Borang Kolaborasi

Bil. 1. Tarikh Mei 2011 Masa Perkara Agihan tugasan oleh pensyarah

2.

2.8.2010

10:10a.m

Perbincangan dengan Lan Shu Yun melalui telefon.

3.

20.8.2010

2:00p.m

Mencari maklumat dalam buku-buku rujukan

Mencari maklumat dalam buku –buku 4. 6.9.2010 3:00p.m rujukan

Perbincangan dengan rakan sebaya 5. 3.9.2010 11:30a.m Tugasan telah disiap di rumah 6. 10.9.2010 2:15p.m

• pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk. iaitu (1) mengkaji sukatanpelajaran. Berdasarkan penganalisisan inilah JPU dibina. 2.Prosedur Pembinaan Item Pembinaan JPU Dalam pembinaan JPU. jika kita ingin mengukur domain kognitif bagi mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk “Struktur . saya menentukan domain objektif pengajaran (kognitif) dan peringkat objektif pengajaran yang saya ingin ukur. • kompleksiti sesuatu tajuk. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah: • skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Pada pendapat saya. Misalnya. Mengkaji Sukatan Pelajaran Saya telah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. dan • masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk.saya telah analisis objektif pengajaran untuk menentukanpengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. (2) menganalisis objektif pengajaran. Menganalisis Objektif Pengajaran Di samping mengkaji sukatan pelajaran. (3) menentukan jenis soalan. dan (4)menentukan bilangan soalan. terdapat empat langkah yang saya perlu patuhi .maklumat-maklumat ini adalah amat penting kepada penggubal kertas ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan yang perlu dibina. • kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain. Menentukan Jenis Soalan Bagi menentukan jenis soalan yang sesuai. 3. 1. Kandungan sukatan pelajaran saya analisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajuk kandungannya.

makajenis soalan yang sesuai ialah soalan jenis “Objektif” yang berbentuk “melengkapkan ayat. yang bergantung kepada peringkat objektif pengajaran. kemampuan bahasa pelajar dan lain-lain. . panjang soalan. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. kebolehpercayaan ujian bermaksud keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. Secara ringkasnya. Saya dapati jumlah soalan adalahpenting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Kesahan ujian pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang ujian itu ingin mengukur. 4. jenis soalan dan kesukaran soalan. Menentukan Bilangan Soalan Saya telah memastikan jumlah soalan adalah mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran. domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur.aras kesukaran soalan biasanya sukar ditentukan.Selain itu . sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut.ayat” pada peringkat “Aplikasi”. saya dapati penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira jangka masa ujian.

Memberi erti perkataan berdasarkan petikan Jumlah 4 6 1 1 2 1 1 1 20 1 2 2 2 1 2 2 2 6 3 4 1. Bil Bentuk Soalan Kemahiran Isi Kanduangan Pengetahuan Kefahaman Objektif Kognitif Aplikasi Sintesis Penilaian Jumlah Item 1.4 2 2 1 10 1 4 19 10 2 5 40 .1 Tatabahasa Kata Kerja Kata Adjektif Imbuhan Kata Arah Penjodoh Bilangan Kata Ganda Kata Sendi Nama Kata Ganti Nama Diri Antonim 1.2 Peribahasa Simpulan Bahasa 1.3 Struktur Ayat Pilih ayat yang sama maksud Pilih ayat yang betul Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul Membaca & Memaham Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.Di bawah ialah JPU yang disediakan untuk ujian Bahasa Melayu Kertas 1 Tahun 5 Bulan Ogos 2011.

yang seterusnya akan membantu pelajar memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh soalan.item padanan atau item esei . mereka mendapati soalan beraneka pilihan sukar dijawab berbanding soalan jenis esei. seperti menggunakan huruf besar. “Pilih ayat-ayat yang betul ”. Dalam keadaan ini. saya bersedia untuk membina/menulis item-item ujian. membina item yang memerlukan jawapan berkaitan pengetahuan/kemahiran yang spesifik daripada tajuk pengajaran tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti yang berikut: Pertama sekali. Pada pandangan saya. menggunakan bahasa yang mudah dan jelas supaya pelajar dapat memahami maklumat dalam soalan dan juga kehendak soalan tersebut. Contohnya. Akhir sekali. kita meminta pelajar memberi jawapan yang “benar”. arahan menjawab bagi setiap item hendaklah ringkas dan mudah difahami pelajar. dan bukannya berbentuk pengetahuan/kepintaran am. bagi item berkaitan pengiraan atau lukisan. yang boleh digunakan untuk menulis item-item ini. Kedua. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. Seterusnya. walaupun terdapat bentuk item ujian. Biasanya. Dalam Menulis item ujian ini . item/soalan yang digunakan dalam ujian ialah item beraneka pilihan. dalam mata pelajaran Matematik. Soalan jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh pelajar. saya telah mematuhi “ Prinsip Penyediaan Soalan Berbentuk Beraneka Pilihan” untuk menyediakan soalan Kertas 1 Bahasa Melayu Tahun 5. Dalam kertas 1 Bahasa Melayu tahun 5. tetapi ada kalanya kita meminta mereka memberi jawapan yang “tidak benar”. terdapat beberapa prinsip pembinaan item yang sama. item mengisi tempat kosong .Menurut pandangan pelajar saya.misalnya. seperti item beraneka pilihan. . tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR). unit ukuran dalam meter dan tepat kepada dua titik perpuluhan.kita perlu nyatakan unit dan ketepatan ukuran yang dikehendaki. item betul-salah .Menulis Item Ujian Sebaik sahaja saya siap menyediakan JPU.arahan menjawab hendaklah jelas. item berjawapan pendek .

7 • Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan betul. 9 • Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. nilai nombor atau tahun. 2 • Soalan dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul.Prinsip Penyediaan Soalan Berbentuk Beraneka Pilihan 1 • Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik. 5 • Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. tetapi dimasukkan dalam badan soalan. 8 • Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan mempunyai aras kesukaran yang sama. 3 • Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. 6 • Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan betul. . Di sini saya lampirkan Kertas Soalan Bahasa Melayu Tahun 5 (Kertas 1) yang saya sediakan. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. 4 • Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan.

saya mengedarkan kertas soalan dan kertas jawapan ( untuk dihitamkan) kepada calon. Semakan ini perlu dibuat bagi menentukan perkara-perkara berikut: Arahan menjawab bagi setiap bahagian ujian dan setiap soalan adalah tepat dan mudah difahami pelajar. terutama soalan jenis objek. . soalan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami pelajar dan mengandungi maklumat dan kehendak soalan yang jelas dan mencukupi. tidak mengandungi petanda (clue) kepada jawapan yang dikehendaki. pelan kedudukan calon dan alat-alat lain juga disediakan sebelum ujian bermula. soalan yang dibina mencukupi dan seimbang dari segi kandungan dan objektif pengajaran. dan soalan yang diberi. Selepas itu. Pentadbiran Ujian Peringkat Persediaan Sebelum ujian dijalankan. Saya member arahan yang jelas sebelum calon menjawab kertas soalan. Saya juga mengingatkan calon masa tamat menjawab sekurang-kurangnya 5 minit sebelum ujian tamat. Saya juga member arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir. saya akan menyemak semula item-item tersebut.Saya juga telah memastikan tempat duduk calon disusun mengikut peraturan ujian dan tempat duduk cukup selesa untuk calon menulis jawapan. saya memeriksa identity calon serta angka giliran mereka. Peringkat Pelaksanaan Sebelum 15 minit ujian dimulakan.Segala kemudahan yang diperlukan seperti jam dinding. Semasa ujian dijalankan. saya telah mengrahkan calon-calon masuk ke bilik peperiksaan.Menyemak Item Ujian Selepas semua item ujian siap ditulis. saya telah membuat penyemakan bilangan kertas soalan ujian.

. Kemudian. Saya telah memastikan bilangan kertas jawapan yang telah dikutip adalah betul. saya mengutip skrip=skrip jawapan calon mengikut angka giliran.Peringkat Penyelarasan Selepas ujian tamat. saya membenarkan calon-calon meninggalkan bilik ujian.

Markah dan Gred Penilaian Kemajuan Murid Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun 2011 Bil.Tafsiran Pencapaian Murid Di bawah ialah senarai markah murid Tahun 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Murid GOH ZANG YUAN HENRY LIM YI ZONG IZZUDDIN KONG ZI HANG LEE YOU KUAN MAH SHI XIAN NG KUAN HOO ONG SONG REN OON JOHNSON PONG JIA QUAN SHE IK LONG TAN GUO ZHONG TAN JIA HAO TAN LI HANG TEO WEI YIT TEO YONG WEI TEY WEI LI WONG TSE SHENG ANNA TAN WAI SAN CHIA YI JING KU SHIN RU LAW ZI YING LIM XUE ER LOW LAY YEN TAN CHER XIN TAN XIN YAN TAN YING YING WONG XIN XUAN YIAW XIN YUE YIAW ZI YIN 分数 38 88 90 63 28 53 45 65 53 45 33 70 43 48 23 48 35 40 65 40 50 48 35 78 33 53 40 63 63 63 Gred D A A B D C C B C C D B C C D C D C B C C C D B D C C B B B .

Markah Penilaian Kemajuan Murid Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun 2011 skor murid ( X) 90 88 78 70 65 63 53 50 48 45 43 40 38 35 33 28 23 Gundalan 1 1 1 1 11 1111 111 1 111 11 1 111 1 11 11 1 1 Kekerapan (f ) 1 1 1 1 2 4 3 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 N=30 Markah Penilaian Kemajuan Murid Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun 2011 .

skor murid ( X) (kurang daripada) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Kekerapan (f ) 1 1+1 2+2 3+4 4+7 5+11 4+16 0+20 4+20 2+24 1+26 1+27 0+28 1+29 1+29 Kekerapan Himpunan cf 1 2 4 7 11 16 20 20 24 26 27 28 28 29 30 Markah Penilaian Kemajuan Murid Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun 2011 .

Skor Terendah Saiz Jeda Kelas = Bilangan Kelas 90 .Skor Tertinggi .23 = 67 = 7 Ω 10 10 Kedudukan Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Jeda Kelas 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 Jeda Kelas 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 Gundalan 11 1111 111 1111 11 111 1111 11 1 11 Kekerapan (f ) 2 8 7 3 7 1 2 N=30 Markah dan Gred Penilaian Kemajuan Murid Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun 2011 .

5-52.5 72.5-92.5 82.Skor (X) Jeda Kelas 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 Skor (X) Sempadan Kelas 22.5 42.5 62.5-42.5-82.5-32.5 52.5-62.5 Jumlah Kekerapan Himpunan (f) 2 8 7 3 7 1 2 30 Kekerapan Himpunan Kurang Daripada Sempadan Kelas Atas 2 2+8=10 7+10=17 3+17=20 7+20=27 1+27=28 2+28=30 Kekerapan Himpunan Peratusan (cf%) 2/30 X100% =7 10/30 X100% =33 17/30 X100% =57 20/30 X100% =67 27/30 X100% =90 28/30 X100% =93 30/30 X100% =100 KAJIAN TINDAKAN SUSULAN KEKUATAN / KELEMAHAN BERDASARKAN MATA PELAJARAN .5 33.5-72.

kosa kata sangat lemah . Punca malas menyebabkan kerja rumah tidak disiapkan pada hari yang ditetapkan . Nasihat .3 menunjukkan prestasi murid agak lemah . Terdapat 7 orang murid yang gagal dalam ujian ini kerana penguasaan tatabahasa dan 3. STRATEGI/PROGRAM PENINGKATAN Latihan dan latih tubi diperbanyakkan untuk meningkatkan kemahiran penguasaan tatabahasa . Pemulihan harus diberikan kapada murid yang lemah .67% BIL C (59-40) 13 BIL D (39-20) 7 BIL E (19-0) 0 BIL LULUS 23 % LULUS 76.67% GRED BIL 1. 2. FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN / KELEMAHAN Murid lemah dalam menguasai tatabahasa dan kosa kata . Laporan Prestasi Pencapaian Murid i. Nilai min 51.PEPERIKSAAN MATAPELAJARAN TAHUN PERATUS KELULUSAN BIL A (80-100) 2 BIL B (60-79) 8 : BULAN OGOS TAHUN 2011 : BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) : TAHUN 5 : 76. galakan dan ganjaran akan diberikan untuk meningkatkan minat murid .

iii.33% iaitu 7 orang pelajar gagal dalam ujian. iv.ii.67% iaitu 23 orang pelajar telah lulus dalam ujian sementara 23. 4 orang murid memperoleh markah yang sama iaitu 63 markah Murid paling ramai memperoleh markah antara 63 hingga 67 markah (6 orang) BIBLIOGRAFI . 76.

Modul 3 Ilmu Pendidikan KDPM (KDC).Pembinaan Iten Ujian. 3. Modul OUM . . Mok Soon Sang. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Penerbit Budiman Sdn Bhd. Pedagogi untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 4. 2.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful