Ú±«½¿«´¬ › ̸» Õ»§ ×¼»¿­

This page intentionally left blank
Ú±«½¿«´¬ ›
̸» Õ»§ ×¼»¿­
п«´ Ñ´·ª»®
Ioi UK oiuei enquiiies: µlease conracr Bookµoinr Lru,
ïíð ^ilron Paik, ALinguon, Oxon OXïì ìSB.
Ì»´»°¸±²»æ +ìì (ð) ïîíë èîééîð. Iax: +ìì (ð) ïîíë ìððìëì.
Lines aie oµen ðç.ðð›ïé.ðð, ^onuay ro Saruiuay, virl a îì-loui
message ansveiing seivice. Derails aLour oui rirles anu lov ro
oiuei aie availaLle ar vvv.reaclyouiselí.com
Ioi USA oiuei enquiiies: µlease conracr ^cGiav-Hill Cusromei
Seivices, PO Box ëìë, Blacklick, OH ìíððì-ðëìë, USA.
Ì»´»°¸±²»æ ï-èðð-éîî-ìéîê. Iax: ï-êïì-éëë-ëêìë.
Ioi Canaua oiuei enquiiies: µlease conracr ^cGiav-Hill Ryeison
Lru, íðð Warei Sr, WlirLy, Onraiio LïÞ çBê, Canaua.
Ì»´»°¸±²»æ çðë ìíð ëððð. Iax: çðë ìíð ëðîð.
Long ienovneu as rle aurloiirarive souice íoi selí-guiueu
leaining › virl moie rlan ëð million coµies solu voiluviue ›
rle Ì»¿½¸ DZ«®­»´º seiies incluues ovei ëðð rirles in rle helus oí
languages, ciaírs, loLLies, Lusiness, comµuring anu euucarion.
Þ®·¬·­¸ Ô·¾®¿®§ Ý¿¬¿´±¹«·²¹ ·² Ы¾´·½¿¬·±² Ü¿¬¿æ a caralogue iecoiu
íoi rlis rirle is availaLle íiom rle Biirisl LiLiaiy.
Ô·¾®¿®§ ±º ݱ²¹®»­­ Ý¿¬¿´±¹ Ý¿®¼ Ò«³¾»®æ on hle.
Iiisr µuLlisleu in UK îðïð Ly Houuei Luucarion, µair oí Haclerre
UK, ííè Lusron Roau, Lonuon ÞWï íBH.
Iiisr µuLlisleu in US îðïð Ly 1le ^cGiav-Hill Comµanies, Inc.
1lis euirion µuLlisleu îðïð.
1le Ì»¿½¸ DZ«®­»´º name is a iegisreieu riaue maik oí Houuei
Heauline.
Coµyiiglr © îðïð Paul Olivei
ײ ËÕæ All iiglrs ieseiveu. Aµair íiom any µeimirreu use unuei
UK coµyiiglr lav, no µair oí rlis µuLlicarion may Le ieµiouuceu oi
riansmirreu in any íoim oi Ly any means, elecrionic oi meclanical,
incluuing µlorocoµy, iecoiuing, oi any iníoimarion, sroiage anu
ieriieval sysrem, virlour µeimission in viiring íiom rle µuLlislei
oi unuei licence íiom rle Coµyiiglr Licensing Agency Limireu.
Iuirlei uerails oí sucl licences (íoi ieµiogiaµlic ieµiouucrion)
may Le oLraineu íiom rle Coµyiiglr Licensing Agency Limireu,
oí Saííion House, ê›ïð KiiLy Srieer, Lonuon LCïÞ è1S.
ײ ËÍæ All iiglrs ieseiveu. Lxceµr as µeimirreu unuei rle Unireu
Srares Coµyiiglr Acr oí ïçéê, no µair oí rlis µuLlicarion may
Le ieµiouuceu oi uisriiLureu in any íoim oi Ly any means, oi
sroieu in a uaraLase oi ieriieval sysrem, virlour rle µiioi viirren
µeimission oí rle µuLlislei.
1yµeser Ly ^PS Limireu, A ^acmillan Comµany.
Piinreu in Giear Biirain íoi Houuei Luucarion, an Haclerre UK
Comµany, ííè Lusron Roau, Lonuon ÞWï íBH, Ly CPI Cox ö
Wyman, Reauing, Beiksliie RGï èLX.
1le µuLlislei las useu irs Lesr enueavouis ro ensuie rlar rle URLs
íoi exreinal veLsires ieíeiieu ro in rlis Look aie coiiecr anu acrive
ar rle rime oí going ro µiess. Hovevei, rle µuLlislei anu rle
aurloi lave no iesµonsiLiliry íoi rle veLsires anu can make no
guaianree rlar a sire vill iemain live oi rlar rle conrenr vill iemain
ielevanr, uecenr oi aµµioµiiare.
Haclerre UK`s µolicy is ro use µaµeis rlar aie naruial, ienevaLle
anu iecyclaLle µiouucrs anu maue íiom voou giovn in susrainaLle
íoiesrs. 1le logging anu manuíacruiing µiocesses aie exµecreu ro
coníoim ro rle enviionmenral iegularions oí rle counriy oí oiigin.
Imµiession numLei ïð ç è é ê ë ì í î ï
Yeai îðïì îðïí îðïî îðïï îðïð
ª ݱ²¬»²¬­
ݱ²¬»²¬­
Ó»»¬ ¬¸» ¿«¬¸±® ª··
Ѳ´§ ¹±¬ ¿ ³·²«¬»á ª···
Ѳ´§ ¹±¬ ª» ³·²«¬»­á ¨
ï ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ï
Û¿®´§ ´·º» ¿²¼ ·²Œ«»²½»­ ï
˲·ª»®­·¬§ ´·º» ·² п®·­ í
Û¿®´§ ½¿®»»® ¼»ª»´±°³»²¬ ë
Ù®±©·²¹ º¿³» ïð
Ô·º» ¿­ ¿ ´»¿¼·²¹ ¿½¿¼»³·½ ïî
î ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» ïç
̸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º µ²±©´»¼¹» ïç
̸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »°·­¬»³» îï
̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ­±½·»¬§ îë
̸» ½±²½»°¬ ±º ¼·­½±«®­» îé
í ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® íí
б©»® ¿²¼ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ íí
б©»® ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» íè
б©»® ·² ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ ìð
̸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ìì
ì ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ëð
̸» »ª±´«¬·±² ±º ­§­¬»³­ ±º °«²·­¸³»²¬ ëð
Ы²·­¸³»²¬ ¿²¼ °®·­±² ëì
Ы²·­¸³»²¬ô ¼·­½·°´·²» ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ëé
ë Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ êé
̸» ¸·­¬±®§ ±º ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨ êé
Ü·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² Û¿­¬ ¿²¼ É»­¬ éí
̸» ³»¼·½¿´ ³±¼»´ ±º ­»¨«¿´·¬§ éì
Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ éé
ê ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» èé
̸» ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ èé
̸» ¸·­¬±®§ ±º ·²¬»®°®»¬·²¹ ·²­¿²·¬§ çð
̸» ¿¼ª»²¬ ±º °­§½¸·¿¬®§ çì
ª·
é б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ çê
ײª±´ª»³»²¬ ·² °¿®¬§ °±´·¬·½­ çê
̸» °±´·¬·½­ ±º ®»ª±´¬ çè
̸» »ª»²¬­ ¿¬ Ê·²½»²²»­ ïðï
б´·¬·½­ ¿²¼ ­±½·¿´ ®»º±®³ ïðë
ײ¬»®²¿¬·±²¿´ °±´·¬·½­ ïïï
è ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïïè
̸» ®·­» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïïè
ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» ïîð
ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­±½·¿´ °®±ª·­·±² ïîí
ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ ïîé
ç ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ïíé
̸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ïíé
̸» ‘­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ ïìï
Ì®«¬¸ ¿²¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ïìî
̸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿²¼ ½«´¬«®» ïìè
ïð 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º» ïëí
̸» ¿°°®±¿½¸ ±º Ú±«½¿«´¬ ïëí
̸» ²±²½±²º±®³·­¬ ïëë
Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±² ïëé
̸» ­¬¿¬» ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ïêð
Ó»¬¸±¼±´±¹§ ¿²¼ ®»­»¿®½¸ ïêì
×¼»±´±¹§ ¿²¼ °±©»® ïêê
Ù´±­­¿®§ ïéï
Ì¿µ·²¹ ·¬ º«®¬¸»® ïéí
ײ¼»¨ ïéê
ª·· Ó»»¬ ¬¸» ¿«¬¸±®
Ó»»¬ ¬¸» ¿«¬¸±®
É»´½±³» ¬± Ú±«½¿«´¬ › ̸» Õ»§ ×¼»¿­ÿ
× ½«®®»²¬´§ ¬»¿½¸ ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ø«¼¼»®­»´¼ô Û²¹´¿²¼ò × ¿³ ¬¸»
½±«®­» ´»¿¼»® º±® ¿ Ó¿­¬»®  ­ °®±¹®¿³³» ·² λ´·¹·±² ¿²¼ Û¼«½¿¬·±²ô
¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½±«®­» ´»¿¼»® º±® ¬¸» ܱ½¬±® ±º Û¼«½¿¬·±² °®±¹®¿³³»ò
× ¬»¿½¸ ½±³°¿®¿¬·ª» ®»´·¹·±² ¿²¼ ¿´­± ­±½·¿´ ­½·»²½» ®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼­ô
·² ¿¼¼·¬·±² ¬± ­«°»®ª·­·²¹ ¼±½¬±®¿´ ®»­»¿®½¸ ­¬«¼»²¬­ ·² ®»´¿¬»¼ ¿®»¿­ò
× ¸¿ª» ¿ Ó¿­¬»® ±º и·´±­±°¸§ ¼»¹®»» º±® ®»­»¿®½¸ ·² ¬¸» Í·µ¸ ®»´·¹·±²ô
¿²¼ ³§ ܱ½¬±® ±º и·´±­±°¸§ ¼»¹®»» ©¿­ º±® ¿ ­¬«¼§ ±º ¬¸» ­±½·¿´
½±²¬»¨¬ ±º Ø·²¼«·­³ò
ײ ¬»®³­ ±º ©®·¬·²¹ô × ¸¿ª» ¾»»² ¬¸» ­±´» ¿«¬¸±® ±º »·¹¸¬ ¾±±µ­ ¿²¼
¸¿ª» ¾»»² »¼·¬±® ±® ¶±·²¬ »¼·¬±® ±º ¿ º«®¬¸»® ª» ¾±±µ­ò ̸» ³¿·²
¿®»¿­ ¬± ©¸·½¸ × ½±²¬®·¾«¬» ¾±±µ­ ¿®» °¸·´±­±°¸§ô ½±³°¿®¿¬·ª»
®»´·¹·±² ¿²¼ ®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼±´±¹§ò × ¿³ ¿ º±®³»® »¼·¬±® ±º ¬¸»
Ö±«®²¿´ ±º ʱ½¿¬·±²¿´ Û¼«½¿¬·±² ¿²¼ Ì®¿·²·²¹ ò × ¸¿ª» ¿´­± ©®·¬¬»²
»´»ª»² ½¸¿°¬»®­ ·² »¼·¬»¼ ¾±±µ­ô ¿²¼ ³§ ±©² ¾±±µ­ ¸¿ª» ¾»»²
¬®¿²­´¿¬»¼ ·²¬± ­»ª»² ´¿²¹«¿¹»­ò
п«´ Ñ´·ª»®ô îðïð
ª···
Ѳ´§ ¹±¬ ¿ ³·²«¬»á
Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ±²» ±º ¬¸» ´»¿¼·²¹ ¬¸·²µ»®­ ±º ¬¸»
¬©»²¬·»¬¸ ½»²¬«®§ ¿²¼ ½±²¬·²«»­ ¬± ¾» ¸«¹»´§ ·²Œ«»²¬·¿´
·² ¬¸» ¬©»²¬§ó®­¬ò
Þ±®² ·² б·¬·»®­ô Ú®¿²½»ô ·² ïçîêô ¸» ¹®»© «°
¼«®·²¹ ¿ ¬®±«¾´»¼ ¬·³» ·² Ú®»²½¸ ¸·­¬±®§ ¿²¼ ¿­ ¿
¬»»²¿¹»® »¨°»®·»²½»¼ ©¿® ¿²¼ ±½½«°¿¬·±² ¾§ ¬¸» Ò¿¦·­ò
̸» °±­¬ó©¿® °»®·±¼ ©¿­ ¿´­± ¿ ¬·³» ±º ¹®»¿¬ ·²¬»´´»½¬«¿´
º»®³»²¬ô ©·¬¸ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» »¨·­¬»²¬·¿´·­¬ ·¼»¿­
±º Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®»ô ¿ ¹«®» ©·¬¸ ©¸±³ Ú±«½¿«´¬ ·­ ±º¬»²
½±³°¿®»¼ ¿²¼ ½±²¬®¿­¬»¼ò
Þ§ ¬¸» ïçêð­ ¸» ¸¿¼ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¿ °®»­¬·¹·±«­
½¿®»»® ¿­ ¿² ¿½¿¼»³·½ ©·¬¸·² ¬¸» Ú®»²½¸ «²·ª»®­·¬§
­§­¬»³ ¿²¼ ·² ïçêè ¾»½¿³» ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸ ¬¸» ®¿¼·½¿´
­¬«¼»²¬ ¿½¬·ª·­³ ½»²¬®»¼ ±² ¬¸» п®·­·¿² «²·ª»®­·¬·»­ò
Ü»­°·¬» ¸·­ ®¿¼·½¿´ ®»°«¬¿¬·±²ô ¸±©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ º±«²¼
©·¼» ¿½½´¿·³ º±® ¿ ­»®·»­ ±º ¹®±«²¼¾®»¿µ·²¹ô ½¸¿´´»²¹·²¹
¾±±µ­ ­«½¸ ¿­ Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² øïçêï÷ › ¿ ­¬«¼§ ±º
Ѳ´§ ¹±¬ ¿ ³·²«¬»á ·¨
¬¸» ½¸¿²¹·²¹ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬± ¬¸» ·²­¿²» › ¿²¼ Ü·­½·°´·²» ¿²¼
Ы²·­¸ øïçéë÷ › ¿ ­¬«¼§ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ±º ¬¸» °®·­±²ò
߬ ¬¸» ¸»¿®¬ ±º Ú±«½¿«´¬  ­ ©±®µ ©¿­ ¿ °¿­­·±²¿¬»
»³°¿¬¸§ º±® ¬¸» ¼·­°±­­»­­»¼ ¿²¼ ¿ ¼»­·®» ¬± ¬®¿½» ¬¸»
­«¾¬´» ²»¬©±®µ­ ±º °±©»® ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ½±²¬»³°±®¿®§
­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¼·»¼ ·² п®·­ ·² ïçèì º®±³ ¿² ß×ÜÍó
®»´¿¬»¼ ·´´²»­­ò
¨
ë
Ѳ´§ ¹±¬ ª» ³·²«¬»­á
Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ øïçîê › èì÷ ¸¿­ ¾»»² ±²» ±º ¬¸» µ»§ ¬¸·²µ»®­ ±º ¬¸»
°±­¬ó©¿® ©±®´¼ò Ú±® ³¿²§ °»±°´» ¸» ®»°´¿½»¼ Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®» ¿­
¿®¹«¿¾´§ ¬¸» ´»¿¼·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¹«®» ·² Û«®±°»ô ¿²¼ °»®¸¿°­ ¬¸»
©±®´¼ò
Rarlei iionically, one oí Ioucaulr ` s ciiricisms oí Sairie vas rlar rle
larrei ieµiesenreu rle iueal oí rle univeisal inrellecrual, someone
vlo arremµreu ro consriucr a mouel oí sociery rlar le Lelieveu,
imµlicirly oi exµlicirly, orleis sloulu íollov. Ioucaulr alvays saiu
rlar le µieíeiieu neirlei ro íollov a µairiculai acauemic sclool
oí rlouglr, noi ro esraLlisl one limselí. Yer, Ioucaulr ` s many
íolloveis lave renueu ro ueíy lis visles. 1ley lave airiculareu lis
vievs oí sociery, íounueu acauemic jouinals uevoreu ro ieseaicl
virlin rle µeisµecrives le esraLlisleu, anu cireu lim in counrless
acauemic µaµeis. ALove all, Ioucaulr ` s memoiy seems ro Le
mainraineu Ly rle many, many conremµoiaiy sruuenrs oí rle
lumaniries, euucarion anu rle social sciences vlo quore lis
voiks anu use examµles íiom lis viiring.
Ioucaulr vas a uisrincrive hguie, µairly Lecause oí lis sriiking,
almosr monk-like aµµeaiance, Lur also Lecause le oíren µlaceu
limselí in rle limeliglr, aiguing íoi moial anu µolirical causes,
many oí vlicl veie eirlei unµoµulai, oi even unleaiu oí, Leíoie
Ioucaulr rook rlem uµ. Alrlougl Sairie anu Ioucaulr veie oíren
casr Ly µeoµle in oµµosirion ro eacl orlei, anu alrlougl ir vas riue
rlar rley somerimes ciiriqueu eacl orlei ` s voik, rley veie oíren
ro Le íounu slouluei ro slouluei hglring rle same cause. 1le Lesr
examµle oí rlis vas uuiing rle ïçêè sruuenr uniesr in Paiis.
Ioucaulr vas unconvenrional in many uiííeienr vays: in lis
µeisonal liíe, in lis sryle oí viiring anu ieseaicl, in rle suLjecr
marrei le close ro viire aLour, anu somerimes in rle inrellecrual
¨· Ѳ´§ ¹±¬ ª» ³·²«¬»­á
µosirions le close ro auoµr. He vas µair oí a µosr-vai,
µosrmouein Iiencl inrellecrual riauirion rlar incluueu acauemics
sucl as Deiiiua, Lyoraiu, Bouiuieu, Deleuze anu Lacan vlo
riansíoimeu rle social sciences anu lumaniries. Ioucaulr clangeu
rle vay in vlicl ve rlink aLour µovei, anu rle vay in vlicl
ir íuncrions in sociery. He gave us a nev vay oí conceiving oí
lisroiical ueveloµmenr anu oí rle rimes oí riansirion in lisroiy.
He ruineu lis arrenrion ro issues as uiííeienr as sexualiry, µiison
ieíoim, rle naruie oí µunislmenr, rle Islamic ievolurion in Iian,
anu rle vay in vlicl mauness las Leen conceµrualizeu anu rieareu
rliouglour lisroiy. He iuenriheu anu examineu, in iigoious
uerail, unusual lisroiical case sruuies rlar lau Leen only iaiely
invesrigareu Leíoie, in oiuei ro µioviue mareiial virl vlicl ro
illusriare lis rleoiies.
Ioucaulr anriciµareu many oí rle íearuies oí conremµoiaiy
sociery, vlicl ve lave come ro, ií nor acceµr, ar leasr iecognize
as an almosr ineviraLle comµonenr oí mouein liíe. He µoinreu ro
rle giovrl oí oiganizarions anu insrirurions in rle µosrmouein
age, anu rle ueµeisonalizing naruie oí mucl oí rleii acriviries.
1le larrei incluueu, in µairiculai, rle íocus uµon oLseivarion oí
inuiviuuals, so rlar eacl oí us is nevei ceirain vlerlei oi nor ve
aie Leing varcleu Ly rle aurloiiries. He analyseu rle ielarionsliµ
Lerveen rle µovei exeiciseu Ly insrirurions anu rle ryµe oí
uiscouise rlar vas acceµreu virlin rlose oiganizarions. ^oieovei,
le ielareu rlar uiscouise ro rle kinus oí knovleuge rlar Lecome
acceµreu as valiu virlin sucl insrirurions.
^iclel Ioucaulr is aiguaLly one oí rle mosr signihcanr inrellecrs oí
rle rvenrierl cenruiy, in rle aieas oí rle lumaniries anu rle social
sciences. He simµly gave us a uiííeienr vay oí looking ar rle voilu.
This page intentionally left blank
ï ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
¬¸» µ»§ »ª»²¬­ ·² ¬¸» ´·º» ±º Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬
¬¸» ³¿·² ¸·­¬±®·½¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ »ª»²¬­ ¬¸¿¬ °®±ª·¼»¼ ¿
¾¿½µ¼®±° ¬± ¸·­ ´·º»
¿² ±ª»®ª·»© ±º ¸·­ ¿½¿¼»³·½ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ±º ¸·­ ³¿·²
·²¬»´´»½¬«¿´ ·¼»¿­ò
Û¿®´§ ´·º» ¿²¼ ·²Œ«»²½»­
Paul-^iclel Ioucaulr vas Loin on ïë OcroLei ïçîê in Poirieis,
Iiance. Poirieis is rle caµiral oí rle Poirou-Claienres iegion, in
vesrein cenrial Iiance, anu is lome ro rle counriy ` s seconu oluesr
univeisiry, vlose íoimei sruuenrs lave incluueu sucl luminaiies as
rle viirei Iian ç ois RaLelais (c. ïìçì › ïëëí) anu rle µlilosoµlei
Ren e Descaires (ïëçê › ïêëð). Ioucaulr rlus giev uµ in a lisroiic
rovn virl imµoiranr acauemic anu culruial links, anu voulu lave
Leen veiy useu ro univeisiry liíe, even Leíoie le limselí Lecame a
sruuenr.
Anorlei inŒuence on rle ueveloµmenr oí Ioucaulr musr lave Leen
rle evenrs oí Woilu Wai II. Aírei rle Þazi invasion oí Iiance
in ïçìð, Poirieis Lecame µair oí Vicly Iiance (ïçìð › ìì), rle
unoccuµieu sourlein zone oí rle counriy rlar vas essenrially a
µuµµer srare oí rle Geiman 1liiu Reicl. Larei in rle vai rle ciry
î
vas occuµieu anu came unuei uiiecr Þazi iule. 1le vai vas a
µeiiou oí anxiery anu unceirainry íoi rle µeoµle oí Poirieis anu
ve can only assume rlar rle exµeiience lau a µioíounu eííecr on
rle ueveloµing voilu viev oí rle reenage Ioucaulr.
Ioucaulr ` s íarlei, Paul, vas a successíul suigeon anu rle íamily
vas consequenrly hnancially secuie, enjoying sucl luxuiies as
louselolu seivanrs. 1le íarlei aµµeais ro lave exeireu sriicr
conriol ovei rle íamily. He eviuenrly Lecame unlaµµy virl rle
ueveloµmenr oí lis eluesr son, anu le senr lim íoi a veiy íoimal
euucarion ar rle local Roman Carlolic ligl sclool. 1le young
^iclel vas exµecreu ro íollov a caieei in meuicine. Hovevei,
ir soon Lecame aµµaienr rlar rle Loy lau a sriong inueµenuenr
srieak anu voulu íoige lis ovn caieei µarl.
ײ­·¹¸¬
Ioi mosr oí lis liíe, Ioucaulr vas a µeison vlo iejecreu
aurloiiry anu rle acceµreu noims. His eaily ieíusal ro íollov
a caieei in meuicine is µeilaµs an inuicarion oí rlis renuency.
Somelov Ioucaulr manageu ro µeisuaue lis µaienrs ro allov
lim ro µuisue an acauemic caieei anu ro riy ro oLrain a µlace
ar rle Lcole noimale suµ e iieuie in Paiis. 1lis vas one oí rle mosr
celeLiareu insrirurions oí rle ¹®¿²¼»­ 7 ½±´»­ sysrem oí Iiance.
1iauirionally rlese sµecialisr liglei euucarion insrirurions µioviueu
couises oí riaining anu euucarion íoi a selecr íev vlo voulu
ulrimarely occuµy leauing µosirions in rle µioíessions. 1le Lcole
noimale suµ e iieuie vas rle leauing insrirurion íoi oLraining a µosr
in a Iiencl univeisiry ro reacl Humaniries. Lnriy vas selecrive, anu
young µeoµle íiom acioss Iiance comµereu íoi µlaces. In oiuei ro
maximize rleii clances oí enriy, canuiuares oíren sruuieu ar rle
so-calleu µ¸ > ¹²» classes ar a Paiis ´§½ 7 » (seconuaiy sclool). 1lese
involveu a yeai oí inrense sruuy, leauing uµ ro rle enriy examinarion.
1o rlis enu, in ïçìë Ioucaulr leír lome anu riavelleu ro Paiis ro
eniol ar rle Lyc e e Henii-IV. 1lis is one oí rle µiemiei ´§½ 7 »­ oí
Iiance, siruareu on rle iue Clovis, in rle ërl aiionuissemenr oí
Paiis. 1le µ¸ > ¹²» couises veie exriemely uemanuing, iequiiing
í ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
a giear ueal oí µiivare sruuy anu ieauing. Ioucaulr imµiesseu
lis rurois anu ar rle enu oí rle acauemic yeai vas successíul in
gaining enriy ro rle Lcole noimale on rle iue u ` Ulm. He vas nov
a ²±®³¿´·»² , anu lis ieal ueveloµmenr rovaius Lecoming
an inrellecrual Legan.
˲·ª»®­·¬§ ´·º» ·² п®·­
1le couise ar rle Lcole noimale lasreu íoui yeais. Ar rle enu
oí rle couise rle sruuenrs sar rle examinarions íoi rle ¿¹® 7 ¹¿¬·±² ,
rle qualihcarion rlar alloveu rle loluei ro reacl in rle Iiencl
liglei euucarion sysrem. Ioucaulr sµecializeu in Plilosoµly
anu íamiliaiizeu limselí virl rle leauing Iiencl anu Geiman
µlilosoµleis. Wlile le vas acknovleugeu Ly íellov sruuenrs
anu rurois alike ro Le liglly inrelligenr, le vas also consiueieu
ro lave a somevlar unusual, even uiíhculr, µeisonaliry.
Wlile ar univeisiry Ioucaulr sloveu signs oí Leing unlaµµy anu
uisruiLeu. Oí couise, rlis isn ` r µairiculaily unusual íoi sruuenrs, vlo
aie riying veiy laiu ro hnu rleii riue µeisona anu ro iuenriíy a ioure
rliougl liíe vlicl rley hnu inreiesring anu aµµealing. Young µeoµle
ar rlis age aie oíren cauglr Lerveen rle auvice anu inueeu uemanus
oí µaienrs, anu rleii ovn ueveloµing inreiesrs. 1le rvo aie oíren in
conŒicr. 1lis can Le all rle laiuei íoi univeisiry sruuenrs since rley
aie riying ro ueveloµ rleii ovn voilu viev virlin an enviionmenr
rlar incluues liglly inrelligenr, accomµlisleu anu airiculare µeeis.
In ïçìè, rvo yeais aírei srairing ar rle Lcole noimale, Ioucaulr ` s
anxieries culminareu in a suiciue arremµr. 1leie is no ieliaLle
eviuence íoi lis immeuiare morivarion in arremµring ro rake lis
ovn liíe, orlei rlan lis geneial íeeling oí unlaµµiness. In auuirion,
rleie is no vay oí knoving vlerlei le vas seiious aLour rle
arremµr, oi vlerlei ir vas inrenueu as a kinu oí µuLlic sraremenr
oí lis unlaµµiness. Ar any iare, ir musr lave Leen veiy uisruiLing
íoi lis µaienrs, vlo lau no uouLr giear loµes oí rleii son laving
a successíul caieei as a univeisiry lecruiei. His íarlei aiiangeu íoi
ì
^iclel ro lave a µsycliariic assessmenr anu giauually rle evenr
seems ro lave Leen íoigorren. Hovevei, ir vas a µiecuisoi oí a
liíelong inreiesr, one miglr say oLsession, oí Ioucaulr ` s virl suiciue
anu uearl. He aµµeais ro lave lelu rle Lelieí in larei liíe rlar rle
conremµlarion, anu inueeu rle acr oí suiciue, vas an acceµraLle
acriviry. Ar rle enu oí lis íoui-yeai couise, le inirially íaileu rle
¿¹® 7 ¹¿¬·±² , Lur µasseu ir a yeai larei in ïçëï. 1lis inirial íailuie miglr
Le raken as a íuirlei inuicarion oí malaujusrmenr ro lis cuiienr liíe.
Anorlei rienu in lis sruuenr yeais rlar vas ro µiesage a majoi
rleme oí lis µiivare liíe in larei yeais vas lis ueveloµing
lomosexualiry. 1leie lau Leen inuicarions oí rlis eailiei in lis
liíe, Lur uuiing lis yeais ar rle Lcole noimale lis arriacrion ro
men Lecame µionounceu anu le Legan ro rake µair in rle gay
suLculruie oí Paiis. Ir sloulu Le iememLeieu, lovevei, rlar in
rle eaily ïçëðs rleie vas nor an oveir gay scene oí rle kinu rlar
voulu evolve in rle caµiral a íev uecaues larei. Lven rlougl Paiis
lau a jusriheu ieµurarion as a liLeial ciry, gay liaisons anu acriviries
veie noimally conuucreu suiieµririously. Ioucaulr, lovevei, maue
no µairiculai arremµr ro liue lis µieuilecrions íiom íellov sruuenrs
ar rle Lcole noimale. Sruuenrs rlen, as nov, veie geneially eagei
íoi nev exµeiiences, anu roleianr oí rlose vlo souglr rlem.
Ioucaulr may lave Leen consiueieu a lirrle uiííeienr, Lur µioLaLly
no moie, in lis ovn vay, rlan many orlei sruuenrs.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr ` s evolving lomosexualiry may lave Leen rle cause
oí ueveloµing µsyclological rensions. Ir is uncleai vlerlei
lis µaienrs veie avaie oí lis sexualiry Lur, ií so, rlen ir may
lave Leen rle cause oí íuirlei rension Lerveen Ioucaulr anu
lis íarlei.
A norevoirly inŒuence uuiing lis µeiiou ar rle Lcole noimale vas
rlar oí Louis Alrlussei (ïçïè › çð), rle ^aixisr µlilosoµlei anu
Communisr Pairy acrivisr. He lau sraireu voik as a µlilosoµly
ruroi ar rle Lcole noimale aLour lalívay rliougl Ioucaulr ` s couise
anu Ioucaulr arrenueu lis lecruies. Alrlussei seems ro lave lau a
consiueiaLle inŒuence uµon lis sruuenrs, anu one miglr assume
ë ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
rlar rlis also aµµlieu ro Ioucaulr. Ir seems µlausiLle rlar Alrlussei ` s
lecruies veie ar leasr one oí rle íacrois rlar iesulreu in Ioucaulr ` s
joining rle Communisr Pairy, vlicl le uiu aírei giauuarion in ïçëï.
As someone vlo vas ueveloµing a voilu viev rlar renueu ro
iejecr rle signihcance íoi sociery oí inuiviuual, suLjecrive acrion,
ir seems ieasonaLle rlar Ioucaulr sloulu lave Leen inŒuenceu Ly
rle ­¬®«½¬«®¿´·­¬ rleoiies oí Kail ^aix (ïèïè › èí). Alrlougl ^aix
vas a viue-ianging rlinkei, Ioucaulr renueu ro Le inŒuenceu Ly
rle srianu oí rlouglr rlar inuiviuual exisrence vas µieuominanrly
slaµeu Ly rle laige-scale sriucruies anu insrirurions oí sociery.
Sociery inŒuenceu rle inuiviuual, iarlei rlan rle orlei vay iounu.
Hovevei, as ve slall nore rliouglour rlis Look, a sveeµing
geneializarion sucl as rlis ignoies rle enoimous uiveisiry oí
Ioucaulr ` s rlinking. Ir is exceeuingly uiíhculr ro µur Ioucaulr inro
a near inrellecrual Lox anu say rlar le Lelongs ro a sµecihc sclool
oí rlouglr. Inueeu, on a numLei oí occasions, Ioucaulr limselí
asseireu rlar veiy µoinr, sriessing, íoi examµle, rlar le nevei
auoµreu one µairiculai rleoierical µeisµecrive in lis ieseaicl oi
a µairiculai merlouology oí collecring anu analysing uara. He
aµµeais ro lave selecreu vliclevei merlouology aµµeaieu ro
Le aµµioµiiare íoi rle µioLlem le lau ser limselí, anu in some
insrances, le ueveloµeu vlar le aigueu veie ²»© merlouologies.
ײ­·¹¸¬
Ar vaiious rimes commenrarois uµon Ioucaulr lave riieu
ro arracl laLels ro lis viiring. Hovevei, uuiing lis liíerime
Ioucaulr renueu ro iejecr sucl laLels. Ir can rleieíoie Le
uiíhculr ro µosirion lis voik in ielarion ro, íoi examµle, rlar
oí lis conremµoiaiies.
Û¿®´§ ½¿®»»® ¼»ª»´±°³»²¬
Aírei giauuarion Ioucaulr oLraineu a µosr as a ruroi ar rle Lcole
noimale, µioLaLly µairly rliougl rle suµµoir oí Alrlussei anu
orlei µioíessois. 1lis involveu µioviuing some inuiviuual suµµoir
ê
ro sruuenrs. 1vo yeais aírei giauuaring, anu vlile srill ieraining
rle ruroisliµ ar rle Lcole noimale, le vas successíul in oLraining a
lecruiesliµ in Psyclology ar rle Univeisiry oí Lille. Duiing rlis µeiiou
ar Lille le µuLlisleu lis hisr Look, Ó¿´¿¼·» ³»²¬¿´» »¬ °­§½¸±´±¹·»
( ‘ Psyclology anu ^enral Illness ` , µuLlisleu ïçëì). Ioucaulr lau
nov Leen sruuying laiu anu conrinuously íoi a long rime, anu, like
many µeoµle in rlar µosirion, íelr rlar le neeueu a Lieak íiom rle
acauemic voilu. Inueeu le may even lave íelr rlar le vas nor suireu
ro rle liíe oí a univeisiry lecruiei. He manageu ro oLrain a µosr as
culruial arracle ar rle Univeisiry oí Uµµsala in Sveuen, a iole rlar
uiu nor involve rle kinu oí reacling iesµonsiLiliries ro vlicl le
lau Leen accusromeu. He µioLaLly gaineu rlis µosr µairly rliougl
rle inŒuence oí Geoiges Dumezil (ïèçè › ïçèê), vlo vas rlen a
µioíessoi ar rle Coll e ge ue Iiance, Lur vlo lau rauglr ar Uµµsala
uuiing rle eaily ïçíðs. He vas neaily íð yeais oluei rlan Ioucaulr,
Lur rliouglour rle larrei ` s liíe voulu inreivene on many occasions
ro suµµoir lis acauemic ueveloµmenr. He vas uesrineu ro ourlive lis
young µior e g e .
Aírei íoui yeais ar Uµµsala, Ioucaulr moveu again, rlis rime ro
Polanu. 1le Iiencl Culruial Cenrie in Waisav lau Leen ieoµeneu
anu Ioucaulr vas aµµoinreu rle uiiecroi. Hovevei, ir seems rlar
asµecrs oí lis µiivare liíe causeu concein rleie, anu le Legan ro
consiuei ieruining ro lis lomelanu. Ir vas suggesreu ro lim rlar le
miglr consiuei a lecruiing vacancy in rle Plilosoµly Deµairmenr
ar rle Univeisiry oí Cleimonr-Ieiianu. 1le leau oí rle ueµairmenr
vas somevlar íamiliai virl Ioucaulr ` s voik, anu ulrimarely le
vas successíul in oLraining rle joL. 1lus, Ly rle Leginning oí rle
ïçêðs, Ioucaulr vas successíully ieinsralleu in Iiance anu Lack
virlin rle acauemic voilu.
He nov also Legan voik on comµlering lis uocroial rleses.
Ar rlis rime in Iiance, ir vas necessaiy ro µiouuce rvo rleses in
oiuei ro aclieve a uocroiare. His sloirei rlesis vas on rle voik
oí rle Geiman µlilosoµlei Immanuel Kanr (ïéîì › ïèðì), anu
vas examineu Ly ]ean Hiµµolyre, Ioucaulr ` s íoimei reaclei ar rle
Lyc e e Henii-IV. 1le majoi rlesis, vlicl vas an enoimous voik oí
almosr one rlousanu µages, vas enrirleu Ú±´·» »¬ ¼ 7 ®¿·­±²æ ¸·­¬±·®»
é ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
¼» ´¿ º±´·» @ ´  > ¹» ½´¿­­·¯«»ò 1lis voulu Le rianslareu inro Lnglisl
anu µuLlisleu in ïçèî as Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±²æ ß Ø·­¬±®§ ±º
ײ­¿²·¬§ ·² ¬¸» ß¹» ±º λ¿­±²ò 1le commirree oí acauemics vlo
conuucreu rle viva voce examinarion íoi rle majoi rlesis exµiesseu
some suiµiise ar rle unconvenrional acauemic sryle in vlicl ir
vas viirren, vlile ar rle same rime acknovleuging irs ueraileu,
sclolaily aµµioacl.
1le Lasic aigumenr oí Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² vas conriaiy ro
ieceiveu visuom aLour rle insane. 1le conremµoiaiy assumµrion,
ueiiveu íiom a scienrihc-µsyclological mouel oí menral illness,
vas rlar ir coulu Le uehneu anu uesciiLeu in reims oí a cognirive
malíuncrion. Ioucaulr, lovevei, aigueu rlar µeoµle veie oíren
uehneu as insane simµly Lecause rley Lelaveu in vays rlar veie
uiííeienr íiom rle majoiiry oi rlar conriaveneu rle noims oí
µolire sociery. In orlei voius, mauness vas a quesrion oí social
anu culruial uehnirion. 1lis aigumenr in irselí vas somevlar
uisconceiring íoi rle scienrihcally oiienreu memLeis oí Ioucaulr ` s
uocroial assessmenr µanel. He also aigueu rlar uuiing rle
meuieval µeiiou rleie lau Leen a renuency ro riear rlose vlo
veie menrally uisruiLeu as simµly uiííeienr íiom rle noim
vlile srill accoiuing rlem a µlace in eveiyuay sociery. Hovevei,
virl rle Lnliglrenmenr, rle eiglreenrl-cenruiy ‘ age oí science
anu iarionaliry ` , rleie ueveloµs a µlilosoµly oí excluuing rle
insane íiom noimal sociery anu µlacing rlem unuei suiveillance
in seµaiare insrirurions. 1ley aie µunisleu anu given vlar is
iegaiueu as iemeuial riearmenr. Arremµrs aie maue ro coeice rlem
Lack inro noimal µarreins oí Lelavioui. Ioucaulr uiu nor µainr
a comµlimenraiy µicruie oí conremµoiaiy sociery, anu rlis vas
nor losr on rle uocroial examineis. Þeveirleless, rleie vas an
aµµieciarion rlar rley veie íaceu virl an imµiessive µiece oí
voik, anu an oiiginal rlinkei.
ײ­·¹¸¬
1le iuea rlar sociery uehnes µeoµle in a µairiculai vay is an
incieasingly µoµulai one. Ioi examµle, ve miglr aigue rlar
uisaLleu µeoµle aie only ‘ uisaLleu ` ií rley uehne rlemselves
as sucl, oi ií sociery uehnes rlem in rlar vay.
è
Wlile ar Cleimonr-Ieiianu, Ioucaulr mer a µlilosoµly lecruiei
nameu Daniel Deíeir (ïçíé › ), vlo voulu iemain lis long-reim
µairnei. Hovevei, in ïçêê Deíeir lau ro commence lis miliraiy
seivice anu vas scleuuleu ro seive rlis in 1unisia. Ioucaulr vanreu
ro iemain virl Deíeir anu manageu ro oLrain a lecruiing µosirion ar
rle Univeisiry oí 1unis. He anu Deíeir liveu in a small seasiue rovn
nameu Siui Bou Saiu, aLour ïë miles íiom 1unis irselí. 1lis vas
íamous as an airisrs ` colony: among orleis, Paul Klee lau µainreu
rleie. 1le rovn is µoµulai virl rouiisrs, Leing íamous íoi irs sriiking
louses virl rleii uazzling vlirevasleu valls anu coLalr-Llue slurreis.
Ir vas uuiing ïçêê rlar Ioucaulr µuLlisleu lis nexr Look,
Ô»­ Ó±¬­ »¬ ´»­ ½¸±­»­æ «²» ¿®½¸ 7 ±´±¹·» ¼»­ ­½·»²½»­ ¸«³¿·²­ô
vlicl vas larei µuLlisleu in Lnglisl rianslarion as ̸» Ñ®¼»® ±º
̸·²¹­æ ß² ¿®½¸¿»±´±¹§ ±º ¬¸» ¸«³¿² ­½·»²½»­ . Wlile Ioucaulr
iangeu íai anu viue in rlis voik, ar irs leair, I voulu aigue, is rle
conceµr oí rle »°·­¬»³» . Lacl µeiiou in lisroiy, Ioucaulr aigueu,
vas claiacreiizeu Ly an inreiveaving nervoik oí assumµrions
aLour rle voilu rlar conuirioneu rle Lelieís anu µioµosirions
rlar veie acceµreu as riue. Some iueas voulu nor Le seiiously
consiueieu Ly sociery Lecause rley íell oursiue rle uisrincrive ser
oí assumµrions, oi vays oí rlinking, rlar veie a íearuie oí rlar
eµocl. Somerimes rlese vays oí rlinking voulu Le oveir anu íully
in rle µuLlic consciousness, anu somerimes rley voulu Le less
oveir, µeilaµs even µair oí rle collecrive suLconscious. Ar any
iare, rley íuncrioneu ro uereimine vlar sociery consiueieu ro Le
scienrihc oi iarional. 1le sum roral oí rlis comµlex ielarionsliµ
oí iueas rlar uereimineu rle naruie oí µuLlic rlouglr vas reimeu
rle ‘ eµisreme ` . Giauually, anu rliougl a vaiieu iange oí lisroiical,
µolirical, economic anu orlei íacrois, rle naruie oí rle conrexr anu
limirarions oí µuLlic consciousness voulu evolve, anu one eµisreme
voulu giauually Le riansíoimeu inro anorlei. 1lis iuea voulu Le a
cenrial elemenr in Ioucaulr ` s rlouglr in suLsequenr µuLlicarions.
]usr as Ioucaulr vas rlinking inrellecrually aLour clanges in rle
µaiamereis oí luman rlouglr, uiamaric clanges veie also aíoor
in rle µolirical liíe oí Iiance. In eaily ïçêè rle Viernam Wai
(ïçëç › éë) vas ar irs leiglr. Aiounu rle voilu rleie veie gioving
ç ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
oLjecrions ro rle moialiry anu conuucr oí rle vai. On ïê ^aicl
an Ameiican µariol in Viernam hieu on a small village nameu
^y Lai anu killeu many oí rle inlaLiranrs. 1le massacie vas
ro íuirlei inrensiíy rle moial ouriage againsr rle vai, Lur, even
Leíoie rle íull uerails emeigeu, on ïé ^aicl rleie vas a laige
anri-vai uemonsriarion in Lonuon ` s Giosvenoi Squaie. In Aµiil
sruuenrs µioresring againsr rle vai occuµieu ColumLia Univeisiry
in Þev Yoik Ciry.
Besiues rle Viernam Wai, rleie veie, lovevei, orlei souices oí
uisconrenr among young µeoµle. On ïç ^aicl, sruuenrs ar Hovaiu
Univeisiry in Waslingron, DC, µioresreu againsr rle allegeu Liaseu
naruie oí rle univeisiry reacling, in nor raking suíhcienr accounr
oí Aíio-Ameiican culruie. 1liee uays larei a sruuenr acrivisr
nameu Daniel Coln-Benuir, along virl orlei sruuenrs, occuµieu rle
Univeisiry oí Þanreiie in Paiis, as a µioresr againsr rle acrions oí
vlar rley sav as a conseivarive euucarional esraLlislmenr. 1lis
vas ro Le rle µiecuisoi oí evenrs rlar rvo monrls larei voulu
almosr cause rle collaµse oí rle Iiencl goveinmenr. Ioi Ioucaulr
in Siui Bou Saiu, lovevei, rle voilu conrinueu in a ielarively
rianquil sequence oí reacling, ieseaicl anu viiring.
ײ­·¹¸¬
1le lare ïçêðs vas a µeiiou oí enoimous social clange, in all
asµecrs oí liíe. In rle key aieas oí iace anu genuei, esµecially,
rleie vas a garleiing movemenr calling íoi clange. Some
oí rle acrivisrs ` uemanus voulu larei Lecome ensliineu in
legislarion rlar voulu Legin ro riansíoim sociery in rlese aieas.
Duiing Aµiil comµlainrs anu µioresrs ar Þanreiie conrinueu,
culminaring in rle closuie oí rle univeisiry. Pioresrs Lioke our ar rle
SoiLonne in Paiis, anu rlar roo vas closeu. Srieer µioresrs veie mer
virl laiuline µolicing, anu rleie veie aiiesrs anu injuiies. Lvenrs
culminareu on rle evening oí ïð ^ay, virl rle eiecrion oí Laiiicaues
in rle Larin Quairei oí Paiis, anu íull-scale violenr conŒicr Lerveen
sruuenrs anu µolice. Unions anu voikeis acioss Iiance giauually
Lecame involveu in rle uisµures anu a geneial sriike vas calleu íoi
ïí ^ay. A laige µair oí rle economic liíe anu social iníiasriucruie oí
ïð
Iiance came ro a lalr. Piesiuenr ue Gaulle calleu an elecrion íoi
îí ]une. Ioucaulr vas aLle ro keeµ in íaiily close conracr virl vlar
vas laµµening in Iiance anu, ar rle enu oí ^ay, le ieruineu ro Paiis.
Ù®±©·²¹ º¿³»
In raking acrion, sruuenrs veie unuouLreuly in µair morivareu Ly a
uislike oí rle euucarional esraLlislmenr anu vanreu ieíoim in rle
univeisiries anu ´§½ 7 »­ , rle voikeis, Ly conriasr, veie no uouLr
moie conceineu Ly rleii uemanus íoi imµioveu vages anu voiking
conuirions. Þonerleless, in rle ]une narional elecrions ue Gaulle vas
ieruineu ro µovei anu ieaíhimeu as µiesiuenr. Hovevei, rle uniesr
maue rle goveinmenr iealize rlar ieíoims veie essenrial. A nev
univeisiry camµus vas µlanneu íoi Vincennes neai Paiis anu uuiing
rle summei Ioucaulr vas invireu ro Lecome rle nev leau oí rle
Plilosoµly Deµairmenr. 1le iuea oí Vincennes vas rlar ir voulu
Le a nev ryµe oí univeisiry, moie uemociaric, anu Luilr aiounu rle
iueas suµµoireu Ly rle sruuenr µioresrois. Ioucaulr acceµreu rle
µosr anu sraireu µurring inro µlace lis iueas íoi rle nev ueµairmenr.
1le univeisiry vas oiiginally knovn as rle Lxµeiimenral
Univeisiry Cenrie oí Vincennes, Lur aírei rle ieoiganizarion oí
Paiis univeisiries voulu evenrually Lecome rle Paiis VIII Univeisiry.
1le ciearion oí rle insrirurion vas suµµoireu Ly Lugai Iauie
(ïçðè › èè), rle ^inisrei íoi Þarional Luucarion. Ir voulu
evenrually µioviue couises in aieas oí rle social sciences anu
lumaniries nor µieviously availaLle in Paiis univeisiries. Ioucaulr
sraireu ro aµµoinr lecruieis in lis nev ueµairmenr, some oí vlom
lau Leen involveu in rle vaiious iauical movemenrs oí ^ay ïçêè.
1le univeisiry aumirreu irs hisr sruuenrs in ]anuaiy ïçêç.
Hovevei, rle iuea oí uiiecr sruuenr acrion vas srill nor ovei in
Iiance. 1le nev univeisiry lau only Leen oµen íoi seveial uays,
vlen a giouµ oí sraíí, incluuing Ioucaulr, as vell as sruuenrs,
occuµieu some oí rle Luiluings as a µioresr againsr iecenr µolice
acrion ar rle SoiLonne. 1le µolice aiiiveu anu rleie vas a
ïï ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
coníionrarion › rle acrivisrs Laiiicaueu µairs oí rle Luiluing anu
missiles veie rliovn ar rle µolice. Ioucaulr vas íully involveu in
rle acrion, anu íiom rlis evenr aiose lis ieµurarion as a íocus íoi
leír-ving µioresr againsr conseivarive values in Iiance.
1le same yeai as lis involvemenr in rlis nev univeisiry sav rle
µuLlicarion oí lis nexr majoi voik, Ô  ß®½¸ 7 ±´±¹·» ¼« ­¿ª±·® , vlicl
vas µuLlisleu in an Lnglisl euirion in ïçéî, as ̸» ß®½¸¿»±´±¹§
±º Õ²±©´»¼¹» . 1lis Look vas íunuamenrally on social science anu
lisroiical merlouology, anu ser our ro exµloie rvo íunuamenral
issues involving eµisremes. Ioucaulr useu rle reim ¿®½¸¿»±´±¹§ ro
ieíei ro rle exµloiarion oí rle mannei in vlicl one eµisreme coulu
giauually ieµlace anorlei, anu rle reim ¹»²»¿´±¹§ ro ieíei ro an
examinarion oí rle causal íacrois rlar miglr conriiLure ro rle vay
in vlicl iueas clange anu evolve. Ioucaulr voulu emµloy rlis
conceµrual íiamevoik in some oí lis íuruie ieseaicl.
In rle meanrime Ioucaulr vas Leginning ro Le riansíoimeu inro
a moie iauical anu µolirically engageu hguie. His µairnei,
Daniel Deíeir, lau also oLraineu a µosr as Pioíessoi oí Sociology
ar Vincennes, anu rle rvo oí rlem lau Leen joinrly involveu in rle
uisruiLances oí eaily ïçêç. Deíeir, anu ro some exrenr Ioucaulr,
lau also Lecome associareu virl rle Gaucle µiol e raiienne, an
exrieme leír-ving íacrion. Pairly as a iesulr oí rlis involvemenr, in
ïçéð Ioucaulr esraLlisleu rle Giouµe u ` iníoimarion sui les µiisons
(GIP), vlose µiime µuiµose vas ro µuLlicize rle somerimes less
rlan µleasanr conuirions virlin rle Iiencl µiison sysrem. 1le
oiganizarion lau a ielarively iaµiu success anu in ïçéð, as a iesulr
oí irs loLLying, jouinalisrs veie gianreu µeimission ro enrei some
µiisons ro ieµoir on conuirions.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr ` s voik virl rle GIP is an examµle oí lov Ioucaulr
vas aLle ro inŒuence rle µolicy oí rle Iiencl aurloiiries, anu
µeilaµs also oí rle caµaciry oí inrellecrual iueas ro lave an
imµacr uµon µiacrical siruarions. Inueeu, rleie is a lisroiy in
Iiance oí iesµecr íoi µlilosoµleis anu íoi rle imµoirance oí
rle ‘ inrellecrual ` .
ïî
Ô·º» ¿­ ¿ ´»¿¼·²¹ ¿½¿¼»³·½
In ïçéð Ioucaulr also von signihcanr iecognirion íiom rle Iiencl
acauemic esraLlislmenr. He vas aµµoinreu ro a µioíessoisliµ ar rle
Coll e ge ue Iiance. 1lis insrirurion, locareu close ro rle SoiLonne,
vas íounueu Ly Iian ç ois I in ïëíð anu ovei rle cenruiies lau
Lecome µiimaiily a ieseaicl insrirurion. 1leie aie only aLour híry
µioíessois ar rle Coll e ge, anu rley aie aµµoinreu Ly a vore oí rle
exisring memLeis. 1le Coll e ge las an inreiesring oµen-access sysrem:
alrlougl ir uoes nor avaiu qualihcarions, rle lecruie µiogiamme rlar
ir µioviues is oµen ro memLeis oí rle µuLlic anu rleie is no claige
íoi aumission. Pioíessois aie noimally selecreu íiom rlose vlo aie ar
rle íoieíionr oí ieseaicl in rleii µairiculai suLjecr anu rleii reacling
commirmenrs aie nor exacring. Ioucaulr vas exµecreu ro give an
annual seiies oí lecruies, vlile ar rle same rime conrinuing virl
lis ieseaicl. His µosirion ar rle Coll e ge ue Iiance enaLleu lim ro
conrinue virl lis ieseaicl anu viiring, vlile ar rle same rime laving
consiueiaLle srarus virlin rle Iiencl inrellecrual esraLlislmenr.
Ioucaulr ` s inreiesr in rle conremµoiaiy Iiencl µiison sysrem
vas miiioieu Ly an acauemic inreiesr in rle íoims oí µunislmenr
rlar lau evolveu ovei rle cenruiies virlin rle juuicial sysrem.
In ïçéë le µuLlisleu a majoi voik, Í«®ª»·´´»® »¬ °«²·®æ ²¿·­­¿²½»
¼» ´¿ °®·­±² , vlicl vas µuLlisleu rvo yeais larei in Lnglisl
rianslarion as Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸ ±º ¬¸» °®·­±² .
In rlis Look Ioucaulr conriasrs rle exrieme µlysical ciuelry oí
rle µunislmenr mereu our in rle eiglreenrl cenruiy virl rle
long-reim incaiceiarion ryµical oí µunislmenr in rle rvenrierl
cenruiy. In Lorl insrances, lovevei, Ioucaulr vanreu ro analyse
rle naruie oí a sociery rlar coulu exeicise sucl exrensive conriol
ovei inuiviuuals. ^oieovei, vlile rle naruie oí rle mouein µiison
vas rle íocus oí lis analysis, le vas also veiy inreiesreu in rle vay
rlar some oiganizarional íearuies oí µiisons veie emµloyeu, in one
íoim oi anorlei, virlin orlei insrirurions oí sociery.
One oí Ioucaulr ` s majoi inreiesrs vas in rle use oí oLseivarion,
vlicl, le aigueu, ieŒecreu rle µovei anu aurloiiry sriucruies
virlin sociery. ]usr as µiisoneis aie closely oLseiveu all rle rime,
ïí ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
as a sriaregy íoi conriolling rlem, similai reclniques coulu Le useu
in orlei aieas oí sociery. 1ouay, ve coulu µoinr, íoi examµle, ro
rle viuesµieau use oí srieer cameias in uiLan aieas, vlicl las ro
a laige exrenr ieµlaceu rle µiesence oí µolice oíhceis on rle srieers.
1le conrinual oLseivarion oí cirizens ieuuces rle neeu ro lave rle
íoices oí lav anu oiuei conrinually µiesenr. 1ley can Le calleu
uµon vlen oLseivarions suggesr rley aie iequiieu.
ײ­·¹¸¬
One oí rle sriengrls oí rle oLseivarional sysrem is rlar rle
½¿°¿½·¬§ ro oLseive is usually suíhcienr in irselí. In orlei
voius, ií cirizens meiely rlink rley miglr Le oLseiveu, rlen
rlis is oíren suíhcienr morivarion ro riansíoim oi consriain
rleii Lelavioui.
Anorlei oí Ioucaulr ` s iueas vas rlar µiisoneis aie íiequenrly
juugeu in reims oí rle exrenr ro vlicl rley comµly virl exµecreu
Lelavioui µarreins. 1lis is noraLly so vlen, íoi examµle, rley
aµµly íoi µaiole. 1leii Lelavioui is comµaieu virl an ‘ iueal ryµe `
oí µiison Lelavioui in oiuei ro ueciue vlerlei rley aie suiraLle íoi
iemission oí rleii senrence. Once again, Ioucaulr aigueu, sucl a
comµaiison oí luman Lelavioui virl acceµreu socieral noims is a
signihcanr íearuie oí oui viuei conremµoiaiy sociery, incluuing íoi
examµle, vlen ceirain ryµes oí Lelavioui aie uehneu as uevianr.
1le rliiu íearuie oí µiisons rlar inreiesreu Ioucaulr vas rlar oí rle
examinarion. Piisoneis visling íoi a cuirailmenr oí rleii senrence musr
suLmir ro an examinarion oí rleii µeisonaliry anu Lelavioui µarreins.
Similaily, rle iuea oí rle examinarion las µeimeareu mosr asµecrs oí
sociery, vlerlei rlis is rle uiiving resr, acauemic examinarions, oi
µioíessional examinarions. In mosr insrances, ueraileu oLseivarion is
comLineu virl a caieíul comµaiison virl exµecreu noims.
ײ­·¹¸¬
In µoinring our rle imµoirance oí examinarions anu resring in
conremµoiaiy sociery, Ioucaulr vas imµlicirly inuicaring rle
íailings oí sucl a sysrem. A µieoccuµarion virl resring oíren
arracles an exaggeiareu imµoirance ro rle resring µiocess
irselí, iarlei rlan rle skill oi knovleuge Leing resreu.
ïì
In ïçéë Ioucaulr ieceiveu an invirarion ro Lecome a visiring
µioíessoi ar rle Univeisiry oí Caliíoinia, Beikeley. Alrlougl le
lau rauglr LiieŒy in Þev Yoik Leíoie, le vas less íamiliai virl
rle Wesr Coasr. He vas nor viuely knovn in rle Unireu Srares,
exceµr among a small, enrlusiasric coreiie oí acauemics. Ioucaulr
vas excireu Ly Caliíoinia, anu irs liLeial armosµleie, vlicl le
íounu conriasreu sriongly virl rle moie conseivarive values oí
lis narive Iiance. He exµeiimenreu virl lallucinogenic uiugs,
anu vas aLsoiLeu Ly, anu µairiciµareu in, rle gay social liíe oí
San Iiancisco. His µeisonal exµeiiences leie conriiLureu ro lis
acauemic voik, íoi le vas in rle µiocess oí ieseaicling anu
viiring Ø·­¬±·®» ¼» ´¿ ­»¨«¿´·¬ 7 æ ʱ´ò ïô Ô¿ ʱ´±²¬ 7 ¼» ­¿ª±·®ò 1lis
vas µuLlisleu rle íolloving yeai in ïçéê, anu aµµeaieu in Lnglisl
rvo yeais larei as rle hisr volume oí ̸» Ø·­¬±®§ ±º Í»¨«¿´·¬§ .
In rlis sruuy Ioucaulr suiveyeu rle clanging anu evolving arriruues
ro sexualiry ovei rle cenruiies. He aigueu rlar ar uiííeienr µeiious
in lisroiy, sociery lelu veiy uiííeienr arriruues ro sex. In rle µie-
Cliisrian voilu, íoi examµle, sexualiry, le aigueu, vas mucl
moie virlin rle iealm oí rle inuiviuual µeison. Ir vas seen as a
souice oí µleasuie, as mucl as, oi µeilaµs moie rlan, a means
oí conrinuing rle sµecies. 1le Srare renueu nor ro involve irselí
in rle laLirs anu µiacrices oí inuiviuuals. 1le iise oí Cliisrian
Luioµe, lovevei, sav rle ueveloµmenr oí a uiííeienr moial
µosirion. ALsrinence íiom sexual acriviry vas nov µeiceiveu
as an examµle oí Cliisrian µiery anu vas encouiageu. Vovs oí
aLsrinence among monasric communiries anu rle cleigy veie
consiueieu a seiious marrei, anu iníiingemenrs veie oíren a marrei
íoi laisl µunislmenr. 1le cluicl esraLlisleu noims íoi vlar vas
consiueieu acceµraLle Lelavioui. 1le sexual acr vas µeiceiveu
µiimaiily as a ieµiouucrive acr, ro Le conuucreu as an elemenr
oí rle Cliisrian liíe. Sex, in rle eyes oí rle cluicl, vas nor íoi
µeisonal giarihcarion.
Wirl rle giauual uemise oí a rleociaric conriol oí sociery, Ioucaulr
noreu rle incieasing involvemenr oí rle Srare anu legislaruie in
rle iegularion oí sexualiry. Wlar vas anu vas nor acceµraLle
in sociery vas incieasingly uehneu Ly srarure. Legislarion came
ïë ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
ro uehne many asµecrs oí sexual acriviry. 1le legislaruie uehneu
vleie ir miglr rake µlace, virl vlom anu virlin vlar age limirs.
^oieovei, rle juuicial sysrem coulu µass juugemenr on acriviries
unueiraken in a µiivare lome, anu µioclaim some acceµraLle, anu
orleis nor so. Some µiivare acriviries miglr Le seen as conriavening
µuLlic noims. Ioucaulr sav rlese ueveloµmenrs as anorlei examµle
oí rle µovei oí rle Srare ro uehne rle limirs oí luman acrion.
Ioucaulr, meanvlile, lau mainraineu a geneial inreiesr in rle iole
oí rle inrellecrual as a µolirical commenraroi, anu inueeu acrivisr.
In ïçéè evenrs Lioke our in Iian rlar voulu lave consiueiaLle
ieµeicussions íoi voilu µolirics. In ]anuaiy ïçéè rleie veie rle
hisr µuLlic µioresrs againsr rle Ameiican-suµµoireu iegime oí
Slal ^olammau Pallavi. 1le µioresreis veie in íavoui oí rle
Sli ` a Islamic movemenr leu Ly Ayarollal Klomeini. 1leie veie
íuirlei µioresrs uuiing ïçéè anu rle Slal aµµealeu ro Piesiuenr
Cairei íoi Ameiican aiu. 1le µolirical oµµosirion vas againsr
vlar rley sav as rle ieµiessiveness oí rle Slal ` s iegime anu rle
selí-seiving naruie oí lis goveinmenr. 1le acrivisrs also milirareu
againsr rle Wesrein economic involvemenr in Iian. On Iiiuay,
è SeµremLei, rleie vas a laige µioresr in 1eleian, íolloveu Ly
µolice ieµiession, anu a numLei oí µioresreis veie killeu. Ioucaulr
lau Leen íolloving evenrs in Iian anu vas commissioneu Ly an
Iralian nevsµaµei ro visir rle counriy anu viire a seiies oí airicles
on rle siruarion. Ioucaulr aiiiveu in 1eleian jusr aírei vlar
Lecame knovn as ‘ Black Iiiuay ` .
Iiom rle Leginning, Ioucaulr vas veiy enrlusiasric aLour rle
ueveloµing ievolurion in Iian. He oLseiveu virl inreiesr rle
ieligious uimension oí rle µioresr movemenr, anu vas giearly
imµiesseu Ly rle vill oí rle oiuinaiy Iianians íoi a clange
oí auminisriarion. On an inrellecrual level, le vas veiy inreiesreu
in rle naruie oí ievolurion anu irs caµaciry ro clallenge esraLlisleu
µolirical µovei. Duiing OcroLei rle Ayarollal Klomeini vas
exµelleu íiom Iian Lecause oí lis µolirical acriviries anu vas
acceµreu íoi iesiuence in Iiance. In ]anuaiy ïçéç rle garleiing
µolirical uniesr íoiceu rle Slal ro leave Iian, anu rvo veeks
larei, on ï IeLiuaiy, rle Ayarollal ieruineu ro 1eleian, ro luge
ïê
velcoming ciovus. Ir uiu nor rake long, lovevei, Leíoie Lirrei
ieµiisals anu execurions oí íoimei associares oí rle Slal ` s iegime
sraireu ro rake µlace. Ioucaulr vas cleaily raken aLack Ly rle
acrions oí rle nev iegime, rlougl le uiu nor suLsranrially amenu
lis eailiei analysis oí rle moialiry oí rle Iianian Revolurion.
Ioucaulr ` s exµeiience oí rle µolirical evenrs in Iian ieŒecreu an
essenrial uicloromy in lis rlinking, an issue vlicl lau in one
íoim oi anorlei, occuµieu lim íoi mosr oí lis liíe. Wlar is rle key
íacroi rlar uereimines rle kinu oí liíe ve leau.
Ioi rle immeuiare µosr-vai geneiarion vlo lau exµeiienceu rle
Geiman occuµarion oí Iiance, anu rle ueµiivarions oí Woilu Wai II,
rle ansvei ecloeu aiounu rle srieers oí rle Larin Quairei in Paiis:
^ake oí liíe vlar you vill! Cloose youi ovn uesriny!
]ean-Paul Sairie (ïçðë › èð) lau saiu rlar exisrence µieceues
essence. In orlei voius, vlen ve aie Loin, rleie is no sense
in vlicl oui µorenrial is limireu. We exisr, anu ve aie íiee ro
uereimine rle essence oí vlar ve vill Lecome. 1lis norion oí
luman íieeuom, cenrial ro rle µlilosoµly oí »¨·­¬»²¬·¿´·­³ , climeu
µeiíecrly virl rle moou oí rle rime. 1le íieeuom oí Luioµe lau
Leen iesriaineu íoi so long rlar µeoµle longeu ro Le rolu rlar rley
veie íiee ro uereimine rleii ovn uesriny. Þo longei neeu rley rake
accounr oí exreinal consriainrs, rley coulu make rleii ovn cloices.
ײ­·¹¸¬
Lxisrenrialism, vlicl emµlasizeu rle íieeuom oí inuiviuuals,
lau a lasring inŒuence ovei suLsequenr uecaues anu µlayeu
an imµoiranr iole in slaµing rle iueas oí rle ïçêðs anu
ïçéðs ‘ liLeiarion ` movemenrs, noraLly íeminism anu gay
iiglrs.
Hovevei, in rle µosr-vai yeais, rle social anu µolirical siruarion
clangeu. Lnoimous economic exµansion occuiieu in Iiance uuiing
rle ‘ rliiry gloiious yeais ` oí ïçìë ro ïçéë. A nev consrirurion
in ïçëè Liouglr rle srair oí rle Iiírl ReµuLlic, anu Piesiuenr
ue Gaulle inŒuenceu many oí rle ueveloµmenrs rlar sav rle
ïé ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º»
giovrl oí rle Luioµean Lconomic Communiry (LLC). 1le key
µolirical µolicy vas ¼·®·¹·­³» ô oi cenrializeu srare conriol, couµleu
virl a measuie oí caµiralism. Ioucaulr liveu rliougl rlis µeiiou oí
incieasing srare conriol anu inreivenrion in sociery. Ir is µeilaµs no
coinciuence rlar le, in oµµosirion ro Sairie ` s voilu viev, sriesseu
rle inŒuence oí rle sriucruies oí sociery in uereimining rle lives oí
inuiviuual luman Leings.
ײ­·¹¸¬
Accoiuing ro Ioucaulr, rle inuiviuual iuenriry is nor
selí-uereimining. 1le suLjecrive selí uoes nor exisr Lecause
oí rle íiee vill anu auronomy oí rle inuiviuual. Rarlei oui
iuenriry is cieareu rliougl a sysrem oí socializarion ovei
vlicl ve lave ielarively lirrle conriol. We aie Loin inro a
µairiculai social serring, a µolirical sysrem, a sociery virl a
µairiculai ser oí values, anu a ieligious sysrem. All oí rlese
consµiie ro íoige anu moulu oui suLjecriviry. 1le inuiviuual
looks our ar rle voilu virl a vision rlar renus ro ieŒecr rle
suiiounuing iueological sysrem.
In eaily ïçèí Ioucaulr again visireu Caliíoinia ro give a seiies
oí lecruies, Lur íiom rime ro rime le íelr unvell, anu vlen le
ieruineu ro Paiis le commenceu a seiies oí losµiral riearmenrs.
He ueveloµeu a seiies oí symµroms rlar voulu nov µioLaLly Le
associareu virl AIDS, alrlougl in rle eaily ïçèðs rle iníecrion
vas lirrle unueisroou. ^iclel Ioucaulr uieu on îë ]une ïçèì. rle
Iiencl Socialisr Piime ^inisrei ar rle rime, Pieiie ^auioy (ïçîè › ),
uesciiLeu Ioucaulr as ‘ one oí rle giear Iiencl conremµoiaiy
µlilosoµleis ` .
ïè
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï Ú±«½¿«´¬ ¾»´±²¹»¼ ¬± ¿ ´±²¹ ¿½¿¼»³·½ ¬®¿¼·¬·±²ô ¾»½±³·²¹
¿ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ݱ´´ 8 ¹» ¼» Ú®¿²½»ò
î ߬ «²·ª»®­·¬§ ·² п®·­ô ¸» ©¿­ µ²±©² º±® ¸·­ «²½±²ª»²¬·±²¿´
¾»¸¿ª·±«®ò
í ߬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«° 7 ®·»«®» ¸» ­¬«¼·»¼ «²¼»® ¬¸» Ó¿®¨·­¬
°¸·´±­±°¸»® Ô±«·­ ß´¬¸«­­»®ò
ì ײ ïçëï Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» ¿ ³»³¾»® ±º ¬¸» Ú®»²½¸ ݱ³³«²·­¬
ﮬ§ò
ë ײ ¬¸» ïçëð­ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ³¿¼» Ü·®»½¬±® ±º ¬¸» Ú®»²½¸
Ý«´¬«®¿´ Ý»²¬®» ·² É¿®­¿©ò
ê Ø» ©®±¬» ¿¾±«¬ ¬¸» ‘ ¿®½¸¿»±´±¹§  ±º µ²±©´»¼¹»ô ­·¹²·º§·²¹ ¬¸»
»¨¿³·²¿¬·±² ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¼·ºº»®»²¬ ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬
¿®» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò
é ײ ïçêè Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» ¬¸» ®­¬ Ю±º»­­±® ±º и·´±­±°¸§ ¿¬
¬¸» Û¨°»®·³»²¬¿´ ˲·ª»®­·¬§ Ý»²¬®» ±º Ê·²½»²²»­ò
è ײ ïçé𠸻 º±«²¼»¼ ¬¸» Ù®±«°» ¼  ·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­
øÙ×Ð÷ô ©¸·½¸ ¿½¬»¼ ¿­ ¿ °®»­­«®» ¹®±«° º±® °®·­±² ®»º±®³ò
ç ײ ïçéë ¸» ©¿­ ¿ ª·­·¬·²¹ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º
Ý¿´·º±®²·¿ô Þ»®µ»´»§ò
ïð Ø» ¼·»¼ ·² п®·­ ·² ïçèìò
ïç îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ¿²¼ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º µ²±©´»¼¹»
¸·­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» µ»§ ·²¬»´´»½¬«¿´ º»¿¬«®»­ ¬¸¿¬ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼
¬¸» ³¿·² ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­
Ú±«½¿«´¬  ­ ²±¬·±² ±º ‘ ¼·­½±«®­»  ¿²¼ ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ·¬
·²Œ«»²½»­ ±«® «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ©±®´¼ò
̸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º µ²±©´»¼¹»
Ioucaulr vas veiy inreiesreu in rle lisroiy oí knovleuge, Lur nor
in a convenrional sense. 1le lisroiy oí knovleuge las oíren Leen
rlouglr oí as a seiies oí evenrs sucl as uiscoveiies, invenrions anu
jouineys acioss µieviously unclaireu aieas. Ir vas nor, lovevei,
in rlis sense rlar Ioucaulr µeiceiveu rle lisroiy oí knovleuge. He
vas inreiesreu, hisr, in rle vay in vlicl a µairiculai ser oí iueas
oi a voilu viev vas µie-eminenr íoi a long µeiiou oí rime, only
ro Le ieµlaceu, eirlei giauually oi suuuenly, Ly a uiííeienr ser oí
iueas. Seconuly, le vas also inreiesreu in rle vay in vlicl conceµrs
clange ovei a long rime µeiiou. Wlile rle voiu useu ro ieµiesenr
a conceµr may nor clange, rle iuea oi iueas ieµiesenreu Ly rle
conceµr ceirainly uo clange. In orlei voius, Ioucaulr vas less
inreiesreu in rle íacrs associareu virl rle clanges in knovleuge, as
virl rle meclanisms anu µiocesses Ly vlicl oui unueisranuing oí
rle voilu alreis. ^oieovei, le sav iueological sysrems as exeiring
îð
giear inŒuence ovei oui iueas, anu vas inreiesreu in rle vay in
vlicl one Lelieí sysrem Lecomes liLeiareu íiom one iueology, only
ro hnu irselí larei consriaineu Ly a uiííeienr iueology. Ioucaulr
oLseiveu rlar lisroiy is oíren µiesenreu as a seiies oí íacrs oi evenrs,
comµlerely uissociareu íiom rle naruie oí luman sociery, anu yer
íoi lim lisroiy vas alvays himly emLeuueu in rle rlouglrs anu
µeiceµrions oí luman Leings. As lisroiy vas a luman ciearion, ir
vas suLjecr ro uiííeienr inreiµierarions ar uiííeienr rimes.
ײ­·¹¸¬
In Ioucaulr ` s viev, lisroiical evenrs aie seen as a social
consriucrion, iarlei rlan as uisemLouieu íacrs. Ioi examµle,
vlen someone is iemoveu íiom µovei, ir is nor seen as a
sµecihc evenr ar a µairiculai rime, Lur as rle µiouucr oí a
comµlex inreiacrion Lerveen luman Leings. Quire aµair íiom
rle evenr irselí, rle mannei in vlicl ir is µeiceiveu is also
unueisroou as a social inreiµierarion. Hisroiy is seen as a
seiies oí social inreiacrions, iarlei rlan isolareu evenrs.
^ucl oí luman inrellecrual enueavoui las Leen conceineu virl an
arremµr ro unueisranu rle naruie oí lisroiical ueveloµmenr in µuiely
iarional reims. In orlei voius, sclolais lave riieu ro unueisranu
rle ueveloµmenr oí lisroiy Ly exµlaining ir as a logical, sequenrial
µiocess rlar ulrimarely coulu leau ro a moie comµlere aµµieciarion
oí rle luman conuirion. Ioucaulr clallengeu rle µossiLiliry oí sucl
a iarional analysis, seeing lisroiy as mucl moie unµieuicraLle.
Ioucaulr ` s analyses conceining knovleuge in geneial aie conraineu in
Ô»­ Ó±¬­ »¬ ´»­ ½¸±­»­æ «²» ¿®½¸ 7 ±´±¹·» ¼»­ ­½·»²½»­ ¸«³¿·²»­ (ïçêê),
µuLlisleu in Lnglisl as ̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­æ ß² ¿®½¸¿»±´±¹§ ±º ¬¸»
¸«³¿² ­½·»²½»­ (ïçéð), anu also Ô  ß®½¸ 7 ±´±¹·» ¼« ­¿ª±·® (ïçêç),
µuLlisleu in Lnglisl as ̸» ß®½¸¿»±´±¹§ ±º Õ²±©´»¼¹» (ïçéî).
Ioucaulr uesciiLeu lis sruuy oí rle lisroiy oí knovleuge as
‘ aiclaeology ` , an aµr meraµloi ro ieíei ro lis eííoirs ro giauually
ieveal rle layeis oí luman unueisranuing rlar lau exisreu in
uiííeienr eµocls. One oí Ioucaulr ` s inreiesring suggesrions vas
rlar luman Leings uo nor sµecihcally anu inrenrionally cieare
sysrems oí rlouglr. Rarlei, rle larrei aie a µiouucr oí rle acriviries
îï îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
oí luman Leings. In orlei voius, µairiculai vays oí acring oi
rlinking µiesuµµose a sµecihc µarrein oí knovleuge, vlicl rlen
Lecomes claiacreiisric oí a µairiculai lisroiical µeiiou.
̸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »°·­¬»³»
In eacl lisroiical µeiiou, accoiuing ro Ioucaulr, rleie evolveu
a consensus aLour rle unueilying µiinciµles rlar govein rle
ciearion oí valiu knovleuge. Wlen µeoµle aiiive ar a consensus
rlar somerling is riue, rley uo so virlin rle Lounuaiies oí ceirain
µiinciµles. 1le larrei aie rle inrellecrual iules rlar íoi rlar µeiiou
oí lisroiy conriolleu rle µiocess oí esraLlisling valiu knovleuge.
Ioucaulr gave rle sum roral oí rlese iules rle name »°·­¬»³» .
A key µioLlem íoi Ioucaulr, lovevei, vas ro riy ro exµlain lov
one eµisreme coulu give vay ro anorlei. Ií in one lisroiical µeiiou
ve assume rle exisrence oí ceirain eµisremological iules, rlen rlese
voulu µiesumaLly govein rle vays in vlicl luman Leings rlink.
Ií rlis is riue, rlen ir is uiíhculr ro unueisranu lov µeoµle coulu
Lieak our oí rlis eµisreme ro rlink in a comµlerely uiííeienr vay.
1lis is one oí rle logical µioLlems cieareu Ly rle norion oí rle
eµisreme. Peilaµs one vay oí iesolving rle µioLlem voulu Le ro
consiuei rle exisrence, in eveiy age, oí inuiviuuals vlo ieíuse ro
coníoim ro rle acceµreu vay oí rlinking aLour rle voilu. Sucl
µeoµle cieare rleii ovn iules anu, in so uoing, oíren µeisuaue orleis
ro íollov rlem. 1leii inŒuence can oíren Lecome viuesµieau anu
give iise ro nev vays oí looking ar rle voilu › in orlei voius,
a nev eµisreme. Peilaµs Ioucaulr limselí vas one sucl µeison.
ײ­·¹¸¬
1le riansíoimarion oí one eµisreme ro anorlei can oíren Le
a veiy clallenging oi even violenr µiocess. Ií ve rlink oí rle
majoi lisroiical ievolurionaiy µeiious, sucl as rle Iiencl
Revolurion, vlen exisring µeiceµrions oí rle voilu veie
íunuamenrally clallengeu, ve can see rlar rley veie oíren
accomµanieu Ly signihcanr sriucruial clanges in sociery.
îî
Ioucaulr ieŒecreu uµon rle µiinciµal µeiious oí luman inrellecrual
ueveloµmenr anu arremµreu ro iuenriíy rle key íearuies oí rle
eµisreme claiacreiisric oí rlar µeiiou. In rle λ²¿·­­¿²½» °»®·±¼ô
Ioucaulr aigueu rlar luman Leings ryµically riieu ro unueisranu
rle voilu anu rle univeise Ly making connecrions Lerveen rlings.
Asriological oLseivarions anu rleii allegeu connecrions virl liíe
on eairl voulu Le ryµical oí rlis voilu viev. 1le µosirions oí
rle srais anu µlaners veie consiueieu ro Le connecreu ro luman
µeisonaliry oi ro evenrs in rle lives oí µeoµle. 1leie vas no
aµµaienr iarionaliry oi logic in rle making oí sucl connecrions,
Lur meiely rle iuea rlar ir seemeu µioLaLle rlar rleie sloulu Le
some connecrion.
Wirlin oui mouein scienrihc viev oí rle voilu, sucl aµµaienrly
ianuom connecrions seem exriemely imµioLaLle anu unscienrihc,
yer virlin rle µievalenr eµisreme oí rle Renaissance rley veie
µeiíecrly acceµraLle. In íacr, rley veie ienueieu moie µlausiLle Ly
rle exriemely rleocenriic viev oí rle univeise µievalenr ar rle rime.
Ií one sav, as vas rle case in rle Renaissance, rlar Gou conriolleu
eveiyrling in rle univeise, rlen ir Lecame ielarively sriaiglríoivaiu
ro see connecrions Lerveen aµµaienrly uisµaiare enriries. Aírei all,
ií Gou cieareu eveiyrling, rlen a connecrion Lerveen rvo rlings
vas simµly a connecrion Lerveen rvo oí Gou ` s ciearions. 1leie
vas rlus a ceirain logic virlin rlis eµisreme, alrlougl ir vas nor a
logic rlar ve voulu hnu µairiculaily acceµraLle rouay.
ײ­·¹¸¬
Wirlin a µairiculai eµisreme rleie is a sysrem oí coleienr
logic rlar makes sense ro all rlose ©·¬¸·² rle eµisreme. Ir is,
in a sense, a closeu social anu »°·­¬»³±´±¹·½¿´ sysrem rlar
las irs ovn inriinsic logic. Ñ«¬­·¼» rle eµisreme, rle inreinal
logic may aµµeai less coleienr.
One oí rle íearuies oí rlis eµisreme vas rlar some viireis anu
rlinkeis voulu hnu nev connecrions rlar rley voulu aigue veie
signihcanr íoi lumaniry. 1lis gave iise ro somerimes oLscuie anu
comµlex sclools oí rlouglr, incluuing rle ueveloµmenr oí vaiieries
oí mysrical knovleuge. Ir vas oíren uiíhculr íoi orleis ro clallenge
îí îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
rle valiuiry oí sucl knovleuge sysrems Lecause rleie veie
essenrially no esraLlisleu giounus uµon vlicl one coulu clallenge
an inrellecrual sysrem. One coulu only say rlar ir conriaveneu
an exisring sysrem oí rlouglr, anu lence vas unacceµraLle. In
rle sriongesr examµle oí sucl an aigumenr, one coulu classiíy
a nev rlouglr sysrem as Leing in oµµosirion ro rle reaclings oí
rle cluicl, anu lence leierical. 1lis vas, ar rle rime, rle mosr
µoveiíul means oí suµµiession oí a nev rlouglr sysrem.
Ioucaulr aigueu, lovevei, rlar rle Renaissance eµisreme vas
giauually ieµlaceu Ly rlar oí vlar le reimeu rle ½´¿­­·½¿´ µeiiou,
íounueu uµon a moie iarional sysrem oí rlouglr. 1leie veie
alieauy in rle Renaissance age clallenges ro rle iiiarionaliry oí
ciearing ‘ knovleuge ` simµly Ly connecrion. Peoµle veie Leginning
ro rake measuiemenrs oí rle voilu aiounu rlem, anu ro emµloy
sucl quanrihcarion ro ieŒecr uµon, anu inueeu ro clallenge, rle
µievailing eµisreme. 1le measuiemenr oí rle voilu µioviueu a
logical Lasis íoi rle nev eµisreme oí rle classical µeiiou. 1leie
veie nov giounus uµon vlicl knovleuge coulu Le resreu. A
µioµosirion coulu Le suµµoireu oi clallengeu ueµenuing uµon rle
exrenr ro vlicl ir vas consisrenr virl marlemarical logic.
^easuiemenr enaLleu rle voilu ro Le caregoiizeu. OLjecrs coulu
Le classiheu inro giouµs oi inro sequences, ueµenuing uµon sucl
claiacreiisrics as size. ^arlemarics coulu give sucl classihcarions
a µiecise Lasis in measuiemenr. One coulu nov say rlar OLjecr A
vas laigei rlan OLjecr B, oi rlar OLjecr C vas liglei in a iank
oiuei rlan OLjecr D. 1lese µioµosirions nov lau an oLjecriviry
rlar vas µieviously aLsenr. Relarionsliµs Lerveen oLjecrs coulu
nov Le uereimineu, nor on rle Lasis oí inruirion, Lur on rle Lasis
oí oLjecrive measuiemenr. OLjecrs coulu Le giouµeu rogerlei oi
caregoiizeu on rle Lasis oí ciireiia sucl as size, viurl, velociry oi
mass › ciireiia rlar coulu Le evaluareu oLjecrively. ^oieovei, sucl
ciireiia veie oí geneial oi univeisal aµµlicarion. 1ley coulu Le
aµµlieu ro rle srais anu µlaners, as vell as ro small oLjecrs on eairl.
Hovevei, as Ioucaulr µoinreu our, rleie vas a íuirlei consequence
oí rlis ievolurion in rle aµµioacl ro knovleuge. In rle Renaissance
îì
µeiiou, luman Leings veie ar rle eµicenrie oí rle conceµr oí
rle naruie oí knovleuge. 1ley inreiµiereu rle univeise anu
veie rle souice oí rle links anu connecrions rlar esraLlisleu
an unueisranuing oí rle naruial anu sµiiirual voilu. Hovevei,
once rleie exisreu inueµenuenr, oLjecrive ciireiia íoi assessing
knovleuge, rle µie-eminence oí lumaniry vas no longei assuieu.
Human Leings veie simµly a µair oí rlis viuei scienrihc univeise.
Human Leings coulu Le evaluareu, comµaieu anu analyseu in a
similai vay ro anyrling else in rle univeise.
ײ­·¹¸¬
Wirl rle classical eµisreme, accoiuing ro Ioucaulr, rleie vas
a µioíounu riansíoimarion in rle vay luman Leings veie
µeiceiveu. 1le larrei veie nov µair oí rle classihcarion oí
rle naruial voilu, anu suLjecr ro rle same Liological anu
scienrihc íoices as orlei living ciearuies.
Ií rle classical µeiiou renueu ro ieuuce rle signihcance oí luman
Leings, rle Ó±¼»®² µeiiou geneiareu a uiííeienr eµisreme rlar
uµgiaueu rleii signihcance in a uiííeienr vay. Ioucaulr aigueu
rlar in rle ninereenrl cenruiy a nev eµisreme ueveloµeu rlar
vas claiacreiizeu Ly a nev analysis oí rle social, economic anu
µolirical íacrois rlar lelµeu cieare conremµoiaiy sociery. As luman
sociery vas rle µiinciµal oLjecr oí rlese enquiiies, luman Leings
once again Lecame rle cenrial suLjecr marrei in arremµrs ro exµlain
anu unueisranu rle voilu.
Plilosoµleis anu sociologisrs Lecame inreiesreu in rle vay in
vlicl µovei, aurloiiry anu conriol veie uisriiLureu in sociery.
1ley souglr ro exµlain rle µiocesses vleieLy some µeoµle coulu
gain economic anu µolirical µovei, vlile orlei social giouµs
aµµeaieu ro lave lirrle inŒuence. 1ley veie inreiesreu in rle
vay vealrl vas uisriiLureu in sociery, anu in rle meclanisms oí
social moLiliry. 1ley vanreu ro analyse rle social meclanisms
Ly vlicl sociery clangeu, anu ro riy ro analyse rle quesrion oí
vlerlei sociery vas renuing ro evolve in any µairiculai uiiecrion.
1leie veie also quesrions oí social sriarihcarion anu rle µiocesses
vleieLy rlese social sriara ueveloµeu. In sloir, rle concein oí
îë îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
rle eµisreme oí rle ^ouein µeiiou vas virl rle mulriíaiious
social µiocesses rlar maue sociery vlar ir vas. As rlese µiocesses
veie inrimarely involveu virl rle acrions anu aµµioacles oí
luman Leings, rle larrei veie once again µlaceu ar rle cenrie oí
µlilosoµlical ueLare.
ײ­·¹¸¬
An auuirional claiacreiisric oí rle ^ouein eµisreme is
rlar rle merlous oí science can also Le useu ro invesrigare
luman sociery. 1leoiies conceining rle vay in vlicl
sociery oµeiares can Le analyseu anu suLjecreu ro a µiocess
oí veiihcarion oi íalsihcarion using rle merlous oí scienrihc
enquiiy.
̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ­±½·»¬§
A íunuamenral quesrion íoi Ioucaulr vas vlerlei rleie aie
acrual social sriucruies rlar ieally exisr anu vlicl consequenrly
lave a conriolling inŒuence uµon rle lives oí luman Leings. As
an examµle, one miglr rake rle issue oí social class. We coulu
envisage social classes as acrual sriara in sociery inro vlicl ve
aie Loin anu live oui lives. On rlis viev, rleie aie acrual social
uivisions, anu eacl class las irs ovn claiacreiisrics, anu irs ovn
economic anu µolirical sysrems oí rlouglr. Ií rlis is an accuiare
µicruie oí sociery, rlen rlese social sriucruies aie aLle ro inŒuence
rle lives oí µeoµle, anu ir is uiíhculr íoi rle inuiviuual ro escaµe
rleii inŒuence. 1lis vievµoinr is knovn as ­¬®«½¬«®¿´·­³ò
Hovevei, ve neeu nor necessaiily acceµr rlis viev oí rle
µie-eminence oí sriucruies in luman sociery. Insreau, ve coulu
µeiceive rle inuiviuual as rle ciearoi oí lis oi lei ovn uesriny.
On rlis mouel, ieal social sriucruies uo nor exisr in sociery, Lur
iarlei eacl inuiviuual cieares lis oi lei vision oí rle social voilu.
1le µioLlem virl rlis viev, lovevei, is rlar eacl µeison renus ro
Le unvilling ro acceµr rle value oí rle macio social oi economic
sysrems rlar lave rle caµaciry ro acr as a uniíying íoice in sociery.
îê
Ioucaulr alvays renueu ro iesisr rle iuea rlar le vas a sriucruialisr.
Inueeu le uiu nor aµµeai ro agiee virl rle iole oí rle inrellecrual as
involving rle ciearion oí nev macio voilu vievs ro ieµlace exisring
ones. Rarlei le consiueieu rlar ir vas rle iole oí rle µlilosoµlei oi
rlinkei, ro analyse anu exµose ro viev anu ro ciirique rle íuncrioning
oí sociery. Wlar vas imµoiranr accoiuing ro Ioucaulr vas ro
enaLle eveiyone ro Le aLle ro unueisranu rle meclanisms Ly vlicl
economic, µolirical anu social µovei aie uisriiLureu in sociery. Using
rlis iníoimarion, µeoµle voulu rlen Le aLle ro make uµ rleii ovn
minus conceining rle ryµe oí µolirical sysrem rley visleu ro suµµoir.
Larei in lis liíe, Ioucaulr sruuieu Zen Buuulism in ]aµan.
A sriong elemenr in rle naruie oí Buuulisr meuirarion is ro live
in rle µiesenr momenr, anu nor ro Le roo conceineu virl íuruie
evenrs oi virl rle laigei scleme oí rlings. Ioucaulr µeilaµs íounu
some suµµoir in Buuulism íoi lis ovn viev rlar rle inrellecrual
sloulu nor Le roo conceineu virl ueveloµing, laige-scale
µlilosoµlical sysrems oí rlouglr. 1le µlilosoµly oí Buuulism
renus ro concenriare on rle oiuinaiy µiocess oí uay-ro-uay
living anu ro riy ro unueisranu somerling oí rle vay rle minu
aµµioacles anu iesµonus ro rle naruie oí exisrence.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr Lecame íamiliai virl rle riaining iegimes íounu
in Buuulisr monasreiies. 1lese aie claiacreiizeu Ly an
emµlasis on iourine manual voik as a vay oí meuiraring
anu leaining ro live in rle µiesenr. 1le riainee monk is
encouiageu ro íocus on rle µiesenr momenr anu nor ro
Lecome conceineu virl eirlei rle µasr oi rle íuruie.
Ceirainly Ioucaulr uoes aµµeai ro lave µioviueu a uiííeienr mouel
oí rle inrellecrual ro rlar riauirionally encounreieu in Luioµean
µlilosoµly anu inrellecrual liíe. ^aix µioviueu a macio analysis
oí rle meclanisms oí sociery, anu rle key economic íacrois vlicl
le sav as uereimining Lorl rle naruie oí sociery anu lisroiical
ueveloµmenr. ]ean-Paul Sairie, virl vlom Ioucaulr is oíren
conriasreu, also µioviueu a sveeµing analysis oí rle naruie oí luman
exisrence, anu rle vay in vlicl le consiueieu luman Leings sloulu
îé îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
leau rleii lives. Ioucaulr, lovevei, in lis ieseaicl anu viiring oíren
examineu isolareu lisroiical evenrs, anu riieu ro slov vlar ve coulu
leain íiom sucl evenrs aLour rle naruie oí sociery ar rlar rime.
ײ­·¹¸¬
In reims oí ieseaicl merlouology, one miglr uesciiLe
Ioucaulr ` s aµµioacl as a ‘ case sruuy merlou ` . Wlile rlis
µioviues a ueraileu µicruie oí a sµecihc insrance oí somerling,
anu alrlougl rle uara may Le iicl anu iníoimarive, ir is nor
alvays easy ro geneialize íiom rlese sµecihc cases anu uiav
moie geneial conclusions.
̸» ½±²½»°¬ ±º ¼·­½±«®­»
In lis sruuies oí rle naruie oí knovleuge, Ioucaulr also Lecame
veiy inreiesreu in rle conriiLurion oí ¼·­½±«®­» ro rle vay in
vlicl ve aµµioacl anu unueisranu rle voilu. In ̸» Ñ®¼»® ±º
̸·²¹­ , le uehneu uiscouise as ‘ ieµiesenrarion irselí, ieµiesenreu Ly
veiLal signs ` (µ. èï). He aigueu rlar rleie vas an iuenrihaLle anu
uisringuislaLle moue oí uiscouise íoi eacl oí rle insrirurions anu
secrois oí sociery. Ioi examµle, in rle voikµlace noimal uiscouise is
claiacreiizeu ryµically Ly uiscussion oí conceµrs sucl as voikloaus,
salaiy levels, cusromei sarisíacrion, ueliveiy ueaulines anu hnancial
viaLiliry. Ir is conceµrs sucl as rlese vlicl aie voven rogerlei anu
inregiareu inro a uiscouise ryµical oí rle voikµlace. Sucl a uiscouise
íuncrions in a numLei oí uiííeienr vays. Ir enaLles us, íoi examµle,
ro iuenriíy vlen ve aie in a voik conrexr. Wlen ve aie ar voik,
anu µeilaµs engageu in social conveisarion virl colleagues, ve aie
aLle ro iecognize immeuiarely vlen rle uiscouise las clangeu ro
one involving voik issues. 1le naruie oí rle conceµrs Leing useu
clanges, anu ve aie immeuiarely avaie rlar ve aie ralking in a
uiííeienr vay anu, in eííecr, using a uiííeienr íoim oí uiscouise.
^oieovei, rle naruie oí rle ieasoning µiocess anu logic is
riansíoimeu íiom one uiscouise ro anorlei. Wlen ve aie engageu
in social conveisarion ar voik, rle uiscouise is claiacreiizeu
îè
Ly emorive aigumenrs, íeelings, arriruues anu rle exµiession oí
µieíeiences. Ioi examµle, ve miglr Le comµaiing vievs aLour a
hlm ve lave seen, anu uiííeienr colleagues vill exµiess rleii vievs
as ro vlerlei rley rlouglr ir vas vell acreu oi vlerlei rle hlm
lau a goou sciiµr. Lssenrially, rle uiscouise vill Le claiacreiizeu Ly
rle exµiession oí oµinions. On rle orlei lanu, ií rle conveisarion
clanges ro one involving voik issues, rle uiscouise vill Le
moie íiequenrly claiacreiizeu Ly rle uiscussion oí Luieauciaric
µioceuuies, Ly an evaluarion oí legal oi iegularoiy sysrems, oi Ly an
analysis oí economic oi hscal sysrems. 1le naruie oí rle uiscouise
vill Le moie íoimal, anu vill Le ielareu ro riying ro ensuie rlar
emµloymenr-ielareu sysrems µioceeu eíhcienrly anu eííecrively.
1leie aie many orlei íoims oí uiscouise claiacreiisric oí uiííeienr
suLjecr uisciµlines, uiííeienr insrirurions in sociery, anu uiííeienr
conrexrs. A scienrihc uiscouise is claiacreiizeu Ly rle exisrence
oí »³°·®·½¿´ eviuence, vlicl is analyseu anu evaluareu in oiuei
ro geneiare geneial sraremenrs sucl as lyµorleses anu rleoiies.
A íamily las a uiííeienr moue oí uiscouise íiom a sµoirs cluL, oi
íiom an acauemic insrirurion. Lacl las a moue oí uiscouise rlar
is ielareu ro rle conceµrs anu iueas ryµically associareu virl rle
conrexr, anu also a uiscouise rlar ieŒecrs rle goals anu µuiµoses
oí rlar conrexr.
Auuirionally, lovevei, rle moue oí uiscouise oí an insrirurion oi
conrexr is also veiy mucl connecreu ro Lorl rle ryµe oí knovleuge
rlar is consiueieu legirimare anu valiu in rlar conrexr, anu also
ro rle ryµe oí knovleuge rlar can in rleoiy Le geneiareu. Ioi
examµle, rle íamily is an insrirurion conceineu in µair virl moial
knovleuge. One oí irs main íuncrions is ro socialize young cliluien
inro moues oí Lelavioui rlar aie nor only erlical in µiinciµle Lur
vlicl also coníoim ro rle acceµreu values oí sociery. ^oieovei,
rle íamily can also lelµ cliluien ro geneiare moial knovleuge Ly
encouiaging rlem ro resr our Lelavioui µarreins íoi rlemselves
anu ro evaluare rle consequences in reims oí moialiry.
1lis is Lur one íuncrion oí rle uiscouise claiacreiisric oí rle
íamily, anu ir laµµens also ro Le one rlar is associareu virl
îç îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
acauemic insrirurions sucl as sclools. 1ley, roo, aie conceineu
virl rle riansmission oí moial unueisranuing. In auuirion,
lovevei, rley aie also conceineu virl rle riansmission oí
emµiiical knovleuge, as in µlysics oi Liology, anu also virl
means oí communicarion sucl as rle use oí íoieign languages
oi iníoimarion reclnology. 1le sryle oí uiscouise in ielarion
ro euucarional unueisranuing oíren involves sucl conceµrs
as aclievemenr levels, lireiacy, assessmenr, µeiíoimance anu
sranuaius.
Ir is µair oí rle skill oí a comµerenr, socializeu inuiviuual ro Le
aLle ro move íiom one moue oí uiscouise ro anorlei virl Œuency.
Sucl a µeison can rlen oµeiare easily in uiííeienr social conrexrs.
1leie aie, lovevei, some íoims oí socieral uiscouise rlar aie
claiacreiizeu Ly comµlex reiminology, anu vlicl ir is íiequenrly
uiíhculr íoi rle layµeison ro unueisranu. Sucl uiscouises aie
oíren associareu virl µoveiíul anu inŒuenrial µioíessions sucl
as meuicine. One consequence oí rlis is rlar, vlile ir µeimirs
memLeis oí, say, rle meuical µioíession ro communicare virl
eacl orlei eííecrively, rle µarienr oi orlei layµeison cannor
necessaiily unueisranu rle naruie anu meaning oí rle uiscouise
anu is rleieíoie excluueu íiom µairiciµarion. 1lis µeimirs rle
meuical µiacririonei ro exeicise lis oi lei µovei anu inŒuence in
a vay rlar iemains ielarively unclallengeu Ly orleis. He oi sle
can rake uecisions, uiav conclusions, oi iecommenu riearmenrs,
virlour anyone orlei rlan anorlei memLei oí rle µioíession
Leing aLle ro clallenge rleii aurloiiry anu juugemenr. Discouise
can rlus Le veiy mucl associareu virl µovei anu virl rle aLiliry
ro exeicise rlar µovei.
ײ­·¹¸¬
Discouise is nor only ielareu ro µovei in reims oí sµecialisr
vocaLulaiy. Discouise also lelµs ro uehne a µairiculai ryµe oí
µeison as suiraLle ro lave µovei anu aurloiiry ovei orleis.
Ir lelµs ro uehne vleie exacrly µovei vill Le locareu, anu ir
acrs as an auvocare oí µovei, lelµing ro iníoim anu µeisuaue
rle majoiiry oí cirizens ro acceµr rle exeicise oí µovei in
ceirain vays, anu nor in orleis.
íð
^euical uiscouise enaLles uocrois ro ierain a sense oí exclusiviry
oí knovleuge in rle µioíession, yer in iecenr yeais rlis las ro some
exrenr Leen clallengeu Ly access ro rle Inreiner. 1le layµeison
can nov lave access ro rle íull iange oí meuical knovleuge in a
íoim oí uiscouise rlar is mucl moie unueisranuaLle Ly rle
non-exµeir. 1o some exrenr, all µioíessions use rleii ovn uiscouise
as a means oí exeicising conriol anu µovei ovei rleii clienrs anu
ovei rle uecision-making µiocess. 1lis is ro a uegiee riue oí lav,
accounrancy, euucarion anu rle scienrihc anu reclnical µioíessions.
Þeveirleless, rliougl rle inreivenrion oí rle Inreiner, sociery is
exµeiiencing a uemociarizarion oí knovleuge anu irs incieaseu
accessiLiliry ro memLeis oí rle µuLlic. One can only vonuei ar
lov Ioucaulr voulu lave ieacreu ro rlis ievolurion.
Discouise as µovei anu knovleuge is also veiy eviuenr among
rlose vlo as µoliricians, conriol sociery. We all lave µeisonal
vievs aLour rle vay in vlicl µoliricians uiscuss anu ueLare issues,
anu ulrimarely µass on rleii uecisions ro rle elecroiare. Hovevei,
one coulu aigue rlar one íearuie oí sucl uiscouise is oíren a lack
oí µiecision. Poliricians aie oíren askeu ro srare vlar acrions rley
vill rake in rle íuruie, yer aie oíren claiacreiisrically vague aLour
vlar rlar vill Le. 1ley knov all roo vell rlar economic anu social
conuirions can clange iaµiuly, anu ro µieuicr exacrly a couise oí
acrion may nor Le rorally aµµioµiiare. Poliricians vill oíren renu
ro leave rlemselves rle maximum ŒexiLiliry oí acrion, anu rlis can
leau ro a íoim oí uiscouise rlar is claiacreiizeu Ly a ceirain lack oí
µiecision.
Ioucaulr vas inreiesreu in rle vay in vlicl uiííeienr moues oí
uiscouise aie associareu virl µairiculai µeiious in lisroiy. Inueeu,
le sav lisroiy ro some exrenr as Leing rle sruuy oí uiííeienr moues
oí uiscouise, anu le ieíeiieu ro rlis as rle sruuy oí ¹»²»¿´±¹§ . He
viore oí uiscouise as ‘ all rlar iemains is ieµiesenrarion, uníoluing
in rle veiLal signs rlar maniíesr ir, anu lence Lecoming uiscouise `
( ̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­ , µ. éç). In rle sense rlar uiscouise is a
ieŒecrion oí rle uiííeienr íoims oí culruie, cusroms anu, inueeu,
knovleuge, rlen uiscouise is ryµical oí a µairiculai lisroiical
µeiiou. ^oieovei, rleie is a close ielarionsliµ Lerveen rle
íï îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»
uiscouise ryµical oí a lisroiical µeiiou, anu rle ryµe oí knovleuge
claiacreiisric oí rlar eia.
ײ­·¹¸¬
Discouise also lelµs ro cieare lisroiy. Ií a íoim oí uiscouise
uehnes anorlei narion as µolirically íiienuly, rlen a vaiiery
oí consequences vill íollov íiom rlar, incluuing economic,
riaue anu culruial links. Hisroiy vill rlus evolve in µaiallel
virl rle µieuominanr uiscouise.
Ioucaulr vas inreiesreu in uiscouise as a µlenomenon, ar leasr
µairly Lecause oí irs ielarionsliµ ro knovleuge anu µovei. Ioi
Ioucaulr, µovei › anu rlose vlo exeiciseu ir › lau rle caµaciry ro
cieare laige-scale sysrems oí rlouglr rlar coulu exeir consiueiaLle
inŒuence ovei µeoµle ` s lives. He alvays aµµeaieu ro Le againsr
sucl sysrems oí conriol, anu lence souglr ro exµose rle naruie oí
µovei anu ro limir irs inŒuence ovei µeoµle. Ir vas necessaiy íoi
Ioucaulr ro voik conrinually ro unueisranu µovei, anu ro analyse
irs moue oí íuncrioning. Þeveirleless, Ioucaulr vas ielucranr ro
roµµle one sysrem oí µovei only ro ieµlace ir virl lis ovn. He
uiu nor visl ro assume rle iole oí an auvocare íoi any µairiculai
iueological sysrem, anu rliouglour lis liíe le riieu ro avoiu
auvocaring a laige-scale viev oí rle vay in vlicl µeoµle sloulu
live. Þeveirleless, ve slall examine larei in rle Look rle vays in
vlicl Ioucaulr riieu ro engage µolirically in oiuei ro assisr rlose
inuiviuuals anu giouµs vlom le vieveu as vicrims oí rle exeicise
oí µovei.
Ioucaulr, lovevei, came unuei mucl ciiricism íoi íailing ro
µioviue an alreinarive iueology rlar coulu Le a iealisric suLsrirure
íoi vlar some µeiceiveu as rle uníaiiness anu inequaliries oí
rle µievalenr caµiralisr sysrem oí liLeial economics. Ioucaulr ` s
ciirics µoinreu our, vlile le iecognizeu rle inauequacies oí rle
Wesr ` s economic sysrem, le voulu nor µioµose an alreinarive.
His ielucrance ro uo rlis coulu Le ar leasr µairly exµlaineu Ly
lis visl ro avoiu ieµlacing one íoim oí µovei Ly anorlei.
íî
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ¾§ ©¸·½¸
µ²±©´»¼¹» ­§­¬»³­ ½¸¿²¹» ¼«®·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò
î Ø» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ·¼»±´±¹·»­ ·² ­±½·»¬§ ¹®»¿¬´§ ¿ºº»½¬ ¬¸»
´·ª»­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò
í Ø·­¬±®§ º±® Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ ³«½¸ ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ²¿¬«®»
±º ¸«³¿² ¬¸±«¹¸¬ ·² ¼·ºº»®»²¬ °»®·±¼­ò
ì Û¿½¸ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ °±­­»­­»­ ¿ ­»¬ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ ®«´»­ô ¬¸»
‘ »°·­¬»³»  ô ©¸·½¸ ¿®» «­»¼ ¬± »­¬¿¾´·­¸ ª¿´·¼ µ²±©´»¼¹»ò
ë Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± »­¬¿¾´·­¸ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »°·­¬»³» º±®
¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò
ê Ú±«½¿«´¬ ·­ ±º¬»² ¬¸±«¹¸¬ ±º ¿­ ¿ ­¬®«½¬«®¿´·­¬ô ¿´¬¸±«¹¸ ¸»
¼»²·»¼ ¬¸·­ › ¸» ¼·¼ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ´·µ» ´¿¾»´­ ±º ¿²§ µ·²¼ ¾»·²¹
¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¸·³ò
é Ø» ¼·¼ ²±¬ ©·­¸ ¬± ®»°´¿½» ±²» ­±®¬ ±º °±©»® ©·¬¸ ¿²±¬¸»®ô
¾«¬ ®¿¬¸»® ¬± ¸»´° °»±°´» «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ·²
­±½·»¬§ò
è ̸» ¼·­½±«®­» ±º ¿ °¿®¬·½«´¿® °®±º»­­·±² ·­ °¿®¬´§ ®»­°±²­·¾´»
º±® ­«­¬¿·²·²¹ ¬¸» °±©»® ±º ¬¸¿¬ °®±º»­­·±²ò
ç Ü·­½±«®­» ©¿­ ­»»² ¾§ Ú±«½¿«´¬ ¿­ ¿ µ»§ »´»³»²¬ ·² ¬¸»
½®»¿¬·±² ±º °±©»® ·² ­±½·»¬§ò
ïð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ½®·¬·½·¦»¼ º±® ²±¬ ¼»ª»´±°·²¹ ±² ¿´¬»®²¿¬·ª»
­§­¬»³ ¬± ´·¾»®¿´ ½¿°·¬¿´·­³ò
íí íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ °»®½»°¬·±²­ ±º ¬¸» ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ±º Ó¿§ ïçêè
¸·­ ª·»©­ ±º °±©»® ¼«®·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­
¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ °±©»® ±°»®¿¬»­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô
·² ¿ °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ò
б©»® ¿²¼ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³
1le sruuenr µioresrs oí ^ay ïçêè may lave seemeu on one level
ro lave Leen a íailuie. ^any oí rlose µicking uµ srones ro rliov
oi oveiruining cais ro íoim Laiiicaues may lave rlouglr rlar a
íoim oí voikeis ` conriol, oi oí leír-ving iauical goveinmenr, vas
aLour ro Le cieareu. 1le µovei oí rle Gaullisr auminisriarion vas,
ií anyrling, ieiníoiceu › almosr Ly viirue oí irs eviuenr caµaciry ro
virlsranu rle conceireu oµµosirion slovn Ly voikeis ` giouµs anu
sruuenrs. Þeveirleless, as Ioucaulr iealizeu, rle ieal success oí ïçêè
vas nor in rle ievolurionaiy exeicise oí goveinmenral µovei, Lur in
rle ievolurion in rle minus oí oiuinaiy Iiencl cirizens. Aírei ïçêè
µeoµle in Iiance, anu ro a ceirain exrenr in rle iesr oí rle voilu, veie
oµen ro iueas rlar rley voulu nor µieviously lave even consiueieu.
1le evenrs oí ïçêè veie in a sense ‘ iconic ` anu veie inŒuenrial in
many Wesrein counriies. 1le clange in µovei ielarions vas rle ieal
consequence oí ïçêè › nor in auminisriarion, goveinmenr, oi rle
giear insrirurions oí Srare, Lur, in a sense, in rle rlouglr µiocesses
íì
oí rle elecroiare ar rle micio level. Ioucaulr aµµieciareu rlis, anu
ir may lave Leen one ieason vly, in rle yeais aírei ïçêè, le Legan
ro µairiciµare moie anu moie in µolirics. 1lis vas nor, lovevei,
rle µolirics oí rle µolirical µairy oi oí rle uemociaric µiocess, Lur
oí rle µiessuie giouµ › rle µolirics oí micio-socieral clange rlar
somerimes manageu ro inŒuence rle Srare on a laigei scale.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr giasµeu rle iuea rlar rle exeicise oí µovei vas nor
necessaiily aLour rle oveirliov oí insrirurions, oiganizarions,
Luieauciacies, oi inueeu rle Srare. 1le exeicise oí riue µovei
vas mucl moie aLour rle ieuisriiLurion oí inŒuence anu
rle aLiliry ro clange rle vay µeoµle rlouglr. 1len, given
rime, anu rle aµµioµiiare ciicumsrances, ir vas µossiLle rlar
insrirurions voulu Le clangeu, roo.
Iueas clangeu aírei ïçêè, anu novleie moie so rlan in euucarion.
1le evenrs oí ïçêè veie laigely Liouglr aLour inirially Ly sruuenrs.
Ir is riue rlar ir vas also a voikeis ` ievolurion, Lur rle iueas
came laigely íiom sruuenrs, µairiciµanrs in rle euucarion sysrem.
One noraLle íearuie oí rlis clange in rle vay µeoµle vieveu rle
euucarion sysrem vas rlar many oí rle leauing inrellecruals vlo
inŒuenceu ir veie rle µiouucr oí rle convenrional euucarion sysrem.
Ioucaulr, Sairie, Simone ue Beauvoii (ïçðè › èê) anu Raymonu
Aion (ïçðë › ïçèí) lau Leen euucareu virlin rle íoimal Iiencl
sysrem. 1ley lau sruuieu rle canonical rexrs sµeciheu Ly rle liglei
euucarion cuiiiculum anu veie vell veiseu in riauirional µlilosoµly
anu sociology. Yer even rlougl rley lau Leen euucareu virlin rlis
cuiiiculai íiamevoik rley iealizeu irs limirarions. 1ley unueisroou
rlar ir vas iesriicrive in rle Laiiieis rlar ir renueu ro µlace on
rlouglr, anu yer Lecause oí rle sriengrl oí rleii inrellecrs rley veie
aLle ro go Leyonu rle limirarions rlar ir µlaceu uµon rlem.
Piioi ro ïçêè rlose vlo veie ‘ euucareu ` veie aLle ro exeicise
a uegiee oí µovei anu inŒuence in sociery Ly viirue oí laving
masreieu a Louy oí knovleuge. 1lose vlo veie aLle ro maniµulare
iueas skilíully, ro comLine iueas íiom uiííeienr souices, µossesseu
elemenrs oí µovei µuiely ueiiveu íiom rlis caµaciry. Anu yer rlis
íë íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
vas a skill, an aLiliry, anu nor ieally a qualiry rlar gave rlem rle
caµaciry ro look ar rle voilu in a uiííeienr vay. 1le evenrs oí ïçêè
gave µeoµle rle caµaciry ro rake riauirional iueas anu ro use rlem ro
rlink aLour rle voilu uiííeienrly, anu inueeu ro auvocare clanges.
1le iuea oí using euucarion ro clange social sriucruies anu social
ielarions ieµiesenreu a majoi riansíoimarion oí µovei ielarions.
Henceíoirl sruuenrs voulu Le rauglr rlar rleii iole vas nor meiely
ro acquiie knovleuge in a µassive vay, Lur ro use ir ro hnu vays ro
alrei sociery íoi rle Lerrei. In µiacrical reims, rlis renueu ro alrei rle
ielarionsliµ Lerveen lecruieis anu sruuenrs. Lecruieis encouiageu
sruuenrs ro rake riauirional knovleuge anu ro inreiµier ir in rleii
ovn vay, nor meiely ro ieµlicare rle oµinions oí rleii reacleis.
ײ­·¹¸¬
Aírei ïçêè rle Wesrein euucarion sysrem Lecame mucl
moie emµoveiing anu reacleis veie aLle ro ralk aLour
rle riansíoimarive íuncrion oí euucarion. Alrlougl many
asµecrs oí rle íoimal univeisiry cuiiiculum voulu iemain,
nev couises in rle lumaniries anu social sciences aµµeaieu,
rogerlei virl nevei íoims oí assessmenr.
Ioucaulr vas inriinsically in laimony virl rlis µosirion Lecause le
consisrenrly riieu ro avoiu auoµring a naiiov iueological µosirion
on issues anu µassing rlis on ro lis sruuenrs. He voulu oíren
nor iesµonu ro quesrions íiom eirlei sruuenrs oi jouinalisrs rlar
imµlicirly invireu lim ro assume a µairiculai inrellecrual µosirion.
He mucl µieíeiieu ro ourline rle eviuence ielevanr ro an issue, anu
rlen ro invire lis quesrionei ro íoimulare lis oi lei ovn iueas. 1lis
ryµe oí aµµioacl ro reacling ieµiesenreu a majoi riansíoimarion oí
µovei, anu coulu Le íounu rliouglour rle euucarional sysrems oí
rle Wesr aírei ïçêè, ar all levels íiom sclools ro liglei euucarion.
In science reacling, íoi examµle, ir Lecame an acceµreu µiocess ro
encouiage sruuenrs ro exµeiimenr íieely in rle laLoiaroiy, iarlei
rlan laving rlem ieµear classical ‘ exµeiimenrs ` . In laimony virl
rle naruie oí rle scienrihc rlouglr µiocess, rle reacling µiocess
Lecame mucl moie riuly exµloiaroiy. Puµils in sclools veie
invireu ro ueveloµ scienrihc iueas íiom hisr µiinciµles, iarlei
íê
rlan simµly leaining riauirional scienrihc µioceuuies. 1le uecaue
íolloving ïçêè also sav rle iise oí suLjecrs sucl as sociology,
rle larrei µioviuing a velicle íoi sruuenrs ro ieŒecr uµon rle veiy
naruie oí rle sociery rlar vas clanging so iaµiuly.
ײ­·¹¸¬
Duiing rle µosr-ïçêè µeiiou rleie veie also clallenges ro
rle veiy naruie oí rle íoimal srare-sclool irselí. Rauical
viireis aiounu rle voilu, íoi examµle Ivan Illicl in lis Look
Ü»­½¸±±´·²¹ ͱ½·»¬§ (ïçéï), clallengeu some oí rle acceµreu
µiinciµles oí sclooling, anu calleu íoi enriiely nev µiinciµles
oí euucarion ro Le ueveloµeu anu aµµlieu.
1le aµµioacl oí rlis µeiiou vas ro make euucarion as íai as
µossiLle ‘ sruuenr-cenrieu ` , alrlougl rlis uiu Leg rle quesrion oí
vlar exacrly vas inrenueu Ly rle voiu ‘ cenrieu ` . In some vays
ir imµlieu rlar sruuenrs lau a measuie oí conriol ovei vlar
rley sruuieu, anu ro a ceirain exrenr rlis vas riue. 1eacleis anu
lecruieis uiu srill conriol rle cuiiiculum in a íoimal sense, Lur
ryµes oí assessmenr veie clanging. 1leie vas a iaµiuly evolving
clange íiom rle use oí íoimal examinarions ro assignmenrs anu
µiojecr voik. 1le larrei µioviueu sruuenrs virl consiueiaLle
íieeuom anu ieµiesenreu a majoi movemenr oí µovei íiom rle
reaclei anu lecruiei ro rle sruuenr. 1le use oí íoimal examinarions
as a ryµe oí assessmenr gave reacleis rle means ro comµaie
sruuenrs moie µiecisely anu lence ro Le aLle ro µlace rlem in
a iank oiuei oí success. Hovevei, rle incieaseu use oí µiojecr
voik maue ir moie µioLlemaric ro comµaie sruuenrs, anu lence
ir Lecame moie usual ro avoiu a lieiaiclical ianking oí sruuenr
µeiíoimance.
1le acrual sriucruie oí rle reacling µiocess also clangeu. 1leie
vas a giauual move avay íiom íoimal lecruies, íiom rle raking oí
nores Ly sruuenrs anu rle exµecrarion rlar sruuenrs sloulu Le aLle
ro ieµiouuce rlose nores. Classiooms Lecame mucl moie íiequenrly
µlaces in vlicl giouµs oí sruuenrs voikeu rogerlei on assignmenrs,
anu vleie rle reaclei acreu mucl moie as an oiganizei oí rle
leaining µiocess, iarlei rlan as riansmirrei oí íacrs. 1le reaclei
íé íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
lau íoimeily Leen vieveu as a ieµosiroiy oí knovleuge, oi as a
suLjecr exµeir, Lur vas nov seen mucl moie as a íaciliraroi oí
rle euucarional µiocess › someone vlo assisreu sruuenrs in rle
oiganizarion oí rleii ovn leaining.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr vas an imµoiranr inŒuence on rle ueveloµmenr oí
sruuenr-cenrieu euucarion anu rlus lelµeu make µossiLle
rle riansirion ro rle mass sysrem oí univeisiry euucarion ve
knov rouay. Wirlour rle nevei aµµioacles ro leaining, anu
imµoiranrly rle moie innovarive aµµioacles ro assessmenr, ir
voulu µioLaLly nor lave Leen µossiLle ro accommouare so
many sruuenrs in rle liglei euucarion sysrem.
Cenrial ro rlis clange in rle naruie oí euucarion vas a clange
in rle naruie oí uiscouise. Ioi Ioucaulr, as ve sav in Claµrei î,
uiscouise vas íunuamenrally connecreu ro rle naruie oí µovei.
1lose vlo lau rle µovei ro inŒuence rle naruie oí uiscouise
exeireu consiueiaLle conriol ovei rle naruie oí rle euucarional
sysrem anu rle mannei in vlicl µeoµle rlouglr aLour rle voilu.
Ioucaulr lau consiueiaLle uouLrs aLour rle valiuiry oí reacling
µeoµle vlar rley sloulu rlink. He aµµeais ro lave íai µieíeiieu
ro encouiage lis sruuenrs ro rlink íoi rlemselves. 1lis inueeu is
ieŒecreu íoi Ioucaulr in rle naruie oí rle uiscouise useu, vlicl
aírei ïçêè vas mucl moie closely ielareu ro ͱ½®¿¬·½ ¼·¿´±¹«» .
Insreau oí sruuenrs Leing ‘ rolu ` rlar somerling vas riue, rley
veie invireu ro consiuei rle logical consequences oí ceirain íoims
oí eviuence. Sruuenrs veie rlus invireu ro oLseive rle emµiiical
voilu, ro iecoiu rleii oLseivarions, anu rlen ro uiav sysremaric
conclusions. 1le larrei miglr involve, íoi examµle, rle geneiarion
oí lyµorleses oi oí µiovisional rleoiies. Sruuenrs voulu, in
auuirion, Le askeu ro suggesr geneial µioµosirions aLour rle voilu,
anu rlen ro inuicare examµles oí eviuence rlar miglr Le useíul
in uereimining rle veiaciry oi orleivise oí sucl sraremenrs. Ioi
Ioucaulr, rlis ryµe oí uiscouise vas veiy signihcanr in reims oí
µovei, Lecause ir encouiageu young µeoµle ro cieare rleii ovn
vision oí riurl in rle voilu, iarlei rlan Leing rolu vlar rley
sloulu Lelieve.
íè
ײ­·¹¸¬
Wirlin a single geneiarion, rleie vas a signihcanr
riansíoimarion in rle µlilosoµly oí all secrois oí euucarion.
Insreau oí a µlilosoµly iooreu in rle riansmission oí
knovleuge anu iore leaining, a nev erlos ueveloµeu in vlicl
sruuenrs veie encouiageu ro ieseaicl anu ro ueveloµ nev
iueas íoi rlemselves.
б©»® ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬»
1o a uegiee Ioucaulr vas µioLaLly nor suiµiiseu rlar rleie
vas no majoi sliír oí µolirical µovei aírei ïçêè, since le lau
alieauy noreu rle uiííuse naruie oí µovei in rle mouein Srare.
Ioucaulr aigueu rlar µovei vas in eííecr uisriiLureu among rle
many insrirurions anu oiganizarions oí rle Srare. Polirical anu
economic µovei iesiueu µairly virl elecreu µoliricians, µairly virl
rle civil seivice, virl Lanks anu inuusriial coiµoiarions, µairly
virl rle aimy, rle µolice, rle legal sysrem, anu virl many orlei
asµecrs oí sociery. 1lis exrensive nervoik oí µovei coulu nor Le
ieµlaceu meiely Ly viirue oí a íev sruuenr uemonsriarions. Povei
oí rlis ryµe vas roo uisµeiseu anu roo uiíhculr ro clallenge. Ir
miglr Le µossiLle ro mounr a clallenge againsr one asµecr oí ir,
Lur in roraliry ir µeimeareu roo mucl oí sociery ro Le eííecrively
auuiesseu.
Þeveirleless rle evenrs oí ïçêè uiu lay uovn an eííecrive clallenge
oí a uiííeienr kinu, anu rlar vas in reims oí uiscouise. 1le sruuenr
ieLels on rle srieers uuiing ^ay ïçêè may nor lave iealizeu rlar
rlis vas vlar vas laµµening, Lur rle aíreimarl sloveu rlar rle
mosr µoveiíul clallenge ro aurloiiry came rliougl a clallenge ro
exisring iueas. Ir came rliougl a clallenge ro rle rlouglr µiocesses
oí men anu vomen, anu rle vay in vlicl rley lookeu ar rle voilu.
Ioucaulr aigueu rlar in sociery rleie is an inescaµaLle connecrion
Lerveen µovei anu knovleuge. Povei iequiies knovleuge ro
Le eííecrive, anu knovleuge, ar rle same rime, geneiares µovei.
íç íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
Ioi examµle, a knovleuge oí rle legal sysrem oí a srare enaLles
one ro aigue vlar is enrirleu anu µeimirreu ro laµµen. Lvenrs
anu exµlanarions can Le eííecrively clallengeu ií one unueisranus
rle iules Ly vlicl ciicumsrances aie juugeu. Oui euucarion
sysrem also µioviues access ro µovei. In rle mosr uiiecr vay,
an euucarion sysrem µioviues access ro sµecializeu knovleuge,
vlicl rlus lelµs ro uereimine vlo is vieveu as an ‘ exµeir ` oi
sµecialisr in sociery. Hovevei, in a moie suLrle vay, an euucarion
sysrem gives access ro a moue oí rlinking rlar enaLles rlose vlo
aie eííecrively inriouuceu ro rlis moue oí uiscouise ro uereimine
vlerlei somerling can Le consiueieu as riue oi íalse. 1lose vlo
aie incluueu virlin rle acauemic moue oí uiscouise aie aLle, íoi
examµle, ro uereimine rle ryµe oí uara rlar is acceµraLle vlen
auuiessing a µairiculai quesrion.
Acauemics unueisranu rliougl rleii riaining nor only vlar ryµe
oí uara sloulu Le collecreu, Lur vlar ryµe oí merlouology sloulu
Le emµloyeu ro collecr ir. 1ley aie riaineu lov rlen ro analyse rle
uara anu, imµoiranrly, lov ro uiav conclusions íiom rle analysis.
1ley also aµµieciare rlar, in uiaving conclusions, rley sloulu
nor exceeu rle limirs oí rleii uara. In orlei voius, rley sloulu
nor uiav conclusions rlar exceeu vlar is ieasonaLle, anu vlar
may Le logically ueiiveu íiom rleii uara. In rlis vay rley uo nor
make riurl claims rlar aie excessive oi rlar voulu leave rlem
oµen ro ciiricism Ly colleagues. 1le aLiliry ro make ieasonaLle
claims, anu only rlose claims rlar can Le eííecrively suµµoireu,
is a íoim oí µovei ueiiveu íiom a knovleuge oí acauemic
µioceuuies.
ײ­·¹¸¬
Rarional acauemic aurloiiry can Le exriemely inŒuenrial,
in rlar ir enaLles inuiviuuals ro maislal aigumenrs using
logic anu sysremaric uiscussion. 1lis ryµe oí uialogue las
rle caµaciry ro clange µeoµle ` s oµinions, anu, as Ioucaulr
µoinreu our, µovei oí rlis kinu can, in rle long reim, Le veiy
inŒuenrial.
ìð
б©»® ·² ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­
1le uisµeiseu sysrem oí µovei íounu in mouein socieries conriasrs
virl rlar eviuenr in many ancienr socieries. 1leie µovei usually
renueu ro iesiue in one µeison anu vas exriemely localizeu anu
uniraiy in naruie. Duiing a µeiiou oí inreinal ievolurion oi oí
exreinal assaulr, ir vas noimally only necessaiy ro ueµose rle
single iulei ro gain conriol oí rle srare. Hovevei, as socieries
Lecame moie comµlex, so uiu sysrems oí goveinmenr, anu virl rle
mouein µeiiou came soµlisricareu anu uevolveu mouels oí µovei.
Ir rleieíoie Lecame mucl moie uiíhculr ro rake conriol oí a srare.
In íoimei rimes µovei vas noimally linkeu ro an aiisrociacy rlar
vas aLle ro conriol rle lives oí rle less inŒuenrial social classes.
In rle mouein µeiiou, lovevei, some ryµes oí µovei, inŒuence
anu aurloiiry Lecame uelegareu ro rlose classes rlar in µievious
µeiious lau µossesseu no µovei. Ioi examµle, in rle mouein age,
inuusriial µiouucrion Lecame an enoimous íacroi in rle economic
µovei µossesseu Ly a srare, anu lence rle mass oí voikeis vlo
geneiareu rlar inuusriial µiouucrion µossesseu, ue íacro, µolirical
µovei. Ir vas in µair ^aix ` s exµlanarion oí economic ielarionsliµs
rlar avakeneu inuusriial voikeis ro rle µorenrial oí rleii µosirion
anu enaLleu rlem ro iealize anu vielu, rliougl meclanisms sucl
as rle riaue union movemenr, rleii µolirical µovei.
Ioucaulr uiavs an inreiesring conriasr Lerveen rle naruie oí
rle inuiviuual in meuieval socieries, anu rlar oí rle inuiviuual in
mouein, inuusriial socieries. He also commenrs uµon rle naruie
oí rle µovei vlicl rley µossess. In rle meuieval µeiiou rleie
vas in µiinciµle a ielarively liglly inuiviuualizeu conceµr oí
rle µeison. Peoµle coulu acr in a mannei rlar iuenriheu rlem as
uiííeienr. In rle mouein µeiiou, lovevei, rleie vas a giearei
renuency íoi µeoµle ro Le oiganizeu, ro Le µlaceu in caregoiies, ro
Le iegulaiizeu, anu ro acr as a giouµ iarlei rlan as an inuiviuual.
1le µaiauigmaric case voulu Le, íoi examµle, rle inuusriial
voiking classes vlo miglr Le allocareu numLeis iarlei rlan
names anu lave ro suLmir ro meclanisms íoi rime conriol ar rle
Leginning anu enu oí rleii µeiiou oí voik. In rime-anu-morion
ìï íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
sruuies, rle inuiviuual ` s moue oí íuncrioning ar voik is suLuiviueu
anu analyseu inro veiy small elemenrs oí acrions. Sucl aµµioacles
ro voik ue-inuiviuualize rle µeison, anu ieuuce rleii µovei anu
inŒuence as inuiviuuals. As menrioneu aLove, rle only µovei
rley can exeir unuei sucl sysrems is rle collecrive µovei oí rle
economic giouµ.
Ioucaulr uiev arrenrion ro rle µovei exeiciseu Ly rlose vlo
aie aLle ro oLseive µeoµle anu ro µass juugemenrs on rlem in
a mouein inuusriial sociery. In rle case aLove, íoi examµle, rle
rime-anu-morion exµeir is aLle ro uehne an inuiviuual voikei
as eíhcienr oi ineíhcienr, anu rlis can uereimine rleii µiogiess
virlin rle lieiaicly oí rle voik enviionmenr, rleii iemuneiarion
anu inueeu rle esreem in vlicl rley aie lelu in rle voikµlace.
Ioucaulr aigueu rlar oLseivarion anu moniroiing oí rle inuiviuual
is nor only one oí rle key claiacreiisrics oí conremµoiaiy liíe Lur
also one oí rle µiinciµal means Ly vlicl µovei is exeiciseu.
We aie all oLseiveu, aigueu Ioucaulr, in a viue vaiiery oí siruarions.
Oui veiglr anu leiglr aie moniroieu as LaLies anu young cliluien,
anu, as soon as ve aie aLle ro arrenu sclool, oui inrellecrual
µeiíoimance is caieíully comµaieu ro rlar oí oui µeeis. ALiliries ar
ieauing anu Lasic numeiacy aie caieíully assesseu, anu oui µiogiess
evaluareu anu iecoiueu. Wlen ve srair voik, oui µeiíoimance in rle
voilu oí economic µiouucriviry is evaluareu anu iecoius mainraineu.
]usr as rle ueveloµmenr oí oui µoveis anu aLiliries is caieíully
oLseiveu vlen ve aie youngei, vlen ve aie oluei rle uecline in
oui aLiliries is also caieíully moniroieu. Oui eyesiglr is cleckeu
ro ensuie ve can conrinue ro uiive, anu oui meuical conuirion in
reims oí Lloou µiessuie anu clolesreiol levels caieíully iecoiueu.
Ir is uiíhculr ro avoiu rlis incessanr moniroiing oí oui Louies anu
minus. Ioi Ioucaulr rlis is one oí rle majoi maniíesrarions oí
µovei in rle mouein voilu. We aie iequiieu ro suLmir ouiselves
ro rlis oLseivarion, anu rliougl a vaiiery oí comµlex anu caieíully
conriolleu auminisriarive meclanisms rle Srare ensuies rlar ir
is caµaLle oí caiiying our rlis oLseivarion. ^oieovei, rleie aie
conrinual eííoirs ro imµiove anu exrenu rle amounr oí oLseivarion
anu rle rloiouglness virl vlicl ir rakes µlace.
ìî
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr µoinreu our rlar enoimous µovei acciues ro rlose
vlo conuucr oLseivarions on inuiviuuals virlin sociery. 1le
oLseivei is aLle ro uehne ceirain µeoµle as nor comµlying
virl vlar miglr Le exµecreu oí rlem in comµaiison virl
orleis. 1lose in aurloiiry can rlen uehne a iegime oí
riearmenr íoi rlose vlo uo nor marcl rle noims exµecreu.
1le comµurei age las µioviueu rle Srare virl veiy eííecrive
meclanisms íoi moniroiing anu oLseiving rle inuiviuual.
Wlenevei ve visir a sire on rle Inreiner, rlis can Le iecoiueu, anu
oui µarreins oí inreiesrs, µuiclases anu exµloiarions oí knovleuge
can Le analyseu. Þor only can rlis uara Le collecreu, Lur ir may Le
µasseu on ro commeicial oiganizarions íoi use in maikering anu
sales. 1liougl rle use oí rle moLile µlone oui movemenrs can Le
riaceu, anu oui conracrs anu nervoiks oLseiveu anu moniroieu.
1le exrension oí rle collecrion anu ueµloymenr oí Liouara sucl as
ierinal scans anu DÞA exrenus rle µovei oí rle Srare srill íuirlei.
^oieovei, rle incieasing use oí viueo cameias rliouglour sociery
µioviues rle Srare virl rle µovei ro moniroi oui movemenrs,
incluuing, nor leasr, oui uiiving µarreins. All oí rlese reclniques
ieµiesenr an enoimous exµansion oí Srare µovei ro oLseive,
moniroi anu conriol irs cirizens, anu rleieLy ueveloµ sriaregies ro
conriol rle vays in vlicl µeoµle Lelave.
Ioucaulr also aigueu rlar rliougl rle use oí rlese reclniques rleie
vas a renuency íoi rle inuiviuual ro Le ienueieu moie anu moie
µassive anu malleaLle. 1le avaieness oí rlis exrensive µovei oí
rle srare ro oLseive rle inuiviuual gives a sense oí µoveilessness
ro rle exrenr rlar rle inuiviuual íeels lirrle íieeuom íoi movemenr
oi uecision-making. Lveiyrling aµµeais conriolleu Ly rle srare ` s
Luieauciaric sysrem, anu in rle íace oí rlis rleie is a renuency
ro assume rlar rle inuiviuual luman Leing las lirrle íieeuom oí
acrion, lirrle auronomy anu lirrle µovei ovei rleii lives.
We lave alieauy seen lov Ioucaulr vas inreiesreu in rle vays
in vlicl µovei µeimeareu sociery. Alrlougl le acknovleugeu
ìí íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
rlar srare µovei is imµoiranr, le vas moie inreiesreu in µovei
as a µlenomenon rlar sµieaus rliouglour sociery virl an almosr
innumeiaLle iange oí íoci. Povei is, accoiuing ro Ioucaulr, visiLle
anu íuncrioning ar rle micio level all rle rime. Ioucaulr, lovevei,
venr íuirlei rlan rlis in lis analysis anu µoinreu our rlar µovei
vas an inriinsic elemenr oí all luman ielarions. Ar rle lovesr
uenominaroi oí luman ielarionsliµs, in íoi examµle uiscouise
Lerveen rvo µeoµle, a µovei uiííeienrial voulu ineviraLly ueveloµ.
One inuiviuual voulu inŒuence rle orlei in some iesµecrs, vlile
in orleis µovei voulu Œov in rle ieveise uiiecrion. Povei vas,
accoiuing ro Ioucaulr, an elemenr in all luman ielarionsliµs, anu
ceirainly in rle voikµlace. Ir vas lovevei, le aigueu, nor localizeu
simµly in rle lieiaiclical sriucruies oí rle voik ielarionsliµ, sucl
as rle µovei rlar iesiues in a leau oí ueµairmenr ro uereimine rle
voik íuncrions oí emµloyees in rlar ueµairmenr. Povei ielarions
also exisr Lerveen oiuinaiy voikeis, anu rlese µovei ielarionsliµs
voik uµvaius in rle lieiaicly, aííecring voik µarreins aLove
rlem, jusr as µovei also voiks uovnvaius rliougl rle lieiaicly.
ײ­·¹¸¬
An »¨°´¿²¿¬·±² oí rle meclanisms rliougl vlicl µovei
voiks in sociery uoes norling ro ieuisriiLure µovei. Wlar
is neeueu, some may say, is a ³»¿²­ ±º ¿´¬»®·²¹ some oí rle
uníaiiness oí rle uisriiLurion oí µovei in rle voilu.
Ioi examµle, ir is uiíhculr, ií nor imµossiLle, íoi an auminisriaroi
oi managei liglei uµ in a lieiaicly ro manage rlose Lelov, anu
exeir µovei ovei rleii voiking lives, ií rle voikeis uo nor acceµr
rle legirimacy oí rlar aurloiiry anu µovei. Povei can only Le
eííecrively exeireu ií µeoµle acceµr rle legirimare iiglr oí someone
ro exeir µovei. Lven in a sriicr lieiaicly, ir is uiíhculr ro exeir
µovei ií µeoµle ieíuse ro acceµr rlis legirimacy. As many manageis
uiscovei ro rleii cosr, voikeis can hnu numeious sriaregies ro íoil
manageiial µlans ií rley visl ro uo so, anu rlose sriaregies may
Le all rle moie eííecrive ií rley iemain virlin rle Lioau iegularoiy
sysrem oí rle oiganizarion. ‘ Woiking ro iule ` is a classical examµle
oí rlis sriaregy.
ìì
Povei is rlus also oµµoseu. Lven rle mosr eííecrive sysrems oí
µovei encomµass µeoµle vlo vill iesisr anu oµµose rleii aLiliry
ro exeicise µovei. 1lis rakes µlace as mucl in aurloiiraiian
socieries anu oiganizarions as in liLeial-uemociaric oiganizarions.
^oieovei, jusr as µovei is veiy uiííuse, oµµosirion ro µovei can
aiise in a giear vaiiery oí uiííeienr vays. In uemociaric oiganizarions
µovei is oíren exeiciseu rliougl commirree sriucruies, alrlougl
rle vay in vlicl commirrees aie manageu anu oiganizeu may
nor Le enriiely uemociaric. In iealiry, rle claii oí rle commirree
may exeicise µovei in an aurociaric mannei. Peoµle can oµµose
rle exeicise oí µovei rliougl commirrees, Lur ir may iequiie rlar
inuiviuuals aie µieµaieu ro oµµose rlose liglei in a lieiaicly
anu ro acceµr rlar rlis may incui rle uisµleasuie oí sucl µeoµle.
^ucl oí ^iclel Ioucaulr ` s oµµosirion ro µovei rook rle íoim oí
collecring anu uisseminaring iníoimarion aLour an issue anu rlen
alloving a momenrum ro ueveloµ in rle µiess anu µuLlic oµinion.
Ioi examµle, in lis oµµosirion ro conuirions in µiison le ser our
ro collecr sysremarically as mucl uara as µossiLle on vlar vas
laµµening in µiison, anu rlen µuLlicizeu rlis viuely. 1le iesulr
vas consiueiaLle counrei-µiessuie on rle goveinmenr anu µiison
aurloiiries ro imµiove rle conuirions virlin rle µiisons › conuirions
rlar, accoiuing ro Ioucaulr, causeu µiisoneis ro move ‘ ueeµei inro
ciiminaliry ` (Goiuon, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹» , µ. ìð).
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr ` s ieseaicl merlouology vas oíren veiy eííecrive
in reims oí irs sleei uerail. 1le uara le garleieu on µiison
conuirions, íoi examµle, vas so imµiessive in irs scoµe
anu ueµrl rlar, vlen ieleaseu inro rle µuLlic uomain, ir
geneiareu consiueiaLle momenrum íoi clange anu ieíoim.
̸» »¨»®½·­» ±º °±©»®
1le iuea oí µovei vas a conceµr rlar µeimeareu mucl oí Ioucaulr ` s
rlinking. He vieveu ir as veiy mucl ielareu ro conceµrs oí íieeuom,
aurloiiry, suLjecrion anu iesisrance. He sav µovei as an asµecr oí
an inrei-ielarionsliµ oi inreiacrion Lerveen luman Leings.
ìë íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
One µeison voulu lave rle caµaciry ro inŒuence anorlei µeison,
ro inŒuence rleii rlinking, rleii Lelavioui, rle µeoµle rley cloose
as íiienus, anu rle vay rley conuucreu rleii lives. Þeveirleless,
accoiuing ro Ioucaulr, µeoµle uiu nor necessaiily suLmir ro
rle exeicise oí µovei. 1ley íiequenrly iesisreu rle exeicise oí
µovei anu sloveu rlar rley veie aLle ro acr virl ar leasr some
auronomy. Oí couise, as Ioucaulr µoinreu our, rle exeicise oí
µovei coulu seiiously limir rle acrions oí orleis, anu iesriicr rleii
íieeuom ro acr oi ro iesisr. Þeveirleless, ir aµµeaieu ro Le almosr
a claiacreiisric íearuie oí luman Leings rlar rley sloulu visl ro
exeicise ar leasr some uegiee oí auronomy.
A veiy signihcanr íearuie oí rle exeicise oí µovei is rlar rlose in
a µosirion oí µovei anu aurloiiry riy ro ueveloµ an inrellecrual
jusrihcarion íoi exeicising rlar µovei. Lven vlen a goveinmenr
oi uicraroi vielus a giear ueal oí µovei anu can, in eííecr, acr
comµlerely aurociarically, rley vill oíren, oi even usually, riy ro
°»®­«¿¼» µeoµle rlar rley aie acring in rle inreiesrs oí rle majoiiry
oí cirizens. 1lose in µovei vill ueveloµ rleoiies oí sociery rlar
µuiµoir ro exµlain vly one erlnic oi culruial giouµ is iníeiioi
ro anorlei, vly one giouµ sloulu Le µeisecureu, oi vly anorlei
giouµ sloulu iemain economically ueµiiveu. Lven µoveiíul
uicrarois aµµeai nor ro vanr ro acr simµly Ly viirue oí rle µovei
rley µossess, iarlei rley visl ro Le seen as viiruous leaueis,
µeilaµs laving ro rake unµleasanr uecisions, Lur neveirleless
uecisions rlar aie Lioauly necessaiy íoi rle goou oí all.
So imµoiranr, inŒuenrial anu all-µeivasive aie rlese iueologies
oí µovei rlar vlen comLaring rle inŒuence oí µovei, ir is moie
imµoiranr ro counreiacr rle iueology rlan ro hglr íoice virl íoice.
Ir is a common asseirion, virl no uouLr consiueiaLle valiuiry,
rlar a miliraiy vicroiy alone is insuíhcienr ro comLar a ser oí
iueals oi an iueology. A µolirical oi ieligious iueology can iaiely
Le exringuisleu miliraiily. 1leie aie examµles ro rle conriaiy,
lovevei, rle Carlai µlilosoµly in sourlein Iiance in rle ^iuule
Ages Leing a case in µoinr. 1lis ieligious µlilosoµly vas iegaiueu
as leierical Ly rle Roman Carlolic Cluicl, anu vas ro all inrenrs
anu µuiµoses uesrioyeu Ly rle AlLigensian Ciusaue (ïîðç › îç).
Geneially, lovevei, sucl examµles aie ielarively iaie, anu iueas
ìê
seem ro Le moie µeisisrenr rlan rle exeicise oí miliraiy µovei anu
aurloiiry.
Ioucaulr íelr rlar rle vay in vlicl µovei vas exeiciseu in sociery
vas geneially uncleai. Ceirainly rleie vas eviuence oí some oí rle
Lasic vays in vlicl µovei vas uemonsriareu, íoi examµle Ly
rle clieí execurive oí a comµany oi Ly a µiesiuenr oi µiime
minisrei. Ioucaulr, lovevei, laiLouieu rle viev rlar rle riue
exeicise oí µovei vas íai moie comµlex rlan rlis. Ir vas moie
oí a nervoik oí ielarionsliµs rlan a simµle veirical ielarionsliµ
virlin a lieiaicly. 1le inuiviuuals vlo consrirure sociery may
sense rlar rleii lives aie Leing iegulareu Ly a vaiiery oí insrirurions
anu social µiessuies, Lur in iealiry sucl íoices aie veiy uiíhculr
ro uehne oi ro sµeciíy. 1leii inŒuence, anu inueeu rleii µovei,
µeimeares sociery anu yer rle inuiviuual µeison oíren las giear
uiíhculry in unueisranuing exacrly lov rleii µovei oµeiares.
1le exeicise oí µovei, accoiuing ro Ioucaulr, is lence veiy suLrle
anu uiíhculr ro iecognize, anu oµeiares Ly means oí sriaregies
rlar aie uiíhculr ro iuenriíy.
1lose vlo lave voikeu in laige oiganizarions vill Le veiy íamiliai
virl uecision-making in commirrees vleie ir is oíren uiíhculr ro
asceirain exacrly lov a µairiculai uecision is raken. 1le uiscussion
vill eLL anu Œov íoi a vlile, anu rleie may Le some uiiecrion
íiom rle claii, anu giauually a uecision vill emeige. 1le µiocess,
in ieriosµecr, may Le uiíhculr ro uesciiLe. Lqually, a uecision may
Le aiiiveu ar in a commirree, yer vlen rle minures aie µiouuceu
rle uecision may seem ro lave clangeu in a suLrle vay. Þo one
suggesrs rle minures aie inaccuiare anu lence rle uecision Lecomes
conhimeu. We aie µioLaLly avaie oí many orlei analogous
siruarions vleie uecisions aie raken in vays rlar aie uiíhculr ro
µieuicr oi ro unueisranu.
Þor only is ir, accoiuing ro Ioucaulr, a majoi µioLlem ro
unueisranu rle mannei in vlicl µovei is exeiciseu, Lur ir is also
veiy comµlex ro ueveloµ an unueisranuing oí rle vay in vlicl
uecisions Lecome acceµreu as valiu. Ioi µovei ro Le exeiciseu, ir is
oíren necessaiy rlar laige numLeis oí µeoµle acceµr rle legirimacy
ìé íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
oí rle uecision. Unless rlose µeoµle, oíren laige numLeis oí µeoµle,
aie villing ro acceµr a uecision as valiu, rlen sucl a uecision
cannor Le eííecrively imµlemenreu.
1leie aie also comµaiaLle siruarions in rle lealrl secroi vleie
limireu iesouices aie uisriiLureu ro an evei moie uemanuing
giouµ oí consumeis. Decisions lave oíren ro Le maue aLour rle
uisriiLurion anu availaLiliry oí scaice anu exµensive meuicarion
ro µarienrs virl iaie illnesses. 1lose virl rle µovei ro rake rlese
uecisions lave ro ueciue vlerlei ro µioviue soµlisricareu anu
cosrly meuicarion ro a íev µeoµle, oi vlerlei ro use rle money
ro µioviue less exµensive caie íoi a laigei numLei oí µarienrs
suííeiing íiom a moie iourine conuirion. 1lis uiavs ro a íocus one
oí rle uilemmas oí rle exeicise oí srare µovei. 1le srare musr Le
conceineu virl caiing íoi rle neeus oí rle inuiviuual as vell
as ir can, vlile ar rle same rime ensuiing rlar rle Lioauei conceins
oí rle collecriviry aie careieu íoi. 1lese rvo comµering uemanus
may oíren Le murually incomµariLle. Inuiviuual neeus may Le
sµecializeu, calling íoi cosrly anu comµlex µiovision, anu rley may
ineviraLly iemove iesouices íiom moie sriaiglríoivaiu µiovision.
1le exeicise oí µovei in making sucl uecisions may oíren iequiie
rlar a camµaign oí µuLliciry Le unueiraken ro µeisuaue rle µuLlic
oí rle valiuiry oí rle uecision.
ײ­·¹¸¬
In a °±­¬³±¼»®² sociery, vleie rle majoiiry oí µeoµle lave
access ro comµureis anu rle Inreiner, anu orlei means oí
communicarion, oiuinaiy cirizens aie vell-equiµµeu ro
clallenge srare uecisions. Camµaigns on µuLlic issues can
Le mounreu veiy iaµiuly anu can Le a seiious clallenge ro
goveinmenral aurloiiry.
Povei, even in meuieval rimes, las renueu ro Le exeiciseu only
virl rle aµµioval oí rle µoµulace. Ioi examµle, rle iulei oí a
srare, rle king oi queen, riauirionally lau a iiglr ovei rle liíe oí rle
inuiviuual cirizens oí rlar srare. Hovevei, rlis µovei coulu only
Le exeiciseu unuei veiy limireu ciicumsrances. Þoimally, only ií
a cirizen rlieareneu rle liíe oí a monaicl coulu rle iulei uemanu
ìè
rle uearl µenalry. 1le exeicise oí rlis iiglr oí execurion coulu
aµµeai ro Le connecreu ro rle sraLiliry oí rle Srare, since rlis voulu
Le unueimineu ií rleie vas a likeliloou oí rle monaicl Leing
assassinareu. Oí couise, in orlei vays, rle monaicl miglr Le aLle
ro µlace cirizens in some µorenrial uangei. Unuei rle íeuual sysrem,
rle íeuual loiu lau rle iiglr ro ueciue ro vage vai on anorlei
srare µeiceiveu as an enemy, anu unuei rlose ciicumsrances ro
uemanu rlar rleii vassals rake uµ aims on rleii Lelalí. Alrlougl
rlis iiglr ro uemanu rlar rle srare vages vai no longei acciues
ro a monaicl in rle mouein srare, ir las neveirleless uevolveu
ro elecreu goveinmenr ieµiesenrarives, ro µiime minisreis anu ro
µiesiuenrs.
ìç íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»®
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï ײ Ó¿§ ïçêè ¬¸» ­¬¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ±º Ю»­·¼»²¬
ݸ¿®´»­ ¼» Ù¿«´´» ©¿­ ¬¸®»¿¬»²»¼ ¾§ ³¿¶±® ­¬«¼»²¬ ¿²¼
©±®µ»® °®±¬»­¬­ò
î ߬ ¬¸» ­¬¿®¬ ±º ¬¸» °®±¬»­¬­ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ´·ª·²¹ ·² Ì«²·­·¿ô
©±®µ·²¹ ¿­ ¿ «²·ª»®­·¬§ ´»½¬«®»®ò
í ß´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¸·³­»´º ®»½»·ª»¼ ¿ º±®³¿´ »¼«½¿¬·±²ô
¸» ­«°°±®¬»¼ ³¿²§ ±º ¬¸» ½´¿·³­ ±º ¬¸» ­¬«¼»²¬­ º±®
»¼«½¿¬·±²¿´ ®»º±®³ò
ì Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ­»»² ¾§ ³¿²§ ¿­ ¿ º±½«­ º±® ¬¸» ¼»³¿²¼­ º±®
½¸¿²¹»ò
ë ߺ¬»® ¬¸» »ª»²¬­ ±º ïçêè ¬¸»®» ©¿­ ½±²­·¼»®¿¾´» ½¸¿²¹» ·² ¬¸»
½«®®·½«´«³ ±º ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±²ò
ê ̸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¾»½¿³» ½±²­·¼»®¿¾´§ ³±®» ­¬«¼»²¬ó
½»²¬®»¼ò
é Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ±¾­»®ª¿¬·±² ±º ·²¼·ª·¼«¿´­
©¿­ «­»¼ ¬± ¿«¹³»²¬ ­¬¿¬» °±©»® ·² ¬¸» °±­¬³±¼»®² ©±®´¼ò
è Ø» ¼±½«³»²¬»¼ ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² °±©»® ¿²¼ ¬¸»
¾«®»¿«½®¿¬·½ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ò
ç Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» ¿ ²¿¬«®¿´ ®»¬·½»²½» ½±²½»®²·²¹
¿¼ª·­·²¹ °»±°´» ¿¾±«¬ ¿¼±°¬·²¹ ¿ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹§ ±®
©±®´¼ ª·»©ò
ïð Ø» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ °±©»® ½±«´¼ ±²´§ ¾» »¨»®¬»¼ ±² °»±°´» ©¸±
©·­¸»¼ ¬± ¾» °´¿½»¼ ·² ¬¸¿¬ °±­·¬·±²ò
ëð
̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ ¿²¿´§­·­ ±º ½¸¿²¹»­ ·² ¬¸» ¬§°»­ ±º ¶«¼·½·¿´ °«²·­¸³»²¬
½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­
¸·­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ®»¿­±²­ º±® ­±³» ±º ¬¸»­» ½¸¿²¹»­
¸·­ ª·»©­ ¿¾±«¬ ¬¸» ·³°¿½¬ ±º ¼·ºº»®»²¬ ¬§°»­ ±º ¶«¼·½·¿´
°«²·­¸³»²¬ ±² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò
̸» »ª±´«¬·±² ±º ­§­¬»³­ ±º °«²·­¸³»²¬
One oí Ioucaulr ` s mosr celeLiareu sruuies is lis exµloiarion oí rle
lisroiy oí µunislmenr › Í«®ª»·´´»® »¬ °«²·®æ ²¿·­­¿²½» ¼» ´¿ °®·­±²
(ïçéë, µuLlisleu in Lnglisl as Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸
±º ¬¸» °®·­±² in ïçéé). He srairs Ly looking Lack ro rle naruie oí
µunislmenr in rle eiglreenrl cenruiy anu Leíoie. He nores rlar
in rlis µeiiou µunislmenr vas claiacreiizeu Ly rvo µiinciµal
íearuies. Iiisr, ir vas exriemely µlysical iarlei rlan µsyclological.
Ir involveu oíren exrieme ciuelries anu roiruie, leauing ro an
agonizing uearl. Seconuly, rlis ryµe oí µunislmenr vas ryµically
caiiieu our µuLlicly, anu inueeu aµµeaieu ro Le iegaiueu Ly rle
geneial µuLlic as a íoim oí enreirainmenr. 1le aurloiiries µioLaLly
conuucreu sucl execurions in µuLlic, µairly as an arremµr ro Liing
jusrice inro rle µuLlic uomain. Peoµle coulu Le µeiíecrly suie rlar
a vionguoei lau ieceiveu rle µunislmenr µiesciiLeu Ly lav anu
voulu Le uissuaueu íiom evei uoing somerling illegal rlemselves.
ëï ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
One may only lyµorlesize conceining rle ieasons íoi µeoµle
visling ro varcl sucl ciuel sµecracles. On rle one lanu, liíe
in rle eiglreenrl cenruiy anu eailiei vas laisl, µairiculaily íoi
rle social classes vlo veie uisauvanrageu. Plysical µunislmenr
may nor lave Leen quire as slocking ro rlem as ir voulu Le ro
conremµoiaiy sociery, vleie ve aie useu ro a moie ‘ civilizeu `
liíe. Lxisrence vas moie µiecaiious Lecause oí rle µievalence oí
uisease, anu µeoµle veie µeilaµs moie íamiliai virl rle imminence
oí uearl. Þeveirleless, as Ioucaulr µoinreu our, rle µievalenr
µlilosoµly oí µunislmenr enraileu inŒicring µain on rle Louy.
1le use oí exrieme íoims oí µunislmenr uuiing rle eiglreenrl
cenruiy anu eailiei ulrimarely ieceiveu irs jusrihcarion íiom rle
soveieign oí rle srare conceineu. Wlen a ciime vas commirreu,
ir vas essenrially nor againsr sociery, Lur againsr rle soveieign.
1le µioíounu naruie oí sucl an acr leu ro rle jusrihcarion oí a
Lioau iange oí unµleasanr µlysical µunislmenrs. Alrlougl rle
µunislmenr vas consiueieu as a µuLlic evenr ro Le varcleu anu
µeilaµs even enjoyeu Ly rle masses, rleie vas also uuiing rle
eiglreenrl cenruiy a ueveloµing oµµosirion ro sucl µunislmenr.
Living conuirions íoi rle majoiiry oí µeoµle veie so auveise rlar
rleie vas a sense rlar srare oíhcials anu ulrimarely rle soveieign
veie selí-seiving iarlei rlan íulhlling iesµonsiLiliries rovaius
rle µoµulace. Hence vlen oiuinaiy voiking-class µeoµle veie
ill-rieareu oi execureu íoi minoi oííences › oíren simµly rleír
oí íoou ro assuage lungei › rleie vas an evolving íeeling oí
uníaiiness, leauing ulrimarely ro rle seeus oí social anu µolirical
ievolr. 1lese kinus oí íeelings gave giear suµµoir ro rlose vlo
consiueieu ir necessaiy ro ieíoim rle sysrem oí µunislmenr.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr noreu rlar µuLlic execurion involving roiruie
µioviueu rle kinu oí µuLlic sµecracle ro vlicl rle geneial
µoµulace iaiely lau access. On rle orlei lanu, le also
oLseiveu rlar rleie vas oíren a uegiee oí µuLlic symµarly
íoi rle oííenuei: rle ciovu voulu oíren slour oííensive
iemaiks uiiecreu ar rle goveinmenr oi orleis in aurloiiry íoi
inŒicring sucl a ciuel µunislmenr.
ëî
1ovaius rle enu oí rle eiglreenrl cenruiy, Ioucaulr aigueu, rle
sriucruie anu naruie oí sociery Legan ro clange. ÞoraLly, sociery
vas Lecoming íai moie oiganizeu anu iegulareu. In geneial, as ve
lave alieauy seen, cirizens veie suLjecr ro closei oLseivarion Ly
auminisriarive anu quasi-goveinmenral aurloiiries. Inciµienr µolice
íoices veie ueveloµeu virl rle µuiµose oí moniroiing rle cirizeniy,
anu µlacing in conhnemenr anyone vlo miglr lave riansgiesseu.
1le giearei oiganizarion oí sociery leu ro a sysrem oí iules anu
iegularion rlar µeimirreu rle cirizen ro knov vlen rley lau
riansgiesseu, anu rle juuiciaiy ro assess accuiarely anu oLjecrively,
rle aµµioµiiare µunislmenr.
1leie vas also a clanging sense oí moialiry in sociery. Oííences
veie seen iarlei less as ciimes againsr goveinmenr, aurloiiry oi
rlose in µovei, Lur iarlei moie againsr rle naruie oí sociery irselí.
A ciiminal oííence vas a ciime againsr orlei cirizens, againsr one ` s
neiglLouis oi communiry. Ciime vas a social oííence anu ir vas
necessaiy íoi rle µunislmenr ro Le vieveu as aµµioµiiare ro rle
oííence. 1leie rlus ueveloµeu a social moialiry vleie uiííeienr
ryµes oí ciime veie vieveu as moie unerlical rlan orleis.
ײ­·¹¸¬
1ovaius rle enu oí rle eiglreenrl cenruiy ciimes Legan ro
Le evaluareu in reims oí rle exrenr oí rleii negarive eííecrs on
sociery, anu rle exrenr ro vlicl rley ieuuceu rle colesion oí
sociery. Ioi insrance, one elemenr oí sucl social colesion vas
rlar µeoµle sloulu voik laiu anu gain íiom rle µioceeus
oí rlar laiu voik. 1leír vas seen ro Le seiious Lecause ir
unueimineu rle auvanrages oí laiu voik.
In rle nev social conrexr oí ciime, cirizens uemanueu a íoim oí
legal íaiiness in rle evaluarion oí rle likely guilr oi innocence oí
someone. Ií rlis vas nor so, rlen an innocenr µeison coulu easily
Le íounu guilry oí a ciime rley uiu nor commir. Þev iules anu
sranuaius íoi rle assessmenr oí eviuence veie ueveloµeu in oiuei
ro Le aLle ro juuge someone oLjecrively anu íaiily. We aie íamiliai
in mouein rimes virl rle vay in vlicl ceirain ryµes oí ciime aie
giouµeu rogerlei anu arriacr a comµaiaLle ryµe oí µunislmenr.
ëí ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
So useu aie ve ro rle logic oí rlis ryµe oí juuicial anu legal sysrem,
rlar ve µeilaµs rake ir íoi gianreu. Yer ir vas in rle ninereenrl
cenruiy rlar ve Legan ro see rle emeigence oí rlis ryµe oí sysrem.
1le norion rlar ‘ rle µunislmenr sloulu hr rle ciime ` Legan ro
emeige as a iarional sysrem.
Ioucaulr emµlasizeu rlar ‘ uerenrion anu imµiisonmenr uo nor
íoim µair oí rle Luioµean µenal sysrem Leíoie rle giear ieíoims
oí rle yeais ïéèð › ïèîð ` (RaLinov, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ ,
µ. îí). Suµeihcially ar leasr ir seemeu as ií rle renuency ro move
íiom µlysical µunislmenr anu roiruie as rle Lasis oí rle sysrem oí
µunislmenr, ro a sysrem Laseu uµon imµiisonmenr anu µeilaµs
µsyclological µunislmenr, vas moie civilizeu anu lumane.
Ioi Ioucaulr, lovevei, rlis vas nor necessaiily so. 1aken as
a vlole, le aµµeais ro íeel rlar rle ieíoims consrirureu a mucl
moie sysremaric aµµioacl on rle µair oí rle srare ro oiganize
a viuesµieau anu vell-oiganizeu µenal sysrem anu rlar ir vas a
mucl moie oµµiessive exµiession oí µovei againsr rle inuiviuual
rlan rle µievious aµµioacl.
ײ­·¹¸¬
PuLlic µunislmenr, µairiculaily rliougl rle use oí roiruie,
vas essenrially a íoim oí µunislmenr againsr rle inuiviuual,
anu in µairiculai a íoim oí ievenge on Lelalí oí rle srare
oi rle soveieign. Hovevei, rle íoim oí µunislmenr rlar
ieµlaceu ir vas moie conceineu virl rle imµosirion oí
aurloiiry on Lelalí oí sociery, anu virl rle conriol oí rlar
sociery.
1le íunuamenral Lasis oí rle lare eiglreenrl-cenruiy ieíoims vas
ro Le one oí an aµµaienr íaiiness in reims oí rle riansµaiency oí
rle íuncrioning oí rle legal sysrem. Punislmenrs veie ie-evaluareu
ro riy ro ensuie rlar rley veie aµµioµiiare ro rle oííence, anu rlar
rley also acreu as a uereiienr ro orleis. 1leie veie auvanrages in
allocaring rle minimum µunislmenr rlar voulu aclieve rlese enus,
since rlar voulu Le also less economically Luiuensome ro rle srare.
1le iuea oí rle legal anu juuicial sysrem vas also linkeu ro one oí a
µolice sysrem. Sociery neeueu ro Le caieíully anu comµielensively
ëì
oLseiveu in oiuei rlar rleie vas a ligl µioLaLiliry oí an oííenuei
Leing uerecreu anu aµµielenueu. 1leie voulu Le lirrle use in
an eííecrive µunislmenr sysrem ií no one coulu Le cauglr ro Le
µunisleu.
1leie vas also a ueveloµing inreiesr in rle naruie oí µiooí oí guilr.
In rle eaily eiglreenrl cenruiy rleie lau Leen a íocus uµon roiruie
anu µlysical µunislmenr in oiuei ro µeisuaue µeoµle ro coníess.
In rle nevei sysrem, rle emµlasis vas nov uµon rle emµloymenr
oí scienrihc, iarional µiinciµles in rle esraLlislmenr oí guilr oi
innocence. Dara vas sysremarically collecreu anu evaluareu, ro Le
µiesenreu ro rle couirs. In auuirion, rleie vas a giauual iealizarion
rlar rleie vas µorenrially a Lenehr ro sociery ro unueisranu
ciime anu rle ciiminal. Ií rle µsyclology oí rle ciiminal coulu Le
unueisroou rlen rleie vas a µossiLiliry rlar measuies coulu Le
raken ro ieuuce rle levels oí ciime.
ײ­·¹¸¬
1leie vas an incieasing renuency íiom rle lare eiglreenrl
cenruiy ro riy ro unueisranu rle naruie oí luman Leings,
Lorl in a µlysical anu µsyclological sense, emµloying
rle ueveloµing unueisranuing oí rle sciences. Sysremaric
arremµrs veie also maue ro unueisranu rlose luman Leings
µeiceiveu as malíuncrioning, vlerlei in a meuical sense,
µsyclologically, oi in reims oí ciiminaliry.
Ы²·­¸³»²¬ ¿²¼ °®·­±²
Duiing rlis µeiiou oí ieíoim rleie vas a gioving µieoccuµarion
virl rle iuea oí µunislmenr as a means oí ieíoiming rle
oííenuei, anu also as a means oí µioviuing laLoui íoi rle srare.
Ií µunislmenr vas ro Le economically eííecrive, rlen ir neeueu ro
ieíoim oííenueis so rlar rley voulu nor ie-oííenu, anu Le a cause
oí íuirlei cosr ro rle srare. 1leie vas also a uesiie ro look íoi
vays Ly vlicl rle µiisonei coulu µeiíoim rasks vlicl maue an
economic conriiLurion rovaius rle cosr oí rleii imµiisonmenr.
ëë ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
Giauually rle conceµr oí rle µiison came ro Le vieveu as rle
mosr eííecrive means oí juuicial µunislmenr. Ioucaulr riieu ro
µiouuce a sruuy ‘ nor oí rle µiison as an insrirurion, Lur oí rle
°®¿½¬·½» ±º ·³°®·­±²³»²¬ ` (IauLion, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»® ,
µ. îîë). Wirlin irs conhnes rle srare coulu imµose a sriucruie oí
uisciµline rlar voulu ensuie a sense oí conriol ovei rle lives oí
rlose imµiisoneu. 1le uisciµline rlar rley encounreieu virlin rle
µiison voulu loµeíully inŒuence rle lives oí rle µiisoneis once
rley veie ieleaseu. Sociery in rle eaily ninereenrl cenruiy vas
Lecoming moie oiganizeu anu sriucruieu, anu rle oiueieu liíe oí
rle µiison vas a ieŒecrion oí rlis exreinal sriucruie. 1lis vas also
rle µeiiou oí rle inuusriial ievolurion, anu rle mills anu íacroiies
oí rlis µeiiou also ieŒecreu rlis iueology oí socieral oiganizarion
rlar vas ryµical oí rle µeiiou. Piisoneis anu voikeis veie likevise
suLjecreu ro sysrems oí sriicr conriol, enaLling rle srare ro use irs
µovei anu aurloiiry ro imµose sriucruie uµon sociery.
ײ­·¹¸¬
Inirially rleie vas consiueiaLle iesisrance ro rle enriie
conceµr oí µiison as a means oí µunislmenr. Oµµonenrs
oí rle iuea µieíeiieu a íoim oí µunislmenr rlar seemeu
ielareu ro rle oiiginal ciime. Hovevei, µiison µioveu ro
Le an oµµoiruniry ro riy ro ieíoim, ie-euucare anu ieriain
oííenueis, anu as sucl ir mer rle µievailing neeus oí sociery.
Ioucaulr commenreu uµon rle voik oí ]eiemy Benrlam
(ïéìè › ïèíî) vlo, in rle lare eiglreenrl cenruiy, uesigneu a
ryµe oí µiison rlar ieŒecreu rle µievailing iueology oí scienrihc,
sriucruieu oLseivarion. 1le essenrial iuea vas ro cieare a µiison
uesign rlar voulu enaLle rle maximum numLei oí µiisoneis ro
Le conhneu anu moniroieu Ly rle smallesr numLei oí oLseiveis.
Benrlam ` s aiclirecruial uesign vas knovn as a Panoµricon. 1le
iuealizeu sriucruie oí rle Panoµricon involveu rieis oí inuiviuual
cells aiiangeu in a ciiculai µarrein, virl a cenrial oLseivarion
rovei vlose vinuovs veie oµaque íiom rle cells. Hence µiisoneis
coulu nor knov vlen rley veie Leing oLseiveu anu Ly lov many
µiison oíhceis. 1le inrenrion vas ro cieare in rle Panoµricon
a µsyclological armosµleie in vlicl rle µiisoneis íelr unuei
ëê
oLseivarion ar all rimes. 1ley lau no iuea lov many oíhceis veie in
rle cenrial rovei, noi lov many veie in rle µiison ar any one rime.
1le Panoµricon rlus cieareu inreinally rle same ryµe oí armosµleie
rlar rle srare inrenueu ro cieare in rle exreinal sociery › rlar oí
cirizens Leing µorenrially oLseiveu ar all rimes, anu lence coníoiming
ro sociery ` s noims anu values.
ײ­·¹¸¬
1le exacr uesign oí rle Panoµricon vas nor useu in veiy
many acrual µiisons, alrlougl some oí rle Lasic iueas lave
íounu rleii vay inro many orleis. 1le iuea oí conrinual
oLseivarion, anu µairiculaily oLseivarion vleie rlose
oLseiveu lave no iuea vlerlei oi nor rley aie Leing
varcleu, las Lecome an almosr uLiquirous íearuie oí
conremµoiaiy sociery, Lorl virlin laige Luiluings anu
oiganizarions, anu as a íearuie oí geneial uiLan liíe.
Ioucaulr noreu rle exrenr ro vlicl rle uisciµline associareu
virl rle µiison vas also exrenueu Ly rle srare ro rle ueveloµing
iníiasriucruie oí sclools anu losµirals. One oí rle essenrial
claiacreiisrics oí all rlese insrirurions vas rle aµµlicarion oí
merlous oí suLuivision anu caregoiizarion. Piisoneis, íoi
examµle, veie µlaceu in uiííeienr caregoiies, µeilaµs ueµenuing
uµon ciireiia sucl as rleii age oi rle naruie oí rle oííence
commirreu. In orlei voius, rleie vas an incieasing rienu ro
uocumenr nor only µiisons anu µiisoneis, Lur rle iemainuei oí
sociery. In µiisons, sclools anu losµirals rle rienu vas rle same,
virl a iaµiuly ueveloµing culruie oí iecoiu-keeµing, uesciiLeu
Ly Ioucaulr as ‘ rle inregiareu accounrancy oí inuiviuual iecoius `
(Goiuon, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹» , µ. éï). 1le larrei
enaLleu consiueiaLle uara ro Le keµr on µiisoneis, anu virl rlar
uara evolveu rle µossiLiliry oí sruuying µiisoneis as µlenomena in
rleii ovn iiglr. 1le consiueiaLle quanriry oí uara on rle µeisonal
anu occuµarional lives oí µiisoneis enaLleu rlem ro Le sruuieu as
inuiviuuals, leauing ro rle ueveloµmenr oí rle nev uisciµlines oí
µsyclology anu µsycliariy. Ioi Ioucaulr, lovevei, rlis vas nor
necessaiily a viirue, Lur anorlei íacer oí rle ueveloµing aLiliry
ëé ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
oí rle srare ro exeir auminisriarive anu Luieauciaric conriol ovei
irs cirizens.
ײ­·¹¸¬
We lave nov come ro acceµr, alrlougl nor necessaiily
ro like, rle exrensive naruie oí rle iníoimarion rlar is
mainraineu aLour inuiviuuals. 1le auvenr oí comµurei
uaraLases las seen rle µlenomenon exrenu exµonenrially,
unril rle cirizen is novauays iaiely suie oí rle amounr oí
µeisonal iníoimarion lelu Ly oiganizarions anu goveinmenr
agencies. Ioucaulr sav rlis ueveloµmenr as a íearuie oí rle
conriol meclanisms oí sociery.
Ioucaulr also uiavs arrenrion ro rle incieasing culruie oí µlanning
anu oiganizarion in insrirurions. In µiisons anu in insrirurions íoi
young µeoµle, rle liíe oí a µiisonei vas goveineu Ly a veiy iigiu
rimeraLle. 1imes íoi earing, sleeµing anu voik veie µiecisely
uelineareu. 1leie vas lirrle scoµe íoi inuiviuual iniriarive.
Piisoneis Lecame íamiliai virl a iegime oí conriol unuei
vlicl all asµecrs oí rleii lives veie iegulareu.
Ы²·­¸³»²¬ô ¼·­½·°´·²» ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²
Ioi Ioucaulr, rleie aie seveial essenrial íacers oí rlis iueology
oí uisciµline rlar sraireu ro µeivaue sociery in rle lare eiglreenrl
cenruiy anu eaily ninereenrl cenruiy. Peilaµs rle hisr elemenr is
rle mannei in vlicl inuiviuuals aie µlysically seµaiareu virlin
insrirurions. Puµils in sclools aie µlaceu in classiooms, µarienrs
in vaius, anu µiison inmares aie oíren in inuiviuual cells. As an
elemenr oí rlis µlysical seµaiarion anu conhnemenr virlin a ceirain
aiea, rleie is rle µiocess Ly vlicl rlese µlysical uivisions rake
µlace. Parienrs lave ro Le seµaiareu inro giouµs ueµenuing uµon
rle naruie oí rleii illness anu rle exrenr ro vlicl cioss-iníecrion is
µossiLle. Puµils aie uiviueu inro classes ueµenuing uµon rleii ages
anu aclievemenr levels, anu µiisoneis aie uiviueu on vaiying Lases
ëè
incluuing sucl íacrois as seiiousness oí rle ciime anu lengrl oí
senrence.
ײ­·¹¸¬
1le iuea oí oui Leing allocareu a sµecihc aiea virlin
vlicl ve aie µeimirreu ro sir oi move is so µievalenr in
conremµoiaiy sociery rlar ve renu ro rake ir íoi gianreu.
In sclools, íoi examµle, µuµils aie allocareu sµecihc aieas
íoi leaining, ieciearion anu earing, anu ceirain íaciliries anu
iooms may nor Le accessiLle ro rlem. Liíe is rlus sriicrly
conriolleu, in mucl rle same vay as íoi inuiviuuals in orlei
insrirurions.
Ir is also inreiesring, aigueu Ioucaulr, rlar rlese insrirurions use
a iange oí reclniques ro mainrain uisciµline, anu one oí rle mosr
signihcanr oí rlese is lieiaiclical aurloiiry. Hosµirals, sclools,
µiisons anu also íacroiies oµeiare veiy mucl on lieiaiclical
µiinciµles. Ir is quire cleai rlar sucl lieiaiclies oµeiare among rle
sraíí. Iiom rle µiison goveinoi uovnvaius rliougl a lieiaicly
oí µiison oíhceis, oi íiom rle nuising marion uovnvaius rliougl
a iange oí nuises ar uiííeienr levels, a comµlere iank oiuei oí
aurloiiry is eviuenr. Ir is inreiesring, lovevei, rlar uisciµline is
also mainraineu rliougl rle exrension oí lieiaiclical aurloiiry ro
rlose vlo aie conhneu. 1lus in sclools, rleie is oíren a comµlex
lieiaicly among rle µuµils oí leau Loy oi giil, µieíecrs anu íoim
caµrains. In µiisons also, some µiisoneis aie given a iange oí
iesµonsiLiliries ovei rleii µeeis. 1le lieiaiclical sysrem is rlus
all-µeivasive, inregiaring uisciµline anu conriol rliouglour rle
liíe oí rle insrirurion.
1le lieiaicly, lovevei, las a veiy imµoiranr íuncrion, accoiuing
ro Ioucaulr, in reims oí rle mannei in vlicl ir mainrains
uisciµline. 1lis íuncrion oí lieiaicly ielares ro rle noims rlar
consrirure rle acceµreu sranuaius virlin rle oiganizarion. 1le
uµµei eclelons oí rle lieiaicly uereimine rle noims rlar aie
ro iegulare rle conuucr oí µeoµle virlin rle oiganizarion. Ioi
examµle, in a sclool, rle leaureaclei uereimines noims virl
iegaiu ro Lelavioui in rle sclool, ianging íiom imµoiranr issues
ëç ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
sucl as Lullying ro less imµoiranr marreis sucl as vlerlei µuµils
aie µeimirreu ro valk on rle giass. In a íacroiy, rle µiouucrion
managei may uereimine noims in ielarion ro saíery vlen oµeiaring
maclineiy. In a losµiral, rle senioi clinical managei may uereimine
noims in ielarion ro µioceuuies íoi rle issuing oí uiugs ro µarienrs.
Þoims esraLlisl yaiusricks íoi Lelavioui rlar aie íuncrional in
reims oí suµµoiring rle lieiaicly, anu ensuiing rle coleience oí
rle oiganizarion.
Hovevei, in oiuei ro íoim juugemenrs aLour rle auleience oi
orleivise ro social noims, Ioucaulr noreu rlar oiganizarional
memLeis lau ro Le evaluareu. Puµils, reacleis, nuises, uocrois
anu íacroiy voikeis lau ro Le assesseu in ielarion ro rleii caµaciry
ro comµly virl rle acceµreu noims oí rle insrirurion. 1lose
vlo aie successíul in meering rle noims may hnu rlar rley aie
moveu uµ rle lieiaicly, vlile rlose vlo aie unsuccessíul aie
moveu uovn. Þeveirleless, ir voulu seem rlar in rle case oí
µiisons sucl reclniques aie nor µairiculaily eííecrive in reims
oí rle long-reim ieuucrion in ciime. Alrlougl uesigneu ro
imµiove rle conuucr oí oííenueis, ir aµµeais rlar µiisons aie
nor veiy eííecrive in µeisuauing oííenueis ro move avay íiom
a liíe oí ciime.
In seeking ro ueveloµ an exµlanarion oí ciiminaliry, rle insrirurion
oí rle ‘ µiison ` anu oí rle ‘ µolice ` souglr ro riy ro exµlain ceirain
elemenrs in rle cognirive anu µsyclological makeuµ oí inuiviuuals,
anu ro link rlese íearuies virl ceirain ryµes oí ciiminal conuucr.
In orlei voius, ir sraireu ro Lecome a µossiLiliry ro consiuei a
conceµr sucl as morivarion, anu ro riy ro unueisranu vlar a
µeison vas rlinking immeuiarely µiioi ro commirring a ciiminal
acr. Ií, íoi examµle, ir vas esraLlisleu rlar ceirain inuiviuuals
veie suLjecr ro íeelings oí aggiession, rle nexr logical sreµ vas ro
riy ro unueisranu rle cause oí rlose íeelings. 1le cause miglr, íoi
examµle, Le µlysiological, anu in µiinciµle susceµriLle ro Leing
rieareu rliougl clinical inreivenrion. On rle orlei lanu, rle cause
miglr Le locareu in rle µsyclological consequences oí rle vay in
vlicl rle inuiviuual vas Liouglr uµ. In Lorl oí rlese lyµorlerical
exµlanarions rleie is rle Leginning oí a iauical ueµairuie in rle
êð
unueisranuing anu riearmenr oí ciiminaliry. In Lorl cases, rle
inuiviuual is no longei ‘ Llameu ` íoi rle acrs commirreu, Lur iarlei
rle larrei aie exµlaineu rliougl µlenomena inleienr in rle µeison.
1le causes oí rle ciime aie in a sense iemoveu íiom rle ueliLeiare
vill oí rle µeison, anu exµlaineu in reims oí eirlei inleiirance oi
social enviionmenr.
Ir is inreiesring ro ieŒecr uµon rle iange oí µorenrial causes oí rle
lare eiglreenrl-cenruiy µenal ieíoims. One miglr, íoi examµle,
arriiLure rle riansirion íiom a µuLlic anu ciuel execurion ro rle
uisciµlineu, imµeisonal armosµleie oí a mouein µiison, ro a sense
oí moial ouriage ar consµicuous ciuelry anu roiruie. Hovevei,
social clange is invaiiaLly anu ineviraLly comµlex, anu ir is usually
almosr imµossiLle ro sµeciíy virl any accuiacy rle clain oí causal
evenrs rlar leau íiom one social sysrem ro anorlei. Hovevei, ir is
µioLaLly no acciuenr rlar rle µenal ieíoim movemenr coinciueu
virl rle enoimous economic clanges oí rle inuusriial ievolurion.
Ir las oíren Leen aigueu rlar rle riansíoimarion oí rle euucarional
sysrem anu rle incieaseu emµlasis uµon ensuiing viuesµieau
numeiacy anu lireiacy vas linkeu uiiecrly ro rle neeu ro µioviue
euucareu voikeis íoi rle íacroiies oí rle inuusriial ievolurion.
Ií a counriy is ro comµere economically, rlen ir neeus an euucareu
voikíoice ro Lorl uesign anu ueveloµ reclnological innovarion,
anu also ro oµeiare ir once insralleu. 1lis is an aigumenr rlar
goveinmenrs lave íiequenrly maue since rle eaily ninereenrl
cenruiy.
In a sense rle same aigumenrs aµµlieu ro µiison ieíoim. Ií sociery
vas ro íuncrion as an inregiareu vlole, rlen rle µiison sysrem lau
ro rake in µeoµle vlo veie uysíuncrional anu riansíoim rlem inro
µeoµle vlo coulu leave µiison anu Lecome eííecrive conriiLurois
ro rle economic sysrem. 1le iesulr vas rlar rle µiison sysrem lau
ro ueveloµ sriaregies íoi euucaring anu íoi socializing µiisoneis
inro rle noims anu values oí a voiking liíe. Ir vas imµeiarive íoi
rle economy oí rle counriy rlar inmares leír µiison virl Lorl rle
skills anu morivarion ro conriiLure ro rle counriy ` s economy.
1lese kinu oí senrimenrs unuouLreuly µeivaueu rle social anu
µolirical µlanning oí rle µeiiou. We may nor Le aLle ro µoinr ro
êï ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
a µiecise anu lineai causal connecrion, Lur rleie vas unuouLreuly
a geneial sense rlar µlanning, sriucruie anu oiganizarion veie
iequiieu in sociery, ií rlar sociery vas ro íuncrion eíhcienrly in rle
mouein voilu. Yer Ioucaulr noreu rlar ‘ µiison inuiiecrly µiouuces
uelinquenrs ` (RaLinov, ̸» Ú±«½¿«´¬ λ¿¼»® , µ. îîç).
ײ­·¹¸¬
^any oí rle legal anu juuicial measuies rlar ueveloµeu in
rle mouein eia can Le ielareu ro rle naruie oí rle ueveloµing
inuusriial economy. 1le iueal µunislmenr vas one rlar enaLleu
oííenueis ro unueisranu rle µosirive íearuies oí voiking anu
conriiLuring ro rle economy, anu rlar also gave µeoµle rle
skills ro enaLle rlem ro µairiciµare in a caµiralisr economy.
Ir is also µeilaµs inreiesring rlar, in rle µenal ieíoims, giauually
mucl moie arrenrion vas µaiu ro ciimes involving rleír anu
orlei ciimes againsr µioµeiry anu rle µossessions oí µeoµle.
1lis conriasreu virl rle eaily eiglreenrl cenruiy vlen rle
ciimes µeiceiveu as Leing rle mosr seiious veie rlose rlar veie
a clallenge in some vay ro rle liglei social classes oí sociery.
Ulrimarely, rle mosr seiious ciime vas one aimeu ar rle monaicly.
1le lare eiglreenrl cenruiy, lovevei, sav rle auvenr oí a sociery
rlar voulu Lecome cenrially µieoccuµieu virl mareiial µiogiess
anu virl economic success. Peoµle veie encouiageu ro voik laiu
anu ro accumulare vealrl. Any ciime, rleieíoie, rlar souglr ro
misaµµioµiiare sucl vealrl vas iegaiueu as veiy seiious inueeu,
anu rle µunislmenr commensuiarely seveie.
Ir vas, lovevei, nor geneially µossiLle ro ensuie rle auleience oí
all cirizens ro a sociery Laseu uµon oiganizarion anu uisciµline.
Peoµle voulu íoiger rleii oLligarions oi voulu nor Le aLle ro
susrain rle iequiieu uegiee oí arrenrion neeueu ro acr accoiuing
ro rle noims oí rle insrirurion oi sociery. One iesulr oí rlis
vas rle auvenr oí riaining. 1le µuiµose oí riaining vas nor ro
euucare µeoµle, oi ro ienuei rlem caµaLle oí auronomous, ciirical
rlouglr. On rle conriaiy, ir vas ro make rlem caµaLle oí auleiing
auromarically anu virlour rlinking ro rle uehneu noims oí sociery.
Ir vas iealizeu rlar riaining lau an imµoiranr µlace in µiisons,
êî
sclools anu losµirals, quire aµair oí couise íiom irs riauirional
locarion in rle aimeu íoices oi ieligious insrirurions. Þev sysrems
oí riaining veie ueveloµeu in oiuei ro make µeoµle moie anu moie
eíhcienr in íolloving acceµreu sranuaius anu values. Wirl riaining
came an iueology oí resring anu evaluarion. Ir vas necessaiy
rlar rlose in aurloiiry lau a cleai iuea oí vlo lau aLsoiLeu rle
iequiieu riaining anu rlose vlo lau nor aLsoiLeu ir. Ir vas rlus
essenrial ro resr µeoµle in uiííeienr conrexrs ro ensuie rlar rley
lau inreinalizeu rle iequiieu noims oí Lelavioui. Lvenrually
sucl resring Lecame maikeu Ly rle issuing oí ceirihcares anu
qualihcarions rlar valiuareu rle aclievemenr oí a sµecihc
sranuaiu in riaining.
Ioucaulr sriesseu rlar one oí rle majoi vays in vlicl sociery
knovs rlar irs cirizens aie suLsciiLing ro rle iequiieu noims is
rliougl an exrensive sysrem oí oLseivarion. He noreu in µairiculai
rlar one oí rle allegeu sriengrls oí rle Panoµricon vas rle íacr rlar
µiisoneis lau no iuea oí vlerlei oi nor rley veie Leing oLseiveu.
1ley simµly knev rlar rle sysrem lau rle µovei ro oLseive rlem,
rlar rleie vas alvays rle µossiLiliry rlar someone vas in rle
cenrial oLseivarion rovei. 1lis íacr vas rleieíoie suíhcienr ro
µeisuaue rle inmares rlar ir vas auvisaLle ro auleie ro exµecreu
Lelavioui µarreins. 1leie is a cleai analogy virl rle mouein
sysrem oí viueo cameia suiveillance. We knov rle cameias exisr,
ve can see rlem, yer aie nevei aLsolurely ceirain lov oíren oi
vlen ve aie Leing varcleu oi hlmeu.
1le iole oí rle µolice is cleaily ielareu ro rlar oí oLseivarion,
anu yer ir is inreiesring ro ieŒecr uµon Ioucaulr ` s analysis oí rle
µiime íuncrion oí rle µolice. Ioucaulr ielares rlis iole veiy mucl
ro rle economic imµoirance oí rle inuiviuual in mouein, caµiralisr
sociery. 1le iole oí rle µolice is cleaily ro mainrain oiuei, uisciµline
anu rle auleience ro noims in sociery, anu yer rle ulrimare µuiµose
oí rlis is seen as ieiníoicing anu suµµoiring rle íuncrion oí rle
inuiviuual as conriiLuring ro rle economy. 1le íuncrion oí rle
µolice íoice is íunuamenrally ro liLeiare rle inuiviuual ro conriiLure
eíhcienrly ro sociery virlour rle imµosirion oí any unvelcome
consriainrs rlar miglr iesriicr rlar conriiLurion.
êí ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
In Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸ ±º ¬¸» °®·­±² , Ioucaulr
uesciiLes rle iegime in an oiµlanage anu one can uerecr leie rle
same ulrimare µuiµose oí uisciµline leauing ro a moie íuncrional
iole in sociery íoi rle young µeoµle. He uesciiLes in µairiculai rle
vay in vlicl rle riniesr asµecrs oí rleii lives veie conriolleu Ly
rle esraLlislmenr. 1le young µeoµle veie exµecreu ro coníoim
ro rle mosr ueraileu µarreins oí Lelavioui, anu rle sliglresr,
mosr inconsequenrial iníiingemenr oí rlis Lelavioui µarrein vas
µunisleu. ^oieovei, rle µunislmenrs veie almosr as ueraileu anu
vaiieu as rle µorenrial riansgiessions rlemselves. A mulriruue oí
uiííeienr µunislmenrs coulu Le selecreu in ielarion ro a sµecihc
iníiingemenr. Young µeoµle rlus Lecame µieoccuµieu virl rle
neeu ro auleie ro rle iegularions.
1le exrenr ro vlicl µeoµle aie aLle ro coníoim ro rle noims
anu iegularions oí oiganizarions also came ro Le measuieu Ly
examinarions. 1le larrei measuieu rle comµerence anu aLiliry
oí µeoµle ro meer íoimal iequiiemenrs. Ioucaulr nores lov
examinarions Legan ro assume a veiy íoimal claiacrei. Ir Lecame
noimal in examinarions íoi µeoµle ro sir in iigiu iovs anu ro comµly
virl a sriicr ser oí µioceuuies uuiing rle examinarion. Iailuie ro
auleie ro rle µioceuuies oíren iesulreu in auromaric íailuie. 1le
examinarion sysrem also Lecame a kinu oí meraµloi íoi acceµring
rle oiganizarional sysrem. Ir Lecame a iirual in vlicl acceµrance oí
rle examinarion sysrem vas an agieemenr ro rle legirimacy oí rle
oveiall oiganizarion. Ir ieµiesenreu an acceµrance oí rle inleienr
uiííeiences in µovei anu aurloiiry, Lerveen rlose vlo imµoseu rle
examinarions anu rlose vlo rook rlem. Ioucaulr nores lov rle
examinarion sysrem vas nor a µioceuuie simµly auueu ar rle enu
oí a µeiiou oí sclooling oi oí a riaining couise. Ir vas emLeuueu
virlin rle euucarion sysrem, so rlar ir Lecame an inleienr elemenr.
Ir vas emµloyeu, along virl reacling, as an essenrial elemenr oí
rle sysrem oí euucarion anu riaining. 1le examinarion sysrem vas
immensely µoveiíul in rlar ir enaLleu rlose in aurloiiry ro conriol
laige numLeis oí µuµils oi riainees. 1lose managing rle sysrem
coulu ueciue on rlose young µeoµle vlo coulu ueclaie rlemselves
qualiheu, rley coulu conriol hnancial ievaius anu µiomorions, anu
use rle examinarion sysrem ro exeir inŒuence ovei caieeis.
êì
ײ­·¹¸¬
We nov renu ro rake íoi gianreu rle iuea oí a sociery
Laseu uµon ceirihcareu qualihcarions anu comµerence. Ir is,
lovevei, an imµoiranr sysrem oí social conriol, uereimining
access ro µioíessions anu rle Lerrei iemuneiareu joLs, anu
aííoiuing Lenehcial caieei ueveloµmenr.
1le iegimes oí sclools, µiisons, losµirals anu orlei insrirurions
all came ro Le suµµoireu Ly a veiy ueraileu sysrem oí iecoiu-
keeµing. In µiisons, ir Lecame essenrial ro uocumenr rle µiogiess
oí eacl µiisonei. 1lose vlose Lelavioui vas acceµraLle, anu
vlo comµlieu virl rle acceµreu noims, veie iecoiueu as suiraLle
íoi µorenrial eaily ielease oi íoi some orlei íoim oí ievaiu.
Yer Ioucaulr vas also sceµrical, noring rlar ‘ uerenrion causes
ieciuivism ` (RaLinov, ̸» Ú±«½¿«´¬ λ¿¼»® , µ. îîê). 1le sysrem
coulu íuncrion only ií eveiy uerail oí rle µeiíoimance oí eacl
µiisonei vas iecoiueu in uerail. In losµirals ir vas also essenrial
ro uocumenr rle µiogiess oí eveiy µarienr, so rlar uiseases coulu
Le sruuieu anu íuirlei iníecrion µievenreu as íai as µossiLle. All
oiganizarions, ceirainly incluuing rle euucarional sysrem, íounu
ir essenrial ro mainrain ueraileu iecoius.
An imµoiranr clange rlar rook µlace uuiing rlis µiocess vas
rle incieasing emµlasis uµon rle inuiviuual as rle oLjecr oí
sruuy. Ir vas no longei µiacrical ro rlink oí luman Leings as
memLeis oí giouµs, virl geneial claiacreiisrics. Human Leings
neeueu ro Le consiueieu as inuiviuuals, anu seµaiare iecoius
mainraineu oí eacl one. In rlis µiocess rleie vas a giear ueal oí
arrenrion µaiu ro uerail. Þo asµecr oí an inuiviuual ` s aclievemenr
oi claiacrei vas roo small ro Le ignoieu in rle iecoiu-keeµing.
Piisoneis anu sclool cliluien alike lau ro µay arrenrion ro rle
smallesr uerails oí Lelavioui anu suLmir ro aclievemenr resring,
rleii iesulrs anu µeiíoimance noreu in evei-lengrlening iecoius.
1lis ueraileu iecoiu-keeµing vas also essenrial given rle iaµiuly
incieasing µoµularion oí Wesrein Luioµe uuiing rle ueveloµmenr
oí rle inuusriial age. 1le laigei numLei oí µeoµle in all ryµes oí
insrirurions, íiom íacroiies ro µiisons, necessirareu an exriemely
iigoious sysrem oí iecoiu-keeµing.
êë ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬
1leie is a sense in vlicl rle µiison sysrem geneiares knovleuge.
Ir uoes rlis Ly ielaring rle uiííeienr elemenrs oí sociery rlar comLine
rogerlei ro cieare a sysrem oí µunislmenr. 1le legal anu µolirical
sysrems geneiare a sysrem oí couiheu lavs rlar uehne rle limirs oí
legal Lelavioui. Linkeu ro rlis is rle juuicial sysrem rlar uereimines
rle guilr oi innocence oí µeoµle accuseu oí ciimes. 1le juuicial
sysrem also uereimines rle level oí µunislmenr aµµioµiiare ro a
µairiculai iníiingemenr oí rle lav. All oí rlese asµecrs oí knovleuge
aie inregiareu Ly rle µenal sysrem inro rle knovleuge rlar is
accumulareu aLour rle inuiviuual µiisonei. Ir giauually Lecame rle
renuency ro exµloie all asµecrs oí rle lives oí µiisoneis, in oiuei ro
comµile a sruuy oí rle many íacrois rlar aµµeaieu ro Le inregiareu
virl rle commirmenr oí rle ciime íoi vlicl rley veie incaiceiareu.
1leie rlus ueveloµeu a kinu oí ‘ ieseaicl ` culruie virlin vlicl,
íoi examµle, µossiLle exµlanarions veie cieareu íoi rle Lelavioui
µarreins oí convicreu ciiminals.
êê
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï Ú±«½¿«´¬ ½±²¬®¿­¬»¼ ¬©± ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ ¬§°»­ ±º
·²­¬·¬«¬·±²¿´·¦»¼ °«²·­¸³»²¬æ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» »¿®´§ »·¹¸¬»»²¬¸
½»²¬«®§ ©·¬¸ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ³±¼»®² »®¿ò
î ײ ¬¸» °®»ó³±¼»®² »®¿ °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ¼»­·¹²»¼ ¬±
¼»³±²­¬®¿¬» ¬¸» °±©»® ±º ¬¸» ­±ª»®»·¹² ±ª»® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò
í Í«½¸ °«²·­¸³»²¬ô °¿®¬·½«´¿®´§ º±® ­»®·±«­ ½®·³»ô ±º¬»² ·²ª±´ª»¼
¬±®¬«®»ò
ì Ы²·­¸³»²¬ ·² ¬¸» ³±¼»®² »®¿ ©¿­ ³«½¸ ´»­­ °¸§­·½¿´ ·²
²¿¬«®»ô ¿²¼ ³±®» °­§½¸±´±¹·½¿´ò
ë Ó±¼»®² °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ¼»­·¹²»¼ ¬± ½±²¬®±´ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´
¿²¼ ¬± »³°¸¿­·¦» ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ­¬¿¬» ©¿­ ¿¾´» ¬± ¬¿µ»
±ª»® ¿´´ ¿­°»½¬­ ±º ¿ °»®­±²  ­ ´·º»ò
ê Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¿² »­­»²¬·¿´ »´»³»²¬ ±º ¬¸» ³±¼»®² ­§­¬»³ ±º
°«²·­¸³»²¬ ©¿­ ±¾­»®ª¿¬·±² ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò
é Ѿ­»®ª¿¬·±² ¿´­± ·²½´«¼»¼ ¿ ­§­¬»³ ±º ¼»¬¿·´»¼ ¼±½«³»²¬¿¬·±²
±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²ò
è Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» п²±°¬·½±² ¼»ª»´±°»¼ ¾§ Ö»®»³§ Þ»²¬¸¿³
¿­ ¿² »¨¿³°´» ±º ¬¸» ¿¬¬»³°¬ ¬± ½±²¬®±´ °®·­±²»®­ ´¿®¹»´§
¬¸®±«¹¸ ¿ ­§­¬»³ ±º ½±²¬·²«±«­ ±¾­»®ª¿¬·±²ò
ç ײ ¬¸» ³±¼»®² »®¿ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô °»±°´» ·²
±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ©»®» ¼·­½·°´·²»¼ °¿®¬´§ ¬¸®±«¹¸ ¿ ­§­¬»³ ±º
­¬®·½¬ ¿¼¸»®»²½» ¬± ³·²±® ®«´»­ò
ïð Ѳ» ±º ¬¸» º«²½¬·±²­ ±º °®·­±² ©¿­ ¬± ®»¸¿¾·´·¬¿¬» °®·­±²»®­ ­±
¬¸¿¬ ¬¸»§ ½±«´¼ ³¿µ» ¿ «­»º«´ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬± ¬¸» »½±²±³§ò
êé ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» »ª±´«¬·±² ±º ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­
¯«»­¬·±²­ ±º ­»¨
¸·­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ³»¼·½¿´ ¿²¼ ¸»¿´¬¸ ³±¼»´ ±º ¼·­½±«®­»
¿¾±«¬ ­»¨
Ú±«½¿«´¬  ­ ª·»© ±º ¼·ºº»®»²½»­ ·² ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨
¾»¬©»»² ¬¸» É»­¬ ¿²¼ ¬¸» Û¿­¬ò
̸» ¸·­¬±®§ ±º ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨
Ioi mosr oí lis liíe ^iclel Ioucaulr renueu ro exµloie exµeiiences
rlar veie laigely oursiue rle noims oí rle majoiiry oí µeoµle. Ioi
examµle, on uiííeienr occasions le exµeiimenreu virl lallucinaroiy
uiugs anu also virl sauomasoclism. Cleaily, le is nor alone in
seeking sucl exµeiiences, alrlougl rley iemain oursiue rle liíesryle
oí rle mainsrieam oí rle µoµularion. 1le ieasons íoi lis seeking
sucl exµeiiences iemain comµlex. One musr assume rlar rleie vas
an elemenr oí µeisonal µieuisµosirion, Lur rleie may vell lave
Leen moie comµlex morives. Ioucaulr lau unueiraken a seiies
oí exµloiarions oí, íoi examµle, rle lisroiy oí sexualiry, anu lau
uocumenreu rle vay in vlicl, in some lisroiical eias, any µuLlic
uiscussion oí sex lau Leen seveiely limireu. Ir seems likely rlar
le visleu, ar leasr µairly, ro exµloie rle Lounuaiies anu limirs ro
vlicl one miglr rake sexual anu orlei exµeiiences. He vanreu,
êè
íoi examµle, ro exµloie rle erlics oí µairiciµaring in sucl
exµeiiences, anu ro examine rle moial ieasoning Lelinu rle
exclusion oí sexual uiscouise íiom rle µuLlic uomain. Ioucaulr
vas inreiesreu in rle suLjecr oí µeisonal íieeuom vis- a -vis rle
uesiie oí rle srare ro limir sucl íieeuoms, anu ir aµµeais rlar again
le may lave visleu ro exµloie sucl limirs in µiacrical iarlei rlan
simµly rleoierical reims. Hovevei, vlarevei may lave Leen rle
morives, rlese exµloiarions consrirureu a uisrincrive elemenr in
Ioucaulr ` s liíe.
ײ­·¹¸¬
Ioi mosr oí lis liíe, Ioucaulr vas inreiesreu in rle issue
oí µeisonal íieeuom ro exµloie vlarevei exµeiiences rle
inuiviuual íounu inreiesring in oiuei ro ueveloµ anu Œouiisl
as a µeison. Alrlougl le ceirainly voulu lave acceµreu rle
iiglr oí rle srare ro Lioauly conriol rle naruie oí sociery,
le neveirleless aµµeaieu ro give µie-eminence ro µeisonal
inuiviuualiry in reims oí exµloiing rle voilu.
In lis Look Ø·­¬±·®» ¼» ´¿ ­»¨«¿´·¬ 7 æ ʱ´ò ïô Ô¿ ʱ´±²¬ 7 ¼» ­¿ª±·®
(ïçéê, µuLlisleu in Lnglisl as Ø·­¬±®§ ±º Í»¨«¿´·¬§æ ʱ´ò ï in ïçéè),
Ioucaulr uocumenrs some oí rle uiííeiences in rle µievailing noims
aµµlieu ro rle uiscussion oí sexual marreis in uiííeienr lisroiical
µeiious. In auuirion, le also arremµrs ro invesrigare some oí rle
µossiLle ieasons íoi rlese clanges in µeiceµrion. In µairiculai, le
comµaies rle siruarion in rle eaily sevenreenrl cenruiy virl rlar in
Vicroiian rimes. Bioauly sµeaking, le nores rlar in rle íoimei eia
sexual marreis veie íieely uiscusseu anu rieareu as a noimal µair
oí luman exµeiience, vleieas in rle larrei many social iesriicrions
veie µlaceu on rle oµen uiscussion oí sex.
Ioucaulr noreu rlar uuiing rle Vicroiian µeiiou uiscussion oí
sexual marreis, sucl as ir exisreu, renueu ro rake µlace, nor in
rle geneial µuLlic uomain, Lur only virlin rle µiivare conhnes
oí rle lome. ^oieovei, in rlar case also, uiscussion vas seen as
aµµioµiiare only Lerveen maiiieu couµles.
In conriasr ro rle siruarion in rle sevenreenrl cenruiy, cliluien, íoi
examµle, veie nor exµecreu ro Le avaie oí quesrions conceining
êç ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
sex anu ieµiouucrion. 1le values anu acceµreu sranuaius íoi a
uiscouise aLour sexual marreis veie uehneu Ly rle oirlouox,
convenrional maiiieu couµle, anu anyrling else vas iegaiueu as
unacceµraLle. In seeking ro unueisranu anu exµlain somerling oí
rle ieasons íoi rle riansirion íiom a liLeial sociery ro one in vlicl
sex coulu nor Le oµenly uiscusseu, Ioucaulr looks hisr rovaius
rle Luigeoning economic µiouucrion oí rle inuusriial ievolurion.
He lyµorlesizes rlar, virlin rle inuusriial ievolurion, rle µiime
erlic vas one oí conrinual anu laiu voik, in oiuei ro maximize
µiouucriviry. Wirlin sucl an enviionmenr, rleie vas lirrle ioom íoi
a µlilosoµly oí leisuie oi inuulgence in µleasuie. Ceirainly rleie
vas lirrle scoµe íoi rle iuea rlar sexual acriviry coulu in any sense
evei Le iegaiueu as ieciearional. Sexual acriviry lau one µuiµose
only virlin rle iueology oí rle inuusriial ievolurion, anu rlar
vas ro ieµiouuce lumankinu. Þor only rlar, Lur rle morivarion
íoi sucl ieµiouucrion vas ro cieare moie voikeis ro meer rle
iequiiemenrs oí inuusriy. Any ueviarion íiom rlis µuiµose may
lave uilureu rle single-minueu eííoir rlar vas iequiieu ro ensuie a
ligl level oí µiouucriviry, anu lence a ligl level oí comµeririveness
íoi rle srare.
ײ­·¹¸¬
Accoiuing ro Ioucaulr, rle iesriicrions on uiscussions aLour
sex lau rle consequence oí µlacing seiious limirs uµon rle
acriviries oí µeoµle in rle Lioau µuLlic sµleie, anu ensuiing
rlar rley laigely gave rleii arrenrions ro µiouucrive voik rlar
conriiLureu ro rle srare ` s economic ueveloµmenr.
Ioucaulr also µioµoses a íuirlei, moie comµlex aigumenr ro
illuminare rle naruie oí rle uiscouise rlar seeks ro liLeiare
sexualiry íiom a conuirion oí ieµiession. He srairs lis aigumenr
íiom a siruarion in vlicl sexual uiscouise is ieµiesseu as in
Vicroiian rimes, anu links rlis ieµiession ro rle exeicise oí µovei
Ly rlose vlo voulu íocus rle arrenrion oí sociery on rle neeus
oí an inuusriial age. Ioucaulr anu rlose vlo voulu clallenge a
ieµiessive iueology rovaius sexualiry see auvanrages íoi sociery.
1ley aie µiomising rle inuiviuual a riansíoimarion in sociery,
anu a vision oí rle íuruie rlar vill Le moie liLeial anu less
consriaining. Ioucaulr is inreiesreu in rle ielarionsliµ Lerveen
éð
µovei anu sex, anu rle inreiesr slovn Ly rlose in µovei in rle
vay in vlicl ir miglr Le useíul ro maniµulare rle uiscouise oí sex.
He is also inreiesreu in rle norion rlar íoi a µlenomenon rlar is
simµly a naruial íuncrion, luman Leings aµµeai veiy inreiesreu
in conriolling rle vay in vlicl ir is uiscusseu, anu rle amounr oí
rime rlar can Le uevoreu ro consiueiing ir.
ײ­·¹¸¬
Ir seemeu veiy inreiesring ro Ioucaulr rlar sexual acriviry
vas nor rieareu Ly sociery as simµly an ‘ acriviry ` . Ir voulu
Le conceivaLle ro rlink oí sex as simµly a Liological acriviry
similai ro Liearling, earing oi uigesrion. Hovevei, rlar vas
nor rle case anu Ioucaulr vas inreiesreu in rle ieason oi
ieasons íoi rlis.
Duiing rle Vicroiian µeiiou, rleie veie majoi clanges in rle
mannei in vlicl sex vas uiscusseu. In some vays, ir vas srill
µossiLle ro uiscuss sex, Lur rle vocaLulaiy anu rle naruie oí rle
uiscouise lau clangeu. ^any oí rle moie sµecihc anu µiecise voius
useu ro uesciiLe sexual marreis veie eirlei ueliLeiarely suµµiesseu oi
giauually uisaµµeaieu íiom use. 1ley veie ieµlaceu Ly exµiessions
rlar veie eirlei imµiecise oi veie euµlemisms, anu vlicl enaLleu a
uiscouise ro rake µlace virlour rle neeu ro Le exµlicir.
1leie veie orlei rienus in sociery, lovevei, rlar lau rle eííecr oí
susraining a uiscouise aLour sex. Duiing rle eiglreenrl cenruiy
rlose vlo exeireu µolirical anu economic µovei Legan ro ieŒecr
uµon rlose íacrois rlar encouiageu inuusriial exµansion anu rle
iesulranr vealrl ciearion, anu also rle vaiiaLles rlar veie aííecreu
Ly an exµanuing economy. Poliricians anu social µlanneis Legan
ro Le avaie rlar rleie vas a ielarionsliµ Lerveen rle srare oí rle
economy anu luman ieµiouucrion. In iarlei Lasic reims, ií rle
economy vas successíul, anu µiouucriviry vas exµanuing, rlen
µeoµle voulu lave laigei íamilies. Peoµle voulu Le vealrliei anu
Le aLle ro íeeu anu susrain laigei íamilies. ^oieovei, as rlose
cliluien came ro maruiiry, rley voulu Le aLle ro conriiLure ro
conrinuing economic success. In orlei voius, ir vas in rle inreiesrs
oí rle srare ro consiuei rle vaiying íacrois rlar lau an inŒuence
uµon µoµularion giovrl.
éï ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
Once rlose in µovei sraireu ro ieŒecr uµon rlese quesrions, ir
vas only a sloir sreµ ro iealize rlar rle srare lau a vesreu
inreiesr in rle ieµiouucrive µiocess. Sex vas nor simµly a
rorally µiivare marrei, Lur somerling in vlicl rle srare vas
inreiesreu. 1le sexual laLirs oí µeoµle ielareu uiiecrly ro rle
Liirl iare, vlicl vas connecreu uiiecrly ro marreis oí economic
µiouucriviry. 1leie vas rleieíoie a necessaiy anu essenrial
ueLare ro Le lau aLour sexual laLirs, anu rlis ueLare vas oí
uiiecr inreiesr ro rle goveinmenr. Ir is inreiesring, rleieíoie, rlar
rle srare vas cauglr Lerveen rvo veiy uiííeienr, anu conŒicring,
ryµes oí uiscouise conceining sex. On rle one lanu, ir vas
aµµaienrly useíul íoi rle goveinmenr ro suµµiess uiscussion
aLour sex, as ir enaLleu voikeis ro concenriare on economic
µiouucriviry, Lur, on rle orlei lanu, ir vas necessaiy íoi rle
goveinmenr ro susrain some ryµe oí uiscouise conceining sex
Lecause rlis vas uiiecrly connecreu ro ueLare aLour µoµularion
exµansion. 1oral suµµiession oí anyrling connecreu virl a
uiscouise aLour sex voulu rlus lave Leen uysíuncrional íoi
sociery.
Ioucaulr µoinreu our rlar alrlougl one miglr inreiµier rle
Vicroiian µeisµecrive on sexualiry as one oí ieµiession, rleie aie
orlei µossiLle lyµorleses anu inreiµierarions. One oí rlese is
a µeisµecrive linkeu ro rle iuea rlar rle srare is íunuamenrally
conceineu virl rle vell-Leing oí irs cirizens. In orlei voius,
sexual acriviry is conriolleu Ly rle srare Lecause, ií ir veie nor,
rlen some oí rle consequences coulu Le laimíul íoi µeoµle. 1lese
consequences miglr incluue giearei numLeis oí illegirimare cliluien,
rle sµieau oí uisease rliougl sexual conracr, anu rle Lieakuµ oí
maiiiages rliougl exriamaiiral ielarionsliµs. 1leie is also rle
µossiLiliry rlar some oí rlese iesulrs coulu lave lau negarive eííecrs
uµon rle caµiralisr sysrem. Ioucaulr vas µairiculaily inreiesreu in
rle vay in vlicl rle srare miglr Le aLle ro inreivene ro cieare a
clange in rle ryµe oí uiscouise involving sexual marreis.
1le µosr-Woilu Wai II µeiiou, anu µairiculaily rle ïçêðs, sav rle
inceµrion oí a nev µaiauigm virl iegaiu ro sexual quesrions. 1le
µievalenr uiscouise oí rle µeiiou sav quesrions oí sexualiry meige
virl issues conceining µolirics, euucarion, lireiaruie anu rle airs in
éî
geneial. 1le uiscouise on sexualiry involveu a laigely laissez-íaiie
aµµioacl, linkeu virl oµenness in uiscussions aLour sexual marreis.
1lis liLeial aµµioacl, lovevei, vas also linkeu ro a leír-ving
µolirical iueology, anu cenrialisr conriol Ly rle srare oí economic
µlanning. 1liouglour rle ïçêðs anu eaily ïçéðs rle liLeial social
iueology vas also veiy inŒuenrial on rle euucarional sysrem.
1le µievalenr viev, vlicl inŒuenceu a giear ueal oí euucarional
µlanning, vas rlar rleie sloulu Le íai less reaclei-cenrieu conriol
ovei rle cuiiiculum, anu inueeu ovei µeuagogy in geneial, anu rlar
mucl moie emµlasis sloulu Le µlaceu uµon rle vievs oí cliluien
anu young µeoµle (see Claµrei í). 1le iuea oí asking cliluien
vlar rley vanreu ro leain voulu lave Leen anarlema in a µie-
vai sociery, anu yer nov ir Lecame a veiy inŒuenrial µeisµecrive.
Ir vas also a vievµoinr rlar lelu consiueiaLle svay in reims oí rle
uesign oí nev sclools. 1le iuea oí rle oµen-µlan classioom, vleie
cliluien coulu move aiounu íieely anu clange rleii acriviries as
rley sav hr, vas an examµle oí rlis liLeial euucarional µlilosoµly.
^oieovei, rleie vas consiueiaLle ueLare conceining rle ryµe oí
sex euucarion rlar vas uesiiaLle virlin sucl an euucarional sysrem.
1leie vas a consiueiaLle veiglr oí oµinion rlar sex euucarion
sloulu Le moie exµlicir, anu sloulu uesciiLe in giearei uerail rle
µlysical asµecrs oí sex. ConsiueiaLle arrenrion vas also given ro
guiuance on conriaceµrion.
ײ­·¹¸¬
1le oveiall rienu íiom rle lare ïçêðs vas rovaius µioviuing
moie sex euucarion íoi cliluien anu young µeoµle, rlougl
many reacleis íelr unsuie lov ro aµµioacl rlis rask. Some
µeoµle íelr rlar a clinical aµµioacl ro sex euucarion, virlour
emorional euucarion, miglr leau ro giearei µiomiscuiry.
1le oveiall armosµleie in rle sociery oí rle µeiiou incluueu
sucl ueveloµmenrs as moie roleianr arriruues rovaius
lomosexualiry, sriongei uemanus íoi moie genuei equaliry,
anu viuei exµeiimenrarion in reims oí ryµes oí maiiiage anu
in ryµes oí communal liíe. 1le nev liLeialism in sexualiry vas
also encouiageu Ly rle availaLiliry oí rle conriaceµrive µill. Ir is
also inreiesring rlar uuiing rlis µeiiou sex Lecame veiy closely
éí ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
linkeu virl rle caµiralisr sysrem, rliougl irs caµaciry ro assisr in
maikering anu auveirising. Sex Lecame, aiguaLly, rle mosr µorenr
means oí lelµing ro sell a µiouucr.
Ü·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² Û¿­¬ ¿²¼ É»­¬
In geneial reims, one can uiscein a consiueiaLle liarus Lerveen
rle µlilosoµly oí sexual acriviry in rle Lasr, anu rle aµµioacl
in rle Cliisrian Wesr. In rle Lasr, anu one miglr cire rle Kama
Suria in Inuia as a µiime examµle, rleie ueveloµeu lisroiically
a µeiceµrion oí sexual acriviry as µleasuie. Ir vas an acriviry
ro Le sruuieu, ro Le leaineu, anu vas iegaiueu as a µosirive
elemenr oí liíe. Ioucaulr conriasreu rlis virl rle aµµioacl in
rle Wesr, vleie rle µievalenr emorion associareu virl sex vas
one oí guilr.
ײ­·¹¸¬
1leie vas a giear ueal oí inreiesr in rle ïçêðs anu ïçéðs
in ‘ Lasrein ` µlilosoµlies, esµecially rlose oí Inuia. 1le
aµµioacl ro leaining anu uiscoveiy aLour rle selí íounu in
sucl µlilosoµlies vas in laimony virl rle nev geneiarion
in rle Wesr anu rleii aµµioacl ro sexualiry.
In rle Wesr µeoµle veie geneially ielucranr ro uiscuss sexual
exµeiiences, as rley veie geneially vieveu as moially uecauenr
anu, even ií rley rook µlace virlin rle conhnes oí maiiiage, as an
inaµµioµiiare suLjecr íoi geneial uiscussion. In Inuia, lovevei,
love anu sex veie iegaiueu nor only as a suiraLle suLjecr íoi
uiscussion, Lur also as somerling in vlicl ro ieceive guiuance
íiom a guiu oi reaclei. Knovleuge aLour sex vas µasseu on
íiom reaclei ro µuµil, mucl as one voulu riansmir knovleuge
aLour anyrling else. 1le skills oí sexual ielarions veie sruuieu,
µiacriseu, viirren aLour, anu rauglr. 1le siruarion in rle Wesr
vas quire rle oµµosire. 1leie vas no sense in vlicl sex vas a
suiraLle suLjecr íoi reacling oi riansmission. 1leie vas no arremµr
ro accumulare a Louy oí knovleuge aLour sexual acriviry. Quire
éì
rle conriaiy. Ir vas seen as somerling ro excluue íiom geneial
uiscussion.
Inueeu, so linkeu vas sex ro a íeelings oí guilr rlar íiom meuieval
rimes onvaius ir vas vieveu Ly rle cluicl as a suiraLle roµic íoi
coníession. Peoµle veie exµecreu ro exµlain, unuei rle conuirions
oí rle coníessional, rle acriviries in vlicl rley lau Leen engageu
anu ro seek rle íoigiveness oí Gou. In exrieme cases, uuiing rle
meuieval µeiiou, roiruie miglr even Le useu ro encouiage µeoµle ro
uivulge iníoimarion aLour rleii sexual acriviries. As ve aµµioacl
rle mouein µeiiou, sucl senrimenrs uiu nor ieally clange, alrlougl
less laisl µlysical merlous veie auoµreu anu ieµlaceu Ly a moie
µsyclological aµµioacl. 1le µiessuie oí sociery vas Liouglr ro
Leai uµon µeoµle vlo aµµeaieu ro Lelave in vays conriaiy ro
rle convenrions oí sociery. In cases, íoi examµle, oí exriamaiiral
inhueliry, a communiry coulu exeir giear µiessuie on µeoµle
ro Lorl coníess rleii ‘ sins ` anu also ro riansíoim rleii Lelavioui.
In some cases, rley coulu Le íoiceu ro leave rle communiry,
a consiueiaLle sancrion in many cases, involving hnancial loss,
anu also µeilaµs rle loss oí emµloymenr.
ײ­·¹¸¬
As ve lave seen, Ioucaulr asseireu rlar rle ryµe oí uiscouise
associareu virl a µairiculai lisroiical µeiiou is a uereimining
íacroi in rle µovei ielarions oí rlar µeiiou, incluuing rle
µievalenr noims. 1le uiscouise rlar comLines a uiscussion oí
sex virl rlar oí guilr µlaces rle uiscussion virlin rle iemir oí
rleology, anu lence µeimirs rle cluicl ro Lorl rake a viev
on rle issue anu also ro exeir inŒuence on ir.
̸» ³»¼·½¿´ ³±¼»´ ±º ­»¨«¿´·¬§
In rle mouein eia rleie vas one vay in vlicl uiscussion aLour sex
Lecame acceµraLle in rle Wesr, anu rlar vas rliougl rle auoµrion
oí a meuical aµµioacl ro sexual issues. By rlinking aLour sex
solely virlin rle µaiamereis oí a meuical mouel, ir Lecame µossiLle
éë ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
ro uiscuss almosr any elemenr oí sexual acriviry. Hovevei, in oiuei
ro aclieve rlis, a µiocess oí uehnirion lau ro rake µlace: on rle
one lanu, uehning some asµecrs oí sexual Lelavioui as ‘ lealrly `
anu claiacreiisric oí a µeison vlo vas in a sounu srare oí meuical
equiliLiium, anu, on rle orlei, uehning orlei soirs oí Lelavioui
as symµromaric oí an illness oi sickness, anu in neeu oí riearmenr.
1lis µiocess oí uehnirion vas nor oLjecrive, iarlei ir vas a social
consriucrion, ieŒecring ro some exrenr rle noims anu values
oí sociery, Lur moie sµecihcally miiioiing rlose oí rle meuical
µioíession irselí. Inueeu, one miglr even aigue rlar rle neeu
ro suLuiviue sexual acriviry inro rvo caregoiies › rle meuically
‘ lealrly ` , anu rle meuically ‘ unvell ` › vas a social consriucrion
in irselí. Ir voulu lave Leen, íoi examµle, an inrellecrually renaLle
µosirion simµly ro iegaiu all sexual acriviry as a µair oí luman
Lelavioui, anu nor ro suLuiviue ir oi caregoiize ir. Hovevei, given
rle aµµlicarion Ly luman Leings oí noims anu values ro mosr orlei
aieas oí acriviry, ir voulu µeilaµs lave seemeu unusual ií rlis lau
nor also laµµeneu virl iegaiu ro sexual acriviry.
Hovevei, ir vas veiy easy virlin rle íiamevoik oí a meuical mouel
ro use ir ro suµµoir rle mosr convenrional aµµioacles ro sex, anu ro
uehne rle iemainuei as clinical aLeiiarions. Ir voulu Le veiy easy,
íoi examµle, ro uehne lomosexualiry as a íoim oí illness, anu ro
suµµoir rlis Ly means oí rle íull aurloiiry oí rle meuical µioíession.
1le larrei riauirionally exeiciseu a giear ueal oí µovei, in
µairiculai rliougl irs caµaciry ro uehne ceirain ryµes oí Lelavioui,
µlysical conuirion oi µsyclological srare, as iequiiing riearmenr.
Þeveirleless, rle meuical mouel enaLleu uiscussions ro rake µlace
aLour roµics rlar orleivise voulu lave Leen raLoo, alrlougl ir is a
marrei oí ueLare vlerlei an alreinarive íiamevoik íoi uiscussion oí
sex voulu lave Leen moie aµµioµiiare anu íuncrional íoi sociery.
In rle mouein eia, as sex euucarion íounu irs vay inro rle Wesrein
sclool cuiiiculum, anu came ro Le seen as uesiiaLle, a lealrl oi
meuical mouel vas rle µieuominanr µaiauigm. Sessions veie
ueliveieu oíren Ly a visiring nuise, vlo voulu uesciiLe rle µiocesses
oí sexual inreiacrion, using clinical vocaLulaiy anu examµles. 1le
iuea oí ‘ µleasuie ` vas iaiely uiscusseu, anu noi vas a giear ueal
éê
oí arrenrion given ro rle emorional uimension oí rle suLjecr. Ií
emorional asµecrs oí sex veie uiscusseu, rlen noimally rlis vas
uone virlin rle µaiamereis oí a riauirional, lereiosexual maiiiage.
Lvenrually, lovevei, ir vas iealizeu rlar rlis aµµioacl iesulreu in
giving cliluien anu young µeoµle a iarlei uisroireu, one-siueu viev
oí sexual ielarions, anu rlar rle emorional asµecr oí sex vas aiguaLly
jusr as imµoiranr as rle µlysical. Giauually, rleie las Leen a clange,
so rlar rouay a moie iounueu, comµielensive aµµioacl is raken.
ײ­·¹¸¬
1le meuical uiscouise ielareu ro sex euucarion renueu ro
iesulr in a íoimal, clinical uiscussion, vlicl rieareu rle
suLjecr almosr as one miglr uiscuss a riearmenr íoi a meuical
conuirion. 1le auvanrage oí rlis uiscouise is rlar ir no uouLr
iemoves some oí rle emLaiiassmenr íoi rle reaclei. On rle
orlei lanu, ir µioviues rle sruuenrs virl a iarlei limireu anu
Liaseu µicruie oí rle riue naruie oí sexual ielarions.
Ir is µair oí Ioucaulr ` s inreiesr in sruuying sex ro riace rle vay
in vlicl ve sµeak oí ir, anu rle vay in vlicl ir enreis inro oui
uiscouise. He is µairiculaily inreiesreu in rle vay in vlicl rlis
las clangeu ovei rle yeais. He nores rlar lisroiians oiiginally
veie conceineu only virl clairing rle key uares oí lisroiy, rle
iules, rle Larrles anu rle gianu occasions. Lvenrually, ir Lecame
cleaiei rlar ir vas µossiLle ro exµloie rle social anu economic
lisroiy oí socieries. Ir vas µossiLle ro riace rle clanges in rle lives
oí oiuinaiy µeoµle, anu ro examine rle vay in vlicl clanging
economic ciicumsrances aííecreu rleii lives. Iinally, anu only
ielarively iecenrly in rle sruuy oí lisroiy, ir is Lecoming cleaiei
rlar ir is µossiLle ro ruin rle íocus oí lisroiy, anu rle reclniques oí
lisroiical analysis, on rle ueveloµmenr oí rle luman µsycle anu
rle vay luman Leings ieacr ro rle voilu aiounu rlem, incluuing
rle vay in vlicl rley unueisranu anu sµeak oí rle exµeiience
oí sex. 1lis ieµiesenrs an enoimous riansirion in rle naruie oí
lisroiy Lecause ir clanges rle íocus ro rle vay in vlicl iueas aie
µiouuceu ar uiííeienr rimes in lisroiy, anu rle vay in vlicl iueas
aie exµiesseu rliougl uiscouise.
éé ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸±³±­»¨«¿´·¬§
Ioucaulr lau a µairiculai inreiesr in rle mannei in vlicl sociery lau
rieareu lomosexuals anu iesµonueu ro lomosexualiry. He nores rlar,
in rle lare ninereenrl cenruiy, rleie veie eaily arremµrs ro iesµonu
ro rle µlenomenon oí lomosexualiry. One oí rle eailiesr anu ciuuesr
oí iesµonses vas simµly ro imµiison lomosexuals. Ir vas rleieíoie
uehneu as a ciime iequiiing incaiceiarion. On rle orlei lanu, rleie
vas also eviuenr a meuical µaiauigm, vlicl sav lomosexualiry
as an illness rlar iequiieu clinical inreivenrion. Homosexuals rlus
iequiieu riearmenr ro lelµ rlem ieveir ro rle lereiosexual noim
oí sociery. Somerimes lomosexuals veie µeiceiveu as licenrious
inuiviuuals vlo simµly µuisueu µleasuie vleievei rley coulu hnu ir,
anu lau no sense oí iesµonsiLiliry in reims oí Lelaving iesµonsiLly
in sociery. On rle orlei lanu, some µeoµle sav rlem as similai ro
ciiminals. 1ley veie µeiceiveu as laving commirreu illegal acrs,
anu as iequiiing µunislmenr oí some kinu.
ײ­·¹¸¬
In conremµoiaiy rimes rleie las Leen a veiy signihcanr
clange in rle ryµe oí uiscouise associareu virl lomosexualiry,
incluuing rle auoµrion oí sucl reims as ‘ sraLle same-sex
ielarionsliµ ` , anu rle use oí rle conceµr ‘ µairnei ` insreau
oí alvays sµeaking oí ‘ man anu viíe ` . 1lese clanges in
uiscouise lave lau a consiueiaLle eííecr uµon rle µuLlic
µeiceµrions oí lomosexualiry.
Ioucaulr Lelieveu rleie vas a renuency íoi sociery ro Le conrinually
moveu rovaius a uniíoimiry, a miuule giounu, vleie rlose
minoiiries vlo visleu ro Le sliglrly uiííeienr, oi inueeu veie
sliglrly uiííeienr, veie conrinually uigeu oi µiessuiizeu ro
coníoim. One coulu aigue rlar coníoimiry aµµeals ro rlose in
µovei Lecause a sociery oí coníoimisrs is mucl easiei ro conriol.
Sucl a sociery can Le maislalleu rovaius ceirain economic oi
miliraiy enus anu cirizens can moie easily Le µeisuaueu ro acr in
uniíoimiry. Ioucaulr, lovevei, vanreu ro µieseive rle uiííeiences
Lerveen µeoµle. 1lis vas eviuenr in so many vays, Lur ceirainly
éè
in lis ielucrance ro allov µeoµle ro arracl iueological laLels ro
lim. Ií le lau alloveu rlis, rlen le voulu lave µeimirreu lis ovn
memLeisliµ oí a µairiculai inrellecrual giouµ, anu le uiu nor vanr
rlis. He vanreu ro Le aLle ro rake vlarevei inrellecrual µosirion le
íelr vas necessaiy in ielarion ro a µairiculai issue oi µioLlem.
Ioucaulr noreu rlar rlis µareinalisric rienu in rle conriol oí sociery
oíren masqueiaueu as goveinmenr anu aurloiiry caiing íoi rle
velíaie oí rle memLeis oí sociery. Goveinmenr uiu nor vanr irs
cirizens ro smoke, ro oveiear, ro avoiu raking exeicise, ro uiink
alcolol, ro gamLle, oi ro uo any numLei oí counrless rlings rlar
miglr conceivaLly lave even rle sliglresr uelereiious eííecr uµon
lealrl. Anu yer rlis oLsession virl ieuucing all rle iisks oí liíe
simµly µiouuces inuiviuuals virl a ryµe oí µaianoia. Ií ve rake rlis
ryµe oí µlilosoµly ro rle exrieme, rlen ve µiouuce a sociery in
vlicl eveiyone riies ro coníoim ro some cenrially uehneu ciireiia,
anu vleie µeoµle aie as iisk-aveise as µossiLle. Sucl a µlilosoµly
eliminares inuiviuualiry anu cieariviry.
ײ­·¹¸¬
Srare µareinalism may µeilaµs ieuuce µuLlic exµenuiruie
ro some exrenr on sucl rlings as lealrl, Lur ir vill renu ro
µiouuce a sociery vleie µeoµle vill Le ielucranr ro engage
in any kinu oí iisk, unless ir is legally sancrioneu. 1lis may
nor Le a íuncrional sociery Lecause íiom rime ro rime many
µeoµle may neeu ro rake iisks, íoi examµle in serring uµ a
nev Lusiness oi even saving anorlei ` s liíe.
Ioi Ioucaulr, rle renuency oí rlose virl µovei in sociery is ro
caregoiize giouµs rlar in many vays uo nor iequiie caregoiizarion.
Ioi examµle le noreu rlar rliouglour lisroiy, anu in many
uiííeienr culruies, ieligions anu socieries, µeoµle oí rle same
genuei lau Leen arriacreu ro eacl orlei, anu lau esraLlisleu many
vaiianrs oí ielarionsliµ. 1leie lau aµµaienrly nor alvays Leen
rle neeu ro arracl a µairiculai reim ro uesciiLe sucl µeoµle oi
rleii ielarionsliµs. Peoµle, ¿´´ µeoµle, µossesseu sexual arriiLures
oí vaiious kinus, anu simµly useu rlose arriiLures ro eirlei cieare
µleasuie íoi rlemselves oi ro ieµiouuce. Hovevei, in rle mouein
éç ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
age, rle conceµr lomosexual lau Leen ueveloµeu ro uesciiLe sucl
ielarionsliµs. Having cieareu rlar caregoiy, orlei claiacreiisrics
Lecame arracleu ro rle caregoiy, so rlar lomosexuals came ro Le
µeiceiveu, anu conceiveu oí, in a ceirain mannei. 1le conceµr oí
‘ lomosexual ` vas cieareu anu, laving Leen cieareu, ir vas rlen
comµaieu auveisely virl rle caregoiy oí ‘ lereiosexual ` , vlicl lau
Leen uehneu as rle noim oí sociery.
A ielareu µlenomenon rlar inreiesreu Ioucaulr vas rlar rlose
vlo ue íacro Lelongeu ro rle caregoiy ‘ lomosexual ` , anu vlo
rook µleasuie anu inueeu µiiue in associaring rlemselves virl rlis
caregoiy, veie in a ceirain vay suµµoiring anu jusriíying rle ryµe
oí caregoiizarion µeiíoimeu Ly rlose in aurloiiry. Ir is µeilaµs íoi
rlis ieason rlar, alrlougl Ioucaulr vas lomosexual, le uiu nor
aµµeai ro riy ro arracl limselí ro a giouµ laLelleu as sucl. In orlei
voius, alrlougl le uiu nor arremµr ro liue rle íacr rlar le vas
lomosexual, neirlei ro le seek ro arracl an iuenriíying laLel
ro limselí.
Ioucaulr aµµeais ro lave souglr rle morivarion anu insµiiarion
íoi lis acauemic voik anu viiring in lis ovn liíe exµeiience.
His exµeiience oí rle voilu vas rlus rle srairing µoinr, ir voulu
aµµeai, íoi lis exµloiarions oí rle naruie oí iueas anu rleii
lisroiical ueveloµmenr. He also aµµeais ro lave lau a renuency
ro riy ro rake lis liíe exµeiiences as íai as le coulu µossiLly rake
rlem. Hovevei, le also unueisroou, as an acauemic, rlar meie
emµiiical exµeiience is insuíhcienr giounus on vlicl ro necessaiily
say anyrling valuaLle aLour rle voilu. One µeison ` s exµeiience
uoes nor make a rleoiy. Þeveirleless, le sraireu virl exµeiience,
anu rlen riieu ro viev rle connecrions virl rle exµeiiences oí
orleis, anu also askeu rle uiíhculr quesrions aLour rle oiigins oí
sucl exµeiiences, anu rle srarus oí rle knovleuge rlar coulu
Le ueiiveu íiom rlem. 1lis µiocess µeilaµs exµlains vly rleie
is no µiecise anu consisrenr merlouological aµµioacl in lis
ieseaicl. Ií le lau raken a µuiely rleoierical srance, rlen ir
voulu lave Leen µossiLle ro cieare a rleoierical euihce íiom
rle Leginning. Hovevei, laving useu rle srairing µoinr oí
exµeiience, Ioucaulr lau ro auaµr lis merlouology ro rle sµecihc
èð
neeus oí vlarevei le ueciueu ro invesrigare ar rle rime. 1lis
µeilaµs exµlains µairly vly Ioucaulr ` s viiring oíren aµµeais
comµlex.
In rle ïçéðs Ioucaulr Lecame íascinareu Ly rle culruie oí rle
Unireu Srares, anu in µairiculai virl rlar oí Caliíoinia. Ir oííeieu
oµµoiruniries íoi Lorl exµeiimenrarion virl uiugs anu also virl
íuirlei lomosexual exµeiiences. In ïçéë le rook LSD along
virl rvo Ameiican acauemics, alrlougl inirially le vas quire
ielucranr ro riy rle uiug. 1le Ameiican acquainrances µeisuaueu
Ioucaulr rlar ir voulu Le a valuaLle exµeiience, alrlougl Ioucaulr
vas inirially veiy uouLríul. Ir is uiíhculr ro unueisranu exacrly rle
oiigins oí rlar unceirainry anu ielucrance, Lur ir vas µeilaµs a íeai
oí a loss oí iarionaliry anu conriol ovei lis inrellecrual µoveis. 1o
rake sucl a uiug vas ro yielu ro somerling rlar voulu rake ovei
one ` s inrellecrual conriol, anu µeilaµs íoi Ioucaulr, as a riaineu
iarionalisr all lis liíe, rlis vas an enoimous Laiiiei ro oveicome.
Ar any iare ir uoes aµµeai rlar le íounu rle exµeiience Lorl
moving emorionally, anu íulhlling inrellecrually, anu le uiu nor
iegier rle exµeiimenr.
Ar rle same rime, rle Caliíoinia oí ïçéë, anu San Iiancisco in
µairiculai, oííeieu many oµµoiruniries íoi exµeiiences among rle
gioving gay communiry. San Iiancisco ` s ‘ alreinarive ` culruies lau
Legun ro Œouiisl in rle lare ïçêðs, anu rlis ueveloµmenr incluueu
a sriong gay communiry. Ioucaulr enjoyeu rle íieeuom anu rle
sense oí íiienusliµ virlin rlis communiry. An imµoiranr quesrion
íoi Ioucaulr, lovevei, iemaineu rle issue oí lov one sloulu srare
one ` s lomosexualiry virlin a viuei socieral íiamevoik, anu in
auuirion lov one sloulu ielare ro rle gioving µoliricizarion oí
lomosexualiry rliougl rle gay liLeiarion movemenr. Ioucaulr
vas µeiceiveu Ly rle gay communiry as a soir oí icon, anu yer
le aµµeaieu ro iesisr arremµrs ro µeisuaue lim ro Le a hguieleau
íoi rle movemenr. He seemeu ro Le µairiculaily susµicious oí
rle rienu ro make µuLlic ueclaiarions oí one ` s lomosexualiry,
as a kinu oí µeisonal commirmenr ro one µairiculai sexual
oiienrarion. 1le jusrihcarion Lelinu lis ielucrance vas lis
aµµaienr uislike oí arracling limselí ro one µairiculai movemenr
èï ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
oi iueology in ielarion ro almosr anyrling. He uiu nor visl ro Le
µeiceiveu as a ‘ lomosexual ` , ‘ gay µeison ` , oi acrivisr íoi any gay
liLeiarion movemenr. He simµly sav limselí as a luman Leing
virl ceirain sexual µieíeiences.
ײ­·¹¸¬
In lis ielucrance ro laLel limselí oi Le laLelleu as a ‘ gay
man ` , Ioucaulr vas Leing enriiely consisrenr virl lis
geneial aµµioacl ro orlei iueologies oi aigumenrs. ]usr as
le seemeu ro íeel ir vas inaµµioµiiare ro auoµr a srance as
an inrellecrual leauei, le iesisreu rle renuency oí rle gay
liLeiarion movemenr ro auoµr lim as a hguieleau.
Ioucaulr vas µairiculaily inreiesreu in rle sauomasoclisric
communiry oí San Iiancisco, anu visireu a numLei oí Lais
anu cluLs ro µairiciµare in rlese acriviries. Ir is inreiesring ro nore,
lovevei, rlar in rle lomosexual ‘ S ö ^ ` communiry rleie vas
nor rle uegiee oí violence oi aggiession rlar is µeilaµs µoµulaily
associareu virl rlis suLculruie. 1le culruie oí sauomasoclism
ielies exrensively uµon rle simularion oí roiruie anu violence,
iarlei rlan irs iealiry. Alrlougl a ceirain uegiee oí µain may Le
geneiareu Ly rle acriviries, rlis is keµr caieíully unuei conriol.
One oí rle main íearuies oí rle communiry is rleieíoie a ligl
level oí inreiµeisonal riusr. 1le simularions oí sauomasoclism can
nor oµeiare saíely unless rle µairiciµanrs aie aLle ro comµlerely
riusr eacl orlei anu rleie is conhuence rlar eacl µairnei
unueisranus rle acceµraLle limirs oí rle exµeiience. In auuirion,
ir is essenrial rlar any µairiciµanr las rle íieeuom ro uisengage
íiom rle exµeiience ar any rime. 1leie neeus ro Le no sense in
vlicl someone is riaµµeu involunraiily virlin an exµeiience oi a
simulareu acriviry.
Ioi Ioucaulr, one oí rle µleasuies oí sauomasoclism vas rle
µorenrial íoi alloving lim ro assume a uiííeienr µeisona, anu
ro sreµ oursiue lis noimal exisrence. 1lis laimonizeu veiy vell
virl lis convicrion rlar viirually all oí luman exisrence vas a
social consriucrion. In orlei voius, ve aie vlar ve aie, Lecause
oí rle vay in vlicl ve aie conuirioneu Ly oui uµLiinging, Lur
èî
also Ly rle iange oí exµeiiences in auulrloou. Social consriucrion
also aµµlieu, accoiuing ro Ioucaulr, ro oui sexual uesiies. We aie
arriacreu ro rlose µeoµle, rlose µlenomena anu rlose exµeiiences
ro vlicl sociery srares ve sloulu Le arriacreu.
By ïçèí ir vas Lecoming eviuenr, µairiculaily among rle gay
communiry in Caliíoinia, rlar a µieviously unknovn, seiious,
anu veiy iníecrious illness vas aííecring µeoµle, anu aµµaienrly,
in µairiculai, gay men. Ioucaulr vas avaie oí rlis, Lur aµµeaieu
ro riear ir virl a ceirain leviry. He aµµeaieu ro lave no giear íeai
oí uearl, anu µieíeiieu ro conrinue lis µlilosoµly oí exµeiiencing
liíe ro rle íull, incluuing sexual exµeiiences. Hovevei, Ly rle
íolloving yeai, Ioucaulr lau Lecome ill, anu le quickly ieacleu
rle srage vleie le hnally iealizeu le vas on rle veige oí uearl.
UnueisranuaLly, le aµµeais ro lave gone rliougl a µiocess oí
ie-evaluaring lis liíe.
In one aiea, lovevei, Ioucaulr lau alvays iemaineu auamanr,
anu rlar vas in lis uislike íoi rle iuea oí coníessing. He seemeu ro
lave a µioíounu uisrasre íoi rle Cliisrian µiacrice oí coníession,
vleieLy one rlouglr aLour all oí rle many vays in vlicl
µiesumaLly one lau íaileu ro come uµ ro some ryµe oí moial
sranuaiu. He uiu nor acceµr rle norion rlar an exreinal agency
sloulu imµose moial sranuaius uµon rle inuiviuual, vlo voulu
rlen íeel rlar le oi sle lau íaileu in some vay ií rley coulu nor
meer rlose exacring sranuaius. He uiu nor íeel rlar rle inuiviuual
luman Leing lau any iesµonsiLiliry ro unLuiuen rlemselves in rlis
vay. Ioi Ioucaulr ir vas as ií rle acr oí coníessing involveu an
arremµr ro ieveal rle inreinal riurl aLour an inuiviuual, vlen sucl
a riurl uiu nor in acrual íacr exisr. 1le coníessional aµµioacl ro
riurl aµµeaieu ro assume rlar íoi any inuiviuual ir vas in µiinciµle
µossiLle ro airiculare an oLjecrive µicruie oí rlemselves, anu rle
exrenr ro vlicl rley lau mer rle noims anu sranuaius exreinally
imµoseu uµon rlem. Ioi Ioucaulr lovevei, auleience ro exreinal
sranuaius vas nor vlar luman Leings sloulu Le riying ro aclieve.
ALove all else, rley sloulu Le riying ro íulhl rlemselves. 1ley
sloulu Le ieŒecring uµon vlar rley lave rle µorenrial ro Lecome,
anu rlen riying ro aclieve rlis.
èí ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr is oíren cireu as raking ovei rle manrle oí leauing
Iiencl µlilosoµlei anu rlinkei íiom Sairie, anu rle
uiííeiences Lerveen rle rvo aie oíren noreu. Hovevei, in
reims oí a µlilosoµly oí rle inuiviuual seeking ro iuenriíy
rleii ovn iole anu iuenriry in sociery, rle rvo rlinkeis can
seem iemaikaLly similai.
1leie vas, rlen, lirrle µuiµose in asking vlar rle riurl vas aLour
someone, in asking lov one coulu summaiize a µeison in rle mosr
riurlíul vay. Ioi Ioucaulr, rlis vas an inaµµioµiiare quesrion. In
any case, Ioucaulr consiueieu rlar rle riurl aLour a µeison vas
nor a hxeu anu uereimineu enriry. Ir vas somerling rlar clangeu
conrinuously, anu lence vas veiy uiíhculr ro sµeciíy. Ir vas rleieíoie
an almosr imµossiLle rask ro ser someone ro say rle riurl aLour
rlemselves. 1ley miglr acquiesce ro rle iequesr, Lur íoi Ioucaulr ir
vas uouLríul vlerlei rle iesµonse coulu lave any valiuiry.
ײ­·¹¸¬
One can aigue rlar in rle vasr majoiiry oí lis viirings,
Ioucaulr auoµreu rle µosirion oí a ielarivisr. Wlerlei le vas
analysing rle µiocess oí lisroiy, anu exµloiing rle vaiiarions
in luman uiscouise, le renueu ro concenriare on rle µiocess
oí riansirion. Ir vas rle µoinrs oí clange in sociery, vlicl le
íounu rle mosr inreiesring. He vas rleieíoie less inreiesreu
in riying ro iuenriíy a hxeu, anu aLsolure riurl, Lur iarlei in
invesrigaring rle naruie oí rle evolurion oí knovleuge anu
µovei.
In any case, Ioucaulr consiueieu rlar, ií a µeison uiu riy ro
summaiize rlemselves, anu uiu riy ro rell rle oLjecrive riurl aLour
rleii µeisonaliry anu rle rlings rley lau uone in rleii lives, rlen
rlis veiy µiocess suLriacreu somerling íiom rlem. In a sense
ir limireu rleii íuruie íieeuom ro Lecome vlar rley vanreu ro
Lecome. Ir uiev a Laiiiei aiounu rleii µorenrial. In any case, rle
coníession also assumes rlar one can uehne rlar vlicl is viong,
rlar vlicl is immoial. Ioi Ioucaulr, ir vas nor consriucrive ro ralk
aLour rle immoial, oi sin, oi íailuie ro meer erlical sranuaius. One
èì
lau ro make oí one ` s liíe vlar one coulu, anu ieŒecring conrinually
uµon rle allegeu íailings oí rle µasr vas nor a íuncrional acriviry
íoi a µeison.
Hovevei, Ioucaulr also acknovleugeu rlar rleie vas one sense
in vlicl le ineviraLly ievealeu limselí. He ieŒecreu rlar, in rle
veiy acr oí viiring, rle inrellecrual musr ineviraLly say somerling
aLour limselí oi leiselí. Ir vas nor µossiLle ro Le a viirei, anu
simµly ro say somerling oLjecrive aLour rle voilu, as ií one
coulu look uovn on rle voilu íiom aLove in a uisµassionare, anu
rorally iarional mannei. 1le veiy acr oí viiring involveu rle acrive
µairiciµarion oí rle viirei. 1le larrei neeueu ro look ar rle voilu,
anu ro inreiµier vlar vas seen. 1lar veiy acr oí inreiµierarion
involveu rle viirei in a close inreiacrion virl rlar vlicl vas Leing
analyseu anu uiscusseu. 1o rlis uegiee, rleieíoie, rle viirei uiu
ieveal limselí ro rle voilu, anu uiu arremµr ro rell rle riurl aLour
limselí. In rle hnal analysis, rlis vas a íoim oí coníession.
èë ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» »¬¸·½­ ±º °»±°´» º±´´±©·²¹ ¬¸»·®
±©² ·²­¬·²½¬­ ¿²¼ ·²¬»®»­¬­ ·² ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ô ·²­¬»¿¼ ±º ¬®§·²¹
¬± ½±²º±®³ ¬± ­±½·¿´´§ ¼»²»¼ ²±®³­ò
î Ø» ½±³°¿®»¼ ª¿´«»­ ¿²¼ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨ ·² ¬¸»
°®»óÊ·½¬±®·¿² °»®·±¼ ©·¬¸ ¬¸±­» ·² ³±¼»®² ¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§
­±½·»¬§å ´¿¬»® ·² ¸·­ ´·º» ¸» ©®±¬» ¿² ¿½½±«²¬ ±º ­»¨«¿´·¬§
¿³±²¹ ¬¸» Ù®»»µ­ ¿²¼ α³¿²­ò
í ײ ¬¸» Ê·½¬±®·¿² °»®·±¼ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬
­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ ©¿­ ­»»² ±²´§ ¿­ ¿°°®±°®·¿¬» ©·¬¸·² ¬¸» ½±²¬»¨¬
±º ³¿®®·¿¹» ¿²¼ ©·¬¸·² ¬¸» ¸±³»ò
ì ̸»®» ³¿§ ¿´­± ¸¿ª» ¾»»² ¿ ½±²²»½¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸»
®»­¬®·½¬·±²­ °´¿½»¼ ±² ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ­»¨ ¿²¼ ¬¸»
·²¼«­¬®·¿´·¦¿¬·±² ±º ­±½·»¬§æ ·º ©±®µ»®­ ©»®» ¬± ¾» »ºº»½¬·ª» ·²
¬¸» ³·´´­ ¿²¼ º¿½¬±®·»­ô ¬¸»®» ©¿­ ²± ¬·³» ¬± ¾» ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸
´»·­«®» ¿½¬·ª·¬·»­ ±® ¬± ¾» ±ª»®ó½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ­»¨ò
ë ײ ¬¸» ïçêð­ ¿²¼ ïçéð­ ­»¨ ¾»½¿³» ³«½¸ ³±®» ·²¬»¹®¿¬»¼
©·¬¸ ¿² ·²½®»¿­·²¹´§ ´·¾»®¿´·¦»¼ ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¿´­± ¿­ °¿®¬ ±º ¿
¹®±©·²¹ ´»·­«®» ½«´¬«®»ò
ê ̸» ‘ ³»¼·½¿´  ³±¼»´ ±º ­»¨«¿´·¬§ ¼»²»¼ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§
¿­ ­±³»¬¸·²¹ ¬± ¾» ¼»²»¼ ¿²¼ ¿²¿´§­»¼ ¿­ °¸§­·±´±¹·½¿´ô
³»¬¿¾±´·½ô ¿²¿¬±³·½¿´ ±® °­§½¸±´±¹·½¿´ô ¿²¼ ¸»²½» ½¿°¿¾´»
±º ¾»·²¹ ¼·­½«­­»¼ ·² ¿ º±®«³ ©¸»®» ²±®³¿´´§ ·¬ ½±«´¼ ²±¬ ¾»
¼·­½«­­»¼ò
é ײ ¬¸» Û¿­¬ô ¿²¼ ·² ײ¼·¿ ·² °¿®¬·½«´¿®ô Ú±«½¿«´¬ ­¿© ­»¨ ¿­
¾»·²¹ »­­»²¬·¿´´§ ¿¾±«¬ °»®­±²¿´ »¨°´±®¿¬·±² ¿²¼ º«´´³»²¬å
©¸·´» ·² ¬¸» É»­¬ ·¬ ©¿­ º¿® ³±®» º®»¯«»²¬´§ °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿
­«¾¶»½¬ º±® ®»´·¹·±«­ ½±²º»­­·±²ò
øݱ²¬¼÷
èê
è Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸
©» ¸¿ª» ½±³» ¬± ­°»¿µ ¿¾±«¬ ­»¨ô ¬¸¿¬ ·­ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º
¼·­½±«®­» ½±²½»®²·²¹ ­»¨ò
ç Ø» ­±«¹¸¬ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ½±²½»°¬­ ¬¸¿¬ ©»®»
½®»¿¬»¼ ¾§ ¬¸±­» ·² °±­·¬·±²­ ±º °±©»®ô ¿²¼ «­»¼ ¬± ¼»²»
½»®¬¿·² ¬§°»­ ±º ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ¿­ »·¬¸»® ¿½½»°¬¿¾´» ±® ±«¬­·¼»
¬¸» ²±®³­ ±º ­±½·»¬§ò
ïð Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¸·­ ©®·¬·²¹ ©¿­
«´¬·³¿¬»´§ ¾¿­»¼ ±² ¸·­ °»®­±²¿´ »¨°»®·»²½»­ ·² ´·º»ô ¿²¼ ¸»²½»
¬¸·­ »³°·®·½¿´ ¾¿­·­ ®»ª»¿´»¼ ¿ ¹±±¼ ¼»¿´ ¿¾±«¬ ¸·­ ±©² ²¿¬«®»ò
èé êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²»
̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²»
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ·²­¿²·¬§
¸·­ ª·»© ±º ¸±© ¼·ºº»®»²¬ ­±½·»¬·»­ °»®½»·ª»¼ ¬¸» ·²­¿²»
¸·­ ·¼»¿­ ¿¾±«¬ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·²­¿²·¬§ ·­ ¿ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ò
̸» ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§
In ïçêï Ioucaulr µuLlisleu a voluminous voik enrirleu Ú±´·»
»¬ ¼ 7 ®¿·­±²æ ¸·­¬±·®» ¼» ´¿ º±´·» ¿ ´  > ¹» ½´¿­­·¯«»ò Wlen rle Look
vas larei rianslareu inro Lnglisl, ir vas given rle rirle Ó¿¼²»­­
¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² , a iarlei liLeial rianslarion oí rle moie accuiare
‘ ^auness anu Unieason ` . Ioucaulr ` s oiiginal rirle uisµlays rle
íocus oí rlis voik, vlicl is in essence a lisroiy oí lov sociery las
vieveu insaniry, oi an aLsence oí ‘ ieason ` , in µeoµle.
1le Look, moieovei, ieŒecrs a majoi inreiesr oí Ioucaulr ` s rlar also
emeiges in orlei voiks › rle naruie oí rle insrirurion in sociery.
Ioucaulr iejecreu rle arremµr ro uehne lim as a sriucruialisr › rlar
is, someone vlo µlaces emµlasis uµon rle vay in vlicl rle lives oí
luman Leings aie inŒuenceu Ly rle µovei anu sriucruies oí sociery.
Þeveirleless, le vas veiy inreiesreu in rle vay in vlicl sociery
cieares insrirurions ro auuiess rle siruarion oí inuiviuuals vlo
aie in some vay uiííeienr íiom rle noim. Þovleie is rlis moie
signihcanr rlan in rle lisroiy oí rle vay in vlicl sociery riears
èè
rle ‘ insane ` . 1le larrei voiu las Leen µlaceu in inveireu commas ro
emµlasize rle íacr rlar uehnirions oí insaniry aie µioLlemaric.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr aµµeaieu ro uislike rle iuea oí Leing uehneu virlin
rle µaiamereis oí a sµecihc µlilosoµlical, sociological, oi
lisroiical ‘ sclool oí rlouglr ` . He µioLaLly consiueieu rlis ro
Le roo iesriicring, anu rlar ir voulu limir lis aLiliry ro rlink
íieely aLour social anu lisroiical µlenomena.
Ií ve ieŒecr uµon oui conremµoiaiy, µosrmouein unueisranuing
oí rle conceµr oí insaniry ve can see rlar rle conceµr emLiaces a
numLei oí uiííeienr caregoiies. We uehne, íoi examµle, inuiviuuals
vlo lave commirreu exriemely violenr acrs againsr rle µeison as
‘ insane ` Lecause ve cannor envisage a ‘ sane ` µeison acring in rlar
vay. We may nor íully comµielenu rle causes oí rleii acring in
sucl a vay, Lur rle laLel ‘ insane ` suíhces ro caregoiize rlem. Ir
acrs µairly as a uehnirional meclanism, Lur also as a means oí
excluuing rlem íiom rle mainsrieam oí sociery. 1le reim µioviues
a jusrihcarion íoi µlacing rlem in an insrirurion anu seµaiaring
rlem íiom rle sane µoµularion. In rle cases oí rlose vlo lave
commirreu acrs oí exrieme violence, ir also oí couise seives as a
meclanism íoi µiorecring sociery, anu µeilaµs íoi µiorecring rle
inuiviuual uehneu as insane. Þeveirleless, rle use oí rle reim may
mask rle social oi µsyclological causes oí rle violence.
ײ­·¹¸¬
1le reim ‘ insane ` may nor eííecrively uisringuisl Lerveen
rlose vlo aie caµaLle oí Leing rieareu anu ielaLilirareu
in sociery, anu rlose vlom ir vill Le uiíhculr ro riear
anu rleieíoie may neeu ro Le seµaiareu íiom sociery. Ioi
examµle, an inuiviuual may lave a renuency rovaius violenr
acrs, Lur rleii violence may Le uehneu in reims oí a clinical
aLnoimaliry, a meraLolic imLalance, oi a conuirion riearaLle
Ly meuicarion. In orlei voius, rle insaniry is uehneu virlin
rle µaiamereis oí iarionaliry. Ioucaulr vas inreiesreu in
‘ vlar aurloiiries ueciueu aLour rleii mauness ` (RaLinov,
Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ , µ. ë).
èç êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²»
One oí Ioucaulr ` s majoi conriiLurions ro rle sruuy oí insaniry vas
ro µoinr ro rle µiocess oí social uehnirion rlar exisrs in oui viev
oí rle insane. In orlei voius, insaniry uoes nor exisr as a conceµr
in irs ovn iiglr, Lur is a social µiouucrion, ueµenuing uµon rle
arriruues oí sociery ar a µairiculai momenr in lisroiy. 1lis conceµr
oí insaniry lelu ar a sµecihc lisroiical µeiiou vill lave imµoiranr
consequences íoi rle vay rle ‘ insane ` aie rieareu.
ײ­·¹¸¬
One uiíhculry virl Ioucaulr ` s unueisranuing oí ‘ insaniry ` ,
somerimes ieíeiieu ro as rle ‘ sociology oí knovleuge
µeisµecrive ` , is rlar ir can leau ro a íoim oí ielarivism. In
orlei voius, vlen ve viev knovleuge as meiely consriucreu
Ly sociery, rlen rleie ceases ro Le a µiecise uehnirion oí
insaniry, leaving only a iange oí uehnirions ueµenuing uµon
rle µeiceµrion oí sociery ar rlar rime.
In conremµoiaiy sociery rleie aie many claiacreiisrics oí Lelavioui
oi oí µsyclological conuirion rlar may µlace someone oursiue rle
µaiamereis oí ‘ noimal ` , ‘ sane ` sociery. 1lese claiacreiisrics oi
ryµes may incluue unusual Lelavioui, social iecluses, ueµiession,
communicarion uiíhculries, anu social aujusrmenr uiíhculries.
In some cases, inuiviuuals may nor Le aLle ro clallenge rle social
uehnirion oí insaniry, eirlei rliougl nor laving a suµµoir nervoik
oí íiienus oi ielarives, oi nor Leing aLle ro airiculare cleaily rleii
ovn vievs oí rleii conuirion. Lven in mouein rimes young µeoµle
lave Leen unaLle ro iesisr rleii insrirurionalizarion as insane, anu
lave rlen sµenr many yeais in insrirurions, virlour rle social
µiocess Leing clallengeu.
Cenrial ro Ioucaulr ` s conceµr oí insaniry is rlar rle claiacreiisrics
associareu virl rle insane sloulu nor alvays Le µeiceiveu as
negarive. Some may lave insiglrs inro sociery anu rle vay ir
íuncrions, vlicl, vlile Leing unoirlouox, may neveirleless sleu
liglr on irs inauequacies. Sociery, lovevei, uoes nor alvays visl
irs inauequacies ro Le ievealeu, anu may µieíei ro uehne rlose vlo
make sucl oLseivarions as Leing oursiue rle µaiamereis oí saniry.
Iiom rlis µeisµecrive one miglr aigue rlar many µeoµle in sociery
çð
µeiceive sociery as ‘ noimal ` , vlen in íacr rleie is mucl uníaiiness
oi many iiiarionaliries inleienr in ir. 1lose vlo ve uehne as
‘ insane ` may norice some oí rlese iiiarional asµecrs, Lur rleii vievs
may nor Le acceµreu Ly rle majoiiry.
̸» ¸·­¬±®§ ±º ·²¬»®°®»¬·²¹ ·²­¿²·¬§
In Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² Ioucaulr µiesenrs us virl a lisroiy oí
rle clanging social uehnirion oí insaniry íiom rle ^iuule Ages ro
rle ninereenrl cenruiy. As Ioucaulr las aigueu, rle lisroiy oí rlis
µiocess las nor necessaiily Leen one oí evolurion íiom inauequare
iueas ro enliglreneu ones. Inueeu, as Ioucaulr µoinreu our, rle viev
oí insaniry as uemonsriaring somerling uangeious anu µorenrially
uesriucrive oí sociery, is a ielarively iecenr µlenomenon. In rle
^iuule Ages, accoiuing ro Ioucaulr, ir vas leµiosy, iarlei rlan
insaniry, rlar vas seen as a rliear ro rle sraLiliry oí sociery. In íacr,
socieries lave alvays Leen conceineu virl sraLiliry, anu virl rlose
asµecrs rlar miglr unueimine rlar sraLiliry. Alrlougl socieries lave
geneially seen rle neeu ro iesµonu ro exreinal clanges oi rliears,
rleii giearesr µieoccuµarion las Leen virl rle measuies neeueu ro
susrain sraLiliry. Leµiosy vas a clallenge ro sraLiliry in rle ^iuule
Ages Lecause oí irs accomµanying µlysical ueíoimiries anu Lecause
oí rle aµµaienrly ianuom mannei in vlicl ir aíŒicreu µeoµle.
Ir coulu easily Le µeiceiveu as a uivine µunislmenr íoi viongs
commirreu in rlis eairlly liíe. Hence leµeis veie oíren µeiceiveu as
Leyonu civilizeu sociery, anu inueeu veie µlaceu in leµei louses,
vell oursiue rle valls oí ciries. 1le insane, on rle orlei lanu, veie
nor µeiceiveu as a rliear ro sociery in rle same vay. 1ley veie
iarlei seen as ieµiesenring an alreinarive viev oí rle voilu, Lur
nor one rlar vas necessaiily a clallenge ro sociery. 1ley miglr
Le seen alreinarely as sriange, amusing, eccenriic, oi rle oLjecr oí
ueiision, Lur less as a rliear ro social sraLiliry.
1le comLineu eííecrs oí rle seµaiarion anu conhnemenr oí leµeis,
anu imµioveu social conuirions, leu ro a ieuucrion in leµiosy Ly
rle Renaissance µeiiou. Leµiosy no longei aµµeaieu, accoiuing
çï êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²»
ro Ioucaulr, as rle rliear ir lau µieviously Leen, anu insaniry
nov assumeu a giearei signihcance in sociery. 1leie aµµeaieu
ro Le a neeu ro ueal virl insaniry in a moie sysremaric mannei.
Duiing rle Renaissance µeiiou, rleie Legan ro Le sysremaric
arremµrs ro excluue rle insane íiom rovns anu ciries. A vaiiery
oí merlous veie emµloyeu sucl as µlacing rlem in rle caie oí
ieligious communiries oi simµly exµelling rlem so rlar rley veie
conuemneu ro a liíe oí vanueiing. 1lese veie rle hisr signs oí a
sysremaric uehnirion oí rle insane as unacceµraLle virlin sociery.
1lis renuency conrinueu, as Ioucaulr aigueu, inro rle classical
age, so rlar, Ly aLour rle miu-sevenreenrl cenruiy, rleie vas a
ueveloµing sriaregy ro conhne rle insane in insrirurions. 1le insane
lau Legun ro Le µeiceiveu as a µorenrial rliear ro rle sraLiliry
oí sociery. 1lis µiocess oí social uehnirion vas also aµµlieu,
lovevei, ro orlei secrions oí sociery, noraLly rle exriemely µooi,
rle lomeless, rle ill anu rle unemµloyeu. In orlei voius, rleie
vas a ieclassihcarion oí rlose social giouµs as uevianr. Anyone
coming virlin rlis caregoiy oí ueviance vas suLjecr ro conhnemenr
anu incaiceiarion, µiimaiily Lecause rley veie seen as a µorenrial
clallenge ro sociery. 1le insane veie rlus giouµeu virl many
orlei ryµes oí social ourcasr, anu sysremarically conhneu. 1leie
vas, moieovei, an auuirional, economic µuiµose ro rlis µolicy.
As rle naruie anu success oí rle economy Œucruareu, rlose in
conhnemenr coulu Le uiavn uµon as a souice oí cleaµ laLoui íoi
unskilleu Lur necessaiy voik.
1le laige-scale conhnemenr oí µeoµle oí many uiííeienr caregoiies
vas nor, lovevei, a µanacea íoi rle ills oí sociery. Poveiry
srill exisreu rliouglour sevenreenrl-cenruiy Luioµe, anu rle
conhnemenr oí some oí rle µooi uiu norling ro eliminare ir,
alrlougl ir may lave maskeu ir ro some small exrenr. Lqually, ir
vas one rling ro iemove laige numLeis oí rle µooi, unemµloyeu
anu social mishrs íiom sociery, Lur ir vas quire anorlei ro ueciue
on lov rley sloulu Le manageu anu uealr virl in rle louses oí
conhnemenr. Alrlougl rley coulu Le given some voik virlin
conhnemenr, rley miglr also ar rimes Le iequiieu in rle exreinal
sociery ueµenuing uµon rle neeus oí rle economy.
çî
Giauually, rliouglour rle sevenreenrl anu eiglreenrl cenruiies,
as Ioucaulr inuicareu, rleie vas a gioving iealizarion rlar ir vas
nor necessaiily an iueal µolicy ro conhne laige numLeis oí rlose
vlo miglr Le reimeu rle ‘ socially unuesiiaLle ` . By rle enu oí rle
eiglreenrl cenruiy rleie aµµeais a giauual riansirion in µolicy, anu
rleie is less oí a renuency ro conhne rle µooi anu uesrirure. Iiom
rlis µeiiou onvaius rleie vas a giauual iealizarion rlar mass laLoui
vas necessaiy íoi rle íuruie oí sociery, anu lence rlar all rlose vlo
coulu uo some íoim oí µiouucrive voik veie iequiieu ro conriiLure
in some vay. Only rle insane veie ro some exrenr µeiceiveu as
unaLle ro conriiLure, anu lence veie µlaceu in conhnemenr.
By rle Leginning oí rle ninereenrl cenruiy, rle social caregoiy
arriacring mosr arrenrion in reims oí a neeu ro conhne rlem, veie
rle insane. In auuirion, rleie veie rle Leginnings oí a sysremaric
arremµr ro analyse rle naruie oí insaniry anu ro riear ir. In sloir,
rle norion oí rle insane asylum makes irs aµµeaiance. Wirl ir also
comes rle uehnirion oí insaniry as ‘ illness ` , anu inueeu somerling
rlar can Le sruuieu anu rieareu.
ײ­·¹¸¬
One iesulr oí rle iise oí science anu iarionaliry in rle
ninereenrl cenruiy vas rlar any voilu viev oµµoseu ro
rle iarional, íoi examµle insaniry, vas auuiesseu rliougl rle
meuium oí science. 1le merlous oí science, oí arremµring ro
unueisranu cognirive µiocesses, veie Liouglr ro Leai on rle
sruuy oí insaniry.
Duiing rle µeiiou oí laige-scale conhnemenr, some uocrois veie
arracleu ro rle insrirurions, Lur rley veie geneially rleie ro riear
meuical conuirions, iarlei rlan sµecihcally ro analyse rle neeus oí
rle insane. Hovevei, virl rle auvenr oí sµecialisr asylums, Ioucaulr
aigues, a clange rook µlace in rle µeiceµrion oí insaniry. Rarlei
rlan Leing seen › as rley veie in rle ^iuule Ages, oi inueeu in rle
classical µeiiou › as µossessing a rangiLle voilu viev uesµire rleii
ueviaring íiom rle noim, rley veie nov µeiceiveu as meuically oi
cognirively uehcienr anu iequiiing iemeuial riearmenr. Pieviously
any arremµr ar unueisranuing rle naruie oí insaniry lau seen ir as
çí êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²»
a comLinarion oí µlysical anu menral imµeiíecrions. Þov, lovevei,
virl rle ueveloµmenr oí rle asylum in rle ninereenrl cenruiy, rleie
evolveu an analysis oí insaniry rlar vas moie sµecihcally cognirive.
1lis µieµaieu rle vay íoi rle evolurion oí µsycliariy as a sµecihc
suLjecr aiea anu inueeu íoi irs ueveloµmenr as a science.
Ioucaulr is, in a sense, as ciirical oí rle ninereenrl-cenruiy iegime
as le is oí rle eiglreenrl-cenruiy riearmenr oí rle insane. He
aigues rlar a µolicy oí µlysical iesriainr lau Leen ieµlaceu Ly a
µolicy rlar, rlougl µeilaµs less µlysically inclineu, vas equally
oµµiessive. 1le guaiuians oí rle insane, anu also rle uocrois, uiu
nor seek ro communicare virl rleii vaius. 1le insane uiu nor
lave rle oµµoiruniry ro exµiess anyrling oí rleii ovn íeelings,
iueas oi emorions. Lven ií rley µossesseu rle caµaciry íiom rime
ro rime, rley veie nor µeimirreu ro engage in ieŒecrive uiscussion
conceining rleii conuirion. ^oieovei, rley veie conrinually
oLseiveu in rleii eveiy acrion, anu rlis oLseivarion exeireu a íoim
oí oµµiessive iesriainr uµon rlem.
Ioucaulr also nores rlar one oí rle key íuncrions oí rle uocrois
in rle insane asylums vas ro uehne rle claiacreiisrics oí rlose
vlo sloulu Le aumirreu. ^oie rlan rlar, rle uocrois also issueu
rle uocumenrarion vlicl accomµanieu aumission. 1lus rle eaily
srages oí rle ueveloµmenr oí µsycliariy veie accomµanieu Ly
rle elemenrs oí a clinical Luieauciacy. Insaniry vas giauually
Lecoming a conuirion virl uehnaLle claiacreiisrics, vlicl coulu
Le ceirihcareu Ly uocrois, anu vlicl coulu lence Le rieareu. 1lis
ueveloµmenr coulu Le seen as a maniíesrarion oí rle renuency
rovaius Luieauciacy in sociery. As sociery Lecame giauually moie
iegulareu, rlen uocumenrarion anu iecoiu-keeµing incieaseu in
µaiallel. As Ioucaulr µoinreu our, rlis vas in irselí a íoim oí µovei
anu aurloiiry, as µeoµle neeueu ro comµly virl rle iequiiemenrs
oí rle meuical uiagnosis.
Once uehneu as insane, inuiviuuals lau lirrle cloice ovei Leing
aumirreu anu rieareu. 1ley lau ro suLmir ro a clinical-Luieauciaric
iegime, suµµoireu Ly rle srare. Alrlougl some miglr lave
iegaiueu rlis as a moie Lenign sysrem rlan rlar oí rle classical
çì
µeiiou, íoi Ioucaulr ir vas an equal, ií nor moie suLrle, means oí
ieµiession anu social conriol.
ײ­·¹¸¬
1le ueveloµmenr oí µsycliariy Legan ro give µsycliariisrs
consiueiaLle µovei. 1ley coulu auminisrei meuicarion
ro conriol inuiviuuals anu coulu also uereimine vlen
inuiviuuals veie ro Le aumirreu oi ieleaseu íiom insrirurions.
̸» ¿¼ª»²¬ ±º °­§½¸·¿¬®§
Duiing rle ninereenrl cenruiy ir Legan ro Le rle case rlar inuiviuuals
coulu claim rlar someone sloulu Le aumirreu ro an asylum anu ask
rlar rleii menral srare Le consiueieu Ly a µsycliariisr. In sucl cases,
rle ciireiion vas oíren rlar oí vlerlei rle µeison vas µorenrially
uangeious virlin sociery. 1le classihcarion oí µeoµle inro rlose
vlo veie, anu rlose vlo veie nor, µorenrially uangeious ro orleis,
vas oíren a uiíhculr, ií nor imµossiLle, rask. Yer rlis Lecame an
incieasingly signihcanr íearuie oí rle µsycliariisr ` s iole.
Ioucaulr vas amLivalenr aLour rle mouein science oí µsycliariy,
vlicl, alrlougl aµµeaiing ro Le Lenign anu caiing oí rle insane,
aµµeaieu ro lim in some vays as oµµiessive as eailiei iegimes.
Ir may nor lave Leen as µlysically ciuel, Lur aµµeaieu as conriolling
rliougl orlei measuies. 1le conriiLurion oí Ioucaulr ro rlis ueLare
vas rlar le sav rle insane as luman Leings, vlo, alrlougl in
µossession oí a uiííeienr µeiceµrion oí rle voilu, anu alLeir virl
a lack oí iarionaliry, veie nonerleless luman.
ײ­·¹¸¬
In lis voik Ioucaulr emµlasizeu rle essenrial lumaniry oí
µeoµle vlo íaileu in some vays ro marcl rle sranuaius oí
noimaliry as uehneu Ly sociery. Lmµarly virl rlose vlo aie
uisauvanrageu oi excluueu Ly sociery is oíren eviuenr. Ioi
Ioucaulr, rle uominance oí rle insrirurion oí vlarevei soir is
a means oí exeiring µovei ovei rle uisauvanrageu.
çë êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²»
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï ײ ïçêï Ú±«½¿«´¬ °«¾´·­¸»¼ Iolie er u e iaison: lisroiie ue la
íolie a l ` a ge classique ô ´·¬»®¿´´§ ¬®¿²­´¿¬»¼ ¿­ ‘ Ó¿¼²»­­ ¿²¼
«²®»¿­±²æ ¿ ¸·­¬±®§ ±º ³¿¼²»­­ ·² ¬¸» ½´¿­­·½¿´ ¿¹»  ò
î Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼
¸±© ¬¸»§ ½±²¬®±´´»¼ °»±°´»ò
í Ø» »¨¿³·²»¼ ¬¸» ·­­«» ±º ¬¸» ©¿§ ­±½·»¬·»­ ¼»¿´ ©·¬¸ °»±°´»
©¸± ¿®» ·² ­±³» ©¿§ ¼·ºº»®»²¬ º®±³ ¬¸» ²±®³ò
ì Ú±«½¿«´¬ °»®½»·ª»¼ ·²­¿²·¬§ ¿­ ·² ­±³» ©¿§­ ¿ ‘ ­±½·¿´
½±²­¬®«½¬·±²  ò
ë Ø» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ·²­¿²·¬§ ¬»²¼­ ²±¬ ¬± ¸¿ª» ¿² ¿¾­±´«¬»
·¼»²¬·¬§ ±º ·¬­ ±©²ô ¾«¬ ·­ ¼»²»¼ ¿­ ¿ ­±½·»¬§ ©·­¸»­ ¬±
¼»²» ·¬ò
ê Ø» °»®½»·ª»¼ ·²­¿²·¬§ô ²±¬ ¿­ ¿ ­·²¹´» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ô ¾«¬ ¿­
¿ ½±³°´»¨ ®¿²¹» ±º ½±¹²·¬·ª» ®»¿½¬·±²­ ¿²¼ ®»­°±²­»­ò
é Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ·²­¿²·¬§ ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¿ ²»¹¿¬·ª»
½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ô ¿­ ¬¸» ·²­¿²» ©»®» ­±³»¬·³»­ ·² ¸·­ ª·»©
½¿°¿¾´» ±º ·´´«³·²¿¬·²¹ ·²­·¹¸¬­ ·²¬± ­±½·»¬§ò
è Ú±«½¿«´¬ ¬®¿½»¼ ¬¸» ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ½¸¿²¹·²¹
ª·»©­ ±º ·²­¿²·¬§ò
ç Þ§ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸»
­§­¬»³¿¬·½ ¿¬¬»³°¬­ ¬± ½±²²» ¬¸» ·²­¿²» ¿²¼ ¬± ­¬«¼§ ·²­¿²·¬§
­½·»²¬·½¿´´§ò
ïð Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ³±¼»®² ­½·»²½» ±º °­§½¸·¿¬®§ô
¿´¬¸±«¹¸ °®»­»²¬·²¹ ·¬­»´º ¿­ ¿ ½¿®·²¹ °®±º»­­·±²ô ©¿­ ·² ­±³»
®»­°»½¬­ ¿­ ±°°®»­­·ª» ¿­ ¬¸» °®±½»¼«®»­ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ »¿®´·»®
¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò
çê
б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ ¿°°®±¿½¸ ¬± °±´·¬·½¿´ ·­­«»­ ¿²¼ ¬¸» ¿­­·­¬¿²½» ¸»
¹¿ª» ¬± ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­
¸·­ ·²ª±´ª»³»²¬ ·² ¬¸» »ª»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ·² п®·­
¸·­ »²¹¿¹»³»²¬ ©·¬¸ ¬¸» °±´·¬·½­ ±º »¼«½¿¬·±²¿´ ½¸¿²¹»ò
ײª±´ª»³»²¬ ·² °¿®¬§ °±´·¬·½­
One oí rle key rlemes virl vlicl ^iclel Ioucaulr vas conceineu
rliouglour lis liíe vas rlar oí µovei. In µairiculai, le vas
inreiesreu in rle vay in vlicl rlose in µovei veie aLle ro uehne
rle naruie oí rle uiscouise aLour a ceirain suLjecr, anu lence
conriol, ro some exrenr, rle conceµrs anu iueas rlar veie useu.
Povei enaLles µeoµle anu oiganizarions ro uehne rle vay rlar ve
look ar rle voilu, anu ií necessaiy ro uehne rle voilu in a vay
rlar is economically oi µolirically auvanrageous ro rlem. 1lose
vlo uo nor µossess µovei anu aurloiiry may hnu rlar rley aie
uehneu in a less auvanrageous mannei, anu lence rleii ielarively
lovly srarus may Le ieiníoiceu. 1ley may nor lave rle oµµoiruniry
ro iaise rleii economic srarus, oi ro Lecome µolirically inŒuenrial.
Pairiculaily in lis larei liíe Ioucaulr suµµoireu a iange oí social
causes, auuing veiglr ro rle claims oí giouµs vlo lau ielarively
lirrle inŒuence oi µovei. Peilaµs rle hisr sign oí rlis renuency
çé éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
ro suµµoir rle less µoveiíul vas vlen le joineu rle Iiencl
Communisr Pairy in ïçëð. He vas aµµaienrly inŒuenceu in rlis Ly a
µlilosoµly lecruiei ar rle Lcole noimale suµ e iieuie, Louis Alrlussei.
Wlile laving some symµarly virl rle ^aixisr iueology oí rle
µairy, Ioucaulr íounu orlei asµecrs oí Leing a Pairy memLei iarlei
uiíhculr. In íacr, as Ioucaulr noreu, ‘ rle ruinovei oí young µeoµle
µassing rliougl rle Communisr Pairy vas veiy iaµiu ` (IauLion,
Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»® , µ. îìç). Piinciµal among lis µioLlems vas
rlar, as virl mosr µolirical µairies, Ioucaulr vas exµecreu ro ieŒecr
rle vievs oí rle Pairy in eveiyrling. He no uouLr íelr rlar le vas in
uangei oí aLanuoning lis inrellecrual inueµenuence in rle inreiesrs oí
suµµoiring rle Pairy, anu le íounu rlis veiy uiíhculr ro acceµr.
ײ­·¹¸¬
^any acauemics uo in íacr voik anu viire íiom a µairiculai
rleoierical vievµoinr. 1lis miglr Le íoi examµle, íiom rle
leír oi iiglr oí rle µolirical sµecrium, anu rlis may in ruin
aííecr rleii viev oí, say, economic issues. Þeveirleless, one
miglr aigue rlar riying ro iemain inueµenuenr oí rleoierical
µeisµecrives is also, in a vay, a ryµe oí iueological µosirion. Ir
coulu Le aigueu rlar eveiyone ineviraLly auoµrs a rleoierical
oiienrarion, ueiiveu íiom many souices, incluuing rleii
euucarion, uµLiinging anu culruial Lackgiounu.
As ve lave seen rliouglour rlis Look, rleie is amµle eviuence rlar
Ioucaulr valueu, almosr aLove all else, lis íieeuom oí rlouglr anu
caµaciry ro say vlarevei le visleu in iesµonse ro rle issues oí rle
uay. He µairiculaily oLjecreu ro rle ryµes oí Sovier µioµaganua
µievalenr ar rle rime, anu ro rle µeisecurion oí giouµs oí µeoµle
virlin rle Sovier Union. He íounu ir uiíhculr ro acceµr rle vay in
vlicl rle Iiencl Communisr Pairy aµµeaieu ro acceµr anu suµµoir
rle acrions anu jusrihcarions µioviueu Ly rle Soviers. Hence in ïçëí
le seems ro lave hnally iesigneu íiom rle Communisr Pairy, aírei a
memLeisliµ µeiiou oí only aLour rliee yeais. Duiing rle µeiiou unril
rle lare ïçêðs Ioucaulr renueu ro concenriare on lis acauemic caieei,
viiring Looks anu giauually enlancing lis ieµurarion as a leauing
inrellecrual. Ir vas rle evenrs oí ^ay ïçêè rlar Liouglr lim riuly inro
rle µuLlic consciousness in Iiance anu suLsequenrly acioss rle voilu.
çè
̸» °±´·¬·½­ ±º ®»ª±´¬
1le evenrs oí ^ay ïçêè in Paiis, rook µlace againsr a Lioauei
Lackuioµ acioss rle voilu, vlicl in essence involveu a clasl oí
voilu vievs Lerveen a youngei geneiarion oµµoseu ro caµiralism,
mareiialism anu Lioauly iiglr-ving µolirics, anu rle esraLlisleu
geneiarion rlar suµµoireu a liLeial economic µolicy anu riauirional
values, vlerlei in reims oí rle íamily, rle euucarion sysrem oi
goveinmenr. ^any ciicumsrances conriiLureu ro rle siruarion rlar
eiuµreu in ^ay ïçêè, anu ir is nor easy ro iuenriíy a µairiculai
sequence oí evenrs. Hovevei, ir vas in rle helus oí emµloymenr
anu, in µairiculai, euucarion rlar a goou ueal oí rle conŒicr rook
µlace.
1le Þanreiie camµus oí rle Univeisiry oí Paiis vas an eaily
íocus oí uissenr. In ^aicl ïçêè a giouµ oí sruuenrs mer rleie
ro uiscuss rle hnancing oí rle univeisiry anu also rle social class
sysrem in Iiance. 1le sruuenrs oursrayeu rleii velcome anu rle
univeisiry auminisriarion calleu our rle µolice. 1le smoulueiing
conŒicr Lerveen sruuenrs, lecruieis anu rle univeisiry managemenr
conrinueu ovei rle coming veeks, unril in eaily ^ay rle univeisiry
aurloiiries ueciueu ro close rle univeisiry. 1leie vas an immeuiare
ieacrion íiom rle sraíí anu sruuenrs ar rle SoiLonne, in rle cenrie
oí Paiis. 1ley µioresreu againsr rle closuie oí Þanreiie anu µolice
moveu in ro occuµy many oí rle SoiLonne Luiluings. 1lings came
ro a leau on ïð ^ay vlen sruuenrs sraireu ro eiecr Laiiicaues
anu ro uig uµ anu rliov µaving srones ar rle µolice. 1leie veie
numeious injuiies among Lorl rle µolice anu rle uemonsriarois.
1liee uays larei rleie vas a sµonraneous geneial sriike rliouglour
Iiance.
1le siruarion Lecame even moie inrense rliouglour rle iemainuei
oí ^ay. ^oie anu moie voikeis venr on sriike › ar rle leiglr
oí rle acrion, aµµioximarely ïï million voikeis ieíuseu ro voik.
Some voikeis arremµreu ro rake conriol oí rleii íacroiies anu ro
iun rlem in µlace oí rle managemenr. 1leie veie íuirlei maicles
in Paiis anu rle goveinmenr oí Geneial ue Gaulle vas cleaily on
çç éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
rle veige oí collaµse. 1le Piesiuenr, lovevei, manageu ro lolu
on ro µovei. He srareu rlar rleie voulu Le a geneial elecrion in
]une anu oiueieu voikeis ro iesume voik in rle íacroiies. 1leie
aµµeaieu ro Le an unueilying rliear rlar le voulu use rle aimy ro
iesroie oiuei in rle counriy, ií rley uiu nor. 1le uisiuµrion uiu srair
ro uiminisl › ir vas as ií rle uemonsriarois lau giovn riieu oí rle
uniesr. Woikeis ieruineu ro rle íacroiies anu rle sruuenrs leír rleii
‘ sir-ins ` ar rle univeisiries. Aµair íiom a sliglr iesuigence oí µioresr
in ]uly, rle evenrs oí ^ay ïçêè aµµeaieu ro lave enueu. Hovevei,
rle goveinmenr in Iiance lau Leen slockeu inro acrion, anu rleie
veie numeious ieíoims, µairiculaily in rle euucarion sysrem.
Duiing rle µievious rvo yeais Ioucaulr lau Leen living anu
voiking in 1unisia. He lau rauglr ar rle Univeisiry oí 1unis anu
conrinueu virl lis viiring. Þeveirleless, uesµire rle quier liíe rlar
le leu, le lau iemaineu inreiesreu in rle ueveloµmenrs in Paiis,
anu µeoµle lau µloneu lim ro ensuie le keµr uµ ro uare virl
evenrs. Lvenrually, rovaius rle enu oí ^ay le ueciueu rlar le lau
ro virness vlar vas going on íoi limselí anu le venr ro Paiis.
Iiom a µlilosoµlical µoinr oí viev, le vas veiy inreiesreu in rle
µuiµoses anu ulrimare aims oí rle µioresrs. Ir seemeu ro lim rlar
rle sruuenrs in µairiculai, quire aµair íiom rle ieíoims rlar rley
souglr in sociery, visleu íoi a nev luman consciousness rlar
voulu rake lumaniry rovaius rle rvenry-hisr cenruiy.
1leie vas a cleai sense in Paiis in ^ay ïçêè rlar rle sruuenrs
anu young voikeis vanreu ro coníionr rle esraLlislmenr anu
ro oveiruin rle srarus quo, using, in Ioucaulr ` s voius, ‘ a rleoiy
rlar vas ueiiveu moie oi less uiiecrly íiom ^aixism ` (RaLinov,
Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ , µ. ïïë). 1ley vanreu ro clallenge rlose
vlo veie in µovei, anu ro ieuisriiLure rlar µovei, so rlar a nev
voilu coulu Le cieareu › moie liLeial, moie egaliraiian, anu virl
a uiííeienr sense oí erlics. 1le ïçêðs vas nor a uecaue íiee oí
vai anu conŒicr aiounu rle voilu, noraLly in Viernam, anu rle
uemonsriarois also vanreu a voilu in vlicl µeoµle liveu rogerlei
in giearei µeace anu íieeuom. 1le sruuenrs ` aims veie somevlar
uroµian anu vague, anu ir vas nor alvays easy ro see lov rlese
uiííeienr enus coulu acrually Le aclieveu.
ïðð
ײ­·¹¸¬
1lis vas a µeiiou in vlicl rleie vas a iaµiuly ueveloµing
yourl suL-culruie vlicl µiouuceu music, air anu viiring.
Ar rle same rime, rleie vas µorenrial majoi conŒicr Lerveen
rle µiinciµal µolirical µovei Llocs in rle voilu. 1le uisjuncrion
Lerveen rle young µeoµle ieµiesenring íieeuom anu µeace,
anu rle values oí rle oluei geneiarion in µosirions oí µolirical
µovei, vas ar leasr µairly rle cause oí rle conŒicr oí ïçêè.
1le evenrs oí ^ay ïçêè may lave aµµeaieu ro Le a íailuie íiom
rle µoinr oí viev oí rle young µeoµle raking µair, in rle sense rlar,
on rle suiíace ar leasr, rle µolirical anu goveinmenral srarus quo
conrinueu anu liíe aµµeaieu ro caiiy on mucl as Leíoie. Hovevei,
rle goveinmenr anu µolirical elire oí Iiance lau Leen slaken,
anu ar one µoinr musr lave ar leasr consiueieu ir a µossiLiliry rlar
rle goveinmenr voulu Le oveirliovn Ly a µoµulai ievolurion.
Ir vas almosr ceirainly rle µsyclological slock oí rlis rlar jolreu
rle goveinmenr inro a iange oí ieíoims, µairiculaily in rle sµleie
oí euucarion. Lugai Iauie vas aµµoinreu ro rle µosr oí ^inisrei
íoi Þarional Luucarion in rle goveinmenr oí ^auiice Couve ue
^uiville. 1le µosirion oí Lugai Iauie vas an exriemely comµlex
one, Lur le ser aLour ueveloµing clanges in Lorl rle sclool sysrem
anu in univeisiries. In reims oí sclools, rleie vas a uisrincr sliír oí
emµlasis virlin rle oveiall µlilosoµly oí rle sclool sysrem. Puµils
anu sruuenrs veie consulreu íai moie aLour rle naruie oí rle
euucarion rley veie ro ieceive. 1le riauirional uiuacric sysrem oí
Iiencl euucarion vas riansíoimeu inro a mucl moie µairiciµarive
sysrem. 1eacleis veie encouiageu ro Lecome moie rle íacilirarois
anu oiganizeis oí an euucarional exµeiience, iarlei rlan rle
riansmirreis oí knovleuge.
ײ­·¹¸¬
In rle lare ïçêðs anu eaily ïçéðs, rle iuea oí a moie
iníoimal aµµioacl ro euucarion vas nor rle exclusive
µiovince oí Iiance. 1le same kinu oí iueas veie Lecoming
µoµulai in rle Unireu Srares anu Biirain. 1iauirional
aµµioacles ro euucarion, involving essenrially rle µassing
on oí íoimal knovleuge anu skills, in riauirional suLjecr
ïðï éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
uisciµlines, vas Leing clallengeu Ly moie ‘ sruuenr-cenrieu `
merlous. Wirlin rlis µeisµecrive, rle cuiiiculum vas uiiven
less Ly convenrion, anu moie Ly rle ueveloµing inreiesrs oí
cliluien anu sruuenrs.
Ir vas, lovevei, in rle sµleie oí liglei euucarion rlar rle giearesr
clanges veie aµµaienr, anu rlese clanges Lecame ensliineu in rle
so-calleu ‘ loi Iauie ` µasseu in ÞovemLei ïçêè. 1lis lav ieíoimeu
Lorl rle auminisriarion oí univeisiries anu also rle cuiiiculum. In
geneial reims, ir incieaseu rle inuiviuual µovei anu auronomy oí
univeisiries. In reims oí rle managemenr oí univeisiries, rle lav
maue µiovision íoi sruuenrs, reclnicians anu auminisriarois ro
Le memLeis oí univeisiry senares. In auuirion, univeisiries veie
encouiageu ro ensuie rlar rley incluueu emµloyei anu riaue union
ieµiesenrarives on rleii key commirrees. In reims oí rle cuiiiculum,
univeisiries veie also encouiageu ro comLine riauirional suLjecrs
ro íoim nev couises rlar veie moie ielevanr ro rle conremµoiaiy
voilu. Iinally, rleie vas a renuency ro meige rle reaclei anu
ieseaiclei ioles, so rlar Lorl coulu gain somerling íiom eacl orlei.
ײ­·¹¸¬
Luioµean univeisiries lau alvays Leen ielarively elirisr. 1ley
aumirreu only a ielarively small µioµoirion oí rle ielevanr
age giouµ, anu comµeririon íoi µlaces vas lence quire
inrense. 1le clanges usleieu in aírei rle conŒicr oí ïçêè
veie rle µiecuisois oí a mass liglei euucarion sysrem rlar
Legan ro oµen uµ univeisiries ro social giouµs rlar in rle µasr
voulu lave lau no access ro rlem.
̸» »ª»²¬­ ¿¬ Ê·²½»²²»­
One oí rle mosr celeLiareu ourcomes oí rle ieíoims, lovevei, vas
rle ciearion oí rle Lxµeiimenral Univeisiry Cenrie oí Vincennes.
1lis vas cieareu on rle Lasis oí a similai µlilosoµly ro rlar
uesciiLeu aLove in ielarion ro rle sclools secroi. 1leie vas inrenueu
ro Le a sense in vlicl lecruieis anu sruuenrs voikeu collaLoiarively,
ïðî
iarlei rlan one simµly riansmirring knovleuge ro rle orlei. Ir
vas inrenueu ro Le an insrirurion rlar cieareu a nev riauirion, in
oµµosirion ro rle acceµreu acauemic mouel oí a univeisiry. Ir vas
ro Le a univeisiry rlar esraLlisleu close links virl rle suiiounuing
communiry anu rle oiganizarions in rle viciniry. Ir vas also inrenueu
ro encouiage rle eniolmenr oí oveiseas sruuenrs. Ioucaulr vas
invireu ro Lecome rle leau oí rle nev Plilosoµly Deµairmenr ar
Vincennes, anu le ieauily acceµreu. He vas nor rle only innovarive
acauemic ro voik rleie. Ar vaiious rimes Gilles Deleuze (ïçîë › çë),
]ean-Iian ç ois Lyoraiu (ïçîì › çè) anu ]acques Lacan (ïçðï › èï)
rauglr rleie. 1le suLjecrs anu couises availaLle ar Vincennes veie
veiy non-riauirional íoi rle Iiencl univeisiry secroi ar rle rime, anu
incluueu rlearie anu cinema sruuies as vell as µsycloanalysis.
ײ­·¹¸¬
1le lisroiy oí univeisiry euucarion rliouglour rle voilu,
las Leen one oí rle uiveisihcarion oí suLjecrs rauglr anu
ieseaicleu. In rle meuieval voilu, univeisiries veie oíren
uevoreu ro rle sruuy oí rleology anu µlilosoµly. Orlei
suLjecrs sucl as Classical languages anu meuicine veie auueu
larei. 1le ieal exµansion in rle suLjecrs sruuieu came in rle
rvenrierl cenruiy, lovevei, anu ir inreiesring ro examine rle
lare aµµeaiance oí suLjecrs sucl as engineeiing.
1le univeisiry ar Vincennes also velcomeu auulr sruuenrs
anu µioviueu classes in rle evenings so rlar rlose vlo veie
in emµloymenr coulu arrenu anu íuirlei rleii qualihcarions.
Hovevei, one oí rle mosr inreiesring asµecrs oí Vincennes, anu
rle one virl vlicl µeoµle geneially associare ir, is rle íacr rlar
ir Lecame sucl a µolirical camµus. By irs veiy naruie, ir renueu ro
arriacr leír-ving acrivisrs vlo lau scanr iesµecr íoi rle euucarional
esraLlislmenr. 1leii viev oí euucarion vas rlar ir lau Lecome
µair oí conremµoiaiy caµiralism anu vas nov a commouiry ro
Le µuiclaseu in rle same vay as orlei goous oi seivices. 1ley
Lelieveu rlar, insreau, euucarion sloulu Le availaLle ro all rlose
vlo vanreu ir, anu rlar ir sloulu Le íiee. Ioi rlis ieason, many
sucl acrivisrs vieveu Vincennes nor as an exµeiimenral univeisiry
rlar ser our ro Le iauically uiííeienr ro rle esraLlisleu insrirurions,
ïðí éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
Lur iarlei as a rlinly uisguiseu arremµr Ly rle exisring µolirical
µoveis ro ueíuse iemaining elemenrs oí rle ieLellion oí ïçêè.
All rle same, rleie ueveloµeu ar Vincennes a µairiculai aµµioacl
ro reacling rlar vas íunuamenrally uiííeienr ro rlar vlicl lau
exisreu µieviously in Iiencl univeisiries. Ir vas aigueu rlar reacling
sloulu ceirainly nor involve rle µassive riansmission oí acceµreu
knovleuge aLour a suLjecr. Rarlei ir sloulu involve an euucarion
in lov ro clallenge rle exisring social oiuei. 1leie vas rleieíoie
no ieal arremµr maue ro reacl rle classic aµµioacles ro µlilosoµly
oi ro sociology, exceµr in so íai as rley veie useíul in exµosing rle
allegeu inauequacies oí rle conremµoiaiy social anu µolirical sysrem
in Iiance. Ceirainly, ir vas rle µievalenr viev ar Vincennes rlar a
univeisiry euucarion sysrem sloulu nor Le roo ueµenuenr uµon rle
lecruieis, anu rlar roo mucl µovei anu aurloiiry sloulu nor Le
vesreu in rlem. Ir vas geneially íelr rlar rle ielarionsliµ Lerveen
sruuenrs anu lecruieis sloulu Le moie equal anu murually suµµoirive.
Anorlei signihcanr íearuie oí rle reacling sryle ar Vincennes
vas rle vay in vlicl cuiiiculai mareiial vas µiesenreu. Ir is
riauirional in euucarion, ar vlarevei level, ro µioviue a sriucruie
oi scleme oí voik rlar sers a µairiculai roµic in ielarion ro orlei
connecreu suLjecrs. A scleme oí voik oi cuiiiculum is also veiy
oíren sequenrial in naruie. In orlei voius, one srairs virl rle
‘ easy ` mareiial anu µiogiesses ro rle moie comµlex conceµrs. So
engiaineu in us is rlis sysrem rlar ve iaiely clallenge irs logic.
Yer rlar is exacrly vlar rle lecruieis ar Vincennes close ro uo.
1ley ueliveieu suLjecr mareiial in any oiuei, oi no oiuei, leaving
sruuenrs ro make ‘ connecrions ` . 1le aigumenr oí rle lecruieis
vas rlar riauirional sequences oí knovleuge oi suLjecrs simµly
ieŒecreu a riauirional viev oí knovleuge, virl all kinus oí inleienr
assumµrions. 1ley µieíeiieu ro iejecr rlis comµlerely, anu ro
clange rorally rle iueology oí rleii reacling. One oí rle µioLlems
virl rle riauirional aµµioacl ro univeisiry reacling, accoiuing ro
Ioucaulr anu lis colleagues, vas rlar ir µlaceu rle sruuenrs in a
µosirion oí ueµenuency. 1le sruuenrs lau conrinually ro aµµeal ro
rle lecruieis ro exµlain lov one viirei ielareu ro anorlei, oi
lov one rleoierical sclool oí iueas ielareu ro anorlei sclool.
ïðì
Yer virl rle aµµioacl oí rle sraíí ar Vincennes, rle sruuenrs veie
encouiageu ro uo rlis íoi rlemselves. One oí rle iesulrs oí rlis
aµµioacl vas rlar sruuenrs lau ro ieau mareiial in a mucl moie
acrive vay. 1ley lau ro caiiy our rleii ovn inreiµierive voik.
ײ­·¹¸¬
Luucarionally rle Vincennes erlos miglr Le consiueieu iarlei
ligl iisk. Sruuenrs coulu lave Leen leír enriiely Œounueiing,
virl no ieal unueisranuing oí rleii suLjecr mareiial. On rle
orlei lanu, ir uiu cieare inueµenuenr leaineis, anu rle geneial
aµµioacl is quire íamiliai ro many lecruieis rouay, vlo
encouiage sruuenrs ro ueveloµ rleii ovn leaining sriaregies.
1lis aµµioacl may µeilaµs lave leír some sruuenrs íeeling a lirrle
unceirain anu unuiiecreu in rleii sruuies, Lur ir ar leasr encouiageu
rlem ro Le mucl moie acrive in rleii ieauing, anu mucl less
ielianr on rle aurloiirarive juugemenrs oí rle acauemic sraíí. One
miglr aigue, as uiu many oí rle acauemic sraíí ar Vincennes, rlar
goou reacling sloulu nor involve lecruieis meiely riansmirring rle
suLjecr marrei virl vlicl rley íeel íamiliai. Quire rle conriaiy.
Goou reacling sloulu involve ieseaicl, ir sloulu involve an
invesrigarion oí somerling, ir sloulu involve examining issues
virl vlicl Lorl lecruieis anu sruuenrs aie uníamiliai. 1lis leaus,
accoiuing ro rle Vincennes µlilosoµly, ro a riuei sense oí vlar
euucarion sloulu ieally Le aLour.
In µlanning rle oµeiarion ar Vincennes, Ioucaulr anu lis colleagues
arremµreu ro µur in µlace, nor only rlese nev reacling merlous,
Lur also a Lieaurl oí suLjecr marrei rlar lau nor µieviously
Leen eviuenr in rle Iiencl univeisiry sysrem. Þeveirleless, rlese
measuies uiu nor sarisíy all rle uiííeienr leír-ving sruuenr giouµs
exisring ar Vincennes. Ioi many oí rlem, rlis exµeiimenral
univeisiry cenrie iemaineu meiely a ieŒecrion oí rle srarus quo in
Iiance. In ]anuaiy ïçêç sruuenrs rook ovei rle main Luiluing ar
Vincennes, µiomµring a µolice arremµr ro iegain conriol. A numLei
oí sraíí, incluuing Ioucaulr, siueu virl rle sruuenrs anu rook
µair in acrions sucl as rle rlioving oí srones anu orlei missiles
ïðë éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
ar rle µolice. Ioucaulr ` s involvemenr in rle µiacrical marrei oí
ieLellion gave lim a gioving ieµurarion as a miliranr. Hovevei, le
aµµeais ro lave Leen sliglrly uisenclanreu virl rle vay in vlicl
rlis ievolurionaiy acriviry causeu lim ro rake rime avay íiom lis
viiring. 1le íolloving yeai le vas aLle ro leave Vincennes anu
rake uµ a µioíessoisliµ ar aiguaLly Iiance ` s leauing inrellecrual
insrirurion, rle Coll e ge ue Iiance.
1le Coll e ge ue Iiance vas íounueu in ïëïë Ly Iian ç ois I, inirially
as an insrirurion íoi rle sruuy anu reacling oí suLjecrs sucl as
marlemarics rlar veie nor rlen rauglr ar rle Univeisiry oí Paiis.
Ir las since evolveu ro Lecome a veiy uisrincrive insrirurion, virl,
ar rle µiesenr rime, híry-rvo µioíessois, voiking in a viue iange
oí suLjecrs. Þev µioíessois aie elecreu solely Ly rle exisring µosr
lolueis. Ir is inreiesring rlar rle Coll e ge uoes nor avaiu any
qualihcarions ar all, noi uoes ir engage in any íoim oí assessmenr.
1le µioíessois aie all engageu in ieseaicl anu viiring, anu ar
iegulai inreivals rley give lecruies on rleii ieseaicl. Any memLei
oí rle µuLlic can arrenu rleii lecruies. 1lis vas a veiy µiesrigious
µosr íoi Ioucaulr anu rle srarus oí Leing a µioíessoi ar rle Coll e ge
enaLleu lim ro exeir consiueiaLle inŒuence.
б´·¬·½­ ¿²¼ ­±½·¿´ ®»º±®³
Ioucaulr ` s long-reim µairnei, Daniel Deíeir, vlo lecruieu in
sociology ar Vincennes, lau some consiueiaLle inŒuence on
lim in reims oí lis involvemenr in µolirical acrion. Deíeir, íoi
examµle, vas a memLei oí rle Gaucle µiol e raiienne, an exrieme
leír-ving oiganizarion rlar lau Leen cieareu in ïçêè, µairly as a
iesulr oí rle sruuenr µioresrs. 1le goveinmenr iegaiueu ir as an
unacceµraLly exrieme oiganizarion, anu seveial yeais larei ir vas
µiosciiLeu. Ir nevei lau many memLeis, Lur Lecause oí rle iauical
naruie oí irs µolicies, ir renueu ro exeir consiueiaLle inŒuence
on leír-ving µolicies anu rlinking. Ir sµecihcally riieu ro µlace
irs young inrellecruals ro voik in íacroiies, vleie rley voulu Le
ïðê
aLle ro inŒuence rle rlinking oí rle unions anu orlei voikeis `
oiganizarions. Lven aírei rle oiganizarion vas oíhcially Lanneu,
ir conrinueu ro oµeiare in secier.
Ir vas seveial monrls aírei Ioucaulr lau oLraineu lis claii ar rle
Coll e ge ue Iiance rlar le ieŒecreu uµon rle µossiLiliry oí srairing a
µiessuie giouµ on µiison ieíoim. His ovn acauemic ieseaicl inro
rle lisroiy oí conhnemenr lau given lim a sriong inreiesr in rle
suLjecr, anu le íelr rlar rle conuirions in many Iiencl µiisons veie
unacceµraLle. He íounueu rle Giouµe u ` iníoimarion sui les µiisons
(Iníoimarion giouµ on µiisons, GIP), an oiganizarion rlar arriacreu
rle suµµoir oí Deíeir anu lis íiienus in rle Gaucle µiol e raiienne,
esµecially as rley lau leír-ving colleagues vlo veie in µiison. 1le
µuiµose oí rle GIP vas inirially ro garlei emµiiical eviuence íiom
µeoµle vlo lau Leen in µiison, anu also íiom visirs ro µiisons, in
oiuei ro uocumenr rle µievailing conuirions. Ioucaulr ` s aµµioacl
vas in keeµing virl lis geneial µlilosoµly oí rle naruie oí rle
inrellecrual. 1lar vas rlar ir vas nor rle µuiµose oí inrellecruals
ro µioclaim exacrly lov rle goveinmenr sloulu acr in ceirain
ciicumsrances, oi exacrly vlar sloulu Le rle conuirions in µiisons,
Lur iarlei ro exµose in as mucl uerail as µossiLle rle conuirions
unuei vlicl µiisoneis exisreu. Orlei íoices in sociery, aimeu virl
rlis eviuence, coulu rlen µioceeu ro Liing µiessuie íoi clange.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr auleieu consisrenrly ro a µlilosoµlical µosirion
in vlicl le useu lis skills as an acauemic ro collecr anu
uisseminare uara, Lur avoiueu, vleievei µossiLle, Lecoming
involveu as a µolirical acrivisr. 1le uiviuing line Lerveen
rlese ioles is somerimes nor veiy cleai, Lur virl Ioucaulr
rle exisrence oí rlis uivision oí ioles Lecame somerling oí
a marrei oí µiinciµle.
1le GIP seems ro lave lau an exriemely iníoimal sriucruie. 1lis
vas in a sense comµariLle virl Ioucaulr ` s viev oí oiganizarions.
He lau alvays Leen oµµoseu ro rle vay in vlicl rle oiganizarion
anu lieiaiclies oí insrirurions veie useu as a meuium íoi rle
exeicise oí µovei. Wirl lis ovn oiganizarion, ir is consisrenr
ïðé éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
rlar le sloulu nor visl ro ser limselí ar rle leau oí a lieiaicly
rlar maue sraremenrs aLour µolicy anu rle vay in vlicl rle
oiganizarion sloulu Le auminisreieu. 1lis µeisµecrive vas ro some
exrenr ar rle leair oí rle uiííeiences Lerveen Sairie anu Ioucaulr.
Ioucaulr íelr rlar Sairie vas in eííecr inrellecrually conuescenuing
in auvising µeoµle on rle aµµioµiiare iueological srance ro rake in
iesµonse ro issues. Ioucaulr íelr rlis vas inaµµioµiiare, anu rlar
rle iole oí rle inrellecrual sloulu simµly Le ro µiesenr eviuence
anu ro leave inuiviuuals ro íoimulare rleii ovn vievs.
Ioucaulr anu lis colleagues emµloyeu quesrionnaiies ro riy ro
collecr sysremaric uara íiom rle µiisons. 1ley voulu vair oursiue
µiisons ar visiring rimes anu exµlain vlar rley veie riying ro
aclieve ro rle íamilies oí µiisoneis. Ioucaulr also invireu
ex-µiisoneis anu rleii íamilies ro lis aµairmenr, in oiuei ro
uiscuss µiison conuirions.
One oí Ioucaulr ` s key aigumenrs anu, inueeu, µolirical sriaregies
vas ro riy ro encouiage uiííeienr agencies involveu virl µiisoneis
anu µiisons ro collaLoiare iarlei rlan ro voik inueµenuenrly. Ioi
examµle, le aigueu rlar uocrois, velíaie voikeis, µiison oíhceis,
µsycliariisrs, social voikeis anu rle vaiious oíhceis oí rle legal
sysrem lau a renuency ro simµly caiiy our rleii ovn inuiviuual joL
accoiuing ro rle ciireiia oí rleii µioíession. 1lis oíren meanr rlar
rleie veie signihcanr gaµs Lerveen rleii ioles anu iesµonsiLiliries
anu rlese iesulreu in auveise µiovision anu caie íoi µiisoneis. Ir
vas nor rlar rleie veie ueliLeiare omissions in vlar rle uiííeienr
agencies veie riying ro aclieve, Lur simµly rlar rle oveiall eííecr
vas a seivice oí uiminisleu qualiry íoi µiisoneis. Ioucaulr riieu
ro encouiage rlese agencies ro voik rogerlei eííecrively in oiuei
ro µioviue a coleienr seivice. Ioucaulr conrinueu lis voik on
Lelalí oí µiisoneis rliougl rle eaily ïçéðs. Ir voulu lave Leen
exlausring voik, involving µairiciµarion in uemonsriarions, rle
viiring oí µamµllers íoi uisriiLurion, giving ralks, anu geneially
riying ro maislal suµµoir íoi rle cause. 1leie musr also lave Leen
consiueiaLle µsyclological µiessuie uµon Ioucaulr, as lis voik
Liouglr lim inro uiiecr coníionrarion virl rle µolice anu legal
aurloiiries.
ïðè
Ir is µeilaµs only naruial rlar uiííeienr µiessuie giouµs anu iauical
µolirical giouµings Legan ro seek Ioucaulr ` s lelµ anu suµµoir.
1lese giouµs ieµiesenreu a vaiiery oí uiííeienr µolirical causes,
all Lioauly oí a leír-ving naruie. Ioucaulr vas Lecoming a ligl-
µiohle hguie, vlose sµonsoisliµ oí a cause coulu arriacr useíul
meuia arrenrion. In auuirion, Ioucaulr vas a uynamic µuLlic
sµeakei, vlo coulu acr as an inŒuenrial auvocare íoi causes. 1o
uiííeiing uegiees, Ioucaulr suµµoireu giouµs camµaigning againsr,
íoi insrance, rle Ameiican involvemenr in Viernam, againsr allegeu
µolice violence anu misriearmenr oí µeoµle ar uemonsriarions, anu
againsr rle riearmenr oí µarienrs in µsycliariic losµirals.
ײ­·¹¸¬
1le íacr rlar Ioucaulr lelu a claii ar rle Coll e ge ue Iiance
gave lim enoimous cacler. As a memLei oí one oí rle
counriy ` s mosr µiesrigious acauemic esraLlislmenrs, le anu lis
oµinions voulu Le raken seiiously even Ly rlose vlo miglr
orleivise simµly iegaiu lim as a suµµoirei oí leír-ving causes.
Ioucaulr vas no uouLr avaie oí rle µossiLiliry rlar le coulu
easily Le vieveu as an aicleryµal leír-ving, inrellecrual acrivisr
vlo suµµoireu all rle riauirional leír-ving causes. 1leie veie
rvo imµlicir uiíhculries leie íoi Ioucaulr. 1le hisr vas rlar, Ly
suµµoiring sucl a viue iange oí causes, le voulu µeilaµs lose
a ceirain uegiee oí convicrion vlen le uiu sµeak our againsr
somerling in vlicl le Lelieveu µioíounuly. Peoµle miglr Le less
likely ro Le convinceu aLour rle genuine naruie oí lis íeelings. 1le
orlei issue vas rlar le vas in uangei oí Lecoming rle veiy kinu oí
liLeial inrellecrual rlar le lau ciiricizeu, mosr µeirinenrly virl iegaiu
ro Sairie. 1o some exrenr le lau aigueu rlar Sairie lau losr rle veiy
kinu oí cieuiLiliry rlar le vas nov in uangei oí losing limselí.
1le eaily ïçéðs also sav rle esraLlislmenr oí a gay µiessuie
giouµ, rle Iionr lomosexual u ` acrion ievolurionnaiie (Iionr
íoi ievolurionaiy acrion on lomosexualiry, IHAR). Ioucaulr
vas inreiesreu in rlis movemenr, Lur uiu nor, lovevei, rake a
ieally acrive iole. He vas cleaily amLivalenr aLour rle use oí rle
voiu ‘ gay ` anu vas unsuie aLour rle long-reim consequences oí
ïðç éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
auoµring sucl a laLel. 1leie may, lovevei, lave Leen a ueeµei
µlilosoµlical Lasis ro Ioucaulr ` s aµµaienr ielucrance ro Lecome
roo involveu in gay iiglrs acrivism. He alvays seems ro lave lau
an anriµarly ro Lecoming laLelleu as a µairiculai ryµe oí acrivisr. Ir
may Le rlar lis ielucrance vas Laseu in a íunuamenral oµµosirion
ro Leing uehneu in a µairiculai vay. He aµµeais ro lave µieíeiieu
ro simµly ‘ Le ` gay, iarlei rlan sµenu a giear ueal oí rime ralking
aLour ir anu uiscussing ir. Þeveirleless, le vas ueeµly commirreu
ro rle iuea oí equaliry íoi rle gay communiry anu íelr veiy sriongly
aLour any exeicise oí µovei ro limir rlar equaliry.
By ïçéë Ioucaulr vas conrinuing ro Le µolirically acrive,
ieµiesenring a numLei oí uiííeienr causes. In rlar yeai, a µairiculai
cause c e l e Lie among leír-ving giouµs in Luioµe vas rle µioµoseu
execurion oí ren oµµonenrs oí rle iiglr-ving goveinmenr oí Geneial
Iianco in Sµain. Oí rle ren µeoµle senrenceu ro uearl, rvo veie
memLeis oí rle Basque Homelanu anu Iieeuom oiganizarion,
oi L1A. Socialisrs in Iiance veie µairiculaily incenseu Ly rlis
µioµoseu acrion, anu a giouµ oí leauing inrellecruals, incluuing
Anui e ^aliaux (ïçðï › éê), ]ean-Paul Sairie anu Louis Aiagon
(ïèçé › ïçèî), µieµaieu anu signeu a sraremenr againsr rle
execurions. 1le iuea vas rlar rle sraremenr voulu Le raken ro
Sµain anu ieau our ar a µiess coníeience, oi some orlei ryµe oí
evenr, ro µuLlicize rle acrion rlar rle Iianco goveinmenr vas
conremµlaring. Ir vas evenrually ueciueu ro selecr a giouµ oí
µeoµle ro Œy ro ^auiiu anu ro aiiange a µiess coníeience. ^iclel
Ioucaulr, rle hlm uiiecroi Cosra-Gavias (ïçíí › ) anu rle acroi anu
singei Yves ^onranu (ïçîï › çï) veie selecreu, among orleis, ro
go ro ^auiiu. 1ley veie alloveu enriy ro Sµain, µeilaµs Lecause
rle aurloiiries veie unavaie oí rleii µiecise inrenrions. 1ley
jusr manageu ro ieau our rleii Liieí uocumenr vlen rle µolice
aiiiveu ro aiiesr rlem. 1ley veie escoireu Lack ro rle aiiµoir anu
µur on a Œiglr Lack ro Paiis. Ar rle small µiess coníeience anu ar
rle aiiµoir rleie veie coníionrarions Lerveen rle µolice anu rle
µiesenreis oí rle µeririon. Ir is µeilaµs easy ro rlink oí rlis acrion
as a small µolirical gesruie Ly vell-knovn hguies, Lur ir uiu caiiy
an elemenr oí iisk. Ir vas Ly no means imµossiLle rlar Ioucaulr anu
lis colleagues coulu lave Leen ueraineu ar a µolice srarion oi even
ïïð
µiison, anu suLjecreu ro quire laisl riearmenr. Sµain ar rle rime
vas a íascisr uicraroisliµ anu rle goveinmenr aµµeaieu ro caie lirrle
íoi exreinal µuLlic oi µolirical oµinion anu lau a less rlan uesiiaLle
luman iiglrs iecoiu. Ir uemanueu consiueiaLle couiage ro clallenge
rle goveinmenr on irs ovn soil in sucl a coníionrarional vay. 1le
inciuenr ieveals an asµecr oí Ioucaulr ` s claiacrei rlar came ro liglr
ar vaiying rimes in lis caieei › lis íoiriruue anu uereiminarion ro
íace uµ ro oµµiession vleievei le sav ir.
By ïçéê rleie vas also gioving inreinarional concein aLour rle
µosirion oí µolirical uissiuenrs in rle Sovier Union. Ir vas µairiculaily
uiíhculr íoi uissiuenrs oi íoi memLeis oí rleii íamily ro leave rle
USSR, anu Ioucaulr camµaigneu vigoiously íoi sucl µeoµle. Ir
somerimes leír Ioucaulr anu orlei inrellecruals in a iarlei uiíhculr
µosirion in reims oí rleii suµµoir íoi ^aixisr iueas. As a Lioau
µiinciµle, inrellecruals lau renueu ro look ro leír-ving iueas íoi
an iueology rlar coulu Le useu ro counreiacr rlose oí iiglr-ving
goveinmenrs anu rleii µeiceiveu ianuom exeicise oí µovei. 1o
some exrenr, ir vas naruial ro look ro rle Sovier Union íoi sucl an
alreinarive iueology. Hovevei, rle sroiies emeiging íiom rle Sovier
Union unuei Leoniu Biezlnev aµµeaieu ro suggesr a counriy suííeiing
unuei an oµµiessive iegime. Ir vas, in a sense, a ieal clallenge ro rle
leír-ving oi communisr iueologies oí inrellecruals in rle Wesr.
ײ­·¹¸¬
Leír-ving inrellecruals in rle Wesr veie uiavn ro rle Sovier
Union íoi iueological ieasons, Lur veie incieasingly coníionreu
Ly vlar vas incieasingly Leing ievealeu as a roraliraiian
iegime anu irs luman iiglrs aLuses. 1lis vas a rloiny µioLlem
íoi many leír-ving rlinkeis anu viireis in rle µosr-vai µeiiou.
Ir vas rleieíoie a rime vlen acauemics anu viireis veie seaicling
íoi an alreinarive voilu viev rlar coulu Le useu ro comLar rle
inequaliries anu oµµiession rlar rley sav in rle Wesr, yer vlicl
uiu nor sµecihcally uiav uµon ^aixisr iueas. In ïçéé Biezlnev
came on a visir ro Paiis, vlicl vas rle occasion íoi numeious
uemonsriarions againsr rle riearmenr oí uissiuenrs in rle USSR.
Ioucaulr vas involveu in some oí rlese anu concenriareu lis
ïïï éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
arrenrions on µioresring againsr rle aLuse oí luman iiglrs. His
µioresrs rleieíoie renueu ro auoµr rle moial ligl giounu, anu ro
íocus uµon rle erlical issue oí rle mannei in vlicl oµµonenrs oí
rle Sovier sysrem veie rieareu.
Ir is also inreiesring rlar Ioucaulr aµµeaieu ro Le auoµring a
sriongly erlical aigumenr in ielarion ro orlei issues. In ïçéé
one oí rle lavyeis íoi rle leír-ving reiioiisr giouµ knovn as
rle Reu Aimy Iacrion souglr asylum in Iiance, anu rle issue
causeu consiueiaLle µuLlic ueLare. Some inuiviuuals anu giouµs
maue sraremenrs in suµµoir oí rle lavyei, anu also uiiecrly oi
imµlicirly in íavoui oí reiioiism in comLaring vlar rley sav as
srare oµµiession in rle Wesr. Ioucaulr voulu nor involve limselí in
sraremenrs suµµoiring reiioiism, anu iesriicreu limselí ro suµµoir
íoi rle lavyei. 1leie veie again uemonsriarions, anu again
Ioucaulr rook µair in some oí rlem, even ieceiving µlysical injuiies
uuiing coníionrarions virl rle µolice. Ir uoes aµµeai rlar in rlese
µolirical uemonsriarions Ioucaulr renueu ro auoµr geneially non-
violenr means, anu limireu limselí ro simµly sraring lis case.
ײ­·¹¸¬
Ar rlis rime Ioucaulr enreieu eneigerically inro rle ueLare
aLour rle exrenr ro vlicl rle srare sloulu rake acrion againsr
rlose vlo exµiesseu oµinions againsr irs µolicies. Ioucaulr
somerimes exµiesseu rlis issue in reims oí rle vay in vlicl
sociery sees ‘ riurl ` . In orlei voius, Ioucaulr sav rleie as
Leing an imµoiranr ueLare aLour lov rle srare vieveu rle
naruie oí riurl aLour a siruarion, anu lov µiessuie giouµs
vieveu rlar same siruarion.
ײ¬»®²¿¬·±²¿´ °±´·¬·½­
In eaily ïçéè consiueiaLle voilu arrenrion vas Leing íocuseu on
Iian, anu rle oµµosirion ro rle esraLlisleu goveinmenr oí Slal
^olammau Reza Pallavi. 1le µio-Wesrein goveinmenr oí Iian
vas coming unuei incieasing µiessuie íiom an Islamic-insµiieu
ïïî
oµµosirion rlar souglr ro ieµlace rle exisring iegime virl a
goveinmenr commirreu ro Islamic µiinciµles. Ioucaulr Lecame
veiy inreiesreu in rlis ueveloµmenr anu in lare ïçéè vas askeu Ly
rle Iralian nevsµaµei ݱ®®·»®» ¼»´´¿ Í»®¿ ro viire some airicles
analysing rle siruarion in Iian. 1o rlis enu, Ioucaulr visireu Iian
in SeµremLei ïçéè ro collecr uara íoi lis airicles. In auuirion,
uuiing rle nexr íev monrls le also µuLlisleu airicles in rle Iiencl
µiess. Ioucaulr vas µairiculaily inreiesreu rlar ‘ uµiisings lave so
easily íounu rleii exµiession anu rleii uiama in ieligious íoims `
(IauLion, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»® , µ. ìëð).
1le goveinmenr oí rle Slal lau Leen in µovei in Iian since
rle ïçìðs anu lau Leen consisrenrly suµµoireu Ly rle Unireu
Srares, vlicl íeaieu Sovier exµansionism in rle aiea. 1le Iianian
goveinmenr lau alvays auoµreu µolicies rlar veie aligneu virl
rle Wesr, anu íavouieu a seculai srare iarlei rlan one insµiieu Ly
riauirional Islamic µiinciµles. 1leie lau alvays Leen oµµosirion
ro rle Slal ` s iule, µairiculaily íiom rle Islamic cleigy anu rlose in
íavoui oí a ieruin ro ieligious µiinciµles. Veiy lirrle ieal oµµosirion
vas, lovevei, µeimirreu virlin rle counriy anu rle goveinmenr
riieu ro suµµiess any signihcanr uissenr. ^osr oµµosirion ro
rle Slal vas cenrieu aiounu a leauing ieligious hguie, rle
Ayarollal Klomeini. Duiing rle ïçêðs le lau iegulaily oµµoseu
rle goveinmenr, calling íoi a ieruin ro Islamic µiinciµles in rle
counriy. 1le goveinmenr lau hnally exileu lim íiom rle counriy
Lecause oí lis oµµosirion ro rle Slal.
By ïçéé rleie vas a sense rlar rle oµµosirion ro rle Slal vas
gioving in imµerus, anu in vaiious µairs oí rle counriy rleie veie
uemonsriarions anu µioresrs againsr lis iule. In ïçéè rleie veie
uemonsriarions in rle ciries oí Qum anu 1aLiiz, anu uemonsriarois
veie killeu Ly goveinmenr íoices. 1leie veie also arracks on
Wesrein-oiienreu insrirurions. 1liouglour rle yeai rle µioresrs
incieaseu in íiequency anu inrensiry. On è SeµremLei rleie vas
a majoi µioresr in rle cenrie oí 1elian, anu goveinmenr íoices
oµeneu hie on rle uemonsriarois in an arremµr ro mainrain oiuei.
Ir vas, lovevei, a vain arremµr Lecause Ly nov rleie vas a sense
rlar rle oveirliov oí rle goveinmenr vas ineviraLle, even rlougl
ir vas uiíhculr ro µieuicr lov rlis voulu rake µlace. 1leie vas so
ïïí éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
many injuiies anu uearls among rle uemonsriarois on è SeµremLei
rlar ir vas reimeu ‘ Black Iiiuay ` .
Ir vas sloirly aírei rlis evenr, rlar Ioucaulr aiiiveu in 1elian.
1lis inirial visir vas íolloveu Ly anorlei in ÞovemLei, anu lence
Ioucaulr vas µiesenr in Iian uuiing rle leiglr oí rle µioresrs
againsr rle Slal. Ar rlis srage, Ayarollal Klomeini vas in exile in
Iiaq, Lur le sloirly moveu ro Iiance, vleie le srayeu in a suLuiL
oí Paiis. Pioresrs conrinueu ro exµanu rliouglour DecemLei ïçéè,
anu hnally, aírei some negoriarion virl oµµosirion giouµs, rle
Slal anu lis íamily leír Iian in miu-]anuaiy ïçéç. In IeLiuaiy,
Ayarollal Klomeini ieruineu íiom Iiance anu ieceiveu a iaµruious
velcome íiom oµµosirion giouµs. He consoliuareu lis µovei
uuiing rle nexr íev monrls anu giauually esraLlisleu a goveinmenr
iooreu in Islamic µiinciµles. 1le nev goveinmenr uiu, lovevei,
come unuei some inreinarional ciiricism íoi irs luman iiglrs
aLuses, esµecially irs µeisecurion oí rlose vlo lau connecrions
virl rle Slal ` s iegime. 1leie veie also ciiricisms oí rle nev
juuicial sysrem anu oí rle iegime ` s riearmenr oí vomen.
In lis jouinalism Ioucaulr vas, íiom rle Leginning, veiy ciirical
oí rle Slal ` s iegime. He sav ir as aurociaric, µairiculaily in reims
oí irs use oí a secier µolice as a means ro esraLlisl a climare oí íeai
among rle µoµularion. He renueu ro Le veiy enrlusiasric aLour
rle oµµosirion oí Ayarollal Klomeini, vieving ir as µorenrially
usleiing in a nev íoim oí ieligious uemociacy. He seems, lovevei,
ro lave oveilookeu oi nor acceµreu alreinarive analyses rlar sav
rle µorenrial Lorl íoi roraliraiianism anu rle oµµiession oí vomen
virlin rle µioµoseu ieligious srare.
ײ­·¹¸¬
Ir is uiíhculr ro unueisranu exacrly vly Ioucaulr vas ielarively
enrlusiasric aLour rle iegime oí Ayarollal Klomeini. Peilaµs
le íelr rlar a iegime rlar suLsciiLeu ro ieligious µiinciµles
voulu Le in laimony virl rle Wesrein µiinciµles oí luman
iiglrs. He may also lave íelr rlar Wesrein uemociacies veie
nor in any case µeiíecr in rlis iegaiu, anu rlar rle nev iegime
voulu Le no voise. Ceirainly, lovevei, Ioucaulr ` s µosirion
losr lim consiueiaLle cieuiLiliry among lis íoimei suµµoireis.
ïïì
He lisreneu ro rle aigumenrs µur íoivaiu Ly suµµoireis oí
Klomeini, rlar men anu vomen, voulu Le rieareu uiííeienrly Lur
equally in a nev ieligious srare. He seemeu ro lave acceµreu rle
µiinciµle rlar ir vas µossiLle ro riear men anu vomen Ly uiííeienr
sranuaius, anu yer ro ierain a µiinciµle oí equaliry Lerveen rle
sexes. Ir may Le rlar, vlen le leaiu µeoµle µieuicring an oµµiessive
iegime rlar voulu ieuuce uiasrically rle liLeiry oí vomen in
µairiculai, le íelr rlar µeoµle veie Leing unnecessaiily ciirical
oí Islamic sociery. Ioucaulr µieuicreu rlar, in a counriy leu Ly rle
ayarollals, rleie voulu nor Le any íoim oí lieiaicly, anu rlus
rle counriy voulu renu rovaius uemociacy. In rlis le seems ro
lave unueiesrimareu nor only rle µovei oí rle ayarollals, Lur rleii
uesiie ro use rlis µovei ro conriol rle ieligious naruie oí rle nev
sociery. Ioucaulr seems ro lave rlouglr rlar rle Islamic cleiics
voulu nor use rleii aurloiiry ro uereimine rle Lelavioui oí cirizens
in rle nev Iian. He seemeu ro rlink rlar rle sociery voulu ieruin
ro a íoim oí Lenign iueal claiacreiisric oí rle sociery uuiing rle
liíerime oí rle Pioµler ^ulammau. 1leie veie giave conceins
among some uuiing lare ïçéè anu eaily ïçéç rlar rle lives oí
minoiiry giouµs sucl as rle Bala ` is voulu Le in uangei íiom an
Islamic sociery. Ioucaulr uiu nor rlink rlis vas ar all likely, Lur
uníoirunarely evenrs voulu µiove lim viong.
Some vomen, Lorl virlin anu oursiue Iian, Legan ro sµeak
againsr rle µioµoseu iegime, once rley iealizeu rlar rleie vas a
µossiLiliry oí an Islamic goveinmenr. 1ley veie conceineu aLour
rle µossiLiliry oí a ‘ íunuamenralisr ` iueology, anu also rlar a nev
ieligious auminisriarion voulu in eííecr ierain rle voisr excesses
oí rle µievious iegime, alLeir suµµoireu Ly uiííeienr jusrihcarions.
1lose vlo sµoke our veie also íeaiíul oí rle íoims oí Islamic
juuicial µunislmenr rlar rley sav in orlei Islamic counriies.
Ioucaulr lau in eííecr, in lis eailiei jouinalism, suggesreu rlar rle
iuea oí linking ieligion anu µolirics coulu µiouuce a veiy eííecrive
ryµe oí goveinmenr. 1lis iuea vas seveiely ciiricizeu Ly a numLei
oí µolirical viireis in Iiance. ^oieovei, ir soon Lecame cleai
rlar orlei minoiiries veie in seiious uangei in Iian, anu sroiies
emeigeu oí rle execurions oí lomosexuals.
ïïë éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
One aiea oí Ioucaulr ` s viiring on Iian aµµeais ro Le µairiculaily
inconsisrenr. 1liouglour rle iesr oí lis ieseaicl anu viiring,
Ioucaulr vas consisrenr in aiguing againsr rle iuea oí all-
emLiacing voilu vievs rlar souglr ro exµlain eveiyrling virlin
sociery. In a µeisonal sense, le seemeu ro vanr ro ierain lis
µeisonal íieeuom ro inreiµier sociery as le visleu, anu also ro
ierain rlar íieeuom oí rlouglr íoi orleis. He uiu nor visl ro Le
consriaineu virlin a single µaiauigm oi rleoierical µeisµecrive.
Yer, in lis viiring aLour Iian, le uiu nor aµµeai ro íeel rlar rleie
vas any uangei oí roraliraiianism virlin rle ieligious iegime
oí rle ayarollals. 1lis vas uesµire rle many voices iaiseu in
concein oursiue Iian, anu rle exrensive eviuence emeiging íiom
rle counriy. As rlis eviuence accumulareu, µairiculaily in ielarion
ro rle riearmenr oí vomen, Ioucaulr uiu nor noriceaLly virluiav
any oí lis sraremenrs oi aigumenrs aLour Iian, anu rlis causeu
some suiµiise among rlose vlo counreu rlemselves as suµµoireis
oí Ioucaulr ` s rlouglr anu viiring. He uiu, lovevei, conrinue ro
camµaign on luman iiglrs issues.
One oí Ioucaulr ` s mosr signihcanr camµaigns vas rlar uesigneu
ro amass suµµoir íoi rle ‘ Loar µeoµle ` vlo veie leaving Viernam
íiom rle lare ïçéðs onvaius. 1le íall oí Saigon in Aµiil ïçéë, ro
rle Þoirl Viernamese aimy, virnesseu rle Leginning oí a seiies oí
arremµrs Ly many µeoµle ro leave rle íoimei Sourl Viernam ro seek
ieíuge in orlei neiglLouiing counriies, oi ií µossiLle, ro Le gianreu
asylum in counriies sucl as rle Unireu Srares oi Ausrialia. Peoµle
vanreu ro leave rle íoimei Sourl Viernam Lecause eirlei rley lau
Leen involveu virl voiking íoi rle Ameiican auminisriarion anu
lence voulu Le suLjecr ro ieµiisals, oi veie likely ro Le µlaceu
in inreinmenr camµs Lecause rley veie iueologically oµµoseu ro
Þoirl Viernam. 1le yeais aírei rle vicroiy oí rle Þoirl Viernamese
anu rle ieunihcarion oí rle counriy, veie veiy unceirain rimes
íoi many µeoµle, unril rle counriy as a vlole lau Leen sraLilizeu
aírei many yeais oí vaiíaie. ^any µeoµle lau giear uiíhculry in
hnuing a means oí leaving Viernam, anu many lau iecouise ro
Luying a µlace in a Loar rlar voulu riy ro ieacl íiienuly sloies
oi make conracr virl a laigei vessel in inreinarional vareis. 1le
ïïê
so-calleu ‘ Loar µeoµle ` vlo arremµreu rlis uangeious merlou oí
escaµing íiom Viernam suííeieu consiueiaLly. ^any Loars veie
unhr ro venruie our inro rle ocean anu caµsizeu, vlile some oí rle
Loars veie caµruieu Ly µiiares vlo ioLLeu rle ieíugees oí rleii
íev voiluly µossessions anu oíren muiueieu rlem, roo. Some,
lovevei, veie íoirunare enougl ro Le iescueu Ly laige sliµs
anu gianreu asylum in Wesrein counriies. 1le uangeis íaceu Ly
Viernamese ieíugees Legan ro arriacr meuia arrenrion, µairiculaily
in Iiance oving ro rlar counriy ` s µievious colonial involvemenr
virl Viernam. Ioucaulr maue consisrenr anu uereimineu eííoirs ro
keeµ rle issue in rle meuia, anu ro riy ro ensuie rlar as mucl as
µossiLle vas uone ro give µiacrical lelµ ro rlose seeking ro escaµe
íiom Viernam.
Ioucaulr vas rlus viuely involveu in causes rlar lau a µolirical
uimension, yer vlicl veie µiimaiily conceineu virl riying
ro ueíenu luman iiglrs in a vaiiery oí vays. Alrlougl le vas
geneially connecreu in rlese acriviries virl µeoµle on rle leír oí rle
µolirical sµecrium, le alvays seemeu ro riy ro avoiu auoµring a
µairiculai iueological µosirion limselí. He seemeu ro visl ro avoiu
Leing laLelleu as a ‘ leír-ving ` inrellecrual, alrlougl rle causes rlar
le esµouseu coulu Le Lioauly caregoiizeu Ly many as Leing virlin
rlese Lioau µaiamereis. Ioucaulr may vell Le iememLeieu íoi
rle vigoui virl vlicl le riieu ro ueíenu rle íunuamenral iiglrs
oí rlose vlo renueu ro lave iarlei less inŒuence anu µovei in
sociery.
ïïé éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï ײ ïçëð Ú±«½¿«´¬ ¶±·²»¼ ¬¸» Ú®»²½¸ ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ô °»®¸¿°­
·²Œ«»²½»¼ ¾§ ¬¸» ·¼»¿­ ±º ¬¸» °¸·´±­±°¸»® Ô±«·­ ß´¬¸«­­»®ô ¿
´»½¬«®»® ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«° 7 ®·»«®»ò
î Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» ½±²­·¼»®¿¾´» ¼±«¾¬­ ¿¾±«¬ ¾»·²¹ ¿
³»³¾»® ±º ¿² ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ©±«´¼ ·³°´·½·¬´§ ®»¯«·®» ¸·³
¬± ¿¼±°¬ ¿ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±² ±² ·­­«»­ ·² ­±½·»¬§ò
í Ø» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ¾»½±³» °¿®¬·½«´¿®´§ ¿½¬·ª» ·² °±´·¬·½¿´
¬»®³­ ¿¬ ¿¾±«¬ ¬¸» ¬·³» ±º ¬¸» ïçêè ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ·² п®·­ò
ì ß­ ¿ ®»­«´¬ ±º ¬¸» ïçêè °®±¬»­¬­ô ¬¸» Ú®»²½¸ ¹±ª»®²³»²¬
»­¬¿¾´·­¸»¼ ¿ ²»© »¨°»®·³»²¬¿´ «²·ª»®­·¬§ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¿²¼
Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²ª·¬»¼ ¬± ¾» ¬¸» ¸»¿¼ ±º ¬¸» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º
и·´±­±°¸§ò
ë ײ ïçêç ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ½±²¬·²«»¼ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¿²¼ Ú±«½¿«´¬
©¿­ ·²ª±´ª»¼ ·² ¬¸»­»ò
ê ײ ïçéð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »´»½¬»¼ ¿­ ¿ °®±º»­­±® ¿¬ ¿®¹«¿¾´§ ¬¸»
´»¿¼·²¹ ¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±² ·² Ú®¿²½»ô ¬¸» ݱ´´ 8 ¹» ¼» Ú®¿²½»ò
é Ú±«½¿«´¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¬¸» Ù®±«°» ¼  ·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­ô
©¸·½¸ ­±«¹¸¬ ¬± ½±´´»½¬ ¼¿¬¿ ±² ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ·² Ú®»²½¸ °®·­±²­ô
©·¬¸ ¿ ª·»© ¬± ¿½¬·²¹ ¿­ ¿ °®»­­«®» ¹®±«° ¬± ·³°®±ª» ½±²¼·¬·±²­ò
è ײ ïçéë ¸» ¼®»© °«¾´·½ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» °®±°±­»¼ »¨»½«¬·±²
¾§ ¬¸» Ú®¿²½± ®»¹·³» ·² Í°¿·² ±º °±´·¬·½¿´ ±°°±²»²¬­ò
ç ײ ïçéè Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »³°´±§»¼ ¿­ ¿ ¶±«®²¿´·­¬ ¬± ®»°±®¬ ±²
¬¸» »ª»²¬­ ·² ×®¿² ¬¸¿¬ ´»¼ ¬± ¬¸» ×®¿²·¿² 몱´«¬·±²ò
ïð ߺ¬»® ¬¸» ª·½¬±®§ ±º Ò±®¬¸ Ê·»¬²¿³ ¿¹¿·²­¬ ͱ«¬¸ Ê·»¬²¿³ô
¿²¼ ¬¸» »¨±¼«­ ±º ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ¿®³§ô ¿ ²«³¾»® ±º
Ê·»¬²¿³»­» °»±°´» ¬®·»¼ ¬± ´»¿ª» Ê·»¬²¿³ ¾§ ¾±¿¬ô ±º¬»² ´±­·²¹
¬¸»·® ´·ª»­ ·² ¬¸» °®±½»­­ò Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± ¼®¿© ·²¬»®²¿¬·±²¿´
¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ±º ¬¸» ‘ ¾±¿¬ °»±°´»  ò
ïïè
̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
Ú±«½¿«´¬  ­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­
¬¸» °±©»® ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´
Ú±«½¿«´¬  ­ ±¾­»®ª¿¬·±²­ ±² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬®«¬¸ ¿²¼ ¼·­½±«®­»
©·¬¸·² ·²­¬·¬«¬·±²­ò
̸» ®·­» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
A rleme ro vlicl Ioucaulr íiequenrly ieruineu vas rlar oí rle
µovei oí insrirurions ro inŒuence rle lives oí inuiviuuals in sociery.
One oí rle signihcanr ueveloµmenrs oí µosrmouein sociery las
Leen rle exµansion oí insrirurions vlerlei rlese Le in rle µiivare oi
µuLlic secroi. Sucl insrirurions lave íiequenrly also Lecome gloLal
in rleii sriucruies anu inŒuence. Banks, íoi examµle, lave long Leen
inreinarional in rleii inŒuence, Lur in orlei secrois, sucl as eneigy
µiouucrion, counriies Luy anu sell eneigy in sucl comµlex vays rlar
ve may nor Le suie vleie rle eneigy ve use las Leen geneiareu. In
auuirion, insrirurions lave Lecome mucl moie uiveise in reims oí rle
seivices rlar rley oííei. Suµeimaikers can nov acr as Lanks, vlile
Lanks rlemselves µioviue auuirional seivices sucl as insuiance.
1le sleei comµlexiry anu uiveisiry oí rle seivices µioviueu Ly
insrirurions can iesulr in rle inuiviuual Lecoming ueµenuenr
uµon rle insrirurion. 1lis can laµµen in a vaiiery oí vays.
ïïç èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
Iiisr, insrirurions giouµ seivices rogerlei in a vay rlar may Le
inirially arriacrive ro rle inuiviuual. 1le larrei may Le oííeieu
uiscounrs, íoi examµle, ro rake our loans, oi ro µuiclase louse
mainrenance seivices, riavel insuiance oi rickers íiom eirlei one
insrirurion oi íiom giouµs oí linkeu insrirurions. 1lis may Le
aµµealing inirially, as ir aµµeais ro Le easiei ro go ro jusr one
insrirurion. Hovevei, one may nor necessaiily ieceive rle same
uegiee oí sµecialisr lelµ anu auvice rlar one voulu ieceive íiom
seµaiare, sµecialisr insrirurions. ^oieovei, rliougl sysrems sucl as
rlis vleie rle inuiviuual oLrains a giouµ oí seivices íiom rle same
insrirurion, le oi sle, ir coulu Le aigueu, loses a ceirain uegiee oí
auronomy. 1leie is a renuency ro iemain virl rle one insrirurion
iarlei rlan making enquiiies virl seµaiare insrirurions. Ioucaulr
vas veiy conscious oí rle uangei rlar insrirurions µoseu íoi rle loss
oí rle auronomy oí inuiviuuals.
ײ­·¹¸¬
In rle mouein age, Leíoie rle auvenr oí comµureis, sociery
iemaineu ielarively sriaiglríoivaiu. Hovevei, in a ligl-recl,
µosrmouein age rle giear uiveisiry oí seivices on oííei can Le
Levilueiing. Ir is nor easy íoi rle inuiviuual ro coµe virl rle
iange oí consumei µossiLiliries, anu ir is rlus remµring ro iely
on a single oiganizarion ro µioviue rlese.
Anorlei íacer oí rle vay in vlicl conremµoiaiy insrirurions
íuncrion occuis vlen uiííeienr asµecrs oí rle same seivice aie
oµeiareu Ly uiííeienr comµanies. 1lis laµµens íoi examµle in rle
riavel inuusriy vleie uiííeienr asµecrs oí rle µiocess aie manageu
Ly uiííeienr insrirurions. 1lis can leau ro uouLr in rle minu oí rle
inuiviuual aLour vlicl asµecrs aie conriolleu Ly vlicl comµany.
Coníusion may rlen aiise ií rle inuiviuual visles ro make a claim
íoi some µair oí rle seivice. 1lis again can iesulr in a loss oí rle
auronomy oí rle inuiviuual Lecause le oi sle is unsuie aLour rle
locarion oí iesµonsiLiliry.
1lis incieasing comµlexiry oí insrirurions is eviuenr in all secrois
íiom lealrl ro euucarion, anu las ro some exrenr Leen geneiareu Ly
a µlilosoµly oí consumei cloice. 1lis is a µeisuasive uocriine rlar
ïîð
suµeihcially ar leasr aµµeais ro inciease rle íieeuom oí inuiviuuals.
Hovevei, ir is uiíhculr ro Lioauen inuiviuual cloice in ielarion
ro consumei seivices virlour ar rle same rime incieasing rle
comµlexiry oí µiovision. 1lar veiy comµlexiry rlen oíren iesulrs
in rle inuiviuual hnuing ir veiy uiíhculr ro unueisranu rle cloices
availaLle. In orlei voius, ir may Lecome a selí-ueíearing µlilosoµly.
1le veiy comµlexiry oí insrirurions rlus can make inuiviuuals
ueµenuenr uµon rlem, simµly Lecause rley aie so uiíhculr ro
unueisranu. Iuirleimoie, rleie is a renuency in µosrmouein sociery
ro seek secuiiry, vlerlei rlis Le µioviueu Ly enlanceu meuical caie
oi Ly insuiance µiovision. In some vays insrirurions aµµeai ro oííei
secuiiry, anu yer rlis is negareu Ly rle lack oí conhuence rlar may
Le íelr in rle comµlexiry oí oiganizarions. One miglr aigue rlar rle
comµlexiry oí sociery las in many vays ieuuceu rle auronomy oí
inuiviuuals.
Ioucaulr aigueu rlar rleie aie rvo comµering renuencies in ielarion
ro auronomy anu insrirurions. Some µeoµle aie aLle ro coµe virl rle
comµlexiry oí oiganizarions anu ro rake auvanrage oí rle auronomy
iesulring íiom uiveisiry oí cloice, vlile orleis hnu rlis µioLlemaric.
Diveisiry las oíren Leen ielareu ro rle elecrionic anu uigiral naruie oí
ueveloµmenrs in oiganizarions. So many seivices aie nov availaLle
online, anu inueeu may Le exclusively availaLle online, rlar only
rlose virl a íaciliry in comµuring can access rlem. Yer nor eveiyone
in sociery may lave rle iesouices, hnancial oi orleivise, ro access
Inreiner µiovision. Hence, alrlougl comµureiizarion las uemociarizeu
access ro iníoimarion in many vays, ir las also µiouuceu Laiiieis
ro unueisranuing anu raking auvanrage oí rle íaciliries µioviueu Ly
insrirurions. Ioucaulr µoinreu our rlar rleie aie secrois oí sociery rlar
aie excluueu íiom access ro rle íuncrions oí insrirurions Lecause oí
rleii inaLiliry eirlei ro unueisranu rle comµlexiry oí oiganizarions,
oi rle meuium oí riansmission oí iníoimarion.
ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬»
1le comµlexiry oí insrirurions also las anorlei eííecr noreu Ly
Ioucaulr, anu rlar is rle sense oí alienarion rlar iesulrs vlen
ïîï èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
µeoµle cannor unueisranu rle µovei anu aurloiiry exeireu Ly
insrirurions. Oiganizarions nov ryµically aie conriolleu Ly, oi
iegulare rlemselves rliougl, a liglly comµlex, quasi-legal ser
oí µioceuuies. 1lese aie somerimes veiy uiíhculr ro unueisranu,
even Ly µeoµle vlo voik eveiy uay virlin rle insrirurion, Lur
even moie so Ly rlose exreinal ro rle oiganizarion. Hence, vlen
an inuiviuual aµµeals ro an insrirurion íoi a uecision, ir is oíren
uiíhculr ro unueisranu rle giounus uµon vlicl rlar uecision las
Leen maue. Ií rle uecision aµµeais ro Le uníaii, oi uoes nor rake
inro accounr rle ciicumsrances oí rle inuiviuual, rlen rlis may
aµµeai ro Le µairiculaily alienaring. As Ioucaulr µoinreu our,
unuei rlese ciicumsrances rle inuiviuual can íeel veiy uisenclanreu
anu uisemµoveieu Ly rle aurloiiry oí an oiganizarion.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr alieauy aµµieciareu rle rienu rovaius rle giearei
anu giearei legal-Luieauciaric naruie oí oiganizarions. 1lis
rienu las only Leen comµounueu Ly rle all-µeivasive use oí
iníoimarion reclnology. Lven moie, rle iaµiuly clanging
naruie oí I1 las maue ir uiíhculr íoi rle oiuinaiy consumei
ro unueisranu rle meclanisms in µlace.
1liouglour lis liíe Ioucaulr renueu ro Le oµµoseu ro laige
oiganizarions anu insrirurions, anu also ro laige-scale srare
µovei, Lecause le íelr rlese ryµes oí uecision-making iemoveu
µeisonal auronomy. He íelr rlar rle liarus Lerveen rle srare as
an insrirurion, anu rle uisemµoveieu inuiviuual, vas roo giear.
Ioucaulr ` s solurion vas ro uecenrialize rle loci oí µovei so
rlar rley veie mucl closei ro rle consumeis oí rle seivices anu
uecisions µiouuceu Ly rle srare. In rlis vay, vlen inuiviuuals
µairiciµareu in uecision-making, rle iesulranr uecisions lau a
mucl moie immeuiare eííecr uµon rle lives oí rlose inuiviuuals.
Ir is voirlvlile, lovevei, looking ar rle siruarion íiom rle µoinr
oí viev oí rle insrirurion. Ir is µioLaLly ieasonaLle ro aigue rlar
many µeoµle uo nor íully aµµieciare rle iaµiuiry oí rle clanges
rlar aie raking µlace in rle enviionmenrs in vlicl insrirurions
íuncrion. 1le conremµoiaiy voilu is claiacreiizeu Ly exriemely
iaµiu social clange, anu insrirurions lave ro clange iaµiuly
ïîî
rlemselves in oiuei ro coµe virl rle riansíoimarion oí sociery.
One oí rle iesulrs oí rlis is rlar insrirurions may nor Le aLle ro
µioviue rle ryµe oí seivices ro vlicl inuiviuuals lave Lecome
accusromeu ovei rle yeais. 1lis can again leau ro alienarion
among clienrs anu consumeis. Insrirurions aie suLjecr ro economic,
social anu µolirical clanges in sociery, vlicl imµose a conrinual
iequiiemenr on rlem ro iesµonu anu ro ieŒecr rlese clanges in
rleii ovn sysrems. Inuiviuuals may somerimes lave exµecrarions
oí insrirurions rlar ielare ro µeiious in vlicl rle economic anu
µolirical enviionmenr vas uiííeienr.
Ioi Ioucaulr, lovevei, rle µiinciµal iueological conŒicr vas
Lerveen laige insrirurions anu rle srare on rle one lanu, anu
rle inuiviuual memLeis oí rle elecroiare on rle orlei. Ioucaulr
consiueieu rlar sociery neeueu ro Le in a conrinual srare oí
ieŒecrion anu clange in oiuei ro coµe virl rlis iueological
oµµosirion, anu rlar iueas íoi clange veie likely ro Le moie
suiraLle anu aµµioµiiare ií rley emeigeu íiom rle inuiviuuals in
sociery iarlei rlan íiom insrirurions. 1le inuiviuual vas moie
likely ro Le aLle ro iuenriíy rensions in sociery, anu rle µossiLle
solurions vlicl voulu Le likely ro geneiare imµiovemenrs. 1lis
vas laigely Lecause rle inuiviuual vas closei ro rle µioLlems oí
sociery, anu coulu µeiceive moie cleaily rle consequences oí rle
sriaregies vlicl veie imµlemenreu.
ײ­·¹¸¬
Alrlougl rleie is mucl uiscussion aLour uevolurion oí µovei
in Wesrein sociery, anu rle viirues oí localizeu uecision-
making, mucl µovei voulu srill aµµeai ro Le cenrializeu.
Ioucaulr riieu ro aigue rlar µovei vas mucl moie
uisriiLureu rlan ve miglr imagine, alrlougl rlis vas nor
necessaiily congiuenr virl µeoµles ` exµeiience.
Ioi Ioucaulr, rle ielarionsliµ Lerveen all insrirurions anu eirlei
inuiviuual emµloyees oi inuiviuual cirizens vas one oí µovei. He
also exrenueu rlis norion ro aµµly ro all ielarionsliµs Lerveen
luman Leings vleie le consiueieu rlar ulrimarely one inuiviuual
voulu emeige in a µosirion oí µovei anu rle orlei oi orleis
ïîí èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
in a suLseivienr µosirion. He uiu nor consiuei rlar rlis vas oí
irselí necessaiily unuesiiaLle. One miglr aigue rlar ir is oí rle
naruie oí luman Leings rlar some µeoµle naruially assume µovei
anu rle iole oí uecision-makeis. One miglr also íuirlei aigue
rlar rlis is uesiiaLle ro rle exrenr rlar ir is an eííecrive íoim oí
uecision-making. Hovevei, Ioucaulr also consiueieu rlar rleie
veie unuesiiaLle asµecrs oí rlis conrinual emeigence oí µovei as
an elemenr oí luman ielarionsliµs. Once µovei emeiges as an
elemenr in ielarionsliµs, vlerlei insrirurional oi µeisonal, ir renus
ro voik in oµµosirion ro rle emeigence oí collegiare, cooµeiarive
ielarionsliµs. Insreau oí voiking rogerlei uemociarically, riying
ro iesolve issues collaLoiarively, one µeison renus ro assume
uominance anu riies ro imµose lis oi lei vill on rle orlei.
ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­±½·¿´ °®±ª·­·±²
Ioucaulr rook as an examµle rle µiovision oí social seivices anu
meuicine in sociery, anu aigueu rlar rleie veie inleienr µoinrs
oí conŒicr iesulring íiom inriinsic µovei ielarionsliµs. He hisrly
µoinreu our rvo aigumenrs rlar lave Lecome íiequenrly ueLareu
in reims oí rle µiovision oí lealrl anu meuicine. Ir is veiihaLle
emµiiically rlar sociery conrinues ro make consiueiaLle auvances
in rle unueisranuing oí meuical conuirions as vell as in rleii
riearmenr. 1le exrenr oí meuical ieseaicl is sucl rlar auvances
in meuical unueisranuing conrinue ro make iaµiu µiogiess, virl
some oí rlese auvances Leing maue Lecause oí ieseaicl in rle
µuLlic secroi, anu some Lecause oí ieseaicl in rle µiivare secroi
(íoi examµle, in laige µlaimaceurical comµanies). Hovevei, rle
rleoierically limirless auvance in meuical knovleuge iesulrs in
moie anu moie exµensive riearmenrs, rle íunuing oí vlicl is
µioLlemaric íoi sociery. We aie nov vell useu ro rle iuea rlar
lealrl µioviueis lave ro make uecisions aLour vlicl riearmenrs
rley vill iourinely µioviue, anu vlicl riearmenrs, alrlougl
availaLle, cannor Le hnanceu virlin exisring iesouices. 1lis
siruarion liglliglrs Ioucaulr ` s aigumenrs aLour rle exisrence
oí µovei ielarions Lerveen insrirurions anu inuiviuuals. Healrl
ïîì
µioviueis no uouLr neeu ro Le aLle ro make uecisions aLour rle
uisriiLurion oí iesouices anu, moieovei, aie iequiieu Ly sociery ro
uo so. Þeveirleless rlis inriouuces a conŒicrual siruarion vleie
an inuiviuual luman Leing is rolu rlar le oi sle cannor access
riearmenr íoi one conuirion, vleieas anorlei inuiviuual can access
riearmenr íoi a uiííeienr conuirion. 1le inuiviuual is iaiely laµµy
aLour a siruarion vleie an insrirurion can exeicise rlis kinu oí
µovei. Oí couise, rlose vlo aie successíul in oLraining riearmenr
may íeel moie acceµring oí rle sysrem in rle sloir reim, Lur rley
vill Le only roo avaie rlar in uiííeienr ciicumsrances rle siruarion
may nor lave ueveloµeu ro rleii auvanrage.
ײ­·¹¸¬
In lealrl caie, comµlex erlical uilemmas ueveloµ vleie rle
availaLiliry oí limireu iesouices las ro Le Lalanceu againsr
rle meuical neeus oí µarienrs. 1leie aie íiequenrly many
uiííeienr vaiiaLles in sucl ciicumsrances, incluuing rle age
oí µarienrs, rle likely µiognosis oí uiííeienr illnesses, rle cosr
anu uiíhculry oí riearmenr, anu rle availaLiliry oí sµecialisrs.
Ulrimarely, as Ioucaulr µoinreu our, rle inciease in meuical
knovleuge las leu ro a siruarion vleie µeoµle lave giearei anu
giearei exµecrarions oí a lealrl sysrem rlar uoes nor uníoirunarely
lave rle hnancial iesouices ro meer rlose exµecrarions. As moie
anu moie meuical conuirions aie Liouglr virlin rle scoµe oí rlose
rlar aie µorenrially riearaLle, ir vill Lecome incieasingly uiíhculr ro
meer rle exµecrarions oí µarienrs. Sucl a siruarion vill ineviraLly
leau ro uisenclanrmenr among memLeis oí sociery virl iegaiu ro
rle insrirurions rlar lave rle µovei ro uisriiLure iesouices.
1lis uicloromy Lerveen rle µeiceiveu neeus oí inuiviuuals anu
rle aLiliry oí insrirurions ro sarisíy rlem iaises imµoiranr erlical
quesrions. On rle one lanu, rleie is rle quesrion oí rle moial
iesµonsiLiliry oí rle srare oi oí insrirurions ro saíeguaiu rle lealrl
oi Lioauei velíaie oí inuiviuuals. Ulrimarely, oí couise, one coulu
aigue rlar rle srare anu irs insrirurions cannor ensuie rlar irs
cirizens aie lealrly, jusr as ir cannor ensuie rlar rley aie inrelligenr,
vell euucareu, oi lave lors oí íiienus. So mucl ueµenus íoi rle
ïîë èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
acquisirion oí rlese qualiries on Lorl generic anu enviionmenral
íacrois, anu also on sucl íacrois as µeisonaliry anu morivarion.
Þeveirleless, one miglr aigue rlar rle srare insrirurions uo lave
a moial iesµonsiLiliry ro esraLlisl rle iníiasriucruie in oiuei ro
enaLle cirizens ro enlance, íoi examµle, rleii ovn lealrl anu
euucarion. In orlei voius, on rlis aigumenr, rle srare sloulu
µioviue a sysrem oí sclools, anu a sysrem oí lealrl uiagnosis
anu riearmenr, even rlougl rlis cannor ulrimarely guaianree rlar
a µeison vill Le eirlei vell euucareu oi lealrly.
1le moie comµlex erlical quesrions aiise vlen rle srare
insrirurions uo lave rle µorenrial ro µioviue seivices Lur uecline
ro µioviue rlem íieely, rliougl lack oí hnancial iesouices. Ioi
examµle, an inuiviuual may lave rle enriy iequiiemenrs íoi
access ro a µosrgiauuare couise in a univeisiry, Lur cannor aííoiu
rle couise íees. Alreinarively, a meuical íaciliry las rle µorenrial
ro µioviue riearmenr ro an inuiviuual Lur ueciues rlar ir cannor
µioviue rle riearmenr unless suLsranrial íees aie µaiu. 1le moial
anu µiacrical quesrion Lecomes vlerlei rle inuiviuual can
ieasonaLly exµecr a srare insrirurion ro inreivene on all occasions.
ײ­·¹¸¬
1le inuiviuual cirizen Lecomes alienareu in a siruarion vleie
ir aµµeais eviuenr rlar rle srare uoes lave rle iesouices ro
µioviue lealrl caie, Lur clooses nor ro uo so. 1le inuiviuual
is usually all roo vell avaie rlar rle srare las sµenr money
on ueíence, riansµoir iníiasriucruie, oi lav anu oiuei, yer
vlar rley aie ieally conceineu aLour is rleii ovn lealrl anu
rle neeu íoi riearmenr.
Ioucaulr aigueu rlar rle inuiviuual coulu lave ieasonaLle
exµecrarions rlar insrirurions voulu nor cieare auveise conuirions
íoi rle inuiviuual rlar miglr, íoi examµle, aííecr rleii lealrl oi
rleii euucarion oi geneial velíaie. Ioi examµle, an inuusriial
comµany sloulu nor µollure rle enviionmenr in sucl a vay as
ro uamage rle lealrl oí cirizens anu sociery sloulu mainrain an
auequare level oí µuiiry oí varei suµµlies íoi irs cirizens. In orlei
voius, rle geneial iníiasriucruie oí sociery sloulu Le mainraineu
ïîê
in oiuei ro susrain a ieasonaLle qualiry oí liíe íoi inuiviuuals.
Ioucaulr consiueieu, lovevei, rlar one coulu nor lave a uehnire
viev on exacrly rle vay in vlicl rlis ielareu ro inuiviuual neeus.
He íelr rlar ir vas exriemely uiíhculr ro make rle riansirion íiom
uiscussing geneial µiinciµles oí socieral µiovision, ro rle vay in
vlicl sociery sloulu auuiess rle sµecihc uemanus anu neeus oí
inuiviuuals.
Ioucaulr aµµeaieu ro aigue rlar ulrimarely rleie vas no iarional
vay in vlicl rlis µioLlem miglr Le iesolveu. Hovevei, le
consiueieu rlar rle uecision-making inreiíace vas rle aiea ro vlicl
arrenrion sloulu Le auuiesseu. Ir vas imµoiranr, le consiueieu,
rlar rle Lounuaiies oí vlar coulu Le µioviueu in reims oí seivices
Ly sociery anu insrirurions sloulu Le conrinually auuiesseu.
1lese Lounuaiies sloulu Le iegulaily uehneu anu ieuehneu in a
riansµaienr vay. 1leie sloulu nor Le an exµecrarion rlar rlese
Lounuaiies coulu iemain hxeu anu unmoving, Lur ar leasr rle
uecision-making µiocess sloulu Le cleai ro eveiyone. 1le ciireiia
íoi uecision-making sloulu Le cleaily srareu in oiuei rlar inuiviuual
cirizens can Le avaie oí rle Lasis oí aigumenrs anu uecisions.
1iauirionally rleie vas rle assumµrion rlar rleie vas a íoim oí
µacr, viirren oi unviirren, Lerveen rle inuiviuual anu rle srare.
1le larrei, exµlicirly oi imµlicirly, agieeu ro saíeguaiu rle lealrl
anu velíaie oí rle inuiviuual, in exclange íoi rle inuiviuual ` s
loyalry anu agieemenr ro aLiue Ly rle lavs oí rle srare. 1le larrei
even exrenueu ro an agieemenr ro rake uµ aims ro ueíenu rle
srare ií rlis vas iequiieu. Hovevei, Ioucaulr rlouglr rlar, in a
mouein voilu, vaiious consiueiarions, noraLly economic íacrois,
unueimineu rle caµaciry oí rle srare insrirurions ro auleie ro rlis
conriacr, anu ro µiorecr irs cirizens in all iesµecrs. 1leie veie
simµly nor rle economic iesouices availaLle ro assuie rle lealrl
anu velíaie oí cirizens in all cases. 1lis aµµlieu in a vaiiery oí
conrexrs, incluuing íoi examµle, rle caie oí rle elueily oi in rle
µiovision oí lousing. 1leie veie rlus enoimous moial quesrions
in sucl a siruarion aLour rle iesµonsiLiliry oí insrirurions. Lqually,
ií insrirurions coulu no longei µioviue a level oí caie íoi rle
inuiviuual, rlen, in a sense, rle µacr Lerveen srare anu inuiviuual
ïîé èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
Lioke uovn. 1le inuiviuual miglr no longei Le µieµaieu ro give
lis oi lei loyalry ro rle srare, anu rle iesulr coulu Le a íoim oí
socieral Lieakuovn, vleie rle unviirren iules oí loyalry anu
iesµonsiLiliry ro sociery ciumLleu avay.
ײ­·¹¸¬
1le norion oí a conriacr Lerveen cirizen anu srare is an
imµoiranr íacroi in mainraining rle colesion oí sociery.
Wirlour sucl a conriacr, riusr Lieaks uovn anu cirizens lose
íairl in rle uiííeienr íuncrions oí sociery, sucl as rle caµaciry
oí rle srare ro mainrain lav anu oiuei.
ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§
Ioucaulr iaiseu rle quesrion oí lov ve can Le suie oí rle naruie
oí µiesenr-uay µosrmouein sociery. He noreu rlar ir vas uiíhculr
ro ensuie rlar one unueisroou rle Lasis uµon vlicl uecisions
veie maue oi even vlen uecisions lau Leen raken in sociery. He
auuiesseu rle quesrion oí ‘ riurl ` anu rle vays in vlicl ve miglr
µuiµoir ro knov rle riurl oí a sociery. In moie sµecihc reims, le
noreu rlar srare uecision-making vas iaiely riansµaienr, anu rlar
uecisions veie oLscuieu Ly a vaiiery oí means. Insrirurions anu
µioíessional giouµs rook numeious uecisions aLour lov ro riear
µeoµle, oi rle seivices virl vlicl ro µioviue µeoµle, virlour making
cleai rle vay in vlicl rley ieacleu rlose uecisions. Ioucaulr aigueu
rlar, ií rle íounuarions oí rlose uecisions, oi even rle íacr rlar rle
uecisions veie maue in rle hisr µlace, veie maue µuLlic, rlen rleie
coulu vell Le seiious µuLlic oµµosirion.
Ioucaulr vas inreiesreu in rle conceµr oí ‘ sriaregy ` oi, in rle sense
rlar le useu rle reim, rle means emµloyeu Ly insrirurions ro exeir
rleii µovei anu aurloiiry ovei rle inuiviuual. In µosrmouein
sociery one oí rle íearuies oí insrirurions is a gioving comµlexiry
oí auminisriarive sysrems. 1lis vas enaLleu Lorl Ly rle incieasing
comµlexiry oí hnancial sysrems availaLle Lur µiinciµally Ly rle use
oí comµureis anu elecrionic means oí communicarion. Ir las Leen
ïîè
µossiLle, íoi examµle, ro uiveisiíy consiueiaLly rle means Ly vlicl
seivices aie oííeieu ro consumeis, anu ro aiiange rlar in some cases
rle only means oí accessing seivices is Ly comµurei. In auuirion,
rlis ieliance uµon comµurei sysrems enaLles oiganizarions ro
oííei an exriemely soµlisricareu iange oí seivices rlar in some
cases aie exriemely comµlicareu ro access. 1le seivices aie so
comµlex, nor only inriinsically Lur also in rle mannei in vlicl
rley aie µioviueu, rlar rle inuiviuual is oíren coníuseu Ly rle sleei
uiveisiry oí µiovision. 1lis gives rle insrirurion a íoim oí µovei
ovei rle inuiviuual, anu vlile ir may oi may nor Le a ueliLeiare
sriaregy in all siruarions, rle iesulr oí sucl sysrems oí oiganizarion
is oíren an incieaseu µovei íoi rle oiganizarion.
A signihcanr elemenr oí rlis incieaseu comµlexiry oí sysrems is
rlar ir renus ro íavoui rlose inuiviuuals vlo aie íamiliai virl
elecrionic sysrems oí communicarion anu also virl comµurei
sysrems. Ir also iemains riue rlar rleie is a signihcanr giouµ in
sociery rlar eirlei uoes nor lave easy access ro comµureis, oi
iemains non comµurei-lireiare. In sucl cases, rley simµly cannor
rake auvanrage oí rlese nev insrirurional sysrems. 1le unequal
uisriiLurion oí sucl knovleuge anu skills rlus uisauvanrages
ceirain secrois oí rle communiry.
In a mouein sociery, µovei ielarions aie oíren ieiníoiceu Ly
rle selecrive acquisirion oí knovleuge. Hovevei, one iesulr oí
comµureiizarion las Leen ro make knovleuge, íoi examµle oí rle
lav anu oí meuicine, moie accessiLle. 1le incieaseu availaLiliry oí
knovleuge, ir can Le aigueu, las iesulreu in a uiminurion oí aurloiiry
íoi rle µioíessions anu ielareu insrirurions. Ir las Lecome µossiLle
íoi oiuinaiy cirizens ro clallenge rle knovleuge anu uecisions oí
µioíessionals. Wirl rle ieuucrion in rle aurloiiry anu µovei oí
insrirurions, associareu virl rle µossession oí knovleuge, las come
a µaiallel iise in µovei associareu virl a comµlexiry oí sysrems. Ir
is rleoierically µossiLle íoi insrirurions ro maniµulare Luieauciaric
sysrems ro make one ser oí cloices ielarively sriaiglríoivaiu ro
make, vlile a uiííeienr ser oí cloices may Le íai moie comµlex ro
access. 1le iesulr is rlar ir may Le µossiLle íoi insrirurions
ïîç èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
ro encouiage inuiviuuals ro make one ser oí cloices iarlei rlan
anorlei.
In Ioucaulr ` s reims, insrirurions aie conrinually seeking vays oí
conriolling inuiviuuals vlo aie inleienrly íiee anu auronomous.
Inueeu le aigues rlar rleie is, in a sense, a logical imµossiLiliry oí
rle use oí µovei Ly insrirurions, unless rlose againsr vlom rle
µovei is exeiciseu aie in íacr auronomous. In orlei voius, µovei
is conceineu virl rle inŒuencing oí rle Lelavioui oí inuiviuuals.
1leie is leie rle Lasis íoi a íunuamenral conŒicr Lerveen rle
insrirurion anu rle inuiviuual. 1le larrei visles ro ierain lis oi lei
íieeuom oí acrion, vlile rle íoimei visles ro consriain ir.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr, like Sairie, vas inreiesreu in rle conceµr oí íieeuom.
Ioucaulr vas inreiesreu in analysing rle vaiious sriaregies
emµloyeu Ly insrirurions in oiuei ro limir rle íieeuom oí rle
inuiviuual, anu make oiuinaiy cirizens moie comµlianr anu
villing ro align rleii Lelavioui virl rle neeus oí rle srare.
Ioucaulr uiu nor viev rle ielarionsliµ Lerveen insrirurion anu
inuiviuual as Leing one oí ouriiglr conŒicr anu anragonism, Lur
iarlei one in vlicl rle insrirurion seeks ro conriol rle Lelavioui
oí rle inuiviuual. In orlei voius, ir is moie a ielarionsliµ vleie
rle insrirurion arremµrs ro maniµulare rle collecrive Lelavioui oí
inuiviuuals. Ioucaulr arremµreu ro uisringuisl Lerveen violenr acrs
rlar aie alvays uiiecreu rovaius µeoµle, anu rle exeicise oí µovei
rlar renus ro Le uiiecreu rovaius rle acrions oí orlei µeoµle.
Violence, íoi Ioucaulr, arremµrs ro suLuue a µeison oi oiganism,
anu ro ienuei rlem incaµaLle oí caiiying our a seiies oí acrions.
On rle orlei lanu, rle use oí µovei arremµrs ro amenu rle vays
in vlicl inuiviuuals acr, so rlar rleii acrions aie moie amenaLle ro
rle µolicies oi µolirics oí rle insrirurion.
Duiing rle mouein µeiiou, rle µuiµose oí insrirurions, accoiuing
ro Ioucaulr, las nor Leen ro geneiare oLeuience on rle µair oí
inuiviuuals, Lur iarlei ro encouiage inuiviuuals ro Lelave in a
moie iarional vay rlar meers rle neeus oí rle insrirurion.
ïíð
Yer anorlei íearuie oí insrirurions in rle µosrmouein voilu las
Leen rleii quasi-legal iníiasriucruie anu sysrems. Insrirurions renu
ro cieare sysrems oí iegularions anu iules rlar conriol many asµecrs
oí rle vay in vlicl rley conuucr rlemselves, nor uissimilai ro rle
legal sysrems cieareu Ly goveinmenrs. Inueeu, a ueraileu knovleuge
oí sucl iegularoiy íiamevoiks consrirures a íoim oí µovei Lecause
ir can Le useu ro sµeciíy vlar an emµloyee may oi may nor uo.
Lqually vell, rle emµlasis uµon qualiry assuiance enlances rle
iegularoiy íiamevoik. Qualiry sysrems, among orlei rlings,
sµeciíy rle vay in vlicl uocumenrs musr Le µiouuceu, rle vay in
vlicl µioceuuies aie analyseu in oiuei ro Le consiueieu valiu oi
invaliu, anu rle vay in vlicl nev sysrems aie auueu ro rle geneial
iníiasriucruie. Þev sysrems cannor Le emµloyeu, oi simµly useu
ro enlance rle exisring iníiasriucruie, virlour Leing suLjecreu ro
some íoim oí aµµioval.
1lus ceirain íoims oí communicarion aie uehneu Ly an insrirurion
as valiu anu riue, anu Lecome acceµreu Ly rle inuiviuuals vlo
aie suLjecr ro rlar insrirurion. 1lese íoims oí communicarion
anu uiscouise aie claiacreiizeu in a vaiiery oí vays. Iiisr, ceirain
conceµrs aie uesignareu Ly rle insrirurion as Leing oí signihcance ›
íoi examµle ‘ evaluarion ` oi ‘ cusromei sarisíacrion ` . Lvaluarion íoims
aie uisriiLureu ro clienrs anu a giear emµlasis may Le µlaceu on rle
iesulrs. 1le uara garleieu íiom rlem may Le iegaiueu as ‘ riue ` ,
uesµire rle many merlouological µioLlems virl rle collecrion
anu analysis oí sucl uara. Wlen evaluarion quesrionnaiies aie
uisriiLureu ro µeoµle, rleie is oíren no conriol ovei rle mannei
in vlicl rley aie comµlereu, anu lence ovei rle riurl oi valiuiry
oí rle uara. One µeison may uevore a giear ueal oí rime anu
rlouglr ro comµlering rle quesrionnaiie, vleieas anorlei may
make iaµiu, sµonraneous iesµonses. Desµire rle unceirainries oí
rle merlouology, ií an insrirurion ueciues ro µlace an emµlasis
uµon rle uiscouise oí evaluarion, rlen sucl suiveys Lecome veiy
imµoiranr, íoi examµle in uereimining rle value oí uiííeienr
emµloyees ro rle insrirurion. 1lose vlo ieceive goou evaluarions
Lecome valueu Ly rle oiganizarion, anu rlose vlo ieceive less
comµlimenraiy evaluarions may Le iegaiueu as oí less value ro
rle insrirurion. 1lus rle íoim oí uiscouise in an insrirurion can Le
ïíï èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
uiiecrly ielareu ro rle exeicise oí µovei, rliougl rle means oí rlar
vlicl is consiueieu as riue.
1le conceµr oí riurl in insrirurions is µioLlemaric ro rle exrenr
rlar some asµecrs oí uiscouise anu communicarion may Le
consiueieu as ieŒecring an aLsolure riurl vlen in íacr rley ieŒecr
only a µiovisional arremµr ar uehning vlar rook µlace. Insrirurions
use a vaiiery oí sriaregies ro riy ro uereimine anu iecoiu rle
riurl oí evenrs. ^eerings, íoi examµle, aie iecoiueu as ‘ minures ` ,
vlicl ar a larei uare Lecome ‘ acceµreu ` as a valiu iecoiu oí rle
meering. Oí couise, minures ieµiesenr a selecrion oí rle evenrs anu
oµinions exµiesseu ar rle meering. 1ley aie a suLjecrive iecoiu
oí rle evenrs, ieŒecring rle µeiceµrions oí rle viirei, iarlei rlan
a conceµr oí aLsolure riurl. ^oieovei, rle noimal rime uelay in
valiuaring minures oíren iesulrs in rle larrei Leing acceµreu simµly
Lecause rlose vlo veie µiesenr cannor iememLei virl ceirainry
anyrling uiííeienr. Yer sucl minures Lecome acceµreu as rle iealiry
oí rle insrirurion. 1ley aie useu in a vaiiery oí vays in reims oí
ueveloµing µolicy oi iesolving uisµures. In sloir, rlen, rle ‘ riurl `
oí insrirurions is ineviraLly a ieŒecrion oí rle suLjecriviry oí rlose
vlo aie µair oí rlis social consriucrion.
Ioucaulr µoinreu our rlar, even rlougl rle sysrems oí insrirurions
aie oíren liglly iarional, rlis uoes nor mean rlar rley aie íaii oi
uemociaric, oi rlar rley give iise ro a use oí µovei rlar is uesiiaLle.
Ioi examµle, rle commirree sriucruie oí an insrirurion may Le
iarional, anu oiganizeu in a mannei rlar aµµeais ro suµµoir a
uemociaric sriucruie, yer uecision-making in rlose commirrees
may Le íai íiom uemociaric. 1le iealiry may Le rlar some µeoµle
uominare rle commirrees anu exeicise consiueiaLle inŒuence ovei
rle uecision-making µiocesses. In orlei voius, iarional µioceuuies
rlar use legal-Luieauciaric sysrems may nor in íacr encouiage rle
ueveloµmenr oí a valiuiry oi an auleience ro riurl rlar one miglr
lave exµecreu. Ioucaulr noreu rle legal-iarional sysrem may Le
useu Ly insrirurions rlar aie exµloirarive oi rlar exeicise unuue
µovei ovei inuiviuuals.
ïíî
Ioi Ioucaulr, one oí rle mosr imµoiranr aclievemenrs oí an
insrirurion vas ro ueuicare irselí ro rle µuisuir oí riurl. Insrirurions
sloulu alvays avoiu, accoiuing ro Ioucaulr, making rle assumµrion
rlar rley lave access ro rle riurl, íoi rlis coulu leau ro a siruarion
vleie rlose vlo uiu nor lave a similai viev oí riurl veie
maiginalizeu. Ioucaulr aigueu rlar rle µuisuir oí riurl vas a
conrinual µiocess oí seeking, iarlei rlan aiiival ar, a µairiculai
viev oí rle voilu.
ײ­·¹¸¬
1lis aµµioacl ro rle naruie oí riurl vas in keeµing virl
Ioucaulr ` s iole as a social science ieseaiclei. 1le µievalenr
µeisµecrive in social science is rlar riurl is nor an aLsolure,
Lur is a µiocess vleieLy one gers closei anu closei ro a moie
accuiare mouel oí iealiry.
Ioucaulr aigueu rlar rle vay in vlicl insrirurions exeireu
µovei anu aurloiiry ovei inuiviuuals vas nor ulrimarely rliougl
economic anu µolirical sysrems, Lur Ly means oí a íoim oí
iarionaliry. In orlei voius, ir involveu rle vay in vlicl rle
insrirurion vas sriucruieu anu oiganizeu. One oí rle mosr
imµoiranr íacers oí rlis is rle vay in vlicl rle oiganizarion
jusrihes irs acrions anu µiioiiries. 1leie aie, suggesreu Ioucaulr,
rlose ‘ claigeu virl saying vlar counrs as riue ` (Goiuon, Ó·½¸»´
Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹» , µ. ïíï). Ir las Lecome noimal íoi
insrirurions ro ueveloµ mission sraremenrs rlar ourline rle key
µiioiiries oí rle insrirurion. Sucl sraremenrs lave rle eííecr oí
serring µiioiiries rlar exeir µovei ovei inuiviuuals Ly means oí
uereimining rlose vlo vill, oi vill nor, Le µeiceiveu as successíul.
Ioucaulr lau a µairiculai conceµr oí analysing issues anu
µioLlems, anu oí riying ro aµµioacl rle riurl. He sraireu ro viire
a Look oi airicle aLour an issue Leíoie le lau acrually rlouglr our
lis µosirion veiy cleaily aLour rle ieseaicl issue unuei quesrion.
In orlei voius, rle viiring oí a Look íoi Ioucaulr vas a íoim
oí exµeiimenr › a ryµe oí emµiiical anu conceµrual enquiiy. He
analyseu rle issue oi µioLlem as le viore rle Look. His rlinking
aLour rle suLjecr vas rlus inŒuenceu Ly rle µiocess oí ieŒecring
ïíí èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
uµon ir. 1leie vas rlus in Ioucaulr a ryµe oí ieŒexive µiocess.
1leie vas a conrinual µiocess oí inreiacrion Lerveen Ioucaulr
analysing rle quesrion ar lanu, anu rle issue Leing analyseu
laving an inŒuence uµon Ioucaulr. In a sense, rlis is a íoim oí
ciiculai aigumenr, virl eacl ciicle inŒuencing µievious ciicles, anu
also rle ciiculai ieasoning µarreins ro come. Lacl oí Ioucaulr ` s
Looks is rlus an exµeiimenr, rle iesulrs oí vlicl aie ielarively
unµieuicraLle.
In reims oí lis vision oí uniavelling rle ‘ riurl ` oí a siruarion oi oí
a ieseaicl quesrion, Ioucaulr vas nor ieally a social scienrisr. He
uiu nor ser our ro eirlei resr a rleoiy rliougl ueuucrion, oi ro
geneiare a nev rleoiy Ly means oí inuucrion. His vas a mucl moie
µeisonal, suLjecrive anu exµloiaroiy jouiney. Wlen coníionreu Ly
a ieseaicl µioLlem, le ser our ro examine ir anu ro inreiacr virl
rle issue in a suLjecrive vay, leauing ro a kinu oí riansíoimarion
oí Lorl rle µioLlem anu lis ovn rlinking µiocesses aLour rle
issue. One miglr µeilaµs uesciiLe lis aµµioacl as a suLjecrive
µsyclological aµµioacl, iarlei rlan oLjecrive social science.
Ioi Ioucaulr, one oí rle µioLlems oí insrirurions, anu in µairiculai
µeilaµs euucarional insrirurions, is rlar rley oµeiare accoiuing ro
a íaiily hxeu anu iigiu voilu viev, vlicl consriains rlose
vlo eirlei voik virlin rlem oi inreiacr virl rlem. Iinancial
insrirurions oi comµanies in rle Wesrein voilu oµeiare virlin
a µaiauigm oí íiee-maiker caµiralism, vlicl uereimines rle
µiocesses anu µioceuuies rlar rley use anu also rleii aims.
Alrlougl ir may aµµeai rlar euucarional insrirurions aie
µaiauigm-íiee, rlis vas nor rle case accoiuing ro Ioucaulr. 1ley
suLsciiLe ro a µairiculai vay oí uoing science, a µairiculai vay
oí analysing issues conceµrually, anu a µairiculai vay oí viiring
aLour ieseaicl. Univeisiries may lave, íoi examµle, a µairiculai
vay oí rlinking aLour µlilosoµly in reims oí analysing rle vay
voius aie useu in oiuei ro ieveal somerling oí rle signihcance
oí conceµrs. On rle orlei lanu, µlilosoµly may Le emµloyeu ro
riy ro exµloie rle naruie oí luman exisrence, anu rle µuiµoses
ro vlicl ve µur oui lives. 1le acauemic voilu las also uehneu
ceirain µieíeiieu merlous oí viiring aLour ieseaicl anu enquiiy,
ïíì
noraLly rle acauemic jouinal airicle. Yer rlis merlou oí iecoiuing
ieseaicl uoes lave uiavLacks. 1le lengrl oí rle jouinal airicle
uoes nor µeimir rle eííecrive µiesenrarion oí uara, anu uiscussions
oí merlouological issues aie oíren veiy limireu. Þeveirleless, ir is
acceµreu as rle uesiiaLle merlou anu is viuely useu. In many vays,
Ioucaulr voulu like ro uiscaiu rlese µaiauigmaric aµµioacles anu
ro ueveloµ nev merlouologies anu aµµioacles as anu vlen rley
Lecome necessaiy.
1leie is, oí couise, a merlouological µioLlem virl rlis, vlicl is
rlar rle conrinual ueveloµmenr oí nev merlouologies makes ir
veiy uiíhculr ro valiuare a sµecihc aµµioacl ro ieseaicl. 1le viirue
oí oµeiaring virlin an agieeu anu consisrenr µaiauigm is rlar
ar leasr ir íacilirares a íoim oí uiscouise virlin agieeu limirs anu
accoiuing ro agieeu convenrions. ‘ 1iurl ` is alvays riurl virlin a
µairiculai conceµrual íiamevoik, a µairiculai vay oí looking ar
rle voilu. 1lis is rle ieason íoi ielarive uiíhculry exµeiienceu Ly
Ioucaulr in sµeaking aLour valiu riurl, Lecause rle µaiamereis
virlin vlicl le examineu ir veie alvays clanging. Þeveirleless,
Ioucaulr mainraineu lis oµµosirion ro rle sruuy oí rle giear
sysrems oí rlouglr ieµiesenreu Ly rle sruuy oí rle lisroiy oí iueas.
He oµµoseu rlis aµµioacl ro µlilosoµly Lecause le consiueieu
ir a iegimenreu aµµioacl ro unueisranuing rle voilu rlar uiu nor
µioviue suíhcienr ŒexiLiliry íoi rle íiesl analysis oí iueas.
Alrlougl Ioucaulr vas in some vays a veiy acauemic anu
sclolaily viirei, le vas also in orlei vays rle anrirlesis oí rle
sclolaily acauemic. He uiu nor, íoi examµle, lolu rle viev rlar
acauemic ieseaicl alone vas suíhcienr ro unueisranu rle social
voilu anu irs µioLlems. Ioucaulr consiueieu rlar ulrimarely ir vas
necessaiy ro ralk ro µeoµle aLour rleii exµeiiences oí rle voilu,
anu rlar rlis uiiecr aµµieciarion oí µeoµle ` s exµeiiences µioviueu
a moie valiu aµµioacl ro ‘ riurl ` . 1le rvo aµµioacles oí acauemic
ieseaicl anu oí iníoimal inreivievs coulu oí couise Le comLineu in
a vaiiery oí qualirarive ieseaicl aµµioacles incluuing erlnogiaµlic
oi µlenomenological ieseaicl, oi Liogiaµlical oi liíe lisroiy
aµµioacles.
ïíë èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² »¨°´±®·²¹ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸
·²­¬·¬«¬·±²­ »¨»®¬»¼ ·²Œ«»²½» ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´­ò
î ͱ³» °»±°´» ¿®» ·² »ºº»½¬ »¨½´«¼»¼ º®±³ ¬¸» ­»®ª·½»­
°®±ª·¼»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ½¿²²±¬ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸»
³»½¸¿²·­³­ ¾§ ©¸·½¸ ¬¸»§ ±°»®¿¬»ò
í Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ô ©¸»² °»±°´» ½¿²²±¬ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸»
©¿§ ·² ©¸·½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ »¨»®½·­» °±©»® ±ª»® ¬¸»³ô ¬¸»§ ½¿²
¾»½±³» ¿´·»²¿¬»¼ò
ì Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ¾» ±°°±­»¼ ¬± ´¿®¹» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¿´­±
¬± ­¬¿¬» °±©»® ¾»½¿«­» ¸» ¾»´·»ª»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ «²¼»®³·²»¼
°»®­±²¿´ ¿«¬±²±³§ò
ë Ø» ²±¬»¼ ¬¸» ·²¸»®»²¬ ½±²Œ·½¬­ ·² ¬¸» °®±ª·­·±² ±º ¸»¿´¬¸ ½¿®»ô
©¸»®» ®»­±«®½» ½¿°¿½·¬§ ­±³»¬·³»­ ´·³·¬»¼ ¬¸» °®±ª·­·±² ±º
¬®»¿¬³»²¬ò
ê Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ­±³»¬·³»­ ¿ ½±²Œ·½¬
¾»¬©»»² ¬¸» °»®½»·ª»¼ ²»»¼­ ±º °»±°´» ¿²¼ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ±º ¬¸»
­¬¿¬» ¬± ³»»¬ ¬¸±­» ²»»¼­ò
é Ø» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿² ·³°´·½·¬ ½±²¬®¿½¬ ¾»¬©»»² ¬¸»
·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬»ô ­«½¸ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©±«´¼ ¸¿ª»
¿ ´±§¿´¬§ ¬± ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» ­¬¿¬»ô ©¸·´» ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» ¬¸»
­¬¿¬» ©±«´¼ °®±¬»½¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²ò
è Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ²±¬ °±­­·¾´» º±® ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ¸¿ª»
¿² ¿¾­±´«¬» ½±²½»°¬ ±º ¬®«¬¸ô ¾«¬ ±²´§ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ½±²­¬®«½¬
¿ °®±ª·­·±²¿´ ³±¼»´ ±º ¬¸» ©±®´¼ò
øݱ²¬¼÷
ïíê
ç Ú±«½¿«´¬ ¿°°´·»¼ ¬¸·­ °®·²½·°´» ¬± ¬¸» ©®·¬·²¹ ±º ¾±±µ­ô ©¸»®»
¸» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» °®±½»­­ ±º ©®·¬·²¹ ©¿­ ¿ º±®³ ±º
®»­»¿®½¸ ¿²¼ »²¯«·®§ ©¸»®»¾§ ¸» ¹¿·²»¼ ¹®»¿¬»® «²¼»®­¬¿²¼·²¹
±º ¿² ·­­«» ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ª»®§ °®±½»­­ ±º ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ·¬ò
ïð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ±°°±­»¼ ¬± ¿¼±°¬·²¹ ¿ ­°»½·½ ·¼»±´±¹·½¿´
°±­·¬·±² ¾»½¿«­» ·¬ ¬»²¼»¼ ¬± ´»¿¼ ¬± ¬¸» ²±¬·±² ±º ¿² ¿¾­±´«¬»
¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¿² ·­­«»ò
ïíé çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ
¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ·² ­±½·»¬§
Ú±«½¿«´¬  ­ ½±²½»°¬ ±º ¸·­ ±©² ®±´» ¿­ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´
¬¸» ¼·ºº»®»²¬ ¿­°»½¬­ ±º Ú±«½¿«´¬  ­ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬± ­±½·»¬§
¿­ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ò
̸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
1le inrellecrual in Luioµe las µioLaLly Leen geneially µeiceiveu
as someone on rle leír oí cenrie in µolirical reims, vlo analyses
µolirical evenrs íiom a Lioauly socialisr vievµoinr, anu vlo
µasses juugemenr on sucl evenrs íoi a mass ieaueisliµ. 1lis is
no uouLr a iarlei sreieoryµical viev oí rle inrellecrual ` s iole,
anu µioLaLly nor ieµiesenrarive oí a numLei oí viireis anu
µolirical analysrs. Yer rleie is an elemenr in ir vlicl is ceirainly
ieminiscenr oí viireis sucl as Sairie vlo coulu µioLaLly
legirimarely Le uesciiLeu as inrellecruals. An elemenr oí rlis
sreieoryµical viev oí rle inrellecrual vas also rlar le oi sle vas
a µlilosoµlei vlo arremµreu a µlilosoµlical oi sociological
analysis oí rle µosirion oí luman Leings in ielarion ro rle giear
insrirurions oí sociery, anu vlo arremµreu ro suggesr vays in
vlicl rle inuiviuual miglr auuiess rle giear quesrions oí rle
µuiµose oí liíe anu exisrence.
ïíè
Ioucaulr noreu rlar rleie lau Leen a rienu rovaius inrellecruals
sµecializing in sµecihc aieas oí sociery iarlei rlan commenring
uµon Lioauei univeisal rlemes. Ioucaulr aigues rlar íoimeily
rle viirei vas rle aicleryµal inrellecrual, aLle ro commenr on a
veiy viue iange oí issues, oíren µolirical oi social, anu ro analyse
rlem íiom a vaiiery oí µeisµecrives. Hovevei, virl rle giear
uiveisihcarion oí rle meuia oí communicarion in µosrmouein
sociery, rlis las clangeu somevlar. Wlen commenrs aie iequiieu
on relevision µiogiammes íiom ‘ exµeirs ` in a µairiculai helu, ir is
oíren univeisiry lecruieis, iarlei rlan viireis µei se, vlo aie askeu
ro µioviue analyses. 1lese lecruieis, as Ioucaulr commenreu, aie
usually sµecialisrs in a µairiculai helu oí knovleuge oi µiacrice.
An auvanrage oí rlis siruarion is rlar ir is usually µossiLle ro
oLrain ueraileu anu vell-iníoimeu sµecialisr commenr on issues,
uiaving íiom rle ieseaicl exµeirise availaLle in liglei euucarion.
Þeveirleless, vlar ve miglr reim rle ‘ geneialisr inrellecrual ` vas
µeilaµs aLle ro µioviue a Lerrei conrexrual commenr, ro rle exrenr
rlar le oi sle vas vell veiseu in a vaiiery oí helus oí rlouglr.
1le iise in rle scale anu signihcance oí rle acauemic voilu, anu oí
rle exµansion oí rle univeisiry sysrem, iesulreu in rle viirei, anu
inueeu lis oi lei viiring, Leing aLsoiLeu virlin rle acauemic sysrem.
1le iesulr oí rlis vas rle riansíoimarion oí inrellecrual viiring inro
acauemic viiring, virl all rle convenrions sucl as ueraileu ieíeiences
anu íoornores rlar aie ryµical oí rle genie. 1o some exrenr, viireis,
in auuirion, came ro Le juugeu Ly rleii acauemic qualihcarions, iarlei
rlan, oi as mucl as, Ly rle qualiry oí rleii viiring anu aigumenrs.
ײ­·¹¸¬
1le enoimous exµansion oí rle liglei euucarion sysrem
las renueu ro iesulr in a giear ueal oí rle inrellecrual liíe oí
counriies raking µlace rliougl rle meuium oí univeisiries.
Ir is less easy íoi an inrellecrual ro lave a liíe rlar is seµaiareu
íiom rle univeisiry sysrem. 1le uisauvanrage oí rlis is rlar
rle noims anu convenrions oí rle íoimal acauemic voilu
renu ro µeimeare inrellecrual voik. Univeisiry convenrions
oí acauemic viiring aie, lovevei, an iueology, anu like all
iueologies ieµiesenr Lur a µairial µicruie oí rle roraliry.
ïíç çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
In auuirion, Ioucaulr aigueu rlar some inrellecruals Lecome so
sµecializeu in reims oí rleii suLjecr mareiial rlar rley renu nor
ro iealize rle viuei signihcance oí rle issues on vlicl rley aie
commenring. 1ley renu ro lose siglr oí rle vays in vlicl uiííeienr
issues inreiacr anu ielare ro eacl orlei. Hovevei, on Lalance,
Ioucaulr íelr rlar rle giear inrellecrual rlemes oí social oi µolirical
rlouglr lau less ielevance íoi rle µosrmouein age, anu rlar vlar
vas neeueu vas ro examine issues as rley acrually occuiieu ar rle
micio level oí sociery. In rlar vay rle examinarion oí µiocesses
coulu Le uone in siru anu vas, in rlar vay, moie ielevanr ro
ieseaicl on sociery.
ײ­·¹¸¬
Wlile ir is a µlausiLle aigumenr rlar a µosrmouein sociery,
virl irs many reclnical aieas, iequiies sµecialisr acauemics
anu inrellecruals, simµly Lecause rle suLjecr mareiial is so
sµecializeu, rle µossiLle uiavLack is rlar inrellecrual liíe
Lecomes roo naiiov. Giear emµlasis is oíren µlaceu, íoi
examµle, uµon rle acauemic qualihcarions oí inrellecruals,
anu rle numLei oí acauemic ieseaicl airicles rlar rley
lave viirren.
One oí rle ieasons rlar Ioucaulr geneially uiu nor like making
sveeµing geneializarions aLour µolirical issues oi quesrions oí
µolirical iueology vas rlar rle µiocess comµelleu lim ro voik
virlin a µairiculai íiame oí ieíeience. He vas in a sense íoiceu ro
analyse issues virlin a µairiculai rleoierical µaiauigm, usually rle
one rlar vas µolirically uominanr in a ceirain sociery. Lven ií le
µiouuceu a ciirique oí a µairiculai oiganizarion oi auminisriarion,
rle ueíence anu suLsequenr uiscussion iemaineu virlin rle conrexr
oí rle oiiginal µeisµecrive. In orlei voius, rleie vas no iauical
riansíoimarion oí rle oiiginal µeisµecrive, meiely a uiscussion
aLour irs µosirive anu negarive íearuies.
1lis vas µair oí rle ieason vly Ioucaulr uiu nor suLsciiLe ro rle
norion oí rle inrellecrual as rle omniscienr rlinkei, oi vlar le
reimeu rle ‘ masrei oí riurl anu jusrice ` (Goiuon, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ
б©»®ñÕ²±©´»¼¹» , µ. ïîê). He µieíeiieu ro keeµ oµen all avenues
ïìð
oí enquiiy in oiuei rlar µossiLle solurions ro µioLlems veie nor
oLscuieu. In a vay, one miglr aigue rlar rlis aµµioacl is moie in
keeµing virl rle riue sµiiir oí scienrihc enueavoui Lecause ir keeµs
oµen rle µorenrial íoi looking ar an issue oi µioLlem in uiííeienr
vays, iarlei rlan auoµring a closeu aµµioacl ro a µioLlem.
Accoiuing ro Ioucaulr, ‘ rle iole oí an inrellecrual is nor ro rell
orleis vlar rley lave ro uo ` (Kiirzman, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б´·¬·½­ô
и·´±­±°¸§ô Ý«´¬«®» , µ. îêë).
Ioucaulr rlouglr rlar rleie vas somerimes a renuency íoi µeoµle
ro auoµr veiy him anu iigiu iueological µosirions virl iegaiu ro
µioLlems. 1le uiíhculry virl rlis vas, accoiuing ro Ioucaulr,
rlar, ií someone maue a suggesrion Laseu laigely, Lur µeilaµs nor
exclusively, uµon a µairiculai iueological µosirion, ir voulu Le
ciiricizeu µieuominanrly íiom rle alreinarive iueological µosirion.
Ioucaulr µieíeiieu ro Le aLle ro rake eacl anu eveiy aigumenr
solely uµon irs meiirs, anu ro evaluare ir as sucl. He µieíeiieu ro
keeµ an oµen iarlei rlan a closeu minu, anu ro consiuei all rle
uiííeienr siues oí issues.
In any case, as Ioucaulr aigueu, iueologies uo nor iemain consranr.
1ley Œucruare rliouglour lisroiy, auaµring ro uiííeienr social anu
µolirical ciicumsrances. 1leieíoie, ro aigue íiom an exclusively
iueological µosirion seemeu ro Ioucaulr ro Le iarlei inŒexiLle.
Ir consriaineu one ` s iueas so rlar ir vas uiíhculr ro rorally auuiess
rle uiííeienr elemenrs oí a siruarion.
Ioucaulr uiu nor aµµeai ro suµµoir norions oí ¿ó°®·±®· riurl in rle
voilu. Rarlei le vas an emµiiical sociologisr. He uiu nor acceµr
rle iuea oí laige-scale, sveeµing riurls rlar aµµeaieu ro enciicle
all íacers oí sociery. He uiu, lovevei, viev sociery as an exriemely
comµlex nervoik oí social ielarions in vlicl iueas veie conrinually
Leing uehneu anu ieuehneu. Sucl a µeiceµrion iemoveu rle neeu íoi
iueologies anu hxeu sysrems oí rlouglr, Lecause rle naruie oí riurl
vas µeiceiveu as a vaiying enriry, suLjecr ro nev iueas anu insiglrs.
1le iuea oí rle inrellecrual vlo sirs in an ivoiy rovei anu analyses
sociery anu irs µioLlems in an a µiioii íaslion vas anarlema ro
ïìï çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
Ioucaulr. ‘ Acauemic ` anu ‘ Look ` knovleuge vas inauequare as íai as
le vas conceineu in unueisranuing sociery. Sucl knovleuge lau ro
Le ielareu ro rle µiacricaliries oí ieal issues, Leíoie ir coulu conriiLure
somerling rangiLle ro an unueisranuing oí socieral µioLlems.
̸» ‘ ­°»½·½  ·²¬»´´»½¬«¿´
We lave noreu rlar Ioucaulr uiu nor align limselí virl rle conceµr
oí rle ‘ univeisal ` inrellecrual, oi µeison vlo auoµreu rle iole oí
µionouncing uµon all rle key issues oí rle uay, anu oí suggesring
rle aµµioµiiare uiiecrions in vlicl sociery ouglr ro move. Insreau,
le µieíeiieu rle iole oí rle ‘ sµecihc ` inrellecrual, oi µeison vlo
iesriicreu limselí oi leiselí ro moie íocuseu, sµecializeu issues.
Hovevei, once Ioucaulr lau arraineu a uegiee oí íame ir Lecame
moie anu moie uiíhculr íoi lim ro avoiu rle iole oí rle viue-
ianging rlinkei. Peoµle lookeu ro lim ro commenr uµon many
uiííeienr issues, anu almosr imµeiceµriLly le aiguaLly Legan ro
move rovaius rle iole oí rle univeisal inrellecrual rlar le µieíeiieu
in µiinciµle ro avoiu.
ײ­·¹¸¬
Alrlougl Ioucaulr vas, in eííecr, µlaceu in a µosirion vleie
le vas askeu ro commenr on a uiveisiry oí issues, le srill
renueu ro avoiu µionouncing on rlese íiom rle µeisµecrive
oí a sµecihc iueology. He rlus riieu ro ierain rle ŒexiLiliry oí
looking ar quesrions íiom uiííeienr vievµoinrs.
Ioucaulr alvays souglr ro µoinr our rlar le uiu nor µairiculaily
visl ro riy ro alrei rle µolirical vievs oí orleis. He lau no
sµecihc amLirion ro moulu rle µolirical naruie oí sociery oi ro
encouiage orleis ro íoimulare µolirical µolicy. Þeveirleless, le
uiu srill visl ro clange sociery Lur in a iarlei uiííeienr vay. He
µeiceiveu lis iole as an inrellecrual as Leing ro clange rle vay in
vlicl µeoµle rlouglr aLour conceµrs, µioLlems anu rle naruie
oí oui unueisranuing aLour sociery. He visleu rleieíoie ro
slov µeoµle lov rley uiu nor neeu ro rake issues in sociery íoi
ïìî
gianreu, oi ro lave ro acceµr rle exisring µaiauigms virlin vlicl
µeoµle noimally rlouglr. He vanreu ro uemonsriare lov exisring
µaiauigms coulu Le clallengeu, anu lov inuiviuuals coulu alrei rle
conceµrual Lounuaiies rlar limireu rle vay in vlicl rley rlouglr.
He uiu nor vanr µeoµle ro sray virl rle same assumµrions oi ro
iemain virl rle riauirional vievµoinrs rlar rley lau inleiireu.
1liougl lis viiring, Ioucaulr also vanreu ro uemonsriare ro
orleis rle vays in vlicl le venr aLour analysing rle issues rlar
veie imµoiranr ro lim. In a sense, le loµeu ro reacl Ly examµle.
Ioi Ioucaulr, rle ulrimare means oí analysing sociery vas rle use
oí iarionaliry anu logic, aµµlieu ro rle comµlexiries oí sociery.
Alrlougl Ioucaulr lau sruuieu some µlilosoµly, le uiu nor iegaiu
limselí as essenrially a µlilosoµlei. Þeveirleless, le consiueieu ir
imµoiranr rlar rlose vlo communicareu rliougl rle mass meuia
uiu so Ly means oí a sryle oí acauemic viiring anu analysis rlar
vas ryµical oí inrellecruals.
Ì®«¬¸ ¿²¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
Ioucaulr ` s analysis oí riurl anu irs oiigins is veiy mucl linkeu ro lis
conceµrion oí rle inrellecrual. Ioucaulr ` s uiscussion oí rle naruie oí
riurl vas rlar oí a ielarivisr iarlei rlan an aLsolurisr. He uiu nor
lolu rle norion oí riurl as a µiioii, inueµenuenr oí rle emµiiical
naruie oí rle voilu. Rarlei le sav riurl as Leing cieareu Ly rle
social milieu, anu conuirions oí rle µairiculai sociery in vlicl
ve hnu ouiselves. In a uiííeienr sociery rle naruie oí rle ‘ riurl `
voulu Le uiííeienr ueµenuing uµon rle emµiiical conuirions oí rlar
enviionmenr. Lacl sociery, accoiuing ro Ioucaulr ` s viev, ueveloµs
a conceµrion oí riurl rlar is uereimineu vaiiously Ly rle economic
íoices rlar aie µievalenr in rlar sociery, rle µolirical anu iueological
inŒuences rlar µievail, anu rle lisroiical íacrois rlar lave comLineu
ro cieare rle naruie oí rle conremµoiaiy sociery. Plilosoµly
is, accoiuing ro Ioucaulr, ‘ rle µioLlemarizarion oí a µiesenr `
(Kiirzman, Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б´·¬·½­ô и·´±­±°¸§ô Ý«´¬«®» , µ. èè).
Deµenuing uµon rle conuirions in rle sociery, a vaiiery oí orlei
ïìí çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
íacrois may also Le inŒuenrial. Accoiuing ro Ioucaulr ` s aigumenr,
ir íollovs rleieíoie rlar in a voilu oí uiveisiry oí riurl, ir is nor
µossiLle ro Le an inrellecrual oi rlinkei vlose analysis can iange
íai anu viue acioss rlis iange oí iueas. One can only sµecialize
anu commenr uµon a µairiculai naiiov aiea oí luman acauemic
acriviry. In orlei voius, one can only Le a sµecihc inrellecrual.
ײ­·¹¸¬
As euucarion sysrems lave exµanueu in µosrmouein socieries,
sµecialisr knovleuge las incieasingly Lecome locareu in
univeisiries. Vocarional knovleuge, once mainraineu oursiue
rle univeisiry sysrem, is nov incieasingly locareu virlin ir,
anu univeisiries lave uiveisiheu enoimously in rle suLjecrs
oííeieu in uegiee µiogiammes. 1lis uiveisihcarion also aµµlies
ro ieseaicl, vlicl is nov conuucreu in a mucl viuei iange oí
helus rlan vas µieviously rle case.
Ioucaulr vas, lovevei, somevlar sceµrical oí rle íuncrion oí
inrellecruals as le sav rlem as ro some exrenr agenrs oí rle µovei
Lase oí rle srare. As inrellecruals aie ro Le incieasingly iuenriheu
as exisring virlin univeisiries, anu as rle larrei aie ro a laige
exrenr íunueu Ly rle srare, ir is uiíhculr ro imagine inrellecruals
as Leing rorally seµaiare íiom srare aurloiiry. We may sµeak oí
acauemic inueµenuence, anu oí rle auronomy oí rle inrellecrual,
Lur rle economic aiiangemenrs Lerveen acauemic insrirurions anu
srare hnance voulu aµµeai ro some exrenr ar leasr ro eioue rle
inueµenuence oí acauemic sµiiir. Goveinmenrs, íoi examµle, aie
majoi sµonsois oí ieseaicl sruuenrsliµs anu oí µiimaiy ieseaicl.
1liougl rlese means, rle srare las an inŒuence ovei rle naruie
oí rle ieseaicl conuucreu in univeisiries, encouiaging one aiea oí
enquiiy, anu making ir moie uiíhculr íoi anorlei aiea ro Le µuisueu.
ײ­·¹¸¬
One miglr aigue rlar rleie is a uangei oí ciearing a kinu
oí inrellecrual monoµoly virlin rle univeisiry sysrem. 1le
exµansion oí rle liglei euucarion sysrem may make ir moie
anu moie uiíhculr íoi inrellecruals ro Le acceµreu ií rley aie
nor aíhliareu ro a univeisiry in some vay.
ïìì
Lacl eµocl lau, íoi Ioucaulr, a uiííeienr moue oí rlinking rlar vas
µairiculaily claiacreiizeu Ly a moue oí linguisric communicarion.
Ar uiííeienr µoinrs in rle lisroiical ueveloµmenr oí culruie,
uiííeienr íoims oí uiscouise Lecame uominanr, ueµenuing ar leasr
in µair uµon µievalenr íearuies oí sociery ar rle rime. 1le mouein
µeiiou oí ueveloµmenr, ryµiheu esµecially Ly a iaµiuly exµanuing
inuusriial enviionmenr, mouelleu on a caµiralisr economic sysrem,
µiouuceu a conrexr in vlicl, accoiuing ro Ioucaulr, rle univeisal
inrellecrual coulu Œouiisl. 1le essenrial naruie oí rle ielarionsliµ
Lerveen ovnei oí caµiral anu rle means oí µiouucrion, anu
rlose vlo solu rleii laLoui, vas one oí conŒicr. 1lese social
classes veie ser in oµµosirion ro eacl orlei. In sucl a siruarion,
rle µioleraiiar, oveivoikeu, exµloireu, ueµiiveu oí rle caµaciry
íoi selí-uereiminarion, anu oíren, mosr imµoiranrly, unavaie oí
rle naruie oí rleii riue economic anu µolirical µosirion, iequiieu
viireis virl Lioau-Laseu unueisranuing vlo veie aLle ro lelµ
rle voiking classes comµielenu rle riue naruie oí economic
ielarions in sociery. Ioucaulr aigueu rlar sucl viireis anu
inrellecruals vlo oµeiareu virlin sucl a sveeµing µeisµecrive
veie Lorl neeueu Ly, anu claiacreiisric oí, sucl a µolirical
sysrem.
Hovevei, as sociery Lecame riansíoimeu inro µosrmoueiniry,
virl enriiely uiííeienr economic ielarionsliµs, anu a uiííeienr
reclnological Lase, rle neeu Lecame eviuenr íoi a uiííeienr
ryµe oí inrellecrual. 1le incieasingly sµecializeu naruie oí
reclnology, íoi examµle, iequiieu scienrisrs anu engineeis vlo
veie caµaLle oí unueisranuing anu communicaring virlin
exriemely naiiov helus oí exµeirise. Ir vas simµly no longei
iealisric ro exµecr one viirei ro encomµass rle enriie iange oí
luman enueavoui. In µievious rimes ir lau Leen µossiLle íoi rle
liLeially minueu ‘ man oí lerreis ` ro commenr uµon sucl uiveise
helus as lireiaruie, lisroiy, marlemarics anu science, Lur rlis
vas no longei iealisric. So sµecializeu lave helus oí enueavoui
Lecome rlar ir can Le exriemely uiíhculr íoi ieseaicleis in uiííeienr
aieas oí science ro communicare virl eacl orlei, quire aµair
íiom, say, an air lisroiian communicaring virl a moleculai
Liologisr.
ïìë çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
In auuirion, sµecihc inrellecruals aµµioacl rle analysis oí
ieseaicl µioLlems in veiy uiííeienr vays. Consiuei rle case oí
rvo air lisroiians uiscussing rle signihcance oí a µainring in
rle ueveloµmenr oí a µeiiou oí air. 1ley may nor agiee on eacl
orlei ` s µoinr oí viev, Lur rley vill µioLaLly slaie rle same ryµe
oí conceµrs, rle same ciireiia Ly vlicl ro juuge µainrings, anu rle
same ryµe oí uiscouise virlin vlicl ro communicare. 1ley vill
in eííecr slaie rle same aµµioacl ro uereimining rle legirimacy oi
orleivise oí a juugemenr aLour a µainring. In a veiy uiííeienr vay,
rle ieseaiclei oi inrellecrual oµeiaring in rle helu oí moleculai
Liology vill auoµr a veiy uiííeienr iange oí µioceuuies anu vays
oí aµµioacling an invesrigarion. 1le Liologisr anu rle air lisroiian
voulu µioLaLly hnu ir veiy uiíhculr ro auoµr eacl orlei ` s reclniques
íoi rleii ovn ieseaicl enquiiies.
ײ­·¹¸¬
Alrlougl in µiinciµle ir may Le veiy uiíhculr íoi rlose in
rle sciences anu in rle lumaniries ro mainrain eííecrive
communicarion, ir is µossiLle íoi ieseaicl in one aiea ro lelµ
rlar in anorlei. Ioi examµle, uiííeienr kinus oí scienrihc
uaring µioceuuies may Le veiy useíul in uereimining rle age
oí voiks oí air.
One oí rle µioLlems oí rle sµecihc inrellecrual srems íiom rle
incieaseu sµecializarion vlicl rley aie almosr íoiceu ro unueirake.
Wleieas rle univeisal inrellecrual vas aLle ro communicare on
vaiious rlemes virl a viue iange oí rle geneial µuLlic, rle sµecihc
inrellecrual hnus rlis iarlei uiíhculr since le oi sle is veiseu only in
a veiy naiiov sµecialism.
Ioucaulr vas a giear auvocare oí rle inrellecrual Leing comµlerely
lonesr anu saying exacrly vlar le oi sle rlouglr in a siruarion.
Somerimes rlis miglr enrail a uegiee oí uangei ro rle inrellecrual,
ueµenuing uµon rle issue, Lur Ioucaulr íelr rlar rle norion oí
sµeaking íiankly aLour issues vas veiy mucl a µair oí rle iuea oí
Leing an inrellecrual. Veiy oíren ir laµµens rlar rle inrellecrual
uoes nor µossess any µovei, in reims oí µolirical anu economic
µovei, anu only las rle íoice oí lis ovn voius ar lis uisµosal.
ïìê
On rle orlei lanu, rlose vlo lolu oµµosing vievs ro rle
inrellecrual, oi vlo ieµiesenr vaiious insrirurions oi vesreu
inreiesrs, may Le consiueiaLly moie µoveiíul, anu may Le in a
µosirion ro mounr consiueiaLle oµµosirion ro rle inrellecrual.
In sucl siruarions, ir may rake consiueiaLle couiage on rle µair
oí rle inrellecrual ro oµµose sucl vesreu inreiesrs Ly sµeaking our.
ײ­·¹¸¬
Ir is oíren rle case rlar in rimes oí social injusrice, sociery
looks ro rle inrellecrual ro sµeak our in oiuei ro riy ro clange
rlings. 1lis oíren µlaces rle inrellecrual in a uiíhculr µosirion,
anu consiueiaLle µeisonal couiage is oíren iequiieu ro
clallenge rle aurloiiry oí rlose in µovei.
Somerimes ir may Le rlar rle inrellecrual is sµeaking ro, oi viiring
somerling uesrineu íoi, a giouµ oí µeoµle vlo aie sriongly
associareu virl an oµµosing vievµoinr. 1ley may lave uevoreu
rime anu eneigy, anu even money, ro suµµoiring rlis alreinarive
vievµoinr, anu may Le quire himly uereimineu ro oµµose rle vievs
oí rle inrellecrual. 1le inrellecrual is rlus oíren coníionreu Ly an
erlical uilemma: vlerlei ro sµeak our anu incui rle uisµleasuie
oí rle µoveiíul, oi ro mainrain silence anu rlus align limselí oi
leiselí virl rlose in aurloiiry. Ioucaulr consiueieu rlar rle acr
oí riurl-relling anu oí Leing oursµoken, no marrei lov uangeious
rlis miglr Le ro rle inrellecrual, Lecomes a íoim oí moial uury
rlar cannor Le avoiueu. Ií one µuiµoirs ro Le an inrellecrual, rlen
oµenness anu lonesry in sµeecl aie almosr necessaiy iequiiemenrs.
Ioucaulr noreu, lovevei, rlar ir vas incieasingly uiíhculr íoi rle
sµecihc inrellecrual ro clallenge rle enriencleu µoveis oí rle srare
oi rle giear insrirurions Lecause rley simµly uiu nor µossess rle
Lieaurl oí vision rlar voulu enaLle rlem ro uo rlis. 1le uay oí rle
univeisal inrellecrual vlo coulu clallenge rle giear aurloiiries oí
rle lanu aµµeaieu ro Le ovei, anu one gains rle imµiession, iiglrly
oi viongly, rlar Ioucaulr iegierreu rle µassing oí sucl hguies.
Ioucaulr, lovevei, aµµeais nor ro Le µessimisric aLour rle íuruie.
He is oµen ro rle norion rlar rleie aie enoimous auvances ro
Le maue in luman knovleuge, anu rlar inrellecruals aie rle
ïìé çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
µeoµle vlo vill aclieve rlis auvance. Þeveirleless, Ioucaulr
íeels rlar rleie aie consiueiaLle inauequacies in rle vay in
vlicl rle acauemic esraLlislmenrs voik, anu rle vay in vlicl
sµecihc inrellecruals rackle rle µioLlem oí aclieving auvances in
knovleuge.
Ioucaulr íounu ir veiy inreiesring rlar, virl rle uecline oí Sairiean
exisrenrialism as rle key sclool oí µlilosoµlical rlouglr in
Iiance, rleie seemeu nor ro Le a ieµlacemenr. Ioucaulr vas in
íacr aµµaienrly quire µleaseu aLour rlis Lecause le íelr rlar one
uominanr sclool oí rlouglr voulu lave an auveise eííecr on íiee
µlilosoµlical rlouglr. In íacr, Ioucaulr, like ]ean-Iian ç ois Lyoraiu,
íelr rlar ir vas simµly nor µossiLle ro iuenriíy one sclool oí rlouglr
rlar vas caµaLle oí meering rle uiveise uemanus oí conremµoiaiy
sociery. In irs µlace, Ioucaulr vas µleaseu ro nore rlar vlar lau
ueveloµeu in µosrmoueiniry vas nor a univeisal sclool oí any
µairiculai µlilosoµly, Lur iarlei a µlilosoµly uevoreu ro merlous
oí riansíoiming sociery. 1lis vas nor a µlilosoµly rlar µuiµoireu
ro µioviue vaiious oveiaicling oi mera-analyses oí sociery, Lur
iarlei a µlilosoµly rlar souglr ro give inuiviuual µeoµle rle
meclanisms íoi examining anu riansíoiming sociery.
ײ­·¹¸¬
One miglr aigue rlar rlis iuea vas moie emµoveiing íoi
oiuinaiy µeoµle. Ir maue rlem mucl less ueµenuenr on
vlar miglr Le reimeu rle ‘ giear inrellecrs ` oí rle age, anu
encouiageu rlem ro Le mucl moie auronomous anu selí-
ieŒecrive, hnuing rleii ovn solurions ro rle majoi µioLlems
anu issues oí rle rime.
Ioucaulr vas also in some vays iarlei anri-inrellecrual in rle
sense rlar le vas conceineu rlar, rliouglour rle lisroiy oí rle
analysis oí culruie, rle larrei las laigely Leen inreiµiereu rliougl
rle means oí rle uiscussion oí lireiaruie. In orlei voius, rle
culruie oí a sociery ar a µairiculai µeiiou las Leen inreiµiereu,
aigueu Ioucaulr, Ly an inreiµierarion oí rle mosr sclolaily,
acauemic lireiaruie availaLle. Þov, as Ioucaulr µoinreu our,
rlis ryµe oí lireiaruie is nor rle only ryµe µiouuceu in a sociery
ïìè
ar a given rime, anu inueeu may nor noimally Le in rle majoiiry
in reims oí rle roral lireiaiy ourµur. Ir may rleieíoie Le moie
ieµiesenrarive, as Ioucaulr µoinreu our, ro analyse rle roraliry
oí lireiaiy µiouucrion íiom a sociery, iarlei rlan concenriaring
on only rle sclolaily lireiaruie µiouuceu Ly rle inrellecrual
communiry. Ir coulu Le aigueu rlar rlis voulu Le rle mosr
uemociaric aµµioacl ro rle sruuy oí culruie anu lireiaruie.
ײ­·¹¸¬
Some may aigue rlar virlin a µairiculai sociery rleie aie
examµles oí culruie (vlar ve may reim ‘ ligl culruie ` ) rlar
aie in eííecr moie valuaLle oi moie µioíounu in rleii sryle
oi iueas, anu lence ueseiving oí moie sruuy anu ieŒecrion.
Ir may rleieíoie Le aigueu rlar orlei íoims oí culruie
aie imµlicirly less valuaLle oi voirly. On rle orlei lanu,
one miglr rake a moie uemociaric viev anu consiuei all
maniíesrarions oí culruie ro Le uiííeienr Lur laving rle same
inriinsic voirl.
̸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿²¼ ½«´¬«®»
Ioucaulr also sµoke oí rle iole oí rle inrellecrual as a ciiric oí
culruie › oí µlays, novels, µoeriy, music anu air. He uiu nor,
lovevei, íavoui rle acr oí µuiely analysing anu ciiriquing air anu
culruie, Lur µieíeiieu rle inrellecrual in rle caµaciry oí someone
vlo encouiages anu srimulares rle ciearive imµulse in orleis.
Ioucaulr sav rle inrellecrual as a menroi, someone vlo voulu
lelµ youngei, ciearive µeoµle ro riansíoim rleii iueas inro iealiry.
He íounu rlis ro Le a mucl moie µosirive anu luman iole íoi
an inrellecrual, iarlei rlan meiely acring as a ciiric, lovevei
inrelligenr anu µeneriaring lis oi lei insiglrs.
ײ­·¹¸¬
One coulu aigue rlar rle iole oí ciiric imµlies rlar rle
inrellecrual µossesses iarlei sµecial aLiliries ro uisringuisl
Lerveen íoims oí culruie oí uiííeienr voirl. 1le inrellecrual
ïìç çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
as menroi, lovevei, suggesrs a mucl moie suµµoirive
iole › one in vlicl rle inrellecrual uoes nor make value
juugemenrs aLour culruie.
Ioucaulr noreu a consiueiaLle uisjuncruie Lerveen rle ciiric anu
rle viirei. Ciirics µeilaµs íeel rlar rley can make no iemaik ar
all virlour µeoµle íeeling rlar rley aie Leing roo negarive. Iiom
rleii µoinr oí viev, ciirics µioLaLly íeel rlar rley aie geneiaring
useíul insiglrs inro a µiece oí ciearive voik, anu inciuenrally
lelµing orleis ro unueisranu ir, anu µeilaµs in auuirion assisring
in maikering anu µuLlicizing a Look. Wiireis, on rle orlei lanu,
µioLaLly íeel rlar rley aie suLjecr ro excessive anu unuue ciiricism
íiom ciirics.
Inrellecruals vlo acr somerimes as ciirics anu analysrs oí lireiaruie
µioLaLly íeel also rlar rley neeu ro iuenriíy signihcanr issues
ro viire aLour. Iiom rle viirei ` s viev, rle µioLlem virl rlis
iequiiemenr ro iuenriíy majoi issues uµon vlicl ro commenr is
rlar rle analysis may evolve inro ciiricism íoi irs ovn sake.
Alrlougl Ioucaulr is oíren uesciiLeu as Leing in roral oµµosirion
ro rle exisrenrialisr Sairie, one can uiscein rle µossiLiliry oí
similaiiries Lerveen rlem. ]usr as Sairie vas inŒuenceu Ly a
^aixisr lumanism, one can iuenriíy in Ioucaulr a sriong emµarly
íoi rle uisµossesseu, rle uiseníiancliseu, anu rlose in geneial,
vlo íoi any ieason, aie unaLle ro asseir rleii iiglrs in sociery.
Hovevei, rle uiííeiences Lerveen Ioucaulr anu Sairie Lecame
mucl moie eviuenr vlen one consiueis rle µiimacy oí rle
inuiviuual luman suLjecr in rle µlilosoµly oí Sairie, as oµµoseu
ro rle emµlasis in Ioucaulr ` s voik oí rle vay in vlicl insrirurions
anu oiganizarions inŒuence rle naruie oí knovleuge rliougl
rle exeicise oí µovei ielarions. All rle same, Ioucaulr vas nevei
enriiely µeisuaueu rlar rle iole oí rle inuiviuual vas no longei
ielevanr ro sociery. 1leie vas, le lau ro occasionally conceue,
a neeu íoi rle univeisal inrellecrual ro guiue rle inuiviuual in
clallenging rle majoi insrirurions oí sociery. 1leie veie ceirainly
many aieas in vlicl Ioucaulr clallengeu rle µolirical anu social
srarus quo oí sociery, anu in so uoing uemonsriareu many oí rle
ïëð
claiacreiisrics oí rle engageu, leír-ving, ievolurionaiy inrellecrual
as µeisoniheu Ly Sairie.
Ioucaulr nevei srinreu in lis acknovleugemenr oí rle conriiLurion
oí Sairie ro rle µolirical anu moial climare oí Iiance in rle µeiiou
aírei Woilu Wai II. Ioucaulr acceµreu rlar Sairie lau uone a giear
ueal as an inrellecrual ro make rle viuei Iiencl µuLlic avaie oí
rle giear issues oí rle rime, anu ro ensuie rlar rlese analyses veie
nor simµly iesriicreu ro acauemics in liglei euucarion anu ro orlei
inrellecruals. Aírei rle evenrs oí ïçêè, Sairie anu Ioucaulr veie
Lorl inreiesreu in vays oí conceµrualizing rle µosirion oí sruuenrs
anu voikeis in Iiance, anu in rle viuei Luioµe. 1ley Lorl
acceµreu in a sense rlar, in an incieasingly µosrmouein voilu, ir
vas necessaiy ro auuiess rle uisenclanrmenr oí sociery in rle íace
oí laige-scale anu enriencleu oiganizarions anu rle accomµanying
Luieauciacy.
Alrlougl rleie voulu aµµeai ro Le íai moie in common Lerveen
Sairie anu Ioucaulr rlan is commonly acceµreu, Ioucaulr ieraineu
a ceirain susµicion rliouglour lis caieei aLour rle inueµenuence
oí rle inuiviuual. Ioucaulr vieveu rle inuiviuual as ineviraLly
uisroireu Ly socializarion, anu Ly rle geneial socieral inŒuences
rlar aie Liouglr ro Leai. Hovevei, rlis vas µeilaµs less oí a
µioLlem íoi Sairie, vlo acceµreu rle essenrial suLjecriviry oí rle
inuiviuual, anu rlar rle larrei voulu Le ineviraLly aííecreu Ly
µeisonal anu ueveloµmenral íacrois.
ïëï çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï ̸» ‘ «²·ª»®­¿´  ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¿­ ¬§°·½¿´´§ ­±³»±²» ©¸± °¿­­»¼
¶«¼¹»³»²¬ ±² ¬¸» ³¿¶±® ·­­«»­ ±º ¬¸» ¼¿§ô ¿²¼ ¬± ©¸±³ °»±°´»
´±±µ»¼ º±® ¹«·¼·²¹ ¿¼ª·½» ±² ­·¹²·½¿²¬ ³±®¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´
¯«»­¬·±²­ò
î Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¬®¿¼·¬·±²¿´´§ ·¬ ¸¿¼ ¾»»² ¬¸» ©®·¬»® ¿²¼
¿«¬¸±® ©¸± ¬§°·»¼ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» «²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ò
í ͱ½·»¬§ ±º¬»² »¨°»½¬»¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬± ¾» ¬¸» ±²» ¬± ­°»¿µ
±«¬ ¿¬ ¬·³»­ ±º ±°°®»­­·±²ô ±® ©¸»² ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ©»®» ¾»·²¹
·²º®·²¹»¼ò
ì ײ ¬¸» °±­¬³±¼»®² ¿¹»ô Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸»
·²¬»´´»½¬«¿´ ¼»³¿²¼»¼ ­±³»±²» ©¸± ¸¿¼ ¿ ³±®» ­°»½·¿´·¦»¼
µ²±©´»¼¹» ±º ·­­«»­ô ­±³»±²» ©¸± ½±«´¼ ¾» ¬»®³»¼ ¿ ‘ ­°»½·½ 
®¿¬¸»® ¬¸¿² ‘ «²·ª»®­¿´  ·²¬»´´»½¬«¿´ò
ë Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ±²» ±º ¬¸» ¼·º½«´¬·»­ ©·¬¸ ­°»½·½
·²¬»´´»½¬«¿´­ ©¿­ ¬¸¿¬ô ¾»½¿«­» ±º ¬¸»·® ­°»½·¿´·¦»¼ ·²¬»®»­¬­ô
·¬ ©¿­ ¿®¹«¿¾´§ ³±®» ¼·º½«´¬ º±® ¬¸»³ ¬± ­»» ­±³» ±º ¬¸»
´·²µ¿¹»­ ¾»¬©»»² ·­­«»­ò
ê ײ ¬¸» °±­¬³±¼»®² ©±®´¼ô ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¿®» ±º¬»² ´·²µ»¼ ¬± ¬¸»
«²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ô ©·¬¸ ¬¸» ¿¬¬»²¼¿²¬ ®·­µ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ¿´´
±°»®¿¬·²¹ ©·¬¸·² ¿ °¿®¬·½«´¿® µ·²¼ ±º »¼«½¿¬·±²¿´ ·¼»±´±¹§ò
é ß­ ·¼»±´±¹·»­ ½¸¿²¹» ¿²¼ ¿¼¿°¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¸·­¬±®§ô Ú±«½¿«´¬
º»´¬ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ «²¼«´§ ®»­¬®·½¬·ª» ¬± µ»»° ¬± ¿ ­·²¹´» ·¼»±´±¹·½¿´
°±­·¬·±² ©¸»² ¿²¿´§­·²¹ ·­­«»­ò
è Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¸» ¸¿¼ ²± ©·­¸ °»® ­» ¬± ¿´¬»® ¬¸»
°±´·¬·½¿´ ª·»©­ ±º °»±°´»ô ¾«¬ ¬®·»¼ô ±² ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ¬±
»²½±«®¿¹» °»±°´» ¬± ¬¸·²µ ¿¾±«¬ ·­­«»­ ·² ¿² ±°»²ó³·²¼»¼
¿²¼ ½®·¬·½¿´ ©¿§ò
øݱ²¬¼÷
ïëî
ç Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ¸±´¼ ¬¸» ª·»© ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©»®» ¿¾­±´«¬» ¬®«¬¸­
·² ¬¸» ©±®´¼ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¬¸¿¬ ¿´´ ¯«»­¬·±²­ ­¸±«´¼ ¾» ±°»² ¬±
»³°·®·½¿´ »²¯«·®§ò
ïð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ´»­­ ·² º¿ª±«® ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¸± ¿½¬»¼ ¿­
¿ ½®·¬·½ ·² ¬¸» ¿®¬­ ¿²¼ ´·¬»®¿¬«®»å ¸» °®»º»®®»¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
¬± ¿½¬ ¿­ ³»²¬±®ô ­«°°±®¬·²¹ ¬¸» ½®»¿¬·ª» ¿½¬·ª·¬§ ·² §±«²¹»®
¿®¬·­¬­ ¿²¼ ©®·¬»®­ò
ïëí ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ®»ª·»©æ
­±³» ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» ´·º» ±º Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬
­±³» ±º ¬¸» µ»§ º»¿¬«®»­ ±º ¸·­ ©®·¬·²¹ ¿²¼ ®»­»¿®½¸
¸·­ ·¼»¿­ ½±²½»®²·²¹ ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ±º °±©»®ò
̸» ¿°°®±¿½¸ ±º Ú±«½¿«´¬
Ir is nov moie rlan a quairei oí a cenruiy since rle uearl oí ^iclel
Ioucaulr, anu yer le srill iemains an emLlemaric hguie. His slaven
leau, anu iarlei monasric aµµeaiance rlar vas somevlar ar
ouus µeilaµs virl rle iealiries oí lis liíe, make lim immeuiarely
iecognizaLle. 1le suLjecr marrei oí lis ieseaicl anu viiring vas, in
auuirion, somevlar unusual. He souglr our, in lisroiical souices,
exrieme anu unusual cases in oiuei ro use rlem ro exµlicare µairly rle
conremµoiaiy voilu oiuei, Lur also rle vay in vlicl oui knovleuge
oí rle voilu vas aííecreu Ly oui mannei oí uiscussing evenrs. His
caµaciry ro slock Lorl rle geneial µuLlic anu an acauemic auuience
Ly ieíeience ro rlese exrieme insrances may vell Le a íacroi in rle
conrinueu inreiesr in lis viiring anu analyses oí sociery. Ioucaulr
vas also iesolure in lis uereiminarion ro avoiu, aLsolurely, Leing
caregoiizeu oi laLelleu as a ceirain ryµe oí inrellecrual oi acauemic.
Ir voulu lave Leen easy íoi lim ro arracl limselí ro a µairiculai
sclool oí rlouglr virlin µlilosoµly oi µsyclology, Lur le µeiceiveu
rlis as a µorenrial iníiingemenr oí lis liLeiry. He vas ro guaiu
ïëì
rlis inueµenuence oí sµiiir rliouglour lis liíe. Peilaµs rlis also
exµlains somerling oí rle conrinueu inreiesr in lis iueas. Sclools
oí µlilosoµly come anu go, along virl rlose vlo aie iueologically
arracleu ro rlem. In auuirion, lis oµenness ro uiííeienr iueas virlin
µlilosoµly anu lisroiy iesulrs in lis laving a viue auuience. 1le acr
oí Lelonging ro a naiiov sclool oí rlouglr can Le veiy iesriicring,
limireu only ro rlose vlo slaie rlar µairiculai iueology.
ײ­·¹¸¬
Ir is uiíhculr ro imagine Ioucaulr evei Lecoming uníaslionaLle
in acauemic ciicles. 1le uiveisiry oí lis viiring means rlar le
is veiy uiíhculr ro µlace in a µairiculai sclool oí rlouglr, anu
lence le is ielarively immune íiom arremµrs ro caregoiize lim.
Ioucaulr vas also somevlar unconvenrional in lis µiivare liíe,
Lieaking rle Lounuaiies oí rle sreieoryµical liíesryle oí rle
univeisiry acauemic. Peilaµs rlis Lioaueneu lis µuLlic anu gave
lim an auuience Leyonu rlar oí rle usual iun oí arrenuees ar
sclolaily coníeiences anu ieaueis oí airicles in acauemic jouinals.
He vas also an auvocare oí many uiííeienr µolirical anu social
causes, laigely claiacreiizeu µeilaµs Ly an arremµr ro aigue íoi
rle µooi, rle uisµossesseu, rle oµµiesseu anu rlose vlo íounu ir
iarlei uiíhculr ro µiesenr rleii ovn case ro rlose in µovei. 1lis
oíren meanr rlar le vas, like Sairie, a suµµoirei oí leír-ving
causes. Hovevei, ir somerimes iesulreu in lis suµµoir íoi causes
rlar veie µeilaµs less µoµulai in Luioµe, sucl as rle ieligiously
insµiieu ievolurion in Iian. Þeveirleless, rleie vas a uehnire
consisrency in lis ueíence oí rlose giouµs oi classes in sociery rlar
aµµeaieu ro Le rieareu uisauvanrageously Ly µoveiíul insrirurions
anu oiganizarions. Ioucaulr also exliLireu a goou ueal oí µeisonal
couiage, µairiculaily in rle couise oí µolirical uemonsriarions.
He vas nevei aíiaiu ro Le ar rle íoieíionr oí coníionrarion, anu
in µeisonal iisk oí uangei. Iinally in a sense le comLineu rle
µolaiiries oí rle Iiencl acauemic milieu: on rle one lanu, as a
µioíessoi ar Vincennes, sranuing slouluei ro slouluei virl rle
iauical, miliranr, leír-ving sruuenrs, le ieµiesenreu rle eµirome oí
social clange againsr rle inrellecrual esraLlislmenr, anu yer, on
rle orlei, as a µioíessoi ar rle Coll e ge ue Iiance, le ieµiesenreu
ïëë ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
rle elire oí rle Iiencl acauemic riauirion. 1le sleei uiveisiry oí
lis voik lence arriacrs µeoµle oí viuely uiííeienr inreiesrs, anu
µeilaµs exµlains vly so many sruuenrs rouay uiav insµiiarion
íiom lis viiring. Wlerlei in rle helus oí sociology, µsyclology,
ciiminology, µlilosoµly, oi rle lisroiy oí iueas, Ioucaulr is
íiequenrly cireu Ly sruuenrs in rleii essays oi uisseirarions. His
voik is easily auaµreu anu aµµlieu ro many uiííeienr suLjecrs,
lelµing ro sleu liglr on many uiííeienr issues anu µioLlems.
ײ­·¹¸¬
Ir may Le rlar rle unconvenrional, unµieuicraLle naruie oí
Ioucaulr ` s liíe is µair oí rle ieason le is µoµulai virl sruuenrs.
He is nor, µeilaµs, seen as µair oí rle acauemic esraLlislmenr.
Sruuenrs aie also aLle ro cire lis voik in many uiííeienr
conrexrs, simµly Lecause le vas so uiveise in lis voik.
̸» ²±²½±²º±®³·­¬
Wlar rlen is rle legacy oí ^iclel Ioucaulr. Hov can ve Lesr
summaiize lis conriiLurion ro oui inrellecrual ueveloµmenr anu
lisroiy. Iiisr oí all, Ioucaulr aµµeais ro lave Leen, ceirainly íiom
lis univeisiry uays in Paiis, somerling oí an iconoclasr. He aµµeais
ro lave lau iarlei a ieµurarion as someone unconvenrional, vlo
vas a nonconíoimisr even in rle conrexr oí Paiisian sruuenr liíe.
He also ueveloµeu a sriong sense oí aíhniry íoi rlose vlo veie
uisauvanrageu in sociery, anu íelr veiy himly rlar rlose vlo
vielueu µovei in sociery sloulu uo moie ro lelµ rlose vlo uiu
nor µossess rle iesouices ro lave a ieasonaLle qualiry oí liíe. Ir
vas rlis ryµe oí µeisµecrive rlar linkeu Ioucaulr veiy mucl ro rle
Sairiean riauirion, even rlougl le vas ielucranr ro simµly íollov
in rle sliµsrieam oí exisrenrialism. Peilaµs one oí rle ieasons
íoi Ioucaulr visling ro uisrance limselí íiom Sairie vas rlar le
valueu lis ovn inueµenuence so mucl. He ieally uiu nor visl
ro arracl limselí ro one oí rle giear µlilosoµlical sysrems oí rle
rvenrierl cenruiy, anu ro rleieLy ‘ Lelong ` ro a µairiculai sclool oí
rlouglr. He íelr rlar rlis voulu Le íai roo iesriicrive.
ïëê
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr, ir seemeu, giearly valueu lis ovn inueµenuence.
His inreimirrenr inreiesr, anu inueeu oLsession, virl suiciue
suggesrs rlar le íelr limselí in some sense ro Le seµaiare íiom
rle voilu. Þeirlei uiu le aµµeai ro lave any uesiie ro hr in
virl orlei µeoµle ` s rlouglrs: iarlei le uevoreu limselí ro lis
ovn rlouglrs.
One miglr rlink oí Ioucaulr µeilaµs as exemµliíying rle
claiacreiisrics oí µosrmouein sociery, anu in µairiculai rle norion
µioµoseu Ly ]ean-Iian ç ois Lyoraiu, rlar rle so-calleu ‘ mera-
naiiarives ` veie no longei aµµlicaLle. Alrlougl Lyoraiu ` s Look
on rlis suLjecr vas µuLlisleu rovaius rle enu oí Ioucaulr ` s liíe,
rleie veie alieauy clallenges ro rle iuea oí laige-scale rleoiies oí
sociery. A mera-naiiarive vas seen Ly Lyoraiu as an all-emLiacing
µeisµecrive on sociery rlar exµlaineu all oí luman exisrence Ly means
oí a uniheu voilu viev. Lyoraiu aigueu rlar in rle µosrmouein
voilu sucl µeisµecrives lau Lecome incieasingly ieuunuanr, anu
rlar sociery lau incieasingly uiveisiheu, so rlar rle µosrmouein
inrellecrual vas íiee ro selecr íiom a viue iange oí aµµioacles in
oiuei ro unueisranu sociery. 1lis aµµioacl seems ro Le conveigenr
virl rlar oí Ioucaulr vlo aµµaienrly riieu ro avoiu suLsciiLing ro
a µairiculai mera-naiiarive, anu insreau selecreu vliclevei voilu
viev oi rleoierical µeisµecrive seemeu mosr aµµioµiiare oi ielevanr
ar rle rime in oiuei ro exµlain µlenomena. Ioucaulr las rlus leír
us virl an aµµioacl ro ieseaicl, an aµµioacl ro unueisranuing
rle voilu anu ro geneiaring nev knovleuge, rlar is, in a sense, ²±¬
an aµµioacl. Ar leasr, ir is nor a singulai µeisµecrive rlar µuiµoirs
ro suµµly a univeisal unueisranuing oí rle voilu. Rarlei ir is a
Lioau vay oí looking ar ieseaicl rlar encouiages rle ieseaiclei ro
rlink caieíully aLour rle µuiµose oí rle enquiiy, anu rlen ro auoµr
vliclevei rleoierical µeisµecrive aµµeais ro Le rle mosr ielevanr.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr ` s uisrasre íoi vlar lave Leen reimeu ‘ mera-
naiiarives ` may lave Leen µairly Lecause oí lis heice
inueµenuence oí sµiiir, anu µairly Lecause le uiu nor visl
ro íollov in rle íoorsreµs oí anorlei acauemic.
ïëé ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²
Ioucaulr aµµlieu a similai merlou oí looking ar rle uiveisiry oí rle
voilu ro lis examinarion anu analysis oí rle social sciences, anu in
µairiculai oí µsyclological uisciµlines. 1leie lau Leen a renuency,
ueiiveu in some µair íiom rle °±­·¬·ª·­¬ µeisµecrive in sociology, ro
viev rle social sciences as linkeu rogerlei Ly a iange oí conceµrs rlar
coulu Le aµµlieu in a vaiiery oí uiííeienr siruarions. In orlei voius,
rley veie aLsolurisr conceµrs rlar uiu nor ueµenu uµon rleii conrexr
íoi rleii meaning. Ioucaulr clallengeu rlis iuea, vlicl coulu Le
linkeu ro rle norion oí mera-naiiarives. Wlar le aigueu vas rlar
sucl sociological anu µsyclological conceµrs veie nor aLsolure,
a µiioii, iueas, Lur veie a social consriucrion ueiiveu íiom rle
economic, social, µlilosoµlical, µolirical anu lisroiical conrexrs oí
rle µeiiou. Sucl conceµrs veie a social ciearion. Þor only rlar, Lur
rle naruie oí rlese conceµrs evolveu anu clangeu virl sociery, anu
veie claiacreiisric oí a µairiculai moue oí rlinking oi uiscouise.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr can Le saiu ro Lelong ro vlar is reimeu rle
‘ sociology oí knovleuge ` µeisµecrive. He aigueu rlar
knovleuge is consriucreu rliougl rle µiocess oí inreiacrion
Lerveen luman Leings, uuiing vlicl iealiry is negoriareu, anu
may evolve rliougl rle µiocess oí íuirlei uiscussions. Wirlin
rlis µeisµecrive, knovleuge is ielarive iarlei rlan aLsolure
Lecause ir is µiouuceu rliougl inreiµeisonal uiscouise.
Iiom rlis analysis oí social science conceµrs as essenrially ielarivisr
emeigeu Ioucaulr ` s ciirique oí, íoi examµle, rle uehnirion
anu riearmenr oí rlose classiheu as ‘ insane ` oi ‘ mau ` . Ioucaulr
ciiricizeu rle conremµoiaiy mouel oí ‘ mauness ` as iequiiing rle
use oí meuicarion ro alrei rle Liain ` s clemisriy, oi oí suigical oi
orlei inreivenrion sucl as elecriic slock rleiaµy, as ieŒecring a
µairiculai social uehnirion oí mauness rlar vas nor necessaiily
valiu. 1o µur Ioucaulr ` s aigumenr anorlei vay, sucl rleiaµies anu
aµµioacles veie nor necessaiily ‘ scienrihc ` , accoiuing ro Ioucaulr,
Lur meiely ieŒecreu rle iueology oí rle µeiiou rlar µeiceiveu sucl
ïëè
‘ meuical ` riearmenr as rle valiu aµµioacl. In orlei voius, Ioucaulr
vas µleauing íoi a uiííeienr vay oí rlinking aLour rle knovleuge
rlar vas uehneu as acceµraLle ar a µairiculai rime in lisroiical
ueveloµmenr. He vas aiguing rlar ve sloulu nor Le µlaciuly
convinceu rlar, jusr Lecause a µairiculai moue oí looking ar rle
voilu, oi oí gaining knovleuge aLour rle voilu, vas iegaiueu as
rle uehnirive aµµioacl, ve sloulu assume ir is acceµraLle. On rle
conriaiy, ve sloulu leain ro clallenge rle »°·­¬»³±´±¹·½¿´ srarus
quo, anu sloulu ask quesrions aLour rle valiuiry oí rle acceµreu
moue oí scienrihc rlinking.
1le same ryµe oí aigumenrs can Le aµµlieu ro orlei Liancles oí
meuicine anu science. Ir coulu Le aigueu rlar in a µosrmouein
sociery ve lave a µairiculai conceµrion oí meuical riearmenr rlar
involves rle exrensive use oí uiugs on rle one lanu, anu rle use oí
suigical inreivenrion, on rle orlei. We renu ro acceµr rle iueology
oí ‘ scienrihc ` uiagnosis, íolloveu Ly rle sµecihc localizeu riearmenr
oí a malíuncrioning aiea. 1leie aie, lovevei, an incieasing
numLei oí alreinarives ro rlis aµµioacl, vaiiously laLelleu lolisric
meuicine anu leiLal meuicine, anu also rle use oí acuµuncruie,
anu vaiious ancienr rleiaµies sucl as ayuiveuic meuicine. In orlei
voius, Ioucaulr las ieminueu us oí a veiy imµoiranr uimension oí
liíe. We sloulu nor necessaiily Lecome commirreu ro a µairiculai
vay oí rlinking aLour rle voilu, simµly Lecause ir is rle µievalenr
iueology oi is rle acceµreu riurl. We sloulu Le villing ro consiuei
orlei aµµioacles anu rlink µeilaµs oí looking ar rle voilu in a
uiííeienr vay.
ײ­·¹¸¬
Ioucaulr vas in íavoui oí oui Leing µieµaieu ro consiuei
nev aµµioacles ro µioLlems, anu nor ro auromarically use
rle riauirional merlou. We sloulu, le íelr, Le quesrioning,
anu sceµrical, in rle riue riauirion oí rle scienrihc merlou.
Lqually, µeilaµs, ve can ieŒecr uµon rle µioµosirion rlar ve live in
a voilu in vlicl rle µievalenr µaiauigm is rle scienrihc merlou oí
rlinking. Alrlougl rlis µairiculai µaiauigm las Liouglr enoimous
auvances íoi lumaniry, anu rle caµaciry ro ar leasr µairially conriol
ïëç ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
rle voilu rliougl reclnology, ir may nor necessaiily Le rle hnal
voiu on rle means Ly vlicl rle luman iace may conrinue ro exisr
anu evolve. In rle helu oí µaiaµsyclology, íoi examµle, ve lave
a viue iange oí emµiiical oLseivarions rlar aie nor exµlainaLle
virlin rle µaiamereis oí conremµoiaiy science. Ir may Le rlar ar
rle veiy leasr, rle scienrihc µaiauigm sloulu Le ieviseu in oiuei ro
incoiµoiare rlese oLseivarions. 1leie is also rle voilu oí sµiiirual
exµeiience, oí ieligion anu oí íairl. 1lese exµeiiences aie exriemely
meaningíul ro many millions oí µeoµle, anu ir is nor Leyonu rle
limirs oí ieasonaLleness rlar virlin rle voilu oí rle sµiiir iesrs
anorlei µaiauigm rlar las enoimous µorenrial íoi rle ueveloµmenr
oí lumaniry.
ײ­·¹¸¬
Ir vas quire µossiLle, accoiuing ro Ioucaulr, rlar rle
µievalenr µeisµecrive oí a µairiculai µeiiou coulu ielarively
easily Le ieµlaceu Ly anorlei. In orlei voius, ve may Le
íamiliai virl a µairiculai aµµioacl ro µioLlem-solving,
Lur rlar uoes nor mean rlar ir is auromarically rle mosr
aµµioµiiare merlou ro emµloy.
Ioucaulr vas µairiculaily inreiesreu in rle lisroiy oí µunislmenr,
anu rle vay in vlicl conremµoiaiy sysrems oí µunislmenr uiu nor
íocus uµon rle laisl µlysical µunislmenr oí rle inuiviuual, Lur
uµon a sysrem oí oLseivarion, oí ensuiing rlar inuiviuual cirizens
Lelaveu accoiuing ro ceirain noims acceµreu virlin sociery,
anu oí conriolling Lelavioui unril rlose noims veie arraineu.
Ioucaulr vas aLsolurely coiiecr in lis analysis oí rle signihcance
oí oLseivarion íoi µosrmouein sociery. We lave Lecome veiy
íamiliai virl rle µovei oí rle srare ro oLseive irs cirizens in
many uiííeienr locarions, ianging íiom rle cenrie oí ciries ro
moroivays anu a vaiiery oí oiganizarions sucl as Lanks, liLiaiies
anu sloµs. Auvances in sarellire anu cameia reclnology mean rlar
rle inuiviuual can Le viueo-iecoiueu on many uiííeienr occasions
uuiing eacl uay. ^oroiisrs, in µairiculai, aie only roo avaie oí rle
vay in vlicl rleii uiiving µarreins can Le eííecrively moniroieu
virlour rleii seeing oi coming inro conracr virl µolice. ^any
asµecrs oí oui Lelavioui can Le easily moniroieu Ly comµureis.
ïêð
1lese incluue sucl uiveise acriviries as oui Loiioving µarreins ar
a liLiaiy, oui use oí ceirain Inreiner veLsires, oui ierail sloµµing
laLirs, anu oui µarreins oí oveiseas riavel. 1lis iníoimarion can
rlen Le emµloyeu ro juuge vlerlei ve aie comµlying virl eirlei
legal iequiiemenrs, oi simµly virl noims oí acceµraLle Lelavioui.
̸» ­¬¿¬» ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´
Ioucaulr mainraineu a sriong inreiesr in rle mannei in vlicl rle
srare ensuieu rlar inuiviuual cirizens comµlieu virl rle uemanus
oí rle goveinmenr. He vas inreiesreu in rle merlous emµloyeu Ly
rle srare, anu rle sriaregies rlar veie ueveloµeu ro maniµulare rle
Lelavioui oí cirizens. ^ucl ueµenus uµon rle vay in vlicl ve
viev rlese issues. We can, on rle one lanu, µeiceive sucl measuies
as malevolenr, anu veiy conriolling oí rle inuiviuual. We can see
rlese merlous as an assaulr uµon oui auronomy, anu sense oí
selí-uereiminarion. On rle orlei lanu, one miglr aigue rlar, in a
comµlex µosrmouein sociery, ir is essenrial íoi rle srare ro manage
anu conriol inuiviuuals in oiuei rlar sociery can íuncrion mucl
moie eííecrively.
ײ­·¹¸¬
1le aLiliry ro oLseive cirizens anu lence exeir social conriol
is an imµoiranr íearuie oí conremµoiaiy sociery, aigueu
Ioucaulr. Larei reclnology, incluuing rle viuesµieau use
oí moLile µlones, las enaLleu rle srare ro knov rle exacr
locarion oí cirizens ar any rime.
1leie is an imµoiranr conremµoiaiy ueLare rlar íocuses uµon
rlis veiy uilemma liglliglreu Ly Ioucaulr. Analysrs nore an
incieasing renuency íoi rle srare ro inreiesr irselí in asµecrs oí oui
lives rlar veie µieviously liuuen íiom viev. Pieviously, rle naruie
oí rle íoou ve ear, anu rle amounr oí íoou consumeu, vas nor
consiueieu a legirimare roµic oí concein íoi goveinmenr. Hovevei,
as goveinmenr Legins ro aigue rlar rleie exisrs coiielarions
Lerveen oLesiry anu illness, anu also Lerveen rle ryµes oí íoou
ïêï ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
consumeu anu, íoi examµle, vasculai uisease, rle srare Legins ro
vanr ro conriol íai moie vlar ve consume. 1le aigumenr oí rle
srare is rlar, as ir is iequiieu ro µioviue lealrl seivices íoi rle
cirizen, rlen ir las a iiglr ro riy ro encouiage lealrly earing. Orlei
aieas in vlicl rle srare is Leginning ro concein irselí incluue rle
mannei in vlicl auulrs conuucr rleii iole as a µaienr, rle amounr
oí exeicise µeoµle rake, rle vay in vlicl rley consume eneigy
eirlei in moroi velicles oi in rle insularion oí rleii lomes, anu
rle exrenr ro vlicl rley consume alcolol. Ir voulu µioLaLly
nor suiµiise Ioucaulr rlar rleie is an incieasing renuency íoi
goveinmenr ro inreiesr irselí in sucl marreis, anu íiom rime ro
rime ro legislare on rlese quesrions. On rle orlei lanu, rleie is
an erlical ueLare ro Le lau aLour rle uegiee ro vlicl sucl srare
inreivenrion is uesiiaLle, anu rle exrenr ro vlicl ir ieµiesenrs an
unacceµraLle eiosion oí luman liLeiry anu auronomy. Ioucaulr
aigueu rlar all oí rlese sriaregies oí oLseivarion anu iecoiuing
oí, anu inreivenrion in, vlar some may viev as rle µiivare lives
oí cirizens ieµiesenrs rle exeicise oí µovei Ly rle srare ovei irs
cirizeniy. In reims oí suiveillance, ir is inreiesring rlar inuiviuuals
uo nor knov vlerlei oi nor rley aie Leing oLseiveu, Lur rle
omniµiesence oí cameias emµlasizes ro rle inuiviuual rlar rleie
is alvays rle µorenrial íoi rlem ro Le oLseiveu. 1lis µorenrial is
oíren suíhcienr ro cause µeoµle ro amenu rleii Lelavioui, anu ro
comµly virl rle acceµreu noims oí rle srare.
ײ­·¹¸¬
As ve aie oLseiveu moie anu moie, rleie aie seiious erlical
quesrions aLour vlerlei ir is ieasonaLle ro conrinue sucl
ueraileu oLseivarion oí µeoµle, oi vlerlei ir iníiinges rleii
µeisonal liLeiry. One íacer oí rle quesrion is vlerlei rle
iníoimarion so oLraineu is, oi can Le, useu íoi sµecihc
legirimare ieasons, oi vlerlei ir is simµly collecreu íoi
µorenrial use in rle íuruie.
In lis geneial aigumenrs aLour rle exrension oí srare µovei ovei
rle inuiviuual, Ioucaulr also aigueu rlar rle srare vas conceining
irselí moie anu moie virl a Liological anu meuical conriol oí
rle inuiviuual. He íuirlei aigueu rlar rlis vas less aLour caiing
ïêî
íoi rle lealrl anu meuical conuirion oí rle inuiviuuals, Lur moie
aLour rle suLrle anu giauual exeicise oí µovei ovei rle inuiviuual.
Ioucaulr aigueu rlar, aLove all else, rle srare lau ro ensuie rle
conriol oí irs cirizens, anu rlar rlis vas one oí irs majoi sriaregies
in uoing so. 1leie is a neeu, íoi examµle, íoi rle suµµly oí uonoi
oigans, anu srares aie Leginning ro encouiage µeoµle ro make rleii
oigans availaLle íoi riansµlanr on rleii uearl. Lqually, rleie is an
ongoing ueLare aLour volunraiy eurlanasia. Oµµonenrs oí rlis aie
conceineu virl ar leasr one scenaiio, Ly vlicl inuiviuuals miglr
in rle íuruie, ar rimes oí scaice meuical iesouices, Le ‘ encouiageu `
ro acceµr eurlanasia Lecause ir is uiíhculr íoi rle aurloiiries ro
susrain riearmenr. We aie all avaie oí rle uiíhculries oí íunuing a
narional lealrl sysrem, anu ir is nor uiíhculr ro gaze inro rle íuruie
anu ro imagine µiacrical insrances oí rle ueveloµmenrs envisageu
Ly Ioucaulr, anu rle consequences íoi rle µovei caµaLle oí Leing
exeiciseu Ly rle srare.
Ioucaulr vas, in geneial, veiy conceineu aLour rle iueology oí
rle exeicise oí µovei Leing jusriheu on rle giounus µuiely oí
susraining rle lealrl anu velíaie oí rle µoµulace. 1le ieason
le vas conceineu aLour rlis vas rlar le íelr ir vas an iueology
rlar vas veiy easy ro suµµoir, anu veiy µlausiLle as íai as rle
µoµularion vas conceineu. ^oieovei, using rlis iueology as
a means oí µeisuasion, ir voulu Lecome µossiLle íoi rle srare
ro aigue íoi a viue iange oí µolirical measuies. Ioucaulr vas
inreiesreu in rle comµlex oí merlous emµloyeu Ly rle srare ro
gain anu susrain µovei ovei rle µoµularion.
1leie is an illuminaring comµaiison leie virl rle aµµioacl oí Kail
^aix. Ir is unueisranuaLle rlar ^aix, living rliougl rle µeiiou oí
rle inuusriial ievolurion, anu rle auvenr oí rle mouein eia, sav rle
conrexr oí inuusriial anu reclnological µiouucrion as Leing rle locus
oí µovei in sociery. 1lose vlo ovneu rle íacroiies, anu conriolleu
Lorl rle uisriiLurion oí laLoui anu rle ciearion oí goous, conriolleu
also rle ciearion oí vealrl. Wirl rlis venr µovei. 1lose vlo
exeiciseu conriol ovei rle µiouucrion µiocess lau access ro economic
µovei anu also µolirical µovei. Wirl rle riansirion íiom a mouein
sociery íounueu uµon inuusriial µiouucrion, ro a µosrmouein
ïêí ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
sociery íounueu uµon reclnological knovleuge, rle naruie anu
conrexr oí µovei Lecame uiííeienr. In a µosrmouein sociery, rle
emµlasis evolveu inro rle acquisirion oí soµlisricareu, reclnological
knovleuge rlar vas incieasingly sroieu anu uisseminareu Ly
means oí comµureis. 1le emµlasis ueveloµeu inro rle caµaciry ro
communicare anu riansíei comµlex knovleuge. Alrlougl µovei vas
ceirainly associareu virl knovleuge riansíei, ir vas Ly no means as
localizeu as in a mouein sociery. In a mouein sociery, rle inuiviuual
virl rle mosr µovei vas rle µeison vlo ovneu rle íacroiy. In a
µosrmouein sociery, rle naruie oí µovei vas mucl moie uiííuse.
Comµlicareu nervoiks oí communicarion connecreu uiííeienr loci
oí reclnology anu oí µovei, anu rle naruie oí rle larrei aµµeaieu
ro oíren Le moving. 1le voilu as envisageu Ly Ioucaulr oíren
seems veiy unceirain. Ir is uiíhculr ro iuenriíy rle locarion oí µovei
anu aurloiiry in sociery, anu ir is also uiíhculr ro uiscein a cleai
sequence oí evenrs in social anu µolirical lisroiy. 1lis unceirainry
may Le uisconceiring, Lur ir may also ieµiesenr a riuei meraµloi íoi
sociery rlan a mouel in vlicl ve can hnu moie ieassuiing ceirainry.
Pievious mouels oí lisroiical ueveloµmenr renueu ro riy ro µiesenr
a logical sequence oí evenrs anu ueveloµmenrs, eacl aííecreu ro
some exrenr Ly rle íoimei. In Ioucaulr ` s vision, lovevei, lisroiical
ueveloµmenr is mucl moie unceirain, a nervoik oí ueveloµmenrs,
somerimes auvancing anu somerimes ieceuing. Ir is somerimes
uiíhculr ro uiscein a seiies oí ueveloµmenrs moveu íoivaius Ly a
clain oí causarion. 1le µievalenr lisroiical íoices seem vague anu
ill-uehneu, leauing ro a nervoik oí µovei ielarions in vlicl no
single µeison oi enriry aµµeais ro Le in conriol.
One can aµµieciare vly Ioucaulr uiu nor visl ro µioviue an all-
encomµassing accounr oí lisroiy, Lur neveirleless rlis aLsence oí
a geneial rleoiy uoes make ir iarlei uiíhculr somerimes ro Lorl
unueisranu lis iueas, anu ro aµµly rlem ro uiííeienr conrexrs.
Ioucaulr ` s merlouology renueu ro Le ro iuenriíy inreiesring case
sruuies, anu rlen ro µioceeu ro exriacr as mucl uara as µossiLle,
suLsequenrly geneializing ro orlei siruarions. In reims oí ieseaicl
uesign, lovevei, le uoes nor aµµeai ro lave auoµreu a sysremaric
selecrion oí cases, vlicl coulu lave Leen useu ro geneiare a rleoiy,
Lur ro lave emµloyeu a ceirain uegiee oí seienuiµiry in lis sruuy
ïêì
oí µairiculai insrances. In lis sruuies oí conremµoiaiy µlenomena
rleie is oíren ioom íoi íai moie emµiiical uara rlar voulu assisr in
rle geneiarion oí rleoierical conceµrs, oi ar leasr in rle eluciuarion
oí nev conceµrs. 1le oiigin oí rle rleoierical conceµrs emµloyeu
in Ioucaulr ` s ieseaicl is nor alvays cleai. Þoimally, rleoierical
conceµrs aie eirlei Loiioveu oi auaµreu íiom µievious ieseaicl, oi
aie ueveloµeu íiom emµiiical oLseivarions using a giounueu rleoiy
aµµioacl. In Ioucaulr ` s ieseaicl, lovevei, rle rleoierical conceµrs
rlar le emµloys in lis voik oíren aµµeai ro lave Leen ueveloµeu
almosr inruirively, iarlei rlan laving Leen ueiiveu sysremarically
íiom an emµiiical souice. 1lis can leau ro an unceirainry anu lack
oí claiiry in vlar le is aiguing.
Ó»¬¸±¼±´±¹§ ¿²¼ ®»­»¿®½¸
Ioucaulr ` s essenrial uiíhculry is rlar le iesisreu all µossiLiliry oí
using convenrional merlouologies virlin sociology oi µsyclology.
Ií le veie, íoi examµle, ro ueveloµ a rleoiy rlar vas íounueu
uµon, say, an erlnogiaµlic aµµioacl oi a µlenomenological
ieseaicl merlouology, rlen le vas aíiaiu rlar le voulu Lecome
rle soir oí univeisal mouel oi inrellecrual rlar hlleu lim virl
unease. Þor only uiu le nor vanr ro Lecome rle uisciµle oí a
univeisal inrellecrual, Lur neirlei uiu le visl ro Lecome sucl a
µeison limselí. He íelr rlar ií le veie ro succumL ro sucl a iole,
rlen le voulu auromarically lave rle kinu oí µovei anu aurloiiry
ovei orleis rlar le aLloiieu. Ioucaulr renueu ro viev rle exeicise
oí µovei as a soir oí game in vlicl uiííeienr souices oí µovei
anu aurloiiry vieu íoi conriol ovei rle orleis. 1o Ioucaulr rlis
vas nor in a sense somerling rlar le neeueu ro uemonsriare, Lur
vas a µlenomenon rlar vas ieauily visiLle íoi rlose vlo caieu
ro ieŒecr caieíully enougl aLour rle social ciicumsrances aiounu
rlem. 1o rlar exrenr, Ioucaulr vas in a sense aiguing íoi rle use oí
analyric µlilosoµly, in vlicl one uiu nor riy ro uereimine ceirain
ryµes oí riurl rliougl emµiiical means, Lur iecognizeu rlar rleie
veie íoims oí knovleuge rlar veie caµaLle oí Leing valiuareu anu
uereimineu Ly analysing rle veiy conceµrs useu ro uesciiLe rlem.
ïêë ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
1liouglour lis sruuies oí lisroiical ueveloµmenr, Ioucaulr vas
inreiesreu in rle meclanisms vleieLy suLjecrs ueveloµeu anu
evolveu. 1le usual mouel µosireu vas a lineai one in vlicl one
aµµioacl ro a suLjecr lau vaiious consequences íoi anorlei vaiianr
oí rle suLjecr, anu rlus a µairiculai uisciµline evolveu. 1leie vas
rlus a cause-anu-eííecr mouel. Ioucaulr íounu rlis exµlanarion
oveily simµlisric, anu one rlar uiu nor accounr íoi rle µovei
ielarions rlar exisreu virlin rle meclanisms íoi rle ueveloµmenr
oí knovleuge. 1lis sysrem µiesuµµoseu rlar rlose aLle ro inŒuence
rle ueveloµmenr oí knovleuge rliougl rle µolirical oi economic
µovei rlar rley vielueu voulu Le aLle, virlin a lineai mouel, ro
inŒuence rle vay in vlicl knovleuge ueveloµeu in rle íuruie.
Ioucaulr, lovevei, suµµoseu rlar rle ueveloµmenr oí knovleuge
µiogiesseu in mucl moie oí a mariix íaslion. In oiuei ro riuly
comµielenu clanges in knovleuge, one neeueu ro seaicl íoi rle
²»¬©±®µ oí clanges rlar veie raking µlace in conrexr ar rle rime.
1le lineai mouel, accoiuing ro Ioucaulr, vas simµly nor suíhcienrly
soµlisricareu ro exµlain eµisremological clanges in uiííeienr socieries.
Ioucaulr aµµlieu rle same conceµrual aigumenr ro rle norion oí
rle voikings oí uemociacy. He µoinreu our rlar, alrlougl rleie
vas rle assumµrion rlar an elecreu goveinmenr exeiciseu µovei
on Lelalí oí rle elecroiare, rlis vas a íai roo simµlisric norion.
Ioucaulr aigueu rlar, in iealiry, µovei vas íai moie uisµeiseu
rlan rlis mouel miglr suggesr. In íacr, µovei vas uisriiLureu
rliouglour sociery, anu µiimaiily ir vas locareu virlin insrirurions
rlar lau no uemociaric accounraLiliry ro rle elecroiare. 1le
íuncrioning oí a srare ulrimarely ueµenueu on rle vays in vlicl
sucl insrirurions collaLoiareu anu inreiacreu in oiuei ro lelµ
rle srare íuncrion. Ioucaulr uiu nor aµµeai ro Le aiguing rlar
¿´´ µovei vas uisriiLureu in rlis uisµeiseu nervoik, Lur rlar in
rle µasr social scienrisrs anu lisroiians lau nor raken suíhcienr
norice oí rlis meclanism in sociery. Hovevei, norvirlsranuing rle
insiglrs oí Ioucaulr ` s aµµioacl, ir is also imµoiranr ro iecognize
rlar íocusing uµon rle micio asµecrs oí sociery makes ir moie
uiíhculr ro geneialize aLour sociery anu ro íoimulare geneial lavs.
Ulrimarely, in oiuei ro make sense oí sociery, anu ro emµloy rlar
unueisranuing in geneiaring µolicy uecisions, one neeus ro rake
ïêê
accounr oí rle moie geneial loci oí µovei › rle giear insrirurions
anu inueeu rle srare irselí.
1leie is rlus a rension Lerveen macio, insrirurional µovei anu
rle micio, uisµeiseu µovei rlar is close ro rle inuiviuual anu
rlar riies ro ensuie rlar rle inuiviuual Lecomes auaµreu anu
socializeu ro rle noims oí sociery. 1lis µiocess oí socializarion
is ieiníoiceu Ly numeious meclanisms, Lur in µairiculai Ly
µioceuuies oí oLseivarion. Ioucaulr vas veiy conscious, lovevei,
rlar leaining ro comµly virl social noims somerimes iesulrs in an
unciirical auleience ro rle srarus quo in sociery.
Peilaµs íoi rlis ieason, Ioucaulr renueu íiom rime ro rime ro
lenu lis suµµoir rovaius movemenrs anu giouµs rlar veie riying
ro clange sociery, anu ro inriouuce nev µolirical anu economic
sysrems. 1le cleaiesr examµle voulu Le uuiing rle sruuenr uniesr
oí ïçêè, Lur also in lis voik ro µuLlicize rle conuirions oí
µiisoneis. Inreiesringly, rlougl, rle morivarion íoi rlis clallenge
ro sociery vas nor a lumaniraiian moialiry Laseu uµon rle
norion oí imµioving conuirions íoi rle suLjecrive inuiviuual. Ioi
Ioucaulr rle inuiviuual µeison, vlo lau Leen ar rle íocus oí rle
exisrenrialism oí Sairie, vas nor rle µiime concein. Ioucaulr vas
mucl moie inreiesreu in examining rle naruie oí rle ielarionsliµ
Lerveen inuiviuuals anu rle loci oí µovei, anu oí riansíoiming
rlose ielarionsliµs. In uoing so, lovevei, Ioucaulr uiu nor in
any vay suµµoir rle norion oí an iueology rlar µuiµoireu ro
exµlain all rle µlenomena in rle social voilu. In orlei voius, an
iueology sucl as ^aixism, oi alreinarively íiee-maiker caµiralism,
veie anarlema ro lim. He íelr rlar, in rleii uiííeienr vays, sucl
iueologies exeireu an oµµiessive µovei ovei µeoµle.
×¼»±´±¹§ ¿²¼ °±©»®
Iueologies neeu nor necessaiily Le µolirical oi economic, accoiuing
ro Ioucaulr, rley coulu also Le µlilosoµlical. He uiu nor suµµoir,
íoi examµle, rle µlilosoµlical iarionalism oí rle mouein µeiiou.
ïêé ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
Wlile acknovleuging rlar iarional rlouglr, anu rle iarional
scienrihc µiocess, Liouglr reclnological auvances, ir vas íoi
Ioucaulr a seµaiare quesrion vlerlei rlis iesulreu in a Lerrei qualiry
oí liíe íoi luman Leings. Ir is easy ro assume rlar auvances in
knovleuge anu nev uiscoveiies in science, even in social science, can
rake µlace inueµenuenrly anu oLjecrively, virlour any consiueiarion
oí rle µovei ielarions in sociery. Yer eacl sociery, rliougl rle
µievalenr meclanisms oí µovei in rlar sociery, uehnes anu conriols
rle ryµes oí sraremenr, rle uiscouise, rle vays oí rlinking anu
airicularing iueas rlar aie claiacreiisric oí rlar sociery. Hence ir is
imµossiLle in µiacrical reims ro seµaiare issues conceining rle naruie
oí µovei íiom issues conceining rle ueveloµmenr anu valiuarion
oí nev knovleuge anu unueisranuings. Pair oí rle ieason íoi rlis
is rlar Ioucaulr uiu nor conceive oí µovei as a qualiry rlar vas
µossesseu oi ovneu Ly µeoµle. Alrlougl ve ralk aLour µoveiíul
µeoµle oi less µoveiíul µeoµle, Ioucaulr claimeu rlar rlis vas nor
Lecause rley acrually µossesseu moie oi less oí rlis suLsrance oi
qualiry calleu µovei. He iegaiueu µovei as a µiocess oí inreiacrion
virlin sociery. Ceirainly some µeoµle veie µeilaµs moie skilleu ar
using anu exeicising µovei rlan orleis, Lur µovei vas nor acrually
a commouiry ro Le gaineu anu rlen ovneu. In any case, rleie vas
nor, accoiuing ro Ioucaulr, a hxeu ‘ µeison ` vlo coulu ovn rle
µovei. Human Leings uiu nor µossess an inriinsic selí accoiuing
ro Ioucaulr. 1le µeison vlo ve aie is mucl moie vaiiaLle anu
ŒexiLle, nor a hxeu, iigiu enriry. We aie so ŒexiLle Lecause ve
Lecome vlo ve aie rliougl oui inreiacrions virl orlei µeoµle,
anu rlese inreiacrions aie conrinually clanging anu ueveloµing.
Ioucaulr µoinreu our ro us rlar µovei, roo, is a veiy ŒexiLle
anu vaiiaLle enriry. Some µeoµle vlo may rlink rlar rley aie
comµlerely µoveiless in sociery may in íacr Le aLle, unuei ceirain
ciicumsrances, ro exeicise consiueiaLle µovei. ^alarma Ganuli
anu lis íolloveis aie a veiy goou examµle oí rlis. Wlen rle Biirisl
in Inuia µlaceu a rax on salr, a µiouucr neeueu in a lor climare
Ly rle majoiiry oí rle Inuian µoµularion, Ganuli leu some oí lis
íolloveis on a celeLiareu µioresr maicl ro rle coasr, vleie salr
ueµosirs collecreu naruially on rle sanu rliougl evaµoiarion.
Peoµle coulu íieely collecr rleii ovn salr. 1lis giearly iiiirareu
ïêè
rle colonial auminisriarion, vlo iealizeu rlar, Ly a veiy simµle,
non-violenr means, Ganuli lau manageu ro suLveir rleii nev
rax µolicy. Hence, oiuinaiy µeasanr íaimeis suuuenly uiscoveieu
rle caµaciry íoi exeicising µolirical µovei. In a similai examµle,
rle Biirisl sraireu ro imµoir inro Inuia corron sµun in rle mills
oí Lancasliie anu íoiceu rle Inuians ro Luy rle corron ar inŒareu
µiices. Ganuli ueciueu ro encouiage all Inuians ro sµin rleii ovn
corron on small, lanu-ruineu sµinning vleels, anu rlen ro veave
rleii ovn clorl in rleii lomes. Again, rle µolicy oí rle Biirisl
colonial goveinmenr vas suLveireu Ly rle simµle exµeuienr oí
selí-lelµ. Þaruially, rlis simµle measuie angeieu rle colonial
auminisriarois. In orlei voius, given aµµioµiiare ciicumsrances,
µovei can Le exeiciseu Ly µeoµle in unusual anu unexµecreu vays.
Ioucaulr visleu ro riy ro examine in uerail rle meclanisms oí
µovei rlar exisreu in rle voilu. He oµeiareu íiom rle µosirion
rlar many oí rlese meclanisms veie oLscuie, uiíhculr ro iuenriíy
anu uiíhculr ro analyse. Ir is µeilaµs íoi rlis ieason rlar le oíren
emµloyeu rle merlou oí exµloiing inuiviuual case sruuies, using
somerimes iaie anu comµlicareu aiclival mareiial. As Ioucaulr
sµecihcally uiu nor arracl limselí ro a µairiculai sclool oí rlouglr
oi ro a µairiculai ieseaicl merlouology, le renueu nor ro emµloy
a cleaily ciicumsciiLeu ser oí conceµrs vlen ir came ro acauemic
ieseaicl. He aigueu rlar, vlen le vas viiring, oi conuucring
acauemic voik, le lau no µairiculai µieconceµrions aLour lov
rle issues voulu evolve. Inueeu, le aµµeaieu ro Le aiguing rlar
vlen le vas viiring, le acrually vanreu ro leain limselí íiom rle
µiocess oí viiring. 1lis is iarlei similai ro rle conceµr oí ieŒexiviry
in social ieseaicl. ReŒexiviry as a conceµr µoinrs our rlar rleie is a
conrinuous inreiacrion anu murual inŒuence Lerveen rle ieseaiclei
anu rlose vlo aie rle iesµonuenrs in rle ieseaicl. Borl µairies leain
íiom eacl orlei, anu iníoim rle issue oi µioLlem Leing invesrigareu.
1lis µiocess oí leaining vas cenrial ro Ioucaulr ` s aµµioacl.
In lis lisroiical sruuies le µioíesseu limselí less conceineu
virl analysing anu uesciiLing rle Lioau µarreins oí lisroiical
ueveloµmenr, anu moie virl noring rle signihcanr µoinrs oí clange
in lisroiy. He riieu ro examine in uerail, nor only rle µoinrs oí
ïêç ïðò 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º»
riansirion, vleie one aµµioacl ro sociery vas riansíoimeu inro
a uiííeienr µeisµecrive, Lur also rle meclanisms rlar suµµoireu
sucl riansirions. He visleu ro examine rle vays in vlicl sociery
clangeu, iarlei rlan rle vays in vlicl sociery conrinueu virlin
rle same µeisµecrive. In rle riansirion íiom a meuieval sociery
ro a mouein sociery, Ioucaulr noreu rle inciease in rle neeu íoi
mainraining accuiare iecoius oí cirizens. Wlerlei ir vas in rle
helu oí emµloymenr, lealrl, euucarion, oi inueeu rle juuicial anu
µenal sysrems, ir Lecame moie anu moie necessaiy ro keeµ accuiare
iecoius oí rle lives oí µeoµle. One oí rle íuncrions oí oLseivarion,
allieu virl iecoiu-keeµing, vas ro ensuie rlar inuiviuuals comµlieu
virl rle noims uecieeu Ly sociery as eviuence oí acceµraLle
Lelavioui. An incieasing numLei oí cleiks anu Luieauciars virlin
sociery mainraineu rlis uara.
In seeking ro comµielenu rle vays in vlicl sociery Lecame
riansíoimeu íiom one µaiauigm ro anorlei, ir is voirl noring rlar
Ioucaulr uiu nor geneially riy ro sysremarize rle íuncrioning oí
rle social voilu. He vas nor inreiesreu in a ieuucrionisr aµµioacl
vleieLy le miglr uiav uµ a sysrem oí social ‘ iules ` oi ‘ µioceuuies `
rlar veie ryµical oí a sociery in a srare oí Œux. In íacr, ií anyrling,
le vanreu ro illuminare rle comµlexiries oí rle µiocess oí clange ›
ro slov rlar rle riansirion µiocess vas moie comµlex iarlei rlan
less comµlex.
In ieŒecring hnally on rle leiirage oí Ioucaulr, ir is inreiesring ro
consiuei rle ielarive viirues oí rlose rlinkeis vlo riy ro exµlain
rle voilu in reims oí Lioau sveeµing conceµrs, anu rlose vlo, like
Ioucaulr, aigue rlar rlis is roo simµlisric, anu ulrimarely íurile. 1le
íoimei aµµioacl µioviues us virl a means ro riy ro comµielenu
oui suiiounuings anu rle sociery in vlicl ve live, vlile, aiguaLly,
rle larrei µeilaµs gives us a moie iealisric, rlougl uisconceiring
iuea oí rle voikings oí sociery anu lisroiy. Wlicl is rle Lerrei.
Peilaµs neirlei. We may neeu Lorl, on rle giounus rlar rle voilu
is simµly roo comµlex ro unueisranu virlin a single social mouel
oi µeisµecrive. Peilaµs rle conriiLurion oí ^iclel Ioucaulr is rlar
le gave us an alreinarive vision, somerling ro Lalance rle sveeµing
sclemes oí rle macio-rleoiisrs. 1lar is no small giír.
ïéð
ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï ɸ»² ®»­»¿®½¸·²¹ô Ú±«½¿«´¬ ©±«´¼ ­±³»¬·³»­ ­»´»½¬ »¨¬®»³»
»¨¿³°´»­ ±º ­±³»¬¸·²¹ ·² ±®¼»® ¬± ¼»ª»´±° ¸·­ ¿½¿¼»³·½
¿®¹«³»²¬­ò
î ̸» ¼·ª»®­·¬§ ±º Ú±«½¿«´¬  ­ ¬¸±«¹¸¬ ¿²¼ ©®·¬·²¹ô ³¿µ»­ ·¬ ¼·º½«´¬
¬± °´¿½» ¸·³ ©·¬¸·² ¿ °¿®¬·½«´¿® ¿½¿¼»³·½ ­½¸±±´ ±º ¬¸±«¹¸¬ò
í ߬ ¬·³»­ô Ú±«½¿«´¬ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ½±«®¿¹» ©¸»²
¸» ¬±±µ °¿®¬ ·² °±´·¬·½¿´ ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ò
ì Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ±°°±­»¼ ¬± ¬¸» ·¼»¿ ±º ³»¬¿ó²¿®®¿¬·ª»­ô º»»´·²¹
¬¸¿¬ ³±®» ­°»½·½ô ´±½¿´·¦»¼ »¨°´¿²¿¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ ©»®»
³±®» ª¿´·¼ò
ë Ú±«½¿«´¬ ½±«´¼ ¾» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾»´±²¹ ¬± ¬¸» ­±½·±´±¹§ ±º
µ²±©´»¼¹» °»®­°»½¬·ª»ô ©¸»®»¾§ µ²±©´»¼¹» ·­ ½®»¿¬»¼ ¾§
°»±°´»ô ¬¸®±«¹¸ ¬¸» °®±½»­­ ±º ·²¬»®°»®­±²¿´ ¼·¿´±¹«»ò
ê ײ ¸·­ ®»­»¿®½¸ô ¸» ¬®·»¼ ¿ ²«³¾»® ±º ¼·ºº»®»²¬ ³»¬¸±¼±´±¹·½¿´
¿°°®±¿½¸»­ô ²±¬ ¿¼¸»®·²¹ ¬± ­·³°´§ ±²» °»®­°»½¬·ª»ò
é Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ­¬¿¬»
»³°´±§»¼ ¬»½¸²·¯«»­ ±º ±¾­»®ª¿¬·±² ·² ±®¼»® ¬± »¨»®½·­»
½±²¬®±´ ±ª»® ·¬­ ½·¬·¦»²­ò
è Ø» ²±¬»¼ ¬¸» ½±³°´»¨ »¬¸·½¿´ ·­­«»­ ·²¸»®»²¬ ·² ¬¸» «­» ±º
±¾­»®ª¿¬·±² ±² ¬¸» ±²» ¸¿²¼ô ¿²¼ ¬¸» ®»´¿¬»¼ ·²º®·²¹»³»²¬ ±º
°»®­±²¿´ º®»»¼±³ ¿²¼ ¿«¬±²±³§ ±² ¬¸» ±¬¸»®ò
ç Ú±® Ú±«½¿«´¬ô °±©»® ½±«´¼ ¾» ¼·­°»®­»¼ ·² ­±½·»¬§ô ­± ¬¸¿¬
¹®±«°­ ±º °»±°´» ©¸± º»´¬ ¬¸»³­»´ª»­ °±©»®´»­­ô ½±«´¼ô «²¼»®
½»®¬¿·² ½·®½«³­¬¿²½»­ô ¾» ¿¾´» ¬± »¨»®½·­» ½±²­·¼»®¿¾´» °±©»®ò
ïð Ú±«½¿«´¬ ®»¹¿®¼»¼ ¬¸» ©®·¬·²¹ ±º ¿ ¾±±µô ²±¬ ¿­ ­·³°´§ ¬¸»
®»½±®¼·²¹ ±º °®»¼»¬»®³·²»¼ µ²±©´»¼¹»ô ¾«¬ ¿­ ¿ °»®­±²¿´
»¨°´±®¿¬·±² ±º ¿ ¬±°·½ò
ïéï Ù´±­­¿®§
Ù´±­­¿®§
ß °®·±®· A µiioii knovleuge is rlar vlicl is ueiiveu, nor íiom
oui senses, Lur íiom rle use oí µuie ieason. Some aigue rlar
rle µiinciµles oí µuie marlemarics oi oí erlics, ieµiesenr
a µiioii knovleuge.
Ý´¿­­·½¿´ Ioucaulr uesciiLeu rlis as rle lisroiical µeiiou
íolloving rle Renaissance, anu claiacreiizeu ir Ly rle use oí
scienrihc measuiemenr ro invesrigare rle voilu aiounu us.
Ü·­½±«®­» Lacl aiea oí social liíe las irs ovn conceµrs anu
vays oí communicaring virl rlem. 1lis is ieíeiieu ro as
uiscouise.
Û ³°·®·½·­³ 1le asseirion rlar all knovleuge is ueiiveu íiom
uara oLraineu íiom oui senses.
Û°·­¬»³» Accoiuing ro Ioucaulr, rle eµisreme oí a µairiculai
lisroiical µeiiou consisrs oí rle iules anu convenrions vlicl
govein rle esraLlislmenr oí nev knovleuge ar rle rime.
Û°·­¬»³±´±¹§ 1le Liancl oí µlilosoµly vlicl examines rle
giounus uµon vlicl ve Lelieve somerling ro Le riue.
Û¨·­¬»²¬·¿´·­³ A µlilosoµly oíren associareu virl ]ean-Paul
Sairie vlicl emµlasizes rle íieeuom oí luman Leings ro
uereimine rleii ovn vay in liíe.
Ó±¼»®² 1le µeiiou íiom rle eaily ninereenrl cenruiy onvaius
vlicl vas ryµiheu Ly rle iise oí reclnology, anu rle
aµµlicarion oí science ro sociery.
ïéî
б­·¬·ª·­³ 1le asseirion rlar merlous oí rle µlysical sciences,
sucl as exµeiimenrs anu lyµorlesis resring, aie rle mosr
aµµioµiiare ones íoi invesrigaring sociery.
б­¬³±¼»®² 1lis µeiiou las Leen claiacreiizeu Ly rle auvenr
oí comµureis anu elecrionic communicarion. In many aieas
ir las seen a uecline in manuíacruiing inuusriy, anu rle
ueveloµmenr oí a knovleuge-Laseu sociery.
ͬ®«½¬«®¿´·­³ 1le asseirion rlar rle sriucruies oí sociery sucl
as rle insrirurions oí Lusiness, lav, euucarion anu inuusriy
exeir moie inŒuence on inuiviuuals rlan µeoµle aie aLle ro
exeir on insrirurions.
ïéí Ì¿µ·²¹ ·¬ º«®¬¸»®
Ì¿µ·²¹ ·¬ º«®¬¸»®
ɱ®µ­ ¾§ Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ·² Û²¹´·­¸ ¬®¿²­´¿¬·±²
Ioucaulr, ^. (ïçéï) Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±²æ ß ¸·­¬±®§ ±º
·²­¿²·¬§ ·² ¬¸» ¿¹» ±º ®»¿­±² . Lonuon: 1avisrock.
Ioucaulr, ^. (ïçéî) ̸» ß®½¸¿»±´±¹§ ±º Õ²±©´»¼¹» .
Þev Yoik: Haiµei anu Rov.
Ioucaulr, ^. (ïçéì) ̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­æ ß² ¿®½¸¿»±´±¹§
±º ¬¸» ¸«³¿² ­½·»²½»­ ò Lonuon: 1avisrock.
Ioucaulr, ^. (ïçéë) ̸» Þ·®¬¸ ±º ¬¸» Ý´·²·½æ ß² ¿®½¸¿»±´±¹§
±º ³»¼·½¿´ °»®½»°¬·±² . Þev Yoik: Vinrage.
Ioucaulr, ^. (ïçéê) Ó»²¬¿´ ×´´²»­­ ¿²¼ Э§½¸±´±¹§ .
Lonuon: Haiµei anu Rov.
Ioucaulr, ^. (ïçéé) Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸ ±º
¬¸» °®·­±² . Lonuon: Penguin.
Ioucaulr, ^. (ïçéç) ̸» Ø·­¬±®§ ±º Í»¨«¿´·¬§ô ʱ´ò ïæ
ß² ·²¬®±¼«½¬·±² . Lonuon: Penguin.
ɱ®µ­ ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ Ú±«½¿«´¬
Boyne, R. (ïççð) Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ Ü»®®·¼¿æ ̸» ±¬¸»® ­·¼» ±º
®»¿­±² . Lonuon: Unvin Hyman.
Daviuson, A., eu. (ïççé) Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ Ø·­ ײ¬»®´±½«¬±®­ .
Clicago: Univeisiry oí Clicago Piess.
ïéì
Dieyíus, H. anu RaLinov, P. (ïçèî) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Þ»§±²¼
­¬®«½¬«®¿´·­³ ¿²¼ ¸»®³»²»«¬·½­ . Clicago: Clicago Univeisiry
Piess.
IauLion, ].D., eu. (îððî) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»® ò
Lonuon: Penguin.
Goiuon, C., eu. (ïçèð) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹» › ­»´»½¬»¼
·²¬»®ª·»©­ ¿²¼ ±¬¸»® ©®·¬·²¹­ô ïçéî › ïçééò Hemel Hemµsreau, Heirs:
Haivesrei Wlearsleaí.
Gurring, G. (ïçèç) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬  ­ ß®½¸¿»±´±¹§ ±º ͽ·»²¬·½
λ¿­±² . CamLiiuge: CamLiiuge Univeisiry Piess.
Hoy, D., eu. (ïçèê) Ú±«½¿«´¬æ ß ½®·¬·½¿´ ®»¿¼»® . Oxíoiu: Blackvell.
Kelly, ^.G.L. (îððè) ̸» б´·¬·½¿´ и·´±­±°¸§ ±º Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ .
Þev Yoik: Rourleuge.
Kiirzman, L.D., eu. (ïççð) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б´·¬·½­ô °¸·´±­±°¸§ô
½«´¬«®» › ·²¬»®ª·»©­ ¿²¼ ±¬¸»® ©®·¬·²¹­ô ïçéé› ïçèì . Þev Yoik:
Rourleuge.
Lemeir, C.C. anu Gillan, G. (ïçèî) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ ͱ½·¿´
¬¸»±®§ ¿²¼ ¬®¿²­¹®»­­·±² . Þev Yoik: ColumLia Univeisiry Piess.
Levy, Þ. (îððï) Þ»·²¹ Ë°ó¬±óÜ¿¬»æ Ú±«½¿«´¬ô Í¿®¬®» ¿²¼
°±­¬³±¼»®²·¬§ . Þev Yoik: Perei Lang.
^eiquioi, ].G. (ïççï) Ú±«½¿«´¬ , înu eun. Lonuon: Ionrana.
^illei, ]. (ïççí) ̸» п­­·±² ±º Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ . Þev Yoik:
Simon anu Sclusrei.
O ` Iaiiell, C. (ïçèç) Ú±«½¿«´¬æ Ø·­¬±®·¿² ±® °¸·´±­±°¸»®á
Lonuon: ^acmillan.
Palmei, D.D. (ïççè) ͬ®«½¬«®¿´·­³ ¿²¼ б­¬­¬®«½¬«®¿´·­³ .
Þev Yoik: Wiireis anu Reaueis.
ïéë Ì¿µ·²¹ ·¬ º«®¬¸»®
Pereison, A. anu Bunron, R. (ïççé) Ú±«½¿«´¬ô Ø»¿´¬¸ ¿²¼
Ó»¼·½·²» . Lonuon: Rourleuge.
Posrei, ^. (ïçèì) Ú±«½¿«´¬ô Ó¿®¨·­³ ¿²¼ Ø·­¬±®§ .
CamLiiuge: Poliry.
RaLinov, P., eu. (ïçèì) ̸» Ú±«½¿«´¬ λ¿¼»®ò Panrleon:
Þev Yoik.
RaLinov, P., eu. (îððð) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ › ­«¾¶»½¬·ª·¬§
¿²¼ ¬®«¬¸ . Lonuon: Penguin.
Rajclman, ]. (ïçèë) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¬¸» Ú®»»¼±³ ±º
и·´±­±°¸§ . Þev Yoik: ColumLia Univeisiry Piess.
Sleiiuan, A. (ïçèð) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ ̸» ©·´´ ¬± ¬®«¬¸ .
Lonuon: 1avisrock.
Slumvay, D.R. (ïççî) Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ . Clailorresville:
Univeisiry Piess oí Viiginia.
Smair, B. (ïçèí) Ú±«½¿«´¬ô Ó¿®¨·­³ ¿²¼ Ý®·¬·¯«» .
Lonuon: Rourleuge anu Kegan Paul.
ïéê
ײ¼»¨
¿ °®·±®· µ²±©´»¼¹»ô ïìð › ïô
ïìî
¿½¿¼»³·½­
·²¼»°»²¼»²½»ô ïìí
´»º¬ó©·²¹ ·¼»±´±¹·»­ô ïïð › ïï
°±©»® ±º µ²±©´»¼¹»ô íç
®»­»¿®½¸ ¿°°®±¿½¸ô ïíí › ì
¬¸»±®»¬·½¿´ ª·»©­ô çé
­»» ¿´­± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´å
¬¸» ©®·¬»®
ß´¬¸«­­»®ô Ô±«·­ô ì › ëô çé
ß®½¸¿»±´±¹§ ±º Õ²±©´»¼¹»ô ̸»
øÚ±«½¿«´¬÷ô ïïô îð
¿­§´«³­ º±® ¬¸» ·²­¿²»ô çî › íô çì
¿«¬±²±³§ô ìëô ïïçô ïîðô ïêð
¾±¿¬ °»±°´»ô ­«°°±®¬ º±®ô ïïë › ïê
Ý¿´·º±®²·¿² ½«´¬«®»ô ïìô èðô èï
½¿¬»¹±®·¦¿¬·±²ô îíô ìð › ïô ëêô éè › çô èèô
çï › î
ݸ®·­¬·¿²·¬§ô ïìô èî
½´¿­­·½¿´ °»®·±¼ô îí › ìô çï › í
½´¿­­·½¿¬·±²ô îí › ì
ݱ´´ 8 ¹» ¼» Ú®¿²½»ô ïîô ïðëô ïðè
ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ô ì › ëô çé
½±³°«¬»®­ô ¿½½»­­ ¬±ô ïîðô ïîé › è
½±²º»­­·±²ô éìô èî › ì
½±²º±®³·¬§ô êíô éé › è
½±²²»½¬·±²­ô »°·­¬»³»ô îî › í
½±²¬®¿½¬ ¾»¬©»»² ½·¬·¦»² ¿²¼ ­¬¿¬»ô
ïîê › é
½®·³»ô ëî › íô êï
½®·³·²¿´·¬§ô «²¼»®­¬¿²¼·²¹ô ëìô
ëç › êðô êë
½«´¬«®»ô ½®·¬·½·­³ ¾§ ·²¬»´´»½¬«¿´­ô
ïìè › ç
¼» Ù¿«´´»ô ݸ¿®´»­ô ïðô ïê › ïéô çè › ç
Ü»º»®¬ô Ü¿²·»´ô èô ïïô ïðëô ïðê
¼·­½·°´·²»ô ëë › êô ëé › êí
Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸ øÚ±«½¿«´¬÷ô
ïîô ëðô êí
¼·­½±«®­»ô îé › íï
¼®«¹ »¨°»®·³»²¬¿¬·±²ô èð
Û½±´» ²±®³¿´» ­«° 7 ®·»«®»ô î › ê
»¼«½¿¬·±² ­§­¬»³
»¼«½¿¬·±²¿´ ¼·­½±«®­»ô îè › ç
·²Œ«»²½» ±ºô ïçêè °®±¬»­¬­ô
íí › ëô çè › ïðï
°±©»®óµ²±©´»¼¹» ´·²µô íç
®»º±®³­ô ïðð › ï
­»¨ »¼«½¿¬·±²ô éîô éë › ê
­¬«¼»²¬ó½»²¬®»¼ô íë › é
­»» ¿´­± «²·ª»®­·¬·»­
»³°·®·½·­³ô îèô ïíî › íô ïìðô ïêì
»°·­¬»³»ô èô ïïô îï › ë
»°·­¬»³±´±¹§ô îîô ïëè
»¬¸·½¿´ ·­­«»­ô ïïïô ïîì › ëô ïìêô ïêï
»ª¿´«¿¬·±²­
»¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ô ïíô êí
±º ·²­¬·¬«¬·±²­ô ïíð › ï
»¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ô ïíô êí
»¨·­¬»²¬·¿´·­³ô ïêô ïìç
»¨°»®·»²½»­ ±º ´·º»ô éç › èð
º¿³·´§ ¼·­½±«®­»ô îè
Ú±«½¿«´¬ô Ó·½¸»´
¿½¿¼»³·½ ´·º»ô ïî › ïé
¿°°®±¿½¸ ±ºô ïëí › ë
½¿®»»® ¼»ª»´±°³»²¬ô ë › è
¼»¿¬¸ ±ºô ïéô èî
¼±½¬±®¿´ ¬¸»­»­ô ê › é
»¿®´§ ´·º» ¿²¼ »¼«½¿¬·±²ô ï › í
ïéé ײ¼»¨
¸±³±­»¨«¿´·¬§ô éé › èì
·¼»±´±¹§ ¿²¼ °±©»®ô ïêê › ç
²±²½±²º±®³·¬§ ±ºô ïëë › ê
°±´·¬·½¿´ ¿½¬·ª·­³ô ïð › ïïô ïðë › ïï
®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼±´±¹§ô îéô ïêí › ê
¿²¼ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ô ïëé › êð
­¬¿¬» ½±²¬®±´ ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´ô
ïêð › í
­¬«¼»²¬ ´·º» ·² п®·­ô í › ë
¬¸»±®»¬·½¿´ ½±²½»°¬­ô ïêí › ì
Ú®¿²½»ô ç › ïðô ïê › ïé
º®»»¼±³ô ïêô ïïëô ïîç
®»­¬®·½¬·±² ±ºô ìîô ìì › ëô êèô ïêï
Ù¿«½¸» °®±´ 7 ¬¿®·»²²»ô ïïô ïðëô ïðê
¹¿§ ´·¾»®¿¬·±² ³±ª»³»²¬ô èð › ï
¹»²»¿´±¹§ô ïïô íð › ï
Ù®±«°» ¼  ·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­
øÙ×Ð÷ô ïïô ïðê
¹«·´¬ô ëîô ëìô êëô éíô éì
¸»¿´¬¸ ½¿®»ô ìéô ïîì › ë
¸·»®¿®½¸·½¿´ ­§­¬»³­ô ëè › ç
¸·­¬±®§ ±º µ²±©´»¼¹»ô ïç › îï
Ø·­¬±®§ ±º Í»¨«¿´·¬§ô ̸» øÚ±«½¿«´¬÷ô
ïìô êè
¸±³±­»¨«¿´·¬§ô ìô éé › èìô ïðè › ç
·¼»±´±¹·»­ô ïç › îð
½¸¿´´»²¹·²¹ ¿½½»°¬»¼ô ïëé › ç
Œ»¨·¾´» ª»®­«­ ¨»¼ô ïìð › ï
´»º¬ó©·²¹ô çéô ïïð
¿²¼ °±©»®ô ìë › êô ïêîô ïêê › ç
·²¼·ª·¼«¿´ô ¬¸» ïéô ïëð
¼»ó·²¼·ª·¼«¿´·¦¿¬·±² ±ºô ìð › î
º®»»¼±³ ±ºô ïêô ïïëô ïîç
²»»¼­ ±ºô ïîì › ê
±¾­»®ª¿¬·±² ±ºô ïî › ïíô ìï › îô ïëç › êï
°¿½¬ ©·¬¸ ¬¸» ­¬¿¬»ô ïîê › é
¿²¼ ­±½·»¬§ô îë › é
­¬¿¬»  ­ °±©»® ±ª»®ô ïêð › í
·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ô êç
·²º±®³¿¬·±² ¿½½»­­ô ïîðô ïîé › è
·²­¿²·¬§
Ú±«½¿«´¬  ­ ¬¸»­·­ ±²ô é
¸·­¬±®·½¿´ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ô çð › ì
¿²¼ °­§½¸·¿¬®§ô çíô çì
­±½·¿´ ¼»²·¬·±²ô èé › çð
·²­¬·¬«¬·±²­ô ïïè › îð
¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô ïîé › íì
¼·­½±«®­» ±ºô îè › ç
¿²¼ ­±½·¿´ °®±ª·­·±²ô ïîí › é
¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬»ô ïîð › í
¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
½±²½»°¬ ±ºô ïíé › ìï
¿²¼ ½«´¬«®»ô ïìè › ëð
®±´» ±ºô ïëô îêô ïðê › éô ïíéô ïìð
­°»½·½ ª­ò «²·ª»®­¿´ô ïìï › î
­«°°±®¬ ±º Ó¿®¨·­¬ ·¼»¿­ô ïïð
¿²¼ ¬®«¬¸ô ïìî › è
ײ¬»®²»¬ô íðô ìîô ìéô ïîðô ïêð
×®¿²·¿² ®»ª±´«¬·±²ô ïë › ïêô ïïï › ïë
¶±«®²¿´·­¬ ¿®¬·½´»­ô ×®¿²ô ïëô ïïî › ïì
¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ô ëí › ìô êë
Õ¸±³»·²·ô ߧ¿¬±´´¿¸ô ïë › ïêô ïïî › ïì
µ²±©´»¼¹»
¿¾±«¬ ­»¨ô éí › ì
¿¼ª¿²½»­ ·²ô ïìê › éô ïêé
¿²¼ ½±³°«¬»®·¦¿¬·±²ô ïîè
½±²­¬®«½¬·±² ±ºô ïëé
¼»ª»´±°³»²¬ ±ºô ïç › îïô ïêì › ë
¼·­½±«®­» ½±²½»°¬ô îé › íï
»°·­¬»³»ô èô ïïô îï › ë
¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ­±½·»¬§ô îë › é
°±©»® ±ºô íè › çô ïêî › í
°®·­±² ­§­¬»³ô êë
­»» ¿´­± »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³
´¿¾»´´·²¹ô éè › çô èï
´»º¬ó©·²¹ ¹®±«°­ñ·¼»±´±¹·»­ô ïïô éîô
çéô ïðë › êô ïðèô ïïð › ïï
´»¹·­´¿¬·±²ô ïì › ïëô ëî
´±¹·½ô îîô íçô ïìî
Ô§±¬¿®¼ô Ö»¿²óÚ®¿² 9 ±·­ô ïðîô ïìéô ïëê
ïéè
Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² øÚ±«½¿«´¬÷ô
ê › éô èéô çð
Ó¿®¨ô Õ¿®´ô ëô îêô ìðô ïêî › í
³»¿­«®»³»²¬ô îí
³»¼·½¿´ ½±²¬®±´ô º»¿®­ ±ºô ïêï › î
³»¼·½¿´ ¼·­½±«®­»ô îçô íðô éê
³»¼·½¿´ ³±¼»´­
½¸¿´´»²¹·²¹ô ïëé › è
­»¨«¿´·¬§ô éì › ê
³»¼·½¿´ ¬®»¿¬³»²¬­ô ïîí › ëô ïëè
Ó»²¬¿´ ×´´²»­­ ¿²¼ Э§½¸±´±¹§
øÚ±«½¿«´¬÷ô ê
³»¬¿ó²¿®®¿¬·ª»­ô ïëêô ïëé
³·²«¬»­ ±º ³»»¬·²¹­ô ïíï
Ó±¼»®² °»®·±¼ô îì › ë
´»¹¿´ ¿²¼ ¶«¼·½·¿´ ³»¿­«®»­ô êï
°±©»® ¼§²¿³·½­ô ìð › ïô ïêî › í
­»¨«¿´ ·­­«»­ô éì › êô éè › ç
¬¸» ³±²¿®½¸ô °±©»® ±ºô ìé › è
³±²·¬±®·²¹ ±º °»±°´»ô ìð › îô ëë › ê
³±®¿´·¬§ô îèô ëî
²±²½±²º±®³·¬§ô ïëë › ê
²±®³­ô ¿¼¸»®»²½» ¬±ô ïíô ïìô ëè › çô
êï › íô éé › èô ïëç › êð
±¾­»®ª¿¬·±²
±º ½·¬·¦»²­ô ïî › ïíô ìï › îô ïëç › êï
±º °®·­±²»®­ô ëîô ëë › êô êî
±ºº»²¼»®­ô ®»º±®³ ±ºô ëì › ëô ëç
Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­ô ̸» øÚ±«½¿«´¬÷ô èô îðô
îéô íð
п²±°¬·½±²ô ëë › êô êî
°¿¬»®²¿´·­³ ±º ¬¸» ­¬¿¬»ô éè
°±´·½»ô ®±´» ±ºô êî
°±´·¬·½¿´ ·²ª±´ª»³»²¬ô ïð › ïïô çê › é
ïçêð­ ®»ª±´¬­ô çè › ç
»¼«½¿¬·±²¿´ ®»º±®³ô ïðð › ë
¹¿§ ®·¹¸¬­ô ïðè › ç
×®¿²ô ïë › ïêô ïïï › ïë
´»º¬ó©·²¹ ¬¸·²µ·²¹ô çéô ïðë › êô ïðè
°®·­±² ®»º±®³ô ïðê › é
ͱª·»¬ ˲·±²ô ïïð › ïï
Í°¿·²ô ïðç › ïð
Ê·»¬²¿³ô ïïë › ïê
°±­·¬·ª·­³ô ïëé
°±­¬³±¼»®² ¿¹»ô ïëêô ïêî › í
·²­¬·¬«¬·±²­ô ïïè › îðô ïîé › íì
±¾­»®ª¿¬·±²ô ïî › ïíô ìï › îô ïëç › êï
®±´» ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ô ïíè › çô ïìì › ë
°±©»®
·² ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ô
ìð › ìô ïêî › í
¿²¼ ¼·­½±«®­»ô îç › íðô íïô íé
¿²¼ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ô íí › è
»¨»®½·­» ±ºô ìì › è
±º ±¾­»®ª»®­ô ìï › î
±°°±­·¬·±² ¬±ô ìì
¿²¼ ¬¸» ͬ¿¬»ô íè › çô ìé › èô éè
·² ¬¸» ©±®µ°´¿½»ô ìí
°®»­­«®» ¹®±«°­ô ïïô íìô ïðêô ïðè
°®·­±²­ô ïî › ïíô ëì › ë
³±²·¬±®·²¹ ·²ô ëë › êô êî
®»½±®¼óµ»»°·²¹ô êì › ë
®»º±®³ô ììô ëíô êð › ïô ïðê › é
°­§½¸·¿¬®§ô çíô çì
°«²·­¸³»²¬
¼·­½·°´·²» ú ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ëé › êë
¸·­¬±®§ ±ºô ëð › ì
¾§ ±¾­»®ª¿¬·±²ô ïëç › êð
¿²¼ °®·­±²ô ëì › é
®¿¬·±²¿´·¬§ô íçô çîô ïíïô ïìîô ïêê › é
®»½±®¼óµ»»°·²¹ô ìï › îô ëêô êìô çíô ïêç
®»Œ»¨·ª·¬§ô ïíî › íô ïêè
®»¹«´¿¬·±²­ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ô êíô ïíð
®»´¿¬·±²­¸·°­ô °±©»® »´»³»²¬ô ìí
®»´¿¬·ª·­³ô èíô èçô ïìîô ïëé
®»´·¹·±«­ ·­­«»­ô ïìô ïëô ìë
½±²º»­­·±²ô éìô èî › ì
×®¿²·¿² ®»ª±´«¬·±²ô ïïî › ïë
λ²¿·­­¿²½» °»®·±¼ô îî › ìô çð › ï
®»°®»­­·±² ±º ­»¨«¿´ ¼·­½±«®­»ô
êçô éï
®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼±´±¹§ô ëô îéô íçô ììô
éç › èðô ïíí › ìô ïêí › êô ïêè
®·­µ ¿ª»®­» ­±½·»¬§ô éè
ïéç ײ¼»¨
­¿¼±³¿­±½¸·­³ô èï
Í¿² Ú®¿²½·­½±ô èðô èï
Í¿®¬®»ô Ö»¿²óп«´ô ïêô îê › éô ïðéô ïðèô
ïðçô ïíéô ïìç › ëð
­½·»²½»­ ½±³³«²·½¿¬·²¹ ©·¬¸ ¿®¬­ô
ïìì › ë
­½·»²¬·½ ·¼»±´±¹·»­ô
¯«»­¬·±²·²¹ô ïëé › è
­½·»²¬·½ ³»¬¸±¼ô îëô íë › êô çîô ïëè › ç
­»¨«¿´·¬§
¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼ô êé › ç
Û¿­¬óÉ»­¬ ¼·ºº»®»²½»­ô éí › ì
¸±³±­»¨«¿´·¬§ô ìô éé › èì
´·¾»®¿´·­³ ·²ô éï › í
³»¼·½¿´ ³±¼»´ô éì › ê
®»¹«´¿¬·±² ±ºô ïì › ïë
­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ô ïëé › êð
¸·­¬±®·½¿´ »ª»²¬­ô îð
·²­¿²·¬§ ¿­ô èç
¿²¼ ­»¨«¿´·¬§ô éëô èï › î
­±½·¿´ ®»º±®³ô °±´·¬·½¿´ ¿½¬·ª·­³ô
ïðë › ïï
­±½·¿´ ­»®ª·½»­ô ïîí › é
­±½·»¬§ ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô îë › é
‘ ­±½·±´±¹§ ±º µ²±©´»¼¹»  °»®­°»½¬·ª»ô
èçô ïëé
ͱ½®¿¬·½ ¼·¿´±¹«»ô íé
ͱª·»¬ ˲·±²ô ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ¿¾«­»­ô
ïïð › ïï
Í°¿·²ô Ú®¿²½± ®»¹·³»ô ïðç › ïð
­°»½·¿´·¦¿¬·±² ±º ·²¬»´´»½¬«¿´­ô ïíè › çô
ïìì › ë
ͬ¿¬»ô ¬¸»
·²º±®³¿¬·±² ¸»´¼ ¾§ô ëê › é
·²­¬·¬«¬·±²­ô ïîð › í
´»¹·­´¿¬«®»ô ïì › ïë
°¿¬»®²¿´·­³ ±ºô éè
°»²¿´ ­§­¬»³ô ëí › ë
°±©»® ±ºô íè › çô ìé › èô ëíô éè
°±©»® ±ª»® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ïêð › í
­»¨«¿´ ¼·­½±«®­»ô éð › ï
­±½·¿´ °®±ª·­·±² ¾§ô ïîí › é
­»» ¿´­± ±¾­»®ª¿¬·±²
­¬®«½¬«®¿´·­³ô ëô îë › êô èé
‘ ­¬«¼»²¬ó½»²¬®»¼  »¼«½¿¬·±²ô íê › é
­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ øïçêè÷ô çô ïð › ïïô ííô
íèô çè › çô ïêê
­«·½·¼»ô í › ìô ïëê
­§­¬»³­ô ½±³°´»¨·¬§ ±ºô ïîé › ç
¬»¿½¸·²¹ ³»¬¸±¼­ô ½¸¿²¹»­ ·²ô íë › éô
éîô ïðí › ì
¬»­¬·²¹ ·¼»±´±¹§ô ïíô êîô êí › ì
¬®¿·²·²¹ô êï › î
¬¸» ¬®«¬¸ô ïîéô ïìð
¿²¿´§­·­ ±ºô ïíî › ìô ïêì
¿²¼ ½±²º»­­·±²ô èî › ì
·² ·²­¬·¬«¬·±²­ô ïíï › î
¿²¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ô ïìî › è
«²·ª»®­·¬·»­ô í › ëô êô è
¼·ª»®­·½¿¬·±² ±ºô ïðîô ïìí
®»º±®³­ô Ê·²½»²²»­ô ïðô ïðï › ë
®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼­ô ïíí › ì
­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ô çô ïð › ïïô íèô ïêê
Ê·»¬²¿³ É¿®ô è › ç
Ê·»¬²¿³»­» ¾±¿¬ °»±°´»ô ïïë › ïê
Ê·²½»²²»­ «²·ª»®­·¬§ô ïðô ïðï › ë
©¿®ô ï › îô è › çô ìè
©±®µ°´¿½»
¼·­½±«®­»ô îé › è
°±©»® ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ìí
¬·³» ½±²¬®±´ ·²ô ìð › ï
©®·¬»®ô ¬¸»
·² ¿½¿¼»³·¿ô ïíè
®»ª»¿´·²¹ ¸·³­»´ºô èì
ª»®­«­ ¬¸» ½®·¬·½ô ïìè › ç
­»» ¿´­± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
Ý®»¼·¬­
Ú®±²¬ ½±ª»®æ © ^aRoDee Plorogiaµly/Alamy
Þ¿½µ ½±ª»®æ © ]akuL Semeniuk/iSrockµloro.com, © Royalry-
Iiee/CoiLis, © agencyLy/iSrockµloro.com, © Anuy Cook/
iSrockµloro.com, © Cliisroµlei Lving/iSrockµloro.com,
© zeLiclo › Iorolia.com, © Geoííiey Holman/iSrockµloro.com,
© Plorouisc/Gerry Images, © ]ames C. Piuirr/iSrockµloro.com,
© ^olameu SaLei › Iorolia.com

Ú±«½¿«´¬ › ̸» Õ»§ ×¼»¿­

This page intentionally left blank

Ú±«½¿«´¬ › ̸» Õ»§ ×¼»¿­ п«´ Ñ´·ª»® .

Ú±® ËÕ ±®¼»® »²¯«·®·»­æ °´»¿­» ½±²¬¿½¬ Þ±±µ°±·²¬ Ô¬¼ô ïíð Ó·´¬±² п®µô ß¾·²¹¼±²ô Ѩ±² ÑÈïì ìÍÞò Ì»´»°¸±²»æ õìì øð÷ ïîíë èîééîðò Ú¿¨æ õìì øð÷ ïîíë ìððìëìò Ô·²»­ ¿®» ±°»² ðçòðð›ïéòððô Ó±²¼¿§ ¬± Í¿¬«®¼¿§ô ©·¬¸ ¿ îì󸱫® ³»­­¿¹» ¿²­©»®·²¹ ­»®ª·½»ò Ü»¬¿·´­ ¿¾±«¬ ±«® ¬·¬´»­ ¿²¼ ¸±© ¬± ±®¼»® ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ©©©ò¬»¿½¸§±«®­»´ºò½±³ Ú±® ËÍß ±®¼»® »²¯«·®·»­æ °´»¿­» ½±²¬¿½¬ Ó½Ù®¿©óØ·´´ Ý«­¬±³»® Í»®ª·½»­ô ÐÑ Þ±¨ ëìëô Þ´¿½µ´·½µô ÑØ ìíððìóðëìëô ËÍßò Ì»´»°¸±²»æ ïóèððóéîîóìéîêò Ú¿¨æ ïóêïìóéëëóëêìëò Ú±® Ý¿²¿¼¿ ±®¼»® »²¯«·®·»­æ °´»¿­» ½±²¬¿½¬ Ó½Ù®¿©óØ·´´ Χ»®­±² Ô¬¼ô íðð É¿¬»® ͬô ɸ·¬¾§ô Ѳ¬¿®·± ÔïÒ çÞêô Ý¿²¿¼¿ò Ì»´»°¸±²»æ çðë ìíð ëðððò Ú¿¨æ çðë ìíð ëðîðò Ô±²¹ ®»²±©²»¼ ¿­ ¬¸» ¿«¬¸±®·¬¿¬·ª» ­±«®½» º±® ­»´ºó¹«·¼»¼ ´»¿®²·²¹ › ©·¬¸ ³±®» ¬¸¿² ëð ³·´´·±² ½±°·»­ ­±´¼ ©±®´¼©·¼» › ¬¸» Ì»¿½¸ DZ«®­»´º ­»®·»­ ·²½´«¼»­ ±ª»® ëðð ¬·¬´»­ ·² ¬¸» »´¼­ ±º ´¿²¹«¿¹»­ô ½®¿º¬­ô ¸±¾¾·»­ô ¾«­·²»­­ô ½±³°«¬·²¹ ¿²¼ »¼«½¿¬·±²ò Þ®·¬·­¸ Ô·¾®¿®§ Ý¿¬¿´±¹«·²¹ ·² Ы¾´·½¿¬·±² Ü¿¬¿æ ¿ ½¿¬¿´±¹«» ®»½±®¼ º±® ¬¸·­ ¬·¬´» ·­ ¿ª¿·´¿¾´» º®±³ ¬¸» Þ®·¬·­¸ Ô·¾®¿®§ò Ô·¾®¿®§ ±º ݱ²¹®»­­ Ý¿¬¿´±¹ Ý¿®¼ Ò«³¾»®æ ±² ´»ò Ú·®­¬ °«¾´·­¸»¼ ·² ËÕ îðï𠾧 ر¼¼»® Û¼«½¿¬·±²ô °¿®¬ ±º Ø¿½¸»¬¬» ËÕô ííè Û«­¬±² α¿¼ô Ô±²¼±² ÒÉï íÞØò Ú·®­¬ °«¾´·­¸»¼ ·² ËÍ îðï𠾧 ̸» Ó½Ù®¿©óØ·´´ ݱ³°¿²·»­ô ײ½ò ̸·­ »¼·¬·±² °«¾´·­¸»¼ îðïðò ̸» Ì»¿½¸ DZ«®­»´º ²¿³» ·­ ¿ ®»¹·­¬»®»¼ ¬®¿¼» ³¿®µ ±º ر¼¼»® Ø»¿¼´·²»ò ݱ°§®·¹¸¬ w îðïð п«´ Ñ´·ª»® ײ ËÕæ ß´´ ®·¹¸¬­ ®»­»®ª»¼ò ß°¿®¬ º®±³ ¿²§ °»®³·¬¬»¼ «­» «²¼»® ËÕ ½±°§®·¹¸¬ ´¿©ô ²± °¿®¬ ±º ¬¸·­ °«¾´·½¿¬·±² ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ±® ¬®¿²­³·¬¬»¼ ·² ¿²§ º±®³ ±® ¾§ ¿²§ ³»¿²­ô »´»½¬®±²·½ ±® ³»½¸¿²·½¿´ô ·²½´«¼·²¹ °¸±¬±½±°§ô ®»½±®¼·²¹ô ±® ¿²§ ·²º±®³¿¬·±²ô ­¬±®¿¹» ¿²¼ ®»¬®·»ª¿´ ­§­¬»³ô ©·¬¸±«¬ °»®³·­­·±² ·² ©®·¬·²¹ º®±³ ¬¸» °«¾´·­¸»® ±® «²¼»® ´·½»²½» º®±³ ¬¸» ݱ°§®·¹¸¬ Ô·½»²­·²¹ ß¹»²½§ Ô·³·¬»¼ò Ú«®¬¸»® ¼»¬¿·´­ ±º ­«½¸ ´·½»²½»­ øº±® ®»°®±¹®¿°¸·½ ®»°®±¼«½¬·±²÷ ³¿§ ¾» ±¾¬¿·²»¼ º®±³ ¬¸» ݱ°§®·¹¸¬ Ô·½»²­·²¹ ß¹»²½§ Ô·³·¬»¼ô ±º Í¿ºº®±² ر«­»ô ê›ïð Õ·®¾§ ͬ®»»¬ô Ô±²¼±² ÛÝïÒ èÌÍò ײ ËÍæ ß´´ ®·¹¸¬­ ®»­»®ª»¼ò Û¨½»°¬ ¿­ °»®³·¬¬»¼ «²¼»® ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ݱ°§®·¹¸¬ ß½¬ ±º ïçéêô ²± °¿®¬ ±º ¬¸·­ °«¾´·½¿¬·±² ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ±® ¼·­¬®·¾«¬»¼ ·² ¿²§ º±®³ ±® ¾§ ¿²§ ³»¿²­ô ±® ­¬±®»¼ ·² ¿ ¼¿¬¿¾¿­» ±® ®»¬®·»ª¿´ ­§­¬»³ô ©·¬¸±«¬ ¬¸» °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·­­·±² ±º ¬¸» °«¾´·­¸»®ò ̧°»­»¬ ¾§ ÓÐÍ Ô·³·¬»¼ô ß Ó¿½³·´´¿² ݱ³°¿²§ò Ю·²¬»¼ ·² Ù®»¿¬ Þ®·¬¿·² º±® ر¼¼»® Û¼«½¿¬·±²ô ¿² Ø¿½¸»¬¬» ËÕ Ý±³°¿²§ô ííè Û«­¬±² α¿¼ô Ô±²¼±² ÒÉï íÞØô ¾§ ÝÐ× Ý±¨ ú ɧ³¿²ô λ¿¼·²¹ô Þ»®µ­¸·®» ÎÙï èÛÈò ̸» °«¾´·­¸»® ¸¿­ «­»¼ ·¬­ ¾»­¬ »²¼»¿ª±«®­ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ ¬¸» ËÎÔ­ º±® »¨¬»®²¿´ ©»¾­·¬»­ ®»º»®®»¼ ¬± ·² ¬¸·­ ¾±±µ ¿®» ½±®®»½¬ ¿²¼ ¿½¬·ª» ¿¬ ¬¸» ¬·³» ±º ¹±·²¹ ¬± °®»­­ò ر©»ª»®ô ¬¸» °«¾´·­¸»® ¿²¼ ¬¸» ¿«¬¸±® ¸¿ª» ²± ®»­°±²­·¾·´·¬§ º±® ¬¸» ©»¾­·¬»­ ¿²¼ ½¿² ³¿µ» ²± ¹«¿®¿²¬»» ¬¸¿¬ ¿ ­·¬» ©·´´ ®»³¿·² ´·ª» ±® ¬¸¿¬ ¬¸» ½±²¬»²¬ ©·´´ ®»³¿·² ®»´»ª¿²¬ô ¼»½»²¬ ±® ¿°°®±°®·¿¬»ò Ø¿½¸»¬¬» ËՐ­ °±´·½§ ·­ ¬± «­» °¿°»®­ ¬¸¿¬ ¿®» ²¿¬«®¿´ô ®»²»©¿¾´» ¿²¼ ®»½§½´¿¾´» °®±¼«½¬­ ¿²¼ ³¿¼» º®±³ ©±±¼ ¹®±©² ·² ­«­¬¿·²¿¾´» º±®»­¬­ò ̸» ´±¹¹·²¹ ¿²¼ ³¿²«º¿½¬«®·²¹ °®±½»­­»­ ¿®» »¨°»½¬»¼ ¬± ½±²º±®³ ¬± ¬¸» »²ª·®±²³»²¬¿´ ®»¹«´¿¬·±²­ ±º ¬¸» ½±«²¬®§ ±º ±®·¹·²ò ׳°®»­­·±² ²«³¾»® Ç»¿® ïð ç è é ê ë ì í î ï îðïì îðïí îðïî îðïï îðïð .

ݱ²¬»²¬­ Ó»»¬ ¬¸» ¿«¬¸±® Ѳ´§ ¹±¬ ¿ ³·²«¬»á Ѳ´§ ¹±¬ ª» ³·²«¬»­á ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» Û¿®´§ ´·º» ¿²¼ ·²Œ«»²½»­ ˲·ª»®­·¬§ ´·º» ·² п®·­ Û¿®´§ ½¿®»»® ¼»ª»´±°³»²¬ Ù®±©·²¹ º¿³» Ô·º» ¿­ ¿ ´»¿¼·²¹ ¿½¿¼»³·½ ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» ̸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º µ²±©´»¼¹» ̸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »°·­¬»³» ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ­±½·»¬§ ̸» ½±²½»°¬ ±º ¼·­½±«®­» ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® б©»® ¿²¼ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ б©»® ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» б©»® ·² ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ ̸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ̸» »ª±´«¬·±² ±º ­§­¬»³­ ±º °«²·­¸³»²¬ Ы²·­¸³»²¬ ¿²¼ °®·­±² Ы²·­¸³»²¬ô ¼·­½·°´·²» ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±² Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ ̸» ¸·­¬±®§ ±º ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨ Ü·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² Û¿­¬ ¿²¼ É»­¬ ̸» ³»¼·½¿´ ³±¼»´ ±º ­»¨«¿´·¬§ Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» ̸» ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ ̸» ¸·­¬±®§ ±º ·²¬»®°®»¬·²¹ ·²­¿²·¬§ ̸» ¿¼ª»²¬ ±º °­§½¸·¿¬®§ ª·· ª··· ¨ ï ï í ë ïð ïî ïç ïç îï îë îé íí íí íè ìð ìì ëð ëð ëì ëé êé êé éí éì éé èé èé çð çì ï î í ì ë ê ݱ²¬»²¬­ ª .

é б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ײª±´ª»³»²¬ ·² °¿®¬§ °±´·¬·½­ ̸» °±´·¬·½­ ±º ®»ª±´¬ ̸» »ª»²¬­ ¿¬ Ê·²½»²²»­ б´·¬·½­ ¿²¼ ­±½·¿´ ®»º±®³ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ °±´·¬·½­ è ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ̸» ®·­» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­±½·¿´ °®±ª·­·±² ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ ç ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ̸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ̸» ‘­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ Ì®«¬¸ ¿²¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ̸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿²¼ ½«´¬«®» ïð 묮±­°»½¬ ±º ¿ ´·º» ̸» ¿°°®±¿½¸ ±º Ú±«½¿«´¬ ̸» ²±²½±²º±®³·­¬ Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±² ̸» ­¬¿¬» ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ Ó»¬¸±¼±´±¹§ ¿²¼ ®»­»¿®½¸ ×¼»±´±¹§ ¿²¼ °±©»® Ù´±­­¿®§ Ì¿µ·²¹ ·¬ º«®¬¸»® ײ¼»¨ çê çê çè ïðï ïðë ïïï ïïè ïïè ïîð ïîí ïîé ïíé ïíé ïìï ïìî ïìè ïëí ïëí ïëë ïëé ïêð ïêì ïêê ïéï ïéí ïéê ª· .

Ó»»¬ ¬¸» ¿«¬¸±® É»´½±³» ¬± Ú±«½¿«´¬ › ̸» Õ»§ ×¼»¿­ÿ × ½«®®»²¬´§ ¬»¿½¸ ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ø«¼¼»®­»´¼ô Û²¹´¿²¼ò × ¿³ ¬¸» ½±«®­» ´»¿¼»® º±® ¿ Ó¿­¬»®­ °®±¹®¿³³» ·² λ´·¹·±² ¿²¼ Û¼«½¿¬·±²ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½±«®­» ´»¿¼»® º±® ¬¸» ܱ½¬±® ±º Û¼«½¿¬·±² °®±¹®¿³³»ò × ¬»¿½¸ ½±³°¿®¿¬·ª» ®»´·¹·±² ¿²¼ ¿´­± ­±½·¿´ ­½·»²½» ®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼­ô ·² ¿¼¼·¬·±² ¬± ­«°»®ª·­·²¹ ¼±½¬±®¿´ ®»­»¿®½¸ ­¬«¼»²¬­ ·² ®»´¿¬»¼ ¿®»¿­ò × ¸¿ª» ¿ Ó¿­¬»® ±º и·´±­±°¸§ ¼»¹®»» º±® ®»­»¿®½¸ ·² ¬¸» Í·µ¸ ®»´·¹·±²ô ¿²¼ ³§ ܱ½¬±® ±º и·´±­±°¸§ ¼»¹®»» ©¿­ º±® ¿ ­¬«¼§ ±º ¬¸» ­±½·¿´ ½±²¬»¨¬ ±º Ø·²¼«·­³ò ײ ¬»®³­ ±º ©®·¬·²¹ô × ¸¿ª» ¾»»² ¬¸» ­±´» ¿«¬¸±® ±º »·¹¸¬ ¾±±µ­ ¿²¼ ¸¿ª» ¾»»² »¼·¬±® ±® ¶±·²¬ »¼·¬±® ±º ¿ º«®¬¸»® ª» ¾±±µ­ò ̸» ³¿·² ¿®»¿­ ¬± ©¸·½¸ × ½±²¬®·¾«¬» ¾±±µ­ ¿®» °¸·´±­±°¸§ô ½±³°¿®¿¬·ª» ®»´·¹·±² ¿²¼ ®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼±´±¹§ò × ¿³ ¿ º±®³»® »¼·¬±® ±º ¬¸» Ö±«®²¿´ ±º ʱ½¿¬·±²¿´ Û¼«½¿¬·±² ¿²¼ Ì®¿·²·²¹ò × ¸¿ª» ¿´­± ©®·¬¬»² »´»ª»² ½¸¿°¬»®­ ·² »¼·¬»¼ ¾±±µ­ô ¿²¼ ³§ ±©² ¾±±µ­ ¸¿ª» ¾»»² ¬®¿²­´¿¬»¼ ·²¬± ­»ª»² ´¿²¹«¿¹»­ò п«´ Ñ´·ª»®ô îðïð Ó»»¬ ¬¸» ¿«¬¸±® ª·· .

Ѳ´§ ¹±¬ ¿ ³·²«¬»á Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ±²» ±º ¬¸» ´»¿¼·²¹ ¬¸·²µ»®­ ±º ¬¸» ¬©»²¬·»¬¸ ½»²¬«®§ ¿²¼ ½±²¬·²«»­ ¬± ¾» ¸«¹»´§ ·²Œ«»²¬·¿´ ·² ¬¸» ¬©»²¬§ó®­¬ò Þ±®² ·² б·¬·»®­ô Ú®¿²½»ô ·² ïçîêô ¸» ¹®»© «° ¼«®·²¹ ¿ ¬®±«¾´»¼ ¬·³» ·² Ú®»²½¸ ¸·­¬±®§ ¿²¼ ¿­ ¿ ¬»»²¿¹»® »¨°»®·»²½»¼ ©¿® ¿²¼ ±½½«°¿¬·±² ¾§ ¬¸» Ò¿¦·­ò ̸» °±­¬ó©¿® °»®·±¼ ©¿­ ¿´­± ¿ ¬·³» ±º ¹®»¿¬ ·²¬»´´»½¬«¿´ º»®³»²¬ô ©·¬¸ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» »¨·­¬»²¬·¿´·­¬ ·¼»¿­ ±º Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®»ô ¿ ¹«®» ©·¬¸ ©¸±³ Ú±«½¿«´¬ ·­ ±º¬»² ½±³°¿®»¼ ¿²¼ ½±²¬®¿­¬»¼ò Þ§ ¬¸» ïçêð­ ¸» ¸¿¼ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¿ °®»­¬·¹·±«­ ½¿®»»® ¿­ ¿² ¿½¿¼»³·½ ©·¬¸·² ¬¸» Ú®»²½¸ «²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ ¿²¼ ·² ïçêè ¾»½¿³» ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸ ¬¸» ®¿¼·½¿´ ­¬«¼»²¬ ¿½¬·ª·­³ ½»²¬®»¼ ±² ¬¸» п®·­·¿² «²·ª»®­·¬·»­ò Ü»­°·¬» ¸·­ ®¿¼·½¿´ ®»°«¬¿¬·±²ô ¸±©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ º±«²¼ ©·¼» ¿½½´¿·³ º±® ¿ ­»®·»­ ±º ¹®±«²¼¾®»¿µ·²¹ô ½¸¿´´»²¹·²¹ ¾±±µ­ ­«½¸ ¿­ Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² øïçêï÷ › ¿ ­¬«¼§ ±º ª··· .

¬¸» ½¸¿²¹·²¹ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬± ¬¸» ·²­¿²» › ¿²¼ Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸ øïçéë÷ › ¿ ­¬«¼§ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ±º ¬¸» °®·­±²ò ߬ ¬¸» ¸»¿®¬ ±º Ú±«½¿«´¬­ ©±®µ ©¿­ ¿ °¿­­·±²¿¬» »³°¿¬¸§ º±® ¬¸» ¼·­°±­­»­­»¼ ¿²¼ ¿ ¼»­·®» ¬± ¬®¿½» ¬¸» ­«¾¬´» ²»¬©±®µ­ ±º °±©»® ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¼·»¼ ·² п®·­ ·² ïçèì º®±³ ¿² ß×ÜÍó ®»´¿¬»¼ ·´´²»­­ò Ѳ´§ ¹±¬ ¿ ³·²«¬»á ·¨ .

Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ øïçîê›èì÷ ¸¿­ ¾»»² ±²» ±º ¬¸» µ»§ ¬¸·²µ»®­ ±º ¬¸» °±­¬ó©¿® ©±®´¼ò Ú±® ³¿²§ °»±°´» ¸» ®»°´¿½»¼ Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®» ¿­ ¿®¹«¿¾´§ ¬¸» ´»¿¼·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¹«®» ·² Û«®±°»ô ¿²¼ °»®¸¿°­ ¬¸» ©±®´¼ò ο¬¸»® ·®±²·½¿´´§ô ±²» ±º Ú±«½¿«´¬­ ½®·¬·½·­³­ ±º Í¿®¬®» ©¿­ ¬¸¿¬ ¬¸» ´¿¬¬»® ®»°®»­»²¬»¼ ¬¸» ·¼»¿´ ±º ¬¸» «²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ô ­±³»±²» ©¸± ¿¬¬»³°¬»¼ ¬± ½±²­¬®«½¬ ¿ ³±¼»´ ±º ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ¸» ¾»´·»ª»¼ô ·³°´·½·¬´§ ±® »¨°´·½·¬´§ô ±¬¸»®­ ­¸±«´¼ º±´´±©ò Ú±«½¿«´¬ ¿´©¿§­ ­¿·¼ ¬¸¿¬ ¸» °®»º»®®»¼ ²»·¬¸»® ¬± º±´´±© ¿ °¿®¬·½«´¿® ¿½¿¼»³·½ ­½¸±±´ ±º ¬¸±«¹¸¬ô ²±® ¬± »­¬¿¾´·­¸ ±²» ¸·³­»´ºò Ç»¬ô Ú±«½¿«´¬­ ³¿²§ º±´´±©»®­ ¸¿ª» ¬»²¼»¼ ¬± ¼»º§ ¸·­ ©·­¸»­ò ̸»§ ¸¿ª» ¿®¬·½«´¿¬»¼ ¸·­ ª·»©­ ±º ­±½·»¬§ô º±«²¼»¼ ¿½¿¼»³·½ ¶±«®²¿´­ ¼»ª±¬»¼ ¬± ®»­»¿®½¸ ©·¬¸·² ¬¸» °»®­°»½¬·ª»­ ¸» »­¬¿¾´·­¸»¼ô ¿²¼ ½·¬»¼ ¸·³ ·² ½±«²¬´»­­ ¿½¿¼»³·½ °¿°»®­ò ß¾±ª» ¿´´ô Ú±«½¿«´¬­ ³»³±®§ ­»»³­ ¬± ¾» ³¿·²¬¿·²»¼ ¾§ ¬¸» ³¿²§ô ³¿²§ ½±²¬»³°±®¿®§ ­¬«¼»²¬­ ±º ¬¸» ¸«³¿²·¬·»­ô »¼«½¿¬·±² ¿²¼ ¬¸» ­±½·¿´ ­½·»²½»­ ©¸± ¯«±¬» ¸·­ ©±®µ­ ¿²¼ «­» »¨¿³°´»­ º®±³ ¸·­ ©®·¬·²¹ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿ ¼·­¬·²½¬·ª» ¹«®»ô °¿®¬´§ ¾»½¿«­» ±º ¸·­ ­¬®·µ·²¹ô ¿´³±­¬ ³±²µó´·µ» ¿°°»¿®¿²½»ô ¾«¬ ¿´­± ¾»½¿«­» ¸» ±º¬»² °´¿½»¼ ¸·³­»´º ·² ¬¸» ´·³»´·¹¸¬ô ¿®¹«·²¹ º±® ³±®¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ½¿«­»­ô ³¿²§ ±º ©¸·½¸ ©»®» »·¬¸»® «²°±°«´¿®ô ±® »ª»² «²¸»¿®¼ ±ºô ¾»º±®» Ú±«½¿«´¬ ¬±±µ ¬¸»³ «°ò ß´¬¸±«¹¸ Í¿®¬®» ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ©»®» ±º¬»² ½¿­¬ ¾§ °»±°´» ·² ±°°±­·¬·±² ¬± »¿½¸ ±¬¸»®ô ¿²¼ ¿´¬¸±«¹¸ ·¬ ©¿­ ¬®«» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ­±³»¬·³»­ ½®·¬·¯«»¼ »¿½¸ ±¬¸»®­ ©±®µô ¬¸»§ ©»®» ±º¬»² ¬± ¾» º±«²¼ ­¸±«´¼»® ¬± ­¸±«´¼»® ¹¸¬·²¹ ¬¸» ­¿³» ½¿«­»ò ̸» ¾»­¬ »¨¿³°´» ±º ¬¸·­ ©¿­ ¼«®·²¹ ¬¸» ïçêè ­¬«¼»²¬ «²®»­¬ ·² п®·­ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ «²½±²ª»²¬·±²¿´ ·² ³¿²§ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§­æ ·² ¸·­ °»®­±²¿´ ´·º»ô ·² ¸·­ ­¬§´» ±º ©®·¬·²¹ ¿²¼ ®»­»¿®½¸ô ·² ¬¸» ­«¾¶»½¬ ³¿¬¬»® ¸» ½¸±­» ¬± ©®·¬» ¿¾±«¬ô ¿²¼ ­±³»¬·³»­ ·² ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ë Ѳ´§ ¹±¬ ª» ³·²«¬»­á ¨ .

°±­·¬·±²­ ¸» ½¸±­» ¬± ¿¼±°¬ò Ø» ©¿­ °¿®¬ ±º ¿ °±­¬ó©¿®ô °±­¬³±¼»®² Ú®»²½¸ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬®¿¼·¬·±² ¬¸¿¬ ·²½´«¼»¼ ¿½¿¼»³·½­ ­«½¸ ¿­ Ü»®®·¼¿ô Ô§±¬¿®¼ô Þ±«®¼·»«ô Ü»´»«¦» ¿²¼ Ô¿½¿² ©¸± ¬®¿²­º±®³»¼ ¬¸» ­±½·¿´ ­½·»²½»­ ¿²¼ ¸«³¿²·¬·»­ò Ú±«½¿«´¬ ½¸¿²¹»¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ©» ¬¸·²µ ¿¾±«¬ °±©»®ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¬ º«²½¬·±²­ ·² ­±½·»¬§ò Ø» ¹¿ª» «­ ¿ ²»© ©¿§ ±º ½±²½»·ª·²¹ ±º ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ±º ¬¸» ¬·³»­ ±º ¬®¿²­·¬·±² ·² ¸·­¬±®§ò Ø» ¬«®²»¼ ¸·­ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ·­­«»­ ¿­ ¼·ºº»®»²¬ ¿­ ­»¨«¿´·¬§ô °®·­±² ®»º±®³ô ¬¸» ²¿¬«®» ±º °«²·­¸³»²¬ô ¬¸» ×­´¿³·½ ®»ª±´«¬·±² ·² ×®¿²ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ³¿¼²»­­ ¸¿­ ¾»»² ½±²½»°¬«¿´·¦»¼ ¿²¼ ¬®»¿¬»¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¸·­¬±®§ò Ø» ·¼»²¬·»¼ ¿²¼ »¨¿³·²»¼ô ·² ®·¹±®±«­ ¼»¬¿·´ô «²«­«¿´ ¸·­¬±®·½¿´ ½¿­» ­¬«¼·»­ ¬¸¿¬ ¸¿¼ ¾»»² ±²´§ ®¿®»´§ ·²ª»­¬·¹¿¬»¼ ¾»º±®»ô ·² ±®¼»® ¬± °®±ª·¼» ³¿¬»®·¿´ ©·¬¸ ©¸·½¸ ¬± ·´´«­¬®¿¬» ¸·­ ¬¸»±®·»­ò Ú±«½¿«´¬ ¿²¬·½·°¿¬»¼ ³¿²§ ±º ¬¸» º»¿¬«®»­ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô ©¸·½¸ ©» ¸¿ª» ½±³» ¬±ô ·º ²±¬ ¿½½»°¬ô ¿¬ ´»¿­¬ ®»½±¹²·¦» ¿­ ¿² ¿´³±­¬ ·²»ª·¬¿¾´» ½±³°±²»²¬ ±º ³±¼»®² ´·º»ò Ø» °±·²¬»¼ ¬± ¬¸» ¹®±©¬¸ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿²¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ ·² ¬¸» °±­¬³±¼»®² ¿¹»ô ¿²¼ ¬¸» ¼»°»®­±²¿´·¦·²¹ ²¿¬«®» ±º ³«½¸ ±º ¬¸»·® ¿½¬·ª·¬·»­ò ̸» ´¿¬¬»® ·²½´«¼»¼ô ·² °¿®¬·½«´¿®ô ¬¸» º±½«­ «°±² ±¾­»®ª¿¬·±² ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ô ­± ¬¸¿¬ »¿½¸ ±º «­ ·­ ²»ª»® ½»®¬¿·² ©¸»¬¸»® ±® ²±¬ ©» ¿®» ¾»·²¹ ©¿¬½¸»¼ ¾§ ¬¸» ¿«¬¸±®·¬·»­ò Ø» ¿²¿´§­»¼ ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ¬¸» °±©»® »¨»®½·­»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ©¿­ ¿½½»°¬»¼ ©·¬¸·² ¬¸±­» ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò Ó±®»±ª»®ô ¸» ®»´¿¬»¼ ¬¸¿¬ ¼·­½±«®­» ¬± ¬¸» µ·²¼­ ±º µ²±©´»¼¹» ¬¸¿¬ ¾»½±³» ¿½½»°¬»¼ ¿­ ª¿´·¼ ©·¬¸·² ­«½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ·­ ¿®¹«¿¾´§ ±²» ±º ¬¸» ³±­¬ ­·¹²·½¿²¬ ·²¬»´´»½¬­ ±º ¬¸» ¬©»²¬·»¬¸ ½»²¬«®§ô ·² ¬¸» ¿®»¿­ ±º ¬¸» ¸«³¿²·¬·»­ ¿²¼ ¬¸» ­±½·¿´ ­½·»²½»­ò Ø» ­·³°´§ ¹¿ª» «­ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ ±º ´±±µ·²¹ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ò Ѳ´§ ¹±¬ ª» ³·²«¬»­á ¨· .

This page intentionally left blank .

̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   ¬¸» µ»§ »ª»²¬­ ·² ¬¸» ´·º» ±º Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬   ¬¸» ³¿·² ¸·­¬±®·½¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ »ª»²¬­ ¬¸¿¬ °®±ª·¼»¼ ¿ ¾¿½µ¼®±° ¬± ¸·­ ´·º»   ¿² ±ª»®ª·»© ±º ¸·­ ¿½¿¼»³·½ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ±º ¸·­ ³¿·² ·²¬»´´»½¬«¿´ ·¼»¿­ò Û¿®´§ ´·º» ¿²¼ ·²Œ«»²½»­ п«´óÓ·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¾±®² ±² ïë ѽ¬±¾»® ïçîê ·² б·¬·»®­ô Ú®¿²½»ò б·¬·»®­ ·­ ¬¸» ½¿°·¬¿´ ±º ¬¸» б·¬±«óݸ¿®»²¬»­ ®»¹·±²ô ·² ©»­¬»®² ½»²¬®¿´ Ú®¿²½»ô ¿²¼ ·­ ¸±³» ¬± ¬¸» ½±«²¬®§­ ­»½±²¼ ±´¼»­¬ «²·ª»®­·¬§ô ©¸±­» º±®³»® ­¬«¼»²¬­ ¸¿ª» ·²½´«¼»¼ ­«½¸ ´«³·²¿®·»­ ¿­ ¬¸» ©®·¬»® Ú®¿²9±·­ ο¾»´¿·­ ø½ò ïìçì›ïëëí÷ ¿²¼ ¬¸» °¸·´±­±°¸»® λ²7 Ü»­½¿®¬»­ øïëçê›ïêëð÷ò Ú±«½¿«´¬ ¬¸«­ ¹®»© «° ·² ¿ ¸·­¬±®·½ ¬±©² ©·¬¸ ·³°±®¬¿²¬ ¿½¿¼»³·½ ¿²¼ ½«´¬«®¿´ ´·²µ­ô ¿²¼ ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ª»®§ «­»¼ ¬± «²·ª»®­·¬§ ´·º»ô »ª»² ¾»º±®» ¸» ¸·³­»´º ¾»½¿³» ¿ ­¬«¼»²¬ò ß²±¬¸»® ·²Œ«»²½» ±² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º Ú±«½¿«´¬ ³«­¬ ¸¿ª» ¾»»² ¬¸» »ª»²¬­ ±º ɱ®´¼ É¿® ××ò ߺ¬»® ¬¸» Ò¿¦· ·²ª¿­·±² ±º Ú®¿²½» ·² ïçìðô б·¬·»®­ ¾»½¿³» °¿®¬ ±º Ê·½¸§ Ú®¿²½» øïçìð›ìì÷ô ¬¸» «²±½½«°·»¼ ­±«¬¸»®² ¦±²» ±º ¬¸» ½±«²¬®§ ¬¸¿¬ ©¿­ »­­»²¬·¿´´§ ¿ °«°°»¬ ­¬¿¬» ±º ¬¸» Ù»®³¿² ̸·®¼ λ·½¸ò Ô¿¬»® ·² ¬¸» ©¿® ¬¸» ½·¬§ ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ï .

©¿­ ±½½«°·»¼ ¿²¼ ½¿³» «²¼»® ¼·®»½¬ Ò¿¦· ®«´»ò ̸» ©¿® ©¿­ ¿ °»®·±¼ ±º ¿²¨·»¬§ ¿²¼ «²½»®¬¿·²¬§ º±® ¬¸» °»±°´» ±º б·¬·»®­ ¿²¼ ©» ½¿² ±²´§ ¿­­«³» ¬¸¿¬ ¬¸» »¨°»®·»²½» ¸¿¼ ¿ °®±º±«²¼ »ºº»½¬ ±² ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ ©±®´¼ ª·»© ±º ¬¸» ¬»»²¿¹» Ú±«½¿«´¬ò Ú±«½¿«´¬­ º¿¬¸»®ô п«´ô ©¿­ ¿ ­«½½»­­º«´ ­«®¹»±² ¿²¼ ¬¸» º¿³·´§ ©¿­ ½±²­»¯«»²¬´§ ²¿²½·¿´´§ ­»½«®»ô »²¶±§·²¹ ­«½¸ ´«¨«®·»­ ¿­ ¸±«­»¸±´¼ ­»®ª¿²¬­ò ̸» º¿¬¸»® ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» »¨»®¬»¼ ­¬®·½¬ ½±²¬®±´ ±ª»® ¬¸» º¿³·´§ò Ø» »ª·¼»²¬´§ ¾»½¿³» «²¸¿°°§ ©·¬¸ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¸·­ »´¼»­¬ ­±²ô ¿²¼ ¸» ­»²¬ ¸·³ º±® ¿ ª»®§ º±®³¿´ »¼«½¿¬·±² ¿¬ ¬¸» ´±½¿´ α³¿² Ý¿¬¸±´·½ ¸·¹¸ ­½¸±±´ò ̸» §±«²¹ Ó·½¸»´ ©¿­ »¨°»½¬»¼ ¬± º±´´±© ¿ ½¿®»»® ·² ³»¼·½·²»ò ر©»ª»®ô ·¬ ­±±² ¾»½¿³» ¿°°¿®»²¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ¾±§ ¸¿¼ ¿ ­¬®±²¹ ·²¼»°»²¼»²¬ ­¬®»¿µ ¿²¼ ©±«´¼ º±®¹» ¸·­ ±©² ½¿®»»® °¿¬¸ò ײ­·¹¸¬ Ú±® ³±­¬ ±º ¸·­ ´·º»ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿ °»®­±² ©¸± ®»¶»½¬»¼ ¿«¬¸±®·¬§ ¿²¼ ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ²±®³­ò Ø·­ »¿®´§ ®»º«­¿´ ¬± º±´´±© ¿ ½¿®»»® ·² ³»¼·½·²» ·­ °»®¸¿°­ ¿² ·²¼·½¿¬·±² ±º ¬¸·­ ¬»²¼»²½§ò ͱ³»¸±© Ú±«½¿«´¬ ³¿²¿¹»¼ ¬± °»®­«¿¼» ¸·­ °¿®»²¬­ ¬± ¿´´±© ¸·³ ¬± °«®­«» ¿² ¿½¿¼»³·½ ½¿®»»® ¿²¼ ¬± ¬®§ ¬± ±¾¬¿·² ¿ °´¿½» ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«°7®·»«®» ·² п®·­ò ̸·­ ©¿­ ±²» ±º ¬¸» ³±­¬ ½»´»¾®¿¬»¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ¬¸» ¹®¿²¼»­ 7½±´»­ ­§­¬»³ ±º Ú®¿²½»ò Ì®¿¼·¬·±²¿´´§ ¬¸»­» ­°»½·¿´·­¬ ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ·²­¬·¬«¬·±²­ °®±ª·¼»¼ ½±«®­»­ ±º ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ »¼«½¿¬·±² º±® ¿ ­»´»½¬ º»© ©¸± ©±«´¼ «´¬·³¿¬»´§ ±½½«°§ ´»¿¼·²¹ °±­·¬·±²­ ·² ¬¸» °®±º»­­·±²­ò ̸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«°7®·»«®» ©¿­ ¬¸» ´»¿¼·²¹ ·²­¬·¬«¬·±² º±® ±¾¬¿·²·²¹ ¿ °±­¬ ·² ¿ Ú®»²½¸ «²·ª»®­·¬§ ¬± ¬»¿½¸ Ø«³¿²·¬·»­ò Û²¬®§ ©¿­ ­»´»½¬·ª»ô ¿²¼ §±«²¹ °»±°´» º®±³ ¿½®±­­ Ú®¿²½» ½±³°»¬»¼ º±® °´¿½»­ò ײ ±®¼»® ¬± ³¿¨·³·¦» ¬¸»·® ½¸¿²½»­ ±º »²¬®§ô ½¿²¼·¼¿¬»­ ±º¬»² ­¬«¼·»¼ ¿¬ ¬¸» ­±ó½¿´´»¼ µ¸>¹²» ½´¿­­»­ ¿¬ ¿ п®·­ ´§½7» ø­»½±²¼¿®§ ­½¸±±´÷ò ̸»­» ·²ª±´ª»¼ ¿ §»¿® ±º ·²¬»²­» ­¬«¼§ô ´»¿¼·²¹ «° ¬± ¬¸» »²¬®§ »¨¿³·²¿¬·±²ò ̱ ¬¸·­ »²¼ô ·² ïçìë Ú±«½¿«´¬ ´»º¬ ¸±³» ¿²¼ ¬®¿ª»´´»¼ ¬± п®·­ ¬± »²®±´ ¿¬ ¬¸» Ô§½7» Ø»²®·ó×Êò ̸·­ ·­ ±²» ±º ¬¸» °®»³·»® ´§½7»­ ±º Ú®¿²½»ô ­·¬«¿¬»¼ ±² ¬¸» ®«» Ý´±ª·­ô ·² ¬¸» 문 ¿®®±²¼·­­»³»²¬ ±º п®·­ò ̸» µ¸>¹²» ½±«®­»­ ©»®» »¨¬®»³»´§ ¼»³¿²¼·²¹ô ®»¯«·®·²¹ î .

¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º °®·ª¿¬» ­¬«¼§ ¿²¼ ®»¿¼·²¹ò Ú±«½¿«´¬ ·³°®»­­»¼ ¸·­ ¬«¬±®­ ¿²¼ ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ¿½¿¼»³·½ §»¿® ©¿­ ­«½½»­­º«´ ·² ¹¿·²·²¹ »²¬®§ ¬± ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ±² ¬¸» ®«» ¼Ë´³ò Ø» ©¿­ ²±© ¿ ²±®³¿´·»²ô ¿²¼ ¸·­ ®»¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ¬±©¿®¼­ ¾»½±³·²¹ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ¾»¹¿²ò ˲·ª»®­·¬§ ´·º» ·² п®·­ ̸» ½±«®­» ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ´¿­¬»¼ º±«® §»¿®­ò ߬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ½±«®­» ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ­¿¬ ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±²­ º±® ¬¸» ¿¹®7¹¿¬·±²ô ¬¸» ¯«¿´·½¿¬·±² ¬¸¿¬ ¿´´±©»¼ ¬¸» ¸±´¼»® ¬± ¬»¿½¸ ·² ¬¸» Ú®»²½¸ ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ò Ú±«½¿«´¬ ­°»½·¿´·¦»¼ ·² и·´±­±°¸§ ¿²¼ º¿³·´·¿®·¦»¼ ¸·³­»´º ©·¬¸ ¬¸» ´»¿¼·²¹ Ú®»²½¸ ¿²¼ Ù»®³¿² °¸·´±­±°¸»®­ò ɸ·´» ¸» ©¿­ ¿½µ²±©´»¼¹»¼ ¾§ º»´´±© ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ ¬«¬±®­ ¿´·µ» ¬± ¾» ¸·¹¸´§ ·²¬»´´·¹»²¬ô ¸» ©¿­ ¿´­± ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¸¿ª» ¿ ­±³»©¸¿¬ «²«­«¿´ô »ª»² ¼·º½«´¬ô °»®­±²¿´·¬§ò ɸ·´» ¿¬ «²·ª»®­·¬§ Ú±«½¿«´¬ ­¸±©»¼ ­·¹²­ ±º ¾»·²¹ «²¸¿°°§ ¿²¼ ¼·­¬«®¾»¼ò Ѻ ½±«®­»ô ¬¸·­ ·­²¬ °¿®¬·½«´¿®´§ «²«­«¿´ º±® ­¬«¼»²¬­ô ©¸± ¿®» ¬®§·²¹ ª»®§ ¸¿®¼ ¬± ²¼ ¬¸»·® ¬®«» °»®­±²¿ ¿²¼ ¬± ·¼»²¬·º§ ¿ ®±«¬» ¬¸®±«¹¸ ´·º» ©¸·½¸ ¬¸»§ ²¼ ·²¬»®»­¬·²¹ ¿²¼ ¿°°»¿´·²¹ò DZ«²¹ °»±°´» ¿¬ ¬¸·­ ¿¹» ¿®» ±º¬»² ½¿«¹¸¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ¿¼ª·½» ¿²¼ ·²¼»»¼ ¼»³¿²¼­ ±º °¿®»²¬­ô ¿²¼ ¬¸»·® ±©² ¼»ª»´±°·²¹ ·²¬»®»­¬­ò ̸» ¬©± ¿®» ±º¬»² ·² ½±²Œ·½¬ò ̸·­ ½¿² ¾» ¿´´ ¬¸» ¸¿®¼»® º±® «²·ª»®­·¬§ ­¬«¼»²¬­ ­·²½» ¬¸»§ ¿®» ¬®§·²¹ ¬± ¼»ª»´±° ¬¸»·® ±©² ©±®´¼ ª·»© ©·¬¸·² ¿² »²ª·®±²³»²¬ ¬¸¿¬ ·²½´«¼»­ ¸·¹¸´§ ·²¬»´´·¹»²¬ô ¿½½±³°´·­¸»¼ ¿²¼ ¿®¬·½«´¿¬» °»»®­ò ײ ïçìèô ¬©± §»¿®­ ¿º¬»® ­¬¿®¬·²¹ ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´»ô Ú±«½¿«´¬­ ¿²¨·»¬·»­ ½«´³·²¿¬»¼ ·² ¿ ­«·½·¼» ¿¬¬»³°¬ò ̸»®» ·­ ²± ®»´·¿¾´» »ª·¼»²½» º±® ¸·­ ·³³»¼·¿¬» ³±¬·ª¿¬·±² ·² ¿¬¬»³°¬·²¹ ¬± ¬¿µ» ¸·­ ±©² ´·º»ô ±¬¸»® ¬¸¿² ¸·­ ¹»²»®¿´ º»»´·²¹ ±º «²¸¿°°·²»­­ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸»®» ·­ ²± ©¿§ ±º µ²±©·²¹ ©¸»¬¸»® ¸» ©¿­ ­»®·±«­ ¿¾±«¬ ¬¸» ¿¬¬»³°¬ô ±® ©¸»¬¸»® ·¬ ©¿­ ·²¬»²¼»¼ ¿­ ¿ µ·²¼ ±º °«¾´·½ ­¬¿¬»³»²¬ ±º ¸·­ «²¸¿°°·²»­­ò ߬ ¿²§ ®¿¬»ô ·¬ ³«­¬ ¸¿ª» ¾»»² ª»®§ ¼·­¬«®¾·²¹ º±® ¸·­ °¿®»²¬­ô ©¸± ¸¿¼ ²± ¼±«¾¬ ¹®»¿¬ ¸±°»­ ±º ¬¸»·® ­±² ¸¿ª·²¹ ¿ ­«½½»­­º«´ ½¿®»»® ¿­ ¿ «²·ª»®­·¬§ ´»½¬«®»®ò Ø·­ º¿¬¸»® ¿®®¿²¹»¼ º±® ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» í .

Ó·½¸»´ ¬± ¸¿ª» ¿ °­§½¸·¿¬®·½ ¿­­»­­³»²¬ ¿²¼ ¹®¿¼«¿´´§ ¬¸» »ª»²¬ ­»»³­ ¬± ¸¿ª» ¾»»² º±®¹±¬¬»²ò ر©»ª»®ô ·¬ ©¿­ ¿ °®»½«®­±® ±º ¿ ´·º»´±²¹ ·²¬»®»­¬ô ±²» ³·¹¸¬ ­¿§ ±¾­»­­·±²ô ±º Ú±«½¿«´¬­ ©·¬¸ ­«·½·¼» ¿²¼ ¼»¿¬¸ò Ø» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ¸»´¼ ¬¸» ¾»´·»º ·² ´¿¬»® ´·º» ¬¸¿¬ ¬¸» ½±²¬»³°´¿¬·±²ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¬¸» ¿½¬ ±º ­«·½·¼»ô ©¿­ ¿² ¿½½»°¬¿¾´» ¿½¬·ª·¬§ò ߬ ¬¸» »²¼ ±º ¸·­ º±«®ó§»¿® ½±«®­»ô ¸» ·²·¬·¿´´§ º¿·´»¼ ¬¸» ¿¹®7¹¿¬·±²ô ¾«¬ °¿­­»¼ ·¬ ¿ §»¿® ´¿¬»® ·² ïçëïò ̸·­ ·²·¬·¿´ º¿·´«®» ³·¹¸¬ ¾» ¬¿µ»² ¿­ ¿ º«®¬¸»® ·²¼·½¿¬·±² ±º ³¿´¿¼¶«­¬³»²¬ ¬± ¸·­ ½«®®»²¬ ´·º»ò ß²±¬¸»® ¬®»²¼ ·² ¸·­ ­¬«¼»²¬ §»¿®­ ¬¸¿¬ ©¿­ ¬± °®»­¿¹» ¿ ³¿¶±® ¬¸»³» ±º ¸·­ °®·ª¿¬» ´·º» ·² ´¿¬»® §»¿®­ ©¿­ ¸·­ ¼»ª»´±°·²¹ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ò ̸»®» ¸¿¼ ¾»»² ·²¼·½¿¬·±²­ ±º ¬¸·­ »¿®´·»® ·² ¸·­ ´·º»ô ¾«¬ ¼«®·²¹ ¸·­ §»¿®­ ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ¸·­ ¿¬¬®¿½¬·±² ¬± ³»² ¾»½¿³» °®±²±«²½»¼ ¿²¼ ¸» ¾»¹¿² ¬± ¬¿µ» °¿®¬ ·² ¬¸» ¹¿§ ­«¾½«´¬«®» ±º п®·­ò ׬ ­¸±«´¼ ¾» ®»³»³¾»®»¼ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ·² ¬¸» »¿®´§ ïçëð­ ¬¸»®» ©¿­ ²±¬ ¿² ±ª»®¬ ¹¿§ ­½»²» ±º ¬¸» µ·²¼ ¬¸¿¬ ©±«´¼ »ª±´ª» ·² ¬¸» ½¿°·¬¿´ ¿ º»© ¼»½¿¼»­ ´¿¬»®ò Ûª»² ¬¸±«¹¸ п®·­ ¸¿¼ ¿ ¶«­¬·»¼ ®»°«¬¿¬·±² ¿­ ¿ ´·¾»®¿´ ½·¬§ô ¹¿§ ´·¿·­±²­ ¿²¼ ¿½¬·ª·¬·»­ ©»®» ²±®³¿´´§ ½±²¼«½¬»¼ ­«®®»°¬·¬·±«­´§ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ³¿¼» ²± °¿®¬·½«´¿® ¿¬¬»³°¬ ¬± ¸·¼» ¸·­ °®»¼·´»½¬·±²­ º®±³ º»´´±© ­¬«¼»²¬­ ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´»ò ͬ«¼»²¬­ ¬¸»²ô ¿­ ²±©ô ©»®» ¹»²»®¿´´§ »¿¹»® º±® ²»© »¨°»®·»²½»­ô ¿²¼ ¬±´»®¿²¬ ±º ¬¸±­» ©¸± ­±«¹¸¬ ¬¸»³ò Ú±«½¿«´¬ ³¿§ ¸¿ª» ¾»»² ½±²­·¼»®»¼ ¿ ´·¬¬´» ¼·ºº»®»²¬ô ¾«¬ °®±¾¿¾´§ ²± ³±®»ô ·² ¸·­ ±©² ©¿§ô ¬¸¿² ³¿²§ ±¬¸»® ­¬«¼»²¬­ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬­ »ª±´ª·²¹ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ ³¿§ ¸¿ª» ¾»»² ¬¸» ½¿«­» ±º ¼»ª»´±°·²¹ °­§½¸±´±¹·½¿´ ¬»²­·±²­ò ׬ ·­ «²½´»¿® ©¸»¬¸»® ¸·­ °¿®»²¬­ ©»®» ¿©¿®» ±º ¸·­ ­»¨«¿´·¬§ ¾«¬ô ·º ­±ô ¬¸»² ·¬ ³¿§ ¸¿ª» ¾»»² ¬¸» ½¿«­» ±º º«®¬¸»® ¬»²­·±² ¾»¬©»»² Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸·­ º¿¬¸»®ò ß ²±¬»©±®¬¸§ ·²Œ«»²½» ¼«®·²¹ ¸·­ °»®·±¼ ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ©¿­ ¬¸¿¬ ±º Ô±«·­ ß´¬¸«­­»® øïçïè›çð÷ô ¬¸» Ó¿®¨·­¬ °¸·´±­±°¸»® ¿²¼ ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ ¿½¬·ª·­¬ò Ø» ¸¿¼ ­¬¿®¬»¼ ©±®µ ¿­ ¿ °¸·´±­±°¸§ ¬«¬±® ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ¿¾±«¬ ¸¿´º©¿§ ¬¸®±«¹¸ Ú±«½¿«´¬­ ½±«®­» ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ¿¬¬»²¼»¼ ¸·­ ´»½¬«®»­ò ß´¬¸«­­»® ­»»³­ ¬± ¸¿ª» ¸¿¼ ¿ ½±²­·¼»®¿¾´» ·²Œ«»²½» «°±² ¸·­ ­¬«¼»²¬­ô ¿²¼ ±²» ³·¹¸¬ ¿­­«³» ì .

¬¸¿¬ ¬¸·­ ¿´­± ¿°°´·»¼ ¬± Ú±«½¿«´¬ò ׬ ­»»³­ °´¿«­·¾´» ¬¸¿¬ ß´¬¸«­­»®­ ´»½¬«®»­ ©»®» ¿¬ ´»¿­¬ ±²» ±º ¬¸» º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ ®»­«´¬»¼ ·² Ú±«½¿«´¬­ ¶±·²·²¹ ¬¸» ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ô ©¸·½¸ ¸» ¼·¼ ¿º¬»® ¹®¿¼«¿¬·±² ·² ïçëïò ß­ ­±³»±²» ©¸± ©¿­ ¼»ª»´±°·²¹ ¿ ©±®´¼ ª·»© ¬¸¿¬ ¬»²¼»¼ ¬± ®»¶»½¬ ¬¸» ­·¹²·½¿²½» º±® ­±½·»¬§ ±º ·²¼·ª·¼«¿´ô ­«¾¶»½¬·ª» ¿½¬·±²ô ·¬ ­»»³­ ®»¿­±²¿¾´» ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ­¸±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ·²Œ«»²½»¼ ¾§ ¬¸» ­¬®«½¬«®¿´·­¬ ¬¸»±®·»­ ±º Õ¿®´ Ó¿®¨ øïèïè›èí÷ò ß´¬¸±«¹¸ Ó¿®¨ ©¿­ ¿ ©·¼»ó®¿²¹·²¹ ¬¸·²µ»®ô Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ¾» ·²Œ«»²½»¼ ¾§ ¬¸» ­¬®¿²¼ ±º ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´ »¨·­¬»²½» ©¿­ °®»¼±³·²¿²¬´§ ­¸¿°»¼ ¾§ ¬¸» ´¿®¹»ó­½¿´» ­¬®«½¬«®»­ ¿²¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ò ͱ½·»¬§ ·²Œ«»²½»¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ±¬¸»® ©¿§ ®±«²¼ò ر©»ª»®ô ¿­ ©» ­¸¿´´ ²±¬» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸·­ ¾±±µô ¿ ­©»»°·²¹ ¹»²»®¿´·¦¿¬·±² ­«½¸ ¿­ ¬¸·­ ·¹²±®»­ ¬¸» »²±®³±«­ ¼·ª»®­·¬§ ±º Ú±«½¿«´¬­ ¬¸·²µ·²¹ò ׬ ·­ »¨½»»¼·²¹´§ ¼·º½«´¬ ¬± °«¬ Ú±«½¿«´¬ ·²¬± ¿ ²»¿¬ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¾±¨ ¿²¼ ­¿§ ¬¸¿¬ ¸» ¾»´±²¹­ ¬± ¿ ­°»½·½ ­½¸±±´ ±º ¬¸±«¹¸¬ò ײ¼»»¼ô ±² ¿ ²«³¾»® ±º ±½½¿­·±²­ô Ú±«½¿«´¬ ¸·³­»´º ¿­­»®¬»¼ ¬¸¿¬ ª»®§ °±·²¬ô ­¬®»­­·²¹ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸¿¬ ¸» ²»ª»® ¿¼±°¬»¼ ±²» °¿®¬·½«´¿® ¬¸»±®»¬·½¿´ °»®­°»½¬·ª» ·² ¸·­ ®»­»¿®½¸ ±® ¿ °¿®¬·½«´¿® ³»¬¸±¼±´±¹§ ±º ½±´´»½¬·²¹ ¿²¼ ¿²¿´§­·²¹ ¼¿¬¿ò Ø» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ­»´»½¬»¼ ©¸·½¸»ª»® ³»¬¸±¼±´±¹§ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿°°®±°®·¿¬» º±® ¬¸» °®±¾´»³ ¸» ¸¿¼ ­»¬ ¸·³­»´ºå ¿²¼ ·² ­±³» ·²­¬¿²½»­ô ¸» ¼»ª»´±°»¼ ©¸¿¬ ¸» ¿®¹«»¼ ©»®» ²»© ³»¬¸±¼±´±¹·»­ò ײ­·¹¸¬ ߬ ª¿®·±«­ ¬·³»­ ½±³³»²¬¿¬±®­ «°±² Ú±«½¿«´¬ ¸¿ª» ¬®·»¼ ¬± ¿¬¬¿½¸ ´¿¾»´­ ¬± ¸·­ ©®·¬·²¹ò ر©»ª»®ô ¼«®·²¹ ¸·­ ´·º»¬·³» Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ®»¶»½¬ ­«½¸ ´¿¾»´­ò ׬ ½¿² ¬¸»®»º±®» ¾» ¼·º½«´¬ ¬± °±­·¬·±² ¸·­ ©±®µ ·² ®»´¿¬·±² ¬±ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸¿¬ ±º ¸·­ ½±²¬»³°±®¿®·»­ò Û¿®´§ ½¿®»»® ¼»ª»´±°³»²¬ ߺ¬»® ¹®¿¼«¿¬·±² Ú±«½¿«´¬ ±¾¬¿·²»¼ ¿ °±­¬ ¿­ ¿ ¬«¬±® ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´»ô °®±¾¿¾´§ °¿®¬´§ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ­«°°±®¬ ±º ß´¬¸«­­»® ¿²¼ ±¬¸»® °®±º»­­±®­ò ̸·­ ·²ª±´ª»¼ °®±ª·¼·²¹ ­±³» ·²¼·ª·¼«¿´ ­«°°±®¬ ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ë .

¬± ­¬«¼»²¬­ò Ì©± §»¿®­ ¿º¬»® ¹®¿¼«¿¬·²¹ô ¿²¼ ©¸·´» ­¬·´´ ®»¬¿·²·²¹ ¬¸» ¬«¬±®­¸·° ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´»ô ¸» ©¿­ ­«½½»­­º«´ ·² ±¾¬¿·²·²¹ ¿ ´»½¬«®»­¸·° ·² Э§½¸±´±¹§ ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ô·´´»ò Ü«®·²¹ ¬¸·­ °»®·±¼ ¿¬ Ô·´´» ¸» °«¾´·­¸»¼ ¸·­ ®­¬ ¾±±µô Ó¿´¿¼·» ³»²¬¿´» »¬ °­§½¸±´±¹·» ø‘Э§½¸±´±¹§ ¿²¼ Ó»²¬¿´ ×´´²»­­å °«¾´·­¸»¼ ïçëì÷ò Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ²±© ¾»»² ­¬«¼§·²¹ ¸¿®¼ ¿²¼ ½±²¬·²«±«­´§ º±® ¿ ´±²¹ ¬·³»ô ¿²¼ô ´·µ» ³¿²§ °»±°´» ·² ¬¸¿¬ °±­·¬·±²ô º»´¬ ¬¸¿¬ ¸» ²»»¼»¼ ¿ ¾®»¿µ º®±³ ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ©±®´¼ò ײ¼»»¼ ¸» ³¿§ »ª»² ¸¿ª» º»´¬ ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ²±¬ ­«·¬»¼ ¬± ¬¸» ´·º» ±º ¿ «²·ª»®­·¬§ ´»½¬«®»®ò Ø» ³¿²¿¹»¼ ¬± ±¾¬¿·² ¿ °±­¬ ¿­ ½«´¬«®¿´ ¿¬¬¿½¸7 ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ë°°­¿´¿ ·² Í©»¼»²ô ¿ ®±´» ¬¸¿¬ ¼·¼ ²±¬ ·²ª±´ª» ¬¸» µ·²¼ ±º ¬»¿½¸·²¹ ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ¬± ©¸·½¸ ¸» ¸¿¼ ¾»»² ¿½½«­¬±³»¼ò Ø» °®±¾¿¾´§ ¹¿·²»¼ ¬¸·­ °±­¬ °¿®¬´§ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ·²Œ«»²½» ±º Ù»±®¹»­ Ü«³»¦·´ øïèçè›ïçèê÷ô ©¸± ©¿­ ¬¸»² ¿ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½»ô ¾«¬ ©¸± ¸¿¼ ¬¿«¹¸¬ ¿¬ Ë°°­¿´¿ ¼«®·²¹ ¬¸» »¿®´§ ïçíð­ò Ø» ©¿­ ²»¿®´§ í𠧻¿®­ ±´¼»® ¬¸¿² Ú±«½¿«´¬ô ¾«¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ´¿¬¬»®­ ´·º» ©±«´¼ ·²¬»®ª»²» ±² ³¿²§ ±½½¿­·±²­ ¬± ­«°°±®¬ ¸·­ ¿½¿¼»³·½ ¼»ª»´±°³»²¬ò Ø» ©¿­ ¼»­¬·²»¼ ¬± ±«¬´·ª» ¸·­ §±«²¹ °®±¬7¹7ò ߺ¬»® º±«® §»¿®­ ¿¬ Ë°°­¿´¿ô Ú±«½¿«´¬ ³±ª»¼ ¿¹¿·²ô ¬¸·­ ¬·³» ¬± б´¿²¼ò ̸» Ú®»²½¸ Ý«´¬«®¿´ Ý»²¬®» ·² É¿®­¿© ¸¿¼ ¾»»² ®»±°»²»¼ ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿°°±·²¬»¼ ¬¸» ¼·®»½¬±®ò ر©»ª»®ô ·¬ ­»»³­ ¬¸¿¬ ¿­°»½¬­ ±º ¸·­ °®·ª¿¬» ´·º» ½¿«­»¼ ½±²½»®² ¬¸»®»ô ¿²¼ ¸» ¾»¹¿² ¬± ½±²­·¼»® ®»¬«®²·²¹ ¬± ¸·­ ¸±³»´¿²¼ò ׬ ©¿­ ­«¹¹»­¬»¼ ¬± ¸·³ ¬¸¿¬ ¸» ³·¹¸¬ ½±²­·¼»® ¿ ´»½¬«®·²¹ ª¿½¿²½§ ·² ¬¸» и·´±­±°¸§ Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ý´»®³±²¬óÚ»®®¿²¼ò ̸» ¸»¿¼ ±º ¬¸» ¼»°¿®¬³»²¬ ©¿­ ­±³»©¸¿¬ º¿³·´·¿® ©·¬¸ Ú±«½¿«´¬­ ©±®µô ¿²¼ «´¬·³¿¬»´§ ¸» ©¿­ ­«½½»­­º«´ ·² ±¾¬¿·²·²¹ ¬¸» ¶±¾ò ̸«­ô ¾§ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¬¸» ïçêð­ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ­«½½»­­º«´´§ ®»·²­¬¿´´»¼ ·² Ú®¿²½» ¿²¼ ¾¿½µ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ©±®´¼ò Ø» ²±© ¿´­± ¾»¹¿² ©±®µ ±² ½±³°´»¬·²¹ ¸·­ ¼±½¬±®¿´ ¬¸»­»­ò ߬ ¬¸·­ ¬·³» ·² Ú®¿²½»ô ·¬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ ¬± °®±¼«½» ¬©± ¬¸»­»­ ·² ±®¼»® ¬± ¿½¸·»ª» ¿ ¼±½¬±®¿¬»ò Ø·­ ­¸±®¬»® ¬¸»­·­ ©¿­ ±² ¬¸» ©±®µ ±º ¬¸» Ù»®³¿² °¸·´±­±°¸»® ׳³¿²«»´ Õ¿²¬ øïéîì›ïèðì÷ô ¿²¼ ©¿­ »¨¿³·²»¼ ¾§ Ö»¿² Ø·°°±´§¬»ô Ú±«½¿«´¬­ º±®³»® ¬»¿½¸»® ¿¬ ¬¸» Ô§½7» Ø»²®·ó×Êò ̸» ³¿¶±® ¬¸»­·­ô ©¸·½¸ ©¿­ ¿² »²±®³±«­ ©±®µ ±º ¿´³±­¬ ±²» ¬¸±«­¿²¼ °¿¹»­ô ©¿­ »²¬·¬´»¼ Ú±´·» »¬ ¼7®¿·­±²æ ¸·­¬±·®» ê .

¼» ´¿ º±´·» @ ´>¹» ½´¿­­·¯«»ò ̸·­ ©±«´¼ ¾» ¬®¿²­´¿¬»¼ ·²¬± Û²¹´·­¸ ¿²¼ °«¾´·­¸»¼ ·² ïçèî ¿­ Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±²æ ß Ø·­¬±®§ ±º ײ­¿²·¬§ ·² ¬¸» ß¹» ±º λ¿­±²ò ̸» ½±³³·¬¬»» ±º ¿½¿¼»³·½­ ©¸± ½±²¼«½¬»¼ ¬¸» ª·ª¿ ª±½» »¨¿³·²¿¬·±² º±® ¬¸» ³¿¶±® ¬¸»­·­ »¨°®»­­»¼ ­±³» ­«®°®·­» ¿¬ ¬¸» «²½±²ª»²¬·±²¿´ ¿½¿¼»³·½ ­¬§´» ·² ©¸·½¸ ·¬ ©¿­ ©®·¬¬»²ô ©¸·´» ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» ¿½µ²±©´»¼¹·²¹ ·¬­ ¼»¬¿·´»¼ô ­½¸±´¿®´§ ¿°°®±¿½¸ò ̸» ¾¿­·½ ¿®¹«³»²¬ ±º Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² ©¿­ ½±²¬®¿®§ ¬± ®»½»·ª»¼ ©·­¼±³ ¿¾±«¬ ¬¸» ·²­¿²»ò ̸» ½±²¬»³°±®¿®§ ¿­­«³°¬·±²ô ¼»®·ª»¼ º®±³ ¿ ­½·»²¬·½ó°­§½¸±´±¹·½¿´ ³±¼»´ ±º ³»²¬¿´ ·´´²»­­ô ©¿­ ¬¸¿¬ ·¬ ½±«´¼ ¾» ¼»²»¼ ¿²¼ ¼»­½®·¾»¼ ·² ¬»®³­ ±º ¿ ½±¹²·¬·ª» ³¿´º«²½¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ °»±°´» ©»®» ±º¬»² ¼»²»¼ ¿­ ·²­¿²» ­·³°´§ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ¾»¸¿ª»¼ ·² ©¿§­ ¬¸¿¬ ©»®» ¼·ºº»®»²¬ º®±³ ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±® ¬¸¿¬ ½±²¬®¿ª»²»¼ ¬¸» ²±®³­ ±º °±´·¬» ­±½·»¬§ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ³¿¼²»­­ ©¿­ ¿ ¯«»­¬·±² ±º ­±½·¿´ ¿²¼ ½«´¬«®¿´ ¼»²·¬·±²ò ̸·­ ¿®¹«³»²¬ ·² ·¬­»´º ©¿­ ­±³»©¸¿¬ ¼·­½±²½»®¬·²¹ º±® ¬¸» ­½·»²¬·½¿´´§ ±®·»²¬»¼ ³»³¾»®­ ±º Ú±«½¿«´¬­ ¼±½¬±®¿´ ¿­­»­­³»²¬ °¿²»´ò Ø» ¿´­± ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¼«®·²¹ ¬¸» ³»¼·»ª¿´ °»®·±¼ ¬¸»®» ¸¿¼ ¾»»² ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ¬®»¿¬ ¬¸±­» ©¸± ©»®» ³»²¬¿´´§ ¼·­¬«®¾»¼ ¿­ ­·³°´§ ¼·ºº»®»²¬ º®±³ ¬¸» ²±®³ ©¸·´» ­¬·´´ ¿½½±®¼·²¹ ¬¸»³ ¿ °´¿½» ·² »ª»®§¼¿§ ­±½·»¬§ò ر©»ª»®ô ©·¬¸ ¬¸» Û²´·¹¸¬»²³»²¬ô ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ó½»²¬«®§ ‘¿¹» ±º ­½·»²½» ¿²¼ ®¿¬·±²¿´·¬§ô ¬¸»®» ¼»ª»´±°­ ¿ °¸·´±­±°¸§ ±º »¨½´«¼·²¹ ¬¸» ·²­¿²» º®±³ ²±®³¿´ ­±½·»¬§ ¿²¼ °´¿½·²¹ ¬¸»³ «²¼»® ­«®ª»·´´¿²½» ·² ­»°¿®¿¬» ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸»§ ¿®» °«²·­¸»¼ ¿²¼ ¹·ª»² ©¸¿¬ ·­ ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ®»³»¼·¿´ ¬®»¿¬³»²¬ò ߬¬»³°¬­ ¿®» ³¿¼» ¬± ½±»®½» ¬¸»³ ¾¿½µ ·²¬± ²±®³¿´ °¿¬¬»®²­ ±º ¾»¸¿ª·±«®ò Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ °¿·²¬ ¿ ½±³°´·³»²¬¿®§ °·½¬«®» ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¬¸·­ ©¿­ ²±¬ ´±­¬ ±² ¬¸» ¼±½¬±®¿´ »¨¿³·²»®­ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¬¸»®» ©¿­ ¿² ¿°°®»½·¿¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» º¿½»¼ ©·¬¸ ¿² ·³°®»­­·ª» °·»½» ±º ©±®µô ¿²¼ ¿² ±®·¹·²¿´ ¬¸·²µ»®ò ײ­·¹¸¬ ̸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ­±½·»¬§ ¼»²»­ °»±°´» ·² ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ ·­ ¿² ·²½®»¿­·²¹´§ °±°«´¿® ±²»ò Ú±® »¨¿³°´»ô ©» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¼·­¿¾´»¼ °»±°´» ¿®» ±²´§ ‘¼·­¿¾´»¼ ·º ¬¸»§ ¼»²» ¬¸»³­»´ª»­ ¿­ ­«½¸ô ±® ·º ­±½·»¬§ ¼»²»­ ¬¸»³ ·² ¬¸¿¬ ©¿§ò ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» é .

ɸ·´» ¿¬ Ý´»®³±²¬óÚ»®®¿²¼ô Ú±«½¿«´¬ ³»¬ ¿ °¸·´±­±°¸§ ´»½¬«®»® ²¿³»¼ Ü¿²·»´ Ü»º»®¬ øïçíé›÷ô ©¸± ©±«´¼ ®»³¿·² ¸·­ ´±²¹ó¬»®³ °¿®¬²»®ò ر©»ª»®ô ·² ïçêê Ü»º»®¬ ¸¿¼ ¬± ½±³³»²½» ¸·­ ³·´·¬¿®§ ­»®ª·½» ¿²¼ ©¿­ ­½¸»¼«´»¼ ¬± ­»®ª» ¬¸·­ ·² Ì«²·­·¿ò Ú±«½¿«´¬ ©¿²¬»¼ ¬± ®»³¿·² ©·¬¸ Ü»º»®¬ ¿²¼ ³¿²¿¹»¼ ¬± ±¾¬¿·² ¿ ´»½¬«®·²¹ °±­·¬·±² ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ì«²·­ò Ø» ¿²¼ Ü»º»®¬ ´·ª»¼ ·² ¿ ­³¿´´ ­»¿­·¼» ¬±©² ²¿³»¼ Í·¼· Þ±« Í¿·¼ô ¿¾±«¬ ïë ³·´»­ º®±³ Ì«²·­ ·¬­»´ºò ̸·­ ©¿­ º¿³±«­ ¿­ ¿² ¿®¬·­¬­ ½±´±²§æ ¿³±²¹ ±¬¸»®­ô п«´ Õ´»» ¸¿¼ °¿·²¬»¼ ¬¸»®»ò ̸» ¬±©² ·­ °±°«´¿® ©·¬¸ ¬±«®·­¬­ô ¾»·²¹ º¿³±«­ º±® ·¬­ ­¬®·µ·²¹ ¸±«­»­ ©·¬¸ ¬¸»·® ¼¿¦¦´·²¹ ©¸·¬»©¿­¸»¼ ©¿´´­ ¿²¼ ½±¾¿´¬ó¾´«» ­¸«¬¬»®­ò ׬ ©¿­ ¼«®·²¹ ïçêê ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ °«¾´·­¸»¼ ¸·­ ²»¨¬ ¾±±µô Ô»­ Ó±¬­ »¬ ´»­ ½¸±­»­æ «²» ¿®½¸7±´±¹·» ¼»­ ­½·»²½»­ ¸«³¿·²­ô ©¸·½¸ ©¿­ ´¿¬»® °«¾´·­¸»¼ ·² Û²¹´·­¸ ¬®¿²­´¿¬·±² ¿­ ̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­æ ß² ¿®½¸¿»±´±¹§ ±º ¬¸» ¸«³¿² ­½·»²½»­ò ɸ·´» Ú±«½¿«´¬ ®¿²¹»¼ º¿® ¿²¼ ©·¼» ·² ¬¸·­ ©±®µô ¿¬ ·¬­ ¸»¿®¬ô × ©±«´¼ ¿®¹«»ô ·­ ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» »°·­¬»³»ò Û¿½¸ °»®·±¼ ·² ¸·­¬±®§ô Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ô ©¿­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿² ·²¬»®©»¿ª·²¹ ²»¬©±®µ ±º ¿­­«³°¬·±²­ ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ ¬¸¿¬ ½±²¼·¬·±²»¼ ¬¸» ¾»´·»º­ ¿²¼ °®±°±­·¬·±²­ ¬¸¿¬ ©»®» ¿½½»°¬»¼ ¿­ ¬®«»ò ͱ³» ·¼»¿­ ©±«´¼ ²±¬ ¾» ­»®·±«­´§ ½±²­·¼»®»¼ ¾§ ­±½·»¬§ ¾»½¿«­» ¬¸»§ º»´´ ±«¬­·¼» ¬¸» ¼·­¬·²½¬·ª» ­»¬ ±º ¿­­«³°¬·±²­ô ±® ©¿§­ ±º ¬¸·²µ·²¹ô ¬¸¿¬ ©»®» ¿ º»¿¬«®» ±º ¬¸¿¬ »°±½¸ò ͱ³»¬·³»­ ¬¸»­» ©¿§­ ±º ¬¸·²µ·²¹ ©±«´¼ ¾» ±ª»®¬ ¿²¼ º«´´§ ·² ¬¸» °«¾´·½ ½±²­½·±«­²»­­ô ¿²¼ ­±³»¬·³»­ ¬¸»§ ©±«´¼ ¾» ´»­­ ±ª»®¬ô °»®¸¿°­ »ª»² °¿®¬ ±º ¬¸» ½±´´»½¬·ª» ­«¾½±²­½·±«­ò ߬ ¿²§ ®¿¬»ô ¬¸»§ º«²½¬·±²»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» ©¸¿¬ ­±½·»¬§ ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾» ­½·»²¬·½ ±® ®¿¬·±²¿´ò ̸» ­«³ ¬±¬¿´ ±º ¬¸·­ ½±³°´»¨ ®»´¿¬·±²­¸·° ±º ·¼»¿­ ¬¸¿¬ ¼»¬»®³·²»¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º °«¾´·½ ¬¸±«¹¸¬ ©¿­ ¬»®³»¼ ¬¸» ‘»°·­¬»³»ò Ù®¿¼«¿´´§ô ¿²¼ ¬¸®±«¹¸ ¿ ª¿®·»¼ ®¿²¹» ±º ¸·­¬±®·½¿´ô °±´·¬·½¿´ô »½±²±³·½ ¿²¼ ±¬¸»® º¿½¬±®­ô ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ½±²¬»¨¬ ¿²¼ ´·³·¬¿¬·±²­ ±º °«¾´·½ ½±²­½·±«­²»­­ ©±«´¼ »ª±´ª»ô ¿²¼ ±²» »°·­¬»³» ©±«´¼ ¹®¿¼«¿´´§ ¾» ¬®¿²­º±®³»¼ ·²¬± ¿²±¬¸»®ò ̸·­ ·¼»¿ ©±«´¼ ¾» ¿ ½»²¬®¿´ »´»³»²¬ ·² Ú±«½¿«´¬­ ¬¸±«¹¸¬ ·² ­«¾­»¯«»²¬ °«¾´·½¿¬·±²­ò Ö«­¬ ¿­ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¬¸·²µ·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´´§ ¿¾±«¬ ½¸¿²¹»­ ·² ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ¸«³¿² ¬¸±«¹¸¬ô ¼®¿³¿¬·½ ½¸¿²¹»­ ©»®» ¿´­± ¿º±±¬ ·² ¬¸» °±´·¬·½¿´ ´·º» ±º Ú®¿²½»ò ײ »¿®´§ ïçêè ¬¸» Ê·»¬²¿³ É¿® øïçëç›éë÷ ©¿­ ¿¬ ·¬­ ¸»·¹¸¬ò ß®±«²¼ ¬¸» ©±®´¼ ¬¸»®» ©»®» ¹®±©·²¹ è .

±¾¶»½¬·±²­ ¬± ¬¸» ³±®¿´·¬§ ¿²¼ ½±²¼«½¬ ±º ¬¸» ©¿®ò Ѳ ïê Ó¿®½¸ ¿² ß³»®·½¿² °¿¬®±´ ·² Ê·»¬²¿³ ®»¼ ±² ¿ ­³¿´´ ª·´´¿¹» ²¿³»¼ Ó§ Ô¿· ¿²¼ µ·´´»¼ ³¿²§ ±º ¬¸» ·²¸¿¾·¬¿²¬­ò ̸» ³¿­­¿½®» ©¿­ ¬± º«®¬¸»® ·²¬»²­·º§ ¬¸» ³±®¿´ ±«¬®¿¹» ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ©¿®ô ¾«¬ô »ª»² ¾»º±®» ¬¸» º«´´ ¼»¬¿·´­ »³»®¹»¼ô ±² ïé Ó¿®½¸ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ´¿®¹» ¿²¬·ó©¿® ¼»³±²­¬®¿¬·±² ·² Ô±²¼±²­ Ù®±­ª»²±® ͯ«¿®»ò ײ ß°®·´ ­¬«¼»²¬­ °®±¬»­¬·²¹ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ©¿® ±½½«°·»¼ ݱ´«³¾·¿ ˲·ª»®­·¬§ ·² Ò»© DZ®µ Ý·¬§ò Þ»­·¼»­ ¬¸» Ê·»¬²¿³ É¿®ô ¬¸»®» ©»®»ô ¸±©»ª»®ô ±¬¸»® ­±«®½»­ ±º ¼·­½±²¬»²¬ ¿³±²¹ §±«²¹ °»±°´»ò Ѳ ïç Ó¿®½¸ô ­¬«¼»²¬­ ¿¬ ر©¿®¼ ˲·ª»®­·¬§ ·² É¿­¸·²¹¬±²ô ÜÝô °®±¬»­¬»¼ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ¿´´»¹»¼ ¾·¿­»¼ ²¿¬«®» ±º ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ¬»¿½¸·²¹ô ·² ²±¬ ¬¿µ·²¹ ­«º½·»²¬ ¿½½±«²¬ ±º ߺ®±óß³»®·½¿² ½«´¬«®»ò ̸®»» ¼¿§­ ´¿¬»® ¿ ­¬«¼»²¬ ¿½¬·ª·­¬ ²¿³»¼ Ü¿²·»´ ݱ´²óÞ»²¼·¬ô ¿´±²¹ ©·¬¸ ±¬¸»® ­¬«¼»²¬­ô ±½½«°·»¼ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ò¿²¬»®®» ·² п®·­ô ¿­ ¿ °®±¬»­¬ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ¿½¬·±²­ ±º ©¸¿¬ ¬¸»§ ­¿© ¿­ ¿ ½±²­»®ª¿¬·ª» »¼«½¿¬·±²¿´ »­¬¿¾´·­¸³»²¬ò ̸·­ ©¿­ ¬± ¾» ¬¸» °®»½«®­±® ±º »ª»²¬­ ¬¸¿¬ ¬©± ³±²¬¸­ ´¿¬»® ©±«´¼ ¿´³±­¬ ½¿«­» ¬¸» ½±´´¿°­» ±º ¬¸» Ú®»²½¸ ¹±ª»®²³»²¬ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ ·² Í·¼· Þ±« Í¿·¼ô ¸±©»ª»®ô ¬¸» ©±®´¼ ½±²¬·²«»¼ ·² ¿ ®»´¿¬·ª»´§ ¬®¿²¯«·´ ­»¯«»²½» ±º ¬»¿½¸·²¹ô ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ©®·¬·²¹ò ײ­·¹¸¬ ̸» ´¿¬» ïçêð­ ©¿­ ¿ °»®·±¼ ±º »²±®³±«­ ­±½·¿´ ½¸¿²¹»ô ·² ¿´´ ¿­°»½¬­ ±º ´·º»ò ײ ¬¸» µ»§ ¿®»¿­ ±º ®¿½» ¿²¼ ¹»²¼»®ô »­°»½·¿´´§ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹¿¬¸»®·²¹ ³±ª»³»²¬ ½¿´´·²¹ º±® ½¸¿²¹»ò ͱ³» ±º ¬¸» ¿½¬·ª·­¬­ ¼»³¿²¼­ ©±«´¼ ´¿¬»® ¾»½±³» »²­¸®·²»¼ ·² ´»¹·­´¿¬·±² ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¾»¹·² ¬± ¬®¿²­º±®³ ­±½·»¬§ ·² ¬¸»­» ¿®»¿­ò Ü«®·²¹ ß°®·´ ½±³°´¿·²¬­ ¿²¼ °®±¬»­¬­ ¿¬ Ò¿²¬»®®» ½±²¬·²«»¼ô ½«´³·²¿¬·²¹ ·² ¬¸» ½´±­«®» ±º ¬¸» «²·ª»®­·¬§ò Ю±¬»­¬­ ¾®±µ» ±«¬ ¿¬ ¬¸» ͱ®¾±²²» ·² п®·­ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬±± ©¿­ ½´±­»¼ò ͬ®»»¬ °®±¬»­¬­ ©»®» ³»¬ ©·¬¸ ¸¿®¼´·²» °±´·½·²¹ô ¿²¼ ¬¸»®» ©»®» ¿®®»­¬­ ¿²¼ ·²¶«®·»­ò Ûª»²¬­ ½«´³·²¿¬»¼ ±² ¬¸» »ª»²·²¹ ±º ïð Ó¿§ô ©·¬¸ ¬¸» »®»½¬·±² ±º ¾¿®®·½¿¼»­ ·² ¬¸» Ô¿¬·² Ï«¿®¬»® ±º п®·­ô ¿²¼ º«´´ó­½¿´» ª·±´»²¬ ½±²Œ·½¬ ¾»¬©»»² ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ °±´·½»ò ˲·±²­ ¿²¼ ©±®µ»®­ ¿½®±­­ Ú®¿²½» ¹®¿¼«¿´´§ ¾»½¿³» ·²ª±´ª»¼ ·² ¬¸» ¼·­°«¬»­ ¿²¼ ¿ ¹»²»®¿´ ­¬®·µ» ©¿­ ½¿´´»¼ º±® ïí Ó¿§ò ß ´¿®¹» °¿®¬ ±º ¬¸» »½±²±³·½ ´·º» ¿²¼ ­±½·¿´ ·²º®¿­¬®«½¬«®» ±º ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ç .

Ú®¿²½» ½¿³» ¬± ¿ ¸¿´¬ò Ю»­·¼»²¬ ¼» Ù¿«´´» ½¿´´»¼ ¿² »´»½¬·±² º±® îí Ö«²»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿¾´» ¬± µ»»° ·² º¿·®´§ ½´±­» ½±²¬¿½¬ ©·¬¸ ©¸¿¬ ©¿­ ¸¿°°»²·²¹ ·² Ú®¿²½» ¿²¼ô ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º Ó¿§ô ¸» ®»¬«®²»¼ ¬± п®·­ò Ù®±©·²¹ º¿³» ײ ¬¿µ·²¹ ¿½¬·±²ô ­¬«¼»²¬­ ©»®» «²¼±«¾¬»¼´§ ·² °¿®¬ ³±¬·ª¿¬»¼ ¾§ ¿ ¼·­´·µ» ±º ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ »­¬¿¾´·­¸³»²¬ ¿²¼ ©¿²¬»¼ ®»º±®³ ·² ¬¸» «²·ª»®­·¬·»­ ¿²¼ ´§½7»­å ¬¸» ©±®µ»®­ô ¾§ ½±²¬®¿­¬ô ©»®» ²± ¼±«¾¬ ³±®» ½±²½»®²»¼ ¾§ ¬¸»·® ¼»³¿²¼­ º±® ·³°®±ª»¼ ©¿¹»­ ¿²¼ ©±®µ·²¹ ½±²¼·¬·±²­ò Ò±²»¬¸»´»­­ô ·² ¬¸» Ö«²» ²¿¬·±²¿´ »´»½¬·±²­ ¼» Ù¿«´´» ©¿­ ®»¬«®²»¼ ¬± °±©»® ¿²¼ ®»¿º®³»¼ ¿­ °®»­·¼»²¬ò ر©»ª»®ô ¬¸» «²®»­¬ ³¿¼» ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ®»¿´·¦» ¬¸¿¬ ®»º±®³­ ©»®» »­­»²¬·¿´ò ß ²»© «²·ª»®­·¬§ ½¿³°«­ ©¿­ °´¿²²»¼ º±® Ê·²½»²²»­ ²»¿® п®·­ ¿²¼ ¼«®·²¹ ¬¸» ­«³³»® Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²ª·¬»¼ ¬± ¾»½±³» ¬¸» ²»© ¸»¿¼ ±º ¬¸» и·´±­±°¸§ Ü»°¿®¬³»²¬ò ̸» ·¼»¿ ±º Ê·²½»²²»­ ©¿­ ¬¸¿¬ ·¬ ©±«´¼ ¾» ¿ ²»© ¬§°» ±º «²·ª»®­·¬§ô ³±®» ¼»³±½®¿¬·½ô ¿²¼ ¾«·´¬ ¿®±«²¼ ¬¸» ·¼»¿­ ­«°°±®¬»¼ ¾§ ¬¸» ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬±®­ò Ú±«½¿«´¬ ¿½½»°¬»¼ ¬¸» °±­¬ ¿²¼ ­¬¿®¬»¼ °«¬¬·²¹ ·²¬± °´¿½» ¸·­ ·¼»¿­ º±® ¬¸» ²»© ¼»°¿®¬³»²¬ò ̸» «²·ª»®­·¬§ ©¿­ ±®·¹·²¿´´§ µ²±©² ¿­ ¬¸» Û¨°»®·³»²¬¿´ ˲·ª»®­·¬§ Ý»²¬®» ±º Ê·²½»²²»­ô ¾«¬ ¿º¬»® ¬¸» ®»±®¹¿²·¦¿¬·±² ±º п®·­ «²·ª»®­·¬·»­ ©±«´¼ »ª»²¬«¿´´§ ¾»½±³» ¬¸» п®·­ Ê××× Ë²·ª»®­·¬§ò ̸» ½®»¿¬·±² ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ©¿­ ­«°°±®¬»¼ ¾§ Û¼¹¿® Ú¿«®» øïçðè›èè÷ô ¬¸» Ó·²·­¬»® º±® Ò¿¬·±²¿´ Û¼«½¿¬·±²ò ׬ ©±«´¼ »ª»²¬«¿´´§ °®±ª·¼» ½±«®­»­ ·² ¿®»¿­ ±º ¬¸» ­±½·¿´ ­½·»²½»­ ¿²¼ ¸«³¿²·¬·»­ ²±¬ °®»ª·±«­´§ ¿ª¿·´¿¾´» ·² п®·­ «²·ª»®­·¬·»­ò Ú±«½¿«´¬ ­¬¿®¬»¼ ¬± ¿°°±·²¬ ´»½¬«®»®­ ·² ¸·­ ²»© ¼»°¿®¬³»²¬ô ­±³» ±º ©¸±³ ¸¿¼ ¾»»² ·²ª±´ª»¼ ·² ¬¸» ª¿®·±«­ ®¿¼·½¿´ ³±ª»³»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêèò ̸» «²·ª»®­·¬§ ¿¼³·¬¬»¼ ·¬­ ®­¬ ­¬«¼»²¬­ ·² Ö¿²«¿®§ ïçêçò ر©»ª»®ô ¬¸» ·¼»¿ ±º ¼·®»½¬ ­¬«¼»²¬ ¿½¬·±² ©¿­ ­¬·´´ ²±¬ ±ª»® ·² Ú®¿²½»ò ̸» ²»© «²·ª»®­·¬§ ¸¿¼ ±²´§ ¾»»² ±°»² º±® ­»ª»®¿´ ¼¿§­ô ©¸»² ¿ ¹®±«° ±º ­¬¿ººô ·²½´«¼·²¹ Ú±«½¿«´¬ô ¿­ ©»´´ ¿­ ­¬«¼»²¬­ô ±½½«°·»¼ ­±³» ±º ¬¸» ¾«·´¼·²¹­ ¿­ ¿ °®±¬»­¬ ¿¹¿·²­¬ ®»½»²¬ °±´·½» ¿½¬·±² ¿¬ ¬¸» ͱ®¾±²²»ò ̸» °±´·½» ¿®®·ª»¼ ¿²¼ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ïð .

½±²º®±²¬¿¬·±² › ¬¸» ¿½¬·ª·­¬­ ¾¿®®·½¿¼»¼ °¿®¬­ ±º ¬¸» ¾«·´¼·²¹ ¿²¼ ³·­­·´»­ ©»®» ¬¸®±©² ¿¬ ¬¸» °±´·½»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ º«´´§ ·²ª±´ª»¼ ·² ¬¸» ¿½¬·±²ô ¿²¼ º®±³ ¬¸·­ »ª»²¬ ¿®±­» ¸·­ ®»°«¬¿¬·±² ¿­ ¿ º±½«­ º±® ´»º¬ó©·²¹ °®±¬»­¬ ¿¹¿·²­¬ ½±²­»®ª¿¬·ª» ª¿´«»­ ·² Ú®¿²½»ò ̸» ­¿³» §»¿® ¿­ ¸·­ ·²ª±´ª»³»²¬ ·² ¬¸·­ ²»© «²·ª»®­·¬§ ­¿© ¬¸» °«¾´·½¿¬·±² ±º ¸·­ ²»¨¬ ³¿¶±® ©±®µô Ԑ߮½¸7±´±¹·» ¼« ­¿ª±·®ô ©¸·½¸ ©¿­ °«¾´·­¸»¼ ·² ¿² Û²¹´·­¸ »¼·¬·±² ·² ïçéîô ¿­ ̸» ß®½¸¿»±´±¹§ ±º Õ²±©´»¼¹»ò ̸·­ ¾±±µ ©¿­ º«²¼¿³»²¬¿´´§ ±² ­±½·¿´ ­½·»²½» ¿²¼ ¸·­¬±®·½¿´ ³»¬¸±¼±´±¹§ô ¿²¼ ­»¬ ±«¬ ¬± »¨°´±®» ¬©± º«²¼¿³»²¬¿´ ·­­«»­ ·²ª±´ª·²¹ »°·­¬»³»­ò Ú±«½¿«´¬ «­»¼ ¬¸» ¬»®³ ¿®½¸¿»±´±¹§ ¬± ®»º»® ¬± ¬¸» »¨°´±®¿¬·±² ±º ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ±²» »°·­¬»³» ½±«´¼ ¹®¿¼«¿´´§ ®»°´¿½» ¿²±¬¸»®ô ¿²¼ ¬¸» ¬»®³ ¹»²»¿´±¹§ ¬± ®»º»® ¬± ¿² »¨¿³·²¿¬·±² ±º ¬¸» ½¿«­¿´ º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ ³·¹¸¬ ½±²¬®·¾«¬» ¬± ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¼»¿­ ½¸¿²¹» ¿²¼ »ª±´ª»ò Ú±«½¿«´¬ ©±«´¼ »³°´±§ ¬¸·­ ½±²½»°¬«¿´ º®¿³»©±®µ ·² ­±³» ±º ¸·­ º«¬«®» ®»­»¿®½¸ò ײ ¬¸» ³»¿²¬·³» Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¾»¹·²²·²¹ ¬± ¾» ¬®¿²­º±®³»¼ ·²¬± ¿ ³±®» ®¿¼·½¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´´§ »²¹¿¹»¼ ¹«®»ò Ø·­ °¿®¬²»®ô Ü¿²·»´ Ü»º»®¬ô ¸¿¼ ¿´­± ±¾¬¿·²»¼ ¿ °±­¬ ¿­ Ю±º»­­±® ±º ͱ½·±´±¹§ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¿²¼ ¬¸» ¬©± ±º ¬¸»³ ¸¿¼ ¾»»² ¶±·²¬´§ ·²ª±´ª»¼ ·² ¬¸» ¼·­¬«®¾¿²½»­ ±º »¿®´§ ïçêçò Ü»º»®¬ô ¿²¼ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ Ú±«½¿«´¬ô ¸¿¼ ¿´­± ¾»½±³» ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» Ù¿«½¸» °®±´7¬¿®·»²²»ô ¿² »¨¬®»³» ´»º¬ó©·²¹ º¿½¬·±²ò ﮬ´§ ¿­ ¿ ®»­«´¬ ±º ¬¸·­ ·²ª±´ª»³»²¬ô ·² ïçéð Ú±«½¿«´¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¬¸» Ù®±«°» ¼·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­ øÙ×Ð÷ô ©¸±­» °®·³» °«®°±­» ©¿­ ¬± °«¾´·½·¦» ¬¸» ­±³»¬·³»­ ´»­­ ¬¸¿² °´»¿­¿²¬ ½±²¼·¬·±²­ ©·¬¸·² ¬¸» Ú®»²½¸ °®·­±² ­§­¬»³ò ̸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¸¿¼ ¿ ®»´¿¬·ª»´§ ®¿°·¼ ­«½½»­­ ¿²¼ ·² ïçéðô ¿­ ¿ ®»­«´¬ ±º ·¬­ ´±¾¾§·²¹ô ¶±«®²¿´·­¬­ ©»®» ¹®¿²¬»¼ °»®³·­­·±² ¬± »²¬»® ­±³» °®·­±²­ ¬± ®»°±®¬ ±² ½±²¼·¬·±²­ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬­ ©±®µ ©·¬¸ ¬¸» Ù×Ð ·­ ¿² »¨¿³°´» ±º ¸±© Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿¾´» ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸» °±´·½§ ±º ¬¸» Ú®»²½¸ ¿«¬¸±®·¬·»­ô ¿²¼ °»®¸¿°­ ¿´­± ±º ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ ·¼»¿­ ¬± ¸¿ª» ¿² ·³°¿½¬ «°±² °®¿½¬·½¿´ ­·¬«¿¬·±²­ò ײ¼»»¼ô ¬¸»®» ·­ ¿ ¸·­¬±®§ ·² Ú®¿²½» ±º ®»­°»½¬ º±® °¸·´±­±°¸»®­ ¿²¼ º±® ¬¸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¬¸» ‘·²¬»´´»½¬«¿´ò ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ïï .

Ô·º» ¿­ ¿ ´»¿¼·²¹ ¿½¿¼»³·½ ײ ïçéð Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ©±² ­·¹²·½¿²¬ ®»½±¹²·¬·±² º®±³ ¬¸» Ú®»²½¸ ¿½¿¼»³·½ »­¬¿¾´·­¸³»²¬ò Ø» ©¿­ ¿°°±·²¬»¼ ¬± ¿ °®±º»­­±®­¸·° ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½»ò ̸·­ ·²­¬·¬«¬·±²ô ´±½¿¬»¼ ½´±­» ¬± ¬¸» ͱ®¾±²²»ô ©¿­ º±«²¼»¼ ¾§ Ú®¿²9±·­ × ·² ïëíð ¿²¼ ±ª»® ¬¸» ½»²¬«®·»­ ¸¿¼ ¾»½±³» °®·³¿®·´§ ¿ ®»­»¿®½¸ ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸»®» ¿®» ±²´§ ¿¾±«¬ º¬§ °®±º»­­±®­ ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹»ô ¿²¼ ¬¸»§ ¿®» ¿°°±·²¬»¼ ¾§ ¿ ª±¬» ±º ¬¸» »¨·­¬·²¹ ³»³¾»®­ò ̸» ݱ´´8¹» ¸¿­ ¿² ·²¬»®»­¬·²¹ ±°»²ó¿½½»­­ ­§­¬»³æ ¿´¬¸±«¹¸ ·¬ ¼±»­ ²±¬ ¿©¿®¼ ¯«¿´·½¿¬·±²­ô ¬¸» ´»½¬«®» °®±¹®¿³³» ¬¸¿¬ ·¬ °®±ª·¼»­ ·­ ±°»² ¬± ³»³¾»®­ ±º ¬¸» °«¾´·½ ¿²¼ ¬¸»®» ·­ ²± ½¸¿®¹» º±® ¿¼³·­­·±²ò Ю±º»­­±®­ ¿®» ²±®³¿´´§ ­»´»½¬»¼ º®±³ ¬¸±­» ©¸± ¿®» ¿¬ ¬¸» º±®»º®±²¬ ±º ®»­»¿®½¸ ·² ¬¸»·® °¿®¬·½«´¿® ­«¾¶»½¬ ¿²¼ ¬¸»·® ¬»¿½¸·²¹ ½±³³·¬³»²¬­ ¿®» ²±¬ »¨¿½¬·²¹ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »¨°»½¬»¼ ¬± ¹·ª» ¿² ¿²²«¿´ ­»®·»­ ±º ´»½¬«®»­ô ©¸·´» ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» ½±²¬·²«·²¹ ©·¬¸ ¸·­ ®»­»¿®½¸ò Ø·­ °±­·¬·±² ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½» »²¿¾´»¼ ¸·³ ¬± ½±²¬·²«» ©·¬¸ ¸·­ ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ©®·¬·²¹ô ©¸·´» ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» ¸¿ª·²¹ ½±²­·¼»®¿¾´» ­¬¿¬«­ ©·¬¸·² ¬¸» Ú®»²½¸ ·²¬»´´»½¬«¿´ »­¬¿¾´·­¸³»²¬ò Ú±«½¿«´¬­ ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ½±²¬»³°±®¿®§ Ú®»²½¸ °®·­±² ­§­¬»³ ©¿­ ³·®®±®»¼ ¾§ ¿² ¿½¿¼»³·½ ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» º±®³­ ±º °«²·­¸³»²¬ ¬¸¿¬ ¸¿¼ »ª±´ª»¼ ±ª»® ¬¸» ½»²¬«®·»­ ©·¬¸·² ¬¸» ¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ò ײ ïçéë ¸» °«¾´·­¸»¼ ¿ ³¿¶±® ©±®µô Í«®ª»·´´»® »¬ °«²·®æ ²¿·­­¿²½» ¼» ´¿ °®·­±²ô ©¸·½¸ ©¿­ °«¾´·­¸»¼ ¬©± §»¿®­ ´¿¬»® ·² Û²¹´·­¸ ¬®¿²­´¿¬·±² ¿­ Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸ ±º ¬¸» °®·­±²ò ײ ¬¸·­ ¾±±µ Ú±«½¿«´¬ ½±²¬®¿­¬­ ¬¸» »¨¬®»³» °¸§­·½¿´ ½®«»´¬§ ±º ¬¸» °«²·­¸³»²¬ ³»¬»¼ ±«¬ ·² ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ©·¬¸ ¬¸» ´±²¹ó¬»®³ ·²½¿®½»®¿¬·±² ¬§°·½¿´ ±º °«²·­¸³»²¬ ·² ¬¸» ¬©»²¬·»¬¸ ½»²¬«®§ò ײ ¾±¬¸ ·²­¬¿²½»­ô ¸±©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ ©¿²¬»¼ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¿ ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ½±«´¼ »¨»®½·­» ­«½¸ »¨¬»²­·ª» ½±²¬®±´ ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ó±®»±ª»®ô ©¸·´» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ³±¼»®² °®·­±² ©¿­ ¬¸» º±½«­ ±º ¸·­ ¿²¿´§­·­ô ¸» ©¿­ ¿´­± ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ¬¸¿¬ ­±³» ±®¹¿²·¦¿¬·±²¿´ º»¿¬«®»­ ±º °®·­±²­ ©»®» »³°´±§»¼ô ·² ±²» º±®³ ±® ¿²±¬¸»®ô ©·¬¸·² ±¬¸»® ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ò Ѳ» ±º Ú±«½¿«´¬­ ³¿¶±® ·²¬»®»­¬­ ©¿­ ·² ¬¸» «­» ±º ±¾­»®ª¿¬·±²ô ©¸·½¸ô ¸» ¿®¹«»¼ô ®»Œ»½¬»¼ ¬¸» °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ­¬®«½¬«®»­ ©·¬¸·² ­±½·»¬§ò Ö«­¬ ¿­ °®·­±²»®­ ¿®» ½´±­»´§ ±¾­»®ª»¼ ¿´´ ¬¸» ¬·³»ô ïî .

¿­ ¿ ­¬®¿¬»¹§ º±® ½±²¬®±´´·²¹ ¬¸»³ô ­·³·´¿® ¬»½¸²·¯«»­ ½±«´¼ ¾» «­»¼ ·² ±¬¸»® ¿®»¿­ ±º ­±½·»¬§ò ̱¼¿§ô ©» ½±«´¼ °±·²¬ô º±® »¨¿³°´»ô ¬± ¬¸» ©·¼»­°®»¿¼ «­» ±º ­¬®»»¬ ½¿³»®¿­ ·² «®¾¿² ¿®»¿­ô ©¸·½¸ ¸¿­ ¬± ¿ ´¿®¹» »¨¬»²¬ ®»°´¿½»¼ ¬¸» °®»­»²½» ±º °±´·½» ±º½»®­ ±² ¬¸» ­¬®»»¬­ò ̸» ½±²¬·²«¿´ ±¾­»®ª¿¬·±² ±º ½·¬·¦»²­ ®»¼«½»­ ¬¸» ²»»¼ ¬± ¸¿ª» ¬¸» º±®½»­ ±º ´¿© ¿²¼ ±®¼»® ½±²¬·²«¿´´§ °®»­»²¬ò ̸»§ ½¿² ¾» ½¿´´»¼ «°±² ©¸»² ±¾­»®ª¿¬·±²­ ­«¹¹»­¬ ¬¸»§ ¿®» ®»¯«·®»¼ò ײ­·¹¸¬ Ѳ» ±º ¬¸» ­¬®»²¹¬¸­ ±º ¬¸» ±¾­»®ª¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ ·­ ¬¸¿¬ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ±¾­»®ª» ·­ «­«¿´´§ ­«º½·»²¬ ·² ·¬­»´ºò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·º ½·¬·¦»²­ ³»®»´§ ¬¸·²µ ¬¸»§ ³·¹¸¬ ¾» ±¾­»®ª»¼ô ¬¸»² ¬¸·­ ·­ ±º¬»² ­«º½·»²¬ ³±¬·ª¿¬·±² ¬± ¬®¿²­º±®³ ±® ½±²­¬®¿·² ¬¸»·® ¾»¸¿ª·±«®ò ß²±¬¸»® ±º Ú±«½¿«´¬­ ·¼»¿­ ©¿­ ¬¸¿¬ °®·­±²»®­ ¿®» º®»¯«»²¬´§ ¶«¼¹»¼ ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ¬¸»§ ½±³°´§ ©·¬¸ »¨°»½¬»¼ ¾»¸¿ª·±«® °¿¬¬»®²­ò ̸·­ ·­ ²±¬¿¾´§ ­± ©¸»²ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸»§ ¿°°´§ º±® °¿®±´»ò ̸»·® ¾»¸¿ª·±«® ·­ ½±³°¿®»¼ ©·¬¸ ¿² ‘·¼»¿´ ¬§°» ±º °®·­±² ¾»¸¿ª·±«® ·² ±®¼»® ¬± ¼»½·¼» ©¸»¬¸»® ¬¸»§ ¿®» ­«·¬¿¾´» º±® ®»³·­­·±² ±º ¬¸»·® ­»²¬»²½»ò Ѳ½» ¿¹¿·²ô Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ô ­«½¸ ¿ ½±³°¿®·­±² ±º ¸«³¿² ¾»¸¿ª·±«® ©·¬¸ ¿½½»°¬»¼ ­±½·»¬¿´ ²±®³­ ·­ ¿ ­·¹²·½¿²¬ º»¿¬«®» ±º ±«® ©·¼»® ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô ·²½´«¼·²¹ º±® »¨¿³°´»ô ©¸»² ½»®¬¿·² ¬§°»­ ±º ¾»¸¿ª·±«® ¿®» ¼»²»¼ ¿­ ¼»ª·¿²¬ò ̸» ¬¸·®¼ º»¿¬«®» ±º °®·­±²­ ¬¸¿¬ ·²¬»®»­¬»¼ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±²ò Ю·­±²»®­ ©·­¸·²¹ º±® ¿ ½«®¬¿·´³»²¬ ±º ¬¸»·® ­»²¬»²½» ³«­¬ ­«¾³·¬ ¬± ¿² »¨¿³·²¿¬·±² ±º ¬¸»·® °»®­±²¿´·¬§ ¿²¼ ¾»¸¿ª·±«® °¿¬¬»®²­ò Í·³·´¿®´§ô ¬¸» ·¼»¿ ±º ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ¸¿­ °»®³»¿¬»¼ ³±­¬ ¿­°»½¬­ ±º ­±½·»¬§ô ©¸»¬¸»® ¬¸·­ ·­ ¬¸» ¼®·ª·²¹ ¬»­¬ô ¿½¿¼»³·½ »¨¿³·²¿¬·±²­ô ±® °®±º»­­·±²¿´ »¨¿³·²¿¬·±²­ò ײ ³±­¬ ·²­¬¿²½»­ô ¼»¬¿·´»¼ ±¾­»®ª¿¬·±² ·­ ½±³¾·²»¼ ©·¬¸ ¿ ½¿®»º«´ ½±³°¿®·­±² ©·¬¸ »¨°»½¬»¼ ²±®³­ò ײ­·¹¸¬ ײ °±·²¬·²¹ ±«¬ ¬¸» ·³°±®¬¿²½» ±º »¨¿³·²¿¬·±²­ ¿²¼ ¬»­¬·²¹ ·² ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·³°´·½·¬´§ ·²¼·½¿¬·²¹ ¬¸» º¿·´·²¹­ ±º ­«½¸ ¿ ­§­¬»³ò ß °®»±½½«°¿¬·±² ©·¬¸ ¬»­¬·²¹ ±º¬»² ¿¬¬¿½¸»­ ¿² »¨¿¹¹»®¿¬»¼ ·³°±®¬¿²½» ¬± ¬¸» ¬»­¬·²¹ °®±½»­­ ·¬­»´ºô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ­µ·´´ ±® µ²±©´»¼¹» ¾»·²¹ ¬»­¬»¼ò ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ïí .

ײ ïçéë Ú±«½¿«´¬ ®»½»·ª»¼ ¿² ·²ª·¬¿¬·±² ¬± ¾»½±³» ¿ ª·­·¬·²¹ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ý¿´·º±®²·¿ô Þ»®µ»´»§ò ß´¬¸±«¹¸ ¸» ¸¿¼ ¬¿«¹¸¬ ¾®·»Œ§ ·² Ò»© DZ®µ ¾»º±®»ô ¸» ©¿­ ´»­­ º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» É»­¬ ݱ¿­¬ò Ø» ©¿­ ²±¬ ©·¼»´§ µ²±©² ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ô »¨½»°¬ ¿³±²¹ ¿ ­³¿´´ô »²¬¸«­·¿­¬·½ ½±¬»®·» ±º ¿½¿¼»³·½­ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »¨½·¬»¼ ¾§ Ý¿´·º±®²·¿ô ¿²¼ ·¬­ ´·¾»®¿´ ¿¬³±­°¸»®»ô ©¸·½¸ ¸» º±«²¼ ½±²¬®¿­¬»¼ ­¬®±²¹´§ ©·¬¸ ¬¸» ³±®» ½±²­»®ª¿¬·ª» ª¿´«»­ ±º ¸·­ ²¿¬·ª» Ú®¿²½»ò Ø» »¨°»®·³»²¬»¼ ©·¬¸ ¸¿´´«½·²±¹»²·½ ¼®«¹­ô ¿²¼ ©¿­ ¿¾­±®¾»¼ ¾§ô ¿²¼ °¿®¬·½·°¿¬»¼ ·²ô ¬¸» ¹¿§ ­±½·¿´ ´·º» ±º Í¿² Ú®¿²½·­½±ò Ø·­ °»®­±²¿´ »¨°»®·»²½»­ ¸»®» ½±²¬®·¾«¬»¼ ¬± ¸·­ ¿½¿¼»³·½ ©±®µô º±® ¸» ©¿­ ·² ¬¸» °®±½»­­ ±º ®»­»¿®½¸·²¹ ¿²¼ ©®·¬·²¹ Ø·­¬±·®» ¼» ´¿ ­»¨«¿´·¬7æ ʱ´ò ïô Ô¿ ʱ´±²¬7 ¼» ­¿ª±·®ò ̸·­ ©¿­ °«¾´·­¸»¼ ¬¸» º±´´±©·²¹ §»¿® ·² ïçéêô ¿²¼ ¿°°»¿®»¼ ·² Û²¹´·­¸ ¬©± §»¿®­ ´¿¬»® ¿­ ¬¸» ®­¬ ª±´«³» ±º ̸» Ø·­¬±®§ ±º Í»¨«¿´·¬§ò ײ ¬¸·­ ­¬«¼§ Ú±«½¿«´¬ ­«®ª»§»¼ ¬¸» ½¸¿²¹·²¹ ¿²¼ »ª±´ª·²¹ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬± ­»¨«¿´·¬§ ±ª»® ¬¸» ½»²¬«®·»­ò Ø» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¿¬ ¼·ºº»®»²¬ °»®·±¼­ ·² ¸·­¬±®§ô ­±½·»¬§ ¸»´¼ ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬± ­»¨ò ײ ¬¸» °®»ó ݸ®·­¬·¿² ©±®´¼ô º±® »¨¿³°´»ô ­»¨«¿´·¬§ô ¸» ¿®¹«»¼ô ©¿­ ³«½¸ ³±®» ©·¬¸·² ¬¸» ®»¿´³ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ °»®­±²ò ׬ ©¿­ ­»»² ¿­ ¿ ­±«®½» ±º °´»¿­«®»ô ¿­ ³«½¸ ¿­ô ±® °»®¸¿°­ ³±®» ¬¸¿²ô ¿ ³»¿²­ ±º ½±²¬·²«·²¹ ¬¸» ­°»½·»­ò ̸» ͬ¿¬» ¬»²¼»¼ ²±¬ ¬± ·²ª±´ª» ·¬­»´º ·² ¬¸» ¸¿¾·¬­ ¿²¼ °®¿½¬·½»­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò ̸» ®·­» ±º ݸ®·­¬·¿² Û«®±°»ô ¸±©»ª»®ô ­¿© ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿ ¼·ºº»®»²¬ ³±®¿´ °±­·¬·±²ò ß¾­¬·²»²½» º®±³ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ©¿­ ²±© °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿² »¨¿³°´» ±º ݸ®·­¬·¿² °·»¬§ ¿²¼ ©¿­ »²½±«®¿¹»¼ò ʱ©­ ±º ¿¾­¬·²»²½» ¿³±²¹ ³±²¿­¬·½ ½±³³«²·¬·»­ ¿²¼ ¬¸» ½´»®¹§ ©»®» ½±²­·¼»®»¼ ¿ ­»®·±«­ ³¿¬¬»®ô ¿²¼ ·²º®·²¹»³»²¬­ ©»®» ±º¬»² ¿ ³¿¬¬»® º±® ¸¿®­¸ °«²·­¸³»²¬ò ̸» ½¸«®½¸ »­¬¿¾´·­¸»¼ ²±®³­ º±® ©¸¿¬ ©¿­ ½±²­·¼»®»¼ ¿½½»°¬¿¾´» ¾»¸¿ª·±«®ò ̸» ­»¨«¿´ ¿½¬ ©¿­ °»®½»·ª»¼ °®·³¿®·´§ ¿­ ¿ ®»°®±¼«½¬·ª» ¿½¬ô ¬± ¾» ½±²¼«½¬»¼ ¿­ ¿² »´»³»²¬ ±º ¬¸» ݸ®·­¬·¿² ´·º»ò Í»¨ô ·² ¬¸» »§»­ ±º ¬¸» ½¸«®½¸ô ©¿­ ²±¬ º±® °»®­±²¿´ ¹®¿¬·½¿¬·±²ò É·¬¸ ¬¸» ¹®¿¼«¿´ ¼»³·­» ±º ¿ ¬¸»±½®¿¬·½ ½±²¬®±´ ±º ­±½·»¬§ô Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» ·²½®»¿­·²¹ ·²ª±´ª»³»²¬ ±º ¬¸» ͬ¿¬» ¿²¼ ´»¹·­´¿¬«®» ·² ¬¸» ®»¹«´¿¬·±² ±º ­»¨«¿´·¬§ò ɸ¿¬ ©¿­ ¿²¼ ©¿­ ²±¬ ¿½½»°¬¿¾´» ·² ­±½·»¬§ ©¿­ ·²½®»¿­·²¹´§ ¼»²»¼ ¾§ ­¬¿¬«¬»ò Ô»¹·­´¿¬·±² ½¿³» ïì .

¬± ¼»²» ³¿²§ ¿­°»½¬­ ±º ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ò ̸» ´»¹·­´¿¬«®» ¼»²»¼ ©¸»®» ·¬ ³·¹¸¬ ¬¿µ» °´¿½»ô ©·¬¸ ©¸±³ ¿²¼ ©·¬¸·² ©¸¿¬ ¿¹» ´·³·¬­ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» ¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ ½±«´¼ °¿­­ ¶«¼¹»³»²¬ ±² ¿½¬·ª·¬·»­ «²¼»®¬¿µ»² ·² ¿ °®·ª¿¬» ¸±³»ô ¿²¼ °®±½´¿·³ ­±³» ¿½½»°¬¿¾´»ô ¿²¼ ±¬¸»®­ ²±¬ ­±ò ͱ³» °®·ª¿¬» ¿½¬·ª·¬·»­ ³·¹¸¬ ¾» ­»»² ¿­ ½±²¬®¿ª»²·²¹ °«¾´·½ ²±®³­ò Ú±«½¿«´¬ ­¿© ¬¸»­» ¼»ª»´±°³»²¬­ ¿­ ¿²±¬¸»® »¨¿³°´» ±º ¬¸» °±©»® ±º ¬¸» ͬ¿¬» ¬± ¼»²» ¬¸» ´·³·¬­ ±º ¸«³¿² ¿½¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ô ³»¿²©¸·´»ô ¸¿¼ ³¿·²¬¿·²»¼ ¿ ¹»²»®¿´ ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿­ ¿ °±´·¬·½¿´ ½±³³»²¬¿¬±®ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¿½¬·ª·­¬ò ײ ïçéè »ª»²¬­ ¾®±µ» ±«¬ ·² ×®¿² ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¸¿ª» ½±²­·¼»®¿¾´» ®»°»®½«­­·±²­ º±® ©±®´¼ °±´·¬·½­ò ײ Ö¿²«¿®§ ïçéè ¬¸»®» ©»®» ¬¸» ®­¬ °«¾´·½ °®±¬»­¬­ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ß³»®·½¿²ó­«°°±®¬»¼ ®»¹·³» ±º ͸¿¸ Ó±¸¿³³¿¼ п¸´¿ª·ò ̸» °®±¬»­¬»®­ ©»®» ·² º¿ª±«® ±º ¬¸» ͸·¿ ×­´¿³·½ ³±ª»³»²¬ ´»¼ ¾§ ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²·ò ̸»®» ©»®» º«®¬¸»® °®±¬»­¬­ ¼«®·²¹ ïçéè ¿²¼ ¬¸» ͸¿¸ ¿°°»¿´»¼ ¬± Ю»­·¼»²¬ Ý¿®¬»® º±® ß³»®·½¿² ¿·¼ò ̸» °±´·¬·½¿´ ±°°±­·¬·±² ©¿­ ¿¹¿·²­¬ ©¸¿¬ ¬¸»§ ­¿© ¿­ ¬¸» ®»°®»­­·ª»²»­­ ±º ¬¸» ͸¿¸­ ®»¹·³» ¿²¼ ¬¸» ­»´ºó­»®ª·²¹ ²¿¬«®» ±º ¸·­ ¹±ª»®²³»²¬ò ̸» ¿½¬·ª·­¬­ ¿´­± ³·´·¬¿¬»¼ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» É»­¬»®² »½±²±³·½ ·²ª±´ª»³»²¬ ·² ×®¿²ò Ѳ Ú®·¼¿§ô è Í»°¬»³¾»®ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ´¿®¹» °®±¬»­¬ ·² Ì»¸»®¿²ô º±´´±©»¼ ¾§ °±´·½» ®»°®»­­·±²ô ¿²¼ ¿ ²«³¾»® ±º °®±¬»­¬»®­ ©»®» µ·´´»¼ò Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¾»»² º±´´±©·²¹ »ª»²¬­ ·² ×®¿² ¿²¼ ©¿­ ½±³³·­­·±²»¼ ¾§ ¿² ׬¿´·¿² ²»©­°¿°»® ¬± ª·­·¬ ¬¸» ½±«²¬®§ ¿²¼ ©®·¬» ¿ ­»®·»­ ±º ¿®¬·½´»­ ±² ¬¸» ­·¬«¿¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ ¿®®·ª»¼ ·² Ì»¸»®¿² ¶«­¬ ¿º¬»® ©¸¿¬ ¾»½¿³» µ²±©² ¿­ ‘Þ´¿½µ Ú®·¼¿§ò Ú®±³ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ »²¬¸«­·¿­¬·½ ¿¾±«¬ ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ ®»ª±´«¬·±² ·² ×®¿²ò Ø» ±¾­»®ª»¼ ©·¬¸ ·²¬»®»­¬ ¬¸» ®»´·¹·±«­ ¼·³»²­·±² ±º ¬¸» °®±¬»­¬ ³±ª»³»²¬ô ¿²¼ ©¿­ ¹®»¿¬´§ ·³°®»­­»¼ ¾§ ¬¸» ©·´´ ±º ¬¸» ±®¼·²¿®§ ×®¿²·¿²­ º±® ¿ ½¸¿²¹» ±º ¿¼³·²·­¬®¿¬·±²ò Ѳ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ´»ª»´ô ¸» ©¿­ ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ®»ª±´«¬·±² ¿²¼ ·¬­ ½¿°¿½·¬§ ¬± ½¸¿´´»²¹» »­¬¿¾´·­¸»¼ °±´·¬·½¿´ °±©»®ò Ü«®·²¹ ѽ¬±¾»® ¬¸» ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²· ©¿­ »¨°»´´»¼ º®±³ ×®¿² ¾»½¿«­» ±º ¸·­ °±´·¬·½¿´ ¿½¬·ª·¬·»­ ¿²¼ ©¿­ ¿½½»°¬»¼ º±® ®»­·¼»²½» ·² Ú®¿²½»ò ײ Ö¿²«¿®§ ïçéç ¬¸» ¹¿¬¸»®·²¹ °±´·¬·½¿´ «²®»­¬ º±®½»¼ ¬¸» ͸¿¸ ¬± ´»¿ª» ×®¿²ô ¿²¼ ¬©± ©»»µ­ ´¿¬»®ô ±² ï Ú»¾®«¿®§ô ¬¸» ߧ¿¬±´´¿¸ ®»¬«®²»¼ ¬± Ì»¸»®¿²ô ¬± ¸«¹» ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ïë .

©»´½±³·²¹ ½®±©¼­ò ׬ ¼·¼ ²±¬ ¬¿µ» ´±²¹ô ¸±©»ª»®ô ¾»º±®» ¾·¬¬»® ®»°®·­¿´­ ¿²¼ »¨»½«¬·±²­ ±º º±®³»® ¿­­±½·¿¬»­ ±º ¬¸» ͸¿¸­ ®»¹·³» ­¬¿®¬»¼ ¬± ¬¿µ» °´¿½»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ½´»¿®´§ ¬¿µ»² ¿¾¿½µ ¾§ ¬¸» ¿½¬·±²­ ±º ¬¸» ²»© ®»¹·³»ô ¬¸±«¹¸ ¸» ¼·¼ ²±¬ ­«¾­¬¿²¬·¿´´§ ¿³»²¼ ¸·­ »¿®´·»® ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ³±®¿´·¬§ ±º ¬¸» ×®¿²·¿² 몱´«¬·±²ò Ú±«½¿«´¬­ »¨°»®·»²½» ±º ¬¸» °±´·¬·½¿´ »ª»²¬­ ·² ×®¿² ®»Œ»½¬»¼ ¿² »­­»²¬·¿´ ¼·½¸±¬±³§ ·² ¸·­ ¬¸·²µ·²¹ô ¿² ·­­«» ©¸·½¸ ¸¿¼ ·² ±²» º±®³ ±® ¿²±¬¸»®ô ±½½«°·»¼ ¸·³ º±® ³±­¬ ±º ¸·­ ´·º»ò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» µ»§ º¿½¬±® ¬¸¿¬ ¼»¬»®³·²»­ ¬¸» µ·²¼ ±º ´·º» ©» ´»¿¼á Ú±® ¬¸» ·³³»¼·¿¬» °±­¬ó©¿® ¹»²»®¿¬·±² ©¸± ¸¿¼ »¨°»®·»²½»¼ ¬¸» Ù»®³¿² ±½½«°¿¬·±² ±º Ú®¿²½»ô ¿²¼ ¬¸» ¼»°®·ª¿¬·±²­ ±º ɱ®´¼ É¿® ××ô ¬¸» ¿²­©»® »½¸±»¼ ¿®±«²¼ ¬¸» ­¬®»»¬­ ±º ¬¸» Ô¿¬·² Ï«¿®¬»® ·² п®·­æ Ó¿µ» ±º ´·º» ©¸¿¬ §±« ©·´´ÿ ݸ±±­» §±«® ±©² ¼»­¬·²§ÿ Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®» øïçðë›èð÷ ¸¿¼ ­¿·¼ ¬¸¿¬ »¨·­¬»²½» °®»½»¼»­ »­­»²½»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ©¸»² ©» ¿®» ¾±®²ô ¬¸»®» ·­ ²± ­»²­» ·² ©¸·½¸ ±«® °±¬»²¬·¿´ ·­ ´·³·¬»¼ò É» »¨·­¬ô ¿²¼ ©» ¿®» º®»» ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» »­­»²½» ±º ©¸¿¬ ©» ©·´´ ¾»½±³»ò ̸·­ ²±¬·±² ±º ¸«³¿² º®»»¼±³ô ½»²¬®¿´ ¬± ¬¸» °¸·´±­±°¸§ ±º »¨·­¬»²¬·¿´·­³ô ½¸·³»¼ °»®º»½¬´§ ©·¬¸ ¬¸» ³±±¼ ±º ¬¸» ¬·³»ò ̸» º®»»¼±³ ±º Û«®±°» ¸¿¼ ¾»»² ®»­¬®¿·²»¼ º±® ­± ´±²¹ ¬¸¿¬ °»±°´» ´±²¹»¼ ¬± ¾» ¬±´¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» º®»» ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸»·® ±©² ¼»­¬·²§ò Ò± ´±²¹»® ²»»¼ ¬¸»§ ¬¿µ» ¿½½±«²¬ ±º »¨¬»®²¿´ ½±²­¬®¿·²¬­å ¬¸»§ ½±«´¼ ³¿µ» ¬¸»·® ±©² ½¸±·½»­ò ײ­·¹¸¬ Û¨·­¬»²¬·¿´·­³ô ©¸·½¸ »³°¸¿­·¦»¼ ¬¸» º®»»¼±³ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ô ¸¿¼ ¿ ´¿­¬·²¹ ·²Œ«»²½» ±ª»® ­«¾­»¯«»²¬ ¼»½¿¼»­ ¿²¼ °´¿§»¼ ¿² ·³°±®¬¿²¬ ®±´» ·² ­¸¿°·²¹ ¬¸» ·¼»¿­ ±º ¬¸» ïçêð­ ¿²¼ ïçéð­ ‘´·¾»®¿¬·±² ³±ª»³»²¬­ô ²±¬¿¾´§ º»³·²·­³ ¿²¼ ¹¿§ ®·¹¸¬­ò ر©»ª»®ô ·² ¬¸» °±­¬ó©¿® §»¿®­ô ¬¸» ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ­·¬«¿¬·±² ½¸¿²¹»¼ò Û²±®³±«­ »½±²±³·½ »¨°¿²­·±² ±½½«®®»¼ ·² Ú®¿²½» ¼«®·²¹ ¬¸» ‘¬¸·®¬§ ¹´±®·±«­ §»¿®­ ±º ïçìë ¬± ïçéëò ß ²»© ½±²­¬·¬«¬·±² ·² ïçëè ¾®±«¹¸¬ ¬¸» ­¬¿®¬ ±º ¬¸» Ú·º¬¸ λ°«¾´·½ô ¿²¼ Ю»­·¼»²¬ ¼» Ù¿«´´» ·²Œ«»²½»¼ ³¿²§ ±º ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬­ ¬¸¿¬ ­¿© ¬¸» ïê .

¹®±©¬¸ ±º ¬¸» Û«®±°»¿² Û½±²±³·½ ݱ³³«²·¬§ øÛÛÝ÷ò ̸» µ»§ °±´·¬·½¿´ °±´·½§ ©¿­ ¼·®·¹·­³»ô ±® ½»²¬®¿´·¦»¼ ­¬¿¬» ½±²¬®±´ô ½±«°´»¼ ©·¬¸ ¿ ³»¿­«®» ±º ½¿°·¬¿´·­³ò Ú±«½¿«´¬ ´·ª»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸·­ °»®·±¼ ±º ·²½®»¿­·²¹ ­¬¿¬» ½±²¬®±´ ¿²¼ ·²¬»®ª»²¬·±² ·² ­±½·»¬§ò ׬ ·­ °»®¸¿°­ ²± ½±·²½·¼»²½» ¬¸¿¬ ¸»ô ·² ±°°±­·¬·±² ¬± Í¿®¬®»­ ©±®´¼ ª·»©ô ­¬®»­­»¼ ¬¸» ·²Œ«»²½» ±º ¬¸» ­¬®«½¬«®»­ ±º ­±½·»¬§ ·² ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» ´·ª»­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´ ¸«³¿² ¾»·²¹­ò ײ­·¹¸¬ ß½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·¼»²¬·¬§ ·­ ²±¬ ­»´ºó¼»¬»®³·²·²¹ò ̸» ­«¾¶»½¬·ª» ­»´º ¼±»­ ²±¬ »¨·­¬ ¾»½¿«­» ±º ¬¸» º®»» ©·´´ ¿²¼ ¿«¬±²±³§ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ο¬¸»® ±«® ·¼»²¬·¬§ ·­ ½®»¿¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¿ ­§­¬»³ ±º ­±½·¿´·¦¿¬·±² ±ª»® ©¸·½¸ ©» ¸¿ª» ®»´¿¬·ª»´§ ´·¬¬´» ½±²¬®±´ò É» ¿®» ¾±®² ·²¬± ¿ °¿®¬·½«´¿® ­±½·¿´ ­»¬¬·²¹ô ¿ °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³ô ¿ ­±½·»¬§ ©·¬¸ ¿ °¿®¬·½«´¿® ­»¬ ±º ª¿´«»­ô ¿²¼ ¿ ®»´·¹·±«­ ­§­¬»³ò ß´´ ±º ¬¸»­» ½±²­°·®» ¬± º±®¹» ¿²¼ ³±«´¼ ±«® ­«¾¶»½¬·ª·¬§ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ´±±µ­ ±«¬ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ ©·¬¸ ¿ ª·­·±² ¬¸¿¬ ¬»²¼­ ¬± ®»Œ»½¬ ¬¸» ­«®®±«²¼·²¹ ·¼»±´±¹·½¿´ ­§­¬»³ò ײ »¿®´§ ïçèí Ú±«½¿«´¬ ¿¹¿·² ª·­·¬»¼ Ý¿´·º±®²·¿ ¬± ¹·ª» ¿ ­»®·»­ ±º ´»½¬«®»­ô ¾«¬ º®±³ ¬·³» ¬± ¬·³» ¸» º»´¬ «²©»´´ô ¿²¼ ©¸»² ¸» ®»¬«®²»¼ ¬± п®·­ ¸» ½±³³»²½»¼ ¿ ­»®·»­ ±º ¸±­°·¬¿´ ¬®»¿¬³»²¬­ò Ø» ¼»ª»´±°»¼ ¿ ­»®·»­ ±º ­§³°¬±³­ ¬¸¿¬ ©±«´¼ ²±© °®±¾¿¾´§ ¾» ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ß×ÜÍô ¿´¬¸±«¹¸ ·² ¬¸» »¿®´§ ïçèð­ ¬¸» ·²º»½¬·±² ©¿­ ´·¬¬´» «²¼»®­¬±±¼ò Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ¼·»¼ ±² îë Ö«²» ïçèìò ¬¸» Ú®»²½¸ ͱ½·¿´·­¬ Ю·³» Ó·²·­¬»® ¿¬ ¬¸» ¬·³»ô з»®®» Ó¿«®±§ øïçîè› ÷ô ¼»­½®·¾»¼ Ú±«½¿«´¬ ¿­ ‘±²» ±º ¬¸» ¹®»¿¬ Ú®»²½¸ ½±²¬»³°±®¿®§ °¸·´±­±°¸»®­ò ïò ̸»³»­ ±º ¿ ´·º» ïé .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï Ú±«½¿«´¬ ¾»´±²¹»¼ ¬± ¿ ´±²¹ ¿½¿¼»³·½ ¬®¿¼·¬·±²ô ¾»½±³·²¹ ¿ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½»ò î ߬ «²·ª»®­·¬§ ·² п®·­ô ¸» ©¿­ µ²±©² º±® ¸·­ «²½±²ª»²¬·±²¿´ ¾»¸¿ª·±«®ò í ߬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«°7®·»«®» ¸» ­¬«¼·»¼ «²¼»® ¬¸» Ó¿®¨·­¬ °¸·´±­±°¸»® Ô±«·­ ß´¬¸«­­»®ò ì ײ ïçëï Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» ¿ ³»³¾»® ±º ¬¸» Ú®»²½¸ ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ò ë ײ ¬¸» ïçëð­ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ³¿¼» Ü·®»½¬±® ±º ¬¸» Ú®»²½¸ Ý«´¬«®¿´ Ý»²¬®» ·² É¿®­¿©ò ê Ø» ©®±¬» ¿¾±«¬ ¬¸» ‘¿®½¸¿»±´±¹§ ±º µ²±©´»¼¹»ô ­·¹²·º§·²¹ ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¼·ºº»®»²¬ ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ ¿®» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò é ײ ïçêè Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» ¬¸» ®­¬ Ю±º»­­±® ±º и·´±­±°¸§ ¿¬ ¬¸» Û¨°»®·³»²¬¿´ ˲·ª»®­·¬§ Ý»²¬®» ±º Ê·²½»²²»­ò è ײ ïçé𠸻 º±«²¼»¼ ¬¸» Ù®±«°» ¼·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­ øÙ×Ð÷ô ©¸·½¸ ¿½¬»¼ ¿­ ¿ °®»­­«®» ¹®±«° º±® °®·­±² ®»º±®³ò ç ײ ïçéë ¸» ©¿­ ¿ ª·­·¬·²¹ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ý¿´·º±®²·¿ô Þ»®µ»´»§ò ïð Ø» ¼·»¼ ·² п®·­ ·² ïçèìò ïè .

̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ¿²¼ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º µ²±©´»¼¹»   ¸·­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» µ»§ ·²¬»´´»½¬«¿´ º»¿¬«®»­ ¬¸¿¬ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¬¸» ³¿·² ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­   Ú±«½¿«´¬­ ²±¬·±² ±º ‘¼·­½±«®­» ¿²¼ ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ·¬ ·²Œ«»²½»­ ±«® «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ©±®´¼ò ̸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º µ²±©´»¼¹» Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º µ²±©´»¼¹»ô ¾«¬ ²±¬ ·² ¿ ½±²ª»²¬·±²¿´ ­»²­»ò ̸» ¸·­¬±®§ ±º µ²±©´»¼¹» ¸¿­ ±º¬»² ¾»»² ¬¸±«¹¸¬ ±º ¿­ ¿ ­»®·»­ ±º »ª»²¬­ ­«½¸ ¿­ ¼·­½±ª»®·»­ô ·²ª»²¬·±²­ ¿²¼ ¶±«®²»§­ ¿½®±­­ °®»ª·±«­´§ «²½¸¿®¬»¼ ¿®»¿­ò ׬ ©¿­ ²±¬ô ¸±©»ª»®ô ·² ¬¸·­ ­»²­» ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ °»®½»·ª»¼ ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º µ²±©´»¼¹»ò Ø» ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ô ®­¬ô ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¿ °¿®¬·½«´¿® ­»¬ ±º ·¼»¿­ ±® ¿ ©±®´¼ ª·»© ©¿­ °®»ó»³·²»²¬ º±® ¿ ´±²¹ °»®·±¼ ±º ¬·³»ô ±²´§ ¬± ¾» ®»°´¿½»¼ô »·¬¸»® ¹®¿¼«¿´´§ ±® ­«¼¼»²´§ô ¾§ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ­»¬ ±º ·¼»¿­ò Í»½±²¼´§ô ¸» ©¿­ ¿´­± ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ½±²½»°¬­ ½¸¿²¹» ±ª»® ¿ ´±²¹ ¬·³» °»®·±¼ò ɸ·´» ¬¸» ©±®¼ «­»¼ ¬± ®»°®»­»²¬ ¿ ½±²½»°¬ ³¿§ ²±¬ ½¸¿²¹»ô ¬¸» ·¼»¿ ±® ·¼»¿­ ®»°®»­»²¬»¼ ¾§ ¬¸» ½±²½»°¬ ½»®¬¿·²´§ ¼± ½¸¿²¹»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ´»­­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» º¿½¬­ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ½¸¿²¹»­ ·² µ²±©´»¼¹»ô ¿­ ©·¬¸ ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ¿²¼ °®±½»­­»­ ¾§ ©¸·½¸ ±«® «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ©±®´¼ ¿´¬»®­ò Ó±®»±ª»®ô ¸» ­¿© ·¼»±´±¹·½¿´ ­§­¬»³­ ¿­ »¨»®¬·²¹ îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» ïç .

¹®»¿¬ ·²Œ«»²½» ±ª»® ±«® ·¼»¿­ô ¿²¼ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ±²» ¾»´·»º ­§­¬»³ ¾»½±³»­ ´·¾»®¿¬»¼ º®±³ ±²» ·¼»±´±¹§ô ±²´§ ¬± ²¼ ·¬­»´º ´¿¬»® ½±²­¬®¿·²»¼ ¾§ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ·¼»±´±¹§ò Ú±«½¿«´¬ ±¾­»®ª»¼ ¬¸¿¬ ¸·­¬±®§ ·­ ±º¬»² °®»­»²¬»¼ ¿­ ¿ ­»®·»­ ±º º¿½¬­ ±® »ª»²¬­ô ½±³°´»¬»´§ ¼·­­±½·¿¬»¼ º®±³ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸«³¿² ­±½·»¬§ô ¿²¼ §»¬ º±® ¸·³ ¸·­¬±®§ ©¿­ ¿´©¿§­ ®³´§ »³¾»¼¼»¼ ·² ¬¸» ¬¸±«¹¸¬­ ¿²¼ °»®½»°¬·±²­ ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ò ß­ ¸·­¬±®§ ©¿­ ¿ ¸«³¿² ½®»¿¬·±²ô ·¬ ©¿­ ­«¾¶»½¬ ¬± ¼·ºº»®»²¬ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¿¬ ¼·ºº»®»²¬ ¬·³»­ò ײ­·¹¸¬ ײ Ú±«½¿«´¬­ ª·»©ô ¸·­¬±®·½¿´ »ª»²¬­ ¿®» ­»»² ¿­ ¿ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿­ ¼·­»³¾±¼·»¼ º¿½¬­ò Ú±® »¨¿³°´»ô ©¸»² ­±³»±²» ·­ ®»³±ª»¼ º®±³ °±©»®ô ·¬ ·­ ²±¬ ­»»² ¿­ ¿ ­°»½·½ »ª»²¬ ¿¬ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬·³»ô ¾«¬ ¿­ ¬¸» °®±¼«½¬ ±º ¿ ½±³°´»¨ ·²¬»®¿½¬·±² ¾»¬©»»² ¸«³¿² ¾»·²¹­ò Ï«·¬» ¿°¿®¬ º®±³ ¬¸» »ª»²¬ ·¬­»´ºô ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ·¬ ·­ °»®½»·ª»¼ ·­ ¿´­± «²¼»®­¬±±¼ ¿­ ¿ ­±½·¿´ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²ò Ø·­¬±®§ ·­ ­»»² ¿­ ¿ ­»®·»­ ±º ­±½·¿´ ·²¬»®¿½¬·±²­ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ·­±´¿¬»¼ »ª»²¬­ò Ó«½¸ ±º ¸«³¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ »²¼»¿ª±«® ¸¿­ ¾»»² ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¿² ¿¬¬»³°¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ·² °«®»´§ ®¿¬·±²¿´ ¬»®³­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ­½¸±´¿®­ ¸¿ª» ¬®·»¼ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¸·­¬±®§ ¾§ »¨°´¿·²·²¹ ·¬ ¿­ ¿ ´±¹·½¿´ô ­»¯«»²¬·¿´ °®±½»­­ ¬¸¿¬ «´¬·³¿¬»´§ ½±«´¼ ´»¿¼ ¬± ¿ ³±®» ½±³°´»¬» ¿°°®»½·¿¬·±² ±º ¬¸» ¸«³¿² ½±²¼·¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ ½¸¿´´»²¹»¼ ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ±º ­«½¸ ¿ ®¿¬·±²¿´ ¿²¿´§­·­ô ­»»·²¹ ¸·­¬±®§ ¿­ ³«½¸ ³±®» «²°®»¼·½¬¿¾´»ò Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­»­ ½±²½»®²·²¹ µ²±©´»¼¹» ·² ¹»²»®¿´ ¿®» ½±²¬¿·²»¼ ·² Ô»­ Ó±¬­ »¬ ´»­ ½¸±­»­æ «²» ¿®½¸7±´±¹·» ¼»­ ­½·»²½»­ ¸«³¿·²»­ øïçêê÷ô °«¾´·­¸»¼ ·² Û²¹´·­¸ ¿­ ̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­æ ß² ¿®½¸¿»±´±¹§ ±º ¬¸» ¸«³¿² ­½·»²½»­ øïçéð÷å ¿²¼ ¿´­± Ԑ߮½¸7±´±¹·» ¼« ­¿ª±·® øïçêç÷ô °«¾´·­¸»¼ ·² Û²¹´·­¸ ¿­ ̸» ß®½¸¿»±´±¹§ ±º Õ²±©´»¼¹» øïçéî÷ò Ú±«½¿«´¬ ¼»­½®·¾»¼ ¸·­ ­¬«¼§ ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º µ²±©´»¼¹» ¿­ ‘¿®½¸¿»±´±¹§ô ¿² ¿°¬ ³»¬¿°¸±® ¬± ®»º»® ¬± ¸·­ »ºº±®¬­ ¬± ¹®¿¼«¿´´§ ®»ª»¿´ ¬¸» ´¿§»®­ ±º ¸«³¿² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¬¸¿¬ ¸¿¼ »¨·­¬»¼ ·² ¼·ºº»®»²¬ »°±½¸­ò Ѳ» ±º Ú±«½¿«´¬­ ·²¬»®»­¬·²¹ ­«¹¹»­¬·±²­ ©¿­ ¬¸¿¬ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¼± ²±¬ ­°»½·½¿´´§ ¿²¼ ·²¬»²¬·±²¿´´§ ½®»¿¬» ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ò ο¬¸»®ô ¬¸» ´¿¬¬»® ¿®» ¿ °®±¼«½¬ ±º ¬¸» ¿½¬·ª·¬·»­ îð .

±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô °¿®¬·½«´¿® ©¿§­ ±º ¿½¬·²¹ ±® ¬¸·²µ·²¹ °®»­«°°±­» ¿ ­°»½·½ °¿¬¬»®² ±º µ²±©´»¼¹»ô ©¸·½¸ ¬¸»² ¾»½±³»­ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¿ °¿®¬·½«´¿® ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ò ̸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »°·­¬»³» ײ »¿½¸ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬¸»®» »ª±´ª»¼ ¿ ½±²­»²­«­ ¿¾±«¬ ¬¸» «²¼»®´§·²¹ °®·²½·°´»­ ¬¸¿¬ ¹±ª»®² ¬¸» ½®»¿¬·±² ±º ª¿´·¼ µ²±©´»¼¹»ò ɸ»² °»±°´» ¿®®·ª» ¿¬ ¿ ½±²­»²­«­ ¬¸¿¬ ­±³»¬¸·²¹ ·­ ¬®«»ô ¬¸»§ ¼± ­± ©·¬¸·² ¬¸» ¾±«²¼¿®·»­ ±º ½»®¬¿·² °®·²½·°´»­ò ̸» ´¿¬¬»® ¿®» ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ®«´»­ ¬¸¿¬ º±® ¬¸¿¬ °»®·±¼ ±º ¸·­¬±®§ ½±²¬®±´´»¼ ¬¸» °®±½»­­ ±º »­¬¿¾´·­¸·²¹ ª¿´·¼ µ²±©´»¼¹»ò Ú±«½¿«´¬ ¹¿ª» ¬¸» ­«³ ¬±¬¿´ ±º ¬¸»­» ®«´»­ ¬¸» ²¿³» »°·­¬»³»ò ß µ»§ °®±¾´»³ º±® Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ©¿­ ¬± ¬®§ ¬± »¨°´¿·² ¸±© ±²» »°·­¬»³» ½±«´¼ ¹·ª» ©¿§ ¬± ¿²±¬¸»®ò ׺ ·² ±²» ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ ©» ¿­­«³» ¬¸» »¨·­¬»²½» ±º ½»®¬¿·² »°·­¬»³±´±¹·½¿´ ®«´»­ô ¬¸»² ¬¸»­» ©±«´¼ °®»­«³¿¾´§ ¹±ª»®² ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¬¸·²µò ׺ ¬¸·­ ·­ ¬®«»ô ¬¸»² ·¬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¸±© °»±°´» ½±«´¼ ¾®»¿µ ±«¬ ±º ¬¸·­ »°·­¬»³» ¬± ¬¸·²µ ·² ¿ ½±³°´»¬»´§ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ò ̸·­ ·­ ±²» ±º ¬¸» ´±¹·½¿´ °®±¾´»³­ ½®»¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ²±¬·±² ±º ¬¸» »°·­¬»³»ò л®¸¿°­ ±²» ©¿§ ±º ®»­±´ª·²¹ ¬¸» °®±¾´»³ ©±«´¼ ¾» ¬± ½±²­·¼»® ¬¸» »¨·­¬»²½»ô ·² »ª»®§ ¿¹»ô ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ®»º«­» ¬± ½±²º±®³ ¬± ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ©¿§ ±º ¬¸·²µ·²¹ ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ò Í«½¸ °»±°´» ½®»¿¬» ¬¸»·® ±©² ®«´»­ ¿²¼ô ·² ­± ¼±·²¹ô ±º¬»² °»®­«¿¼» ±¬¸»®­ ¬± º±´´±© ¬¸»³ò ̸»·® ·²Œ«»²½» ½¿² ±º¬»² ¾»½±³» ©·¼»­°®»¿¼ ¿²¼ ¹·ª» ®·­» ¬± ²»© ©¿§­ ±º ´±±µ·²¹ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ › ·² ±¬¸»® ©±®¼­ô ¿ ²»© »°·­¬»³»ò л®¸¿°­ Ú±«½¿«´¬ ¸·³­»´º ©¿­ ±²» ­«½¸ °»®­±²ò ײ­·¹¸¬ ̸» ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º ±²» »°·­¬»³» ¬± ¿²±¬¸»® ½¿² ±º¬»² ¾» ¿ ª»®§ ½¸¿´´»²¹·²¹ ±® »ª»² ª·±´»²¬ °®±½»­­ò ׺ ©» ¬¸·²µ ±º ¬¸» ³¿¶±® ¸·­¬±®·½¿´ ®»ª±´«¬·±²¿®§ °»®·±¼­ô ­«½¸ ¿­ ¬¸» Ú®»²½¸ 몱´«¬·±²ô ©¸»² »¨·­¬·²¹ °»®½»°¬·±²­ ±º ¬¸» ©±®´¼ ©»®» º«²¼¿³»²¬¿´´§ ½¸¿´´»²¹»¼ô ©» ½¿² ­»» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ±º¬»² ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ­·¹²·½¿²¬ ­¬®«½¬«®¿´ ½¸¿²¹»­ ·² ­±½·»¬§ò îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» îï .

Ú±«½¿«´¬ ®»Œ»½¬»¼ «°±² ¬¸» °®·²½·°¿´ °»®·±¼­ ±º ¸«³¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ¿¬¬»³°¬»¼ ¬± ·¼»²¬·º§ ¬¸» µ»§ º»¿¬«®»­ ±º ¬¸» »°·­¬»³» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¬¸¿¬ °»®·±¼ò ײ ¬¸» λ²¿·­­¿²½» °»®·±¼ô Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¬§°·½¿´´§ ¬®·»¼ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ©±®´¼ ¿²¼ ¬¸» «²·ª»®­» ¾§ ³¿µ·²¹ ½±²²»½¬·±²­ ¾»¬©»»² ¬¸·²¹­ò ß­¬®±´±¹·½¿´ ±¾­»®ª¿¬·±²­ ¿²¼ ¬¸»·® ¿´´»¹»¼ ½±²²»½¬·±²­ ©·¬¸ ´·º» ±² »¿®¬¸ ©±«´¼ ¾» ¬§°·½¿´ ±º ¬¸·­ ©±®´¼ ª·»©ò ̸» °±­·¬·±²­ ±º ¬¸» ­¬¿®­ ¿²¼ °´¿²»¬­ ©»®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾» ½±²²»½¬»¼ ¬± ¸«³¿² °»®­±²¿´·¬§ ±® ¬± »ª»²¬­ ·² ¬¸» ´·ª»­ ±º °»±°´»ò ̸»®» ©¿­ ²± ¿°°¿®»²¬ ®¿¬·±²¿´·¬§ ±® ´±¹·½ ·² ¬¸» ³¿µ·²¹ ±º ­«½¸ ½±²²»½¬·±²­ô ¾«¬ ³»®»´§ ¬¸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ·¬ ­»»³»¼ °®±¾¿¾´» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ­¸±«´¼ ¾» ­±³» ½±²²»½¬·±²ò É·¬¸·² ±«® ³±¼»®² ­½·»²¬·½ ª·»© ±º ¬¸» ©±®´¼ô ­«½¸ ¿°°¿®»²¬´§ ®¿²¼±³ ½±²²»½¬·±²­ ­»»³ »¨¬®»³»´§ ·³°®±¾¿¾´» ¿²¼ «²­½·»²¬·½ô §»¬ ©·¬¸·² ¬¸» °®»ª¿´»²¬ »°·­¬»³» ±º ¬¸» λ²¿·­­¿²½» ¬¸»§ ©»®» °»®º»½¬´§ ¿½½»°¬¿¾´»ò ײ º¿½¬ô ¬¸»§ ©»®» ®»²¼»®»¼ ³±®» °´¿«­·¾´» ¾§ ¬¸» »¨¬®»³»´§ ¬¸»±½»²¬®·½ ª·»© ±º ¬¸» «²·ª»®­» °®»ª¿´»²¬ ¿¬ ¬¸» ¬·³»ò ׺ ±²» ­¿©ô ¿­ ©¿­ ¬¸» ½¿­» ·² ¬¸» λ²¿·­­¿²½»ô ¬¸¿¬ Ù±¼ ½±²¬®±´´»¼ »ª»®§¬¸·²¹ ·² ¬¸» «²·ª»®­»ô ¬¸»² ·¬ ¾»½¿³» ®»´¿¬·ª»´§ ­¬®¿·¹¸¬º±®©¿®¼ ¬± ­»» ½±²²»½¬·±²­ ¾»¬©»»² ¿°°¿®»²¬´§ ¼·­°¿®¿¬» »²¬·¬·»­ò ߺ¬»® ¿´´ô ·º Ù±¼ ½®»¿¬»¼ »ª»®§¬¸·²¹ô ¬¸»² ¿ ½±²²»½¬·±² ¾»¬©»»² ¬©± ¬¸·²¹­ ©¿­ ­·³°´§ ¿ ½±²²»½¬·±² ¾»¬©»»² ¬©± ±º Ù±¼­ ½®»¿¬·±²­ò ̸»®» ©¿­ ¬¸«­ ¿ ½»®¬¿·² ´±¹·½ ©·¬¸·² ¬¸·­ »°·­¬»³»ô ¿´¬¸±«¹¸ ·¬ ©¿­ ²±¬ ¿ ´±¹·½ ¬¸¿¬ ©» ©±«´¼ ²¼ °¿®¬·½«´¿®´§ ¿½½»°¬¿¾´» ¬±¼¿§ò ײ­·¹¸¬ É·¬¸·² ¿ °¿®¬·½«´¿® »°·­¬»³» ¬¸»®» ·­ ¿ ­§­¬»³ ±º ½±¸»®»²¬ ´±¹·½ ¬¸¿¬ ³¿µ»­ ­»²­» ¬± ¿´´ ¬¸±­» ©·¬¸·² ¬¸» »°·­¬»³»ò ׬ ·­ô ·² ¿ ­»²­»ô ¿ ½´±­»¼ ­±½·¿´ ¿²¼ »°·­¬»³±´±¹·½¿´ ­§­¬»³ ¬¸¿¬ ¸¿­ ·¬­ ±©² ·²¬®·²­·½ ´±¹·½ò Ñ«¬­·¼» ¬¸» »°·­¬»³»ô ¬¸» ·²¬»®²¿´ ´±¹·½ ³¿§ ¿°°»¿® ´»­­ ½±¸»®»²¬ò Ѳ» ±º ¬¸» º»¿¬«®»­ ±º ¬¸·­ »°·­¬»³» ©¿­ ¬¸¿¬ ­±³» ©®·¬»®­ ¿²¼ ¬¸·²µ»®­ ©±«´¼ ²¼ ²»© ½±²²»½¬·±²­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©±«´¼ ¿®¹«» ©»®» ­·¹²·½¿²¬ º±® ¸«³¿²·¬§ò ̸·­ ¹¿ª» ®·­» ¬± ­±³»¬·³»­ ±¾­½«®» ¿²¼ ½±³°´»¨ ­½¸±±´­ ±º ¬¸±«¹¸¬ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ª¿®·»¬·»­ ±º ³§­¬·½¿´ µ²±©´»¼¹»ò ׬ ©¿­ ±º¬»² ¼·º½«´¬ º±® ±¬¸»®­ ¬± ½¸¿´´»²¹» îî .

¬¸» ª¿´·¼·¬§ ±º ­«½¸ µ²±©´»¼¹» ­§­¬»³­ ¾»½¿«­» ¬¸»®» ©»®» »­­»²¬·¿´´§ ²± »­¬¿¾´·­¸»¼ ¹®±«²¼­ «°±² ©¸·½¸ ±²» ½±«´¼ ½¸¿´´»²¹» ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ­§­¬»³ò Ѳ» ½±«´¼ ±²´§ ­¿§ ¬¸¿¬ ·¬ ½±²¬®¿ª»²»¼ ¿² »¨·­¬·²¹ ­§­¬»³ ±º ¬¸±«¹¸¬ô ¿²¼ ¸»²½» ©¿­ «²¿½½»°¬¿¾´»ò ײ ¬¸» ­¬®±²¹»­¬ »¨¿³°´» ±º ­«½¸ ¿² ¿®¹«³»²¬ô ±²» ½±«´¼ ½´¿­­·º§ ¿ ²»© ¬¸±«¹¸¬ ­§­¬»³ ¿­ ¾»·²¹ ·² ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ¬»¿½¸·²¹­ ±º ¬¸» ½¸«®½¸ô ¿²¼ ¸»²½» ¸»®»¬·½¿´ò ̸·­ ©¿­ô ¿¬ ¬¸» ¬·³»ô ¬¸» ³±­¬ °±©»®º«´ ³»¿²­ ±º ­«°°®»­­·±² ±º ¿ ²»© ¬¸±«¹¸¬ ­§­¬»³ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ¬¸» λ²¿·­­¿²½» »°·­¬»³» ©¿­ ¹®¿¼«¿´´§ ®»°´¿½»¼ ¾§ ¬¸¿¬ ±º ©¸¿¬ ¸» ¬»®³»¼ ¬¸» ½´¿­­·½¿´ °»®·±¼ô º±«²¼»¼ «°±² ¿ ³±®» ®¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ ±º ¬¸±«¹¸¬ò ̸»®» ©»®» ¿´®»¿¼§ ·² ¬¸» λ²¿·­­¿²½» ¿¹» ½¸¿´´»²¹»­ ¬± ¬¸» ·®®¿¬·±²¿´·¬§ ±º ½®»¿¬·²¹ ‘µ²±©´»¼¹» ­·³°´§ ¾§ ½±²²»½¬·±²ò л±°´» ©»®» ¾»¹·²²·²¹ ¬± ¬¿µ» ³»¿­«®»³»²¬­ ±º ¬¸» ©±®´¼ ¿®±«²¼ ¬¸»³ô ¿²¼ ¬± »³°´±§ ­«½¸ ¯«¿²¬·½¿¬·±² ¬± ®»Œ»½¬ «°±²ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¬± ½¸¿´´»²¹»ô ¬¸» °®»ª¿·´·²¹ »°·­¬»³»ò ̸» ³»¿­«®»³»²¬ ±º ¬¸» ©±®´¼ °®±ª·¼»¼ ¿ ´±¹·½¿´ ¾¿­·­ º±® ¬¸» ²»© »°·­¬»³» ±º ¬¸» ½´¿­­·½¿´ °»®·±¼ò ̸»®» ©»®» ²±© ¹®±«²¼­ «°±² ©¸·½¸ µ²±©´»¼¹» ½±«´¼ ¾» ¬»­¬»¼ò ß °®±°±­·¬·±² ½±«´¼ ¾» ­«°°±®¬»¼ ±® ½¸¿´´»²¹»¼ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ·¬ ©¿­ ½±²­·­¬»²¬ ©·¬¸ ³¿¬¸»³¿¬·½¿´ ´±¹·½ò Ó»¿­«®»³»²¬ »²¿¾´»¼ ¬¸» ©±®´¼ ¬± ¾» ½¿¬»¹±®·¦»¼ò Ѿ¶»½¬­ ½±«´¼ ¾» ½´¿­­·»¼ ·²¬± ¹®±«°­ ±® ·²¬± ­»¯«»²½»­ô ¼»°»²¼·²¹ «°±² ­«½¸ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ¿­ ­·¦»ò Ó¿¬¸»³¿¬·½­ ½±«´¼ ¹·ª» ­«½¸ ½´¿­­·½¿¬·±²­ ¿ °®»½·­» ¾¿­·­ ·² ³»¿­«®»³»²¬ò Ѳ» ½±«´¼ ²±© ­¿§ ¬¸¿¬ Ѿ¶»½¬ ß ©¿­ ´¿®¹»® ¬¸¿² Ѿ¶»½¬ Þô ±® ¬¸¿¬ Ѿ¶»½¬ Ý ©¿­ ¸·¹¸»® ·² ¿ ®¿²µ ±®¼»® ¬¸¿² Ѿ¶»½¬ Üò ̸»­» °®±°±­·¬·±²­ ²±© ¸¿¼ ¿² ±¾¶»½¬·ª·¬§ ¬¸¿¬ ©¿­ °®»ª·±«­´§ ¿¾­»²¬ò λ´¿¬·±²­¸·°­ ¾»¬©»»² ±¾¶»½¬­ ½±«´¼ ²±© ¾» ¼»¬»®³·²»¼ô ²±¬ ±² ¬¸» ¾¿­·­ ±º ·²¬«·¬·±²ô ¾«¬ ±² ¬¸» ¾¿­·­ ±º ±¾¶»½¬·ª» ³»¿­«®»³»²¬ò Ѿ¶»½¬­ ½±«´¼ ¾» ¹®±«°»¼ ¬±¹»¬¸»® ±® ½¿¬»¹±®·¦»¼ ±² ¬¸» ¾¿­·­ ±º ½®·¬»®·¿ ­«½¸ ¿­ ­·¦»ô ©·¼¬¸ô ª»´±½·¬§ ±® ³¿­­ › ½®·¬»®·¿ ¬¸¿¬ ½±«´¼ ¾» »ª¿´«¿¬»¼ ±¾¶»½¬·ª»´§ò Ó±®»±ª»®ô ­«½¸ ½®·¬»®·¿ ©»®» ±º ¹»²»®¿´ ±® «²·ª»®­¿´ ¿°°´·½¿¬·±²ò ̸»§ ½±«´¼ ¾» ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» ­¬¿®­ ¿²¼ °´¿²»¬­ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬± ­³¿´´ ±¾¶»½¬­ ±² »¿®¬¸ò ر©»ª»®ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ º«®¬¸»® ½±²­»¯«»²½» ±º ¬¸·­ ®»ª±´«¬·±² ·² ¬¸» ¿°°®±¿½¸ ¬± µ²±©´»¼¹»ò ײ ¬¸» λ²¿·­­¿²½» îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» îí .

°»®·±¼ô ¸«³¿² ¾»·²¹­ ©»®» ¿¬ ¬¸» »°·½»²¬®» ±º ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º µ²±©´»¼¹»ò ̸»§ ·²¬»®°®»¬»¼ ¬¸» «²·ª»®­» ¿²¼ ©»®» ¬¸» ­±«®½» ±º ¬¸» ´·²µ­ ¿²¼ ½±²²»½¬·±²­ ¬¸¿¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¿² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ²¿¬«®¿´ ¿²¼ ­°·®·¬«¿´ ©±®´¼ò ر©»ª»®ô ±²½» ¬¸»®» »¨·­¬»¼ ·²¼»°»²¼»²¬ô ±¾¶»½¬·ª» ½®·¬»®·¿ º±® ¿­­»­­·²¹ µ²±©´»¼¹»ô ¬¸» °®»ó»³·²»²½» ±º ¸«³¿²·¬§ ©¿­ ²± ´±²¹»® ¿­­«®»¼ò Ø«³¿² ¾»·²¹­ ©»®» ­·³°´§ ¿ °¿®¬ ±º ¬¸·­ ©·¼»® ­½·»²¬·½ «²·ª»®­»ò Ø«³¿² ¾»·²¹­ ½±«´¼ ¾» »ª¿´«¿¬»¼ô ½±³°¿®»¼ ¿²¼ ¿²¿´§­»¼ ·² ¿ ­·³·´¿® ©¿§ ¬± ¿²§¬¸·²¹ »´­» ·² ¬¸» «²·ª»®­»ò ײ­·¹¸¬ É·¬¸ ¬¸» ½´¿­­·½¿´ »°·­¬»³»ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ °®±º±«²¼ ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ·² ¬¸» ©¿§ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ©»®» °»®½»·ª»¼ò ̸» ´¿¬¬»® ©»®» ²±© °¿®¬ ±º ¬¸» ½´¿­­·½¿¬·±² ±º ¬¸» ²¿¬«®¿´ ©±®´¼ô ¿²¼ ­«¾¶»½¬ ¬± ¬¸» ­¿³» ¾·±´±¹·½¿´ ¿²¼ ­½·»²¬·½ º±®½»­ ¿­ ±¬¸»® ´·ª·²¹ ½®»¿¬«®»­ò ׺ ¬¸» ½´¿­­·½¿´ °»®·±¼ ¬»²¼»¼ ¬± ®»¼«½» ¬¸» ­·¹²·½¿²½» ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ô ¬¸» Ó±¼»®² °»®·±¼ ¹»²»®¿¬»¼ ¿ ¼·ºº»®»²¬ »°·­¬»³» ¬¸¿¬ «°¹®¿¼»¼ ¬¸»·® ­·¹²·½¿²½» ·² ¿ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ·² ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¿ ²»© »°·­¬»³» ¼»ª»´±°»¼ ¬¸¿¬ ©¿­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿ ²»© ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ­±½·¿´ô »½±²±³·½ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ ¸»´°»¼ ½®»¿¬» ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ò ß­ ¸«³¿² ­±½·»¬§ ©¿­ ¬¸» °®·²½·°¿´ ±¾¶»½¬ ±º ¬¸»­» »²¯«·®·»­ô ¸«³¿² ¾»·²¹­ ±²½» ¿¹¿·² ¾»½¿³» ¬¸» ½»²¬®¿´ ­«¾¶»½¬ ³¿¬¬»® ·² ¿¬¬»³°¬­ ¬± »¨°´¿·² ¿²¼ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ©±®´¼ò и·´±­±°¸»®­ ¿²¼ ­±½·±´±¹·­¬­ ¾»½¿³» ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ °±©»®ô ¿«¬¸±®·¬§ ¿²¼ ½±²¬®±´ ©»®» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ·² ­±½·»¬§ò ̸»§ ­±«¹¸¬ ¬± »¨°´¿·² ¬¸» °®±½»­­»­ ©¸»®»¾§ ­±³» °»±°´» ½±«´¼ ¹¿·² »½±²±³·½ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ °±©»®ô ©¸·´» ±¬¸»® ­±½·¿´ ¹®±«°­ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» ´·¬¬´» ·²Œ«»²½»ò ̸»§ ©»®» ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ©»¿´¬¸ ©¿­ ¼·­¬®·¾«¬»¼ ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ·² ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ±º ­±½·¿´ ³±¾·´·¬§ò ̸»§ ©¿²¬»¼ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ­±½·¿´ ³»½¸¿²·­³­ ¾§ ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ½¸¿²¹»¼ô ¿²¼ ¬± ¬®§ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ¯«»­¬·±² ±º ©¸»¬¸»® ­±½·»¬§ ©¿­ ¬»²¼·²¹ ¬± »ª±´ª» ·² ¿²§ °¿®¬·½«´¿® ¼·®»½¬·±²ò ̸»®» ©»®» ¿´­± ¯«»­¬·±²­ ±º ­±½·¿´ ­¬®¿¬·½¿¬·±² ¿²¼ ¬¸» °®±½»­­»­ ©¸»®»¾§ ¬¸»­» ­±½·¿´ ­¬®¿¬¿ ¼»ª»´±°»¼ò ײ ­¸±®¬ô ¬¸» ½±²½»®² ±º îì .

¬¸» »°·­¬»³» ±º ¬¸» Ó±¼»®² °»®·±¼ ©¿­ ©·¬¸ ¬¸» ³«´¬·º¿®·±«­ ­±½·¿´ °®±½»­­»­ ¬¸¿¬ ³¿¼» ­±½·»¬§ ©¸¿¬ ·¬ ©¿­ò ß­ ¬¸»­» °®±½»­­»­ ©»®» ·²¬·³¿¬»´§ ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¿½¬·±²­ ¿²¼ ¿°°®±¿½¸»­ ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ô ¬¸» ´¿¬¬»® ©»®» ±²½» ¿¹¿·² °´¿½»¼ ¿¬ ¬¸» ½»²¬®» ±º °¸·´±­±°¸·½¿´ ¼»¾¿¬»ò ײ­·¹¸¬ ß² ¿¼¼·¬·±²¿´ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¬¸» Ó±¼»®² »°·­¬»³» ·­ ¬¸¿¬ ¬¸» ³»¬¸±¼­ ±º ­½·»²½» ½¿² ¿´­± ¾» «­»¼ ¬± ·²ª»­¬·¹¿¬» ¸«³¿² ­±½·»¬§ò ̸»±®·»­ ½±²½»®²·²¹ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ±°»®¿¬»­ ½¿² ¾» ¿²¿´§­»¼ ¿²¼ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ¿ °®±½»­­ ±º ª»®·½¿¬·±² ±® º¿´­·½¿¬·±² «­·²¹ ¬¸» ³»¬¸±¼­ ±º ­½·»²¬·½ »²¯«·®§ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ­±½·»¬§ ß º«²¼¿³»²¬¿´ ¯«»­¬·±² º±® Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ©¸»¬¸»® ¬¸»®» ¿®» ¿½¬«¿´ ­±½·¿´ ­¬®«½¬«®»­ ¬¸¿¬ ®»¿´´§ »¨·­¬ ¿²¼ ©¸·½¸ ½±²­»¯«»²¬´§ ¸¿ª» ¿ ½±²¬®±´´·²¹ ·²Œ«»²½» «°±² ¬¸» ´·ª»­ ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ò ß­ ¿² »¨¿³°´»ô ±²» ³·¹¸¬ ¬¿µ» ¬¸» ·­­«» ±º ­±½·¿´ ½´¿­­ò É» ½±«´¼ »²ª·­¿¹» ­±½·¿´ ½´¿­­»­ ¿­ ¿½¬«¿´ ­¬®¿¬¿ ·² ­±½·»¬§ ·²¬± ©¸·½¸ ©» ¿®» ¾±®² ¿²¼ ´·ª» ±«® ´·ª»­ò Ѳ ¬¸·­ ª·»©ô ¬¸»®» ¿®» ¿½¬«¿´ ­±½·¿´ ¼·ª·­·±²­ô ¿²¼ »¿½¸ ½´¿­­ ¸¿­ ·¬­ ±©² ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ô ¿²¼ ·¬­ ±©² »½±²±³·½ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ò ׺ ¬¸·­ ·­ ¿² ¿½½«®¿¬» °·½¬«®» ±º ­±½·»¬§ô ¬¸»² ¬¸»­» ­±½·¿´ ­¬®«½¬«®»­ ¿®» ¿¾´» ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸» ´·ª»­ ±º °»±°´»ô ¿²¼ ·¬ ·­ ¼·º½«´¬ º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¬± »­½¿°» ¬¸»·® ·²Œ«»²½»ò ̸·­ ª·»©°±·²¬ ·­ µ²±©² ¿­ ­¬®«½¬«®¿´·­³ò ر©»ª»®ô ©» ²»»¼ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¿½½»°¬ ¬¸·­ ª·»© ±º ¬¸» °®»ó»³·²»²½» ±º ­¬®«½¬«®»­ ·² ¸«³¿² ­±½·»¬§ò ײ­¬»¿¼ô ©» ½±«´¼ °»®½»·ª» ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿­ ¬¸» ½®»¿¬±® ±º ¸·­ ±® ¸»® ±©² ¼»­¬·²§ò Ѳ ¬¸·­ ³±¼»´ô ®»¿´ ­±½·¿´ ­¬®«½¬«®»­ ¼± ²±¬ »¨·­¬ ·² ­±½·»¬§ô ¾«¬ ®¿¬¸»® »¿½¸ ·²¼·ª·¼«¿´ ½®»¿¬»­ ¸·­ ±® ¸»® ª·­·±² ±º ¬¸» ­±½·¿´ ©±®´¼ò ̸» °®±¾´»³ ©·¬¸ ¬¸·­ ª·»©ô ¸±©»ª»®ô ·­ ¬¸¿¬ »¿½¸ °»®­±² ¬»²¼­ ¬± ¾» «²©·´´·²¹ ¬± ¿½½»°¬ ¬¸» ª¿´«» ±º ¬¸» ³¿½®± ­±½·¿´ ±® »½±²±³·½ ­§­¬»³­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ¿½¬ ¿­ ¿ «²·º§·²¹ º±®½» ·² ­±½·»¬§ò îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» îë .

Ú±«½¿«´¬ ¿´©¿§­ ¬»²¼»¼ ¬± ®»­·­¬ ¬¸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ¿ ­¬®«½¬«®¿´·­¬ò ײ¼»»¼ ¸» ¼·¼ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ¿¹®»» ©·¬¸ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿­ ·²ª±´ª·²¹ ¬¸» ½®»¿¬·±² ±º ²»© ³¿½®± ©±®´¼ ª·»©­ ¬± ®»°´¿½» »¨·­¬·²¹ ±²»­ò ο¬¸»® ¸» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» °¸·´±­±°¸»® ±® ¬¸·²µ»®ô ¬± ¿²¿´§­» ¿²¼ »¨°±­» ¬± ª·»© ¿²¼ ¬± ½®·¬·¯«» ¬¸» º«²½¬·±²·²¹ ±º ­±½·»¬§ò ɸ¿¬ ©¿­ ·³°±®¬¿²¬ ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¬± »²¿¾´» »ª»®§±²» ¬± ¾» ¿¾´» ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ¾§ ©¸·½¸ »½±²±³·½ô °±´·¬·½¿´ ¿²¼ ­±½·¿´ °±©»® ¿®» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ·² ­±½·»¬§ò Ë­·²¹ ¬¸·­ ·²º±®³¿¬·±²ô °»±°´» ©±«´¼ ¬¸»² ¾» ¿¾´» ¬± ³¿µ» «° ¬¸»·® ±©² ³·²¼­ ½±²½»®²·²¹ ¬¸» ¬§°» ±º °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³ ¬¸»§ ©·­¸»¼ ¬± ­«°°±®¬ò Ô¿¬»® ·² ¸·­ ´·º»ô Ú±«½¿«´¬ ­¬«¼·»¼ Æ»² Þ«¼¼¸·­³ ·² Ö¿°¿²ò ß ­¬®±²¹ »´»³»²¬ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º Þ«¼¼¸·­¬ ³»¼·¬¿¬·±² ·­ ¬± ´·ª» ·² ¬¸» °®»­»²¬ ³±³»²¬ô ¿²¼ ²±¬ ¬± ¾» ¬±± ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ º«¬«®» »ª»²¬­ ±® ©·¬¸ ¬¸» ´¿®¹»® ­½¸»³» ±º ¬¸·²¹­ò Ú±«½¿«´¬ °»®¸¿°­ º±«²¼ ­±³» ­«°°±®¬ ·² Þ«¼¼¸·­³ º±® ¸·­ ±©² ª·»© ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ­¸±«´¼ ²±¬ ¾» ¬±± ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¼»ª»´±°·²¹ô ´¿®¹»ó­½¿´» °¸·´±­±°¸·½¿´ ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ò ̸» °¸·´±­±°¸§ ±º Þ«¼¼¸·­³ ¬»²¼­ ¬± ½±²½»²¬®¿¬» ±² ¬¸» ±®¼·²¿®§ °®±½»­­ ±º ¼¿§ó¬±ó¼¿§ ´·ª·²¹ ¿²¼ ¬± ¬®§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ­±³»¬¸·²¹ ±º ¬¸» ©¿§ ¬¸» ³·²¼ ¿°°®±¿½¸»­ ¿²¼ ®»­°±²¼­ ¬± ¬¸» ²¿¬«®» ±º »¨·­¬»²½»ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» ¬®¿·²·²¹ ®»¹·³»­ º±«²¼ ·² Þ«¼¼¸·­¬ ³±²¿­¬»®·»­ò ̸»­» ¿®» ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿² »³°¸¿­·­ ±² ®±«¬·²» ³¿²«¿´ ©±®µ ¿­ ¿ ©¿§ ±º ³»¼·¬¿¬·²¹ ¿²¼ ´»¿®²·²¹ ¬± ´·ª» ·² ¬¸» °®»­»²¬ò ̸» ¬®¿·²»» ³±²µ ·­ »²½±«®¿¹»¼ ¬± º±½«­ ±² ¬¸» °®»­»²¬ ³±³»²¬ ¿²¼ ²±¬ ¬± ¾»½±³» ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ »·¬¸»® ¬¸» °¿­¬ ±® ¬¸» º«¬«®»ò Ý»®¬¿·²´§ Ú±«½¿«´¬ ¼±»­ ¿°°»¿® ¬± ¸¿ª» °®±ª·¼»¼ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ³±¼»´ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬± ¬¸¿¬ ¬®¿¼·¬·±²¿´´§ »²½±«²¬»®»¼ ·² Û«®±°»¿² °¸·´±­±°¸§ ¿²¼ ·²¬»´´»½¬«¿´ ´·º»ò Ó¿®¨ °®±ª·¼»¼ ¿ ³¿½®± ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ±º ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¬¸» µ»§ »½±²±³·½ º¿½¬±®­ ©¸·½¸ ¸» ­¿© ¿­ ¼»¬»®³·²·²¹ ¾±¬¸ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ­±½·»¬§ ¿²¼ ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ò Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®»ô ©·¬¸ ©¸±³ Ú±«½¿«´¬ ·­ ±º¬»² ½±²¬®¿­¬»¼ô ¿´­± °®±ª·¼»¼ ¿ ­©»»°·²¹ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸«³¿² »¨·­¬»²½»ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¸» ½±²­·¼»®»¼ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ­¸±«´¼ îê .

´»¿¼ ¬¸»·® ´·ª»­ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ·² ¸·­ ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ©®·¬·²¹ ±º¬»² »¨¿³·²»¼ ·­±´¿¬»¼ ¸·­¬±®·½¿´ »ª»²¬­ô ¿²¼ ¬®·»¼ ¬± ­¸±© ©¸¿¬ ©» ½±«´¼ ´»¿®² º®±³ ­«½¸ »ª»²¬­ ¿¾±«¬ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ­±½·»¬§ ¿¬ ¬¸¿¬ ¬·³»ò ײ­·¹¸¬ ײ ¬»®³­ ±º ®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼±´±¹§ô ±²» ³·¹¸¬ ¼»­½®·¾» Ú±«½¿«´¬­ ¿°°®±¿½¸ ¿­ ¿ ‘½¿­» ­¬«¼§ ³»¬¸±¼ò ɸ·´» ¬¸·­ °®±ª·¼»­ ¿ ¼»¬¿·´»¼ °·½¬«®» ±º ¿ ­°»½·½ ·²­¬¿²½» ±º ­±³»¬¸·²¹ô ¿²¼ ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸» ¼¿¬¿ ³¿§ ¾» ®·½¸ ¿²¼ ·²º±®³¿¬·ª»ô ·¬ ·­ ²±¬ ¿´©¿§­ »¿­§ ¬± ¹»²»®¿´·¦» º®±³ ¬¸»­» ­°»½·½ ½¿­»­ ¿²¼ ¼®¿© ³±®» ¹»²»®¿´ ½±²½´«­·±²­ò ̸» ½±²½»°¬ ±º ¼·­½±«®­» ײ ¸·­ ­¬«¼·»­ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º µ²±©´»¼¹»ô Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ¾»½¿³» ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ½±²¬®·¾«¬·±² ±º ¼·­½±«®­» ¬± ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ©» ¿°°®±¿½¸ ¿²¼ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ©±®´¼ò ײ ̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­ô ¸» ¼»²»¼ ¼·­½±«®­» ¿­ ‘®»°®»­»²¬¿¬·±² ·¬­»´ºô ®»°®»­»²¬»¼ ¾§ ª»®¾¿´ ­·¹²­ ø°ò èï÷ò Ø» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿² ·¼»²¬·¿¾´» ¿²¼ ¼·­¬·²¹«·­¸¿¾´» ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» º±® »¿½¸ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­»½¬±®­ ±º ­±½·»¬§ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·² ¬¸» ©±®µ°´¿½» ²±®³¿´ ¼·­½±«®­» ·­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¬§°·½¿´´§ ¾§ ¼·­½«­­·±² ±º ½±²½»°¬­ ­«½¸ ¿­ ©±®µ´±¿¼­ô ­¿´¿®§ ´»ª»´­ô ½«­¬±³»® ­¿¬·­º¿½¬·±²ô ¼»´·ª»®§ ¼»¿¼´·²»­ ¿²¼ ²¿²½·¿´ ª·¿¾·´·¬§ò ׬ ·­ ½±²½»°¬­ ­«½¸ ¿­ ¬¸»­» ©¸·½¸ ¿®» ©±ª»² ¬±¹»¬¸»® ¿²¼ ·²¬»¹®¿¬»¼ ·²¬± ¿ ¼·­½±«®­» ¬§°·½¿´ ±º ¬¸» ©±®µ°´¿½»ò Í«½¸ ¿ ¼·­½±«®­» º«²½¬·±²­ ·² ¿ ²«³¾»® ±º ¼·ºº»®»²¬ ©¿§­ò ׬ »²¿¾´»­ «­ô º±® »¨¿³°´»ô ¬± ·¼»²¬·º§ ©¸»² ©» ¿®» ·² ¿ ©±®µ ½±²¬»¨¬ò ɸ»² ©» ¿®» ¿¬ ©±®µô ¿²¼ °»®¸¿°­ »²¹¿¹»¼ ·² ­±½·¿´ ½±²ª»®­¿¬·±² ©·¬¸ ½±´´»¿¹«»­ô ©» ¿®» ¿¾´» ¬± ®»½±¹²·¦» ·³³»¼·¿¬»´§ ©¸»² ¬¸» ¼·­½±«®­» ¸¿­ ½¸¿²¹»¼ ¬± ±²» ·²ª±´ª·²¹ ©±®µ ·­­«»­ò ̸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ½±²½»°¬­ ¾»·²¹ «­»¼ ½¸¿²¹»­ô ¿²¼ ©» ¿®» ·³³»¼·¿¬»´§ ¿©¿®» ¬¸¿¬ ©» ¿®» ¬¿´µ·²¹ ·² ¿ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ ¿²¼ô ·² »ºº»½¬ô «­·²¹ ¿ ¼·ºº»®»²¬ º±®³ ±º ¼·­½±«®­»ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ®»¿­±²·²¹ °®±½»­­ ¿²¼ ´±¹·½ ·­ ¬®¿²­º±®³»¼ º®±³ ±²» ¼·­½±«®­» ¬± ¿²±¬¸»®ò ɸ»² ©» ¿®» »²¹¿¹»¼ ·² ­±½·¿´ ½±²ª»®­¿¬·±² ¿¬ ©±®µô ¬¸» ¼·­½±«®­» ·­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» îé .

¾§ »³±¬·ª» ¿®¹«³»²¬­ô º»»´·²¹­ô ¿¬¬·¬«¼»­ ¿²¼ ¬¸» »¨°®»­­·±² ±º °®»º»®»²½»­ò Ú±® »¨¿³°´»ô ©» ³·¹¸¬ ¾» ½±³°¿®·²¹ ª·»©­ ¿¾±«¬ ¿ ´³ ©» ¸¿ª» ­»»²ô ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ ½±´´»¿¹«»­ ©·´´ »¨°®»­­ ¬¸»·® ª·»©­ ¿­ ¬± ©¸»¬¸»® ¬¸»§ ¬¸±«¹¸¬ ·¬ ©¿­ ©»´´ ¿½¬»¼ ±® ©¸»¬¸»® ¬¸» ´³ ¸¿¼ ¿ ¹±±¼ ­½®·°¬ò Û­­»²¬·¿´´§ô ¬¸» ¼·­½±«®­» ©·´´ ¾» ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¬¸» »¨°®»­­·±² ±º ±°·²·±²­ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ·º ¬¸» ½±²ª»®­¿¬·±² ½¸¿²¹»­ ¬± ±²» ·²ª±´ª·²¹ ©±®µ ·­­«»­ô ¬¸» ¼·­½±«®­» ©·´´ ¾» ³±®» º®»¯«»²¬´§ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¬¸» ¼·­½«­­·±² ±º ¾«®»¿«½®¿¬·½ °®±½»¼«®»­ô ¾§ ¿² »ª¿´«¿¬·±² ±º ´»¹¿´ ±® ®»¹«´¿¬±®§ ­§­¬»³­ô ±® ¾§ ¿² ¿²¿´§­·­ ±º »½±²±³·½ ±® ­½¿´ ­§­¬»³­ò ̸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» ©·´´ ¾» ³±®» º±®³¿´ô ¿²¼ ©·´´ ¾» ®»´¿¬»¼ ¬± ¬®§·²¹ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ »³°´±§³»²¬ó®»´¿¬»¼ ­§­¬»³­ °®±½»»¼ »º½·»²¬´§ ¿²¼ »ºº»½¬·ª»´§ò ̸»®» ¿®» ³¿²§ ±¬¸»® º±®³­ ±º ¼·­½±«®­» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¼·ºº»®»²¬ ­«¾¶»½¬ ¼·­½·°´·²»­ô ¼·ºº»®»²¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ ½±²¬»¨¬­ò ß ­½·»²¬·½ ¼·­½±«®­» ·­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¬¸» »¨·­¬»²½» ±º »³°·®·½¿´ »ª·¼»²½»ô ©¸·½¸ ·­ ¿²¿´§­»¼ ¿²¼ »ª¿´«¿¬»¼ ·² ±®¼»® ¬± ¹»²»®¿¬» ¹»²»®¿´ ­¬¿¬»³»²¬­ ­«½¸ ¿­ ¸§°±¬¸»­»­ ¿²¼ ¬¸»±®·»­ò ß º¿³·´§ ¸¿­ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» º®±³ ¿ ­°±®¬­ ½´«¾ô ±® º®±³ ¿² ¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±²ò Û¿½¸ ¸¿­ ¿ ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ·­ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» ½±²½»°¬­ ¿²¼ ·¼»¿­ ¬§°·½¿´´§ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ½±²¬»¨¬ô ¿²¼ ¿´­± ¿ ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ®»Œ»½¬­ ¬¸» ¹±¿´­ ¿²¼ °«®°±­»­ ±º ¬¸¿¬ ½±²¬»¨¬ò ß¼¼·¬·±²¿´´§ô ¸±©»ª»®ô ¬¸» ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» ±º ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ±® ½±²¬»¨¬ ·­ ¿´­± ª»®§ ³«½¸ ½±²²»½¬»¼ ¬± ¾±¬¸ ¬¸» ¬§°» ±º µ²±©´»¼¹» ¬¸¿¬ ·­ ½±²­·¼»®»¼ ´»¹·¬·³¿¬» ¿²¼ ª¿´·¼ ·² ¬¸¿¬ ½±²¬»¨¬ô ¿²¼ ¿´­± ¬± ¬¸» ¬§°» ±º µ²±©´»¼¹» ¬¸¿¬ ½¿² ·² ¬¸»±®§ ¾» ¹»²»®¿¬»¼ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¬¸» º¿³·´§ ·­ ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ½±²½»®²»¼ ·² °¿®¬ ©·¬¸ ³±®¿´ µ²±©´»¼¹»ò Ѳ» ±º ·¬­ ³¿·² º«²½¬·±²­ ·­ ¬± ­±½·¿´·¦» §±«²¹ ½¸·´¼®»² ·²¬± ³±¼»­ ±º ¾»¸¿ª·±«® ¬¸¿¬ ¿®» ²±¬ ±²´§ »¬¸·½¿´ ·² °®·²½·°´» ¾«¬ ©¸·½¸ ¿´­± ½±²º±®³ ¬± ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ª¿´«»­ ±º ­±½·»¬§ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» º¿³·´§ ½¿² ¿´­± ¸»´° ½¸·´¼®»² ¬± ¹»²»®¿¬» ³±®¿´ µ²±©´»¼¹» ¾§ »²½±«®¿¹·²¹ ¬¸»³ ¬± ¬»­¬ ±«¬ ¾»¸¿ª·±«® °¿¬¬»®²­ º±® ¬¸»³­»´ª»­ ¿²¼ ¬± »ª¿´«¿¬» ¬¸» ½±²­»¯«»²½»­ ·² ¬»®³­ ±º ³±®¿´·¬§ò ̸·­ ·­ ¾«¬ ±²» º«²½¬·±² ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¬¸» º¿³·´§ô ¿²¼ ·¬ ¸¿°°»²­ ¿´­± ¬± ¾» ±²» ¬¸¿¬ ·­ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ îè .

¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±²­ ­«½¸ ¿­ ­½¸±±´­ò ̸»§ô ¬±±ô ¿®» ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¬®¿²­³·­­·±² ±º ³±®¿´ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¸±©»ª»®ô ¬¸»§ ¿®» ¿´­± ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¬®¿²­³·­­·±² ±º »³°·®·½¿´ µ²±©´»¼¹»ô ¿­ ·² °¸§­·½­ ±® ¾·±´±¹§ô ¿²¼ ¿´­± ©·¬¸ ³»¿²­ ±º ½±³³«²·½¿¬·±² ­«½¸ ¿­ ¬¸» «­» ±º º±®»·¹² ´¿²¹«¿¹»­ ±® ·²º±®³¿¬·±² ¬»½¸²±´±¹§ò ̸» ­¬§´» ±º ¼·­½±«®­» ·² ®»´¿¬·±² ¬± »¼«½¿¬·±²¿´ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º¬»² ·²ª±´ª»­ ­«½¸ ½±²½»°¬­ ¿­ ¿½¸·»ª»³»²¬ ´»ª»´­ô ´·¬»®¿½§ô ¿­­»­­³»²¬ô °»®º±®³¿²½» ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ò ׬ ·­ °¿®¬ ±º ¬¸» ­µ·´´ ±º ¿ ½±³°»¬»²¬ô ­±½·¿´·¦»¼ ·²¼·ª·¼«¿´ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ³±ª» º®±³ ±²» ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» ¬± ¿²±¬¸»® ©·¬¸ Œ«»²½§ò Í«½¸ ¿ °»®­±² ½¿² ¬¸»² ±°»®¿¬» »¿­·´§ ·² ¼·ºº»®»²¬ ­±½·¿´ ½±²¬»¨¬­ò ̸»®» ¿®»ô ¸±©»ª»®ô ­±³» º±®³­ ±º ­±½·»¬¿´ ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ¿®» ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ½±³°´»¨ ¬»®³·²±´±¹§ô ¿²¼ ©¸·½¸ ·¬ ·­ º®»¯«»²¬´§ ¼·º½«´¬ º±® ¬¸» ´¿§°»®­±² ¬± «²¼»®­¬¿²¼ò Í«½¸ ¼·­½±«®­»­ ¿®» ±º¬»² ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ °±©»®º«´ ¿²¼ ·²Œ«»²¬·¿´ °®±º»­­·±²­ ­«½¸ ¿­ ³»¼·½·²»ò Ѳ» ½±²­»¯«»²½» ±º ¬¸·­ ·­ ¬¸¿¬ô ©¸·´» ·¬ °»®³·¬­ ³»³¾»®­ ±ºô ­¿§ô ¬¸» ³»¼·½¿´ °®±º»­­·±² ¬± ½±³³«²·½¿¬» ©·¬¸ »¿½¸ ±¬¸»® »ºº»½¬·ª»´§ô ¬¸» °¿¬·»²¬ ±® ±¬¸»® ´¿§°»®­±² ½¿²²±¬ ²»½»­­¿®·´§ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ¿²¼ ³»¿²·²¹ ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» ¿²¼ ·­ ¬¸»®»º±®» »¨½´«¼»¼ º®±³ °¿®¬·½·°¿¬·±²ò ̸·­ °»®³·¬­ ¬¸» ³»¼·½¿´ °®¿½¬·¬·±²»® ¬± »¨»®½·­» ¸·­ ±® ¸»® °±©»® ¿²¼ ·²Œ«»²½» ·² ¿ ©¿§ ¬¸¿¬ ®»³¿·²­ ®»´¿¬·ª»´§ «²½¸¿´´»²¹»¼ ¾§ ±¬¸»®­ò Ø» ±® ­¸» ½¿² ¬¿µ» ¼»½·­·±²­ô ¼®¿© ½±²½´«­·±²­ô ±® ®»½±³³»²¼ ¬®»¿¬³»²¬­ô ©·¬¸±«¬ ¿²§±²» ±¬¸»® ¬¸¿² ¿²±¬¸»® ³»³¾»® ±º ¬¸» °®±º»­­·±² ¾»·²¹ ¿¾´» ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸»·® ¿«¬¸±®·¬§ ¿²¼ ¶«¼¹»³»²¬ò Ü·­½±«®­» ½¿² ¬¸«­ ¾» ª»®§ ³«½¸ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ °±©»® ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸» ¿¾·´·¬§ ¬± »¨»®½·­» ¬¸¿¬ °±©»®ò ײ­·¹¸¬ Ü·­½±«®­» ·­ ²±¬ ±²´§ ®»´¿¬»¼ ¬± °±©»® ·² ¬»®³­ ±º ­°»½·¿´·­¬ ª±½¿¾«´¿®§ò Ü·­½±«®­» ¿´­± ¸»´°­ ¬± ¼»²» ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬§°» ±º °»®­±² ¿­ ­«·¬¿¾´» ¬± ¸¿ª» °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ±ª»® ±¬¸»®­ò ׬ ¸»´°­ ¬± ¼»²» ©¸»®» »¨¿½¬´§ °±©»® ©·´´ ¾» ´±½¿¬»¼ô ¿²¼ ·¬ ¿½¬­ ¿­ ¿² ¿¼ª±½¿¬» ±º °±©»®ô ¸»´°·²¹ ¬± ·²º±®³ ¿²¼ °»®­«¿¼» ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º ½·¬·¦»²­ ¬± ¿½½»°¬ ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ·² ½»®¬¿·² ©¿§­ô ¿²¼ ²±¬ ·² ±¬¸»®­ò îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» îç .

Ó»¼·½¿´ ¼·­½±«®­» »²¿¾´»­ ¼±½¬±®­ ¬± ®»¬¿·² ¿ ­»²­» ±º »¨½´«­·ª·¬§ ±º µ²±©´»¼¹» ·² ¬¸» °®±º»­­·±²ô §»¬ ·² ®»½»²¬ §»¿®­ ¬¸·­ ¸¿­ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¾»»² ½¸¿´´»²¹»¼ ¾§ ¿½½»­­ ¬± ¬¸» ײ¬»®²»¬ò ̸» ´¿§°»®­±² ½¿² ²±© ¸¿ª» ¿½½»­­ ¬± ¬¸» º«´´ ®¿²¹» ±º ³»¼·½¿´ µ²±©´»¼¹» ·² ¿ º±®³ ±º ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ·­ ³«½¸ ³±®» «²¼»®­¬¿²¼¿¾´» ¾§ ¬¸» ²±²ó»¨°»®¬ò ̱ ­±³» »¨¬»²¬ô ¿´´ °®±º»­­·±²­ «­» ¬¸»·® ±©² ¼·­½±«®­» ¿­ ¿ ³»¿²­ ±º »¨»®½·­·²¹ ½±²¬®±´ ¿²¼ °±©»® ±ª»® ¬¸»·® ½´·»²¬­ ¿²¼ ±ª»® ¬¸» ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ °®±½»­­ò ̸·­ ·­ ¬± ¿ ¼»¹®»» ¬®«» ±º ´¿©ô ¿½½±«²¬¿²½§ô »¼«½¿¬·±² ¿²¼ ¬¸» ­½·»²¬·½ ¿²¼ ¬»½¸²·½¿´ °®±º»­­·±²­ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ·²¬»®ª»²¬·±² ±º ¬¸» ײ¬»®²»¬ô ­±½·»¬§ ·­ »¨°»®·»²½·²¹ ¿ ¼»³±½®¿¬·¦¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ·¬­ ·²½®»¿­»¼ ¿½½»­­·¾·´·¬§ ¬± ³»³¾»®­ ±º ¬¸» °«¾´·½ò Ѳ» ½¿² ±²´§ ©±²¼»® ¿¬ ¸±© Ú±«½¿«´¬ ©±«´¼ ¸¿ª» ®»¿½¬»¼ ¬± ¬¸·­ ®»ª±´«¬·±²ò Ü·­½±«®­» ¿­ °±©»® ¿²¼ µ²±©´»¼¹» ·­ ¿´­± ª»®§ »ª·¼»²¬ ¿³±²¹ ¬¸±­» ©¸± ¿­ °±´·¬·½·¿²­ô ½±²¬®±´ ­±½·»¬§ò É» ¿´´ ¸¿ª» °»®­±²¿´ ª·»©­ ¿¾±«¬ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ °±´·¬·½·¿²­ ¼·­½«­­ ¿²¼ ¼»¾¿¬» ·­­«»­ô ¿²¼ «´¬·³¿¬»´§ °¿­­ ±² ¬¸»·® ¼»½·­·±²­ ¬± ¬¸» »´»½¬±®¿¬»ò ر©»ª»®ô ±²» ½±«´¼ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ±²» º»¿¬«®» ±º ­«½¸ ¼·­½±«®­» ·­ ±º¬»² ¿ ´¿½µ ±º °®»½·­·±²ò б´·¬·½·¿²­ ¿®» ±º¬»² ¿­µ»¼ ¬± ­¬¿¬» ©¸¿¬ ¿½¬·±²­ ¬¸»§ ©·´´ ¬¿µ» ·² ¬¸» º«¬«®»ô §»¬ ¿®» ±º¬»² ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½¿´´§ ª¿¹«» ¿¾±«¬ ©¸¿¬ ¬¸¿¬ ©·´´ ¾»ò ̸»§ µ²±© ¿´´ ¬±± ©»´´ ¬¸¿¬ »½±²±³·½ ¿²¼ ­±½·¿´ ½±²¼·¬·±²­ ½¿² ½¸¿²¹» ®¿°·¼´§ô ¿²¼ ¬± °®»¼·½¬ »¨¿½¬´§ ¿ ½±«®­» ±º ¿½¬·±² ³¿§ ²±¬ ¾» ¬±¬¿´´§ ¿°°®±°®·¿¬»ò б´·¬·½·¿²­ ©·´´ ±º¬»² ¬»²¼ ¬± ´»¿ª» ¬¸»³­»´ª»­ ¬¸» ³¿¨·³«³ Œ»¨·¾·´·¬§ ±º ¿½¬·±²ô ¿²¼ ¬¸·­ ½¿² ´»¿¼ ¬± ¿ º±®³ ±º ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ·­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿ ½»®¬¿·² ´¿½µ ±º °®»½·­·±²ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¼·ºº»®»²¬ ³±¼»­ ±º ¼·­½±«®­» ¿®» ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ °¿®¬·½«´¿® °»®·±¼­ ·² ¸·­¬±®§ò ײ¼»»¼ô ¸» ­¿© ¸·­¬±®§ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¿­ ¾»·²¹ ¬¸» ­¬«¼§ ±º ¼·ºº»®»²¬ ³±¼»­ ±º ¼·­½±«®­»ô ¿²¼ ¸» ®»º»®®»¼ ¬± ¬¸·­ ¿­ ¬¸» ­¬«¼§ ±º ¹»²»¿´±¹§ò Ø» ©®±¬» ±º ¼·­½±«®­» ¿­ ‘¿´´ ¬¸¿¬ ®»³¿·²­ ·­ ®»°®»­»²¬¿¬·±²ô «²º±´¼·²¹ ·² ¬¸» ª»®¾¿´ ­·¹²­ ¬¸¿¬ ³¿²·º»­¬ ·¬ô ¿²¼ ¸»²½» ¾»½±³·²¹ ¼·­½±«®­» ø̸» Ñ®¼»® ±º ̸·²¹­ô °ò éç÷ò ײ ¬¸» ­»²­» ¬¸¿¬ ¼·­½±«®­» ·­ ¿ ®»Œ»½¬·±² ±º ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ º±®³­ ±º ½«´¬«®»ô ½«­¬±³­ ¿²¼ô ·²¼»»¼ô µ²±©´»¼¹»ô ¬¸»² ¼·­½±«®­» ·­ ¬§°·½¿´ ±º ¿ °¿®¬·½«´¿® ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸»®» ·­ ¿ ½´±­» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ¬¸» íð .

¼·­½±«®­» ¬§°·½¿´ ±º ¿ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ô ¿²¼ ¬¸» ¬§°» ±º µ²±©´»¼¹» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¬¸¿¬ »®¿ò ײ­·¹¸¬ Ü·­½±«®­» ¿´­± ¸»´°­ ¬± ½®»¿¬» ¸·­¬±®§ò ׺ ¿ º±®³ ±º ¼·­½±«®­» ¼»²»­ ¿²±¬¸»® ²¿¬·±² ¿­ °±´·¬·½¿´´§ º®·»²¼´§ô ¬¸»² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ½±²­»¯«»²½»­ ©·´´ º±´´±© º®±³ ¬¸¿¬ô ·²½´«¼·²¹ »½±²±³·½ô ¬®¿¼» ¿²¼ ½«´¬«®¿´ ´·²µ­ò Ø·­¬±®§ ©·´´ ¬¸«­ »ª±´ª» ·² °¿®¿´´»´ ©·¬¸ ¬¸» °®»¼±³·²¿²¬ ¼·­½±«®­»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¼·­½±«®­» ¿­ ¿ °¸»²±³»²±²ô ¿¬ ´»¿­¬ °¿®¬´§ ¾»½¿«­» ±º ·¬­ ®»´¿¬·±²­¸·° ¬± µ²±©´»¼¹» ¿²¼ °±©»®ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô °±©»® › ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± »¨»®½·­»¼ ·¬ › ¸¿¼ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ½®»¿¬» ´¿®¹»ó­½¿´» ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ ½±«´¼ »¨»®¬ ½±²­·¼»®¿¾´» ·²Œ«»²½» ±ª»® °»±°´»­ ´·ª»­ò Ø» ¿´©¿§­ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿¹¿·²­¬ ­«½¸ ­§­¬»³­ ±º ½±²¬®±´ô ¿²¼ ¸»²½» ­±«¹¸¬ ¬± »¨°±­» ¬¸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ¿²¼ ¬± ´·³·¬ ·¬­ ·²Œ«»²½» ±ª»® °»±°´»ò ׬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ º±® Ú±«½¿«´¬ ¬± ©±®µ ½±²¬·²«¿´´§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ °±©»®ô ¿²¼ ¬± ¿²¿´§­» ·¬­ ³±¼» ±º º«²½¬·±²·²¹ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ®»´«½¬¿²¬ ¬± ¬±°°´» ±²» ­§­¬»³ ±º °±©»® ±²´§ ¬± ®»°´¿½» ·¬ ©·¬¸ ¸·­ ±©²ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ©·­¸ ¬± ¿­­«³» ¬¸» ®±´» ±º ¿² ¿¼ª±½¿¬» º±® ¿²§ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹·½¿´ ­§­¬»³ô ¿²¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¸·­ ´·º» ¸» ¬®·»¼ ¬± ¿ª±·¼ ¿¼ª±½¿¬·²¹ ¿ ´¿®¹»ó­½¿´» ª·»© ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ °»±°´» ­¸±«´¼ ´·ª»ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ©» ­¸¿´´ »¨¿³·²» ´¿¬»® ·² ¬¸» ¾±±µ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± »²¹¿¹» °±´·¬·½¿´´§ ·² ±®¼»® ¬± ¿­­·­¬ ¬¸±­» ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿²¼ ¹®±«°­ ©¸±³ ¸» ª·»©»¼ ¿­ ª·½¬·³­ ±º ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»®ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ½¿³» «²¼»® ³«½¸ ½®·¬·½·­³ º±® º¿·´·²¹ ¬± °®±ª·¼» ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª» ·¼»±´±¹§ ¬¸¿¬ ½±«´¼ ¾» ¿ ®»¿´·­¬·½ ­«¾­¬·¬«¬» º±® ©¸¿¬ ­±³» °»®½»·ª»¼ ¿­ ¬¸» «²º¿·®²»­­ ¿²¼ ·²»¯«¿´·¬·»­ ±º ¬¸» °®»ª¿´»²¬ ½¿°·¬¿´·­¬ ­§­¬»³ ±º ´·¾»®¿´ »½±²±³·½­ò Ú±«½¿«´¬­ ½®·¬·½­ °±·²¬»¼ ±«¬ô ©¸·´» ¸» ®»½±¹²·¦»¼ ¬¸» ·²¿¼»¯«¿½·»­ ±º ¬¸» É»­¬­ »½±²±³·½ ­§­¬»³ô ¸» ©±«´¼ ²±¬ °®±°±­» ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª»ò Ø·­ ®»´«½¬¿²½» ¬± ¼± ¬¸·­ ½±«´¼ ¾» ¿¬ ´»¿­¬ °¿®¬´§ »¨°´¿·²»¼ ¾§ ¸·­ ©·­¸ ¬± ¿ª±·¼ ®»°´¿½·²¹ ±²» º±®³ ±º °±©»® ¾§ ¿²±¬¸»®ò îò ̸» »¨½¿ª¿¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» íï .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ¾§ ©¸·½¸ µ²±©´»¼¹» ­§­¬»³­ ½¸¿²¹» ¼«®·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò î Ø» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ·¼»±´±¹·»­ ·² ­±½·»¬§ ¹®»¿¬´§ ¿ºº»½¬ ¬¸» ´·ª»­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò í Ø·­¬±®§ º±® Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ ³«½¸ ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸«³¿² ¬¸±«¹¸¬ ·² ¼·ºº»®»²¬ °»®·±¼­ò ì Û¿½¸ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ °±­­»­­»­ ¿ ­»¬ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ ®«´»­ô ¬¸» ‘»°·­¬»³»ô ©¸·½¸ ¿®» «­»¼ ¬± »­¬¿¾´·­¸ ª¿´·¼ µ²±©´»¼¹»ò ë Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± »­¬¿¾´·­¸ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »°·­¬»³» º±® ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò ê Ú±«½¿«´¬ ·­ ±º¬»² ¬¸±«¹¸¬ ±º ¿­ ¿ ­¬®«½¬«®¿´·­¬ô ¿´¬¸±«¹¸ ¸» ¼»²·»¼ ¬¸·­ › ¸» ¼·¼ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ´·µ» ´¿¾»´­ ±º ¿²§ µ·²¼ ¾»·²¹ ¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¸·³ò é Ø» ¼·¼ ²±¬ ©·­¸ ¬± ®»°´¿½» ±²» ­±®¬ ±º °±©»® ©·¬¸ ¿²±¬¸»®ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¬± ¸»´° °»±°´» «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ·² ­±½·»¬§ò è ̸» ¼·­½±«®­» ±º ¿ °¿®¬·½«´¿® °®±º»­­·±² ·­ °¿®¬´§ ®»­°±²­·¾´» º±® ­«­¬¿·²·²¹ ¬¸» °±©»® ±º ¬¸¿¬ °®±º»­­·±²ò ç Ü·­½±«®­» ©¿­ ­»»² ¾§ Ú±«½¿«´¬ ¿­ ¿ µ»§ »´»³»²¬ ·² ¬¸» ½®»¿¬·±² ±º °±©»® ·² ­±½·»¬§ò ïð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ½®·¬·½·¦»¼ º±® ²±¬ ¼»ª»´±°·²¹ ±² ¿´¬»®²¿¬·ª» ­§­¬»³ ¬± ´·¾»®¿´ ½¿°·¬¿´·­³ò íî .

̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ °»®½»°¬·±²­ ±º ¬¸» ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ±º Ó¿§ ïçêè   ¸·­ ª·»©­ ±º °±©»® ¼«®·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­   ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ °±©»® ±°»®¿¬»­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ·² ¿ °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ò б©»® ¿²¼ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ̸» ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ³¿§ ¸¿ª» ­»»³»¼ ±² ±²» ´»ª»´ ¬± ¸¿ª» ¾»»² ¿ º¿·´«®»ò Ó¿²§ ±º ¬¸±­» °·½µ·²¹ «° ­¬±²»­ ¬± ¬¸®±© ±® ±ª»®¬«®²·²¹ ½¿®­ ¬± º±®³ ¾¿®®·½¿¼»­ ³¿§ ¸¿ª» ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ ¿ º±®³ ±º ©±®µ»®­ ½±²¬®±´ô ±® ±º ´»º¬ó©·²¹ ®¿¼·½¿´ ¹±ª»®²³»²¬ô ©¿­ ¿¾±«¬ ¬± ¾» ½®»¿¬»¼ò ̸» °±©»® ±º ¬¸» Ù¿«´´·­¬ ¿¼³·²·­¬®¿¬·±² ©¿­ô ·º ¿²§¬¸·²¹ô ®»·²º±®½»¼ › ¿´³±­¬ ¾§ ª·®¬«» ±º ·¬­ »ª·¼»²¬ ½¿°¿½·¬§ ¬± ©·¬¸­¬¿²¼ ¬¸» ½±²½»®¬»¼ ±°°±­·¬·±² ­¸±©² ¾§ ©±®µ»®­ ¹®±«°­ ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ ®»¿´·¦»¼ô ¬¸» ®»¿´ ­«½½»­­ ±º ïçêè ©¿­ ²±¬ ·² ¬¸» ®»ª±´«¬·±²¿®§ »¨»®½·­» ±º ¹±ª»®²³»²¬¿´ °±©»®ô ¾«¬ ·² ¬¸» ®»ª±´«¬·±² ·² ¬¸» ³·²¼­ ±º ±®¼·²¿®§ Ú®»²½¸ ½·¬·¦»²­ò ߺ¬»® ïçêè °»±°´» ·² Ú®¿²½»ô ¿²¼ ¬± ¿ ½»®¬¿·² »¨¬»²¬ ·² ¬¸» ®»­¬ ±º ¬¸» ©±®´¼ô ©»®» ±°»² ¬± ·¼»¿­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©±«´¼ ²±¬ °®»ª·±«­´§ ¸¿ª» »ª»² ½±²­·¼»®»¼ò ̸» »ª»²¬­ ±º ïçêè ©»®» ·² ¿ ­»²­» ‘·½±²·½ ¿²¼ ©»®» ·²Œ«»²¬·¿´ ·² ³¿²§ É»­¬»®² ½±«²¬®·»­ò ̸» ½¸¿²¹» ·² °±©»® ®»´¿¬·±²­ ©¿­ ¬¸» ®»¿´ ½±²­»¯«»²½» ±º ïçêè › ²±¬ ·² ¿¼³·²·­¬®¿¬·±²ô ¹±ª»®²³»²¬ô ±® ¬¸» ¹®»¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ͬ¿¬»ô ¾«¬ô ·² ¿ ­»²­»ô ·² ¬¸» ¬¸±«¹¸¬ °®±½»­­»­ íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® íí .

±º ¬¸» »´»½¬±®¿¬» ¿¬ ¬¸» ³·½®± ´»ª»´ò Ú±«½¿«´¬ ¿°°®»½·¿¬»¼ ¬¸·­ô ¿²¼ ·¬ ³¿§ ¸¿ª» ¾»»² ±²» ®»¿­±² ©¸§ô ·² ¬¸» §»¿®­ ¿º¬»® ïçêèô ¸» ¾»¹¿² ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ³±®» ¿²¼ ³±®» ·² °±´·¬·½­ò ̸·­ ©¿­ ²±¬ô ¸±©»ª»®ô ¬¸» °±´·¬·½­ ±º ¬¸» °±´·¬·½¿´ °¿®¬§ ±® ±º ¬¸» ¼»³±½®¿¬·½ °®±½»­­ô ¾«¬ ±º ¬¸» °®»­­«®» ¹®±«° › ¬¸» °±´·¬·½­ ±º ³·½®±ó­±½·»¬¿´ ½¸¿²¹» ¬¸¿¬ ­±³»¬·³»­ ³¿²¿¹»¼ ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸» ͬ¿¬» ±² ¿ ´¿®¹»® ­½¿´»ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ¹®¿­°»¼ ¬¸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¿¾±«¬ ¬¸» ±ª»®¬¸®±© ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ô ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ô ¾«®»¿«½®¿½·»­ô ±® ·²¼»»¼ ¬¸» ͬ¿¬»ò ̸» »¨»®½·­» ±º ¬®«» °±©»® ©¿­ ³«½¸ ³±®» ¿¾±«¬ ¬¸» ®»¼·­¬®·¾«¬·±² ±º ·²Œ«»²½» ¿²¼ ¬¸» ¿¾·´·¬§ ¬± ½¸¿²¹» ¬¸» ©¿§ °»±°´» ¬¸±«¹¸¬ò ̸»²ô ¹·ª»² ¬·³»ô ¿²¼ ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ½·®½«³­¬¿²½»­ô ·¬ ©¿­ °±­­·¾´» ¬¸¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ©±«´¼ ¾» ½¸¿²¹»¼ô ¬±±ò ×¼»¿­ ½¸¿²¹»¼ ¿º¬»® ïçêèô ¿²¼ ²±©¸»®» ³±®» ­± ¬¸¿² ·² »¼«½¿¬·±²ò ̸» »ª»²¬­ ±º ïçêè ©»®» ´¿®¹»´§ ¾®±«¹¸¬ ¿¾±«¬ ·²·¬·¿´´§ ¾§ ­¬«¼»²¬­ò ׬ ·­ ¬®«» ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¿´­± ¿ ©±®µ»®­ ®»ª±´«¬·±²ô ¾«¬ ¬¸» ·¼»¿­ ½¿³» ´¿®¹»´§ º®±³ ­¬«¼»²¬­ô °¿®¬·½·°¿²¬­ ·² ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ò Ѳ» ²±¬¿¾´» º»¿¬«®» ±º ¬¸·­ ½¸¿²¹» ·² ¬¸» ©¿§ °»±°´» ª·»©»¼ ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ©¿­ ¬¸¿¬ ³¿²§ ±º ¬¸» ´»¿¼·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ©¸± ·²Œ«»²½»¼ ·¬ ©»®» ¬¸» °®±¼«½¬ ±º ¬¸» ½±²ª»²¬·±²¿´ »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ò Ú±«½¿«´¬ô Í¿®¬®»ô Í·³±²» ¼» Þ»¿«ª±·® øïçðè›èê÷ ¿²¼ 麟±²¼ ß®±² øïçðë›ïçèí÷ ¸¿¼ ¾»»² »¼«½¿¬»¼ ©·¬¸·² ¬¸» º±®³¿´ Ú®»²½¸ ­§­¬»³ò ̸»§ ¸¿¼ ­¬«¼·»¼ ¬¸» ½¿²±²·½¿´ ¬»¨¬­ ­°»½·»¼ ¾§ ¬¸» ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ½«®®·½«´«³ ¿²¼ ©»®» ©»´´ ª»®­»¼ ·² ¬®¿¼·¬·±²¿´ °¸·´±­±°¸§ ¿²¼ ­±½·±´±¹§ò Ç»¬ »ª»² ¬¸±«¹¸ ¬¸»§ ¸¿¼ ¾»»² »¼«½¿¬»¼ ©·¬¸·² ¬¸·­ ½«®®·½«´¿® º®¿³»©±®µ ¬¸»§ ®»¿´·¦»¼ ·¬­ ´·³·¬¿¬·±²­ò ̸»§ «²¼»®­¬±±¼ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ®»­¬®·½¬·ª» ·² ¬¸» ¾¿®®·»®­ ¬¸¿¬ ·¬ ¬»²¼»¼ ¬± °´¿½» ±² ¬¸±«¹¸¬ô ¿²¼ §»¬ ¾»½¿«­» ±º ¬¸» ­¬®»²¹¬¸ ±º ¬¸»·® ·²¬»´´»½¬­ ¬¸»§ ©»®» ¿¾´» ¬± ¹± ¾»§±²¼ ¬¸» ´·³·¬¿¬·±²­ ¬¸¿¬ ·¬ °´¿½»¼ «°±² ¬¸»³ò Ю·±® ¬± ïçêè ¬¸±­» ©¸± ©»®» ‘»¼«½¿¬»¼ ©»®» ¿¾´» ¬± »¨»®½·­» ¿ ¼»¹®»» ±º °±©»® ¿²¼ ·²Œ«»²½» ·² ­±½·»¬§ ¾§ ª·®¬«» ±º ¸¿ª·²¹ ³¿­¬»®»¼ ¿ ¾±¼§ ±º µ²±©´»¼¹»ò ̸±­» ©¸± ©»®» ¿¾´» ¬± ³¿²·°«´¿¬» ·¼»¿­ ­µ·´º«´´§ô ¬± ½±³¾·²» ·¼»¿­ º®±³ ¼·ºº»®»²¬ ­±«®½»­ô °±­­»­­»¼ »´»³»²¬­ ±º °±©»® °«®»´§ ¼»®·ª»¼ º®±³ ¬¸·­ ½¿°¿½·¬§ò ß²¼ §»¬ ¬¸·­ íì .

©¿­ ¿ ­µ·´´ô ¿² ¿¾·´·¬§ô ¿²¼ ²±¬ ®»¿´´§ ¿ ¯«¿´·¬§ ¬¸¿¬ ¹¿ª» ¬¸»³ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ´±±µ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ ·² ¿ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ò ̸» »ª»²¬­ ±º ïçêè ¹¿ª» °»±°´» ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ¬¿µ» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ·¼»¿­ ¿²¼ ¬± «­» ¬¸»³ ¬± ¬¸·²µ ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ ¼·ºº»®»²¬´§ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¬± ¿¼ª±½¿¬» ½¸¿²¹»­ò ̸» ·¼»¿ ±º «­·²¹ »¼«½¿¬·±² ¬± ½¸¿²¹» ­±½·¿´ ­¬®«½¬«®»­ ¿²¼ ­±½·¿´ ®»´¿¬·±²­ ®»°®»­»²¬»¼ ¿ ³¿¶±® ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º °±©»® ®»´¿¬·±²­ò Ø»²½»º±®¬¸ ­¬«¼»²¬­ ©±«´¼ ¾» ¬¿«¹¸¬ ¬¸¿¬ ¬¸»·® ®±´» ©¿­ ²±¬ ³»®»´§ ¬± ¿½¯«·®» µ²±©´»¼¹» ·² ¿ °¿­­·ª» ©¿§ô ¾«¬ ¬± «­» ·¬ ¬± ²¼ ©¿§­ ¬± ¿´¬»® ­±½·»¬§ º±® ¬¸» ¾»¬¬»®ò ײ °®¿½¬·½¿´ ¬»®³­ô ¬¸·­ ¬»²¼»¼ ¬± ¿´¬»® ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ´»½¬«®»®­ ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ò Ô»½¬«®»®­ »²½±«®¿¹»¼ ­¬«¼»²¬­ ¬± ¬¿µ» ¬®¿¼·¬·±²¿´ µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ¬± ·²¬»®°®»¬ ·¬ ·² ¬¸»·® ±©² ©¿§ô ²±¬ ³»®»´§ ¬± ®»°´·½¿¬» ¬¸» ±°·²·±²­ ±º ¬¸»·® ¬»¿½¸»®­ò ײ­·¹¸¬ ߺ¬»® ïçêè ¬¸» É»­¬»®² »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¾»½¿³» ³«½¸ ³±®» »³°±©»®·²¹ ¿²¼ ¬»¿½¸»®­ ©»®» ¿¾´» ¬± ¬¿´µ ¿¾±«¬ ¬¸» ¬®¿²­º±®³¿¬·ª» º«²½¬·±² ±º »¼«½¿¬·±²ò ß´¬¸±«¹¸ ³¿²§ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» º±®³¿´ «²·ª»®­·¬§ ½«®®·½«´«³ ©±«´¼ ®»³¿·²ô ²»© ½±«®­»­ ·² ¬¸» ¸«³¿²·¬·»­ ¿²¼ ­±½·¿´ ­½·»²½»­ ¿°°»¿®»¼ô ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ²»©»® º±®³­ ±º ¿­­»­­³»²¬ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬®·²­·½¿´´§ ·² ¸¿®³±²§ ©·¬¸ ¬¸·­ °±­·¬·±² ¾»½¿«­» ¸» ½±²­·­¬»²¬´§ ¬®·»¼ ¬± ¿ª±·¼ ¿¼±°¬·²¹ ¿ ²¿®®±© ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±² ±² ·­­«»­ ¿²¼ °¿­­·²¹ ¬¸·­ ±² ¬± ¸·­ ­¬«¼»²¬­ò Ø» ©±«´¼ ±º¬»² ²±¬ ®»­°±²¼ ¬± ¯«»­¬·±²­ º®±³ »·¬¸»® ­¬«¼»²¬­ ±® ¶±«®²¿´·­¬­ ¬¸¿¬ ·³°´·½·¬´§ ·²ª·¬»¼ ¸·³ ¬± ¿­­«³» ¿ °¿®¬·½«´¿® ·²¬»´´»½¬«¿´ °±­·¬·±²ò Ø» ³«½¸ °®»º»®®»¼ ¬± ±«¬´·²» ¬¸» »ª·¼»²½» ®»´»ª¿²¬ ¬± ¿² ·­­«»ô ¿²¼ ¬¸»² ¬± ·²ª·¬» ¸·­ ¯«»­¬·±²»® ¬± º±®³«´¿¬» ¸·­ ±® ¸»® ±©² ·¼»¿­ò ̸·­ ¬§°» ±º ¿°°®±¿½¸ ¬± ¬»¿½¸·²¹ ®»°®»­»²¬»¼ ¿ ³¿¶±® ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º °±©»®ô ¿²¼ ½±«´¼ ¾» º±«²¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ ­§­¬»³­ ±º ¬¸» É»­¬ ¿º¬»® ïçêèô ¿¬ ¿´´ ´»ª»´­ º®±³ ­½¸±±´­ ¬± ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±²ò ײ ­½·»²½» ¬»¿½¸·²¹ô º±® »¨¿³°´»ô ·¬ ¾»½¿³» ¿² ¿½½»°¬»¼ °®±½»­­ ¬± »²½±«®¿¹» ­¬«¼»²¬­ ¬± »¨°»®·³»²¬ º®»»´§ ·² ¬¸» ´¿¾±®¿¬±®§ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¸¿ª·²¹ ¬¸»³ ®»°»¿¬ ½´¿­­·½¿´ ‘»¨°»®·³»²¬­ò ײ ¸¿®³±²§ ©·¬¸ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ­½·»²¬·½ ¬¸±«¹¸¬ °®±½»­­ô ¬¸» ¬»¿½¸·²¹ °®±½»­­ ¾»½¿³» ³«½¸ ³±®» ¬®«´§ »¨°´±®¿¬±®§ò Ы°·´­ ·² ­½¸±±´­ ©»®» ·²ª·¬»¼ ¬± ¼»ª»´±° ­½·»²¬·½ ·¼»¿­ º®±³ ®­¬ °®·²½·°´»­ô ®¿¬¸»® íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® íë .

¬¸¿² ­·³°´§ ´»¿®²·²¹ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ­½·»²¬·½ °®±½»¼«®»­ò ̸» ¼»½¿¼» º±´´±©·²¹ ïçêè ¿´­± ­¿© ¬¸» ®·­» ±º ­«¾¶»½¬­ ­«½¸ ¿­ ­±½·±´±¹§ô ¬¸» ´¿¬¬»® °®±ª·¼·²¹ ¿ ª»¸·½´» º±® ­¬«¼»²¬­ ¬± ®»Œ»½¬ «°±² ¬¸» ª»®§ ²¿¬«®» ±º ¬¸» ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ©¿­ ½¸¿²¹·²¹ ­± ®¿°·¼´§ò ײ­·¹¸¬ Ü«®·²¹ ¬¸» °±­¬óïçêè °»®·±¼ ¬¸»®» ©»®» ¿´­± ½¸¿´´»²¹»­ ¬± ¬¸» ª»®§ ²¿¬«®» ±º ¬¸» º±®³¿´ ­¬¿¬»ó­½¸±±´ ·¬­»´ºò ο¼·½¿´ ©®·¬»®­ ¿®±«²¼ ¬¸» ©±®´¼ô º±® »¨¿³°´» ת¿² ×´´·½¸ ·² ¸·­ ¾±±µ Ü»­½¸±±´·²¹ ͱ½·»¬§ øïçéï÷ô ½¸¿´´»²¹»¼ ­±³» ±º ¬¸» ¿½½»°¬»¼ °®·²½·°´»­ ±º ­½¸±±´·²¹ô ¿²¼ ½¿´´»¼ º±® »²¬·®»´§ ²»© °®·²½·°´»­ ±º »¼«½¿¬·±² ¬± ¾» ¼»ª»´±°»¼ ¿²¼ ¿°°´·»¼ò ̸» ¿°°®±¿½¸ ±º ¬¸·­ °»®·±¼ ©¿­ ¬± ³¿µ» »¼«½¿¬·±² ¿­ º¿® ¿­ °±­­·¾´» ‘­¬«¼»²¬ó½»²¬®»¼ô ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸·­ ¼·¼ ¾»¹ ¬¸» ¯«»­¬·±² ±º ©¸¿¬ »¨¿½¬´§ ©¿­ ·²¬»²¼»¼ ¾§ ¬¸» ©±®¼ ‘½»²¬®»¼ò ײ ­±³» ©¿§­ ·¬ ·³°´·»¼ ¬¸¿¬ ­¬«¼»²¬­ ¸¿¼ ¿ ³»¿­«®» ±º ½±²¬®±´ ±ª»® ©¸¿¬ ¬¸»§ ­¬«¼·»¼ô ¿²¼ ¬± ¿ ½»®¬¿·² »¨¬»²¬ ¬¸·­ ©¿­ ¬®«»ò Ì»¿½¸»®­ ¿²¼ ´»½¬«®»®­ ¼·¼ ­¬·´´ ½±²¬®±´ ¬¸» ½«®®·½«´«³ ·² ¿ º±®³¿´ ­»²­»ô ¾«¬ ¬§°»­ ±º ¿­­»­­³»²¬ ©»®» ½¸¿²¹·²¹ò ̸»®» ©¿­ ¿ ®¿°·¼´§ »ª±´ª·²¹ ½¸¿²¹» º®±³ ¬¸» «­» ±º º±®³¿´ »¨¿³·²¿¬·±²­ ¬± ¿­­·¹²³»²¬­ ¿²¼ °®±¶»½¬ ©±®µò ̸» ´¿¬¬»® °®±ª·¼»¼ ­¬«¼»²¬­ ©·¬¸ ½±²­·¼»®¿¾´» º®»»¼±³ ¿²¼ ®»°®»­»²¬»¼ ¿ ³¿¶±® ³±ª»³»²¬ ±º °±©»® º®±³ ¬¸» ¬»¿½¸»® ¿²¼ ´»½¬«®»® ¬± ¬¸» ­¬«¼»²¬ò ̸» «­» ±º º±®³¿´ »¨¿³·²¿¬·±²­ ¿­ ¿ ¬§°» ±º ¿­­»­­³»²¬ ¹¿ª» ¬»¿½¸»®­ ¬¸» ³»¿²­ ¬± ½±³°¿®» ­¬«¼»²¬­ ³±®» °®»½·­»´§ ¿²¼ ¸»²½» ¬± ¾» ¿¾´» ¬± °´¿½» ¬¸»³ ·² ¿ ®¿²µ ±®¼»® ±º ­«½½»­­ò ر©»ª»®ô ¬¸» ·²½®»¿­»¼ «­» ±º °®±¶»½¬ ©±®µ ³¿¼» ·¬ ³±®» °®±¾´»³¿¬·½ ¬± ½±³°¿®» ­¬«¼»²¬­ô ¿²¼ ¸»²½» ·¬ ¾»½¿³» ³±®» «­«¿´ ¬± ¿ª±·¼ ¿ ¸·»®¿®½¸·½¿´ ®¿²µ·²¹ ±º ­¬«¼»²¬ °»®º±®³¿²½»ò ̸» ¿½¬«¿´ ­¬®«½¬«®» ±º ¬¸» ¬»¿½¸·²¹ °®±½»­­ ¿´­± ½¸¿²¹»¼ò ̸»®» ©¿­ ¿ ¹®¿¼«¿´ ³±ª» ¿©¿§ º®±³ º±®³¿´ ´»½¬«®»­ô º®±³ ¬¸» ¬¿µ·²¹ ±º ²±¬»­ ¾§ ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ ¬¸» »¨°»½¬¿¬·±² ¬¸¿¬ ­¬«¼»²¬­ ­¸±«´¼ ¾» ¿¾´» ¬± ®»°®±¼«½» ¬¸±­» ²±¬»­ò Ý´¿­­®±±³­ ¾»½¿³» ³«½¸ ³±®» º®»¯«»²¬´§ °´¿½»­ ·² ©¸·½¸ ¹®±«°­ ±º ­¬«¼»²¬­ ©±®µ»¼ ¬±¹»¬¸»® ±² ¿­­·¹²³»²¬­ô ¿²¼ ©¸»®» ¬¸» ¬»¿½¸»® ¿½¬»¼ ³«½¸ ³±®» ¿­ ¿² ±®¹¿²·¦»® ±º ¬¸» ´»¿®²·²¹ °®±½»­­ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿­ ¬®¿²­³·¬¬»® ±º º¿½¬­ò ̸» ¬»¿½¸»® íê .

¸¿¼ º±®³»®´§ ¾»»² ª·»©»¼ ¿­ ¿ ®»°±­·¬±®§ ±º µ²±©´»¼¹»ô ±® ¿­ ¿ ­«¾¶»½¬ »¨°»®¬ô ¾«¬ ©¿­ ²±© ­»»² ³«½¸ ³±®» ¿­ ¿ º¿½·´·¬¿¬±® ±º ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ °®±½»­­ › ­±³»±²» ©¸± ¿­­·­¬»¼ ­¬«¼»²¬­ ·² ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ±º ¬¸»·® ±©² ´»¿®²·²¹ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿² ·³°±®¬¿²¬ ·²Œ«»²½» ±² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ­¬«¼»²¬ó½»²¬®»¼ »¼«½¿¬·±² ¿²¼ ¬¸«­ ¸»´°»¼ ³¿µ» °±­­·¾´» ¬¸» ¬®¿²­·¬·±² ¬± ¬¸» ³¿­­ ­§­¬»³ ±º «²·ª»®­·¬§ »¼«½¿¬·±² ©» µ²±© ¬±¼¿§ò É·¬¸±«¬ ¬¸» ²»©»® ¿°°®±¿½¸»­ ¬± ´»¿®²·²¹ô ¿²¼ ·³°±®¬¿²¬´§ ¬¸» ³±®» ·²²±ª¿¬·ª» ¿°°®±¿½¸»­ ¬± ¿­­»­­³»²¬ô ·¬ ©±«´¼ °®±¾¿¾´§ ²±¬ ¸¿ª» ¾»»² °±­­·¾´» ¬± ¿½½±³³±¼¿¬» ­± ³¿²§ ­¬«¼»²¬­ ·² ¬¸» ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ò Ý»²¬®¿´ ¬± ¬¸·­ ½¸¿²¹» ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º »¼«½¿¬·±² ©¿­ ¿ ½¸¿²¹» ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¼·­½±«®­»ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¿­ ©» ­¿© ·² ݸ¿°¬»® îô ¼·­½±«®­» ©¿­ º«²¼¿³»²¬¿´´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ¬¸» ²¿¬«®» ±º °±©»®ò ̸±­» ©¸± ¸¿¼ ¬¸» °±©»® ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¼·­½±«®­» »¨»®¬»¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ½±²¬®±´ ±ª»® ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ ¿²¼ ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ °»±°´» ¬¸±«¹¸¬ ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ò Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ¼±«¾¬­ ¿¾±«¬ ¬¸» ª¿´·¼·¬§ ±º ¬»¿½¸·²¹ °»±°´» ©¸¿¬ ¬¸»§ ­¸±«´¼ ¬¸·²µò Ø» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» º¿® °®»º»®®»¼ ¬± »²½±«®¿¹» ¸·­ ­¬«¼»²¬­ ¬± ¬¸·²µ º±® ¬¸»³­»´ª»­ò ̸·­ ·²¼»»¼ ·­ ®»Œ»½¬»¼ º±® Ú±«½¿«´¬ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» «­»¼ô ©¸·½¸ ¿º¬»® ïçêè ©¿­ ³«½¸ ³±®» ½´±­»´§ ®»´¿¬»¼ ¬± ͱ½®¿¬·½ ¼·¿´±¹«»ò ײ­¬»¿¼ ±º ­¬«¼»²¬­ ¾»·²¹ ‘¬±´¼ ¬¸¿¬ ­±³»¬¸·²¹ ©¿­ ¬®«»ô ¬¸»§ ©»®» ·²ª·¬»¼ ¬± ½±²­·¼»® ¬¸» ´±¹·½¿´ ½±²­»¯«»²½»­ ±º ½»®¬¿·² º±®³­ ±º »ª·¼»²½»ò ͬ«¼»²¬­ ©»®» ¬¸«­ ·²ª·¬»¼ ¬± ±¾­»®ª» ¬¸» »³°·®·½¿´ ©±®´¼ô ¬± ®»½±®¼ ¬¸»·® ±¾­»®ª¿¬·±²­ô ¿²¼ ¬¸»² ¬± ¼®¿© ­§­¬»³¿¬·½ ½±²½´«­·±²­ò ̸» ´¿¬¬»® ³·¹¸¬ ·²ª±´ª»ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ¹»²»®¿¬·±² ±º ¸§°±¬¸»­»­ ±® ±º °®±ª·­·±²¿´ ¬¸»±®·»­ò ͬ«¼»²¬­ ©±«´¼ô ·² ¿¼¼·¬·±²ô ¾» ¿­µ»¼ ¬± ­«¹¹»­¬ ¹»²»®¿´ °®±°±­·¬·±²­ ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ô ¿²¼ ¬¸»² ¬± ·²¼·½¿¬» »¨¿³°´»­ ±º »ª·¼»²½» ¬¸¿¬ ³·¹¸¬ ¾» «­»º«´ ·² ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» ª»®¿½·¬§ ±® ±¬¸»®©·­» ±º ­«½¸ ­¬¿¬»³»²¬­ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸·­ ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ©¿­ ª»®§ ­·¹²·½¿²¬ ·² ¬»®³­ ±º °±©»®ô ¾»½¿«­» ·¬ »²½±«®¿¹»¼ §±«²¹ °»±°´» ¬± ½®»¿¬» ¬¸»·® ±©² ª·­·±² ±º ¬®«¬¸ ·² ¬¸» ©±®´¼ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¾»·²¹ ¬±´¼ ©¸¿¬ ¬¸»§ ­¸±«´¼ ¾»´·»ª»ò íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® íé .

ײ­·¹¸¬ É·¬¸·² ¿ ­·²¹´» ¹»²»®¿¬·±²ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ­·¹²·½¿²¬ ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ·² ¬¸» °¸·´±­±°¸§ ±º ¿´´ ­»½¬±®­ ±º »¼«½¿¬·±²ò ײ­¬»¿¼ ±º ¿ °¸·´±­±°¸§ ®±±¬»¼ ·² ¬¸» ¬®¿²­³·­­·±² ±º µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ®±¬» ´»¿®²·²¹ô ¿ ²»© »¬¸±­ ¼»ª»´±°»¼ ·² ©¸·½¸ ­¬«¼»²¬­ ©»®» »²½±«®¿¹»¼ ¬± ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ¬± ¼»ª»´±° ²»© ·¼»¿­ º±® ¬¸»³­»´ª»­ò б©»® ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» ̱ ¿ ¼»¹®»» Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °®±¾¿¾´§ ²±¬ ­«®°®·­»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ²± ³¿¶±® ­¸·º¬ ±º °±´·¬·½¿´ °±©»® ¿º¬»® ïçêèô ­·²½» ¸» ¸¿¼ ¿´®»¿¼§ ²±¬»¼ ¬¸» ¼·ºº«­» ²¿¬«®» ±º °±©»® ·² ¬¸» ³±¼»®² ͬ¿¬»ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ °±©»® ©¿­ ·² »ºº»½¬ ¼·­¬®·¾«¬»¼ ¿³±²¹ ¬¸» ³¿²§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ±º ¬¸» ͬ¿¬»ò б´·¬·½¿´ ¿²¼ »½±²±³·½ °±©»® ®»­·¼»¼ °¿®¬´§ ©·¬¸ »´»½¬»¼ °±´·¬·½·¿²­ô °¿®¬´§ ©·¬¸ ¬¸» ½·ª·´ ­»®ª·½»ô ©·¬¸ ¾¿²µ­ ¿²¼ ·²¼«­¬®·¿´ ½±®°±®¿¬·±²­ô °¿®¬´§ ©·¬¸ ¬¸» ¿®³§ô ¬¸» °±´·½»ô ¬¸» ´»¹¿´ ­§­¬»³ô ¿²¼ ©·¬¸ ³¿²§ ±¬¸»® ¿­°»½¬­ ±º ­±½·»¬§ò ̸·­ »¨¬»²­·ª» ²»¬©±®µ ±º °±©»® ½±«´¼ ²±¬ ¾» ®»°´¿½»¼ ³»®»´§ ¾§ ª·®¬«» ±º ¿ º»© ­¬«¼»²¬ ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ò б©»® ±º ¬¸·­ ¬§°» ©¿­ ¬±± ¼·­°»®­»¼ ¿²¼ ¬±± ¼·º½«´¬ ¬± ½¸¿´´»²¹»ò ׬ ³·¹¸¬ ¾» °±­­·¾´» ¬± ³±«²¬ ¿ ½¸¿´´»²¹» ¿¹¿·²­¬ ±²» ¿­°»½¬ ±º ·¬ô ¾«¬ ·² ¬±¬¿´·¬§ ·¬ °»®³»¿¬»¼ ¬±± ³«½¸ ±º ­±½·»¬§ ¬± ¾» »ºº»½¬·ª»´§ ¿¼¼®»­­»¼ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ ¬¸» »ª»²¬­ ±º ïçêè ¼·¼ ´¿§ ¼±©² ¿² »ºº»½¬·ª» ½¸¿´´»²¹» ±º ¿ ¼·ºº»®»²¬ µ·²¼ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ©¿­ ·² ¬»®³­ ±º ¼·­½±«®­»ò ̸» ­¬«¼»²¬ ®»¾»´­ ±² ¬¸» ­¬®»»¬­ ¼«®·²¹ Ó¿§ ïçêè ³¿§ ²±¬ ¸¿ª» ®»¿´·¦»¼ ¬¸¿¬ ¬¸·­ ©¿­ ©¸¿¬ ©¿­ ¸¿°°»²·²¹ô ¾«¬ ¬¸» ¿º¬»®³¿¬¸ ­¸±©»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ³±­¬ °±©»®º«´ ½¸¿´´»²¹» ¬± ¿«¬¸±®·¬§ ½¿³» ¬¸®±«¹¸ ¿ ½¸¿´´»²¹» ¬± »¨·­¬·²¹ ·¼»¿­ò ׬ ½¿³» ¬¸®±«¹¸ ¿ ½¸¿´´»²¹» ¬± ¬¸» ¬¸±«¹¸¬ °®±½»­­»­ ±º ³»² ¿²¼ ©±³»²ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ´±±µ»¼ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ·² ­±½·»¬§ ¬¸»®» ·­ ¿² ·²»­½¿°¿¾´» ½±²²»½¬·±² ¾»¬©»»² °±©»® ¿²¼ µ²±©´»¼¹»ò б©»® ®»¯«·®»­ µ²±©´»¼¹» ¬± ¾» »ºº»½¬·ª»ô ¿²¼ µ²±©´»¼¹»ô ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³»ô ¹»²»®¿¬»­ °±©»®ò íè .

Ú±® »¨¿³°´»ô ¿ µ²±©´»¼¹» ±º ¬¸» ´»¹¿´ ­§­¬»³ ±º ¿ ­¬¿¬» »²¿¾´»­ ±²» ¬± ¿®¹«» ©¸¿¬ ·­ »²¬·¬´»¼ ¿²¼ °»®³·¬¬»¼ ¬± ¸¿°°»²ò Ûª»²¬­ ¿²¼ »¨°´¿²¿¬·±²­ ½¿² ¾» »ºº»½¬·ª»´§ ½¸¿´´»²¹»¼ ·º ±²» «²¼»®­¬¿²¼­ ¬¸» ®«´»­ ¾§ ©¸·½¸ ½·®½«³­¬¿²½»­ ¿®» ¶«¼¹»¼ò Ñ«® »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¿´­± °®±ª·¼»­ ¿½½»­­ ¬± °±©»®ò ײ ¬¸» ³±­¬ ¼·®»½¬ ©¿§ô ¿² »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ °®±ª·¼»­ ¿½½»­­ ¬± ­°»½·¿´·¦»¼ µ²±©´»¼¹»ô ©¸·½¸ ¬¸«­ ¸»´°­ ¬± ¼»¬»®³·²» ©¸± ·­ ª·»©»¼ ¿­ ¿² ‘»¨°»®¬ ±® ­°»½·¿´·­¬ ·² ­±½·»¬§ò ر©»ª»®ô ·² ¿ ³±®» ­«¾¬´» ©¿§ô ¿² »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¹·ª»­ ¿½½»­­ ¬± ¿ ³±¼» ±º ¬¸·²µ·²¹ ¬¸¿¬ »²¿¾´»­ ¬¸±­» ©¸± ¿®» »ºº»½¬·ª»´§ ·²¬®±¼«½»¼ ¬± ¬¸·­ ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» ¬± ¼»¬»®³·²» ©¸»¬¸»® ­±³»¬¸·²¹ ½¿² ¾» ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ¬®«» ±® º¿´­»ò ̸±­» ©¸± ¿®» ·²½´«¼»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ³±¼» ±º ¼·­½±«®­» ¿®» ¿¾´»ô º±® »¨¿³°´»ô ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ¬§°» ±º ¼¿¬¿ ¬¸¿¬ ·­ ¿½½»°¬¿¾´» ©¸»² ¿¼¼®»­­·²¹ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¯«»­¬·±²ò ß½¿¼»³·½­ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸»·® ¬®¿·²·²¹ ²±¬ ±²´§ ©¸¿¬ ¬§°» ±º ¼¿¬¿ ­¸±«´¼ ¾» ½±´´»½¬»¼ô ¾«¬ ©¸¿¬ ¬§°» ±º ³»¬¸±¼±´±¹§ ­¸±«´¼ ¾» »³°´±§»¼ ¬± ½±´´»½¬ ·¬ò ̸»§ ¿®» ¬®¿·²»¼ ¸±© ¬¸»² ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ¼¿¬¿ ¿²¼ô ·³°±®¬¿²¬´§ô ¸±© ¬± ¼®¿© ½±²½´«­·±²­ º®±³ ¬¸» ¿²¿´§­·­ò ̸»§ ¿´­± ¿°°®»½·¿¬» ¬¸¿¬ô ·² ¼®¿©·²¹ ½±²½´«­·±²­ô ¬¸»§ ­¸±«´¼ ²±¬ »¨½»»¼ ¬¸» ´·³·¬­ ±º ¬¸»·® ¼¿¬¿ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸»§ ­¸±«´¼ ²±¬ ¼®¿© ½±²½´«­·±²­ ¬¸¿¬ »¨½»»¼ ©¸¿¬ ·­ ®»¿­±²¿¾´»ô ¿²¼ ©¸¿¬ ³¿§ ¾» ´±¹·½¿´´§ ¼»®·ª»¼ º®±³ ¬¸»·® ¼¿¬¿ò ײ ¬¸·­ ©¿§ ¬¸»§ ¼± ²±¬ ³¿µ» ¬®«¬¸ ½´¿·³­ ¬¸¿¬ ¿®» »¨½»­­·ª» ±® ¬¸¿¬ ©±«´¼ ´»¿ª» ¬¸»³ ±°»² ¬± ½®·¬·½·­³ ¾§ ½±´´»¿¹«»­ò ̸» ¿¾·´·¬§ ¬± ³¿µ» ®»¿­±²¿¾´» ½´¿·³­ô ¿²¼ ±²´§ ¬¸±­» ½´¿·³­ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» »ºº»½¬·ª»´§ ­«°°±®¬»¼ô ·­ ¿ º±®³ ±º °±©»® ¼»®·ª»¼ º®±³ ¿ µ²±©´»¼¹» ±º ¿½¿¼»³·½ °®±½»¼«®»­ò ײ­·¹¸¬ ο¬·±²¿´ ¿½¿¼»³·½ ¿«¬¸±®·¬§ ½¿² ¾» »¨¬®»³»´§ ·²Œ«»²¬·¿´ô ·² ¬¸¿¬ ·¬ »²¿¾´»­ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¬± ³¿®­¸¿´ ¿®¹«³»²¬­ «­·²¹ ´±¹·½ ¿²¼ ­§­¬»³¿¬·½ ¼·­½«­­·±²ò ̸·­ ¬§°» ±º ¼·¿´±¹«» ¸¿­ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ½¸¿²¹» °»±°´»­ ±°·²·±²­ô ¿²¼ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô °±©»® ±º ¬¸·­ µ·²¼ ½¿²ô ·² ¬¸» ´±²¹ ¬»®³ô ¾» ª»®§ ·²Œ«»²¬·¿´ò íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® íç .

б©»® ·² ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ ̸» ¼·­°»®­»¼ ­§­¬»³ ±º °±©»® º±«²¼ ·² ³±¼»®² ­±½·»¬·»­ ½±²¬®¿­¬­ ©·¬¸ ¬¸¿¬ »ª·¼»²¬ ·² ³¿²§ ¿²½·»²¬ ­±½·»¬·»­ò ̸»®» °±©»® «­«¿´´§ ¬»²¼»¼ ¬± ®»­·¼» ·² ±²» °»®­±² ¿²¼ ©¿­ »¨¬®»³»´§ ´±½¿´·¦»¼ ¿²¼ «²·¬¿®§ ·² ²¿¬«®»ò Ü«®·²¹ ¿ °»®·±¼ ±º ·²¬»®²¿´ ®»ª±´«¬·±² ±® ±º »¨¬»®²¿´ ¿­­¿«´¬ô ·¬ ©¿­ ²±®³¿´´§ ±²´§ ²»½»­­¿®§ ¬± ¼»°±­» ¬¸» ­·²¹´» ®«´»® ¬± ¹¿·² ½±²¬®±´ ±º ¬¸» ­¬¿¬»ò ر©»ª»®ô ¿­ ­±½·»¬·»­ ¾»½¿³» ³±®» ½±³°´»¨ô ­± ¼·¼ ­§­¬»³­ ±º ¹±ª»®²³»²¬ô ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸» ³±¼»®² °»®·±¼ ½¿³» ­±°¸·­¬·½¿¬»¼ ¿²¼ ¼»ª±´ª»¼ ³±¼»´­ ±º °±©»®ò ׬ ¬¸»®»º±®» ¾»½¿³» ³«½¸ ³±®» ¼·º½«´¬ ¬± ¬¿µ» ½±²¬®±´ ±º ¿ ­¬¿¬»ò ײ º±®³»® ¬·³»­ °±©»® ©¿­ ²±®³¿´´§ ´·²µ»¼ ¬± ¿² ¿®·­¬±½®¿½§ ¬¸¿¬ ©¿­ ¿¾´» ¬± ½±²¬®±´ ¬¸» ´·ª»­ ±º ¬¸» ´»­­ ·²Œ«»²¬·¿´ ­±½·¿´ ½´¿­­»­ò ײ ¬¸» ³±¼»®² °»®·±¼ô ¸±©»ª»®ô ­±³» ¬§°»­ ±º °±©»®ô ·²Œ«»²½» ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ¾»½¿³» ¼»´»¹¿¬»¼ ¬± ¬¸±­» ½´¿­­»­ ¬¸¿¬ ·² °®»ª·±«­ °»®·±¼­ ¸¿¼ °±­­»­­»¼ ²± °±©»®ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·² ¬¸» ³±¼»®² ¿¹»ô ·²¼«­¬®·¿´ °®±¼«½¬·±² ¾»½¿³» ¿² »²±®³±«­ º¿½¬±® ·² ¬¸» »½±²±³·½ °±©»® °±­­»­­»¼ ¾§ ¿ ­¬¿¬»ô ¿²¼ ¸»²½» ¬¸» ³¿­­ ±º ©±®µ»®­ ©¸± ¹»²»®¿¬»¼ ¬¸¿¬ ·²¼«­¬®·¿´ °®±¼«½¬·±² °±­­»­­»¼ô ¼» º¿½¬±ô °±´·¬·½¿´ °±©»®ò ׬ ©¿­ ·² °¿®¬ Ó¿®¨­ »¨°´¿²¿¬·±² ±º »½±²±³·½ ®»´¿¬·±²­¸·°­ ¬¸¿¬ ¿©¿µ»²»¼ ·²¼«­¬®·¿´ ©±®µ»®­ ¬± ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ±º ¬¸»·® °±­·¬·±² ¿²¼ »²¿¾´»¼ ¬¸»³ ¬± ®»¿´·¦» ¿²¼ ©·»´¼ô ¬¸®±«¹¸ ³»½¸¿²·­³­ ­«½¸ ¿­ ¬¸» ¬®¿¼» «²·±² ³±ª»³»²¬ô ¬¸»·® °±´·¬·½¿´ °±©»®ò Ú±«½¿«´¬ ¼®¿©­ ¿² ·²¬»®»­¬·²¹ ½±²¬®¿­¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·² ³»¼·»ª¿´ ­±½·»¬·»­ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·² ³±¼»®²ô ·²¼«­¬®·¿´ ­±½·»¬·»­ò Ø» ¿´­± ½±³³»²¬­ «°±² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» °±©»® ©¸·½¸ ¬¸»§ °±­­»­­ò ײ ¬¸» ³»¼·»ª¿´ °»®·±¼ ¬¸»®» ©¿­ ·² °®·²½·°´» ¿ ®»´¿¬·ª»´§ ¸·¹¸´§ ·²¼·ª·¼«¿´·¦»¼ ½±²½»°¬ ±º ¬¸» °»®­±²ò л±°´» ½±«´¼ ¿½¬ ·² ¿ ³¿²²»® ¬¸¿¬ ·¼»²¬·»¼ ¬¸»³ ¿­ ¼·ºº»®»²¬ò ײ ¬¸» ³±¼»®² °»®·±¼ô ¸±©»ª»®ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹®»¿¬»® ¬»²¼»²½§ º±® °»±°´» ¬± ¾» ±®¹¿²·¦»¼ô ¬± ¾» °´¿½»¼ ·² ½¿¬»¹±®·»­ô ¬± ¾» ®»¹«´¿®·¦»¼ô ¿²¼ ¬± ¿½¬ ¿­ ¿ ¹®±«° ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿­ ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ò ̸» °¿®¿¼·¹³¿¬·½ ½¿­» ©±«´¼ ¾»ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ©±®µ·²¹ ½´¿­­»­ ©¸± ³·¹¸¬ ¾» ¿´´±½¿¬»¼ ²«³¾»®­ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ²¿³»­ ¿²¼ ¸¿ª» ¬± ­«¾³·¬ ¬± ³»½¸¿²·­³­ º±® ¬·³» ½±²¬®±´ ¿¬ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ¿²¼ »²¼ ±º ¬¸»·® °»®·±¼ ±º ©±®µò ײ ¬·³»ó¿²¼ó³±¬·±² ìð .

­¬«¼·»­ô ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´­ ³±¼» ±º º«²½¬·±²·²¹ ¿¬ ©±®µ ·­ ­«¾¼·ª·¼»¼ ¿²¼ ¿²¿´§­»¼ ·²¬± ª»®§ ­³¿´´ »´»³»²¬­ ±º ¿½¬·±²­ò Í«½¸ ¿°°®±¿½¸»­ ¬± ©±®µ ¼»ó·²¼·ª·¼«¿´·¦» ¬¸» °»®­±²ô ¿²¼ ®»¼«½» ¬¸»·® °±©»® ¿²¼ ·²Œ«»²½» ¿­ ·²¼·ª·¼«¿´­ò ß­ ³»²¬·±²»¼ ¿¾±ª»ô ¬¸» ±²´§ °±©»® ¬¸»§ ½¿² »¨»®¬ «²¼»® ­«½¸ ­§­¬»³­ ·­ ¬¸» ½±´´»½¬·ª» °±©»® ±º ¬¸» »½±²±³·½ ¹®±«°ò Ú±«½¿«´¬ ¼®»© ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» °±©»® »¨»®½·­»¼ ¾§ ¬¸±­» ©¸± ¿®» ¿¾´» ¬± ±¾­»®ª» °»±°´» ¿²¼ ¬± °¿­­ ¶«¼¹»³»²¬­ ±² ¬¸»³ ·² ¿ ³±¼»®² ·²¼«­¬®·¿´ ­±½·»¬§ò ײ ¬¸» ½¿­» ¿¾±ª»ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ¬·³»ó¿²¼ó³±¬·±² »¨°»®¬ ·­ ¿¾´» ¬± ¼»²» ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ©±®µ»® ¿­ »º½·»²¬ ±® ·²»º½·»²¬ô ¿²¼ ¬¸·­ ½¿² ¼»¬»®³·²» ¬¸»·® °®±¹®»­­ ©·¬¸·² ¬¸» ¸·»®¿®½¸§ ±º ¬¸» ©±®µ »²ª·®±²³»²¬ô ¬¸»·® ®»³«²»®¿¬·±² ¿²¼ ·²¼»»¼ ¬¸» »­¬»»³ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¿®» ¸»´¼ ·² ¬¸» ©±®µ°´¿½»ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ±¾­»®ª¿¬·±² ¿²¼ ³±²·¬±®·²¹ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·­ ²±¬ ±²´§ ±²» ±º ¬¸» µ»§ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ´·º» ¾«¬ ¿´­± ±²» ±º ¬¸» °®·²½·°¿´ ³»¿²­ ¾§ ©¸·½¸ °±©»® ·­ »¨»®½·­»¼ò É» ¿®» ¿´´ ±¾­»®ª»¼ô ¿®¹«»¼ Ú±«½¿«´¬ô ·² ¿ ©·¼» ª¿®·»¬§ ±º ­·¬«¿¬·±²­ò Ñ«® ©»·¹¸¬ ¿²¼ ¸»·¹¸¬ ¿®» ³±²·¬±®»¼ ¿­ ¾¿¾·»­ ¿²¼ §±«²¹ ½¸·´¼®»²ô ¿²¼ô ¿­ ­±±² ¿­ ©» ¿®» ¿¾´» ¬± ¿¬¬»²¼ ­½¸±±´ô ±«® ·²¬»´´»½¬«¿´ °»®º±®³¿²½» ·­ ½¿®»º«´´§ ½±³°¿®»¼ ¬± ¬¸¿¬ ±º ±«® °»»®­ò ß¾·´·¬·»­ ¿¬ ®»¿¼·²¹ ¿²¼ ¾¿­·½ ²«³»®¿½§ ¿®» ½¿®»º«´´§ ¿­­»­­»¼ô ¿²¼ ±«® °®±¹®»­­ »ª¿´«¿¬»¼ ¿²¼ ®»½±®¼»¼ò ɸ»² ©» ­¬¿®¬ ©±®µô ±«® °»®º±®³¿²½» ·² ¬¸» ©±®´¼ ±º »½±²±³·½ °®±¼«½¬·ª·¬§ ·­ »ª¿´«¿¬»¼ ¿²¼ ®»½±®¼­ ³¿·²¬¿·²»¼ò Ö«­¬ ¿­ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ±«® °±©»®­ ¿²¼ ¿¾·´·¬·»­ ·­ ½¿®»º«´´§ ±¾­»®ª»¼ ©¸»² ©» ¿®» §±«²¹»®ô ©¸»² ©» ¿®» ±´¼»® ¬¸» ¼»½´·²» ·² ±«® ¿¾·´·¬·»­ ·­ ¿´­± ½¿®»º«´´§ ³±²·¬±®»¼ò Ñ«® »§»­·¹¸¬ ·­ ½¸»½µ»¼ ¬± »²­«®» ©» ½¿² ½±²¬·²«» ¬± ¼®·ª»ô ¿²¼ ±«® ³»¼·½¿´ ½±²¼·¬·±² ·² ¬»®³­ ±º ¾´±±¼ °®»­­«®» ¿²¼ ½¸±´»­¬»®±´ ´»ª»´­ ½¿®»º«´´§ ®»½±®¼»¼ò ׬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± ¿ª±·¼ ¬¸·­ ·²½»­­¿²¬ ³±²·¬±®·²¹ ±º ±«® ¾±¼·»­ ¿²¼ ³·²¼­ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ ¬¸·­ ·­ ±²» ±º ¬¸» ³¿¶±® ³¿²·º»­¬¿¬·±²­ ±º °±©»® ·² ¬¸» ³±¼»®² ©±®´¼ò É» ¿®» ®»¯«·®»¼ ¬± ­«¾³·¬ ±«®­»´ª»­ ¬± ¬¸·­ ±¾­»®ª¿¬·±²ô ¿²¼ ¬¸®±«¹¸ ¿ ª¿®·»¬§ ±º ½±³°´»¨ ¿²¼ ½¿®»º«´´§ ½±²¬®±´´»¼ ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» ³»½¸¿²·­³­ ¬¸» ͬ¿¬» »²­«®»­ ¬¸¿¬ ·¬ ·­ ½¿°¿¾´» ±º ½¿®®§·²¹ ±«¬ ¬¸·­ ±¾­»®ª¿¬·±²ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸»®» ¿®» ½±²¬·²«¿´ »ºº±®¬­ ¬± ·³°®±ª» ¿²¼ »¨¬»²¼ ¬¸» ¿³±«²¬ ±º ±¾­»®ª¿¬·±² ¿²¼ ¬¸» ¬¸±®±«¹¸²»­­ ©·¬¸ ©¸·½¸ ·¬ ¬¿µ»­ °´¿½»ò íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ìï .

ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ »²±®³±«­ °±©»® ¿½½®«»­ ¬± ¬¸±­» ©¸± ½±²¼«½¬ ±¾­»®ª¿¬·±²­ ±² ·²¼·ª·¼«¿´­ ©·¬¸·² ­±½·»¬§ò ̸» ±¾­»®ª»® ·­ ¿¾´» ¬± ¼»²» ½»®¬¿·² °»±°´» ¿­ ²±¬ ½±³°´§·²¹ ©·¬¸ ©¸¿¬ ³·¹¸¬ ¾» »¨°»½¬»¼ ±º ¬¸»³ ·² ½±³°¿®·­±² ©·¬¸ ±¬¸»®­ò ̸±­» ·² ¿«¬¸±®·¬§ ½¿² ¬¸»² ¼»²» ¿ ®»¹·³» ±º ¬®»¿¬³»²¬ º±® ¬¸±­» ©¸± ¼± ²±¬ ³¿¬½¸ ¬¸» ²±®³­ »¨°»½¬»¼ò ̸» ½±³°«¬»® ¿¹» ¸¿­ °®±ª·¼»¼ ¬¸» ͬ¿¬» ©·¬¸ ª»®§ »ºº»½¬·ª» ³»½¸¿²·­³­ º±® ³±²·¬±®·²¹ ¿²¼ ±¾­»®ª·²¹ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ɸ»²»ª»® ©» ª·­·¬ ¿ ­·¬» ±² ¬¸» ײ¬»®²»¬ô ¬¸·­ ½¿² ¾» ®»½±®¼»¼ô ¿²¼ ±«® °¿¬¬»®²­ ±º ·²¬»®»­¬­ô °«®½¸¿­»­ ¿²¼ »¨°´±®¿¬·±²­ ±º µ²±©´»¼¹» ½¿² ¾» ¿²¿´§­»¼ò Ò±¬ ±²´§ ½¿² ¬¸·­ ¼¿¬¿ ¾» ½±´´»½¬»¼ô ¾«¬ ·¬ ³¿§ ¾» °¿­­»¼ ±² ¬± ½±³³»®½·¿´ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ º±® «­» ·² ³¿®µ»¬·²¹ ¿²¼ ­¿´»­ò ̸®±«¹¸ ¬¸» «­» ±º ¬¸» ³±¾·´» °¸±²» ±«® ³±ª»³»²¬­ ½¿² ¾» ¬®¿½»¼ô ¿²¼ ±«® ½±²¬¿½¬­ ¿²¼ ²»¬©±®µ­ ±¾­»®ª»¼ ¿²¼ ³±²·¬±®»¼ò ̸» »¨¬»²­·±² ±º ¬¸» ½±´´»½¬·±² ¿²¼ ¼»°´±§³»²¬ ±º ¾·±¼¿¬¿ ­«½¸ ¿­ ®»¬·²¿´ ­½¿²­ ¿²¼ ÜÒß »¨¬»²¼­ ¬¸» °±©»® ±º ¬¸» ͬ¿¬» ­¬·´´ º«®¬¸»®ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» ·²½®»¿­·²¹ «­» ±º ª·¼»± ½¿³»®¿­ ¬¸®±«¹¸±«¬ ­±½·»¬§ °®±ª·¼»­ ¬¸» ͬ¿¬» ©·¬¸ ¬¸» °±©»® ¬± ³±²·¬±® ±«® ³±ª»³»²¬­ô ·²½´«¼·²¹ô ²±¬ ´»¿­¬ô ±«® ¼®·ª·²¹ °¿¬¬»®²­ò ß´´ ±º ¬¸»­» ¬»½¸²·¯«»­ ®»°®»­»²¬ ¿² »²±®³±«­ »¨°¿²­·±² ±º ͬ¿¬» °±©»® ¬± ±¾­»®ª»ô ³±²·¬±® ¿²¼ ½±²¬®±´ ·¬­ ½·¬·¦»²­ô ¿²¼ ¬¸»®»¾§ ¼»ª»´±° ­¬®¿¬»¹·»­ ¬± ½±²¬®±´ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ °»±°´» ¾»¸¿ª»ò Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» «­» ±º ¬¸»­» ¬»½¸²·¯«»­ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¬»²¼»²½§ º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¬± ¾» ®»²¼»®»¼ ³±®» ¿²¼ ³±®» °¿­­·ª» ¿²¼ ³¿´´»¿¾´»ò ̸» ¿©¿®»²»­­ ±º ¬¸·­ »¨¬»²­·ª» °±©»® ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ±¾­»®ª» ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¹·ª»­ ¿ ­»²­» ±º °±©»®´»­­²»­­ ¬± ¬¸» »¨¬»²¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ º»»´­ ´·¬¬´» º®»»¼±³ º±® ³±ª»³»²¬ ±® ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ò Ûª»®§¬¸·²¹ ¿°°»¿®­ ½±²¬®±´´»¼ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬»­ ¾«®»¿«½®¿¬·½ ­§­¬»³ô ¿²¼ ·² ¬¸» º¿½» ±º ¬¸·­ ¬¸»®» ·­ ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ¿­­«³» ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¸«³¿² ¾»·²¹ ¸¿­ ´·¬¬´» º®»»¼±³ ±º ¿½¬·±²ô ´·¬¬´» ¿«¬±²±³§ ¿²¼ ´·¬¬´» °±©»® ±ª»® ¬¸»·® ´·ª»­ò É» ¸¿ª» ¿´®»¿¼§ ­»»² ¸±© Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ °±©»® °»®³»¿¬»¼ ­±½·»¬§ò ß´¬¸±«¹¸ ¸» ¿½µ²±©´»¼¹»¼ ìî .

¬¸¿¬ ­¬¿¬» °±©»® ·­ ·³°±®¬¿²¬ô ¸» ©¿­ ³±®» ·²¬»®»­¬»¼ ·² °±©»® ¿­ ¿ °¸»²±³»²±² ¬¸¿¬ ­°®»¿¼­ ¬¸®±«¹¸±«¬ ­±½·»¬§ ©·¬¸ ¿² ¿´³±­¬ ·²²«³»®¿¾´» ®¿²¹» ±º º±½·ò б©»® ·­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ª·­·¾´» ¿²¼ º«²½¬·±²·²¹ ¿¬ ¬¸» ³·½®± ´»ª»´ ¿´´ ¬¸» ¬·³»ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ©»²¬ º«®¬¸»® ¬¸¿² ¬¸·­ ·² ¸·­ ¿²¿´§­·­ ¿²¼ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ °±©»® ©¿­ ¿² ·²¬®·²­·½ »´»³»²¬ ±º ¿´´ ¸«³¿² ®»´¿¬·±²­ò ߬ ¬¸» ´±©»­¬ ¼»²±³·²¿¬±® ±º ¸«³¿² ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ·² º±® »¨¿³°´» ¼·­½±«®­» ¾»¬©»»² ¬©± °»±°´»ô ¿ °±©»® ¼·ºº»®»²¬·¿´ ©±«´¼ ·²»ª·¬¿¾´§ ¼»ª»´±°ò Ѳ» ·²¼·ª·¼«¿´ ©±«´¼ ·²Œ«»²½» ¬¸» ±¬¸»® ·² ­±³» ®»­°»½¬­ô ©¸·´» ·² ±¬¸»®­ °±©»® ©±«´¼ Œ±© ·² ¬¸» ®»ª»®­» ¼·®»½¬·±²ò б©»® ©¿­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¿² »´»³»²¬ ·² ¿´´ ¸«³¿² ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ¿²¼ ½»®¬¿·²´§ ·² ¬¸» ©±®µ°´¿½»ò ׬ ©¿­ ¸±©»ª»®ô ¸» ¿®¹«»¼ô ²±¬ ´±½¿´·¦»¼ ­·³°´§ ·² ¬¸» ¸·»®¿®½¸·½¿´ ­¬®«½¬«®»­ ±º ¬¸» ©±®µ ®»´¿¬·±²­¸·°ô ­«½¸ ¿­ ¬¸» °±©»® ¬¸¿¬ ®»­·¼»­ ·² ¿ ¸»¿¼ ±º ¼»°¿®¬³»²¬ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ©±®µ º«²½¬·±²­ ±º »³°´±§»»­ ·² ¬¸¿¬ ¼»°¿®¬³»²¬ò б©»® ®»´¿¬·±²­ ¿´­± »¨·­¬ ¾»¬©»»² ±®¼·²¿®§ ©±®µ»®­ô ¿²¼ ¬¸»­» °±©»® ®»´¿¬·±²­¸·°­ ©±®µ «°©¿®¼­ ·² ¬¸» ¸·»®¿®½¸§ô ¿ºº»½¬·²¹ ©±®µ °¿¬¬»®²­ ¿¾±ª» ¬¸»³ô ¶«­¬ ¿­ °±©»® ¿´­± ©±®µ­ ¼±©²©¿®¼­ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸·»®¿®½¸§ò ײ­·¹¸¬ ß² »¨°´¿²¿¬·±² ±º ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ¬¸®±«¹¸ ©¸·½¸ °±©»® ©±®µ­ ·² ­±½·»¬§ ¼±»­ ²±¬¸·²¹ ¬± ®»¼·­¬®·¾«¬» °±©»®ò ɸ¿¬ ·­ ²»»¼»¼ô ­±³» ³¿§ ­¿§ô ·­ ¿ ³»¿²­ ±º ¿´¬»®·²¹ ­±³» ±º ¬¸» «²º¿·®²»­­ ±º ¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ±º °±©»® ·² ¬¸» ©±®´¼ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·¬ ·­ ¼·º½«´¬ô ·º ²±¬ ·³°±­­·¾´»ô º±® ¿² ¿¼³·²·­¬®¿¬±® ±® ³¿²¿¹»® ¸·¹¸»® «° ·² ¿ ¸·»®¿®½¸§ ¬± ³¿²¿¹» ¬¸±­» ¾»´±©ô ¿²¼ »¨»®¬ °±©»® ±ª»® ¬¸»·® ©±®µ·²¹ ´·ª»­ô ·º ¬¸» ©±®µ»®­ ¼± ²±¬ ¿½½»°¬ ¬¸» ´»¹·¬·³¿½§ ±º ¬¸¿¬ ¿«¬¸±®·¬§ ¿²¼ °±©»®ò б©»® ½¿² ±²´§ ¾» »ºº»½¬·ª»´§ »¨»®¬»¼ ·º °»±°´» ¿½½»°¬ ¬¸» ´»¹·¬·³¿¬» ®·¹¸¬ ±º ­±³»±²» ¬± »¨»®¬ °±©»®ò Ûª»² ·² ¿ ­¬®·½¬ ¸·»®¿®½¸§ô ·¬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± »¨»®¬ °±©»® ·º °»±°´» ®»º«­» ¬± ¿½½»°¬ ¬¸·­ ´»¹·¬·³¿½§ò ß­ ³¿²§ ³¿²¿¹»®­ ¼·­½±ª»® ¬± ¬¸»·® ½±­¬ô ©±®µ»®­ ½¿² ²¼ ²«³»®±«­ ­¬®¿¬»¹·»­ ¬± º±·´ ³¿²¿¹»®·¿´ °´¿²­ ·º ¬¸»§ ©·­¸ ¬± ¼± ­±ô ¿²¼ ¬¸±­» ­¬®¿¬»¹·»­ ³¿§ ¾» ¿´´ ¬¸» ³±®» »ºº»½¬·ª» ·º ¬¸»§ ®»³¿·² ©·¬¸·² ¬¸» ¾®±¿¼ ®»¹«´¿¬±®§ ­§­¬»³ ±º ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ‘ɱ®µ·²¹ ¬± ®«´» ·­ ¿ ½´¿­­·½¿´ »¨¿³°´» ±º ¬¸·­ ­¬®¿¬»¹§ò íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ìí .

б©»® ·­ ¬¸«­ ¿´­± ±°°±­»¼ò Ûª»² ¬¸» ³±­¬ »ºº»½¬·ª» ­§­¬»³­ ±º °±©»® »²½±³°¿­­ °»±°´» ©¸± ©·´´ ®»­·­¬ ¿²¼ ±°°±­» ¬¸»·® ¿¾·´·¬§ ¬± »¨»®½·­» °±©»®ò ̸·­ ¬¿µ»­ °´¿½» ¿­ ³«½¸ ·² ¿«¬¸±®·¬¿®·¿² ­±½·»¬·»­ ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿­ ·² ´·¾»®¿´ó¼»³±½®¿¬·½ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò Ó±®»±ª»®ô ¶«­¬ ¿­ °±©»® ·­ ª»®§ ¼·ºº«­»ô ±°°±­·¬·±² ¬± °±©»® ½¿² ¿®·­» ·² ¿ ¹®»¿¬ ª¿®·»¬§ ±º ¼·ºº»®»²¬ ©¿§­ò ײ ¼»³±½®¿¬·½ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ °±©»® ·­ ±º¬»² »¨»®½·­»¼ ¬¸®±«¹¸ ½±³³·¬¬»» ­¬®«½¬«®»­ô ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ½±³³·¬¬»»­ ¿®» ³¿²¿¹»¼ ¿²¼ ±®¹¿²·¦»¼ ³¿§ ²±¬ ¾» »²¬·®»´§ ¼»³±½®¿¬·½ò ײ ®»¿´·¬§ô ¬¸» ½¸¿·® ±º ¬¸» ½±³³·¬¬»» ³¿§ »¨»®½·­» °±©»® ·² ¿² ¿«¬±½®¿¬·½ ³¿²²»®ò л±°´» ½¿² ±°°±­» ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ¬¸®±«¹¸ ½±³³·¬¬»»­ô ¾«¬ ·¬ ³¿§ ®»¯«·®» ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿®» °®»°¿®»¼ ¬± ±°°±­» ¬¸±­» ¸·¹¸»® ·² ¿ ¸·»®¿®½¸§ ¿²¼ ¬± ¿½½»°¬ ¬¸¿¬ ¬¸·­ ³¿§ ·²½«® ¬¸» ¼·­°´»¿­«®» ±º ­«½¸ °»±°´»ò Ó«½¸ ±º Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬­ ±°°±­·¬·±² ¬± °±©»® ¬±±µ ¬¸» º±®³ ±º ½±´´»½¬·²¹ ¿²¼ ¼·­­»³·²¿¬·²¹ ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ¿² ·­­«» ¿²¼ ¬¸»² ¿´´±©·²¹ ¿ ³±³»²¬«³ ¬± ¼»ª»´±° ·² ¬¸» °®»­­ ¿²¼ °«¾´·½ ±°·²·±²ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·² ¸·­ ±°°±­·¬·±² ¬± ½±²¼·¬·±²­ ·² °®·­±² ¸» ­»¬ ±«¬ ¬± ½±´´»½¬ ­§­¬»³¿¬·½¿´´§ ¿­ ³«½¸ ¼¿¬¿ ¿­ °±­­·¾´» ±² ©¸¿¬ ©¿­ ¸¿°°»²·²¹ ·² °®·­±²ô ¿²¼ ¬¸»² °«¾´·½·¦»¼ ¬¸·­ ©·¼»´§ò ̸» ®»­«´¬ ©¿­ ½±²­·¼»®¿¾´» ½±«²¬»®ó°®»­­«®» ±² ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ¿²¼ °®·­±² ¿«¬¸±®·¬·»­ ¬± ·³°®±ª» ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ©·¬¸·² ¬¸» °®·­±²­ › ½±²¼·¬·±²­ ¬¸¿¬ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ½¿«­»¼ °®·­±²»®­ ¬± ³±ª» ‘¼»»°»® ·²¬± ½®·³·²¿´·¬§ øÙ±®¼±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹»ô °ò ìð÷ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬­ ®»­»¿®½¸ ³»¬¸±¼±´±¹§ ©¿­ ±º¬»² ª»®§ »ºº»½¬·ª» ·² ¬»®³­ ±º ·¬­ ­¸»»® ¼»¬¿·´ò ̸» ¼¿¬¿ ¸» ¹¿¬¸»®»¼ ±² °®·­±² ½±²¼·¬·±²­ô º±® »¨¿³°´»ô ©¿­ ­± ·³°®»­­·ª» ·² ·¬­ ­½±°» ¿²¼ ¼»°¬¸ ¬¸¿¬ô ©¸»² ®»´»¿­»¼ ·²¬± ¬¸» °«¾´·½ ¼±³¿·²ô ·¬ ¹»²»®¿¬»¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ³±³»²¬«³ º±® ½¸¿²¹» ¿²¼ ®»º±®³ò ̸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ̸» ·¼»¿ ±º °±©»® ©¿­ ¿ ½±²½»°¬ ¬¸¿¬ °»®³»¿¬»¼ ³«½¸ ±º Ú±«½¿«´¬­ ¬¸·²µ·²¹ò Ø» ª·»©»¼ ·¬ ¿­ ª»®§ ³«½¸ ®»´¿¬»¼ ¬± ½±²½»°¬­ ±º º®»»¼±³ô ¿«¬¸±®·¬§ô ­«¾¶»½¬·±² ¿²¼ ®»­·­¬¿²½»ò Ø» ­¿© °±©»® ¿­ ¿² ¿­°»½¬ ±º ¿² ·²¬»®ó®»´¿¬·±²­¸·° ±® ·²¬»®¿½¬·±² ¾»¬©»»² ¸«³¿² ¾»·²¹­ò ìì .

Ѳ» °»®­±² ©±«´¼ ¸¿ª» ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ¬± ·²Œ«»²½» ¿²±¬¸»® °»®­±²ô ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸»·® ¬¸·²µ·²¹ô ¬¸»·® ¾»¸¿ª·±«®ô ¬¸» °»±°´» ¬¸»§ ½¸±±­» ¿­ º®·»²¼­ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ¬¸»§ ½±²¼«½¬»¼ ¬¸»·® ´·ª»­ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô °»±°´» ¼·¼ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ­«¾³·¬ ¬± ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»®ò ̸»§ º®»¯«»²¬´§ ®»­·­¬»¼ ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ¿²¼ ­¸±©»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ¿¾´» ¬± ¿½¬ ©·¬¸ ¿¬ ´»¿­¬ ­±³» ¿«¬±²±³§ò Ѻ ½±«®­»ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ½±«´¼ ­»®·±«­´§ ´·³·¬ ¬¸» ¿½¬·±²­ ±º ±¬¸»®­ô ¿²¼ ®»­¬®·½¬ ¬¸»·® º®»»¼±³ ¬± ¿½¬ ±® ¬± ®»­·­¬ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ·¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿´³±­¬ ¿ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ º»¿¬«®» ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ­¸±«´¼ ©·­¸ ¬± »¨»®½·­» ¿¬ ´»¿­¬ ­±³» ¼»¹®»» ±º ¿«¬±²±³§ò ß ª»®§ ­·¹²·½¿²¬ º»¿¬«®» ±º ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ·­ ¬¸¿¬ ¬¸±­» ·² ¿ °±­·¬·±² ±º °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ¬®§ ¬± ¼»ª»´±° ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ¶«­¬·½¿¬·±² º±® »¨»®½·­·²¹ ¬¸¿¬ °±©»®ò Ûª»² ©¸»² ¿ ¹±ª»®²³»²¬ ±® ¼·½¬¿¬±® ©·»´¼­ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º °±©»® ¿²¼ ½¿²ô ·² »ºº»½¬ô ¿½¬ ½±³°´»¬»´§ ¿«¬±½®¿¬·½¿´´§ô ¬¸»§ ©·´´ ±º¬»²ô ±® »ª»² «­«¿´´§ô ¬®§ ¬± °»®­«¿¼» °»±°´» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ¿½¬·²¹ ·² ¬¸» ·²¬»®»­¬­ ±º ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º ½·¬·¦»²­ò ̸±­» ·² °±©»® ©·´´ ¼»ª»´±° ¬¸»±®·»­ ±º ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ °«®°±®¬ ¬± »¨°´¿·² ©¸§ ±²» »¬¸²·½ ±® ½«´¬«®¿´ ¹®±«° ·­ ·²º»®·±® ¬± ¿²±¬¸»®å ©¸§ ±²» ¹®±«° ­¸±«´¼ ¾» °»®­»½«¬»¼ô ±® ©¸§ ¿²±¬¸»® ¹®±«° ­¸±«´¼ ®»³¿·² »½±²±³·½¿´´§ ¼»°®·ª»¼ò Ûª»² °±©»®º«´ ¼·½¬¿¬±®­ ¿°°»¿® ²±¬ ¬± ©¿²¬ ¬± ¿½¬ ­·³°´§ ¾§ ª·®¬«» ±º ¬¸» °±©»® ¬¸»§ °±­­»­­å ®¿¬¸»® ¬¸»§ ©·­¸ ¬± ¾» ­»»² ¿­ ª·®¬«±«­ ´»¿¼»®­ô °»®¸¿°­ ¸¿ª·²¹ ¬± ¬¿µ» «²°´»¿­¿²¬ ¼»½·­·±²­ô ¾«¬ ²»ª»®¬¸»´»­­ ¼»½·­·±²­ ¬¸¿¬ ¿®» ¾®±¿¼´§ ²»½»­­¿®§ º±® ¬¸» ¹±±¼ ±º ¿´´ò ͱ ·³°±®¬¿²¬ô ·²Œ«»²¬·¿´ ¿²¼ ¿´´ó°»®ª¿­·ª» ¿®» ¬¸»­» ·¼»±´±¹·»­ ±º °±©»® ¬¸¿¬ ©¸»² ½±³¾¿¬·²¹ ¬¸» ·²Œ«»²½» ±º °±©»®ô ·¬ ·­ ³±®» ·³°±®¬¿²¬ ¬± ½±«²¬»®¿½¬ ¬¸» ·¼»±´±¹§ ¬¸¿² ¬± ¹¸¬ º±®½» ©·¬¸ º±®½»ò ׬ ·­ ¿ ½±³³±² ¿­­»®¬·±²ô ©·¬¸ ²± ¼±«¾¬ ½±²­·¼»®¿¾´» ª¿´·¼·¬§ô ¬¸¿¬ ¿ ³·´·¬¿®§ ª·½¬±®§ ¿´±²» ·­ ·²­«º½·»²¬ ¬± ½±³¾¿¬ ¿ ­»¬ ±º ·¼»¿´­ ±® ¿² ·¼»±´±¹§ò ß °±´·¬·½¿´ ±® ®»´·¹·±«­ ·¼»±´±¹§ ½¿² ®¿®»´§ ¾» »¨¬·²¹«·­¸»¼ ³·´·¬¿®·´§ò ̸»®» ¿®» »¨¿³°´»­ ¬± ¬¸» ½±²¬®¿®§ô ¸±©»ª»®ô ¬¸» Ý¿¬¸¿® °¸·´±­±°¸§ ·² ­±«¬¸»®² Ú®¿²½» ·² ¬¸» Ó·¼¼´» ß¹»­ ¾»·²¹ ¿ ½¿­» ·² °±·²¬ò ̸·­ ®»´·¹·±«­ °¸·´±­±°¸§ ©¿­ ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ¸»®»¬·½¿´ ¾§ ¬¸» α³¿² Ý¿¬¸±´·½ ݸ«®½¸ô ¿²¼ ©¿­ ¬± ¿´´ ·²¬»²¬­ ¿²¼ °«®°±­»­ ¼»­¬®±§»¼ ¾§ ¬¸» ß´¾·¹»²­·¿² Ý®«­¿¼» øïîðç›îç÷ò Ù»²»®¿´´§ô ¸±©»ª»®ô ­«½¸ »¨¿³°´»­ ¿®» ®»´¿¬·ª»´§ ®¿®»ô ¿²¼ ·¼»¿­ íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ìë .

­»»³ ¬± ¾» ³±®» °»®­·­¬»²¬ ¬¸¿² ¬¸» »¨»®½·­» ±º ³·´·¬¿®§ °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ò Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ °±©»® ©¿­ »¨»®½·­»¼ ·² ­±½·»¬§ ©¿­ ¹»²»®¿´´§ «²½´»¿®ò Ý»®¬¿·²´§ ¬¸»®» ©¿­ »ª·¼»²½» ±º ­±³» ±º ¬¸» ¾¿­·½ ©¿§­ ·² ©¸·½¸ °±©»® ©¿­ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ô º±® »¨¿³°´» ¾§ ¬¸» ½¸·»º »¨»½«¬·ª» ±º ¿ ½±³°¿²§ ±® ¾§ ¿ °®»­·¼»²¬ ±® °®·³» ³·²·­¬»®ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ¸¿®¾±«®»¼ ¬¸» ª·»© ¬¸¿¬ ¬¸» ¬®«» »¨»®½·­» ±º °±©»® ©¿­ º¿® ³±®» ½±³°´»¨ ¬¸¿² ¬¸·­ò ׬ ©¿­ ³±®» ±º ¿ ²»¬©±®µ ±º ®»´¿¬·±²­¸·°­ ¬¸¿² ¿ ­·³°´» ª»®¬·½¿´ ®»´¿¬·±²­¸·° ©·¬¸·² ¿ ¸·»®¿®½¸§ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ½±²­¬·¬«¬» ­±½·»¬§ ³¿§ ­»²­» ¬¸¿¬ ¬¸»·® ´·ª»­ ¿®» ¾»·²¹ ®»¹«´¿¬»¼ ¾§ ¿ ª¿®·»¬§ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­±½·¿´ °®»­­«®»­ô ¾«¬ ·² ®»¿´·¬§ ­«½¸ º±®½»­ ¿®» ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± ¼»²» ±® ¬± ­°»½·º§ò ̸»·® ·²Œ«»²½»ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¬¸»·® °±©»®ô °»®³»¿¬»­ ­±½·»¬§ ¿²¼ §»¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ °»®­±² ±º¬»² ¸¿­ ¹®»¿¬ ¼·º½«´¬§ ·² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ »¨¿½¬´§ ¸±© ¬¸»·® °±©»® ±°»®¿¬»­ò ̸» »¨»®½·­» ±º °±©»®ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ·­ ¸»²½» ª»®§ ­«¾¬´» ¿²¼ ¼·º½«´¬ ¬± ®»½±¹²·¦»ô ¿²¼ ±°»®¿¬»­ ¾§ ³»¿²­ ±º ­¬®¿¬»¹·»­ ¬¸¿¬ ¿®» ¼·º½«´¬ ¬± ·¼»²¬·º§ò ̸±­» ©¸± ¸¿ª» ©±®µ»¼ ·² ´¿®¹» ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ©·´´ ¾» ª»®§ º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ·² ½±³³·¬¬»»­ ©¸»®» ·¬ ·­ ±º¬»² ¼·º½«´¬ ¬± ¿­½»®¬¿·² »¨¿½¬´§ ¸±© ¿ °¿®¬·½«´¿® ¼»½·­·±² ·­ ¬¿µ»²ò ̸» ¼·­½«­­·±² ©·´´ »¾¾ ¿²¼ Œ±© º±® ¿ ©¸·´»ô ¿²¼ ¬¸»®» ³¿§ ¾» ­±³» ¼·®»½¬·±² º®±³ ¬¸» ½¸¿·®ô ¿²¼ ¹®¿¼«¿´´§ ¿ ¼»½·­·±² ©·´´ »³»®¹»ò ̸» °®±½»­­ô ·² ®»¬®±­°»½¬ô ³¿§ ¾» ¼·º½«´¬ ¬± ¼»­½®·¾»ò Û¯«¿´´§ô ¿ ¼»½·­·±² ³¿§ ¾» ¿®®·ª»¼ ¿¬ ·² ¿ ½±³³·¬¬»»ô §»¬ ©¸»² ¬¸» ³·²«¬»­ ¿®» °®±¼«½»¼ ¬¸» ¼»½·­·±² ³¿§ ­»»³ ¬± ¸¿ª» ½¸¿²¹»¼ ·² ¿ ­«¾¬´» ©¿§ò Ò± ±²» ­«¹¹»­¬­ ¬¸» ³·²«¬»­ ¿®» ·²¿½½«®¿¬» ¿²¼ ¸»²½» ¬¸» ¼»½·­·±² ¾»½±³»­ ½±²®³»¼ò É» ¿®» °®±¾¿¾´§ ¿©¿®» ±º ³¿²§ ±¬¸»® ¿²¿´±¹±«­ ­·¬«¿¬·±²­ ©¸»®» ¼»½·­·±²­ ¿®» ¬¿µ»² ·² ©¿§­ ¬¸¿¬ ¿®» ¼·º½«´¬ ¬± °®»¼·½¬ ±® ¬± «²¼»®­¬¿²¼ò Ò±¬ ±²´§ ·­ ·¬ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¿ ³¿¶±® °®±¾´»³ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ °±©»® ·­ »¨»®½·­»¼ô ¾«¬ ·¬ ·­ ¿´­± ª»®§ ½±³°´»¨ ¬± ¼»ª»´±° ¿² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¼»½·­·±²­ ¾»½±³» ¿½½»°¬»¼ ¿­ ª¿´·¼ò Ú±® °±©»® ¬± ¾» »¨»®½·­»¼ô ·¬ ·­ ±º¬»² ²»½»­­¿®§ ¬¸¿¬ ´¿®¹» ²«³¾»®­ ±º °»±°´» ¿½½»°¬ ¬¸» ´»¹·¬·³¿½§ ìê .

±º ¬¸» ¼»½·­·±²ò ˲´»­­ ¬¸±­» °»±°´»ô ±º¬»² ´¿®¹» ²«³¾»®­ ±º °»±°´»ô ¿®» ©·´´·²¹ ¬± ¿½½»°¬ ¿ ¼»½·­·±² ¿­ ª¿´·¼ô ¬¸»² ­«½¸ ¿ ¼»½·­·±² ½¿²²±¬ ¾» »ºº»½¬·ª»´§ ·³°´»³»²¬»¼ò ̸»®» ¿®» ¿´­± ½±³°¿®¿¾´» ­·¬«¿¬·±²­ ·² ¬¸» ¸»¿´¬¸ ­»½¬±® ©¸»®» ´·³·¬»¼ ®»­±«®½»­ ¿®» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ¬± ¿² »ª»® ³±®» ¼»³¿²¼·²¹ ¹®±«° ±º ½±²­«³»®­ò Ü»½·­·±²­ ¸¿ª» ±º¬»² ¬± ¾» ³¿¼» ¿¾±«¬ ¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ¿²¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ­½¿®½» ¿²¼ »¨°»²­·ª» ³»¼·½¿¬·±² ¬± °¿¬·»²¬­ ©·¬¸ ®¿®» ·´´²»­­»­ò ̸±­» ©·¬¸ ¬¸» °±©»® ¬± ¬¿µ» ¬¸»­» ¼»½·­·±²­ ¸¿ª» ¬± ¼»½·¼» ©¸»¬¸»® ¬± °®±ª·¼» ­±°¸·­¬·½¿¬»¼ ¿²¼ ½±­¬´§ ³»¼·½¿¬·±² ¬± ¿ º»© °»±°´»ô ±® ©¸»¬¸»® ¬± «­» ¬¸» ³±²»§ ¬± °®±ª·¼» ´»­­ »¨°»²­·ª» ½¿®» º±® ¿ ´¿®¹»® ²«³¾»® ±º °¿¬·»²¬­ ­«ºº»®·²¹ º®±³ ¿ ³±®» ®±«¬·²» ½±²¼·¬·±²ò ̸·­ ¼®¿©­ ¬± ¿ º±½«­ ±²» ±º ¬¸» ¼·´»³³¿­ ±º ¬¸» »¨»®½·­» ±º ­¬¿¬» °±©»®ò ̸» ­¬¿¬» ³«­¬ ¾» ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ½¿®·²¹ º±® ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿­ ©»´´ ¿­ ·¬ ½¿²ô ©¸·´» ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» »²­«®·²¹ ¬¸¿¬ ¬¸» ¾®±¿¼»® ½±²½»®²­ ±º ¬¸» ½±´´»½¬·ª·¬§ ¿®» ½¿¬»®»¼ º±®ò ̸»­» ¬©± ½±³°»¬·²¹ ¼»³¿²¼­ ³¿§ ±º¬»² ¾» ³«¬«¿´´§ ·²½±³°¿¬·¾´»ò ײ¼·ª·¼«¿´ ²»»¼­ ³¿§ ¾» ­°»½·¿´·¦»¼ô ½¿´´·²¹ º±® ½±­¬´§ ¿²¼ ½±³°´»¨ °®±ª·­·±²ô ¿²¼ ¬¸»§ ³¿§ ·²»ª·¬¿¾´§ ®»³±ª» ®»­±«®½»­ º®±³ ³±®» ­¬®¿·¹¸¬º±®©¿®¼ °®±ª·­·±²ò ̸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ·² ³¿µ·²¹ ­«½¸ ¼»½·­·±²­ ³¿§ ±º¬»² ®»¯«·®» ¬¸¿¬ ¿ ½¿³°¿·¹² ±º °«¾´·½·¬§ ¾» «²¼»®¬¿µ»² ¬± °»®­«¿¼» ¬¸» °«¾´·½ ±º ¬¸» ª¿´·¼·¬§ ±º ¬¸» ¼»½·­·±²ò ײ­·¹¸¬ ײ ¿ °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ô ©¸»®» ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º °»±°´» ¸¿ª» ¿½½»­­ ¬± ½±³°«¬»®­ ¿²¼ ¬¸» ײ¬»®²»¬ô ¿²¼ ±¬¸»® ³»¿²­ ±º ½±³³«²·½¿¬·±²ô ±®¼·²¿®§ ½·¬·¦»²­ ¿®» ©»´´ó»¯«·°°»¼ ¬± ½¸¿´´»²¹» ­¬¿¬» ¼»½·­·±²­ò Ý¿³°¿·¹²­ ±² °«¾´·½ ·­­«»­ ½¿² ¾» ³±«²¬»¼ ª»®§ ®¿°·¼´§ ¿²¼ ½¿² ¾» ¿ ­»®·±«­ ½¸¿´´»²¹» ¬± ¹±ª»®²³»²¬¿´ ¿«¬¸±®·¬§ò б©»®ô »ª»² ·² ³»¼·»ª¿´ ¬·³»­ô ¸¿­ ¬»²¼»¼ ¬± ¾» »¨»®½·­»¼ ±²´§ ©·¬¸ ¬¸» ¿°°®±ª¿´ ±º ¬¸» °±°«´¿½»ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ®«´»® ±º ¿ ­¬¿¬»ô ¬¸» µ·²¹ ±® ¯«»»²ô ¬®¿¼·¬·±²¿´´§ ¸¿¼ ¿ ®·¹¸¬ ±ª»® ¬¸» ´·º» ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²­ ±º ¬¸¿¬ ­¬¿¬»ò ر©»ª»®ô ¬¸·­ °±©»® ½±«´¼ ±²´§ ¾» »¨»®½·­»¼ «²¼»® ª»®§ ´·³·¬»¼ ½·®½«³­¬¿²½»­ò Ò±®³¿´´§ô ±²´§ ·º ¿ ½·¬·¦»² ¬¸®»¿¬»²»¼ ¬¸» ´·º» ±º ¿ ³±²¿®½¸ ½±«´¼ ¬¸» ®«´»® ¼»³¿²¼ íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ìé .

¬¸» ¼»¿¬¸ °»²¿´¬§ò ̸» »¨»®½·­» ±º ¬¸·­ ®·¹¸¬ ±º »¨»½«¬·±² ½±«´¼ ¿°°»¿® ¬± ¾» ½±²²»½¬»¼ ¬± ¬¸» ­¬¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ͬ¿¬»ô ­·²½» ¬¸·­ ©±«´¼ ¾» «²¼»®³·²»¼ ·º ¬¸»®» ©¿­ ¿ ´·µ»´·¸±±¼ ±º ¬¸» ³±²¿®½¸ ¾»·²¹ ¿­­¿­­·²¿¬»¼ò Ѻ ½±«®­»ô ·² ±¬¸»® ©¿§­ô ¬¸» ³±²¿®½¸ ³·¹¸¬ ¾» ¿¾´» ¬± °´¿½» ½·¬·¦»²­ ·² ­±³» °±¬»²¬·¿´ ¼¿²¹»®ò ˲¼»® ¬¸» º»«¼¿´ ­§­¬»³ô ¬¸» º»«¼¿´ ´±®¼ ¸¿¼ ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ¼»½·¼» ¬± ©¿¹» ©¿® ±² ¿²±¬¸»® ­¬¿¬» °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿² »²»³§ô ¿²¼ «²¼»® ¬¸±­» ½·®½«³­¬¿²½»­ ¬± ¼»³¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸»·® ª¿­­¿´­ ¬¿µ» «° ¿®³­ ±² ¬¸»·® ¾»¸¿´ºò ß´¬¸±«¹¸ ¬¸·­ ®·¹¸¬ ¬± ¼»³¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ©¿¹»­ ©¿® ²± ´±²¹»® ¿½½®«»­ ¬± ¿ ³±²¿®½¸ ·² ¬¸» ³±¼»®² ­¬¿¬»ô ·¬ ¸¿­ ²»ª»®¬¸»´»­­ ¼»ª±´ª»¼ ¬± »´»½¬»¼ ¹±ª»®²³»²¬ ®»°®»­»²¬¿¬·ª»­ô ¬± °®·³» ³·²·­¬»®­ ¿²¼ ¬± °®»­·¼»²¬­ò ìè .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï ײ Ó¿§ ïçêè ¬¸» ­¬¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ±º Ю»­·¼»²¬ ݸ¿®´»­ ¼» Ù¿«´´» ©¿­ ¬¸®»¿¬»²»¼ ¾§ ³¿¶±® ­¬«¼»²¬ ¿²¼ ©±®µ»® °®±¬»­¬­ò î ߬ ¬¸» ­¬¿®¬ ±º ¬¸» °®±¬»­¬­ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ´·ª·²¹ ·² Ì«²·­·¿ô ©±®µ·²¹ ¿­ ¿ «²·ª»®­·¬§ ´»½¬«®»®ò í ß´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¸·³­»´º ®»½»·ª»¼ ¿ º±®³¿´ »¼«½¿¬·±²ô ¸» ­«°°±®¬»¼ ³¿²§ ±º ¬¸» ½´¿·³­ ±º ¬¸» ­¬«¼»²¬­ º±® »¼«½¿¬·±²¿´ ®»º±®³ò ì Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ­»»² ¾§ ³¿²§ ¿­ ¿ º±½«­ º±® ¬¸» ¼»³¿²¼­ º±® ½¸¿²¹»ò ë ߺ¬»® ¬¸» »ª»²¬­ ±º ïçêè ¬¸»®» ©¿­ ½±²­·¼»®¿¾´» ½¸¿²¹» ·² ¬¸» ½«®®·½«´«³ ±º ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±²ò ê ̸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¾»½¿³» ½±²­·¼»®¿¾´§ ³±®» ­¬«¼»²¬ó ½»²¬®»¼ò é Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ±¾­»®ª¿¬·±² ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¿­ «­»¼ ¬± ¿«¹³»²¬ ­¬¿¬» °±©»® ·² ¬¸» °±­¬³±¼»®² ©±®´¼ò è Ø» ¼±½«³»²¬»¼ ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² °±©»® ¿²¼ ¬¸» ¾«®»¿«½®¿¬·½ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ò ç Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» ¿ ²¿¬«®¿´ ®»¬·½»²½» ½±²½»®²·²¹ ¿¼ª·­·²¹ °»±°´» ¿¾±«¬ ¿¼±°¬·²¹ ¿ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹§ ±® ©±®´¼ ª·»©ò ïð Ø» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ °±©»® ½±«´¼ ±²´§ ¾» »¨»®¬»¼ ±² °»±°´» ©¸± ©·­¸»¼ ¬± ¾» °´¿½»¼ ·² ¬¸¿¬ °±­·¬·±²ò íò ̸» ²¿¬«®» ±º °±©»® ìç .

̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­·­ ±º ½¸¿²¹»­ ·² ¬¸» ¬§°»­ ±º ¶«¼·½·¿´ °«²·­¸³»²¬ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­   ¸·­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ®»¿­±²­ º±® ­±³» ±º ¬¸»­» ½¸¿²¹»­   ¸·­ ª·»©­ ¿¾±«¬ ¬¸» ·³°¿½¬ ±º ¼·ºº»®»²¬ ¬§°»­ ±º ¶«¼·½·¿´ °«²·­¸³»²¬ ±² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ̸» »ª±´«¬·±² ±º ­§­¬»³­ ±º °«²·­¸³»²¬ Ѳ» ±º Ú±«½¿«´¬­ ³±­¬ ½»´»¾®¿¬»¼ ­¬«¼·»­ ·­ ¸·­ »¨°´±®¿¬·±² ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ › Í«®ª»·´´»® »¬ °«²·®æ ²¿·­­¿²½» ¼» ´¿ °®·­±² øïçéëå °«¾´·­¸»¼ ·² Û²¹´·­¸ ¿­ Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸ ±º ¬¸» °®·­±² ·² ïçéé÷ò Ø» ­¬¿®¬­ ¾§ ´±±µ·²¹ ¾¿½µ ¬± ¬¸» ²¿¬«®» ±º °«²·­¸³»²¬ ·² ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¿²¼ ¾»º±®»ò Ø» ²±¬»­ ¬¸¿¬ ·² ¬¸·­ °»®·±¼ °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¬©± °®·²½·°¿´ º»¿¬«®»­ò Ú·®­¬ô ·¬ ©¿­ »¨¬®»³»´§ °¸§­·½¿´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² °­§½¸±´±¹·½¿´ò ׬ ·²ª±´ª»¼ ±º¬»² »¨¬®»³» ½®«»´¬·»­ ¿²¼ ¬±®¬«®»ô ´»¿¼·²¹ ¬± ¿² ¿¹±²·¦·²¹ ¼»¿¬¸ò Í»½±²¼´§ô ¬¸·­ ¬§°» ±º °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ¬§°·½¿´´§ ½¿®®·»¼ ±«¬ °«¾´·½´§ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ®»¹¿®¼»¼ ¾§ ¬¸» ¹»²»®¿´ °«¾´·½ ¿­ ¿ º±®³ ±º »²¬»®¬¿·²³»²¬ò ̸» ¿«¬¸±®·¬·»­ °®±¾¿¾´§ ½±²¼«½¬»¼ ­«½¸ »¨»½«¬·±²­ ·² °«¾´·½ô °¿®¬´§ ¿­ ¿² ¿¬¬»³°¬ ¬± ¾®·²¹ ¶«­¬·½» ·²¬± ¬¸» °«¾´·½ ¼±³¿·²ò л±°´» ½±«´¼ ¾» °»®º»½¬´§ ­«®» ¬¸¿¬ ¿ ©®±²¹¼±»® ¸¿¼ ®»½»·ª»¼ ¬¸» °«²·­¸³»²¬ °®»­½®·¾»¼ ¾§ ´¿© ¿²¼ ©±«´¼ ¾» ¼·­­«¿¼»¼ º®±³ »ª»® ¼±·²¹ ­±³»¬¸·²¹ ·´´»¹¿´ ¬¸»³­»´ª»­ò ëð .

Ѳ» ³¿§ ±²´§ ¸§°±¬¸»­·¦» ½±²½»®²·²¹ ¬¸» ®»¿­±²­ º±® °»±°´» ©·­¸·²¹ ¬± ©¿¬½¸ ­«½¸ ½®«»´ ­°»½¬¿½´»­ò Ѳ ¬¸» ±²» ¸¿²¼ô ´·º» ·² ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¿²¼ »¿®´·»® ©¿­ ¸¿®­¸ô °¿®¬·½«´¿®´§ º±® ¬¸» ­±½·¿´ ½´¿­­»­ ©¸± ©»®» ¼·­¿¼ª¿²¬¿¹»¼ò и§­·½¿´ °«²·­¸³»²¬ ³¿§ ²±¬ ¸¿ª» ¾»»² ¯«·¬» ¿­ ­¸±½µ·²¹ ¬± ¬¸»³ ¿­ ·¬ ©±«´¼ ¾» ¬± ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô ©¸»®» ©» ¿®» «­»¼ ¬± ¿ ³±®» ‘½·ª·´·¦»¼ ´·º»ò Û¨·­¬»²½» ©¿­ ³±®» °®»½¿®·±«­ ¾»½¿«­» ±º ¬¸» °®»ª¿´»²½» ±º ¼·­»¿­»ô ¿²¼ °»±°´» ©»®» °»®¸¿°­ ³±®» º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» ·³³·²»²½» ±º ¼»¿¬¸ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô ¬¸» °®»ª¿´»²¬ °¸·´±­±°¸§ ±º °«²·­¸³»²¬ »²¬¿·´»¼ ·²Œ·½¬·²¹ °¿·² ±² ¬¸» ¾±¼§ò ̸» «­» ±º »¨¬®»³» º±®³­ ±º °«²·­¸³»²¬ ¼«®·²¹ ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¿²¼ »¿®´·»® «´¬·³¿¬»´§ ®»½»·ª»¼ ·¬­ ¶«­¬·½¿¬·±² º®±³ ¬¸» ­±ª»®»·¹² ±º ¬¸» ­¬¿¬» ½±²½»®²»¼ò ɸ»² ¿ ½®·³» ©¿­ ½±³³·¬¬»¼ô ·¬ ©¿­ »­­»²¬·¿´´§ ²±¬ ¿¹¿·²­¬ ­±½·»¬§ô ¾«¬ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ­±ª»®»·¹²ò ̸» °®±º±«²¼ ²¿¬«®» ±º ­«½¸ ¿² ¿½¬ ´»¼ ¬± ¬¸» ¶«­¬·½¿¬·±² ±º ¿ ¾®±¿¼ ®¿²¹» ±º «²°´»¿­¿²¬ °¸§­·½¿´ °«²·­¸³»²¬­ò ß´¬¸±«¹¸ ¬¸» °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ¿ °«¾´·½ »ª»²¬ ¬± ¾» ©¿¬½¸»¼ ¿²¼ °»®¸¿°­ »ª»² »²¶±§»¼ ¾§ ¬¸» ³¿­­»­ô ¬¸»®» ©¿­ ¿´­± ¼«®·²¹ ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¿ ¼»ª»´±°·²¹ ±°°±­·¬·±² ¬± ­«½¸ °«²·­¸³»²¬ò Ô·ª·²¹ ½±²¼·¬·±²­ º±® ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º °»±°´» ©»®» ­± ¿¼ª»®­» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ­»²­» ¬¸¿¬ ­¬¿¬» ±º½·¿´­ ¿²¼ «´¬·³¿¬»´§ ¬¸» ­±ª»®»·¹² ©»®» ­»´ºó­»®ª·²¹ ®¿¬¸»® ¬¸¿² º«´´´·²¹ ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ¬±©¿®¼­ ¬¸» °±°«´¿½»ò Ø»²½» ©¸»² ±®¼·²¿®§ ©±®µ·²¹ó½´¿­­ °»±°´» ©»®» ·´´ó¬®»¿¬»¼ ±® »¨»½«¬»¼ º±® ³·²±® ±ºº»²½»­ › ±º¬»² ­·³°´§ ¬¸»º¬ ±º º±±¼ ¬± ¿­­«¿¹» ¸«²¹»® › ¬¸»®» ©¿­ ¿² »ª±´ª·²¹ º»»´·²¹ ±º «²º¿·®²»­­ô ´»¿¼·²¹ «´¬·³¿¬»´§ ¬± ¬¸» ­»»¼­ ±º ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ®»ª±´¬ò ̸»­» µ·²¼­ ±º º»»´·²¹­ ¹¿ª» ¹®»¿¬ ­«°°±®¬ ¬± ¬¸±­» ©¸± ½±²­·¼»®»¼ ·¬ ²»½»­­¿®§ ¬± ®»º±®³ ¬¸» ­§­¬»³ ±º °«²·­¸³»²¬ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ °«¾´·½ »¨»½«¬·±² ·²ª±´ª·²¹ ¬±®¬«®» °®±ª·¼»¼ ¬¸» µ·²¼ ±º °«¾´·½ ­°»½¬¿½´» ¬± ©¸·½¸ ¬¸» ¹»²»®¿´ °±°«´¿½» ®¿®»´§ ¸¿¼ ¿½½»­­ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ¸» ¿´­± ±¾­»®ª»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ±º¬»² ¿ ¼»¹®»» ±º °«¾´·½ ­§³°¿¬¸§ º±® ¬¸» ±ºº»²¼»®æ ¬¸» ½®±©¼ ©±«´¼ ±º¬»² ­¸±«¬ ±ºº»²­·ª» ®»³¿®µ­ ¼·®»½¬»¼ ¿¬ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ±® ±¬¸»®­ ·² ¿«¬¸±®·¬§ º±® ·²Œ·½¬·²¹ ­«½¸ ¿ ½®«»´ °«²·­¸³»²¬ò ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ëï .

̱©¿®¼­ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ô ¬¸» ­¬®«½¬«®» ¿²¼ ²¿¬«®» ±º ­±½·»¬§ ¾»¹¿² ¬± ½¸¿²¹»ò Ò±¬¿¾´§ô ­±½·»¬§ ©¿­ ¾»½±³·²¹ º¿® ³±®» ±®¹¿²·¦»¼ ¿²¼ ®»¹«´¿¬»¼ò ײ ¹»²»®¿´ô ¿­ ©» ¸¿ª» ¿´®»¿¼§ ­»»²ô ½·¬·¦»²­ ©»®» ­«¾¶»½¬ ¬± ½´±­»® ±¾­»®ª¿¬·±² ¾§ ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» ¿²¼ ¯«¿­·ó¹±ª»®²³»²¬¿´ ¿«¬¸±®·¬·»­ò ײ½·°·»²¬ °±´·½» º±®½»­ ©»®» ¼»ª»´±°»¼ ©·¬¸ ¬¸» °«®°±­» ±º ³±²·¬±®·²¹ ¬¸» ½·¬·¦»²®§ô ¿²¼ °´¿½·²¹ ·² ½±²²»³»²¬ ¿²§±²» ©¸± ³·¹¸¬ ¸¿ª» ¬®¿²­¹®»­­»¼ò ̸» ¹®»¿¬»® ±®¹¿²·¦¿¬·±² ±º ­±½·»¬§ ´»¼ ¬± ¿ ­§­¬»³ ±º ®«´»­ ¿²¼ ®»¹«´¿¬·±² ¬¸¿¬ °»®³·¬¬»¼ ¬¸» ½·¬·¦»² ¬± µ²±© ©¸»² ¬¸»§ ¸¿¼ ¬®¿²­¹®»­­»¼ô ¿²¼ ¬¸» ¶«¼·½·¿®§ ¬± ¿­­»­­ ¿½½«®¿¬»´§ ¿²¼ ±¾¶»½¬·ª»´§ô ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» °«²·­¸³»²¬ò ̸»®» ©¿­ ¿´­± ¿ ½¸¿²¹·²¹ ­»²­» ±º ³±®¿´·¬§ ·² ­±½·»¬§ò Ѻº»²½»­ ©»®» ­»»² ®¿¬¸»® ´»­­ ¿­ ½®·³»­ ¿¹¿·²­¬ ¹±ª»®²³»²¬ô ¿«¬¸±®·¬§ ±® ¬¸±­» ·² °±©»®ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ³±®» ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ­±½·»¬§ ·¬­»´ºò ß ½®·³·²¿´ ±ºº»²½» ©¿­ ¿ ½®·³» ¿¹¿·²­¬ ±¬¸»® ½·¬·¦»²­ô ¿¹¿·²­¬ ±²»­ ²»·¹¸¾±«®­ ±® ½±³³«²·¬§ò Ý®·³» ©¿­ ¿ ­±½·¿´ ±ºº»²½» ¿²¼ ·¬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ º±® ¬¸» °«²·­¸³»²¬ ¬± ¾» ª·»©»¼ ¿­ ¿°°®±°®·¿¬» ¬± ¬¸» ±ºº»²½»ò ̸»®» ¬¸«­ ¼»ª»´±°»¼ ¿ ­±½·¿´ ³±®¿´·¬§ ©¸»®» ¼·ºº»®»²¬ ¬§°»­ ±º ½®·³» ©»®» ª·»©»¼ ¿­ ³±®» «²»¬¸·½¿´ ¬¸¿² ±¬¸»®­ò ײ­·¹¸¬ ̱©¿®¼­ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ½®·³»­ ¾»¹¿² ¬± ¾» »ª¿´«¿¬»¼ ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» »¨¬»²¬ ±º ¬¸»·® ²»¹¿¬·ª» »ºº»½¬­ ±² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ¬¸»§ ®»¼«½»¼ ¬¸» ½±¸»­·±² ±º ­±½·»¬§ò Ú±® ·²­¬¿²½»ô ±²» »´»³»²¬ ±º ­«½¸ ­±½·¿´ ½±¸»­·±² ©¿­ ¬¸¿¬ °»±°´» ­¸±«´¼ ©±®µ ¸¿®¼ ¿²¼ ¹¿·² º®±³ ¬¸» °®±½»»¼­ ±º ¬¸¿¬ ¸¿®¼ ©±®µò ̸»º¬ ©¿­ ­»»² ¬± ¾» ­»®·±«­ ¾»½¿«­» ·¬ «²¼»®³·²»¼ ¬¸» ¿¼ª¿²¬¿¹»­ ±º ¸¿®¼ ©±®µò ײ ¬¸» ²»© ­±½·¿´ ½±²¬»¨¬ ±º ½®·³»ô ½·¬·¦»²­ ¼»³¿²¼»¼ ¿ º±®³ ±º ´»¹¿´ º¿·®²»­­ ·² ¬¸» »ª¿´«¿¬·±² ±º ¬¸» ´·µ»´§ ¹«·´¬ ±® ·²²±½»²½» ±º ­±³»±²»ò ׺ ¬¸·­ ©¿­ ²±¬ ­±ô ¬¸»² ¿² ·²²±½»²¬ °»®­±² ½±«´¼ »¿­·´§ ¾» º±«²¼ ¹«·´¬§ ±º ¿ ½®·³» ¬¸»§ ¼·¼ ²±¬ ½±³³·¬ò Ò»© ®«´»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ º±® ¬¸» ¿­­»­­³»²¬ ±º »ª·¼»²½» ©»®» ¼»ª»´±°»¼ ·² ±®¼»® ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ¶«¼¹» ­±³»±²» ±¾¶»½¬·ª»´§ ¿²¼ º¿·®´§ò É» ¿®» º¿³·´·¿® ·² ³±¼»®² ¬·³»­ ©·¬¸ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ½»®¬¿·² ¬§°»­ ±º ½®·³» ¿®» ¹®±«°»¼ ¬±¹»¬¸»® ¿²¼ ¿¬¬®¿½¬ ¿ ½±³°¿®¿¾´» ¬§°» ±º °«²·­¸³»²¬ò ëî .

ͱ «­»¼ ¿®» ©» ¬± ¬¸» ´±¹·½ ±º ¬¸·­ ¬§°» ±º ¶«¼·½·¿´ ¿²¼ ´»¹¿´ ­§­¬»³ô ¬¸¿¬ ©» °»®¸¿°­ ¬¿µ» ·¬ º±® ¹®¿²¬»¼ò Ç»¬ ·¬ ©¿­ ·² ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¬¸¿¬ ©» ¾»¹¿² ¬± ­»» ¬¸» »³»®¹»²½» ±º ¬¸·­ ¬§°» ±º ­§­¬»³ò ̸» ²±¬·±² ¬¸¿¬ ‘¬¸» °«²·­¸³»²¬ ­¸±«´¼ ¬ ¬¸» ½®·³» ¾»¹¿² ¬± »³»®¹» ¿­ ¿ ®¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ò Ú±«½¿«´¬ »³°¸¿­·¦»¼ ¬¸¿¬ ‘¼»¬»²¬·±² ¿²¼ ·³°®·­±²³»²¬ ¼± ²±¬ º±®³ °¿®¬ ±º ¬¸» Û«®±°»¿² °»²¿´ ­§­¬»³ ¾»º±®» ¬¸» ¹®»¿¬ ®»º±®³­ ±º ¬¸» §»¿®­ ïéèð›ïèîð øο¾·²±©ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ô °ò îí÷ò Í«°»®½·¿´´§ ¿¬ ´»¿­¬ ·¬ ­»»³»¼ ¿­ ·º ¬¸» ¬»²¼»²½§ ¬± ³±ª» º®±³ °¸§­·½¿´ °«²·­¸³»²¬ ¿²¼ ¬±®¬«®» ¿­ ¬¸» ¾¿­·­ ±º ¬¸» ­§­¬»³ ±º °«²·­¸³»²¬ô ¬± ¿ ­§­¬»³ ¾¿­»¼ «°±² ·³°®·­±²³»²¬ ¿²¼ °»®¸¿°­ °­§½¸±´±¹·½¿´ °«²·­¸³»²¬ô ©¿­ ³±®» ½·ª·´·¦»¼ ¿²¼ ¸«³¿²»ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ¬¸·­ ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ­±ò Ì¿µ»² ¿­ ¿ ©¸±´»ô ¸» ¿°°»¿®­ ¬± º»»´ ¬¸¿¬ ¬¸» ®»º±®³­ ½±²­¬·¬«¬»¼ ¿ ³«½¸ ³±®» ­§­¬»³¿¬·½ ¿°°®±¿½¸ ±² ¬¸» °¿®¬ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ±®¹¿²·¦» ¿ ©·¼»­°®»¿¼ ¿²¼ ©»´´ó±®¹¿²·¦»¼ °»²¿´ ­§­¬»³ ¿²¼ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¿ ³«½¸ ³±®» ±°°®»­­·ª» »¨°®»­­·±² ±º °±©»® ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¬¸¿² ¬¸» °®»ª·±«­ ¿°°®±¿½¸ò ײ­·¹¸¬ Ы¾´·½ °«²·­¸³»²¬ô °¿®¬·½«´¿®´§ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» «­» ±º ¬±®¬«®»ô ©¿­ »­­»²¬·¿´´§ ¿ º±®³ ±º °«²·­¸³»²¬ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ¿²¼ ·² °¿®¬·½«´¿® ¿ º±®³ ±º ®»ª»²¹» ±² ¾»¸¿´º ±º ¬¸» ­¬¿¬» ±® ¬¸» ­±ª»®»·¹²ò ر©»ª»®ô ¬¸» º±®³ ±º °«²·­¸³»²¬ ¬¸¿¬ ®»°´¿½»¼ ·¬ ©¿­ ³±®» ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ·³°±­·¬·±² ±º ¿«¬¸±®·¬§ ±² ¾»¸¿´º ±º ­±½·»¬§ô ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸» ½±²¬®±´ ±º ¬¸¿¬ ­±½·»¬§ò ̸» º«²¼¿³»²¬¿´ ¾¿­·­ ±º ¬¸» ´¿¬» »·¹¸¬»»²¬¸ó½»²¬«®§ ®»º±®³­ ©¿­ ¬± ¾» ±²» ±º ¿² ¿°°¿®»²¬ º¿·®²»­­ ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» ¬®¿²­°¿®»²½§ ±º ¬¸» º«²½¬·±²·²¹ ±º ¬¸» ´»¹¿´ ­§­¬»³ò Ы²·­¸³»²¬­ ©»®» ®»ó»ª¿´«¿¬»¼ ¬± ¬®§ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ¿°°®±°®·¿¬» ¬± ¬¸» ±ºº»²½»ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿´­± ¿½¬»¼ ¿­ ¿ ¼»¬»®®»²¬ ¬± ±¬¸»®­ò ̸»®» ©»®» ¿¼ª¿²¬¿¹»­ ·² ¿´´±½¿¬·²¹ ¬¸» ³·²·³«³ °«²·­¸³»²¬ ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¿½¸·»ª» ¬¸»­» »²¼­ô ­·²½» ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¾» ¿´­± ´»­­ »½±²±³·½¿´´§ ¾«®¼»²­±³» ¬± ¬¸» ­¬¿¬»ò ̸» ·¼»¿ ±º ¬¸» ´»¹¿´ ¿²¼ ¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ ©¿­ ¿´­± ´·²µ»¼ ¬± ±²» ±º ¿ °±´·½» ­§­¬»³ò ͱ½·»¬§ ²»»¼»¼ ¬± ¾» ½¿®»º«´´§ ¿²¼ ½±³°®»¸»²­·ª»´§ ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ëí .

±¾­»®ª»¼ ·² ±®¼»® ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¸·¹¸ °®±¾¿¾·´·¬§ ±º ¿² ±ºº»²¼»® ¾»·²¹ ¼»¬»½¬»¼ ¿²¼ ¿°°®»¸»²¼»¼ò ̸»®» ©±«´¼ ¾» ´·¬¬´» «­» ·² ¿² »ºº»½¬·ª» °«²·­¸³»²¬ ­§­¬»³ ·º ²± ±²» ½±«´¼ ¾» ½¿«¹¸¬ ¬± ¾» °«²·­¸»¼ò ̸»®» ©¿­ ¿´­± ¿ ¼»ª»´±°·²¹ ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º °®±±º ±º ¹«·´¬ò ײ ¬¸» »¿®´§ »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¬¸»®» ¸¿¼ ¾»»² ¿ º±½«­ «°±² ¬±®¬«®» ¿²¼ °¸§­·½¿´ °«²·­¸³»²¬ ·² ±®¼»® ¬± °»®­«¿¼» °»±°´» ¬± ½±²º»­­ò ײ ¬¸» ²»©»® ­§­¬»³ô ¬¸» »³°¸¿­·­ ©¿­ ²±© «°±² ¬¸» »³°´±§³»²¬ ±º ­½·»²¬·½ô ®¿¬·±²¿´ °®·²½·°´»­ ·² ¬¸» »­¬¿¾´·­¸³»²¬ ±º ¹«·´¬ ±® ·²²±½»²½»ò Ü¿¬¿ ©¿­ ­§­¬»³¿¬·½¿´´§ ½±´´»½¬»¼ ¿²¼ »ª¿´«¿¬»¼ô ¬± ¾» °®»­»²¬»¼ ¬± ¬¸» ½±«®¬­ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹®¿¼«¿´ ®»¿´·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ °±¬»²¬·¿´´§ ¿ ¾»²»¬ ¬± ­±½·»¬§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ½®·³» ¿²¼ ¬¸» ½®·³·²¿´ò ׺ ¬¸» °­§½¸±´±¹§ ±º ¬¸» ½®·³·²¿´ ½±«´¼ ¾» «²¼»®­¬±±¼ ¬¸»² ¬¸»®» ©¿­ ¿ °±­­·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ ³»¿­«®»­ ½±«´¼ ¾» ¬¿µ»² ¬± ®»¼«½» ¬¸» ´»ª»´­ ±º ½®·³»ò ײ­·¹¸¬ ̸»®» ©¿­ ¿² ·²½®»¿­·²¹ ¬»²¼»²½§ º®±³ ¬¸» ´¿¬» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¬± ¬®§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ô ¾±¬¸ ·² ¿ °¸§­·½¿´ ¿²¼ °­§½¸±´±¹·½¿´ ­»²­»ô »³°´±§·²¹ ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ­½·»²½»­ò ͧ­¬»³¿¬·½ ¿¬¬»³°¬­ ©»®» ¿´­± ³¿¼» ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸±­» ¸«³¿² ¾»·²¹­ °»®½»·ª»¼ ¿­ ³¿´º«²½¬·±²·²¹ô ©¸»¬¸»® ·² ¿ ³»¼·½¿´ ­»²­»ô °­§½¸±´±¹·½¿´´§ô ±® ·² ¬»®³­ ±º ½®·³·²¿´·¬§ò Ы²·­¸³»²¬ ¿²¼ °®·­±² Ü«®·²¹ ¬¸·­ °»®·±¼ ±º ®»º±®³ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹®±©·²¹ °®»±½½«°¿¬·±² ©·¬¸ ¬¸» ·¼»¿ ±º °«²·­¸³»²¬ ¿­ ¿ ³»¿²­ ±º ®»º±®³·²¹ ¬¸» ±ºº»²¼»®ô ¿²¼ ¿´­± ¿­ ¿ ³»¿²­ ±º °®±ª·¼·²¹ ´¿¾±«® º±® ¬¸» ­¬¿¬»ò ׺ °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ¬± ¾» »½±²±³·½¿´´§ »ºº»½¬·ª»ô ¬¸»² ·¬ ²»»¼»¼ ¬± ®»º±®³ ±ºº»²¼»®­ ­± ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©±«´¼ ²±¬ ®»ó±ºº»²¼ô ¿²¼ ¾» ¿ ½¿«­» ±º º«®¬¸»® ½±­¬ ¬± ¬¸» ­¬¿¬»ò ̸»®» ©¿­ ¿´­± ¿ ¼»­·®» ¬± ´±±µ º±® ©¿§­ ¾§ ©¸·½¸ ¬¸» °®·­±²»® ½±«´¼ °»®º±®³ ¬¿­µ­ ©¸·½¸ ³¿¼» ¿² »½±²±³·½ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬±©¿®¼­ ¬¸» ½±­¬ ±º ¬¸»·® ·³°®·­±²³»²¬ò ëì .

Ù®¿¼«¿´´§ ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» °®·­±² ½¿³» ¬± ¾» ª·»©»¼ ¿­ ¬¸» ³±­¬ »ºº»½¬·ª» ³»¿²­ ±º ¶«¼·½·¿´ °«²·­¸³»²¬ò Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± °®±¼«½» ¿ ­¬«¼§ ‘²±¬ ±º ¬¸» °®·­±² ¿­ ¿² ·²­¬·¬«¬·±²ô ¾«¬ ±º ¬¸» °®¿½¬·½» ±º ·³°®·­±²³»²¬ øÚ¿«¾·±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ô °ò îîë÷ò É·¬¸·² ·¬­ ½±²²»­ ¬¸» ­¬¿¬» ½±«´¼ ·³°±­» ¿ ­¬®«½¬«®» ±º ¼·­½·°´·²» ¬¸¿¬ ©±«´¼ »²­«®» ¿ ­»²­» ±º ½±²¬®±´ ±ª»® ¬¸» ´·ª»­ ±º ¬¸±­» ·³°®·­±²»¼ò ̸» ¼·­½·°´·²» ¬¸¿¬ ¬¸»§ »²½±«²¬»®»¼ ©·¬¸·² ¬¸» °®·­±² ©±«´¼ ¸±°»º«´´§ ·²Œ«»²½» ¬¸» ´·ª»­ ±º ¬¸» °®·­±²»®­ ±²½» ¬¸»§ ©»®» ®»´»¿­»¼ò ͱ½·»¬§ ·² ¬¸» »¿®´§ ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ©¿­ ¾»½±³·²¹ ³±®» ±®¹¿²·¦»¼ ¿²¼ ­¬®«½¬«®»¼ô ¿²¼ ¬¸» ±®¼»®»¼ ´·º» ±º ¬¸» °®·­±² ©¿­ ¿ ®»Œ»½¬·±² ±º ¬¸·­ »¨¬»®²¿´ ­¬®«½¬«®»ò ̸·­ ©¿­ ¿´­± ¬¸» °»®·±¼ ±º ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ô ¿²¼ ¬¸» ³·´´­ ¿²¼ º¿½¬±®·»­ ±º ¬¸·­ °»®·±¼ ¿´­± ®»Œ»½¬»¼ ¬¸·­ ·¼»±´±¹§ ±º ­±½·»¬¿´ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ©¿­ ¬§°·½¿´ ±º ¬¸» °»®·±¼ò Ю·­±²»®­ ¿²¼ ©±®µ»®­ ©»®» ´·µ»©·­» ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ­§­¬»³­ ±º ­¬®·½¬ ½±²¬®±´ô »²¿¾´·²¹ ¬¸» ­¬¿¬» ¬± «­» ·¬­ °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ¬± ·³°±­» ­¬®«½¬«®» «°±² ­±½·»¬§ò ײ­·¹¸¬ ײ·¬·¿´´§ ¬¸»®» ©¿­ ½±²­·¼»®¿¾´» ®»­·­¬¿²½» ¬± ¬¸» »²¬·®» ½±²½»°¬ ±º °®·­±² ¿­ ¿ ³»¿²­ ±º °«²·­¸³»²¬ò Ñ°°±²»²¬­ ±º ¬¸» ·¼»¿ °®»º»®®»¼ ¿ º±®³ ±º °«²·­¸³»²¬ ¬¸¿¬ ­»»³»¼ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» ±®·¹·²¿´ ½®·³»ò ر©»ª»®ô °®·­±² °®±ª»¼ ¬± ¾» ¿² ±°°±®¬«²·¬§ ¬± ¬®§ ¬± ®»º±®³ô ®»ó»¼«½¿¬» ¿²¼ ®»¬®¿·² ±ºº»²¼»®­ô ¿²¼ ¿­ ­«½¸ ·¬ ³»¬ ¬¸» °®»ª¿·´·²¹ ²»»¼­ ±º ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ½±³³»²¬»¼ «°±² ¬¸» ©±®µ ±º Ö»®»³§ Þ»²¬¸¿³ øïéìè›ïèíî÷ ©¸±ô ·² ¬¸» ´¿¬» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ¼»­·¹²»¼ ¿ ¬§°» ±º °®·­±² ¬¸¿¬ ®»Œ»½¬»¼ ¬¸» °®»ª¿·´·²¹ ·¼»±´±¹§ ±º ­½·»²¬·½ô ­¬®«½¬«®»¼ ±¾­»®ª¿¬·±²ò ̸» »­­»²¬·¿´ ·¼»¿ ©¿­ ¬± ½®»¿¬» ¿ °®·­±² ¼»­·¹² ¬¸¿¬ ©±«´¼ »²¿¾´» ¬¸» ³¿¨·³«³ ²«³¾»® ±º °®·­±²»®­ ¬± ¾» ½±²²»¼ ¿²¼ ³±²·¬±®»¼ ¾§ ¬¸» ­³¿´´»­¬ ²«³¾»® ±º ±¾­»®ª»®­ò Þ»²¬¸¿³­ ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ ¼»­·¹² ©¿­ µ²±©² ¿­ ¿ п²±°¬·½±²ò ̸» ·¼»¿´·¦»¼ ­¬®«½¬«®» ±º ¬¸» п²±°¬·½±² ·²ª±´ª»¼ ¬·»®­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´ ½»´´­ ¿®®¿²¹»¼ ·² ¿ ½·®½«´¿® °¿¬¬»®²ô ©·¬¸ ¿ ½»²¬®¿´ ±¾­»®ª¿¬·±² ¬±©»® ©¸±­» ©·²¼±©­ ©»®» ±°¿¯«» º®±³ ¬¸» ½»´´­ò Ø»²½» °®·­±²»®­ ½±«´¼ ²±¬ µ²±© ©¸»² ¬¸»§ ©»®» ¾»·²¹ ±¾­»®ª»¼ ¿²¼ ¾§ ¸±© ³¿²§ °®·­±² ±º½»®­ò ̸» ·²¬»²¬·±² ©¿­ ¬± ½®»¿¬» ·² ¬¸» п²±°¬·½±² ¿ °­§½¸±´±¹·½¿´ ¿¬³±­°¸»®» ·² ©¸·½¸ ¬¸» °®·­±²»®­ º»´¬ «²¼»® ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ëë .

±¾­»®ª¿¬·±² ¿¬ ¿´´ ¬·³»­ò ̸»§ ¸¿¼ ²± ·¼»¿ ¸±© ³¿²§ ±º½»®­ ©»®» ·² ¬¸» ½»²¬®¿´ ¬±©»®ô ²±® ¸±© ³¿²§ ©»®» ·² ¬¸» °®·­±² ¿¬ ¿²§ ±²» ¬·³»ò ̸» п²±°¬·½±² ¬¸«­ ½®»¿¬»¼ ·²¬»®²¿´´§ ¬¸» ­¿³» ¬§°» ±º ¿¬³±­°¸»®» ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ·²¬»²¼»¼ ¬± ½®»¿¬» ·² ¬¸» »¨¬»®²¿´ ­±½·»¬§ › ¬¸¿¬ ±º ½·¬·¦»²­ ¾»·²¹ °±¬»²¬·¿´´§ ±¾­»®ª»¼ ¿¬ ¿´´ ¬·³»­ô ¿²¼ ¸»²½» ½±²º±®³·²¹ ¬± ­±½·»¬§­ ²±®³­ ¿²¼ ª¿´«»­ò ײ­·¹¸¬ ̸» »¨¿½¬ ¼»­·¹² ±º ¬¸» п²±°¬·½±² ©¿­ ²±¬ «­»¼ ·² ª»®§ ³¿²§ ¿½¬«¿´ °®·­±²­ô ¿´¬¸±«¹¸ ­±³» ±º ¬¸» ¾¿­·½ ·¼»¿­ ¸¿ª» º±«²¼ ¬¸»·® ©¿§ ·²¬± ³¿²§ ±¬¸»®­ò ̸» ·¼»¿ ±º ½±²¬·²«¿´ ±¾­»®ª¿¬·±²ô ¿²¼ °¿®¬·½«´¿®´§ ±¾­»®ª¿¬·±² ©¸»®» ¬¸±­» ±¾­»®ª»¼ ¸¿ª» ²± ·¼»¿ ©¸»¬¸»® ±® ²±¬ ¬¸»§ ¿®» ¾»·²¹ ©¿¬½¸»¼ô ¸¿­ ¾»½±³» ¿² ¿´³±­¬ «¾·¯«·¬±«­ º»¿¬«®» ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ô ¾±¬¸ ©·¬¸·² ´¿®¹» ¾«·´¼·²¹­ ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ô ¿²¼ ¿­ ¿ º»¿¬«®» ±º ¹»²»®¿´ «®¾¿² ´·º»ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ¬¸» ¼·­½·°´·²» ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» °®·­±² ©¿­ ¿´­± »¨¬»²¼»¼ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ ·²º®¿­¬®«½¬«®» ±º ­½¸±±´­ ¿²¼ ¸±­°·¬¿´­ò Ѳ» ±º ¬¸» »­­»²¬·¿´ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ±º ¿´´ ¬¸»­» ·²­¬·¬«¬·±²­ ©¿­ ¬¸» ¿°°´·½¿¬·±² ±º ³»¬¸±¼­ ±º ­«¾¼·ª·­·±² ¿²¼ ½¿¬»¹±®·¦¿¬·±²ò Ю·­±²»®­ô º±® »¨¿³°´»ô ©»®» °´¿½»¼ ·² ¼·ºº»®»²¬ ½¿¬»¹±®·»­ô °»®¸¿°­ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ½®·¬»®·¿ ­«½¸ ¿­ ¬¸»·® ¿¹» ±® ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ±ºº»²½» ½±³³·¬¬»¼ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸»®» ©¿­ ¿² ·²½®»¿­·²¹ ¬®»²¼ ¬± ¼±½«³»²¬ ²±¬ ±²´§ °®·­±²­ ¿²¼ °®·­±²»®­ô ¾«¬ ¬¸» ®»³¿·²¼»® ±º ­±½·»¬§ò ײ °®·­±²­ô ­½¸±±´­ ¿²¼ ¸±­°·¬¿´­ ¬¸» ¬®»²¼ ©¿­ ¬¸» ­¿³»ô ©·¬¸ ¿ ®¿°·¼´§ ¼»ª»´±°·²¹ ½«´¬«®» ±º ®»½±®¼óµ»»°·²¹ô ¼»­½®·¾»¼ ¾§ Ú±«½¿«´¬ ¿­ ‘¬¸» ·²¬»¹®¿¬»¼ ¿½½±«²¬¿²½§ ±º ·²¼·ª·¼«¿´ ®»½±®¼­ øÙ±®¼±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹»ô °ò éï÷ò ̸» ´¿¬¬»® »²¿¾´»¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ¼¿¬¿ ¬± ¾» µ»°¬ ±² °®·­±²»®­ô ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸¿¬ ¼¿¬¿ »ª±´ª»¼ ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ±º ­¬«¼§·²¹ °®·­±²»®­ ¿­ °¸»²±³»²¿ ·² ¬¸»·® ±©² ®·¹¸¬ò ̸» ½±²­·¼»®¿¾´» ¯«¿²¬·¬§ ±º ¼¿¬¿ ±² ¬¸» °»®­±²¿´ ¿²¼ ±½½«°¿¬·±²¿´ ´·ª»­ ±º °®·­±²»®­ »²¿¾´»¼ ¬¸»³ ¬± ¾» ­¬«¼·»¼ ¿­ ·²¼·ª·¼«¿´­ô ´»¿¼·²¹ ¬± ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» ²»© ¼·­½·°´·²»­ ±º °­§½¸±´±¹§ ¿²¼ °­§½¸·¿¬®§ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ¬¸·­ ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¿ ª·®¬«»ô ¾«¬ ¿²±¬¸»® º¿½»¬ ±º ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ ¿¾·´·¬§ ëê .

±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± »¨»®¬ ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» ¿²¼ ¾«®»¿«½®¿¬·½ ½±²¬®±´ ±ª»® ·¬­ ½·¬·¦»²­ò ײ­·¹¸¬ É» ¸¿ª» ²±© ½±³» ¬± ¿½½»°¬ô ¿´¬¸±«¹¸ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¬± ´·µ»ô ¬¸» »¨¬»²­·ª» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ¬¸¿¬ ·­ ³¿·²¬¿·²»¼ ¿¾±«¬ ·²¼·ª·¼«¿´­ò ̸» ¿¼ª»²¬ ±º ½±³°«¬»® ¼¿¬¿¾¿­»­ ¸¿­ ­»»² ¬¸» °¸»²±³»²±² »¨¬»²¼ »¨°±²»²¬·¿´´§ô «²¬·´ ¬¸» ½·¬·¦»² ·­ ²±©¿¼¿§­ ®¿®»´§ ­«®» ±º ¬¸» ¿³±«²¬ ±º °»®­±²¿´ ·²º±®³¿¬·±² ¸»´¼ ¾§ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿²¼ ¹±ª»®²³»²¬ ¿¹»²½·»­ò Ú±«½¿«´¬ ­¿© ¬¸·­ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿­ ¿ º»¿¬«®» ±º ¬¸» ½±²¬®±´ ³»½¸¿²·­³­ ±º ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ¼®¿©­ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» ·²½®»¿­·²¹ ½«´¬«®» ±º °´¿²²·²¹ ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ·² ·²­¬·¬«¬·±²­ò ײ °®·­±²­ ¿²¼ ·² ·²­¬·¬«¬·±²­ º±® §±«²¹ °»±°´»ô ¬¸» ´·º» ±º ¿ °®·­±²»® ©¿­ ¹±ª»®²»¼ ¾§ ¿ ª»®§ ®·¹·¼ ¬·³»¬¿¾´»ò Ì·³»­ º±® »¿¬·²¹ô ­´»»°·²¹ ¿²¼ ©±®µ ©»®» °®»½·­»´§ ¼»´·²»¿¬»¼ò ̸»®» ©¿­ ´·¬¬´» ­½±°» º±® ·²¼·ª·¼«¿´ ·²·¬·¿¬·ª»ò Ю·­±²»®­ ¾»½¿³» º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¿ ®»¹·³» ±º ½±²¬®±´ «²¼»® ©¸·½¸ ¿´´ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸»·® ´·ª»­ ©»®» ®»¹«´¿¬»¼ò Ы²·­¸³»²¬ô ¼·­½·°´·²» ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±² Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸»®» ¿®» ­»ª»®¿´ »­­»²¬·¿´ º¿½»¬­ ±º ¬¸·­ ·¼»±´±¹§ ±º ¼·­½·°´·²» ¬¸¿¬ ­¬¿®¬»¼ ¬± °»®ª¿¼» ­±½·»¬§ ·² ¬¸» ´¿¬» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¿²¼ »¿®´§ ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ò л®¸¿°­ ¬¸» ®­¬ »´»³»²¬ ·­ ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿®» °¸§­·½¿´´§ ­»°¿®¿¬»¼ ©·¬¸·² ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ы°·´­ ·² ­½¸±±´­ ¿®» °´¿½»¼ ·² ½´¿­­®±±³­ô °¿¬·»²¬­ ·² ©¿®¼­ô ¿²¼ °®·­±² ·²³¿¬»­ ¿®» ±º¬»² ·² ·²¼·ª·¼«¿´ ½»´´­ò ß­ ¿² »´»³»²¬ ±º ¬¸·­ °¸§­·½¿´ ­»°¿®¿¬·±² ¿²¼ ½±²²»³»²¬ ©·¬¸·² ¿ ½»®¬¿·² ¿®»¿ô ¬¸»®» ·­ ¬¸» °®±½»­­ ¾§ ©¸·½¸ ¬¸»­» °¸§­·½¿´ ¼·ª·­·±²­ ¬¿µ» °´¿½»ò п¬·»²¬­ ¸¿ª» ¬± ¾» ­»°¿®¿¬»¼ ·²¬± ¹®±«°­ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸»·® ·´´²»­­ ¿²¼ ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ½®±­­ó·²º»½¬·±² ·­ °±­­·¾´»ò Ы°·´­ ¿®» ¼·ª·¼»¼ ·²¬± ½´¿­­»­ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸»·® ¿¹»­ ¿²¼ ¿½¸·»ª»³»²¬ ´»ª»´­å ¿²¼ °®·­±²»®­ ¿®» ¼·ª·¼»¼ ±² ª¿®§·²¹ ¾¿­»­ ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ëé .

·²½´«¼·²¹ ­«½¸ º¿½¬±®­ ¿­ ­»®·±«­²»­­ ±º ¬¸» ½®·³» ¿²¼ ´»²¹¬¸ ±º ­»²¬»²½»ò ײ­·¹¸¬ ̸» ·¼»¿ ±º ±«® ¾»·²¹ ¿´´±½¿¬»¼ ¿ ­°»½·½ ¿®»¿ ©·¬¸·² ©¸·½¸ ©» ¿®» °»®³·¬¬»¼ ¬± ­·¬ ±® ³±ª» ·­ ­± °®»ª¿´»²¬ ·² ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ©» ¬»²¼ ¬± ¬¿µ» ·¬ º±® ¹®¿²¬»¼ò ײ ­½¸±±´­ô º±® »¨¿³°´»ô °«°·´­ ¿®» ¿´´±½¿¬»¼ ­°»½·½ ¿®»¿­ º±® ´»¿®²·²¹ô ®»½®»¿¬·±² ¿²¼ »¿¬·²¹ô ¿²¼ ½»®¬¿·² º¿½·´·¬·»­ ¿²¼ ®±±³­ ³¿§ ²±¬ ¾» ¿½½»­­·¾´» ¬± ¬¸»³ò Ô·º» ·­ ¬¸«­ ­¬®·½¬´§ ½±²¬®±´´»¼ô ·² ³«½¸ ¬¸» ­¿³» ©¿§ ¿­ º±® ·²¼·ª·¼«¿´­ ·² ±¬¸»® ·²­¬·¬«¬·±²­ò ׬ ·­ ¿´­± ·²¬»®»­¬·²¹ô ¿®¹«»¼ Ú±«½¿«´¬ô ¬¸¿¬ ¬¸»­» ·²­¬·¬«¬·±²­ «­» ¿ ®¿²¹» ±º ¬»½¸²·¯«»­ ¬± ³¿·²¬¿·² ¼·­½·°´·²»ô ¿²¼ ±²» ±º ¬¸» ³±­¬ ­·¹²·½¿²¬ ±º ¬¸»­» ·­ ¸·»®¿®½¸·½¿´ ¿«¬¸±®·¬§ò ر­°·¬¿´­ô ­½¸±±´­ô °®·­±²­ ¿²¼ ¿´­± º¿½¬±®·»­ ±°»®¿¬» ª»®§ ³«½¸ ±² ¸·»®¿®½¸·½¿´ °®·²½·°´»­ò ׬ ·­ ¯«·¬» ½´»¿® ¬¸¿¬ ­«½¸ ¸·»®¿®½¸·»­ ±°»®¿¬» ¿³±²¹ ¬¸» ­¬¿ººò Ú®±³ ¬¸» °®·­±² ¹±ª»®²±® ¼±©²©¿®¼­ ¬¸®±«¹¸ ¿ ¸·»®¿®½¸§ ±º °®·­±² ±º½»®­ô ±® º®±³ ¬¸» ²«®­·²¹ ³¿¬®±² ¼±©²©¿®¼­ ¬¸®±«¹¸ ¿ ®¿²¹» ±º ²«®­»­ ¿¬ ¼·ºº»®»²¬ ´»ª»´­ô ¿ ½±³°´»¬» ®¿²µ ±®¼»® ±º ¿«¬¸±®·¬§ ·­ »ª·¼»²¬ò ׬ ·­ ·²¬»®»­¬·²¹ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ¼·­½·°´·²» ·­ ¿´­± ³¿·²¬¿·²»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» »¨¬»²­·±² ±º ¸·»®¿®½¸·½¿´ ¿«¬¸±®·¬§ ¬± ¬¸±­» ©¸± ¿®» ½±²²»¼ò ̸«­ ·² ­½¸±±´­ô ¬¸»®» ·­ ±º¬»² ¿ ½±³°´»¨ ¸·»®¿®½¸§ ¿³±²¹ ¬¸» °«°·´­ ±º ¸»¿¼ ¾±§ ±® ¹·®´ô °®»º»½¬­ ¿²¼ º±®³ ½¿°¬¿·²­ò ײ °®·­±²­ ¿´­±ô ­±³» °®·­±²»®­ ¿®» ¹·ª»² ¿ ®¿²¹» ±º ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ±ª»® ¬¸»·® °»»®­ò ̸» ¸·»®¿®½¸·½¿´ ­§­¬»³ ·­ ¬¸«­ ¿´´ó°»®ª¿­·ª»ô ·²¬»¹®¿¬·²¹ ¼·­½·°´·²» ¿²¼ ½±²¬®±´ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ´·º» ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸» ¸·»®¿®½¸§ô ¸±©»ª»®ô ¸¿­ ¿ ª»®§ ·³°±®¬¿²¬ º«²½¬·±²ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ·¬ ³¿·²¬¿·²­ ¼·­½·°´·²»ò ̸·­ º«²½¬·±² ±º ¸·»®¿®½¸§ ®»´¿¬»­ ¬± ¬¸» ²±®³­ ¬¸¿¬ ½±²­¬·¬«¬» ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ©·¬¸·² ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ̸» «°°»® »½¸»´±²­ ±º ¬¸» ¸·»®¿®½¸§ ¼»¬»®³·²» ¬¸» ²±®³­ ¬¸¿¬ ¿®» ¬± ®»¹«´¿¬» ¬¸» ½±²¼«½¬ ±º °»±°´» ©·¬¸·² ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·² ¿ ­½¸±±´ô ¬¸» ¸»¿¼¬»¿½¸»® ¼»¬»®³·²»­ ²±®³­ ©·¬¸ ®»¹¿®¼ ¬± ¾»¸¿ª·±«® ·² ¬¸» ­½¸±±´ô ®¿²¹·²¹ º®±³ ·³°±®¬¿²¬ ·­­«»­ ëè .

­«½¸ ¿­ ¾«´´§·²¹ ¬± ´»­­ ·³°±®¬¿²¬ ³¿¬¬»®­ ­«½¸ ¿­ ©¸»¬¸»® °«°·´­ ¿®» °»®³·¬¬»¼ ¬± ©¿´µ ±² ¬¸» ¹®¿­­ò ײ ¿ º¿½¬±®§ô ¬¸» °®±¼«½¬·±² ³¿²¿¹»® ³¿§ ¼»¬»®³·²» ²±®³­ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ­¿º»¬§ ©¸»² ±°»®¿¬·²¹ ³¿½¸·²»®§ò ײ ¿ ¸±­°·¬¿´ô ¬¸» ­»²·±® ½´·²·½¿´ ³¿²¿¹»® ³¿§ ¼»¬»®³·²» ²±®³­ ·² ®»´¿¬·±² ¬± °®±½»¼«®»­ º±® ¬¸» ·­­«·²¹ ±º ¼®«¹­ ¬± °¿¬·»²¬­ò Ò±®³­ »­¬¿¾´·­¸ §¿®¼­¬·½µ­ º±® ¾»¸¿ª·±«® ¬¸¿¬ ¿®» º«²½¬·±²¿´ ·² ¬»®³­ ±º ­«°°±®¬·²¹ ¬¸» ¸·»®¿®½¸§ô ¿²¼ »²­«®·²¹ ¬¸» ½±¸»®»²½» ±º ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ر©»ª»®ô ·² ±®¼»® ¬± º±®³ ¶«¼¹»³»²¬­ ¿¾±«¬ ¬¸» ¿¼¸»®»²½» ±® ±¬¸»®©·­» ¬± ­±½·¿´ ²±®³­ô Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ±®¹¿²·¦¿¬·±²¿´ ³»³¾»®­ ¸¿¼ ¬± ¾» »ª¿´«¿¬»¼ò Ы°·´­ô ¬»¿½¸»®­ô ²«®­»­ô ¼±½¬±®­ ¿²¼ º¿½¬±®§ ©±®µ»®­ ¸¿¼ ¬± ¾» ¿­­»­­»¼ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¬¸»·® ½¿°¿½·¬§ ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ²±®³­ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸±­» ©¸± ¿®» ­«½½»­­º«´ ·² ³»»¬·²¹ ¬¸» ²±®³­ ³¿§ ²¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ³±ª»¼ «° ¬¸» ¸·»®¿®½¸§ô ©¸·´» ¬¸±­» ©¸± ¿®» «²­«½½»­­º«´ ¿®» ³±ª»¼ ¼±©²ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ·¬ ©±«´¼ ­»»³ ¬¸¿¬ ·² ¬¸» ½¿­» ±º °®·­±²­ ­«½¸ ¬»½¸²·¯«»­ ¿®» ²±¬ °¿®¬·½«´¿®´§ »ºº»½¬·ª» ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» ´±²¹ó¬»®³ ®»¼«½¬·±² ·² ½®·³»ò ß´¬¸±«¹¸ ¼»­·¹²»¼ ¬± ·³°®±ª» ¬¸» ½±²¼«½¬ ±º ±ºº»²¼»®­ô ·¬ ¿°°»¿®­ ¬¸¿¬ °®·­±²­ ¿®» ²±¬ ª»®§ »ºº»½¬·ª» ·² °»®­«¿¼·²¹ ±ºº»²¼»®­ ¬± ³±ª» ¿©¿§ º®±³ ¿ ´·º» ±º ½®·³»ò ײ ­»»µ·²¹ ¬± ¼»ª»´±° ¿² »¨°´¿²¿¬·±² ±º ½®·³·²¿´·¬§ô ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ±º ¬¸» ‘°®·­±² ¿²¼ ±º ¬¸» ‘°±´·½» ­±«¹¸¬ ¬± ¬®§ ¬± »¨°´¿·² ½»®¬¿·² »´»³»²¬­ ·² ¬¸» ½±¹²·¬·ª» ¿²¼ °­§½¸±´±¹·½¿´ ³¿µ»«° ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ô ¿²¼ ¬± ´·²µ ¬¸»­» º»¿¬«®»­ ©·¬¸ ½»®¬¿·² ¬§°»­ ±º ½®·³·²¿´ ½±²¼«½¬ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·¬ ­¬¿®¬»¼ ¬± ¾»½±³» ¿ °±­­·¾·´·¬§ ¬± ½±²­·¼»® ¿ ½±²½»°¬ ­«½¸ ¿­ ³±¬·ª¿¬·±²ô ¿²¼ ¬± ¬®§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ©¸¿¬ ¿ °»®­±² ©¿­ ¬¸·²µ·²¹ ·³³»¼·¿¬»´§ °®·±® ¬± ½±³³·¬¬·²¹ ¿ ½®·³·²¿´ ¿½¬ò ׺ô º±® »¨¿³°´»ô ·¬ ©¿­ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¬¸¿¬ ½»®¬¿·² ·²¼·ª·¼«¿´­ ©»®» ­«¾¶»½¬ ¬± º»»´·²¹­ ±º ¿¹¹®»­­·±²ô ¬¸» ²»¨¬ ´±¹·½¿´ ­¬»° ©¿­ ¬± ¬®§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ½¿«­» ±º ¬¸±­» º»»´·²¹­ò ̸» ½¿«­» ³·¹¸¬ô º±® »¨¿³°´»ô ¾» °¸§­·±´±¹·½¿´ô ¿²¼ ·² °®·²½·°´» ­«­½»°¬·¾´» ¬± ¾»·²¹ ¬®»¿¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ½´·²·½¿´ ·²¬»®ª»²¬·±²ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ¬¸» ½¿«­» ³·¹¸¬ ¾» ´±½¿¬»¼ ·² ¬¸» °­§½¸±´±¹·½¿´ ½±²­»¯«»²½»­ ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©¿­ ¾®±«¹¸¬ «°ò ײ ¾±¬¸ ±º ¬¸»­» ¸§°±¬¸»¬·½¿´ »¨°´¿²¿¬·±²­ ¬¸»®» ·­ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¿ ®¿¼·½¿´ ¼»°¿®¬«®» ·² ¬¸» ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ ëç .

«²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¿²¼ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ½®·³·²¿´·¬§ò ײ ¾±¬¸ ½¿­»­ô ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·­ ²± ´±²¹»® ‘¾´¿³»¼ º±® ¬¸» ¿½¬­ ½±³³·¬¬»¼ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¬¸» ´¿¬¬»® ¿®» »¨°´¿·²»¼ ¬¸®±«¹¸ °¸»²±³»²¿ ·²¸»®»²¬ ·² ¬¸» °»®­±²ò ̸» ½¿«­»­ ±º ¬¸» ½®·³» ¿®» ·² ¿ ­»²­» ®»³±ª»¼ º®±³ ¬¸» ¼»´·¾»®¿¬» ©·´´ ±º ¬¸» °»®­±²ô ¿²¼ »¨°´¿·²»¼ ·² ¬»®³­ ±º »·¬¸»® ·²¸»®·¬¿²½» ±® ­±½·¿´ »²ª·®±²³»²¬ò ׬ ·­ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬± ®»Œ»½¬ «°±² ¬¸» ®¿²¹» ±º °±¬»²¬·¿´ ½¿«­»­ ±º ¬¸» ´¿¬» »·¹¸¬»»²¬¸ó½»²¬«®§ °»²¿´ ®»º±®³­ò Ѳ» ³·¹¸¬ô º±® »¨¿³°´»ô ¿¬¬®·¾«¬» ¬¸» ¬®¿²­·¬·±² º®±³ ¿ °«¾´·½ ¿²¼ ½®«»´ »¨»½«¬·±² ¬± ¬¸» ¼·­½·°´·²»¼ô ·³°»®­±²¿´ ¿¬³±­°¸»®» ±º ¿ ³±¼»®² °®·­±²ô ¬± ¿ ­»²­» ±º ³±®¿´ ±«¬®¿¹» ¿¬ ½±²­°·½«±«­ ½®«»´¬§ ¿²¼ ¬±®¬«®»ò ر©»ª»®ô ­±½·¿´ ½¸¿²¹» ·­ ·²ª¿®·¿¾´§ ¿²¼ ·²»ª·¬¿¾´§ ½±³°´»¨ô ¿²¼ ·¬ ·­ «­«¿´´§ ¿´³±­¬ ·³°±­­·¾´» ¬± ­°»½·º§ ©·¬¸ ¿²§ ¿½½«®¿½§ ¬¸» ½¸¿·² ±º ½¿«­¿´ »ª»²¬­ ¬¸¿¬ ´»¿¼ º®±³ ±²» ­±½·¿´ ­§­¬»³ ¬± ¿²±¬¸»®ò ر©»ª»®ô ·¬ ·­ °®±¾¿¾´§ ²± ¿½½·¼»²¬ ¬¸¿¬ ¬¸» °»²¿´ ®»º±®³ ³±ª»³»²¬ ½±·²½·¼»¼ ©·¬¸ ¬¸» »²±®³±«­ »½±²±³·½ ½¸¿²¹»­ ±º ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ò ׬ ¸¿­ ±º¬»² ¾»»² ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ ¿²¼ ¬¸» ·²½®»¿­»¼ »³°¸¿­·­ «°±² »²­«®·²¹ ©·¼»­°®»¿¼ ²«³»®¿½§ ¿²¼ ´·¬»®¿½§ ©¿­ ´·²µ»¼ ¼·®»½¬´§ ¬± ¬¸» ²»»¼ ¬± °®±ª·¼» »¼«½¿¬»¼ ©±®µ»®­ º±® ¬¸» º¿½¬±®·»­ ±º ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ò ׺ ¿ ½±«²¬®§ ·­ ¬± ½±³°»¬» »½±²±³·½¿´´§ô ¬¸»² ·¬ ²»»¼­ ¿² »¼«½¿¬»¼ ©±®µº±®½» ¬± ¾±¬¸ ¼»­·¹² ¿²¼ ¼»ª»´±° ¬»½¸²±´±¹·½¿´ ·²²±ª¿¬·±²ô ¿²¼ ¿´­± ¬± ±°»®¿¬» ·¬ ±²½» ·²­¬¿´´»¼ò ̸·­ ·­ ¿² ¿®¹«³»²¬ ¬¸¿¬ ¹±ª»®²³»²¬­ ¸¿ª» º®»¯«»²¬´§ ³¿¼» ­·²½» ¬¸» »¿®´§ ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ò ײ ¿ ­»²­» ¬¸» ­¿³» ¿®¹«³»²¬­ ¿°°´·»¼ ¬± °®·­±² ®»º±®³ò ׺ ­±½·»¬§ ©¿­ ¬± º«²½¬·±² ¿­ ¿² ·²¬»¹®¿¬»¼ ©¸±´»ô ¬¸»² ¬¸» °®·­±² ­§­¬»³ ¸¿¼ ¬± ¬¿µ» ·² °»±°´» ©¸± ©»®» ¼§­º«²½¬·±²¿´ ¿²¼ ¬®¿²­º±®³ ¬¸»³ ·²¬± °»±°´» ©¸± ½±«´¼ ´»¿ª» °®·­±² ¿²¼ ¾»½±³» »ºº»½¬·ª» ½±²¬®·¾«¬±®­ ¬± ¬¸» »½±²±³·½ ­§­¬»³ò ̸» ®»­«´¬ ©¿­ ¬¸¿¬ ¬¸» °®·­±² ­§­¬»³ ¸¿¼ ¬± ¼»ª»´±° ­¬®¿¬»¹·»­ º±® »¼«½¿¬·²¹ ¿²¼ º±® ­±½·¿´·¦·²¹ °®·­±²»®­ ·²¬± ¬¸» ²±®³­ ¿²¼ ª¿´«»­ ±º ¿ ©±®µ·²¹ ´·º»ò ׬ ©¿­ ·³°»®¿¬·ª» º±® ¬¸» »½±²±³§ ±º ¬¸» ½±«²¬®§ ¬¸¿¬ ·²³¿¬»­ ´»º¬ °®·­±² ©·¬¸ ¾±¬¸ ¬¸» ­µ·´´­ ¿²¼ ³±¬·ª¿¬·±² ¬± ½±²¬®·¾«¬» ¬± ¬¸» ½±«²¬®§­ »½±²±³§ò ̸»­» µ·²¼ ±º ­»²¬·³»²¬­ «²¼±«¾¬»¼´§ °»®ª¿¼»¼ ¬¸» ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ °´¿²²·²¹ ±º ¬¸» °»®·±¼ò É» ³¿§ ²±¬ ¾» ¿¾´» ¬± °±·²¬ ¬± êð .

¿ °®»½·­» ¿²¼ ´·²»¿® ½¿«­¿´ ½±²²»½¬·±²ô ¾«¬ ¬¸»®» ©¿­ «²¼±«¾¬»¼´§ ¿ ¹»²»®¿´ ­»²­» ¬¸¿¬ °´¿²²·²¹ô ­¬®«½¬«®» ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ©»®» ®»¯«·®»¼ ·² ­±½·»¬§ô ·º ¬¸¿¬ ­±½·»¬§ ©¿­ ¬± º«²½¬·±² »º½·»²¬´§ ·² ¬¸» ³±¼»®² ©±®´¼ò Ç»¬ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ‘°®·­±² ·²¼·®»½¬´§ °®±¼«½»­ ¼»´·²¯«»²¬­ øο¾·²±©ô ̸» Ú±«½¿«´¬ λ¿¼»®ô °ò îîç÷ò ײ­·¹¸¬ Ó¿²§ ±º ¬¸» ´»¹¿´ ¿²¼ ¶«¼·½·¿´ ³»¿­«®»­ ¬¸¿¬ ¼»ª»´±°»¼ ·² ¬¸» ³±¼»®² »®¿ ½¿² ¾» ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ ·²¼«­¬®·¿´ »½±²±³§ò ̸» ·¼»¿´ °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ±²» ¬¸¿¬ »²¿¾´»¼ ±ºº»²¼»®­ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» °±­·¬·ª» º»¿¬«®»­ ±º ©±®µ·²¹ ¿²¼ ½±²¬®·¾«¬·²¹ ¬± ¬¸» »½±²±³§ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¿´­± ¹¿ª» °»±°´» ¬¸» ­µ·´´­ ¬± »²¿¾´» ¬¸»³ ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¿ ½¿°·¬¿´·­¬ »½±²±³§ò ׬ ·­ ¿´­± °»®¸¿°­ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬¸¿¬ô ·² ¬¸» °»²¿´ ®»º±®³­ô ¹®¿¼«¿´´§ ³«½¸ ³±®» ¿¬¬»²¬·±² ©¿­ °¿·¼ ¬± ½®·³»­ ·²ª±´ª·²¹ ¬¸»º¬ ¿²¼ ±¬¸»® ½®·³»­ ¿¹¿·²­¬ °®±°»®¬§ ¿²¼ ¬¸» °±­­»­­·±²­ ±º °»±°´»ò ̸·­ ½±²¬®¿­¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» »¿®´§ »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ©¸»² ¬¸» ½®·³»­ °»®½»·ª»¼ ¿­ ¾»·²¹ ¬¸» ³±­¬ ­»®·±«­ ©»®» ¬¸±­» ¬¸¿¬ ©»®» ¿ ½¸¿´´»²¹» ·² ­±³» ©¿§ ¬± ¬¸» ¸·¹¸»® ­±½·¿´ ½´¿­­»­ ±º ­±½·»¬§ò Ë´¬·³¿¬»´§ô ¬¸» ³±­¬ ­»®·±«­ ½®·³» ©¿­ ±²» ¿·³»¼ ¿¬ ¬¸» ³±²¿®½¸§ò ̸» ´¿¬» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ¸±©»ª»®ô ­¿© ¬¸» ¿¼ª»²¬ ±º ¿ ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¾»½±³» ½»²¬®¿´´§ °®»±½½«°·»¼ ©·¬¸ ³¿¬»®·¿´ °®±¹®»­­ ¿²¼ ©·¬¸ »½±²±³·½ ­«½½»­­ò л±°´» ©»®» »²½±«®¿¹»¼ ¬± ©±®µ ¸¿®¼ ¿²¼ ¬± ¿½½«³«´¿¬» ©»¿´¬¸ò ß²§ ½®·³»ô ¬¸»®»º±®»ô ¬¸¿¬ ­±«¹¸¬ ¬± ³·­¿°°®±°®·¿¬» ­«½¸ ©»¿´¬¸ ©¿­ ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ª»®§ ­»®·±«­ ·²¼»»¼ô ¿²¼ ¬¸» °«²·­¸³»²¬ ½±³³»²­«®¿¬»´§ ­»ª»®»ò ׬ ©¿­ô ¸±©»ª»®ô ²±¬ ¹»²»®¿´´§ °±­­·¾´» ¬± »²­«®» ¬¸» ¿¼¸»®»²½» ±º ¿´´ ½·¬·¦»²­ ¬± ¿ ­±½·»¬§ ¾¿­»¼ «°±² ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¿²¼ ¼·­½·°´·²»ò л±°´» ©±«´¼ º±®¹»¬ ¬¸»·® ±¾´·¹¿¬·±²­ ±® ©±«´¼ ²±¬ ¾» ¿¾´» ¬± ­«­¬¿·² ¬¸» ®»¯«·®»¼ ¼»¹®»» ±º ¿¬¬»²¬·±² ²»»¼»¼ ¬± ¿½¬ ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ²±®³­ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ±® ­±½·»¬§ò Ѳ» ®»­«´¬ ±º ¬¸·­ ©¿­ ¬¸» ¿¼ª»²¬ ±º ¬®¿·²·²¹ò ̸» °«®°±­» ±º ¬®¿·²·²¹ ©¿­ ²±¬ ¬± »¼«½¿¬» °»±°´»ô ±® ¬± ®»²¼»® ¬¸»³ ½¿°¿¾´» ±º ¿«¬±²±³±«­ô ½®·¬·½¿´ ¬¸±«¹¸¬ò Ѳ ¬¸» ½±²¬®¿®§ô ·¬ ©¿­ ¬± ³¿µ» ¬¸»³ ½¿°¿¾´» ±º ¿¼¸»®·²¹ ¿«¬±³¿¬·½¿´´§ ¿²¼ ©·¬¸±«¬ ¬¸·²µ·²¹ ¬± ¬¸» ¼»²»¼ ²±®³­ ±º ­±½·»¬§ò ׬ ©¿­ ®»¿´·¦»¼ ¬¸¿¬ ¬®¿·²·²¹ ¸¿¼ ¿² ·³°±®¬¿²¬ °´¿½» ·² °®·­±²­ô ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ êï .

­½¸±±´­ ¿²¼ ¸±­°·¬¿´­ô ¯«·¬» ¿°¿®¬ ±º ½±«®­» º®±³ ·¬­ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ´±½¿¬·±² ·² ¬¸» ¿®³»¼ º±®½»­ ±® ®»´·¹·±«­ ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ò»© ­§­¬»³­ ±º ¬®¿·²·²¹ ©»®» ¼»ª»´±°»¼ ·² ±®¼»® ¬± ³¿µ» °»±°´» ³±®» ¿²¼ ³±®» »º½·»²¬ ·² º±´´±©·²¹ ¿½½»°¬»¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ¿²¼ ª¿´«»­ò É·¬¸ ¬®¿·²·²¹ ½¿³» ¿² ·¼»±´±¹§ ±º ¬»­¬·²¹ ¿²¼ »ª¿´«¿¬·±²ò ׬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ ¬¸¿¬ ¬¸±­» ·² ¿«¬¸±®·¬§ ¸¿¼ ¿ ½´»¿® ·¼»¿ ±º ©¸± ¸¿¼ ¿¾­±®¾»¼ ¬¸» ®»¯«·®»¼ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± ¸¿¼ ²±¬ ¿¾­±®¾»¼ ·¬ò ׬ ©¿­ ¬¸«­ »­­»²¬·¿´ ¬± ¬»­¬ °»±°´» ·² ¼·ºº»®»²¬ ½±²¬»¨¬­ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿¼ ·²¬»®²¿´·¦»¼ ¬¸» ®»¯«·®»¼ ²±®³­ ±º ¾»¸¿ª·±«®ò Ûª»²¬«¿´´§ ­«½¸ ¬»­¬·²¹ ¾»½¿³» ³¿®µ»¼ ¾§ ¬¸» ·­­«·²¹ ±º ½»®¬·½¿¬»­ ¿²¼ ¯«¿´·½¿¬·±²­ ¬¸¿¬ ª¿´·¼¿¬»¼ ¬¸» ¿½¸·»ª»³»²¬ ±º ¿ ­°»½·½ ­¬¿²¼¿®¼ ·² ¬®¿·²·²¹ò Ú±«½¿«´¬ ­¬®»­­»¼ ¬¸¿¬ ±²» ±º ¬¸» ³¿¶±® ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ µ²±©­ ¬¸¿¬ ·¬­ ½·¬·¦»²­ ¿®» ­«¾­½®·¾·²¹ ¬± ¬¸» ®»¯«·®»¼ ²±®³­ ·­ ¬¸®±«¹¸ ¿² »¨¬»²­·ª» ­§­¬»³ ±º ±¾­»®ª¿¬·±²ò Ø» ²±¬»¼ ·² °¿®¬·½«´¿® ¬¸¿¬ ±²» ±º ¬¸» ¿´´»¹»¼ ­¬®»²¹¬¸­ ±º ¬¸» п²±°¬·½±² ©¿­ ¬¸» º¿½¬ ¬¸¿¬ °®·­±²»®­ ¸¿¼ ²± ·¼»¿ ±º ©¸»¬¸»® ±® ²±¬ ¬¸»§ ©»®» ¾»·²¹ ±¾­»®ª»¼ò ̸»§ ­·³°´§ µ²»© ¬¸¿¬ ¬¸» ­§­¬»³ ¸¿¼ ¬¸» °±©»® ¬± ±¾­»®ª» ¬¸»³ô ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿´©¿§­ ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ ­±³»±²» ©¿­ ·² ¬¸» ½»²¬®¿´ ±¾­»®ª¿¬·±² ¬±©»®ò ̸·­ º¿½¬ ©¿­ ¬¸»®»º±®» ­«º½·»²¬ ¬± °»®­«¿¼» ¬¸» ·²³¿¬»­ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¿¼ª·­¿¾´» ¬± ¿¼¸»®» ¬± »¨°»½¬»¼ ¾»¸¿ª·±«® °¿¬¬»®²­ò ̸»®» ·­ ¿ ½´»¿® ¿²¿´±¹§ ©·¬¸ ¬¸» ³±¼»®² ­§­¬»³ ±º ª·¼»± ½¿³»®¿ ­«®ª»·´´¿²½»ò É» µ²±© ¬¸» ½¿³»®¿­ »¨·­¬å ©» ½¿² ­»» ¬¸»³ô §»¬ ¿®» ²»ª»® ¿¾­±´«¬»´§ ½»®¬¿·² ¸±© ±º¬»² ±® ©¸»² ©» ¿®» ¾»·²¹ ©¿¬½¸»¼ ±® ´³»¼ò ̸» ®±´» ±º ¬¸» °±´·½» ·­ ½´»¿®´§ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸¿¬ ±º ±¾­»®ª¿¬·±²ô ¿²¼ §»¬ ·¬ ·­ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬± ®»Œ»½¬ «°±² Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» °®·³» º«²½¬·±² ±º ¬¸» °±´·½»ò Ú±«½¿«´¬ ®»´¿¬»­ ¬¸·­ ®±´» ª»®§ ³«½¸ ¬± ¬¸» »½±²±³·½ ·³°±®¬¿²½» ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·² ³±¼»®²ô ½¿°·¬¿´·­¬ ­±½·»¬§ò ̸» ®±´» ±º ¬¸» °±´·½» ·­ ½´»¿®´§ ¬± ³¿·²¬¿·² ±®¼»®ô ¼·­½·°´·²» ¿²¼ ¬¸» ¿¼¸»®»²½» ¬± ²±®³­ ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ §»¬ ¬¸» «´¬·³¿¬» °«®°±­» ±º ¬¸·­ ·­ ­»»² ¿­ ®»·²º±®½·²¹ ¿²¼ ­«°°±®¬·²¹ ¬¸» º«²½¬·±² ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿­ ½±²¬®·¾«¬·²¹ ¬± ¬¸» »½±²±³§ò ̸» º«²½¬·±² ±º ¬¸» °±´·½» º±®½» ·­ º«²¼¿³»²¬¿´´§ ¬± ´·¾»®¿¬» ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¬± ½±²¬®·¾«¬» »º½·»²¬´§ ¬± ­±½·»¬§ ©·¬¸±«¬ ¬¸» ·³°±­·¬·±² ±º ¿²§ «²©»´½±³» ½±²­¬®¿·²¬­ ¬¸¿¬ ³·¹¸¬ ®»­¬®·½¬ ¬¸¿¬ ½±²¬®·¾«¬·±²ò êî .

ײ Ü·­½·°´·²» ¿²¼ Ы²·­¸æ ̸» ¾·®¬¸ ±º ¬¸» °®·­±²ô Ú±«½¿«´¬ ¼»­½®·¾»­ ¬¸» ®»¹·³» ·² ¿² ±®°¸¿²¿¹» ¿²¼ ±²» ½¿² ¼»¬»½¬ ¸»®» ¬¸» ­¿³» «´¬·³¿¬» °«®°±­» ±º ¼·­½·°´·²» ´»¿¼·²¹ ¬± ¿ ³±®» º«²½¬·±²¿´ ®±´» ·² ­±½·»¬§ º±® ¬¸» §±«²¹ °»±°´»ò Ø» ¼»­½®·¾»­ ·² °¿®¬·½«´¿® ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ¬·²·»­¬ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸»·® ´·ª»­ ©»®» ½±²¬®±´´»¼ ¾§ ¬¸» »­¬¿¾´·­¸³»²¬ò ̸» §±«²¹ °»±°´» ©»®» »¨°»½¬»¼ ¬± ½±²º±®³ ¬± ¬¸» ³±­¬ ¼»¬¿·´»¼ °¿¬¬»®²­ ±º ¾»¸¿ª·±«®ô ¿²¼ ¬¸» ­´·¹¸¬»­¬ô ³±­¬ ·²½±²­»¯«»²¬·¿´ ·²º®·²¹»³»²¬ ±º ¬¸·­ ¾»¸¿ª·±«® °¿¬¬»®² ©¿­ °«²·­¸»¼ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» °«²·­¸³»²¬­ ©»®» ¿´³±­¬ ¿­ ¼»¬¿·´»¼ ¿²¼ ª¿®·»¼ ¿­ ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ¬®¿²­¹®»­­·±²­ ¬¸»³­»´ª»­ò ß ³«´¬·¬«¼» ±º ¼·ºº»®»²¬ °«²·­¸³»²¬­ ½±«´¼ ¾» ­»´»½¬»¼ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¿ ­°»½·½ ·²º®·²¹»³»²¬ò DZ«²¹ °»±°´» ¬¸«­ ¾»½¿³» °®»±½½«°·»¼ ©·¬¸ ¬¸» ²»»¼ ¬± ¿¼¸»®» ¬± ¬¸» ®»¹«´¿¬·±²­ò ̸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ °»±°´» ¿®» ¿¾´» ¬± ½±²º±®³ ¬± ¬¸» ²±®³­ ¿²¼ ®»¹«´¿¬·±²­ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿´­± ½¿³» ¬± ¾» ³»¿­«®»¼ ¾§ »¨¿³·²¿¬·±²­ò ̸» ´¿¬¬»® ³»¿­«®»¼ ¬¸» ½±³°»¬»²½» ¿²¼ ¿¾·´·¬§ ±º °»±°´» ¬± ³»»¬ º±®³¿´ ®»¯«·®»³»²¬­ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»­ ¸±© »¨¿³·²¿¬·±²­ ¾»¹¿² ¬± ¿­­«³» ¿ ª»®§ º±®³¿´ ½¸¿®¿½¬»®ò ׬ ¾»½¿³» ²±®³¿´ ·² »¨¿³·²¿¬·±²­ º±® °»±°´» ¬± ­·¬ ·² ®·¹·¼ ®±©­ ¿²¼ ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ¿ ­¬®·½¬ ­»¬ ±º °®±½»¼«®»­ ¼«®·²¹ ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±²ò Ú¿·´«®» ¬± ¿¼¸»®» ¬± ¬¸» °®±½»¼«®»­ ±º¬»² ®»­«´¬»¼ ·² ¿«¬±³¿¬·½ º¿·´«®»ò ̸» »¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ ¿´­± ¾»½¿³» ¿ µ·²¼ ±º ³»¬¿°¸±® º±® ¿½½»°¬·²¹ ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ò ׬ ¾»½¿³» ¿ ®·¬«¿´ ·² ©¸·½¸ ¿½½»°¬¿²½» ±º ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ ©¿­ ¿² ¿¹®»»³»²¬ ¬± ¬¸» ´»¹·¬·³¿½§ ±º ¬¸» ±ª»®¿´´ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ׬ ®»°®»­»²¬»¼ ¿² ¿½½»°¬¿²½» ±º ¬¸» ·²¸»®»²¬ ¼·ºº»®»²½»­ ·² °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ô ¾»¬©»»² ¬¸±­» ©¸± ·³°±­»¼ ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±²­ ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± ¬±±µ ¬¸»³ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»­ ¸±© ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ ©¿­ ²±¬ ¿ °®±½»¼«®» ­·³°´§ ¿¼¼»¼ ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¿ °»®·±¼ ±º ­½¸±±´·²¹ ±® ±º ¿ ¬®¿·²·²¹ ½±«®­»ò ׬ ©¿­ »³¾»¼¼»¼ ©·¬¸·² ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ô ­± ¬¸¿¬ ·¬ ¾»½¿³» ¿² ·²¸»®»²¬ »´»³»²¬ò ׬ ©¿­ »³°´±§»¼ô ¿´±²¹ ©·¬¸ ¬»¿½¸·²¹ô ¿­ ¿² »­­»²¬·¿´ »´»³»²¬ ±º ¬¸» ­§­¬»³ ±º »¼«½¿¬·±² ¿²¼ ¬®¿·²·²¹ò ̸» »¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ ©¿­ ·³³»²­»´§ °±©»®º«´ ·² ¬¸¿¬ ·¬ »²¿¾´»¼ ¬¸±­» ·² ¿«¬¸±®·¬§ ¬± ½±²¬®±´ ´¿®¹» ²«³¾»®­ ±º °«°·´­ ±® ¬®¿·²»»­ò ̸±­» ³¿²¿¹·²¹ ¬¸» ­§­¬»³ ½±«´¼ ¼»½·¼» ±² ¬¸±­» §±«²¹ °»±°´» ©¸± ½±«´¼ ¼»½´¿®» ¬¸»³­»´ª»­ ¯«¿´·»¼å ¬¸»§ ½±«´¼ ½±²¬®±´ ²¿²½·¿´ ®»©¿®¼­ ¿²¼ °®±³±¬·±²­ô ¿²¼ «­» ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ­§­¬»³ ¬± »¨»®¬ ·²Œ«»²½» ±ª»® ½¿®»»®­ò ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ êí .

ײ­·¹¸¬ É» ²±© ¬»²¼ ¬± ¬¿µ» º±® ¹®¿²¬»¼ ¬¸» ·¼»¿ ±º ¿ ­±½·»¬§ ¾¿­»¼ «°±² ½»®¬·½¿¬»¼ ¯«¿´·½¿¬·±²­ ¿²¼ ½±³°»¬»²½»ò ׬ ·­ô ¸±©»ª»®ô ¿² ·³°±®¬¿²¬ ­§­¬»³ ±º ­±½·¿´ ½±²¬®±´ô ¼»¬»®³·²·²¹ ¿½½»­­ ¬± °®±º»­­·±²­ ¿²¼ ¬¸» ¾»¬¬»® ®»³«²»®¿¬»¼ ¶±¾­ô ¿²¼ ¿ºº±®¼·²¹ ¾»²»½·¿´ ½¿®»»® ¼»ª»´±°³»²¬ò ̸» ®»¹·³»­ ±º ­½¸±±´­ô °®·­±²­ô ¸±­°·¬¿´­ ¿²¼ ±¬¸»® ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿´´ ½¿³» ¬± ¾» ­«°°±®¬»¼ ¾§ ¿ ª»®§ ¼»¬¿·´»¼ ­§­¬»³ ±º ®»½±®¼ó µ»»°·²¹ò ײ °®·­±²­ô ·¬ ¾»½¿³» »­­»²¬·¿´ ¬± ¼±½«³»²¬ ¬¸» °®±¹®»­­ ±º »¿½¸ °®·­±²»®ò ̸±­» ©¸±­» ¾»¸¿ª·±«® ©¿­ ¿½½»°¬¿¾´»ô ¿²¼ ©¸± ½±³°´·»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ²±®³­ô ©»®» ®»½±®¼»¼ ¿­ ­«·¬¿¾´» º±® °±¬»²¬·¿´ »¿®´§ ®»´»¿­» ±® º±® ­±³» ±¬¸»® º±®³ ±º ®»©¿®¼ò Ç»¬ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿´­± ­½»°¬·½¿´ô ²±¬·²¹ ¬¸¿¬ ‘¼»¬»²¬·±² ½¿«­»­ ®»½·¼·ª·­³ øο¾·²±©ô ̸» Ú±«½¿«´¬ λ¿¼»®ô °ò îîê÷ò ̸» ­§­¬»³ ½±«´¼ º«²½¬·±² ±²´§ ·º »ª»®§ ¼»¬¿·´ ±º ¬¸» °»®º±®³¿²½» ±º »¿½¸ °®·­±²»® ©¿­ ®»½±®¼»¼ ·² ¼»¬¿·´ò ײ ¸±­°·¬¿´­ ·¬ ©¿­ ¿´­± »­­»²¬·¿´ ¬± ¼±½«³»²¬ ¬¸» °®±¹®»­­ ±º »ª»®§ °¿¬·»²¬ô ­± ¬¸¿¬ ¼·­»¿­»­ ½±«´¼ ¾» ­¬«¼·»¼ ¿²¼ º«®¬¸»® ·²º»½¬·±² °®»ª»²¬»¼ ¿­ º¿® ¿­ °±­­·¾´»ò ß´´ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ô ½»®¬¿·²´§ ·²½´«¼·²¹ ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ô º±«²¼ ·¬ »­­»²¬·¿´ ¬± ³¿·²¬¿·² ¼»¬¿·´»¼ ®»½±®¼­ò ß² ·³°±®¬¿²¬ ½¸¿²¹» ¬¸¿¬ ¬±±µ °´¿½» ¼«®·²¹ ¬¸·­ °®±½»­­ ©¿­ ¬¸» ·²½®»¿­·²¹ »³°¸¿­·­ «°±² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿­ ¬¸» ±¾¶»½¬ ±º ­¬«¼§ò ׬ ©¿­ ²± ´±²¹»® °®¿½¬·½¿´ ¬± ¬¸·²µ ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¿­ ³»³¾»®­ ±º ¹®±«°­ô ©·¬¸ ¹»²»®¿´ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ò Ø«³¿² ¾»·²¹­ ²»»¼»¼ ¬± ¾» ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ·²¼·ª·¼«¿´­ô ¿²¼ ­»°¿®¿¬» ®»½±®¼­ ³¿·²¬¿·²»¼ ±º »¿½¸ ±²»ò ײ ¬¸·­ °®±½»­­ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¿¬¬»²¬·±² °¿·¼ ¬± ¼»¬¿·´ò Ò± ¿­°»½¬ ±º ¿² ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿½¸·»ª»³»²¬ ±® ½¸¿®¿½¬»® ©¿­ ¬±± ­³¿´´ ¬± ¾» ·¹²±®»¼ ·² ¬¸» ®»½±®¼óµ»»°·²¹ò Ю·­±²»®­ ¿²¼ ­½¸±±´ ½¸·´¼®»² ¿´·µ» ¸¿¼ ¬± °¿§ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» ­³¿´´»­¬ ¼»¬¿·´­ ±º ¾»¸¿ª·±«® ¿²¼ ­«¾³·¬ ¬± ¿½¸·»ª»³»²¬ ¬»­¬·²¹ô ¬¸»·® ®»­«´¬­ ¿²¼ °»®º±®³¿²½» ²±¬»¼ ·² »ª»®ó´»²¹¬¸»²·²¹ ®»½±®¼­ò ̸·­ ¼»¬¿·´»¼ ®»½±®¼óµ»»°·²¹ ©¿­ ¿´­± »­­»²¬·¿´ ¹·ª»² ¬¸» ®¿°·¼´§ ·²½®»¿­·²¹ °±°«´¿¬·±² ±º É»­¬»®² Û«®±°» ¼«®·²¹ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ¿¹»ò ̸» ´¿®¹»® ²«³¾»® ±º °»±°´» ·² ¿´´ ¬§°»­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ô º®±³ º¿½¬±®·»­ ¬± °®·­±²­ô ²»½»­­·¬¿¬»¼ ¿² »¨¬®»³»´§ ®·¹±®±«­ ­§­¬»³ ±º ®»½±®¼óµ»»°·²¹ò êì .

̸»®» ·­ ¿ ­»²­» ·² ©¸·½¸ ¬¸» °®·­±² ­§­¬»³ ¹»²»®¿¬»­ µ²±©´»¼¹»ò ׬ ¼±»­ ¬¸·­ ¾§ ®»´¿¬·²¹ ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ »´»³»²¬­ ±º ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ½±³¾·²» ¬±¹»¬¸»® ¬± ½®»¿¬» ¿ ­§­¬»³ ±º °«²·­¸³»²¬ò ̸» ´»¹¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³­ ¹»²»®¿¬» ¿ ­§­¬»³ ±º ½±¼·»¼ ´¿©­ ¬¸¿¬ ¼»²» ¬¸» ´·³·¬­ ±º ´»¹¿´ ¾»¸¿ª·±«®ò Ô·²µ»¼ ¬± ¬¸·­ ·­ ¬¸» ¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ ¬¸¿¬ ¼»¬»®³·²»­ ¬¸» ¹«·´¬ ±® ·²²±½»²½» ±º °»±°´» ¿½½«­»¼ ±º ½®·³»­ò ̸» ¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ ¿´­± ¼»¬»®³·²»­ ¬¸» ´»ª»´ ±º °«²·­¸³»²¬ ¿°°®±°®·¿¬» ¬± ¿ °¿®¬·½«´¿® ·²º®·²¹»³»²¬ ±º ¬¸» ´¿©ò ß´´ ±º ¬¸»­» ¿­°»½¬­ ±º µ²±©´»¼¹» ¿®» ·²¬»¹®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» °»²¿´ ­§­¬»³ ·²¬± ¬¸» µ²±©´»¼¹» ¬¸¿¬ ·­ ¿½½«³«´¿¬»¼ ¿¾±«¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ °®·­±²»®ò ׬ ¹®¿¼«¿´´§ ¾»½¿³» ¬¸» ¬»²¼»²½§ ¬± »¨°´±®» ¿´´ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» ´·ª»­ ±º °®·­±²»®­ô ·² ±®¼»® ¬± ½±³°·´» ¿ ­¬«¼§ ±º ¬¸» ³¿²§ º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ·²¬»¹®¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ½±³³·¬³»²¬ ±º ¬¸» ½®·³» º±® ©¸·½¸ ¬¸»§ ©»®» ·²½¿®½»®¿¬»¼ò ̸»®» ¬¸«­ ¼»ª»´±°»¼ ¿ µ·²¼ ±º ‘®»­»¿®½¸ ½«´¬«®» ©·¬¸·² ©¸·½¸ô º±® »¨¿³°´»ô °±­­·¾´» »¨°´¿²¿¬·±²­ ©»®» ½®»¿¬»¼ º±® ¬¸» ¾»¸¿ª·±«® °¿¬¬»®²­ ±º ½±²ª·½¬»¼ ½®·³·²¿´­ò ìò ̸» ¸·­¬±®§ ±º °«²·­¸³»²¬ êë .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï Ú±«½¿«´¬ ½±²¬®¿­¬»¼ ¬©± ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ ¬§°»­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²¿´·¦»¼ °«²·­¸³»²¬æ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» »¿®´§ »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ©·¬¸ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ³±¼»®² »®¿ò î ײ ¬¸» °®»ó³±¼»®² »®¿ °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ¼»­·¹²»¼ ¬± ¼»³±²­¬®¿¬» ¬¸» °±©»® ±º ¬¸» ­±ª»®»·¹² ±ª»® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò í Í«½¸ °«²·­¸³»²¬ô °¿®¬·½«´¿®´§ º±® ­»®·±«­ ½®·³»ô ±º¬»² ·²ª±´ª»¼ ¬±®¬«®»ò ì Ы²·­¸³»²¬ ·² ¬¸» ³±¼»®² »®¿ ©¿­ ³«½¸ ´»­­ °¸§­·½¿´ ·² ²¿¬«®»ô ¿²¼ ³±®» °­§½¸±´±¹·½¿´ò ë Ó±¼»®² °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ¼»­·¹²»¼ ¬± ½±²¬®±´ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ¬± »³°¸¿­·¦» ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ­¬¿¬» ©¿­ ¿¾´» ¬± ¬¿µ» ±ª»® ¿´´ ¿­°»½¬­ ±º ¿ °»®­±²­ ´·º»ò ê Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¿² »­­»²¬·¿´ »´»³»²¬ ±º ¬¸» ³±¼»®² ­§­¬»³ ±º °«²·­¸³»²¬ ©¿­ ±¾­»®ª¿¬·±² ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò é Ѿ­»®ª¿¬·±² ¿´­± ·²½´«¼»¼ ¿ ­§­¬»³ ±º ¼»¬¿·´»¼ ¼±½«³»²¬¿¬·±² ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²ò è Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» п²±°¬·½±² ¼»ª»´±°»¼ ¾§ Ö»®»³§ Þ»²¬¸¿³ ¿­ ¿² »¨¿³°´» ±º ¬¸» ¿¬¬»³°¬ ¬± ½±²¬®±´ °®·­±²»®­ ´¿®¹»´§ ¬¸®±«¹¸ ¿ ­§­¬»³ ±º ½±²¬·²«±«­ ±¾­»®ª¿¬·±²ò ç ײ ¬¸» ³±¼»®² »®¿ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô °»±°´» ·² ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ©»®» ¼·­½·°´·²»¼ °¿®¬´§ ¬¸®±«¹¸ ¿ ­§­¬»³ ±º ­¬®·½¬ ¿¼¸»®»²½» ¬± ³·²±® ®«´»­ò ïð Ѳ» ±º ¬¸» º«²½¬·±²­ ±º °®·­±² ©¿­ ¬± ®»¸¿¾·´·¬¿¬» °®·­±²»®­ ­± ¬¸¿¬ ¬¸»§ ½±«´¼ ³¿µ» ¿ «­»º«´ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬± ¬¸» »½±²±³§ò êê .

Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» »ª±´«¬·±² ±º ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ¯«»­¬·±²­ ±º ­»¨   ¸·­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ³»¼·½¿´ ¿²¼ ¸»¿´¬¸ ³±¼»´ ±º ¼·­½±«®­» ¿¾±«¬ ­»¨   Ú±«½¿«´¬­ ª·»© ±º ¼·ºº»®»²½»­ ·² ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨ ¾»¬©»»² ¬¸» É»­¬ ¿²¼ ¬¸» Û¿­¬ò ̸» ¸·­¬±®§ ±º ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨ Ú±® ³±­¬ ±º ¸·­ ´·º» Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± »¨°´±®» »¨°»®·»²½»­ ¬¸¿¬ ©»®» ´¿®¹»´§ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ ±º ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º °»±°´»ò Ú±® »¨¿³°´»ô ±² ¼·ºº»®»²¬ ±½½¿­·±²­ ¸» »¨°»®·³»²¬»¼ ©·¬¸ ¸¿´´«½·²¿¬±®§ ¼®«¹­ ¿²¼ ¿´­± ©·¬¸ ­¿¼±³¿­±½¸·­³ò Ý´»¿®´§ô ¸» ·­ ²±¬ ¿´±²» ·² ­»»µ·²¹ ­«½¸ »¨°»®·»²½»­ô ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸»§ ®»³¿·² ±«¬­·¼» ¬¸» ´·º»­¬§´» ±º ¬¸» ³¿·²­¬®»¿³ ±º ¬¸» °±°«´¿¬·±²ò ̸» ®»¿­±²­ º±® ¸·­ ­»»µ·²¹ ­«½¸ »¨°»®·»²½»­ ®»³¿·² ½±³°´»¨ò Ѳ» ³«­¬ ¿­­«³» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿² »´»³»²¬ ±º °»®­±²¿´ °®»¼·­°±­·¬·±²ô ¾«¬ ¬¸»®» ³¿§ ©»´´ ¸¿ª» ¾»»² ³±®» ½±³°´»¨ ³±¬·ª»­ò Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ «²¼»®¬¿µ»² ¿ ­»®·»­ ±º »¨°´±®¿¬·±²­ ±ºô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ­»¨«¿´·¬§ô ¿²¼ ¸¿¼ ¼±½«³»²¬»¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ô ·² ­±³» ¸·­¬±®·½¿´ »®¿­ô ¿²§ °«¾´·½ ¼·­½«­­·±² ±º ­»¨ ¸¿¼ ¾»»² ­»ª»®»´§ ´·³·¬»¼ò ׬ ­»»³­ ´·µ»´§ ¬¸¿¬ ¸» ©·­¸»¼ô ¿¬ ´»¿­¬ °¿®¬´§ô ¬± »¨°´±®» ¬¸» ¾±«²¼¿®·»­ ¿²¼ ´·³·¬­ ¬± ©¸·½¸ ±²» ³·¹¸¬ ¬¿µ» ­»¨«¿´ ¿²¼ ±¬¸»® »¨°»®·»²½»­ò Ø» ©¿²¬»¼ô ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ êé .

º±® »¨¿³°´»ô ¬± »¨°´±®» ¬¸» »¬¸·½­ ±º °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ­«½¸ »¨°»®·»²½»­ô ¿²¼ ¬± »¨¿³·²» ¬¸» ³±®¿´ ®»¿­±²·²¹ ¾»¸·²¼ ¬¸» »¨½´«­·±² ±º ­»¨«¿´ ¼·­½±«®­» º®±³ ¬¸» °«¾´·½ ¼±³¿·²ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ­«¾¶»½¬ ±º °»®­±²¿´ º®»»¼±³ ª·­ó@óª·­ ¬¸» ¼»­·®» ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ´·³·¬ ­«½¸ º®»»¼±³­ô ¿²¼ ·¬ ¿°°»¿®­ ¬¸¿¬ ¿¹¿·² ¸» ³¿§ ¸¿ª» ©·­¸»¼ ¬± »¨°´±®» ­«½¸ ´·³·¬­ ·² °®¿½¬·½¿´ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ­·³°´§ ¬¸»±®»¬·½¿´ ¬»®³­ò ر©»ª»®ô ©¸¿¬»ª»® ³¿§ ¸¿ª» ¾»»² ¬¸» ³±¬·ª»­ô ¬¸»­» »¨°´±®¿¬·±²­ ½±²­¬·¬«¬»¼ ¿ ¼·­¬·²½¬·ª» »´»³»²¬ ·² Ú±«½¿«´¬­ ´·º»ò ײ­·¹¸¬ Ú±® ³±­¬ ±º ¸·­ ´·º»ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ·­­«» ±º °»®­±²¿´ º®»»¼±³ ¬± »¨°´±®» ©¸¿¬»ª»® »¨°»®·»²½»­ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ º±«²¼ ·²¬»®»­¬·²¹ ·² ±®¼»® ¬± ¼»ª»´±° ¿²¼ Œ±«®·­¸ ¿­ ¿ °»®­±²ò ß´¬¸±«¹¸ ¸» ½»®¬¿·²´§ ©±«´¼ ¸¿ª» ¿½½»°¬»¼ ¬¸» ®·¹¸¬ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ¾®±¿¼´§ ½±²¬®±´ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ­±½·»¬§ô ¸» ²»ª»®¬¸»´»­­ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¹·ª» °®»ó»³·²»²½» ¬± °»®­±²¿´ ·²¼·ª·¼«¿´·¬§ ·² ¬»®³­ ±º »¨°´±®·²¹ ¬¸» ©±®´¼ò ײ ¸·­ ¾±±µ Ø·­¬±·®» ¼» ´¿ ­»¨«¿´·¬7æ ʱ´ò ïô Ô¿ ʱ´±²¬7 ¼» ­¿ª±·® øïçéêå °«¾´·­¸»¼ ·² Û²¹´·­¸ ¿­ Ø·­¬±®§ ±º Í»¨«¿´·¬§æ ʱ´ò ï ·² ïçéè÷ô Ú±«½¿«´¬ ¼±½«³»²¬­ ­±³» ±º ¬¸» ¼·ºº»®»²½»­ ·² ¬¸» °®»ª¿·´·²¹ ²±®³­ ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» ¼·­½«­­·±² ±º ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ ·² ¼·ºº»®»²¬ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¸» ¿´­± ¿¬¬»³°¬­ ¬± ·²ª»­¬·¹¿¬» ­±³» ±º ¬¸» °±­­·¾´» ®»¿­±²­ º±® ¬¸»­» ½¸¿²¹»­ ·² °»®½»°¬·±²ò ײ °¿®¬·½«´¿®ô ¸» ½±³°¿®»­ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ·² ¬¸» »¿®´§ ­»ª»²¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ©·¬¸ ¬¸¿¬ ·² Ê·½¬±®·¿² ¬·³»­ò Þ®±¿¼´§ ­°»¿µ·²¹ô ¸» ²±¬»­ ¬¸¿¬ ·² ¬¸» º±®³»® »®¿ ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ ©»®» º®»»´§ ¼·­½«­­»¼ ¿²¼ ¬®»¿¬»¼ ¿­ ¿ ²±®³¿´ °¿®¬ ±º ¸«³¿² »¨°»®·»²½»ô ©¸»®»¿­ ·² ¬¸» ´¿¬¬»® ³¿²§ ­±½·¿´ ®»­¬®·½¬·±²­ ©»®» °´¿½»¼ ±² ¬¸» ±°»² ¼·­½«­­·±² ±º ­»¨ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¼«®·²¹ ¬¸» Ê·½¬±®·¿² °»®·±¼ ¼·­½«­­·±² ±º ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ô ­«½¸ ¿­ ·¬ »¨·­¬»¼ô ¬»²¼»¼ ¬± ¬¿µ» °´¿½»ô ²±¬ ·² ¬¸» ¹»²»®¿´ °«¾´·½ ¼±³¿·²ô ¾«¬ ±²´§ ©·¬¸·² ¬¸» °®·ª¿¬» ½±²²»­ ±º ¬¸» ¸±³»ò Ó±®»±ª»®ô ·² ¬¸¿¬ ½¿­» ¿´­±ô ¼·­½«­­·±² ©¿­ ­»»² ¿­ ¿°°®±°®·¿¬» ±²´§ ¾»¬©»»² ³¿®®·»¼ ½±«°´»­ò ײ ½±²¬®¿­¬ ¬± ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ·² ¬¸» ­»ª»²¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ½¸·´¼®»²ô º±® »¨¿³°´»ô ©»®» ²±¬ »¨°»½¬»¼ ¬± ¾» ¿©¿®» ±º ¯«»­¬·±²­ ½±²½»®²·²¹ êè .

­»¨ ¿²¼ ®»°®±¼«½¬·±²ò ̸» ª¿´«»­ ¿²¼ ¿½½»°¬»¼ ­¬¿²¼¿®¼­ º±® ¿ ¼·­½±«®­» ¿¾±«¬ ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ ©»®» ¼»²»¼ ¾§ ¬¸» ±®¬¸±¼±¨ô ½±²ª»²¬·±²¿´ ³¿®®·»¼ ½±«°´»ô ¿²¼ ¿²§¬¸·²¹ »´­» ©¿­ ®»¹¿®¼»¼ ¿­ «²¿½½»°¬¿¾´»ò ײ ­»»µ·²¹ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¿²¼ »¨°´¿·² ­±³»¬¸·²¹ ±º ¬¸» ®»¿­±²­ º±® ¬¸» ¬®¿²­·¬·±² º®±³ ¿ ´·¾»®¿´ ­±½·»¬§ ¬± ±²» ·² ©¸·½¸ ­»¨ ½±«´¼ ²±¬ ¾» ±°»²´§ ¼·­½«­­»¼ô Ú±«½¿«´¬ ´±±µ­ ®­¬ ¬±©¿®¼­ ¬¸» ¾«®¹»±²·²¹ »½±²±³·½ °®±¼«½¬·±² ±º ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ò Ø» ¸§°±¬¸»­·¦»­ ¬¸¿¬ô ©·¬¸·² ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ô ¬¸» °®·³» »¬¸·½ ©¿­ ±²» ±º ½±²¬·²«¿´ ¿²¼ ¸¿®¼ ©±®µô ·² ±®¼»® ¬± ³¿¨·³·¦» °®±¼«½¬·ª·¬§ò É·¬¸·² ­«½¸ ¿² »²ª·®±²³»²¬ô ¬¸»®» ©¿­ ´·¬¬´» ®±±³ º±® ¿ °¸·´±­±°¸§ ±º ´»·­«®» ±® ·²¼«´¹»²½» ·² °´»¿­«®»ò Ý»®¬¿·²´§ ¬¸»®» ©¿­ ´·¬¬´» ­½±°» º±® ¬¸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ½±«´¼ ·² ¿²§ ­»²­» »ª»® ¾» ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ®»½®»¿¬·±²¿´ò Í»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ¸¿¼ ±²» °«®°±­» ±²´§ ©·¬¸·² ¬¸» ·¼»±´±¹§ ±º ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´ ®»ª±´«¬·±²ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ©¿­ ¬± ®»°®±¼«½» ¸«³¿²µ·²¼ò Ò±¬ ±²´§ ¬¸¿¬ô ¾«¬ ¬¸» ³±¬·ª¿¬·±² º±® ­«½¸ ®»°®±¼«½¬·±² ©¿­ ¬± ½®»¿¬» ³±®» ©±®µ»®­ ¬± ³»»¬ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ·²¼«­¬®§ò ß²§ ¼»ª·¿¬·±² º®±³ ¬¸·­ °«®°±­» ³¿§ ¸¿ª» ¼·´«¬»¼ ¬¸» ­·²¹´»ó³·²¼»¼ »ºº±®¬ ¬¸¿¬ ©¿­ ®»¯«·®»¼ ¬± »²­«®» ¿ ¸·¹¸ ´»ª»´ ±º °®±¼«½¬·ª·¬§ô ¿²¼ ¸»²½» ¿ ¸·¹¸ ´»ª»´ ±º ½±³°»¬·¬·ª»²»­­ º±® ¬¸» ­¬¿¬»ò ײ­·¹¸¬ ß½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» ®»­¬®·½¬·±²­ ±² ¼·­½«­­·±²­ ¿¾±«¬ ­»¨ ¸¿¼ ¬¸» ½±²­»¯«»²½» ±º °´¿½·²¹ ­»®·±«­ ´·³·¬­ «°±² ¬¸» ¿½¬·ª·¬·»­ ±º °»±°´» ·² ¬¸» ¾®±¿¼ °«¾´·½ ­°¸»®»ô ¿²¼ »²­«®·²¹ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ´¿®¹»´§ ¹¿ª» ¬¸»·® ¿¬¬»²¬·±²­ ¬± °®±¼«½¬·ª» ©±®µ ¬¸¿¬ ½±²¬®·¾«¬»¼ ¬± ¬¸» ­¬¿¬»­ »½±²±³·½ ¼»ª»´±°³»²¬ò Ú±«½¿«´¬ ¿´­± °®±°±­»­ ¿ º«®¬¸»®ô ³±®» ½±³°´»¨ ¿®¹«³»²¬ ¬± ·´´«³·²¿¬» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ­»»µ­ ¬± ´·¾»®¿¬» ­»¨«¿´·¬§ º®±³ ¿ ½±²¼·¬·±² ±º ®»°®»­­·±²ò Ø» ­¬¿®¬­ ¸·­ ¿®¹«³»²¬ º®±³ ¿ ­·¬«¿¬·±² ·² ©¸·½¸ ­»¨«¿´ ¼·­½±«®­» ·­ ®»°®»­­»¼ ¿­ ·² Ê·½¬±®·¿² ¬·³»­ô ¿²¼ ´·²µ­ ¬¸·­ ®»°®»­­·±² ¬± ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ¾§ ¬¸±­» ©¸± ©±«´¼ º±½«­ ¬¸» ¿¬¬»²¬·±² ±º ­±½·»¬§ ±² ¬¸» ²»»¼­ ±º ¿² ·²¼«­¬®·¿´ ¿¹»ò Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± ©±«´¼ ½¸¿´´»²¹» ¿ ®»°®»­­·ª» ·¼»±´±¹§ ¬±©¿®¼­ ­»¨«¿´·¬§ ­»» ¿¼ª¿²¬¿¹»­ º±® ­±½·»¬§ò ̸»§ ¿®» °®±³·­·²¹ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿ ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¿ ª·­·±² ±º ¬¸» º«¬«®» ¬¸¿¬ ©·´´ ¾» ³±®» ´·¾»®¿´ ¿²¼ ´»­­ ½±²­¬®¿·²·²¹ò Ú±«½¿«´¬ ·­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ êç .

°±©»® ¿²¼ ­»¨ô ¿²¼ ¬¸» ·²¬»®»­¬ ­¸±©² ¾§ ¬¸±­» ·² °±©»® ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¬ ³·¹¸¬ ¾» «­»º«´ ¬± ³¿²·°«´¿¬» ¬¸» ¼·­½±«®­» ±º ­»¨ò Ø» ·­ ¿´­± ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ²±¬·±² ¬¸¿¬ º±® ¿ °¸»²±³»²±² ¬¸¿¬ ·­ ­·³°´§ ¿ ²¿¬«®¿´ º«²½¬·±²ô ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¿°°»¿® ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ½±²¬®±´´·²¹ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¬ ·­ ¼·­½«­­»¼ô ¿²¼ ¬¸» ¿³±«²¬ ±º ¬·³» ¬¸¿¬ ½¿² ¾» ¼»ª±¬»¼ ¬± ½±²­·¼»®·²¹ ·¬ò ײ­·¹¸¬ ׬ ­»»³»¼ ª»®§ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ ¬¸¿¬ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ©¿­ ²±¬ ¬®»¿¬»¼ ¾§ ­±½·»¬§ ¿­ ­·³°´§ ¿² ‘¿½¬·ª·¬§ò ׬ ©±«´¼ ¾» ½±²½»·ª¿¾´» ¬± ¬¸·²µ ±º ­»¨ ¿­ ­·³°´§ ¿ ¾·±´±¹·½¿´ ¿½¬·ª·¬§ ­·³·´¿® ¬± ¾®»¿¬¸·²¹ô »¿¬·²¹ ±® ¼·¹»­¬·±²ò ر©»ª»®ô ¬¸¿¬ ©¿­ ²±¬ ¬¸» ½¿­» ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ®»¿­±² ±® ®»¿­±²­ º±® ¬¸·­ò Ü«®·²¹ ¬¸» Ê·½¬±®·¿² °»®·±¼ô ¬¸»®» ©»®» ³¿¶±® ½¸¿²¹»­ ·² ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ­»¨ ©¿­ ¼·­½«­­»¼ò ײ ­±³» ©¿§­ô ·¬ ©¿­ ­¬·´´ °±­­·¾´» ¬± ¼·­½«­­ ­»¨ô ¾«¬ ¬¸» ª±½¿¾«´¿®§ ¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» ¸¿¼ ½¸¿²¹»¼ò Ó¿²§ ±º ¬¸» ³±®» ­°»½·½ ¿²¼ °®»½·­» ©±®¼­ «­»¼ ¬± ¼»­½®·¾» ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ ©»®» »·¬¸»® ¼»´·¾»®¿¬»´§ ­«°°®»­­»¼ ±® ¹®¿¼«¿´´§ ¼·­¿°°»¿®»¼ º®±³ «­»ò ̸»§ ©»®» ®»°´¿½»¼ ¾§ »¨°®»­­·±²­ ¬¸¿¬ ©»®» »·¬¸»® ·³°®»½·­» ±® ©»®» »«°¸»³·­³­ô ¿²¼ ©¸·½¸ »²¿¾´»¼ ¿ ¼·­½±«®­» ¬± ¬¿µ» °´¿½» ©·¬¸±«¬ ¬¸» ²»»¼ ¬± ¾» »¨°´·½·¬ò ̸»®» ©»®» ±¬¸»® ¬®»²¼­ ·² ­±½·»¬§ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ¸¿¼ ¬¸» »ºº»½¬ ±º ­«­¬¿·²·²¹ ¿ ¼·­½±«®­» ¿¾±«¬ ­»¨ò Ü«®·²¹ ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¬¸±­» ©¸± »¨»®¬»¼ °±´·¬·½¿´ ¿²¼ »½±²±³·½ °±©»® ¾»¹¿² ¬± ®»Œ»½¬ «°±² ¬¸±­» º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ »²½±«®¿¹»¼ ·²¼«­¬®·¿´ »¨°¿²­·±² ¿²¼ ¬¸» ®»­«´¬¿²¬ ©»¿´¬¸ ½®»¿¬·±²ô ¿²¼ ¿´­± ¬¸» ª¿®·¿¾´»­ ¬¸¿¬ ©»®» ¿ºº»½¬»¼ ¾§ ¿² »¨°¿²¼·²¹ »½±²±³§ò б´·¬·½·¿²­ ¿²¼ ­±½·¿´ °´¿²²»®­ ¾»¹¿² ¬± ¾» ¿©¿®» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ¬¸» ­¬¿¬» ±º ¬¸» »½±²±³§ ¿²¼ ¸«³¿² ®»°®±¼«½¬·±²ò ײ ®¿¬¸»® ¾¿­·½ ¬»®³­ô ·º ¬¸» »½±²±³§ ©¿­ ­«½½»­­º«´ô ¿²¼ °®±¼«½¬·ª·¬§ ©¿­ »¨°¿²¼·²¹ô ¬¸»² °»±°´» ©±«´¼ ¸¿ª» ´¿®¹»® º¿³·´·»­ò л±°´» ©±«´¼ ¾» ©»¿´¬¸·»® ¿²¼ ¾» ¿¾´» ¬± º»»¼ ¿²¼ ­«­¬¿·² ´¿®¹»® º¿³·´·»­ò Ó±®»±ª»®ô ¿­ ¬¸±­» ½¸·´¼®»² ½¿³» ¬± ³¿¬«®·¬§ô ¬¸»§ ©±«´¼ ¾» ¿¾´» ¬± ½±²¬®·¾«¬» ¬± ½±²¬·²«·²¹ »½±²±³·½ ­«½½»­­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·¬ ©¿­ ·² ¬¸» ·²¬»®»­¬­ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ½±²­·¼»® ¬¸» ª¿®§·²¹ º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ ¸¿¼ ¿² ·²Œ«»²½» «°±² °±°«´¿¬·±² ¹®±©¬¸ò éð .

Ѳ½» ¬¸±­» ·² °±©»® ­¬¿®¬»¼ ¬± ®»Œ»½¬ «°±² ¬¸»­» ¯«»­¬·±²­ô ·¬ ©¿­ ±²´§ ¿ ­¸±®¬ ­¬»° ¬± ®»¿´·¦» ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ¸¿¼ ¿ ª»­¬»¼ ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ®»°®±¼«½¬·ª» °®±½»­­ò Í»¨ ©¿­ ²±¬ ­·³°´§ ¿ ¬±¬¿´´§ °®·ª¿¬» ³¿¬¬»®ô ¾«¬ ­±³»¬¸·²¹ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ­¬¿¬» ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ò ̸» ­»¨«¿´ ¸¿¾·¬­ ±º °»±°´» ®»´¿¬»¼ ¼·®»½¬´§ ¬± ¬¸» ¾·®¬¸ ®¿¬»ô ©¸·½¸ ©¿­ ½±²²»½¬»¼ ¼·®»½¬´§ ¬± ³¿¬¬»®­ ±º »½±²±³·½ °®±¼«½¬·ª·¬§ò ̸»®» ©¿­ ¬¸»®»º±®» ¿ ²»½»­­¿®§ ¿²¼ »­­»²¬·¿´ ¼»¾¿¬» ¬± ¾» ¸¿¼ ¿¾±«¬ ­»¨«¿´ ¸¿¾·¬­ô ¿²¼ ¬¸·­ ¼»¾¿¬» ©¿­ ±º ¼·®»½¬ ·²¬»®»­¬ ¬± ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ò ׬ ·­ ·²¬»®»­¬·²¹ô ¬¸»®»º±®»ô ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ©¿­ ½¿«¹¸¬ ¾»¬©»»² ¬©± ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ô ¿²¼ ½±²Œ·½¬·²¹ô ¬§°»­ ±º ¼·­½±«®­» ½±²½»®²·²¹ ­»¨ò Ѳ ¬¸» ±²» ¸¿²¼ô ·¬ ©¿­ ¿°°¿®»²¬´§ «­»º«´ º±® ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ¬± ­«°°®»­­ ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ­»¨ô ¿­ ·¬ »²¿¾´»¼ ©±®µ»®­ ¬± ½±²½»²¬®¿¬» ±² »½±²±³·½ °®±¼«½¬·ª·¬§å ¾«¬ô ±² ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ·¬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ º±® ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ¬± ­«­¬¿·² ­±³» ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ½±²½»®²·²¹ ­»¨ ¾»½¿«­» ¬¸·­ ©¿­ ¼·®»½¬´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ¼»¾¿¬» ¿¾±«¬ °±°«´¿¬·±² »¨°¿²­·±²ò ̱¬¿´ ­«°°®»­­·±² ±º ¿²§¬¸·²¹ ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ¿ ¼·­½±«®­» ¿¾±«¬ ­»¨ ©±«´¼ ¬¸«­ ¸¿ª» ¾»»² ¼§­º«²½¬·±²¿´ º±® ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ ¿´¬¸±«¹¸ ±²» ³·¹¸¬ ·²¬»®°®»¬ ¬¸» Ê·½¬±®·¿² °»®­°»½¬·ª» ±² ­»¨«¿´·¬§ ¿­ ±²» ±º ®»°®»­­·±²ô ¬¸»®» ¿®» ±¬¸»® °±­­·¾´» ¸§°±¬¸»­»­ ¿²¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ò Ѳ» ±º ¬¸»­» ·­ ¿ °»®­°»½¬·ª» ´·²µ»¼ ¬± ¬¸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ·­ º«²¼¿³»²¬¿´´§ ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ©»´´ó¾»·²¹ ±º ·¬­ ½·¬·¦»²­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ·­ ½±²¬®±´´»¼ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬» ¾»½¿«­»ô ·º ·¬ ©»®» ²±¬ô ¬¸»² ­±³» ±º ¬¸» ½±²­»¯«»²½»­ ½±«´¼ ¾» ¸¿®³º«´ º±® °»±°´»ò ̸»­» ½±²­»¯«»²½»­ ³·¹¸¬ ·²½´«¼» ¹®»¿¬»® ²«³¾»®­ ±º ·´´»¹·¬·³¿¬» ½¸·´¼®»²ô ¬¸» ­°®»¿¼ ±º ¼·­»¿­» ¬¸®±«¹¸ ­»¨«¿´ ½±²¬¿½¬ô ¿²¼ ¬¸» ¾®»¿µ«° ±º ³¿®®·¿¹»­ ¬¸®±«¹¸ »¨¬®¿³¿®·¬¿´ ®»´¿¬·±²­¸·°­ò ̸»®» ·­ ¿´­± ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ ­±³» ±º ¬¸»­» ®»­«´¬­ ½±«´¼ ¸¿ª» ¸¿¼ ²»¹¿¬·ª» »ºº»½¬­ «°±² ¬¸» ½¿°·¬¿´·­¬ ­§­¬»³ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ­¬¿¬» ³·¹¸¬ ¾» ¿¾´» ¬± ·²¬»®ª»²» ¬± ½®»¿¬» ¿ ½¸¿²¹» ·² ¬¸» ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ·²ª±´ª·²¹ ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ò ̸» °±­¬óɱ®´¼ É¿® ×× °»®·±¼ô ¿²¼ °¿®¬·½«´¿®´§ ¬¸» ïçêð­ô ­¿© ¬¸» ·²½»°¬·±² ±º ¿ ²»© °¿®¿¼·¹³ ©·¬¸ ®»¹¿®¼ ¬± ­»¨«¿´ ¯«»­¬·±²­ò ̸» °®»ª¿´»²¬ ¼·­½±«®­» ±º ¬¸» °»®·±¼ ­¿© ¯«»­¬·±²­ ±º ­»¨«¿´·¬§ ³»®¹» ©·¬¸ ·­­«»­ ½±²½»®²·²¹ °±´·¬·½­ô »¼«½¿¬·±²ô ´·¬»®¿¬«®» ¿²¼ ¬¸» ¿®¬­ ·² ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ éï .

¹»²»®¿´ò ̸» ¼·­½±«®­» ±² ­»¨«¿´·¬§ ·²ª±´ª»¼ ¿ ´¿®¹»´§ ´¿·­­»¦óº¿·®» ¿°°®±¿½¸ô ´·²µ»¼ ©·¬¸ ±°»²²»­­ ·² ¼·­½«­­·±²­ ¿¾±«¬ ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ò ̸·­ ´·¾»®¿´ ¿°°®±¿½¸ô ¸±©»ª»®ô ©¿­ ¿´­± ´·²µ»¼ ¬± ¿ ´»º¬ó©·²¹ °±´·¬·½¿´ ·¼»±´±¹§ô ¿²¼ ½»²¬®¿´·­¬ ½±²¬®±´ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬» ±º »½±²±³·½ °´¿²²·²¹ò ̸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ïçêð­ ¿²¼ »¿®´§ ïçéð­ ¬¸» ´·¾»®¿´ ­±½·¿´ ·¼»±´±¹§ ©¿­ ¿´­± ª»®§ ·²Œ«»²¬·¿´ ±² ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ò ̸» °®»ª¿´»²¬ ª·»©ô ©¸·½¸ ·²Œ«»²½»¼ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º »¼«½¿¬·±²¿´ °´¿²²·²¹ô ©¿­ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ­¸±«´¼ ¾» º¿® ´»­­ ¬»¿½¸»®ó½»²¬®»¼ ½±²¬®±´ ±ª»® ¬¸» ½«®®·½«´«³ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ±ª»® °»¼¿¹±¹§ ·² ¹»²»®¿´ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ³«½¸ ³±®» »³°¸¿­·­ ­¸±«´¼ ¾» °´¿½»¼ «°±² ¬¸» ª·»©­ ±º ½¸·´¼®»² ¿²¼ §±«²¹ °»±°´» ø­»» ݸ¿°¬»® í÷ò ̸» ·¼»¿ ±º ¿­µ·²¹ ½¸·´¼®»² ©¸¿¬ ¬¸»§ ©¿²¬»¼ ¬± ´»¿®² ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ¿²¿¬¸»³¿ ·² ¿ °®»ó ©¿® ­±½·»¬§ô ¿²¼ §»¬ ²±© ·¬ ¾»½¿³» ¿ ª»®§ ·²Œ«»²¬·¿´ °»®­°»½¬·ª»ò ׬ ©¿­ ¿´­± ¿ ª·»©°±·²¬ ¬¸¿¬ ¸»´¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ­©¿§ ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» ¼»­·¹² ±º ²»© ­½¸±±´­ò ̸» ·¼»¿ ±º ¬¸» ±°»²ó°´¿² ½´¿­­®±±³ô ©¸»®» ½¸·´¼®»² ½±«´¼ ³±ª» ¿®±«²¼ º®»»´§ ¿²¼ ½¸¿²¹» ¬¸»·® ¿½¬·ª·¬·»­ ¿­ ¬¸»§ ­¿© ¬ô ©¿­ ¿² »¨¿³°´» ±º ¬¸·­ ´·¾»®¿´ »¼«½¿¬·±²¿´ °¸·´±­±°¸§ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸»®» ©¿­ ½±²­·¼»®¿¾´» ¼»¾¿¬» ½±²½»®²·²¹ ¬¸» ¬§°» ±º ­»¨ »¼«½¿¬·±² ¬¸¿¬ ©¿­ ¼»­·®¿¾´» ©·¬¸·² ­«½¸ ¿² »¼«½¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ò ̸»®» ©¿­ ¿ ½±²­·¼»®¿¾´» ©»·¹¸¬ ±º ±°·²·±² ¬¸¿¬ ­»¨ »¼«½¿¬·±² ­¸±«´¼ ¾» ³±®» »¨°´·½·¬ô ¿²¼ ­¸±«´¼ ¼»­½®·¾» ·² ¹®»¿¬»® ¼»¬¿·´ ¬¸» °¸§­·½¿´ ¿­°»½¬­ ±º ­»¨ò ݱ²­·¼»®¿¾´» ¿¬¬»²¬·±² ©¿­ ¿´­± ¹·ª»² ¬± ¹«·¼¿²½» ±² ½±²¬®¿½»°¬·±²ò ײ­·¹¸¬ ̸» ±ª»®¿´´ ¬®»²¼ º®±³ ¬¸» ´¿¬» ïçêð­ ©¿­ ¬±©¿®¼­ °®±ª·¼·²¹ ³±®» ­»¨ »¼«½¿¬·±² º±® ½¸·´¼®»² ¿²¼ §±«²¹ °»±°´»ô ¬¸±«¹¸ ³¿²§ ¬»¿½¸»®­ º»´¬ «²­«®» ¸±© ¬± ¿°°®±¿½¸ ¬¸·­ ¬¿­µò ͱ³» °»±°´» º»´¬ ¬¸¿¬ ¿ ½´·²·½¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± ­»¨ »¼«½¿¬·±²ô ©·¬¸±«¬ »³±¬·±²¿´ »¼«½¿¬·±²ô ³·¹¸¬ ´»¿¼ ¬± ¹®»¿¬»® °®±³·­½«·¬§ò ̸» ±ª»®¿´´ ¿¬³±­°¸»®» ·² ¬¸» ­±½·»¬§ ±º ¬¸» °»®·±¼ ·²½´«¼»¼ ­«½¸ ¼»ª»´±°³»²¬­ ¿­ ³±®» ¬±´»®¿²¬ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ô ­¬®±²¹»® ¼»³¿²¼­ º±® ³±®» ¹»²¼»® »¯«¿´·¬§ô ¿²¼ ©·¼»® »¨°»®·³»²¬¿¬·±² ·² ¬»®³­ ±º ¬§°»­ ±º ³¿®®·¿¹» ¿²¼ ·² ¬§°»­ ±º ½±³³«²¿´ ´·º»ò ̸» ²»© ´·¾»®¿´·­³ ·² ­»¨«¿´·¬§ ©¿­ ¿´­± »²½±«®¿¹»¼ ¾§ ¬¸» ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ½±²¬®¿½»°¬·ª» °·´´ò ׬ ·­ ¿´­± ·²¬»®»­¬·²¹ ¬¸¿¬ ¼«®·²¹ ¬¸·­ °»®·±¼ ­»¨ ¾»½¿³» ª»®§ ½´±­»´§ éî .

´·²µ»¼ ©·¬¸ ¬¸» ½¿°·¬¿´·­¬ ­§­¬»³ô ¬¸®±«¹¸ ·¬­ ½¿°¿½·¬§ ¬± ¿­­·­¬ ·² ³¿®µ»¬·²¹ ¿²¼ ¿¼ª»®¬·­·²¹ò Í»¨ ¾»½¿³»ô ¿®¹«¿¾´§ô ¬¸» ³±­¬ °±¬»²¬ ³»¿²­ ±º ¸»´°·²¹ ¬± ­»´´ ¿ °®±¼«½¬ò Ü·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² Û¿­¬ ¿²¼ É»­¬ ײ ¹»²»®¿´ ¬»®³­ô ±²» ½¿² ¼·­½»®² ¿ ½±²­·¼»®¿¾´» ¸·¿¬«­ ¾»¬©»»² ¬¸» °¸·´±­±°¸§ ±º ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ·² ¬¸» Û¿­¬ô ¿²¼ ¬¸» ¿°°®±¿½¸ ·² ¬¸» ݸ®·­¬·¿² É»­¬ò ײ ¬¸» Û¿­¬ô ¿²¼ ±²» ³·¹¸¬ ½·¬» ¬¸» Õ¿³¿ Í«¬®¿ ·² ײ¼·¿ ¿­ ¿ °®·³» »¨¿³°´»ô ¬¸»®» ¼»ª»´±°»¼ ¸·­¬±®·½¿´´§ ¿ °»®½»°¬·±² ±º ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ¿­ °´»¿­«®»ò ׬ ©¿­ ¿² ¿½¬·ª·¬§ ¬± ¾» ­¬«¼·»¼ô ¬± ¾» ´»¿®²»¼ô ¿²¼ ©¿­ ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ¿ °±­·¬·ª» »´»³»²¬ ±º ´·º»ò Ú±«½¿«´¬ ½±²¬®¿­¬»¼ ¬¸·­ ©·¬¸ ¬¸» ¿°°®±¿½¸ ·² ¬¸» É»­¬ô ©¸»®» ¬¸» °®»ª¿´»²¬ »³±¬·±² ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ­»¨ ©¿­ ±²» ±º ¹«·´¬ò ײ­·¹¸¬ ̸»®» ©¿­ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ïçêð­ ¿²¼ ïçéð­ ·² ‘Û¿­¬»®² °¸·´±­±°¸·»­ô »­°»½·¿´´§ ¬¸±­» ±º ײ¼·¿ò ̸» ¿°°®±¿½¸ ¬± ´»¿®²·²¹ ¿²¼ ¼·­½±ª»®§ ¿¾±«¬ ¬¸» ­»´º º±«²¼ ·² ­«½¸ °¸·´±­±°¸·»­ ©¿­ ·² ¸¿®³±²§ ©·¬¸ ¬¸» ²»© ¹»²»®¿¬·±² ·² ¬¸» É»­¬ ¿²¼ ¬¸»·® ¿°°®±¿½¸ ¬± ­»¨«¿´·¬§ò ײ ¬¸» É»­¬ °»±°´» ©»®» ¹»²»®¿´´§ ®»´«½¬¿²¬ ¬± ¼·­½«­­ ­»¨«¿´ »¨°»®·»²½»­ô ¿­ ¬¸»§ ©»®» ¹»²»®¿´´§ ª·»©»¼ ¿­ ³±®¿´´§ ¼»½¿¼»²¬ ¿²¼ô »ª»² ·º ¬¸»§ ¬±±µ °´¿½» ©·¬¸·² ¬¸» ½±²²»­ ±º ³¿®®·¿¹»ô ¿­ ¿² ·²¿°°®±°®·¿¬» ­«¾¶»½¬ º±® ¹»²»®¿´ ¼·­½«­­·±²ò ײ ײ¼·¿ô ¸±©»ª»®ô ´±ª» ¿²¼ ­»¨ ©»®» ®»¹¿®¼»¼ ²±¬ ±²´§ ¿­ ¿ ­«·¬¿¾´» ­«¾¶»½¬ º±® ¼·­½«­­·±²ô ¾«¬ ¿´­± ¿­ ­±³»¬¸·²¹ ·² ©¸·½¸ ¬± ®»½»·ª» ¹«·¼¿²½» º®±³ ¿ ¹«®« ±® ¬»¿½¸»®ò Õ²±©´»¼¹» ¿¾±«¬ ­»¨ ©¿­ °¿­­»¼ ±² º®±³ ¬»¿½¸»® ¬± °«°·´ô ³«½¸ ¿­ ±²» ©±«´¼ ¬®¿²­³·¬ µ²±©´»¼¹» ¿¾±«¬ ¿²§¬¸·²¹ »´­»ò ̸» ­µ·´´­ ±º ­»¨«¿´ ®»´¿¬·±²­ ©»®» ­¬«¼·»¼ô °®¿½¬·­»¼ô ©®·¬¬»² ¿¾±«¬ô ¿²¼ ¬¿«¹¸¬ò ̸» ­·¬«¿¬·±² ·² ¬¸» É»­¬ ©¿­ ¯«·¬» ¬¸» ±°°±­·¬»ò ̸»®» ©¿­ ²± ­»²­» ·² ©¸·½¸ ­»¨ ©¿­ ¿ ­«·¬¿¾´» ­«¾¶»½¬ º±® ¬»¿½¸·²¹ ±® ¬®¿²­³·­­·±²ò ̸»®» ©¿­ ²± ¿¬¬»³°¬ ¬± ¿½½«³«´¿¬» ¿ ¾±¼§ ±º µ²±©´»¼¹» ¿¾±«¬ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ò Ï«·¬» ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ éí .

¬¸» ½±²¬®¿®§ò ׬ ©¿­ ­»»² ¿­ ­±³»¬¸·²¹ ¬± »¨½´«¼» º®±³ ¹»²»®¿´ ¼·­½«­­·±²ò ײ¼»»¼ô ­± ´·²µ»¼ ©¿­ ­»¨ ¬± ¿ º»»´·²¹­ ±º ¹«·´¬ ¬¸¿¬ º®±³ ³»¼·»ª¿´ ¬·³»­ ±²©¿®¼­ ·¬ ©¿­ ª·»©»¼ ¾§ ¬¸» ½¸«®½¸ ¿­ ¿ ­«·¬¿¾´» ¬±°·½ º±® ½±²º»­­·±²ò л±°´» ©»®» »¨°»½¬»¼ ¬± »¨°´¿·²ô «²¼»® ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ±º ¬¸» ½±²º»­­·±²¿´ô ¬¸» ¿½¬·ª·¬·»­ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¸¿¼ ¾»»² »²¹¿¹»¼ ¿²¼ ¬± ­»»µ ¬¸» º±®¹·ª»²»­­ ±º Ù±¼ò ײ »¨¬®»³» ½¿­»­ô ¼«®·²¹ ¬¸» ³»¼·»ª¿´ °»®·±¼ô ¬±®¬«®» ³·¹¸¬ »ª»² ¾» «­»¼ ¬± »²½±«®¿¹» °»±°´» ¬± ¼·ª«´¹» ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ¬¸»·® ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬·»­ò ß­ ©» ¿°°®±¿½¸ ¬¸» ³±¼»®² °»®·±¼ô ­«½¸ ­»²¬·³»²¬­ ¼·¼ ²±¬ ®»¿´´§ ½¸¿²¹»ô ¿´¬¸±«¹¸ ´»­­ ¸¿®­¸ °¸§­·½¿´ ³»¬¸±¼­ ©»®» ¿¼±°¬»¼ ¿²¼ ®»°´¿½»¼ ¾§ ¿ ³±®» °­§½¸±´±¹·½¿´ ¿°°®±¿½¸ò ̸» °®»­­«®» ±º ­±½·»¬§ ©¿­ ¾®±«¹¸¬ ¬± ¾»¿® «°±² °»±°´» ©¸± ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾»¸¿ª» ·² ©¿§­ ½±²¬®¿®§ ¬± ¬¸» ½±²ª»²¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ò ײ ½¿­»­ô º±® »¨¿³°´»ô ±º »¨¬®¿³¿®·¬¿´ ·²¼»´·¬§ô ¿ ½±³³«²·¬§ ½±«´¼ »¨»®¬ ¹®»¿¬ °®»­­«®» ±² °»±°´» ¬± ¾±¬¸ ½±²º»­­ ¬¸»·® ‘­·²­ ¿²¼ ¿´­± ¬± ¬®¿²­º±®³ ¬¸»·® ¾»¸¿ª·±«®ò ײ ­±³» ½¿­»­ô ¬¸»§ ½±«´¼ ¾» º±®½»¼ ¬± ´»¿ª» ¬¸» ½±³³«²·¬§ô ¿ ½±²­·¼»®¿¾´» ­¿²½¬·±² ·² ³¿²§ ½¿­»­ô ·²ª±´ª·²¹ ²¿²½·¿´ ´±­­ô ¿²¼ ¿´­± °»®¸¿°­ ¬¸» ´±­­ ±º »³°´±§³»²¬ò ײ­·¹¸¬ ß­ ©» ¸¿ª» ­»»²ô Ú±«½¿«´¬ ¿­­»®¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ ·­ ¿ ¼»¬»®³·²·²¹ º¿½¬±® ·² ¬¸» °±©»® ®»´¿¬·±²­ ±º ¬¸¿¬ °»®·±¼ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» °®»ª¿´»²¬ ²±®³­ò ̸» ¼·­½±«®­» ¬¸¿¬ ½±³¾·²»­ ¿ ¼·­½«­­·±² ±º ­»¨ ©·¬¸ ¬¸¿¬ ±º ¹«·´¬ °´¿½»­ ¬¸» ¼·­½«­­·±² ©·¬¸·² ¬¸» ®»³·¬ ±º ¬¸»±´±¹§ô ¿²¼ ¸»²½» °»®³·¬­ ¬¸» ½¸«®½¸ ¬± ¾±¬¸ ¬¿µ» ¿ ª·»© ±² ¬¸» ·­­«» ¿²¼ ¿´­± ¬± »¨»®¬ ·²Œ«»²½» ±² ·¬ò ̸» ³»¼·½¿´ ³±¼»´ ±º ­»¨«¿´·¬§ ײ ¬¸» ³±¼»®² »®¿ ¬¸»®» ©¿­ ±²» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ­»¨ ¾»½¿³» ¿½½»°¬¿¾´» ·² ¬¸» É»­¬ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ©¿­ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¿¼±°¬·±² ±º ¿ ³»¼·½¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± ­»¨«¿´ ·­­«»­ò Þ§ ¬¸·²µ·²¹ ¿¾±«¬ ­»¨ ­±´»´§ ©·¬¸·² ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ¿ ³»¼·½¿´ ³±¼»´ô ·¬ ¾»½¿³» °±­­·¾´» éì .

¬± ¼·­½«­­ ¿´³±­¬ ¿²§ »´»³»²¬ ±º ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ò ر©»ª»®ô ·² ±®¼»® ¬± ¿½¸·»ª» ¬¸·­ô ¿ °®±½»­­ ±º ¼»²·¬·±² ¸¿¼ ¬± ¬¿µ» °´¿½»æ ±² ¬¸» ±²» ¸¿²¼ô ¼»²·²¹ ­±³» ¿­°»½¬­ ±º ­»¨«¿´ ¾»¸¿ª·±«® ¿­ ‘¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¿ °»®­±² ©¸± ©¿­ ·² ¿ ­±«²¼ ­¬¿¬» ±º ³»¼·½¿´ »¯«·´·¾®·«³å ¿²¼ô ±² ¬¸» ±¬¸»®ô ¼»²·²¹ ±¬¸»® ­±®¬­ ±º ¾»¸¿ª·±«® ¿­ ­§³°¬±³¿¬·½ ±º ¿² ·´´²»­­ ±® ­·½µ²»­­ô ¿²¼ ·² ²»»¼ ±º ¬®»¿¬³»²¬ò ̸·­ °®±½»­­ ±º ¼»²·¬·±² ©¿­ ²±¬ ±¾¶»½¬·ª»å ®¿¬¸»® ·¬ ©¿­ ¿ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ô ®»Œ»½¬·²¹ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¬¸» ²±®³­ ¿²¼ ª¿´«»­ ±º ­±½·»¬§ô ¾«¬ ³±®» ­°»½·½¿´´§ ³·®®±®·²¹ ¬¸±­» ±º ¬¸» ³»¼·½¿´ °®±º»­­·±² ·¬­»´ºò ײ¼»»¼ô ±²» ³·¹¸¬ »ª»² ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸» ²»»¼ ¬± ­«¾¼·ª·¼» ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ·²¬± ¬©± ½¿¬»¹±®·»­ › ¬¸» ³»¼·½¿´´§ ‘¸»¿´¬¸§ô ¿²¼ ¬¸» ³»¼·½¿´´§ ‘«²©»´´ › ©¿­ ¿ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±² ·² ·¬­»´ºò ׬ ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»²ô º±® »¨¿³°´»ô ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´´§ ¬»²¿¾´» °±­·¬·±² ­·³°´§ ¬± ®»¹¿®¼ ¿´´ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ¿­ ¿ °¿®¬ ±º ¸«³¿² ¾»¸¿ª·±«®ô ¿²¼ ²±¬ ¬± ­«¾¼·ª·¼» ·¬ ±® ½¿¬»¹±®·¦» ·¬ò ر©»ª»®ô ¹·ª»² ¬¸» ¿°°´·½¿¬·±² ¾§ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ±º ²±®³­ ¿²¼ ª¿´«»­ ¬± ³±­¬ ±¬¸»® ¿®»¿­ ±º ¿½¬·ª·¬§ô ·¬ ©±«´¼ °»®¸¿°­ ¸¿ª» ­»»³»¼ «²«­«¿´ ·º ¬¸·­ ¸¿¼ ²±¬ ¿´­± ¸¿°°»²»¼ ©·¬¸ ®»¹¿®¼ ¬± ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ò ر©»ª»®ô ·¬ ©¿­ ª»®§ »¿­§ ©·¬¸·² ¬¸» º®¿³»©±®µ ±º ¿ ³»¼·½¿´ ³±¼»´ ¬± «­» ·¬ ¬± ­«°°±®¬ ¬¸» ³±­¬ ½±²ª»²¬·±²¿´ ¿°°®±¿½¸»­ ¬± ­»¨ô ¿²¼ ¬± ¼»²» ¬¸» ®»³¿·²¼»® ¿­ ½´·²·½¿´ ¿¾»®®¿¬·±²­ò ׬ ©±«´¼ ¾» ª»®§ »¿­§ô º±® »¨¿³°´»ô ¬± ¼»²» ¸±³±­»¨«¿´·¬§ ¿­ ¿ º±®³ ±º ·´´²»­­ô ¿²¼ ¬± ­«°°±®¬ ¬¸·­ ¾§ ³»¿²­ ±º ¬¸» º«´´ ¿«¬¸±®·¬§ ±º ¬¸» ³»¼·½¿´ °®±º»­­·±²ò ̸» ´¿¬¬»® ¬®¿¼·¬·±²¿´´§ »¨»®½·­»¼ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º °±©»®ô ·² °¿®¬·½«´¿® ¬¸®±«¹¸ ·¬­ ½¿°¿½·¬§ ¬± ¼»²» ½»®¬¿·² ¬§°»­ ±º ¾»¸¿ª·±«®ô °¸§­·½¿´ ½±²¼·¬·±² ±® °­§½¸±´±¹·½¿´ ­¬¿¬»ô ¿­ ®»¯«·®·²¹ ¬®»¿¬³»²¬ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¬¸» ³»¼·½¿´ ³±¼»´ »²¿¾´»¼ ¼·­½«­­·±²­ ¬± ¬¿µ» °´¿½» ¿¾±«¬ ¬±°·½­ ¬¸¿¬ ±¬¸»®©·­» ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ¬¿¾±±ô ¿´¬¸±«¹¸ ·¬ ·­ ¿ ³¿¬¬»® ±º ¼»¾¿¬» ©¸»¬¸»® ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª» º®¿³»©±®µ º±® ¼·­½«­­·±² ±º ­»¨ ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ³±®» ¿°°®±°®·¿¬» ¿²¼ º«²½¬·±²¿´ º±® ­±½·»¬§ò ײ ¬¸» ³±¼»®² »®¿ô ¿­ ­»¨ »¼«½¿¬·±² º±«²¼ ·¬­ ©¿§ ·²¬± ¬¸» É»­¬»®² ­½¸±±´ ½«®®·½«´«³ô ¿²¼ ½¿³» ¬± ¾» ­»»² ¿­ ¼»­·®¿¾´»ô ¿ ¸»¿´¬¸ ±® ³»¼·½¿´ ³±¼»´ ©¿­ ¬¸» °®»¼±³·²¿²¬ °¿®¿¼·¹³ò Í»­­·±²­ ©»®» ¼»´·ª»®»¼ ±º¬»² ¾§ ¿ ª·­·¬·²¹ ²«®­»ô ©¸± ©±«´¼ ¼»­½®·¾» ¬¸» °®±½»­­»­ ±º ­»¨«¿´ ·²¬»®¿½¬·±²ô «­·²¹ ½´·²·½¿´ ª±½¿¾«´¿®§ ¿²¼ »¨¿³°´»­ò ̸» ·¼»¿ ±º ‘°´»¿­«®» ©¿­ ®¿®»´§ ¼·­½«­­»¼ô ¿²¼ ²±® ©¿­ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ éë .

±º ¿¬¬»²¬·±² ¹·ª»² ¬± ¬¸» »³±¬·±²¿´ ¼·³»²­·±² ±º ¬¸» ­«¾¶»½¬ò ׺ »³±¬·±²¿´ ¿­°»½¬­ ±º ­»¨ ©»®» ¼·­½«­­»¼ô ¬¸»² ²±®³¿´´§ ¬¸·­ ©¿­ ¼±²» ©·¬¸·² ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ¿ ¬®¿¼·¬·±²¿´ô ¸»¬»®±­»¨«¿´ ³¿®®·¿¹»ò Ûª»²¬«¿´´§ô ¸±©»ª»®ô ·¬ ©¿­ ®»¿´·¦»¼ ¬¸¿¬ ¬¸·­ ¿°°®±¿½¸ ®»­«´¬»¼ ·² ¹·ª·²¹ ½¸·´¼®»² ¿²¼ §±«²¹ °»±°´» ¿ ®¿¬¸»® ¼·­¬±®¬»¼ô ±²»ó­·¼»¼ ª·»© ±º ­»¨«¿´ ®»´¿¬·±²­ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸» »³±¬·±²¿´ ¿­°»½¬ ±º ­»¨ ©¿­ ¿®¹«¿¾´§ ¶«­¬ ¿­ ·³°±®¬¿²¬ ¿­ ¬¸» °¸§­·½¿´ò Ù®¿¼«¿´´§ô ¬¸»®» ¸¿­ ¾»»² ¿ ½¸¿²¹»ô ­± ¬¸¿¬ ¬±¼¿§ ¿ ³±®» ®±«²¼»¼ô ½±³°®»¸»²­·ª» ¿°°®±¿½¸ ·­ ¬¿µ»²ò ײ­·¹¸¬ ̸» ³»¼·½¿´ ¼·­½±«®­» ®»´¿¬»¼ ¬± ­»¨ »¼«½¿¬·±² ¬»²¼»¼ ¬± ®»­«´¬ ·² ¿ º±®³¿´ô ½´·²·½¿´ ¼·­½«­­·±²ô ©¸·½¸ ¬®»¿¬»¼ ¬¸» ­«¾¶»½¬ ¿´³±­¬ ¿­ ±²» ³·¹¸¬ ¼·­½«­­ ¿ ¬®»¿¬³»²¬ º±® ¿ ³»¼·½¿´ ½±²¼·¬·±²ò ̸» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸·­ ¼·­½±«®­» ·­ ¬¸¿¬ ·¬ ²± ¼±«¾¬ ®»³±ª»­ ­±³» ±º ¬¸» »³¾¿®®¿­­³»²¬ º±® ¬¸» ¬»¿½¸»®ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ·¬ °®±ª·¼»­ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ©·¬¸ ¿ ®¿¬¸»® ´·³·¬»¼ ¿²¼ ¾·¿­»¼ °·½¬«®» ±º ¬¸» ¬®«» ²¿¬«®» ±º ­»¨«¿´ ®»´¿¬·±²­ò ׬ ·­ °¿®¬ ±º Ú±«½¿«´¬­ ·²¬»®»­¬ ·² ­¬«¼§·²¹ ­»¨ ¬± ¬®¿½» ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ©» ­°»¿µ ±º ·¬ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¬ »²¬»®­ ·²¬± ±«® ¼·­½±«®­»ò Ø» ·­ °¿®¬·½«´¿®´§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸·­ ¸¿­ ½¸¿²¹»¼ ±ª»® ¬¸» §»¿®­ò Ø» ²±¬»­ ¬¸¿¬ ¸·­¬±®·¿²­ ±®·¹·²¿´´§ ©»®» ½±²½»®²»¼ ±²´§ ©·¬¸ ½¸¿®¬·²¹ ¬¸» µ»§ ¼¿¬»­ ±º ¸·­¬±®§ô ¬¸» ®«´»­ô ¬¸» ¾¿¬¬´»­ ¿²¼ ¬¸» ¹®¿²¼ ±½½¿­·±²­ò Ûª»²¬«¿´´§ô ·¬ ¾»½¿³» ½´»¿®»® ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ °±­­·¾´» ¬± »¨°´±®» ¬¸» ­±½·¿´ ¿²¼ »½±²±³·½ ¸·­¬±®§ ±º ­±½·»¬·»­ò ׬ ©¿­ °±­­·¾´» ¬± ¬®¿½» ¬¸» ½¸¿²¹»­ ·² ¬¸» ´·ª»­ ±º ±®¼·²¿®§ °»±°´»ô ¿²¼ ¬± »¨¿³·²» ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ½¸¿²¹·²¹ »½±²±³·½ ½·®½«³­¬¿²½»­ ¿ºº»½¬»¼ ¬¸»·® ´·ª»­ò Ú·²¿´´§ô ¿²¼ ±²´§ ®»´¿¬·ª»´§ ®»½»²¬´§ ·² ¬¸» ­¬«¼§ ±º ¸·­¬±®§ô ·¬ ·­ ¾»½±³·²¹ ½´»¿®»® ¬¸¿¬ ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬± ¬«®² ¬¸» º±½«­ ±º ¸·­¬±®§ô ¿²¼ ¬¸» ¬»½¸²·¯«»­ ±º ¸·­¬±®·½¿´ ¿²¿´§­·­ô ±² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» ¸«³¿² °­§½¸» ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ®»¿½¬ ¬± ¬¸» ©±®´¼ ¿®±«²¼ ¬¸»³ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ «²¼»®­¬¿²¼ ¿²¼ ­°»¿µ ±º ¬¸» »¨°»®·»²½» ±º ­»¨ò ̸·­ ®»°®»­»²¬­ ¿² »²±®³±«­ ¬®¿²­·¬·±² ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸·­¬±®§ ¾»½¿«­» ·¬ ½¸¿²¹»­ ¬¸» º±½«­ ¬± ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¼»¿­ ¿®» °®±¼«½»¼ ¿¬ ¼·ºº»®»²¬ ¬·³»­ ·² ¸·­¬±®§ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·¼»¿­ ¿®» »¨°®»­­»¼ ¬¸®±«¹¸ ¼·­½±«®­»ò éê .

Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¿ °¿®¬·½«´¿® ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ¸¿¼ ¬®»¿¬»¼ ¸±³±­»¨«¿´­ ¿²¼ ®»­°±²¼»¼ ¬± ¸±³±­»¨«¿´·¬§ò Ø» ²±¬»­ ¬¸¿¬ô ·² ¬¸» ´¿¬» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ¬¸»®» ©»®» »¿®´§ ¿¬¬»³°¬­ ¬± ®»­°±²¼ ¬± ¬¸» °¸»²±³»²±² ±º ¸±³±­»¨«¿´·¬§ò Ѳ» ±º ¬¸» »¿®´·»­¬ ¿²¼ ½®«¼»­¬ ±º ®»­°±²­»­ ©¿­ ­·³°´§ ¬± ·³°®·­±² ¸±³±­»¨«¿´­ò ׬ ©¿­ ¬¸»®»º±®» ¼»²»¼ ¿­ ¿ ½®·³» ®»¯«·®·²¹ ·²½¿®½»®¿¬·±²ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ¬¸»®» ©¿­ ¿´­± »ª·¼»²¬ ¿ ³»¼·½¿´ °¿®¿¼·¹³ô ©¸·½¸ ­¿© ¸±³±­»¨«¿´·¬§ ¿­ ¿² ·´´²»­­ ¬¸¿¬ ®»¯«·®»¼ ½´·²·½¿´ ·²¬»®ª»²¬·±²ò ر³±­»¨«¿´­ ¬¸«­ ®»¯«·®»¼ ¬®»¿¬³»²¬ ¬± ¸»´° ¬¸»³ ®»ª»®¬ ¬± ¬¸» ¸»¬»®±­»¨«¿´ ²±®³ ±º ­±½·»¬§ò ͱ³»¬·³»­ ¸±³±­»¨«¿´­ ©»®» °»®½»·ª»¼ ¿­ ´·½»²¬·±«­ ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ­·³°´§ °«®­«»¼ °´»¿­«®» ©¸»®»ª»® ¬¸»§ ½±«´¼ ²¼ ·¬ô ¿²¼ ¸¿¼ ²± ­»²­» ±º ®»­°±²­·¾·´·¬§ ·² ¬»®³­ ±º ¾»¸¿ª·²¹ ®»­°±²­·¾´§ ·² ­±½·»¬§ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ­±³» °»±°´» ­¿© ¬¸»³ ¿­ ­·³·´¿® ¬± ½®·³·²¿´­ò ̸»§ ©»®» °»®½»·ª»¼ ¿­ ¸¿ª·²¹ ½±³³·¬¬»¼ ·´´»¹¿´ ¿½¬­ô ¿²¼ ¿­ ®»¯«·®·²¹ °«²·­¸³»²¬ ±º ­±³» µ·²¼ò ײ­·¹¸¬ ײ ½±²¬»³°±®¿®§ ¬·³»­ ¬¸»®» ¸¿­ ¾»»² ¿ ª»®§ ­·¹²·½¿²¬ ½¸¿²¹» ·² ¬¸» ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ¿¼±°¬·±² ±º ­«½¸ ¬»®³­ ¿­ ‘­¬¿¾´» ­¿³»ó­»¨ ®»´¿¬·±²­¸·°ô ¿²¼ ¬¸» «­» ±º ¬¸» ½±²½»°¬ ‘°¿®¬²»® ·²­¬»¿¼ ±º ¿´©¿§­ ­°»¿µ·²¹ ±º ‘³¿² ¿²¼ ©·º»ò ̸»­» ½¸¿²¹»­ ·² ¼·­½±«®­» ¸¿ª» ¸¿¼ ¿ ½±²­·¼»®¿¾´» »ºº»½¬ «°±² ¬¸» °«¾´·½ °»®½»°¬·±²­ ±º ¸±³±­»¨«¿´·¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¾»´·»ª»¼ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¬»²¼»²½§ º±® ­±½·»¬§ ¬± ¾» ½±²¬·²«¿´´§ ³±ª»¼ ¬±©¿®¼­ ¿ «²·º±®³·¬§ô ¿ ³·¼¼´» ¹®±«²¼ô ©¸»®» ¬¸±­» ³·²±®·¬·»­ ©¸± ©·­¸»¼ ¬± ¾» ­´·¹¸¬´§ ¼·ºº»®»²¬ô ±® ·²¼»»¼ ©»®» ­´·¹¸¬´§ ¼·ºº»®»²¬ô ©»®» ½±²¬·²«¿´´§ «®¹»¼ ±® °®»­­«®·¦»¼ ¬± ½±²º±®³ò Ѳ» ½±«´¼ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ½±²º±®³·¬§ ¿°°»¿´­ ¬± ¬¸±­» ·² °±©»® ¾»½¿«­» ¿ ­±½·»¬§ ±º ½±²º±®³·­¬­ ·­ ³«½¸ »¿­·»® ¬± ½±²¬®±´ò Í«½¸ ¿ ­±½·»¬§ ½¿² ¾» ³¿®­¸¿´´»¼ ¬±©¿®¼­ ½»®¬¿·² »½±²±³·½ ±® ³·´·¬¿®§ »²¼­ ¿²¼ ½·¬·¦»²­ ½¿² ³±®» »¿­·´§ ¾» °»®­«¿¼»¼ ¬± ¿½¬ ·² «²·º±®³·¬§ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ©¿²¬»¼ ¬± °®»­»®ª» ¬¸» ¼·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² °»±°´»ò ̸·­ ©¿­ »ª·¼»²¬ ·² ­± ³¿²§ ©¿§­ô ¾«¬ ½»®¬¿·²´§ ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ éé .

·² ¸·­ ®»´«½¬¿²½» ¬± ¿´´±© °»±°´» ¬± ¿¬¬¿½¸ ·¼»±´±¹·½¿´ ´¿¾»´­ ¬± ¸·³ò ׺ ¸» ¸¿¼ ¿´´±©»¼ ¬¸·­ô ¬¸»² ¸» ©±«´¼ ¸¿ª» °»®³·¬¬»¼ ¸·­ ±©² ³»³¾»®­¸·° ±º ¿ °¿®¬·½«´¿® ·²¬»´´»½¬«¿´ ¹®±«°ô ¿²¼ ¸» ¼·¼ ²±¬ ©¿²¬ ¬¸·­ò Ø» ©¿²¬»¼ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ¬¿µ» ©¸¿¬»ª»® ·²¬»´´»½¬«¿´ °±­·¬·±² ¸» º»´¬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¿ °¿®¬·½«´¿® ·­­«» ±® °®±¾´»³ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸·­ °¿¬»®²¿´·­¬·½ ¬®»²¼ ·² ¬¸» ½±²¬®±´ ±º ­±½·»¬§ ±º¬»² ³¿­¯«»®¿¼»¼ ¿­ ¹±ª»®²³»²¬ ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ½¿®·²¹ º±® ¬¸» ©»´º¿®» ±º ¬¸» ³»³¾»®­ ±º ­±½·»¬§ò Ù±ª»®²³»²¬ ¼·¼ ²±¬ ©¿²¬ ·¬­ ½·¬·¦»²­ ¬± ­³±µ»ô ¬± ±ª»®»¿¬ô ¬± ¿ª±·¼ ¬¿µ·²¹ »¨»®½·­»ô ¬± ¼®·²µ ¿´½±¸±´ô ¬± ¹¿³¾´»ô ±® ¬± ¼± ¿²§ ²«³¾»® ±º ½±«²¬´»­­ ¬¸·²¹­ ¬¸¿¬ ³·¹¸¬ ½±²½»·ª¿¾´§ ¸¿ª» »ª»² ¬¸» ­´·¹¸¬»­¬ ¼»´»¬»®·±«­ »ºº»½¬ «°±² ¸»¿´¬¸ò ß²¼ §»¬ ¬¸·­ ±¾­»­­·±² ©·¬¸ ®»¼«½·²¹ ¿´´ ¬¸» ®·­µ­ ±º ´·º» ­·³°´§ °®±¼«½»­ ·²¼·ª·¼«¿´­ ©·¬¸ ¿ ¬§°» ±º °¿®¿²±·¿ò ׺ ©» ¬¿µ» ¬¸·­ ¬§°» ±º °¸·´±­±°¸§ ¬± ¬¸» »¨¬®»³»ô ¬¸»² ©» °®±¼«½» ¿ ­±½·»¬§ ·² ©¸·½¸ »ª»®§±²» ¬®·»­ ¬± ½±²º±®³ ¬± ­±³» ½»²¬®¿´´§ ¼»²»¼ ½®·¬»®·¿ô ¿²¼ ©¸»®» °»±°´» ¿®» ¿­ ®·­µó¿ª»®­» ¿­ °±­­·¾´»ò Í«½¸ ¿ °¸·´±­±°¸§ »´·³·²¿¬»­ ·²¼·ª·¼«¿´·¬§ ¿²¼ ½®»¿¬·ª·¬§ò ײ­·¹¸¬ ͬ¿¬» °¿¬»®²¿´·­³ ³¿§ °»®¸¿°­ ®»¼«½» °«¾´·½ »¨°»²¼·¬«®» ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ±² ­«½¸ ¬¸·²¹­ ¿­ ¸»¿´¬¸ô ¾«¬ ·¬ ©·´´ ¬»²¼ ¬± °®±¼«½» ¿ ­±½·»¬§ ©¸»®» °»±°´» ©·´´ ¾» ®»´«½¬¿²¬ ¬± »²¹¿¹» ·² ¿²§ µ·²¼ ±º ®·­µô «²´»­­ ·¬ ·­ ´»¹¿´´§ ­¿²½¬·±²»¼ò ̸·­ ³¿§ ²±¬ ¾» ¿ º«²½¬·±²¿´ ­±½·»¬§ ¾»½¿«­» º®±³ ¬·³» ¬± ¬·³» ³¿²§ °»±°´» ³¿§ ²»»¼ ¬± ¬¿µ» ®·­µ­ô º±® »¨¿³°´» ·² ­»¬¬·²¹ «° ¿ ²»© ¾«­·²»­­ ±® »ª»² ­¿ª·²¹ ¿²±¬¸»®­ ´·º»ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» ¬»²¼»²½§ ±º ¬¸±­» ©·¬¸ °±©»® ·² ­±½·»¬§ ·­ ¬± ½¿¬»¹±®·¦» ¹®±«°­ ¬¸¿¬ ·² ³¿²§ ©¿§­ ¼± ²±¬ ®»¯«·®» ½¿¬»¹±®·¦¿¬·±²ò Ú±® »¨¿³°´» ¸» ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¸·­¬±®§ô ¿²¼ ·² ³¿²§ ¼·ºº»®»²¬ ½«´¬«®»­ô ®»´·¹·±²­ ¿²¼ ­±½·»¬·»­ô °»±°´» ±º ¬¸» ­¿³» ¹»²¼»® ¸¿¼ ¾»»² ¿¬¬®¿½¬»¼ ¬± »¿½¸ ±¬¸»®ô ¿²¼ ¸¿¼ »­¬¿¾´·­¸»¼ ³¿²§ ª¿®·¿²¬­ ±º ®»´¿¬·±²­¸·°ò ̸»®» ¸¿¼ ¿°°¿®»²¬´§ ²±¬ ¿´©¿§­ ¾»»² ¬¸» ²»»¼ ¬± ¿¬¬¿½¸ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬»®³ ¬± ¼»­½®·¾» ­«½¸ °»±°´» ±® ¬¸»·® ®»´¿¬·±²­¸·°­ò л±°´»ô ¿´´ °»±°´»ô °±­­»­­»¼ ­»¨«¿´ ¿¬¬®·¾«¬»­ ±º ª¿®·±«­ µ·²¼­ô ¿²¼ ­·³°´§ «­»¼ ¬¸±­» ¿¬¬®·¾«¬»­ ¬± »·¬¸»® ½®»¿¬» °´»¿­«®» º±® ¬¸»³­»´ª»­ ±® ¬± ®»°®±¼«½»ò ر©»ª»®ô ·² ¬¸» ³±¼»®² éè .

¿¹»ô ¬¸» ½±²½»°¬ ¸±³±­»¨«¿´ ¸¿¼ ¾»»² ¼»ª»´±°»¼ ¬± ¼»­½®·¾» ­«½¸ ®»´¿¬·±²­¸·°­ò Ø¿ª·²¹ ½®»¿¬»¼ ¬¸¿¬ ½¿¬»¹±®§ô ±¬¸»® ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ¾»½¿³» ¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸» ½¿¬»¹±®§ô ­± ¬¸¿¬ ¸±³±­»¨«¿´­ ½¿³» ¬± ¾» °»®½»·ª»¼ô ¿²¼ ½±²½»·ª»¼ ±ºô ·² ¿ ½»®¬¿·² ³¿²²»®ò ̸» ½±²½»°¬ ±º ‘¸±³±­»¨«¿´ ©¿­ ½®»¿¬»¼ ¿²¼ô ¸¿ª·²¹ ¾»»² ½®»¿¬»¼ô ·¬ ©¿­ ¬¸»² ½±³°¿®»¼ ¿¼ª»®­»´§ ©·¬¸ ¬¸» ½¿¬»¹±®§ ±º ‘¸»¬»®±­»¨«¿´ô ©¸·½¸ ¸¿¼ ¾»»² ¼»²»¼ ¿­ ¬¸» ²±®³ ±º ­±½·»¬§ò ß ®»´¿¬»¼ °¸»²±³»²±² ¬¸¿¬ ·²¬»®»­¬»¼ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¬¸¿¬ ¬¸±­» ©¸± ¼» º¿½¬± ¾»´±²¹»¼ ¬± ¬¸» ½¿¬»¹±®§ ‘¸±³±­»¨«¿´ô ¿²¼ ©¸± ¬±±µ °´»¿­«®» ¿²¼ ·²¼»»¼ °®·¼» ·² ¿­­±½·¿¬·²¹ ¬¸»³­»´ª»­ ©·¬¸ ¬¸·­ ½¿¬»¹±®§ô ©»®» ·² ¿ ½»®¬¿·² ©¿§ ­«°°±®¬·²¹ ¿²¼ ¶«­¬·º§·²¹ ¬¸» ¬§°» ±º ½¿¬»¹±®·¦¿¬·±² °»®º±®³»¼ ¾§ ¬¸±­» ·² ¿«¬¸±®·¬§ò ׬ ·­ °»®¸¿°­ º±® ¬¸·­ ®»¿­±² ¬¸¿¬ô ¿´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¸±³±­»¨«¿´ô ¸» ¼·¼ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ¬®§ ¬± ¿¬¬¿½¸ ¸·³­»´º ¬± ¿ ¹®±«° ´¿¾»´´»¼ ¿­ ­«½¸ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¿´¬¸±«¹¸ ¸» ¼·¼ ²±¬ ¿¬¬»³°¬ ¬± ¸·¼» ¬¸» º¿½¬ ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ¸±³±­»¨«¿´ô ²»·¬¸»® ¬± ¸» ­»»µ ¬± ¿¬¬¿½¸ ¿² ·¼»²¬·º§·²¹ ´¿¾»´ ¬± ¸·³­»´ºò Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ­±«¹¸¬ ¬¸» ³±¬·ª¿¬·±² ¿²¼ ·²­°·®¿¬·±² º±® ¸·­ ¿½¿¼»³·½ ©±®µ ¿²¼ ©®·¬·²¹ ·² ¸·­ ±©² ´·º» »¨°»®·»²½»ò Ø·­ »¨°»®·»²½» ±º ¬¸» ©±®´¼ ©¿­ ¬¸«­ ¬¸» ­¬¿®¬·²¹ °±·²¬ô ·¬ ©±«´¼ ¿°°»¿®ô º±® ¸·­ »¨°´±®¿¬·±²­ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ·¼»¿­ ¿²¼ ¬¸»·® ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ò Ø» ¿´­± ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ¸¿¼ ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ¬®§ ¬± ¬¿µ» ¸·­ ´·º» »¨°»®·»²½»­ ¿­ º¿® ¿­ ¸» ½±«´¼ °±­­·¾´§ ¬¿µ» ¬¸»³ò ر©»ª»®ô ¸» ¿´­± «²¼»®­¬±±¼ô ¿­ ¿² ¿½¿¼»³·½ô ¬¸¿¬ ³»®» »³°·®·½¿´ »¨°»®·»²½» ·­ ·²­«º½·»²¬ ¹®±«²¼­ ±² ©¸·½¸ ¬± ²»½»­­¿®·´§ ­¿§ ¿²§¬¸·²¹ ª¿´«¿¾´» ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ò Ѳ» °»®­±²­ »¨°»®·»²½» ¼±»­ ²±¬ ³¿µ» ¿ ¬¸»±®§ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¸» ­¬¿®¬»¼ ©·¬¸ »¨°»®·»²½»ô ¿²¼ ¬¸»² ¬®·»¼ ¬± ª·»© ¬¸» ½±²²»½¬·±²­ ©·¬¸ ¬¸» »¨°»®·»²½»­ ±º ±¬¸»®­ô ¿²¼ ¿´­± ¿­µ»¼ ¬¸» ¼·º½«´¬ ¯«»­¬·±²­ ¿¾±«¬ ¬¸» ±®·¹·²­ ±º ­«½¸ »¨°»®·»²½»­ô ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬«­ ±º ¬¸» µ²±©´»¼¹» ¬¸¿¬ ½±«´¼ ¾» ¼»®·ª»¼ º®±³ ¬¸»³ò ̸·­ °®±½»­­ °»®¸¿°­ »¨°´¿·²­ ©¸§ ¬¸»®» ·­ ²± °®»½·­» ¿²¼ ½±²­·­¬»²¬ ³»¬¸±¼±´±¹·½¿´ ¿°°®±¿½¸ ·² ¸·­ ®»­»¿®½¸ò ׺ ¸» ¸¿¼ ¬¿µ»² ¿ °«®»´§ ¬¸»±®»¬·½¿´ ­¬¿²½»ô ¬¸»² ·¬ ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² °±­­·¾´» ¬± ½®»¿¬» ¿ ¬¸»±®»¬·½¿´ »¼·½» º®±³ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ò ر©»ª»®ô ¸¿ª·²¹ «­»¼ ¬¸» ­¬¿®¬·²¹ °±·²¬ ±º »¨°»®·»²½»ô Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¬± ¿¼¿°¬ ¸·­ ³»¬¸±¼±´±¹§ ¬± ¬¸» ­°»½·½ ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ éç .

²»»¼­ ±º ©¸¿¬»ª»® ¸» ¼»½·¼»¼ ¬± ·²ª»­¬·¹¿¬» ¿¬ ¬¸» ¬·³»ò ̸·­ °»®¸¿°­ »¨°´¿·²­ °¿®¬´§ ©¸§ Ú±«½¿«´¬­ ©®·¬·²¹ ±º¬»² ¿°°»¿®­ ½±³°´»¨ò ײ ¬¸» ïçéð­ Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» º¿­½·²¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ½«´¬«®» ±º ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ô ¿²¼ ·² °¿®¬·½«´¿® ©·¬¸ ¬¸¿¬ ±º Ý¿´·º±®²·¿ò ׬ ±ºº»®»¼ ±°°±®¬«²·¬·»­ º±® ¾±¬¸ »¨°»®·³»²¬¿¬·±² ©·¬¸ ¼®«¹­ ¿²¼ ¿´­± ©·¬¸ º«®¬¸»® ¸±³±­»¨«¿´ »¨°»®·»²½»­ò ײ ïçéë ¸» ¬±±µ ÔÍÜ ¿´±²¹ ©·¬¸ ¬©± ß³»®·½¿² ¿½¿¼»³·½­ô ¿´¬¸±«¹¸ ·²·¬·¿´´§ ¸» ©¿­ ¯«·¬» ®»´«½¬¿²¬ ¬± ¬®§ ¬¸» ¼®«¹ò ̸» ß³»®·½¿² ¿½¯«¿·²¬¿²½»­ °»®­«¿¼»¼ Ú±«½¿«´¬ ¬¸¿¬ ·¬ ©±«´¼ ¾» ¿ ª¿´«¿¾´» »¨°»®·»²½»ô ¿´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²·¬·¿´´§ ª»®§ ¼±«¾¬º«´ò ׬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ »¨¿½¬´§ ¬¸» ±®·¹·²­ ±º ¬¸¿¬ «²½»®¬¿·²¬§ ¿²¼ ®»´«½¬¿²½»ô ¾«¬ ·¬ ©¿­ °»®¸¿°­ ¿ º»¿® ±º ¿ ´±­­ ±º ®¿¬·±²¿´·¬§ ¿²¼ ½±²¬®±´ ±ª»® ¸·­ ·²¬»´´»½¬«¿´ °±©»®­ò ̱ ¬¿µ» ­«½¸ ¿ ¼®«¹ ©¿­ ¬± §·»´¼ ¬± ­±³»¬¸·²¹ ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¬¿µ» ±ª»® ±²»­ ·²¬»´´»½¬«¿´ ½±²¬®±´ô ¿²¼ °»®¸¿°­ º±® Ú±«½¿«´¬ô ¿­ ¿ ¬®¿·²»¼ ®¿¬·±²¿´·­¬ ¿´´ ¸·­ ´·º»ô ¬¸·­ ©¿­ ¿² »²±®³±«­ ¾¿®®·»® ¬± ±ª»®½±³»ò ߬ ¿²§ ®¿¬» ·¬ ¼±»­ ¿°°»¿® ¬¸¿¬ ¸» º±«²¼ ¬¸» »¨°»®·»²½» ¾±¬¸ ³±ª·²¹ »³±¬·±²¿´´§ô ¿²¼ º«´´´·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´´§ô ¿²¼ ¸» ¼·¼ ²±¬ ®»¹®»¬ ¬¸» »¨°»®·³»²¬ò ߬ ¬¸» ­¿³» ¬·³»ô ¬¸» Ý¿´·º±®²·¿ ±º ïçéëô ¿²¼ Í¿² Ú®¿²½·­½± ·² °¿®¬·½«´¿®ô ±ºº»®»¼ ³¿²§ ±°°±®¬«²·¬·»­ º±® »¨°»®·»²½»­ ¿³±²¹ ¬¸» ¹®±©·²¹ ¹¿§ ½±³³«²·¬§ò Í¿² Ú®¿²½·­½±­ ‘¿´¬»®²¿¬·ª» ½«´¬«®»­ ¸¿¼ ¾»¹«² ¬± Œ±«®·­¸ ·² ¬¸» ´¿¬» ïçêð­ô ¿²¼ ¬¸·­ ¼»ª»´±°³»²¬ ·²½´«¼»¼ ¿ ­¬®±²¹ ¹¿§ ½±³³«²·¬§ò Ú±«½¿«´¬ »²¶±§»¼ ¬¸» º®»»¼±³ ¿²¼ ¬¸» ­»²­» ±º º®·»²¼­¸·° ©·¬¸·² ¬¸·­ ½±³³«²·¬§ò ß² ·³°±®¬¿²¬ ¯«»­¬·±² º±® Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ®»³¿·²»¼ ¬¸» ·­­«» ±º ¸±© ±²» ­¸±«´¼ ­¬¿¬» ±²»­ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ ©·¬¸·² ¿ ©·¼»® ­±½·»¬¿´ º®¿³»©±®µô ¿²¼ ·² ¿¼¼·¬·±² ¸±© ±²» ­¸±«´¼ ®»´¿¬» ¬± ¬¸» ¹®±©·²¹ °±´·¬·½·¦¿¬·±² ±º ¸±³±­»¨«¿´·¬§ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¹¿§ ´·¾»®¿¬·±² ³±ª»³»²¬ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °»®½»·ª»¼ ¾§ ¬¸» ¹¿§ ½±³³«²·¬§ ¿­ ¿ ­±®¬ ±º ·½±²ô ¿²¼ §»¬ ¸» ¿°°»¿®»¼ ¬± ®»­·­¬ ¿¬¬»³°¬­ ¬± °»®­«¿¼» ¸·³ ¬± ¾» ¿ ¹«®»¸»¿¼ º±® ¬¸» ³±ª»³»²¬ò Ø» ­»»³»¼ ¬± ¾» °¿®¬·½«´¿®´§ ­«­°·½·±«­ ±º ¬¸» ¬®»²¼ ¬± ³¿µ» °«¾´·½ ¼»½´¿®¿¬·±²­ ±º ±²»­ ¸±³±­»¨«¿´·¬§ô ¿­ ¿ µ·²¼ ±º °»®­±²¿´ ½±³³·¬³»²¬ ¬± ±²» °¿®¬·½«´¿® ­»¨«¿´ ±®·»²¬¿¬·±²ò ̸» ¶«­¬·½¿¬·±² ¾»¸·²¼ ¸·­ ®»´«½¬¿²½» ©¿­ ¸·­ ¿°°¿®»²¬ ¼·­´·µ» ±º ¿¬¬¿½¸·²¹ ¸·³­»´º ¬± ±²» °¿®¬·½«´¿® ³±ª»³»²¬ èð .

±® ·¼»±´±¹§ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¿´³±­¬ ¿²§¬¸·²¹ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ©·­¸ ¬± ¾» °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿ ‘¸±³±­»¨«¿´ô ‘¹¿§ °»®­±²ô ±® ¿½¬·ª·­¬ º±® ¿²§ ¹¿§ ´·¾»®¿¬·±² ³±ª»³»²¬ò Ø» ­·³°´§ ­¿© ¸·³­»´º ¿­ ¿ ¸«³¿² ¾»·²¹ ©·¬¸ ½»®¬¿·² ­»¨«¿´ °®»º»®»²½»­ò ײ­·¹¸¬ ײ ¸·­ ®»´«½¬¿²½» ¬± ´¿¾»´ ¸·³­»´º ±® ¾» ´¿¾»´´»¼ ¿­ ¿ ‘¹¿§ ³¿²ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¾»·²¹ »²¬·®»´§ ½±²­·­¬»²¬ ©·¬¸ ¸·­ ¹»²»®¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± ±¬¸»® ·¼»±´±¹·»­ ±® ¿®¹«³»²¬­ò Ö«­¬ ¿­ ¸» ­»»³»¼ ¬± º»»´ ·¬ ©¿­ ·²¿°°®±°®·¿¬» ¬± ¿¼±°¬ ¿ ­¬¿²½» ¿­ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ´»¿¼»®ô ¸» ®»­·­¬»¼ ¬¸» ¬»²¼»²½§ ±º ¬¸» ¹¿§ ´·¾»®¿¬·±² ³±ª»³»²¬ ¬± ¿¼±°¬ ¸·³ ¿­ ¿ ¹«®»¸»¿¼ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ­¿¼±³¿­±½¸·­¬·½ ½±³³«²·¬§ ±º Í¿² Ú®¿²½·­½±ô ¿²¼ ª·­·¬»¼ ¿ ²«³¾»® ±º ¾¿®­ ¿²¼ ½´«¾­ ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸»­» ¿½¬·ª·¬·»­ò ׬ ·­ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬± ²±¬»ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ·² ¬¸» ¸±³±­»¨«¿´ ‘ÍúӐ ½±³³«²·¬§ ¬¸»®» ©¿­ ²±¬ ¬¸» ¼»¹®»» ±º ª·±´»²½» ±® ¿¹¹®»­­·±² ¬¸¿¬ ·­ °»®¸¿°­ °±°«´¿®´§ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸·­ ­«¾½«´¬«®»ò ̸» ½«´¬«®» ±º ­¿¼±³¿­±½¸·­³ ®»´·»­ »¨¬»²­·ª»´§ «°±² ¬¸» ­·³«´¿¬·±² ±º ¬±®¬«®» ¿²¼ ª·±´»²½»ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ·¬­ ®»¿´·¬§ò ß´¬¸±«¹¸ ¿ ½»®¬¿·² ¼»¹®»» ±º °¿·² ³¿§ ¾» ¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ¿½¬·ª·¬·»­ô ¬¸·­ ·­ µ»°¬ ½¿®»º«´´§ «²¼»® ½±²¬®±´ò Ѳ» ±º ¬¸» ³¿·² º»¿¬«®»­ ±º ¬¸» ½±³³«²·¬§ ·­ ¬¸»®»º±®» ¿ ¸·¹¸ ´»ª»´ ±º ·²¬»®°»®­±²¿´ ¬®«­¬ò ̸» ­·³«´¿¬·±²­ ±º ­¿¼±³¿­±½¸·­³ ½¿² ²±¬ ±°»®¿¬» ­¿º»´§ «²´»­­ ¬¸» °¿®¬·½·°¿²¬­ ¿®» ¿¾´» ¬± ½±³°´»¬»´§ ¬®«­¬ »¿½¸ ±¬¸»® ¿²¼ ¬¸»®» ·­ ½±²¼»²½» ¬¸¿¬ »¿½¸ °¿®¬²»® «²¼»®­¬¿²¼­ ¬¸» ¿½½»°¬¿¾´» ´·³·¬­ ±º ¬¸» »¨°»®·»²½»ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ·¬ ·­ »­­»²¬·¿´ ¬¸¿¬ ¿²§ °¿®¬·½·°¿²¬ ¸¿­ ¬¸» º®»»¼±³ ¬± ¼·­»²¹¿¹» º®±³ ¬¸» »¨°»®·»²½» ¿¬ ¿²§ ¬·³»ò ̸»®» ²»»¼­ ¬± ¾» ²± ­»²­» ·² ©¸·½¸ ­±³»±²» ·­ ¬®¿°°»¼ ·²ª±´«²¬¿®·´§ ©·¬¸·² ¿² »¨°»®·»²½» ±® ¿ ­·³«´¿¬»¼ ¿½¬·ª·¬§ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ±²» ±º ¬¸» °´»¿­«®»­ ±º ­¿¼±³¿­±½¸·­³ ©¿­ ¬¸» °±¬»²¬·¿´ º±® ¿´´±©·²¹ ¸·³ ¬± ¿­­«³» ¿ ¼·ºº»®»²¬ °»®­±²¿ô ¿²¼ ¬± ­¬»° ±«¬­·¼» ¸·­ ²±®³¿´ »¨·­¬»²½»ò ̸·­ ¸¿®³±²·¦»¼ ª»®§ ©»´´ ©·¬¸ ¸·­ ½±²ª·½¬·±² ¬¸¿¬ ª·®¬«¿´´§ ¿´´ ±º ¸«³¿² »¨·­¬»²½» ©¿­ ¿ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ©» ¿®» ©¸¿¬ ©» ¿®»ô ¾»½¿«­» ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ©» ¿®» ½±²¼·¬·±²»¼ ¾§ ±«® «°¾®·²¹·²¹ô ¾«¬ ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ èï .

¿´­± ¾§ ¬¸» ®¿²¹» ±º »¨°»®·»²½»­ ·² ¿¼«´¬¸±±¼ò ͱ½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±² ¿´­± ¿°°´·»¼ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬± ±«® ­»¨«¿´ ¼»­·®»­ò É» ¿®» ¿¬¬®¿½¬»¼ ¬± ¬¸±­» °»±°´»ô ¬¸±­» °¸»²±³»²¿ ¿²¼ ¬¸±­» »¨°»®·»²½»­ ¬± ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ­¬¿¬»­ ©» ­¸±«´¼ ¾» ¿¬¬®¿½¬»¼ò Þ§ ïçèí ·¬ ©¿­ ¾»½±³·²¹ »ª·¼»²¬ô °¿®¬·½«´¿®´§ ¿³±²¹ ¬¸» ¹¿§ ½±³³«²·¬§ ·² Ý¿´·º±®²·¿ô ¬¸¿¬ ¿ °®»ª·±«­´§ «²µ²±©²ô ­»®·±«­ô ¿²¼ ª»®§ ·²º»½¬·±«­ ·´´²»­­ ©¿­ ¿ºº»½¬·²¹ °»±°´»ô ¿²¼ ¿°°¿®»²¬´§ô ·² °¿®¬·½«´¿®ô ¹¿§ ³»²ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿©¿®» ±º ¬¸·­ô ¾«¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¬®»¿¬ ·¬ ©·¬¸ ¿ ½»®¬¿·² ´»ª·¬§ò Ø» ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» ²± ¹®»¿¬ º»¿® ±º ¼»¿¬¸ô ¿²¼ °®»º»®®»¼ ¬± ½±²¬·²«» ¸·­ °¸·´±­±°¸§ ±º »¨°»®·»²½·²¹ ´·º» ¬± ¬¸» º«´´ô ·²½´«¼·²¹ ­»¨«¿´ »¨°»®·»²½»­ò ر©»ª»®ô ¾§ ¬¸» º±´´±©·²¹ §»¿®ô Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¾»½±³» ·´´ô ¿²¼ ¸» ¯«·½µ´§ ®»¿½¸»¼ ¬¸» ­¬¿¹» ©¸»®» ¸» ²¿´´§ ®»¿´·¦»¼ ¸» ©¿­ ±² ¬¸» ª»®¹» ±º ¼»¿¬¸ò ˲¼»®­¬¿²¼¿¾´§ô ¸» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ¹±²» ¬¸®±«¹¸ ¿ °®±½»­­ ±º ®»ó»ª¿´«¿¬·²¹ ¸·­ ´·º»ò ײ ±²» ¿®»¿ô ¸±©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¿´©¿§­ ®»³¿·²»¼ ¿¼¿³¿²¬ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ©¿­ ·² ¸·­ ¼·­´·µ» º±® ¬¸» ·¼»¿ ±º ½±²º»­­·²¹ò Ø» ­»»³»¼ ¬± ¸¿ª» ¿ °®±º±«²¼ ¼·­¬¿­¬» º±® ¬¸» ݸ®·­¬·¿² °®¿½¬·½» ±º ½±²º»­­·±²ô ©¸»®»¾§ ±²» ¬¸±«¹¸¬ ¿¾±«¬ ¿´´ ±º ¬¸» ³¿²§ ©¿§­ ·² ©¸·½¸ °®»­«³¿¾´§ ±²» ¸¿¼ º¿·´»¼ ¬± ½±³» «° ¬± ­±³» ¬§°» ±º ³±®¿´ ­¬¿²¼¿®¼ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ¿½½»°¬ ¬¸» ²±¬·±² ¬¸¿¬ ¿² »¨¬»®²¿´ ¿¹»²½§ ­¸±«´¼ ·³°±­» ³±®¿´ ­¬¿²¼¿®¼­ «°±² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ©¸± ©±«´¼ ¬¸»² º»»´ ¬¸¿¬ ¸» ±® ­¸» ¸¿¼ º¿·´»¼ ·² ­±³» ©¿§ ·º ¬¸»§ ½±«´¼ ²±¬ ³»»¬ ¬¸±­» »¨¿½¬·²¹ ­¬¿²¼¿®¼­ò Ø» ¼·¼ ²±¬ º»»´ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¸«³¿² ¾»·²¹ ¸¿¼ ¿²§ ®»­°±²­·¾·´·¬§ ¬± «²¾«®¼»² ¬¸»³­»´ª»­ ·² ¬¸·­ ©¿§ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ ·¬ ©¿­ ¿­ ·º ¬¸» ¿½¬ ±º ½±²º»­­·²¹ ·²ª±´ª»¼ ¿² ¿¬¬»³°¬ ¬± ®»ª»¿´ ¬¸» ·²¬»®²¿´ ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ô ©¸»² ­«½¸ ¿ ¬®«¬¸ ¼·¼ ²±¬ ·² ¿½¬«¿´ º¿½¬ »¨·­¬ò ̸» ½±²º»­­·±²¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± ¬®«¬¸ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¿­­«³» ¬¸¿¬ º±® ¿²§ ·²¼·ª·¼«¿´ ·¬ ©¿­ ·² °®·²½·°´» °±­­·¾´» ¬± ¿®¬·½«´¿¬» ¿² ±¾¶»½¬·ª» °·½¬«®» ±º ¬¸»³­»´ª»­ô ¿²¼ ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ¬¸»§ ¸¿¼ ³»¬ ¬¸» ²±®³­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ »¨¬»®²¿´´§ ·³°±­»¼ «°±² ¬¸»³ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ ¸±©»ª»®ô ¿¼¸»®»²½» ¬± »¨¬»®²¿´ ­¬¿²¼¿®¼­ ©¿­ ²±¬ ©¸¿¬ ¸«³¿² ¾»·²¹­ ­¸±«´¼ ¾» ¬®§·²¹ ¬± ¿½¸·»ª»ò ß¾±ª» ¿´´ »´­»ô ¬¸»§ ­¸±«´¼ ¾» ¬®§·²¹ ¬± º«´´ ¬¸»³­»´ª»­ò ̸»§ ­¸±«´¼ ¾» ®»Œ»½¬·²¹ «°±² ©¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿ª» ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ¬± ¾»½±³»ô ¿²¼ ¬¸»² ¬®§·²¹ ¬± ¿½¸·»ª» ¬¸·­ò èî .

ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ·­ ±º¬»² ½·¬»¼ ¿­ ¬¿µ·²¹ ±ª»® ¬¸» ³¿²¬´» ±º ´»¿¼·²¹ Ú®»²½¸ °¸·´±­±°¸»® ¿²¼ ¬¸·²µ»® º®±³ Í¿®¬®»ô ¿²¼ ¬¸» ¼·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² ¬¸» ¬©± ¿®» ±º¬»² ²±¬»¼ò ر©»ª»®ô ·² ¬»®³­ ±º ¿ °¸·´±­±°¸§ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ­»»µ·²¹ ¬± ·¼»²¬·º§ ¬¸»·® ±©² ®±´» ¿²¼ ·¼»²¬·¬§ ·² ­±½·»¬§ô ¬¸» ¬©± ¬¸·²µ»®­ ½¿² ­»»³ ®»³¿®µ¿¾´§ ­·³·´¿®ò ̸»®» ©¿­ô ¬¸»²ô ´·¬¬´» °«®°±­» ·² ¿­µ·²¹ ©¸¿¬ ¬¸» ¬®«¬¸ ©¿­ ¿¾±«¬ ­±³»±²»å ·² ¿­µ·²¹ ¸±© ±²» ½±«´¼ ­«³³¿®·¦» ¿ °»®­±² ·² ¬¸» ³±­¬ ¬®«¬¸º«´ ©¿§ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸·­ ©¿­ ¿² ·²¿°°®±°®·¿¬» ¯«»­¬·±²ò ײ ¿²§ ½¿­»ô Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¿ °»®­±² ©¿­ ²±¬ ¿ ¨»¼ ¿²¼ ¼»¬»®³·²»¼ »²¬·¬§ò ׬ ©¿­ ­±³»¬¸·²¹ ¬¸¿¬ ½¸¿²¹»¼ ½±²¬·²«±«­´§ô ¿²¼ ¸»²½» ©¿­ ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± ­°»½·º§ò ׬ ©¿­ ¬¸»®»º±®» ¿² ¿´³±­¬ ·³°±­­·¾´» ¬¿­µ ¬± ­»¬ ­±³»±²» ¬± ­¿§ ¬¸» ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¬¸»³­»´ª»­ò ̸»§ ³·¹¸¬ ¿½¯«·»­½» ¬± ¬¸» ®»¯«»­¬ô ¾«¬ º±® Ú±«½¿«´¬ ·¬ ©¿­ ¼±«¾¬º«´ ©¸»¬¸»® ¬¸» ®»­°±²­» ½±«´¼ ¸¿ª» ¿²§ ª¿´·¼·¬§ò ײ­·¹¸¬ Ѳ» ½¿² ¿®¹«» ¬¸¿¬ ·² ¬¸» ª¿­¬ ³¿¶±®·¬§ ±º ¸·­ ©®·¬·²¹­ô Ú±«½¿«´¬ ¿¼±°¬»¼ ¬¸» °±­·¬·±² ±º ¿ ®»´¿¬·ª·­¬ò ɸ»¬¸»® ¸» ©¿­ ¿²¿´§­·²¹ ¬¸» °®±½»­­ ±º ¸·­¬±®§ô ¿²¼ »¨°´±®·²¹ ¬¸» ª¿®·¿¬·±²­ ·² ¸«³¿² ¼·­½±«®­»ô ¸» ¬»²¼»¼ ¬± ½±²½»²¬®¿¬» ±² ¬¸» °®±½»­­ ±º ¬®¿²­·¬·±²ò ׬ ©¿­ ¬¸» °±·²¬­ ±º ½¸¿²¹» ·² ­±½·»¬§ô ©¸·½¸ ¸» º±«²¼ ¬¸» ³±­¬ ·²¬»®»­¬·²¹ò Ø» ©¿­ ¬¸»®»º±®» ´»­­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬®§·²¹ ¬± ·¼»²¬·º§ ¿ ¨»¼ô ¿²¼ ¿¾­±´«¬» ¬®«¬¸ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ·² ·²ª»­¬·¹¿¬·²¹ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »ª±´«¬·±² ±º µ²±©´»¼¹» ¿²¼ °±©»®ò ײ ¿²§ ½¿­»ô Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ô ·º ¿ °»®­±² ¼·¼ ¬®§ ¬± ­«³³¿®·¦» ¬¸»³­»´ª»­ô ¿²¼ ¼·¼ ¬®§ ¬± ¬»´´ ¬¸» ±¾¶»½¬·ª» ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¬¸»·® °»®­±²¿´·¬§ ¿²¼ ¬¸» ¬¸·²¹­ ¬¸»§ ¸¿¼ ¼±²» ·² ¬¸»·® ´·ª»­ô ¬¸»² ¬¸·­ ª»®§ °®±½»­­ ­«¾¬®¿½¬»¼ ­±³»¬¸·²¹ º®±³ ¬¸»³ò ײ ¿ ­»²­» ·¬ ´·³·¬»¼ ¬¸»·® º«¬«®» º®»»¼±³ ¬± ¾»½±³» ©¸¿¬ ¬¸»§ ©¿²¬»¼ ¬± ¾»½±³»ò ׬ ¼®»© ¿ ¾¿®®·»® ¿®±«²¼ ¬¸»·® °±¬»²¬·¿´ò ײ ¿²§ ½¿­»ô ¬¸» ½±²º»­­·±² ¿´­± ¿­­«³»­ ¬¸¿¬ ±²» ½¿² ¼»²» ¬¸¿¬ ©¸·½¸ ·­ ©®±²¹ô ¬¸¿¬ ©¸·½¸ ·­ ·³³±®¿´ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ·¬ ©¿­ ²±¬ ½±²­¬®«½¬·ª» ¬± ¬¿´µ ¿¾±«¬ ¬¸» ·³³±®¿´ô ±® ­·²ô ±® º¿·´«®» ¬± ³»»¬ »¬¸·½¿´ ­¬¿²¼¿®¼­ò Ѳ» ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ èí .

¸¿¼ ¬± ³¿µ» ±º ±²»­ ´·º» ©¸¿¬ ±²» ½±«´¼ô ¿²¼ ®»Œ»½¬·²¹ ½±²¬·²«¿´´§ «°±² ¬¸» ¿´´»¹»¼ º¿·´·²¹­ ±º ¬¸» °¿­¬ ©¿­ ²±¬ ¿ º«²½¬·±²¿´ ¿½¬·ª·¬§ º±® ¿ °»®­±²ò ر©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ¿½µ²±©´»¼¹»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ±²» ­»²­» ·² ©¸·½¸ ¸» ·²»ª·¬¿¾´§ ®»ª»¿´»¼ ¸·³­»´ºò Ø» ®»Œ»½¬»¼ ¬¸¿¬ô ·² ¬¸» ª»®§ ¿½¬ ±º ©®·¬·²¹ô ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ³«­¬ ·²»ª·¬¿¾´§ ­¿§ ­±³»¬¸·²¹ ¿¾±«¬ ¸·³­»´º ±® ¸»®­»´ºò ׬ ©¿­ ²±¬ °±­­·¾´» ¬± ¾» ¿ ©®·¬»®ô ¿²¼ ­·³°´§ ¬± ­¿§ ­±³»¬¸·²¹ ±¾¶»½¬·ª» ¿¾±«¬ ¬¸» ©±®´¼ô ¿­ ·º ±²» ½±«´¼ ´±±µ ¼±©² ±² ¬¸» ©±®´¼ º®±³ ¿¾±ª» ·² ¿ ¼·­°¿­­·±²¿¬»ô ¿²¼ ¬±¬¿´´§ ®¿¬·±²¿´ ³¿²²»®ò ̸» ª»®§ ¿½¬ ±º ©®·¬·²¹ ·²ª±´ª»¼ ¬¸» ¿½¬·ª» °¿®¬·½·°¿¬·±² ±º ¬¸» ©®·¬»®ò ̸» ´¿¬¬»® ²»»¼»¼ ¬± ´±±µ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ô ¿²¼ ¬± ·²¬»®°®»¬ ©¸¿¬ ©¿­ ­»»²ò ̸¿¬ ª»®§ ¿½¬ ±º ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ·²ª±´ª»¼ ¬¸» ©®·¬»® ·² ¿ ½´±­» ·²¬»®¿½¬·±² ©·¬¸ ¬¸¿¬ ©¸·½¸ ©¿­ ¾»·²¹ ¿²¿´§­»¼ ¿²¼ ¼·­½«­­»¼ò ̱ ¬¸·­ ¼»¹®»»ô ¬¸»®»º±®»ô ¬¸» ©®·¬»® ¼·¼ ®»ª»¿´ ¸·³­»´º ¬± ¬¸» ©±®´¼ô ¿²¼ ¼·¼ ¿¬¬»³°¬ ¬± ¬»´´ ¬¸» ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¸·³­»´ºò ײ ¬¸» ²¿´ ¿²¿´§­·­ô ¬¸·­ ©¿­ ¿ º±®³ ±º ½±²º»­­·±²ò èì .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» »¬¸·½­ ±º °»±°´» º±´´±©·²¹ ¬¸»·® ±©² ·²­¬·²½¬­ ¿²¼ ·²¬»®»­¬­ ·² ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ô ·²­¬»¿¼ ±º ¬®§·²¹ ¬± ½±²º±®³ ¬± ­±½·¿´´§ ¼»²»¼ ²±®³­ò î Ø» ½±³°¿®»¼ ª¿´«»­ ¿²¼ ¿¬¬·¬«¼»­ ¬±©¿®¼­ ­»¨ ·² ¬¸» °®»óÊ·½¬±®·¿² °»®·±¼ ©·¬¸ ¬¸±­» ·² ³±¼»®² ¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§å ´¿¬»® ·² ¸·­ ´·º» ¸» ©®±¬» ¿² ¿½½±«²¬ ±º ­»¨«¿´·¬§ ¿³±²¹ ¬¸» Ù®»»µ­ ¿²¼ α³¿²­ò í ײ ¬¸» Ê·½¬±®·¿² °»®·±¼ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ­»¨«¿´ ³¿¬¬»®­ ©¿­ ­»»² ±²´§ ¿­ ¿°°®±°®·¿¬» ©·¬¸·² ¬¸» ½±²¬»¨¬ ±º ³¿®®·¿¹» ¿²¼ ©·¬¸·² ¬¸» ¸±³»ò ì ̸»®» ³¿§ ¿´­± ¸¿ª» ¾»»² ¿ ½±²²»½¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» ®»­¬®·½¬·±²­ °´¿½»¼ ±² ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ­»¨ ¿²¼ ¬¸» ·²¼«­¬®·¿´·¦¿¬·±² ±º ­±½·»¬§æ ·º ©±®µ»®­ ©»®» ¬± ¾» »ºº»½¬·ª» ·² ¬¸» ³·´´­ ¿²¼ º¿½¬±®·»­ô ¬¸»®» ©¿­ ²± ¬·³» ¬± ¾» ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸ ´»·­«®» ¿½¬·ª·¬·»­ ±® ¬± ¾» ±ª»®ó½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ­»¨ò ë ײ ¬¸» ïçêð­ ¿²¼ ïçéð­ ­»¨ ¾»½¿³» ³«½¸ ³±®» ·²¬»¹®¿¬»¼ ©·¬¸ ¿² ·²½®»¿­·²¹´§ ´·¾»®¿´·¦»¼ ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¿´­± ¿­ °¿®¬ ±º ¿ ¹®±©·²¹ ´»·­«®» ½«´¬«®»ò ê ̸» ‘³»¼·½¿´ ³±¼»´ ±º ­»¨«¿´·¬§ ¼»²»¼ ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ¿­ ­±³»¬¸·²¹ ¬± ¾» ¼»²»¼ ¿²¼ ¿²¿´§­»¼ ¿­ °¸§­·±´±¹·½¿´ô ³»¬¿¾±´·½ô ¿²¿¬±³·½¿´ ±® °­§½¸±´±¹·½¿´ô ¿²¼ ¸»²½» ½¿°¿¾´» ±º ¾»·²¹ ¼·­½«­­»¼ ·² ¿ º±®«³ ©¸»®» ²±®³¿´´§ ·¬ ½±«´¼ ²±¬ ¾» ¼·­½«­­»¼ò é ײ ¬¸» Û¿­¬ô ¿²¼ ·² ײ¼·¿ ·² °¿®¬·½«´¿®ô Ú±«½¿«´¬ ­¿© ­»¨ ¿­ ¾»·²¹ »­­»²¬·¿´´§ ¿¾±«¬ °»®­±²¿´ »¨°´±®¿¬·±² ¿²¼ º«´´³»²¬å ©¸·´» ·² ¬¸» É»­¬ ·¬ ©¿­ º¿® ³±®» º®»¯«»²¬´§ °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿ ­«¾¶»½¬ º±® ®»´·¹·±«­ ½±²º»­­·±²ò øݱ²¬¼÷ ëò Ô·ª·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ èë .

è Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ©» ¸¿ª» ½±³» ¬± ­°»¿µ ¿¾±«¬ ­»¨ô ¬¸¿¬ ·­ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¼·­½±«®­» ½±²½»®²·²¹ ­»¨ò ç Ø» ­±«¹¸¬ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ½±²½»°¬­ ¬¸¿¬ ©»®» ½®»¿¬»¼ ¾§ ¬¸±­» ·² °±­·¬·±²­ ±º °±©»®ô ¿²¼ «­»¼ ¬± ¼»²» ½»®¬¿·² ¬§°»­ ±º ­»¨«¿´ ¿½¬·ª·¬§ ¿­ »·¬¸»® ¿½½»°¬¿¾´» ±® ±«¬­·¼» ¬¸» ²±®³­ ±º ­±½·»¬§ò ïð Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¸·­ ©®·¬·²¹ ©¿­ «´¬·³¿¬»´§ ¾¿­»¼ ±² ¸·­ °»®­±²¿´ »¨°»®·»²½»­ ·² ´·º»ô ¿²¼ ¸»²½» ¬¸·­ »³°·®·½¿´ ¾¿­·­ ®»ª»¿´»¼ ¿ ¹±±¼ ¼»¿´ ¿¾±«¬ ¸·­ ±©² ²¿¬«®»ò èê .

̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ·²­¿²·¬§   ¸·­ ª·»© ±º ¸±© ¼·ºº»®»²¬ ­±½·»¬·»­ °»®½»·ª»¼ ¬¸» ·²­¿²»   ¸·­ ·¼»¿­ ¿¾±«¬ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·²­¿²·¬§ ·­ ¿ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ò ̸» ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ ײ ïçêï Ú±«½¿«´¬ °«¾´·­¸»¼ ¿ ª±´«³·²±«­ ©±®µ »²¬·¬´»¼ Ú±´·» »¬ ¼7®¿·­±²æ ¸·­¬±·®» ¼» ´¿ º±´·» ¿ ´>¹» ½´¿­­·¯«»ò ɸ»² ¬¸» ¾±±µ ©¿­ ´¿¬»® ¬®¿²­´¿¬»¼ ·²¬± Û²¹´·­¸ô ·¬ ©¿­ ¹·ª»² ¬¸» ¬·¬´» Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±²ô ¿ ®¿¬¸»® ´·¾»®¿´ ¬®¿²­´¿¬·±² ±º ¬¸» ³±®» ¿½½«®¿¬» ‘Ó¿¼²»­­ ¿²¼ ˲®»¿­±²ò Ú±«½¿«´¬­ ±®·¹·²¿´ ¬·¬´» ¼·­°´¿§­ ¬¸» º±½«­ ±º ¬¸·­ ©±®µô ©¸·½¸ ·­ ·² »­­»²½» ¿ ¸·­¬±®§ ±º ¸±© ­±½·»¬§ ¸¿­ ª·»©»¼ ·²­¿²·¬§ô ±® ¿² ¿¾­»²½» ±º ‘®»¿­±²ô ·² °»±°´»ò ̸» ¾±±µô ³±®»±ª»®ô ®»Œ»½¬­ ¿ ³¿¶±® ·²¬»®»­¬ ±º Ú±«½¿«´¬­ ¬¸¿¬ ¿´­± »³»®¹»­ ·² ±¬¸»® ©±®µ­ › ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ·² ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ®»¶»½¬»¼ ¬¸» ¿¬¬»³°¬ ¬± ¼»²» ¸·³ ¿­ ¿ ­¬®«½¬«®¿´·­¬ › ¬¸¿¬ ·­ô ­±³»±²» ©¸± °´¿½»­ »³°¸¿­·­ «°±² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ´·ª»­ ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¿®» ·²Œ«»²½»¼ ¾§ ¬¸» °±©»® ¿²¼ ­¬®«½¬«®»­ ±º ­±½·»¬§ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¸» ©¿­ ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ½®»¿¬»­ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ¿¼¼®»­­ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ¿®» ·² ­±³» ©¿§ ¼·ºº»®»²¬ º®±³ ¬¸» ²±®³ò Ò±©¸»®» ·­ ¬¸·­ ³±®» ­·¹²·½¿²¬ ¬¸¿² ·² ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ¬®»¿¬­ êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» èé .

¬¸» ‘·²­¿²»ò ̸» ´¿¬¬»® ©±®¼ ¸¿­ ¾»»² °´¿½»¼ ·² ·²ª»®¬»¼ ½±³³¿­ ¬± »³°¸¿­·¦» ¬¸» º¿½¬ ¬¸¿¬ ¼»²·¬·±²­ ±º ·²­¿²·¬§ ¿®» °®±¾´»³¿¬·½ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¼·­´·µ» ¬¸» ·¼»¿ ±º ¾»·²¹ ¼»²»¼ ©·¬¸·² ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ¿ ­°»½·½ °¸·´±­±°¸·½¿´ô ­±½·±´±¹·½¿´ô ±® ¸·­¬±®·½¿´ ‘­½¸±±´ ±º ¬¸±«¹¸¬ò Ø» °®±¾¿¾´§ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸·­ ¬± ¾» ¬±± ®»­¬®·½¬·²¹ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ·¬ ©±«´¼ ´·³·¬ ¸·­ ¿¾·´·¬§ ¬± ¬¸·²µ º®»»´§ ¿¾±«¬ ­±½·¿´ ¿²¼ ¸·­¬±®·½¿´ °¸»²±³»²¿ò ׺ ©» ®»Œ»½¬ «°±² ±«® ½±²¬»³°±®¿®§ô °±­¬³±¼»®² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ·²­¿²·¬§ ©» ½¿² ­»» ¬¸¿¬ ¬¸» ½±²½»°¬ »³¾®¿½»­ ¿ ²«³¾»® ±º ¼·ºº»®»²¬ ½¿¬»¹±®·»­ò É» ¼»²»ô º±® »¨¿³°´»ô ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ¸¿ª» ½±³³·¬¬»¼ »¨¬®»³»´§ ª·±´»²¬ ¿½¬­ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» °»®­±² ¿­ ‘·²­¿²» ¾»½¿«­» ©» ½¿²²±¬ »²ª·­¿¹» ¿ ‘­¿²» °»®­±² ¿½¬·²¹ ·² ¬¸¿¬ ©¿§ò É» ³¿§ ²±¬ º«´´§ ½±³°®»¸»²¼ ¬¸» ½¿«­»­ ±º ¬¸»·® ¿½¬·²¹ ·² ­«½¸ ¿ ©¿§ô ¾«¬ ¬¸» ´¿¾»´ ‘·²­¿²» ­«º½»­ ¬± ½¿¬»¹±®·¦» ¬¸»³ò ׬ ¿½¬­ °¿®¬´§ ¿­ ¿ ¼»²·¬·±²¿´ ³»½¸¿²·­³ô ¾«¬ ¿´­± ¿­ ¿ ³»¿²­ ±º »¨½´«¼·²¹ ¬¸»³ º®±³ ¬¸» ³¿·²­¬®»¿³ ±º ­±½·»¬§ò ̸» ¬»®³ °®±ª·¼»­ ¿ ¶«­¬·½¿¬·±² º±® °´¿½·²¹ ¬¸»³ ·² ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ¿²¼ ­»°¿®¿¬·²¹ ¬¸»³ º®±³ ¬¸» ­¿²» °±°«´¿¬·±²ò ײ ¬¸» ½¿­»­ ±º ¬¸±­» ©¸± ¸¿ª» ½±³³·¬¬»¼ ¿½¬­ ±º »¨¬®»³» ª·±´»²½»ô ·¬ ¿´­± ±º ½±«®­» ­»®ª»­ ¿­ ¿ ³»½¸¿²·­³ º±® °®±¬»½¬·²¹ ­±½·»¬§ô ¿²¼ °»®¸¿°­ º±® °®±¬»½¬·²¹ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¼»²»¼ ¿­ ·²­¿²»ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¬¸» «­» ±º ¬¸» ¬»®³ ³¿§ ³¿­µ ¬¸» ­±½·¿´ ±® °­§½¸±´±¹·½¿´ ½¿«­»­ ±º ¬¸» ª·±´»²½»ò ײ­·¹¸¬ ̸» ¬»®³ ‘·²­¿²» ³¿§ ²±¬ »ºº»½¬·ª»´§ ¼·­¬·²¹«·­¸ ¾»¬©»»² ¬¸±­» ©¸± ¿®» ½¿°¿¾´» ±º ¾»·²¹ ¬®»¿¬»¼ ¿²¼ ®»¸¿¾·´·¬¿¬»¼ ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¬¸±­» ©¸±³ ·¬ ©·´´ ¾» ¼·º½«´¬ ¬± ¬®»¿¬ ¿²¼ ¬¸»®»º±®» ³¿§ ²»»¼ ¬± ¾» ­»°¿®¿¬»¼ º®±³ ­±½·»¬§ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ³¿§ ¸¿ª» ¿ ¬»²¼»²½§ ¬±©¿®¼­ ª·±´»²¬ ¿½¬­ô ¾«¬ ¬¸»·® ª·±´»²½» ³¿§ ¾» ¼»²»¼ ·² ¬»®³­ ±º ¿ ½´·²·½¿´ ¿¾²±®³¿´·¬§ô ¿ ³»¬¿¾±´·½ ·³¾¿´¿²½»ô ±® ¿ ½±²¼·¬·±² ¬®»¿¬¿¾´» ¾§ ³»¼·½¿¬·±²ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸» ·²­¿²·¬§ ·­ ¼»²»¼ ©·¬¸·² ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ®¿¬·±²¿´·¬§ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ‘©¸¿¬ ¿«¬¸±®·¬·»­ ¼»½·¼»¼ ¿¾±«¬ ¬¸»·® ³¿¼²»­­ øο¾·²±©ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ô °ò ë÷ò èè .

Ѳ» ±º Ú±«½¿«´¬­ ³¿¶±® ½±²¬®·¾«¬·±²­ ¬± ¬¸» ­¬«¼§ ±º ·²­¿²·¬§ ©¿­ ¬± °±·²¬ ¬± ¬¸» °®±½»­­ ±º ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ¬¸¿¬ »¨·­¬­ ·² ±«® ª·»© ±º ¬¸» ·²­¿²»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·²­¿²·¬§ ¼±»­ ²±¬ »¨·­¬ ¿­ ¿ ½±²½»°¬ ·² ·¬­ ±©² ®·¹¸¬ô ¾«¬ ·­ ¿ ­±½·¿´ °®±¼«½¬·±²ô ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» ¿¬¬·¬«¼»­ ±º ­±½·»¬§ ¿¬ ¿ °¿®¬·½«´¿® ³±³»²¬ ·² ¸·­¬±®§ò ̸·­ ½±²½»°¬ ±º ·²­¿²·¬§ ¸»´¼ ¿¬ ¿ ­°»½·½ ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼ ©·´´ ¸¿ª» ·³°±®¬¿²¬ ½±²­»¯«»²½»­ º±® ¬¸» ©¿§ ¬¸» ‘·²­¿²» ¿®» ¬®»¿¬»¼ò ײ­·¹¸¬ Ѳ» ¼·º½«´¬§ ©·¬¸ Ú±«½¿«´¬­ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ‘·²­¿²·¬§ô ­±³»¬·³»­ ®»º»®®»¼ ¬± ¿­ ¬¸» ‘­±½·±´±¹§ ±º µ²±©´»¼¹» °»®­°»½¬·ª»ô ·­ ¬¸¿¬ ·¬ ½¿² ´»¿¼ ¬± ¿ º±®³ ±º ®»´¿¬·ª·­³ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ©¸»² ©» ª·»© µ²±©´»¼¹» ¿­ ³»®»´§ ½±²­¬®«½¬»¼ ¾§ ­±½·»¬§ô ¬¸»² ¬¸»®» ½»¿­»­ ¬± ¾» ¿ °®»½·­» ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ô ´»¿ª·²¹ ±²´§ ¿ ®¿²¹» ±º ¼»²·¬·±²­ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» °»®½»°¬·±² ±º ­±½·»¬§ ¿¬ ¬¸¿¬ ¬·³»ò ײ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ ¬¸»®» ¿®» ³¿²§ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ±º ¾»¸¿ª·±«® ±® ±º °­§½¸±´±¹·½¿´ ½±²¼·¬·±² ¬¸¿¬ ³¿§ °´¿½» ­±³»±²» ±«¬­·¼» ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ‘²±®³¿´ô ‘­¿²» ­±½·»¬§ò ̸»­» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ±® ¬§°»­ ³¿§ ·²½´«¼» «²«­«¿´ ¾»¸¿ª·±«®ô ­±½·¿´ ®»½´«­»­ô ¼»°®»­­·±²ô ½±³³«²·½¿¬·±² ¼·º½«´¬·»­ô ¿²¼ ­±½·¿´ ¿¼¶«­¬³»²¬ ¼·º½«´¬·»­ò ײ ­±³» ½¿­»­ô ·²¼·ª·¼«¿´­ ³¿§ ²±¬ ¾» ¿¾´» ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸» ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ô »·¬¸»® ¬¸®±«¹¸ ²±¬ ¸¿ª·²¹ ¿ ­«°°±®¬ ²»¬©±®µ ±º º®·»²¼­ ±® ®»´¿¬·ª»­ô ±® ²±¬ ¾»·²¹ ¿¾´» ¬± ¿®¬·½«´¿¬» ½´»¿®´§ ¬¸»·® ±©² ª·»©­ ±º ¬¸»·® ½±²¼·¬·±²ò Ûª»² ·² ³±¼»®² ¬·³»­ §±«²¹ °»±°´» ¸¿ª» ¾»»² «²¿¾´» ¬± ®»­·­¬ ¬¸»·® ·²­¬·¬«¬·±²¿´·¦¿¬·±² ¿­ ·²­¿²»ô ¿²¼ ¸¿ª» ¬¸»² ­°»²¬ ³¿²§ §»¿®­ ·² ·²­¬·¬«¬·±²­ô ©·¬¸±«¬ ¬¸» ­±½·¿´ °®±½»­­ ¾»·²¹ ½¸¿´´»²¹»¼ò Ý»²¬®¿´ ¬± Ú±«½¿«´¬­ ½±²½»°¬ ±º ·²­¿²·¬§ ·­ ¬¸¿¬ ¬¸» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ·²­¿²» ­¸±«´¼ ²±¬ ¿´©¿§­ ¾» °»®½»·ª»¼ ¿­ ²»¹¿¬·ª»ò ͱ³» ³¿§ ¸¿ª» ·²­·¹¸¬­ ·²¬± ­±½·»¬§ ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·¬ º«²½¬·±²­ô ©¸·½¸ô ©¸·´» ¾»·²¹ «²±®¬¸±¼±¨ô ³¿§ ²»ª»®¬¸»´»­­ ­¸»¼ ´·¹¸¬ ±² ·¬­ ·²¿¼»¯«¿½·»­ò ͱ½·»¬§ô ¸±©»ª»®ô ¼±»­ ²±¬ ¿´©¿§­ ©·­¸ ·¬­ ·²¿¼»¯«¿½·»­ ¬± ¾» ®»ª»¿´»¼ô ¿²¼ ³¿§ °®»º»® ¬± ¼»²» ¬¸±­» ©¸± ³¿µ» ­«½¸ ±¾­»®ª¿¬·±²­ ¿­ ¾»·²¹ ±«¬­·¼» ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ±º ­¿²·¬§ò Ú®±³ ¬¸·­ °»®­°»½¬·ª» ±²» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ³¿²§ °»±°´» ·² ­±½·»¬§ êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» èç .

°»®½»·ª» ­±½·»¬§ ¿­ ‘²±®³¿´ô ©¸»² ·² º¿½¬ ¬¸»®» ·­ ³«½¸ «²º¿·®²»­­ ±® ³¿²§ ·®®¿¬·±²¿´·¬·»­ ·²¸»®»²¬ ·² ·¬ò ̸±­» ©¸± ©» ¼»²» ¿­ ‘·²­¿²» ³¿§ ²±¬·½» ­±³» ±º ¬¸»­» ·®®¿¬·±²¿´ ¿­°»½¬­ô ¾«¬ ¬¸»·® ª·»©­ ³¿§ ²±¬ ¾» ¿½½»°¬»¼ ¾§ ¬¸» ³¿¶±®·¬§ò ̸» ¸·­¬±®§ ±º ·²¬»®°®»¬·²¹ ·²­¿²·¬§ ײ Ó¿¼²»­­ ¿²¼ Ý·ª·´·¦¿¬·±² Ú±«½¿«´¬ °®»­»²¬­ «­ ©·¬¸ ¿ ¸·­¬±®§ ±º ¬¸» ½¸¿²¹·²¹ ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ º®±³ ¬¸» Ó·¼¼´» ß¹»­ ¬± ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ò ß­ Ú±«½¿«´¬ ¸¿­ ¿®¹«»¼ô ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ¬¸·­ °®±½»­­ ¸¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¾»»² ±²» ±º »ª±´«¬·±² º®±³ ·²¿¼»¯«¿¬» ·¼»¿­ ¬± »²´·¹¸¬»²»¼ ±²»­ò ײ¼»»¼ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô ¬¸» ª·»© ±º ·²­¿²·¬§ ¿­ ¼»³±²­¬®¿¬·²¹ ­±³»¬¸·²¹ ¼¿²¹»®±«­ ¿²¼ °±¬»²¬·¿´´§ ¼»­¬®«½¬·ª» ±º ­±½·»¬§ô ·­ ¿ ®»´¿¬·ª»´§ ®»½»²¬ °¸»²±³»²±²ò ײ ¬¸» Ó·¼¼´» ß¹»­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ·¬ ©¿­ ´»°®±­§ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ·²­¿²·¬§ô ¬¸¿¬ ©¿­ ­»»² ¿­ ¿ ¬¸®»¿¬ ¬± ¬¸» ­¬¿¾·´·¬§ ±º ­±½·»¬§ò ײ º¿½¬ô ­±½·»¬·»­ ¸¿ª» ¿´©¿§­ ¾»»² ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ­¬¿¾·´·¬§ô ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸±­» ¿­°»½¬­ ¬¸¿¬ ³·¹¸¬ «²¼»®³·²» ¬¸¿¬ ­¬¿¾·´·¬§ò ß´¬¸±«¹¸ ­±½·»¬·»­ ¸¿ª» ¹»²»®¿´´§ ­»»² ¬¸» ²»»¼ ¬± ®»­°±²¼ ¬± »¨¬»®²¿´ ½¸¿²¹»­ ±® ¬¸®»¿¬­ô ¬¸»·® ¹®»¿¬»­¬ °®»±½½«°¿¬·±² ¸¿­ ¾»»² ©·¬¸ ¬¸» ³»¿­«®»­ ²»»¼»¼ ¬± ­«­¬¿·² ­¬¿¾·´·¬§ò Ô»°®±­§ ©¿­ ¿ ½¸¿´´»²¹» ¬± ­¬¿¾·´·¬§ ·² ¬¸» Ó·¼¼´» ß¹»­ ¾»½¿«­» ±º ·¬­ ¿½½±³°¿²§·²¹ °¸§­·½¿´ ¼»º±®³·¬·»­ ¿²¼ ¾»½¿«­» ±º ¬¸» ¿°°¿®»²¬´§ ®¿²¼±³ ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ·¬ ¿ºŒ·½¬»¼ °»±°´»ò ׬ ½±«´¼ »¿­·´§ ¾» °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿ ¼·ª·²» °«²·­¸³»²¬ º±® ©®±²¹­ ½±³³·¬¬»¼ ·² ¬¸·­ »¿®¬¸´§ ´·º»ò Ø»²½» ´»°»®­ ©»®» ±º¬»² °»®½»·ª»¼ ¿­ ¾»§±²¼ ½·ª·´·¦»¼ ­±½·»¬§ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ©»®» °´¿½»¼ ·² ´»°»® ¸±«­»­ô ©»´´ ±«¬­·¼» ¬¸» ©¿´´­ ±º ½·¬·»­ò ̸» ·²­¿²»ô ±² ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ©»®» ²±¬ °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿ ¬¸®»¿¬ ¬± ­±½·»¬§ ·² ¬¸» ­¿³» ©¿§ò ̸»§ ©»®» ®¿¬¸»® ­»»² ¿­ ®»°®»­»²¬·²¹ ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª» ª·»© ±º ¬¸» ©±®´¼ô ¾«¬ ²±¬ ±²» ¬¸¿¬ ©¿­ ²»½»­­¿®·´§ ¿ ½¸¿´´»²¹» ¬± ­±½·»¬§ò ̸»§ ³·¹¸¬ ¾» ­»»² ¿´¬»®²¿¬»´§ ¿­ ­¬®¿²¹»ô ¿³«­·²¹ô »½½»²¬®·½ô ±® ¬¸» ±¾¶»½¬ ±º ¼»®·­·±²ô ¾«¬ ´»­­ ¿­ ¿ ¬¸®»¿¬ ¬± ­±½·¿´ ­¬¿¾·´·¬§ò ̸» ½±³¾·²»¼ »ºº»½¬­ ±º ¬¸» ­»°¿®¿¬·±² ¿²¼ ½±²²»³»²¬ ±º ´»°»®­ô ¿²¼ ·³°®±ª»¼ ­±½·¿´ ½±²¼·¬·±²­ô ´»¼ ¬± ¿ ®»¼«½¬·±² ·² ´»°®±­§ ¾§ ¬¸» λ²¿·­­¿²½» °»®·±¼ò Ô»°®±­§ ²± ´±²¹»® ¿°°»¿®»¼ô ¿½½±®¼·²¹ çð .

¬± Ú±«½¿«´¬ô ¿­ ¬¸» ¬¸®»¿¬ ·¬ ¸¿¼ °®»ª·±«­´§ ¾»»²ô ¿²¼ ·²­¿²·¬§ ²±© ¿­­«³»¼ ¿ ¹®»¿¬»® ­·¹²·½¿²½» ·² ­±½·»¬§ò ̸»®» ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿ ²»»¼ ¬± ¼»¿´ ©·¬¸ ·²­¿²·¬§ ·² ¿ ³±®» ­§­¬»³¿¬·½ ³¿²²»®ò Ü«®·²¹ ¬¸» λ²¿·­­¿²½» °»®·±¼ô ¬¸»®» ¾»¹¿² ¬± ¾» ­§­¬»³¿¬·½ ¿¬¬»³°¬­ ¬± »¨½´«¼» ¬¸» ·²­¿²» º®±³ ¬±©²­ ¿²¼ ½·¬·»­ò ß ª¿®·»¬§ ±º ³»¬¸±¼­ ©»®» »³°´±§»¼ ­«½¸ ¿­ °´¿½·²¹ ¬¸»³ ·² ¬¸» ½¿®» ±º ®»´·¹·±«­ ½±³³«²·¬·»­ ±® ­·³°´§ »¨°»´´·²¹ ¬¸»³ ­± ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ½±²¼»³²»¼ ¬± ¿ ´·º» ±º ©¿²¼»®·²¹ò ̸»­» ©»®» ¬¸» ®­¬ ­·¹²­ ±º ¿ ­§­¬»³¿¬·½ ¼»²·¬·±² ±º ¬¸» ·²­¿²» ¿­ «²¿½½»°¬¿¾´» ©·¬¸·² ­±½·»¬§ò ̸·­ ¬»²¼»²½§ ½±²¬·²«»¼ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ô ·²¬± ¬¸» ½´¿­­·½¿´ ¿¹»ô ­± ¬¸¿¬ô ¾§ ¿¾±«¬ ¬¸» ³·¼ó­»ª»²¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¼»ª»´±°·²¹ ­¬®¿¬»¹§ ¬± ½±²²» ¬¸» ·²­¿²» ·² ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸» ·²­¿²» ¸¿¼ ¾»¹«² ¬± ¾» °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿ °±¬»²¬·¿´ ¬¸®»¿¬ ¬± ¬¸» ­¬¿¾·´·¬§ ±º ­±½·»¬§ò ̸·­ °®±½»­­ ±º ­±½·¿´ ¼»²·¬·±² ©¿­ ¿´­± ¿°°´·»¼ô ¸±©»ª»®ô ¬± ±¬¸»® ­»½¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ô ²±¬¿¾´§ ¬¸» »¨¬®»³»´§ °±±®ô ¬¸» ¸±³»´»­­ô ¬¸» ·´´ ¿²¼ ¬¸» «²»³°´±§»¼ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ®»½´¿­­·½¿¬·±² ±º ¬¸±­» ­±½·¿´ ¹®±«°­ ¿­ ¼»ª·¿²¬ò ß²§±²» ½±³·²¹ ©·¬¸·² ¬¸·­ ½¿¬»¹±®§ ±º ¼»ª·¿²½» ©¿­ ­«¾¶»½¬ ¬± ½±²²»³»²¬ ¿²¼ ·²½¿®½»®¿¬·±²ô °®·³¿®·´§ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ©»®» ­»»² ¿­ ¿ °±¬»²¬·¿´ ½¸¿´´»²¹» ¬± ­±½·»¬§ò ̸» ·²­¿²» ©»®» ¬¸«­ ¹®±«°»¼ ©·¬¸ ³¿²§ ±¬¸»® ¬§°»­ ±º ­±½·¿´ ±«¬½¿­¬ô ¿²¼ ­§­¬»³¿¬·½¿´´§ ½±²²»¼ò ̸»®» ©¿­ô ³±®»±ª»®ô ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ô »½±²±³·½ °«®°±­» ¬± ¬¸·­ °±´·½§ò ß­ ¬¸» ²¿¬«®» ¿²¼ ­«½½»­­ ±º ¬¸» »½±²±³§ Œ«½¬«¿¬»¼ô ¬¸±­» ·² ½±²²»³»²¬ ½±«´¼ ¾» ¼®¿©² «°±² ¿­ ¿ ­±«®½» ±º ½¸»¿° ´¿¾±«® º±® «²­µ·´´»¼ ¾«¬ ²»½»­­¿®§ ©±®µò ̸» ´¿®¹»ó­½¿´» ½±²²»³»²¬ ±º °»±°´» ±º ³¿²§ ¼·ºº»®»²¬ ½¿¬»¹±®·»­ ©¿­ ²±¬ô ¸±©»ª»®ô ¿ °¿²¿½»¿ º±® ¬¸» ·´´­ ±º ­±½·»¬§ò бª»®¬§ ­¬·´´ »¨·­¬»¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ­»ª»²¬»»²¬¸ó½»²¬«®§ Û«®±°»ô ¿²¼ ¬¸» ½±²²»³»²¬ ±º ­±³» ±º ¬¸» °±±® ¼·¼ ²±¬¸·²¹ ¬± »´·³·²¿¬» ·¬ô ¿´¬¸±«¹¸ ·¬ ³¿§ ¸¿ª» ³¿­µ»¼ ·¬ ¬± ­±³» ­³¿´´ »¨¬»²¬ò Û¯«¿´´§ô ·¬ ©¿­ ±²» ¬¸·²¹ ¬± ®»³±ª» ´¿®¹» ²«³¾»®­ ±º ¬¸» °±±®ô «²»³°´±§»¼ ¿²¼ ­±½·¿´ ³·­¬­ º®±³ ­±½·»¬§ô ¾«¬ ·¬ ©¿­ ¯«·¬» ¿²±¬¸»® ¬± ¼»½·¼» ±² ¸±© ¬¸»§ ­¸±«´¼ ¾» ³¿²¿¹»¼ ¿²¼ ¼»¿´¬ ©·¬¸ ·² ¬¸» ¸±«­»­ ±º ½±²²»³»²¬ò ß´¬¸±«¹¸ ¬¸»§ ½±«´¼ ¾» ¹·ª»² ­±³» ©±®µ ©·¬¸·² ½±²²»³»²¬ô ¬¸»§ ³·¹¸¬ ¿´­± ¿¬ ¬·³»­ ¾» ®»¯«·®»¼ ·² ¬¸» »¨¬»®²¿´ ­±½·»¬§ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» »½±²±³§ò êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» çï .

Ù®¿¼«¿´´§ô ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ­»ª»²¬»»²¬¸ ¿²¼ »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®·»­ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ ·²¼·½¿¬»¼ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹®±©·²¹ ®»¿´·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¿² ·¼»¿´ °±´·½§ ¬± ½±²²» ´¿®¹» ²«³¾»®­ ±º ¬¸±­» ©¸± ³·¹¸¬ ¾» ¬»®³»¼ ¬¸» ‘­±½·¿´´§ «²¼»­·®¿¾´»ò Þ§ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ¬¸»®» ¿°°»¿®­ ¿ ¹®¿¼«¿´ ¬®¿²­·¬·±² ·² °±´·½§ô ¿²¼ ¬¸»®» ·­ ´»­­ ±º ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ½±²²» ¬¸» °±±® ¿²¼ ¼»­¬·¬«¬»ò Ú®±³ ¬¸·­ °»®·±¼ ±²©¿®¼­ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¹®¿¼«¿´ ®»¿´·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ³¿­­ ´¿¾±«® ©¿­ ²»½»­­¿®§ º±® ¬¸» º«¬«®» ±º ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¸»²½» ¬¸¿¬ ¿´´ ¬¸±­» ©¸± ½±«´¼ ¼± ­±³» º±®³ ±º °®±¼«½¬·ª» ©±®µ ©»®» ®»¯«·®»¼ ¬± ½±²¬®·¾«¬» ·² ­±³» ©¿§ò Ѳ´§ ¬¸» ·²­¿²» ©»®» ¬± ­±³» »¨¬»²¬ °»®½»·ª»¼ ¿­ «²¿¾´» ¬± ½±²¬®·¾«¬»ô ¿²¼ ¸»²½» ©»®» °´¿½»¼ ·² ½±²²»³»²¬ò Þ§ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ¬¸» ­±½·¿´ ½¿¬»¹±®§ ¿¬¬®¿½¬·²¹ ³±­¬ ¿¬¬»²¬·±² ·² ¬»®³­ ±º ¿ ²»»¼ ¬± ½±²²» ¬¸»³ô ©»®» ¬¸» ·²­¿²»ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸»®» ©»®» ¬¸» ¾»¹·²²·²¹­ ±º ¿ ­§­¬»³¿¬·½ ¿¬¬»³°¬ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ·²­¿²·¬§ ¿²¼ ¬± ¬®»¿¬ ·¬ò ײ ­¸±®¬ô ¬¸» ²±¬·±² ±º ¬¸» ·²­¿²» ¿­§´«³ ³¿µ»­ ·¬­ ¿°°»¿®¿²½»ò É·¬¸ ·¬ ¿´­± ½±³»­ ¬¸» ¼»²·¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ ¿­ ‘·´´²»­­ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ­±³»¬¸·²¹ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» ­¬«¼·»¼ ¿²¼ ¬®»¿¬»¼ò ײ­·¹¸¬ Ѳ» ®»­«´¬ ±º ¬¸» ®·­» ±º ­½·»²½» ¿²¼ ®¿¬·±²¿´·¬§ ·² ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ©¿­ ¬¸¿¬ ¿²§ ©±®´¼ ª·»© ±°°±­»¼ ¬± ¬¸» ®¿¬·±²¿´ô º±® »¨¿³°´» ·²­¿²·¬§ô ©¿­ ¿¼¼®»­­»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³»¼·«³ ±º ­½·»²½»ò ̸» ³»¬¸±¼­ ±º ­½·»²½»ô ±º ¿¬¬»³°¬·²¹ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ½±¹²·¬·ª» °®±½»­­»­ô ©»®» ¾®±«¹¸¬ ¬± ¾»¿® ±² ¬¸» ­¬«¼§ ±º ·²­¿²·¬§ò Ü«®·²¹ ¬¸» °»®·±¼ ±º ´¿®¹»ó­½¿´» ½±²²»³»²¬ô ­±³» ¼±½¬±®­ ©»®» ¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²­ô ¾«¬ ¬¸»§ ©»®» ¹»²»®¿´´§ ¬¸»®» ¬± ¬®»¿¬ ³»¼·½¿´ ½±²¼·¬·±²­ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ­°»½·½¿´´§ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» ·²­¿²»ò ر©»ª»®ô ©·¬¸ ¬¸» ¿¼ª»²¬ ±º ­°»½·¿´·­¬ ¿­§´«³­ô Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»­ô ¿ ½¸¿²¹» ¬±±µ °´¿½» ·² ¬¸» °»®½»°¬·±² ±º ·²­¿²·¬§ò ο¬¸»® ¬¸¿² ¾»·²¹ ­»»² › ¿­ ¬¸»§ ©»®» ·² ¬¸» Ó·¼¼´» ß¹»­ô ±® ·²¼»»¼ ·² ¬¸» ½´¿­­·½¿´ °»®·±¼ › ¿­ °±­­»­­·²¹ ¿ ¬¿²¹·¾´» ©±®´¼ ª·»© ¼»­°·¬» ¬¸»·® ¼»ª·¿¬·²¹ º®±³ ¬¸» ²±®³ô ¬¸»§ ©»®» ²±© °»®½»·ª»¼ ¿­ ³»¼·½¿´´§ ±® ½±¹²·¬·ª»´§ ¼»½·»²¬ ¿²¼ ®»¯«·®·²¹ ®»³»¼·¿´ ¬®»¿¬³»²¬ò Ю»ª·±«­´§ ¿²§ ¿¬¬»³°¬ ¿¬ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ·²­¿²·¬§ ¸¿¼ ­»»² ·¬ ¿­ çî .

¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±º °¸§­·½¿´ ¿²¼ ³»²¬¿´ ·³°»®º»½¬·±²­ò Ò±©ô ¸±©»ª»®ô ©·¬¸ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» ¿­§´«³ ·² ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ô ¬¸»®» »ª±´ª»¼ ¿² ¿²¿´§­·­ ±º ·²­¿²·¬§ ¬¸¿¬ ©¿­ ³±®» ­°»½·½¿´´§ ½±¹²·¬·ª»ò ̸·­ °®»°¿®»¼ ¬¸» ©¿§ º±® ¬¸» »ª±´«¬·±² ±º °­§½¸·¿¬®§ ¿­ ¿ ­°»½·½ ­«¾¶»½¬ ¿®»¿ ¿²¼ ·²¼»»¼ º±® ·¬­ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿­ ¿ ­½·»²½»ò Ú±«½¿«´¬ ·­ô ·² ¿ ­»²­»ô ¿­ ½®·¬·½¿´ ±º ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ó½»²¬«®§ ®»¹·³» ¿­ ¸» ·­ ±º ¬¸» »·¹¸¬»»²¬¸ó½»²¬«®§ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ¬¸» ·²­¿²»ò Ø» ¿®¹«»­ ¬¸¿¬ ¿ °±´·½§ ±º °¸§­·½¿´ ®»­¬®¿·²¬ ¸¿¼ ¾»»² ®»°´¿½»¼ ¾§ ¿ °±´·½§ ¬¸¿¬ô ¬¸±«¹¸ °»®¸¿°­ ´»­­ °¸§­·½¿´´§ ·²½´·²»¼ô ©¿­ »¯«¿´´§ ±°°®»­­·ª»ò ̸» ¹«¿®¼·¿²­ ±º ¬¸» ·²­¿²»ô ¿²¼ ¿´­± ¬¸» ¼±½¬±®­ô ¼·¼ ²±¬ ­»»µ ¬± ½±³³«²·½¿¬» ©·¬¸ ¬¸»·® ©¿®¼­ò ̸» ·²­¿²» ¼·¼ ²±¬ ¸¿ª» ¬¸» ±°°±®¬«²·¬§ ¬± »¨°®»­­ ¿²§¬¸·²¹ ±º ¬¸»·® ±©² º»»´·²¹­ô ·¼»¿­ ±® »³±¬·±²­ò Ûª»² ·º ¬¸»§ °±­­»­­»¼ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ º®±³ ¬·³» ¬± ¬·³»ô ¬¸»§ ©»®» ²±¬ °»®³·¬¬»¼ ¬± »²¹¿¹» ·² ®»Œ»½¬·ª» ¼·­½«­­·±² ½±²½»®²·²¹ ¬¸»·® ½±²¼·¬·±²ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸»§ ©»®» ½±²¬·²«¿´´§ ±¾­»®ª»¼ ·² ¬¸»·® »ª»®§ ¿½¬·±²ô ¿²¼ ¬¸·­ ±¾­»®ª¿¬·±² »¨»®¬»¼ ¿ º±®³ ±º ±°°®»­­·ª» ®»­¬®¿·²¬ «°±² ¬¸»³ò Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ²±¬»­ ¬¸¿¬ ±²» ±º ¬¸» µ»§ º«²½¬·±²­ ±º ¬¸» ¼±½¬±®­ ·² ¬¸» ·²­¿²» ¿­§´«³­ ©¿­ ¬± ¼»²» ¬¸» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ±º ¬¸±­» ©¸± ­¸±«´¼ ¾» ¿¼³·¬¬»¼ò Ó±®» ¬¸¿² ¬¸¿¬ô ¬¸» ¼±½¬±®­ ¿´­± ·­­«»¼ ¬¸» ¼±½«³»²¬¿¬·±² ©¸·½¸ ¿½½±³°¿²·»¼ ¿¼³·­­·±²ò ̸«­ ¬¸» »¿®´§ ­¬¿¹»­ ±º ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º °­§½¸·¿¬®§ ©»®» ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ¬¸» »´»³»²¬­ ±º ¿ ½´·²·½¿´ ¾«®»¿«½®¿½§ò ײ­¿²·¬§ ©¿­ ¹®¿¼«¿´´§ ¾»½±³·²¹ ¿ ½±²¼·¬·±² ©·¬¸ ¼»²¿¾´» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ô ©¸·½¸ ½±«´¼ ¾» ½»®¬·½¿¬»¼ ¾§ ¼±½¬±®­ô ¿²¼ ©¸·½¸ ½±«´¼ ¸»²½» ¾» ¬®»¿¬»¼ò ̸·­ ¼»ª»´±°³»²¬ ½±«´¼ ¾» ­»»² ¿­ ¿ ³¿²·º»­¬¿¬·±² ±º ¬¸» ¬»²¼»²½§ ¬±©¿®¼­ ¾«®»¿«½®¿½§ ·² ­±½·»¬§ò ß­ ­±½·»¬§ ¾»½¿³» ¹®¿¼«¿´´§ ³±®» ®»¹«´¿¬»¼ô ¬¸»² ¼±½«³»²¬¿¬·±² ¿²¼ ®»½±®¼óµ»»°·²¹ ·²½®»¿­»¼ ·² °¿®¿´´»´ò ß­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô ¬¸·­ ©¿­ ·² ·¬­»´º ¿ º±®³ ±º °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ô ¿­ °»±°´» ²»»¼»¼ ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸» ³»¼·½¿´ ¼·¿¹²±­·­ò Ѳ½» ¼»²»¼ ¿­ ·²­¿²»ô ·²¼·ª·¼«¿´­ ¸¿¼ ´·¬¬´» ½¸±·½» ±ª»® ¾»·²¹ ¿¼³·¬¬»¼ ¿²¼ ¬®»¿¬»¼ò ̸»§ ¸¿¼ ¬± ­«¾³·¬ ¬± ¿ ½´·²·½¿´ó¾«®»¿«½®¿¬·½ ®»¹·³»ô ­«°°±®¬»¼ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬»ò ß´¬¸±«¹¸ ­±³» ³·¹¸¬ ¸¿ª» ®»¹¿®¼»¼ ¬¸·­ ¿­ ¿ ³±®» ¾»²·¹² ­§­¬»³ ¬¸¿² ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ½´¿­­·½¿´ êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» çí .

°»®·±¼ô º±® Ú±«½¿«´¬ ·¬ ©¿­ ¿² »¯«¿´ô ·º ²±¬ ³±®» ­«¾¬´»ô ³»¿²­ ±º ®»°®»­­·±² ¿²¼ ­±½·¿´ ½±²¬®±´ò ײ­·¹¸¬ ̸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º °­§½¸·¿¬®§ ¾»¹¿² ¬± ¹·ª» °­§½¸·¿¬®·­¬­ ½±²­·¼»®¿¾´» °±©»®ò ̸»§ ½±«´¼ ¿¼³·²·­¬»® ³»¼·½¿¬·±² ¬± ½±²¬®±´ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿²¼ ½±«´¼ ¿´­± ¼»¬»®³·²» ©¸»² ·²¼·ª·¼«¿´­ ©»®» ¬± ¾» ¿¼³·¬¬»¼ ±® ®»´»¿­»¼ º®±³ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸» ¿¼ª»²¬ ±º °­§½¸·¿¬®§ Ü«®·²¹ ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ ·¬ ¾»¹¿² ¬± ¾» ¬¸» ½¿­» ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´­ ½±«´¼ ½´¿·³ ¬¸¿¬ ­±³»±²» ­¸±«´¼ ¾» ¿¼³·¬¬»¼ ¬± ¿² ¿­§´«³ ¿²¼ ¿­µ ¬¸¿¬ ¬¸»·® ³»²¬¿´ ­¬¿¬» ¾» ½±²­·¼»®»¼ ¾§ ¿ °­§½¸·¿¬®·­¬ò ײ ­«½¸ ½¿­»­ô ¬¸» ½®·¬»®·±² ©¿­ ±º¬»² ¬¸¿¬ ±º ©¸»¬¸»® ¬¸» °»®­±² ©¿­ °±¬»²¬·¿´´§ ¼¿²¹»®±«­ ©·¬¸·² ­±½·»¬§ò ̸» ½´¿­­·½¿¬·±² ±º °»±°´» ·²¬± ¬¸±­» ©¸± ©»®»ô ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± ©»®» ²±¬ô °±¬»²¬·¿´´§ ¼¿²¹»®±«­ ¬± ±¬¸»®­ô ©¿­ ±º¬»² ¿ ¼·º½«´¬ô ·º ²±¬ ·³°±­­·¾´»ô ¬¿­µò Ç»¬ ¬¸·­ ¾»½¿³» ¿² ·²½®»¿­·²¹´§ ­·¹²·½¿²¬ º»¿¬«®» ±º ¬¸» °­§½¸·¿¬®·­¬­ ®±´»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿³¾·ª¿´»²¬ ¿¾±«¬ ¬¸» ³±¼»®² ­½·»²½» ±º °­§½¸·¿¬®§ô ©¸·½¸ô ¿´¬¸±«¹¸ ¿°°»¿®·²¹ ¬± ¾» ¾»²·¹² ¿²¼ ½¿®·²¹ ±º ¬¸» ·²­¿²»ô ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸·³ ·² ­±³» ©¿§­ ¿­ ±°°®»­­·ª» ¿­ »¿®´·»® ®»¹·³»­ò ׬ ³¿§ ²±¬ ¸¿ª» ¾»»² ¿­ °¸§­·½¿´´§ ½®«»´ô ¾«¬ ¿°°»¿®»¼ ¿­ ½±²¬®±´´·²¹ ¬¸®±«¹¸ ±¬¸»® ³»¿­«®»­ò ̸» ½±²¬®·¾«¬·±² ±º Ú±«½¿«´¬ ¬± ¬¸·­ ¼»¾¿¬» ©¿­ ¬¸¿¬ ¸» ­¿© ¬¸» ·²­¿²» ¿­ ¸«³¿² ¾»·²¹­ô ©¸±ô ¿´¬¸±«¹¸ ·² °±­­»­­·±² ±º ¿ ¼·ºº»®»²¬ °»®½»°¬·±² ±º ¬¸» ©±®´¼ô ¿²¼ ¿´¾»·¬ ©·¬¸ ¿ ´¿½µ ±º ®¿¬·±²¿´·¬§ô ©»®» ²±²»¬¸»´»­­ ¸«³¿²ò ײ­·¹¸¬ ײ ¸·­ ©±®µ Ú±«½¿«´¬ »³°¸¿­·¦»¼ ¬¸» »­­»²¬·¿´ ¸«³¿²·¬§ ±º °»±°´» ©¸± º¿·´»¼ ·² ­±³» ©¿§­ ¬± ³¿¬½¸ ¬¸» ­¬¿²¼¿®¼­ ±º ²±®³¿´·¬§ ¿­ ¼»²»¼ ¾§ ­±½·»¬§ò Û³°¿¬¸§ ©·¬¸ ¬¸±­» ©¸± ¿®» ¼·­¿¼ª¿²¬¿¹»¼ ±® »¨½´«¼»¼ ¾§ ­±½·»¬§ ·­ ±º¬»² »ª·¼»²¬ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» ¼±³·²¿²½» ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ±º ©¸¿¬»ª»® ­±®¬ ·­ ¿ ³»¿²­ ±º »¨»®¬·²¹ °±©»® ±ª»® ¬¸» ¼·­¿¼ª¿²¬¿¹»¼ò çì .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï ײ ïçêï Ú±«½¿«´¬ °«¾´·­¸»¼ Ú±´·» »¬ ¼7®¿·­±²æ ¸·­¬±·®» ¼» ´¿ º±´·» @ ´>¹» ½´¿­­·¯«»ô ´·¬»®¿´´§ ¬®¿²­´¿¬»¼ ¿­ ‘Ó¿¼²»­­ ¿²¼ «²®»¿­±²æ ¿ ¸·­¬±®§ ±º ³¿¼²»­­ ·² ¬¸» ½´¿­­·½¿´ ¿¹»ò î Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¸±© ¬¸»§ ½±²¬®±´´»¼ °»±°´»ò í Ø» »¨¿³·²»¼ ¬¸» ·­­«» ±º ¬¸» ©¿§ ­±½·»¬·»­ ¼»¿´ ©·¬¸ °»±°´» ©¸± ¿®» ·² ­±³» ©¿§ ¼·ºº»®»²¬ º®±³ ¬¸» ²±®³ò ì Ú±«½¿«´¬ °»®½»·ª»¼ ·²­¿²·¬§ ¿­ ·² ­±³» ©¿§­ ¿ ‘­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ò ë Ø» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ·²­¿²·¬§ ¬»²¼­ ²±¬ ¬± ¸¿ª» ¿² ¿¾­±´«¬» ·¼»²¬·¬§ ±º ·¬­ ±©²ô ¾«¬ ·­ ¼»²»¼ ¿­ ¿ ­±½·»¬§ ©·­¸»­ ¬± ¼»²» ·¬ò ê Ø» °»®½»·ª»¼ ·²­¿²·¬§ô ²±¬ ¿­ ¿ ­·²¹´» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ô ¾«¬ ¿­ ¿ ½±³°´»¨ ®¿²¹» ±º ½±¹²·¬·ª» ®»¿½¬·±²­ ¿²¼ ®»­°±²­»­ò é Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ·²­¿²·¬§ ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ¿ ²»¹¿¬·ª» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ô ¿­ ¬¸» ·²­¿²» ©»®» ­±³»¬·³»­ ·² ¸·­ ª·»© ½¿°¿¾´» ±º ·´´«³·²¿¬·²¹ ·²­·¹¸¬­ ·²¬± ­±½·»¬§ò è Ú±«½¿«´¬ ¬®¿½»¼ ¬¸» ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ½¸¿²¹·²¹ ª·»©­ ±º ·²­¿²·¬§ò ç Þ§ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¬¸» ²·²»¬»»²¬¸ ½»²¬«®§ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» ­§­¬»³¿¬·½ ¿¬¬»³°¬­ ¬± ½±²²» ¬¸» ·²­¿²» ¿²¼ ¬± ­¬«¼§ ·²­¿²·¬§ ­½·»²¬·½¿´´§ò ïð Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ³±¼»®² ­½·»²½» ±º °­§½¸·¿¬®§ô ¿´¬¸±«¹¸ °®»­»²¬·²¹ ·¬­»´º ¿­ ¿ ½¿®·²¹ °®±º»­­·±²ô ©¿­ ·² ­±³» ®»­°»½¬­ ¿­ ±°°®»­­·ª» ¿­ ¬¸» °®±½»¼«®»­ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ »¿®´·»® ¸·­¬±®·½¿´ °»®·±¼­ò êò ̸» ®¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²­¿²» çë .

б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ ¿°°®±¿½¸ ¬± °±´·¬·½¿´ ·­­«»­ ¿²¼ ¬¸» ¿­­·­¬¿²½» ¸» ¹¿ª» ¬± ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­   ¸·­ ·²ª±´ª»³»²¬ ·² ¬¸» »ª»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ·² п®·­   ¸·­ »²¹¿¹»³»²¬ ©·¬¸ ¬¸» °±´·¬·½­ ±º »¼«½¿¬·±²¿´ ½¸¿²¹»ò ײª±´ª»³»²¬ ·² °¿®¬§ °±´·¬·½­ Ѳ» ±º ¬¸» µ»§ ¬¸»³»­ ©·¬¸ ©¸·½¸ Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ½±²½»®²»¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¸·­ ´·º» ©¿­ ¬¸¿¬ ±º °±©»®ò ײ °¿®¬·½«´¿®ô ¸» ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸±­» ·² °±©»® ©»®» ¿¾´» ¬± ¼»²» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ¼·­½±«®­» ¿¾±«¬ ¿ ½»®¬¿·² ­«¾¶»½¬ô ¿²¼ ¸»²½» ½±²¬®±´ô ¬± ­±³» »¨¬»²¬ô ¬¸» ½±²½»°¬­ ¿²¼ ·¼»¿­ ¬¸¿¬ ©»®» «­»¼ò б©»® »²¿¾´»­ °»±°´» ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¬± ¼»²» ¬¸» ©¿§ ¬¸¿¬ ©» ´±±µ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ô ¿²¼ ·º ²»½»­­¿®§ ¬± ¼»²» ¬¸» ©±®´¼ ·² ¿ ©¿§ ¬¸¿¬ ·­ »½±²±³·½¿´´§ ±® °±´·¬·½¿´´§ ¿¼ª¿²¬¿¹»±«­ ¬± ¬¸»³ò ̸±­» ©¸± ¼± ²±¬ °±­­»­­ °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ³¿§ ²¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ¼»²»¼ ·² ¿ ´»­­ ¿¼ª¿²¬¿¹»±«­ ³¿²²»®ô ¿²¼ ¸»²½» ¬¸»·® ®»´¿¬·ª»´§ ´±©´§ ­¬¿¬«­ ³¿§ ¾» ®»·²º±®½»¼ò ̸»§ ³¿§ ²±¬ ¸¿ª» ¬¸» ±°°±®¬«²·¬§ ¬± ®¿·­» ¬¸»·® »½±²±³·½ ­¬¿¬«­ô ±® ¬± ¾»½±³» °±´·¬·½¿´´§ ·²Œ«»²¬·¿´ò ﮬ·½«´¿®´§ ·² ¸·­ ´¿¬»® ´·º» Ú±«½¿«´¬ ­«°°±®¬»¼ ¿ ®¿²¹» ±º ­±½·¿´ ½¿«­»­ô ¿¼¼·²¹ ©»·¹¸¬ ¬± ¬¸» ½´¿·³­ ±º ¹®±«°­ ©¸± ¸¿¼ ®»´¿¬·ª»´§ ´·¬¬´» ·²Œ«»²½» ±® °±©»®ò л®¸¿°­ ¬¸» ®­¬ ­·¹² ±º ¬¸·­ ¬»²¼»²½§ çê .

¬± ­«°°±®¬ ¬¸» ´»­­ °±©»®º«´ ©¿­ ©¸»² ¸» ¶±·²»¼ ¬¸» Ú®»²½¸ ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ ·² ïçëðò Ø» ©¿­ ¿°°¿®»²¬´§ ·²Œ«»²½»¼ ·² ¬¸·­ ¾§ ¿ °¸·´±­±°¸§ ´»½¬«®»® ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«°7®·»«®»ô Ô±«·­ ß´¬¸«­­»®ò ɸ·´» ¸¿ª·²¹ ­±³» ­§³°¿¬¸§ ©·¬¸ ¬¸» Ó¿®¨·­¬ ·¼»±´±¹§ ±º ¬¸» °¿®¬§ô Ú±«½¿«´¬ º±«²¼ ±¬¸»® ¿­°»½¬­ ±º ¾»·²¹ ¿ ﮬ§ ³»³¾»® ®¿¬¸»® ¼·º½«´¬ò ײ º¿½¬ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ô ‘¬¸» ¬«®²±ª»® ±º §±«²¹ °»±°´» °¿­­·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ ©¿­ ª»®§ ®¿°·¼ øÚ¿«¾·±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ô °ò îìç÷ò Ю·²½·°¿´ ¿³±²¹ ¸·­ °®±¾´»³­ ©¿­ ¬¸¿¬ô ¿­ ©·¬¸ ³±­¬ °±´·¬·½¿´ °¿®¬·»­ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »¨°»½¬»¼ ¬± ®»Œ»½¬ ¬¸» ª·»©­ ±º ¬¸» ﮬ§ ·² »ª»®§¬¸·²¹ò Ø» ²± ¼±«¾¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ·² ¼¿²¹»® ±º ¿¾¿²¼±²·²¹ ¸·­ ·²¬»´´»½¬«¿´ ·²¼»°»²¼»²½» ·² ¬¸» ·²¬»®»­¬­ ±º ­«°°±®¬·²¹ ¬¸» ﮬ§ô ¿²¼ ¸» º±«²¼ ¬¸·­ ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± ¿½½»°¬ò ײ­·¹¸¬ Ó¿²§ ¿½¿¼»³·½­ ¼± ·² º¿½¬ ©±®µ ¿²¼ ©®·¬» º®±³ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬¸»±®»¬·½¿´ ª·»©°±·²¬ò ̸·­ ³·¹¸¬ ¾» º±® »¨¿³°´»ô º®±³ ¬¸» ´»º¬ ±® ®·¹¸¬ ±º ¬¸» °±´·¬·½¿´ ­°»½¬®«³ô ¿²¼ ¬¸·­ ³¿§ ·² ¬«®² ¿ºº»½¬ ¬¸»·® ª·»© ±ºô ­¿§ô »½±²±³·½ ·­­«»­ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ±²» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬®§·²¹ ¬± ®»³¿·² ·²¼»°»²¼»²¬ ±º ¬¸»±®»¬·½¿´ °»®­°»½¬·ª»­ ·­ ¿´­±ô ·² ¿ ©¿§ô ¿ ¬§°» ±º ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±²ò ׬ ½±«´¼ ¾» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ »ª»®§±²» ·²»ª·¬¿¾´§ ¿¼±°¬­ ¿ ¬¸»±®»¬·½¿´ ±®·»²¬¿¬·±²ô ¼»®·ª»¼ º®±³ ³¿²§ ­±«®½»­ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸»·® »¼«½¿¬·±²ô «°¾®·²¹·²¹ ¿²¼ ½«´¬«®¿´ ¾¿½µ¹®±«²¼ò ß­ ©» ¸¿ª» ­»»² ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸·­ ¾±±µô ¬¸»®» ·­ ¿³°´» »ª·¼»²½» ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ª¿´«»¼ô ¿´³±­¬ ¿¾±ª» ¿´´ »´­»ô ¸·­ º®»»¼±³ ±º ¬¸±«¹¸¬ ¿²¼ ½¿°¿½·¬§ ¬± ­¿§ ©¸¿¬»ª»® ¸» ©·­¸»¼ ·² ®»­°±²­» ¬± ¬¸» ·­­«»­ ±º ¬¸» ¼¿§ò Ø» °¿®¬·½«´¿®´§ ±¾¶»½¬»¼ ¬± ¬¸» ¬§°»­ ±º ͱª·»¬ °®±°¿¹¿²¼¿ °®»ª¿´»²¬ ¿¬ ¬¸» ¬·³»ô ¿²¼ ¬± ¬¸» °»®­»½«¬·±² ±º ¹®±«°­ ±º °»±°´» ©·¬¸·² ¬¸» ͱª·»¬ ˲·±²ò Ø» º±«²¼ ·¬ ¼·º½«´¬ ¬± ¿½½»°¬ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» Ú®»²½¸ ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¿½½»°¬ ¿²¼ ­«°°±®¬ ¬¸» ¿½¬·±²­ ¿²¼ ¶«­¬·½¿¬·±²­ °®±ª·¼»¼ ¾§ ¬¸» ͱª·»¬­ò Ø»²½» ·² ïçëí ¸» ­»»³­ ¬± ¸¿ª» ²¿´´§ ®»­·¹²»¼ º®±³ ¬¸» ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ô ¿º¬»® ¿ ³»³¾»®­¸·° °»®·±¼ ±º ±²´§ ¿¾±«¬ ¬¸®»» §»¿®­ò Ü«®·²¹ ¬¸» °»®·±¼ «²¬·´ ¬¸» ´¿¬» ïçêð­ Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ½±²½»²¬®¿¬» ±² ¸·­ ¿½¿¼»³·½ ½¿®»»®ô ©®·¬·²¹ ¾±±µ­ ¿²¼ ¹®¿¼«¿´´§ »²¸¿²½·²¹ ¸·­ ®»°«¬¿¬·±² ¿­ ¿ ´»¿¼·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´ò ׬ ©¿­ ¬¸» »ª»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ¬¸¿¬ ¾®±«¹¸¬ ¸·³ ¬®«´§ ·²¬± ¬¸» °«¾´·½ ½±²­½·±«­²»­­ ·² Ú®¿²½» ¿²¼ ­«¾­»¯«»²¬´§ ¿½®±­­ ¬¸» ©±®´¼ò éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ çé .

̸» °±´·¬·½­ ±º ®»ª±´¬ ̸» »ª»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ·² п®·­ô ¬±±µ °´¿½» ¿¹¿·²­¬ ¿ ¾®±¿¼»® ¾¿½µ¼®±° ¿½®±­­ ¬¸» ©±®´¼ô ©¸·½¸ ·² »­­»²½» ·²ª±´ª»¼ ¿ ½´¿­¸ ±º ©±®´¼ ª·»©­ ¾»¬©»»² ¿ §±«²¹»® ¹»²»®¿¬·±² ±°°±­»¼ ¬± ½¿°·¬¿´·­³ô ³¿¬»®·¿´·­³ ¿²¼ ¾®±¿¼´§ ®·¹¸¬ó©·²¹ °±´·¬·½­ô ¿²¼ ¬¸» »­¬¿¾´·­¸»¼ ¹»²»®¿¬·±² ¬¸¿¬ ­«°°±®¬»¼ ¿ ´·¾»®¿´ »½±²±³·½ °±´·½§ ¿²¼ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ª¿´«»­ô ©¸»¬¸»® ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» º¿³·´§ô ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ±® ¹±ª»®²³»²¬ò Ó¿²§ ½·®½«³­¬¿²½»­ ½±²¬®·¾«¬»¼ ¬± ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ¬¸¿¬ »®«°¬»¼ ·² Ó¿§ ïçêèô ¿²¼ ·¬ ·­ ²±¬ »¿­§ ¬± ·¼»²¬·º§ ¿ °¿®¬·½«´¿® ­»¯«»²½» ±º »ª»²¬­ò ر©»ª»®ô ·¬ ©¿­ ·² ¬¸» »´¼­ ±º »³°´±§³»²¬ ¿²¼ô ·² °¿®¬·½«´¿®ô »¼«½¿¬·±² ¬¸¿¬ ¿ ¹±±¼ ¼»¿´ ±º ¬¸» ½±²Œ·½¬ ¬±±µ °´¿½»ò ̸» Ò¿²¬»®®» ½¿³°«­ ±º ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º п®·­ ©¿­ ¿² »¿®´§ º±½«­ ±º ¼·­­»²¬ò ײ Ó¿®½¸ ïçêè ¿ ¹®±«° ±º ­¬«¼»²¬­ ³»¬ ¬¸»®» ¬± ¼·­½«­­ ¬¸» ²¿²½·²¹ ±º ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ¿²¼ ¿´­± ¬¸» ­±½·¿´ ½´¿­­ ­§­¬»³ ·² Ú®¿²½»ò ̸» ­¬«¼»²¬­ ±«¬­¬¿§»¼ ¬¸»·® ©»´½±³» ¿²¼ ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ¿¼³·²·­¬®¿¬·±² ½¿´´»¼ ±«¬ ¬¸» °±´·½»ò ̸» ­³±«´¼»®·²¹ ½±²Œ·½¬ ¾»¬©»»² ­¬«¼»²¬­ô ´»½¬«®»®­ ¿²¼ ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ³¿²¿¹»³»²¬ ½±²¬·²«»¼ ±ª»® ¬¸» ½±³·²¹ ©»»µ­ô «²¬·´ ·² »¿®´§ Ó¿§ ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ¿«¬¸±®·¬·»­ ¼»½·¼»¼ ¬± ½´±­» ¬¸» «²·ª»®­·¬§ò ̸»®» ©¿­ ¿² ·³³»¼·¿¬» ®»¿½¬·±² º®±³ ¬¸» ­¬¿ºº ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ ¿¬ ¬¸» ͱ®¾±²²»ô ·² ¬¸» ½»²¬®» ±º п®·­ò ̸»§ °®±¬»­¬»¼ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ½´±­«®» ±º Ò¿²¬»®®» ¿²¼ °±´·½» ³±ª»¼ ·² ¬± ±½½«°§ ³¿²§ ±º ¬¸» ͱ®¾±²²» ¾«·´¼·²¹­ò ̸·²¹­ ½¿³» ¬± ¿ ¸»¿¼ ±² ïð Ó¿§ ©¸»² ­¬«¼»²¬­ ­¬¿®¬»¼ ¬± »®»½¬ ¾¿®®·½¿¼»­ ¿²¼ ¬± ¼·¹ «° ¿²¼ ¬¸®±© °¿ª·²¹ ­¬±²»­ ¿¬ ¬¸» °±´·½»ò ̸»®» ©»®» ²«³»®±«­ ·²¶«®·»­ ¿³±²¹ ¾±¬¸ ¬¸» °±´·½» ¿²¼ ¬¸» ¼»³±²­¬®¿¬±®­ò ̸®»» ¼¿§­ ´¿¬»® ¬¸»®» ©¿­ ¿ ­°±²¬¿²»±«­ ¹»²»®¿´ ­¬®·µ» ¬¸®±«¹¸±«¬ Ú®¿²½»ò ̸» ­·¬«¿¬·±² ¾»½¿³» »ª»² ³±®» ·²¬»²­» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ®»³¿·²¼»® ±º Ó¿§ò Ó±®» ¿²¼ ³±®» ©±®µ»®­ ©»²¬ ±² ­¬®·µ» › ¿¬ ¬¸» ¸»·¹¸¬ ±º ¬¸» ¿½¬·±²ô ¿°°®±¨·³¿¬»´§ ïï ³·´´·±² ©±®µ»®­ ®»º«­»¼ ¬± ©±®µò ͱ³» ©±®µ»®­ ¿¬¬»³°¬»¼ ¬± ¬¿µ» ½±²¬®±´ ±º ¬¸»·® º¿½¬±®·»­ ¿²¼ ¬± ®«² ¬¸»³ ·² °´¿½» ±º ¬¸» ³¿²¿¹»³»²¬ò ̸»®» ©»®» º«®¬¸»® ³¿®½¸»­ ·² п®·­ ¿²¼ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ±º Ù»²»®¿´ ¼» Ù¿«´´» ©¿­ ½´»¿®´§ ±² çè .

¬¸» ª»®¹» ±º ½±´´¿°­»ò ̸» Ю»­·¼»²¬ô ¸±©»ª»®ô ³¿²¿¹»¼ ¬± ¸±´¼ ±² ¬± °±©»®ò Ø» ­¬¿¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©±«´¼ ¾» ¿ ¹»²»®¿´ »´»½¬·±² ·² Ö«²» ¿²¼ ±®¼»®»¼ ©±®µ»®­ ¬± ®»­«³» ©±®µ ·² ¬¸» º¿½¬±®·»­ò ̸»®» ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿² «²¼»®´§·²¹ ¬¸®»¿¬ ¬¸¿¬ ¸» ©±«´¼ «­» ¬¸» ¿®³§ ¬± ®»­¬±®» ±®¼»® ·² ¬¸» ½±«²¬®§ô ·º ¬¸»§ ¼·¼ ²±¬ò ̸» ¼·­®«°¬·±² ¼·¼ ­¬¿®¬ ¬± ¼·³·²·­¸ › ·¬ ©¿­ ¿­ ·º ¬¸» ¼»³±²­¬®¿¬±®­ ¸¿¼ ¹®±©² ¬·®»¼ ±º ¬¸» «²®»­¬ò ɱ®µ»®­ ®»¬«®²»¼ ¬± ¬¸» º¿½¬±®·»­ ¿²¼ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ´»º¬ ¬¸»·® ‘­·¬ó·²­ ¿¬ ¬¸» «²·ª»®­·¬·»­ò ß°¿®¬ º®±³ ¿ ­´·¹¸¬ ®»­«®¹»²½» ±º °®±¬»­¬ ·² Ö«´§ô ¬¸» »ª»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» »²¼»¼ò ر©»ª»®ô ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ·² Ú®¿²½» ¸¿¼ ¾»»² ­¸±½µ»¼ ·²¬± ¿½¬·±²ô ¿²¼ ¬¸»®» ©»®» ²«³»®±«­ ®»º±®³­ô °¿®¬·½«´¿®´§ ·² ¬¸» »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ò Ü«®·²¹ ¬¸» °®»ª·±«­ ¬©± §»¿®­ Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¾»»² ´·ª·²¹ ¿²¼ ©±®µ·²¹ ·² Ì«²·­·¿ò Ø» ¸¿¼ ¬¿«¹¸¬ ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º Ì«²·­ ¿²¼ ½±²¬·²«»¼ ©·¬¸ ¸·­ ©®·¬·²¹ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¼»­°·¬» ¬¸» ¯«·»¬ ´·º» ¬¸¿¬ ¸» ´»¼ô ¸» ¸¿¼ ®»³¿·²»¼ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬­ ·² п®·­ô ¿²¼ °»±°´» ¸¿¼ °¸±²»¼ ¸·³ ¬± »²­«®» ¸» µ»°¬ «° ¬± ¼¿¬» ©·¬¸ »ª»²¬­ò Ûª»²¬«¿´´§ô ¬±©¿®¼­ ¬¸» »²¼ ±º Ó¿§ ¸» ¼»½·¼»¼ ¬¸¿¬ ¸» ¸¿¼ ¬± ©·¬²»­­ ©¸¿¬ ©¿­ ¹±·²¹ ±² º±® ¸·³­»´º ¿²¼ ¸» ©»²¬ ¬± п®·­ò Ú®±³ ¿ °¸·´±­±°¸·½¿´ °±·²¬ ±º ª·»©ô ¸» ©¿­ ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» °«®°±­»­ ¿²¼ «´¬·³¿¬» ¿·³­ ±º ¬¸» °®±¬»­¬­ò ׬ ­»»³»¼ ¬± ¸·³ ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ·² °¿®¬·½«´¿®ô ¯«·¬» ¿°¿®¬ º®±³ ¬¸» ®»º±®³­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ­±«¹¸¬ ·² ­±½·»¬§ô ©·­¸»¼ º±® ¿ ²»© ¸«³¿² ½±²­½·±«­²»­­ ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¬¿µ» ¸«³¿²·¬§ ¬±©¿®¼­ ¬¸» ¬©»²¬§ó®­¬ ½»²¬«®§ò ̸»®» ©¿­ ¿ ½´»¿® ­»²­» ·² п®·­ ·² Ó¿§ ïçêè ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ §±«²¹ ©±®µ»®­ ©¿²¬»¼ ¬± ½±²º®±²¬ ¬¸» »­¬¿¾´·­¸³»²¬ ¿²¼ ¬± ±ª»®¬«®² ¬¸» ­¬¿¬«­ ¯«±ô «­·²¹ô ·² Ú±«½¿«´¬­ ©±®¼­ô ‘¿ ¬¸»±®§ ¬¸¿¬ ©¿­ ¼»®·ª»¼ ³±®» ±® ´»­­ ¼·®»½¬´§ º®±³ Ó¿®¨·­³ øο¾·²±©ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ Û¬¸·½­ô °ò ïïë÷ò ̸»§ ©¿²¬»¼ ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸±­» ©¸± ©»®» ·² °±©»®ô ¿²¼ ¬± ®»¼·­¬®·¾«¬» ¬¸¿¬ °±©»®ô ­± ¬¸¿¬ ¿ ²»© ©±®´¼ ½±«´¼ ¾» ½®»¿¬»¼ › ³±®» ´·¾»®¿´ô ³±®» »¹¿´·¬¿®·¿²ô ¿²¼ ©·¬¸ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ­»²­» ±º »¬¸·½­ò ̸» ïçêð­ ©¿­ ²±¬ ¿ ¼»½¿¼» º®»» ±º ©¿® ¿²¼ ½±²Œ·½¬ ¿®±«²¼ ¬¸» ©±®´¼ô ²±¬¿¾´§ ·² Ê·»¬²¿³ô ¿²¼ ¬¸» ¼»³±²­¬®¿¬±®­ ¿´­± ©¿²¬»¼ ¿ ©±®´¼ ·² ©¸·½¸ °»±°´» ´·ª»¼ ¬±¹»¬¸»® ·² ¹®»¿¬»® °»¿½» ¿²¼ º®»»¼±³ò ̸» ­¬«¼»²¬­ ¿·³­ ©»®» ­±³»©¸¿¬ «¬±°·¿² ¿²¼ ª¿¹«»ô ¿²¼ ·¬ ©¿­ ²±¬ ¿´©¿§­ »¿­§ ¬± ­»» ¸±© ¬¸»­» ¼·ºº»®»²¬ »²¼­ ½±«´¼ ¿½¬«¿´´§ ¾» ¿½¸·»ª»¼ò éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ çç .

ײ­·¹¸¬ ̸·­ ©¿­ ¿ °»®·±¼ ·² ©¸·½¸ ¬¸»®» ©¿­ ¿ ®¿°·¼´§ ¼»ª»´±°·²¹ §±«¬¸ ­«¾ó½«´¬«®» ©¸·½¸ °®±¼«½»¼ ³«­·½ô ¿®¬ ¿²¼ ©®·¬·²¹ò ߬ ¬¸» ­¿³» ¬·³»ô ¬¸»®» ©¿­ °±¬»²¬·¿´ ³¿¶±® ½±²Œ·½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» °®·²½·°¿´ °±´·¬·½¿´ °±©»® ¾´±½­ ·² ¬¸» ©±®´¼ò ̸» ¼·­¶«²½¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» §±«²¹ °»±°´» ®»°®»­»²¬·²¹ º®»»¼±³ ¿²¼ °»¿½»ô ¿²¼ ¬¸» ª¿´«»­ ±º ¬¸» ±´¼»® ¹»²»®¿¬·±² ·² °±­·¬·±²­ ±º °±´·¬·½¿´ °±©»®ô ©¿­ ¿¬ ´»¿­¬ °¿®¬´§ ¬¸» ½¿«­» ±º ¬¸» ½±²Œ·½¬ ±º ïçêèò ̸» »ª»²¬­ ±º Ó¿§ ïçêè ³¿§ ¸¿ª» ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿ º¿·´«®» º®±³ ¬¸» °±·²¬ ±º ª·»© ±º ¬¸» §±«²¹ °»±°´» ¬¿µ·²¹ °¿®¬ô ·² ¬¸» ­»²­» ¬¸¿¬ô ±² ¬¸» ­«®º¿½» ¿¬ ´»¿­¬ô ¬¸» °±´·¬·½¿´ ¿²¼ ¹±ª»®²³»²¬¿´ ­¬¿¬«­ ¯«± ½±²¬·²«»¼ ¿²¼ ´·º» ¿°°»¿®»¼ ¬± ½¿®®§ ±² ³«½¸ ¿­ ¾»º±®»ò ر©»ª»®ô ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ »´·¬» ±º Ú®¿²½» ¸¿¼ ¾»»² ­¸¿µ»²ô ¿²¼ ¿¬ ±²» °±·²¬ ³«­¬ ¸¿ª» ¿¬ ´»¿­¬ ½±²­·¼»®»¼ ·¬ ¿ °±­­·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ©±«´¼ ¾» ±ª»®¬¸®±©² ¾§ ¿ °±°«´¿® ®»ª±´«¬·±²ò ׬ ©¿­ ¿´³±­¬ ½»®¬¿·²´§ ¬¸» °­§½¸±´±¹·½¿´ ­¸±½µ ±º ¬¸·­ ¬¸¿¬ ¶±´¬»¼ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ·²¬± ¿ ®¿²¹» ±º ®»º±®³­ô °¿®¬·½«´¿®´§ ·² ¬¸» ­°¸»®» ±º »¼«½¿¬·±²ò Û¼¹¿® Ú¿«®» ©¿­ ¿°°±·²¬»¼ ¬± ¬¸» °±­¬ ±º Ó·²·­¬»® º±® Ò¿¬·±²¿´ Û¼«½¿¬·±² ·² ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ±º Ó¿«®·½» ݱ«ª» ¼» Ó«®ª·´´»ò ̸» °±­·¬·±² ±º Û¼¹¿® Ú¿«®» ©¿­ ¿² »¨¬®»³»´§ ½±³°´»¨ ±²»ô ¾«¬ ¸» ­»¬ ¿¾±«¬ ¼»ª»´±°·²¹ ½¸¿²¹»­ ·² ¾±¬¸ ¬¸» ­½¸±±´ ­§­¬»³ ¿²¼ ·² «²·ª»®­·¬·»­ò ײ ¬»®³­ ±º ­½¸±±´­ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¼·­¬·²½¬ ­¸·º¬ ±º »³°¸¿­·­ ©·¬¸·² ¬¸» ±ª»®¿´´ °¸·´±­±°¸§ ±º ¬¸» ­½¸±±´ ­§­¬»³ò Ы°·´­ ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ ©»®» ½±²­«´¬»¼ º¿® ³±®» ¿¾±«¬ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» »¼«½¿¬·±² ¬¸»§ ©»®» ¬± ®»½»·ª»ò ̸» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ¼·¼¿½¬·½ ­§­¬»³ ±º Ú®»²½¸ »¼«½¿¬·±² ©¿­ ¬®¿²­º±®³»¼ ·²¬± ¿ ³«½¸ ³±®» °¿®¬·½·°¿¬·ª» ­§­¬»³ò Ì»¿½¸»®­ ©»®» »²½±«®¿¹»¼ ¬± ¾»½±³» ³±®» ¬¸» º¿½·´·¬¿¬±®­ ¿²¼ ±®¹¿²·¦»®­ ±º ¿² »¼«½¿¬·±²¿´ »¨°»®·»²½»ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ¬®¿²­³·¬¬»®­ ±º µ²±©´»¼¹»ò ײ­·¹¸¬ ײ ¬¸» ´¿¬» ïçêð­ ¿²¼ »¿®´§ ïçéð­ô ¬¸» ·¼»¿ ±º ¿ ³±®» ·²º±®³¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± »¼«½¿¬·±² ©¿­ ²±¬ ¬¸» »¨½´«­·ª» °®±ª·²½» ±º Ú®¿²½»ò ̸» ­¿³» µ·²¼ ±º ·¼»¿­ ©»®» ¾»½±³·²¹ °±°«´¿® ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ¿²¼ Þ®·¬¿·²ò Ì®¿¼·¬·±²¿´ ¿°°®±¿½¸»­ ¬± »¼«½¿¬·±²ô ·²ª±´ª·²¹ »­­»²¬·¿´´§ ¬¸» °¿­­·²¹ ±² ±º º±®³¿´ µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ­µ·´´­ô ·² ¬®¿¼·¬·±²¿´ ­«¾¶»½¬ ïðð .

¼·­½·°´·²»­ô ©¿­ ¾»·²¹ ½¸¿´´»²¹»¼ ¾§ ³±®» ‘­¬«¼»²¬ó½»²¬®»¼ ³»¬¸±¼­ò É·¬¸·² ¬¸·­ °»®­°»½¬·ª»ô ¬¸» ½«®®·½«´«³ ©¿­ ¼®·ª»² ´»­­ ¾§ ½±²ª»²¬·±²ô ¿²¼ ³±®» ¾§ ¬¸» ¼»ª»´±°·²¹ ·²¬»®»­¬­ ±º ½¸·´¼®»² ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ò ׬ ©¿­ô ¸±©»ª»®ô ·² ¬¸» ­°¸»®» ±º ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸» ¹®»¿¬»­¬ ½¸¿²¹»­ ©»®» ¿°°¿®»²¬ô ¿²¼ ¬¸»­» ½¸¿²¹»­ ¾»½¿³» »²­¸®·²»¼ ·² ¬¸» ­±ó½¿´´»¼ ‘´±· Ú¿«®» °¿­­»¼ ·² Ò±ª»³¾»® ïçêèò ̸·­ ´¿© ®»º±®³»¼ ¾±¬¸ ¬¸» ¿¼³·²·­¬®¿¬·±² ±º «²·ª»®­·¬·»­ ¿²¼ ¿´­± ¬¸» ½«®®·½«´«³ò ײ ¹»²»®¿´ ¬»®³­ô ·¬ ·²½®»¿­»¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ °±©»® ¿²¼ ¿«¬±²±³§ ±º «²·ª»®­·¬·»­ò ײ ¬»®³­ ±º ¬¸» ³¿²¿¹»³»²¬ ±º «²·ª»®­·¬·»­ô ¬¸» ´¿© ³¿¼» °®±ª·­·±² º±® ­¬«¼»²¬­ô ¬»½¸²·½·¿²­ ¿²¼ ¿¼³·²·­¬®¿¬±®­ ¬± ¾» ³»³¾»®­ ±º «²·ª»®­·¬§ ­»²¿¬»­ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô «²·ª»®­·¬·»­ ©»®» »²½±«®¿¹»¼ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ·²½´«¼»¼ »³°´±§»® ¿²¼ ¬®¿¼» «²·±² ®»°®»­»²¬¿¬·ª»­ ±² ¬¸»·® µ»§ ½±³³·¬¬»»­ò ײ ¬»®³­ ±º ¬¸» ½«®®·½«´«³ô «²·ª»®­·¬·»­ ©»®» ¿´­± »²½±«®¿¹»¼ ¬± ½±³¾·²» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ­«¾¶»½¬­ ¬± º±®³ ²»© ½±«®­»­ ¬¸¿¬ ©»®» ³±®» ®»´»ª¿²¬ ¬± ¬¸» ½±²¬»³°±®¿®§ ©±®´¼ò Ú·²¿´´§ô ¬¸»®» ©¿­ ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ³»®¹» ¬¸» ¬»¿½¸»® ¿²¼ ®»­»¿®½¸»® ®±´»­ô ­± ¬¸¿¬ ¾±¬¸ ½±«´¼ ¹¿·² ­±³»¬¸·²¹ º®±³ »¿½¸ ±¬¸»®ò ײ­·¹¸¬ Û«®±°»¿² «²·ª»®­·¬·»­ ¸¿¼ ¿´©¿§­ ¾»»² ®»´¿¬·ª»´§ »´·¬·­¬ò ̸»§ ¿¼³·¬¬»¼ ±²´§ ¿ ®»´¿¬·ª»´§ ­³¿´´ °®±°±®¬·±² ±º ¬¸» ®»´»ª¿²¬ ¿¹» ¹®±«°ô ¿²¼ ½±³°»¬·¬·±² º±® °´¿½»­ ©¿­ ¸»²½» ¯«·¬» ·²¬»²­»ò ̸» ½¸¿²¹»­ «­¸»®»¼ ·² ¿º¬»® ¬¸» ½±²Œ·½¬ ±º ïçêè ©»®» ¬¸» °®»½«®­±®­ ±º ¿ ³¿­­ ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¬¸¿¬ ¾»¹¿² ¬± ±°»² «° «²·ª»®­·¬·»­ ¬± ­±½·¿´ ¹®±«°­ ¬¸¿¬ ·² ¬¸» °¿­¬ ©±«´¼ ¸¿ª» ¸¿¼ ²± ¿½½»­­ ¬± ¬¸»³ò ̸» »ª»²¬­ ¿¬ Ê·²½»²²»­ Ѳ» ±º ¬¸» ³±­¬ ½»´»¾®¿¬»¼ ±«¬½±³»­ ±º ¬¸» ®»º±®³­ô ¸±©»ª»®ô ©¿­ ¬¸» ½®»¿¬·±² ±º ¬¸» Û¨°»®·³»²¬¿´ ˲·ª»®­·¬§ Ý»²¬®» ±º Ê·²½»²²»­ò ̸·­ ©¿­ ½®»¿¬»¼ ±² ¬¸» ¾¿­·­ ±º ¿ ­·³·´¿® °¸·´±­±°¸§ ¬± ¬¸¿¬ ¼»­½®·¾»¼ ¿¾±ª» ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¬¸» ­½¸±±´­ ­»½¬±®ò ̸»®» ©¿­ ·²¬»²¼»¼ ¬± ¾» ¿ ­»²­» ·² ©¸·½¸ ´»½¬«®»®­ ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ ©±®µ»¼ ½±´´¿¾±®¿¬·ª»´§ô éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïðï .

®¿¬¸»® ¬¸¿² ±²» ­·³°´§ ¬®¿²­³·¬¬·²¹ µ²±©´»¼¹» ¬± ¬¸» ±¬¸»®ò ׬ ©¿­ ·²¬»²¼»¼ ¬± ¾» ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ¬¸¿¬ ½®»¿¬»¼ ¿ ²»© ¬®¿¼·¬·±²ô ·² ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ¿½½»°¬»¼ ¿½¿¼»³·½ ³±¼»´ ±º ¿ «²·ª»®­·¬§ò ׬ ©¿­ ¬± ¾» ¿ «²·ª»®­·¬§ ¬¸¿¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ½´±­» ´·²µ­ ©·¬¸ ¬¸» ­«®®±«²¼·²¹ ½±³³«²·¬§ ¿²¼ ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ·² ¬¸» ª·½·²·¬§ò ׬ ©¿­ ¿´­± ·²¬»²¼»¼ ¬± »²½±«®¿¹» ¬¸» »²®±´³»²¬ ±º ±ª»®­»¿­ ­¬«¼»²¬­ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²ª·¬»¼ ¬± ¾»½±³» ¬¸» ¸»¿¼ ±º ¬¸» ²»© и·´±­±°¸§ Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¿²¼ ¸» ®»¿¼·´§ ¿½½»°¬»¼ò Ø» ©¿­ ²±¬ ¬¸» ±²´§ ·²²±ª¿¬·ª» ¿½¿¼»³·½ ¬± ©±®µ ¬¸»®»ò ߬ ª¿®·±«­ ¬·³»­ Ù·´´»­ Ü»´»«¦» øïçîë›çë÷ô Ö»¿²óÚ®¿²9±·­ Ô§±¬¿®¼ øïçîì›çè÷ ¿²¼ Ö¿½¯«»­ Ô¿½¿² øïçðï›èï÷ ¬¿«¹¸¬ ¬¸»®»ò ̸» ­«¾¶»½¬­ ¿²¼ ½±«®­»­ ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ Ê·²½»²²»­ ©»®» ª»®§ ²±²ó¬®¿¼·¬·±²¿´ º±® ¬¸» Ú®»²½¸ «²·ª»®­·¬§ ­»½¬±® ¿¬ ¬¸» ¬·³»ô ¿²¼ ·²½´«¼»¼ ¬¸»¿¬®» ¿²¼ ½·²»³¿ ­¬«¼·»­ ¿­ ©»´´ ¿­ °­§½¸±¿²¿´§­·­ò ײ­·¹¸¬ ̸» ¸·­¬±®§ ±º «²·ª»®­·¬§ »¼«½¿¬·±² ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ©±®´¼ô ¸¿­ ¾»»² ±²» ±º ¬¸» ¼·ª»®­·½¿¬·±² ±º ­«¾¶»½¬­ ¬¿«¹¸¬ ¿²¼ ®»­»¿®½¸»¼ò ײ ¬¸» ³»¼·»ª¿´ ©±®´¼ô «²·ª»®­·¬·»­ ©»®» ±º¬»² ¼»ª±¬»¼ ¬± ¬¸» ­¬«¼§ ±º ¬¸»±´±¹§ ¿²¼ °¸·´±­±°¸§ò Ѭ¸»® ­«¾¶»½¬­ ­«½¸ ¿­ Ý´¿­­·½¿´ ´¿²¹«¿¹»­ ¿²¼ ³»¼·½·²» ©»®» ¿¼¼»¼ ´¿¬»®ò ̸» ®»¿´ »¨°¿²­·±² ·² ¬¸» ­«¾¶»½¬­ ­¬«¼·»¼ ½¿³» ·² ¬¸» ¬©»²¬·»¬¸ ½»²¬«®§ô ¸±©»ª»®ô ¿²¼ ·¬ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬± »¨¿³·²» ¬¸» ´¿¬» ¿°°»¿®¿²½» ±º ­«¾¶»½¬­ ­«½¸ ¿­ »²¹·²»»®·²¹ò ̸» «²·ª»®­·¬§ ¿¬ Ê·²½»²²»­ ¿´­± ©»´½±³»¼ ¿¼«´¬ ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ °®±ª·¼»¼ ½´¿­­»­ ·² ¬¸» »ª»²·²¹­ ­± ¬¸¿¬ ¬¸±­» ©¸± ©»®» ·² »³°´±§³»²¬ ½±«´¼ ¿¬¬»²¼ ¿²¼ º«®¬¸»® ¬¸»·® ¯«¿´·½¿¬·±²­ò ر©»ª»®ô ±²» ±º ¬¸» ³±­¬ ·²¬»®»­¬·²¹ ¿­°»½¬­ ±º Ê·²½»²²»­ô ¿²¼ ¬¸» ±²» ©·¬¸ ©¸·½¸ °»±°´» ¹»²»®¿´´§ ¿­­±½·¿¬» ·¬ô ·­ ¬¸» º¿½¬ ¬¸¿¬ ·¬ ¾»½¿³» ­«½¸ ¿ °±´·¬·½¿´ ½¿³°«­ò Þ§ ·¬­ ª»®§ ²¿¬«®»ô ·¬ ¬»²¼»¼ ¬± ¿¬¬®¿½¬ ´»º¬ó©·²¹ ¿½¬·ª·­¬­ ©¸± ¸¿¼ ­½¿²¬ ®»­°»½¬ º±® ¬¸» »¼«½¿¬·±²¿´ »­¬¿¾´·­¸³»²¬ò ̸»·® ª·»© ±º »¼«½¿¬·±² ©¿­ ¬¸¿¬ ·¬ ¸¿¼ ¾»½±³» °¿®¬ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ½¿°·¬¿´·­³ ¿²¼ ©¿­ ²±© ¿ ½±³³±¼·¬§ ¬± ¾» °«®½¸¿­»¼ ·² ¬¸» ­¿³» ©¿§ ¿­ ±¬¸»® ¹±±¼­ ±® ­»®ª·½»­ò ̸»§ ¾»´·»ª»¼ ¬¸¿¬ô ·²­¬»¿¼ô »¼«½¿¬·±² ­¸±«´¼ ¾» ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¿´´ ¬¸±­» ©¸± ©¿²¬»¼ ·¬ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ·¬ ­¸±«´¼ ¾» º®»»ò Ú±® ¬¸·­ ®»¿­±²ô ³¿²§ ­«½¸ ¿½¬·ª·­¬­ ª·»©»¼ Ê·²½»²²»­ ²±¬ ¿­ ¿² »¨°»®·³»²¬¿´ «²·ª»®­·¬§ ¬¸¿¬ ­»¬ ±«¬ ¬± ¾» ®¿¼·½¿´´§ ¼·ºº»®»²¬ ¬± ¬¸» »­¬¿¾´·­¸»¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ô ïðî .

¾«¬ ®¿¬¸»® ¿­ ¿ ¬¸·²´§ ¼·­¹«·­»¼ ¿¬¬»³°¬ ¾§ ¬¸» »¨·­¬·²¹ °±´·¬·½¿´ °±©»®­ ¬± ¼»º«­» ®»³¿·²·²¹ »´»³»²¬­ ±º ¬¸» ®»¾»´´·±² ±º ïçêèò ß´´ ¬¸» ­¿³»ô ¬¸»®» ¼»ª»´±°»¼ ¿¬ Ê·²½»²²»­ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¿°°®±¿½¸ ¬± ¬»¿½¸·²¹ ¬¸¿¬ ©¿­ º«²¼¿³»²¬¿´´§ ¼·ºº»®»²¬ ¬± ¬¸¿¬ ©¸·½¸ ¸¿¼ »¨·­¬»¼ °®»ª·±«­´§ ·² Ú®»²½¸ «²·ª»®­·¬·»­ò ׬ ©¿­ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬»¿½¸·²¹ ­¸±«´¼ ½»®¬¿·²´§ ²±¬ ·²ª±´ª» ¬¸» °¿­­·ª» ¬®¿²­³·­­·±² ±º ¿½½»°¬»¼ µ²±©´»¼¹» ¿¾±«¬ ¿ ­«¾¶»½¬ò ο¬¸»® ·¬ ­¸±«´¼ ·²ª±´ª» ¿² »¼«½¿¬·±² ·² ¸±© ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸» »¨·­¬·²¹ ­±½·¿´ ±®¼»®ò ̸»®» ©¿­ ¬¸»®»º±®» ²± ®»¿´ ¿¬¬»³°¬ ³¿¼» ¬± ¬»¿½¸ ¬¸» ½´¿­­·½ ¿°°®±¿½¸»­ ¬± °¸·´±­±°¸§ ±® ¬± ­±½·±´±¹§ô »¨½»°¬ ·² ­± º¿® ¿­ ¬¸»§ ©»®» «­»º«´ ·² »¨°±­·²¹ ¬¸» ¿´´»¹»¼ ·²¿¼»¯«¿½·»­ ±º ¬¸» ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³ ·² Ú®¿²½»ò Ý»®¬¿·²´§ô ·¬ ©¿­ ¬¸» °®»ª¿´»²¬ ª·»© ¿¬ Ê·²½»²²»­ ¬¸¿¬ ¿ «²·ª»®­·¬§ »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ­¸±«´¼ ²±¬ ¾» ¬±± ¼»°»²¼»²¬ «°±² ¬¸» ´»½¬«®»®­ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬±± ³«½¸ °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ­¸±«´¼ ²±¬ ¾» ª»­¬»¼ ·² ¬¸»³ò ׬ ©¿­ ¹»²»®¿´´§ º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ ´»½¬«®»®­ ­¸±«´¼ ¾» ³±®» »¯«¿´ ¿²¼ ³«¬«¿´´§ ­«°°±®¬·ª»ò ß²±¬¸»® ­·¹²·½¿²¬ º»¿¬«®» ±º ¬¸» ¬»¿½¸·²¹ ­¬§´» ¿¬ Ê·²½»²²»­ ©¿­ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ½«®®·½«´¿® ³¿¬»®·¿´ ©¿­ °®»­»²¬»¼ò ׬ ·­ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ·² »¼«½¿¬·±²ô ¿¬ ©¸¿¬»ª»® ´»ª»´ô ¬± °®±ª·¼» ¿ ­¬®«½¬«®» ±® ­½¸»³» ±º ©±®µ ¬¸¿¬ ­»¬­ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬±°·½ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ±¬¸»® ½±²²»½¬»¼ ­«¾¶»½¬­ò ß ­½¸»³» ±º ©±®µ ±® ½«®®·½«´«³ ·­ ¿´­± ª»®§ ±º¬»² ­»¯«»²¬·¿´ ·² ²¿¬«®»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ±²» ­¬¿®¬­ ©·¬¸ ¬¸» ‘»¿­§ ³¿¬»®·¿´ ¿²¼ °®±¹®»­­»­ ¬± ¬¸» ³±®» ½±³°´»¨ ½±²½»°¬­ò ͱ »²¹®¿·²»¼ ·² «­ ·­ ¬¸·­ ­§­¬»³ ¬¸¿¬ ©» ®¿®»´§ ½¸¿´´»²¹» ·¬­ ´±¹·½ò Ç»¬ ¬¸¿¬ ·­ »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬¸» ´»½¬«®»®­ ¿¬ Ê·²½»²²»­ ½¸±­» ¬± ¼±ò ̸»§ ¼»´·ª»®»¼ ­«¾¶»½¬ ³¿¬»®·¿´ ·² ¿²§ ±®¼»®ô ±® ²± ±®¼»®ô ´»¿ª·²¹ ­¬«¼»²¬­ ¬± ³¿µ» ‘½±²²»½¬·±²­ò ̸» ¿®¹«³»²¬ ±º ¬¸» ´»½¬«®»®­ ©¿­ ¬¸¿¬ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ­»¯«»²½»­ ±º µ²±©´»¼¹» ±® ­«¾¶»½¬­ ­·³°´§ ®»Œ»½¬»¼ ¿ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ª·»© ±º µ²±©´»¼¹»ô ©·¬¸ ¿´´ µ·²¼­ ±º ·²¸»®»²¬ ¿­­«³°¬·±²­ò ̸»§ °®»º»®®»¼ ¬± ®»¶»½¬ ¬¸·­ ½±³°´»¬»´§ô ¿²¼ ¬± ½¸¿²¹» ¬±¬¿´´§ ¬¸» ·¼»±´±¹§ ±º ¬¸»·® ¬»¿½¸·²¹ò Ѳ» ±º ¬¸» °®±¾´»³­ ©·¬¸ ¬¸» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ¿°°®±¿½¸ ¬± «²·ª»®­·¬§ ¬»¿½¸·²¹ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸·­ ½±´´»¿¹«»­ô ©¿­ ¬¸¿¬ ·¬ °´¿½»¼ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ·² ¿ °±­·¬·±² ±º ¼»°»²¼»²½§ò ̸» ­¬«¼»²¬­ ¸¿¼ ½±²¬·²«¿´´§ ¬± ¿°°»¿´ ¬± ¬¸» ´»½¬«®»®­ ¬± »¨°´¿·² ¸±© ±²» ©®·¬»® ®»´¿¬»¼ ¬± ¿²±¬¸»®ô ±® ¸±© ±²» ¬¸»±®»¬·½¿´ ­½¸±±´ ±º ·¼»¿­ ®»´¿¬»¼ ¬± ¿²±¬¸»® ­½¸±±´ò éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïðí .

Ç»¬ ©·¬¸ ¬¸» ¿°°®±¿½¸ ±º ¬¸» ­¬¿ºº ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ©»®» »²½±«®¿¹»¼ ¬± ¼± ¬¸·­ º±® ¬¸»³­»´ª»­ò Ѳ» ±º ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ¬¸·­ ¿°°®±¿½¸ ©¿­ ¬¸¿¬ ­¬«¼»²¬­ ¸¿¼ ¬± ®»¿¼ ³¿¬»®·¿´ ·² ¿ ³«½¸ ³±®» ¿½¬·ª» ©¿§ò ̸»§ ¸¿¼ ¬± ½¿®®§ ±«¬ ¬¸»·® ±©² ·²¬»®°®»¬·ª» ©±®µò ײ­·¹¸¬ Û¼«½¿¬·±²¿´´§ ¬¸» Ê·²½»²²»­ »¬¸±­ ³·¹¸¬ ¾» ½±²­·¼»®»¼ ®¿¬¸»® ¸·¹¸ ®·­µò ͬ«¼»²¬­ ½±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ´»º¬ »²¬·®»´§ Œ±«²¼»®·²¹ô ©·¬¸ ²± ®»¿´ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸»·® ­«¾¶»½¬ ³¿¬»®·¿´ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ·¬ ¼·¼ ½®»¿¬» ·²¼»°»²¼»²¬ ´»¿®²»®­ô ¿²¼ ¬¸» ¹»²»®¿´ ¿°°®±¿½¸ ·­ ¯«·¬» º¿³·´·¿® ¬± ³¿²§ ´»½¬«®»®­ ¬±¼¿§ô ©¸± »²½±«®¿¹» ­¬«¼»²¬­ ¬± ¼»ª»´±° ¬¸»·® ±©² ´»¿®²·²¹ ­¬®¿¬»¹·»­ò ̸·­ ¿°°®±¿½¸ ³¿§ °»®¸¿°­ ¸¿ª» ´»º¬ ­±³» ­¬«¼»²¬­ º»»´·²¹ ¿ ´·¬¬´» «²½»®¬¿·² ¿²¼ «²¼·®»½¬»¼ ·² ¬¸»·® ­¬«¼·»­ô ¾«¬ ·¬ ¿¬ ´»¿­¬ »²½±«®¿¹»¼ ¬¸»³ ¬± ¾» ³«½¸ ³±®» ¿½¬·ª» ·² ¬¸»·® ®»¿¼·²¹ô ¿²¼ ³«½¸ ´»­­ ®»´·¿²¬ ±² ¬¸» ¿«¬¸±®·¬¿¬·ª» ¶«¼¹»³»²¬­ ±º ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ­¬¿ººò Ѳ» ³·¹¸¬ ¿®¹«»ô ¿­ ¼·¼ ³¿²§ ±º ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ­¬¿ºº ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¬¸¿¬ ¹±±¼ ¬»¿½¸·²¹ ­¸±«´¼ ²±¬ ·²ª±´ª» ´»½¬«®»®­ ³»®»´§ ¬®¿²­³·¬¬·²¹ ¬¸» ­«¾¶»½¬ ³¿¬¬»® ©·¬¸ ©¸·½¸ ¬¸»§ º»»´ º¿³·´·¿®ò Ï«·¬» ¬¸» ½±²¬®¿®§ò Ù±±¼ ¬»¿½¸·²¹ ­¸±«´¼ ·²ª±´ª» ®»­»¿®½¸å ·¬ ­¸±«´¼ ·²ª±´ª» ¿² ·²ª»­¬·¹¿¬·±² ±º ­±³»¬¸·²¹å ·¬ ­¸±«´¼ ·²ª±´ª» »¨¿³·²·²¹ ·­­«»­ ©·¬¸ ©¸·½¸ ¾±¬¸ ´»½¬«®»®­ ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ ¿®» «²º¿³·´·¿®ò ̸·­ ´»¿¼­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» Ê·²½»²²»­ °¸·´±­±°¸§ô ¬± ¿ ¬®«»® ­»²­» ±º ©¸¿¬ »¼«½¿¬·±² ­¸±«´¼ ®»¿´´§ ¾» ¿¾±«¬ò ײ °´¿²²·²¹ ¬¸» ±°»®¿¬·±² ¿¬ Ê·²½»²²»­ô Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸·­ ½±´´»¿¹«»­ ¿¬¬»³°¬»¼ ¬± °«¬ ·² °´¿½»ô ²±¬ ±²´§ ¬¸»­» ²»© ¬»¿½¸·²¹ ³»¬¸±¼­ô ¾«¬ ¿´­± ¿ ¾®»¿¼¬¸ ±º ­«¾¶»½¬ ³¿¬¬»® ¬¸¿¬ ¸¿¼ ²±¬ °®»ª·±«­´§ ¾»»² »ª·¼»²¬ ·² ¬¸» Ú®»²½¸ «²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¬¸»­» ³»¿­«®»­ ¼·¼ ²±¬ ­¿¬·­º§ ¿´´ ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ ´»º¬ó©·²¹ ­¬«¼»²¬ ¹®±«°­ »¨·­¬·²¹ ¿¬ Ê·²½»²²»­ò Ú±® ³¿²§ ±º ¬¸»³ô ¬¸·­ »¨°»®·³»²¬¿´ «²·ª»®­·¬§ ½»²¬®» ®»³¿·²»¼ ³»®»´§ ¿ ®»Œ»½¬·±² ±º ¬¸» ­¬¿¬«­ ¯«± ·² Ú®¿²½»ò ײ Ö¿²«¿®§ ïçêç ­¬«¼»²¬­ ¬±±µ ±ª»® ¬¸» ³¿·² ¾«·´¼·²¹ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô °®±³°¬·²¹ ¿ °±´·½» ¿¬¬»³°¬ ¬± ®»¹¿·² ½±²¬®±´ò ß ²«³¾»® ±º ­¬¿ººô ·²½´«¼·²¹ Ú±«½¿«´¬ô ­·¼»¼ ©·¬¸ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ ¿²¼ ¬±±µ °¿®¬ ·² ¿½¬·±²­ ­«½¸ ¿­ ¬¸» ¬¸®±©·²¹ ±º ­¬±²»­ ¿²¼ ±¬¸»® ³·­­·´»­ ïðì .

¿¬ ¬¸» °±´·½»ò Ú±«½¿«´¬­ ·²ª±´ª»³»²¬ ·² ¬¸» °®¿½¬·½¿´ ³¿¬¬»® ±º ®»¾»´´·±² ¹¿ª» ¸·³ ¿ ¹®±©·²¹ ®»°«¬¿¬·±² ¿­ ¿ ³·´·¬¿²¬ò ر©»ª»®ô ¸» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ¾»»² ­´·¹¸¬´§ ¼·­»²½¸¿²¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸·­ ®»ª±´«¬·±²¿®§ ¿½¬·ª·¬§ ½¿«­»¼ ¸·³ ¬± ¬¿µ» ¬·³» ¿©¿§ º®±³ ¸·­ ©®·¬·²¹ò ̸» º±´´±©·²¹ §»¿® ¸» ©¿­ ¿¾´» ¬± ´»¿ª» Ê·²½»²²»­ ¿²¼ ¬¿µ» «° ¿ °®±º»­­±®­¸·° ¿¬ ¿®¹«¿¾´§ Ú®¿²½»­ ´»¿¼·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´ ·²­¬·¬«¬·±²ô ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½»ò ̸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½» ©¿­ º±«²¼»¼ ·² ïëïë ¾§ Ú®¿²9±·­ ×ô ·²·¬·¿´´§ ¿­ ¿² ·²­¬·¬«¬·±² º±® ¬¸» ­¬«¼§ ¿²¼ ¬»¿½¸·²¹ ±º ­«¾¶»½¬­ ­«½¸ ¿­ ³¿¬¸»³¿¬·½­ ¬¸¿¬ ©»®» ²±¬ ¬¸»² ¬¿«¹¸¬ ¿¬ ¬¸» ˲·ª»®­·¬§ ±º п®·­ò ׬ ¸¿­ ­·²½» »ª±´ª»¼ ¬± ¾»½±³» ¿ ª»®§ ¼·­¬·²½¬·ª» ·²­¬·¬«¬·±²ô ©·¬¸ô ¿¬ ¬¸» °®»­»²¬ ¬·³»ô º¬§ó¬©± °®±º»­­±®­ô ©±®µ·²¹ ·² ¿ ©·¼» ®¿²¹» ±º ­«¾¶»½¬­ò Ò»© °®±º»­­±®­ ¿®» »´»½¬»¼ ­±´»´§ ¾§ ¬¸» »¨·­¬·²¹ °±­¬ ¸±´¼»®­ò ׬ ·­ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬¸¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼±»­ ²±¬ ¿©¿®¼ ¿²§ ¯«¿´·½¿¬·±²­ ¿¬ ¿´´ô ²±® ¼±»­ ·¬ »²¹¿¹» ·² ¿²§ º±®³ ±º ¿­­»­­³»²¬ò ̸» °®±º»­­±®­ ¿®» ¿´´ »²¹¿¹»¼ ·² ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ©®·¬·²¹ô ¿²¼ ¿¬ ®»¹«´¿® ·²¬»®ª¿´­ ¬¸»§ ¹·ª» ´»½¬«®»­ ±² ¬¸»·® ®»­»¿®½¸ò ß²§ ³»³¾»® ±º ¬¸» °«¾´·½ ½¿² ¿¬¬»²¼ ¬¸»·® ´»½¬«®»­ò ̸·­ ©¿­ ¿ ª»®§ °®»­¬·¹·±«­ °±­¬ º±® Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬«­ ±º ¾»·²¹ ¿ °®±º»­­±® ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» »²¿¾´»¼ ¸·³ ¬± »¨»®¬ ½±²­·¼»®¿¾´» ·²Œ«»²½»ò б´·¬·½­ ¿²¼ ­±½·¿´ ®»º±®³ Ú±«½¿«´¬­ ´±²¹ó¬»®³ °¿®¬²»®ô Ü¿²·»´ Ü»º»®¬ô ©¸± ´»½¬«®»¼ ·² ­±½·±´±¹§ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¸¿¼ ­±³» ½±²­·¼»®¿¾´» ·²Œ«»²½» ±² ¸·³ ·² ¬»®³­ ±º ¸·­ ·²ª±´ª»³»²¬ ·² °±´·¬·½¿´ ¿½¬·±²ò Ü»º»®¬ô º±® »¨¿³°´»ô ©¿­ ¿ ³»³¾»® ±º ¬¸» Ù¿«½¸» °®±´7¬¿®·»²²»ô ¿² »¨¬®»³» ´»º¬ó©·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ¸¿¼ ¾»»² ½®»¿¬»¼ ·² ïçêèô °¿®¬´§ ¿­ ¿ ®»­«´¬ ±º ¬¸» ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ò ̸» ¹±ª»®²³»²¬ ®»¹¿®¼»¼ ·¬ ¿­ ¿² «²¿½½»°¬¿¾´§ »¨¬®»³» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ¿²¼ ­»ª»®¿´ §»¿®­ ´¿¬»® ·¬ ©¿­ °®±­½®·¾»¼ò ׬ ²»ª»® ¸¿¼ ³¿²§ ³»³¾»®­ô ¾«¬ ¾»½¿«­» ±º ¬¸» ®¿¼·½¿´ ²¿¬«®» ±º ·¬­ °±´·½·»­ô ·¬ ¬»²¼»¼ ¬± »¨»®¬ ½±²­·¼»®¿¾´» ·²Œ«»²½» ±² ´»º¬ó©·²¹ °±´·½·»­ ¿²¼ ¬¸·²µ·²¹ò ׬ ­°»½·½¿´´§ ¬®·»¼ ¬± °´¿½» ·¬­ §±«²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¬± ©±®µ ·² º¿½¬±®·»­ô ©¸»®» ¬¸»§ ©±«´¼ ¾» éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïðë .

¿¾´» ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸» ¬¸·²µ·²¹ ±º ¬¸» «²·±²­ ¿²¼ ±¬¸»® ©±®µ»®­ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò Ûª»² ¿º¬»® ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ©¿­ ±º½·¿´´§ ¾¿²²»¼ô ·¬ ½±²¬·²«»¼ ¬± ±°»®¿¬» ·² ­»½®»¬ò ׬ ©¿­ ­»ª»®¿´ ³±²¬¸­ ¿º¬»® Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ±¾¬¿·²»¼ ¸·­ ½¸¿·® ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½» ¬¸¿¬ ¸» ®»Œ»½¬»¼ «°±² ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ±º ­¬¿®¬·²¹ ¿ °®»­­«®» ¹®±«° ±² °®·­±² ®»º±®³ò Ø·­ ±©² ¿½¿¼»³·½ ®»­»¿®½¸ ·²¬± ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ½±²²»³»²¬ ¸¿¼ ¹·ª»² ¸·³ ¿ ­¬®±²¹ ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸» ­«¾¶»½¬ô ¿²¼ ¸» º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ·² ³¿²§ Ú®»²½¸ °®·­±²­ ©»®» «²¿½½»°¬¿¾´»ò Ø» º±«²¼»¼ ¬¸» Ù®±«°» ¼·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­ øײº±®³¿¬·±² ¹®±«° ±² °®·­±²­å Ù×Ð÷ô ¿² ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ¿¬¬®¿½¬»¼ ¬¸» ­«°°±®¬ ±º Ü»º»®¬ ¿²¼ ¸·­ º®·»²¼­ ·² ¬¸» Ù¿«½¸» °®±´7¬¿®·»²²»ô »­°»½·¿´´§ ¿­ ¬¸»§ ¸¿¼ ´»º¬ó©·²¹ ½±´´»¿¹«»­ ©¸± ©»®» ·² °®·­±²ò ̸» °«®°±­» ±º ¬¸» Ù×Ð ©¿­ ·²·¬·¿´´§ ¬± ¹¿¬¸»® »³°·®·½¿´ »ª·¼»²½» º®±³ °»±°´» ©¸± ¸¿¼ ¾»»² ·² °®·­±²ô ¿²¼ ¿´­± º®±³ ª·­·¬­ ¬± °®·­±²­ô ·² ±®¼»® ¬± ¼±½«³»²¬ ¬¸» °®»ª¿·´·²¹ ½±²¼·¬·±²­ò Ú±«½¿«´¬­ ¿°°®±¿½¸ ©¿­ ·² µ»»°·²¹ ©·¬¸ ¸·­ ¹»²»®¿´ °¸·´±­±°¸§ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ò ̸¿¬ ©¿­ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ²±¬ ¬¸» °«®°±­» ±º ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¬± °®±½´¿·³ »¨¿½¬´§ ¸±© ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ­¸±«´¼ ¿½¬ ·² ½»®¬¿·² ½·®½«³­¬¿²½»­ô ±® »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ­¸±«´¼ ¾» ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ·² °®·­±²­ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¬± »¨°±­» ·² ¿­ ³«½¸ ¼»¬¿·´ ¿­ °±­­·¾´» ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ «²¼»® ©¸·½¸ °®·­±²»®­ »¨·­¬»¼ò Ѭ¸»® º±®½»­ ·² ­±½·»¬§ô ¿®³»¼ ©·¬¸ ¬¸·­ »ª·¼»²½»ô ½±«´¼ ¬¸»² °®±½»»¼ ¬± ¾®·²¹ °®»­­«®» º±® ½¸¿²¹»ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ¿¼¸»®»¼ ½±²­·­¬»²¬´§ ¬± ¿ °¸·´±­±°¸·½¿´ °±­·¬·±² ·² ©¸·½¸ ¸» «­»¼ ¸·­ ­µ·´´­ ¿­ ¿² ¿½¿¼»³·½ ¬± ½±´´»½¬ ¿²¼ ¼·­­»³·²¿¬» ¼¿¬¿ô ¾«¬ ¿ª±·¼»¼ô ©¸»®»ª»® °±­­·¾´»ô ¾»½±³·²¹ ·²ª±´ª»¼ ¿­ ¿ °±´·¬·½¿´ ¿½¬·ª·­¬ò ̸» ¼·ª·¼·²¹ ´·²» ¾»¬©»»² ¬¸»­» ®±´»­ ·­ ­±³»¬·³»­ ²±¬ ª»®§ ½´»¿®ô ¾«¬ ©·¬¸ Ú±«½¿«´¬ ¬¸» »¨·­¬»²½» ±º ¬¸·­ ¼·ª·­·±² ±º ®±´»­ ¾»½¿³» ­±³»¬¸·²¹ ±º ¿ ³¿¬¬»® ±º °®·²½·°´»ò ̸» Ù×Ð ­»»³­ ¬± ¸¿ª» ¸¿¼ ¿² »¨¬®»³»´§ ·²º±®³¿´ ­¬®«½¬«®»ò ̸·­ ©¿­ ·² ¿ ­»²­» ½±³°¿¬·¾´» ©·¬¸ Ú±«½¿«´¬­ ª·»© ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò Ø» ¸¿¼ ¿´©¿§­ ¾»»² ±°°±­»¼ ¬± ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¿²¼ ¸·»®¿®½¸·»­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ©»®» «­»¼ ¿­ ¿ ³»¼·«³ º±® ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»®ò É·¬¸ ¸·­ ±©² ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ·¬ ·­ ½±²­·­¬»²¬ ïðê .

¬¸¿¬ ¸» ­¸±«´¼ ²±¬ ©·­¸ ¬± ­»¬ ¸·³­»´º ¿¬ ¬¸» ¸»¿¼ ±º ¿ ¸·»®¿®½¸§ ¬¸¿¬ ³¿¼» ­¬¿¬»³»²¬­ ¿¾±«¬ °±´·½§ ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ­¸±«´¼ ¾» ¿¼³·²·­¬»®»¼ò ̸·­ °»®­°»½¬·ª» ©¿­ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¿¬ ¬¸» ¸»¿®¬ ±º ¬¸» ¼·ºº»®»²½»­ ¾»¬©»»² Í¿®¬®» ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ò Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ Í¿®¬®» ©¿­ ·² »ºº»½¬ ·²¬»´´»½¬«¿´´§ ½±²¼»­½»²¼·²¹ ·² ¿¼ª·­·²¹ °»±°´» ±² ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ·¼»±´±¹·½¿´ ­¬¿²½» ¬± ¬¿µ» ·² ®»­°±²­» ¬± ·­­«»­ò Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸·­ ©¿­ ·²¿°°®±°®·¿¬»ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ­¸±«´¼ ­·³°´§ ¾» ¬± °®»­»²¬ »ª·¼»²½» ¿²¼ ¬± ´»¿ª» ·²¼·ª·¼«¿´­ ¬± º±®³«´¿¬» ¬¸»·® ±©² ª·»©­ò Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸·­ ½±´´»¿¹«»­ »³°´±§»¼ ¯«»­¬·±²²¿·®»­ ¬± ¬®§ ¬± ½±´´»½¬ ­§­¬»³¿¬·½ ¼¿¬¿ º®±³ ¬¸» °®·­±²­ò ̸»§ ©±«´¼ ©¿·¬ ±«¬­·¼» °®·­±²­ ¿¬ ª·­·¬·²¹ ¬·³»­ ¿²¼ »¨°´¿·² ©¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ¬®§·²¹ ¬± ¿½¸·»ª» ¬± ¬¸» º¿³·´·»­ ±º °®·­±²»®­ò Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ·²ª·¬»¼ »¨ó°®·­±²»®­ ¿²¼ ¬¸»·® º¿³·´·»­ ¬± ¸·­ ¿°¿®¬³»²¬ô ·² ±®¼»® ¬± ¼·­½«­­ °®·­±² ½±²¼·¬·±²­ò Ѳ» ±º Ú±«½¿«´¬­ µ»§ ¿®¹«³»²¬­ ¿²¼ô ·²¼»»¼ô °±´·¬·½¿´ ­¬®¿¬»¹·»­ ©¿­ ¬± ¬®§ ¬± »²½±«®¿¹» ¼·ºº»®»²¬ ¿¹»²½·»­ ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸ °®·­±²»®­ ¿²¼ °®·­±²­ ¬± ½±´´¿¾±®¿¬» ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬± ©±®µ ·²¼»°»²¼»²¬´§ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¸» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¼±½¬±®­ô ©»´º¿®» ©±®µ»®­ô °®·­±² ±º½»®­ô °­§½¸·¿¬®·­¬­ô ­±½·¿´ ©±®µ»®­ ¿²¼ ¬¸» ª¿®·±«­ ±º½»®­ ±º ¬¸» ´»¹¿´ ­§­¬»³ ¸¿¼ ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ­·³°´§ ½¿®®§ ±«¬ ¬¸»·® ±©² ·²¼·ª·¼«¿´ ¶±¾ ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ½®·¬»®·¿ ±º ¬¸»·® °®±º»­­·±²ò ̸·­ ±º¬»² ³»¿²¬ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©»®» ­·¹²·½¿²¬ ¹¿°­ ¾»¬©»»² ¬¸»·® ®±´»­ ¿²¼ ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ¿²¼ ¬¸»­» ®»­«´¬»¼ ·² ¿¼ª»®­» °®±ª·­·±² ¿²¼ ½¿®» º±® °®·­±²»®­ò ׬ ©¿­ ²±¬ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©»®» ¼»´·¾»®¿¬» ±³·­­·±²­ ·² ©¸¿¬ ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ ¿¹»²½·»­ ©»®» ¬®§·²¹ ¬± ¿½¸·»ª»ô ¾«¬ ­·³°´§ ¬¸¿¬ ¬¸» ±ª»®¿´´ »ºº»½¬ ©¿­ ¿ ­»®ª·½» ±º ¼·³·²·­¸»¼ ¯«¿´·¬§ º±® °®·­±²»®­ò Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± »²½±«®¿¹» ¬¸»­» ¿¹»²½·»­ ¬± ©±®µ ¬±¹»¬¸»® »ºº»½¬·ª»´§ ·² ±®¼»® ¬± °®±ª·¼» ¿ ½±¸»®»²¬ ­»®ª·½»ò Ú±«½¿«´¬ ½±²¬·²«»¼ ¸·­ ©±®µ ±² ¾»¸¿´º ±º °®·­±²»®­ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» »¿®´§ ïçéð­ò ׬ ©±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² »¨¸¿«­¬·²¹ ©±®µô ·²ª±´ª·²¹ °¿®¬·½·°¿¬·±² ·² ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ô ¬¸» ©®·¬·²¹ ±º °¿³°¸´»¬­ º±® ¼·­¬®·¾«¬·±²ô ¹·ª·²¹ ¬¿´µ­ô ¿²¼ ¹»²»®¿´´§ ¬®§·²¹ ¬± ³¿®­¸¿´ ­«°°±®¬ º±® ¬¸» ½¿«­»ò ̸»®» ³«­¬ ¿´­± ¸¿ª» ¾»»² ½±²­·¼»®¿¾´» °­§½¸±´±¹·½¿´ °®»­­«®» «°±² Ú±«½¿«´¬ô ¿­ ¸·­ ©±®µ ¾®±«¹¸¬ ¸·³ ·²¬± ¼·®»½¬ ½±²º®±²¬¿¬·±² ©·¬¸ ¬¸» °±´·½» ¿²¼ ´»¹¿´ ¿«¬¸±®·¬·»­ò éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïðé .

׬ ·­ °»®¸¿°­ ±²´§ ²¿¬«®¿´ ¬¸¿¬ ¼·ºº»®»²¬ °®»­­«®» ¹®±«°­ ¿²¼ ®¿¼·½¿´ °±´·¬·½¿´ ¹®±«°·²¹­ ¾»¹¿² ¬± ­»»µ Ú±«½¿«´¬­ ¸»´° ¿²¼ ­«°°±®¬ò ̸»­» ¹®±«°­ ®»°®»­»²¬»¼ ¿ ª¿®·»¬§ ±º ¼·ºº»®»²¬ °±´·¬·½¿´ ½¿«­»­ô ¿´´ ¾®±¿¼´§ ±º ¿ ´»º¬ó©·²¹ ²¿¬«®»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¾»½±³·²¹ ¿ ¸·¹¸ó °®±´» ¹«®»ô ©¸±­» ­°±²­±®­¸·° ±º ¿ ½¿«­» ½±«´¼ ¿¬¬®¿½¬ «­»º«´ ³»¼·¿ ¿¬¬»²¬·±²ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿ ¼§²¿³·½ °«¾´·½ ­°»¿µ»®ô ©¸± ½±«´¼ ¿½¬ ¿­ ¿² ·²Œ«»²¬·¿´ ¿¼ª±½¿¬» º±® ½¿«­»­ò ̱ ¼·ºº»®·²¹ ¼»¹®»»­ô Ú±«½¿«´¬ ­«°°±®¬»¼ ¹®±«°­ ½¿³°¿·¹²·²¹ ¿¹¿·²­¬ô º±® ·²­¬¿²½»ô ¬¸» ß³»®·½¿² ·²ª±´ª»³»²¬ ·² Ê·»¬²¿³ô ¿¹¿·²­¬ ¿´´»¹»¼ °±´·½» ª·±´»²½» ¿²¼ ³·­¬®»¿¬³»²¬ ±º °»±°´» ¿¬ ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ô ¿²¼ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ¬®»¿¬³»²¬ ±º °¿¬·»²¬­ ·² °­§½¸·¿¬®·½ ¸±­°·¬¿´­ò ײ­·¹¸¬ ̸» º¿½¬ ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ¸»´¼ ¿ ½¸¿·® ¿¬ ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½» ¹¿ª» ¸·³ »²±®³±«­ ½¿½¸»¬ò ß­ ¿ ³»³¾»® ±º ±²» ±º ¬¸» ½±«²¬®§­ ³±­¬ °®»­¬·¹·±«­ ¿½¿¼»³·½ »­¬¿¾´·­¸³»²¬­ô ¸» ¿²¼ ¸·­ ±°·²·±²­ ©±«´¼ ¾» ¬¿µ»² ­»®·±«­´§ »ª»² ¾§ ¬¸±­» ©¸± ³·¹¸¬ ±¬¸»®©·­» ­·³°´§ ®»¹¿®¼ ¸·³ ¿­ ¿ ­«°°±®¬»® ±º ´»º¬ó©·²¹ ½¿«­»­ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ²± ¼±«¾¬ ¿©¿®» ±º ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ ¸» ½±«´¼ »¿­·´§ ¾» ª·»©»¼ ¿­ ¿² ¿®½¸»¬§°¿´ ´»º¬ó©·²¹ô ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿½¬·ª·­¬ ©¸± ­«°°±®¬»¼ ¿´´ ¬¸» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ´»º¬ó©·²¹ ½¿«­»­ò ̸»®» ©»®» ¬©± ·³°´·½·¬ ¼·º½«´¬·»­ ¸»®» º±® Ú±«½¿«´¬ò ̸» ®­¬ ©¿­ ¬¸¿¬ô ¾§ ­«°°±®¬·²¹ ­«½¸ ¿ ©·¼» ®¿²¹» ±º ½¿«­»­ô ¸» ©±«´¼ °»®¸¿°­ ´±­» ¿ ½»®¬¿·² ¼»¹®»» ±º ½±²ª·½¬·±² ©¸»² ¸» ¼·¼ ­°»¿µ ±«¬ ¿¹¿·²­¬ ­±³»¬¸·²¹ ·² ©¸·½¸ ¸» ¾»´·»ª»¼ °®±º±«²¼´§ò л±°´» ³·¹¸¬ ¾» ´»­­ ´·µ»´§ ¬± ¾» ½±²ª·²½»¼ ¿¾±«¬ ¬¸» ¹»²«·²» ²¿¬«®» ±º ¸·­ º»»´·²¹­ò ̸» ±¬¸»® ·­­«» ©¿­ ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ·² ¼¿²¹»® ±º ¾»½±³·²¹ ¬¸» ª»®§ µ·²¼ ±º ´·¾»®¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬¸¿¬ ¸» ¸¿¼ ½®·¬·½·¦»¼ô ³±­¬ °»®¬·²»²¬´§ ©·¬¸ ®»¹¿®¼ ¬± Í¿®¬®»ò ̱ ­±³» »¨¬»²¬ ¸» ¸¿¼ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ Í¿®¬®» ¸¿¼ ´±­¬ ¬¸» ª»®§ µ·²¼ ±º ½®»¼·¾·´·¬§ ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ²±© ·² ¼¿²¹»® ±º ´±­·²¹ ¸·³­»´ºò ̸» »¿®´§ ïçéð­ ¿´­± ­¿© ¬¸» »­¬¿¾´·­¸³»²¬ ±º ¿ ¹¿§ °®»­­«®» ¹®±«°ô ¬¸» Ú®±²¬ ¸±³±­»¨«¿´ ¼¿½¬·±² ®»ª±´«¬·±²²¿·®» øÚ®±²¬ º±® ®»ª±´«¬·±²¿®§ ¿½¬·±² ±² ¸±³±­»¨«¿´·¬§å ÚØßÎ÷ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸·­ ³±ª»³»²¬ô ¾«¬ ¼·¼ ²±¬ô ¸±©»ª»®ô ¬¿µ» ¿ ®»¿´´§ ¿½¬·ª» ®±´»ò Ø» ©¿­ ½´»¿®´§ ¿³¾·ª¿´»²¬ ¿¾±«¬ ¬¸» «­» ±º ¬¸» ©±®¼ ‘¹¿§ ¿²¼ ©¿­ «²­«®» ¿¾±«¬ ¬¸» ´±²¹ó¬»®³ ½±²­»¯«»²½»­ ±º ïðè .

¿¼±°¬·²¹ ­«½¸ ¿ ´¿¾»´ò ̸»®» ³¿§ô ¸±©»ª»®ô ¸¿ª» ¾»»² ¿ ¼»»°»® °¸·´±­±°¸·½¿´ ¾¿­·­ ¬± Ú±«½¿«´¬­ ¿°°¿®»²¬ ®»´«½¬¿²½» ¬± ¾»½±³» ¬±± ·²ª±´ª»¼ ·² ¹¿§ ®·¹¸¬­ ¿½¬·ª·­³ò Ø» ¿´©¿§­ ­»»³­ ¬± ¸¿ª» ¸¿¼ ¿² ¿²¬·°¿¬¸§ ¬± ¾»½±³·²¹ ´¿¾»´´»¼ ¿­ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬§°» ±º ¿½¬·ª·­¬ò ׬ ³¿§ ¾» ¬¸¿¬ ¸·­ ®»´«½¬¿²½» ©¿­ ¾¿­»¼ ·² ¿ º«²¼¿³»²¬¿´ ±°°±­·¬·±² ¬± ¾»·²¹ ¼»²»¼ ·² ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ò Ø» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» °®»º»®®»¼ ¬± ­·³°´§ ‘¾» ¹¿§ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ­°»²¼ ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¬·³» ¬¿´µ·²¹ ¿¾±«¬ ·¬ ¿²¼ ¼·­½«­­·²¹ ·¬ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¸» ©¿­ ¼»»°´§ ½±³³·¬¬»¼ ¬± ¬¸» ·¼»¿ ±º »¯«¿´·¬§ º±® ¬¸» ¹¿§ ½±³³«²·¬§ ¿²¼ º»´¬ ª»®§ ­¬®±²¹´§ ¿¾±«¬ ¿²§ »¨»®½·­» ±º °±©»® ¬± ´·³·¬ ¬¸¿¬ »¯«¿´·¬§ò Þ§ ïçéë Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ½±²¬·²«·²¹ ¬± ¾» °±´·¬·½¿´´§ ¿½¬·ª»ô ®»°®»­»²¬·²¹ ¿ ²«³¾»® ±º ¼·ºº»®»²¬ ½¿«­»­ò ײ ¬¸¿¬ §»¿®ô ¿ °¿®¬·½«´¿® ½¿«­» ½7´8¾®» ¿³±²¹ ´»º¬ó©·²¹ ¹®±«°­ ·² Û«®±°» ©¿­ ¬¸» °®±°±­»¼ »¨»½«¬·±² ±º ¬»² ±°°±²»²¬­ ±º ¬¸» ®·¹¸¬ó©·²¹ ¹±ª»®²³»²¬ ±º Ù»²»®¿´ Ú®¿²½± ·² Í°¿·²ò Ѻ ¬¸» ¬»² °»±°´» ­»²¬»²½»¼ ¬± ¼»¿¬¸ô ¬©± ©»®» ³»³¾»®­ ±º ¬¸» Þ¿­¯«» ر³»´¿²¼ ¿²¼ Ú®»»¼±³ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ±® ÛÌßò ͱ½·¿´·­¬­ ·² Ú®¿²½» ©»®» °¿®¬·½«´¿®´§ ·²½»²­»¼ ¾§ ¬¸·­ °®±°±­»¼ ¿½¬·±²ô ¿²¼ ¿ ¹®±«° ±º ´»¿¼·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´­ô ·²½´«¼·²¹ ß²¼®7 Ó¿´®¿«¨ øïçðï›éê÷ô Ö»¿²óп«´ Í¿®¬®» ¿²¼ Ô±«·­ ß®¿¹±² øïèçé›ïçèî÷ô °®»°¿®»¼ ¿²¼ ­·¹²»¼ ¿ ­¬¿¬»³»²¬ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» »¨»½«¬·±²­ò ̸» ·¼»¿ ©¿­ ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬»³»²¬ ©±«´¼ ¾» ¬¿µ»² ¬± Í°¿·² ¿²¼ ®»¿¼ ±«¬ ¿¬ ¿ °®»­­ ½±²º»®»²½»ô ±® ­±³» ±¬¸»® ¬§°» ±º »ª»²¬ô ¬± °«¾´·½·¦» ¬¸» ¿½¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸» Ú®¿²½± ¹±ª»®²³»²¬ ©¿­ ½±²¬»³°´¿¬·²¹ò ׬ ©¿­ »ª»²¬«¿´´§ ¼»½·¼»¼ ¬± ­»´»½¬ ¿ ¹®±«° ±º °»±°´» ¬± Œ§ ¬± Ó¿¼®·¼ ¿²¼ ¬± ¿®®¿²¹» ¿ °®»­­ ½±²º»®»²½»ò Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» ´³ ¼·®»½¬±® ݱ­¬¿óÙ¿ª®¿­ øïçíí›÷ ¿²¼ ¬¸» ¿½¬±® ¿²¼ ­·²¹»® Ǫ»­ Ó±²¬¿²¼ øïçîï›çï÷ ©»®» ­»´»½¬»¼ô ¿³±²¹ ±¬¸»®­ô ¬± ¹± ¬± Ó¿¼®·¼ò ̸»§ ©»®» ¿´´±©»¼ »²¬®§ ¬± Í°¿·²ô °»®¸¿°­ ¾»½¿«­» ¬¸» ¿«¬¸±®·¬·»­ ©»®» «²¿©¿®» ±º ¬¸»·® °®»½·­» ·²¬»²¬·±²­ò ̸»§ ¶«­¬ ³¿²¿¹»¼ ¬± ®»¿¼ ±«¬ ¬¸»·® ¾®·»º ¼±½«³»²¬ ©¸»² ¬¸» °±´·½» ¿®®·ª»¼ ¬± ¿®®»­¬ ¬¸»³ò ̸»§ ©»®» »­½±®¬»¼ ¾¿½µ ¬± ¬¸» ¿·®°±®¬ ¿²¼ °«¬ ±² ¿ Œ·¹¸¬ ¾¿½µ ¬± п®·­ò ߬ ¬¸» ­³¿´´ °®»­­ ½±²º»®»²½» ¿²¼ ¿¬ ¬¸» ¿·®°±®¬ ¬¸»®» ©»®» ½±²º®±²¬¿¬·±²­ ¾»¬©»»² ¬¸» °±´·½» ¿²¼ ¬¸» °®»­»²¬»®­ ±º ¬¸» °»¬·¬·±²ò ׬ ·­ °»®¸¿°­ »¿­§ ¬± ¬¸·²µ ±º ¬¸·­ ¿½¬·±² ¿­ ¿ ­³¿´´ °±´·¬·½¿´ ¹»­¬«®» ¾§ ©»´´óµ²±©² ¹«®»­ô ¾«¬ ·¬ ¼·¼ ½¿®®§ ¿² »´»³»²¬ ±º ®·­µò ׬ ©¿­ ¾§ ²± ³»¿²­ ·³°±­­·¾´» ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ¸·­ ½±´´»¿¹«»­ ½±«´¼ ¸¿ª» ¾»»² ¼»¬¿·²»¼ ¿¬ ¿ °±´·½» ­¬¿¬·±² ±® »ª»² éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïðç .

°®·­±²ô ¿²¼ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ¯«·¬» ¸¿®­¸ ¬®»¿¬³»²¬ò Í°¿·² ¿¬ ¬¸» ¬·³» ©¿­ ¿ º¿­½·­¬ ¼·½¬¿¬±®­¸·° ¿²¼ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ½¿®» ´·¬¬´» º±® »¨¬»®²¿´ °«¾´·½ ±® °±´·¬·½¿´ ±°·²·±² ¿²¼ ¸¿¼ ¿ ´»­­ ¬¸¿² ¼»­·®¿¾´» ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ®»½±®¼ò ׬ ¼»³¿²¼»¼ ½±²­·¼»®¿¾´» ½±«®¿¹» ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ±² ·¬­ ±©² ­±·´ ·² ­«½¸ ¿ ½±²º®±²¬¿¬·±²¿´ ©¿§ò ̸» ·²½·¼»²¬ ®»ª»¿´­ ¿² ¿­°»½¬ ±º Ú±«½¿«´¬­ ½¸¿®¿½¬»® ¬¸¿¬ ½¿³» ¬± ´·¹¸¬ ¿¬ ª¿®§·²¹ ¬·³»­ ·² ¸·­ ½¿®»»® › ¸·­ º±®¬·¬«¼» ¿²¼ ¼»¬»®³·²¿¬·±² ¬± º¿½» «° ¬± ±°°®»­­·±² ©¸»®»ª»® ¸» ­¿© ·¬ò Þ§ ïçéê ¬¸»®» ©¿­ ¿´­± ¹®±©·²¹ ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ½±²½»®² ¿¾±«¬ ¬¸» °±­·¬·±² ±º °±´·¬·½¿´ ¼·­­·¼»²¬­ ·² ¬¸» ͱª·»¬ ˲·±²ò ׬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ¼·º½«´¬ º±® ¼·­­·¼»²¬­ ±® º±® ³»³¾»®­ ±º ¬¸»·® º¿³·´§ ¬± ´»¿ª» ¬¸» ËÍÍÎô ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ½¿³°¿·¹²»¼ ª·¹±®±«­´§ º±® ­«½¸ °»±°´»ò ׬ ­±³»¬·³»­ ´»º¬ Ú±«½¿«´¬ ¿²¼ ±¬¸»® ·²¬»´´»½¬«¿´­ ·² ¿ ®¿¬¸»® ¼·º½«´¬ °±­·¬·±² ·² ¬»®³­ ±º ¬¸»·® ­«°°±®¬ º±® Ó¿®¨·­¬ ·¼»¿­ò ß­ ¿ ¾®±¿¼ °®·²½·°´»ô ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¸¿¼ ¬»²¼»¼ ¬± ´±±µ ¬± ´»º¬ó©·²¹ ·¼»¿­ º±® ¿² ·¼»±´±¹§ ¬¸¿¬ ½±«´¼ ¾» «­»¼ ¬± ½±«²¬»®¿½¬ ¬¸±­» ±º ®·¹¸¬ó©·²¹ ¹±ª»®²³»²¬­ ¿²¼ ¬¸»·® °»®½»·ª»¼ ®¿²¼±³ »¨»®½·­» ±º °±©»®ò ̱ ­±³» »¨¬»²¬ô ·¬ ©¿­ ²¿¬«®¿´ ¬± ´±±µ ¬± ¬¸» ͱª·»¬ ˲·±² º±® ­«½¸ ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª» ·¼»±´±¹§ò ر©»ª»®ô ¬¸» ­¬±®·»­ »³»®¹·²¹ º®±³ ¬¸» ͱª·»¬ ˲·±² «²¼»® Ô»±²·¼ Þ®»¦¸²»ª ¿°°»¿®»¼ ¬± ­«¹¹»­¬ ¿ ½±«²¬®§ ­«ºº»®·²¹ «²¼»® ¿² ±°°®»­­·ª» ®»¹·³»ò ׬ ©¿­ô ·² ¿ ­»²­»ô ¿ ®»¿´ ½¸¿´´»²¹» ¬± ¬¸» ´»º¬ó©·²¹ ±® ½±³³«²·­¬ ·¼»±´±¹·»­ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´­ ·² ¬¸» É»­¬ò ײ­·¹¸¬ Ô»º¬ó©·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ·² ¬¸» É»­¬ ©»®» ¼®¿©² ¬± ¬¸» ͱª·»¬ ˲·±² º±® ·¼»±´±¹·½¿´ ®»¿­±²­ô ¾«¬ ©»®» ·²½®»¿­·²¹´§ ½±²º®±²¬»¼ ¾§ ©¸¿¬ ©¿­ ·²½®»¿­·²¹´§ ¾»·²¹ ®»ª»¿´»¼ ¿­ ¿ ¬±¬¿´·¬¿®·¿² ®»¹·³» ¿²¼ ·¬­ ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ¿¾«­»­ò ̸·­ ©¿­ ¿ ¬¸±®²§ °®±¾´»³ º±® ³¿²§ ´»º¬ó©·²¹ ¬¸·²µ»®­ ¿²¼ ©®·¬»®­ ·² ¬¸» °±­¬ó©¿® °»®·±¼ò ׬ ©¿­ ¬¸»®»º±®» ¿ ¬·³» ©¸»² ¿½¿¼»³·½­ ¿²¼ ©®·¬»®­ ©»®» ­»¿®½¸·²¹ º±® ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª» ©±®´¼ ª·»© ¬¸¿¬ ½±«´¼ ¾» «­»¼ ¬± ½±³¾¿¬ ¬¸» ·²»¯«¿´·¬·»­ ¿²¼ ±°°®»­­·±² ¬¸¿¬ ¬¸»§ ­¿© ·² ¬¸» É»­¬ô §»¬ ©¸·½¸ ¼·¼ ²±¬ ­°»½·½¿´´§ ¼®¿© «°±² Ó¿®¨·­¬ ·¼»¿­ò ײ ïçéé Þ®»¦¸²»ª ½¿³» ±² ¿ ª·­·¬ ¬± п®·­ô ©¸·½¸ ©¿­ ¬¸» ±½½¿­·±² º±® ²«³»®±«­ ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ¬®»¿¬³»²¬ ±º ¼·­­·¼»²¬­ ·² ¬¸» ËÍÍÎò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²ª±´ª»¼ ·² ­±³» ±º ¬¸»­» ¿²¼ ½±²½»²¬®¿¬»¼ ¸·­ ïïð .

¿¬¬»²¬·±²­ ±² °®±¬»­¬·²¹ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ¿¾«­» ±º ¸«³¿² ®·¹¸¬­ò Ø·­ °®±¬»­¬­ ¬¸»®»º±®» ¬»²¼»¼ ¬± ¿¼±°¬ ¬¸» ³±®¿´ ¸·¹¸ ¹®±«²¼ô ¿²¼ ¬± º±½«­ «°±² ¬¸» »¬¸·½¿´ ·­­«» ±º ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ±°°±²»²¬­ ±º ¬¸» ͱª·»¬ ­§­¬»³ ©»®» ¬®»¿¬»¼ò ׬ ·­ ¿´­± ·²¬»®»­¬·²¹ ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ¿¼±°¬·²¹ ¿ ­¬®±²¹´§ »¬¸·½¿´ ¿®¹«³»²¬ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ±¬¸»® ·­­«»­ò ײ ïçéé ±²» ±º ¬¸» ´¿©§»®­ º±® ¬¸» ´»º¬ó©·²¹ ¬»®®±®·­¬ ¹®±«° µ²±©² ¿­ ¬¸» λ¼ ß®³§ Ú¿½¬·±² ­±«¹¸¬ ¿­§´«³ ·² Ú®¿²½»ô ¿²¼ ¬¸» ·­­«» ½¿«­»¼ ½±²­·¼»®¿¾´» °«¾´·½ ¼»¾¿¬»ò ͱ³» ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿²¼ ¹®±«°­ ³¿¼» ­¬¿¬»³»²¬­ ·² ­«°°±®¬ ±º ¬¸» ´¿©§»®ô ¿²¼ ¿´­± ¼·®»½¬´§ ±® ·³°´·½·¬´§ ·² º¿ª±«® ±º ¬»®®±®·­³ ·² ½±³¾¿¬·²¹ ©¸¿¬ ¬¸»§ ­¿© ¿­ ­¬¿¬» ±°°®»­­·±² ·² ¬¸» É»­¬ò Ú±«½¿«´¬ ©±«´¼ ²±¬ ·²ª±´ª» ¸·³­»´º ·² ­¬¿¬»³»²¬­ ­«°°±®¬·²¹ ¬»®®±®·­³ô ¿²¼ ®»­¬®·½¬»¼ ¸·³­»´º ¬± ­«°°±®¬ º±® ¬¸» ´¿©§»®ò ̸»®» ©»®» ¿¹¿·² ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ô ¿²¼ ¿¹¿·² Ú±«½¿«´¬ ¬±±µ °¿®¬ ·² ­±³» ±º ¬¸»³ô »ª»² ®»½»·ª·²¹ °¸§­·½¿´ ·²¶«®·»­ ¼«®·²¹ ½±²º®±²¬¿¬·±²­ ©·¬¸ ¬¸» °±´·½»ò ׬ ¼±»­ ¿°°»¿® ¬¸¿¬ ·² ¬¸»­» °±´·¬·½¿´ ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ¿¼±°¬ ¹»²»®¿´´§ ²±²ó ª·±´»²¬ ³»¿²­ô ¿²¼ ´·³·¬»¼ ¸·³­»´º ¬± ­·³°´§ ­¬¿¬·²¹ ¸·­ ½¿­»ò ײ­·¹¸¬ ߬ ¬¸·­ ¬·³» Ú±«½¿«´¬ »²¬»®»¼ »²»®¹»¬·½¿´´§ ·²¬± ¬¸» ¼»¾¿¬» ¿¾±«¬ ¬¸» »¨¬»²¬ ¬± ©¸·½¸ ¬¸» ­¬¿¬» ­¸±«´¼ ¬¿µ» ¿½¬·±² ¿¹¿·²­¬ ¬¸±­» ©¸± »¨°®»­­»¼ ±°·²·±²­ ¿¹¿·²­¬ ·¬­ °±´·½·»­ò Ú±«½¿«´¬ ­±³»¬·³»­ »¨°®»­­»¼ ¬¸·­ ·­­«» ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ­»»­ ‘¬®«¬¸ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô Ú±«½¿«´¬ ­¿© ¬¸»®» ¿­ ¾»·²¹ ¿² ·³°±®¬¿²¬ ¼»¾¿¬» ¿¾±«¬ ¸±© ¬¸» ­¬¿¬» ª·»©»¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¿ ­·¬«¿¬·±²ô ¿²¼ ¸±© °®»­­«®» ¹®±«°­ ª·»©»¼ ¬¸¿¬ ­¿³» ­·¬«¿¬·±²ò ײ¬»®²¿¬·±²¿´ °±´·¬·½­ ײ »¿®´§ ïçéè ½±²­·¼»®¿¾´» ©±®´¼ ¿¬¬»²¬·±² ©¿­ ¾»·²¹ º±½«­»¼ ±² ×®¿²ô ¿²¼ ¬¸» ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» »­¬¿¾´·­¸»¼ ¹±ª»®²³»²¬ ±º ͸¿¸ Ó±¸¿³³¿¼ λ¦¿ п¸´¿ª·ò ̸» °®±óÉ»­¬»®² ¹±ª»®²³»²¬ ±º ×®¿² ©¿­ ½±³·²¹ «²¼»® ·²½®»¿­·²¹ °®»­­«®» º®±³ ¿² ×­´¿³·½ó·²­°·®»¼ éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïïï .

±°°±­·¬·±² ¬¸¿¬ ­±«¹¸¬ ¬± ®»°´¿½» ¬¸» »¨·­¬·²¹ ®»¹·³» ©·¬¸ ¿ ¹±ª»®²³»²¬ ½±³³·¬¬»¼ ¬± ×­´¿³·½ °®·²½·°´»­ò Ú±«½¿«´¬ ¾»½¿³» ª»®§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸·­ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿²¼ ·² ´¿¬» ïçéè ©¿­ ¿­µ»¼ ¾§ ¬¸» ׬¿´·¿² ²»©­°¿°»® ݱ®®·»®» ¼»´´¿ Í»®¿ ¬± ©®·¬» ­±³» ¿®¬·½´»­ ¿²¿´§­·²¹ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ·² ×®¿²ò ̱ ¬¸·­ »²¼ô Ú±«½¿«´¬ ª·­·¬»¼ ×®¿² ·² Í»°¬»³¾»® ïçéè ¬± ½±´´»½¬ ¼¿¬¿ º±® ¸·­ ¿®¬·½´»­ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¼«®·²¹ ¬¸» ²»¨¬ º»© ³±²¬¸­ ¸» ¿´­± °«¾´·­¸»¼ ¿®¬·½´»­ ·² ¬¸» Ú®»²½¸ °®»­­ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ·²¬»®»­¬»¼ ¬¸¿¬ ‘«°®·­·²¹­ ¸¿ª» ­± »¿­·´§ º±«²¼ ¬¸»·® »¨°®»­­·±² ¿²¼ ¬¸»·® ¼®¿³¿ ·² ®»´·¹·±«­ º±®³­ øÚ¿«¾·±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ô °ò ìëð÷ò ̸» ¹±ª»®²³»²¬ ±º ¬¸» ͸¿¸ ¸¿¼ ¾»»² ·² °±©»® ·² ×®¿² ­·²½» ¬¸» ïçìð­ ¿²¼ ¸¿¼ ¾»»² ½±²­·­¬»²¬´§ ­«°°±®¬»¼ ¾§ ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ô ©¸·½¸ º»¿®»¼ ͱª·»¬ »¨°¿²­·±²·­³ ·² ¬¸» ¿®»¿ò ̸» ×®¿²·¿² ¹±ª»®²³»²¬ ¸¿¼ ¿´©¿§­ ¿¼±°¬»¼ °±´·½·»­ ¬¸¿¬ ©»®» ¿´·¹²»¼ ©·¬¸ ¬¸» É»­¬ô ¿²¼ º¿ª±«®»¼ ¿ ­»½«´¿® ­¬¿¬» ®¿¬¸»® ¬¸¿² ±²» ·²­°·®»¼ ¾§ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ×­´¿³·½ °®·²½·°´»­ò ̸»®» ¸¿¼ ¿´©¿§­ ¾»»² ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ͸¿¸­ ®«´»ô °¿®¬·½«´¿®´§ º®±³ ¬¸» ×­´¿³·½ ½´»®¹§ ¿²¼ ¬¸±­» ·² º¿ª±«® ±º ¿ ®»¬«®² ¬± ®»´·¹·±«­ °®·²½·°´»­ò Ê»®§ ´·¬¬´» ®»¿´ ±°°±­·¬·±² ©¿­ô ¸±©»ª»®ô °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ½±«²¬®§ ¿²¼ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ¬®·»¼ ¬± ­«°°®»­­ ¿²§ ­·¹²·½¿²¬ ¼·­­»²¬ò Ó±­¬ ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ͸¿¸ ©¿­ ½»²¬®»¼ ¿®±«²¼ ¿ ´»¿¼·²¹ ®»´·¹·±«­ ¹«®»ô ¬¸» ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²·ò Ü«®·²¹ ¬¸» ïçêð­ ¸» ¸¿¼ ®»¹«´¿®´§ ±°°±­»¼ ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ô ½¿´´·²¹ º±® ¿ ®»¬«®² ¬± ×­´¿³·½ °®·²½·°´»­ ·² ¬¸» ½±«²¬®§ò ̸» ¹±ª»®²³»²¬ ¸¿¼ ²¿´´§ »¨·´»¼ ¸·³ º®±³ ¬¸» ½±«²¬®§ ¾»½¿«­» ±º ¸·­ ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ͸¿¸ò Þ§ ïçéé ¬¸»®» ©¿­ ¿ ­»²­» ¬¸¿¬ ¬¸» ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ͸¿¸ ©¿­ ¹®±©·²¹ ·² ·³°»¬«­ô ¿²¼ ·² ª¿®·±«­ °¿®¬­ ±º ¬¸» ½±«²¬®§ ¬¸»®» ©»®» ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ ¿²¼ °®±¬»­¬­ ¿¹¿·²­¬ ¸·­ ®«´»ò ײ ïçéè ¬¸»®» ©»®» ¼»³±²­¬®¿¬·±²­ ·² ¬¸» ½·¬·»­ ±º Ï«³ ¿²¼ Ì¿¾®·¦ô ¿²¼ ¼»³±²­¬®¿¬±®­ ©»®» µ·´´»¼ ¾§ ¹±ª»®²³»²¬ º±®½»­ò ̸»®» ©»®» ¿´­± ¿¬¬¿½µ­ ±² É»­¬»®²ó±®·»²¬»¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸®±«¹¸±«¬ ¬¸» §»¿® ¬¸» °®±¬»­¬­ ·²½®»¿­»¼ ·² º®»¯«»²½§ ¿²¼ ·²¬»²­·¬§ò Ѳ è Í»°¬»³¾»® ¬¸»®» ©¿­ ¿ ³¿¶±® °®±¬»­¬ ·² ¬¸» ½»²¬®» ±º Ì»¸®¿²ô ¿²¼ ¹±ª»®²³»²¬ º±®½»­ ±°»²»¼ ®» ±² ¬¸» ¼»³±²­¬®¿¬±®­ ·² ¿² ¿¬¬»³°¬ ¬± ³¿·²¬¿·² ±®¼»®ò ׬ ©¿­ô ¸±©»ª»®ô ¿ ª¿·² ¿¬¬»³°¬ ¾»½¿«­» ¾§ ²±© ¬¸»®» ©¿­ ¿ ­»²­» ¬¸¿¬ ¬¸» ±ª»®¬¸®±© ±º ¬¸» ¹±ª»®²³»²¬ ©¿­ ·²»ª·¬¿¾´»ô »ª»² ¬¸±«¹¸ ·¬ ©¿­ ¼·º½«´¬ ¬± °®»¼·½¬ ¸±© ¬¸·­ ©±«´¼ ¬¿µ» °´¿½»ò ̸»®» ©¿­ ­± ïïî .

³¿²§ ·²¶«®·»­ ¿²¼ ¼»¿¬¸­ ¿³±²¹ ¬¸» ¼»³±²­¬®¿¬±®­ ±² è Í»°¬»³¾»® ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¬»®³»¼ ‘Þ´¿½µ Ú®·¼¿§ò ׬ ©¿­ ­¸±®¬´§ ¿º¬»® ¬¸·­ »ª»²¬ô ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ¿®®·ª»¼ ·² Ì»¸®¿²ò ̸·­ ·²·¬·¿´ ª·­·¬ ©¿­ º±´´±©»¼ ¾§ ¿²±¬¸»® ·² Ò±ª»³¾»®ô ¿²¼ ¸»²½» Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °®»­»²¬ ·² ×®¿² ¼«®·²¹ ¬¸» ¸»·¹¸¬ ±º ¬¸» °®±¬»­¬­ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ͸¿¸ò ߬ ¬¸·­ ­¬¿¹»ô ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²· ©¿­ ·² »¨·´» ·² ×®¿¯ô ¾«¬ ¸» ­¸±®¬´§ ³±ª»¼ ¬± Ú®¿²½»ô ©¸»®» ¸» ­¬¿§»¼ ·² ¿ ­«¾«®¾ ±º п®·­ò Ю±¬»­¬­ ½±²¬·²«»¼ ¬± »¨°¿²¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ Ü»½»³¾»® ïçéèô ¿²¼ ²¿´´§ô ¿º¬»® ­±³» ²»¹±¬·¿¬·±² ©·¬¸ ±°°±­·¬·±² ¹®±«°­ô ¬¸» ͸¿¸ ¿²¼ ¸·­ º¿³·´§ ´»º¬ ×®¿² ·² ³·¼óÖ¿²«¿®§ ïçéçò ײ Ú»¾®«¿®§ô ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²· ®»¬«®²»¼ º®±³ Ú®¿²½» ¿²¼ ®»½»·ª»¼ ¿ ®¿°¬«®±«­ ©»´½±³» º®±³ ±°°±­·¬·±² ¹®±«°­ò Ø» ½±²­±´·¼¿¬»¼ ¸·­ °±©»® ¼«®·²¹ ¬¸» ²»¨¬ º»© ³±²¬¸­ ¿²¼ ¹®¿¼«¿´´§ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¿ ¹±ª»®²³»²¬ ®±±¬»¼ ·² ×­´¿³·½ °®·²½·°´»­ò ̸» ²»© ¹±ª»®²³»²¬ ¼·¼ô ¸±©»ª»®ô ½±³» «²¼»® ­±³» ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ½®·¬·½·­³ º±® ·¬­ ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ¿¾«­»­ô »­°»½·¿´´§ ·¬­ °»®­»½«¬·±² ±º ¬¸±­» ©¸± ¸¿¼ ½±²²»½¬·±²­ ©·¬¸ ¬¸» ͸¿¸­ ®»¹·³»ò ̸»®» ©»®» ¿´­± ½®·¬·½·­³­ ±º ¬¸» ²»© ¶«¼·½·¿´ ­§­¬»³ ¿²¼ ±º ¬¸» ®»¹·³»­ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ©±³»²ò ײ ¸·­ ¶±«®²¿´·­³ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ô º®±³ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ô ª»®§ ½®·¬·½¿´ ±º ¬¸» ͸¿¸­ ®»¹·³»ò Ø» ­¿© ·¬ ¿­ ¿«¬±½®¿¬·½ô °¿®¬·½«´¿®´§ ·² ¬»®³­ ±º ·¬­ «­» ±º ¿ ­»½®»¬ °±´·½» ¿­ ¿ ³»¿²­ ¬± »­¬¿¾´·­¸ ¿ ½´·³¿¬» ±º º»¿® ¿³±²¹ ¬¸» °±°«´¿¬·±²ò Ø» ¬»²¼»¼ ¬± ¾» ª»®§ »²¬¸«­·¿­¬·½ ¿¾±«¬ ¬¸» ±°°±­·¬·±² ±º ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²·ô ª·»©·²¹ ·¬ ¿­ °±¬»²¬·¿´´§ «­¸»®·²¹ ·² ¿ ²»© º±®³ ±º ®»´·¹·±«­ ¼»³±½®¿½§ò Ø» ­»»³­ô ¸±©»ª»®ô ¬± ¸¿ª» ±ª»®´±±µ»¼ ±® ²±¬ ¿½½»°¬»¼ ¿´¬»®²¿¬·ª» ¿²¿´§­»­ ¬¸¿¬ ­¿© ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ¾±¬¸ º±® ¬±¬¿´·¬¿®·¿²·­³ ¿²¼ ¬¸» ±°°®»­­·±² ±º ©±³»² ©·¬¸·² ¬¸» °®±°±­»¼ ®»´·¹·±«­ ­¬¿¬»ò ײ­·¹¸¬ ׬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ »¨¿½¬´§ ©¸§ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ®»´¿¬·ª»´§ »²¬¸«­·¿­¬·½ ¿¾±«¬ ¬¸» ®»¹·³» ±º ߧ¿¬±´´¿¸ Õ¸±³»·²·ò л®¸¿°­ ¸» º»´¬ ¬¸¿¬ ¿ ®»¹·³» ¬¸¿¬ ­«¾­½®·¾»¼ ¬± ®»´·¹·±«­ °®·²½·°´»­ ©±«´¼ ¾» ·² ¸¿®³±²§ ©·¬¸ ¬¸» É»­¬»®² °®·²½·°´»­ ±º ¸«³¿² ®·¹¸¬­ò Ø» ³¿§ ¿´­± ¸¿ª» º»´¬ ¬¸¿¬ É»­¬»®² ¼»³±½®¿½·»­ ©»®» ²±¬ ·² ¿²§ ½¿­» °»®º»½¬ ·² ¬¸·­ ®»¹¿®¼ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ²»© ®»¹·³» ©±«´¼ ¾» ²± ©±®­»ò Ý»®¬¿·²´§ô ¸±©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬­ °±­·¬·±² ´±­¬ ¸·³ ½±²­·¼»®¿¾´» ½®»¼·¾·´·¬§ ¿³±²¹ ¸·­ º±®³»® ­«°°±®¬»®­ò éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïïí .

Ø» ´·­¬»²»¼ ¬± ¬¸» ¿®¹«³»²¬­ °«¬ º±®©¿®¼ ¾§ ­«°°±®¬»®­ ±º Õ¸±³»·²·ô ¬¸¿¬ ³»² ¿²¼ ©±³»²ô ©±«´¼ ¾» ¬®»¿¬»¼ ¼·ºº»®»²¬´§ ¾«¬ »¯«¿´´§ ·² ¿ ²»© ®»´·¹·±«­ ­¬¿¬»ò Ø» ­»»³»¼ ¬± ¸¿ª» ¿½½»°¬»¼ ¬¸» °®·²½·°´» ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ °±­­·¾´» ¬± ¬®»¿¬ ³»² ¿²¼ ©±³»² ¾§ ¼·ºº»®»²¬ ­¬¿²¼¿®¼­ô ¿²¼ §»¬ ¬± ®»¬¿·² ¿ °®·²½·°´» ±º »¯«¿´·¬§ ¾»¬©»»² ¬¸» ­»¨»­ò ׬ ³¿§ ¾» ¬¸¿¬ô ©¸»² ¸» ¸»¿®¼ °»±°´» °®»¼·½¬·²¹ ¿² ±°°®»­­·ª» ®»¹·³» ¬¸¿¬ ©±«´¼ ®»¼«½» ¼®¿­¬·½¿´´§ ¬¸» ´·¾»®¬§ ±º ©±³»² ·² °¿®¬·½«´¿®ô ¸» º»´¬ ¬¸¿¬ °»±°´» ©»®» ¾»·²¹ «²²»½»­­¿®·´§ ½®·¬·½¿´ ±º ×­´¿³·½ ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ °®»¼·½¬»¼ ¬¸¿¬ô ·² ¿ ½±«²¬®§ ´»¼ ¾§ ¬¸» ¿§¿¬±´´¿¸­ô ¬¸»®» ©±«´¼ ²±¬ ¾» ¿²§ º±®³ ±º ¸·»®¿®½¸§ô ¿²¼ ¬¸«­ ¬¸» ½±«²¬®§ ©±«´¼ ¬»²¼ ¬±©¿®¼­ ¼»³±½®¿½§ò ײ ¬¸·­ ¸» ­»»³­ ¬± ¸¿ª» «²¼»®»­¬·³¿¬»¼ ²±¬ ±²´§ ¬¸» °±©»® ±º ¬¸» ¿§¿¬±´´¿¸­ô ¾«¬ ¬¸»·® ¼»­·®» ¬± «­» ¬¸·­ °±©»® ¬± ½±²¬®±´ ¬¸» ®»´·¹·±«­ ²¿¬«®» ±º ¬¸» ²»© ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ­»»³­ ¬± ¸¿ª» ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ×­´¿³·½ ½´»®·½­ ©±«´¼ ²±¬ «­» ¬¸»·® ¿«¬¸±®·¬§ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ¾»¸¿ª·±«® ±º ½·¬·¦»²­ ·² ¬¸» ²»© ×®¿²ò Ø» ­»»³»¼ ¬± ¬¸·²µ ¬¸¿¬ ¬¸» ­±½·»¬§ ©±«´¼ ®»¬«®² ¬± ¿ º±®³ ±º ¾»²·¹² ·¼»¿´ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±º ¬¸» ­±½·»¬§ ¼«®·²¹ ¬¸» ´·º»¬·³» ±º ¬¸» Ю±°¸»¬ Ó«¸¿³³¿¼ò ̸»®» ©»®» ¹®¿ª» ½±²½»®²­ ¿³±²¹ ­±³» ¼«®·²¹ ´¿¬» ïçéè ¿²¼ »¿®´§ ïçéç ¬¸¿¬ ¬¸» ´·ª»­ ±º ³·²±®·¬§ ¹®±«°­ ­«½¸ ¿­ ¬¸» Þ¿¸¿·­ ©±«´¼ ¾» ·² ¼¿²¹»® º®±³ ¿² ×­´¿³·½ ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ¬¸·²µ ¬¸·­ ©¿­ ¿¬ ¿´´ ´·µ»´§å ¾«¬ «²º±®¬«²¿¬»´§ »ª»²¬­ ©±«´¼ °®±ª» ¸·³ ©®±²¹ò ͱ³» ©±³»²ô ¾±¬¸ ©·¬¸·² ¿²¼ ±«¬­·¼» ×®¿²ô ¾»¹¿² ¬± ­°»¿µ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» °®±°±­»¼ ®»¹·³»ô ±²½» ¬¸»§ ®»¿´·¦»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿ °±­­·¾·´·¬§ ±º ¿² ×­´¿³·½ ¹±ª»®²³»²¬ò ̸»§ ©»®» ½±²½»®²»¼ ¿¾±«¬ ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ±º ¿ ‘º«²¼¿³»²¬¿´·­¬ ·¼»±´±¹§ô ¿²¼ ¿´­± ¬¸¿¬ ¿ ²»© ®»´·¹·±«­ ¿¼³·²·­¬®¿¬·±² ©±«´¼ ·² »ºº»½¬ ®»¬¿·² ¬¸» ©±®­¬ »¨½»­­»­ ±º ¬¸» °®»ª·±«­ ®»¹·³»ô ¿´¾»·¬ ­«°°±®¬»¼ ¾§ ¼·ºº»®»²¬ ¶«­¬·½¿¬·±²­ò ̸±­» ©¸± ­°±µ» ±«¬ ©»®» ¿´­± º»¿®º«´ ±º ¬¸» º±®³­ ±º ×­´¿³·½ ¶«¼·½·¿´ °«²·­¸³»²¬ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ­¿© ·² ±¬¸»® ×­´¿³·½ ½±«²¬®·»­ò Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ·² »ºº»½¬ô ·² ¸·­ »¿®´·»® ¶±«®²¿´·­³ô ­«¹¹»­¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ·¼»¿ ±º ´·²µ·²¹ ®»´·¹·±² ¿²¼ °±´·¬·½­ ½±«´¼ °®±¼«½» ¿ ª»®§ »ºº»½¬·ª» ¬§°» ±º ¹±ª»®²³»²¬ò ̸·­ ·¼»¿ ©¿­ ­»ª»®»´§ ½®·¬·½·¦»¼ ¾§ ¿ ²«³¾»® ±º °±´·¬·½¿´ ©®·¬»®­ ·² Ú®¿²½»ò Ó±®»±ª»®ô ·¬ ­±±² ¾»½¿³» ½´»¿® ¬¸¿¬ ±¬¸»® ³·²±®·¬·»­ ©»®» ·² ­»®·±«­ ¼¿²¹»® ·² ×®¿²ô ¿²¼ ­¬±®·»­ »³»®¹»¼ ±º ¬¸» »¨»½«¬·±²­ ±º ¸±³±­»¨«¿´­ò ïïì .

Ѳ» ¿®»¿ ±º Ú±«½¿«´¬­ ©®·¬·²¹ ±² ×®¿² ¿°°»¿®­ ¬± ¾» °¿®¬·½«´¿®´§ ·²½±²­·­¬»²¬ò ̸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ®»­¬ ±º ¸·­ ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ©®·¬·²¹ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ½±²­·­¬»²¬ ·² ¿®¹«·²¹ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ·¼»¿ ±º ¿´´ó »³¾®¿½·²¹ ©±®´¼ ª·»©­ ¬¸¿¬ ­±«¹¸¬ ¬± »¨°´¿·² »ª»®§¬¸·²¹ ©·¬¸·² ­±½·»¬§ò ײ ¿ °»®­±²¿´ ­»²­»ô ¸» ­»»³»¼ ¬± ©¿²¬ ¬± ®»¬¿·² ¸·­ °»®­±²¿´ º®»»¼±³ ¬± ·²¬»®°®»¬ ­±½·»¬§ ¿­ ¸» ©·­¸»¼ô ¿²¼ ¿´­± ¬± ®»¬¿·² ¬¸¿¬ º®»»¼±³ ±º ¬¸±«¹¸¬ º±® ±¬¸»®­ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ©·­¸ ¬± ¾» ½±²­¬®¿·²»¼ ©·¬¸·² ¿ ­·²¹´» °¿®¿¼·¹³ ±® ¬¸»±®»¬·½¿´ °»®­°»½¬·ª»ò Ç»¬ô ·² ¸·­ ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ×®¿²ô ¸» ¼·¼ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± º»»´ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿²§ ¼¿²¹»® ±º ¬±¬¿´·¬¿®·¿²·­³ ©·¬¸·² ¬¸» ®»´·¹·±«­ ®»¹·³» ±º ¬¸» ¿§¿¬±´´¿¸­ò ̸·­ ©¿­ ¼»­°·¬» ¬¸» ³¿²§ ª±·½»­ ®¿·­»¼ ·² ½±²½»®² ±«¬­·¼» ×®¿²ô ¿²¼ ¬¸» »¨¬»²­·ª» »ª·¼»²½» »³»®¹·²¹ º®±³ ¬¸» ½±«²¬®§ò ß­ ¬¸·­ »ª·¼»²½» ¿½½«³«´¿¬»¼ô °¿®¬·½«´¿®´§ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¬¸» ¬®»¿¬³»²¬ ±º ©±³»²ô Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ²±¬·½»¿¾´§ ©·¬¸¼®¿© ¿²§ ±º ¸·­ ­¬¿¬»³»²¬­ ±® ¿®¹«³»²¬­ ¿¾±«¬ ×®¿²ô ¿²¼ ¬¸·­ ½¿«­»¼ ­±³» ­«®°®·­» ¿³±²¹ ¬¸±­» ©¸± ½±«²¬»¼ ¬¸»³­»´ª»­ ¿­ ­«°°±®¬»®­ ±º Ú±«½¿«´¬­ ¬¸±«¹¸¬ ¿²¼ ©®·¬·²¹ò Ø» ¼·¼ô ¸±©»ª»®ô ½±²¬·²«» ¬± ½¿³°¿·¹² ±² ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ·­­«»­ò Ѳ» ±º Ú±«½¿«´¬­ ³±­¬ ­·¹²·½¿²¬ ½¿³°¿·¹²­ ©¿­ ¬¸¿¬ ¼»­·¹²»¼ ¬± ¿³¿­­ ­«°°±®¬ º±® ¬¸» ‘¾±¿¬ °»±°´» ©¸± ©»®» ´»¿ª·²¹ Ê·»¬²¿³ º®±³ ¬¸» ´¿¬» ïçéð­ ±²©¿®¼­ò ̸» º¿´´ ±º Í¿·¹±² ·² ß°®·´ ïçéëô ¬± ¬¸» Ò±®¬¸ Ê·»¬²¿³»­» ¿®³§ô ©·¬²»­­»¼ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¿ ­»®·»­ ±º ¿¬¬»³°¬­ ¾§ ³¿²§ °»±°´» ¬± ´»¿ª» ¬¸» º±®³»® ͱ«¬¸ Ê·»¬²¿³ ¬± ­»»µ ®»º«¹» ·² ±¬¸»® ²»·¹¸¾±«®·²¹ ½±«²¬®·»­ô ±® ·º °±­­·¾´»ô ¬± ¾» ¹®¿²¬»¼ ¿­§´«³ ·² ½±«²¬®·»­ ­«½¸ ¿­ ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ±® ß«­¬®¿´·¿ò л±°´» ©¿²¬»¼ ¬± ´»¿ª» ¬¸» º±®³»® ͱ«¬¸ Ê·»¬²¿³ ¾»½¿«­» »·¬¸»® ¬¸»§ ¸¿¼ ¾»»² ·²ª±´ª»¼ ©·¬¸ ©±®µ·²¹ º±® ¬¸» ß³»®·½¿² ¿¼³·²·­¬®¿¬·±² ¿²¼ ¸»²½» ©±«´¼ ¾» ­«¾¶»½¬ ¬± ®»°®·­¿´­ô ±® ©»®» ´·µ»´§ ¬± ¾» °´¿½»¼ ·² ·²¬»®²³»²¬ ½¿³°­ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ©»®» ·¼»±´±¹·½¿´´§ ±°°±­»¼ ¬± Ò±®¬¸ Ê·»¬²¿³ò ̸» §»¿®­ ¿º¬»® ¬¸» ª·½¬±®§ ±º ¬¸» Ò±®¬¸ Ê·»¬²¿³»­» ¿²¼ ¬¸» ®»«²·½¿¬·±² ±º ¬¸» ½±«²¬®§ô ©»®» ª»®§ «²½»®¬¿·² ¬·³»­ º±® ³¿²§ °»±°´»ô «²¬·´ ¬¸» ½±«²¬®§ ¿­ ¿ ©¸±´» ¸¿¼ ¾»»² ­¬¿¾·´·¦»¼ ¿º¬»® ³¿²§ §»¿®­ ±º ©¿®º¿®»ò Ó¿²§ °»±°´» ¸¿¼ ¹®»¿¬ ¼·º½«´¬§ ·² ²¼·²¹ ¿ ³»¿²­ ±º ´»¿ª·²¹ Ê·»¬²¿³ô ¿²¼ ³¿²§ ¸¿¼ ®»½±«®­» ¬± ¾«§·²¹ ¿ °´¿½» ·² ¿ ¾±¿¬ ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¬®§ ¬± ®»¿½¸ º®·»²¼´§ ­¸±®»­ ±® ³¿µ» ½±²¬¿½¬ ©·¬¸ ¿ ´¿®¹»® ª»­­»´ ·² ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ©¿¬»®­ò ̸» éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬ ïïë .

­±ó½¿´´»¼ ‘¾±¿¬ °»±°´» ©¸± ¿¬¬»³°¬»¼ ¬¸·­ ¼¿²¹»®±«­ ³»¬¸±¼ ±º »­½¿°·²¹ º®±³ Ê·»¬²¿³ ­«ºº»®»¼ ½±²­·¼»®¿¾´§ò Ó¿²§ ¾±¿¬­ ©»®» «²¬ ¬± ª»²¬«®» ±«¬ ·²¬± ¬¸» ±½»¿² ¿²¼ ½¿°­·¦»¼å ©¸·´» ­±³» ±º ¬¸» ¾±¿¬­ ©»®» ½¿°¬«®»¼ ¾§ °·®¿¬»­ ©¸± ®±¾¾»¼ ¬¸» ®»º«¹»»­ ±º ¬¸»·® º»© ©±®´¼´§ °±­­»­­·±²­ ¿²¼ ±º¬»² ³«®¼»®»¼ ¬¸»³ô ¬±±ò ͱ³»ô ¸±©»ª»®ô ©»®» º±®¬«²¿¬» »²±«¹¸ ¬± ¾» ®»­½«»¼ ¾§ ´¿®¹» ­¸·°­ ¿²¼ ¹®¿²¬»¼ ¿­§´«³ ·² É»­¬»®² ½±«²¬®·»­ò ̸» ¼¿²¹»®­ º¿½»¼ ¾§ Ê·»¬²¿³»­» ®»º«¹»»­ ¾»¹¿² ¬± ¿¬¬®¿½¬ ³»¼·¿ ¿¬¬»²¬·±²ô °¿®¬·½«´¿®´§ ·² Ú®¿²½» ±©·²¹ ¬± ¬¸¿¬ ½±«²¬®§­ °®»ª·±«­ ½±´±²·¿´ ·²ª±´ª»³»²¬ ©·¬¸ Ê·»¬²¿³ò Ú±«½¿«´¬ ³¿¼» ½±²­·­¬»²¬ ¿²¼ ¼»¬»®³·²»¼ »ºº±®¬­ ¬± µ»»° ¬¸» ·­­«» ·² ¬¸» ³»¼·¿ô ¿²¼ ¬± ¬®§ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ ¿­ ³«½¸ ¿­ °±­­·¾´» ©¿­ ¼±²» ¬± ¹·ª» °®¿½¬·½¿´ ¸»´° ¬± ¬¸±­» ­»»µ·²¹ ¬± »­½¿°» º®±³ Ê·»¬²¿³ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¬¸«­ ©·¼»´§ ·²ª±´ª»¼ ·² ½¿«­»­ ¬¸¿¬ ¸¿¼ ¿ °±´·¬·½¿´ ¼·³»²­·±²ô §»¬ ©¸·½¸ ©»®» °®·³¿®·´§ ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¬®§·²¹ ¬± ¼»º»²¼ ¸«³¿² ®·¹¸¬­ ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ©¿§­ò ß´¬¸±«¹¸ ¸» ©¿­ ¹»²»®¿´´§ ½±²²»½¬»¼ ·² ¬¸»­» ¿½¬·ª·¬·»­ ©·¬¸ °»±°´» ±² ¬¸» ´»º¬ ±º ¬¸» °±´·¬·½¿´ ­°»½¬®«³ô ¸» ¿´©¿§­ ­»»³»¼ ¬± ¬®§ ¬± ¿ª±·¼ ¿¼±°¬·²¹ ¿ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±² ¸·³­»´ºò Ø» ­»»³»¼ ¬± ©·­¸ ¬± ¿ª±·¼ ¾»·²¹ ´¿¾»´´»¼ ¿­ ¿ ‘´»º¬ó©·²¹ ·²¬»´´»½¬«¿´ô ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸» ½¿«­»­ ¬¸¿¬ ¸» »­°±«­»¼ ½±«´¼ ¾» ¾®±¿¼´§ ½¿¬»¹±®·¦»¼ ¾§ ³¿²§ ¿­ ¾»·²¹ ©·¬¸·² ¬¸»­» ¾®±¿¼ °¿®¿³»¬»®­ò Ú±«½¿«´¬ ³¿§ ©»´´ ¾» ®»³»³¾»®»¼ º±® ¬¸» ª·¹±«® ©·¬¸ ©¸·½¸ ¸» ¬®·»¼ ¬± ¼»º»²¼ ¬¸» º«²¼¿³»²¬¿´ ®·¹¸¬­ ±º ¬¸±­» ©¸± ¬»²¼»¼ ¬± ¸¿ª» ®¿¬¸»® ´»­­ ·²Œ«»²½» ¿²¼ °±©»® ·² ­±½·»¬§ò ïïê .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ
ï ײ ïçëð Ú±«½¿«´¬ ¶±·²»¼ ¬¸» Ú®»²½¸ ݱ³³«²·­¬ ﮬ§ô °»®¸¿°­ ·²Œ«»²½»¼ ¾§ ¬¸» ·¼»¿­ ±º ¬¸» °¸·´±­±°¸»® Ô±«·­ ß´¬¸«­­»®ô ¿ ´»½¬«®»® ¿¬ ¬¸» Û½±´» ²±®³¿´» ­«°7®·»«®»ò î Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¸¿ª» ½±²­·¼»®¿¾´» ¼±«¾¬­ ¿¾±«¬ ¾»·²¹ ¿ ³»³¾»® ±º ¿² ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ©±«´¼ ·³°´·½·¬´§ ®»¯«·®» ¸·³ ¬± ¿¼±°¬ ¿ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±² ±² ·­­«»­ ·² ­±½·»¬§ò í Ø» ¿°°»¿®­ ¬± ¸¿ª» ¾»½±³» °¿®¬·½«´¿®´§ ¿½¬·ª» ·² °±´·¬·½¿´ ¬»®³­ ¿¬ ¿¾±«¬ ¬¸» ¬·³» ±º ¬¸» ïçêè ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ·² п®·­ò ì ß­ ¿ ®»­«´¬ ±º ¬¸» ïçêè °®±¬»­¬­ô ¬¸» Ú®»²½¸ ¹±ª»®²³»²¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¿ ²»© »¨°»®·³»²¬¿´ «²·ª»®­·¬§ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²ª·¬»¼ ¬± ¾» ¬¸» ¸»¿¼ ±º ¬¸» Ü»°¿®¬³»²¬ ±º и·´±­±°¸§ò ë ײ ïçêç ­¬«¼»²¬ °®±¬»­¬­ ½±²¬·²«»¼ ¿¬ Ê·²½»²²»­ô ¿²¼ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²ª±´ª»¼ ·² ¬¸»­»ò ê ײ ïçéð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »´»½¬»¼ ¿­ ¿ °®±º»­­±® ¿¬ ¿®¹«¿¾´§ ¬¸» ´»¿¼·²¹ ¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±² ·² Ú®¿²½»ô ¬¸» ݱ´´8¹» ¼» Ú®¿²½»ò é Ú±«½¿«´¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¬¸» Ù®±«°» ¼·²º±®³¿¬·±² ­«® ´»­ °®·­±²­ô ©¸·½¸ ­±«¹¸¬ ¬± ½±´´»½¬ ¼¿¬¿ ±² ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ·² Ú®»²½¸ °®·­±²­ô ©·¬¸ ¿ ª·»© ¬± ¿½¬·²¹ ¿­ ¿ °®»­­«®» ¹®±«° ¬± ·³°®±ª» ½±²¼·¬·±²­ò è ײ ïçéë ¸» ¼®»© °«¾´·½ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» °®±°±­»¼ »¨»½«¬·±² ¾§ ¬¸» Ú®¿²½± ®»¹·³» ·² Í°¿·² ±º °±´·¬·½¿´ ±°°±²»²¬­ò ç ײ ïçéè Ú±«½¿«´¬ ©¿­ »³°´±§»¼ ¿­ ¿ ¶±«®²¿´·­¬ ¬± ®»°±®¬ ±² ¬¸» »ª»²¬­ ·² ×®¿² ¬¸¿¬ ´»¼ ¬± ¬¸» ×®¿²·¿² 몱´«¬·±²ò ïð ߺ¬»® ¬¸» ª·½¬±®§ ±º Ò±®¬¸ Ê·»¬²¿³ ¿¹¿·²­¬ ͱ«¬¸ Ê·»¬²¿³ô ¿²¼ ¬¸» »¨±¼«­ ±º ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ¿®³§ô ¿ ²«³¾»® ±º Ê·»¬²¿³»­» °»±°´» ¬®·»¼ ¬± ´»¿ª» Ê·»¬²¿³ ¾§ ¾±¿¬ô ±º¬»² ´±­·²¹ ¬¸»·® ´·ª»­ ·² ¬¸» °®±½»­­ò Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± ¼®¿© ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ±º ¬¸» ‘¾±¿¬ °»±°´»ò

éò б´·¬·½¿´ »²¹¿¹»³»²¬

ïïé

̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­   ¬¸» °±©»® ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´   Ú±«½¿«´¬­ ±¾­»®ª¿¬·±²­ ±² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬®«¬¸ ¿²¼ ¼·­½±«®­» ©·¬¸·² ·²­¬·¬«¬·±²­ò

̸» ®·­» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­
ß ¬¸»³» ¬± ©¸·½¸ Ú±«½¿«´¬ º®»¯«»²¬´§ ®»¬«®²»¼ ©¿­ ¬¸¿¬ ±º ¬¸» °±©»® ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ·²Œ«»²½» ¬¸» ´·ª»­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ ·² ­±½·»¬§ò Ѳ» ±º ¬¸» ­·¹²·½¿²¬ ¼»ª»´±°³»²¬­ ±º °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ ¸¿­ ¾»»² ¬¸» »¨°¿²­·±² ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ©¸»¬¸»® ¬¸»­» ¾» ·² ¬¸» °®·ª¿¬» ±® °«¾´·½ ­»½¬±®ò Í«½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¸¿ª» º®»¯«»²¬´§ ¿´­± ¾»½±³» ¹´±¾¿´ ·² ¬¸»·® ­¬®«½¬«®»­ ¿²¼ ·²Œ«»²½»ò Þ¿²µ­ô º±® »¨¿³°´»ô ¸¿ª» ´±²¹ ¾»»² ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ·² ¬¸»·® ·²Œ«»²½»ô ¾«¬ ·² ±¬¸»® ­»½¬±®­ô ­«½¸ ¿­ »²»®¹§ °®±¼«½¬·±²ô ½±«²¬®·»­ ¾«§ ¿²¼ ­»´´ »²»®¹§ ·² ­«½¸ ½±³°´»¨ ©¿§­ ¬¸¿¬ ©» ³¿§ ²±¬ ¾» ­«®» ©¸»®» ¬¸» »²»®¹§ ©» «­» ¸¿­ ¾»»² ¹»²»®¿¬»¼ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ·²­¬·¬«¬·±²­ ¸¿ª» ¾»½±³» ³«½¸ ³±®» ¼·ª»®­» ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» ­»®ª·½»­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ±ºº»®ò Í«°»®³¿®µ»¬­ ½¿² ²±© ¿½¬ ¿­ ¾¿²µ­ô ©¸·´» ¾¿²µ­ ¬¸»³­»´ª»­ °®±ª·¼» ¿¼¼·¬·±²¿´ ­»®ª·½»­ ­«½¸ ¿­ ·²­«®¿²½»ò ̸» ­¸»»® ½±³°´»¨·¬§ ¿²¼ ¼·ª»®­·¬§ ±º ¬¸» ­»®ª·½»­ °®±ª·¼»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ½¿² ®»­«´¬ ·² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¾»½±³·²¹ ¼»°»²¼»²¬ «°±² ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸·­ ½¿² ¸¿°°»² ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ©¿§­ò

ïïè

Ú·®­¬ô ·²­¬·¬«¬·±²­ ¹®±«° ­»®ª·½»­ ¬±¹»¬¸»® ·² ¿ ©¿§ ¬¸¿¬ ³¿§ ¾» ·²·¬·¿´´§ ¿¬¬®¿½¬·ª» ¬± ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ̸» ´¿¬¬»® ³¿§ ¾» ±ºº»®»¼ ¼·­½±«²¬­ô º±® »¨¿³°´»ô ¬± ¬¿µ» ±«¬ ´±¿²­ô ±® ¬± °«®½¸¿­» ¸±«­» ³¿·²¬»²¿²½» ­»®ª·½»­ô ¬®¿ª»´ ·²­«®¿²½» ±® ¬·½µ»¬­ º®±³ »·¬¸»® ±²» ·²­¬·¬«¬·±² ±® º®±³ ¹®±«°­ ±º ´·²µ»¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸·­ ³¿§ ¾» ¿°°»¿´·²¹ ·²·¬·¿´´§ô ¿­ ·¬ ¿°°»¿®­ ¬± ¾» »¿­·»® ¬± ¹± ¬± ¶«­¬ ±²» ·²­¬·¬«¬·±²ò ر©»ª»®ô ±²» ³¿§ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ®»½»·ª» ¬¸» ­¿³» ¼»¹®»» ±º ­°»½·¿´·­¬ ¸»´° ¿²¼ ¿¼ª·½» ¬¸¿¬ ±²» ©±«´¼ ®»½»·ª» º®±³ ­»°¿®¿¬»ô ­°»½·¿´·­¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸®±«¹¸ ­§­¬»³­ ­«½¸ ¿­ ¬¸·­ ©¸»®» ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ±¾¬¿·²­ ¿ ¹®±«° ±º ­»®ª·½»­ º®±³ ¬¸» ­¿³» ·²­¬·¬«¬·±²ô ¸» ±® ­¸»ô ·¬ ½±«´¼ ¾» ¿®¹«»¼ô ´±­»­ ¿ ½»®¬¿·² ¼»¹®»» ±º ¿«¬±²±³§ò ̸»®» ·­ ¿ ¬»²¼»²½§ ¬± ®»³¿·² ©·¬¸ ¬¸» ±²» ·²­¬·¬«¬·±² ®¿¬¸»® ¬¸¿² ³¿µ·²¹ »²¯«·®·»­ ©·¬¸ ­»°¿®¿¬» ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ª»®§ ½±²­½·±«­ ±º ¬¸» ¼¿²¹»® ¬¸¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ °±­»¼ º±® ¬¸» ´±­­ ±º ¬¸» ¿«¬±²±³§ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò

ײ­·¹¸¬
ײ ¬¸» ³±¼»®² ¿¹»ô ¾»º±®» ¬¸» ¿¼ª»²¬ ±º ½±³°«¬»®­ô ­±½·»¬§ ®»³¿·²»¼ ®»´¿¬·ª»´§ ­¬®¿·¹¸¬º±®©¿®¼ò ر©»ª»®ô ·² ¿ ¸·¹¸ó¬»½¸ô °±­¬³±¼»®² ¿¹» ¬¸» ¹®»¿¬ ¼·ª»®­·¬§ ±º ­»®ª·½»­ ±² ±ºº»® ½¿² ¾» ¾»©·´¼»®·²¹ò ׬ ·­ ²±¬ »¿­§ º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¬± ½±°» ©·¬¸ ¬¸» ®¿²¹» ±º ½±²­«³»® °±­­·¾·´·¬·»­ô ¿²¼ ·¬ ·­ ¬¸«­ ¬»³°¬·²¹ ¬± ®»´§ ±² ¿ ­·²¹´» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬± °®±ª·¼» ¬¸»­»ò ß²±¬¸»® º¿½»¬ ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ½±²¬»³°±®¿®§ ·²­¬·¬«¬·±²­ º«²½¬·±² ±½½«®­ ©¸»² ¼·ºº»®»²¬ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» ­¿³» ­»®ª·½» ¿®» ±°»®¿¬»¼ ¾§ ¼·ºº»®»²¬ ½±³°¿²·»­ò ̸·­ ¸¿°°»²­ º±® »¨¿³°´» ·² ¬¸» ¬®¿ª»´ ·²¼«­¬®§ ©¸»®» ¼·ºº»®»²¬ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» °®±½»­­ ¿®» ³¿²¿¹»¼ ¾§ ¼·ºº»®»²¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸·­ ½¿² ´»¿¼ ¬± ¼±«¾¬ ·² ¬¸» ³·²¼ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿¾±«¬ ©¸·½¸ ¿­°»½¬­ ¿®» ½±²¬®±´´»¼ ¾§ ©¸·½¸ ½±³°¿²§ò ݱ²º«­·±² ³¿§ ¬¸»² ¿®·­» ·º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©·­¸»­ ¬± ³¿µ» ¿ ½´¿·³ º±® ­±³» °¿®¬ ±º ¬¸» ­»®ª·½»ò ̸·­ ¿¹¿·² ½¿² ®»­«´¬ ·² ¿ ´±­­ ±º ¬¸» ¿«¬±²±³§ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¾»½¿«­» ¸» ±® ­¸» ·­ «²­«®» ¿¾±«¬ ¬¸» ´±½¿¬·±² ±º ®»­°±²­·¾·´·¬§ò ̸·­ ·²½®»¿­·²¹ ½±³°´»¨·¬§ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ·­ »ª·¼»²¬ ·² ¿´´ ­»½¬±®­ º®±³ ¸»¿´¬¸ ¬± »¼«½¿¬·±²ô ¿²¼ ¸¿­ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¾»»² ¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¿ °¸·´±­±°¸§ ±º ½±²­«³»® ½¸±·½»ò ̸·­ ·­ ¿ °»®­«¿­·ª» ¼±½¬®·²» ¬¸¿¬

èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­

ïïç

­«°»®½·¿´´§ ¿¬ ´»¿­¬ ¿°°»¿®­ ¬± ·²½®»¿­» ¬¸» º®»»¼±³ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò ر©»ª»®ô ·¬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± ¾®±¿¼»² ·²¼·ª·¼«¿´ ½¸±·½» ·² ®»´¿¬·±² ¬± ½±²­«³»® ­»®ª·½»­ ©·¬¸±«¬ ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» ·²½®»¿­·²¹ ¬¸» ½±³°´»¨·¬§ ±º °®±ª·­·±²ò ̸¿¬ ª»®§ ½±³°´»¨·¬§ ¬¸»² ±º¬»² ®»­«´¬­ ·² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ²¼·²¹ ·¬ ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ½¸±·½»­ ¿ª¿·´¿¾´»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·¬ ³¿§ ¾»½±³» ¿ ­»´ºó¼»º»¿¬·²¹ °¸·´±­±°¸§ò ̸» ª»®§ ½±³°´»¨·¬§ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬¸«­ ½¿² ³¿µ» ·²¼·ª·¼«¿´­ ¼»°»²¼»²¬ «°±² ¬¸»³ô ­·³°´§ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ¿®» ­± ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ò Ú«®¬¸»®³±®»ô ¬¸»®» ·­ ¿ ¬»²¼»²½§ ·² °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ ¬± ­»»µ ­»½«®·¬§ô ©¸»¬¸»® ¬¸·­ ¾» °®±ª·¼»¼ ¾§ »²¸¿²½»¼ ³»¼·½¿´ ½¿®» ±® ¾§ ·²­«®¿²½» °®±ª·­·±²ò ײ ­±³» ©¿§­ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿°°»¿® ¬± ±ºº»® ­»½«®·¬§ô ¿²¼ §»¬ ¬¸·­ ·­ ²»¹¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ´¿½µ ±º ½±²¼»²½» ¬¸¿¬ ³¿§ ¾» º»´¬ ·² ¬¸» ½±³°´»¨·¬§ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò Ѳ» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸» ½±³°´»¨·¬§ ±º ­±½·»¬§ ¸¿­ ·² ³¿²§ ©¿§­ ®»¼«½»¼ ¬¸» ¿«¬±²±³§ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¿®» ¬©± ½±³°»¬·²¹ ¬»²¼»²½·»­ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¿«¬±²±³§ ¿²¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ͱ³» °»±°´» ¿®» ¿¾´» ¬± ½±°» ©·¬¸ ¬¸» ½±³°´»¨·¬§ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿²¼ ¬± ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸» ¿«¬±²±³§ ®»­«´¬·²¹ º®±³ ¼·ª»®­·¬§ ±º ½¸±·½»ô ©¸·´» ±¬¸»®­ ²¼ ¬¸·­ °®±¾´»³¿¬·½ò Ü·ª»®­·¬§ ¸¿­ ±º¬»² ¾»»² ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» »´»½¬®±²·½ ¿²¼ ¼·¹·¬¿´ ²¿¬«®» ±º ¼»ª»´±°³»²¬­ ·² ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò ͱ ³¿²§ ­»®ª·½»­ ¿®» ²±© ¿ª¿·´¿¾´» ±²´·²»ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ³¿§ ¾» »¨½´«­·ª»´§ ¿ª¿·´¿¾´» ±²´·²»ô ¬¸¿¬ ±²´§ ¬¸±­» ©·¬¸ ¿ º¿½·´·¬§ ·² ½±³°«¬·²¹ ½¿² ¿½½»­­ ¬¸»³ò Ç»¬ ²±¬ »ª»®§±²» ·² ­±½·»¬§ ³¿§ ¸¿ª» ¬¸» ®»­±«®½»­ô ²¿²½·¿´ ±® ±¬¸»®©·­»ô ¬± ¿½½»­­ ײ¬»®²»¬ °®±ª·­·±²ò Ø»²½»ô ¿´¬¸±«¹¸ ½±³°«¬»®·¦¿¬·±² ¸¿­ ¼»³±½®¿¬·¦»¼ ¿½½»­­ ¬± ·²º±®³¿¬·±² ·² ³¿²§ ©¿§­ô ·¬ ¸¿­ ¿´­± °®±¼«½»¼ ¾¿®®·»®­ ¬± «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¿²¼ ¬¿µ·²¹ ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸» º¿½·´·¬·»­ °®±ª·¼»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¿®» ­»½¬±®­ ±º ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ ¿®» »¨½´«¼»¼ º®±³ ¿½½»­­ ¬± ¬¸» º«²½¬·±²­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¾»½¿«­» ±º ¬¸»·® ·²¿¾·´·¬§ »·¬¸»® ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ½±³°´»¨·¬§ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ô ±® ¬¸» ³»¼·«³ ±º ¬®¿²­³·­­·±² ±º ·²º±®³¿¬·±²ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» ̸» ½±³°´»¨·¬§ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿´­± ¸¿­ ¿²±¬¸»® »ºº»½¬ ²±¬»¼ ¾§ Ú±«½¿«´¬ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ·­ ¬¸» ­»²­» ±º ¿´·»²¿¬·±² ¬¸¿¬ ®»­«´¬­ ©¸»² ïîð .

°»±°´» ½¿²²±¬ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ »¨»®¬»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ò Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²­ ²±© ¬§°·½¿´´§ ¿®» ½±²¬®±´´»¼ ¾§ô ±® ®»¹«´¿¬» ¬¸»³­»´ª»­ ¬¸®±«¹¸ô ¿ ¸·¹¸´§ ½±³°´»¨ô ¯«¿­·ó´»¹¿´ ­»¬ ±º °®±½»¼«®»­ò ̸»­» ¿®» ­±³»¬·³»­ ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ô »ª»² ¾§ °»±°´» ©¸± ©±®µ »ª»®§ ¼¿§ ©·¬¸·² ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ô ¾«¬ »ª»² ³±®» ­± ¾§ ¬¸±­» »¨¬»®²¿´ ¬± ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò Ø»²½»ô ©¸»² ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ¿°°»¿´­ ¬± ¿² ·²­¬·¬«¬·±² º±® ¿ ¼»½·­·±²ô ·¬ ·­ ±º¬»² ¼·º½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ¹®±«²¼­ «°±² ©¸·½¸ ¬¸¿¬ ¼»½·­·±² ¸¿­ ¾»»² ³¿¼»ò ׺ ¬¸» ¼»½·­·±² ¿°°»¿®­ ¬± ¾» «²º¿·®ô ±® ¼±»­ ²±¬ ¬¿µ» ·²¬± ¿½½±«²¬ ¬¸» ½·®½«³­¬¿²½»­ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ¬¸»² ¬¸·­ ³¿§ ¿°°»¿® ¬± ¾» °¿®¬·½«´¿®´§ ¿´·»²¿¬·²¹ò ß­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô «²¼»® ¬¸»­» ½·®½«³­¬¿²½»­ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½¿² º»»´ ª»®§ ¼·­»²½¸¿²¬»¼ ¿²¼ ¼·­»³°±©»®»¼ ¾§ ¬¸» ¿«¬¸±®·¬§ ±º ¿² ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ ¿´®»¿¼§ ¿°°®»½·¿¬»¼ ¬¸» ¬®»²¼ ¬±©¿®¼­ ¬¸» ¹®»¿¬»® ¿²¼ ¹®»¿¬»® ´»¹¿´ó¾«®»¿«½®¿¬·½ ²¿¬«®» ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò ̸·­ ¬®»²¼ ¸¿­ ±²´§ ¾»»² ½±³°±«²¼»¼ ¾§ ¬¸» ¿´´ó°»®ª¿­·ª» «­» ±º ·²º±®³¿¬·±² ¬»½¸²±´±¹§ò Ûª»² ³±®»ô ¬¸» ®¿°·¼´§ ½¸¿²¹·²¹ ²¿¬«®» ±º ×Ì ¸¿­ ³¿¼» ·¬ ¼·º½«´¬ º±® ¬¸» ±®¼·²¿®§ ½±²­«³»® ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ·² °´¿½»ò ̸®±«¹¸±«¬ ¸·­ ´·º» Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ¾» ±°°±­»¼ ¬± ´¿®¹» ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿²¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ô ¿²¼ ¿´­± ¬± ´¿®¹»ó­½¿´» ­¬¿¬» °±©»®ô ¾»½¿«­» ¸» º»´¬ ¬¸»­» ¬§°»­ ±º ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ®»³±ª»¼ °»®­±²¿´ ¿«¬±²±³§ò Ø» º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ¸·¿¬«­ ¾»¬©»»² ¬¸» ­¬¿¬» ¿­ ¿² ·²­¬·¬«¬·±²ô ¿²¼ ¬¸» ¼·­»³°±©»®»¼ ·²¼·ª·¼«¿´ô ©¿­ ¬±± ¹®»¿¬ò Ú±«½¿«´¬­ ­±´«¬·±² ©¿­ ¬± ¼»½»²¬®¿´·¦» ¬¸» ´±½· ±º °±©»® ­± ¬¸¿¬ ¬¸»§ ©»®» ³«½¸ ½´±­»® ¬± ¬¸» ½±²­«³»®­ ±º ¬¸» ­»®ª·½»­ ¿²¼ ¼»½·­·±²­ °®±¼«½»¼ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬»ò ײ ¬¸·­ ©¿§ô ©¸»² ·²¼·ª·¼«¿´­ °¿®¬·½·°¿¬»¼ ·² ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ô ¬¸» ®»­«´¬¿²¬ ¼»½·­·±²­ ¸¿¼ ¿ ³«½¸ ³±®» ·³³»¼·¿¬» »ºº»½¬ «°±² ¬¸» ´·ª»­ ±º ¬¸±­» ·²¼·ª·¼«¿´­ò ׬ ·­ ©±®¬¸©¸·´»ô ¸±©»ª»®ô ´±±µ·²¹ ¿¬ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² º®±³ ¬¸» °±·²¬ ±º ª·»© ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ׬ ·­ °®±¾¿¾´§ ®»¿­±²¿¾´» ¬± ¿®¹«» ¬¸¿¬ ³¿²§ °»±°´» ¼± ²±¬ º«´´§ ¿°°®»½·¿¬» ¬¸» ®¿°·¼·¬§ ±º ¬¸» ½¸¿²¹»­ ¬¸¿¬ ¿®» ¬¿µ·²¹ °´¿½» ·² ¬¸» »²ª·®±²³»²¬­ ·² ©¸·½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ º«²½¬·±²ò ̸» ½±²¬»³°±®¿®§ ©±®´¼ ·­ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ »¨¬®»³»´§ ®¿°·¼ ­±½·¿´ ½¸¿²¹»ô ¿²¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¸¿ª» ¬± ½¸¿²¹» ®¿°·¼´§ èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïîï .

¬¸»³­»´ª»­ ·² ±®¼»® ¬± ½±°» ©·¬¸ ¬¸» ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º ­±½·»¬§ò Ѳ» ±º ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ¬¸·­ ·­ ¬¸¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ³¿§ ²±¬ ¾» ¿¾´» ¬± °®±ª·¼» ¬¸» ¬§°» ±º ­»®ª·½»­ ¬± ©¸·½¸ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¸¿ª» ¾»½±³» ¿½½«­¬±³»¼ ±ª»® ¬¸» §»¿®­ò ̸·­ ½¿² ¿¹¿·² ´»¿¼ ¬± ¿´·»²¿¬·±² ¿³±²¹ ½´·»²¬­ ¿²¼ ½±²­«³»®­ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿®» ­«¾¶»½¬ ¬± »½±²±³·½ô ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ½¸¿²¹»­ ·² ­±½·»¬§ô ©¸·½¸ ·³°±­» ¿ ½±²¬·²«¿´ ®»¯«·®»³»²¬ ±² ¬¸»³ ¬± ®»­°±²¼ ¿²¼ ¬± ®»Œ»½¬ ¬¸»­» ½¸¿²¹»­ ·² ¬¸»·® ±©² ­§­¬»³­ò ײ¼·ª·¼«¿´­ ³¿§ ­±³»¬·³»­ ¸¿ª» »¨°»½¬¿¬·±²­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬¸¿¬ ®»´¿¬» ¬± °»®·±¼­ ·² ©¸·½¸ ¬¸» »½±²±³·½ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ »²ª·®±²³»²¬ ©¿­ ¼·ºº»®»²¬ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ¬¸» °®·²½·°¿´ ·¼»±´±¹·½¿´ ½±²Œ·½¬ ©¿­ ¾»¬©»»² ´¿®¹» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬» ±² ¬¸» ±²» ¸¿²¼ô ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ³»³¾»®­ ±º ¬¸» »´»½¬±®¿¬» ±² ¬¸» ±¬¸»®ò Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ­±½·»¬§ ²»»¼»¼ ¬± ¾» ·² ¿ ½±²¬·²«¿´ ­¬¿¬» ±º ®»Œ»½¬·±² ¿²¼ ½¸¿²¹» ·² ±®¼»® ¬± ½±°» ©·¬¸ ¬¸·­ ·¼»±´±¹·½¿´ ±°°±­·¬·±²ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ·¼»¿­ º±® ½¸¿²¹» ©»®» ´·µ»´§ ¬± ¾» ³±®» ­«·¬¿¾´» ¿²¼ ¿°°®±°®·¿¬» ·º ¬¸»§ »³»®¹»¼ º®±³ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´­ ·² ­±½·»¬§ ®¿¬¸»® ¬¸¿² º®±³ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©¿­ ³±®» ´·µ»´§ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ·¼»²¬·º§ ¬»²­·±²­ ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¬¸» °±­­·¾´» ­±´«¬·±²­ ©¸·½¸ ©±«´¼ ¾» ´·µ»´§ ¬± ¹»²»®¿¬» ·³°®±ª»³»²¬­ò ̸·­ ©¿­ ´¿®¹»´§ ¾»½¿«­» ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©¿­ ½´±­»® ¬± ¬¸» °®±¾´»³­ ±º ­±½·»¬§ô ¿²¼ ½±«´¼ °»®½»·ª» ³±®» ½´»¿®´§ ¬¸» ½±²­»¯«»²½»­ ±º ¬¸» ­¬®¿¬»¹·»­ ©¸·½¸ ©»®» ·³°´»³»²¬»¼ò ײ­·¹¸¬ ß´¬¸±«¹¸ ¬¸»®» ·­ ³«½¸ ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ¼»ª±´«¬·±² ±º °±©»® ·² É»­¬»®² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¬¸» ª·®¬«»­ ±º ´±½¿´·¦»¼ ¼»½·­·±²ó ³¿µ·²¹ô ³«½¸ °±©»® ©±«´¼ ­¬·´´ ¿°°»¿® ¬± ¾» ½»²¬®¿´·¦»¼ò Ú±«½¿«´¬ ¬®·»¼ ¬± ¿®¹«» ¬¸¿¬ °±©»® ©¿­ ³«½¸ ³±®» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ¬¸¿² ©» ³·¹¸¬ ·³¿¹·²»ô ¿´¬¸±«¹¸ ¬¸·­ ©¿­ ²±¬ ²»½»­­¿®·´§ ½±²¹®«»²¬ ©·¬¸ °»±°´»­ »¨°»®·»²½»ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ¿´´ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ »·¬¸»® ·²¼·ª·¼«¿´ »³°´±§»»­ ±® ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²­ ©¿­ ±²» ±º °±©»®ò Ø» ¿´­± »¨¬»²¼»¼ ¬¸·­ ²±¬·±² ¬± ¿°°´§ ¬± ¿´´ ®»´¿¬·±²­¸·°­ ¾»¬©»»² ¸«³¿² ¾»·²¹­ ©¸»®» ¸» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ «´¬·³¿¬»´§ ±²» ·²¼·ª·¼«¿´ ©±«´¼ »³»®¹» ·² ¿ °±­·¬·±² ±º °±©»® ¿²¼ ¬¸» ±¬¸»® ±® ±¬¸»®­ ïîî .

·² ¿ ­«¾­»®ª·»²¬ °±­·¬·±²ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ½±²­·¼»® ¬¸¿¬ ¬¸·­ ©¿­ ±º ·¬­»´º ²»½»­­¿®·´§ «²¼»­·®¿¾´»ò Ѳ» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ·¬ ·­ ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ ¬¸¿¬ ­±³» °»±°´» ²¿¬«®¿´´§ ¿­­«³» °±©»® ¿²¼ ¬¸» ®±´» ±º ¼»½·­·±²ó³¿µ»®­ò Ѳ» ³·¹¸¬ ¿´­± º«®¬¸»® ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸·­ ·­ ¼»­·®¿¾´» ¬± ¬¸» »¨¬»²¬ ¬¸¿¬ ·¬ ·­ ¿² »ºº»½¬·ª» º±®³ ±º ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ò ر©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©»®» «²¼»­·®¿¾´» ¿­°»½¬­ ±º ¬¸·­ ½±²¬·²«¿´ »³»®¹»²½» ±º °±©»® ¿­ ¿² »´»³»²¬ ±º ¸«³¿² ®»´¿¬·±²­¸·°­ò Ѳ½» °±©»® »³»®¹»­ ¿­ ¿² »´»³»²¬ ·² ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ©¸»¬¸»® ·²­¬·¬«¬·±²¿´ ±® °»®­±²¿´ô ·¬ ¬»²¼­ ¬± ©±®µ ·² ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» »³»®¹»²½» ±º ½±´´»¹·¿¬»ô ½±±°»®¿¬·ª» ®»´¿¬·±²­¸·°­ò ײ­¬»¿¼ ±º ©±®µ·²¹ ¬±¹»¬¸»® ¼»³±½®¿¬·½¿´´§ô ¬®§·²¹ ¬± ®»­±´ª» ·­­«»­ ½±´´¿¾±®¿¬·ª»´§ô ±²» °»®­±² ¬»²¼­ ¬± ¿­­«³» ¼±³·²¿²½» ¿²¼ ¬®·»­ ¬± ·³°±­» ¸·­ ±® ¸»® ©·´´ ±² ¬¸» ±¬¸»®ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­±½·¿´ °®±ª·­·±² Ú±«½¿«´¬ ¬±±µ ¿­ ¿² »¨¿³°´» ¬¸» °®±ª·­·±² ±º ­±½·¿´ ­»®ª·½»­ ¿²¼ ³»¼·½·²» ·² ­±½·»¬§ô ¿²¼ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©»®» ·²¸»®»²¬ °±·²¬­ ±º ½±²Œ·½¬ ®»­«´¬·²¹ º®±³ ·²¬®·²­·½ °±©»® ®»´¿¬·±²­¸·°­ò Ø» ®­¬´§ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬©± ¿®¹«³»²¬­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»½±³» º®»¯«»²¬´§ ¼»¾¿¬»¼ ·² ¬»®³­ ±º ¬¸» °®±ª·­·±² ±º ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ³»¼·½·²»ò ׬ ·­ ª»®·¿¾´» »³°·®·½¿´´§ ¬¸¿¬ ­±½·»¬§ ½±²¬·²«»­ ¬± ³¿µ» ½±²­·¼»®¿¾´» ¿¼ª¿²½»­ ·² ¬¸» «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ³»¼·½¿´ ½±²¼·¬·±²­ ¿­ ©»´´ ¿­ ·² ¬¸»·® ¬®»¿¬³»²¬ò ̸» »¨¬»²¬ ±º ³»¼·½¿´ ®»­»¿®½¸ ·­ ­«½¸ ¬¸¿¬ ¿¼ª¿²½»­ ·² ³»¼·½¿´ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ½±²¬·²«» ¬± ³¿µ» ®¿°·¼ °®±¹®»­­ô ©·¬¸ ­±³» ±º ¬¸»­» ¿¼ª¿²½»­ ¾»·²¹ ³¿¼» ¾»½¿«­» ±º ®»­»¿®½¸ ·² ¬¸» °«¾´·½ ­»½¬±®ô ¿²¼ ­±³» ¾»½¿«­» ±º ®»­»¿®½¸ ·² ¬¸» °®·ª¿¬» ­»½¬±® øº±® »¨¿³°´»ô ·² ´¿®¹» °¸¿®³¿½»«¬·½¿´ ½±³°¿²·»­÷ò ر©»ª»®ô ¬¸» ¬¸»±®»¬·½¿´´§ ´·³·¬´»­­ ¿¼ª¿²½» ·² ³»¼·½¿´ µ²±©´»¼¹» ®»­«´¬­ ·² ³±®» ¿²¼ ³±®» »¨°»²­·ª» ¬®»¿¬³»²¬­ô ¬¸» º«²¼·²¹ ±º ©¸·½¸ ·­ °®±¾´»³¿¬·½ º±® ­±½·»¬§ò É» ¿®» ²±© ©»´´ «­»¼ ¬± ¬¸» ·¼»¿ ¬¸¿¬ ¸»¿´¬¸ °®±ª·¼»®­ ¸¿ª» ¬± ³¿µ» ¼»½·­·±²­ ¿¾±«¬ ©¸·½¸ ¬®»¿¬³»²¬­ ¬¸»§ ©·´´ ®±«¬·²»´§ °®±ª·¼»ô ¿²¼ ©¸·½¸ ¬®»¿¬³»²¬­ô ¿´¬¸±«¹¸ ¿ª¿·´¿¾´»ô ½¿²²±¬ ¾» ²¿²½»¼ ©·¬¸·² »¨·­¬·²¹ ®»­±«®½»­ò ̸·­ ­·¬«¿¬·±² ¸·¹¸´·¹¸¬­ Ú±«½¿«´¬­ ¿®¹«³»²¬­ ¿¾±«¬ ¬¸» »¨·­¬»²½» ±º °±©»® ®»´¿¬·±²­ ¾»¬©»»² ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ø»¿´¬¸ èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïîí .

°®±ª·¼»®­ ²± ¼±«¾¬ ²»»¼ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ³¿µ» ¼»½·­·±²­ ¿¾±«¬ ¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ±º ®»­±«®½»­ ¿²¼ô ³±®»±ª»®ô ¿®» ®»¯«·®»¼ ¾§ ­±½·»¬§ ¬± ¼± ­±ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ ¬¸·­ ·²¬®±¼«½»­ ¿ ½±²Œ·½¬«¿´ ­·¬«¿¬·±² ©¸»®» ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ¸«³¿² ¾»·²¹ ·­ ¬±´¼ ¬¸¿¬ ¸» ±® ­¸» ½¿²²±¬ ¿½½»­­ ¬®»¿¬³»²¬ º±® ±²» ½±²¼·¬·±²ô ©¸»®»¿­ ¿²±¬¸»® ·²¼·ª·¼«¿´ ½¿² ¿½½»­­ ¬®»¿¬³»²¬ º±® ¿ ¼·ºº»®»²¬ ½±²¼·¬·±²ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·­ ®¿®»´§ ¸¿°°§ ¿¾±«¬ ¿ ­·¬«¿¬·±² ©¸»®» ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ½¿² »¨»®½·­» ¬¸·­ µ·²¼ ±º °±©»®ò Ѻ ½±«®­»ô ¬¸±­» ©¸± ¿®» ­«½½»­­º«´ ·² ±¾¬¿·²·²¹ ¬®»¿¬³»²¬ ³¿§ º»»´ ³±®» ¿½½»°¬·²¹ ±º ¬¸» ­§­¬»³ ·² ¬¸» ­¸±®¬ ¬»®³ô ¾«¬ ¬¸»§ ©·´´ ¾» ±²´§ ¬±± ¿©¿®» ¬¸¿¬ ·² ¼·ºº»®»²¬ ½·®½«³­¬¿²½»­ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ³¿§ ²±¬ ¸¿ª» ¼»ª»´±°»¼ ¬± ¬¸»·® ¿¼ª¿²¬¿¹»ò ײ­·¹¸¬ ײ ¸»¿´¬¸ ½¿®»ô ½±³°´»¨ »¬¸·½¿´ ¼·´»³³¿­ ¼»ª»´±° ©¸»®» ¬¸» ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ´·³·¬»¼ ®»­±«®½»­ ¸¿­ ¬± ¾» ¾¿´¿²½»¼ ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ³»¼·½¿´ ²»»¼­ ±º °¿¬·»²¬­ò ̸»®» ¿®» º®»¯«»²¬´§ ³¿²§ ¼·ºº»®»²¬ ª¿®·¿¾´»­ ·² ­«½¸ ½·®½«³­¬¿²½»­ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ¿¹» ±º °¿¬·»²¬­ô ¬¸» ´·µ»´§ °®±¹²±­·­ ±º ¼·ºº»®»²¬ ·´´²»­­»­ô ¬¸» ½±­¬ ¿²¼ ¼·º½«´¬§ ±º ¬®»¿¬³»²¬ô ¿²¼ ¬¸» ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ­°»½·¿´·­¬­ò Ë´¬·³¿¬»´§ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ô ¬¸» ·²½®»¿­» ·² ³»¼·½¿´ µ²±©´»¼¹» ¸¿­ ´»¼ ¬± ¿ ­·¬«¿¬·±² ©¸»®» °»±°´» ¸¿ª» ¹®»¿¬»® ¿²¼ ¹®»¿¬»® »¨°»½¬¿¬·±²­ ±º ¿ ¸»¿´¬¸ ­§­¬»³ ¬¸¿¬ ¼±»­ ²±¬ «²º±®¬«²¿¬»´§ ¸¿ª» ¬¸» ²¿²½·¿´ ®»­±«®½»­ ¬± ³»»¬ ¬¸±­» »¨°»½¬¿¬·±²­ò ß­ ³±®» ¿²¼ ³±®» ³»¼·½¿´ ½±²¼·¬·±²­ ¿®» ¾®±«¹¸¬ ©·¬¸·² ¬¸» ­½±°» ±º ¬¸±­» ¬¸¿¬ ¿®» °±¬»²¬·¿´´§ ¬®»¿¬¿¾´»ô ·¬ ©·´´ ¾»½±³» ·²½®»¿­·²¹´§ ¼·º½«´¬ ¬± ³»»¬ ¬¸» »¨°»½¬¿¬·±²­ ±º °¿¬·»²¬­ò Í«½¸ ¿ ­·¬«¿¬·±² ©·´´ ·²»ª·¬¿¾´§ ´»¿¼ ¬± ¼·­»²½¸¿²¬³»²¬ ¿³±²¹ ³»³¾»®­ ±º ­±½·»¬§ ©·¬¸ ®»¹¿®¼ ¬± ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¬¸» °±©»® ¬± ¼·­¬®·¾«¬» ®»­±«®½»­ò ̸·­ ¼·½¸±¬±³§ ¾»¬©»»² ¬¸» °»®½»·ª»¼ ²»»¼­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿²¼ ¬¸» ¿¾·´·¬§ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ­¿¬·­º§ ¬¸»³ ®¿·­»­ ·³°±®¬¿²¬ »¬¸·½¿´ ¯«»­¬·±²­ò Ѳ ¬¸» ±²» ¸¿²¼ô ¬¸»®» ·­ ¬¸» ¯«»­¬·±² ±º ¬¸» ³±®¿´ ®»­°±²­·¾·´·¬§ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ±® ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ­¿º»¹«¿®¼ ¬¸» ¸»¿´¬¸ ±® ¾®±¿¼»® ©»´º¿®» ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ë´¬·³¿¬»´§ô ±º ½±«®­»ô ±²» ½±«´¼ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ¿²¼ ·¬­ ·²­¬·¬«¬·±²­ ½¿²²±¬ »²­«®» ¬¸¿¬ ·¬­ ½·¬·¦»²­ ¿®» ¸»¿´¬¸§ô ¶«­¬ ¿­ ·¬ ½¿²²±¬ »²­«®» ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ·²¬»´´·¹»²¬ô ©»´´ »¼«½¿¬»¼ô ±® ¸¿ª» ´±¬­ ±º º®·»²¼­ò ͱ ³«½¸ ¼»°»²¼­ º±® ¬¸» ïîì .

¿½¯«·­·¬·±² ±º ¬¸»­» ¯«¿´·¬·»­ ±² ¾±¬¸ ¹»²»¬·½ ¿²¼ »²ª·®±²³»²¬¿´ º¿½¬±®­ô ¿²¼ ¿´­± ±² ­«½¸ º¿½¬±®­ ¿­ °»®­±²¿´·¬§ ¿²¼ ³±¬·ª¿¬·±²ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ±²» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¼± ¸¿ª» ¿ ³±®¿´ ®»­°±²­·¾·´·¬§ ¬± »­¬¿¾´·­¸ ¬¸» ·²º®¿­¬®«½¬«®» ·² ±®¼»® ¬± »²¿¾´» ½·¬·¦»²­ ¬± »²¸¿²½»ô º±® »¨¿³°´»ô ¬¸»·® ±©² ¸»¿´¬¸ ¿²¼ »¼«½¿¬·±²ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ±² ¬¸·­ ¿®¹«³»²¬ô ¬¸» ­¬¿¬» ­¸±«´¼ °®±ª·¼» ¿ ­§­¬»³ ±º ­½¸±±´­ô ¿²¼ ¿ ­§­¬»³ ±º ¸»¿´¬¸ ¼·¿¹²±­·­ ¿²¼ ¬®»¿¬³»²¬ô »ª»² ¬¸±«¹¸ ¬¸·­ ½¿²²±¬ «´¬·³¿¬»´§ ¹«¿®¿²¬»» ¬¸¿¬ ¿ °»®­±² ©·´´ ¾» »·¬¸»® ©»´´ »¼«½¿¬»¼ ±® ¸»¿´¬¸§ò ̸» ³±®» ½±³°´»¨ »¬¸·½¿´ ¯«»­¬·±²­ ¿®·­» ©¸»² ¬¸» ­¬¿¬» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¼± ¸¿ª» ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ¬± °®±ª·¼» ­»®ª·½»­ ¾«¬ ¼»½´·²» ¬± °®±ª·¼» ¬¸»³ º®»»´§ô ¬¸®±«¹¸ ´¿½µ ±º ²¿²½·¿´ ®»­±«®½»­ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ³¿§ ¸¿ª» ¬¸» »²¬®§ ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¿½½»­­ ¬± ¿ °±­¬¹®¿¼«¿¬» ½±«®­» ·² ¿ «²·ª»®­·¬§ô ¾«¬ ½¿²²±¬ ¿ºº±®¼ ¬¸» ½±«®­» º»»­ò ß´¬»®²¿¬·ª»´§ô ¿ ³»¼·½¿´ º¿½·´·¬§ ¸¿­ ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ¬± °®±ª·¼» ¬®»¿¬³»²¬ ¬± ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ¾«¬ ¼»½·¼»­ ¬¸¿¬ ·¬ ½¿²²±¬ °®±ª·¼» ¬¸» ¬®»¿¬³»²¬ «²´»­­ ­«¾­¬¿²¬·¿´ º»»­ ¿®» °¿·¼ò ̸» ³±®¿´ ¿²¼ °®¿½¬·½¿´ ¯«»­¬·±² ¾»½±³»­ ©¸»¬¸»® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½¿² ®»¿­±²¿¾´§ »¨°»½¬ ¿ ­¬¿¬» ·²­¬·¬«¬·±² ¬± ·²¬»®ª»²» ±² ¿´´ ±½½¿­·±²­ò ײ­·¹¸¬ ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»² ¾»½±³»­ ¿´·»²¿¬»¼ ·² ¿ ­·¬«¿¬·±² ©¸»®» ·¬ ¿°°»¿®­ »ª·¼»²¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ¼±»­ ¸¿ª» ¬¸» ®»­±«®½»­ ¬± °®±ª·¼» ¸»¿´¬¸ ½¿®»ô ¾«¬ ½¸±±­»­ ²±¬ ¬± ¼± ­±ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·­ «­«¿´´§ ¿´´ ¬±± ©»´´ ¿©¿®» ¬¸¿¬ ¬¸» ­¬¿¬» ¸¿­ ­°»²¬ ³±²»§ ±² ¼»º»²½»ô ¬®¿²­°±®¬ ·²º®¿­¬®«½¬«®»ô ±® ´¿© ¿²¼ ±®¼»®ô §»¬ ©¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ®»¿´´§ ½±²½»®²»¼ ¿¾±«¬ ·­ ¬¸»·® ±©² ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ¬¸» ²»»¼ º±® ¬®»¿¬³»²¬ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½±«´¼ ¸¿ª» ®»¿­±²¿¾´» »¨°»½¬¿¬·±²­ ¬¸¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ©±«´¼ ²±¬ ½®»¿¬» ¿¼ª»®­» ½±²¼·¬·±²­ º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¬¸¿¬ ³·¹¸¬ô º±® »¨¿³°´»ô ¿ºº»½¬ ¬¸»·® ¸»¿´¬¸ ±® ¬¸»·® »¼«½¿¬·±² ±® ¹»²»®¿´ ©»´º¿®»ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¿² ·²¼«­¬®·¿´ ½±³°¿²§ ­¸±«´¼ ²±¬ °±´´«¬» ¬¸» »²ª·®±²³»²¬ ·² ­«½¸ ¿ ©¿§ ¿­ ¬± ¼¿³¿¹» ¬¸» ¸»¿´¬¸ ±º ½·¬·¦»²­ ¿²¼ ­±½·»¬§ ­¸±«´¼ ³¿·²¬¿·² ¿² ¿¼»¯«¿¬» ´»ª»´ ±º °«®·¬§ ±º ©¿¬»® ­«°°´·»­ º±® ·¬­ ½·¬·¦»²­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸» ¹»²»®¿´ ·²º®¿­¬®«½¬«®» ±º ­±½·»¬§ ­¸±«´¼ ¾» ³¿·²¬¿·²»¼ èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïîë .

·² ±®¼»® ¬± ­«­¬¿·² ¿ ®»¿­±²¿¾´» ¯«¿´·¬§ ±º ´·º» º±® ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ±²» ½±«´¼ ²±¬ ¸¿ª» ¿ ¼»²·¬» ª·»© ±² »¨¿½¬´§ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸·­ ®»´¿¬»¼ ¬± ·²¼·ª·¼«¿´ ²»»¼­ò Ø» º»´¬ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ »¨¬®»³»´§ ¼·º½«´¬ ¬± ³¿µ» ¬¸» ¬®¿²­·¬·±² º®±³ ¼·­½«­­·²¹ ¹»²»®¿´ °®·²½·°´»­ ±º ­±½·»¬¿´ °®±ª·­·±²ô ¬± ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ­¸±«´¼ ¿¼¼®»­­ ¬¸» ­°»½·½ ¼»³¿²¼­ ¿²¼ ²»»¼­ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ú±«½¿«´¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¿®¹«» ¬¸¿¬ «´¬·³¿¬»´§ ¬¸»®» ©¿­ ²± ®¿¬·±²¿´ ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸·­ °®±¾´»³ ³·¹¸¬ ¾» ®»­±´ª»¼ò ر©»ª»®ô ¸» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ·²¬»®º¿½» ©¿­ ¬¸» ¿®»¿ ¬± ©¸·½¸ ¿¬¬»²¬·±² ­¸±«´¼ ¾» ¿¼¼®»­­»¼ò ׬ ©¿­ ·³°±®¬¿²¬ô ¸» ½±²­·¼»®»¼ô ¬¸¿¬ ¬¸» ¾±«²¼¿®·»­ ±º ©¸¿¬ ½±«´¼ ¾» °®±ª·¼»¼ ·² ¬»®³­ ±º ­»®ª·½»­ ¾§ ­±½·»¬§ ¿²¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ ­¸±«´¼ ¾» ½±²¬·²«¿´´§ ¿¼¼®»­­»¼ò ̸»­» ¾±«²¼¿®·»­ ­¸±«´¼ ¾» ®»¹«´¿®´§ ¼»²»¼ ¿²¼ ®»¼»²»¼ ·² ¿ ¬®¿²­°¿®»²¬ ©¿§ò ̸»®» ­¸±«´¼ ²±¬ ¾» ¿² »¨°»½¬¿¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸»­» ¾±«²¼¿®·»­ ½±«´¼ ®»³¿·² ¨»¼ ¿²¼ «²³±ª·²¹ô ¾«¬ ¿¬ ´»¿­¬ ¬¸» ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ °®±½»­­ ­¸±«´¼ ¾» ½´»¿® ¬± »ª»®§±²»ò ̸» ½®·¬»®·¿ º±® ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ­¸±«´¼ ¾» ½´»¿®´§ ­¬¿¬»¼ ·² ±®¼»® ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²­ ½¿² ¾» ¿©¿®» ±º ¬¸» ¾¿­·­ ±º ¿®¹«³»²¬­ ¿²¼ ¼»½·­·±²­ò Ì®¿¼·¬·±²¿´´§ ¬¸»®» ©¿­ ¬¸» ¿­­«³°¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿ º±®³ ±º °¿½¬ô ©®·¬¬»² ±® «²©®·¬¬»²ô ¾»¬©»»² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬»ò ̸» ´¿¬¬»®ô »¨°´·½·¬´§ ±® ·³°´·½·¬´§ô ¿¹®»»¼ ¬± ­¿º»¹«¿®¼ ¬¸» ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ·² »¨½¸¿²¹» º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´­ ´±§¿´¬§ ¿²¼ ¿¹®»»³»²¬ ¬± ¿¾·¼» ¾§ ¬¸» ´¿©­ ±º ¬¸» ­¬¿¬»ò ̸» ´¿¬¬»® »ª»² »¨¬»²¼»¼ ¬± ¿² ¿¹®»»³»²¬ ¬± ¬¿µ» «° ¿®³­ ¬± ¼»º»²¼ ¬¸» ­¬¿¬» ·º ¬¸·­ ©¿­ ®»¯«·®»¼ò ر©»ª»®ô Ú±«½¿«´¬ ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ô ·² ¿ ³±¼»®² ©±®´¼ô ª¿®·±«­ ½±²­·¼»®¿¬·±²­ô ²±¬¿¾´§ »½±²±³·½ º¿½¬±®­ô «²¼»®³·²»¼ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ¿¼¸»®» ¬± ¬¸·­ ½±²¬®¿½¬ô ¿²¼ ¬± °®±¬»½¬ ·¬­ ½·¬·¦»²­ ·² ¿´´ ®»­°»½¬­ò ̸»®» ©»®» ­·³°´§ ²±¬ ¬¸» »½±²±³·½ ®»­±«®½»­ ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¿­­«®» ¬¸» ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ½·¬·¦»²­ ·² ¿´´ ½¿­»­ò ̸·­ ¿°°´·»¼ ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ½±²¬»¨¬­ô ·²½´«¼·²¹ º±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ½¿®» ±º ¬¸» »´¼»®´§ ±® ·² ¬¸» °®±ª·­·±² ±º ¸±«­·²¹ò ̸»®» ©»®» ¬¸«­ »²±®³±«­ ³±®¿´ ¯«»­¬·±²­ ·² ­«½¸ ¿ ­·¬«¿¬·±² ¿¾±«¬ ¬¸» ®»­°±²­·¾·´·¬§ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ò Û¯«¿´´§ô ·º ·²­¬·¬«¬·±²­ ½±«´¼ ²± ´±²¹»® °®±ª·¼» ¿ ´»ª»´ ±º ½¿®» º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ¬¸»²ô ·² ¿ ­»²­»ô ¬¸» °¿½¬ ¾»¬©»»² ­¬¿¬» ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´ ïîê .

¾®±µ» ¼±©²ò ̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ³·¹¸¬ ²± ´±²¹»® ¾» °®»°¿®»¼ ¬± ¹·ª» ¸·­ ±® ¸»® ´±§¿´¬§ ¬± ¬¸» ­¬¿¬»ô ¿²¼ ¬¸» ®»­«´¬ ½±«´¼ ¾» ¿ º±®³ ±º ­±½·»¬¿´ ¾®»¿µ¼±©²ô ©¸»®» ¬¸» «²©®·¬¬»² ®«´»­ ±º ´±§¿´¬§ ¿²¼ ®»­°±²­·¾·´·¬§ ¬± ­±½·»¬§ ½®«³¾´»¼ ¿©¿§ò ײ­·¹¸¬ ̸» ²±¬·±² ±º ¿ ½±²¬®¿½¬ ¾»¬©»»² ½·¬·¦»² ¿²¼ ­¬¿¬» ·­ ¿² ·³°±®¬¿²¬ º¿½¬±® ·² ³¿·²¬¿·²·²¹ ¬¸» ½±¸»­·±² ±º ­±½·»¬§ò É·¬¸±«¬ ­«½¸ ¿ ½±²¬®¿½¬ô ¬®«­¬ ¾®»¿µ­ ¼±©² ¿²¼ ½·¬·¦»²­ ´±­» º¿·¬¸ ·² ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ º«²½¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ô ­«½¸ ¿­ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ³¿·²¬¿·² ´¿© ¿²¼ ±®¼»®ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ Ú±«½¿«´¬ ®¿·­»¼ ¬¸» ¯«»­¬·±² ±º ¸±© ©» ½¿² ¾» ­«®» ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º °®»­»²¬ó¼¿§ °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ò Ø» ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¼·º½«´¬ ¬± »²­«®» ¬¸¿¬ ±²» «²¼»®­¬±±¼ ¬¸» ¾¿­·­ «°±² ©¸·½¸ ¼»½·­·±²­ ©»®» ³¿¼» ±® »ª»² ©¸»² ¼»½·­·±²­ ¸¿¼ ¾»»² ¬¿µ»² ·² ­±½·»¬§ò Ø» ¿¼¼®»­­»¼ ¬¸» ¯«»­¬·±² ±º ‘¬®«¬¸ ¿²¼ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ©» ³·¹¸¬ °«®°±®¬ ¬± µ²±© ¬¸» ¬®«¬¸ ±º ¿ ­±½·»¬§ò ײ ³±®» ­°»½·½ ¬»®³­ô ¸» ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ­¬¿¬» ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ©¿­ ®¿®»´§ ¬®¿²­°¿®»²¬ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¼»½·­·±²­ ©»®» ±¾­½«®»¼ ¾§ ¿ ª¿®·»¬§ ±º ³»¿²­ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ °®±º»­­·±²¿´ ¹®±«°­ ¬±±µ ²«³»®±«­ ¼»½·­·±²­ ¿¾±«¬ ¸±© ¬± ¬®»¿¬ °»±°´»ô ±® ¬¸» ­»®ª·½»­ ©·¬¸ ©¸·½¸ ¬± °®±ª·¼» °»±°´»ô ©·¬¸±«¬ ³¿µ·²¹ ½´»¿® ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ®»¿½¸»¼ ¬¸±­» ¼»½·­·±²­ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ô ·º ¬¸» º±«²¼¿¬·±²­ ±º ¬¸±­» ¼»½·­·±²­ô ±® »ª»² ¬¸» º¿½¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ¼»½·­·±²­ ©»®» ³¿¼» ·² ¬¸» ®­¬ °´¿½»ô ©»®» ³¿¼» °«¾´·½ô ¬¸»² ¬¸»®» ½±«´¼ ©»´´ ¾» ­»®·±«­ °«¾´·½ ±°°±­·¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ‘­¬®¿¬»¹§ ±®ô ·² ¬¸» ­»²­» ¬¸¿¬ ¸» «­»¼ ¬¸» ¬»®³ô ¬¸» ³»¿²­ »³°´±§»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± »¨»®¬ ¬¸»·® °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ±ª»® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ײ °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ ±²» ±º ¬¸» º»¿¬«®»­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ·­ ¿ ¹®±©·²¹ ½±³°´»¨·¬§ ±º ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» ­§­¬»³­ò ̸·­ ©¿­ »²¿¾´»¼ ¾±¬¸ ¾§ ¬¸» ·²½®»¿­·²¹ ½±³°´»¨·¬§ ±º ²¿²½·¿´ ­§­¬»³­ ¿ª¿·´¿¾´» ¾«¬ °®·²½·°¿´´§ ¾§ ¬¸» «­» ±º ½±³°«¬»®­ ¿²¼ »´»½¬®±²·½ ³»¿²­ ±º ½±³³«²·½¿¬·±²ò ׬ ¸¿­ ¾»»² èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïîé .

°±­­·¾´»ô º±® »¨¿³°´»ô ¬± ¼·ª»®­·º§ ½±²­·¼»®¿¾´§ ¬¸» ³»¿²­ ¾§ ©¸·½¸ ­»®ª·½»­ ¿®» ±ºº»®»¼ ¬± ½±²­«³»®­ô ¿²¼ ¬± ¿®®¿²¹» ¬¸¿¬ ·² ­±³» ½¿­»­ ¬¸» ±²´§ ³»¿²­ ±º ¿½½»­­·²¹ ­»®ª·½»­ ·­ ¾§ ½±³°«¬»®ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸·­ ®»´·¿²½» «°±² ½±³°«¬»® ­§­¬»³­ »²¿¾´»­ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¬± ±ºº»® ¿² »¨¬®»³»´§ ­±°¸·­¬·½¿¬»¼ ®¿²¹» ±º ­»®ª·½»­ ¬¸¿¬ ·² ­±³» ½¿­»­ ¿®» »¨¬®»³»´§ ½±³°´·½¿¬»¼ ¬± ¿½½»­­ò ̸» ­»®ª·½»­ ¿®» ­± ½±³°´»¨ô ²±¬ ±²´§ ·²¬®·²­·½¿´´§ ¾«¬ ¿´­± ·² ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¿®» °®±ª·¼»¼ô ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ·­ ±º¬»² ½±²º«­»¼ ¾§ ¬¸» ­¸»»® ¼·ª»®­·¬§ ±º °®±ª·­·±²ò ̸·­ ¹·ª»­ ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ¿ º±®³ ±º °±©»® ±ª»® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ¿²¼ ©¸·´» ·¬ ³¿§ ±® ³¿§ ²±¬ ¾» ¿ ¼»´·¾»®¿¬» ­¬®¿¬»¹§ ·² ¿´´ ­·¬«¿¬·±²­ô ¬¸» ®»­«´¬ ±º ­«½¸ ­§­¬»³­ ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±² ·­ ±º¬»² ¿² ·²½®»¿­»¼ °±©»® º±® ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ß ­·¹²·½¿²¬ »´»³»²¬ ±º ¬¸·­ ·²½®»¿­»¼ ½±³°´»¨·¬§ ±º ­§­¬»³­ ·­ ¬¸¿¬ ·¬ ¬»²¼­ ¬± º¿ª±«® ¬¸±­» ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ¿®» º¿³·´·¿® ©·¬¸ »´»½¬®±²·½ ­§­¬»³­ ±º ½±³³«²·½¿¬·±² ¿²¼ ¿´­± ©·¬¸ ½±³°«¬»® ­§­¬»³­ò ׬ ¿´­± ®»³¿·²­ ¬®«» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ·­ ¿ ­·¹²·½¿²¬ ¹®±«° ·² ­±½·»¬§ ¬¸¿¬ »·¬¸»® ¼±»­ ²±¬ ¸¿ª» »¿­§ ¿½½»­­ ¬± ½±³°«¬»®­ô ±® ®»³¿·²­ ²±² ½±³°«¬»®ó´·¬»®¿¬»ò ײ ­«½¸ ½¿­»­ô ¬¸»§ ­·³°´§ ½¿²²±¬ ¬¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸»­» ²»© ·²­¬·¬«¬·±²¿´ ­§­¬»³­ò ̸» «²»¯«¿´ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±º ­«½¸ µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ­µ·´´­ ¬¸«­ ¼·­¿¼ª¿²¬¿¹»­ ½»®¬¿·² ­»½¬±®­ ±º ¬¸» ½±³³«²·¬§ò ײ ¿ ³±¼»®² ­±½·»¬§ô °±©»® ®»´¿¬·±²­ ¿®» ±º¬»² ®»·²º±®½»¼ ¾§ ¬¸» ­»´»½¬·ª» ¿½¯«·­·¬·±² ±º µ²±©´»¼¹»ò ر©»ª»®ô ±²» ®»­«´¬ ±º ½±³°«¬»®·¦¿¬·±² ¸¿­ ¾»»² ¬± ³¿µ» µ²±©´»¼¹»ô º±® »¨¿³°´» ±º ¬¸» ´¿© ¿²¼ ±º ³»¼·½·²»ô ³±®» ¿½½»­­·¾´»ò ̸» ·²½®»¿­»¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º µ²±©´»¼¹»ô ·¬ ½¿² ¾» ¿®¹«»¼ô ¸¿­ ®»­«´¬»¼ ·² ¿ ¼·³·²«¬·±² ±º ¿«¬¸±®·¬§ º±® ¬¸» °®±º»­­·±²­ ¿²¼ ®»´¿¬»¼ ·²­¬·¬«¬·±²­ò ׬ ¸¿­ ¾»½±³» °±­­·¾´» º±® ±®¼·²¿®§ ½·¬·¦»²­ ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸» µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ¼»½·­·±²­ ±º °®±º»­­·±²¿´­ò É·¬¸ ¬¸» ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ¿«¬¸±®·¬§ ¿²¼ °±©»® ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ô ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» °±­­»­­·±² ±º µ²±©´»¼¹»ô ¸¿­ ½±³» ¿ °¿®¿´´»´ ®·­» ·² °±©»® ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¿ ½±³°´»¨·¬§ ±º ­§­¬»³­ò ׬ ·­ ¬¸»±®»¬·½¿´´§ °±­­·¾´» º±® ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ³¿²·°«´¿¬» ¾«®»¿«½®¿¬·½ ­§­¬»³­ ¬± ³¿µ» ±²» ­»¬ ±º ½¸±·½»­ ®»´¿¬·ª»´§ ­¬®¿·¹¸¬º±®©¿®¼ ¬± ³¿µ»ô ©¸·´» ¿ ¼·ºº»®»²¬ ­»¬ ±º ½¸±·½»­ ³¿§ ¾» º¿® ³±®» ½±³°´»¨ ¬± ¿½½»­­ò ̸» ®»­«´¬ ·­ ¬¸¿¬ ·¬ ³¿§ ¾» °±­­·¾´» º±® ·²­¬·¬«¬·±²­ ïîè .

¬± »²½±«®¿¹» ·²¼·ª·¼«¿´­ ¬± ³¿µ» ±²» ­»¬ ±º ½¸±·½»­ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿²±¬¸»®ò ײ Ú±«½¿«´¬­ ¬»®³­ô ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿®» ½±²¬·²«¿´´§ ­»»µ·²¹ ©¿§­ ±º ½±²¬®±´´·²¹ ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ¿®» ·²¸»®»²¬´§ º®»» ¿²¼ ¿«¬±²±³±«­ò ײ¼»»¼ ¸» ¿®¹«»­ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ·­ô ·² ¿ ­»²­»ô ¿ ´±¹·½¿´ ·³°±­­·¾·´·¬§ ±º ¬¸» «­» ±º °±©»® ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ô «²´»­­ ¬¸±­» ¿¹¿·²­¬ ©¸±³ ¬¸» °±©»® ·­ »¨»®½·­»¼ ¿®» ·² º¿½¬ ¿«¬±²±³±«­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô °±©»® ·­ ½±²½»®²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ·²Œ«»²½·²¹ ±º ¬¸» ¾»¸¿ª·±«® ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò ̸»®» ·­ ¸»®» ¬¸» ¾¿­·­ º±® ¿ º«²¼¿³»²¬¿´ ½±²Œ·½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ̸» ´¿¬¬»® ©·­¸»­ ¬± ®»¬¿·² ¸·­ ±® ¸»® º®»»¼±³ ±º ¿½¬·±²ô ©¸·´» ¬¸» º±®³»® ©·­¸»­ ¬± ½±²­¬®¿·² ·¬ò ײ­·¹¸¬ Ú±«½¿«´¬ô ´·µ» Í¿®¬®»ô ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ½±²½»°¬ ±º º®»»¼±³ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¿²¿´§­·²¹ ¬¸» ª¿®·±«­ ­¬®¿¬»¹·»­ »³°´±§»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ·² ±®¼»® ¬± ´·³·¬ ¬¸» º®»»¼±³ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ô ¿²¼ ³¿µ» ±®¼·²¿®§ ½·¬·¦»²­ ³±®» ½±³°´·¿²¬ ¿²¼ ©·´´·²¹ ¬± ¿´·¹² ¬¸»·® ¾»¸¿ª·±«® ©·¬¸ ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» ­¬¿¬»ò Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ª·»© ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ·²­¬·¬«¬·±² ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´ ¿­ ¾»·²¹ ±²» ±º ±«¬®·¹¸¬ ½±²Œ·½¬ ¿²¼ ¿²¬¿¹±²·­³ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ±²» ·² ©¸·½¸ ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ­»»µ­ ¬± ½±²¬®±´ ¬¸» ¾»¸¿ª·±«® ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·¬ ·­ ³±®» ¿ ®»´¿¬·±²­¸·° ©¸»®» ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ¿¬¬»³°¬­ ¬± ³¿²·°«´¿¬» ¬¸» ½±´´»½¬·ª» ¾»¸¿ª·±«® ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ò Ú±«½¿«´¬ ¿¬¬»³°¬»¼ ¬± ¼·­¬·²¹«·­¸ ¾»¬©»»² ª·±´»²¬ ¿½¬­ ¬¸¿¬ ¿®» ¿´©¿§­ ¼·®»½¬»¼ ¬±©¿®¼­ °»±°´»ô ¿²¼ ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»® ¬¸¿¬ ¬»²¼­ ¬± ¾» ¼·®»½¬»¼ ¬±©¿®¼­ ¬¸» ¿½¬·±²­ ±º ±¬¸»® °»±°´»ò Ê·±´»²½»ô º±® Ú±«½¿«´¬ô ¿¬¬»³°¬­ ¬± ­«¾¼«» ¿ °»®­±² ±® ±®¹¿²·­³ô ¿²¼ ¬± ®»²¼»® ¬¸»³ ·²½¿°¿¾´» ±º ½¿®®§·²¹ ±«¬ ¿ ­»®·»­ ±º ¿½¬·±²­ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ¬¸» «­» ±º °±©»® ¿¬¬»³°¬­ ¬± ¿³»²¼ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿½¬ô ­± ¬¸¿¬ ¬¸»·® ¿½¬·±²­ ¿®» ³±®» ¿³»²¿¾´» ¬± ¬¸» °±´·½·»­ ±® °±´·¬·½­ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò Ü«®·²¹ ¬¸» ³±¼»®² °»®·±¼ô ¬¸» °«®°±­» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¸¿­ ²±¬ ¾»»² ¬± ¹»²»®¿¬» ±¾»¼·»²½» ±² ¬¸» °¿®¬ ±º ·²¼·ª·¼«¿´­ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¬± »²½±«®¿¹» ·²¼·ª·¼«¿´­ ¬± ¾»¸¿ª» ·² ¿ ³±®» ®¿¬·±²¿´ ©¿§ ¬¸¿¬ ³»»¬­ ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïîç .

Ç»¬ ¿²±¬¸»® º»¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ·² ¬¸» °±­¬³±¼»®² ©±®´¼ ¸¿­ ¾»»² ¬¸»·® ¯«¿­·ó´»¹¿´ ·²º®¿­¬®«½¬«®» ¿²¼ ­§­¬»³­ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ¬»²¼ ¬± ½®»¿¬» ­§­¬»³­ ±º ®»¹«´¿¬·±²­ ¿²¼ ®«´»­ ¬¸¿¬ ½±²¬®±´ ³¿²§ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ½±²¼«½¬ ¬¸»³­»´ª»­ô ²±¬ ¼·­­·³·´¿® ¬± ¬¸» ´»¹¿´ ­§­¬»³­ ½®»¿¬»¼ ¾§ ¹±ª»®²³»²¬­ò ײ¼»»¼ô ¿ ¼»¬¿·´»¼ µ²±©´»¼¹» ±º ­«½¸ ®»¹«´¿¬±®§ º®¿³»©±®µ­ ½±²­¬·¬«¬»­ ¿ º±®³ ±º °±©»® ¾»½¿«­» ·¬ ½¿² ¾» «­»¼ ¬± ­°»½·º§ ©¸¿¬ ¿² »³°´±§»» ³¿§ ±® ³¿§ ²±¬ ¼±ò Û¯«¿´´§ ©»´´ô ¬¸» »³°¸¿­·­ «°±² ¯«¿´·¬§ ¿­­«®¿²½» »²¸¿²½»­ ¬¸» ®»¹«´¿¬±®§ º®¿³»©±®µò Ï«¿´·¬§ ­§­¬»³­ô ¿³±²¹ ±¬¸»® ¬¸·²¹­ô ­°»½·º§ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¼±½«³»²¬­ ³«­¬ ¾» °®±¼«½»¼ô ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ °®±½»¼«®»­ ¿®» ¿²¿´§­»¼ ·² ±®¼»® ¬± ¾» ½±²­·¼»®»¼ ª¿´·¼ ±® ·²ª¿´·¼ô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ²»© ­§­¬»³­ ¿®» ¿¼¼»¼ ¬± ¬¸» ¹»²»®¿´ ·²º®¿­¬®«½¬«®»ò Ò»© ­§­¬»³­ ½¿²²±¬ ¾» »³°´±§»¼ô ±® ­·³°´§ «­»¼ ¬± »²¸¿²½» ¬¸» »¨·­¬·²¹ ·²º®¿­¬®«½¬«®»ô ©·¬¸±«¬ ¾»·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ­±³» º±®³ ±º ¿°°®±ª¿´ò ̸«­ ½»®¬¿·² º±®³­ ±º ½±³³«²·½¿¬·±² ¿®» ¼»²»¼ ¾§ ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ¿­ ª¿´·¼ ¿²¼ ¬®«»ô ¿²¼ ¾»½±³» ¿½½»°¬»¼ ¾§ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ¿®» ­«¾¶»½¬ ¬± ¬¸¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸»­» º±®³­ ±º ½±³³«²·½¿¬·±² ¿²¼ ¼·­½±«®­» ¿®» ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ©¿§­ò Ú·®­¬ô ½»®¬¿·² ½±²½»°¬­ ¿®» ¼»­·¹²¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ¿­ ¾»·²¹ ±º ­·¹²·½¿²½» › º±® »¨¿³°´» ‘»ª¿´«¿¬·±² ±® ‘½«­¬±³»® ­¿¬·­º¿½¬·±²ò Ûª¿´«¿¬·±² º±®³­ ¿®» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ¬± ½´·»²¬­ ¿²¼ ¿ ¹®»¿¬ »³°¸¿­·­ ³¿§ ¾» °´¿½»¼ ±² ¬¸» ®»­«´¬­ò ̸» ¼¿¬¿ ¹¿¬¸»®»¼ º®±³ ¬¸»³ ³¿§ ¾» ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ‘¬®«»ô ¼»­°·¬» ¬¸» ³¿²§ ³»¬¸±¼±´±¹·½¿´ °®±¾´»³­ ©·¬¸ ¬¸» ½±´´»½¬·±² ¿²¼ ¿²¿´§­·­ ±º ­«½¸ ¼¿¬¿ò ɸ»² »ª¿´«¿¬·±² ¯«»­¬·±²²¿·®»­ ¿®» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ¬± °»±°´»ô ¬¸»®» ·­ ±º¬»² ²± ½±²¬®±´ ±ª»® ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¿®» ½±³°´»¬»¼ô ¿²¼ ¸»²½» ±ª»® ¬¸» ¬®«¬¸ ±® ª¿´·¼·¬§ ±º ¬¸» ¼¿¬¿ò Ѳ» °»®­±² ³¿§ ¼»ª±¬» ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¬·³» ¿²¼ ¬¸±«¹¸¬ ¬± ½±³°´»¬·²¹ ¬¸» ¯«»­¬·±²²¿·®»ô ©¸»®»¿­ ¿²±¬¸»® ³¿§ ³¿µ» ®¿°·¼ô ­°±²¬¿²»±«­ ®»­°±²­»­ò Ü»­°·¬» ¬¸» «²½»®¬¿·²¬·»­ ±º ¬¸» ³»¬¸±¼±´±¹§ô ·º ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ¼»½·¼»­ ¬± °´¿½» ¿² »³°¸¿­·­ «°±² ¬¸» ¼·­½±«®­» ±º »ª¿´«¿¬·±²ô ¬¸»² ­«½¸ ­«®ª»§­ ¾»½±³» ª»®§ ·³°±®¬¿²¬ô º±® »¨¿³°´» ·² ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» ª¿´«» ±º ¼·ºº»®»²¬ »³°´±§»»­ ¬± ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸±­» ©¸± ®»½»·ª» ¹±±¼ »ª¿´«¿¬·±²­ ¾»½±³» ª¿´«»¼ ¾§ ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± ®»½»·ª» ´»­­ ½±³°´·³»²¬¿®§ »ª¿´«¿¬·±²­ ³¿§ ¾» ®»¹¿®¼»¼ ¿­ ±º ´»­­ ª¿´«» ¬± ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸«­ ¬¸» º±®³ ±º ¼·­½±«®­» ·² ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ½¿² ¾» ïíð .

¼·®»½¬´§ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» »¨»®½·­» ±º °±©»®ô ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³»¿²­ ±º ¬¸¿¬ ©¸·½¸ ·­ ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ¬®«»ò ̸» ½±²½»°¬ ±º ¬®«¬¸ ·² ·²­¬·¬«¬·±²­ ·­ °®±¾´»³¿¬·½ ¬± ¬¸» »¨¬»²¬ ¬¸¿¬ ­±³» ¿­°»½¬­ ±º ¼·­½±«®­» ¿²¼ ½±³³«²·½¿¬·±² ³¿§ ¾» ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ®»Œ»½¬·²¹ ¿² ¿¾­±´«¬» ¬®«¬¸ ©¸»² ·² º¿½¬ ¬¸»§ ®»Œ»½¬ ±²´§ ¿ °®±ª·­·±²¿´ ¿¬¬»³°¬ ¿¬ ¼»²·²¹ ©¸¿¬ ¬±±µ °´¿½»ò ײ­¬·¬«¬·±²­ «­» ¿ ª¿®·»¬§ ±º ­¬®¿¬»¹·»­ ¬± ¬®§ ¬± ¼»¬»®³·²» ¿²¼ ®»½±®¼ ¬¸» ¬®«¬¸ ±º »ª»²¬­ò Ó»»¬·²¹­ô º±® »¨¿³°´»ô ¿®» ®»½±®¼»¼ ¿­ ‘³·²«¬»­ô ©¸·½¸ ¿¬ ¿ ´¿¬»® ¼¿¬» ¾»½±³» ‘¿½½»°¬»¼ ¿­ ¿ ª¿´·¼ ®»½±®¼ ±º ¬¸» ³»»¬·²¹ò Ѻ ½±«®­»ô ³·²«¬»­ ®»°®»­»²¬ ¿ ­»´»½¬·±² ±º ¬¸» »ª»²¬­ ¿²¼ ±°·²·±²­ »¨°®»­­»¼ ¿¬ ¬¸» ³»»¬·²¹ò ̸»§ ¿®» ¿ ­«¾¶»½¬·ª» ®»½±®¼ ±º ¬¸» »ª»²¬­ô ®»Œ»½¬·²¹ ¬¸» °»®½»°¬·±²­ ±º ¬¸» ©®·¬»®ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿ ½±²½»°¬ ±º ¿¾­±´«¬» ¬®«¬¸ò Ó±®»±ª»®ô ¬¸» ²±®³¿´ ¬·³» ¼»´¿§ ·² ª¿´·¼¿¬·²¹ ³·²«¬»­ ±º¬»² ®»­«´¬­ ·² ¬¸» ´¿¬¬»® ¾»·²¹ ¿½½»°¬»¼ ­·³°´§ ¾»½¿«­» ¬¸±­» ©¸± ©»®» °®»­»²¬ ½¿²²±¬ ®»³»³¾»® ©·¬¸ ½»®¬¿·²¬§ ¿²§¬¸·²¹ ¼·ºº»®»²¬ò Ç»¬ ­«½¸ ³·²«¬»­ ¾»½±³» ¿½½»°¬»¼ ¿­ ¬¸» ®»¿´·¬§ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò ̸»§ ¿®» «­»¼ ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ©¿§­ ·² ¬»®³­ ±º ¼»ª»´±°·²¹ °±´·½§ ±® ®»­±´ª·²¹ ¼·­°«¬»­ò ײ ­¸±®¬ô ¬¸»²ô ¬¸» ‘¬®«¬¸ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ·­ ·²»ª·¬¿¾´§ ¿ ®»Œ»½¬·±² ±º ¬¸» ­«¾¶»½¬·ª·¬§ ±º ¬¸±­» ©¸± ¿®» °¿®¬ ±º ¬¸·­ ­±½·¿´ ½±²­¬®«½¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ô »ª»² ¬¸±«¹¸ ¬¸» ­§­¬»³­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿®» ±º¬»² ¸·¹¸´§ ®¿¬·±²¿´ô ¬¸·­ ¼±»­ ²±¬ ³»¿² ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» º¿·® ±® ¼»³±½®¿¬·½ô ±® ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¹·ª» ®·­» ¬± ¿ «­» ±º °±©»® ¬¸¿¬ ·­ ¼»­·®¿¾´»ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¬¸» ½±³³·¬¬»» ­¬®«½¬«®» ±º ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ³¿§ ¾» ®¿¬·±²¿´ô ¿²¼ ±®¹¿²·¦»¼ ·² ¿ ³¿²²»® ¬¸¿¬ ¿°°»¿®­ ¬± ­«°°±®¬ ¿ ¼»³±½®¿¬·½ ­¬®«½¬«®»ô §»¬ ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ·² ¬¸±­» ½±³³·¬¬»»­ ³¿§ ¾» º¿® º®±³ ¼»³±½®¿¬·½ò ̸» ®»¿´·¬§ ³¿§ ¾» ¬¸¿¬ ­±³» °»±°´» ¼±³·²¿¬» ¬¸» ½±³³·¬¬»»­ ¿²¼ »¨»®½·­» ½±²­·¼»®¿¾´» ·²Œ«»²½» ±ª»® ¬¸» ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ °®±½»­­»­ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ®¿¬·±²¿´ °®±½»¼«®»­ ¬¸¿¬ «­» ´»¹¿´ó¾«®»¿«½®¿¬·½ ­§­¬»³­ ³¿§ ²±¬ ·² º¿½¬ »²½±«®¿¹» ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿ ª¿´·¼·¬§ ±® ¿² ¿¼¸»®»²½» ¬± ¬®«¬¸ ¬¸¿¬ ±²» ³·¹¸¬ ¸¿ª» »¨°»½¬»¼ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸» ´»¹¿´ó®¿¬·±²¿´ ­§­¬»³ ³¿§ ¾» «­»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬¸¿¬ ¿®» »¨°´±·¬¿¬·ª» ±® ¬¸¿¬ »¨»®½·­» «²¼«» °±©»® ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´­ò èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïíï .

Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ±²» ±º ¬¸» ³±­¬ ·³°±®¬¿²¬ ¿½¸·»ª»³»²¬­ ±º ¿² ·²­¬·¬«¬·±² ©¿­ ¬± ¼»¼·½¿¬» ·¬­»´º ¬± ¬¸» °«®­«·¬ ±º ¬®«¬¸ò ײ­¬·¬«¬·±²­ ­¸±«´¼ ¿´©¿§­ ¿ª±·¼ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ³¿µ·²¹ ¬¸» ¿­­«³°¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿ª» ¿½½»­­ ¬± ¬¸» ¬®«¬¸ô º±® ¬¸·­ ½±«´¼ ´»¿¼ ¬± ¿ ­·¬«¿¬·±² ©¸»®» ¬¸±­» ©¸± ¼·¼ ²±¬ ¸¿ª» ¿ ­·³·´¿® ª·»© ±º ¬®«¬¸ ©»®» ³¿®¹·²¿´·¦»¼ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» °«®­«·¬ ±º ¬®«¬¸ ©¿­ ¿ ½±²¬·²«¿´ °®±½»­­ ±º ­»»µ·²¹ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿®®·ª¿´ ¿¬ô ¿ °¿®¬·½«´¿® ª·»© ±º ¬¸» ©±®´¼ò ײ­·¹¸¬ ̸·­ ¿°°®±¿½¸ ¬± ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬®«¬¸ ©¿­ ·² µ»»°·²¹ ©·¬¸ Ú±«½¿«´¬­ ®±´» ¿­ ¿ ­±½·¿´ ­½·»²½» ®»­»¿®½¸»®ò ̸» °®»ª¿´»²¬ °»®­°»½¬·ª» ·² ­±½·¿´ ­½·»²½» ·­ ¬¸¿¬ ¬®«¬¸ ·­ ²±¬ ¿² ¿¾­±´«¬»ô ¾«¬ ·­ ¿ °®±½»­­ ©¸»®»¾§ ±²» ¹»¬­ ½´±­»® ¿²¼ ½´±­»® ¬± ¿ ³±®» ¿½½«®¿¬» ³±¼»´ ±º ®»¿´·¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ »¨»®¬»¼ °±©»® ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¿­ ²±¬ «´¬·³¿¬»´§ ¬¸®±«¹¸ »½±²±³·½ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³­ô ¾«¬ ¾§ ³»¿²­ ±º ¿ º±®³ ±º ®¿¬·±²¿´·¬§ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·¬ ·²ª±´ª»¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±² ©¿­ ­¬®«½¬«®»¼ ¿²¼ ±®¹¿²·¦»¼ò Ѳ» ±º ¬¸» ³±­¬ ·³°±®¬¿²¬ º¿½»¬­ ±º ¬¸·­ ·­ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¶«­¬·»­ ·¬­ ¿½¬·±²­ ¿²¼ °®·±®·¬·»­ò ̸»®» ¿®»ô ­«¹¹»­¬»¼ Ú±«½¿«´¬ô ¬¸±­» ‘½¸¿®¹»¼ ©·¬¸ ­¿§·²¹ ©¸¿¬ ½±«²¬­ ¿­ ¬®«» øÙ±®¼±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹»ô °ò ïíï÷ò ׬ ¸¿­ ¾»½±³» ²±®³¿´ º±® ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ¼»ª»´±° ³·­­·±² ­¬¿¬»³»²¬­ ¬¸¿¬ ±«¬´·²» ¬¸» µ»§ °®·±®·¬·»­ ±º ¬¸» ·²­¬·¬«¬·±²ò Í«½¸ ­¬¿¬»³»²¬­ ¸¿ª» ¬¸» »ºº»½¬ ±º ­»¬¬·²¹ °®·±®·¬·»­ ¬¸¿¬ »¨»®¬ °±©»® ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´­ ¾§ ³»¿²­ ±º ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸±­» ©¸± ©·´´ô ±® ©·´´ ²±¬ô ¾» °»®½»·ª»¼ ¿­ ­«½½»­­º«´ò Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¿ °¿®¬·½«´¿® ½±²½»°¬ ±º ¿²¿´§­·²¹ ·­­«»­ ¿²¼ °®±¾´»³­ô ¿²¼ ±º ¬®§·²¹ ¬± ¿°°®±¿½¸ ¬¸» ¬®«¬¸ò Ø» ­¬¿®¬»¼ ¬± ©®·¬» ¿ ¾±±µ ±® ¿®¬·½´» ¿¾±«¬ ¿² ·­­«» ¾»º±®» ¸» ¸¿¼ ¿½¬«¿´´§ ¬¸±«¹¸¬ ±«¬ ¸·­ °±­·¬·±² ª»®§ ½´»¿®´§ ¿¾±«¬ ¬¸» ®»­»¿®½¸ ·­­«» «²¼»® ¯«»­¬·±²ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸» ©®·¬·²¹ ±º ¿ ¾±±µ º±® Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿ º±®³ ±º »¨°»®·³»²¬ › ¿ ¬§°» ±º »³°·®·½¿´ ¿²¼ ½±²½»°¬«¿´ »²¯«·®§ò Ø» ¿²¿´§­»¼ ¬¸» ·­­«» ±® °®±¾´»³ ¿­ ¸» ©®±¬» ¬¸» ¾±±µò Ø·­ ¬¸·²µ·²¹ ¿¾±«¬ ¬¸» ­«¾¶»½¬ ©¿­ ¬¸«­ ·²Œ«»²½»¼ ¾§ ¬¸» °®±½»­­ ±º ®»Œ»½¬·²¹ ïíî .

«°±² ·¬ò ̸»®» ©¿­ ¬¸«­ ·² Ú±«½¿«´¬ ¿ ¬§°» ±º ®»Œ»¨·ª» °®±½»­­ò ̸»®» ©¿­ ¿ ½±²¬·²«¿´ °®±½»­­ ±º ·²¬»®¿½¬·±² ¾»¬©»»² Ú±«½¿«´¬ ¿²¿´§­·²¹ ¬¸» ¯«»­¬·±² ¿¬ ¸¿²¼ô ¿²¼ ¬¸» ·­­«» ¾»·²¹ ¿²¿´§­»¼ ¸¿ª·²¹ ¿² ·²Œ«»²½» «°±² Ú±«½¿«´¬ò ײ ¿ ­»²­»ô ¬¸·­ ·­ ¿ º±®³ ±º ½·®½«´¿® ¿®¹«³»²¬ô ©·¬¸ »¿½¸ ½·®½´» ·²Œ«»²½·²¹ °®»ª·±«­ ½·®½´»­ô ¿²¼ ¿´­± ¬¸» ½·®½«´¿® ®»¿­±²·²¹ °¿¬¬»®²­ ¬± ½±³»ò Û¿½¸ ±º Ú±«½¿«´¬­ ¾±±µ­ ·­ ¬¸«­ ¿² »¨°»®·³»²¬ô ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ©¸·½¸ ¿®» ®»´¿¬·ª»´§ «²°®»¼·½¬¿¾´»ò ײ ¬»®³­ ±º ¸·­ ª·­·±² ±º «²®¿ª»´´·²¹ ¬¸» ‘¬®«¬¸ ±º ¿ ­·¬«¿¬·±² ±® ±º ¿ ®»­»¿®½¸ ¯«»­¬·±²ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ²±¬ ®»¿´´§ ¿ ­±½·¿´ ­½·»²¬·­¬ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ­»¬ ±«¬ ¬± »·¬¸»® ¬»­¬ ¿ ¬¸»±®§ ¬¸®±«¹¸ ¼»¼«½¬·±²ô ±® ¬± ¹»²»®¿¬» ¿ ²»© ¬¸»±®§ ¾§ ³»¿²­ ±º ·²¼«½¬·±²ò Ø·­ ©¿­ ¿ ³«½¸ ³±®» °»®­±²¿´ô ­«¾¶»½¬·ª» ¿²¼ »¨°´±®¿¬±®§ ¶±«®²»§ò ɸ»² ½±²º®±²¬»¼ ¾§ ¿ ®»­»¿®½¸ °®±¾´»³ô ¸» ­»¬ ±«¬ ¬± »¨¿³·²» ·¬ ¿²¼ ¬± ·²¬»®¿½¬ ©·¬¸ ¬¸» ·­­«» ·² ¿ ­«¾¶»½¬·ª» ©¿§ô ´»¿¼·²¹ ¬± ¿ µ·²¼ ±º ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º ¾±¬¸ ¬¸» °®±¾´»³ ¿²¼ ¸·­ ±©² ¬¸·²µ·²¹ °®±½»­­»­ ¿¾±«¬ ¬¸» ·­­«»ò Ѳ» ³·¹¸¬ °»®¸¿°­ ¼»­½®·¾» ¸·­ ¿°°®±¿½¸ ¿­ ¿ ­«¾¶»½¬·ª» °­§½¸±´±¹·½¿´ ¿°°®±¿½¸ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ±¾¶»½¬·ª» ­±½·¿´ ­½·»²½»ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ±²» ±º ¬¸» °®±¾´»³­ ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ô ¿²¼ ·² °¿®¬·½«´¿® °»®¸¿°­ »¼«½¿¬·±²¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­ô ·­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ±°»®¿¬» ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿ º¿·®´§ ¨»¼ ¿²¼ ®·¹·¼ ©±®´¼ ª·»©ô ©¸·½¸ ½±²­¬®¿·²­ ¬¸±­» ©¸± »·¬¸»® ©±®µ ©·¬¸·² ¬¸»³ ±® ·²¬»®¿½¬ ©·¬¸ ¬¸»³ò Ú·²¿²½·¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±® ½±³°¿²·»­ ·² ¬¸» É»­¬»®² ©±®´¼ ±°»®¿¬» ©·¬¸·² ¿ °¿®¿¼·¹³ ±º º®»»ó³¿®µ»¬ ½¿°·¬¿´·­³ô ©¸·½¸ ¼»¬»®³·²»­ ¬¸» °®±½»­­»­ ¿²¼ °®±½»¼«®»­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ «­» ¿²¼ ¿´­± ¬¸»·® ¿·³­ò ß´¬¸±«¹¸ ·¬ ³¿§ ¿°°»¿® ¬¸¿¬ »¼«½¿¬·±²¿´ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿®» °¿®¿¼·¹³óº®»»ô ¬¸·­ ©¿­ ²±¬ ¬¸» ½¿­» ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ò ̸»§ ­«¾­½®·¾» ¬± ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ ±º ¼±·²¹ ­½·»²½»ô ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ ±º ¿²¿´§­·²¹ ·­­«»­ ½±²½»°¬«¿´´§ô ¿²¼ ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ ±º ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ®»­»¿®½¸ò ˲·ª»®­·¬·»­ ³¿§ ¸¿ª»ô º±® »¨¿³°´»ô ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ ±º ¬¸·²µ·²¹ ¿¾±«¬ °¸·´±­±°¸§ ·² ¬»®³­ ±º ¿²¿´§­·²¹ ¬¸» ©¿§ ©±®¼­ ¿®» «­»¼ ·² ±®¼»® ¬± ®»ª»¿´ ­±³»¬¸·²¹ ±º ¬¸» ­·¹²·½¿²½» ±º ½±²½»°¬­ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô °¸·´±­±°¸§ ³¿§ ¾» »³°´±§»¼ ¬± ¬®§ ¬± »¨°´±®» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¸«³¿² »¨·­¬»²½»ô ¿²¼ ¬¸» °«®°±­»­ ¬± ©¸·½¸ ©» °«¬ ±«® ´·ª»­ò ̸» ¿½¿¼»³·½ ©±®´¼ ¸¿­ ¿´­± ¼»²»¼ ½»®¬¿·² °®»º»®®»¼ ³»¬¸±¼­ ±º ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ®»­»¿®½¸ ¿²¼ »²¯«·®§ô èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïíí .

²±¬¿¾´§ ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ¶±«®²¿´ ¿®¬·½´»ò Ç»¬ ¬¸·­ ³»¬¸±¼ ±º ®»½±®¼·²¹ ®»­»¿®½¸ ¼±»­ ¸¿ª» ¼®¿©¾¿½µ­ò ̸» ´»²¹¬¸ ±º ¬¸» ¶±«®²¿´ ¿®¬·½´» ¼±»­ ²±¬ °»®³·¬ ¬¸» »ºº»½¬·ª» °®»­»²¬¿¬·±² ±º ¼¿¬¿ô ¿²¼ ¼·­½«­­·±²­ ±º ³»¬¸±¼±´±¹·½¿´ ·­­«»­ ¿®» ±º¬»² ª»®§ ´·³·¬»¼ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ·¬ ·­ ¿½½»°¬»¼ ¿­ ¬¸» ¼»­·®¿¾´» ³»¬¸±¼ ¿²¼ ·­ ©·¼»´§ «­»¼ò ײ ³¿²§ ©¿§­ô Ú±«½¿«´¬ ©±«´¼ ´·µ» ¬± ¼·­½¿®¼ ¬¸»­» °¿®¿¼·¹³¿¬·½ ¿°°®±¿½¸»­ ¿²¼ ¬± ¼»ª»´±° ²»© ³»¬¸±¼±´±¹·»­ ¿²¼ ¿°°®±¿½¸»­ ¿­ ¿²¼ ©¸»² ¬¸»§ ¾»½±³» ²»½»­­¿®§ò ̸»®» ·­ô ±º ½±«®­»ô ¿ ³»¬¸±¼±´±¹·½¿´ °®±¾´»³ ©·¬¸ ¬¸·­ô ©¸·½¸ ·­ ¬¸¿¬ ¬¸» ½±²¬·²«¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ²»© ³»¬¸±¼±´±¹·»­ ³¿µ»­ ·¬ ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± ª¿´·¼¿¬» ¿ ­°»½·½ ¿°°®±¿½¸ ¬± ®»­»¿®½¸ò ̸» ª·®¬«» ±º ±°»®¿¬·²¹ ©·¬¸·² ¿² ¿¹®»»¼ ¿²¼ ½±²­·­¬»²¬ °¿®¿¼·¹³ ·­ ¬¸¿¬ ¿¬ ´»¿­¬ ·¬ º¿½·´·¬¿¬»­ ¿ º±®³ ±º ¼·­½±«®­» ©·¬¸·² ¿¹®»»¼ ´·³·¬­ ¿²¼ ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿¹®»»¼ ½±²ª»²¬·±²­ò ‘Ì®«¬¸ ·­ ¿´©¿§­ ¬®«¬¸ ©·¬¸·² ¿ °¿®¬·½«´¿® ½±²½»°¬«¿´ º®¿³»©±®µô ¿ °¿®¬·½«´¿® ©¿§ ±º ´±±µ·²¹ ¿¬ ¬¸» ©±®´¼ò ̸·­ ·­ ¬¸» ®»¿­±² º±® ®»´¿¬·ª» ¼·º½«´¬§ »¨°»®·»²½»¼ ¾§ Ú±«½¿«´¬ ·² ­°»¿µ·²¹ ¿¾±«¬ ª¿´·¼ ¬®«¬¸ô ¾»½¿«­» ¬¸» °¿®¿³»¬»®­ ©·¬¸·² ©¸·½¸ ¸» »¨¿³·²»¼ ·¬ ©»®» ¿´©¿§­ ½¸¿²¹·²¹ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô Ú±«½¿«´¬ ³¿·²¬¿·²»¼ ¸·­ ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ­¬«¼§ ±º ¬¸» ¹®»¿¬ ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ ®»°®»­»²¬»¼ ¾§ ¬¸» ­¬«¼§ ±º ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ·¼»¿­ò Ø» ±°°±­»¼ ¬¸·­ ¿°°®±¿½¸ ¬± °¸·´±­±°¸§ ¾»½¿«­» ¸» ½±²­·¼»®»¼ ·¬ ¿ ®»¹·³»²¬»¼ ¿°°®±¿½¸ ¬± «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¬¸» ©±®´¼ ¬¸¿¬ ¼·¼ ²±¬ °®±ª·¼» ­«º½·»²¬ Œ»¨·¾·´·¬§ º±® ¬¸» º®»­¸ ¿²¿´§­·­ ±º ·¼»¿­ò ß´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·² ­±³» ©¿§­ ¿ ª»®§ ¿½¿¼»³·½ ¿²¼ ­½¸±´¿®´§ ©®·¬»®ô ¸» ©¿­ ¿´­± ·² ±¬¸»® ©¿§­ ¬¸» ¿²¬·¬¸»­·­ ±º ¬¸» ­½¸±´¿®´§ ¿½¿¼»³·½ò Ø» ¼·¼ ²±¬ô º±® »¨¿³°´»ô ¸±´¼ ¬¸» ª·»© ¬¸¿¬ ¿½¿¼»³·½ ®»­»¿®½¸ ¿´±²» ©¿­ ­«º½·»²¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ­±½·¿´ ©±®´¼ ¿²¼ ·¬­ °®±¾´»³­ò Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ «´¬·³¿¬»´§ ·¬ ©¿­ ²»½»­­¿®§ ¬± ¬¿´µ ¬± °»±°´» ¿¾±«¬ ¬¸»·® »¨°»®·»²½»­ ±º ¬¸» ©±®´¼ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ¬¸·­ ¼·®»½¬ ¿°°®»½·¿¬·±² ±º °»±°´» ­ »¨°»®·»²½»­ °®±ª·¼»¼ ¿ ³±®» ª¿´·¼ ¿°°®±¿½¸ ¬± ‘¬®«¬¸ò ̸» ¬©± ¿°°®±¿½¸»­ ±º ¿½¿¼»³·½ ®»­»¿®½¸ ¿²¼ ±º ·²º±®³¿´ ·²¬»®ª·»©­ ½±«´¼ ±º ½±«®­» ¾» ½±³¾·²»¼ ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º ¯«¿´·¬¿¬·ª» ®»­»¿®½¸ ¿°°®±¿½¸»­ ·²½´«¼·²¹ »¬¸²±¹®¿°¸·½ ±® °¸»²±³»²±´±¹·½¿´ ®»­»¿®½¸ô ±® ¾·±¹®¿°¸·½¿´ ±® ´·º» ¸·­¬±®§ ¿°°®±¿½¸»­ò ïíì .

ïð ÌØ×ÒÙÍ ÌÑ ÎÛÓÛÓÞÛÎ ï Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·²¬»®»­¬»¼ ·² »¨°´±®·²¹ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ »¨»®¬»¼ ·²Œ«»²½» ¿²¼ ¿«¬¸±®·¬§ ±ª»® ·²¼·ª·¼«¿´­ò î ͱ³» °»±°´» ¿®» ·² »ºº»½¬ »¨½´«¼»¼ º®±³ ¬¸» ­»®ª·½»­ °®±ª·¼»¼ ¾§ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ½¿²²±¬ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ ¾§ ©¸·½¸ ¬¸»§ ±°»®¿¬»ò í Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ô ©¸»² °»±°´» ½¿²²±¬ «²¼»®­¬¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ·²­¬·¬«¬·±²­ »¨»®½·­» °±©»® ±ª»® ¬¸»³ô ¬¸»§ ½¿² ¾»½±³» ¿´·»²¿¬»¼ò ì Ú±«½¿«´¬ ¬»²¼»¼ ¬± ¾» ±°°±­»¼ ¬± ´¿®¹» ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ¿´­± ¬± ­¬¿¬» °±©»® ¾»½¿«­» ¸» ¾»´·»ª»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»§ «²¼»®³·²»¼ °»®­±²¿´ ¿«¬±²±³§ò ë Ø» ²±¬»¼ ¬¸» ·²¸»®»²¬ ½±²Œ·½¬­ ·² ¬¸» °®±ª·­·±² ±º ¸»¿´¬¸ ½¿®»ô ©¸»®» ®»­±«®½» ½¿°¿½·¬§ ­±³»¬·³»­ ´·³·¬»¼ ¬¸» °®±ª·­·±² ±º ¬®»¿¬³»²¬ò ê Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼ ±«¬ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ­±³»¬·³»­ ¿ ½±²Œ·½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» °»®½»·ª»¼ ²»»¼­ ±º °»±°´» ¿²¼ ¬¸» ½¿°¿½·¬§ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ¬± ³»»¬ ¬¸±­» ²»»¼­ò é Ø» ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ¿² ·³°´·½·¬ ½±²¬®¿½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ¿²¼ ¬¸» ­¬¿¬»ô ­«½¸ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©±«´¼ ¸¿ª» ¿ ´±§¿´¬§ ¬± ¬¸» ²»»¼­ ±º ¬¸» ­¬¿¬»ô ©¸·´» ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¬·³» ¬¸» ­¬¿¬» ©±«´¼ °®±¬»½¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½·¬·¦»²ò è Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ²±¬ °±­­·¾´» º±® ·²­¬·¬«¬·±²­ ¬± ¸¿ª» ¿² ¿¾­±´«¬» ½±²½»°¬ ±º ¬®«¬¸ô ¾«¬ ±²´§ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ½±²­¬®«½¬ ¿ °®±ª·­·±²¿´ ³±¼»´ ±º ¬¸» ©±®´¼ò øݱ²¬¼÷ èò ̸» ²¿¬«®» ±º ·²­¬·¬«¬·±²­ ïíë .

ç Ú±«½¿«´¬ ¿°°´·»¼ ¬¸·­ °®·²½·°´» ¬± ¬¸» ©®·¬·²¹ ±º ¾±±µ­ô ©¸»®» ¸» ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» °®±½»­­ ±º ©®·¬·²¹ ©¿­ ¿ º±®³ ±º ®»­»¿®½¸ ¿²¼ »²¯«·®§ ©¸»®»¾§ ¸» ¹¿·²»¼ ¹®»¿¬»® «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ¿² ·­­«» ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ª»®§ °®±½»­­ ±º ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ·¬ò ïð Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ±°°±­»¼ ¬± ¿¼±°¬·²¹ ¿ ­°»½·½ ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±² ¾»½¿«­» ·¬ ¬»²¼»¼ ¬± ´»¿¼ ¬± ¬¸» ²±¬·±² ±º ¿² ¿¾­±´«¬» ¬®«¬¸ ¿¾±«¬ ¿² ·­­«»ò ïíê .

̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ײ ¬¸·­ ½¸¿°¬»® §±« ©·´´ ´»¿®² ¿¾±«¬æ   ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ·² ­±½·»¬§   Ú±«½¿«´¬­ ½±²½»°¬ ±º ¸·­ ±©² ®±´» ¿­ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´   ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ ¿­°»½¬­ ±º Ú±«½¿«´¬­ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬± ­±½·»¬§ ¿­ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ò ̸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ̸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ·² Û«®±°» ¸¿­ °®±¾¿¾´§ ¾»»² ¹»²»®¿´´§ °»®½»·ª»¼ ¿­ ­±³»±²» ±² ¬¸» ´»º¬ ±º ½»²¬®» ·² °±´·¬·½¿´ ¬»®³­ô ©¸± ¿²¿´§­»­ °±´·¬·½¿´ »ª»²¬­ º®±³ ¿ ¾®±¿¼´§ ­±½·¿´·­¬ ª·»©°±·²¬ô ¿²¼ ©¸± °¿­­»­ ¶«¼¹»³»²¬ ±² ­«½¸ »ª»²¬­ º±® ¿ ³¿­­ ®»¿¼»®­¸·°ò ̸·­ ·­ ²± ¼±«¾¬ ¿ ®¿¬¸»® ­¬»®»±¬§°·½¿´ ª·»© ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´­ ®±´»ô ¿²¼ °®±¾¿¾´§ ²±¬ ®»°®»­»²¬¿¬·ª» ±º ¿ ²«³¾»® ±º ©®·¬»®­ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ¿²¿´§­¬­ò Ç»¬ ¬¸»®» ·­ ¿² »´»³»²¬ ·² ·¬ ©¸·½¸ ·­ ½»®¬¿·²´§ ®»³·²·­½»²¬ ±º ©®·¬»®­ ­«½¸ ¿­ Í¿®¬®» ©¸± ½±«´¼ °®±¾¿¾´§ ´»¹·¬·³¿¬»´§ ¾» ¼»­½®·¾»¼ ¿­ ·²¬»´´»½¬«¿´­ò ß² »´»³»²¬ ±º ¬¸·­ ­¬»®»±¬§°·½¿´ ª·»© ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¿­ ¿´­± ¬¸¿¬ ¸» ±® ­¸» ©¿­ ¿ °¸·´±­±°¸»® ©¸± ¿¬¬»³°¬»¼ ¿ °¸·´±­±°¸·½¿´ ±® ­±½·±´±¹·½¿´ ¿²¿´§­·­ ±º ¬¸» °±­·¬·±² ±º ¸«³¿² ¾»·²¹­ ·² ®»´¿¬·±² ¬± ¬¸» ¹®»¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±º ­±½·»¬§ô ¿²¼ ©¸± ¿¬¬»³°¬»¼ ¬± ­«¹¹»­¬ ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ³·¹¸¬ ¿¼¼®»­­ ¬¸» ¹®»¿¬ ¯«»­¬·±²­ ±º ¬¸» °«®°±­» ±º ´·º» ¿²¼ »¨·­¬»²½»ò çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ïíé .

Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¸¿¼ ¾»»² ¿ ¬®»²¼ ¬±©¿®¼­ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ­°»½·¿´·¦·²¹ ·² ­°»½·½ ¿®»¿­ ±º ­±½·»¬§ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ½±³³»²¬·²¹ «°±² ¾®±¿¼»® «²·ª»®­¿´ ¬¸»³»­ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»­ ¬¸¿¬ º±®³»®´§ ¬¸» ©®·¬»® ©¿­ ¬¸» ¿®½¸»¬§°¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ô ¿¾´» ¬± ½±³³»²¬ ±² ¿ ª»®§ ©·¼» ®¿²¹» ±º ·­­«»­ô ±º¬»² °±´·¬·½¿´ ±® ­±½·¿´ô ¿²¼ ¬± ¿²¿´§­» ¬¸»³ º®±³ ¿ ª¿®·»¬§ ±º °»®­°»½¬·ª»­ò ر©»ª»®ô ©·¬¸ ¬¸» ¹®»¿¬ ¼·ª»®­·½¿¬·±² ±º ¬¸» ³»¼·¿ ±º ½±³³«²·½¿¬·±² ·² °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ô ¬¸·­ ¸¿­ ½¸¿²¹»¼ ­±³»©¸¿¬ò ɸ»² ½±³³»²¬­ ¿®» ®»¯«·®»¼ ±² ¬»´»ª·­·±² °®±¹®¿³³»­ º®±³ ‘»¨°»®¬­ ·² ¿ °¿®¬·½«´¿® »´¼ô ·¬ ·­ ±º¬»² «²·ª»®­·¬§ ´»½¬«®»®­ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ©®·¬»®­ °»® ­»ô ©¸± ¿®» ¿­µ»¼ ¬± °®±ª·¼» ¿²¿´§­»­ò ̸»­» ´»½¬«®»®­ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ ½±³³»²¬»¼ô ¿®» «­«¿´´§ ­°»½·¿´·­¬­ ·² ¿ °¿®¬·½«´¿® »´¼ ±º µ²±©´»¼¹» ±® °®¿½¬·½»ò ß² ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸·­ ­·¬«¿¬·±² ·­ ¬¸¿¬ ·¬ ·­ «­«¿´´§ °±­­·¾´» ¬± ±¾¬¿·² ¼»¬¿·´»¼ ¿²¼ ©»´´ó·²º±®³»¼ ­°»½·¿´·­¬ ½±³³»²¬ ±² ·­­«»­ô ¼®¿©·²¹ º®±³ ¬¸» ®»­»¿®½¸ »¨°»®¬·­» ¿ª¿·´¿¾´» ·² ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±²ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ©¸¿¬ ©» ³·¹¸¬ ¬»®³ ¬¸» ‘¹»²»®¿´·­¬ ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¿­ °»®¸¿°­ ¿¾´» ¬± °®±ª·¼» ¿ ¾»¬¬»® ½±²¬»¨¬«¿´ ½±³³»²¬ô ¬± ¬¸» »¨¬»²¬ ¬¸¿¬ ¸» ±® ­¸» ©¿­ ©»´´ ª»®­»¼ ·² ¿ ª¿®·»¬§ ±º »´¼­ ±º ¬¸±«¹¸¬ò ̸» ®·­» ·² ¬¸» ­½¿´» ¿²¼ ­·¹²·½¿²½» ±º ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ©±®´¼ô ¿²¼ ±º ¬¸» »¨°¿²­·±² ±º ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ô ®»­«´¬»¼ ·² ¬¸» ©®·¬»®ô ¿²¼ ·²¼»»¼ ¸·­ ±® ¸»® ©®·¬·²¹ô ¾»·²¹ ¿¾­±®¾»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ­§­¬»³ò ̸» ®»­«´¬ ±º ¬¸·­ ©¿­ ¬¸» ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ ©®·¬·²¹ ·²¬± ¿½¿¼»³·½ ©®·¬·²¹ô ©·¬¸ ¿´´ ¬¸» ½±²ª»²¬·±²­ ­«½¸ ¿­ ¼»¬¿·´»¼ ®»º»®»²½»­ ¿²¼ º±±¬²±¬»­ ¬¸¿¬ ¿®» ¬§°·½¿´ ±º ¬¸» ¹»²®»ò ̱ ­±³» »¨¬»²¬ô ©®·¬»®­ô ·² ¿¼¼·¬·±²ô ½¿³» ¬± ¾» ¶«¼¹»¼ ¾§ ¬¸»·® ¿½¿¼»³·½ ¯«¿´·½¿¬·±²­ô ®¿¬¸»® ¬¸¿²ô ±® ¿­ ³«½¸ ¿­ô ¾§ ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸»·® ©®·¬·²¹ ¿²¼ ¿®¹«³»²¬­ò ײ­·¹¸¬ ̸» »²±®³±«­ »¨°¿²­·±² ±º ¬¸» ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ¸¿­ ¬»²¼»¼ ¬± ®»­«´¬ ·² ¿ ¹®»¿¬ ¼»¿´ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ´·º» ±º ½±«²¬®·»­ ¬¿µ·²¹ °´¿½» ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³»¼·«³ ±º «²·ª»®­·¬·»­ò ׬ ·­ ´»­­ »¿­§ º±® ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬± ¸¿ª» ¿ ´·º» ¬¸¿¬ ·­ ­»°¿®¿¬»¼ º®±³ ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ò ̸» ¼·­¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸·­ ·­ ¬¸¿¬ ¬¸» ²±®³­ ¿²¼ ½±²ª»²¬·±²­ ±º ¬¸» º±®³¿´ ¿½¿¼»³·½ ©±®´¼ ¬»²¼ ¬± °»®³»¿¬» ·²¬»´´»½¬«¿´ ©±®µò ˲·ª»®­·¬§ ½±²ª»²¬·±²­ ±º ¿½¿¼»³·½ ©®·¬·²¹ ¿®»ô ¸±©»ª»®ô ¿² ·¼»±´±¹§ô ¿²¼ ´·µ» ¿´´ ·¼»±´±¹·»­ ®»°®»­»²¬ ¾«¬ ¿ °¿®¬·¿´ °·½¬«®» ±º ¬¸» ¬±¬¿´·¬§ò ïíè .

ײ ¿¼¼·¬·±²ô Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ­±³» ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¾»½±³» ­± ­°»½·¿´·¦»¼ ·² ¬»®³­ ±º ¬¸»·® ­«¾¶»½¬ ³¿¬»®·¿´ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¬»²¼ ²±¬ ¬± ®»¿´·¦» ¬¸» ©·¼»® ­·¹²·½¿²½» ±º ¬¸» ·­­«»­ ±² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¿®» ½±³³»²¬·²¹ò ̸»§ ¬»²¼ ¬± ´±­» ­·¹¸¬ ±º ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ¼·ºº»®»²¬ ·­­«»­ ·²¬»®¿½¬ ¿²¼ ®»´¿¬» ¬± »¿½¸ ±¬¸»®ò ر©»ª»®ô ±² ¾¿´¿²½»ô Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ¹®»¿¬ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬¸»³»­ ±º ­±½·¿´ ±® °±´·¬·½¿´ ¬¸±«¹¸¬ ¸¿¼ ´»­­ ®»´»ª¿²½» º±® ¬¸» °±­¬³±¼»®² ¿¹»ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ©¸¿¬ ©¿­ ²»»¼»¼ ©¿­ ¬± »¨¿³·²» ·­­«»­ ¿­ ¬¸»§ ¿½¬«¿´´§ ±½½«®®»¼ ¿¬ ¬¸» ³·½®± ´»ª»´ ±º ­±½·»¬§ò ײ ¬¸¿¬ ©¿§ ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ±º °®±½»­­»­ ½±«´¼ ¾» ¼±²» ·² ­·¬« ¿²¼ ©¿­ô ·² ¬¸¿¬ ©¿§ô ³±®» ®»´»ª¿²¬ ¬± ®»­»¿®½¸ ±² ­±½·»¬§ò ײ­·¹¸¬ ɸ·´» ·¬ ·­ ¿ °´¿«­·¾´» ¿®¹«³»²¬ ¬¸¿¬ ¿ °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬§ô ©·¬¸ ·¬­ ³¿²§ ¬»½¸²·½¿´ ¿®»¿­ô ®»¯«·®»­ ­°»½·¿´·­¬ ¿½¿¼»³·½­ ¿²¼ ·²¬»´´»½¬«¿´­ô ­·³°´§ ¾»½¿«­» ¬¸» ­«¾¶»½¬ ³¿¬»®·¿´ ·­ ­± ­°»½·¿´·¦»¼ô ¬¸» °±­­·¾´» ¼®¿©¾¿½µ ·­ ¬¸¿¬ ·²¬»´´»½¬«¿´ ´·º» ¾»½±³»­ ¬±± ²¿®®±©ò Ù®»¿¬ »³°¸¿­·­ ·­ ±º¬»² °´¿½»¼ô º±® »¨¿³°´»ô «°±² ¬¸» ¿½¿¼»³·½ ¯«¿´·½¿¬·±²­ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´­ô ¿²¼ ¬¸» ²«³¾»® ±º ¿½¿¼»³·½ ®»­»¿®½¸ ¿®¬·½´»­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿ª» ©®·¬¬»²ò Ѳ» ±º ¬¸» ®»¿­±²­ ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ¹»²»®¿´´§ ¼·¼ ²±¬ ´·µ» ³¿µ·²¹ ­©»»°·²¹ ¹»²»®¿´·¦¿¬·±²­ ¿¾±«¬ °±´·¬·½¿´ ·­­«»­ ±® ¯«»­¬·±²­ ±º °±´·¬·½¿´ ·¼»±´±¹§ ©¿­ ¬¸¿¬ ¬¸» °®±½»­­ ½±³°»´´»¼ ¸·³ ¬± ©±®µ ©·¬¸·² ¿ °¿®¬·½«´¿® º®¿³» ±º ®»º»®»²½»ò Ø» ©¿­ ·² ¿ ­»²­» º±®½»¼ ¬± ¿²¿´§­» ·­­«»­ ©·¬¸·² ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬¸»±®»¬·½¿´ °¿®¿¼·¹³ô «­«¿´´§ ¬¸» ±²» ¬¸¿¬ ©¿­ °±´·¬·½¿´´§ ¼±³·²¿²¬ ·² ¿ ½»®¬¿·² ­±½·»¬§ò Ûª»² ·º ¸» °®±¼«½»¼ ¿ ½®·¬·¯«» ±º ¿ °¿®¬·½«´¿® ±®¹¿²·¦¿¬·±² ±® ¿¼³·²·­¬®¿¬·±²ô ¬¸» ¼»º»²½» ¿²¼ ­«¾­»¯«»²¬ ¼·­½«­­·±² ®»³¿·²»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ½±²¬»¨¬ ±º ¬¸» ±®·¹·²¿´ °»®­°»½¬·ª»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸»®» ©¿­ ²± ®¿¼·½¿´ ¬®¿²­º±®³¿¬·±² ±º ¬¸» ±®·¹·²¿´ °»®­°»½¬·ª»ô ³»®»´§ ¿ ¼·­½«­­·±² ¿¾±«¬ ·¬­ °±­·¬·ª» ¿²¼ ²»¹¿¬·ª» º»¿¬«®»­ò ̸·­ ©¿­ °¿®¬ ±º ¬¸» ®»¿­±² ©¸§ Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ­«¾­½®·¾» ¬± ¬¸» ²±¬·±² ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿­ ¬¸» ±³²·­½·»²¬ ¬¸·²µ»®ô ±® ©¸¿¬ ¸» ¬»®³»¼ ¬¸» ‘³¿­¬»® ±º ¬®«¬¸ ¿²¼ ¶«­¬·½» øÙ±®¼±²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б©»®ñÕ²±©´»¼¹»ô °ò ïîê÷ò Ø» °®»º»®®»¼ ¬± µ»»° ±°»² ¿´´ ¿ª»²«»­ çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ïíç .

±º »²¯«·®§ ·² ±®¼»® ¬¸¿¬ °±­­·¾´» ­±´«¬·±²­ ¬± °®±¾´»³­ ©»®» ²±¬ ±¾­½«®»¼ò ײ ¿ ©¿§ô ±²» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸·­ ¿°°®±¿½¸ ·­ ³±®» ·² µ»»°·²¹ ©·¬¸ ¬¸» ¬®«» ­°·®·¬ ±º ­½·»²¬·½ »²¼»¿ª±«® ¾»½¿«­» ·¬ µ»»°­ ±°»² ¬¸» °±¬»²¬·¿´ º±® ´±±µ·²¹ ¿¬ ¿² ·­­«» ±® °®±¾´»³ ·² ¼·ºº»®»²¬ ©¿§­ô ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿¼±°¬·²¹ ¿ ½´±­»¼ ¿°°®±¿½¸ ¬± ¿ °®±¾´»³ò ß½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ‘¬¸» ®±´» ±º ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ·­ ²±¬ ¬± ¬»´´ ±¬¸»®­ ©¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿ª» ¬± ¼± øÕ®·¬¦³¿²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б´·¬·½­ô и·´±­±°¸§ô Ý«´¬«®»ô °ò îêë÷ò Ú±«½¿«´¬ ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ©¿­ ­±³»¬·³»­ ¿ ¬»²¼»²½§ º±® °»±°´» ¬± ¿¼±°¬ ª»®§ ®³ ¿²¼ ®·¹·¼ ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±²­ ©·¬¸ ®»¹¿®¼ ¬± °®±¾´»³­ò ̸» ¼·º½«´¬§ ©·¬¸ ¬¸·­ ©¿­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬¸¿¬ô ·º ­±³»±²» ³¿¼» ¿ ­«¹¹»­¬·±² ¾¿­»¼ ´¿®¹»´§ô ¾«¬ °»®¸¿°­ ²±¬ »¨½´«­·ª»´§ô «°±² ¿ °¿®¬·½«´¿® ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±²ô ·¬ ©±«´¼ ¾» ½®·¬·½·¦»¼ °®»¼±³·²¿²¬´§ º®±³ ¬¸» ¿´¬»®²¿¬·ª» ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ °®»º»®®»¼ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± ¬¿µ» »¿½¸ ¿²¼ »ª»®§ ¿®¹«³»²¬ ­±´»´§ «°±² ·¬­ ³»®·¬­ô ¿²¼ ¬± »ª¿´«¿¬» ·¬ ¿­ ­«½¸ò Ø» °®»º»®®»¼ ¬± µ»»° ¿² ±°»² ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿ ½´±­»¼ ³·²¼ô ¿²¼ ¬± ½±²­·¼»® ¿´´ ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ ­·¼»­ ±º ·­­«»­ò ײ ¿²§ ½¿­»ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ô ·¼»±´±¹·»­ ¼± ²±¬ ®»³¿·² ½±²­¬¿²¬ò ̸»§ Œ«½¬«¿¬» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¸·­¬±®§ô ¿¼¿°¬·²¹ ¬± ¼·ºº»®»²¬ ­±½·¿´ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ ½·®½«³­¬¿²½»­ò ̸»®»º±®»ô ¬± ¿®¹«» º®±³ ¿² »¨½´«­·ª»´§ ·¼»±´±¹·½¿´ °±­·¬·±² ­»»³»¼ ¬± Ú±«½¿«´¬ ¬± ¾» ®¿¬¸»® ·²Œ»¨·¾´»ò ׬ ½±²­¬®¿·²»¼ ±²»­ ·¼»¿­ ­± ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ¼·º½«´¬ ¬± ¬±¬¿´´§ ¿¼¼®»­­ ¬¸» ¼·ºº»®»²¬ »´»³»²¬­ ±º ¿ ­·¬«¿¬·±²ò Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ­«°°±®¬ ²±¬·±²­ ±º ¿ó°®·±®· ¬®«¬¸ ·² ¬¸» ©±®´¼ò ο¬¸»® ¸» ©¿­ ¿² »³°·®·½¿´ ­±½·±´±¹·­¬ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ¿½½»°¬ ¬¸» ·¼»¿ ±º ´¿®¹»ó­½¿´»ô ­©»»°·²¹ ¬®«¬¸­ ¬¸¿¬ ¿°°»¿®»¼ ¬± »²½·®½´» ¿´´ º¿½»¬­ ±º ­±½·»¬§ò Ø» ¼·¼ô ¸±©»ª»®ô ª·»© ­±½·»¬§ ¿­ ¿² »¨¬®»³»´§ ½±³°´»¨ ²»¬©±®µ ±º ­±½·¿´ ®»´¿¬·±²­ ·² ©¸·½¸ ·¼»¿­ ©»®» ½±²¬·²«¿´´§ ¾»·²¹ ¼»²»¼ ¿²¼ ®»¼»²»¼ò Í«½¸ ¿ °»®½»°¬·±² ®»³±ª»¼ ¬¸» ²»»¼ º±® ·¼»±´±¹·»­ ¿²¼ ¨»¼ ­§­¬»³­ ±º ¬¸±«¹¸¬ô ¾»½¿«­» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬®«¬¸ ©¿­ °»®½»·ª»¼ ¿­ ¿ ª¿®§·²¹ »²¬·¬§ô ­«¾¶»½¬ ¬± ²»© ·¼»¿­ ¿²¼ ·²­·¹¸¬­ò ̸» ·¼»¿ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¸± ­·¬­ ·² ¿² ·ª±®§ ¬±©»® ¿²¼ ¿²¿´§­»­ ­±½·»¬§ ¿²¼ ·¬­ °®±¾´»³­ ·² ¿² ¿ °®·±®· º¿­¸·±² ©¿­ ¿²¿¬¸»³¿ ¬± ïìð .

Ú±«½¿«´¬ò ‘ß½¿¼»³·½ ¿²¼ ‘¾±±µ µ²±©´»¼¹» ©¿­ ·²¿¼»¯«¿¬» ¿­ º¿® ¿­ ¸» ©¿­ ½±²½»®²»¼ ·² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ­±½·»¬§ò Í«½¸ µ²±©´»¼¹» ¸¿¼ ¬± ¾» ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» °®¿½¬·½¿´·¬·»­ ±º ®»¿´ ·­­«»­ô ¾»º±®» ·¬ ½±«´¼ ½±²¬®·¾«¬» ­±³»¬¸·²¹ ¬¿²¹·¾´» ¬± ¿² «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º ­±½·»¬¿´ °®±¾´»³­ò

̸» ‘­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´
É» ¸¿ª» ²±¬»¼ ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ¼·¼ ²±¬ ¿´·¹² ¸·³­»´º ©·¬¸ ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ¬¸» ‘«²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ô ±® °»®­±² ©¸± ¿¼±°¬»¼ ¬¸» ®±´» ±º °®±²±«²½·²¹ «°±² ¿´´ ¬¸» µ»§ ·­­«»­ ±º ¬¸» ¼¿§ô ¿²¼ ±º ­«¹¹»­¬·²¹ ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ¼·®»½¬·±²­ ·² ©¸·½¸ ­±½·»¬§ ±«¹¸¬ ¬± ³±ª»ò ײ­¬»¿¼ô ¸» °®»º»®®»¼ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ‘­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ô ±® °»®­±² ©¸± ®»­¬®·½¬»¼ ¸·³­»´º ±® ¸»®­»´º ¬± ³±®» º±½«­»¼ô ­°»½·¿´·¦»¼ ·­­«»­ò ر©»ª»®ô ±²½» Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ¿¬¬¿·²»¼ ¿ ¼»¹®»» ±º º¿³» ·¬ ¾»½¿³» ³±®» ¿²¼ ³±®» ¼·º½«´¬ º±® ¸·³ ¬± ¿ª±·¼ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» ©·¼»ó ®¿²¹·²¹ ¬¸·²µ»®ò л±°´» ´±±µ»¼ ¬± ¸·³ ¬± ½±³³»²¬ «°±² ³¿²§ ¼·ºº»®»²¬ ·­­«»­ô ¿²¼ ¿´³±­¬ ·³°»®½»°¬·¾´§ ¸» ¿®¹«¿¾´§ ¾»¹¿² ¬± ³±ª» ¬±©¿®¼­ ¬¸» ®±´» ±º ¬¸» «²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬¸¿¬ ¸» °®»º»®®»¼ ·² °®·²½·°´» ¬± ¿ª±·¼ò

ײ­·¹¸¬
ß´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ©¿­ô ·² »ºº»½¬ô °´¿½»¼ ·² ¿ °±­·¬·±² ©¸»®» ¸» ©¿­ ¿­µ»¼ ¬± ½±³³»²¬ ±² ¿ ¼·ª»®­·¬§ ±º ·­­«»­ô ¸» ­¬·´´ ¬»²¼»¼ ¬± ¿ª±·¼ °®±²±«²½·²¹ ±² ¬¸»­» º®±³ ¬¸» °»®­°»½¬·ª» ±º ¿ ­°»½·½ ·¼»±´±¹§ò Ø» ¬¸«­ ¬®·»¼ ¬± ®»¬¿·² ¬¸» Œ»¨·¾·´·¬§ ±º ´±±µ·²¹ ¿¬ ¯«»­¬·±²­ º®±³ ¼·ºº»®»²¬ ª·»©°±·²¬­ò Ú±«½¿«´¬ ¿´©¿§­ ­±«¹¸¬ ¬± °±·²¬ ±«¬ ¬¸¿¬ ¸» ¼·¼ ²±¬ °¿®¬·½«´¿®´§ ©·­¸ ¬± ¬®§ ¬± ¿´¬»® ¬¸» °±´·¬·½¿´ ª·»©­ ±º ±¬¸»®­ò Ø» ¸¿¼ ²± ­°»½·½ ¿³¾·¬·±² ¬± ³±«´¼ ¬¸» °±´·¬·½¿´ ²¿¬«®» ±º ­±½·»¬§ ±® ¬± »²½±«®¿¹» ±¬¸»®­ ¬± º±®³«´¿¬» °±´·¬·½¿´ °±´·½§ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¸» ¼·¼ ­¬·´´ ©·­¸ ¬± ½¸¿²¹» ­±½·»¬§ ¾«¬ ·² ¿ ®¿¬¸»® ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ò Ø» °»®½»·ª»¼ ¸·­ ®±´» ¿­ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ¿­ ¾»·²¹ ¬± ½¸¿²¹» ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ °»±°´» ¬¸±«¹¸¬ ¿¾±«¬ ½±²½»°¬­ô °®±¾´»³­ ¿²¼ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ±«® «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¿¾±«¬ ­±½·»¬§ò Ø» ©·­¸»¼ ¬¸»®»º±®» ¬± ­¸±© °»±°´» ¸±© ¬¸»§ ¼·¼ ²±¬ ²»»¼ ¬± ¬¿µ» ·­­«»­ ·² ­±½·»¬§ º±®

çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´

ïìï

¹®¿²¬»¼ô ±® ¬± ¸¿ª» ¬± ¿½½»°¬ ¬¸» »¨·­¬·²¹ °¿®¿¼·¹³­ ©·¬¸·² ©¸·½¸ °»±°´» ²±®³¿´´§ ¬¸±«¹¸¬ò Ø» ©¿²¬»¼ ¬± ¼»³±²­¬®¿¬» ¸±© »¨·­¬·²¹ °¿®¿¼·¹³­ ½±«´¼ ¾» ½¸¿´´»²¹»¼ô ¿²¼ ¸±© ·²¼·ª·¼«¿´­ ½±«´¼ ¿´¬»® ¬¸» ½±²½»°¬«¿´ ¾±«²¼¿®·»­ ¬¸¿¬ ´·³·¬»¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¬¸±«¹¸¬ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ©¿²¬ °»±°´» ¬± ­¬¿§ ©·¬¸ ¬¸» ­¿³» ¿­­«³°¬·±²­ ±® ¬± ®»³¿·² ©·¬¸ ¬¸» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ª·»©°±·²¬­ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¸¿¼ ·²¸»®·¬»¼ò ̸®±«¹¸ ¸·­ ©®·¬·²¹ô Ú±«½¿«´¬ ¿´­± ©¿²¬»¼ ¬± ¼»³±²­¬®¿¬» ¬± ±¬¸»®­ ¬¸» ©¿§­ ·² ©¸·½¸ ¸» ©»²¬ ¿¾±«¬ ¿²¿´§­·²¹ ¬¸» ·­­«»­ ¬¸¿¬ ©»®» ·³°±®¬¿²¬ ¬± ¸·³ò ײ ¿ ­»²­»ô ¸» ¸±°»¼ ¬± ¬»¿½¸ ¾§ »¨¿³°´»ò Ú±® Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» «´¬·³¿¬» ³»¿²­ ±º ¿²¿´§­·²¹ ­±½·»¬§ ©¿­ ¬¸» «­» ±º ®¿¬·±²¿´·¬§ ¿²¼ ´±¹·½ô ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» ½±³°´»¨·¬·»­ ±º ­±½·»¬§ò ß´¬¸±«¹¸ Ú±«½¿«´¬ ¸¿¼ ­¬«¼·»¼ ­±³» °¸·´±­±°¸§ô ¸» ¼·¼ ²±¬ ®»¹¿®¼ ¸·³­»´º ¿­ »­­»²¬·¿´´§ ¿ °¸·´±­±°¸»®ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô ¸» ½±²­·¼»®»¼ ·¬ ·³°±®¬¿²¬ ¬¸¿¬ ¬¸±­» ©¸± ½±³³«²·½¿¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³¿­­ ³»¼·¿ ¼·¼ ­± ¾§ ³»¿²­ ±º ¿ ­¬§´» ±º ¿½¿¼»³·½ ©®·¬·²¹ ¿²¼ ¿²¿´§­·­ ¬¸¿¬ ©¿­ ¬§°·½¿´ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´­ò

Ì®«¬¸ ¿²¼ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´
Ú±«½¿«´¬­ ¿²¿´§­·­ ±º ¬®«¬¸ ¿²¼ ·¬­ ±®·¹·²­ ·­ ª»®§ ³«½¸ ´·²µ»¼ ¬± ¸·­ ½±²½»°¬·±² ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ò Ú±«½¿«´¬­ ¼·­½«­­·±² ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬®«¬¸ ©¿­ ¬¸¿¬ ±º ¿ ®»´¿¬·ª·­¬ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¿² ¿¾­±´«¬·­¬ò Ø» ¼·¼ ²±¬ ¸±´¼ ¬¸» ²±¬·±² ±º ¬®«¬¸ ¿­ ¿ °®·±®·ô ·²¼»°»²¼»²¬ ±º ¬¸» »³°·®·½¿´ ²¿¬«®» ±º ¬¸» ©±®´¼ò ο¬¸»® ¸» ­¿© ¬®«¬¸ ¿­ ¾»·²¹ ½®»¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ­±½·¿´ ³·´·»«ô ¿²¼ ½±²¼·¬·±²­ ±º ¬¸» °¿®¬·½«´¿® ­±½·»¬§ ·² ©¸·½¸ ©» ²¼ ±«®­»´ª»­ò ײ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ­±½·»¬§ ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ‘¬®«¬¸ ©±«´¼ ¾» ¼·ºº»®»²¬ ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» »³°·®·½¿´ ½±²¼·¬·±²­ ±º ¬¸¿¬ »²ª·®±²³»²¬ò Û¿½¸ ­±½·»¬§ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬­ ª·»©ô ¼»ª»´±°­ ¿ ½±²½»°¬·±² ±º ¬®«¬¸ ¬¸¿¬ ·­ ¼»¬»®³·²»¼ ª¿®·±«­´§ ¾§ ¬¸» »½±²±³·½ º±®½»­ ¬¸¿¬ ¿®» °®»ª¿´»²¬ ·² ¬¸¿¬ ­±½·»¬§ô ¬¸» °±´·¬·½¿´ ¿²¼ ·¼»±´±¹·½¿´ ·²Œ«»²½»­ ¬¸¿¬ °®»ª¿·´ô ¿²¼ ¬¸» ¸·­¬±®·½¿´ º¿½¬±®­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ½±³¾·²»¼ ¬± ½®»¿¬» ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ò и·´±­±°¸§ ·­ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ‘¬¸» °®±¾´»³¿¬·¦¿¬·±² ±º ¿ °®»­»²¬ øÕ®·¬¦³¿²ô Ó·½¸»´ Ú±«½¿«´¬æ б´·¬·½­ô и·´±­±°¸§ô Ý«´¬«®»ô °ò èè÷ò Ü»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ·² ¬¸» ­±½·»¬§ô ¿ ª¿®·»¬§ ±º ±¬¸»®

ïìî

º¿½¬±®­ ³¿§ ¿´­± ¾» ·²Œ«»²¬·¿´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬­ ¿®¹«³»²¬ô ·¬ º±´´±©­ ¬¸»®»º±®» ¬¸¿¬ ·² ¿ ©±®´¼ ±º ¼·ª»®­·¬§ ±º ¬®«¬¸ô ·¬ ·­ ²±¬ °±­­·¾´» ¬± ¾» ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ ±® ¬¸·²µ»® ©¸±­» ¿²¿´§­·­ ½¿² ®¿²¹» º¿® ¿²¼ ©·¼» ¿½®±­­ ¬¸·­ ®¿²¹» ±º ·¼»¿­ò Ѳ» ½¿² ±²´§ ­°»½·¿´·¦» ¿²¼ ½±³³»²¬ «°±² ¿ °¿®¬·½«´¿® ²¿®®±© ¿®»¿ ±º ¸«³¿² ¿½¿¼»³·½ ¿½¬·ª·¬§ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ±²» ½¿² ±²´§ ¾» ¿ ­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ò

ײ­·¹¸¬
ß­ »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³­ ¸¿ª» »¨°¿²¼»¼ ·² °±­¬³±¼»®² ­±½·»¬·»­ô ­°»½·¿´·­¬ µ²±©´»¼¹» ¸¿­ ·²½®»¿­·²¹´§ ¾»½±³» ´±½¿¬»¼ ·² «²·ª»®­·¬·»­ò ʱ½¿¬·±²¿´ µ²±©´»¼¹»ô ±²½» ³¿·²¬¿·²»¼ ±«¬­·¼» ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ô ·­ ²±© ·²½®»¿­·²¹´§ ´±½¿¬»¼ ©·¬¸·² ·¬ô ¿²¼ «²·ª»®­·¬·»­ ¸¿ª» ¼·ª»®­·»¼ »²±®³±«­´§ ·² ¬¸» ­«¾¶»½¬­ ±ºº»®»¼ ·² ¼»¹®»» °®±¹®¿³³»­ò ̸·­ ¼·ª»®­·½¿¬·±² ¿´­± ¿°°´·»­ ¬± ®»­»¿®½¸ô ©¸·½¸ ·­ ²±© ½±²¼«½¬»¼ ·² ¿ ³«½¸ ©·¼»® ®¿²¹» ±º »´¼­ ¬¸¿² ©¿­ °®»ª·±«­´§ ¬¸» ½¿­»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ô ¸±©»ª»®ô ­±³»©¸¿¬ ­½»°¬·½¿´ ±º ¬¸» º«²½¬·±² ±º ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¿­ ¸» ­¿© ¬¸»³ ¿­ ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¿¹»²¬­ ±º ¬¸» °±©»® ¾¿­» ±º ¬¸» ­¬¿¬»ò ß­ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¿®» ¬± ¾» ·²½®»¿­·²¹´§ ·¼»²¬·»¼ ¿­ »¨·­¬·²¹ ©·¬¸·² «²·ª»®­·¬·»­ô ¿²¼ ¿­ ¬¸» ´¿¬¬»® ¿®» ¬± ¿ ´¿®¹» »¨¬»²¬ º«²¼»¼ ¾§ ¬¸» ­¬¿¬»ô ·¬ ·­ ¼·º½«´¬ ¬± ·³¿¹·²» ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¿­ ¾»·²¹ ¬±¬¿´´§ ­»°¿®¿¬» º®±³ ­¬¿¬» ¿«¬¸±®·¬§ò É» ³¿§ ­°»¿µ ±º ¿½¿¼»³·½ ·²¼»°»²¼»²½»ô ¿²¼ ±º ¬¸» ¿«¬±²±³§ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ô ¾«¬ ¬¸» »½±²±³·½ ¿®®¿²¹»³»²¬­ ¾»¬©»»² ¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¿²¼ ­¬¿¬» ²¿²½» ©±«´¼ ¿°°»¿® ¬± ­±³» »¨¬»²¬ ¿¬ ´»¿­¬ ¬± »®±¼» ¬¸» ·²¼»°»²¼»²½» ±º ¿½¿¼»³·½ ­°·®·¬ò Ù±ª»®²³»²¬­ô º±® »¨¿³°´»ô ¿®» ³¿¶±® ­°±²­±®­ ±º ®»­»¿®½¸ ­¬«¼»²¬­¸·°­ ¿²¼ ±º °®·³¿®§ ®»­»¿®½¸ò ̸®±«¹¸ ¬¸»­» ³»¿²­ô ¬¸» ­¬¿¬» ¸¿­ ¿² ·²Œ«»²½» ±ª»® ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ®»­»¿®½¸ ½±²¼«½¬»¼ ·² «²·ª»®­·¬·»­ô »²½±«®¿¹·²¹ ±²» ¿®»¿ ±º »²¯«·®§ô ¿²¼ ³¿µ·²¹ ·¬ ³±®» ¼·º½«´¬ º±® ¿²±¬¸»® ¿®»¿ ¬± ¾» °«®­«»¼ò

ײ­·¹¸¬
Ѳ» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ·­ ¿ ¼¿²¹»® ±º ½®»¿¬·²¹ ¿ µ·²¼ ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ ³±²±°±´§ ©·¬¸·² ¬¸» «²·ª»®­·¬§ ­§­¬»³ò ̸» »¨°¿²­·±² ±º ¬¸» ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±² ­§­¬»³ ³¿§ ³¿µ» ·¬ ³±®» ¿²¼ ³±®» ¼·º½«´¬ º±® ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¬± ¾» ¿½½»°¬»¼ ·º ¬¸»§ ¿®» ²±¬ ¿º´·¿¬»¼ ¬± ¿ «²·ª»®­·¬§ ·² ­±³» ©¿§ò

çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´

ïìí

Û¿½¸ »°±½¸ ¸¿¼ô º±® Ú±«½¿«´¬ô ¿ ¼·ºº»®»²¬ ³±¼» ±º ¬¸·²µ·²¹ ¬¸¿¬ ©¿­ °¿®¬·½«´¿®´§ ½¸¿®¿½¬»®·¦»¼ ¾§ ¿ ³±¼» ±º ´·²¹«·­¬·½ ½±³³«²·½¿¬·±²ò ߬ ¼·ºº»®»²¬ °±·²¬­ ·² ¬¸» ¸·­¬±®·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ½«´¬«®»ô ¼·ºº»®»²¬ º±®³­ ±º ¼·­½±«®­» ¾»½¿³» ¼±³·²¿²¬ô ¼»°»²¼·²¹ ¿¬ ´»¿­¬ ·² °¿®¬ «°±² °®»ª¿´»²¬ º»¿¬«®»­ ±º ­±½·»¬§ ¿¬ ¬¸» ¬·³»ò ̸» ³±¼»®² °»®·±¼ ±º ¼»ª»´±°³»²¬ô ¬§°·»¼ »­°»½·¿´´§ ¾§ ¿ ®¿°·¼´§ »¨°¿²¼·²¹ ·²¼«­¬®·¿´ »²ª·®±²³»²¬ô ³±¼»´´»¼ ±² ¿ ½¿°·¬¿´·­¬ »½±²±³·½ ­§­¬»³ô °®±¼«½»¼ ¿ ½±²¬»¨¬ ·² ©¸·½¸ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± Ú±«½¿«´¬ô ¬¸» «²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ ½±«´¼ Œ±«®·­¸ò ̸» »­­»²¬·¿´ ²¿¬«®» ±º ¬¸» ®»´¿¬·±²­¸·° ¾»¬©»»² ±©²»® ±º ½¿°·¬¿´ ¿²¼ ¬¸» ³»¿²­ ±º °®±¼«½¬·±²ô ¿²¼ ¬¸±­» ©¸± ­±´¼ ¬¸»·® ´¿¾±«®ô ©¿­ ±²» ±º ½±²Œ·½¬ò ̸»­» ­±½·¿´ ½´¿­­»­ ©»®» ­»¬ ·² ±°°±­·¬·±² ¬± »¿½¸ ±¬¸»®ò ײ ­«½¸ ¿ ­·¬«¿¬·±²ô ¬¸» °®±´»¬¿®·¿¬ô ±ª»®©±®µ»¼ô »¨°´±·¬»¼ô ¼»°®·ª»¼ ±º ¬¸» ½¿°¿½·¬§ º±® ­»´ºó¼»¬»®³·²¿¬·±²ô ¿²¼ ±º¬»²ô ³±­¬ ·³°±®¬¿²¬´§ô «²¿©¿®» ±º ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸»·® ¬®«» »½±²±³·½ ¿²¼ °±´·¬·½¿´ °±­·¬·±²ô ®»¯«·®»¼ ©®·¬»®­ ©·¬¸ ¾®±¿¼ó¾¿­»¼ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ©¸± ©»®» ¿¾´» ¬± ¸»´° ¬¸» ©±®µ·²¹ ½´¿­­»­ ½±³°®»¸»²¼ ¬¸» ¬®«» ²¿¬«®» ±º »½±²±³·½ ®»´¿¬·±²­ ·² ­±½·»¬§ò Ú±«½¿«´¬ ¿®¹«»¼ ¬¸¿¬ ­«½¸ ©®·¬»®­ ¿²¼ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ©¸± ±°»®¿¬»¼ ©·¬¸·² ­«½¸ ¿ ­©»»°·²¹ °»®­°»½¬·ª» ©»®» ¾±¬¸ ²»»¼»¼ ¾§ô ¿²¼ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ ±ºô ­«½¸ ¿ °±´·¬·½¿´ ­§­¬»³ò ر©»ª»®ô ¿­ ­±½·»¬§ ¾»½¿³» ¬®¿²­º±®³»¼ ·²¬± °±­¬³±¼»®²·¬§ô ©·¬¸ »²¬·®»´§ ¼·ºº»®»²¬ »½±²±³·½ ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ¿²¼ ¿ ¼·ºº»®»²¬ ¬»½¸²±´±¹·½¿´ ¾¿­»ô ¬¸» ²»»¼ ¾»½¿³» »ª·¼»²¬ º±® ¿ ¼·ºº»®»²¬ ¬§°» ±º ·²¬»´´»½¬«¿´ò ̸» ·²½®»¿­·²¹´§ ­°»½·¿´·¦»¼ ²¿¬«®» ±º ¬»½¸²±´±¹§ô º±® »¨¿³°´»ô ®»¯«·®»¼ ­½·»²¬·­¬­ ¿²¼ »²¹·²»»®­ ©¸± ©»®» ½¿°¿¾´» ±º «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¿²¼ ½±³³«²·½¿¬·²¹ ©·¬¸·² »¨¬®»³»´§ ²¿®®±© »´¼­ ±º »¨°»®¬·­»ò ׬ ©¿­ ­·³°´§ ²± ´±²¹»® ®»¿´·­¬·½ ¬± »¨°»½¬ ±²» ©®·¬»® ¬± »²½±³°¿­­ ¬¸» »²¬·®» ®¿²¹» ±º ¸«³¿² »²¼»¿ª±«®ò ײ °®»ª·±«­ ¬·³»­ ·¬ ¸¿¼ ¾»»² °±­­·¾´» º±® ¬¸» ´·¾»®¿´´§ ³·²¼»¼ ‘³¿² ±º ´»¬¬»®­ ¬± ½±³³»²¬ «°±² ­«½¸ ¼·ª»®­» »´¼­ ¿­ ´·¬»®¿¬«®»ô ¸·­¬±®§ô ³¿¬¸»³¿¬·½­ ¿²¼ ­½·»²½»ô ¾«¬ ¬¸·­ ©¿­ ²± ´±²¹»® ®»¿´·­¬·½ò ͱ ­°»½·¿´·¦»¼ ¸¿ª» »´¼­ ±º »²¼»¿ª±«® ¾»½±³» ¬¸¿¬ ·¬ ½¿² ¾» »¨¬®»³»´§ ¼·º½«´¬ º±® ®»­»¿®½¸»®­ ·² ¼·ºº»®»²¬ ¿®»¿­ ±º ­½·»²½» ¬± ½±³³«²·½¿¬» ©·¬¸ »¿½¸ ±¬¸»®ô ¯«·¬» ¿°¿®¬ º®±³ô ­¿§ô ¿² ¿®¬ ¸·­¬±®·¿² ½±³³«²·½¿¬·²¹ ©·¬¸ ¿ ³±´»½«´¿® ¾·±´±¹·­¬ò

ïìì

ײ ¿¼¼·¬·±²ô ­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¿°°®±¿½¸ ¬¸» ¿²¿´§­·­ ±º ®»­»¿®½¸ °®±¾´»³­ ·² ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§­ò ݱ²­·¼»® ¬¸» ½¿­» ±º ¬©± ¿®¬ ¸·­¬±®·¿²­ ¼·­½«­­·²¹ ¬¸» ­·¹²·½¿²½» ±º ¿ °¿·²¬·²¹ ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¿ °»®·±¼ ±º ¿®¬ò ̸»§ ³¿§ ²±¬ ¿¹®»» ±² »¿½¸ ±¬¸»®­ °±·²¬ ±º ª·»©ô ¾«¬ ¬¸»§ ©·´´ °®±¾¿¾´§ ­¸¿®» ¬¸» ­¿³» ¬§°» ±º ½±²½»°¬­ô ¬¸» ­¿³» ½®·¬»®·¿ ¾§ ©¸·½¸ ¬± ¶«¼¹» °¿·²¬·²¹­ô ¿²¼ ¬¸» ­¿³» ¬§°» ±º ¼·­½±«®­» ©·¬¸·² ©¸·½¸ ¬± ½±³³«²·½¿¬»ò ̸»§ ©·´´ ·² »ºº»½¬ ­¸¿®» ¬¸» ­¿³» ¿°°®±¿½¸ ¬± ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» ´»¹·¬·³¿½§ ±® ±¬¸»®©·­» ±º ¿ ¶«¼¹»³»²¬ ¿¾±«¬ ¿ °¿·²¬·²¹ò ײ ¿ ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ ©¿§ô ¬¸» ®»­»¿®½¸»® ±® ·²¬»´´»½¬«¿´ ±°»®¿¬·²¹ ·² ¬¸» »´¼ ±º ³±´»½«´¿® ¾·±´±¹§ ©·´´ ¿¼±°¬ ¿ ª»®§ ¼·ºº»®»²¬ ®¿²¹» ±º °®±½»¼«®»­ ¿²¼ ©¿§­ ±º ¿°°®±¿½¸·²¹ ¿² ·²ª»­¬·¹¿¬·±²ò ̸» ¾·±´±¹·­¬ ¿²¼ ¬¸» ¿®¬ ¸·­¬±®·¿² ©±«´¼ °®±¾¿¾´§ ²¼ ·¬ ª»®§ ¼·º½«´¬ ¬± ¿¼±°¬ »¿½¸ ±¬¸»®­ ¬»½¸²·¯«»­ º±® ¬¸»·® ±©² ®»­»¿®½¸ »²¯«·®·»­ò

ײ­·¹¸¬
ß´¬¸±«¹¸ ·² °®·²½·°´» ·¬ ³¿§ ¾» ª»®§ ¼·º½«´¬ º±® ¬¸±­» ·² ¬¸» ­½·»²½»­ ¿²¼ ·² ¬¸» ¸«³¿²·¬·»­ ¬± ³¿·²¬¿·² »ºº»½¬·ª» ½±³³«²·½¿¬·±²ô ·¬ ·­ °±­­·¾´» º±® ®»­»¿®½¸ ·² ±²» ¿®»¿ ¬± ¸»´° ¬¸¿¬ ·² ¿²±¬¸»®ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¼·ºº»®»²¬ µ·²¼­ ±º ­½·»²¬·½ ¼¿¬·²¹ °®±½»¼«®»­ ³¿§ ¾» ª»®§ «­»º«´ ·² ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» ¿¹» ±º ©±®µ­ ±º ¿®¬ò Ѳ» ±º ¬¸» °®±¾´»³­ ±º ¬¸» ­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ ­¬»³­ º®±³ ¬¸» ·²½®»¿­»¼ ­°»½·¿´·¦¿¬·±² ©¸·½¸ ¬¸»§ ¿®» ¿´³±­¬ º±®½»¼ ¬± «²¼»®¬¿µ»ò ɸ»®»¿­ ¬¸» «²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¿­ ¿¾´» ¬± ½±³³«²·½¿¬» ±² ª¿®·±«­ ¬¸»³»­ ©·¬¸ ¿ ©·¼» ®¿²¹» ±º ¬¸» ¹»²»®¿´ °«¾´·½ô ¬¸» ­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ ²¼­ ¬¸·­ ®¿¬¸»® ¼·º½«´¬ ­·²½» ¸» ±® ­¸» ·­ ª»®­»¼ ±²´§ ·² ¿ ª»®§ ²¿®®±© ­°»½·¿´·­³ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿ ¹®»¿¬ ¿¼ª±½¿¬» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¾»·²¹ ½±³°´»¬»´§ ¸±²»­¬ ¿²¼ ­¿§·²¹ »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¸» ±® ­¸» ¬¸±«¹¸¬ ·² ¿ ­·¬«¿¬·±²ò ͱ³»¬·³»­ ¬¸·­ ³·¹¸¬ »²¬¿·´ ¿ ¼»¹®»» ±º ¼¿²¹»® ¬± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ô ¼»°»²¼·²¹ «°±² ¬¸» ·­­«»ô ¾«¬ Ú±«½¿«´¬ º»´¬ ¬¸¿¬ ¬¸» ²±¬·±² ±º ­°»¿µ·²¹ º®¿²µ´§ ¿¾±«¬ ·­­«»­ ©¿­ ª»®§ ³«½¸ ¿ °¿®¬ ±º ¬¸» ·¼»¿ ±º ¾»·²¹ ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ò Ê»®§ ±º¬»² ·¬ ¸¿°°»²­ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¼±»­ ²±¬ °±­­»­­ ¿²§ °±©»®ô ·² ¬»®³­ ±º °±´·¬·½¿´ ¿²¼ »½±²±³·½ °±©»®ô ¿²¼ ±²´§ ¸¿­ ¬¸» º±®½» ±º ¸·­ ±©² ©±®¼­ ¿¬ ¸·­ ¼·­°±­¿´ò

çò ̸» ®±´» ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´

ïìë

Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô ¬¸±­» ©¸± ¸±´¼ ±°°±­·²¹ ª·»©­ ¬± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ô ±® ©¸± ®»°®»­»²¬ ª¿®·±«­ ·²­¬·¬«¬·±²­ ±® ª»­¬»¼ ·²¬»®»­¬­ô ³¿§ ¾» ½±²­·¼»®¿¾´§ ³±®» °±©»®º«´ô ¿²¼ ³¿§ ¾» ·² ¿ °±­·¬·±² ¬± ³±«²¬ ½±²­·¼»®¿¾´» ±°°±­·¬·±² ¬± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ò ײ ­«½¸ ­·¬«¿¬·±²­ô ·¬ ³¿§ ¬¿µ» ½±²­·¼»®¿¾´» ½±«®¿¹» ±² ¬¸» °¿®¬ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬± ±°°±­» ­«½¸ ª»­¬»¼ ·²¬»®»­¬­ ¾§ ­°»¿µ·²¹ ±«¬ò

ײ­·¹¸¬
׬ ·­ ±º¬»² ¬¸» ½¿­» ¬¸¿¬ ·² ¬·³»­ ±º ­±½·¿´ ·²¶«­¬·½»ô ­±½·»¬§ ´±±µ­ ¬± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬± ­°»¿µ ±«¬ ·² ±®¼»® ¬± ¬®§ ¬± ½¸¿²¹» ¬¸·²¹­ò ̸·­ ±º¬»² °´¿½»­ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ·² ¿ ¼·º½«´¬ °±­·¬·±²ô ¿²¼ ½±²­·¼»®¿¾´» °»®­±²¿´ ½±«®¿¹» ·­ ±º¬»² ®»¯«·®»¼ ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸» ¿«¬¸±®·¬§ ±º ¬¸±­» ·² °±©»®ò ͱ³»¬·³»­ ·¬ ³¿§ ¾» ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ·­ ­°»¿µ·²¹ ¬±ô ±® ©®·¬·²¹ ­±³»¬¸·²¹ ¼»­¬·²»¼ º±®ô ¿ ¹®±«° ±º °»±°´» ©¸± ¿®» ­¬®±²¹´§ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¿² ±°°±­·²¹ ª·»©°±·²¬ò ̸»§ ³¿§ ¸¿ª» ¼»ª±¬»¼ ¬·³» ¿²¼ »²»®¹§ô ¿²¼ »ª»² ³±²»§ô ¬± ­«°°±®¬·²¹ ¬¸·­ ¿´¬»®²¿¬·ª» ª·»©°±·²¬ô ¿²¼ ³¿§ ¾» ¯«·¬» ®³´§ ¼»¬»®³·²»¼ ¬± ±°°±­» ¬¸» ª·»©­ ±º ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ò ̸» ·²¬»´´»½¬«¿´ ·­ ¬¸«­ ±º¬»² ½±²º®±²¬»¼ ¾§ ¿² »¬¸·½¿´ ¼·´»³³¿æ ©¸»¬¸»® ¬± ­°»¿µ ±«¬ ¿²¼ ·²½«® ¬¸» ¼·­°´»¿­«®» ±º ¬¸» °±©»®º«´ô ±® ¬± ³¿·²¬¿·² ­·´»²½» ¿²¼ ¬¸«­ ¿´·¹² ¸·³­»´º ±® ¸»®­»´º ©·¬¸ ¬¸±­» ·² ¿«¬¸±®·¬§ò Ú±«½¿«´¬ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¿½¬ ±º ¬®«¬¸ó¬»´´·²¹ ¿²¼ ±º ¾»·²¹ ±«¬­°±µ»²ô ²± ³¿¬¬»® ¸±© ¼¿²¹»®±«­ ¬¸·­ ³·¹¸¬ ¾» ¬± ¬¸» ·²¬»´´»½¬«¿´ô ¾»½±³»­ ¿ º±®³ ±º ³±®¿´ ¼«¬§ ¬¸¿¬ ½¿²²±¬ ¾» ¿ª±·¼»¼ò ׺ ±²» °«®°±®¬­ ¬± ¾» ¿² ·²¬»´´»½¬«¿´ô ¬¸»² ±°»²²»­­ ¿²¼ ¸±²»­¬§ ·² ­°»»½¸ ¿®» ¿´³±­¬ ²»½»­­¿®§ ®»¯«·®»³»²¬­ò Ú±«½¿«´¬ ²±¬»¼ô ¸±©»ª»®ô ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ·²½®»¿­·²¹´§ ¼·º½«´¬ º±® ¬¸» ­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´ ¬± ½¸¿´´»²¹» ¬¸» »²¬®»²½¸»¼ °±©»®­ ±º ¬¸» ­¬¿¬» ±® ¬¸» ¹®»¿¬ ·²­¬·¬«¬·±²­ ¾»½¿«­» ¬¸»§ ­·³°´§ ¼·¼ ²±¬ °±­­»­­ ¬¸» ¾®»¿¼¬¸ ±º ª·­·±² ¬¸¿¬ ©±«´¼ »²¿¾´» ¬¸»³ ¬± ¼± ¬¸·­ò ̸» ¼¿§ ±º ¬¸» «²·ª»®­¿´ ·²¬»´´»½¬«¿´ ©¸± ½±«´¼ ½¸¿´´»²¹» ¬¸» ¹®»¿¬ ¿«¬¸±®·¬·»­ ±º ¬¸» ´¿²¼ ¿°°»¿®»¼ ¬± ¾» ±ª»®ô ¿²¼ ±²» ¹¿·²­ ¬¸» ·³°®»­­·±²ô ®·¹¸¬´§ ±® ©®±²¹´§ô ¬¸¿¬ Ú±«½¿«´¬ ®»¹®»¬¬»¼ ¬¸» °¿­­·²¹ ±º ­«½¸ ¹«®»­ò Ú±«½¿«´¬ô ¸±©»ª»®ô ¿°°»¿®­ ²±¬ ¬± ¾» °»­­·³·­¬·½ ¿¾±«¬ ¬¸» º«¬«®»ò Ø» ·­ ±°»² ¬± ¬¸» ²±¬·±² ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¿®» »²±®³±«­ ¿¼ª¿²½»­ ¬± ¾» ³¿¼» ·² ¸«³¿² µ²±©´»¼¹»ô ¿²¼ ¬¸¿¬ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¿®» ¬¸»

ïìê

°»±°´» ©¸± ©·´´ ¿½¸·»ª» ¬¸·­ ¿¼ª¿²½»ò Ò»ª»®¬¸»´»­­ô Ú±«½¿«´¬ º»»´­ ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¿®» ½±²­·¼»®¿¾´» ·²¿¼»¯«¿½·»­ ·² ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ¿½¿¼»³·½ »­¬¿¾´·­¸³»²¬­ ©±®µô ¿²¼ ¬¸» ©¿§ ·² ©¸·½¸ ­°»½·½ ·²¬»´´»½¬«¿´­ ¬¿½µ´» ¬¸» °®±¾´»³ ±º ¿½¸·»ª·²¹ ¿¼ª¿²½»­ ·² µ²±©´»¼¹»ò Ú±«½¿«´¬ º±«²¼ ·¬ ª»®§ ·²¬»®»­¬·²¹ ¬¸¿¬ô ©·¬¸ ¬¸» ¼»½´·²» ±º Í¿®¬®»¿² »¨·­¬»²¬·¿´·­³ ¿­ ¬¸» µ»§ ­½¸±±´ ±º °¸·´±­±°¸·½¿´ ¬¸±«¹¸¬ ·² Ú®¿²½»ô ¬¸»®» ­»»³»¼ ²±¬ ¬± ¾» ¿ ®»°´¿½»³»²¬ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ·² º¿½¬ ¿°°¿®»²¬´§ ¯«·¬» °´»¿­»¼ ¿¾±«¬ ¬¸·­ ¾»½¿«­» ¸» º»´¬ ¬¸¿¬ ±²» ¼±³·²¿²¬ ­½¸±±´ ±º ¬¸±«¹¸¬ ©±«´¼ ¸¿ª» ¿² ¿¼ª»®­» »ºº»½¬ ±² º®»» °¸·´±­±°¸·½¿´ ¬¸±«¹¸¬ò ײ º¿½¬ô Ú±«½¿«´¬ô ´·µ» Ö»¿²óÚ®¿²9±·­ Ô§±¬¿®¼ô º»´¬ ¬¸¿¬ ·¬ ©¿­ ­·³°´§ ²±¬ °±­­·¾´» ¬± ·¼»²¬·º§ ±²» ­½¸±±´ ±º ¬¸±«¹¸¬ ¬¸¿¬ ©¿­ ½¿°¿¾´» ±º ³»»¬·²¹ ¬¸» ¼·ª»®­» ¼»³¿²¼­ ±º ½±²¬»³°±®¿®§ ­±½·»¬§ò ײ ·¬­ °´¿½»ô Ú±«½¿«´¬ ©¿­ °´»¿­»¼ ¬± ²±¬» ¬¸¿¬ ©¸¿¬ ¸¿¼ ¼»ª»´±°»¼ ·² °±­¬³±¼»®²·¬§ ©¿­ ²±¬ ¿ «²·ª»®­¿´ ­½¸±±´ ±º ¿²§ °¿®¬·½«´¿® °¸·´±­±°¸§ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¿ °¸·´±­±°¸§ ¼»ª±¬»¼ ¬± ³»¬¸±¼­ ±º ¬®¿²­º±®³·²¹ ­±½·»¬§ò ̸·­ ©¿­ ²±¬ ¿ °¸·´±­±°¸§ ¬¸¿¬ °«®°±®¬»¼ ¬± °®±ª·¼» ª¿®·±«­ ±ª»®¿®½¸·²¹ ±® ³»¬¿ó¿²¿´§­»­ ±º ­±½·»¬§ô ¾«¬ ®¿¬¸»® ¿ °¸·´±­±°¸§ ¬¸¿¬ ­±«¹¸¬ ¬± ¹·ª» ·²¼·ª·¼«¿´ °»±°´» ¬¸» ³»½¸¿²·­³­ º±® »¨¿³·²·²¹ ¿²¼ ¬®¿²­º±®³·²¹ ­±½·»¬§ò ײ­·¹¸¬ Ѳ» ³·¹¸¬ ¿®¹«» ¬¸¿¬ ¬¸·­ ·¼»¿ ©¿­ ³±®» »³°±©»®·²¹ º±® ±®¼·²¿®§ °»±°´»ò ׬ ³¿¼» ¬¸»³ ³«½¸ ´»­­ ¼»°»²¼»²¬ ±² ©¸¿¬ ³·¹¸¬ ¾» ¬»®³»¼ ¬¸» ‘¹®»¿¬ ·²¬»´´»½¬­ ±º ¬¸» ¿¹»ô ¿²¼ »²½±«®¿¹»¼ ¬¸»³ ¬± ¾» ³«½¸ ³±®» ¿«¬±²±³±«­ ¿²¼ ­»´ºó ®»Œ»½¬·ª»ô ²¼·²¹ ¬¸»·® ±©² ­±´«¬·±²­ ¬± ¬¸» ³¿¶±® °®±¾´»³­ ¿²¼ ·­­«»­ ±º ¬¸» ¬·³»ò Ú±«½¿«´¬ ©¿­ ¿´­± ·² ­±³» ©¿§­ ®¿¬¸»® ¿²¬·ó·²¬»´´»½¬«¿´ ·² ¬¸» ­»²­» ¬¸¿¬ ¸» ©¿­ ½±²½»®²»¼ ¬¸¿¬ô ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ¬¸» ¿²¿´§­·­ ±º ½«´¬«®»ô ¬¸» ´¿¬¬»® ¸¿­ ´¿®¹»´§ ¾»»² ·²¬»®°®»¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³»¿²­ ±º ¬¸» ¼·­½«­­·±² ±º ´·¬»®¿¬«®»ò ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ¬¸» ½«´¬«®» ±º ¿ ­±½·»¬§ ¿¬ ¿ °¿®¬·½«´¿® °»®·±¼ ¸¿­ ¾»»² ·²¬»®°®»¬»¼ô ¿®¹«»¼ Ú±«½¿«´¬ô ¾§ ¿² ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ±º ¬¸» ³±­¬ ­½¸±´¿®´§ô ¿½¿¼»³·½ ´·¬»®¿¬«®» ¿ª¿·´¿¾´»ò Ò±©ô ¿­ Ú±«½¿«´¬ °±·²¬»¼