NOTA EXPLICATIVA Subsemnatul(a) avand calitatea de Lucrator Comercial, la S.C. Baril Forte S.R.L.

angajat de la data de 13/11/2011, domiciliat in judetul/sector bdul/str. , nr. , bloc , sc. , et. , ap. , telefon , legitimat cu BI/CI/Pasaport seria , nr. , eliberat de , la data de ___/___/____, CNP la intrebarile puse de Vladislav Adrian , avand functia de Director Vanzari , dau urmatoarele explicatii:

Semnatura salariat,

Data in fata noastra, azi Semnatura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful