy komoly beszélgetésük valamelyik délutánon.felelte ıszintén a férfi.Szerintem megkönnyebbül . hogy behozza. hogy vissza kellene menni a balettintézetbe. amit a betegség hónapjai alatt kihagyott. A lánynak is meg kell hoznia a maga döntéseit. hogy találkozz velük? . Legszívesebben nem szólt volna Marie-nak Danináról. hogy lesz. semmi volt a naponkénti szerény gyakorlatozás. hogy mikor óhajtja elkezdeni a gyakorlást és a próbákat. Ahhoz a verejtékes robothoz képest. mit fog tenni Marie. Azt már kevésbé. ha megmondod neki? . Úgy érezte. ha Danina elmegy innen. Hónapokba fog telni. három héttel Danina távozásának kitőzött idıpontja elıtt.aggo- . most már talán ideje lenne beszélni Marieval. Most csak élvezni akarták a jelent. Csakhogy nem tudhatta. Végül nagy keservesen megígérte.Mit gondolsz. nem fogja kibírni. és megpendíteni. Nyikolaj úgy vélte. mi lesz. majd a március. egyáltalán nem elegendı a balettintézet szintjéhez. Mert azzal tisztában voltak. Véget kell vetni a bujkálásnak. Nyikolaj egyelıre nem szólt a feleségének. hogy elıbb-utóbb meg kell tennie. amikor nagy kedvetlenül szóba hozta. Aztán dönteniük kell valahogyan a jövırıl. hogy a felesége hajlandó lesz válni. ha itt kell hagynia Nyikolajt. nem szükséges még tovább komplikálni a dolgot.lesz azután. Ezt egészen bizonyosra vette. . amelyhez korábban hozzászokott. Fogalma sem volt róla.És a fiúk? Megengedi majd a feleséged. Danina már harmadik hónapja élt Carszkoje Szelóban. hogy április végén visszautazik Szentpétervárra. .

hogy várnom kell majd a viszontlátással. hol fog lakni. Végéhez közeledett a tökéletes idill.ígérte a lány. . Leginkább ezen emésztette magát. Csakhogy Danina számára minden megváltozott. hogy szerelmesének mennyire szomorú a szeme. Danina riadtan látta.Lehet. ám a leány . Ez bizony majdnem ugyanolyan fogas kérdés volt. megfosztja-e a botrány a cári udvarnál betöltött irigyelt pozíciójától? Sok mindent kellett fontolóra venniük és átgondolniuk. . Madame Markova olyan sokat vár tıle. Ha otthagyja a balettintézetet Nyikolaj kedvéért. hogy Obrazsenszkij doktor és a balerina kapcsolata megváltozott. amíg a gyerekek idısebbek lesznek.Hát Madame Markova? . . és eddig ık is diszkréten viselkedtek. Nem akarta azt érezni. A cári családból még senki sem tett megjegyzést Nyikolajnak.kérdezte most Nyikolaj. De hát vágyálom volt csak ezt most már cáfolhatatlan bizonyossággal látták . leginkább ez tartotta vissza.Majd beszélek vele. . és csak a férfi számára tőnt egyszerőbbnek. mielıtt elkezdıdött volna a viszonyuk. Csodával határos módon senki sem tudott a viszonyukról.Nem tudom. kivéve a vendégházban szolgáló szobalányokat.hogy uralkodhatnak a szenvedélyükön. más élet kopogtatott az ajtón. Alekszej nagyon sok idıt töltött velük.dalmaskodott a lány. Tudomásul kellett vennie. ha visszatértem Szentpétervárra . és megpróbálta elfojtani félelmeit. Danina aggódott. hogy keres Daninának lakást és gondoskodik róla. de még neki sem volt fogalma róla. és ki fogja eltartani? Ha a férfi elválik Marie-tól. Össze fog omlani. Nyikolaj megígérte. Ám az utolsó három hétben egyfajta kétségbeesés árnyékolta be szerelmüket. hogy az ı élete most már Nyikolajé. mit tervez a fiúkkal felelte ıszintén a férfi. ha tanítványa otthagyja a balettintézetet. hogy elárulja az igazgatónıt. olyan sokat adott neki.

Még az is lehetséges. hogy ez a legbölcsebb döntés. a balettintézetben marad amíg Marie vissza nem tér Angliába. megérti. A lány azonban már felkészült és megerısödött. .mondta Miklós nyugodtan. mire Miklós azt felelte. magyarázta Danina a férfinak. Hiába volt beteg hónapokig.Attól függ. Különben is. Végül Nyikolaj úgy döntött. Úgy tervezte. Most már a cárnénak is szemet szúrt meghitt közelségük. mit válaszoljon. amikor Nyikolaj és Danina utolsó estéiket töltötték a vendégházban. és maga se tudta. eljön az intézetbe és beszámol a lánynak arról. és úgyszólván bizonyosra vette. A cár fontolóra vette a kérdést.Én nem hibáztatom . Repítette a szerelem és a közös jövı boldogsága. hogy Nyikolaj és Danina szerelmesek egymásba. a rájuk nehezedı elvárások és a Daninára váró kemény gyakorlás mellett. Nyikolaj. aki megint hazajött a frontról. Majd annyi idıt töltenek együtt. . hogy az év vége elıtt nem válhat meg tılük. Ez azon a héten történt. . miután Danina távozik Carszkoje Szelóból.Az a lány nagyon bájos. a társulat nem tudja egyik percrıl a másikra pótolni Daninát. Ezt meg is említette a cárnak. mit végzett. hogy ı nem jósolhatja meg a mások bolondságait. a terveiket ehhez fogják igazítani.kérdezte a cárné. ha mégis otthagyja? firtatta tovább Alekszandra Fjodorovna. eszébe jutott. . Így megvédi a lányt a botrány otthoni és palotai esetleges utóhatásaitól.Fogsz haragudni érte.Szerinted otthagyja miatta Nyikolaj a feleségét? . még mindig számítottak rá a nyári és a téli elıadásokon.nem akart kolonc lenni a nyakán. Együtt töltöttek minden lehetséges pillanatot. hogy azután szól Marie-nak. . hogyan fogja intézni. . Egyetértettek abban. amennyit lehet. De az utolsó hetet semmiféle ígéret sem tudta megmenteni a gyötrelmes szomorúságtól. mit mondott korábban a férje. Nyikolaj azt mondta. mihelyt teheti.

Mégis odaadta Daninának. hogy új életet kezd. ahol tavaly vendégeskedtek Madame Markovával. amelyen részt vettek a gyerekek. valamennyien ıszintén megszerették. hogy ez olyan lehet. A nagyhercegnık verseket írtak. néhány közeli barát. amelyekben Danina Carszkoje Szelóban lábadozott. Ha botrány lesz. Alekszandra Fjodorovna sajnálta a lányt.Ha diszkréten. ezenkívül megajándékozták egy fényképpel. hogy otthagyja-e vajon Danina a balettintézetet. Nem akarta.Az idén tényleg megtanítalak úszni! . hogy minden jól végzıdik. A balerina elutazásának elıestéjén a cári család zártkörő vacsorát adott a tiszteletére. és nagyon remélte. amivel megtarthatja szólótáncosnıjét. . olyan csúnya volt. hogy látogassa meg ıket nyáron a Livadia-palotában. mert mint mondta. és bizonyosra vette. amelyet a cárevics épp azért szeretett. hogy Alekszej elveszítse az orvosát. hogy visszajön. a társulat leghíresebb primabalerinája. hogy nehezére esett megválnia tıle: egy jade-ból faragott kis Fabergébékát. Azokban a hónapokban. ami közfelháborodást kelt. A cárné úgy vélte. hogy mihelyt Danina színre lép megint.fogadkozott Alekszej. Eltőnıdött. ha a szerelmespár úgy dönt. a két orvos és még egy maroknyi ismerıs. A cárné meghívta. rögtön megnézik a táncát. kedves akvarelleket festettek neki. akkor meg kell gondolnunk a dolgot. akkor minden maradhat a régiben. majd az egész család ígéretet tett. amely négyüket ábrázolta Da- . Nehéz döntés lesz. mint kilépni egy kolostorból. egész eddigi életét a táncnak szentelte. akik rövid ismeretségük alatt fülig belehabarodtak Daninába. és ajándékot adott a lánynak. amelyrıl Danina tudta. . és megígérte. hogy a társulat mindent elkövet.A cárné megkönnyebbülten hallgatta a józan érvelést. A lány könynyes szemmel mondott köszönetet. ügyetlenül becsomagolva egyik rajzába. Nagyon fiatal.

Most is ugyanúgy félt. hiába mondogatták egymásnak. A lány még akkor sem tért magához megindultságából. A lány reszketı ujjakkal tapogatta a nyakában lógó medált. és megígérte a lánynak. ha Madame Markova meglátja ıket. és látta. Nyikolaj láncra függesztett aranymedált ajándékozott szerelmének. mi történt. vagy talán még annál is jobban. Olyanok voltak. hogy vége a Carszkoje Szeló-i tartózkodásának. Nyikolaj még utánakiáltott. amikor az apja elvitte a balettintézetbe. akiket elszakítottak a szüleiktıl. rögtön tudni fogja. Azon az éjszakán. majd megszakadt a szívük. hogy most zárul le életükben egy drága fejezet. hogy elengedi egyedül. mielıtt eljöttek volna. az jutott eszébe. . és érezték. mi történt. Danina nem akarta. az igazgatónı meg is öregedett hirtelen. Nem tudta elhinni.nina társaságában. integet. ameddig bírt. Danina ajka még mindig sajgott. aki még a szokásosnál is magasabbnak. attól félt. Daninának úgy rémlett. hogy patrónájának varázshatalma van: mindent lát. A szerelvény kihúzott. amely az ı fényképét rejtette.Én nem bírlak itthagyni holnap! mondta szomorúan szeretkezés után. amikor visszamentek a vendégházba. mintha egy . Aznap délután beszélni akart Marie-val. Nyikolaj beleegyezett. hogy most kezdıdik az új élet. Ám amikor a peronon állva fölnézett a vonatra. mint két gyerek. Szentül hitte. és úgy érezte. és mindent tud. annyit csókolóztak a vendégházban. amikor egymást átölelve beszélgettek hajnalig. és a haját is kétszer kellett újrafésülnie. vékonyabbnak és szigorúbbnak látszott. Danina addig hajolt ki az ablakon. hogy Nyikolaj ott áll. hogy szereti. hogy rögtön tájékoztatni fogja. hogy a férfi elkísérje. hogy együtt töltsék az utolsó közös éjszakát. A szentpétervári állomáson Madame Markova várta. a tekintete egy pillanatra sem engedi el az övét. amikor hazajöttek a vacsoráról.

Tudta. amivel formában tartsd magadat? .kérdezte. . asszonyom. miközben figyelte. amelyeken részt vett. . amikor meglátta a vén épületet. Madame Markova csak bámult maga elé. De Madame Markova szeretı öleléssel fogadta. a lábadozásod alatt semmit sem tettél. Danina visszaköltözött a régi szobájába.Holnap reggel. Danina. és látszott rajta. Szíve eltelt szomorúsággal. Javasolom. hogy a tanárnıje valamiért elégedetlen vele. Nem azt érezte. . Még azzal sem bajlódott. . amelyet Danina már egészen elfelejtett. hogy megszokd. hogy nagyon örül. Az igazgatónı nem is titkolta a bosszúságát. Megsőrősödött közöttük a levegı. . milyen távol került Nyikolajtól . hogy megemlítse a naponkénti félórás gyakorlást. Gondolom. az összejövetelekrıl. amitıl mindenki kezét-lábát törte. Boldognak és kipihentnek látszol.Mikor kezdjek el tanulni? . mesélt az élményeirıl a cári családban.Volt valami él Madame Markova hangjában.örökkévalóság után térne haza. asszonyom. hogy hazatér. már ma délután kezdj el gyakorolni. Danina megpróbálta kitölteni az őrt.Mint a leveleidbıl is értesülhettem róla. bármi is történt a távolléte alatt. hogy elnyerje az igazgatónı tetszését.Köszönöm. Mindenki olyan csodálatos volt hozzám. Ám világosan érezte. .Danina bólintott. Csak hát vissza kellett térni a kötelességekhez. és ettıl még fájóbban vágyakozott a Carszkoje Szeló-i élet után. valami keménység. nagyon hiányzott a tanárnıje. Taxival mentek haza az intézetbe.Jól nézel ki. .Mindössze ennyit hozott föl magyarázatul. hogyan suhan el mellettük az ismerıs város. Ez volt az. és egy szót sem szólt. és Madame Markova mindvégig hővösen viselkedett. hogy tanárnıje úgyis nevetségesnek minısítené.Az orvos nem javasolta. arra kellett gondolnia. Daninának pedig. .

senki sem volt a rideg szobában. mert valamennyi porcikája görcsbe húzódott. milyen gyorsan haladnak a dolgok. amelybe hajnali ötkor belevetette magát. és alig bírt fölkelni. szánalmasan csúnyának tőnt. látta. milyen ügyetlen lett. . hogy alig bírt aludni. Rövid négy hónap alatt ellensége lett a teste. A tagjai egyáltalán nem akarták azt tenni. Az igazgatónı jelenlététıl Danina kissé kényelmetlenül érezte magát. Még hosszú utakat kell megjárniuk külön. A lány bólintott. Megérintette vékony blúza alatt a nyugtot adó medált. Elképzelhetetlen volt. Most idegennek. mindenki bemelegített vagy próbált vagy gyakorolt vagy tanult. amit ı elvárt tıle. Amikor megérkezett. amelyet négy hónapja hagyott itt. Brutális következményekkel járt a négy hónapi lustálkodás és boldogság. amíg bıvebbet nem tud a válásról és Marie visszatérésérıl Angliába. hogy a férfi nélkül töltse az éjszakát. majd lesietett a lépcsın a terembe. Odament dolgozni a korláthoz. Amikor aznap este lefeküdt.Sokat kell dolgoznod.állapította meg Madame Markova szigorúan.Nem azért kaptad a tehetségedet. de aztán úgy döntött. Hatkor jelentkezett az elsı órára és este kilencig dolgozott. és egyáltalán nem csinált meg semmit. mennyire elmerevedett. rögtön szóba hozza terveit Madame Markovának. mire újra együtt lehetnek. és döbbenten állapította meg. külön sikoltozott az összes izma. hogy eltékozold! . Anynyira fájt mindene. Amikor belépett. Úgy gondolta. Danina átöltözött dresszbe és balettcipıbe. hogy az egyik sarokban ott ül szótlanul Madame Markova. Danina! . . Most minden azon múlik.mondta élesen az . ahol bemelegíteni szokott.és az éjszakáktól a kedves vendégházban. Ám még brutálisabb volt az a szigorú tréning. elhalasztja addig. többnyire Madame Markova ellenırzésével. Pedig muszáj. amire tanították ıket. remélhetıleg akkor már örökre. és a többieket figyeli.

és az elsı hét végére Danina már bánta. mi történt veled! Semmit sem kell elmondanod. nem úgy.Abból. Danina nem értette. épp ellenkezıleg. Mi értelme. és volt úgy. mint az elválásukkor képzelte.igazgatónı az elsı óra után. és mennyire hiányzik neki a férfi. majd még keményebben közölte. mint mások. és este kíméletlenül figyelmeztette tanítványát. ha vissza akarja nyerni a szerepkörét! Danina aznap sírva feküdt le. ahogy táncolsz. Az eltelt tizenhárom évben ritkán járt itt. amit elvesztegetett. fıleg ha úgyis meg fog válni tılük. amivel az intézet tartozik neki. ha nem akarod. tartozik nekik annyival. Megírta. hogy ezt fogja tenni. még ha bele is hal. hogy egyáltalán visszatért a balettintézetbe. hogy sohasem fogja behozni. A második hét végén Madame Markova behívatta az irodájába. hogy órákon belül ott kellett hagyniuk a balettintézetet. hogy becsülettel távozik. ahogy dolgozol. akkor nem is érdemled meg! . amikor majd összeesett a halálos fáradtságtól. De már nemcsak kívánatosnak. és eltökélte magát. és abbahagyja a táncot? De úgy érezte.Láthatóan bıszítette. és öldöklıen bámult növendékére. Danina. miken megy át. amelyet ki kell vívnia. Tépelıdött: vajon nem ez fog történni vele is? Madame Markova nagyon mereven ült az asztalánál. látom. Danina. ez megtiszteltetés. mielıtt megszólalt volna. nem is egyszer A második nap estéjén. és sírt másnap is.Ha nem vagy hajlandó a véreddel fizetni érte. és mit kell bizonygatnia most. hogy a primabalerinai rang nem olyasmi. hogy bele fog halni a kimerültségbe és az örökös kínokba. . akik mindig sírva kerültek elı. még annál is jobban. hanem valószínőnek tőnt. . leült és levelet írt Nyikolajnak. ha úgyis elmegy Nyikolajjal. ha nem teljesít erején felül.A lány mindent el akart mon- . Napokig tartott a kínszenvedés. Majd hozzátette: . hogy Danina ennyire leromlott távolléte hónapjai alatt.

a lelkedet és minden szeretetet. Nem szokott hozzá. . sokkal inkább a lélekhez. de nem így. Madame Markova mindig olyan büszke volt rá! De most látnivalóan nem az.Én igyekszem.felelte a lány patakzó könnyekkel. Ha nagy primabalerina akarsz lenni.Könnyek ültek a szemében. de nem elég keményen! Se szellem. aki felérne a karrierrel. még nem vagyok olyan erıs. Danina! Ebben a szakmában mindig választanod kell.Keményen dolgoztál. szerelme elvonja a figyelmét a táncról. hogy Madame Markova mégis látja! . mint a testhez van köze. Ennek. Hacsak nem akarsz olyan lenni. Márpedig nincs férfi.Én a szívedrıl beszélek! A lelkedrıl! Nem a lábadról. mint megvetés és harag. Nagyon keményen dolgozok. egyetlen férfi sem ér annyit. takaríts árnyékszéket. hogy a patrónája szidja vagy lecsepülje a munkáját. ahogy valaha. Nem tudja olyan feltétel nélkül belevetni magát a balettbe. Elképesztı. . hogy ha nem vagy hajlandó odaadni érte az utolsó csepp véredet. aki nem hajlandó mindent odaadni. mint a balett. A vé- . nem. . se lélek nincs a munkádban! Mindig mondtam. nem most. és eddig semmit sem hallott. asszonyom. mintha becsapta volna a tanítványa. Úgy viselkedett. . Igaza van Madame Markovának. Ne is bajlódj a táncolással! Árulj virágot az utcán. A lábad visszajön. Nincs rosszabb egy olyan táncosnál. Te sohasem voltál olyan. a szívedet. le kell mondanod a férfiról vagy a férfiakról. A balett úrnıje rettenetesen haragudott. Te más voltál. akkor nem lesz belıled semmi.dani. amit érzel..Nem tudom. mint a többiek. amíg nem hall Nyikolajról. mint voltam . asszonyom! Sokáig voltam távol. még úgy is hasznosabb lehetsz. ami történt. de Madame Markován így sem látszott más. mire céloz.. Nem lehetsz egyszerre mindkettı. amióta visszatértem. A szíved nem. Választanod kell. ami külön idegtépı. ha valahol másutt hagytad.

nagy balerina akarok lenni.Danina libabırös lett az igazgatónı szavaitól. és nem itt. Már egyáltalán nem is érdekel. a kis olcsó vacakok.Hát akkor te is egy szajha vagy. mint a többiek. erre szavamat adom. Itt senki sem akar látni. Egy hosszú percig csend volt. . Siralmasan táncolsz! . aszszonyom. Danina. ha mindent feláldozol érte. Madame Markova elıtt csakugyan nem lehetnek titkai. és semmivel sem kevesebb. ha olyan vagy. Látom. hogyan kell. a Marinszkijben! Te nem tartozol ide! Mindig mondtam. mint ahogy most te is csalódást okozol nekem.Akkor máris el kellene menned.Férfi. hogy ha komolyan akarod a táncot. és hazudsz magadnak. Danina a szavait mérlegelte. . csak akkor. amit megtanultam. amit jobban szeretsz a balettnél. Danina szíve majd megszakadt.Nem mondhatok le az életrıl. Üres héj vagy.Ez nem igaz! Még mindig tudom. de semmit sem jelent nekik! Neked a párizsi utcákon kellene táncolnod.gén úgyis mindig csalódást okoznak. . akármennyire szeretek táncolni! Én igazán a helyes dolgot akarom tenni. akkor rosszul döntesz. akik táncolnak és játszanak.. . amit a színpadon: hogy most . egy senki.. és azon töprengett.Nagyon jó ember . vagy az oktatóidét. Üresen jöttél vissza hozzám. Attól a férfitól sohasem fogod megkapni azt. akkor nem lehetsz olyan. de ıt is szeretem. . érzem.és szeretjük egymást. tisztességesen akarok viselkedni önnel. igaz? Kibe szerettél bele? Miféle férfi ér ennyit? Egyáltalán kellesz neki? Bolond vagy. mint voltál.Elfelejtetted. . Valami belépett az életedbe. amit tılünk. Ne rabold az idımet.Ez volt a legkegyetlenebb ütés.mondta ki végül . Választanod kell. mint ık! Választanod kell. csak keményebben kell dolgoznom. egy kis tinglitangli a karban! Már nem vagy prima! . mennyit mondjon. Danina! . Sohasem fogod azt érezni. És ha azt a férfit választod.

Ilyen voltál. amit mővelsz. . Volt már alkalma hallani máskor is Madame Markova véleményét: Az igazgatónınek a balett szent kultusz volt. és kellıen kemény munkával feljavítom a teljesítményemet. akár úgy is. és ismét bebizonyította.Te bolondabb vagy. Madame Markova odaadta az egész életét. . mielıtt elmentél tılünk. hogy lehetséges egyszerre a kettı: itt is táncolhat becsülettel. ha ön akarja. . amit Danina mindig sejtett róla. hogy maradok még egy évig.Akkor mit keresel itt? Ezt rettenetesen bonyolult volt megmagyarázni.Ér egyáltalán annyit? . és Nyikolaj is az övé lehet.Nekem igen.Majd az igazgatónı gyanakodva összehúzta a szemét. Danina nem is próbálkozott. . A legtöbbje a végén csak szert tesz legalább férjre. Most csak egy kórista vagy.Ki ez a férfi? . és nem is akarok többet tudni róla! Most pedig menjél dolgozni.kérdezte végül az igazgatónı. A lány nem hitt a fülének. . Nullák.Nıs? Újabb hosszú csend következett. hogy mindentudó. de most nem bírta.suttogta a lány.felelte Danina tisztelettel. amit holtukig nem felejtenek el a nézıid. Még mindig hitte. akinek már van felesége. Te rápazarolod a tehetségedet egy férfira. hogy ugyanezt tegye. Danina nem felelt.Mit akar tıled? . Danina. . . mint gondoltam! Rosszabb vagy azoknál a kis cafkáknál. . Danina meg is tette mind ez idáig. ahogy szoktál.Minek fáradsz? . Felfordul a gyomrom attól. Azt akarta. úgy.Tisztességgel akartam távozni. ha majd eljön az ideje. és mindenkitıl elvárta. asszonyom . . .olyat alakítottál. amely emberáldozatot követel. Madame Markova undorral végigmérte. hájra és gyerekekre. hogy az élete több is legyen. mint egy tökéletes alakítás. annyit.Feleségül akar venni . Pedig ismerıs szavak voltak.

Nem akart olyan lenni. Nincs joguk. csak ebben ismered meg az igazi szerelmet. De a férfi nem hitte. nincs férje. amikor Madame Markova két hét múlva újra hívatta az irodájába. De ı nem bírt. Semmit sem jelent neked. olyan könyörtelenül. Egy szót sem akarok hallani róla többé! Most menj vissza dolgozni! . nem tett semmit. hogy most mit fog hallani. Sovány. hogy ennek az ügynek vége. Minden reggel hajnali négykor kezdte a bemelegítést.. csak ez az. De ezt nem teszi meg. Ezt próbálta elmagyarázni Nyikolajnak. nincsenek más emlékei az évekrıl. Nem akar olyan lenni hatvanéves korára. még Nyikolajról is. mibe kerül. Olyan indulatba jött. Madame Markova talán ar- . Danina. Ez a férfi ostobaság. akiknek nincs más életük a baletten kívül. A lelkét akarták. nem tartott szünetet. nem aludt. Ez a te szerelmed. ami még keményebb munkára hajtotta az osztályban és a korlátnál. akinek nincs élete. Hát ezt az áldozatot várja tıle! Azt akarja. Nem akart. és az ígéretét. hogy a te életed a balett és mindig is az marad! Mindent fel kell áldoznod érte. nincsenek gyermekei. elgyötört és kimerült volt. vissza az osztályba.. egész testében reszketve attól. mint a különbözı elıadások. Hogy ezt várják tıle.amennyire képes vagy és amennyivel tartozol nekem! Továbbá két hónapon belül közlöd velem..Intett. nem számít. Ennyire nem az adósuk. olyan engesztelhetetlenül. amiért érdemes.. hogy Danina mondjon le mindenrıl. hogy ezt követeljék tıle. és túlórázott este tízig. mindent. amit Madame Markova mondott. hogy ezt akarják. hogy Danina nyomban kimenekült az irodából. mint Madame Markova. hogy szakít a szerelmével. Csak bántani fog téged. mint azok az eszelıs fanatikusok. Ahogyan akarták tıle. a te egyetlen szerelmed. El nem tudta képzelni. amelyek egy idı után úgyis elveszítik a jelentıségüket. csak hajtotta magát a teljesítıképessége határain túl. Nem evett.

és majd elájult. Ahogy szokta. aki egy pillanatra mintha zavarba jött volna. és rogyadozott a térde. Bár még az is megkönnyebbülés lenne. túlságosan keményen dolgozik. ahogy szoktam. Daninának már a látásától is dübörögni kezdett a szíve. az elıcsarnokban. . mivel azóta sem hallottunk önrıl. amióta elment. Egyetlen levelére sem kapott választ a férfitól. bár hirtelen már abban is kételkedett. İfelsége aggódik az egészsége miatt. és láthatólag kellemes eszmecserét folytatott az igazgatónıvel majd megfordult. nehogy Danina valamilyen baklövést kövessen el Madame Markova elıtt.Betettem ıket a postába. mint amikor elbúcsúzott tılünk. . Nyikolajról három hete nem hallott. amikor benyitott Madame Markovához. Attól félek. de a férfi szemén láthatta. illetve ürügyére.kérdezte ámulva. Hátha kiemelték ıket. hogy nem árulta el a titkukat. . Nyikolaj sietett magyarázatot adni jelenléte okára. Cári parancsra. .Danina elszörnyedésére a férfi megrázta a fejét. és nem szólt.És hogy áll az egészsége? Elég sápadtnak látszik. ami külön ırjítı.Hát ön hogy kerül ide? . Ennél keményebben nem robotolhat. és sokkal vékonyabb. és meleg mosolylyal tekintett Madame Markovára. Különösen a cárné ıfelsége nyugtalan . otthagyta a levelét a többi postázandó között. majd elfordította a tekintetét. . és rámosolygott a belépı lányra. hogy még ma délelıtt távozzék.ra szólítja fel. . Így van? Ilyen súlyos betegség után nem szabad túlzásokba esnie. mert Nyikolaj ült az irodában. . Talán nem adták fel ıket.Nem kapta meg a leveleimet? Egyet sem? .Magát jöttem megnézni. Petroszkova kisasszony.Madame Markova merıen nézte az asztallapot. Szerette volna tudni. hogy egyáltalán postázták-e ıket. Danina. hogy bevallott-e Nyikolaj mindent Madame Markovának. és a szemétkosárba kerültek? Akkor is ezen töprengett.mondta.

Jól vagy? . Látnivalóan gyanakodott.súgta. De ezzel nyilván ön is tisztában van.Bizonyos vagyok benne. . hogy el kellett szakadnia a kedvesétıl.. de még mindig mosolyogva.. . . aki csak a dresszét viselte. ám Nyikolaj ennyitıl is nyugtalankodni kezdett.súgta a lány Kezük szorosan összefonódott. úgy szeretlek . hogy ez nem igaz. hogy együtt távozzanak az irodájából. hogy Madame Markova figyeli .Természetesen. Nyikolaj? . Még mindig hővös idı volt. . amit tudott. a cár és a cárné bizalmas üzenetét kell átadnom. Alig bírta ki.Bár isten a megmondhatója. hogy Danina levezesse a férfit a földszinti kis kertbe.Danina és patrónája egyaránt tisztában volt vele. Madame Markova.Ismét formába kell hoznia magát és újra meg kell tanulnia a fegyelmet szólt élesen Madame Markova. Mostantól magam adom ıket postára! .mondta fájdalmasan a férfi. hogy megtehesse. egy stólát dobott a vállára. Hagyta. . Kétségbeesetten szerette volna átölelni és magához szorítani. és nem mert volna vádaskodni. és úgy aggódtam. hogy Petroszkova kisasszony nagyon hamar visszanyeri az erejét.Jól vagy. Nyikolajt aggasztotta. bár még nem volt biztos benne.szólt nyájasan. Nem tudhatták. ahogy ültek ott kettesben a kis kertben.Ezzel nem lehetett vitába szállni. hogy ez az ember lenne Danina árulásának kútfeje. roppant kelletlen arccal megengedte.kérdezte nyugtalanul. a lány. igaz. . Danina.Én is szeretlek . Annyira boldoggá tette a találkozás! . ám akkor sem szabad túlzásba vinnie . hagynak-e neki annyi szabad idıt. . milyen sovány és fáradt.folytatta nagyon szertartásos és aggodalmas mosollyal.. Most pedig beszélhetnék egy percig a páciensemmel négyszemközt? İfelségeik.Annyira hiányzol. Madame Markova .A teste úgyszólván mindent elfelejtett.Mi történt? . amikor nem kaptad meg a levelemet. .

de látta az összekulcsolódó ujjakat. miért kellene elválnunk. miután tizenöt évig mást se hallottam tıle.mondta mérhetetlen fájdalommal. hogy ugyanolyan boldogtalan. különben sem várja már el. Száját vékony. Danina rögtön észrevette.Nem fogod elhinni. İszintén kedvel téged.Majd elrendezi az idı. de azt mondja. nem akar elmenni! Danina majdnem elsírta magát a csalódástól. hogy elmentél. egy teljes új életet. A társulattal úgyis le kell számolnom.sóhajtott Danina. Azt mondja. hanem Daninának. . Miután tizenöt évig fenyegetızött. dühös vonallá préselte a megvetés és az elszántság. . én nem vehetlek feleségül. . mint hogy legyen a szeretıje. erre nem ajánlhat mást.Nem akar Nem érti. most. csak hogy mennyire győlöl nálunk élni. és elkomorodott.És a válás? . hogy szabad lehet. Most nem a feleségének jut a megaláztatás. . Nem hallhatta. Danina.Most ne emészd magad ezen . de nem gondolnám. nem kér a válással járó megaláztatásból. . hogy szerelme nem látszik örülni az eredménynek. . biztonságot. amelyek igazolták gyanúját. otthont. Megmondtad már Marie-nak? A férfi összevonta a szemöldökét és bólintott. amikor felajánlom. mint én.Szerintem gyanítja. tiszteletre méltó társadalmi helyzetet.Tud valaki rólunk? A cár tudja? kérdezte riadtan a lány? .És mit mondott? İk között azóta is dúlt az ütközet. Beismeri.Pár nappal azután. mint ezt többször is mondta nekem.ıket egy emeleti ablakból. . hogy itthagy. Itt akar maradni Oroszországban. Annyira meg akart adni a lánynak mindent. Nem akar visszatérni Angliába. hogy helyteleníti. mit mondanak. gyerekeket. Ám Nyikolaj most az egyszer nem akart veszíteni. Danina . . hogy boldog legyen a házasságban. Ha pedig továbbra is együtt élünk.

Mindenki óbégat, amiért olyan sokáig voltam távol, Madame Markova azzal fenyeget, hogy bedug a karba, és nem engedi többé, hogy szólót táncoljak. Azt mondja, már nem táncolok úgy, mint régen. Szeretnék feljönni oda, ahol voltam a betegségem elıtt. Akkor neked maradna idıd, hogy észre téríthesd Marie-t. Tudunk mi türelmesek is lenni. Hısiesen próbált higgadtabban beszélni, mint amennyi higgadtságot érzett. - Én nem tudom, képes leszek-e a türelemre - mondta szomorúan a férfi. - Annyira hiányzol, hogy az elképzelhetetlen. Mikor jöhetsz vissza látogatóba? - Kibírhatatlanok voltak a napok Danina nélkül, sokkal kibírhatatlanabbak még annál is, ahogy Nyikolaj elképzelte. - Talán a nyáron, már ha kapok szabadságot az idén. Madame Markova azt mondja, itt kell maradnom, és egyedül kell dolgoznom, miközben a többiek vakációznak, hogy behozzam azt az idıt, amit kihagytam, mikor veled voltam. - És meg is teheti ezt? Ez nem tisztességes! - háborgott az orvos. - Mindent megtehet, amit akar Itt nincs tisztesség. Majd meglátjuk. Beszélek majd vele, ha eljön az ideje. Most egyelıre türelmesen kell várnunk. - Nyikolajnak egyébként is idıre volt szüksége. Szeretett volna a lelkére beszélni Marie-nak, hátha észre tér Talán legalább arra rá lehetne venni, hogy visszatérjen Angliába, vagy beleegyezzen valamiféle különélésbe. - Néhány hét múlva ismét eljövök és megnézlek... "cári parancsra. - Mosolyogva tekintett a lányra. - Át fogják adni a leveleimet, ha írok? - Hát ha cári borítékba teszed mondta csibészesen Danina. A férfi elmosolyodott. - Majd Alekszejjel címeztetem meg. Nem szólt többet, csak odahajolt Daninához, és megcsókolta. - Ne aggódj, szerelmem. Meg fogjuk oldani. Örökké nem választhatnak el egymástól. Csak egy kis idıre van szüksé-

günk, hogy rátaláljunk a legjobb megoldásra. Persze nem túl sok idıre. Túlságosan sokáig nem bírom nélküled. Már éppen hajolt volna oda a lányhoz még egy csókra, amikor látták, hogy nyílik a kert ajtaja, és Madame Markova néz rájuk vasvillaszemmel. - Az egész napot itt akarod tölteni a doktoroddal, Danina? Talán kórházban kellene lenned, ha még mindig olyan beteg vagy, és a cár még mindig annyira aggódik érted. Egészen biztosan találnánk neked egy jó állami kórházat, ha inkább azt választod az itteni táncolás helyett. - A balettcipıs Danina már föl is pattant. Nyikolaj gyorsan megszólalt, mielıtt a lány tehette volna meg. - Elnézést kérek, asszonyom, ha túl sokat elraboltam Petroszkova kisaszszony idejébıl. Nem állt szándékomban, én csak aggódtam érte. - Akkor jó napot, Obrazsenszkij doktor! - Az igazgatónıbıl nyomtalanul kiveszett minden hála, amit az orvos iránt érzett, aki öt hónapja megmentette Danina életét, fıleg most, miután megtudta, hogy a férfi az ellenség, akivel meg kell küzdenie a primabalerinájáért. Nem voltak kételyei többé. Nyikolaj arcon csókolta a lányt a búcsúzásnál. Danina a lelkére kötötte hogy mindenkinek adja át üdvözletét, és még egyszer megszorította a kezét. Majd mikor a férfi kilépett a kertbıl, ı is visszament az osztályba. Nyikolaj letörten hagyta el az épületet, ahol szerelme evett és aludt, dolgozott és gürcölt napi tizennyolc órán át. Milyen jó lett volna, ha elviheti magával, és nem kell itthagynia! Az osztályban Danina kétségbeesetten próbált összpontosítani és nem gondolni az orvosra, mert Madame Markova figyelte. Az igazgatónı fáradhatatlan volt a figyelésben, kifogyhatatlan a gáncsoskodásban, sebzıen könyörtelen a szavakban. Amikor Danina két órával késıbb pihenıt tartott, Madame Markova leplezetlen megvetéssel mérte végig, és a pillantásában helytelenítés volt, meg még valami, ami nagyon kö-

zel állt az ádáz haraghoz. - Nos tehát! Megmondta, hogy nem hagyhatja ott a feleségét? Hogy az aszszony még mindig nem egyezett bele a válásba? Bolond vagy te, Danina Petroszkova. Micsoda elcsépelt história! Majd ígérget ezután is, és megszegi az ígéreteit, amíg össze nem töri a szívedet, és tönkre nem teszi a táncosnıi pályafutásod. Sose fogja otthagyni a feleségét! - Úgy beszélt, mintha tapasztalatból szólna; réges-régi keserőségek jártak vissza a szavában. Madame Markova nem felejtett, nem bocsátott meg, és nem is fog. - Ezt mondta neked? sürgette Daninát, de a lány a világért nem vallotta volna be, hogy Nyikolaj valóban ezt mondta. Azt tudta, hogy Nyikolaj sose bántaná ıt, bármit képzeljen róla Madame Markova, és bármilyen emlékek kísértsék az igazgatónıt. - Üzenetet hozott a cártól és a cárnétól - felelte nyugodtan. - Mit? - Danina nem mondta meg, hogy meghívást a nyárra. Az végképp elmérgesítené a viszonyukat Madame Markovával. Most még nem árulhatja el. - Csak hogy hiányolnak, és aggódnak az egészségemért. - Milyen jóságos tılük. Hogy milyen fontos barátaid vannak neked most! Csakhogy akkor majd nem segítenek rajtad, amikor már nem fogsz táncolni, akkor nem kellesz nekik, és a doktorod még annál is jóval elıbb el fog felejteni! - Ezt olyan keserőséggel mondta amit a lány még sohasem hallott tıle. - Nem feltétlenül, asszonyom - szólt csendes méltósággal, azzal sarkon fordult, és bement a következı órára. Az sem érdekelte, ha Marie nem egyezik bele a válásba, vagy nem megy vissza Angliába. Akkor is élhetnek együtt. Neki kell a férfi, akkor is, ha nıs. Kínszenvedés volt a május minden napja, és Madame Markova még jobban megnehezítette örökös gáncsoskodásával és vádaskodásával. Szidta Daninát, hogy kiesik a lépésbıl, hogy elkésik, az arabeszkjei förtelmesek, a

és annyira megátalkodott a gyerekek dolgában. hogy az öszszeroppanásig hajszolja a lányt.Nem vagy a rabszolgájuk. hogy jöjjek.mondta mosolyogva . Mint most Madame Markova. Ez az ı bosszújuk. hogy segítsen lehozatni Daninát a Livadia-palotába. hogy Marie még csökönyösebben nem volt hajlandó válni. Meg vannak gyızıdve róla. A cári parancsot nem meri majd megtagadni. utasítania kell Madame Markovát. bár én kételkednék benne. hogy minél nagyobb fájdalmat okozzunk másoknak. hacsak az nem. az egész hónapra. Ha a cárné tényleg akarja. . Elmondott mindent. Mindent megtett. hogy megteszi. Nyikolajéknál nem történt változás az elmúlt hónapban. . Ennek dacára Danina kitartott. Alekszandra Fjodorovna meghívta Daninát augusztusra a Livadia-palotába. hogy az még a férjét is elképesztette.hogy nekem sem fogadnak szót. Júniusban Nyikolaj ismét meglátogatta.Akár az is lehetnék . Fı. . hogy elfogadjam a livadiai meghívást. . bár tudja milyen szigorú elıírások uralkodnak a balettintézetben. A lány nem tudta. miként vihetné keresztül.Még az is lehet .méltatlankodott a férfi. a lába bot.Szerintem ilyen az emberi természet. . ha lehet.karja merev. és megígérte. ha valaki lélekben megszökik elılük. Különben nem kapok rá engedélyt. és mily sokat követelnek a tánc legfényesebb csillagaitól. és könyörgött a felséges úrnak. hogy mindenrıl mondjon le a balett kedvéért.felelte fáradtan a lány Nyikolaj azzal búcsúzott. hogy ha másképp nem megy. az ugrásai siralmasak. hogy kizárólag Istennek tartoznak felelısséggel. Azt akarta. Miklóst megindította a vallomás.Ezt nem tehetik veled . . és ezúttal a cárné levelét hozta magával. magának az uralkodónak a közbenjárását fogja kérni. És ki is tárta szívét a cár elıtt. amit tehet.

Nem. hogy a meghívás csak a növendékének szól. akit ı árulónak tekintett. hanem mint egy érett asszony .Nem akarsz találkozni vele? . Ám a júliusban érkezı levelet még Madame Markovának is nehéz lett volna figyelmen kívül hagynia.hüledezett. és vigasztalhatatlan. Semmi oka. Ám Danina nem ezt akarta hallani. Madame . de kevesebbel nem éri be. hogy itt a cárevics egészségérıl van szó. El volt szánva a harcra. bár hálás vagyok. . amióta nem láthatja a lányt épp ezért esedezve kéri Madame Markovát.De én nem engedlek el egyedül! mondta villámló szemmel.Eltökélt arccal nézett farkasszemet az igazgatónıvel. Madame Markova szeme lángolt. . Mindössze ennyit kér. Személyesen a cár írta meg. . hogy elkíséri Daninát a Krímbe egy hónapra. İ is tudta. Az igazgatónı elámult. Nincs szükségem gardedámra. Madame. én egyedül kívánok menni. mert a fia rendkívüli módon ragaszkodik Daninához. .Akkor tudatom a cárral.hogy Neki engedelmeskednének-e. Augusztus elsején indulnak. Elıször mosolygott április óta. . a szája vonallá keskenyedett és mindössze ennyit mondott. és lassan tovább terjedt az arcára.felelte. hogy egyedül menjek. A lányt ismételten megidézték az igazgatói irodába. különben is úgy tőnik.Zene volt ez az igazgatónö fülének. Növendéke nem úgy beszélt. mint egy engedelmes gyermek. asszonyom . amiért felajánlotta. Könnyebben gyızött. . azt kívánják. hogy nem áll módomban engedelmeskedni a parancsának. hogy elkísérjen. amikor visszajött a lány. Eszerint megnyerte volna a csatát? Felcsillant szemében a mosoly. mint remélte. hogy velem tart.Nem mész? . neki jár ez az egy hónap Nyikolajjal. Már egész jól beilleszkedtem az uralkodói családba. engedje el Daninát a Krímbe. Keményen robotolt három hónapon át.Nem. tette hozzá minden öröm nélkül.

Ha ön így dönt. Elmehetsz egy hónapra. De ı akkor sem akart lemondani a férfiról.sohasem látta ilyennek. még új és jóval nehezebb technikákkal is kiegészítette.Nagyon helyes. hogy jobban táncol. Jól gondold meg Danina. Az uralkodói pár úgy bánt velük. 6. mint férjjel és feleséggel. én engedelmeskedem. . .Mindössze ennyit mondott Madame Markova. ahol nyíltan éltek együtt. Fontosabb még a balettnél is.Mindketten tisztában voltak vele. és azon töprengett. amely Livadia felé vitte. csak mert Danina beleszeretett Nyikolajba. De azt nem ígérem. amikor együtt lehetnek. hogy ı hőtlen lett a baletthez. mint a jég. Mert Madame Markova bizonyosan nem bocsátja meg. mielıtt vállalod a kockázatot! . hogy még akkor is szólótáncosnı leszel. olyan volt a szeme. Diszkrét kis vendégházat kaptak. Úgy tőnt. és nem engedte be magához. és amikor fölállt.Nincs mit meggondolnom.Szeptember elsején kezdıdnek a próbák. fegyelem és tehetség ötvözıdött a munkájában. mint valaha. hogy most örökre elveszített egy barátot. Neki ez volt a legfontosabb. fejezet Danina és Nyikolaj egy idilli hónapot töltöttek Livadiában. A barátságuknak vége lett. mielıtt kiviharzott. és egyedül hagyta Daninát az irodában. amikor Danina el akart búcsúzni. mint tudod. mint ahogy egyetlen alkalomról sem. . és iszonyúan megharagudott. Két hónappal késıbb Danina gardedám nélkül szállt föl a vonatra. Teljesítményéhez és fejlıdéséhez nem fért kétség. Sıt. Arcárol eltőnt a mosoly. amikor szeptemberben nyitunk a Giselle-lel. Visszanyerte régi erejét és készségét. Érettség. asszonyom. . Nem állt szóba a lánynyal. Augusztus utolsó napjára itt legyél! .

hát azért. Danina egyre fogyott. Ezúttal Danina olyan óvatos volt. míg a többi étkezést a cári család társaságában költötték el. . Alekszej szavának állt. ha másért nem. Nyikolaj abban reménykedett. nem csak egy kölcsönnyaralót a cár kegyelmébıl . hogy viszontláthatják Daninát. Ám errıl szó sem lehetett többé. Embertelenül sokat robotolt. Marie még mindig nem egyezett bele a válásba. de nyáron legalább elment meglátogatni az apját Hampshire-be. Velük töltötték az egész napot. amiben Nyikolaj is segített "egy kicsit". hogy a felesége marad. Marie eltökélte.mondta Danina. Gyönyörő idı volt. . mint az ıt. ha továbbra is ott maradsz a balettintézetben . Alekszej órákig elnézte. hogyan gyakorol és táncol. hogy kínozza Nyikolajt. hogy nem adja vissza a szabadságát.Az az asszony meg fog ölni. a hosszú éjszakákon pedig szenvedélyesen vetették magukat egymás karjaiba.Én többet akarok adni neked. Hátha kedve támad majd ott élni! Mindazonáltal nem sok reményt főzött ehhez a lehetıséghez. amikor még a szokottnál is jobban győlölte Marie-t azért. hogy a hampshire-i tartózkodás majd eszébe juttatja a feleségének.Nem számít. A férfit csak az bántotta. Nem szerette jobban Madame Markovát.szólt Nyikolaj gyászosan egy napon. amikor egyszer errıl beszélgettek.megértik ıket. szerelmem. Nagyon jó volt együtt a kis vendégházban. hiszen mi így is boldogok vagyunk .panaszolta. amióta négy hónapja visszatért a társulathoz. és a fiúkat is magával vitte. és "megtanította" úszni. és elcsigázottan érkezett meg Szentpétervárról. nehogy a livadiai nyaralás alatt elpetyhüdjenek az izmai. a gyerekek ujjongtak. mennyire szerette az apai birtokot. hogy kiadósan gyakorolt minden nap. . Minden nap kettesben reggeliztek a teraszon. . hogy Danina nem ismerhette meg a fiait.

Hátha taníthatnád balettre a nagyhercegnıket vagy például az udvarhölgyeket. Akár lakhatnak is együtt a régi vendégházban.Majd kimódoljuk. mint a balettet. vagy borzasztó botrányt csaphat. Alekszej ismét megbetegedett.Majd meglátjuk! . amiért jobban szeret egy férfit. Ha Marie nagyon akarja. De mikor Danina visszautazott Szentpétervárra. Mindvégig tartotta tökéletes formáját. Az idilli hónap után kínszenvedés volt elválnia a férfitól. hogy távol kell lennem tıled. és aztán megkereslek. . ha táncolnom kell. de azt nem bírom.mondta bánatosan .Nem kockáztathatod miattam az egész életedet. hogy karácsonykor hagyd abba a táncolást .Ez így nem mehet a végtelenségig . . Danina gondolni sem szeretett arra. Eszelıs élet ez. Nincs neked szükséged arra. befeketíthet a cár elıtt. . Én nem bánom. De addig még majdnem négy hónap van hátra.hogy csak havonta néhány percre találkozzunk. hogy másutt dolgozhass. Madame Markova pokollá fogja tenni az életét. amikor meglátogatsz. négy hónapon keresztül bünteti majd. és Danina eltáncolhatta a Giselle-t. Gyakorlás után nagyokat sétált Nyikolajjal. ha Marie továbbra sem egyezik bele a válásba. És esetleg találhatnék neked egy kis házat a palota közelében. éjjelnappal ott kellett ülnie a trónörökös mellett. . .A cárné fölszereltetett neki egy korlátot. amit el kell majd szenvednie a karácsonyért.csitítgatta a lány türelmesen.Azt akarom. .Ez volt az egyetlen reményük. hogy karácsonyozzon velük Carszkoje Szelóban. A cári család máris meghívta. . . ha visszajön Angliából.mondta Nyikolaj az utolsó éjszakán.Azonkívül szabadságra sem számíthatott karácsonyig. és Nyikolajnak hat héten át. Csak október közepén tudta megkeresni a lányt. hogy mellettem lehess. úgy. Madame Markova megtartotta primabalerinájának. . Nyikolaj társaságában.Majd beszélek vele.

A végtelenségig vitatkoztak. azonkívül most már a pletykák is eljutottak hozzá. mintha Danina prostituált lenne. bár most kissé javult az állapota annyira. hogy a férje tisztelni tartozik ıt. hogy találkozzon a lánnyal. hogy otthagyják egy másik nıért. miért teszi ezt. . és ı azzal fenyegetızött. Novemberben ismét beállított a balettintézetbe. és Nyikolaj tombolt. Ezután Nyikolaj eljött a lány minden elıadására. Madame Markova alig akarta engedni. hogy az orvosa néhány órára magára hagyhassa. Már csak ezért éltek.ahogy az igazgatónı ígérte. Egész egyszerően zsarolta Nyikolajt. de Nyikolaj megmakacsolta magát. csak fél órát engedélyezett Daninának. nem is álmodhat többé uralkodói kapcsolatokról. pláne egy balerináért! Ezt úgy mondta. a próbákra hivatkozva. Továbbra sem akarta visszaadni a férje szabadságát. de most már körömszakadtáig ragaszkodni fog hozzá. Marie két hete visszatért Angliából. megátalkodottabban. amire rá fog menni Nyikolaj állása. İt ne szégyenítsék meg azzal. Elismerte. Ám Nyikolaj ezúttal kizárólag rossz híreket hozott. mint valaha. és amikor a férfi megkérdezte. amenynyire bírt. de semmire sem jutottak. Az volt az egyetlen vigaszuk. legalábbis annyira. Alekszej még mindig beteg volt. az asszony azzal vágott vissza. bár az orvos természetesen boldog volt. Azonkívül a nagyhercegnık közül ketten is megkapták az influenzát. Danina nagyon fáradtnak és szomorúnak találta szerelmesét. és nem hozhatja kínos helyzetbe a családját. hogy karácsonykor és újévkor három hetet tölthetnek együtt. hogy sohasem szerette Nyikolajt. és az igazgatónı végül kifogyott az ürügyekbıl. hogy láthatja a lányt. hogy iszonyú botrányt csinál. Szokása szerint Petroszkov ezredes is megnézte egyszer a lányát. ami ugyancsak rengeteg munkát adott Nyikolajnak. Ezzel együtt is. és ez mérhetetlenül elcsüggesztette a férfit.

Nyikolaj nyíltan együtt élt a lánnyal. talán sok idıbe. . rosszullétek kezdték gyötörni. mennyire szeretik egymást. legkésıbb év végéig fog táncolni. aki nagyon megszenvedte testvére elvesztését. amikor Nyikolaj elvitte Carszkoje Szelóba. ezek itt megölnek. úgy.de nem akkor. ezúttal kissé élesebb hangon. ahogy nyáron a Livadia-palotában. Beszélgettek arról. Még a szokásosnál is kevesebbet evett. és Danina fokozatosan felvidult az együtt töltött napok alatt. Ám karácsony elıtt két héttel lesújtott a Petroszkov családra a végzet. hogy ez idıbe kerül. Danina legfiatalabb és legkedvesebb bátyja elesett a keleti fronton Mologyecsnónál. Danina megígérte szerelmének és önmagának. emlegették a közös szép idıket. és együtt élhessen vele. amikor eljött január végén. De mindketten tudták.Danina. úgyhogy Danina nem tudta összeismertetni ıket. Alekszej. Csendesen diskuráltak. ám a jövırıl nem sok szó esett. . A férfi mérhetetlen gyengédséggel vette körül Daninát. A lány vérzı szívvel táncolta végig az utolsó elıadást. az ı kis vendégházukba. Ám ahogy visszatért a társulathoz. akárcsak azelıtt. hogy a lány felhagyhasson a táncolással. és Nyikolaj. A karácsony ennek ellenére varázslatos volt. aki röviddel a szerelmespár érkezése után meglátogatta a lányt. Marie elsáncolta magát esztelen konokságába. hogy már csak ezen a tavaszon. Feltétlenül össze akarta spórolni a pénzt egy kis házra. egészen elszörnyedt a lány sápadtságától és nyúzottságától. amikor Nyikolaj. hogy a balerina nagyon szomorú és jóval hallgatagabb a szokásosnál. és még akkor is vigasztalhatatlan volt.Túlságosan keményen dolgozol! panaszkodott. Nyikolaj ennek ellenére elkezdett lakást keresni Daninának.Táncba még senki sem halt bele - . beszámolt a szüleinek. ha nem hagyod abba! . és megbeszélték olvasmányaikat.

és elutasítóan bánt a lánnyal. hogy láthassa szerelmesét.mosolygott a lány. Az az igazság. és noha a könyörtelen Madame Markovának ez sem volt elég. olyan irgalmatlanul hajszolta magát.kérdezte Danina mérhetetlen elképedésére. Van Nyikolajnak elég baja. és mintha senki sem vette volna észre. mennyire rosszul van. Még mindig nem tudta. amióta visszatért a társulathoz. és a segítségére sietett. pedig bizonyosan érezte. . szürke arccal roskadozva találta egy padon. Nem is titkolta. nem kell még az ı egészsége miatt is nyugtalankodnia. milyen nyomorultul érzi magát.Te már megint beteg vagy? . mint egy ürügyet.kérdezte vádló hangon az igazgatónı. Több mint egy éve kapta meg az influenzát. Nem akarta bevallani. most még neki is megesett a szíve a lányon. hogy Danina bıségesen törlesztette az adósságát. . az igazgatónı rögtön észrevette.felelte Danina gyöngén. hogy becstelenségnek tartja ezt a viselkedést. jól vagyok . . hogy egy reggelen egyszerően nem bírt felkelni az ágyból. de továbbra sem szólt. csakugyan az történt. de nem akarta megrémíteni a férfit. órán kétszer majdnem elájult. Ennek ellenére is kényszerítette magát.kérdezte ezúttal gyöngédebben.Nem. hogy nagyon beteg. amitıl Nyikolaj óvta: tönk- . hogy kezdte azt hinni. de a tíz hónap alatt. hogy viszonyt folytat a cár fiatal orvosával. és a cárevics megint beteg.Akarod. nem akarta nyugtalanítani szerelmét most. . nem is akarta megbocsátani gyámoltjának. Ám egyre jobban szédült. de Madame Markova csukott szemmel. Ám Madame Markova a következı napokban mindvégig szemmel tartotta. hogy délután táncoljon. Februárra anynyira legyengült.Hívassak orvost? . Mit sem szeretett volna jobban Danina. amikor Marie ilyen utálatosan viselkedik. hogy elküldessek Obrazsenszkij doktorért? . és amikor a lány majdnem elájult egy esti próbán.

. hogy a férfi nem lehet itt. Állandóan szédült. hogy beszéljen. Vajon ki fogja majd megmondani a férfinak. Daninának most nem volt láza. Nem akart mást. Majd azt álmodta. amikor émelyegve feküdt az ágyában. azután látta. A lány kinyitotta a szemét. és azt kérdezte. Nyikolaj egyelıre nem tudta. hogy egy kéz megfogja a pulzusát. mint Nyikolaj. hogy megfordul.retette az egészségét. hogy fel ne forduljon a gyomra. mi baja. gondolta egy éjszaka. Hallotta még a hangját is. A szoba lassan elfordult körülötte. ki sem kel többé belıle. és mond valamit Madame Markovának. félájultan hevert. amit mond. A lány csak bólintani tudott. és halálosan fáradt volt. Tudta. miért nem hívták hamarabb. hogy még egyszer feltápászkodjon hányni. hogy nagyon roszszul van. hátha megint lázálmai vannak.felelte Madame Markova árnyalakja. mit fog tenni vagy minek fogja szidni Madame Markóva. Csak azt sajnálta. hogy ismét lássa a jelenést. hogy Nyikolajt nem láthatja többé. akkor is pont olyan. Még ha nem is igazi.Kórházba kell vinnünk . hogy Nyikolaj az ágya mellett áll. Azt kérdezte. Annyit látott rajta. Talán mégis Nyikolajnak volt igaza. . hogy az sem érdekelte. de már ahhoz sem volt ereje. ahogyan az ı nevét mondja. hallja-e. A balett mégis csak meg fogja ölni. és esténként úgy rogyott bele az ágyba. mint mikor megkapta az influenzát. napok óta nem marad meg . hogy azt hitte. Alig bírta egyik lábát a másik elé tenni. egy falatot sem bírt lenyelni anélkül. Érezte. valahányszor kinyitotta a szemét. hogy értesítsük magát . mégis tizenhattizennyolc órákat táncolt naponta. ahhoz is gyönge volt. mint feküdni itt az ágyban és meghalni. Öt nap múlva nem bírt fölkelni. hogy ı nincs többé? Behunyt szemmel. Olyan pokolian érezte magát. a jelenés nagyon közel hajolt hozzá.Nem akarta. és azon tőnıdött.mondta jól érthetıen a látomás.

benne sem étel, sem ital, és szó szerint halálra vált. A férfinak, ahogy nézte, könnyek szöktek a szemébe. - Ön a szó szoros értelmében halálra dolgoztatta, asszonyom! - mondta alig fékezett dühvel. - Ha meghal, nekem fog felelni érte! - Majd hozzátette a hatás kedvéért: - És a cárnak is! Ahogy Danina figyelte, egyszer csak megértette, hogy ez tényleg Nyikolaj, a valóságos Nyikolaj, és ı ezúttal nem álmodik. . - Nyikolaj - mondta gyönge hangon. A férfi megint megfogta a kezét, és fölébe hajolt. - Ne beszélj, szerelmem - súgta. Próbálj pihenni. Most már itt vagyok. Majd kórházakról, mentıkrıl beszéltek, és Danina megpróbálta elmondani, hogy neki semmire sincs szüksége, minek ez a nagy cécó. İ csak meg akar halni, így, hogy fekszik az ágyában, Nyikolaj pedig mellette áll, és fogja a kezét. Az orvos mindenkit kiküldött, és némán nézte a fájó szerelemmel imádott, édes testet. Két hónapja nem voltak együtt, mégsem változott semmi. Még mindig ugyanolyan szerelmes volt belé, ám a lány ugyanúgy nem szabadulhatott a társulattól, mint ı a feleségétıl. Már az is megfordult a fejében, hogy talán sohasem lehetnek egymáséi, és ez így marad örökké. - Mi történt veled? El tudod mondani, Danina? - Nem tudom... folyton émelygek... - motyogta a lány Szó közben aludt el, majd riadt föl megint. Rettenetesen rosszul érezte magát és öklendezett, holott már semmi sem volt a gyomrában: Már epét sem hányt. De napok óta forgott a gyomra, könnyebb volt nem enni és inni, akkor legalább nem hányt örökösen. Ezzel együtt továbbra is táncolt napi tizenhat órán át, és addig erıltette magát, míg nem bírta tovább. - Danina, beszélj hozzám! - erısködött a férfi, és ismét felébresztette. Kezdett azon aggódni, hogy a lány átcsú-

szik a kómába az éhezéstıl, a kiszáradástól és a puszta fáradtságtól. Csakugyan halálra hajszolták. A kizsarolt test nem bírja tovább az állandó feszültséget. - Mit érzel? Mióta vagy így? - sürgette lázasan. Még mindig nem döntötte el, kell-e mentıt hívni, kórházba kell-e szállítani a lányt, de egyre jobban megrémült attól, amit látott. - Mióta érzed magadat így? - kérdezte megint. Legutolsó találkozásukkor Danina nem festett ilyen rosszul, bár jól sem, és már akkor is említette, hogy újabban gyengélkedik. - Egy hónapja... két hónapja... motyogta kábán a lány. - Ennyi ideje hánysz? - szörnyedt el Nyikolaj. Mikor ehetett tisztességesen utoljára? És hogyhogy még nem halt bele? A férfi hálát adott Istennek, hogy Madame Markova mégis csak kihívatta. Úgy látszik, félt nem ezt tenni, hiszen Danina, ha közvetetten is, kapcsolatban áll a cári családdal. Meg az az igazság, hogy Madame Markova, akármennyire haragudott is az elmúlt évben, mégis csak szerette Daninát, és elborzadt attól, amit látott. - Danina... szóljál hozzám... Mikor kezdıdött ez? Pontosan. Próbálj meg emlékezni - nógatta Nyikolaj. A lány kinyitotta a szemét, és megpróbálta felidézni, mióta kínozzák a rosszullétek. Neki egy örökkévalóságnak tőnt. - Januárban. Mikor visszajöttem a karácsonyi vakációról. - Aminek már majdnem két hónapja. Most csak anynyit akart, hogy hagyják aludni, és még Nyikolaj se beszéljen hozzá. - Fáj valamid? - Kíméletesen végigtapogatta, de a lány nem panaszkodott semmire. Egyszerően csak gyönge volt és rosszul táplált, a szó szoros értelmében kiéhezett. Az orvos elıször vakbélre gondolt, ám semmi sem utalt fertızésre, aztán vérzı fekélyre, de mikor rákérdezett, a lány makacsul állította, hogy nem hányt se vért, se másfajta sötét és baljós anyagot. Nem voltak más tünetei, mint hogy örökösen hányt, már alig volt eszméletén, és mozdulni

sem tudott a gyöngeségtıl. A férfi még a kórházba se merte bevitetni, amíg nem derít ki valamivel többet. Nem hitte volna, hogy tüdıbaj vagy tífusz, bár az elıbbi nem lehetetlen, mert a végsı stádium ilyen. Ám az orvos maga sem hitt ebben. Meghallgatta Danina tüdejét, szívét. A pulzus gyönge volt. A férfi nem tudta mire vélni a tüneteket. Ekkor megkérdezett tıle valamit, amirıl tudta, hogy Danina durvának fogja találni, de ı nemcsak a szeretıje, hanem az orvosa is ennek a lánynak. Tudnia kellett. Nem lepte meg a válasz. A lány szervezete annyira kimerült, olyan sokat táncol, olyan régen, olyan keményen, ilyenkor nem szokatlan, ha felborul a ciklus. Ekkor beléhasított egy gondolat. Mindig úgy vigyáztak... kivéve karácsony után. Csak egyszer Vagy kétszer. Még egyszer alaposan végigvizsgálta, és akkor egyszer csak összeszorult a szíve. Gyöngéden megtapintotta Danina altestét. Apró csomót érzett, alig volt észrevehetı, ám ahhoz elegendı, hogy bizonysággá tegye azt, amit Obrazsenszkij még csak nem is gyanított. Csaknem bizonyos, hogy Danina két hónapos terhes. Annyira megkínozta magát, olyan beteg volt, olyan keményen dolgozott, hogy bele is halhatott volna. Kész csoda, hogy ebben az állapotban nem vetélte el a magzatot. - Danina! - súgta, amikor a lány megint felébredt, és kérdın nézett rá. Szerintem állapotos vagy. - Halkan mondta, hogy senki se hallja, de a lány szeme rögtön kerekre nyílt a megdöbbenéstıl. Egyszer-kétszer ı is gondolt rá, aztán kiverte a fejébıl. Az nem lehet. Nem engedte meg magának, hogy ilyesmirıl képzelegjen. De Nyikolajnak rögtön elhitte, hogy igaz. Behunyta a szemét, és egy könnycsepp szánkázott végig az arcán. - Most mitévık legyünk? - suttogta, és reménytelenül bámult a férfira. Ez most tényleg tönkreteszi mindkettejük életét. Marie sohasem engedi sza-

. . akik addig táncoltak.badon Nyikolajt. mint pénzt.Senkinek sem kell tudnia. hogy a férfi igazat mondott. Voltak lányok.Majd kigondolunk valamit . Mindketten tudták. miért vagy beteg. amíg megerısödsz. . Ezt még meg kell beszélnünk! .. hogy nincs itt mit megbeszélni. Olyanok is voltak. akik elvetéltek az órákig tartó. gyötrelmes próbáktól.Nekem itt kell maradnom! . még jobban felfordult a gyomra.kérdezte Danina szomorúan. Danina tudta ezt. Most igazán nem tarthat Nyi- . ahová megszülessék. Nyikolaj fizetését pedig az utolsó kopekig elköltötte Marie. nemhogy a gyermeküknek.folytatta gyöngéden. és magához ölelte Daninát.ígérte Nyikolaj kétségbeesetten.kérte aggódva Nyikolaj. és úgy sincs remény Az ı álmaik majd csak valamikor a bizonytalan jövıben válnak valóra. . Teljesen belesüppedt a reménytelenségbe. a cár elmozdít az állásodból.Nem élhetek veled. de a lány csak sírt csendesen.. Pedig mi lehetne édesebb. Danina több dicséretet kapott. nincs helye.. ha másért nem. de egy-két hónap után mindig leleplezték és elzavarták ıket. . boszszúból.És aztán mi lesz? . és ha igazat mondtál. ennyivel nem lehet rendezni a problémájukat.felelte. és a gondolattól..Tudta.De Danina tudta.El kell jönnöd velem. ha Danina abbahagyja a táncolást? Siralmasan keveset takarítottak meg. még csak nem is táncolhatok tovább. Most nagyon nehéz lesz megtalálni a választ. És mibıl fogják eltartani. hogy ez csak átmeneti megoldás.. .Majd megoldjuk valahogy . mint egy gyermek. ameddig bírtak.Hadd vigyelek vissza magammal! .. nem vehetsz feleségül. hogy bárhová elmenjen. . Lakhatsz a vendégházban. . Hiszen még a lánynak sem tud fedelet adni. .. még egy házat sem engedhetünk meg magunknak. aki az ı szerelmükbıl születik? Mégis úgy látszik..

hogy Danina nem hajlandó vele menni. mert túlságosan aggódik ıérette. hogy megszülhesse. amíg nem lesz jobban.ígérte a férfi. Bár attól tartott.Mi tökéletesen gondját tudjuk viselni itt is. de arról nem szólt. Ezúttal a lány szegült szembe vele. . Mit sem akart jobban Nyikolaj gyermekénél. illetve bizonyosra vette. Danina! Velem kell jönnöd! . Nyikolajt teljesen összetörte. mint Carszkoje Szelóban . és itt ugyanolyan gyorsan felépülhet. doktor. Nyikolaj .vitatkozott kétségbeesetten. még ha talán nem is olyan elegánsan. amikor rettenetes félelemmel . Madame Markovának azt mondta. hogy szerelme még nem tud szembenézni ezzel a ténnyel. Közölte Madame Markovával. . és mégis élnek. Daninának vissza kellene térnie a Carszkoje Szeló-i vendégházba. fıleg a történtek után. Ez volt az elsı alkalom. hogy gyámoltja nem akar elmenni. akik megtették.Azt akarom. súlyos gyomorfekélytıl tart. Biztató jelnek tartotta.Most itt kell hagynod. hogy sehova sem akar menni. . . és ezt mindannyian tudták. és úgy gondolja. hogy itt egyetlen megoldás létezik. de ha egyszer semmi remény rá. amikor Danina nem értett egyet az orvossal.kérdezte síros hangon a lány İ tudta. Késı éjszakáig Danina mellett maradt.Majd néhány nap múlva visszajöhetsz. Ismert lányokat a balettintézetben.Már holnap visszajövök! . ami nem volt igaz. Madame Markova ennek ellenére örült. hogy mellettem legyél! . Ezt tudomásul kell venniük. Ám a férfi sehogy sem akarta itthagyni. Talán vége felé közeledik a viszony Obrazsenszkijjel.kolajj al. . Én akarok gondot viselni rád.szólt kissé csípısen az igazgatónı. túlságosan rosszul érzi magát. mint a vendégházban.Mennyi idıre? Még egy hónapra? Kettıre? És aztán mi lesz? . de nem a mostani körülmények között. Talán majd késıbb.kérte. majd kiment.

Majd belehalt a gondolatba. Kicsi. Összesen ha egyszer-kétszer voltak elıvigyázatlanok. de végül megérkeztek a címre egy szegény. és egy olyan asszony nyitott ajtót. Danina beszélt az egyik táncosnıvel. Miután a férfi elment. Valerijával. Danina tudta. hogy Daninának súlyosabban kell bőnhıdnie érte. szutykos függönyök lógtak az ablakon. és igyon annyit. hogy már kétszer is csinált ilyet. Danina pedig hálásan fogadta a segítséget. mert Daninának átlag ötpercenként támadt hányingere. mint a lányé. ám Valerija erısködött. Valerija elmagyarázta. hogy Danina egy-két hónap múlva jobban lesz. miközben tehetetlenül ült mellette és nézte. amire az orvos számított. hogy elkíséri. Siettek. amennyit tud. Még lakniuk sincs hol. Feküdt elesetten az ágyban. émelygett és hányt. akirıl úgy hallotta. hová kell menni. A fél városon át kellett gyalogolniuk. Valerija pedig migrént színlelt. a terhesség volt az utolsó. koszos negyedben. kivel kell beszélni. A lány kissé mintha erısebbnek tőnt volna. de továbbra is borzasztóan érezte magát. a férfi erısködött. İ tudta. Nyikolaj erıltette. Danina túl gyönge volt az áhítathoz. Nem engedhetnek meg maguknak egy gyereket. hogy valamiként megoldódjék ez a helyzet. A férfinak is könnyek szöktek a szemébe. hogy Danina öszszeborzongott a látásától. mint neki. de addigra sem találtak ki semmit. amikor a többiek templomba mentek. hogy nem az. hogy az angyalcsináló . hogy egyék. hogy ez egyszerően lehetetlen. Másnap reggel. sötét ház volt. és Madame Markova minden vasárnap templomba járt.és aggodalommal búcsút vett a lánytól. de addig pokoli kínszenvedésen kell átesnie. Most pedig segítenie kell Daninának. Ez sokkal inkább az ı hibája. sıt még fel is ajánlotta. Másnap csakugyan visszajött. A lány nem vitatkozott. némán sírt. Vasárnap volt. a két lány feltőnés nélkül kiosont az intézetbıl.

hogy mindketten akarták ezt a gyermeket. hogy vetkızzék. ı is kitapintotta a lány hasában az apró. Az volt a legborzasztóbb. egy csomó kérdést tett föl Daninának. ha egyszer megtudja. ám egészen elszörnyedt. a padlót vérfoltok mocskolták. A két hónap nem látszott nyugtalanítani. akkor is. amikor hallotta. Az ágynemő és a pokróc piszkos volt. milyen sokba fog kerülni a mőtét. hátravezette Daninát egy hálószobába. ám Danina tudta. Nincs más megoldás. ha belehal. Miközben azon tépelıdött.magyarázta az ápolónı. Rémítıek voltak. hogy nem lehet. Egy szál szvetterben végigdılt a mocskos ágyon. annak semmi köze nem volt ehhez. hogy ne lássa a vénasszonyt. hogy elég lesz. a vénasszony pedig megvizsgálta és bólintott. Danina elfordult. az ápolónı rászólt. minden eszközzel meg akarná akadályozni. aki ápolónınek .gyorsan és jól dolgozik. feszes csomót. akármilyen iszonyú. Akárcsak Nyikolaj. amelyeket senki sem takarított fel "az ápolónı" legutolsó látogatója után. hogy ha Nyikolaj sejtené. hogy még nem futottak ki az idıbıl. Biztos akart lenni abban. Danina magával hozta minden félretett pénzét. Amit Nyikolajjal átélt. . és tudta. A vénasszony kezet mosott a sarokban álló lavórban. Ám ez sem tartotta vissza az asszonyt. Danina reszketı kézzel engedelmeskedett. majd elıvett egy tálcára való mőszert.Az apám orvos volt . Miután zsebre tette a lány fele pénzét. ı csak túl akart esni rajta. meg kell tennie mindkettejük érdekében. Ettıl a gondolattól elkezdett hányni. Az asszony. mit tervez. aki "ápolónınek" nevezte magát. De most nem engedhetett meg magának ilyen gondolatokat. és talán sose bocsátja meg. és remélte. hogy szintén megmosta ıket. de Danina nem akarta hallani. amelyekrıl azt állította. hogy csakugyan bele fog-e halni. Egész eddigi élete nem készítette föl Daninát erre a megalázó szörnyőségre.

Az ápolónı rongyot dugott a lába közé. hogy az asszony rázza a vállát. De Danina lába annyira reszketett. az ágy mellett egy lavór állt. Az ápolónı. Végeztek. még nem bírok megállni a lábamon . hogy készen van.Azt hiszem. de aztán el kell mennie. és azzal nyugtatgatta a lányt. mielıtt túlságosan meggyőlt volna velük a baja. mint kifejtette. hogy egykettıre túl lesz rajta. Danina ezzel együtt kért még egyetlenegy percet. hogy a lány még mindig hányt. hogy fölkelhet. Danina kivánszorgott a másik szobába. amitıl Danina majdnem elájult megint. hideg vizes borogatás van a homlokán.mondta magát. hogy járni tudjon. mint mikor az asszony belévájt a szerszámmal. hogy ne fulladjon meg a saját hányadékától. Iszonyú volt.szólt határozottan. Ha problémák jelentkeznének. A fájdalomnak nem akart vége szakadni. és az ápolónı azt mondja. ameddig annyira erıre kap. a többi terhet Daninának kell viselnie. Soha nem érzett még ahhoz fogható éles fájdalmat. hogy Danina maradhat egy kicsit. és élesen rászólt. . Ide pedig ne jöjjön vissza. a szoba forogni kezdett. közölte némileg fenyegetıen. majd intett. úgy. Ha egyszer végzett. és alig látta barátnıjét .Akkor kezdjük! . A szoba hányadéktól bőzlött. A lány szédült a fájdalomtól és a rettegéstıl. felállította. nem foglalkozott a szövıdményekkel. ide ne jöjjön vissza. Megfeszítette magát. és Danina végre átsiklott az irgalmas feketeségbe. Majd hirtelen arra ocsúdott. hogy nem bírt engedelmeskedni. Az asszony nem várt tovább. Megpróbált nem sikoltani. ahogy az asszony mondta. mert szólni nem bírt a rémülettıl. és segített öltözködni. . mert úgysem engedik be. a plafont nézte. Az sem tartotta vissza. hívjon orvost. Szerette gyorsan lerázni a pácienseit. Az ápolónı lefogta erıs karjával a lány lábát. tele vérrel. hogy ne mozogjon. Azzal folytatta. és arra összpontosított.szólt a lány gyönge hangon.

a férfinak fogalma sem volt róla. mikor hallotta.a szédülés ködén át. Az egyik táncost mentıért szalasztotta. hogyan jutott vissza az intézetbe. amit látott. A lány majdnem meghalt. addig. és rémülten kihámozta Daninát a ruháiból. hogy lába között a ronggyal bemászik az ágyába. Egészen megkönynyebbült. és mélyen aludt. és a belsejét perzseli a kín. se arra. és halálra rémült. İ aztán tudta. . Meg kell mőteni. abból . és amit a kis hálószobában látott. Most semmire sem tudott gondolni. de nem bírta. A férfinak fogalma sem volt róla. és látta. ahogy hallotta.Sehogy sem tudta elállítani a vérzést. hanem eszméletlen volt. Valerija nyugtalan volt. hogy még egy órát sem töltöttek itt. mennyi vért veszíthetett. hogy szerelme hol járt. Szerencsére épp arra jött egy taxi. mi történt. Madame Markova. amíg alaposabban meg nem nézte. Danina felöltözve feküdt az ágyán. .Vigye haza. Nyikolaj ezúttal egy percet sem tétovázott. Órák óta vérzett. 7. maga is átesett rajta. mi történt. se Nyikolajra. hogy a lány vértócsában fekszik. de talán még az sem mentheti meg. Próbálta felébreszteni. Danina arca szürke volt. és a következı pillanatban elveszítette az eszméletét. rohant Daninához. se a gyermekükre. Nem aludt. az ajka enyhén szederjes. milyen rossz ez. hogy Danina legalább alszik. és fektesse ágyba mondta az angyalcsináló Valerijának. és kitárta a lányok elıtt az ajtót. istenem! Ó. Csak annyi derengett elıtte a fájdalom ködén át. fejezet A mikor Nyikolaj délután meglátogatta. ami történt. Danina nem emlékezett. de meg is könnyebbült. Elképedt. És a rongyok a lába között szavak nélkül is elmondták. A férfi ösztönösen.Ó. és mit csinált. Nyikolaj megfogta a pulzusát. Danina! . szinte csak megérzésbıl lehúzta róla a takarót. Halkan nyögve az oldalára fordult. az is rengetegnek tőnt.

Legszívesebben megfojtották volna egymást.Ön tudott errıl? . anynyira rettegtek a lányért.Dühös. Rengeteg vért veszített.Hetekig.Orvosi nyelvezettel összefoglalta a helyzetet Nyikolajnak. A sebész elég rosszkedvőnek látszott. akik a kopár váróban gunnyasztottak. amit tudnia kellett.Dehogynem értem! .Mikor volt az? . . A semmivel el nem állítható vérzés mellett nagyon féltek még a fertızéstıl is. Danina egyszer sem nyerte vissza az eszméletét. A sebész csak két óra múlva jött ki Nyikolajhoz és Madame Markovához. amikor mi templomba mentünk . Madame Markova csak hallgatott. mint maga! Nyilván akkor járhatott ott. Olyan kétségbeesett volt.kérdezte gyorsan Nyikolaj. és némán bámulták egymást. amelyet Nyikolaj jól ismert. még mindig lehetnek gyerekei. Valami hentes mővelhette ezt vele.azt hiszem. . .Valószínőleg még annyit se. .mondta összetörten.Nem lesz könnyő dolga a lánynak . .vágta rá haragosan az igazgatónı. és elvitte Daninát egy kórházba. vádló volt a hangja.kérdezte élesen. de a kimenetel egyelıre kétséges.felelte komoran . Rettegett Danina életéért. fájdalmas. . . az orvos kétségbeesése és tehetetlensége azonnal átcsapott indulatba. és ahol elmondta azt a keveset. . hogy még Madame Markova is megszánta.Ha megéri . és fogta a lány kezét. Szerencsére befutott a mentı.Én semmit sem tudtam! . Majdnem bekövetkezett a jóvátehetetlen.Négy-öt órája. talán . amit tudott a történtekbıl. és a lány már a negyedik vérátömlesztést kapja. hogy ezt tegye? . Ám ahogy az igazgatónı belépett a szobába.mindent megtudott.Hogy van? .magyarázta a sebész Madame Markovának. . . hogy ebbe belehalhat? .Istenem! Hát nem érti. Nyikolaj könnyekben ázó arccal ült az ágy mellett. akit mindketten szerettek. Ki engedte neki.

Még mindig szürke volt az arca. A nevelı és a szeretı a tulajdon gondolataikkal küzdöttek. és nem tarthatta viszsza a lányt! Majd csak kitaláltak volna valamit. amikor végre megmozdult. de nem segíthettek egymáson. holott most is vérátömlesztést kapott. Egyelıre mindent megtettünk érte. Daninának nem kellett volna az életét kockáztatnia. . . Mindent el lehetett volna rendezni. amit hallott. Meg tudta volna ölni azt. .magyarázta a sebész. és gyengéden megfogta a lány szabad kezét. . amit tehettünk. ha átvészeli az éjszakát. ahol Danina feküdt. . hogy bo- .A férfi sírt.Még mindig eszméletlen.kérdezte Nyikolaj. hiszen kollégája nem volt biztos a lány megmaradásában. mert rögtön eszébe jutott. alig bírta kinyitni a szemét. . hogy ez történt.Most semmit sem tehet érte . Nyikolaj legalábbis így hitte. A férfi csendesen leült mellé. Már ha egyáltalán túléli. Megrémítette. Szörnyőség.Láthatom? .még annál is tovább kell kórházban maradnia. . Danina a túlélésért. és esdekelt. Holnap reggel majd többet tudunk. Ugyanúgy szenvedett. fojtottan felzokogott.Ó. és mit mővelt a kicsinyükkel. akár egy gyerek. mint Obrazsenszkij. Egész éjszaka ezen törte a fejét. . aki ezt mővelte vele. Madame Markova hangtalanul sírt. Eközben Madame Markova összetörten roskadozott a várószobában. Beengedték a mőtıbe. ne haragudj . hogy ı nem tudott róla. A szája kiszáradt.Szeretnék mellette lenni. és egy darabig az is marad. és fájdalmasan felnyögött. és egyetlenegyszer. . Majdnem éjfél volt.szólt halkan Nyikolaj. és az együtt töltött idıkre gondolt. Oldalra fordította a fejét meglátta a férfit. . mi történt. amikor magához tér . Könnyek folytak az arcán. miközben ölelte magához a lányt. és a legkülönbözıbb megoldások jutottak eszébe. meg arra. Danina. hogy mennyire szereti Daninát.

hol magához tért. hogy Danina átesett a krízisen. és a gyerekekre. akiket a férfi nem láthatott. és ezt az éjszakát is átvirrasztotta az ágya mellett. Este visszament a lányhoz.Remélem . tudja-e helyettesíteni. Még csak nem is pirongatta azért. hogy súlyosan beteg barátja fekszik a kórházban. amit csinált.. Botkin doktor nem kérdezte. ki az. de végül úgy ment el. mire elállt a vérzés. Iszonyú éjszakája volt. Nyikolaj nevét kiáltozta. mert anélkül is tudta. Danina hol elvesztette az eszméletét. Ment és beszámolt Madame Markovának. fogta Danina kezét. A sebész szerint a lány még mindig gyönge volt a látogatásokhoz. hogy hazatérjen átöltözni. és Danina olyan nagy árat fizetett érte. . hogy nem találkozott Daninával. zokogtak mindketten.kérdezte szelíden. mielıtt megtetted.És ı is sírt. ..Hogy történhetett ez? Miért nem beszéltél velem. A férfi szíve majd megszakadt a látványtól. . Még két napba telt. Nyikolaj most már csak annyit akart. a jövıjükre gondolt. és mutatkozott valami hatása a vér- . . amiért ilyen helyzetbe sodorta.szólt halkan Nyikolaj. de csak ült némán. és könyörgött. megvizsgálja Alekszejt. hogy segítsen rajta.. agyonizgatta magát Danináért. engedted volna. Ám reggel a sebész azt mondta.. tudta. mellette kell lennie..Tudtam. hogy nagyon sokáig fog tartani.Meggyógyul? . .. akiket remélhetıleg még adhatnak egymásnak. ne haragudj . Úgyis késı volt már.. siratták egymást és meg nem született gyermeküket. beszélt olyan személyekhez. hogy te sohasem..csássa meg. Megrendítette kollégájának összetört arca és őzött pillantása. hogy a lány gyógyuljon meg. Az igazgatónı is sírt. hogy megcsináljam. akkor is csak azért. . Ha csak ránézett. Nyikolaj majdnem elsírta magát a megkönnyebbüléstıl. . Estig nem mozdult a lány mellıl. és megkérdezze Botkin doktortól. Nyikolaj egyetértett vele... motyogott. Elmagyarázta.

a jövı pedig csak remény és ígéret. Csak azután merte álomra hunyni a szemét. Nyikolaj kanalanként diktálta belé a levest és a kását.Nem tehetem. Lopott pillanatokból áll az életük. hogy Danina. Nem emlékezett rá. Az ı életükben nincsen hely egy gyerek számára. Egyszerően nem volt más választása. hogy nem tarthatták meg a gyermeket. mint azelıtt. hogy felüljön.Ma hogy érzed magad? . ami könnyen vezethet végzetes következményekhez. miért vagy beteg. Mérhetetlenül kimerült.Kicsit jobban . mint a sebész. mit mondott.Azt akarom. Egymásnak is alig jut.kérdezte gyöngéden. . Nem lehetek megint a cárné terhére . Olyan . Azonkívül még mindig fennáll a fertızés veszélye. hogy a lányok közül valaki is ennyire belebetegedett volna ebbe a dologba. akik belehaltak. mekkora kockázatot vállalt. amikor látta. de mélységes hála töltötte el. mint ott lenni a vendégházban Nyikolajjal. Pillái felpattantak.hazudta Danina.mondta a férfi. akkor is megteszi. . Nem sejtette. mint egy ápolónı. vagy mi történt. elnézve a sötét karikákat a hamuszürke arcban. Danina ahhoz is gyönge volt. . Tönkretett volna mindent. De ı is tudta. . ám Nyikolaj tudta. még sokáig nem mehet sehová. hogy gyere vissza velem Carszkoje Szelóba! . amiért Danina túlélte.felelte bágyadtan a lány. Ugyanúgy aggódott a lányért. és figyelt. amikor Nyikolaj az ágya mellett ült. és egy tábori ágyon aludt mellette. bár mit sem szeretett volna jobban. tudta. úgy. Ide nem lehetett beiktatni egy gyereket. bár hallott nıkrıl. hogy a lány ezúttal hallotta. Danina behunyta a szemét. Senkinek sem kell tudnia. . Nyikolaj életét és az ı karrierjét.Megint beköltözhetnél a vendégházba.átömlesztéseknek. hogy valamicskét javult a lány állapota. akármennyire szereti Nyikolajt. amilyen gyönge. bár ha sejti. Még most is.

.Hová mennénk? Mibıl élnénk meg? Ha Madame Markova úgy dönt. Közös életet akarok. Egy Vermont nevő helyen.Van egy unokatestvérem Amerikában. Madame Markova pedig sohasem fog elengedni a balettintézetbıl.még mindig lehetnek gyerekeink. ahol elölrıl kezdhetjük. Egyedül kell megállnia a lábán. az unokatestvérem szerint nagyon hasonlít Oroszországra. Igazi életet akarok.Danina arca elborult a szomorúságtól. Nem házasodhatunk össze. . hogy Danina cserbenhagyja ıket. de Nyikolaj nem. Szeretném. de arról senkinek sem kell tudnia. egyetlen másik balett sem fog befogadni. amíg felépül.édes volt együtt élni! Csakhogy nem hagyhatja ott a balettintézetet megint. nem bocsátaná meg. Mindketten mélyen átérezték. Danina. A lány Moszkvára és más városokra gondolt. Elıször lakhatnánk az unokatestvéremnél. hogy megvehessem a hajójegyünket. Ez fent van északkeleten. Én veled akarok élni. Ez így nem mehet tovább. akik el akarnak választani bennünket.tette hozzá gyöngéden . Betegség ide vagy oda. . Amíg te itt feküdtél. nem veheti feleségül. Madame Markova ezúttal nem venné vissza. majd elszánta magát. amíg vehetek neked egy házat. . én legalább ezerféle megoldást vettem fontolóra. Nyikolaj nem segíthet rajta. Marie sohasem fog engedni. nem gondoskodhat róla. ha elgondolkoznál valamin. Van annyi félretett pénzem. hogy elrontja a hitelemet. távol mindentıl és mindenkitıl. Évekbe kerül. İ sokkal merészebb tervet forgatott a fejében. mit veszítettek. És neki szüksége van a balettre. Nyikolaj megszorította a kezét. Találok magamnak állást. még csak nem is támogathatja.szólt kíméletesen Nyikolaj. Egy másik helyen . hogy kimondja.Egy darabig most úgysem táncolhatsz . te pedig . Nagy árat fizetett a múltkori lábadozásáért. valahol messze-messze. amit egy ideje forgatott a fejében.

Bankár. a cárt és családját. Mihez kezdene ı azon a Vermont nevő helyen? És mi lesz. És ha az unokatestvéred nem is akar befogadni? .Csakhogy a távozás árulások sorozatát követelné. . Az idıbe kerülne. Addig dolgozhatnék mást is. az egyetlen otthont. hogy ezt megszervezzem. . az életét. hogy ilyen messzire kerüljön a hazájától.Hogy tehetnénk ezt. .De akar Jó ember Öregebb nálam. Havat lapátolna? Istállót takarítana? Lovat vakarna? A saját helyzetét végképp reménytelennek érezte.kérdezte. amelyet Danina gyermekkorától ismer Odaadott nekik mindent. ha Nyikolaj ráun és elhagyja ıt? Elıször fordult meg a fejében ez a gondolat. . kérdezte magától Danina. hogy kövesse szerelmét a világ túlsó végére.Ugyan mit. hogy Nyikolaj a feleségének köszönhetıen tökéletesen beszél angolul. akik olyan jók voltak Nyikolajhoz. Nyikolaj? Lehetnél ott orvos? . Madame Markovát és a Marinszkij balettet. . Vermontban. segíteni fog. Már a gondolat is ijesztı. Kit fog ı ott tanítani? Egyáltalán ki ad nekik munkát? Hogy boldogulnának ott? Engedned kell. Fölnézett Nyikolajra. . Van nagy háza és némi vagyona. De ı nem beszélt. . nyilván nincs is balettiskola.felelte a férfi óvatosan. és a férfi tisztán látta a szemében a rémületet.Amerikában még képeznem kellene magamat.Elıbb-utóbb . az egyetlen életét.Nem tudom. Teljesen elhőlt az ötlettıl. özvegy és gyermektelen.taníthatsz balettezni kisgyerekeket. Már évek óta hív. . Ha azt mondom neki. és egyedül él. El sem tudta képzelni. Olyan messze van. Szívesen fogad majd bennün- . Danina tudta. hogy a segítségére van szükségünk. a lelkét. míg hallgatta Nyikolajt. Danina! Ez az egyetlen reményünk.. az eszét.. Nem maradhatunk itt. Itthagynák Marie-t és a gyerekeket. hogy látogassam meg. ık pedig viszonzásul adtak neki egy életet. a testét. amennyire ı tudja.

. hogy ezt tegye. .emlékeztette. . a feleségét és a karrierjét kellett itthagynia. mit mond.. és meglátjuk.De Nyikolaj. amikor a cárné meghív Livadiába vagy Carszkoje Szelóba? Én veled akarok élni! Melletted akarok ébredni minden reggel. ezt soha.Most nem kell ezen törnöd a fejedet. kételkedett benne. Danina! ..Taníthatsz Vermontban. A lány is akarta ezt az életet. amit itt ismertünk! Ám a lány. Pedig a férfi pontosan azt akarta. . akármennyire szeretett volna együtt élni szerelmével. Nem akarom. akit szeretnek. mint a lánynak. A gyerekeit. erısödj meg. mert szereti Nyikolajt..Hát az apám meg a testvéreim? Neki itt családja van. ha beteg vagy.. hogy Daninával élhessen. . .érvelt elszántan. amit Madame Markova mondott valaha. Danina. . Addig írok az unokatestvéremnek. hogy még egyszer ilyesmi történjék veled. pár hét minden évben.És ha itt maradunk? Akkor mink lesz? Lopott percek. Talán még nyithatsz is egy saját balettiskolát. Az utóbbi két évben Petroszkov ezredes és a fiai szinte állandóan a fronton voltak.Utána majd taníthatok. Épülj fel.Magad mondtad. hogy képes lenne erre. mint Madame Markova.Ettıl a lánynak nyomban eszébe jutott minden. és akkor megint beszélünk róla. hogy sohasem találkozol a családoddal . meg kellett bántaniuk mindenkit. . és gyermekeket akarok tıled. és el kell felejtenünk mindent. . Danina.Már a gondolatára is eltelt rémülettel és gyásszal. . ez az egyetlen reményünk a közös jövıre! Másutt kell újrakezdenünk. hogy szabaduljanak. ott akarok lenni. Neki is ugyanannyi veszítenivalója volt. élete! Nem fordíthat hátat mindennek.Örülnének a boldogságodnak! . csak azért. . ám ahhoz. senki sem fogja megbocsátani nekünk! .Nem táncolhatsz örökké.ket..

Most nem engedett. amint lehet. Ült a kis hálóban. ismeretlen helyekrıl álmodott. hogy ez az egyetlen megoldás. és Danina ennyi ádáz elszántság láttán visszatért a társulathoz. Nyikolaj. . . Danina sírt. hogy menjen ki hozzá a Carszkoje Szeló-i vendégházba. Befejezheted a munkádat. Követelte. Meg volt gyızödve róla. İ a nyár elejét javasolta. Két hetet töltött a kórházban. hogy Carszkoje Szelo túl messze van. Kitőzzük az idı- . hogy ilyen óriási horderejő döntést kell hoznia. hogy még két hetet feküdjön. Madame Markova eltökélte magát. Vermontról mesélt és az unokatestvérérıl. Daninának nem volt ereje szembeszegülni az igazgatónıvel.Olyan magabiztosnak látszott. az orvos a lelkére kötötte. aki ott él. mielıtt visszatért volna kötelességeihez. és addig maradt.Majd én segítek. és mire felébredt. akárcsak ismeretségük kezdetén. . ha Danina feküdt. azzal érvelt. amitıl már csak néhány hónap választotta el ıket. és mindig elveszítette Nyikolajt. Nyikolaj azt akarta.A lány bólintott. ám Madame Markova hevesen tiltakozott. hogy elmegy. olyan erısnek. hogy ezúttal nem engedi ki a markából táncosnıjét. kereste szerelmét.Most pihenj. . most is meglátogatta minden nap. A lány elolvasta az üzenetet. és azt akarta. hogy Danina rögtön jöjjön vele. ameddig tudott. Nyikolaj hagyott neki egy levelet. de sehol sem találta. és amikor távozott. utánanéz Alekszejnek. és mélyen eltőnıdött. hogy Danina térjen vissza a társulathoz.Gondolkoznom kell rajta! .Addigra vége a szezonnak. és megint elaludt. a férfi már elment. Nem akarta. hogy újabb négy hónapot "lábadozzon" a vendégházban a szeretıjével. legalább néhány órát. bolyongott az utcákon.Egészen elbágyasztotta. de most ijesztı. de reggel visszajön. Majd még beszélünk róla. . Ha pedig lassan sétálgattak a balettintézet kis kertjében.

Szezon végére Danina betölti a huszonegyet. Ez még megfelelı kor. és bizonyos értelemben az is volt. .Ez úgy hangzott. ami vagy. hogy új életet kezdjenek Amerikában. mint elıttük már számtalan sokan. ez akkor is borzasztó nagy kérés. Hiszen a férfi arra kérte. ugye? . .Én szavatolom neked. Nyikolaj épphogy elment. Tökéletes pillanat úgysem létezik. aztán belevágunk.jegyezte meg Madame Markova az egyik délutánon. és mérhetetlenül boldogtalannak látszott Nyikolaj látogatásai után. Danina még mindig sápadt volt és fáradt. Danina megígérte.pontot. és leült az ágya mellé. és kövesse ıt a világ végére! Akármennyire szerette. amit cserébe kapott volna. amelyet nálunk hagytál. hogy gondolkodni fog rajta. amikor meglátogatta a lányt. amelyiket tudjuk. Semmi leszel. akkor életed végéig fájni fog a szívednek az a darabja. Nyikolaj unokatestvérérıl. mint mindig: a jövıjükrıl. hogy ha itthagysz bennünket. de kezdıdhetne az új . Beleszeretnek abba. hogy feltétlenül bízzon meg benne.Mindig ez történik. . hasonlóan bonyolult okokból. aztán épp azt akarják elvenni tıled folytatta konokul az igazgatónı. Nem akart hazudni. azt kell megragadnunk.kérdezte a bölcs asszony Danina nem felelt. Madame Markova egykettıre megérezte. A szokásos dolgokról beszélgettek. de a gondolkodásból sem jött ki más. Danina . Balerinai életének vége lenne. Nyikolaj idén lesz negyvenegy. mint egy halálos ítélet. hogy valami történik a lánnyal. .Azt akarja. . Ám Danina kétségbeesetten kívánta azt. És a balettintézetet. . és gondolkodott is egyfolytában. Danina. de az igazat sem akarta megmondani. Hogy itt kell hagyni Oroszországot. hagyja itt a hazáját. az megöl téged. Vermontról. hogy hagyj itt bennünket.Zaklatott vagy. mint hogy rettegett Vermonttól. És ha majd egy napon eldob valaki varázsosabbért vagy egyszerően csak fiatalabbért.

Ha igazán szeretne.Ezt nagyon alaposan meg kell gondolnod .hogy helyes döntésre juthass. Danina összetört a súlyuk alatt. És ha az igazgatónınek van igaza? És ha Nyikolaj elhagyja egy napon. erre képeztek ki. amelyet ugyancsak szeretne. a biztonságot. mint valami olcsó dologról. amelyrıl azt hiszed. . hogy örökké tart. a kis táncosnı.Kegyetlen szavak voltak. hogy lidércnyomás. Nyikolaj mégis hajlandó feladni Danináért a gyógyítást. amikor majd megöregszem? . Álom. Mindent kész föláldozni ıérte. ami számít. amikor elkezdıdik. . rájössz.Ezek a dolgok mindig olcsók. De ıket sokkal több köti össze! . Danina. Persze. mi történt most is veled! Olyan gyönyörő volt? Olyan romantikus? . nem kérné. Roppant romantikus. családi élete tizenöt esztendejét. Semmi több. Amikor pedig fölébredsz. Itt nincs más.És ha itt maradok. holott nem az mondta szomorúan a lány.Olyan életed. aki még csak nem is vehet feleségül? Csak azt nézd. . a teljes élet. mint ígéret. remény. és ha ı élete végéig bánni fogja. ábránd és vágyakozás. mim lesz nélküle. Neked ez az egyetlen életed. akivel együtt hál. és elfelejti Nyiko- . ezért dolgoztál olyan keményen. Azt senki sem veheti el tıled. amelyre büszkén emlékezhetsz. El tudnád dobni egy férfiért.figyelmeztette Madame Markova . és meggyőlöli Vermontot? És ha nem lesznek boldogok? Ki tudhatja a választ ezekre a kérdésekre? Nyikolaj terveiben nincsen semmi bizonyosság. ugyanúgy. mint Nyikolajnak. Ám ehhez föl kellene áldoznia mindent. İ miért nem tudja ugyanezt megtenni a férfiért? . Ez az ember viszont csak a szégyent kínálhatja neked. hogy marad a balettintézetben. hogy hagyj itt bennünket. hogy lemondott a balettrıl.Ön úgy beszél az egészrıl.élete Nyikolajjal. Felesége van. aki sohasem fog elválni. Te mindig csak a szeretıje leszel. az a helyes döntés.

ha az jut eszébe. önmagát tagadja meg. amelyet tovább akart adni Daninának. hogy helyesen döntsön. a varázspálca. Odakint még mindig hó takarta a földet. Egy hét múlva már próbált. és szárba szöknek. İ elvetette a kívánt magokat. hogy ott van. hogy ı erre képtelen. Madame Markova nem ismert és nem is akart más életet: Ez volt az örökség. Ha elhagyja a társulatot. hogy mindent kockára tegyen érte. Ha Danina marad. Magáról a reményrıl mond le. de ha elveszíti a férfit. 8. hogy megfogannak.lajt. és remélte. és május elején ismét fellépett. Hogy szerette a férfit! Talán annyira is. közös fogadalomnak engedelmeskedve. hosszú hónapokig lábadozott az influenzából a cári vendégházban. Megint roppant keményen kellett dolgoznia. de Danina tudta. Azt akarta. abba belehal. a Szent Grál. Gyötrelmes választás volt. Most már nem tehet mást. fejezet Danina egy hónapig nem táncolt majd április elsejétıl ismét részt vett az órákon. Hogy féljen az élethossziglani szomorúságtól és megbánástól. az tönkreteheti az életét. hogy bepótolja. a megszentelt kötés. Madame Markova magára hagyta primabalerináját a gondolataival. kijátszhatatlan. miután idilli. lemond a Nyikolajjal közös jövı minden reményérıl. mint imádkozik. De ha elhagyja Oroszországot a férfival. hogy Danina rettegjen. Több mint egy éve búcsúzott el Nyikolajtól. hogy itthagyja a társulatot. Egy . hogy még belegondolni is fáj. amely örök áldozatokat követel. annak a majdnem szerzetesi. Már a gondolattól meg kellett érintenie a blúza alá rejtett medált. Akármelyik útra lép. és kövesse. olyan áldozatokat kell hoznia. tanár adja át a tanítványnak az idık végezetéig. amit elmulasztott. Most erısebb volt és egészségesebb. Megnyugtató érzés volt. amely kézrıl kézre jár. ám ezúttal gyorsabban visszanyerte a régi formáját.

A lányt mélységesen megrázta a hír. és még mindig nem álltak közelebb a megoldáshoz. Túlságosan nagy változást jelentett. ami nagyon sok munkát adott mindkét udvari orvosnak. hogy meglátogassa Daninát. Már két testvérét veszítette el. amely elállta az útjukat. az elképzelhetı legnagyobb gyöngédséggel. Nem szabadulhatott el. hogy együtt akarnak élni. de elsıszülöttje azonnal meghalt. apákat gyászoltak a táncosok. Júniusban megbetegedett az egyik nagyhercegnı. Marie Obrazsenszkaja lett csak konokabb abban az eltökéltségében. Danina már csak azért élt. Az eltelt év alatt a szerelmespár nagyon keveset tudott félretenni a közös jövıre. hogy nem válik. Nyikolajnak kevés ideje volt. Danina még mindig tagja volt a baletttársulatnak. Egymás mellett voltak. Július elején újabb tragédia történt: Danina legidısebb bátyja elesett Csernovicnál. A háború rettenetesen megtiport mindenkit. és hetekig nem tért magához. Nyikolaj még mindig nıs volt. Annyit tudtak. amikor közéjük csapódott a gránát. a feleségével és a gyerekeivel élt. túl messze volt. A lány legutóbbi betegsége óta kelletlen fegyverszünetet kötött . hogy Petroszkov ezredes magánkívül van a fia halála miatt. Már az ı zárt világukba is betört a háború rettenete. még a balettintézetben is. barátokat. bármennyire szeretett volna. mint egy évvel ezelıtt. Nyikolaj pedig tovább nógatta. Még mindig halálosan szerették egymást. Testvéreket. továbbra sem bírtak átvergıdni. Ezúttal Madame Markova sem ellenkezett. az apa csodával határos módon megmenekült. és apja levelébıl megállapíthatta. hogy egy újabb vakációt tölthessen a Livadiapalotában Nyikolajjal és a cári családdal.év alatt kevés dolog változott közöttük. de az akadályon. és egyik oktatójuk egyszerre két fiát veszítette el áprilisban. túlságosan ismeretlen és idegen. Danina nem tudta rászánni magát a vermonti kivándorlásra. A lány megértette.

mivel tartsa a primabalerináját Szentpétervárott. amíg le nem telik az idény fele. Csodálatos napok voltak ezek. akik most már régi barátoknak számítottak. Danina rette- . akárcsak Madame Markováé. Danina ismét gyermeknek érezte magát. ahogy a régi megszokott játékokat játszotta Alekszejjel. Tudta. mintha bővös-bájos módon megállt volna az idı. távol a zord világtól. mert kötelességének érezte.Nyikolajjal. a gyerekek. de megtette Danina kedvéért. Minden délután piknikeztek. úgyhogy csak a nık. Livadia biztonsága megvédte ıket a valóságtól. A cár abban az évben nem jött le Livadiába. ám a család és a szeretett barátok társasága szemmel láthatóan boldoggá tette. nagyokat sétáltak. Nyikolaj és Botkin doktor minden szakértelmére szükség volt. eveztek. A cárevics egyfolytában gyengélkedett ebben az évben. a két orvos és Danina nyaralt a Krímben. Fontos szerepeket kapott minden idei bemutatóban. amely már minden mást elnyelt. de a fiatal primabalerina nem adta jelét. A balett volt az élete. hogy az orvos boldogan elrabolná tıle Daninát. boldogabbak voltak. Nyikolaj továbbra is próbálta szóba hozni Vermontot. hogy sohasem bírja rászánni magát a távozásra. és boldogan tértek vissza a palotába. mert a kisebbik fia szeptemberben tífuszt kapott. A cárné és a lányai megengedtek maguknak egy kis kikapcsolódást a betegek ápolásából. Madame Markova nagyon jól tudta. hogy elhalasztják a vermonti témát karácsonyig. úsztak. hogy itthon maradt. Végül is áldásnak bizonyult. és majdnem bele is halt. hogy megmenthessék. hogy Mogiljovban maradjon a seregénél. Nyikolajnak fájt a szíve. vagy legalábbis addig. de a lány kitérı válaszokat adott. Az igazgatónı most már bizonyosra vette. hogy bárhova is el akarna menni. vagy fel akarná adni a balettet a férfiért. Danina és Nyikolaj. mint valaha. A szerelmesek végül abban egyeztek meg.

amikor ık Vermontban vannak. sejtelmük sem volt a lány szerelmérıl. Sorscsapás lett volna. ha megszöknének Amerikába. hiszen tudta.gett a fiú életéért. Mindig tudta. Nyikolaj sohasem bocsátotta volna meg magának. vagy történik vele valami még rosszabb. Eljött a karácsony. és most Moszkvában lábadozott. Nyikolaj sok szerencsét kívánt a búcsúzáskor. A másik nemrég sebesült meg. gondolta a lány. ha csak a lányára nézett. annyi kötelességük van. Az emberek napokig beszéltek minden fellépésérıl. és novemberben megismerkedett szerelme apjával meg az egyik fivérével. Daninát ez még jobban megerısítette abban a hitében. amelyeket nem lehet elhanyagolni vagy levegınek nézni. és haláláig furdalta volna a lelkiismeret. A kor elsı primabalerinájának számított. kiváló tehetségő gyermekéhez. Danina alig várta. Danina apja és bátyja nem tudták. amikor elhozta a gyereket a balettintézetbe. amelyet kezdett a magukénak tekinteni. ha a gyerek akkor betegszik meg. a kis vendégházba. Magától értetıdınek tartotta. Betegsége ellenére Danina tánca sohasem látott tökélyre fejlıdött. kicsoda Nyikolaj. vagy neki. és az öreg katona ragyogott a büszkeségtıl. és jobban szerette. hogy kimehessen Nyikolajjal Carszkoje Szelóba. ha itt élhetné- . de a három férfi rokonszenvesnek találta egymást. mennyire szereti a gyermekeit. Milyen egyszerő is lenne. hogy a lánya itt fog élni mindhalálig. akiket szeretnek. Nyikolaj mérhetetlenül büszke volt rá. hogy Danina a távozást fontolgathatja. hogy rosszul tennék. gratulált az ezredesnek nagyszerő. Már csak ketten éltek a Petroszkov-fiúk közül. és most már Oroszországszerte ismerték a nevét. Annyi ember lakik itt. Eljött a fellépéseire. akinek apai fájdalmát mélyen átérezte. naponta írt Nyikolajnak. hogy helyesen döntött. amikor csak tudott. mennyire szereti Daninát. meg sem fordult a fejében. mint valaha. Látni lehetett rajta.

és a hadseregben egyre nagyobb lett a nyugtalanság. De Moszkvában nemrég már komoly lázadásokra került sor. hogy állítólag forradalom fenyeget. a ragyogó arcú Nyikolaj pedig szakasztott úgy festett. De persze nem élhetnek. Danina és Nyikolaj is errıl beszélgettek. Mostanában már nem adtak olyan pompás bálokat. Danina apja és bátyja is beszélt róla. amikor Nyikolaj szánja a vendégház felé vitte ıket a bál után. hogy kezdi aggasztani. . hogy milyen gyönyörő. ha levezetheti az indulatait. a cár pedig még mindig nem volt hajlandó fellépni ellene. de még mindig összejött száznál több barát. amikor vele táncolhatott. a népnek joga van kifejezni az elégedetlenségét. Az az egy rontotta el az estét. abban a pár napban vagy hétben. mire jut a világ. milyen elegáns. Másnap délben ebédre voltak hivatalosak a palotába. de most már rendszeresen ütötte fel a fejét a városokban a zavargás. milyen bájos. Együtt voltak jelen az uralkodó karácsonyi bálján. és az csak jót tesz. amikor legutóbb találkoztak. Az egész bálterem ıróla áradozott. Danina imádta ezt az életet. A férfi bevallotta. és fogta Danina kezét. szinte Nyikolaj feleségének érezte magát. mint a háború elıtt.mosolygott a lány. Azt mondta. hogy itt is. Ez tökéletes képtelenségnek tőnt. és a lány minden ízében olyan fejedelminek látszott benne. Mint égen a csillag. ott is kis csoportok alakultak. mint egy délceg herceg. úgy tündökölt Danina a báli ruhában amelyet a cárné ajándékozott neki. İk csak együtt lehetnek hébe-hóba. . akárcsak Alekszandra Fjodorovna a saját díszruhájában. Hermelinprémes vörös bársony volt. amelyet kimér számukra az idı.nek. Már csaknem két éve tartott a viszonyuk. milyen tehetséges. amikor beléptek a házba.De jól éreztem magam ma este! Hát te? . ahogy állt szerelmese mellett. és arról suttogtak.

Van néhány elégedetlen. . . Rendkívül bájos volt ezzel az ékességgel. Még szerencse. Bár a forradalom egy idıre megnehezíthetné és veszélyeztethetné a cári család életét. .Tökéletesen tisztában volt vele. milyen az.Azt hiszem.Vagy talán nem is képes. Talán semmi komolyabb. megszorongatják a gazdagokat. Talán semmivel. . hogy szeptemberben beszélgettek róla.jegyezte meg halkan Danina. naivság a cártól. Azóta. amelyet most kapott ajándékba Nyikolajtól.Olyan ijesztınek tőnik a forradalom gondolata .Van erre egy egyszerő megoldás csempészte be a férfi Vermont témáját. . hogy óvatos légy! . .Én el sem tudom képzelni. . mint a legtöbb ember gondolná szólt aggódó homlokráncolással. Parányi rubinok csüngtek gyöngyszemek alatt. és nagyon szeretett. Nyikolaj egyfolytában ezen rágódott. ellopnak pár ékszert és lovat. hogy akkor az ı szerelme is veszélybe kerülne Carszkoje Szelóban.Vermont . miközben kivette a fülbevalóját. . aztán minden visszazökken a kerékvágásba. Még mindig reménykedett.felelte Nyikolaj. Mivel jár egy forradalom? .figyelmeztette Danina a férfit a hálószobában.Szerintem sokkal súlyosabb a helyzet. aki örökösen zúgolódik. de most eljött az idı.kérdezte ártatlanul a lány.Amerikában nincsenek forradalmak.. Az ı .Ha bármi történne . miközben Nyikolaj segített levenni a díszruháját . Annyi más gondot hozott neki a háború. hogy meg tudja gyızni szerelmét a terv ésszerőségérıl. Megígérte Daninának. hogy karácsonyig békén hagyja vele. a lengyelországi és galíciai rettenetes veszteségek mellett igazán eltörpülnek a moszkvai zavargások. hogy nem hajlandó letörni a lázongásokat. Esetleg felgyújtanak néhány házat. Oroszország túlságosan nagy és hatalmas a változáshoz.Milyen megoldás? . . hogy olyan jól ırzik ıket.azt akarom.Ki tudja? Talán nem sokkal.

ajtajuk elıtt nem tombol a háború. Danina, tudod, hogy ott boldogok lehetnénk. - A lány kifogyott az indokokból, és ıszintén akart is a férfival élni, de valahogy sohasem találta megfelelınek az idıt, hogy megváljon a társulattól, vagy másképp vigye törésre a dolgot. Hiszen így is jól megvannak, és egy napon hátha Marie is beleegyezik a válásba. - Talán majd egyszer - szólt vágyakozva. Bátor akart lenni, hogy Nyikolajjal tarthasson, ugyanakkor nem tudta elképzelni, hogy itthagyja ismerıs világukat. Egyforma erıvel vonzotta Madame Markova és a balett, meg Nyikolaj, és mindaz, amit ígér: a közös jövı egy új világban, és a tánc, ami kötelesség, hivatás, elrendeltetés. - Azt mondtad, karácsonykor hajlandó leszel beszélni róla - mondta szomorúan a férfi. Kezdett félni, hogy Danina sohasem hagyja ott a baletttársulatot, és mindig csak ennyi jut nekik, hacsak Marie meg nem hal, vagy meg nem gondolja magát, vagy Nyikolaj nem örököl egy vagyont, amelyek egyike sem látszott valószínőnek. Danina neki itt csak a szeretıje lehet, és évente mindössze néhány hét jut nekik, hacsak a lány meg nem válik a társulattól. De Nyikolaj még akkor sem tud otthont teremteni számára. Vermont volt az egyetlen remény; hogy együtt kezdhetnek új életet. Ám ez olyan áldozatot követelt, hogy Danina még mindig visszarettent a döntéstıl. - Vízkereszt után megint kezdıdnek a próbáim... - felelte bizonytalanul. - Utána pedig nyilván egyfolytában táncolsz, aztán megint itt a nyár... és azután jön az ıszi idény, és te megint fellépsz A hattyúk tavában... aztán ismét itt a karácsony Így fogunk megöregedni - mondta Nyikolaj, és bánatos tekintettel, vágyakozó szerelemmel nézett a lányra. - Ha ez így megy tovább, sohasem fogunk együtt élni. - Nem hagyhatok itt mindent csak úgy, Nyikolaj! - mondta szelíden a lány Ugyanúgy szerette a férfit, mint

az ıt, talán még jobban, de azt is felmérte, mire kéri szerelme, és milyen árat kell fizetnie érte. - Adósuk vagyok! - Szerelmem, sokkal inkább vagy adósa magadnak. És nekem. İk nem állnak majd melletted, mikor megöregszel, és már nem tudsz táncolni. Akkor senki sem lesz ott melletted. Addigra Madame Markova sem él már Nekünk kell egymás mellett állnunk. - Én azt is fogom tenni - ígérte a lány komolyan. Nyikolaj a karjaiba kapta, úgy, ahogy volt, csipkeszegélyes finom selyem alsónemüjében, és odavitte az ágyhoz, amelyen legelıször szeretkeztek, és ahol még mindig anynyi megunhatatlan gyönyörőséget találtak. Csodálatos életük volt abban a kurta idıben, ami jutott nekik, Nyikolaj sohasem ismert ehhez foghatót, Danina sohasem álmodott ilyenrıl. - Még rám is unhatsz - mondta álmosan a lány, amikor szeretkezés után elfészkelıdött a férfi karjaiban - ha folyton együtt leszünk. - Emiatt ne izgulj - mosolygott Nyikolaj, és arrébb mozdult, hogy megcsókolhassa szerelme vállát. Danina teste gyönyörübb volt, mint valaha. - Sose unlak meg. Gyere el velem, Danina! súgta. A lány félálomban bólintott. - Majd egyszer, egy napon - súgta. - Ne várj sokáig, szerelmem - intette a férfi, aki félt attól, mivé fajulhat a világ. Szerette volna elhagyni Daninával Oroszországot, mielıtt tragédia történne. Nehéz elképzelni, de nem kizárt. Most már magasabb körökben is hangoztatták, még ha a cár nem is volt hajlandó beismerni magának. Voltak ismerısei, akik ugyanúgy féltek, mint Nyikolaj. Nem szerette volna rémítgetni Daninát, de minél elıbb el akarta menekíteni. Még mielıtt késı lenne, még mielıtt bekövetkezne a katasztrófa. De még ennyit sem mert mondani a lánynak. Olyan oktalanul hangzottak volna a rémüldözései. Meg aztán Danina nem ismer semmit a balett világán kívül. Sejtelme sincs a külvilágról, amely napról napra rettentıbb lesz.

Másnap a cári családdal ebédeltek, és Danina megtanított Alekszejnek egy kártyatrükköt, amelyet egy fiatal párizsi vendégtáncostól tanult. A cárevics nem tudott hova lenni az elragadtatástól. Hosszú, boldog délután volt, üdvösséges közjátéka az életnek. Danina ezúttal több mint két hetet töltött Carszkoje Szelóban, és csak egy nappal azelıtt utazott el, hogy megkezdıdtek volna a próbák. Naponta kitartóan gyakorolt, meg az idény kezdete elıtt egyébként is hosszú próbákat szoktak tartani. - Vissza kell mennem gyakorolni és bemelegíteni - magyarázta az utolsó napon, csomagolás közben. Győlölt elválni a férfitól, addig maradt a vendégházban, ameddig lehetett. Olyan magas szintet ért el a vakáció elıtt, hogy úgy vélte, lecsíphet néhány napot a gyakorlásból és a próbákból, mielıtt elkezdıdne az idény második fele. - De utálok most elmenni! - vallotta be. Ami még hátra volt a délutánból, azt az ágyban töltötték, szeretkeztek, fogadkoztak, titkokat súgtak egymásnak. Danina még sohasem volt ilyen boldog, és még sohasem szerették egymást ennyire. Varázsos idı volt ez mindkettejüknek. Másnap elutazott. Nyikolaj fogadkozott, hogy megnézi a következı elıadását. - Elıször próbálni szoktunk - figyelmeztette a lány, amikor búcsúcsókot váltottak a vonatnál. - Akkor is megnézlek néhány nap múlva. - Várni foglak - ígérte Danina. Szerelmük egyik legboldogabb idejét töltötték együtt. A lány meg akarta kérdezni Madame Markovát, hogy nem kaphatna-e tavasszal még egy hét szabadságot. Az igazgatonı biztosan dühös lesz, de ha Danina elég jól táncol a következı három hónapban, akár még bele is egyezhet. Madame Markovának tetszett, hogy balerinája eddig még nem követett el semmiféle jóvátehetetlen bolondságot, és úgyszólván bizo-

mi történt. a halálos ítélete nemcsak egy primaba- . hogy Danina lábfeje teljesen kifacsarodott. elıbb-utóbb megunják viszonyukat. hogy jóformán nem is figyelt oda rá. hogy Danina szívében úgyis a balett marad a gyıztes. Danina a megérkezése délutánján nyomban beállt gyakorolni. Kifelé menet ugrott még egyet. és másnap is már hajnali négykor. hogy lássa. groteszk ugrásokkal és újfajta . vagy arra. . hogy a románc úgyis kifárad. leérkezve megcsúszott. és annyira ismerte a szerepet. mintha elszalasztották volna a percet a nagy döntésekre. amitıl elállt a többiek lélegzete. mire megálltak harapni valamit. Akkor mindenki hozzárohant. Úgy látszott. és furcsán kifordult lábbal végigsiklott a padlón. ami egyáltalán nem volt szokatlan. aztán nagyon szép pas de deux-t mutatott be egyik partnerével. hogy ilyesmitıl nem is kell tartania a továbbiakban. Ez nem ficam. mielıtt hétkor elkezdıdtek volna a próbák. és szorongatta a bokáját. amelyet próbálnia kellett. Valaki felhördült. Addigra jól bemelegített.kiáltotta. lépésekkel próbálkoztak. Madame Markova tudta. Várták. Bizonyos volt benne. Danina elfáradt. hogy idınként találkozzanak. amely nem vezet sehova. ez bokatörés. Valamennyien tudták. A szerelmesek láthatólag beérik azzal. Daninának volt egy olyan ugrása. kiváló formában volt. és krétafehér volt. ám Danina csak feküdt a padlón.nyosra vette. Majdnem tíz órája táncoltak. aztán mély csend lett. Késı délután volt. Madame Markovának meggyızıdése volt. hogy a balerinának szörnyő izomláza lesz a holnapi próbán. Danina összeszorította a fogát. a lány pedig sokkos állapotban van. hogy fölálljon. Valami csúnya rándulásra számított.Azonnal fektessétek ágyba! . és az oktató is odasietett. Egy kicsit elbolondozott a többi táncossal az oktató háta mögött. mi történt. nagyon mozdulatlanul. de nem túlzottan. Ám azt kellett látnia. nagyon fehér arccal.

azonnal! . Mindenki más örült volna. Egy órán belül megérkezett a doktor. dresszben. soha többé nem lesz képes úgy táncolni. hogy fel sem tudta fogni. kórházba kell vinni.lerinának. a lábfej még mindig ugyanabba a hátborzongató szögbe ferdült. éles kis késével felvágta a dresszt. Senki sem vitatkozott . és combig vastagon begipszelték a lábát. Ami történt. de senki sem olyan keservesen. egyetlen könnyő ugrás örökre végzett Danina táncosi karrierjével. akkor is csak egy picit. meg se pisszentek. Vigasztalhatatlan volt. . pulóverben. Ám amit a belépı Madame Markova látott. Egy pillanattal késıbb már az ágyán feküdt. Este megoperálták. aki azelıtt is kiváló segítınek bizonyult. lábaknak. mi történt vele. Bokája szilánkokra tört. hogy helyükre kerüljenek a csontok. mint Danina.csattant egy hang az ajtóban. a pontosan ilyen alkalmakra rendszeresített. attól majdnem megszakadt a szíve. Mindenki sírt.mit mondhattak volna erre? Tucatnyi kéz simogatta meg a táncosnıt. huszonkét éves korában véget ért balerinai élete. A boka máris cipóvá dagadt. Miután tizenöt évet töltött e megszentelt csarnokokban. avatott értıjét a kezeknek. de minden táncosnak. Madame Markova volt. Danina szótlan iszonyattal bámulta. ahogy kell. csontoknak. Hányszor látott már ilyet! Pontosan tudta. Egyetlen pillanat. és ha rendesen fog is járni. Nem bírja el a súlyát úgy. lábszárvédısen. Az intézet külön szakorvost tartott az ilyen balesetekre. mint azelıtt. csak Danina nyögött néha. az olyan rettenetes volt.Orvost. hogy egyenes marad a lába. amikor elvitték. Danina nem örült. és igazolta legcudarabb félelmeiket. Egyszerően nem nyerheti vissza a szükséges hajlékonyságot és erıt. és meg kell operálni. Az oktató. és ha fog is bicegni. Az az egyetlen kis bolondos ugrás . Nem szóltak. Danina bokája csúnya törést szenvedett.

amelyért tizenöt éven át élt. és egyszerően nem hitt a fülének. majdnem olyan keservesen sírt. kedves szavakkal. amikor a táncosok. Sorra jöttek hozzá a táncosok. mint amikor elvesztette Nyikolaj gyermekét. és milyen volt. virágokkal. a férfinak mégis majdhogynem reménysugárnak tőnt. Két napig tartott. amikor Danina a hivatását gyászolja. amely minden sejtjébe beleépült. Enélkül talán sohasem vált volna meg a társulattól. hogy errıl egyetlen szót sem szabad mondania most. Neki vége. mire egyáltalán képes volt írni Nyikolajnak. Danina úgy érezte magát. Egy álom halt meg. amikor megpillantotta szomorú szemő szerelmét. és bizonyos értelemben ez is történt vele. . egyesével. lábán az irdatlan gipsszel. mintha nem tartozna ide. és elmegy. Egy álom meghalt. és alig bírt a könnyeivel. a sors mégis kegyetlenül elbánt vele. Annak az életnek. akik ismerték és kedvelték Obrazsenszkij doktort. a közös hálóba. Máris olyan volt. majdnem mintha gyászolnák. Nyikolajnak nem volt szüksége több felvilágosításra. Az orvos rögtön jött. Másnap visszaküldték az intézetbe. A lánynak ez az egyetlen esélye egy új életre. A tanításhoz még túl fiatal. Nemcsak a bokája. de az élete is összetört egyetlen pillanat alatt. De amilyen borzalmas volt ez Daninának. Ezúttal a saját életét veszítette el. Nem balerina többé. mikor ott hevert a padlón. megrohanták a részletekkel. ahogy megkapta a levelet. mint aki meghalt. De Nyikolaj tudta.véget vetett a pályafutásának. Újra és újra elmondták neki. amelyet ismert. amelyért meghalni is kész volt. Danina kész volt az áldozatra. Hamarosan összeszedi a holmiját. egyébként sincs adottsága a pedagógiához. Ezúttal Madame Markova ült mellette. Vége az álomnak. Végigsírta az éjszakát. miként esett el Danina. párosával. az önmegtagadásra. csakugyan vége. egy briliánsan induló pályafutás torkollt tragédiába.

A cárné is örült neki. A cárné és a gyerekek elhalmozták Daninát szeretı gondoskodással. mire bot nélkül végig tudott menni a szobán. A gyógyulás ezúttal lassú volt és fájdalmas. és sírt. hogy elvigye magával Daninát.próbálta nyugtatgatni Nyikolaj. Danina már nem tartozott ide. A lány alig bírt ráállni a lábára.Ez még javulni fog. Danina. és úgy találta. Danina tudta. Még visszajöhet más minıségben. hogy egyforma hosszúak. Örökre búcsút mondhat a balettnek. Az ı érdeke. . Az igazgatónınek enyhe tüdıgyulladása volt.Megmérte a lány két lábát. az az egyetlen dolog ért véget. Az igazgatónı tudta. Még hetekbe telt. amikor elıször ment oda a szobán át Nyikolajhoz. a bal boka gyönge volt. Amikor több mint egy hónap múlva levették a gipszet. de rendesen tud majd járni. hogy Madame Markova beteg. hogy most egy ideig jobb. fejezet Danina mérhetetlenül megkönynyebbült. ami máskor is elıfordult vele. ami érdekelte Nyikolaj elıtt. Olyan csúnyán sántított. és mintha elsatnyult volna. megígérem! . és még akkor is sántított. a sántítást csak a gyengeség okozza. hogy a tanárnıjéhez akar menni. hogy minél elıbb eltemesse a múltat. de egyelıre emberségesebb.Még Madame Markovának sem volt ellenvetése. Hosszabb távolságra még mindig használnia kellett a botot.Hinned kell nekem! Csak nagyon keményen kell igyekezned! . amikor az orvos ragaszkodott hozzá. amikor február végén levelet kapott. Nyomorék lett az egykori bájos madár. és nem járkálha- . Életének kétharmada zárult le. hogy egész alakja eltorzult bele. . Sohasem táncolhat többé. ha eltávolitják. a tanulás és a próba hangjait. Akármilyen bizonytalanul állt a lábán. milyen súlyossá fajulhat az ilyen betegség. 9. ha a lány nem hallja az ismerıs csengıszót. ragaszkodott hozzá. amikor lábadozása idejére visszatérhetett a vendégházba.

nem lesz nekem semmi bajom! Miután egy napig vitatkoztak. . hogy Danina nélküle utazzon. mindenki ordít.makacskodott Nyikolajnak. és Danina féltette.tott huzamosabban. ne erıltesse túl magát. Az igazgatónı törékenyebb volt. A közelmúlt meghitt napjai után nagyon furcsa érzés volt elválni. és bizakodott benne. de belátta Danina indokait. hogy patróná- . majd átölelte és megcsókolta. Ám mekkora volt a meglepetése. hogy boldogul egyedül. Danina halálra gyötörné magát. De a lány erısködött. Danina megkötötte magát. ám ı úgy érezte. Nyikolaj végre beleegyezett. Ennyit ı is megtenne értem. milyen szokatlanul feszült a légkör a városban. a cár ellen tüntet. mint amilyennek látszott. Megígértette vele. mint ahogy már meg is tette! A férfi nagyon jól tudta. Nagyon nem akaródzott elengednie. . és mindenfelé katonák nyüzsögnek. Szentpétervárott és Moszkvában zavargások törtek ki. İ semmirıl sem hallott Carszkoje Szelóban. A férfi együttérzett vele. legalább arra az idıre. figyelmeztette. De útban az intézet felé kiverte a fejébıl ezeket a gondolatokat.Úgyis visszajövök egy vagy két hét múlva! .Ez a legkevesebb. hogy legyen óvatos. és nagyon fájlalta. és megdöbbentette.Rögtön. hogy taxival megy az állomásról a balettintézetbe. vissza kell térnie az intézetbe. kockázatosnak találta. Kizárólag Madame Markovával akart foglalkozni. mert Alekszej megint beteg volt.ígérte a lány . Másnap kikísérte a lányt a vonathoz. hogy tolong az utcákon a sokaság. amíg Madame Markova felépül a tüdıgyulladása után. hogy egymagában elengedje a lányt. ha nem mehetne.Ne butáskodj. amit tehetek érte! . mihelyt Madame Markova jobban lesz. amikor Szentpétervárott azt kellett látnia. de továbbra is tiltakozott. a kezébe nyomta a botját. amiért nem kísérheti el. milyen szoros kötelék főzi össze a tanárt és a tanítványt. . ám nem kísérhette el.

miközben szeretettel fogta a kezét. és hogy kétszáznál is több embert öltek meg a városban. Késı délutánra elcsitult a lövöldözés. mi történik. Madame Markova irodájába állítottak be neki egy priccset. ám az igazgatónı így is éveket öregedett néhány rövid hét alatt. csak késıbb tudták meg.jának és öreg barátnıjének nem olyan reménytelen az állapota. Nagy megkönnyebbülésére egy hét múlva már látszott valami kis jele a gyógyulásnak. Fogalmuk sem volt róla. és rimánkodott. Ehhez képest Madame Markova siralmas látványt nyújtott. és a nép erıszakkal megnyitotta a börtönöket. hogy egyék. hogy a cár végre utasítást adott a hadseregnek a felkelés elfojtására. ahol éppen bemelegítettek. Mélyen aludt március tizenegyedike reggelén is. Danina ordítozásra és lövöldözésre riadt. Danina egész nap ült az ágya mellett. Amúgy istenigazából elkezdıdött a forradalom. . akik visszafelé nyargaltak. Danina szívfájdítóan törékenynek látta. Lement a földszintre. A legbátrabbak az ablakon kukucskáltak ki. Már ennyi mozgástól is megdagadt és fájt a bokája. mert a régi ágyát már odaadták egy másik táncosnak. Felgyújtották a bíróságokat. A táncosok kicsıdültek a hosszú folyosóra az osztályokból. az arzenált. hogy a katonák megtagadták a parancsot. hogy lássa. és mint az elızı alkalommal. Danina esténként halálosan elcsigázva rogyott bele az ágyba. Igazság szerint meghátráltak. de nem láthattak mást. a belügyminisztériumot. és visszavonultak a kaszárnyákba. mint néhány lovas katonát. és nem voltak hajlandók lıni a tömegre. nem messze a balettintézettıl. mi történt. egy csomó rendırırsöt. A fölzaklató hírek ellenére az éjszaka viszonylagos nyugalomban telt. Ám reggel hallották. amikor hatalmas tömeg verıdött össze az utcán. Repült az idı ápolás közben. most is nagyon legyengítette és törékennyé tette a betegség. levessel-kásával kínálta.

Csak egy teljes héttel késıbb. Képtelenség! Rettenetesen bánta. mihelyt tudok. "Házi ırizetben vagyunk . A nagyhercegnık valamennyien kanyarósak. Imádkozom. Március tizenötödikén megtudták. és eltorlaszolták az intézet ajtaját. hogy visszajöhet. drágám. akit elengedtek Carszkoje Szelóból. hogy a cár a maga és a fia nevében lemondott a trónról öccse. A többiekhez hasonlóan Danina sem értett semmit. és vigyázz magadra. Nyikolaj csak valamikor március végén tudott elvergıdni a városig. Ezt nem lehet elhinni. Fáradt volt.Én szabadon járhatok-kelhetek. Szívem minden szerelmével: N. mint az életemet. napról napra vérfagyasztóbb dolgok. Maradj. a cárné halálra izgatja magát értük és Alekszejért. Egyszerően érthetetlen és felfoghatatlan volt. amiért eljött. ha azt kell. és vonattal visszajött a frontról Carszkoje Szelóba. akkor ı Nyikolaj mellett szeretne állni. A cári család ırszemélyzete elengedte. A hírek zőrzavarosak és ellentmondásosak voltak. ahol letartóztatták. Mindig gondolj arra. jövök. és félreérthetetlenül közölte . A cárt letartóztatták.Késı délután néhány férfi táncos kimerészkedett az utcára. Őzött arccal ült a folyosón. De fıleg vigyázz magadra. ám kis világukon túl mindenféle szörnyőség történt. . hogy hamarosan együtt lehessünk megint. amíg jövök.közölte a levél tömören. Az egyik ır hozta. ahol vagy. Ha a szeretteit veszély fenyegeti. Hogy meghaljon vele. és a családjával együtt házi ırizetben van. Madame Markova irodája elıtt. de villámgyorsan vissza is tértek. idáig lovagolt Carszkoje Szelıtıl. március huszonkettedikén kapott Nyikolajtól egy sietısen odafirkantott leveLet." A lány újra és újra elolvasta a levelet. mert nem talált más közlekedési eszközt. hogy jobban szeretlek. Itt biztonságban voltak. Mihály nagyherceg javára. a ruházata rendetlen. és megígérték neki. de nem hagyhatom magára a családot. A keze reszketett.

.Feltőnıen bátrak valamennyien.Mit fognak tenni velük? . . .Hogy vannak? Nagyon megijedtek? . mindenki megnyugodott. Jövı héten indulnak. . mérlegelés. A feleségem még mindig angol állampolgár. Addig amíg erre várnak. hogy kimenjünk Amerikába. de azt még hosszas tárgyalások fogják megelızni. vásárolja meg a jegyeiket egy olyan hajóra. és szomorú vég. . rögtön el kell hagyniuk Oroszországot. . érvelés. amely néhány héten belül indul.rémült meg Danina. hogy addigra a cári család is megtalálja a helyét. de a család most már nem léphet ki a kastélyból.Bizonyára semmit. mielıtt este elment volna.Ezt én képtelen vagyok elhinni! szörnyedt el Danina. Aztán elintézzük. hogy fogja a fiúkat és menjen haza. mik fognak történni még itt. Ki akarom várni. Sikerült rábeszélnem Marie-t. Nyikolaj. hogy a férfival kell tartania. Danina feltétlen bizonyossággal tudta. Mintha egy egész világ semmisült volna meg pár hét alatt. hogy amint meg tudják szervezni. ı pedig elbúcsúzhat . A cári család annyi szenvedésen ment át a legutolsó hónapban. .válaszolta Nyikolaj aggodalmas arccal.a lánnyal. de megtörténhet. Az ırök is egész rendesek. De ez akkor is nagy megrázkódtatás. Danina. Amint tudom. Készülj fel rá. Viktor unokatestvéremhez. lekísérem ıket a Krímbe. aztán visszajövök hozzád. hogy a lányok felépüljenek a kanyaróból. Rebesgetik. egy tekercs bankót nyomott a lány kezébe. hogy Angliába utaznak a rokonaikhoz. ha maradunk. hogy mi nem számíthatunk hasonló elızékenységre. és azt mondta. Ezúttal nem volt vita.érdeklıdött nyugtalanul. megszervezem az amerikai utazást. Bizonyosra vette. lemehetnek Livadiába. Ha ez fog történni. ıt kiengedik. És amióta a cár visszatért. Fogalmunk sincs róla.Nem . és hogy a család biztonságba kerüljön.Rettenetes idık jönnek.

Nyikolaj két Carszkoje Szeló-i levelébıl Danina nem tudott meg semmi újat. mert tudta. idegtépı hónap. Már a harmadik fivére halt meg. mi lesz ennek az egésznek a vége. ne izguljon. Sikerült kapcsolatot teremtenie az apja ezredével. amíg Nyikolajt várta. Danina nagyon megfogta a pénzt. hogy Livadiába mennek. hogy soha többé nem látja viszont egyiküket sem. és megpróbált kiszőrni valamit a pletykákból. hol azt. Nagyon keserő választ kapott. Kínszenvedés volt minden nap. A lány rémülten nézett utána. imádkozzon Oroszországért. ha történik vele valami? A férfi. Apja a lelkére kötötte. Danina megrendülten olvasta a levelet. Aztán elvágtatott. és azzal fejezte be. visszajöhetnek Nyikolajjal Oroszországba. és egy rövid levélben beszámolt neki a terveirıl. azt mondta. Ha majd vége lesz a háborúnak. hogy Vermontban szükségük lesz a pénzre. mint Danina itt a társulatnál. és hirtelen úgy érezte. Addig is arra kérte Daninát. hogy nagyon szereti. áldását adta rá. ahogy nyeregbe pattant. A cári család sorsa még mindig nem dılt el. hol azt mondták. és vérzı szívvel eladta a kis nefritbékát. hogy mindenben hallgasson Nyikolajra. Mi lesz. amelyeket az utcákon hallottak katonáktól és polgároktól. ı a cári család mellett sokkal nagyobb biztonságban lesz. királyi rokonaikhoz. A hírek állandóan változtak. Danina várta szerelmesét. Senki sem tudta. Este elment. és írja majd meg a címét. és visszatérhet Daninához. Eltelt egy hosszú. hogy már megint elveszítette egy testvérét.tılük. amelyet Alekszejtıl kapott. megfordult és lemosolygott a lányra. Nem bírta elhinni. a lány pedig a pénzt szorongatva visszamenekült a balettintézet biztonságába. hogy utazzon csak Vermontba. egyfolytában a családjáért és Nyikolajért rette- . Még Carszkoje Szelóban sem dılt el semmi. illetve Angliába. hogy Carszkoje Szelóban maradnak.

júniusban indulnak. Madame Markova megkönnyebbülten hallgatta Danina szavait. Úgy tőnik. drágám. elesett bátyjait. Egyébként sem tud már táncolni. hogy Nyikolaj jó társa lesz a tanítványának. mint Vermontra és a jövınkre. hogy egy hónap múlva elmenekülnek innen. és ne gondolj másra. Szentpétervár pedig. annyira gyötörte. ám ıt is rettenetesen nyugtalanította a jövı. míg a levelet olvasta. aki imádkozott. ha tudok. de május elsején megint levelet kapott Nyikolajtól. Ígérem. az elveszett álmokat. Annyi minden történt. hogy minél gyorsabban el lehessen küldeni. amely június végén indul New Yorkba. Megvásárolta a jegyeiket egy május végén induló hajóra. . mit tervez. és végre hajlandó volt elismerni. hogy itthagy mindent: a családját. és Angliából még mindig nem érkezett határozat. hogy ez legyen az igazság. Elmondta Madame Markovának.gett. bár ı reméli. Néhány órára bemegyek hozzád. ami meglehetısen kínos dolog. Addig is. Siratta Nyikolajt. Minden nap mást mondanak. kibuggyant szemébıl a könny. Nem is lehetett másra gondolni. Ez is fájdalmasan rövid levél volt. Amennyire megnyugtatta Daninát a tudat. mostanában nagyon veszélyes hely. Már nem ellenezte. Másnap becserélte a jegyeiket egy olyan hajóra. .Még mindig várjuk a híreket. hogy június végén nálad leszek Szentpétervárott. "Itt minden a legnagyobb rendben nyugtatta Daninát. de azért itt mindenki jókedvő. Tanárnıje addigra visszanyerte az erejét. Marie és a fiúk a múlt héten elutaztak. hogy egyszer még férj és feleség lesznek. hogy Danina ki akar vándorolni Nyikolajjal. egész világ halt meg körülöttük. Daninának reszketett a keze. oltalmazzon a szerelmünk. mint egyébként mindenkit. és amikor a férfira gondolt. magukat. a halottakat. akár házasság nélkül is. akárcsak egész Oroszország. a barátait. nem hagyhatom cserben ıket éppen most.

amelyet a nagyhercegnıknek és Alekszejnek írt. a cári családhoz. oly messze volt. Átadott Nyikolajnak egy rövid levelet. Noha Botkin doktor továbbra is ott volt a család mellett. élvezték a közelség biztonságát. . Nyikolaj már elmondta. amíg megvalósítják céljaikat. . Legalább ennyi megnyugvásuk lehetett. de a lány tudta. hogy magával vigye. ameddig muszáj. Nyikolaj azt tervezte.Megértem.Én csak biztonságban akarom tudni ıket . Csak azt bánta. Egyelıre kizárólag az foglalkoztatta. drágám. Nyikolaj úgy érezte. ezúttal július végére. hogy elvégzi az orvosi átképzıt. Az ı házában fognak lakni. amit Nyikolaj hálásan behabzsolt.a hazáját.mondta nyugodtan a lány. hogy befogadják ıket Angliába. Tervezett indulásuk elıtt egy héttel Nyikolaj meglátogatta. hogy mindenképpen sokáig fog tartani. annyira távol az ı világuktól. amíg nem engedhetik meg maguknak. nincsen semmi baj . a férfi pedig gondosan összehajtogatta és zsebre tette. Alaposan kiterveltek mindent. hogy az unokatestvére állást kínált neki a bankjában. ám a rokonok továbbra sem nyilatkoztak. és akkor Vermontban is praktizálhat. Danina ezt ésszerő kívánságnak találta. poros volt az út Carszkoje Szelıtıl idáig. Eközben Madame Markova készített valami ételt. A cárné pár napja belebetegedett a kimerültségbe és az idegfeszültségbe. miközben szorosan fogta a férfi kezét. Vermont akár egy másik bolygón is lehetett volna. . és ismét rossz hírekkel jött. A cári család továbbra is várta az üzenetet angol rokonságától. amelyet ismert: a balettintézetet. Hosszú. A livadiai utazást ismételten elhalasztották. nem szabad elhagynia ıket. Egy órán át üldögéltek összebújva. hogy nem mehet viszsza vele Carszkoje Szelóba. és az egyetlen világot. hogy elköltözzenek. csókolóztak. hogy kijussanak Oroszországból. a közeli viszontlátás reményében.magyarázta Nyikolaj. ölelkeztek.

amikor Nyikolaj búcsút vett tıle aznap este. A családnak szabad sétálnia a kertben és a palota körül. mennyire szeretik ıket. Nyikolaj szorongva kémlelte a lány arcát. hogy a férfinak vissza kell mennie. mit fog szólni az ı elhatározásához. így a család augusztus tizennegyedikén indul a szibériai Tobolszkba. mert volt még valami mondanivalója. hogy folytatódjék a tanulás. hogy felügyeljék együtt az órákat. de a többség maradt. Addigra egyes táncosok visszautaztak külföldre vagy más városokba. azzal az indokkal. amit tettek vagy nem tettek. hogy addigra visszatér Szentpétervárra. mit jelent a házi ırizet. hogy három hónapja halogatják az indulást. de tudta. vagy éppen szidják ıket azért. Danina egyszerően elhőlt. . hogy túlságosan veszedelmes vállalkozás. hogy az emberek odaállnak a kapuhoz bámészkodni. Úgy rémlett. néha szólnak is hozzájuk. vagy egyszerően csak ott lehessen mellettük! Szinte megszakadt a szíve. A livadiai utazást megvétózta az ideiglenes kormány. amikor Nyikolaj visszatért. eldılt a cári család sorsa. Mennyire szeretett volna ı is ott lenni Carszkoje Szelóban. Pillanatnyilag nem is érdekelte. Daninának már a hallatára is megfájdult a szíve. de Madame Markova. Nyikolaj megígérte. miközben dúl a forradalom. Vége felé járt a július. ragaszkodott hozzá. egy örökkévalóság óta vár a férfira. Most egy olyan hajóra cserélte át a jegyeiket. mihelyt felépült. hogy támogathassa ıket. Az elıadásokat hónapokkal elıre törölték. mint Nyikolajra és a barátaikra. Semmi másra nem bírt gondolni e vánszorgó napokban. A sántítás fokozatosan enyhült. csak azt nem tudta. amelyik augusztus elsején indul. Azt is elmesélte.Nyikolaj megmagyarázta. hogy Danina megint táncolhasson. mert ellenségesnek minısülı városokon kellene áthaladni. amikor belegondolt. elmondják. bár arról szó sem lehetett. A lányt is hívta. Azt mondta.

. hogy velük tartsak a vonaton. Livadia sokkal kellemesebb lett volna. Túl veszélyes neked itt maradnod.. Danina. mint a saját családom. . Történhet valami. Meg kell értened. számőzetésben maradnak Tobolszkban. hogy megint kicseréld a jegyeket. Mi ez? Mit jelentsen ez? .Útban Szibéria felé nem áll módjában segíteni a lánynak. . majd rögtön utána visszatérjek ide.Azt akarom. Danina bólogatott. de Danina is nagyon aggódott Alekszejért. A család rettenetesen le van sújtva. . még mielıtt a férfi bármit mondott volna. Végig kell csinálnom. . hogy utazz el. Botkin is jön. állítólag épp az ı biztonságuk érdekében. az egészen más.mondta a lány könnybe lábadó szemmel. Olyanok voltak nekem. Addig. én most nem hagyhatom ott ıket.Engedélyt kaptam. Rendesen bánnak velük az ırök? . nem siethetek hozzád. de a kormány minél messzebbre el akarja távolítani ıket. hogy velük is marad. És amíg én távol vagyok.Danina hálásan bólintott megint. mi következik. A férfi még nem fejezte be. Azt akarom. Ezért áll módomban visszatérni ide.döbbent meg a lány. .Én is velük megyek . .kezdte.Nagyon rendesen.Csak hát Szibéria. hogy megoltalmazzalak. A személyzetbıl sokan elmentek.Csak éppen anynyira sajnálom ıket. fıleg ebben a városban. Úgy tisztességes. nem jól hallja. Carszkoje Szelóból bejutni Szentpétervárra.Danina! . amíg nem kapnak üzenetet az angol rokonoktól.Azért is akarok velük menni mondta a férfi. hogy augusztus elsején utazz el Amerikába. Nemcsak Nyikolaj.Szibériába? .mondta olyan halkan. de ı úgy döntött. . amíg nincsenek biztonságban. . Szinte tudta. de ezenkívül szinte semmi sem változott a Carszkoje Szeló-i palotában. hogy Danina elıször azt hitte.Megértem . . Már az is kész megpróbáltatás. hogy velük menjek.Nem akarom. és a lány máris baljóslatúnak érezte a hangját. .

mire Nyikolaj viszszatérhet Európába. Vajon mikor lehetnek együtt megint? Marie és a fiúk már biztonságban voltak Angliában. hogy mindent megtesz értük. arra számítva.Belátom.úgy. Sokkal nyugodtabb lennék. Most már csak Daninát kell biztonságba helyeznie. és megígérte. és kezdıdhet az új élet. Elég sokáig eltartott ez a házasságnak csúfolt kutyako- . és Viktor vigyáz rád. . . én pedig néhány hét múlva elkísérem a családot Szibériába. aztán elhajózik Amerikába Daninához. ahogy terveztük. hogy tedd. Sokkal jobban fogom érezni magam. te pedig gyere utánam. mikor jöhetsz? . hogy akkor látogathatja meg a fiaikat. 276 277 Felesége egészen elképesztı megértést tanúsított. Viktor megígérte. Danina jó kezekben lesz. . hogy még évekbe telhet. akkor talán az a legokosabb.. és mihelyt visszakerültem Szentpétervárra. az asszony elutazása elıtt. hogy ı még korábban elhajózzon Amerikába. De ha Nyikolaj Szibériába megy a cárral. de meglepetésére a lány csak bólintott.Mit gondolsz. és magához szorította. Terveirıl egyébként beszámolt Marie-nak is.szólt majdnem szigorúan. Az unokatestvére majd vigyáz rá. Tudta. Ez egészen biztos. hogy ezúttal a férfinak van igaza. ami tıle telik. bár akkor is borzasztó fájdalmas lesz nélküle utazni. neki pedig nagy kı esik le a szívérıl.Átölelte a síró lányt. Nem akarok vitatkozást. azt akarom. amit mondtam .Legkésıbb szeptemberben. ha tudnám. Onnan visszatér Szentpétervárra. Veszélyes itt. de mindketten tudták. miközben könnyek patakzottak az arcán. Elmegyek. mihelyt jöhetsz. hogy Vermontban vagy. rögtön megyek utánad. Nyugodtabban kíséri le a cári családot Tobolszkba. ha tudom. .Tudta. amikor kedve tartja. hogy biztonságban vagy és jó messzire innen. hogy nincs értelme vitatkozni.. hogy Danina berzenkedni fog. . Nyikolaj feltétlenül megbízott benne.

Már csak egy hónap.Egy-két nap múlva még visszajövök . hogy olyan jók voltak hozzá. hogy kezdıdik a rettegett búcsúzás. A lány éppen egy osztályt figyelt Madame Markova társaságában. és lélekben régesrég elszakadt a férjétıl. amíg elutazol.mondta Daninának búcsúzás elıtt . és rögtön tudta. Danina sokáig nézte a tanárnıjét. három nappal Danina indulása elıtt tért vissza Szentpétervárra. egy ágyban feküdni. Az egyik növendék lábujjhegyen beosont a terembe. mint Marie. és a külön töltött idı örökkévalóságnak tőnt mindkettejüknek. hogy Nyikolaj nézi az ajtóból. Világuk teljesen megváltozott ebben az öt hónapban. Soha többé semmi sem lesz ugyanolyan. és visszautazott Szentpétervárra. és együtt lesznek megint. a holmija már becsomagolva . A férfi sokkal szívesebben elutazott volna Daninával. Mindennel elkészült. hogy Madame Markova is megmerevedik mellette. Ezek után elment. azok után. . Érezte. amerre akart. látta. hogy végre itthagyhatja Oroszországot. hogy Danina elhagyta Carszkoje Szelót. azután. majd egyáltalán nem bicegve. Daninát keresve. Marie-nak száraz volt a szeme. Nyikolaj most már szabadon mehetett. de nem engedte a lelkiismerete. és ahogy megbeszélték. Mit sem jelentett már neki törvény és papír A fiúk sírtak a búcsúzásnál. Öt hónap telt el azóta.és megszállhatunk egy hotelban. mert Madame Markova megbetegedett. és Vermontban megint változni fog. az apjuk is sírt. de talán jobb is így. lassan odament szerelméhez. Örült. amikor a férfi betoppant.Szeretett volna még egyszer a lánnyal lenni. Legalább ennyivel tartozik nekik. magához ölelni. biztonságosan feltenni a hajóra. Elıbb a cári családot kell biztonságban tudnia. hogy eleget tett kötelességeinek a cári család iránt.média. . a lány ösztönösen felnézett. és lélekben sokkal inkább Danina volt Nyikolaj felesége. és annyi évig szolgálta ıket.

és lassú léptekkel követte tanárát ki a folyosóra.. és nem hitte.Bárcsak önt is magammal vihetném . Danina! . Amíg az utolsó tárgyakat is hozzácsomagolta. aki anyja volt tizenöt éven át.Ám Madame Markova tudta. hogy ki voltál itt. Nyikolaj a folyosón várakozott.. hogy egyszer elengedjelek. Most már hozzád tartozik. A lány fölegyenesedett. és ki leszel. . és egy részed mindig itt marad velem.várta a hálószobájában. . Danina. Ez a végsı pillanat.suttogta Danina. el sem akarta engedni. Nézte a szeretett gyermeket. és letekintett a poggyászra. El kell menned innen.Nem akarom itthagyni önt! . Danina fogta a másikat.. . és ezt kívánom neked.Magaddal fogsz vinni. egészen összetört. hogy valaha is eljön ez a nap . amíg élsz. hogy valaha is visszajöhetne ide. a nı pedig. és felkapta az egyik bıröndöt.mutatott a szívére karcsú ujjával. hogy mit jelentett ez 280 neked. Szépen fogtok élni.Muszáj. hogy nem lesz abból semmi.. amikor tud. A férfi . Hozzásimult tanítójához. .. Itt . Hiszek benne.Sohasem szabad elfelejtened. . ránézett patrónájára. . ahol Nyikolaj várakozott. akibıl immár asszony lett.Sohase hittem volna. megállt. Vidd magaddal a szívedben Danina.mondta végül remegı hangon az idıs asszony. és egy hosszú percig hallgattak mindketten.Nagyon fogom hiányolni önt mondta a lány Két hosszú lépéssel ott termett tanárnıje mellett. A doktor majd utánad megy Amerikába. De most örülök..Nem gondoltam. . azt. és átölelte. Ekkor benyitott Madame Markova. amit itt tanultál. ócska útitáskában.aggodalmaskodott a lány . . Danina minden földi java elfért két viharvert.Kibontakozott tanítványa karjaiból. Ezt nem dobhatod a hátad mögé. Danina nem mert megszólalni. .Itt az idı. Majd visszajövök látogatóba. Szeretnélek biztonságban és boldognak tudni.

csak megérintette a gyermek fejét. amit szívesen csinálsz.kérdezte merészen. Az égvilágon mindennél jobban kell szeretned a táncot.Táncosnak tetszik lenni? . de azért mosolyog. Madame Markova lassan követte ıket. nézte tanítványát. és eszébe jutott az a nap. nyílt az ajtó. sokkal kevésbé magabiztos.Kész vagy? . . . Elindultak a kapuhoz. úgy. Már nem vagyok az.Nyikolaj és Madame Markova láthatták rajta. hogy le kell mondanod érte mindenrıl. aki elkísérje. hogy áldozzanak fel és adjanak oda mindent. amid van. hogy a balett legyen a legfontosabb a számukra? Mivel lehet meggyızni ıket. És neki nem volt anyja.Szerintem nagyon boldog leszel itt . mostantól ez kell hogy legyen az egész életed. mint ez a gyermek.Én pedig balerina leszek. és kíváncsian sandított Daninára. és besétált rajta egy kislány. . . majd . kihasználta az utolsó másodperceket. Minden nap.Majd nagyon. . Hosszú szıke copfos. Danina bólintott. de nagyon keményen kell dolgoznod. addig. Csak ı sokkal rémültebb volt. .. . hogy csupa könny a szeme. milyen nehéz volt számukra a pillanat.Csak voltam.rögtön látta rajtuk.mondta. Nyolc-kilenc éves lehetett. és két évvel fiatalabb. Danina bólintott. Madame Markova látta. mibe került kimondania ezeket a szavakat. szép gyermek volt. amíg bele nem halnak? Egyáltalán lehet ezt tanítani? Nem inkább születni kell vele? Danina nem tudta a választ.kérdezte gyöngéden a lánytól. és az anyja büszkén állt mellette. . Épp mikor odaértek. amit akarsz. kis bıröndöt hozott.Hogy lehet ezt elmagyarázni egy kilencéves gyermeknek? Mivel lehet rábírni ıket.közölte mosolyogva a kislány. és amire vágysz. Mindig. amikor ı jött ide. és mindig itt fogok lakni! . Gyorsan kivette kezükbıl a csomagokat..

amelyeket mindketten szerettek. elmentek azokra a helyekre. Az ajtó halkan bezárult mögötte. Most ez is eljött. morzsolták az emlékek fájdalmas rózsafüzérét. Danina egy hosszú percig bámult utána. fejezet Utolsó napjukat töltötték Szent Pétervárott. Aztán még egyszer utoljára megérintette Danina kezét. hogy megéri. miért akarják elhagyni a szülıhazát? De már nem áltathatták magukat. miért is megy el. . Régebben sem élhettek itt. Ez volt az a perc. Hogyan kell törleszteni. Ezen nem lehet változtatni. és nem is fog. nem tartozott ide. nincs visszatérés. Ez veszedelmes hely. Holnap Daninát elviszi a hajó.könnyben úszó szemmel nézett föl Madame Markovára. Kihullott a bentiek világából. . De ha nincs forradalom.Vigyázzon rá . Vége a táncnak. amelytıl egész életében rettegett. Tudták. Járták az utcákat. Már nem volt balerina. hogy ne lássák sírni. amíg Danina egyszer csak nem tudta. Annyira szeretnek itt mindketten. odaadásban. örökre elhagyja ıket. Az ı idejük Oroszországban lejárt. Ennek a kislánynak még csak most kezdıdik. amikor tombol a forradalom. Több ezer mérföldnyire kell futniuk. lassan rakosgatva egyik lábát a másik elé. aztán kilépett a balettintézet ajtaján. majd megfordult és fenségesen elvonult. de iszonyúan fájt a válás. Daninának pedig nem lenne helye a társulaton kívül. és még kevésbé élhetnek most. egy új világba. amikor mindennek vége? Mert számára vége. szeretetben telt évek után. mivel búcsúzzon az áldozatban. Most még kevésbé tudta. és továbbra is kapaszkodna a férjébe. akkor Marie itt maradt volna. hogy együtt élhessenek. mint akármelyik közönséges halandó. míg odakint nem állt. 10. miközben a kislány és az anyja elsiettek mellettük. de egy hónap múlva Nyikolaj is megy utána.mondta halkan Madame Markova Nyikolajnak.

Néha eltőnıdött. a báli ruhákat. ık pedig utoljára kikeltek közös ágyukból. eltenni az emlékeket. a férfi két nagy bıröndjét. végigölelkezték az éjszakát. a balettcipıt. Amikor visszafelé mentek a hotelba. mert egyetlen pillanatot sem akartak elszalasztani. immár a múlthoz tartoznak. A szobájukban vacsoráztak. örökre be kell csuknia a múlt ajtaját. pedig tudta. hogy amikor elhagyják Szentpétervárt. Danina még azokat a ruhákat is magával vitte. és hébe-hóba letörölni róluk a port. Most ı is annak látta. Nyikolaj elküldte vele két nagy bıröndjét. és nem lehetett nem venni tudomást róluk. Danina kis- .és kezdhetik közös életüket. a fényképeket. mintha ezzel akarná bizonyítani. Talán nincs is más megoldás. hogy ezek. amelyeken még osztozhattak. hogy ı is követi majd a lányt. hogy itt kell hagynia szerelmét Oroszországban. a balett mősorait. ez tulajdonképpen egy nagy kaland. mint minden más. Nagyon gyorsan elrepült az idı. mint egy mesét. A hordár levitte a lány két táskáját. hogy fogják majd elmagyarázni a gyerekeiknek. egymáshoz bújva az utolsó percekben. összeszedte néhány kincsét és emléktárgyát. mint felejteni. A gyerekek valószínőleg olyannak látják. Három napja alig aludtak. Oly sok mindent kellett mondaniuk és ígérniük egymásnak. Danina már becsomagolt. De a lánynak mégis majd megszakadt a szíve. ha egyáltalán lesznek majd. amelyeket a cárnétól kapott. Danina már elıre szenvedett a férfi távollététıl. amikor együtt lehetnek. oly sok mindenrıl kellett álmodniuk. alig aludtak. Tudta. milyen életük volt nekik. vásároltak egy újságot. Kivettek egy szállodai szobát Nyikolaj nevére. Ha úgy vesszük. Bár talán az is túlságosan fájna. és elszörnyedve olvasták a háborús híreket. Az utolsó estén korán lefeküdtek. Csupa kétségbeejtı hír volt. csak hogy láthassa ıket. Nagyon hamar megvirradt. amelyek majd elkísérik.

. hogy nem házasok.kiáltotta a lány . Ott volt a nyakában. . és új életet kezdenek mint férj és feleség. amíg utánad nem megyek. és ıt nézi. Nyikolaj! Ahogy ezt mondta. Folytak az arcán a könnyek. . Nyikolaj visszaintett. aki örökre elszakad az otthonától. hogy bátornak kell lennie. . Addig integetett. . ösztönösen megérintette a medált. Danina a korláthoz sietett. onnan figyelte.Annyira szeretlek. amikor halkan becsukódott mögötte az ajtó.Vigyázz magadra! . A nagy hajó lassan elmozdult a rakpart mellıl. hogy haszeretlek . Danina Petroszkova. szája a "szeretlek" szót formálta. Hadd végezze el a férfi. Danina szíve dübörgött. Majd aztán eljön hozzá Vermontba. Még mindig ott állt. megáll. A férfi. Nyikolaj! . és azon töprengett: Hogy lehetett ilyen ostoba? Hagyta rábeszélni magát. Danina. és még sokáig állt a korlátnál. biztonságosan bújt meg a meleg szvetter alatt. ami munkája van még itt. Olyan sok mindenen mentek már át együtt! Még egy kicsit megerıltetheti magát.Ígérem neked.Integetett.Hamarosan megyek utánad . hadd teljesítse utolsó kötelességét a cári család iránt. . Az életemnél is jobban szeretlek. .Erre gondolj.Szeretlek! . hogy Vermontban a lány az ı nevét fogja használni. szorongatta a .emlékeztette a lányt. Már megbeszélték. . ahogy a férfi kiugrik a mólóra. Gyorsan megcsókolta a lányt.ígérte Nyikolaj utoljára. hogy Nyikolaj nélkül utazzon el! Ez most valahogy nagyon rossznak tőnt. akkor senki sem tudhatja róluk. .Utoljára szólította így.és akit szeretni fog. és lefutott az utolsó pallón.gyereknek érezte magát. de tudta. magasan és büszkén. Nyikolaj kedvéért. ameddig csak él.súgta a szélbe. amíg látta Nyikolajt. .Szeretlek. akit két éve hord a szívében.

Akármi történjék velük. és jól eldugták a padlás egyik sarkába. Epilógus A válaszok. Hosszabb idıszakot fogtak át. de a bırönd ócska volt. ahogy ez szokása a válaszoknak. Soha nem is sejtettem. Micsoda szamárság! Fölnézett az égre. hogy ott vannak. hogy a gyerekekkel és a férjemmel eltöltsek egy hetet Dan ómama házában. Még csak most kezdıdik minden. Most nem veszítheti el Nyikolajt. Minden ott volt leírva bennük. amelyben a nagyanyám idehozta ıket. Nem veszítheti el Nyikolajt. Furcsa. Semmi oka sírni. amely majdnem annyira a szívemig hatolt mint amennyire ıket megjelölte halálukig. Az nem lehet. és a férfira gondolt. ütött-kopott. amelyeket Nyikolaj Obrazsenszkij írt a nagyanyámhoz. A többit nagyanyám két barátnıjétıl. amikor következı nyáron visszamentem Vermontba. Színeik kifakultak. Nagyot sóhajtott. hogy sose bukkantam rájuk gyerekkori portyázásaim során. Olyan sok minden vár még rájuk Vermontban. a hermelin megsárgult. vetett egy utolsó pillantást a hazájára. majd lassan lement a kabinjába. és több mint hatvan év után sokkal inkább emlékeztettek jelmezre. A padláson. miért sír Nyikolajnak igaza van.medált. Pedig még mindig abban a bıröndben rejtıztek. csupa szerelmes levél volt. Már az utolsó sirályok suhantak fölöttük. egyben szomszédasszonyaitól tudtam meg. legföljebb azért. mert valahol a szíve mélyén rettenetesen fél attól. Pedig semmi oka ezt gondolni. mindig szeretni fogja. oly sok mindenért kell hálásnak lenniük. Az nem lehet. és egy olyan történet tárult föl bennük. Maga se tudta. Ott . hogy most veszítsék el egymást. hogy most látta utoljára kedvesét. Lefordíttattam a leveleket. egy bıröndben megtaláltam a cárné báli ruháit. ott voltak az orrom elıtt. mondogatta magának.

milyen lehetett elolvasni azt a levelet. rajtuk a takaros címke: DE Nyikolaj Obrazsenszkij. hogy tartani lehet a kivégzéstıl. Nagyanyámat négy hét múlva tájékoztatta egy rövid levélben valaki. . Azt tudtam. Sose tudtam. Megdöbbentı derő és erı áradt a levelébıl. meg kell találnia a boldogságot az új életben. bele egyenesen a halálos kelepcébe. hogy meg fog halni a szerelme nélkül. és elmondtam lányomnak. amitıl Ómama félt. és ık kerekre nyitott szemmel hallgatták a mesét. Uj értelmet nyertek a mősorok. és 1918-ban a Romanovokkal együtt ıt is kivégezték. és már már szentnek tőnt a balettcipı. Nagyanyám mosolygott volna. a odahajolt. Mikor pedig megmutattam Katie-nek a balettcipıt. akinek a nevét nem ismertem. ott maradt a családdal házi ırizetben. Én még ennyi év után is zokogtam a fordítás olvastán. mennyi mindent adott oda magából a táncnak.volt a két nagy hajóbırönd is. hogy Dan Ómama volt. de azt valahogy sohasem mértem föl. Megpróbáltam elmagyarázni a gyerekeimnek. hogy neki kettejükért tovább kell élnie. Csak találgatni tudom. Akármilyen kegyetlenségnek tőnhetett ez akkoriban. Nagyanyámnak azóta sem volt szíve kipakolni ıket. ahogy ígérte. elkísérte a cári családot a szibériai Tobolszkba. Hőségéért a szabadságával kellett fizetnie. Bekövetkezett az. hanem örömmel emlékezzék rá és a szerelmükre. Nem engedték meg neki. Az orvos. hogy visszatérjen. hogy táncolt. Ne bánkódva. amikor ezerkilencszáztizenhét augusztusában elindult a hajóval: soha többé nem látta viszont Nyikolajt. és megpuszilta a cipellıt. ha látja. figyelmeztette nagyanyámat. és azt írta nagyanyámnak. Dan Ómama nyilván azt érezte. menynyire fontos volt a nagyanyámnak. ı csak a szeretett nıt próbálta felkészíteni. amelyet még a halála elıtt írt. a fényképek amelyek ıt ábrázolták a többi táncossal. amióta megérkezett Vermontba. Obrazsenszkij az utolsó levelében.

se a nagyanyámén. nem szomorkodott. hogy ne élhessen együtt az ı Daninájával. a görkorcsolyájával. hogy ı mindig csak egy apró kis öregasszony volt.. hogy nem utazott el vele. ragyogó szemével és finom minyonjaival. hogy soha többé nem látja a szeretett férfit. sohasem volt benne semmi tragikus. kopott fekete ruhában? Miért hisszük azt. hogy megtudta a kivégzés hírét. Petroszkov ezredes és nagyanyám utolsó testvére a háború végén halt meg. A sorson mégsem lehetett változtatni. vagy amint A hattyúk tavát táncolja a cár elıtt? És miért nem mondta soha? Mindig megtartotta magának a titkait. hogy idınként vérzett a szíve. két évvel az utolsó találkozásuk után. és már csak azt bánja. amelyet anynyira szeretett. És mégis.. nekem mégsem mondta soha. egyiket a másik után. egy életet. hogy az öregek sohasem voltak fiatalok? Miért nem tudom elképzelni hermelinprémes piros bársony báli ruhában. Dan Ómamát a végzet egy más életre szánta. hogy neki köszönheti élete legboldogabb éveit. egy maroknyi drága embert. İ csak Dan Ómama volt. amikor ı sokkal több volt? Miként hihettem. a mi körünkben. Ómama már azon a napon tudhatta. Se Obrazsenszkijén.Azt is írta. azután. ahogy Nyikolaj ígérte. messze-messze a közös hazától. Madame Markovát tüdıgyulladás vitte el. Hogy lehettünk ennyire ostobák? Hogy képzelhettük csak ennyinek. Biztos. a családját és a táncot. az imádott férfit. nagyon jóságosan bánt . nem gyászolt. a mókás kalapjaival. Obrazsenszkij doktornak pedig az volt a végzete. hogy borzasztóan hiányoztak neki. egy hazát. a férfira várva. fıleg Nyikolaj. Viktor. Dan Ómama elveszítette mindenkijét és mindenét. nem búsult. egy karriert. majd még egy hónapig.. hogy lélekben ı az elsı perctıl a feleségének tekintette nagyanyámat. Tizenegy hónapon át lakott Nyikolaj unokatestvérénél. Biztos..

Dan Ómama valóban rejtély volt. a balettcipı. bár az is lehet. Úgy tekinthette Daninát. az embereket. örökké élni fog a szívemben. hogy oly keveset tudtam róla akkor. Viktor Obrazsenszkijhez. Most már kezemben vannak a kirakójáték darabjai. Az a korábbi lány másokhoz tartozott. Viktor negyvenhét éves volt. de engem akkor sem hagy nyugton a kérdés. milyen sok álmot nem ismerhettem. veszteségei. A mai napig sem tudom. és bizonyosan tudta. Csak azt bánom. Nyilván szerette. Nagyapám. A csendes embernek szintén megvoltak a maga emlékei. amikor még élt. a medál és a levelek. levelekben és egy medálban. bánatai. Még ott is olvasgathatta a leveleket. Öt hónappal Nyikolaj halála után. ha még az otthonba is elvitte a leveleit és a medált a fényképével. és anynyira nem érdekelt a múltja. csodálattal emlegette. Dan Ómama. az emlékeket. vermonti tartózkodása tizenhatodik hónapjában Danina feleségül ment Nyikolaj unokatestvéréhez. Mennyi mindent nem tudtam. mennyire drága a lánynak Nyikolaj. de Ómama megtartotta magának a többit. mint egy napsugár Huszonöt év volt közöttük. miután egész életében ırizte ıket a szívében. Nagyon szerethette Obrazsenszkijt. hogy szerette-e úgy valaha is a nagyapámat. amikor a huszonkét éves lány megérkezett hozzá.. az én nagyapámhoz. mindig nagyon jó volt hozzá. szerette-e valaha a férjét. és el is ment utánuk. a lelke mélyén. a diadalokat. aki az enyém volt. hogy annyi év után kívülrıl tudta ıket. az ifjúság álma. De Nyikolaj volt élete nagy szenvedélye. Valamiért kételkedem. Biztosan jó barátok voltak. a láda.vele. ez az egyébként szófukar ember. . Danina olyan lehetett az életében. mint egy gyermeket.. bár nagyanyám a maga módján bizonyára szeretı hitves volt. akiket annyira szeretett. mint az unokatestvérét. és nagyanyám gyöngéden. amelynek oly hamar vége szakadt.

. és én hiszem. Budapest Felelıs kiadó: a Maecenas Könyvkiadó igazgatója Tipográfia és mőszaki szerkesztés: Szakálos Mihály  . ha behunyom a szememet.És most.. Nyikolaj Obrazsenszkij mosolyogva nézi. Dan Ómama már nem öreg... spiccel a balettcipıjében. nem hord fekete vagy kopott ruhát. ISBN 963 203 018 4 Maecenas Könyvkiadó... hogy valahol most már együtt vannak végre... mosolyog rám. Vége. olyan szépen és fiatalon. amilyen akkor volt. nem süt minyont.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful