You are on page 1of 12

PRACA ZALICZENIOWA Z ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Temat pracy: CZOWIEK I MAGIA.PRZESZO CZY RWNIE TERANIEJSZO

EWA KOS
Kierunek: pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji spo.-kult.

. . . Wszystko jest zdeterminowane (. . .) poprzez siy, nad ktrymi nie potrafimy w aden sposb zapanowa. Dotyczy to zarwno owadw jak i gwiazd. Ludzie, roliny, py kosmiczny wszystko taczy w rytm tej samej tajemniczej melodii, granej gdzie daleko przez niewidocznego grajka . . . A. Einstein

Magia? Czym jest waciwie? Magia to wszystko, co nas otacza, to: drzewa, wiatr, woda, ogie. To temat, ktry budzi lk a jednoczenie fascynuje poprzez sw enigmatyczn natur. Wiedza o magii zawsze bya ukrywana, poniewa ludzie jeeli czego nie rozumiej i nie s w stanie poj istoty danej rzeczy, z ktr przyszo im si spotka, staraj si zniszczy obiekt swej niewiedzy. Pismo wite bardzo czsto przypisuje praktykom magicznym, wrb, itp. kontakty z siami ciemnoci, z diabem, z szatanem. Magia to element zwizany z kultur czowieka od pocztkw jego istnienia. Magia towarzyszy czowiekowi od zarania dziejw. Jest obecna w jego yciu a po dzi dzie. Nikt nie jest w stanie wytumaczy sobie magii, nie wie dlaczego ale stosuje j codziennie. Zaczo si od tego, e czowiek zauway, e dziaania magiczne wyzwalaj w nim przyjemny stan iluzji, ktry jest rdem optymizmu i pozwala wierzy w pomylne jutro. Magia jest wiedz czowieka o nim samym i o wiecie. Pozwala na integracj wewntrzn, suy czowiekowi by istnia jako cao, wyzwala potencja wiary, e co zaley od niego, e ma na co wpyw, e moe co zrobi i zmieni. Dziki magii czowiek czuje jedno ze wiatem przyrody co daje mu poczucie bezpieczestwa w otaczajcym wiecie. Magia to pierwsza prba bezporedniego oddziaywania czowieka na natur, na cay wiat. To pierwsza prba podporzdkowania sobie ywiow, wprowadzenia adu w niead. Magia to zalek wierze religijnych oraz wiedzy(W religii pozostaa magia pierwotna, odwitna, obrzdowa). Wzbudza pomylny omen, askawo losu, wyzwala zdolno regeneracji odpornoci psychicznej, uczy aktywnie przeciwdziaa trudnociom. Dziki ogromnemu potencjaowi autosugestii moe wskaza drog ku wewntrznej przemianie, aktywizuje siy psychiki przywracajc harmoni ducha. Czowiek dawno ju zauway jakie dobra roztacza 2

przed nim magia dlatego praktyki magiczne stosuje do dzi. Wg. Malinowskiego magia to sia dziki, ktrej czowiek sprawuje wadz nad natur i czy si z ni. Pozwala na mobilizowanie wewntrznych si, optymizm. Daje wiar w moliwo czynienia czego, nadziej na zwycistwo nad wasnym strachem i lkiem. Z jednej strony uwiadamia nam nasz bezradno a z drugiej wyzwala pokady nadziei na moliwo zmiany, rozadowuje napicie, uwalnia od strachu, wycisza nas. W magii speniaj si nasze yczenia. Magia powstaa w procesie pracy jako jej subiektywny aspekt. W procesie produkcji stopniowo zarysowa si podzia technik oddziaywania na wiat zewntrzny. Powstaway techniki realne jako przeduenia naturalnych organw ludzkich ( np. siekiera, rylec, kosz, oszczep itp.) i ulepszone, bardziej skoordynowane dziaania naturalnych ruchw, typowych take dla wiata zwierzcego. Obok nich powstaway techniki iluzoryczne- magia jako uzupenienia technik realnych. Pocztkowo obie techniki przeplatay si i wystpoway razem w organicznej jednoci. Z czasem jednak, wskutek coraz wikszego zrnicowania pracy oraz przechodzenia od zbieractwa do mylistwa i szczeglnie do rolnictwa nastpowa rozdzia technik realnych od technik iluzorycznych zabiegw magicznych. Te ostatnie zaczynay y niejako samoistnie, pozornie niezalenie od pierwszych.1 Dla prawie kadego czowieka najwaniejsz wartoci w yciu jest mio. Kocha kogo i by kochanym to najprzyjemniejsze w yciu uczucie, do ktrego d wszyscy. Mona zaobserwowa graniczcy z panik lk przed samotnoci. Kady chciaby mie przy sobie t ukochan, jedyn blisk sercu osob. Niestety marzenia czsto musz rozbi si o rzeczywisto a szaro ycia jest przytaczajca. Ten Jedyny albo Ta Jedyna jest czsto nieosigalna a pragnce ekspresji uczucie gromadzi si i narasta w czowieku powodujc tym samym przykre napicie emocjonalne, smutek, al, poczucie niesprawiedliwoci. Niespeniona mio to jedno z niewielu uczu, ktre potrafi pchn kadego do czego czego w innej sytuacji nigdy by nie zrobi. Tu take na przeciw oczekiwaniom czowieka wychodzi magia z caym swoim wachlarzem miosnych wrb, przepowiedni, zakl. Wiele praktyk magii mioci stosowanych byo u Sowian w wigili w. Jana. Jedn z tradycyjnych wrb byo to, e dziewczta biegy do lasu i zakopyway w mrowisku nietoperza. Po 9 dniach odkopyway kostki i wydobyway z nich tzw. grabki. Podobno podrapany nimi chopiec mia natychmiast zakocha si w danej dziewczynie. Magia mioci jest chyba najbardziej stabiln z magii i istnieje do dzi. Dzieje si tak najprawdopodobniej dlatego, e wzajemne stosunki midzy dwiema pciami nie nale do najatwiejszych i od zawsze dostarczay czowiekowi
1

H. Swienko, Religia i Religie, Warszawa 1981. s.13.

wielu nieporozumie, emocji, wrae i rozterek duchowych. Dzi zakochana dziewczyna nie biegnie nago do lasu i nie zakopuje tam nietoperza ale praktyki miosne odprawia w inny sposb. Prawdopodobnie ta dziewczyna pjdzie do wrki z nadziej, e ona powie jej jak potoczy si sprawa z jej ukochanym albo kadc si spa popatrzy z nadziej i zadumaniem w gwiedziste niebo, wybierze sobie jedn z gwiazd, ktra w szczeglny sposb przycignie jej uwag i zwrci si do niej z prob, aby ten, ktry j kocha i o niej myli dzisiejszej nocy si jej przyni. Wrka rozoy karty i przewidzi jedn z dwch moliwoci albo szczliwy koniec albo powie, e to jeszcze nie jest ten waciwy. Prawdopodobnie dziewczyna niedugo zapomni, co powiedziaa jej wrka albo wszystko to, co si wydarzy wytumaczy sobie pod ktem przepowiedni. Dziewczyna tak bardzo zasugeruje si wrb, e choby wcale tak nie musiao by ona podwiadomie bdzie dy do spenienia wrby. Jest to zjawisko samo speniajcej si przepowiedni. Znane jest ono we wspczesnej psychologii i polega na tym, e jeeli czowiek gboko w co uwierzy to podwiadomie dziaa tak, e to si zdarzy. Jedno jest pewne wrba daa dziewczynie nadziej na lepsze jutro, moe ona z ufnoci spojrze w przyszo. Wrba ma rol psychologiczn, silnie oddziauje na podwiadomo czowieka. Najczciej jest to dziaanie pozytywne. Czowiek potrzebuje wrby gdy jest mu le, gdy czuje, e wiat, ktry go otacza przerasta go, gdy czuje si bezsilny wobec otaczajcej go rzeczywistoci. Czowiek wierzy we wrby, w horoskopy( w prawie kadej gazecie czy to dziennik czy tygodnik a przede wszystkim w prasie kobiecej mona przeczyta horoskop). Czy kto przeczyta kiedy co mao optymistycznego w horoskopie ? Jeeli nawet tak to zaraz obok byo napisane, jak ma zareagowa np. zosta w domu, z nikim si nie spotka itd. Horoskop czy jakakolwiek inna wrba czy przepowiednia dziaa na psychik ludzk jak balsam, rozwiewa zwtpienia, zudzenia, pozbawia zahamowa czasem mona powiedzie, e wyznacza czowiekowi drog. Czowiek jeeli jest mao odporny psychicznie moe uzaleni si od praktyk magicznych. Wtedy najchtniej wryby sobie kilka razy na dzie, kade trapice go pytanie zadawaby kartom albo runom. Wolaby zrzuci odpowiedzialno za swoje decyzje na co innego . . . Gdy wrba jest pomylna czowiek czuje jak wstpuj w niego nowe siy, czuje si lekki, odprony, peen nadziei motywujcej do podejmowania nowych dziaa, ma ochot zmieni swj los sdzc, e wszystko zaley od niego, e ma wpyw na to, co dzieje si dookoa, e potrafi kreowa wasn rzeczywisto. Czowiek wierzy w to, czego nie moe obj rozumem. Dobrze jest wierzy w cokolwiek. Wiara to dla czowieka klejnot, nieoceniony dar.

Dawno, temu magi zajmowali si dziaajcy w imieniu Boga kapani. redniowiecze uznao jasnowidzenie i uzdrawianie za kontakt z siami nieczystymi wwczas pojawiy si czarownice. Na dawnych ziemiach polskich prym wioda istota zwana jdz lub baba jag. Bya to odstraszajca wygldem, starsza kobieta. Jdze mieszkay w lasach i akny ludzkiej krwi, szczeglnie dziecicej. Pojawiy si te Wiedmy zajmujce si wreniem i czarami, czsto posdzane o kontakt z diabem. Z czasem sowa jdza, wiedma i czarownica stay si synonimami. Czarownic mona byo zosta z przyuczenia albo z pokuszenia. Przyuczenie polegao na stau odbytym u starszej czarownicy. Kusi sam diabe. Ukazywa si w postaci przystojnego mczyzny lub jakiego miego zwierztka, zarwno modym, piknym kobietom, jak i starym. Wierzono, e diaba mona sprowadzi, przewanie wystarczyo go wezwa, a natychmiast zjawia si. Czasem wymagao to wikszych zabiegw. W odpowiedni dzie naleao np. uda si o pnocy na rozstajne drogi i rozebrawszy si do naga wej na stojcy tam Chrystusowy krzy. Miejscem spotka czarownic z diabami bya ysa Polana. Podobno na sabaty czarownice udaway si na miotach, oogach, szuflach, lub nawet zwykych kijach. Wierzono, e wiedma po zalubinach z diabem stawaa si nadzwyczaj lekka i dlatego bez trudu moga unosi si w powietrzu. Znajomo magii lub tylko posdzanie o ni karane byo spaleniem na stosie. Dzi nie mwi si o czarownicach ale s wrki, znachorki, jasnowidzowie. Nadal wierzy si, e do zego skania diabe, czsto mwi si chyba diabe ci do tego podkusi albo zego diabli nie bior. Rozkadanie kart nie dotyczy tylko osb zakochanych albo zagubionych czy nieszczliwych. Wie si to z odwiecznym pragnieniem czowieka by pozna swoj przyszo i mie wpyw na przebieg zdarze w dalszej czci ycia. Kady chciaby mc kreowa swoj przyszo a nie poddawa si lepo czasem okrutnemu i bezwzgldnemu losowi. Ta ch staa si przyczyn rozwoju jednego z systemw wrbiarskiego mianowicie kartomancji czyli wrenia za pomoc kart. Wszyscy stykamy si z kartami niemal kadego dnia, ale tak naprawd nie znamy ich genezy, symboliki i treci ukrytej w wyobraeniach trefli, pikw, kierw i kar. System ten jest zaledwie cieniem, majcej kilkusetletni tradycj, tarotowej kartomancji. Tarot narodzi si midzy wiekami XIII i XIV. Jego pochodzenie nie jest do koca wyjanione. Zdaniem Samuela Wellera Singera sztuka ta przywdrowaa do Europy wraz z Sarcenami, o czym wiadczy najstarsza nazwa kart do gry naipu lub nahipu, zbliona do arabskiego sowa nabi, napa i nabaa- prorok, wieszcz. Inni badacze szukaj korzeni Tarota w Indiach przypuszczajc, e dotar do nas dziki Cyganom. W XV w. Karty

te otrzymay we Woszech nazw tarocchi. Istniej dowody na to, e ju wwczas wrono tymi kartami i jak stwierdzi woski poeta i satyryk Pietro Aeetiono, uywano ich do celw magicznych. W XX w. Biblia Szatana (inna nazwa Tarota), przedmiot atakw szesnastowiecznych inkwizytorw, ostatecznie odsonia swoje tajemnicze oblicze. Okazaa si ona skarbnic wiedzy ludzkiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie i wci odkrywanej na nowo. Sowo Tarot pochodzi od egipskiego sowa tar- droga, cieka, oraz od sowa ro, ros, rog- krl, krlewski. Tarot to krlewska droga prowadzca do zrozumienia tajemnic wiata i do przepowiadania przyszoci. W 1929r. Nancy Fullwood dosza do wniosku, e owa krlewska droga skada si z siedmiu cieek, wiodcych nas do siedmiu domw: domu Ducha wiata, domu Serca wiata, domu Materialnego Zdrowia, domu Mocy Inspiracji, domu Mocy Uniwersalnej Mioci, domu Mocy Nadziei, domu Sowa2 W Tarocie przeplataj si wszystkie sfery naszego ycia. Wspczesny czowiek szuka w Tarocie tak jak w numerologii, chiromancji czy horoskopach odpowiedzi na trapice go pytania dotyczce przeszoci, teraniejszoci a przede wszystkim nieznanej przyszoci . Tarot jest kluczem, drog szukania, narzdziem poznawania prawdy o czowieku, o yciu, sensie istnienia, przyczynach problemw i wskazwkach jak sobie z nimi radzi. Rozkadajc karty czowiek pozwala sobie na chwilowe zatrzymanie si w swoim yciu, dokadnemu przyjrzeniu mu si i zobaczeniu co teraz w nim robi, czy daje mu to satysfakcj, jakich dokonuje wyborw, czy na pewno s one dla niego dobre a jeeli nie to co go pcha do takich a nie innych decyzji, jak twarz pokazuje wiatu i co chce przez to osign, jak cen paci za mio, przyja, akceptacj. . .? Tarot uczy czowieka jak stawa si Magiem swojego ycia, jak mona na nie skutecznie wpywa, co moe w nim zmieni, jak walczy z przeciwnociami, ktre los stawia mu bezustannie na drodze ycia. Podpowiada gdzie szuka odpowiedzi na drczce czowieka wtpliwoci. W caej swej historii czowiek prbowa rozmaitymi sposobami pozna siy nadprzyrodzone i ich wpyw na ycie. Sny, znaki wrebne, hipnoza, pukajce stoliki, kartomancja, chiromancja i astrologia wszystkie te rodki i metody badane i praktykowane przez jasnowidzw. Ulubionym sposobem przewidywania przyszoci byo wpatrywanie si w kryszta. Ta sztuka moe by opanowana praktycznie przez kadego kto podejdzie do tego z wiar i cierpliwoci. Take zwierciada suyy do przepowiedni ju od zamierzchych czasw. Na
2

S.R. Kaplan, The Encyclopedia of Tarot, N.York, 1978,t. 1. s.23.

caym wiecie mona odnale przykady gbokiego duchowego znaczenia dostrzeganego przez ludzi w refleksyjnej mocy zwierciada. Chyba nie ma czowieka, ktry po zbiciu lusterka nie usysza oj, 7 lat nieszczcia ci czeka Jedn z najwikszych tajemnic magii jest to, e nie ma w niej adnej magii. Magia zaczyna si wtedy gdy pewnym czynnociom towarzyszy adunek emocjonalny. Czowiek czsto odprawia czary take dzi nawet nie zdajc sobie z tego sprawy. Warunkami koniecznymi do zaistnienia magii s obecne jednoczenie trzy czynniki: potrzeba, emocje, wiedza. Potrzeba to mocno odczuwany, wany dla czowieka stan. Wiedza stanowi podstaw dziaa magicznych. To po prostu znajomo zakl, rytuaw oraz elementarnych teorii bdcych ich podstaw i uzasadnieniem, ktre z kolei pozwalaj na tworzenie czowiekowi wasnych rytuaw i modyfikowanie ju istniejcych. Bardzo wiele osb podchodzi do magii podejrzliwie, gotowe s w ni uwierzy, ale dopiero po ujrzeniu dowodw jej skutecznoci. Magia nie jest otwartym polem dziaania dla ludzi kaprynych i zmiennych. Ludzie wierz, e to, co wo w praktyk magiczn wrci do nich. Jeeli ich dziaania bd dobroczynne, zawsze bd nagrodzeni. Czowiek czynicy zo otrzyma z powrotem ca niegodziwo swoich wczeniejszych poczyna. Czarna magia zawsze miaa swoich zwolennikw, skuszonych przez zo, olepionych blaskiem czasowej wadzy, ktr ona daje i, niestety, zbyt pno spostrzegajcych swoj pomyk aby si wycofa. Wyobrania jest rdem wszystkiego, co czowiek wyprodukowa i stworzy. Jest to niezbdne i chyba najczciej uywane w magii narzdzie. Dziki magii czowiek wizualizuje swoje potrzeby, w zwizku z ktrymi odprawia czary. Jeeli wizualizacja potrzeby nie jest moliwa czowiek wyobraa sobie symbol z ni zwizany. Symbolami posuguje si nasza wiadomo. Symbole s bardzo osobiste i pochodz z naszej podwiadomoci. Znaki magiczne wystpoway w najstarszych cywilizacjach malowida jaskiniowe, gwiazda Dawidowa, szereg znakw-amuletw w Egipcie, Chinach, Abisynii. W miejsce dawnych znakw apotropeicznych wchodzi z czasem chrzecijaski krzy, ktry tak czsto spotykany jest po wsiach i maych miasteczkach, a obok swego waciwego znaczenia religijnego ma take znaczenie magiczne. 3 Niezmiernie wanym elementem magii jest skoncentrowanie si. Koncentracja czyli zatrzymanie myli na obrazie lub wyobraeniu bez odrywania umysu i przeskakiwanie do innych danych lub pomysw, jest centralnym elementem zakl i rytuaw magicznych. Czowiek wierzy, e to na czym si skupia zostaje obdarzone si.
3

H. Swienko, Religia i religie, Warszawa ,s.145

Podczas recytowania magicznych wierszy i sw

zakl uywa jak najsilniejszego i

najpewniejszego gosu. Zadaniem sw jest wzmocnienie mocy osobistej czowieka, wzbudzenie emocji i dostrojenie wizualizacji tak, aby staa si wyrana. Sowa s rodkiem wiodcym czar ku przeznaczeniu a nie przeznaczeniem samym w sobie. W sowach, zaklciach czowiek znajduje pociech i ukojenie. Zaklcia to strategiczny element czynnoci mocy. Za ich pomoc umacniaj si mechanizmy obronne. W sowach zawarty jest ogromny potencja sugestii, maj one moc wywoywania wyobrae, pewnych stanw, sowo jest porednikiem w autosugestii. Czowiek wierzy take w to, e jego los wypisany jest na doni. Ile razy kady z nas posuy si powiedzeniem pyncym z podwiadomego przekonania, e wszystko wida jak na doni Ju Stary Testament mwi o tym, i do czowieka jest odbiciem boskiej pieczci, opisujcej jego ziemski los. Szczegy staraj si odkry je i zinterpretowa zapisane s na ponad 1400 liniach, znakach, Kady zna obrazek cyganki przepowiadajcej wgbieniach i wybrzuszeniach. Wszystkie elementy maj swoje znaczenie. Chiromanci przyszo z doni. Jeeli racjonalnie na to spojrze to wiadomo, e jest to oszustwo i naciganie. Mimo to jednak salony wrb odwiedzaj tumy a czytelno wszelkiego rodzaju poradnikw o chiromancji i w ogle o wszystkich rodzajach wrb bije wszelkie rekordy. Dlaczego? Moe dlatego, e wrka potrafi odbudowa nadwtlon samoocen da nadziej na lepszy los. Czowiekowi jest to potrzebne. Porada wrki dziaa na tej samej zasadzie co porada psychologa. Utwierdza czowieka w pewnych postanowieniach, daje przekonanie, e wszystko zaley od niego, bo przecie adna wrba nie jest nieodwracalna i przecie kad nawet najgorsz mona omin i tak dopasowa sytuacj aby nawet to, co ze wyszo na dobre. Czowiek bardzo czsto mwi: widocznie tak musiao by, widocznie los tak chcia albo co ma by to bdzie czy chc tego czy nie. Sowa te maj doda otuchy i pomc pogodzi si z tym, co niesie ycie. Czy nie jest w nich zawarta magiczna moc ? Czasem dziki przepowiedni czy wrbie czowiek wyta wszystkie swoje siy fizyczne i ca ywotno do przezwycienia przeszkd i przekroczenia niemoliwego. Czowiek zaczyna rozumie, e zwycistwo w pojedynku z losem moe osign jedynie uruchamiajc swoje ostatnie rezerwy energii i zaangaowania. Te utajone zasoby energii, rozrastajcej si z chwil rozbudzenia wiadomoci, pobudzenia bodcw wewntrznych, da si wydoby tylko si woli. Ludzie nadal wierz w magiczn moc linii na doni ale podobno ju w staroytnoci wrono z rki. Antyczni wadcy otaczali si wrbitami, ktrzy potrafili interpretowa znaki,

jakie czowiek posiada na doni. Kady z nas ma tak prywatn kart ycia wypisan na wewntrznej stronie doni. Wedug Sekretw miosnej magii skarbnic wiedzy i interesujcych nas informacji jest Linia Serca. Ta wanie linia poddawana jest najdokadniejszej analizie. Biegnie ona od Wzgrka Jupitera ku Liniom Maestwa. Bardzo wane jest wedug znawcw sekretw miosnej magii z ktrego miejsca Linia Serca bierze pocztek. Jeeli zaczyna si midzy pierwszym a drugim palcem, zdradza to zmysowego kochanka. Jeli za zaczyna si midzy drugim a trzecim palcem wskazuje to na negatywne nastawienie do mioci lub maestwa. Wyrana i ciga Linia Serca wskazuje na niezawodno i ogromn mio wobec rodziny. Podwjna Linia Serca wiadczy o bardzo silnie rozbudowanych uczuciach mioci i namitnoci. Jeeli ta linia nie daje si dostrzec moemy wnioskowa, e waciciel doni jest kompletnym egoist. Linia Serca znajdujca si w grnej czci doni wskazuje na serdeczn i czu natur. Jeeli jednak rozpoczyna si u dou i przebiega prosto, zdradza to ukrywanie mioci i prawdziwych uczu. Sygnaem o niepewnoci w kwestiach mioci i zwizkw uczuciowych jest falista rzeba Linii Serca. Niestabilno uczu sygnalizuje acuszkowa rzeba Linii Serca. Natomiast jeli jest poprzecinana krtkimi liniami moemy wnioskowa, e dana osoba srodze rozczarowaa si dotychczasowym towarzyszem ycia lub maonkiem. Rozdwojona na kocu sygnalizuje, e maestwo zakoczy si rozwodem. Szczeglnie udane ycie miosne sygnalizuj biae plamki na Linii Serca lub w pobliu niej.4 Kiedy w polskiej tradycji dom miaa chroni przed zem podkowa zawieszona nad drzwiami oraz powicone palemki woone za wity obraz. Magiczne zwyczaje, stosowane rwnie dzi, to odpukiwanie w niemalowane drewno, omijanie drogi, ktr przebieg czarny kot i unikanie wstawania z ka lew nog. Nawet powitalny zwrot dzie dobry lub mwienie na zdrowie komu, kto kichn to magiczne zaklcia majce odpdzi ze moce. W odlegych od siebie kulturach odnajdujemy identyczne lub bardzo podobne wierzenia i praktyki. Ju w staroytnych Chinach miejsca, w ktrych ptaki zakaday gniazda, uwaano za szczliwe i nadajce si do zamieszkania. Do dzi uwaa si, e im wicej rolin i zwierzt yje na danym terenie, tym lepiej i tym chtniej chce si tam mieszka. Niektrzy wierz, e o losie konkretnego czowieka decyduj trzy podstawowe siy: niebiaska, ziemska, ludzka. Sia niebiaska to zapisane w gwiazdach wydarzenia, ktrych nie da si unikn. Te wyroki losu pod wpywem buddyzmu utosamiane z karm z poprzednich wciele moemy odczytywa w oparciu o wyliczenia astrologiczne, prorocze
4

Co do mwi o mioci, Express Ilustrowany, 12 luty 1999r., s.37

sny lub wgldy jasnowidzw. Sia ziemska to wpyw najbliszego otoczenia. Wpyw ludzi, z ktrymi mamy do czynienia na co dzie, klimatu oraz mikroklimatu okolicy, w ktrej mieszkamy i pracujemy, budynkw, w ktrych spdzamy wikszo ycia. Sia ludzka to sfera naszej aktywnoci. Tak naprawd to tu najczciej tworz si rne ograniczenia zwizane z nisk samoocen i poczuciem niszoci. Sia ludzka jest tak wielka, e moe nawet uchyla wczeniej wpisane w przeznaczenie wyroki losu. Amerykaski jasnowidz, Edgar Cayce, w jednym ze swoich odczytw powiedzia: . . . Oddziaywanie jakiejkolwiek planety, faz soca, ksiyca, czy innego ciaa niebieskiego, nie jest silniejsze od woli czowieka . . . Ludzie do tej pory szukaj odpowiedzi na drczce ich pytania w numerologii. Numerologia jest tajemnic liter i liczb w nich zawartych. Litery s tajemnicami mdroci. Poznajemy ich podstawowe tony, czstotliwoci ich drga, wibrujce w nich liczby. w. Augustyn w swoich Dialogach filozoficznych powiedzia: . . .mdro objawia si we wszystkich rzeczach dziki liczbom, mdro jest liczb, liczba jest mdroci . . .. Numerologia to tetragramaton Jod He Wau He. To imi Boga, w ktre zosta wpisany sens naszego ycia. Ksztat wiata zosta stworzony wg. JHWH. Tajemnice liter i liczb mwi o prawie, ktre rzdzi yciem Wszechwiata, a wic i yciem kadego czowieka. W tym zawiera si caa kosmogonia.5 Pocztki numerologii sigaj pocztku wiata. Biblia zaczyna si od siedmiu dni stworzenia i tu po raz pierwszy pojawia si moc liczb. Pniej Mojesz otrzymuje dziesi przykaza. Pierwsze dziesi przykaza jest jakby praide stworzenia wiata. Jeden to by ten impuls, kiedy Bg z jasnoci przed obliczem swoim wyj jeden promie, ktry to wznosi si i opada. W Jedynce nic jeszcze nie ma, co si dopiero zaczyna. Jeeli jednak pi stanie naprzeciw piciu, to zaczyna si dziesi. W dziesiciu jest ju wszystko. W numerologii s hipotezy i rne drogi, rne kierunki. Ludzie, ktrzy wierz w magi numerologii sdz, e kady czowiek, gdy si rodzi, dostaje swoj drog, ale ona jest taka duga i taka szeroka, e ycia nie starczy, aby ze wszystkich moliwoci skorzysta. Numerologia pokazuje czowiekowi t jego wasn drog. Do liczb magicznych zaliczamy przede wszystkim sidemk lub jej iloczyn, np. 14, 21, 28, 35. Liczby magiczne odgryway olbrzymi rol we wszystkich rodzajach magii. Na ich podstawie tumaczono sny (np. 7 lat chudych i 7 lat tustych), opracowywano okresy powodzenia, przepowiadano przyszo. Przy zalecaniu leczenia wymagano uywania lekw
5

Jak rozpozna prawa wszechwiata, czyli tajemnice numerologii, Forum Psychologiczne, 1-2/2000, s.68

10

bd czynnoci leczniczej w iloci 3#3, 7#3 . . .Do dnia dzisiejszego utrzymuje si pogld, wedug ktrego 7 jest cyfr szczliw, 13 za pechow. 6 Numerologia odwouje si do symbolicznego znaczenia liczb. Uywa liczb jako klucza do zrozumienia ludzkich potrzeb, wiczy intuicyjn zdolno do penetrowania gbin osobowoci. Nie mona traktowa jej jako zamknitej wiedzy. Numerologia pozwala zrozumie czowiekowi jego mocne i sabe strony, jest narzdziem do wkraczania w nieznane, pozwala nam dostrzec jedno w rnorodnoci. Rwnie znanym i stosowanym do dzi jest stary chiski zwyczaj wrenia z fusw kawy lub herbaty. Do zrozumienia powstaych wzorw i ksztatw potrzebna jest wyobrania i fantazja. Ksztaty interpretujemy podobnie jak te z wosku, ktre leje si na andrzejki. (kady wie ile praktyk magicznych odprawia si w noc andrzejkow) Wydaje mi si, e w pracy udao mi si wykaza i magia bya obecna w yciu czowieka od zawsze i jest czstk jego ycia take w teraniejszoci choby nawet on sam sobie tego nie uwiadamia. Zwizek ludzi z magi jest tak silny i tak naturalnie wpisany w codzienno, e czsto nawet tego nie zauwaaj. Wikszo z nas zapytana czy wierzy w magi czy kiedykolwiek stosuje albo stosowaa praktyki magiczne bez cienia wtpliwoci odpowie, e nie. Ale czy to prawda ? Przecie kady bardzo czsto gdy widzi znajomego mwi mu dzie dobry albo miego dnia kiedy si egna mwi do miego zobaczenia lub chociaby dobranoc. Gdy ktrego z naszych znajomych czeka powany egzamin yczymy mu poamania pira. To nie s tylko oznaki dobrego wychowania zupenie bez znaczenia. Kady podwiadomie wierzy w ich ukryt, magiczn moc. Aby przekona si, e magia jest obecna w yciu czowieka wystarczy zajrze np. do portfela. Na pewno znajd si tam rybie uski albo listki jemioy na szczcie. Kto nie ma jakiego wanego, wiele znaczcego dla siebie przedmiotu, z ktrym nigdy si nie rozstaje? Moe to by srebrny sonik na acuszku lub jaki szczliwy kamie albo inny amulet na szczcie. Kady z nas ma taki przedmiot, z ktrym bez wyranego powodu jest emocjonalnie zwizany. Ma tylko symboliczne znaczenie i jest tylko nasz. Dla nas jest bezcenny a dla kogo innego zupenie bez wartoci. Utrata takiego przedmiotu moe mie due konsekwencje, chociaby zachwianie rwnowagi emocjonalnej. S to elementy mylenia yczeniowego magicznego, ktre towarzyszy czowiekowi kadego dnia. Niejeden z nas nieraz i nie dwa przysiga co komu innego niewane czy przed Bogiem czy z rk na sercu. Rwnie w przysidze

H. Swienko, Religia i religie, Warszawa 1981, s.145

11

zawarty jest duy potencja magii. Ta magia polega na sugestywnoci sowa i ma olbrzymi moc. Od niepamitnych lat czowiek gorco pragn uchyli sobie rbka tajemnicy dotyczcej przyszoci. Czowiek wierzy w tzw. dobre i ze znaki, sdzi, e niektre wydarzenia zapowiadaj pomylne lub niepomylne wieci. Zauway to mona chociaby podczas codziennych posikw. Np. gdy na podog zostanie upuszczona yka, mwi si, e przyjdzie kto godny, gdy yka gociem bdzie kobieta a gdy n mczyzna. Podobno jeeli dwie kobiety nalewaj napj z tego samego dzbanka jedna z nich wkrtce zajdzie w ci. Unikamy mieszania kawy lub herbaty w filiance partnera bo podobno wywoamy tym zamt. Nie nalewamy wrztku do pustej filianki czy szklanki bo moemy sprowadzi ze fatum. Nie zaczynamy czego w pitek bo w pitek zy pocztek ani z rozwizanym sznurowadem bo to le wry sprawie. Prawd jest, e czowiek przywiza si do praktyk magicznych ju w takim stopniu, e teraz on sam nie uwaa ich za magiczne. Stosuje je jednak codziennie. Konkluzj bdzie, e magia bya jest i bdzie obecna w yciu czowieka zawsze, poniewa zbyt wiele dobra daje mu aby mg si jej wyrzec.

12