VATANDAŞLIK NOTLARI 1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler? a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder 3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir? 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası 4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır? 1924 Anayasası 5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder? TBMM Başkanı 6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer? Medeni Hukuk 7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir? Kabine Sistemi 8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir? a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları 9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir? a)Hukuk Kurulları b)Anayasa 10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM'nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar. 11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar? Adli Mahkemeler. 12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar? Ceza Mahkemeleri. 13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz? Yaşama Hakkı.

17

ve Milletvekillerinden oluşur. ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar? Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır. işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir? Telif Hakkı 16) Bir icadın. 23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur? Başbakan. 24) Çalışan işçilerin haklarının korunması. 18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir? a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak 19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir. icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması.( Ziraat Bankası.Halk Bankası) 20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Devlet Bakanları. Türkiye'nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir? a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması 1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir? UNESCO 22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir? Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)'ye aittir. çoğaltılması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir? Patent hakkı 17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın. 25) İl'lerde en yetkili birim amiri kimdir? Vali 17 . olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir? a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü 15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır.14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş.

Yunanistan. 17 . bayramlarda akraba ziyareti. büyüklere saygı göstermek. toplumu düzenleyen hangi kurallardandır? Görgü Kuralları 29) Devlet içerisinde yasama. Rusya 31) Ulus Devlet'e örnek (Basit Devlettir) Türkiye. 39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir? Demokratik devlet. yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir? Güçler Ayrılığı İlkesi denir. 34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır? Hukuk Kuralları 35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır? 5 Yılda 36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir.26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir? Kaymakam 27) Köyü yöneten kimdir? Köy Muhtarı 28) Hasta ziyaretinde bulunmak.Suriye 32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir? Monarşik Devlet 33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir? Teokratik Devletlerdir. 37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır? Hukuk Kuralları 38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir? Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir. ABD. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz? a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak. 30) Hangileri Federal devlettir? Almanya.

din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir? Genel Oy Prensibinin 43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir? Ana muhalefet Partisi 44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir? Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması 45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir? Anayasa Mahkemesi 46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız r11. hiçbir şekilde ırk.Büyüklerin ellerini öpmek r11.40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir? Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması 41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer? Medeni Hukuk 42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir? Adalet 52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir? 17 . hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. cins.Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir? Gelenekler 47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir? a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar 48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır? Temsili Demokrasi 49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir? 20 Millet Vekili 50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen "Salt Çoğunluk" ne demektir? Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası 51) 1839'da kabul edilen Tanzimat Fermanı'na göre mahkemeler açık olacak.Yemek yerken konuşmamak r11. düşünce.

değiştirmek. seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir? TBMM 62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir? Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması 63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır? 25 64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır? İlkokul Mezunu 65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır? 40 66) Başbakanın.Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir. 57) Savaş ilanına kim karar verir? TBMM 58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler? TBMM 59) Kanun koymak. TBMM tarafından "Yüce Divan'a" sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur? 17 . Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. 53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir) a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür? Yunanlılar 55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti. kaldırmak kimin görevidir? TBMM 60) Genel Kurmay Başkanını kim atar? Cumhurbaşkanı 61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? Çoğunluk Prensibi 56) Cumhur Başkanını kim seçer? TBMM (!) 2007 değişikliği ile halk seçer.

Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir? Boşalan üye tam sayısının %5'ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır. 77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir? Yargıtay 78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir? Anayasa Mahkemesi 79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ? Anayasa Mahkemesi 17 . idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur? Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur. varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.Hükümet istifa etmiş sayılır. 69) Adli. 67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur? TBMM 68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. 70) İllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler? Yüksek Seçim Kurulu 71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez "güçler ayrılığı" ilkesi kabul edilmiştir? 1961 Anayasası 72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Bu durum Neyin göstergesidir? Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir? Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. 73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir? Cumhurbaşkanı 74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir? 40 Yaşında 75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir? TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir. 76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili "ara seçimler" yapılır.

87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır? Avrupa Konseyi 88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir? a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi 89) Hangisi "Doğal Yargıç" güvencesinin bir sonucudur? Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması. genelge gönderemez.? TBMM Başkanı 81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 82) Cumhurbaşkanı'nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir? Anayasa Mahkemesi 83) 1982 Anayasası'na göre "Hiçbir organ.80) Cumhurbaşkanı'nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder. Belediye Başkanı ve Muhtarlar. Adalet Bakanı. 85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? Ulaştırma Bakanı. tavsiye ve telkinde bulunamaz" Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir? Yargı bağımsızlığını 84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir? TBMM üyeleri. Dünya Savaşından sonra 92) Türkiye'de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır? 17 . makam. millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde. yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir. İçişleri Bakanı 86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan "Genel Oy" kavramı ne demektir? Her Vatandaşın. merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. 90) 2001 yılının Nisan ayında "5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim" kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir? Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur? II.

103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder? Milleti 104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? 18 105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır? Cumhurbaşkanlığı 106) Cumhurbaşkanı'nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir? 15 Günde 17 . Bu durum "Eşitlik İlkesinin" bir gereğidir.Amerikan bağımsızlık Savaşı. "Magna Karta. maddesine göre "Devlet. Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir. 96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. angarya uygulanamaz.Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi 93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır? Tanzimat Fermanın İlan edilmesi 94) Anayasamızın 55. 101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir? Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz. hem hak hem de görev niteliğindedir. Bu durumda işçilerin "Greve gitme" kanuni haklarındandır. 102) "Askerlik yapmak". Fransız İhtilali. 97) İnsan Hakları konusunda. Birleşmiş Milletler" yenilikler getirmiştir. Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır" Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir? Ekonomik Haklar 95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. 98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı. 99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır? Çalışma Hakkı 100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak "Vergide Tutumluluk Kuralı" nin gereğidir.

3-Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. 4 Başkenti Ankara'dır. 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir? Eğitim 110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme. ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. hangi anayasamızın özelliklerindendir? 1961 Anayasası 111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir? 1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması. 117) Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik "Haydi Kızlar Okula" kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir? UNICEF 118) Türkiye'de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir? Dünya Bankası 119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır? 5 yılda (2007 değişikliği ile) 17 . 2-Türkiye Devleti. 112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur? 550 113) Hangisi Anayasa Mahkemesi'ne üye olmada aday gösterilemez? Milli Güvenlik Kurulu 114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar? Cumhurbaşkanı 115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler'in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı sorumludur? Genel Kurmay Başkanı 116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir? a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin.107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder? TBMM 108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir? UNICEF 109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı.

120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır? 5 Yılda 121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir? Sened-i İttifak 122) İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir? Kanun-u Esasi 123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir? 23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir. 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete 128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir? 1982 129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır? Belediye 131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi 132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma 133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir? TBMM 134) Türkiye Cumhuriyeti'nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak. Abdülhamit 125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir? 1876 126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir? İktidar Partisi 127) Basın Araçları Nelerdir? 1-Televizyon Kanalları. piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir? 17 . 124) 1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? II.

bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir? UNESCO 17 .Rekabet Kurumu 135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır? Cumhurbaşkanı 136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir? G-8 Ülkeleri 137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir? 1-Muhtar. 2-Belediye Başkanı. meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. 140) Türkiye Cumhuriyeti'nde halk. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp. 144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır? Resmi Gazetede 145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır? Özerk bir yapıdadır. 146) Cumhurbaşkanlığına bağlı "Devlet Denetleme Kurulu" tüm kamu kurum ve kuruluşlarında. 1937'de yapılan değişiklikle. yöneticilerini hangi yolla belirler? Seçimle 141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir? Meşru müdafaa 142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı 143) Anayasanın 89. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez? Yargı Organlarını 147) Birleşmiş Milletler Örgütü'nün içinde yer alan eğitim. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır? Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır. 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri 138) 1982 Anayasasına göre TBMM'nin görev ve yetkileri nelerdir? 1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek 139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında.

Çeşitleri: yaşam.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.Herkes yaşama. 153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız? Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır. 152)Temel Haklar Nelerdir? Temel haklar:yaşama. 154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir? Kişi dokunulmazlığı. 17 . 157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir? Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı.Buda. İl Özel İdareleri hangi gruba girer? Yerel Yönetim 149) Türkiye'de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye'ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir? IMF 150) Uluslar arası para fonunun kısaltması? IMF 151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir? 1-Devletin Yükünü azaltmak.148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.yargı organlarını.yaşam hakkının korunması. 158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız? *18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak. seçme seçilme hakkıdır.devletin. sağlık.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır. 156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir? Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.*Devletin.bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.yürütme.can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır. eğitim. 155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız? *Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

175) Devletin temel amaçları Nelerdir? a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak 17 . 160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir. köylülerden. Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır. gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir? Salya 163) Köylülerin ortaklaşa cami. Gazete. 171) Hangileri sivil toplum örgütüdür? A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler 172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir? a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması 173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur? Aile. çeşme. 161) Köy muhtarının. Basın. 165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir? a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler 166) TBMM' deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler? Seçimle 167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir? Teokrasi 168) "Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir" bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir? Demokrasi 169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür? Partiler 170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir? Cumhuriyet'in ilk partisi. Mustafa Kemal'in 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. 174) kamuoyunun oluşmasında televizyon.159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur. en büyük idari birim ise il'dir. okul yapmalarına nedir? İMECE 164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir? En küçük idari birim köy.

oy sayımı ise açık yapılır.C. 178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir? Seçme ve Seçilme Hakkı 179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir? a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek 180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir? 30 181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır? Oy verme gizli yapılır. 189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir? a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler 17 . saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir. b)İyi olgun. başkenti Ankara' dır 183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz? a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler 184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir? a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği 185) Atatürk'ün Temel ilkeleri Nelerdir? a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik 186) T. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir b) Laik.176) Yürütme yetkisi kimlere aittir? Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu 177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir? a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir. sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe. 182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir? İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ? 20 187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir? Lokavt 188) Demokrasinin tanımları? a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir.

haberlerin bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir. istediğine inanmak. b)sosyal ekonomik haklar . c) siyasal haklar 199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi? Birleşmiş Milletler tarafından 1959'da 200) Ulaştırma nedir? İnsanların . 198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar. ulus. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır? İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde. kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak. 195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir? Vatan.malların . " Bu tanım neyi anlatmaktadır? Kamuoyu'nu 193) Cumhurbaşkanını kim seçer? (2007 değişikliği ile) Halk seçer 194) Kamuoyu nedir? Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir? Grev 191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir? Mahkemeler 192) "Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. "Her birey istediğini düşünmek. egemenlik 196) Sosyal devlet nedir? Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir. istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. 201) Atatürk." Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir? İnsan hak ve hürriyetlerinin 202) Askere gitmek için gerekli şartlar nelerdir? a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir? Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi 204) "Maddi yönden yardımlaşma" her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi yardımlaşmadır? a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı c-Zekat 17 .

b. 215) Belediyenin görevleri nelerdir? a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar c)Denetlemeler yapar 216) Birleşmiş Milletler Genel sekreterliği New York ve Cenevre'dedir. 217) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Yapar.205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır? Almanya 206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir? a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama. 224) Bucaklar Merkezi idarenin taşra kuruluşu değildir. 212) T. 221) Meclis hükümeti ( Uygulaması 1921 anayasasında yer almıştır ) 222) Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı 60 gündür. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder? TBMM Başkanı 211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir? 1 kez. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır? a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982 213) Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 218) Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını Personel İşlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapar.C. 219) İl Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyetten sorumlu Vali yapar. 223) Mahalli idareler Genel İdarenin taşra kurulusu değildir. Anayasadır." sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır? Milli egemenlik 214) 7 Kasım 1982 Anayasa'sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil) 5. yürütme. 17 . Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilemez.yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir 207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir? Vergi 208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir? Türk Silahlı Kuvvetleri 209) köy yönetimi kimlerdin oluşur? a) Köy derneği b) Muhtar c) İhtiyar heyeti 210) Cumhurbaşkanın yurt dışına v. 220) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapar.

Yunanistan . Vali.01. Laik devlet. Türkiye tam üyelik için 14 nisan 1987 de başvurdu.M Anıtkabir Gümrük kapıları ve karakolları Dış Temsilcilikler. Portekiz. Köy muhtarları her yerde silah taşıyabilir.B. 236) BAKANLAR KURULU KARARI İLE SILAH TAŞIYANLAR. 231) Personel işleri ile ilgili yönetmelikler Bakanlar Kurulunun kararı ile onaylanır. Belçika. Demokratik devlet. Adli görevde bulunanlar.Hollanda.İtalya . 229) İlk tahkikat Sorgu Hakimi yapar.Atatürk milliyetçiliğine bağlılık. Sadece gümrük birliğine üye olduk. Son Tahkikatı ilgili mahkeme yapar.( Hakim. 233) Belediye meclisinin dağıtılmasına Danıştay karar verir. 235) SÜREKLI BAYRAK ÇEKİLECEK YERLER.Danimarka İspanya. Savcılar ile bu sınıftan sayılanlar. 228) Kamu davası açılıp açılmayacağı hakkında yapılan tahkikata "Hazırlık Tahkikatı" denir. 230) Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi Fransa'nı başkenti Paris'tir.M. Vali Muavini. 232) Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş gününde soruşturma açılır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Konakları Limanda demirli ve seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her çesit deniz araçlarıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları seyir halinde bulunan gemiler geceleri bayraklarını çekili tutarlar. Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanları. T. Lüksemburg.225) Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlıdır . ve Bucak Müdürleri. 237)HERGÜN ÇEKİLECEK YERLER. 238) 18 AGUSTOS 1991'DE BAĞIMSIZ DEVLET HALİNE GELENLER. 234) CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ . Hukuk devleti.İngiltere. 226) Uluslararası antlaşmalar kanundur. İnsan haklarına saygı.Almanya . KAZAKISTAN Almaata AZERBEYCAN Bakü KIRGIZISTAN Bişkek TACIKISTAN Duşanbe ÖZBEKISTAN Taşkent TÜRKMENISTAN Aşkabat GÜRCISTAN Tiflis ERMENISTAN Erivan 239)AET ( AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ) 1957-58' DE KURULDU ÜYE ÜLKELER Fransa. İrlanda.01. Kaymakam. Sosyal devlet. 227) Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi bakanlar kurulunundur.1996 17 .

Çekoslovakya . da yapılır. . Belçika . Genel sekreterlik Uluslararası adalet divanı ABD ( New York) . Gıda ve Tarım Örgütü UNESCO: BM Eğitim. 245) VARŞOVA PAKTI 1955'te Doğu Avrupa da ki Sosyalist Devletler NATO'ya karşı denge oluşturmak için kurmuşlardır.Doğu Almanya . İsviçre( Cenevre ) Hollanda (Lahey) 241) Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Avusturya ( Viyana ) r16. Bulgaristan.Polonya. Türkiye bu tarihte üye oldu. Bu ittifaka katılan ülkeler. Fransa. Hollanda . Lüksenburg ABD. SSCB. Portekiz 1952'de Yunanistan ve Türkiye 1955'te Almanya Federal Cumhuriyet Topluluğu kabul edildi. Bilim ve Kültür Örgütü ( Paris ) OICED : Avrupa Ekonomi İşbirliği WHO : Dünya Sağlığı Örgütü ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü IBRD : Dünya Bankası IMF : Uluslararası Para Fonu UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 244) NATO ( KUZEY ATLANTIK ANLASMASI ÖRGÜTÜ ) Dünya savaşının bitmesiyle 1939-45 birlikte 12 ülke 4 nisan 1949'da Washington da bir antlaşma imzaladılar.dır. Çin 243) BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR FAD : BM. 242) GÜVENLIK KONSEYININ 5 DAİMİ ÜYESI İngiltere. Kanada . İtalya . Buna göre bu ülkeler birbirlerine yapılacak herhangi bir saldırıyı öteki ülkeye yapılmış sayacaklarını kabul ediyorlardı. İngiltere . Fransa. SSCB. Nato'nun Yönetim Merkezi Belçika'nın Başkenti Brüksel r16.Romanya ve Arnavutluk (1968'de Pakt'an ayrıldı). Norveç . İzlanda. ABD..Macaristan. Danimarka . 246) SINIR KAPILARI.240) BM ( BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ) 24 Ekim 1945 de kuruldu. HAKKARİ ESENDERE İRAN ŞIRNAK HABUR IRAK MARDİN NUSAYBİN SURİYE HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE ARDAHAN TÜRKÖZÜ GÜRCİSTAN EDİRNE KAPIKULE BULGARİSTAN EDİRNE İPSALA YUNANİSTAN ARTVİN SARP GÜRCİSTAN AĞRI GÜRBULAK İRAN 17 . Bu 12 Ülke.

yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır (m. Dönem Başkanlığı. İçişleri Bakanı.AKYAKA ERMENİSTAN VAN KAPIKÖY İRAN 247) 6 ay süresince AB üyesi her ülke. kuvvetler bir. Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Gerçekten de yukarıda görüldüğü gibi. 2005 yılında. 2002 yılında dönem başkanlığını sırasıyla İspanya ve Danimarka yürüttü. Yani yürütme görevi veya fonksiyonu meclise değil. gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. sırayla Konsey Başkanlığı'nı üstlenir. Başbakan yardımcıları. 2003 yılında ise sırasıyla Yunanistan ve İtalya üstlendi. dönem başkanlığını ilk altı ay için Lüksemburg üstlendi. 2007 Almanya ve Portekiz AB dönem başkanlığını yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millî güvenlik siyasetinin tayini. MGK. Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil. yasama ve karar alma sürecinde son derece önemli bir rol oynar. 248) 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun bir "karma sistem" kurduğu söylenmektedir. Millî Güvenlik Kurulu sekreteri de toplantılara katılmakta ama oy hakkı bulunmamaktadır. maddesiyle kurulmuştur.5). İrlanda. Kurulun üyeleri. Ancak. Bu sisteme de "kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi" ismi verilmektedir. tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Avrupa Konseyi toplantılarını da söz konusu üye ülkenin başkanı yönetir. Özetle. 17 . Başbakan. 249-Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 118. ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır. ikinci altı ay için de İngiltere. Dışişleri Bakanı. 2006 yılında sırasıyla Avusturya ve Finlandiya. 2004 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüttü ve 2004 Yılının ikinci yarısında. dönem başkanlığını Hollanda devraldı. Millî Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Resmi ve gayri resmi Konsey toplantılarını dönem başkanlığını yürüten üye ülke organize eder. Genelkurmay Başkanı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful