6.

Реши ги равенките, а потоа направи проверка
1000 - x = 736 x = __________ x = ____ Проверка: 6/ x + 525 = 831 x = __________ x = ____ Проверка: x - 484 = 257 x = __________ x = ____ Проверка

7. За еден тениски натпревар се продадени 467 билети за јужната трибина, а 351 билет за
северната трибина. Колку вкупно билети биле продадени за тенискиот натправар ?

2/ 8. Нацртај:
а) отсечка АВ б) полуправа РС в) права к

3/
9.. Низ точката М повлечи права р . Потоа низ точката Т повлечи права а , така што р II а

.М .Т

4/

10. Од дадениот агол ОРВ определи: а) Точката Р се вика_________________ б) Полуправите РО и РВ се викаат _________________ P

O

B

2/

11. Обележи ги аглите од цртежот, а потоа запиши а) прав агол ___________________ б) остр агол ___________________ в) тап агол ___________________

6/

12.а) Низ точката

К поминува права к. Нацртај заемно нормална права о која ќе
к К. 2/

поминува низ точкаѕа К !

б ) Низ точката К поминува права к. Нацртај паралелна права о !

Вкупно К к 48 бода Бодовна скала 48-43 одличен
( 5) 38-42многу добар( 4 ) 30-37 добар (3) 25-29 доволен ( 2) 0-24 недоволен

2/

Полугодишниот тест го подготви одд.наставник Викторија Несторовска освиено _______ бода оцена _________________

родител ________________