HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea de către instanţele judecătoreşti

a legislaţiei la soluţionarea litigiilor legate de contractele de împrumut nr.8 din 24.12.2010
__________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 24.12.2010, nr.8 - Cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor legate de contractele de împrumut //Buletinul CSJ a RM 2-3/27, 2011

27. În cazul în care a fost încheiat un contract de împrumut în care lipseşte clauza privind termenul de restituire a împrumutului şi termenul de preaviz, calcularea dobînzii de întîrziere va începe după expirarea termenului de 30 de zile de la data la care împrumutatul a primit cererea creditorului de restituire a împrumutului. Dacă împrumutătorul a înaintat acţiunea direct în instanţa de judecată, fără a expedia în adresa debitorului cererea privind rambursarea, în termen de 30 de zile, a sumei împrumutate, instanţa de judecată va restitui cererea de chemare în judecată, în temeiul art.170 alin.(1) lit.a) CPC, pe motivul că reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe calea extrajudiciară, prevăzută de lege pentru categoria respectivă de pricini sau de contractul părţilor. Or, respectarea acţiunilor prevăzute în dispoziţiile art.871 alin.(4) Cod civil sînt imperative pentru creditor în cazul unui litigiu legat de contractul de împrumut în care nu a fost stabilit termenul de restituire a împrumutului. 28. La soluţionarea cerinţei împrumutătorului privind încasarea dobînzii de întîrziere, prevăzută de art.619 Cod civil, se va ţine cont că, în contextul art.593, 597 Cod civil, împrumutătorul este în întîrziere atunci cînd nu acceptă fără temei legal prestaţia scadentă ce i se oferă. În cazul în care pentru executarea prestaţiei este necesară o acţiune din partea sa, creditorul este în întîrziere dacă prestaţia îi este oferită, iar el nu efectuează acea acţiune. Indiferent de vinovăţia sa în întîrziere, împrumutătorul nu poate beneficia de dobînzi pentru datoria pecuniară faţă de el. Totodată, dacă împrumutătorul este în întîrziere, împrumutatul răspunde pentru neexecutarea obligaţiei numai în cazul în care nu a prestat din intenţie sau din culpă gravă (art.596 Cod civil). 29. La contractul de împrumut cu dobîndă (art.869 alin.(1) Cod civil), suma dobînzii se va calcula în felul următor. Spre exemplu, dacă suma împrumutată constituie 1000 de lei, dobînda prevăzută în contract este de 10% lunar, adică 240% anual, şi nu a fost restituită pentru 30 de zile, iar în această perioadă rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei a constituit 18,5%, atunci obligaţia de a plăti dobînda în partea care depăşeşte rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei se declară nulă, dobînda anuală constituind suma de 185 lei (1000 x 18,5%), dobînda pentru o lună – 15,2 lei, iar pentru o zi – 0,51 lei (185 : 365). Astfel, mărimea dobînzii contractuale, care urmează a fi încasată, constituie 15,30 lei (0,51 x 30 de zile). Dobînda de întîrziere prevăzută de art.619 alin.(1) Cod civil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel, se va calcula în felul următor. De exemplu, suma împrumutată de 1000 de lei a fost restituită cu întîrziere de 6 luni (182 zile), rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei în perioada întîrzierii a constituit 18,5%, la aceasta se adaugă 5% prevăzute de lege, dobînda în total reprezentînd 23,5% anual. Suma

dobînzii anuale va fi de 235 lei (1000 x 23,5%), pentru o lună – 19,5 lei (235 : 12), iar pentru o zi – 0,64 lei (235 : 365). Astfel, suma dobînzii de întîrziere va constitui 117 lei (19,5 x 6 luni). În cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul, dobînda, conform art.619 alin. (2) Cod civil, este de 9% peste rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, adică constituie 27,5% anual (18,5% + 9%). În rest, modalitatea de calculare a dobînzii de întîrziere este similară. Aceleaşi modalităţi de calculare a dobînzii de întîrziere se aplică şi în cazul stipulat în art.243 CPC, care prevede că, dacă debitorul nu execută hotărîrea instanţei de judecată în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă, el va achita o dobîndă de întîrziere determinată conform art.619 Cod civil, chiar şi în lipsa vinovăţiei. Calcularea dobînzii de întîrziere în acest caz se efectuează de executorul judecătoresc. 30. Instanţele de judecată urmează să facă distincţie între suma totală ce poate fi încasată în temeiul contractului de împrumut cu titlu oneros şi suma totală care poate fi încasată în baza contractului de împrumut gratuit. În acest context, se atenţionează că, în cazul contractului de împrumut gratuit, suma totală constă din suma împrumutului şi cea a dobînzii de întîrziere pentru nerestituirea împrumutului în termen, iar în cazul contractului de împrumut cu titlu oneros, suma totală constă din suma împrumutului, suma dobînzii pentru folosirea împrumutului şi suma dobînzii de întîrziere. 31. În contractul de împrumut, părţile pot stabili şi o clauză penală. Dacă părţile au convenit asupra introducerii în contractul de împrumut a clauzei penale, această clauză, în mod obligatoriu, se va face în scris (art.625 CC). Prin clauza penală, părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că împrumutatul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită împrumutătorului o sumă de bani sau un alt bun (art.624 Cod civil). Clauza penală poate fi stipulată în mărime fixă sau sub forma unei cote din valoarea obligaţiei garantate şi, prin acordul părţilor, poate fi mai mare decît prejudiciul. La determinarea perioadei pentru care urmează a fi încasată clauza penală, este necesar să se ţină cont de prevederile art.268 lit.a) Cod civil, potrivit căruia clauza penală urmează a fi încasată pentru perioada anterioară acţiunii, dar nu mai mare de 6 luni. Se atenţionează că nerespectarea formei scrise a înţelegerii cu privire la penalitate atrage nulitatea clauzei penale şi, respectiv, imposibilitatea încasării acesteia. 32. Dobînda de întîrziere, prevăzută de art.619 Cod civil, nu se clasifică ca clauză penală, deoarece nu cade sub incidenţa art.624 Cod civil. Penalitatea nu exclude aplicarea dobînzilor de întîrziere, şi invers. La încasarea dobînzii de întîrziere, a dobînzii contractuale, se va aplica termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art.267 Cod civil. 33. Conform art.233 Cod civil, persoana îndreptăţită are dreptul să ceară anularea actului juridic afectat de eroare (art.227 Cod civil), încheiat prin dol (art.228 Cod civil), prin leziune (art.230 Cod civil) în termen de 6 luni de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulării, iar în cazul în care actul juridic a fost încheiat prin violenţă (art.229 Cod civil), cererea de anulare poate fi depusă în termen de 6 luni de la data cînd a încetat violenţa. 34. În sensul art.868 Cod civil, cererea împrumutatului privind repararea prejudiciului cauzat în legătură cu neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut urmează a fi demonstrată prin probe veridice. Prejudiciul cauzat constă în pierderea profitului, pe care împrumutatul putea să-l obţină în rezultatul executării obligaţiei, adică reprezintă venitul ratat. 35. Articolul 617 Cod civil prevede cazurile cînd debitorul se consideră în întîrziere ca urmare a somaţiei (avertizării), cazurile cînd nu este necesară preîntîmpinarea prealabilă, precum şi cazul cînd împrumutatul nu duce răspundere pentru întîrzierea rambursării banilor sau bunurilor împrumutate. Dacă întîrzierea executării obligaţiei pecuniare are loc din motive neimputabile împrumutatului, dobînda de întîrziere nu se va achita. În particular, neexecutarea obligaţiei nu este imputabilă împrumutatului în cazul în care se datorează unei forţe majore, dacă survenirea sau efectele acesteia nu au putut fi cunoscute de

instanţa care a pronunţat hotărîrea este în drept. împrumutătorul-creditor sau împrumutatul-debitor poate solicita instanţei indexarea sumelor adjudecate în condiţiile art. 40.253 CPC. oferit creditorului şi debitorului. La adoptarea hotărîrii. care reprezintă un mijloc legal. În acest caz. la cererea părţilor sau din oficiu. În cazul imposibilităţii executării obligaţiei din cauza forţei majore.(11) CPC). Dacă prejudiciul cauzat împrumutătorului prin întîrziere depăşeşte mărimea dobînzii de întîrziere. c) la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de obligaţie. acesta din urmă răspunde pentru prejudiciul cauzat prin lipsa notificării (art. iar în lipsa acestuia. în virtutea unor circumstanţe cauzate de majorarea sau micşorarea preţurilor şi tarifelor la mărfurile de consum şi la servicii sau în rezultatul deprecierii sau aprecierii banilor în perioada de după pronunţarea hotărîrii şi pînă la executarea ei efectivă. Acţiunile născute din contractul de împrumut se examinează de instanţa de drept comun de la domiciliul pîrîtului. instanţele respective. cu excepţia cazului în care în contract se indică locul executării. el este în drept să ceară de la împrumutat şi o despăgubire în mărime ce depăşeşte această dobîndă. dar numai în mărime ce depăşeşte suma dobînzii de întîrziere. moneda în care se percepe şi dobînda de întîrziere determinată conform art. 37. la locul unde debitorul îşi are domiciliul sau sediul – în cazul unor alte obligaţii. conform cursului stabilit de Banca Naţională a Moldovei la momentul executării hotărîrii. pe care urmează să o achite debitorul. dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă.(3) Cod civil). suma care urmează a fi încasată. prejudiciul poate fi solicitat de împrumutător şi în cazul deprecierii sumei băneşti. executarea obligaţiei sau plata dobînzilor contractuale. 38. În cazul omisiunii de a consemna în hotărîre consecinţele neexecutării acesteia. în dispozitivul hotărîrii se va indica perceperea datoriei şi a altor plăţi în valută străină în suma respectivă sau a echivalentului în lei moldoveneşti. În funcţie de situaţia de la momentul executării hotărîrii. Dacă forţa majoră este temporară.39 alin.606 alin.(1) Cod civil). În cazul în care obiectul contractului de împrumut încheiat este în valută străină. de a solicita indexarea sumelor adjudecate prin hotărîrea judecătorească. Circumstanţele nominalizate nu împiedică împrumutătorul să solicite rezoluţiunea contractului. La examinarea cauzelor în apel şi în recurs. 36. Potrivit art. datorate de împrumutat. sînt în drept să completeze hotărîrea judecătoriei în contextul celor expuse. la solicitarea reclamantului. .573 Cod civil. Dacă notificarea nu a ajuns la împrumutător într-un termen rezonabil de la data la care împrumutatul a cunoscut sau trebuia să cunoască despre forţa majoră. b) la locul aflării bunului în momentul naşterii obligaţiei – în cazul obligaţiilor de predare a unui bun individual determinat. sumă ce reprezintă o compensaţie pentru creanţa depreciată. litigiul poate fi examinat şi de instanţa de la locul executării contractului (art. în rezultatul inflaţiei survenite în perioada folosirii ilicite a mijloacelor băneşti. în termenul executării silite a hotărîrii. chiar şi în lipsa vinovăţiei. executarea urmează a fi efectuată: a) la domiciliul sau sediul creditorului la momentul naşterii obligaţiei – în cazul obligaţiei pecuniare.către debitor la momentul naşterii obligaţiei ori dacă debitorul nu a putut împiedica sau înlătura survenirea forţei majore ori a consecinţelor ei (art.606 alin. cu cifre şi litere. de asemenea. împrumutatul trebuie să notifice împrumutătorului aceste circumstanţe şi efectele lor asupra executării. ea poate fi invocată numai în perioada în care aceasta are efect asupra executării obligaţiei. dacă locul executării nu este determinat sau nu rezultă din natura obligaţiei. dacă în hotărîrea judecătoriei nu sînt reflectate consecinţele neexecutării acesteia.619 Cod civil. 39. instanţa judecătorească urmează să consemneze în dispozitiv. Astfel. să adopte o hotărîre suplimentară.

12. ce i-a fost acordat.8.d) Cod de procedură civilă. Se are în vedere că. debitorul. alte documente. Astfel. va decădea din dreptul de a cere proba cu martori pentru a dovedi că executarea într-adevăr a avut loc. obiectul contractului de împrumut la o bancă sau la notar. persoană fizică sau persoană juridică. 43. forma scrisă este obligatorie. Instanţa de judecată nu este în drept să refuze primirea cererii în procedura contencioasă dacă creditorul nu s-a adresat în procedura de ordonanţă. pot fi examinate în procedura de ordonanţă (procedura simplificată). În cazul în care nu se cunoaşte identitatea sau domiciliul creditorului din motive neimputabile debitorului (împrumutatului).619 Cod civil şi penalităţi. obligaţia pecuniară se va considera executată la timp. 45. Deoarece procedura în ordonanţă este simplificată. În asemenea condiţii. precum şi însuşi faptul stingerii obligaţiei urmează să fie legalizate în modul respectiv. inclusiv de dobînzile aferente acestor sume sau de valoarea bunului a cărui restituire se solicită. În conformitate cu art. în baza art. pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea.41. Litigiile legate de contractul de împrumut.3 din Legea taxei de stat).171 raportat la art. valoarea executării). 2011 . Cererea de chemare în judecată ce vizează contractul de împrumut se impune cu taxă de stat în mărimea stabilită pentru acţiunile patrimoniale (art. inclusiv dovada de plată a taxei de stat. în conformitate cu art. nu va da curs cererii. precum şi de suma actului juridic (în cazul respectiv.210 Cod civil.167 alin.(1) lit.345 CPC. debitorul nefiind obligat să achite dobînda prevăzută de art.2010. acordîndu-i persoanei care a depus cererea un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor. Valoarea acţiunii se va aprecia ţinîndu-se cont de suma bănească solicitată. de a cere ca primirea executării să aibă loc în forma sus-indicată îşi asumă riscul efectelor nerespectării formei scrise a actului juridic. în caz de contestare de către creditori a faptului executării obligaţiei. 44. Ion MURUIANU __________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 24. creditorul (împrumutătorul) are dreptul să aleagă adresarea cu cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau înaintarea acţiunii în procedura contencioasă. PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE Chişinău. se va anexa contractul litigios. persoană fizică). 24 decembrie 2010. care asigură rapiditatea şi eficacitatea soluţionării cauzei. conform termenului stipulat în contract. Debitorul care nu a profitat de dreptul. existenţa temeiurilor ce conduc la stingerea obligaţiei.Cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor legate de contractele de împrumut //Buletinul CSJ a RM 2-3/27. Procedura în ordonanţă nu este o cale prealabilă obligatorie şi nefolosirea procedurii în ordonanţă de către creditor (împrumutător) nu are efecte juridice care să îngrădească dreptul la înaintarea acţiunii în instanţă de judecată. Conform regulii generale. În caz contrar. nr. În sensul art. debitorul poate depune.645 Cod civil. La cererea de chemare în judecată. stingerea obligaţiei se legalizează prin aceleaşi modalităţi ca şi adoptarea ei. conform prevederilor art.8 . judecătorul. ea presupune achitarea redusă a taxei de stat şi se bazează pe înscrisuri autentice. Nr. 42.644 Cod civil. în dependenţă de faptul cine este partea (persoană juridică.

2010 “Cu privire la practica aplicării legislaţiei pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului. Legii Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.Privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2010 //Buletinul CSJ a RM 4/4. În rezultatul examenului jurisprudenţei naţionale privind judecarea recursului ordinar împotriva deciziilor pronunţate de curţile de apel. care. în corespundere cu dispoziţiile Constituţiei Republicii Moldova.12.2010 “Cu privire la modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei”. prin prisma ajustării jurisprudenţei naţionale la bunele practici ale CEDO. prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Codului de procedură penală al Republicii Moldova. 10. inculpatului şi condamnatului în procedură penală”.22 din 12. în concordanţă cu standardele şi practicile europene.11 din 24. Astfel. tratatelor internaţionale la care Republica . neîntemeiate şi nemotivate.12.12. nu există un punct de vedere unitar şi coerent cu privire la aplicarea normelor legale ce reglementează procedura judecării apelului. au menirea să asigure acoperirea prejudiciului (clauza penală).12. Hotărîrea Plenului nr. în consecinţă. la judecarea apelului în cauza penală.619 CC.2005 “Cu privire la practica examinării cauzelor penale în ordine de apel””. au fost pronunţate soluţii diferite în cazuri similare şi s-au comis erori judiciare.HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2010 nr. Prin interpretarea dispoziţiilor normei sus-indicate. la fel. s-a urmărit şi scopul de a evidenţia relaţiile reglementate. învinuitului. Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură. sub aspectul corectării şi unificării practicii judecătoreşti referitoare la aplicarea prevederilor articolelor 413 şi 414 Cod de procedură penală.2011. Hotărîrea a fost adoptată în vederea aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei respective.01.12. 9. ca instanţe de apel.22 din 12.4 din 28. şi interacţiunea cu alte norme de drept. spre a se releva distincţia între dobînda prevăzută la art. în vederea asigurării unei activităţi judiciare eficiente şi de bună calitate. ca modalitate de reparare a prejudiciului provocat prin executarea cu întîrziere ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare. Hotărîrea Plenului nr. ce derivă din activitatea instanţei de apel în cadrul procedurii judecării apelului.4 . a fost strict necesar de a se efectua unele modificări şi completări în Hotărîrea Plenului CSJ nr.01.2011 __________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 28.2005. Au fost analizate trăsăturile caracteristice dobînzii şi particularităţile ei în diferite domenii ale relaţiilor economice. Oportunitatea adoptării hotărîrii a fost dictată de aplicarea neuniformă de către instanţele economice a art. şi. Această situaţie semnalizează existenţa unor probleme juridice importante. se atestă că. elaborarea şi propunerea soluţiilor corespunzătoare. sub aspectul respectării şi promovării prevederilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (Convenţie). impune identificarea. Hotărîrea Plenului nr. nr.619 CC. ce reglementează procedura judecării apelului. precum şi raportul.9 din 24. 2011 8.585 CC şi cea indicată la art.10 din 24. soldate cu adoptarea unor decizii ilegale.2010 “Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. Urmărind scopul soluţionării problemelor menţionate.

au dictat necesitatea conturării unei poziţii unice a Plenului CSJ în abordarea problematicii în cauză.2 lit. nr.10.11901/02 din 29. În scopul aplicării. cu excepţia celor izvorîte din contractul de credit bancar sau împrumut nr.41604/98 din 28. Adoptarea hotărîrii a fost condiţionată de modificările operate de legislator în Codul de procedură penală după anul 2005.). pag. cu oferirea unor explicaţii privitoare la înaintarea concomitentă sau alternativă a cerinţelor menţionate.07.2010 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. S-a impus statuarea asupra chestiunii ce ţine de încasarea datoriei (pentru procurarea mărfurilor.63 din Codul de procedură penală.5 şi 8 din Convenţie.2010 “Pentru ajustarea Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.4 .2006. de implementarea jurisprudenţei CEDO. art.12 din 24. a penalităţilor şi/sau a dobînzilor de întîrziere. 2011. Guvernului. În hotărîrea explicativă au fost invocate extrase din următoarele hotărîri CEDO: Mancevscbi vs Moldova din 07.2005. Academiei de Ştiinţe.12.6 *** Sesizarea în ultimul timp a instanţelor de judecată cu unele cerinţe rezultate din obligaţii pecuniare. uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice ce vizează tematica abordată. din cauza carenţelor legislative şi divergenţelor serioase de opinii. serviciilor acordate etc. cu principiile ce rezultă din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului si a Libertăţilor Fundamentale si din jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului.2011. nr. Procuraturii Generale şi profesorilor universitari.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de .Privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2010 //Buletinul CSJ a RM 4/4. Cu regret.16 lit. Imakaeva vs Rusia din 09. Hotărîrea Plenului nr. nr.2005 “Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale” la jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului”.7 din 04. precum şi de necesitatea executării pct.(6) art.Moldova este parte.12.11. 11. Panteleienco vs Ucraina.2008. Plenul a fost obligat să amine adoptarea proiectului Hotărîrii “Cu privire la aplicarea legislaţiei ce reglementează participarea procurorului în procesul civil”.e). în temeiul art.9 din 24. Acest proiect va fi repus spre examinare în Plenul Curţii Supreme de Justiţie în prima jumătate a anului 2011.01.8 al Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. altele decît cele izvorîte din creditul bancar sau împrumut. inclusiv referitoare la cazurile contra Moldovei în ce priveşte aplicarea prevederilor art.04. Agentului guvernamental. 2011 HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare.2006.5. cu participarea reprezentanţilor Parlamentului.06. Buck vs Germania. nr. __________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 28.26 din 23 noiembrie 2010 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin.

). să transmită creditorului bani. reclamantul. Pecuniară poate fi o obligaţie în întregul ei (contractele de credit bancar. Clauza penală reprezintă o stipulaţie (prevedere contractuală). . în scopul aprecierii faptului pentru care situaţie e prevăzută penalitatea. 180 de zile).1%. solicitînd încasarea datoriei şi a penalităţii pentru neonorarea obligaţiilor de plată a mărfii livrate. altele asemenea. în mărime de 0. Neexecutarea include orice încălcare a obligaţiilor. 4. Spre exemplu. Clauza penală poate fi stabilită în mărime fixă sau procentuală. c) perioadei de întîrziere în executare (50 de zile. adică nu a fost întocmit un singur înscris semnat de părţi. telegrame.încasarea penalităţilor de întîrziere (dacă au fost prevăzute de contract sau de lege).încasarea penalităţilor pentru nelivrarea mărfii. 0. în baza unui contract sau a unei obligaţii extracontractuale prevăzute de Codul civil. . 5. în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor asumate. b) sumei obligaţiilor neexecutate (total sau parţial).). clauza penală poate fi inserată într-un înscris separat. La examinarea litigiilor ce ţin de încasarea sumei şi a penalităţilor. De rînd cu penalitatea pentru neachitarea mărfii. . art.5% etc. a unui serviciu.17 CPC. Procentele se stabilesc din valoarea obligaţiei garantate prin clauza penală sau a părţii neexecutate şi se calculează din coraportul: a) mărimii procentelor convenite (0.1% din suma neachitată pentru primele 15 zile de întîrziere a achitării datoriei pentru marfa recepţionată şi de 0. poate fi prezentată o scrisoare de garanţie semnată de debitor. Clauza penală trebuie să îmbrace întotdeauna forma scrisă. în cazul în care debitorul nu-şi execută obligaţiile conform prevederilor contractuale. Poate fi prevăzută şi o penalitate cu procente mixte. în vederea căreia a fost stipulată. anticipat şi prin apreciere cuantumul despăgubirilor ce vor fi datorate de partea în culpă.03. Astfel.3% din suma neachitată pentru următoarele zile de întîrziere. în calitate de probă pentru încasarea penalităţilor. 2. nu ar îmbrăca această formă. serviciilor etc. semnate de partea care le-a expediat. Modalităţile de compensare a prejudiciului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare (tardivă) a obligaţiei pecuniare sunt următoarele: . Prin obligaţie pecuniară se va înţelege acea obligaţie. este necesar a studia minuţios contractul prezentat de reclamant.Justiţie nr.încasarea penalităţilor pentru întîrzierea livrării. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova EXPLICĂ: 1. chiar dacă obligaţia principală. Dacă actul juridic a fost încheiat printr-un schimb de scrisori. prin care părţile stabilesc de comun acord.încasarea dobînzii de întîrziere.1996. . în virtutea căreia debitorul e obligat.789-XIII din 26.încasarea altui prejudiciu cu prezentarea dovezilor (dacă prejudiciul nu se acoperă prin penalităţi). în care el îşi asumă obligaţia de a achita penalitatea în mărime procentuală în cazul întîrzierii executării obligaţiilor. Instanţele vor reţine că acest mijloc de garantare a executării obligaţiilor (nu numai pecuniare) prezintă pentru creditor avantajul că acesta nu mai trebuie să dovedească existenţa şi cuantumul prejudiciului. contractul poate conţine clauze ce se referă la: . adică utilizează banii ca mijloc de plată. inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă. poate prezenta în instanţă facturi sau alte documente în temeiul cărora a fost livrată marfa. Debitorul este obligat să repare prejudiciul cauzat creditorului ca urmare a neexecutării obligaţiei pecuniare asumate. Totodată. 3. în sumă determinată sau determinabilă. împrumut) sau doar obligaţia uneia din părţi (pentru achitarea mărfurilor.

. şi în recurs potrivit ambelor secţiuni ale Capitolului XXXVIII al Titlului III al Codului de procedură civilă. Încălcarea termenului de livrare a mărfii. instanţa urmează să-şi motiveze soluţia. aceasta va putea fi modificată şi în apel. 6. ocrotite prin lege. creditorul a primit executarea cu întîrziere a obligaţiei.penalitatea solicitată e cu mult mai mică decît penalitatea pe care reclamantul era în drept s-o calculeze. Instanţele vor lua act că. 8. neprestarea serviciilor se va înţelege manifestarea unui comportament din partea persoanei obligate care ar permite de a concluziona lipsa intenţiei de executare. instanţa este în drept să aplice prescripţia extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia. de prestare a serviciului. inclusiv cel special. 10. În cazul reducerii clauzei penale. instanţa de judecată poate dispune reducerea clauzei penale pe care o consideră disproporţionat de mare. fără a se ajunge în judecată. ar putea servi: .. În cazuri excepţionale. 1007 CC etc.situaţia financiară dificilă a debitorului. 954.mărimea excesivă a penalităţii. ale creditorului.datoria nu este achitată inclusiv pînă la examinarea cauzei în apel sau în recurs (neexecutare intenţionată. .prejudiciul ce se cauzează creditorului este în permanentă creştere.încasarea penalităţilor atît pentru nelivrarea. Sarcina instanţei în această situaţie constă în aprecierea adecvată a coraportului dintre mărimea penalităţii stabilite şi mărimea prejudiciului real suportat. acest termen nu poate fi schimbat (prelungit. Dacă debitorul achită datoria pentru marfa procurată. Dat fiind faptul că legea nu limitează dreptul vreunei instanţe superioare de a reduce clauza penală. ar putea servi: .). poartă un caracter imperativ. instanţa de judecată urmează să încaseze penalitatea pentru un termen nu mai mare de 6 luni. Astfel. . serviciul prestat după adresarea creditorului în instanţa de judecata şi pînă la pronunţarea hotărîrii. drept criterii ce permit reducerea clauzei penale. 971. făcînd referire la probe. .mărimea penalităţii depăşeşte suma datoriei. Este relevant făptui că legea nu prevede expres limita de reducere a clauzei penale. scurtat) prin acordul părţilor. chiar şi în cazul în care părţile prevăd în contract un termen mai mare de încasare a penalităţilor decît cel prevăzut de art. Legea nu precizează cazurile în care ar putea fi redusă clauza penală. acest fapt nu-l scuteşte de obligaţia de a achita penalitatea prevăzută în contract.o întîrziere neesenţială în executarea obligaţiei de rînd cu procentul înalt al penalităţii. . Dacă. Întrucît norma menţionată este una imperativă. şi nu poale fi modificată prin acordul pârtilor în acelaşi timp. . Dat fiind faptul că normele ce stabilesc termenul de prescripţie. tergiversare evidentă). Prin nelivrare a mărfurilor. Acţiunea de încasare a penalităţii se prescrie în termen de 6 luni (180 de zile). 7.datoria a fost achitată. Drept criterii de care se poate conduce instanţa pentru a nu reduce clauza penală. potrivit art. ca temei pentru cerinţa de reparare a prejudiciului. . el va fi în drept să ceară plata penalităţii numai dacă şi-a rezervat expres acest drept la primirea executării. ci şi de alte interese. 9.268 CC. nu una dispozitivă. Se va considera că debitorul este în întîrziere de livrare a mărfii sau prestare a serviciului începînd cu ziua următoare din data prevăzută în contract pentru executare.757. La reducerea clauzei penale urmează să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale. cit şi pentru livrarea cu întîrziere (penalitatea se va încasa doar pentru una din situaţii). trebuie să fie prevăzută de părţi la încheierea contractului sau de lege (art. Instanţa de judecată va reduce clauza penală doar în cazul în care debitorul a solicitat aceasta.271 din Codul civil.

la aplicarea acesteia neexistînd încălcare sau tardivitate în executarea obligaţiei.penalitatea a fost deja plătită etc. La invocarea cazului fortuit. 12. Relevăm următoarele cazuri.585 CC) are un caracter compensator şi reprezintă o remuneraţie pentru folosirea capitalului acordat de către creditor debitorului..(1) CC).1163 alin. se va ţine cont de faptul că debitorul se va elibera de răspundere pe durata întîrzierii pentru cazul fortuit. partea care nu-şi poate îndeplini. forţa majoră nu poate justifica stingerea obligaţiei. În unele contracte părţile pot include clauza de forţă majoră. interdicţiilor din partea organelor administrative.depozitul bancar (art. debitorul ar putea prezenta instanţei de judecată concluzia Camerei de Comerţ şi Industrie a RM care ar constata existenţa circumstanţelor de forţă majoră. este obligată într-un termen convenit de părţi (spre exemplu 2 zile. obligaţia e purtătoare de dobînda.628 CC). În cazul apariţiei circumstanţelor de forţă majoră.1224 alin. În cazul aplicării dobînzii de întîrziere nu pot fi aplicate prevederile cu privire la stingerea obligaţiei principale ca rezultat al forţei majore sau al imposibilităţii fortuite de executare (art. dacă obligaţia pecuniară principală nu se stinge în rezultatul forţei majore sau al lipsei de vinovăţie. Prin urmare. Astfel. fortuit este acea împrejurare care. .1099 alin. chiar executînd obligaţia în termen. 663 CC).(1) CC). pecuniare (principale). conform legii sau contractului.vînzarea drepturilor litigioase (art. deşi putea fi preîntîmpinată.(3) CC). Astfel.(1) CC). nici obligaţia cu privire la dobînda de întîrziere nu se stinge în urma acestor fenomene.619 CC.emisiunea obligaţiilor de către societăţile pe acţiuni (art. Chiar şi în prezenţa cazului fortuit debitorul răspunde pentru acţiunile (inacţiunile) sale săvîrşite din imprudenţă sau neglijenţă.punerea în întîrziere a depozitarului privind restituirea banilor depozitaţi (art. Totodată.lezarea dreptului de proprietate al adjudecatarului asupra unui bun dobîndit la licitaţie (art. . .(1) CC). . 11. prima (art. dar poate constitui temei pentru eliberarea de plată a dobînzii de întîrziere.1.1232 alin. 13. Astfel. .dreptul de regres al fidejusorului care a executat obligaţia principală (art. dacă se va demonstra că. urmează a fi probată şi notificarea expediată părţii în termenul convenit despre imposibilitatea executării obligaţiei sau executarea ei tardivă.(3) CC).802 alin. acţiunilor militare sau altor consecinţe neprevăzute şi asupra cărora nu se poate interveni.(1) CC). obligaţiile contractuale. . . deci obligaţia de a-i transmite nu se stinge prin pieirea lor. 10 zile) din momentul apariţiei acestora să notifice partea contractantă. Totodată. . din aceste considerente. forţa majoră poate fi luată în consideraţie pentru neplata dobînzii de întîrziere pe motiv de imposibilitate efectivă de a executa obligaţia principală. .606. 11.penalitatea este stabilită de lege (art. prejudiciul s-ar fi produs în mod inevitabil. Instanţele urmează să iacă distincţie între dobînda prevăzută la art.163 alin.585 CC şi cea prevăzută la art. Cazul.debitorul n-a prezentat probe care ar confirma faptul imposibilităţii executării obligaţiei de plată.cont curent bancar (art. nu a fost preîntîmpinată de persoana responsabilă din cauza apariţiei sale inopinate. Banii sunt înlocuibili. în care legea prevede că obligaţia e purtătoare de dobîndă: . Aceasta se aplică în cazurile în care. pentru a se degreva de răspundere într-un litigiu.816 alin. care prevede că acestea nu vor răspunde pentru neîndeplinirea (totală sau parţială) a obligaţiilor sale în cazul calamităţilor naturale.

585 CC este egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei. la care s-au adunat 5% sau 9% (în dependenţă de persoana debitorului . .în contractul de societate (art.5%).2007) etc. Pentru curgerea de drept a dobînzilor de întîrziere se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii: .05. dacă nu-i prevăzută penalitatea (art. care este aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt.în contractul de asigurare (art. Numai dacă datoria debitorului a ajuns la scadenţă şi nu a fost executată. Dobînda de întîrziere prevăzută de art.nerestituirea aportului suplimentar în cazul în care n-a avut loc majorarea capitalului social (art. . 16.(1) CC). Folosirea mijloacelor financiare străine are loc în cazurile în care cumpărătorul reţine plata pentru bunurile procurate.la depozitul bancar (art. considerîndu-se că are loc folosirea mijloacelor financiare străine. Legea prevede expres dreptul la dobînda potrivit art. creditorul este îndreptat la plata sumei de bani şi a dobînzilor de întîrziere.11. debitorul datorează dobînzi pentru întîrzierea executării obligaţiei. Obligaţia poate fi purtătoare de dobînda şi în cazurile prevăzute de contract.2008 = 887 de zile). în cazul contractului de împrumut (art.135-XVI din 14. în relaţiile cu participarea consumatorilor (indiferent de calitate ..consumator sau nu). 31.619 CC reprezintă o modalitate de despăgubire pentru întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare. Dobînzile curg de drept numai în cazul în care cuantumul sumei datorate este precis determinat.1236 CC) etc.(1) CC). .la dobîndirea unui patrimoniu fără justă cauză (art. se înmulţeşte cu rata de bază a BNM (spre exemplu. iar în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorii dobînda va fi de 9% peste rata prevăzută la art. mărimea dobînzii prevăzute la art.2001 etc.(3) CC).în contractul de credit bancar. Suma obţinută se împarte la 365 de zile. chiar dacă nu a fost stabilită prin contract scris între părţi. 37120 de lei). . Numai dacă obligaţia are ca obiect plata unei sume de bani.(2) CC).38 alin.1343 alin.06.03.04. Prin rata de refinanţare urmează să înţelegem rata de bază a BNM. .585 CC.obligaţia să fie exigibilă.1243 alin.(2) CC).1328 alin.869 alin. Dacă legea sau contractul nu prevede altfel.73-XVdin 12. . Instanţele vor reţine că dobînda de întîrziere pentru întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare curge de drept. procură sau foloseşte servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. a contractului de credit bancar (art. Pentru a calcula dobînda de întîrziere. locatarul întîrzie să achite chiria etc. La aprecierea subiecţilor în privinţa cărora urmează a fi aplicate prevederile art. 15. de exemplu. Prin noţiunea de consumator se va înţelege orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă.creditori sau debitori) se va calcula o dobînda în mărime de 5% peste rata dobînzii prevăzută la art. instanţele vor face distincţie între noţiunile “consumator” şi “alte persoane”. 14.2006 .1017 CC).619 CC în următoarele cazuri: .585 CC. cum ar fi. se ia suma ce urma a fi achitată (spre exemplu. .5%+9%) ________________________ x 887 = 19394 . 12.33 alin.obligaţia să fie lichidă.(6) din Legea privind cooperativele de întreprinzător nr.(5) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.în contractul de transport (art.1395 alin. apoi se înmulţeşte cu numărul de zile care constituie perioada de întîrziere (spre exemplu. 17. clientul reţine plata pentru lucrările executate şi serviciile prestate.(2) CC).obligaţia debitorului să constea în plata unei sume de bani. 37120 x (12.619 CC. Astfel. .1224 alin. adică acea rată.art.

Punerea debitorului în întîrziere constă într-o manifestare de voinţă din partea creditorului prin care el pretinde executarea obligaţiei unui debitor care tergiversează o executare ce mai este posibilă.626 alin. Art. ţinîndu-se cont de dinamica inflaţiei. contractul încetează şi părţile sunt eliberate de obligaţia de a presta. acest prejudiciu suportat de creditor este recuperat conform penalităţilor. În situaţia în care contractul nu prevede clauza penală punitivă. creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului real suportat doar în partea în care acesta nu este acoperit prin clauza penală. dobînda urinează a fi calculată separat pentru fiecare perioadă. Dacă la creditul bancar (sau împrumutul pecuniar). dacă debitorul probează faptul că prejudiciul este mai mic. Or. nu urmează a fi calculate dobînzi de întîrziere dacă mărimea acestora se acoperă de cea a penalităţilor. 22. telegramă. notificare. În cazurile prevăzute de art. pentru diferite perioade de calcul. în cazul întîrzierii în executarea obligaţiei pecuniare nerezultate din credit (pentru recuperarea prejudiciului adus prin folosirea mijloacelor financiare străine).(2) din Codul civil prevede regula generală potrivit căreia clauza penală inserată de părţi în contract include prejudiciul real suportat de creditor (clauza penală inclusivă). Lipsa la debitor a surselor băneşti necesare pentru achitarea datoriei rezultate din obligaţii pecuniare nu poate servi drept temei pentru eliberarea acestuia de achitarea dobînzii de întîrziere. rata poate fi diferită. atunci.617 alin. Astfel că. creditorul nu este m drept să pretindă dobînda prevăzută de art. de aceea poate rezulta din orice act. sau penalitate (clauza penală alternativă). În cazul actelor juridice la care participă consumatorul. apoi se calculează dobînda medie. În situaţia în care debitorul este în întîrziere în legătură cu livrarea de bunuri. fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii. aceasta fiind o obligaţie în natură prevăzută de art. 23. Dobînda prevăzută la art. creditorul poate cere repararea prejudiciului peste penalitate (clauza penală punitivă) sau poate cere doar penalitate (clauza penală exclusivă). 19. Aceasta urmează a fi confirmată prin avizul de recepţie din partea debitorului. Obligaţiile se nasc din contract. pentru întîrzierea executării cărora se aplică dobînzi.619 se aplică doar obligaţiilor pecuniare. 18. Dacă reclamantul solicită încasarea dobînzii pentru perioade cu rata dobînzii diferită. De asemenea.619 din Codul civil. Dobînda de întîrziere urmează a fi încasată de la data punerii debitorului în întîrziere. ca urmare a operării rezoluţiunii contractului. a dobînzii. indicatorii monetari şi macroeconomici şi se publică în Monitorul Oficial. Rata de bază a BNM se stabileşte prin hotărâri periodice ale acesteia. . Deoarece rata de bază a BNM se modifică periodic.(2) CC nu este necesară somaţia debitorului. 21. apoi a datoriei. Procedura punerii în întîrziere nu este reglementată în mod special.622 din Codul civil. în cazurile prevăzute de lege sau contract. Astfel. dacă aceasta e prevăzută de lege sau de contract. penalitatea sau dobînda se va achita după stingerea datoriei de bază. instanţa ar putea dispune încasarea unei dobînzi de întîrziere mai mici decît 5% peste rata dobînzii prevăzută la art. la apariţia situaţiei în care debitorul se află în întîrziere şi achită suma în rate.738 din Codul civil.585 CC. obligaţiile care survin pot avea şi natură pecuniară. creditorul poate cere sau despăgubiri. prin care părţile au convenit anticipat şi asupra prejudiciului cauzat prin întîrzierea executării.365 Reclamantul urmează să prezinte instanţei descifrarea modalităţii de calcul a dobînzii de întîrziere solicitate. trebuind să restituie prestaţiile executate şi veniturile realizate în condiţiile prevăzute de art. banii vor merge mai întîi pentru stingerea penalităţii. 20. În cazul exercitării dreptului de rezoluţiune. dacă contractul sau legea nu prevede altfel Cu titlu de excepţie. pentru perioada pentru care au fost calculate penalităţi.

Reieşind din prevederile art. în cadrul procesului.27.7 din 09.2006 __________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 09. dar nu şi al celei legale. dar nu mai mică decît cea legală.Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile //Buletinul CSJ a RM 3/4. În conformitate cu art. luînd în consideraţie toate împrejurările: cuantumul extrem de mare al penalităţii în comparaţie cu prejudiciile consumatorilor. Legea privind protecţia consumatorilor stabileşte penalitatea legală prin art.630 CC.7 .Privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare. întreprinzătorul nu este degrevat de sarcina executării obligaţiei sale. alte interese ce merită atenţie. nr. nr. gradul de executare a obligaţiunii.10. 2011 HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile nr. Dacă. starea materială a pîrîtului. Mărimea penalităţii convenţionale poate fi redusă pînă la mărimea clauzei penale legale.10. clauza penală (penalitatea) poate fi legală sau contractuală. cu excepţia celor izvorîte din contractul de credit bancar sau împrumut //Buletinul CSJ a RM 5/6. însă părţile pot conveni asupra unei alte penalităţi. 2007 36.10. __________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 09. Clauza prin care se stabileşte o penalitate mai mică decît cea legală este nulă.7 .9 . poate dispune reducerea cuantumului penalităţii convenţionale. instanţa judecătorească.PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE Ion MURUIANU __________ Hotărîri explicative ale Plenului CSJ Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 24.2006. cu toate că a fost dispusă încasarea despăgubirilor şi/sau penalităţilor. nr. 2007 . nu a fost soluţionată problema rezoluţiunii sau rezilierii contractului.624 şi 629 CC.Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile //Buletinul CSJ a RM 3/4.12.2006. precum şi situaţiile de incidenţă a penalităţii în mărimea corespunzătoare.2010. în cazuri excepţionale.

“VR” a fost admis. conform contractului de vînzare-cumpărare încheiat cu această întreprindere la 17.2006. în valoare de 373920 lei. acumulînd o datorie de 2826101 lei.S L” S.2009 din următoarele considerente În conformitate cu art. părţile au încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr.11.R. ÎM “T.S L” S. 2008 S.L.R. “VR” urma să-l obţină de la realizarea cantităţii de porumb contractate (2000 tone) întreprinderii “RI LLP”.626 alin. că instanţa de apel a dat o apreciere incorectă circumstanţelor cauzei. cu modificarea deciziei Curţii de Apel Economice din 15.2009.11.Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. virînd în avans.R.R.L.Chişinău.S L” S.L. “VR” a fost respinsă ca neîntemeiată. iar pîrîtul a livrat în adresa S.S L” S.L.2rae-77/2010 din 15.L.2006. “VR” a atacat cu apel hotărîrea primei instanţe.04.445 alin. privind admiterea integrală a acţiunii. Audiind explicaţiile părţilor..S L” S.2009 apelul depus de S. a aplicat eronat normele de drept material. potrivit căruia ÎM “T.R.L. solicitînd încasarea pagubei în mărime de 436276 lei.L. este parţial întemeiat şi urmează a fi admis.11.2006.R.10.L. În şedinţa instanţei de recurs reprezentantul recurentului recursul a susţinut. S.033.09.(1) lit. la un preţ de 1847 lei/tona.L.Chişinău.(2) CC.7 tone de porumb. care a fost încasată de la pîrît prin hotărîre judecătorească. “VR” – să procure marfa şi să achite costul acesteia.R..2009 acţiunea S. hotărîrea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 06. după ce judecă recursul.03.S L” S. la 14. Litigiul dedus judecăţii rezultă din contractul de vînzare-cumpărare a producţiei agricole (2000 tone de porumb). la data de 23. a declarat recurs la Curtea Supremă de Justiţie.R. mun. suma de 3200000 lei la contul ÎM “T.R.2009 a fost casată şi a fost adoptată o nouă hotărîre. . Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că recursul declarat de ÎM “T. “VR”. “VR”. “VR” şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. iar S. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că.03.L.R. S. verificînd materialele cauzei.R. Prin decizia Curţii de Apel Economice din 15.L. încheiat la 14. În motivarea cererii de recurs recurentul a indicat.R.11. pe care o consideră legală şi întemeiată. solicitînd admiterea recursului. invocînd aceleaşi argumente.03.e) CPC. Prin hotărîrea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 06. Reprezentantul intimatului a solicitat respingerea recursului şi menţinerea deciziei instanţei de apel. instanţa de recurs.09. şi menţinerea hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 06.2006 între ÎM “T. mun.L. şi S.2009.09. a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎM “T. “VR” doar 233.R. Solicită reclamantul încasarea de la pîrît a prejudiciului cauzat ca urmare a neonorării obligaţiilor contractuale – venitului ratat în sumă de 436276 lei.L.L. pe care S. (Extras) La 20. casarea deciziei Curţii de Apel Economice din 15. creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală (clauză penală inclusivă).2010 *** În conformitate cu art. s-a obligat să vîndă producţie agricolă (porumb) în cantitate de 2000 tone la preţul de 1600 lei/tona. Nefiind de acord cu decizia instanţei de apel.R.L. este în drept să admită recursul şi să modifice decizia instanţei de apel şi/sau hotărîrea primei instanţe.R.

în folosul S.08 lei (datoriei şi penalităţilor).R. “VR” .R. creditorul poate cere sau despăgubiri. privind încasarea datoriei contractuale.05. Prin decizia Curţii de Apel Economice din 31. adică proporţional valorii admise a acţiunii.2009 prin reducerea despăgubirilor încasate de la pîrîtul – recurent pînă la 133179 lei şi cheltuielilor legate de achitarea taxei de stat pînă la 3995 lei.6.2rae-77/2010 . “VR” urmează a fi respinse integral. .2 din Contract). or.2007. cu titlu de penalitate. adică în partea neacoperită prin clauza penală.S L” S. avînd în vedere că pretenţiile reclamantului parţial sînt întemeiate. Argumentele recurentului.(2) CC. sau penalitate (clauză penală alternativă). şi a primit.1.S L” S. prin Scrisoare. 6. care.2010 nr. conform hotărîrii judecătoreşti din 31. achitînd valoarea mărfii contractate – 3200000 lei – în avans.S L” S.L. __________ Practica cu privire la cauzele civile a CSJ Decizia CE al CSJ a RM din 15.L.08 lei. avînd în vedere că pîrîtul a întors integral reclamantului costul producţiei nelivrate şi a achitat penalitatea în mărime de 303097. în cazul în care acesta nu este acoperit prin clauza penală.(2) CC.08 lei.2008. Reclamantul s-a folosit de dreptul de a cere încasarea penalităţilor pentru neexecutarea obligaţiei.R. creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală (clauză penală inclusivă). urmează a fi admis.11.11. nu pot fi reţinute ca întemeiate.626 alin. “VR”) şi-a executat integral obligaţiile contractuale.În conformitate cu art. 303097. stabilind prin contract clauza penală (inclusivă) ce urma a fi transmisă cumpărătorului în cazul neexecutării în termen a obligaţiei sau refuzului vînzătorului de a livra marfa contractată (pct. Pîrîtul ÎM “T. În conformitate cu art. că cumpărătorul (S. admiţînd acţiunea de încasare a datoriei.Actele dosarului atestă. din cantitatea totală de 2000 tone . Aceiaşi concluzie rezultă şi din conţinutul deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 31.04.L.(2) CC. iar despăgubirile acordate acestuia cu titlu de prejudiciu depăşesc limitele prevăzute la art.R.L.L.L. pe motiv că raportul juridic izvorît din contractul de vînzare-cumpărare a fost stins definitiv prin Scrisoarea de garanţie semnată de reclamantul-intimat la 09.2007 în cauza economică la cererea S.7 tone de porumb. ca fiind parţial întemeiat. a statuat că reclamantul ar putea să înainteze în judecată pretenţii privind repararea prejudiciului.07. Hotărîrea Curţii de Apel Economice a fost menţinută de Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie şi a fost executată integral.05. Părţile au evaluat anticipat prejudiciul. În cazurile prevăzute de lege sau contract. livrîndu-i cumpărătorului doar 233.L. poate cere repararea prejudiciului peste penalitate (clauză penală punitivă) sau poate cere doar penalitate (clauză penală exclusivă).2006. precum că pretenţiile S.S L” S.R. de la ÎM “T.626 alin. la 23.L. “VR” către ÎM “T. (vînzător) nu şi-a îndeplinit în modul corespunzător obligaţiile contractuale. s-au încasat 2826101 lei datorie şi 303097. În circumstanţele expuse mai sus.09. cu modificarea deciziei Curţii de Apel Economice din 15.626 alin. creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală (clauză penală inclusivă). Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că recursul declarat de ÎM “T. Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că pretenţiile reclamantului sînt parţial întemeiate şi urmau a fi admise doar în proporţie de 133179 lei. ce urma să o livreze potrivit contractului.R.05. se confirmă executarea integrală a deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 01.R.2007.2007 şi lipsa oricăror pretenţii legate de achitarea sumei de 3215638.pct.R.08 lei penalitate. Din considerentele menţionate.

Articolul 625 alin.G. a depus cerere de chemare în judecată împotriva cet. P. s-a obligat să achite începînd cu 21. prin care a fost admisă parţial acţiunea.G. În motivarea acţiunii. clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul.05.11. încheiat la 04. . în cazul neexecutării obligaţiei.2% din suma neachitată pentru fiecare zi.04. au fost casate decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe în partea respingerii cererii cu privire la încasarea penalităţii şi s-a emis o nouă hotărîre.G. în beneficiul lui V.11.N. Obligaţia de a achita diferenţa costului integral al combinei de 11100 lei pîrîtul nu a executat-o şi despăgubirea de întîrziere pentru 1000 de zile este de 22000 lei. Conform art.2 lei pentru un kilogram. a despăgubirii de întîrziere în sumă de 22200 lei şi a cheltuielilor de judecată în sumă de 3000 lei. la soluţionarea litigiului în partea încasării despăgubirii de întîrziere. V. a indicat că. urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. iar în caz de neachitare.Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10.08. acţiunea a fost admisă parţial.(1) Cod civil. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al CSJ a constatat că prima instanţă şi instanţa de apel. a restanţei neachitate pentru procurarea combinei în sumă de 11100 lei şi a cheltuielilor de judecată în mărime de 3000 lei. V. nr. pag. rezultă că cel din urmă. Din contractul de vînzare-cumpărare a combinei SC-5 „Niva". În rest.624 alin.2% pentru fiecare zi de întîrziere.G. prin decizia din 13.04 între reclamant şi pîrît.08.75 lei pentru un kilogram şi 6 tone de seminţe de floarea-soarelui la preţul de 2. au aplicat eronat normele de drept material şi nu au aplicat legea care trebuia să fie aplicată. în baza contractului de vînzare-cumpărare din 04. S-a dispus încasarea de la P.09.10.2009 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. stipulînd că debitorul. a penalităţii în sumă de 3960 lei.03.(1) din Codul civil prevede că clauza penală se face în scris. 2009.2ra-794/2009 din 06.04. în calitate de cumpărător.09. a menţinut hotărîrea primei instanţe. Judecînd pricina în ordine de recurs. în cazul neexecutării obligaţiei.N. s-a obligat să achite o primă de despăgubire în mărime de 0. S-a dispus încasarea de la P. Pîrîtul s-a obligat să achite integral costul combinei pînă la 20. despăgubirii de întîrziere şi a cheltuielilor de judecată.624 alin.(1) Cod civil. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 06.05. cu privire la încasarea datoriei.09. clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul.N. urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. Reclamantul a cerut dispunerea încasării de la pîrît a datoriei pentru combină în sumă de 11100 lei. Curtea de Apel Chişinău. stipulînd că debitorul. Prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 24. în beneficiul lui V. acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.04 cîte 0. pîrîtul a cumpărat combina de marca SC-5 „Niva" contra 8 tone de porumb la preţul de 1.10 *** Conform art.

în cazul neexecutării obligaţiei.a) Cod civil. Instanţele judecătoreşti. clauza penală în mărime de 3960 lei. Conform art.09. //Buletinul CSJ a RM 11/10.04 costul integral pentru combina SC-5 „Niva".N.04.2ra-794/2009 .2% din suma neachitată pentru fiecare zi de întîrziere. nu au ţinut cont de natura clauzei contractuale referitoare la încasarea prejudiciului în mărime de 0. urmează să-i achite lui V. şi-a executat integral obligaţia asumată în termen şi a achitat pînă la 20. __________ Practica cu privire la cauzele civile a CSJ Decizia CC şi de CA al CSJ a RM din 06. procurată la 04. pentru neexecutarea obligaţiei asumate prin contractul din 04. Astfel.09.(1) Cod civil. respingînd acţiunea referitor la încasarea penalităţii.G.N.05. urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun.624 alin. P. clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul. stipulînd că debitorul.2009 nr.04.(1) Cod civil.La actele pricinii nu au fost prezentate probe ce ar demonstra că intimatul P.268 lit.Conform art. 2009 . se prescriu în termen de 6 luni acţiunile privind încasarea penalităţii. că aceasta constituie o clauză penală şi nu au aplicat prevederile art.624 alin.10.

se angajează la ceva în caz de neexecutare. clausola penale).civ. clauza penală îndeplineşte atât funcţia despăgubirilor compensatorii (despăgubiri datorate pentru prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea totală sau parţială ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de către debitor).624 alin.1382).119 *** În contractele de comerţ internaţional părţile sunt libere să convină asupra mărimii despăgubirilor datorate de debitorul care nu şi-a onorat obligaţiile contractuale creditorului. pe care debitorul o datorează creditorului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei. Clauza penală este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul. cât şi a celor moratorii (despăgubiri datorate pentru prejudiciul cauzat creditorului prin întârzierea executării obligaţiei de către debitor). RM.civ.civ.civ. potrivit art. ea are natură contractuală. clauza penală este aceea prin care se convine că. C.civ. Codul obligaţiilor elveţian concepe clauza penală ca o stipulaţie privind sancţiunea (penalitatea) stabilită pentru cazul neexecutării sau executării imperfecte a contractului pe care creditorul poate s-o ceară în locul executării. deşi în art. 2005.C.602 alin. C. Astfel. de exemplu. de asemenea. . De notat că.(1) al Codului civil al Republicii Moldova. în cazul neexecutării obligaţiei. este vorba de clauza penală (liquidated damages. inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă (soluţie inspirată din Principiile UNIDROIT referitoare la contractele de comerţ internaţional). care poate să se înfăţişeze ca o neexecutare totală sau parţială. FR) prevăd că plata penalităţii poate fi dispusă de lege . în cazul neexecutării sau executării tardive. De notat că penalitatea stabilită de lege (dacă lex causae este legea Republicii Moldova) nu poate fi exclusă şi nici micşorată anticipat prin acordul părţilor (art.330).629 C.(1) C.A. dacă nu s-a convenit altfel (art. Băieşu Clauza penală în contractul de comerţ internaţional "Analele ştiinţifice. RM se menţionează numai neexecutarea obligaţiei. Din definiţiile clauzei penale enunţate mai sus rezultă că. prin care se înţelege o sumă de bani. Ştiinţe juridice".civ. potrivit art. ci penalitatea. Legile unor ţări (cum sunt. ca o executare necorespunzătoare sau ca o executare cu întârziere. în aceste cazuri creditorul poate cere plata penalităţii indiferent dacă există o convenţie a părţilor În acest sens. În cazul în care părţile stipulează o clauză contractuală sau încheie un acord suplimentar ulterior perfectării contractului. Codul civil rus defineşte nu clauza penală propriu-zisă. neexecutarea poate fi. Conform Codul civil italian. prin care se determină anticipat cuantumul acestor prejudicii. stipulând că debitorul.clauza penală legală.160). atât necorespunzătoare. adică este stabilită prin acordul părţilor . RM). pentru a asigura executarea unei convenţii.8.(2) C. pag. RM. dar înainte ca prejudiciul să se fi produs. clause penale. Vetragsstrafe. în acelaşi timp. Definiţii similare se găsesc în majoritatea legislaţiilor civile din ţările dreptului continental. (în continuare . urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun (art. stabilită prin lege sau prin contract. de regulă. trebuie de avut în vedere că. clauza penală este aceea prin care o persoană.624 alin. nr. Prin urmare.clauza penală convenţională. RM). Clauza penală se aplică numai dacă nu este executată obligaţia principală a contractului. unul din contractanţi este ţinut la o prestaţie determinată (art.1226 din Codul civil francez. în cazul executării tardive (art. neexecutarea include orice încălcare a obligaţiilor. cât şi cu întârziere. în particular.

sau dacă partenerului său de contract nu i se permite să dovedească că nu s-a produs nici un prejudiciu sau nici o diminuare a valorii ori că acestea sunt substanţial mai reduse decât valoarea globală. potrivit art. fie procentual. că clauza penală poate fi stipulată în mărime fixă sau sub forma unei cote din valoarea obligaţiei garantate prin clauza penală sau a părţii neexecutate. determinată sau determinabilă. dar şi un mijloc de garanţie a executării obligaţiilor. funcţia de sancţionare şi funcţia de stimulare.civ. deşi aceste clauze nu sunt ilicite ca atare. Deşi numai în unele ţări (Republica Moldova. În ipoteza caracterului contractual al clauzei penale. Principalele funcţii ale clauzei penale sunt: funcţia de garanţie. funcţia de evaluare. în acest sens.civ.(3) C. ea trebuie să îndeplinească condiţiile de validitate impuse de lege pentru orice contract (act juridic civil): capacitatea părţilor. consimţământul.civ. pe care îl are la îndemână creditorul4. o sumă de bani. de exemplu atunci când nu există reciprocitate în aplicarea lor de către părţi2. în literatură s-a atenţionat că clauzele penale pot prezenta şi unele pericole. este de subliniat că clauza penală întotdeauna îmbracă forma scrisă. Totodată. Astfel. . nerespectarea formei scrise a clauzei penale este sancţionată cu nulitatea (art. FR).331 alin. . Accentul pe funcţia de garanţie a clauzei penale se pune. În literatura de specialitate au fost expuse mai multe opinii în ce priveşte natura juridică a călăuzei penale: . sunt nule clauzele contractuale standard: . numită penalitate. deoarece ea permite să se evite dificultăţile la evaluarea judiciară a prejudiciului. clauza penală prezintă o deosebită importanţă practică. creditorul nefiind obligat să dovedească existenţa şi întinderea acestuia.clauza penală este un mijloc de evaluare anticipată a despăgubirilor la care dă naştere neexecutarea obligaţiei.e) şi f) C. care erau de aşteptat în condiţii obişnuite.(2) C. RM. tardive a obligaţiei. considerăm că clauza penală este o instituţie multifuncţională. dacă întârzie plata sau dacă partenerul lui de contract reziliază contractul.Obiectul clauzei penale îl constituie. s-a relevat că în contractele cu consumatorii. RM. Potrivit unor legislaţii. în legislaţia şi doctrina rusă. executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiei. în special. Suma de bani prevăzută în clauza penală se datorează în locul despăgubirilor care s-ar putea stabili pe cale judecătorească în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare şi.prin care utilizatorului i se promite plata unei penalităţi dacă obligaţia nu este executată sau este executată cu întârziere. Cât priveşte condiţiile de formă. Art. deci are o natură dublă6. ele pot fi recunoscute ca abuzive. dacă în cazurile reglementate valoarea globală depăşeşte prejudiciile sau diminuarea valorii.718 alin. menţionăm că. această instituţie avându-şi sediul în capitolul 23 al Codului civil rus. funcţia de compensare. chiar dacă obligaţia principală pentru a cărei garantare a fost stipulată nu ar îmbrăca această formă. RM (prevederi inspirate din Codul civil german). art. În ceea ce ne priveşte. îndeosebi. în cazurile când sunt impuse de către partea mai puternică a contractului. Ea poate fi stabilită fie global.majoritatea autorilor francezi şi români califică clauza penală ca o modalitate de evaluare anticipată a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutării obligaţiei de către debitor3. . prevede.625 C. intitulat „Asigurarea executării obligaţiilor"5.privind evaluarea globală a dreptului utilizatorului la despăgubiri pentru prejudicii sau la despăgubiri pentru diminuarea valorii. Pentru a obţine plata sumei stabilite în clauza penală este suficient ca creditorul să dovedească faptul neexecutării. obiectul şi cauza. În contextul contracarării efectelor negative pe care le pot antrena călăuzele penale în contractele de adeziune.(1) lit. ea nefiind niciodată implicită1.624 alin. Fiind expresia principiului libertăţii contractuale. în mod uzual. practica arbitrală şi doctrina diferitelor ţări au relevat constant că clauza penală trebuie să fie prevăzută expres în contract (în scris). Federaţia Rusă) cerinţele referitor la forma scrisă sunt expres prevăzute de lege.clauza penală este un mijloc de garanţie a executării obligaţiei. . în raport cu valoarea obiectului contractului la care se referă.civ.

Clauza penală are şi o funcţie de stimulare a debitorului la o conduită corectă. Debitorul nu poate alege între executarea în natură şi plata sumei prevăzute în clauza penală. După cum s-a remarcat mai sus. în literatura de specialitate se accentuează că clauza penală apare ca modalitate de evaluare convenţională anticipată a prejudiciului care poate fi cauzat creditorului prin neexecutarea obligaţiei şi. În acest context. În continuare ne vom referi la principalele caractere juridice pe care le prezintă clauza penală în diferite sisteme de drept.(2) C. De reţinut că nulitatea clauzei penale nu atrage nulitatea obligaţiei principale.civ. ca o „sancţiune pecuniară"8. dacă obiectul obligaţiei principale piere din cauza forţei majore sau cazului fortuit. Clauza penală are şi o funcţie de evaluare. Aceste reguli au fost consfinţite. care prevede că „clauza penală este compensarea prejudiciilor pe care le suferă creditorul din cauza neexecutării obligaţiei . care rezultă din faptul că penalitatea se plăteşte independent de întinderea prejudiciului. francez).plata penalităţii. a întinderii reparaţiei sub formă de despăgubiri pe care debitorul o datorează creditorului. Astfel.1228 C. regula care s-a statornicit în legislaţiile multor ţări este aceea că o asemenea clauză nu poate fi cumulată cu executarea în natură a obligaţiei principale. Această posibilitate de a alege o are numai creditorul şi numai în cazul în care obligaţia principală devenită exigibilă nu a fost executată în natură de către debitor (art. respectiv. Nulitatea sau stingerea obligaţiei principale se răsfrânge şi asupra clauzei penale conform regulii accesorium sequitur principalem. în ce priveşte executarea obligaţiei principale. chiar şi în lipsa oricărui prejudiciu. Codul civil francez prevede expres că nulitatea obligaţiei principale antrenează nulitatea clauzei penale (art. Clauza penală are şi o funcţie de sancţionare. Clauza penală are şi o funcţie de compensare (reparatorie). Caracterul accesoriu al clauzei penale rezultă şi din scopul său: prin stipularea clauzei se urmăreşte executarea obligaţiei principale şi nu încasarea penalităţilor. În ceea ce priveşte cumulul penalităţilor cu executarea obligaţiei. Ea este un stimul pentru executarea la timp şi în modul corespunzător a obligaţiilor contractuale. se va stinge şi obligaţia debitorului de a executa prestaţia stipulată în clauza penală. clauza penală îşi învederează rolul său mobilizator. deoarece are menirea de a compensa prejudiciul suferit de creditor prin neonorarea obligaţiilor contractuale de către debitor.1229). Creditorul obligaţiei cu clauză penală este un creditor chirografar care vine în concurs cu ceilalţi creditori fără vreun drept de preferinţă faţă de ceilalţi creditori chirografari ai aceluiaşi debitor10. în special. astfel încât validitatea obligaţiei principale constituie o condiţie esenţială pentru existenţa clauzei penale. în mod corespunzător. într-o sumă care este cel puţin egală cu despăgubirile pe care debitorul ar fi obligat să le plătească în lipsa unei clauze penale. Făcând din plata penalităţii o consecinţă inevitabilă a încălcării obligaţiilor contractuale. în Codul civil francez (art. prin faptul că perspectiva consecinţelor neexecutării obligaţiilor contractuale îl îndeamnă pe debitor la executarea reală a contractului7. o măsură de „pedeapsă privată"9.civ. putând să depăşească limitele acestuia. determinând părţile la executarea reală a contractelor. Clauza penală are un caracter accesoriu. art. Scopul clauzei penale este de a determina întinderea despăgubirii şi nu crearea unei posibilităţi pentru debitor de a se degreva de obligaţia principală printr-o altă prestaţie .Clauza penală îndeplineşte funcţia de garanţie.624 alin. Anume în scop cominatoriu părţile pot conveni asupra unei clauze penale mai mari decât prejudiciul. regula consacrată de majoritatea legislaţiilor este că clauza penală poate fi cumulată cu executarea în natură numai atunci când ea stabileşte penalităţi moratorii.1227). clauza penală poate fi privită şi ca o modalitate a răspunderii civile contractuale. În acest sens. Funcţia de garanţie se învederează îndeosebi în situaţia în care cuantumul penalităţii este stabilit. RM dispune că prin clauză penală se poate garanta numai o creanţă valabilă. Cât priveşte clauza penală ce instituie penalităţi compensatorii.

există anumite excepţii. În acest caz. cu excepţia cazului în care ea a fost stipulată pentru simpla întârziere". RM). legea noastră civilă lărgeşte domeniul de cumulare a clauzei penale cu executarea obligaţiei principale.626 alin. ea poate fi securizată printr-o clauză asiguratorie împotriva riscurilor valutare15. Astfel. Aşadar. Potrivit art. se cere ca neexecutarea să provină din vina debitorului. de asemenea. Spania. Regula consacrată de legislaţia noastră este că creditorul nu poate cere concomitent executarea prestaţiei şi plata clauzei penale. Pentru a se putea aplica clauza penală este necesar să fie întrunite toate condiţiile acordării de despăgubiri. conform căreia clauza penală compensatorie nu se poate cumula cu executarea obligaţiei principale. în afară de cazurile când el este de drept în întârziere. astfel cum s-a arătat mai sus.principale. în acest caz are loc un cumul al rezilierii contractului . De la regula generală. clauza penală devine automat operantă prin efectul neexecutării obligaţiei asumate de debitor13.13 al Convenţiei. acţiunile culpabile ale creditorului care au contribuit la survenirea prejudiciului. legea noastră civilă prevede expres că debitorul nu este obligat să plătească penalitate în cazul în care neexecutarea nu se datorează vinovăţiei sale (art. În cazul în care neexecutarea se datorează parţial unui caz fortuit sau dacă există alte împrejurări care îl exonerează pe debitor de răspundere. o modalitate a răspunderii civile contractuale. în cazul încălcării substanţiale a contractului de către locatar.(5) C. neexecutarea ce nu este imputabilă debitorului12. cu excepţia cazurilor în care sunt stipulate penalităţi şi pentru executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligaţiei (art. creditorul poate cere plata penalităţii numai dacă şi-a rezervat expres acest drept la primirea executării (art. Această formalitate nu este cerută de legislaţiile din ţările scandinave (Danemarca. iar dacă el va dovedi cauza străină. o asemenea clauză poate fi interpretată de părţi în sensul că ea acoperă. Este greu de conceput ca o clauză să prevadă plata penalităţii în caz de neexecutare datorată forţei majore.624 alin. Codul obligaţiilor elveţian prevede. instanţa de judecată va trebui să aprecieze în ce măsură debitorul este exonerat de răspundere şi. va fi exonerat de plata penalităţii.civ. în anumite condiţii. Totuşi. cel puţin în cazul vânzării. RM).civ.civ. la art. dreptul creditorului de a cere în acelaşi timp executarea contractului şi plata penalităţilor. în mod excepţional. de fapt. să-i fie imputabilă.626 alin. RM). Cumularea. În acest context. drept urmare. SUA etc. un asemenea cumul este admis de Convenţia UNIDROIT privind leasingul financiar internaţional. şi anume: repunerea părţilor în situaţia anterioară (restitutio in integram) .cu efectul său. precum şi să recupereze acele daune care ar plasa locatorul în condiţiile în care el s-ar afla dacă contractul ar fi fost executat în modul corespunzător.(3) C. cât şi în instrumentele de drept uniform. penalitatea se va aplica numai proporţional cu partea din obligaţie a cărei neexecutare se datorează vinovăţiei debitorului14. de exemplu. cât şi penalitatea. Aşadar. conform cărora. atunci când penalitatea este exprimată într-o sumă globală. Finlanda. dacă contractul nu a fost executat la timp sau în locul convenit. a penalităţilor cu executarea în natură a obligaţiei principale este admisă şi de alte sisteme de drept naţionale. la care Republica Moldova nu este parte. precum cele din Germania. Această cerinţă derivă din faptul că semnificaţia clauzei penale este evaluarea convenţională a despăgubirilor datorate creditorului pentru ne-executarea contractului şi că ea reprezintă.(1) C.cu executarea contractului prin efectul clauzei penale11. locatorul poate rezilia contractul şi după această reziliere să recupereze posesiunea asupra echipamentelor. cum ar fi. De asemenea.160. penalitatea se va calcula asupra cuantumului actualizat al sumei de plată. Norvegia şi Suedia). Multe legislaţii instituie şi condiţia ca debitorul să fi fost pus în prealabil în întârziere. El nu poate cere în acelaşi timp atât prestaţia principia. încheiată la Ottawa la 28 mai 1988. Astfel. . În ceea ce priveşte reglementările internaţionale. În cazul în care a primit executarea. atât în unele legislaţii naţionale. Părţile unui contract de comerţ internaţional pot prevedea o clauză asiguratorie împotriva riscului devalorizării monedei de plată prin indexarea ei cu o monedă de cont.

este firesc ca această modificare să se răsfrângă proporţional şi asupra cuantumului penalităţii datorate pentru neexecutarea obligaţiei. deoarece. Mai mul ca atât.1231 C. această sumă va fi alocată creditorului. nu se poate acorda celeilalte părţi o sumă nici mai mare. a fost angajat pe un termen de 3 ani pentru a antrena jucătorii echipei de fotbal australiene В pentru un salariu lunar de 10. penalităţile urmează a fi plătite chiar şi în lipsa prejudiciului (aşa cum prevede. dacă în cazul clauzei penale creditorul este eliberat de obligaţia de a dovedi existenţa şi mărimea prejudiciului.(2) C. A. nici mai mică". de exemplu.sau prin majorare. clauza penală prezintă şi o funcţie limitativă de răspundere. În această accepţie. Conform acestei concepţii. regula dată este formulată şi în Principiile Dreptului European al Contractelor (art. asupra majorării preţului). De exemplu.623 C. fără a trebui să dovedească existenţa şi mărimea prejudiciului suferit (art.2 al Principiilor UNIDROIT).6. Debitorul nu poate pretinde că creditorul a suferit un prejudiciu mai mic sau că nu a suferit nici un prejudiciu. această regulă se conţine în art. Clauza penală are forţă obligatorie între părţile contractului şi. Aplicarea clauzei penale este condiţionată numai de dovedirea de către creditor a faptului că debitorul nu şi-a executat sau a executat defectuos sau cu întârziere prestaţia asumată. art. în cazul clauzei penale.civ. german.451 C. art. rus.1152 C. chiar dacă a fost angajat imediat de o altă echipă cu un salariu de două ori mai mare decât cel primit de la В. . de regulă. în principiu. are dreptul la suma penalităţilor convenită. în cazul convenţiei limitative de răspundere.. dacă debitorul nu-şi onorează obligaţia asumată.civ. creditorul are această obligaţie. Penalitatea poate fi micşorată de către judecător numai atunci când obligaţia principală a fost executată parţial (at. un fost fotbalist brazilian.Efectele clauzei penale sunt influenţate şi de adaptarea contractului pe baza clauzei de impreviziune sau hardship (art.civ. ea stabileşte un nivel maxim al despăgubirilor. În ceea ce priveşte corelaţia dintre clauza penală şi prejudiciul cauzat prin neexecutarea obligaţiei. art.1382 alin. este concediat fără nici un motiv A. RM.509.9. italian). în ambele cazuri.7. art.000 dolari australieni în caz de concediere abuzivă. italian. instituindu-se uneori un control judiciar asupra clauzelor deosebit de oneroase. rus. indiferent de faptul dacă este egală.1): dacă contractul prevede că debitorul care nu şi-a onorat obligaţia va plăti o sumă anumită. În majoritatea ţărilor dreptului continental clauzei penale i se recunoaşte şi funcţia sancţionatorie alături de cea compensatorie. atunci.4. art. în contract s-a stipulat plata unei penalităţi de 200.civ. francez). independent de prejudiciul suportat efectiv. versiunea completată şi revăzută din 1998).civ. §313 C. creditorul este îndreptăţit la despăgubirile prevăzute de clauza penală. atunci când acele efecte au fost corelate cu valoarea prestaţiei ce formează obiectul obligaţiei principale. Într-o formulă clasică.civ. Această funcţie apropie clauza penală de convenţia limitativă de răspundere. cât şi de instanţele de judecată. părţile nu au stabilit altfel.civ.1467-1469 C.2.000 dolari australieni.161 alin. se impune să fie respectată întocmai atât de părţi.(2) C.(1) din Codul obligaţiilor elveţian). dacă în rezultatul renegocierii contractului în cazul survenirii unui eveniment de hardship părţile vor conveni asupra modificării valorii obligaţiei principale (de exemplu. aşa cum vom vedea imediat mai jos.13. mai mică sau mai mare decât prejudiciul. sau prin reducere. francez: „Atunci când convenţia prevede că cel care nu o va executa va plăti o sumă anumită. Regula enunţată mai sus nu este absolută. despăgubirea nu poate depăşi suma maximă convenită de părţi. cuantumul despăgubirilor prevăzute de clauza penală poate fi ajustat la mărimea prejudiciului efectiv suferit de creditor prin neexecutarea obligaţiei . Într-adevăr.330 alin. Deosebirea esenţială constă în aceea că. În termeni similari. Această regulă este consacrată şi în Principiile UNIDROIT (art. În unele cazuri. Peste 6 luni A. iar penalitatea este exprimată sub formă de cotă din valoarea acestei obligaţii. dacă. ţinem să menţionăm că sistemele de drept naţionale au poziţii diferite faţă de soluţionarea acestei probleme.civ.

creditorul: .poate cere sau despăgubiri sau penalitate (clauza penală alternativă).(2) C. ceea ce înseamnă că se plăteşte atât penalitatea. dar poate să reducă această sumă la 1 Franc. se învederează şi o altă ipoteză.1382 alin.626 alin. ale creditorului.6. în comentariile la art. fără a judeca la această etapă comportamentul pârtilor. . El nu poate „coborî" mai jos de prejudiciul real suferit. s-o majoreze. Dar. Astfel. creditorul este îndreptăţit să ceară despăgubire pentru prejudiciul neacoperit prin penalitate (§340 alin.n. atunci când ea este „vădit derizorie.7. corelaţia dintre cuantumul penalităţii şi mărimea prejudiciului efectiv suportat de creditor poate fi exprimată prin mai multe modalităţi.civ. dar nu suprimată. mai profitabil. a suspendat intenţionat lucrările pentru un alt proiect. creditorul poate pretinde repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală (clauza penală inclusiv). rus. în vederea protejării părţii slabe a contractului. sau.1. trebuie să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale. Regula consacrată de Principiile UNIDROIT (o prevedere similară se găseşte şi în art. şi chiar s-o suprime. dacă neexecutarea nu a cauzat prejudiciu.9. La reducerea clauzei penale. ci şi de alte interese. se precizează că debitorul nu va putea invoca o clauză ce prevede o indemnitate în sensul art.394 alin. Totodată. din cauza întârzierii este de 20. Dar el nu este ţinut să aducă penalitatea la suma reală a prejudiciului pentru a păstra caracterul sancţionator al clauzei16. Posibilitatea ajustării clauzei penale la mărimea prejudiciului a fost inclusă şi în dreptul francez printr-o lege din 9 iulie 1975. art. În articolul enunţat al Principiilor UNIDROIT se vorbeşte doar despre posibilitatea reducerii indemnităţii. luându-se în consideraţie toate împrejurările.n. în comentariile la acest articol se menţionează că indemnitatea nu poate fi majorată atunci când ea este inferioară prejudiciului efectiv.509 al Principiilor Dreptului European al Contractelor) este aceea că indemnitatea poate fi redusă la o sumă rezonabilă dacă ea este evident excesivă în raport cu prejudiciul rezultat din neexecutare. invers. în cazuri excepţionale. fără ca părţile să ceară acest lucra. prin care instanţei de judecată i s-a conferit atribuţia de moderator.000 dolari pe săptămână.).(2) din Codul civil german.(1)). legea prevede că nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a fost deja plătită. dacă ar fi vădit inechitabil să facă acest lucru. În comentariile la acest articol se mai precizează că indemnitatea poate fi redusă. Legislaţia Republicii Moldova de asemenea prevede posibilitatea revizuirii pe cale judiciară a mărimii penalităţii.4. care reglementează clauzele exoneratorii.poate cere repararea prejudiciului peste penalitate (clauza penală punitivă). un contract pentru construcţia unei uzine. . cât şi suma integrală a despăgubirilor în mărimea prejudiciului suportat.(2) din Codul obligaţiilor elveţian). Potrivit art. Potrivit art.000 dolari pentru fiecare săptămână de întârziere. Mai mult ca atât.4.civ.7. A. Lucrul nu a fost terminat din cauza că A.161 alin. Codul civil italian prevede această posibilitate numai dacă părţile au convenit expres în acest sens (art. RM.13 (care este inferioară mărimii prejudiciului real . clauza penală se completează cu despăgubiri. Jurisprudenţa franceză a precizat că judecătorul trebuie să aprecieze dacă există o „disproporţie vădită între importanţa prejudiciului suferit şi suma convenţională fixată". chiar dacă există o stipulaţie contrară în contract (art.poate cere doar penalitatea (clauza penală exclusivă). În cazurile prevăzute de lege sau contract.civ.7.630 C. RM şi art. în cazul în care suma prejudiciul se va dovedi a fi mai mare decât cuantumul penalităţii prevăzute de clauza penală.Potrivit unor legislaţii naţionale.13). Ca regulă generală. ceea ce s-ar întâmpla în cazul în care judecătorul ar acorda despăgubiri în suma exactă a prejudiciului.(1) C. De exemplu. şi pentru care au fost stabilite penalităţi de întârziere mai înalte. a încheiat cu B. neglijând voinţa părţilor. Prejudiciul suferit real de către B. Instanţa poate reduce penalitatea atunci când ea este „vădit excesivă". A nu . instanţa de judecată poate dispune reducerea clauzei penale disproporţionat de mari. Contractul conţine o clauză penală care prevede o penalitate de 10. ocrotite prin lege." Printr-o lege din 11 octombrie 1985 instanţa a fost împuternicită să revizuiască clauza penală din oficiu.

în principiu. dacă clauza reprezintă o „veritabilă încercare a părţilor de a evalua anticipat prejudiciul care va rezulta din neexecutarea contractului". se angajează să vândă lui B. Mărimea prejudiciului efectiv . însă nu pot fi acordate cele calificate ca penalty. Faptul cum au denumit părţile clauza lor în contract . chiar dacă suma stipulată nu este exact echivalentă prejudiciului suferit de creditor.(3) C. care stabilesc că este nulă orice stipulaţie care îl eliberează anticipat pe debitor de răspundere în caz de doi (intenţie) sau culpă gravă. pot fi percepute numai sumele care sunt calificate ca liquidated damages. încheie cu B. ceea ce nu se întâmplă atunci când instanţa refuză s-o modifice.000 dolari. un contract de leasing a unei maşini. Prima precizare care se impune în acest context este aceea că în dreptul anglo-saxon se disting două noţiuni: liquidated damages (despăgubiri liberatorii) şi penalty (penalitate). considerăm că ea este aplicabilă şi clauzei penale prin care răspunderea debitorului nu se exclude. chiar dacă este excesivă în raport cu împrejurările cazului dat.602 alin. plătind o sumă de bani sau pierzând arvuna deja plătită. Totuşi. instituţii care permit unei părţi să se degreveze în mod legitim de obligaţia contractuală. Reieşind din principiul general. deoarece aplicarea acestei clauze ar fi. un imobil la preţul de 1 milion de dolari. RM. Organul de jurisdicţie va face calificarea în fiecare caz aparte. pe de o parte. Contractul prevede că în caz de neplată a unei singure tranşe a chiriei contractul va fi reziliat şi sumele deja plătite vor fi reţinute de locator cu titlu de despăgubire. Însă.) o arvună în sumă de 100. poate reţine arvuna dacă B. în common law. în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale. la momentul încheierii contractului.550 C. în ce măsură părţile. Reglementările în materia studiată consacrate în sistemul common law11 se deosebesc substanţial de cele din dreptul continental.civ. O asemenea clauză poate fi examinată sub aspectul posibilităţii reducerii sumei indemnităţii. Cea mai importantă deosebire constă în aceea că legislaţiile sistemului common law refuză.) dă vânzătorului (A. Exemplul I. în vederea garantării executării obligaţiei de a plăti preţul.civ.631 C. suma în cauză nu poate fi redusă. Este important a face distincţie între clauza penală. Revizuirea clauzei penale de către instanţa de judecată constituie o excepţie de la principiul forţei obligatorii a contractului în favoarea principiului echităţii. Deşi în această dispoziţie este vorba numai despre clauzele prin care debitorul se exonerează de răspundere.este relevant. Această teză poate fi ilustrată prin două exemple. dacă ea prevede plata sumelor stipulate ca „ameninţare"(in terorem) pentru cealaltă parte pentru a o forţa să execute contractul. cumpărătorul (B. vădit inechitabilă datorită neexecutării intenţionate a contractului de către A. dar nu şi sancţionator. ea va fi considerată liquidated damages. întrucât nu este vorba de o indemnitate stabilită în contract. A. În acest context merită să fie menţionate prevederile art. după caz.liquidated damages sau penalty . A. RM) sau arvuna (art. O clauză este considerată ca fiind penalty. ci se limitează. să recunoască validitatea clauzelor penale care stabilesc despăgubiri mai mari decât prejudiciul suportat. conform căruia mijloacele juridice de apărare în dreptul civil pot avea numai caracter compensator. nu-şi execută obligaţia contractată. ca liquidated damages sau ca penalty.civ. De remarcat că modificarea mărimii penalităţilor în cazurile examinate mai sus constituie o facultate. formularea ei şi de împrejurările ce existau la momentul încheierii contractului (şi nu la momentul neexecutării). se puteau aştepta ca prejudiciul cauzat prin neexecutarea contractului să corespundă sumei prestabilite. o clauză care prevede că creditorul poate reţine sumele deja plătite ca parte a preţului poate să cadă sub incidenţa reglementărilor în materia studiată. dar nu o obligaţie a instanţei. A. Calificarea clauzei ca liquidated damages sau ca penalty depinde de conţinutul.poate invoca clauza penală şi B. RM). Clauzele formulate în termeni identici pot fi calificate. ea trebuie să motiveze decizia sa. în aceste împrejurări. apreciind în ce măsură suma stabilită anticipat era justificată. pe de altă parte. poate cere repararea integrală a prejudiciului efectiv suferit. în funcţie de conţinutul contractului şi de circumstanţele în care el a fost încheiat. şi obligaţia de alternativă (art. Dacă instanţa decide să modifice mărimea penalităţii. Exemplul II. dar nu este decisiv.

2005 . Ca exemplu poate servi clauza unui contract de antrepriză. dacă suma stipulată este excesivă şi exorbitantă în comparaţie cu cel mai mare prejudiciu care ar putea rezulta din neexecutare. Este de menţionat faptul că instanţa de judecată poate declara nulă clauza penală. dacă suma stipulată anticipat este mai mare decât suma datorată. dacă clauza este calificată ca liquidated damages. Astfel.prejudicii neînsemnate. care stabileşte că antreprenorul va trebui să plătească o sumă de 1 milion de lire sterline în cazul neexecutării contractului. De notat că în dreptul englez. Astfel. creditorul va trebui să dovedească mărimea prejudiciului efectiv suportat. • O clauză poate fi considerată ca liquidated damages dacă consecinţele neexecutării contractului sunt de aşa natură încât o evaluare anticipată precisă a prejudiciului este imposibilă. creditorul va primi suma stipulată. în sistemul common law funcţia de garanţie a clauzei penale se manifestă într-o măsură mai mică decât în dreptul continental. Aşadar.suportat de creditor nu este un factor determinant. creditorul poate percepe suma stipulată anticipat. valoarea obiectului căruia este de 50 lire sterline. ci şi cea existentă la momentul neexecutării lui. cauzat prin neexecutarea contractului. iar altele . dacă stipulaţia este penalty. Adică. dar nu are împuternicirea să reducă cuantumul despăgubirilor stabilite prin clauza respectivă la un nivel rezonabil. ci numai acea sumă pe care ar fi îndreptăţit s-o primească dacă contractul nu ar fi conţinut clauza de penalty. În acest sens art. Din contra. dacă nu va plăti la scadenţă o sumă de 50 de lire sterline. instanţa va refuza acordarea sumei convenite.Clauza penală în contractul de comerţ internaţional //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova 8/119. astfel luându-se în considerare nu numai situaţia existentă la momentul încheierii contractului. dacă clauza este liquidated damages. de exemplu. chiar dacă ea excede mărimea prejudiciului real suportat. Băieşu . • Astfel. chiar dacă nu a suportat nici un prejudiciu. aşa cum poate s-o facă instanţa în statele sistemului de drept continental. va fi calificată ca atare clauza prin care debitorul este ţinut să plătească 1000 de lire sterline. Importanţa distincţiei între cele două categorii de clauze se învederează în efectele care rezultă din calificarea clauzei respective. Soluţia este diferită în dreptul SUA. s-a statuat că clauza va fi considerată ca penalty. În jurisprudenţa common law s-au statornicit unele criterii pentru atribuirea clauzelor la categoriile enunţate. întrucât creditorul este întotdeauna ţinut să justifice mărimea sumei stabilite în contract ca evaluare anticipată a prejudiciului rezultat din neexecutarea contractului. Important este în ce măsură suma evaluată anticipat era justificată la momentul încheierii contractului. __________ Teoria cu privire la cauzele civile A.2-718 al Codului Comercial Uniform al SUA prevede că despăgubirile convenite în contract pot fi percepute numai în mărimea care poate fi considerată ca rezonabilă în raport cu prejudiciul real sau presupus. creditorul nu poate cere suma stabilită anticipat. dintre care unele pot cauza prejudicii grave. • Este prezumată a fi penalty clauza care prevede plata aceleiaşi sume fixe în cazul survenirii unui sau mai multor evenimente. • Va fi considerată ca penalty clauza într-un contract ce are ca obiect plata unei sume de bani. dacă prin neexecutare nu s-a cauzat nici un prejudiciu.

апелляционная инстанция отметила следующее. произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. стр. Взыскание неустойки сверх убытков (то есть штрафная неустойка) указанным . чье право нарушено. Апелляционная инстанция указала. хозяйственный суд первой инстанции допустил ошибку. Изменяя решение. В ходе пересмотра дела апелляционная инстанция установила следующие обстоятельства. 2005 г. что под убытками понимаются расходы. Поскольку ответчик получал электроэнергию на основании договора заключенного с истцом. При проведении проверки инспекторами Витебского МРО "Э" павильона. N 18. Выводы хозяйственного суда подтверждены материалами дела. истец просит взыскать с ответчика ущерб. в максимум нагрузок энергосистемы.. обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 14 ГК). Пункт 2 Указа предусматривает взыскание штрафа в 5-кратном размере от суммы причиненного ущерба с лиц. допустивших нарушения. Пунктом 2 статьи 14 ГК предусмотрено. утрата или повреждение имущества (реальный ущерб). применяемых для отопления. Указанные суммы предъявлены РУП "В" к оплате истцу.32 *** Решением хозяйственного суда в полном объеме был удовлетворен иск унитарного жилищно-ремонтного предприятия к индивидуальному предпринимателю о взыскании ущерба. Однако. Согласно пункту 1 статьи 518 ГК в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона. определяя размер убытков. были установлены факты нарушения Правил пользования электрической энергией. которые лицо. Ответчик не согласился с принятым решением и обжаловал его в апелляционную инстанцию суда.Судебная практика Верховного Суда Республики Беларусь При вынесении решения о взыскании убытков суд первой инстанции не учел требования пункта 1 статьи 235 ГК о зачетном характере неустойки. о чем составлены соответствующие акты. нарушившая обязательство. что хозяйственный суд с учетом обстоятельств дела и содержания вышеуказанных положений ГК пришел к правильному выводу об обязанности ответчика возместить истцу причиненные убытки (реальный ущерб). В соответствии с пунктом 1 статьи 365 ГК Республики Беларусь по общему правилу неустойка является зачетной. перечисленные в пункте 1 Указа. На основании пункта 1 статьи 364 ГК должник обязан возместить кредитору убытки. принадлежащего индивидуальному предпринимателю. причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. По актам начислены суммы ущерба и штрафа за безучетное потребление электрической энергии и повышенная плата за нарушение режима электропотребления в связи с включением электронагревательных приборов. В данном случае третьим лицом расчет производился на основании Указа Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 года N 109 "О мерах по повышению эффективности использования электрической и тепловой энергии". что стало причиной изменения V решения суда апелляционной инстанцией "Вестник Хозяйственного Суда Республики Беларусь".

cea ce a constituit temei pentru schimbarea hotгrоrii instanюei de apel //Vestnik 18/32. поэтому сумма штрафных санкций предъявлена к оплате истцу неправомерно и убытками для него не является. __________ Bielorusia Practica judiciarг a Judecгtoriei Supreme a Republicii Belarus . Постановлением апелляционной инстанции решение суда изменено в связи с исключением из суммы.La pronunюarea hotгrоrii cu privire la repararea prejudiciului instanюa de fond nu a luat оn consideraюie prevederile punctului 1 al articolului 235 CC privind clauza penalг inclusiv. 2005 . подлежащей взысканию штрафных санкций.нормативным актом не предусмотрено.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful