UCHWAŁA NR XV/138/2011 RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.

 

Na  podstawie  art.  211  i 212  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  Nr  157,  poz. 1240, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) ­ Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala co następuje:  § 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 2 729 735 zł , w tym:  1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 729 735 zł .  ­ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach planowany deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę  2 729  735  zł  do  wysokości  5 166  212  zł.  Deficyt  ten  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 166 212 zł.  2. Zwiększa  się  przychody  budżetu  z tytułu  zaciągniętego  kredytu  o kwotę  2 729  735  zł.  Przychody  i rozchody po zmianach określa załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  § 3. W  związku  ze  zmianą  wysokości  zaciągnietych  kredytów  w Uchwale  Budżetowej  Gminy  Uście  Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań  z tytułu:  1) kredytów  zaciąganych  w 2011  roku  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  do  kwoty 5 166 212 zł .  2) kredytów  zaciąganych  w 2011  roku  na  sfinansowanie  spłaty  wcześniej  zaciąganiętych  kredytów  do  kwoty 1 563 523 zł ."  § 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:  1) Dochody ogółem ­ 28 224 781 , w tym:  ­ Dochody bieżące ­ 21 452 887,  ­ Dochody majątkowe ­ 6 771 894.  2) Wydatki ogółem ­ 33 390 993 , w tym: 

Id: XFDQK­PFUDX­YNJMI­OHBOT­LMVMJ

Strona 1

­ Wydatki bieżące ­ 21 974 669,  ­ Wydatki majątkowe ­ 11 416 324.  3) Deficyt budżetu ­ 5 166 212 .  4) Przychody budżetu ­ 7 421 155 .  5) Rozchody budżetu ­ 2 254 943 .  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.  § 6. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Małopolskiego.    Przewodniczący Rady Gminy  Uście Gorlickie  Zbigniew Ludwin

Id: XFDQK­PFUDX­YNJMI­OHBOT­LMVMJ

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/138/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 12 grudnia 2011 r. ZMIANA W DOCHODACH BUDŻETU GMINY UŚCIE GORLICKIE NA 2011 ROK 

 
Planowane dochody na 2011 r. (w zł)  Dział  Źródła dochodów  Ogółem  Zwiększenie  1  010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)  900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.  3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich (§ 6207)  926  KULTURA FIZYCZNA  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.  3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich (§ 6207)  OGÓŁEM ZMIANY  2  3  Zmniejszenie  4  1 200 000  1 200 000  z tego:  bieżące  Zwiększenie  5  Zmniejszenie  6  7  majątkowe  Zwiększenie  Zmniejszenie  8  1 200 000  1 200 000 

700 000  700 000 

700 000  700 000 

829 735  829 735 

829 735  829 735 

2 729 735 

2 729 735 

  Przewodniczący Rady Gminy  Uście Gorlickie  Zbigniew Ludwin

Id: XFDQK­PFUDX­YNJMI­OHBOT­LMVMJ

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/138/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 12 grudnia 2011 r. Rozchody Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok 

 
LP.  1.  2.  3.  4.  DOCHODY OGÓŁEM  WYDATKI OGÓŁEM  DEFICYT  PRZYCHODY BUDŻETU  w tym:  Zaciągnięte kredyty  Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  Wolne srodki  5.  ROZCHODY BUDŻETU  w tym:  Spłata zaciągniętych kredytów  2 254 943  5 200 000  1 529 735  691 420  2 254 943  WYSZCZEGÓLNIENIE  KWOTA  28 224 781  33 390 993  5 166 212  7 421 155 

  Przewodniczący Rady Gminy  Uście Gorlickie  Zbigniew Ludwin

Id: XFDQK­PFUDX­YNJMI­OHBOT­LMVMJ

Strona 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful