Успех на ученикот/ученичката - прво полугодие Наставни предмети Оценки

REPUBLIKA MAKEDONIJA
(ime na osnovnoto u~ili{te)

(mesto)

(op{tina)

ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ
Комбинирано оценување IV - VI одделение

v

Активности

(име и презиме на ученикот/ученичката)

Одделение__IV (четврто)___учебна 2011/2012 година Главна книга бр.____ ______

Директор М.П.

Изостаноци: оправдани_____________ неоправдани___________ Родител/старател___________________

Успех на ученикот/ученичката прво тримесечие ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УСПЕХОТ И НАПРЕДУВАЊЕТО ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА
(и еи м презиме на ученикот/ученичката) (одделение )

2011/2012

ГОДИНА
)

(р о о и елн п р л к та ак в д т а а а ел а

Задолжителни наставни предмети

Изборни предмети

Изостаноци : оправдани Родител /старател

/

неоправдани

/

Успех на ученикот/ученичката второ тримесечие ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УСПЕХОТ И НАПРЕДУВАЊЕТО ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА
(и еи м презиме на ученикот/ученичката) (одделение ) (р о о и лн п р ел а ак в д те а а ал к та

ГОДИНА
)

Задолжителни наставни предмети

Изборни предмети

Изостаноци : оправдани Родител /старател _

неоправдани

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful