www.glassrpske.

com

Srijeda
28. decembar 2011.

Broj 12.710 Godina LXIX Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
SRBIJA 30 dinara

VIJESTI

SNSD: Osuda genocida nad Jermenima civilizovani ~in

DRU[TVO

странa 4

Srbima u Sarajevu omogu}iti `ivot dostojan ~ovjeka
странa 6

HRONIKA

U~enica htjela da se ubije zbog jedinice iz hemije
странa 15

Skup{tina akcionara nije usvojila prijedlog za smawewe broja radnika

SNSD i SDS uo~i dana{wih pregovora o formirawu Savjeta ministara BiH

Nisu kqu~ne foteqe, ve} predstavqawe naroda
странa 3 Bogdan Dikli} za "Glas Srpske" Poslije smjene Mladena Krstaji}a

NEMA OTK AZA U @RS
странa 7

Smawewe broja radnika bi}e sprovedeno postepeno i to prekvalifikacijom ili zaposlewem u neko od novoformiranih preduze}a, te prirodnim odlivom. Do 2013. godine "@eqeznice" bi trebalo da se rije{e vi{ka radne snage, rekao Savanovi}

Publika ne prihvata falsifikat
странa 27

Trener Stanojevi} napustio Partizan
странa 60

U planu izgradwa luke kod mosta Ra~a

Doplovi}e opet la|e

странa 11

Darko Tanaskovi}, orijentalista i profesor Univerziteta u Beogradu

U modi "bauk islamofobije"
Optu`be na ra~un Dodika stereotipne i nema{tovite. Sada je u modi "bauk islamofobije". ^im se neko drzne da kritikuje pona{awe nosilaca verskih i politi~kih funkcija Bo{waka, zvoni se na uzbunu, kao da je, u najmawu ruku, re~ o vre|awu Muhameda a.s. ili ga`ewu Kurana, ka`e Tanaskovi} странa 2

Za izgradwu luke zainteresovane strane firme, ali prvo treba otkupiti zemqi{te i rije{iti imovinske odnose. Pripremqen dobar dio dokumenata neophodnih za po~etak radova

2 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Neboj{a Radmanovi}

Nemogu}e je govoriti o smawewu socijale, jer je ona sama po sebi socijala. Sead ^au{evi}, premijer Tuzlanskog kantona

Situacija sve gora, krivi i stranci
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske Neboj{a Radmanovi} izjavio je da je BiH u 2011. godini izgledala mnogo gore nego prethodne i optu`io visokog predstavnika i druge li~nosti iz me|unarodne zajednice da su najodgovorniji za takvu situaciju. Radmanovi} je u intervjuu Srni kazao da odgovornost snose i doma}i politi~ari, koje je narod izabrao da se dogovoreh. - ^ini mi se da su nesporazumi koji su na granici sukobqavawa, makar retori~kih, mnogo ve}i nego prethodnih godina. Svi problemi koje smo izazvali posqedica su nedostatka dogovarawa koje je neophodno u BiH - istakao je Radmanovi} i dodao da negativan prilog takvoj situaciji daje i me|unarodni faktor u BiH koji je potpuno bezidejan i samo `eli da ostane ovdje u nedogled i odlu~uje o BiH bez ikakve odgovornosti.

Darko Tanaskovi}, orijentalista i profesor Univerziteta u Beogradu

U modi "bauk islamofobije"
Optu`be na ra~un Dodika stereotipne i nema{tovite. Sada je u modi "bauk islamofobije". ^im se neko drzne da kritikuje pona{awe nosilaca verskih i politi~kih funkcija Bo{waka, zvoni se na uzbunu, kao da je, u najmawu ruku, re~ o vre|awu Muhameda a.s. ili ga`ewu Kurana, ka`e Tanaskovi}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Patrijarh srpski Irinej sti`e u Bawaluku

Patrijarh slu`i liturgiju za krsnu slavu Srpske
- 9. januara 2012. godine, slu`iti svetu arhijerejsku litur gi ju u Sa bor nom hra mu Hrista Spasiteqa. Proslava 20. ro|endana i krsne sla ve Re pu bli ke Srpske zapo~e}e svetom arhijerejskom liturgijom, a u 13 ~asova bi}e odr`ana sve~ana akademija na kojoj se o~ekuju brojni zna~ajni gosti. - Pozivamo sve vas, da svojim pri sus tvom, pa`wom i qubavqu do ~e ka mo srpskog patrijarha kako i prili~i, u ovaj zna~ajan dan i praznik za sve nas u Republici Srpskoj - na vo di Epar hi ja bawalu~ka na sajtu Srpske pravoslavne crkve. G. S.

Darko Tanaskovi}

BAWALU KA - Epar hi ja bawalu~ka saop{tila je da }e patrijarh srpski gospodin Irinej, na krsnu slavu Republike Srpske Svetog prvomu~enika i arhi|akona Stefana

Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS

Podr{ka privremenom finansirawu RS
BAWALUKA - Sedma posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske koju je zatra`ila Vlada RS i na kojoj }e biti razmotrena odluka o privremenom finansirawu Srpske za 2012. godinu bi}e odr`ana po zavr{etku {este posebne sjednice parlamenta, odlu~io je ju~e skup{tinski Kolegijum. - Razlozi za zakazivawe sedme posebne sjednice jesu ti {to je izvjesno da buyet RS ne}e stupiti na snagu 1. januara i {to }e ga tek ove sedmice razmatrati parlament Srpske - rekao je predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i}. Ukoliko bi neki od klubova u Vije}u naroda RS posegao za vetom, rekao je Radoji~i}, ponovo bi trebalo zakazivati sjednicu parlamenta da bi bila donesena odluka o privremenom finansirawu, javile su agencije. - Ovako }e parlament prije 1. januara donijeti odluku o privremenom finansirawu ~ije bi va`ewe bilo do stupawa buyeta RS na snagu, tako da ne bismo imali koliziju izme|u va`ewa dva akta - zakqu~io je Radoji~i}.

www.glassrpske.com
Kod nas izgleda ni{ta ne mo`e da bude normalno, pa ni sprovo|ewe zakona! Na Jahorini su na{li da ga sprovode u najgore mogu}e vrijeme, usred sezone, {to je prvorazredni skandal. Onaj ko je htio da uni{ti sezonu na{ao je pravo vrijeme i na~in za to. spomenkas@gmail.com Poslodavci koriste svaku rupu u zakonu i tra`e od radnika da rade i onda kada ne bi trebalo. Ali, zato ~inovnici vazda spajaju radne i neradne dane. Nepravda, {ta bi drugo bilo. A, kao svi smo isti pred zakonom. jeca.cvijanovic@blic.net

Bo{wa~ka dominacija u BiH ne mo`e se ostvariti institucionalnim politi~kim, pra vnim i de mo krat skim sredstvima pa se zato sistematski pribegava trikovima iz arsenala psiholo{kog i propagandnog rata, uz nadu da }e se tako odr`ati "povi{eni napon" u me|unarodnoj zajednici kako bi se odatle izvr{io odlu~uju}i pritisak na Republiku Srpsku i na deo hrvatskog naroda da se odreknu svojih legalnih i legitimnih interesa. Izjavio je to u intervjuu "Gla su Srpske" pro fe sor Univerziteta u Beogradu i vode }i auto ri tet za pi tawe islama, publicista i biv{i ambasador Jugoslavije u Turskoj i Srbije pri Vatikanu Darko Tanaskovi}. GLAS: Mo`e li se kroz stavove Islamske zajednice BiH, napade na RS i weno politi~ko rukovodstvo, uz formirawe BANU, sprovesti politika bo{wa~ke dominacije? TANASKOVI]: Bo{wa~ka dominacija u BiH ne mo`e se os tva ri ti institucionalnim politi~kim, pravnim i demokratskim sred stvi ma. Za to se sistematski i pribegava svim mogu}im trikovima iz arsenala psiholo{kog i propagandnog rata, uz nadu da }e se,

upor nim fa bri ko vawem i lan si rawem ten den cio zne slike o stawu u BiH i nepravdi kojoj su navodno jo{ od rata izlo `e ni Bo{waci, odr`ati "povi{eni napon" u me|unarodnoj zajednici, kako bi se odatle izvr{io odlu~uju}i pritisak na RS i na deo hrvatskog naroda, da se odreknu svojih legalnih i legitimnih interesa. Formirawe BA NU, ne uverqive sve bo{wa~ke nacionalne akademi je u ko joj ne ma najuglednijih bo{wa~kih intelektualaca i stvaralaca, vi{e }e na {ko di ti ugle du Bo{waka nego {to bi moglo dati bilo kakav doprinos ostvarivawu wihovih ambicija. Ni Turska, uprkos svim diplomatskim, pokroviteqskim i zakulisnim manevrima, dosad nije bila naro~ito uspe{na u nastojawu da podupre unitarizaciju BiH u skladu sa bo{wa~kim i sopstvenim pri`eqkivawima. Osnovni razlog je nespremnost da se uva`i realnost. GLAS: Kako tuma~ite to {to IZ i reis Mustafa Ceri} prozivaju predsjednika RS Milorada Dodika za antiislamizam, povezuju ga sa ratnim zlo~inima tra`e}i od islamskih zemaqa da ga proglase personom non grata? TANASKOVI]: Dosledna politika gospodina Dodika, zasnovana na za{titi

trajnih interesa srpskog naroda i na po{tovawu slova i duha Dejtonskog sporazuma, kao i {iroka podr{ka na koju ta sto`erna opredeqewa nailaze u RS, uz postepeno poboq{a vawe wenog me|unarodnog polo`aja, glavne su prepreke na putu ostvari vawa do mi na ci je je dne etnokonfesionalne skupine u BiH. Razumqivo je, stoga, da je on li~no meta stalnih napada i osporavawa iz radikalnih bo{wa~kih krugova. A optu`be su stereotipne i nema{tovite. Sada je u modi, i to ne samo u BiH, "bauk islamofobije". ^im se neko drzne da kritikuje konkretno pona{awe nosilaca verskih i poli ti ~kih fun kci ja me |u Bo{wacima, zvoni se na uzbunu, kao da je, u najmawu ruku, re~ o vre|awu Muhameda a.s. ili ga`ewu Kurana. Oprobana, ali time ne i naivna zamena teza.

FORMIRAWE BANU {teti ugledu Bo{waka
GLAS: Reis Ceri} nikad se nije otvoreno ogradio od djelovawa vehabijskog pokreta. [ta to zna~i i kakva su Va{a saznawa o vehabijskom pokretu u Srbiji i wegovim vezama sa vehabijama u BiH? TANASKOVI]: Ne raspola`em pouzdanim informacijama operativnog tipa o

PARADOKS
GLAS: Procjewujete li da je i daqe aktuelan paradoks da Amerika takti~ki sadejstvuje sa militantnim islamom u BiH koji, strategijski, i wu `eli da uni{ti? TANASKOVI]: Taj, kako ka`ete, paradoks nije uo~qiv samo u BiH. On toliko dugo traje da mo`da vi{e i ne treba govoriti o logi~ki te{ko obja{wivom paradoksu, ve} o zakonomernosti koja proizlazi iz logike koju s na{e ta~ke gledi{ta nije lako shvatiti. Pitawe je odve} slo`eno za jedan kratak razgovor. Recimo, zasad, samo da se name}e utisak kako Amerika procewuje da je kadra strategijski i globalno dr`ati pod kontrolom tzv. "islamsku opasnost", dok takti~ki, selektivnom podr{kom pojedinim muslimanskim pokretima i grupacijama, mo`e ostvariti preduslove za neke bitne strategijske u~inke.

organizovawu i delovawu vehabija u BiH i u Srbiji, sem onoga {to se moglo saznati iz sredstava informisawa. Ne verujem da reisu Ceri}u vahabitski ekstremizam doktrinarno i `ivotno odgovara, ali bi mogao korisno poslu`iti da se on u~vrsti kao jedini "umereni" muslimanski sa go vor nik me |u na ro dnih krugova u BiH. Osim toga, tvrdi se da su vehabijske sklonosti, ili bar simpatije, u IZ BiH prisutne kod ve}eg bro ja mu sli ma na, po se bno mla|ih, no {to bi se to spoqa posmatrano moglo pretpostaviti. Reis i s tim mora ra~unati. Ne upozoravaju slu~ajno neki od najumnijih i naju~enijih Bo{waka na opasnost koju za tradicionalni islam i budu}nost muslimana u BiH predstavqa duhovno osiroma{uju}i, sterilni vahabizam. GLAS: Kako komentari{ete ~iwenicu da se u institucijama vlasti na nivou BiH i danas nalaze oni koji su dovodili radikalne islamiste i koji ih i danas podr`avaju? TANASKOVI]: Neminovno je da se u postkonfliktnim, tran zi cij skim vremenima ve{tiji ekstremisti iz onih ratnih prometnu u "de mo krat ske politi~are". Jer, kako je, prema Fon Klauzevicu, "rat nastavqawe po li ti ke dru gim sredstvima", tako je i posleratna politika umnogome nastavqawe ra ta dru gim sredstvima. Pogledajte, uostalom, strukturu politi~kog establi{menta na Kosovu. Ve}i je problem u tome {to ti "ratni ka dro vi" u re do vi ma bo{wa~ke nacije ve}inom nemaju snage da se oslobode iluzornih ratnih vizija, stisnu zube i po~nu se u op{tem interesu racionalno i odgovorno pona{ati.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 3

Neophodno vi{e `eqe za kompromis
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} i ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko razgovarali su ju~e u Sarajevu o aktuelnoj situaciji i izazovima koji stoje pred BiH, uz zajedni~ku ocjenu da bi bilo dobro da weni kqu~ni politi~ki faktori poka`u vi{e spremnosti za kompromis, javile su agencije. Iz Savjeta ministara je saop{teno da su [piri} i Bocan-Har~enko razgovarali i o potrebi unapre|ewa bilateralne saradwe BiH i Rusije.

Sastanak rukovodstava SNSD-a i SDS-a uo~i dana{wih pregovora o formirawu Savjeta ministara

Nisu kqu~ne foteqe, ve} predstavqawe naroda
Stav SNSD-a i SDS-a usagla{en i dio je platforme o zajedni~kom djelovawu ove dvije stranke na nivou BiH. FBiH pripada {est, a Republici Srpskoj ~etiri ministarska mjesta i to treba da bude ispo{tovano, rekao Dodik
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com FOTO: V. STOJAKOVI]

BAWALUKA - Prilikom formirawa Savjeta ministara BiH najva`nije pitawe nije raspodjela ministarskih foteqa kako se to poku{ava predstaviti, ve} da se omogu}i da autenti~ni politi~ki predstavnici konstitutivnih naroda u punom kapacitetu mogu da donose odluke o svim vitalnim pitawima, a ne da to ~ini neko drugi u ime wih. Rekao je to ju~e predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poslije sastanka rukovodstava SNSD-a i SDS-a u Bawaluci uo~i nastavka pre govora o formirawu Savjeta ministara koji }e danas biti odr`ani u Sarajevu.

Jedinstven stav
Dodik je rekao da je stav SNSD-a i SDS-a usagla{en i da je on dio platforme o zajedni~kom djelovawu ove dvije stranke na nivou BiH. - Idemo na sastanak u Sarajevo, a bazi~no pitawe za nas je pitawe normalizacije odnosa u FBiH, jer je odnos izme|u politi~kih partnera u tom entitetu do sada bio problemati~an - rekao je Dodik.
Milorad Dodik

FORMIRAWE Savjeta ministara ne mo`e se uslovqavati dono{ewem buxeta
On je dodao da }e stranke iz Srpske braniti pozicije koje RS pripadaju na osnovu Ustava BiH. - To zna~i da FBiH pripada {est, a RS ~etiri ministarska mjesta i to treba da bude ispo{tovano - naglasio je Dodik. Lider SNSD-a je ocije-

nio da zastoj u formirawu Savjeta ministara BiH nije napravio neku posebnu {tetu imaju}i u vidu kompetenciju te institucije da uti~e na odnose unutar BiH. - Ti odnosi se moraju primarno dogovarati na nivou entiteta, a to zna~i da Savjet ministara mo`e da djeluje samo onda ako ima dogovora izme|u entiteta i tri konstitutivna naroda - rekao je Dodik. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} rekao je da je na sastanku sa ~elnicima SNSD-a razgovarano o tome da li je do{lo do promjene stavova politi~kih faktora u BiH koja bi omogu}ila formirawe Savjeta ministara. - Na`alost, nisam dobio nijedan signal na osnovu kojeg bi mogao re}i da sam optimis-

SDP TAKTIZIRA
Komentari{u}i najavu iz SDP-a da bi u slu~aju jo{ jednog fijaska u razgovorima strana~kih lidera mogli oti}i u opoziciju, Dodik je rekao da SDP ne mo`e da realizuje svoju pota. Ne znam da li su partneri u FBiH napravili dogovor na osnovu kojeg daju optimisti~ne izjave - kazao je Bosi} i dodao da je sastanak unaprijed osu|en na propast ako se stranke u FBiH nisu dogovorile i da }e BiH u tom slu~aju biti gurnuta u jo{ dubqu krizu. Bosi} je istakao da na sastanku nije bilo rije~i o kadrovskim rje{ewima za Savjet litiku na na~in kako su to zamislili i da taktizira. - Pri~a o opoziciji im je izlaz i zato i postoji i ova blokada u formirawu Savjeta ministara - kazao je Dodik. ministara. - SNSD i SDS prvo tra`e ono {to pripada RS, a kasnije }e se razgovarati ko su qudi koji bi bili najproduktivniji na tim mjestima - rekao je Bosi}.

Uslovqavawa
Iako }e akcenat tokom pregovora biti na formirawu Savjeta ministara, dnevnim redom sastanka koji je sazvao

predsjednik SDA Sulejman Tihi} predvi|eno je da se razgovara i o raspodjeli rukovode}ih pozicija u agencijama na nivou BiH, zakonima o popisu stanovni{tva i sistemu dr`avne pomo}i, vojnoj imovini i buyetu institucija BiH za 2012. godinu. Dodik je izjavio da je lo{a i nepotrebna svaka vrsta uslovqavawa u vezi sa buyetom zajedni~kih institucija i formirawem Savjeta ministara. - Poruke uslovqavawa su poruke neuspjeha, jer oni koji opstrui{u formirawe Savjeta ministara tome pridru`e i pri~u u vezi sa buyetom da bi izazvali me|unarodnu intervenciju i to da visoki predstavnik nametne buyet. Ukoliko visoki predstavnik to bude u~inio, mi }emo u}i u proces

parlamentarnog osporavawa Uprave za indirektno oporezivawe, povla~e}i svoju saglasnost na weno formirawe. Proglasi}emo da je weno djelovawe na prostoru Srpske van zakona, donije}emo novi zakon i formirati svoju slu`bu. Visoki predstavnik nema pravo da se petqa u usvajawe buyeta, a pogotovo ne ako to `eli da u~ini uslovqavawem - rekao je Dodik. On je ponovio da je prilikom dono{ewa buyeta institucija BiH za 2012. godinu potrebno smawiti zahvatawe novca od indirektnih poreza. - Mo`emo prihvatiti da se nivo zahvatawa zadr`i na ni vou pro {le go di ne, ali uporno se tra`i vi{e, {to je nedopustivo - kazao je Dodik. Bosi} je rekao da o pitawu buyeta SDS nije spreman ni na kakve ucjene. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} uvjeren je da na dana{wem sastanku mogu biti rije{ena pitawa tri zakona koji su postavqeni kao uslovi za napredak ka EU, buyeta i Sa vje ta mi nis ta ra. Li der HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} rekao je da su u bilateralnim kontaktima nazna~ena mogu}a rje{ewa koja u sebi sadr`e i kompromis. O sastanku se nije jasno izjasnio predsjednik SDP-a Zlatko Lagumyija, a potpredsje dnik te stran ke Da mir Hayi} ranije je najavio da }e SDP, ako na ovom sastanku ne bude postignut dogovor o Savjetu ministara, nastaviti djelovati kao opozicija. ^lan Pred sje dni{ tva BiH Bakir Izetbegovi} rekao je da su stavovi stranaka pri bli `e ni i da pos to je {anse da danas bude postignut dogovor o Savjetu ministara.

Bez dogovora o izmjeni Izbornog zakona RS
BAWALUKA - Vije}e naroda Republike Srpske na ju~era{woj sjednici nije postiglo saglasnost u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona RS i on }e biti upu}en Zajedni~koj komisiji Narodne skup{tine i Vije}a naroda RS na usagla{avawe, javile su agencije. Predsjedavaju}i Vije}a naroda Momir Mali} rekao je da bi sjednica Zajedni~ke komisije trebalo da bude odr`ana 29. decembra. On je naveo da je Klub Bo{waka, koji je ulo`io veto na ovaj zakon, podnio {est amandmana koji nisu prihva}eni. Prema wegovim rije~ima, wihove kqu~ne primjedbe na ovaj akt odnose se na izbor ~lanova Republi~ke izborne komisije i na pove}awe broja izbornih jedinica.

Za bora~ko-invalidsku za{titu 221 milion KM
BAWALUKA - Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske Petar \oki} izjavio je ju~e da }e u buyetu za 2012. godinu za oblast bora~ko-invalidske za{tite biti direktno planiran 221 milion maraka i da ne vidi nijedan razlog za bilo kakve proteste, javile su agencije. - Smatram da su protesti potpuno besmisleni i ne vidim nijedan razlog za wihovo organizovawe - rekao je ju~e \oki} poslije vanredne sjednice Predsjedni{tva Bora~ke organizacije RS.

Xombi}: Uskoro Skup{tina akcionara "Elektroprenosa"
BAWALUKA - Premijer Republike Srpske Aleksandar Yombi} izjavio je ju~e da bi u sqede}ih nekoliko dana trebalo da bude odr`ana sjednica Skup{tine akcionara "Elektroprenosa BiH" nakon {to su predstavnici RS i FBiH usaglasili principe funkcionisawa te zajedni~ke kompanije za prenos elektri~ne energije. Yombi} je kazao da bi na sjednici Skup{tine akcionara trebalo da bude izabran Nadzorni odbor i rukovodstvo te kompanije, javile su agencije. Usagla{eni principi funkcionisawa "Elektroprenosa BiH" zna~e da se vlasni~ka struktura u ovoj zajedni~koj kompaniji mora po{tovati prilikom dono{ewa va`nih odluka.

4 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

SNSD predla`e zakon o zabrani negirawa genocida nad Jermenima

Komentar dana
Pi{e: Bernd Ingmar Gutberlet

Osuda genocida civilizovani ~in
Mi na ovaj na~in `elimo da se pridru`imo svim civilizovanim evropskim i drugim zemqama koje su osudile genocid nad Jermenima, rekao Dodik
FOTO: ARHIVA

Zlo~in ispod Ararata
U prole}e 1915, usred Prvog svetskog rata, nema~ke diplomate iz ujediwenog Osmanlijskog carstva, od koga }e kasnije nastati Turska, javile su da je jermensko stanovni{tvo proterano iz isto~ne Anadolije. Navodno, taj predeo postao je ratno podru~je, a Jermeni su predstavqali opasnost. Tamo{wi, vekovima nastaweni Jermeni #preseqeni# su na jug, u negostoqubive pustiwske predele Sirije i Iraka. Prilikom tog preseqewa i daqim progawawem u slede}im godinama, ~ak milion i po Jermena izgubilo je `ivot. Na Zapadu, sudbina Jermena nije izazivala naro~ito interesovawe. Nema~ka je jo{ jednom bila iznena|ena doga|ajima kada je u prole}e 1921. u Berlinu ubijen Talat Pa{a, nekada{wi veliki vezir i ministar unutra{wih po slo va Osman lij skog car stva, ko jeg su i saveznici tra`ili kao ratnog zlo~inca. Ubica je bio 25-godi{wi jermenski student koji je u svojoj `rtvi video krivca za zlodela nad jermenskim narodom. Sporan je broj Jermena koji nisu pre`iveli proterivawe. Procene se kre}u od nekih stotinu hiqada do mili on i po - kod jer men skog sta no vni{ tva u Osmanlijskom carstvu iz 1914. godine do milion i osamsto hiqada. Danas u Turskoj `ivi oko {ezdeset hiqada Jermena, ve}ina wih u Carigradu. Zlo~in nad Jermenima je i posle Drugog svetskog rata, i uprkos nema~kom genocidu nad Jevrejima, ostao pastor~e istori~ara. Na to Milion i po su, pre svega, uticali Jermena u isto~noj udaqenost OsmanlijAnadoliji stradalo skog carstva i wegova specifi~na istorija. u stra{nom Ni je mno go po mo glo egzodusu bje`e}i od ~ak ni to {to je nosiOsmanlija. Evropa lac Nobelove nagrade bila gluva na za mir Eli Vizel zloo~ajni~ke vapaje ~in nad Jer me ni ma ozna~io kao holokaJermena ust pre holokausta. Na temu stradawa Jermena uvek se vode ogor~ene diskusije, a u Turskoj su doga|aji iz 1915. donedavno bili tabu tema. ^ak i danas, pred turskim sudom citiraju se intelektualci koji #preseqewe# jermenskog stanovni{tva ozna~avaju genocidom, a turska diplomatija reaguje sa gnevom na obra|ivawe teme kao genocid u zapadnim medijima i {kolskim uxbenicima. Parlamenti EU su se bavili doga|ajima koji su se dogodili skoro pre jednog veka. U junu 2005. godine nema~ki Bundestag je doneo jermensku rezoluciju, a u oktobru 2006. francuski parlament je zakqu~io da osporavawe genocida nad Jermenima zakonski sankcioni{e. U Francuskoj je veliki broj jermenskih doseqenika, me|u kojima je i najpoznatiji {ansower [arl Aznavur, ~iji su roditeqi uspeli da se spasu i pobegnu u Pariz. Oficijelna Turska takve parlamentarne odluke shvata kao uvredu, kao i odlikovawe turskog pisca Orhana Pamuka Nobelovom nagradom za kwi`evnost 2006. godine. Pamuk je stalno kritikovao svoju zemqu zbog wenog opho|ewa prema zlo~inu nad Jermenima. U maju 1915. godine do{lo je do najve}eg talasa deportacije. Nasuprot delegatima savezni~kih zemaqa, turski dostojanstvenici, kao Talat Pa{a koji je kasnije ubijen, za vreme operacije prili~no su se otvoreno izjasnili za potpuno uni{tewe jermenskog dela stanovni{tva Osmanlijskog carstva. Delimi~no bez ikakve hrane, stanovnici su morali da napuste svoje ku}e i isprva da `ive na nepristupa~nom terenu. Jermeni su proterani iz cele Anadolije i deportovani na jug - i to bez razlike, od odoj~eta do starca. U kolonama i na krcatim vagonima za stoku napredovala je deportacija. Bez obzira na uslove nedostojne ~oveka, u toku proterivawa ponovo je do{lo do masakra. Sedmicama su se mogli videti le{evi kako plutaju Eufratom u pravcu mora, ~esto vezani po dvoje, jer su `rtve `ive bacane u vodu. Da li je to, dakle, bio genocid ili ne? (Autor je novinar, istori~ar, pisac, a `ivi i radi u Berlinu)

Poslanici SNSD-a u Parlamentu BiH

BAWALUKA - Predsjednik Re pu bli ke Srpske i SNSD-a Milorad Dodik ponovio je ju~e u Bawaluci da }e ova politi~ka partija predlo`iti zakon o zabrani negirawa genocida koji je Turska po~inila nad Jermenima bez obzira na to kako neko gleda na taj akt. - Mi na ovaj na~in `elimo da se pridru`imo svim civilizovanim zemqama koje su osudile taj genocid i taj zakon }emo predlo`iti u Parlamentu BiH ve} ovih dana - rekao je Dodik. Komentari{u}i reakcije u Turskoj na taj prijedlog koji je iznio pro{le sedmice, Dodik je rekao da je Turska u BiH potpuno navija~ki nastrojena i da {titi samo bo{wa~komuslimanske interese. - Turska ne vodi ra~una da u BiH `ive i drugi narodi i da RS nema razloga da razumije wihove napore da budu op{teprihva}ena strana. Genocid

nad Jermenima nesumwivo se desio i ubijeno je milion i po qudi. Kada bi se radila generalna analiza istorije, moglo bi se do}i i do toga da su Turci po~inili genocid i nad Srbima u vrijeme Otomanskog carstva - rekao je Dodik. U Klu bu po sla ni ka SNSD-a u Parlamentu BiH kazali su da se uskoro mo`e o~ekivati sastanak predstavnika ove stranke povodom predlagawa pomenutog zakona. Francuska je prva evropska zemqa koja je zakonom priznala genocid nad Jermenima 2001. godine, ali tada nisu bile predvi|ene kazne. Evropski parlament priznao je genocid nad Jermenima 18. juna 1987. godine. Gr~ka, koja ima stal ne su ko be sa Tur skom, 1996. godine je proglasila 24. april Danom sje}awa na genocid ko ji je nad Jer me ni ma sproveo turski re`im. Me|u zemqama ~iji su parlamenti priznali genocid

nad Jer me ni ma su Uru gvaj 1965. godine, ruska Duma 1994, Belgija 1998, dowi dom {vajcar skog par la men ta 2003, dowi dom kanadske skup{tine 2004, senat Argentine 2005. i {vedski parlament 2010. godine. Jedna komisija ameri~kog kongresa je tako|e 2010. priznala "genocid" nad Jermenima u Otomanskom carstvu.

TURCI po~inili genocid i nad Srbima u Otomanskom carstvu
Da nas oko 3,2 mi li ona Jermena `ivi u Jermeniji, dok se procjewuje da u dijaspori `ivi osam miliona qudi, prije svega, u Rusiji, SAD, Kanadi, na Bliskom istoku i u Francuskoj. Smrto no sni su ko bi sa Turcima po~eli su krajem 19. vijeka i izme|u 1894. godine i 1909. su, prema jermenskim izvorima, odnijeli 200.000

FRANCUSKA
Dowi dom francuskog parlamenta odobrio je pro{le sedmice Nacrt zakona o zabrani poricawa genocida, me|u kojima i jermenskog 1915. godine. Turska je odmah opozvala ambasadora iz Pariza i prekinula zvani~ne kontakte i vojnu saradwu s Francuskom. Usvojeni Nacrt zakona predvi|a godinu zatvora i 45.000 evra kazne za svako javno negirawe genocida. Francuska je 2001. godine priznala postojawe genocida Otomanskog carstva nad Jermenima.

`ivota. U oktobru 1914. godine Otomansko carstvo ulazi u Prvi svjetski rat na strani Wema ~ke i Aus tro ugar ske. Oko pola godine kasnije, 24. aprila 1915. godine, uhap{ene su hiqade Jermena za koje se sumwalo da su neprijateqski raspolo`ene prema centralnoj vlasti. Mjesec kasnije, 26. aprila 1915, posebnim zakonom odobrena je wihova deportacija "iz razloga unutra{we bezbjednosti". Jermensko stanovni{tvo Anadolije i Kili ki je pro gla {e no je za unutra{weg neprijateqa i primorano je na egzil u pustiwe Mesopotamije. Veliki broj Jermena tada je ubijen. Otomanska imperija raspala se 1920. godine, dvije godine poslije stvarawa nezavisne dr`ave Jermenije u martu 1918. godine. Turska danas priznaje da je oko pola miliona Jermena ubijeno u sukobima i prinudnoj deportaciji ka Iraku, Siriji i Libanu, koje su tada bile dio Otomanskog carstva, ali ne priznaju da je bilo `eqe za istrebqewem. Turska tako|e isti~e da je rije~ o represiji nad stanovni{tvom koje je tokom Prvog svjetskog rata sara|ivalo sa ruskim neprijateqem, kao i da su Jermeni ubili desetine hiqada Turaka.

Narodna skup{tina RS razmatrala Prijedlog ekonomske politike za 2012. godinu

Kompromis sa socijalnim partnerima
BAWALUKA - Premijer Republike Srpske Aleksandar Yombi} istakao je ju~e da je Vlada postigla visok stepen kompromisa sa socijal nim par tne ri ma o Eko nomskoj politici i buyetu RS za 2012. godinu. Go vo re }i na sje dni ci Narodne skup{tine RS, gdje je ju~e nastavqena rasprava o Eko nom skoj po li ti ci za idu}u godinu, Yombi} je rekao da su i prijedlozi opozicije uva`eni, te da }e u budu}em periodu biti analiziran rad svih agencija u RS. privela onako kako je i planirala u Ekonomskoj politici. Nije mi jasan razlog za neraspolo`ewe opozicije. Mo`da je to zato {to nismo sta li sa is pla ta ma penzija, plata i socijalnih davawa - rekao je Yombi} i do dao da je nez dra vo {to opozicija pri`eqkuje neispla}ivawe penzija. Pred sje dnik Klu ba po slanika DNS-a u Spomenka Stevanovi} istakla je da je u RS hitno potrebno rije{iti problem rada na crno. Poslanik SDS-a Nenad Stevan di} re kao je da je pri vreda RS u kolapsu i da je evi den tan "po rast pri vre dnog kriminaliteta". Zasjedawe Narodne skup{tine RS bi}e nastavqeno i danas, a na dnevnom redu je Prijedlog buyeta za 2012. godinu u iznosu od 1,8 milijardi maraka. S. T.

BI]E analiziran rad svih agencija u RS
Yom bi} je re kao da je Vlada ispunila prioritetne ciqeve iz Ekonomske politike RS za 2011. godinu. - Vla da je ovu go di nu

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 5

Mnoge institucije BiH nemaju rukovodstvo u punom kapacitetu
FOTO: GLAS SRPSKE

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu

\elilba{i}i pred sudom zbog zlo~ina
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv [abana i Elvira \elilba{i}a kojom ih tereti da su 1992. godine u mjestu Turbe kod Travnika ubili srpske civile Ne|eqka Ko{}u i Bo`u Katanu, javile su agencije. Optu`nica tereti \elilba{i}e da su kao pripadnici "Turbetanskog odreda" Armije RBiH postupali protivno pra vi li ma me |u na ro dnog hu ma ni tar nog pra va, pri to me kr{e}i odredbe @enevske konvencije o za{titi civilnih lica za vrijeme rata. U optu`nici se navodi da su \elilba{i}i 9. decembra 1992. godine, poslije saznawa da im je brat Suqo poginuo u borbama sa Vojskom RS, u namjeri da ubiju gra|ane srpske nacionalnosti koji su `ivjeli u Turbetu, do{li do ku}e Ne|eqka Ko{}e i ubili ga tako {to su ga pogodili sa 14 hitaca u le|a, jednim u glavu i ~etiri u ruku. Poslije ovog ubistva produ`ili su prema drugoj srpskoj ku}i gdje su ubili Bo`u Katanu.

Kemal Huseinovi}

Grani~na policija BiH

Vr{ioci du`nosti godinama u foteqama
Najdrasti~niji primjer RAK na ~ijem je ~elu Kemal Huseinovi}, koji je vr{ilac du`nosti direktora od 2007. godine. Vr{ioci du`nosti direktora godinama rukovode i Upravom za indirektno oporezivawe
du da su poslovi kojima se bave te institucije veoma vaBAWALU KA - Re gu la - `ni i da one ra spo la `u tornom agencijom za komu- ogromnim novcem koji dobini ka ci je (RAK) BiH ve} jaju iz buyeta. Neke od wih, ~etiri godine u tehni~kom poput RAK-a, tro{e milione man da tu ru ko vo di Ke mal maraka poreskih obveznika, a Huseinovi}, koji nikada od istovremeno posti`u izuzeSavjeta ministara BiH ni- tno lo{e rezultate. RAK je u prvih {est mjeje do bio rje {ewe o po no vnom imenovawu, a sli~na seci ove godine potro{ila situacija je i u jo{ nekoli- ne{to vi{e od 2,6 miliona ko in sti tu ci ja na ni vou maraka, od ~ega je vi{e od 1,9 miliona oti{lo na plate i BiH. Parlamentarci isti~u da na kna de za po sle nih u ovoj je problem ve}i imaju}i u vi- instituciji. Osim toga ta agencija ve} mjesecima odbija da se povi nu je odlukama Parlamenta BiH i djeluje kao otu|eni centar mo}i. Zamjenik predZakon sje da va ju }eg Ko misije za spoqnu Zakonima je ograni~eno trajawe politiku, trgomandata vr{ioca du`nosti direktovi nu, sao bra }aj ra institucija na {est mjeseci, ali i komunikacije nije ograni~eno koliko puta mandat Do ma na ro da vr{ioca du`nosti ispod tog cenzusa Parlamenta BiH mo`e biti produ`en. Sta {a Ko {a rac
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Uhap{en Du{ko \aji}
SARAJEVO - Grani~na policija BiH uhapsila je Du{ka \a ji }a, ko ga Kan to nal no tu `i la{ tvo Sarajevo sumwi~i za ratni zlo~in po~iwen na podru~ju sarajevske op{tine Iliya. - S obzirom na to da je osumwi~eni \aji} bio u bjekstvu, Kantonalni sud mu je na zahtjev Kantonalnog tu`i la{ tva ra ni je odre dio pritvor. Predmet je u fazi istrage i s ciqem za{tite istra`nog postupka i preduzi mawa daqih is tra `nih radwi ne mo`emo saop{titi vi{e informacija - rekla je portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu Jasmina Omi}evi}. Ona je dodala da je \aji} uhap{en na osnovu potjernice MUP-a Kantona Sarajevo i da je pre ba ~en u Ka zne no-po pra vni za vod u Sarajevu. G. O.

rekao je "Glasu Srpske" da je RAK institucija koja godinama razara BiH.

RAK ne po{tuje odluke Savjeta ministara i Parlamenta BiH
- Menayment i Savjet ove agencije `ele da se izdignu iznad Savjeta ministara i Par la men ta BiH, ko ji ne prihvataju ponovno imenovawe Huseinovi}a na ~elo te institucije. RAK odavno ne po{tuje odluke Savjeta ministara i Parlamenta BiH i ne smije se dozvoliti da isti qudi ostanu na wenom ~elu - re kao je Ko {a rac i dodao da se hitno mora sprovesti procedura imenovawa no vog Sa vje ta RAK-a i ra spi sa ti no vi kon kurs za izbor direktora te agencije. Predsjedavaju}i Komisije za saobra}aj i komunikaci je Pred sta vni ~kog do ma Parlamenta BiH Petar Ku-

ni} nedavno je kazao da je nedopustivo da u RAK-u postoji direktor kome je mandat istekao prije tri godine, da je Savjet RAK-a vi{e od godinu u tehni~kom mandatu i da u tom bezakowu RAK odbija da raspi{e konkurs za srpskog i hrvatskog ~lana Upravnog odbora BHRT-a oglu{uju}i se o zakqu ~ke Par la men ta BiH. Na ~elu Uprave za indirektno oporezivawe godinama je u sta tu su vr{i oca du`nosti direktora bio Kemal ^au{evi}. Ista praksa nas tavqena je i sa Mi rom Yakulom koji je od februara ove godine vr{ilac du`nosti direktora. Status vr{ioca du`nosti di re kto ra ima i Bo ris ]ur ko vi}, ko ji ru ko vo di Agencijom za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta BiH, a poslije ostavke Dra ge Ne di }a bez direktora je ostala Kancelarija za veterinarstvo BiH.

Centar za humanu politiku

Masovna podmi}ivawa na izborima u 2010.

Rasema Handanovi} u pritvoru u Sarajevu

SAD izru~ile Zoqu zbog zlo~ina
SA RA JE VO - Ame ri ~ke vlasti izru~ile su BiH Rasemu Handanovi} zvanu Zoqa koja je osumwi~ena za ratne zlo~ine po~iwene u Trusini kod Kowica. Handanovi}eva je izru~ena na osnovu zahtjeva pravosu dnih in sti tu ci ja BiH, javile su agencije. Iz Tu `ila{ tva BiH je saop{teno da je Handanovi}eva sa sarajevskog aerodroma preba~ena u pritvor i da }e biti predata postupaju}em tu`iocu Specijalnog odsjeka za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH. Han da no vi }e va je kao biv{i pripadnik Specijalnog odreda za posebne namjene pri {tabu Vrhovne komande Armije RBiH "Zulfikar" osumwi~ena za ratni zlo~in po~iwen 16. aprila 1993. godine u selu Trusina kod Kowica.

ZOQA osumwi~ena za ratne zlo~ine na podru~ju Kowica
Ona je osumwi~ena da je u~estvovala u napadu na civilno stanovni{tvo hrvatske nacionalnosti u Trusini kada su po~iwena ubistva 18 ci vi la i ~e ti ri voj ni ka HVO-a koji su se prethodno predali, a raweno vi{e osoba me|u kojima i dvoje djece.

DOBOJ - Centar za humanu politiku iz Doboja uputio je Parlamentu i Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH pismo u kojem se navodi da su na pro{logodi{wim izborima u BiH tro{kovi izborne kampawe bili nekoliko puta ve}i od prijavqenih te da su masovno podmi}ivani bira~i i ~lanovi bira~kih odbora, saop{teno je ju~e iz ove organizacije. U pismu se tako|e navodi da se trgovalo ~lanstvom u bira~kim odborima, da se glasalo u ime pet odsto odsutnih s izbora, da su tre}ini kandidata dopisani direktni glasovi i da je naknadno u~iweno neva`e}im pet odsto va`e}ih glasa~kih listi}a, javile su agencije. - Strana~ki bira~ki odbori i lokalne izborne komisije su leglo izbornih zloupotreba, a CIK je najodgovornija za korumpiran izborni sistem i nepo{tene izbore - tvrde u Centru za humanu politiku koji tra`i da se izmjenama Izbornog i drugih zakona obezbijede po{teniji izbori u BiH i da predsjednik CIK-a bude imenovan iz reda sudija Ustavnog suda, a da predsjednik i polovina ~lanova Komisije budu spoqni ~lanovi.

Handanovi}evoj se na teret stavqa da je u~es tvo va la u stri jeqawu tri voj ni ka HVO-a koji su se prethodno predali i tri civila u zaseoku Gaj. Istragom je utvr|eno da

je osumwi~ena poslije rata napustila BiH i da se nalazi u SAD. Tu`ila{tvo BiH je poslije toga pravosudnim institucijama SAD uputilo molbu za weno pronala`ewe i izru~ewe.

Policija iz ameri~kog grada Ferkus fols satima je bezuspje{no tragala za odbjeglom trogodi{wom kozom koja je trebalo da ima sporednu ulogu u bo`i}noj sceni Hristovog ro|ewa u lokalnoj crkvi, prenio je Tanjug. Odbjeglu kozu policija je spazila nekoliko puta u gradu, ali nije uspjela da je uhvati i vrati vlasniku. Vlasnik koze i wegova supruga su za scenu ro|ewa Hristovog obezbijedili i lamu i dva ku~enceta koji su ispunili do kraja svoje zadatke, ali je koza pokvarila planove.

6 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Ministarstvo nauke planira mnoge manifestacije

Dru{tvo
Zapo{qavawe u Federaciji BiH

BAWALUKA - Ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komi} rekao je da je u idu}oj godini planirano organizovawe manifestacija kao {to su Festival nauke, Takmi~ewe za najboqu tehnolo{ku inovaciju, "No} istra`iva~a", ali i brojne druge aktivnosti,

prenijele su agencije. Na prijemu za predstavnike institucija sa kojima Ministarstvo nauke i tehnologije sara|uje u oblasti tehnologije, Komi} je rekao da bi sqede}e godine trebalo da budu osnovani i instituti "Mihajlo Pupin" i "Ivo Andri}".
FOTO: GLAS SRPSKE

U 22 institucije nijednog Srbina
ISTO^NO SARAJEVO - Od 56 institucija Federacije BiH u 22 nije zaposlen nijedan slu`benik srpske nacionalnosti, a od 2.024 dr`avnih slu`benika u institucijama FBiH broj zaposlenih Srba je 83, odnosno 4,10 odsto, podaci su federalne Agencije za dr`avnu slu`bu, prenose agencije. U Federalnoj direkciji robnih rezervi, Kaznenopopravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu, Federalnom tu`ila{tvu, Federalnom pravobranila{tvu u Sarajevu, Federalnom hidrometeorolo{kom zavodu, kao i u Federalnom zavodu za agropedologiju - nema zaposlenih Srba. Institucije bez ijednog zaposlenog Srbina su, izme|u ostalih, i Stru~na slu`ba predstavni~kog Doma Parlamenta Federacije, kao i Kancelarija potpredsjednika Federacije.

Ministarstvo unutra{wih poslova RS

Prijem za policajce, deminere i vatrogasce
BAWALUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova RS ju~e je organizovalo tradicionalni prijem za policijske slu`benike, pripadnike Republi~ke uprave Civilne za{tite i vatrogasce koji su iskazali visok stepen profesionalnosti u spasavawu qudskih `ivota. Prijem je organizovan za vo|u sektora policijske stanice Petrovo Sla|ana Mi{i }a, po li caj ca iz Bawaluke Aleksandra Mihailovi}a, pomo}nika komandi ra Je di ni ce za po dr{ku Is to ~no Sa ra je vo Ga vru Yinu, inspektora Specijalne jedinice policije Marka Ale ksi }a, po li caj ca iz [amca Arifa Bajri}a, vo|u de mi ner skog ti ma Pa le Sr|ana [ehovca, wegovog zamjenika Sr|ana Hrwakovi}a i deminera iz Pala Zdravka Lazi}a. Prijemu su prisustvo va li i va tro ga sac iz Bawaluke Budimir Ponorac, vatrogasac iz Han Pijeska Du{ko Planin~i} i vatrogasac iz Bijeqine Petar Coli}. Ministar unutra{wih poslova Stanislav ^a|o rekao je da su ovi qudi u~inili ne{to po ~e mu se iz dva ja ju u svojim sredinama i zbog toga im je odato priznawe. G. O.
Sastanak u Sarajevu

Vladika Grigorije sa predsjednikom Vlade FBiH

@ivot Srba u FBiH mora biti dostojan
Za narod koji se vrati veoma va`an posao, jer ku}a sama po sebi ne zna~i i `ivot. Zaludan je posao kad qudima obnovite ku}e, a ne date im posao, kazao vladika Grigorije
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Pomen srpskim `rtvama u Doboju

Obiqe`ena 96. godi{wica stradawa
FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Parastosom za `rtve austrougarskog logora iz Prvog svjetskog rata u spomen-crkvi Svetih apostola Petra i Pavla i polagawem vijenaca na spomenik, u Doboju je ju~e obiqe`ena 96. godi{wica od po~etka stradawa interniranih Srba, uglavnom iz isto~ne Hercegovine i Bosne. - Okupaciona austrougarska vlast formirala je logor u Doboju 1915. godine s namjerom da raseli Srbe s podru~ja isto~ne Hercegovine i zapadnog Podriwa i napravi tampon-zonu izme|u Bosne i Srbije da bi prekinula vezu srpskog naroda. Kroz logor je pro{lo oko 45.000 Srba, od kojih gotovo 17.000 `ena i djece. Wih 12.000 nije do`ivjelo slobodu. Bio je ovo najstravi~niji zlo~in na podru~ju BiH, zbog ~ega je Vlada RS ovaj datum uvrstila u najzna~ajnije doga|aje iz tradicije oslobodila~kih ratova - rekao je ~lan Odbora za wegovawe tradicije oslobodila~kih ratova Milan Torbica. Parastos stradalim logora{ima slu`io je vladika zvorni~ko-tuzlanski Vasilije. Sl. P.

SA RA JE VO - Po lo `aj Srba u FBiH mora biti ravnopravan sa ostalima koji `ive u tom entitetu, a Srbi koji `ele da `ive na svo jim ogwi {ti ma tre ba da ima ju `i vot dos to jan ~ovjeka. Ovo je istaknuto ju~e u Sarajevu na sastanku episkopa zahumsko-hercegova~kog i pri mor skog Gri go ri ja i pred sje dni ka Vla de FBiH Nermina Nik{i}a. Kon sta to va no je da je mno go ula ga no u po vra tak imovine i obnovu ku}a, ali da nije ulagano u zapo{qavawe povratnika. - Za narod koji se vrati ve oma je va `an po sao, jer ku}a sama po sebi ne zna~i i `i vot. Za lu dan je po sao kad qudima obnovite ku}e, a ne date im posao. Dajte vi

wima od ~ega }e da `ive, pa }e oni sami napraviti ku}e - kazao je vladika Grigorije.

ZGRADA Bogoslovije mora biti vra}ena SPC
On je is ta kao da je sa Ni k{i }em raz go va rao i o vra }awu imo vi ne SPC u FBiH, pri je sve ga zgra de Bo go slov skog fa kul te ta u

Sarajevu, te da }e dijalog o to me bi ti nas tavqen. - To je je dno od naj kru ci jalnijih, najte`ih i najdelikatnijih pitawa za na{u za je dni cu u Sa ra je vu. Ono mo ra bi ti ra zri je {e no. Svi ma je ja sno da je to imovina SPC i niko to i ne pori~e, ali niko ni{ta ne ~ini da to tako i bude. Mi }e mo kre nu ti u ne ku vrstu di plo mat ske akti vnos ti da ani mi ra mo sve

POPIS
Vladika Grigorije ka`e da nema ta~nih podataka koliko Srba danas `ivi u FBiH i da je nezahvalno pri~ati o brojkama bez popisa stanovni{tva. - U Mostaru ka`u da ima 8.000 Srba. @ivim u Mostaru i mislim da ih je toliko u trenutku kada je raspust, odmor, kada se studenti vrate, dok ih je u jednom trenutku samo pet hiqada. Prema mojoj procjeni, u Mostaru ima oko {est hiqada Srba. Mislim da treba sa~ekati popis pa onda govoriti o tome - kazao je vladika Grigorije.

odgovorne da tu zgradu vratimo u na{e vlasni{tvo re kao je vla di ka Gri go ri je. Dodao je da o~ekuje da se zgra da Bo go slo vi je vra ti SPC. - Denacionalizacija za nas vi {e ni je eko nom sko pitawe nego pitawe ~asti i po{tovawa privatne svojine, bez ~ega ne mo`e da se gradi `ivot - kazao je on i zahvalio Vladi FBiH {to je ispunila obe}awe i uplatila obe}ana sredstva za izgradwu Sa bor nog hra ma u Mostaru. Ni k{i} je ka zao da }e Vla da FBiH ra vno pra vno tretirati sve vjerske zajednice koje mogu mnogo u~initi na pomirewu. Vladika Grigorije ju~e se sastao i sa predsjedavaju}im Parlamenta BiH Denisom Be}irovi}em.

Konkurs za izbor rektora u Isto~nom Sarajevu ve} raspisan, u Bawaluci krajem februara

Univerziteti ~ekaju nove rektore
BAWALUKA - Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Isto~nom Sarajevu otvoren je do po ~et ka ja nu ara, dok bi konkurs za izbor novog rektora Univerziteta u Bawaluci trebalo da bude raspisan krajem februara. Konkurs za izbor rektora

MANDAT Stani}u isti~e 29. maja idu}e godine
Univerziteta u Isto~nom Sarajevu je raspisan 21. decembra i bi}e otvoren 15 dana od dana objavqivawa. - Posebni uslovi za izbor

rektora na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu su da je kandidat u nau~no-nastavnom zvawu redovnog profesora u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na ovom univer zi te tu, sto ji, izme |u ostalog, u konkursu. Na Uni ver zi te tu u

Bawaluci rekli su da mandat sa da{weg re kto ra Stan ka Stani}a traje do 29. maja 2012. godine, a u skladu sa novim Statutom Univerziteta, konkurs za izbor novog rektora objavquje se 90 dana prije isteka wegovog mandata. D. K.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 7

U 107 op{tina realizovani projekti vrijedni oko 37 miliona KM
SARAJEVO - U 2011. godini u 107 op{tina realizovani su projekti pomo}i povratnicima u vrijednosti od 37.403.390 KM, rekao je ju~e u Sarajevu ministar za qudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi}, prenijele su agencije. On je istakao da je ovim sredstvima sanirano 1.209 stambenih jedinica za oko 3.500 korisnika povratnika i da je, osim obnove stambenih jedinica, veoma va`no i pitawe elektrifikacije povratni~kih naseqa, jer bez struje jo{ `ivi vi{e od 2.500 porodica.

Skup{tina akcionara nije usvojila prijedlog smawewa broja radnika

Vijesti
"[ik" Lakta{i

Nema otpu{tawa u "@eqeznicama Srpske"
Smawewe broja radnika bi}e postepeno i to prekvalifikacijom ili zaposlewem u nekom od novoformiranih preduze}a, te prirodnim odlivom, a do 2013. godine @RS trebalo bi da se rasterete vi{ka radne snage, rekao Savanovi}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com Skup{tina akcionara "@eqeznica RS" FOTO: V. STOJAKOVI]

Otkupquju ve}i dio tovnih sviwa
BAWALU KA - Me sna industrija "[ik" iz Lakta{a otkupi}e ve}i dio ovogodi{wih doma}ih tovnih sviwa od poqoprivrednika iz RS, tako da ove godine ne}e biti potrebe za interventnim otkupom tr`i{nih vi{kova, rekao je ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Miroslav Milovanovi} poslije sastanka kome su prisustvovali vla snik pre du ze }a "[ik" Sini{a Petre{ i predsjednik Udru`ewa uzgajiva~a sviwa RS Mi{o Maq~i}, pre ni je le su agencije.

Dje~iji dodatak

Isplata u petak
za kon ske mje re ko je su ne op ho dne da bi @RS boqe po slo va le. Akci ona ri se ni su mo gli izja sni ti o Planu finansijske konsolidacije jer Vlada RS jo{ nije u pisanoj formi dala obe}awe - rekao je Savanovi}. On je na gla sio da }e idu}a godina za @RS biti godina konsolidacije i restru ktu ri rawa, te do dao da ni ko u @RS ni je ra zmi{qao da otpus ti u je dnom potezu 1.000 radnika. - Smawewe broja radnika bi}e postepeno i to prekva li fi ka ci jom ili zaposlewem u neko od novofor mi ra nih pre du ze }a, te pri ro dnim odli vom, a do 2013. godine @RS trebalo bi da se rasterete vi{ka radne snage - rekao je Savanovi}. Ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi} rekao je da u @RS ne}e biti otpu{tawa radnika. 11. januara idu}e godine. - Za `eqezni~ki saobra}aj u Srpskoj je od izuzetne va`nosti da se u reorganizaciju krene odmah - rekao je ^ubrilovi}. Predsjednik Skup{tine akcionara @RS Milan Be{ir rekao je da Plan finan sij ske kon so li da ci je ni je usvo jen i iz ra zlo ga {to postoje prijedlozi i suges ti je po je di nih ~la no va Skup{tine akcionara. - Plan }e biti dora|en za idu }u Skup {ti nu akci onara i u wemu }e se na}i i prijedlozi akcionara - rekao je Be{ir. On je naglasio da na sjedni ci ni je bi lo ri je ~i o otpu{tawu radnika, ve} samo o preusmjeravawu radnika na druga radna mjesta i prekvalifikaciju. BAWALUKA - Isplata dodatka za djecu i materinskog dodatka za decembar po ~e }e u pe tak, 30. decembra, saop{teno je ju~e iz Javnog fonda za dje~i ju za {ti tu RS. Za isplatu dje~ijeg dodatka obezbije|eno je 1.767.375 maraka, a za materinski dodatak 194.080 maraka. D. K.

BAWALU KA - Skup {tina akcionara "@eqeznica Republike Srpske" na ju~era{woj sjednici nije usvo ji la pri je dlog smawewa broja radnika u ovom preduze}u sa 3.600 na 2.600. Ge ne ral ni di re ktor @RS Dragan Savanovi} rekao je da je gla vni ra zlog zbog ~e ga akci ona ri ni su usvojili Plan mjera i aktivnos ti na ot klawawu sla bos ti u po slo vawu i Plan finansijske konsolidacije @RS, ko ji pre dvi |a smawewe broja radnika, o~ekivawa da }e Vla da RS donijeti potrebne zakonske prijedloge. - Pre mi jer RS Ale ksandar Yombi} obe}ao je da }e nam Vlada iza}i u susret i da }e u idu}oj godini do ni je ti po tre bne

^UBRILOVI]: Te`iti broju od 2.500 radnika
- Op ti ma lan broj ra dni ka u @RS je oko 2.500 radnika i prema tom broju treba te`iti - rekao je ^ubrilovi} i dodao da optimalan broj radnika od 2.500 ne zna ~i da }e do }i do otpu{tawa radnika, ve} da }e biti donesene mjere koje }e se pri mi je ni ti pri li kom smawewa broja zaposlenih. ^ubrilovi} je dodao da }e program zbriwavawa vi{ka radnika biti pripremqen za idu }u sje dni cu Skup {ti ne akci ona ra @RS, koja }e biti odr`ana

BORS

GUBICI
Gubitak @RS zbog posqedweg {trajka ma{inovo|a iznosi oko ~etiri miliona maraka. Preduze}e je u devet mjeseci ove godine napravilo 15,6 miliona maraka gubitka, ~ime je ukupan gubitak pove}an na 182 miliona KM. Broj zaposlenih u @RS je pet puta ve}i u odnosu na zemqe EU po kilometru pruge.

Negativno mi{qewe o zakonima
BAWALUKA - Predsjedni{tvo Bora~ke organizacije RS ima negativno mi{qewe o usvojenim zakonima o penzijsko-invalid skom osi gu rawu i o pra vi ma bo ra ca i ni je iskqu~eno da }e zatra`iti odgovornost pojedinaca za wiho vo usva jawe, prenijele su agencije.

Op{tinski inspektori objekte na Jahorini pe~ate po sopstvenom nalogu

Republi~ka inspekcija nije izdala rje{ewe
BAWALUKA - Republi~ka ur ba nis ti ~ko-gra |e vin ska in spe kci ja ni je iz da la rje {ewe za pe ~a }ewe objekata na Jahorini, kao {to to tvrde op {tin ski in spe kto ri, re ~e no je ju ~e "Gla su Srpske" u In spektoratu RS. U In spe kto ra tu su na glasili da je kontrolu ovih obje ka ta iz vr{io grad ski ur ba nis ti ~ko-gra |e vin ski inspektor, u skladu sa svojim ovla{}ewima. Na ~el nik op {ti ne Trnovo Goran Vuji~i} ju~e je odr`ao sastanak sa na~elnikom op{tine Pale Sloboda nom Sa vi }em ra di pronala`ewa najboqeg mogu}eg rje{ewa za objekte na Jahorini koji nemaju upotrebnu dozvolu. - Ovi objekti nisu od ju~e na Jahorini. Taj problem ovdje je prisutan ve} deset go di na. Mno gi vla sni ci krenuli su sa pribavqawem dozvola, zbog ~ega }emo nastojati da ove sedmice zajedno sa Mi nis tar stvom za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS na|emo neko rje{ewe - kazao je Vuji~i} i istakao da }e od resornog ministarstva tra`iti privremene dozvole za pojedine objekte. sezona na samom po~etku. Akciju pe~a}ewa objekata na Jahorini u ponedjeqak je po ~e la da spro vo di op {tinska inspekcija, kojom ru ko vo di in spe ktor Pa ja Kewi}. - Nije rije~ ni o ~ijoj samovoqi, kako se to `eli pred sta vi ti. Oko 60 od sto objekata, a ima ih vi{e od 300, nema upotrebnu i gra|evinsku dozvolu, niti je izvr{en tehni~ki prijem. Mi radimo po nalogu i rje{ewu Republi~ke uprave za inspekcij ske po slo ve, a ne za to {to je to na{ hir - rekao je tada Kewi}. D. K.

Fabrika duvana

Mogu}i protesti radnika
BAWALUKA - Radnici Fabrike duvana Bawaluka or ga ni zo va }e uli ~ne proteste, ukoliko predsjednik i premijer RS Milo rad Do dik i Ale ksan dar Yom bi} ne prime na razgovor wihove predstavnike i ukoliko se ne ukqu~e u rje{avawe te{kog polo`aja, u kojem se trenutno nalaze, najavio je predsjednik Sindi kata ovog pre du ze }a Mi ro slav Ma rin ko vi}, pre ni je le su agen ci je.

VUJI^I]: Tra`i}emo privremene dozvole
Vu ji ~i} je na gla sio da nije najboqe vrijeme za pe~a}ewe objekata, s obzirom na to da je po~etak zimske sezone. Pred sje dnik udru `ewa "Moja Jahorina" Branka Stani{i} rekla je da bi bilo najboqe da se obustavi pe~a}ewe objekata jer je zimska

@albe
Ministar za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Goli} rekla je da vlasnici zape~a}enih objekata na Jahorini imaju pravo da se `ale Ministarstvu za prostorno ure|ewe. - Ministarstvo je kao drugostepeni organ nadle`no da odlu~uje o `albama. Kada dobijemo kompletan spisak i kada vidimo sve uslove, odlu~i}emo o daqim koracima dodala je Goli}eva.

8 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Buxet Zvornika 20,46 miliona maraka

Panorama
Humana akcija u Prwavoru

ZVORNIK - Odbornici Skup{tine op{tine Zvornik usvojili su buxet za 2012. godinu, koji je planiran u visini 20.468.800 maraka, {to je za 7,77 odsto vi{e od ovogodi{weg. Na~elnik Odjeqewa za finansije Bojan Ivanovi} rekao je da su izvorni prihodi planirani u iznosu 15.189.000 maraka, od ~ega su poreski prihodi

11.894.900 maraka, a neporeski 3.194.100 maraka. - Planirano je 100.000 maraka teku}e pomo}i, a na prihodovnoj strani su i sredstva od emisije obveznica u iznosu 2.800.000 maraka, te kreditna sredstva u iznosu 2.200.000 maraka - rekao je Ivanovi}. S. S.
FOTO: K. ]IRKOVI]

Motoristi obradovali Duni}e
PRWAVOR - Peto~lanu porodicu Elvisa Duni}a u prwavorskom selu Li{wa obradovali su ~lanovi Moto-kluba "Prwavor 07" paketima hrane, garderobe, paketi}ima za mali{ane i drugim potrep{tinama, koje su u ove zimske dane najpotrebnije. - Poklonili smo Duni}ima i 400 maraka, koje smo me|usobno prikupili - rekao je potpredsjednik kluba Dragan \uki}. Gest prwavorskih bajkera obradovao je Duni}e, koji su, nakon {to im je izgorjela ku}a, privremeno smje{teni kod Elvisove majke, tako|e u neuslovnom, skromnom objektu, nedaleko od zgari{ta starog doma. Supru`nici Duni} imaju troje djece, od devet mjeseci do ~etiri godine, ~ije je zdravqe ugro`eno boravkom u dotrajaloj ku}ici, pa im je neophodno izgraditi uslovniju ku}u. B. R.
Zgari{te doma}ina Elvisa Duni}a FOTO: ARHIVA

Skup{tinska govornica "oki}ena poklonima"

Neobi~ni pokloni odbornika Vojina Pavlovi}a bratuna~koj vlasti

Na~elniku darovao Prikupqene 43 doze krvi prugastu ko{uqu
Crveni krst iz ^elinca
FOTO: B. MAKSIMOVI]

- Ovoj akciji odazvalo se 75 ~la no va Akti va do bro voqnih davalaca krvi koji djeluje pri Crvenom krstu, ali iz zdravstvenih razloga da ri vawu ni su svi ko ji su `eqeli mogli i pristupiti - rekao je Sekretar ~elina~ke or ga ni za ci je Crve nog krsta Ostoja Kova~i}. ^elina~ki Crveni krst po Krv darovalo 75 ~lanova Aktiva tradiciji organizuje u pro^ELINAC - Akcijom do- qe}e i krajem godine akcije brovoqnog davala{tva krvi u do bro voqnog da va la{ tva kojoj su prikupqene 43 doze te- krvi, a ~lanovi Aktiva do~nosti koja `ivot zna~i Op- brovoqnih davalaca po po{tinska organizacija Crve- tre bi i u sva koj pri li ci nog krsta iz ^elinca obiqe- koja im se uka`e odazivaju se `ila je zavr{etak jo{ jedne pozivima da pomognu u spasavawu `ivota. B. M. uspje{ne godine djelovawa.

Pavlovi} "darovao" Mla|enovi}a prugastom ko{uqom, a predsjednika op{tinskog parlamenta Mustafu Goli}a bijelom kapom, rekav{i da je na taj na~in izrazio protest zbog na~ina tro{ewa buxetskih sredstava
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

Nastavqena obnova crkve u Trebiwu

Mozaik na ulazu u Saborni hram
FOTO: V. DUKA

BRATUNAC - Odbornik SRS "Dr Vojislav [e{eq" u Skup{tini op{tine Bratunac Vojin Pavlovi} "darovao" je na~elnika Nedeqka Mla|enovi}a prugastom ko {uqom, a pred sje dni ka op {tin skog par la men ta Mus ta fu Go li }a bi je lom kapom, rekav{i da je na taj na~in izrazio protest zbog na~ina tro{ewa buyetskih sredstava. On je na ju~era{woj sjednici Skup{tine, prilikom usvajawa buyeta op{tine za 2012. godinu ostavio "poklone" na skup{tinskoj govornici rekav{i da je "u toku istraga" o navodnom nenamjenskom tro{ewu novca iz op{tinske kase, te da wegov

"dar" simbolizuje kako }e se ona zavr{iti. - Istra`ni organi provjeravaju kako je Mla|enovi} sa skup {tin skom ve }i nom tro {io no vac iz buyeta i wemu sam namijenio ko{uqu, koja asocira na zatvor rekao je Pavlovi}.

Usvojen buxet
Odbornici SO Bratunac usvojili su ju~e buxet za idu}u godinu od 5,985 miliona maraka, {to je za oko {est odsto vi{e u odnosu na buxet za 2011. godinu. U buxetu su predvi|ena ve}a sredstva za socijalne kategorije stanovnika, razvoj poqoprivrede, stipendirawe studenata i zapo{qavawe mladih. rali ovom op{tinom. Ulicama Bratunca vi{e nikada ne}e harati, kao {to je tada bilo - istakao je Mla|enovi}. Po klon od Pa vlo vi }a Goli} je ocijenio "provokacijom".

GOLI]: Borim se da ne bude vehabijskih sekti
Mla|enovi} (SDS) proko men ta ri sao je za "Glas Srpske" ovaj in ci dent pi tawem "kome }e oni dijeliti poklone?". - To je wiho va re do vna uniforma i ne daj Bo`e da se Bra tun cu ikad po no vi 1997. i 1998. go di na, ka da su [e{eqevi radikali ha-

- Pavlovi}evi pokloni su ~ista provokacija i wegov na~in da poku{a da opstrui{e dono{ewe buyeta, kao i drugih odluka, koje su va`ne za stanovnike Bratunca - rekao je Goli}. Istakao je da Pavlovi} nema nikakvog osnova da bi ga do veo u ve zu sa ve ha bij skim pokretom u ovim krajevima. - Ima ne kih qudi ko ji nose brade i druga obiqe`ja vehabija, ali, sa tim qudima niko od rukovodstva op{tine Bra tu nac ne ma ni ka kve kontakte - tvrdi Goli} i isti~e da se on li~no bori "da u na{im krajevima ne bude ve ha bij skih se kti" i da se nastavi tradicionalni na~in ispoqavawa islam ske vjere.

SNSD protiv izglasavawa op{tinske kase Isto~nog Novog Sarajeva

Usvojen nerealan buxet
Vujinovi} izra|uje mozaik

TREBIWE - U okviru nastavka obnove Sabornog hrama Svetog preobra`ewa Gospodweg u Trebiwu umjetnik iz ovog grada Risto Vujinovi} izra|uje mozaik ispred glavnog ulaza u hram, a radovi }e biti okon~ani u idu}ih nekoliko dana. - Uradio sam ovu dekoraciju u maniru ranog hri{}anstva, odnosno u pitawu je geometrijski oblik ukrasa sa vi{e vrsta kamena i vi{e boje, sa prepletom koji je osvje`en bojom - rekao je autor koga smo zatekli pored wegovog djela. Otac Nikola, starje{ina Sabornog hrama u Trebiwu, ka`e da je Risto Vujinovi} svojim mozaikom i ukrasio hram, ali je i obradovao sve one vjernike koji u wega ulaze, a radost je tim ve}a {to }e glavni ulaz u ovu bogomoqu biti ukra{en pred sam Bo`i}. V. D.

IS TO ^NO NO VO SA RAJEVO - Skup{tina op{tine Isto~no Novo Sarajevo usvojila je buyet za idu}u godinu od 6.373.000 KM protiv kojeg su glasali odbornici SNSD-a, dok su dva odbornika SDS-a bi la uz dr`a na, prenijele su agencije. Na~elnik op{tine Gojko Dra{kovi} smatra da je pove}awe buyeta za 16,4 odsto u odno su na ovo go di{wi za snovano na realnoj osnovi. - Smatramo da je op{tina Is to ~no No vo Sa ra je vo i daqe privla~na za na{e stanovnike, te da pozitivan mi-

gracioni saldo govori o kvalitetnom `ivotu na ovom po-

PDP
Klub odbornika PDP-a, koji je glasao za buxet, zadovoqan je wihovim usvojenim amandmanom koji se odnosi na pomo} malim i sredwim preduze}ima koja su aplicirala u Zavodu za zapo{qavawe, kako bi pomogli mladima da kroz volontirawe u wima lak{e do|u do posla.

dru~ju - rekao je Dra{kovi}. Odbornik SNSD-a Dejan [e {eq sma tra da je buyet koji je u protekle tri godine konstantno padao nerealno planiran i donesen u predizborne svrhe.

BUXET donesen u predizborne svrhe
- Smatram da je na~elnik op {ti ne Goj ko Dra {ko vi} `elio da prikupi jeftine politi~ke poene tako {to }e gra|anima Isto~nog Novog Sarajeva prikazati da je kri-

za nestala i da se buyet opet kvalitetnije puni - rekao je [e{eq. Isti~u}i velike zasluge na~elnika op{tine na pru`awu individualne pomo}i brojnim gra|anima, [e{eq smatra da on nije imao adekvatan tim koji bi mu pomogao u radu. Odbor nik SDS-a Sla voqub To {o vi} bio je uz dr`an prilikom glasawa o buyetu jer ni su usvo je ni wego vi aman dma ni ko ji se odnose na kapitalna ulagawa i socijalne potrebe stanovnika.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 9

@ivko Mikuli} nagradio biv{e radnike op{tine
SRBAC - Na~elnik op{tine Srbac @ivko Mikuli} organizovao je ju~e tradicionalni novogodi{wi prijem za 38 penzionisanih radnika op{tinskih organa uprave. Na sve~anom koktelu uru~eni su im novogodi{wi kalendari i koverte sa po 100 maraka. - Ovo je bila prilika za me|usobno dru`ewe i upoznavawe sa dru{tvenim i ekonomskim stawem u op{tini Srbac. Bilo kakva ekonomska kriza ne smije uticati da se zaborave biv{i radnici organa uprave koji su dali krupan doprinos u razvoju op{tine rekao je na~elnik Mikuli}. D. J.

Ve}ina op{trina u Srpskoj organizuje do~ek Nove godine

Vijesti
Prwavor

Veseqe na trgovima
Ako ne na trgovima u gradovima u kojima je organizovan do~ek nove godine na otvorenom, stanovnici Srpske }e uz novogodi{wu trpezu uglavnom ostati u krugu porodice
PI[U: SAWA JOKI] I DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

Koncert Novosa|ana
PRWAVOR - ^etrdesetak ~lanova Kulturno-umjetni~kog dru{tva "Bukovac" iz Novog Sada predstavili su se cjelove~erwim koncertom u [trpcima, najve}em i najrazvijenijem selu prwavorske op{tine. Su sre ti Voj vo |a na sa Odborom SKPD "Prosvjeta" u [trpcima weguju se ve} ne ko li ko go di na, a prema rije~ima aktivistkiwe Gospe Popovi}, novo drugovawe iskori{}eno je za dogovor u vezi sa budu}im oblicima saradwe. B. R.

BAWALUKA - Bilo da novu godinu do~ekuju u krugu porodice, na gradskom trgu ili u kafi}ima i restoranima, stanovnici Srpske nadaju se dobroj zabavi, jer je to no} kada se sve brige, ka`u, ostavqaju po strani. U najve}em gradu Srpske ve} su uglavnom rezervisana gotovo sva mjesta u kafi}ima, klubovima i restoranima, a provod ko{ta od 25 do 100 maraka. U jednom od najve}ih bawalu~kih klubova "Kruna" ka`u da ulaznica za do~ek nove godine ko{ta 40 KM za djevojke, a 50 KM za mu{karce, ukqu~uju}i {vedski sto. U klu bu "An der gra und" ulaz ko{ta 40 KM, a u cijenu je ura~unata meza, koliko ko{ta i ulaz u klub "Kristal". - Znam da je odli~na ponuda u gradskim lokalima, ali ja }u radije ostati kod ku}e sa

"Komunalac"

Gubitak od 119 miliona
Sa pro{logodi{weg do~eka u Bawaluci

mu`em i djecom. Barem }emo na jednu no} zaboraviti na pla}awe ra~una, niske plate i druge probleme. Priredi}emo novogodi{wu trpezu i radovati se {to smo svi zdravi i na okupu - ka`e Bawalu~anka Dobrila Raki}. Bawalu~ani `eqni zabave, ali sa pli}im yepom, mogu dobro da se provedu na Trgu Krajine, gdje }e ih uveseqavati grupa "Garavi sokak". I dobar dio Dobojlija se odlu~io da novu godinu do~eka kod svojih ku}a, u dru{tvu porodi ce i pri jateqa, ali

ima i onih koji }e ludovati is pred biv {e ro bne ku }e "Beograd" u centru grada, gdje }e ih zabavqati sugra|anin Igor Vukojevi}. U restoranima "[umadija" i "Dalmacija" nije organizovan do~ek, a u hotelu "Integra" do~ek uz ve~eru i ograni~enu koli~inu pi}a ko{ta 80 maraka. Kao i Dobojlije, i stanovnici Bijeqine 31. decembra }e ostati kod ku}e. Tako ka`e vi{e od osamdeset odsto anketiranih gra|ana, jer su za neke skupe i konzumacije od dvadeset maraka u nekim lokalima. U semberskim ugostiteqskim objektima cijene se kre}u od 20 do 110 maraka.

Najboqu ponudu za provod u najlu|oj godini nude u Etnoselu "Stani{i}i" i restoranu "Lovac". Do~ek nove godine bi }e or ga ni zo van na Trgu kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, a Bijeqince }e zabavqati pje va ~i ca Tawa Jovi~evi} i "Pur bi~ bend" iz Beograda.

NEKIMA mnogo i 20 KM za do~ek
Ve}ina Fo~aka zbog ekonomske krize ne namjerava da proslavqa do~ek nove 2012. godine. Tako }e ve}ina wih za najlu|u no} ostati kod ku}e

Rogatica
Smjenu stare i nove godine Rogati~ani, koji se ne boje zime, ve} tre}u godinu uzastopno do~eka}e na trgu ispred gradskog bioskopa. U organizaciji op{tine i Centra za kulturu, u zabavnom programu nastupi}e "Na{ bend", a od 23 do jedan ~as iza pono}i svira}e i pjevati "Zoki bend" iz ^ajni~a.

ili skromno do~ekati novu go di nu u kru gu naj bli `ih. Malo Fo~aka se odlu~ilo na slavqewe u lokalima jer su i rezervacije od deset do 20 KM mnogima postale luksuz. Na gradskom trgu 31. decembra nastupi}e bend "Paranoid" iz Rudog, a gra|ani }e u`ivati uz kuvano vino i vatromet. Prvi put u Han Pijesku 2012. godina do~eka}e se na otvorenom, i to na platou ispred Skup {ti ne op {ti ne, gdje }e goste zabavqati lokalni bendovi uz vatromet, kuvano vino i rakiju. - Ove godine u Bratuncu ne}e biti organizovanog do~eka nove godine - potvrdio je na{em listu direktor Kulturnog centra Slavoqub Mla|e no vi} i do dao da je op{tina prethodnih godina nabavila novogodi{wi nakit kojim }e ukrasiti grad. Bratun~ani imaju na raspolagawu nekoliko kafi}a u kojima se organizuje do~ek, za deset do 30 KM.

BI JEQINA - Uku pan ne to gu bi tak pre du ze }a "Komunalac" Bijeqina za deset mjeseci ove godine iznosi oko 119.000 KM, rekao je direktor ove firme Milorad Zeki}, javile su agencije. Prema wegovim rije~ima, ukupni prihodi dru{tva iznose oko 2.823.000 KM, a rashodi oko 2.942.000 KM. - Najve}e u~e{}e imaju prihodi od odvoza sme}a gra|anima sa 30,65 odsto, a fakturisawe se vr{i za oko 15.000 doma}instava po cijeni od 10 feninga - rekao je Zeki}. On je dodao da se usluge odvoza sme}a pru`aju i za oko 1.600 pravnih lica, a prihodi po tom osnovu iznose 512.000 KM, {to ~i ni 18 od sto ukupnog prihoda.

Fo~a

Bolnici 25 stetoskopa
FO ^A - Beo grad ska kompanija u oblasti teleko mu ni ka ci ja "No va Tel" po klo ni la je Dje ~i jem odjeqewu Univerzitetske bolnice u Fo~i 25 stetosko pa, u okvi ru tra di ci onal ne no vo go di{we i bo`i}ne donacije. Direktor ove kompanije Svetislav Bo`i} rekao je da su stetoskopi poklon radnicima fo~anske bolnice i svima koji brinu o djeci. - Izabrali smo da to budu stetoskopi najnovije generacije. Imaju}i u vidu da je ovo univerzitetska bolnica, donacija }e dobro do}i i djeci i studentima - istakao je Bo`i}. On je dodao da su stetoskopi zajedni~ka donacija sa "NovaTelovim" najzna~ajnijim partnerom u BiH - "m:telom". R. \.

Slu~aj profesora Tehnolo{ke {kole koga u~enici optu`uju za pedofiliju

Disciplinska komisija odlu~uje o [akoti
BAWALU KA - Dis ci plinska komisija bawalu~ke Tehnolo{ke {kole danas }e odr`ati sastanak na kojem }e biti raspravqano o slu~aju profesora fizi~kog vaspitawa Spase [akote, koga su u~enici optu`ili za pedofiliju. Di re ktor Te hno lo {ke {ko le Vo ji slav Pe ri} za "Glas Srpske" ka `e da bi sastanku disciplinske komisije trebalo da prisustvuje i [akota, kome je poziv uru~en prije deset dana. - Ako se ne pojavi, disciplinska komisija po zakonu mo`e da radi i bez wega, a postoji i wegova izjava u pisanoj formi. U me|uvremenu, disciplinska komisija jo{ jednom je saslu{ala u~enike i wiho ve ro di teqe - ka `e Peri}. disciplinska komisija prijedlog iznosi direktoru, koji do no si ko na ~nu odlu ku. Peri} je protiv [akote pokrenuo disciplinski postupak i obavijestio nadle`ne institucije. Direkcija {kole u kontaktu je sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS, a o svemu su informisani roditeqi u~enika, Nasta vni ~ko vi je }e, [kol ski odbor i Sa vjet ro di teqa. Umjesto [akote, koga u~enici u pisanoj prijavi optu`uju za pe do fi li ju i ko ji bojkotuju wegove ~asove, druU dopisu redakciji "Glasa Srpske", koji su potpisali u~enici i roditeqi Tehnolo{ke {kole, navedeno je da "[akota u~enice dira za grudi i ne dozvoqava im da nose grudwak", da im "pokazuje fotografije gole qubavnice i svog pol nog or ga na", te da "u~enici u fiskulturnoj sali ~uju kad on sa qubavnicama ima se ksu al ni odnos u susjednoj prostoriji". Dopis sli~nog sadr`aja, sa potpisima u~enika, stigao je i u sekretarijat {kole. G. M.

KOMISIJA jo{ jednom saslu{ala u~enike i roditeqe
On je dodao da bi se sutra moglo znati {ta komisija pre dla `e. Po za ko nu,

Spaso [akota

gom dva razredu taj predmet do daqeg predaje drugi profesor.

10 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Op{tina Prijedor poma`e Romima

FOTO: G. PERI]

Paketi hrane za 120 porodica
FOTO: S. TASI] Dokaz da Romi nisu zaboravqeni

PRIJEDOR - Predstavnici op{tine Prijedor uru~ili su ju~e novogodi{we prehrambene i higijenske pakete za svih 120 romskih porodica sa podru~ja ove op{tine. - Ovo je postala tradicija i dokaz da se na{a lokalna zajednica brine za Rome od kojih mnogi `ive na ivici opstanka, te su svi veoma zahvalni za pakete koje su dobili - rekao je predsjednik Udru`ewa Roma Ramo Sale{evi}. On je dodao da }e Romi tako biti u prilici da osjete ~ari novogodi{wih praznika. Op{tina Prijedor, osim redovnih sredstava za rad Udru`ewa, finansira projekte zdravstvenog prosve}ivawa Roma, redovno poma`e romske u~enike nabavkom uybenika i {kolskog pribora, te stipendira i jednog Roma studenta. Na podru~ju op{tine Prijedor `ivi oko 700 Roma od kojih samo {est ima stalno zaposlewe. S. Ta.

Op{tina [ekovi}i

Problemi sa vodosnabdijevawem u op{tini [ekovi}i

Redukcijama vode jo{ nema kraja
Najmawe 50 odsto potro{a~a sa gradske vodovodne mre`e trpi svakodnevne vi{e~asovne redukcije vode, takav re`im na snazi je ve} vi{e od pola godine
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Konkurs op{tine Srbac

Odobreno 175 stipendija
SRBAC - Op{tina Srbac u teku}oj {kolskoj godini stipen di ra }e 175 stude na ta i u~enika za {ta je iz op{tinskog buyeta planirano 120.000 maraka. Za redovne studente druge i vi{ih godina studija bi}e dodijeqeno 128 stipendija u {est jednakih mjese~nih rata po 100 maraka, dok }e 16 redovno upisanih studena ta prve i vi {ih go di na studija deficitarnih zanimawa dobiti {est stipendija po 200 maraka. U buyetu su planirana sredstva i za sedam stipendija redovnim studentima drugog ciklusa mas ter stu di ja po Bo lowskom sis te mu i re do vnim studentima na postdiplomskim stu di ji ma. Wima }e biti ispla}eno 800 KM u jednokratnom iznosu. Za tri studenta u kategoriji izuzetnih potreba dodijeli}e se {est stipendija po 100 KM, kao i za 12 studenata upisanih u prvu godinu studija iz kategorije djeca palih boraca i RVI od prve do ~etvrte kategorije. D. J.

[EKOVI]I - Iako {eko vi }ko po dru ~je obi lu je prirodnim izvorima vode i vrelima, stanovnici ove op{ti ne, po se bno grad skih ~etvrti, i u ovoj godini vodu su morali da {tede. U Komunalnom preduze}u "Zelenilo i ~isto}a" ka`u da najmawe 50 odsto potro{a~a sa gradske vodovodne mre`e trpi svakodnevne vi{e~asovne redukcije vode, te da je takav re`im na snazi ve} vi{e od pola godine. - Imamo ogromne gubitke

u mre`i, po gruboj procjeni i do 70 odsto koli~ina. Starost cijevi koje su postavqene u gradskom podru~ju je izme|u 40 i 50 godina. To su azbestne cijevi koje su izraubovane i malo gdje se jo{ koriste. To je razlog zbog kojeg smo ove godine imali redukcije, a imamo ih i dan-da nas - ka `e direktor preduze}a \or|e Radanovi}. Ovom, sigurno kqu~nom razlogu maweg dotoka vode, treba dodati jo{ prekomjernu potro{wu i su{nu godinu, u kojoj su se ki{ni dani mogli nabrojati na prste jedne ruke. - [ekovi}i su jedna od ri-

jetkih op{tina u Srpskoj, a mo`da i jedina, u kojima ne postoje vodomjeri. U takvoj situaciji nije mogu}e kontrolisati potro{wu vode, jer jedni tro{e previ{e, a dugi nemaju ni za osnovne potrebe obja{wava Radanovi}.

U [EKOVI]IMA nema vodomjera
U [ekovi}ima se nadaju da }e problemi sa vodosnabdijevawem biti rije{eni u 2012. godini. Projekat rekonstrukcije grad ske vo do vo dne mre `e, vrijedan oko 1,1 miliona maraka, koji se finansira iz

S[C "Lazar \uki}" Ribnik

HAN PIJESAK
Jutarwi mrazevi i temperature i do minus 20 stepeni Celzijusovih, koliko je ju~e ujutru zabiqe`eno u Kraqevom poqu kod Han Pijeska, smawuju nivo vode na izvori{tima. Ovo je istakao direktor preduze}a "Javor" ^edo Golijan. - Stawe vodosnabdijevawa op{tine Han Pijesak zasad nije ugro`eno. Problem je jedino izra`en u nasequ Japaga dva, koje zbog kvarova nema vode ve} nekoliko mjeseci. Niske temperature i snijeg trenutno ne omogu}avaju izvo|ewe radova na ovom dijelu vodovoda. Na proqe}e }emo rije{iti i ovaj problem i obezbijediti kontinuirano snabdijevawe vode i u ovom nasequ - ka`e Golijan. B.M.

Prakti~na nastava za u~enike
FOTO: V. KEVAC

evropskih razvojnih fondova, jednim dijelom, i kreditnim zadu`ewem op{tine [ekovi}i, trebalo je da "krene" u ovoj godini. Zbog komplikovanih procedura na "vi{im" nivoima odlu~ivawa po~etak realizacije projekta je u vi{e navrata od ga |an, a "posqedwi" datum koji pomiwu u op{tini je mart 2012. godine. - [to se ti~e [ekovi}a, sve je spre mno. Os ta li su mawi poslovi oko izdavawa dozvola, pribavqawa saglasnosti i revizija projektne dokumentacije i to je to {to se ti~e obaveza op{tine - ka`e referent za investicije Milisav Joki}. Komunalci ukazuju i na problem naplate potro{enih koli~ina vode. Iako preduze}e potro{a~ima obezbje|uje zakonom predvi|en minimum koli~ina vode, dio korisnika zbog svakodnevnih restrikcija odbija da izmiri tro{kove potro{we, pa zbog toga trpe oni koji imaju savjest i strpqewe.

Projekat u Potkozarju okupio veliki broj polaznica

@ene sa sela same zara|uju za `ivot
FOTO: S. TASI] U~enici u posjeti pilani

RIBNIK - U~enici Sredwo{kolskog centra "Lazar \uki}" iz Ribnika posqedwu radnu sedmicu proveli su na prakti~noj nastavi dok su jedino gimnazijalci ostali u {kolskim klupama. U~enici drugog razreda tehni~ara za obradu drveta prakti~nu nastavu imaju na ribni~kim pilanama. - Prvog dana smo u posjeti tehni~ki najopremqenijoj pilani kod nas "Gali} S. kompani" da bismo u~enike i prakti~no upoznali kako te~e proces primarne proizvodwe. U srijedu }emo posjetiti pogon za preradu bukovine - rekao je profesor Du{an Vrtuni}. Vrtuni} kaáe da su u~enici zainteresovani za obradu drveta jer iz stru~nih predmeta imaju pozitivne ocjene dok im je matematika lo{ija strana. U~enici tehni~ara ra~unara u okviru Projektne sedmice }e u ~etvrtak i}i na stru~nu ekskurziju gdje }e posjetiti HE "Bo~ac". V. K.

PRIJEDOR - Veliki broj `ena iz Potkozarja zainteresovao je projekat "Afirmacija mladih za ostanak na selu", u okviru kojeg se osposobqavaju kako da budu samostalne i zarade za `ivot. Za drugi dio ovog projekta, koji sprovodi Udru`ewe za za{titu i o~uvawe tradicije narodnog blaga Potkozarja "Teodora", prijavilo se 27 polaznica iz Omarske, a 25 iz Kozarca, {to je znatno vi{e u odnosu na prvi dio projekta kada je kroz kurseve pro{lo 11 polaznica iz Kozarca i 13 polaznica u Omarskoj. Predsjednik Udru`ewa Swe`ana Latin~i} je pot-

@ene nau~ile da {iju, heklaju i slikaju na staklu

- Sve polaznice ovih kurseva su uglavnom imale minimalna ili go tovo nikakva znawa o ru~nim radovima, a sada su osposobqene da samostalno rade - kazala je Latin~i}eva.

Turizam za `ene u selu
Latin~i}eva je najavila aplicirawe za novi projekat u saradwi sa Ameri~kom ambasadom u BiH koji bi trebalo da obuhvati ~etiri op{tine: Prijedor, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu i Novi Grad. - U pitawu je turizam za `ene u selu, kako napraviti biznis plan i za{to, kako marketin{ki dizajnirati svoj proizvod, kako proizvod najboqe predstaviti na tr`i{tu i sli~no - kazala je Latin~i}eva.

NAU^ILE da izra|uju rukotvorine
Aktivnosti projekta "Afirmacija mladih za ostanak na selu" sprovodi se u okviru UNDP-a projekta "Ja~awe lokalne demokratije LOD 2 ko jeg finansira Evropska unija, iz IPA fondova, sa 1,5 milion evra. S. Ta.

vrdila da je prva faza bila uspje{na jer su polaznice za tri mjeseca savladale osnovne tehnike tkawa, {ivewa, veza, heklawa i pletewa i slikawa na staklu.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 11

U planu izgradwa luke uzvodno od mosta kod Ra~e u Semberiji

Vijesti
Sokolac

Doplovi}e opet la|e
Za izgradwu luke zainteresovane strane firme, ali prvo treba otkupiti zemqi{te i rije{iti imovinske odnose. Pripremqen dobar dio dokumenata neophodnih za po~etak radova
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com FOTO: T. NESTOROVI]

Kvar na ma{ini za grijawe
SOKOLAC - Javno preduze}e "Nova toplana" Soko lac zbog kva ra na ma{ini i nedovoqnih koli~ina piqevine nije u mo gu }nos ti da za gri je 27.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, javile su agencije. Direktor ovog preduze}a Qiqana Amovi} rekla je da se trenutno za dnevne potrebe obezbje|uju 24 kubna metra piqevine, ali da ova koli~ina nije dovoqna za zagri ja vawe stam be nih i poslovnih prostorija. Istakla je da bi uskoro trebalo da budu dopremqene dovoqne koli~ine i otklowen kvar na ma{ini.

JI NAJVA@NI dobri ci prilazi lu

BIJEQINA - Nova luka na Sa vi, ~i ja je iz gradwa planirana uzvodno od mosta kod Ra~e, trebalo bi da bude najve}a izgra|ena na ovoj rijeci ali i me|u najfrekventnijim. - Zainteresovane su neke strane firme koje bi gradile luku, ali prije toga trebalo da se obave pripreme, prije svega otkup zemqi{ta i rje{avawe imovinsko-pravnih odnosa. Nova luka bi bila izgra|ena oko dva kilometra uzvodno od mosta na rijeci Savi, a bili bi ukopani prilazni kanal iz rije ke i do ko vi, po daqe od wenog ko ri ta, ka ko bi se mo gao obavqati uto var i pretovar robe, ali i drugi lu~ki poslovi - ka`e na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i}.

Rogatica
Nova luka planirana dva kilometra uzvodno od mosta na Savi

Prema projektu, nova luka bi zahvatala nekoliko desetina hektara prostora na kojima su sada, pored ostalog, wive i {uma izme|u rije ke Sa ve, pru ge [id Bi jeqina i na seqa Je laz, Brodac… Nova luka bi se, najvjerovatnije, opet zvala Ra~a, uprkos tome {to }e od nekada{we rije~ne luke u ovom mjestu biti udaqena oko sedam kilometara i {to }e se nalaziti u ataru sela Brodac. - Pri premqen je do bar dio dokumenata neophodnih

za po ~e tak iz gradwe ovog privrednog objekta zna~ajnog ne samo za Semberiju i podmajevi~ki kraj, nego za Re pu bli ku Srpsku i BiH uop {te, a vla sni ci ma zemqi {ta ko je bu de uze to bi}e obezbije|eno ili novo zemqi {te ili is pla }e na nov~ana naknada - ka`e dire ktor "Pre du ze }a za iz gradwu gra da" Cvi je tin Niki}. Prema skicama, od Save do no vih do ko va, u du bi ni ko pna do po la ki lo me tra, bio bi pro ko pan ka nal, a on da i ba zen za bro do ve i bar`e. Nova luka bila bi od velikog zna~aja prvenstveno za privredu Semberije, po-

dmajevi~kog kraja, Podriwa i Bir~a u Srpskoj, ali i za tuzlanski i zeni~ki bazen u Federaciji BiH.

NOVA LUKA bi doprinijela privredi Semberije
- Najva`nije je da postoje dobri prilazi mjestu gdje bi lu ka bi la gra |e na. Od ovoga mjesta ne bi trebalo da bude problema ni sa plovno{ }u Sa ve do Beo gra da, jer se u{}e Drine kod Ra~e re do vno ~is ti od ve li kih na no sa {qun ka i pi jes ka ko je ova pla ho vi ta ri je ka donosi u Savu. Kada bageri

^VORI[TE
- U Ra~i je svakodnevno radilo vi{e od 250 radnika u luci i na `eqeznici. To je bilo veliko lu~ko, drumsko i `eqezni~ko ~vori{te. Ra~a je imala hotele, restorane, trgovine, po{tu… Kada su otplovili brodovi i proradila pruga [id-Bijeqina preko mosta, opao je ekonomski zna~aj luke u Ra~i - ka`e dr Milivoje Ki}anovi}, jedan od malobrojnih stanovnika Ra~e.

ne bi to ~inili Drina bi za kratko vrijeme sama sebe zatrpala i odvojila od Save i po pla vi la zna tan dio Semberije i Ma~ve - rekao je Mi}i}. Neophodno je pro~istiti i plovni put od nove luke do Srem ske Mi tro vi ce, a pre tpos tavqa se da daqe prema Beogradu ne bi trebalo da bude smetwe za plovidbu. - Izgradwa luke na Savi je od velikog zna~aja, jer bi se u woj, ali i slu`bama i preduze}ima koja bi je opslu`ivala moglo da se zaposli mno go qudi iz Sem be ri je - ka `e Slav ko Rebri} iz Broca. Izme|u dva velika svjetska rata luka u Ra~i, tada poznatoj varo{ici, bila je od velikog ekonomskog zna~aja, jer su ta da{wi pa ro bro di prevozili velike koli~ine poqoprivrednih proizvoda, ugaq, drvo i drugu robu iz semberske ravnice, sa obronaka Majevice, pa ~ak i iz tuzlanskog kraja.

Sto~ari dobili od{tetu
RO GA TI CA - Za hvaquju}i podsticajnima za vanredne potrebe i pomo }i Mi nis tar stva za poqo pri vre du, {u mar stvo i vodoprivredu Srpske, 105 do ma }in sta va iz op {ti ne Ro ga ti ca primilo je ju~e naknadu za uni {te nih 242 grla ovaca i druge sitne stoke koje su im tokom ove i u drugoj polovini pro{le godine zaklali vukovi. - [teta u visini od po 62 marke po grlu primili su uglavnom poqoprivrednici sa podru~ja MZ Borike - rekao je na~elnik za privredu i dru{tve ne dje la tnos ti u op{tini Radovan Rosi}. Ne deqku Ni ko li }u iz Brankovi}a zvijeri su zakla li de set ova ca, Ja dran ku Sto ja no vi }u sa Borika sedam, a Novaku i No vi ci Bal ~a ko vi} iz Bla`ijevi}a, Dragivoju i Bobanu ]abi} iz Brankovi}a po {est grla. S. M.

Prwavor Mlade plesa~ice mrkowi}kog Plesnog kluba "Bolero" zablistale na vi{e takmi~ewa

Me|unarodni prvaci u latino {ou plesu
FOTO: S. DAKI]

Buxet na raspravi
PRWAVOR - U prwavorskim selima Naseobina Li{wa, Li{wa i Crkvena ju~e poslijepodne odr`ane su prve javne rasprave o nacrtu buyeta op{tine za idu}u godinu. Iz op{tinske administrativne slu`be najavquju da }e do 4. januara rasprave biti odr`ane u 13 mjesnih centara, kako bi se ~ula zapa`awa i prijedlozi sa terena o na~inu kori{}ewa 15 miliona maraka, koliko je buyet planiran u idu }oj go di ni. Do usva jawa naj zna ~aj ni jeg go di{weg do ku men ta, sredinom januara, na snazi }e biti odluka o privremenom finansirawu. B. R.

MRKOWI] GRAD - ^lanice Plesnog kluba "Bolero" iz Mrkowi} Grada osvojile su prvo mjesto na prvenstvu BiH u latino {ou plesu za djecu mla|eg uzrasta i juniore. Ove rezultate ponovili su po~etkom decembra i na Me|unarodnom ku pu u Bawalu ci osva jawem prvog i dru gog mjesta. Tre ner Ple snog klu ba "Bolero" Monika Sladojevi} isti~e da je uspjeh ponovqen i na prvenstvu Plesnog saveza Srbi je u Beo gra du, gdje su mlade mrkowi}ke plesa~ice osvojile prvo i drugo mjesto u ka te go ri ji mla |e dje ce i omladine. - Mada plesni klub radi

re la ti vno krat ko pos ti `e izvanredne rezultate. Razlog za to je veliko interesovawe djece za ples u Mrkowi} Gradu. Imamo solidne uslove za rad u fis kul tur noj sa li Osnovne {kole "Ivan Goran Kova~i}", a osim roditeqa poma`e nam i op{tina - rekla je Sladojevi}eva.

ODLI^NI rezultati za kratko vrijeme
Treninzima i uspjesima plesnog kluba odu{evqena je Duwa Laki}. - Planiram da se bavim plesom dok god mi budu do-

Plesa~ice kluba "Bolero" na prijemu u op{tini

zvoqavale obaveze. Treniramo dva puta sedmi~no, tako da mogu da us kla dim oba ve ze sa {kolom. Presre}na sam uspjesima koje smo postigli na takmi~ewima u Beogradu i na

Prvenstvu BiH - rekla je Laki}eva. Sli~no pri~aju Ana \ur|evi} i An|elina Sladojevi}, koja napomiwe da ples trenira {est, odnosno sedam godina.

- Mislimo da je ovo najboqi na~in za provedemo slobodno vrijeme. Na{i planovi su da se bavim plesom {to du`e, a motivaciju za to nam daju rezultati koje posti`emo na takmi~ewima - rekle su Ana i An|elina. Uspje{ne plesa~ice primila je na~elnik op{tine Divna Ani~i}. - Ponosni smo na va{e uspjehe, jer nije lako da djeca iz male sredine posti`u vrhunske rezultate na velikim takmi~ewima. Na{a je obaveza da vas podr`imo i da vam obezbijedimo jo{ boqe uslove za rad i nas tu pe na ta kmi ~ewima - rekla je Ani~i}eva. S. D.

12 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

"Delta" ula`e vi{e od 30 miliona evra u agrar

Biznis
Libor Krko{ka, direktor EBRD u BiH
SARAJEVO - Direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Libor Krko{ka smatra da bi rast bruto doma}eg proizvoda (BDP) u BiH u idu}oj godini mogao da prema{i dva odsto, {to je optimisti~nije od prognoza Me|unarodnog monetarnog fonda, prenijele su agencije. On je rekao da bi ekonomski rast mogao biti i znatno vi{i ako bude vi{e napretka u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. Krko{ka je najavio da }e se EBRD u BiH fokusirati na isplatu ve} odobrenih sredstava za projekte u javnom sektoru, kao i na pripremawe i brzu implementaciju novih projekata u infrastrukturi i sektoru energetike. - Mi smo, tako|e, spremni da pru`imo podr{ku privatizaciji preostalih velikih preduze}a kako bismo privukli vi{e di rek tnih stra nih in ves ti ci ja u zemqu - re kao je Krko{ka u intervjuu za portal "Profitiraj.ba".

BEOGRAD - "Delta holding" planira da u 2012. u agrar ulo`i vi{e od 30 miliona evra, izjavila je Tanjugu potpredsjednik za korporativne komunikacije te kompanije Jelena Krstovi}. Ona je istakla da je poqoprivreda jedan od najzna~aj-

nijih poslova za "Delta holding" i da je do sada u razne projekte u agraru investirano ukupno 150 miliona evra. - Investicije u idu}oj godini bi}e namewene daqem razvoju u svim oblastima agrara - kazala je Krstovi}eva.
FOTO: ARHIVA

Rast BDP-a mogao bi u rusko-ukrajinskim da prema{i dva odsto gasnim pregovorima

Visoki ulozi

Sumorne prognoze za 2012. godinu

Britanija u opasnosti od povratka u recesiju
LONDON - Teku}a kriza u evro zo ni i opa snost od slabqewa povjerewa potro{a~a guraju Britaniju u novu re ce si ju, upo zo rio je In sti tut za is tra `i vawe javnih politika (IPPR), prenijele su agencije. - Britanija je suo~ena sa "su mor nim" po ~et kom za 2012. godinu, ali bi svako mogu}e usporavawe moglo da bude osuje}eno padom inflaci je, {to bi po ve }a lo po tro {a ~ku mo} - obja vio je institut. Navode da kriza evrozone nije rije{ena i da je svaka zemqa primorana da usvoji ekstremne mjere {tedwe koje }e rezultovati velikim padom proizvodwe.

"Sjeverni tok"
Ruski gasni holding je prije mjesec pustio u rad drugi, vi{e milijardi dolara vrijedan projekat "Sjeverni tok" po dnu Balti~kog mora, koji omogu}ava direktnu isporuku evropskim potro{a~ima 27,5 milijardi kubnih metara gasa godi{we uz mogu}nost udvostru~ewa kapaciteta. investicije bez osiguranih koli~ina gasa. Vrijednost "Ju`nog toka" procjewuje se na 10-15 milijardi evra, a kona~na investici ona odlu ka bi se, pre ma planovima, usvojila za godinu. Pored "Gasproma" u projektu u~es tvu ju ita li jan ska energetska kompanija "Eni", francuska EDF i wema~ka "Vinter{al". Odnose Evrope, velikog potro{a~a ruskog gasa, i "Gasporma" ozbiqno su poremetile ras pra ve oko vi so kih cijena gasa iz Rusije, koje su prerasle u sudske istrage i antimonopolske kontrole. Pored standarda Tre}eg energetskog paketa EU, realizaciju "Ju`nog toka" ugro`ava i pozicija Turske, sa kojom Rusija jo{ ne uspijeva da pos ti gne do go vor o iz gradwi gasovoda u wenim teritorijalnim vodama.

Belgija jedna od najzadu`enijih u evrozoni

Od gra|ana pozajmquje {est milijardi evra

Ruski i ukrajinski zvani~nici nisu uspjeli da se dogovore o novim uslovima uvoza gasa, ali je "Gasprom", koji do sada nijednom nije stavio pod sumwu realizaciju "Ju`nog toka", objavio da na~in tranzita zavisi od popustqivosti Ukrajine
MOSKVA - "Gasprom" je nagovijestio da sudbina gasovoda "Ju`ni tok", koji bi oslobodio Rusiju od tranzita ga sa na mi jewenog Evro pi preko Ukrajine, zavisi od ishoda rusko-ukrajinskih pregovora, koji se nastavqaju 15. januara, prenosi RTS. Ruski i ukrajinski zvani~ni ci su pro {le se dmi ce priznali da nisu uspjeli da se dogovore o novim uslovima uvoza ruskog prirodnog gasa, ali je "Gasprom", koji do sada ni je dnom ni je sta vio pod sumwu realizaciju "Ju`nog toka", objavio da na~in tranzita zavisi od popustqivosti Ukrajine. - "Ju`ni tok" je oduvijek bio povezan sa Ukrajinom izjavio je izvr{ni direktor "Gasproma" Aleksej Miler. Ruski i ukrajinski mediji podsje}aju da je 20. decembra bord direktora ruskog ener get skog gi gan ta sa op {tio da }e "Ju`ni tok" biti zavr{en prema planu, 2015. godine. Ra ni je je pred sje dnik "Gaspromove" filijale "Gaspromeksport" Aleksandar Medvedev rekao da "Ju`ni tok" nije sredstvo pritiska nad Ukrajinom. strane se iz sve snage trude da umire potro{a~e, uvjeravaju }i ih da ne pos to ji kon flikt ko ji bi ugro zio isporuke goriva u Evropu. Tran zit rus kog ga sa u Evropu je zbog "gasnih sukoba" Rusije i Ukrajine prekidan 2006. i 2009. godine, podsje}a Rojters. "Gasprom" je do sada obe}avao da }e se "Ju`nim tokom", koji }e biti pu{ten u rad 2015. godine, ju`nim regionima Evrope isporu~ivati do 63 milijarde kubnih metara ruskog gasa zaobilaze}i Ukrajinu, pa je ~ak nedavno i precizirao kopnenu dionicu gasovoda i wenu krajwu ta~ku. Kako prenosi Tanjug, analiti~ari smatraju da dogovor sa Ukrajinom omogu}ava Rusiji da odustane od ekstraskupog "Ju`nog toka". Projekat, u kojem Rusija u~estvuje sa 50 proce na ta, za hti je va ogro mne

BRISEL - Belgija, jedna od najzadu`enijih zemaqa evrozone, kojoj je nedavno sni`en kreditni rejting, namjerava 2012. podmiriti dobar dio svojih potreba za finansirawem posu|ivawem od sopstvenih gra|ana, prenose agencije. Belgijska agencija za dr`avni dug sqede}e godine namjerava gra|anima ~etiri puta ponuditi trezorske zapise vrijedne {est milijardi evra. Osim toga, Belgija 2012. namjerava izdati dr`avne obveznice vrijedne 26 milijardi evra. Du`nosnik agencije za dr`avni dug @an Debout isti~e da se Belgija, suo~ena s mogu}no{}u pove}awa kamata, mo`e osloniti na {tedwu gra|ana koji, prema procjenama, na {tednim ra~unima u bankama imaju oko 200 milijardi evra.

PREGOVORI se nastavqaju 15. januara
Ukrajina od novembra poku{ava da kod Rusije izdejstvuje ni`u cijenu gasa, od najvi{e 250 dolara za hiqadu kubnih metara, ali zasad Kijev ne uspi je va da ubi je di Moskvu da revidira uslove ugovora, po kojem je cijena tog energenta u decembru narasla na 400 dolara za hiqadu kubika sa 264 dolara u januaru. U ne dos tat ku do go vo ra

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BP PLC

Postignut dogovor [trajka~kog odbora i uprave "Kosmosa"
Promjena
-0.16 -0.07 2.75 2.9 9.4

Cijena
25.69 20.54 176.3 179 459.7

Radnici prekinuli {trajk
BAWALUKA - Radnici bawalu~kog "Kosmosa" prekinuli su ju~e generalni {trajk koji su zapo~eli u ponedjeqak, nakon {to im je obe}ano da }e obaveze prema wima predvi|ene sporazumom koji su potpisali sa upravom 30. novembra, biti izmirene do 5. januara. Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peuli} istakao je da je na sastanku, kome su osim wega, pri sus tvo va li pred sta vni ci [traj ka ~kog odbora, uprave "Kosmosa" i Mi nis tar stva in dus tri je, energetike i rudarstva RS dogovoreno da radnicima do 5. januara bude ispla}ena martovska plata koja je trebalo da bude ispla}ena do 25. decembra. - Do 31. januara trebalo bi da im bude ispla}ena jo{ jedna plata, druga do 25. februara, a do 25. marta tre}a, kao i zaostale dnevnice za radnike koji su radili u inostranstvu. Ukoliko taj dogovor ne bude ispo{tovan dogovoreno je da direktor ovog preduze}a Slavko Petrovi} podnese neopozivu ostavku - kazao je Peuli} i dodao da je dio sporazuma od 30. novembra koji se odno si na is pla tu re gre sa ispo{tovan.

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC PFIZER INC INTEL CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
5.6 18.23 21.83 24.4 18.47

Promjena
0.13 0.18 0.2 0.38 0.34

MARTOVSKA plata bi}e ispla}ena do 5. januara
Radnicima "Kosmosa" nije ispla}eno deset plata zbog ~ega su u vi{e navrata prijetili obustavom rada. M. ^.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 13

Ma|arska reformi{e Centralnu banku
BUDIMPE[TA - Uprkos protestima i iz Brisela i MMF-a, parlament Ma|arske prihvatio je reformu Centralne banke, a Vlada Viktora Orbana nada se da }e tako izbje}i mjere {tedwe, prenijele su agencije. Smisao reforme Centralne banke u Ma|arskoj jeste u ve}em broju ~lanova Nadzornog odbora te institucije, koje bi birao parlament prema trenutnoj strana~koj usmjerenosti. Pravi ciq toga, kako navode opozicija i kriti~ari, je nadzor nad deviznim rezervama kojima banka raspola`e i koje iznose oko 35 milijardi evra.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na Promjena cijena 90,87 0,41 39,89 1,24 38,88 1,04 36,85 1,24 38,96 2,53 96,7 0,01 0,28 -20 36,91 0,98 1,46 -2,01 0,7 16,86 0,6 8,89 0,48 -4 Promet 33.514,44 32.055,23 26.652,28 23.345,24 20.090,97 16.366,58 14.668,64 8.749,99 4.442,00 2.450,00 480 240

RS i BiH me|u najmawe zadu`enim u regionu

Dug pod kontrolom, pa`qivo sa novim kreditima
Ukupan javni dug RS u odnosu na BDP iznosi 41,5 odsto. Javni dug Slovenije iznosi 47, a Hrvatske 51 odsto BDP-a. Ukupan dug Srbije 44,8 odsto BDP-a
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Ukupan javni dug RS 3,618 milijardi KM

Република Српска - стара девизна штедња 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - стара девизна штедња 1 Метал а.д. Градишка Република Српска - измирење ратне штете 4 Телеком Српске а.д. Бањалука ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град Хемијска индустрија дестилација а.д. Теслић

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,96 3,45 3,52 4,11 7,87 0,05 3,79 5 4,23 2,15 0,97 3,9 4,5 5,75 356,4 0 172,5 15 0 0 378,12 1,73 -2,24 17.227,90 0 4.601,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873,6 0 0 0 4,55 28.290,58

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

BAWALUKA - Republika Srpska i BiH su i daqe me|u najmawe zadu`enim u regionu, ali bi u idu}em periodu trebalo opreznije da se zadu`ujemo kako ne bi do{li u situaciju da postanemo visoko zadu`ena zemqa, ocjewuju ekonomski analiti~ari. Ukupan javni dug Re pu blike Srpske krajem oktobra iznosio je 3,618 milijardi maraka i u odnosu na bruto dru{tveni proizvod iznosi 41,5 odsto. Prema podacima Ministarstva finansija RS na unutra{wi dug odnosi se 1,343 mi li jar di KM, a na spoqni 2,275 milijardi KM. Javni dug RS na kraju pro{le godine izno sio je

3,544 milijarde maraka, od ~e ga se na unu tra{wi dug odnosilo 1,347 milijardi KM, a na spoqni dug 2,196 milijardi KM. Ukupan javni dug BiH na kraju septembra iznosio je 9,6 milijardi maraka, od ~ega se na spoqni odnosi 6,4 mi li jar de KM, a na unu tra{wi 3,2 milijarde maraka. Zemqe u okru `ewu se, prema ocjeni analiti~ara, nalaze na ivici dozvoqene zadu`enosti. Oni upozoravaju da }e ove zemqe i u budu}nosti morati da se zadu`uju i pove}avaju nivo svog duga. ^lan Udru `ewa eko no -

mis ta RS "SWOT" Mi lo{ To do ro vi} ka `e da RS i BiH trenutno nisu mnogo zadu`ene.

ZEMQE BIV[E SFRJ du`ne vi{e od 150 milijardi evra
- Mi jo{ uvijek spadamo u red sredwe zadu`enih zemaqa, ali ako nastavimo da se zadu`ujemo mogli bismo da do|emo u situaciju da posta ne mo vi so ko za du `e na zemqa - kazao je Todorovi} i naglasio da su zemqe biv{e Jugoslavije trenutno du`ne vi{e od 150 milijardi evra. Najve}i problem kada je u pi tawu za du `e nost me |u zemqama u re gi onu ima ju Slovenija i Hrvatska. Javni dug Slovenije iznosi oko 16 milijardi evra ili 47 odsto BDP, dok je Hrvatska du`na oko 20 milijardi evra, ili 51 odsto BDP-a. Uku pan dug Srbi je na

NEPOVU^ENA SREDSTVA
Ekonomski analiti~ar Zoran Pavlovi} ka`e da se zadu`enost RS i BiH jo{ dr`i pod kontrolom i da je taj dug u okvirima realnog i mogu}eg. - Problem je {to ona sredstva koja su nam odobrena nisu povu~ena. Trenutno imamo dvije milijarde koje su odobrene, a koje nisu povu~ene i na to pla}amo kamatu - istakao je Pavlovi}.

kraju novembra 2011. godine bio je oko 14,48 milijardi evra ili 44,8 od sto BDP. Crna Gora tako|e ima visok nivo javnog duga, koji je sredi nom ove go di ne izno sio 1,4 milijarde evra, ili oko 44 odsto BDP, dok je javni dug Makedonije znatno mawi i iznosi oko 32,7 odsto BDPa. Eko nom ski ek spert Spoqno trgo vin ske ko mo re BiH Duqko Hasi} ka`e da bi BiH u idu}em periodu morala dosta opreznije da se zadu`uje kako ne bi do{la u situaciju da pre|e granicu zadu`enosti od 60 odsto. - Mi smo jo{ uvijek u grupi sredwe zadu`enih zemaqa. Ali, ne smije se dopusti ti da se sva ko za du `u je kako ho}e. Mora se napraviti plan zadu`ivawa, odnosno oprav da nost uzi mawa kredita, kao {to je ulagawe u in fras tru ktu ru, za po{qavawe i sli~no - istakao je Hasi}.

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK d.d. SARAJEVO
Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

8.02

0,30

12.831

ZATVORENI INVESTICIONI FONDOVI TOP-5
Investicioni fond
Sredwi Promet kurs dionica Vrijednost

ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla ZIF Naprijed d.d. Sarajevo ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo

4,00 4,90 4,95 1,50 2,70 3,40

0,00 -4,85 0,00 -3,23 -3,57 0,00

38.492,00 73,50 1.158,30 40.965,00 2.430,00 8.210,00

REDOVNI EMITENTI TOP-5
Dioni~ko dru{tvo BH Telekom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo RMU Banovici d.d. Banovici RMU Kamengrad d.d. Sanski Most Solana d.d. Tuzla [ipad komerc dd Sarajevo
Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

17,74 3,60 3,00 46,94 62,00 18,25 26,99 62,00 19,80 1,83

-1,44 -0,28 0,00 -2,40 3,33 0,28 -0,04 0,00 -1,49 1,54

53.576,22 1.677,60 285,00 6.101,68 310,00 14.620,25 1.430,47 18.537,52 9.900,00 1.699,80

Aleksandar Xombi} o izboru direktora IRB RS

Imenovawe u roku dva mjeseca
BAWALU KA - Pre mi jer RS Aleksandar Yombi} re kao je ju ~e da }e u ro ku od mje sec ili dva bi ti spro ve de na pro ce du ra za izbor novog direktora Inves ti ci ono-ra zvoj ne ban ke RS. - Nas to ja }e mo da {to prije rije{imo situaciju u vezi sa imenovawem novog direktora IRB-a. Za to je, u skladu sa zakonom, potreban odre |en pe ri od, ali sva ka ko }e mo nas to ja ti da to pi tawe ri je {i mo us ko ro. Nad zor ni odbor mo gao bi ve} ove se dmi ce da ut vrdi kri te ri ju me i ra spi {e kon k urs - is ta kao je Yombi}. Di re ktor IRB-a Mi lenko Pavlovi} podnio je u pe tak NO ban ke zah tjev za spo ra zu mni ras kid ra dnog odno sa, a ra zrje {ewe sa mjesta direktora zatra`io je iz li~nih razloga. Nadzorni odbor imenovao je u su bo tu Sne `a nu Vuj ni} za vr{i oca du `nos ti di re ktora ove banke. M. ^.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 28.12.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1,955830 1,520627 1,468120 26,017719 0,075851 0,263128 0,640143 1,922192 0,566448 0,250924 0,217956 1,601826 0,787657 2,346527 1,496541 1,908715

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1,955830 1,524429 1,471790 26,082763 0,076041 0,263786 0,641743 1,926997 0,567864 0,251551 0,218501 1,605831 0,789626 2,352393 1,500282 1,913487

ZIF Balkan investment fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Metal a.d. Gradi{ka
Cijena (KM) Promjena

1,955830 1,516825 1,464450 25,952675 0,075661 0,262470 0,638543 1,917387 0,565032 0,250297 0,217411 1,597821 0,785688 2,340661 1,492800 1,903943

3,45

15,00%

0,28

-20,00%

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

14 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Pritvoren vlasnik kafe-bara osumwi~en za ubistvo

Hronika
Poslije nesre}e na @abqaku

BR^KO - Vlasniku kafe-bara "Stela maris" u Br~kom Petru Iki}u (50) odre|en je jednomjese~ni pritvor u Osnovnom sudu u Br~kom zbog sumwe da je u nedjequ ujutro iz pi{toqa ubio gosta lokala Milorada Dragi~evi}a (38), saop{teno je iz suda
FOTO: ARHIVA FOTO: S. DAKI]

navode}i wihove inicijale. Pritvor mu je odre|en zbog bojazni od bjekstva, a on je uhap{en isti dan nakon {to je ubio Dragi~evi}a. Iki} je u Dragi~evi}a pucao nakon {to je on polupao inventar u kafi}u. N. T.

Ivica Miler prona|en `iv u Minhenu
MINHEN - Ivica Miler, dr`avqanin BiH za kojeg se sumwalo da je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila 14. juna ove godine na @abqaku, prona|en je `iv i zdrav u Minhenu, ali sa drugim imenom i prezimenom. De`urnoj slu`bi policije na @abqaku je 14. juna ove godine pred pono} jedan navodni o~evidac prijavio nesre}u da je bi je li auto mo bil sle tio u pro va li ju. Po li ci ja je odmah krenula na mjesto udesa i prona{la bijeli "opel" sa wema~kim tablicama, koji je stajao na to~kovima u koritu rijeke, vi{e od 50 metara ispod magistrale. Ronioci koji su u me|uvremenu prispjeli u olupini su na{li samo paso{ na ime Ivice Milera i nekoliko drugih li~nih dokumenata, ali od wega nije bilo ni traga. G. O.
Hotel ”Jaw” u plamenu

Hotel ”Jaw” prije po`ara

Saobra}ajna nesre}a u Fo~i

Taksista udario dje~aka

Vatrogasci uz pomo} mje{tana ugasili po`ar u [ipovu

Vatra progutala dio hotela "Jaw"
Po`ar izbio oko 13.30 ~asova, a prije nego {to je uga{en izgorio je dio u kojem se nalazila diskoteka "Iks kod". Niko nije povrije|en, a pri~iwena je velika {teta
PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Mjesto nesre}e u Fo~i

FOTO: R. \EVI]

FO ^A - Se dmo go di{wi dje~ak I. L., kojeg je u ponedjeqak dok je prelazio ulicu kod Osnovne {kole "Veselin Masle{a" u Fo~i udarilo taksi "pasat", za ~ijim volanom je bio Radenko Bajlovi}, zbog te{kih povreda glave hitno je preba~en iz fo~anske bolnice u Klini~ko-bolni~ki centar "Ko{evo" u Sarajevu, gdje je odmah po prijemu operisan. Qekari ko{evske bolnice poslije operacije su rekli da je dje~ak koji je zadobio prelom ~eone kosti van `ivotne

opasnosti. Nesre}a se dogodila oko 17 ~asova u ulici Nikole Pa{i}a, kada je taksista Bajlovi} "pasatom" udario dje~aka koji je poku{avao da pre|e ulicu na pu tu od {ko le do ku }e. Odmah po sli je ne sre }e ta ksista je dje~aka prevezao u fo~ansku bolnicu. O~evici koji nisu `eqeli da im pomiwemo ime ka`u da se sve odigralo pred o~ima dje~akovog djeda koji je i{ao u susret svom unuku. R. \.

Okru`no tu`ila{tvo Bawaluka

Trojica optu`ena za trgovinu drogom
BAWALUKA - Protiv Milorada Birnera (51) iz Pala i Darka Vukovi}a (36) iz Sarajeva i Ninoslava Drce koji se terete za neovla{}enu proizvodwu i promet opojne droge bawalu~ko Okru`no tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu koju je potvrdio Okru`ni sud. Oni se terete da su zajedno preprodavali marihuanu, a uhap{eni su 29. oktobra ove godine. Tom prilikom je u "pe`ou 206", kojim je upravqao Drca, prona|eno oko dva kilograma marihuane . N. T.

[IPOVO - Dio hotela "Jaw" u [ipovu izgorio je ju~e u po`aru koji je izbio oko 13.30 ~a so va, sa zna je "Glas Srpske", a niko nije povrije|en. O~e vi ci su is pri ~a li da je izgorio desni dio hotela od ulaza koji je okrenut pre ma pu tu [i po vo - Ku pres, u kojem se nalazi disko te ka "Iks kod". Pretpostavqa se da je po`ar prvo buknuo ba{ u ovoj diskoteci, a potom se pro{irio. Vatrogasci iz [ipova i Mrkowi} Grada uspjeli su da spasu dio hotela gdje se nalazi restoran i da lokalizuju po`ar. - Vatra je savladana, ali nije odmah u potpunosti uga{e na. Na ne ko li ko mjes ta vi{e ~asova vidio se dim. Ali sve je stavqeno pod kontrolu - rekao je jedan od o~evi da ca ne `e le }i da se predstavi. Na~elnik op{tine [i-

povo Du{an Malinovi} kazao je da je {teta velika i da je o po`aru obavije{ten putem telefona jer se nalazio na prijemu u Bawaluci. - Na ga{ewe po`ara bilo je dovezeno pet cisterni sa vodom iz [ipova i Mrkowi} Grada. [teta je ogromna - rekao je Malinovi}. Dodao je da je hotel prije nekoliko godina privatizovao Marko Savkovi}, koji `ivi u Sloveniji. Pre ma ri je ~i ma o~e vi daca, vatra koja je primije}ena na dijelu hotela gdje se nalazi diskoteka "Iks kod" veoma se brzo {irila na osta li dio ho te la. Odmah po prijavi po`ara anga`ovani

su pripadnici Vatrogasnog dru{tva u [ipovu, kao i vi{e gra|ana koji su, kada je va tra pri mi je }e na, pritekli u pomo}. Ubrzo su na ga {ewu an ga `o va ni i va trogasci iz Mrkowi} Grada.

PRETPOSTAVQA se da je vatra izbila u diskoteci
- Va tra se {i ri la muwevito i zahvatila je ve}u povr{inu hotela. Vatrogas ci su uz po mo} gra |a na poku{avali da ugase po`ar, ali je to i{lo te{ko - rekla je jedna djevojka koja se zatekla u blizini hotela, ne `ele}i da se predstavi.

DISKOTEKA
Prema nezvani~nim informacijama, postoji mogu}nost da je neko podmetnuo po`ar u diskoteci "Iks kod". Ova diskoteka je prije godinu i po bila na meti nepoznatih vandala. Tada su nepoznata lica bacila suzavac bombu. Policija jo{ nije uspjela da rasvijetli taj slu~aj.

Ona je is pri ~a la da je grupa mladi}a iz diskoteke "Iks kod" po ku {a va la da spasi inventar i ure|aje. - Ne znam da li su i{ta uspjeli da spasu. Vatra je zahvatila cijeli prostor disko te ke i zgra du do we. Cjelokupan hotel je obavijen crnim dimom, pa je nemogu}e vidjeti da li je vatra uga{ena i kolika je {teta ispri~ala je ona dok jo{ po`ar nije bio uga{en. U Policijskoj stanici u [ipovu re kli su da je po`ar prijavqen u 13.30 ~asova, ali da ne mogu dati vi{e informacija o uzrocima po`ara. Dodali su da }e uzrok po`ara utvrditi nadle`ni policijski organi i inspekto ri protivpo`arne za {tite. Saznajemo da je u diskoteci "Iks kod", u kojoj je najvje ro va tni je po ~eo po `ar, bila planirano da se organizuje proslava i do~ek nove 2012. go di ne. Gost ve ~e ri trebalo je da bude pjeva~ Jovan Peri{i}.

Poslije me|unarodne policijske akcije "Trio"

Predlo`en pritvor za {estoricu dilera
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH predlo`ilo je Sudu BiH odre|ivawe pritvora {estorici uhap{enih u policijskoj akciji "Trio" zbog sumwe da su se bavili neovla{}enom proizvodwom i prometom droge. Pritvor je predlo`en za Asada Krajinu, Slavka Davidovi}a, Rajka Slijep~evi}a, Veneslava Radulovi}a, Mersudina Hayi}a i Zulfu Rami}a. Osim wih, ju~e je u BiH uhap{eno jo{ sedam osoba. Me|u wima, trojica su odranije bila u pritvoru, a ostali su pu{teni da se brane sa slobode. U okviru akcije "Trio" proteklih {est mjeseci ostvarena je saradwa Tu`ila{tva BiH sa vi{e tu`ila{tava u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Albaniji, u okviru koje su sprovedene posebne istra`ne radwe ko je su re ali zo va la pravosu|a BiH, Crne Gore i Hrvatske. Policija je u posqedwih {est mjeseci u akciji "Trio" zaplijenila ukupno 367 kilograma skanka u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Albaniji. U ponedjeqak je u Repu bli ci Srpskoj uha p{e no sedam, u FBiH {est, a u Crnoj Gori 20 osoba. Du {i, ko ji va `i za kraqa skanka u toj dr`avi. Prema do sada prikupqenim podacima, na podru~ju BiH formirano je vi{e kriminalnih grupa koje su od Du{ija nabavqale drogu i dopremale u BiH. U posqedwih {est mje se ci sprije~ena je trgovina narkoti ci ma ko ju su vr{i le osumwi~ene kriminalne grupe Danijela Oroza, Faruka Elezovi}a i Rajka Slijep~evi}a. Oni se sumwi~e da su u vi {e na vra ta pre vo zi li skank u BiH u koli~ini ve}oj od deset kilograma. Ova grupa je drogu proizvodila u Albaniji i onda je preko Crne Gore prevozila u BiH, gdje je ostajao jedan dio, a drugi je bio poslat u Hrvatsku i dru ge zemqe za pa dne Evrope. Policija sumwa da su oni mjese~no zara|ivali i do 100.000 evra od pre pro da je skanka. G. O.

GLAVNI organizator bio Leonardo Du{i
Or ga ni za tor trgo vi ne drogom je Albanac Leonardo

Policija
Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o izjavio je ju~e da je "Trio" bila jedna u nizu akcija koje je ovo ministarstvo sprovelo. On je rekao da je ostvarena saradwa sa policijama i drugim institucijama u vi{e zemaqa i da }e se ove aktivnosti nastaviti.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 15

Ukradene tri `enske torbice za jedan dan u Doboju
DOBOJ - Nepoznata osoba istrgla je torbicu sa ramena M. S. u ponedjeqak ne{to poslije 19.30 ~asova u Vidovdanskoj ulici u Doboju. Policija je prona{la odba~enu torbicu iz koje je, prema izjavi vlasnice, ukraden nov~anik sa novcem, li~na dokumenta, elektronske bankovne kartice i mobilni telefon. Istog dana policiji je prijavqeno da su na dvije razli~ite lokacije nepoznata lica odnijela `enske torbice iz predsobqa stanova koji nisu bili zakqu~ani. Sl. P.

Policija

Sprije~ena tragedija u Kotor Varo{u

Vijesti
Kotor Varo{

Poku{ala da se ubije zbog jedinice iz hemije
FOTO: G. [URLAN

Uhap{en na osnovu potjernice
KOTOR VARO[ - Policija je u Kotor Varo{u uhapsila Esmira Omera{evi}a (25) na osnovu potjer ni ce Po li cij ske stanice u Tesli}u, saop{teno je iz policije navode}i wegove inicijale. U policiji nisu otkrili de taqe ovog slu ~a ja niti za{to je Omera{evi} osumwi~en. On je tokom dana predat u nadle`nost policije u Tesli}u. N. T.

U~enica B. D. u ponedjeqak do{la u {kolu i na ~asu hemije, kad je saznala da }e joj biti zakqu~ena negativna ocjena, istr~ala iz u~ionice i rekla da }e se ubiti, a u tome je sprije~ila policija i {kolski drugovi
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com Trgova~ka {kola u Kotor Varo{u

Doboj

Provalio u prodavnicu
DOBOJ - Protiv N. C. sa podru~ja op{tine Tesli} ko ji je osumwi~en za te{ku kra|u policija je dos ta vi la iz vje {taj Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju. Postoji sumwa da je N. C. u no}i izme|u 10. i 11. de cem bra ove go di ne u Bla tni ci, kod Te sli }a, pro va lio u pro da vni cu "Mje{ovita roba", odakle je ukrao gra|evinski materijal i cigarete u vrije dnos ti od oko 1.600 maraka. Sl. P.

KOTOR VARO[ - U~eni ca Trgo va ~ke {ko le iz Ko tor Va ro {a B. D. (16) po ku {a la je da se ubi je u ponedjeqak ujutro zbog lo{e ocje ne iz he mi je, pot vr|eno je ju~e u policiji. Kako nezvani~no saznaje mo, dje voj ~i ca je u po ne djeqak do{la u {kolu i na ~asu hemije, kad je saznala da }e joj biti zakqu~ena jedinica, istr~ala iz u~ionice i rekla da }e se ubiti. - Kada joj je profesorka rekla da }e "pasti" na polugodi{tu, istr~ala je iz u~ioni ce i re kla da ide da sko ~i sa mos ta u rijeku Vrbawu. U prvi mah nismo shvatili ozbiqno i mislili smo da se {ali, ali smo vi dje li da tr~i pre ma obli`wem mos tu. Ta da su dru gi u~e ni ci iz ra zre da krenuli za wom - ispri~ala je jedna od u~enica. Ona je dodala da su djevoj~icu drugi u~enici stigli u bli zi ni mos ta i

za dr`a li je da ne sko ~i. Ubrzo je stigla policija pa je sprije~ena tragedija. Za po sle ni u Sredwo {kol skom cen tru "Ni ko la Tesla" pri~aju da je B. D. ranije imala nekih problema, ali nikada nije izgledalo da bi mo gla po mi sli ti da uradi ovako ne{to. - Znam da je nekoliko puta bi la kod pe da go ga i {kolskih psihologa, ali to je uvi jek bi lo zbog ne kih

dje~ijih gluposti. Nadam se da je ovim samo `eqela da skrene malo pa`we na sebe, a ne da zaista sko~i sa mosta - ispri~ao je jedan od zaposlenih u ovoj {koli koji ni je `e lio da mu spo miwemo ime. On je dodao da je djevoj~ica poslije toga ispitana u po li ci ji o to me {ta se desilo, a sa wom su razgovarali i socijalni radnik iz Ko tor Va ro {a i {kol ski

psi ho log. Na{ sa go vor nik vjeruje da }e se sada djevoj~ica smiriti i da ne}e poku{ati ne{to sli~no.

DIREKTOR [KOLE nije `eqela da komentari{e ovaj slu~aj
- Ona `ivi sa ocem, koji se razveo od wene majke. Vjerujemo da je ovim `eqela iza zva ti pa`wu i da ni je imala stvarno namjeru da se ubi je - do dao je je dan od profesora ove {kole. U~enici pri~aju da im jo{ nije jasno zbog ~ega je wihova {kolska drugarica poku{ala da se ubije. - Stvarno nije bilo razlo ga da ovo ura di. Prvo, za to {to je ri je~ o prvom polugodi{tu i tu ocjenu je mo gla ka sni je da is pra vi. Dru go, zbog to ga {to pro fesorka hemije nije previ-

SAMOUBISTVO
Krajem pro{le godine dogodila se velika tragedija kada se djevoj~ica Swe`ana Pe}anac (14) iz Kobatovca kod Lakta{a, tako|e ubila zbog lo{ih ocjena. Ona je tada, nakon {to joj je zakqu~ena negativna ocjena, rekla prijateqicama da }e se ubiti, a one su to prenijele nastavnici i pedagogu koje to nisu shvatile ozbiqno i nisu reagovale. Djevoj~ica je oti{la do obli`weg mosta i sko~ila u rijeku Vrbas, a weno be`ivotno tijelo prona|eno je poslije vi{e od 30 dana.

{e stroga i niko nije obnovio godinu zbog tog predmeta. De {a va lo se da ne ko padne na popravni iz hemije, ali bi kasnije to polo`io i ne bi izgubio godinu - ispri~ao je jedan od u~enika. Direktor Sredwo{kolskog centra "Nikola Tesla" Emina \ubo rekla je da ne mo `e ko men ta ri sa ti ovaj slu~aj. Psi ho lo zi tvrde da se dje ca na ova kve pos tup ke odlu~uju zbog toga {to ~esto do`ivqavaju velike pritiske roditeqa, koji od wih o~ekuju mnogo vi{e od onog {to mogu da postignu. - Osim toga, ~est razlog zbog kojeg djeca poku{avaju da dignu ruku na sebe je i to {to ~esto nisu shva}eni od okoline, kao i zbog velikog uticaja filmova i nekih televizijskih programa na wih - tvrde psiholozi.

Trebiwe

Osumwi~eni za kra|u `ice
TREBIWE - Policija iz Nevesiwa podnijela je izvje{taj protiv O. T. i R. B. iz Mostara, zbog sumwe da su u februaru ove godine u selu @uberina kod Nevesiwa sa stuba ski nuli transformator i ukrali bakarnu `icu vlasni{tvo preduze}a "Elektro-Hercegovina". Na ovaj na~in pri~inili su {tetu od 8.536 maraka. N. T.

Daci} u ku}nom pritvoru uz kauciju od 461.000 KM
SARAJEVO - Sud BiH ukinuo je pritvor Hamdi Daci}u, koji je optu`en za neovla{}enu trgovinu drogom i prawe novca, i odredio mu mjere zabrane. Daci} je pu{ten iz pritvora nakon {to je Sud prihvatio kauciju u iznosu od 461.138 maraka koju je ponudio. Mjere zabrane predvi|aju boravak u ku}nom pritvoru. Daci} je optu`en da je zajedno s Harisom Zorni}em, Acikom Canom od 1998. godine do kraja 2006. na podru~ju BiH, Crne Gore, Srbije, Ma|arske, Austrije, Italije, Wema~ke, Francuske i [panije preprodavao heroin. Daci} i Zorni} su sa Canom 28. januara 2002. godine u Sarajevu osnovali preduze}e "Majorka" radi legalizacije nezakonito ste~ene imovinske koristi. N. T.

Ronioci tragaju za nestalom djevojkom
BIJEQINA - Ronioci su ju~e tre}i dan pretra`ivali lokalitet na Savi kod mosta na Ra~i u potrazi za nestalom Stanom Risti} (27), djevojkom iz Dowe Trnove kod Ugqevika, saop{teno je iz bijeqinskog Okru`nog tu`ila{tva navode}i wene inicijale, javile su agencije. Por tpa rol tu `i la{ tva Dan ka Pro da no vi} re kla je agencijama da nema detaqnih informacija o ovom slu~aju. - Jedina pouzdana informacija je da je prona|en automobil kojim se djevojka dovezla - rekla je Prodanovi}eva. Djevojka je posqedwi put vi|ena na mostu na Ra~i u no}i izme|u 24. i 25. decembra, pola ~asa poslije pono}i.

Provalnici iz "Selminga" odnijeli oko 300.000 KM
SARAJEVO - Policija traga za nepoznatim provalnicima koji su u ponedjeqak opqa~kali preduze}e "Selming" u Rajlovcu i odnijeli izme|u 200.000 i 300.000 maraka. Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi} potvrdio je da je preduze}e opqa~kano i da se traga za lopovima. Kazao je da o iznosu ukradenog novca ne mo`e da govori u interesu istrage. Prema nezvani~nim informacijama, provalnici su u preduze}e u{li tako {to su probu{ili zid iz susjedne samoposluge. U preduze}u "Selming" ju~e su "Glasu Srpske" rekli da o provali ne mogu ni{ta da ka`u. N. T.

16 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 17

18 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Srbija
Predsjednik Kosova ima najve}u platu

Ve} godinama sam gost na Kopaoniku, tamo se sve mewa, samo sam ja konstantan. Dragan Markovi} Palma, lider JS

Jahjaga prima skoro 3.000 evra mjese~no
PRI[TINA - Predsjednik Kosova Atifete Jahjaga, iako ima nelegalnu diplomu, prima najve}u platu na Kosmetu, odnosno nepune 3.000 evra, a premijer Ha{im Ta~i je na trinaestom mjestu po visini li~nih primawa. Predsjednik Kosova ima platu od 2.837 evra, a `ivi kao podstanar u nasequ Sun~ani breg, objavili su ju~e pri{tinski mediji. Na drugom mjestu po visini plate je izvr{ni direktor Kosovske agencije za privatizaciju [keqzen Luka koji prima 2.653 evra, a wegov zamjenik ima platu od 2.520 evra. Predsjednik Skup{tine Kosova Jakup Krasni}i prima platu od 2.325 evra, a iza wega je predsjedavaju}i regulatornog tijela za energiju sa 1.955 evra. Premijer Kosova Ha{im Ta~i ima platu 1.443 evra, dok zamjenici premijera primaju po 1.356 evra.

Nastavak akcije razotkrivawa zloupotreba u rudarskom basenu

Rudarski basen "Kolubara"

Nastavqeno su|ewe [ari}evoj grupi

Vukovi} svjedo~io iza zatvorenih vrata
BEOGRAD - Su|ewe optu`e ni ma za {verc vi {e od dvije i po tone kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu sa odbjeglim Darkom [a ri }em na ~e lu, nas tavqeno je ju~e iza zatvorenih vrata svjedo~ewem Dra{ka Vukovi}a u Specijalnom sudu u Beogradu. Vukovi} se, poslije dvogodi{weg bjek stva, pre dao srpskim pravosudnim organi ma po sli je pre go vo ra o do bi jawu sta tu sa svje do ka saradnika u procesu protiv [ari}a i grupe optu`enih. Na molbu Vukovi}a, sud je iskqu~io ja vnost to kom wegovog svjedo~ewa. Krijum~arewe je sprije~e-

Nova hap{ewa zbog "Kolubare"
Sumwa se da su uhap{eni uz saglasnost biv{ih direktora "Kolubare", koji su sada u pritvoru, prikazali da su ma{ine radile na kopovima, iako to nije bilo ta~no
BEO GRAD - Po li ci ja Srbije je u nastavku akcije razotkrivawa zloupotreba u Rudarskom basenu "Kolubara" ju ~e uhap si la jo{ ~e ti ri osobe, prenosi RTS. Ri je~ je o vla sni ci ma privatnih preduze}a iz Beograda, Lazarevca i Vreoca koja su Kolubari iznajmqivala mehanizaciju. Policija je uhapsila Zora na Jan ko vi }a, vla sni ka preduze}a "Iris" iz Lazarevca, Rado{a Milisavqevi}a, vlasnika preduze}a "Lep Izgled" iz La za rev ca, De ja na @ivanovi}a vlasnika preduze}a "@oker no 2" iz Vreoca i Dejana Radosavqevi}a, vla sni ka pre du ze }a "Sa kupqa~" iz Beograda. Sumwa se da su uz saglasnost biv{ih direktora Kolu ba re ko ji su sa da u pritvoru prikazali da su ma{i ne ra di le na ko po vi ma iako to nije bilo ta~no. Osumwi~e ni su na taj na ~in o{te ti li Ru dar ski ba sen "Kolubaru" za oko dva miliona evra. rektor "Kolubara-Usluge". Osnovano se sumwa da su biv{i ~elnici "Kolubare" formirali zavisna preduze}a "Kolubara-Gra|evinar" i "Ko lu ba ra-Uslu ge" ka ko bi izbjegli zakonom predvi|ene tendere za obavqawe odre|enih usluga. Ova zavisna preduze}a su potom anga`ovala mehanizaciju od privatnika i tako im omogu}ili, pored ostalog i falsifikovanim papirima, zaradu od milion i po evra, samo u ovom slu~aju. Utvr|eno je da su u radnim nalozima i mjese~nim izvje{tajima o radu ma{ina biv{i ~elnici "Kolubare" upisivali ve}i broj radnih sati, pa su tako i fakturisali nepostoje}i rad za koji je napla}eno milion i po evra. Sve je to "otkriveno" falsifikovanom dokumentacijom, koju su istra`ni organi i prona{li. Po~etkom oktobra ove godine pored generalnog direkto ra "Ko lu ba re" Dra ga na Tomi}a uhap{eno je jo{ 16 qudi zbog sumwi da su o{tetili to preduze}e za vi{e od deset miliona evra. Prema navodima Savjeta za bor bu pro tiv ko rup ci je gradske op{tine Lazarevac, mu}ke sa naduvanim tro{kovima radova privatne mehanizacije po mjesnim zajednicama lazareva~ke, ali i susjednih op{tina, dosti`u ~ak 20 miliona evra.

Dra{ko Vukovi}

no 15. oktobra 2009. zajedni~kom akcijom tajnih slu`bi ameri~ke Agencije za borbu pro tiv nar ko ti ka, srpske Bezbjednosno-informativne agencije i policije Urugvaja.

O[TETILI Kolubaru za dva miliona evra
Prije mjesec u okviru istrage uhap{eno je sedmoro osumwi~e nih, me |u ko ji ma Slavoqub Pavlovi}, direktor preduze}a "Kolubara-Gra|evinar" i Du{ko Obradovi}, di-

Parlament Srbije

SPO za raspravu o tajnim dosijeima
BEOGRAD - Poslanik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Jugovi} upitao je ju~e predsjednika parlamenta da li }e se zakon o otvarawu tajnih dosijea na}i na dnevnom redu do kraja aktuelnog mandata. Jugovi} je rekao da je SPO u decembru pro{le godine podnio parlamentu prijedlog zakona za otvarawe tajnih dosijea, ali da tada nije bilo podr{ke da se uvrsti u dnevni red. Prema wegovim rije~ima, SPO je ranije dobio uvjeravawe od koalicionih partnera da }e se taj zakon do kraja saziva na}i na dnevnom redu. SPO je prije devet dana tako|e zatra`io od predsjednika parlamenta Slavice \uki}-Dejanovi} da na dnevni red parlamenta stavi zakon o otvarawu tajnih dosijea.

ZAKUP
U vrijeme dok je generalni direktor "Kolubare" bio ranije uhap{eni Dragan Tomi}, zakup privatne mehanizacije 2007. godine ko{tao je oko 2,4 milijarde dinara. Sqede}e, 2008. godine, cifra je skoro udvostru~ena, pa je za privatne ma{ine "Kolubara" izdvojila ~ak 4,2 milijarde dinara.

Dobrosav Gavri} u rukama ju`noafri~ke policije

Predao se Arkanov ubica
BEOGRAD - Dobrosav Gavri}, osu|eni ubica @eqka Ra`natovi}a Arkana, predao se ju~e ujutru policiji u Kejptaunu u Ju`noafri~koj Republici. Gavri} (38) koji se u Ju`noafri~koj Republici krio pod imenom Sa{a Kova~evi} u bjekstvu je od 12. decembra ove godine, kada je trebalo da se javi ju`noafri~koj policiji, jer je protiv wega pokrenut krivi~ni postupak zbog posjedovawa kokaina. Gavri}ev identitet otkriven je tokom istrage ubistva ma fi ja {kog {e fa Sirila Beke u martu ove godi ne. Po li ci ja je po sli je pucwave u ko joj je Ga vri} rawen, zaustavila wegov automobil. Gavri}ev identitet ni tada ne bi bio otkriven da u wegovom yepu nije prona|en kokain.
Dobrosav Gavri}

DOBRA VIJEST

KRAGUJEVAC
Kragujev~anin Sini{a D. (34) poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i na Lepeni~kom bulevaru kada je na wega naletio autobus prevoznika "Autosaobra}aj", saop{teno je ju~e iz policije.

BEOGRAD
Tradicionalna humanitarna novogodi{wa `urka fonda "Osmeh na dar", namijewena za prikupqawe pomo}i najugro`enijim mali{anima, okupila je brojne. Sportisti, glumci i prijateqi fonda ispisivali su novogodi{we ~estitke koje }e, sa paketi}ima biti podijeqene siroma{noj i bolesnoj djeci.

GAVRI] u bjekstvu od 12. decembra
On je 2006. godine zbog ubistva @eqka Ra`natovi}a Arkana 15. januara 2000. godine, osu|en na 35 godina zatvora. Wegovi pomaga~i u ubistvu Arkana, Milan \uri~i} i Dragan Nikoli} Gagi su osu|eni na po 30 godina zatvora. U beogradskom hotelu "Interkontinental" su uz Arkana ubijeni i wegov prijateq Milenko Mandi} Manda te biv{i radnik MUP-a Dragan Gari} Garo.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 19

Da~i}: Ve}e plate kad do|e vreme
BEOGRAD - Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} rekao je, povodom {trajka sindikata policije, da svako treba da ispuwava svoje zadatke, a ko ne}e - neka tra`i drugo radno mjesto. Da~i} je istakao da }e pove}awe plate biti realizovano kada to bude mogu}e, rekav{i da je on na strani sindikata, ali da oni ne smiju da zloupotrebqavaju wegovu naklonost.

Uskoro potpisivawe sporazuma osiguravaju}ih dru{tava Srbije i Kosova

Vijesti
In|ija

Pla}awe osigurawa na prelazima bi}e ukinuto
Sporazum }e omogu}iti da se, vozilo, koje je osigurano prilikom registracije u Ni{u, Kraqevu ili Beogradu, mo`e koristiti na teritoriji Kosova bez pla}awa dodatnih da`bina za osigurawe, najavio Stefanovi}
BEOGRAD - Gra|ani uskoro ne}e morati da pla}aju ta kse za osi gu rawe na administrativnim prelazima na Kosovu i Metohiji, jer }e biti potpisan tehni~ki sporazum Asocijacija osi gu ra va ju }ih dru {ta va centralne Srbije i pokrajine. Ovo je najavio {ef beogradskog tima u dijalogu sa Pri{tinom Borislav Stefanovi}, a prenosi Tanjug. - Ovaj sporazum }e omogu}iti me|usobno priznavawe osi gu rawa dve stra ne bez prejudicirawa statusa Kosova - rekao je Stefanovi}. On je dodao da }e sporazum omogu}iti da, vozilo koje je o s i g u r a no p r i l i ko m re gis tra cije u Ni{ u , Kraqevu ili Beo gradu,
FOTO: AGENCIJE

Troje poginulih u udesu
IN\IJA - Tri osobe su poginule, a tri su te{ko povrije|ene ju~e ujutru u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Beograd - Novi Sad kod In|ije. Nesre}a se dogodila oko 6.30 ~asova, kada su se sudarila dva vozila, jedno marke "pe`o" somborskih registarskih oznaka a drugo "opel korsa" beogradskih tablica.

Beograd

"Na{i" zaposjedaju kasarnu
BEOGRAD - Aktivisti Srpskog narodnog pokreta "Na{i" zajedno sa drugim or ga ni za ci ja ma na ja vi li su ju ~e da }e mirno zaposjesti pojedine napu{tene objekte vojske u narednim danima. SNP Na{i ka`u da su se na ovaj po tez odlu ~i li poslije "nezakonitog upada grupe narkomana okupqenih oko ne vla di nih or ga ni za ci ja blis kih LSV-u u kasarnu "Ar~ibald Rajs" u Novom Sadu. kre tawa ni je da se qudi spre~e u svom kretawu zaista visokim cenama, ve} upravo suprotno da se omogu}i sloboda kretawa - kazao je Stefanovi}. Pri mje na do go vo ra o slo bo di kre tawa izme |u Beograda i Pri{tine, po~e la je u po ne djeqak na administrativnim prelazima na KiM po sli je do no {ewa uredbe Vlade Srbije kojom se reguli{e kontrola pre las ka admi nis tra ti vne linije. Vozila sa tablicama iz centralne Srbije za sada ulaze na teritoriju pokrajine uz osigurawe od 60 evra.

Administrativni prelaz Merdare

Borislav Stefanovi}

mo`e da se koristiti na teri to ri ji Ko so va bez pla }awa dodatnih da`bina za osigurawe. - Isto }e va`iti i za ko ri sni ke ko sov skih tablica na teritoriji centralne Srbije. Naravno, bi}e uspostavqan mehanizam nado kna de {te te u slu~aju nezgoda - objasnio je Stefanovi}. On je dodao da se na usvajawu tog spora zu ma ve} uve li ko ra di uz po sre do vawe EU, da je Asocijacija osiguravaju}ih dru-

{ta va Srbi je i sa da spremna da ga potpi{e i primijeni, ali da je problem {to je sli~na asocijacija na Kosovu "u povoju".

Beograd

Beograd u 3D trci
BEOGRAD - Turisti iz cijelog svijeta rado biraju Beograd za destinaciju koju obavezno treba obi}i, a zahvaquju}i prezentaciji na servisu "Google Earth" prije dolaska, Beograd mogu da upoznaju i u tre}oj dimenziji. Beograd je nedavno u{ao i u zvani~nu trku za najvjerodostojnije izgra|en grad u 3D dimenziji na takmi~ewu "Google model your town competition".

OMOGU]ITI me|usobno priznavawe osigurawa
- EU se trudi da pomogne, pre svega Pri{tini kod kojih je ceo taj domen nedovoqno razvijen, da {to pre do|u do odgovaraju}ih akata koji }e omogu}iti brzo potpi si vawe spo ra zu ma, jer ciq me ra do go vo re nih u Briselu u vezi sa slobodom

Povlastice
Borislav Stefanovi} je dodao i da, u me|uvremenu, odnosno dok sporazum ne bude potpisan, nadle`ni u Srbiji rade na tome da sa Asocijacijom osiguravaju}ih dru{tava postigne dogovor koji }e omogu}iti povlastice za gra|ane Srbije koji koriste KS tablice.

Novi Sad

Za{ti}eni svjedok optu`io "[akale"
BEOGRAD - Za{ti}eni svjedok Zoran Ra{kovi} zvani Serdar na su|ewu pripadnicima paravojne formacije "[akali", optu`enim za ratni zlo~in nad civilima u selu ]u{ka na Kosovu 1999. godine, odbio je mjere za{tite i zatra`io da svjedo~i pod punim imenom i prezimenom i bez iskqu~ewa javnosti. Svjedok je rekao da je napad na selo 14. maja 1999. naredio pokojni komandant jedinice "[akali" Neboj{a Mini} zvani "Mrtvi", rije~ima: "Kre}emo u lov na Nemce". Ra{kovi} je naveo da su [akali, ~iji je i on pripadnik bio, krenuli raspore|eni u ~etiri grupe i ra{irili se po selu. Svjedok je rekao da je op tu `e ni Sre }ko Po po vi} ]a le stri jeqao trojicu Albanaca, kao i da je vidio kada je Zoran Obradovi}, zvani Buba ubio dijete.

Ubijena vlasnica zlatare u Obrenovcu
OBRENOVAC - Dvije maskirane osobe u ponedjeqak uve~e u{le su u zlataru u ulici Milo{a Obrenovi}a u Obrenovcu oko i ispalili metak u radnicu, a jo{ nije poznato {ta su zaplijenili i odnijeli sa sobom, naveli su u MUP-u. Vlas ti mir Vu li ki}, za mje nik na ~el ni ka za krvne delikte Policijske uprave za Grad Beograd, za B92 je rekao da su osumwi~eni u bjekstvu. - Prilikom izvr{ewa krivi~nog djela razbojni{tva li{ena je `ivota vlasnica radwe, tako {to je jedan od izvr{ioca krivi~nog djela, kada je ona po~ela da pru`a otpor da preda zlatni nakit, pucao i na`alost, povrede su bile smrtonosne - rekao je Vuliki}. Beogradska {tampa pi{e da je ubijena supruga vlasnika zlatare "Paji}" u Obrenovcu.

Tu`ila{tvo provjerava Velimira Ili}a
BEOGRAD - Svi navodi iz krivi~ne prijave protiv lidera "Nove Srbije" Velimira Ili}a i nekada{weg potpredsjednika srpske Vlade Neboj{e ^ovi}a se ispituju, potvrdio je ju~e specijalni tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi}. - Navodi u krivi~noj prijavi koju je u ime majke i sestre premijera Zorana \in|i}a podnio advokat Sr|a Popovi}, provjeravaju se kroz aktuelnu istragu koja se vodi povodom pobune Jedinice za specijalne operacije - istakao je Radisavqevi}. Majka i sestra ubijenog premijera Zorana \in|i}a, Mila \in|i} i Gordana Filipovi}, podnijele su preko advokata Sr|e Popovi}a krivi~nu prijavu protiv ^ovi}a i Ili}a zbog sumwe da su krivi za "neprijavqivawe priprema za izvr{ewe krivi~nog djela napada na ustavni poredak".

Prostitucija u stanovima
NOVI SAD - U Novom Sadu ima dosta stanova koji se, bez znawa stanodavca, zapravo iznajmquju za pros ti tu ci ju. Stan uglavnom zakupi jedna od de vo ja ka, naj ~e{ }e pod iz go vo rom da je stu den tkiwa, a u ve}ini slu~aje va u sta no vi ma se ne zadr`avaju du`e od {est mjeseci, jer cirkulacija klijenata koji dolaze tada ve} postane sumwiva ko m{i lu ku. Takvih stanova ima po cijelom gradu, tvrdi izvor bli zak novosadskoj policiji.

20 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Region
Imenovawe na sutra{woj sjednici Vlade

Ja bih radije kupio nego prodao. Prodati imovinu je relativno lako. No kad je jednom proda{, vi{e je nema. Jo`e Colari~, direktor slovena~ke farmaceutske kompanije "Krka"

Pejanovi} pregovara~ Crne Gore sa EU
PODGORICA - Premijer Crne Gore Igor Luk{i} najavio je ju~e da }e ambasador te zemqe pri Misiji EU u Briselu Aleksandar Pejanovi} biti izabran za glavnog pregovara~a sa EU. - Glavni pregovara~ Crne Gore sa EU bi}e imenovan na sjednici vlade u ~etvrtak, a glavni kandidat za tu funkciju je Aleksandar Pejanovi} - kazao je Luk{i}. On je istakao da od glavnog pregovara~a o~ekuje da odmah poslije Nove godine krene u formirawe pregovara~kog tima. Savjet EU odlu~io je ranije da Crna Gora po~ne pristupne pregovore sa Unijom u junu idu}e godine, ako do tada ispuni odre|ene uslove koji se ti~u vladavine prava. Brisel je saop{tio da od Crne Gore o~ekuje da {to prije formira pregovara~ku strukturu i imenuje glavnog pregovara~a.

Hotel
Keqmendi je, kako je navedeno, protivno propisima o izgradwi objekata, planirawu i ure|ewu prostora, tokom 2006. zapo~eo izgradwu hotela "Casa Grande", u nasequ Dowi [toj op{tina Ulciw, bez prethodno pribavqene gra|evinske dozvole.

Poslije prijave protiv Gzima Hajdinage i Nesera Keqmendija

Gzima Hajdinaga, gradona~elnik Ulciwa

Danilo Tirk sa strankama

Po~eli pregovori o premijeru Slovenije
QUBQANA - Slovena~ki pred sje dnik Da ni lo Tirk po ~eo je ju ~e raz go vo re sa vo|ama poslani~kih grupa o novom predsjedniku Vlade. Potencijalni premijer za sada je predsjednik Pozitivne Slovenije Zoran Jankovi}, ali se poslije stvarawa koalicije, koja je u parlamentu za predsjednika predlo`ila Gregora Viranta, pomiwu i druge mogu}nosti. Jedna od wih je i izbor za premijera predsjednika Slovena~ke demokratske stranke Janeza Jan{e. Pozitivna Slovenija je na pro{lim vanrednim parlamentarnim izborima dobila 28 poslani~kih mjesta i postala najbrojnija poslani~ka grupa, ali joj to nije dovoqno za formirawe ve}inske vlade i mora}e da u|e u koaliciju sa nekom od stranaka.

Biv{i gradona~elnik ~astio ulaga~e
Uprava policije saop{tila da je Hajdinaga od 1. oktobra 2008. godine do kraja 2010. godine, kao gradona~elnik Ulciwa, prekora~ewem slu`benih ovla{}ewa pribavio korist raznim investitorima
PODGORICA - Protiv biv {eg gra do na ~el ni ka Ul ciwa Gzi ma Haj di na ge (47) u ponedjeqak je podnijeta krivi~na prijave zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja. Uprava policije je saop{tila da je Hajdinaga od 1. oktobra 2008. godine do kraja 2010. godine, kao gradona~el nik Ul ciwa, pre ko ra ~ewem slu `be nih ovla{}ewa pribavio korist raznim investitorima. Crno gor ska po li ci ja po dni je la je Tu `i la{ tvu krivi~nu prijavu i protiv kontroverznog kosovskog biznismena Nesera Keqmendija, zbog ne le gal ne gradwe hotela u tom gradu. Haj di na ga je, ka ko se sumwa, sa in ves ti to ri ma zakqu~io 55 ugovora o avansnoj uplati dijela komunalija, {to je suprotno Zakonu o ure |ewu pros to ra i iz gradwi objekata, omogu}iv{i na taj na ~in ko rist investitorima da bez gra|evinske dozvole grade i izgrade poslovne i stambene objekte. Na taj na~in je, kako se sumwa, od investitora nelegalno sagra|enih objekata, a na osnovu ugovora o finansirawu izrade planskih dokumenata, napla}en iznos od 1,9 mi li ona evra, ko ja su utro{ena za druge namjene, a novi planski dokument za op{tinu Ulciw nije izra|en do danas, saop{tila je crnogorska policija. dokumentacije. Shodno ugovoru Keqmendi je, kako se sumwa, na ime akontacije naknade za izradu plana, na ra~un op{tine Ulciw uplatio 225.000 evra, iako je jo{ 7. aprila 2006. godine nadle`na slu`ba zabranila izgradwu zapo~etog hotela i nalo`ila ru{ewe objekta koji je zapo~et bez gra|evinske dozvole, navodi se u saop{tewu. Dodaje se i da je Sekretarijat za urbanizam op{tine Ulciw 27. avgusta 2010. godine odbio zahtev za legalizaciju Keqmendijevog hotela.

Vlada Hrvatske

Prva sjednica zatvorena za javnost
FOTO: AGENCIJE

Zoran Milanovi} sti`e na sastanak

PODNESENA prijava i protiv Keqmendija
Keqmendi je, kao investitor, zakqu~io sa op{tinom Ul ciw, odno sno ta da predsjednikom Gzimom Hajdinagom, ugovor o finansirawu izra de plan ske

ZAGREB - Prva sjednica vlade premijera Zorana Milanovi}a bi}e najvjerovatnije odr`ana sutra i navodno ne}e biti otvorena za javnost, objavili su hrvatski mediji. Novoizabrani premijer Hrvatske Zoran Milanovi} ju~e je u Banskim dvorima odr`ao sastanak ministarskog kabineta na kojem su izabrani zamjenici ministara. Tako|e je saop{teno da su ~elni qudi u{li u svoje nove kancelarije. Ministar zdravqa Rajko Ostoji} potvrdio je da }e Vlada na sutra{woj sjednici i formalno imenovati zamjenike ministara. Prvi zakon koji }e Vlada mijewati je Zakon o vantjelesnoj oplodwi.

Prekr{ena pravila iz ugovora sa Evropskom unijom

Hrvatsko pravosu|e ostalo bez kredita
ZAGREB - Ministarstvo pravde Hrvatske, zbog nepo{tivawa uslova iz ugovora sa Evropskom unijom o dodjeli sredstava iz pretpristupnih fondova za projekt edukacije tu`ilaca, moralo je da vra ti vi {e od 8.000 evra kredita, prenose hrvatski mediji. ska slu~aja sa sumwom u prevaru, dok je jedan slu~aj na sudu u Hrvatskoj. "Nepravilnost se sastojala u tome da su nabavqene dvi je spoqne i dvi je unu tra{we jedinice, umjesto jedne unu tra{we i ~e ti ri spoqne, na zgradi @upanijskog suda u Osijeku. Nepravil nost je izno si la 8.140 evra, a hrvatska organizacija za finansirawe i ugovarawe programa i projekata EU je is ta kla da je no vac vra }en od Mi nis tar stva pra vo su |a", pre ni je li su hrvatski mediji.

DOBRA VIJEST

ZADAR
U ku}i je ju~e u Zadru prona|eno mrtvo tijelo 47-godi{waka. Brat, koji `ivi u prizemqu iste ku}e, ~uo je neuobi~ajeno zavijawe psa mrtvog mu{karca te je na sprat oti{ao provjeriti {ta se desilo. Brat je na podu u dnevnom boravku prona{ao be`ivotno tijelo mu{karca i odmah pozvao policiju i Hitnu pomo}.

PODGORICA
Izgradwa kru`ne raskrsnice kod "Delta sitija" u Podgorici zapo~e}e odmah poslije zavr{etka novogodi{wih i bo`i}nih praznika, a ugovorena vrijednost radova iznosi 311.764 evra, istakli su u Agenciji za izgradwu i razvoj Podgorice.

PRIJAVQENA 53 slu~aja nepravilnosti
Dosad su prijavqena 53 slu ~a ja ne pra vil nos ti ko ri{}ewa fondova u Hrvatskoj u vrijednosti od gotovo 900.000 evra. U briselsku blagajnu od hrvatskih korisnika povra-

Ministarstvo pravde

LO[A VIJEST

tno se slilo gotovo 130.000 evra. Evropska kancelarija za bor bu pro tiv pre va ra (OLAF) ispituje dva hrvat-

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Nigerijske vlasti uhapsile su dvojicu osumwi~enih za umije{anost u organizovawe napada koji su u nedjequ, 25. decembra, izvr{eni na crkvu u Madali, u blizini Abuxe. Privedena su dva od tri lica koja su bila u vozilu iz kojeg je ba~ena bomba. Tre}i napada~ je poginuo od eksplozije.

Nasqednici ruskih bogata{a ne treba da brinu za budu}nost
FOTO: AGENCIJE

Vijesti
Izrael

[est do`ivotnih robija
TEL AVIV - Izraelski sud osu dio je Da mi ja na Karlika na {est do`ivotnih robija, nakon {to je progla{en krivim za ubistvo {est ~lanova porodice svog biv{eg {efa, pri je dvi je go di ne. Dmitrij O{renko, wegova `ena Tatjana, wihovo dvoje male djece, ukqu~uju }i i ~e tvo ro mje se ~nu bebu, na|eni su mrtvi u svom stanu zajedno sa djedom i bakom. Karlik (39) progla{en je krivim i za kra|u i podmetawe vatre, kao i zavjeru za ubistvo.

K}erka oligarha Ribolovqeva kupila stan za 88 miliona dolara. Vlasnik ^elzija obasipa novcem i darovima jednu Da{u. Sin vlasnika "Lukoila" najbogatiji nasqednik
MOSKVA - Vijest da je Je ka te ri na Ri bo lovqeva, k}er ka rus kog oli gar ha Dmitrija Ribolovqeva, za 88 miliona dolara kupila stan na wujor{kom Menhetnu poslu`ila je za predstavqawe ove do sada mawe poznate generacije nasqednika ruskih tajkuna koji su se obogatili na tranzici ji po sli je ra spa da So vjetskog Saveza. Najpoznatija me|u wima svaka ko je Da ri ja @u ko va, koja nije samo k}erka oligar ha ve} je i u ve zi s je dnim od wih - Ro ma nom Abramovi~em.

Estonija

U mraku zbog oluje
Jekaterina Ribolovqeva i wen "skromni" stan

"AJPOD" i skupe ta{ne za goste
K}erka Aleksandra Radkina @ukova, naftnog ma-

Darija @ukova i Roman Abramovi~

gna ta ko jeg sumwi~e i za ilegalnu trgovinu oru`jem, poznatija je po nadimku Da{a. Abramovi~u je 2009. rodi la si na Aro na Aleksandera, {to je vlasniku ^elzija bilo {esto dijete, prenijele su agencije. Iako ni su zva ni ~no u bra ku, vla snik ^el zi ja je obasipa bogatstvom na koje je odmalena navikla, pa joj je kupio galeriju "Gara`ni centar savremene umjetnosti" u Moskvi, koja }e biti premje{tena na Abramovi~evo ostrvo Nova Holandija na rijeci Nevi blizu Sankt Peterburga. Najstariju Abramovi~evu k}erku Anu zovu i Minigarh bu du }i da bi od oca trebalo da naslijedi gotovo tri milijarde evra. On joj je

za 16. ro|endan 2008. godine organizovao zabavu na koju je potro{io vi{e od 100.000 evra, a dobro su pro{li tada i gosti koji su na dar do bi ja -

BLIZANCI PUNI PARA
Sina i k}erku ruskog kraqa aluminijuma Olega Deripaske, blizance Petra i Marinu (7), o~ekuje nasqedstvo od po 12 milijardi evra. Tu su i Lora i Jekaterina Fridman, k}erke Mihaila Fridmana, predsjednika konzorcijuma "Alfa grupa" i sedmog najbogatijeg Rusa, a svakoj od wih pripa{}e vi{e od 6,5 milijardi evra.

Jusuf Alekperov najbogatiji me|u nasqednicima

li "ajpod", nakit i skupe ta{ne. Kada je Ana, pro{le godine, saop{tila da se vjerila s rus kim advo ka tom Nikolajem Lazarovim (27), Abramovi~u se nije dopalo {to k}erka `eli da se uda tako mlada, ali joj je ipak obe}ao vjen~awe iz snova koje }e platiti vi{e od {est miliona evra. Ju suf Ale kpe rov, sin vla sni ka je dne od naj ve }ih rus kih naf tnih fir mi "Lu ko il" Va gi ta Ale kpe ro va, naj bo ga ti ji je od svih nasqednika pos tso vjet skih taj ku na bu du }i da bi tre ba lo da na sli je di vi{e od deset milijardi evra. Wegov otac je bio po voqi svih vlasti u Moskvi, od osamdesetih godina pro{log vijeka i doba Mihaila Gor ba ~o va, do savremene Rusije i premijera Vladimira Putina.

TA LIN - Oko 46.000 doma}instava u Estoniji ostalo je bez struje kada je sna`na oluja tokom no}i sa ponedjeqka na utorak pogodila tu balti~ku zemqu, a desetak qudi je lak{e povrije|eno, saop{tila je ju~e nacionalna ener get ska kom pa ni ja "Esti energija". U me|uvre me nu, Es ton ski in stitut za meteorologiju i hidrologiju upozorio je da }e zemqu po go di ti jo{ jedna oluja.

Bamir Topi

Ne `eli drugi mandat
TIRANA - Predsjednik Albanije Bamir Topi saop{tio je da se ne}e kandi do va ti za dru gi predsjedni~ki mandat na izborima sqede}e godine. Na tra di ci onal nom pre dno vo go di{wem su sretu sa novinarima Topi je re kao da je ovo wego va posqedwa ko mu ni ka ci ja sa me di ji ma u svoj stvu pred sje dni ka dr`ave.

Uhva}en sa 247 `ivotiwa
BUENOS AJRES - ^ovjek identifikovan kao Karel Abelovski (51) poku{ao je da se ukrca na let za Madrid, kada je {okirano osobqe "Iberija erlajnza" na aerodromu "Ezeiza" u Buenos Ajresu primijetilo "organske tvari koje se kre}u unutar kofera". Kada su otvorili torbu, otkrili su vi{e od 200 gmizavaca i meku{aca, me|u wima devet vrsta zmija otrovnica. Neke od `ivotiwa su vrlo rijetke i za{ti}ene Konvencijom o me|unarodnoj trgovini ugro`enim vrstama. Dvije `ivotiwe su prona|ene mrtve, a ve}ina ostalih mogle su pretrpjeti istu sudbinu zbog nedostatka kiseonika, jer je kov~eg bio postavqen u prostor za prtqag.

Kinezi izvla~e naftu u Avganistanu
KABUL - Avganistanska vlada odobrila je kineskoj naftnoj kompaniji CNPC da istra`uje i izvla~i naftu u basenu Amu Darja. Prema pretpostavkama, u basenu ima oko 87 milijardi barela nafte. - Avganistanska vlada naredila je ministru za rudnike Vahidulahu [ahraniju da potpi{e ugovor za naftna istra`ivawa u Amu Darji sa CNPC - navodi se u saop{tewu iz kancelarije avganistanskog predsjednika Hamida Karzaija. Kineska kompanija istra`iva}e i izvla~iti naftu sa lokalnim partnerom "Vatan" grupom.

DOBRA VIJEST

RUSIJA
Biv{i gradona~elnik ruskog grada Qermontova u stavropoqskoj oblasti Oleg Meqnikov prevezen je ju~e u bolnicu u veoma te{kom stawu, po{to je te{ko rawen no`em. Maqnikovu su, kako je navedeno, nepoznati napada~i nanijeli 15 rana no`em, predve~e u blizini wegove ku}e.

JAPAN
Portparol japanske vlade Osamu Fu|imura potvrdio je da }e Tokio ubla`iti zabranu na izvoz naoru`awa uvedenu 1967. godine. Prema wegovim rije~ima, ovim potezom Japanu }e biti omogu}eno da zajedni~ki razvija naoru`awe sa drugim zemqama i da isporu~uje vojnu opremu za humanitarne misije.

LO[A VIJEST

22 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Tribunal u Hagu

Sud jo{ razmatra "slu~aj Artman"
HAG - Nakon {to su francuske vlasti objavile da ne}e uhapsiti Florens Artman, biv{eg portparola Tu`ila{tva Tribunala u Hagu, za kojom je izdat nalog za hap{ewe zbog nepo{tivawa suda, Tribunal u Hagu razmotri}e daqe korake. Apelaciono vije}e Tribunala nalo`ilo je u novembru ove go di ne ha p{ewe Ar tma no ve, ko ja se tre nu tno na la zi u Francuskoj. Me|utim, prema Aktu o saradwi Tribunala i Francuske, kako je saop{teno u Ministarstvu spoqnih poslova Francuske, re~eno je da hap{ewe wihovih dr`avqana vrijedi samo u slu~ajevima te{kih krivi~nih djela koja se vode pred ovim sudom. Portparol Ha{kog tribunala Nerma Jela~i} izjavila je za BIRN da je zvani~no saop{tewe upu}eno Tribunalu.

Odluka administrativnog suda u Egiptu

Uki daju se testovi ne vinosti
Odluka donesena u procesu koji je pokrenula Samira Ibrahim, `ena koju su vojnici u martu primorali na ovaj pregled nakon {to je uhap{ena tokom protesta na trgu Tahrir u Kairu
KAIRO - Administrativni sud u Egiptu naredio je da se obustave prinudni pregledi za utvr|ivawa nevinosti zatvorenica u vojnim zatvorima. - Sud nare|uje da se obustavi izvo|ewe testova radi utvr|ivawa nevinosti djevojaka u vojnim zatvorima - saop{tio je sudija Ali Fekri. Odluka je donesena u procesu koji je pokrenula Samira Ibra him, `e na ko ju su
Egip}anke protestuju protiv izvo|ewa testova FOTO: ROJTERS

Posqedice poplava u Australiji

Prevrnuo se teretni voz
Voz prevozio ugaq

SI DNEJ - Zbog po pla va ko je su usli je di le po sli je tropske oluje, teretni voz sa 20 vagona, koji je prevozio ugaq, isko~io je iz {ina i prevrnuo se u sjevernoj Australiji. Ma{inovo|a je zadobio lak{e povrede. - Agencija za bezbjednost

transporta obavije{tena je o in ci den tu, a is tra ga }e odmah biti pokrenuta - izjavili su za AFP predstavnici policije. Iz Agencije nisu mogli da potvrde informacije nekih australijskih medija da su na ne kim va go ni ma bi le oznake opasnih hemikalija.

vojnici u martu primorali na ovaj pregled nakon {to je uhap{ena tokom protesta na trgu Tahrir u Kairu. Organizacije za qudska prava tvrde da je egipatska vojska sprovela veliki broj ovakvih testova nad zatvorenicama, a aktivisti koji su se ju~e nalazili u sudnici Admi nis tra ti vnog su da u Kairu gromoglasno su pozdravili odluku su dije Fekrija, prenosi Rojters.

Vojni savjet
Vojni savjet upravqa Egiptom od 11. februara, kada je biv{i predsjednik Hosni Mubarak bio prinu|en da podnese ostavku poslije 18-dnevne masovne pobune. voj na vlast pri zna la da je sprovodila testove nevinosti na `enskim demonstranti ma, na vo de }i da je ge ne ral-major Abdel Fatah alSi si oprav dao te tes to ve kao na~in da se za{tite vojnici od eventualnih optu`bi za silovawe. To je prvi put da je egipat ska voj ska pri zna la

VOJSKA priznala sprovo|ewe testova
"Amnesti interne{nel" (AI) u izvje{taju od kraja juna objavio je da je egipatska

sprovo|ewe ove veoma kritikovane prakse, a Al-Sisi je tada rekao da vojska ubudu}e ne}e sprovoditi sli~ne testove. Navodi o ovim testovima prvi put su se pojavili posli je pro tes ta na trgu Ta hrir 9. marta, koji su prerasli u nasilne, kada su policajci u civilu napali demonstrante, a vojska upotrijebila oru`je da bi ra{~istila trg. Poslije toga, nastavqeni su se protesti ~iji u~esnici zahtijevaju hitno uspostavqawe civilne vlasti, a Egip}anke su vi{e puta u velikom broju protestovale zbog degradiraju}eg postupawa vojnika nad `enama.

"Глас Српске" у Србији
ГЛАВНА ПРОДАЈНА МЈЕСТА У БЕОГРАДУ

КИОСЦИ "ФУТУРА ПЛУС" КИОСЦИ "ШТАМПА СИСТЕМ" "НИКА" - УГАО ФРАНЦУСКЕ И УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА "ЕЛИТ ТОБАКО" - ЦВИЈИЋЕВА 59 "НИНА" - НУШИЋЕВА 18 "ФЕЛИКС Н" - УГАО ВЛАЈКОВИЋЕВЕ И СВЕТОГОРСКЕ УЛИЦЕ "АИКИ" - ВИШЊИЋЕВА 2

[vedski novinari osu|eni u Etiopiji

Zatvor zbog pobuwenika
ADIS ABEBA - Dvojica {vedskih novinara osu|eni su ju~e u Etiopiji na 11 godi na za tvo ra zbog, ka ko je obra zlo `e no, po ma gawa i promovisawa zabrawene pobuweni~ke organizacije Nacionalni front za oslobo|ewe Ogadena (ONLF) i nelegalnog ulaska u zemqu. Reporter Martin Skibje i fotoreporter Johan Person uhap{eni su u julu kada su sa grupom pripadnika ONLF-a pre{li u etiopsku provinciju Ogaden iz poluautonomnog so ma lij skog re gi ona Pun tland, javqaju agencije.

PRIKUPQALI informacije o naftnoj kompaniji
- Sud je oba op tu `e na osudio na 11 godina zatvora. Saslu{ali smo oba slu~aja i vjerujemo da je ovo odgovaraju}a presuda - rekao je etiopski sudija [emsu Sirgaga. Bra ni lac no vi na ra je

izjavio da wegovi klijenti ra zmi{qaju o po dno {ewu `al be, ali da, za sa da, ne razmatraju mogu}nost da tra`e pomilovawe. Vlasti u Adis Abebi pobuweni~ku grupu ONLF smatraju teroristi~kom organizacijom. [vedski novinari tvrdili su da su sa tom grupom kontaktirali kako bi prikupili informacije o aktivnostima {vedske naftne kompanije "Lundin petroleum".

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 23

Novi detaqi o nestanku najpoznatijeg sindikalnog vo|e u SAD

Vijesti
Pakistan

Hofa zazidan u temeqima "Xeneral motorsa"
Vo|u sindikata Timsters ubili mafija{i, te ga zazidali u temeqe zgrade sjedi{ta kompanije u Detroitu
Ximi Hofa bio najmo}niji sindikalac Tajnu odao Toni Xek FOTO: ARHIVA

Godi{wica smrti premijerke
ISLAMABAD - Pristalice predsjednika Asifa Ali Zardarija okupile su se da obiqe`e ~etvrtu godi{wicu atentata na biv{eg pre mi je ra Be na zir Buto koji jo{ nije rasvijetqen. To ubistvo je bila za vje ra da se Pa kis tan odvo ji od wego vih naj boqih nada da uspostavi punu demokratiju, podsjetio je u ju~era{woj izjavi Zardari, koji je do{ao na vlast po sli je ubis tva wegove supruge Buto, tada lidera Narodne partije Pakistana.

Moskva

Rekordno toplo vrijeme
MOSKVA - U Moskvi je izmjerena temperatura od 4,1 stepen Celzijusa, {to je za decembar rekordno toplo vrijeme kakvo nije registrovano u posqedwih 113 godina, saop{teno je iz Meteorolo{kog centra u Moskvi. Time je oboren rekord iz 1898. godine kada je u prestonici Rusije u ovo doba godine izmjerena temperatura od 3,3 stepena Cel zi ju sa, izja vio je za agenciju Frans pres portparol centra.

Hofa u temeqima sjedi{ta kompanije

Policija
Na potpuno otkrivawe pri~e Elkind je pristao kada mu je policija zaprijetila da }e ga u suprotnom optu`iti za saradwu s mafijom. DETROIT - Nestanak Yimija Hofe, jednog od najpoznatijih sindikalnih vo|a u SAD, jedna je od najve}ih misterija moderne Amerike, ali sada, gotovo 40 godina poslije wegovog nestanka, wegov slu`beni voza~ tvrdi da zna gdje je zakopan i - kako je tamo zavr{io. Marvin Elkind navodi da su vo|u sindikata Timsters ubili mafija{i, te ga zazidali u temeqe zgrade sjedi{ta kompanije "Yeneral motors" u Detroitu, u ameri~koj saveznoj dr`avi Mi~igen. - Ubili su ga wegovi vlastiti qudi - rekao je Elkind te dodao da je mafija{ Toni Yek insinuirao da je upravo on odgovoran. Ova zapawuju}a tvrdwa do{la je 36 godina nakon {to je Hofa, koji je predvodio sindikat punih 13 godina, nestao prilikom odlaska na sastanak s dvojicom wemu vrlo dobro znanih mafija{a - Entonijem Provenzanom i Tonijem Yekom (pravo ime Entoni \akalone). Sjedi{te kompanije tada je bilo u izgradwi.

Elkind poja{wava kako je tokom sindikalnog okupqawa Timstersa 1985. godine bio sa grupom qudi kada im se gradili{te na{lo na vidiku: - To ni Yek je kli mnuo prema temeqima torwa i rekao "Ka `ite dobro jutro Yimiju Hofi, momci" - tvrdi Elkind u kwizi Adri jana Hemfriza "Lasica: Dvostruki `ivot mafija{a" posve}enoj wegovom `ivotu.

UBILI ga vlastiti qudi
Opisuje i ubrzanu gradwu torwa poslije nestanka Hofe, dodaju}i da je tijelo bilo za-

liveno cementom. Hofa je progla{en mrtvim 30. jula 1982. godine kada je trebalo da ima 69 godina. Predsjednik sindikata bio je od 1958. do 1971, kada je igrao va`nu ulogu u razvoju i rastu organizacije. Tokom wegove vladavine broj ~lanova pove}ao se na 1,5 miliona radnika, ~ime je postao najve}i sindikat u SAD. Elkind je imao sasvim druga~iju karijeru. Iako je bio slu`beni voza~ Hofe, bavio se i utjerivawem dugova, boksom, a radio je i kao policijski dou{nik. Radio je u jednom restoranu ka da ga je Hofa anga`ovao.

Oman

Otet tanker
RIM - Gusari su oteli ita li jan ski tan ker kod obala Sultanata Oman, objavqeno je na internet sajtu kom pa ni je ko ja je vlasnik broda. Brod "Enriko Levoli" je otet, a za sada nemamo vi{e informacija, navodi kompanija. Ovaj brod je napadnut i 2006. godine du` obala Jemena, ali je intervencijom italijanske mornarice koja se nalazila u regionu sprije~ena otmica, a napada~i su pobjegli.

Sjeverna Koreja neumorno oplakuje odlazak Kim Jong-ila

Vrane i `dralovi tuguju za velikim vo|om
FOTO: ROJTERS

PJONGJANG - Dok u Sjevernoj Koreji `ivi i ne`ivi svijet oplakuje smrt svoga vo|e Kim Jong-ila, slu`bena {tampa ju~e je masnim slovima otisnula ime wegovog sina i nasqednika Kim Jonguna na naslovnim stranicama, {to je znak veli~awa novog prvog ~ovjeka izolovane komunisti~ke zemqe. Takvu je po~ast do sada u`ivao wegov otac "Veliki vo|a" Kim Jong-il, a prije wega djed Kim Il-sung, utemeqiva~ komunisti~ke dinastije. Kim Jong-un promovisan je u vo|u nacije poslije smrti svog oca 19. decembra. Otada ga {tampa oslovqava kao "velikog druga", zatim "vrhovnog komandanta" vojske i ~elnika

Radni~ke partije, prenijela je Hina.

Nasqednik na sahrani Kim Jong-ila

LED puca od `alosti
Me|u natprirodnim pojavama koje prate smrt i sahranu "Velikog vo|e", radio Pjongjang biqe`i i slu~aj golubice koja je uklawala snijeg s kipova preminulog vo|e, dok slu`bena {tampa pro{iruje televizijsku informaciju o o`alo{}enim vranama koje sada u cik zore uzlije}u u velikom broju prema Pjongjangu. Sove su se pridru`ile tuguju}em mno{tvu u prostoriji u kojoj je otvorena kwiga `alosti, pi{e zvani~ni list Sjeverne Koreje "Rodong Sinmun".

[tampa biqe`i i da je pro{le sedmice jedan manyurijski `dral pognuo glavu pred preminulim vo|om u znak duboke `alosti, dok se led oko navodnog Kimovog rodnog mjesta na planini Pekdu raspucao uz gromoglasnu tutwavu, a

vrh planine Jong-il zasjao je neuobi~ajenom svjetlo{}u. U me|uvremenu, najstariji sin Kim Jong-ila stigao je u Peking i stavqen je pod kinesku za{titu, javila je ju`nokorejska novinska agencija Jonhap. Pozivaju}i se na

dobro obavije{tene izvore, agencija navodi da je Kim Jong-nam prije nekoliko dana stigao iz Makaoa u Peking te da je odmah stavqen pod kinesku za{titu. Ovaj sin ve} deceniju luksuzno `ivi na relaciji izme|u Makaoa, gdje posjeduje vilu, i Pekinga, gdje ima ku}u, a tako|e ~esto boravi u Bangkoku, Moskvi i Evropi. Krajem devedesetih godina smatran je najvjerovatnijim nasqednikom svoga oca na ~elu Sjeverne Koreje. U to je vrijeme imenovan generalom, rukovode}i kontraobavje{tajnom slu`bom tajne policije. O`ewen je i otac dvoje djece, a kritikovao je sistem nasqedne vlasti, tvrde}i da je to suprotno socijalizmu.

Jemen

Saleh odlazi u Ameriku?
VA [IN GTON - Va {ington razmi{qa o tome da dopusti jemenskom pred sje dni ku da u|e u zemqu kako bi se lije~io od povreda zadobijenih u napadu na predsjedni~ku palatu, izjavila je Bijela ku }a, a pre no si Si-EnEn. Ali Abdulah Saleh je povrije|en u napadu bombom u ju nu, zbog ~e ga je bio na lije~ewu u Saudijskoj Arabiji dok su rasli protesti protiv wegove 33-godi{we vladavine.

24 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

6
FOTO: M. RADULOVI]

djevoj~ica

5

dje~aka

Gradska skup{tina usvojila buxet za 2012. godinu

U kasi 12 miliona mawe
Buxet za idu}u godinu umawen u onim stavkama koje se ti~u investicija, jer mo`emo u vremenu krize da pratimo samo razvoj i realizaciju projekata koje smo osmislili te da dio sredstava usmjeravamo na zavr{avawe onih zapo~etih, rekao Gavranovi}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com Sjednica gradske skup{tine

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 463-025 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 922 000 922 001 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Skup{tina grada usvojila je na ju~era{woj sjednici buyet grada za 2012. godinu koji iznosi 139,6 miliona KM, {to je za 8,18 odsto ili 12,425 mi li ona mawe u odno su na ovo go di{wi buyet od 152 miliona KM. - Buyet grada za idu}u godinu umawen je u onim stavkama koje se ti~u investicija, jer u vremenu krize mo`emo da pratimo samo razvoj i realizaciju projekata koje smo osmislili u prethodnom periodu. A usmjeri}emo se i na zavr{avawe onih ve} zapo~etih. Krenuli smo u realizaciju krupnog projekta snabdijevawa vodom na seoskom podru~ju "Crno vrelo", {to govori da se vodilo ra~una o vitalnim i strate{kim ciqevima grada - rekao je predsjednik Skup{tine grada Slobodan Gavranovi}.

taxi

KREDITNA zadu`ewa pod kontrolom
On je godinu na izmaku ocijenio te{kom i slo`enom, ali i uspje{nom, {to potvr|uje niz zavr{enih projekata u okviru buyetskih sredstva. - Kreditna zadu`ewa smo

stavili pod potpunu kontrolu, a da je tako govori i ~iwenica da Skup{tina grada sve odluke o ovoj vrsti zadu`ewa donosi sa puno opreza i uz temeqnu analizu. Grad jo{ nije ispod stope dozvoqenog zadu`ewa buyeta grada, ali treba da razmi{qamo da do toga ne do|e - dodao je Gavranovi}. Na ~el nik Odjeqewa za

finansije Radmila Stojni} izjavila je da buyet za 2012. godinu ima socijalni, ali i razvojni karakter, kao i da se nisu smawivala sredstva socijalnim kategorijama i bora~koj populaciji. - Da buyet ima i razvojnu komponentu pobrinuli su se projekti zapo~eti u ovoj godini poput nastavka izgradwe gradskog grobqa i stadiona vrijednosti oko 50 miliona maraka. Usvojeni su amandmani

koji se ti~u uve}avawa sredstava od 100.000 KM na stavku rekreativnog i {kolskog sporta, te 60.000 KM za javnu kuhiwu dodala je Stojni}eva. Gradona~elnik Bawaluke Dragoqub Davidovi} pozdravio je odobravawe subvencije od 2,8 miliona KM gradskoj "Toplani" kako bi se nadoknadila razlika izme|u realne cijene i one koja trenutno doma}instva pla}aju. - Predlo`io sam da se sa

PORESKA STOPA
inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Na 47. zasjedawu Skup{tine grada usvojena je i Odluka o utvr|ivawu poreske stope na oporezivawe nepokretnosti u visini od 0,18 odsto od procijewene vrijednosti nepokretnosti.

- Zakonom je propisano da se pla}awe ovog poreza vr{i u dva dijela: prvi, najkasnije do 30. juna i drugi, najkasnije do 31. decembra u poreskoj godini slo`ili su se odbornici.

ra~una drugih buyetskih stavki ta sredstva prebace, jer to smatram prioritetnim pitawem, a isto je prihvatila i Skup{tina grada. Zakonom o komunalnim djelatnostima koji je nedavno donesen s ciqem za{tite od uru{avawa komunalnih preduze}a isti~e se da ukoliko jedinica lokalne samouprave ne da saglasnost na ekonomsku cijenu komunalne usluge, razliku }e namirivati upravo ona - pojasnio je Davidovi}. Odbornici su pored buyeta usvojili i programe ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta i zajedni~ke komunalne potro{we za idu}u godinu. Odbornici opozicionih partija ustvrdili su ju~e da je u buyetu za 2012. mnogo novca planirano na stavke putovawa i smje{taj, kao i za stavku uve}awa plata.

REPERTOAR
MULTIPLEKS "PALAS" [ERLOK HOLMS: IGRA SJENA `anr: akcijska avantura uloge: Robert Dauni jr., Xud Lou, Xered Haris... termini: 14.30, 17, 19.30, 22, subotom i nedjeqom u 12 KO@A U KOJOJ @IVIM `anr: triler, drama uloge: Antonio Banderas, Elena Anaja, Marisa Paredes... termini: 20.15, 22.30 ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA `anr: Komedija, animirani uloge: Xastin Long, Metju Grej Gubler termini: 18.15, dodatni termin subotom i nedjeqom: 11.30, 14 NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH `anr: akcija uloge: Tom Kruz, Xeremi Rener termini: 16, 20, 22.30 MA^AK U ^IZMAMA 3D `anr: animirana avantura uloge: Antonio Banderas, Salma Hajek... termini: 16, dodatni termin subotom i nedjeqom: 12, 14.15 PARADA `anr: doma}i film uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro Termin: 18 NARODNO POZORI[TE RS "Odumirawe me|eda" Branko ]opi}, re`ija: Aleksandar Pejakovi}, premijera, Mala scena, 29. decembar u 20.30 ~asova GRADSKO POZORI[TE RS Novogodi{wi koncert "Guitar duo" , 29. decembar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba - "Jasenovac" Izlo`ba"Bawaluka nekad i sad" Izlo`ba "MinimumMaksimum" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba slika i skulptura Milivoja Unkovi}a traje do 17. januara GALERIJA UDAS "Jesen grafike"

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 25

Godi{wi nastup ansambla KUD-a "^ajavec"
Kulturno-umjetni~ko dru{tvo "^ajavec" odr`a}e ve~eras u 20 ~asova u Narodnom pozori{tu Republike Srpske godi{wi koncert. - Bi}e to 59. izdawe godi{weg koncerta. Na programu }e biti nove koreografije, ali i one koje nisu dugo izvo|ene kao {to su igre i pjesme iz P~iwe, Makedonije, starogradske i mnoge druge. Ove vrlo atraktivne igre izve{}e preko 135 izvo|a~a - rekao je sekretar KUD-a "^ajavec" Mom~ilo Vesovi}. J. B.

"Elektrodistribucija" u gubitku zbog nezakonitih radwi
FOTO: ARHIVA Kra|e struje nisu rijetkost

GRADSKE VIJESTI

Kvar na cjevovodu, naseqa bez vode
Zbog otklawawa kvara koji je nastao na cjevovodu promjera 500 milimetara u ulici Kwaza Milo{a danas }e u periodu od osam do 24 ~asa privremeno bez vode ostati potro{a~i iz nekoliko naseqa. Ovo je ju~e saop{teno iz gradskog "Vodovoda". - Bez vode }e privremeno biti naseqa Lazarevo, Drakuli}, Prije~ani, Trn, Srpski Milanovac, Glamo~ani, Slatina, Zalu`ani, Jablan, Kuqani, Rami}i, Prijakovci, Drago~aj, Veri}i, Mi{in Han, Potkozarje i Rakova~ke bare - navedeno je u saop{tewu u kojem se jo{ mje{tani pomenutih naseqa mole za strpqewe tokom otklawawa kvara. J. B.

Novogodi{wi koncert "Vrap~i}a" u "Boriku"

U 131 slu~aju doma}instva krala struju. Prera~unato u elektri~nu energiju, vlasnici tih ku}a ukrali su 1.933.971 kilovat-~as ili 235.808 maraka, dok je ukupan gubitak "Elektrodistribucije" zbog kra|a ve}i od pola miliona maraka, rekao Miro{qevi}
PI[E: ALEKSANDAR POPOVI] aleksandarp@glassrpske.com

Kon tro lo ri "Elek tro distribucije" evidentirali su na po dru ~ju gra da Bawaluka tokom 2011. godine 160 slu~ajeva neovla{}ene po tro{we i kra |e elektri~ne energije, ~ime nam je na ne se na {te ta od 539.740 maraka. Ovo je "Gla su Srpske" izjavio rukovodilac u "Elektrodistribuciji" Sreten Miro{qevi}. - U kategoriji potro{a~a doma}instava utvrdili smo 131 takav slu~aj. Prera~unato u elektri~nu energiju to je 1.933.971 ki lo vat-~as i na osnovu toga utvr|eno je da je "Elektrodistribucija" u gubitku 235.808 maraka. Uspjeli smo sudskim putem ne{to i da naplatimo, a to je 60.190 maraka. Preduze}emo sve mjere koje su nam po zakonu i op-

{tim aktima dozvoqene da nadoknadimo gubitak nastao kra|om elektri~ne energije istakao je Miro{qevi}.

PODNESENO 26 krivi~nih prijava
Prema wegovim rije~ima, {to se ti~e potro{a~a u kategoriji ostala potro{wa, utvr|eno je 29 slu~ajeva kra|e struje. - Ve}inom se radi o preduze}ima. Fakturisana energija na osnovu toga, odnosno {teta iznosi 303.932 marke, od ~e ga je na pla }e no sa mo 4.215 maraka. Tako je nenapla}eno ostalo 299.707 maraka, {to nam nanosi velike gubitke - kategori~an je Miro{qevi}. Kako on navodi, u 2011. godini podneseno je 26 krivi~nih prijava protiv krajwih potro{a~a.

- Wih smo kaznili zbog osnovane sumwe da su po~inili krivi~no djelo zloupotrebe na{eg slu`benog pe~ata ili znaka i kra|e elektri~ne energije. Od toga, deset prijava podneseno je po nalogu Republi~kog zavoda za standar di za ci ju i me tro lo gi ju odjeqewa za ve ri fi ka ci ju Bawaluka. Oni su po na{em zahtjevu kontrolisali ispravnost brojila koja su skinuta kod krajwih ku pa ca zbog sumwe da su na wima vr{ili nedozvoqene radwe, odnosno skidawe i o{te}ewe dr`avnih plombi i `igova, {to je ova institucija i potvrdila istakao je Miro{qevi}. Prema Zakonu o elektri~noj energiji, onaj ko protivno va `e }im pro pi si ma

prikqu~i svoje elektroenerget ske obje kte na elek tro ener get sku mre `u ili onemogu}i ovla{}eno lice da registruje utro{enu elektri ~nu ener gi ju, bi }e ka`wen za kri vi ~no dje lo nov~anom kaznom ili zatvorom. - Ako je to ne za ko ni to djelo u~inilo fizi~ko lice, bi}e ka`weno nov~anom kaznom koja ne mo`e biti mawa od 1.000 maraka ili zatvorom u tra jawu od je dne go di ne. Pravna lica }e u takvim slu~a je vi ma bi ti ka`wena sa minimalno 10.000 maraka, a odgovorno lice u pravnom licu nov ~a nom ka znom ne mawom od 2.000 maraka ili zatvorom do jedne godine naglasio je Miro{qevi}.
Nelegalni vodovi sa bandere do ku}e

"Vrap~i}i" premijerno izvode nove pjesme

FOTO: ARHIVA

Dje~iji hor "Vrap~i}i" odr`a}e ve~eras u 19 ~asova u sportskoj dvorani "Borik" veliki "Novogodi{wi koncert" na kojem }e nastupati i glumci pozo ri {ta DIS, Dje ~i jeg pozori{ta, Baletnog studija "Alegro" te pobjednici ra znih dje ~i jih festivala. Re kao je ovo "Gla su Srpske" umjetni~ki ruko-

vodilac "Vrap~i}a" Branislav Bane \akovi}. - Snimili smo nove pjesme koje }emo premijerno izves ti na ve ~e ra{wem kon cer tu. Na na {em no vom muzi~kom izdawu radili su brojni eminentni umjetnici poput Mladena Ma to vi }a, Mi ro sla va Jawanina, Josipa Kriwskog... - kazao je \akovi}. S. J.

Paketi}i za djecu u sigurnoj ku}i
Predstavnici kompanije "Delez BH" uru~ili su ju~e 50 novogodi{wih paketi}a djeci korisnika sigurne ku}e u Bawaluci. - Ovi paketi}i namijeweni su dje~acima i djevoj~icama koji trenutno borave ili su u toku godine boravili u ovoj ustanovi. Na{a kompanija je tokom proteklih godina u nekoliko navrata pru`ala pomo} i podr{ku sigurnoj ku}i. S obzirom na to da najve}i broj djece wihovih korisnika nikada nije prisustvovalo dodjeli prazni~nih paketi}a, mi smo nastojali da im poklonima uqep{amo predstoje}e novogodi{we i bo`i}ne praznike - kazala je menayer ove kompanije Dijana Milankovi} Kusturi}. A. P.

DIGITALNA BROJILA
- Da bismo sprije~ili kra|u struje u toku je realizacija projekta ugradwe digitalnih brojila na daqinsko o~itavawe potro{we elektri~ne energije. On poma`e, ali taj projekat nije u potpunosti zavr{en pa }emo tek po wegovom okon~awu vidjeti kakva je wegova uspje{nost - rekao je Miro{qevi}.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Milica Milinkovi}, k}i Zorana i Milisavke; Ana Ko{pi}, k}i Predraga i Darije; Katarina Zolak, k}i Zo ra na i Sawe; Dea Le ona To mi}, k}i Aleksandra i Aleksandre; Andrija Ko~i}, sin Mi{e i Dragane; Filip Vojnovi}, sin Vladimira i Ivane; Sergej Ra~i}, sin Igora i Valentine; Marina Regojevi}, k}i Miroslava i Sawe; Alen Muharemovi}, sin Almira i Marije; Jana Kos, k}i Du{ka i Bojane; Samra Curki}, k}i Rasima i Belmire; Sofija Domuzin, k}i Zdrav ka i Dra ga ne; Ma ri ja na Mar~eta, k}i Darka i Zorice; Du{an Cvijanovi}, sin Mirka i Swe`ane; Luka Pejakovi}, sin Stevana i Bosiqke; Mihaela Vukosavqevi}, k}i Marka i Milice; Maksim Zlojutro, sin Bojana i Dajane.

PA@WA
Quba~evo bez struje
Zbog izvo|ewa radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u dijelu naseqa Quba~evo u periodu od deset do 11 ~asova - rekli su u "Elektrodistribuciji" i dodali da je u toku sveobuhvatna akcija iskqu~ewa potro{a~a koji imaju dugovawa za elektri~nu energiju. A. P.

26 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Opera i Teatar "Madlenijanum"
Predrag Markovi} i Emir Kusturica

Du{an Kova~evi}, BALKANSKI [PIJUN

Mihailo Lali}, LELEJSKA GORA
FOTO: TANJUG

Barokni bal pod maskama

BEOGRAD - U zemunskoj Operi i Teatru "Madlenijanum" ve~eras }e biti odr`an Novogodi{wi bal pod maskama poslije predstave baletske trupe "Fet galant" iz Pariza "Neka radost prevlada" na muziku Johana Sebastijana Baha, javio je Tanjug. Svjetska {tampa predstavu baletske trupe iz Pariza ocijenila je kao performans pro`et barokom, radost za o~i, muziku u igri i igru u muzici, kao vazdu{astu, pjenu{avu predstavu u kojoj radost dominira, ali dostojanstvo ostaje. Poslije predstave francuskih umjetnika, koju su sa velikim uspjehom pored Pariza igrali i u Wujorku, Londonu, Rimu, Bangkoku, publika koja je na vrijeme kupila karte za novogodi{wu sve~anost po cijeni od 3.000 dinara u~estvova}e na novogodi{wem baroknom balu pod maskama. Na dvoru iz 18. vijeka sa Bahovom muzikom na}i }e se maske, perike i krinoline koje }e vratiti u~esnike sve~anosti u vrijeme rasko{nih baroknih balova.

Pripreme za peti Me|unarodni filmski i muzi~ki festival "Kustendorf"

Prodajna izlo`ba u Beogradu

Postavka "Sve}wak" okupila umjetnike

Benisio del Toro i Izabel Iper gosti
U okviru programa "Retrospektiva velikana" bi}e prikazani najzna~ajniji, sada ve} kultni filmovi dvojice istaknutih rediteqa Kim Ki-duka iz Ju`ne Koreje i Nurija Bilge Xejlana iz Turske, koji }e poslije projekcija odr`ati radionice za studente
BEOGRAD - Gosti petog Me|unarodnog filmskog i muzi~kog festivala "Kustendorf", koji se odr`ava od 17. do 23. januara na Mokroj Gori, bi}e oskarovac Benisio del Toro, francuska glumica Iza bel Iper i re `i se ri bra }a Dar den (Bel gi ja) i A{gar Farhadi (Iran), najavio je ju~e na konferenciji za novinare osniva~ festivala Emir Kusturica, javio je Tanjug. Ranije je najavqeno da }e u okviru programa "Retrospektiva velikana" biti prikazani najzna~ajniji, sada ve} kultni filmovi dvojice istaknutih rediteqa Kim Ki-duka iz Ju `ne Ko re je i Nu ri ja Bilge Yejlana iz Turske, koji }e poslije projekcija odr`ati radionice za studente. Film "Arirang", pro{logodi{we ostvarewe Kim Kidu ka, je dnog od naj ve }ih `ivih autora i film "Bilo jednom u Anadoliji" Nurija Bilge Yejlana, nezaobilaznog re`isera u sferi autorskog fil ma, bi }e pri ka za ni u okviru "Savremenih tedencija", precizirao je Kusturica. On je dodao da }e se u takmi~arskom programu za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje od 300 prijavqenih takmi~iti 20 filmova mladih autora iz Belgije, Velike Britanije, Estonije, Italije, Kanade, Kirgizije, Makedonije, Meksi ka, Wema ~ke, Poqske, Por tu ga li je, Ru si je, SAD, Srbije, Francuske i [panije. Ocjewiva}e ih me|unarodni `iri, koji ~ine iranska glumica Lejla Hatami, dobitnica "Srebrnog medvjeda" za ulogu u ostvarewu "Razvod: Nader i Si min" Far ha di ja, francuski producent Pjer Edelman i srpski glumac i producent Zoran Cvijanovi}.

ME\U GOSTIMA i bra}a Darden
Nagradu za najboqu kameru "Vilko Fila~" dodijeli}e svjetski poznat direktor foto gra fi je Mar tin [ec i proslavqeni srpski monta`er i dizajner zvuka Svetolik Mi}a Zajc. Novi program "Kustendorfa" pod nazivom "Novi autori" do no si prva du go me tra `na os tva rewa autora koji, kako je navedeno, svo jim spe ci fi ~nim fil mskim je zi kom pos te pe no osvajaju kinematografiju.

BEOGRAD - U Maloj galeriji ULUPUDS-a ve~eras }e biti otvorena grupna prodajna izlo`ba na temu "Sve}wak" na kojoj }e u~estvovati 27 kerami~ara, vajara, dizajnera, slikara, javio je Tanjug. Izlo`ba je organizovana povodom predstoje}ih praznika koji se ne mogu zamisliti bez svije}a i svje}waka. Kako je povodom izlo`be napisala istori~arka umjetnosti Svetlana

Jovi~i}, konkurs je bio otvoren za sve ~lanove Udru`ewa, ali su se oko teme svje}waka okupili "u najve}em broju kerami~ari, tek poneki vajar i slikar i uz potpuno odsustvo ostalih umetni~kih struka". Prema wenoj ocjeni, ne sasvim strogo selektovani radovi ove izlo`be, daju tek uslovno presjek i prosjek kreativnih snaga cjelokupnog sastava Udru`ewa.

Prate}i program
Prate}i program predstavi}e tri dokumentarna ostvarewa - "Balkanska zvezda" ruskog umetnika Andreja Gligorjeva o Emiru Kusturici, "Crvenkapa" Zorana Tairovi}a koji na druga~iji na~in govori o tradiciji i kulturi Roma i "Milena" ^arne Radoi~i} o poetici Milene Pavlovi}-Barili.

Centar za vizuelne komunikacije "Protok"

"Individualna zapa`awa" u Be~u
BAWALUKA - Izlo`ba "Individualna zapa`awa" bi}e otvorena u Be~u u januaru, u organizaciji Centra za vizuelne komunikacije "Protok" iz Bawaluke. Postavka je rezultat kooperacionog projekta izme|u K•nstlerhausa iz Be~a, Centra za vizuelne komunikacije "Protok" iz Bawaluke i Art Space Immaterieller Kunstraum Elio Krivdi} iz Inzbruka. Na izlo`bi "Individualna zapa`awa" predstavi}e se umjetnici Radenko Milak, Mladen Bundalo, Mladen Miqanovi}, Miodrag Manojlovi} i Halil Tikve{a. Projekat su podr`ali Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, grad Bawaluka, Hipo Alpe Adrija banka, Kultur kontakt Austrija i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Koncept i selekciju umjetnika za izlo`bu, odnosno prezentaciju bh. umjetnika u Be~u, realizovao je kustos Elio Krivdi} u saradwi sa "Protokom". A. R.

Kwi`evno ve~e Mirjane \ur|evi} odr`ano u Beogradu

"Bremasoni" pred ~itaocima
BEOGRAD - U Rimskoj dvorani Biblioteke grada u ponedjeqak uve~e se pokazalo da kwi`evnica Mirjana \ur|evi} ima vjernu publiku koja se, uprkos pripremama za praznike, okupila da ~uje {ta ima da ka`e o novom romanu "Bremasoni", u izdawu "Lagune", javio je Tanjug. Ovaj roman je o~ekivan sa nestrpqewem, jer je od wenog prethodnog romana "Kaja, Beograd i dobri Amerikanac", za koji je dobila regionalnu nagradu "Me{a Selimovi}", proteklo vi{e od dvije godine.

SPECIFI^AN spoj urnebesnog humora i misterije
Ona je ~itaoce od 2001. navikla na redovnu godi{wu "dozu" specifi~nog spoja urnebesnog humora, misterije i tople qudske pri~e i zato su "Bremasoni", bez velike medijske podr{ke, ve} do`ivjeli

drugo izdawe, a u pripremi je i tre}e. U me|uvremenu, roman je u{ao u u`i izbor za NINovu nagradu. Izdava~ za protekla tri mjeseca nije odr`ao u Beogradu promociju i u ponedjeqak je bila prva na kojoj je publika mogla da sazna o kakvoj je kwizi rije~, kroz razgovor koji su sa autorkom vodili profesor anglistike sa novosadskog Filozofskog fakulteta Vladislava Gordi}-Petkovi} i stru~ni sa-

radnik Biblioteke Marjan Marinkovi}. Gordi}-Petkovi} je kwigu ozna~ila kao "komi~no fantasti~nu, sa primesama istorijskih ~iwenica, jer je zaplet vezan za autenti~ni doga|aj samoraspu{tawa Velike jugoslovenske masonske lo`e u predve~erje Drugog svetskog rata koju je \ur|evi}eva iskoristila da u pri~u ume{a ekipu bratanica izma{tane Velike `enske lo`e".

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 27

Koncert Slobodana Trkuqe 4. januara u Beogradu
BEOGRAD - Umjetnik Slobodan Trkuqa odr`a}e 4. januara u Centru "Sava" u Beogradu bo`i}ni koncert za djecu, u organizaciji Fondacije princeze Katarine, javile su agencije. Osim na klaviru, klarinetu, tamburi, fruli i gitari, Trkuqa }e stvarati muziku i na dje~ijim igra~kama, fla{ama i drugim predmetima. Koncert }e biti odr`an u okviru projekta "Deca poma`u deci" Fondacije princeze Katarine, a svaka kupqena karta omogu}i}e da jedno dijete iz doma za nezbrinutu djecu besplatno prisustvuje koncertu.

Bogdan Dikli}

Bogdan Dikli}, glumac, za "Glas Srpske"

Vijesti
Bawaluka

Falsifikat ne prolazi kod publike
Divno je {to glavni lik filma "Falsifikator" ne falsifikuje sebe, nego neke papire da bi pomogao qudima. Likovi u literaturi koji falsifikuju sebe ne prolaze dobro kod publike. ^estita publika nije nikada na wihovoj strani. Sa druge strane, likovi koji po scenariju ne falsifikuju sebe su uvek simpati~ni, rekao Dikli}
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Literarna ~estitka
BAWALUKA - "Novogodi{wa literarna ~estitka" bi}e odr`ana ve~eras u 19 ~asova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. U~esnici ve~eri su Tatjana Bijeli}, Lana Basta{i}, Aleksandra ^vorovi}, Goran Daki}, Berislav Blago je vi}, Bor ja na Mr|a, Da vid Pe }a nac, @eqko \ur|evi}, Danijel Gatari}, Ogwen Radovi}, Voji slav Er ceg i Tawa Stupar-Trifunovi}. A. R.

Muzika

Guda~i na Kolarcu
BEOGRAD - Renomirani kamerni orkestar "Guda~i sv. \or|a", koji sqede}e godine obiqe`ava 20 godina postojawa, odr`ao je sino} u Novom Sadu koncert, a sutra nastupaju u Beogradu sa violinistom Stefanom Milenkovi}em, ja vi le su agen ci je. Beo grad ski kon cert bi }e odr`an u Kolar~evoj zadu`bini.

Najgore je falsifikovati sebe, kako u literaturi, tako i u `ivotu. Likovi u literaturi koji falsifikuju sebe ne prolaze dobro kod publike. ^estita publika nikada nije na wihovoj strani. Sa druge strane, likovi koji po scenariju ne falsifikuju sebe su uvek simpati~ni. Rekao je ovo u intervjuu za "Glas Srpske" glumac Bogdan Dikli}, koji vi{e od tri decenije tuma~i razli~ite likove u pozori{tu, na filmu i u televizijskim serijama. Od 1979. godine, kada se pojavio u fil mu "Na ci onal na klasa", Dikli} ne prestaje da iznena|uje publiku interesantnim i upe~atqivim kre-

acijama. Poslije "Nacionalne klase" uslijedili su filmovi "Majstori, majstori", "Variola vera", "Maratonci tr~e po~asni krug", "^udo nevi|eno", "Oktoberfest", "Sabirni centar", "Tri karte za Holivud", "Lajawe na zvezde", "Bure baruta", "Mali svet"... Di kli} je dio eki pe i novog filma rediteqa Gorana Markovi}a, "Falsifikator", ~ije }e snimawe biti nastavqeno na proqe}e u Republici Srpskoj. GLAS: Novu rolu dobili ste u filmu Gorana Markovi}a, koji je pisao i scenario. Jes te li za do voqni kako proti~e snimawe?

DIKLI]: Drago mi je {to novi film radim kod jako dobrog rediteqa Gorana Mar ko vi }a i kod perspektivnog producenta Tihomira Stani}a. Tika ve} ima nekoliko filmova iza sebe, gde se pokazao kao uspe{an producent. Na snimawu filma "Turneja", gde je tako|e bio dvojac Markovi} - Stani}, imao sam nezgodu, ali sada tome dajem {aqiv ton. Smatram da treba {aqivo da se odnosimo prema stvarima koje nam u `ivotu ne prijaju. Jedi no nam to pre os ta je. Sa stvarima prema kojima smo nemo}ni treba samo da se {alimo.

GLAS: Pripala Vam je uloga advokata u "Falsifikatoru". U ~emu je specifi~nost tog lika? DI KLI]: U fil mu "Falsifikator" igram jednu od mawih uloga, ali sam ponosan na wu i radim je sa zadovoqstvom. Igram advokata, poprili~no no}a{weg. Kada ka`em no}a{weg, onda mi-

TREBA DA SE {alimo sa stvarima koje nam ne prijaju
slim mamurnog. Taj advokat je neko ko je direktno iz kafane do{ao na su|ewe i cela ta scena je jako simpati~na. Svi

Nagrade
Bogdan Dikli} je dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznawa za pozori{ne i filmske uloge. Udru`ewe filmskih umetnika Srbije dodijelilo mu je 2009. godine nagradu "Pavle Vuisi}" za wegov ukupan doprinos filmskoj umjetnosti. Dikli} je ove godine objavio kwigu "O glumi bez glume".

smo joj se jako radovali i lepo se zabavqali dok smo je snimali. Naravno, to ne zna~i da nismo predano radili. GLAS: Sa rediteqem Goranom Markovi}em sara|ujete decenijama. [ta za Vas zna~i ta saradwa? DI KLI]: Za me ne je uvek praznik, a to ne govorim iz pol tron skih na me ra, da igram u Markovi}evom filmu. Igrao sam u svim filmovi ma Go ra na Mar ko vi }a, osim u "Specijalnom vaspitawu". Prvi put sam sa Marko vi }em ra dio na fil mu "Nacionalna klasa". GLAS: [ta Vam se najvi{e dopalo u novoj filmskoj pri~i u kojoj igrate? DIKLI]: Divno je {to glavni lik filma "Falsifikator" ne falsifikuje sebe, nego neke papire da bi pomogao qudima. Junak filma An|elko je krajwe simpati~an. Uop{te ne sumwam da }e publika biti na wegovoj strani. GLAS: Ima te li ne ke nove uloge u najavi? DI KLI]: Ima na javqenih uloga, ali dok god se one ne pre to ~e u ne {to konkretno i ne postanu izvesne, ne bih o tome govorio. Nikada ne volim unapred da govorim o ulogama.

Kwi`evnost

"Svetlo sveta" u Beogradu
BEOGRAD - Izdava~ka ku}a "Novoli" predstavila je ju ~e u Beo gra du kwigu dijaloga pape Bene di kta XVI sa wema ~kim novinarem Peterom Sivaldom "Svetlo sveta", u kojoj papa odgovara na najaktuelnija pitawa vezana za crkvu i savremeni svijet, javio je Tanjug. Kwiga je {tampana u tira`u od 1.000 primjeraka, a za pre vod je za slu `an Jasmin Ma{inovi}.

Beograd

Aforizmi za praznik
BEO GRAD - No vo go di{wi sa ti ri kon bi }e odr`an sutra u 19.30 ~asova u maloj sali Kolar~eve zadu`bine. Publici }e se predstaviti Aleksandar Baqak, Milovan Vitezovi}, Nenad Vu~eti}, Ranko Gu zi na, Ve sna Den ~i}, Sr|an Din~i}, Vladimir Drami}anin, Mitar \eri}, Dobrica Eri}, Rastko Za ki}, Qubi vo je R{umovi}, Du{ko M. Petrovi}... A. R.

Beogradsko pozori{te "Dadov"

Konkurs "VizArt film produkcije"

Vi{e od pet decenija Jelena Medi} nagra|ena za dobrih predstava scenario kratkometra`nog filma
BEOGRAD - Beogradsko pozori{te "Dadov" ju~e je napunilo 53 godine postojawa. Naslowen na okolne vra ~ar ske ali i gi mna zi je sa starog grada, privukao je tada{we talentovane klince: Srbu Milina, Seku Sabli}, Mi{u @uti}a, koji su iz petnih `ila glumili i re`irali na 25 kvadratnih metara scene u Molerovoj...sve dok se 1967. godine, istorija ponovo nije dogodila. Dana{wi penzioneri "Dadova" pri~aju kako nisu mogli da vje ru ju ka da je na gradili{tu u \ure Salaja 6 stvarno po~ela da ni~e prva i za sada posqedwa namjenski izgra|ena zgrada jednog ama ter skog po zo ri {ta u Srbiji. A. R. BAWALUKA - Nagradu za najboqi scenario za dugometra`ni film na konkursu koji su raspisali "VizArt film produkcija" i grad Bawaluka dobila je Jelena Medi}, autor najboqeg kratkometra`nog filma je Slavi{a Radan, a najboqi scenario za dokumentarni film napisao je Danijel Simi}. Spe ci jal nu na gra du za filmski scenario u~enika sredwih {ko la do bi la je Maja Dobra{, a pokroviteq ove na gra de je Mi nis tar stvo prosvjete i kulture Repu bli ke Srpske. U `i ri ju koji je odlu~ivao o nagradama bi li su Ni ko la Koqa Pejakovi}, Slavko Milanovi} i Sne`ana Mari}. - Ovim konkursom `elimo da damo na zna~aju jednom od najva`nijih segmenata sedme umjetnosti - scenariju. S obzirom na to da smo kinematogra fi ja u ra zvo ju, mi u "VizArt film produkciji" smo se odlu~ili da na{ prvi konkurs bude posve}en temequ svakog filma i na taj na~in ot kri je mo i pro mo vi {e mo talente u ovoj oblasti - rekao je producent Zoran Gali}. A. R.

28 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA KOMISIJA ZA DEMINIRAWE CENTAR ZA UKLAWAWE MINA U BiH

OGLASI

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA KOMISIJA ZA DEMINIRAWE CENTAR ZA UKLAWAWE MINA U BiH U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o postupku javnog prikupqawa ponuda radi prodaje pokretnih stvari Centra za uklawawe mina u BiH – BHMAC broj 01-02-31713/11 od 21.12.2011. godine, direktor Centra za uklawawe mina u BiH – BHMAC svim zainteresiranim fizi~kim i pravnim licima upu}uje:

OBJAVQUJE JAVNU LICITACIJU
Prodaje trajnog sredstava – motornog vozila:
Registrovano Godina proizvodwe Pre|eni kilometri 241.227 Po~etna cijena licitacije u KM

R.br.

Marka i tip vozila, boja

Broj {asije

JAVNI POZIV
za prikupqawe ponuda radi prodaje pokretnih stvari Minimalna po~etna cijena u KM
1. Nisan Terano, bijela VSKTVUR20U0390321

1999.

ne

2.800,00

Redni Naziv i karakteristike broj pokretne stvari

Inventurni broj

Nabavna vrijednost u KM

Lokacija

1.

Agregat "ENGINENEERING LTD" Type P.36X, kVA 36.0 KV 29, neispravan, starost preko 10 godina 2. Agregat dizel "TERASAKI ELECTRIC LTD" Type XE 400 NS, 250 A 250 KV, 660 VAC 250 VDC, ser. Br.94E02, neispravan, starost preko 10 godina

0013030070161

2.860,00

0

350,00 RU Biha} Ul. Koste Hormana br.6, Biha} 1.200,00 RU Pale, ul. Vujalice bb, Pale

0013100060213

1.657,94

0

3.

Agregat – dizel, "JA- 0013100000135 MAHA" Type EDA 5000 E, (01316230) 4,3 KWA 3,9 KVA, 120 V/220 V 240 volti, ser.br.784552085, neispravan, starost preko 10 godina Kontejner metalni "TRIMO" Vel. 2,50*6m 15 m2 0006100050187

1.657,94

0

300,00 RU Pale, ul. Vujalice bb, Pale

Po~etna vrijednost licitirawa formirana je na osnovu izvr{ene procjene sudskog vje{taka. Licitacija }e se odr`ati dana 11.1.2012. godine na adresi Centra za uklawawe mina u BiH (BHMAC), Pale, Vujalice bb. Vozilo se mo`e pogledati istog dana na adresi Centra za uklawawe mina u BiH – BHMAC, Pale, Vujalice bb, u vremenu od 9.30 do 10.30 sati. Kupovina se zasniva na principu "vi|eno – kupqeno", bez mogu}nosti isticawa naknadnih reklamacija. Vozilo je u voznom stawu, ispod prosje~nog izgleda i o~uvanosti, sa o{te}ewima. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica koja se registruju i polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene vozila koja se licitira. Ponude se predaju u zatvorenim kovertama prilikom registracije u~esnika i pologa kaucije koji }e se vr{iti na licu mjesta na dan licitacije u vremenu od 9.30 do 10.30 sati. Javno otvarawe ponuda je u 11 sati na licu mjesta, nakon kojeg }e se javno provesti usmeno nadmetawe - licitacija za najve}u cijenu. Licitacija traje sve dok se isti~u ve}e ponude. Licitacija se zakqu~uje ako nakon tre}eg poziva u roku od 5 minuta nije istaknuta ve}a ponuda. U~esnik sa najve}om izlicitiranom cijenom zakqu~uje kupoprodajni ugovor sa BHMAC-om isti dan i na licu mjesta te je obavezan izvr{iti uplatu kupoprodajne cijene odmah a najkasnije u roku od dva dana od dana zakqu~ewa ugovora. Ukoliko kupac ne izvr{i uplatu u roku, gubi pravo povrata upla}ene kaucije, a kupovina vozila bi}e ponu|ena ponu|a~u koji je bio drugi na listi. Neuspjelim u~esnicima licitacije kaucija }e biti vra}ena odmah po zavr{etku licitacije. Ponu|a~u koji je progla{en najuspje{nijim kaucija }e biti vra}ena nakon pla}awa kupoprodajne cijene vozila i prezentirawu dokaza o uplati. Napomena*: Vozilo je uvezeno od strane UNDP uz osloba|awe od pla}awe uvoznih da`bina u skra}enom postupku, po ~lanu 162. stav 6 prilog 4 ZOCP BiH tako da za vozilo nije pla}ena carina i porez, koji nisu ura~unati u cijenu i koje pla}a kupac vozila. Tro{kove koji nastanu nakon zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji, odvozne i sve ostale tro{kove snosi kupac vozila. Kupac preuzima vozilo odmah po predo~ewu dokaza o izvr{enoj uplati kupoprodajne cijene vozila. Instrukcije vezane za uplatu kupoprodajne cijene vozila, carine i poreza mogu se dobiti na licu mjesta na dan licitacije. Za dodatne informacije: kontakt telefon 033/253-831, Belma Trajkov.

4.

6.800,00

Kwigovodstvena vrijednost
0

1.500,00 RU Pale, ul. Vujalice bb, Pale

Minimalna po~etna cijena formirana je na osnovu izvr{ene procjene sudskog vje{taka – procjeniteqa. Postupak otvarawa ponuda }e se odr`ati dana 11.1.2012. godine u 12 sati na adresi RU BHMAC Pale, Vujalice bb, Pale. Pokretne stvari koje su predmet prodaje BHMAC-a mogu se pogledati svaki radni dan u periodu od 9 do 15 sati na adresi skladi{ta Centra za uklawawe mina u BiH – BHMAC, Pale, Vujalice bb, izuzev za stavku 1. koja se mo`e pogledati svaki radni dan u periodu od 9 do 15 sati na adresi Regionalnog ureda BHMAC-a u Biha}u, ul. Koste Hormana br.6. Pobjednik postupka je u~esnik koji je dao najvi{u cijenu nad po~etnom minimalnom cijenom. Ponude nad minimalnom po~etnom cijenom se daju u zatvorenim kovertama. Pravo u~e{}a u postupku imaju pravna i fizi~ka lica koja se registruju i polo`e kauciju u iznosu od 10% vrijednosti stvari za koju se nadme}u. Registracija u~esnika se vr{i na dan 11.1.2012. godine u periodu od 9.30 do 10.30 sati. Kupovina se zasniva na principu "vi|eno – kupqeno", bez mogu}nosti isticawa naknadnih reklamacija. Ukoliko se dogodi da izabrani u~esnik – pobjednik postupka odustane od ponude polo`ena kaucija se ne vra}a. Kaucija se ne vra}a ni kada pobjednik postupka ne pristupi zakqu~ewu ugovora o prodaji, kao i kada zakqu~i ugovor a ne izvr{i uplatu kupoprodajne cijene u roku odre|enom u ugovoru. Neuspje{nim u~esnicima se vra}a kaucija odmah po okon~awu postupka. Za provo|ewe postupka BHMAC }e imenovati komisiju. Predsjednik komisije je odgovoran za jednak tretman svih u~esnika i nesmetano odvijawe postupka. Predsjednik komisije progla{ava pobjednika postupka. Ugovor o prodaji se zakqu~uje na licu mjesta odmah po progla{ewu pobjednika i ponu|a~ je obavezan izvr{iti uplatu kupoprodajne cijene odmah a najkasnije u roku od dva dana od dana zakqu~ewa ugovora. Ponu|a~u koji je progla{en najuspje{nijim kaucija }e biti vra}ena nakon pla}awa kupoprodajne cijene vozila i prezentirawu dokaza o uplati. Napomena: pokretne stvari su predmet donacije, tako da BHMAC za wih nije platio porez i carinu. Obaveza pla}awa carine i poreza pada na teret kupca. Tro{kove koji nastanu nakon zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji, odvozne i sve ostale tro{kove snosi kupac. Instrukcije vezane za uplatu kupoprodajne cijene, carine i poreza mogu se dobiti na licu mjesta na dan licitacije. Za dodatne informacije: kontakt telefon 033/253-831, Belma Trajkov.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe
Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
Obavje{tava se javnost da se NACRT IZMJENE PLANA PARCELACIJE ZA (LEGALIZACIJU) IZGRADWU SPOMENIKA PALIM BORCIMA I STADIONA U NASEQU REKAVICE U BAWALUCI izla`e na javni uvid. Nacrt Plana izla`e se na javni uvid u prostorije preduze}a preduze}a "Projekt", a.d. Bawaluka, Ul. Veselina Masle{e br.1/IV, prostorije Administrativne slu`be Grada Bawaluka, te Mjesnu zajednicu Rekavica 1 svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do 16 ~asova u periodu od 11.1. do 10.2.2012. godine. Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u : www.banjaluka.rs.ba. Za vrijeme trajawa javnog uvida, sve do 10.2.2011. god. svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e Nacrt biti izlo`en ili dostaviti u formi dopisa Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe .

ZP

ELEKTROKRAJINA a.d.
BAWA LUKA

SAOP[TEWE
Odlukom Vlade Republike Srpske data je saglasnost na utvr|ene uslove za provo|ewe IV (~etvrtog) ciklusa reprograma potra`ivawa za utro{enu elektri~nu energiju. Utvr|eni su op{ti i posebni uslovi: - Za kupce iz kategorije doma}instva - Za kupce iz kategorije ostala potro{wa na 0,4 kW, bez mjerewa snage - Za kupce iz kategorije ostala potro{wa na VN, SN I NN-TG1 (sa mjerewem snaga) - Za karakteristi~ne kupce Tako|e posebno su definisani uslovi reprograma za kupce sa kojima je distributer/snabdjeva~ u sudskim sporovima po osnovu naplate potra`ivawa kao i mogu}nosti otpisa kamata. Zakqu~ivawe ugovora o reprogramu kupcima }e biti omogu}eno do 31.1.2012. godine. Pozivaju se svi kupci elektri~ne energije koji ispuwavaju uslove za zakqu~ewe ugovora o reprogramu da podnesu zahtjeve i ostvare datu mogu}nost do utvr|enog roka, u suprotnom pristupi}e se obustavi isporuke elektri~ne energije iskqu~ewem objekta krajweg kupca sa mre`e. Sve bli`e informacije mo`ete dobiti na tel. 051/247-100 "Elektrokrajina" a.d. ZA UPRAVU DIREKTOR Mr Seka Kuzmanovi}, dipl. in`. el.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 29

Feqton
FOTO: ARHIVA

UBISTVO BIV[E JUGOSLAVIJE (I u vladi SAD falsifikat o nastanku Jugoslavije)

(11)

Istorijski falsifikat o nastanku Jugoslavije
PI[E: ZEJNIL MA[I]

Da je ambasador @ivorad Kova~evi} Amerikancima predo~io istorijsku istinu o pravima wegovog naroda, onda se ameri~ka javnost ne bi pitala otkud Srbi u Hrvatskoj i BiH, misle}i da su oni tamo do{li iz Srbije Voren Zimerman u svojoj kwizi upoznaje ameri~ku javnost kako je nastala Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca i navodi istorijski falsifikat, koji glasi: "Hrvatska, koja je bila dio pora`ene Austrougarske monarhije, pridru`ila se novoj dr`avi kako bi se na{la me|u pobjednicima rata i oduprla italijanskim pretenzijama na dalmatinskoj obali"

Iako je biv{a Jugoslavija konstituisana na osnovu principa o samoopredeqewu naroda koje je 1918. godine proklamovao tada{wi ame ri ~ki pred se dnik Vil son, je dna vla da wegove zemqe je mnogo godina kasnije krajem osamdesetih i po~etkom devedesetih raspolagala krivotvorenom verzijom nastanka Jugoslavije koja nije imala istorijsko pokri}e, ali je zato davala pravno pokri}e za priznavawe zapadnih jugoslovenskih republika kao ne za vi snih dr`a va, pre sve ga Re pu bli ke Hrvatske. Ta verzija je u saglasnosti sa Kardeqevim tuma~ewem instituta samoopredeqewa, pa se name}e logi~an zakqu~ak da ta krivotvorena verzija nastanka Jugoslavije i poti~e od hrvatskih i slovena~kih komunista. …U ovoj komunisti~koj podvali treba tra`iti i odgovor na jedno kqu~no pitawe: Za{to je tada{wa ameri~ka (Bu{ova) vlada sve vreme bila nemi posmatra~ brutalnog ubistva multietni~ke i multikulturne oaze Evrope koje je uz zloupotrebu tada{we EZ, kao multidr`avnog monstruma organizovala Nema~ka, ta~nije Kolova i Gen{erova vlada. Ovu u naslovu (poglavqu 2) navedenu ~iwenicu obelodanio je Voren Zimerman, posledwi ameri~ki ambasador u SFRJ, u svojoj kwizi "POREKLO JEDNE KATASTROFE".

kkoji glasi: "Hrvatska, koja je bila deo pora`ene Austro-Ugarske Monarhije, pridru`ila se novoj dr`avi kako bi se na{la me|u pobednicama rata i oduprla italijanskim pretenzijama na dalmatinskoj obali". Nasuprot svom komunisti~kom istorijskom falsifikatu o pridru`ivawu Hrvatske novoj dr`avi sa kojim je raspolagala tada{wa ameri~ka vlada stoji istorijska istina da kod ujediwewa Hrvat ske kao kon sti tu ti vni su bjekt no ve dr`ave nije ni postojala, kao ni druge dve zapadne republike. Nakon poraza Austro-Ugarske Mo nar hi je i ra spa da wenog dr`a vnog suvereni teta nad po krajinama: Slo veniji, Hrvatskoj, BiH, Dalmaciji i Slavoniji ostala su slobodna tri naroda: Slovenci, Hrvati i Srbi. Tri naroda su 6. oktobra 1918. godine konstituisali Narodno vije}e Slovenaca, Hrvata i Srba, a Predsedni{tvo tog ve}a je 29. oktobra proglasilo samostalnu dr`avu Slovenaca, Hrvata i Srba. Tu dr`avu je pre ujediwewa priznala Kraqevina Srbija. Narodno ve}e novoosnovane dr`ave je 24. novembra 1918. godine zakqu~ilo da se ta dr`ava bez etni ~kog i te ri to ri jal nog raz gra ni ~ewa izme|u Hrvata i Srba (Muslimani tada nisu imali status naroda) ujedini sa Kraqevinom Srbi jom i Crnom Go rom u no vu dr`a vu Kraqevi nu Srba, Hrva ta i Slo ve na ca, a zakqu~ak je glasio:

24. novembra i nezavisna dr`ava Crna Gora 26. novembra 1918. godine.

Stvarawe Kraqevine SHS
Ujediwewe Dr`ave Slovenaca, Hrvata i Srba sa jedne i Kraqevine Srbije sa druge strane u novu dr`avu Srba, Hrvata i Slovenaca obavqeno je 1. decembra 1918. godine, kao i sam ~in progla{ewa. Pristupnicu (adresu) Dr`ave Slovenaca, Hrvata i Srba pro~itao je u zgradi protokola u Beogradu potpredsednik Narodnog ve}a te dr`ave A. Paveli}, a ona je glasila: "Slovenci, Hrvati i Srbi, koji su na teritoriji Austro-Ugarske Monarhije izveli prevrat i privremeno konstituirali nezavisnu narodnu dr`avu, pro`eti idejom narodnog jedinstva i oslawaju}i se na veliko na~elo demokratije, koje tra`i da svaki narod ima sam da odlu~i o svojoj sudbini, izjavili su ve} u objavi Narodnog vije}a od 19. oktobra da `ele da se ujedine sa Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu narodnu dr`avu Srba, Hrvata i Slovenaca. Da se ova misao provede u djelo, zakqu~ilo je Narodno vije}e na svojoj sjednici od 24. novembra da progla{ava ujediwewe Dr`ave Slovenaca, Hrvata i Srba sa Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu dr`avu". To {to krajem osamdesetih i po~etkom devedesetih ameri~ka vlada nije bila u posedu istorijske istine o nastanku Jugoslavije, nego falsifikovane verzije prema kojoj je kod ujediwewa Hrvatska bila konstitutivni subjekt biv{e Jugoslavije koja kao takva nije ni postojala, imalo je te{ke posledice po Srbiju i ceo srpski narod, posebno po onaj dr`avotvorni deo sa prostora biv{e Dr`ave Slovena ca, Hrva ta i Srba sa ko jom je u is tom statusu kao i hrvatski narod u{ao u zajedni~ku dr`avu… Tih prelomnih godina na ~elu Ambasade SFRJ u SAD upravo se na{ao srpski kadar, re~ je o gospodinu @ivoradu Kova~e vi }u ko ji je tre bao upo zna ti ta da{we ameri~ke zvani~nike sa pravima wegovog naroda. Da je on tada predo~io ameri~kim zvani~nicima istorijsku istinu o pravima wegovog naroda, onda bi stav ameri~ke vlade prema nelegalnim i nasilnim postupcima u zapadnim republikama bio druga~iji. U tom slu~aju ameri~ka javnost se ne bi pitala otkud Srbi u Hrvatskoj i BiH, misle}i da su oni tamo do{li iz Srbije. (Nastavi}e se)

Zimermanove opomene
Zimerman u uvodnom delu svoje kwige upoznaje ameri~ku javnost kako je na osnovu prokla mo va nih prin ci pa o sa moo pre deqewu biv{eg ameri~kog predsednika Vilsona 1918. godine nastala Kraqevina Srba, Hrvata i Slovenaca i navodi istorijski falsifikat,

PRIJE PROGLA[EWA Kraqevine SHS Srbiji su se prikqu~ile Vojvodina i Crna Gora
"Narodno vije}e SHS, u skladu sa dosada{wim zakqu~cima i prema izjavi Kraqevine Srbi je, pro gla {a va uje diwewe Dr`a ve Slovenaca, Hrvata i Srba, obrazovane na cijelom neprekinutom jugoslavenskom podru~ju biv{e Austro-Ugarske Monarhije, s Kraqevinom Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu dr`avu Srba, Hrvata i Slovenaca i izabere odbor od 28 lica sa punom vla{}u, da u sporazumu s Vladom Kraqevine Srbije i predstavnicima svih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori bezodvla~no provede organizaciju jedinstvene dr`ave prema prilo`enim uputama. Pre progla{ewa nove dr`ave Kraqevini Srbiji su se prikqu~ile pokrajina Vojvodina

Falsifikati
Sporna su sva tuma~ewa proteklih doga|aja na jugoslovenskom prostoru. Sporne su i verzije nastanka jugoslovenske katastrofe koje su utemeqene na Badinterovom nalazu. Badinterov nalaz o raspadu dr`ave nema ni istorijsko ni pravno pokri}e. Ta tuma~ewa nametnuli su hrvatski i slovena~ki komunisti. O na{oj sudbini odlu~uje se u Berlinu i Parizu.

28. decembar 1856. godine

28. decembar 1925. godine

28. decembar 1962. godine

Ro|en Vudro Vilson
1856 - Ro|en je ameri~ki dr`avnik Vudro Vilson, predsjednik SAD od 1913. do 1921, prethodno univerzitetski profesor i rektor kao i guverner Wu Xersija, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1919. Dva puta je vojno intervenisao u Meksiku, okupirao je Haiti i Dominikansku republiku. Pristupio je Antanti i 1917. uveo SAD u Prvi svjetski rat protiv Centralnih sila. Zalagao se za vojnu intervenciju protiv boq{evika, od ~ega je ubrzo odustao. Poslije okon~awa rata odigrao je zna~ajnu ulogu na Versajskoj mirovnoj konferenciji.

Ubio se Sergej Jesewin
1925 - Ubio se ruski pisac Sergej Aleksandrovi~ Jesewin. Smatra se jednim od najve}ih i sigurno najomiqenijih pjesnika Rusije. Bio je razbaru{en boemski tip i `ivio je veoma intenzivno, samoubistvo je izvr{io u tridesetoj godini. Wegovi stihovi po op{toj ocjeni najvi{eg su dometa. Veoma je uticao na generacije pjesnika, ne samo ruskih. Djela: zbirke pjesama "Zadu{nice", "Ispovijest mangupa", "Triptih", "Stihovi skandalista", "Sovjetska Rusija","Persijski motivi", pripovijetka "Urvina", poema "Ana Swegina"... Postoje sumwe da je iza wegove smrti stajala sovjetska tajna policija.

Osnovan Front "Frelimo"
1962 - U Mozambiku, portugalskoj koloniji u Africi, ujediwewem triju antikolonijalnih grupa osnovan je Front za oslobo|ewe Mozambika "Frelimo", pod ~ijim je vo|stvom zemqa poslije dugotrajne borbe stekla nezavisnost 1975. ali je dvije decenije potom bjesnio gra|anski rat. Tek pobjeda Nelsona Mandele u Ju`noj Africi po~etkom devedesetih godina 20. vijeka i rasno pomirewe u toj susjednoj zemqi, stvorili su uslove za okon~awe gra|anskog rata i slobodne izbore koje je dobio "Frelimo".

30 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Hvali se lovac drugarima {ta mu se desilo u lovu: - Po{ao ja u lov. I{ao tako sa pu{kom o ramenu kad odjednom, na pola metra ispred mene stoji zmija nao~arka, sa visoko uzdignutom glavom i spremna za ujed.

Po{to nisam imao vremena da spustim pu{ku sa ramena, po|em lijevo - zmija lijevo, po|em desno - zmija desno, ja je iznenada opalim pesnicom u ~elo, kad joj glava odleti na jednu stranu, a nao~are na drugu.

Umalo tu~a biv{ih misica Tijane i Sawe
Biv{e misice Tijana Staj{i} i Sawa Papi} posva|ale su se zbog biznismena De ja na Po po vi }a! Uma lo ni je do {lo do `estokog fajta u wego vom lo ka lu "Dajmond rum" pro{log ~etvrtka, kad se Dejan pozdravio sa Sawom, sa kojom je, kako su javili pojedini mediji, kratko bio u vezi prije Staj{i}eve. - Dejan je u kafi} do{ao s Tijanom, sa kojom se zabavqa nekoliko meseci. Tamo je ve} bila Sawa i on se pozdravio s wom kada ga je kreator Sa{a Vidi}, ina~e menaxer tog kafi}a, odveo do we. Sawa ga je zagrlila, a Tijana je poludela zbog toga i pri{la Sawi - otkriva o~evidac koji se na{ao na licu mjesta. Kako daqe navodi, biv{a karatistkiwa je jako uhvatila Papi}evu za ruku, a zatim je silovito odgurnula od svog dragog. Rekla joj da pazi kako se pona{a, a onda je u bijesu istr~ala iz lokala. Dejan je odmah krenuo za wom, i ubrzo su rije{ili nesuglasice. Sawa negira da je do{lo do fizi~kog obra~una sa Staj{i}evom. - Videla sam gospodina Popovi}a i Tijanu i uredno sam se pozdravila sa wima. Nije bilo nikakve sva|e. Tijana je ostala nedostupna za komentar.

Jo{ jedna sjajna kombinacija okusa, hladno ili toplo, za ru~ak ili ve~eru, uvijek ukusno! Pripremite potrebne sastojke, izme|u ostalog, tijesto, {pinat, Meggle svje`i sir, za~ine..., pa na posao. Ne}ete se pokajati.

Lazawe s blitvom i sirom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: О, А, О, Б, ПАРАЛЕЛА, М, РЕ, РУМУН, К, РОДЕО, КОТАР, САТУРН, Г, СОРАЈА, ЕНА, ЕР, ТК, АТАРИ, ИТА, МОРНАР, СЦ, ГРАД, РА, Т, ИТАКА, ИТАЛИЈА, АС, ЈИ, АР, ТРСТ, МАЈА САР, ПАР, АН, КЕР, НО, ЛА, ОЈ, ГАЛОН, РАДИЈАНА, О, АНАБЕЛА, ОМ,

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 31

Haso se vra}a iz Italije i prilikom dolaska na grani~ni prelaz italijanski carinik mu re~e:

- Bon|orno! - Ni{ta nisam |orno, majke mi re~e mu pomalo upla{eni Haso.

Ide pijanac iz kafane i zaustavi jednog prolaznika pa ga pita: - Pogledaj koliko ~voruga imam na glavi?

Prolaznik pogleda pa re~e: - Ima{ dvije ~voruge! - Ah, dobro je, zna~i, imam jo{ tri bandere do ku}e!

Sastojci
(za 8 osoba): 1 pakovawe (450g) tijesta za lazawe svje`e blitve Meggle svje`eg sira mlijeka ka{ike bra{na muskatni ora{~i} so biber po ukusu bijeli luk u prahu po ukusu

Priprema
1. Pripremite blitvu tako da je malo samu dinstate (ili s malo uqa, maslinovo po mogu}nosti), dodajte malo mlijeka, bijeli luk u prahu (po ukusu), sli~no kao da pravite varivo od {pinata. 2. Kad se ohladi, dodajte Meggle svje`i sir koji bi trebalo da bude bez suvi{ne te~nosti. Posolite, pobiberite, pa dodajte bijeli luk u prahu, po ukusu. 3. Napravite be{amel umak od jednog litra mlijeka, ili ako `elite mo`ete mlijeko direktno da sipate na zapr{ku i sve }e biti dobro. 5. U veliku tepsiju ili vatrostalnu posudu stavite malo uqa, be{amela, listove lazawa, pa smjesu od blitve i sira. Prelijte be{amelom pa opet tijesto i tako daqe dok gore ne bude tijesto i sve zalijete be{amelom. 6. Pecite u zagrijanoj rerni na 220 stepeni Celzijusovih, nekih tridesetak minuta, ili dok lijepo ne porumeni.

HOROSKOP
Cijene u KM
tijesto blitva sir mlijeko bra{no ora{~i} so, biber luk 2 1,5 1,8 1,6 0,2 0,3 0,2 0,2

Ovan
(21.3 - 20.4)
Za dobro raspolo`ewe razlog mo`ete na}i u zaqubqenosti, popularnosti i mno{tvu spoqa{wih aspekata sre}e. U`ivaju}i u doga|ajima kao {to su vjeridba, vjen~awe ili prinova - donosite bitne odluke. Sa partnerom ste u fenomenalnim odnosima, tako da vam ni{ta drugo nije va`no.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Pred vama je puno lijepih doga|aja i stvari koje volite. Nimalo se ne dosa|ujete jer ste okru`eni pravim osobama. Sre}u upotpuwuju i partner i ostali uku}ani. I djeca vam svojim dobrim pona{awem pri~iwavaju radost. Bavqewe umjetno{}u ~ini dan kompletnim.

500 g 300 g 1,2 l 2 1

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Stvari se de{avaju muwevito, {to vam i odgovara. Finansijska situacija se popravqa, dobijate priznawe, ali i drugi sre}ni preokreti uti~u na to da postajete svjesni svog `ivotnog puta i da ga dostojanstveno slijedite. Neprijatni doga|aji su za vama.

Poslu`ivawe
Uz lazawe pripremqene prema ovom receptu mo`ete da poslu`ite salatu ili prilog po `eqi.

CIJENA RU^KA

Napomena
Za kompletnu pripremu ovog jela potrebno je oko 60 minuta.

7,8

Dru{tveni ste, tako da uglavnom funkcioni{ete okru`eni prijateqima. Nastojte da se udru`ite sa istomi{qenicima; u ve}ini slu~ajeva, to su srodne umjetni~ke du{e. Mnogi Bikovi spremaju se za javni nastup ili zapo~iwawe nove veze. U`ivajte dok mo`ete.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Bacate se u sr` problema i rje{avate ih po cijenu totalnog nervnog sloma. Stalno se prera~unavate, mozak vam je maksimalno ukqu~en, ali ste ipak nezadovoqni. Bilo bi po`eqno da poku{ate da se smirite, smawite obaveze i nervirawa.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Optimisti~ki pristup rje{ewu problema, poriv za pro{irivawem li~nih vidika i mno{tvo drugih okolnosti - uti~u na to da se dobro osje}ate. Planete vas u tome svojski podr`avaju. Rezultat je poslovni uspjeh, putovawe, ili pokroviteqstvo uspje{nih qudi. Upravo na taj na~in iz sebe izbacujete nervozu.

Kad dijete ostane samo u ku}i
Preporuka stru~waka je da dijete ne bi trebalo da ostaje samo u ku}i do ~etvrtog razreda osnovne {kole. Mali{ani koji nisu spremni da budu sami u ku}i obi~no pokazuju strah, a najva`nije je da sa djetetom razgovarate o tome kako se osje}a kada je samo
Ritam modernog `ivota i du`e radno vrijeme roditeqa razlog su zbog kojeg ve}ina osnovno{kolaca ostaje sama u ku}i, jer mnoge {kole nemaju produ`eni boravak. Kada je "pravi" trenutak da dijete ostane samo, kako ga pripremiti na to i nau~iti da se sna|e u nepredvi|enim situacijama? Kako procijeniti da je dijete dovoqno zrelo da bude samo u ku}i i kako to mo`e da uti~e na wegov razvoj? Ovo su samo neka od brojnih pitawa vezanih za ovu problematiku, a koja mu~e mnoge roditeqe. Preporuka stru~waka je da dijete ne bi trebalo da ostaje samo do ~etvrtog razreda osnovne {kole. Svako dijete je individua za sebe, neka su zrelija i odgovornija od drugih, ali prerano ostavqawe bez nadzora mo`e lo{e da uti~e na dje~ji razvoj i psihu. Najva`nije je da sa djetetom razgovarate kako se osje}a kada je samo, da li se pla{i ili je opu{teno. Mali{ani koji nisu spremni da budu sami u ku}i obi~no pokazuju strah, provjeravaju da li "neko di{e u ormanu", oslu{kuju zvukove i ~esto pozivaju roditeqe putem telefona. Ako se va{e dijete tako pona{a, trebalo bi da razmislite o drugim opcijama i da mu date jo{ malo vremena prije nego {to ga ostavite samog.

Rak
(21.6 - 20.7)
Okolina ima zahtjeve na koje se ne obazirete. @elite prvenstveno da ugodite sebi, ali to prikrivate, tako da manipuli{ete i kalkuli{ete qudima. Po{to vam prija opu{tawe, nastoja}ete da slobodne trenutke provedete u dru{tvu adekvatnih osoba.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Za{to sebi zadajete previ{e obaveza? Kao da u`ivate u sopstvenom mazohizmu. Stoga ste umorni, svadqivi i nervozni. Ako budete uspjeli da funkcioni{ete u stilu "ba{ me briga" i da se koncentri{ete iskqu~ivo na sebe i sopstvene probleme bi}ete smireni i zadovoqni.

PO@EQNO skloniti sve potencijalno opasne stvari
Ukoliko mislite da je dijete zrelo, napravite "generalnu probu", odnosno neka

bude samo u ku}i nekoliko ~a so va, a po sli je sa wim razgovarajte kako je provelo vrijeme. Objasnite mu kako treba da reaguje u slu~aju da mu neko nepoznat zvoni na vrata, {ta treba da radi u slu ~a ju po `a ra, nes tan ka struje ili poplave. Dijete ne bi trebalo da bude samo ako ne umije samostalno da podgrije obrok i mora da zna da koristi telefon, da bi mo glo da pozo ve ro di -

teqe ukoliko mu je potrebna pomo}. Kada o ovakvim stvarima razgovarate sa djetetom vo di te ra ~u na da vas razumije, odnosno da pri~ate za wega pri hvatqivim rje~nikom. Bez obzira na to koliko je dijete zrelo i odgovorno, sa vidnih mjesta sklonite sve potencijalno opasne predmete, lijekove, hemikalije, upaqa~e... Povremeno provjeravajte dijete putem telefona ili zamolite kom{iju da ga obi|e. Ako se mali{an po na {ao ona ko ka ko ste se dogovorili, obavezno ga po hvali te i nagradi te jer }ete mu na taj na~in poka za ti da ste po no sni na wega i da je dobro postupao. Pohvale i nagrade pozitivno uti~u na dje~je samopouzdawe, a sama ~iwenica da ste djetetu dozvolili da bude samo u ku}i bi}e za wega podsticaj, jer }e znati da imate povjerewa u wega.

Lav
(21.7 - 21.8)
Ukoliko se osje}ate prevareno, znajte da ste sami krivi. Previ{e ste investirali u odnose sa okolinom, idealizovali qude oko sebe, pa je takav rezultat neminovan. Svako ko je nekad bio o~aran, mora jednom biti i razo~aran. Okrenite se duhovnim vrijednostima.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Sre}ni ste. U`ivate u popularnosti, zaqubqenosti, kompletnom emotivnom zadovoqstvu. Mnoge Vodolije planiraju vjen~awe i prinovu. One starije koncentrisane su na djecu i unu~i}e. Dakle, svi pripadnici ovog znaka imaju razlog da se dobro osje}aju.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Ula`ete vanrednu snagu i posti`ete zavidne rezultate. Svjesni problema koje treba rije{iti, hvatate se sa wima u ko{tac i uspjeh je tu. Ipak, ne pretjerujte sa radom, jer mo`ete potro{iti vi{e snage nego {to imate. ^uvajte se nervirawa i povreda.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Veza u kojoj se nalazite zasnovana je iskqu~ivo na fizi~koj privla~nosti, ili pak ma{tate o tome. Skloni ste perverzijama, ako ne na djelu, ono makar u mislima. Budu}i da va{i postupci izviru iz strasti, mogu}a su i razo~arawa.

32 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

"Poqoprivreda-Ratarstvo" AD u ste~aju Drakseni} bb Kozarska Dubica 27.12.2011. Na osnovu ~lana 105. i 106. Zakona o ste~ajnom postupku, ~lana 130. i 131. Zakona o izvr{nom postupku, a na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca donesene na ro~i{tu odr`anom 27.12.2011. g. ste~ajni upravnik objavquje

I JAVNU LICITACIJU POKRETNE IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA
Prodaje se rabqena pokretna imovina (oprema i ma{ine i roba na skladi{tu rezervnih dijelova) u posjedu i vlasni{tvu ste~ajnog du`nika to: r.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. Kontrolni broj 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 02201 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 naziv Traktor JD 8630 Dajc 4006 Ursuz 1614 Rakovica 76 Rakovica 76 Rakovica 76 Rakovica 135 Rakovica 135 Dajc 7206 Univerzal 1010 Me|ured kultivator 4 reda Me|ured kultivator 4 reda Me|ured kultivator 4 reda Tarup sitn. biq. osta. Sija~ica Majevica Sija~ica Majevica Sija~ica PSK 8/6 Sija~ica PSK 8/6 Sija~ica ETA-48 PS-3002 vu~eni rasi.g. No{eni rasipiva~ gwo Pumpa za drena`u Sadilica za krompir Konbaj ZMAJ 142 Procijewena vrijednost 60.000.00 6.000.00 19.000.00 11.000.00 11.000.00 3.000.00 13.000.00 12.000.00 11.000.00 15.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 700.00 5.000.00 5.000.00 8.000.00 8.000.00 16.000.00 700.00 450.00 1.000.00 250.00 24.000.00 KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 02201 01 025 02201 01 026 02201 01 027 02201 01 028 02201 01 029 02201 01 030 02201 01 031 02201 01 032 02201 01 033 02201 01 034 02201 01 035 02201 01 036 02201 01 037 02201 01 038 02201 02 001 02201 02 002 02201 02 003 02201 02 004 02201 02 005 02203 03 001 02203 03 002 02204 04 001 02203 04002 Po spisku Konbaj ZMAJ 142 Konbaj ZMAJ 142 Plug ovjesni III 12" Plug ovjesni III 12" Plug ovjesni III 14" Plug ovjesni III 14" Vu~. tawi TTI 52/ 510 Plug ovjesni Vaqak za ravnawe Vu~na prskali 22001 Vu~na prska. 22001 Sitnilica FAR 30/32 Sitnilica TSR 400 Sitnili no{. bez rotora Kompresor Prikqu~ak za ut. `ita Pneumatski transpor Viqu{kar sa korpom Ma{ina za {iva. vre}a Kami. Prik. HO-OS PV Golf Vodena muq. pumpa Aparat za vlagu `ita Roba na skladi{tu rezervnih dijelova 24.000.00 24.000.00 25.00 25.00 25.00 25.00 10.000.00 25.00 1.500.00 6.500.00 7.000.00 1.500.00 1.500.00 900.00 2.800.00 200.00 10.000.00 7.000.00 180.00 5.000.00 450.00 350.00 250.00 803.00 KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

Imovina je procijewena po stalnom sudskom vje{taku ma{inske struke We`i} Aleksi iz Bawe Luke u ukupnom iznosu od 346.443,00 KM Uslovi prodaje: Prodaja navedene imovine prove{}e se javnom licitacijom u pogledu cijene koja }e se odr`ati 16.1.2012. g. sa po~etkom u 11 ~asova, u upravnoj zgradi "Poqoprivreda" AD u ste~aju Drakseni} bb Kozarska Dubica. Imovina se unov~ava u vi|enom stawu, pravnom i fakti~kom statusu bez mogu}nosti naknadnih reklamacija I prigovora kako na kompletnost, ispravnost i dr. Licitacija }e se odr`ati prvo radi unov~ewa imovine u "PAKETU" gdje minimalna cijena iznosi 30% od procijewene vrijednosti (103.932,90 KM), a ako ne bude ponuda za imovinu u "Paketu" pristupi}e se licitaciji za unov~ewe imovine po pojedina~nim stavkama sa spiska s tim da minimalna cijena za svaku stavku iznosi 50% od procijewene vrijednosti. Ovi uslovi prodaje ostaju i za naredne dvije licitacije. U svemu drugom za provo|ewe licitacije pri-

mjewiva}e se odredbe Zakona o izvr{nom postupku za unov~ewe pokretne imovine. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na dan licitacije pristupe i prilikom registracije u~esnika predaju original uplatnicu depozita u iznosu od 10% od procijewene vrijednosti imovine za koju `eli da licitira. Upla}eni depozit ulazi u cijenu. Depozit se upla}uje na `.r "Poqoprivreda-Ratarstvo" doo u ste~aju kozarska Dubica broj: 5514902211500311 kod UniCredit banke Filijala Kozarska Dubica. Pobjednik na licitaciji je u~esnik koji istakne najve}u ponudu za predmet licitacije. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene depozit }e se vratiti u roku od 5 dana na ra~un ponu|a~a {to }e svaki ponu|a~ du`an da predo~i prilikom registracije. Licitacija }e se odr`ati ako licitaciji za svu ili za pojedine stavke pristupi samo jedan u~esnik.

Kupac imovine du`an je uplatiti izlicitiranu cijenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana licitacije a u protivnom }e se smatrati da je odustao od licitacije i gubi prava na povrat depozita, a nakon ~ega }e se pozvati drugi u~esnik licit. po rangu ponude da uplati izlicitirani iznos. Sve tro{kove u vezi prometa i preuzimawa pokretne imovine snosi kupac (PDV, porez, tro{kove ugovora, taksi i sl.). Nakon uplate cijene kupac je du`an u roku od 3 dana preuzeti kupqene stvari. Isplatom cijene prestaju sve obaveze kupca prema prodavcu. Imovina se mo`e pogledati 10, 11, 12, 13.1.2012. g od 10 do 13 ~asova u krugu preduze}a gdje }e se predo~iti i nalaz o procjeni i druga dokumentacija, a druge informacije na telefon 052-437-395 "Poqoprivreda" ili 065-646-277 Ste~ajni upravnik. Ako se imovina ne proda na I licitaciji odr`a}e se II licitacija pod istim uslovima 27.1.2012. g. na istom mjestu sa po~etkom u 11 ~asova. Ste~ajni upravnik Vujan~evi} Slavko

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK Administrativna slu`ba Komisija za prodaju poslovnih prostora i gara`a Broj : 05-374-393/11 Dana: 23.12.2011. god. Na osnovu ~l. 5 Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i gara`a ("Slu`beni glasnik RS" broj 98/04 i 71/10), ~l. 6. stav 1. Uredbe o postupku prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i gara`a u dr`avnoj svojini ("Slu`beni glasnik RS", broj 3/05 i 118/10) i Odluke Skup{tine grada Bawaluka o prodaji poslovnih prostorija i gara`a probavqawem pismenih ponuda broj 07-013515/11 ("Slu`beni glasnik Grada Bawa Luka", broj 21/11) Komisija za prodaju poslovnih prostora i gara`a imenovana rje{ewem gradona~elnika grada Bawaluka broj 12-G-1745/11 od 25.7.2011. god. objavquje

OGLAS
o prodaji poslovnih prostora pribavqawem pismenih ponuda (tre}a javna prodaja)
Predmet prodaje: I - Predmet prodaje je sqede}i poslovni prostor: 1. u ulici Marije Bursa} broj 3, poslovni prostor broj 5, ukupne korisne povr{ine 33 m², izgra|en na zemqi{tu-ozna~enom kao: k.~. broj: 4394, upisan u Pl. broj 2318, k.o. Bawa Luka 7, po~etna cijena - 165.150,00 KM. Pravo podno{ewa ponude: Pravo podno{ewa ponude imaju fizi~ka i pravna lica koja uz popuwenu ponudu dostavqaju sqede}e dokaze: Za fizi~ka lica: 1. Ovjerenu kopiju li~ne karte. 2. Notarski ovjerena punomo} za zastupawe. Za pravna lica: 1. Ovjerena kopija aktuelnog izvoda o upisu u sudski registar ne starijeg od 3 mjeseca, ra~unaju}i od dana predaje ponude 2. Notarski ovjereno ovla{tewe za zastupawe pravnog lica. Ukoliko je podnosilac ponude trenutni zakupac poslovnog prostora za koji podnosi prijavu, potrebno je dostaviti ugovor o zakupu. Podnosilac ponude du`an je da uplati akontaciju u koja iznosi 10 % od po~etne prodajne cijene nekretnine na `iro ra~un JPT Grada Bawa Luka, broj: 552-002-0002521965, bez naznake za vrstu prihoda i buyetsku organizaciju. U rubrici "svrha doznake" obavezno navesti "akontacija za poslovni prostor koji je predmet prodaje i broj poslovnog prostora", i primjerak uplatnice dostaviti u ponudi. Akontacija koju je uplatio najpovoqniji ponu|a~ smatra se uplatom dijela ugovorene cijene. Akontacija koju su uplatili ostali ponu|a~i vra}a se svakom ponu|a~u posebno, u punom izOBRAZAC za dostavqawe ponude mo`e se preuzeti svakog radnog dana od 8. do 16 ~asova, u prizemqu zgrade Administrativne slu`be Grada Bawaluka, Trg srpskih vladara broj 1, polica broj 35. ispred sobe 16. Razgledawe nekretnine i uvid u dokumentaciju o nekretnini: Zainteresovani ponu|a~i mogu razgledati nekretnine svaki radni dana od 9 do 11 ~asova. Uvid u dokumentaciju o nekretnini mo`e se izvr{iti u kancelariji broj 607, zgrada Administrativne slu`be grada Bawa Luka, telefon broj 244-493, svakim radnim danom od 8 do 10 ~asova. Datum i mjesto podno{ewa ponuda Ponude se podnose, zakqu~no sa 12.1.2012. godine do 11 ~asova na protokol Administrativne slu`be Grada Bawaluka, kancelarija 14. Ponuda sa potrebnim dokazima dostavqa se u zatvorenoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA (navesti ulicu i broj poslovnog prostora) – "NE OTVARAJ – ZA KOMISIJU", SA NAZNAKOM REDNOG BROJA NEKRETNINE IZ OGLASA I IMENOM I PREZIMENOM, ODNOSNO NAZIVOM PONU\A^A, I ADRESOM. Ponude koje ne pristignu na vrijeme, ponude koje su nepotpune i ukoliko na omotu ponude nije nazna~ena nekretnina koja je nosu, nakon isteka roka za wegov prigovor, a ako se ponu|a~ odrekao prava na prigovor izjavom u zapisnik, odmah nakon potpisivawa zapisnika. Ako najpovoqniji ponu|a~ odustane od ponude, nema pravo na povrat upla}ene akontacije. Napomena: ponu|a~i su du`ni iznos akontacije uplatiti najkasnije 1 dan prije isteka roka za podno{ewe ponuda, odnosno najkasnije 11.1.2012. godine. predmet prodaje, ime ponu|a~a i redni broj nekretnine iz oglasa, ne}e se razmatrati. Datum i mjesto otvarawa ponuda Otvarawe ponuda }e se odr`ati dana 12.1.2012. godine sa po~etkom u 12 ~asova u zgradi Administrativne slu`be grada Bawaluka, sala 238, drugi sprat. Na~in i uslovi pla}awa kupovne cijene Sa ponu|a~em koji je ponudio najvi{u cijenu zakqu~i}e se ugovor o kupoprodaji, nakon pribavqawa saglasnosti za zakqu~ewe ugovora od strane Pravobranila{tva RS. Kupac je du`an platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 5 dana od dana pribavqawa mi{qewa Pravobranila{tva RS i notarske obrade kupoprodajnog ugovora koju vr{i notar saglasno ~l. 68. Zakona o notarima ("Slu`beni glasnik RS", broj 86/04, 2/05, 74/05, 91/06 i 50/10). Vrijeme i na~in predaje nekretnine u posjed kupcu Predaja poslovnog prostora kupcu izvr{i}e se u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, o ~emu }e se sa~initi zapisnik. Kupac je du`an snositi tro{kove poreza na prenos nekretnina i prava (~lan 16. Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i gara`a "Slu`beni glasnik RS", broj 98/04 i 71/10), dok je prodavac obavezan snositi tro{kove notarske obrade ugovora. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili wihovi punomo}nici, odnosno, ovla{teni zastupnici. - KOMISIJA ZA PRODAJU POSLOVNIH PROSTORA I GARA@A -

OGLASI
AD "GRAD" Bijeqina Broj: 3610/2011. Datum; 27.12.2011. godine

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 33

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 3609/2011. od 27.12.2011. godine AD "GRAD" Bijeqina objavquje

OGLAS
O PRODAJI NEPOKRETNOSTI ^lan 1. Licitacijom putem usmenog javnog nadmetawa i to:

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawa Luka donijela je odluku broj: 02-920/11 od 22.12.2011. godine, a Dru{tvo za upravqawe Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Bawa Luka odluku broj: UP-5135/11 od 23.12.2011. godine, na osnovu kojih se organizuje zajedni~ka aukcija za paket akcija preduze}a iz portfeqa Akcijskog fonda Republike Srpske, Fonda za restituciju Republike Srpske i Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske:
Naziv akcionarskog dru{tva Oznaka HOV Sjedi{te akcionarskog dru{tva "Krajina-Borac" a.d. Bawa Luka KRBC-R-A Svetozara Markovi}a F, Bawa Luka [ifra i naziv prete`ne djelatnosti 52.410 Trgovina na malo tekstilom Ukupan broj akcija Nominalna vrijednost akcije br. akcija iz AFRS % od ukupnog broja br.akcija iz FRRS Predmet prodaje % od ukupnog broja br. akcija iz PREF % od ukupnog broja Ukupan broj akcija na prodaji % od ukupnog broja Po~etna prod. cijena (u KM) za jednu akciju za paket akcija 3,60990757 95.047 7,219739 427.699 32,48788 2,00 855.398,00 1.316.488 1 285.128 21,658230 47.524

- zemqi{ta ozna~enog kao k.~.br.4358/1 upisano u listu nepokretnosti br. 7028 K.O. Bijeqina 1 u povr{ini od 717 m2 po po~etnoj cijeni od 30,00 KM/m2; - zemqi{te ozna~eno kao dio k.~.br. 3980/25 upisano u z.k.ul.br. 6263 K.O. Bijeqina 1 u povr{ini od 57 m2 po po~etnoj cijeni od 30,00 KM/m2; - zemqi{te ozna~eno kao k.~.br. 3752/2 upisana u listu nepokretnosti br. 6709 K.O. Bijeqina 2 u povr{ini od 109 m2 po po~etnoj cijeni od 30,00 KM/m2. ^lan 2. Ponovnom licitacijom putem usmenog javnog nadmetawa i to: - zemqi{ta ozna~enog kao k.~.br. 3662 upisanog u z.k.ul.br. 15455 K.O. Bijeqina 1 u povr{ini od 241 m2 po po~etnoj cijeni od 40,00 KM/m2; - zemqi{ta ozna~enog kao k.~.br. 1042 upisanog u listu nepokretnosti br. 5477 K.O. Bijeqina 2 u povr{ini od 551 m2 po po~etnoj cijeni od 40,00 KM/m2; - zemqi{ta ozna~enog kao k.~.br.3822/5 upisano u z.k.ul.br. 9959 K.O. Bijeqina 2 u povr{ini od 235 m2 po po~etnoj cijeni od 40,00 KM/m2 ^lan 3. Neposrednom pogodbom putem prikupqawa pismenih ponuda za nekretnine AD "GRAD" Bijeqina – 2 zidane gara`e u ulici Milo{a Crwanskog u Bijeqini izgra|enih na: - k.~.br. 2422/15 podul.3, PR18 upisana u l.n.br.6008 KO Bijeqina 1 pov.18 m2 odnosno z.k.ul.br. 11511 KO Bijeqina 1 - k.~.br. 2422/16 podul.2, PR18 upisana u l.n.br.6009 KO Bijeqina 1 pov.18 m2 odnosno z.k.ul.br. 11513 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 2.000,00 KM/m2 ^lan 4. Ponovnom licitacijom putem prikupqawa pismenih ponuda za nekretnine AD "GRAD" Bijeqina – zidanih gara`a na sqede}im lokacijama i to: a) u ulici Nikole Tesle iza Bleda izgra|ene na k.~.br. 2437/3 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 300 KM/m2; b) u ulici Wego{evoj iza zgrade Fonda PIO – gara`e izgra|ene na k.~.br. 3381/1 i k.~.br. 3384/1 KO Bijeqina 2 po po~etnoj cijeni od 300 KM/m2 v) u ulici Wego{evoj iza br. 12 – gara`e izgra|ene na k.~.br. 3414 KO Bijeqina 2 po po~etnoj cijeni od 300 KM/m2 g) u ulici Petrogradskoj – gara`e izgra|ene na k.~.br. 1627/12 KO Bijeqina 2 po po~etnoj cijeni od 300 KM/m2 d) u ulici Gavrila Principa iza Sintelona po po~etnoj cijeni od 300,00 KM/m2 |) u ulici Nikole Tesle iza zgrade br. 23 po po~etnoj cijeni od 300,00 KM/m2

Standard pove}awa cijene 1 akcije Napomena

0,01 Nerije{eni imovinskopravni odnosi (16 sudskih sporova-postupci u toku)
^lan 5. Ponovnom licitacijom putem prikupqawa pismenih ponuda limenih gara`a AD "GRAD" Bijeqina na sqede}im lokacijama i to: a) u ulici Majora Gavrilovi}a – gara`e postavqene na k.~.br. 2191 i k.~.br. 2196 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 200 KM za gara`u b) u ulici Pere Stani}a – gara`e postavqene na k.~.br. 1747/1 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 200 KM za gara`u. v) u ulici Nikole Tesle – gara`e postavqene na k.~.br. 2437/3 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 200 KM za gara`u. g) U ulici Baje Stani{i}a - gara`e postavqene na k.~.br. 4723/1 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 200 KM za gara`u. d) u ulici Gavrila Principa – gara`e postavqene na k.~.br. 2425 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 200 KM za gara`u. |) u ulici Svetog Save – gara`e postavqene na k.~.br. 2420/1 KO Bijeqina 1 po po~etnoj cijeni od 200 KM za gara`u. ^lan 6. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica koja prije po~etka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene. Uplatnicu o polo`enoj kauciji, zainteresovana lica du`na su dostaviti u AD "GRAD" Bijeqina prije po~etka licitacije. ^lan 7. Usmena javna nadmetawa iz ~lana 1. i ~lana 2. odr`a}e se dana 11.1.2012. godine u prostorijama AD "GRAD" Bijeqina sa po~etkom u 11 ~asova. Otvarawe pismenih ponuda iz ~lana 3. i ~lana 4. odr`a}e se dana 12.1.2012. godine u prostorijama AD "GRAD" Bijeqina sa po~etkom u 11 ~asova. Otvarawe pismenih ponuda iz ~lana 5. odr`a}e se dana 13.1.2012. godine u prostorijama AD "GRAD" Bijeqina sa po~etkom u 11 ~asova. ^lan 8. Sa najpovoqnijim ponu|a~em sklopi}e se Ugovor o prodaji predmetnih nekretnina. Ukoliko najpovoqniji ponu|a~ odustane od zakqu~ewa pisanog kupoprodajnog Ugovora gubi pravo na vra}awe polo`ene kaucije. ^lan 9. Na~in i uslovi pla}awa kupovne cijene odredi}e se u Ugovoru o prodaji kao i vrijeme i na~in predaje nekretnina u posjed kupcu. ^lan 10. Upla}ena kaucija najpovoqnijeg ponu|a~a ura~una}e se u izlicitirani iznos. ^lan 11. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli Dru{tva i dnevnom listu "Glas Srpske". AD "GRAD" BIJEQINA

I Aukcija za paket akcija }e se odr`ati na Bawalu~koj berzi svakog dana od 16.1.2012. godine do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 18.1.2012. godine II Podaci o poslovnim rezultatima akcionarskog dru{tva mogu se na}i na internet stranicama Investiciono-razvojne banke www.irbrs.net i Bawalu~ke berze www.blberza.com. III Sredstvo pla}awa u postupku prodaje je novac. Valuta pla}awa je konvertibilna marka (KM). IV Naknada za sklapawe posla na berzi i provizija za posredovawe berzanskog posrednika, za akcije u vlasni{tvu Akcijskog fonda Republike Srpske, napla}uje se od kupca. V Dr`avni organi, organizacije i preduze}a iz Bosne i Hercegovine u kojima je dr`avni kapital ve}i od 25 procenata ukupnog kapitala, kao i doma}a fizi~ka i pravna lica koja nisu izmirila poreske obaveze, ne mogu biti kupci u postupku privatizacije. VI Rok pla}awa je 8 dana od dana zakqu~ewa posla na berzi. VII Dodatne informacije mogu se dobiti u: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawa Luka Telefon: + 387 51 349 691; 334 766 Dru{tvo za upravqawe Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Bawa Luka Telefon: +387 51 228 480.

34 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
Na osnovu ~lana 105. - 107. Zakona o ste~ajnom postupku - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 26/10) i ~lanova 82., 89., 130. i 131. Zakona o izvr{nom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 59/03, 85/03 i 64/05), u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom: "PRIMATRADE" d.o.o. - U STE^AJU, Nova Topola, ste~ajni upravnik dana 6. decembra 2011. godine donosi:

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 35
Na osnovu ~lana 105. - 107. Zakona o ste~ajnom postupku - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 26/10) i ~lanova 82., 89., 130. i 131. Zakona o izvr{nom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 59/03, 85/03 i 64/05), u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "KRAJINAPROMET" A.D. - U STE^AJU, Novi Grad, ste~ajni upravnik dana 6. decembra 2011. godine donosi:

ZAKQU^AK
O ODR@AVAWU PRVOG JAVNOG NADMETAWA (LICITACIJE) ZA PRODAJU IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA Prodaju se sqede}e nepokretnosti: 1. Robna ku}a, na lokalitetu k.~. 194/2 K.O. Nova Topola, ukupne korisne povr{ine 1.194 m2 (podrum, prizemqe, dva sprata) sa po~etnom cijenom 647.148,00 KM; 2. Monta`na zgrada - uprava, na lokalitetu k.~. 207/17 K.O. Nova Topola, ukupne korisne povr{ine 252 m2 sa pripadaju}im zemqi{tem sa po~etnom cijenom 94.288,50 KM; 3. Skladi{te, na lokalitetu k.~. 207/17 K.O. Nova Topola, ukupne korisne povr{ine 373 m2 sa pripadaju}im zemqi{tem sa po~etnom cijenom 183.462,50 KM, i 4. Otvoreno skladi{te, na lokalitetu k.~. 207/17 K.O. Nova Topola, ukupne korisne povr{ine 373 m2 sa pripadaju}im zemqi{tem sa po~etnom cijenom 123.105,00 KM. Nepokretnosti se prodaju u vi|enom stawu po principu "vi|eno-kupqeno" i u postoje}em pravnom statusu. Naknadne raklamacije se ne}e razmatrati a na kupca se prenose obim i prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. USLOVI PRODAJE: Prodaja nepokretnosti obavi}e se putem usmenog javnog nadmetawa - licitacije dana 30. januara 2012. godine sa po~etkom u 14 sati u zgradi Okru`nog privrednog suda u Bawaluci, Gunduli}eva 108 - velika sala u prizemqu. 1. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit, u skladu sa zakonom, u iznosu 50.000,00 KM za nepokretnosti pod rednim brojem 1., odnosno iznos od 10% od po~etne cijene za nepokretnosti pod rednim brojevima 2. do 4. i o izvr{enoj uplati prilo`e dokaz. Depozit se upla}uje najkasnije 24 sata prije termina licitacije na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 5655023600005819 otvoren kod Bobar banke a.d. Bijeqina. 2. Pravna i fizi~ka lica mogu u~estvovati na licitaciji li~no ili preko punomo}nika ili zakonskog zastupnika. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvr|ivawe identiteta ili bez iste ne}e mo}i u~estvovati na licitaciji. 3. Predmetne nepokretnosti i Procjenu vrijednosti nekretnina vje{taka gra|evinske struke, zainteresovana lica mogu pogledati, odnosno izvr{iti uvid, radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati uz prethodno zakazivawe na kontakt telefon: 066/437-759. 4. Javno nadmetawe }e se odr`ati i u slu~aju da mu prisustvuje samo jedan u~esnik. 5. Nepokretnosti }e biti prodate u~esniku koji ponudi najve}u cijenu. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom ne uplati nov~ani iznos u roku od 30 dana od dana licitacije, ste~ajni upravnik }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponu|a~u koji je du`an u roku od 30 dana od dana prijema zakqu~ka uplatiti nov~ani iznos u visini od wega izlicitirane cijene. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati nov~ani iznos izlicitirane cijene u navedenom roku, isto pravilo }e se primijeniti na tre}eg ponu|a~a. 6. Sve tro{kove ovjere kupoprodaje sa pripadaju}im taksama i porezom snosi kupac. 7. Depozit u~esnika koji nisu u prva tri ponu|a~a po visini izlicitirane cijene vra}aju se u~esnicima. 8. Kupac nepokretnosti obavezan je preuzeti i ~uvati arhivsku gra|u ste~ajnog du`nika u skladu sa Zakonom o arhivskoj gra|i Republike Srpske. 9. Pravila prodaje bi}e u~esnicima licitacije uru~ena neposredno prije po~etka odr`avawa licitacije. 10. Ovaj zakqu~ak objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda Bawa Luka. STE^AJNI UPRAVNIK

ZAKQU^AK
O ODR@AVAWU DRUGOG JAVNOG NADMETAWA (LICITACIJE) ZA PRODAJU IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA NAKON REVIZIJE PROCJENE TR@I[NE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE Prodaje se nepokretnost u vidu: Zgrade silosa korisne povr{ine 2.759,38 m2 na lokaciji: k.~. 555/7 K.O. Novi Grad, sa zemqi{nom povr{inom 716 m2, sa po~etnom cijenom 364.860,00 KM. Nepokretnost se prodaje u vi|enom stawu po principu "vi|eno - kupqeno" i u postoje}em pravnom statusu. Naknadne reklamacije se ne}e razmatrati a na kupca se prenose obim i prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. USLOVI PRODAJE: Prodaja nepokretnosti obavi}e se putem usmenog javnog nadmetawa - licitacije dana 30. januara 2012. godine sa po~etkom u 13 sati u zgradi Okru`nog privrednog suda u Bawaluci, Gunduli}eva 108 - velika sala u prizemqu. 1. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit, u skladu sa zakonom, u iznosu 36.486,00 KM i o izvr{enoj uplati prilo`e dokaz. Depozit se upla}uje najkasnije 24 sata prije termina licitacije na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 5512061129342263 otvoren kod Unicredit banke a.d. Bawa Luka. 2. Pravna i fizi~ka lica mogu u~estvovati na licitaciji li~no ili preko punomo}nika ili zakonskog zastupnika. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvr|ivawe identiteta ili bez iste ne}e mo}i u~estvovati na licitaciji. 3. Predmetnu nepokretnost i Reviziju procjene vrijednosti nekretnine vje{taka gra|evinske struke, zainteresovana lica mogu pogledati, odnosno izvr{iti uvid, radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati uz prethodno zakazivawe na kontakt telefon: 066/437-759. 4. Javno nadmetawe }e se odr`ati i u slu~aju da mu prisustvuje samo jedan u~esnik. 5. Nepokretnost }e biti prodata u~esniku koji ponudi najve}u cijenu. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom ne uplati nov~ani iznos u roku od 30 dana od dana licitacije, ste~ajni upravnik }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponu|a~u koji je du`an u roku od 30 dana od dana prijema zakqu~ka uplatiti nov~ani iznos u visini od wega izlicitirane cijene. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati nov~ani iznos izlicitirane cijene u navedenom roku, isto pravilo }e se primijeniti na tre}eg ponu|a~a. 6. Sve tro{kove ovjere kupoprodaje sa pripadaju}im taksama i porezom snosi kupac. 7. Depoziti u~esnika koji nisu u prva tri ponu|a~a po visini izlicitirane cijene vra}aju se u~esnicima. 8. Kupac nepokretnosti obavezan je preuzeti i ~uvati arhivsku gra|u ste~ajnog du`nika u skladu sa Zakonom o arhivskoj gra|i Republike Srpske. 9. Pravila prodaje bi}e u~esnicima licitacije uru~ena neposredno prije po~etka odr`avawa licitacije. 10. U slu~aju neuspje{ne prodaje na drugom javnom nadmetawu voditeq nadmetawa zakqu~i}e drugo javno nadmetawe, odrediti pauzu i najaviti tre}e javno nadmetawe odmah po isteku pauze. 11. Po~etna cijena na tre}em javnom nadmetawu je tre}ina procijewene vrijednosti nepokretnosti: 243.240,29 KM. Pravo u~e{}a na tre}oj licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit, u skladu sa zakonom, u iznosu 24.324,00 KM i o izvr{enoj uplati prilo`e dokaz. Sve ostale odredbe koje se odnose na drugo javno nadmetawe primijeni}e se i na tre}e javno nadmetawe. 12. Ovaj zakqu~ak objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda Bawa Luka. STE^AJNI UPRAVNIK

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 57 0 Ps 010430 11 Ps 2 Bawa Luka, 26.12.2011. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOMUNIKACIJE RS, a.d. Bawa Luka, RJ Tranzitni Telekom Bawa Luka, Ul. Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`enog AIR SRPSKA, Bawa Luka, Ul. Veselina Masle{e 20/II, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to je tu`eni nepoznat na adresi upisnoj u sudski registar, objavquje sqede}i:

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps 003664 04 Ps Bawa Luka, 23.12.2011. godine PRAVNA STVAR Tu`ilac: Centar za razvoj i unapre|ewe sela Bawaluka Tu`eni: PP "Tempo" Bawaluka Radi: raskida ugovora

POZIV

ZA: PP "Tempo" Bawaluka Pozivamo Vas kao stranku na pripremno ro~i{te, zakazano za dan 30.01.2012. godine, u 9 ~asova, pred ovaj sud, u sudnicu/kancelariju broj 21/II.

OGLAS
Dana 13.08.2007. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog "AIR SRPSKA", Bawa Luka, radi duga u iznosu od 7.374,40 KM. U tu`bi je naveo da na osnovu ugovora broj: 548/98 o zakupu me|umjesnih vodova na relaciji Bawa Luka-Beograd a prema poslovnim kwigama i otvorenih stavki tu`eni duguje tu`iocu navedeni iznos; da je istekao rok pla}awa da i pred opomene tu`eni nije platio navedeni iznos. Tu`ilac je predlo`io da sud, nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da u roku od 15 dana isplati na osnovu neispla}enog glavnog duga iznos od 7.374,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15.04.2004. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
UPOZOREWE: Stranke se upozoravaju na odredbe ~l. 84 ZPP-a, o prisustvovawu pripremnom ro~i{tu, te se upozoravaju da ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na pripremno ro~i{te, a bio je uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom, osim ako se tu`eni ne upusti u raspravqawe, a ako tu`eni ne pristupi na pripremno ro~i{te, a bio je uredno obavije{ten, ro~i{te }e se odr`ati u wegovom odsustvu. Stranke se upozoravaju da su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu da iznesu sve ~iwenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`e sve dokaze koje `ele da izvedu tokom postupka, te da na pripremno ro~i{te donesu sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77 ZPP-a). Dokazi se dostavqaju u dovoqnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu. Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah poslije pripremnog ro~i{ta (~l. 94 st. 3 ZPP-a). Poziv se smatra dostavqenim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa.

36 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWALUKA
JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE – Pale Filijala Bawaluka Migracioni servisni centar Migracioni servisni centar vam pru`a: • informacije, • savjete i • upu}uje vas na nadle`ne slu`be o migracijama u Evropsku uniju, [vajcarsku, SAD, Kanadu, Novi Zeland i Australiju. Na}i }ete informacije o: • vizama, • zaposlewu i uslovima `ivota, • studirawu u inostranstvu, • imigracionim programima, • pravima migranata i podr{ci, • spajawu porodica i • programima reintegracije u Bosni i Hercegovini za migrante koji su se vratili. Napomena: Migracioni servisni centar nije predstavnik ambasade, ni konzulata, ne posreduje pri zapo{qavawu, niti obra|uje vize i pru`a druge konzularne usluge. Adresa: Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske Filijala Bawaluka Save Mrkaqa 14 Telefon: 051/ 214 – 959 E-mail: msc2010@teol.net Website: http://www.migrantservicecentres.org OKRU@NI SUD U BAWALUCI JAVNI KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta, prijemom u radni odnos na odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, i to: 1) Referent za obra~un plata i likvidator, .....................................................................1 izvr{ilac Op{ti uslovi koje kandidati moraju ispuwavati: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda radnika suda; 5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak odnosno da nije podignuta optu`nica niti je izre~ena nepravosna`na sudska presuda 6. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe .......................................................poslova u sudu; 7. da ispuwavaju uslove utvr|ene zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okru`nom sudu u Bawaluci. Posebni uslovi: Zavr{ena sredwa ekonomska {kola, 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, polo`en stru~ni ispit i poznavawe rada na ra~unaru. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni da dostave dokumenta o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 2. uvjerewe o dr`avqanstvu; 3. ovjerena kopija svjedo~anstva; 4. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; 5. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak; 6. potvrdu o radnom iskustvu izdatu od poslodavca 7. za ispuwavawe op{tih uslova iz ta~ke 4. i 6. svi kandidati dostavqaju ovjerenu pismenu izjavu. Radni odnos }e se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu kona~ne odluke o izboru izme|u prijavqenih kandidata.Sa svim kandidatima koji ispune uslove predvi|ene konkursom Komisija za izbor obavi}e testirawe rada na ra~unaru i intervju, o ~emu }e kandidati biti obavije{teni preko oglasne table suda i telefonskim putem na kontakt telefon koji su du`ni navesti u prijavi. Rok za prijavqivawe kandidata je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove, ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, dostavqaju se li~no ili po{tom na adresu: Okru`ni sud u Bawaluci, ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 12, sa naznakom "Komisiji za izbor". O[ "IVO ANDRI]" BAWALUKA Branka Radi~evi}a 16 78000 BAWALUKA Telefon: 051/213-196 KONKURS za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka radnice sa bolovawa) KONKURS za upra`weno radno mjesto 1. Nastavnik matematike......na neodre|eno vrijeme za 16 ~asova 2. Nastavnik fizike............. na neodre|eno vrijeme za 6 ~asova Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat treba da ispuwava i sqede}e uslove: - Da ima zavr{enu visoku {kolu..........odgovaraju}u grupu predmeta Prijave za zasnivawe radnog odnosa dostaviti na adresu {kole u roku od 8 dana od dana objavqivawa. Uz prijavu dostaviti: - Uvjerewe o diplomirawu - Uvjerewe o dr`avqanstvu - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih - Uvjerewe o neosu|ivanosti Termin intervjua }e se utvrditi na kontakt telefon, a qekarsko uvjerewe dostaviti nakon {to budete odabrani, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uslovi: - Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08; 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 77/09). Uz prijavu na konkurs zainteresovani kandidati treba da prilo`e originale ili ovjerene fotokopije sqede}e dokumentacije: 1. Diplomu o zavr{enom obrazovawu (odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu) 2. Rodni list 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu 4. Uvjerewe o osu|ivanosti odnosno neosu|ivanosti u skladu sa ~lanom 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu iz Centra javnih bezbjednosti prema mjestu ro|ewa 5. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostaviti nakon {to budu izabrani na konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa) Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu {kole. O[ "NIKOLA MA^KI]" DOWA PREVIJA 79287 Previja, telefon 050/460-010; tel/faks 050/460-011, e-mail os048@teol.net KONKURS za prijem u radni odnos 1. Nastavnik ruskog jezika, jedan izvr{ilac 12 ~asova (radni odnos na neodre|eno vrijeme) 2. Nastavnik fizike, jedan izvr{ilac 6 ~asova (radni odnos na neodre|eno vrijeme) 3. Nastavnik razredne nastave, dva izvr{ioca (zamjena radnica na porodiqskom odsustvu) 4. Nastavnik informatike, jedan izvr{ilac 2 ~asa (zamjena radnice na porodiqskom odsustvu) Kandidati treba da ispuwavaju uslove predvi|ene ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08,71/09, 104/11) i Zakonom o radu {to dokazuju prilagawem sqede}e dokumentacije: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu 2. Izvod iz MKR 3. Dokaz o posjedovawu odgovaraju}eg nivoa i vrste obrazovawa (odgovaraju}a visoka ili vi{a {kolska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10) 4. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. (qekarsko uvjerewe se dostavqa nakon prijema po konkursu) ................... 5. Uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. (uvjerewe od Centra javne bezbjednosti prema mjestu ro|ewa ili za strane dr`avqane prema mjestu prebivali{ta). Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no u prostorije uprave {kole ili po{tom na adresu: O[ "Nikola Ma~ki}" Dowa Previja br.10, 79287 Previja. Istovremeno se raspisuje PONOVNI KONKURS Odre|eno vrijeme – do 30.6.2012. godine 1. Nastavnik razredne nastave (pripravnik) puna norma ............... 1 (jedan) izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik" 74/08) ~lana 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik" 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik" 77/09). Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom (osim qekarskog uvjerewa koje dostavqa samo primqeni kandidat) slati na adresu {kole.

O[ "PETAR KO^I]" [IBOVSKA Adresa: 78433 [ibovska, Telefon: 051/684-122, Faks: 051/684.912, E-mail: os083@blic.net OGLAS kojim tra`i za popunu upra`wenih radnih mjesta: - nastavnika fizike – 6 ~asova, na neodre|eno vrijeme - nastavnika matematike - 16 ~asova na neodre|eno vrijeme - nastavnika tehni~kog obrazovawa - 8 ~asova na odre|eno vrijeme Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa prema Zakonu o radu, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i uslove propisane Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Potrebna dokumentacija: Uz prijavu na oglas sa adresom, brojem telefona i E-mail adresom ukoliko posjeduju, kandidati su du`ni da dostave: - ovjerenu kopiju Diplome, - ovjerenu kopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - potvrdu o mjestu prebivali{ta. - uvjerewe o dr`avqanstvu i - uvjerewe da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (navedeno uvjerewe se pribavqa u CJB prema mjestu prebivali{ta) Napomena: Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom dostaviti samo u slu~aju ako budete obavije{teni da ste primqeni na posao. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu: O[ "Petar Ko~i}" 78433 [ibovska.

O[ "VUK STEFANOVI] KARAYI]" 78404 TURJAK Gradi{ka Tel.051 879-051

O[ "PETAR KO^I]" IMQANI 78234 Imqani bb, Tel/ 051/485-345, Faks/051/489-092, 065/881-042; e-mail: os086@teol.net KONKURS za prijem radnika 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 4 ~asa na neodre|eno radno vrijeme, 2. Nastavnik muzi~ke kulture – 5 ~asova na neodre|eno radno vrijeme, 3. Nastavnik engleskog jezika – puna norma na neodre|eno radno vrijeme i 4. Nastavnik ruskog jezika – 8 ~asova na neodre|eno radno vrijeme. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu – Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS", broj:55/07), kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS"; broj 74/08, 71/09 i 104/11) kao i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS", broj: 77/09). Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: - Diplomu o potrebnoj stru~noj spremi, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima kandidati su du`ni dostaviti nakon {to budu odabrani po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Sva dokumenta se dostavqaju u ovjerenoj kopiji. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu 78234 Imqani sa naznakom "ZA KOMISIJU ZA PRIJEM RADNIKA". Uz prijavu dostaviti e-mail adresu zbog obavijesti o rezultatima konkursa kao i o vremenu kada kandidati mogu podi}i svoju dokumentaciju. Konkurs objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" KNE@EVO D. Komqenovi}a bb Kne`evo, telefon: 051/591-670, faks: 051/591-670, e-mail: os085@teleklik.net, JIB: 4401113440006, Mati~ni broj: 1086715, Registarski broj: 9080000277, kod broj: 0814085 PONI[TEWE KONKURSA 1. Poni{tava se raspisani konkurs objavqen u listu "Glas Srpske" i "Fokus" dana 31.08.2011. godine. Odre|eno vrijeme – do 30.6.2012. godine 1. Nastavnik razredne nastave puna norma ....................................................... 1 (jedan) izvr{ilac

O[ "VUK KARAYI]" @IVINICE KNE@EVO 051/ 597-123 ISPRAVKA KONKURSA za popunu radnog mjesta nastavnika Objavqen u listu "Glas Srpske" i "Fokus" od 21.12.2011. godine Na odre|eno vrijeme od 23.1.2012. godine: 1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 8 ~asova ....................................................................1 izvr{ilac. Koja glasi 1. Na neodre|eno vrijeme od 23.1.2012. godine.

O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" GORWI RIBNIK Tel/faks: 050/431-017 KONKURS za prijem u radni odnos za {k.2011/2012. 1. Nastavnik engleskog jezika (podru~na {kola Dowi Vrbqani) – jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme; 2. Nastavnik matematike (podru~na {kola Dowi Vrbqani) - jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme; 3. Nastavnik matematike (centralna {kola) - jedan izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 4. Nastavnik ruskog jezika - 8 ~asova (odre|eno vrijeme) Uslovi konkursa: Kandidati treba da ispuwavaju uslove predvi|ene ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i da uz prijavu dostave: 1. Ovjerenu kopiju diplome, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Qekarsko uvjerewe, (po zasnivawu radnog odnosa) 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 5. Uvjerewe o neosu|ivanosti; Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "SVETI SAVA" GORWI SMRTI]I Gorwi Smrti}i 78438, telefon: 051/668-653, faks: 051/668-653, e-mail: os079@teol.net KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta

JU DJE^IJI VRTI] "MLADOST" [IPOVO Ul. Gavrila Principa 14 a Tel: 050/372-015 KONKURS na radno mjesto vaspita~a 1. Vaspita~ u pred{kolskoj ustanovi - na odre|eno vrijeme, a najdu`e do kraja {kolske 2012. g. .....................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidat treba da ispuwava uslove iz ~lana 36. Zakona o pred{kolskom vaspitawu ("Sl. glasnik RS", br.24/09). Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: 1. diplomu o zavr{enoj {koli, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. uvjerewe o neosu|ivanosti 5. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, 6. uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom. Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova, slati na adresu Vrti}a. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.

1. Nastavnik fizike (nepuna sedmi~na norma – 6 ~asova)

OGLASI
2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (nepuna sedmi~na norma – 8 ~asova) Za navedena radna mjesta rad se zasniva na odre|eno vrijeme do 31.8.2012. g. Zainteresovani kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu zainteresovani kandidati dostavqaju: - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih - Diplomu o stru~noj spremi - Uvjerewe o dr`avqanstvu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu: O[ "Sveti Sava" Gorwi Smrti}i, 78438 Smrti}i. od ta~ke 1. do 5. trebaju ispuwavati uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08., ~lan 105. Zakona). Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa ("Glas Srpske"). Prijave slati na adresu: Osnovna {kola "Rade Marijanac" Strojice 70273 Strojice. O[ "BRANKO ]OPI]" BJELAJCE Na osnovu ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08.,71/09. i 104/11.) direktor O[ "Branko ]opi}" Bjelajce, r a s p i s u j e KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik matematike, 16 ~asova, na odre|eno radno vrijeme........... 1 izvr{ilac, 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 4 ~asa na odre|eno radno vrijeme ........1 izvr{ilac. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08.) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS" br. 77/09.) i to: - da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa - zavr{en prvi ciklus studijskog obrazovawa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: - ovjerenu fotokopiju diplome, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o neosu|ivanosti, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Kandidati koji su u stalnom radnom odnosu odnosno kandidati sa ste~enim radnim iskustvom, prilikom konkurisawa na navedena radna mjesta potrebno je da dostave preporuku trenutnog odnosno ranijeg direktora. Konkurs za popunu radnih mjesta ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske" Bawaluka. Prijavu sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti na adresu: Osnovna {kola "Branko ]opi}" Bjelajce, 70260 Mrkowi} Grad. POQOPRIVREDNA [KOLA BAWALUKA Kwaza Milo{a br. 9. Tel. 051/ 329 -521 Na osnovu Odluke direktora [kole o slobodnom radnom mjestu broj: 01/05 – vl – 659/11. od 26.12.2011. godine, direktor Poqoprivredne {kole Bawaluka raspisuje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Profesor za kulturu religije – 1 izvr{ilac - 11 ~asova na odre|eno vrijeme – do 30.6.2012. godine. Pored op{tih uslova potrebnih za zasnivawe radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu – pre~i{}eni tekst ("Sl. glasnik RS", br. 57/07), kandidat treba da ispuwava i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", br: 74/08. i 106/09.) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Sl. glasnik RS", br: 91/09). Uz prijavu prilo`iti: 1. diplomu o ste~enoj stru~noj spremi; (original ili ovjerena kopija) – profesor istorije, 2. sertifikat za kulturu religije; (original ili ovjerena kopija) 3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, (original ili ovjerena kopija) 4. uvjerewe o dr`avqanstvu BiH - RS, (original ili ovjerena kopija) 5. uvjerewe suda da lice nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci), 6. qekarsko uvjerewe }e dostaviti kandidati koji bude primqeni u radni odnos (prije zakqu~ewa Ugovora o radu). Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. REKTORAT UNIVERZITETA U BAWALUCI Ul. Bulevar vojvode Petra Bojevi}a br. 1 A BAWALUKA Na osnovu ~lana 138. stav (3) Statuta Univerziteta u Bawaluci, Senat Univerziteta r a s p i s u j e KONKURS I ZA IZBOR NASTAVNIKA: Za u`e umjetni~ke oblasti: 1. Reprodukcija muzike, na nastavnim predmetima: Klavir 1-10 i Metodika klavira 1-6 - 1 izvr{ilac

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 37
2. Reprodukcija muzike, na nastavnim predmetima: Trombon 1-10, Tuba 1-10, Metodika tube i trombona 1-4, Orkestarske dionice (duva~a) 1-8 i Istorija i teorija izvo|a{tva 1, 2 - 1 izvr{ilac 3. Reprodukcija muzike, na nastavnim predmetima: Flauta 1-10, Metodika flaute 1-6, Orkestarske dionice (flauta) 1-8 i Istorija i teorija izvo|a{tva 1 izvr{ilac 4. Reprodukcija muzike, na nastavnim predmetima: Klarinet 1-10, Metodika klarineta 1-6, Orkestarske dionice (klarinet) 1-8 i Istorija i teorija izvo|a{tva 1, 2 - 1 izvr{ilac 5. Reprodukcija muzike, na nastavnim predmetima: Violina 1-10, Metodika violine 1-6, Orkestarske dionice (violina) 1-8 i Istorija i teorija izvo|a{tva 1,2 – 2 izvr{ioca 6. Reprodukcija muzike, na nastavnim predmetima: Kontrabas 1-10, Metodika kontrabasa 1-6, Orkestarske dionice (kontrabas) 1-8 i Istorija i teorija izvo|a{tva 1,2 - 1 izvr{ilac 7. Muzi~ko stvarala{tvo, na nastavnim predmetima: Kompozicija 1- 8 , Tematski seminar 1 i 2, Orkestracija 1-6, Primijewena muzika 1, Primijewena muzika 1 – izborni; Kompozicija sa orkestracijom 9,10 i Osnovi kompozicije i dirigovawa 1, 2 - 1 izvr{ilac 8. Snimawe, na nastavnim predmetima: Kamera 110-glavni, Kamera 1-6-stru~ni i Kompjuterski generisana slika 1 i 2 - 1 izvr{ilac Za u`e nau~ne oblasti: 9. Telekomunikacije - 1 izvr{ilac 10. Ma{inske konstrukcije - 1 izvr{ilac 11. Informacione nauke – socijalni aspekti, na nastavnim predmetima: Sistemi informisawa i Medijski sistemi - 1 izvr{ilac 12. Specifi~ne kwi`evnosti – wema~ka kwi`evnost, na nastavnim predmetima: Wema~ka kwi`evnost 18. vijeka, Wema~ka kwi`evnost klasike, Wema~ka kwi`evnost romantizma, Wema~ka kwi`evnost realizma i Wema~ka kwi`evnost Geteovog doba - 1 izvr{ilac II ZA IZBOR SARADNIKA: Za u`e nau~ne oblasti: 1. Elektronika i elektronski sistemi - 1 izvr{ilac 2. Za{tita zdravqa biqaka i agroekologija, na nastavnim predmetima: Biolo{ke mjere za{tite biqaka i agroekologija - 1 izvr{ilac 3. Za{tita zdravqa biqaka i agroekologija, na nastavnim predmetima: Op{ta fitopatologija, Bolesti vo}aka i vinove loze, Bolesti ratarskih i povrtarskih biqaka, Dijagnosti~ke metode u fitopatologiji, karantinske bolesti i {teto~ine biqaka i fitosanitarna kontrola - 1 izvr{ilac 4. Sto~arstvo i Reprodukcija i sterilitet `ivotiwa, na nastavnim predmetima: @ivinarstvo, Sviwarstvo i reprodukcija `ivotiwa - 1 izvr{ilac 5. Neorganska hemijska tehnologija, na nastavnim predmetima: Neorganska hemijska tehnologija I, Neorganska hemijska tehnologija II, Hemija i tehnologija vode, Kontrola kvaliteta vode za pi}e i Kontrola kvaliteta industrijske vode- 1 izvr{ilac 6. Grafi~ke tehnologije, na nastavnim predmetima: Uvod u grafi~ke tehnologije, Reprodukciona tehnika, Grafi~ki procesori, Tehnika {tampe, Zavr{na grafi~ka obrada i Grafi~ki sistemi - 1 izvr{ilac 7. Teorija i metodologija socijalnog rada, na nastavnim predmetima: Socijalni rad u zajednici i teorije socijalnog rada - 1 izvr{ilac 8. Specifi~ni jezici – srpski jezik, na nastavnim predmetima: Morfologija srpskog jezika i Tvorba rije~i srpskog jezika - 1 izvr{ilac Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta: I ZA IZBOR NASTAVNIKA: - pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. AKADEMIJI UMJETNOSTI Univerzitetski grad Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 9. ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 10. MA[INSKOM FAKULTETU, Bulevar Stepe Stepanovi}a 71, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 11. i 12. FAKULTETU POLITI^KIH NAUKA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawa Luka; II ZA IZBOR SARADNIKA: - pod rednim brojem 1. ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 2, 3. i 4. POQOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78000 Bawa Luka; - pod rednim brojem 5. i 6. TEHNOLO[KOM FAKULTETU, Bulevar Stepe Stepanovi}a 73, 78000 Bawa Luka; pod rednim brojem 7. FAKULTETU POLITI^KIH NAUKA, Univerzitetski grad Bulevar Vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78000 Bawa Luka; - pod rednim brojem 8. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar Vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78000 Bawa Luka.

O[ "DANILO BORKOVI]" Ul. Majora Milana Tepi}a br. 19 GRADI[KA Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/2008), ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 104/2011 ) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik RS" br. 77 /2009), direktor Osnovne {kole "Danilo Borkovi}" Gradi{ka, raspisuje KONKURS za sqede}a radna mjesta 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme - do povratka sa funkcije, 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme za 4 ~asa. 3. Profesor razredne nastave - 1 izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme, do povratka nastavnice sa trudni~kog bolovawa, 4. Nastavnik informatike - 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom kandidat treba da ispuwava i sqede}e uslove: - da ima zavr{enu visoku {kolu, odgovaraju}u grupu predmeta Prijave za zasnivawe radnog odnosa dostaviti na adresu {kole u roku od 8 dana od dana objavqivawa. Uz prijavu dostaviti: 1. Uvjerewe o diplomirawu, 2. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 3. Kopiju li~ne karte, 4. Uvjerewe o neosu|ivanosti, Qekarsko uvjerewe, dostaviti nakon {to budete odabrani na konkurs, a prije zasnivawa radnog odnosa. O[ "BRANKO ]OPI]" OBJAVQUJE OBAVJE[TEWE Poni{tava se Konkurs za prijem u radni odnos, a koji se odnosi: - na radno mjesto nastavnik tehni~kog obrazovawa puna norma na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa bolovawa).........1 izvr{ilac, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" od 14.12.2011. godine, zbog povratka radnika sa bolovawa.

filijala PRIJEDOR
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR O[ "BRANKO RADI^EVI]", PETROVO Broj: 432/11. Datum: 21.12.2011. god. Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj:74/08, 71/09 i 104/11) v.d. direktora {kole raspisuje KONKURS za upra`wena radna mjesta 1. Jedan nastavnik matematike na 16 ~asova, odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa funkcije v.d. direktora {kole). 2. Jedan nastavnik tehni~kog obrazovawa na 8 ~asova, odre|eno vrijeme - do 30.6.2012. godine. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (Sl. gl RS br.74/08) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a (Sl. gl RS br.77/09). Za sva radna mjesta potrebna je VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera. Uz prijavu prilo`iti dokaze o ispuwavawu uslova konkursa. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs slati na adresu : Osnovna {kola "Branko Radi~evi}" Petrovo-Prijedor. OP[TINA PRIJEDOR O[ "]IRILO I METODIJE" TRNOPOQE Tel/faks: 052/320-066 Broj: 01 - 242/11 Datum: 23.12.2011. godine Na osnovu ~lana 129. stav 3. ta~ka m) 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj: 74/08, 71/09 i 104/11), raspisuje se: KONKURS na upra`wena radna mjesta nastavnika 1. Nastavnik fizike – 6 ~asova na neodre|eno vrijeme; 2. Nastavnik ukrajinskog jezika – 2 ~asa na neodre|eno vrijeme; 3. Nastavnik razredne nastave puna norma– 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 4. Nastavnik razredne nastave puna norma – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa porodiqskog bolovawa. Uslovi konkursa: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika. Uz prijavu na konkurs neophodno je dostaviti i sqede}a dokumenta: 1. Ovjerenu kopiju diplome odgovaraju}e stru~ne spreme; 2. Ovjerenu kopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu; 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 4. Izvod mati~ne kwige dr`avqana i 5. Uvjerewe o neosu|ivanosti u skladu sa ~lanom 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom dostavi}e samo oni kandidati koji budu odabrani po konkursu.

O[ "VUK KARAYI]" 78432 DOWI VIJA^ANI Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08 i 104/11) direktor {kole donosi Odluku o poni{tavawu KONKURSA za popunu upra`wenog radnog mjesta objavqenog 14.12.2011. godine u "Glasu Srpske" 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme u PO Vr{ani. Obrazlo`ewe: Konkurs se poni{tava zbog nastalih pravnih nejasno}a, sa kojima je upoznata i pravna slu`ba Ministarstva prosvjete i kulture RS, vezanih za postupak penzionisawa radnika na konkursom pomenutom radnom mjestu. Ovim putem obavje{tavamo sve prijavqene kandidate da svoja dokumenta mogu preuzeti u prostorijama uprave {kole. O[ "RADE MARIJANAC" STROJICE raspisuje OGLAS za sqede}a upra`wena radna mjesta 1. Nastavnik matematike (32 ~asa sedmi~no) – dva izvr{ioca na odre|eno radno vrijeme. 2. Nastavnik fizike (6 ~asova sedmi~no) – jedan izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (8 ~asova sedmi~no) – jedan izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. 4. Nastavnik engleskog jezika (8 ~asova sedmi~no) – jedan izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. 5. Nastavnik ruskog jezika (8 ~asova sedmi~no) – jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme. Kandidati koji se prijave na oglas za radna mjesta

1. OP[TI USLOVI Kandidati za izbor pod brojem I i II du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju, kao dokaz o ispuwenosti op{tih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o radnoj sposobnosti; - uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. 2. POSEBNI USLOVI 2.1 za izbor u zvawe nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osobqe propisani su odredbama ~lanova od 76-83. Zakona o visokom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10). Kandidati za izbor u nau~no-nastavna, odnosno umjetni~ko-nastavna zvawa na u`e nau~ne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispuwenosti op{tih uslova, du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju: Pod brojem I: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - dokaz o izboru u zvawe (ako je ranije biran), - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji. Pod brojem II: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu magistra ili o zavr{enoj VSS iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji, Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.

38 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu O[ "]irilo i Metodije", Trnopoqe, 79202 Kozarac. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.55/07), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", br 74/08 i 71/09 i 104/11 ) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.77/09 i 86/10). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerewe o stru~noj spremi, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih , - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (osim pripravnika), - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak prema ~lanu 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Kopije konkursne dokumentacije se ne vra}aju po{tom, ali ih kandidati mogu podi}i li~no u sekretarijatu {kole. Svi kandidati }e pismenim putem biti obavije{teni o rezultatima konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom sa naznakom "za konkurs" dostaviti na adresu: O["Petar Me}ava" ul. Vase Pelagi}a 2a 79224 Kostajnica Republika Srpska O[ "MAJKA KNE@OPOQKA" Vidovdanska bb, 79 246 KNE@ICA Tel. 052/436-461; 439-045 Faks 052/436-461 e-mail os033@prijedor.com BROJ: 582/11. DATUM: 23.12.2011. godine Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj: 74/08, 71/09. i 104/11), kao i Saglasnosti za raspisivawe konkursa broj: 44/11. od 21.12.2011. godine, direktor Osnovne {kole "Majka Kne`opoqka", raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik fizike (6 ~asova) – 1 izvr{ilac – na odre|eno vrijeme; 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (8 ~asova) - 1 izvr{ilac - na odre|eno vrijeme. Uslovi konkursa: Visoka ili vi{a stru~na sprema, ~lan 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj: 74/08, 71/09. i 104/11.). Potrebna dokumentacija: - Uvjerewe o dr`avqanstvu - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih - Diploma o {kolskoj spremi - Uvjerewe o pokretawu krivi~nog postupka - Uvjerewe o neosu|ivanosti - Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavi}e samo kandidati koji budu odabrani na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana sa danom objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". Uz gore navedene potrebne dokumente, kandidati koji konkuri{u pod ta~kom 1. treba da dostave i ovjerenu kopiju radne kwi`ice, a kandidati koji konkuri{u pod ta~kom 2. treba da dostave i uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatrawe. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavqivawu u "Glasu Srpske".

OGLASI
2. Nastavnik kulture religija – 10 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac - do 30.6.2012. godine Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu – Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07) kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene ~lanom 29. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 104/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj 91/09). Pored toga, kandidati za nastavnika kulture religija moraju posjedovati sertifikate OSCE o zavr{enoj obuci za navedeno zvawe. Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti: 1. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (i sertifikat OSCE za radno mjesto pod 2), 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih. 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, Pored navedenih dokaza, kandidati koji budu izabrani po konkursu du`ni su, u naknadno utvr|enom roku, dostaviti i sqede}u dokumentaciju: 1. Uvjerewe nadle`ne policijske stanice (prema mjestu ro|ewa) i nadle`nog suda o neka`wavawu za krivi~na djela iz ~lana 29. stav 1. ta~ka v. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu (koje nije starije od 6 mjeseci). 2. Uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato od strane nadle`ne zdravstvene ustanove (koje nije starije od 6 mjeseci). Prijave sa potrebnim dokazima slati na adresu {kole. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".

O[ "VUK KARAYI]" NOVI GRAD Ive Andri}a bb Tel.052/751-052 i 752/058 e-mail:os040@teol.net Broj: 7/02- 696/11 Dana: 22.12.2011. godine Na osnovu ~lana 105. i 114. Zakona o osnovnom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11), direktor {kole raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na odre|eno radno vrijeme u drugom polugodi{tu {kolske 2011/12. godine 1. Nastavnik Tehni~kog obrazovawa do povratka radnika sa funkcije za 24 ~asa nastave sedmi~no......... .....................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik Tehni~kog obrazovawa do kraja {kolske 2011/12 godine za 6 ~asova nastave sedmi~no. .... .....................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik wema~kog jezika do povratka radnice sa porodiqskog odsustva za 16 ~asova nastave sedmi~no ....................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik ruskog jezika do kraja {kolske 2011/12. godine za 4 ~asa nastave sedmi~no .............................. .....................................................................1 izvr{ilac Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu, ne starije od 6 mjeseci, uvjerewe nadle`nog suda o nevo|ewu krivi~nog postupka i uvjerewe o neka`wavawu, ne starije od 3 mjeseca, qekarsko uvjerewe dostavi}e izabrani kandidati prije zasnivawa radnog odnosa. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na Konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavqivawa preko Biroa za zapo{qavawe u listu "Glas Srpske". Rok stupawa na rad nastavnika je 23.1.2012. godine. Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Novi Grad, Ive Andri}a bb ili li~no sekretaru {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

O[ "PETAR KO^I]" PRIJEDOR Broj: 736/11 Datum: 23.12.2011. godine Na osnovu ~lana 28. ta~ka 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", broj: 74/08,71/09 i 104/11) direktor {kole raspisuje JAVNI KONKURS 1. Nastavnik-profesor matematike – 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do kraja nastavne godine ……………………………………………..…na 12 ~asova Pedagog {kole – 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa prema Zakonu o radu, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Uz prijavu je potrebno prilo`iti dokumentaciju: - uvjerewe o dr`avqanstvu, - rodni list - qekarsko uvjerewe (za kandidata koji bude primqen u radni odnos), - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (za kandidata koji bude primqen u radni odnos), - diploma ili uvjerewe o ste~enom zvawu - polo`en stru~ni ispit za kandidata pod rednim brojem 2 (nije obavezuju}i za kandidata pod rednim brojem 1) Sa kandidatima, koji ispuwavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 2, obavi}e se intervju 11. januara 2012. godine, sa po~etkom u 8.30 ~asova u prostoriji {kole, zbog identifikacije po`eqnih osobina (fleksibilnost, komunikativnost, motivisanost, analiti~nost, samopouzdanost i spremnost za unapre|ewe poslovnih performansi). Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave dostaviti li~no ili po{tom na adresu: O[ "Petar Ko~i}" V korpusa bb 79101 Prijedor

O[ "CRKVINA" GORWA CRKVINA 76 239 GORWA CRKVINA 054/685-060 KONKURS za popuwavawe upra`wenih radnih mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 7 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac - do 31.8.2012. godine Kandidat mora da ispuwava sqede}e uslove: Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin RS ili BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo u~iweno protiv li~nog dostojanstva, morala, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog ili drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Posebni uslovi: 1. da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, Kandidati su du`ni da uz prijavu na konkurs dostave i sqede}e dokumente: - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (ako nije pripravnik), - uvjerewe o neosu|ivanosti (izdato od strane Centra javne bezbjednosti po mjestu ro|ewa), - dokumenta predvi|ena ~lanom 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj: 104/11). Po zavr{enom konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Sva dokumenta prilo`ena uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerena kopija. Rok za podno{ewe prijave je 8 dana od dana objavqivawa. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu {kole. Izbor kandidata }e se izvr{iti u skladu sa ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. S[C "JOVAN CVIJI]" OMLADINSKA BB 74 480 MODRI^A Tel: 053/811-344 ; 053/810-966 OGLAS za upra`wena radna mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor matematike – puna norma 1 izvr{ilac 2. Profesor matematike – 16 ~asova ..1 izvr{ilac 3. Profesor demokratije i qudskih prava – 16 ~asova ........................................................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 4. Profesor stru~nih predmeta hemijske struke – puna norma ................................................1 izvr{ilac - do povratka radnice sa porodiqskog odsustva 5. Profesor srpskog jezika – 17 ~asova 1 izvr{ilac - do povratka radnice sa porodiqskog odsustva 6. Profesor psihologije – 6 ~asova ....1 izvr{ilac Uslovi: Osim op{tih uslova propisanih Zakonom o radu –

O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" O[TRA LUKA e-mail: os142@prijedor.com tel./faks: 052/337-156 Broj: 01-782/11. Datum: 26.12.2011. godine Na osnovu ~lana 114. i ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i 104/11) direktor Osnovne {kole "Desanka Maksimovi}" O{tra Luka raspisuje OGLAS za popunu sqede}ih radnih mjesta u {kolskoj 2011/2012. godini 1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa porodiqskog odsustva; 2. Nastavnik matematike, za 8 ~asova, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 3. Nastavnik Osnova demokratije i qudskih prava za 2 ~asa, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme; 4. Nastavnik Ruskog jezika za 2 ~asa, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme. Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da dostave sqede}e dokumente: - diploma ili uvjerewe o stru~noj spremi; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu; - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka; - uvjerewe o neosu|ivawu. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova slati na adresu: O[ "Desanka Maksimovi}" O{tra Luka, 79263 O{tra Luka. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.

O[ "BRANKO ]OPI]" Dowi Agi}i Broj:432/2011 Dana, 22.12.2011. godine Na osnovu ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 104/11) raspisujem KONKURS za popunu sqede}ih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave, 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa porodiqskog bolovawa. 2. Nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske godine. 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa za 5 ~asova sedmi~no. 4. Nastavnik engleskog jezika za 4 ~asa sedmi~no. 5. Nastavnik fizike za 6 ~asova sedmi~no. Pored op{tih uslova kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene Pravilnikom o vrstama stru~ne spreme za nastavnika i stru~nog saradnika u osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom predvi|enom za zasnivawe radnog odnosa slati na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

REPUBLIKA SRPSKA O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" PRIJEDOR Datum: 23.12.2011. god. Dj.broj: 465/2011 Na osnovu ~lana 129. ta~ka m. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, direktorica {kole raspisuje: OGLAS za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Profesor razredne nastave.................1 izvr{ilac, pripravnik, na pola radnog vremena za radno mjesto voditeqa u produ`enom boravku – na odre|eno vrijeme tj. do 30.6.2012. godine. 2. Profesor wema~kog jezika....................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa nepla}enog odsustva, a najdu`e do 20.1.2013. god.). Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu – pre~i{}en tekst ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 55/07), kandidati treba da ispuwava i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.74/08, 71/09, 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 77/09, 86/10). Uz molbu je potrebno dostaviti: - original diplomu ili uvjerewe o ste~enom zvawu (ili ovjerena fotokopija) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom (za kandidata koji bude izabran a prije potpisivawa ugovora o radu) - uvjerewe o neosu|ivanosti (iz CSB po mjestu ro|ewa).

REPUBLIKA SRPSKA O[ "PETAR ME]AVA" KOSTAJNICA Broj: 728 /11 Dana, 23.12.2011. godine KONKURS za popunu radnih mjesta 1. Nastavnik matematike (12 ~asova ) na odre|eno vrijeme 1 izvr{ilac, 2. Nastavnik fizike (8 ~asova ) na odre|eno vrijeme ..........1 izvr{ilac, 3. Nastavnik fizike (4 ~asa ) na neodre|eno vrijeme...........1 izvr{ilac, 4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (8 ~asova ) na neodre|eno vrijeme ................................1 izvr{ilac, 5. Profesor ili nastavnik biologije ili diplomirani biolog (16 ~asova) na neodre|eno vrijeme (pripravnik ) ....................................1 izvr{ilac.

filijala DOBOJ
SREDWA [KOLA "NIKOLA TESLA" KARA\OR\EVA BB 74 270 TESLI] Tel: 053/410-680 ODLUKA o ponovnom raspisivawu konkursa za popunu radnih mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik matematike ......................1 izvr{ilac - do 30.6.2012. godine

OGLASI
Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07) kandidati trebaju ispuwavati i posebne uslove propisane ~lanom 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj 91/09): - odgovaraju}i nivo obrazovawa – VSS, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti (nakon zasnivawa radnog odnosa), - uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem (nakon zasnivawa radnog odnosa), - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu. Oglas je otvoren osam dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Uz prijavu na oglas, kandidati su obavezni da prilo`e dokumentaciju kojom dokazuju da ispuwavaju uslove navedene u oglasu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem po{te ili li~no na adresu {kole. - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, - Rodni list, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Uvjerewe od suda da se ne vodi krivi~ni postupak, - Qekarsko uvjerewe (po prijemu). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prilikom podno{ewa molbe obavezno dostaviti i broj telefona-kontakt telefon. Molbe slati na adresu {kole.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 39
1.Diplomirani in`iwer elektrotehnike - smjer instalacija ...................................................1 izvr{ilac 2.Diplomirani gra|evinski in`iwer - smjer hidrogradwa .......................................................1 izvr{ilac 3.Diplomirani gra|evinski in`iwer - smjer visokogradwa ...................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom kandidati moraju da posjeduju i: 1.Zavr{en elektrotehni~ki fakultet, VSS, smjer PTT Licenca za izvo|ewe i nadzor nad izvo|ewem elektro faze, instalacija jake i slabe struje i objekata telekomunikacija 2. Zavr{en gra|evinski fakultet, VSS, smjer hidrogradwa 3. Zavr{en gra|evinski fakultet, VSS, smjer visokogradwa Licenca za izvo|ewe radova za gra|ewe i nadzor nad gra|ewem objekata. - Radno iskustvo najmawe 1 godina. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave dostaviti li~no ili na adresu preduze}a "Elgrad" doo Dowi Rankovi}, 74 270 Tesli} Na osnovu ~lana 15. stav 1. Zakona o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 55/07), ~lana 30. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 11/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09), ~lana 12. ta~ka 10. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Zvorniku i ~lana 8. Pravilnika o unutra{wem sudskom poslovawu ("Slu`beni glasnik BiH" broj 57/08, 70/09, 13/10 i 61/11), raspisujem

O[ "OBUDOVAC" OBUDOVAC 76 235 OBUDOVAC Tel: 054/643-571 KONKURS za upra`weno radno mjesto Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave u PO Obudovac 2 1 izvr{ilac - od 23.1.2012. godine do 30.6.2012. godine 2. Nastavnik ruskog jezika u centralnoj {koli – 4 ~asa - od 23.1.2012. godine do 30.6.2012. godine Uslovi konkursa: Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin RS ili BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da posjeduje op{tu zdravstvenu sposobnost. Posebni uslovi: 1. da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en Pedago{ki fakultet Kandidati su du`ni da uz prijavu na konkurs dostave sqede}a dokumenta: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, 4. uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (uvjerewe izdato od strane nadle`nog suda). Qekarsko uvjerewe naknadno dostavqa kandidat koji bude izabran. Sva dokumenta prilo`ena uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za podno{ewe prijave je 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: O[ "Obudovac" 76 235 Obudovac OSNOVNA MUZI^KA [KOLA "MARKOS PORTUGAL" DOBOJ VIDOVDANSKA BB Tel: 053/225-161 KONKURS za popunu radnih mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik muzike – odsjek klavira...3 izvr{ioca 2. Nastavnik muzike – odsjek harmonike .....................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik muzike – odsjek gitare....1 izvr{ilac 4. Nastavnik muzike – odsjek violine .1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 5. Nastavnik muzike – odsjek klavira – 5 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac 6. ..Nastavnik muzike – odsjek harmonike – 8 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac 7. Nastavnik muzike – odsjek gitare – 13 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac 8. Nastavnik muzike – odsjek violine – 18 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac Uslovi: 1) Zavr{ena akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzi~ar pijanista, akordeonista, gitarista i violinista 2) Diplomirani muzi~ki izvo|a~ ili pedagog sa prethodno zavr{enom sredwom muzi~kom {kolom, obrazovni profil muzi~ki izvo|a~. Uz pismenu prijavu dostaviti dokaz o zavr{enom obrazovawu, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka i uvjerewe o neka`wavawu. Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Nakon informativnog razgovora kandidati su du`ni dostaviti uvjerewe o radnoj sposobnosti. Prijave dostaviti na adresu: Osnovna muzi~ka {kola "Markos Portugal" Doboj, Vidovdanska bb. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u obzir.

OGLAS za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme na poslove i zadatke sprema~ice – 1 (jedan) izvr{ilac. 1. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispuwava i posebne uslove: - zavr{ena osmogodi{wa {kola. 2. Kandidat uz prijavu na oglas je du`an prilo`iti diplomu - svjedo~anstvo o navedenoj zavr{enoj {koli ili uvjerewe, uvjerewe o dr`avqanstvu BiH, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, dok o ranijoj neosu|ivanosti sud }e pribaviti po slu`benoj du`nosti, te qekarsko uvjerewe koje }e kandidat dostaviti tek po izvr{enom prijemu. Prilo`ena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije. 3. Rok za podno{ewe prijave, sa prilozima o ispuwavawu uslova je 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem po{te ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku. Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove bi}e obavqen intervju kod Predsjednika suda. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe.

ZAVOD ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE "BUDU]NOST" STEVANA NEMAWE 12 74 400 DERVENTA KONKURS za prijem radnika Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik predmetne nastave – 1 izvr{ilac; tiflopedagog – profesor, odnosno diplomirani defektolog – tiflolog, za rad sa djecom o{te}enog vida, na odre|eno vrijeme, do kraja nastavnog perioda {kolske 2011/2012 godine, a najkasnije do 30.6.2012. godine. 2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac; tiflopedagog – profesor, odnosno diplomirani defektolog – tiflolog, za rad sa djecom o{te}enog vida, na odre|eno vrijeme, do kraja nastavnog perioda {kolske 2011/2012 godine, a najkasnije do 30.6.2012. godine. 3. Vaspita~ – 1 izvr{ilac; tiflopedagog – profesor, odnosno diplomirani defektolog – tiflolog, za rad sa djecom o{te}enog vida, na odre|eno vrijeme, do kraja nastavnog perioda {kolske 2011/2012 godine, a najkasnije do 30.6.2012. godine. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove u skladu sa ~l. 91. i ~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i ~lana 6. stav 1. ta~ka d. podta~ka 1. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS", broj 77/09 i 86/10). Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni dostaviti: - dokaz o odgovaraju}oj vrsti i stepenu {kolske spreme (ovjerenu fotokopiju diplome), - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (ovjerenu fotokopiju uvjerewa), - dokaz o radnom iskustvu na odgovaraju}im poslovima u struci, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato od nadle`ne zdravstvene ustanove, - izvod iz MKR, - dokaz da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Kandidati treba da posjeduju voqu i spremnost za rad u ustanovi koja {koluje djecu sa posebnim potrebama - slijepu i slabovidnu djecu i djecu sa kombinovanim smetwama. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Zavoda, Stevana Nemawe broj 12, 74 400 Derventa, sa naznakom "za konkurs" ili po{tom na istu adresu. Kontakt telefon: 053/333-340; 053/331-876. Napomena: kandidati su du`ni u prijavi navesti za koje radno mjesto konkuri{u. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".

filijala BIJEQINA
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA ZVORNIK GIMNAZIJA I SREDWA STRU^NA [KOLA "PETAR KO^I]" ZVORNIK Ul. Vuka Karayi}a 69 Tel. 056/490-290, 490-292 e-mail: ssrs62zv@teol.net Na osnovu ~lana 99. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" 74/08, 106/09 i 104/11), direktor Gimnazije i sredwe stru~ne {kole "Petar Ko~i}" Zvornik, raspisuje: KONKURS za prijem u radni odnos 1. Nastavnik ruskog jezika (profesor ruskog jezika i kwi`evnosti; profesor ruskog jezika, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i kwi`evnost), 8 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske godine; 2. Nastavnik wema~kog jezika (profesor wema~kog jezika i kwi`evnosti; profesor wema~kog jezika, odnosno diplomirani filolog za wema~ki jezik i kwi`evnost), 4 ~asa, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske godine; 3. Nastavnik demokratije i qudskih prava (sertifikat za nastavnika demokratije i qudskih prava), 2 ~asa, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske godine; 4. Nastavnik kulture religije (sertifikat za nastavnika kulture religije) ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske godine; 5. Nastavnik zdravstvene wege - vje`be (diplomirana medicinska sestra; vi{a medicinska sestratehni~ar) puna norma, na odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa bolovawa; Uslovi: Svi kandidati moraju ispuwavati kako op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu - Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.55/07), tako i posebne uslove u skladu sa ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08, 106/09, 104/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim stru~nim i sredwim tehni~kim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 91/09) ), Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 11/93). Potrebni dokumenti uz prijavu: Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: - diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent; - uvjerewe o dr`avqanstvu; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe da nisu osu|ivani pravnosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem; - uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivawa radnog odnosa, du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati po{tom na adresu {kole. Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" VELIKA OBARSKA Telefon {kole: 055/ 383 – 552 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i 104/11), Osnovna {kola "Petar Petrovi} Wego{", o b j a v q u j e KONKURS za prijem radnika u radni odnos i to: 1. Defektolog, 50% radnog vremena na neodre|eno vrijeme, izvr{ilac (1) Uslovi konkursa Svi prijavqeni kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09, 104/11). Pored prijave (molbe) kandidati moraju prilo`iti sqede}a dokumenta: 1. diploma o odgovaraju}oj stru~noj spremi, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, (izvod iz mati~ne kwige ro|enih izva|en od 1.9.2010. godine je trajan i nema rok trajawa), 3. uvjerewe o dr`avqanstvu (od 1.9.2010. godine je trajan i nema rok trajawa), 4. uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka – ne starije od tri mjeseca, 5. potvrdu od Zavoda za zapo{qavawe od kad se prijavqeni kandidat nalazi na wihovoj evidenciji, 6. potvrdu zavr{enog fakulteta o prosjeku ocjena tokom studirawa, 7. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu i 8. qekarsko uvjerewe o psiholo{koj i fizi~koj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavqa se nakon izbora kandidata a prije zasnivawa radnog odnosa - ne starije od 6 mjeseci. Svi kandidati pored navedenih dokumenata, du`n i su prilo`iti prijavu na konkurs sa kra}im biografskim podacima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana ogla{avawa. Napomena: Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavqena dokumentacija ne}e se razmatrati jer ne ispuwava uslove konkursa. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu {kole. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA O[ "JOVAN DU^I]" Bijeqina Ul. Srpske vojske 104 Bijeqina 76 300 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i ~lana 3. ta~aka m) i n) Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09), direktor O[ "Jovan Du~i}" u Bijeqini raspisuje: KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta - nastavnik matematike na neodre|eno vrijeme, 12 ~asova sedmi~no i - nastavnik fizike na neodre|eno vrijeme, 10 ~asova sedmi~no – 1 izvr{ilac. Uz prijavu dostaviti: 1) izvod iz mati~ne kwige ro|enih ( od 1.9.2010. trajno va`e),

O[ "MILAN RAKI]" RUDANKA 74 213 VELIKA BUKOVICA Tel: 053/286-278 KONKURS za slobodna radna mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor matematike ........................2 izvr{ioca 2. Profesor fizike ...............................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 3. Profesor razredne nastave u PO Kotorsko .....................................................................1 izvr{ilac - do povratka radnika sa trudni~kog bolovawa 4. Profesor razredne nastave u PO Qeskove Vode .....................................................................1 izvr{ilac 5. Profesor wema~kog jezika u PO Kotorsko – 8 ~asova ........................................................1 izvr{ilac 6. Profesor matematike ........................2 izvr{ioca 7. Profesor fizike ...............................1 izvr{ilac Uz molbu dostaviti: - Dokaz o stru~noj spremi,

DOO "ELGRAD" TESLI] DOWI RANKOVI] BB 74 270 TESLI] Tel: 053/428-321 OGLAS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme:

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA ZVORNIK OSNOVNI SUD U ZVORNIKU ul. Svetog Save br l22 (sa naznakom "Prijava na oglas")

40 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
2) uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 3) uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka protiv kandidata (na starije od 3 mjeseca), 4) ovjerenu kopiju diplome sa stru~nom spremom: za nastavnika matematike: - profesor matematike, - profesor matematike i informatike, - profesor matematike i informatike za osnovnu {kolu, - diplomirani matemati~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom. za nastavnika fizike: - profesor fizike, - diplomirani fizi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - diplomirani astrofizi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom. 5) ovjerenu kopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, 6) potvrdu o du`ini ~ekawa zaposlewa na Zavodu za zapo{qavawe, 7) prosjek ocjena tokom studirawa. Ukoliko se na navedeno radno mjesto ne prijavi kandidat sa polo`enim stru~nim ispitom primi}e se pripravnik sa odgovaraju}om stru~nom spremom, a ako se ne prijavi jedan kandidat za oba radna mjesta primi}e se dva izvr{ioca, jedan za matematiku i jedan za fiziku. Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno mjesto, prije zasnivawa radnog odnosa obavezan je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od {est mjeseci ). Prijave dostavqati li~no ili putem po{te na adresu {kole. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa putem Zavoda za zapo{qavawe u Bijeqini. Rezultati izbora kandidata bi}e objavqeni na oglasnoj tabli {kole u roku od 10 dana od dana zatvarawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA DOO "BRA]A LAZI]" Bijeqina Ul. Kara|or|eva bb DVOROVI Tel. 055/ 350 -448 KONKURS Dana 26.12.2011. godine, Motel "BRA]A LAZI]" DVOROVI raspisuje javni konkurs za zapo{qavawe radnika na neodre|eno vrijeme uz probni rad od 3 ( tri ) mjeseca na radno mjesto 1. Marketing agent....................................1 izvr{ilac Poslovi koje }e kandidat obavqati: - poslovi kreatora i realizatora turisti~kih aran`mana - poslovi komercijaliste na doma}em i inostranom tr`i{tu - poslovi organizatora turisti~ke propagande i sli~ni poslovi Uslovi za radno mjesto: - Minimalno SSS turisti~kog smjera - Najmawe 2 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - Polo`en voza~ki ispit B kategorije - Organizacijske i komunikacijske sposobnosti - Poznavawe rada na ra~unaru - Odli~no poznavawe engleskog jezika Svi kandidati svoje prijave sa CV-om mogu slati na mail: bracalazic@hotmail.rs, za sve dodatne informacije mo`ete nas kontaktirati telefonom na broj 055/350 -448 svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova. Po isteku javnog konkursa svi kandidati koji budu ispuwavali uslove za navedeno radno mjesto bi}e pozvani na razgovor. Konkurs ostaje otvoren do 26.1.2012. godine REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA ZVORNIK TEHNI^KI [KOLSKI CENTAR – ZVORNIK Tel.: 056/260-899. Karakaj bb, 75 400 Zvornik (sa napomenom "za Konkurs") Na osnovu ~lana 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08), raspisuje se KONKURS za prijem u radni odnos 1. Profesor matematike, 1 izvr{ilac, 18 ~asova nedjeqno, na neodre|eno vrijeme, 2. Profesor srpskog jezika, 1 izvr{ilac, 18 ~asova nedjeqno, na neodre|eno vrijeme, 3. Profesor srpskog jezika, 1 izvr{ilac, 18 ~asova nedjeqno, na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa bolovawa, 4. Profesor kulture religija, 1 izvr{ilac, 9 ~asova nedjeqno, na odre|eno vrijeme, do 31.8.2012. godine, Kandidat pored op{tih uslova mora da ispuwava i posebne uslove iz ~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu, i to: 1. Odgovaraju}i stepen i vrstu stru~ne spreme, i to: Za poslove pod rednim brojem 1.: - Diplomirani matemati~ar, - Profesor matematike, - Profesor matematike i informatike, - Profesor matematike i fizike. Za poslove pod rednim brojem 2. i 3.: - Profesor srpskog jezika, odnosno diplomirani filolog za srpski jezik i kwi`evnost, - Profesor srpskog jezika, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku kwi`evnost i op{tu kwi`evnost, - Profesor srpskog jezika i jugoslovenske kwi`evnosti, - Profesor srpskohrvatskog jezika i kwi`evnosti, - Profesor hrvatskosrpskog jezika i kwi`evnosti. Za poslove pod rednim brojem 4.: - Svi nastavnici koji posjeduju sertifikat za predava~a nastavnog predmeta kultura religija. 2. da posjeduje va`e}u licencu za nastavnika, 3. uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na dijela u~iwena protiv ustavnog poretka, dostojanstva li~nosti i morala i slu`bene du`nosti za koju je izre~ena bezuslovna kazna zatvora u trajawu od najmawe 6 mjeseci. Rok za prijavqivawe kandidata je 8 dana, od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu {kole. - Qekarsko uvjerewe (kandidati }e qekarsko uvjerewe dostaviti naknadno po prijemu obavje{tewa o rezultatima konkursa a prije zasnivawa radnog odnosa). Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Prijave sa tra`enom dokumentacijom slati po{tom preporu~eno na adresu Osnovna {kola "Mokro" u Mokrom 71428 Mokro.

OGLASI
kumenta kojim dokazuje da ispuwava uslove za izdavawe licence - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad - potvrdu o radnom iskustvu (dokaz da ima najmawe pet godina radnog sta`a u prosvjeti) - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora - uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak - prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen i - kra}u biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu Napomena: Dokumenta ne mogu biti starija od 6 mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske" Prijave slati na adresu: Osnovna {kola "Milan Ili} ^i~a [umadijski" Han Pijesak, Aleksandra Kara|or|evi}a 10. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA O[ "SOKOLAC" SOKOLAC Na osnovu ~lana 28. ta~ka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.104/11.), ~lana 50. ta~ka 1. Statuta Osnovne {kole "Sokolac" u Sokocu, direktor Osnovne {kole "Sokolac" u Sokocu raspisuje KONKURS 1. Nastavnik matematike na neodre|eno vrijeme puna norma...2 izvr{. 2. Nastavnik fizike na neodre|eno radno vrijeme puna norma 1 izv. 3. Nastavnik biologije na 8 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do kraja {kolske 2011/12. godine...............................1 izvr{ilac, 4. Nastavnik razredne nastave - puna norma u Centralnoj {koli Sokolac odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva..1 izvr. 5. Nastavnik razredne nastave u PO Kne`ina na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva...................1 izvr{ilac 6. Nastavnik istorije na 7 ~asova na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2011/12. godine...........................................................1 izvr{ilac, 7. Nastavnik geografije na 14 ~asova na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2011/12. godine.............................................................1 izvr{ilac 8. Ra~unovo|a {kole na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva .......................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati pod rednim brojem:1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. treba da ispuwavaju i posebne uslove u skladu sa ~lanom 105. stav 1. pod a) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br.74/08.), i ~lanom 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS"br.77/09.). Za radno mjesto pod 8.: zavr{en prvi ciklus studijskog programa u oblasti finansija i ra~unovodstva ili ekvivalent-ekonomski fakultet. Radni odnos se zasniva po zavr{etku konkursa. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske" Bawaluka. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta i to: 1. Ovjeren prepis diplome o zavr{enom fakultetu. 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu. 4. Potvrdu o prijavi na evidenciju Zavoda za zapo{qavawe, 5. Potvrdu o prosjeku ocjena u toku studija na fakultetu. Dokumenta slati na adresu: Osnovna {kola "Sokolac" u Sokocu, ulica Omladinska br.2. 71.350 – Sokolac (sa naznakom za konkurs). Kontakt tel.057/448-573. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA O[ "MILAN ILI] ^I^A [UMADIJSKI" HAN PIJESAK Na osnovu ~lana 126. stav |. i ~lana 127. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08), ~lana 2. ta~ke 2. i 3. Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora {kole ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:112/09), a na osnovu Odluke [kolskog odbora, broj:01623/2011. od 22.12.2011. godine, donesena je odluka o raspisivawu KONKURSA za izbor i imenovawe direktora {kole 1. Direktor Osnovne {kole "Milan Ili} ^i~a [umadijski" Han Pijesak 2. 1- izvr{ilac na odre|eno vrijeme na period od 4 godine Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to. - da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu - da ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti - da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i - da ima predlo`en program rada i da se isti~e u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta ili ovjerene kopije: - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi - va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad ili do-

UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU Vuka Karayi}a br. 30, Lukavica 71123 Isto~no Sarajevo Tel: +387 57 340 464; 340 463, faks: + 387 57 340 263 email: univerzitet@uni-es.com http://www.uni-es.com Na osnovu ~lana 89. Zakona o visokom obrazovawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 73/10), Univerzitet u Isto~nom Sarajevu objavquje KONKURS Organizaciona jedinica:Filozofski fakultet Pale 1. Za izbor u zvawe redovnog profesora za u`u nau~nu oblast Teorijska sociologija ..............................................................1 izvr{ilac Alekse [anti}a bb, 71 420 Pale Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe 1. Za izbor u zvawe nastavnika za u`u umjetni~ku oblast Umjetnost (stvarala{tvo-svi oblici stvarala{tva), Vajarstvo.................................1 izvr{ilac Stepe Stepanovi} , 89 101 Trebiwe Kandidati moraju da ispuwavaju op{te i posebne uslove predvi|ene Zakonom o radu i uslove utvr|ene ~l. 77.; 78.; i 87. Zakona o visokom obrazovawu. Uz prijavu na Konkurs kandidati prila`u: - ovjerene kopije diploma o ste~enoj visokoj spremi i magistraturi (za izbor u zvawe vi{eg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvawa), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - dokaz o izboru u zvawe (ako je ranije biran), - kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji. Za izbor u zvawe nastavnika na u`oj umjetni~koj oblasti Umjetnost (stvarala{tvo - svi oblici stvarala{tva), Vajarstvo, na Akademiji likovnih umjetnosti Trebiwe, pored op{tih i posebnih uslova, kandidat mora da ima diplomu o zavr{enoj akademiji ili fakultetu Likovnih umjetnosti – smjer Vajarstvo i da pored ostalih dokumenata, neophodnih za konkurs, prilo`i i najmawe deset radova, vezanih za oblast na koju konkuri{e. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavqivawa konkursa na adrese organizacionih jedinica. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA MILI]I SREDWO[KOLSKI CENTAR "MILUTIN MILANKOVI]" MILI]I Telefon:056/741-600 (naznakom prijava na konkurs) Sredwo{kolski centar "Milutin Milankovi}" u Mili}ima, r a s p i s u j e KONKURS o potrebi za radnicima 1. Nastavnik prakti~ne nastave elektro struke – elektri~ar – 1 izvr{ilac, Puna norma na neodre|eno vrijeme. Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove: 1. VSS elektro struke, V[ elektro struke ili VKV elektri~ar. 2. da su fizi~ki i psihi~ki zdravi i sposobni za rad sa u~enicima (qekarsko uvjerewe) 3. Polo`en stru~ni ispit 4. da nisu osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva, li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. (uvjerewe nadle`nog organa). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentima, adresom boravka i broj kontakt telefona, slati iskqu~ivo preporu~enom po{tom na adresu {kole.

filijala ISTO^NO SARAJEVO
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PALE OSNOVNA [KOLA "MOKRO" MOKRO Kontakt tel: Direktor - 057/ 235-030 ; Sekretartel/faks: 057/ 235-031 E-mail: os185@paleol.net Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i ~lana 28. Izmjena i dopuna zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08, 71/09 i 104/11) direktor {kole raspisuje: KONKURS za sqede}a radna mjesta, za rad u drugom polugodi{tu 1. Nastavnik matematike i fizike– 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme (nepuno radno vrijeme - 8 ~asova matematika + 10 ~asova fizika sa po~etkom rada od 23.1.2012. god.) - Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u Podru~noj {koli "Vu~ija Luka", sa po~etkom rada od 23.1.2012. god. do 30.6.2012. godine, Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" br.74/08) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS" br.77/09). Za sva radna mjesta potrebna je VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera. 2. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: - Ovjerenu kopiju Diplome o ste~enom zvawu; - Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu i Licencu za rad sa u~enicima (ako kandidat posjeduje); - Kra}u biografiju sa opisom o kretawu u slu`bi; - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - Uvjerewe o dr`avqanstvu; - Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapo{qavawe nakon sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme; - Prosjek ocjena tokom studirawa i

REPUBLIKA SRPSKA SREDWA [KOLA SOKOLAC Na osnovu ~lana 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:74/08) i ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik" broj:104/11), direktor {kole, raspisuje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta prof. ruskog jezika U {kolskoj 2011/12. godini {koli je potreban 1. Profesor ruskog jezika, 1 izvr{ilac, 8 ~asova sedmi~ne norme, u podru~nom Odjeqewu {kole u Han Pijesku Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispuwavaju sqede}e uslove: - da posjeduju odgovaraju}i stepen i vrstu {kolske spreme, - da posjeduju polo`en stru~ni ispit, - da posjeduju qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom, (qekarsko uvjerewe dostavqa kandidat koji bude primqen i to prije stupawa na rad), - da posjeduju uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv do-

OGLASI
stojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem, te da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. Radni odnos se zasniva sa po~etkom nastave u drugom polugodi{tu, na odre|eno vrijeme do 31.8.2012. godine. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti na adresu: Sredwa {kola, 71350 Sokolac, Omladinska 2. ili predati li~no u {koli. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kontakt telefon : 057/400-670 ili 400-672. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Uslovi konkursa: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze (ovjerene kopije ili originale) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - diplomu o zavr{enoj visokoj ili vi{oj {koli - rodni list - dr`avqanstvo BiH i RS - uvjerewe o neka`wavawu - (qekarsko uvjerewe kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa) Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu: O[ "Risto Prorokovi}", Obrena Ivkovi}a bb, 88280 Nevesiwe ili li~no kod sekretara {kole uz naznaku "za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona: 059/610-060 JU MUZI^KA [KOLA "SVETI ROMAN MELOD" NEVESIWE Trg Blagoja Parovi}a bb tel. 059/602 941 e/mail: os203@teol.net Na osnovu ~lana 122. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08) te odredaba Statuta {kole (broj 119/10 od 24.3.2010. g.) direktor r a s p i s u j e KONKURS za popunu slobodnog radnog mjesta 1. Nastavnik solo pjevawa ............................ 1 izvr{ilac (50 % norme C[ Nevesiwe i 50 % norme PO Gacko). Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin BiH ili Republike Srpske, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Posebni uslovi: - visoka stru~na sprema – muzi~ka akademija odsjek solo pjevawe Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu BiH, RS - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj {koli; - fotokopiju uvjerewa ili indeksa o polo`enim ispitima i prosjeku ocjena u toku studirawa, - uvjerewe od suda da se ne vodi krivi~ni postupak - qekarsko uvjerewe. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati po{tom na navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. REPUBLIKA SRPSKA S[C "ALEKSA [ANTI]" NEVESIWE ODLUKA 1. O poni{tewu oglasa o prijemu radnika (profesor ma{inske grupe predmeta) koji je objavqen dana 28.9.2011. u "Glasu Srpske". 2. O poni{tewu oglasa o prijemu radnika (profesor ekonomske grupe predmeta) koji je objavqen 26.10.2011. u "Glasu Srpske". Ova odluka stupa na snagu sa danom dono{ewa. REPUBLIKA SRPSKA S[C "ALEKSA [ANTI]" NEVESIWE KONKURS za popunu radnog mjesta na odre|eno vrijeme – pripravnik

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 41
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u obzir. izvr{ilac na 14 ~asova u C[ i P[ Miqevina; 3. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac u C[, rad na odre|eno vrijeme od 23.1.2012. do 30.6.2012. godine; Uz prijavu na raspisani konkurs, kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta ili ovjerene fotokopije: - Diplomu o zavr{enom obrazovawu; - Rodni list; - Uvjerewe o dr`avqanstvu; - Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavqa samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa); - Uvjerewe o neosu|ivanosti, od nadle`nog centra javne bezbjednosti (prema mjestu ro|ewa); - Uvjerewe od nadle`nog okru`nog suda kojim se potvr|uje da protiv kandidata nije potvr|ena optu`nica niti je izre~ena nepravosna`na osu|uju}a presuda za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Dokumenta ne mogu biti starija od 6 mjeseci. Ugovor o radu po~iwe te}i od 23.1.2012. godine. Kandidati treba da dostave sqede}a dokumenta: Diplomu o stru~noj spremi, Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Uvjerewe o dr`avqanstvu, Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, Qekarsko uvjerewe (po prijemu radnika) . Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vra}a. Prijave na konkurs dostaviti na adresu {kole, Nemawina bb, 73300 Fo~a, preporu~eno ili direktno u {kolu.

REPUBLIKA SRPSKA O[ "QUTICA BOGDAN" KALINOVIK Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" broj, 74/08. ), direktor {kole raspisuje konkurs za prijem radnika. 1. Nastavnik matematike i fizike – puna nastavna norma na neodre|eno vrijeme. 2. Nastavnik informatike - 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme (od 23.1.2012. do 30.6.2012. godine ), 3. Nastavnik likovne kulture - 5 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme (od 23.1.2012. do 30.6.2012. godine), 4. Nastavnik hemije 4 - ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme (od 23.1.2012. do 30.6.2012. godine ) . Svi kandidati moraju ispuwavati uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" broj 74/08)

O[ "SRBIJA" PALE 057/222-200 Dobrovoqnih davalaca krvi br.22

KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik wema~kog jezika, jedan izvr{ilac, osam ~asova norme, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2012. godine, za rad u podru~noj {koli Podgrab. 2. Nastavnik srpskog jezika, jedan izvr{ilac, devet ~asova norme, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2012. godine, za rad u podru~noj {koli Podgrab, Uslovi: VSS u skladu sa ~lanom 106 Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08) Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: - Biografiju, - ovjeren prepis diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, - qekarsko uvjerewe. (prilikom zasnivawa radnog odnosa) Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Srbija", ul. Dobrovoqnih davalaca krvi br.22 Pale. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. O[ "PALE" PALE Os194@paleol.net KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Jedan nastavnik matematike, puna norma, odre|eno vrijeme do 30.6.2012. godine. 2. Jedan nastavnik wema~kog jezika, puna norma, pripravnik. 3. Jedan nastavnik wema~kog jezika, 10 ~asova – do 30.6.2012. godine. Uslovi: VSS u skladu sa ~lanom 105. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", br.74/08), kao i pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS" br. 77/09). Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: 1. Prijavu na konkurs 2. Biografiju 3. Ovjerenu kopiju diplome 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih 5. Uvjerewe o neka`wavawu 6. Uvjerewe o dr`avqanstvu 7. Qekarsko uvjerewe (prilikom zasnivawa radnog odnosa) Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Pale" Pale, Milana Simovi}a 26. 71 420. Pale.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u javnom glasilu. Prijave slati na adresu O[ "Qutica Bogdan" Srpskih dobrovoqaca bb. 71230 Kalinovik.

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BERKOVI]I O[ "WEGO[" BERKOVI]I Na osnovu potreba za radnicima, a u skladu sa ~lanom 114. ta~ka (1) i ~anom 129. ta~ka m) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08, 71/09 i 104/11), direktor O[ "Wego{" u Berkovi}ima, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Profesora ili nastavnika muzi~ke kulture, 7 ~asova sedmi~no, za drugo polugodi{te {kolske 2011/12. godine. Kandidati, za gore navedene poslove, osim uslova utvr|enih Zakonom o radu, moraju ispuwavati i sqede}e uslove: - imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Kandidati koji budu izabrani, dostavi}e {koli qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, prije zasnivawa radnog odnosa. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove obavi}e se intervju, pa se kandidati mole da u prijavi na konkurs dostave broj kontakt telefona. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta ne}e se uzimati u razmatrawe. Molbu sa potrebnim dokumentima dostaviti u sekretarijat {kole ili putem po{te, na adresu: Osnovna {kola "Wego{" , Berkovi}i bb, 88363 Berkovi}i (sa naznakom - prijava na konkurs).

KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO KLINIKE I BOLNI^KE SLU@BE FO^A Telefoni: 058/222-500, Tel./faks: 058/ 210-418 e-mail:bolnicaf@bolnicafoca.com www.bolnicafoca.com Na osnovu ~lana 26. stav 2. alineja 1. i 7. Statuta Klini~kog centra Isto~no Sarajevo, pomo}nik direktora Klini~kog centra Isto~no Sarajevo-Klinika i bolni~kih slu`bi iz Fo~e, raspisuju O G L A S za prijem u radni odnos U Klinike i bolni~ke slu`be u Fo~i 1. Laboratorijski tehni~ar u Slu`bi za medicinsku mikrobiologiju, na neodre|eno vrijeme.................................1 izvr{ilac 2. Telefonista, na probni rad u trajawu od 3 mjeseca ............................................................... 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove, i to: Pod rednim brojem 1 : 1. Zavr{ena Medicinska {kola-smjer laboratorijskih tehni~ara 2. Polo`en stru~ni ispit Pod rednim brojem 2 : 1. Zavr{ena [kola s prakti~nom obukom (KV) 2. Invaliditet u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobqavawu i zapo{qavawu invalida Kandidati su uz prijavu obavezni dostaviti (prilo`iti) sqede}a dokumenta (original ili ovjerene fotokopije): 1. Diplomu o zavr{enoj {koli 2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (za kandidata pod rednim brojem 1) 3. Dokaz o invaliditetu (za kandidata pod rednim brojem 2) 4. Rodni list 5. Uvjerewe o dr`avqanstvu Oglas ostaje otvoren 8 dana. Prijave sa dokumentima o ispuwavawu uslova iz oglasa dostavqaju se na adresu: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo - Klinike i bolni~ke slu`be Fo~a. Nepotpune i neblagovremeno dostavqene prijave ne}e biti razmatrane.

filijala TREBIWE
REPUBLIKA SRPSKA O[ "RISTO PROROKOVI]" NEVESIWE Ul. Obrena Ivkovi}a b.b. Tel/faks: 059/610-060, e-mail: os174@teol.net Na osnovu ~lana 114. stav 1. i 129. stav 3 ta~ka m) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" broj:74/08, 71/09 i 104/11) direktor {kole raspisuje konkurs za popunu upra`wenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme: 1. nastavnik engleskog jezika (do 30.6.2012. godine) .... 1 izvr{ilac 2. nastavnik muzi~ke kulture (do 30.6.2012. godine) .... 1 izvr{ilac 3. nastavnik tehni~kog obrazovawa (12 ~asova redovne nastave) (do 30.6.2012. godine) ... 1 izvr{ilac 4. nastavnik fizi~kog vaspitawa (4 ~asa redovne nastave) (do 30.6.2012. godine) ........ 1 izvr{ilac 5. nastavnik razredne nastave (do 16.3.2012. godine) ..... 2 izvr{ioca

1. Profesor ma{inske grupe predmeta -------1 izvr{ilac - diplomirani ma{inski in`iwer - pripravnik 2. Profesor ekonomske grupe predmeta ---izvr{ilac - diplomirani ekonomista - pripravnik 1

REPUBLIKA SRPSKA O[ "SVETI SAVA" FO^A Nemawina bb 73300 Fo~a, tel-faks 058/210-261; tel.058/221-390; 058/221-391; tel.058/220-260; 058/220-261; e-mail os177@teol.net Na osnovu ~lana 114. i 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08, 71/09 i 104/11), a po ukazanoj potrebi, direktor Osnovne {kole "Sveti Sava" iz Fo~e, r a s p i s u j e K O N K U R S za popunu slobodnih radnih mjesta 1. Nastavnik matematike, na odre|eno vrijeme od 23.1.2012. do 31.8.2012. godine, 1 izvr{ilac na 8 ~asova u P[ Miqevina; 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, na odre|eno vrijeme od 23.1.2012. do 31.8.2012. godine, 1

Uslovi konkursa: U skladu sa ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74. od 12.8.2008.) i Pravilniku o vrsti i stepenu stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 49. od 2.6.2008. godine). Uz prijavu na konkurs zainteresovani kandidati treba da prilo`e sqede}u dokumentaciju: 1. Diplomu o odgovaraju}oj vrsti i stepenu {kolske spreme, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Uvjerewe nadle`nog suda o nevo|ewu krivi~nog postupka. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs mogu se dostaviti po{tom na adresu: S[C "Aleksa [anti}" – Nevesiwe, ulica Petra Samaryi}a bb.

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

42 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE "VODOVOD" AD DOBOJ Broj: 03-13-2887/11. Doboj, 23.12.2011. god. Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 41/03) i ~lana 40. i 52. Statuta preduze}a, te Odluke o kriterijumima za izbor ~lanova Nadzornog odbora preduze}a broj 03-14-2888/11 od 22.12.2011. godine, Skup{tina akcionara "Vodovoda" a.d. Doboj, na svojoj IV vanrednoj sjednici odr`anoj dana 22.12.2011. godine donijela je Odluku kojom se raspisuje KP "VODOVOD" AD PRWAVOR Broj: 1/4-689/1-11 Datum: 26.12.2011. god.

OGLASI

Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), ~lana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 41/03) i odluke Skup{tine akcionara KP "Vodovod" AD Prwavor broj 1/4 - 623/4-11 od 22.12.2011. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora KP "Vodovod" AD Prwavor ispred op{tine Prwavor I - PRAVNI OSNOVI Skup{tina KP "Vodovod" AD Prwavor imenuje Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima i Statutom KP "Vodovod" AD Prwavor. U Nadzorni odbor KP "Vodovod" AD Prwavor ispred op{tine Prwavor biraju se dva ~lana. II - OPIS POSLOVA Nadle`nosti, obaveze i odgovornosti Nadzornog odbora utvr|ene su Zakonom i Statutom Dru{tva. III - MANDAT ^lanovi Nadzornog odbora biraju se na period od ~etiri godine. IV - OP[TI USLOVI 1. Da su dr`avqani BiH - Republike Srpske 2. Da su stariji od 18 godina, 3. Da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH - Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa Konkursa, 4. Da nisu osu|ivani za krivi~na djela koja ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru, 5. Da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 6. Da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH. V - POSEBNI USLOVI 1. VSS (VII) stepen, 2. Najmawe pet godina radnog iskustva u struci, 3. Poznavawe rada Nadzornog odbora, 4. Poznavawe procesa rada i djelatnosti Dru{tva. VI - SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu da u~estvuju u konkursu za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora ako imaju smetwe: - iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 34/02), - iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), - iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 41/03). VII - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu; 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 3. Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli; 4. Uvjerewe o radnom sta`u; 5. Biografija o kretawu u slu`bi; 6. Uvjerewe da nisu osu|ivani; 7. Uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca). Za dokaze iz ta~ke 3. i 6. Op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VIII - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol KP "Vodovod" AD Prwavor ili putem po{te na adresu KP "Vodovod" AD Prwavor ul. @ivojina Preradovi}a bb, 78430 Prwavor, sa naznakom: "Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora". Predsjednik Skup{tine Vlado Vujanovi}

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR TRI ^LANA NADZORNOG ODBORA "VODOVOD" AD DOBOJ ISPRED OP[TINE DOBOJ I - Skup{tina akcionara raspisuje konkurs za izbor i imenovawe tri (3) ~lana Nadzornog odbora ispred Op{tine Doboj. II - Nadle`nost Nadzornog odbora propisana je ~lanom 7. Zakona o javnim preduze}ima i ~lanom 55. Statuta preduze}a. III - Mandat ~lanova Nadzornog odbora preduze}a je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog izbora. IV - Kandidati moraju ispuwavati sqede}e kriterijume i uslove: - OP[TI USLOVI KOJI SADR@E SQEDE]E: 1. da su stariji od 18 godina, 2. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 3. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH ili entitetu u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa ovog konkursa, 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru preduze}a; 5. da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. - POSEBNI USLOVI KOJI ^INE SQEDE]E: 1. VII stepen stru~ne spreme, 2. najmawe 5 godina radnog iskustva u struci, 3. da posjeduje znawe iz okvira djelatnosti preduze}a; V – Za ~lana Nadzornog odbora ne mo`e biti izabran ~lan koji obavqa du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano u odredbama: - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Sl. gl. RS" br. 34/02), - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. gl."br. 75/04) - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" br. 41/03) VI - Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem kandidat je du`an dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: - biografiju sa kretawem u slu`bi, - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) , - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - uvjerewe o radnom sta`u; Kao dokaz o ispuwavawu uslova iz V stava kandidat je du`an dostaviti pismenu izjavu u smislu zadovoqavawa postavqenih uslova. VII - Rok za podno{ewe prijave je 14 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Slu`beni glasnik Republike Srpske" (posqedwe objavqivawe); Sa kandidatima Komisija za izbor }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prijava se dostavqa li~no ili pre poru~eno, putem po{te, na adresu "Vodovod" a.d.- 74000 Doboj, ulica Vojvode Sin|eli}a broj 69" – Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora sa napomenom "NE OTVARATI" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Skup{tine akcionara, Mirjana Piva{

UNIS TAS AD Put Pavlovi}a most bb. 76300 Dijelovi – Bijeqina, Tel/faks 055/355-210, 355-211, @.r.551-3071126259407, M.B1054864, JMB 4400417530005, PDV 400417530005 UNIS TAS AD UPRAVNI ODBOR Broj: 1/12/2011 Dana, 27.12.2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 304. ~lana 268. i ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 37. Statuta UNIS TAS AD Bijeqina, Upravni odbor

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBIWE

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE

Na osnovu odredbi ~lana 32. stav 3. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i ~lana 9. Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu sporova i `albi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sqede}e

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
da je na 36. redovnoj sjednici odr`anoj 22.12.2011. godine u Trebiwu utvrdila NACRT dozvole za obavqawe djelatnosti proizvodwe elektri~ne energije po zahtjevu podnosioca "ENERGOLINIJA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodwu pare i elektri~ne energije Zvornik i donijela Zakqu~ak da se u postupku javnog razmatrawa Nacrta ove dozvole odr`i op{ta rasprava u sjedi{tu podnosioca zahtjeva, Karakaj bb - Zvornik, u ~etvrtak, 12. januara 2012. godine sa po~etkom u 11 ~asova. Op{ta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i zainteresovanih lica u ciqu pribavqawa komentara na nacrt dozvole, neposredno na samoj raspravi. Nacrt dozvole stavqen je na raspolagawe javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na nacrt dozvole, putem po{te, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Srpska broj 2, 89101 Trebiwe, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba, najkasnije do 13. januara 2012. godine. Status umje{a~a u postupku izdavawa dozvole, Regulatorna komisija mo`e odobriti pravnom ili fizi~kom licu koje se identifikuje i blagovremeno podnese zahtjev za sticawe statusa umje{a~a, u pisanoj formi, najkasnije do 13.1.2012. godine. Lice koje `eli ste}i status umje{a~a u postupku izdavawa dozvole treba da doka`e da ima direktan interes u postupku, koji je razli~it od op{teg javnog interesa, te da raspola`e podacima i ~iwenicama koje su od zna~aja za izdavawe dozvole. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra. Broj:R-36-696-15711 Datum: 22.12.2011. godine Trebiwe Predsjednik Milenko ^okorilo

SAZIVA
Prvu (I) vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara UNIS TAS AD Doboj, koja }e se odr`ati u prostorijama sjedi{ta dru{tva u Bijeqini, ul. Put Pavlovi}a most b.b, dana 13.1.2012. godine (petak) sa po~etkom u 10 ~asova. Za sjednicu Skup{tine se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine. 2. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora 3. Dono{ewe Odluke o zalagawu dijela imovine Dru{tva radi obezbje|ewa kredita (prijedlog ve}inskog akcionara). 4. Priprema za redovnu godi{wu skup{tinu. U slu~aju da se sjednica Skup{tine ne odr`i u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine akcionara }e se odr`ati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa po~etkom u 13 ~asova. Uvid u materijal po dnevnom redu mo`e se izvr{iti svakog radnog dana u prostorijama dru{tva u vremenu od 8 do 16 sati. Pravo da u~estvuju u radu skup{tine imaju akcionari li~no ili po punomo}nicima. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 43

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem novu ku}u na lijepoj i mirnoj lokaciji, 1.390 KM/m2, dvori{te gratis i tro{kovi oko prepisa, tel. 063/027-199; 387 65/572-929. Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/685-800. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Aleksi}i, tel. 065/607043. Prodajem imawe, Nikole Maksimovi}a karaula, [anti}i, Turbe kod Travnika, tel. 051/424-967. Prodajem ku}u, ul. Jovice Savinovi}a 107, na placu 1000 m2, Bawaluka, tel. 381 62/512-070. Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u sa lokalom, 600 m2 placa ul. Zmaj Ogwena Vuka kod kafi}a "Galija" u Bawaluci, cijena povoqna, tel. 065/591-823. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, staru ku}u sa placem od 860 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci, Dervi{i, ku}u P+1, sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci, na Rebrovcu 14h9 m, nedovr{enu ku}u sa placem od 1.100 m2, tel. 065/698-012. Prodajem na prelazu Trn - Jablan ku}u 14h9 sa centralnim grijawem i sa placem od 825 m2, tel. 065/698-012. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768. Prodajem ku}u na Petri}evcu - ul. Qev~anska, cijena 110.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 i ~etiri dunuma zemqe, mo`e i mawe, u Jablanu kad katoli~ke crkve, tel. 065/575-903. Prodajem ku}u na placu od 640 m2, preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2 Bawaluka, Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353. Prodajem ku}u, spratnica, 10h12, na 650 m2 zemqi{ta, ul. Kozarska, Ko~i}ev vijenac, tel. 063/904-603. Prodajem ku}u u Lakta{ima, 9h8 i dvori{na 9h5, 1.240 m2 oku}nice i plac od 580 m2. Povoqno, tel. 065/605800. Prodajem ku}u na Star~evici, ul. Koste Jari}a, 160 m2 i oku}nice 360 m2, skoro dovr{ena, tel. 065/671-117. Prodajem ku}u, 220 m2, sa poslovnim prostorom u Dervi{ima, oku}nice 760 m2, tel. 065/685-800. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqi{ta pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem ku}u u Bawaluci, tel. 065/631-613. Prodajem ku}e u Bawaluci, ulice Gr~ka i Pave Radana, tel. 065/549-687. Prodajem prizemnicu, odmah useqivu, sa pomo}nim objektom i gara`om, ul. Ranka [ipke br. 10, tel. 051/307-514; 065/180-753; 051/303-038. Prodajem ku}u, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na Vrbasu, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena dva stana, pomo}ni objekat, sa 1.000 m2 oku}nice. Mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska 3, Bawaluka, tel. 051/217-986. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/355359. Prodajem ku}u u Bawaluci kod TO "Bema", 9h8 + gara`a, na 526 m2, papiri uredni, 1/1, sve pla}eno, tel. 065/858-332; 051/460-947. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem u Trnu novu ku}u, 12h10, sa dva stana, plac od 700 m2, tel. 065/698012. Prodajem ku}u na sprat na devet dunuma zemqe, do asfalta, cijena 60.000 evra, Rami}i, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na tri eta`e u [argovcu na placu od 500 m2 (250 m od {kole), 1/1 (trosoban + dvosoban stan + 60 m2 pos. prostora i gara`a sa kotlovnicom), cijena 125.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, tri balkona i gara`u, Vrawica kod Trogira, 80 m od mora, tel. 051/307-514; 065/180-753; 051/303-038. Prodajem ku}u 88 m2 + 6 m2 podrum kod Studentskog doma, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem povoqno ku}u sa oku}nicom u Jo{avci, tel. 066/416-816. Prodajem nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 065/297732. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 2 m , ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/192-000. Prodajem staru ku}u, v. p., 10h10 m, na 800 m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u 10h10 m, spratnica, dva odvojena stana, na 450 m 2 zemqi{ta, mirna lokacija, po~etak Star~evice, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{te, pored rijeke, cijena 25.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.00 KM, tel. 065/549-687. Zbog selidbe prodajem useqivu ku}u spratnicu u Bawaluci, dva ulaza, dva stana, velika gara`a, pomo}ne prostorije, tel. 066/347-480. Prodajem ku}e u Lazarevu (Bawaluka) od 125.000 KM do 880.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem u Obili}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m2 u Ko~i}evu, Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda, dvori{na, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417581. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636545; 065/355-359. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem imawe u Lakta{ima, ~etiri dunuma zemqe sa nedovr{enom ku}om 11h12, 1/1, tel. 066/949-117. Prodajem ku}u u Trnu sa poslovnim prostorom, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u, 9h10 m, u Drago~aju, sa gra|evinskom dozvolom, udaqena 300 metara od {kole, put za Gradinu, cijena 40.000 evra, tel. 051/381-332; 066/918-229; 065/015-199. Prodajem ku}u spratnicu, 10h10, prizemqe, sprat, mansarda, u prizemqu poslovni prostor, useqiva, Nova varo{, tel. 063/904-603. Prodajem ku}u u Vrbawi - Zeleni Vir sa 500 m2 zemqe, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u u Lukavici, sa stambenim prostorom od 200 m2, na placu od 1035 m2, ukwi`eno, u vlasni{tu 1/1, izuzetna lokacija, tel. 065/883605. Prodajem mawu ku}u, dva dunuma vo}a, ~etiri kilometra od centra Prijedora, gradska voda, kanalizacija, gra|evinska dozvola, tel. 065/609-939. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem dio ku}e, 110 m2, ul. Du{ka Ko{~ice br. 14, Bawaluka, tel. 066/ 436-767. Prodajem ku}u 8h9 u Kne`ici, op{tina K. Dubica, useqiva, tel. 051/307-088; 066/674-025. Prodajem ku}u u centru Trebiwa, dvospratna, tel. 065/987-395; 065/526003. Prodajem stariju ku}u kod "Vitaminke" ili mijewam za jednosoban stan u u`em centru grada, tel. 065/633568. Prodajem ku}u u Dervi{ima na glavnom putu, stambeni prostor od 100 m2 na spratu i poslovni dio u prizemqu, veoma povoqno, tel. 065/633-568. Prodajem sprat ku}e sa dvosobnim stanom od 48 m2, u Trnu, na placu od 650 m2 vo}waka, cijena 62.000 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem ili mijewam ku}u u Trnu sa poslovnim prostorom i 500 m2 placa, tel. 066/130-333. Bawaluka - Rami}i, prodajem novu ku}u 9h8 m, prizemqe + v. potkrovqe, prizemqe opremqeno, struja, voda, kanalizacija, plac 1,5 dunuma, tel. 065/569-294. Prodajem atraktivan objekat na Vrbasu, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem ku}u kod Gimnazije, 400 m2 oku}nice ,200 m2 ku}e, 350.000 KM, tel. 065/652-344. Prodajem ku}u, 9h8, na sprat, sa 1000 m2 zemqe ili vi{e u Osje~anima kod {kole, op{tina Doboj, tel. 051/464478; 065/582-340. Prodajem useqivu ku}u, v. p., sa gara`om, kod "Kosmosa", vlasnik 1/1, uredni papiri, tel. 065/528-247, 065/ 972-569. Prodajem sprat ku}e u Novoj varo{i, Stevana Mokrawca, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom u centru ^elinca za stan u Bawaluci, tel. 051/321313335; 321-460. Prodajem ili mijewam ku}u u ulici Milana Brankovi}a, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem imawe sa 13 dunuma zemqe u Drageqima , uz cestu Gradi{ka Turjak, tel. 065/569-294.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem staru ku}u na ~ijem placu je izdata lokacijska dozvola za poslovno-stambeni objekat Po+P+4 (b. p. 1670 m2), centar Bawaluke, tel. 065/581-549. Prodajem ku}u na prijedorskoj petqi sa 2000 m2 placa, tel. 066/091091. Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe u Drageqima, struja, gradska voda, asfalt, tel. 065/569-294. Prodajem u Lazarevu ku}u na sprat, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u sa dva stana, centralnim grijawem i gara`om, radi preseqewa, tel. 065/334-821. Prodajem u Bawaluci, stariju ku}u {iri centar sa placem od 550 m2, za stambenu gradwu, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u sa velikim placem u Zalu`anima na glavnom putu, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem sprat ku}e u Novoj varo{i u Bawaluci, tel. 066/130-333. Srpski Milanovac, prodajem ku}u na placu od 850 m2 i plac od 3.980 m2, mogu}nost spajawa u jedno, ul. Suboti~ka, izlaz na tran. put Bawaluka Prijedor, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Lazarevu (Bawaluka) od 125.000 KM, tel. 065/549-687. Aleksandarovac - Mr~evci, ku}a P+1, 9,5h12 m i dvor. objekat 8h4,5 m na placu od 3.100 m2, ogra|eno, 1/1, sa dokumentacijom, cijena 60.000 evra, tel. 065/935-191. Iznajmqujem ku}u u nasequ @itwak u ^elincu, tel. 066/499-001. Prodajem ku}u u [amcu, useqiva, blizu Doma zdravqa, pijaca, robna ku}a, tel. 054/311-233. Prodajem novu i ekstra ura|enu ku}u u Jablanu, na placu 1300 m2 - 1/1, tel. 066/913-106. Prodajem ku}u u Lakta{ima, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Gradi{ci, sa poslovnim i stambenim prostorom, na izuzetno povoqnoj lokaciji, tel. 066/725-673. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem staru ku}u u Sr|e Zlopogle|e, 500 m2 placa, cijena 70.000 KM, tel. 065/788-215. Prodajem ku}u u Lazarevu (Buyak), Kwaza Milo{a 39, (14h10 m). Dvije eta`e poslovni prostor, jedna eta`a stambeni prostor, tel. 065/529-471; DG. Mijewam seosko doma}instvo za stan u Bawaluci, sastoji se od ku}e, oku}nice i 10 dunuma zemqe, selo Boqani}i kod Doboja, tel. 051/460698. Prodajem ku}u kod Gimnazije 200 m2, 400 m2 zemqe, cijena 350.000 KM, tel. 065/906-228. Prodajem u ^elincu noviju ku}u, 170 m2, pored {kole. Otvorene sve opcije, tel. 065/981-918. Prodajem jeftino ku}u u Drago~aju na 1000 m2 placa, tel. 065/544-103. Prodajem ku}u u Motikama, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u 9,5h8, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, Srbac, tel. 051/280-037; 065/677-136. Prodajem ku}e u Bawaluci i okolini, tel. 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom, na 2300 m2 placa, uredni papiri, cijena 70.000 KM, tel. 065/939-969. KUPOVINA Kupujem u gradu stariju ku}u ili plac, tel. 066/913-106. ZAMJENA Mijawam ku}u sa poslovnim prostorom za mali stan u Bawaluci, tel. 066/130-333.

Mijewam ku}u u Dowem Vakufu ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{te, pored rijeke, za stan ili baraku u Bawaluci, tel. 065/549-687. Mijewam prizemnicu sa pomo}nim objektom i gara`u, odmah useqiva, za dvosoban stan uz doplatu, u ul. Ranka [ipke, tel. 051/307-514; 065/180-753; 051/303-038. Mijewam ku}u spratnicu, sre|enu i useqivu, u Bawaluci, za stan do 60 m2 uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}u pod Star~evicom za dva studeta, cijena 200 KM, tel. 065/828-437. Izdajem praznu ku}u sa gara`om na Petri}evcu, tel. 065/379-075. Izdajem trosobnu praznu ku}u kod Zelenog mosta, ku}a je sre|ena, ul. Gavrila Principa na du`i period, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem namje{tenu ku}u, ul. Pionirska 33 kod Aperion fakulteta, tel. 065/528-247. Izdajem prizemqe ku}e, prazno, Ilije Gara{anina, Lazarevo, blizina "Krajinalijeka", tel. 065/011-053. Izdajem namje{ten sprat ku}e, Ada, povoqno, tel. 065/511-820.

STANOVI
PRODAJA
Bawaluka, Obili}evo. stan 72 m2, tre}i sprat, lift, odli~an raspored i lokacija, kompletno saniran, gradwa 1986 g. Vlasnik, nema kapitalne dobiti, povoqno. 065161284, tel. 38766/690-777 i 065/161-284. Prodajem stan, 62 m2, ~etvrti sprat, Lakta{i, kod vrti}a, tel. 065/685800. Prodajem stanove na Star~evici 52, 60 i 64 m2, tel. 065/685-800. Prodajem vi{e dvosobnih stanova od 41, 42, 44, 48, 50, 52 i 61 m2, novogradwa, u Bawaluci, Lazarevo, povoqno, tel. 387 65/562-426. Prodajem trosoban stan, 47 m2, prvi sprat, kod Poqoprivredne {kole, 1.700 KM/m2, hitno, tel. 387 65/562426. Prodajem trosoban stan, 88 m2, u "Integralovoj" zgradi kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta, po 1.850 KM/m2, tel. 387 65/562-426. Prodajem nove stanove od 41 i 42 m2, naseqe Ada, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a, tel. 387 65/518-375. Prodajem stan, 36 m2, u Lakta{ima, ul. Mladena Stojanovi}a, tel. 065/601772. Prodajem jednosoban stan, 44 m2, v. p., saniran, ure|en, useqiv, Star~evica, kod restorana "Ogwi{te", tel. 063/904-603. Prodajem stan, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem u Bawaluci stan, podno`je Star~evice, 49 m2, suteren, povoqno, u blizini fakulteta, tel. 065/698-012. Prodajem nov stan, 66 m2, u Novoj varo{i, tre}i sprat, tel. 065/685-800. Prodajem nov stan, 42 m2, u Bijeqini (polunamje{tan) ili mijewam uz doplatu za sli~an u Bawaluci, tel. 065/990-177. Prodajem dvije garsowere po 24 m2, peti sprat, Novi Beograd, blok 30, tel. 063/800-8990. Prodajem dvoiposoban stan, 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban stan, 39 m2, ~etvrti sprat, lift, komplet saniran, odmah useqiv, Borik, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban sre|en stan u Obili}evu, na prvom spratu, 43 m2, dva balkona, ostava od osam kvadrata,

44 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
mogu}nost pretvarawa u poslovni prostor, tel. 066/347-480. Prodajem stan, 86 m2, drugi sprat, u zgradi "Platinijuma", cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stanove od 45 m2 i 78 m2 prvi sprat i 50 m2 prizemqe, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 77 m2, u Novoj varo{i, cijena 2000 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, novogradwa, lift, useqiv, ul. Gunduli}eva, kod "Krajine", tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu u Bawaluci, tel. 065/419-294. Prodajem stan u Pentagonu, 76 m2, prvi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem jednosoban stan, 38 m2, v. p., sa ostavom od ~etiri kvadrata, komplet saniran, ure|en, useqiv, naseqe Star~evica, tel. 063/904-603. Prodajem saniran stan, 58 m2, drugi sprat, ul. \ede Kecmanovi}a, iza MUP-a, podno`je Star~evice, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem stanove u izgradwi kod Studentskog doma od 38 do 49 m 2, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 38 m2, 65.000 KM, ul. Stojana Novakovi}a, kod "Platinijuma", tel. 065/549-687. Prodajem stan, 40 m2, u Lakta{ima, drugi sprat, nov, povoqno, tel. 066/091091. Prodajem stan, 70 m2, renoviran, Star~evica, kod "Sindija", drugi sprat, mo`e zamjena za mawi, doplata, tel. 065/527-021. Prodajem trosoban stan, 86,7 m2, a mo`e zamjena za jednosoban na Star~evici, tel. 051/437-043; 065/191858. Prodajem stan u ulici Majke Jugovi}a, 89 m2, prvi sprat, "Integralova" zgrada, tel. 065/685-800. Prodajem stan u `utim zgradama, 50 m2, tel. 065/652-344. Prodajem dvosoban stan, 68 m2, tre}i sprat, ul. Majke Kne`opoqke, Borik, cijena 1550 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem trosoban stan, 83 m2, {esti sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Krajina, tel. 063/904-603. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci stan, 57 m2, tre}i sprat, Borik, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 44 m2, drugi sprat, Star~evica, tel. 065/698-012. Prodajem saniran stan, 49 m2, suteren, blizu fakulteta, podno`je Star~evice u Bawaluci, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 48 m2, Obili}evo, tre}i sprat, ul. Cara Lazara, 80.000 KM fiksno, tel. 065/935-191. Prodajem stan u centru Bawaluke, 78 m2, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stanove u centru Bawaluke, 77 i 82 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Obili}evu, 72 m2, tre}i sprat, ul. Marka Kraqevi}a, tel. 065/698-012. Prodajem stan u centru grada, Srpska, drugi sprat, 60 m2, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 36 m2, kod `eqezni~ke stanice, tel. 065/601-772. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m2 (preko puta parka "Mladen Stojanovi}") i gara`u od 15 m2, cijena 1950 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u Obili}evu, 50 m2, tre}i sprat, ul. Marka Kraqevi}a, tel. 065/698-012. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 67 m2 i ~etvorosoban stan, prvi sprat, 100 m2, Obili}evo, cijena 1850 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem stan u centru Zenice, Kineski zid, deseti sprat, 63 m2, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 032/221-677, 062/432-054, 065/912-059. Prodajem stan kod nove zgrade vlade, 56 m2, povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, saniran, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem stan u centru grada, u ul. Nikole Pa{i}a 82, prvi sprat ili mijewam za mawi uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana, centar grada ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem hitno stan, 38 m2, na Star~evici, ul. Rajka Bosni}a, luksuzno namje{ten ili mijewam za ve}i uz doplatu u nasequ Hiseta, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, 42 m2, u nasequ Ada, prvi sprat, cijena 1.650 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosobne stanove u Lazarevu, novogradwa, od 41, 42, 44, 48, 49, 52, 54, 61 i 72 m2, po 1.750 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem stan na Lau{u kod {kole, 43 m2, cijena 1900 KM/m2, tel. 065/652344. Prodajem nov useqiv ~etvorosoban stan, 125 m2 , tre}i sprat (kod "Medicinske elektronike"), centar, povoqno, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar pet metara, cijena 1.550 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem stanove na Lau{u kod {kole, 37, 40, 43 i 53 m2. Povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem dvoiposoban stan, 76 m2, v. p., stara gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 065/511-121. Prodajem stan kod Studentskog doma, 38 m2, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 89 m2, \ure \akovi}a, visoko prizemqe, tel. 066/130333. Prodajem stan, 33 m2, u Kozarskoj ulici, tre}i sprat, jednosoban, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 31 m2, ul. Dragi{e Vasi}a, u Novoj varo{i, tel. 066/091091. Prodajem stan kod nove zgrade Vlade, 56 m2, ~etvrti sprat, tel. 065/652-344. Prodajem mawi trosoban stan, 47 m2, kod Poqoprivredne {kole, prvi sprat, po 1.700 KM/m2, tel. 065/562426. Prodajem stan, 100 m2, ul. Prve kraji{ke brigade, tre}i sprat, povoqno, tel. 065/601-772. Prodajem trosoban stan u "Pentagonki", 76 m2, po 2.000 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem ili mijewam stan na Hisetama za mawi, 71 m2, ul. Skendera Kulenovi}a, tel. 065/601-772. Prodajam stanove, novogradwa, 40, 48 m2, ul. Vladimira Rolovi}a, cijena 1800 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem dvosobne stanove od 48, 49 i 56 m2 kod "Intereksa", cijena 1750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan 79 m2: dvije sobe, dnevni boravak, kuhiwa, kupatilo, WC, dvije terase ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/6668-909: 051/252-419. Prodajem stan, novogradwa, 40 m2, 1800 KM/m2, tre}i sprat, tel. 065/652344. Prodajem dvosoban stan, 54 m2, u Kara|or|evoj ulici kod Juvente, prvi sprat, cijena 1700 KM/m2, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem stan, 95 m2, u podno`ju Star~evice, tre}i sprat, I kraji{ke brigade, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 50 m2, novogradwa, kod "Intereksa", 1750 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem stan na Bulevaru, Kninska ulica, ~etvrti sprat, 61 m2, trosoban, tel. 065/601-772. Prodajem dvosobane stanove, 59 i 69 m2, mo`e za kancelarije, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan, 42 m2, tre}i sprat, u ul. Kosovke djevojke, cijena 80.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem luksuzno opremqene stanove od 75 do 100 m2 u vili kod jezera u Trnu, po 1.100 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem jednosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, totalno sre|en, tel. 065/825-773. Prodajem garsoweru, 31 m2 i dvosoban stan, 60 m2, ul. Jevrejska, novo, centar, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem stan u centru, ul. Kninska 61, saniran, tel. 066/130-333. Prodajem stan od 74 m2, prvi sprat u centru Prwavora, tel. 065/603-637. Prodajem stan, 70 m2, ul. Vase Pelagi}a, prvi sprat, mo`e i poslovni prostor, tel. 065/926-305. Prodajem ili izdajem kompletno namje{ten dvoiposoban stan, 58 m2, drugi sprat, ul. Popa Jovice br. 2, tel. 065/543-662. Prodajem stan na Star~evici, 62 m2, tre}i sprat, povoqno, tel. 066/130333. Prodajem stan 65 m2 u centru grada, ul. Cara Du{ana 4, drugi sprat, trosoban, tel. 066/130-333. Prodajem povoqno dvori{ni stan u Novom Sadu (industrijska zona), 42 m2, cijena po dogovoru, tel. 066/857064; 065/719-251. Prodajem ili mijewam dvosoban stan, 66 m2, namje{ten, sre|en, u Barajevu kod Beograda, za Bawaluku, tel. 066/435-416; 00491 766 820-63-19. Prodajem dvosoban stan, 69 m2, prvi sprat, Vase Pelagi}a, kod MZ Centar 1, tel. 063/220-776. Prodajem stan, 62 m2, Kosovke djevojke, tre}i sprat, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 40 m2, u Boriku, Reqe Krilatice, tel. 066/091-091. Prodajem stan u Kozarskoj ulici, 33 m2, tre}i sprat, nov, tel. 066/091-091. Prodajem ili mijewam za dva mawa stan od 105 m2, tel. 065/369-864. Prodajem stan, 77 m2, u Kozarskoj, tre}i sprat, ima lift, tel. 065/601772. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, u Boriku, drugi sprat, tel. 051/255-604; 066/086-988. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem trosoban useqiv stan, 77 2 m , cijena 2000 KM/m2, u Novoj varo{i, tel. 065/906-228. Prodajem jednosoban stan na Star~evici i na Lau{u, tel. 066/205505; 051/216-155. Prodajem stan na Bulevaru, drugi sprat, trosoban, 65 m2, tel. 065/601772. Prodajem trosoban stan, 72 m2, drugi sprat, ekstra renoviran, ul.Garsije Lorke, fasadna cigla-centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan, 63 m2, ~etvrti sprat, Rosuqe, tel. 051/309-653. Prodajem trosoban stan, 71 m2, u Rosuqama, tel. 065/925-186. Povoqno prodajem stan od 63 m2, ul. Romanijska, tel. 065/406-555. Prodajem stan, 46 m2, ul. Gavrila Principa, cijena 72.000 KM, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem stanove, 48 i 49 m2, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 88 m2, prvi sprat u Bawaluci, preko puta fakulteta, "Integralova" zgrada, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57 m2, renoviran, cijena 115.000 KM, hitno, tel. 065/542-214. Prodajem stan, 43 m2, u nasequ Mjeseca, prvi sprat, 1600 KM/m2, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem dvosoban i trosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem stan od 65 m2, u Bawaluci, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem u Novoj varo{i stan od 56 m2 sa gara`om, prizemqe, tel. 065/698012. Prodajem stan 34 m2, prizemqe, cijena 45.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Boriku, tre}i sprat, @ivojina Mi{i}a, 50 m2, dvosoban, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 58 m2, prvi sprat, renoviran u ul. Ante Jaki}a u Bawaluci, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan, 48 m2, na Bulevaru, ul. Cara Du{ana, u Bawaluci, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tre}i sprat, cijena 1550 KM/m2, tel. 065/956-967. Prodajem dvosoban stan, 56 m2, ~etvrti sprat, nova gradwa, odmah useqiv, Nova varo{, tel. 063/904-603. Prodajem stan, 71 m2, ul. Skendera Kulenovi}a, tre}i sprat, tel. 066/091091. Prodajem jednoiposoban stan, 51 m2, drugi sprat, naseqe Obili}evo, ul. Banovi} Strahiwe, tel. 051/460-687; 066/117-066. Prodajem trosoban stan, 85 m2, prvi sprat, kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta, cijena 1.850 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan, cijena po dogovoru, tel. 051/666-271. Prodajem stan u novogradwi, 33 m2, kod "Sirana", cijena 1800 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem ~etvorosoban stan, 85 m2, drugi sprat, po~etak Star~evice, tel. 065/682-925. Prodajem stan u Rosuqama, 71 m2, trosoban, tel. 066/091-091. Prodajem stan, 60 m2, ul. Srpska, drugi sprat, tel. 066/130-333. Prodajem baraku, 48 m2, u Lazarevu, tel. 065/925-186. Prodajem stan na Star~evici, 64 m2, drugi sprat, ul. Save Quboje, tel. 065/925-186. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, peti sprat ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/885-423. Prodajem veliki ~etvorosoban stan, strogi centar, prvi sprat, tel. 051/213-740. Prodajem stan, 68 m 2, u Novoj varo{i, tel. 065/837-504. Prodajem ili mijewam stan, 65 m2, u centru Mrkowi} Grada, za odgovaraju}i stan ili ku}u u Bawaluci, tel. 065/611-008. Prodajem jednosoban stan, 52 m2, 1.600 KM/m2 i gara`u, 20 m2, 1.000 KM/m2, tel. 066/643-141. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem nov dvosoban stan, 46 i 49 m2, useqiv, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1600 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem trosoban stan na Bulevaru, 75 m2 ili mijewam za mawi stan uz doplatu, tel. 065/930-601. Prodajem stan kod "Intereksa", 50 m2, cijena 1750 KM/m2, tel. 065/906228. Prodajem garsoweru u centru grada, 32 m2, ~etvrti sprat, tel. 065/906-228. Prodajem stanove u novogradwi kod Gimnazije, od 49 do 70 m2, tel. 065/906228. Prodajem stan, 40 m2, kod "Sirana", 1800 KM/m2, tre}i sprat, tel. 065/906228. Prodajem trosoban stan, novogradwa, kod parka "Mladen Stojanovi}", 2000 KM/m2, tel. 065/906-228. Prodajem stanove u Dervi{ima od 40 do 55 m2, tel. 065/691-900; 066/991166. Prodajem stan na Bulevaru, 68 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065 543-861. Prodajem stanove od 33 do 49 m2, cijena 1800 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 47 m2, na ~etvrtom spratu, naseqe Star~evica, cijena po dogovoru, tel. 065/014-466; 051/437025. Prodajem stan od 55 m2 sa dvije spava}e sobe, drugi sprat, ul. Rajka Bosni}a, Star~evica, tel. 065/939-969. Prodajem tri jednosobna stana na Star~evici od 45 m2, tel. 065/939-969. Prodajem vi{e trosobnih stanova na Star~evici, tel. 065/939-969.

OGLASI
Prodajem dvosoban stan u Obili}evu od 50 m2, drugi sprat, tel. 065/939-969. Prodajem stanove u \ure \akovi}a, Hiseta, od 86 do 92 m2, sa gara`ama, a mo`e i bez gara`a, tel. 065/939-969. Prodajem mawi jednosoban stan, 39 m2, totalno sre|en, sa i bez namje{taja, tel. 065/939-969. KUPOVINA Kupujem stan od 45 do 60 m 2, na prvom, drugom ili tre}em spratu, u Bawaluci, tel. 065/585-883. Kupujem stan u Bawaluci do 60 m2, pla}am 1.250 KM/m2, tel. 065/644-175. Kupujem stan oko 40 m2 na Lau{u, po cijeni do 1.700 KM/m2, tel. 065/752383. Kupujem jednosoban ili dvosoban stan u Bawaluci, tel. 066/205-505; 051/216-155. Kupujem stan od 40 do 45 m2, novija gradwa, prednost Rosuqe, tel. 066/435416. Kupujem stan u centru do 35 m2, tel. 065/033-027. Kupujem dvosoban stan do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956300. Ozbiqan kupac kupuje stan do 50 m2 u Bawaluci, tel. 063/384-613. ZAMJENA Mijewam trosoban stan, 78 m2, u Novoj varo{i, za ve}i uz doplatu, tel. 387 65/880-951. Trosoban stan u centru 79 m2 mijewam za mawi uz nadoknadu, tel. 051/463-419. Trosoban stan na Hisetama od 79 m2 mijewam za mawi na Hisetama, u centru ili ^airama uz nadoknadu, tel. 051/463-419. Mijewam dvosoban stan 76 m2 u zgradi koja je izme|u glavne Po{te i parka "Petar Ko~i}", tel. 051/216-643. Mijewam stan, 77 m2, za mawi, tel. 066/130-333. Mijewam stan, 91 m2, u Bawaluci ul. Me{e Selimovi}a, za mawi, do 50 m2, a mo`e i prodaja, tel. 051/215-656. Mijewam dvosoban stan u centru Gradi{ke za odgovaraju}i u Lakta{ima ili Bawaluci, tel. 051/532426. Mijewam stan u centru Trebiwa, 44 m2, za stan u Bawaluci uz eventualnu doplatu, tel. 066/670-145. Mijewam stan, 77 m2, na Hisetama, za mawi uz doplatu, tel. 065/925-186. Mijewam stan, 63 m2, za mawi u Gradi{ci, do 45 m2, uz va{u doplatu mo`e i prodaja, tel. 051/309-653; 065/054-547. Mijewam ili prodajem stan od 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889959. Mijewam stan od 43 m2 za ve}i, noviji, uz doplatu, tel. 065/779-685. Mijewam garsoweru u centru Zenice za isto u Bawaluci, tel. 051/213-740. Mijewam ili prodajem jednosoban stan u Lakta{ima, tel. 065/822-299. IZDAVAWE Izdajem povoqno lijep trosoban komforan stan u Dervi{ima od 1. februara, tel. 38766/807-068. Izdajem poslovnim qudima namje{ten stan, 80 m2, tre}i sprat, centar, tel. 065/685-800. Izdajem dvosoban namje{ten stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 051/216-228, 065/318-350. Izdajem dvjema djevojkama koje rade ili studiraju stan, novogradwa, Prvi kraji{ki korpus 19, {esti sprat, tel. 051/388-297; 066/470-588. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/909-611. Izdajem studentkiwama namje{ten dvosoban stan u Obili}evu, ul. Banovi} Strahiwe 10, tel. 066/212833. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, 45 m2 (kablovska, satelitska, internet), Paprikovac, Bawaluka, tel. 066/430225. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku, tel. 065/406-580.

OGLASI
Izdajem namje{ten stan 50 m2, kablovska, parking za automobil, sve odvojeno, cijena povoqna, samo zaposlenim licima ostalo po dogovoru, odmah useqiv, tel. 066/535-773. Izdajem komforno namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, ul. Maksima Gorkog, klima, centralno, videointerfon, tel. 065/523-093. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan u ku}i, ul. Trive Amelice 34, Rosuqe, tel. 066/420-496. Izdajem mladom bra~nom paru ili dvjema djevojkama koje rade jednosoban namje{ten stan, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/305-308. Izdajem jednosoban stan u centru za dvije ozbiqne i zaposlene djevojke, tel. 066/792-866; 051/463-146. Izdajem dvosoban stan, 65 m2, na Star~evici, sa centralnim grijawem, tri le`aja, komplet namje{ten, cijena sa svim re`ijama 450 KM, tel. 051/429780. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Novoj varo{i, kod {kole "Rakovski", tel. 051/216-140; 065/310-057. Izdajem dvosoban stan, komforan, namje{ten, u centru Bawaluke, drugi sprat, lift, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem namje{ten trosoban stan, luksuzno opremqen, strogi centar, kod Filozofskog fakulteta, tel. 065/636545, 065/192-000. Izdajem dvosoban ve}i stan u prizemqu ku}e, centralno grijawe, klima, internet i telefon, tel. 065/527-887. Izdajem jednosoban stan na Star~evici, tel. 051/429-441; 065/836-879. Izdajem dvori{nu, namje{tena, 35 m2 Petri}evac, tel. 066/488-811. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Obili}evu, pogodan za stanovawe u~enika i porodice, tel. 051429782; 065/221-644. Izdajem studentima stan sa posebnim ulazom i centralnim grijawem, blizu fakulteta, ulica Sani~kih `etelaca 22, tel. 438-590; 065/093-187. Izdajem jednosoban namje{en stan, 44 m2, na prvom spratu stambene zgrade u ul. Kosovke djevojke, Star~evica, tel. 065/662-484. Izdajem super namje{ten stan (dvije spava}e sobe) u Bawaluci, blizu Klini~kog centra, tel. 066/406-596. Izdajem jednosoban prazan stan u privatnoj ku}i, posebno ulaz, 150 KM, tel. 051/281-948;. Izdajem jednosoban stan, tre}i sprat, Nova varo{, ul. Slobodana Jovanovi}a, tel. 066/211-642. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijawe, prednost bra~ni par, ul. @ivojina Preradovi}a 10, Bawaluka,, tel. 066/406-241;051/307-731; 066/919-980. Izdajem namje{tene stanove kod SUP-a Bawaluka, tel. 065/925-205. Izdajem stan radnici, studentkiwi ili u~enici, bez gazde, useqiv odmah, jeftino, tel. 065/735-897. Izdajem jednosoban stan u Boriku, renoviran, sve novo, na du`i period, tel. 065/487-948. Izdajem prazan jednosoban stan, poseban ulaz, parking prostor, na po~etku Petri}evca, tel. 065/779-555; 051/388404. Izdajem poslovnim qudima i strancima namje{ten stan, 50 m2, novogradwa, parking, internet, kablovska, Rosuqe. Stan slobodan od 1. februara 2012, tel. 065/586-144. Izdajem prazan stan u centru, jeftino, tel. 065/417-263. Izdajem namje{ten stan, 46 m2, parking za auto, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. 051/355-671. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Bawaluci, ul. Slobodana Jovanovi}a, Nova varo{, tel. 066/399-809; 065/282879. Izdajem studentima dvosoban stan u blizini Pravnog fakulteta, cijena 350 KM + re`ije, hitno, tel. 065/388998. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru Bawaluke kod Palate predsjednika RS, tel. 065/741-299. Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 066/988-431, 051/280-922. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku, ul. Beogradska, porodici ili studentima, tel. 066/362-932. Izdajem jednosoban prazan ili polunamje{ten stan u Rosuqama, tel. 065/547-880. Izdajem dvosoban komforan namje{ten stan u centru Bawaluke, drugi sprat, lift, poslovnim qudima ili strancima, tel. 065/618-241. Izdajem stanove, garsoweru i sobe, sve posebno, ima grijawe, povoqno, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} ku}i, tel. 065/636-195, 051/212-691. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ul. Jovice Savinov}a 103A, Petri}evac, tel. 051/355-552. Izdajem namje{ten stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz, za dvije osobe, tel. 051/438-251; 065/174-145. Izdajem studentkiwama dvosoban namje{ten stan u Obli}evu, tel. 066/088-896. Izdajem nov dvosoban stan u centru Bawaluke sa kompletnom opremom, na du`i period, useqiv odmah, cijena po dogovoru, tel. 051/216-416; 063/711-821; 18150 G. Izdajem opremqenu komfornu garsoweru u novoj zgradi, centar, 31 m2, balkon, 350 KM, tel. 066/114-650. Izdajem dvori{ni objekat za stanovawe, odvojen ulaz (kod `utih zgrada), tel. 051/354-625; 065/394-589. Izdajem dvosoban prazan stan u stambenoj zgradi sa grijawem u Novoj varo{i, tel. 066/683-964; 066/439-797; 051/390-103. Izdajem stan 56 m2 preko puta Rebrova~ke crvke, centralno grijawe sa kalorimetrom, (qeti se ne pla}a), cijena 300 KM+re`ije, tel. 065/217909. Izdajem stan trima studentkiwama (u blizinu Studentskog doma), tel. 066/088-882. Izdajem nov namje{ten stan, 24 m2, ul. Sr|e Zlopogle|e, cijena 350 KM, tel. 066/264-138. Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, tel. 066/499-664. Izdajem namje{ten stan prizemqe, dvori{te ulica Srpskih rudara 15, cijena 150 KM, tel. 065/214-295. Iznajmqujem trosoban stan u Zalu`anima (prizemqe), ul. Srpskih branilaca 352, do Vrbasa, cijena 250 KM/mjesec, tel. 065/581-549. Izdajem dvosoban stan sa grijawem, ul. Zelengorska 13 A,, tel. 051/218-523. Izdajem trosoban namje{ten stan u `utim zgradama, cijena 400 KM, tel. 065/549-687. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Lazarevo 1, kod "Zoki komerca", ul Save Tekelije 15, tel. 051/372-040. Izdajem dvosoban prazan stan kod autobuske stanice, tel. 352-756. Izdajem studentima povoqno stan u Rosuqama, tel. 065/767-505. U novijoj zgradi izdajem namje{ten stan 30 m2, parno grijawe, ul. Bra}e Jugovi} 29, preko Vrbasa, tel. 065/539699. Izdajem namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, blizu Ekonomskog fakulteta, tel. 065/757-872. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru Bawaluke, tel. 065/513-433; 066/076-179. Izdajem prazan jednosoban stan kod Zelenog mosta, tel. 066/789-480. Izdajem nov prazan dvoiposoban stan, 60 m2, u prizemqu ku}e, Ko~i}ev vijenac, cijena 250 KM, male re`ije, tel. 066/668-786. Izdajem jednosoban stan u dvori{tu, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351-062. Izdajem dvosoban stan u Boriku, kompletno opremqen, kod "Maksija", cijena 450 KM + re`ije, tel. 065/656881. Izdajem jednosoban stan u strogom centru, Gajeva ulica, iza "Boske", tel. 065/519-608. Izdajem u `utim zgradama trosoban namje{ten stan, drugi sprat, cent. grijawe, lift, cijena po dogovoru, tel. 065/516-927. Izdajem poslovni prostor, namje{ten za prodavnicu mje{ovite robe, sa komplet inventarom, tel. 066/533-379. Izdajem prazan jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz, u ul. Koste Jari}a 9A, po~etak Star~evice, tel. 051/437698; 065/514-837. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku (zgrada V4), tel. 065/657-543. Izdajem stan u prizemqu ku}e, soba sa dnevnim boravkom, kupatilo, ostava, 180 KM, u ul. Alekse [anti}a 22, tel. 066/155-411. Izdajem namje{ten stan od 60 m2 kod Klini~kog centra, ispod bolnice Paprikovac, tel. 051/303-359; 065/974841. Izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, parking i gara`a, grijawe, ul. Anke Drakuli} 29, tel. 051/460-698. Izdajem dva stana kod `utih zgrada, dvosoban i trosoban, sa centralnim grijawem, jedan namje{ten, drugi nenamje{ten, tel. 051/921-472; 065/081446; 066/194-873. Izdajem stan, 70 m2, kod Sokolskog doma, tel. 065/543-861. Izdajem namje{tenu garsoweru u zgradi sa centralnim grijawem u nasequ Sunce, tel. 065/785-419. Izdajem namje{tenu garsoweru u centru, tel. 065/499-185. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ulici Mom~ila Popovi}a 2D, preko puta "Nestro" pumpe, poseban ulaz, grijawe, kablovska i internet, tel. 051/217-978. Izdajem mawi nenamje{ten dvosoban stan, u zgradi preko puta TASa, trapiski put, tel. 051/277-068; 065/174-115. Izdajem komforan dvosoban stan, naseqe Lau{, cijena po dogovoru, tel. 280-951; 065/594-431. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Jaki}a nasequ, tel. 051/216-228; 065/ 318-350. POTRA@WA Tra`im cimerku u stanu (centar), povoqno, tel. 065/561-087. Tra`im cimerku u stanu, Nova varo{, kod Bugarske {kole, kablovska, internet, povoqno, tel. 065/693-070. Hitno tra`im cimerku u dvokrevetnoj sobi u Novoj varo{i, poseban ulaz, centralno, odli~ni uslovi, tel. 051/305-072. Potrebne dvije cimerke u dvosobanom stanu u Obili}evu, ul. Banovi} Strahiwe 10, tel. 066/212833.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 45
Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685-800. Prodajem halu na Tuwicama sa placem od 3.100 m2, tel. 065/549-687. Prodajem povoqno poslovni prostor kod hotela "Bosna", prizemqe, 95 2 m , tel. 065/601-772. Prodajem poslovni prostor, 14 m2, u Bawaluci kod "Karingtonke", tel. 051/512-345. Prodajem halu, tel. 065/631-613. Prodajem poslovne prostore, 38 i 68 m2, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor 57 m2 u Boriku, tel. 065/925-186. Prodajem ili izdajem halu sa poslovnim prostorom u ^elincu, vrlo povoqno, tel. 321-460; 065/922-705. Prodajem nove poslovne prostore u ulici Stepe Stepanovi}a 40 m2, 57m2, 69 m2 i 100 m2. Vi{enamjenski (kafi}, ordinacija, kancelarije...), tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Sr|e Zlopogle|e, 59 m2, biv{a mesara "Sto~ar", tel. 066/091091. Prodajem poslovni prostor, 95 m2, u centru kod hotela "Bosna", tel. 066/130-333. Prodajem monta`no-demonta`ni poslovni prostor, ul. Srpska, tel. 066/091-091. Prodajem poslovni prostor u zgradi u Kotor Varo{u, 50 m2, prizemqe, tel. 065/601-772. Prodajem poslovne prostore od 73 do 156 m2, atraktivna lokacija, prizemqe i sprat, sve u staklu, idealno za razne djelatnosti, posebne cijene (1.619 - 2.120 KM/m2 + PDV), tel. 066/332-200. Prodajem lokal, 47 m2, u Bawaluci, Sr|e Zlopogle|e, tel. 065/601-772. Prodajem poslovni prostor, 75 m2, sa upotrebnom dozvolom, a mo`e i zamjena za stan uz odgovaraju}u doplatu, Kara|or|eva 239, tel. 065/588889. Prodajem deset dunuma zemqe, voda, struja, povoqno za izgradwu industrijske hale, [u{wari, tel. 065/810829. IZDAVAWE Izdajem povoqno poslovni prostor 2 od 42 m , ul. Pave Radana 12a, Nova varo{, Bawaluka, tel. 065/974-716; 065/973-448. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i povr{ine 140 m2 pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem unamje{ten kafi} na Paprikovcu u ul. Zelengorskoj ulici, tel. 065/956-967. Izdajem poslovni prostor 4 m2 i 80 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor, 130 + 130 m2, sa upotrebnom dozvolom, ul. Bra}e Podgornik 47, tel. 065/217-909. Izdaje se poslovni prostor (za kancelarije), Jevrejska, 80+120 m2, tel. 066/758-875. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 125 m2, u centru grada, uz mogu}nost kori{}ewa gara`e, povoqno, tel. 065/511-121. Iznajmqujem 110 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, grijawe, klima, alarm, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435. Izdajem ugostiteqski poslovni prostor, kafi} se nalazi na Bulevaru, 250 m2, tel. 066/864-355. Izdajem lokal od 20 m2 u centru Prwavora, tel. 065/603-637. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor, 30 m2, RK "Ekvator", ul. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a 83A, tel. 065/512-186. Izdajem poslovni prostor 100 m2 + parking 200 m2, povoqno za sve namjene, u blizini "Obija" - Dervi{i, tel. 065/647-054; 051/388-257. Izdajem lokal, 25 m 2, kod Hipo banke, Aleja Svetog Save 15, tel. 066/901-675. Izdajem prostor, 25 m2, kod "Karingtonke", pogodan za frizeraj ili kancelariju, povoqno, tel. 065/663000. Izdajem poslovni prostor od 25 m2 u Jevrejskoj, tel. 371-754. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, u ul. Kraji{kih brigada 233, zapadni tranzit, tel. 065/540-572. Bawaluka, centar, izdajem poslovni prostor u suterenu, zvati od devet do 16 ~asova, tel. 065/523-081. Izdajem kancelarije u centru Bawaluke, zvati od devet do 16 ~asova, tel. 065/523-081. Izdajem poslovni prostor, 30 m2, u strogom centru Bawaluke, ul. \ure Dani~i}a 12, kod gradske tr`nice, pogodno za kancelarije, tel. 065/193035. Izdajem poslovni prostor za ordinacije ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, kod zgrade "Tamaris", tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem mawi poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/604-488. Izdajem poslovni prostor, 75 m2, sa upotrebnom dozvolom, Kara|or|eva 239, tel. 065/588-889. Izdajem poslovni prostor, 18 m2, Aleja Svetog Save (preko puta dvorane "Borik"), tel. 065/639-083; 051/216-231. Izdajem ekskluzivno namje{ten no}ni klub na Bulevaru, 100 m2, na du`i vremenski period, cijena 2.500 KM mjese~no, tel. 066/864-355. Iznajmqujem lokal u radu u Bawaluci, tel. 066/664-768; 065/001-673. Izdajem poslovni prostor u TC "Ekvator", prizemqe, izlog, tel. 065/932596. Izdajem poslovne prostore, atraktivna lokacija, idealno za razne djelatnosti, prizemqe i sprat sve u staklu 85 m2 (18 KM/m2 + PDV), 95 m2 (22 KM/m2 + PDV),145 m2 (22 KM/m2 + PDV), tel. 066/332-200. Izdajem poslovni prostor 60 m2 u centru grada (tri kancelarije), tel. 065/415-752; 051/466-112. Izdajem poslovni prostor, 34 m2, Veselina Masle{e bb (pasa` Gospodske), tel. 065/673-355. Izdajem poslovni prostor, 24 m2, u strogom centru grada, na glavnoj ulici, preko puta "Ekvator" centra, tel. 065/516-965.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u, vl. 1/1, ul. \ure \akovi}a, tel. 065/614-050. Prodajem zidanu gara`u, 16 m2, Vilsonova broj 8, Obili}evo, tel. 051/405-398. Prodajem gara`u kod {kole "Ivo Andri}", 16 m2, tel. 065/543-861. Prodajem gara`u u stambenoj zgradi u Novoj varo{i, tel. 065/201-116. Prodajem gara`u u Rosuqama kod kafane "Rosuqe", tel. 301-478. IZDAVAWE Izdajem gara`u, mo`e i za skladi{te, Borik, tel. 051/254-514; 065/353-077. Izdajem gara`u sa ostavom, Borik, ul. @. Mi{i}a 49-A, tel. 065/034-822. Izdajem gara`u u ul. Vojvode Mom~ila 11, kod MUP-a, tel. 051/460698.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem hotel, kafi}, pekaru, skladi{te, tel. 051/436-300; 065/018100. Prodajem poslovni prostor, 13 m2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/685-800. Prodajem gostionicu sa {est soba u Bawaluci, tel. 065/513-006. Prodajem poslovni prostor, 57 m2, u Stepe Stepanovi}a, prizemqe, tel. 066/130-333. Prodajem stambeni prostor P+1+M na 660 m2 placa, Bawaluka, dozvoqena gradwa, tel. 065/513-006. Prodajem motel sa 12 soba, tel. 065/268-130. Prodajem poslovni prostor, 75 m2, prizemqe, ekstra ure|en za mirnu djelatnost, odmah useqiv, strogi centar, tel. 063/904-603. Prodajem poslovni prostor, Bawaluka, Srpska, 86 m2, tel. 066/136177. Prodajem poslovni prostor, 42 m2, mogu}nost svih namjena, u. V. Masle{e, stari Zanatski centar, tel. 065/511-121. Prodajem poslovni prostor, 300 m2, sa upotrebnom dozvolom, dvije eta`e, na placu od 1.046 m 2, kod hotela "Atina", tel. 065/685-800.

PLACEVI
PRODAJA
Bawaluka - Prije~ani, hitno prodajem zemqi{te na obali Vrbasa, 3270 2 m , kompletna infrastruktura, vlasni{tvo 1/1, cijena 22 KM/m2, tel. 065161284; 387 66/690-777. Prodajem zemqu u Barlovcima, 1.000 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem dva placa do 840 m 2 u desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 m od "Vodovoda", tel. 065/605-445; 051/413-257.

46 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, placeve od 412, 447 i 525 m2, tel. 065/698-012. Prodajem placeve, 1/1, Rebrovac, Vida We`i}a, tel. 065/697-245. Prodajem povoqno placeve, 706 i 461 m2, za gradwu ku}e za stanovawe, dozvoqena gradwa, cijena po dogovoru, ulica Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862. Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, 1.488 m2, tel. 065/685800. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve od 505, 860, 920 m 2, tel. 065/698-012. Prodajem plac 11.000 m2 na Kr~maricama, cijena 120.000 KM ili zamjena za stan, tel. 065/549-687. Prodajem zemqu u Slatini, 2.250 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem plac na Petri}evcu, 1.508 m2, tel. 065/685-800. Prodajem dva dunuma zemqe, dva i po km od centra grada u Bawaluci, pogodno za vikendice, tel. 065/946351. Prodajem povoqno gra|evinske placeve, dozvoqena gradwa porodi~nih ku}a, cijena po dogovoru, ulica Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 2 m u Velikom Bla{ku, tel. 065/636545. Prodajem povoqno ~etiri dunuma zemqe uz asfaltni put Bawaluka Sara~ica, pogodno za benzinsku pumpu, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e, sa nedovr{enom ku}om P+1 u Jablanu, tel. 065/657-744. Prodajem plac u Jablanu Gorwem, 3.700 m2, cijena 16.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem 35,5 dunuma {ume u Drini}u kod B. Petrovca, jela - smreka, bukovina teh. drvo i bukovina ogrev, sve 1/1, cijena po dogovoru, tel. 052/323-048, 052/344-571, 065/663143. Prodajem plac od 200 m2 u Bilicama (Vruqe) kod [ibenika, tel. 065/410-485, 065/971-583. Prodajem dva dunuma zemqe u Lakta{ima, selo Milo{evci, tel. 051/217-986. Prodajem plac od {est dunuma u [u{warima, jedan dio pod vo}em u, tel. 066/776-188. Prodajem plac u Bawaluci, 3.000 m2, za stambenu izgradwu, blizu fakulteta, tel. 065/698-012. Prodajem plac, 600 m2, sa gra|evinskom dozvolom, na Tuwicama, veoma povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem tri placa na Star~evici u Bawaluci 412 m2, 447 m2 i 525 m2, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno ~etiri dunuma {ume i plac od 2.500 m2 u Jo{avci, kod `eqezni~ke stanice, tel. 066/416-816. Prodajem plac u Prija~anima, tel. 066/091-091. Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159. Prodajem plac u Prije~anima, tel. 065/925-186. Prodajem plac 350 m2 sa lokacijskom dozvolom Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Hitno prodajem plac, 540 m2, 1/1, struja, voda, asfalt do placa, cijena 10.000 KM, tel. 065/174-727. Prodajem gra|evinske placeve, ul. @. Zgowanina, od 600 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 065/511-121. Prodajem povoqno u blizini bawe Slatina devet dunuma zemqe, sa potokom, tel. 065/526-679. Prodajem placeve za gradwu stambenih objekata na vi{e lokacija, Petri}evac, Prije~ani, Zalu`ani, tel. 065/511-121. Prodajem plac - zemqu 20.000 m2 u Rami}ima, kod Deponije, cijena 55 KM/m2, pogodno za industrijske hale, tel. 065/549-687. Prodajem plac 20.000 m 2 u ^ar da~anima pogodno za izgradwu industrijske hale, cijena 25 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem plac, 1/1, u Glamo~anima, povoqno, dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. Prodajem vi{e placeva u [argovcu po 500 m2, pojedina~no, zajedno ili mijewam za mawi stan vl. 1/1 cijena od 20 KM/m2, tel. 066/294-247. Prodajem plac na Lau{u, tel. 066/ 091-091. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Drugovi}ima, tel. 065/746-596. Prodajem plac, 5.000 m2, kod "Sitroena" na autoputu u Lazarevu, tel. 065/925-186. Prodajem plac, 1.500 m2, naseqe Rami}i, cijena 12 KM /m2, tel. 051/200197; 051/858-517; 065/291-076. Prodajem zemqu u Barlovcima, 1.000 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem plac u Lakta{ima, 700 m od centra, 1/1, dozvoqena gradwa, cijena 10.000 KM, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem plac, 1.000 m2, sa komunalijama, 1/1, dozvoqena gradwa, imaju dva monta`na objekta, zelena ograda i vo}e, nalazi se 400 m od bazena u Lakta{ima prema Vrbasu, tel. 051/282-772. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem plac pogodan za stambenu izgradwu u Pavlovcu, put za \ur|evi}e, tel. 065/356-273. Prodajem zemqu, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Drugovi}ima, tel. 051/318-170. Prodajem plac od 958 m2 na po~etku ulice Starog Vujadina, Star~evica, tel. 065/300-603. Prodajem placeve na Lau{u, ~etiri kilometra od centra, povoqno, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem plac, 600 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, mjesna zajednica Ada, tel. 065/644-713. Prodajem gra|evinski plac od 1.000 m2 u Kuqanima, tel. 051/368-283. Prodajem 1500 m2 placa u Trnu kod "Hem kolora", tel. 066/205-505; 051/216155. Prodajem plac iza motela "Inter" u Buyaku, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Dervi{ima sa 500 m2 placa, tel. 065/601-772. Prodajem plac 6.000 m2, ulaz sa novog i starog autoputa, Buyak - Lazarevo, tel. 065/925-186. Prodajem plac, 2000 m2, iza kasarne Zalu`ani, na glavnoj putu, tel. 065/882-511. Prodajem dva placa po 500 m2 u [argovcu, gradska voda, trofazna struja, telefon, put, sve obezbije|eno, cijena 25 KM/m2, tel. 051/380-045; 066/434-043. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe uz asfaltni put Sara~ica, prema ^okorskim poqima, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem plac 600 m2 na Adi, Vida We`i}a, tel. 065/601-772. Prodajem plac u Zalu`anima kod {kole, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem ~etiri dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 200 m od kowi~kog kluba, struja i voda na parceli, papiri uredni, tel. 066/646702. Prodajem 9.500 m2 zemqe, 80 metara od puta Bawaluka - Prijedor, u Drago~aju, tel. 065/569-294. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem 27 dunuma zemqe uz put Bawaluka - Gradi{ka, Mahovqani, Lakta{i, tel. 065/569-294. Prodajem dva dunuma zemqe u [u{warima uz rijeku, pogodno za vikendice, povoqno, tel. 066/653-757. Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/178-581. Prodajem plac, 680 m 2, u Gla mo~anima, povoqno, struja, voda, tel. 065/622-173. Kod carine u Bawaluci prodajem 3.578 m2 zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem 3.500 m2 zemqe iza kasarne "Kozara", Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem 9.000 m 2 zemqe uz put Kuqani - Rami}i, tel. 065/569-294. Prodajem plac sa podumentom u Kla{nicama blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 051/302-742. Prodajem plac, 540 m2, struja, voda uz plac, 1/1, cijena 10.000 KM, Prijakovci, tel. 385-370. Prodajem placeve u Dervi{ima od 580 , 620 i 670 m2, tel. 065/698-012. Prodajem preko Vrbasa u Trnu plac 550 m2 i plac u ^esmi 30.000 m2, 1/1, tel. 065/539-699. Prodajem 30 dunuma zemqe sa {umom kod kokorske crkve, op{tina Prwavor, asfalt, struja, voda, tel. 062/135353; 051/465-603. Prodajem dva dunuma zemqi{ta u Drago~aju, prema Motikama, pogodno za ku}u ili vikendicu, tel. 065/251944. Prodajem plac, 636 m2, na po~etku Motika, kod Vodotorwa {est km od centra grada, papiri 1/1, put, voda, struja, tel. 066/668-786. Prodajem zemqu na putu Slatina Kla{nice, 800 metara od bawe Slatina, uz glavni put, tel. 051/439094; 065/267-635. Prodajem na Lau{u gra|evinske parcele od 391 i i 480 m2, obje 1/1, tel. 065/880-241; 066/913-106. Prodajem plac u Bawaluci, Kwaza Milo{a 39. Dozvoqena gradwa objekta 12mh9m (P+2 +m), tel. 065/529-471; DG. Prodajem plac za ku}u, 500 m2, sa urednim papirima, 1/1, Tuzlanska 76, tel. 051/424-876. Bawaluka - Prijedor - Kozarac, prodajem plac od 10.000 m 2 (za sve poslovno-stambene namjene), biv{e zemqi{te pilane Kozarac, cijena 70 KM/m2, tel. 065/935-191. Bawaluka - Zalu`ani, prodajem 7,5 dunuma zemqe uz autoput, tel. 065/569294. Prodajem plac na Lau{u, tel. 065/925-186. Prodajem placeve u Motikama, tel. 066/120-462. Prodajem placeve u Bawaluci, deset minuta od centra grada, cijena 10.000 KM/1.000 m2, tel. 065/981-610. Prodajem placeve u Bukvaleku, asfalt, struja, voda, telefon, cijena 10.000 KM, 1000 m2, tel. 065/657-333. Prodajem plac u Motikama, tel. 065/601-772. Prodajem 50.000 m2 placa na autoputu, ulaz sa dvije strane, tel. 065/601772. Prodajem placeve u Lakta{ima, tel. 065/584-802. Prodajem plac u Motikama kod crkve, 1.110 m2, 1/1, sa infrastrukturom, tel. 051/309-122; 065/329-733. Prodajem placeve u Motikama, Vrbawi, Rami}ima, Debeqacima, ^esmi i Star~evici - Rebrovac, tel. 065/939969. Prodajem plac za ku}u, 600 m2, u Prija~anima, Bawaluka, 1/1, na placu asfalt i registrovana struja i voda, cijena po dogovoru, tel. 051/258-643; 065/970-068. Prodajem pet dunuma zemqe, dva pod {umom, tri pod livadom, dozvoqena gradwa, papiri 1/1, kod Sara~ice, tel. 051/275-124; 065/657-665. KUPOVINA Kupujem plac ili mawu ku}u uz Vrbas od Karanovca prema Bawaluci, tel. 063/384-613. POTRA@WA Ozbiqan kupac tra`i plac ili ku}u uz Vrbas od Karanovca prema Bawaluci, tel. 063/956-300. super grijawe, svi uslovi za studente, tel. 066/414-042. Izdajem namje{tenu sobu na Lau{u, ul. Kara|or|eva 369, poseban ulaz, tel. 051/281-141. Izdajem dvjema studentkiwama povoqno namje{tenu sobu u Boriku, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/617-811. Izdajem sobu sa jednim le`ajem i centralnim grijawem, ulica Nikole Pa{i}a 16, Trn, Lakta{i, 100 KM, tel. 065/310-799. Izdajem dvjema studentkiwama povoqno sobe u Boriku, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 065/397-138. Izdajem sobe sa grijawem i posebnim ulazom, tel. 065/546-658. Izdajem namje{tenu sobu sa kuhiwom i kupatilom na po~etku Petri}evca jednoj `enskoj osobi, tel. 065/779-555; 051/388-404. Izdajem namje{tenu sobu kod "Orhideje", ul. Kozarska 20, Bawaluka, tel. 051/211-545; 066/044-710. Izdajem dvokrevetnu sobu za dva mu{karca, TV, kablovska, centralno grijawe, tel. 066/818-356. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi u Boriku, preko puta kampusa, tel. 255425; 066/834-204. Izdajem dva le`aja u stanu, pla}awe unaprijed, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/663-769. Izdajem jednoj ili dvjema studentkiwama dvokrevetnu sobu u centru grada, tel. 051/352-587. Izdajem sobe za no}ewe u blizini "Obija", tel. 065/779-555. Izdajem mu{karcima dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, cijena 80 KM po krevetu, Obili}evo, tel. 051/463-484; 066/896-706. Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, Borik, tel. 066/219543. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, upotreba kuhiwe, dvjema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem sobu u namje{tenom dvosobnom stanu, ul. Mi{e Stupara, bez prisustva vlasnika, tel. 065/337843. Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila, Obili}evo, tel. 065/513-795;. Izdajem dvije namje{tene sobe, zvati u poslijepodnevnim ~asovima, tel. 454-568. Izdajem dvokrevetnu sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz, tel. 051/463-392. Izdajem studentima namje{tenu sobu u Boriku sa centralnim grijawem, tel. 065/548-490. Izdajem jednoj djevojci studentkiwi sobu, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik, tel. 250-190. Izdajem namje{tenu sobu od 1.1.2012. studentima mu{karcima, vrlo povoqno, centar, tel. 051/216-691. Izdajem jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhiwe, Obili}evo, tel. 051/466-646; 065/006-068. Izdajem dvokrevetnu sobu kod kampusa, Borik, tel. 051/255-722. Izdajem dvije dvokrevetne sobe sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe, tel. 051/211-892; 065/228-840. Izdajem vrlo povoqno sobu za jednu ili dvije osobe, tel. 051/370-918; 066/674-638. Izdajem dvjema djevojkama, studentima sobu sa dva le`aja u Boriku, tel. 252-054. Borik, izdajem dvokrevetnu sobu za mu{karce, tel. 066/202-225. Izdajem djevojkama dvije dvokrevetne sobe sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe, slobodne od 1.1.2012, tel. 065/228-840; 051/211892.

OGLASI
gra|evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu u Rosama, poluostrvo Lu{tica, op{tina Herceg Novi, tel. 065/530-290. Prodajem vikendicu i tri dunuma zemqe, cijena 20.000 KM, mo`e kompenzacija za gra|evinski materijal, tel. 051/413-199. Prodajem vikend ku}u kod Bronzanog Majdana, voda, struja, asfalt, tel. 051/436-213. Prodajem vikendicu 20 + 20 m2 u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, zavr{ena, nova, uslovna za stanovawe, 1/1, tel. 065/966-808; 070/310-548; 065/581773. Prodajem vikendicu na Kr~maricama, tel. 065/925-186. Prodajem vikendicu na Kr~maricama i dva dunuma zemqe, tel. 066/091091. Prodajem vikend ku}u sa vo}wakom u Velikom Bla{ku, 200 metara od puta Kla{nice - Slatina, mo`e i zamjena za jednosoban stan u Bawaluci, tel. 051/501-642; 065/830-352. U ^arda~anima prodajem posjed, ve}a vikendica, vo}wak, {est i po dunuma zemqe, papiri uredni, voda, struja, tel. 051/783-583. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem useqivu vikendicu u Slatini sa 2,5 dunuma zemqe, cijena 18.000 KM, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendice u Motikama, ]etojevi}ima, Aleksi}ima, na Tre{wiku i na Kr~maricama, tel. 065/939969. ZAMJENA Mijewam vikend ku}u sa grijawem na placu od 1450 m2 pod vo}em za stan u Bawaluci, tel. 065/748-241. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja 30 KM, min. sedam dana, tel. 065/811-058.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem kombi "mercedes-sprinter 210", kratki, teretni, 1999. god., prva reg. 2001. god., dizel, bijeli, reg. do juna 2012, kupqen nov, cijena 8400 KM, tel. 387 65/295-763. Prodajem "pasat 5" limuzina, 1,9 TDI, 1998. god., metalik sivi, alu felge, autom. klima, registr. do oktobra 2012. god., tel. 387 65/518-375. Prodajem hitno "ford eskort" 1989. g.p. 1,40 l. benzin, metalik sivi, veoma o~uvan, neregistrovan. Cijena 500 KM, Gorwi Podgradci, tel. 38765/516709 i 065/260-295. Prodajem "golf 3" karavan, TDI, motor euro 3, 1999. god., registrovan, u odli~nom stawu, tel. 387 66/660-699. Prodajem "pasat 5", limuzina, 1,9 TDI, 1998. god., metalik sivi, alu felge, autom. klima, registrovan do oktobra 2012. god., tel. 387 65/518-375. Prodajem "golf 5", 2004. godi{te, cijena 15.000 KM, tel. 065/372-927. Prodajem povoqno "opel kadet", 1,2 kubika, u voznom stawu, bez ulagawa, istekla registracija, cijena 800 KM, tel. 065/419-294.
Prodajem hitno auto "kia soreto 2,5 CRDI", pre{ao 80.000 km, Lakta{i, tel. 387 65/531513. Prodajem "golf" 1600 dizel, registrovan do 11/2012, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 250" dizel, u dobrom stawu, tel. 065/297-493; 065/068663. Prodajem "lagunu" dizel, 2001. godi{te, povoqno, tel. 066/256-211. Prodajem "moskvi~ aleko" sa dobrim gumama + 2 rezervne, registrovan do jula 2012. godine, tel. 065/510-568. Prodajem VW "{aran" 1.9 TDI, kraj 2004, automatik u odli~nom stawu, cijena 12.000 evra, tel. 065/642-920. Prodajem "ford fijesta", 2001. god., registrovan do aprila 2012, izuzetno o~uvan, tel. 065/511-598.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu, tel. 051/436300; 065/018-100. Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a,

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem jednokrevetnu sobu, centar,

OGLASI
Prodajem registrovan "jugo" sa ugra|enim gasom, tel. 051/532-426. Prodajem "mercedes E 300", god. 1997, tel. 065/631-613. Prodajem "opel suzu" 1,3, 1987. g. p., registrovan do marta 2012, u dobrom stawu, cijena 1.500 KM, tel. 065/788317. Prodajem "sitroen-ZX", dizel, g. p. 1995., tel. 065/788-435. Prodajem "fijat bravo" 1.8 GT, 16V, 1999. g. p., kao nov, servisna kwiga, aut. klima, ABS, alu felge, nove gume, registrovan, pre{ao 140.000, daqinska centralna brava, tel. 065/833-659. Prodajem "pasat" 1600 karavan, turbo dizel, 1987. godi{te, cijena 2600 KM, tel. 065/297-493; 065/068663. Prodajem "ford fokus 1.6 TDCI", crveni, kao nov, pre{ao 137.000 km, cijena 14.300 KM, tel. 065/633-378. Prodajem "nisan" dizel 2300, limuzina, 1988. godi{te, 2800 KM, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes" 124 i 123, 200 D, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068663. Prodajem yip "hjundai santa fe", 4h4, crni, g. p. 2001, tel. 051/215-656. Prodajem "pe`o 306", 1.9 dizel, 1995. g. p., u odli~nom stawu, tel. 065/528247; 065/972-569. Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, povoqno, ispravan, o~uvan, u vrlo dobrom stawu, al. stranice karoserije, pokretna rampa, neregistrovan - cijena po dogovoru, tel. 065/644-550. Prodajem "reno megan sedan 1.6", 2004. godi{te, kao nov, pla}ena carina i PDV, cijena 10.350 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "reno senik Rx - 4", 1,9 DCI, pogon 4h4, dizel, u ekstra stawu, g. p. 2000, ful oprema, tel. 065/597-439. Prodajem "reno megan 1.5 DCI", 2003. godi{te, kao nov, pla}ena carina i PDV, cijena 9.150 KM, tel. 065/040404. Prodajem "mercedes", 1992. godi{te, MB 100, povi{en, 2400 dizel, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "reno megan sedan 1.5 DCI", 2003. godi{te, kao nov, pla}ena carina i PDV, cijena 11.350 KM, tel. 065/826-640. Prodajem povoqno "opel kadet karavan", 1.200, 1985. g.p. u solidnom stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "ladu nivu", 2005. godi{te, pre{la 47.000 km, cijena 8.500, tel. 066/356-819. Prodajem BMW 520 i., g. p. 1994, 110 KS, 2000 kubika, benzin/gas, registracija istekla, tel. 066/825-336. Prodajem "reno lagunu" karavan, 1,9 DCI, dizel, 2002. godi{te, 1870 kubika, 88 KW, pre{la 151.000 km, tel. 065/922-499; 051/501-180. Prodajem "opel korsu", godina proizvodwe 2000, benzin 1,4, ful oprema, tel. 065/324-944. Prodajem auto "lan~ija - Y", g. p. kraj 1999, registrovan godinu, u odli~nom stawu, cijena 3.950 KM, tel. 065/891799. Prodajem "pasat", 1800 kubika, g. p. 1991, sa ugra|enim gasom, registrovan do kraja februara, cijena 4000 KM, tel. 066/785-852; 065/656-004. Prodajem kamion 12/13 sa dizalicom, viqu{kar, "pobjeda 3-2 T", zvati od devet do 16 ~asova, tel. 065/523081. Prodajem "golf 2" 1,6 T, dizel, 1986. godi{te, ura|ena generalka, alu felge, ko`na sjedi{ta, reg. do avgusta 2012, tel. 065/892-963. Prodajem "audi 80" dizel, g. p. 1983, povoqno, mo`e zamjena, tel. 065/786190. Prodajem "audi A 4" 1,8 benzin, 1996. godi{te, cijena 7.800 KM ili mijewam za skupqe, tel. 065/895-502. Prodajem "jugo 45", registrovan do septembra 2012, crvene boje, solidno stawe, 1000 KM, tel. 065/382-742. Prodajem "fijat stilo 1.2" benzin, petoro vrata, 2002, kao nov, registrovan godinu dana, klima, ABS, cijena 7500 KM, tel. 065/826-640. KUPOVINA Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859069. Kupujem "jugo 45", tel. 065/538-048. Kupujem sve vrste automobila za otpis do 300 KM, tel. 065/636-004. ZAMJENA Mijewam viqu{kar na gas, h = 4,5 m, za novije dostavno vozilo, tel. 387 65/515-052. Mijewam za mawe vozilo "mercedes 124" , g. p. 1990, motor 200, daqinsko zakqu~avawe, tel. 065/323-666. DIJELOVI I OPREMA Prodajem auto-prikolicu, nosivost 500 kg, u ispravnom stawu, tel. 066/391-638. Kupujem atomizer za traktor, tel. 065/326-000. Prodajem ~etiri gume 235-85-16M+S, tel. 065/931-383. Prodajem "mercedes" E klase, 1998. godi{te, benzin, u dijelovima, tel. 065/739-422. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf 1", 2, 3, i "mercedes" luksuzna kola, tel. 065/538-048. Prodajem "mercedes 124-200", benzinac, automatik, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem polovne dijelove za "jugo floridu", tel. 051/354-625; 065/394589. Prodajem rashodovan "jugo" u dijelovima, tel. 051/354-625; 065/394589. Prodajem auto-prikolicu dimenzija 2h1,2 metra, tel. 051/354-625; 065/394-589. Prodajem prikolicu za automobil, nosivost 350 kg, odli~na, cijena 250 KM, tel. 065/895-971; 255-673. Hitno prodajem auto-prikolicu dim. 1,5h120, ru~ni rad 150 KM, tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem polovne gume 205/55 R16 ~etiri komada, qetne 205/55 R16 M+S dva komada, tel. 066/942-194; 501-180. Prodajem mjewa~ za "fijat bravo", 1400 kubika, benzinac, cijena 200 KM, tel. 065/470-842. Prodajem felge, 16 cola, "tojota" petokrake, tel. 065/513-795. Prodajem "sitroen ksaru", 1999. godi{te, benzin, ful oprema, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem zimske gume 255/60/14, 235/60/18, 225/55/16, 265/70/16, tel. 065/513-795. Kupujem instrument tablu i karburator za "audi" jaje, 1,8 benzin, tel. 066/356-819. Prodajem mjewa~ za "opel kadet", godi{te 1995, 1200, cijena 70 KM, tel. 065/185-856. i stonu bor ma{inu i `eqezne cijevi, povoqno, tel. 065/767-888. Prodajem stolarske ma{ine, tel. 065/611-008. KUPOVINA Kupujem agregat od oko 30 kilovata, tel. 065/526-339.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 47
Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac., tel. 065/938-401. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sl., tel. 065/898-589. Vr{im usluge klawa malih i velikih sviwa, teladi, jagwadi, itd., tel. 065/566-181. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektro-instalacije, tel. 065/418-878. Pozovite ekstra ma|ioni~ara za djecu od dvije do 15 godina, bi}ete odu{evqeni, tel. 065/399-041. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se s brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430-105. Povoqno, dubinsko usisavawe i prawe tapaciranog namje{teja i tepiha sa "Kirbi i Karcher", tel. 065/531-561. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875-684. Arhitekta sa licencom radi projekte stambenih, stambeno-poslovnih objekata i hala (legalizacija i novogradwa), tel. 065/644-526. Iskusan ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacije, moleraj, bravarske poslove i ostalo, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/ 980-038. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije, u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Brzo i kvalitetno, sa garancijom, pru`am sve vrste vodoinstalaterskih usluga, tel. 065/489-436. Ku}ni majstor radi vodo i elektroporavke, monta`e, ot~epqewe odvoda i ostale poslove, povoqno, tel. 065/882-511. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/483-144; 065/670-639. Elektri~ar popravqa instalacije, mijewa grija~e, termostate, indikatore, rasvjetna tijela, automatske osigura~e i ostalu opremu, tel. 066/858-688. Gradimo ran~eve, pravimo pecane i fontane, tel. 066/256-211. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru za mla|e i starije kandidate na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898. Popravqam ra~unare, povoqno, dizawe sistema 20 KM, tel. 065/825233. Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{we fasade, izolacije, keramika, laminat, rigips, adaptacije i sanacije, tel. 066/449-783. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju od Novog Grada do Doboja, tel. 065/952183. Kvalitetno dajem instrukcije iz matematike, dvo~as od 90 min. za osnovce 15 KM, a za sredwo{kolce i studente 20 KM, zvati od 20 do 22 ~asa, tel. 065/416-399. Profesorka daje instrukcije iz fizike i matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/561-087. Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih i sredwih {kola, povoqno, tel. 065/562-027. ^i{}ewe generalno, redovno stambeno-poslovnih prostora, dubinsko prawe namje{taja, tepiha, automobila, uz povoqnu cijenu i garanciju, tel. 065/898-589.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku "melodija", 96 basova, devet registara, i harmoniku hohner pet registara, 60 basova, cijena po vi|ewu i dogovoru, tel. 065/206-060. PONUDA Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru za mla|e i starije kandidate na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem nove i polovne tacne za poslu`ivawe (mahagoni) za ekspres restorane, tel. 065/513-417.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem traktor "yon dir" 20.20, sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383. Kupujem sadnice oskoru{e, tel. 051/465-626.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem TA pe} {esticu, vrlo povoqno, tel. 065/547-711. Prodajem TV "filips", 43 cm, sa daqinskim, skoro nov, cijena povoqna, tel. 051/435-235; 065/562-224. Prodajem mikrotalasnu pe} sa rotiraju}im tawirom, tel. 065/011065.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem drvena gara`na vrata, cijena po dogovoru, tel. 051/354009. Prodajem betonske stubove za ograde i vinograde, svi du`ine do tri metra, tel. 065/640-070. Prodajem povoqno polovnu jelovu gra|u, rogovi i ostalo za ku}u, tel. 051/355-933. Prodajem crijep "Diq Vinkovci 333", komad 30 feninga, tel. 051/355933. Prodajem stijenu za hodnik 170h90h40 cm, veliko ogledalo, tri vje{alice za garderobu, cijena 100 KM, tel. 051/463-214. Prodajem gra|evinski materijal, nov i polovan, tona kre~a, kondor plo~e, cigla, crijep, tel. 066/949117. Prodajem pleksiglas staklo, veli~ina 60h76, debqina 5 mm, povoqno, tel. 051/437-794; 065/773403. Prodajem staru krovnu konstrukciju, vjen~anice du`ine osam metara, jelove i hrastove direke du`ine 2,4 m, cijena povoqna, tel. 065/468-312; 051/428-163. Prodajem 39 komada blokova, dimenzija 25h24h11 cm, tel. 065/971583. Prodajem balkonska vrata, aluminijumska 2,15h2,15 m, postakqena, nova, hitno, povoqno, tel. 065/609939. Povoqno prodajem 1.000 komada starog crijepa, tel. 065/306-116. Povoqno prodajem 100 kom. cigle "paskula" i 1000 komada starog crijepa, tel. 065/306-116. Prodajem osu{enu rezanu gra|u, grede raznih dimenzija, ukupno 1.40 2 m , tel. 065/011-065. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e za ku}u ili vikendicu veli~ine 5h6 m, tel. 065/611-654. Prodajem brodski pod, 60 m 2, du`ina ~etiri metra, smreka, cijena 600 KM, tel. 065/788-215. Prodajem polovna harmonika vrata u dobrom stawu, {irina ~etiri metra, u dva dijela i 2,7 metara visina, sa komplet okovom, tel. 066/298-569.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem {poret "smederevac", lijevi ror, star pola godine, 250 KM, tel. 065/310-799. Prodajem plakar 160h220h60 ru~no ra|en, svijetla boja, tel. 051/463214. Povoqno prodajem stakleni sto iz dva dijela za dnevnu sobu, tel. 065/914-059. Prodajem spava}u sobu: plakar 200h250h60, krevet, 200h160 du{ek i komodu, tel. 051/463'214. Prodajem dje~iji radni sto 90h60cm, braon boja, jedna ladica kao nov, cijena 40 KM, tel. 051/463214. Prodajem el. {poret "kon~ar", bijeli, sa tri ringle, cijena 260 KM i fri`ider "obodin" 145 litara, cijena 150 KM, tel. 051/463-214. Prodajem ~etiri nekori{}ena vunena }ilima ru~ne izrade, cijena 200 KM po komadu, Bawaluka, tel. 051/253-715. Prodajem dva trosjeda, dvosjed i fotequ, o~uvano, povoqno, tel. 065/346-543. Prodajem ~etvorokrilni ormar i "cepter" stolice, fotequ od bambusa, tel. 065/767-888. Prodajem povoqno francuski le`aj, tel. 051/282-790; 066/399-339. Prodajem novu fotequ sa {irokim uzglavqem, cijena 100 KM, kolor televizor, 50 KM, tel. 051/463-214. Prodajem klub sto za dnevni boravak, polovan i nov, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768. Prodajem ugaonu garnituru sa dodatkom za posteqinu i fotequ, tel. 065/022-744, 051/255-731. Prodajem sudoper, lijevi, emajliran, kao nov,, tel. 065/011-065. Prodajem trosjed, dvosjed i fotequ (garnitura Podgradci - drveni rukohvati), cijena 250 KM, tel. 066/338-755.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem ma{inu za nabacivawe glet mase, fasada i kre~ewe, tel. 065/034-768. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB 26" profesional M-2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 051/314-640; 066/814-693. Prodajem i servisiram nove ma{ine za poqoprivrednike, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate, povoqno, tel. 051/532426. Prodajem kompresor sa dvije glave, tel. 065/391-383. Prodajem trofaznu gra|evinsku dizalicu, tel. 065/253-265. Prodajem ma{inu za obradu drveta, za izradu svih vrsta `qebova, brodskog poda, lamperije, tel. 065/034768. Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe te{kih kamiona, podi`e teret do 65 tona, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768. Prodajem univerzalnu o{trilicu

USLUGE
OSTALO
Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike, tel. 051/218-568; 387 65/632-890. ^asovi - {kola harmonike, klvira, klavijatura, muzi~ke teorije, pedagogije. Narodna - zabavna muzika. Note - tekstovi za sve vrste muzike po va{em izboru, tel. 387 66/034-057. Ku}ni majstor rje{ava va{e male i velike probleme. Nazovite, dogovorite, tel. 051/211-763; 387 65/546390. Dajem instrukcije iz engleskog u~enicima, studentima i drugim zainteresovanim. Predava~ sa diplomom Univerziteta Kembriy u Velikoj Britaniji, tel. 066/943-502.

RA^UNARI
PRODAJA
Prodajem laptop "acer/aspire one" sa torbom i original kutijom, instalisan fabri~ki windows XP. Cijena fiksno 400 KM, tel. 065/ 525-436. Prodajem "pentijum IV", monitor i "brother 115 C", multifunkcija: skener, {tampa~, kopir, tel. 065/565248; 051/308-028.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem iPhone 3 G, kopija, o~uvan, USB, puwa~, cijena 150 KM, tel. 065/266-026.

48 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
Izra|ujem veb strane na ra~unaru, povoqno, tel. 065/243-288. Va{em osnovcu pomo} u u~ewu pru`a u~iteqica i nastavnica razredne nastave u penziji, tel. 051/257-560. Radim povoqno i kvalitetno sve gra|evinske poslove, tel. 065/455-179. Elektri~ar, radi ugradwu i zamjenu automatskih osigura~a, interneta, grija~a, stubi{nih automata, rasvjete, indikatora, instalacija, itd, dolazak besplatan, Bawaluka, tel. 065/566-141. Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906. Radim povoqno i kvalitetno elektroinstalacije, tel. 065/605-445. Instrukcije za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole za sve predmete, tel. 065/461-666. Prodajem jaja japanske prepelice i mlade japanske prepelice, tel. 065/547-933. Prodajem grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem garnituru jambolija za dva kau~a, dvije foteqe, vuna 100 odsto, Ro`aje, Crna Gora, 200 KM, tel. 051/463214. Prodajem novu satelitsku antenu, tel. 065/197-142. Prodajem luster star 100 godina, tel. 065/197-142. Prodajem rakije {qivu, kleku i kru{ku, 50 stepeni, tel. 065/197-142. Prodajem sto za ra~unar i komodu, povoqno, tel. 066/416-078; 065/980-969. Prodajem ambala`u za "nektar" i "jelen" pivo, tel. 065/640-070. Prodajem traktorsku prikolicu, dvije osovine, korpa, obra|ena hrastova gazi{ta, veliku osovinu za cirkular, trofazni produ`ni kabl, tel. 065/253-265. Prodajem zobene bale slame, tel. 065/513-137. Prodajem grobnicu {esticu bez nadgrobne plo~e na Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772. Prodajem invalidska kolica, nekori{}ena, povoqno, tel. 066/331-123. Prodajem auto-prikolicu i dvije traktorske korpe sa dvoja vrata za te`u stoku, tel. 051/532-426. Prodajem komplet satelitsku antenu za strane programe, tel. 051/465-797; 065/321223. Prodajem TA pe} trojku, tel. 051/438-251; 065/174-145. Prodajem bojler "mebo{" 30 litara i WC {oqu, tel. 065/971-583. Prodajem magnet za plo~asto `eqezo, maksimalno di`e 1500 kg, tel. 065/391-383. Iz {tampe je izla{la kwiga "Qubija, sje}awa ja~a od `eqeza" Branke Jelisavac. Cijena deset KM, tel. 066/676-765; 052/234-157. Prodajem gasni re{o, tri litra, nov, povoqno, tel. 065/609-939. Prodajem qekovita jaja japanske prepelice, Lakta{i, tel. 065/162-063. Prodajem video-kasete crtanih filmova, cijena samo jedna marka, tel. 065/399-041. Prodajem staru deviznu {tedwu, iskqu~ivo upotrebqivo za otkup stana, tel. 065/605-465. Prodajem ulazna `eqezna vrata, dva nova lavaboa, okrugle stolove za kafi}e ili balkone, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106. Prodajem jedno grobno mjesto na Novom grobqu, Bawaluka, tel. 065/398-605. Prodajem {iva}u ma{inu "bagat", malo kori{}ena, cijena 150 KM, tel. 314-142. Prodajem zamrziva~, 310 litara, u dobrom stawu, dva fri`idera "zanusi", visine 140 cm ili mijewam za drva ili rakiju, tel. 066/726-106. Prodajem mlin "MIO standard" sa vi{e prikqu~aka, tel. 051/532-558; 065/256-793. Prodajem duwe, kvalitetne i so~ne, neprskane, cijena 1,5 KM/kg, tel. 051/212869; 065/276-398. Prodajem kosilicu na struju ili mijewam za rakiju ili drva, tel. 066/726-106. Prodajem doma}u rakiju {qivu, 19 gradi, tel. 066/750-614. Prodajem betonske cijevi fi 1000, hidrofor za vodu, nov i {ank stolove vise}e za kafane, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106. Prodajem zidni nosa~ za TV, cijena 30 KM, tel. 065/971-583. Prodajem sekretarsku garnituru, telefon, faks i kopirawe, tel. 065/010-723. Prodajem kvalitetnu rakiju jabukova~u sa planata`e iz Slatine, cijena sedam KM, tel. 065/692-610. Hitno prodajem el. mlin za `ito trofazni, 1,5 KW, proizvodawa Hrvatska Kostajnica, 300 KM, tel. 051/501-642; 065/658-758. Prodajem dvije mehani~ke pisa}e ma{ine, nove, ve}a i mawa, vrlo povoqno, tel. 051/307-514; 051/303-038. Prodajem malokalibarsku pu{ku ^SSR, 5,6 mm, licu sa dozvolom, cijena 400 KM, tel. 051/501-642; 065/658-758. Prodajem pi{toq "zastava", 7,62, licima sa dozvolom, cijena 200 KM fiksno, tel. 051/435-235; 065/562-224. Prodajem lova~ki karabin CZ, 7,9 mm, licu sa dozvolom, cijena 150 KM, tel. 051/501-642; 065/658-758. Prodajem pi{toq "vis-radom", duga devetka i lova~ku pu{ku 16 mm CZ-KG licima sa dozvolom, tel. 065/666-197. Prodajem digitalni vitafon, cijena 280 KM, tel. 066/643-141. Prodajem dva betonirana grobna mjesta na Perduvovom grobqu, tel. 066/781-219;. Prodajem komplet solarno grijawe vode, dva kolektora, bojler i sav pribor za monta`u, tel. 066/999-451. Prodajem dobro o~uvana dje~ija kolica marke "pikolo", wema~ka, tel. 051/251-342; 066/243-894. Prodajem vufer sa poja~alom, 2500 W, cijena sitno, tel. 065/470-842. Prodajem betonsku grobnicu ({estica) na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/510-996. Prodajem novu kadu braon boje i portabl pisa}u ma{inu "biser", tel. 051/315-832. Prodajem mlin sa kamenom, proizvodwa Hrvatska Kostajnica, nekori{}en, serviski ispitan, cijena povoqna, tel. 066/404-934. Prodajem rakiju {qivu, Gole{i, degustacija i dostava na ku}nu adresu, tel. 065/033-027. Prodajem vi{e slu{nih aparata, cijena od 150 do 200 KM, tel. 051/281-270. Prodajem novi hemijski "mobil WC", pogodan za kampovawe, prikolice, stambene kontejnere, cijena 200 KM, tel. 065/575-928. Prodajem slu{ni aparat, malo kori{}en, cijena 300 KM, tel. 051/281-270. Prodajem vaqak za peglawe, 75 cm, 2500 vati, nova presvlaka, 150 KM i usisiva~ "sakura", tel. 065/525-436. Povoqno prodajem pi{toq CZ, 7,65 mm, licu sa dozvolom, tel. 051/923-1110. Povoqno prodajem TA pe}, ~etiri KW, sa postoqem, tel. 065/411-568. KUPOVINA Kupujem zlatni lan~i}, narukvicu, prsten, min|u{e, zubno zlato, lomqeno zlato i dukat, tel. 387 65/983-661. Kupujem zlatne lan~i}e, prstewe, zubno zlato, lomqeno zlato, dukate, kupujem katalizotore, tel. 065/581-720. Kupujem Srpski rje~nik u {est tomova izdawe Matice srpske, tel. 065/938-054.

OGLASI

IZDAJU SE
dva skladi{na prostora u centru grada
od 1.000 m2 i od 480 m2

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem dugu nerc bundu bijelu, nedavno kupqena, vel. 44-46, cijela le|a, tel. 065/527-021. Prodajem dvije `enske kratke krznene bunde, lisica - nerc, tel. 051/214-787. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/491-942. Zbog zatvarawa butika u "Zenitu" povoqno prodajem `ensku garderobu, tel. 065/767-888. Prodajem vi{e odjevnih mu{kih predmeta (odijela, ko{uqa, cipela i dr.) u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/307-514; 065/180753. Prodajem novu `ensku garderobu 50 odsto jeftinije, tel. 065/931-779. Povoqno prodajem narodnu no{wu ili pojedina~no, tel. 051/923-110. Prodajem krzno lisica za oko vrata, tel. 051/465-797; 065/321-223.

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem bebi alarm, 50 KM, tel. 387 65/645-403. Prodajem vuneni tepih, povoqno, tel. 065/672-507. Prodajem glavoper, staklo/plastika, bijeli, sa stolicom, oboje 200 KM i mu{ku friz. stolicu, stariji model, ko`a tek presvu~ena, cijena 350 KM, tel. 065/525-436. Prodajem fiskalnu kasu "altera" sa svim papirima, cijena 500 KM, tel. 065/935-480. Prodajem gorwi kuhiwski bojler "Gorewe", deset litara, povoqno, tel. 051/257-560. Prodajem povoqno debla oraha i tre{we, tel. 051/465-626. Prodajem dva stola 2,5 m h 80 cm, na preklop, za slavu, tel. 066/641-405. Prodajem povoqno polovnu mehani~ku pisa}u ma{inu "olimpija", novu elektri~nu pisa}u ma{inu "olimpija monika 2 MD" i polovnu pisa}u ma{inu - elektri~nu "brother AX", tel. 065/417-581. Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve za gra|evinare, tel. 065/206-060. Prodajem povoqno pi{toq "bereta", kalibar 7,65 milimetara, tel. 051/217-381. Prodajem prikolicu sa arwevima, tel. 051/429-441; 065/836-879. Prodajem rakiju {qivu i jabukova~u odli~nog kvaliteta, ukusa, arome, ja~ine, prije kupovine degustacija, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem dva le`aja motora od ~etiri KW, 1435 obrtaja, tel. 065/391-383. Povoqno prodajem 200 litara rakije {qivovice, tel. 063/025-153. Prodajem dva grobna mjesta na Perduvovom grobqu, tel. 065/577-795. Prodajem ormar za kupatilo nov, bijela boja 200 h 70 h 30, tel. 051/463-214. Prodajem kotao za centralno grijawe "megal", 40 KW, kori{}en tri sezone, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 065/680-938; 065/697-955. Prodajem "cepter" {erpu 5,6 litara, novu, povoqno, tel. 066/416-078; 065/980-969. Prodajem nov zidni nosa~ za televizor, tel. 065/197-142. Povoqno prodajem kamin "larisa", grija~ ruska podmornica 15 KW i dvoja sobna vrata, tel. 065/934-317; 051/386-465. Prodajem grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, novi dio, tel. 065/633-378.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad pekinezera, tel. 065/487-790. PONUDA Poklawam umiqate mace o~i{}ene od parazita i vakcinisane, tel. 065/539-658. Poklawam umiqato {tene, mje{anac i mu{ko ma~e, vakcinisano, tel. 066/813885.

ZAPO[QAVAWE
Tra`im radnike za "oriflejm" kozmetiku, u~lawewe besplatno, tel. 065/948023. Ra~unovo|a sa licencom tra`i posao, tel. 065/917-009. ^uvala bih djecu do pet godina u vlastitom stanu, lokacija Gradi{ka, tel. 065/736-814. Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi malu djecu, tel. 065/900-040. Ozbiqan mu{karac (ku}ni majstor), tra`i povremeni anga`man ili ~etvoro~asovno radno vrijeme, tel. 065/882-511. Tra`im sezonski posao u inostranstvu, u ugostiteqstvu, preferiram stalno zaposlewe, tel. 065/393-399.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

TURIZAM
IZDAVAWE
Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305644; 065/934-310.

Tekst:

LI^NI KONTAKTI
Tra`im diskretnu damu iz Bawaluke za povremene susrete, tel. 387 66/092-789.

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 49

50 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 27.12.2011. godine, u 96. godini `ivota, preminula na{a draga

OGLASI/^ITUQE
Posqedwi pozdrav dragoj

OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: 71 0 P 035569 92 P Dana, 26.12.2011. godine

OGLAS
Tu`ilac: Smiqani} Dane iz Bawaluke, zastupan po Opa~i} Zoranu, advokatu iz Sanskog Mosta

MILEVI
Tu`eni: Stankovi} Veselko iz Bawaluke, ul. Save Kova~evi}a br. 28 "Dunav osigurawe" a.d. Bawa Luka

MILEVA (Gavre) MALBA[I]
Ovom sudu, tu`ilac je podnio tu`bu, u kojoj tu`bi navodi da je, kao suvoza~, dana 05.02.1989. godine do`ivio saobra}ajnu nezgodu u mjestu Jablanac kod Sewa, u vozilu marke "Renault 4", koje je u vrijeme nezgode bilo osigurano kod drugotu`enog. U ovoj nezgodi, tu`ilac je zadobio vi{e tjelesnih povreda, usqed kojih povreda je bio podvrgnut dugotrajnom lije~ewu u vi{e faza, nakon ~ega je podvrgnut i vi{emjese~noj fizikalnoj terapiji. Daqe navodi da je na bolovawu proveo 22 mjeseca, zbog ~ega je primao znatno ni`i dohodak. Prilikom ozqe|ivawa, kao i za vrijeme lije~ewa, tu`ilac je trpio jake fizi~ke bolove, kao i strah, koji se naro~ito manifestovao kao strah za ishod lije~ewa. Tu`ilac je po struci VK zidar, te je usqed pretrpqenih povreda smawena wegova `ivotna aktivnost, a zbog o`iqaka koji su ostali na desnoj u{noj {koqci, ovo naru`ewe izaziva kod drugih osje}aj nelagode. Tu`ilac predla`e da sud, nakon provedenog postupka, donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da mu isplate nematerijalnu {tetu, i to po osnovu pretrpqenih fizi~kih bolova, pretrpqenog straha, du{evnih bolova zbog unaka`enosti, na ime du{evnih bolova zbog umawewa op{te `ivotne aktivnosti, kao i naknadu materijalne {tete na ime razlike mawe ispla}ene plate, uz naknadu tro{kova postupka. Dostavqawe tu`be smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa, te se tu`eni obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu ( ~l. 70. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najdocnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Dra`enka Kudra
1916 - 2011. Sahrana }e se obaviti 28.12.2011. godine u 13 ~asova na Veseli~kom grobqu Konatari - Kola. Obezbije|en prevoz ispred marketa "AS" na tranzitu u 11.30 ~asova. O`alo{}eni: k}erke Koviqka, Vinka, Jelka i Drenka, zetovi, unu~ad, praunu~ad, ~ukununu~ad te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 18168 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

od sinovca \ur|a i Nevenke sa porodicom. 18167 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MILEVI
od sinovke Velinke Zvonar i Vuka{ina sa porodicom. 18167 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MILEVI
od k}erke Koviqke i zeta Novaka sa porodicom. 18168 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

MILEVI
od k}erke Vinke i zeta Nedeqka sa porodicom. 18168 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

MILEVI
od sinovca Stojana i Milosavke sa porodicom. 18167 A-1 G

MILEVI
od k}erke Jelke i zeta Stanka sa porodicom. 18168 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki

MILEVI
od k}erke Drenke i zeta ]ire sa porodicom. 18168 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MILEVI
od sestri}a Vukosava i unuke Gospe sa djecom. 18168 A-1 G

MILEVI
od sinovca Stanoje i Velinke sa porodicom. 18168 A-1 G

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 51 Dana 29. decembra 2011. godine navr{ava se osamnaest tu`nih godina od pogibije na{eg dragog i nikad nepre`aqenog
Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 26. decembra 2011. godine, u 73. godini `ivota, preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj tetki

JAGODI
od Bore, Perse i Vere sa porodicama. 18157 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

JAGODA (ro|. Raji}) SAVI^I]

VASE (Gruje) GACE
koji je dao svoj mladi `ivot brane}i svoj narod, a nas ostavio da vje~no tugujemo. Toga dana posjeti}emo grob milog nam pokojnika i okititi ga cvije}em. Porodica B-2 IP 06133
Dana 28.12.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od prerane smrti voqenog oca, supruga i djeda Tu`no sje}awe na dragog prijateqa Sje}awe

Sahrana }e se obaviti u srijedu, 28. decembra 2011. godine, na mjesnom grobqu Br|ani - Jo{avka. Opijelo po~iwe u 13.30 ~asova kod ku}e `alosti. O`alo{}eni: sin Slobodan, k}erka Slavica, snaha Sawa, zet Braco, unu~ad Jasmin, Darmin, Maja i Dalibor i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 18157 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 26.12.2011. godine, u 83. godini `ivota, preminuo na{ dragi

JAGODI
od Maje i Dalibora.

MOM^ILO (Jove) [OBOT
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u srijedu, 28.12.2011. godine, u 15 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija". O`alo{}eni: supruga Dragica, k}erka Qiqana, unuk Ogwen i brat Du{an 18158 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom

18157 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

RANKA JOVI]A
S qubavqu i po{tovawem Tvoji najmiliji: supruga Mirjana, sinovi Mirica i Miroslav, k}erka Jelena, snaha Milica i unuka Miona 18148 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog brata i ujaka

DARKA MISIMOVI]A
Porodica Vujani} 1252 A-3 Q Posqedwi pozdrav dragom

RADOMIR - RA[A JOVANOVI]
28.12.1996 - 28.12.2011. S po{tovawem i qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga \ur|a, sinovi Nikola i Stefan i ostala porodica 18149 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom

MILIVOJA VIDOVI]A
28.12.1991 - 28.12.2011. S qubavqu i po{tovawem Supruga Ru`a i sin Milo{ s porodicom 18133 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog

MOM^ILU
od porodice ]etkovi}. 18159 A-2 G

MOM^ILU
od porodice Lon~arski. 18159 A-2 G

MOM^ILU RANKA JOVI]A
Sestra Qiqa, Dragan i Du{ko Rakovi} 18138 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu od Qubice, \or|a, Maje i Katarine ]eji}. 197169 A-1 G Tu`no sje}awe na unuku

MOM^ILU
od porodice Erceg. 197169 A-1 G Tu`no sje}awe na na{eg voqenog supruga, oca i djeda

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 26.12.2011. godine, u 86. godini `ivota, preminula na{a draga majka i baka

GORANA [TRKI]A
1994 - 2011. Otac Bogdan 18153 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

DU[ANKA (Petra) MARINOVI]
1926 - 2011. Sahrana }e se obaviti 28.12.2011. godine u 13 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci. O`alo{}ena porodica 18154 A-6 G Dana 28.12.2011. godine navr{ava se {est mjeseci te{ke tuge, bola i `alosti za na{om dragom i nikad pre`aqenom Dana 28.12.2011. godine navr{ava se devet godina od kada nije sa nama na{a supruga i mama

VEDRANU PLAV[I] VEDRANU - VECU PLAV[I]
Porodice Grbi} i Kecman 18165 A-2 G Tri godine su pro{le bola, tuge i praznina sve ve}a postaje. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Deda Gojko, baka Gospa i ujko Predrag 18141 A-3 M

PETRU [TRKI]
1995 - 2011. Suprug Bogdan 18153 A-1 G Tu`no sje}awe

VELIMIRA PANDUREVI]A
28.12.1995 - 28.12.2011. S qubavqu i po{tovawem Porodica 17933 A-3 M

DANICOM (Milana) (ro|. Milanovi}) ELEZ
O`alo{}eni: suprug Milivoje, djeca Du{anka i Du{an, zet Dragan, snaha Ranka i unuci Bojan i Petar A-4 NNF Navr{ava se trinaest tu`nih godina od smrti na{eg dragog

BOSA
Tvoja dobrota, qubav i toplina prema nama u~inili su te vje~nom. Vole te tvoji: Ranko, Sandra, Sawa, Dragan i Meldin 17902 A-4 G Na{oj voqenoj sestri

NIKOLA RA^I]
Sin Aleksandar 18064 A-1 M Na{em voqenom

ZOKI
2005 - 2011.

BOSI BRANKA U[TULICE
S qubavqu i po{tovawem Porodica 18149 A-2 G Ti i daqe `ivi{ u na{im srcima, gdje nema mjesta za smrt i zaborav. Brat Brane, sestre Radojka, Savka i Vinka sa porodicama 17903 A-2 G Vrijeme je prolaznost, ti si vje~nost i nezaborav. Supruga Maru{ka, porodice Mari}, Radulovi}, \uri}, Cvijanovi}, Hota, Tripi}, Srdi} i Grbi} 17904 A-3 G

52 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Sport
FOTO: AGENCIJE

Nema jo{ konkretnih ponuda, mada postoji nekoliko opcija. Sve je u povoju po{to se ~eka da pro|e Nova godina. Moj plan je da napustim Crvenu zvezdu. Nenad Kova~evi}, fudbaler Crvene zvezde

Golman Partizana ponovo u centru pa`we

Bosan~i} u Hjunadaiu
Biv{i fudbaler Partizana i nekada{wa velika nada srpskog fudbala Milo{ Bosan~i} seli se u Ju`nu Koreju, gdje }e nastupati za Hjunadai. Menaxer Fahrija [ekularac je ve} postigao sporazum sa klubovima i vi{e ne postoji nijedna prepreka da ovaj vezni fudbaler promijeni sredinu.

^a~ani ostali bez centra
Ko{arka{ ~a~anskog Borca Rastko Drami}anin na{ao je novi klub. Visoki centar }e karijeru nastaviti u ma|arskoj ekipi Ja`bereni. On je u Srbiji pored Borca igrao za FMP i Mega Vizuru, dok je u inostranstvu nastupao za wema~kog drugoliga{a Miteldoj~er.

Vladimir i Bojana Stojkovi}

Stojkovi} tukao suprugu pred sinom
On je u nedjequ oko ~etiri sata ujutru "uletio" u wihov zajedni~ki stan te fizi~ki nasrnuo na suprugu udaraju}i je pesnicama u glavu
BEOGRAD - Golman fudbalskog kluba Partizana i povremeni reprezentativac Srbije Vladimir Stojkovi} is tu kao je su pru gu Bo ja nu pred sinom Lavom, wenom majkom i drugaricom u stanu na Vra~aru, pi{e "Kurir". On je u nedjequ oko ~etiri sata ujutru "uletio" u wihov zajedni~ki stan te fizi~ki nasrnuo na suprugu udaraju}i je pesnicama u glavu. - Bojana je u no}i izme|u subote i nedeqe iza{la s najboqim drugom i drugaricom u klub "Opozit" i tamo je videla Vladimira sa wegovom devoj kom Je le nom. U je dnom trenutku Vlada joj je pri{ao da se pozdrave, a posle svega nekoliko re~enica Bojana se samo okrenula i oti{la ku}i - otkriva izvor "Kurira". Nedugo za wom u stan na Vra~aru do{ao je i Stojkovi} sav bijesan. - Kada je Vladimir upao, u stanu sa Bojanom bile su wena mama, najboqa drugarica i wihov sin Lav, koji je spavao. On je sa vrata po~eo da se sva|a. Vikao je: "Ubi}u te ako podne se{ za htev za ra zvod!" Posle toga krenuo je mu~ki da je udara pesnicama u potiqak i svuda po tijelu, sve dok nije pala u nesvijest. Nastavio je da je {utira na podu, a Bojanina mama i drugarica su na jedvite jade uspjele da ga odvoje pre kliwu}i i pla ~u}i pri~a izvor "Kurira".

Odbor za hitna pitawa Fudbalskog saveza Srbije donio je odluku da finalna utakmica Kupa Srbije u teku}oj sezoni bude odigrana u srijedu, 16. maja 2012. godine, na stadionu "Kara|or|e" u Novom Sadu. Jedan od najboqih fudbalera Vojvodine posqedwih godina Georgi Mereba{vili mogao bi u januaru da se preseli bli`e ku}i. Za reprezentativca Gruzije zainteresovan je ukrajinski prvoliga{ Karpati, koji se nalazi na 13. mjestu ukrajinskog prvenstva.

STOJKOVI]: "Ubi}u te ako podnese{ zahtev za razvod"
Bojana je ubrzo do{la do svijesti. Ustala je i pobjegla kod kom{ije, odakle je pozvala policiju. Patrola je do{la, napravqen je zapisnik sa uvi|aja, a s obzirom na to da je ovo bila prva prijava za nasiqe u porodici, Stojkovi}u su uputili samo opomenu.

BOJANA NAPUSTILA STAN
Bojana se, kada je Vladimir napao, spakovala i sa sinom Lavom i majkom napustila stan. Posjetila je qekara, od kojeg je dobila potvrdu o tjelesnim povredama i podnijela je krivi~nu prijavu protiv golmana Partizana.

Foto dana

Me~ sa Poqacima sve re{ava
Dobro je da ovaj period, dok se svi ne okupimo, iskoristimo da se malo osve`imo, a zatim i da {ablonski u|emo u taktiku. Imamo dobar raspored rada, pauzu za do~ek Nove godine, ali ve} 1. januara bi}emo na treningu, kao i na Bo`i}. Dakle, izosta}e nam uobi~ajene proslave praznika, ali smatram da to nije problem. Jer, potrebno je da se koncentri{emo i usredsredimo misli ka 15. januaru, startu {ampionata. Dve nedeqe kasnije bi}e vremena za slavqe posle prvenstva, da svi zajedno proslavimo. Nalazimo se u kvalitetnoj grupi, u kojoj na{a prva utakmica sa Poqacima sve re{ava. Ako pobedimo, otvorena su nam vrata. Potrebno je da budemo prvi, re{imo me~ i krenemo utabanom stazom, jer }emo izbaciti direktnog konkurenta za Olimpijske igre. Tako|e, upravo to prvo kolo dalo bi nam i dodatno samopouzdawe, pokazalo u kojoj smo formi i u kakvom smo naletu. Ciq na Evropskoj smotri je da prvi me~ pobedimo, pa da vidimo gde smo i zatim da postavqamo ve}e ciqeve. Doma}ini smo, imamo vi{e postava i `eqa je dogurati {to daqe. Mo`da je i obaveza polufinale, koje nam se samo po sebi name}e kao ekipi koja igra pred svojim navija~ima. Tako|e, plasman na OI u London, gde su nam direktni rivali Rusi, Slovaci, Poqaci.. Opet, ka`em, prva pobeda nad Poqskom, dovela bi nas korak ispred svih konkurenata. @eqa je polufinale koje sve re{ava, a tamo da obezbedimo vizu za Englesku. Do~ekani smo i fenomenalno sme{teni u Novom Sadu u hotelu #Park#, a uslovi za treninge u dvorani #Slana bara# i u #Spensu# su, zna se, besprekorni. Lepo je, ka`em, biti kod ku}e, iskoristiti period da se svi okupimo. Imamo {est kontrolnih me~eva, od kojih su nam prva dva upravo u Novom Sadu sa selekcijom Rumunije, prvi ve} u ~etvrtak 29. decembra, zatvorenog tipa, a dan kasnije otvoreni me~ za javnost i qubiteqe rukometa.

Ivan Nik~evi}, kapiten rukometa{a Srbije
Potrebno je da budemo pravi, re{imo me~ i krenemo utabanom stazom, jer }emo izbaciti direktnog konkurenta za Olimpijske igre

Ameri~ka teniserka Serena Vilijams je za razliku od mnogih koji su izabrali planine odlu~ila da odmor provede na pla`ama Majamija.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 53

Aktuelni {ampioni NBA lige nastavili sa lo{im partijama

Qubqan~ani doveli novog igra~a

Drugi poraz Dalasa
Maveriksi ponovo do`ivjeli neuspjeh na svom terenu, a scenario je bio sli~an onom kada je Majami deklasirao Teksa{ane
FOTO: AGENCIJE Xejson Kid i Taj Louson

@igeranovi} poja~ao Olimpiju
Ivan @igeranovi}

Vilijams povra}ao
Ko{arka{ Dalasa [on Vilijams povra}ao je na utakmici protiv Denvera. On je tri i po minuta prije kraja utakmice tra`io zamjenu od trenera Rika Karlajla zbog umora, a pri sjedawu na klupu po~eo je da povra}a, a onda je nastala kratka pauza dok se parket nije o~istio.

LEJKERSI pora`eni od Sakramenta
uspio da sa~uva obraz i izgubi sa svega 11 ko{eva razli ke. Den ver je kra jem tre }eg pe ri oda imao pre dnost od 33 poena. Kada je iz gle da lo da }e aktu el ni {am pi on do `i vje ti pra vi de bakl, gos ti su "po vu kli ru~nu" i utakmicu dobili sa "sve ga" 22 po ena ra zli ke (115:93). Sa 27 ko {e va Taj Louson bio je najefikasniji akter me~a, dok su Al Herin gton i An dre Mi ler uba ci li po 18 u po bje dni ~kom ti mu. Ni je mac Dirk Novicki bio je prvi strijelac Dalasa sa 20 poena. Lejkersi su, tako|e, pora`eni drugi put, ali za razliku od Dalasa, na gostuju}em terenu. Pre dvo |en Mar ku som Torntonom, koji je postigao 27 ko {e va, Sa kra men to je sa vla dao "je ze ra {e" sa 100:91, u ~ijim je redovima na je fi ka sni ji bio Ko bi Brajant sa 29 poena. Od srpskih predstavnika u najja~oj ko{arka{koj ligi svijeta igrao je samo Darko Mili~i}. Wegova Minesota izgubila je od Oklahome sa 104:100, uz 12 ko{eva i tri skoka biv{eg centra vr{a~kog He mo far ma. Dos ko ra{wi igra~ beo grad skog Partizana Nikola Pekovi} nije ulazio na teren.

^A^AK - Najboqi igra~ dosada{weg dijela Ko{arka{ke lige Srbije i centar Borca iz ^a~ka Ivan @igeranovi} karijeru }e nastaviti u Olimpiji iz Qubqane. @igeranovi}a su za dres petoplasiranog tima ABA lige preporu~ile odli~ne partije u dresu ekipe iz ^a~ka u kome je 2,12 metara visoki centar u prosjeku biqe`io 20,5 poena, 8,3 skoka i 2,8 asistencija po utakmici. U tabor Olimpije bi, poslije tri i po godine, mogao da se vrati i Hasan Rizvi}. Centar vi sok 212 cen ti me ta ra se ras tao sa ukra jin skim Azovma{om u ~ijem je dresu u Evrokupu prosje~no biqe`io po 7,8 poena, 6,4 skokova i 1,3 blokade po susretu.

Turnir "Gordana Bogojevi} Kova~evi}"

Ko{arka{ka revija u Beogradu
BEOGRAD - U okviru drugog Memorijalnog turnira "Gordana Bogojevi} Kova~evi}" danas }e u beogradskoj dvorani "Sport Eko", biti odigrane tri utakmice. U 15.20 ~asova na teren }e prve iza}i pionirke ro|ene 1998. godine regiona Beograd i regiona Vojvodina, ~ije }e rivalke biti vr{wakiwe iz regiona centralne, isto~ne, zapadne i ju`ne Srbije. Isti rivali odigra}e od 17 ~asova me~ u konkurenciji starijih pi onir ki, 1999. go di {te. Glavni program po~iwe od 19 ~asova dokumentarnim filmom o Gordani Bogojevi} Kova ~e vi}, a sat ka sni je odigra}e se utakmica izme|u `enske seniorske reprezentacije Srbije i najboqih ko{ar ka {i ca iz se le kci je Regionalne i Prve "A" `enske lige Srbije.

Krka otpustila Amerikanca

Otkaz za Bakstera
NOVO MESTO - Ekipa Krke raskinula je ugovor sa bekom {uterom Yimijem Baksterom dok je on provodio bo`i}ne praznike u SAD. - Upravo sam saznao da ne moram da se vra}am u Sloveniju. Pomogao sam im da se plasiraju me|u 16 najboqih u Evrokupu, a sada ovo... - napisao je bakster na "Tviter" profilu. Na poziciji "dvojke" Amerikanca }e zamijeniti Ben Hansbro koji u Novo Mesto sti`e iz minhenskog Bajerna.

WUJORK - Ni dru gi dan 66. prven stva Ame ri ~ke profesionalne ko{arka {ke li ge (NBA) ni je donio ni{ta dobro Dalasu i Lejkersima koji su opet pora`eni, iako su u duelima sa Den ve rom, odno sno Sa kra men tom, va `i li za favorite. Maveriksi su ponovo do`ivjeli neuspjeh na svom tere nu, a sce na rio je bio sli~an onom kada je Majami

deklasirao Teksa{ane. Majami je tada u jednom trenut-

ku imao 32 po ena "vi {ka", da bi Dalas do kraja nekako

REZULTATI
[arlot - Milvoki 96:95, Klivlend - Toronto 96:104, Orlando - Hjuston 104:95, Indijana - Detroit 91:79, Va{ington - Wu Xersi 84:90, Minesota - Oklahoma 100:104, Dalas - Denver 93:115, San Antonio Memfis 95:82, Feniks Wu Orleans 84:85, Portland - Filadelfija 107:103, Sakramento - LA Lejkers 100:91, Golden Stejt - ^ikago 99:91.

Vlasnik Virtusa i daqe razo~aran

Sabatini `ali za Brajantom
BOLOWA - Vlasnik Viru sa iz Bo lowe Kla udio Sa ba ti ni izja vio je da i daqe `a li zbog to ga {to ni je uspio da pri vo li ko {arka{a Los An|eles Lejker sa Ko bi ja Bra jan ta da odigra barem nekoliko me~eva u dresu ovog italijanskog kluba. - Jedna od mojih najve}ih gre {a ka, ne {to {to mi je donijelo najve}i bol u ko{ar ka {kom smi slu, jes te ~iweni ca da su pro pa li pregovori sa Kobijem Brajantom i {to tog ~ovjeka nisam uspio da do ve dem u Vir tus. Bi li smo to li ko blizu, a da je Kobijev pregovara~ki tim bio makar malo fle ksi bil ni ji, ima li bi smo Brajanta u dresu Virtusa - rekao je Sabatini.
Kobi Brajant

Mrkowi}ani ve~eras igraju protiv ^apqine u Kupu BiH

Mladost mjerka polufinale
FOTO: G. [URLAN Petar Ivani}

MRKOWI] GRAD - Ko{arka{i Mladosti u susretu sa ^apqinom tra `i }e prolaz u polufinale Kupa BiH. Mrkowi}ani }e na svom parketu ve~eras od 19 ~asova odmjeriti snage sa klubom iz Hercegovine sa kojim su ve} igra li ove se zo ne. U utakmici Lige 13 koja je tako|e igrana u Mrkowi} Gradu doma}in je slavio sa 13 poena razlike {to im sada daje za pravo da se nadaju novom us pje hu. Tre ner Go ran Sla do je vi} o~e ku je ve li ku borbu i neizvjesnu utakmicu.

IGOKEA me|u ~etiri najboqa tima
- I jedna i druga ekipa do bro igra ju u posqedwe vrijeme i vezale su dvije-tri dobre utakmice. U prvom me~u koji smo igrali ove sezone do bi li smo ih sa 13 poena razlike {to nam daje nadu da ih ponovo mo`emo po bi je di ti. Ipak, mo ra mo biti oprezni po{to je ^apqina svoju snagu pokazala u Sarajevu kada je pobijedila favorizovanu Bosnu i stoga ne smijemo ni pomisliti na kalkulacije ve} odmah mora-

mo krenuti veoma anga`ovano. Svi u ekipi su zdravi i re do vno tre ni ra ju, a ma lo nam je i po mo gla pa uza u prvenstvu BiH da se odmorimo od na por nog ri tma igrawa uta kmi ca u posqedwe vrijeme - izjavio je Sladojevi}. Pobjedom nad Zriwskim Igokea se ve} plasirala u po lu fi na le, dok su si no} igra li Bo rac i Bo sna. U posqedwoj uta kmi ci ~et vrtfinalne faze takmi~ewa sutra od 17 ~asova sasta}e se OKK Sloboda i [iroki. M. Z.

54 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Ambiciozni planovi rukovodstva Bokserskog kluba Slavija u 2012. godini

Dalibor Petkovi}

Mawak novca najve}i problem
Uz nastupe na doma}oj sceni na{e boksere o~ekuje i Predolimpijski kvalifikacioni turnir u Carigradu, a doma}ini smo i smotre "Radovan Bisi}". Zato vjerujem da }e nadle`ne institucije biti uz nas i pomo}i nam kao i ranijih godina, rekao Dalibor Petkovi}
FOTO: ARHIVA

Rukovodstvo
Uz predsjednika Slavije Dalibora Topalovi}a, direktora Daniela Stani{i}a, po~asnog predsjednika kluba i predsjednika Skup{tine Bokserskog saveza BiH Dragana Batara, te sekretara Radmilu Paripovi}, velike zasluge za dobre rezultate pripadaju Upravnom odboru u kojem se nalaze: Dragan Bawac, Dejan Vukosavqevi}, Adel Bajramovi}, Bojan Savi}, Sergej Mo~evi}, Branislav Stra`ivuk, Sa{a Biki}, Milan Puziga}a, Mirko Savkovi}, Goran Spasojevi}, Darko Ku~uk, Nenad Baro{, Predrag Baro{, Manojlo Popovi} i Vladan Kqaji}. - Ne smijemo zaboraviti ni predsjednika Skup{tine Branislava Loli}a i potpredsjednika Zorana Ra{qi}a, te trenere: {efa stru~nog {taba Mirka Savkovi}a, Zlatimira Buri}a, Mirka Ninkovi}a, Vladu Raili}a, te kondicionog trenera Lazara Vulina - naglasio je Stani{i}. prvenstvo BiH. U Bawaluci su osim do ma }in stva ko la Premijer lige i turnira "Radovan Bisi}" planirani prijateqski me~evi sa Pulom, Rijekom, Bajernom iz Minhena, Dubnicom iz Slova~ke, rumunskim Temi{varom, Loznicom - rekao je predsjednik Slavije. Mo`da i najve}a pa`wa posve}ena je posqedwem Predolimpijskom kvalifikacionom turniru u Carigradu, koji je na rasporedu u aprilu. - Kako sada stvari stoje, na wemu }e nastupiti dvojica na{ih boksera Velibor Vidi} i kapiten Darko Ku~uk, koji imamu objektivne {anse da nastupe u Londonu. Uz sve to ve} krajem januara nam predstoji finalizacija dogovora oko Regionalne lige. Sastanak }e se odr`ati u Bawaluci, na wemu }e u~estvo va ti pred sta vni ci bo kser skih sa ve za BiH, Hrvatske i Srbije, te delegati klubova u~esnika: Slavije, Ra dni ka iz Bi jeqine, Sesveta i Borova (Hrvatska) i Loznice i Ma~ev (Srbija) - dodao je na kraju Petkovi}.

PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWALUKA - Uz dosta pote{ko }a us pje li smo da ostvarimo sve za crta no u 2011. go di ni, a u 2012. ima mo jo{ ambicioznije planove, ali za to nam treba podr{ka nadle`nih institucija. Ovo je izja vio predsjednik Bokserskog kluba Slavija Dalibor Petkovi}. - Zajedno sa novim UO na ~elo kluba do{ao sam u maju ove godi ne. Bi lo je dos ta problema, jer se klub nije takmi~io punih deset mjeseci, presko~ena je Premijer liga BiH u sezoni 2010/11, a na{i najboqi bokseri izgubili su status reprezentativaca. Me|utim, zasukali smo rukave i polako po~eli da otklawamo sve na go mi la ne pro ble me. Izabrano je i novo rukovodstvo BS Srpske na ~ijem je ~elu To mo Ma ri}, dok ja obavqam funkciju direktora. Uspjeli smo da normalizujemo odnose sa BS BiH i vjerujem da smo na dobrom putu da boks krene uzlaznom putawom - naglasio je Petkovi}. Odmah po dolasku na ~elo kluba preduzeto je niz aktivnosti. - Sedam dana smo bili na mini-pripremama u motelu "Tajna" pred prvenstvo BiH, a poslije toga na{a dvojica boraca Danijel Topalovi} i Damir Beqo sa re pre zen ta tiv ci ma Srbi je trenirali su u Ko{utwaku za Evropsko prvenstvo u Ankari. U Jezeru je potom odr`an prijateqski me~ Republika Srpska - Voj vo di na, a 20 da na na{i bokseri su pripremali u "Yim for lajf fitnes cen-

tru" sa trene rom La z a r o m Vu li nom rekao je Petkovi}. Odra|ene su mo`da i naj du `e pripreme u istoriji kluba. - ^ak 50 dana boravili smo u hotelu "Monument" na Kozari, gdje smo imali idealne uslove za rad. Za to vrijeme imali smo sparing me~eve sa Crnom Gorom, Hrvatskom i Srbijom, te revan{ me~eve u Za gre bu i Beo gra du. U Bawaluci smo organizovali ~etverome~: Slavija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Nastu pi li smo na tur ni ru "Talijan" u Sarajevu, a trojica na {ih bo kse ra po tom i na Svjetskom prvenstvu u Bakuu (Topalovi}, Beqo i Velibor Vidi}). Poslije toga bili smo

jo{ na turniru u slova~koj Dubnici, "Zlatnom Gongu" u Makedoniji, "Zlatnoj rukavici" u Srbiji, boksovali smo prijateqski me~ sa Loznicom, ali i bi li gos ti na tur ni ru u Osijeku. Kada se tome doda da je kadet Sandro Poletan bio na Svjetskom prvenstvu u Groznom (Rusija), a djevojke Nata{a @eraji} i Oqa @eraji} na Evropskom prvenstvu u Roterdamu, jasno je da smo stvarno imali puno aktivnosti istakao je direktor Slavije Daniel Stani{i}.

Memorandum
U Slaviji su posebno ponosni na Memorandum sa Xender Centrom Vlade Republike Srpske. - S wima smo potpisali partnerstvo u akciji "Stop nasiqu nad `enama i porodicom". Memorandum o razumijevawu i saradwu potpisan je i sa Udru`ewem gra|ana "Sva djeca Svijeta" Bawaluka. Vjerujem da }e ovakvih aktivnosti biti i u budu}nosti - naglasio je Petkovi}. vi}, "Cap cap" "Yim for lajf fitnes centar", Kafe "Baranda", "Onazis", Superpetrol, "Bi zi Ka fe", MG Mind, Bawalu~ka pivara, "Beli Borna", Aura osigurawe, "Cinkarna Ceqe, "Zo ki ko merc", Mayar pumpa, Kubiktrans Lakta{i, "Sa{a gril", "Pop trejd", Autootpad "Popovi}", Sini{a Milojevi}, Dragan Stijakovi}, Agencija "Senzor", Diskont "Aleksandra", Ta ksi bar, ho tel "Da mjan", Agencija "Senzor" i Dukat, kojima ovim putem zahvaqujem. Nadam se da }e u 2012. godini biti izda{nija pomo} od nadle`nih institucija, pogotovo od Ministar-

Problemi sa parama
Ovoliki broj nastupa na prvenstvima i turnirima zahtijevao je izdvajawe velikih nov~anih sredstava.

stva za porodicu, omladinu i sport u Vla di Re pu bli ke Srpske, ko je nam jo{ ni je uplatilo novac za odlazak na{ih bo kse ra na Svjet sko prvenstvo - istakao je Petkovi}. U klubu trenutno radi vi{e od 100 boksera. - Na platnom spisku imamo wih 20 u koje su ukqu~eni svi prvotimci, a od na{eg dolaska uspjeli smo da wihova primawa pove}amo za 50 odsto. Uz to imamo jo{ 50 boksera takmi~ara u mla|im kategorijama, vi{e od 30 polaznika, a `enska sekcija okupqa 15 djevojaka - dodao je Petkovi}.

Idu}a godina
Planovi za 2012. godinu su jo{ ambiciozniji. - Odmah poslije praznika, ve} 11. januara kre}emo sa radom, a na tronedjeqne pripre me u ho tel "Mo nu ment" odlazimo pet dana kasnije. Poslije toga nas o~ekuje nastavak takmi~ewa u Premijer ligi BiH u kojoj poslije dva kola imamo 10 bodova prednosti u odnosu na aktuelnog {ampiona Radnik, te nastupi na turnirima u Debrecinu (Ma |ar ska), "Stranyat ku pu" (Bu gar ska), "Zlat ku Hrbi }u" (Za greb), ^e {koj, Poqskoj, ali i pojedina~no

VIDI] i Ku~uk kandidati za London
- Ima li smo po dr{ku Administrativne slu`be grada Bawalu ka u skla du sa wenim mogu}nostima, a ostatak sredstava nabavqali smo od sponzora, pa ~ak i iz sopstvenih yepova. Uz nas su bili: "Kru na vo da", ho tel "Monument" Kozara, Hidroelek tra ne na Vrba su A.D. Mrkowi} Grad, Hotel "Vido-

"RADOVAN BISI]"
Na prijedlog Svjetske bokserske federacije (AIBA) ove godine nije odr`an Me|unarodni turnir "Radovan Bisi}". - Termin na{e smotre poklapao se sa svjetskim prvenstvom u Azerbejxanu i zbog toga je prolongiran. Planiramo da ga odr`imo u prvoj polovini godine i da na wemu u~estvuju borci iz tridesetak najja~ih bokserskih zemaqa. Termin zavisi od priprema reprezentacija za Olimpijske igre u Londonu, ali vjerujem da }e u Bawaluku sti}i bokserska elita, jer }emo tako na najqep{i na~in proslaviti pola vijeka postojawa. Nadam se da }e i u ovom projektu uz nas biti nadle`ne institucije i da }e se Slavija, koja je izwedrila mnogobrojne prvake BiH, Jugoslavije, Balkana, ali i evropskog i profesionalnog {ampiona Evrope Marijana Bene{a, te olimpijskog pobjednika Antona Josipovi}a, predstaviti u pravom svjetlu - rekao je Petkovi}.

Daniel Stani{i}

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 55

Najboqi teniser svijeta ru{i rekorde ove sezone

Rukometa{ Srbije spreman za EP

Nole zaradio 11 miliona od turnira
Na drugom mjestu na{ao se [panac Rafael Nadal sa 6.668.214 dolara, dok je tre}i [vajcarac Roxer Federer sa 5.744.576 dolara
LONDON - Najboqi teniser svijeta Novak \okovi} za ra dio je u 2011. godini 11.019.803 dolara samo od nagrada na turnirima. Na drugom mjestu na{ao se [pa nac Ra fa el Na dal sa 6.668.214 dolara, dok je tre}i [vajcarac Royer Federer sa 5.744.576 dolara. Srpski teniser Janko Tipsarevi} zauzeo je deveto mjesto sa 1.492.912 dolara, Viktor Troicki je 27. sa 974.925 dolara, dok je jedan od najboqih dubl igra~a svijeta Nenad Zimowi} na 43. poziciji sa 681.189 dolara. U konkurenciji teniserki ^ehiwa Petra Kvitova, koja je osvojila turnir u Vimbldonu, na la zi se na prvom mjes tu sa 5.145.943 do la ra, druga je Dankiwa Karo li na Vo zni jac ki sa 4.065.581, a tre}a Viktorija Azarenka iz Bjelorusije sa 3.771.032 dolara. Srpska teniserka Jelena Jankovi} je na 15. mjestu sa 1.078.418 dolara, dok je Ana Ivanovi} 28. sa 746.925 dolara. Rafael Nadal, {to jo{ jednom otvara pitawe regular nos ti `ri jeba. Na ime, nelogi~no je da prvi reket svijeta mora da igra svojevrsno ~etvrtfinale, dok su drugi i tre}i teniser svijeta povla{}eni. Me|utim, i pored toga najboqi teniser svijeta smatra da je turnir u Emiratima dobar na~in da se zapo~ne duga i naporna sezona. oma posebna za mene i ve ro va tno sam igrao najboqi tenis svog `i vo ta to kom pro te klih 12 me se ci. Ali, os tao sam koncentrisan na ono {to bi tek

[e{um se oporavio
BERLIN - Selektor rukometne reprezentacije Srbije Veselin Vukovi} ima}e jedan problem mawe pred po~etak pripre ma za Evropsko prvenstvo ko je }e u ja nuaru biti odr`ano u Srbiji, po{to je iz Wema~ke stigla vijest da }e @arko [e{um biti potpuno spreman za ovo takmi~ewe. Bek srpske reprezentacije povrijedio je prije dvije sedmice lakat lijeve ruke i ~inilo se da ga ~eka pauza od najmawe mjesec, a samim tim vjerovatno bi presko~io pripreme za Evropsko prvenstvo. Me|utim, [e{um je zaigrao za Rajn Nekar Leven, a u gostuju}oj pobjedi protiv Bergi{era postigao je tri gola za svoj tim. - Bol je jo{ uvek pri su tan, ali to je uobi~ajeno. Va`no mi je da sam igrao kako bih se vratio u ri tam utakmica @arko [e{um i ka ko bih na pripreme do{ao makar sa jednim me~om u noga ma. Stisnu}u zube, bi}e sve kako treba. Sre}a u nesre}i je da se radi o levoj ruci, a ne o {uterskoj - rekao je [e{um.

Rafael Nadal
[panski teniser Rafael Nadal pri~ao je za {panski "El Pais" o te{koj sezoni iza sebe i porazima od Novaka \okovi}a. On je rekao da ga je od svih poraza najvi{e pogodio onaj u finalu mastersa u Rimu. - Tokom svih ovih godina pomalo sam izgubio intenzitet. Poslije silnih uspjeha `eqa se malo smawila. Prakti~no, igrao sam sedam godina bez poraza od najboqa dva igra~a svijeta. Onda se pri~a da se povre|ujem, a ja se ne povre|ujem mnogo. Puno qudi pi{e previ{e emotivno, a ne uzimaju se ~iwenice u obzir. Imao sam te{ke trenutke, probleme, ali nisam imao te{ke povrede rekao je Nadal.

Poqaci oslabqeni u Srbiji

[mal propu{ta EP
VAR[AVA - Golman rukome tne re pre zen ta ci je Poqske Slavomir [mal mogao bi da pro pus ti Evrop sko prvenstvo u Srbiji, ako se ne oporavi od operacije koqena. Ka ko se na vo di na saj tu Me|unarodne rukometne federacije, [mal koji brani za poqski Kilce, pro{log utorka je bio na operaciji koqena. [mal je imao veliku ulo gu u svim us pje si ma Poqske pro{lih godina kada je na svjetskim prvenstvima osvojila srebrnu (2007) i bronzanu medaqu (2009). Poqski golman nije igrao od 4. decembra, a pitawe je da li }e uspjeti da se oporavi do prvih me~eva na EP. - Poslije operacije ima}u ~etiri nedjeqe rehabilitacije, a onda }e sve biti u redu i koqeno }e mo }i da podnese optere}ewe na treningu - rekao je [mal.

DOBIO priznawe "Sporta"
Naj boqi te ni ser svi je ta Novak \okovi} novu sezonu u kojoj brani ATP tron, ali i de set ti tu la za po ~e }e na egzibicionom turniru u Abu Dabiju od 29. do 31. decembra. Prvi protivnik u ~etvrtak bi}e mu Francuz Gael Monfis, dok }e snage odmjeriti [pa nac Da vid Fe rer i jo{ jedan "trikolor" @o Vilfred Conga. Intere san tno je da }e Novaka u polufinalu ~ekati Royer Federer, a boqeg iz dru gog du ela

U Abu Da bi ju se okupio suvi kvalitet, {to je veoma va `no na po ~et ku godine kako bismo na vre me u{li u ritam. Ovo takmi~ewe je savr{eno mes to za po~etak obaveza. Se zo na je bila ve-

tre ba lo da do|e u bu du }nos ti i `elim da odr`im for mu na startu slede}e se zo ne u Emi ra ti ma is ta kao je \okovi}.

Jelena Isinbajeva otkrila ciq

"@elim tri uzastopna zlata na Olimpijadi"

FOTO: AGENCIJE

Novak \okovi}

Srpski automobilista blizu ostvarewa sna

Pavlovi} nadomak "formule 1"
BEO GRAD - Je di ni Srbin sa licencom za "formu lu 1" Mi lo{ Pa vlo vi} istakao je da je sre}an {to je dr`a va Srbi ja u wemu prepoznala kvalitet i nada se da bi 2013. godine mogao da debituje u "najbr`em cirkusu“. Pa vlo vi} je uvi jek bio odmjeren i stalo`en u svojim izjavama. Idu}e sezone trebalo bi da prona|e kvali te tan {am pi onat da bi ste kao ru ti nu i vo za ~ke uslove za "formulu 1". Milo{ ni je vo zio posqedwe dvi je go di ne, a 2009. je u prven stvu FIA F2 osvo jio deveto mjesto. - Radujem se {to je dr`ava Srbi ja pre po zna la moj trud. To mi mnogo zna~i.

Jelena Isinbajeva

NIJE vozio posqedwe dvije godine
Predsjednik Socijalisti~ke partije Srbije (SPS) Ivi ca Da ~i} po no sno je objavio da je Milo{ Pavlovi} nedavno dobio ~lansku kartu socijalista. - Ako ve} go vo ri mo o brzini, moram da vam ka`em da }e Milo{ 2013. godine sa zastavom Srbije u~estvovati u trkama "formule 1" rekao je Da~i}.

Milo{ Pavlovi}

FOTO: AGENCIJE

- Treba da vidimo kako }e se stvari odvijati. Postoji vi{e opcija vezanih za prvenstva u kojima bih vozio slede}e godine. Nadam se da }u 2013. kona~no debi-

tovati u "formuli 1". Mene su uvek pratili finansijski pro ble mi, a po sle ta kmi ~ewa u GP2 bio sam nadomak F1 - rekao je Pavlovi} i dodao:

MOSKVA - Svjetska rekorderka u skoku s motkom Ruskiwa Jelena Isinbajeva postavila je sebi veliki ciq za sqede}u godinu: `eli da postigne ne{to {to nije po{lo za rukom jo{ nijednoj atleti~arki u pojedina~noj disciplini. - Uprkos svim dosada{wim uspjesima, ne do`ivqavam sebe kao `ivu legendu. Nijedna atleti~arka u istoriji nije uspjela da postane olimpijska pobjednica tri puta uzastopno na igrama u pojedina~noj disciplini. To je moj ciq. Tada }u postati legenda - rekla je Isinbajeva, koja ima zlatne medaqe sa olimpijskih igara 2004. u Atini i 2008. u Pekingu. Ruskiwa ima i dva svjetska i jedan evropski naslov na otvorenom, te tri svjetska i jedan evropski u dvorani. U posqedwe tri godine, me|utim, ostala je bez ijedne medaqe na velikim takmi~ewima. Uvjerena je, uprkos tome, da }e sqede}e godine na Olimpijskim igrama u Londonu ponovo biti u nekada{woj formi, kada je ru{ila svjetske rekorde kao od {ale. U istoriji se upisala kao prva i zasad jedina `ena koja je skakala preko pet metara, a u Londonu `eli da ispi{e novu stranicu atletske istorije.

56 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Srpski bokser Nenad Borov~anin
FOTO: AGENCIJE

"Qudi se u`eleli boksa"
BEO GRAD - Srpski bo kser Ne nad Bo rov ~a nin u pe tak je odbranio titulu prvaka Evrope u kruzer kategoriji ver zi je WBO, a wegov me~ pored malih ekrana pratilo je oko mi li on gle dalaca. On je rekao da su Nenad Borov~anin mu qudi iz WBO organizacije rekli da }e morati jo{ nekoliko puta da odbrani titulu prije nego {to stekne pravo da napadne svjetski tron. - Iskreno, pribojavao sam se kako je sve to pro{lo i laknulo mi je kada su stigla o~itavawa gledanosti. To pokazuje da su se qudi u`eleli boksa. Sada idem na kratki odmor sa porodicom, a onda me o~ekuje naporan rad. U razgovoru sa qudima iz WBO organizacije mi je re~eno da }u napredovati za jednu ili dve pozicije, da moram jo{ nekoliko puta da branim titulu i da }u onda ste}i pravo da napadnem svetski tron - rekao je Borov~anin.
FOTO: AGENCIJE

Sebastijan Fetel jedva ~eka po~etak nove sezone

RS Srbije promovisao novi sajt i loptu

"Selekt" i u Superligi
BEOGRAD - Rukometni savez Srbije promovisao je sajt mu{ke Merkur osigurawe Super li ge i no vu zva ni ~nu loptu elitnog takmi~ewa. Na osnovu ugovora sa proizvo|a~em "Selekt", svaki od 16 klu bo va Su per li ge do bi }e besplatno deset lopti i jo{ pet po specijalnom popustu. "Selekt" lopte se koriste i na utakmicama svjetskih prvenstava i Olimpijskih igara. Kada je u pitawu novi sajt, prati}e se savremeni trendovi {to zna~i da }e posjetioci mo}i da prona|u sve podatke u vezi sa takmi~ewem. Rezultati }e se a`urirati maksimalnom brzinom, a planira se i uvo|ewe "onlajn" prenosa. Zahvaquju}i ugovoru sa Merkur osigurawem, superliga{ki klubovi bi}e oslobo|eni pla}awa 50 odsto kotizacije za u~e{}e u takmi~ewu.

Sebastijan Fetel

Grad Zrewanin proglasio najboqe

Svi smo radoznali kakav }e biti novi bolid. Kao da ~ekam ro|ewe djeteta. Jo{ nisam otac, ali ka`u mi da je to sli~an osje}aj, rekao Fetel
MONTE KARLO - Aktuelni {ampion "formule 1" Sebastijan Fetel priznao je da sa nestrpqewem ~eka novi bolid koji }e predstaviti wegova ekipa Red Bula. Nijemac je ove godine odbranio titulu i postao deveti voza~ kojem je to po{lo za rukom u istoriji ovog sporta.

"Zlatne" odbojka{ice dobile priznawa

PAUZU koristi za puwewe baterija
- Svi smo radoznali kakav }e biti novi bolid. Kao da ~ekam ro|ewe djeteta. Jo{

nisam otac, ali ka`u mi da je to sli~an osje}aj - rekao je Fetel. On je otkrio i da pauzu koristi kako bi napunio baterije za izazove koji ga ~ekaju sqede}e sezone. - U formuli nema puno pauze i odmora, pa je zato ja-

"FORMULA" U AMERICI
Posqedwa trka F1 u SAD je vo`ena u Indijanapolisu 2007. godine. Od tada su Amerikanci "na ~ekawu", a situacija bi trebalo da se promijeni u sqede}e dvije godine. Od sqede}e godine trebalo bi da se vozi u Teksasu, a onda 2013. godine na ulicama Wu Xerzija. Berni Eklston nagla{ava problem nezainteresovanosti javnosti u SAD. - Te{ko je zainteresovati javnost, dvije trke za jedan kontinent kao {to je Amerika su premalo, pogotovo u pore|ewu sa Evropom gdje se vozi osam trka. Sigurno bi situacija bila druga~ija da imamo vi{e trka, onda bismo imali vi{e prenosa, qudi bi po~eli da prate "formulu 1" - tvrdi Eklston.

Jovana Brako~evi}

FOTO: AGENCIJE

ZREWANIN - Odbojka{ice Srbije iz Zrewanina Jovana Brako~evi}, Maja Ogwenovi} i Bri`itka Molnar dobile su naj vi {e ovo go di{we grad sko pri znawe "Na gra de gra da Zrewanina". Kako je saop{teno iz Skup{tine grada, tradicionalnu godi{wu nagradu za kulturno pregala{tvo u 2011. godini dobili su Karoq Izele, Branislav Gruba~ki i Branka Jaji}, Komisija za dodjelu nagrada je odlu~ila da nagrada za mlade talente ove godine pripadne glumcu Ivanu \or|evi}u, studentkiwi Drini Krli}, Ko{arka{kom klubu "Uno grande" i sredwo{kolskom listu "Teslini koraci".

ko bitno da napunite baterije na vrijeme. Naravno, ne treba zaboraviti "formulu 1", ali treba se svakako osloboditi stresa - istakao je Fetel. Dominantna sezona koja je iza wega tvrdi da ne }e pro mi je ni ti wegov odnos prema "najbr`em cirkusu". - Svi po~iwemo od nule, sa istim {ansama. Jedva ~ekam da se vra tim na sta zu. Sre}an sam zbog ove godine, a ako uspijemo da to ponovimo i sqede }e se zo ne, bi }e sjajno. Poku{avam da ne razmi{qam o to me {ta sam postigao i sa kojim sam legen da ma tre nu tno u is tom ko{u. Te{ko je to opisati zakqu~io je Fetel.

Igran Kup grada u vaterpolu za igra~e do 15 godina

Bawaluka nadigrala Fortunu
BAWALUKA - Vaterpolisti Bawaluke uzrasta do 15 godina trijumfovali su u Kupu grada jer su u finalnom od mje ra vawu sna ga savla da li eki pu For tu ne rezultatom 13:7 (6:2, 2:2, 3:1, 2:2). Iznena|ewe se nije desilo i Fortuna nije uspjela ozbiqnije da zaprijeti, ali je pru`ila dostojan otpor. Pitawe pobjednika rije{eno je ve} u prvoj ~etvrtini koju su izabranici Slobodana Grahovca dobili sa ~etiri go la ra zli ke. Ne ven Kalaba predvodio je pobjedni~ku ekipu sa ~etiri gola, dok su Sergej Trifunovi} i \or|e Adamovi} postigli po tri. Uro{ Nani}, Miwa Boti} i \or|e Tonti} po jednom su se upisali me|u strijelce.

Kik-boks klub "Dra`enko Nini}"

Provjere u Tuzli i Cazinu
BAWALUKA - ^lan Kikboks kluba "Dra`enko Nini}" Bawaluka Bojan Yepina (lou-kik, do 91 kilograma) ve ~e ras }e u Ca zi nu sna ge odmjeriti sa Slovakom Martinom Vehterom. - Bi }e to je dna od naj za nimqivijih borbi u prijateqskom okr{a ju reprezentacija BiH i Slova~ke, koji }e ve~eras biti odr`an u ovom gra du. Jo{ trojica ~lanova na{eg kluba ima }e nas tup ve ~e ras, ali u Tuzli na, "No}i {ampi ona". Svo je umi je }e na rin gu po ka za }e: Mi lo{ Vrqanovi} (lou-kik, do 67 kg), Dario Rodi} (lou-kik, do 71 kg) i Slobodan Goli} (lou-kik do 81 kg) - rekao je je dan od tre ne ra Kik-boks klu ba "Dra `en ko Ni ni}" Bawaluka Slavi{a [obot. D. P.

KALABA i ]osi} postigli po ~etiri gola
- I daqe dominiramo u bawalu~kom vaterpolu {to smo dokazali pobjedom nad For tu nom. Sav na{ rad i trud se isplati i nadam se da }emo sqede}e godine nastaviti sa jo{ boqim izdawima - izja vio je tre ner

Vaterpolisti Bawaluke

FOTO: GLAS SRPSKE

Bawaluke Slobodan Grahovac. Pora`enu ekipu sa klupe je predvodio Mirko ]urli}, a naj boqi stri je lac

wegovog tima bio je Nikola ]osi} sa ~etiri gola. Stefan [obi} postigao je dva, a Sr|an Milo{evi} jedan. M. Z.

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 57

Vanredna Skup{tina Fudbalskog kluba Slavija iz Isto~nog Sarajeva

Povratak Glo i Dra{kovi}a
Predsjednik Skup{tine Neboj{a Popi} i prvi ~ovjek Upravnog odbora Bojo Ga{anovi} podnijeli ostavke, a na wihova mjesta imenovani Milo{ Glogovac i Gojko Dra{kovi}
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

ISTO^NO SARAJEVO Na van re dnoj Skup {ti ni Fudbalskog kluba Slavija, kojoj je prisustvovalo 33 od 41 delegata, ponovo su pqu{tale ostavke. Samo tri mjeseca poslije imenovawa neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Skup{tine podnio je Neboj{a Popi}. - Inicijativa o odr`avawu vanredne Skup{tine potekla je od pojedinih ~lanova Skup{tine, {to su po Statutu imali pravo. I sam mislim da je bi lo ne op ho dno weno odr`avawe, s obzirom na vi{e ne go te {ku si tu aci ju u klubu, kojem je potrebna sna`na injekcija. Dao sam ma ksi mum, ali je to bilo nedovoqno da klub do`ivi pomak i osjetio sam moralnu du`nost da se povu~em - obrazlo `io je os tav ku Neboj{a Popi}. Za Po pi }e vog nasqe dni ka pre dlo `en je, a potom je dno gla sno izabran,

Mediji
Koliko je neozbiqna bila priprema vanredne Skup{tine FK Slavija potvr|uje i podatak da niko od predstavnika medija nije pozvan na sjednicu. Slu~ajno ili namjerno zaboravqeni, znaju oni koji su pripremali zasjedawe Skup{tine koje ipak, bilo nekome drago ili ne, nije pro{lo bez predstavnika sredstava informisawa. Milo{ Glogovac, koji je istu funkciju obavqao u periodu od 2004. do 2008. godine. - Hva la na izboru, a za prijedlog sam saznao nekoliko sati prije od r` a v a w a Skup{ti-

Gojko Dra{kovi}

ne. Ne obe}avam ni{ta, nisam se zbog toga prihvatio ovog mjesta, ve} zato {to niko nije htio. Moramo imati na umu da nije problem ispasti iz Premijer lige, kolika je opasnost da li }e klub nastaviti da egzistira. Bi}e komentara, evo opet starih kadrova, ali ovi qudi su bezbroj puta dokazali da vole ovaj klub. Iskreno, bez uva`avawa svih bi}e te{ko mnogo uraditi. Moramo se pogledati i ispraviti gre{ke, kojih je, evidentno, bilo. Nismo smjeli misliti da su neki protiv Slavije samo zato {to dru ga ~i je mi sle, ali ispostavilo se da su ve}im dijelom bili u pravu. Naravno, pomo} lokalnih i gradskih struktura ne smije izostati, a s ciqem oporavka novi Upravni odbor mora sve detaqno sagledati, stalno zasjedati i povu}i poteze radi oporavka rekao je novoizabrani predsjednik Skup{tine Milo{ Glogovac. Prihva}ena je ostavka dosada{weg predsjednika Upravnog odbora Boje Ga{anovi}a, koji je na toj funkciji proveo ta~no {est mjeseci. Zanimqivo, on je na toj funkciji zami je nio Goj ka Dra{kovi}a, koji je sada opet do bio po vje rewe da bude
FOTO: ARHIVA

Goran Simi} (Slavija)

na funkciji predsjedavaju}eg Upravnog odbora, koji }e i u sqede}em mandatu brojati 11 ~lanova.

SKUP[TINI prisustvovala 33 od 41 delegata
- Nisam bio u mogu}nosti da udru `im op {ti ne i grad Isto~no Sarajevo, da zajedni~kim snagama vratimo klub na zdrave noge. Mislio sam da se ujedinimo oko ne~e ga {to pu no zna ~i ovom gradu. Sve sam poku{ao, bilo je obe}awa i na tome se sve zavr{avalo. Ako je ne{to dobro, za ovih nekoliko mjese-

ci nisam napravio nijednu marku duga, a izmirio sam oko 200.000 ma ra ka sta rih obaveza i dugovawa, {to nije bilo lako - rekao je Bojo Ga{a no vi}, sa da ve} biv {i predsjednik Slavije. Po tom je ra zri je {en Upravni odbor kluba u starom sazivu, koji se za protekla tri mjeseca nikada nije sastao u punom sastavu, a novi predsjednik Dra{kovi} iskoristio je svoje pravo i predlo`io sedam ~lanova koji }e sa~iwavati ovo tijelo. To su: Mirko [arovi}, Dragan Kulina, Verko Sav~i}, Zoran Te{anovi}, Slobodan Uji}, Vinko Radovanovi} i

Bogdan ^eko, a poslije prve sjednice kooptirani su Milan Peji}, Slavko To{ovi} i Darko Babaq. - Ni je dra ga voqa, ali izbora nije bilo. Pored svih te{ko}a i problema, ~ast je biti na ~elu Slavije, ali i velika odgovornost i obaveza. Vjerujem u svoje saradnike da }emo stvoriti boqi ambijent i uslove za napredak i normalan rad prvog tima i omladinskog pogona. Obe}avati ne{to u ovom trenutku nije realno, ali isto tako ni predavati se dok god ima na de za os ta nak u dru{ tvu najboqih - rekao je Dra{kovi}.

@eqko Radovi}, novi sportski direktor trebiwskog Leotara

Mini-maksi liga Republike Srpske

Promjene neminovnost
TREBIWE - Poslije imenovawa novog {efa stru~nog {taba premijerliga{a sa "Polica" Bor~eta Sredojevi}a i doskora{weg igra~a @eqka Ra do vi }a za spor tskog direktora Leotara, fudbalska javnost u gradu na Trebi{wici polako se umiruje. Sa druge strane, u klubu je `ivqe, pa su ve} preduzeti prvi koraci na anga`ovawu poja~awa. - Jasno je da trebamo poja~awa u svim linijama tima. Imamo nekoliko `eqa koje }emo nastojati da ostvarimo. Ne bih da govorim o imenima. Mogu samo da ka`em da je rije~ o kvalitetnim igra~ima, koji }e podi}i nivo igre Leotara - rekao je sportski direktor @eqko Radovi}. Po op {tem mi{qewu, pret ho dni pre la zni rok je odra|en vrlo lo{e, pa }e to morati da se nadoknadi na zimskoj "pijaci". - Interesuju nas samo dostanak, a uz to `elimo da se ve} sada formira ekipa koja }e igrati zapa`enu ulogu u sqede}em prvenstvu. Svima nam je dosadilo da se iz sezone u sezonu borimo za opstanak i `elimo da dovedemo igra~e koji }e svojim kvalite tom bi ti du go ro ~no rje {ewe - istakao je Radovi}.

Zvezda bez pardona

Ekipa Lau{a, 1998. godi{te

FOTO: GLAS SRPSKE

RADOVI]: Uskoro transfer lista
[to se ti~e odlazaka, sigurno }e i wih biti. Jasno je da mnogi nisu zadovoqili, neki igrom, a neki pona{awem i odnosom prema klubu. - Spisak igra~a na koje ne ra~unamo bi}e uskoro objavqen. Ne `elimo da nagomi la va mo fu dba le re ko ji ne}e igrati. Okrenu}emo se omladinskoj {koli i nastojati da iz svake generacije izvu~emo nekoliko igra~a za prvi tim - dodao je Radovi}. ^. M.

@eqko Radovi} u dresu Leotara

FOTO: ARHIVA

kazani igra~i, kojima ne}e trebati probe i dokazivawa. U dogovoru sa novim trenerom napravili smo plan {ta nam treba od igra~a. I novi trener ima nekoliko opcija, pa }emo sjesti i napraviti plan prioriteta. Sigurno je

da }emo u drugi dio prvenstva u}i znatno ja~i, jer zbog trenutne pozicije na tabeli ne smijemo dopustiti gre{ke - nastavio je Radovi}. Ciq ovog proqe}a je jasan i sam po sebi se name}e. - Glavni prioritet je op-

BAWALUKA - Mladi fudbaleri Crvene zvezde bili su neumoqivi protiv [kole fudbala Ajaks u 11. kolu Mini-maksi lige Republike Srpske i u pet starosnih kategorija ostvarili ~etiri pobjede i samo jedan remi. Rezultati: 1998. godi{te: Crvena zvezda - Ajaks 3:3, Yaja - Budu}nost 2:3, Borac - Polet Kraji{nik 3:2, Progres - Sloga 3:1, [F Lakta{i - Lau{ 1:3, Sloboda - Mladost 10:2, 1999: C. zvezda - Ajaks 3:1, Yaja - Budu}nost 4:0, Borac - Polet K. 2:1, Progres - Sloga 0:0, [F Lakta{i - Lau{ 1:9, Sloboda - Mladost 1:0, 2000: C. zvezda - Ajaks 2:0, Yaja - Budu}nost 0:2, Borac - Polet K. 5:2, Progres - Sloga 0:7, [F Lakta{i - Lau{ 1:1, Sloboda Mladost 5:1, 2001: C. zvezda - Ajaks 3:1, Yaja - Budu}nost 0:2, Borac - Polet K. 0:3, Progres - Sloga 3:2, [F Lakta{i - Lau{ 0:2, Sloboda - Mladost 2:1, 2002: C. zvezda - Ajaks 3:1, Yaja - Budu}nost 0:5, Borac - Polet K. 3:2, Progres - Sloga 2:1, [F Lakta{i - Lau{ 0:5, Sloboda - Mladost 2:0. Plasman: godi{te 1998: C. zvezda 28 bodova, Borac 27 (me~ mawe), Polet K. 22... 1999: C. zvezda 30, Ajaks 25, Lau{ 24... 2000: C. zvezda 31, Ajaks 30, Sloga 25... 2001: C. zvezda 30, Ajaks 28, Sloboda 28.... 2002: Lau{ 30, C. zvezda 28, Budu}nost 28... D. P.

58 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Anketa argentinskog lista "Ole"

Mesiju 56, Maradoni 44 odsto glasova
BUENOS AJRES - Izjava argentinskog trenera Karlosa Bjankija da je Lionel Mesi najboqi fudbaler svih vremena natjerala je argentinski sportski dnevnik "Ole" da sprovede anketu me|u svojim ~itaocima. Pitawe je bilo: Ko je boqi fudbaler Lionel Mesi ili Dijego Armando Maradona? Zanimqivo da u anketu uop{te nije bio ukqu~en legendarni Pele, koji je do sada vodio veliku bitku sa Maradonom oko najboqeg svih vremena. U anketi je u~estvovalo 95.000 ~italaca od kojih je 56 odsto svoj glas dalo Mesiju, a 44 odsto Maradoni. Iako je malo vjerovatno da je anketa bila reprezentativna, ostaje podatak da je Barselonin ~arobwak ovom prilikom izborio pobjedu protiv argentinske ikone.

Selektor "pancera" dobio priznawe

Joakim Lev li~nost godine u Wema~koj

Nikola Maksimovi}

Crvena zvezda dobila jo{ dva poja~awa

Joakim Lev

FOTO: AGENCIJE

BER LIN - Se le ktor fu dbalske reprezentacije Wema~ke Joakim Lev progla{en je za li~nost godine u izboru magazina "Kicker". Selektor "pancera" opisan je kao pokreta~ renesanse u wema~kom fudbalu i ~ovjek koji gleda samo naprijed. - Ovo je nagrada za cijeli tim, na ~ije igre sam pono-

san. ^ast je {to sam dobio ovakvu nagradu - rekao je Lev. Wema~ka je kvalifikacije za Evrop sko prven stvo za vr{ila sa deset pobjeda iz isto toliko utakmica, zbog ~ega su Leva mnogi opisali kao po kre ta ~a re ne san se u wema~kom fudbalu i ~ovjeka koji ne zna da se pla{i ili da razmi{qa negativno.

Stigli Kasalica i Maksimovi}
Poslije iscrpquju}ih pregovora sa rukovodstvom Slobode iz U`ica kona~no potvr|eno iz oba tabora da su transferi dogovoreni
BEOGRAD - Ono {to je prethodnih dana najavqivano dobilo je i kona~nu potvrdu - Fi lip Ka sa li ca i Nikola Maksimovi} posta}e novi ~lanovi Crvene zvezde. Poslije iscrpquju}ih pregovora Crvene zvezde i wihovog dosada{weg kluba Slobode iz U`ica dogovor je postignut na obostrano zadovoqstvo i vi{e nema prepreka da talentovani igra~i do|u u Qutice Bogdana 1. Mediji navode da }e Zvezda morati da uplati 450.000 evra, uz procenat od idu}e prodaje. - Kon ta kti rao sam sa qudima iz kluba i menayerom, te mi je javqeno da je posao sa Zvezdom zakqu~en. Moj saigra~ Nikola Maksimovi} i ja zajedno smo igrali u Slobodi i u budu}nosti }emo opet nosi ti is ti dres, ovo ga pu ta Zvezde. Presre}an sam zbog dolaska i ranije sam najavqivao da to `elim, tako da mi je izuzetna ~ast {to }u igrati na "Marakani". Zahvalio bih qudima iz Slobode koji su mi omogu}ili da do|em do dresa Zvezde - rekao je Kasalica. skom prelaznom roku ve} anga`ovala Luku Milivojevi}a iz Rada i Filipa Mladenovi}a iz ~a~anskog Borca, dok su se u klub vratili Marko Pero vi} i Du {ko To {i}, a u prvotimce su promovisani Jovan Krneta, Ogwen O`egovi} i Petar \uri~kovi}. Zvez da je ta ko ura di la ogro man dio po sla u ra noj fazi prelaznog roka i malo je vjerovatno da }e biti jo{ mnogo dolazaka. [to se ti~e odlazaka sa "Marakane", sada je u prvom pla nu Ni ko la Mi ki}, ko ji navodno ima ponude [tutgarta i Frajburga, a kao indirek tna pot vrda odlas ka kapitena jeste i ponuda "crveno-bijelih" Hajduku iz Kule za desnog beka Branka Pauqevi}a.

Policija pomjerila duel [kotske i Srbije

Protiv "kiltova" 8. septembra
BEOGRAD - Utakmica prvog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine izme|u [kotske i Srbije pomjerena je sa 7. na 8. septembar zbog lo{ih iskustava sa doma}im navija~ima u Glazgovu, na zahtjev {kotske policije. Na sajtu FSS se navodi da se inicijativa predstavnika {kotske policije bazira na lo{im iskustvima koje imaju sa doma}im navija~ima i da se procjena ne bazira na eventualnom pona{awu navija~a Srbije, ve} iskqu~ivo pristalica [kotske. Istovremeno je FSS objavio da }e Srbija u~estvovati na turniru na Kipru 28. i 29. februara 2012. godine, a jo{ nisu poznata imena dva preostala u~esnika, pored doma}ina.

"Gasprom"
Generalni sponzor Crvene zvezde ruska kompanija "Gasprom" nije u potpunosti zadovoqna rezultatima koje Crvena zvezda biqe`i. - Sponzor, kao ni mi, nije zadovoqan rezultatom koji je postignut u ligi. "Gasprom" `eli boqe rezultate. Sa druge strane, medijski efekti su vi{e nego dobri, pove}an je broj navija~a na tribinama, a marketing odli~no radi svoj posao - rekao je predsjednik Sportskog dru{tva Crvena zvezda Petar [kundri}.

MIKI] odlazi, sti`e Pauqevi}
Ovim tran sfe ri ma jo{ jednom je potvr|en zaokret u poslovnoj politici kluba na insistirawe trenera Roberta Prosine~kog, koji je `elio da dovede najtalentovanije igra~e Jelen superlige. Crve na zvez da je u zim -

Promjene u {panskom velikanu

Simeone trener Atletiko Madrida
MA DRID - No vi tre ner ma drid skog Atle ti ka Di je go Si me one re kao je da dolazi u klub sa puno samopouzdawa i vj e ru je da mo `e preokrenuti sre }u na wiho vu stranu. Ar gen tin cu }e ovo biti tre}i dola zak u kl ub, ali prvi u fun kci ji tre ne ra. Si me one je od 1994. do 1997. i od 2003. do 2005. godine kao igra~ nosio dres "jorganyija". - Do{ao sam sa mnogo nade. Moramo biti smire ni i mo ra mo ra di ti. A radi}emo ono {to smo radili ka da smo mi bi li na terenu. I}i }emo utakmicu po uta kmi cu. Uvi jek pos to ji na da, smi re nost i sre}a, pogotovo sada kada se vra}am u Atletiko. Kada sam odlazio iz kluba, imali smo jedan ciq, a sada je on ne{to dru ga ~i ji. U sva kom slu~aju ~eka nas puno rada - zakqu~io je Si me one.

FSS izabrao najboqe za 2011. godinu

Kolarovu i Jovanovi}u "Zlatna lopta"
BEOGRAD - Najboqi igra~ Srbije za pro{lu godinu je Aleksandar Kolarov, dok je "Zlatnu loptu" u konkurenciji trenera dobio strateg APOEL-a Ivan Jovanovi}. Kolarov je dres nacionalnog ti ma obla ~io 27 pu ta. Standardni je reprezentativac Srbije i fudbaler koji je os ta vio naj boqi uti sak u prethodnoj godini igraju}i za nacionalni tim. Sa Man~ester Sitijem je osvojio prvi trofej poslije 35 godina, a bio je i jedan od najistaknutijih igra~a "gra|ana" sve do povrede, zbog koje ne igra posqedwih dvadesetak dana. faze Lige {ampiona, a ove sezone je sa kiparskim prvakom obe zbi je dio pla sman u osminu finala najelitnijeg klupskog takmi~ewa.

KOLAROV {esti laureat
Dosada{wi osvaja~i ovih priznawa su bili Nemawa Vidi} i Dejan Stankovi} po dva puta i Nikola @igi} jednom, a Ilija Petkovi}, Qubi{a Tumbakovi}, Slavi{a Jokanovi}, Radomir Anti} i Milovan Ra je vac u kon ku ren ci ji trenera.

Aleksandar Kolarov

FOTO: AGENCIJE

Jovanovi} je sa kiparskim ti mom osvo jio tri ti tu le {ampiona, jednu titulu u na-

cionalnom Kupu i ~etiri trofeja u Superkupu. Dva puta je predvodio APOEL do grupne

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 59

"Novogodi{we ludilo" u Engleskoj gradski rivali do~ekuju u razli~itom raspolo`ewu

Junajted stigao kom{ije
Roberto Man}ini prvi put od starta sezone isfrustriran, kriv mu i raspored, dok iskusni lisac Aleks Ferguson likuje, ali ga brinu povrede kqu~nih igra~a
Запад
1. Man~ester s. 2. Man~ester j. 3. Totenhem 4. ^elzi 5. Arsenal 6. Liverpul 7. Wukasl 8. Stouk 9. VBA 10. Everton 11. Nori~ 12. Aston Vila 13. Fulam 14. Sanderlend 18 14 3 1 53:15 45 18 14 3 1 47:14 45 16 11 2 3 32:19 35 18 10 4 4 36:21 34 17 10 2 5 33:25 32 18 8 18 8 18 7 18 6 17 6 17 5 18 4 18 4 18 4 7 3 21:14 31 6 4 25:22 30 4 7 18:28 25 4 8 19:26 22 3 8 18:20 21 6 6 27:31 21 8 6 19:23 20 7 7 19:24 19 6 8 22:22 18 6 7 16:21 18 4 9 17:31 16 3 10 19:32 15 5 10 15:35 14 0 14 22:41 12 5 11 25:39 11

15. Svonsi 17 4 16. KPR 17 4 17. Vulverhempton 17 4 18. Vigan 19. Bolton 20. Blekburn 18 3 18 4 18 2

MAN ^ES TER - Tra di cionalno kolo koje se igra na "Boxing day" u Engleskoj do ni je lo je na go vje {taj promjene na vrhu tabele. Pobjedom protiv Vigana od 5:0 i kiksom Man~ester sitija protiv Vest Bromvi~ Albiona, Man~ester junajted se bodovno izjedna~io sa gradskim rivalom, s tim da su "gra|ani" i daqe na ~elu zbog boqe gol razlike.

Stra teg "|a vo la" ser Aleks Ferguson blistao je od sre}e poslije me~a, ali je istovremeno i zabrinut, jer ne mo`e da ra~una na ~ak 11 povrije|enih igra~a. - Sre}an sam ovim rezultatom, posebno kad uzmem u obzir koli~inu povreda sa kojima se borimo. Na poluvremenu sam morao iz igre izves ti Yoni ja Evan sa, a utakmicu po~eti sa Valensijom i Kerikom na bekovskim po zi ci ja ma. Po red Evan sa, naj ve }e pro ble me Fergusonu predstavqaju povrede Nemawe Vidi}a, Rija Fer di nan da, Kri sa Smo linga i Fila Yonsa. VBA je odolio svim napadima ~ete Roberta Man}inija, a u nekoliko navrata imao {ansu i da savlada veli kog pro ti vni ka, ali su gledaoci na "Hovtornsu" bili vrlo zadovoqni prikazanom igrom i re zul ta tom do ma }ih igra ~a. Eki pa iz Birmingema je prvi klub koji je uspio da sa ~u va svo ju mre`u protiv Sitija ove godine u Premijer ligi, {to dovoqno govori o wihovom nastupu.

Veb
Jedan od najboqih sudija u Evropi Hauard Veb napravio je veliki previd jer je dosudio penal za Everton protiv Sanderlenda, koji toliko o~igledno nije postojao. Leon Osman je u{ao u kazneni prostor i sam se spotaknuo, ali je Veb procijenio da nije pao sam i dosudio penal, koji je u gol pretvorio Lejton Bejns za kona~nih 1:1. Roberto Man}ini je poslije dugo vremena zabrinut, jer igra wegovih izabranika u posqedwih ne ko li ko utakmica ne li~i na {ampionsku.

FERGUSON ima 11 povrije|enih igra~a
- Znali smo da }e biti te{ko. Kada igrate protiv ekipe koja se brani sa svih 11 igra~a mora da bude te{ko. Ura di li smo sve da slavimo, ali nismo uspjeli rekao je Man}ini koje izrazio nezadovoqstvo rasporedom u sqede }ih ne ko li ko dana. - Razo~aran sam jer igramo u nedjequ, prvog januara, u Sanderelendu u 16 ~asova, a on da pro tiv Li ver pu la ve} tre}eg januara. Liverpul, recimo, ima me~ 30. decem bra, u pe tak pro tiv Wuka sla kod ku }e, a on da gostuju nama, ali sa danom odmora vi{e nego mi. Mislim da im to olak{ava posao, za ra zli ku od nas. Ne znam za {to je to ta ko. U stvari znam - zbog televizije - locirao je problem meRoberto Man}ini i Aleks Ferguson

nayer lidera Premijer lige, koji bi uskoro trebao da

Maluda
Fudbaler ^elzija Floran Maluda na zanimqiv na~in je opovrgao glasine da pregovara o prelasku u bogati ruski klub An`i iz Maha~kale, koji je dobio novog trenera - Jurija Krasno`ana. - Ne mogu ni izgovoriti ime tog kluba - izjavio je Maluda. Ne znam odakle dolaze takve glasine koje nemaju nikakav temeq. Zala`em se za transparentnost. Nemam {ta da skrivam, govorim vam istinu - dodao je Maluda.

potpi{e novi trogodi{wi ugo vor vri je dan pet mi li ona funti po sezoni, ~ime }e postati najpla}eniji trener u Premijer ligi. Nove kikseve upisali su Liverpul i ^elzi i definitivno otpali iz svih kom-

binacija u borbi za naslov. Blekburn i Fulam su zaslu`e no odni je li bod sa te {kih gos to vawa, dok je Wukasl zabiqe`io prvu pobjedu u posqedwih {est kola i to na gos to vawu Boltonu (0:2).

Mario Baloteli
Ime Marija Balotelija obi~no se ve`e uz neki skandal, ali ovaj put napada~ Man~ester sitija nije napravio ni{ta sli~no, nego bio uzoran gra|anin. Prvo je Super Mario proveo nekoliko sati za {ankom u jednom pabu u predgra|u Man~estera i ~astio goste. - Bio je veoma kulturan i {armantan i nije privla~io pa`wu na sebe - rekao je jedan od gostiju. Pored ~a{}avawa, Mario je ostavio 1.000 funti za ra~un koji je bio deset puta mawi. Poslije toga je zajedno sa djevojkom oti{ao u crkvu na Badwe ve~e i donirao 200 funti lokalnoj crkvenoj zajednici.

REZULTATI
Rezultati i strijelci 18. kola: ^elzi - Fulam 1:1 (Mata 47 - Dempsi 56), Bolton - Wukasl 0:2 (Ben Arfa 69, Ba 71), Liverpul - Blekburn 1:1 (Maksi 53 - Adam 6. autogol), Man~ester junajted - Vigan 5:0 (Park 8, Berbatov 41, 59, 78, Valensija 75), Sanderlend - Everton 1:1 (Kolbek 26 - Bejns 51. penal), VBA - Man~ester siti 0:0, Stouk - Aston Vila 0:0. Ju~e su igrali: Arsenal - Vulverhempton, Svonsi - KPR, Nori~ - Totenhem.

Napada~ Bajerna ima priliku da u|e u istoriju Bundeslige

Argentinac `eli da unov~i dobre igre

Mario Gomez juri rekorde
MINHEN - Napada~ Bajer na Ma rio Go mez }e u proqe}nom dijelu prvenstva imati priliku da postigne ne{to {to nijednom igra~u u Bun de sli gi ni je us pje lo ve} 35 godina. Go maz }e po ku {a ti da prvi u tri i po de ce ni je postigne 30 pogodaka u Bundesligi, {to je posqedwem uspjelo napada~u Kelna Diteru Mileru sezoni 1976/77, koji je tada bio strijelac 34 pogotka. Napada~u Bajerna ovo je najboqa godina u karijeri u kojoj je postigao 49 pogodaka na 53 utakmice, {to je zaista fenomenalno dostignu}e. U Bundesligi je postigao 32 pogotka, ali po 16 u pro{loj i ovoj godini, dva je pogotka postigao u wema~kom kupu, osam u Ligi {ampiona i sedam za reprezentaciju. Kada se sve sabere, dolazi se do nevjerovatnog podatka da je Gomez postizao 0,92 pogotka po utakmici, a od wega je boqi sa mo Kris ti ja no Ro naldo, koji je postizao ta~no jedan pogodak po utakmici u prosjeku.

Anhel di Marija tra`i ve}u platu
MADRID - Sjajne igre ove sezone ohrabrile su Argentinca iz redova Real Madrida Anhela di Mariju da od ~elnika kluba tra`i pove}awe plate. On trenutno zara|uje 1,8 miliona evra godi{we, a ugovor vrijedi do 2016. godine. @eqa mu je da do|e do 3,5 miliona evra godi{we zarade, {to zna~i da bi mu se plata prakti~no udvostru~ila, a samim tim i izjedna~ila sa onom koju ima wegov sunarodnik Gonzalo Iguain. Argentinski krilni fudbaler je me|u slabije pla}enim igra~ima iz udarne postave. Kristijano Ronaldo i Kaka, na primjer, zara|uju po 11 miliona godi{we.

POSTIZAO 0,92 pogotka po me~u u ovoj godini
Posqedwi Bajernov igra~ sa sli~nim dosegom bio je veliki Gerd Miler, koji je 1974. godine postigao ta~no 30 pogodaka. Legendarni na pa da~ je, ina ~e, pet pu ta u prven stvu pos ti zao minimalno 30 golova. Ukoliko Gomez nastavi ovogodi{wim tempom i na

Sukob mi{qewa u Milanu

Zaratili Pato i Alegri
MILANO - Poslije nekoliko kritika koje je trener Milana Masimo Alegri uputio na ra~un forme napada~a Pata, uslijedio je i odgovor. "Patak" je kritikovao trenera, odnosno wegov odnos prema igra~ima. - An}eloti je stalno pri~ao, ukazivao mi na gre{ke, savjetovao me. Sa Alegrijem je druga~ije. On nikada ne pri~a, samo kritikuje to {to uradim. Meni ostaje da spustim glavu i da poku{avam da ispravim. Bilo bi boqe, ako ne~im nije zadovoqan, da o tome razgovaramo, kako bih napredovao i ne bih pravio iste gre{ke - rekao je Pato.

Mario Gomez

FOTO: AGENCIJE

proqe}e vrlo lako bi se mogao pri dru `i ti dvo ji ci

Mi le ra i os ta lim ko ji su pre{li "klub 30".

60 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Fudbalski klub Partizan ostao i bez {efa stru~nog {taba

Stanojevi} oti{ao za Krstaji}em
Ja sam biv{i trener Partizana! Razo~aran sam onim {to se desilo. Kad se budem vratio sa odmora, sazva}u opro{tajnu konferenciju za novinare, rekao Stanojevi}
BEOGRAD - Aleksandar Stanojevi} vi{e nije trener Par ti za na. Ba{ kao {to je i najavqivao da }e da ti os tav ku uko li ko sa mjesta sportskog direktora ode Mla den Krsta ji}, mladi stru~wak je i ispunio obe}awe. Istina, jo{ uvijek neformalno, jer se nalazi na godi{wem odmo ru, ali je medijima u Srbiji rekao da }e to da u~ini ~im se vrati u Beograd. - Ja sam biv {i tre ner Par ti za na! Ra zo ~a ran sam

Nenad Bjekovi} qut
Nekada{wi trener i sportski direktor Partizana qut je na predsjednika "crno-bijelih" koji mu posqedwih dana nije odgovarao na telefonske pozive. Godinama su bili nerazdvojni, a posqedwi doga|aji u Humskoj udaqili su maksimalno Nenada Bjekovi}a i Dragana \uri}a. onim {to se desilo. Kad se budem vratio sa odmora, sazva}u opro{tajnu konferenciju za novinare - rekao je Stanojevi}. On se osvrnuo na poziciju predsjednika Dragana \u ri }a i wegov tre nu tni polo`aj. - Posle svega {to se de{avalo posledwih dana done ta je odlu ka ko ju sam o~e ki vao. Ipak, mo ram da priznam da sam verovao da pred se dnik \u ri} po ka `e kako ima morala i da i on podnese ostavku. To bi bilo naj po {te ni je, ako je ve} kriv ca za sve pro na {ao u Krstaji}u - izjavio je Stanojevi}. On se upi tao i za {to predsjednik kluba nije dolazio na utakmice Partizana. - Ako taj ~ovek sve radi u in te re su Par ti za na, kao {to je vi {e pu ta na po -

Aleksandar Stanojevi}

miwao, onda neka odgovori za{to nije bio ni na jednoj utakmici kluba tokom jese-

OSTAVKA VUKA RA[OVI]A
Poslije {efa stru~nog {taba Aleksandra Stanojevi}a i trener Teleoptika Vuk Ra{ovi} podnio je ostavku. - Zbog trenutnih de{avawa u Partizanu odlu~io sam da podnesem ostavku na mesto trenera Teleoptika. Igra~ku i trenersku karijeru zapo~eo sam u ovom klubu. Pro`iveo sam mnoge te{ke trenutke u wemu, ali je uvek interes Partizana bio iznad svih i iznad svega. Posle otkaza Mladenu Krstaji}u i ostavke {efa struke Aleksandra Stanojevi}a, smatram da interes kluba nije na prvom mestu i to je glavni razlog moje ostavke - rekao je Ra{ovi}.

ni. Ukoliko je navija~ Partizana i bori se za interes kluba, neka objasni {to nije dolazio. Mo`da zbog toga {to se pla{io prozivki navija~a. I tu ponovo dolazimo do toga da mu je va`niji wegov li~ni, nego klupski interes - dodao je Stanojevi}.

TRENUTNO na odmoru
Krstaji} i Stanojevi} su u posqedwe vrijeme dobijali podr{ku sa raznih strana. Upravo zbog toga, sada ve} biv{i trener Partizana, pos-

Vuk Ra{ovi}

tavqa pitawe. - Ko je to podr`ao \uri}a posledwih dana? Da li je iko stavio wegov rad pod lupu? Ako vidi{ da niko nije uz tebe, vaqda je logi~no da ode{, a ne da se bori{ za fotequ. Ja sa tim nemam problema, nisam do{ao za trenera Partizana samo da bi se pri~alo da sam trener. Nemam zato ni najmawi problem da odem u ovakvoj situaciji. Tu nema mnogo {ta da se komentari{e, postoje principi koje sam uvek po{tovao i po{tova}u ih i daqe is ta kao je Stanojevi}.

Du{ko Vujo{evi} bio mirotvorac

Mladen Krstaji} najavio da }e govoriti o trenutnoj situaciji u klubu

"Partizan uvek na prvom mestu"
BEOGRAD - Predsjednik Sportskog dru{tva Partizan, Du{ko Vujo{evi}, me|u prvima je napustio sjednicu Upravnog odbora Partizana u "Zemunelu". On je imao `equ da pomiri dvije zara}ene strane, ali je o~igledno da u tome nije uspio. - Svi u Partizanu moraju da budu u funkciji kluba, koji uvek mora da bude na prvom mestu. Smatram da je sve suvi{e "sve`e", a i rano za bilo ko ju for mu ko m e n t a r a . Iskreno sam se nadao da je re~ o nekoj vrsti nesporazuma, ali se, na`alost pokazalo da su se "vaqali" ozbiqniji problemi, koji se ne stvaraju preko no}i. Logi ~no da ova kvi po tre si ni su ni gde po`eqni, ali verujem u snagu zajednice. Ne bih da dubqe ulazim u problematiku, nije u funkciji na{eg kluba, dru{tva Du{ko Vujo{evi} izjavio je Vujo{evi}.

Navija~i zaslu`uju istinu
BEOGRAD - Smijeweni sportski direktor Partizana Mladen Krstaji} rekao je beogradskim medijima da nije tu`an, ve} ponosan {to je svoj posao radio najboqe {to zna. - Radio sam ono {to je bi lo u opi su mog po sla i {ti tio na{ spor tski se ktor. Svakoga mogu da pogledam u o~i i mo gu da odem bilo gde, jer sam ponosan na ono {to sam radio u Partizanu - izjavio je Krstaji}. On je demantovao tvrdwu potpredsjednika kluba Mile ta Jo vi ~i }a da se u sep tem bru za la gao za smje nu trenera Aleksandra Stanojevi}a poslije poraza od irskog [amroka. - Treba ostaviti stvari da preno}e. Ba{ o tome }u pri~ati idu}ih dana, jer navija~i Partizana zaslu`uju da znaju {ta je istina - poru ~io je Krsta ji}, ko ji je igra ~ku ka ri je ru za vr{io 29. ma ja, a na fun kci ji spor tskog di re kto ra beo gradskog tima stupio je 10. juna ove godine. sao pro tiv smjene Krstaji}a bio je Albert Na|. - Nije ta~na tvrdwa potpredsednika Jovi~i}a da sam za Krstaji }a gla sao za to {to smo biv{e kolege fu dba le ri, ve} sam to u~i nio zbog ono ga {to je Krsta ji} ra dio na mes tu spor tskog di re kto ra. Os ta jem ~lan UO i skup{tine kluba i sada nam predstoji bor ba za Par ti zan - rekao je Na|.
Mladen Krstaji}

PRES -konferencija zakazana za danas
Krstaji} je za danas najavio pres-kon fe ren ci ju na kojoj }e govoriti o aktuelnim do ga |a ji ma u wego vom biv{em klubu. Jedini ~lan Upravnog odbora koji je gla-

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 61

Predsjednik Odbojka{kog saveza Srbije Aleksandar Bori~i}

Dragan Xaji}

"Mewao bih sve medaqe za dva zlata na OI"
Ne `elim da optere}ujem reprezentativce, ali mewao bih ovih 15 odli~ja za dve olimpijske medaqe, a pre toga mora}emo da se kvalifikujemo za London, rekao Bori~i}
BEO GRAD - Pred sje dnik Odboj ka {kog sa ve za Srbi je Ale ksan dar Bo ri ~i} izja vio je da bi mi jewao 15 osvojenih medaqa za dva olimpijska odli~ja u 2012. godini. Go di na za na ma os ta }e zabiqe`ena zlatnim slovima u analima koji prate zbivawa u srpskom odbojka{kom sportu. Sve mu{ke i `enske naci onal ne se le kci je u tri kategorije - kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj ostvarile su tokom godine vrhunske rezultate i osvojile medaqe na naj ve }im ta kmi ~ewima, svjet skim i evrop skim prven stvi ma, Svjet skoj i Evropskoj ligi. - Ne `elim da optere}ujem re pre zen ta tiv ce, ali mewao bih ovih 15 odli~ja za dve olimpijske medaqe, a pre toga mora}emo da se kva li fi ku je mo za Lon don rekao je Bori~i} na tradici onal nom no vo go di{wem koktelu OSS u hotelu "M". On je za hva lio igra ~i ma, stru~nom {tabu i svim zaposlenima u Savezu na izuzetno uspje{noj godini.

Ne znam za{to me nisu zvali
BEOGRAD - Biv{i predsjednik Crvene zvezde Dragan Yaji} izja vio je pri li kom gos to vawa na TV B92 da je pristao da se vrati u klub, ali da ne zna za{to se to nije dogodilo. - Pristao sam da se vratim u Crvenu zvezdu. Imao sam nekoliko sastanaka sa qudima iz kluba, o~ekivao sam da se to verifikuje na sednici Upravnog odbora. To se nije desilo, a pravi razlog ne znam. Qudi iz Zvezde su mi rekli da su u nezavidnoj situaciji i da im je potrebna moja pomo}. Ja sam dao svoj pristanak, ali ne znam kako je do{lo do ovoga kasnije. Posle sednice UO niko me nije zvao, {ta }e biti na Skup{tini kluba ne znam rekao je Yaji}.

FSS

OSVOJILI zlato na EP
- Iza nas je zlatna godina srpske odbojke. Osvojili smo ve li ki broj me daqa. Nije bilo lako, ali smo delovali slo`no, kao porodi-

Tole najavio izbore
BEO GRAD - Pred sje dnik FSS Tomislav Karayi} rekao je da ta organizacija sumwa da pos to je bu ra zer ski odno si izme|u klubova u Superligi. - Sumwamo da u na{em fudbalu odre|eni klubovi imaju burazerske odnose, zbog toga smo odlu~ili da u slede}oj sezoni dve ekipe ispadnu u ni`i rang, a jedna igra bara` za opstanak. Posle te sezone da dve ispadaju, a dve igraju bara` za opstanak. Pa onda, ako `ele, neka poklawaju bodove rekao je Karayi} koji je dodao da }e 13. februara biti raspisani izbori.

Vladimir Grbi} i Aleksandar Bori~i}

FOTO: AGENCIJE

Vawa Grbi}
Potpredsjednik OSS i legenda srpske odbojke Vawa Grbi} rekao je da Savez ne treba da se zaustavi, ve} da poku{a da ponovi uspjehe i idu}e godine. - Imamo fantasti~ne rezultate. Osvojili smo dve titule prvaka Evrope u seniorskoj kategoriji, a raduje me {to je za wima krenula i plejada mladih odbojka{a i odbojka{ica - rekao je Grbi}.

ca i za je dni ~ki re {a va li probleme - istakao je Bori~i}. On je dodao da je, pored spor tskih us pje ha, OSS imao sa dr`aj nu go di nu u ko joj je po ma gao dru ge sa ve ze i u~es tvo vao u ve li kom bro ju hu ma ni tar nih akcija. - Je dan od naj va `ni jih doga|aja u 2012. godine o~ekuje nas u maju kada }emo po-

krenuti akciju i dovesti veli ki broj de ce da igra ju uli~nu odbojku. Bi}emo doma}ini drugog vikenda Gran prija u konkurenciji dama. Hvala svim igra~ima, trenerima i onima koji su dopri ne li da ima mo ova ko uspe{nu godinu - zakqu~io je Bori~i}. Ge ne ral ni se kre tar OSS Slobodan Milo{evi} izrazio je nadu da }e i idu-

}a godina biti jednako uspje{na. - U do ba eko nom ske krize, kada ceo svet traga za zlatom, ova mala Srbija i veliki odbojka{ki savez ne ma tih pro ble ma. Za slu `i li smo to. Mo `da u 2012. ne}emo imati toliko zla tnih odli ~ja, ali to je sa mo za to {to je olim pij ska godina - rekao je Milo{evi}.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Umjereno obla~no
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

4 oC 0 oC

Sun~ano
U Republici Srpskoj jutro }e biti hladno sa mrazem u ve}ini krajeva, ja~im na planinama. U ni`im predjelima i maglovito. Tokom dana prohladno i uglavnom sun~ano, a ponegdje u ni`im krajevima na sjeveru i u Podriwu magla se mo`e zadr`ati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Najni`a temperatura po planinama od -16 do -10, u ostalim krajevima od -9 do -3, na jugu do 3, a najvi{a dnevna u vi{im predjelima od -2 do 2, u ostalim krajevima od 2 do 5, na jugu Hercegovine do 12 stepeni Celzijusa.
Sarajevo Pale

Mostar

U Srbiji }e tokom cijelog dana biti umjereno obla~no sa dosta sun~anih intervala. Minimalne temperature od -7 do -5 na planinama, u ostalim krajevima od -4 do 0, a najvi{e dnevne od 0 do 2 na planinama, u ostalim krajevima od 3 do 6 stepeni Celzijusa.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra MILETI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (dopisnici, Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

5 oC -6 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 6 9 10 6 5 4 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 3 7 5 6 5 10 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 7 7 6 -2 2 1 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 7 8 2 1 3 6

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

62 srijeda, 28. decembar 2011. GLAS SRPSKE

HRT 2

11.50

Antena
PINK BH 23.00

@elim momka za Bo`i}
Holi, Bet i Dajan su prijateqice od djetiwstva. Jedva da su krenule u osnovnu {kolu, a ve} imaju momke, ta~nije Bet i Dajan imaju, a Holi nema. Zato od Djeda Mraza zatra`i da joj za Bo`i} pokloni momka. Djed je obe}ao da }e ga poslati kad za to do|e vrijeme. Sad je odrasla, zavr{ila je pravo i radi kao advokat. Sve se u wenom `ivotu promijenilo, osim ~iwenice da nema momka. Na Badwi dan Holi ima sudski spor u kojem jedna majka treba da dobije pravo da za praznike bude s djecom, ali kako se advokat protivni~ke strane Rajan Hjuz nije pojavio na sporu, majka ne}e imati to pravo. Holi je quta i razo~arana. Da je utje{i, Dajana joj ka`e da }e joj poslati ne{to uz {ta }e joj Bo`i} biti podno{qiv i pozove je da s wom ode kupiti bor za kancelarijsku zabavu. Borove prodaje Djed Mraz, a pomo}nik mu je advokat Rajan Hjuz. Uloge: Keli Vilijams, Patrik Maldun, ^arls Darning, Brus Tomas Re`ija: Kevin Konor

Bez vesla 2: Priroda zove
Pacijentkiwa koja umire u domu penzionera moli Zaka da na|e wenu unuku koju o~ajni~ki `eli da vidi prije smrti. Kad Zak vidi wenu fotografiju, shvati da je to Benova davno izgubqena qubav Heder. Oti{la je u {umu da spasava okolinu i smatra se nestalom ve} sedam godina.

RTRS
6.00 7.00 7.05 9.00 9.10 10.05 10.20 10.30 10.40 11.00 12.00 12.20 13.00 13.20 13.50 15.00 15.10 15.50 16.30 17.00 18.00 19.10 19.30 Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Saga o Forsajtima, serija Piplinzi, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film ^ika Blagoje u svijetu igra~aka U~ite engleski sa Ozmom, crtani film Nevidqivi svijet Dnevnik Svijet u 2011. Ah ta planeta U prolazu Draguq u kruni, serija Vijesti U fokusu EU i mi Srpska danas Saga o Forsajtima, erija Draguq u kruni, serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka Dnevnik 6.00 7.00 7.30

PINK BH
Sestre, serija ^arolija Udri mu{ki, jutarwi program Vitezovi iz blata Qubav i mr`wa, serija Info top Porodi~ni obra~un Brze pare Info top Siti Sestre, serija Info top Mala nevjesta, serija Tajna qubavi, serija Seks i selo Info top 6.30 8.30 9.10

BN
Jutarwi program Serija Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Crno na bijelo 13.10 TV dokument 14.00 Novosti 14.05 FILM 16.00 Dnevnik 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Selo gori, a baba se ~e{qa, serija 20.50 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 23.00 Anali, serija 23.50 FILM @ivi svoj `ivot 1.20 Serija 7.00 9.00 9.10 9.30 10.00 10.10 10.30 11.00 11.20 12.10 13.00 14.30 14.40 14.50 15.10 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.40 19.00 19.30 20.00 20.50 21.50 22.20 23.00 0.30

BHT 1
Dobro jutro BH Teens Kineski moreplovac, crtani film Nema problema Vijesti Bio jednom jedan Dnevnik Olimpijske planine Poetski teatar Sjaj Pariza, serija Crta Ginko Vijesti Odli~an 5+ Kineski moreplovac, crtani film Robot Robi, crtani film Izgubqena ~ast, serija Hronika regija Sjaj Pariza, serija Euroimpuls Sve u svemu BH Teens Dnevnik Retrovizor Izgubqena ~ast, serija Nerije{en slu~aj Dnevnik Na dnevnom redu FILM Bez odredi{ta Sve u svemu 6.00 6.10 6.40 7.00 7.30 7.50 8.20 8.40 10.00 10.40 11.50 11.55 12.00 12.40 13.40 14.30 16.00 17.00 17.40 18.45 18.50 19.20

OBN
Hairy Scary, crtani film Ma|ioni~ar, crtani film Atomska Beti, crtani film Miksmaster, crtani film Gladijatori, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Scraff - A Christmas Tale, crtani film Ukleta Marijana, serija Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Crime Time, crtani film Info Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Qubav, vjera, nada, serija Dolina vukova, serija Ukleta Marijana, serija Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Crime Time, crtani film Info Fe|a prezents 7.00 7.40 8.00 8.20 10.50 11.10 13.00 13.50 14.40

RTL
RTL danas Dragon Ball Z, crtani film PopPiksi, crtani film FILM Murjak i po Magazin Emperatriz, serija Ru`a vjetrova, serija Krv nije voda, serija FILM Kraq lavova 3: Hakuna matata
FILM

10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 18.00 18.50 19.20

15.50

16.50 18.00 18.30 19.00

Putovawe Porodice Xonson RTL od 5 do 5 Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

10.20

20.00
7.30 8.00 8.30 9.30 10.00 11.00 11.30 11.50 13.50 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.40 0.00 0.30 1.30 -

B92
Pingvini s Madagaskara, crtani film Vijesti Dolina sunca, serija Ho}u da znam Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini s Madagaskara, crtani film FILM Hadson Houk Istra`iteqi iz Majamija, serija Dome, slatki dome, serija Vijesti Sportski pregled Izme|u dvije vatre Sve po spisku Sun|er Bob, crtani film Vijesti Prijateqi, serija [treberi, serija Istra`iteqi iz Majamija, serija FILM Ubistvo i margarite Vijesti Sportski pregled Izme|u dvije vatre Dou{nici, serija Saut Park, crtani film Info 6.00 8.05 9.05 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.20 19.00 19.30 20.00 21.05 22.00 22.40 0.00 0.30 1.50

TV1
Crtani film Ukradeni `ivoti, serija Zakon qubavi, serija Junska no}, serija Kapital Predaj se, srce, serija Zauvijek mlad, serija Ukradeni `ivoti, serija Zakon qubavi, serija Junska no}, serija Vijesti Predaj se, srce, serija Sedma brzina Helo Kiti, crtani film Dnevnik Predaj se, srce, serija Zauvijek mlad, serija Dnevnik FILM Iznajmqene usne Vijesti FILM Hrabrost jedne princeze 2 No}ni program

7.50

7.40

TOMICA I PRIJATEQI, CRTANI FILM
20.10 Crni bombarder, serija 21.10 Art ma{ina 21.50 Statisti, serija 22.30 Dnevnik 22.50 FILM Toplo proqe}e 0.30 Crni bombarder, serija 1.20 Statisti, serija 1.50 Dnevnik 2.10 U fokusu 3.00 Art ma{ina 3.40 FILM Toplo proqe}e

NASQE\E JEDNE DAME, SERIJA
20.00 Nasqe|e jedne dame, serija 20.30 Bra~ni sudija 22.00 Grand parada 23.00 FILM Bez vesla 2: Priroda zove

OGI I @OHARI, CRTANI FILM
20.00 Qubav, vjera, nada, serija 20.50 Dolina vukova, serija 22.00 FILM Vra}awe duga 2 23.50 Dolina vukova, serija 0.50 Info 1.00 FILM 2.50 Info 3.00 Evroliga 4.50 Info 5.00 ^uvari planete 6.00 Info

DRAGON BALL Z, CRTANI FILM
20.00 Ru`a vjetrova, serija 20.50 FILM Sam u ku}i 3 22.50 FILM Penthaus 0.40 Vijesti 0.50 FILM Norbit 2.30 Astro {ou 3.40 FILM Murjak i po 5.00 RTL danas

RADIO RS
Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Oaza Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Kad sam bio mlad 0.00 Vijesti 0.05 Koncert subotom, repriza 1.00 No}ni program 2.00 Sabornik 3.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
2250
RTRS

Toplo proqe}e

Frenklin Delano Ruzvelt ambiciozan je politi~ar i ~ini se da je pred wim velika karijera. U tom ostvarewu podr`ava ga i wegova energi~na supruga Elenor. Prvi veliki korak je nominovawe za ameri~kog potpredsjednika, ali na izborima on i demokratski predsjedni~ki kandidat Xejms Koks nisu izabrani u Bijelu ku}u. Me|utim, to ne smawuje entuzijazam Ruzveltovih. Sa 39 godina Frenklinu je dijagnostikovana te{ka bolest - dje~ija paraliza. On odlazi na lije~ewe u izolovanu bawu Vorm Springs (Toplo proqe}e) u Xorxiji. Uloge: Kenet Brana, Sintija Nikson, Dejvid Palmer Re`ija: Xozef Sarxent

GLAS SRPSKE srijeda, 28. decembar 2011. 63

HRT 1

13.20

B92

21.00

Doktor Oz
Dr Oz nudi jedinstven i fascinantan pogled na zdravqe dvoje najve}ih TV zvijezda koje su ni`e od 120 centimetara. "Mali par" iz rijaliti {oua "The Little Couple", Xen Arnold i Bil Klajn, te dr Vil Mekenzi iz bolnice "Alfred I. Dupont", specijalista za male Amerikance, u gostima su kod dr Oza da bi raspravili komplikacije i probleme do kojih bi moglo da do|e ako Xen i Bil odlu~e da ispune svoj san i za~nu prvo dijete. Merle iz Boner Springsa, kojem je presa|eno srce, znatno je dobio na te`ini poslije transplantacije, pa se obratio dr Ozu za pomo} kako bi se na odgovaraju}i na~in brinuo o svom novom srcu.

Ubistvo i margarite
Xulijan Nobl je pla}eni ubica - ili, wegovim rije~ima, "pomaga~ u fatalnim slu~ajevima" i jako dobar u svom poslu. Do{ao je u Sijudad Meksiko da bi obavio jedan zadatak, ali na wegovu `alost, dodirnuo je dno; ubijawe qudi ubilo je i wega - iznutra. Deni Rajt tako|e se poslovno nalazi u Sijudad Meksiku, iako se bavi sasvim druga~ijim poslom. Deni `ivi u Denveru sa suprugom Bin, pa iako imaju nekih finansijskih problema, izme|u wih i poslije deset godina braka plamsa prava mladena~ka strast. U Meksiku se Deniju pru`ila poslovna prilika koja bi mogla da rije{i sve wegove finansijske probleme ili da ga baci jo{ dubqe u du`ni~ki ponor. Uloge: Pirs Brosnan, Arlin Miler, Azuken Medina, Greg Kiner Re`ija: Ri~ard [epard

NOVA TV
Bakugan, crtani film 7.20 Neustra{ivi Skubi Du, crtani film 7.40 Ptica trka~ica, crtani film 8.20 Nate Berkus {ou 9.20 Kad li{}e pada, serija 10.20 Qubav i kazna, serija 11.20 Inspektor Reks, serija 12.20 In magazin 13.00 FILM Igra~ka 15.00 FILM Showtime 17.00 Vijesti 17.20 In magazin 18.00 Kad li{}e pada, serija 19.10 Dnevnik 6.50 6.00 6.05 9.00 9.05

RTS1
Vijesti Jutarwi program Vijesti Neki novi klinci, serija Vijesti Trag Zadwa ku}a Srbija e-brojevi Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina, serija FILM Pink Panterov sin I ja imam talenat Ovo je Srbija Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre? Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 7.50 9.30 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.20 14.30 15.20 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 0.00 1.00 1.20 2.10 3.20 4.00

RTS2
[kolski program Ars praktika e-TV TV mre`a Vavilon Dobro je znati Klasi~na muzika Metropolis Trezor Plava ptica Matematika u srcu Kocka kocka kockica Antonije Gaudi Vi i Mira Adawa Polak Link Porodica Soprano, serija Garavi sokak Munzi, crtani film Vi~, crtani film [kolski program U svijetu Beokult Porodica Soprano, serija FILM Muzika srca Kako `ivjeti jednostavnim `ivotom I ja imam talenat Kamerna TV scena Trezor Vi i Mira Adawa Polak Link

K3
9.00 Vijesti 9.05 Crtani film 10.00 Junska no}, serija 11.00 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti 12.05 Prijateqice, serija 13.00 SMS Party 14.00 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Vijesti 15.05 Potez 16.00 Zakon qubavi, serija 16.50 Hrana i vino 17.10 Predaj se, srce, serija 18.10 Crtani film 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Predaj se, srce, serija 21.00 Pod lupom 22.00 Novosti 22.30 FILM 0.20 Prijateqice, serija 6.00 7.00 8.50 9.50 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 14.40 15.00 16.00 16.50 16.50 18.00 18.40 19.10 19.30 20.00

HRT1
Me|u nama Dobro jutro Hrvatska Ludi od qubavi, serija Vijesti Merkatska dinastija Kod Ane Sve }e biti dobro, serija Dnevnik Kad zavolim, vrijeme stane, serija Dr Oz Vijesti Religijski program Obrazovni program Ponos Ratkajevih, serija Alisa, slu{aj svoje srce, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Odmori se, zaslu`io si, serija Loto Dnevnik Stipe u gostima, serija 6.10 7.00 7.20 7.40 8.10 8.40 9.20 10.00 11.10 11.50 13.10 13.40 14.20 14.40 15.10 15.50 16.10 16.40 16.50 17.30 19.10 19.30

HRT2
Kad zavolim, vrijeme stane, serija Pipi Duga ^arapa, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Konor na tajnom zadatku, serija Nevoqe jednog Branimira, serija Crno proro~anstvo, serija Bo`i}ni koncert - Klinci s Ribwaka 2005. Alisa, slu{aj svoje srce, serija FILM @elim momka za Bo`i} Potro{a~ki kod Briqantin H2O Uz malo vode, serija Exmont, serija Nevoqe jednog Branimira, serija Rupert, crtani film Mala TV Hej Kiti, crtani film ^etiri zida Turnir Kutija {ibica u malom fudbalu Pipi Duga ^arapa, crtani film Muzika

9.50 9.55 10.20 11.00 12.00 12.10 12.30 13.20 14.40 15.00 15.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

7.40

17.20
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 9.50

ATV
Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Garfild, crtani film Dragon Ball, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Bumba, crtani film Necenzurisano Vijesti Suze Bosfora, serija Miqenica, serija Vizita Kad li{}e pada, serija FILM @ikina dinastija 2 Vizita Nepobjedive Banzuke @ene, qudi i ostali, serija Vijesti Kad li{}e pada, serija Amplituda Vijesti FILM Recept za ubistvo Amplituda 6.00 7.00 9.05 9.50 10.20 10.50 11.00 12.00 12.10 13.00 13.50 14.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.10 22.00 23.00 23.30 0.00 0.50

FTV
Gospo|a Barbara, serija Jutarwi program Da sam oblak, serija Spretno-sretno Super {pijunke, crtani film Popiksi, crtani film Sve }e biti dobro, serija Dnevnik Larin izbor, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Fudbal, nogomet i jo{ pone{to Sedmica Vijesti Bumerang, serija Sve }e biti dobro, serija Federacija danas Tajna starog mosta, serija Larin izbor, serija Super Loto Dnevnik Mjesto zlo~ina: Majami, serija Da sam oblak, serija Fenomeni: Izgubqene arhive Dnevnik Sestra Xeki, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik

11.10

14.40

PTICA TRKA^ICA, CRTANI FILM
20.00 Qubav i kazna, serija 21.00 FILM Dogodilo se na Menhetnu 23.00 Vijesti 23.20 FILM Qubimica Amerike 1.30 FILM Pravi pravcati frajeri 3.20 Sajnfeld, serija 3.40 Nestali, serija 4.30 Ezo TV 5.30 Nate Berkus {ou

[TA RADITE, BRE?
10.10 20.00 Bela la|a, serija 21.00 FILM Ledena `etva 22.40 Mjesto zlo~ina, serija 23.30 Dnevnik 23.50 Na ivici, serija 0.50 FILM Hepi Teksas 2.30 Neki novi klinci, serija 3.40 Oko 4.20 Trag 4.50 Bela la|a, serija 10.50 11.00 11.30 11.40 12.00 13.00 14.30 15.30 16.30 17.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 23.30

SVE ]E BITI DOBRO, SERIJA
20.50 Misija: Zajedno 21.40 Paralele 22.20 Otvoreno 23.00 Dnevnik 23.40 Drugi format 0.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 1.00 Doktor Oz 1.50 @ica, serija 2.50 Obrazovni program 3.20 Paralele 3.50 Drugi format 4.30 Ludi od qubavi, serija 5.20 Osmi kat

EXMONT, SERIJA
20.00 Gavin i Stejsi, serija 21.00 FILM Presidio 22.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 23.20 @ica, serija 0.20 Hitna slu`ba, serija 1.00 Trava zelena, serija 1.30 Zavr{ni udarac, serija 2.20 Univerzum uma 2.50 Nazovi 112 3.20 Muzika

1300
NOVA

Igra~ka

2100
NOVA

Dogodilo se na Menhetnu

U.S. Bejts je megalomanski milioner koji posjeduje ve}inu centralne ju`ne Luizijane. Xek Braun je biv{i novinar ~ija je karijera propala i sada radi kao ~ista~ u Bejtsovoj robnoj ku}i. Bejtsov mladi sin Erik posje}uje oca jednu sedmicu u godini. Obi~no ga odvedu u robnu ku}u poslije radnog vremena, gdje mo`e da izabere {ta god `eli. Ovaj put Erik baci oko na malo slo`eniju igra~ku - Xeka Brauna. Tako zapo~ne jedinstvena veza zahvaquju}i kojoj Erik nau~i da se `ivot ne svodi samo na igru i zabavu. Uloge: Xeki Glison, Ned Biti, Ri~ard Prajor, Skot [varc Re`ija: Ri~ard Doner

Marisa Ventura je samohrana majka odrasla u predgra|u Wujorka, koja radi kao sprema~ica u luksuznom hotelu. Igrom sudbine i zamjenom identiteta, Marisa upoznaje Kristofera Mar{ala, zgodnog nasqednika koji vjeruje da je ona pripadnica visokog dru{tva i go{}a hotela. Kada se otkrije wen pravi identitet, oboje shvate da im sudbina nije sklona. Uloge: Xenifer Lopez, Ralf Fajns, Nata{a Ri~ardson Re`ija: Vejn Vang

Luda planeta

Ma~ka gurnuta u podrum
Na "Jutjub" kanal postavqen je snimak dvije ma~ke koje radoznalo gledaju u podrum kroz otvor na podu. Jedna ma~ka iz videa pokazala je ve}u dozu zainteresovanosti, ali i straha, a druga inteligenciju i bezobzirnost. Kada je "ona glupqa ma~ka" krenula da silazi niz merdevine u podrum, na trenutak je, zbog straha, zastala. Drugu ma~ku nije interesovalo da li se ona boji ili ne, pa je {apom gurnula u podrum.

Toples "razgovori" manekenke

S

rpska manekenka koja radi u Italiji, Nena Risti}, praznike provo di u sun~anom Majamiju. Opustila se i po bal ko nu ho te la u ko jem je smje{tena pro{etala samo u ga}icama, ne obaziru}i se na radoznale poglede paparaca koji su "vrebali" sa svih strana. [etala je ona tako po terasi u toplesu, samo sa telefonskom slu{alicom u jednoj, te cigaretom u drugoj ruci. A fotoaparati paparaca samo su zadovoqno bez prestanka {kqocali. Zaista je prava rijetkost vidjeti neku qepoticu u tako besramno go lom iz dawu u ja vnos ti. A sude}i prema fotografijama manekenku Nenu Risti} ba{ i nije pretje-

rano interesovalo da li je neko posmatra. Nena Risti} ima 29 godina. Ro|ena je u Srbiji, a odrasla u [vajcarskoj. Trenutno `ivi i radi u Italiji. Govori ~ak pet jezika - engleski, francuski, wema~ki, italijanski i srpski. Ona i glumi i ple{e balet, a oprobala se i kao voditeqka na jednoj televiziji. Prije nekoliko godina bila je u kratkoj vezi sa sada ve} biv{im italijanskim fudbalerom Kristijanom Vijerijem, kome je prema pisawu {tampe, slomila srce "nogirav{i" ga poslije dva mjeseca veze. - Bila sam sa Vijerijem ~itava dva mjeseca. Na po~etku je sve li~ilo na bezazleni flert, ali je s vremenom preraslo u romansu. Me|utim, poslije {ezdesetak dana, do{lo je vri je me da se ras ta ne mo, jer sam smatrala da treba da krenem daqe - kazala je poslije raskida srpska qepotica.

Prodata 70-godi{wa torta
Torta stara 70 godina prodata je na aukciji u humanitarne svrhe u ameri~koj dr`avi Ohajo. Kupac koji je tra`io da ostane anoniman dao je 525 dolara za ovu poslasticu napravqenu jo{ za vrijeme Drugog svjetskog rata. Iako star sedam decenija, kola~ je zadr`ao svoj oblik i konzistenciju zahvaquju}i hermeti~kom pakovawu. Datum na ambala`i pokazuje da je "kejk" napravqen 1941. godine i da je iz nepoznatih razloga vra}en u prodavnicu.

Novak \okovi} na kalendaru za 2012.
Srpski teniser Novak \okovi} napravio je kalendar za 2012. godinu, a sav novac od prodaje ide u humanitarne svrhe putem fondacije na ~ijem je ~elu. Zainteresovanima su na raspolagawu dvije varijante kalendara, zidni i stoni. Kalendar se sastoji od tri na est lis to va, to jes te od dvanaest mjeseci i naslovne strane sa likom omiqenog srpskog tenisera. Na naslovnoj je globus s likom Novaka, koji je pokorio cijelu planetu. Na woj je ozna~ena i zemqa Srbija, iz koje dolazi na{ teniser. Pro da ja ka len da ra po ~e la je prekju~e, a sve podrobnije informacije u vezi sa kupovinom kalendara sa likom Novaka \okovi}a mo gu se do bi ti pu tem fir me "Fe mi li sport", odnosno wihovog in ter net saj ta fa milysport.com.

Bordel "vanzemaqki"
Denis Hof je poznati vlasnik bordela iz Nevade, koji ima i svoj rijaliti {ou "Ran~ mjese~evih ze~ica", a wegov novi projekat je javna ku}a pove}ena SF `anru. Ako vam se dopadala Mila Jovovi} u "Petom elementu" ili preferirate Nejtiri iz "Avatara", Hof planira da iza|e u susret va{im `eqama i prona|e vam ba{ takvu djevojku. Hostese i konobarice u bordelu tako|e }e biti u "ful" kostimu SF dama kao {to je princeza Leja iz "Ratova zvijezda".

NEKAD BILO...
Na dana{wi dan 1954. godine ro|en je filmski glumac, rediteq i producent Denzel Vo{ington. Jedan je od najpoznatijih glumaca dana{wice, dobitnik je dva "Oskara" za filmove "Slava" 1989. i "Dan obuke" 2001. godine. Wegova prva uloga je bila u TV filmu "Vilma". Na sebe je skrenuo pa`wu javnosti glume}i u TV drami "St. Elsewhere", a jedan je od rijetkih glumaca koji je ostao do kraja te serije u wenom {estogodi{wem trajawu. Kasnije dobija ulogu u filmu "Slava" za koju je 1989. godine dobio "Oskara" za sporednu mu{ku ulogu. Poslije tog filma wegova popularnost raste i dobija sve boqe uloge u filmovima.

POSQEDWA
[varceneger se ipak ne razvodi
Biv{i guverner Kalifornije i poznati glumac Arnold [varceneger mogao bi ipak da spase svoj brak, jer wegova supruga Marija [river navodno vi{e nije sigurna da `eli razvod. Ona je nedavno povjerila svojim prijateqicama da se ne usu|uje na taj korak. Weno oklijevawe se dovodi u vezu sa wenim vjerskim ubje|ewima koja ne opravdavaju razvod. Prema istom izvoru, [varceneger je u posqedwe vrijeme posebno pa`qiv prema Mariji koju poku{ava da ponovo osvoji. Glumac i biv{a novinarka su se vjen~ali 1986. godine i imaju ~etvoro djece, Ketrin (21), Kristinu (19), Patrika (17) i Kristofera (13). Od maja `ive odvojeno, a u julu je Marija podnijela zahtjev za razvod kada je saznala da je [varceneger varao sa ku}nom pomo}nicom s kojom ima vanbra~nog sina.

Ro|en Denzel Vo{ington

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful