You are on page 1of 296

.

DUORRWDUL020,6/,
GUXJRL]PLMHQMHQRLGRSXQMHQRL]GDQMH

VLPEROLLQDSRPHQH
=QDNRPoR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRMDPL]SRGQDVORYDD]QDNRP pR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRHWDNVNXSLQHPLVOLRMHGQRPSRMPXL] SRGQDVORYD 6DYMHWLVXLVSLVDQLNXU]LYRP XNRHQLPVORYLPD ,PHQD DXWRUD ]D SRMHGLQH L]ULDMH QD NUDMX UHHQLFH QDOD]H VH QD GLVNHWL NRMDMHVDVWDYQLGLRNQMLJH=DSLVMHXW[WIRUPDWX 1D SRVHEDQ ]DKWMHY LVSRUXXMH VH GRGDWQD GLVNHWD X GRF IRUPDWX ]D SURJUDP2IILFH2E]LURPQDYHOLLQX]DSLVDSRWUHEDQMHL:LQ=LS SURJUDP

&,3.DWDORJL]DFLMDXSXEOLNDFLML 1DFLRQDOQDLVYHXLOLQDNQMLQLFD=DJUHE 8'. 27$5,.DUOR 0RPLVOL.DUORRWDUL=DJUHE .RWDUL

,6%1.DUORRWDUL

020,6/,

9ODVWLWDQDNODGDDXWRUD

20,6/,0$

p'DOLPLVDRPRHLYMHWLXRYLPSXVWLQMDPD" 'REUDPLVDRPRHSRVOXLWLNDRQHNDYUVWDGXKRYQHVWHQRJUDILMHRQDMHOHG ]DVYDNXDWPRVIHUX ' RGXERNHPLVOLWUHEDVHX]GLL 'REULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL ,OMXGVNDPLVDRLYLNDRVYHOMXGVNRRNUXKX -HGQXPLVDRSUHRNUHHPRNDRRGLMHORGDELVPRVHQMRPHSRVOXLOLYLHSXWD .DRWRMHRLPDSRWUHEQRVYMHWORGDELYLGMHOHWDNRVXGXKXSRWUHEQHPLVOL GDELVKYDDR .ROLNRJODYDWROLNRPLVOL 0LVDRLQLULMHQXQRP 0LVDRLGHXGXELQXLLULQXDRVMHDMLXLULQX 0 LVDRMHHVWRRULJLQDOQDSUHPGDVLMHL]XVWLRVWRWLQXSXWD 0LVDRMHUHYROXFLMDLNDGGRQRVLPLU 0LVDRMHWHNLVNUDRGNXFDMDQDHJDVUFD 0LVDRMHGQRJRYMHNDSULMHVYHJDMHQMHJRYDQRVWDOJLMD 0LVDRXSUDYOMHQDXSURVWRULYULMHPHXEHVNUDMQRPDOHQRLEHVNUDMQRYHOLNR LPDDQVXGDSRVWDQHVORERGQLMRPGDRGEDFLPQRJHVNXHQH]DVDGHLGD SULMHHGRVDGDQMHJUDQLFH 0LVOLQHSRGOLMHXFDULQLDOL]ERJQMLKRYMHNLSDNLPDQHXJRGQRVWL 0 LVOLRQHHPYDOMDQRP 0 LVOLXYLMHNQDFMHOLQX3RQHNLSURSXVWXSRMHGLQDQRPQHPRUD]QDLWL PQRJR 0LVOLWLWRMHQDXLWLVHQRYRPYLHQMXELWLSDOMLYWRMHXSUDYOMDWLVYRMX VYLMHVWXLQLWLRGVYDNHVOLNHSRYODWHQRPMHVWR 1,MWLHPLVOLGRQRVHEXUX0LVOLNRMHGROD]HQHXMQDNRUDNDXSUDYOMDMX VYLMHWRP 1DHVXPLVOLVORERGQH 1HPDPLVOLQDNRMXQHELSROLFLMDSD]LOD 1HRYLVQRVWPLVOLQDMSRQRVQLMHMHSOHPVWYR 1LMHGRYROMQRGDPLVDRVWUHPLN]ELOMLVDPD]ELOMDPRUDVWUHPLWLSUHPDPLVOL 2QRWRRSUDYGDYDPPLVDRMHQMHQDNUDMQMDVYLMHVW 6 DPRNDGRYMHNDXELMHXELRVLQMHJRYHPLVOL 6 UHGLVYRMHPLVOLSDHYLGMHWLGDQHPDWRVUHLYDWL

6YDNDMHPLVDRQDOLNQDWLMHVWRYDOMDMHGREURL]PLMHDWLLVYHPRHRGQMH QDSUDYLWL 7UHEDGDVHWROLNRSRYHDYDEURMPLVOLNDNRQHELGRVWDMDOR]DQMLKXYDUD 8VXXMHPVHSULSUHPLWLWHUHQQDNRPHHQLNQXWLQRYDEROMDPLVDR =DLVWDYODVWLWDPLVDRMRMHXYLMHNMHGQDNRULMHWNDNDRL]ODWQLNXVOLYQLNX

832=1$-6(%(

p.DNRVHPRHNXSLWLLOLSURGDWLQHERLWRSOLQD ]HPOMH"7DNYRWRVDVYLPQDPMHVWUDQR0LQH SRVMHGXMHPRVYMHLQX]UDNDLELVWULQXYRGHSD NDNRLKPRHWHNXSLWL"=HPOMDQHSULSDGD RYMHNXRYMHNSULSDGD]HPOML7RGREUR]QDPR 6YHMHXPHXVREQRMVYH]LNDRWRMHSRURGLFD VMHGLQMHQDNUYOMX6YHMHSRYH]DQR1LMHRYMHN WYRUDFWNDRQLFHLYRWDYHVDPRYODNQRXQMRMWR XUDGLVWNDRQLFRPLQLLVDVRERP1H UD]XPLMHPR]DWRVHXELMDEXIDOR]DWRVHNURWH GLYOMLNRQML]DWRMHXGXELQLXPHWROLNROMXGVNRJ YRQMD]DWRMHSRJOHGQD]HOHQHEUHJRYHUDVWU]DQ LFDPDWRJRYRUH*GMHVXJXWLFL1HPDLKYLH *GMHMHRUDR"2WLDR3UDYRPLYOMHQMXMHNUDM 1DVWXSDERUED]DRSVWDQDN

RYMHNMHELHPRJXQRVWLVORERGHLRVREQHRGJRYRUQRVWL]DYODVWLWX VXGELQX1MHJRYMHLQGLYLGXDOQLRSVWDQDNL]X]HWDNNRMLVHQHGDQLNDNYRP VKHPRPQLRSLPSODQRPUDFLRQDOQRGRNUDMDSURQLNQXWLLVFUSLWLLOL SUHGYLGMHWL LQLVHGDVPRVYHGDOMHRGWRJDGDLVWLQVNROMXGVNRELHEXGHRQDMNRMLMHVW PQRJRXPMHVWRGDLPDPQRJR RYMHNMHELHNRMHVHQHXNODSD RYMHNMHRYMHNXVYHWLQMD RYMHNMHPLVDRQRELH RYMHNMHQDMYLHELH]DRYMHND RYMHNMHRQRWRLQLDQHRQRWRPLVOL LOLMHRQRWRQHPLVOL RYMHNMHRQRWRRGVHEHLQLXNXSQRVWVYRMLKLQD RYMHNMHSROLWLNDLYRWLQMD RYMHNMHVXVWDYHQHUJLMDNRMLGMHOXMHXVNODGXVQDHORPSRWNUMHSOMLYDQMDLX VPMHUXUHGXNFLMHQDSHWRVWL RYMHNMHLYRWLQMDVWDGD RYMHNNRMLLGHSRSUDYOMDWLGUXJHJXELWDNRVYRMHYULMHPHDNRQH]DSRQH NRGVHEH RYMHNPRUDELWLVDPVDVRERPLVWRYMHWDQRQQLNDGDQHVPLMHVHEL SURWLYUMHLWL RYMHNPRHSXQRSRGQLMHWLDNRSRGQRVLVDPRJDVHEH RYMHNQDGVRERPQHPRHLPDWLQLWDJRUHRGGUXJRJDRYMHND RYMHNQHSR]QDVDPRJDVHEHMHUMHVHELSUHEOL]X RYMHNQLMHQLWDGUXJDQHJRQMHJRYQDFUWSRVWRMLVDPRXRQRMPMHULXNRMRM VHUD]YLMD RYMHNSUHNR7LSRVWDMH RYMHNUDVWHVDVYRMLPVYUKDPD RYMHNVDPVHEHQDMPDQMHSR]QDMH RYMHNVHPRHXVSHWLQDYUKDOLSRHWDNSXWDMHXYLMHNQDGQX RYMHNWUHEDRGVHEHVWYRULWLRYMHNDDQHGDEXGHWXDVSXYD RYMHNX]DOXGSXQRSULDNDNRELRGELRGUXJLRGVYHJDXMHVDPRQH RYMHNDNRMLPHUD]XPLMHQLNDGDQHPRJXL]JXELWL RYMHNDXLVWLQXXSR]QDWHNSRVOLMH 'DQDV]QDPRGDMHVYDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY.DGRYMHNXSHULSUVWXQHNRJDQHNDVHVMHWLGDVXHWLULSUHRVWDODSUVWD XSHUHQDXQMHJD .DGRYMHN]DYULWHNMH]DSRHRLNDGSUHVWDQH]EXQMHQMHNDRLXYLMHN 1DVWDMHRYMHNNRMLHSRODNRSRSUDYLWLSULURGXLSRELMHGLWLXVHELEUHPHQD VYRMHGDYQHSURORVWL9HOLNMHPXDQQMHJRYSXWDOLYHQHJGMHVYLX QMHJRYH]RUH2GOD]HERJRYLLXYLKRULPDLEOMHVFLPDSULVWLHRYMHN EXGXQRVWL 1HWUHEDXRSHJOHGDWLQHJRYLGMHWLXWRPHOHLLWDYDWDMQDRYMHND 1HPDGDQDVQLHJQDVYLMHWXQLHJWRVHWLHRYMHNDGDQLMHL]REOLHQR 1LMHOLMDVQRGDRYMHNQLMHQLWDREYH]DQSUHPDRQRPXRGNRJDPRHVYH WUDLWL" 2GVYLKUXHYLQDRYMHNRYXMHQDMWHHJOHGDWL 2QRWRMHYHOLNRXRYMHNDWRMHGDMHRQPRVWDQHRWRN 3LWDQMHMHMHOLRYMHNSR]QDMHRYMHND1DMYHHMHSLWDQMHMHOLRYMHN SR]QDMHVHEH 3RVWDWLRYMHNMHXPLMHH 3URWLYVHEHQLWNRQLMHMDN 6 MHWLVHGDVLRYMHND]DUMHWRPDORELWLRYMHN" 6WXGLMRYMHDQVWYDMH]DSUDYRRYMHN 6YDNLMHRYMHNSRQRU 6YDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY WRMHRYMHNXQHL]PMHUQRVWL" WRQLMHXRYMHNXQHHQLL]YDQDXLXQMHJD7HNNDGVH]QDQDMJRUHR RYMHNXRQGDVHSR]QDMXLQMHJRYHQDMEROMHVWUDQH 7ROLNRVPRPLPDORRQRWRELVPRKWMHOLGDEXGHPR 8GDQDQMHPYUHPHQVNRPRE]RUMXLYLKLEULGQLRYMHN =DRRYMHNQHPDEXGXQRVWL

27,-(/8 JODYDJODGNUYOLFHQDVOMHHRNR p*ODYDVHPRHUD]ELWLLNRGRWYRUHQLKYUDWD 1DMRSDVQLMLOMXGVNLRUJDQMHJODYD*RVSRGRVNUDWLPR=DJODYX RYMHNQHLYLVDPRRGVYRMHJNUXKD'HEHOLOMXGLLYHNUDH$OL]DWRGXHMHGX 'XKMHSRGORDQLVWRP]DNRQXNDRLWLMHORREDVHPRJXRGUDWLVDPR SRPRXNRQWLQXLUDQRJKUDQMHQMD *ODGMHQDMEROMHSUHGMHOR *ODGOMXGLXUD]QLPGLMHORYLPDVYLMHWDXYMHWRYDQDMHWLPHGDPQRJLRGQDV X]LPDMXSXQRYLHQHJRWRLPWUHED *ODGVHPRHULMHLWLDNRSRPRJQHPRVLURPDQLPQDURGLPDGDVDPLVHEL SRPRJQX*ODGQLRYMHHSULPLVHNQMLJHRQDMHRUXMH *ODGDQQLWDQHSUH]LUH +UDEULMLMHSUD]DQWUEXKQHJRSXQDJODYD .DGMHNUXKDLWXJDMHODND . DGDMHGHSORGRYHVMHWLVHRQRJDNRMLMHVDGLRVWDEOR 0 LVOLQDJODGXYULMHPHRELOMDLQDVLURPDWYRLRVNXGQRVWXGDQHERJDWVWYD 1HLYLRYMHNVDPRRNUXKX 1 HNDWLVHWLMHORXPRULVDPRQHNDVHVUFHWYRMHUDGXMH 1LWNRQHPRHELWLSDPHWDQDNRPXMHSUD]DQHOXGDF 2QRWROMXGHLVWDVUFDSUHPDUDWRMHXSUYRPUHGXSLWDQMHNUXKD1HGDVH QHPRHDOLMHQHSULMDWQRLYMHWLRGPLORVWL 3RORYLFDOMXGLQDVYLMHWXJODGXMHGUXJDSRORYLFDGULGLMHWX 6YHVXJOMLYHMHVWLYHDQHNHVDPRMHGDQSXW 7DPRJGMHJODGSRLQMH]DYUDYDUD]XP 7HNGROD]LVMHORPDOLMRHHVSRVWRP7HNLPDWRVYRMVWYRGDXYLMHN ]DUD]LHOXGDFVHQHGDSUHYDULWL 8PMHUHQREURNGREDUVDQ p.UYMHJXDRGYRGH .UYMHVDVYLPSRVHEDQVRN 2VWDMX]QRMLVX]HNUYVXQDPYHSRSLOL p/LFHMH]DSLVQLNNDUDNWHUD 1DMUDILQLUDQLMDPDVNDMHJROROLFH 1DOLFXVYDNRJRYMHNDLVSLVDQDMHQMHJRYDSRYLMHVW 7HNROLFXPHXPDVNDPD p 'RNVLLYNXDMQDUDYVYRMXYLGLWRMRWHWLLWRMRMXVNUDWL-HUQLMH VYLPDVYHSURELWDQRQLWLMHVYDNRPHVYHSRYROML1 DUDYPRHREX]GDWLDOLSRELMHGLWLQLNDGD 1 HRNULYOMXMVYRMHQDJRQH 3 RVOXDMVYRMHQDJRQHLLQVWLQNWHWRQLMHLVWR3UHYLHLYRWLQMVNRJVSXWDYD NXOWXUQRJRYMHNDSUHYLHNXOWXUHVWYDUDEROHVQXLYRWLQMX o2LVXLXLOMXGLPD]OLVYMHGRFLDNRLPDMXEDUEDUVNHGXH p2NRMHVYMHWLOMNDWLMHOX LYRWURHQMHVHNVVWDURVWGREVPUW p$ILUPDFLMDRYMHNRYDYODVWLWRJLYRWDVUHHUDVWDVORERGHNRULMHQLVXX RYMHNRYRMVSRVREQRVWLGDYROL%HVNRULVWDQLYRWLVWRMHWRLUDQDVPUW 6DPRDNRVYRMLYRWSRVYHWLPRGUXJLPDGRELWHLQDLYRWQHNXXQXWDUQMX YULMHGQRVW $NRMHLYRWELRGREUR]DWRVXQDPJDRGX]HOL"$NRMHELR]OR]DWRQDPMH XRSHELRGDURYDQ" $ NRHOLGREURPLVOLRVDYUHQVWYXLYRWDQDXLVHQDGVYDNRPVWYDUL RWYRULWLRLDQDGVDPLPVRERPLK]DWYRUL LWDYDWDMQDNDNRRYMHNPRHSURGXLWLVYRMLYRWMHWRPHGDJDQHVNUDXMH XGQDMHORNRPRWLYDWDMLYRW0LVOLSREMHJDRVLQDSULMHGVLRWLDRDNDG WDPRL]WLKHWHLGLOHSURPDWUDWYRMHGMHWLQMVWYR 'DQLMHPRGDLLWDYLYRWVDPRMHGDQVDQ" + RHOLVWYRULWLQHWRYHOLNRXORLXWRVYRMLYRW +YDOLPRVWDUHDOLLYLPRSRVYRMLPJRGLQDPD ,PDVLWXDFLMDXLYRWXNDGD]DXQLFDSDGDSRGXEOMHP]DNRQXNRQWUDSXQNWD ,]YRUQLLYRWMHVWYDUDODNLLQVORERGD -HGDQRG]DNRQDLYRWDMH.DGDQDPVHMHGQDYUDWD]DWYRUHGUXJDQDPVH RWYDUDMX7UDJLNDMHPHXWLPXWRPHGDRYMHNJOHGDX]DWYRUHQDYUDWDD RWYRUHQLPDQHSRNODQMDSR]RUQRVW -HULYRWQDNDRVMHQDRGPLHL]QDHVPUWLQHPDSRYUDWND]DSHDHQRMHL QLWNRVHQHYUDD . DGVLVSUHPDQSULMHXPULMHWLQHJRVUDPRWQRLYMHWL" .UDMGREUDLYRWDQHYLGHVHJRGLQH /DNHMHXPULMHWLQHJRPXNRWUSDQLYRWRGYDQRSRGQRVLWL /MXGLNDXGDMHLYRWNUDWDNDYLGLPGDVHVYRMVNLWUXGHGDJDWDNYLPXLQH 0UWYLQHHRLYMHWLVMHQHQHHXVNUVQXWL 0XGDURYMHNQHPLVOLQDVPUWQHJRQDLYRW1DXLOLVPRNDNROHWHSWLFHNDNRSOLYDMXULEHQR]DERUDYLOLVPRMHGQRVWDYQR XPLMHHGDLYLPRNDREUDD 1HSLWDMWRWLLYRWGDMHSLWDMWRWLGDMH 1 H]QDOLSUDYRLYMHWLGDMPMHVWDLVNXVQLPD 1 HNDWLWHDNLYRWQHEXGHRSUDYGDQMH]DORHYODGDQMH 1LMHRQDMRYMHNQDMGXHLYLRNRMLLPDQDMYHLEURMJRGLQDYHRQDMNRMLMH VYRMLYRWQDMEROMHRVMHWLR1LWDQHXELMDWDNRVLJXUQRNDRLYRW 1LWDQLVPRGRQLMHOLQDRYDMVYLMHWWDNRGDQLWDQHPRHPRL]QMHJDL]QLMHWL 1LWNRVHQHEULQHNDNRELGREURLYLRYHNDNRGXJR 2ERHLYLQDRYRPVYLMHWXMHGQDYUVWDQDLYQLKLGLRWD]DSUDYREXGDODNRMH VYLPDUJXPHQWLPD]GUDYHSDPHWLXVSUNRVMRXYLMHNJDMHQHNRSRYMHUHQMH VSUDPSRMHGLQLKRVREDLVNOMXLYRSRWRPHGDOLVQHNLPVLPSDWL]LUDMXLOLQH 2QRWRMHRG]QDDMDWRQLMHLYRWYHLYRVW 2]ELOMDQMHLYRWDYHGUDXPMHWQRVW 3RWRYDQMHSUHPDLYRWXSUHQHVHQRQDLYRWLQMHJODVLXELMDQMHLYRWLQMDQLMH ]DEDYDQLWLVSRUW 3UDYRXPLMHHLYOMHQMDVDVWRMLVHXWRPHGDVHVYDNRGQHYQHVWYDUL GRLYOMDYDMXNDRQHWRSRVHEQR6DPRMHRQDMVWYDUQRLYLRWNRMHXSR]QDR VYLMHWOHLWDPQHVWUDQHLYRWDXVSRQHLSDGRYH 3XQR]QDDNR]QDLYMHWL6MHDWLVH]QDLLYMHWL 6DPRMH]DEOXGDLYRWD]QDQMHMHVPUW 6 DPRWLPRHLPRUDYODVWLWLPVQDJDPDGDWLVPLVDRVYRMHPLYRWX LDNR WHQMD]DVLJXUQRXEORNLUDWUDHQMHVPLVOD 6UHGLWLOMXGVNLVYLMHWWRMHWDNRGDLYRWEXGHSMHVPD 6WDURSDGDYUHPHQDVHPLMHQMDMXDQRYLLYRWFYDWHL]UXHYLQD 6WUDKRSRWRYDQMHSUHPDLYRWXQDMYLDMHLQVWDQFD2QRWRRGUHGLLPDVYRM ]QDDMLRQGDNDGDVHLQLJOXSLPLOLX]DOXGQLP 6YDNLWUHQXWDNXLYRWXMHNRUDNSUHPDVPUWL6YHWRRYMHNLPDGDWH]D VYRMLYRW 6YLPLPRUDPRL]DLQDNUDMVDLYRWRP$OLMHGLQLQDLQGDVQMLPL]DHPR QDNUDMMHYROMHWLJD WRMHRYMHNLOLHPXVOXL"WRMHQMHJRYRGREURDWRQMHJRYR]OR" 7UDMQRVWQMHJRYDLYRWD"6WRJRGLQDYUORMHGXJRDSUHPDYMHQRVWLWHVX JRGLQHNDRNDSPRUVNHYRGHLOL]UQRSLMHVNDLYRWRYMHNDQHHQLNDGD XYHQXWLNDRWRYHQHOLHQDGLYRWRPRYMHNDSRVWRMDQRVYLMHWOLEOLVWDYDVYMHWLOMNDWRMHQMHJRYPR]DNWUHEDYMHURYDWLXPR]DNRYMHNDWUHEDKRGDWL NUHWDWLVHPLVOLWLERULWLVHWRMHMHGLQLOMXGVNLQDLQDVYHRVWDORMHGLP 7DMQDSURGXDYDQMDLYRWDXWRPHMHGDJDQHVNUDXMHPR 7 DMQDWYRMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL 7DMQDLYRWDQHPRHVHVDVYLPRGJRQHWQXWL 7 LLVYLMHWVHX]DMDPQRXYMHWXMHWHLYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRML PXWLGDMH 7NRQHFLMHQLLYRWQH]DVOXXMHJD 7NRVHERULVDPR]DGRELWQHGRELYDQLWD]DWRELVHLVSODWLORLYMHWL 7NRVHLJUDLYRWRPQLNDGDQHHL]DLQDNUDM 7UDJHGLMDLYRWDQLMHXWRPHWROMXGLSURSDWHNROLNRXWRPHWRSURPDH 8LVWLQXGDVHQLWDXLYRWQHPRHQDGRNQDGLWLVYDWNRVHWUHEDWRSULMH XYMHULWL 8NROLNRMHLYRW]DQRVQLMLXWROLNRMHDSVXUGQLMDLGHMDRQMHJRYRPJXELWNX 8YLMHNPHQDQRYRL]QHQDXMHPRMHSRVWRMDQMH$WRMHLYRW 9ODVWLWLVHLYRWVPLMHULVNLUDWL]DQHNXVWYDUDOLQLNDGDLYRWGUXJRJD =DURHQMHLVPUWQHPDOLMHNDRVLPGDVHRYMHNUDGXMHLQWHUYDOX =DSLWDKLYRWWRMHXQMHPXSUDVWDUR LYLRQDNRNDNRELSULOLNRPVYRMHVPUWLHOLRGDVLLYLR LYLPELHPHXSUDYOMDGXKYHSUDYLODQRSWRNNUYL LYLPRQDWDNROXGRMSR]RUQLFLJGMHVHYHRPDHVWRQH]QDWNRMHJOXPDFD WNRSXEOLNDDQDNUDMXSLWDPRVHWRMH]DSUDYRSRHWDNDWRVYUHWDN LYMHWLWRQH]QDLGLVDWLQHJRUDGLWL LYMHWLXLGHML]QDLEDYLWLVHQHLPQHPRJXLPNDRGDMHPRJXH LYMHWL]DGUXJHQLMHVDPR]DNRQGXQRVWLQHJRL]DNRQVUHH LYMHWL]QDLERULWLVH LYMHWLQDUDYQRQLNDGDQLMHODNRRYMHNVHSRQDDNDNRPXLYRWQDODHL] PQRJLKUD]ORJDRGNRMLKMHJODYQLQDYLND0LVHQDYLNDYDPRLYMHWLSULMH QHJRWRVWHNQHPRQDYLNXPLVOLWL LYRWEH]QDHODMHVWEURGEH]NRUPLODUD LYRWEH]VODYOMDMHGDOHNLSXWEH]JRVWLRQLFH LYRWLWUDMDQMHL]PLHLQWHOLJHQFLML LYRWMHERUEDLYRWMHGMHODWQRVWNRMHMHXVPMHUHQDSUHPDQDSULMHG LYRWMHNUDWDN]DWRJDLVNRULVWL LYRWMHQHSRQRYOMLYRMHGLQVWYR LYRWMHRQRWRWLMHYDQR7RMHSUYLODQDNRYMHNRYHYMHUH LYRWMHSRHWDNVPUWL LYRWPRUDLYMHWLDQHJRPLODWL8LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUD GDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDMLWDYLYRW LYRWQHNLQD]LYDMXQHVYUHQLPSRNXVRP LYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRMLPXWLGDMH LYRWQLMHQLWDGUXJRRGRSKRHQMDVDVYLMHWRPLYRWQRVLXVHELQHNL GXEOML]DJRQHWQLMLVPLVDRLMDVHWDMQDNULMHVRQXVWUDQXOMXGVNLKYULMHGQRVWL LYRWSRVWDYOMDFLOMHYH]QDQRVWL]QDQRVWRVYMHWOMXMHSXWLYRWDLYRWWHN NRPELQDFLMRPRELMXNRPSRQHQDWDSRVWDQHSRGQROMLY LYRWVYDNRJRYMHNDMHSXWNVHELVDPRPHSRNXDMSXWDQDJRYMHWDMQHNH VWD]H6YDWNRQRVLVDVRERPRVWDWNHVYRJURHQMDVOX]LMDMDQHOMXVNHMHGQRJ SUDVYLMHWDVYHGRNUDMD6YDWNRMHGMHORSULURGHXVPMHUXRYMHND$VYLPDVX SRGULMHWOD]DMHGQLNDPDMNHLVWHVYLPLGROD]LPRL]LVWRJGULMHODDOLVYDWNR NDRSRNXDML]DPDKL]GXELQHWHLYODVWLWXFLOMX0RHPRVHPHXVREQR UD]XPMHWLDOLVYDWNRPRHWXPDLWLVDPRVHEH LYRWWLSUROD]LXHOML]DRQLPWRQHPDLRSODNLYDQMXRQRJDWRYLH QHPD LYRWWUHEDSRVYHWLWLLVWLQL LYRWYHLQHMHEMHDQMHRGVDPLKVHEH LYRWEDUHPOMXGVNLQLMHPRJXEH]LGHDODLOLGUXNLMHUHHQRLGHDOMH RUJDQVNLVDVWDYQLGLRLYRWD6YHWRWLMHGREURXLYRWXLOLMHQH]DNRQLWRLOL QHPRUDOQRLOLSDNGHEOMD o1LMHQDVEULJDWRWDPRQLVPRELOLSULMHURHQMD=DWRVHRQGDEULQXWLWR WXYLHQHHPRELWLQDNRQVPUWL"1LVPRURHQLVDPR]DVHEH p%HVNRULVQRMHVWDURVWLSURGXDYDWLLYRWPODGRVWWUHEDSURGXDYDWL 'REDMHXNRMHPSURGXHQDVWDURVWSUHGVWDYOMDDJRQLMX]DYHLQXOMXGL7UHD LYRWQDGREQLMHND]QDYHRQRDUREQRUD]GREOMHNDGDVHRVWDYOMDMX SOHPHQLWLWUDJRYL]DQDGROD]HHJHQHUDFLMHGREDXNRMHPYLHQRYDFQLMH SUHVXGDQPRWLYYHVDPRSRWYULYDQMHUD]PMHQDLVNXVWDYDLNULWLNR SUHLVSLWLYDQMHSURORVWLNDRQD]QDNX]DEXGXQRVW8RVWDORPVDPRVH NUHDWLYQRXLQHSUHVWDQRPGXKRYQRPEXGQRXPRHSURGXDYDWLYLWDOQRVW XPMHVWRGDVHL]PLHVPUWLLQLVHGDVXNRQ]HUYDWLYQRVWVWDULMLKOMXGLQHUD]XPLMHYDQMHQRYLKLGHMDVWHUHRWLSQRVWXPLOMHQMXLNRQIRUPL]DPX ]QDQMXEDUGMHORPLQRSRVOMHGLFDGXHYQLKVKHPDLRNYLUDNRMLQH]DGULYRP VQDJRPDVLPLOLUDMXQRYDLVNXVWYDLSULODJRDYDMXLK 'XJRLYMHWLELKWMHORVYHDOLVWDUMHWLQLMHGDQRYMHN 'XOMLQDGDQDQHLQLVWDURVWDVQRP -HGQDMHRGQDMYHLK]DODVWDURVWLWRYLHQHPDSRYMHUHQMDXVHEH -HGQDRGWHRULMDVWDUHQMDGULGDMHSRYHDQDNROLLQDNDOFLMDXVWDQLFL RVQRYQLX]URNGHJHQHUDWLYQLKSURPMHQDLNRQDQHVPUWLVWDQLFH .ROLNRMHRYMHNVWDUYLGLSROLFLPDRQLKNRMHMHSR]QDYDRXPODGRVWL 0QRJLELKWMHOLLYMHWLDGDQHVWDUHD]DSUDYRVWDUHGDLQHLYH 0XGURVWVWDURVWLMHSUHWHQRXVSRVREQRVWLGDREQDYOMDXWYUHQHLLVSUDYQH X]URNHGDVHUD]XPLMHXGREURSR]QDWDSLWDQMDLVQMLPDXLQNRYLWREDUDWD 1DVXSURWUDVSUDYOMDNRPDUXPODGHLVWDULMLVXDVWRKOHSQL 2VWDUMHWLQLMHXPLMHHYHSRGQLMHWLVWDURVW 2VWDUMHWL]QDLGDRYMHNSRLQMHYLGMHWL 3RVOLMHRQLKYUORPODGLKQDMVHELQLMLVXRQLYHRPDVWDUL 3UHGQRVWVWDUHQMDMHXWRPHGDRYMHNSRVWDQHRWSRUDQQDPUQMXXYUHGH NOHYHWDQMHDSULMHPOMLYLMLQDOMXEDYLGREURKRWQRVW 6DVWDURXGROD]LLVNXVWYR 6DPRQHNLOMXGL]QDMXELWLVWDUL 6LMHGHVXNRVHSUHNUDVQDNUXQD 6WDUMHRQDMWNRSUHVWDQHXLWL%H]RE]LUDMHOLGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD VWDU 6WDUMHVDPRRQDMWNRQHPDYLHHOMHGDQHWRQDXLQDYXNDRMHSODKWXSUHNR OLFDLNDRGDMHPUWDY 6WDUFLUDGRGDMXGREUHVDYMHWHNDNRELVHXWMHLOLWRYLHQHPRJXGDYDWLORH SULPMHUH 6WDUFLVXGUXJLSXWGMHFD 6WDULOMXGLPRJXELWLRSDVQLMHULPQLMHVWDORGREXGXQRVWL 6WDULOMXGLQHPDMXSRWRYDQMDSUHPDGUXJLPDRQLVXXSR]QDOLLYRW 6WDULVHGUHREUD]DFDYHRWUFDQLKLEDQDOQLK0HXWLPPUWYLRNDPHQMHQL REOLFLXSRWULMHEOMHQLQDLQLVWYDUDQMDQHPRQLVXLQH]DQLPOMLYLEH]GXKDNRML RLYOMDYDDSURJUDPVNHUHYROXFLMHLRGMHFLQHVWDORHQRVWLQLVXXYMHUHQLEH] XQXWUDQMHJGRJDDMDEH]SURLYOMDYDQMDEH]WHGQMHXUL]QLFLNRMD GR]YROMDYDQHWRUHL


6WDULMLOMXGLXSUDYLOX x SRWDMQRFLMHQHOMXGHNRMLVXXVWDQMXYLGMHWLLUHLLVWLQX x RELQRVHSURWLYHQRYRWDULMDPDMHUVXLPVHQD]RULGXJRWUDMQRP SUDNVRPXVWDOLOL x HVWRQDVLOQRXWXYOMXMXGLVFLSOLQX1MLKVHSRQHNDGPRUDPRERMDWL 6 WDULOMXGLSUHYLH]DPMHUDMXSUHGXJRUD]PLOMDMXSUHPDORULVNLUDMXSUHEU]R VHNDMXDULMHWNRWMHUDMXVWYDUGRNUDMDYHVH]DGRYROMDYDMXRVUHGQMLP XVSMHKRP 6 WDURVWMHQHNDGDELODSULYLOHJLMDERJDWLMLKVORMHYDGUXWYD 6 WDULMDJHQHUDFLMDLPDVYRMHXKRGDQHQRUPHLQMLKRYDVWDURVWQHGR]YROMDYD PODGHLGDVXYLHODNRRVORERGHVYRMPRUDOQLNRGHNV1DYLGLNXMHQRYLMDN VXNREWRHVHGRJRGLWLXEXGXQRVWL" 6 WDULPRNDGDQDVVMHDQMHSRLQMHUDGRYDWLDVWDULVPRNDGDQDVRQREROL 6 WDUMHWLMHORDQDYLNDNRMX]DSRVOHQRYMHNQHPRHQLVWHL 6 WDURVWMHGLYQDVWYDUDNRQLVWH]DERUDYLOLWR]QDL]DSRHWL 6 WDURVWMHQDSRUQDQDMYLH]DPODHNRMLVQMRPLPDMXSRVOD 6 WDURVWMHQHL]OMHLYDEROHVW 6 WDURVWMHRGSULURGHGRVWDEUEOMDYDLQLVHNDRGDVYLVWDUFLUDGRJRYRUH 6 WDURVWMHRVPDWUDQLFD 6 WDURVWQHXYDRGJOXSRVWL 6 WDURVWVPDWUDWLSDGRPMHGQDNRMHQHGROLQRNDRLGDVHXPODGRVWLYLGLVDPR REHDQMH6YDNDMHGREVSRVREQD]DSRVHEQRVDYUHQVWYR WRMHRYMHNVWDULMLWRSRVWDMHVOLQLMLVHEL 8 VWDURVWLXORJXJUDRVMHDMVLJXUQRVWLXLYRWXSDVWDULMDRVREDXVWDMHSURWLY VYDNRJDWNRUHPHWLQMHJRYPLUWRMHVWWNRQDRYDMLOLRQDMQDLQWUDLQHNL GUXJLVPLVDRSRVWRMHHJD1XQRMHGDRQGROD]LXVXNREVPODGHLNRG NRMLKMHHOMD]DQRYLPMDDRGSRWUHEH]DVLJXUQRX7RPHVHVGUXJHVWUDQH SULGUXXMHRNROQRVWWRVHPODGHSRSULURGLVWYDULQDMWHHPLULVDVLWXDFLMRP UXWLQVNRJSURJUDPLUDQMDRSHJSRRVWYDUHQMDLHNVSORDWDFLMHNRMXQDPHHL XYUXMHVYHREXKYDWQDELURNUDWL]DFLMDLQGXVWULMVNRJGUXWYD 6 WYDUDODNLQHPLULWUDHQMHQRYRJSUDYDVXVXSURWQRVWHWDEOLUDQRJ ELURNUDWVNRJHWRVD0ODGLOMXGLUHGRYLWRWYRUHSUYHUHGRYHRQLKVQDJDNRMH GROD]HVQRYLPSRWUHEDPDDXVPMHUHQHVXSURWLYSRVWRMHLKNRQVWHODFLMD NRMHXREUDQLVYRMLKNXOWXUQLKREUD]DFDYUHSURSDJDQGXLLQGRNWULQDFLMX QHSRVOXQLKQDWDMQDLQWRLVWLXVWDOQRVWVWDELOQRVWLQHSURPMHQMLYRVWLGHMD QDNRMLPDVHSRVWRMHLVXVWDY]DVQLYD'RNMHDYDQJDUGQDNXOWXUD VXEYHU]LYQDXRGQRVXQDSRVWRMHLVXVWDYLQMHJRYHYUHGQRWHGRWOHMH


UHSHWLWLYQDNXOWXUDUHSUHVLYQDMHUOMXGHSUHWYDUDXSRGDQLNHVOXEHQLNH GUDYOMDQH 8 VWDURVWLQHPDOMHSHXWMHKHRGRQHDNRMHRYMHNVQDJXVYRMHPODGRVWLXQLR XGMHODNRMDQHVWDUH8VWDURVWLVHRYMHNSULMHVYHJDSRNDMH]DJULMHKHNRMH QLMHQDSUDYLR p 8VYDNXLYRWQXGREXOD]LPRNDRSRHWQLFLLVWRJDQDPXWRPHQHGRVWDMH LVNXVWYD p LQLVHGDVHVHNVXDOQDHOMDODNRVSDMDVDVYDNRPMDNRPHPRFLMRPD OMXEDYMHVDPRMHGQDRGHPRFLMD%XGXLGDYHLQDOMXGLVHNVXDOQXHOMX SRLVWRYMHXMHVLGHMRPOMXEDYLRQLVHODNRGDGX]DYHVWLQD]DNOMXDNGDVH PHXVREQRYROHDNRVHHOHIL]LNL ( URVMHYHOLNLGHPRQDOMXEDYMHMHGQDYUVWDSULYMHVNDHURVDLOLVUHGVWYR]D SRVWL]DYDQMHGRPLQDFLMH7DPRJGMHYODGDOMXEDYQHPDYROMH]DPR ( URWLNDMHSUHEURLYDQMHSUHSUHND1DML]D]RYQLMDLQDMSRSXODUQLMDSUHSUHNDMH PRUDO ( URWLNDMHVRFLMDOL]LUDQDVHNVXDOQRVW . DRPHXOMXGVNLRGQRVVHNVXDOQRVWOMXGH]EOLDYDNDRELDDQHVDPRNDR VWYDUL%OLVNRVWVGUXJLPSRVWDMHXYMHWRPYODVWLWHVUHH 0 RHOL]DJRYDUDQDPDVWXUEDFLMDXVDPRLQDGRPMHVWLWLVWYDUQRVWVHNVXDOQH EOL]LQH" 3 ULVLOQDHUHNFLMDQLMHPRJXD'RUDGRVWLXVHNVXGROD]LMHGLQRDNRMHIL]LND LQWLPQRVWLVWRGREQRLOMXEDYQD 3 UYRLMHGLQRQDHORVHNVXDOQHHWLNHJODVLWXLWHOMMHXYLMHNXNULYX 5 D]ORJ]DRFUQMLYDQMHVHNVDQLMHVHNVVDPYHVODPDQMHOMXGVNHYROMH 6HNVXDOQDVORERGDQHGRYRGLGRVHNVXDOQHSRKOHSH 6 DPRMHLVWLQVNDOMXEDYSRWSXQDSULHPXMHHURWVNRVMHGLQMHQHLVSXQMHQR QMHQRX 6 HNVMHNUHPHQQDNRMHPXSRNXDYDPR]DSDOLWLYDWUXOMXEDYL 6 HNVXRSHQLMHNRPSOLFLUDQDNRQDVXPMHVWRNRPSOHNVDYRGHSRWUHEH 6 HNVXDOQDHOMDWHL]DVWDSDQMHPDQLNDNRQLMHVDPRVHNVXDOQLDSHWLW RVORERHQMHRGEROQHQDSHWRVWL0HXWLPVHNVXDOQXHOMXPRHLVWRWDNR SRGVWLFDWLWMHVNREDRVDPOMHQRVWLHOMDGDVHRVYRMLLOLEXGHRVYRMHQWDWLQD WHQMDGDVHSRYULMHGLLOLDNUD]RULWHOMXEDY 6 HNVXDOQLDNWEH]OMXEDYLQLNDGQHSUHPRXMHSURYDOLMXL]PHXGYDOMXGVND ELDRVLPWUHQXWQR = DPQRJHVHNVSUHGVWDYOMDQDGRPMHVWDN]DVPLVDRLYRWD = DKYDOMXMXLVHNVXELWHPR]GUDYLMLVUHWQLMLPXGULMLLNUHDWLYQLML


o RYMHNMHMHGLQROMXGVNRELHNRMH]QDGDHXPULMHWL=DWRPOMLYDQMHRYH VSR]QDMHMHGLQDMHOMXGVNDGUDPD RYMHNMHWDNRSUROD]DQGDDNLWDPRJGMHMHSRWSXQRQDLVWXVVYRMLP RSVWDQNRPWDPRJGMHRQRVWDYOMDMHGLQLSUDYLXWLVDNRVYRMHPVWYDUQRP SULVXVWYXXVMHDQMXLXGXLVYRMLKPLOLKLGUDJLKHWRDNVHLWDPRPRUD XJDVLWLLH]QXWLLWRMRWDNREU]R ' RVDGDMHRYMHNPRUDRLYMHWLVPLVOLPDRVYRMRMVLJXUQRMRVREQRMVPUWL$ VDGDVHPRUDMRSRPLULWLLVPLVOLPDRPRJXRMSURSDVWLLWDYRJ RYMHDQVWYD . DGRYMHNRVMHDGDELEOLQMHJPRJODXGDULWLNDSWDMPXMHNDQGLGDWVPUWL XYLMHNQHNDNRGUDJ . DNROLMHXGQRYDWDVLWXDFLMDQDVVPUWQLND6YDWNRMHRYGMHXNUDWNRP SRVMHWX1H]QD]DWRDOLNDGLNDGYMHUXMHGDWRRVMHD6JOHGLWD VYDNRGQHYQRJLYRWDEH]GXEOMHJUD]PLOMDQMD]QDVHSDNRYMHNMHWX]D GUXJHOMXGH8SUYRPUHGX]DRQHRGLMHJRVPMHKDLGREURELWLSRWSXQR]DYLVL QMHJRYDYODVWLWDVUHDDRQGDL]DPQRJHQHSR]QDWHVLMRPQDVVXGELQRP SRYH]XMHYODVWLWDSXSDQDYUSFDVXRVMHDQMD6YDNRJGDQDWDNREH]EURMSXWD SRPLVOLPQDWRNDNRPRMYDQMVNLLXQXWDUQMLLYRWSRLYDQDUDGXVDGDQMLKL YHXPUOLKOMXGLGDVHPRUDPQDSUHJQXWLLGDYDWLLVWRPPMHURPNDNRVDP SULPDRLNDNRMRSULPDP 1 HNROLNRVDPRJUXGD]HPOMHSRWUHEQRMHRYMHNXQHYLHQDQMLPDGDXLYD DMRPXPDQMHWUHEDGDSRGQMLPDSRLYD / MXGVNLMHLYRWSRSXWOHGHQMDNDYLGLPRVDPRPDQMLGLRVYMHVQRJDVNULYHQ MHYHLGLR QHVYMHVQR 1 HERMVHVPUWL 2 QMHPXVXVYHUHNOLPLQXWRPXWQMH 2 VPUWLNDNRMHJRUNDSRPLVDRQDWH 3 RPLVDRQDVPUW]DJOXSOMXMH 3 ULYLNDYDMVHQDVKYDDQMHGDQDVVHVPUWQLWDQHWLHMHUMHVYHGREURLORH XRVMHDQMXDVPUWMHJXELWDNRVMHDMD6PUWVHGDNOHQHWLHQLLYLKQL PUWYLKMHUVHQDSUYHQHRGQRVLDRQLKGUXJLKYLHQHPD 3 XQDVXJUREOMDQH]DPMHQMLYLK 6 PUWGROD]LVDPRMHGQRPQRRVMHDPRMHXVYDNRPWUHQXWNXVYRJLYRWD 6WUDKRGVPUWLJRULMHRGQMHVDPH6PUWLGHGYDNRUDND]DWRERP,VNRULVWL SUHGQRVWLLYL 6 PUWMHLVSUD]QDVWYDU 6 PUWMHPLUSRPLVDRQDVPUWUHPHWLVYDNLPLU6PUWMHQHXVSMHKPHWDEROL]PD GDQDVWDYLVYRMHFLNOXVH6 PUWMHSUHPDQDPDRNUHQXWDVWUDQDRQRJMHGLQVWYDLMDVHGUXJDVWUDQD QD]LYDXVNUVQXH 6 PUWMHVDQEH]VQRYD 6 PUWMH]DGQMLUD]ORJ 6 WUDKRGVPUWLMHQHUD]XPDQ 6 YLVPRPLNDQGLGDWLVPUWL 6 YLVPRVHPLURGLOLVNOLFDPDVPUWLNRMHVHKUDQHQHNLPXQXWDUQMLP]ORP 7 DMQDRYMHMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL 7 HQMD]DVPUXMHXURHQDRYMHNX 7 NRVHERMLVPUWLSURSXVWLRMHLYRW8PLUDQMHMHJDHQMHVYMHWLOMNHXRVYLWD QHJDHQMHVXQFD

%2/(67,='5$9/-( ] GUDYOMHEROHVWOLMHQLNGLMDJQR]DSVLKRDQDOL]DOLMHNRYLQRUPDOQRVW GLMHWD p RYMHNMHRGXYLMHNELRGXHYQREROHVWDQ0QRJHYMHUHLGUXWYDVPDWUDOHVX GXHYQHVPHWQMHQHNLPREOLNRPRSVMHGQXWRVWLGREULPLOL]OLPERJRYLPD7R MHQHNDG]QDLORGDMHGXHYQDEROHVWERMHQDGDKQXHWRMHSUHGVWDYOMDOR YHOLNXDVW0RQLSURURFLX*UNRML5LPXNRULVWLOLVXVHUHGRYQLFDPDNRMH VXPRJOHSDGDWLXVWDQMH]DQHVHQRVWLLSULWRPHGDYDOHXGQHLWHNR UD]XPOMLYHQDMDYH . DGDELVHVYRP]GUDYOMXPRJOLUDGRYDWLVDPRXSRODWROLNRNROLNR]ERJ VYDNHEROHVWLWXJXMHPRLEULQHPRVHELOLELVPREHVNUDMQRVUHWQL WRELVYHRYMHNGDR]DVYRMH]GUDYOMH p %ROHVWQDNRQMXGROD]LDQDSXXRGOD]L 6 YDNDEROHVWLPDVPLVOD$NRQHNRULVWLRQRPHNRMLRGQMHEROXMHRQGD NRULVWLRQRPHNRMLMHOLMHL 5 DQDNRMDVHNULMHVSRURLWHNR]DFMHOMXMH p -DGDQRYMHNMHRQDMNRMLMHRYLVDQRSRPRLOLMHQLND / LMHQLFLQDPSUDWDMXVYDNLQDLQLYOMHQMDNRMLQDVGRYRGLXQMLKRYX HNDRQLFX / LMHQLNPRHSRPRLNRGEROHVWLDOLQHPRHSRSUDYLWLQHLMXVXGELQX 0 HGLFLQDMH]DRQRJDNRMLMHSRWUHEXMHWDMQDJRWRYRVDUROLMDPDSRYH]DQD XPMHWQRVW1DWRPYMHURYDQMXWHPHOMLVHGREDUGLRQMH]LQHVQDJH7 ULGHVHWLQHOLMHLPHGLFLQDDVHGDPGHVHWLQDGLMHWD p -HGQDRGQDMUDVSURVWUDQMHQLMLKEROHVWLMHGLMDJQR]D p 3VLKRDQDOL]DMHRQDEROHVWLMRPVHWHUDSLMRPVPDWUD3VLKRDQDOL]DRYMHN SRVOLMHQHVKYDDVYRMHSUREOHPHEROMHDOL]QD]DWR p /LMHNRYLVXVSRULMLQHJR]OD 7 NRMHQDNUDMXQRUPDODQRNRQDV" 6 YLVPRPLSRPDORXGDUHQL o 'DQNDGD]DSRLQMHYHLQDGLMHWDMHVXWUD

2 2%,7(/-, G MHFDRELWHOMRWDFURGLWHOMLHQDPDMND p RYMHNRYLQDMVWURLVXFLVXQMHJRYDGMHFD ' LMHWHNRMHMRQHPDVPLVOD]DUHGSDWL]ERJRSVMHGQXWRVWLRGUDVOLK]DUHGRP ' MHFDLEXGDOHQH]QDMXODJDWL ' MHFDNRMDVHQHYROHSRVWDMXRGUDVOLNRMLQHYROH'MHFDQDOD]HVYHX QLHPXDOMXGLQLWDXVYHPX ' MHFDQLVXURHQD]ERJWRJDGDPLEXGHPRVUHWQL1DDVHUDGRVWWUHED VDVWRMDWLXWRPXGDLPMHGREURQD]HPOMLLGDLVSXQHVYRMLYRW ' MHFDSUYRYROHVYRMHURGLWHOMH1DNRQQHNRJYUHPHQDGRQRVHVYRMVXGR QMLPD$ULMHWNRLPSUDWDMXDNRXRSH ' MHFDVXRYMHNRYDNULOD ' MHFDVXQDGHNRMHVHJXEHLVWUDKRYLNRMLKVHQLNDGDQHPRHRVORERGLWL ' MHFDWRVXQDLVXWUDQMLVXFL ' MHFLVHGDMHSUHYLHVXYLHUDQR2QDVX]DVLHQD]DEDYDPDXLQMHQL QHRVMHWOMLYLPSUHPDVYLPUDGRVWLPDVLWLVXVYLMHWDSULMHQHJRWRSRVWDQX SXQROMHWQL ' MHFXLVDWRYHQHVPLMHPRVWDOQRQDYLMDWL3RQHNDGLKWUHEDSXVWLWLGD LGX ' RNVPRPODGLVYRMHGXHMDDPRQDGRPVQDJDNRMXWDNRVWMHHPR RPRJXXMHQDPGDNDVQLMHSRGQHVHPRRDMDYDQMH ) DQWD]LMDMH]DGMHFXRUXHNRMLPVHKYDWDMXXNRWDFVPQRJLPWHNRDPD HVWR]DPMHQMXMXXORJHNDGVXQHVLJXUQLLOLNDGLKMHVWUDK / MXGLVXVDPRGMHFDYHHJUDVWD0 LVOLPGDVHQDDPODGHXNRODPD]DJOXSOMXMH7DPRQHXMXLQHYLGH QLWDVWYDUQRJD 0 ODGHMHQDGDGUDYH 0 ODGHMHRGXHYOMHQDNDGDMRMQHWNRNDHGDVHVYLMHWPRHXLQLWLOLMHSLPL SUDYHGQLP1RWRMHLOX]LMD7NRPODGHLNDHGDVWYDULGULSRGNRQWURORP YDUDMX1LWNRQHPRHGUDWLSRGNRQWURORPGUXJHOMXGHLQMLKRYHHOMH 0ODGHMHXQDWRVYRMRMGUVNRVWLVUDPHOMLYLMDDVWDULOMXGLXQDWRVYRP GRVWRMDQVWYXGUVNLMLQHJRWRVHPLVOL 0 ODGLPLVOHGDMHVYDNDDQDUKLMDYHSRVHELGREUD 0 ODGLQHPDMX]DGDXSUDYGDWLQDVVYRMHSUHWKRGQLNHYHSURELWLVHL RVORERGLWLVHVYHJDVWDURJDOLMHQRJDRPHWDMXHJD 0 ODGRVWMHQHWRMDNRYULMHGQRVDPRWRRYMHNQH]QDNDGDMHPODG 0 ODGRVWMHSLMDQVWYREH]YLQD 0 ODGRVWVHQHRVYUHQDSRVOMHGLFHXWRPHMHQMH]LQDSUHGQRVW 0 ODGRVWHOLGDMRMVH]DSRYLMHGDNDNRELLPDODPRJXQRVWGDVHQH SRNRUDYD 0 XGURVWPODGRVWLMHSULMHVYHJDXVSRVREQRVWLGDL]UD]LQRYHSUREOHPHL SUHREOLNXMHSRVWRMHHPRGHOHYMHURYDQMDLQWHOLJHQWQRPGRPLOMDWRX 1 DMYHLRYMHNRVWDMHXYLMHNGLMHWH 1 HSRVWRMLSUREOHPDWLQRGLMHWHYHVDPRSUREOHPDWLQLURGLWHOML 1 LMHGDQSDPHWDQRYMHNQLMHHOLRELWLPODL1LWDQDGMHFXQHGMHOXMHVODELMH RGSULMHWQMHLQDGDNRMHVHQHLVSXQHGRYHHUL 2 GJRMGMHFHMH]DQLPDQMHXNRMHPWUHED]QDWLL]JXELWLYULMHPHNDNRELVH GRELORQDYUHPHQX 2 GJRMLWLGLMHWHMHMHGQRVWDYQR7HNRMHVDPRYROMHWLWDMUH]XOWDW 3 RQDLQXLJUHGMHWHWDPRHPRQDVOXWLWLNDNRHVHNDRRGUDVODRVRED RGQRVLWLSUHPDLYRWQLP]DGDDPD 3 UYRWRVHNRGGLMHWHL]JXELMHGREURUDVSRORHQMH 5 D]XPGMHFHJXLPRWHUHWRPQHSRWUHEQRJ]QDQMD 6 GMHWLQMVWYRPSXQLPOMXEDYLSRODVHLYRWDPRHSUHLYMHWLKODGQLVYLMHW 6 DPRRQDMWNRRGUDVWHDRVWDQHGLMHWHMHRYMHN6YDNRPDORGLMHWHPRH ]JD]LWLNXNFD$OLVYLSURIHVRULRYRJVYLMHWD]DMHGQRQHPRJXVWYRULWL QRYRJD WRKRH"RYMHNNRMLWXHVYRMHGLMHWHNDHGUXJRPHNRMLJDXWRPH SRNXDYDVSULMHLWL6DPRYMHEDPVDPRNULWLNX" WRNRGPODGHLGMHOXMHNDRRNUXWQRVWRELQRMHLVNUHQRVW7 HNNDGDRYMHN]QDNDNYDVXPXXQXDGPRHSURFLMHQLWLMHOLVYRMXGMHFX GREURRGJRMLR7NRDNQLNDRGLMHWHQLMHELRVDYUHQWHNRHSRVWDWLVDYUHQ RYMHN 7 NRGMHFLQHWRREHDLJUXGDULOLSDNLEXQHNDVHWRJDGULNDR]DNOHWYH 9 HOLNLEURMGDQDQMHGMHFHVXVLURDGVURGLWHOMLPD = DPDORMHGLMHWHYDQLMDSRVOMHGLFDQHNRJLQDQHJRPRUDOQDRVXGD p 2ELWHOMXNRMRMYODGDMXVNODGQLPHXVREQLRGQRVLNRMDVHRVQLYDQDOMXEDYL SRYMHUHQMXLUD]XPLMHYDQMXXMHGQRMHLQDMSRJRGQLMDVUHGLQD]DUD]YRM RVQRYQLKRVRELQDOLQRVWLNRMHHGMHWHWXRPRJXLWLGDVHODNHXNORSLXLUX GUXWYHQXVUHGLQX3UDYLOQRRUJDQL]LUDQLYRWXSRURGLFLRVQRYDMHXVSMHQRJ RGJRMD 2 GVYLKYHOLNLKRJUDQLHQMDLRNYLUQLKXYMHWDNRMLVWYDUDMXSRH]LMXL UD]QROLNRVWLYRWDQDMELWQLMDLQDMYDQLMDMHRELWHOM 6 DVYLPVHXNORSLWLXRELWHOM]QDLQHVWDWL 8 LPHRELWHOMLUDGHVHQDMYHHSRGORVWL2QDQDPGDMHPDVRYQDRSUDYGDQMD p 6YDWNRPRUDMHGQRPXLQLWLNRUDNNRMLJDGLMHOLRGRFD p $NRXUODPXNDUDFRQMHGLQDPLDQ$NRXUODHQDRQDMHKLVWHULQD RYMHNVHHQLGDELVHSRYXNDRL]VYLMHWDDHQDGDELXQMHJDXOD ' RNPXNDUFLHOHGDLVWLQDEXGHQDQMLKRYRMVWUDQLHQHHOHELWLQDVWUDQL LVWLQH * RYRULOLHQDORHROMXEDYLSUH]LUHOLNQMLHYQLNMDYQRPQLMHQMH]QDNMHGD RQDJXELDUDRQWDOHQW HGQRMHVDPRQD]HPOMLOMHSHLEROMHRGHQHPDMND . DGHQDLOLPXNDUDFX]LPDMXVWDULMXRVREX]ERJQRYFDYMHDMXVHXQDGLGD HLPQHWNRSUHNLQXWLNRQRSDF . DNRGDUD]XPLMHPRYRXELWLVH]ERJMHGQHHQH"$JGMHVXRVWDOH" . RGHQHMHVUFHVYHDNLJODYD 0 DMNDMHJHQLMGMHWHWD 0 QRJHVHHQHXGDMXMHULPMHGRVWDVDPRH,PQRJHVHHQHUDVWDMXMHULP MHGRVWDVDPRH 0 QRJLVXPLVOLOLGDMHSROLWLNDHQDVDPRSDFLILFLVWLNDLOLKXPDQLWDUQDLOL VHQWLPHQWDOQD6WYDUQDRSDVQRVWHQVNHSROLWLNHMHWRLPDSUHYLHOMXEDYL]D PXNXSROLWLNX0QRJLPMHHQDPDGUDJLVDPR]UFDORXNRPVHGLYHVDPH VHEL0 RJXHMHXVYDNHHQHQDLQHWRQHRELQRQHWR]DQLPOMLYRWRVHQH PRHQLXMHGQHGUXJHHQHQDLVDPRWUHEDXPMHWLQDLDWRMHYMHWLQD=D WRWUHEDGDUD 1 DVYLMHWXQHPDQLNRJWNRPDWHULQHELYLHGXJRYDR 1 HWUHEDYMHURYDWLHQLNRMDRGDMHVYRMHSUDYHJRGLQHHQDNRMDWRVYHNDH LVSULDODELLVYHRVWDOR 1 HYMHUXMHPGDVXPXNDUFLSRSULURGLDJUHVLYQL2QRWRLKLQLDJUHVLYQLPD MHPRSUHYLHPRL7DPRNRUXPSLUDDQHVSRO 1 LMHVYHWRYHOLNLPXNDUDFLQLYHOLNR 3 RUHGWMHOHVQHOMHSRWHWUDLPRXHQL'XXWRMHVWGDQDVUD]XPLMHGD VXRVMHDVQDPDGDQLMHWXDQDHPXQXWUDQMHPLYRWX'DNDNRWRYULMHGLL ]DPXNDUFD7UDLPRVURGQRVWVUFDLGXKDLVWLQVNRSULMDWHOMVWYR1HWRWR QDVYHHL]YDQVYLKXOQLKVSRQD-HGDQUD]XP$OLXSUYRPUHGXWUDLPRX HQLMHGDQGLRVHEHNRMLHQDPGRSXVWLWLGDGRHPRGRVYRJSRWSXQRJ REOLNDGDEXGHPR]DMHGQRMHGQD&MHOLQD,RQGDGDRWYRULPRYUDWDQDVYH VYHPLUHLQDVYHQHL]PMHUQRVWL 3 RVWRMLOLMHSDL]UHND,]DVYDNRJXVSMHQRJPXNDUFDVWRMLHQDNRMDJD SRGUDYD$L]DVYDNHXVSMHQHHQHVWRMHWULPXNDUFDNRMLMHHOHVSULMHLWL 3 RWXMPDMNXVDPRMHPDMNDRQDNRMDGDMHERDQVNL]QDDMHQL 3 RWXMHQXRQDMHNUDOMLFDLYRWD1HGRSXWDPGDNOHYHXHQHDNL RQLNRMLVX]DERUDYLOLGDVXLPDOLPDMNX8VYDNRPVOXDMXSRWXMWHHQXMHU WRMHELODLYDDPDMND 3 ULURGDHQDMHXVNRSRYH]DQDVXPMHWQRX 6 ODERVWHQHVDPRMHSULYLGL]DNRMHVWRMLPXGURVWLVQDJD3R]QDWLVXJRYRUL PQRJLKPXNDUDFDDOLQLNDGQDPQLMHGRORGRXLMXWRPLVOHQMLKRYH VXSUXJH'DVXVHYLHXSOLWDOHXLYRWLRGOXNHVYRMLKPXNDUDFDGDLKVH NRMLSXWSRVOXDORPRJOHVXVSULMHLWLPQRJD]ODQDSULPMHUUDWLOLLYRWEH] OMXEDYL 6 PLMHDNHQVNRJPODGHQDNRJWLMHOD]DSUDYRMHMHGLQLERDQVNLL]XP 6 UHDMHNDGYDVYROLHQDNRMXYROLWH 6 WDOQDYH]DQRVWPXNDUFD]DMHGQXHQXPRJXDMHVDPRRQGDNDGDVHX ND]DOLWXVPLMXLVWRMVWYDULNDGDPRJX]DMHGQRXWMHWLNDGD]DMHGQRDOH ,QDHHNUHQXWLQDRSDNR6WYDUQHYUOLQHHQLQHVXSUXJRELQRSRVOMHGQML XRL 6 YLVXDIRUL]PLRHQDPDVLORPSULOLND]OREQL.DNRELRSLVDOLRQRGREURNRG HQDSRWUHEQRMHSXQRVWUDQLFD HSXUHQMHMHNR]PHWLNDPXNDUFD7 DMQDSUDYHFLYLOL]DFLMHOHLXXWMHFDMXGREULKPDMNL 7 DMQDVHVDVWRMLXWRPHGDSULDHQLRQMRMVDPRM7RYULMHGLL]DPXNDUFH 7 NRMHQDDRHQXQDDRMHVUHX 7 NRVXPQMDXLVNUHQXHQXLQLMHQHLVNUHQRP 7 UHEDL]DEUDWL]DEUDQXGUXLFXHQXNRMLELL]DEUDOL]DSULMDWHOMDNDGELELOD PXNDUDF 8 LYRWXPXNDUFDOMXEDYMHSRVHEQDVWYDUDOLXHQLRQDMHLWDYLYRW 8 LYRWXVYDNHHQHSRVWRMHGYDPXNDUFDRQDM]DNRMHJVHXGDODLRQDM]D NRMHJVHQLMHXGDOD 9 HLQDPXNDUDFDNRMLVXUHNOLSDPHWQHVWYDULRHQDPDELOLVXORL OMXEDYQLFL9HOLNLSUDNWLDULQHSULDMXYHGMHOXMX = DVLJXUQRQHNLPLOLMXQHULVYRMXVSMHK]DKYDOMXMXHQDPD$OLYHLQDVYRMH HQHLPD]DKYDOMXMXLXVSMHKX = UFDORNRMHPHQHQDMYLHYMHUXMXVXRLPXNDUDFD HQDJOHGDXGXELQXRYMHNXLULQX0XNDUFXMHVYLMHWVUFHDHQLVUFH VYLMHW HQDMHDQHRRELWHOMLELODRQDPDMNDVXSUXJDLOLVHVWUDRQDMHPLORYDQMH LYRWDEODJRVWOMXEDYLXOLYHQDXQDSRUHRGEOMHVDNGREURWHQDSRMHGLQFXNRMD XMHGQREGLMHQDGRYMHDQVWYRP HQDMHRYMHNRYDEXGXQRVW HQDMHLVWRWROLNRMDNDNDRLPXNDUDFHVWRLMDD HQDMHQDMEROMDSUDWLOMD]DLYRW HQDMHVUHGLWHVYLMHWD HQDMHVXSUXJXRQRWRRQL]QMHXLQL HQDMHXGDYQRMNDRLEOLRMSURORVWLHHQHJRPXNDUDFELODSURGDYDQD NDRURELQMDLOLUD]PMHQMLYDQD]DVWYDULLOLQRYDF HQDMHXSULYLGQRMHPDQFLSDFLMLRVLPNXKDHGRELODLORSDWX HQDMH]DJRQHWNDLMHVHUMHHQMH]RYHPDWHULQVWYR HQDSRVOMHGQMDQDSXWDPXNDUFDDNLSRVOLMHQDGH HQDVHNRPSOLPHQWLPDPRHREUDGRYDWLDOLQHL]QHQDGLWL HQHNRMHWUDHLVWDSUDYDNDRLPXNDUFLXVYDNRPVXVOXDMXL]QHQDXMXH VNURPQH HQHRELQRLPDMX]DGQMXULMHMHUVHPXNDUFLQLHJDYLHQHPRJXVMHWLWL HQHSULYODHOMXGLNRMLUD]PLOMDMXDOLMRYLHRQLNRMLPLVOLSURYRGHX GMHOR


 HQHVHHVWRXGHWRPXNDUFLVYH]DERUDYHDPXNDUFLVHXGHHJDVH HQHVMHDMX HQHVXOMXEDYQLFH]DPODGHPXHYHSULMDWHOMLFH]D]UHOHEROQLDUNH]DVWDUH HQHYROHNROLNRPRJXPXNDUFLNROLNRKRH HQHYROHSRELMHHQHDOLLKYDUDMXVSREMHGQLFLPD HQVWYHQRVWMHRVRELQDNRMXNRGHQDQDMYLHFLMHQLP p 0XNDUDFNUDOMXMHHQDYODGD 0 XNDUDFVHODNRPRHGRNXLWLDHQDVYRMXWDMQXQHRWNULYD 0 XNDUDFYROLPDORLXHVWRHQDPQRJRLULMHWNR 0 XNDUFLNRMLWYUGHGDVXQHSULNRVQRYHQHJD]GHXNXLODXLXGUXJLP SULOLNDPD 0 XNDUFLNRML]QDMXVDHQDPDRQLVXLVWLNRML]QDMXNDNRLYMHWLEH]QMLK 0 XNDUFLPRUDMXLPDWLRNRVHEHHQHXSURWLYQRPQHPLQRYQRSRVWDMX EDUEDUL 0 XNDUFLVWYDUDMX]DNRQHDHQHRELDMH 0 XNDUFLVXXWXLPDHQHXVYRMLPVWYDULPDQDMEROMLGLSORPDWL 1 DMOMHSLKUDPRYMHDQVWYDMHVUFHMHGQHHQH 1 HSUDYLPUD]OLNXL]PHXPXNDUDFDLHQDHQDVHWUHEDRVMHDWLQHRYLVQR NDRLPXNDUDF = DPXNDUFDOMXEDYMHVDPRID]DXUD]YRMXQMHJRYDELD]DHQXMHELW LYRWDQHERLSDNDR

 29-(..$2'5879(12%,( ' RPRLHVHOMXGLVYHPLUVNLKPHWD , XVSRVWDYLWLSXWRYHRGSODQHWDGRSODQHWD 6 DPRHMRSUHRVWDWLGDVHXVSRVWDYL 1 DMGDOMLSXWRYRJYLMHND 2 GRYMHNDGRRYMHND 8MHYL RYMHDQVWYROMXGLPDVDQDURG p $NROMXGHHOLWHSURPLMHQLWLPRUDWHLKYROMHWL $ NROMXGLQHHOHSRVWDWLUWYDVYRMHYODVWLWHGMHMHSDPHWLPRUDWHXVYLP PRQLP]HPOMDPDVYLMHWDQDXLWLGDQHPLVOHQDSRMHGLQHVNXSLQHOMXGLYH QDRYMHND $ NR]QDGDMHMDRYMHNXVYHQH]DGDMPXQLNDGDEROL % XGLPREDUHPWDNRGXJROMXGLGRN]QDQRVWQHRWNULMHGDVPRQHWRGUXJR RYMHDQVWYRMHLSDNMRMHGQRPVSDHQR1HXNOMXXMXLUWYH RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNELOROXGRLOLEDUHPQHNRYULMHPH RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNWHLOR]DMHGLQVWYHQLPXUHHQMHP RYMHDQVWYRQHGRSXWDGDPXVHRGX]PHLMHGQD]DEOXGDNRMDPXMH NRULVQD2QRELYMHURYDORLXEHVPUWQRVWDNRELL]QDORGDMHQHPD RYMHDQVWYRQLMHWUHEDORSDVWLXVXPQMXGDVXQMHJRYLOXRQRHLVWRGREQRL QMHJRYL]DJOXSOMLYDL RYMHDQVWYRSRMHGLQFDRVXXMHQDVPUWQXND]QXLWLPHLQLJRUL]ORLQRG RQRJDNRMLMHSRLQMHQSURWLYQMHJDWDNRWRRQHPRJXXMHSRSUDYDN RYMHNVHPRHPQRJRWRJDRGUHLVDPRQHOMXGL,GRNMHVYHSXQRVXPQMH VDPRVHOMXGLGUHLQHHGDVHVORPH ) LQLOMXGLVXRQLNRMLSRVWDMXSURVWLVDPRXILQRMRNROLQL * RVSRGDUVNXGMHODWQRVWPRHPRVYHVWLQDWULULMHLOMXGLSURL]YRGLGRELW /MXGLVWRMHQDSUYRPPMHVWX$NRQLVXXGREURPWLPXRGSUHRVWDODGYD LPEHQLNDQHPDSXQRNRULVWL . DGRYMHDQVWYRQH]QDWRHVXWUDSULKYDDVHRLYOMDYDQMDPUWYLK . DNRELELORODNRYODGDWLVYLMHWRPGDVHQHVDVWRMLRG . DNRPDOLVYLVLQHJOHGDMXQDYHOLNHNDGDLPVMHGH]DYUDWRP . RGOMXGLQLWDQLMHQHPRJXHNDNRXGREUXWDNRLX]OX . RGYHOLNLKVHVWYDULOMXGLSRND]XMXRQDNYLPDNDNRVHRGQMLKRHNXMHDNRG PDOLKVWYDULRQDNYLPDNDNYLMHVX . ROLNRJRGVDPSXWD]DDRPHXOMXGHXYLMHNVDPRVMHWLRGDVDPSRQHWR L]JXELRRGVYRMHOLQRVWL / DNHVHQDOD]HOMXGLNRMLVHGUDJRYROMQRL]YUJDYDMXVPUWLQHJRNRMLVWUSOMLYR SRGQRVHERO / MXGHQLMHMHGQRVWDYQRPLMHQMDWL1HSUHSLULVHLQHSULJRYDUDMSULJRYRU MHNDRNREULQXJUL] / MXGHRFMHQMXMSUHPDQMLKRYXXVSMHKXDQHSUHPD]DVOX]L


/ MXGLEH]]DKWMHYDVXQHWRVWUDQRMHURQLNRMLQLWDQHWUDHQLWDQLQH GDMX / MXGLEMHHMHGQLGUXJLPDMHUVHERMHMHGQLGUXJLK / MXGLJOHGDMXUD]OLLWRQDSLWDQMDSRVWRMHOLVWYDUDQDLDSVROXWQDPMHULOD]D PXGURVW6YDNRGUXWYRLPDRGUHHQDPMHULODRWRPHWRPXVHLQL QRUPDOQLPUD]XPQLPLOLPRUDOQLP7DVHPMHULODPRJXUD]OLNRYDWLRG PMHULODQHNRJGUXWYD / MXGLLPDMXMHGQXPDQXNRMDLKVSUHDYDGDGMHOXMXQHRVMHDMX]DWRVX VSRVREQL / MXGLNRMLLPDMXKUDEURVWLLNDUDNWHUDGUXJLPVXOMXGLPDXYLMHNQHXJRGQL / MXGLNRMLHOHYULWLXWMHFDMQDGUXJHPRUDMXVHSREULQXWL]DWRGDLKVHQH PRHSUHHVWRYLGMHWL / MXGLQHELWROLNRPLVOLWLRWRPHWRLPMHLQLWLNROLNRRWRPHWRMHVX / MXGLQLVXPXGULXRGQRVXQDVYRMHLVNXVWYRYHXRGQRVXQDVYRMX VSRVREQRVWGDXHL]LVNXVWYD / MXGLRGUHXMXVYRMLGHQWLWHWSRRQRPHWRQLVX / MXGLSUHGVWDYOMDMXOMXGH / MXGLVHGDMXWDNRODNRSUHYDULWL / MXGLVHVXVUHXDQHSODQLQH / MXGLVXERJRYLX]DPHWNX / MXGLVXRGUDVOLGDREUDXQDMXVGXJLPOMXGLPDDOLQHLVSUREOHPLPD / MXGLVXURHQLMHGQL]DGUXJHSDLK]DWRSRXLLOLLKSRGQRVL / MXGLVXVDPRYLHLOLPDQMHUD]XPQLWMUD]XPQLXQHNLPSRJOHGLPDD QHUD]XPQLXGUXJLPD / MXGLVXVYHYLHLQGLIHUHQWQLMHGQLSUHPDGUXJLPDLSUHPD]DMHGQLFL / MXGLVXWROLNRSULSURVWLLWROLNRRYLVHRGRMPXWUHQXWNDGDHQHWNRWNRLK HOLSUHYDULWLXYLMHNQDLQHNRJDWNRVHGDSUHYDULWL / MXGLYLHYROHEXGXXNDWDVWURIXQRUWYHNRMHELWUHEDORRGPDKSRGQLMHWL / MXGLPDQHSRPDHPRDNR]DQMLKLQLPRRQRWRPRJXVDPLXLQLWL / MXGLPDVHRGDMHSUHYHOLNDDVWNDGDLKVHXVSRUHXMHVDHWYHURQRFLPD /MXGLPDVX]DVDPRRGUHHQMHLPRWLYDFLMXSRWUHEQLQHSULMDWHOMLWDNPDFLX SRVOXVXSDUQLFLXSRVWLJQXLPDSURWLYQLFLXSROLWLFL3ULURGQRQHYMHUXMX RQLPDNRMLVXGUXNLMLLNRMLLP WRERH PRJXQDQLMHWLWHWXYLGHLKNDR SULMHWQMX / MXGVNDSULURGDLPDVYRMHJUDQLFHRQDMHNDGUDSRGQLMHWLUDGRVWMDGERORYH VDPRGRRGUHHQRJVWXSQMD0 HXVREQRVHXSR]QDWL]QDLVSR]QDWLNROLNRVPRMHGQLGUXJLPDVWUDQL 0 LVPRQLWD2QRWRWUDLPRMHVYH 0 QRJRWRJDPRHPRSURLWDWLQDOMXGVNRPOLFX 1 DMEROMHVUHGVWYR]DRVOREDDQMHVWUDKDRGOMXGLMHSR]QDYDQMHOMXGL 1 DMEROMLQDLQGDOMXGH]DLQWHUHVLUDPR]DVHEHMHELWL]DLQWHUHVLUDQ]DQMLK 1 DMEROMLREQRYLWHOMLNRMHMHVYLMHWLNDGDYLGLRVXRQLNRMLSRLQMXNRGVDPLK VHEH 1 DMYHDNULYLFDOMXGLMHXWRPHWRVHXVYDNRPWUHQXWNXPRJXLQHPRUDMX RNUHQXWL1DMYHDQHVUHDOMXGL]DSUDYRVHVDVWRMLXWRPHWRVHQRJDPDL UXNDPDPRUDMXRSLUDWLLRGXSLUDWLRNULNRMLQRVH 1 DPDVXGDQDVYLHQRLNDGDSRWUHEQLUD]XPQLOMXGLOMXGLNRMLYLHQH YMHUXMXXDUREQXPROMXGVNRJEDMDQMDWRMHVWEUEOMDQMDLOLNDNRGDVH L]UD]LPUHWRULNHGDNOHWDNYLOMXGLNRMLLPDMXVPLRQRVWLGDEXGXGRVOMHGQLSR VYDNXFLMHQXNRML]QDMXWRKRH 1 DHRYMHDQVWYRQLMHXRSHWDNRPDWHULMDOLVWLNRNDNRVHWRVWDOQRWYUGLX QHUD]XPQLPQDNODSDQMLPD3UHPDRQRPHNDNRVDPXSR]QDROMXGHMDVQRPL MHGDPHXQMLPDLPDSXQRYLHLGHDOQRJKWLMHQMDQHJRWRGROD]LGR L]UDDMD 1 HHPRVHQLNDGGRYROMQRQDXLWLGDVYLOMXGLLYHNDRGDQLWNRQH]QD 1 HNXM]ODVYRPEOLQMHPXGRNRQEH]VWUDKDERUDYLNRGWHEHLVDXYDM UD]ERULRSUH] 1 HPRHELWLWDNRUDYLKLUXQLKVWDEDODLOLLYRWLQMDNDRWRPRHELWLUDYLK LUXQLKOMXGL 1 HPRHSRSUDYLWLOMXGHGUXJDLMHQHJRLKGDLKSULNDHRQDNYLPDNDNYL MHVX 1 HNDWHERJXYD]OLKDGREULKVHVDPXYDM 1 HNLOMXGLHOHXYLMHNEOLVWDWLLDNRQHPDMXSRMPD 1 HNLVHOMXGLSUHGGUXJLPDSUDYHWRMHPRJXHPDQMLPDNDNRELRVWDOLYHL RGQMLK 1 HNLVXOMXGLNDRYRHXSRHWNXVXVODWNLSRVOLMHVHSRNYDUH 1 HPDQLMHGQRJVWYRUHQMDNRMHQLMHLURGXVWRERP 1 LMHGRYROMQRJRYRULWLRVWYDULWUHEDJRYRULWLOMXGLPD 1 LVDPXVWDQMXVKYDWLWLURGOMXGVNLRWNXGPXWDNRPDOR]GUDYDUDVXLYDQMD GDVHWDNREOHVDYRMDYQRVUDPRWL'RGXHVYDNLPGDQRPSULPMHXMHPVYH MDVQLMHNROLNRMHEXGDODVWRGUXJHVRERPPMHULWL2QRWRPHQDMYLHSHHWR VXJUDDQVNLRGQRVL1 LWDWROMXGLSURQDOD]HQLMHORHVDPRRQRWRRQLRGWRJDQDSUDYH 2 OMXGLPDPLVOLPQDMJRUHSDWDNRLRVHELDMDVHULMHWNRYDUDP 2 QRWRLYRWLQLYULMHGQLPLYOMHQMDVXVUHWLVXVOMXGLPD 3 RH]LMDYMHUDXOMHSRWXYMHUDXOHJHQGXRSWLFLNRMDQDVPRHSUHQLMHWLX GDOHNHQHSR]QDWH]HPOMHJGMHVXOMXGLVUHWQLLPXGULJGMHVXVYODGDOLVXURYX GLYOMLQXQDUDYLJGMHVXVSR]QDOLWR]QDLRYMHQRVWJGMHSRWXMXPLULPU]H RUXMHJGMHWUDMHRQDMWUHQXWDN]DNRMLELVHYULMHGLORURGLWLL]DNRMLELRYMHN SRHOLRGDSRWUDMHXYMHQRVW 3 RQHNDGPRHELWLOMXGLPD]DLVWDGREDUSDLSDNRGQMLKSULPLWLPDOR 3 RVWRMHGYLMHRVQRYQHYUVWHSR]QDWLKOMXGLRQLNRMH]QDPRLRQLNRMHEL WUHEDOL]QDWL3RVWRMHOMXGLNRMLVXWDNREH]QDDMQLGDQHPDMXQLORLKQL GREULKVWUDQD 3 RVWRMLHWLULYUVWHOMXGL x SUYLNDXPRMHMHPRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXSURVMHQL x GUXJLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXQHXNL x WUHLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHPRMHWRVXSRERQLL x HWYUWLNDXWYRMHMHPRMHDPRMHMHPRMHWRVX]ORWYRUL 3 RVWRMHVLJXUQROMXGLNRMLVXVUHWQLWRQLVXVYRMLYODVWLWLYMHURYQLFL 3 RWLLOMXGHQDYUOLQHPRGDHLKVWYDUQRSURQDLXVHEL 3 RWUHEQLMHMHSURXDYDWLOMXGHQHJRNQMLJH 3 UHYHOLNLEURMOMXGLQHHOLVKYDWLWLGDVHVWYDUQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQD UHFLSURFLWHWX3UYRVXOMXGLUDVWDYOMDOLDWRPVDGDDWRPUDVWDYOMDOMXGH 6 DGDQMHVWDQMHRYMHDQVWYDDSVROXWQRQHPRJX]DPLVOLWLNDRRQRSUL NRMHPXELPRJORRVWDWLDSVROXWQRJDQHPRJX]DPLVOLWLNDRFLMHORL SRVOMHGQMHQMHJRYRRGUHHQMH8VDGDQMHPPRMDGXDQHPRHXKYDWLWL PMHVWDQLWLPRHMHGDQDVPLURYDWLRQRMHQHRGROMLYRRGELMD]DEXGXLPL EROMLPQH]DXVWDYOMLYRLGHFLMHOLPRMLYRW 6 DPRGUXJLOMXGLPRJXLVSXQLWLQDLYRW$NRVPRPXPLMHGLQLVDGUDMRQ RVWDMHSUD]DQ 6 DPRNRGLYRWLQMDPRHPRELWLVLJXUQLGDHELWLEROMHWRVPRPLEROML SUHPDQMLPD.RGOMXGLWRQLMHVOXDMYHHVWRREUQXWR 6 DPRPDOLEURMOMXGLLYL]DSUDYRXVDGDQMRVWLYHLPDVDPRLPDQDPMHUX MHGQRPLVWLQVNLLYMHWL 6 PHWDOLVXPHPRMLEOLQMLJRGLQDPD'ROD]HLSRVMHXMXRYMHNNDGDWR QMLPDQDMEROMHRGJRYDUD6 YLELUDGLMHSUHREUDWLOLGLRVYLMHWDQHJRVDPLVHEH 6 YLVXOMXGLGRQHNOHVNORQLVPDWUDWLL]RSDHQRVWRQRWRQHUD]XPLMX 6 YLVXOMXGLMHGQDNLSRVYRMLPGDURYLPDVDPRXYMHWLLQHUD]OLNX 6 YLVXOMXGLVDPRSUDKLSHSHR 6 YLVXOMXGLVSUHPQLXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL WROMXGLYLHSODQVNLSRVWXSDMXWRLKVOXDMQRVWHILNDVQLMHPRHSRJRGLWL 7NRMHRGOXLRLQLWLGREURQHVPLMHRHNLYDWLGDHPXOMXGL]ERJWRJD VNODQMDWLNDPHQMHVSXWDYHPRUDELWLVSUHPDQQDWRGDHPXSRVWDYOMDWL GRGDWQR 8 SR]QDMOMXGH=QDOLXRSHNDNRXVWYDULL]JOHGDOLFHWYRMHJEOLQMHJ" 9 HLQDOMXGLMHORD 9 HLQDOMXGLQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMHVNULYHQHPRJXQRVWL 8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVH]DRELODHQMXGUXWYHQLK QDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDLGUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD 6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUHVHVDVXGELQRPL GR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL 9 HOHJUDDQLVXOMXGLNRMLVXVHVDVHODSUHVHOLOLXJUDGNDNRELWHNRUDGLOLGD VHMHGQRPL]JUDGDPRJXYUDWLWLQDVHOR 9 HOLNLPOMXGLPDVXGLYULMHPHSURVMHQLPDRNROLQD 9 LGLPQHNHOMXGHQHJRYRUHPLQLWD1HSUDYHPL]QDNRYH3RUHGRLMX NRMHQLWDQHNDXMDLKUD]XPLMHP = DSUDYRPLQHNRULVWLQLWDWRNRULVWLVDPRPHQLYHRQRWRNRULVWLGUXJLP OMXGLPD]DMHGQLFLGUXWYX LYLPRXYUHPHQXXNRPOMXGLQH]QDMXWRKRHDOLLQHVYHGDWRGRELMX p 'REURMHNDGQDURGSUHGVWDYOMDMXSRMHGLQFLDQHREUDWQR , ]QDGQDURGDMHOMXGVNRVW . DGDVHQDURGQRVWYHX]GLJODQDUDQJERDQVWYDRQGDMHQDVDWXOMXGVNH SDPHWLRWNXFDODSRQR 1 DGQDURGRPQHLPDVXYHUHQD 1 DURGMHYHLRG$ODKD 1 DURGMHYHOLNNDGGDMHYHOLNHOMXGH 1 HPD]HPOMHEH]QDFLRQDOQHRVQRYHEH]L]UD]LWHGXHEH]]DMHGQLNRJ PRUDOQRJSHDWDLWUDGLFLMH 2 GQDMYHHJVYRJVLQDQDURGMHMRYHL3RQHNDGVHXJODVXQDURGDXMH JUPOMDYLQDQHEHVDXWQMDQDURGDMHRSRPHQDNUDOMHYLPDG RPRYLQDURGROMXEOMH p 'RPRYLQDQLMHWDPRJGMHVHVWDQXMHYHWDPRJGMHVHYROLLJGMHMHRYMHN YROMHQ,QDM]DVOXQLML]DKYDOMXMHGRPRYLQLYLHQHJRRQDQMHPX 2 QDMMHXGXELQLGXHYMHUDQNRMLGRPRYLQXYROLNDRWL 9 HVHVURHQMHPLPDGXJSUHPDGRPRYLQLNRMHJVHRYMHNQLNDGDQHPRH RVORERGLWLXSRWSXQRVWL o XYDMVHRQLKNRMLPDMHURGROMXEOMH]DQDW G RPGUXWYHQRVWGUXWYRGUXJL p 1HNDWYRMGRPEXGHVDVWDMDOLWHPXGULK p RYMHNMHRQDNDYNDNYRMHGUXWYRXNRPHVHNUHH % H]GUXWYDLVGUXWYRPOMXGLQLVXQLNDG]DGRYROMQL ' DQDQMHSVLKLNHLIL]LNHWRUWXUHQDGPDXMXLQDMPDWRYLWLMH%RULMH ' UXWYHQRVWOMXGLQH]DVQLYDVHQDOMXEDYLSUHPDGUXWYXQHJRQDVWUDKXRG XVDPOMHQRVWL ' UXWYRELELORQHWRSUHNUDVQRNDGELVHOMXGLLVNUHQR]DQLPDOLMHGQL]D GUXJH ' UXWYRMHXYLMHNGLQDPLNDFMHOLQDGYDMXLPEHQLNDHOLWHLPDVH ' UXWYRMHYHLQDSRYH]DQDLQWHUHVLPDNRMLLGXLSURWLYVDYMHVWL ' UXWYRNRMHFLMHQLQHVODJDQMHPRUDSUXLWL]DWLWQHPMHUHRQLPDNRMLJD L]UDDYDMX . DGDQHNLSRMHGLQFLXGUXWYXVWMHXQHNXSUHGQRVWGRELYDMXPRJXQRVWGD SURLUHSURVWRUVYRMHUDVSURVWUDQMHQRVWL 2 QDMWNRHOLSRSUDYLWLWUHEDSRHWLRGVHEH 3 RWURDNRGUXWYR]QDLRGUHLVHRGULFDQMD 6 DPRRQDMSRMHGLQDFVDPRRQDVWUDQNDLOLVDPRRQRGUXWYRNRMHMHGR VYRMLKL]ERUDGRORSURPLOMDQMHPUD]OLLWLKJOHGLWDLNRMHQHRGEDFXMH VOLMHSRVYHGUXJHPRJXQRVWLPRHVHRVMHDWLVLJXUQLPLVQDQLP 6 YDNDGUXWYHQDIXQNFLMDLVWRGREQRMHGUXWYHQDILNFLMD 9 LLGUXWYHQLXUHDML]JOHGDPLRQDMXRNYLUXNRMHJDQHHELWLJOXSRVWL ' UXWYRL]RELOMDMHGQLLPDMXSUHYLHDGUXJLPDMHVYHJDGRVWD = DPDK]ERJNRMHJOHWLPRWRMHQDYHOLNLSRVMHGRYMHDQVWYDNRMLVYDWNR LPDp %XGLGUXWYHQDOLLPDMXYLGXGRNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRM SRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMHPRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQH NRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQHVNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH ]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGHVQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNH VSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRHXGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWL RVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLXDUWLNXOLUDQLPREOLFLPD p %H]GUXJLKQLWLWLQHSRVWRML7LQLVLQLWDEDQLWDEH]GUXJLK 3 RVWRMLPVDPRVGUXJLPDVDPQLVDPQLWD p 0DVDMHGUXWYRVGRVWDRJUDQLHQRPRGJRYRUQRX E DWLQDJHQHUDFLMDJRVSRGDULQWHOHNWXDOFLMDYQRPLOMHQMHPDMVWRU o ,PDPGDWLEDWLQXOMXEOMHQLPVYRMLPDUL]QLFXXLPQDSXQLWL p 6YDNHVHPLQXWHUDDMHGQDQRYDJHQHUDFLMD 6 YDNDJHQHUDFLMDVPLMXOMLVHRHYLPDVPLMHVHGMHGRYLPDDGLYLVH SUDGMHGRYLPD6YDNRMJHQHUDFLMLSRWUHEQDMHQRYDJHQHUDFLMD p 1DMMHGQRVWDYQLMHMHGUXJRPHELWLJRVSRGDULOLVOXJDGUXJRPHDQDMWHH EUDWLOLSULMDWHOM p 'DQDVLQWHOHNWXDOFLQDUDYQRXUD]YLMHQLP]HPOMDPDLPDMXJODYQXULMHX VYLPSRGUXMLPDLYRWDXJRVSRGDUVWYXNROVWYX]QDQRVWLNXOWXUL XPMHWQRVWLSROLWLFL + RHOLLNDGQHWNRSURJRYRULWLRSHUYHU]QLPSDWQMDPDQDLKGDQD , QWHOHNWXDODFMHRVREDNRMDMHGRELODQDREUD]EXYHXRGVYRMHLQWHOLJHQFLMH , QWHOHNWXDODFQLMHLQWHOHNWXDODFDNRQHL]QRVLMDYQRVYRMHPLOMHQMHLPVH QDXLXWMHWLLOLODJDWLL]GDRMHLQWHOHNWXDOFDXVHEL , QWHOHNWXDOFLVXMHGQLGUXJLPDPDQMHVNORQLQHJRGRPDLVWUDQFLPD RQLWNRQLMHXVSLRRWNULWLRQXLVWLQLWXULMHNRMDEL]DVYLMHWOLODQDSRJUHEX VYHJDWRVPRPLVOLOLGDMHXQDPDOMXGVNR 2 GQHNLKVHW]YLQWHOHNWXDODFDPRHNDNRVHLQLWUDLWLGDXLQHPRUDOQR VDPRXERMVWYR p -DYQRPQLMHQMHDSDWXVWDGRXVWD DYQRPQLMHQMHVOLQRMHGXKXQLWNRJDQLMHYLGLRDOLVYLGRSXWDMXGDLK WLUDQL]LUD DYQRPLOMHQMHMHXYLMHNLVSUHG]DNRQD DYQRVWQHPDQLVUDPDQL]DKYDOQRVWL0 RMHMHVNURPQRPLOMHQMHGDMDYQRVWQHPDSUDYDGDVHEDYLSLHYLP LYRWRPQHJRVDPRQMHJRYLPGMHORP 7 NRL]DHXMDYQRVWQHVPLMHRHNLYDWLL]DKWLMHYDWLRE]LU o LPQHWNRXQHHPXSRVWDQHPDMVWRURPWUHEDRELXQHHPGUXJRPSRVWDWL XHQLNRP N ROHNFLRQDULQDVOMHGQLFLVDVWDQFLVURGQLFLHIWLWXOH o 6DNXSOMDLVXOMXGLNRMLVNXSOMDMXULMHWNHVWYDULXQDGLGDHSRVWDWLMR UMHH p 2GUHGLWLWNRMHELRGREDUEXU]RYQLPHHWDUPRJXVDPRQDVOMHGQLFL o WRPDQMHWLRGJRYDUDGDEXGHQDVDVWDQFLPDWRHWHYMHURMDWQLMH YRDQDWRYLHSULPRUDYDWL1DUDYQRGXOMLQDVDVWDQNDUDVWHVNYDGUDWRP EURMDQD]RQLK p -DVHJQXDPVYRMLKVURGQLND7RMHYMHURMDWQR]ERJWRJDGDQHPRHPR SRGQLMHWLGDQHWNRLPDLVWHPDQHNDRLPL o $NRVHRYMHNDHOLLVSUDYQRSURFLMHQLWLWUHEDVHXYLMHNSLWDWLHOLOL RYRJD]DVYRJSUHWSRVWDYOMHQRJD" o RYMHNMHQDGREURPJODVXDNRLVSXVWLVYRMHWLWXOH]DWRWRELJDXLQLOH PDQMLP

29-(..$2(7,.2025$/12,632=1$-12%,(D UJXPHQWLDVWLQGYRMED p $NRLQMHQLFHQLVXXVNODGXVWHRULMRPPRUDMXVHRGVWUDQLWL 6 WUDVW]DLVWLQRPQHLVNOMXXMHVSRVREQRVWGDRGODHVXGGRNVHQHSULNXSL GRYROMDQEURMLQMHQLFD p %ROMHMH]DVOXLWLSRDVWLDQHGRELWLLKQHJRGRELWLSRDVWLDQH]DVOXLWL LK DVWLNRQYHQFLMDVXHOHPHQWLRGNRMLKMHVD]LGDQRGUXWYRDODVOXLNDR PRUW p 1DSRHWNXELMDHLQ 7 NRL]EMHJDYDLQQLXNRMHPVOXDMXQLMHRVORERHQRGNULYQMH1LWNR LVWRXQHSRVWLHUDYQRGXQRX p $NRVLXGYRMELPXPOMDM.DGVLXQHYROMLQDLVH]DPMHQX $ NRVLXGYRMELX]GULVHLOLUHFLLVWLQX%XGLREMHNWLYDQXWUDHQMX LVWLQH6XPQMDMXLGROD]LGRLVWUDLYDQMDLVWUDXMXLVSR]QDMHLVWLQX ' DRQRQDMVLJXUQLMHWUHEDL]OD]LL]VXPQMHWRMHQDMYLHWRVHRGVXPQMH PRHWUDLWL ' YRMEDMHLVWRGREQRPXHQMHXPDLPDMND]QDQRVWL ' YRMEDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDGRVLJXUQRVWL ' YRMEDNDGVHMHGQRPURGLQHSR]QDMHJUDQLFD / XWDQMHMHVYRMVWYHQRRYMHNXQRVXPQMDPXMHMRVYRMVWYHQLMDMHURQD QDVWXSDSURWLYOXWDQMDNRMHYUOXGD 0 DQMHMH]ORVXPQMDWLQHJRXVSDYOMLYDWLVH]DEOXGRP 0 L]DSUDYR]QDPRDNRPDOR]QDPR 6 D]QDQMHPUDVWHLVXPQMD 6 NHSWLFL]DPMHSRODJDQRVDPRXERMVWYR 6 NHSWLNMHRYMHNNRMLVYRMLPRGJRYRULPDSRVWDYOMDSLWDQMD 6 XPQMDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDQDSXWXGRVLJXUQRVWL6XPQMDMHYUORHVWR EHVNRULVQDSDWQMD 6 XPQMDMHVRQGDYMHUH 6 XPQMDPRUDELWLVDPREXGQRVWMHULQDHPRHSRVWDWLRSDVQRVW 6 XPQMDMDOL]QDMJGMHGYRMEDJODGXMHYUDJMRMSUXLQHNL]DORJDM6XPQMD MHRWURYSULMDWHOMVWYD*GMHYODGDGYRMEDWDPRMHLQHVLJXUQRVW 6 XPQMDWLXVHEHSUYLMH]QDNLQWHOLJHQFLMH 6 YHRQRRHPXSXQRUD]PLOMDSRVWDMHGYRMEHQR HOMDGDVHRSHUHPRRGQHSUDYHGQHVXPQMHMHVWLOLVXYLQDLOLX]DOXGQD H VWHWLNDHWLNDLGHDOLGHDOL]DPLPHLPLGLURQLMDLVSULNDL]OLND L]YMHVQRVW p $NROMHSRWXVKYDWL]QDLSRVMHGXMHMH ( WLNDMHEHVNRQDQRSURLUHQDRGJRYRUQRVWSUHPDVYHPXWRLYL = QDQRVWLVND]XMHWRMHVWDHWLNDWRWUHEDLQLWL%H]VORERGHNRMDMH VSR]QDMDQXQRVWLQHPDQLHWLNH p ,GHDOL]DPMHVSRVREQRVWYLGMHWLOMXGHRQDNYLPDNDNYLELPRJOLELWLNDGDQH ELELOLWDNYLNDNYLMHVX 3 RVWRMLQHWRWXQLMHRGUXHQMDYODVWLWLKLGHDODGDVPRLKGRVWLJOL 9 HLQDMHOMXGLVSUHPQDXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL p 'REURMHLPHEROMHRGYHOLNRJERJDWVWYD , PHHQDPVHVYUHPHQRP]DERUDYLWLLQLWNRVHQHHVMHDWLGMHODQDLK , PHMHGLRELDLGXH . DGDQHWNRMHGQRPVWHNQHLPHVDVYLPMHVYHMHGQRNDNRVH]RYH 6 MHQDQDMYHHJLPHQDRVWDMHMRXYLMHNVDPRVMHQND 6 YDNRPMHRYMHNXQMHJRYRLPHL]QLPQR]QDDMQR p ,PLGMHSRPMHULNURMHQDOXDNDNRXOMD p ,URQLMDQLMHRUXMHQHJRXWMHKDEHVSRPRQLK o 7NRVHLVSULDYDRSWXXMHVH o 7NRHOLQHWRXLQLWLQDLHQDLQD7NRQHHOLQDLHL]OLNX o ,]YMHVQRMHVYHRHPXMHUD]XPQRQHVXPQMDWL N RPSOLPHQWNUHSRVWNULWHULMLOMHSRWD o .DGDPLNROHJHGDMXNRPSOLPHQWHXYLMHNLPDPRVMHDMGDVDPQHJGMH SRJULMHLR p .UHSRVWMHVDPDVHELQDMOMHSDQDJUDGD . UHSRVWVMDXWDPL 1 HPDWHNUHSRVWLNRMXELMHGDQHNYDUL WRNUHSRVWURGLWRSRURNXJXL p 6YLNULWHULMLYULMHGLVDPRX]QHNDRJUDQLHQMD 9 HOLLQDSLVFDMHXNULWHULMX p $NRMHOMHSRWDXQDPDOMHSRWDMHLVYXGDRNRQDV, XGLMHOXOMHSRWHQDOD]LVHVYDOMHSRWD / LMHSLPGMHYRMNDPDMHGRSXWHQRGDEXGXSRQRVQHQDVYRMGDU / MHSRWDLVSXQMDYDVPLVDR2QDMHVPLVDR / MHSRWDL]D]LYDGLYOMHQMH / MHSRWDMHGXELQDSRYULQH / MHSRWDMHREHDQMHVUHH / MHSRWDMHRVMHDMHPSRWHQFLUDQDLVWLQD / MHSRWDMHXRGVXVWYXVXYLQRJ / MHSRWDMHXQXWUDQML]DNRQSULURGH / MHSRWDQLMHXGRDOLLQLXGD / MHSRWDREX]GDYDVYDNXVUGEX 1 DMYHDMDVQRDELODPLMHXYLMHNQDMYHDOMHSRWD 6 YDNDMHOMHSRWDGRJDDM WRMHOLMHSRVHELSRND]XMHVHJROR WROLMHSR]YXLVXSURWVWDYOMDVHVYLPSUDYLOLPDJUDPDWLNHDWROLMHSR L]JOHGDVYLP]DNRQLPDHVWHWLNH7DNRMHULMHWNDVORJDOMHSRWHLVWLGD P HGLWLUDQMHPLVDRPMHURGDYQRVWPRUDO o 0HGLWLUDQMHWUHEDSUDWLWLVYDNRLWDQMHLXHQMH3RGPHGLWLUDQMHPWUHED VKYDWLWLXPRYDQMHLOLPHWRGLNRPLOMHQMH o 7NRMHPMHURGDYDQDQHPDDXWRULWHWDLVWRMHWDNRQHPRDQNDRLRQDMNRML LPDDXWRULWHWDDQLMHPMHURGDYDQ p %H]VORERGHQHPDPRUDOD9LHQDPQHGRVWDMHPRUDOQHKUDEURVWLQHJR LQWHOLJHQFLMH1HPRUDOQRVWLQHSUHVWDOQD]DSRVOHQRVWQHLPGRYRGHGR EHVPLVOHQRVWLGXHYQHEROHVWL ' YLMHVWYDULLVSXQMDYDMXGXXXYLMHNQRYLPLVYHYHLPXGLYOMHQMHPL VWUDKRSRWRYDQMHPWRVHYLHLXVWUDMQLMHUD]PLOMDQMHEDYLQMLPD]YMH]GDQR QHERQDGDPQRPLPRUDOQL]DNRQXPHQL * GMHLPDPRUDODVYHMHMHGQDNRYDQR + WMHOLVXRGELMHGHQDSUDYLWLYUOLQX7DNRMHQDVWDRPRUDO , ]PRUDODHQDVWDWLSROLFLMD . UDMVYDNHXGRUHGQRVWLMHVWVDPRVYODGDYDQMH 0 RUDOEUQMLFD]DYROMX


0 RUDOMHQDVLOMHDNDGQLMHRQGDMHKLSRNUL]LMD 0 RUDOMHREUDPEHQDNDWHJRULMD 0 RUDOMHGQRJGUXWYDMHREUQXWRSURSRUFLRQDODQQMHJRYRMYHOLLQL6WRJDMH VYDNLSRMHGLQDFNDGMHX]DMHGQLFLXL]YMHVQRPVPLVOXORLMLRYMHNQHJR NDGDRGOXXMHVDP]DVHEHMHUQMHJDQRVL]DMHGQLFDXWROLNRMPMHULGDJD RVOREDDQMHJRYHLQGLYLGXDOQHRGJRYRUQRVWLWRVXRUJDQL]DFLMHYHHWLPMH QHL]EMHQLMDQMLKRYDQHPRUDOQRVWLVOLMHSDJOXSRVWSUHPDODWLQVNRM-DYOMDVH QDJUDLYDQMHSURVMHQRVWL1DMJRUHMHSRGUDYDQMH,QWHJULWHWWDGDSRVWDMH VWHULODQ 0 RUDOVHQHQDPHHGUXJLPDRQMHXWHELDOLQHNDR]DNRQYHNDR PRUDOQRELHEH]NRMHJDMHQHPRJX]DMHGQLNLLYRWXGUXWYX2QMH LQVWLQNWLYQLUHJXODWLYSRVWXSDND0RUDOQL]DNRQLYDHPHXWLPVDPRXQXWDU MHGQHOMXGVNHJUXSHNRMDLYL]DMHGQR 0 RUDOLVWLPLVOLODFLGXUXNXSRGUXNX 0 RUDOLVWLNRMLQHWRYULMHGLWRQLVXWRVYHVHOMHPMHUELWLPRUDOLVWNYDUL NDUDNWHU,VWLVHNYDULMRYLHPRUDORPLMXQHLVNUHQRVWPRUDOLVWLPRUDMX RWNULWL 0 RUDOLVWLVXOMXGLNRMLVHHXWDPRJGMHGUXJHVYUEL 0 RUDOQDVHSUDYLODVPDWUDMXVYHWLPDLRQMLPDVHQHUDVSUDYOMD8QMLPDMH VDGUDQDQHSULNRVQRYHQRVWURGLWHOMDVWDULMHGMHFHLOLRGUDVOLKYHOLLQD 0 RUDOQHVSRVREQRVWLRELQRVHFLMHQHLVSUDYRPYLHQHJRLQWHOHNWXDOQH 0 RUDOQLVHLYRWQHPRHREMDVQLWLXPRP 0 RUDOQRL]JUDHQRYMHNLVDPRWDMVDVYLPMHVORERGDQ 0 RUDOQRMHELHRQRNRMHMHVSRVREQRUD]PLOMDWLRVYRMLPSUROLPUDGQMDPDL QMLKRYLPSREXGDPDRGREUDYDMXLMHGQHLRVXXMXLGUXJHLEXGXLGDMH VWYDUQRRYMHNMHGLQRELHNRMHPRGD]DVOXXMHWDMQD]LYXWRPHMHQDMYHD UD]OLNDL]PHXQMHJDLQLLKLYRWLQMD 0 RUDOQRQHJRGRYDQMHMHDXUHRODODQLKVYHWDFD2PRUDOX]QDPVDPRWROLNR GDMHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVHRVMHDWHDQHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVH RVMHDWHORH 2 VREDVDVYRMRPYODVWLWRPPRUDOQRXQHWUHEDSRGUNXDXWRULWHWDQL VXJODVQRVWGUXJLK,DNRMHWDNYDRVREDPRUDOQDQMHQHRFMHQHQLVX RUWRGRNVQH=QDDMQRMHRVWYDUHQMHYUHGQRWD 3 RHWDNMHPRUDOQHVQDJHXSUH]LUDQMXVPUWL 3 URSRYLMHGDWLPRUDOMHMHGQRVWDYQRDOLREUD]ORLWLMHWHNR 5 D]ELWLNRQYHQFLMHPRUDOD]QDLRVORERGLWLELHRGSULVLOQLKQRUPLYUHPHQD 6 DPRPRUDOQLVDGUDMPRHMHGDQLQX]GLLGRR]ELOMQRVWL6 DYMHVWDQRYMHNVHPRHRGXSULMHWLLVNXHQMXWHVHRVMHDNULYLPNDGD SRJULMHL0RUDOQDSUDYLODMHXVPMHULRSUHPDVHELLQLMHVNORQRSWXLYDQMX GUXJLK1MHJRYDVDYMHVWMHWDNRVQDQRUD]YLMHQDGD]ERJWRJDSRQHNDGWUSH QMHJRYQDJRQVNLLYRWLVWYDUDODNDVQDJD 6 WYDUQDVORERGDPRUDODSRVOMHGQMLMHSXWYODGDOD]DYULMHPH6SDUWHMHUVXELOH QHSR]QDWHSRMDYHNDRVWYDUQLSUHOMXELQHYMHUDHQHL]DOHDPXX Q DHODQDJDDQMHQDJRYRUQD]RULQHNRQYHQFLRQDOQRVWQXGD p 8SRYLMHVWLRYMHDQVWYDYLHMHOMXGLXPUOR]DWRWRVXLPDOLQDHODQHJR ]DWRWRVXLPQDHODQHGRVWDMDOD . DGDRYMHNNDHGDVHQDHOQRVQHLPVODHWR]QDLGDQHPDQLQDMPDQMX QDPMHUXRVWYDULWLWRXSUDNVL1DHODVHPRJXSRVWDYLWLNDRSXWRND]L,OLNDR YMHDOD 1 DHORMHVWUDVW]DLVWLQRP 1 HGRVWDWDNQDHODMHVWPR 2 WNULYDQMHQRYLKQDHODGDNOHQHRPRJXDYDLVWRGREQRL]YRHQMHVYLK PRJXQRVWLSULPMHQHNDNRSR]LWLYQHWDNRL]ORXSRWUHEH2VLPWRJDYHOLND GMHODPRJXQDVWDWLVDPRWDGDDNRGRHGRQMLKRYHGLIX]LMHQDLUHPSODQX 3 ULQFLSGRWMHUDQGRNUDMDSRVWDMHGRJPD 7 NRLPDQDHODVPLMHSRQHNDGMHGQRL]DERUDYLWL8REUDQLQHNLKQDHODWUHED WUDLWLGDVHSRWXMXQHNLGREULRELDML7UDLWLGDVHSRWXMXQHNHQRUPHWR MRQH]QDLGDRYMHNSULMHWL = DNUDMQMDQDHODQHSRVWRMHUD]OR]LRQRWRQLMH]DVQRYDQRQLQDMHGQRP UD]ORJXQLMHGDQUD]ORJQHPRHX]GUPDWL o 0LMHGYDQDJDDPRWRMHQD]HPOMLLVPXNRPVSR]QDMHPRLRQRWRMHX QDLPUXNDPD p .DNRYDWUXXJDVLWLQDJRYDUDQMHP" p /MXGLQLVXQLNDGWDNRGREULLOLWDNRORLNDRQMLKRYLQD]RUL o 1H]QDLGDMHQHWNRQHVWYDUDQVDPR]DWRWRSURPDWUDQHNRQYHQFLRQDOQR VWYDULWDNRNDNRRQHGRLVWDL]JOHGDMXDQHNDNRVHSULLQMDMX p 1XGDMHLVSUHGUD]XPD 1 XGDQHPD]DNRQD 1 XGLVHYDOMDSRNRULWL R EYH]HRGOXNHRGQRVLRGREUDYDQMHRIHQ]LYQRVWRSDVQRVWRVREQRVW p 1LVLREYH]DQLQLWLQHPRJXH RYMHNPRUDVDPVWMHLVYRMHSUDYRDNRQHHGDJDVPUYLJRPLODREYH]D


p 2GOXNHOHHQDGQXWYRMLKPHQWDOQLKSURFHVD . DGVHQDHPXQHPRJXRMVLWXDFLMLMDRQGDGRQRVLPRGOXNXGDMHEROMH XLQLWLELORWRQHJRQLWD 2 GOXDQRYMHNHVNOMXHPQD]DYUWDQMDXLQLWLYLHQHJRQHRGOXDQV LWDYRPNXWLMRP]DDODW 2 GOXQRVWXQHVUHLMHXYLMHNSRODSXWDGRVSDVD p 'REUHRGQRVHSRVWLHQDMEUHDNRVHJUDGLNDRGDLKYHLPD p 1HPRMPLVDPRRGREUDYDWLPLVOLVYRMRPJODYRP p 2IHQ]LYQRVWGDDJUHVLYQRVWQH 2 IHQ]LYQRVWXYDDYDVXSDUQLND o 0RGDHWHNRXRLWLRSDVQRVWRVLPDNRQLVLRVREQRRWHHQ p 6YLMHWXVYRMRMLYRMVWYDUQRVWLMHFDUVWYROMXGVNHRVREQRVWLDQHUD]XPD NRMLPDNROLNRJRGRQELRNRULVWDQLSDNQLMHVDPRYMHN S UDNVDSULOLNHVMHQDVQRYLVWDYVWLGVXGELQD p 3UDNVDMHSRVOMHGQMLNULWHULMLVWLQH 3 UDNVDPRUDELWLJUDHQDQDGREURMWHRULML 8 SUDNVLMHVWDOQL]DGDWDNRQDMNRMLVHVWDOQRQHREDYOMD 8 YLGRGYRMHQRGSUDNVHRVWDMHQHGMHORWYRUDQ p 1HRSWXXMSULOLNHNDGVLVDPX]URNRPVYRMHEROL p 'DQHPDVMHQHWNRELPXELRSUDWLODF" p *GMHVX]ODWQHSWLFHOMXGVNLKVQRYDSUHNRNRMLKVHWREH]EURMQLKPRUDL YUOHWQLKSODQLQDGRQMLKGROD]L" 0 LVPRJUDDRGNRMHVHSUDYHVQRYLLQDPDOLLYRWQDPMHVQRP ]DRNUXHQ 1 HPRHVHRHNLYDWLGDYHLPDPRVOLNXXSDPHQMXNRMDELQDPRPRJXLOD GDVDVWDYLPRGRJRGRYWLQHL]VQRYD6QRYLVHUD]YLMDMX]DYULMHPH VD]ULMHYDQMD 1 HPRMPLVOLWLGDVLVLURPDDQ]DWRWRWLVHQLVXRVWYDULOLVQRYLXLVWLQX VLURPDDQMHRQDMWNRQLNDGDQLMHLPDRVQRYH 1 LWNRQHVDQMDRQRWRJDVHQHWLH 2 QRRHPXQHPRHPRVDQMDWLQLMHVWYDUQR2QRWRVDQMDPRVDPLRVWDMH VDQ2QRWRVDQMDPR]DMHGQRSRVWDMHVWYDUQRVW 3 RND]LYDQMHSXWDNRMLPGROD]LPRGRQHNHVSR]QDMHGRYROMQRMHGDGRNDH NDNRRQDQLMHXURHQD6 DQMHSXSDQDYUSFDVNRMRPMHLQGLYLGXDSRYH]DQDVDVYHPLURP 6 DQMHVOLNDVPUWL 6 DQMH]DRYMHNDLVWRNDRLQDYLMDQMH]DVDW 6 DQQDGRNQDXMHVXNREHVYMHVWL 6 QRYLVXVWYDUQRVWLNRMHQHHOH]DYULWLDVWYDUQRVWLVXVQRYLNRMLVX]DYULOL 6 YRMHHPRVQRYHPRLRVWYDULWWHNNDGDVHRGOXLPRSUREXGLWL WRVHQHPRHVDQMDWLQHVDGUDYDVWYDUQRVW8]DOXGVHERMLPRVQRYD QDMJRULVDQQLMHQLWDXXVSRUHGELVDLYRWRP p 6WDYVHRVODQMDQDQDMPDQMDPRJXDVD]QDQMDLVNXVWYRQDHORLDIHNWH 6 WDYLUDVSRORHQMHQLVXXYLMHNSURGXNWLWYRMHYROMH3ULPMHU]DWRMHPDVRYQD VXJHVWLMD 6 WDYRPR]QDDYDPRSVLKLNHVDGUDMHXVPMHUHQHFLOMX1DLQD]RULSRVWDMX XQLIRUPLUDQL9HLQDVWDYRYDMHVYMHVQRLOLQHVYMHVQRVDJUDHQDQDQHNRM VHQWHQFL o 1HERMVHQHXWHSRVWLGMHWL p ,OLVWYDUDMVYRMXVXGELQXLOLHMHGRELWLJRWRYX 2 VXGELQLQHJRYRUHQLNDGRQLNRMLPDMHGREUR DUPWYUGQMDYROMD]DGDD p DUPMHQHYLGOMLYGLROMHSRWHEH]NRMHJQLWNRQHPRHELWL]DLVWDOLMHS DUPQDLQNDNRRYMHNNDHGDDGDPXQLMHSRVWDYOMHQRRGUHHQRSLWDQMH DUPMHQHVYMHVQRREHDQMH p 'RND]XMDOLDNRWYUGLPRUDLGRND]DWL p $NRMDWHQHXLQLPWNRH$NRWRQHXLQLPRGPDKNDGX" RYMHNQLMHVYMHVQRELHVDVORERGQRPYROMRPPRJXQRXVORERGQRJ RGOXLYDQMDLRGJRYRUQR]DVYRMHSRVWXSNHGUXJLQHGLMHOHWDNYRPLOMHQMDL VPDWUDMXGDRYMHNSRVMHGXMHSRVHEQDVYRMVWYRKWLMHQMHLOLYROMX0HXWLP VYDWHRULMDJRYRULSURWLYVORERGQHYROMHVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQD SRVWRML1DDMHOLQRVWXPQRJRHPXXQDPDYHXQDSULMHGRGUHHQD *HQHWVNRQDVOMHHREDMXURGLWHOMDLRGJRMNRMLVPRSULPLOLSDLQDDSRVHEQD GUXWYHQDLNXOWXUQDRNROLQDVYHWRREOLNXMHQDNDUDNWHUWHXPQRJRHPXL QDXEXGXQRVW9HOLNLGLRVYDNLGDQMLKDNWLYQRVWLQDHJLYRWDXYMHWRYDQMH LREDYOMDQDXWRPDWVNLSXWHPQLLKPRGDQLKVUHGLWDWHEH]VYMHVQLKRGOXNDV QDHVWUDQHEH]QDG]RUDLOLXVPMHUDYDQMDRYMHNRYDERUED]DRVORERHQMH QHSURL]OD]LL]QMHJRYHYROMHGDEXGHVORERGDQYHRQDSUHGVWDYOMDWHQGHQFLMX GDL]EMHJQHLOLSREMHJQHRGDYHU]LYQLKSRGUDDMDRNROLQHLOLLGDYHU]LYQHRNROLQH%RUEDSURWLYYODGDRUJDQL]LUDQLKUHOLJLMDHNRQRPVNLKVXVWDYD IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMDURGLWHOMDLLGHRORJLMDXVWYDULMHERUEDSURWLY DYHU]LYQHRNROLQHLNRQWUROLUDQMDRYMHNDWDNYRPRNROLQRP RYMHNVYHPRHVDPRDNRKRH RYMHNDQMHJRYDYROMDLQLYHOLNLPLPDOLP YUVWRPYROMRPVYHVHPRHSRVWLL ' REUDYROMDMHYUHGQLMDRGVYDNRJXVSMHKD ' REUDYROMDVDLQMDYDSULMHNRSRWUHEDQXYMHWVDPHGRVWRMQRVWLGDRYMHN EXGHVUHWDQ * GMHSRVWRMLYROMDSRVWRMLLSXW + WMHWLXWRPHMHLVWDXPMHWQRVW . DGLPDYROMHLPDLQDLQD . DRWRVHQHNROLNRPLOLJUDPDLVWRJDGUDJRFMHQDUDGLXPDGRELYD QDMVORHQLMRPPHKDQLNRPLNHPLMVNRPSUHUDGRPVWRWLQDWRQDVLURYHUXGH WDNRVHSRVOLMHRJURPQRJQDSRUQRJVWYDUDODNRJOLWHUDUQRJUDGDNULVWDOL]LUDMX LVWHPLVOLLIRUPXODFLMH 1 DMYDQLMLNRWDMHYROMD 1 HSRVWRMHNUDGOMLYFLYROMH 1 HPDWDMQHXOMXGVNRPVWYDUDQMX9ROMDSUDYLRYRXGR1RLSDNQHSRVWRML LVWLQVNRVWYDUDQMHEH]WDMQH$NRVYLSRUD]LMHGQDNRRGMHNXMXVWYDUDODFMH ]QDRSRQRYLWLVOLNXVYRMHJYODVWLWRJLYRWDRPRJXLYLGDRGMHNQHMDORYD WDMQDNRMDMHXQMHPX 2 GMHGQHLVNUHQDVWDMXSRDULQDVYHVWUDQH 2 QRWRMH]DYROMXWRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW 3 RUD]QRMHNDGXLYRWXSRMHGLQFDSULMHNORQHGXKQHJRWLMHOR 3 UDYDMHRYMHNRYDYULMHGQRVWQH]DYLVLRGVQDJHQMHJRYDUD]XPDYHRG VQDJHQMHJRYHYROMH 3 UHPDPRMHPPLOMHQMXHQHUJLMDMHSUYDLMHGLQDOMXGVNDYUOLQD 3 XWRGWLVXXPLOMDSRLQMHSUYLPNRUDNRP 6 QDJDQHSURL]OD]LL]WMHOHVQLKVSRVREQRVWL2QDSRWMHHRGQHVORPOMLYHYROMH 6 QDJXYROMHVODELKQD]LYDPRVYRMHJODYRVW 6 YDNLMHSRHWDNODJDQDQDSRVOMHGQMHVHVWHSHQLFHQDMWHHLYUORULMHWNR SHQMHPR 6 YDNLMHYHOLNLXVSMHKWULMXPIXSRUQRVWL 6 YDNRJGDQDSRQHVLNRWDULFX]HPOMHQDMHGQRPMHVWRLVDJUDGLWHSODQLQX6 YDWNRLPDVYRMXYROMX 6 YLPRHPRNRULVWLWLVYRMXSVLKXLVYRMHWLMHORNDNRELVPRSRVWLJOLRQRWR HOLPRQRSUYLMHXYMHWGDEULQRRGDEHUHPRVYRMHFLOMHYHLVKYDWLPRFLMHQX NRMRPHPRSODWLWLXVSMHKRYMHNRYDMHYROMDPRQDSDLDNRQHPRH SRPDLEUGDPQRJHMRMVHVWYDULYDQMVNRJVYLMHWDQHPRJXRGXSULMHWL 7 DMQDMHPRLXVDPRMYROML 7 HNRMHXOLWLSDPHWRQRPHNRMLQHPDYROMHDOLMRMHWHHXOLWLYROMXRQRPH NRMLQHPDSDPHWL 7 HDNMHSRHWDNSRQDMHHGHVHWSXWDNRULVQLMLRGODNRJSRHWND 7 NRKRHPRHWNRQHHPRUD 8 VYDNXMHQDNDQXXVDHQNRPDGLUDGRVWLVYRMVWYHQHELLPDEH]NRMHYROML QHUDVWXNULOD 9 ODVWVHLVWLQDPRHSUHQLMHWLDOLQHLYROMD 9 ROMDMHQDSUHGDNLQWHOHNWD 9 ROMDMHVWYDUMDNLKHOMDVWYDUVODELK 9 ROMDMHWDNRMDSRNUHHVYMHWRYHRQDMHQDMYLLREOLNPHQWDOQHHQHUJLMH 9 ROMDMHWHQMDJGMHMHL]YMHVQRQHVDPRRQR]DLPVHWHLQHJRMHL]YMHVQR LWRGDHVHWRPRLSRVWLL 9 ROMDRVOREDD 9 ROMDSURWMHHNUR]OMXGVNRKWLMHQMHLQDSODYOMXMHJDNDR1LOSXVWLQMX 9 ROMDVHSURVWLUHLUHQHJRUD]XPSDMH]DWRX]URNSRJUHDND p RYMHNSRVMHGXMHSRVHEQRVYRMVWYRYROMX0HXWLPVYDWHRULMDJRYRUL SURWLYVORERGQHYROMHPHXWLPVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQDSRVWRML . DNRMHPRJDR".DNRMHVPLR".DNRMH]QDR" p 3RMDP]DGDHMHELWDQVDVWDYQLGLRRYMHNRYRJELWNDMHURYMHNEH]]DGDH QHSRVWRML 6 YDND]DGDDNRMXRYMHNPRHLPDWLXRNYLUX]DMHGQLFH]DSUDYRMH VOXERYDQMH 7 NRVHRVMHDSUHYHOLNLPREDYLWLQHNXPDOX]DGDXSUHPDOHQMHGDELVH ]DGXLRYHOLNLP]DGDFLPD 9,-(7/$,7$01$675$1$80$ 6.216758.7,91267,'(6758.7,91267 DNWLYQRVWDPELFLR]QRVW p $NRDVQRUDGLQHNDVYL]QDMX $ NRQDSUDYLJUHNXLQHLVSUDYLMHUDGLGUXJXJUHNX $ NRQHJULMHLRELQRQHUDGL $NRQHPRHRGEDFLWLRQRWRQHYDOMDSRNXDMEDURGYRMLWLRGRQRJWR YDOMD $NRQHHWLVHELWNRHWLLDNRQHVDGDDNDGD" $ NRQHNXVWYDUNRMDQHYRGLQHNRMPDWHULMDOQRMNRULVWLX]LPDR]ELOMQRL QMRPHVHEDYLQHVPLMHUDXQDWLQDQDNORQRVWVYRMLKVXYUHPHQLND $ NRQHWRSUHNRYROMHUDGLQLWDQLMHWDNRODNRGDQHELELORWHNR $ NRQHWRHOLWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY $ NRUDGQHEXGHOMXGLPD]DQLPOMLYLL]YRUUDGRVWLLERJDWVWYDQLNDNYD LQGXVWULMDUD]RQRGHQHHUDVWMHUDWLVLYXLGRVDGQXGRNROLFX $ NRUDGLQHWRNRULVQRQDNUDMXLPDSUDYRGDVHWLPHLSRKYDOL $ NRUDGLSUDYRQHEULQLVH]DULMHL]OLK $ NRVDPQHJRULQHPRHGUXJHXSDOLWL $ NRVHEDYLVDPRVLWQLFDPDQLNDGDQHHRVWYDULWLYHOLNDGMHOD $ NRVLSDOMLYQDNUDMXNDRQDSRHWNXVSULMHLWHQHXVSMHK $ NRVLVSRVREDQQHRHNXMNUHDWLYDQSRVDR $ NRVLXQHHPXPDMVWRUPRHSRQHNDGEH]WHWH]DERUDYLWLSUDYLOD $ NRWRUDGLUD]ERULWRUDGLLSD]LQDVYUHWDN $ NRHOLLPDWLXVSMHKDXELORNRMHPSRVOXPRUDXQMHJDYMHURYDWLLVKYDDWL JDR]ELOMQR $ NRHOLQDSUHGRYDWLVODLVH $ NRHOLQHWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY $ NRLYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQVLLUDQMLY % OMHVQLDQHNDGUXJLJUPH % RJRYLSRPDXUDGQLPD% URMRQLKNRMLVYRMLPUDGRP]DGRYROMDYDMXVYHSRWUHEHOMXGLPQRJRMHPDQML QRWRVWHUD]PLOMDOL % XGXQRVWUDGDOHLXQMHJRYRPYUHPHQVNRPVNUDLYDQMX HVWRELVPRVHVUDPLOLQDLKQDMOMHSLKGMHODNDGDELVYLMHW]QDRVYHSREXGH L]NRMLKVXSURL]DOL ' MHODVXRYMHNXSRGXNDLXWMHKD'MHODWQRVWMHSUDYLXLWDNLYRWDVDPD QMHJRYDELW ' MHORYDWLMDYQRQDRYLPQDLPPMHVWLPD EH]RE]LUDGDOLVHWR]RYHVDERULOL NRMHXUHGQLWYRLOLNRMDVWUDQND QLMHGRND]SUHWMHUDQHSDPHWLRYMHND L]JUL]X]DSUOMDMXSRSOMXMXLXQLWH ' MHORYDWL]QDLXVPMHULWLVXGELQX ' MHOXMLQSUHWKRGLLQMHQLFL7YRMHGMHORYDQMHLVDPRWYRMHGMHORYDQMH RGUHXMHWYRMXYULMHGQRVW6DPRXVYRMLPGMHOLPDPRHRYMHNRWNULWLVHEH 6YRMLPGMHOLPDRYMHNVOLNDVHEH ' RYUHQLVXSRVORYLXJRGQL , PDOHVWYDULUDGLNDRLYHOLNHXWLRRQRPHWRQDPMHUDYDUDGLWLSDWHQLWNR QHHVSULMHLWL , RQRWRQLVLXLQLRLPDQHNL]QDDM , OLQHSRNXDYDMLOLGRYUL , ]YDQDNFLMHPLVPRL]YDQGUXWYD HGLQRWRRYMHNPRHVSDVLWLMHVXUDGQMDDSXWNDVXUDGQML]DSRLQMHX VUFLPDSRMHGLQDFD . DGDELOMXGLVDPREMHVRPXQRUDGLOLSROXGMHOLELLVWRWDNRNDRLGDQLWDQH UDGH.DNRELRYMHNVDPVHEHVSR]QDRPRUDGMHORYDWL . DPHQDNRMLVHYDOMDQHKYDWDVHPDKRYLQD . ROLNRVWYDULVPDWUDPRQHPRJXLPSULMHQHJRWRLKXUDGLPR" 0 QRJRWRJDMHUXQRGRNVHUDGLDOLVHUDGXMHPRNDGMHGRYUHQR 1 DMHGQRJL]XPLWHOMDSRWUHEQDVXGHVHWRULFDNRMLUD]PLOMDMXRQDLQX LVNRULWDYDQMDQMHJRYH]DPLVOLDVWRWLQHGDEL]DYULOLSURJUDPLUDQMH]DQHNX RGUHHQXVWUXNXDUD]ORJ]ERJHJDQHL]PMHUQLSORGQLLYRWQLLPDJLQDWLYQL LLQYHQWLYQLPR]JRYLSRSXW/HRQDUGRYDQLVXXVSMHOLL]YULWLQLNDNDYXWMHFDM QDFMHOLQX]QDQRVWLOHLXWRPHWRQLVXLPDOLNROHJD 1 DNRQWREH]XVSMHQRLVFUSLVYHPRJXQRVWLRVWDWHMHGQRUMHHQMH MHGQRVWDYQRLRLWRMDVQRYLGOMLYRVYLPDGUXJLPD 1 HLQLGREUDGMHODMDYQRQHJRVNURYLWRMHUVHSOHPHQLWRVWJQXD KYDOLVDQMD1 HGLLRQRWRWLMHSUHWHNR 1 HSUHX]LPDMSUHYLHSRVORYDPDNROLNRXULRQHHVWLL 1 HUDGMHXQLWLRLVUHWQHJUDGRYH 1 LMHGDQGDQEH]SRWH]DNLVWRP 6YDNLGDQWUHEDQHWRUDGLWL 1 LMHJULMHKRQRWRNYDULRYMHNDYHQHDNWLYQRVW 1 LMHGQRGMHORQHSRVWRMLXVYRP]QDHQMXJRWRYRLGRYUHQRRGVYRJ SRHWNDQLMHGQRQHPDNRQDQLQHSURPMHQMLYLVPLVDR 2 GPRULVHSULMHQHJRWRRVMHWLXPRUNRULVWLDNWLYDQRGPRUPLMHQMDMVYRMH DNWLYQRVWL 2 QHPRJXLWLRYMHNXGD]DUDXMHVYRMNUXKLVWRMHWRLVWDYLWLJDX]DWYRU 2 QRWRQHXUDGLXYLMHNMHYDQLMHRGRQRJDWRVLXUDGLR 2 QRPXNRMLQLWDQHUDGLGDQMHGXJ 2 VYUQLVHQDXLQMHQRWNRSXQRUDGLJXELSUHJOHG 3 RHWDNMHSRORYLFDVYDNRJSRVOD 3 RVWRMHGMHODNRMDQDGPDXMXPDMVWRUH 3 UDYDMHRNROLFDVDPRRQDNRMDWHXSXXMHQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDG NRMHJYROL]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW 3 URNOHWVWYRUDGDSUHGVWDYOMDORMHVWYDUQXQHVUHXNRMLVXSDOLSRGYODVW DXWRULWDUQHWHKQLNH$OLLGHMDRXNLGDQMXVYDNRJUDGDRSUHQRHQMXYMHWLQH OMXGVNHUXNHQDVWURMDOLEH]LPDJLQDFLMHLXPDWDLGHMDELODMHVDPRVDQ URED-HURQDMH]DQHPDULODLQMHQLFXGDUDGNRMLQLMHRJUDQLHQVDPRQD PLLHQHJRXNOMXXMHLVYHIXQNFLMHXPDQLMHSURNOHWVWYRQHJREODJRVORY 7NRMHMHGQRPQDDRSRVDRVYRJLYRWDLRNXVLRQDJUDGXNRMXSUXDQHH QLNDGDJDMLWLWDNYHIDQWD]LMHMHUELWR]QDLORVDPRXERMVWYR 5 DGMHLVWLQLWLXLWDNLYRWDSDDNLVDPLYRW5DGMHSRPRPPLOMHQMX]D OMXGHMHGQDNDSRWUHEDNDRLMHORLVSDYDQMH 5 DGMHSUHPDWRPHQHL]RVWDYQDREYH]DRYMHNDNRMLVHNUHHXGUXWYX%LOR GDMHERJDWLOLVLURPDDQPRDQLOLVODEVYDNLMHEHVSRVOHQRYMHN REMHHQMDN 5 DGMH]DQHNRJDVWUDQRMHGQRVWDYDQD]DGUXJRJDMHGQRVWDYQRVWUDDQ 5 DGQDVRVOREDDWULMXYHOLNLK]DODGRVDGHSRURNDLRVNXGLFH 5 DGVDPRUDGL]DSROMDYDQMDELRELVDPRUDGUDGLUDGD8]SRVDRMHSRWUHEDQ VPLVDRLOLFLOMUDGLNRMHJVHUDGL8SURWLYQRPWRQLMHUDG 5 DGPDUOMLYLQWHQ]LYDQUDGNRML]DRNXSOMDRYMHNRYXPLLYFHQDMYHLMH XLWDNXLYRWX5 DGLWL]DPHQH]QDLGLVDWLNDGDQHPRJXUDGLWLQHPRJXGLVDWL 5 LWXDOXPMHWQRVWSRH]LMDJOD]EDSOHVILOR]RILMD]QDQRVWPLWUHOLJLMDVYH MHWR]DRYMHNDQDVXQRNDRLQMHJRYNUXKVYDNGDQMLRYMHNRYSUDYLLYRWQH VDVWRMLVHMHGLQRRGUDGDLGMHODWQRVWLNRMHJDL]UDYQRKUDQHQHJRRG VLPEROLNLKDNWLYQRVWLNRMLSRGDUXMXVPLVDRSURFHVDUDGDLNRQDQR QMHJRYRPSURL]YRGXLSRWURQML 6 DPRXVYRMHPVWYDUDODNRPGMHOXXSR]QDMHVHEHNDRFMHOLQX 6 PDWUDVHGDVXLLPEHQLFLVDGUDMDLNRQWHNVWDSRVOD]QDDMQL]D ]DGRYROMVWYR2GJRYDUDMXDUDGQDVUHGLQDPRHRPRJXLWL]DGRYROMHQMHVYLK SRWUHEDLREUDWQR 6 WYDUQRDNRMHUDGQHWRGREUR]DWRSOMXMHPRXGODQRYH" 6 YDNLRYMHNNRMLVH]DQHWRDQJDLUDLPDEROMXNYDOLWHWXLYOMHQMDRGRQLK NRMLVDPRYHJHWLUDMX 6 YDNLSRVDRWUDLLWDYDRYMHND 6 YHWLMHWHNRVDPRQDSRHWNX7YRMHVXGREUHQDPMHUHYHSRORYLFDVUHH WRLQLLQLEUHWRUDGLUDGLWMQHGDMVHUDVWUHVWL WRJRGLQLRUD]PLVOLRVYUHWNXWRMHXLQMHQRQHPRHSRVWDWL QHXLQMHQR WRSURGXNWLYQLMHLYLWRMDDWYRMDVDYMHVWLVDVYRMHVWUDQHXQDSUHXMH WYRMXSURGXNWLYQRVWQDWDMQDLQWYRMHPHQWDOQHLHPRFLRQDOQHVQDJHQH XVDKQMXMXYHGDOMHUDVWX WRWLYULMHGLDNRSXQRWRJD]DSRLQMHDQLWDQHGRYUDYD"%RJDWVL PLVOLPDDVLURPDDQGMHOLPD]DSUDYRVLQHSORGDQMDORY/DNHWLMHUXSH SURQDLQHJRLK]DNUSDWL 7 HNRMHXYLMHNLYMHWLQDLVWRPPMHVWX0DORWRJDVD]QD 7 LLQLFLUDLVWYDUD=DWDNYRJRYMHNDNDHPRGDMHRQDXWRQRPDQDWRVH WLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ7LQHHELWLLVWL6YDNLGDQ VYDNLVDWWHPLMHQMD7LMHGQRVWDYQRQHPDRELOMHMDMHGQRJVWURMDWL MHGQRVWDYQRQLVLXDFLQHVYMHVQLKPRWLYDWLVLRVREDXSURFHVXVWYDUDQMD VDPRJVHEHRVREDNRMDXLYRWXVWYDUD]QDHQMHRVREDNRMDXWMHORYOMXMH MHGQXGLPHQ]LMXVXEMHNWLYQHVORERGH7LQLVLSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLL VDGDQMHJSRQDDQMDWLVLVUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL 7 NRUDGLJXELSUHJOHG 7 NRVHQHSRNUHQHQHHQLWDSRNUHQXWL 7 NRVYRMLYRWWHPHOMLQDVOXERYDQMXQLNDGDQLMHLYLRX]DOXGQR 7 NRHOLVWYDUDWLPRUDELWLYHVHR 8 NOMXLVHXQHIRUPDOQHJUXSHXNRMLPDVXXORJHL]PMHQMLYH8 YMHUHQVDPGDVXOMXGLSUHRSWHUHHQLUH]XOWDWLPDVYRJUDGQRJXLQND 9 HOLNDGMHODQDVWDODVXSRPRXJHQLMDOQRVWLDGRYUHQDVXPDUOMLYRX 9 LHYULMHGLRQRWRMHXLQMHQRQHJRWRMHQDSLVDQR 9 ULMHGQRVWUDGDRYMHNQDMEROMHRVMHDRQGDNDGDMHOLHQVORERGHGDUDGL = DVYRMDGMHODVDPVQRVLWLRGJRYRUQRVWNDRLSRVOMHGLFHSDLRQHQDMWHHWR LQLRVREX HOLOLL]PLMHQLWLRYMHNDSURQDLXQMHPXRQRWRMHGREURSRWDNQLJD QDRVWYDULYDQMHSOHPHQLWLKFLOMHYD HOLOLSRWDNQXWLOMXGHQDUDGSREXGLXQMLPDHOMX]DWDNPLHQMHPDOL QHRQLPRNUXWQLPQHJRRQLPNRMLWHHLVWLFDQMX LYRWWLQLWDQHGDUXMHEH]YHOLNRJWUXGD p $PELFLR]QRVWHVWRQDYRGLOMXGHQDQDMQLHUDGRYHVWRJDVHSHQMDQMH REDYOMDXLVWRPSRORDMXNDRLSX]DQMH $ PELFLR]QRVWPRUDELWLXVNODGXVSULURGQRPVSRVREQRXXSURWLYQRPMH VWUDYLQD EDUEDUVWYRFHUHPRQLMHFLOMFLQL]DP p .XOWXUDUXQRJDQD]LYDVHEDUEDUVWYR p &HUHPRQLMHVXOMXGLVWYRULOLGDVMDMDGDGXEOLMHGLPGMHOLPDLXSOMRP JRVWRSULPVWYXWDPRJGMHSULMDWHOMVWYRSUDYRYODGDQHWUHEDLK 2 GXYLMHNVHQDFHUHPRQLMXJOHGDORNDRQDPRQRVUHGVWYR]DRGUDYDQMH GUXWYHQRJSRUHWND&HUHPRQLMDSURJODDYDX]YLHQRVWLYUVWLQXGUXWYHQRJ SRUHWNDSURL]YRGLGLVWDQFXLSRYODVWLFXDWLPHQHL]D]LYDSRYMHUHQMHX NULWLNXLXRGVXVWYRSRWRYDQMD p $NRLPDFLOMQDLHLSXW RYMHNMHVYRMMHGLQLFLOM$NRRQHOLELWLQHWRRQGDMHWRXRYRPLYRWX ' RFLOMDPRHPRGRLSRGSUHWSRVWDYNRPGDMHUHDODQSRMDDQLPQDSRURP SURPMHQRPVUHGVWDYDLUHGHILQLUDQMHPVLWXDFLMHLOLPLMHQMDPRFLOM , PDVYHYLHXOLFDDVYHPDQMHFLOMHYD . DGDRYMHNQH]QDXNRMXOXNXSORYLQLWLMHGDQYMHWDUQLMHRQDMSUDYL 0 XGURVWVHVDVWRMLXWRPHGDQDMEROMHFLOMHYHSRVWLHPRQDMEROMLP VUHGVWYLPD 0 XWQLFLOMHYLSURMHNWDNRULVWHVHGDELVHL]EMHJODQHXJRGQRVWSURFMHQH RGJRYDUDMXLKWURNRYD 1 DLSODQRYLSURSDGDMXMHUQHPDPRFLOM1 HMDVQRDFLOMHYDGRYRGLGRRVMHDMDQHVLJXUQRVWL]EXQMHQRVWLLGR]DSOHWD 1 LNDGDRYMHNQHVWLHWDNRGDOHNRNDRRQGDNDG]DSUDYRQH]QDNDPRLGH 1 LWNRQHVPLMHELWLVUHGVWYR]DFLOMHYHGUXJRJRYMHNDLVYLVXOMXGL L]MHGQDHQLNDRFLOMHYL 2 SDVQRVWRGQHXVSMHKDQDMYHDMHQDSRHWNXSRGXKYDWDNDGDVPRMRGDOHNR RGFLOMD%URGRORPLVHGRJDDMXXEOL]LQLREDOH 3 RWHNRHUDVWXWRVHYLHSULEOLDYDPRNUDMX 3 UDYLSXWMHQDMNUDLDOLQDMHHWUDMHQDMGXHGDVHSRQMHPXGRVSLMHGR FLOMD 6 DYUHQVWYRVUHGVWDYDL]EUNDFLOMHYDLQLVHSRPRPPLOMHQMXRELOMHDYDMX QDHGRED 7 NRLGHXSRJUHQRPVPMHUXQHSRPDHPXQLJDORSLUDQMH p &LQL]DPFLQLNDQHVDVWRMLVHXWRPHGDNDXWRPLVOHYHXWRPHGDPLVOH WRMHFLQLN"2VREDNRMD]QDFLMHQXVYHJDDOLQHLYULMHGQRVW GHVWUXNWLYQRVWGRJPDWL]DPGRPLOMDWRVWJHQLMDOQRVWJUXERVW o RYMHNMH]DWDMLRLOLMHSDVLYQRUH]LVWHQWDQLOLVDERWLUD p 'RJPDWL]DPQH]QDLRGVXWQRVWPLVOLQHJRQMH]LQNUDM 0 XGDURYMHNQDHOQRQHYMHUXMHQLXNDNYHGRJPH p 6YDNDYUVWGRPLOMDWRVWLL]UDVWHL]GDQHSRWUHEH p 6YDWNRQRVLXVHELSRQHWRRGSUHVWXSQLNDJHQLMDLVYHFD*HQLMDULMHWNR NDGDSUHSR]QDMHQMHJRYDJHQHUDFLMD 9 HOLNDMHRVRELQDJHQLMDGDVHSULKYDWLQHHJDWRGUXJLPDL]JOHGDQHPRJXH LXVWUDMHXWRPH8SUDYRWDUDGR]QDORVWUD]XPDWDRGOXQRVWUD]UMHDYDWL QHUMHLYDSLWDQMDSRYH]DQDVXSRUQRXLNRQFHQWUDFLMRPRPRJXDYD JHQLMLPDGDSURPLXVYLMHWQDSULMHGLQWHOHNWXDOQRWHKQLNLLHVWHWVNL % ULQRUDODQMLYDQMHVSRVREQRVWLJHQLMDPHXWLPQHRWNULYDNRGQMLKQHNH ELWQRQRYHSRMDYH9HNUDWNRLQHSULVWUDQRWUDHQMHRWNULYDXUD]OLLWLP OMXGLPDPHXVWXSQMHYHXVYHWULWHPHOMQHVSRVREQRVWL3RVHEQDQDGDUHQRVWL VWYDUDODNHVQDJHJHQLMDSRVWRMHGDNOHXVYDNRPRGQDVSDPDNDUNUDMQMH VODEDQH HVWRVHJHQLMDOQLPRVREDPDSULSLVLYDODQDUDYQRVDVYLPQHSUDYHGQR DVRFLMDWLYQRVW$OHNVDQGDU3RSHMHVPDWUDRGDMHJHQLMHEOL]DNOXGLOX0QRJL VXVHJHQLMLWHNRSULODJRGLOLGUXWYXNRMHMHRGUD]QRUPDOQRJRYMHNDL QMHJRYLKSRWUHED6ODEDSULODJRHQRVWMHVDPRSRVUHGQDSRVOMHGLFDDQH X]URNJHQLMDOQRVWL1 DVXSURWPLOMHQMXGDVXYHOLNLGXKRYLQHNDNRQDUXEXEROHVQLKVWDQMD YHOLNHWDOHQWHLSDNVHPRHRSLVDWLVDPRNDRQDM]GUDYLMHOMXGH/XGRJD /HRQDUGDQLSRWRQHELVPRPRJOL]DPLVOLWL6OLQRJMHVWDMDOLWDLSVLKRORJ 3HOPDQNRMLMHVPDWUDRGDMHEURMEROHVQLKJHQLMDQHXVSRUHGLYRPDQMLRG EURMDRQLKNRMLQHSRND]XMX]QDNRYHEROHVWL6SRWSXQRPVLJXUQRX PRHPRNRQVWDWLUDWLGDQLMHGDQJHQLMQLMHELRGXHYQREROHVWDQDNRVH GXHYQDEROHVWGRLVWDSRMDYLODSRSXVWLOHVXVWYDUDODNHVSRVREQRVWL 1 HNLVXVWYDUDRFLXNDVQLMHPLYRWXELOLSVLKRQHXURWLDUL'DQDV]QDPRGDVH NDRX]URNSVLKLNLPSRUHPHDMLPDQDMYLHMDYOMDODNDRSRVOMHGLFDQDSRUQRJ UDGDLVWYDUDQMD ' RNMHRELQRPRYMHNXQMHJRYDVD]QDMQDPRVYMHWLOMNDNRMDPXRVYMHWOMDYD SXWJHQLMDOQRPMHRQDVXQFHNRMHPXRWYDUDVYLMHW2QRWRMH]DYROMX WRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW * HQLMMHVDPRYHOLNDERO * HQLMRWNULYDSLWDQMH7DOHQWGDMHRGJRYRU*HQLMSRND]XMHSXWWDOHQWWDMSXW VOLMHGL * HQLMVHVDVWRMLRGMHGDQSRVWRLQVSLUDFLMHLGHYHGHVHWGHYHWSRVWR WUDQVSLUDFLMH * HQLMDODQRYMHNMHRQDMWNRLPDRL]DRQRWRPXMHSRGQRJDPD * HQLMDOQRVWMHKUDEURVW]DVDPRJDVHEH * HQLMDOQRVWMHPDUOMLYRVW * HQLMHVWRMLEOLHOXGLOXQHJRRYMHNSURVMHQHLQWHOLJHQFLMH * HQLMLQHSURL]OD]HMHGQLL]GUXJRJDJHQLMLVXMHGDQRGGUXJRJDQH]DYLVQL HOLUHDODQRSWLPL]DPGDHOMXGLXVNRURPRLXOMHNDUQLNXSLWLJHQLMDOQRVWLOL NUHSRVWRE]LURPQDVYHYHXPRLQWHUYHQFLMHXIXQNFLMDPDPR]JD" . DUDNWHULVWLNHJHQLMDOQRVWLVXXVWUDMQRVWLQWHOHNWXDOQDDNWLYQRVWYUVWRD NDUDNWHUDXUDYQRWHHQRVWQH]DYLVQRVWJRYRUQDIOXHQWQRVWODNRD L]UDDYDQMDUD]PLOMDQMHRILOR]RIVNLPSUREOHPLPDYLVRNDUD]LQDDVSLUDFLMH HWLNDVWDELOQRVWHPRFLRQDOQRVWSRWUHED]DVDPRGRYROMQRVWLYLVRNVWXSDQM VDPRNRQWUROHVNORQRVWDSVWUDNWQRVWLGRPLQDQWQRVW]DQLPDQMH]DQHSR]QDWR QHSRVWRMDQMHVWUDKDRGVPUWLLGU 0 DWHPDWLNLJHQLMLXJODYQRPQHPDMXYHOLNLNYRFLMHQWLQWHOLJHQFLMHNDRWRMH WRVOXDMNRGPX]LNLKLOLNRYQLKVWYDUDODFD 0 LVHGDQDVQHPRHPRQDXGLWLJHQLMDOQRVWLDUKLWHNWDDOLGXEOMLP SURPLOMDQMHPGROD]LPRGR]DNOMXNDGDMHWDLVOLQHWYRUHYLQHQHUDFLRQDOQL SRGXKYDWLNRMHVXSURX]URLOHVPUWWLVXHOMXGHGDELMHGDQQHUD]XPDQ WLUDQLQLQVDPLOLQDMHHXGUXWYXQHGXQRUWYRYDQLKRVREDGRELR]DVOXDQRWSUDDMQDQHNLLPDJLQDUQLVYLMHW3RYLMHVWFLYLOL]DFLMHMHSUHSXQD SULPMHUDQHUDFLRQDOQLKSRNXVDNRMLWUDMXGRGDQDQMHJGDQD 2 EDYOMDWLODNRRPRQRWRMHGUXJLPDWHNRXWRPHMHWDOHQWXLQLWLRQRWR MHWDOHQWXQHPRJXHXWRPHMHJHQLMDOQRVW 3 RGJHQLMDOQRXSRGUD]XPLMHYDPRVWYDUDODNXGXKRYQDVQDJXQDMYLL VWXSDQMXPQHQDGDUHQRVWLYHOHXPQRVW 3 RQHNDGVPRVNORQLQHNULWLNLSURFMHQMLYDWLGRPHWHQHNLKYHOLNLKOMXGL=ERJ VYRMLKVSRVREQRVWLJHQLMMDHRVMHDVODERVWLLQHSUDYGXGUXWYDWHMH SRGYUJQXWHPRWLYQRMREUDQLLUDVWUJDQRVWL2ELQLOMXGLHVWRJOHGDMXQD JHQLMHNDRQDOXDNHVYHGRNUH]XOWDWLQMLKRYDUDGDQHSRVWDQXRLWL 0 R]DNJHQLMDVHQLXHPXQHUD]OLNXMHRGPR]JDRVWDOLKOMXGLDNQLWLRG GHELOD 5 D]OLNDL]PHXJHQLMDOQRVWLLJOXSRVWLMHWRJHQLMDOQRVWLPDJUDQLFH 6 DPDSULURGDMHXLWHOMSUDYRJJHQLMD 6 WYDUDODNHVQDJHNRGRVREDNRMHSDWHRGSVLKLNHQHVUHHQRVWLMDNRQDJOR XVDKQX9DQ*RJKMHELRJHQLMHXVSUNRVVYRPOXGLOXDQH]ERJQMHJD 6 YDNRRSUHGMHOMHQMHJHQLMDWDNRMHWLMHVQRSRYH]DQRVSRVHEQRPNXOWXUQRP RNROLQRPGDMHUDVSUDYOMDQMHRSRMHGLQFXL]YDQYUHPHQDLSURVWRUDSRWSXQR DUWLILFLMHOQR 6 YHXLOLWHLPDWRYHLXJOHGWRYLHVWXGHQDWDQHVOLMHGLVDPRSODQ VWXGLUDQMDYHLVYRMJHQLMNRMLLPSRND]XMHSXW 8 VWDURPVXYLMHNXJHQLMDOQRVWOMXGLRELQRSRYH]LYDOLVERDQVWYLPDOMXGL VXRGXYLMHNSUHPDJHQLMLPDRVMHDOLVWUDKRSRWRYDQMH . DNRYULMHPHGDOMHRGPLH]DEOXGHXWLXDNQDRWNULHLVWLQH=DOLVXQD NULYLSXWLQDMYHLVWDULILOR]RILSRJULMHLRMHLVDPDOLQMLKRYDVODYDQLMHELOD RNUQMHQD 8 PQRVXQH]DYLVQLMHGLQRJOXSDQLLJHQLML 9 HOLNDQMHEOL]XOXGLOXWDQNHVXJUDQLFHWRLKGLMHOH 9 HOLNDQLVXQDMHHL]ROLUDQLLXVDPOMHQLXRGQRVXQDPDMVWRUHNRML VDLQMDYDMXNRPSDNWQXVNXSLQX 8 YLMHNVHQDNRQMHGQRJJHQLMDPLVOLORGDMHQHPRJXHGDOMH p .ORQLVHJUXERVWLSUHPDQDMEOLLPD7YRMLWHEOLQMLLRQDNRSR]QDMX EROMHRGWHEHVDPRJD KXOMHLGHMHLQLFLMDWLYDLQVSLUDFLMDLQWHOLJHQFLMDLVNXVWYRL]D]RY L]GUOMLYRVW p 1LMHYDQRWRKXOMDPLVOLYDQRMHWRUDGLp ,JUDMVHVLGHMDPD 2 FMHQMXMLGHMHSUHPDIXQNFLRQDOQRVWLQHSUHPDL]YRUX . DGDVD]ULMHYULMHPH]DQHNXLGHMXRQGDVHRQDSRMDYOMXMHVYXGD 1 LVPRGRUDVOLQRYLPLGHMDPDGDQDPL]PLXQDPQHNHVSR]QDMH]ERJHJD VHMDYOMDRVMHDMEHVSRPRQRVWLGUXJLVPDWUDMXGDVHLGHMHQDOD]HXVYLPD QDPDLSUHGVWDYOMDMXPRUDOQHHQHUJLMH , DNRGMHORYDQMHLGHMHSRLYDQDQMH]LQRPQHVYMHVQRPVDGUDMXDXSLWQRMHGD DSHOLUDQDRGUHHQHQDJRQVNHVDGUDMHSURL]YRGQMDLGHMDSUHGRGELVYLMHVWL SULMHVYHJDVHQHSRVUHGQRSUHSOHHVPDWHULMDOQRPGMHODWQRXLPDWHULMDOQLP RGQRVRPOMXGLMH]LNRPVWYDUQRJLYRWD7DSURL]YRGQMDLGHMDYULMHGLL]D RVWDODSRGUXMDGXKRYQLKGRVWLJQXDNDRWRVXMH]LNJRYRUXPMHWQRVW ]QDQRVWSROLWLND]DNRQPRUDOUHOLJLMDLJUHLGU , GHMDNRMDQLMHRSDVQDXRSHQH]DVOXXMHGDVHQD]LYDLGHMRP , GHMHL]UDDYDPRLQMHQMHPLQHLQMHQMHPSLVPRPLJRYRURP , GHMHQLVXOHSWLULRQHVXUH]XOWDWWHNRJUDGD,GHMHSUHREOLNXMXVYLMHWDQH QMHQDPHKDQLNDSRVWLJQXD , GHMHVXVUHGVWYR]DSUHREUD]EXVYLMHWDDQHXNUDVLQLWDQLMHXQRVQLMHRG MHGQHGREUHLGHMH , GHMHYMHURYDQMDLSRQDDQMDDXWHQWLQLKRVREDXYLMHNHQDLOD]LWLQDRWSRUX GUXWYXPDNROLNRELOHRSUDYGDQHLUDFLRQDOQHMHURQHXQRVHQHPLUXGREUR DGDSWLUDQHLULJLGQHXNRHQHVWURJHRVREH , QIRUPDFLMDXSURL]YRGQRPODQFXRGSUYHLGHMHVYHGRUHDOL]DFLMHXSUDNVLL GRNRULWHQMDSRVWRMLQHRYLVQRRVWDQMXUDGRYD%H]LGHMHQHELVHPRJORQLWD UHDOL]LUDWL5D]PMHQDWLKREDYLMHVWLMHGDQDVQDUD]LQLSLVDQLKLFUWDQLK GRNXPHQDWDRELQRMRXYLMHNSLVDQLKQDSDSLULPDDOLVHVYHYLHNRULVWH HOHNWURQVNHUD]PMHQHREDYLMHVWL DVDPGREUDVSXYDMHUXSLMDPLGHMHLLQLPLKXSRWUHEOMLYLPD9HLQD PRMLKLGHMDSUYRELWQRMHSULSDGDODGUXJLPOMXGLPDNRMLVHQLVXWUXGLOLGDOMHLK UD]YLMDWL . DGMHRYMHN]DOMXEOMHQXQHNXLGHMXYUORJDMHWHNRXYMHULWLXQMH]LQX QHRVQRYDQRVW . DNRPRHELWLYHOLNDSURYDOLMDNRMDQXQRRVWDMHL]PHXLGHMHLQMH]LQD RVWYDUHQMDQHPRHQLWNRRGUHGLWL . DNRVHJHQHULUDMXLGHMHGUXJRPXSRWUHERPDGDSWDFLMRPPRGLILNDFLMRP XYHDQMHPVPDQMLYDQMHP]DPMHQRPSUHXUHHQMHPWHSUHRNUHWDQMHP WUDQVIRUPDFLMRP 0 HWRGHWUDHQMDLGHMDUD]UDGLOLVXPQRJLDXWRUL]DYLVQRRSULVWXSXLVNXVWYR VWXSQMDXUD]XPLMHYDQMDMHGQRPULMHMXSRJOHGXQDVYLMHW$NRPHWRGRORJLMX


VKYDWLPRNDRVNXS]QDQMDGREURHGRLVYDNLSULVWXSNRMLVHPRH SULPLMHQLWLQDRGUHHQXVUHGLQXDNWLYDQSULVWXSVWYDUDQMHLGHMDSDVLYDQ SULVWXSSULNXSOMDQMHLSUHX]LPDQMHLGHMDLQWHUQRUD]PDWUDQMHL]YMHWDMD DQNHWDXSLWDRSLLSR]LYQLQDWMHDMLUD]QLSULMHGOR]LHNVWHUQRVDMPRYL OLWHUDWXUDSURVSHNWLNRQWDNWLVDNXSFLPDVHPLQDULVDYMHWRYDQMDLGUXJR 0 ODGRYMHNQHWUHEDDOLWLWRQHPDPLOLMXQHGDUD]YLMHQHNXLGHMX 5D]PLOMDQMHQHVWRMLPLOLMXQHDUD]PLOMDQMHPVHVWYDUDLGHMD 0 QRJHLGHMHXPLUXYHXVDPRPQDVWDMDQMXLQHSUHOD]HVWXSDQMSULYLHQMD ,QNXEDFLMDLSURYMHUDYDQMHPRHVHQDVWDYLWLLXQHNRMGUXJRMRVREL 1 LLGHMDQLOMXGVNDHQHUJLMDQLYMHWLQDQHPDMXSURPHWQXYULMHGQRVWDNR]D QMLPDQHPDSRWUDQMHQDSRVWRMHLPWULQLPXYMHWLPD 1 LWDQLMHWDNRYDQR]DGREUXLGHMXQHJRNDGRQDGRHXSUDYRYULMHPH 1 LWLMHGQDLGHMDQLMH]DSRGFMHQMLYDQMH 2 QRWRNUHDWLYQXOLQRVWRGYDMDRGSURVMHQLKRVREDVXLGHMH,GHMDMHULMH JUNRJSRGULMHWODLSUHGVWDYOMDPQRJR]QDDQSRMDPPLVDR]DPLVDR SUHGRGEXSRMDPVKYDDQMH,GHMDMHSURL]YRGOMXGVNHVYLMHVWLLUD]XPDQH XYLMHNDUD]XPMHVYRMVWYRYLVRNRRUJDQL]LUDQHPDWHULMHVSHFLILQHVWUXNWXUH LYLKELD 1 HPDORJLNHPHWRGH]DQRYHLGHMH6YRMHQD]RUHELKQDMODNHL]UD]LRNDGD ELKUHNDRGDMHXVYDNRPRWNULXQHUD]XPVNLGLRLOLVWYDUDODNRQDGDKQXH 1HPDORJLQRJSXWDNRMLELGRYHRGRRSLK]DNRQD'RQMLKVHGROD]LVDPR QDGDKQXHPNRMLVHWHPHOMLQDQHHPXWRMHQDOLNQDUD]XPQXOMXEDYSUHPD SUHGPHWXVYRMLKLVNXVWDYD7HVQDJHVXQHWRNDRHVWRXOR2QHVXUH]XOWDW UD]XPVNRJLVNXVWYDLRVMHWOMLYRVWLRVREHNRMD]QDVDNXSOMDWLLVDXYDWLVYRMD LVNXVWYDWHLKNDVQLMHSRQRYRUDVWXPDLWLHVWRXORMHGDULSDNXWRPHQHPD QLHJWDMDQVWYHQRJLOLQDWSULURGQRJD1DGDKQXHPHXWLPMRXYLMHNQH VKYDDPRXSRWSXQRVWL 6 YHGRNSRMHGLQDFLJUXSDPRHUMHDYDWLVYRMHLQGLYLGXDOQHLOLNROHNWLYQH SUREOHPHQDXVWDOMHQQDYLNQXWLVWDQGDUGL]LUDQLLVYDNRPHSR]QDWLQDLQQL SRMHGLQDFQLJUXSDQHRVMHDMXSRWUHEX]DVWYDUDQMHPWMUHPHHQMHPVYRMH DGDSWDFLMH$OLRQRJWUHQXWNDNDGDVHSRMHGLQDFLOLJUXSDQDXSUHGMHGQRP QRYRPVLWXDFLMRPLOLSUREOHPRPNRMLVHQHPRHUD]ULMHLWLQDVWDULQDLQ RQLVXL]QHQDHQLLL]JXEOMHQL7HNWDGDSRVWDMXVYMHVQLNROLNRMHYDQR SURQDLQRYLNOMX]DQRYXVLWXDFLMXLWHNWDGDVHRWYDUDMXSUHPDOMXGLPDNRML PLVOHLSUHGYLDMXSUHPDVWYDUDRFLPDLGHMD 6 YHWRGXKRSDDXVHELLOLWRMHSRVUHGDQSUHGPHWRSDDQMDPLOMHQMDLOL UD]XPD]RYHPLGHMRP 6 YHYHOLNHLGHMHSUHWYDUDPRXSRJUHQRVYHSHUYHUWLUDPRNUDQVWYR MHGQDNRNDRLPDUNVL]DP7 UHEDQDUDYQRUD]OLNRYDWLLQMHQLFHRGLGHMH 9 HOLNDVHQDNDQDGRLPDXSRHWNXNDROXGRVW p RYMHNVHQHPRHUD]YLMDWLDNRVDPQHPDLQLFLMDWLYXGMHORYDQMD 5 DVSRQOMXGVNHLQLFLMDWLYHGDQDVSRVWDMHRSDVDQNRQNXUHQWVXVWDYXPRLSD QLMHXGQRGDVHVYDNLSRNXDMVDPRRUJDQL]LUDQMDRJUDQLDYDVXYLQLPL NRPSOLFLUDQLPSURSLVLPDL]DNRQLPD 6 PUW]DNUHDWLYQRVWXQXWDUQHNHWYUWNHMHVWDYUXNRYRGLRFDNRMLVYDNRMQRYRM ]DPLVOLDSULRULNDHQHLWDNRJXLLQLFLMDWLYXYHX]DHWNX = DEXGXHRGUDVORLRGJRYRUQRELHSLWDQMHUD]YLMDQMDLQLFLMDWLYHMHQHRELQR YDQRMHUSRMDPLQLFLMDWLYHSUHGVWDYOMDVORERGQRGHPRNUDWVNRL]MDQMDYDQMH RVYLPDNWXDOQLPSLWDQMLPDSRVHELFHGUXWYHQRSROLWLNLPLJRVSRGDUVNLP SUREOHPLPD6WDOQRGMHWHWXJRYRUHQMHQHMHGDQMHRGREOLNDJXHQMD LQLFLMDWLYH p 'RLNQDPDVLLQDQDVL]DSRVMHGQL6YHWD,QVSLUDFLMR 1 DGDKQXHVHVDVWRMLXWRPHGDRYMHNVMHGQH]DUDGQLVWROVYDNLGDQXLVWR YULMHPH , QVSLUDFLMDMHNDRERDQVNDPX]DQDGDKQXD1HMDVQLVXSXWRYLQMHQRJ QDVWDMDQMD 1 DGDKQXHQRVL x GR]XSRMDDQHMDVQRHLRWULQHRSDDQMD x ODNRVDJOHGDYDQMHFMHOLQH x L]YDQUHGQHVLQWHWLNHXVWURMHQRVWL x DNLYLGRYLWRVW 8 LVWLQXPRWLYLUDVDPRRQDLQVSLUDFLMDWRSROD]LRGSRGX]HWQLNDNRMLVDPD VHEHLWRYHLGLRRQLKNRMLGMHOXMX]DMHGQRVQMLPHLGHQWLILFLUDVDVPLVORPL FLOMHPRQRJDWR]DMHGQRSRGX]LPDMX 3 RVWRMHHWLULSVLKLNHGMHODWQRVWLPLOMHQMHRVMHDMRVMHWLQDGDKQXHNRML VXQD]RQLXVYLPOMXGLPDQDUD]LQLVYLMHVWLSUHGVYMHVWLLSRGVYLMHVWL p ,QWHOLJHQFLMDMHVSRVREQRVWGDVHSULKYDWLVYRMDRNROLQD , QWHOLJHQWQDQHSULMDWHOMVNDOMXEDYSROD]LRGWRJDGDVHPLUPRHRXYDWLVDPR ]DMHGQRVQHSULMDWHOMHP , QWHOLJHQFLMDMHRQRVYRMVWYRGXKDSRPRXNRMHJDNRQDQRVKYDDPRGDMH VYHQHVKYDWOMLYR p 3RWXMLVNXVQHDOL,VNXVWYRMHWROLNRSRGVYMHVQRWDNRGDL]JOHGD JRWRYRQDJRQVNR.DGDVSR]QDNDNRELWUHEDORSRVWXSLWLYHVL]DDRSUHGXERNRXJRGLQHGDELPRJDRLWDXLQLWL9ODVWLWRLVNXVWYRNDRL]YRU LQIRUPDFLMDEXGXLGDVHQDOD]LXNDRWLQRPVWDQMXRELQRQLMH QDMSRX]GDQLMHYUHOR7HNRMHXVHELPDNDNRERJDWXQXWUDQMLLYRWLPDPR QDLVYXSRWUHEQXJUDX]DREUDGXQHNHWHPHLMHGQRVWDYQRUHHQR SRMHGLQDFXUHODWLYQRNUDWNRPYUHPHQXPDORWRJDVDPGRLYOMDYDYHVH RELQRNRULVWLWXLPLVNXVWYRPLVSR]QDMDPD=QDQMHWUHEDVWMHFDWLJGMHJRG VHRQRQDOD]LOR % ROMHMHJUDPLVNXVWYDQHJRWRYDUWHRULMD , VNXVWYDVHQHQDVOMHXMXVYDWNRLKPRUDVDPSURL , VNXVWYRMHQDMEROMLVDYMHWQLNDOLQMHJRYLVDYMHWLXYLMHNGROD]HSUHNDVQR , VNXVWYRMHQDMEROMLXLWHOMDOLMHNRODULQDYLVRND , VNXVWYRMHQD]LYNRMLOMXGLGDMXVYRMLP]DEOXGDPD , VNXVWYRMH]EURMQDLKUD]RDUHQMD , VNXVWYRQHPDHWLNHYULMHGQRVWL2QRMHVDPRLPHNRMLPVXOMXGLQD]YDOL VYRMHJUHNH , VNXVWYRQLMHRQRWRVHRYMHNXGRJDD,VNXVWYRMHRQRWRXLQLPRRG RQRJDWRQDPVHGRJDD , VNXVWYRSUYRELWQR]QDLORHLVNXVWYR 0 XGDUQLMHRQDMWNRVNXSLPQRJRLVNXVWDYDYHRQDMWNRL]PDORLVNXVWDYD QDXLGDLKQHPRUDVNXSLWLPQRJR1HPDQHNRULVQLKLVNXVWDYDYHVDPRQH NRULWHQLK 3 RWYUHQRPLMHLVNXVWYRGDEH]QDGQLKVLWXDFLMDJRWRYRQHPDDNRLKVHNDR WDNYHQHSULKYDWL 6 NXSDMHPXGURVWNRMDVHSODDLVNXVWYRP 9 HOLNLXPMHWQLNVLQWHWL]LUDLWDYRLVNXVWYR , VNXVWYRMHL]UDYQRRYLVQRRXQLWHQRMRSUHPL p 6YHWRL]D]RYGRQRVLWUHEDL]YULWLGRNUDMD1HWRWRMHQHRGULYRWUHED ELWLRERUHQRLQHWRWRMHRVXHQRNDR]OLNRYDNDSRMDYDWUHEDVHXNORQLWL SDLSRFLMHQXYODVWLWRJLYRWD p ,]GUOMLYRVWMHSOHPHQLWLMDRGVQDJH M DVQRDMHGQRVWDYQRVWNDULMHUDNUDDNULPLQDOFLNUDWNRD p 1LWDQLMHWHHQHJRGXERNHPLVOLL]UD]LWLWDNRGDLKVYDWNRPRHUD]XPMHWL 2 GELMDPGDPLVYHEXGHMDVQR 2 VRELQDMHGXERNLKPLVOLGDL]JOHGDMXWDNRMHGQRVWDYQHGDQDPVHLQLNDRGD VXQDHYODVWLWH6 SRVREQRVWMDVQRJL]UDDYDQMDSUHGXYMHWMH]DYUHQMHXWMHFDMDQDGUXJH 7 UVLPVHGDEXGHPNUDWDNDSRVWDMHPQHMDVDQ p 'RND]YLVRNRJREUD]RYDQMDMHL]QRHQMHYHOLNLKVWYDULQDMHGQRVWDYDQ QDLQ HGQRVWDYQDUMHHQMDQHPRUDMXELWLQXQRRJROMHQDPDGDMHLVWLQDGDMHGR QMLKQDMWHHGRL HGQRVWDYQRVWMHSHDWLVWLQH 6 YHELWUHEDORXLQLWLWRMHPRJXHMHGQRVWDYQLMHDOLVHQHVPLMH SRMHGQRVWDYLWLELW 6 YHPLVOLNRMHLPDMXYHOLNHSRVOMHGLFHXYLMHNVXMHGQRVWDYQH $ NRL]JOHGDODNRIUNDMH$NRVHLQLGDMHIUNDRQGDMHYUDNLQHPRJXH 1 LWDQLMHWDNRODNRNDRWRL]JOHGD p .DGDNDULMHUHGRVHJQXYUWRJODYHYLVLQHSUHYDUDVHYLHQHPRHGRND]DWL . DULMHUDMHNRQMNRMLEH]MDKDDGRVSLMHYDSUHGYUDWDYMHQRVWL / MXGLVXPHXVRERPL]JUDGLOLSUHSUHNXNRMDVH]RYHNDULMHUD 3 RVWRMHGYLMHPRJXQRVWLNDNRVHPRHQDSUDYLWLNDULMHUDLOLVHVWYDUQRQHWR UDGLLOLVHWYUGLGDVHQHWRUDGL3UHSRUXDPSUYXPHWRGXMHUMHWX NRQNXUHQFLMDSXQRPDQMD p 1HXNUDGL1HX]GDMVHXEODJRNULYRVWHHQR o 9HWULGHVHWJRGLQDSRNXDYDPGRND]DWLGDQHSRVWRMHNULPLQDOFLYH VDPRQRUPDOQLOMXGLNRMLVXSRLQLOLNDQMLYDGMHOD p 7NRKRHSLVDWL]DVYDYUHPHQDQHNDEXGHNUDWDN . UDWNRDMHGXDGXKRYLWRVWLLVHVWUDWDOHQWDDOLLQDMYHLWDOHQWLJXEHVHX QHUDGX O XFLGQRVWPDWDPHWRGH o /XFLGDQRYMHNQLMHLVSUHGVYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]D QMHJD p WRVHVYHNULMHLVSRGSODWDNROHNWLYQHIDQWD]LMH" , DNRMHPDWDNUXKJODGQLKGR]YROLWYRMRMPDWLGDVHLJUD'LQDPLNR QDHORPDWHMHLJUD 7 HRULMDLJDUDXPDWHPDWLFLEDYLVHDQDOL]RPGRQRHQMDRGOXNHXQHNLP SUREOHPVNLPVLWXDFLMDPD,JUDMHVYRMHYUVQDWHUDSLMD RYMHNQHPRHVWYDUDWLYHOLNDGMHODEH]XSRUQDUDGDDOLLEH]X]OHWDPDWH NRMD]QDLRGYDMDQMHRGVYDNRJDQHSRVUHGQRJD]DGDWDND, PDWLPDWXQH]QDLQHWRL]PLOMDWLWR]QDLGDPDUH]DVWYDUL 0 DWDMHQHWRWRQHNLOMXGLQHPRJXQL]DPLVOLWL 0 DWDMHRQDXPMHWQRVWNRMDPLVOLPDGDMHWLMHOR0DWDMHRQRVWYDUDODNRX RYMHNXRQRRELOMHNRMHLQLOMHSRWXLYRWD 0 DWDMHXJRGQLMDRGVWYDUQRVWL 0 DWDWMHLOMXGHUDGLRQRJDWRQHPRJXELWLDKXPRUUDGLRQRJDWR]DLVWD MHVX 0 DWRPVHGRSLUHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXODLX]GLHGRRQRJ YLGRNUXJDJGMHQLWDOMXGVNRQHPRHELWLWXH 1 HNHVXUHOLJLMHPQRJRR]ELOMQLMHSRYH]DOHPDWXVJULMHKRPL]DEUDQLOH NRULWHQMHVOLNDNDRVUHGVWYR]DWRYDQMHDWRVXLGDQDV0RGDMHWR XNRULMHQMHQRXVXPQMLGDMHPDWDLVNOMXLYRERMHSUDYRLGDELNRGRYMHND SRWDNODRSDVQXRKRORVWGXKD,]DVYHJDVHQDOD]LRXVWYDULVWUDKSUHG QDYRGQLPRSDVQRVWLPDPDWRYLWLKLVWYDUDODNLKQHXPMHUHQRVWL 2 QRWRMHVDGDGRND]DQRELORMHMHGQRP]DPLOMHQR 3 RPRXPDWHGRSLUHVHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXOD 3 ULURGDMHPRQVWUXR]QRQHSUDYHGQD1HSRVWRML]DPMHQD]DWDOHQW0DUOMLYRVW LNUHSRVWQLWDQHNRULVWH 6 DPRPDWRYLWDRVRED]QDGDVXLGHMHPHQWDOQHHQHUJLMH 0 DWDMHRVQRYQLNUHDWLYQLHOHPHQWX]QDQRVWLLXPMHWQRVWLPDWDMH XNRULMHQMHQDXVDPRPQDHPPLOMHQMX6YHGRNSUREOHPGUXWYHQH UHNRQVWUXNFLMHQHSRVWDQHSUHRNXSDFLMDSDPDNDULGMHORPLQDQDMEROMLK XPRYD]QDQRVWLLWHKQLNHPDWLQHHXVSMHWLVDJOHGDWLQRYHLUHDOQH DOWHUQDWLYH6UHWQLNQLNDGQHPDWDPDWDVDPRRQDMNRMLQLMH]DGRYROMDQ 6 YDNDL]PLOMRWLQDLPDL]YMHVQXYULMHGQRVW]DGLMHWHNRMHMXMHL]PLVOLOR )DQWD]LMRPGLMHWHSUHYRGL]DPUHQRVWLVYLMHWDRGUDVOLKXL]UD]HNRMHUD]XPLMH 8VYLMHWXXNRMHPVXRGUDVOLGRPDLGMHFDVXWXLQFLWHLPDMXSRVYXGDNULYH SUHGRGEHRGMHORYDQMXVYRMHRNROLQH%RMHVHVWYDULNRMHQHSR]QDMXDUDGL ELQDXLOLVYHLELOLSULKYDHQL'DELVHPRJOLXKYDWLWLXNRWDFVQRYLP LVNXHQMLPDHVWRPRUDMXVHELWXPDLWLLYRWQDQDLQNRMLLPMHUD]XPOMLY 6 YDNLYHOLNLQDSUHGDNX]QDQRVWLSRWMHHRGQRYHVPMHORVWLLPDJLQDFLMH o /RHPHWRGHLQHGDLGREUHNQMLJHLGREULXLWHOMLSRVWDMXEHVNRULVQL Q DSDGQDVLOMHQHQDVLOMHRNUXWQRVWRWNULH o 3URPLOMHQLSODQQDSDGDSUHGYLDLPRJXQRVWSRYODHQMD p .ORQLVHGHVWUXNWLYQLKRVRED3RGWLPSRMPRPSRGUD]XPLMHYDPR QHSURGXNWLYQHLQHVWYDUDODNHLVWHULOQHRVREHNRMHLYHVDPR]DVYRMH]DGRYROMVWYRLXJRGX1MLKRYMHLYRWLVSXQMHQDSDWLMRPEH]QDGQRXL EHVPLVOHQRX LYRWLQMDQLNDGQHHSURWLYRYMHNDSURWLYRYMHNDLGHVDPRRYMHN . ORQLVHQDVLOMD=ELMHQRVWSRJRGXMHUDVWXDJUHVLMH HGLQLQDLQGDVHRGUHNQHPRQDVLOMDVXSUD]QHYRMDUQH1DVLOMHMHRGNRULVWL VDPRRQLPDNRMLQHPDMXWRL]JXELWL 1 DVLOMHMH]DLVWDXURGXVDVWUDKRP1LNDGDVHQDVLOMHPQHSRVWLHQHQDVLOMH 7DPRJGMHVHPRUDELUDWLL]PHXNXNDYLOXNDLQDVLOMDMDVDP]DQDVLOMH o ,]YUDYDQMHQHQDVLOMD]DKWLMHYDSXQRYLHKUDEURVWLQHJRWRMHERUDFLPD .XNDYLOXNLQHQDVLOMHQHLGX]DMHGQR p 1LWDQLMHNRULVQRWRMHRNUXWQR2NUXWQRVWMHXLYDQMHXSDWQMDPD PXHQRJD2NUXWQRVWX]QHPLUDYDJOXSRVWREHVKUDEUXMH 7 NRMHWROLNRREUD]RYDQGDVYRMHSUHGQRVWLQDVSUDPGUXJLKSRQHNDGQH RVWYDUXMHQDRNUXWDQQDLQ" o 6YDNLVXSWLODQYLFMH]OREQRRWNULHDPQRJDYHOLNDRWNULD]QDQRVWL GRHNDQDVXYHOLNLPVPLMHKRP p $NRQHPDVPHWQMHQHWNRHWLYHSULVNUELWL 2 E]LURPQDSUHSUHNHQDMNUDDFUWDL]PHXGYLMHWRNHPRHELWLLVNULYOMHQD S UHSUHNHSUREOHPSURYMHUDYDQMHSURQLFOMLYRVWVDYUHQVWYR VYHVWUDQRVWVSRVREQRVWLVWYDUDODWYRWUDJXVSMHK p 1LMHSUREOHPXWRPHNDGQHYLGLUMHHQMH3UREOHPMHNDGQHYLGL SUREOHP 1 DQHSR]QDWDSLWDQMDVOLMHGLQHUD]XPOMLYRGJRYRU $ NRSUREOHPL]LVNXMHEURMQHVDVWDQNHQDNUDMXVDVWDQFLSRVWDMXYDQLMLRG SUREOHPD 8 QXWDUVYDNRJNUXSQRJSUREOHPDQDOD]LVHPDOLSUREOHPNRMLVHERULGD L]DHYDQ.DGUDGLQDUMHHQMXQHNRJSUREOHPDXYLMHNSRPDHDNR]QD RGJRYRU5MHHQMHSUREOHPDPLMHQMDQDUDYSUREOHPD'RVYLKYHOLNLKRWNULD QDNUDMXVHGROD]LJUHNRP p 1LNDGDQHRGROLMHYDMQDSDVWLSURYMHULVYHL]DGULWRMHGREUR LODYRVWLSURQLFOMLYRVWVXSURPDWUDLQHOMXGVNHLJUHXNRMRMDSVXUGQDGDL VPUWL]PMHQMXMXVYRMHUHSOLNH p 1HWHLVDYUHQVWYXFLOMPRHSRVWDWLMDORY'RNGRWMHUDLL]JODGL UHHQLFHMHGDQHVYHPLUSDVWLXUXHYLQH HGDQRGJODYQLKPRPHQDWDSUDYRJDLQWHOHNWXDOQRJDL]REUDHQMDMHVW VYHVWUDQRVW p 3URQDLVYRMHVSRVREQRVWL x DNREU]RVKYDDSUREOHPHLQHSUHVWDQRVHRERJDXMHQRYLP LVNXVWYLPD x DNREU]RXVYDMDQRYHSRMPRYH x DNREU]R]DPMHXMHDNRLPDIOXHQWQRVWLGHMDLVWYDUDQRYH RULJLQDOQHLGHMH x DNRLPDVOLNXRVDPRPHVHELLXQXWDUQMXPRWLYDFLMX x DNRNRULVWLVLPEROH x DNRODNRNRQ]XPLUDQRYR]QDQMH x DNRSODQLUDLIOHNVLELODQVLXPLMHQMDQMXSODQD x DNRSRND]XMHSRWSXQXSUHGDQRVWVYDNRM]DGDL x DNRSUHSR]QDMHVYRMHLQWHOHNWXDOQRWMHOHVQRLGUXWYHQR x DNRSURYMHUDYDLNRQWUROLUD x DNRVH]DQHWR]DQHVHHQWX]LMDVWDLQHLPHIDVFLQLUDQ x DNRVH]DQLPD]DQRYDSRGUXMDLSRYH]XMHLKPHXVREQRL UD]PLOMDGLYHUJHQWQR x DNRVLVHOHNWLYDQQDELWQHSRGDWNHVWYDUDVYRMXYODVWLWXED]X]QDQMD x DNRNRULVWLXYLGDQDORJLMHLPHWDIRUH x DNR]DPMHXMHELWQHSRMDYHLRGQRVH W DGDXWHELSRVWRMHMDVQL]QDFLLVLJQDOLVSRVREQRVWLWRSRWKUDEULKL EHVNRPSURPLVQLKWDGDEU]RQDSUHGXMHXVYDNRPQRYRPSRGUXMXWDGDVL SRVWLJDRVYRMRVMHDMLGHQWLWHWDLQHRYLVQRVWLLRGJRYRUQRVWLDQHSULSLVXMH WRVUHLVXGELQLLOLVOXDMXWDGDSRVMHGXMHVDPRSRX]GDQMHLNRPSHWHQWQRVW WDGDVLVDPRHILNDVDQSURGXNWLYDQRUJDQL]DWRUDPRHELWLLGREDU UXNRYRGLWHOMWDGDVLYLHVWUXNRQDGDUHQLURHQ]DVWYDUDODWYR1HGR]YROL VHELGDWLWHVSRVREQRVWLXJDVQX0RGDSRVMHGXMHPHWDPHPRULMXL PHWDNRJQLFLMXHPRFLRQDOQXORJLQRPDWHPDWLNXYHUEDOQXSURVWRUQX PX]LNXNLQHVWHWNXLOLVRFLMDOQXLQWHOLJHQFLMX7LWRPRH6$08VWDQLLOL RGXVWDQL p 7LVDPL]DELUHVDPVWYDUDODNLNDRXPMHWQLNL]QDOD]LLSRVWDYOMD YULMHGQRVWL $ NRKRHVDGLWL]DYMHQRVWVDGLXGXERNHEH]JUDQLQHVSRVREQRVWL RYMHND % XGLJRVSRGDUDQHUREVYRMLKVSRVREQRVWL% XGLNUHDWLYDQVWYDUDM ' RNVWYDUDGYDSXWDLYL6WYDUDWLWR]QDLGDWLQHNLREOLNVYRMRM VXGELQL 1 LVLVWYDUDRFDNRGREUR]DSRQHQHJRDNRQDYULMHPH]DYUL 6 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRVWYDUXMHVYRMX VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW $ ULVWRWHORYHSUHWSRVWDYNHRVWYDUDODWYXWHPHOMLOHVXVHQDHWLULVXSURWQRVWL KODGQRJYUXHJYODQRJLVXKRJ2QMHYMHURYDRGDVXWHVXSURWQRVWLX QHSUHVWDQRPVWDQMXQHUDYQRWHHLGDVHQHSUHVWDQRSRNXDYDMXXVNODGLWL 'DQDVPRHPRJRYRULWLRUDVSRORHQMLPDSULPMHULFHRVWUDKX % LWLNUHDWLYDQ]QDLL]UDDYDWLVYRMHVSRVREQRVWLWDOHQWHERJDWVWYRVYRMH SULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJLPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH RYMHNELKWLRLVXYLHPQRJR2QELYDOMGDKWLR6YH1DSURVWRVYHGDEXGH ERJLOLJHQLMHLOLYLHRGWRJDMHUELKWLRXOMHSDWLLGRWMHUDWLRQRWRMHPDMND SULURGDSRQMHJRYXQDLQXJOHGDQMDSURSXVWLODLOL]DQHPDULODRYMHNELKWLR ELWLQHQDVLURYQHJRQDEODJLSOHPHQLWQDLQ1DWRYMHN'DEXGHQRYL LPHQRYDWHOMSUHNUVWLWHOMLGRQRVLWHOMSORDEXGLWHOMXVWURMLWHOMLSUHXVWURMLWHOM MHGQRPULMHMX6WYDUDODF RYMHNMHLQWHJULUDQLLVWYDUDODNRELH6WYDUDODWYRMHLVNOMXLYROMXGVNR RELOMHMH RYMHNSRVWDMHNUHDWLYDQNDGRWNULMHQRYRMHGLQVWYRXUD]QROLNRVWLSULURGH RYMHNVYRMLPVWYDUDODWYRPWUDQVFHQGHQWLUDYHVWYRUHQRXNOMXXMXLLVHEH VDPRJ RYMHNYLHFLMHQLVORERGQRYULMHPHQHJRUDGVDPRRQGDDNRJDRVMHD ]DQLPOMLYLP ' LQDPLQDLLQYHQWLYQDGUXWYDNRMDVXXVSMHODXSUHJQXWLVWYDUDODNH SRWHQFLMDOHLRNUHQXWLVHWHKQRORJLMDPDEXGXQRVWLVLORYLWRQDSUHGXMX ' RNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRMSRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMH PRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQHNRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQH VNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGH VQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNHVSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRH XGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWLRVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLX DUWLNXOLUDQLPREOLFLPD 1 HNLVPDWUDMXGDMHVWYDUDODWYRSURQDODHQMHUHGDXQHUHGX 1 LWDQLMHWDNRQHSUHGYLGLYRL]DLVWDWDNRVWDELOQRNDRNDRVMHU]DQMHJD QRYRVWLVWYDUDODWYRVXQHUDVSR]QDWOMLYHVYHGRNVHQHSRMDYHL]UHGD8 EXGXQRVWLHVYHRYMHNRYHIXQNFLMHVWYDUDODNHVSRVREQRVWL PRJXQRVWLELWLXQLWHQHXPMHWQRVWYRUHQLPQHVWDLFDPDORH UDVSRGLMHOMHQRJRELOMDVYHGRNWULQLVXVWDYMRMHGQRPQHEXGHSRWNRSDQ VYRMLPYODVWLWLPNUDMQRVWLPDXPQRDYDQMHPODQLKSRWUHEDLOLHLKX SURSLVQRVWHULOL]LUDQRPREOLNXLIULUDQH]DJRWRYXXSRWUHEXSUHX]HWL VDPRGRYROMQDPHJDPDLQDHOLPLQLUDMXLWDNRVYDNXPRJXQRVWUD]YRMD ' XKPRHVWYDUDWLGMHODVDPRNUR]WHPSHUDPHQW * DMHQMH]QDQRVWLLGXEOMLVWXGLMRYMHNDQHELELRQDRGPHWWYRUFLPDNRML KRHSRVWLLDPSOLWXGXVWYDUDQMDGDELWDNRL]DOLL]SRQDYOMDQMDLXNUXHQLK SR]DNRMHODNRPRJXL]JOHGDWLL]YMHWDHQH,VWLQVNHLQWXLFLMHREDVMDYDMX VDPRGR]UHOHL]UDHQH6DYMHVWL * GMHJRGRYMHNLYLVYXGDSRND]XMHVYRMXGXKRYLWRVWLVQDODOMLYRVW 1MHJRYDMHSORGDSVLKDVWYRULODXPMHWQLNDGMHODGLYQH]JUDGHYHOLNDGMHOD SXQDPDWRYLWRVWLL]QDQMDSRHRMHVSUHVDLYDQMHPVUFDRWNULRSHQLFLOLQ ODVHUVNH]UDNHRVWYDULRSXWRYDQMHQD0MHVHFVDVWDYLRVORHQHUDXQDUVNH VWURMHYHNRML]DQHNROLNRVHNXQGLL]UDXQDYDMXRQRWRELRYMHNXWUHEDOR YLHJRGLQD7DMVSLVDNMHVDPRVLWDQGMHOLYHOLNHUL]QLFH]QDQMDNRMHMH VDEUDRRYMHNQRXSUDYRMHXWRPHSDUDGRNV , GHQWLWHWGXKDWUHEDORELQHLP]DVOXLWL , ]PHX]QDQMDLVWYDUDQMDSRVWRMLJROHPSRQRUSUHNRNRMHJDVHHVWRWHN SRVOLMHWHNLKERUELL]JUDXMHPRVW HGQDQLVNDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDQDHUDGQHVSRVREQRVWLLOLGDLK SULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQHVYUKH3UDYDMHRNROLFD VDPRRQDNRMDXSXXMHRYMHNDQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDGNRMLRQYROL ]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW HGQDYLDGXDVWURSRWDQDXSRQRUHQDHVYDNLGDQMRVWLRDMDODELLQDUXLOD VHELOLFHNDGDQHELLPDODSUHGVRERPL]ERUVYRJ]DGDWNDLGRVOMHGQRJDUDGD RXHVKYDDQMHSUL]QDMHVWYDUDODWYRVDPRL]XPLWHOMLPDLXPMHWQLFLPDDOL QHL]QDQVWYHQLFLPDNRMLRWNULYDMXLVWLQXRQDNYXNDNYDRQDMHVWWH]DWRX UMHHQMDQHXQRVHQLWDVYRJD . DGDELRYMHNPRJDRVWYRULWLVDPRMHGQXUXXWUHEDORELPXSRNORQLWL FDUVWYR . UHDWLYQDMHRVREDRWYRUHQDSUHPDNULWLNDPD . UHDWLYQDMHRVREDVNORQDUL]LQLPSRGXKYDWLPD1HNLVH]QDQVWYHQLFLLSDN SLWDMX'DOLMHRYMHNNRMLQLWDQHULVNLUDNRMLMHVWDOQRQDRSUH]XGDVHQH XPLMHDXELORWRNRMHJYDUOMLYDVUHDLOLRGQRVLOMXGLXQMHJRYRMRNROLQL QLNDGDQHL]EDFHL]NRORWHLQH]UHOLMDOLQRVWRGXPMHWQLND". UHDWLYQRSURPLOMDQMHWHPHOMLVHQDSUDYLOQRPPLOMHQMXLSRQDDQMX 0 LOMHQMHLVYDNRSRQDDQMHVXVDVWDYOMHQLRGXYMHWQLKUHIOHNVDNRMLVH XYUXMXXPRGDQRMNRUL=DELKHYLRULVWHMH]QDDMQLMHXHQMHRGPLOMHQMD MHUXHQMHVWYDUQRODNHSURXDYDMX . UHDWLYQRVWMHVSRVREQRVWYLHQMDVWYDULXQRYRPVYLMHWOXLUMHDYDQMX SUREOHPDQDQRYRULJLQDODQLQHRELDQQDLQ . UHDWLYQRVWVHNDNRNDXGRJDDXGHVQRMKHPLVIHULPR]JDNRMDMH VSHFLMDOL]LUDQD]DQHYHUEDODQNRQNUHWDQYL]XDOQDHPRFLRQDODQLHVWHWVNL PDWHULMDONRMDREUDXMHQHOLQHDUQRLFMHORYLWRLVWRGREQREDYHLVHUD]OLLWLP YUVWDPDLQIRUPDFLMD . UHDWLYQRXLVDPRVWYDUHQMHPVHSRVHEQREDYLKXPDQLVWLNDSVLKRORJLMD / MXGVNDELDPRUDMXELWLVORERGQDGDPLVOHLSRQDDMXVHVWYDUDODNL 0 QRJLVXOMXGLWLMHNRPVYRMHJLYRWDL]JXELOLVYRMVWYDUDODNLSRWHQFLMDOL SRVWDOLLOLRVWDOLQHNUHDWLYQL7RMHUH]XOWDWLYRWDXGUXWYXLSURFHV IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMD0HXWLPQHNHRVREHXVSLMHYDMXGDYH L]JXEOMHQXLOLRVODEOMHQXVWYDUDODWYRSRQRYRVWHNQXLOLRMDDMXXNDVQLMHP LYRWX 0 QRJRMHEROMHXLQLWLPDORDOLGREURDRVWDORSUHSXVWLWLGUXJLPDNRMLGROD]H L]DQDV 0 RXPDOMXEDYLVWYDUDODWYDVYHELWQHPRLUDVWXSURFHVRPL]UDDYDQMD YODVWLWLKPLVOL 1 DVWYDUDODWYRGMHOXMXYDQMVNLLXQXWDUQMLLPEHQLFL3RGYDQMVNLP LPEHQLFLPDPLVOLPRQDGUXWYHQRLSULURGQRRNUXHQMH SRNXV PRJXQRVWL GRNXQXWDUQMLLPEHQLFLREXKYDDMXQL]SRMPRYDNRMLRGUHXMX VWYDUDODNXOLQRVWQDUDYLNDUDNWHU'DNDNRGDVHNUHDWLYQRVWPRHLQDXLWL 1 HNDGDVXSRVWRMDOHSUHWSRVWDYNHRSRYH]DQRVWLL]PHXVWYDUDODNH GMHODWQRVWLGXHYQLKEROHVQLNDLGXHYQHVWDELOQRVWL6WYDUDODNDVSRVREQRVW X]QDQRVWLNRMDL]LVNXMHSURXDYDQMDLWHDNUDGVLJXUQRMHWMHQMHSRYH]DQD VYHOLNRPLQWHOLJHQFLMRPQHJRVQHVWDELOQRX / MXGLVHUD]YUVWDYDMXQDPDQLQHQDSHWHLRSXWHQH3RVHEQRVX]DQLPOMLYL SUYLPDQLQDRVREDMHRELQRQDGDUHQDLVWYDUDODNDLSDNMHRQDVDPDVHEL QHSULMDWHOMLLYRWVQMRPQLMHXJRGDQ6WDOQRMHXSRNUHWXSRVWXSFLVXMRM QHSUHGYLGOMLYLQHVWUSOMLYDMHLQDJORPLMHQMDUDVSRORHQMDLQLVHGDVH QLNDGDQHRSXWDLSDNVXQMHQHVWYDUDODNHVQDJHGUDJRFMHQHRYMHNNRML LYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQMHLUDQMLY HOLMHRYMHNXPRJXHXPMHWQRVRSRMQLPVUHGVWYLPDLOLQDGUXJLQDLQ SRYHDWLGRPLOMDWRVWLVWYDUDODWYR.ROLNRRSLMDWLVWYDUQRSRGVWLXRYMHND XVWYDUDODWYX"3 RWLFDQMHPDWHRSRMQLPVUHGVWYLPDVWDURMHNROLNRLRYMHNDOLMRXYLMHN RVWDMHQHULMHHQRSLWDQMHGDOLRSRMQDVUHGVWYDSRGVWLXRYMHNDX VWYDUDODWYX 1 HPDVWYDUDODWYDEH]YMHUHLQDGH 1 LMHGQHJRGLQHGDQDQLWUHQXWNDQHELKWLRELWLLVWLVWDWLQHJRXYLMHNX GXHYQRMVWUXMLQDHPDVNHLHWLNHWHQDMPDQMHVXYDQH$WRELKMHGLQR SRWRPFLPDKWLRQDPULMHWLXEDWLQXELODEL9('5,1$.ULVWDOQDNRFND YHGULQH 2 GX]HWLRYMHNXPRJXQRVWVORERGQRJL]ERUDUDGDVSULMHLWLPXGDVH SRVYHWLSRVYRMLPVNORQRVWLPD]QDLRGX]HWLPXQDMOMHSHOLFHLYRWDL YUKRYQXUDGRVW-HUUDGSRVYRMRMVNORQRVWLMHOLMHSOMHSLQHJRLVDPUDG]D UDG 2 QRWRGDQDVQHWNR]DSRQHNDRQDXQRIDQWDVWLQXSULXVXWUDHPRGD PRUDWL]DYULWLNDRUHSRUWDX2QRWRMHL]UD]VWYDUDODNLKWHQGHQFLMDX RUJDQL]PXLXOMXGVNRMSVLKLMHVWGDQDJRQVNLSRULYLLHOMHVWDOQRSURGLUXX YLHSVLKLNHLQVWDQFLMHXVYLMHVWGDXQRVHQRYLQHSUHGYLGLYHOHPHQWX PLOMHQMHLSDPHQMHGDWLPQRYLPHOHPHQWLPDSRWLVNXMXYHVWYRUHQH QDYLNHSRQDDQMDMHUSDPHQMHMHXVOXELSURORJDDHOMDXVOXEL EXGXHJD 3 RQMLKRYLPSORGRYLPDHWHLKSUHSR]QDWL 3 RGVWYDUDODWYRPPRHPRREXKYDWLWLVYDNLVXVWDYPLVOLLGMHORYDQMDJUXSH NRMLSRMHGLQFXSUXDRNYLURULMHQWDFLMHLSUHGPHWSRWRYDQMDLRERDYDQMD0L VPRRQRWRSRWXMHPRDRQRWRSRWXMHPRMHRQRWRPRWLYLUDQDH SRQDDQMH1DPDMHSRWUHEDQWDNDYSUHGPHWSRWRYDQMDGDELVPRREMHGLQLOL QDXHQHUJLMXXMHGQRPSUDYFXGDELVPRSUHYODGDOLQDXL]ROLUDQX HJ]LVWHQFLMXVDVYLPQMHQLPVXPQMDPDLQHL]YMHVQRVWLPDWHGDRGJRYRULPR QDQDXSRWUHEX]DVPLVORPLYRWD 3 RNDLPLNDNRJUDGLDMDXWLUHLWNRVL 3 RVWRMLRJURPDQQDLQDLSXWRYDNRMLPDVHL]UDDYDVWYDUDODWYR6YDNL SRMHGLQDFPRHELWLNUHDWLYDQQDVYRMQDLQ 3 RYLMHVWVWYDUDODWYDMHSRYLMHVWOMXGVNRJGXKD 3 UHWSRVWDYLPRWRVHVYHPRHXLQLWLVDVHGDPQRWDWULERMHWULGHVHWVORYD 5 D]XPMHWLVWYDUDODWYR]QDLSUR]UHWLSRYH]DQRVWVYLKVDGUDMQLKLPEHQLNDL SURFHVDLRVMHWLWLMHNDRQHWRWRELWUHEDORVDPRSRVHELELWLUD]XPOMLYR 5 HGRYQLFLVXMRXMHGDQDHVWRPVWROMHXRWNULOLGDMHUMHHQMH]DUDGX LQYHQFLMLLLURNRMSULPMHQLVWURMHYD]DXWHGXUDGD 6 UR]DYDQMHNXOWXUQLKVWYDUDODFDQDUD]LQXFLUNXVDQDWDXGDNDLQHRGJRYRUQLK LQGLYLGXDSRVWDORMHQDDORVWPDQLUDMHGQHSULPLWLYLVWLNHSROLWLNH6 WYDUDODFGMHOXMXLQDSULURGXPLMHQMDLVHEHVDPRJDPLMHQMDLRERJDXMH VYRMXVSR]QDMQXVWYDUQRVWLQHSUL]QDMHQLNDNYHSULQFLSLMHOQHJUDQLFHOMXGVNRM VSR]QDML 6 WYDUDODFHYROXLUDLGHMHSUHPDYULMHGQRVWLQHSRVWDWXVXWNRLKMHL]QLR 2EDYOMDL]ERULXQDSUHHQMHLVNOMXLYRQDWHPHOMXVSRVREQRVWLLUH]XOWDWD UDGD 6 WYDUDODFLPDVYRMDYODVWLWDSUDYLOD 6 WYDUDODFLVSLWXMHOLMHSRLOLYULMHGQRXSULURGLLXPMHWQRVWLWHLVWUDXMH RVQRYQHSUHGXYMHWHLNULWHULMHSURVXLYDQMDVWYDUDQMDLGRLYOMDYDQMDWH LVWUDXMHVNXSQDYLNDYODGDQMDVPRUDOQHWRNHJOHGLWD 6 WYDUDODFMHGUXWYHQLEXQWRYQLNLERUDF]DGRVWRMDQVWYRLSRVMHGXMHVSR]QDMX NDRRGUD]REMHNWLYQLKRGQRVDVYLMHVWNDRYLLREOLNSULURGQRJSRVWRMDQMD 1MHPXVHPRHVYHRGX]HWLRVLPSUDYDGDVORERGQRPLVOLDMHGLQRMHPXGDU RYMHNVORERGDQ6ORERGDXNXVPRGDHVWHWVNLNULWHULMLDQDURLWRSRMDP VWYDUDQMDQLVXNRQVWDQWHWHVHWDNRLSUHGRGEDRVORERGLVWYDUDQMDLL]UD]D WUDMQRPLMHQMD 6 WYDUDODFPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWLRSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMD QDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL 6 WYDUDODFQHSUL]QDMHDXWRULWHWVXPQMDRYHVD]QDWLPLVWLQDPDQHSULGUXXMH VHPLOMHQMXGUXJLKLRGXSLUHVHRSRQDDQMX1HVPLMHVHGRJRGLWLGDVH DUJXPHQWQHNRJDXWRULWHWDVXSURWVWDYLQDSUHWNXPLVOLWHGDQHNULWLNL SULKYDDPRWXDPLOMHQMD 6 WYDUDODFVHEHGRLYOMDYDNDRUD]OLLWRJ 6 WYDUDODFVPDWUDGDMHVYLMHW]UHR]DSURPMHQXDVHEHLQVWUXPHQWRPWH SURPMHQH6WYDUDODNDOLQRVWPLVOLRVYLMHWXNDRRVOLFLNRMXWUHEDPLMHQMDWL 6 WYDUDODFVYRMLYRWXUHXMHSODQVNLXPQRLDNWLYQRDQDMYHHYUOLQHVPDWUD RGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMHKUDEURVWL EH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW2QPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWL RSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMDQDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL 6 WYDUDODFWUHEDXVYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLH FLMHQLWLGREURWXRGVSRVREQRVWL 6 WYDUDODNDVLODQHNRJDXWRUDQHVOXDQDDORVWXYLMHNQMHJRYXYROMXGMHOR LVSDGDQDMEROMHNDNR]QDLHVWRVHVXSURWVWDYOMDDXWRUXNDRQHRYLVQRWD YLHNDRWXH8PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQH QHXURWLNHVLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNL XPMHWQLNVDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLH SUHUXHQLL]DPDVNLUDQLML6 WYDUDODNLDVSHNWRYMHNDREXKYDDLQRYDWLYQRVWLLQYHQFLMX7HVH RVRELWRVWLRLWXMXSULMHVYHJDNUR]L]XPLWHOMVWYR]QDQRVW ]QDQVWYHQD RWNULD WHKQLNXDUKLWHNWXUXVOLNDUVWYRNQMLHYQRVWND]DOLWHLJOXPX JOD]EXILOR]RILMXLGUXJHYLGRYHFLYLOL]DFLMHLNXOWXUH 6 WYDUDODNLUDGMHGRND]DQDJHQHULNDVXWLQDRYMHNDDNWUDDQMDVHEH UDVFYDWRYMHNRYLKPRJXQRVWLLPRLRYMHNSRGUHXMHLJUXQMHQLKVLOD VYRMRMYODVWLWRMPRLWNRVHYLHQHUDGXMHWRPHGDRGRQRJDWRPRH L]JUDGLWLLWDYVYLMHWGDEXGHWYRUDFVYLMHWDQHJRVDPRWRPHGDLGDOMHOXWD QDRNRORRQDNDYNDNDYMHQDGWLPMHGXKL]UHNDRVYRMHSURNOHWVWYR 6 WYDUDODNLUDGXYHOLNRMPMHULSUHWSRVWDYOMDPQRJDRGULFDQMDQDSRUQD LVWUDLYDQMDXHQMHSURYMHUDYDQMHLYLVRNXUD]LQXVWUSOMHQMD2GSUYRELWQH ]DPLVOLLSUHWSRVWDYNHGRNRQDQRJREMDYOMHQRJGMHODLOLSURWRWLSDGXJMHL LVFUSOMXMXLSXWUDDQMDLQWHOHNWXDOQRJSURGXNWD7DNDYUDGWUDLLWDYR OMXGVNRELHLQWHQ]LYQXSR]RUQRVWGXERNXNRQFHQWUDFLMXLLURNXNXOWXUX 1LMHVOXDMQRGDVWRJDNDHPRGDVWYDUDODWYRVSDGDPHXQDMX]YLHQLMH SR]LYHLMH]UQFHVSR]QDMHRERJDXMXLWDYVYLMHWVDGDQMHLEXGXH JHQHUDFLMH 6 WYDUDODNRMHGMHORNULWLNDLNRUHNWXUDLYRWDSRNXDMGDVHLYRWRVORERGL QMHJRYHEH]REOLQRVWLGDPXVHGDGHMDVQLMLPDGDQHLSRWSXQLMLREOLN9H WLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRPQHJR SUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q]XULX EH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL]DPLVOL SXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD 6 WYDUDODWYRMHNUHDWLYQLLQSUHWYDUDQMDRGUD]DXL]UD] 6 WYDUDODWYRMHRGUD]GXKRYQHVXSHULRUQRVWLEH]REYH]LYDQMDQDELORNDNYX QRUPX 6 WYDUDODWYRMHSURFHVXNRMHPWHQMD]DQRYLPLRVREQLPPDORSRPDOR SURLUXMHLRGYUHPHQDGRYUHPHQDUXLJUDQLFHNRQYHQFLMD 6 WYDUDODWYRMHUDGQDWHUDSLMD]DUD]OLNXRGRELQRJUDGDNRMLQLMHYUOLQDVDPD SRVHELMHUOHLXQXWDUVWUDKDSULVLOHLRWXHQMD 6 WYDUDODWYRMHYHOLNLSRGYLJDSRGYLJWUDLUWYH 6 WYDUDODWYRMHLYRWQLVWDYNRMHPMHJODYQLSUHGPHWXQDSUHHQMHLUD]YLMDQMH RYMHNDVDPRJ 6 WYDUDODWYRMHGDSDUDIUD]LUDPR.UOHXSLWDQMHOMXGVNHYROMHSUHPDWRPHL SLWDQMHOMXGVNRJPRUDODGDNOHSRVYHORJLQRSLWDQMHOMXGVNRJDVWDYDSUHG RWYRUHQLPSUREOHPRPGREUDL]ODOLMHSRJLUXQRJSUDYHGQRJL QHSUDYHGQRJLVWLQLWRJLODQRJ6 WYDUDODWYRNRGQDURGDNDRLNRGGMHWHWDLGMHODWQDRYMHNDL]YLUHL] WMHVNREH 6 WYDUDODWYRQHRVWDYOMDLVNOMXLYRSORGRYHXVDPOMHQLNLKVDQMDULMDQHJR SR]LWLYQXPXGURVW]DPQRJDSRNROMHQMD2QRGUXJHSRNUHHQDDNWLYQRVWLQD REQRYXQDSURPLOMDQMHQDSRNUHWPDQXDOQXYMHWLQXLUXNRYDQMH SRMPRYLPD 6 WYDUDODWYRQLMHQLGHVQRQLOLMHYRYHXYLMHNXVUHGLQL 6 WYDUDODWYRSUHWSRVWDYOMDNUHWDQMHQDSULMHGXQHL]YMHVQR1RNDNRVYDNL QRYLNRUDNVDGULRSDVQRVWRGQHXVSMHKDWRMHMHGDQRGUD]ORJD]DWRVHOMXGL ERMHVORERGH 6 WYDUDODWYRUD]YLMDLQWHJUDWLYQHVSRVREQRVWLOMXGLSUYHQVWYHQRQMLKRYXP SREXXMHSURGXNWLYQXDNWLYQRVWNRMDMHSRGXGDUQDVOMXEDYOMXSUHPDLYRWX NDRQHLPELRORNLGDQLP 6 WYDUDQMHWUHEDELWLSURL]YRGSOD]PDWRUVNHVQDJHGXKDDQHSDVLYQR NRPELQLUDQMHUXGQLKLODL]RUPDUD]QDQMD 6 WYDUDRFHHVWRQD]LYDPRHQWX]LMDVWLPD=DUD]OLNXRGRVWDOLKOMXGL HQWX]LMDVWMHVYRMHYUVQR]DOMXEOMHQRELHNRMHVXL]RWUHQDVYDRVMHWLODRQ YLGLLRVMHDVYHMDVQLMH=DQMHJDMHVYLMHWVYHERJDWLMLLRQJDQDVWRML SURGXELWLLQDLVYRML]UD]XVWYDUDODNRPLYRWX 6 WYDUDRFLQLVXSR]YDQLVDVWUDKRSRWRYDQMHPSULKYDDMX]QDQMDQHJRGDX QMLKVXPQMDMXMHUVXL]QDQMDVDPDSRVHELRJUDQLHQD 6 YDNDVHQDNDQDVDVWRMLRGPDORNUHDWLYQRJXLYDQMDEH]NRMHJYROMLQHEL QDUDVODNULOD 6 YDNLMHRYMHNVYRMHYUVQRNUHDWLYQRELH QH RWNULYHQLXPMHWQLNLOL VWYDUDRFQHHJQRYRJ7RMHGDNOHRVREDNRMDQDELORNRMRMUD]LQLRWNULMHLOL VWYRULQHWRQRYRRULJLQDOQRHVWHWVNRMHGQRVWDYQRQHWRWRRSOHPHQMXMH EOLQMHSULGRQRVLSRMHGLQFXLOLDNLWDYRPRYMHDQVWYX.UHDWLYQDMH RVRED]QDWLHOMQDLQWHOHNWXDOQRUD]LJUDQDVLJXUQDXVHEHVSUHPQDQDUL]LNL RGVXWQRVWVWUDKDRGQHXVSMHKDLSRJUHDNDRWYRUHQD]DQRYDLVNXVWYDL WROHUDQWQD 6 YDNLMHVWYDUDODNLXVSMHKUH]XOWDWERUEHL]PHXKWMHQMDLVWYDUDODNRJ WDOHQWDVMHGQHVWUDQHLSRVWRMHLKXYMHWDL]UDDMQLKVUHGVWDYDLNRQYHQFLMDV GUXJHVWUDQH8PQLUDGVWYDUDQMDLGHMHMHVWVWYDUDODNLDNWXSXQRPVPLVOX ULMHL 6 YDWNRMHSR]YDQGDQDRYRPVYLMHWXQHWRGRYUL 6 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRYMHNRVWYDUXMHVYRMX VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW 7 NRQHWUDLXVNRURYLHQHHELWLWUDHQ7 NRSUHNDVQRPLVOLQDWURNRYHXQLWLWHVYRMHSRGX]HH$WNRSUHUDQR PLVOLQDWURNRYHXQLWDYDNUHDWLYQRVW 8 QDVQDNUHDWLYQLPSRVORYLPDUDGHVWDUHRVREHEH]LGHMDLHPRWLYQLKQDERMD RWYRUHQL]DVYHQRYRLQDSUHGQR 8 VWYDUDODWYXRYMHNRVWYDUXMHMHGLQVWYRELRORNLKLGXKRYQLKVQDJD LQJHQLR]QRVWLOLL]XPLWHOMVNLGXKLPXGURVW 8 VYDNRGQHYQRPLYRWXQDLOD]LPRQDOMXGHNRMLNUHDWLYQRVWSRLVWRYMHXMXV VYRMHYUVQRPQDVWUDQRXHWLNHWLUDMXLRODNRVYHOMXGHNRMLRGVNDXSR VYRMLP]DPLVOLPDDWLPHLGMHOLPDRGSURVMHQLK7DMHWHPDQD]RQDMR RGYUHPHQDVWDULK*UND3ODWRQMHSULPMHULFHNDRWHRUHWLDUHQWX]LMD]PD UD]OLNRYDRNOLQLNHLW]YVWYDUDODNHEROHVWL2YLPSRWRQMLPDVXELOL SRGORQLYLGRYQMDFLLSMHVQLFLDNDVQLMHVXXWDMNUXJXOLLXPMHWQLFL 8 VYDNRMYUVWLVWYDUDODNHDNWLYQRVWLNUHDWLYQDVHOLQRVWVMHGLQMXMHV PDWHULMDORPNRMLSUHGVWDYOMDVYLMHWL]YDQQMH0HXWLPWRYULMHGLVDPR]D SURGXNWLYQLUDG]DUDGXNRMHPXMDSODQLUDPSURL]YRGLPLYLGLPUH]XOWDW VYRMHJDSRVOD8PRGHUQRPUDGQRPSURFHVXLQRYQLNDUDGQLNDQDWHNXRM YUSFLPDORMHRVWDORRGWHNYDOLWHWHUDGDNRMLVMHGLQMXMH 8 YULMHPHNDGDVHRYMHNSULSUHPDGDELVHRWLVQXRVRYHSODQHWHXVYHPLUVND SURVWUDQVWYDELORELGREURNDGELJDSRYLMHVWQDYHODQDUD]PLOMDQMHR YODVWLWRMSXWDQMLNUR]YMHNRYHRYMHN]DLVWDQLMHQLNDGDSULMHSRND]LYDR WROLNRUDGR]QDORVWL]DLVWUDLYDQMHVYRMHSURORVWLDQLWROLNXEULJXGDELVHVYL WLWUDJRYLLVDXYDOL1RELORNDNRELORQLNDGQLMHNDRXSUDYRVDGDNDGD RYMHNMXULYUWRJODYRPEU]LQRPSUHPDL]YDQUHGQRMEXGXQRVWLSRVWRMDOD WROLNDSRWUHEDGDSDPHQMHRVLJXUDRYMHDQVWYXGDRQRGXKRYQRSULVYRML VYRMXNUHDWLYQXVWYDUQRVW.DGVDYMHVWQHELELODWDNRXNRULMHQMHQDX RYDNYRPUD]PLOMDQMXRSURFHVXVYRJYODVWLWRJQDVWDMDQMDPQRJLL]XPLNRMH SR]GUDYOMDPRNDRSREMHGHLQDSUHGRYDQMDQHELELOLGUXJRGRQHNRQWUROLUDQD GMHORYDQMDQHNHRWXHQHVXGELQH.XOWXUQHL]QDQVWYHQHLQMHQLFHXELWLVX PLVOLROMXGLPD2YRMHSRWSXQRMDVQRXNXOWXUQRMVIHULEXGXLGDMHVYDND YULMHGQRVWNXOWXUQLLGHDOPHXWLPPDQMHWRQRX]QDQRVWLMHUQH]DYLVQRRG LQMHQLFHGDMHLVWLQDWDNRHUYULMHGQRVWELW]QDQRVWLQLMH]QDQMHQHJRPHWRGD NRMRPVH]QDQMHPRHSRVWLLSUDYLORNRMHMHGXKSURSLVDRGDELWR]QDQMH SRVWLJDRDVYDNRMHSUDYLORQHNLREOLNUD]PDWUDQMDLVDPRGLVFLSOLQHRQRMH ]DSUDYRXGYRVWUXHQDVYLMHVW 8 PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQHQHXURWLNH VLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNLXPMHWQLN VDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLHSUHUXHQLL ]DPDVNLUDQLML 8 YLMHNSULGMHOX9 HWLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRP QHJRSUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q ]XULXEH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL ]DPLVOLSXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD 9 HXVDPRPHSURPDWUDQMXVYLMHWDNDNDYRQMHVWEH]RE]LUDQD]DSRYLMHG PDQLIHVWLUDVHXPRMRMXQXWUDQMRVWLHOMDHQMDQHQLNDNYDSXWDHQMD DSVROXWQR]DKWLMHYDQMHEROMHJDVYLMHWD8PRMRMXQXWUDQMRVWLQHRGROMLYR ]YXL1HPRJXHMHGDWDNRWUHEDRVWDWLVYHWRPRUDRPRUDSRVWDWL GUXJDLMHLEROMH 9 HOLNLMHPLVOLODFRYMHNNRMLJOHGDQDVYLMHWLURPRWYRUHQLPRLPDL SR]RUQRSUDWLQDSUHGDN]QDQRVWLNDRLQMHJRYHSRVOMHGLFHQDLQWHOHNWXDOQRP JRVSRGDUVNRPLGUXWYHQRPSODQX=DVWYDUDRFDMHQXGDSULMHVYHJDMHGQR VORERGQRRGVWRMDQMHUD]PDNRGVWYDULVYMHLQDGXKDXSXHQDQDVWURJRVWL LVWRX LYDQDJRQVNDVLODGROD]LVDPRVRQHVWUDQHQHVYMHVQRJ'DELQHNRELH SRVWDORVWYDUDODNRPRUDVHRVORERGLWLVSRQDVYMHVQRJDMHUVYMHVQRMRMVDPR VWDYOMDQDSXWSUHSUHNH o 6DPRWXLPWUDJRPPRHQDSULMHGVYRMLPQDWUDJ p 7YRMXVSMHK]DYLVLRGHPRFLRQDOQHUDYQRWHHYROMHPRWLYDFLMHUD]LQH DVSLUDFLMHLLQWHOHNWXDOQH]UHORVWLVWDELOQRVWLLQWHUHVLUDQMDKXPDQH XVPMHUHQRVWLVWDYRYDLXYMHUHQMDUHDOQRVWLXRFMHQMLYDQMXVHEHLGUXJLKLVO 1 HJRYRULRVYRPXVSMHKXSUHGRVRERPNRMDQLMHXVSMHOD 3 RWUHEQRWLMHGYDGHVHWJRGLQDGDELSRVWLJDRXVSMHKSUHNRQRL 7 HLXVSMHKXDOLQHSRGVYDNXFLMHQX.DGKRHSRWRSRWRSRVWLL QHNLRGUHHQLXVSMHKYMHURMDWQRHJDLGRVWLL 2=$%/8'$0$ IDQDWL]DPJDWDQMHLOX]LMHOHJHQGHPLWRELDMSUHGUDVXGHWUDGLFLMD XWRSLMDXWYDUH]DEOXGD]DNOHWYH p )DQDWL]DPPRHPRSURQDLVDPRNRGRQLKNRMLSRNXDYDMXSULNULWL XQXWDUQMHQHGRXPLFH ) DQDWL]DPVHVDVWRMLRGXGYRVWUXDYDQMDQDSRUDNDGDMHFLOMYH]DERUDYOMHQ * GMHYODGDIDQDWL]DPQHPDYHVHOMD(YHQWXDOQRVDPRSURVWDEXNDFLQL]PD DOLQHPDVPLMHKD . DNYLVXELOLIDQDWLFLYHOLNLYRMVNRYRH1DSROHRQ+LWOHU0XVROLQL"%LOLVX OMXGLPDORJUDVWDDPELYDOHQWQLXVYRMLPRGQRVLPDSUHPDGUXJLPRVREDPDLLGHMDPDEH]RE]LUQLSUHPDVXGELQLVYRMLKYODVWLWLKPUWYLKYRMQLNDD VDGLVWLNLVXVHQDVODLYDOLPXNDPDLSRNROMLPDQHGXQLK 2 GIDQDWL]PDGREDUEDUVWYDVDPRMHMHGDQNRUDN5DVSUDYOMDWLVIDQDWLFLPD ]QDLYXLNRQRSDFVSURWLYQLNRPPRPDGLNRMDMHVYRMNUDMNRQRSFD ]DYH]DOD]DGHEHORVWDEOR WRMHPDQMHSUD]QRYMHUMDWRMHPDQMHIDQDWL]PDDWRMHPDQMHIDQDWL]PDWR MHPDQMHQHVUHD 8 SURORVWLDOLLVDGDQMRVWLDJUHVLYQLPVXOMXGLPDQHNHVXOXGHLGHMHELOH XYLMHNPQRJRYDQLMHRGOMXGVNLKLYRWDNRMHQLVXWHGMHOL 8 YMHUHQMDVXSURWQDVXYUHPHQLFLPDQLVXELODXYLMHNGREURGROD7DNDYVH RGQRVXGXERNRMPMHUL]DGUDRGRGDQDVLWRPRGDDNXMRJRUHPREOLNX 1DMEROMLSULPMHU]DWRVXUD]OLLWLIDQDWL]PLYMHUVNLLSROLWLNL6SDOMLYDQMH NQMLJDUHSUHVLMD]DEUDQDLWDQMDXQRHQMDLWLVNDQMDVWYRULODVXQHVDPR FHQ]XUXYHLDXWRFHQ]XUX7HPHWRGHXQLMHWHVXLX]DNRQNDRNULYLQR GMHOR1HNHNQMLJHL]D]LYDMXPDOHUDWRYHLXFMHQHSULPMHULFH6RWRQVNL VWLKRYL = QDQVWYHQLFLVPDWUDMXGDIDQDWLFLQLVXOXDFLXSVLKLMDWULMVNRPVPLVOX.RG IDQDWLNDVHQMLKRYHILNVQHLGHMHL]DEOXGHPRJXHVWRREMDVQLWLDNRVH SRWDQNRSURXLQMLKRYRGJRMLRNROLQD p *DWDQMHLSURULFDQMHVYHLVSUD]QRVWL p 3URPLVOLRLOX]LML2QRWRQD]LYDPRLOX]LMRPPRGDMHGXHYQDLQMHQLWRVW RGRJURPQRJ]QDDMD 6 YHPRHRSURVWLWLRVLPRGVXWQRVWLQRGREURMHGDQHWNRLPDLOX]LMD 1 DMEROMLOLMHNSURWLYLOX]LMDSRJOHGMHXRJOHGDOR p /HJHQGHVXODLVDXUHRORP p 0LWRYLSRQHNDGQRVHXVHELYLHRSDVQRVWLQHJRVWYDUQRVW 0 LWRYLVXVWYRUHQLGDLKPDWDRLYOMDYD 6 YDNLPLWRWNULYDWRVHQHJGMHLQHNRPH]ELORDWDVHLVWLQDQHPRHVWDYLWL QDVXG 6 WDULVXVHPLWRYLLVFUSMHOL p WROMXGLQD]LYDMXFLYLOL]DFLMRPMHVWVWDQMHVDGDQMLKRELDMD p RYMHNWUHEDLYMHWL]GUDYVQDDQLSRWSXQRVORERGDQRGVYLKSUHGUDVXGD $ UJXPHQWLNRULVWHSURWLYSUHGUDVXGDMHGQDNRPDORNDRLRNRODGQLNHNVL SURWLY]DWYRUD % LWLVORERGDQRGSUHGUDVXGDSUYLMHXYMHWOMXEDYLSUHPDEOLQMHPX% RUED]DVORERGXRYMHNDLQLMHQLWDGUXJRQHJRERUED]DRVORERHQMHRG SUHGUDVXGD * ODYQLVXX]URFLSUHGUDVXGDRSRQDDQMHQDYLNDLVNORQRVW , PDOMXGLNRMLVXSUHJOXSLDNL]DSUHGUDVXGX.DNYDOLMHWRDORVQDHSRKDX NRMRMMHODNHUD]ELWLDWRPQHJRSUHGUDVXGX 1 DLVXVXGRYLSXQLSUHGUDVXGDMHULYLPRXGUXWYXNRMHSRLYDQD VWXSRYLPDSULYDWQRJYODVQLWYDSURILWDLVLOH6WMHFDWLSRVMHGRYDWLLVWYDUDWL SURILWVXVYHWDLQHRWXLYDSUDYDSRMHGLQFDXLQGXVWULMVNRPGUXWYXEH] RE]LUDRGDNOHGRYODVQLWYRSRWMHH3LWDQMHMHPHXWLPNDNRLYMHWLEH] VWMHFDQMDLNDNYRJSRVMHGRYDQMD 1 LNDGQLMHNDVQRQDSXVWLWLSUHGUDVXGH 2 VORERGLVHSUHGUDVXGDLSUD]QRYMHUMD 3 UHGUDVXGDL]YLUHL]RVREQLKQHGRVWDWDNDWHNUXWRJRGJRMDDRGUDYDVHX SUHWMHUDQRPSRWRYDQMXDXWRULWHWXLQHSULMDWHOMVWYDSUHPDVYLPDNRMLVX GUXJDLMLLVODELMLSD]DWRLLGHDOQLNULYFL]DVYH 3 UHGUDVXGDMHGLMHWHQH]QDQMD 3 UHGUDVXGDMHXQDSULMHGGRQRHQVXGNRMLQDNRQVDVYLPVXSURWQLKLVNXVWDYD QLVPRXVWDQMXL]PLMHQLWLRVRELWRHOMXGLNRMLVXELOLRGJDMDQLVWURJR SUHWMHUDQRXYDDYDWLXJOHGQHRVREHLSULPDWLVYHWRVPDWUDMXQMLKRYLP VWDYRYLPDLYUHGQRWDPD1HNULWLQRHVHRGQRVLWLSUHPDRVREDPDNRMH LPDMXPR6YLMHWLPVHLQLGLYOMLLRSDVDQ=DWRVXQHWUSHOMLYLSUHPD SRMHGLQFLPDLVNXSLQDPDNRMHVHQHSRQDDMXXVNODGXVSULKYDHQLP SUDYLOLPDWHXJURDYDMXQMLKRYRVMHDM]DUHGLLVSUDYQRVW.UXWL]DWLUDODNLL DXWRULWDUDQRGJRMXFMHSOMXMHYHUDQRXGMHWHWXXYMHUHQMHGDVXYDQLMHGLQR PRLSRORDMWHGDVXUD]XPLXYMHUDYDQMHPDQMHYULMHGQLRGXSRWUHEHVLOH 7DNYDLQGLYLGXDVXPQMDVDVWUDKRPMHUMHQHVLJXUQDLLPDVXSURWQHSRJOHGH ]ERJVWUDKDRGND]QH3RVOMHGLFDMHGDWDNDYRYMHNQHUD]UMHDYDVXPQMHLQH XNODQMDRSDVQRVW1DVWDMHWUDMDQRVMHDMQHVLJXUQRVWLWRVHRGUDYDNDR QHWUSHOMLYRVWSUHPDVODELPD 3 UHGUDVXGHVHXJODYDPDOMXGLMDYOMDMXNDRUHDNFLMHQDXQXWUDQMHLYDQMVNH NRQIOLNWH 6 XGMHPRJXHRERULWLDOLQHLSUHGUDVXGX 6 YLOMXGLLPDMXVYRMXVODEXVWUDQXVYRMHSUHGUDVXGH 7 NRYMHUXMHGDFUSLL]XGLFUSLSRYUHPHQRL]PXWQRJL]YRUDSUHGUDVXGH 8 NRULMHQXSUHGUDVXGDVXQHVLJXUQRVWSRWLWHQRVWLVWUDKSUHGQHLP UD]OLLWLP 9 HLQDOMXGLPQRJRODNHVKYDDQHGRVWDWNHGUXJLKOMXGLQHJROLVYRMH YODVWLWH6YDNRRSUHGMHOMHQMHNRMHELRYLVLORRQDLPSUHGUDVXGDPDLOL SRVHEQLPVNORQRVWLPDVLJXUQRVHQHELPRJORRGUDWLp .RULVWQHOHLXRSRQDDQMXYHWXPDHQMXWUDGLFLMH 6 KYDWLPRYHMHGQRPGDMHHPRFLRQDOQLNXOWWUDGLFLMHVDPRREOLNQDH GXKRYQHOLMHQRVWL 7 UDGLFLMDMHQDVLOQLQDVWDYDN]DYUHQHSULH7UDGLFLMDMHSRWSRUDQMPRL UDVXLYDQMD 7 UDGLFLMDMHSURLUHQMHL]ERUQRJSUDYD7UDGLFLMD]QDLJODVRYDWL]D QDMQHSR]QDWLMXRGVYLKNODVDQDHSUHWNH7UDGLFLMDMHGHPRNUDFLMDPUWYLK 7 UDGLFLMDMHVDXYDQLQDSUHGDNQDSUHGDNMHQDVWDYDNWUDGLFLMH 7 UDGLFLMDQLMHXYDQMHSHSHODYHUDVSLULYDQMHSODPHQD 7 UDGLFLMHVXNDRNDPHQRNRYUDWD 9 HOLNDMHLNRQ]HUYDWLYQDPRWUDGLFLMHQDVYLPLGHRORNLPSRGUXMLPD p 'DQDVMHGYDGDMHQHWRUHDOLVWLQLMHQHJRXWRSLMD o 8WYDUHVXGDOHL]JRYRU]DQHNHRGQDMSUHLKWHPDOMXGVNLKUD]PLOMDQMD p %H]XYMHWDLRJUDQLHQMDLVSRYLMHGDPSRX]GDQRVWXPLOMHQMXLGMHORYDQMX GREUR]QDMXLGDSULWRPQHXELWLSRWHHQ]DEOXGDLSURWXUMHMD HVWRYLHNRULVWLLWDQMHGREURSLVDQLK]DEOXGDQHJRORHEH]OLQRL]UDHQLK LVWLQD 1 HPD]DEOXGDNRMHVXEH]RSDVQHEXGXLGDVYDND]DEOXGDQRVLXVHELRWURY =DEOXGDELVHPRJODGHILQLUDWLNDRQHSRWSXQDLVWLQD,]DVYDNH]DEOXGHVWRML RYMHN HGLQRVUHGVWYR]DL]EMHJDYDQMH]DEOXGHMH]QDQMH.DGQHPDNRQDQRJUHGD QHPDGHILQLWLYQRJXNODQMDQMDVSR]QDWLK]DEOXGD . RMDMHWUDJLQD]DEOXGDXPULMHWL]DQHNXVWYDUXPMHVWR]DQMXLYMHWL 0 RGHUQDMH]DEOXGDGDRGJRMHPQHNRPGUXJRPHPRHPRGDWLRQRWRPL QHPDPR 1 DMHDLQDMRSDVQLMD]DEOXGDMHPLVOLWLGDXYLMHNMHGLQRPLSULPMHXMHPR QHNHVWYDUL 1 DVXSURWLVWLQLVWRML]DEOXGDNDRLOX]LMDXPDQDVXSURWUHDOQRVWQDOD]LVH SULYLGNDRLOX]LMDUD]XPD 1 LQDMWHH]DEOXGHQLVXX]DOXGQHRQHVYHVOXHSURLDYDQMXLVWLQH 2 GVYLK]DPLVOLYLK]DEOXGDXYLMHNMHQDMODNHRERULWLLVWLQX 2 QDMWNRMHX]DEOXGLXVWULQRP]DPMHQMXMHLVWLQXLVQDJXNRMHPXQHGRVWDMX 2 QDMWNRPLVOLGDMHL]GLJQXWL]QDGVLWXDFLMHHVWRXVWYDUQRVWLVWRMLVDVWUDQH 2 QRPHWNRHVWRXND]XMHQHSURPLOMHQRSRWRYDQMHSUHPDVWDULP]DNRQLPD RELDMLPDLUHOLJLMDPDPRHPR]DKYDOLWLVYH]ORRYRJDVYLMHWD3 RVWRMLOLVMHQD]DEOXGH" 3 RWRMHQHVWDORMHGQH]DEOXGHOMXGLXVNRURYLHQHVKYDDMXNDNRVHPRJORX QMXYMHURYDWL 6 WDUD]DEOXGDLPDYLHSULMDWHOMDQHJRQRYDLVWLQD 6 YHRQRWRVHQD]LYDVWUDKRPSUHG]DEOXGRPSRND]XMHVHVYHYLHNDRVWUDK SUHGLVWLQRP 7 HPHOMQDMH]DEOXGDQDJORVWLWYUGRNRUQRVWQD]YDWLYUOLQDPD 9 HOLNLVHEURMLVWLQDWHPHOMLRQD]DEOXGL = DEOXGLYRGLVWUDKRGSRJUHNH RYMHNWROLNRSUHWUSLGDLYLX]DEOXGLNDNRVYHPRHSUHWUSMHWL p *GMHQHPDGRND]DQHQDGRNQDXM]DNOHWYDPD 1 HNXQLVHQLNDNR 295/,1$0$ YUOLQH p 9UOLQRPL]QXXMHSUL]QDQMHGUXJLK 1 HUD]PHLVHYUOLQRP 1 LVLVOXDMQRGREDUYUOLQXWUHEDQDXLWL 6 YDQDMYLDGRVWLJQXDYUOLQHNDRLQDMYHD]ORGMHODVXLQGLYLGXDOQLWRMH ]DMHGQLFDYHDWRYLHLGHQDWHWXLQGLYLGXDOQRVWLSRPRXNRQ]HUYDWLYQRVWLL SUHGUDVXGDDWLPHVHJXLMHGLQLL]YRUPRUDOQRJLGXKRYQRJQDSUHWND ]DMHGQLFH1DVWXSDPRUDOQRSURSDGDQMHGUXWYD RYMHNNRMLQHPDYUOLQDQHPRHGXJRSDWLWLQHPRHVHGXJRUDGRYDWL 0RUDODQRYMHNQDOD]L]DGRYROMVWYRXVYRMRMYUOLQL0XGUDFVPDWUDYUOLQX MHGLQRPQDJUDGRP ' MHORYDWLDSVROXWQRL]YUOLQHQLMHXQDPDQLWDGUXJRQHJRSRGYRGVWYRP UD]XPDGMHORYDWLLYMHWLLRGUDYDWLVYRMHELH , ]VWYDUDODWYDL]UDVWDYUOLQDRVMHDMEULJHGDMHQHWNRLOLQHWRYDQR7DNYD DNWLYQRVWRVLJXUDYDUD]YRMLNRQWLQXLWHWNXOWXUHLFLYLOL]DFLMH . DGSODQLUDPRSRWRPVWYRPRUDPRLPDWLQDXPXGDYUOLQDQLMHQDVOMHGQD . DGYODGDMXRSDNLLQH]QDOLFHRQGDQLMHXGRGDYUOLQDLGREURWDQLVXQD FLMHQLMHUMHSUYLPU]HDGUXJLMHQHSR]QDMX . DRWRMHYUOLQDVDPDVHELQDJUDGDWDNRMHSRURNVDPVHELND]QD/ MXGLPU]HQHWDNQXWXYUOLQX 0 QRJHVXVHYUOLQHSRND]DOHRELQRPQHYROMNRX 0 XGURVWXYLMHNYLHYULMHGLQHJRYUOLQD 1 DMVLJXUQLMLMH]QDNGDMHQHWNRURHQVYHOLNLPYUOLQDPDDNRMHURHQEH] RVMHDMD]DYLVWL 1 DMYHHYUOLQHVHRGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMH KUDEURVWLEH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW 1 DHVXYUOLQHXJODYQRPVDPRSULNULYHQLSRURFL 1 HPRHELWLVODYHJGMHQHPDYUOLQH 1 HVWMHHVHYUOLQDERJDWVWYRPQHJRERJDWVWYRYUOLQRP 1 HPDVSDVDEH]YUOLQHQLYUOLQHEH]UDGD 1 LMHGDQSXWQLMHQHSULVWXSDDQYUOLQL 1 LNDGVHQHVPLMH]DERUDYLWLGDMHGUXWYXGUDHDNRJD]DEDYOMDPRQHJRDNR JDSRXDYDPR 1 LWDQLMHOMXSNLMHRGYUOLQH 1 LWNRQLMHEH]PDQH 3 RGYRGVWYRPYUOLQHDX]SUDWQMXVUHH 3 UYDMHYUOLQDELWLEH]PDQH 6 DYUHQMHRYMHNQXQRRGYDDQDOLRGYDDQRYMHNQLMHQXQRVDYUHQ 7 NRSRVMHGXMHYUOLQXQXQRUDVSRODHULMHLPDDOLWNRUDVSRODHULMHLPDQH SRVMHGXMHQXQRYUOLQX 7 ULQDMYHHYUOLQHVXQH]DYLGQRVWQHXVWUDLYRVWLVWUSOMHQMH2QDMWNRLK SRVMHGXMHQDSUDYRPMHSXWXSUHPDPXGURVWL 9 HOLNLRYMHNYDVVXGLSRYDLPYUOLQDPDDPDOLYDVRYMHNVXGLSRYDLP PDQDPD 9 UOLQDMHLGHQWLQDVXSRWUHERPRYMHNRYLKPRLDSRURNMHQHXVSMHKGDLK XSRWULMHEL 9 UOLQDMHPRUDOQDVQDJDXREDYOMDQMXVYRMHGXQRVWLNRMDQLNDGQHWUHED SRVWDWLQDYLNRPYHGDXYLMHNVDVYLPQRYDLL]YRUQDSURL]OD]LL]QDLQD PLOMHQMD 9 UOLQDMHRGJRYRUQRVWSUHPDYODVWLWRPSRVWRMDQMX 9 UOLQDMHRUXMHNRMHVHQHPRHRGX]HWL 9 UOLQDMHUD]YLMDQMHVSHFLILQLKPRJXQRVWLVYDNRJRUJDQL]PD]DRYMHND WRMHVWDQMHXNRMHPXMHRQQDMKXPDQLML 9 UOLQDNRMXVWDOQRWUHEDXYDWLMHGYDGDMHLYULMHGQDGDMHXYDPR


9 UOLQDQLMHXNDMDQMX]ERJSRLQMHQLKSRJUHDNDYHXQMLKRYRP L]EMHJDYDQMX 9 UOLQDRPOLWDYLEH]SURWLYQLND 9 UOLQDRSOHPHQMXMH 9 UOLQDUDVWHXQHYROML 9 UOLQDVHQHGD]DURELWL 9 UOLQDWUDMH]DYMHQRVW 9 UOLQD]DEUDQMXMHQLWDYQRVW 9 UOLQLQLMHQLMHGDQSXWQHSURKRGDQ DVWGRVOMHGQRVWGXQRVWKXPDQRVWLQGLYLGXDOQRVWLQWHJULWHW LVNXHQMHOMXED]QRVWOMXGVNRVW p 'RNVLLYLGRNMHGDKDXWHELQHGDMQLNRPXYODVWLQDGVRERP,QHGDWLVH RNDOMDDVW . DGQHNLPOMXGLPDLVND]XMHDVWEH]VWYDUQHRVQRYHVDPVHEHSRQL]XMH 5 XNDVDPLORVQDRYMHNDXYLMHNWLRGX]LPDDVW p 2VWDQLGRVOMHGDQSURVWRSROLQLML]GUDYHSDPHWL p $NRSRVWRMLQHNDGXQRVWNRMDELELODGXQRVWDNWXDOL]LUDQHOLQRVWL LVWLQVNRJVWYDUDRFDRQGDMHWRPLVLMDGDJRYRULXLPHXPDLGDEXGHEUDQLODF XQLYHU]DOQLKYULMHGQRVWL]DNRMHVHVPDWUDGDYULMHGH]DVYHOMXGH 2 VQRYQDMHGXQRVWSMHVQLND DWRYULMHGL]DVYHOMXGH GDSRPLUXMXQDURGHD QHGDLKUD]GYDMDMX 3 RMDPGXQRVWLVDGULSRMDPYROMH 5 DGQLNPRUDL]YULWLVYRMXGXQRVWSRVORGDYDFPRUDQDSUDYLWLLYLHRGWRJD p 6MHWLVHVYRMHKXPDQRVWLL]DERUDYLVYHRVWDOR$NRWLWRXVSLMHRWYRUHQMH SXWGRQRYRJUDMDXSURWLYQRPHNDVDPRRSHXPLUDQMH p ,QGLYLGXDOQRVWMHRQRWRPHRGYDMDRGVYLMHWDDOMXEDYRQRWRPHVQMLP SRYH]XMHWRMHYHDLQGLYLGXDOQRVWWRMHYLHOMXEDYLSRWUHEQR 8 RYRPNROHNWLYLVWLNRPVYLMHWXLYMHWLWRMHYLHPRJXHLQGLYLGXDOLVWLNL MHGLQLMHSUDYLOXNVX]NRMLMRSRVWRML 6 YDNLMHRYMHNMHGLQVWYHQRELHNR]PRV]DVHEH 3 RMHGLQDFMHNDRSRMHGLQDFEH]QDDMDQ3RMHGLQDFLGUXWYRPRJXVH]DPLVOLWL VDPRXX]DMDPQRPRGQRVX p 0LVPRVYL-HGQRDLSDNVYDWNRRGQDVMHMHGLQVWYHQRQHSRQRYOMLYRELH, SDNMHSRHWDNQHHJDRGXYLMHNELRSULNODGDQ]DLVNXHQMHNDRPDORWR GUXJR2QMHVDPSRVHELREHDQMHLXWMHKDSURWLYXVWDMDORVWLGDRQDQHPRUD RVWDWL p %ODHQRQDMWNRNDHQHWROMXED]QRWULSXWEODHQRQDMWNRWRSRQRYL / MXED]QDULMHXYLMHNQDHSORGQRWOR % RUED]DRQROMXGVNRQLNDGDQLMHX]DOXGQDLDNRL]JOHGDGDPXSREMHGDQLMH VXHQD 8 OMXGLPDMHRWXSMHODPRUDOQDVPLRQRVWGDUHDJLUDMXRQDNRNDNRELSR LVWRPLMHGQRVWDYQRPQDJRQXWUHEDORUHDJLUDWLOMXGVNL R EHDQMHRE]LURGULFDQMHRSUDWDQMHRSUH]RVMHDMPMHUH o 2EHDQMHMHSRWSXQRLVSODHQRREHDQMHP p 1DMYLHRE]LUDLPDRQDMNRMLJDQDMPDQMHWUHED p 1HRGULLVHRQRJWRMHGRVWXSQRLVWYDUQLKSRWUHED 7 DMQDVUHWQRJLYRWDMHXRGULFDQMX p *ULMHLWLMHOMXGVNLRSUDWDWLERDQVNL , ]GUDWLLRSURVWLWLRQRWRQDPLQHQDLSULMDWHOMLWRHVWRNRWDYLHVQDJH QHJRVYDNDERUEDVQHSRPLUOMLYLPQHSULMDWHOMLPD 2 SUDWDPVYRMLPSULMDWHOMLPDNRMLRPHQLJRYRUHORHDOLQHSUDWDPRQLPD NRMLPLWRSUHQRVH 2 SUDWDPRVYHGRNYROLPR 2 SUDWDQMHQLMHEXGDODWLQDVDPREXGDODQHPRHRSURVWLWL 2 SURVWLWLL]DERUDYLWL]QDLEDFLWLNUR]SUR]RUGUDJRFMHQDLVNXVWYD 3 UDWDMXLRYMHNVHX]GLHL]QDGRQLKNRMLJDYULMHDMX 3 UDWDQMHMHSRQRYQRQDODHQMHRWXHQRJYODVQLWYD 6 YHUD]XPMHWL]QDLRSURVWLWL 7 NRVYRJEOLQMHJDRVXXMHPRHLSRJULMHLWL7NRPXRSURVWLQHJULMHL QLNDGD2SURVWLWLVYLPDLVWRMHWDNRSRJUHQRNDRLQHRSURVWLWLQLNRPH 2 SURVWLWL]QDLSRELMHGLWLVHEHLSURWLYQLND p %XGLRSUH]DQLSULODNRM]DSRYLMHVWLLSULWHNRM % XGLRSUH]DQSUHPDYODVWLPDLQHVHSULMD]QHGRNLPMHGREURDQHVWRMH X]RYMHNDNDGMHXVWLVFL % XGLRSUH]DQDOLDNRVLRSUH]DQSUHNRPMHUHL]JOHGDVWUDOMLY2GYLH SRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD p $NRVLXOMXGDQSUHNRPMHUHSRVWDMHGRVDGDQ% XGLKUDEDUDOLDNRVLRGYDDQSUHNRPMHUHX]URNXMHQHUHG % XGLNUDWDNDOLSD]LGDQHEXGHQHMDVDQ$NRHOLVD]QDWLPLVOLOLWYRM VXUDGQLNMDVQR]DWUDLL]YMHWDMQDMHGQRMVWUDQLFL % XGLXPMHUHQXSLX8YLQXMHLVWLQD8]QMHJDMHEROMHSLWLQHJRSRVORYH YRGLWL % XGLXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR ' YDSXWPMHULMHGQRPVLMHFL . ROLNRSXWDRODNRSUHOD]LPRSUHNRRVMHDMDGUXJLKXEH]RE]LUQRMHOML]D LVWMHULYDQMHPSUDYGH 0 MHUDXVYHPX" 1 HEXGLPXGDUXQHYULMHPH 1 HVXVWHLVYRMHULMHLXSUDYRYULMHPH 1 LWDRGYLH 2 VRELQDMHPXGUDFDGDEXGHXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR 3 UHYLHQHNRGL5DGLMHSUHYLHQHJRSUHPDOR 6 PMHURPWHGLLWURL 6 YDJGDMHSRJUHQRWRMHVXYLH S OHPHQLWRVWSRSXVWOMLYRVWSRVWLJQXHSRWHQMHSRWRYDQMHSRYMHUHQMH SUDWDQMHSULSUDYQRVWSULVWRMQRVWSUL]QDQMHSURVYMHHQRVW p 3R]LYDMVHQDSRWHQMHLSOHPHQLWRVWOMXGL $ NRSOHPHQLWRVWWUHEDELWLVDYUHQDPRUDVDGUDYDWLPDOXNROLLQX ODNRXPQRVWL 3 OHPHQLWRVWLVHXYLMHNGLYHDOLMHULMHWNRRSRQDDMXMHUMHSUHVNXSDYUOLQD o 3RSXVWOMLYRVWVWMHHSULMDWHOMHDLVWLQDPUQMX p 0DQMHXLYDPRXRQRPHWRVPRSRVWLJOLQHJRXRQRPHHPXVHQDGDPR p 3RWHQLVHOMXGL]LPLVPU]DYDMX 3 RNYDUHQMDFLVHXYLMHNXGHNDGYLGHGDLSRWHQLPRJXELWLVSUHWQL WRJRGGDMHSRWHQLPDRGX]LPDQHSRWHQLPD p 'UDJRFMHQLMHMHGDYDVOMXGLXVYDNRGREDSRWXMXQHJRGDYDPVH SRYUHPHQRGLYH p 1HUD]QRVLRQRWRWLMHSRYMHUHQR1 LMHPLDRWRVLPHSUHYDULRYHWRWRVDPWLSUHVWDODYMHURYDWL 2 GYLHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD 3 RYMHUHQMHGDMHKUDEURVWYMHUQRVWVQDJX 3 RYMHUHQMHMHQDMOMHSLFYLMHWOMXEDYL 3 RYMHUHQMHMHQDMYHHVDPRSRUWYRYDQMH3RYMHUHQMHMHRVMHDMGDELVPR QHNRPRYMHNXPRJOLSRYMHURYDWLDNLRQGDNDGD]QDPRGDELVPRQD QMHJRYXPMHVWXODJDOL p 3UDWDMDOLGUXJLPDSUDWDMVHELQLNDGD p 1DMVLJXUQLMLVLDNRVLQDVYHSULSUDYDQ p 2GVYLKSRURNDSULVWRMQRVWMHQDMVNXSOMDSUL]QDQMH 3 UL]QDQMHMHIRUPDOQRVWXNRMXQLWNRQHYMHUXMH 0 DNVLPDGDRYMHNXVYDNRGREDPRUDVDPPLVOLWLMHSURVYMHHQRVW o $NRQHXMDVHELWNRHPL,DNRVDPMDVDPWRVDP,DNRQHVDGDD NDGD" p 2QDMWNRQHGULGRVDPRJDVHEHJXELVHXSULPMHUXGUXJLK 2 QDMWNRQHYODGDVDPLPVRERPQLMHVORERGDQ6DPRRQRWRVDPL YMHUXMHPRYMHURYDWHQDPLGUXJL 6 DPRNULWLNDMHGYRMEHQDNDRLVYHWRLQLPR1MH]LQDDUOHLXWRPHWR QDPQDRNRRPRJXXMHGDVHX]GLJQHPRL]QDGYODVWLWLKPDQDWDNRGDLK L]JRYRULPRWHLPWLPHRGX]PHPRVQDJXNRMDELQDVLQDHQDWMHUDODGDVH SURPLMHQLPR o 1DMYHDMHSREMHGDSRELMHGLWLVDPDVHEH o 7RQRMHGDQDXJOHGSRLQMHRGQDVVDPLKMHURQDMNRMLHOLGDJDGUXJL SRWXMXWUHEDQDMSULMHVDPVHEHSRWRYDWL p 0LVHLOLSUHYLHLOLSUHPDORX]GDMHPRXVDPHVHEH 6 DPRSRX]GDQMHL]YRUMHYMHUHXGUXJH WRYLHOMXELVDPRJDVHEHWRVHELSRVWDMHYHLQHSULMDWHOM 7 NRHOLSURQDLSXWGRVDPRJDVHEHQHVPLMHGUXJHSLWDWL]DVPMHU o -DVDPSURXLRVDPDVHEHV DPRELWQRVWVDPRNULWLNDVDPRSREMHLYDQMHVDPRSRWRYDQMH VDPRSRX]GDQMHVDPRSURXDYDQMHVDPRUD]XPLMHYDQMHVDPRVSR]QDMD VDPRVYLMHVWVDPRVYODGDYDQMHVDYMHVWVKYDDQMHVLJXUQRVWVNURPQRVW VQDJDVROLGDUQRVWVSUHWQRVWXHQMHXVSRUHLYDQMHXYMHUDYDQMH ]DKYDOQRVW]UHORVW o %H]SRWSXQRJVDPRUD]XPLMHYDQMDQLNDGDQHHPRQDXLWLLVWLQVNLUD]XPMHWL GUXJH p 6SR]QDWLGUXJHMHPXGUR6SR]QDWLVHEHVDPDMHSURVYMHWOMHQMH 6 YHWRQDPVHQHVYLDQDGUXJLPDPRHQDPSRPRLSULVDPRVSR]QDML p RYMHNSRVMHGXMHVDPRVYLMHVWLVYLMHVWRVHELNDR]DVHEQRPELX VSRVREQRVWSDPHQMDSURORVWLVSRVREQRVWSUHGRLYDQMDEXGXQRVWLL QD]QDLYDQMHSUHGPHWDLSRVWXSNDVLPEROLPDRYMHNSUHGRXMHVPUWNDRVYRM YODVWLWL]DYUHWDNLYRWDDOLVYHWRRYMHNLPDGDWH]DVYRMLYRW 6 NURPQLPRJXELWLVDPRRQLOMXGLNRMLSRVMHGXMXGRYROMQRVDPRVYLMHVWL p WRMHRVYDMDQMHQDMYLLKYUKXQDFDXSRUHHQMXVRYMHNRPNRMLMHXVSLR SRELMHGLWLVDPRJVHEH" p %XGLVDYMHVWDQ7YRMDMHVDYMHVWVMHGLWHPRUDOQLKSREXGD$NRWHXP YDUDVDYMHVWWR PRGD QHLQL o 1HSODLQHOMXWLVHQHJRVKYDDM 1 HPRMWHPHPROLP9DVSRJUHQRVKYDWLWLNDHPRXEODDYDMXHLP SULPLMHWLPRGDMHGUXJLSRHRWRQRVKYDDWL 7 NRPLVOLGDMHVYHVKYDWLRYLHQHILOR]RILUD7UXGLRVDPVHXVUGQRGDVH OMXGVNRPGMHORYDQMXQHVPLMHPGDJDQHRSODNXMHPLGDJDQHSUH]LUHP QHJRGDJDVKYDWLP p 1LWDRYMHNXQLMHVLJXUQR 6 LJXUQRMHMHUMHQHPRJXH 7 NRPRHVDVYLPVLJXUQRUHLGDHGRHNDWLMXWUR" 8 VYDNRPVXLYRPELXGXERNRXVDHQHIL]LRORNHSRWUHEHVDVLJXUQRX OMXEDYOMXL]DVDPRVWYDUHQMHP,]UD]LWLVYRMXRVREQRVWLXWYUGLWLVYRMYODVWLWL UD]YRMPRJXVDPRRQLSRMHGLQFLNRMLVXSRGPLULOLVYHVYRMHSRWUHEH p %XGLVNURPDQDOLXYDMVHVNURPQLK7LQHVOXWLVNDNYLPRQL JDQXWOMLYLPSRQRVRPWHWRHVYRMHVODERVWL , QDMVNURPQLMLRYMHNRVHELLPDEROMHPLOMHQMHQHJRQMHJRYQDMEROML SULMDWHOM 0 HXNRULVQLPYUOLQDPDSULVDPRPYUKXVWRMLVNURPQRVW 3 RQHNDGMHQHVNURPQRQHJRYRULWLRVHEL6 DPRMHPDOLEURMOMXGLGRYROMQRVNURPDQNDNRELSRGQLRGDLKVHLVSUDYQR SURFLMHQL 6 NURPDQRYMHNPRHGRELWLVYHGRELWLDRKROLFDVYHL]JXELWLMHUVNURPQRVW XYLMHNQDLOD]LQDYHOLNRGXQRVWDRKRORVWQD]DYLVW 6 NURPDQMHXYLMHNYHGDUDXVUFXRKRORJDRYMHNDMH]DYLVWLJQMHY 6 NURPQRVWMHRVRELQDNRMDSRWMHHRGVYLMHVWLRYODVWLWRMPRL 6 NURPQRVWMHSRHWDNUD]XPD 6 NURPQRVWMHYUOLQDPODNRQMD8RYMHNDQLMHQLWDNUKNLMHRGQMHJRYH VNURPQRVWLLGREURQDPMHUQRVWL 6 NURPQRVWOMXGHSRQHNDGGRYRGLGRYUKRYDQDNRMHLKGUVNRVWQLNDGDQHEL X]GLJOD 6 NURPQRVWQLMHSRGFMHQMLYDQMHQDVVDPLKYHSRWRYDQMHGUXJLK6NURPQD RVREDMHSXQDSRWRYDQMD 6 YLYHOLNLOMXGLVXVNURPQL p %ODJRRQRPHWNRMHPDORMDLPHXVODELPD7RPMDHPSRPDJDWHVYL VODELLGDEXGHMRMDL 1 HWUXGLVHRNRRQRJWRMHL]QDGWYRMHVQDJHMHULRQRHPXVXWHXLOL YHMHSUHJROHPR]DXPOMXGVNL6ODERVWMHVQDJHWRYMHUXMHMHGLQRXVQDJX 6 YLMHVWRVQD]LSRYHDYDQDXVQDJX LYLLPDMXGRYROMQRVQDJHGDRGVLMHNXVYRMXVQDJH p 6ROLGDUQRVWMHVYMHVQDVSUHPQRVWRJUDQLDYDQMHPYODVWLWHVORERGHSURLULWL VORERGXGUXJLKVROLGDUQRVWVHQHPRHQDUHLYDWLDOLMXMHSRWUHEQR SUREXGLWLLPRWLYLUDWL 6 YLOMXGLWUHEDMXSRPRL]DYLVHMHGQLRGGUXJLK/MXGVNDMHVROLGDUQRVWQXDQ XYMHWGDVHELORNRMLSRMHGLQDFRVWYDUL p 9UKXQDFMHVSUHWQRVWLXWRPHGDMH]QDPRVDNULWL p $NRQLWDQH]QDPRUDVYHPXYMHURYDWL $ NRHOLQHWRQDXLWLQLNDGDQLVLQH]DSRVOHQ ' DQDQMLGDQXHQLNMHMXHUDQMHJGDQD 1 H]JRGQRMHNRGXHQMDWRVD]QDQMHPUDVWHLGDVNDNRMXLPDPRSUHG JODYRP 1 LVLVHQDXHQURGLR 2 QDMWNRSUHVWDQHXLWLMHVWDUELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD2QDMWNR QDVWDYLXLWLMHPODGELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD 2 QLNRML]QDMXGREURMHGDVHVMHWHRQLNRMHQH]QDMXQHNDXH3 RHWDNVYDNRJXHQMDMHSURPDWUDQMHDFLOMMDVDQSRMDP 3 RGXLGUXJH 3 UDYDMHQDVWDYDRJUDQLHQDVDPRQDRQHNRML]DLVWDHOHQHWRQDXLWLRVWDOR MHVDPRWMHUDQMHVWRNH 6 YHVHPRHQDXLWLDNLYUOLQD 6 YLOMXGLSRSULURGLWHH]QDQMX 7 LRVWDMHPODGGRNMRPRHXLWLLSRGQLMHWLSULJRYRU 7 RWR]QDMHNDSOMLFDWRWRQH]QDMHPRUH 7 ROLNR]QDNROLNRXSDPHWLLPD 7 UHEDVYLPOMXGLPDUHLGDVXGREULNDNRELVHWRJDVMHWLOL 7 UHEDWRYLHRSUDWDWLDL]OLNX]DWRHODNRQDL 7 UHEDWDNRLYMHWLNDNRELPRJDRVDPVHEHSRWRYDWL 7 UHEDXLWLGRNVLLY 7 UHEDLYMHWLWDNRGDELVYDNLSURLYOMHQGDQL]JOHGDRQRY 7 XDQHELWLDNREXGHVDP 7 YRMNDUDNWHUMHWYRMDVXGELQD 7 YRMSXWLGHXNUXJXLOLSRHOLSVLLOLSRVSLUDOLVDPRQHUDYQRMHUUDYQR RLJOHGQRSULSDGDJHRPHWULMLQHSULURGLLOLLYRWX 7 YRMVHRSWLPL]DPQHRVQLYDQDQLMHNDQMX]ODQHJRQDYHGURMYMHULGDGREUR SUHYODGDYDLQDVQDQRMYROMLGDXYLMHNUDGLVGREULPUXNXSRGUXNX 7 YRMHVUFHQLMHNROMHQRGDELVHPRJORVDYLWL 7 YRMLPGREULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL 8 LQXOMXEDYLXGDYDQMXVHEHXLQXSURGLUDQMDXGUXJXRVREXSURQDOD]L VHEHRWNULYDVHEHRWNULYDQDVRERMHRWNULYDRYMHND 8 LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUDGDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDM LWDYLYRW 8 QHYROMLQHSODLQHJRWUDLOLMHN 8 QHYROMLVXWLSULMDWHOMLYHOLNDSRWSRUD 8 RQRWRYMHUXMHWRLSRVWRML 8 VYHPXWRUDGLPMHUXVDXYDWL]QDM 8 VYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLHFLMHQLGREURWXRG VSRVREQRVWL8 WHELMHMHGQDVLODNRMDWHMHQDSUDYLODRULMDHPXSULURGLDWRMHWYRM XP8PWLMHVWYRULRXYVWYRLPDWXRVMHDQMH]DOMHSRWXLSRQRV 8 WHELPRUDJRUMHWLRQRWRHOL]DSDOLWLXGUXJLPD 8 WHELSRVWRMHYODVWLWDSUDYLOD 8 LQLOLQHWR]DWRVLVLJXUDQGDHQDLLQDVYDLMHRGREUDYDQMH QHNRPHVHWRQHHVYLGMHWL 8 SR]QDMVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWLVYRMHGRPHWH6KYDDQMHWYRMLK PRJXQRVWLMHVWOLMHNSURWLYVNHSWLFL]PDLQHDNWLYQRVWL 8 SUDYRRQDNRNDNRWYRMH]QDQMHUDVWHWDNRVHWYRMDYMHUDVPDQMXMH 8 VSMHKXWYRMHPLYRWXQHRYLVLRWRPHGDGRELMHGREUHNDUWHQHJRR WRPHGD]QDGREURRGLJUDWLVDVODELPNDUWDPD 8 VXGLVHWRMHFLMHQDQDSUHWND 8 WURLGRYROMQRYUHPHQD]DSURYMHUDYDQMHSRWUHEHLSRWUHEDHQHVWDWL 8 YLMHNHVHUDGRYDWLQDYHHUDNRNRULVQRLVNRULVWLGDQ 8 YLMHNQHWRQDHQD]DGQMHPPMHVWXQDNRMHPVLWUDLR 8 YLMHNVXPQMDMXSRGUHHQRJDNRMLQLNDGQH]DPMHUDVYRP SUHWSRVWDYOMHQRP 8 YMHULOMXGHGDHEH]PQRJRWUXGDPRLLVSUDYLWLVYRMHJUHNH3RNDLLP GDRQRWRRGQMLKWUDLQLMHWHNRNROLNRVHLQL 8 LYDMGRNPRHWRWLNRULVWLJOHGDWLNDGDQHVPLMHXLYDWL" 9 HVDPRPXQRSURELMDQMHNDYUKRYLPDGRYROMQRMHGDLVSXQLWYRMHVUFH 9 MHUXM SRQHNDG LVNXVQRPH,VNXVWYRMHXLWHOMVYHJD 9 MHUXMVHEL 9 MHUXMDOLQHYMHUXMULMHLPDQLVYRMLPDQLWXLPDYMHUXMVDPRGMHOLPD LVYRMLPDLWXLPD 9 RGLUDXQDRHPXVHJRYRULDPDQMHRWRPHWNRJRYRUL 9 RDRGNRMHJ]DWUDLSRPRQHHWRXRLWLDOLWLXSUROD]XGDMHVDYMHWH NRMHQLVLWUDLR 9 ROLOLLYRW"2QGDQHPRMWUDWLWLYULMHPHMHUMHRGQMHJDVDVWDYOMHQLYRW 9 ROMDQLMHDSVWUDNWQDVQDJDNRMXWLSRVMHGXMHRGYRMHQRRGQMHQD NDUDNWHUDYHMHQMH]LQL]UD] 9 ROMDVDPRWYRMDWHYROMDLQLYHOLNLP 9 UHPHQDVHPLMHQMDMXLWLVHPLMHQMDXQMLPD = DGREURGMHORWUHEDYUHPHQD= DSLVXMSLVDQDMHULMHWUDMQLMDRGSDPHQMD p 8HQMHMHNDRYHVODQMHX]VWUXMXLPRYMHNVWDQHELYDYUDHQ 8 HQMHMHVMHPH]QDQMDD]QDQMHVMHPHVUHH0XGULXHQDWXLPDEXGDOD QDYODVWLWLPJUHNDPD RYMHNRVWDMHPODGVYHGRNMRPRHXLWLSULKYDDWLQRYHQDYLNHLSRGQLMHWL SURWLYOMHQMH RYMHNWUHEDXLWL6DPRYRORYLWUHEDMX 8 LQDWXLPXVSMHVLPDNDRLQDWXLPSRJUHNDPD 8 L7LSRVMHGXMHVLVWHPHRUJDQL]LUDQRJ]QDQMDVSR]QDMDLYMHWLQD7L VWYDUDYODVWLWXPUHXSRGXKYDWD8SDPWL]QDQRVWMHVXVWDYVSR]QDMD /MXGVNRVH]QDQMHXGYRVWUXXMHVYDNLKSHWGRVHGDPJRGLQD o 1H VPLMHPRVHXVSRUHLYDWLVGUXJLPD p 2QDMNRMLWHQHPRHXYMHULWLQDVWRMLWH]DSDQMLWL p +YDODPUWYLKPUWYDMHNDRGDLKQHPD . DGDXLYDVODWNLSORGWUHEDRELVHVD]DKYDOQRXVMHWLWLLRQRJDWNRMH ]DVDGLRYRNX / DNHMHYUDWLWLXYUHGXQHJRGREURLQVWYRMHUVH]DKYDOQRVWVPDWUDWHUHWRPD RVYHWDNRULX 1 DMEUH]DVWDULMHYD]DKYDOQRVW 1 H]DKYDOQRVWMHSRPDQMNDQMHNXOWXUH 1 H]DKYDOQRVWQHREHVKUDEUXMHGREURLQVWYRDOLVOXLNDRL]YRUHJRL]PX = DKYDOQRVWMHODNDRGSHUD = DKYDOQRVWMHXGQRYDWDELOMNDLPMHRYMHNHOLSULVLOLWLQDUDVWRQDVHVXL = DQLWDQLVPRWDNR]DKYDOQLNDR]D]DKYDOQRVW p =UHRMHRQDMNRMLVDPVHELYLHQHQDVMHGD

20$1$0$ P DQHSRURFLDSVXUGEDQDOQRVWHNVKLELFLRQL]DPHWLNHWDIMDNDIUD]D L]JRYRU p HVWRVHVDPR]DWRQHRGDMHPRMHGQRPMHGLQRPSRURNXWRLKLPDPRSXQR 3 RPLOMHQMXVRFLMDOLVWDRVWYDULYDQMHGRELWLMHSRURN-DPHXWLPVPDWUDPGD MHSRURNRVWYDULYDWLJXELWDN6DPRVXGYDL]YRUDOMXGVNLKSRURNDOLMHQRVWL SUD]QRYMHUMHLVDPRVXGYDGREURLQLWHOMDUDGLXP6 ODERVWLWRLKLPDSRMHGLQDF]RYXVHSRURNRP6ODERVWLNRMHLPDMHGDQLWDYL QDURG]RYXVHPHQWDOLWHWRP9UOLQDVHQHVDVWRMLXRGULFDQMXRGSRURNDYHX WRPHGDLKQHHOL = ORGRYRGLGRRVDNDHQMDRYMHNRYLKVQDJDSRURNMHQHRGJRYRUQRVWSUHPD VHEL o 1HXOMHSDYDMQLNDGDVYRMHPDQHLQDHVHQHHRGQMLKQLNDGD RVORERGLWL 6 OXDMRQRJDNRMLWHMHXSR]RULRQDWYRMHPDQHNDRGDWLMHRWNULRQDMYHH EODJR $ NR]DWYRULWHYUDWDVYLPPDQDPDLLVWLQDHRVWDWLQDSROMX % ODJRVWDQMHQDMEROMHRWNULYDSRURNDQHYROMDQDMEROMHRWNULYDYUOLQX . DGDQHELVPRVDPLLPDOLPDQHQHELQDPSULLQMDYDORWROLNR]DGRYROMVWYD LVWHXRDYDWLNRGGUXJLK 0 DQXWUHEDLOLXNORQLWLLOLSRGQRVLWL 1 DMJRUHQLMHLPDWLPDQHDNQLERUEDSURWLYQLMHORD/RHMHVNULYDWLLK 1 HPDQLMHGQHPDQHNRMDQHELLPDODSULYLGQHVOLQRVWLVQHNRPYUOLQRPL NRMDWXVOLQRVWQHELLVNRULWDYD 5 DGRSUL]QDMHPRPDOHPDQHNDNRELVPRRVWDYLOLGRMDPGDQHPDPRYHOLNLK 6 NORQRVWGDSULDPRRVHELLGDQDHPDQHSULND]XMHPRQDQDLQNRMLQDPVH LQLSRHOMQLPLQLMHGDQGLRQDHLVNUHQRVWL 6 YDWNRYROLGDVHNRUHWXHPDQHDQHQMHJRYH 6 YHOMXGVNHPDQHRNDMDYDLVWLQLWDOMXGVNRVW 6 YRMHPDQHSUL]QDWLMHSRWHQR 0 DQHVXVMHQHYUOLQD o $SVXUGQLRYMHNPRHMHGLQRVYHLVFUSVWLLVHEHVDPRJD p %DQDOQRVWMHVPUWXPMHWQRVWL0RGDJRUHRGWRJDWUDHQDRULJLQDOQRVW p ,VWLQLWLVHHNVKLELFLRQL]DPVDVWRMLXSRND]LYDQMXRQRJDWRVHQHSRVMHGXMH o 1DSROHLQLQDLKSR]LWLYQLKRVRELQDQDOD]LVHHWLNHWDVDFLMHQRP1DQMRM SLHVNRMLPVPRLKQHJDWLYLPDSODWLOL p )MDNDMH]DUD]QD p 1DSRHWNXELMDHULMHQDNUDMXIUD]D)UD]DJXWDVYHRVLPVHEHVDPX 0 HQWDOQD]DJDHQMDSUHGVWDYOMDMXNRQLFHVWYDUDODWYD1HNHL]ULDMH QD]LYDPRXELWDQHIUD]H x WRVHVYDWNRPRJDRVMHWLWL x WRVXYHGUXJLL]PLVOLOL


x QHPRMILOR]RILUDWL x WDNRVPRGRVDGDUDGLOLLWG p %ROMHHWHRYMHNDXSR]QDWLSRQMHJRYLPL]JRYRULPDQHJRSRQMHJRYLP JRYRULPD , ]JRYRULVXJRULRGQHGRXPLFD1HKWMHWLQHWRMHUD]ORJDQHPRLMH L]JRYRU 1 HL]JRYDUDMVHDNRQLMHQHRSKRGQR M DGLNRYDQMHNOHYHWDNRPSURPLVNRQIRUPL]DPODNRPLVOHQRVW ODNRPRVWODNRYMHUQRVWODVNDQMHOLFHPMHUMHOLFHPMHUOXNDYRVWOXWDQMH p 1HMDGLNXMQDGELMHGRPVYLMHWDQHJRJD1DVWRMLXLQLWLEROMLP p .ORQLVHNOHYHWH%XGLRQDMNRJDNOHYHXDOLQLNDGDNOHYHWQLN * GMHVHNOHYHHWXQHPDOMXGVNRJGRVWRMDQVWYD p .RPSURPLVMHUMHHQMH]DSURVMHQH . RPSURPLVMHXPLMHHSRGLMHOLWLNRODWDNRGDVYDWNRPLVOLGDMHGRELR QDMYHLNRPDG . RPSURPLVVXMHGLQHGYLMHSRORYLQHNRMHQHGDMXMHGQXFMHOLQX0DWHPDWLNL MHWRQHPRJXHDOLMHGHPRNUDWVNL3RORYLQRJNRPSURPLVDQHSULPDP RYMHNSOLYDQL]VWUXMXLOLSURWLYVWUXMHDDNRMRMVHSUHSXVWLRQGDVHRGOXLR ]DSDVLYQRVWLOLSUHXWQLNRQIRUPL]DP o %LODELQDMYHDODNRPLVOHQRVW]DGXLWLVHDNRELVPRLKQDPMHUDYDOLYUDWLWL p .ORQLVHODNRPRVWLRQDMHNRULMHQVYLK]DODQMRMQHGRVWDMHVYH p .ORQLVHODNRYMHUQRVWLPDNDUMHRQDMHGLQDPDQDSRWHQRJVUFD .ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGDXNRUL 1 DMSR]LWLYQLMLOMXGLVXLQDMODNRYMHUQLML p .ORQLVHODVNDQMDWRYLHQHNRJYROLWRPXPDQMHWUHEDODVNDWL / DNHMHOMXGHODVNRPQDWMHUDWLXYUOLQXQHJRLVWMHUDWLL]SRURND / DVNDQMHMHSUDWLODFYHOLNHVUHHL]DYRHQMHODQRPSRKYDORP / DVNDQMHMH]DYRHQMHODQRPSRKYDORP / DVNDQMHQLMHQLWDGUXJRGRWUJRYLQDODL]DVQRYDQDVMHGQHVWUDQHQDNRULVWL DVGUXJHVWUDQHQDWDWLQL / DVNDYDFMHVMHQDEXGDOH 1 LWDQDVYLMHWXQLMHWHHRGLVNUHQRVWLLQHPDODNHRGODVNDQMD 1 RYRPGUXWYXQLVXSRWUHEQLVWYDUDRFLNRMLHPXODVNDWLYHRQLNRMLH VYRMLPVWYDUDODWYRPGRSULQRVLWLQMHJRYRMDILUPDFLML7 NRYROLGDPXVHODVNDGRVWRMDQMHODVNDYFD 7 NR]QDODVNDWL]QDLNOHYHWDWL 9 ODGDULVHPRUDMXXYDWLODVNDYDFDNDRNXJH'DELVHOMXGLRGQMLKREUDQLOL QHNDL]DEHUXXPQHOMXGHLRQGDLKRYODVWHGDLPVORERGQRJRYRUHLVWLQX p /LFHPMHUMHMHSRWRYDQMHWRJDSRURNLVND]XMHYUOLQL / LFHPMHUVWYRMHQDMWHLLQDMQDSRUQLMLRGVYLKSRURNDRYMHNPXVHQHPRH RGDWLVDPRSRYUHPHQRNDRSULPMHULFHQHYMHULLOLSURGUOMLYRVWLWRMHVWDOQL ]DGDWDN1DMJRULLQDMRSDVQLMLOLFHPMHUQLMHRQDMNRMLJOXPLQHRPLOMHQXYUOLQX YHRPLOMHQHSRURNH 2 WPMHQROLFHPMHUVWYRMHXRSHQHJRYRULWLRVHEL WRQHXVSLMHWYRMLPSURWLYQLFLPDXVSMHWHRQLPDNRMLWLWDSDMXSRUDPHQX p 1DMOMHSDOXNDYRVWVRWRQHMHXYMHULWLQDVGDJDQHPD o 8OXWDQMXVYLVXYRGLL P DORGXQRVWPDVNDPD]RKL]DPPL]DQWURSLMDPUQMD p 0DORGXQLPDLVYH]QDLQLWDRGYDQLPDLPDORPQRJR 0 DORGXQRVWMHQDMYHDRSDVQRVW p 0DVNDMHMHGLQLGLROLFDNRMLRYMHNPRHVDPL]DEUDWL 6 YLMHWVHVDVWRMLVDPRRGPDVNL p .ORQLVHPD]RKL]PD=DPD]RKLVWXLNRSULYHVXSHUMH p 0L]DQWURSLMDMHSURGXHQRVDPRXERMVWYR p $NRXVHELVDPRPYLGLVYDELDLVHEHVDPDXVYLPELLPDXLVWLQXQH PRHQLNRJDPU]LWL % RUEXMHVWYRULODSULURGDPUQMXMHL]PLVOLRRYMHN ' RYROMQRVDPLYLRGDELKYLGLRNDNRUD]OLNHPHXOMXGLPDUDDMXPUQMX * DHQMHPUQMDLRGERMQRVWVXVDPRQDLQLREUDQHRGVWYDULNRMLPD SRMHGLQDFQHVYMHVQRWHL , VUGEDLPUQMDSRGLXXOMXGVNLPVUFLPDYHOLNHYDORYH . DGDPUQMDSRVWDQHNXNDYLFDLGHPDVNLUDQDXGUXWYRLQD]LYDVHSUDYGD 0 UQMDMHDNWLYQRQH]DGRYROMVWYRD]DYLVWSDVLYQRQHVPLMHPRVHVWRJD XGLWLWR]DYLVWWDNREU]RSUHOD]LXPUQMX 0 UQMDMHSURSDODOMXEDY 0 UQMHL]DYLVWSURLUXMXSDNDR0UQMDMHPDMNDQHSUDYGH 1 DMGLYOMDPUQMDQLNDGDQLMHWDNRUXQDNDRLYRWEH]PUQMH1 DMRGYUDWQLMDRYMHNRYDRVRELQDMHVWVNORQRVWNDRRNUXWQRVWLVNORSQRVW NRMX]UDLPUQMD1LMHPHXWLPGRND]DQRGDXRYMHNXSRVWRMLQDJRQ XQLWDYDQMD 1 DMHVYLMHWYHXPRUDQRGPUQMH 2 KXJDVLPUQMX.DGDPU]LRGX]LPDVHELQHWRNDGDYROLSRVWDMH ERJDWLML]DRQRWRYROL 2 QLNRMLYDPSURSRYLMHGDMXPUQMXQHHYDVVSDVLWL 8 PUQMLMHVWUDK Q DPHWOMLYRVWQDSDVWQDYLNHQHJRGRYDQMHQHPLORVUGQRVWQHSRYMHUHQMH QHSURPLOMHQRVWQHUD]ERULWRVWQHUD]XPQRVWQHVWUSOMHQMH QRQNRQIRUPL]DP o .ORQLVHQDPHWDQMDGDQHEXGHRGEDHQLQHXGDOMXMVHGDQHEXGH ]DERUDYOMHQ p 0RJXRGROMHWLVYHPXRVLPQDSDVWL p $KQDYLNDMHQH]JRGQDVWYDU2QDQDVYHHDNLX]QHWRRPU]QXWR HURYMHNMHVWYRUHQRGSURVWLKVWYDULDQDYLNXQD]LYDVYRMRPGDGLOMRP . DGVHRVWDULQDYLNHSRVWDMXWLUDQL . DNROLVXVPLMHQHWXHQDYLNH 1 DSRQDDQMHXLYRWXYLHXWMHXQDYLNHQHJRQDHOD 1 DYLNDMHQDVLOQLNLGUXJDQDUDY 1 DYLNDMHVOXDYNDNRMDVHQDSRNRQXGD]DJRVSRGDUD 1 DYLNDMHWLUDQLQ 1 DYLNDMHXH6YDNLGDQSOHWHPRMHGQXQLWLQDNRQFXJDYLHQHPRHPR UDVWUJDWL 1 DYLNDNDRGDMHGUXJDSULURGD 1 HUREXMQDYLNDPD 1 LWDQLMHMDHRGQDYLNH 8 MHGQRPQHSRNUHWQRPGUXWYXVWHHQHQDYLNHLQDURLWRRJUDQLHQMDWR PXVHQDPHXL]YDQDRGOXXMXRVYHPX 9 HOLNDMHPRQDYLNH LYRWMHVDPRVSOHWQDYLND p .DNRQHOMXGVNHVQDJHUDVWXNDRWUDMQDRSDVQRVWNDNRREHDXMXRYMHND NDNRXQLWDYDMXXQDPDVYHWRMHGREURLLVWRNDNRQDVRGYDMDMXRG SOHPHQLWLKVSR]QDMD1 HJRGRYDQMHMHSUL]QDYDQMHEHVSRPRQRVWLQHPLORVUGQRVW 1 HPLORVUGDQMHRYMHNSUHVORERGDQXULMHLPDWDMWHQHHSRWHGMHWLXGDUDFD p 1HSRYMHUHQMHVHQLNDGDQHMDYOMDSUHUDQRDOLHVWRSUHNDVQR 3 UHYLHQHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWSUHYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD p 1LWDQLMHWDNRRSDVQRNDRPLVDRL]X]HYQHSURPLOMHQRVWL 6 ODEQHSULMDWHOMXWYUDYLJRULMHRGQDMMDHJL]YDQD p /MXGVNDQHUD]ERULWRVWGRGXHQLMHSRUDVOD1RSRUD]QRMHSRUDVWDREURM QHUD]ERULWLK o 1HUD]XPQRVWMHXQDMYHRMPMHULQHSREMHGLYDVLODQDNXJOL]HPDOMVNRM p 1HVWUSOMHQMHMHMHGLQDRVRELQDPODGRVWL]DLMLPJXELWNRPQHDOLPRX VWDURVWL 1 HVWUSOMHQMHMHVWUDK o 1RQNRQIRUPL]DPMHJXQDMXDRYLVQRVWRYODGDMXRMWH]L R JRYDUDQMHRJUDQLHQRVWRKRORVWRNOLMHYDQMHRSRUWXQLVWRSWXLYDQMH RVUHGQMRVWRVYHWDRYLVQRVW p .DNRQLNDGQLMHPRJDRXVSMHWLXRWPMHQXGUXWYXL]RVYHWHJDMHRJRYDUDR o RYMHDQVWYRELLPDORQHRJUDQLHQHPRJXQRVWLNDGDELLPDORPRJXQRVW GDRJUDQLLPRRJUDQLHQLK p .ORQLVHRKRORVWLRQDSRQL]XMHRYMHNDLUDDVDPRVYDX 1 HEXGLRKROQLSUHGPDOLPDQLSUHGYHOLNLPD 2 KRORJDHXQLWLWLQMHJRYSRQRV 2 KRORVWGROD]LSULMHSDGD 2 KRORVWPDOLKMHXWRPHWRQHSUHVWDQRJRYRUHRVHELDRKRORVWYHOLNLKMHX WRPHWRRVHELQLNDGQHJRYRUH 2 QDMWNRVHX]RKROLRRWNULYDGDMRQLMHGRYROMQRUD]PLOMDR 3 RYULMHHQDRKRORVWPQRJRMHRSDVQLMDRGXJURHQRJLQWHUHVD p %ROMHMHRNOLMHYDWLQHJRSRJULMHLWL 1 HYDOMDSUHYLHRNOLMHYDWL 2 SDVQRMHRNOLMHYDQMHLVWDMDQMH , NRGRNOLMHYDQMDPRUDVHRGOXLWL p ,VNXVQLRSRUWXQLVWLSOLYDMXWDNRVULMHNRPGDNDVQLMHPRJXUHLGDLKMH VWUXMDRGQLMHODRSWXLYDQMH. ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGD XNRUL p 0RGHUQRGREDR]QDXMHWULMXPINROHNWLYQHRVUHGQMRVWL 2 VUHGQMLGXKRYLRELQRRVXXMXVYHRQRWRSUHOD]LQMLKRYGRPHW p .ORQLVHRVYHWHRQDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH 1 HRVYHXMVH$NRVHRVYHXMH]DMHGQXSRGORVWSRLQMDHGUXJX 1 HRVYHXMVHRVYHWDMHQRYDQHSUDYGD$OLRGJRHQDSUDYGDLVWRWDNR SRVWDMHQHSUDYGD 2 VYHWDMHLSDNQDMVLJXUQLMLQDLQGDVHSRVWLJQHSUDYGD 2 VYHWDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH 2 VYHWDMHVODVWNRMDPRGDWUDMHMHGDQGDQYHOLNRGXQRVWRVMHDMNRMHPVH PRHUDGRYDWLYMHQR 2 VYHWDMHVWURJDND]QDEH]SUHYHQWLYQHIXQNFLMH 2 VYHWDMHXYLMHNSRVOMHGLFDVODERVWLGXHNRMDQHPRHSRGQLMHWLQHSUDYGX p .DGDMHGQRPVD]QDPRRHPXVYHRYLVLPRSUHVWDQHPRELWLNRPXQLNDWLYQL 3 DPHWQRJDOXODNRQFHQWULUDEXGDOLRPRJXXMHGDVLQHWRVWUSDXXVWD 3 XDLQDVPRJXQDXLWLWROHUDQFLML-RVHQLMHGDQSXDQLMHDOLRQD QHSXDD S DVLYQRVWSHGDQWHULMDSOLWNRVWSRGLQMDYDQMHSRGLODHQMHSRGORVW SRKOHSDSROWURQSROXEXGQRVWSRQL]QRVWSRWLVNLYDQMHSUHEDFLYDQMHL SULJRYDUDQMHSUHVHGDQSUHVWLSUHWYDUDQMHSUHYDUDSUH]LU SULJRYDUDQMHSULMHNRUSULNULYDQMHSULPLWLYL]DPSULVOXNLYDQMH SURVMHQRVW p 2QDMWNRGDQDVVDPRSURPDWUDSRND]XMHQHOMXGVNXILOR]RILMXLOL QHYMHURMDWQXVOMHSRX 9 HLQDRVREDMHSDVLYQDMHUMHXSODHQDGDQHXJUR]LVYRMSRORDMRQDQLMHX VWDQMXGDVHL]GLJQHL]QDGXVWDOMHQLKGUXWYHQLKRGQRVDMHUMHMRXYLMHN RJUDQLHQDQMLKRYLPRNYLULPD2QDQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMH VNULYHQHPRJXQRVWL8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVHX ]DRELODHQMXGUXWYHQLKQDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDL GUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUH VHVDVXGELQRPLGR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL o 2GQDMYHHJVPLVOD]DUHGGRSHGDQWHULMHMHVDPRMHGDQNRUDN o 7NRVWDOQRQDVWRMLUHLQHWRNRQDQRQHGRVSLMHYDGDOMHRGSOLWNRVWLo .ORQLVHVXEPLVLYQRVWLSULNODQMDQMDLSRWLQMDYDQMD p 1HPRJXWLGDWLUHFHSW]DXVSMHKDOLWLPRJXUHLIRUPXOX]DQHXVSMHK 1DVWRMLVYDNRPHXJRGLWL 1 HSRYLQXMVHVDVYDNLPYMHWURPLQHLGLSRVYDNRMVWD]L p 1HNDMHSURNOHWDQDGPRNRMDVHXSRWUHEOMDYD]DSRGODGMHOD=QDQRVWEH] UD]XPDGYRVWUXNDMHOXGRVW 1 HPRJXHMH]DPLVOLWLSRGORVW]DNRMXNUWDFQHELELRVSRVREDQ 6 PMHUQRVWMHSUYDVWHSHQLFDGRSRGORVWL p 3RKOHSQRPHLXJUREXMHWLMHVQR 3 RKOHSDLPLUX]DMDPQRVHLVNOMXXMX 3 RKOHSDMHQDMYHHVLURPDWYRNDRWRMH]DGRYROMVWYRVRQLPWRLPD QDMYHH]DGRYROMVWYR 3 RKOHSDMHSRQRUEH]GQDLLGHMDRVORERHQMDNRMXGRELYDPRRGQMH]LQRJ RVORERHQMDMHVWLOX]LMD 3 RKOHSDMHSULURGQDLPHQWDOQDSRVOMHGLFDRULMHQWDFLMHQDLPDQMH3RKOHSQLN PDWRELRVDGUDMQMHJRYHSRKOHSHQLNDGDQHHLPDWLGRYROMQRQLWLELWL ]DGRYROMDQ2QDQHPDWRNH]DVLHQMDMHUXQXWUDQMDSUD]QLQDGRVDGD XVDPOMHQRVWLSRWLWHQRVWNRMHELWUHEDORSUHYODGDYDWLQHPRJXELWL XNORQMHQH]DGRYROMDYDQMHPGRWLQHSRKOHSH 3 RKOHSD]DQRYFHPQH]QD]DJUDQLFH p 1HPDWURQDEH]SROWURQD p LWDQMH]DJOXSOMXMXLKWHNVWRYDLQLRYMHNDGDKRGDMXLVSDYDRQRJD GHIRUPLUD9HLQDOMXGLMHSROXEXGQDLOLSROXXVSDYDQD 3 LVPHQRVWQLMHEODJRGDWXNROLNROMXGLLWDMXPDWHULMDOHNRMLRVLURPDXMX QMLKRYXVSRVREQRVWGRLYOMDYDQMDLPDWDQMD p .ORQLVHSRQL]QRVWLRQDMHVPLFDOLFDRKRORVWL , VWLQVNHMHSRQL]DQVDPRRQDMNRMLQHWHLGDVDPXWMHHQDVYRMXVXGELQXYH MHSULKYDDRQDNYXNDNYDMHVW 1 LWNRVHWDNRJUXERQHRGQRVLSUHPDSRGUHHQLPDNDRRQLNRMLVHSRQL]XMX SUHGSUHWSRVWDYOMHQLPD 3 RQL]QRVWMHVPLFDOLFDRKRORVWL 6 SRVREQRVWREMHNWLYQRJPLOMHQMDMHXPHPRFLRQDOQRVWDQRYLWHL]DXPDMH SRQL]QRVW p 3RWLVNLYDQMHVDGUDMDGRLYOMDMDLLVNXVWYDL]VYLMHVWLXSRGVYLMHVWLQH JODYQLREUDPEHQLPHKDQL]DPOLQRVWL3ULWRPHLVWLQDSRMHGLQDFVHRVOREDD WMHVNREHDOLVHQHVPDQMXMHQDSHWRVWXRUJDQL]PXo 3OHPHQLWRYMHNSUHEDFXMHVHELDSURVWDNSUHEDFXMHGUXJLPD o .ORQLVHDNRMHPRJXHSUHVHGDQDRQLEDO]DPLUDMXQDHOR p 1HWHLSUHVWLX6DPRVHPDOLOMXGLERUH]DSUHVWLYHOLNLJDLPDMX p 0LVHWROLNRQDYLNDYDPRGDVHSUHWYDUDPRSUHGGUXJLPDGDVHQDSRNRQ SUHWYDUDPRSUHGQDPDVDPLPD p 1HWUHEDPQRJRGRVMHWOMLYRVWLGDSUHYDULPRRYMHNDNRMLQDPYMHUXMH p 1HPDWRJRYMHNDNRMLELLPDRSUDYRSUH]LUDWLOMXGH 3 UH]LUWRMHRVMHDMRSUH]QDPXNDUFDSUHPDSURWLYQLNXNRMLMHSUHYLH PRDQGDELPXVHPRJORVXSURWVWDYLWLEH]RSDVQRVWL 3 UH]LU]DVOXXMHVDPRRQDMWNR]QDEROMHDLQLJRUH p 1DMEROMHHLYMHWLDNRQHEXGHUDGLORRQRWRGUXJLPDSULJRYDUD 1 DVWRMLXSXWLWLSULJRYRU]DRELOD]QLPSXWHP 1 HNRULQLWDWRMHOMXGVNR6YHMHGREURDOLQHVYXJGMHDOLQHXYLMHNLQH ]DVYH p ,PDSULMHNRUNRMLQLMH]JRGDQUD]XPQRJDMHSRQHNDGSUHXWMHWL , QDMRWULMLSULMHNRUMHSRGQROMLYDNRRVMHWLPRGDELQDVRQDMNRMLNRULUDGLMH KYDOLR p 2WNULYDWLSXQRRVHELPRHELWLLVUHGVWYRSULNULYDQMD p HQMD]DSULPLWLYQRXMHEROHVWNXOWXUH ' DQDQMHSULPLWLYQHJUXSHVXGDOHNRRGVYDNHVHELQRVWLLVWLHQLXMHGQRM SULPLWLYQRMGUXELQLNRPHVHQHRVSRUDYDSULVWXSERJDWVWYLPDSULURGHQLWL MHGDQSRMHGLQDFQHSRVMHGXMHWDERJDWVWYD3ULURGQDERJDWVWYDRNRMLPD GUXEDRYLVL]DMHGQLNRVXYODVQLWYR 1 DVLOMHMHELWQDRGOLNDSULPLWLYQLKRVRED 9 HLQDOMXGLHPRFLRQDOQRMRLYLXNDPHQRPGREXXNOMXXMHYHLQXRQLK NRMLVXQDYODVWL o 2QDMNRMLSULVOXNXMHWXHUD]JRYRUHQHXMHRVHELQLNDGQLWDGREUR p -HGQRRGRELOMHMDXPQHSURVMHQRVWLMHVNORQRVWSULDQMXQHLVWLQLWLKVWYDUL 2 GSURVMHQRVWQLMHGQDYHOLLQDQLMHVLJXUQD 3 URVMHQLOMXGLPLVOHJRWRYLPPLVOLPDSDDNLRVMHDMXJRWRYLPRVMHDMLPD 3 URVMHQLOMXGLQLWDQHPU]HNDRQDGPRGXKD 3 URVMHQRVWXSUDYLOXRVXXMHVYHWRSUHOD]LQMH]LQHJUDQLFH 6 YHYHOLNHVWYDULWUHEDMXSUHYRGLWHOMD]DPDVXSURVMHQRVWVHRGPDKVKYDDV DPRGRYROMQRVWVDPROMXEOMHVDPRRJUDQLHQMHVDPRVDDOMHQMH VDPRXERMVWYRVDPRYROMDVLWQLDYRVWVQRERYL p 2QLNRMLVXGRYROMQLVDPLVHELQHRVMHWOMLYLVX]DSULMDWHOMVWYR p 6DPROMXEOMHMHQDMJRULVDYMHWQLN 6 DPROMXEOMHMHQDMYHLRGVYLKODVNDYDFD6YHVWUDVWLVDVWDURXVHJDVHDOL VDPROMXEOMHQHXPLUHQLNDGD o 6DPRRJUDQLDYDQMHLPDPD]RKLVWLNRRELOMHMH p 0LVHSRQHNDGVDDOLPRQDVDPHVHEH7RMHMHGLQDVDPLORVWNRMDQDP L]JOHGDSULKYDWOMLYDRVMHDQMHNRMHYLPRGDQHVKYDDWHLNRMHYDP L]JOHGDMXQHPXHYQR3DLSDNQDMVPLRQLMLPHXQDPDJDRVMHDMX$OLPL PXHYQLPVWYDULPDQD]LYDPROXFLGQHLQHHOLPRVQDJXNRMDVHRGYDMDRG SURQLFOMLYRVWL 7 NRVHEHXLQLFUYRPQHPRHVHNDVQLMHDOLWLGDJDJD]H p UWYRYDQMHLYRWDPRGDMHQDMODNDRGVYLKUWDYD o WRMHRYMHNQDYLHPSRORDMXWRPXWUHEDMXYHHRJUDGHNRMHHXNURWLWL VDPRYROMXQMHJRYRJELD p 3RVWRMHOMXGLNRMLHVDPRL]MHGQRJUD]ORJDXVYRMRMMXKLXYLMHNQDLGODNX MHUNDGDVMHGHSUHGWDQMXURPWDNRGXJRYUWHJODYRPGRNLPMHGQDQHXSDGQH XQXWUD o *RVSRGDJOXSDQLLVQRERYLVYLRQLLPDMXVYRMHRGUHHQRPLOMHQMHR QHHPXLPLVOHGDMHWDNRNDNRRQLPLVOHLUD]PLOMDMXLWRELGDNDNRWUHEDOR GDEXGH]DVYHQDV W DMQRYLWRVWWULYLMDOQRVWXOL]LFDXOMXGQRVW]DGXLYDQMH]DYDUDYDQMH p .ORQLVHWDMQRYLWRVWL2WNULMVYRMXWDMQXMHGQRPRGWLVXH p .ORQLVHWULYLMDOQLKUD]JRYRUDLWUDHYD 7 ULYLMDOQRVWMHWDNRSULYODQD p ,DNRQHYMHUXMHPRXXODJLYDQMDXOL]LFDQDVLSDNRVYDMD p .ORQLVHODQHLSURYLGQHXOMXGQRVWLSUHPDVWUDQFLPD , VWLQLWDVHXOMXGQRVWVDVWRMLXWRPHGDOMXGLMHGQLGUXJLPDEODJRQDNORQRL]OD]H XVXVUHWLPQDPWRJDQHQHGRVWDMHRQDEH]QDSRUDGROD]LGRL]UDDMD , VWLQLWDVQDJDMHQHXVSRUHGLYRWUDMQLMDRGVLOHLSUHSUHGHQRVWL$OLLVWLQLWD VQDJDVD]ULMHYDXERUEL1DMXOMXGQLMLOMXGLVXXSUDYLOXQDMKODGQLMLL QDMEH]RE]LUQLML p 3RQDDMVHNUR]VDPRUHDOL]DFLMXLVDPRLVSXQMHQMHSHUPLVLYQRQH]DEUDQMXM LQHWUDLSRNRUQRVWp 1H]DGXXMVH'XQLNMHVOXJDYMHURYQLNX o 2SDVQRMH]DYDUDYDWLGUXJHHVWRQDNUDMXLVSDGQHGDVPR]DYDUDOLVDPL VHEH =1$1267, 2

=QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM ]QDQRVWLMHLVWLQD2 ),/2=2),-,,36,+2/2*,-, Y UHGQRWHYULMHGQRVQLVXVWDYLREMHNWLYQRVWRGJRYRUQRVW p 'XKRYQHYUHGQRWHSRVWRMHLYDHLRQGDDNRLKQLWNRQHSUL]QDMHQH SRWYUXMHLOLDNLQH]DPLOMD , PDWLYULMHGQRVWLQMXXPMHWLSRND]DWL]QDLLPDWLGYRVWUXNXYULMHGQRVWWRVH QHYLGLWRMHNDRGDJDLQHPD . DNRELVHWXHYULMHGQRVWLVSUHPQRLVORERGQRSULKYDWLOHLSUL]QDYDOHWUHED LPDWLYODVWLWH 1 DMYLHYUHGQRWHFLMHQLPRWHNWDGDNDGDLKL]JXELPR 2 EMHNWLYQRDVWMHPLOMHQMHGUXJLKRQDRMYULMHGQRVWLDVXEMHNWLYQRQDD ERMD]DQRGWRJPLOMHQMD 2 QLPLVWLQVNLYULMHGQLPXOMXGVNRPSRJRQXQHVPDWUDPGUDYXYH VWYDUDODNLLQGLYLGXXPNRMLRVMHDRVREXRQDVDPDVWYDUDRQRSOHPHQLWRL X]YLHQR 2 SWRDYDQMHPGUDJRJNDPHQMDSRYHDYDVHQMLKRYDFLMHQDDOLQHL YULMHGQRVW 3 UHSR]QDWLLVWLQVNXYULMHGQRVWGUXJLK]QDLL]UHLVYRMXYODVWLWXMHUVDPR GRVWRMQLXGRVWRMDYD 5 D]OLNXMHPRSHWUD]LQDYUHGQRWD x SRMHGLQDQDVHOIRULHQWHGYDOXHVVWDQGDUGSRWURQMHLERJDHQMH x GUXWYHQDVRFLHW\RULHQWHGYDOXHV x QDFLRQDOQDQDWLRQRULHQWHGYDOXHVERUEHQRVWKHURMVNLNRGHNV x RSHOMXGVNDPDQNLQGRULHQWHGYDOXHVL x HNRORNDHQYLURQPHQWRULHQWHGYDOXHV 6 YHYHOLNHVWYDULPRHPRVSR]QDWLVDPRVRGUHHQHXGDOMHQRVWL7NRVHEUGX SULEOLDYDVSRYHDORPSULPLMHWLWHVDPR]UQDSLMHVNDLLQVHNWH WRVMDMLQHPDYODVWLWHVYMHWORVWL8MHGQRPVYLMHWXJGMHMHVYHGDQRDQLWD QLMHREMDQMHQRSORGQRVWQHNHYULMHGQRVWLSRMDPMHOLHQVPLVOD 8 RGUHHQRMVWDURVQRMGRELSRVWDMHQXQRSUHLVSLWLYDQMHYULMHGQRVWLQR SRWUHEQDMHSRVHEQDGXKRYQDVORERGD]DRVORERHQMHRGSUL]QDWRJ 8 VYDNRPVHQDOD]LQHWRVNXSRFMHQRWRQHPDQLWNRGUXJL 9 ULMHGQRVWRYMHNDRGUHXMHVHSUHPDQMHJRYRMVORERGLSUHPDRQRMNRMX LPDLSUHPDRQRMNRMXGDMHGUXJLPD p 9ULMHGQRVQLVXGRYLQDVWXSDMXVDPRWDPRJGMH]QDQRVWSUHVWDMH p HQMD]DREMHNWLYQRXMHVWDQMHXNRMHPVHRYMHNXQL]XMHGRVOXJH


2 EMHNWLYQRVWMHRQRWRHOLPRGDGUXJLOMXGLSUDNWLFLUDMXXRGQRVXQDGUXJH OMXGH p %XGLRGJRYRUDQ6DPRWLPRUDELWLYROMDQLVSRVREDQSULPLWL RGJRYRUQRVWGD]DUDXMH]DVYRMLYRWNDRL]DLYRWRQLKNRMLRWHELRYLVH =ERJWRJDMHL]QLPQR]QDDMQRGDRVWYDUXMHVYRMXVDPRELWQRVWGDVL GMHODWDQDQHRYLVDQRGUXWYHQRMPLORVWLQMLNRMDWHGHJUDGLUDLRVLURPDXMH NDROLQRVW7LPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL QHDNWLYQRXLXREDVLVOXDMDRGJRYRUDQ & LMHQDYHOLLQHMHRGJRYRUQRVW RYMHNMHRGJRYRUDQ]DRQRWRRQMHVW RYMHNMHVDPRRQGDSRVYHPDRGJRYRUDQ]DVYRMHLQHDNRLKMHSRLQLR SXQRPVORERGRPYROMH RYMHNPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL QHDNWLYQRXLXREDMHVOXDMDRGJRYRUDQ H]JUDIRUPLUDQMDRVREQRVWLMHVWRGJDMDQMHVPLVOD]DRGJRYRUQRVW 1 LNDNYDVLODNRMDQDGLOD]LRYMHNDQHPRHPXSRVWDYOMDWLPRUDOQL]DKWMHY RYMHNRGJRYRUDVHEL]DRVWYDUHQMHLOLJXEOMHQMHVYRJLYRWD 2 GJRYRUQRVWMHGREURYROMDQLQRQDMHRGJRYRUQDSRWUHEHL]UDHQHLOL QHL]UDHQHGUXJRJOMXGVNRJELD2QDMWNRYROLRVMHDVHRGJRYRUQLP]D GUXJHNDRL]DVHEH8OMXEDYLPHXRGUDVOLPRVREDPDRQDVHSUHWHLWR RGQRVLQDSVLKLNHSRWUHEHGUXJHRVREH D NWLYQRVWDSVROXWLDXWRQRPQRVW o RYMHNXVHQHPRJXSRYMHULWLDSVROXWL o RYMHNQLMHSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLLVDGDQMHJSRQDDQMDRQMH VUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL2QLQLFLUDLVWYDUD.DHPRGDMH RQDXWRQRPDQDWRVHWLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ D OLMHQDFLMDXGXHQMHGRMPRYLGXDLVNUHQRVWLVNXVWYRL]QHQDHQMHMD p .ORQLVHWMHVNREHQHPDVHHJDERMDWL 2 VORERGLVHGXKRYQHSDUDOL]HRSVHVLMHRWXHQRVWLQHODJRGHLRVMHDMD EHVSRPRQRVWLGHOX]LMDLEROHVQLKLGHMDNRMHVXRWSRUQHQDVYHLQMHQLFHNRMH JRYRUHSURWLYQMLK p 1DGNRQIHVLRQDOQLGLRGXHQD]LYDPRXG1LWDQDVQHRPHWDYLHGD EXGHPRSULURGQLRGQDVWRMDQMDGDWDNRL]JOHGDPR p XHQMHMHPDMND]QDQMD HGQDRGDULLYRWDMHGDVHVYHQHVPDWUDVDPRSRVHELUD]XPOMLYLPYHGD MHRYMHNVSUHPDQLQDGDOMHVHXGLWLp 1LWNRVHQHWUXGLWROLNRVNXSLWLQRYHGRMPRYHNDRRQDMWNRQH]QDREUDGLWL VWDUH p $NRHOLWHVD]QDWLQHWRDSVROXWQRPRUDWHVHRVORERGLWLWLMHODL SRJOHGDWLXSUDYXUHDOQRVWGXH $ NWLYQRVWGXHMHGLQRMHPRJXDWXXVOXDMXNDGDSRVWRMLXQXWDUQMDVORERGD LQH]DYLVQRVW RYMHNRYDGXDQLMHRGLVWRJVWDNODSULMHMHVOLQDXGRWYRUQRPRJOHGDOX SXQRPSUHGUDVXGDLSUHYDUDRYMHNRYRWLMHORXWMHHQDQMHJRYGXKDIL]LNR LGUXWYHQRSRVWRMDQMHQDQMHJRYRGXKRYQRVWDQMH ' DELREMDVQLOLSRGULMHWORSVLKHXHQMDFLVXGRVDGL]PLOMDOLERJRYH LQVWLQNWHNR]PLNHSVLKHDPLVPRSRGULMHWORRYMHNDVYHOLQDSXNH PDWHULMDOQHELRORNHWHPHOMH3RNXDWHPRYDPWRREMDVQLWLQDSULPMHUX VWUDKDLJODGL*ODGMHVLJQDOQLPHKDQL]DPVPDQMHQMDREUDPEHQLKUH]HUYLX RUJDQL]PXWMSRHWQHXJURHQRVWLHJ]LVWHQFLMH0QRJRSXWDMHWDNRMHGLQND MHGYDXVSMHODSUHLYMHWLGRDYLGRKUDQHX]DGQMLWUHQ7DMGRMDPVNRUH SURSDVWLRVWDYLRMHVYLPEXGXLPQDUDWDMLPDRLOMDNQDWDODPXVXNRMLVH LVND]XMHNDRDQNVLR]QRVWWMHVNRED6DGDYHGDELVHGRLYMHOHSRSUDWQH SRMDYHVPDQMHQMDJOXNR]HWMJODGLGUKWDQMHVNXSOMDQMHLLUHQMH]MHQLFD MHHQMHGODNHLWGQLMHQXQRGDVHUD]LQDJOXNR]HVPDQML'RYROMQDMHLVDPD SRPLVDRGDELHJ]LVWHQFLMDPRJODELWLXJURHQDSDGDVHPDQLIHVWLUDMXLVWH SRMDYHNRMHYLHQHR]QDDYDMXVDPRJODGQHJRLVWUDK'DNOHMHGQDSRVYH IL]LNDUHDNFLMDSUHODMHXSRGUXMHSVLKLNLKSRMDYD%DWDMRGQRVJODGLL VWUDKDRGQRVQRSRGXGDUQRVWQMLKRYDL]UDDYDQMDSRPRJDRQDPMHX SURQDODHQMXRGQRVDL]PHXIL]LNLKLSVLKLNLKSRMDYD7UHEDORMHVLLX VDPRSRGULMHWORRYMHNDGRRQHWRNHJGMHMHRERMHELORMHGLQVWYHQDELRORND UHDNFLMD ' DOLQDVSRVWRMDQMHVYLMHVWLRVOREDDRGQDLKWUDJDQMDLXVPMHUDYDN ]DGRYROMHQMXOMXGVNRJGXKD" ' XKVHELVWYDUDWLMHOR ' XDWYRMDLWRPRHXGYRMH ' XLWUHEDNDWNDGGDWLLJUH 1HYDOMDXYLMHNELWLR]ELOMDQ , DNRMHLVDPDULMHSVLKRORJLMDNRYDQLFDRGJUNHULMHLGXDL]QDQRVW GDNOH]QDQRVWRGXL ULMHGXDMHSULMHVYHJDUHOLJLMVNLLVSHNXODWLYQR ILOR]RIVNLSRMDPLNDRWDNDYMHQDSXWHQLPVHSVLKRORJLMDSRHODUD]YLMDWL NDR]QDQRVWXWHPHOMHQDQDLVNXVWYHQLPPHWRGDPD , PDWLGXKDMHHVWRLVWRWRLQHPDWLSDUD . DNRELVHQDSUDYLOHYHOLNHVWYDULGXKPRUDELWLLURNLRSXWHQ . ROLNRMHVDPRSRWUHEQRGXKDGDRYMHNQLNDGDQHLVSDGQHVPLMHDQ / MXGHEH]GXKDQHPRHPRRGXHYLWLDOLLKPRHPRIDQDWL]LUDWL/ MXGVNDMHGXDQHGRVHQD 1 DSODQXHNVSHULPHQWDOQLK]QDQRVWLRLWRVHQHPRH]DKWLMHYDWLGRND]R SRVWRMDQMXGXH 1 H]QDLUD]YHVHOLWLGXX]QDLSURGDWLMH 2 GXRPRMDEHVPUWQRPLYRWXWLQHWHLYHSROMHPRJXHJWLLVFUSL 2 QLNRMLVHQDGDMXULMHLWLSUREOHPQHXURIL]LRORJLMHGXKDVXNDROMXGLQD SRGQRMXSODQLQH2QLVWRMHQDLVWLQLNRMLVXQDSUDYLOLQDSRGQRMXLJOHGDMX QDSODQLQXQDNRMXVHHOHSRSHWL$OLYUKMHVNULYHQXYMHQLPREODFLPDL PQRJLYMHUXMXGDQHPRHELWLQLNDGDRVYRMHQ6LJXUQRMHDNRGRHGDNDGD HRYMHNSRVWLLSRWSXQRUD]XPLMHYDQMHVYRJYODVWLWRJPR]JDLGXKDGDH WRELWLQMHJRYQDMYHLXVSMHKQMHJRYRNRQDQRGRVWLJQXH 2 YRMHVWUDQRSRJUHQLPRGHUQLQDXNPLMHQMDWLOMXGVNXGXXNDNRELMXVH SULODJRGLORXYMHWLPDXPMHVWRPLMHQMDWLXYMHWHNDNRELLKVHSULODJRGLOR OMXGVNRMGXL 3 RGVYLMHVWLPDGYDOLFDXQMRMMHVQDJDNRMDPRHQDHWLQDXSDPHWDOLRQD MHLL]YRUVWYDUDODNLKPLVOL 3 UDYDVQDQDL]GUDYDSVLKDPRHVKYDWLWLYHOLNHLPDOHVWYDUL ' XKMHQHGRKYDWQLHQWLWHWDQMHJRYRGMHORYDQMHQLMHVDVYLPRJUDQLHQRQD SRGUXMHXPR]JX 3 URNOHWVWYRORLKSULOLNDMHGDLGXDSRVWDQHORD 3 URSULXPSUHGVWDYOMD]DPMHQX]DUDQLMHHVWRXSRWUHEOMDYDQL]UD]GXDLOLVWLO LYRWDDQMLPHVHR]QDDYDVYHIXQNFLMHYODVWLWRJMDXVYDMDQMHRGUHHQLK FLOMHYDNRMLPDSRMHGLQDFWHLLNRMLXVPMHUDYDMXQMHJRYGDOMQMLLYRWQLWRN 3 URXDYDQMHVQRYDMHMDVQRSRND]DORGDSRGVYLMHVWPLVOLXVOLNDPDDQHX DSVWUDNWQLPLGHMDPD=DWRQMHQRUMHHQMHLPDHVWRREOLNGXHYQHVOLNH .ROLNR]QDPRRRGQRVLPDWLMHODLGXKD"WRWLMHORJXELGXDGRELYD (QHUJLMDVWUDVWLSRNUHHLGXX 6 DVYDNRPYHOLNRPPLVOLNRMXQDXLRVOREDDSRMHGDQGRWDGXVHELMHGDQ VSXWDQLGXK 6 UHWQDMHVDPRGXDNRMDYROL 6 YDNLNRPDGLOMXGVNHGXHVSRPHQLNMHSRYLMHVWLQDURGDXNRMHPVHRYD GXDURGLOD 7 LMHODEH]SVLKHVXNDRNLSRYLQDMDYQRPWUJX 7 LMHORLGXDQLVXGYLMHVXSVWDQFHYHMHGQD2QHLQHRYMHNDNRMLVDPVHEH XSR]QDMHQDUD]OLLWQDLQ7LMHORMHSUHYRGLWHOMGXHXYLGOMLYR7NRPLVOLGD MHQHWNRYLHWRQHPRHSRVWDWL7NRRGOMXGL]QDRYMHNRYHWDMQHRVLP RYMHMHJDGXKDNRMLMHXQMHPX"9 HOLNHGXHWLKRSDWH LYRWLGXDQHSRMDYOMXMXVHXDWRPVNRMIL]LFLLQHPRJXVHL]YHVWLQLL] MHGQRJSULURGQRJ]DNRQD p $NRGUXJRQHSUHRVWDMHEXGLLVNUHQ p 8WHELVXVNXSOMHQDWROLNDLVNXVWYDVNLQLYHRGXH7NRGDQDVVDVYLP VLJXUQRQLMHQHXURWLDU"3URQDLLYRWQLL]YRULVYRMXLQGLYLGXDOQRVWVDPR VUHGLWHVYRMHOLQRVWL.DRVYMHVQDOLQRVWWLVLVDPRYROMQLLVMHDNL] NROHNWLYQHSVLKH p 3UL]QDMPRGDVPRVSUHPQLQDVYDNRL]QHQDHQMHVDPRWRQDV VYDNRGQHYQHVWYDULL]QHQDGHSRSXWNDWDVWURID WRVHYLHEXGHRGULFDRVYRMHJDWRHYHDLLVWLQLWLMDELWLWYRMDOMXEDY 8 QDMUDQLMHPGMHWLQMVWYXQMHJRYRMDVHVODERUD]YLORGLMHWHVHMRXYLMHN RVMHDLVWRYMHWQRVPDMNRPLQHPDRGYRMHQRVWLGRNMHVPDMNRP1MHJRY RVMHDMXVDPOMHQRVWLXNODQMDIL]LNDQD]RQRVWPDMNH DMHVUHGLWHQDHJNRRUGLQDWQRJVXVWDYD7UHEDELWLR]QDHQQLWLFRP HGLQLUD]ORJ]DWRVHXYLMHNPLVOLQDYODVWLWR-DMHVWWRWRVQDLP-DPRUDPR LYMHWLSXQRGXHQHJRVELORNLPGUXJLP HGQDRGQDMRGDEUDQLMLKXYUHGDMHUHLPLDPLVOLWLMD . DNRMHWRODNRUHLSURQDLVDPRJDVHEH$NDNRVHSUHSODLPRNDGDVHWR GRLVWDLGRJRGL . RGPQRJLKOMXGLMHEH]REUD]OXNYHLWRNDGDNDXMD / DNRMHUHLRVYUQLVHQDVHEH1RWRLXLQLWLMHYHWHHMHUMHSURVWRU VNXHQ / DNHMHSURELWLVHGR0DUVDQHJRGRVDPRJDVHEH1DMEROMLSXWGRVHEHWRMH QDGPDLWLVH 1 DHVWYDUQRSRVWRMDQMHQHRGUHXMHQLWNR 3 LWDQMHMHGDOLPLRVREQRSRVWRMLPR 3 UYLUD]JRYRU]QDLL]DLL]QDHJ-DLSRNXFDWLQDYUDWDQDHJ7L 6 DVRERP]DSRHWLDOLNRGVHEHQH]DYULWLNRGVHEHSRHWLDOLQHLPDWLVHEH ]DFLOM 7 UDLRVDPVDPRVYRMHYODVWLWR-D 8 JUXSL-DLH]DYD]ERJWHQMHSULSDGDQMDJRPLOL$NRVDPSRSXWRVWDOLK DNRQHPDRVMHDMDLOLPLVOLSRNRMLPDVHUD]OLNXMHPRGRVWDOLKDNRXVNODGLP RELDMHRGLMHORLGHMHVJUXSRPMDVDPVSDHQVSDHQRG]DVWUDXMXHJ GRLYOMDMDVDPRH'DSURX]URHWDMNRQIRUPL]DPGLNWDWRUVNLVLVWHPLVHNRULVWH]DVWUDLYDQMHPLWHURURPDGHPRNUDWVNH]HPOMHVXJHVWLMRPL SURSDJDQGRP 9 UHEDQMDWXLKQD]OREQLKRLMXQDMYLHVXQDPVPHWDOD]DRLWRYDQMHQDHJD SUDYRJD-DNRMHLQLQDXXQXWUDQMXVORERGX%ROMHOLVXQDVLQGLVNUHWQL SRJOHGLVYLKRQLKNRMLVXVDUDGR]QDORXLGUVNRX]XULOLSLOMLOLXQDX GXXQHGR]YROMDYDMXLMRMQLMHGQRJDQHRSDHQDQHSURPRWUHQDQHSURXHQD SRNUHWD6DSLQMDODQDVMHXYLMHNWDLQGLVNUHWQDNRQWUROD W MHVNREDREYH]H p /MXGLVXWMHVNREQLEH]SULQFLSDLOLYMHUHLRVMHDMXGDQHPDMXFLOMDRVLP MHGQRJGDLGXQDSULMHG p 2EYH]HQDVWDMXWDNRGDVHQDYULMHPHQHNDHQH D PELYDOHQWQRVWLOLSRGYRMHQRVWEODJRQDNORQRVWDVWRKOHSOMHHQMD p LWDYVHQDLYRWNUHHL]PHXRQRJDWRKRHPRLRQRJDWRPRUDPR ' YLMHSRWSXQRVXSURWQHVWYDULYROLPRSRGMHGQDNRQDYLNXLQRYR 3 DUDGRNVMHOMXGVNRJSRVWRMDQMDGDRYMHNLVWRGREQRWHL]DEOLVNRXL QH]DYLVQRXSRVHEQRX 8 RYMHNXMHWUDMDQVXNREL]PHXVWUDVWYHQRJ]DQRVDLKODGQRJUD]XPD p 8QHSULMDWHOMVNRMVHDWPRVIHULPRHLYMHWLQHGRVWDWDNEODJRQDNORQRVWLMH JRUH p DVWRKOHSOMHMHPQRJHOMXGHSULVLOLORGDEXGXQHLVNUHQL HVWLWRYMHNWHNQDNRQFXPLVOLQDVHEH 1 LMHVYHDVQRWRMHGRSXWHQR 6 ODYRKOHSDQMHRYMHNXYLMHNUDY p *GMHMHHQMDWXVYHFYDWHJGMHMHSRVMHGWXVYHOHLXSUDLQL . ROLNRJRGRYMHNH]QH]DGDOMLQRPXYLMHNPXVHSRGQRVJXUQHRQR QDMEOLH 1 DNRQFXMHELWQRVDPRWRVPRXLQLOLLNDNRVPRLYMHOLDQH]DLPVPR H]QXOL 6 YLRQLNRMLQHSULURGQR]DQHLPH]QXHVWRL]JXEHLRQRWRSRVMHGXMX 7 DNROLNRLPDVWYDUL]DNRMLPDQHH]QHP F MHOLQDGLMDOHNWLNDILOR]RILMDORJLND]QDQRVWVOXDM p &MHOLQDQDGLOD]LSXNL]EURMGLMHORYD8]HWH]DMHGQRVWYDULSRSULPDMX VYRMVWYDNRMDSRMHGLQDQRQHPRUDMXLPDWLo 'LMDOHNWLNDMHXPLMHH LOLWULN GDVHX]GYLMHVWUDQHL]PLVOLVWYDUNRMXLPD p )LOR]RILMDSUXDPRJXQRVWGDVHGUXLVDPVDVRERP.DGELVOXDRPDVX QHELSRVWDRILOR]RI ) LOR]RILUDMWR]QDLGDOMXEL]QDQMH ' DELELRGRVWRMDQSRWRYDQMDILOR]RIWUHEDSURSRYLMHGDWLSULPMHURP ' DOLMHNUR]LWDYXSRYLMHVWQDHYUVWHPHX]QDPHQLWLPILOR]RILPDELOR YLHRQLKNRMLVXELOLSURJDQMDQL]ERJVYRMLKLGHMDLOLRQLKNRMLVXLYMHOL PLUQR"LQLVHGDMHRQRSUYREOLHLVWLQL,XUD]YLMHQLPGUXWYLPDGDQDVLPD PQRJRVOXDMHYDSURJRQDLSUHVLMHQDLQWHOHNWXDOFHNRMLQLVXSRYROMLHOLWQLP DXWRULWDUQLPVQDJDPDGUXWYD ) LOR]RILVXVYLMHWVDPRUD]OLLWRWXPDLOLELWQRMHPHXWLPGDJDVH SURPLMHQL ) LOR]RIL]DUD]OLNXRGXYULMHHQRJPLOMHQMDQLVXYDWURJDVFLNRMLJDVHJRUXH SUREOHPHYHVDPLSRGPHXSRDUH ) LOR]RILMDEH]HWLNHMHEHVPLVDR)LOR]RIVNDHWLNDQHPRHELWLGUXJDLMDQHJR XQLYHU]DOQD3RVYRMHPSODPHQXILOR]RILMDMHVURHQDVXPMHWQRX0RGD HILOR]RILMDLVDVYLPXWRQXWLXYHOLNXEXGXXXPMHWQRVWPRGDHL]LJDUD SODQXWLQRYLVYMHWRYLGDQDVVDXYDMPRVYHPRVWRYH ) LOR]RILMDMHRYMHNVDPNRMLSRVWDMHSUREOHPRPVDPVHELLWUDLUD]ORJHL RVQRYHVYRJELWND ) LOR]RILMDMHLVWUDLYDQMH2QDQLMHSURL]YRGLQGLYLGXDOQRJVWYDUDQMDQHJR UH]XOWDWUDGDSRMHGLQDQLKLVWUDLYDQMDJHQHUDFLMDPLVOLODFD)LOR]RILMDMH QDMYLLREOLNDSVROXWQRJGXKD ) LOR]RILMDQLMH VDPR XULMHLPDYHXGMHOLPD ) LOR]RILMDVHMDYOMDXHQMHPGLYOMHQMHPXGLYOMHQMHP,]GLYOMHQMDSURL]OD]L SLWDQMHLVSR]QDMD ) LOR]RILMD]DKWMHYDGUXJDLMHPLOMHQMHPLOMHQMHNRMHPHXVSR]QDML LVWRYUHPHQRSRGVMHDNRMHPHEXGLNRMHPHGRYRGLNVHELVDPRPNRMHPH SUHREUDDYD ) LOR]RILMD]QDLELWLQDSXWX1MHQDVXSLWDQMDELWQLMDRGQMHQLKRGJRYRUDD VYDNLVHRGJRYRUSRQRYRSUHWYDUDXQRYRSLWDQMH ) LOR]RILUDWL]QDLVXPQMDWL * ODYQDMHVWYDUQDVWDMXHILOR]RILMHRWNULYDQMHSULURGH + UDEURVW]DLVWLQXYMHUDXPR'XKDMHVXSUYLXYMHWLILOR]RILMH , ]YRUILOR]RILMHOHLXGLYOMHQMXXGYRMELXVYLMHVWLRL]JXEOMHQRVWL8VYDNRPVOXDMXRQR]DSRLQMHSRWUHVHQRXWRVSRSDGDRYMHNDLXYLMHNL] ]EXQMHQRVWLWUDLL]OD]XNDNYXFLOMX HGQDRGMHGLQRVPLVDRQLKILOR]RIVNLKSR]LFLMDMHUHYROW2QMHYMHLWR VXRDYDQMHRYMHNDLQMHJRYHYODVWLWHWDPH2QVWDYOMDSRQRYQRVYLMHWX SLWDQMHXVYDNRPRGQMHJRYLKWUHQXWDND . RULMHQILOR]RILMHQDVWXSDWDPRJGMHVHOMXGLEXGH)LOR]RILMDGDQDVWRMH SLVPREXGXQRVWLNRMDVHGXHQDUXEXEH]GDQD / MXGLLYHVDPRXVQXMHGLQRILOR]RIQDVWRMLGDEXGHEXGDQ 0 RJXVDVYLPSRX]GDQRUHLGDMHQDDSROLWLNDHNRQRPLMDQDD SROLWRORJLMDVRFLRORJLMDLILOR]RILMDDQWLWHKQLNLRULMHQWLUDQD,]UHGRYDSROLW HNRQRPLVWDSROLWRORJDVRFLRORJDLILOR]RIDPLQHPDPRQLMHGDQUDGNRMLEL SRNXDRDQDOL]LUDWLVWXSDQMQDHJUD]YRMDVJOHGLWDSURL]YRGQLKVQDJDRG UDWDQDRYDPR7LPHVHQLWNRQHEDYL1DMYDQLMHGUXWYHQHSURPMHQH GRQRHQHVXEH]LNDNYRJLVWUDLYDQMDNROLNRMHGUXWYHQLUD]YRMUH]XOWDW UD]YRMDSURL]YRGQLKVQDJDDNROLNRUH]XOWDWQDLKSROLWLNLKLGHMQLKLGUXJLK RSUHGMHOMHQMD 1 HPRHELWLSRWHQHILOR]RILMHQHPRHELWLDNQLSRWHQH]QDQRVWLEH] KXPDQRVWL 3 RHWDNLNUDMVYDNHILOR]RILMHMHVWVORERGD 3 UDYDILOR]RILMDMHVYMHWORVWXPD 3 ULURGDLVORERGDVXVWRHULILOR]RILMH 3 XNLSDUWLMVNLFLOMHYLWDNRVLORYLWRSRNUHXPQRJDSHUDWRERQMLKILOR]RID 'DNOHQDPMHUDDQHXYLG]YLMH]GHVXYRGLOMHWLKJDODPGLMDDOLLVWLQDMH MDPDQRSRVOMHGQMDVWYDUQDNRMXVHSULWRPPLVOL 6 YDNDMHILOR]RILMDSUDNWLQDDNLRQDWRVHLVSRHWNDLQLGDMH QDMNRQWHPSODWLYQLMD 7 NRMHX]QDQRVWLWUDLRRVQRYXVYRJLYRWDYRGVWYR]DVYRMHSRVWXSNHVDP ELWDNPRUDRVHUD]RDUDWL7UHEDORMHSURQDLSXWSRYUDWNDNILOR]RILML 7 NRVXRQGDLVWLQLWLILOR]RIL"2QLNRMLYROHVYMHWORLVWLQH 9 HLQDVWDMDOLWDLSLWDQMDNRMDVXELOLQDSLVDQRILOR]RIVNLPVWYDULPDQLVX ODQDQHJREHVPLVOHQD,]DWRQLMHXGQRYDWRWRQDMGXEOMLSUREOHPL]DSUDYR QLVXQLNDNYLSUREOHPL 9 MHULMHVDPRVYHWRLVWLQLWRILOR]RILMLMHVDPRLVWLQLWRVYHWR 9 MHURYDWLXILOR]RILMX]QDLQHGR]YROLWLVWUDKXGDQDELORNRMLQDLQ]DJXL VSRVREQRVWPLOMHQMD = D3ODWRQDMHILOR]RILMDELODX]VYXQMHQXGXELQXWHNSOHPHQLWDLJUD= DGDDMHILOR]RILMHGDSRQHVQHLPWDNRMHGQRVWDYQLPGDVHQHLQL YULMHGQLPXVWYUGLWLD]DYULWDNRSDUDGRNVDOQLPGDWRQLWNRQHHSRYMHURYDWL 3 VLKRORJLMDHSURJXWDWLILOR]RILMX p /RJLQRUD]PLOMDQMHMHX]RUDNSRWSXQHILNFLMH 3 ULPLMHWLRVDPGDOMXGHQDURLWRGUDLORJLND6SUDPORJLNHVYLVXDOHUJLQL 'RGDMPRWRPHQHNLOMXGLGRELYDMX]ERJORJLNHDOHUJLMXSRWLMHOXLSRRGLMHOX 'DNDNRWUHEDRVWDWLORJLDQMHUELORNDNRELORORJLNDQLNDGDQLMHELOD QHSRX]GDQYRGL 8 YLMHNMHODNRELWLORJLDQ$OLMHJRWRYRQHPRJXHELWLORJLDQGRNUDMD o 1LMHSRWUHEQDQLNDNYD]QDQRVWLILOR]RILMDGDEL]QDRWRWUHEDXLQLWLGD EXGHSRWHQLGREDUWRYLHDNPXGDULNUHSRVWDQ . XGLNDPRMHEROMH]QDWLRVYDNRMVWYDULSRQHWRQHJRRMHGQRMVYH . RULMHQMH]QDQRVWLMHJRUNRSORGRYLVXVODWNL / HJLWLPDFLMD]QDQRVWLYH]DQDMHX]OHJLWLPDFLMX]DNRQRGDYFD / MXEDYSUHPD]QDQMXVURGQDMHPXGURVWL / XNDYLOMXGLSUH]LUX]QDQRVWSULSURVWLMRMVHGLYHDPXGULVHQMRPHNRULVWH 0 LVOLGDVHMHGLQLFLOM]QDQRVWLVDVWRMLXWRPHGDRODNDWHNRXOMXGVNRJ LYRWD 1 HPDLURNDSXWDNRMLYRGLX]QDQRVWLVDPRRQLLPDMXL]JOHGDGDHVH SRSHWLQDQMHQHVYLMHWOHYLVRYHNRMLVHQHSODHXPRUDSULYHUDQMXQMHQLP VWUPLPVWD]DPD 1 LMHGQD]QDQRVWQLMHLPXQDQD]DUDHQRVWSROLWLNRPLQDNYDUHQMHRGVWUDQH PRL 1 LNDGDQLMH]QDQRVWELODWDNR]DYLVQDNDRXGREDW]YGHPRNUDFLMH 2 SHMHSR]QDWRGDMHWHPHOMVYDNRJGUXWYD]QDQMHDRQRVHVWLHVYXJGMH RGRELWHOMLGRREUD]RYDQMDDLQDNRQWRJD=DGDWDNMHVYDNHSDLQDH GUXWYHQH]DMHGQLFHGDVWYRULWDNYHXLQNRYLWHPHKDQL]PHNRMHHSURPLFDWL LQLFLMDWLYXLXSUHJQXWLNUHDWLYQHVQDJHQDVYLPUD]LQDPDSRVHELFHX REUD]RYQLPLQVWLWXFLMDPD 3 UDYLLYDOMDQLFLOM]QDQRVWLQLMHQLWDGUXJRQHJRGDVHOMXGVNLLYRWRSVNUEL QRYLPL]XPLPDLGREULPD 3 ULURGQD]QDQRVWEH]UHOLJLMHMHVSRUDDUHOLJLMDMHEH]SULURGQLK]QDQRVWL VOLMHSD3ULURGQX]QDQRVWRYMHNWUHED]DVSR]QDYDQMHDYMHUX]DGMHORYDQMH 5 RJHUVVPDWUDGDSRVWRMHWULYUVWH]QDQMDLOLVSR]QDMDVXEMHNWLYQR]QDQMHLOL VXEMHNWLYQHVSR]QDMHREMHNWLYQR]QDQMHLLQWHUSHUVRQDOQR]QDQMH 6 YD]QDQRVWNDRLVKRGLWHLPDVXPQMXSURWLYNRMHVHGLHYMHUD WRMHXVWYDUL]QDQRVW"%DYOMHQMH]QDQRVWLQDOLNMHVDVWDYOMDQMXPR]DLND WUXGXNRMLPVHVODJDQMHPPDOLKNDPHQLDQDNUDMXGRELYDMHGQDYHOLNDL VYHREXKYDWQDVOLND 9 HOLNDWUDJHGLMD]QDQRVWLSRELMDQMHOLMHSHKLSRWH]HWXQRPLQMHQLFRP 9 LGHLWXNUYQLNXXORJX]QDQRVWLPQRJLVXXVWUREDFLOLNOHWYXQDPRGHUQX DWRPLVWLNX,RVXXMXLGDQDVSUHUDQR]QDQRVWQHSRNDSDPROLPRGDLQDX QDMYHXX]GDQLFXMHGQXRGSRVOMHGQMLKQDGD"6WROMHLPDQDVLOMDL SUD]QRYMHUMDELODMH]QDQRVWVYMHWLRQLNSURJUHVD9LGMHOLVPRKXOMHLOXDNHQD ]HQLWXYODVWLNULYRWYRUHQXLVWLQXSUHGVXGRPQDMX]YLHQLMHLGHMHXPRYDUL PDNLMDYHOL]PD.DGPRGXKDWUQHLYRWSDGQHQDQLHUD]LQH5DGNRMLQDV MHSRGLJDRGRRVYDMDDVYHPLUDGRQLRMHVDVRERPL'DPRNORYPD$NREL VHPQRJLPDGDQDVSRYUDWDNXNDPHQRGREDLLQLRSUDYRPLGLORPHYROXFLMD QHLGHQDWUDNH8WRMLGHMQRMSRUHPHWQMLLVXWRQXGLHVHVXYUHPHQD ]QDQVWYHQDPLVDRSRSXWOXRQRH6YHWHSUHGUDVXGHWUHEDUDVNULWLGDELVPR ]DNRUDLOLVYLMHWOLPPDJLVWUDODPDEXGXQRVWL = QDQRVWEH]VDYMHVWLLNXOWXUHMHUD]YDOLQDGXH = QDQRVWMHNDSHWDQDSUDNVDYRMQLFLWRJRGSRVWRML]DVOXXMHLGDVHXSR]QD = QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM]QDQRVWLMHLVWLQD = QDQRVWMHSROHPLQDDOLNDGDXOD]LXQHNXLJUXXQHNXWUNXLQDGPHWDQMH RQDSRVWDMHJXELVYRMVPLVDR = QDQRVWMHSRSLVVYLKLVWLQD = QDQRVWMHVDPRL]REOLHQDVOLNDLVWLQH = QDQRVWMHVDPRMHGQDSRORYLFD9MHURYDQMHMHGUXJD = QDQRVWQHPDGRPRYLQH = QDQRVWQLMHQLWDGUXJRQHJRVOLNDLVWLQH = QDQRVWSRLQMHRQNUDMLQMHQLFD1LWNRQHH]DPMHULWLNHPLDULPDWRYRGX UDVWYDUDMXXQMH]LQHHOHPHQWHPDGDRQLQLVXQLQDMPDQMHVOLQLYRGL = QDQRVWSRWLHL]WUDJDQMD]DLVWLQRP = QDQRVWVDPD]DVHEHQHPRHULMHLWLSULMHSRUQDSLWDQMDVXYUHPHQH FLYLOL]DFLMHSRVHEQRMHSUREOHPHKXPDQRJVDGUDMDOMXGVNRJLYOMHQMD = QDQRVWVOXLVDPRWRPHGDQDPSUHGRLNDNRMHJROHPRQDHQH]QDQMH = QDQRVWGREURVKYDHQDLVFMHOMXMHRYMHNDRGQMHJRYDSRQRVDMHUPX SRND]XMHJUDQLFH = QDQRVWNDNRVHLQLQLMHSR]LYVDPRQHNLPDQHNHOLMHSHRULJLQDOQHL VYMHHPLVOLQDOD]HVHXPQRJLPD7UHEDVHVDPRVMHWLWLNROLNRVX]D]QDQRVW GDOLODLFL=QDQRVWMHRWYRUHQDLOLELWUHEDODELWL]DVYHNULWLNHRQDNDRWRMHSR]QDWRSRLYDQDLQMHQLFDPDNRMHQHULMHWNRGROD]HL]RULJLQDOQLKL QHVSXWDQLKL]YRUDRQDPRUDNDWNDGD]DURQLWLXILNFLMXREXKYDWLWLUXEQD SRGUXMDNDRLXPMHWQRVWLREUDWQR = QDQRVWLMHSRWUHEQDVXUDGQMDXNRMRMVH]QDQMHMHGQRJDRERJDXMHRWNULLPD GUXJRJD=QDQRVWLVHVDPHGYRMDNRXQLWDYDMXLULQRPXNRMXXOD]HL GXELQRPXNRMXXUDQMDMX = QDQVWYHQDNXOWXUDSUHOD]LLVDPHSROLWLNHJUDQLFHUD]QLKQDURGDLXVSUNRV VYLP]DSUHNDPDGDSDHDNLJUDQLFHWDMQLNRMHNDWNDGDSRVWDYOMDMXYODGHL YRMQHYODVWL=QDQVWYHQLVYLMHWXLVWLQXSULGRQRVLMHGLQVWYXOMXGVNHRELWHOML = QDQVWYHQDVOLNDVYLMHWDMHRJUDQLHQDVOLNDVYLMHWD = QDQVWYHQDVXGRVWLJQXDQDWDNRYLVRNRPVWXSQMXGDVHSRPRXQMLK RYMHDQVWYRPRHXVUHLWLLOLXQLWLWL = QDQVWYHQLNQLNDGQLWDQHGRND]XMH2QVDPRSRNXDYDXWYUGLWLLQMHQLFH o 6OXDMMHQXQRVWNRMDQDVMHL]QHQDGLOD G REURWDGRPHWLGUXWYRGXQRVW p RYMHNSRVWDMHEROMLDNRVH]QDLVNUHQRGLYLWLGREURWL ' REDURYMHNMHQDMERJDWLMLLQDMVUHWQLML'REDURYMHNXYLMHNRVWDMHSRHWQLN WRMHJRUDVLWXDFLMDWRVHEROMHGRND]XMHGREDURYMHN p RYMHNMHELHQHL]PMHUQLKPRJXQRVWLLQHL]PMHUQHSURPMHQMLYRVWLL SODVWLQRVWL RYMHNMHXVYRMRMELWLUDFLRQDOQRELHGDNOHUD]XPQRPXGUREH]RE]LUD QDWRWRMHRYMHDQVWYRLPDORQDVYRMHPGUXJRPUD]YRMQRPSXWXXVSRQHL SDGRYHUHQHVDQVXLGHNDGHQFLMX2QQHVDPRGDSRVWRMLQHJRMHLVYMHVWDQ VYRJDSRVWRMDQMDLQDVWRMLGDVYRMHSRVWRMDQMHL]PLMHQLGDRVWDYOMDWUDJRYH RYMHNPRUDELWLMDNRVSRVREDQNDNRELSULPLMHWLRNROLNRPDORPRH RYMHNQHPDJUDQLFHNRMXQHPRHSULMHL RYMHN QL MHVYMHVWDQVYRMLKVNULYHQLKSRWHQFLMDOD8SUDYRQDWHPHOMXRQRJD WRMHWLSLQROMXGVNRRYMHNRVWDMHXVSMHORDOLPRQVWUXR]QRLRPHWDMXH VWYRUHQMH 9 MHUXMHPGDVYDNLRYMHNSUHGVWDYOMDRYMHDQVWYR9MHUXMHPXXVDYULYRVW RYMHNDRYDXVDYULYRVW]QDLGDRYMHNPRHGRNXLWLVYRMFLOMQRWRQH ]QDLGDJDPRUDGRKYDWLWL p ,]UD]LVYRMHVSRVREQRVWLERJDWVWYRVYRMHSULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJ LPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH%XGLOXFLGDQ7DNDYRYMHNQLMHLVSUHG VYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]DQMHJD. ROLNRPRHWROLNRVHXVXGL 1 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL ]DEULQXWDNRLKQHPD 3 RNDLOMXGLPDGDYMHUXMHXQMLKRYHVSRVREQRVWL2QLHSRNXDWL RSUDYGDWLWYRMHSRYMHUHQMH 3 RQHNDSULPLWLYQDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDWYRMHUDGQH VSRVREQRVWLLOLGDLKSULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQH VYUKH2SUH]QRVWPDELODLSUHWMHUDQDXYLMHN]DYUHXMHSDQMXMHU SUHWMHUDQDVPLRQRVWPRHQDQLMHWLYLHWHWHQHJRSUHWMHUDQRSUH] . DRRVQRYQLXYMHW]DVWYDUDODNLUD]YRMSRMHGLQFDSRWUHEDQMHSUHGXYMHWQD UHODFLMLNDUDNWHUQDRVRELQDWDOHQW 0 DORSRPDHDNRVHQHWNRURGLVSULURHQLPVSRVREQRVWLPD]D]QDQRVW QHJGMHJGMHQHPDPRJXQRVWLRGJRYDUDMXHJNRORYDQMD 0 LXYLMHNSUHXVNRSRYODLPRJUDQLFHVYRMHVSRVREQRVWL 1 DMLVWDNQXWLMLWDOHQWLJXEHVHXQHUDGX 1 HNDVYDWNRXSR]QDVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWL 1 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL ]DEULQXWDNRLKQHPD 2 VODQMDWLVHQDWDOHQW]QDLQHPDWLPDWH 5 D]QLWDOHQWLGXKDVYRMVWYDWHPSHUDPHQWQLGDURYLVUHHQLVXGREULEH] RJUDQLHQMDQHJRVXRYLVQLXSUDYRRWRPHSUDWLOLLKGREUDYROMD 6 SRVREQRVWMHVWHSHQLFDNRMDQDVYRGLXYLHVIHUHDOLVQMRPVHQHGRGLUXMH QHER=DWRVXSRWUHEQDNULODYROMHDWRSURQDLXVHEL 6 SRVREQRVWQDGDUHQRVWLPRJXQRVWQHPRJXVHMHGQRVWDYQRREMDVQLWLLOL PMHULWL.DHPRGDLYRELHLPDVSRVREQRVWVDPRNDGDUDGLQHWRWRX SRHWNXQLMH]QDORUDGLWLDNDVQLMHWRQDXL3RWHQFLMDOVHRWNULYDPQRJRWHH LWHHVHRFMHQMXMHQHJROLOLVSRVREQRVWL 6 YDNLMHWDOHQWLPDRXVHELSRQHWROXGLOD 6 YDNLSXWVHUDVWXLPNDGDXPUHWDOHQWLUDQRYMHNMHUNDRWDNDYMHSRWUHEQLML QD]HPOMLQHJRQDQHEX6YLMHWMHSXQXSRWUHEOMLYLKOMXGLDOLRVNXGLMHYD WDNYLPDNRMLELXSRWUHEOMLYDRYMHNDVWDYLOLQDSUDYRPMHVWR 7 DOHQWPQRJLKOMXGLLQLVHPDQMLPQHJRWRMHVWMHUMHVHEHVWDYOMDRSUHG SUHYHOLNH]DGDWNH 7 DOHQWRG]UQDSLMHVNDPRHQDSUDYLWLSODQLQXQHVSRVREQRVWRGSODQLQH]UQR SLMHVND7DOHQWUDGLJHQLMVWYDUD 7 DOHQWVHGDNDNRQHQDVOMHXMH7 DOHQWLQHXOD]HVDPLSRVHELNUR]RWYRUHQHYUDWDNXOWXUH8NXVQLMHNRULMHQ QHJRSORGNXOWXUH 7 DOHQWLVXJHQLMLNRMLVHRSORXMXL]YDQDDJHQLMLWDOHQWLNRMLSORGRYHQRVHX VHEL 7 NRVHSUHYLHEDYLPDOLPVWYDULPDRELQRSRVWDMHQHVSRVREDQ]DYHOLNH = DVSRVREQRVWSRVWRMLVDPRMHGDQGRND]GMHOR = DVWYDUDODWYRQLVXSRWUHEQLQLNDNYLSRVHEQLWDOHQWLLOLSRVHEQHVSRVREQRVWL 7 DOHQWMHWNRYLHPRHQHJRWR]QD p 1HVSRVREQRVWVHLULXNRQFHQWULQLPNUXJRYLPD7NRMHNRGQDVXNORQLR QHVSRVREQHDXQDSULMHGLRVSRVREQH1HVSRVREQLVXVWDYQRXELMDMXVYDNX XQXWDUQMXLYDQMVNXLQLFLMDWLYX2VOREDDQMHLQLFLMDWLYHMHGDQMHRGRQLK SUREOHPDRNRMLPDVYLL]ERUQLSURJUDPLQHUDGRJRYRUH 6 YHWRQLMHVSRVREQROHEGLQDSRYULQL p 'XQRVWMHVYDNRJRYMHNDLL]DYHOLNLPLWHNLPFLOMHYLPDGDVHGRVWLJQH GRVWRMQDVYUKDLOLEDUHPGROLDQVWDY,ELWLRYMHNMHGXQRVW H J]LVWHQFLMDLOX]LMDLPLGLVWUDLYDQMHNRQWUROD p RYMHNMHELHXNRMHJHJ]LVWHQFLMDSUHWKRGLHVHQFLML RYMHNMHHJ]LVWHQFLMDVORERGH RYMHNMHGLQLHJ]LVWLUD o RYMHNRYLQEH]PLVOLRVWDMHQDUD]LQLDXWRPDWL]PD=DNRQLQDL]UDDYD VHXPLVOL-HOLRYMHNVDPRDXWRPDWVLOX]LMRPVYRMHOLQRVWL"-HOLRYMHN ]DGDYLRVYRMXSRVOMHGQMXLOX]LMXRVUHL" o RYMHNQDYRGQRRGUHXMHVYRMLPLG$]DSUDYRMHREUDWQRLPLGYODGD GDQHNDHPRWLUDQL]LUDYHLQXOMXGL p RYMHNSURGLUHNUR]SRYULQXGRVXWLQHLOLELWLVWYDULLSURFHVDSULHPXMH QXDQRVMHDMX]EXHQRVWLL]DRNXSOMHQRVWLDQHLQGLIHUHQWQRVWL $ NRMHRYMHNXXVSMHORGDVYODGDSULURGQHVLOHGDQDVWUHEDL]ERULWLNRQWUROX QDGVYRMLPGMHORP6YHWRELYDPRJXHELWHRNXDQR N DUDNWHUOLQRVWQDGDREYH]HRHNLYDQMHRPLOMHQRVWRVMHDML p $NRVH]DPLMHQLOLFHXEDVQLEDVQDSULDRWHEL % XGLVSRVREDQL]PLMHQLWLLXWMHFDWLQDVLOHXQXWDULL]YDQVHEH . DUDNWHUQHNRJRYMHNDXSR]QDWHWHNNDGWLSRVWDQHSUHWSRVWDYOMHQL % H]YHOLNRJNDUDNWHUDQHPDQLYHOLNRJRYMHNDDNQLYHOLNRJXPMHWQLNDQL YHOLNRJRYMHNDRGDNFLMHPRJXELWLMHGLQRXSOMLLGROL]DQLWDYQXJRPLOX NRMHYULMHPHUXLVYH]DMHGQR


' REDUNDUDNWHUYULMHGLYLHQHJRQDMOMHSHOLFH . DNRVHLQLOMXGLNRMLVXVPLRQLLNDUDNWHUQLGUXJLPDVXXYLMHNQHXJRGQL . DUDNWHURYMHNDMHQMHJRYDVXGELQD . DUDNWHUIRUPLUDQL]GRJDDMDLXWMHFDMD . DUDNWHUOMXGLQDMEROMHVHRGUDDYDXRQRPHHPXVHVPLMX / MXGLRGNDUDNWHUDHVWRVXSULNUDHQL 1 LWDQLMHWHHLQLWDQH]DKWLMHYDYLHNDUDNWHUDQHJRQDLVHXRWYRUHQRM VXSURWQRVWLVDVYRMLPYUHPHQRPLJODVQRUHL1H 3 RQHNDVLWQLFDRWNULYDYLHRNDUDNWHUXRVREHQHJRYHOLNRGMHOR 3 RVWRMHOMXGLNRMHVHVPDWUDNDUDNWHUQLPDVDPR]DWRWRVXSUHNRPRWQL SURPLMHQLWLVYRMDVKYDDQMD 3 RVWRMHYLVRNLSRORDMLNRMLVHODNHSRVWLXSRJQXWLKOHD 5 DGLNDOQDDVNH]D]QDLXYLMHNLVYXGDVDPRVODERVWNDUDNWHUD 6 QDJDNDUDNWHUDHVWRQLMHQLWDGUXJRQHJRVODERVWRVMHDMD 6 WDEODXPLUXXVSUDYQR 7 DNRVPRVHQDYLNOLVNULYDWLRGGUXJLKGDVHQDNRQFXVNULYDPRRGVDPLK VHEH 8 QXWDUQMLJODVPRUDSRVWDWLGU]DNGDELVPRJDVOLMHGLOL 9 HOLNDNULYQMDRYMHNDVDVWRMLVHXWRPHGDVHXVYDNRPWUHQXWNXPRH RNUHQXWLDGDRQWRLSDNQHLQL % XGXLGDMHOLQRVWL]YDQUHGQRYDQD]DLYRW]DMHGQLFHVYHHVHRQRWR RPHWDQMHQUD]YLWDNRVMHDWLNDRRSDVQRVW%H]XYMHWQRXYDQMHWDMQHMHGQRMH RGQDMSR]QDWLMLKSULPLWLYQLKVUHGVWDYD XGQRMHJRVSRGLQHVNDNRPDORSUDYHLQWHOHNWXDOQHVXSHULRUQRVWLOMXGL PRJXSRVWDWLVODYQHOLQRVWLXMDYQRPLYRWX % LWLMHEURGLPDWLMHVLGUR 3 RGYRMHQDOLQRVW1LWNRL1LWD p %LWQRMHQDXLWLVHQDGDQMX ' RNGLHPQDGDPVH 1 DGDMHVSRUL]PHXLYRWQHUDGRVWLLLVNXVWDYD1DGDMHVWDUDYDUDOLFD 1 DGDMHVWYDUDODNRQDHOROMXGVNLKVWYDULDQHVWUDK 1 DMYHLVXOMXGLRQLNRMLGUXJLPDPRJXGDWLQDGX6YLVHOMXGLYDUDMXX VYRMLPQDGDPDREPDQMXMXXVYRMLPRHNLYDQMLPD RYMHNMHYLHRGVYLKGUXJLKVWYRUHQMDXVPMHUHQQDQDGX-HOLPRGHUQL RYMHNL]JXELRQDGXGDXWMHHQDUD]YRMGRJDDMD" p $NRVYDNRPHVOXLQLNRPHQLVLREYH]DQ o 7UDLQDMEROMHRHNXMQDMJRUHDSULPLWRGRELMHXYDMVHRQRJDNRML QHPDWRL]JXELWL p 0QRJLPLVOHGDVXRPLOMHQLQROMXGLVXVH]DSUDYRVDPRSULYLNQXOLQDQMLK p RYMHNSRQHNDGPLVOLDRVMHDXYLMHNXYVWYDPRJXELWL]DGRYROMVWYR QH]DGRYROMVWYRX]EXHQMHVPLUHQMHQDSHWRVWRSXWHQRVW(PRFLMHGROD]HRG ODWLQVNRJHPRYHUHSRNUHWDQMHPRWLY / DNRMHUHLGDXYVWYHQDVWDQMDVODERJLQWHQ]LWHWDDGXHJWUDMDQMDQD]LYDPR UDVSRORHQMDDNUDWNRWUDMQDXYVWYDMDNRJLQWHQ]LWHWDDIHNWLPDGDSRG RVMHDMLPDSRGUD]XPLMHYDPR x LQGLIHUHQFLMX QH]DX]LPDQMHSULYUHPHQRJVWDMDOLWD x KHGRQL]DP HPRFLMDXJRGHRGQRVQRQHXJRGHRGQDSHWRVWLGR SRSXWDQMD x DIHNWH VQDQDLNUDWNDHPRFLRQDOQDVWDQMD x VWUDVWL MDNDLGXJDHPRFLRQDOQDVWDQMD x UDVSRORHQMD NRMDLPDMXNUDHLOLGXHWUDMDQMH x NRPSOHNVL HPRFLRQDOQRVQDQRRERMHQHPLVOLLGHMHXVSRPHQHNRMH GXHYUHPHQDQHJDWLYQRXWMHXQDLWDYXDNWLYQRVWLQGLYLGXXPD GXEOML ]QDDMLIXQNFLRQLUDQMHQDHSVLKHMRXYLMHNL]PLHVSR]QDML $ NRQHWRQHRVMHDWHQHHWHWRQLXORYLWL , PDPRSUHPDORJULPDVD]DL]UDDYDQMHRVMHDMD . DGDMHRYMHNSRGGRMPRPVYRMLKRVMHDMDGRL]UDDMDGROD]LQMHJRYR SUDYROLFH / LVWDSULPDUQLKXYVWDYDVDVWRMLVHSRPLOMHQMXQHNLKSVLKRORJDVDPRRG HWLULXYVWYDUDGRVWLDORVWLVUGEHLVWUDKD 1 DMWHHMHYODGDWLXVWLPDNRMDVHWU]DMXRGRVMHDMD 2 VMHDMLPRJXELWLMHGQDNRNRQYHQFLRQDOQLNDRLNDUDNWHULVLWXDFLMHLOL]DSOHWL UDGQMH 3 ODWRQMHSUHGORLRGDVHHPRFLMHPRJXRLVWLWLVDPLORXLJUR]RPX XPMHWQRVWLWHMHVSRPHQXRPRJXQRVWGDELWRELOROMHNRYLWR 3 XWNRYMHNRYXUD]XPXYRGLSUHNRQMHJRYDVUFD 9 HOLNHVXHPRFLMHRGXYLMHNELOHVPUWRQRVQHP LORVUHQHVODJDQMHRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLRWXHQRVW o 0LORVUHMHEROHVWGXH p 1HVODJDQMHMHLQVWUXPHQWLQWHOHNWXDOQHHYROXFLMH 6 YHGRNQHVODJDQMHQLMH]DEUDQMHQRXYLMHNHVHQDLQHWNRWNRHGRYHVWLX VXPQMXLGHMHNRMHYODGDMXQMHJRYLPVXYUHPHQLFLPDLNRMLHVWDYLWLQRYH LGHMHQDUDVSUDYXLSURSDJDQGX o 0UQMDLRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLXGMHWLQMVWYXPRJXXWMHFDWLQDSRQDDQMH RGUDVORJRYMHNDXNDVQLMHPLYRWX7DNDYRYMHNMHXQHSUHVWDQRP NRQIOLNWXVDVYRMRPRNROLQRP o 1HSRVWRMLQLWDWDNRRNUXWQRNDRRWXHQRVWRQLKNRMLVHSR]QDMX S RWUHEHQDSUHGRYDQMHQDYLNHQHKXPDQRVWQHXVSMHK p $NRWLQLWNRQHNRULVWL]DWRSRVWRMLUD]ORJ1DMYLHGRELYDRGRQRJWR QDMPDQMHWUHED%ROHVWQDLKGDQDQMLKJUDGRYDLQDVHOMDMHDORVWDQ UH]XOWDWQDHJSURSXVWDGDRVQRYQHOMXGVNHSRWUHEHVWDYLPRL]QDG HNRQRPVNLKLLQGXVWULMVNLK]DKWMHYD % XGLRWSRUDQQDLVNXHQMDDOLQHRGODL]DGRYROMHQMHVYRMLKSRWUHED .RMLK" ' DQDVVHVPDWUDGDELRRNRGHYHGHVHWSRVWR]DVWRMDXSURL]YRGQMLPRJOL ULMHLWLVDPLUDGQLFLNRMLWRQHLQH]ERJQHGRYROMQHPRWLYLUDQRVWL5D]ORJ]D WRQDOD]LVHXVWDMDOLWXXSUDYQLKVWUXNWXUD ' RJDDVHGDRQLNRMLH]QX]DEHVNRULVQLPLWUDHVDPRRQRWRMHVXYLQR RELQRQHSRVWLJQXQLRQRWRLPMHSRWUHEQR , ]RVWDQDNVWYDUQHLPDWHULMDOQHLPRUDOQHNYDOLILNDFLMHVX]ELMDSRMHGLQDQX VWYDUDODWYRLLQYHQFLMX / MXGVNHVXSRWUHEHSULPDUQRELRORNHDVRFLMDOQHVHNXQGDUQHSRWUHEH 1 DMGXEOMDMHRYMHNRYDSRWUHEDGDSUHYODGDVYRMXRGYRMHQRVWGDQDSXVWL ]DWYRUVYRMHRVDPOMHQRVWL$SVROXWQLQHXVSMHKGDVHSRVWLJQHWDMFLOMGRYRGL GROXGLOD 2 VQRYQHOMXGVNHSRWUHEHL]YRGHVHQDRVQRYXSURXDYDQMDOMXGVNLKLGHDOD SULMHVYHJDUHOLJLR]QLKLUHYROXFLRQDUQLKLNRQNUHWL]LUDRLKNDRSRWUHEH]D SULSDGQRXLOLXGUXLYDQMHPSUHPRHQMHLOLVWYDUDODWYRPXNRULMHQMHQRVW LOLEUDWVWYRPLGHQWLWHWRPLOLLQGLYLGXDOQRVWLRULMHQWDFLMRPLOLUD]XPQRVWL$OL RWNULWLFUWHNDUDNWHUDNDRWRVXQDUFLVRLGQRVWVDGL]DPVYHPRSRGORQRVW RWXHQMHLQGLIHUHQWQRVWQHVYMHVQDSUHYDUDYODVWLWRJLQWHJULWHWDLOX]RUQD SULURGDYODVWLWRJVKYDDQMDVWYDUQRVWLRWNULWLVYHWRXVDPRPVHELX GUXWYHQRPWNLYXXYRDPDNRMHVOLMHGLPRWRMHGUXWYHQLGLQDPLW3 RVWRMLGYDQDHVWIL]LRORNLKLOLYLVFHURJHQLKLGYDGHVHWLRVDPSVLKRJHQLK SRWUHED1MLKRYDPHXVREQDQD]RQRVWLOLRGVXVWYRRGUHXMXUD]OLNHPHX OLQRVWLPDSRMHGLQDFD 6 YDNDOLQRVWQDVWRMLGRYHVWLRUJDQL]DPXVWDQMHSRWSXQHQHQDSHWRVWL WRJRGEXGHWHLPDOLPDQMHSRWUHEDELWLHWHVORERGQLML 7 HNNDGDRYMHNXWDLJODGLHPRHNUHQXWLXSRWUDJX]DVUHRP = DNRQMHPRDQDOLSRWUHEDMHMRPRQLMD o RYMHNQDMODNHQDSUHGXMHDNRNRGGUXJLKRVWDYLGRMDPGDMH]DQMLK NRULVQRSRPRLPX o 'DELRYMHNPRJDRQHWRQDXLWLSRWUHEQRMHGDVHRGXDYDRG QDXHQRJD o RYMHNNRMLVHEDYLQHKXPDQLPVWYDULPDLVDPSRVWDMHQHKXPDQ o 6DGDMHRYMHNRQDMNRMLGRLYOMDYDQHXVSMHKMHUQHPRHLLXNRUDNV YODVWLWRPFLYLOL]DFLMRP6DPMHRYMHNQHVDYUHQDVWYDUPRUDQDLGUXJRJD GDELELRVUHWDQ R ERDYDQMHREUDQDRGJRYRUQRVWRGPRURGQRVLRNROLQDRSDVQRVW RULJLQDOQRVW o RYMHNQHPRHSRVWRMDWLDGDQHWRQHRERDYD o RYMHNVHQHEUDQLRG]ODVDPRPDHP o %LWLRYMHN]QDLLPDWLRVMHDM]DRGJRYRUQRVWVUDPLWLVHNRGSUL]RUD ELMHGHLDNRRLWRQLMHVXNULYDF]DQMXELWLSRQRVDQQDXVSMHKGUXJRYD GRSULQLMHWLVYRMNDPHQVYLMHVWLVXGMHORYDWLNRGL]JUDGQMHVYLMHWD o RYMHNVHQLJGMHQHXPRULWDNRNDRXSRWUD]L]DRGPRURPRYMHNWHL]D SRVORPNDNRELLPDRSUDYRRGPDUDWLVH o =DRYMHNDSRVWRMLVDPRMHGQDMHGLQDUDVNRDWRMHUDVNROMXGVNLKRGQRVD o RYMHNUD]YLMDJROHPXPRNDNRELSURPLMHQLRYODVWLWXRNROLQX8QDWR WRPHSRVWRMLGREDUUD]ORJGDVHLVNOMXHSURPLMHQHQDWHPHOMXRYMHNRYD L]ERUD8VYRMRMXPMHWQRMRNROLQLLGUXWYXGDQDQMLFLYLOL]LUDQLRYMHNQLMH XYLMHNGRUDVDR3ULURGXMHWROLNRL]PLMHQLRGDPXRQDQHSUXDVDPR EODJRGDWLDXGUXWYXNRMHMHVDPL]JUDGLRRVMHDVHXVDPOMHQLNRP o RYMHNXVYDNLGDQSULMHWLSRJLEDRRGRYMHND o RYMHNVHUDDNDRRULJLQDODXPLUHNDRNRSLMD o RYMHN QL MHPMHUDVYLKVWYDUL1LWDRGYLH S DGSDPHQMHSODSRQLDYDQMHSRURFLSR]RUQRVWSUDNVDSRWRPFL SUHFLSUHFMHQMLYDQMHSUHYDUDSULJRYDUDQMHSULMHWQMHSUL]QDQMD SUREOHPSURPLOMDQMHSURPMHQH o RYMHNVHQDMVWUDQLMHUXLNDGVHL]QXWUDUXL o .DGRYMHNQHELWDNRWUDMQRJXELRSDPHQMHXYLMHNEL]QDRWRWUHED UDGLWL$NRQLSRHPXDRQRSRVMHDQMXQDEDWLQH o %LWLRYMHNMHJODYQDVWYDU$WR]QDLELWLYUVWLMDVDQLYHGDUGDYHGDU XQDWRVYHPXMHUSODNDQMHMHRGUD]VODERVWL o RYMHHVMHWLVHGDVLUDYDQRQRPHSUHGNRMLPVHSRQL]XMHQHSRQL]XMVH o RYMHNHOLGDJDVHVDXYDSRVOMHGLFDQMHJRYLKSRURNDDOLQHLQMLKVDPLK o 3URPDWUDMQHNRJRYMHNDGRYROMQRSR]RUQRL]QDWHRQMHPXYLHQHJRRQ VDP o 1DLHSRWRPFLELWLVYHRYMHMLDPDWHULVDVSRQWDQLP]DQRVRPX RWNULYDQMXEHVNUDMQRJVYLMHWDRNRVHEHLXVHEL p $NRVHQLNDGQHRVYUQHQDVYRMHSUHWNHQHHVHUDGRYDWLVYRMLP SRWRPFLPD 1 RSRWRVDPUHNDRGDQDPSUHFLWUHEDMXVOXLWLNDRX]RUQHNDNDRSUYL L]X]HWDNYULMHGLGDQHPRUDPRLPLWLUDWLQMLKRYHJUHNH o RYMHNMHELHSUDNVH o RYMHNSUHFMHQMXMHVHEH o RYMHNQLNDGDQHYDUDMXGUXJLRQVHYDUDVDP o 'REDUQDLQGDVHQHWRQDSUDYLEH]UD]PLOMDQMDLEH]LMHGQHULMHL SULJRYRUDMHDNRWRRYMHNXLQLVDP o RYMHNVHERMLVDPRSULMHWQMLVJRWRYLPLQMHQLFDPDEU]RL]OD]LQDNUDM o RYMHNDLWDYLYRWPXLJODG]DSUL]QDQMHP.DNRELRYMHNXGUXWYXELR SUL]QDWLQLVYHNDNRELL]JOHGDORNDRGDMHYHSUL]QDW o 'RNLPDRYMHNDLPDLSUREOHPD o RYMHNNRMLSXQRUD]PLOMDXVWDQMXMHLYMHWLXYLHHSRKD p RYMHNVHPRUDQHSUHVWDQRPLMHQMDWLREQDYOMDWLSRPODLYDWLGDQHEL RNRULR RYMHNQHSUHNLGQRSRVWDMHLOLVHPLMHQMDXQHWRGUXJRRQQLNDGDQLMHLVWL 2 GYLHVHEU]RPLMHQMDPRGDELVPRVHXSR]QDOL 2 GOXLVHMHGQRP]DVNRNXQHSR]QDWR%XGLVNORQSURPMHQDPDRSWLPLVWLNL RULMHQWLUDQDOLQDRVQRYLNULWLQRVWLEH]SUHFMHQMLYDQMDSUHXYHOLDYDQMD XOMHSDYDQMDLLVNULYOMDYDQMD . DGLVWUDXMHQHSR]QDWRQH]QDWRHQDL1HNDVHVWRJDYHHRQDM WNRQHHOLYMHQRLVWUDLYDWL% H]QRYRJDQHPDL]XPLWHOMDQHPDILOR]RIDQHPDPLVOLODFDQHPDYHOLNLK XHQMDND , VWLQDYHOLNDVHQDNDQDGRLPDXSRHWNXNDROXGRVW HOLLVWLQDGDVYHQRYRRYLVLRVWDURPGDVYDNDID]DVDGULXQHNXUXNX VYHNROLNHYHSRVWLJQXWHUD]YRMQHVWDGLMHXVYDNRMVXID]LQD]RQHVYH SUHWKRGQHID]HDOLVYDNDQRYDID]DPRGLILFLUD]QDHQMHRVWDOLKXXNXSQRP VDVWDYX-HVXOLVYHRNROQRVWLVOXDMQH"1RYRVWVDPDSRVHELWHNRL ]DEULQMDYDMXHGMHOXMHQDQHREUD]RYDQXSXEOLNX 1 RYRMHSUDYLOXVDPRRQRWRVHQHNRMJHQHUDFLMLLQLQRYLP 1 LNDGDVHQH]QDWRHLVSDVWLDNRVHVWYDULPLMHQMDMX1R]QDOLVHWRH LVSDVWLDNRVHVWYDULQHPLMHQMDMX3ULURGQDMHGRYLWOMLYRVWRYMHNDGDWDNR PLMHQMDVWYDULWRLPPLMHQMDLPH 3 URPMHQDMHXJRGQD 3 URPMHQHNRMHVXGRVDGGDOHUH]XOWDWDLNRMHLPDMXL]JOHGDQDGDOMQMLXVSMHK LQLFLUDOLVXLYLSRMHGLQDQLXPRYLPDOHJUXSHLORNDOQH]DMHGQLFHNRMH QDJUL]DMXUXERYHVXVWDYDPRLORPHLPXUXWLQXLRSLUXLVHSURSLVLPDNRML LQHRELOMHMHPODHJSDSLUQDWRJLELURNUDWL]LUDQRJGRED.DGVHWDNYH ]DMHGQLFHMHGQRPUDLUHWRHYUDWLWLPRLVDPRVYMHVQLDXWRULWHWQMLKRYRP SUDYRPL]YRUXOMXGVNRMOLQRVWLLPDORM]DMHGQLFLNRMDLYLOLFHPXOLFHEH] SRVUHGQLNDLWXWRUD7HNWDGDMHPRJXHQMHJRYDQMHLQWLPQLKOMXGVNLKRGQRVD LVORERGQRJL]ERUDVYLKDNWLYQRVWLEH]SUHVLMHLQHL]YMHVQRVWL]DVXWUDQMLFX 6 WDURVHVDPRQDJRUHODNRPLMHQMD 6 YHWHHLQLWDQHRVWDMH 7 NRQLWDQHHOLPLMHQMDWLL]JXELWHLRQRWRHOLVDXYDWL1LMHXYLMHN GREURVYHWRMHQRYRDOLMHXYLMHNQRYRVYHWRMHGREUR p .RQ]HUYDWLYDQRYMHNMHGUDYQLNNRMLMH]DOMXEOMHQXSRVWRMHHORHSULOLNH ]DUD]OLNXRGOLEHUDODNRMLLKHOL]DPLMHQLWLQRYLPD . RQ]HUYDWL]DPMHLOX]LMDGDVHSURORVWPRHGRDUDWLXEXGXQRVW SDWQMDSRQDDQMHSUDWDQMHUDQMLYRVWVDPLORVWVDPRSRYMHUHQMH VUDPRWDVWLGVWUDKRSRWRYDQMHWHPSHUDPHQWWUSOMHQMHXJODHQRVW HOMDUWYDXUED o RYMHNVHXRYMHNXSUHSR]QDMHSRSDWQMDPDNRMHSRGQRVL p 'REURSRQDDQMHWRMHXSUDYLOXXYLMHNRSRQDDQMH p 7LVHQHYDUDMHGLQRRQGDNDGSUDWD HVLOLSURXLRVDPDVHEH"WRMHRVYDMDQMHQDMYLLKYUKXQDFDXSRUHHQMXV RYMHNRPNRMLMHXVSLRSRELMHGLWLVDPRJVHEH"


p 6PLORYDQMHPRHELWLRNUXWQR $ NRLPDSRYMHUHQMDXVDPDVHEHRQGDMHNUDWDNSXWGRHVWLWDLVUHWQD LYRWD p 1HVUDPRWLVHQHHWHVUDPRWLWLRVXGDYHX]URN = DWRQHPRHPRLYMHWLLYRWRPGRVWRMQRJRYMHND"6WLGLPVHVYRMLK VUDPRWD1HPDPRGRYROMQRUD]ORJD]DUDGRYDQMH p 1HPDOLXVYLPDQDPD]DLVWDEDQLQDMPDQMHPUYLFHVWLGDWROLNRSRWUHEQH ]DXYDQMHQDMVYDNRGQHYQLMHUDYQRWHHVYRJYODVWLWRJGRVWRMDQVWYD 6 WLGQLMHLVNRQVNLRQMHQHWRVWHHQRQDQDPMHUDQQDLQ7RMHNUDQVNLL]XP p ,VWLQLWRVWUDKRSRWRYDQMHQLNDGDQHSURL]OD]LL]VWUDKD 1 HVUHDYODGDWDPRJGMHQHPDVWUDKRSRWRYDQMD p $OLL]DVYDNRJWHPSHUDPHQWDLPDSURYDOLMDXNRMRMYUHEDMXX]DVMHGL SUHGUDVXGHQDJRQLUDQLMH]DHWHLGHMH p $NRMHPXNDWUSMHWLQLMHSDPWLWL 8 JODHQLOMXGLVXRQLNRMLVDPRXXJODHQRPGUXWYXSRVWDMXRELQL 8 OMXGQRVWMHPXGURVWQHXOMXGQRVWVKRGQRWRPHJOXSRVW p RYMHNMHVYHDQMHOMD6XRVMHDMVDHOMDPDLPLOMHQMLPDGUXJLK 6YDNRPHGDMSULOLNXGDL]QHVHVYRMHPLOMHQMH $ NRYHQHPRHELWLRQRWRKRHHOLRQRWRPRHELWL DNLQDMYHDSURL]YRGQMDQHPRHLLXNRUDNVSRVWRMHLPHOMDPDPDWH VYDNRJDGDLPDYLHQRQMHJRYVXVMHG.ROLNRYLHLPDPRWROLNRYLH HOLPR/MXGLQLNDGDQHHELWLSRWSXQR]DGRYROMQLMHUQMLKRYLPHOMDPD QHPDNUDMD2QLVXVYMHVQLVYRMHYODVWLWHHOMHDOLQHSR]QDMXX]URNHNRMLPD MHWDHOMDRGUHHQD RYMHNMHRGJODYHGRSHWHVWYRUHQRGVYRMLKHOMD RYMHNQHPRHHOMHWLRQRWRQHSR]QDMH , ]PHXHOMHLSRNDMDQMDXYLMHNLPDPMHVWD]DNDNRYXEHGDVWRX , ]RVWDQDN]DGRYROMHQMDVWYDUDSDWQMXDL]RVWDQDNQRYHHOMHL]D]LYDSUD]QX HQMX . DGDELSRVWRMDODELDNRMDHOMXGLPDLVSXQLWLVYHHOMHWRQHELELOLERJRYL YHGHPRQL / DNHMHSUYXHOMXSRWLVQXWXQHJROLVOMHGHHHOMHLVSXQLWL / MXGLGDQDVVOXDMXLVWH]DSRYLMHGLDVYDWNRMHXYMHUHQNDNRVOLMHGLYODVWLWH HOMH 1 LWDQHELVPRDUNRHOMHOLNDGELVPRWRQR]QDOLWR]DSUDYRHOLPR3 RODMHLYRWDHOMDDSRODQH]DGRYROMVWYR 3 RXGD]DVYDLPPDMNDMHQLHJD 3 UYDMHPXGURVWXLYRWXXPMHWLVHEH]DGRYROMLWLLXNURWLWLYODVWLWHHOMH 6 YHQDVYLMHWXL]YLUHL]HOMH 9 DOMGDMHMDVQRGDQDPQLNDGDQHELSDORQDSDPHWVXSURWVWDYLWLGREURL]OR NDGDQHELVPRLPDOLHOMH=DEUDQMLYDWLQDPQHWR]QDLSREXLYDWLXQDPD HOMX]DWLP HOMDMHLVKRGLWHSDDNLSUDYDELWYMHUH.DGRYMHNQHELLPDRHOMDQHEL LPDRQLERJRYD HOMDQDPSULMHLGDXLYDPRRQRWRSRVMHGXMHPR HOMHWLMHSUHG]QDNRSRUDYNDLOLSREROMDQMD p 1H]DERUDYLGDMHEROMHELWLUWYDQHJRNUYQLN$QWRQHKRY 2 GYLHGXJRWUDMQDUWYDNDGUDWLMHQDSUDYLWLNDPHQRGVUFD . ROLNRMHQMLKPROLORSUHGROWDULPDQDNRMLPDVXUWYRYDQL p 1LMHVYHXWUDQMXWUHEDNUHQXWLQDYULMHPH$NREU]RRGOXXMHEU]R VHNDMH ) HVWLQDOHQWHXULSRODNR$OLQHXULV]DNOMXFLPDQLWLQHRNOLMHYDM RSDVQRVWMHXRGJDDQMX 9 HOLNGLROMXGLL]SXNHXUEHOLDYDVHEHQDMOMHSLKLYRWQLKUDGRVWL U DYQRGXQRVWUD]XPVDPRELWQRVWVDPRDVDYUHQRVWVLJXUQRVW VORERGDVQDJDVQRYLVWDYVXGELQDVXHQMH o RYMHNVHPRUDSUREXGLWLL]VYRJDPLOLMXQJRGLQDGXJRJVQDGDELRWNULR NDNRMHXRVQRYLWXLQDF2QVDGD]QDGDVHQDOD]LQDJUDQLFLVYLMHWDXNRMHP WUHEDLYMHWLVYLMHWDJOXKRJ]DQMHJRYXPX]LNXUDYQRGXQRJSUHPD QMHJRYLPQDGDPDLSUHPDQMHJRYLPSDWQMDPDLOLQMHJRYLP]ORLQLPD p RYMHNSRVMHGXMHUD]XPNRMLPVH]DKYDDLUD]XPLMHYDVYLMHWDOLLXPNRML MHLEODJRVORYLSURNOHWVWYR 7 NRQHPDUD]XPDGDGHVH]DYHVWL]DVOLMHSLWLLRGGUXJLKXSRWULMHELWLNDR VUHGVWYR p RYMHNMHVSRMERDQVNRJLYUDMHJ6WYDUQRDNRMH%RJVYHVWYRULRRQMHL VDPRJYUDJD RYMHNPRHVWYRULWLVYRMYODVWLWLOMXGVNLLYRWDNRMHRYMHNDNRQHYMHUXMH XERJDNUDOMHYHLNDUGLQDOHXEDQNHLGLYLGHQGH9MHUXMXLXWHVDEODVWLRQ MRXYLMHNQLMHRYMHNLQHPDVPLVODGDRVYDMDQRYDNRSQDLGDVHWDPR LVNUFDYDVDVYRMLPEDODVWRP8WDNYRJRYMHND1DURGHMDQHYMHUXMHPXM PH1DURGHWRWLJRYRULPNUR]YMHNRYH7LHVHRVORERGLWLRYLKVDEODVWLWLHSUHSOLYDWLQDGUXJXREDOXWLHRWNULWLQRYDNRSQDWLHSRELMHGLWLRYX SODQHWXLWLHRWSXWRYDWLQD]YLMH]GHXNRMHMDYMHUXMHP8WUHQXWNXNDGVX XJOHGDRSODYXMXWDUQMXNRSUHQXNRSQDWRVDPJDRWNULRXVQXRSREMHGL RYMHNDSRG]YLMH]GDPDMDYMHUXMHP1DURGHGDHSRELMHGLWLERJRYHL NUYQLNHDOLRYRXWRYMHUXMX7YRMLDGPLUDOLXWRMDQHYMHUXMHP1DURGH RYMHN1DURGHPRHSRG]YLMH]GDPDRRYMHLWLVYRMLYRWLGDWLPXOMXGVNL VPLVDR o RYMHNPRUDELWLYROMDQLVSRVREDQSULPLWLRGJRYRUQRVWGD]DUDXMH]D VYRMLYRWNDRL]DLYRWRQLKNRMLRQMHPXRYLVH=ERJWRJDMHL]QLPQR ]QDDMQRGDVYDNLRYMHNLPDSUDYRGDRVWYDUXMHVYRMXVDPRELWQRVWGDMH GMHODWDQDQHRYLVDQRGUXWYHQRMPLORVWLQMLNRMDJDGHJUDGLUDLRVLURPDXMH NDROLQRVW o RYMHNVDP]DVHEHQHPRHSXQRQDSUDYLWLLQDSXWHQMHNDR5RELQVRQ VDPRX]DMHGQLFLVGUXJLPDRQSRVWRMLLPRHSXQRQDSUDYLWL o RYMHNPRUDELWLEHVSULMHNRUDQDVWYDUEH]JUHNH0HXWLP EHVSULMHNRUQDMHVDPRMDVQDRNUXJODQLWLFDEH]JUHNH o RYMHNPRHLPRUDVDPRYODVWLWLPVQDJDPDGDWLVPLVDRVYRMHPLYRWX LDNRWHQMD]DVLJXUQRXEORNLUDWUDHQMHVPLVOD p RYMHNLPDVYHWRSUDYRGDL]ERULVYRMXGUXWYHQXQH]DYLVQRVWELORNDNYLP VUHGVWYLPDQHLGHOLPLORPDRQRVLORPLQDVLOMHP 6 ORERGDQMHLQH]DYLVDQVDPRRQDMNRMLPLVOL RYMHNMHURHQVORERGDQQRLSDNMHVYXJGMHXODQFLPDRYMHNMHVORERGD HGLQLSXWNRMLYRGLGRL]OD]DMHVWSXWNRMLPVHL]JUDXMHVORERGDQ VXYUHPHQRYMHN p 1LWNRQLMHREYH]DQLQLWLRQRWRMHL]QDGQMHJRYLKVQDJD RYMHNWUHEDQDLVYRMVDQRQGDSXWSRVWDMHSXQRODNL o RYMHNPRUD]DX]HWLVWDY1HXWUDOQRVWSRPDHWODLWHOMXDQLNDGDUWYL XWQMDMDDPXLWHOMDQLNDGDPXHQLND p RYMHNMHELHPRJXQRVWLVORERGHLRVREQHRGJRYRUQRVWL]DYODVWLWX VXGELQX1MHJRYMHLQGLYLGXDOQLRSVWDQDNL]X]HWDNNRMLVHQHGDQLNDNYRP VKHPRPQLRSLPSODQRPUDFLRQDOQRGRNUDMDSURQLNQXWLLVFUSLWLLOL SUHGYLGMHWL RYMHNRYDVXGELQDMHRYMHN6XGELQDQDVREUDXMHVYHGRNQHSRVWDQHPR PHNLLOLWYUGLRYLVQRRPDWHULMDOX6YDNLRYMHNLPDGDVNXSUHGJODYRP %LWQDMHVDPRXGDOMHQRVW p 6XGLVYDNRJRYMHNDSUHPDQMHJRYRMEROMRMVWUDQLX ODJLYDQMHXXWNDYDQMHYDQRVW o RYMHNSRQHNDGPLVOLGDPU]LXODJLYDQMDD]DSUDYRPU]LVDPRQDLQ o 1LVLREUDWLRRYMHNDDNRVLJDXXWNDR o 3REXGLXRYMHNDRVMHDMYODVWLWHYDQRVWL ] DEUDQMLYDQMH QH ]DGRYROMVWYR QH ]QDQMH p 2GDNOHRYMHNDWROLNRXGQMD]D]DEUDQMHQLP" p %LWL]DGRYROMDQVPDORMHWHNRDELWL]DGRYROMDQVSXQRMHQHPRJXH % LWL]DGRYROMDQ]QDLXGDQLPSULOLNDPDELWLVSRUD]XPDQLSUHGVWDYOMD EH]D]OHQREOLNQLMHNDQMDLOLIDOVLILFLUDQMDVWYDUQRVWLUDVWDSDWLVHRGJDQXD PQRJRMHRSDVQLMH HOLVHX]DGRYROMVWYXNULMHNRULMHQSDWQMH" . DGDLPDQHNROLNROMXGLNRMLVXSULOLQR]DGRYROMQLMHGQLVGUXJLPDRQGD QDMHHPRHPRELWLVLJXUQLGDVHYDUDMX 1 HELWLQLNDG]DGRYROMDQXWRPHMHVYDXPMHWQRVW 1 HL]XPOMXMHVHQRYLVLVWHPVYLMHWDDNRVWH]DGRYROMQLRQLPWRVXYDPGUXJL LVSULDOLRWRPHNDNRVYLMHWIXQNFLRQLUD 1 H]DGRYROMVWYRMHSUYLNRUDNNQDSUHWNXQHNRJRYMHNDLOLQDURGD 1 LVNLVWXSDQM]DGRYROMVWYDQHHELWLSRWLFDMDQ]DSURPMHQX 3 RGRVWD]DGRYROMVWDYDVDVWRMLVHXWRPHGDLKVHVD]DGRYROMVWYRPRGULHPR 6DPLPVRERPEXGL]DGRYROMDQVDPRSRYUHPHQRWDNRGDWYRMH]DGRYROMVWYR SRVOXLVDPRWRPHGDWHRMDD]DQRYDQH]DGRYROMVWYD 6 YLGDURYLVYHOMXED]QRVWLVYLMHWDQHPRJX]DPLMHQLWLMHGDQWUHQXWDN ]DGRYROMVWYD = DGRYROMVWYRVHULMHWNRQDOD]LWDPRJGMHVHWUDL p /MXGHNRMLVX]DGRYROMQLVDVYRMLPQH]DGRYROMVWYRPQD]LYDPR]DQRYLMHWDOD p RYMHNNDRPLVDRQRELHWHL]D]QDQMHPLXWRMMHWHQMLQH]DVLWDQ % ROMHMH]QDWLPDORDOLWRPDORWHPHOMLWRQHJRSXQRLSRYUQR ' REUR]QDQMH]DYUDYDXYMHURYDQMXDORHYMHURYDQMHXQH]QDQMX ' XKRYQXVXSHULRUQRVWRYMHNDQHRGUHXMHWRNROLNRVXPX]QDQMDXWXYLOLX JODYXYHWRGDOLXPLMHELVWURUD]PLOMDWL * GMHLPDPQRJR]QDQMDLPDLEROL , GRPRYLQDVHEUDQL]QDQMHP, XKRPXGULKWUDL]QDQMH DYMHUXMHPMHU]QDGHP,]PHXYMHUHLXYMHUHQRJ]QDQMDQHPD]DSUDYR QLNDNYHUD]OLNH HGDQRYMHNQHPRHVYH]QDWLDOLVYDWNRPRUDLPDWLQHWRWRUD]XPLMH NDNRYDOMD-HGLQLSXWNRMLYRGLGR]QDQMDMHGMHORYDQMH . DGELVPRSRVXPQMDOLXVYHWR]QDPRWRELELORVODERXPQRVDPRXERMVWYR . DGDEL]QDQMHRGODJDOLSRSROLFDPDXYLGXSDSLUDRQRELVHXGDOMDYDORRG QDVEU]LQRPVYMHWORVWL . DNDYMHWDMLYRWXNRPHPRJXLPDWLPLUDMHGLQRDNRRGEDFLP]QDQMHL LYOMHQMH" . ROLNR]QDWROLNRYULMHGL 0 DOROMXGLPDOR]QD 0 QRJL]QDMXPQRJRQLWNRVYH 0 QRJR]QDWL]QDLRVWDULWLSULMHYUHPHQD 0 RUDVHPQRJRVWXGLUDWLGDELVH]QDORPDOR 1 HYDOMDQLVYH]QDWL 1 LMHGRSXWHQRVYH]QDWLLQHYDOMDQLVYH]QDWL 1 LMHGRYROMQRGDVWHNQH]QDQMHWUHEDJDXSRWULMHELWL 1 LMHGRYROMQRLPDWL]GUDYUD]XPWUHEDJD]QDWLSULPLMHQLWL 1 LMHGRYROMQRVDPR]QDWLUDGLWLWUHEDWDNRHULUDGLWL1LMHGRYROMQRUDGLWL WUHEDWDNRHU]QDWLUDGLWL1LMHGRYROMQR]QDWLPRUDVHLSULPMHQMLYDWL 1 LMHWROLNRYDQRWRVHPRHL]QDQHJRGDVHWRLVWRKRHLXVXXMH 1 LMH]QDQMH]QDQMH]QDWLYHMH]QDQMH]QDQMHGDWL 1 LWNRQHPRHVYH]QDWL 1 LWNRQHSRND]XMHVYRMHQH]QDQMHNDRRQDMWNRSRLQMHJRYRULWLSULMHQHJR GUXJLVYUL 1 RYR]QDQMHSRVWDMH]DVWDUMHOR]ERJVWDOQLKSURPMHQD 3 ULJQLXKRVYRMHLXMULMHLPRMHXVSUDYLVYRMHVUFH]QDQMX 6 DPRVHQH]QDOLFDVWLGLULMHLQH]QDP 6 YLPL]QDPRYLHRGRQRJD]DWR]QDPRGDRWRPX]QDPR WRMHPQRJRVWUDQLMH]QDQMHWRMHPQRJRVWUDQLMHL]DQLPDQMH WRYLH]QDWRVLMDLXVYRPL]ERUX 7 NRQRVLVYMHWLOMNXODNHSDGQHRGRQRJDNRMLJDVOLMHGL7 NRHOLELWLRVORERHQVYLKEULJDQHNDVHRNDQL]QDQRVWL 7 UHEDXLWLSXQRGDELVH]QDORPDOR 8 VWYDULPD]QDQMDQHPRHSRVWRMDWLXYMHUHQMD 9 HOLNLFLOMREUD]RYDQMDQLMH]QDQMHQHJRDNFLMD 9 LHVHYROLRQRRHPXVH]QD = DSUDYRVH]QDVDPRRQGDNDGDVHQH]QD6D]QDQMHPUDVWHLVXPQMD = QDQMHLYROMDREUDQDVXQDMEROMD = QDQMHLPDJUDQLFDGRNQH]QDQMHLKQHPD = QDQMHMHEODJRKUDQDGXHPR = QDQMHMHRUXHDQHFLOM = QDQMHMHYUOLQDNRMDXMHGLQMDYDGYLMHQDMOMHSHOMXGVNHRVRELQHSUDYHGQRVWL PR = QDQMHPRHPRQDXLWLRGGUXJLKPXGURVWLPRUDPRQDXLWLVDPLVHEH = QDQMHQDVWDMHRG]UQFDVYDNRGQHYQRJLVNXVWYDLLQLRYMHNDVORERGQLPL YHOLNLP = QDQMHQHVPDQMXMHYULMHGQRVW = QDQMHQH]DKWMHYDYHOLNHNROLLQHSULURGQLKUHVXUVDLOLHQHUJLMHLQH]DJDXMH RNROLQX = QDWLDQHKWMHWLLVWRMHWRLPRLDQH]QDWL LYRWEH]]QDQMDMHJRWRYDVPUW p %LWLVYMHVWDQVYRJQH]QDQMDYHOLNMHNRUDNN]QDQMX 1 H]QDOLFDQHHQLWLQDPXNDPDSUL]QDWL 1 H]QDOLFDQLMHVDPREDODVWQHJRLRSDVQRVW]DGUXWYHQLEURG 1 H]QDOLFXMHQHPRJXHXYMHULWLGRND]LPD 1 H]QDQMHMHEOLHLVWLQLQHJRSUHGUDVXGD 1 H]QDQMHMHQHVYMHVQREODHQVWYR 1 H]QDQMHMHXYLMHNVSUHPQRGDVHVDPRVHELGLYL 1 LWDQLMHVNXSOMHRGEHVSXDQH]QDQMD 1 LWDQLMHWDNRRSDVQRNDRSULMDWHOMQH]QDOLFDYLHELYULMHGLRSDPHWDQ QHSULMDWHOM 2 GQRVL]PHXLYRWQHGRELLQH]QDQMDNDNYDPXMHPDWHPDWLNDNULYXOMD" 8VSUNRVSRUDVWX]QDQMDNULYXOMDQDJORUDVWHVDLYRWQRPGRELQH]QDQMH SRVWDMHEHVNRQDQR 7 DNYDMHVXGELQDQH]QDOLFDVYHMHRQRQDWSULURGQRHPXQH]QDPRX]URND


7 NRQH]QDLPDKUDEURVWLWNR]QDLPDVWUDK 7 NRQLWDQH]QDPRUDVYHYMHURYDWL 8 VYRMHPQH]QDQMXJXELVHRVWDODQHSUHJOHGQDPDVDRYMHDQVWYD 2 95(0(18,35267258 Y ULMHPHPLMHQDSURORVWVDGDQMRVWEXGXQRVWJRGLQHWUDMDQMH WUHQXWDNYMHQRVWVYLMHWVYHPLUQHERGDOMLQDSURYLQFLMDWLLQD SULURGDHYROXFLMDSULODJRDYDQMHSUHLYOMDYDQMHRNROL]HPOMD p 'DQQHPRH]DGUDWLDOLJDQHPRUDL]JXELWL1DGXJRPSXWXQHPD ODNRJWHUHWDJRGLQHVXQDMWHLWHUHW 3 RWXMREHDQMH5RNRYLLPDMXEU]HNRUDNHDVWUDKGXJH 7 LVLYUHPHQRPSURHWDRQRWHNSRWHELLPDVYRMVPLVDR $ NRQHSDPWLSURORVWRVXHQVLGDMHSRQDYOMD $ NR]QDL]DEUDWLYULMHPH]QDLGD]QDXWHGMHWLYULMHPH $ NR]QDNXGDLGHSURWLYWHEHUDGLYULMHPH$NRQH]QDNXGDLGH WDPRHVLJXUQRVWLL , YULMHPHMHWYRMWLUDQLQ 1 DYULMHPHXVWDQLLQHEXGLSRVOMHGQML 1 DMYHDWLMHPXGURVWXSRWULMHELWLSUDYRYULMHPH 1 HEULQL]DRQRWRMHSURORMHULPDWROLNRVWYDULRNRWHEHNRMHVHXSUDYR GRJDDMXDWHVX]DWHEHYDQH 1 HPRHQDWUDJGR]YDWLGDQHNRMLVXSUROL 1 HUHFLNDGEXGHPLPDRYUHPHQDXLQLWXMHUPRGDQLNDGDQHHLPDWL YUHPHQD 2 NUHQLVHEXGXQRVWLDQHSURORVWL.DGWRQR]QDVDGDQMRVWPRH SURUDXQDWLEXGXQRVW 6 YHWLQLMHPRJXHXVYDNRYULMHPH % ODJRVWDQMHMHNDGDRYMHNLPDYLHVDWRYDQHJRYUHPHQD % OL]XMHGRORNDMMHGDONRELOR ' DQDVMHVYHXLYRWXQDSUDYOMHQRGDRYMHNXRGX]PHYULMHPHQRYDFLSUDYX VSRVREQRVWGDUDGLNRMDMHVYUHPHQRPL]YRUQRYFD ' XKYUHPHQDMHVWXWYDUDGRWLQHVDGDQMRVWL,PDWLYUHPHQD]QDL]QDWL]D WRVHHOLLPDWLYUHPHQDD]DWRQH, ]DEUDWLYULMHPH]QDLXWHGMHWLYULMHPH 0 LVPRYUHPHQRPSURHWLDRQRWHNSRQDPDLPDVYRMVPLVDR 1 DMYHHSRQLHQMHRYMHNDMHVWSRWURLWLVYRMHYULMHPHLMRXYLMHNLYMHWL 1 DMYLHVHYUHPHQDJXELQDWRWRVHHOLGRELWLQDYUHPHQX 1 HPRJXHMH]DPLVOLWLSRMDYHL]YDQYUHPHQDDOLMHPRJXHX]HWLSRMDYHL] YUHPHQD 1 LMHLVWLQDGDVHPRHSURSXVWLWLVYRMHYULMHPH=DRQRJDWNRXLVWLQXLPDWR UHLXYLMHNMHYULMHPH7NRQHPDYUHPHQDQHHQLVD]ULMHWL8YLMHNVHDOLPR GDVXQDPGDQLNUDWNLDSRQDDPRVHNDRGDLPQLNDGDQHHGRLNUDM 9 ULMHPHMHYHOLNXLWHOM-HGLQRMHWHWDWRVYRMHXHQLNHXELMD 9 ULMHPHMHYHOLNLVDPRXERMLFD 9 ULMHPHMHVWVDPR]ERJWRJDWRVHQHWRGRJDDLVDPRWDPRJGMHVHQHWR GRJDD 9 ULMHPHOHWL 9 ULMHPHVYHPLMHQMDLVYHRWNULYD 9 ULMHPHRGJRYDUDMPL]DQHSRSUDYOMLYR]DQHQDGRNQDGLYR p -HGLQRMHPLMHQDSRVWRMDQD 1 LWDQLMHWUDMQRRVLPPLMHQH 6 DPRMHPLMHQDGREURWYRUQD1HSUHVWDQRGQHYQRVYMHWOR]DPDUD 6 DPRMHSURPMHQDSRVWRMDQD 6 DPRRQDMWNRVHPLMHQMDRVWDMHYMHUDQVDPRPHVHEL p %LWLVYMHVWDQVYRMHSURORVWL]QDLLPDWLEXGXQRVW1DMYHDMHPXGURVW XSRWULMHELWLSUDYRYULMHPH 1 HEULQL]DRQRWRMHSURORMHULPDWROLNRVWYDULRNRWHEHNRMHVHXSUDYR GRJDDMXDWHVX]DWHEHYDQH 2 QLNRMLQHSDPWHSURORVWRVXHQLVXGDMHSRQDYOMDMX 3 DWRORND]DRNXSOMHQRVWSURORXQXQRNRLGXKRYQLUD]YRM 3 URORVWELWUHEDODELWLRGVNRQDGDVNDDQHSRLYDOMND 3 URORVWQDPQHPRHUHLWRYDOMDLQLWLDOLQDPPRHUHLHJDVHYDOMD RNDQLWL 3 URORVWRGEXGXQRVWL]DKWMHYDFLMHQXNRMDSRQL]XMH 6 YHSUROD]L6DPRQHSURORVW 6 YHDULSURORVWLQHPRJX]DPLMHQLWLGRGLUVDVDGDQMRX 7 NR]DWYDUDRL]DSURORVWSRVWDMHVOLMHS]DVDGDQMRVW


8 SURORVWLVPRLPDOLVYMHWORVWWRMHVYMHWOXFDODGDQDVLPDPRVYMHWORVWNRMD SODPWLDXEXGXQRVWLVYMHWORVWHVMDWLSUHNR]HPOMHLPRUD HOMDGD]DGUHSURORVW]DRNXSOMDRQHNRMLVHVXYLHYRHQLRGJRMHPL] PODGRVWLQHJRQDGRP]DVWYDUDQMHEXGXQRVWL p 1HPDMHGQRVWDYQHVDGDQMRVWL6DGDQMRVWQHL]QRVLQDYLGMHORVDPR VNULYHQHVWUDQHSURORVWLQHJRLQHWRWRMRQLMHSRVWRMDORVDGDQMRVW SURORVWQHVDPRGDRWNULYDQHJRMHLVWYDUD 6 DGDQMRVWMHVDPRSULMHOD]LSLWDQMHMHMHGLQRXWRPHNDPRYRGL 6 DGDQMRVWMHWRNDXNRMRMVHGRGLUXMXSURORVWLVDGDQMRVW6WYDUDODNLLQ QMLKRYDYL]LMDRQRJDWRXSUDYRVWYDUDMXWUDQFHQGLUDYULMHPH 6 DGDQMRVWXYODLXVHEHEXGXQRVW 6 DGDQMRVWQHSRVWRML2QRWRWLPLPHQRPQD]LYDPRVDPRMHVSDMDQMH SURORVWLVEXGXQRX p %XGXQRVWGROD]LQDUDWHWRMHRQRSRGQROMLYRNRGQMH % XGXQRVWMHRYMHNDQDNRFNLRQDHELWLRVLJXUDQDLPGRYROMQROMXGLQH EXGH]DWYDUDORRLSUHGWRPVSR]QDMRP % XGXQRVWMHNDRSURVWRUPRJXQRVWLSURVWRUQDHVORERGH % XGXQRVWVHQHSUHSR]QDMHQMXVHVWYDUD1DMXGQLMHNRGEXGXQRVWLMH YMHURMDWQRSUHGRGEDGDHVHQDHYULMHPHNDVQLMHQD]LYDWLGREULPVWDULP YUHPHQRP 1 HPRHPRVHELYLHGRSXVWLWLGDVYRMXEXGXQRVWSUHSXWDPRVWUXQMDFLPD LQDHELVPRVWYDUQRPRJOLGRLYMHWLQHXJRGQRL]QHQDHQMHGDVHVWYDUQR XJDVHVYMHWOD 7 NRVHHOLSREULQXWL]DEXGXQRVWSURORVWPRUDSULKYDDWLVD VWUDKRSRWRYDQMHPDVDGDQMRVWVQHSRYMHUHQMHP 8 SURORVWLMHSRVWRMDODRSDVQRVWGDOMXGLSRVWDQXURERYL2SDVQRVW EXGXQRVWLMHGDOMXGLQHSRVWDQXURERWL p HWUGHVHWMHGREDPODGRVWLDSHGHVHWMHPODGRVWVWDURVWL * RGLQHQHVWYDUDMXPXGUDFHVWYDUDMXVDPRVWDUFH 1 LWDQLMHEUHRGJRGLQD 6 GYDGHVHWVYDWNRLPDOLFHNRMHPXMHGDR%RJVHWUGHVHWOLFHNRMHPXMH GDORLYRWDVDH]GHVHWOLFHNRMHMH]DVOXLR 6 YDNRRYMHNRYRGHVHWOMHHLPDVYRMXYODVWLWXVUHXVYRMHYODVWLWHQDGHL SHUVSHNWLYH 8 GYDGHVWRMJRGLQLLYRWDYODGDYROMDXWULGHVHWRM]QDQMHDXHWUGHVHWRM SURVXLYDQMHp %LORMHVXYLHOLMHSRGDELGXJRWUDMDOR p 7UHQXFLVXPMHVWDJGMHVHVSDMDMXSURORVWLEXGXQRVW-HGDQMHGLQLWUHQXWDN PRHSURPLMHQLWLVYH p WRRGELVPRRGPLQXWHQHYUDDQDPYMHQRVW p 6YLMHWHWHNRYLGMHWWXLPRLPD $ NRMHVYLMHWMHGQDFMHOLQDQXQRMHLSDNGDLVWUDXMHXQMHPXSRMHGLQH VWYDULSULHPXQDUDYQRQHVPLMHL]JXELWLL]YLGDUHODWLYQRVWQDLKLVWLQD 1 LWDQLVLGRQLRQDRYDMVYLMHWWDNRGDQLWDQHPRHL]QMHJDL]QLMHWL LWDYMHVYLMHWOXGQLFD RYMHNLVYLMHWVHX]JDMDPRXYMHWXMX , GDVNHNRMHLPDPRSUHGJODYRPPRJX]QDLWLLWDYVYLMHW . DGDELK]QDRGDHVXWUDSURSDVWLVYLMHWMRGDQDVELKSRVDGLRMDEXNRYR GUYFH / MXGLVYLMHWXYLMHNSURPDWUDMXQDWULQDLQDSRHWVNLRSWLPLVWLNLNDRGMHFD LOLSULPLWLYQLQDURGLVNHSWLQRVPLUHQMHPSUHPDRVUHGQMRXLGXKRYQLP VLURPDWYRPYL]LRQDUVNLVGXKRPNRMLMHL]PLMHDQVRDMDQMHP LVSUD]QRXLOXFLGQRX 0 RGDMHSRWUHEQRELWLXGDOMHQRGVYLMHWDGDELVHPRJORSUDYLOQRYLGMHWL VYLMHW7NRQHNRMVWYDULVWRMLSUHEOL]XRQMRMLPDLVNULYOMHQXVOLNX 1 DVYLMHWXLPDGRYROMQRVPLRQLKGDVLJQDOL]LUDMXNDWDVWURIX 1 LMHOLPRGDLWDYVYLMHWMHGDQVDQ%RJD" 2 YDMVYLMHWVDPRSRVHELQLMHUD]ERULWWRMHVYHWRVHRQMHPXPRHUHL 2 YDNRMHXVYLPVOXDMHYLPDSULURGRVORYQLKRWNULDPLMHQMDMXQDLQQDNRML VHVYLMHWRGUDDYDXQDLPJODYDPD LWDYVYLMHWQLMHQLWDGUXJRQHJRKLMHUDUKLMDREOLNDRGQRVQRYMHQRNUHWDQMH UD]YRMXVDYUDYDQMHREOLND 3 ULMHQHJROLSURPLMHQLPRVYLMHWPRGDELLSDNELORYDQLMHGDJDQHXQLWLPR 3 UHPD3DVFDOXVDYYLGLYLVYLHWMHQH]DPMHWOMLYSRWH]XLURNRPQDUXMX SULURGH2NUXJMHWRQHL]PMHUDQNRPHMHVUHGLWHVYXGDRSVHJQLJGMH 6NUDMQRVWLVHGRWLXLVMHGLQMXMXWRMDHWRVXVHYHPDRGDOMLOH9LGLY SURVWRUVYLHWDRLWRQDVSUHPDXMHDSRWRPLVLWQLMHVWYDULSUHPDXMHPRWR PLVOLPRGDVPRVSRVREQLMLSRVMHGRYDWLLKDPHXWLPQHWUHEDPDQMH VSRVREQRVWLGDGRQLWRVWLGRVHJQHPRQHJRMHWUHEDGRVYHJD7UHED QHL]PMHUQRVWLGRMHGQRJDLGUXJRJDWHPLVHLQLGDNRMLELGRNUDMQDSRHOD VWYDULGRNXLRWDMELLGRSR]DQMDQHL]PMHUQRVWLGRVSLR-HGQRRYLVLR GUXJRPMHGQRGRYRGLGUXJRPX-HUNDNRELPRQRELORGDHVWSR]QDMH FMHOLQX"3RWRVXGDNOHVYHVWYDULX]URNRYDQHLX]URNXMXHSRPDJDQHLSRPDJDMXHSRVUHGQHLQHSRVUHGQHWHPHXVRERPVSRMHQHVSRQRP QDUDYQRPQH]DPMHWOMLYRPNRMDLKLQDMXGDOMHQLMHLQDMUD]OLLWLMHVNXSDYHH WRGULPGDVHQHGDSR]QDYDWLHVWLEH]SR]QDYDQMDFLHORVWLNDNRJRGQL SR]QDYDWLFLHORVWLQHSR]QDYDMXSRMHGLQHHVWL1LWDQLMHEH]XPQRNDRUHL GDVWYDUVDPDVHEHSR]QDMH1HVWDQRVWSULYLGQRVWLXYLMHNQDPUD]XP REPDQMXMHWHQLWDQHPRHXYUVWLWLRJUDQLHQRELHL]PHXGYLMH EHVNUDMQRVWLNRMHJDGUHLL]PLXPXLQLPLVHGDVQLYDQMHULLYRWMHVDQ VDPRQHWDNRQHVWDODQ1DUDYQRGDVHX]GDPRGDVPRVSRVREQLMLGRVUHGLWD VWYDULGRVHLQHJRLPRSVHJREXKYDWLWL6YHVX]QDQRVWLQHL]PMHUQHJOHGH RSVHJDQMLKRYDLVSLWLYDQMDMHUWNRGYRMLQDQDSULPMHUGDJHRPHWULMDMR QHEURMHQLKSLWDQMDUMHLWLLPD"2VYHPXWRVHWUHED]QDWLWUHEDLSLVDWL1H WUDLPRYHMHGQRL]YMHVWQRVWLXVWDOQRVWL9MHQDVDPRPMHQDMHVW 6 YLMHWMHGREURUD]YLMHQPHXQDURGQLVXVWDYQRLXQDMEROMHPVOXDMXWHN YUORSULPLWLYQDPHXQDURGQD]DMHGQLFD 6 YLMHWMHLVSXQMHQELMHGRPSDWQMDPDEROHVWLPDPRUDOQLPUDQDPDL SULVLODPD 6 YLMHWMHLVWLQVNDNRODMHUVHWXVYHXLVDPRSRVHEL 6 YLMHWMHOXGQLFDSHUYHU]QLKSXQERMLKVQRERYD 6 YLMHWMHRJOHGDORXNRPVYDWNRYLGLVYRMXGXX6YLMHWMHRQDSUDYDNRODMHU VHWXVYHXLVDPRSRVHEL 6 YLMHWMHRYRMJODYLGUXNLMLQHJRXRVWDOLPOMXGVNLPJODYDPD 6 YLMHWQLMHNRPSOHNVVWYDULQHJRNRPSOHNVSURFHVD 6 YLMHWVHGDYLXNUHWHQVNLPUD]PMHULPD 6 YLMHWVHPRHVKYDWLWLNDRQHEURMHQRPQRWYRSRUXND 6 YLMHWRPXRSHQHYODGDORJRVQHJRNDRV 7 NRHOLGDVYLMHWRVWDQHRQDNDYNDNDYMHQHHOLGDVYLMHWRVWDQH 8 VYLMHWXVHXYLMHNODNHXMHMHNDQHJRRGJRYRU . DGDELOMXGLSULDOLVDPRRRQRPWRUD]XPLMXLVKYDDMXQDVYLMHWXELELOR YUORWLKR 2 VQRYQDVLWXDFLMDRYMHNDMHGDVHQDOD]LPRXVYLMHWXDGDQH]QDPRRGDNOHL NDPR p 0RJXOLNRPSDVRPGXKDSURQDLIRUPXOXVYHPLUD" 6 YHPLUMHNUXJNRMHPMHVUHGLWHSRVYXGDDSHULIHULMDQLJGMH p 1DQHEXDQHRQLMHJODYQLOLN 1 HERMHOMXGLPDNDRSURWXWHX]DVYHQDSRUQHVWYDULXLYRWXGDORWULVWYDUL QDGXVDQLVPLMHK1 HERQDPVHLQLOLMHSLPMHUSRVWRMHUXQHVWYDUL'REURQDPVHLQLGREULP MHUSRVWRML]OR p 'DOMLQDNRMDRNXXPDQMXMHSUHGPHWHSRYHDYDLKPLVOLPD o 3URYLQFLMDQLMHSRGUXMHYHVWDQMH p ,WLVLGLRSULURGH 1 HPRHHNDWLPLORVWRGSULURGHX]HWLMHRGQMHWYRMMH]DGDWDN 3 ULURGDQHLQLVNRNRYH3URPDWUDMSULURGXSRYRGLVH]DQMRP 3 ULURGDWLMHRVLJXUDODGYLMHVWYDULMHGQXGDQDQMRMVMHGLLGUXJXGDV QMRPPLVOL2GWDGDRYMHNRYXVSMHKLOLQHXVSMHKRYLVLRWRPHNRMXYLHUDEL 8 RYMHNXHYROXFLMDSRVWDMHVYMHVQDVDPDVHEH7HNVWRPVYLMHXLQDVWDMH NDRSUDYRLGXQRVWPRJXQRVWGDYDQMDVPLVOD]DRYMHNDQDVWDMHVYLMHW YULMHGQRVWLLWHUHWRGJRYRUQRVWLQHVDPR]DYODVWLWLURGYH]DXNXSQR RUJDQVNRGRJDDQMHXXNXSQRPSRGUXMXQMHJRYHRSDVQRQDUDVOHPRL.DR LXHYROXFLMLRUJDQVNRJVYLMHWDLXHYROXFLMLVSR]QDMHQDVWYDUDODNLQDLQ GMHOXMXVOXDML]DNRQL LYDELDXOD]HXUH]RQDQFXVDVYRMRPRNROLQRP 3 ULURGQH]DNRQLWRVWLVXVWDWLVWLNHLVWLQH6NXSRVHSODDWULMXPIQDG SULURGRP 3 ULURGDVHEULQH]DYUVWXDQH]DSRMHGLQFD $ NRVHSULURGDSURWLYLX]DOXGDQMHWUXG ' REURMHWRMHSUHPDSULURGL 0 LVPRGLRXQLYHU]DOQHSULURGHWHVHSRNRUDYDPRQMHQXUHGX 1 DWHPHOMXVYDNRJ]DNRQDSULURGHNRMLVHRLWXMHSURPDWUDXPRHVH ]DNOMXLWLGDSRVWRMHMRVWYDULNRMHQLVPRVSR]QDOL 2 QRWRRGX]LPDMHGQRPSULURGDGDMHGUXJRP 3 ULURGDLQLVWYDULQDQDMMHGQRVWDYQLMLQDLQ 3 ULURGDMHEHVNRQDQRGLMHOMHQ%RJ 3 ULURGDMHL]MHGQDHQDV%RJRP 3 ULURGDMHPDOLP]DGRYROMQD 3 ULURGDMHVDYUHQDNDNRELQDPSRND]DODGDMHVOLNDERMDDQHGRVWDWNHNDNR ELQDPSRND]DODGDMHVDPRVOLND 3 ULURGDMHVOLMHSDMHUNDGEL]QDODWRUDGL]DWRELRYMHNELRRNUXHQ JRULODPDLEDUEDULPD3 ULURGDMHXQDMPDQMLPVWYDULPDQDMYHOLDQVWYHQLMD 3 ULURGDQLMH%RJMHURQDQHQDODHGREURQHJRVDPRUHSURGXNWLYQR XVSMHQR'DNOHHWLNHLPRUDOLWHWDWXQHPDDOLMH]DWRYDQRGDOMXGLQH SRGXSLUDMXVXYUHPHQLUDVL]DPLVHNVL]DP 3 ULURGDVHYROLRNUXLWLWDMQDPD 3 ULURGDVHDFDSUHGSUD]QLQRP 3 ULURGDXGUXXMHMHGQDNH 6 YHWRSRGUD]XPLMHYDPRSRGSULURGRPMHYHOLNDVQLPNDWUDWLQLFH WRSULURGDGDMHQLWNRQHPRHX]HWL WRSULURGDXVNUDWLQLWNRQHPRHSRYUDWLWL PRGDPHGLFLQD " 7 RMHVSR]QDMDRSULURGLVWYDUvPHNRVODERWUDMDWHGXOMHQHJRWYUGRLMDNR = DNRQLSULURGHPRJXVHRWNULWLVDPRLVSLWLYDQMHPDQHWHRORNLPGRJPDPDL ILOR]RIVNLPL]UHNDPD = DNRQLSULURGHVXQHSURPMHQMLYLDOLQHSRVWRMLQLMHGQDOMXGVNDLQVWLWXFLMD QLWDRSHQLWROMXGVNRWRVHQHELPRJORSURPLMHQLWLSRHYLRG LOLEROMH UHHQR]DYUDYDMXL NRGVDPRJRYMHND 3 ULURGDMHSRJULMHLOD,XLPDWUHEDODGDWLNDSNH p 3ULODJRDYDQMHMHVQDJDVODELK 9 ROMD]DSUHLYOMDYDQMHPWLUDQLQMHQDGWLUDQLPD p (NRORNDMHUD]OLLWRVWLYRWLQMDSRYH]DQDVUD]OLNDPDXSUHKUDQL 3 RSLWDQMX]DWLWHRNROLDPQRJHVXYODGHNULPLQDOQHRUJDQL]DFLMH 3 URL]YRGLWLSODVWLQXPDWHULMXYLHQLMHXPLMHHDOL]EULQXWLPDWHULMXMH XPLMHHMHUSODVWLNDQLMHOMHSHQND p RYMHNELWUHEDRELWLYLHJUDDQLQVYHPLUDQHJRJUDDQLQ=HPOMH RYMHNQLMHSDVLYQLPRWULWHOMMHGQRJNR]PLNRJUHGD 2 NDNRMHOLMHSD%RMD]HPOMDLGRVWRMQDWRJDGDQDQMRMEXGHPRYHVHOL 3 ORGRYLSULSDGDMXVYLPDD]HPOMDQLMHQLLMD 6 YLVPRPLSXWQLFLQDEURGX=HPOMDWH]DWRQHVPLMHPRGRSXVWLWLQMHJRYR XQLWHQMH'UXJH1RLQHDUNHQHHELWL 2 =%,/-122'8+29,7267, p %UDQLVHVPLVORP]DKXPRU % XGLGXKRYLWDOLX]RVMHDMPMHUH+XPRUHVWRPRHSRVOXLWLNDR VUHGVWYR]DQHVYMHVQRL]UDDYDQMHVHNVXDOQLKLDJUHVLYQLKPLVOL' RVMHWNDMHQDGPXGUHQDERO ' XKRYLWLRGJRYRULVXQDMEUDSRWYUGDVDPRVYLMHVWL+XPRUHVWRPRH SRVOXLWLNDRVUHGVWYR]DQHVYMHVQRL]UDDYDQMHVHNVXDOQLKLDJUHVLYQLKPLVOL + XPRUMHQDSUDYDNRMDSRPDHGDQDPQHSXNQHILOP + XPRUMHSRMDV]DSOLYDQMHULMHNRPLYRWD$OLWNRWUL]DGXKRYLWRX XKYDWLJOXSRVW + XPRUQLMHGDUGXKDYHMHGDUVUFD . RPHQWLUDWLGXKRYLWHL]MDYH]QDLORELOHSWLUHRSWHUHWLWLSRWNRYLFDPD . RULMHQLKXPRUDVXXEROX&UQLKXPRUVHHMRGXEOMH 1 LWDWDNRQHXPDUDNDRQHGXKRYLWDSDPHW 3 DURGLMHLNDULNDWXUHVXQDMVWUDQLMHNULWLNH 7 NRWUL]DGXKRYLWRXXKYDWLJOXSRVW

 '8+29,7222=%,/-120 p %RJPLMHVYMHGRNGDVDPDWHLVW RYMHNMHNUXQDVWYDUDQMDWHWDWRVHUDGLRWUQRYLWRMNUXQL RYMHNQLMHGQXJOXSRVWQHWUHEDSRLQLWLGYDSXWDL]ERUMHQDNRQFXGRYROMQR YHOLN RYMHNVHUDDVOLMHSDXPLUHNUDWNRYLGDQ ' RRKYLGMHKSUREOLMHGLK * ODYDMHRQDMGLRQDHJWLMHODNRMLQDPQDMHHVWRMLQDSXWX7HNRMHLYMHWL X]HPOMLXNRMRMQHPDKXPRUD$OLMRJRUHMHLYMHWLX]HPOMLXNRMRMMH KXPRUSRWUHEDQ HGLQLNRMLWUHEDWLJURYRNU]QRMHWLJDU HGLQRWRPLMHXLYRWXNDNRWDNRLVSDORVX]XEL . DGSDPHWVWDQHJOXSRVWMHYHGDOHNRRGPDNOD . DGVHVDPRVMHWLPGRHPLGDVYH]DERUDYLP / DNRWLMHSOLWNXYRGX]DPXWLWLLEXGDOXUD]OMXWLWL / MXGLVHGLMHOHQDRQHNRMLQLVXQLWDLNRMLMHVXQLWD / MXGLVXSULODJRGOMLYLDOLQLVXSRX]GDQL.RGUDXQDODMHREUDWQR 0 DNDXUXNDYLFDPDQHPRHORYLWLPLHYH0DJDUDFUXLQRPJUPXQLNDGD QHHRSURVWLWLWRQHPDLNH 0 HXYXNRYLPDWUHED]DYLMDWL0 L+UYDWLYD]GDGREURSDPWLPRWRVPR]DERUDYLOL 0 XGURJDSRWHNDUDLELMHORPDJDUHWHNRMHRWNULWLXLWDYRM.LQL 1 DMRSDVQLMHRUXMHVXOMXGLPDORJNDOLEUD 1 HPRHMHGQRPVWUDQMLFRPMDKDWLQDGYDNRQMD 1 HNLELOMXGLUDGLMHXPUOLQHJRUD]PLOMDOL$WRRQGDLLQH 1 HNLSLMHWORYLPLVOHGDVXQFHL]OD]L]ERJQMLK1HPDLYRWDEH]SMHYDQMDNDR WRQHPDQLLYRWDEH]VXQFD 1 LNDGQHUDVSUDYOMDMVEXGDORPOMXGLPRGDQHHXRLWLUD]OLNX 1 LNRJDVHQHPD]LWDNRNDRUWYHQRMDQMHQDSXWXGRPHVDUVNRJSDQMD 2 VMHDVHGREURQHEULQL3URLHWH 3 DPHWDQPXNDUDFQHSURWXUMHLHQL2QHNDGRNRQDWRVDPDXLQL 3 DPHWQDHQDLPDPLOLMXQURHQLKQHSULMDWHOMDVYHJOXSHPXNDUFH 3 RQHNHHQHSODXMHUQLVXGRELOHPXNDUFDVYRMLKVQRYDDQHNHSODXMHU VXJDGRELOH 3 RVWRMLXYMHWRYDQLRSWLPL]DPGDMHSURPMHQDPRJXDEURMHNRQRPLVWDUDVWH EUHRGVYMHWVNRJVWDQRYQLWYD 6 QDLPVXGRYLPDMHGQDNRMHNDRLVQDLPVDWRYLPDLGXJRWRYRMHGQDNRDOL LSDNVYDWNRYMHUXMHYODVWLWRP 6 LWVDPJODGL 6 YDNDVHSRJUHNDLQLQHYMHURMDWQRJOXSRPNDGHMHXLQHGUXJL 6 YDNLRYMHNLPDGREUHVWUDQHXNROLNRORHSUHOLVWD 6 YDNLRYMHNMHNODXQVDPRPDOLEURMOMXGLMHGRYROMQRKUDEDUGDWRSRNDH 6 YDNLPODGLRYMHNGRHSULMHLOLNDVQLMHGRL]QHQDXMXHVSR]QDMHGDL URGLWHOMLSRQHNDGLPDMXSUDYR 6 YHMHRLWLMHGDRYMHNQLMHVLDRVJUDQHYHGDMHVQMHSDR WRRQGDDNRDONRKROVNUDXMHLYRWLRQDNRVYHYLGLPGYRVWUXNR 7 NRHOLLVXLWLPRYDUXQHHSLWDWLDEHSDDNQLQDMPRQLMHGRSXWDMXOL RQHWR 7 UXQXWYRPRNXQDMEROMHMHSRYHDOR 8 GREDURPDQWLDUDFYLMHWVHMHYROLRUDGLPLULVDXQDHGREDVHYROLUDGL SORGDNRMLQLH 8 LYRWXRYMHNSUYRXLKRGDWLLJRYRULWL.DVQLMHQDXLPLUQRVMHGLWLL XWMHWL 8 VLMDQDJODYDMHNUHPDWRULM]DPR]DN9 HOLNDVUHDMHRYMHNRYRLVSLWLYDQMHYDWURPDYHOLNDQHVUHDVDPR LVSLWLYDQMHYRGRP 9 HOLNHULMHNHWUHEDMXPDOHYRGH 9 MHWURPNRMLVDPLSURL]YRGLPDQHPRJXVHQDSXQLWLMHGUD 9 ODVWLWLSDVQHEXLRQVDPRODMH 9 UKXQDFJOXSRVWLJOXSRVWQDYUKXQFX = DPDOHVYDNRGQHYQHVWYDULSRWUHEQRMHSXQRYLHHQHUJLMHQHJR]DULMHWND MXQDNDGMHOD = XELVXGREDUVDYMHWQLNMH]LND2GVYLKMH]LNDQDMWHHMHQDXLWLGUDWLJD]D ]XELPD

2 5(/,*,-,,9-(529$1-8 YMHUDLYMHURYDQMHUHOLJLMDDQLPL]DPEH]ERQLNERJXGD SUD]QRYMHUMHUDMSDNDRSURSRYLMHGLYUDHYL p $NRKRHQDL%RJDVOXLRYMHNX % RDQVNRMHXWHELDQHXSRMPRYLPDLNQMLJDPD HPXVNULYDWLERJXRQRWR]QDMXVYHFL" , SDNGREURMHGDXQHWRYMHUXMHWUHEDYMHURYDWLXQHNLLGHDOSDELRRQ NDNDYPXGUDJRLGHDOGRPRYLQHFLYLOL]DFLMHRYMHDQVWYD . ORQLVHDQLPL]PDRQVHMDYOMDL]QH]QDQMDLSUHGVWDYOMDVDPRMH]JUR UHOLJLMH / MXGLUDGRYMHUXMXRQRWRHOH 0 RGDWUHEDVYLPDYMHURYDWLLQDHVHQHPRHLYMHWL 1 HYMHUXMGRNUDMDQLXRLJOHGQR 1 HYMHUXMVYHWRWLVHJRYRULRRQLPDNRMLQHPLVOHNDRWL 1 HYMHUXMVYHPXWRXMH3RVWRMLOXNDYDXPMHQRVWXVOXELQHSUDYGH 1 HYMHUXMXXGD6YDXGDERMDQLVXQDMHGQRPHSODQX 1 HYMHUXMYHPLVOL 1 LMHELWQRWRVHYMHUXMHYHNDNRVHYMHUXMH 1 LNDGQHHSUDYRXUDGLWLDNREU]RYMHUXMH 3 D]LNRPHYMHUXMH 6 DPRMHRVREDNRMDYMHUXMHXVHEHVSRVREQDELWLYMHUQDGUXJLPD WRMHYLHOMXGLNRMLQHWRYMHUXMXWRMHYHDYMHURMDWQRVWGDMHWRPLOMHQMH SRJUHQR/MXGLNRMLVXXSUDYXQDMHHVXVDPL 7 NRHOLRVWDWLYMHUDQVDPRPHVHELQHPRHXYLMHNRVWDWLYMHUDQGUXJLPD 7 RFTXHYLOOHMHVPDWUDRGDVYDNR]QDQMHSURL]OD]LL]VXPQMHDVYUDYDX YMHURYDQMX 9 MHURYDQMHL]QDQMHVHSRQDDMXNDRGYLMHSOLWLFHMHGQHYDJHXRQRPRPMHUX XNRMHPMHGQDUDVWHGUXJDSDGD 9 MHURYDWLXQDSUHGDNQH]QDLYMHURYDWLGDMHYHGRORGRQDSUHWND7RQHEL ELODYMHUD = DSUDYRYLGLPRVDPRRQRXWRPRHPRYMHURYDWLVDPRRQRWRQHSUHOD]L SUHYLHJUDQLFHQDHYODVWLWHSULURGH = DUMH%RJVWYRULRRYMHNDGDEXGHKUDQDSVLPD" p $NRMHUHOLJLMDRSLMXP]DQDURGWDGDMHLRSLMXPUHOLJLMD]DQDURG $ NRPLQHWNRNDHGDMHMDNRSRERDQRGPDKVHXYDPQMHJRYH EH]ERQRVWL$NRSRVWRMLYMHUDNRMDPRHSRPLFDWLSODQLQHRQGDMHWRYMHUDX YODVWLWXVQDJX % H]OMXGVNHUDGR]QDORVWLVWDUHELYMHUHWUDMDOHMRJHQHUDFLMDPD % ODJRRQLPDNRMLHYMHURYDWLDGDQLVXYLGMHOL % RJRYLKHURMLLGRJPHVHQDPHXDQHSUHWUHVDMXVHRQLVHJXEHLPVH X]PXXSUHWUHV % ROMHMHYMHURYDWLVYRMLPRLPDQHJRWXLPULMHLPD & UNYDMHVWDOQRXLVNXHQMXSULODJRGLWLVHVYLMHWXWHLWL]DXWMHFDMHPNRMLVH WHPHOMLQDPRLSRYODVWLFDPDLSUHVWLXD]DERUDYOMDGDMHQMH]LQJRVSRGLQL XLWHOMURHQXWDOL LQLVHGDYMHUXMHPRXVHEHGDVPRVYMHVQLSRVWRMDQMDQDHJMDMH]JUHQDH OLQRVWL$NRQHYMHUXMHPRXQDHMDQDHMHRVMHDQMHLGHQWLWHWDXJURHQRL PLSRVWDMHPR]DYLVQLRGUXJLPOMXGLPDLMHRGREUDYDQMHWDGDSRVWDMH RVQRYRPQDHJYODVWLWRJLGHQWLWHWD6DPRMHRVREDNRMDYMHUXMHXVHEH VSRVREQDELWLYMHUQDGUXJLPDMHUMHGLQRRQDPRHELWLVLJXUQDGDHX EXGXQRVWLELWLLVWDNDRLGDQDVLGDH]DWRRVMHDWLLGMHORYDWLNDNRVHVDGD RHNXMHRGQMH RYMHNMHERJ2QWUHEDXSR]QDWLVDPRVHEHGDVYHLYRWQHRGQRVHPMHUL SUHPDVHELGDVXGLSUHPDVYRMRMELWLGDVYLMHWXUHGLXLVWLQXSUHPD ]DKWMHYLPDVYRMHSULURGHLRQGDMHULMHLR]DJRQHWNXQDHJYUHPHQD RYMHNMHSRVWDYLRJUDQLFHVSR]QDMLGDELXLQLRPMHVWD]DYMHUX RYMHNMRQLMHXVSLRL]JUDGLWLWDNDYSRUHGDNL]DWRXYMHUHQMHGDRQWRPRH ]DKWLMHYDYMHUXLYMHWLXYODVWLWRMYMHUL]QDLLYMHWLSURGXNWLYQR RYMHNQHPRHELWLEH]YMHUH ' DQDVMHRLWRGDPRUDOSRVWRMLQHRYLVQRRUHOLJLR]QLPLGHMDPD ' DQDQMLOMXGLVHGLMHOHQDWHLVWHGHLVWHLDWHLVWHLRQHNRMLWRXRSHQLVX ' RNVXVHMHGQLREUDWLOLUHOLJLMLGDLPSRGDXWMHKH]DQHGRXPLFHQMLKRYD GXKDGUXJLVXVHREUDWLOLYLGOMLYRMOMHSRWLHQVNLKREOLND ' RDRVDPRGR]DNOMXNDGDRQDMWNRVSRWRYDQMHPSURXDYDGUXJHUHOLJLMH EH]RE]LUDNRMHMHYMHUHVYRMHVUFHLULDQHVXDYD'UXWYRQHLQHVDPR KHURML6YHGRNVXVWRORYLSRVWDYOMHQLVDPR]DPDQMLQXLGRNYHLQDWUHED VOXLWLVDPRSRWUHEDPDPDQMLQHL]DGRYROMDYDWLVHQMLKRYLPRVWDFLPDQMHJXMH VHRVMHDMGDMHQHSRVOXQRVWJULMHK1HNDGDNDRLGDQDVWDMVXRVMHDM QMHJRYHLFUNYDLGUDYDGMHOXMXL]DMHGQRMHUREMHXQMLPDWLWHSRVWRMHH KLMHUDUKLMH ' UDYDMHQHXWUDOQDL]DWRQHVPLMHJUDDQLQDVLOLWLQLQDQMH]LQXILOR]RILMXQL QDQMH]LQXUHOLJLMX'UDYLMHSRWUHEQDUHOLJLMDNDRLGHRORJLMDNRMDWLWLRG QHSRVOXQRVWLLJULMHKDDFUNYLVXSRWUHEQLYMHUQLFLNRMHGUDYDREXDYD YUOLQDPDLSRVOXQRVWL2EMHVHNRULVWHLQVWLWXFLMRPRELWHOMLDVYHXFLOMX VODPDQMDYROMHLSULSUHPH]DIXQNFLRQLUDQMHXVYRMVWYXJUDDQLQD1DWDMVH QDLQQDHOMXGVNRMDVHOLL]QDVSUHPDDXWRULWHWXNRMHPVHSRNRUDYDPR,DNR QDV]DVOMHSOMXMHWDSRNRUQRVWNDRWDNYDQHPRUDQXQRELWLVYMHVQD * GMHMHYMHUDWXMHLVPLMHK + RHOLVHRYMHNLNDGDRVORERGLWLNOHDQMDSUHGGUYHQLPVYHFLPD" , GHRORNLYMHUVNLLOLQDFLRQDOQLWRWDOLWDUL]DPSULMHWQMDVXPLUXLVSRUD]XPX , PDPRGRYROMQRUHOLJLMHGDMHGQLGUXJHPU]LPRDOLQHPDPRGRYROMQRGDEL MHGQLGUXJHYROMHOL , QGXVWULMVNDUHOLJLMDOMXGHVYRGLQDVOXJHHNRQRPLMHLPDLQHULMHNRMHVX VWYRULOHQMLKRYHUXNH , VODPVHLULREUDDQMHPLUD]PQRDYDQMHPDNUDQVWYRREUDDQMHP1D GXXVWD]X0XKDPHGSREMHXMHDNUDQVWYRMHXRSDGDQMX , VXV.ULVWDQDNULQLVXSULELOLEH]ERQLFLYHSRERQLFLRQRJYUHPHQD , ]ODQFDYMHURYDQMDVSDVLWHVDPRUD]XP , ]PHXYMHUHLSUDYH]QDQRVWLQHSRVWRMLVURGVWYRQLSULMDWHOMVWYRRQHLYHQD UD]OLLWLP]YLMH]GDPD . DGJRGVHUHOLJLMDXGUXLODVDVYMHWRYQRPYODXQXQRMHSRVWDMDOD DXWRULWDUQD6WYDUQLSDGRYMHNDMHXSUDYRQMHJRYRRWXHQMHRGVDPRJDVHEH QMHJRYRSRGYUJDYDQMHVLOLRNUHWDQMHRYMHNDSURWLYVHEHSDPDNDUWRELOR SRGPDVNRPRERDYDQMD%RJD . UDMGYDGHVHWRJVWROMHDMHYULMHPHVYHNROLNRJSUHSRURGDUHOLJLMDGLOMHP VYLMHWD


. ULWLMHMHPLVOLRGDMHUHOLJLMDVUHGVWYRGDVHPDVHGUHXSRNRUQRVWL . ULQLMHVLPEROVYHXNXSQHLGHRORJLMHVUHGLQHWRVXYMHDODQDPLMHQMHQD RQLPDNRMLRGVWXSDMXSREXQMHQLFLPDGUDYQLPQHSULMDWHOMLPDL ERJRKXOQLFLPD . UDQVWYRQDVMHXLQLOREDUEDULPDGXHDVDGDQDV]QDQRVWLQLEDUEDULPD LQWHOHNWD / MXGHPRHPRUD]OLNRYDWLRGLYRWLQMDSRVYLMHVWLLUHOLJLMLRGWUHQXWNDNDGD SRQXSURL]YRGLWLVUHGVWYD]DLYRW / MXGLPDXSUDYOMDMXLYRGHLKRELDMLNRMLSRWLXL]YMHURYDQMDLWUDGLFLMD 0 LXSUDYRLPDPRGRYROMQRUHOLJLMDGDELVPRVHPU]LOLDOLQHGRYROMQRGD ELVPRYROMHOLMHGDQGUXJRJD 0 LVWLNL]DRJUQXWDNDWROLNDYODVWXYLMHNMHVWUDKRYDODSUHG]QDQVWYHQLP QDSUHWNRP 0 RHPROLLYMHWLEH]YMHUHXYDOMDQRVWQRUPL]DQDLYRW"=DLVWDEH]YMHUH RYMHNSRVWDMHVWHULODQEH]QDGHDQLSUHVWUDHQGRVDPHMH]JUHVYRJDELD 9MHUDXGUXJHLPDVYRMXNXOPLQDFLMXXYHULXRYMHDQVWYR2QDVH]DVQLYD QDLGHMLGDVXRYMHNRYHPRJXQRVWLWDNYHGDHRQHX]RGJRYDUDMXHXYMHWH ELWLVSRVREQHL]JUDGLWLVRFLMDOQLSRUHGDNWRVHUDYQDSUHPDQDHOLPD MHGQDNRVWLSUDYGHLOMXEDYL 0 UWYDMHYMHUDRQDYMHUDNRMDQHVXPQMD 1 DVYLMHWXSRVWRMHGYLMHYUVWHOMXGLLQWHOLJHQWQLEH]UHOLJLMHLUHOLJLR]QLEH] LQWHOLJHQFLMH 1 DMYHLSR]QDYDRFLSULURGHELOLVXSRERQL 1 HRVMHDPSRWUHEXQL]DNDNYRPYMHURPRVLP]DYMHURPXOMXGVNDXELD 3RSXWGUHYQRJ.RQIXFLMDWROLNRVDP]DRNXSOMHQDXGLPD]HPOMHLLYRWDQD QMRMGDQHPRJXPLVOLWLRQHEXLDQHOLPD 1 HNLVXUHOLJLMVNLVXVWDYLQHSULMDWHOMVNLUDVSRORHQLSUHPDLQRYDWLYQRVWL 1 HNULWLQRUDGRYDQMH]QDQRVWLLYMHUDX]QDQRVWMHYHRPDRSDVQDVWYDU$NR ]QDQRVWQDVWDYLVYRMWULMXPIDOQLSRKRGNUHLVHELSXWQHVDPRX PDWHULMDOQRPQHJRLGXKRYQRPLYUHGQRVQRPLYRWXRYMHNDPRJORELVH GHVLWLGDRYMHNRVWDQHEH]DOWHUQDWLYHLGDVHRNDPHQLXMHGQRMMHGLQRMVOLFL VYLMHWDVOLFLSR]LWLYQH]QDQRVWL0LVPRQDYLNOLGDPLVOLPRRWRPHNDNR QDHPLVOLVOXHGDVHSULODJRGLPRXQDXSULURGQXLGUXWYHQXVUHGLQX1H SULODJRDYDVHVDPRWLMHORQHJRLGXK2YRSULODJRDYDQMHPRHLLWDNR GDOHNRGDRYMHNSRLQMHJXELWLVSRVREQRVW]DVWYDUDQMHQRYLKRGJRYRUDQD QRYHLSURPMHQMLYHL]D]RYHVUHGLQH6XVWDYLLGHMDNDRWRVXPLWUHOLJLMD LGHRORJLMDLWGVOXHNDRVUHGVWYD]DDGDSWDFLMXXERUEL]DRSVWDQDNDOLX NUDMQMRMOLQLMLSRWNRSDYDMXVDPXRVQRYXWRJDRSVWDQNDWUDHLRGRYMHNDGD VHRGUHNQHGUXJDLMLKLXLQNRYLWLMLKPHWRGD]DRSVWDQDNL]DKWLMHYDMXLRGQMHJDGDXYLMHNMHGQDNRRGJRYDUDQDSURPMHQMLYHVLWXDFLMHXSULURGQRML GUXWYHQRMVUHGLQLWRMHUDYQRVPUWL 1 HPDQLNDNYHGYRMEHGDVHXYULMHPHQHROLWVNHUHYROXFLMHX]UHOLJLMXSRMDYLOD QRYDYUVWDGUXWYHQHRUJDQL]DFLMH]DSRHORMHGREDDXWRULWDWLYQLK FHQWUDOL]LUDQLKPDQMLQDNRMHVXSRGLQLOHEHVSRPRQHOMXGHGDELXSUDYOMDOH LVNXSOMDOHSRUH]SXWHPSULVLOH$NRVHX]WRX]PHXRE]LUYUOREU]RVWYDUDQMH L]XPDSOXJDLNRWDDLNHPLMVNLKSURFHVDWRSOMHQMHEDNUHQLKUXGDSRMDYD SLVPDVXQHYDNDOHQGDUDLVXVWDYDPMHUDNRULWHQMHHQHUJLMHYMHWUDSORYLOD QDMHGUDVKYDWLWHPRPRWHKQRORJLMHXQRYRPVYLMHWOXWNRMHELRQMHQ YODVQLN3ULVLODMHELODMHGQDRGRVQRYDQDNRMRMMHSRLYDODYODVWNUDOMHYD VYHHQLNDLYODGDMXHHOLWH1LXMHGQRPSHULRGXXKLVWRULMLGR*DOLOHMDQLMH ]QDQVWYHQLQDSUHGDNELRWDNREU]LOLRWNULDWDNRGDOHNRVHQDLHVWD=DMHGQR VWLPGUXWYHQLPLSROLWLNLPSURPMHQDPDGRORMHLGRWHPHOMLWHSURPMHQHR XOR]LHQHXGUXWYXLHQHNDRPDMNHXUHOLJLML3ORGQRVW]HPOMHYLHQLMHELOD L]YRULYRWDLVWYDUDODWYDYHMHWRELRLQWHOHNWNRMLMHGRYHRGRQRYLK L]XPDWHKQLNHDSVWUDNWQRJPLOMHQMDLGUDYHVQMHQLP]DNRQLPD8WUREDMH SUHVWDODELWLVWYDUDODNDVQDJDWRMHSRVWDRXPLWLPHVXPXNDUFLSUHX]HOL GRPLQDQWQXXORJXXGUXWYX'DELVHRVWYDULOLFLOMHYLRYRJQRYRJGUXWYD RYMHNLSULURGDVYHMHPRUDOLYODGDWLLOLVWUDKRYDWLRGYODVWL'DELVHQMLPD PRJORXSUDYOMDWLOMXGHVHPRUDORQDXLWLGDVOXDMXLGDVHSRNRUDYDMXDGD ELVHSRNRUDYDOLPRUDOLVXYMHURYDWLXYUKRYQXPRIL]LNXLLOLDUREQX QMLKRYLKYODGDUD9ODVWQRYRJSDWULMDKDOQRJVXVWDYDELODMH]DVQLYDQDQD SULQXGLLPRLELODMHLVNRULWDYDODNDLL]PHXQMHLOMXGLSRVUHGRYDRMH PHKDQL]DPVWUDKDVWUDKRSRWRYDQMDLSRGORQRVW7RMHELODLUDFLRQDOQD YODVW3RVWRMLLUDFLRQDOQDLUDFLRQDOQDYMHUD3UYDSRLYDQDSRGYUJDYDQMX LUDFLRQDOQRPDXWRULWHWXGUXJDQDYMHUXXNYDOLWHWL]YMHVQRVWLLYUVWLQHNRMH LPDMXQDDXYMHUHQMD7DNYDMHYMHUDNDUDNWHUQDRVRELQDWRSURLPDFLMHOX QDXOLQRVWDQMHQLVXNRULMHQLXLQWHOHNWXDOQRMLHPRFLRQDOQRMNRPSRQHQWL 1 LMHOLXGQRWRVHOMXGLWDNRUDGRERUH]DVYRMXYMHUXDWDNRQHUDGRLYHSR QMHQLP]DNRQLPD" 1 LMHGQRYMHURYDQMHQHSRVMHGXMHPRQRSROQDLVWLQX 1 LVPRVLJXUQLRGNDGDVXQDLGDYQLSUHFLSRHOLVYRMHEOLQMHVDKUDQMLYDWLLOL VSDOMLYDWLYMHURMDWQRVWLPLQRP]DSRLQMHSUYRSUDVNR]RUMHUHOLJLMHL YMHURYDQMD 1 LVXOLVYHUHOLJLMH]DEOXGHLSUHGUDVXGHXVWYDULLVNRQVNL]DWDPQMHQLSRJOHG QDVYLMHWRGUDVOLK" 1 LWNRVMDNLPYMHUVNLPXYMHUHQMHPQLMHSUL]GUDYRMSDPHWL 1 RYDXWRSLMDNRMDSRLYDQDWLVXOMHWQLPLGHRORJLMDPDLUHOLJLMDPDMHGQRP ]DPLOMHQDQHGDGRQHVHQDJUDGXQDRYRPVYLMHWXQHJRGDYMHUQLND ]DGRYROMHXVSUNRVWRPHWRQDJUDGDL]RVWDMHLOLGDVHUDGXMHQDJUDGLNRMXH SUHPD]DVOX]LQDUDYQRGRELWLVNDPDWDPDLQHNRP]DPLOMHQRPSUHNRJUREQRPLYMHQRPLYRWXGHIDFWRQXGLXOD]XSDNDRNUR]UDMVNDYUDWD .RPH"LQLVHYHHPEURMXOMXGLQHJRWRVXLRQLVDPRWRVSUHPQLSUL]QDWL 2 ERMHMH]ORLVYLPDYMHURYDWLLQLNRPX 2 QLNRMLQLVXUHOLJLR]QL]DSUDYRVXUHOLJLR]QLMLQHJRWRWRVDPL]QDMXD UHOLJLR]QLVXPDQMHUHOLJLR]QLQHJRWRPLVOH 2 QRWRYULMHGL]DNUDQVWYRYULMHGLL]DVWRLNHVORERGQXRYMHNXQH GROLNXMHGDEXGHNUDQLQLOLVWRLN 2 QRXWRYMHUXMXVYLXVYDNRYULMHPHLSRVYXGDQDMYMHURMDWQLMHMHNULYR 2 SDVQRMHYMHURYDWLSUHYLHNDRLSUHPDOR 2 VYDMDQMHVYLMHWDSUDVWDULMHVDQLVYDNDUHOLJLMHKRHGDRVYRMLVYLMHWPDX] RSDVQRVWGDVHSUHWYRULXVDPRVUHGVWYR]DRVYDMDQMHVYLMHWD 3 RERQRVWMHMHGQDYUVWDPXGURVWLRQDMH%RMDPXGURVW 3 RVWRMLVDPRMHGQDNXOWXUDGDFULMHYLPDSRVOMHGQMHJODQDGUXWYD5XHL NULDEXGHREMHHQLSRVOMHGQMLSRS 3 RVWRMLXYMHUHQMHGDUD]XPQHPRHELWLGMHORWYRUDQDNRRYMHNQHPDQDGHL YMHUH 3 UHVXGQRSLWDQMH]DQDXLQDUHGQHJHQHUDFLMHMHVWGDOLHWDYMHUDELWL LUDFLRQDOQDYMHUDXYRHVWURMHYHXVSMHKLOLUDFLRQDOQDYMHUDXRYMHND ]DVQRYDQDQDGRLYOMDMXYODVWLWHSURGXNWLYQHGMHODWQRVWL3ULGUDYDWLVHVYRJD VXGDRQHNRPHDNDNRJDMDYQRPQLMHQMHLOLQHNHQHSUHGYLHQHLQMHQLFH RSRYUJDYDMXSULGUDYDWLVHYODVWLWLKPLOMHQMDDNDNRVXLQHSRSXODUQDVYH WR]DKWLMHYDYMHUXLKUDEURVW 3 ULPLWLYQRPMHRYMHNXVYHSRMPRYHRYMHULXOLRVWUDKRGVPUWL3UHPD QMHPXNDWROLNDMHVNRODVWLNDMHGQRWLVXOMHH]DWYDUDODOMXGVNLGXKX PLVWLQXOMXVNXDNUDQVWYRMHOMXGVNHQDGHL]GDORQHEHVLPDGRNLK ILOR]RILMDYUDD]HPOML3UHPGDMRLGDQDVYMHUQLFLRELOD]HFUNYHLJURERYH QMLKRYDYMHUDLSDNQHPDQHJGDQMHLVNUHQRVWL3RJOHGMHQRYRJYLMHNDSRVWDR GHILQLWLYQRPDWHULMDOLVWLNLLWHNRVHQDHPVXYUHPHQLNXYUDWLWLXGROLQX ERJRYD7NRHGDQDVLVWLQVNLSRYMHURYDWLGDMHQHNLNLSVYHWLOLGDNUXK SULQHVHQQDJUREGRLVWDRGUDYDSRNRMQLNDQDGUXJRPVYLMHWX".DNRVXOMXGL SRGYUJDYDOLSULURGQHVLOHVYRMRMPRLWDNRVHVSULURGHVNLGDRPLVWLDQSODW NRMLPVXMHRYLOHVWDUHUHOLJLMH 5 HFLPLNRPHVHPROLNDGDWLMHGREURLMDXWLUHLNROLNRVLSRERDQ 5 HOLJLMDLPDWURVWUXNXIXQNFLMX]DFLMHORRYMHDQVWYRXWMHKX]DOLDYDQMD NRMDL]LVNXMHLYRW]DYHOLNXYHLQXOMXGLRKUDEUHQMHGDHPRFLRQDOQRSULKYDWL VYRMNODVQLSRORDMD]DYODGDMXXPDQMLQXRVORERHQMHRGNULYQMHNRMDMH SURX]URNRYDQDSDWQMRPRQLKNRMHRQLWODH


5 HOLJLMDMHQDVWDODL]QH]QDQMDLVWUDKDSUHGELMHVQLPSULURGQLPSRMDYDPD YMHUDMHQXVSURGXNWVWUDKDDVWUDKYRGLXRNUXWQRVW 5 HOLJLMDMHREOLNQHXUR]H 5 HOLJLMDMHRGJRYRUQD]DSRYHDQMHSUHGUDVXGD 5 HOLJLMDMHSUL]PDVDVHGDPERMDDVYDNDUHOLJLMDPRHL]DEUDWLVYRMXERMX MHUVYHSRWMHXRGMHGQHVXQHYH]UDNH 5 HOLJLMDMHXVYRMLPSRHFLPDLPDOD]DGDWDNGDRXYDLYRWXVYLPQMHJRYLP REOLFLPDQMHJRYRQDVWDYOMDQMHLWDMQHULWXDODSRYH]DQLKVDLYRWRPLVPUX UDDQMHPLXVNUVQXHP2QDMHRLWRELODGLRGMHORYDQMDHQHLQLVHYHRPD YMHURMDWQLPGDVXNXOWRPERJLQMDUXNRYRGLOHXJODYQRPHQHDNDNRL QD]RQRVWVYHHQLNDQLMHELODLVNOMXHQD0QRJREURMQLPLWRYLQLVXPDQMH VWYDUQLRGDUWHIDNDWDLOLLVNRSLQDNDRWRVXNRVWXULRUXDLOLRUXMD6DPRVX SURQLFOMLYLOMXGLXVWDQMXL]QMLKVD]QDWLYLHQHJRWRWRSRQHNDGJRYRUH PDWHULMDOQLGRND]L 5 HOLJLMDMHX]GDKQDSDHQRJVWYRUHQMDXGVYLMHWDEH]VUFDWHXPEH]XPQLK SULOLND2QDMHRSLMXPQDURGD 5 HOLJLMDMH]DVODERXPQLNH 5 HOLJLMDNRMDEH]UD]PLOMDQMDUD]XPXQDMDYOMXMHUDWQHHGXJRYUHPHQD PRLRSVWDWLSURWLYQMHJD 5 HOLJLMDNRMDRYMHNDLQLWPXUQLPMHSRJUHQDMHURQD%RJXPRUDVORLWL YHVHORJVUFDDQHSRGSULVLORP 5 HOLJLMDQHPRHQLNDGSDVWLQLHQHJRNDGMHX]GLJQXGRGUDYQHUHOLJLMH 5 HOLJLMDRWNULYDVYLMHWSUHPDVYHWRM]DPLVOLQMHJRYDWYRUFD 5 HOLJLMDVOXLVDPRGDRODNDPDVDPDGDVHSRPLUHVPQRJLPIUXVWUDFLMDPD NRMHUHDOQRVWGRQRVL 5 HOLJLMDX]MH]LNVXVUHGLQMH]QDDMNHFLYLOL]DFLMH 5 HOLJLMHVXHVWRGMHFDQH]QDQMDNRMLVYRMXPDMNXQHQDGLYHGXJR 5 HOLJLMHVXL]UD]YMHQHLQHUD]RULYHPHWDIL]LNHSRWUHEHOMXGVNHSULURGH 5HOLJLMHVXPRQWDQHNXH]DMDGQLNH 5 HOLJLMHVXRGUD]OMXGVNHELMHGHXWRPHMHQDGDVYHQMLKRYDLVWLQDLVQDJD 5 HOLJLMH]ERJLGHRORNLKUD]OLNDSUHGVWDYOMDMXVWDOQXSULMHWQMXJOREDOQRP PLUX 5 HOLJLMLVHSULSLVXMHGMHORYDQMHQDUNRWLNDVSRVREQRJGDGRQHVHXWMHKX RYMHNXXQMHJRYRMQHPRLLEHVSRPRQRVWL7HUHOLJLR]QHLGHMHNRMHVH REMDYOMXMXNDRXHQMHQLVXSRVOMHGLFDLVNXVWYDQLWLNRQDQLUH]XOWDWPLOMHQMD RQHVXLOX]LMHLVSXQMHQMDQDMVWDULMLKQDMQHRELQLMLKLQDMSUHLKHOMD RYMHDQVWYD5 HOLJLR]QDPLVDRMHQDVOMHGQLFDSULPLWLYQHPLVOL 5 XVNLQMHPLVOLRGDMHPQRJRYMHUDDOLGDMHVDPRMHGDQPRUDO 6 DPRVHQHSR]QDWRPRHRERDYDWLJGMHQHPDWDMQHQHPDQLYMHUH 6 YDNLMHRYMHNXL]YMHVQLPWUHQXFLPDUDYDQQHNRPERJX 6 YDNLYODGDUNRMLXVYRPUDGXWUDLSRPRYMHUHMHRELDQVODEL$VODEL QLMHGRVWRMDQGDEXGHQDHOXGUDYH WRQDVMHRGYHORGRERMQRJSROMDYMHUDLOL]DSUDYRVNHSVD" 7 DPRJGMHMHYMHUDJRVSRGDUWDPRMHUD]XPVOXJDLMDMHGXQRVWGDXWL 7 DPRJGMHYMHUDYDLRGOXQRPSROXJRPVYMHWVNHSRYLMHVWLPRUDNRQDQR ]DYULWLXLVWRPPLVWLFL]PX 7 HPHOMUHOLJLMHMHRVMHDM]DYLVQRVWL 7 HRORJLMDMHDUREQDVYMHWLOMNDSULYLHQMD1HSRWLHPEHVPUWQRVWGXHDOLMH LQHSRWYUXMHPQHYLGLPUD]ORJD]DWRELXQMXYMHURYDRDOLQH]QDPQLWR NDNRELKMHPRJDRRVSRULWL0RMMH]DGDWDNGDVYRMXHQMXSULXLPQD UDVSRODJDQMHLQMHQLFDPDDQHGDLQMHQLFHXVNODXMHPVDVYRMLPHOMDPD 3RNORQLVHSUHGQHNRPLQMHQLFRPNDRPDORGLMHWHEXGLVSUHPDQQDSXVWLWL VYDNRDSULRUQRPLOMHQMH 7 NRLPD]QDQRVWLXPMHWQRVWLPDLUHOLJLMX7NRQHPDQMLKGYLMHWDMLPD UHOLJLMX 7 NRVSRURYMHUXMHSRND]XMH]UHRXP 7 NRYMHUXMHGDMHNUDQLQ]DWRWRLGHXFUNYXYDUDVH 8 SUYLKVWRJRGLQDNUDQVNXUHOLJLMXSULJUOLODMHVDPRQDMQLDUXOMD 8 VUHGQMRYMHNRYQRM(XURSLMHFUNYDGXHYQHEROHVQLNHSURJODDYDOD YMHWLFDPDLVSDOMLYDODLKQDORPDDPD 8 LYRWXLVWYDUDODWYXQHRSKRGQDMHYMHUDXYL]LMXKLSRWH]XDOLLSURPMHQD PLOMHQMDDNRVHSRMDYHQHNLQRYLMDNLUD]OR]L 8 PMHWQRVW]QDQRVWLUHOLJLMDWULVXUD]OLLWDL]UD]D]DMHGQHLVWHLVWLQH 9 HLQDUHOLJLR]QLKLSROLWLNLKVXVWDYDXSRYLMHVWLRYMHNDPRJODELSRVOXLWL NDRLOXVWUDFLMDDXWRULWDUQHVDYMHVWL 9 MHUDLKUDEURVWVXSRWUHEQLGDVHWHNRHXGDUFLLQHVUHHLYRWDVKYDWHNDR L]D]RYNRMLPVYODGDYDMXLJDMDDPRVHEHDQHNDRQHSUDYHGQDND]QDNRMD VHQLMHPRUDODQDPDGRJRGLWL3VLKRDQDOLWLNLSULVWXSUHOLJLMLXSUDYOMHQMHQD UD]XPLMHYDQMHUHDOQRVWLL]DVXVWDYDPLVOL 9 MHUDLQHYLQRVWUDVWXMRVDPRQDVWDEOXGMHWLQMVWYDDOLQHWUDMX 9 MHUDLVLODVHPHXVREQRLVNOMXXMX9 MHUDMHL]YMHVQRVWEH]GRND]D9MHUDMHMH]HURLVWRHNRMHVHVWDOQR SRYHDYDDNRMHVHKUDQLL]YRULPDNRMLL]YLUXVRQHVWUDQHVYLMHVWL6YLPL ]QDPRYLHRGRQRJD]DWR]QDPRGD]QDPR 9 MHUDMHQXVSURGXNWVWUDKDDVWUDKYRGLXRNUXWQRVW 9 MHUDMHSREMHGDWHRORJLMHQDGOMXGVNRPVODERX.DHWHGDQDURGSRVWDMH VYHPDQMHLPDQMHSRERDQ7RMH]ELOMDQHXJRGQRMHUNRPHHPRVHRQGD UXJDWL"$NRPHQLRGJRYDUDGDXQHWRYMHUXMHPWRMRQLMHGRND]GDWRQHWR GRLVWDLSRVWRML 9 MHUDMHVWDQMHXNRMHPRYMHNSDVLYQRHNDQDRVWYDUHQMHVYRMHQDGH 9 MHUDMHVXSURWQRRGVLJXUQRVWLRQDMHHQLJPDSDUDGRNVLDSVXUG9MHUVNDVH LVWLQDPRHVKYDWLWLXPRP 9 MHUDPRWLYLUDLSRNUHHOMXGH'REDMHXNRMHPUHYLWDOL]DFLMDUHOLJLMHX YHOLNRPGLMHOXVYLMHWDGRGDWQRSRMDYDPDNXOWXUQHUD]OLNH8MH]JULVYLK UHOLJLMDQDOD]LVHSUD]QRYMHUMHPLWRYLLUDFLRQDOQRVWLLULWXDOL9MHUVNHVNXSLQH SUXDMXPDOHGUXWYHQH]DMHGQLFHX]DPMHQX]DL]JXEOMHQRPXUEDQL]DFLMRP 9MHUVNHVNXSLQH]DGRYROMDYDMXGUXWYHQHSRWUHEHNRMHGUDYQHELURNUDFLMH QLVXSRNULOH PHGLFLQVNHEROQLNHYUWLLLNROHQMHJDVWDULMLKSUYDSRPR QDNRQSULURGQLKLGUXJLKNDWDVWURIDVRFLMDOQDVNUELSRPRXYUHPHQLPD JRVSRGDUVNHRVNXGLFH =DQMHJDXPXVOLPDQVNLPRLPDVX]DSDGQD QHUHOLJLR]QRVWLQHPRUDOYHD]ODRG]DSDGQRJNUDQVWYDNRMHLKMHVWYRULOR 5DWRYLQDUD]GMHOQLFDPDL]ELMDMXL]PHXQDURGDUD]OLLWLKUHOLJLMD7LVXOMHD OMXGVNHSRYLMHVWLSRND]DODVXGDYMHUDQLMHPDODUD]OLNDYHPRGDQDMGXEOMD UD]OLNDNRMDPRHSRVWRMDWLPHXOMXGLPD6YHPDQMLEURM(XURSOMDQD L]UDDYDUHOLJLMVNDXYMHUHQMDSRWXMHYMHUVNHRELDMHLVXGMHOXMHXYMHUVNLP DNWLYQRVWLPD,]X]HWDN]HPOMHXWUDQ]LFLMLREQDYOMDMXYMHUVNHRELDMH 9 MHUDQLMHMHGDQRGSRMPRYDNRMLSULVWDMXXLQWHOHNWXDOQXNOLPXGDQDQMHJ VYLMHWD$OLLVWRGREQRGDQDVMHQHGRVWDWDNYMHUHL]UD]GXERNH]EUNHLRDMD 9 MHUDQLMHRSLMXP]DQDURGQHJRYLWDPLQ]DVODEH 9 MHUDSUDYLRGOMXGLVMDMQHEXGDOH:KDWH[FHOOHQWIRROVUHOLJLRQPDNHVRI PHQ 9 MHUDSUHPMHWDEUGDDVXPQMDVHSHQMHSRQMLPD 9 MHUDVHNDRLOMXEDYQHGDQDPHWQXWL6WRJDLMHVWX]DOXGDQVYDNLWUXGGDVH RQDGUDYQLPPMHUDPDXYHGHLOLXYUVWLQDGDOMHGDVXYMHUHNDRNULMHVQLFH QMLPDMHGDELVYLMHWOLOHSRWUHEDQPUDN 9 MHUDVHPRHNUDWNRGHILQLUDWLNDRQHORJLQRYMHURYDQMHXGRJDDM QHYMHURMDWQRJD 9 MHUDXVHEHMHXYMHWQDHVSRVREQRVWLGDQHWRREHDPRDEXGXLGDVH RYMHNNDRWRMHLVWDNQXRPRHRGUHGLWLVSRPRXQMHJRYHVSRVREQRVWLGD REHDYDWRMHMHGDQRGXYMHWDOMXGVNRJSRVWRMDQMD9 MHUQLFLLJHQLMDOFLLPDMXMHGQR]DMHGQLNR]QDMXPQRJHVWYDUL]DNRMHQLVX QLVYMHVQLGDLK]QDMX 9 MHUQRVWQHJLUDERJRYHWRGROD]LRWXGDWRMHRYMHNXVYRMHPPDWDQMX RVMHWLRXGHVQXYHOLLQXOMXGVNRJGXKDRYMHNREDYOMDUD]PMHQXVYRJD ERDQVWYD]DVUHX 9 MHUQRVWLYRWLQMDQHELELODWDNRGLUOMLYDNDGDELYMHUQRVWPHXOMXGLPDELOD XHVWDOLMD 9 MHURYDQMHMHMDHRGUD]XPD 9 MHURYDQMHVHQHVWMHHQDED]LQDVOMHD 9 MHURYDQMHXQDGQDUDYQLL]YRU]ODQLMHSRWUHEQROMXGLVX]DLVWDVDPLNDGUL XLQLWLVYDNR]OR 9 MHURYDQMH]DKWLMHYDKUDEURVWVSRVREQRVWGDVHSUHX]PHUL]LNVSUHPQRVW DNGDVHSULKYDWLEROLUD]RDUDQMH7NRJRGVH]DWYRULXVXVWDYREUDQH VOXHLVHL]GUOMLYRXLSRVMHGRYDQMHPNDRVUHGVWYLPD]DVYRMXVLJXUQRVW VWYDUDRGVHEH]DWYRUHQLND 9 MHUXMHPGDUD]XPQHPRHELWLGMHORWYRUDQDNRRYMHNQHPDQDGHLYMHUH 9 RMQLFLVYHHQLFLLSOHPLLQLNDGQH]DOD]HXGRPUD]XPD = DGDDFUNYHQLMHSURPLMHQLWLVYLMHW$OLDNRLVSXQLVYRMX]DGDXVYLMHWHVH SURPLMHQLWL=DUQLMHXGQRGDVHOMXGLWDNRUDGRERUH]DVYRMXYMHUXDWDNR QHUDGRLYHSUHPDQMH]LQLPSURSLVLPD" = QDQRVWQLMHQLWDPDQMHXVNRJUXGQDRGPLOLWDQWQHUHOLJLMH = QDQRVWDQHQHNDUHOLJLMDLOLQHNDGUXJDYUVWDQDXDYDQMDWUHEDXWYULYDWL LVWLQXRRYMHNX = QDQRVWILOR]RILMXXPMHWQRVWLUHOLJLMXVWYRULOLVXOMXGL]DWRGDELQHNDNR L]DOLQDNUDMVDRQLPVWUDQLPLPXQLPWHNRDPDNRMHVXVUHXQDVYRP LYRWQRPSXWX%H]YMHUHSRVWDMHVWHULOQLEH]QDGQL]DSODHQLGRVDPHVUL QDHJELD p $QLPL]DPVHMDYOMDL]QH]QDQMDLSUHGVWDYOMDVDPRMH]JURUHOLJLMH p -RQLNDGDQLVDPYLGLREH]ERQLNDVXVUHWDRVDPVDPRQHPLUQH p $NRERJSRVWRMLRQPRUDGDMHJOXK]DNULNRYHVYRMLKYODVWLWLKVWYRUHQMD $ NRMHYMHURYDWLNUDQVNRMUHOLJLML VYLVPRPLNORQLUDQLVWYRUHQLQDVOLNXL SULOLNX*RVSRGQMX EUDDLVHVWUHSDSUHPDWRPHVYLLYLPRXLQFHVWX $ NRSUL]QDMHPRERJDRQGDPRUDPRSUL]QDWLLVYLMHWNRMHJMHVWYRULR$ NDNDYMHWDMVYLMHW" % RJMHRYMHNDNRVDQMDSURVMDNDNRUD]PLOMD % RJMHMHGLQLJRVSRGDUQDVYLMHWXNRMLLPDPDQMH]DUHLRGVYRMLKVOXJX%RJMHQDOLNQDYMHWDUWRSUROD]LSRVYXGDJDRVMHDPRDQLJGMHJDQH YLGLPR % RJMHVWYRULRRYMHNDMHUMHELRUD]RDUDQPDMPXQRP1DNRQWRJDMH RGXVWDRRGGDOMQMLKHNVSHULPHQDWD % RJMHXVUFLPDRQLKNRMLJDWUDH % RJPLVOLXJHQLMLPDVQLYDXSMHVQLFLPDLVSDYDXRVWDOLPOMXGLPD % RJQLMHPRJDRELWLQDVYDNRPPMHVWXSDMH]DWRVWYRULRPDMNH % RJQLMHVWYRULRVPUWQLWLVHUDGXMHSURSDVWLLYLK % RJQLMHXVLOLQHJRXLVWLQL % RJSUHGVWDYOMDMHGDQRGPQRJLKSRHWVNLKL]UD]DQDMYLHYULMHGQRVWL KXPDQL]PDDQHVWYDUQRVWSRVHEL % RJVHQHNDUWD % RJ"2QDMYHOLNLOXGLNRMLMRXYLMHNYMHUXMHXOMXGH % RJDQLWNRQLNDGDQLMHYLGLR % RJRYLQHSR]QDMXVDPLORVWL % RJRYLXLYDMXXOMXGVNRPPHVX6YMHHSHHQRERJRYLPDMHQDMPLOLMD SHHQND RYMHNHLPRGEDFLXGRRGPDKRGEDFLWLLERJDMHURYMHNQHWUDLWROLNR ERJDNROLNRXGHVD RYMHNMHL]PLVOLRERJDMHGLQR]DWRGDVHQHELXELR RYMHNMHL]PLVOLRERJDDVDGDNOHLSUHGQMLPVWROMHLPD RYMHNMHXLJULQDMYLHQDOLN%RJX RYMHN]DSUDYRHOLELWL%RJ ' DQHPD%RJDWUHEDORELJDL]PLVOLWL , QLWDQHQHVWDMHSULMHQHJRWRGUXJRXPUH,]QLWDQHQDVWDMHQHWRQLNDNDY ERJWRQHPRHSURPLMHQLWL DYMHUXMHPSRSXWGMHWHWDGDHVHSDWQMHL]OLMHLWLLQHVWDWLGDHVYD XYUHGOMLYDNRPLQRVWOMXGVNRJSURWXUMHMDLH]QXWLNDRELMHGQRSULYLHQMH NDRRJDYQDL]PLOMRWLQDQHPRQRJXPDLGDHVHQDNUDMXXVYMHWVNRP ILQDOXXWUHQXWNXYMHQRJVNODGDGHVLWLLSRMDYLWLQHWRWROLNRGUDJRFMHQRWR HGRWHLVYLPVUFLPDWRHXQLWLWLVYDQHJRGRYDQMDLVNXSLWLVYH]ORLQH OMXGVNHVYXNUYWRMHRQLSUROLH HGDQRGSXWRYDGDVHXSR]QD%RJMHVWGDJDVHSRUHNQH HGQRPSRNDMQLNXYLHVHUDGXMXQDQHEHVLPDQHJRGHVHWRULFLSUDYHGQLND . DGERJDQHELELORRQGDELJDWUHEDORL]PLVOLWL. DGRYMHNVDPRSRPLVOLQDNROLNRMHRYMHNGDYMHULNROLNRMHX]DOXG XWURLRNRMHNDNYHVQDJHQDWXPDWXLWRYHWLVXHJRGLQD . DGDQHPDERJDWDGDQHPDQLQDWSULURGQRJVPLVODLYRWD 1 HNODQMDWLVHFHUHPRQLMDOQRRILFLMHOQLPERJRYLPD]QDLQHSRWRYDWL ]HPDOMVNHDXWRULWHWHD]HPDOMVNLDXWRULWHWLQLVXVDPRERJRYLL]QDGERJRYD YLHRGWRJDRQLVXXSUDYOMDMXL]DLVWDNREQRVXGELQRPOMXGVNRPQHNDYUVWD VDVYLPQDLYQRJPHKDQL]PD]DRSVMHQXSURVWRWH 1 HSRVWRMLQLWDWRQHSULSDGDERJX 1 H]QDPWRELKXUDGLRVRQLPNRMLMHSUYLL]PLVOLRERJDREMHVLRELKJDQD SUYXMDVLNX 1 LMHGDQRYMHNQHPRHQDLQLWLERJDVHELVOLQD 1 RYDPLVDRXELMDVWDUHERJRYH 2 ERJRYLPDQLWDQH]QDPQLWLGDLKLPDQLWLGDLKQHPD 3 R]LWLYQD]QDQRVWPRUDXJODYLWLGDERJRYLPLMHQMDMXSRVWRMELQXSXWXMXL] UDVHXUDVXL]QDURGDXQDURG1DERJRYLPDVHYUHSODJLMDWL%RJRYLVH SRVXXMXGDMXQDRWSODWX3RVWRMLVHOLGEDERJRYDLVQMRPXVYH]L SRQDYOMDQMHNRODLVXVWDYD$SULWRPDFLQLVXXYLMHN]DKYDOQLVYRMLP XLWHOMLPDWHGRGDQDQMHJGDQDSURYRGHSUDNVXGDLKSUHXXMX 3 UDYLERJPRQLERJWRMHERJPLVOL 6 DPRRYMHNPRHVMHGLQLWRQRERMHLRQRYUDMH 6 DPRXMHGQRPRHPRELWLVLJXUQLDNRHRYMHDQVWYRL]EMHLYH SURJUDPLUDQRERJNRMLHJDVSDVLWLQHHELWLGHXVH[PDFKLQDRQHRSHW XVWDWLXGXLRYMHND 6 UFHRVMHDERJDDQHUD]XP 6 WUDKMHVWYRULRERJRYH 6 YDWNRPRUDSURQDLERJDXVDPRPVHEL 6 YLERJRYLLYUDJRYLNRMLVXLNDGDELOLVYLVXXQDPD WRYLH]QDPRRQRPWRERJQLMHWRYLH]QDPRERJX WR]JUDEHERJRYLQHPRJXYRORYL 7 NRGHILQLUD%RJDYHMHDWHLVW 8 YLMHNSULURGDVWYDUDL]MHGQRJRSHWGUXJR 9 MHUDXERJRYHMHL]PLOMRWLQDPXGUHGUDYQHYMHWLQH = DQLPOMLYRMHNDNYHVXVYHERJRYHOMXGLL]PLVOLOL= DWRWRQLVXXVYRMHPRVREQRPUD]GREOMXSUHYODGDOLLQIDQWLOQXID]X YMHURYDQMHXERJD]DYHLQXMHOMXGLYMHUDXRFDNRMLSRPDHGMHWLQMDLOX]LMD p RYMHNQHWUDLWROLNR%RJDNROLNRXGR XGRMHQDMPLOLMHGLMHWHYMHUH XGRPRHELWLVDPRGRVDGDQHSR]QDWDSULURGQDLQMHQLFD1HUDDYMHUX XGRQHJRYMHUDXGR 1 HYMHUXMXXGDRVORQLVHQDQMLK 6 MHQHMRXYLMHNQLVXXGD 9 HOLNRQHXQLWLYRXGRMHVWOMXGVNDYMHUDXXGR p -HGLQRVUHGVWYRSURWLYSUD]QRYMHUMDMH]QDQRVW3UD]QRYMHUMHMHXGQDVWYDU -RQLVDPVUHRRYMHNDNRMLMHYUDWLRVYRMXPMHVHQXSODX 3 UD]QRYMHUMHXNRMHPVPRRGUDVOLQHJXELVYRMXPRQDGQDPDDNQLRQGD NDGDJDSUHSR]QDMHPR8VYDNRPSUD]QRYMHUMXPXGUDFLVOLMHGHEXGDOH = DSUDYRVHSUD]QRYMHUMHVDPRVOXLSRJUHQLPVUHGVWYRPNDNREL]DGRYROMLOR LVWLQLWXSRWUHEX = XUHDJRPLODSULKYDDSRKOHSQRLEH]LVSLWLYDQMDVYHWRJRGLSUD]QRYMHUMXL LULXHQMH p RYMHNUDYQRGXQRSUROD]LSRNUDMRWYRUHQRJUDMVNRJYUWDDWXDQSRVWDMH WHNNDGDMH]DWYRUHQ 5 DMVHRELQRWHNRQGDRWNULMHNDRUDMNDGDVPRL]QMHJDRWMHUDQL p 3DNDRMHSRSORHQGREULPQDPMHUDPD 3 DNDRMHVYLMHWXNRMHPVHQLNDGDQHSUDWD3DNDRWRVXGUXJL p 2PUDHQHVXPLGXJHSURSRYLMHGL o 8(XURSLMHSRMDYDYUDHYDLYMHURYDQMHXPRQDGQDUDYQLKVLOD]DSRHODX GREDWRYDQMDVSLOMVNRJPHGYMHGD

2 32/,7,&, E LURNUDFLMDFHQ]XUDMHGQDNRVWHOLWDGLSORPDFLMDLGROLLLGHRORJLMH NRDOLFLMDNRORQL]DFLMDNRPXQL]DPNRQIHUHQFLMDNRQYHQFLMHNUDOMHYL PDUNVL]DPPDWHULMDOL]DPQDFLMDQDFLRQDOL]DPSROLWLNDSROLWLDU KLMHUDUKLMDSROLFLMDSXULWDQFLVWUDQNDWLWXOHYRMVNDVORERGDURERYL UDGLNDOQRVWYODGDYODGDYLQDYODVWYRD]ORLQND]QDVPUWQDND]QD p $NRSRVWRMLQDLQGDVHRGORLYDQDRGOXNDGREUDHJDELURNUDFLMDXYLMHN SURQDL7 UHEDPRELURNUDFLMH]DUMHDYDQMHVYRMLKSUREOHPD$NDGDLKGRELMHPR VSUHDYDMXQDVLQLWLRQR]DWRLKWUHEDPR p &HQ]XUDMHPODDRGGYLMXVUDPRWQLKVHVWDUDVWDULMDVH]RYHLQNYL]LFLMD & HQ]XUDMHWDMQDSUHSRUXNDSXWHPMDYQH]DEUDQH . UDMQMLMHFLOMVYDNHFHQ]XUHGR]YROLWLVDPRRQDNYHNQMLJHNRMHLRQDNRQLWNR QHLWD HVPROLXVWDQMXL]EMHJDYDWLPRUDOQXFHQ]XUX" & HQ]XUDMHNDGPDOLRFMHQMXMXPLVOLYHOLNLK p +REEHVMHRGDYQRWYUGLRGDVXOMXGLSRSULURGLMHGQDNL6OLQRMHUD]PLOMDR L/LFKWHQEHUJ/MXGLVXSRVYRMLPVNORQRVWLPDVYLMHGQDNLUD]OLNXLQH RNROQRVWL HGQDNRVWMHXNLGDQMHLVNRULWDYDQMDRYMHNDRGRYMHND HGQDNRVWMHXYLMHNSRNXVQLNDPHQSUDYHGQRVWLD]DMHGQRLQHVORERGX 7 DPRJGMHMHMHGQDNRVWQHRVSRUHQDWXMHLSRGUHHQRVWQHRVSRUHQD 2 UZHOMHSULPLMHWLRGDHXYLMHNQHWNRXYLMHNELWLMHGQDNLMLRGGUXJLK LQLVHGDOMXGLXNLGDMXMHGQDNRVWNDGDQLVXNDGULRGUDWLOMXGVNRVW p (OLWD]DVQLYDVYRMHSUDYRLOLEROMHUHLVYRMHSULYLOHJLMHQDSUHWSRVWDYFLGD VXOMXGLQHVSRVREQLLGDQLWDQHPRHL]EULVDWLQHMHGQDNRVWLPHXQMLPD 3 RVWRMHVDPRGYLMHNODVHHOLWHYODGDMXDLQHYODGDMXD p 'LSORPDFLMDMHLJUDDKDXNRMRMVHQDURGLPDWLUDMX'LSORPDFLMDMHXPLMHH GDVHVDVWRULMHLSUHXWLRQRWRELVHPRJOLUHLMHGQRPULMHMX ' LSORPDWMHRYMHNNRMLRWYRUHQRNDHWRQHPLVOL ' LSORPDWMHRYMHNNRMLXGDUFHSROLWLDUDXEXEDQMWUHEDSUHWYRULWLX]YXNH KDUIH , VWLQLWLGLSORPDWMHRYMHNNRMLGYDSXWDUD]PLVOLSULMHQHJRQLWDQHNDH . DGDEDQNDUQDQHNLSULMHGORJNDHQHPLVOLPRGDNDGDNDHPRGDPLVOL GDDDNRVSRQWDQRNDHGDRQGDQLMHGREDUEDQNDU 3 RGGHPDQWRPVHXGLSORPDFLMLSRGUD]XPLMHYDQLMHQDSRWYUGDYLMHVWLNRMDMH GRWDGELODVDPRJODVLQD p ,GROLVHSULMHLOLNDVQLMHSUHWYDUDMXXERDQVWYRNRMHYDSL]DOMXGVNLP UWYDPD , GHRORJLMDLGHMDXUDWQRPVWDQMX , GHRORJLMHVXPRQRNXOWXUHWULWHPYODGDMXQDRGUHHQRYULMHPHD ]DNUOMDYDMXNDGDVHWORLVFUSL , GHRORJLMDLVWLHNDNRVHVYLMHWPRHWXPDLWLLPLMHQMDWLXVNODGXVDLQWHUHVLPDQHNHJUXSH]DPRLRGOXQRVWGDVHGRQHVXLVSURYHGXYDQH RGOXNH 2 YRLGRSRNORQVWYROXWNDPDFH]DURPDQVNLPSUHGVWDYOMDVUDPRWQRSRQLHQMH OMXGVNRJGXKD 6 YDNDJHQHUDFLMDLPDVYRMHMXQDNHNRMLVXMRMSRWUHEQL7NRMHMXQDN"2VRED NRMRMVHGLYLPR=DMHGQRVWDYQRJRYMHNDVWYDUDQMHMXQDNDELODMHRGYDMNDGD RPLOMHQD]DEDYD8GXJLPVWROMHLPDFLYLOL]DFLMHSRVWRMLSOHMDGDWDNYLK MXQDND]QDNXNXVDYUHPHQD,GHDOQHNHJHQHUDFLMHHYMHURMDWQRVOLMHGHD JHQHUDFLMDRGEDFLWLLLVPLMDWL.DGDQHNLMXQDNYLHQH]DGRYROMDYDOMXGL VWYDUDMXQRYRJD 9 MHNRYQRQHSRYMHUHQMHLPUQMDL]PHXNODVDQDFLMDLERMDGLXVYRMVWLMHJL XVUHGGDQDQMLKWDERUD2VLPWLKWUDGLFLRQDOQLKDQWDJRQL]DPDXQXWDUQMD ERUED]DYODVWXYLMHNL]QRYDUDVSLUXMHLGHRORNLDU+XNDQMHQDQHSULMDWHOMD L]YDQDHVWRMHQDMYHHVYMHGRDQVWYRURGROMXED p 8NRDOLFLMLMHSULURGQRGDUHSSRNXDYDPDKDWLSVRP%LWQRMHVDPRKRHOL SDVWRGR]YROLWL o 3RVWRMHHWLULYUVWHNRORQL]DFLMHRVYDMDNDWUJRYDNDQDVHOMHQLNDL WHKQRORND p .RPXQL]DPMHVDYUHQLREOLNYODGDQMDSULPMHQMLYMHVDPR]DNXNFHL URERWH,,UHGD p .RQIHUHQFLMDMHVMHGQLFDNRGNRMHPQRJLXOD]HDOLVHPDORGRELYDYDQ p 6YDNRYLHLOLPDQMHXVWDOMHQRGUXWYRUD]YLMDVYRMHNRQYHQFLMH p $NRVHXNORQLSUDYHGQRVWWRVXNUDOMHYVWYDQHJRYHOLNDUD]ERMVWYD" + RHOLVHQHWNRQDLWNRHNRQDQRVSDOLWLVYHQHSRXGQHNQMLJHLPLVOLRFH NRMHLQLVHNYDUHPODGH" ) RUPXODQDSUHWNDMHVDGLVWLNDDOLQHGYRVPLVOHQD]DGDYLWLSRVOMHGQMHJNUDOMD FULMHYLPDSRVOMHGQMHJSRSD . UDOMHYLVHQHUDDMXQMLKVWYDUDVYHRSDKDOXFLQDFLMD 1 HNDGDMHVOXLWLNUDOMDELODSUYDGXQRVWNRMDRHNXMHSRGDQLND-HVPROLVH SURPLMHQLOL" 6 YLNUDOMHYLVXXJODYQRPOXSHL p 0DUNVL]DPQLMHQLWLQHWRNRQDQRQLWLQHGRGLUOMLYR p =DGDWDNSRYLMHVQRJPDWHULMDOL]PDMHSRND]DWLNDNRPRUDELWLDDNRWDNRQH EXGHSRND]DWL]DWRWDNRQLMHPRJORELWL p 0DKDQMHVSRYLMHVQLPSUDYRPHVWRMHVOXLORXJQMHWDYDQMXGUXJLKQDURGD 2 GVYLKX]URNDQDFLRQDOL]PDQH]QDQMHMHQDMPRQLML.DGDVHSURPHW SRYHDYDQH]QDQMHVHVPDQMXMHDWDNRVHVPDQMXMHLPUQMD6 YDNDMHQDFLMDXLQR]HPVWYXXJODYQRPSR]QDWDSRVYRMLPPDQDPD 6 YLQDFLRQDOL]PLVXVOLMHSHXOLFH3RNXDMPRLKSUHQLMHWLXEXGXQRVWLRVMHWLW HPRRWSRU1HYRGHQLNDPR p %LWQHVWYDULVXMDVQHLMHGQRVWDYQHDLUMHHQMDELELODMDVQDLMHGQRVWDYQD $OLSROLWLDULUDGLMHRNUHXJODYHLRQGDJRYRUHGDVHVYHPRHJOHGDWLL] UD]OLLWLKSHUVSHNWLYD LQLVHGDQHPDSRWHQLKSROLWLDUDRQLVXQDMHHQDMYHL]ORLQFL * ODVRYDQMHPRGOXHQDSURPMHQDSRVWRMHHJREOLNDYODGDYLQHMHQXQR LOHJDOQDMHULYLOMXGLXRGQRVXSUHPDSULMDQMLPLEXGXLPJHQHUDFLMDPD SUHGVWDYOMDMXVDPRPDQMLQX , PDJOXSLKSROLWLDUDNRMLVYRMPDQGDW]DKYDOMXMXSDPHWQLPOMXGLPDNRMLVX QDL]ERUQLGDQRVWDOLNRGNXH-HGQDMHVWYDUNDSLWDOLVWLPDLNRPXQLVWLPD XYLMHNELOD]DMHGQLNDSUHYHQWLYQDRVXGDWUHHJSXWD . DGDELSROLWLNDYODGDODSULURGRPNRSULYHELLVWULMHELOHUXH . DGDVDPELRPODLPLVOLRVDPGDSROLWLDUPRUDELWLLQWHOLJHQWDQ6DGD EDUHP]QDPGDLQWHOLJHQFLMDQHNRGL.RMDMHWRVQDJDNRMDPRHSUHYODGDWL VYHWHSROLWLNHNUHWHQL]PHSLWDPRVHLWNRHLKSUHYODGDWL" . XSRYDWLSROLWLDUDMHVWDURPRGQRXPRGHUQRMGHPRNUDFLMLNXSXMXVH JODVDL / LEHUDOL]DPMHRSUH]RPXEODHQRSRYMHUHQMHDNRQ]HUYDWLYQRVWMHVWUDKRP XEODHQRQHSRYMHUHQMHOMXGL/MXGLNRMLVHEDYHSROLWLNRPPRUDOL]LUDMXWDNR GXJRGRNVHQLVXGRNRSDOLYODVWLDRQGD]QDPRQDSDPHWNDNRVHWDMPRUDO UD]YLMDGDOMH 3 ROLWLNDMHUDWEH]SUROLMHYDQMDNUYLDUDWMHNUYDYDSROLWLND1DSROHRQMH VPDWUDRGDVUFHMHGQRJSROLWLDUDWUHEDELWLXJODYLD]D3HUURX[DSROLWLND SRLQMHWDPRJGMHSUHVWDMHQDVLOMH 0 QRJLSROLWLNLUHYROXFLRQDULYMHUXMXGDSUYRWUHEDUDGLNDOQRSURPLMHQLWL SROLWLNXLHNRQRPVNXVWUXNWXUXLGDHVHWDGDSURPLMHQLWLLOMXGVNLGXK3UL WRPH]DERUDYOMDMXGDHQRYDHOLWDNRMDMHPRWLYLUDQDLVWLPNDUDNWHURPNDRL VWDUDQDVWRMDWLSRQRYRXVSRVWDYLWLXYMHWHVWDURJGUXWYDXQRYLP LQVWLWXFLMDPD 0 RHOLVHSXFDWLXLGHMH" 1 LNDGDVHQHVPLMHUHLSUHNDVQR,XSROLWLFLQLNDGDQLMHSUHNDVQR8YLMHN LPDYUHPHQD]DQRYLSRHWDN3RGSROLWLNRPVHRGOXNRPGDQDVXSUDYLOX SRGUD]XPLMHYDSULNOMXLYDQMHMHGQRMVNXSLQL 3 ROLWLDUUD]PLOMDRQDGROD]HLPL]ERULPDGUDYQLNRQDGROD]HLP JHQHUDFLMDPD 3 ROLWLDULWROLNRUDXQDMXVJODVRYLPDELUDDGDLKXRSHYLHQHVWLJQX VOXDWL3 ROLWLNDVQDJDYROMHLGMHORYDQMDGRLHGRL]UDDMDWHNNDGSRVOMHGLFH SRVWDQXRLWH 3 ROLWLNDELWUHEDODELWLVWYDUQDMEROMLK9HMRMGUXJDJDUQLWXUDYLHQLMH GRUDVOD 3 ROLWLNDLHQVNDPRGDVWDUHVXNXUWL]DQHNRGNRMLKVPLMHQHLQDSUYLSRJOHG QH]QDWQHVLWQLFHLJUDMXPQRJRYHXXORJXQHJRWRVHWRRELQRPLVOL6YHVH PRHSRVWLLLGRDUDWLXSROLWLFLNDRLQDSR]RUQLFLVDPRSUHGVWDYDQHVPLMH ELWLGRVDGQD 3 ROLWLNDMHERUEDSURWLYLYRWLQMHXRYMHNX 3 ROLWLNDMHRGUHLYDQMHRGQRVDOMXGLSUHPDGUDYL$OLSROLWLNDMHLVWR LVSUDYQRNRULWHQMHPRLLQVSLULUDQRRGVSR]QDMQRJUD]XPDLEULJH]DOMXGH ]DNRMHVHWUHEDEULQXWL3ROLWLNDMHXPMHWQRVWYRHQMDPDVHQHNDPRELRQD KWMHODLLYHWDPRNDPRWUHEDLL 3 ROLWLNDMHYMHWLQDNRMRPVHVOXLPROMXGLPDXYMHUDYDMXLLKGDLPVOXLPR 3 ROLWLNDQLMH]QDQRVWNDRWRVLWRYHOLNLEURMSURIHVRUD]DPLOMDYH XPMHWQRVW 3 ROLWLNRPVHQHPRHVWYDUDWLNXOWXUDDOLVHPRGDNXOWXURPPRHVWYDUDWL SROLWLND 3 RVWRMHSROLWLDULNRMLYMHUXMXXRQRWRVXUHNOL$SRVWRMHLRQLNRMLQH YMHUXMXXWRWRJRYRUH2YLSUYLVXRSDVQL 3 RVWRMHDSROLWLNRILQDQFLMVNDVUHGLWD]DVLJXUQRQHHQLWROHULUDWLQL QH]DLQWHUHVLUDQRSURPDWUDWLSRNUHWHNRMLELXJURDYDOLQMLKRYRSVWDQDN 3 RWSXQDSROLWLNDSULYUHQRVWSURL]OD]LL]QHSRWSXQHREDYLMHWHQRVWLNDRWR UHODWLYQDVLJXUQRVWSURL]OD]LL]QH]QDQMD 3 URPHWQDSROLWLNDGRYHODMHGRWRJDGDVXJXYHQDFHVWDPDLJXELFL HOMH]QLFHWDNRYHOLNLNDRQLNDGDDWRVHQD]LYDXVSMHQRPSURPHWQRP SROLWLNRP 5 HFLNDNRVH]HPOMDRSKRGLVDVYRMLPSROLWLNLPSURWLYQLFLPDLMDXWLUHL NRMLVWDQGDUGNXOWXUHLPD6DPROMXGLNRMLVXVDPLSRVHELPLUROMXELYLPRJX XYMHWRYDWLSROLWLNLPLU 6 DPRVHRQDMSROLWLDUSURVODYLRXSRYLMHVWLNRMLMHXPLRRWYRULWLSHUVSHNWLYH GHSRYLPD 6 DPRWDPRJGMHVHQDMSULYDWQLMLGLRLGUXWYRLYRWQRLEROQRSUHVLMHFDMX RYMHNPRHSRVWDWLSROLWLNLSURGXNWLYDQ 6 DPRWNRMHVLJXUDQGDJDQHHVORPLWLDNRMHVYLMHWVQMHJRYRJVWDMDOLWD SUHJOXSLOLSULSURVW]DRQRWRPXRQHOLSRQXGLWLLDNRXQDWRVYHPXWRPH ]QDUHL,SDNVDPRMHRQSR]YDQ]DSROLWLNX 6 YDNLSROLWLDU]QDMHGQRJQRYLQDUDXLMXVHLQGLVNUHFLMXPRHSRX]GDWL


7 DMQDDJLWDWRUDMHSULND]DWLVHMHGQDNRJOXSLPNDRWRVXQMHJRYLVOXDWHOML NDNRELRQLYMHURYDOLGDVXMHGQDNRSDPHWQLNDRLRQ 7 HNNDGDRYMHNVSR]QDLRUJDQL]LUDVYRMHYODVWLWHVQDJHLVWRJDQHEXGHRG VHEHGLMHOLRGUXWYHQXVQDJXXREOLNXSROLWLNHVQDJHWHNWDGDHRYMHNRYD HPDQFLSDFLMDELWLGRYUHQD 7 NRMHODQQHNHVWUDQNHLPDVDPRGYLMHPRJXQRVWLGDEXGHRSRUWXQLVWLOL GDRQHLVWLJQLMH]GR 7 NRVHQHEDYLSROLWLNRPXQDWRVYRMRMHOMLMH]DSUDYRYHRGDEUDR SROLWLNXVWUDQNXVOXLYODGDMXRMVWUDQFL7NRHOLGDVHXODVNDPDVLQD]LYD MHQDURGRP7NRHOLYODGDWLQDURGRPWDMSURPDWUDQDURGNDRPDVX 7 UHEDORELGDSROLWLNDEXGHEULJD]DGREURQDURGD3UHPDRQRPHWR SURPDWUDPRL]GDQDXGDQSROLWLNDMHEULJD]DGREURQDURGQLKSDUD]LWD 8 SROLWLFLHNVSHULPHQWL]QDHUHYROXFLMX 8 SROLWLFLVXQDMVODELMLGRND]LXSUDYRRQLNRMLVHSR]LYDMXQDSURORVW 8 ELWLLOLVHGDWLXELWL"7RVH]RYHSROLWLND" 8 PMHWQRVWSROLWLNHVDVWRMLVHXWRPHGDVHYUXLNHVWHQLYDGHWXRPUXNRP 9 HLQDSUREOHPDQDVWDMHNDRL]UD]SRJUHQHSROLWLNHNUDWNRYLGQRVWLLOL SRNYDUHQRVWLSROLWLDUD 9 RMQLFLPRUDMXRGJRYDUDWL]DJUHNHSROLWLDUD1LMHOLSROLWLND]DSUDYRVDPR YMHWLQDGDVHODHXSUDYLDV" p 8KLMHUDUKLMVNLPVWUXNWXUDPDGREURQLNDGDQHGROD]LRGR]JR*RUHSOLYD RWSDG$RQRYULMHGQRVHQDOD]LXWDORJX + LMHUDUKLMDRPRJXDYDGDSODD]DRGUHHQLSRVDRUDVWHXREUQXWRPRPMHUXV QHXJRGQRXLWHLQRPSRVOD + LMHUDUKLMDVHLULGRNQHSRMHGHGUDYQXSRWSRUX,QLNRPQLWD + LMHUDUKLMDYRGVWYDMHSRSXWVHSWLNHMDPHQDMEROMHVHYLGHYHOLNLNRPDGL LULQDQHVSRVREQRVWLXSUDYQRMHSURSRUFLRQDOQRX]YLHQRVWLXKLMHUDUKLML 3UHNRPMHUQDVSRVREQRVWQHSRHOMQLMDMHRGQHVSRVREQRVWL8KLMHUDUKLMLVH VYDNLYRDQDVWRMLX]GLLGRVYRMHQHVSRVREQRVWL3RVDRREDYOMDMXRQL QDPMHWHQLFLNRMLMRQLVXGRVHJOLVYRMXUD]LQXQHVSRVREQRVWL*UDPODQRJ LPLGDYULMHGLNLOXVWYDUQLKVSRVREQRVWL + LMHUDUKLMRPGRPLQLUDMXGYLMHYUVWHOMXGHRQLNRMLVKYDDMXLPHQH XSUDYOMDMXLLOLRQLNRMLXSUDYOMDMXRQLPWRQHVKYDDMX WRMHYHDKLMHUDUKLMDYHDMHL]EUND o 'DQHPDSROLFLMHRYMHNDQHELLPDRWNRVDVOXDWL p 3XULWDQFLLPDMXSUOMDYXPDWXp 6WUDQNDMHRUJDQL]LUDQRPLOMHQMH p 7LWXOHVXRGOLNRYDQMH]DRVUHGQMHQHXJRGD]DYHOLNHDSUHGPHWSRUXJH]D PDOHOMXGH 7 LWXOHVXGXERNLMDUFLRNRWYUDYHRYMHN p 6YHGRNQHPDJUDQDWDNRMHHNVSORGLUDMXQDGYODVWLWRP]HPOMRPYRMQLNMH MDPDF]DVLJXUQRVWMHGQDNRNDRL]DQHVLJXUQRVW 9 RMVNDMHPLVWLNDXERMVWYD 7 NRHRVQRYDWLGUXWYR]DVX]ELMDQMH VWDULK JHQHUDOD" p RYMHNQLMHVORERGDQQLXMHGQRPWUHQXWNXVYRJLYRWDLYMHWL]QDLQXQR RSVWRMDWLWRNRPWRDNDWUDMDQMDNRMHQXQRVOLMHGHMHGQH]DGUXJRKWMHWL ]QDLSULVWDWLLOLQHSULVWDWLGDRVWDQHPRRQRWRMHVPRELWLVORERGDQ]QDL VOLMHGLWLQXQHSREXGHNRMHQRVLPRXVHELVDPLPD ' DOLVDPRRQDMLQWHOHNWXDODFNRMLNULWLNLPLVOLLNRML]DWRLYLVDQHPLURPL QHL]YMHVQRXLPDWRRVREQR]DGRYROMVWYRGDVHEHGRLYOMDYDNDRVORERGQR ELH" ' XKVORERGHLLVWLQHHWRWRVXVWXSRYLGUXWYD , DNRVORERGDLGHPRNUDFLMDQLVXHNYLYDOHQWQLSRMPRYLLSDNVX NRPSOHPHQWDUQLEH]VORERGHMHGHPRNUDFLMDGHVSRWL]DPDEH]GHPRNUDFLMH MHVORERGDREPDQD , ]PHXVORERGHSULMDWHOMDL]GUDYOMDVOLQRVWMHXWRPHWRQMLKRYXSUDYX YULMHGQRVWVSR]QDMHPRWHNNDGRVWDQHPREH]QMLK . DGXKYDWLNRULMHQVORERGDMHELOMNDNRMDEU]RUDVWH / RJLQDJUDQLFDVORERGHVYDNRJRYMHNDMHVORERGDGUXJLK / MXGLVHUD]OLNXMXSUHPDVYRMLP]DPLVOLPDVUHHLRQRJDRGHJDVHRQD VDVWRMLSDVHXWRPSRJOHGXQMLKRYDYROMDQHPRHVYHVWLQLSRGNRMH ]DMHGQLNRSUDYLORDWLPHXMHGQRQLSRGNRMLYDQMVNL]DNRQNRMLQHEL XJUR]LRLQGLYLGXDOQHVORERGH / MXGVNDSRYLMHVWSRLQMHLQRPSREXQHRYMHNDWRMHXLVWRYULMHPHL SRHWDNQMHJRYHVORERGHLUD]YLWNDQMHJRYDXPD / MXGVNDVHVORERGDVDVWRMLXVSR]QDMLSULURGHLLYRWDXVNODGXVQMRP / MXGVNDVORERGDSRQDMSULMH]QDLSUHYODVWYLLKNXOWXUQLKPRWLYDQDG ELRORNLPLHNRQRPVNLPLQHUFLMDPD6ORERGLMHGLMDOHNWLNLSROXQXQRVWL 7RGLMDOHNWLQRMHGLQVWYRQRVLOMXGVNRVWYDUDODWYR / MXGVNHQHYROMHVXEURMQH1RQDMJRUDRGVYLKMHJXELWDNVORERGH / MXGVNRPELXMHSRVWLLQHRYLVQRVWDNR]DQMRPLGHXSRUQRLGRYROMQR GUXJR0 HQLMHQDMRSDVQLMDVORERGDGUDDRGPLUQRJURSVWYD 0 LVOLORVHGDVPRVORERGQL]DWRWRLPDPRYROMXLPRL]ERUDDOLVHQLMH REUDWLODSR]RUQRVWQDWRGDVHQDDYROMDNUHHSRGXWMHFDMHPX]URNDNRMLVX QH]DYLVQLRGQDV 0 LVOLWLQDVXWUDWR]QDLSRVWDYLWLVHELFLOMLPDWLVYRMHQDNORQRVWLVYHRYR SUHWSRVWDYOMDYMHUXXVORERGXDNDNRVHSRQHNDGXYMHULPRGDMHQH RVMHDPR 0 RUDPRELWLVORERGQLQH]DWRWRWUDLPRVORERGXYH]DWRWRMHSURYRGLPR XGMHOR 1 DERJDWVWYXLVLURPDWYXOHL]DMHGQLNRSURNOHWVWYRRERMHLQHRYMHND URERP 1 DMOMHSLVQLRVORERGLVQLYDMXVHXWDPQLFL 1 HVPLMHSRVWRMDWLVORERGD]DXQLWDYDQMHVORERGH1H]DYLVQRVWQLMHX RGELMDQMXRQDMHXL]ERUX 1 LMHOLQDVVWLGWRVPRQDVORERGLDQHPLVOLPRQDRQHWRVXXWDPQLFLWR VPRGDURYLWLDQHSORGQL" 1 LNDNDYWHKQLNLQDSUHGDNQHPRH]DPLMHQLWLRYMHNRYXVORERGXMHUELWR ]QDLOR]DPLMHQLWLRYMHND1LWDODNHQHJRXLPHYDQMVNHVORERGHXQLWLWL XQXWUDQMXVORERGXRYMHND 1 LWDSDDNQLQDMPRGHUQLMHRUXMHQLQDMRNUXWQLMDSROLFLMDQLWDOMXGHQHH PRL]DXVWDYLWLNDGDMHGQRPRGOXHVWHLVYRMXVORERGXLVYRMHOMXGVNR SUDYR 1 LWNRQHPRHVOXLWLGYRMLFLJRVSRGDUDMHUHLOLMHGQRJDPU]LWLDGUXJRJD OMXELWLLOLHX]MHGQRJDSULVWDMDWLDGUXJRJDSUH]LUDWL1HPRHVOXLWL%RJXL ERJDWVWYX 1 LWNRWNRQLMHVYRMJRVSRGDUQLMHVORERGDQ2GOXXMXDQHVORERGDVORERGD RGOXLYDQMD2GUHLVHVYRMHVORERGH]QDLRGUHLVHVYRJRYMHWYDOMXGVNLK SUDYDSDHLVYRMLKGXQRVWL 2 QLNRMLSR]QDMXRELDQLYRWVLURPDKDXYLGMHWHGDEH]HNRQRPVNH VLJXUQRVWLVORERGDQHYULMHGLQLWD 3 OHPHQLWGXKVHQH]DGRYROMDYDWLPHWRMHVkPVORERGDQRQPRUDVYHGUXJR RNRVHEHSDLEHLYRWQRRVORERGLWL 3 RORLWL]DYMHWSRVOXQRVWL]QDLRGUHLVHQHRWXLYRJSUDYDRYMHND VORERGH 3 RUDVWVORERGHGRYHRMHGRSURPMHQHNDUDNWHUDVORERGH1DDMHVSRQWDQRVW ]DPLMHQMHQDRNYLURPVYLMHVWLNRMLQDVSULVLOMDYDGDRGEDFLPRVYDNXHPRFLMX LOLLGHMXNRMDELPRJODRVODELWLQDXRSUH]QRVWSUHPDEH]OLQLP]DKWMHYLPD NRMLQDQDVQDYDOMXMX3 RVWRMHGYLMHGREUHVWYDULXLYRWXVORERGDPLVOLLVORERGDDNFLMH 3 RWSXQDVORERGDXL]ERUXNRGOMXGLQHSRVWRML 3 UDYHGDQRYMHNWUDLVORERGX]DVYHDQHSUDYHGDQVDPR]DVHEH 3 UDYLODQRGJRMMHRGJRYRUDQ]DHPRFLRQDODQLLQWHOHNWXDODQUD]YRMOLQRVWL 9DOMDVHLVWRGREQRXSLWDWLMHOLSRWUHEQRRGEDFLWLYULMHGQRVWLQWHOHNWXDOQH VORERGHMHURQDQLNDGDQHH]QDLWL]DVYDNRJDLVWXPRJXQRVWQH]DYLVQRJ PLOMHQMDDWR]QDLNRPSOHWQRQHUD]XPLMHYDQMHUD]ORJDNRMLLQWHOHNWXDOQRM VORERGLGDMXYULMHGQRVW'DELRQDREDYOMDODVYRMXIXQNFLMXSUYRJSRNUHWDD LQWHOHNWXDOQRJSURJUHVDRVQRYQRMHQHGDMHVYDWNRVSRVREDQGDPLVOLLSLH ELORWRYHGDELORNRMLLGHDOLOLLGHMXPRHGDEUDQLELORWNR6YHGRN QHVODJDQMHQLMH]DEUDQMHQRXYLMHNHVHQDLQHWNRWNRHGRYHVWLXVXPQMX LGHMHNRMHYODGDMXQMHJRYLPVXYUHPHQLFLPDLNRMLHVWDYLWLQRYHLGHMHQD UDVSUDYXLSURSDJDQGX 3 UREOHPVORERGHSRVHELQHPDVPLVOD-HURQMHYH]DQQDMHGDQVDVYLPGUXJL QDLQVSUREOHPRPERJD5HHQMHSLWDQMDMHOLRYMHNVORERGDQWUDLGDVH ]QDGDOLRQPRHLPDWLJRVSRGDUDLOLPLQLVPRVORERGQLLVYHPRJXLERJ MHRGJRYRUDQ]D]ORLOLVPRVYLPLVORERGQLLRGJRYRUQLDOLERJWDGDQLMH VYHPRDQ 5 DGLVHRQHVSRUD]XPXDNRVHVORERGDPLVOLHOLGRYHVWLGRQHRYLVQRVWLRG UD]XPD 5 HNRKGDMHVORERGDLOX]LMDILNFLMD1LNDGVHQLMHUDGLORRVORERGL8YLMHNVH UDGLORRYODVWLR]HPOMLRNUXKXRUDGX-RQLMHGQRGUXWYRQLMHPRJOR VYLPDSUXLWLMHGQDNDSUDYD6ORERGDMHMHGLQR]QDQVWYHQLSRMDPLSMHVQLNL 1RVYDNRMMHSROLWLFLSRWUHEQDSMHVPD 6 PLURPMHNDRLVDVORERGRPNDRWRMHVORERGDXYLMHNLVORERGDGUXJLK WDNRMHLPLUXYLMHNPLUGUXJLK 6 DPRMHVORERGDQUDFLRQDODQLDNWLYDQNRQWHPSODWLYDQRYMHNGREUDLSUHPD WRPHVUHWQDRVRED 6 DPRRQDM]DVOXXMHVORERGXNDRLLYRWNRMLLKVYDNRGQHYQRPRUDVWMHFDWL 6 DPRRQRWRLQLPRL]OMXEDYLLQLPRVORERGQRPDNROLNRSDWQMHL]WRJD SURL]DOR 6 ORERGDEH]SUDYGHMHVDPRYROMD 6 ORERGDHXYLMHNELWLNUKNDELOMNDSUHPGDVXGHPRNUDFLMDLOLEHUDOQHLGHMH SRVWLJOHYHOLNHSREMHGH$SROLFLMDQLNDGDQLMHVYHPRQDQLXWRWDOLWDUQLP GUDYDPDDNDPROLXGHPRNUDWVNLP 6 ORERGDLEODHQVWYRVDVWRMHVHXRYMHNRYXUD]XPLMHYDQMXVDPRJVHEHLX QMHJRYXQDVWRMDQMXGDSRVWDQHRQRWRSRWHQFLMDOQRMHVWGDVHSULEOLLVYH YLHLEOLHPRGHOXOMXGVNHSULURGH6 ORERGDMHGREURNRMHUDVWHXSRWUHERPDQHVWDMHDNRVHQHNRULVWL 6 ORERGDMHMHGLQRPRJXDXSRGUXMXVYLMHVWL 6 ORERGDMHMHGQRRQDMYUHGQLMLKGREDUDPDWH6ORERGDMHPRJXDVDPRDNR MHRYMHNVSUHPDQQDUL]LNDEH]WRJUL]LNDVORERGHQHPDLYHGHPRNUDFLMH 6 ORERGDMHPRJXQRVWLQLWLRQRWRVPLMHELWLSRSUDYX 6 ORERGDMHSUDYRQDOMXGVNLSRQRV 6 ORERGDMHUDYQRWHDL]PHXSUDYDLGXQRVWL 6 ORERGDMHVDPDELWLYRWD 6 ORERGDMHVSR]QDWDQXQRVW 6 ORERGDMHXYLGXQXQRVW 6 ORERGDMHYUHORXPMHWQRVWL 6 ORERGDPLVOLNRGQHVORERGQRJUDGDVORERGXSUHWYDUDXSDUDGRNV 6 ORERGDQLMHGRODQDVYLMHWNDNRELXELOD]GUDYUD]XP 6 ORERGDQLMHVDPRLGHMDDSVWUDNWQRQDHOR7RMHPR 6 ORERGDVDPR]DSULVWDOLFHYODGHVDPR]DODQRYHVWUDQNHEH]RE]LUDQD QMLKRYEURMQLMHVORERGD6ORERGDMHXYLMHNVORERGDRQLKNRMLGUXNLMHPLVOH 6 ORERGDVHQHPRHVSXVWLWLGROMXGLOMXGLVHPRUDMXX]GLJQXWLGRQMHWRMH EODJRVORYNRMLQDMSULMHWUHED]DVOXLWLDRQGDXQMHPXXLYDWL 6 ORERGDWLVNDPRUDODELELWLXYMHWRYDQDQDMVWURRP]DEUDQRPDQRQLPQRVWL 6 ORERGD]QDLRGJRYRUQRVWVWRJDMHVHYHLQDOMXGLERML 6 ORERGDQGXKMHQDGPRDQMHUQHHOLVDPR]DVHEH]DGUDWLULMH 6 ORERGDQMHRQDMNRMLHOLRQRWRPRUD 6 ORERGQDYROMDQLMHQLWDGUXJRQHJRVSRVREQRVWL]ERUD 6 ORERGQLGXKRYLQHHOHSREMHLRGVYLMHWD2QLSRNXDYDMXGDJDSRSUDYH 6 ORERGQLVPRWRYLHWRUD]ERULWLMHGMHOXMHPRDVOXJHWRWRYLHQH GRSXWDPRGDQDPDYODGDMXVWUDVWL 6 ORERGQLVWHDNRYDPMHVDYMHVWLVWD 6 ORERGXQHPRHPRRWNULYDWLQHJRVWYDUDWL 6 ORHQRVWPHXOMXGVNLKRGQRVDLRYMHNRYDQHVLJXUQRVWXVYLMHWXSRVHEQR ]DRWUDYDMXSLWDQMDRGJRYRUQRVWLLVORERGH 6 PDWUDPGDMHGDQDVSUYDGXQRVWVYLKNRMLXLYDMXVORERGXJRYRUDGDX]PX ULMHXLPHPLOLMXQDLPLOLMXQDNRMLYLHQHPRJXJRYRULWLMHULPMHWRQHRWXLYRSUDYRRGX]HWR,]DPHQHLYRWYLHQHELQLWD]QDLRNDGQHEL ELRQHSRNROHEOMLYRXYMHUHQGDHYMHQDSUDYHGQRVWXVOLDWLQMLKRYX RSWXXMXXXWQMX 6 PLVDRMHOMXGVNHSRYLMHVWLXVSRVWDYOMDQMHFDUVWYDVORERGHKXPDQXPGD RYMHNEXGHRYMHNRYMHNX 6 PLVDRUD]YRMDLQDSUHWNDSUHGVWDYOMDVWDOQRSRPLFDQMHJUDQLFDQXQRJL LUHQMHSURVWRUDVORERGH 6 YDNLMHRYMHNURHQVORERGDQDSRVYXGDMHXRNRYLPD 6 YDWNRLPDSUDYRQDLYRWVORERGXLRVREQXVLJXUQRVWLQLWNRQHVPLMHELWL SRGYUJQXWPXHQMXRNUXWQRPQHOMXGVNRPLOLSRQLDYDMXHPSRVWXSNXVYD OMXGVNDELDUDDMXVHVORERGQDLMHGQDNDXGRVWRMDQVWYXLSUDYLPD9DOMDVH SULVMHWLWL8JRGLQLREDYOMHQRMHXFLMHORPVYLMHWXVPDNQXHRG WRJDX1DURGQRMUHSXEOLFL.LQL$VYHVHWRGRJDDQDSUDJX GYDGHVHWLSUYRJVWROMHD 6 YLMHWQLNDGDQLMHLPDRGREURGHILQLUDQXULMHVORERGD WRMHVORERGD"-HOLVORERGDRGVXWQRVWSUHSUHNDLOLVSR]QDMDQXQRVWLLOL PRJXQRVWL]ERUDLOLVDPRRGUHHQMHRGUHHQMHVYRMHSULURGHLSRYLMHVWLLOL" 0RHOLLXQHVORERGQXGUXWYXRYMHNELWLVORERGDQLREUDWQR",PDOL VORERGHEH]RGJRYRUQRVWL 7 NRVORERGXQHPDXNUYLWNRQHRVMHDWRMHVORERGDWDMMHQLNDGDQHH VWHL 7 ROLNRMHOLMHSLKULMHLUHHQRRVORERGLDOLQLWDQDVYLMHWXRYMHNDQHLQL WDNRQHVORERGQLPNDRVLURPDWYR7RWDOQLMHRYMHNVORERGDQSRMHGLQDFX VORERGQRM]DMHGQLFLJUDQLFDXEHVNRQDQRP 8 SRYLMHVWLOMXGVNRJURGDVWDODQMHVXNREVORERGHLVLJXUQRVWL/MXGLVXHVWR VSUHPQLUWYRYDWLVORERGXLOLQHNHVORERGH]DVLJXUQRVWLOLYLHVLJXUQRVWLX WRMVHSRWUHELGXERNRXNRULMHQLODWRWDOLWDUQDQDSDVW 8 VORERGQRMGUDYLVYDNRPHMHGRSXWHQRPLVOLWLWRKRHLJRYRULWLWRKRH 8 VSRVWDYOMDQMHFDUVWYDVORERGHVPLVDRMHOMXGVNHSRYLMHVWLNRMLMHSULVXWDQ YHQDQMHQXSRHWNX 9 MHUXMHPGDMHJODYQLRYMHNRY]DGDWDNSRYHDYDWLJUDQLFHVORERGHMDDWL XYMHWHNRMLVOXHRYMHNXWRMH]DGDWDNXVPLVOXUD]YLMDQMDVYLKSR]LWLYQLK WHKQRORJLMD 9 MHUXMHPXVORERGXXRYMHNRYRSUDYRGDEXGHVYRM6ORERGDMHYLHRG QHSRVWDMDQMDXJQMHWDYDQMD2QDMHVORERGD=$VORERGD]DSRVWDMDQMH QH]DYLVQLKVORERGD]DELWLPQRJRDQHLPDWLPQRJRLOLXSRWUHEOMDYDWLVWYDUL LOMXGH= DORHVUFHVORERGDQHPD]QDHQMD = DEUDQMLYDWLELXGDVORERGQRPLVOLLVORERGQRVHL]UDDYDLVWRMHWRLYH]DWL PXRLDWUDLWLRGQMHJDGD]QDNXGDLGHLWRUDGL = DUMHSURORVWQXQLMDRGEXGXQRVWL"1XQRVWLVNOMXXMHVORERGX 3 UL]QDMHPVORERGDQVDP p 3URGDMDGMHFHMHSUYLSORGRLQVNRJSUDYDLPRQRJDPLMH 5 RERYHVXQHNDGDQD]LYDOLOMXGVNRPVWRNRPLJDMLOLVXLK]DUDVSORGNDRL VDPXVWRNX 5 RERYLVHEH]YRHQHPRJXSREXQLWLDOLMHURSVWYRORDNROD]DYRGVWYR 5 RSVWYRQLMHSUDYQRQHJRGXKRYQRVWDQMH 6 ORERGQLL]ERUJRVSRGDUDQHHXNLQXWLJRVSRGDUHLOLURERYH 6 UHWQLURERYLVXQDMHLQHSULMDWHOMLVORERGH 8 SUDYRRQRWRVPRQDMYLHSULHOMNLYDOLLQLQDVQDNRQFXURERYLPD o %LWLUDGLNDO]QDLVWYDUXKYDWLWL]DNRULMHQ p %LWYODGDYLQHMHVWXXPLMHXGDVHEXGHSRWHQ % URMOMXGLNRMHYRGLQHVSRVREDQ9RDLPDWHQGHQFLMXSRUDVWDEH]RE]LUDQD NROLLQXUDGDNRMLWUHEDL]YULWL * GMHMHYODGDYLQDWDPRMHLQHXJRGD.DGDELVYLKWMHOLELWLSUYDYLROLQD QLNDGDQHELVPRXVSMHOLVDVWDYLWLRUNHVWDU . DNRELQHNLPRJOLYODGDWLGXJRYUHPHQDLEH]XYMHWQRPRUDLKVHYRGLWL ODJDQRPUXNRPLQDVWRMDWLGDWRPDQMHRVMHWHVYRMXRYLVQRVW . RMDMHYODGDQDMEROMD"2QDNRMDQDVXLGDYODGDPRVDPLVRERP 0 HXRGOLNDPDNRMLPDYODGDULVWMHXQDNORQRVWQDURGDQDSUYRPVXPMHVWX SULPMHULQHVHELQRVWLLSUDYGH 0 LVOLYODGDMXHNODVHXVYDNRMVXHSRKLYODGDMXHPLVOL 0 RUDGDMHYHOLNXLWDNELWLQDYODVWLNDGMHVHWROLNROMXGLHOLGRHNDWL 1 DG]LUDWLWUHEDYODGDMXHDQHRQHNRMLPDVHYODGD 1 HSURSDGDPRMHUQHPDPRYODGHQHJRMHUQHPDPRRSR]LFLMH 1 HSRELWQRMHSUDYLORYODGDUDNRMLLVDPQLMHPXGDUQHPRJXHMHVDYMHWRYDWL 1 LMHGDQRYMHNQLMHGRYROMQRGREDUGDYODGDGUXJLPRYMHNRPEH]QMHJRYRJ SULVWDQND 2 XYDQMHSRVWRMHHJVWDQMDLGREURXSUDYOMDQMHSRVWDMXQHL]EMHQR SURWXULMHLYL 2 QDMNRMLYODGDXYLMHNPRUDSD]LWLQD]DMHGQLNRGREURYLHQHJRQDVYRMH2 QRWRVYDNLRYMHN]QDMHVWLQMHQLFDGDUD]YLWDNQDHJVYLMHWDRGUHXMH ERUED]DSUHYODVW/MXGLVXJRQMHQLSRKOHSRP]DYODVWLRWLPDWHVH]D VYMHWVNRH]ORPDNDUWRLELRXSDOMDRSHNDWDVWURIH 2 VYRMLWLMHODNHQHJRYODGDWL 3 RJODYDUVHWUHEDUDYQDWLSRQDURGXDQHREUDWQR 3 RVOLMHVDPROMXEOMDRGVYLKMHOMXGVNLKVWUDVWLQDMVQDQLMDLQDMVXURYLMD YODVWROMXEOMH 3 RVWRMHOMXGLNRMLVHXYLMHNRVMHDMXQDSDGQXWLPDNDGDQHWNRNDHVYRMH PLOMHQMH 3 RVWRMLFHPHQWLUDQDVLODYODGDMXLKQDGPRQLKLVLODSRWODHQLKNRMLVHSURWLY WRJDEXQH 6 ODERPRHYODGDWLYHOLNLPDRQDMNRMLQHPRHVKYDWLWLPDOH 6 WUDQHVXPDVHDNRLKYRGHORHYRH 6 YDLMDYODVWGRQHNLKJUDQLFD 6 YDNDYODVWSRVWDYOMD]DNRQH]DVYRMXNRULVW WRMHYHDYODVWWRMHVWUDQLMDQMHQDXSRWUHED 8 QDWRJODVQLPIUD]DPDRGHPRNUDFLMLQDYODVWXJODYQRPGROD]HQRYL GLNWDWRUL 9 ODGDMXDNODVDXYLMHNMHEXGQRSD]LODQDPLOMHQMHVYRMLKXHQMDND2QDLK MHSRGORLODVHELVYRMRPHNRQRPVNRPLSROLWLNRPPRLWUDGLFLMRPL UHOLJLMRP 9 ODGDMXHJHQHUDFLMHQLVXQLNDGDLPDOHJODYQXXORJXXRVWYDULYDQMX PDWHULMDOQLKGMHODNRMHVXXWMHORYOMLYDOHQMLKRYHYULMHGQRVWL 8WRPVH SRJOHGXGRGDQDVQLMHQLWDL]PLMHQLOR 9 ODGDMXHLGHMHMHGQRJYUHPHQDXYLMHNVXELOHLGHMHYODGDMXHNODVH 9 ODGDWLMHXPLMHHVWYDUDQMDSUREOHPDDVQMLKRYLPVHUMHHQMLPDQDURGGUL XQDSHWRVWL 9 ODGDWL]QDLXPMHWLSUHGYLDWL 9 ODGHVYRMVWYHQHVHELSRGFMHQMXMXVYRMHQDURGHNDGQDVWXSLNUL]DOMXGLH SULKYDWLWLSURPMHQHXVYRPSRQDDQMX 9 ODVWVHNXQHXQDURGQDURGNXQHYODVW = QDDMNDMHYHOLNLKOMXGLGDGUXJLPDSRVWDYOMDMXPQRJRPDQMH]DKWMHYHQHJR VDPLPDVHEL DORVQR-HOLYUOLQDVOLMHSRYMHURYDQMHYODVWLPD"p .DGJRGVLVWHPSRVWDQHSRWSXQRGHILQLUDQQHNLSURNOHWLYRDRWNULMHQHWR WRGRNLQHVLVWHPLOLJDSURLULWDNRGDVHYLHQHPRHSUHSR]QDWL . DGMHYRLGRVDGQRDNDGWRQLMH"VPHWD]DSRVOHQLPVDPR]DWRMHUYROL GUXWYR2QVHQH]QDGRVDLYDWLVDPYHWLPH]DJDXMHLGUXJH 8 REYH]HYRDQHVSDGDVDPRVDYMHVQRL]YUDYDQMH]DSRYMHGQHPRLYHL SUDYRGREQRSRYODHQMHVSRORDMD 9 HOLNLYRHOMXGVNHUDVHMHVXRQLNRMLVXSUREXGLOLRYMHNDL]QMHJRYD GULMHPHD 9 RDEDQDOQHVWYDULUMHDYDRGPDKYDQHVWYDULQLNDG 9 RDXYDQRYFHNRGVHEHQRYDFNYDULOMXGH 9 RDLPDSULURGQRMHGDGRELYD 9 RDLPDYODVWSULURGQRMHGDRGUHXMHSUDYLOD 9 RDMHEHVNUYDQNDNRWRGDRQGDNUYDUL" 9 RDMHHOHPHQWDUQDQHSRJRGD 9 RDMHJUR]QDVOLNDQH]DSRVOHQRVWL]DSRVOHQLK 9 RDMHNDRGLRGDLQIRUPDFLMHSULPDVDPRXMHGQRPVPMHUXDNRMHXRSH UDVSRORHQ 9 RDMHQHWNRNRPHEHVNUDMQRWUHEDMXGUXJL9RDMHRVREDNRMDL]EMHJDYD VLWQHSRJUHNHGRNVUOMDXJROHPX]DEOXGX 9 RDMHXYLMHNXSUDYX 9 RDNRMLQHPRHXYMHULWLQDVWRML]EXQLWL 9 RDNRMLQHWRQHUD]XPLMHRVLPVYRMLKSUD]QLKXYMHUHQMDVYDNRR]ELOMQR VWDMDOLWHVYRMLKSRGDQLNDSURJODDYDPLVWLILNDFLMRP 9 RDPRH]DXWLWLMHGLQRDNRPXVHRGUHHMH]LNDOLQLWRQLMHVLJXUQR 9 RDQDMJODVQLMHYLHRQXYLMHNGRELYDULMH 9 RDQDVWDMHVDPRDNRYHSRVWRMHVOMHGEHQLFL9RDQDVWRMLXPQRLWL SRGDQLNHDQHVXSDUQLNH6DPRHSRGUHHQLUDGLWLSRVDRMHGQLGUXJLPD 9 RDQHLWDQRYLQHRQVHLQIRUPLUD 9 RDQHVSDYDRQNRQWHPSOLUD1HSULMDWHOMMHXYLMHNEXGDQVYLLPDMX SRGRQMDNH 9 RDQHWHLERJDWVWYXVYHGRNPRHLYMHWLXGREQRLLPDWLVYHWRSRHOL 9 RDQHWXJXMHRQNUYDUL=DQMHJDMHQHPRUDOQRGR]YROLWLQDLYLQDPDGD ]DGUHVYRMQRYDF 9 RDQH]QDRQSRXDYD2QDMNRML]QDLQL2QDMNRMLQH]QDSRXDYDWL XSUDYOMD=QDVHWNRXSUDYOMD9 RDQHHSRVWXSLWLUD]XPQRDNDNRLVFUSLVYHGUXJHPRJXQRVWL$NR GUXJDLMHQHLGHRQGDLGHSRWHQR PDORPRUJHQ 9 RDQHPDYUHPHQD]DWHPHOMLWXUDVSUDYXDOLVH]DWRKYDWD]DQHNXRIXFDQX WYUGQMXLQMRPHSRWNRSDYDVYDNXQRYLLGHMX$NRPXVHSRVWDYLQHNR NDWHJRULQRSLWDQMHRQJOHGDSRGUHHQRJNDRGDMHVLDRVXPD 9 RDQLMHSROWURQWDNYLPJDLQHSRGDQLFL 9 RDQLNDGQHPDYUHPHQDGDQHWRXLQLNDNRYDOMDDOLXYLMHNLPDYUHPHQD GDWRXLQLSRQRYR 9 RDUDGLQDYLHUD]ERMD2QQLMHUD]ERMQLN 9 RDVHWUXGLGDL]JOHGDVWUDQRYDQR2QQHXOD]LXUDVSUDYHLOLXOD]LXRQH NRMHVXWULYLMDOQHLOLPLMHQMDWHPX 9 RDVYDNLSULMHGORJJOHGD]ORQDPMHUQRLRGPDKWUDLRVREXQDNRMXPRH VYDOLWLNULYQMX2VLPVHEH6DYMHW]DSROWURQHNDGLPDRULJLQDOQXLGHMX XYDOLMH9RLNDRQMHJRYXYODVWLWXLRQDNRVLMHYHUDQLMHXRRGQMHJDDOL QLVLELRNRQFHQWULUDQ 9 RDVYHQDUHGEHL]GDMHXVPHQRDWUDLSLVPHQDL]YMHD 9 RDXYLMHNLPDRGJRYRUWRMHQHPRJXHQHWUDWLPRMHYULMHPHPRJXHMH DOLQHYULMHGLWUXGDFLMHORYULMHPHVDPJRYRULRGDMHWRGREUDLGHMD$NR 9RDXVWYUGLGDMHQHWRPRJXHJRWRYRGDMHXSUDYX$NRL]MDYLGDMH QHWRQHPRJXHYUORMHYMHURMDWQRMHXNULYX 9 RDXYLMHN]DWYDUDYUDWDNDGREDYOMDSULYDWQHUD]JRYRUHDGULLKNDG QDGJOHGDSRGLQMHQHLOLVHGHUHQDVDYJODVXLPHILUPHLOLMHVQLVKRGOMLYNDG SURVMDL6DYMHWXYLMHNGULYUDWDXUHGD]DWYRUHQD7RNRGSRVMHWLODFDVWYDUD REUDPEHQLVWDYDWDNRHURVWDYOMDGRMDPGDVWDOQRLPDYDQHVDVWDQNH 9 RD]QDVYHMHGLQRWUDLGDJDGUXJLSRGVMHWHQDWR 9 RHVHJRPLODMXSULMDWHOMLGROD]HLRGOD]H 9 RHVXLOLJOXSLLOLPUWYL7UHLKQHPD 9 RLMHEROMLQMHJRYGREDUSODQGDQDVQHJRWXLVDYUHQSODQVXWUD 9 RLMHLPH]DLQMHQLFHYDQLMHRGLQMHQLFHVDPH 9 RLMHVYDNDWXDLVNUHQRVW]ORHVWRDLOLXQDMEROMHPVOXDMXSDPIOHW 9 RLNRVOXLVDPR]DRGODJDQMHNRQVWUXNWLYQLKSULMHGORJD 9 RLQLWDQLMHQHPRJXHXLQLWLRVLPDNRWRQHPRUDXLQLWLVDP 9 RLQVYLQMDFQDVWROXGRND]MHVWYDUDODNRJQHUHGD$NRMHVWROVWHULOQRLVW QHUDGLQLWD 9 RLQRMHSULURGQRSUDYRGDMHGQRVWDYQHVWYDULNRPSOLFLUDQDQDMJRULPRJXL QDLQp -HGDQMH]ERJ]ORLQD]DVOXLRYMHDODGUXJLRGOLNRYDQMH . ROLNRLPDQDVORERGL]ORLQDFDLMDVXQHGMHODRSHSR]QDWD 6 YDNL]ORLQLPDGYLMHRVQRYHELRORNXVNORQRVWRYMHNDLGUXWYHQLPLOMHX NRPLYL = ORLQMHGUXWYHQRVMHPH*ODGQLSULMHNUDHQLVXPDQMHVLWLQDNRQQMH = ORLQMHLRGREUDYDQMH]ORLQDGDNOHSULNULYDQMH]DWDNDYDQMH = ORLQLSRVWDMXXJRYRULGRJRYRULNUDHXSRUH]HLSULUH]HLQLVHGDVH SRGMHGQDNRXGLPRLOLGLYLPROXNDYWLQLORSRYDLOLDOLPRQHPRUDOQX NXNDYWLQXRQRJDNRMLQDWRVWDQMHSULVWDMX=DWYRULL]JOHGDVOXH]DWRGD OMXGHXYMHUHXSRWHQMHRQLKNRMLVXQDVORERGL ' RNEXGHSRVWRMDODVPUWQDND]QDL]LWDYRJHVHND]QHQRJSUDYDLULWLPLULV VPUWLEXGHOLLWDYRND]QHQRSUDYRQRVLORELOMHJRNUXWQRVWLELWLHRELOMHHQR OMDJRPRGPD]GH . DGDELVHVXFLYHMHGQRPXSR]QDOLVWDMQRPVDPLFHNDNRELGUXNLMH L]JOHGDOHSUHVXGHXVSRURYLPD . D]QDNRMDNDQMDYDDSULWRPQHVSUHDYDQD]LYDVHRVYHWRP . D]QHVOXH]D]DVWUDLYDQMHRQLKNRMLQHHOHSRLQLWLJULMHK . D]QHVXPDQMHXLQNRYLWHRGQDJUDGD . D]QLWLXJQMHYXQH]QDLND]QLWLQHJRRVYHWLWLVH 0 DNDULNDVQRND]QDLSDNGROD]LWLKLPNRUDNRP 0 DOHQDVHQHGMHODNDQMDYDMXYHOLNDSURQRVHXVODYOMX 1 DJUDGRPLND]QRPOMXGHVHPRHSULQXGLWLGDL]MDYHLOLVH]DNXQXGDYMHUXMX LGDGMHOXMXNDRGDYMHUXMXYLHVHQHPRHSRVWLL 1 HNDND]QDQHEXGHYHDRGNULYQMH 6 ODERVWLUHLPDSUHSR]QDMXVHSRMDLQLND]QL 7 RWRSRVWRMLVPUWQDND]QDPDQMHMH]QDNRYLWR]DQDPRUDORGLQMHQLFHGD SRVWRMHNUYQLFL ' UXWYRVPLMHND]QLWLLOLQDJUDGLWLSRMHGLQFD]DVWDQRYLWDGMHODDOLRGUHGLWL NRPHVPUWLOLGRLYRWDQSRORDMQDGLOD]LOMXGVNXPMHUX

2 0$7(0$7,&, P DWHPDWLNDEURMVWDWLVWLND o 0DWHPDWLNDMHMHGDQRGQDLQDLVND]LYDQMDOMXGVNRJUD]XPDNRMLQDMPDQMH RYLVHRNOLPLMH]LNXLOLWUDGLFLMDPDp %URMMHQDMSULPLWLYQLMLLQHVYMHVQLREOLNUHGDRYMHMHJGXKD*HRPHWULMVNL NYDGUDWVHQHVUHHXSULURGLDGLMHORPXNULVWDOQLPSRYULQDPD 1 HVODHPVHVPDWHPDWLNRP6PDWUDPGDMHVXPDQLWLFDRSDVDQEURM 2 GQL]DQLWLFDODNRVHPRHQDSUDYLWLODQDF % URMMHVPUWGXKD p $NRVHVNXSLGRYROMQRSRGDWDNDPRHVHVWDWLVWLNLPSRGDFLPDGRND]DWL ELORWR8YLMHNHVHQDLQHWNRNRPHWRWUHED

2 *2632'$56798 E RJDWVWYRERJDWDVLURPDWYR p %H]SRVWL]DYDQMDVWDQRYLWRJPDWHULMDOQRJEODJRVWDQMDXOMXGVNRPGUXWYX MHQHPRJXHNUDOMHYVWYRGXKD % LWLVLURPDKLQH]DYLVDQJRWRYRMHQHPRJXH % ODJRERJDWLPD2QLEDUHPLPDMXLPHWMHLWLOMXGH % RJDWRYMHNMHHVWRVDPRMDGQLNVSXQRQRYDFD % RJDWLPVHQD]LYDRQDMNRMLMHVYRMRPVXGELQRP]DGRYROMDQ % RJDWQLMHRQDMNRMLSXQRLPDYHRQDMNRMLSXQRGDMH % RJDWVWYRMHSRSXWJUXGHVQLMHJDWRVHSRYHDYDDRVWDYOMD]DVRERPDNL QDQDMQDSUHGQLMRM]HPOMLQDVYLMHWXQHSULKYDWOMLYHPUOMHELMHGH . DGVHERJDWDVSRWDNQHPQRJHJDUXNHGRHNXMXDDNRLJOXSRVWJRYRUL HVWLWDMXPX 1 HPDHNRQRPVNLLVSUDYQHUDVSRGMHOH 1 LMHERJDWRQDMWNRLPDPQRJRYHRQDMWNRGDMHPQRJR3ULWRPHVHQH PLVOLLVNOMXLYRQDSRGUXMHPDWHULMDOQLKGREDUDYHQDGDYDQMHVDPRJD VHEHVYRMXUDGRVWLQWHUHVUD]XPLMHYDQMH]QDQMHKXPRUDORVWVYHL]UD]HL PDQLIHVWDFLMHRQRJDWRXQMRMLYL7DNYLPGDYDQMHPRGVYRJLYRWDRQD RERJDXMHGUXJXRVREXRQDSRVSMHXMHLYRWQRVWGUXJRJDSRVSMHXMXLL YODVWLWX8LVWLQVNRPGDYDQMXRQDQHPRHDGDQHSULPLRQRWRMRMMH X]YUDHQR 1 LMHQHNRQWUROLUDQRUDDQMHL]YRUVLURPDWYDLJODGLYHMHWRQHMHGQDND UDVSRGMHODERJDWVWYDXVYLPQMHJRYLPREOLFLPD p $NRVORERGQRGUXWYRQHPRHSRPRLRQRPYHOLNRPEURMXVLURPDQLK RQGDQHPRHVSDVLWLQLWLRQDMPDOLEURMERJDWLK ' LVWDQFDMHMHGLQRWRVLURPDQLSUHPDYROMLERJDWLKVPLMXLPDWLLWUHEDMX GUDWL


. DNRSUHLYMHWLRGSODHGRSODH"/MXGLODNHSRGQRVHVLURPDWYRQHJR PRUDOQLQHUHGLFLQL]DP 1 HLPDQMHMHSRHWDNVYDNRJUD]PLOMDQMD 6 LURPDKMHQRXLGDQMXVYDJGMHVLJXUDQ 6 LURPDQLPDVHQHPRHSRPRLWDNRGDVHXQLWHERJDWL 6 LURPDWYRMHNRULMHQVYLK]DOD 6 LURPDWYRQDVGRYRGLXQDMEOLLGRGLUVDLYRWRPLVYLMHWRPMHULYMHWLNDR ERJDWDRELQR]QDLLYMHWLSUHNR]DPMHQLNDDXVOLMHGWRJDVHLYLLXPDQMH UHDOQRPVYLMHWX 8 ELMHGQRMVHXOLFLQHVUHDQHPRHVDNULWL 8 VLURPDQRMNXLLERJMHJODGDQ 8 YLMHNVHSRVWDYOMDSLWDQMHMHOLLVSUDYQRGDVXQHNLOMXGLYUORERJDWLDPQRJL GUXJLYUORVLURPDQL" 9 HOLNRMHERJDWVWYRL]YUJQXWRSRJLEOL G XJNRQNXUHQFLMDNUHGLWLNUL]DPDQDJHUQRYDFRVLJXUDQMDSRVDR SDUWQHUSODQSRJUHNDSRVMHGSRWURQMDSRWURDSURILWSURSDJDQGD SURSDVWSURUDXQUD]YRMSUHLFDUHNODPDUL]LNVOXEDVWUXQMDFLHI WUJRYLQDWULWHYMHURYQLNYODVQLWYR p 'XQLNMHVOXJDYMHURYQLNX p .RQNXUHQWQRVWQHNH]HPOMHQHSRLQMHXWYRUQLNRMVDOLLOLLVWUDLYDNRP ODERUDWRULML2QD]DSRLQMHXNROVNRPUD]UHGX DOMHQMHQDRWUXNRQNXUHQFLMXXVWYDUQRVWLMHQDMHHDOMHQMHQDPDQMDN LGHMD o .UHGLWLGMHOXMXNDRGURJH'R]HVHSRYHDYDMXDGMHORYDQMHSRSXWD 7HNRVHMHRVORERGLWLWRJD$RGYLNDYDQMHMHEROQR p 6DGDQMDNUL]DQLMHSUROD]QLSUHNLGJRVSRGDUVNRJUDVWDYHQMHJRYUH]XOWDW 8 NUL]DPDNRMHWMHUDMXOMXGHGDELUDMXL]PHXDOWHUQDWLYQLKVPMHURYD GMHORYDQMD9HLQDOMXGLL]DEUDWHRQDMQDMJRULPRJXL p ,GHDOPHQDGHUDMHRYMHNNRMLWRQR]QDWRQHPRHLNRMLVHEL]DWRWUDL RGJRYDUDMXHOMXGH 0 HQDGHULQHPRUDMXVDPRGRQRVLWLRGOXNHYHLPRWLYLUDWLGUXJH 1 DMEROMLMHPDQDJHURQDMNRMLLPDGRYROMQRUD]XPDGDL]DEHUHGREUHOMXGHGD XUDGHRQRWRRQHOLDRQGDGRYROMQRVDPRNRQWUROHGDLPVHQHSHWOMDX SRVDR p $NRQRYFHOMXELQLNDGLKGRVWDQHPD$ NRSRVWRMLGRYROMQRQRYDFDVYUHWDNMHRELQRVUHWDQ $ NRVHLVSUDYQRSRQDDWHSUHPDQRYFXWUDWH]DYDPDSRSXWSRVOXQRJ SVD $ NRHOLXSR]QDWLYULMHGQRVWQRYFDSRNXDMJDSRVXGLWL % DQNDUMHRYMHNNRMLHYDPSRVXGLWLVYRMNLREUDQGRNVXQFHVMDDXRQRP WUHQXWNXNDGDSRQHNLD]DKWLMHYDWHGDPXJDYUDWLWH % RJYODGDQDQHEXDQRYDFQD]HPOML HPXQRYDFXUXFLEH]XPQRM" ' REUHVXQDPMHUHHNRYLNRMHQHWNRL]GDQDEDQNXNRGNRMHQHPDRWYRUHQ UDXQ HGLQRWRVHPRHUDGLWLEH]QRYFDVXGXJRYL0QRJLOMXGLNRULVWHQRYDFNRML QHPDMX]DNXSRYLQXVWYDULNRMHQHWUHEDMXNDNRELWLPHLPSRQLUDOLOMXGLPD NRMHQHYROH 1 RYDFLOLKYDVXJODYQDVUHGVWYD]DJXHQMHRSHVORERGH 1 RYDFMHLSDNQRYDF1DMYHLQDMMDLLQDMVDYUHQLMLJRVSRGDUQDVYLMHWX 1 RYDFMHNRULMHQ]OD 1 RYDFMHQRYLREOLNURSVWYD 1 RYDFNRMLVHSRVMHGXMHVUHGVWYRMH]DVORERGXDRQDM]DNRMLPVHMXUL VUHGVWYRMH]DURSVWYR 1 RYDFPRHXLQLRYMHNDKUDEULPLVDPRSRX]GDQLP 1 RYDFQHVPUGL 1 RYDFVWYDUDQHNXYUVWXJDQJUHQR]QHRWXSMHORVWL 1 RYDFYODGDVYLMHWRPSRSXWKDOXFLQDFLMH 1 RYDFGDNDNRVDPSRVHELQLWDQHYULMHGL-HGLQDMHQMHJRYDYULMHGQRVWX DVXNDGVHRGQMHJDGLMHOLPR 3 RVWRMLVDPRMHGQDGUXWYHQDNODVDNRMDYLHRGERJDWLKPLVOLQDQRYDFDWR VXVLURPDQL 6 SRVREQRVWNRMDMHYHLQLOMXGLQDMELWQLMDMHVWVSRVREQRVWSODDQMD 6 YDNRJRVSRGDUVWYRSRLYDQDNUHGLWQRPVXVWDYXWRMHVWQDSRJUHQRM SUHWSRVWDYFLGDHGUXJLYUDWLWLSRVXHQQRYDF 6 YHWRQDP]DLVWDNRULVWLPRHVHGRELWL]DPDORQRYDFD6DPRRQRWRQDP QHWUHEDVWRMLSXQR 6 YLMHWVHELQRVWLLIRUPDOQLKULWXDODVWYRULRMHQRYDFNRMLMHRYMHNXRWXHQR ELHQMHJRYDUDGDLQMHJRYDSRVWRMDQMDLWRWXHELHQMLPHYODGDDRQPXVH PROL7 NRQRYFHOMXELQLNDGLKGRVWDQHPD = DQRYDFMHLERJDPRJXHNXSLWL=DQRYFHPVHQHVPLMHWUDWL7UHEDPXLL XVXVUHW = DSRVOHQLNXMHSODDWRMHGRPDRMLYRWLQMLKUDQD RYMHNDQLWDQHLQLVYDGOMLYLMLPRGVSR]QDMHGDLPDGRYROMQRQRYFD]D GREURJRGYMHWQLND o =DRVLJXUDQMDMHYDQRGDMHVWUDKRGWHWHYHLRGYMHURMDWQRVWLGDHWHWD QDVWDWL p $NRQHWRPRHSRLQDRSDNRSRLHQDRSDNR$NRSRVWRMLPRJXQRVWGD YLHVWYDULSRHQDRSDNRSRLHQDRSDNRRQDNRMDHSURX]URLWLQDMYHX WHWX%H]RE]LUDWRSRORQDRSDNRYMHURMDWQRHVHEDWRLQLWLLVSUDYQLP .DGVHJUHNDRWNULMHD]DWLPLVSUDYLXVWDQRYLWHVHGDMH]DSUDYRQD SRHWNXVYHELORWRQR1DNRQWRVHLVSRVWDYLGDMHLVSUDYNDELODSRJUHQD ELWHQHPRJXHL]YRUQXYHOLLQXYUDWLWLXMHGQDGEX%H]RE]LUDNDNDYELR GRELYHQLUH]XOWDWXYLMHNHVHQHWNRQDLVSUHPDQGDJDSRJUHQR LQWHUSUHWLUDNULYRWYRULLOLYMHUXMHGDMHGRELYHQSUHPDQMHJRYRMRPLOMHQRM WHRULML . DGJRGNRMDPHKDQLNDQDSUDYD]DNDHWRHVHGRJRGLWLXQDMQHSRYROMQLMH PRJXHYULMHPH 0 ROL%RMLEODJRVORY]DVYRMSRVDRDOLQHPRM]DKWLMHYDWLLGDJDRQXLQL 1 DSUDYLWLSRVDRXPLUXMHVWGRELWDNYUHPHQD1HJDWLYQDRHNLYDQMDGDMX QHJDWLYQHUH]XOWDWHXRVWDORPNDRLSR]LWLYQDRHNLYDQMD 3 RVDRMHYLHRGQRYFD3RVDRNRMLGRQRVLVDPRQRYDFQLMHGREDUSRVDR 3 RVWRMHWULYUVWHOMXGLRQLNRMLWLKRVMHGHLQHUDGHQLWDRQLNRMLJRYRUHR UDGXLRQLNRMLUDGH 3 RVWRMLWHQGHQFLMDGDRVREDNRMDVHODNWRYLPDGRJXUDODGRXWMHFDMQRJ SRORDMDVYHVYRMHYULMHPHSURYRGLQDVDVWDQFLPDLXSRWSLVLYDQMXWXLK UH]XOWDWDUDGD 3 ULMHLOLNDVQLMHPRUDVH]ELWLQDMJRULPRJXLVWLFDMRNROQRVWL 6 YHLGHQDRSDNRRGMHGQRP 6 YHWRSRLQMHORH]DYUDYDMRORLMH p 8YLMHNMHSDUWQHUWDMNRMLJULMHL p 6YDNRLPDSODQNRMLQHSDOL p $NRMHYLHRGMHGQHRVREHRGJRYRUQR]DSRJUHNXWUDLWHVHRQDQHYLQD NRMDVHXSUDYLOXQHPRHEUDQLWL o 6DYSRVMHGMHSRVXHQRGVXGELQHp 1DMYDQLMLSURL]YRGVYDNHWULQHSULYUHGHMHSRWURD 1 HVSRUQRMHGDLYLPRQDUDXQQHUD]YLMHQLKQDURGDGDQDDSUHYHOLND SRWURQMDVPDQMXMHQMLKRYHPRJXQRVWLSRWURQMHMHUVHRQROLNRNROLNRPL ]DKWLMHYDPR]DVHEHQHPRHXLQLWLUDVSRORLYLP]DVYH p $NRMHPDORXODJDQMHGXHMHYULMHPHSURL]YRGQMHPDQMLMHEURM]DSRVOHQLK LPDOLMHSURILWDNRMHYHHXODJDQMHNUDHMHYULMHPHSURL]YRGQMHDSURILW ]DGRYROMDYDDNRMHVX]QDWQDXODJDQMDSRWUHEQRMHNUDWNRYULMHPMHMHGLQLFL SURL]YRGDDSURILWMHYLVRN . DGSURILWSRVWDQHJODYQLFLOMDQHRSHGREUROMXGLRQGDVXRWYRUHQDYUDWD L]UDEOMLYDQMXLVRFLMDOQRMQHSUDYGL p 'REDUSURSDJDQGLVWPRHXYMHULWLLSRPRXLVWLQH o .DGDSURSDGQHNXDYHOLNDDWRSRJDDSXQRRELQLKOMXGL p 8VYDNRPSURUDXQXVYDNDJUHNDNRMDVHPRHSRWNUDVWLWRHLXLQLWL 6YDNDJUHNDPDXNRMHPSURUDXQXYRGLWHNQDMYHRMWHWL p $OLPDNDNYHELOHWHWHSRYH]DQHVWHKQLNLPQDSUHWNRPUD]YRMVHQHPRH ]DXVWDYLWL 5 D]YRMSUHWSRVWDYOMDVXSVWLWXFLMXOMXGVNLKPLLDL]QRMDVURERWLPDLVLYRP PDWHULMRPRVWYDUHQXNUR]DGDSWLUDQXWHKQRORJLMX o 3UHLFDMHQDMYHDXGDOMHQRVWL]PHXGYLMXWRDND o 5HNODPDMHXPLMHHGDVHQDQLDQLJODYDDSRJRGLQRYDUND p -HOLMHRYMHNNRMLQLWDQHULVNLUDNRMLMHVWDOQRQDRSUH]XGDVHQHXPLMHD XELORWRNRMHJYDUOMLYDVUHDLOLRGQRVLOMXGLXQMHJRYRMRNROLQLQLNDGDQH L]EDFHL]NRORWHLQH]UHOLMDOLQRVWRGXPMHWQLND" 1 LWNRQLNDGDQLMHSRVWLJDRQHWRYHOLNRDGDVHQLMHL]ORLRUL]LNX 1 LWDVHXLYRWXQHSRVWLHEH]QDSRUDVPMHORVWLGDVHSUHX]PHUL]LNLHVWR SRQHWRSDWQMH 3 ULKYDDMUL]LNDOLYRGLUDXQDRVYRMLPPRJXQRVWLPDLSULOLNDPD p -DRYGMHVDPRVOXEXMHPDOLQHPLVOLP o 1HPDPQLWDSURWLYVWUXQMDND2QLHXYLMHNSRVWRMDWL8YLMHNHQD SULPMHUSRVWRMDWLNLUXU]L3RWUHEQRMHVDPRVSULMHLWLGDVHQHXGUXHXNODVX LOLNDVWXWMPRQRSROL]LUDMXVYRMXNRPSHWHQFLMXLL]QMHVWYRUHL]YRUPRL p 6SRVREQRVWHIDSUHSR]QDMHVHSRQMHJRYRMVSRVREQRVWLGDSUHSR]QD VSRVREQRVWLVYRMLKVXUDGQLND p 7UJRYFLVYHJVYLMHWDSULSDGDMXLVWRMUHOLJLML 7 UJRYLQDFLYLOL]LUDDOLLNYDULQDURGH 7 UJRYLQDMHNRODYDUDQMDp 6ORERGQRWULWHNRMHUDVSRUHXMHQDFLRQDOQLSULKRGMHQDUDYQRQHSUDYHGQR $OLWDMHQHSUDYGDLVWRYUHPHQR]DGUXJHOMXGHSRWLFDMGDXRSHRVWYDUXMX QDFLRQDOQLSULKRG.DGDQHELELORUD]OLNDXGRKRWNXWNRELVHWUXGLR L]MHGQDLWLLK" o 9MHURYQLFLLPDMXERMHSDPHQMHRGGXQLND o 9ODVQLWYRMHNUDD Q DSUHGDNLSDG p 'UXWYHQLQDSUHGDNPRJXMHVDPRSRPRXPDQMLQDYHLQDFHPHQWLUD SRVWRMHH . DGDYHLQDOMXGLXMHULMHQDSUHGDNPLVOLQDPDQMHSRVOD 1 DSUHGDNMHRVWYDUHQMHXWRSLMD 1 DSUHGDN]QDLGDVYHYLH]QDPRDVYHPDQMHLPDPRRGWRJD 1 HQDSUHGRYDWL]QDLQD]DGRYDWL 2 VQRYQLMHSUHGXYMHW]DVYDNLQDSUHGDNMHXYMHUHQMHGDMHQXQRPRJXH p 1LMHVUDPRWDSDVWLVUDPRWDMHRVWDWLOHDWL 6 SRGDQHPRHSDVWL/HLLGDOMH ' RNPRHSDGDWLQLVLSURSDR

2 ,1)250$7,&,,129,1$56798 L QIRUPDFLMDSURJUDPQRYLQHQRYLQDUWLVDNYLMHVWL p ,QIRUPDFLMDQLMHYLHVWYDUUDXQDODWRMHQDLQLYRWD 1 DMEROMLL]YRULQIRUPDFLMDVXOMXGLNRMLVXREHDOLGDWRQHHGDOMHSULDWL 8 ELORNRMHPVNXSXSRGDWDNDRQDMSRGDWDNNRMLMHQDMRLJOHGQLMHLVSUDYDQ EH]LNDNYHSRWUHEH]DSURYMHURPMHVWJUHND p 6YDNLGDOMQMLSURJUDPLULWHVHGRNQHLVSXQLVYHUDVSRORLYHPHPRULMH 6YHGRNSURJUDPQHSURYHGHXUDGXEDUHVWPMHVHFLQDMSRJXEQLMDJUHND QHHVHRWNULWL$NRQRYLSURJUDPSRMDDGRGDWQLPOMXGLPDNDVQLWH NRQDDQSURJUDP 6 YDNLMHSURJUDPGREDUNDGMHXGREULPUXNDPD p 1DMRSDVQLMLQHSULMDWHOMLVORERGHWLVNDVXQRYLQDULNRMLMH]ORUDEH 1 HNDGDVXOMXGLLPDOLPXLODVDGDLPDPRQRYLQVWYR 1 RYLQDUMHRYMHNNRMLMHSURPDLRVYRMH]YDQMH1 RYLQDUMHXYLMHNMHGDQRGRQLKNRMLVXSRVOLMHVYHRGPDK]QDOL 1 RYLQDUVHSRVWDMHWRODNHWRVHODNHSLHDSMHVQLNWRVHWHHSLH 1 RYLQDUVOLLDUWLVWXNRMLVDVPLMHNRPKRGDSRYLVRNRPXHWXDGDSULWRP QHVPLMHPLVOLWLQDGXELQX 1 RYLQDULOMXGHVWDOQRWDSDMXSRUDPHQLPDXSRWUD]L]DPMHVWRPJGMH QDMODNHPRJX]DELWLQR 1 RYLQDUVWYRMHNQMLHYQRVWQDEU]XUXNX 1 RYLQHVXNRQ]HUYDYUHPHQD 6 ORERGDWLVNDVYDNLQRYLQDUVPLMHSLVDWLWRKRH$OLWRQH]QDLGDHVHWRL WLVNDWL 7 LVDNMHPRJXQRVWGDVHVWYDULSUHXWHWDNRWRVHWLVNDMXGUXJH 7 LVDNMHWRSQLWYRVORERGH 8 QRYLQDPDSLHVYH6DPRLKYDOMDLWDWLVGRYROMQRPUQMH 8 SULMDQMLPYUHPHQLPDNRULVWLOHVXVHVSUDYH]DPXHQMH'DQDVVHNRULVWL WLVDN 7 LVDNMHRJQMHQRGULMHOR*GMHQHGRVWDMXYLMHVWLUDVWXJODVLQH

2 35$98 S UDYRSUDYGDQHSUDYGD p $NRLPDSUDYGHQHNDRGPDKVLQH $ NRLPDPSUDYRWR]QDLGDLPDPQHWR]ERJHJDPHGUXWYRPRUDEUDQLWL 7RMHQMHJRYDQDMYDQLMDREYH]DEXGXLGDMHPRM]DKWMHYDSVROXWDQ QHRJUDQLHQLQHXVSRUHGLYVELORNRMLPGUXJLP]DKWMHYRP'UXWYRVHPRUD VXRLWLVWRPREYH]RPQL]ERJHJDGUXJRJDQHJR]ERJRSHNRULVWL $ NRQHPDSUDYRSUL]QDMWRJODVQRLEH]RNOLMHYDQMD $ NRQHVWDQHSUDYGHWRVXRQGDNUDOMHYVWYDQHJRYHOLNDUD]ERMVWYD $ NRVHRGOMXGL]DKWLMHYDMXGXQRVWLDQHGDMXLPVHSUDYDPRUDLKVHGREUR SODWLWL % DGDYDVXQDMEROML]DNRQLDNRVHQHRGUDYDMX % H]SRVUHGRYDQMDQDHODSUDYGHL]YDQUHGQDHNVSDQ]LMDPRJODELGRYHVWLGR VWYDUDQMDRNUXWQRJGUXWYD1HPDQDSUHWNDEH]RGULFDQMDRGVWHHQLKSUDYD EH]RGEDFLYDQMDIRVLOL]LUDQRJVXVWDYDREUD]RYDQMDXNUXHQLKL]DVWDUMHOLK RUXDNRQFHSDWDLNYDOLILNDFLMD % ROMHMHSRYXLVHLDNRVLXSUDYXQHJRQDVWDYLWLDNRVLNULY% XGLSUDYHGDQ1HLQLVHELQHSUDYGXXHOMLGDGUXJLPDXLQLQHWR SUDYHGQR HVWRQDV]DYRGLWRERQMHSUDYR LQLRQRWRMHSUDYRLGREUR ' DMHRYMHDQVWYRHOMHORSUDYGXPRJORMXMHRGDYQDLPDWL ' LMHWHYUORUDQRRVMHDWRMHSUDYHGQRDOLJDHVWR]DYRGLWRERQMHSUDYR ' MHOXMWDNRGDVHPDNVLPDWYRMHYROMHXVYDNRGREDPRHVPDWUDWLXMHGQRL QDHORPRSHJ]DNRQRGDYVWYD.RULPHDOLEXGLSUDYHGDQ * GMHMH]DNRQWXMHLND]QH * GMHQHPDSUDYGHQHPDQLVORERGHDJGMHQHPDVORERGHQHPDQLSUDYGH * GMHVHMDYOMDSRJLEDRWXQDVWDMHL]DNRQ , PDWROLNRSUDYDNROLNRLPDPRL . DGELSULURGDLPDODWROLNR]DNRQDNROLNRLGUDYDQMRPHQLVDPERJQHEL ]QDRYODGDWL . DGMHGUDYDQDMSRNYDUHQLMDLPDQDMYLH]DNRQD . DGDELVHPRUDOLVWXGLUDWLVYL]DNRQLQHELVHLPDORYUHPHQD]DSULMHVWXSH . RGSUDYHGQRVWLNRMXGUXJLPDGXJXMHPRELWQDMHRNROQRVWXWRPHGDMH L]YULPREU]RLEH]NDQMHQMDDNRVHPRUDHNDWLRQGDMHWRYHQHSUDYGD / RL]DNRQLVXQDMJRUDYUVWWLUDQLMH / MXEDYSUHPDSUDYGLNRGYHLQHMHOMXGLVDPRVWUDKGDQHELSUHWUSMHOL QHSUDYGX / MXGLELELOLYHOLNL]ORLQFLNDGELWUHEDOLWROLNR]DNRQDNROLNRLKVWYDUDMX 0 DSUDYGHQHPDNRULFD 0 XGUL]DNRQLQDVWDMXL]]OLKRELDMD 1 DMYHHMHSUDYRHVWRQDMYHD]ORD 1 DHNULYLQRSUDYRMHGXJLSRSLVRNUXWQRVWLNRMHVXSULNULYHQHNDR SUDYHGQRVW 1 DHSUDYRMHSUDYRQDPRJXQRVWLVSXQMHQMDREYH]DSUDYRGDL]YULPRQDH REYH]HLVWRJDMHREUDWQRQDDREYH]DWLWLWLQDHSUDYR 1 HERUDYLXNUDMXXNRPHVH]DNRQLQHSRWXMX 1 HPRHELWLSUDYHGDQWNRQLMHRYMHDQ 1 HWDNRGDYQR]DNRQLVXVHSURPDWUDOLNDR]DWLWQDPMHUDRQLKNRMLSRVMHGXMX SURWLYRQLKEH]SRVMHGD 1 HND]DNRQLEXGXVWURJLDOMXGLPLORVWLYL1 HNHMHVWYDULPQRJRODNHR]DNRQLWLQHJRRSUDYGDWL 1 HPDQLNRJDNRMLQHELMHGQRPVLDRVD]DNRQLWHVWUDQH 1 HPDSUDYLODEH]L]X]HWDND 1 HPDVWDOQLKLQHSURPMHQMLYLKSURSLVD 1 HPDYHHQHSUDYGHQHJRNDGSUDYGD]DNDVQL 1 HPD]ELOMVNRJNUDMDL]UDEOMLYDQMDEH]XVSRVWDYOMDQMDOMXGVNLKSUDYD 1 HSR]QDYDQMH]DNRQDQHRVOREDDRGJRYRUQRVWL$OLSR]QDYDQMHWRHVWR LQL 1 HSR]QDYDQMH]DNRQDQLMHQLNDNYDLVSULND 1 LMHGDQQDURGQHELUDVYRMHXUHGEHSRYROMLRQHVXNDRLYODGDYLQH SURGXNWLSOHPHQD 1 LMHXSRYLMHVWLELORMRNUYQLNDNRMLQLMHLPDRSXQXWRUEXVYRMLKGRND]D 1 LMHGQDYODGDLQLMHGDQEDWDOMXQQHPRJXWLWLWLSUDYGXLVORERGXWDPRJGMH JUDDQLQQLMHXVWDQMXVDPL]DLSUHGYUDWDGDYLGLWRVHGRJDD 2 GVYLKYUOLQDSUDYHGQRVWMHQDMWHDLQDMUMHD1DMHGQRJSUDYHGQRJQDL HPRGHVHWYHOLNRGXQLK2QDMWNRMHSUYLLPDRPLVDRSUDYHGQRVWLELRMH ERDQVWYHQRYMHNDOLMRERDQVWYHQLMLHELWLRQDMWNRMH]DLVWDEXGH SURYHR 2 YRVXSURSLVLSUDYDSRWHQRLYMHWLGUXJRJDQHYULMHDWLVYDNRPHVYRMH SUDYRGDWL 3 UDYDQDVYLMHWXRYMHNLPDWDNRPDORGD]DLVWDQHPRHWHNRQDNRGRSXVWLWL GDPXPDWNRMRLQMLKRGX]PH 3 UDYGDEH]PRLLPREH]SUDYGHNRMHOLVWUDQHQHVUHH 3 UDYGDMHLVWLQDXDNFLML 3 UDYGDMHQDMYLLSRMDPGXH 3 UDYGDMHRGEOMHVDNVYMHWORVWLL]GYDJRURVWDVQDLYDYXONDQDVORERGHLLVWLQH 3 UDYGDMHXXHPVPLVOXYDQLMDRGVYHNROLNRJPRUDODQH]ERJVYRMHJ DSVROXWQRJNDUDNWHUDQHJR]ERJWRJDWRVXQMH]LQL]DKWMHYLVPMHWHQLQD YUKXOMHVWYLFHGUXWYHQHNRULVWLLVDPRLKWRLQLWROLNRYDQLPGDSRVWDMX QHGYRMEHQRPREYH]RP 3 UDYGDMHXQLYHU]DOQDVDVYHNXOWXUH2QDMHQDSHWRXHSRNRMHPRYMHN KRGDL]PHXSRULYDGDLVSXQLVYRMHHOMHLVYLMHVWLRVYRMRMGUXWYHQRM RGJRYRUQRVWL 3 UDYGDPRHELWLJDHQDDOLVDPRSULYUHPHQR 3 UDYGDQLMHQLWDDNRQHSRVMHGXMHPR3 UDYHGQRVWEH]PLORVWLQLMHSXQRYLHRGQHRYMHQRVWL 3 UDYHGQRVWMHEHVPUWQD 3 UDYHGQRVWMHYUOLQDYHOLNLKGXKRP 3 UDYRLGXQRVWVXNDRSDOPHNRMHQHGRQRVHSORGRYHDNRQHUDVWXMHGQDNUDM GUXJH 3 UDYRMHSULPLMHQMHQDPR 3 UDYRMHUDYQRWHDGREURWHLKDUPRQLMH 3 UDYRMHUH]XOWDWREYH]D2EYH]DMHSUDYRGUXJLKQDQDV 3 UDYRMHVLODNRMDVLOLRVSRUDYDSUDYR 3 UDYRVHQLNDGDQHPRUDSULODJRDYDWLSROLWLFLDOLVHSROLWLNDXVYDNRGRED PRUDSULODJRDYDWLSUDYX 3 UDYRVHXQLWDYDVLORP 3 UYLXYMHWSUDYLQRVWLSRVWXSDWLVJUDDQLPDSUHPD]DNRQXQDUXDYDQMH EDKDWRXVDPRYROMRPRNUXWQRXNRUXSFLMDPDSULMHYDUDPDL JUDP]OMLYRX1LMHGRYROMQRXQRVLWLKXPDQLVWLNDQDHODXOHJDOQHQRUPH WUHEDLKVWDOQRRLYRWYRULWL 6 LODEH]SUDYGHMHQDVLOMH 6 LOXODNHSRGQRVLPRNDGVHUDGLRSUDYGLQHJRNDGVHUDGLRLVWLQLMHUSUDYGD VHPRHRVWYDULWLVLORPDLVWLQDQLNDGD 6 YDNLRYMHNNRMLSROD]LRGSUHWSRVWDYNHGD]DNRQLNRMLVXQMHPXGREUL PRUDMXYULMHGLWLL]DGUXJHMHILOLVWDU7NRVWYDUD]DNRQHPRUDELWLVWURJDWNR QMLPDUXNXMHEODJ 6 YHGUDYHNRMHVXVHGUDOHQDHODGDMHVLODMDDRGSUDYDSURSDOHVX 6 YLOMXGLLPDMXSUDYRQDVORERGXPLOMHQMDLL]UDDYDQMD WRYLHSUDYGHWRYLHPLUD 7 HPHOMSUDYDMHKXPDQRVW 8 SUDYHGQRVWLMH]EURMVYLKYUOLQD 8 WROLNRPLMHWHHGDWLVDVYLPNULYRMHGQRPRYMHNXNDGDSRWSXQR]DSUDYR QHGDMHPQLNRPX 8 YLMHNVDPVPDWUDRGDVHVRFLMDOQDSUDYGDVYHGR]DGQMHJLQDMQLHJQH PRHRVWYDULWLSULPMHQRPVLOH=DSUHND]DSRVWL]DYDQMHRSHVSRVREQRVWLQH OHLXOMXGVNRPNDUDNWHUXQHJRSULMHVYHJDXPDVLHOLPLQLUDMXLKREUD]RYQLK LSURIHVLRQDOQLKRJUDQLHQMDWRLKQDPHHVYDNDSULYLOHJLUDQDJUXSDNDNREL RXYDODVYRMSRVHEDQVWDWXVSULKRGHLSRYODVWLFH = DMHGQDNHGXQRVWLSUDYRMHGDVHXLYDMXLMHGQDNDSUDYD= DNRQMHVLOQLNQDGSULURGRPRYMHND = DNRQVHVWYDUD]DVYHDOLVHSULPMHQMXMHVDPR]DVLURPDKH = DNRQYLGLVUGLWRJDVUGLWLQHYLGL]DNRQD = DNRQLVXXYLMHNNRULVQLRQLPDNRMLLPDMXDWHWQLRQLPDNRMLQHPDMXQLWD = DNRQLWUHEDMXELWLMHGQDNL]DVYHLNDGWLWHLNDGNDQMDYDMX p %ROMHGDVHQHSUDYGHGRJDDMXQHJRGDVHQDQHSUDYHGDQQDLQSRSUDYOMDMX , VWLQLWLMXQDFLSRYLMHVWLQLVXELOLYHOLNLRVYDMDLYHRQLNRMLVXVHERULOLSURWLY QHSUDYGH 1 DMYHDMHRSDVQRVW]DOMXGHXQMLKRYXPHXVREQXRGQRVXGDGUXJRPHQH QDQRVHQHSUDYGX 1 DMYHHSUL]QDQMHGXJXMHPRRQLPDNRMLSURWHVWLUDMXSURWLYQHSUDYGH 1 HSUDYGDL]D]LYDQHSUDYGXQDVLOMHUDDQDVLOMHP 1 HSUDYGHVHQHWROMHSHVYODGDYDMXGREURLQVWYLPDQHJRWRVHL]UDYQDYDMX XSRUQRXX]DMDPQHPUQMH 1 LNDGQLWDQHL]D]LYDSREXQXYLHRGQHSUDYGHVYDGUXJD]ODNRMDWUSLPR QLVXQLWDSUHPDRYRP 6 YRMVWYRMHYHOLNRJGXKDSUH]LUDWLQHSUDYGH 7 HNRMHELWLXVWDQMXSRGQRVLWLQHSUDYGXXYDWLWDMQXLGREURUDVSRODJDWL VYRMLPVORERGQLPYUHPHQRP 7 NRRODNRSULKYDDQHSUDYGXLVDPMHQDQRVL8EH]GDQXQHSUDYGHXYLMHNVH QDOD]LQDMYHDEULJDRNRSULYLGDSUDYD8QHSUDYHGQRXUHHQRPGUXWYX RYMHNSDWL S UDYQLFLSUDYRVXHSDUDJUDISUDYHGQLNSULYLOHJLMD]DWYRUEH]DNRQMH p 'DQHPDORLKOMXGLQHELELORGREULKSUDYQLND 3 UDYQLFLVXOMXGLNRMLSUDYHGQRVWYDUDMXVD]DNRQRP o 8SUDYRVXXXYLMHNSRVWRMLQHNDRSDVQRVW$NRWRQLMHVDP]DNRQRQGDVX VXFL o 9HLVDP]QDN]DSDUDJUDIHL]JOHGDNDRVSUDYD]DPXHQMH p 1D]HPOMLQHPDSUDYHGQLNDNRMLLQHLGREURQHELQLNDGVDJULMHLR 3 UDYHGQLFLREHDYDMXPDORDLQHPQRJR]OLREHDYDMXSUHYLHDQHLQH QLWD 3 UDYHGQLNUD]XPLMHSUDYRPDOHQLKDQDURGVHYHVHOLNDGVHPQRH SUDYHGQLFL p 1DMYHLQHSULMDWHOMSUDYDMHVWSULYLOHJLMD3 ULYLOHJLMLVYLKYUVWDVXJUREVORERGHLSUDYHGQRVWL 3 RVOMHGLFDQMHJRYDQMHPUQMHMHPDVRYQLQDUFL]DPLSULYLOHJLMDQHUD]YLMHQLKL QHGRYROMQRSRWYUHQLKNXOWXUD'RYROMQRVHVDPRVMHWLWLNROLNRVXNQMLJD SURLWDOLWDNRYLGXKRYLYRHWLMHNRPVYRJUDGQRJLLYRWQRJYLMHND p $NRVXNQMLQLFHSUD]QHD]DWYRULSXQLWRLKSRYH]XMH" . RGYHLQH]DWYRUDQHYLGHVHUHHWNH6YDNRXWRLWHSURORVWLMHVW]DWYRU 7NRVHHOLRVLJXUDWLSURWLYVYHJDGRSULQRVLLUHQMX]DWYRUD = DSURFMHQXGUDYHWUHEDYLGMHWLQMH]LQH]DWYRUHL]QXWUD = DNRQMDHJDMHQDMYHHEH]DNRQMH G HPRNUDFLMDGUDYDGXPDQGLNWDWXUDWLUDQLMDRSR]LFLMD WRWDOLWDUL]DPFHQWUDOL]DFLMDSUHVLMHVLODWHURUDXWRULWDUQRVW p $NRSUHGVWDYQLFLRYHGUDYHQDSUDYHQHWRJOXSRLPHNDRQMHQJUDDQLQ QHXELWLSRJRHQWR]QDLGDQHLYLPXGHPRNUDWLQRMGUDYL LPQHWNRRGUDYQLPSRVORYLPDNDHWRVHWRPHQHWLH"PRHPR RHNLYDWLGDVHGUDYLVSUHPD]OR'HPRNUDFLMDLQH]DYLVQRVWSUHGVWDYOMDMX NRPSOHPHQWDUQHLQHRGYRMLYHVWYDUQRVWLL]JXELWLSUYX]QDLORELL]JXELWL GUXJLLREUQXWR ' HPRNUDFLMDMHSRKOHSDSRMHGLQFDNRMXQDG]LUHGUXWYRQRQHEDSUHYLH UHYQDYODGD ' HPRNUDFLMDMHSRVWXSDNNRMLMDPLGDVHQDPDQHYODGDEROMHQHJRWRVPR ]DVOXLOL ' HPRNUDFLMDMHXPLMHHGDVHQDURGVYHDQRYDUDXLPHQDURGD ' HPRNUDFLMDQLMHSLWDQMHVYUVLVKRGQRVWLYHPRUDOD ' HPRNUDFLMDSRLYDQDWULQDHODQDVORERGLVDYMHVWLQDVORERGLJRYRUDLQD UD]ERULWRVWLGDQLMHGQXRGQMLKQHNRULVWL ' HPRNUDFLMDRQDNRNDNRMHMDYLGLPPRUDQDMVODELMHP]DMDPLWLLVWHSULOLNH NDRLQDMMDHP ' HPRNUDWVNDVYLMHVWJUDDQDXVSLMHYDVDPRXGUXWYXXNRPQDVYLP ]QDDMQLPSRGUXMLPDYULMHGHVORERGQDYODVWLWDRGJRYRUQRVWLGUXWYHQD GXQRVW p 'UDYDELVHSUYHQVWYHQRWUHEDODVNUELWLRVLURPDQLPD%RJDWLVHQDDORVW SUHYLHVNUEHRVHELVDPLPD'UDYDMHL]XPNRMDFLMHSDGUXWYRQDNODVH ' UDYDMHL]YDQUHGQDPMHUDSURWLYNDRVD'UDYDMHSRMDYOMLYDQMH%RJD ' UDYDNRMDHOL]GUDYRGUXWYRPRUDXORLWLSXQRYLHUDGLNDOQLKPMHUDX SRGUXMXVRFLRHNRQRPVNLKUHIRUPLDNRHOLVRFLMDOQREODJRVWDQMHVYRMHJ SXDQVWYD' UDYDQLNDGDQLMHXUHHQMH]DVQRYDQRVDPRQDNRULVWLSURILWXLSURELWNX 1D]UFDOXYUHPHQDRQDVHREOLNXMHSRSXWOHGHQRJFYLMHWDQDSUR]RUVNRP RNQXLWRMHGQDNRQHSURUDXQDWRMHGQDNRSUROD]QR8QDJRPLODQRMPRL NRMXQD]LYDPRGUDYRPXWMHORYOMXMXVHSREXGHQDNXOWXUXDQDVWDMX PHXVREQLPGMHORYDQMHPVQDJDQDMUD]OLLWLMHJSRGULMHWOD7DX]UDVODELOMND GUDYDUD]ORJVYRJSRVWRMDQMDNDVQLMHWUDLXVHELVDPRM ' UDYQLFLREMHPDQRJDPDYUVWROHEGHL]QDGLQMHQLFD DYQLLYRWGUDYDVRJUDQLHQRPVORERGRPXSUDYRMH]DWRWDNRVNURPDQ WDNRMDGDQWDNRVKHPDWL]LUDQWDNRQHSORGDQMHULVNOMXLYDQMHPGHPRNUDFLMH ]DWYDUDLYHL]YRUHXPQRJERJDWVWYDLQDSUHWND . DNRMHVORERGDSUHGXYMHW]DGHPRNUDFLMXWDNRYLHGHPRNUDFLMHWHNVWYDUD SURVWRUXNRMHPVHVORERGDPRHSUDNWLFLUDWL 1 DMEROMDRGVYLKGHPRNUDFLMDMHGHPRNUDFLMDVPUW6RFLMDOL]DPEH] GHPRNUDFLMHMHEHVPLVOHQWHQHPRHIXQNFLRQLUDWL6RFLMDOL]DPLVORERGDVH LVNOMXXMXSRGHILQLFLML 6 UHWDQWUHQXWDNGHPRNUDFLMHNDGDVHYODGDPRUDSRNRULWLGREURMYROML QDURGD 6 WRSRVWRWQDGHPRNUDFLMDQLWNRQLMHWDNREH]QDDMDQGDQHELPRJDR QDNRGLWLQHNRPGUXJRPH 6 XRGOXLYDQMHGDMHRGDEUDQLPODQRYLPD]DSRVOHQLNRJYLMHDSUDYRGD VXUDXMXNRGRGDELUDMHODXNDQWLQLLGDPRJXL]UD]LWLVYRMHHOMHKRHOL ]DKRGLELWLSRVWDYOMHQLQDSUYRPLOLGUXJRPNDWX 6 YDNRGHPRNUDWVNRGUXWYRNRMHVYRMHNRQIOLNWHQHUMHDYDYHLK NRQ]HUYLUD]DEUDQDPDSUHVWDMHELWLGHPRNUDWVNRSULMHQHJRWRSRQH VKYDDWLGHPRNUDFLMX 7 NRQDHORYHLQHHOLXNLQXWLL]DPLMHQLWLJDYODGDYLQRPDSVROXWQHLVWLQHWDM XNLGDGHPRNUDFLMXVORERGH 7 NRXORLPYUHPHQLPDGUDYXSULPDXVYRMEURGXGREULPMHYUHPHQLPD YLHQHHPRLRWMHUDWLVNRUPLOD o %ROMHMHWLVXXGXPDQDL]YDQNXHQHJRMHGDQXNXL p 'LNWDWXUDMHGUDYDXNRMRMVHVYLERMHMHGQRJDLMHGDQVYLK 0 QRJLPLVOHGDVXVORERGQLMHUPRJXUDGLWLWRHOHDQHSULPMHXMXGDX VHELQRVHVYRMXGLNWDWXUX 8 NRMHPJRGVPMHUXJOHGDOLVYXJGMHGRLYOMDYDPRGLNWDWXUXVWYDUL$RQR OMXGVNRVHPRUDVQDLNDNRELRSVWDOR p *GMH]DYUDYD]DNRQSRLQMHWLUDQLMD 7 LUDQLQMHVPMHVDNXNDYLOXNDRJUDQLHQRVWLVDPRYROMHQHRGJRYRUQRVWLL VDPRGRSDGQRVWL2QGDNOHGRLVWDSUHGVWDYOMDYHLQX


p 2SR]LFLMDMHXPMHWQRVWREHDWLQHWRWRYODGDQHPRHLVSXQLWL 2 SR]LFLMLWUHEDXYLMHNRVWDYLWLNRVW]DJORGDQMH p .DRSULMHWQMDPLUXLVSRUD]XPXMDYOMDVHLGHRORNLYMHUVNLLOLQDFLRQDOQL WRWDOLWDUL]DP o 'UDYHXNRMLPDMH]DYODGDORQDHORFHQWUDOL]DFLMHQDOLNVXEROHVQLNX NRMHPQHSUHVWDQRXGDUDNUYXJODYX p 1HSUHNLGQHSUHVLMHL]DEUDQHVORERGQRJL]UDDYDQMDRVREHXDXWRULWDUQRM NOLPLLPDMX]DSRVOMHGLFXSRWLVNLYDQMHOMXGVNLKSRWHQFLMDODSULHPXMH QHJLUDQMHLQGLYLGXDOQRVWLXYMHWRSVWDQNDDXWRULWDUQRJGUXWYD p 'RSXWHQRMHVLOXRGELWLVLORP . DNRHVWRSRODJDQRL]JDUDMXQDMYHHVLOHMHUQHPDYMHWUDNRMLELLKUDVSLULR 0 DNDUELODRGNUHPHQDVYDNDVLOD]DYUHPHQD 1 DPHWDWLVYRMXYROMXGUXJLPDMHQDVLOMHDQDPHWDWLVHEHVDPDYUKXQDFMH QDVLOMD 3 UDYRMDHJDMHQDMYHDQHSUDYGD 6 LODMHRGXYLMHNSULYODLODOMXGHQLVNDPRUDODLYMHUXMHPGDEH]L]X]HWND JHQLMDOQHWLUDQHQDVOMHXMXQLWNRYL 6 LODMRQLNDGQLMHELODPLOD WRMHVLORPGRELYHQRVDPRVHVLORPPRH]DGUDWL 8 VYLMHWXXNRMHPYODGDVLODQHWNRWNRHOLGDGRYHGHGRSREMHGHLQWHOHNW ORJLNXLPRUDORQWUHEDVWYRULWLPDWHULMDOQHSUHGXYMHWHNRMHELELOHXVWDQMX UD]YLWLRWSRUJOXSRVWLPDODLPDL]ORLQXWRMHVWQHPRUDOXLVOLMHSRP JRULOL]PX p 1DPMHUDWHURUDLSULVLOHPDQLSXODFLMHGHPDJRJLMHLLQGRNWULQDFLMHMHGD XYMHUHQDURGNDNRWUHEDSULKYDWLWLQHVORERGX p $XWRULWDWLYQDYODGDYLQDSRYH]XMHSUHYODVWHNVNOX]LYQRJYRGHHJVORMDV QHVXGMHORYDQMHPPQRJLK % LWVWYDULMHGDOLRYMHNLPDDXWRULWHWLOLMHVWDXWRULWHW . 5,91-$,1('81267 N ULYQMDQHGXQRVWQHYLQRVWJULMHKNDMDQMH p $NRVYHIXQNFLRQLUDQLWNRQLMHNULY RYMHNQRVLXNUYLWRWRPLVOLGDPXMHQHWNRVNULYLRXWRPHMHNREQRVWVYLK JULMHKD. D]QDVHPRHXNLQXWLNULYQMDMHWUDMQD . ULYLFDLOLQHGXQRVWLWDYRJQDURGDQHSRVWRML.ULYQMDNDRLQHGXQRVWQLVX NROHNWLYQLYHRVREQL . ULYLFDVHQHPRHL]EULVDWLDOLVHRVMHDMNULYLFHPRHSUHUDGLWL 1 LWDQHQDXLPRWDNRNDVQRD]DERUDYLPRWDNREU]RRGSUL]QDQMDGDVPRX NULYX 2 VORERGLVHRVMHDMDNULYQMHND]QDMHLRQDNRYHQDVWXSLOD 0 RGDNULYLFDLQLMHGUXJRQHJRQHYLQRVWNRMXQHPRHGRND]DWL % ROMHMHL]YUJQXWLVHRSDVQRVWLGDSRWHGLPRNULYFDQHJRGDRVXGLPR QHGXQRJD p 1HYLQRVWMHYHOLND]DWLWD p HVWRMHWHHREMDVQLWLQDDGREUDGMHODQHJRQDHJULMHKH HOLWHQMD]DVSR]QDMRPJULMHK" p .DMDQMHMHUD]XPNRMLVWLHSUHNDVQR.DMDQMHMHULMHWNRYLHRGXYLDQMDGD QHNDSREMHGDQLMHELODYULMHGQDFLMHQHNRMDVH]DQMXWUHEDODSODWLWL2SURVWLW HVHVDPRRQRPHWNRVHNDMH S UDYLODLL]X]HFL p 8VYDNRPRGQDVSRVWRMHYODVWLWDSUDYLOD = ODWQRSUDYLORJODVLGDQHPD]ODWQLKSUDYLOD p ,]X]HFLQLVXXYLMHNSRWYUGDVWDURJSUDYLOD2QLPRJXELWLLYMHVQLFLQRYRJ SUDYLOD

2 329,-(67, p $NRSRYLMHVWLOLKLVWRULMXSULKYDWLPRNDRREMHNWLYQXGDNOH]QDQVWYHQX GLVFLSOLQXNRMDLVWUDXMHXWYUXMHDQDOL]LUDLSULND]XMHVYDNR]ELYDQMHX SURORVWLLGDELRQDLPDODNDUDNWHU]QDQRVWLRUD]YLWNXOMXGVNRJGUXWYDX SURORVWLSRWUHEQRMHGDRQDRGJRYRULQHVDPRQDSLWDQMHNDGDLNDNRVH QHWRGRJRGLORQHJRL]DWRVHQHWRGRJRGLORGDRWNULMH]DNRQLWRVWLUD]YLWND SULURGHLGUXWYDNDRMHGLQVWYHQL]DNRQRPMHUQLSURFHV3RYLMHVWGDNOHPRH LVSXQLWLVYRMX]DGDXVDPRDNRSULJRGRPLVWUDLYDQMDLQMHQLFDL]OMXGVNH SURORVWLNRULVWH]QDQVWYHQLSRVWXSFL $ NRVHSRYLMHVWSRQDYOMDDXYLMHNVHGRJDDQHWRQHRHNLYDQRNROLNR RYMHNPRUDELWLQHVSRVREDQGDLVNXVWYRPSRVWDQHSDPHWDQ , ]SURORVWLQHWUHED]DNOMXLYDWLQDEXGXQRVWMHUSRYLMHVWQLMHXLWHOMLFD LYRWD. DNRSRYLMHVWQDL]PMHQFHL]D]LYDJUR]XLVPLMHK . QMLHYQDSRYLMHVWMHSUDQMHQRJXVWDUFLPD 0 RGDELVHPRJORUHLGDMHNQMLHYQRVWQDMYMHURGRVWRMQLMDLQDMSRX]GDQLMD SRYLMHVWQDURGD 0 XHQMHNODQMHORPDH7RMHSRYLMHVW3RYLMHVWMHNRVWXUQLFD1HWUXGLWHVH GDXYLMHNGDLVSLWDWHRYXSURORVWQRLLNUYL6YMHWORWUHEDWUDLWLX EXGXQRVWL 1 HNLOMXGLVPDWUDMXGDPDKDQMHVSRYLMHVQLPSUDYRPHVWRVOXLXJQMHWDYDQMX GUXJLKQDURGD 2 VYMHWVNRMSRYLMHVWLVYHVHPRHUHLVYHWRPRHQDSDPHWSDVWLL QDMSHUYHU]QLMHPXPXDOLVDPRMHGQRQHGDMHUD]XPQD 3 RYLMHVWRYMHDQVWYDWRMHMHGQDYHOLNDWUDJHGLMDXNRMRMVXQDMYHLMXQDFL VYLMHVWLVDYMHVWSUDYGDL]DNRQLWRVWSOHPHQLWRVWLOMXEDY 3 RYLMHVWMHGLMDOHNWLNDERUEDL]PHXLGHRORJLMHLLGHMHLVWLQHL]PHXHOMHGD VYRMLYRWL]PLMHQLPRLWURPRVWLWRJDLYRWD 3 RYLMHVWMHGRLVWDPDORYLHRGSRSLVD]ORLQDOXGRVWLLQHVUHDOMXGVNRJ URGD 3 RYLMHVWMHGRND]DODGDRWSRUYMHUVNLKSROLWLNLKYRDQLMHPRJD]DXVWDYLWL QRYHSRJOHGHQDSRULMHNORLYRWDQD]HPOMLLOLRQHNLPGUXJLPVRFLRORNLP SUREOHPLPD1DVUHXGREDLQNYL]LFLMHMH]DQDPDDWH]DRQHGRGLUOMLYRVWL GRJPLMHSURORVW]ERJRP 3 RYLMHVWMHNDWDVWURID2QDMHNULYRWYRULODYHOLNDQHSURORVWLRNRMLPDVH VXPQMDRQDRVDNDXMHRQHEXGXH]DNRMHVHSULERMDYDP 3 RYLMHVWMHQDMRSDVQLMLSURL]YRGWRJDMHVWYRULODNHPLMDLQWHOHNWD 3 RYLMHVWMHRQRWRSRYMHVQLDULQDSUDYH1HRVSRUQRKLVWRULRJUDILMDVDPD]D VHSUHGVWDYOMDFUQXNQMLJXREPDQMLYDQMDODNDMVWYDRYLQL]PDLLGHRORNH PDQLSXODFLMH 3 RYLMHVWMHSXQDVDEODVQLKPRUDRGNRMLKVXQHNHSULURGQHDQHNHGMHOR OMXGVNLKUXNX 3 RYLMHVWMHVDPRSRSLV]ORLQDLQHVUHD 3 RYLMHVWMHVYMHWORLVWLQH 3 RYLMHVWMH]ELUNDLQMHQLFDNRMHVXVHPRJOHL]EMHL 3 RYLMHVWQDV QH XLPXGURVWL 3 RYLMHVWQDVRSHQLWRVDPRREDYMHWDYDWRMHWRORDYODGDYLQD 3 RYLMHVWQHSR]QDMH]DGQMXULMH 3 RYLMHVWQHVWYDUDMXSXDQLPHFLLJHQHUDOLYHPDVH3 RYLMHVWQLMHKHJHORYVNRQDVWDMDQMHRQDVHQHPRHXVSRUHGLWLVULMHNRPNRMD SUHGVRERPQRVLGRJDDMHLQMLKRYHRVWDWNHLVWRPEU]LQRPLLVWLPVPMHURP 2QRWRQD]LYDPRSRYLMHXVDVWRMLVHEDXUD]QROLNRVWLVWUXMDQMD 3 RYLMHVWQLMHQLWDGUXJRQHVOLNDRVYDMDQMDL]UDEOMLYDQMDQDVLOMDL SRGUHLYDQMD 3 RYLMHVWQLMHQLWDGUXJRQHJRMDGQRRJOHGDORQDLKYODVWLWLKEULJD 3 RYLMHVWVHSRSXWNDNYRJLGLRWDPHKDQLNLSRQDYOMD 3 RYLMHVWVORERGHMHVWSRYLMHVWSURWXUMHMD 3 RYLMHVWVYLMHWDMHQDSUHGRYDQMHXVYLMHVWLRVORERGL 3 RYLMHVWVYLMHWDMHVDPRELRJUDILMDYHOLNLKOMXGL 3 RYMHVQLDUMHXQDWUDJRNUHQXWSURURN3RYMHVQLDULVXUDNRYLPHX DNDGHPLFLPD2QLXQDWUDNHLGXQDSULMHG 3 RYMHVQLDUL]QDMXNROLNRVHMXQDNLKGMHODWHPHOMLQDQHGRVWDWNXDOWHUQDWLYD 6 WRJDSRYLMHVQDLVWLQDQDQHNLQDLQVOLLREODFLPDNRMLVHWHNXGDOMLQL REOLNXMX 6 YMHWVNDMHSRYLMHVWEHVFLOMQROXWDQMHQL]SRUD]DLUD]RDUHQMD 6 YMHWVNDMHSRYLMHVW]ELURQRJDWRVHPRJORVSULMHLWL 7 DPRJGMHSUHVWDMHSRYLMHVWSRLQMXOHJHQGH 7 NRHOLSURVXGLWLVNXHQRVWVYRMHGRPRYLQHQHNDSXWXMH7NRHOLSURVXGLWL VNXHQRVWVYRJYUHPHQDQHNDVWXGLUDSRYLMHVW 8 LVNXVWYRSRYLMHVWLVSDGDL]DERUDYQRVWQDVSUDPLVNXVWYD = DGDDMHSRYLMHVWLGDSULNDHSRMDYOMLYDQMHWRMHVWSRVWHSHQRVWYDUDQMHELD LMDHSOHPHQLWDRVWYDUHQMDLXDVQHJUR]RWHELWLSUHGPHWRPQDHJD JODYQRJD]DGDWND7UDJWRJDMHWRVWYRUHQMHPRJORRVWDYLWLQDGMHYLDQVNRP SODQHWXWDNRERJDWLPREOLFLPDLYRWDELRMHMHGYD]QDWQLMLQRWRJDRVWDYOMD ]HFNDGSURWULOLYDGRP

2 .8/785, o 6YDNLQHNXOWXUDQRYMHNMHNDULNDWXUDVDPRJDVHEH p RYMHNNRMLELPRJDRLYMHWLVDPEH]WXHOMXGVNHNXOWXUHWDNRVHPXQR PRH]DPLVOLWLNDRLRYMHNNRMLELVDPVHEHVWYRULRNRMLELELRVDPVHEL RFHPLPDWHURP RYMHNSRGQRVLEH]WHWHVDPRRGUHHQXPMHUXNXOWXUH HGLQLVPLVDR]DNXOWXUXMHVWLVSXQMHQMHRYMHNDNDRYUORSRVHEQHLQDGDUHQH MHGLQVWYHQHLYRWLQMHGUXWYHQRJRVDPOMHQLND
. DGQHNDNXOWXUDLVFUSL]HPOMDQHVRNRYHWUHEDMHPLMHQMDWL . XOWXUDMHRQRWRRVWDQHNDGDVHVYH]DERUDYL . XOWXUDMHGQHQDFLMHMHRJOHGDORXNRMHPVHRGUD]XMHQMH]LQDVYLMHVW YMHURYDQMHLWUDGLFLMD8NUDWNRWRMHNOMXSRPRXNRMHJDVHPRJXRWYRULWL YUDWDVYLMHVWLMHGQRJQDURGDLQMHJRYLKLQVWLWXFLMD . XOWXUDNDRQDLQLYOMHQMDMHPRGDQDMYMHURGRVWRMQLMDSROLWLND . XOWXUDPRHL]UDVWLLSURFYMHWDWLVDPRL]LYRWD . XOWXUDQLMHQDGRPMHVWDNQHJRNOMXLYRWD . XOWXUDVOXLGUXWYXNDR]DWLWD . XOWXUD]DKWLMHYDGDVHOMHSRWDXGUXLVLVWLQRP . XOWXUHVHQLNDGDQHUD]YLMDMXDNXPXODFLMRPWUDGLFLRQDOQLKYULMHGQRVWL SREMHGDXYLMHNSULSDGDRQLPNRMLVHQDVWRMHRVORERGLWLWHUHWDWUDGLFLMHSUHPD QRYRPSRQDDQMXGUXWYD 8 QDMEROMHPVOXDMXMHNXOWXUDXSXWD]DKDUPRQL]LUDQMHQDLKSRWUHED 8 WYRUHYLQLVDPHNXOWXUHLPDVWUDQLKSXNRWLQD 8 VSRQMHNXOWXUHSRODJDQSDGVWUP LYDNXOWXUDREXKYDDVDYLYRW6YHWRLYRWVWYDUDUDGLLYRWDWRMH NXOWXUD 2 .1-,(91267, S LVDFWHNVWSLVDQMHNQMLHYQLNVDWLUDGLOHWDQWSMHVQLNSRH]LMD OLWHUDWXUDNQMLJDSULMHYRGLDXWRELRJUDILMDNULWLDUNULWLNDL]GDYD p 'REURPSLVFX QH WUHEDRGYMHWQLND . DGDSLVFXSRQHVWDQHGDKDUHHQLFHQHHSRVWDWLNUDHYHGXH 1 DMYHLMHXVSMHKSLVFDDNRSRWLHQDUD]PLOMDQMHRQHNRMLVXVSRVREQLGD UD]PLOMDMX 3 LVDFELWUHEDRVWYDUDWLQHWRHELWLWDNRQDSLVDQRGDPRHSRVWDWLGLR LVNXVWDYDQMHJRYLKLWDODFD 3 LVDFMHXYLMHNL]YDQ]DNRQDXVYLPGUXWYLPDLSRGELORNRMLPLGHRORNLP ]QDNRP2QMHYMHLWLQH]DGRYROMQLNYMHQLRSRUEHQMDN 8SLWQRMHWDNYR JOHGLWH2VLPWRJDSRVWRMHLLGHRORNLSLVFLLOLRSHUDWHULVXVWDYDSD 3 LVDFQDMYHLGLRVYRJDYUHPHQDSURYHGHXLWDQMXGDELPRJDRSLVDWL RYMHNSUHYUQHSRODNQMLQLFHGDELQDSLVDRMHGQXNQMLJX3 LVDFQLMHVWURM]DSURL]YRGQMX]DQLPOMLYLKSULDRQMHLYRYMHNNRMLRVMHD SDWQMHEOLQMLKNDRVYRMXSDWQMXSUREOHPHGUXJLKOMXGLNDRVYRMRVREQL SUREOHP 7 HRUHWVNLSLVDFGREUHNQMLJHWUHEDRELRVWDWLDQRQLPDQMHUGLYOMHQMHSULSDGD GMHOXDQHSLVFX 9 HLQDSLVDFDVWYDUDMXULMHLDOLQHLPLVOL o 7HNVWQLMHVDYUHQNDGDVHQLWDYLHQHPRHGRGDWLYHNDGDVHQLWDYLH QHPRHL]RVWDYLWL p 3LVDWLPLVOLMHVYDNDNRELOMHQHJRVDPRPLVOLWLPLVOL / DNRQDSLVDQRDWHNRLWDQRLREUDWQR 2 ORYRMHYMHUQLSUDWLODFRORYNHRYMHNQHPRHELWLQHVUHWDQGRNSLH NQMLJX RYMHNXMHODNHSLVDWLOLMHSRQHJRVHL]UDDYDWLWRQR ' REUDVHNQMLJDSLHL]VUFD . DGDQHELKSLVDRMRELKYLHSRYUHLYDRGUXJH0RHQHWNRPLVOLWLNULYRD SLVDWLVDYUHQRLVWRWDNRNDRWRPRHPLVOLWLLVSUDYQRXQXWDUMHGQRJ NRQYHQFLRQDOQRJVLVWHPDDSLVDWLYHRPDVODER 2 ORYRMHXVYLMHWXL]PLMHQLORYLHVWYDULQHJR]ODWRDXVODJDUVNRPVDQGXNX YLHQHJRXSXFL 2 QRWRVHXVPHQRL]UHNQHPRUDELWLSRVYHHQRVDGDQMRVWLMHGQRP WUHQXWNXRQRWRVHQDSLHQHNDMHQDPLMHQMHQRGDOMLQLEXGXQRVWL 3 LVDQMHMHNQMLJDMHGLQR]ORGMHORJGMHVHSRLQLWHOMWUXGLRVWDYLWLWUDJRYH 3 LVDQMHVHSRQHNDG]ORXSRWUHEOMDYDXIXQNFLMLSURSDJDQGHDXFLOMXUD]DUDQMD NULWLNRJPLOMHQMDRQRVOXL]DVWYDUDQMHREUD]DFDSRGUHLYDQMDXPDL QDLQDQMLKRYRJWUDMQRJXVSDYOMLYDQMD]DJOXSOMLYDQMDLVWYDUDQMDRYLVQRVWLWH QDNUDMXJXELWNDVSRVREQRVWLSRYMHUHQMDXYODVWLWHRLLPRVXHQMD 3 LVDWLMHOLMHSRMHUXVHELVDGULREMHUDGRVWLVDPRJRYRULWLLJRYRULWL PQRWYX 3 LVDWL]QDLVXGLWLVDPRPHVHEL 3 LWDVHRYMHNNDGDYHSLHNRPHSLH" 6 SLVDQMHPNRPXQLNDFLMDVHPRHRVORERGLWLYUHPHQDLPLQXORLVNXVWYR VYDNHLQGLYLGXHVHQDJRPLODYDXNROHNWLYQXPHPRULMX6DSRMDYRP HOHNWURQLNHVDPRJXQRXGDVHVDXYDMXVOLNHL]YXFLGDVHSUHQHVXX LVWRPWUHQXWNXQDELORNRMXWRNX]HPDOMVNHNXJOHVYDNRRJUDQLHQMH YUHPHQDLSURVWRUDLH]DYD 7 DNRMHMHGQRVWDYQRQDSLVDWLVYRMHXVSRPHQHDNRVHQHPDGREURSDPHQMH6 UHWQLL]DGRYROMQLOMXGLQHSLXQLNDNRLOLYHRPDNUDWNR = DSLVXMSHURLWLQWDSOXJRYLVXGXKD $ NRKRHSLVDWL]DVYDYUHPHQDEXGLNUDWDN p $QJDLUDQNQMLHYQLNYMHUXMHGDMHOLWHUDWXUDLVWLQLWRXWRLWHDNRWDNR QHWRMRXRSHSRVWRML , VWLQLWLNQMLHYQLFLVXJULQMDVDYMHVWLRYMHDQVWYD . QMLHYQLNPRUD]QDWLRWYRUHQRJRYRULWLRLQMHQLFDPDLVWLQXPDNDNRJRUND RQDELOD 0 LVOLPGDMHNQMLHYQLNW]YVORERGQLNQMLHYQLNMHGQDRGSRVOMHGQMLKXWYUGD VORERGH 3 UYRWRSUDYLNQMLHYQLNLQLMHVXPQMDWLXYODVWLWXHJ]LVWHQFLMX p )LQDVDWLUDMHQHVSRUQRRQDLMDMHSRUXJDSRYH]DQDVWDNRPDOR]OREHLV WROLNRXYMHUHQMDGDQDVPMHKWMHUDLRQHQDNRMHVHRGQRVL 6 DWLUDPRUDLVNRSDWLWRMHSDWHWLND]DNRSDOD6DWLUDQLMHQHSULMDWHOMYUORJ VYLMHWDYH]DKWMHY]DLVWLP 6 DWLULDUMHSRYULMHHQLGHDOLVWRQHOLGREDUVYLMHWDOLVYLMHWMHORLVDGDVH RQERULSURWLYORHJD 6 DWLULDUQLMHVLJXUDQ]DVYRMLYRWMHUGDMHLVWLQXQDYLGMHOR o %LWLGLOHWDQW]QDLELWLQHGRVWRMDQVYRMLK]DPLVOLDOLSRQRVDQQDQMLK p $NRSMHVQLNHOLGMHORYDWLSROLWLNLPRUDVHSUHGDWLQHNRMVWUDQFLDLPWR XLQLL]JXEOMHQMHNDRSMHVQLN 1 DLQDMEROMLLQWXLWLYQLGLMDJQRVWLDULSMHVQLFLRGXYLMHNVXXND]LYDOLQDWR GDMHRYMHNGXHYQREROHVWDQLGDMHWRRGXYLMHNELRDOLDQWURSROR]L SVLKLMDWULLLVWUDLYDLHYROXFLMHSMHVQLNHQHVKYDDMXR]ELOMQRWHQDGDOMH LJQRULUDMXLQGLFLMHNRMHLPJOHGDMXXOLFH 1 HEHVNHHVHVYMHWLOMNHXJDVLWLVSRVOMHGQMLPSMHVQLNRP 1 LWNRQLMHELRYHOLNLSMHVQLNDGDQLMHELRYHOLNLILOR]RI 3 MHVQLFLGRSLUXJGMHVXQDQH]UDNHQHPRJX 3 MHVQLFLVXXHQMHXVYLMHWX 3 MHVQLFLVXSURURFLNRMLQDPSULDMXRPRJXHP 3 MHVQLFLPDMHWRWDGRSXWHQR 3 MHVQLNDGMHODQHSREROMDYDMXDOLLQHQHWRSXQRELWQLMHRQDPLMHQMDMX 3 MHVQLNDGMHODVWYDUDMXPDJLQLSURVWRUXNRMHPVHVSDMDLQDHQHVSRMLYRD QHPRJXHSRVWDMHPRJXH 3 MHVQLNDGMHODVXXYLMHNVDPRHNVSHGLFLMD]DLVWLQRP3 MHVQLNLPGMHOLPDQDMVOLQLMLVXNUXKLOLJOLQHQLWDQMXULOLNRPDGGUYHWDNRML MHPDNDULQHVSUHWQRREUDHQVSXQROMXEDYL 3 MHVQLNMHQDYLGLNRYFXNRMLMHYLLRGNUXQLWDVWUDQNH 3 MHVQLNMHRJOHGDORRYMHDQVWYDRQOMXGVNRPURGXRPRJXXMHGDEXGH VYMHVWDQVYRJRVMHDQMDLGMHORYDQMD 3 MHVQLNMHRNRRYMHDQVWYDSULSURPDWUDQMXPDOLKVWYDUL 3 MHVQLNPRUDVWDWLQDSLMHGHVWDOWYRUFDSURNODPDWRUDYL]LRQDUDDNRXWRM LPSHUDWRUVNRMYDWULQHVDJRULQMHJRYRQDGDKQXHQLWDLVWLQVNRQHHL]DL 3 MHVQLNQHQDVWDMHRQVHUDD 3 MHVQLNSHFDXULMHFLNRMDWHHNUR]QMHJD3MHVQLNRPVHWUHEDURGLWL JRYRUQLNRPVHSRVWDMH3MHVQLNRYDMH]DGDDWUDHQMH$VSRVREQRVWYHOLNLK SMHVQLNDQDODHQMH 3 MHVQLWYRQLMHSRVDRX]LYRWYHYLGLYRWD6WYDUDQMHSMHVQLNLKGMHODMH JUDGQMDPRVWDL]PHXRQRJDNRMLSLHLRQRJDNRMLLWD6WYDUDWLSMHVQLND GMHOD]QDLRGUDDYDQMHVYLMHWDQDLQGLYLGXDOQRMRVQRYL 6 YDVXYHOLNDSMHVQLNDGMHODSORGSDWQMH 8 SMHVQLFLPDVDQMDRYMHDQVWYR 9 HLQDVHSMHVQLNDUDDWHNQDNRQVYRMHVPUWL p .DGDSRLQMHUDGLWLPR]DNXSRH]LMLVHSUHOD]LQDNRPSLODFLMHVDVXHQD XREUD]LOMDVUHXMHQDVOLMHHQR]QDQMHRQDUD]DVWLUHVWDULSDSLULVSLWXMXX XVSRUHXMXLLSUHSLVXMXLRQDSUHWYDUDSMHVQLNHXVDOGDNRQWLVWH6WLJORMH YULMHPHGRVDGQHXHQRVWLVDMHGLQLPPMHULORPQD]RYL]QDQMDLPDUOMLYRVWL 2 SRH]LMRVODWNDXWMHKRXWX]L 3 RHWVNDYL]LMDGXEOMHRGXHQMDNDSR]QDMHVYLMHW 3 RHWVNRVWYDUDQMHMHQHREMDQMLYDWDMQDNDRWDMQDUDDQMDRYMHND 3 RH]LMDMHEDUXW]DVYDXUHHQMDRYRJDVYLMHWD3RH]LMDMHEROHVWRYMHNDNDR WRMHLELVHUEROHVWNROMNH3ULWRPHPLVOLPRSRGEROHXQDVYMHWOXFDQMH ELVHUDDQHQDERORYDQMHNROMNH 3 RH]LMDMHPDWHULQMLMH]LNOMXGVNRJDURGD3RH]LMDMHQDMYHLVWXSDQMOMXGVNRJ JRYRUD 3 RH]LMDMHUHOLJLMDEH]QDGH 3 RH]LMDMH]DSLVQDMEROMLKLQDMVUHWQLMLKDVRYDQDMVUHWQLMLKLQDMEROMLKXPRYD 3 RH]LMDOLMHLUDQHWRLK]DGDMHUD]XP 3 RH]LMDQHVPLMHSURSDVWL-HUJGMHELWDGDELODQDGDVYLMHWD" 3 RH]LMLVHQHSRVYHXMHPRYHMRMVHUWYXMHPR3 RH]LMRVODWNDXWMHKRXWX]L 6 YDNLRYMHNELREL]DSUDYRSRQDMGXEOMLPLYRWQLPQDHOLPDXSUDYRGXDQ GDRGVYRMHJLYRWDVWYRULSMHVPX p /LWHUDWXUDMHQRYDVWYDUNRMDRVWDMHQRYD / LWHUDWXUDMHSULYDWQDSRERQRVW / LWHUDWXUDSRLQMHNDGDVHQHWNRSLWD7NRJRYRULXPHQLNDGDJRYRULP / LWHUDWXUQDVXGMHODERJDWRYUHORVSR]QDMH 1 HSRVWRMLVWDUDLPRGHUQDOLWHUDWXUDYHVDPRYMHQDLSUROD]QD 1 HL]PMHUQRMHPQRJRWUXGDQDSLVDWLGREUXNQMLJX 6 XGELQDVYLKOLWHUDWXUDMHGDMHGQRPEXGXLYDGMHODSLVDQDQDPUWYLP MH]LFLPD p .QMLJDNRMDELVHQDVYLMHWXSUYDWUHEDOD]DEUDQLWLELRELNDWDORJ]DEUDQMHQLK NQMLJD . QMLJDNRMDQLMHYULMHGQDGDMHVHGYDSXWDSURLWDQLMHYULMHGQDQLGDMHVH MHGQRPSURLWD . QMLJDPRUDELWLVMHNLUD]D]DPU]QXWRPRUHXQDPD . QMLJD]DUD]OLNXRGRYMHNDRVWDMHWLSULMDWHOMLQDNRQLWDQMD . QMLJHLPDMXRVMHDMDVWL.DGDLKRYMHNSRVXGLYLHVHQHYUDDMX . QMLJHVX]YMH]GDQLSXWRND]L 1 HSRVWRMHPRUDOQHLOLQHPRUDOQHNQMLJH.QMLJHVXGREURLOLORHSLVDQH 1LWDGUXJR 6 YDNDVHGREUDNQMLJDVDPDSLHVDPRMHSULWRPQHVPLMHPRVPHWDWL 7 DPRJGMHVHVSDOMXMXNQMLJHQDNRQFXVHVSDOMXMXLOMXGL = DGQMHWRVHSURQDHNDGDVHSLHGMHORMHVWRQRWRWUHEDVWDMDWLQDSRHWNX p 3ULMHYRGLVXNDRLHQHNDGDVXOLMHSLQLVXYMHUQLDNDGVXYMHUQLQLVX OLMHSL p ,]GDYDQMHPDXWRELRJUDILMHRELQRVHL]JXELLRVWDWDNSULMDWHOMD p %XGLRWYRUHQSUHPDGREURQDPMHUQLPNULWLNDPD HVLOLVSUHPDQPLVOLWLQDVDPRVWDODQVORERGDQLNULWLNLQDLQ" . ULWLDQLQWHOHNWXDODFVWRMLQDUXEXVYRJDGUXWYDDOLRVWDMHXQMHPX%LW QMHJRYHNULWLNHMHQMHJRYDSULSDGQRVWXNRMRMSRLYDLQDGDGDHNULWLNRP QHWRSRVWLL.ULWLDUMHRYMHNNRMLSUYRXSDNRURYNDNRELRQGDWRODNH PRJDR]JD]LWLFYLMHH2QMHNRNRNRMDNRNRGDHNDGDGUXJHQRVH . ULWLDUWUHEDUHLVDPRLVWLQX0HXWLPRQMHPRUDLSR]QDYDWL. ULWLDUHQHWUHEDVPDWUDWLXERMLFDPDRQLVDPRL]GDMXVPUWRYQLFX . ULWLNDPRHELWLRNUHQXWDSURORVWLGHVQRRULMHQWLUDQDRNUHQXWDEXGXQRVWL OLMHYRRULMHQWLUDQDRNUHQXWDVDGDQMRVWLELURNUDWVNDNULWLND'DNDNRPRJXD MHLNULWLNDL]QDGYUHPHQDVWYDUDODND . ULWLNHVXHVWRSRNXDMGDVHNULYXOMHL]PMHUHUDYQDORP . ULWL]LUDQMHPDUNVL]PDNDRLGHRORJLMHMHQHRSKRGDQSUHGXYMHW]DSUHSRURG PDUNVLVWLNRJUD]PLOMDQMD . ULWL]LUDWLWR]QDLGRND]DWLDXWRUXGDQHUDGLRQDNRNDNRELMDUDGLRNDGD EL]QDR / MXGLRGYDVWUDHNULWLNXDOLHOHVDPRKYDOX 0 LVOLPGDELNULWLDULVYRMH]DVLJXUQRSRWUHEQHUDVSUDYHWUHEDOLYMHEDWLQD YODVWLWRPPDWHULMDOXDQHQDWHUHWDXWRUD 1 HPRJX]DPLVOLWLGHPRNUDFLMXEH]NULWLNHMHURQDWLPHSRLQMH 3 RVWRMHND]DOLQLNULWLDULNRMLVHRGSXEOLNHUD]OLNXMXVDPRSRWRPHWR PRJXL]UD]LWLRQRWRQLRQLQLVXYLGMHOL 3 ULMHQHJRSRQHNULWL]LUDWLSR]RYLVHQDYODVWLWHJUHNH 8 YLMHNELMDHODJOMHRQRWRGUXJLXLQLHNRULWLQHJRVDPRPXVWYRULWL = DSRVDRNULWLDUDSRWUHEQDMHKUDEURVWSRVHELFHKUDEURVW]DSRLQLWLJUHNH $WNRQHPDKUDEURVWLEROMHPXMHGDSRVWDQHNQMLJRYRDLOLSRUH]QLVDYMHWQLN = QDQVWYHQDVHNULWLND]DVQLYDQDLQMHQLFDPD p ,]GDYDMHGQLPRNRPNLOMLSUHPDSLVFXDGUXJLPSUHPDSXEOLFL$WUHH RNRRNRPXGURVWLEH]]DEXQHJOHGDXQRYDUNX 2 80-(71267,.$=$/,78,*/$=%, X PMHWQLNXPLMHHND]DOLWHJOXPDFNDEDUHJOD]EDNRPLDUXNXV VOLNDUVWYR p $NRMHVPLVDRXPMHWQRVWLGDRSHSRYHHVSRVHEQLPSUROD]QXYMHQRVW MHGQHYRGHQHNDSLLJUDPDQMHQLKVYMHWORVWLMRMHWRQLMHFLMHQLWLYHOLLQX DSVXUGQRJSLVFDSRUDVWRMDQMXNRMHRQ]QDXQHVWLL]PHXRYDGYDVYLMHWD 1MHJRYDWDMQDMHXWRPHGD]QDSURQDLSUDYRPMHVWRJGMHVHRQLVDVWDMXX VYRPQDMYHHPQHVUD]PMHUX $ NRMHXPMHWQRVWLSUDYRVYDNRJRYMHNDLPDOLQHWNRSUDYRGDJDXWRPH VSUHDYD" $ OEHUWLWDOLMDQVNLWHRUHWLDUXPMHWQRVWLXVSRUHLYDRMHXPMHWQLNHV%RJRP RGDWOHL]UD]DOWHUGHXV3LVDFMHRLJOHGQRUD]OLNRYDRXPMHWQLNHRGRVWDOLK OMXGL


' UXWYRMHQDMPDQMHHVWHWVNLIHQRPHQDXPMHWQRVWMHQDSURWLYHPLQHQWQR VRFLMDOQRRVWYDUHQMHRQDMHSURGXNWVRFLMDOQLKVLODLLVKRGLWHVRFLMDOQLK XLQDND2VLODPDNRMHVXXQMRMGMHORWYRUQHLRXLQFLPDNRMLL]QMHSURL]OD]H PRHVHNRQVWDWLUDWLPQRJRWRJDYULMHGQDDGDVHLSDNQHGRNXLQMH]LQDELW LOLQHXQLWLQMHQDU ' XKRYQHVXYUHGQRWHSROLWLNRRUXMH * RVSRGDUVNLRGQRVLHVWRRGOXQRXWMHXQDREOLNRYDQMHGXKRYQLKWYRUHYLQD 8PMHWQLNVWYDUDRQDNRNDNRKRHLRQRWRKRHVDPRMHSLWDQMHRGNDNYLK VHHOHPHQDWDVDVWRMLQHNDYROMD , XXPMHWQRVWLVWMHFDQMDSURWLYQLNDRYMHNPRHSRVWDWLYLUWXR] , GHMDGDXPMHWQRVWPRHXEODLWLRVMHDMVWUDKDQLMHQRYDNDWDU]DX$ULVWRWHOD MHQMH]LQDNODVLQDIRUPXODFLMD , ]PHXXPMHWQRVWLLWHKQLNHQHSRVWDYOMDVHSLWDQMHRERVWUDQRJQDGPHWDQMD MHGLQD]DMHGQLNDVWYDUQRVWMHOMXGVNLGXK , ]YDQXPMHWQRVWLPLVPRL]YDQPXGURVWLL]YDQNRULVWL . DGELVYLMHWELRMDVDQXPMHWQRVWLQHELELOR . DGDPR]JRYLSRLQMXVWUDKRYDWLGDVHQHELNRPSURPLWLUDOLXRLPD SRPRGDUVNHVYMHWLQHRGSDQLNHGDSOHEVQHELSRPLVOLRGDQLVXVQRERYLNRML LGXXNRUDNVDPRGRPSRVOMHGQMHJNULNDNDGVHQHRVMHDMXYLHVLJXUQLX VYRMLPNULWHULMLPDLXVYRPHXNXVXNDRDUELWULNDGDVHSRYRGH]DXNXVRP YHLQHNDGDQHPRJXYLHVSRQWDQRJOXPLWLVWUHSHLGDQHHELWLGRYROMQR PRGHUQLGDLPWDOHQWQHH]DEOLVWDWLXRLPDVXYUHPHQLNDNDRQRYDWRUVNR REMDYOMHQMHRQGDL]SRYMHVQLDUDLSMHVQLNDSURJRYDUDDPELFLMDDDPELFLMD QH]QDSLVDWLRQDQHPLVOLQLWLGMHOXMHORJLQRMHUDPELFLMDMHRGSDPWLYLMHND ]DYLGOMLYLFDXPMHWQRVWLQDM]DQLPOMLYLMHLVNXHQMH]DWDOHQWHRQDMHHVWR QMLKRYDWUDMQDRSDVQRVWDMRHHSURSDVWLVPUW . UR]SMHVQLNDSURJRYDUDQHXNURWLYDSULURGDNRMDVHQHGDVDSHWLQLNDNYLP VSRQDPDL]DWRVXSMHVQLFLYHRPDHVWRQHJDWRULVYRMHYODVWLWHRNROLQHMHUVH QLVXGDOLVDYODGDWJOXSRXWHJOXSHVUHGLQH.RMHVXWHVQDJHNRMHVWDNYRP QHRGROMLYRXSURJRYDUDMXGDVHXPMHWQRVWXVSUNRVVYLPSURWXVQDJDPD SURELMDSRFUWLQDMYHHJRWSRUDWRMRQLMHSRVYHPDMDVQRLVSLWDQRGDMH XPMHWQRVWGUXWYHQRXYMHWRYDQDWRMHMDYQDWDMQDRNRMRMVXQDSLVDQHLWDYH ELEOLRWHNHDGDWRSLWDQMHRNRPHMHULMHLSDNQLSULEOLQRQLMHUD]ELVWUHQR XVSUNRVWRPHWRVHXPMHWQLFLEXQHSURWLYVYDNHORJLNHGUXWYHQLK]DNRQD . XOWXUQD]DGDDGDQDQMLFHVDVWRMLVHXWRPHGDRYMHNYODGDVWURMHPDQH REUDWQRGDVHVWURMXSRWUHEOMDYDNDRLQVWUXPHQWDQHGDVHRERDYDNDRQHNL IHWL 0 RHPROLYMHURYDWLNULWLDUXGDEROMHSR]QDMHXPMHWQLNDRGQMHJDVDPRJ" 1 DMUDQLMLVSRPHQLFLXPMHWQRVWLSULSDGDMXVOLNDUVWYX1 HSRVWRMLOMXEDYSUHPDXPMHWQRVWLEH]OMXEDYLSUHPDRYMHDQVWYX 1 RYHPRLGRQLMHOHVXXWDGDYQDYUHPHQDPDORSRPDORMHGDQ]DGUXJLP QRYDNXOWXUQDLWHKQLNDGRVWLJQXD5DVODMHLVSR]QDMDRYUHPHQXL SURVWRUX6WYRUHQDMHXPMHWQRVWNDRMHGQDRGXVDPOMHQLKLQLNDGDGRNUDMD REMDQMHQLKEULOMDQWQLKL]UD]DOMXGVNRJXPD1LMHQLNDNYRXGRGDMHPHX SUYLPOLNRYLPDXNOHVDQDQDFUWDQDLOLL]NRVWLL]UDHQDHQD7DMHPRWLY RVWDWLQH]DPMHQMLYGRGDQDQMHJGRED 3 MHVQLNDOMHSRWDMHYMHQRUHYROXFLRQDUQLHOHPHQWXJUDHQMXEXGXQRVWL 3 OLYDMXLVXWLVFLPDVYLVPR]DURQMHQLXSOLPLLRVHFLGRMPRYD5RGLOLVPRVH XVUHGEXMLFHXWLVDNDX]EXHQMDSRWLFDMDQDJRQDVWUDVWLLYROMH6YLPL SOLYDPRVRJURPQRPSRSODYRPWDMDQVWYHQLKSRMDYDRQDQDVQRVLPLMH VYODGDYDPRVQDJRPVYRJDWLMHODVYRMLKXODVYRJDPR]JDLVYRMLKVOXWQMD RVMHDMXLNDNRQDVQRVLNDRVODPLFXRYMHNMHRGURHQMDXPMHWQLN 3 RVDRXPMHWQLNDMHSRVODWLVYMHWORVWXGXELQXOMXGVNRJDVUFD 3 RVOMHGQMLFLOMXPMHWQRVWLMHXLWDN 3 RVWRMHVOLNDULNRMLVXQFHSUHWYDUDMXXXWXPUOMX$OLSRVWRMHLGUXJLNRML ]DKYDOMXMXLXPMHWQRVWLLLQWHOLJHQFLMLXWXPUOMXSUHWYDUDMXXVXQFH 3 RWUHED]DXPMHWQLNLPL]UD]RPVWDUDMHNROLNRLOMXGVNLURG9HMH SUHWKLVWRULMVNLORYDFFUWDMXLSRVWLMHQDPDSHLQDLVSLOMDOLNRYHLYRWLQMD RVWDYOMDRGRND]HVYRMHXPMHWQLNHGMHODWQRVWL$OLGXKRYQLVYLMHWWRJORYFD VOLNDUDELRMHYHRPDX]DNDVD]QDQMHLLVNXVWYRRJUDQLHQR 3 UDYDXPMHWQRVWRVWDMH]DYMHQRVW 3 UDYLXPMHWQLNVWYDUDRSRQDDMXL 3 UDYLLYRWQLXPMHWQLFLVXYHRQGDVUHWQLDNRQLVXQHVUHWQL 3 UHGXYMHWXPMHWQRVWLMHGDSURL]YRD]QDWRPRHDWRQHPRH 3 UYDVYHRSD]QDDMNDVYDNHYHOLNHXPMHWQRVWLMHQMHQRVWNDRWRMHGUXJD LVWLQD7RPLVYDNRJGDQDELYDVYHLVWLQLMHEHVNUDMQMHQRVWLMHHPLQHQWQLGDU LEDWLQDVYLKXLVWLQXYHOLNLKOMXGL 6 NRNRGGXKRYQRJGRPDWHULMDOQRJMHQHL]PMHUOMLY 6 OLNDQMHQLMHWHNRVYHGRNVHRWRPHQLWDQH]QD$OLNDGDVHRYDXPMHWQRVW VKYDWLRQGDMH]DKWMHYQD 6 WYDUDODNRGMHORPRHELWLREUDQDRGVWUDKDSUHGJXELWNRPYODVWLQDLYRWRP LQDGVDPLPVRERPDOLMHPRGDLVUHGVWYRSUHGDQRVWLVYLMHWXLMHGDQREOLN VDPR]DWDMH 6 XGELQDXPMHWQLNRJGMHODMHKODGQDYMHQRVWPX]HMDDVXGELQD LQGXVWULMVNRJSUHGPHWDMHVPHWOLWH 6 YDXPMHWQRVWMHSURHWDOMHSRWRPLYHOLDQVWYHQRXSULURGH8PMHWQRVWMH SRNORQVWYROMHSRWL6 YDNLMHXPMHWQLNQHXURWLN 6 YDNLSRUWUHWNRMLMHVOLNDQRVMHDMLPDSRUWUHWMHXPMHWQLNDDQHRQRJDNRMLVX MH]DWRSR]LUDR 6 YDNLYHOLNLXPMHWQLNLPDLQHNHRVRELQHLVWUDLYDD 6 YDNRMHVWYDUDODNRGMHORERUEDSURWLYRSDVQRVWLNRMDSRMHGLQFXSULMHWL L]YDQDLOLL]QXWUD 6 YDNRXPMHWQLNRGMHORMH]DSUDYRVNLFDNRMXWHNQDDPDWDGRYUDYD 6 YHPLVHLQLGDMHXPMHWQRVWQHNDVDYUHQLMD]QDQRVWWRQHPRHSRVWLL XHQMDNYLGLXPMHWQLN 6 YHYHOLNHHSRKHOMXGVNRJQDSUHWNDSRGXGDUDMXVHPDQMHLOLYLHVWHKQLNLP GRVWLJQXLPD WRMHXPMHWQLNLLVWLQLWR"8PMHWQLNHLVWLQHQHSRGXGDUDMXVHXYLMHNV LVWLQLWRXYMHUVNLKVRFLMDOQLKLOLELORNDNYLKGUXJLKLVWLQD WRRYMHNPRHXLQLWLGRLYOMDYDPRQDMGXEOMHXXPMHWQRVWLQDMMDVQLMHX WHKQLFLLQDMVUDPRWQLMHXSROLWLFL WRMHRGREUDYDQMHSRPRGQHJRPLOHSUHPDWLHPRGREUDYDQMXLVWLQLWRJ XPMHWQLND 7 DMQDMHXPMHWQRVWLXWRPHGDLVSUDYOMDSULURGX 7 DMQDLYRWDMHXXPMHWQRVWL 7 DPRJGMHVD]ULMHYDMXYHOLNHVQDJHNRMHVHRLWXMXYHOLNRPPRLWXVX YUHPHQDXPMHWQRVWL 7 HKQL]LUDQMHXPMHWQRVWLVWDURMHGDNDNRNROLNRLVDPDXPMHWQRVWYH]DQD]D QHNXQDSUDYXLOLSRVWXSDN7HKQLNLMHSURFHVLQWHJULUDMXLGLRLGHMHQMHQD SUHWSRVWDYNDDQHQDNQDGQDGRSXQD 8 XPMHWQLNDQLMHQLWDEH]D]OHQRLYHOLNRGXQRNDRWRQLWLXXPMHWQRVWL QHPDQLWDQDLYQRLSULURGQR8PMHWQRVWMHHVWRVDPRREOLNRVYHWHLOLRGWHWH ]DQHSUDYGXNRMDMHQDQHVHQDXPMHWQLNX 8 XPMHWQRVWLVHHVWRPHXVREQRGREURSRGQRVHQDMRDMQLNLMDERUED]D VPLVDRLYRWDLQDMEH]RE]LUQLMDNULWLNDVQDMIULYROQLMRPUD]RQRGRPL QDMVDPR]DGRYROMQLMRPEROHLYRX 8 XPMHWQRVWLQLMHYDQRWRQHJRNDNR 8 PMHWQRVWMHQDJRYMHWDMDQHJRWRYDLVWLQD 8 PMHWQRVWWUDLYMHWLQXDOLYMHWLQDMRQLMHXPMHWQRVW 8 XPMHWQRVWLVHSRVWLHSRWSXQRVWVYLMHWD 8 HQMDFLVXNUR]LWDYVUHGQMLYLMHNXWDPDQWUDLOLWDMQXYMHQRJDLYRWD 8PMHWQLFLVXMHRGDYQRSURQDOL8 LWHOMXPMHWQRVWLMHHOXGDF 8 PMHWQLNDGMHODVXIHQRPHQDOQDSRYLMHVQRQHGMHORWYRUQDSUDNWLNLEH] SRVOMHGLFD8WRPHMHQMLKRYDYHOLLQD 8 PMHWQLNRGMHORMHREOLNLVDGUDMLVSRYLMHGLREPDQDLJUDLSRUXNDRQRMH EOLVNRSULURGLLGDOHNRVYUKRYLWRLQHVYUKRYLWRSRYLMHVQRLQDGSRYLMHVQR RVREQRLQDGRVREQRXLVWLPDK2QRWRJDLQLSRVHEQLPMHVWL]YRUQRVWL VSRQWDQRVWERUEDSURWLYNRQYHQFLMDDQHHOMDGDQHWRQHEXGHUD]XPOMLYR 8 PMHWQLNRGMHORNDRSUHGPHWQLMHYMHQR$OLXPMHWQLFLHVWR]DERUDYOMDMX GDQMLKRYRGMHORSRVMHGXMHWDMQXVWYDUQRJYUHPHQDQHSUD]QXYMHQRVWYH LYRVWWUHQXWND 8 PMHWQLNRMHGMHORNRQVWUXNFLMDDVYDWNR]QDNROLNRYHOLNLVWYDUDRFLPRJX ELWLMHGQROLQL8PMHWQLNNDRLPLVOLODFDQJDLUDVHLRVWYDUXMHXVYRMHPGMHOX 2YRSURLPDQMHSRNUHHMHGDQRGQDMYDQLMLKHVWHWLNLKSUREOHPD8RVWDORP QLWDQLMHQHNRULVQLMHRGRYLKUD]GYDMDQMDSRPHWRGLLSUHGPHWX]DRQRJDNRML YMHUXMHXMHGLQVWYRFLOMDGXKD1HSRVWRMHJUDQLFHL]PHXGLVFLSOLQDNRMH RYMHNVHELSRVWDYOMDGDELVKYDWLRLYROLR2QHVHX]DMDPQRSURLPDMXLLVWD WMHVNREDLK]EXQMXMH 8 PMHWQLNRMHGMHORVRFLMDOQRGMHORXVDPOMHQDRYMHND 8 PMHWQLNRMHRQRGMHORXNRMHPUXNDJODYDLVUFHLGX]DMHGQR 8 PMHWQLNMHSRVWDRXRYRPVYLMHWXVODELQHVLJXUDQ 8 PMHWQLNMHSURURNQDGDKQXWQHEHVNLPERDQVNLPSRUXNDPD 8 PMHWQLNMHVOXJDULMHL 8 PMHWQLNMHXYLMHNXSRWSXQRVWLELRLQWHJULUDQXGUXWYRDOLQHXGUXWYR VYRJYUHPHQDYHXEXGXH 8 PMHWQLNPRGDLMHVWQHXURWLDQDOLXPMHWQRVWQLNDGQLMHSURGXNWQHXUR]H OXGLODLOLSULPLWLYQRJVNORSD8PMHWQLNPRHELWLLEROHVWDQDOLQMHJRYD GDURYLWRVWQLMHXL]UDYQRPRGQRVXQLVQMHJRYRPEROHXQLVQMHJRYLP ]GUDYOMHP%ROHVWPRHQMHJRYHVLOHQDSHWLLXVPMHULWLSUHPDQHNRP RGUHHQRPFLOMXDOLEROHVWQLMHL]YRUQMHJRYHVWYDUDODNHPRLEDNDRQL GRLYOMDMOMXEDYLNRMLPXGDMHXUXNHVDPRQRYHPRWLYHDQLSRWRVUHGVWYD]D QMLKRYRSULND]LYDQMH 8 PMHWQLNQHRWNULYDRQVWYDUD 8 PMHWQLNQLMH]DGRYROMDQVYRMLPLYRWRP=DGRYROMQLOMXGLQDYRGQRQDMHH QHJRYRUHRVYRMLPRVMHDMLPDRQLVXEH]ULMHL 8 PMHWQLNDSXWQMHJRYDGMHODYRGLVDPRSUHNRJXELWNDUHDOQRVWL 8 PMHWQRVWLPDIXQNFLMXNDWDU]HRQDRVOREDD 8 PMHWQRVWLVSLUHVGXHSUDLQXVYDNRGQHYLFH8PMHWQRVWMHGHVQDUXND SULURGH3ULURGDMHVWYRULODELDDXPMHWQRVWOMXGH


8 PMHWQRVWMHLVSUYDRPRWPDJLMHVUHGVWYR]DRGUDYDQMHLYRWDSULPLWLYQH ORYDNHKRUGHGRLYOMDYDQMHVDPRQLNORL]JRYDUDQMHVSR]QDMDQDMSULNODGQLMLP L]UDDMQLPVUHGVWYLPDNRMHQRVHR]QDNXRWNULD 8 PMHWQRVWMHMHGLQRR]ELOMQRQDRYRPVYLMHWX$XPMHWQLNMHMHGLQLRYMHN NRMLWRQLMH 8 PMHWQRVWMHMH]LNNRMLPPQRJLJRYRUHLNRMLPQRJLUD]XPLMX 8 PMHWQRVWMHNULWLNDVWYDUQRVWL 8 PMHWQRVWMHOMXERPRUQDRQDHOLGDMRMRYMHNSRWSXQRSULSDGD 8 PMHWQRVWMHRQRWRQHPRHVYDWNR 8 PMHWQRVWMHRQRWRSUHRVWDMHDQHVWDUL8PMHWQRVWMHRSRQDDQMHDOL VWYDUDODNRLLGHDOL]LUDQR 8 PMHWQRVWMHRVMHDQMHOMXGVNRJXMHGLQMHQRVSUHGRVMHDMHPERDQVNRJ 8 PMHWQRVWMHRWYRUHQDLOLSULNULYHQDSURSDJDQGD 8 PMHWQRVWMHSRQRYQRUDDQMH 8 PMHWQRVWMHSRVHEQRVWYDUDODWYRNRMHVHQHL]MHGQDXMHVDVYLMHWRPQHJRL] QMHJRYLKNOLFDXSMHVQLNXUD]YLMDYL]LMHQRYLKVYMHWRYD 8 PMHWQRVWMHSRVUHGQLFDQHL]UHFLYRJD 8 PMHWQRVWMHVDPRQLLVWXSDQMVSR]QDMH 8 PMHWQRVWMHVDYMHVWRYMHDQVWYD 8 PMHWQRVWMHVORHQRMHGQRVWDYQD 8 PMHWQRVWMHVUHGVWYRNRMLPVHSULVYDMDMXVWYDULVYLMHWDELORPLORPELOR VLORPNROVNLSULPMHU]DWRVXVSLOMVNHVOLNDULMHVWDULMHJNDPHQRJGREDX QMLPDVHSUHVOLNDYDGDELVHXELMDORLSRVMHGRYDOR 8 PMHWQRVWMHVWYDUDODNDGMHODWQRVWOMXGVNRJGXKDDGDQMHQLSRHFLVHXX QDMGDOMXSURORVW=DQMHJDQHPD]DMHGQLFHLOLGUXWYHQHIRUPDFLMHXSRYLMHVWL HSRKHXFLYLOL]DFLMLNRMDQLMHRVWDYLODVSRPHQDLWUDJDVYRMHXPMHWQLNH DNWLYQRVWLLVWYDUDODNRJQDGDKQXDNLSDUVWYRVOLNDUVWYRFUWHLJUDYXUH UHOMHILSXQDSODVWLNDXNRVWLNUHPHQXLSHHQRM]HPOMLVSLOMVNRVOLNDUVWYRVD VFHQDPDORYDUDWRYDQMDLFHUHPRQLMD$OLRQLVWRGREQRVPDWUD.DG VSRPLQMHPR]QDQRVWLWHKQLNXXVYH]LVXPMHWQRXPRUDPRRGPDKUHLGD VXRYHGYLMHJUDQHPDNROLNRELOHSRQHHPXVXSURWQHRGXYLMHNELOHX QDMXRMLQDMWMHQMRMVYH]L,VWLQDXPMHWQRVWVH]DVQLYDQDLQVWLQNWXLLQWXLFLML QDQHSRVUHGQRPRSDDQMXLQDRVMHDQMXRQDSULSDGDVIHULHPRWLYQRVWLD ]QDQRVWVHWHPHOMLQDUD]XPXLLQWHOLJHQFLMLQDHNVSHULPHQWXLSURYMHUDYDQMX LQMHQLFDQDUDFLRQDOQRVW,SDNRVWDYOMDMXLSRVWUDQLGDMHL]D]QDQVWYHQRRWNULHSRWUHEQDLQWXLFLMDNDRWRMH]DXPMHWQLNRVWYDUDQMHSRWUHEQD LQWHOLJHQFLMD]QDQRVWMHRGXYLMHNLULODLNULODSXWRYHXPMHWQRVWLLWRQDGYD SRGUXMDQDVSR]QDMQRPLQDSUDNWLQRWHKQLNRPWRVHWLHRYRJ SRVOMHGQMHJSUDNWLQRWHKQLNRJ]QDHQMDRWNULDLL]XPD]DXPMHWQRVWX PX]LFLVHRQRRLWXMHQDL]YDQUHGQRSORGRQRVDQQDLQ.DGDMHMRX SUDKLVWRULMLRYMHNQDLQLRVYLUDOXRGXSOMHEDPEXVRYHWUVWLNHRYDMVHREOLN VYLUDOH]DGUDRYHRPDGXJRX]UHODWLYQRPDOHL]PMHQHVDPRWRMHNDVQLMH WDNYDVYLUDODSRVWDODGUYHQDIODXWDDYRORYVNLVHURJSUHWYRULRXLQVWUXPHQW RGNRYLQH1DRYDMQDLQWHKQLNDLWHKQLNLL]XPLGLUHNWQRXQDSUHXMX L]UDDMQDVUHGVWYD7HKQLNDPLMHQMDMXLVYLMHWRNRRYMHNDSDLRYMHND VDPRJPLMHQMDLXYMHWHXPMHWQRVWLXRSHPVPLVOXXVPLVOXPHGLMDXNRPH XPMHWQRVWQDVWDMHLXNRPHVHRVWYDUXMH 8 PMHWQRVWMHXYLMHNKWMHODGDVHVYLGLDQDMHHGDL]DEDYOMD 8 PMHWQRVWMH]DYUQLREOLNVD]QDQMD 8 PMHWQRVWQDPGDMHSXQLNXFDMQDHJYUHPHQDLEXGXQRVWVDVYLP VWUDYDPDSDWQMDPDXVMHNOLQDPDQDGDPDLPRJXQRVWLPD 8 PMHWQRVWQHRSRQDDRQDWXPDL2QDWUDLLGHMXNRMDMHVNULYHQDX VLPEROX 8 PMHWQRVWQHSRWMHHL]PUDQRJNULODGXHQHJRL]VDPRJDNWDUDDQMDRG ID]HWHSDQMDGRID]HDUWLNXOLUDQMD 8 PMHWQRVWQHSULND]XMHYLGOMLYRYHLQLVWYDULYLGOMLYLPD 8 PMHWQRVWQHPDGRPRYLQH 8 PMHWQRVWQLMHNUXKDOLMHYLQRLYRWD 8 PMHWQRVWSRWLHL]WUDJDQMD]DOMHSRWRP 8 PMHWQRVWXNRMRMLPDLYRWDQHSULND]XMHSURORVWRQDMHQDVWDYOMD 8 PMHWQRVW]DFLMHORQLMHPDWHULQMLMH]LNRYMHDQVWYD2QDMHWRYLHQDGDVYH XPMHWDQGYRVPLVOHQQHVSRQWDQQDLQL]UDDYDQMD1RUPDOQLOMXGLULMHWNRNDG RVMHDMXVNORQRVWGDVHSRVOXHXPMHWQRX0RGDMHSLVDWLSMHVPHLOLVOLNDWL VOLNHUDGLWXHJ]DGRYROMVWYDLOLUDGLRGUDYDQMDVYRMHJDLYRWDSRVYH QHGXQDWRYLH]DVOXQDDNWLYQRVWDOLEDYLWLVHWDNYLPVWYDULPDL]SXNH QDYLNHLOLVWUDVWLWRMHXGQDVWUDVW=DWRGDVHRYMHNSRQDDNDRGDMHLYRW GUXNLMLQHJRWRQDL]JOHGMHVW" 8 PMHWQRVWDWRYULMHGLL]DVWYDUDODWYRXFMHOLQLQHRELDQMHLXGHVDQ SRVDR 9 HOLNDXPMHWQLNDGMHODVDPRVX]DWRYHOLNDWRVXGRVWXSQDLUD]XPOMLYD VYLPD 9 UORHVWRSURPDWUDPRMHGQRJVWYDUDRFDNDRQL]L]GYRMHQLKRYMHDQVWDYD %UNDPRWDGDXPMHWQLNDLNQMLHYQLND'XERNDPLVDRMHXVWDOQRPSRVWRMDQMX RQDSUHX]LPDLVNXVWYRLYRWDLSRQMHPXVHREOLNXMHp 8PLMHHQDVWDMHNDGL]PQRJLKSURPDWUDQMDLLVNXVWYXQDVWDMHMHGDQRSL VXGRLVWRYUVQRP 8 PLMHHQLNDGQHXPLUH 8 PLMHHMHQHWRL]RVWDYLWL 8 PLMHHMHNDGDRYMHNQHWRQHPRHMHUDNRWRPRHRQGDYLHQLMH XPLMHH p .D]DOLWHMHPRUDOQDNRODQDURGD . D]DOLWHMHRJOHGDORLYRWD . D]DOLWHVHQHVPLMHVXGLWLSRWRPHGDOL]DGRYROMDYDQDYLNHVYRMHSXEOLNH YHSRWRPHGDOLLKPRHSURPLMHQLWL p *OXPDFLGHXWULVDWDGRNUDMDEH]L]OD]QRJSXWD]DNRMLMHRYMHNXL] JOHGDOLWDSRWUHEDQFLMHOLMHGDQLYRWGDELJDQDDR * OXPDFELRQGDWUHEDRLPDWLQHWR]DUHLNDGDQMHJRYDXORJDQLWDQH SUHGYLDUHL * OXPDFQDVMHQDXLRQHPDJUDQLFHL]PHXL]JOHGDWLLELWL , VWLQLWJOXPDFWMHUDQMHQHRJUDQLHQRPHOMRPGDVHVWDOQRSUHWYDUDXGUXJH OMXGHNDNRELQDNRQFXXGUXJLPDRWNULRVHEH p .DEDUHMHNDRLJLFDQHPRHVH]DSDOLWLDNRQHSRVWRMLSRYULQD]DWUHQMH p *OD]EDL]UDDYDRQRWRVHQHPRHUHLDRHPXVHQHPRHXWMHWL * OD]EDMHYHHRLWRYDQMHRGVYLKPXGURVWLLILOR]RILMH * GMHSUHVWDMHJRYRUSRLQMHPX]LND * OD]EDMHMH]LNRVMHDMDLVWUDVWLNDRWRMHJRYRUMH]LNXPD * OD]EDMHNXSHOMGXH * OD]EDMHOLUVNDSDXLQDL]PHXVUFDLPR]JD * OD]EDMHQHVYMHVQDILOR]RILMD * OD]EDSRLYDQDQDGPRQRVWLQDGVOLMHSLPVOXDMHP3RHYLVULWPRP SOMHVNDQMHXGDUDQMHWDNWDQRJRPXGDUDQMHGUYFLPD JOD]EDMHX SUHWSRYLMHVQLPYUHPHQLPDELODDUROLMDMHGQRRGGUHYQLKLSUL]QDWLK VUHGVWDYDPDJLMH * OD]EDSRLYDQDVNODGXL]PHXQHEDL]HPOMHQDVXJODVMXL]PHXWPLQHL VYMHWOD 0 HXXPMHWQRVWLPDPX]LNDMHQDMERDQVWYHQLMDMHUMHRGVYLKQMLKQDMPDQMH RGUHHQDJUDQLFDPD 2 JOD]ELVHPRHJRYRULWLVDPRVRYMHNRPNRMLMHVSR]QDRVPLVDRVYLMHWD o .RPLDUMHRYMHNNRMLRVLPVDPRJDVHEHQLWDQHVKYDDR]ELOMQRp 'REDUXNXVMHYUORMHGQRVWDYDQRGVYHJDVHWUHEDX]HWLVDPRQDMEROMH HGLQLXNXVNRMLRYMHND]DLVWDPRH]DGRYROMLWLMHQMHJRYYODVWLWL 3 RPDQMNDQMHMHXNXVDSRPDQMNDQMHSDPHWL , ]JUDXMVYRMXNXVLPDXNXVDNRML]DVOXXMXEDWLQH p 6OLNDXSUYRPUHGXPRUDELWLVYHDQRVW]DRL 6 OLNDUNRMLQHVXPQMDXVYRMXVSRVREQRVWPDORSRVWLH 6 OLNDUVWYRMHQLMHPRSMHVQLWYRDSMHVQLWYRVOLNDUVWYRNRMHJRYRUL 6 OLNDMHQLMHPDSMHVPD 2 02', P RGDWUHQGVWLOXQLIRUPLUDQMH p 0RGDMHXQLIRUPDFLYLOD 0 RGDMHUHJHQHUDFLMDSRPRXSURPMHQH 2 GPRGHVHQHPRHSREMHL-HUDNLNDGDMHPRGDL]YDQPRGHRQGDMHWR RSHWPRGD WRVLYLHQDUD]LQLRYRJRGLQMHPRGHWRVLYLHX]DRVWDWNXQDPRGX VOMHGHHJRGLQH 0 RGDYLHVDNULYDJUGREXQHJRRWNULYDOMHSRWX o 2QRWRMHXWUHQGXQHSURQDOD]LVYRMHSULVWDHWROLNR]ERJLQMHQLFHWRMH WRPRGHUQRNROLNR]ERJWRJDWRGRQRVLRGUHHQHSUHGQRVWL p 6WLOMHRGMHDPLVOL 6 WLO]QDLXSUYRPUHGXQLWDVXYLQRLVYHELWQR 3 UDYHULMHLQDSUDYLPPMHVWLPDWRLQLSUDYXGHILQLFLMXVWLOD 6 WLOMHIL]LRQRPLMDGXKD 6 WLO]DPHQHSUHGVWDYOMDVSRVREQRVWL]UDDYDQMDNRPSOLFLUDQLKVWYDUL MHGQRVWDYQLPULMHLPDQHREUQXWR o 6YDNRXQLIRUPLUDQMHRVDNDXMHWNLYROMXGVNLKPRJXQRVWLLWLPHXQLWDYD VUMHGQDNRVWL 2 2%5$=29$1-8 R EUD]RYDQMHRGJRMSRGXDYDQMHQDVWDYDLWDQMH p %LWLXLWHOMWRQH]QDLVMHLNDRQDSDQMXWYUGQMDPDQLGDYDWLOHNFLMHGDVH QDXHLWG% LWLXLWHOMWR]QDL]DLVWDELWLXHQLN8HQMHSRLQMHNDGDWLXLWHOMXXL RGXHQLNDNDGDVHWLVPMHVWLXRQRWRMHRQUD]XPLRSULKYDWLQDLQQD NRMLMHRQUD]XPLRNDGDVHSUHWYDUDNDRGDSRODHLVSLWRVWDYOMDMXLVYRP VXJRYRUQLNXGDVHXYMHULGDWL]QDVYRMXOHNFLMXWDNDYMHXYRGLWHNRQGD PRHSULVWXSLWLNDNYXGUXJRPSLWDQMX % ROMHMHELWLSURVMDNQHJRQHREUD]RYDQ LQLVHGDMHYHLQDOMXGLPDQMHQHREUD]RYDQDYHMHSRJUHQRREUD]RYDQD LOLSROXREUD]RYDQD ' DQDVMHREUD]RYDQMHDSVROXWQDQXQRVWXVYLP]YDQMLPD3ROLWLNDSURIHVLMD QHSUHGVWDYOMDL]QLPNXRGWRJSUDYLOD ' DQDVVPRXVLWXDFLMLNDGDRSDGDEURMVWXGHQDWDQDWHKQLNLPIDNXOWHWLPD 3LWDPRVH]DWR"8REUD]RYQLVHVXVWDYXYXNODUHOLJLMDQDUDXQWHKQLNRJ RGJRMD7DNYDMHSROLWLNDVYRMHYUVQLVDOWRPRUWDOHVGXJRJRGLQMLP SRVOMHGLFDPD3ULVMHWLPRVH/H%RQMHVPDWUDRGDMHQDVWDYDPQRJRYLH WHWQDQHJROLNRULVQDLDNRRYMHNDQHLQLQLVUHWQLMLPQLPRUDOQLMLPX QDVWDYXMHWHNRGLUDWLNDRQHNDGDXFUNYHQHGRJPH.ULPLQDOQRVWUDVWHV JHQHUDOL]DFLMRPQDVWDYH6XYUHPHQLVHRGJRMSUHWYDUDXQHSULMDWHOMHGUXWYD MHULYLPRX]DEOXGLGDVHLQWHOLJHQFLMDUD]YLMDXHQMHPQDL]XVWLWDYLK NQMLJD6YDNLLQNODQMDQMDQHSRJUHLYRVWLXLWHOMLPDLQLQDVPDQMLPDL VODELMLPD0MHVWRGDSULSUDYOMDOMXGH]DLYRWSULSUDYOMDLKNROD]DMDYQH VOXEHXNRMLPDVHPRHXVSMHWLEH]LNDNYHVDPRVWDOQRVWLLYODVWLWH LQLFLMDWLYH0RHOLVHWRSULPLMHQLWLQDQDVXVWDY" ' REDUVHRGJRMVDVWRMLXWRPHGDVHVNULYDYLVRNRPLOMHQMHRVDPRPHVHELL QLVNRPLOMHQMHRGUXJLPD)RUPDOQRMHNRORYDQMHRGXYLMHNELOR QDPLMHQMHQRVDPRPDORPEURMXOMXGLRQRMHVDPRMHGDQ LWRQHXYLMHN ]DVWXSOMHQ RGHOHPHQDWDSULREOLNRYDQMXVXGLRQLNDNXOWXUQRJLYRWD * ODYQDPDQDPRGHUQRJREUD]RYDQMDMHWRVHSUHYLHVYRGLQDVNXSOMDQMH ]QDQMDDSUHPDORQDSURLUHQMHPLVOLLVUFDRYMHNXLMLPVHPLVOLPDRJOHGD FMHOLQDVYLMHWDSRVWDMHXL]YMHVQRPVPLVOXWROLNRYHOLNNROLNRMHYHOLNL VYLMHW RQLVDPVUHRRYMHNDRGNRMHJVHQHELPRJORQHWRQDXLWL . DGDGMHGRYLLEDNHVPDWUDMXGDVHPRUDMXXPLMHDWLXRGJRMXQXDGLWR VDPRSRND]XMHGDNRGRGJRMDVYRMHGMHFHQLVXELOLMDNRXVSMHQL 0 ODGLQDXHRQRWRVXVWDULMLSMHYDOL 1 DSULPMHULPDVHXLPR 1 DMEROMHRGJRMHQDGMHFDVXRQDNRMDVXQDXLODYLGMHWLURGLWHOMHRQDNYLPD NDNYLMHVXOLFHPMHUVWYRQLMHVYHWDGXQRVWURGLWHOMD 1 HPRHVHGRYROMQRUDQRXND]DWLQDLQMHQLFXGDVHGMHFDVDPRRQGDPRJX LVSUDYQRRGJRMLWLDNRVXXLWHOMLSULMHWRJDLVSUDYQRRGJRMHQL1 HNLURGLWHOMLLNROHSRNXDYDMXGMHFXQDXLWLSRWSXQRMSRVOXQRVWLSRNXDM NRMLPRUDSURL]YHVWLLOLUREDLOLEXQWRYQLND 1 HPDQLHJDWRELELORYUHGQLMHSURXLWLRGSULURGH 1 HPDVXPQMHGDMH]DUD]YRMPRUDODPQRJRYDQLMLRGJRMRGQDVOMHD 1 LMHYDQRXHQMHQHJRGMHOR 2 EUD]RYDQMHMHQHWRSUHNUDVQRDOLVHWUHEDVYUHPHQDQDYULMHPHSRGVMHWLWL GDVHVWYDULNRMH]DLVWDWUHED]QDWLQHSRGXDYDMX 2 EUD]RYDQMHMHRQRWRYHLQDGRELYDPQRJLSURVOMHXMXDPDOLEURMLPD 2 EUD]RYDQMHMHSURFHVXPQRJSUHUDLYDQMDLGXHYQRJVDYODGDYDQMDLYRWQH VWYDUQRVWLXQDPDLL]YDQQDVWHREOLNRYDQMHLRULMHQWDFLMDVSRVREQRVWLGDVH WDMSURFHVSRNUHQHLRNRQD 2 GJRMMHGLYQDVWYDUDOLVHRYMHNSRQHNDGPRUDVMHWLWLGDVHQLWDRGRQRJD WRMH]DLVWDYULMHGQRQHPRHSRXLWL 2 GJRMMHRUJDQL]LUDQDREUDQDRGUDVOLKRGPODGHL2GJRMUD]YLMDVSRVREQRVWL DOLLKQHVWYDUD 2 GJRMVKYDDQMDLUD]XPXWMHXQDRVMHWOMLYRVWSUHPDGRVDLYDQMX 2 GJRMLWHOMVHUDDLVWRNDRLXPMHWQLN 2 GJRYDUDMXDLVKUDQDVRFLMDOQDVLJXUQRVWLSVLKRORNDKDUPRQLMDXRELWHOML NRMDMHELODLRVWDODQDMSULURGQLMLVRFLMDOQLLHPRFLRQDOQLSRVUHGQLNL]PHX GMHWHWDLGUXWYD WHSUHGNROVNRLNROVNRRGJRMQRREUD]RYQRUD]GREOMHD SUHPDQHNLPDXWRULPDRGJRMQR]GUDYVWYHQRNUHDWLYQRUD]GREOMHVYDNDNRVX RGL]QLPQRJ]QDDMD]DIRUPLUDQMHNUHDWLYQLKGRVH]DGMHWHWDNDREXGXH NUHDWLYQHOLQRVWL 3 RVWDWHVWDULVWRPRQGDNDGDWHYLHQLMHPRJXHRGJDMDWL 3 UDYLODQRGJRMVDVWRMLVHXWRPHGDL]YXHL]VYDNRJDRQRWRMHQDMEROMH 6 ORERGQRSRVWDYOMDQMHSLWDQMDRQHPRJXDYDVHWDNRGXJRGRNMHFLOMRGJRMD SURL]YHVWLXYMHUHQMDXPMHVWRUD]PLOMDQMD 6 WLGOMLYDFQHPRHXLWLQLQHVWUSOMLYDFSRGXDYDWL6YDNLVHRYMHNWUHED RGJDMDWLGRSRVOMHGQMHJGDQD WRVLEOLHNROLWRVLGDOMHRGERJD2GJRMMHQDMEROMHQDVOMHGVWYR 8 RGJRMXELORNRGNXHLSXWHPRGJRMQRREUD]RYQRJVXVWDYDSRWUHEQRMH GHPRNUDWVNRDQHDXWRULWDUQRNRPXQLFLUDQMH3UYRRPRJXXMHPODGRMRVREL VWMHFDQMHQDYLNDXYDDYDQMDGUXJLKRVREDWROHUDQFLMDRVQRYX]DRWYRUHQRVW GXKDSUHPDQRYLPLGHMDPDLVHELVDPRPSRYMHUHQMDXGUXJHSULKYDDQMH VWYDUQRVWLLRVMHDMSUDYHGQRVWLEH]HJDELELORL]X]HWQRWHNRSUHX]HWL QHNXSRVORYQXLOLGMHODWQXIXQNFLMXIXQNFLRQLUDWLXVORHQLPGUXWYHQLP RGQRVLPD2YRGUXJRELUD]YLMDORXEXGXRMOLQRVWLVHUYLOQRVWNRQIRUPL]DPXPDQMHQXNUHDWLYQRVWLNRRSHUDWLYQRVWQHSULMDWHOMVWYRWH VNORQRVWLVSDGLPDDJUHVLYQRVWL 8 HLOMXGL]DSUDYR]DERUDYOMDMXJOHGDWLVORERGQRMHUOMXGHQHSRGXDYDMX SRNRODPDGDELSURJOHGDOLQHJRGDELLKRVOLMHSLOL 8 LPR]DLYRWQH]DNROX 9 HOLNLVHUH]XOWDWULMHWNRSRVWLJQHMHUPRGHUDQRGJRMQHQRVLQDGD 9 HOLNRGXDQRGJRMWUHEDRELXNOMXLYDWLSRQL]QRSURXDYDQMHVYLKYMHUD = DSUDYLODQRGJRMGMHWHWD]QDDMQLMDMHOMXEDYGLYOMHQMHLVWUDKRSRWRYDQMH QHJRVWUDK LYRWPRUDELWLQHSUHNLGQRRGJDMDQMH o 1DMEROMHLQDMEUHVHXLNDGDVHGUXJDSRGXDYD o 1DMYHLJULMHKQDVWDYHMHGRVDGD p LWDQMHNQMLJHMH]DPHQHLVWUDLYDQMHVYHPLUD RYMHNQLNDGDQHELVPLRLWDWLNQMLJXVDPR]DWRWRMHRQDQDSRSLVX QDMLWDQLMLKNQMLJDLOL]DWRWRWRRGJRYDUDQHNRPVXYUHPHQRPWUHQGX3UDYR LWDQMHMHHWNDQMHX]GODNX . ODVLNMHGDQDVRYMHNNRMHJPRHPRKYDOLWLDGDJDQLVPRSURLWDOL . ODVLNRQDMWNRQDVYLHQHPRHREDYLMHVWLWLGDMHRGDYQRYHSURPLMHQLR VYRMDVKYDDQMDQDNRMDVHPLSR]LYDPR7HNVHLWDQMHPQDXLNROLNRVH WRJDPRHRVWDYLWLQHSURLWDQR 2 ,*5,632578,=$%$9, Q RJRPHW]DEDYHDQVRQMLHU p -HGDQMHRGSUREOHPDNRGQRJRPHWDGDMHGLQLOMXGLNRML]QDMXNDNRELVH WUHEDORLJUDWLVMHGH]DPLNURIRQRP1RJRPHWQLIDQDWL]DPMHHXURSVNDSDDN LVYMHWVNDGXHYQDEROHVW / RSWDMHSRVWDODNRFND p =DEDYHVXJXELWDNYUHPHQD = DEDYDMHVUHDRQLKNRMLQHPRJXPLVOLWL p DQVRQMLHUMH]DNUXJNXOWXUQLKSRPRGDUDQHWNRWNRGRGXHORHVYLUD JLWDUXDOL]DWRQHPDQLJODVD2 7(+1,&,,$5+,7(.785, W HKQLNDDUKLWHNWXUDVSRPHQLFL p 1DYLNOLVPRVHQDL]MDYXROMXGVNRMJUHNLXVYH]LVSURPHWQLPQHVUHDPD 7RMHLVWDJOXSRVW3URPHWQRVUHGVWYRNRMHJRGLQMHXELMDWLVXDOMXGLWH L]DVHEHRVWDYOMDPLOLMXQLQYDOLGDLVLURDGLMHGQRVWDYQRWHKQLNLQLMH SULODJRHQROMXGLPD 5 D]YRMWHKQLNHGRDRMHGRVWXSQMDNDGDVHYLHRGWHKQLNHQHPRHPR REUDQLWL 6 XRHQVDYHOLNLPWHKQLNLPSUHRNUHWLPDRYMHNQLMHXVSLRRGUDWLNRUDNVD VYRMLPXQXWUDQMLPUD]YRMHPSDJDVWRJDQHPRHGXKRYQRVYODGDWL 7 HKQLDULPDQD]LYDPROMXGHNRMLHOHYLGMHWLVDPRGREUHVWUDQHQHNRJL]XPD 7 HKQLNDMHMHGQDPDVNDNDWDVWURIH p $UKLWHNWXUDMHRNDPHQMHQDPX]LND p .DPHQRYDOLVXJDVSRPHQLNRP 0 QRJLVXVSRPHQLFLIDOVLILNDWLSRYLMHVWLNRMLVXVHSUHWYRULOLXNDPHQ WRNRULVWHSRJLQXOLPDVSRPHQLFLQHSR]QDWRPYRMQLNX"3UYRRYMHNPRUD LYMHWLRQGDVHPRHXYDWLQMHJRYDDVW7NRLPDVPLVOD]DLVWLQXQHYMHUXMH VSRPHQLFLPDDWNRQHYMHUXMHVSRPHQLFLPDRQLPDSURWLYVHEHVYHRQH PDORJUDDQHNRMLPDMHMHGLQDUD]ELEULJDGDL]PHXMHGQRJLGUXJRJ SROLWLQRJVORPDVDNXSOMDMXSULORJH]DVSRPHQLNHXSUDYRRQLKQDURGQLK YHOLNDQDNRMLVXYLHVLPEROQDURGQHVUDPRWHQHJRVODYH 7 NRXELMHVYRMXSXQLFXQMHPXVHRGUXEOMXMHJODYD7RMHSUDVWDULLUD]XPOMLY RELDM$OLRQRPHNRMLMHXELRVWRWLQHWLVXDOMXGLGLHVHVSRPHQLN 2 ,=80,0$,679$5,0$ L ]XPLDXWRPRELOVWURMHYLVWYDULWHOHYL]LMD p ,]XPMH]ELUUDGDLLVNXVWYDUD]XPDSDDNLSRJUHDNDPQRJREURMQLK SUHWKRGQLKOMXGL 3 ULURGQRMHGDGYDRYMHNDGRXGRLVWLK]DPLVOL 6 YHMHPRJXHDNLGUYHQDSHJRULVDPRMHGDQSXW p $XWRPRELOMHXUHDMNRMLRYMHNXRPRJXXMHGDEUHGRHGRSRVODLMLPX SULKRGRSHWRPRJXXMHNXSRYLQXDXWRPRELOD HVWRMHQDMVODELMDWRNDDXWRPRELODQMHJRYYR]D . RGDXWRPRELODVHPRHYLGMHWLNDNRVH]DVYDNRVNDQGDOR]QRVWDQMHSURQDOD]LULMHNRMDJDXOMHSDYDOLPHQXODYLQXNRMDXQLWDYDQDHJUDGRYHD FHVWHSUHWYDUDXFHVWHVPUWLQD]LYDPRLQGLYLGXDOQLSURPHW 1 DMYHDRSDVQRVWXSURPHWXVXDXWRPRELOLNRMLYR]HEUHQHJRWRQMLKRY YR]DPRHPLVOLWL 6 WDEODVXSULURGQLQHSULMDWHOMLDXWRPRELOD p RYMHNMHL]PLVOLRVWURMHYHDGDQDVVWURMHYLYODGDMXRYMHNRPXPMHVWRGD MHREUDWQR 6 WURMHYLPLVOHDOMXGLUDGHLOLREUDWQRNDNRNDG RYMHNMHL]REOLHQXSUDYR]ERJWRJDWRLYLXMHGQRPSULYUHGQRPVWURMX NRMLJDMHVLORPSULOLNDL]REOLLRLPRUDOQR,]PLMHQLPRX]URNHWRJ L]REOLHQMDL]PLMHQLWHVHLRYMHNXVYRPPRUDOQRPVXVWDYX p RYMHNVOXLVYRPSURL]YRGXLVWYDULPDPMHVWRGDVWYDULVOXHQMHPX ' DQDVMHRYMHNSRVWDRSUHGPHW 0 QRJHVWYDULJXELVDPR]DWRWRLKQHWUDL $ NRVHVQHNRPVWYDULSHWOMDGRYROMQRGXJRVORPLWHVH$NRVH]DJODYL SULPMHQLVLOX1HPRMVLORPX]PLYHLHNL$NRVHVORPLLRQDNRJDMH WUHEDOR]DPLMHQLWL.DRVYHRVWDOR]DNDHSURLWDMXSXWVWYR XYDOLQHWRGRYROMQRGXJRPRHWREDFLWL%DFLOLELORWR]DWUHEDW HWLLPWLYLHQHEXGHSULUXFL 1 DMSULMHSURPLVOLRSUHGPHWXSDWHNRQGDUHFLLVSHFLSDUHFL ' HYHGHVHWSRVWRVWYDULMHVXYLQR . DGVWYDULLGXGREURQHWRHSRLORH 1 DMSRWUHEQLMDVWYDULOLLQIRUPDFLMDELWHQDMPDQMHGRVWXSQD 3 RGQDMULJRUR]QLMHNRQWUROLUDQLPXYMHWLPDUD]OLLWLKYDULMDEOLVXVWDYHVH LSDNSRQDDWLNDNRPXVHVSUGL 3 RGSULWLVNRPVWYDULSRVWDMXMRJRUH 3 UHGPHWHSDVWLWDNRGDSURX]URLQDMYHXWHWX3RVHEQRHXYLMHNSDVWL QDMNUKNLMLGLR 3 UHSXWHQHVHELVWYDULLPDMXVNORQRVWGDVHNUHXRG]ODQDJRUH 5 DXQDODVXPDQMHQHSRX]GDQLMDRGOMXGL8RVWDORPVYDNLVXVWDYNRMLRYLVLR OMXGVNRMSRX]GDQRVWLMHQHSRX]GDQ 6 WYDULQLNDGDQLVXWDNYHNDNYHMHVX2QHVXXYLMHNVDPRWRWRVHRGQMLK QDSUDYL 7 NRNDHGDHNUHQXWLQDEROMH"6WYDULHRWLLQDJRUHSULMHQHJRNUHQX QDEROMH9HLQDVWYDULVWDOQRLGHQDJRUH8 YLMHNSRVWRMLODNLQDLQGDVHWRL]UDGL p *UDPSULPMHQHYULMHGLWRQXDSVWUDNFLMH p DVWL]X]HWQLPHPLVLMDPDDOLPRHPROLSUHGYLGMHWLYULMHPHNDGHVH ]DKWLMHYDWLQHVDPRGDMHGDQGDQEXGHVORERGDQRGWHOHYL]LMVNRJSURJUDPD QHJRGDWRSRVWDQHLQXGRP" ' REDMHEHVPLVOHQRJEXOMHQMDXDJUHVLYQH]DJOXSOMXMXHLWULYLMDOQH79 SURJUDPH 1 DMJRUHVPHHQDVWRMLV79HNUDQDLVWLVQXWLRELQRVPHH 3 RVWRMLRSUDYGDQVWUDKRGEDUEDUVNHEXGXQRVWLXNRMRMHWHOHYL]LMDSOHV HJRL]DPLLVSUD]QRXLYDQMHL]EULVDWLVYHWHNRYLQHVWROMHDKXPDQL]PD 3 XNDMHLVWLQDGDVPRPLVQDLPWHOHYL]RULPDLPODQMDFLPDXGDOMHQLMLRG VWYDUQRJLYRWDQHJRGRPRURFLX$IULFL 7 HOHYL]LMDMHL]XPOMHQD]DWRGDELLQHSLVPHQLLPDOLUD]ORJDQRVLWLQDRDOH 7 HOHYL]LMDMHSRVWDODJRVWNRMLRGVYLKGUXJLKJRVWLMX]DKWLMHYDGDPXVH SRGUHGHLOLQHGROD]H 7 HOHYL]LMDSUHWYDUDGRPXSURVWRU]DSUHGVWDYHRELWHOMXSXEOLNXDYHHUQML UD]JRYRUEUDQLKGUXJRYDXIDUVX2QDYMHURMDWQROMXGLPDQHHGRQLMHWL WROLNRNXOWXUHNROLNRHMHXLVWLPDKXQLWLWL 8 OMXGVNRMMHSULURGLGDRWNULYDVYLMHWRNRVHEHGDRSDDQMHJRYXOMHSRWX NDRL]DPNHQMHJRYXXGHVQXL]JUDHQRVWLRUJDQL]DFLMXNDRLQMHJRYH RWYRUHQHSULMHWQMHDRQHQLVXEH]D]OHQH1HNDGDVPRJRYRULOLR LQIRUPDFLMVNRMJODGLGDQDVX]SRPRWHOHYL]LMHJRYRULPRRLQIRUPDFLMVNRP QDVLOMX'RYROMQRMHGDXNOMXLPRUDGLRWHOHYL]RUGDSRJOHGDPRQDVORYH VWUDQLFHQDNLRVNXSRUHGNRMHJVYDNRGQHYQRJSUROD]LPRGDELVPRVKYDWLOL NDNRQDV]DVLSDMXLQIRUPDFLMHR QH ELWQLPGRJDDMLPDSRMDYDPD SUREOHPLPDLGRVWLJQXLPDNRGQDVLXVYLMHWX 8 WMHFDMWHOHYL]LMHQDQDXNXOWXUXXSUDYRMHQHRSLVLY8L]YMHVQRPVPLVOXRQD MHJRWRYRLVWRWROLNRYDQDNDRL]XPWLVND = DKYDOMXMXLWHOHYL]LMLSRVWRMLIHQRPHQGDVHEH]EURMOMXGLQDYHHUSUREXGL SULMHQHJRWRLGXXNUHYHW RYLQX p $NRVHHOLRVWDYLWLSLDWULMH]QLPRLPDSRJOHGDMSLMDQFD $ ONRKRONRQ]HUYLUDVYHRVLPGRVWRMDQVWYDLWDMQL$ONRKROUD]UMHXMHMH]LNDOL QHUMHDYDSUREOHPH $ ONRKROVXDYDRE]RUQDYHOLLQXSRGPHWDD]DSLYR 3 LMNDGDVLVUHWDQQLNDGDQHPRMSLWLDNRVLQHVUHWDQ3 URWLYYLQDQDYRGHVHVDPR]ODGMHODQDNRMDRQRQDYHGHVDPRRQRQDYRGLL QDVWRWLQXGREULKGMHODNRMDVHQHVD]QDMX 6 YLMHWMHSXQOMXGLNRMLSURSRYLMHGDMXYRGXDSLMXYLQR 6 YRMHSULMDWHOMHLRQRWRMHLYH]LVOMXEDYLPRUDVHSRJOHGDWLXYLQXQLWDQH YULMHGLWRVHQHPRHSRJOHGDWLWDNR R]ODWX p *GMHJRYRUL]ODWRQLMHGDQJRYRUQHYDOMD'DMH]HPOMDVYDRG]ODWDOMXGL ELVHJUDELOL]DDNXEODWD1LMHVYHWRVMD]ODWR$OLLQHVMDVYHWRMH]ODWR RYMHNMHLHSUNDRL]EODWD]ODWRDVDGDWDEHVSUHGPHWQDNRYLQDYODGD QMHJRYLPQD]RULPDLXYMHUHQMLPD = ODWRVHXYDWULNXDDGREULOMXGLXQHYROML

 6835271267,0$,6/,1267,0$ 2$/758,=$0,6(%,1267 D OWUXL]DPVHELQRVWXVNUDLYDQMHNUWRVW p $NRLPDPDORPRHGRELWLSXQR$NRLPDSXQR]EXQMHQVL $ NRPLHOLGDWLQHSXVWLPHHNDWL%XGLQLMHPNDGGDMHJRYRULNDG SULPD$NRVLGREDUSRVWDMHRSHGREUR'REUDVXGMHODQDMOMHSDPROLWYD $ NRVLXLQLRGREURLQVWYR]DERUDYL$NRVLSRSULURGLOMXED]DQRQGD SULYODLPQRJHOMXGHNRMHQHYROL $ NR]DPODGRVWLQLVLQLWDVDELUDRNDNRHLWDQDLXVWDURVWL" $ NRHOLSRVWDWLGREDUQDSRODVLGREDU $ OWUXL]DPMHSRWSXQVDPRNDGDMHREMHNWLYDQ $ OWUXL]DPYHOLNLKOMXGLSRLYDQDVNURPQRVWL % LWLVYMHVWDQGDNDGYMHUXMHPLVOL]QDLOLKRHGDWRNUR]WHEH YMHUXMHKRHLOL]QDGHMHGQDVQDJDNRMDMHVYHPLVOLLRVMHDMHLYMHUHLYROMHL ]QDQMDSRNUHQXODNUR]WHEHSRPRXWHEHDOLQH]ERJWHEHVQDJDNRMXVX ]YDOLERJRPLOLYMHURPXERJDDGDQDMH]RYXYMHURPXRYMHDQVWYRYMHURP XQDSUHGDNOMXGVNLYMHURPXOMXGVNX]DMHGQLFXYMHURPXOMXGVNXGUXWYHQRVW YMHURPXPHXQDURGQXEROMXEXGXQRVWWRQH]QDLYMHURYDWLWR]QDLELWL PLVDRQLRYMHN % ULQLVH]DWUDMQRGREURDQH]DNUDWNXQDVODGX % XGLQDMEOLLGREULPDDNRQHPRHELWLQDMEROML LPQHWRVSRPHQHDNRMHGREURQHVWDQHDNRMHORHGRJRGLVH RYMHNMHEH]QDGQRVDPRVLPXNROLNRQHSRPDHGUXJRPH RYMHNPRHELWLOMXGLPD]DLVWDGREDUSDLSDNRGQMLKSULPLWLPDOR XYDMRQRWRLPDDOLYLHWHLWRPHGDEXGH ' DELND]QLRRQHNRMLWLLQH]ORSRVWLGLLKGREULPGMHORP]DX]YUDW ' DQDVPLMHGREURVDPR]DWRWRPLMHMXHUELORRGOLQR ' DUMHDUREQLNDPHQXRLPDRQRJDNRMLJDGDMH ' DURYLLSRNORQL]DVOMHSOMXMXRLPXGUDFLPDLNDREUQMLFDQDXVWLPD ]DXVWDYOMDMXXNRUH ' DYDWLMHERDQVNLSULPDWLMHOMXGVNL'DUMHDUREQLNDPHQXRLPDRQRJD NRMLJDGDMH ' REURQLMHXVQD]LYHMHVQDJDXGREURP' REURLQVWYDVHQHQDPHX ' REURLQVWYRMHMHGLQREODJRNRMHVHSRYHDYDVGLMHOMHQMHP ' REURLQVWYRVHLVND]XMHVYHVHOMHP ' REURXGQRVWLPDVYRMHJUDQLFHSRWRPHVHUD]OLNXMHRGGREURWH ' REURWDGXHYQRVWVDPLORVWSUYDMHOMXGVNDYUOLQD HGQRMHGLQRHYRWLYULMHGLYLHQHJRGHVHWQHNDWLQHERSRPRJQH . DGDVHQHPRHXLQLWLGREURGRVWDMHGDVHQHXLQL]OR . RULVW]DVYHYDQLMDMHRGVHELQRVWL / LMHSRMHWDPRSRNORQLWLJGMHQLWNRQHPROL$OLLGDULYDQMHPPRHRYMHN SRQL]LWLRYMHND 1 DLQQDNRMLVHGDMHELWQLMLMHRGRQRJDWRVHGDMH 1 HPRMNXGLWLQDNRQGDULYDQMD 1 LMHGRYROMQRGDVLVDPRGREDUQDURLWRXRYRYULMHPH7UHEDXLQLWLL RVWDOHWDNYLPD 1 LMHGRYROMQRSR]QDYDWLGREURDNRVHXMHGQRQHSULYRGLXGMHOR 1 LMHWHNRELWLGREDUWHNRMHELWLSUDYHGDQ 1 LNDGQLMHNDVQRGDSRVWDQHPRGREUL 1 LNRPHQLMHRGYLHGREUR 3 RMDPGREUDQDOD]LVHL]QDG]DNRQD 5 D]XPDQMHDOWUXL]DPYUHGQLMLRGEH]XPQRJVDPRUWYRYDQMD 6 DPRDNRVLGREDU]DQHWRRQGDQLSRGULMHWORQLMHYDQR 6 DPRGREURWDYRGLNLVWLQL 6 YDVYRMDGREUDQRVLVDVRERP 6 YDNLMHSRMHGLQDFSRVYRMRMSULURGLGREDUDQH]DR 6 YDNRJMXWUDQRYLQHQDPXOLFHGREDFXMXYLMHVWLRUDWXRXERMVWYLPDL ]ORLQLPDSROLWLNROXGLORSUHSODYOMXMHQDHPLVOLDOLRRQRGREURPWRVH ]ELYDXWLLQLULMHWNRNDGVD]QDMHPRQHWR$XSUDYRELWRELORSULMHSRWUHEQR XYUHPHQLPDNDNYRMHQDHMHUVYDNLPRUDOQLLQVYRMLPSULPMHURPSRVWDMH EROMLDNRVH]QDLVNUHQRGLYLWLGREURWL 6 YHHGREURGRLXVYRMHYULMHPH 6 YHGREUHVWYDULVXMDNRMHIWLQHVYHORHVXMDNRVNXSH 6 YHGREUHVXYHSREUDOL 6 YHLPDVYRMHOLFHLQDOLMH8GREURPLPDORHJXORHPGREURJ 6 YHMHGREURVDPRQHSRVYXGVDPRQHXYLMHNVDPRQH]DVYH


6 YHWRGDUXMHSRVMHGXMH 6 YHX]YLHQHVWYDULLVWRVXWDNRWHNHNDRWRVXLULMHWNH 6 YHYHOLNHDNFLMHLVYHYHOLNHPLVOLLPDMXVPLMHQHSRHWNH 7 LPHWRGREURWXLULRNRVHEHLVWRGREQRMHXYUXMHLXVHELVDPRPH 7 NRSUHVWDQHSRVWDMDWLEROMLSUHVWDRMHELWLGREDU8GREURYMHUXMHVDPRRQR PDORQMLKNRMLJDLLQH 9 DOMDQRYMHNLXQDMQH]QDWLMLPVWYDULPDQDVWRMLELWLWREROML 9 HLQDMHOMXGLVSRVREQLMD]DYHOLNDGMHODQHJR]DGREURLQVWYD9HOLNL VWYDUDMXYHOLNRGREULWUDMQR 9 HOLNLVXOMXGLSRQHNDGYHOLNLDNLXPDOLPVWYDULPD p 1LWNRWHQHHYROMHWLDNREXGHVDPRQDVHEHPLVOLR RYMHNNRMLYROLMHGLQRVDPRJDVHEHQLWDQHPU]LWROLNRNROLNRGDEXGHVDP RYMHNNRMLVHEHQDVLOQRSUHGVWDYOMDNDRYHOLNDQDSXLHNDRPMHKXUQHNH LYRWLQMH6YLVPRPL]DSRYLMHVWYUORPDOLD]DYMHQRVWPRGDQXOD ( JRLVWMHRVREDORHJXNXVDNRMDMHYLH]DLQWHUHVLUDQD]DVHEHQHJR]DPHQH ( JRLVWLDQLYRWGRELYDWRHOLL]EMHLVDPRXLSUD]QLQX ( JRL]DPWUHEDPGUXJRJD]DVHEH]DVYRMXVUHXMHVWVQDJDHURVD VSR]QDMDGDVHPRJXXVUHLWLVDPRQDWHPHOMXVUHHGUXJRJDMHPXGURVW HURVD ( JRL]DPQDMYHDELMHGDMHGQRJVWYRUHQMD ( JRL]DPVHQHVDVWRMLXWRPHGDVHLYRWLYLSUHPDVYRMLPHOMDPDYHX WRPHGDVHRGGUXJLK]DKWLMHYDGDLYHRQDNRNDNRPLWRHOLPR 1 HRYLVLOLQHVHELQRVWROMXGVNRMVDPRVYLMHVWLLQHXURIL]LRORNRMVWUXNWXULQD NRMRMSRLYD , VHELQRVWSRNUHH , VXEMHNWLYQRVWMHREOLNHJRL]PD HGLQLNRWDLNRMLSRNUHXSROLWLNXHNRQRPLMXRGQRVQRNRMHRQDVWDYOMDX SRNUHWMHVXSRKOHSQRVW . DGVH]DSRVWDYOMDGXKRYQDNXOWXUDNXOWXUDXQXWUDQMHJRYMHNDWDGD VHELQRVWRVWDMHGRPLQDQWQDPRXRYMHNXDVXVWDYVHELQRVWLRGJRYDUDWRM RULMHQWDFLMLEROMHRGVXVWDYDOMXEDYL]DVYRMHEOLQMH 2 YHGYLMHULMHLVXNREQH0RMHL7YRMH 3 RKOHSDNDRLSRGUHLYDQMH]DJOXSOMXMHOMXGH 3 RWUHEQRMHSRQDMSULMHGDVHRGJRYRUQLOMXGLVDPLRVORERGHVNHSWLFL]PDLOL MREROMHUHHQRVHELQRVWL3 UDYLHJRLVWSULVWDMHDNLQDWRGDGUXJLEXGXVUHWQLDNRMHWR]ERJQMHJD 6 HELQRVWGRYRGLGR]ORLQD 6 HELQRVWNRMXUDDVXVWDYVWDYOMDYULMHGQRVWRVREQRJXVSMHKDYRDQDYLH PMHVWRRGGUXWYHQHRGJRYRUQRVWL 6 HELQRVWLJUGHPUVNHOLULMHLRPUDHQDOLSRMPD 6 YDNDGMHODWQRVWQDHJGXKDXYLMHNLPDVWDODQLQHL]EMHDQL]YRUXHJRL]PX 9 ODVWLWLHJRL]DPURHQLMHRWDFSRGORVWL o 7NRXVNUDXMHVHELVDELUHGUXJRPH p NUFDQLWNRQHVDDOLMHYD NUWDFQHLQLQLNDGQLWDSUDYRRVLPNDGXPLUH NUWRVWMHRELOMHMHJOXSDQD NUWRVWMHVLURPDWYRERJDWLK NUWRVWMHMHGQDNRNDRLUDVLSQLWYRRNUXWQRVWSUHPDVLURPDQLPD

' ,6&,3/,1$,32951267 G LVFLSOLQDLSRYUQRVWGLVFLSOLQDSDQMDSRWSXQRVWSRYUQRVWWURPRVW XSRUQRVWXVWUDMQRVWQDSRUSRVOXQRVWUHVSHNW p %H]PLVDRQHGLVFLSOLQHQHPDSUDYRJVWYDUDODWYD p ,VND]XMVLWQHSDQMH1HWHGLKYDOH]DQDRNRQHYDQHVLWQLFH$OLQHPRM XWRPHSUHWMHULYDWL 2 QRLPHHOLSULYXLSR]RUQRVWPRUDLPDWLQHNL]QDDM]DLYRWLUDG OMXGL o 3OHPHQLWLXPRYLQLWDQHLQHSRORYLQR p 3RYUQLYMHUXMXXVUHXSULJRGH-DNLYMHUXMXXX]URNHLSRVOMHGLFH 6 DPRSRYUQLSR]QDMXVDPRJDVHEH6YHWRMHVDPRGMHORPLQRVKYDHQRQH VWDSDVHVRQLPNRMLXLYHRVWDMH]DRJUQXWSODWEH]VWYDUQHREUD]RYQH YULMHGQRVWL o 1DMYHLQHSULMDWHOMQDSUHWNDQLMH]DEOXGDYHWURPRVW p 0XGURVWMHXXVWUDMQRVWLQHXVQD]LYHXWUDMDQMXX]YLHQLKRVMHDMDNRMD WHLQLX]YLHQLP8SRUQRVWMHYUOLQDSRNRMRMVYHGUXJHYUOLQHSRVWDMX SORGQH 1 HVQDJDYHWUDMDQMHX]YLHQLKRVMHDMDLQLOMXGHYLLPD 6 DPRXSRUQRVWGRYRGLGRFLOMDp 1DSRUHWUHEDGRNUDMDSRGQLMHWL 1 DSRULSODQLQDVXL]DQDV3UHGQDPDVHQDOD]HQDSRULGROLQD 3 ULMHXVSMHKDERJRYLRGUHGLHGDVHRYMHNR]QRML 6 QDSRURPWRWDEH]]QRMDQLWD 6 YDNLMHQDSRUODNRQRPXNRMLJDUDGRLQL p $NRVHVDPRMRWUDLSRVOXQRVWDQHNDUDNWHURQGDRGOD]LLVWLQDDGROD]L OD p 2EUD]DFMHX]DOWHUQDMHILNDVQLMHVUHGVWYRNDNRELVHRGJUDDQDLVKRGLR UHVSHNW 5 HVSHNWMHRVMHDMNRMLVH]DVQLYDQDQDM]GUDYLMHPRVMHDMXSRWRYDQMD YODVWLWRJLOLWXHJMDSRVWLJQXWUDGRPDQHQDRVQRYLVWDWXVDSRORDMDLOL RERDYDQMD 5 HVSHNWMHVSRVREQRVWGDRVREXYLGLPRRQDNYXNDNYDMHVWGDVPRVYMHVQL QMH]LQHMHGLQVWYHQHLQGLYLGXDOQRVWL 5 HVSHNWR]QDDYDRGVXWQRVWL]UDEOMLYDQMD 5 RGLWHOMLNRMLWUDHUHVSHNWQLVXQLWDYLHQL]DVOXLOL

( 178=,-$=$0,5$912'81267 p %H]HQWX]LMD]PDVHXXPMHWQRVWLQLWDQHPRHSRVWLL % H]RGXHYOMHQMDQHPDVWYDUDODNRJUDGDDQDHQDMEROMHVQDJHGXHVX XVSDYDQH8QDPDSRVWRMLILWLOMNRMLWUDLLVNUX 1 LWDVHYHOLNRQLMHSRVWLJOREH]RGXHYOMHQMD 2 GXHYOMHQMHMHJHQLMLVNUHQRVWLLEH]QMHJDLVWLQDQHPRHSRELMHGLWL = DUD]OLNXRGRVWDOLKOMXGLHQWX]LMDVWMHVYRMHYUVQR]DOMXEOMHQRELHNRMHVX L]RWUHQDVYDRVMHWLODRQYLGLLRVMHDVYHMDVQLMH=DQMHJDMHVYLMHWVYH ERJDWLMLLRQJDQDVWRMLSURGXELWLLQDLVYRML]UD]XVWYDUDODNRPLYRWX ,VWLQDWDNYDMHRVREDSRQHNDGVNORQDGDVWYDULLSRMDYHLGHDOL]LUD , VNUHQRRGXHYOMHQMHRGVUFDMHGDQMHRGQDMGMHORWYRUQLMLKIDNWRUDXVSMHKD 2 GXHYOMHQMHMHVYDJGDQMLNUXKPODGHLDVNHSVDVYDJGDQMHYLQRVWDURVWL 2 GXHYOMHQMHMHPDMNDVYHJDYHOLNRJD 6 YDNLVHHQWX]LMD]DPPRHXPDQLMXL]RSDLWL p %XGLSURGRUDQDOLQHLDJUHVLYDQ3RQHNDGMHWYRMDSULVWRMQRVWL RED]ULYRVWGYRMEHQDLRSDVQRSDVLYQD2QDMHXVWYDUL]DPU]QXWD UDYQRGXQRVWXYDMVHRYMHNDNRMHPVHVYHVYLDVYHVHLQLORHLOLMH SUHPDVYHPXUDYQRGXDQ


1 HEXGLLQGLIHUHQWDQSUHPDGUXJLPDLSUHPD]DMHGQLFL ' RNKODGQHPLVOLGRSUXGRVUFDSUHWYRUHVHXOHG 1 DMYHH]ORNRMHPRHPRSRLQLWLSUHPDQDLPEOLQMLPDQLMHPUQMDYHGD VPRUDYQRGXQLSUHPDQMLPD7RMHDSVROXWQDQHRYMHQRVW 3 UREOHPLNRMLX]EXXMXMHGQXJHQHUDFLMXQHQHVWDMX]DVOMHGHXJHQHUDFLMX ]DWRMHUVXULMHHQLYHVWRJDWRRSDUDYQRGXQRVWQDQMLKQHREUDD SR]RUQRVW 5 DYQRGXQRVWELORNRMHYUVWHMH]DRVXGXDNLUDYQRGXQRVWSUHPDQDPD VDPLPD 5 DYQRGXQRVWMHQDMEOLLREOLNQHWROHUDQWQRVWL5DYQRGXQRVWMHQDMEROML ]DLQXEULJDPD 5 DYQRGXQRVWMHREOLNVXPQMHXNRMHPMHVYHPRJXHDQLWDQLMHVLJXUQR RQDMHSDUDOL]DGXHSULMHYUHPHQDVPUW 7 DUDYQRGXQRVWSUHPDSDWQMDPDNRMHVPRX]URNRYDOLLNRMDHPDNDNYLP MHLPHQRPQD]YDOLXYLMHNELWLVWUDDQLWUDMDQREOLNRNUXWQRVWL 1 HPDQLWDMDGQLMHRGUH]LJQDFLMHNRMDVWLHSUHUDQR

* 2925,871-$ J RYRUUD]JRYRUMH]LNULMHUMHQLNXWQMD p $NRJRYRUQLFLPDQHGRVWDMHGXELQDRQLMH]DPMHQMXMXGXOMLQRP $ NRMHGQRVWDYQLPULMHLPDQHPRHREMDVQLWLWRUDGLWLYMHURMDWQR UDGLQHWRSRJUHQR $ NRQLNDGQHRSR]LYDVYRMHULMHLYLHYROLVHEHQHJRLVWLQX $ NRXWLLQLVHGDSULVWDMH $ NRWHPXGUDFNXGL]ORMHDNRWLEXGDODRGREUDYDMRMHJRUH $ NRHOLVD]QDWLWROMXGLPLVOHVOXDMWRJRYRUHDOLMRYLHSD]LQDRQR WRLQH $ NRHOLVPDQMLWLVYRMXSULVWUDQRVWX]DNOMXLYDQMXSRNXDMVHRLYLWLX VXSURWQRVWDMDOLWH % ODJGRJRYRUXWLDYDJQMHYRSRUDULMHSRWLHVUGEX % ODJDMHEHVMHGDGUYRLYRWD % ROMHMHSRVUQXWLQRJDPDQHJRMH]LNRP % ROMHMHXWMHWLLELWLVPDWUDPEXGDORPQHJRSURJRYRULWLLRGVWUDQLWLVYDNX VXPQMX


% XGLEU]LSULSUDYDQVDVOXDWLDVSRURGJRYDUDWL % XGLGREDUVOXDWHOMLQDYHGLGUXJHGDJRYRUHRVHEL RYMHNMHGRELRGDUJRYRUD]DWRGDELPRJDRSULNULWLVYRMHPLVOL RYMHNWUHEDGYLMHJRGLQHGDELQDXLRJRYRULWLDSHGHVHWNDNRELQDXLR XWMHWL XYDMVHOMXGLNRMLJRYRUHSUHYLHLOLSUHPDOR ' DELRGUDRVYRMXULMHQDMEROMHMHGDMHQLNDGDQHGDMH ' LVNXVLMDMHQDLQGDVHGUXJHXYUVWLXQMLKRYLP]DEOXGDPD ' REDUJRYRULPDGREDUSRHWDNLGREDUNUDMDRQLQHELVPMHOLELWLSUHYLH XGDOMHQL ' REDUJRYRUWUHEDLVFUSLWLWHPXDQHVOXDWHOMH ' REUHULMHLPDORVWRMHDPQRJRYULMHGH ' XKQHNRJMH]LNDQDMEROMHVHRLWXMHXULMHLPDNRMHVHQHPRJXSUHYHVWL ' XQRVWLOLRELOMHMHGREURJJRYRUQLNDMHVWWRGDSUHVWDQHJRYRULWLNDGELVPR JDQDMUDGLMHVOXDOL ) LNFLMDMHGDVHVYHPRHL]UHLULMHLPD * GMHVXULMHLULMHWNHLPDMXWHLQX * ODVLQDLUHLVHUDVWH * ODYQXULMHQDVWRMLSUHSXVWLWLVXJRYRUQLNX * RYRUMHGDUVYLMXPLVDRVDPRQHNLK * RYRUMH]DPMHQMLYPHGLM2QDQDVMHXLQLROMXGLPDLWDNYLPDQDVRGUDYDL ]DSUDYRXVHELVDGULGHILQLFLMXRQRJDWRRYMHNMHVW * RYRUSRELMHGLXWQMRPDXWQMXYUHPHQRP * RYRUSRND]XMHXGLSULWDMHQLGXK * RYRULPDORDLQLPQRJR * RYRULQDMSULMHRRQRPHWR]DQLPDWYRMHJVXJRYRUQLND * RYRULVDHWRLPQRJRUHFLXPDORULMHLRVWDYLGRMDPRYMHNDNRML]QD DOLQHHOLJRYRULWL * RYRULDNRWLMHSRWUHEQRDOLWHNSRWRWHGYDSXW]DPROH * RYRULDOLDNRSXQRJRYRULLPDPDORYUHPHQD]DUD]PLOMDQMH * RYRUQLNPRUDELWLSRPDORLSMHVQLNGDNOHQHVPLMHVHSUHPDLVWLQLRGQRVLWL SUHYLHPDWHPDWLNLWRQR*RYRUQLNQLMHOHNVLNRQ1MHJDOMXGLLPDMXNRG NXH * ULMVHQDYDWULPXGUDFDDOLEXGLRSUH]DQVDHUDYNRPQMLKRYRP+ RHOLGDVHGREURPLVOLRWHELQHPRMVDPRVHELGREURJRYRULWL , OXDNVHVPDWUDPXGULPGRNXWL , PDOMXGLNRMLSULDMX]DWRWRQHPRJXPLVOLWL , PDGYDXKDDMHGQDXVWD]DWRYLHVOXDMDPDQMHJRYRUL , VWLQDMHGDVHGDQDVOMXGLYLHQMXHQHJRVSRUD]XPLMHYDMXULMHLPD , ]EMHJDYDMMHGQRPLVOLWLDGUXJRJRYRULWL , ]JRYRUHQXULMHQHPRHVHYUDWLWL , ]QHVLVORERGQRVYRMHSULMHGORJH8VORERGQRPGUXWYXQHSRVWRMLVDPR MHGDQSXW , ]UDDYDMPLVOL]RUQRLGUDPDWLQR HGQRMHSULNULYDWLGUXJRXWMHWL HGQRPL]JRYRUHQDULMHOHWLEH]RSR]LYD HVLOLGRELRGDUJRYRUDVDPR]DWRGDELPRJDRSULNULWLVYRMHPLVOL" H]LNMHPDMNDQHVOXDYNDPLVOL H]LNMHRGMHDPLVOL H]LNQLMHVDPRRGMHDLPDVNDPLVOLRQXMHGQRGMHOXMHLQDQHNLPLVDRQL VDGUDM . DGDQDHRYMHNDVNRMLPYULMHGLJRYRULWLLQHJRYRULL]JXELRVL RYMHND.DGDQDHRYMHNDVNRMLPQHYULMHGLJRYRULWLLJRYRULL]JXELRVL ULMHL0XGDURYMHNQHJXELQLRYMHNDQLULMHL . DRWRMHXUHVRYMHNDXPWDNRMHVYMHWORVDPRJXPDUMHLWRVW . ROLNRMH]LND]QDWROLNROMXGLYULMHGL/DNHMHUHLQHJRXLQLWL . UDWNDULMHGXJLPPLVOLPDSRYRGGDMH / MXGLHVWRL]ULXLVWHULMHLDGDLPSRJOHGLOXWDMXVXSURWQLPVWUDQDPD / MXGLQHHOHGDLPVHJRYRUL2QLHOHGDVHVQMLPDUD]JRYDUD / MXGLVXNDNRVHLQLMH]LNSULPLOLQHGDELVDNULOLVYRMHPLVOLYH]DWRWR PLVOLXRSHQHPDMX / MXGLYUORUDGRVOXDMXRQRWRVDPLQHELKWMHOLUHL 0 DJLMDMH]LNDQDMRSDVQLMDMHRGVYLKDUROLMD 0 HNMH]LNLNRVWLORPL 0 LVOLPDQLNDGDQHX]PDQMNDMXULMHLYHULMHLPDPLVOL 0 XGUDFXWLGR]JRGQRJDVD 1 DMJRUHODLHVWRVXL]UHHQHXWQMRP1 DMYLHSULSUHPDRGX]LPDMXPLPRMLVSRQWDQLLPSURYL]LUDQLJRYRUL 1 DDVHJHQHUDFLMDQHHWROLNRWXLWL]ERJ]ORGMHOD]OLKOMXGLNROLNR]ERJ ]DVWUDXMXHXWQMHGREULK 1 HEXGLVLORYLWQDMH]LNXDOLMHQLPOLWDYQDGMHOX 1 HJRYRULQLNDGDORHRQHNRPRYMHNXDNRQLVLVDVYLPVLJXUDQXWR$ DNRVLVDVYLPVLJXUDQXSLWDMVH=DWRWRSULDP" 1 HRGJRYDUDMSULMHQHJRWRVLXRLQHPLMHDMVHXVUHGJRYRUD 1 HXNDOMDRYMHNDRQRWRQDXVWDXOD]LQHJRRQRWRL]XVWDL]OD]L 1 HYROLPUD]JRYDUDWLVOMXGLPDNRMLVXPRJPLOMHQMD-HGQRYULMHPHMH ]DEDYQRLJUDWLVHVMHNRPDOLVYUHPHQRPWR]DPDUD 1 HSRVUHGQDVWYDUQRVWPLVOLMHMH]LN 1 LMHGRVWDJRYRULWLSDPHWQRQHJRMHSRWUHEQRLJRYRULWLQDYULMHPH 1 LMHUHHQRQLMH]DSLVDQR 1 LNDGQHVOXDMRQHNRMLORHJRYRUHRGUXJLPDDGREURRWHEL 1 LVXXYLMHNRQLNRMLXWHLPXGUL3RVWRMH]DNOMXDQHNULQMHNRMHVXSUD]QH 1HPDGLMDORJDEH]SULYLGQRJQHVSRUD]XPD'LVNXVLMDMHQHPRJXDVQHNLP WNRWYUGLGDQHWUDLLVWLQXQHJRGDMHYHSRVMHGXMH2WNDNRVPRVXGLRQLFL GLMDORJDPRHPRXWLMHGQLGUXJH7DNRGXJRGRNULMHLQLVXNRQDQR L]JRYRUHQHXYLMHNSRVWRMLPRJXQRVWGDVHRQHPRGDQHPRUDMXWLKR SRGUD]XPLMHYDWL 1 LWNRQLMHVDVYLPREUD]RYDQSULMHQHJRWRQDXLXWMHWL 2 ERJDXMVYRMSRMPRYQLUMHQLN%H]SRMPRYDQHPDDSVWUDNWQRJPLOMHQMD 2 QDMWNRJRYRUQLNLYMHWRL]ODHLYRGLUD]JRYRUQHLQLWRXYLMHNXVOXEL REMHNWLYQHLVWLQH8HQLJRYRUQLNQHYMHUXMHGDQMHJRYHULMHLLPDMXVQDJX YMHQHLVWLQH2QWRYLHSROD]LRGWRJDGDMHQMHJRYJRYRUSUROD]DQWHX RE]LUX]LPDPRJXQRVWQMHJRYHSURPMHQHQHNRPGUXJRPSULJRGRP*RYRUL VXHVWRVDPRSURL]YRGLWUHQXWND 2 QDMWNRSRVMHGXMHPXGURVWL]QDQMHJRYRULWDGDNDGDVYLRNRQMHJDXWH 2 SUH]QDXWQMDVYHWLQMDMHPXGURVWL 3 D]LWRJRYRUL 3 LXLQDXLWHSLVDWLJRYRUHLJRYRULWL 3 RMHGLQDQLLWDWHOMRELQRMHVLURPDQLMLQDULMHLPDDOLMHSDPHWQLMLRGRQRJ MDYQRJPLMHQMDNRMHLQLRQDMVORMEH]VXSVWDQFHLQWHOHNWXDOQRVWLDNRMLQD VYXVUHXQLMHRQROLNRPRDQNDNRPLVOLGDMH 3 RVWRMLWROLNRYHOLNLKSUD]QLKULMHLGDELVHXQMLPDPRJOLGUDWLLWDYL QDURGL3 RWUHEQRMHSULSD]LWLGDQHSRVWDQHPRSUHYLHJRYRUOMLYLLOLSRQHPRPLVOLWL GDXVYDNRMSULJRGLPRUDPRQHWRUHL 3 RWYUGLULMHLLQMHQLFDPD,]DULMHLVOLMHGLLQ 3 URSRYMHGQLNQHNDVWXSLQDSURSRYMHGDRQLFXRWYRULVYRMDXVWDDOLQHNDL SUHVWDQH 5 DQDNRMX]DGDULMHJRUDMHRGUDQH]DGDQHPDHP 5 D]JRYDUDMUMHLWRVWMHMHGQDRGSULPDUQLKPHQWDOQLKVSRVREQRVWL3RYHDM VYRMXWROHUDQFLMXQDIUXVWUDFLMXWRMH]QDNPHQWDOQRJ]GUDYOMD3UDYDMH PXNDNDGQHPDGXKD]DJRYRUQLGRYROMQRSDPHWLGDELXWLR 5 D]PLVOLSULMHQHJRWRHSURJRYRULWLRWNULWHGDLPDPQRJRPDQMH WRJDUHL 5 HFLSUYLSXWQHWRWRVHVDPRSRVHELUD]XPLMHLELWHEHVPUWDQ 5 HFLXYLMHNGD]DVYHRQRWRGUXJLHOHRGWHEHGDELQDNUDMXPRJOL UDGLRRQRWRHOL 5 LMHXWHELMHURERQDNRMDWLL]PDNQHWYRMMHJRVSRGDU 5 LMHLSRNUHXSULPMHULSRYODH]DVRERP 5 LMHLVXDYOLNRMLPDVHSULYUXMXPLVOL 5 LMHLVXSRVXGHLVSXQMHQHLVNXVWYRPRQHVSDMDMXOMXGHNDRPRVWRYL VWYDUDMXLXLVWRYULMHPHL]PHXRYMHNDLRYMHNDQHSUHPRVWLYHYUORHVWR GXEOMHRGQDMPUDQLMHJDSRQRUD 5 LMHNDVHXSR]QDSOLYDQMHPDRYMHNXUD]JRYRUX1HJRYRULVYHWR]QDDOL ]QDMXYLMHNWRJRYRUL 5 MHLWRVW]QDLPRMHUMHSULYLGQDSDPHW5MHQLNMHSRYLMHVWRYMHND3UDYD VHUMHLWRVWVDVWRMLXWRPHGDVHNDHRQRWRMHQDVWYDULLXSUDYRVDPRWR 6WUDQLMH]LNPRHVHQDXLWLXHVWWMHGDQD]DXHQMHYODVWLWRJMH]LNDFLMHOL LYRWQLMHGRYROMDQ2QDMWNRXYMHUOMLYRJRYRULL]QDVSUHWQRL]QRVLWL DUJXPHQWHQH]UDLVDPRVDPRSRX]GDQMHP1MHPXVHHVWRSULSLVXMHL RGUHHQDVLJXUQRVWLXRSKRHQMXVOMXGLPDLRVRELQHYRH2SUDYGDQRLOL QHRSUDYGDQRQMHPXVHXND]XMHSRYMHUHQMH 6 PMHURPXWLLJRYRUL 6 DVYDNLPL]XPLUXLPMH]LNRPJDVLVHMHGQDVOLNDRYMHND 6 OXDMXRFHDQLPDDJRYRULXNDSOMLFDPD 6 YHRQRWRMHQHNRGREURUHNDRQLMHWXHYHSULSDGDWHEL WHGLULMHLEHVSODWQHVX WRYULMHGHQDMEROMHULMHLNDGDQDPGDMXYDUOMLYXVOLNXRVWYDUQRVWL" XWQMDMHLQLVHSUL]QDQMH XWQMDMHL]DULMHLGUXJDPRVYLMHWD 7 LVLYLHRYMHNSRVWYDULPDNRMHSUHXXMHQHJRSRRQLPNRMHNDH 7 NRMH]LNSURLDYDDGDJDSULWRPQHRERJDXMHVODELQMHJRYXVQDJX 8 ODELULQWXGXHULMHMHMHGLQRVYLMHWOR 8 SRHWNXELMDHULMH 8 KRMHSXWGRVUFD 8 SUDYRWDPRJGMHQHGRVWDMHSRMDPXSUDYRVHYULMHPHSRMDYLULMH 9 HOLNHVWYDULLPDMXMHGQRJVPUWQRJQHSULMDWHOMDYHOLNHULMHL 9 LHMHUQHPDWRUHL 9 LHYULMHGLMHGQDGREURXLQMHQDQHJRVWRGREULKULMHL 9 LHYULMHGLXWQMDPXGUDFDQHJRJDODPDEXGDOD$OLRQRVWUDQRQLMHXWQMD PXGULKYHJDODPDEXGDOD 9 ODGDMSUHGPHWRP RNRMHPJRYRUL ULMHLHGROD]LWLVDPHRGVHEH = D]QDQRVWQHSRVWRMLQLWDRHPXELRQDPRUDODXWMHWL LYDULMHSRXDYD p ,VWLQVNDXWQMDMHLYDSURWXLJUDJRYRUHQMX2QDMHQMH]LQVDVWDYQLGLRNDRL GLVDQMH / LMHSRMHVQHNLPPRLXWMHWL XWQMDMHDUJXPHQWNRMLVHJRWRYRQHPRHSRELWL XWQMDMHNRULVQRRUXMH XWQMDMHQDMQHSRGQROMLYLMLRGJRYRU XWQMDMHRGJRYRUQDQHL]UHFLYR XWQMDPRHELWLQDMRNUXWQLMDODXWQMDRQHNRMRVRELMHUMHLWR VYMHGRDQVWYRXWQMDLYLXNXOL 7 NRXWLLQLVHGDSULVWDMHXWQMDQHNDGLWXWQML

+ 5$%5267,.8.$9,/8. G LYRYLKHURMLMXQDFLKUDEURVWNXNDYLOXNNXNDYLFDWMHVNREDVWUDK VODELL p 1HVUHWQDMH]HPOMDNRMDWUHEDMXQDNH 3 UDYLKHURMLVXRQLNRMLVHERUH]DQDMYLHLGHDOHRYMHDQVWYD 8 QDFLMDPDVHSRMDYOMXMXGLYRYLVDPRXWUHQXFLPDNUL]Hp +UDEULOMXGH+YDOLLQDMPDQMDGRVWLJQXDGUXJLK3RKYDODMHYUMHGQLMD RGSULMHNRUD % H]KUDEURVWLVDYMHWMHDORVWDQJRVW * GMHJUDDQVNDKUDEURVWQHPDGRPRYLQHVORERGDQHVHHGDOHNR + UDEURVWWRMHGRNUDMDVSR]QDQDRGJRYRUQRVWNXNDYLFDMHRYMHNNRMLX RSDVQLPVLWXDFLMDPDPLVOLQRJDPD + UDEURVWMHHVWRQHGRVWDWDNXYLGDGRNVHNXNDYLOXNHVWRWHPHOMLQD GREULPLQIRUPDFLMDPD + UDEURVWMHGREUD8VWUDMQRVWMHEROMD + UDEURVWMHRWSDGQLSURL]YRGVWUDKD + UDEURVWMHSRWUHEQDL]DWRGDELRYMHNXRSHPRJDRSRVWRMDWL + UDEURVWMHVWYRULODMXQDNH + UDEURVWVHQHGRND]XMHVDPRDNDPDSRWUHEQDMHLJODYD + UDEURVWVHQHVDVWRMLXWRPHGDMHVOLMHSRSUHYLGLRSDVQRVWYHGDVH SUHEURGLJOHGDMXL . DGJRYRUL LOLSLH QHNDWYRMLPULMHLPDWUHEDELWLXVNRDPLVOLPD SURVWUDQR . DNRELVHQHNDVWYDUSURPLVOLODGRGQDHVWRMHSRWUHEQRYLHKUDEURVWLQHJR UD]XPD / DNHMHELWLMXQDNQHJRHVWLWRYMHN-XQDNVHPRUDELWLVDPRMHGQRPD HVWLWRYMHNXYLMHN 0 RJXVDPRRQGDELWLKUDEDUDNRVHQHPRUDPRSULGUDYDWLSURSLVDQRJ KUDEURJSRQDDQMD 0 XGDULOLKUDEDUPXNDUDFQHHOHLQDWUDQLFHSRYLMHVWLLHNDWLGDJD SUHJD]LYODN 1 HNORQLGXKRPLDNRWHVQDHQHYROMD,]GULLX]GULVH 1 HRWNULYDMXVHQRYLNRQWLQHQWLDNRQHPDKUDEURVWLGDVHVWDUHREDOHL]JXEH L]YLGD 1 HX]PLLSUHG]ORPYHPXVHMRKUDEULMHRGXSUL 2 QRWRMHELWQRMHQDDKUDEURVW]DLYOMHQMH6PLRQLPDSRPDX%RJ 9HQHUDVUHDLVOXDM 6 MHWLVHGDXYLMHNEXGHRGYDDQ 6 PLRQRVWVHVPDWUDEHGHPRP WRMH]DSUDYRRQRSVLKLNRVWDQMHVPQRJLPOLFLPDNRMHPRHGRYHVWLGR LQDPXHQMDLOLKUDEURVWLGRRSVMHGQXWRVWLNRMDWUDMHLWDYRJLYRWDWH SRQHNDGLGRGXHYQHLOLWMHOHVQHEROHVWLSDLGRVWYDUDODNLKGMHODWQRVWL"p .XNDYLFDMHRYMHNNRMLXRSDVQLPVLWXDFLMDPDPLVOLQRJDPD . XNDYLFHLSULMHVPUWLPQRJRSXWDPUXDMXQDNVDPRMHGQRPNXDVPUW . XNDYLFDSUDYDNXNDYLFDMHVDPRRQDMWNRVHERMLVYRMLKXVSRPHQD . XNDYLOXNMHQDMGMHORWYRUQLMD]DWLWDSURWLYQDSDVWL . XNDYLOXNVHQDMUDGLMHSRNULYDPDVNRPRSUH]DLOLRE]LUD / LMHQRVWLNXNDYLOXNVXJODYQLX]URFL]ERJNRMLKYHOLNLEURMOMXGLXQDWR WRPXWRLKMHSULURGDGDYQRYHRVORERGLODWXHJYRGVWYDLSDNWLMHNRP LWDYRJLYRWDUDGRRVWDMXQHGRUDVOLLWRMHGUXJLPDWDNRMHGQRVWDYQR QDPHWQXWLLPVHNDRVWDUDWHOM7DNRMHOLMHSRELWLQHGRUDVWDR 1 LWDQDVQHLQLNXNDYLNLMLPDLEH]RE]LUQLMLPDRGHOMHGDQDVVYLYROH 7 NRVHSUHGDMHRGQMHJDLGUXJLGLXUXNH 1 HGLLUXNHRGVHEHWRMHNDRGDLKGLHQDVHEH p $NRVHQHNRJDERMLWDGDMHWR]DWRWRVLQHNRPHGDRPRQDGVRERP % RMDWLVHWUHEDRQLKNRMLQHNDXWRPLVOHLNRMLQHPLVOHWRNDX RYMHNPRHRGVWUDKDDNLSDPHWL]JXELWL RYMHNVHPRGDQDMYLHERMLRQGDNDGDVHVDPVDVRERPQHVODH RYMHNRYRGQRVSUHPDVYLMHWXRGUHXMXLGYLMHDPELYDOHQWQHRSUHQHWHQMH GDEXGHXNOMXHQXGUXWYHQHRGQRVHGDEXGHQMLKRYGLRVMHGQHVWUDQHL GDVDXYDVYRMXLQGLYLGXDOQRVWGDVHQHSRGUHGLGUXWYHQLPREUDVFLPD SRQDDQMDLPLOMHQMDVGUXJH3RMHGLQDFVHPRUDRVMHDWLNDRGLRRGUHHQH GUXWYHQHRUJDQL]DFLMHXYMHWQRUHHQRVXVWDYDMHUWRRVLJXUDYDQMHJRYD HJ]LVWHQFLMDOQDSRWUHEDDLVNOMXHQRVWL]QMHL]D]LYDVWUDK6WUDKMHMHGQDRG NRQVWDQWLOMXGVNHSULURGHQH]DRELOD]QDSVLKRORNDWYRUHYLQDXWXPDHQMLPD RGUDYDQMDDXWRULWDUQLKYODGDYLQD$XWRULWDUQHYODGHPDQLSXOLUDMXVWUDKRPL NRULVWHQDMHHPRUDOQRGLVNUHGLWLUDQMHNDQMDYDQMHLXQLWDYDQMH LVWRPLOMHQLNDX]VWDOQRLVND]LYDQMHQDYDQMVNRJLOLXQXWUDQMHJQHSULMDWHOMD ' DVXVYLEH]VWUDKDNDNRELVHPRJOR]DEUDQLWL]OR" , VWUDKVHPRHRVORERGLWLSULHPXSRVWDMHYLGOMLYRGDVHRQNULMHXRQLPD NRMLVXSRWODHQL HGQRVWDYQLPWHKQLNDPDVWYDUDWHVHQRYHNULWLQHVLWXDFLMHL]D]LYDQMHP QRYLKVWUDKRYDXSLUDQMHPSUVWDXQRYHQHSULMDWHOMH . RGRGUDVORJRYMHNDMHQMHJRYDGUXWYHQDXORJDYHXYUHQDVWUDKRYL SUDWHQDMHHPRJXHRSDVQRVWLNRMHVXXJODYQRPSRYH]DQHVXVSMHKRPLOL QHXVSMHKRPXUDGXLXGUXWYHQRPLYRWX$NDGDVWUDKRYLSRVWDQX SUHWMHUDQLLQHUD]XPQLSUHWYDUDMXVHXIRELMHLPRJXRYMHNXRGUHGLWLQHNH REOLNHQMHJRYDSRQDDQMD 0 DORVWUDKDRGQHHJRGUHHQRJDMHGREUR2QJXLSXQRYHLVWUDKRGQHHJ QHRGUHHQRJD1 DMYHDVUHDRYMHNDMHRVOREDDQMHRGVWUDKD1HSRVWRMHJUDQLFHQLWL]D PLVOLQLWL]DRVMHDMH6WUDKRGUHXMHJUDQLFH 1 HSODLVHLQHEMHLL]YLDDFWLYDXYLDFRQWHPSODWLYDQLREUDWQRNUHLVH L]PHXMHGQRJLGUXJRJQDL]PMHQFHSUHELYDMXLLVXGMHOXMXLXMHGQRPHL GUXJRPH 1 LQHXJRGQRVWLWHQH]DVWUDXMX 1 LHJDVHQHPRUDPRERMDWLRVLPVWUDKD 2 QDMNRMLWHVHERMLNDGVLQD]RDQPU]LWHNDGVLRGVXWDQ 3 REMHGDQDGVWUDKRPMHSRHWDNPXGURVWL 3 UYDGXQRVWRYMHNDMHVWGDSRNRULVWUDK 3 XQLVPRVWUDKDDOLRGSRJUHQLKSUREOHPD6QDQHSREMHXMHVWLKDVODEH VWUDK 6 WUDKRYMHNXSRVWDYOMD]DPNX 6 WUDKLQLMHGUXJRQHJRL]GDMDSRPDJDODWRLKUD]XPGDMH 6 WUDKMHJODYQLL]YRUSUD]QRYMHUMDLMHGDQRGJODYQLKL]YRUDRNUXWQRVWL 6 WUDKMHPRQDVWYDU 6 WUDKMHSUDWLODFVODELK 6 WUDKMHSURNOHWVWYRRYMHND 6 WUDKMHUHDODQMHUVXVWDYUHGRYQRNDQMDYDRQHNRMLQDSXWDMXQMHJRYH RVQRYQHSUHPLVH1HSULKYDDQMHX]VXVWDYQDMHHQRVLR]ELOMQHSRVOMHGLFH 6WUDKMHRVWDWDNLVNRQVNHSULURGHRYMHNDQDMMDLQDJRQ 6 WUDKMHVWDQMHNRMHGRNLGDRYMHND 6 WUDKSUHGLYRWRPDWRDNRMHVYHWRXQDPDLQDGQDPDNRQDQRLSUD]QR WRMHSLWDQMHQDNUDMXLSDNSLWDQMHSDPHWL 6 WUDKVYODGDYDYLHOMXGLQHJRELORWRGUXJRQDVYLMHWX 6 WUDKRDMLQHPRVSUHDYDMXOMXGHGDELORWRXLQH 6 XEOLPLUDMLVXSVWLWXLUDM2VORERGLVHWMHVNREHUHJUHVLMRPLOLDJUHVLMRP UDFLRQDOL]DFLMRPILNVDFLMRPLOLNRPSHQ]DFLMRP 6 YLMHWQDVSULVLOMDYDQDVWUDK6WUDKQLMHVODERVWSURVXLYDQMDYHSULNODGQD VSR]QDMD7DPRJGMHLYRWQHSR]QDMHGUXJLVDGUDMRVLPRWXHQRJUDGD VWMHFDQMDLSRWURQMHGDNOHWDPRJGMHVHVWDOQRSURPDXMHQXQRVH SRYHDYDMXLNROHNWLYQLVWUDKRYLRGSURPDLYDQMDLMLMHHNVWUHPDQREOLN VPUWQLVWUDK 7 NRSUHGVWUDKRPSUR]RU]DWYDUDRWYDUDPXYUDWD 7 NRVHQLHJDQHERMLODNRPRHSRVWDWL]ORLQDFDOLWNRVHSUHYLHERML SRVWDWHVLJXUQRURE= DWROMXGLWDNRSDVMLVWUDKXMXMHGQLSUHGGUXJLPD" p 6ODELLDNRVXSRVWDYOMHQLYLVRNRODNRSRVWDMX]ORWYRUL 1 DMYHDVQDJDVODELMDMHRGHQHUJLMHNRMRPSRQHNLEUDQLVYRMXVODERVW

, 6.5(1267,1(,6.5(1267 p ,VNUHQRVWMHPRUDOQDDQHHVWHWVNDNYDOLWHWD , VNUHQRVWMHYMHURMDWQRQDMVPLRQLMLREOLNKUDEURVWL , VNUHQRVWQDPQLMHXYLMHNXJRGQD , VNUHQRVWRELQRGRYRGLGRSURSDVWL / MXGLSUDWDMXVYHRVLPLVNUHQRVWL / MXGVNDLVNUHQRVWQLMHXYLMHNQDMNUDLSXWGRFLOMD 3 RSXVWLSDHSRELMHGLWL6DYLMVHDOLEXGLLVNUHQ7NRMHLVNUHQSUHNRPMHUH GMHOXMHRNUXWQR p -HGLQRLVWLQLWRNRGQHNLKOMXGLMHQMLKRYDQHLVNUHQRVW 1 DQHLVNUHQRVWQHRGJRYRULWLOXNDYRXQLMHDVQRYHODNRXPQR

, 67,1$,/$ L VWLQDGYROLQRVWOD p $NRQHLVWLQDLPDGREUXVYUKXHVWRMHYUHGQLMDRGVDPHLVWLQH $ NRQLMHLVWLQDDOLMHGREURL]PLOMHQR $ NRVWHVODJDOLULMHMXLSLVPRPWRMHRWURYL]DGUXJHL]DYDV % HVNRPSURPLVQDYMHUDXLVWLQXSUHGVWDYOMDVSRVREQRVWGDVHVORPHRNRYL LOX]LMD % H]LVWLQHMHQHPRJXHXLYRWXVOLMHGLWLELORNRMHSULQFLSHLOLSUDYLOD % LORJGMHGDVHREMDYLVSR]QDMDLVWLQHYULMHGQDMH % XMLFDLVWLQHWHHNUR]NDQDOH]DEOXGD & LMHQLLVWLQXLEXGLLVNUHQDOLVMHWLVHOMXGLVX]DLVWLQRPUDVSLVDOL SRWMHUQLFX LQLVHGDVHQDMHGQRVWDYQLMLPLQDMSRWUHEQLMLPLVWLQDPDQDMNDVQLMHYMHUXMH RYMHNNRMLWUDLLVWLQXPRUDELWLQHRYLVDQ ' DELVHL]EMHJOH]DEOXGHPRUDVHQMLKRYL]YRUSULYLGRWNULWLLQDVWRMDWL REMDVQLWL' RLVWLQHPRHPRGRSULMHWLVDPRRQGDDNRQDPMHGDQDVORERGDGD JULMHLPR,VWLQDVHQHQDOD]LXLQMHQLFLYHXVNODGXL]PHXLQMHQLFD ' RQDMYLLKLVWLQDGROD]LVHSULMHRVMHDMHPQHJRXPRYDQMHP ' RVPUWLVHERUL]DLVWLQX ' UDJPLMH3ODWRQDOLPLMHGUDDLVWLQD * RWRYRLQHSRVWRMLWDNDYRYMHNNRMLVHQHELPDORXGDOMLRRGLVWLQHNDGDVH PRUDLVSULDWL * RYRULVWLQHQLMHNLHQYHMHGQRVWDYDQ * RYRULWLLVWLQXWRPRHNRULVWLWLRQRPHNRPHVHJRYRULDOLMHWHWQR]DRQH NRMLMHJRYRUHMHUWLPHQDYODHPUQMXQDVHEH , SRVOMHGQMLXHQLNGDQDV]QDLVWLQH]DNRMHEL$UKLPHGUWYRYDRVYRMLYRW , VWLQDLSUDYGDLPDVWDMDWLQDGVYDNLPVXVWDYRP , VWLQDLGHSURVMDLWL , VWLQDMHXGQDLOLVPLMHQD , VWLQDMHNHUNDYUHPHQD , VWLQDMHQDMGXEOMHRVMHDQMHVUFD , VWLQDMHQHXQLWLYDELOMND0RHVHPLUQR]DNRSDWLLVSRGVWLMHQHDOLLSDNH L]ELWLNDGDGRHYULMHPH , VWLQDMHRELQRQDVWUDQLRQRJNRMLQHSRVMHGXMHPR , VWLQDMHRELQRUXQDL]DWRQHPD]DVRERPJRPLOXRERDYDWHOMD , VWLQDMHSRGXGDUDQMHSRMPDVODJDQMHPLVOLLVWYDUL , VWLQDMHXYLMHNRWYRUHQD]DPRJXHUHYL]LMH , VWLQDNRMDQLMHL]UHHQDXSUDYRYULMHPHJRUDMHRGODL , VWLQDQLMHNXUYDWRVHEDFDRNRYUDWDRQLPDNRML]DQMRPXGH , VWLQDQLMHXVNODGXVQDRPSULURGRP]DEOXGDMHVWLWRL]MHGQRJYUOR MHGQRVWDYQRJUD]ORJDLVWLQD]DKWMHYDGDSUL]QDMHPRVYRMXRJUDQLHQRVW ]DEOXGDQDPODVNDGDVPRQDRYDMLOLRQDMQDLQQHRJUDQLHQL0QRJRMH ODNHUD]DEUDWL]DEOXGXQHJRRWNULWLLVWLQX=DEOXGDVHRGQRVLSUHPD LVWLQLWRPHNDRVDQSUHPDEXGQRVWL3ULPLMHWLRVDPGDVHRYMHNNDRRVYMHHQ YUDDL]]DEOXGHXLVWLQX , VWLQDSRLQMHXGYRMH , VWLQDSRVWRML,]PLOMDWLVHPRHVDPROD , VWLQDUDDPUQMX, VWLQDVHNYDULL]YUWDQMHPLOLSULNULYDQMHP , VWLQHVXVOXDMQHQMLKRYDMHVXSURWQRVWPRJXDMHURQHQHQRVHXVHELVYRMX QXQRVWQHJRMHVYDNDXWHPHOMHQDQDGUXJRM , VWLQLMHVXHQRGDVHERULSURWLYODL,VWLQDHSREMHLYDWLDOLHVHODXYLMHN YUDDWLWHHVHLVWLQDXYLMHNL]QRYDPRUDWLERULWLVQMRP$NRWRQHEXGH LQLODELWH]DXYLMHNL]JXEOMHQD , VWLQROMXELYRVWMHVUFHPRUDOQRVWL , VWLQXHWHYUORODNRSUHSR]QDWLSRWRPHWRYDPQHHELWLXJRGQD , ]RVWDYOMDQMHMHQDMSRGOLMDOD-HGQDMHGLQDRLWDODXLWHOMDQMHJRYRP WLHQLNXPRHXQLWLWLLWDYRGJRM-HGQDLYRWQDPXGURVWJODVLGDEH] LYRWQHODLQHPRHPRLYMHWL HGLQDVWYDUNRMDVHQHPRHXOMHSDWLDGDSULWRPHQHVWUDGDWRMHLVWLQD HGQRVWDYDQMHJRYRULVWLQH . DGDELOMXGLL]QHQDGDSUHVWDOLODJDWLELODELWRQMLKRYDQDMYHDL QDMVXGERQRVQLMDUHYROXFLMD . DGDMHLVWLQDSUHVODEDGDELVHEUDQLODPRUDSULMHLXQDSDG . DGDVHGYRMHVYDDMXLVWLQDVHVPLMH . DNRRYMHNQHELQHVWDRSRWUHEQLVXOMXGLNRMLQLVXNROHNWLYLUDQLLLVWLQD NRMDQLMHSROLWL]LUDQD . DNRELVHLQDHPRJORODJDWLQHJRGDVHVYMHVQRQHJRYRULLVWLQD" . D]QD]DODFDQHVDVWRMLVHXWRPHGDPXVHQHYMHUXMHYHXWRPHGDRQ QLNRPHYLHQHPRHYMHURYDWL / DMHUHOLJLMDURERYDLJRVSRGDUD,VWLQDMHERJVORERGQDRYMHND / DMHNDRVQMHQDJUXGDWRVHGXHYDOMDWRMHYHD / DSURJOHGDXLVWLQLDLVWLQDYLGLXODL / DVHJXWDSXQLPXVWLPDDLVWLQDSLMHNDSSRNDS / DDFPRUDLPDWLGREURSDPHQMH/DOMLYFXRELQRQHYMHUXMHPRQLNDGD JRYRULLVWLQX/DLVXWDNRSORGQHGDVDPRMHGQD]QDURGLWLWLVXHGUXJLK / MXELLVWLQXDOLSUDWDM]DEOXGX / MXGLPDDSRVHELFHGMHFLSRWUHEQDMHLVWLQD%ROMHMHGDLPWLVXXLVWLQD RVWDQHQHRWNULYHQRQHJRGDLPXVUFHXHLMHGQDMHGLQDOD 0 DOREURMQLPDMHSR]QDWSXWLVWLQH 0 LWUDLPRLVWLQXDOLHOLPRMHQDLVDPRWDPRJGMHQDPRGJRYDUD 0 LYROLPRLVNUHQRVWVDPRNRGRVREDNRMHQDVYROH,VNUHQRVWRVWDOLK QD]LYDPREH]REUD]OXNRP0 QRJHVX]DEOXGHQDVWDOHL]LVWLQHNRMHOMXGL]ORXSRWUHEOMDYDMX 1 DMGXEOMHLVWLQHLSDNVHQDMEROMHLWDMXL]PHXUHGDNDLQDMYHLPVHGLMHORP QHGDMXQDSLVDWL 1 DMJRUDLVWLQDEROMDMHRGQDMVODH]DEOXGH 1 DMMHGQRVWDYQLMHVXRQHLVWLQHGRNRMLKVHQDMNDVQLMHGROD]L 1 DMRSDVQLMHQHLVWLQHVXLVWLQHNRMHVXXPMHUHQRLVNULYOMHQH 1 DMSRJXEQLMLVXRQLODFLNRMLNOL]HQDUXEXLVWLQH 1 DMYHDSRYUHGDGXQRVWLRYMHNDSUHPDVHELVDPRPHMHVWVXSURWQRVW LVWLQROMXEOMXOD 1 DMYHLSULMDWHOMLVWLQHMH9ULMHPHQMHQQDMYHLQHSULMDWHOMMHSUHGUDVXGDD QMHQVWDOQLSUDWLODFMH3RQL]QRVW 1 HNROLNRLVWLQDPRUDVHUHLGDELVHPRJORLYMHWLQHNROLNRLKVHPRUD SUHXWMHWLL]LVWRJDUD]ORJD 1 HPDYLHVLJXUQHLVWLQH 1 L]QDQMHQLPLOMHQMHQLNDGDQHSRLQMXRGSRWSXQHLVWLQHRQDMHQMLKRY FLOM 1 LNDNDYORSULPMHUQHPRHELWLWHWDQNDRLYRWQDODPDNDNRXGREQR RGUDYDODSDNWVDLYRWRP 1 LWDQHPRMPRSULKYDDWLNDRLVWLQLWRRVLPRQRJDWRVSR]QDMHPRMDVQRL UD]JRYLMHWQR 1 LWDQLMHVDVYLPLVWLQLWRDLWRQLMHLVWLQD 1 LWDWRQLMHLVWLQLWRQLMHQLYHOLNR1LWNRRGQDVQHPDGRYROMQRGXKDGDEL VDJOHGDRLVWLQXXFMHOLQLLGRYROMQRYUHPHQDGDMHSUHSULDQLWLWDNR ODNRYMHUQXSXEOLNXNRMDELVYHPXSRYMHURYDOD 1 LWNRWNRMHELRNDQMHQ]ERJODLL]WRJDQLMHQDXLRYROMHWLLVWLQX 1 RSRWRMHLVWLQDELVHUQHEDFDMMHSUHGVYLQMH 2 EMHNWLYQLNULWHULMLLVWLQHVXPHXOMXGVNHDQHQDGOMXGVNHSULURGH 2 GYDQRVWLVWLQHSUYLMHSUHGXYMHWILOR]RIVNRJUD]PLOMDQMD 2 QDMNRMLVDPVHELODHLVOXDODVYRMXGRWMHUDWHGRWOHGDQHHYLH SR]QDWLQLNDNYHLVWLQHQLXVHELQLRNRVHEHQHJRHGRVOMHGQRSUHVWDWL SRWRYDWLLVHEHLGUXJH 2 QLNRMLQLNDGQHRSR]LYDMXVYRMHULMHLYLHYROHVHEHQHJRLVWLQX 2 VLJXUDMVLOHDSD]DJXGLLVWLQXVYLPD 3 REMHGDLVWLQHMHWHNDLPXNRWUSQDDOLMRMVH]DWRNDGMHMHGQRPL]ERULQH PRHYLHRGX]HWL3 RODLVWLQHQLNDGDQLMHSRORYLFDLWDYH3ROXLVWLQLWRMHRSDVQLMHRGODQRJD 3ROXSUD]QDDDMHGRGXHLSROXSXQDDOLSRODODLQLSRWRQLMHSRODLVWLQH 3 RVOMHGQMDMHVYUKD]QDQRVWLLVWLQDSRVOMHGQMDVYUKDXPMHWQRVWLQDSURWLY ]DGRYROMVWYR 3 RVWRMHGYLMHYUVWHLVWLQDLVWLQHXPDLLVWLQHLVNXVWYD,VWLQHVXXPDQXQHL QMLKRYDMHVXSURWQRVWQHPRJXDLVWLQHVXLVNXVWYDVOXDMQHLQMLKRYDMH VXSURWQRVWPRJXD 3 RVWRMHLVWLQHXNRMHVYLVXPQMDMXLODLRNRMLPDVYLXWH 3 RVWRMLMHGQRRUXMHNRMHMHPQRJRVWUDQLMHRGNOHYHWHWRMHLVWLQD 3 UDYDWHQMD]DVSR]QDMRPLVWLQHSRGFMHQMXMHWULMXPIQDGSURWLYQLNRP 3 UDYLOLNXNRMHPHJ]LVWLUDLVWLQDPRHELWLVDPRQMH]LQ]QDQVWYHQLVXVWDY 3 UHGREURMHGDELELORLVWLQLWR 3 UYLNRUDNGXKDMHUD]OLNRYDWLRQRWRMHLVWLQLWRRGRQRJWRMHODQR3DLSDN RGWUHQXWNDNDRPLVDRUD]PLOMDRVDPRMVHELRQRWRQDMSULMHRWNULYDWRMH SURWXUMHQRVW6WYDULQLVXUD]XPOMLYHVDPHSRVHELQHJRSRSRVOMHGLFDPD NRMHPRHPRL]QMLKL]YXL 6 DPRMHPDOROMXGLGRYROMQRVQDQRGDNDHLVWLQXLGDXMHLVWLQX 6 DPRRQDMRYMHN]DVOXXMHGDJDVOXDPRNRPHULMHLVOXHMHGLQR]DWRGD ELL]UD]LRPLVDRDPLVDRGDELUHNDRLVWLQX 6 DPRUD]XPPRHRGUHGLWLWRMHLVWLQLWR 6 YDNDLVWLQDNRMDQDPVHLQLSRWSXQDSRND]DWHVHQHLVWLQLWDXPRPHQWX EURGRORPD 6 YDNDMH]DEOXGDWROLNRRSDVQLMDNROLNRXQMRMLPDYLHLVWLQH 6 YDNDODNRMDVHPRHGRND]DWLSRYMHURGRVWRMQLPVYMHGRFLPDSDELODRQD QH]QDPNDNRJOXSDSUHWYDUDVHXLVWLQX 6 YDNLVSRUD]XPL]PHXODLLLVWLQHXYLMHNMHQDWHWXLVWLQH 6 YHMHWRQRDNLVXSURWQR6DPR'RGXHDOLQLNDGDQLMHWRQR WRMHLVWLQD"2EMDQMHQMHULMHLLVWLQDMHVNODGVSR]QDMHVQMH]LQLP SUHGPHWRP WRPRHELWLQHPRUDOQRQDSRGOR]LLVWLQH" 7 HNRHPRSRYMHURYDWLQHNRPRYMHNXNDGD]QDPRGDELVPRQDQMHJRYX PMHVWXODJDOL 7 NRODHWDMLNUDGH 7 NRQH]QDLVWLQXWDMMHVDPREXGDOD$OLWNRMH]QDLQD]LYDMHODLWDMMH ]ORLQDF7 NRXSRJUHQRPWUHQXWNXNDHLVWLQXVPDWUDVHFLQLNRP 7 NRXYLMHNJRYRULLVWLQXWDMVHELPRHSULXWLWLORHSDPHQMH 7 UDHQMHLVWLQHPRUDELWLSODPHQXRYRPSRPUDHQRPVYLMHWX$LVWLQDELWH SRWSXQLMDNDGVH]GUXLVDVYLPOMXGLPD%LWLGREDUQDMYLHQDPMDPL R]ELOMHQMHKXPDQLVWLNLKQDHOD'REDURYMHNHXVYRMLPSRVOMHGLFDPD VMHGLQMDYDWLLVXXWLSRPLVDRLSRVOMHGLFH 7 UDLRLVWLQXPDWNRPXGUDJRL]ORLWHVHRSDVQRVWLGDEXGHSURJRQMHQ 7UHEDOLXWRPHPUDNXRVWDWLGRNRQ",OLWUHED]DSDOLWLVYMHWORVWQDNRMRMH ]DYLVWLNOHYHWDRSHW]DSDOLWLVYRMHEDNOMH" 7 UHEDQDSXVWLWLQDGXGDHPRLNDGDVDVWDYLWLEOLVWDYXLVSRNRMQXSRYULQX NRMDELGDODPLUQDHPVUFX1DNRQWROLNLKYMHNRYDLVWUDLYDQMDQDNRQWROLNR RGXVWDMDQMDPHXPLVOLRFLPDPLGREUR]QDPRGDMHLVWLQD]DVYHQDH VD]QDQMH$NRELWUHEDORQDSLVDWLMHGQX]QDDMQXSRYLMHVWOMXGVNHPLVOL WUHEDORELMHQDSUDYLWLRGQMHQLKVXNFHVLYQLKSRNDMDQMDLQMHQLKQHPRL 8 SURVMHNXVHRWNULMHWHNVYDNDSHWDOD 6 XGHVRPLVWLQRPLSRWUHERPQHPDFMHQMNDQMD 8 LYRWXQDPMHLVWLQDGYDSXWNRULVQDXPODGRVWLGDELQDVSRXLODLX VWDURVWLGDELQDVXWMHLOD 8 JDDQMHVWYDUDSULMDWHOMHLVWLQDPUQMX 8 QLYHU]DOQDYULMHGQRVWNRMXSULGDMHPRLVWLQLJODYQRMHOMXGVNRRWNULH 8 YLMHNL]QRYDL]JRYDUDQHQHLVWLQHQHSRVWDMXLVWLQDPDYHDWRMHSXQRJRUH QDYLNDPD$NRRYMHNQHPDSRYRGD]DODWRMRXYLMHNQH]QDLGDMH LVNUHQ 8 YMHULPRVHXLVWLQLWRVWLQMHQLFDSULMHQHJRWRVHSULKYDWLPRQMHQLKX]URND 9 MHUXMHPGDVSR]QDMDLVWLQHQLMHXSUYRPHUHGXVWYDULQWHOLJHQFLMHQHJRVWYDU NDUDNWHUD 9 ULMHPHRWNULYDLVWLQX = DEOXGDWHHSRSXWULMHNHLVWLQDNDSOMH3DWLPRRGLVWLQDDOLWMHLPRVH ODLPD o 1HSODLPVHMDNLKYHGYRMDNLK p 1LNDGQHPRMODJDWLDXQDMWHLPVOXDMHYLPDQDXLVHXWMHWL . DGVHQHELYMHURYDORODLPDQHELLKQLSURL]YRGLOL / -8%$9,/-8%2025$2 /-8%$9, E UDNOMXEDYOMXEDYQLNQDNORQRVWQMHQRVWRGDQRVWSROMXEDF p 3DNDRXNXL"=DWRVLSXVWLRYUDJD" % UDQHNDWDVWURIH]DSRLQMXNDGDPXNDUDFRWNULMHVYRMDQMHQDRVMHDQMDD HQDVYRMXP % ROMHMHELWLGREURREMHHQQHJRORHRHQMHQ $ NRHOLPRVDXYDWLVYMHWORVWXEUDNXPRUDPRSULKYDWLWLLVMHQX % LORELYLHGREULKEUDNRYDNDGDVXSUXQLFLQHELVWDOQRELOL]DMHGQR % UDNEXGXQRVWL]DVQLYDWHVHLVNOMXLYRQDPHXVREQRPUD]XPLMHYDQMXL X]DMDPQRMQDNORQRVWL % UDNMHJUDHYLQDNRMDVHVYDNLGDQPRUDQDQRYRJUDGLWL % UDNMHOXWULMDXNRMRMPXNDUDFVWDYOMDQDNRFNXVYRMXVORERGXDHQDVYRMX VUHX % UDNMHSRNXDMGDVHXGYRMHULMHHSUREOHPLNRMHRYMHNVDPQLNDGDQHEL LPDR % UDNRVWDMHWDNRRPLOMHQMHUSRYH]XMHPDNVLPXPLVNXHQMDVPDNVLPXPRP SULOLND % UDNRYLVH]DNOMXXMXQDQHEXDOLWDPRQLWNRQHREUDDSR]RUQRVWMHVXOL GREURRGDEUDQL ' DQDVMHEUDNYHVUHWDQDNRMHUD]YRGWULSXWDRGJRHQ ' REDUEUDNMHNDRYMHQRPODGRYDQMH ' REDUEUDNSRLYDQDWDOHQWX]DSULMDWHOMVWYR ' UDPDMHGQRJEUDNDQHVDVWRMLVHXYHOLNRPSRWUHVXYHXPQRJLPPDOLP LULWDFLMDPDNRMHVH]EUDMDMX , VSUDYQRRHQMHQMHRQDMPXNDUDFNRMLUD]XPLMHVYDNXULMHNRMXQMHJRYD HQDQLMHUHNOD HGQDRGYL]LMDEUDNDVDVYLPVLJXUQRLPDHNRQRPVNRLSVLKRORNRRELOMHMH 7DGDEUDNSUHGVWDYOMDSURQDODHQMD]DNORQDVNORQLWDRGLQDHQHL]GULYD RVMHDMDRVDPOMHQRVWL7DMVDYH]GYRMHSURWLYVYLMHWDDNRQLMHXWHPHOMHQQD OMXEDYLYUHPHQRPPRHSRVWDWL]DMHGQLNDWUDJHGLMD 0 QRJL]DNRMHVHPLVOLGDVXXPUOLVDPRVXRHQMHQL 0 XNDUDFSRGQRVLEUDNL]OMXEDYLSUHPDHQLHQDSRGQRVLPXNDUFDL] OMXEDYLSUHPDEUDNX 1 HNLEUDNRYLVHGUHVDPRNDRLYRWLQMHNRMHVXVH]DJUL]OHMHGQDXGUXJX 1 HVUHWQHEUDNRYHQHLQLQHGRVWDWDNOMXEDYLYHQHGRVWDWDNSULMDWHOMVWYD


1 HHQMHEUDNVKYDDMXR]ELOMQLMHRGRHQMHQLK6YD]DMHGQLNDYHVHOMDLQH EUDNYULPDSRMHGLQDQDODEDYLMLP 7 NRVHERMLVDPRHQHELVHWUHEDRHQLWL 8 QDMYHHPEURMXVOXDMHYDLQLVHGDMHEUDNSXQRORYQHGRVDGHNRMDVH R]QDXMHLPHQRPSRURGLQDVUHD 8 QDHPPRQRJDPQRPGUXWYXYMHQDQMH]QDLSUHSRORYLWLVYRMDSUDYDL XGYRVWUXLWLVYRMHREYH]H 9 HLQDSUREOHPDXEUDNX]DSRLQMHWLPHGDHQDSUHYLHJRYRULDPX SUHPDORVOXD 9 HVHOLEUDQLSDUMHQDMEROMHWRVHXOMXEDYLPRHSRVWLL 9 MHQDQMHMHMHGLQDGRLYRWQDND]QDJGMHVHQDWHPHOMXORHJYODGDQMDPRH GRELWLSRPLORYDQMH = DGREDUEUDNSRVWRMLMHGQRVWDYQRPMHULORRYMHNMHRQGDVUHWQRRHQMHQDNR UDGLMHGROD]LNXLQHJRRGOD]L,GHMDRYH]LNRMDVHPRHODNRUD]ULMHLWLDNR QLMHXVSMHQDLVWRMHWDNRSRJUHQDNDRLLGHMDGDVHQLXNRMHPVOXDMXWD YH]DQHVPLMHUD]ULMHLWL p $VORERGQDOMXEDY"/MXEDYQLMHQLNDGVORERGQDRQDMHURSVWYRSR GHILQLFLML $ NRLVWLQVNLYROLPQHNRJRYMHNDYROLPVYHOMXGHYROLPVYLMHWYROLPLYRW $ NRMHYUOLQDYROMHWLVYRJDEOLQMHJDNDROMXGVNRELHPRUDELWLYUOLQDDQH SRURNYROMHWLVHEHMHUMDVDPWDNRHUOMXGVNRELH/MXEDY]DPRMXYODVWLWX OLQRVWQHUD]GYRMQRMHSRYH]DQDVOMXEDYL]DELORNRMXOLQRVW $ NRSUHWSRVWDYLRYMHNDNDRRYMHNDDQMHJRYRGQRVSUHPDVYLMHWXNDR OMXGVNLRGQRVRQGDPRHOMXEDY]DPLMHQLWLVDPR]DOMXEDYSRYMHUHQMHVDPR ]DSRYMHUHQMH$NRWLYROLDQHL]D]LYDVXSURWQXOMXEDYRQGDNUR]LYRWQR RLWRYDQMHNDRRYMHNNRMLYROLQHSRVWDQHYROMHQLRYMHNRQGDMHWYRMD OMXEDYQHPRQDRQDMHQHVUHD $ NRYROLVHEHWLYROLVYDNRJGUXJRJNDRVDPRJDVHEHLPYROLGUXJH RVREHPDQMHQHJRVHEHWLQHHXVSMHWLYROMHWLVHEH % H]OMXEDYLWLMHORMHWDPQLFDXNRMRMGXDLVSDWDVYRMHSULVXVWYR % H]SRWRYDQMDQHPDLVWLQVNHOMXEDYL % LWLYROMHQPRHELWLND]QD$QH]QDWLGDOLVLYROMHQPXHQMH % XGLVLJXUDQXVHEHDOL HVWR JXELVLJXUQRGRNLGH]DQHVLJXUQLP 7YRMDVLJXUQRVWSRLYDQDWHPHOMLWRPSR]QDYDQMXGUXJRJDLQDWYRMHP YODVWLWRPGRLYOMDYDQMXOMXEDYLLLQWHJULWHWD RYMHNYROLRQRRNRHJDVHWUXGLLWUXGLVHRNRRQRJDWRYROL' DELVPRQHWRPRJOLLVSUDYQRSURFLMHQLWLPRUDPRVHRGWRJDPDOR GLVWDQFLUDWLQDNRQWRVPRWRYROMHOL7RYULMHGL]D]HPOMH]DLYDELDL]D QDVVDPH ' DUOMXEDYLQHPRHVHGDWL2QHNDGDEXGHSULKYDHQ , XQDMPDQMRMMHNROLELGRYROMQRSURVWRUD]DVUHWQR]DOMXEOMHQLSDU , PDRQLKNRMLVXVWYRUHQLGDLYHLRQLKNRMLVXVWYRUHQLGDYROH , PDWHOL]DREDYLWLSXQRYDQLMLKVWYDULQHJRWRMHOMXEDY" , URQLMDMHQHVUHWQDOMXEDYSUHPDLYRWXSRNXDMJODYHGDVHREUDQLRGVUFD , VWLQLWDVHXQLYHU]DOQRVWQHVDVWRMLXWRPHGDVHSXQRWRJD]QDYHGDVHSXQR WRJDYROL DGQDMHOMXEDYNRMXPDWDQHSUDWL DRPHQLNRMLWHQHPRJX]DERUDYLWL HUYLGLVYHWHYLHYROLPVYDNRJGDQDVYDNRJMXWUDGDQDVYLHQHJR MXHUDPQRJRPDQMHQHJRVXWUD . DGELELORGRYROMQRVDPRYROMHWLVWYDULELELOHVXYLHMHGQRVWDYQH . DGELLPDRGDUSURULFDQMDL]QDRVYHWDMQHLVYH]QDQMHNDGELKLPDRSXQLQX YMHUHWDNRGDELKEUGDSUHPMHWDRDOMXEDYLQHELLPDRELRELKQLWD6DGD RVWDMHYMHUDXIDQMHLOMXEDYWRWURMHDOLMHQDMYHDPHXQMLPDOMXEDY . DGQHPDWRYROLYROLRQRWRLPD . DGVHYROLSULURGDSUHVWDMHELWLWDMQRP . DGDQHELVPROMXELOLQHELVPRXPMHOLQLPLVOLWLQLJRYRULWL2GRLVWDEROHVW OMXEDYLLWUDHQMHVPLVODWRMHQHRVSRUQREROHVWRGGXH . DGDVHUDDVPUWOMXEDYL"7DGDNDGDVHSDUWQHULSUHVWDMXWUXGLWLGDEXGX SULYODQLLGDSREXXMXOMXEDYSDVWRJDSRVWDMXGRVDGQLL]ERJWRJDQMLKRYD OMHSRWDQHVWDMH%UDNVHSRLQMHSUHWYDUDWLXSULMDWHOMVNRYODVQLWYRX NRUSRUDFLMXXNRMRMVHGYDHJRL]PDVWDSDMXXMHGDQHJRL]DPRELWHOML9LH OMXEDYLLOLOMXEDYQLNDRGQRVQROMXEDYQLFDXPMHVWRMHGQHRVREHQHUMHDYD SUREOHPVSRVREQRVWLYROMHQMD . DNRGRELWLQHWR]DQLWD" . DNR"/MXEDYELWUHEDODELWLQHWRQHVHELQR" . DUDNWHULVWLNDOMXEDYLVXDNWLYQRVWDQHVWUDVWEULJDRGJRYRUQRVWUHVSHNWL ]QDQMH . DXGDVHOMXEDYLYMHUQRVWYHRPDULMHWNRVXVUHXDDNRVHLVUHWQXQH PRJXVHODNRSUHSR]QDWL . RMHVXWRVLOHWRGUHQDRNXSXWHPDOH]YLMH]GHQDQHEXLWHYHOLNHOMXGHQD =HPOML". ROLNRLPDQDDOXNROMNLWROLNRMHXOMXEDYLEROL / MXEDYLSMHVQLWYRVX]DSUDYRMHGQRWHLVWRHOMD]DL]UDDYDQMHP / MXEDYLSULMDWHOMVWYRVHLVNOMXXMX/MXEDYLPDVX]DLPRHVX]HUD]XPMHWL / MXEDYMHEROHVWEH]XPOMHNRMHMHVWYRULORXPMHWQRVWOMXEDYMHKWMHODELWL OLMHSDWHGDWXOMHSRWXSUHQHVHQDVYHRNRVHEH6QMRPVHURGLRSOHVJOD]EDL SRH]LMD/MXEDYQDYRGLQDNRQWHPSODFLMXEDFDXHNVWD]XLVLOLQDL]UD]2YD VOLMHSDVLODRGYRGLRGLYRWDVYDNRGQHYQRVWLRGEDFXMHRGVWYDUQRVWLLVYHWR MRMQHL]JOHGDSULNODGQR / MXEDYMHGUDPDSRYLMHVWLQDRVREQRPSODQX / MXEDYMHLQWHUSHUVRQDOQLRGQRVQDMWHPHOMLWLMDVWUDVWWRMHVLODNRMDSRYH]XMH OMXGVNXYUVWX1HXVSMHKGDVHRQRSRVWLJQHGRYRGLGROXGLODGRXQLWHQMD VDPDVHEHLOLGUXJLK%H]OMXEDYLOMXGVNLURGQHELPRJDRRSVWDWLQLMHGDQ GDQ / MXEDYMHL]UD]QHLMHPRLGDYROLDYROMHWLQHNRJDDNWXDOL]DFLMDMHL NRQFHQWUDFLMDPRLXRGQRVXQDMHGQXRVREX1LMHLVWLQDNDRWRELWRKWMHOD LGHMDURPDQWLQHOMXEDYLGDSRVWRMLVDPRMHGQDRVREDXVYLMHWXNRMXQHWNR PRHYROMHWLLGDMHYHOLNDVUHDQHLMHJLYRWDGDQDHWXRVREX / MXEDYMHMHGLQDEDMNDNRMDQH]DSRLQMH%LORMHGQRPDOLWLPH]DYUDYD /MXEDYMHMHGLQDVWYDUNRMDQHQHVWDMHXVOLMHGUDVLSDYDQMD / MXEDYMHNDRYDWUDQHNRJDJULMHQHNRJDSDOL / MXEDYMHQDMERJDWLMDNDGMHVYHGDOD / MXEDYMHQDMEROMLXLWHOM / MXEDYMHQLMHPDLVDPRSRH]LMDPRHJRYRULWLXQMHQRLPH / MXEDYMHRVMHDQMHOLHQRPUQMHLJDHQMD6YDNROMXGVNRELHSRVMHGXMH VSRVREQRVWGDYROLDOLMHQMH]LQRRVWYDUHQMHMHGQRRGQDMYHLKGRVWLJQXD / MXEDYMHSDWQMDLYRWEH]OMXEDYLMHVPUW / MXEDYMHSRH]LMDUD]XPD / MXEDYMHSRNXDMSULURGHGDXNORQLUD]XP/MXEDYMHSXQRDRYMHND / MXEDYMHVDWNDQDLVNOMXLYRRGVORERGHQDPHWDQMHWXQHSRPDH / MXEDYMHXYLMHNSRHWDN]QDQMDNDRWRMHYDWUDSRHWDNVYMHWOD / MXEDYMHX]YLHQDGREURWD / MXEDYMHHOMD]DGDYDQMHPDQH]DGRELYDQMHP/MXEDYPRUDLPDWLVQDJHGD XVXVHELVDPRMGRHGRVLJXUQRVWL / MXEDYPRHSUHWYRULWLWMHOHVQXHOMXXGXKRYQXDWLMHORXGXX / MXEDYQDSUYLSRJOHGMHMHGQDNRSRX]GDQDNDRGLMDJQR]DQDSUYLGRGLU UXNRP/ MXEDYQHPRUDPROLWLQL]DKWLMHYDWL / MXEDYQHPRHELWLGXERNDDNRQLMHLVWD / MXEDYQLMHXGRDOLLQLXGHVD / MXEDYQLMHVROR/MXEDYMHGXHW$NRNRGMHGQRJQHVWDQHSMHVPDXWLKQH / MXEDYRSUDYGDYDVYHWRLQL / MXEDYSREMHXMHJRGLQH0ROLWYDMH]DPHQHNDGWLRLJOHGDP3ROMXEDFMH YMHVQLNOMXEDYL / MXEDYSRLYDQDYHOLNRPSUHWMHULYDQMXUD]OLNHL]PHXMHGQHRVREHLVYLK GUXJLK / MXEDYSRGUD]XPLMHYDHOMXGDLGUXJDRVREDUDVWHLQDSUHGXMH2QDMHL]UD] LQWLPQRVWLGYRMHOMXGVNLKELDSRGXYMHWLPDRXYDQMDX]DMDPQRJLQWHJULWHWD / MXEDYSRPDHRYMHNXGDSUHYODGDRVMHDMXVDPOMHQRVWLDLSDNPXGRSXWD GDEXGHVYRMGD]DGULVYRMLQWHJULWHW8OMXEDYLVH]ELYDSDUDGRNVGDGYD ELDSRVWDMXMHGQRDGDLSDNRVWDMXGYRMH / MXEDYSR]QDVDPRRQDMWNREH]QDGHOMXEL / MXEDYSUHPDMHGQRMRVRELLPSOLFLUDOMXEDYSUHPDRYMHNXXRSH / MXEDYSUHWMHUXMHXWRPHMHQMH]LQDVQDJDLVODERVWX]URNQMH]LQLKLOX]LMDL UD]RDUDQMD / MXEDYSUHYODGDYDQDUFL]DPL]UDEOMLYDQMHLJRPLODQMHDL]UDDYDVHYMHURPX YODVWLWHVQDJHLKUDEURVWGDVHRVORQLQDYODVWLWXPRXSRVWL]DYDQMXYODVWLWLK FLOMHYD / MXEDYUXLLREDUD / MXEDYVDPDLRQDEDQDMYLHSULVDPRMVYRMRMSRMDYLUD]GLUHRYMHND WMHOHVQRPPXNRPLQHODJRGQRXQHNLPQHPLURPWRQHGR]YROMDYDGDVH VMHGLGDVHVMHGLLOLVWRMLGDVHUDGLQRJRQLRYMHNDSRSROMLPDSROLYDGDPD GDOHNRRGVHEHXQHPLUWRNLGDLORPL / MXEDYVHEU]R]DERUDYOMDNDRLVPUW / MXEDYVHLVSUYDQD]LYDSRYMHUHQMHP / MXEDYVHQLNDGDQHUDDX]ORMGXL / MXEDYVHUDDLYLLXPLUHXRLPD / MXEDYVYHSREMHXMH/MXEDYWUDLSUD]QLQXNRMXELPRJODSRSXQLWLL]ORGD ELJDPRJODSUHWYRULWLXGREUR1HWUHEDGDNOHRDMDYDWL/MXEDYRHNXMHVYRM WUHQXWDN / MXEDYSRSXWYDWUHPRUDVWDOQRELWLXSRNUHWX / MXEDYLQLMHQLWDWDNREOL]XNDRVPUW/ MXEDYOMXVHVYHNXSXMHVYHVSDDYD / MXEDYQDRSLQMHQRVWMHLVNOMXLYDQMHL]YUHPHQD/MXEDYQDVSRVREQRVW ]DYLVLRGSR]LWLYQLKNDUDNWHUQLKRVRELQD$NWLYQLHOHPHQWLOMXEDYLVXEULJD RGJRYRUQRVWUHVSHNWL]QDQMH DWRVXRVRELQH]UHOHRVREHWMRVREHNRMD UD]YLMDYODVWLWHVQDJH SURGXNWLYQRNRMDHOLLPDWLMHGLQRRQR]DWRVH WUXGLODNRMDMHRGEDFLODQDUFLVRLGQHVQRYHVYH]QDQMDLVYHPRL / MXEDYQLFLVXYLUWXDOQL]ORLQFLMHUMHOMXEDYIDQDWL]DPLWRWDNDYNRMLVH PRHVDGLVWLNLRNUHQXWLSURWLYVYRMHJSUHGPHWD / MXEDYQLFLPDRGYRMHQRVWQHSDGDWHNRDNRLKGLMHOH]HPOMHLPRUHSXQRMH JRUHDNRVXRGYRMHQL]LGRPLOLYUDWLPDVREH / MXGLLPDMXLOLQHPDMXGRGLUDXOMXEDYLWRMHSRVYRMSULOLFLYLHVWYDUPLULVD DYRELJD]QDRNDNYLKPDJQHWVNLKVYRMVWDYDQHJRLQGLYLGXDOQHYROMHLOL XNXVD 0 DMLQDOMXEDYQHVSUHDYDGLMHWHGDVHUD]YLMHLQHSRNXDYDLVNRULVWLWL QMHJRYXEHVSRPRQRVWL8QMH]LQLYRWPRUDELWLXWNDQDHOMDGDGLMHWH SRVWDQHQHRYLVQRLGDVHQDNUDMXRGYRMLRGQMH 0 DMLQDVHOMXEDYVPDWUD]DQDMYLXYUVWOMXEDYLL]DQDMVYHWLMXRGVYLK HPRFLRQDOQLKYH]DXNROLNRMHULMHROMXEDYL]DGLMHWHNRMHVD]ULMHYDDQHR PDOHQRPELXNRMHMHSRWSXQRRYLVQRRQMRM 0 LVOLPGDFLOMRGJRMDWUHEDELWLOMXEDYQDNORQRVW 0 QRJRPRHGXQRVWEHVNUDMQRYLHOMXEDY 0 QRJRYRGHQHPRJXXJDVLWLOMXEDYQLWLMHULMHNHSRWRSLWL 0 RHOLVH]ODWRP]DGRELWLLOMXEDY" 0 UQMXLQH]DGRYROMVWYRXVUFLPDEOLQMLKQHPRHPRLVWMHUDWLQLNDNYRP ORJLNRP 1 DSRHWNXVXVYHPLVOLSRVYHHQHOMXEDYL$NDVQLMHVYDOMXEDYPLVOLPD 1 DGDOMHYROMHWLQHNRJDMHDNWXDOL]DFLMDLNRQFHQWUDFLMDOMXEDYQHPRL 1 DMQLLPQLWLPDQDMYUHVPRSRYH]DQL 1 DMUMHLWLMLJRYRUOMXEDYLMHXWQMD 1 DMYHHWROMXGLPRJXGDWLMHGQLGUXJLPDMHSRYRG]DOMXEDYLSRWRYDQMH 1 DXLOMXGHGDYROHRQRWRMHQDMX]YLHQLMH 1 HVPLMHPROMXEDYNRMXVPUWYLPDSRODHPRXJURERGX]HWLLYLPD 1 HXGDULYDWLKRXELWLGRELYHQ 1 HNDOMXEDYWYRMDSUHSODYLVYDLYDELD 1 HNDVHSRNUHQXSODQLQHLSRWUHVXEULMH]LDOLVHOMXEDYPRMDQHHRGPDLRG WHEH1 HPDOMXEDYLEH]LVNUHQRVWL 1 HPDOMXEDYLNRMDQHL]D]LYDQDHLOLWXHSDWQMH 1 LSRUHGVYLKPUQMDSRUHGGUXWYHQLKODQDFDLURELMDSRUHGQHL]PMHUQH SDWQMHRYMHDQVWYDOMXEDYQLMHXPUOD 1 LMHQHPRJXHLQHXJRGQRLVWRGREQRYROMHWLYLHRVRED 1 LMH]ORWRVHPU]LQHNROLNRQHSULMDWHOMDYHWRVYRJEOLQMHJDGRYROMQRQH YROLPR 1 LVPRQDVYLMHWGROLVDPRGDELVPRJDXSR]QDOLYHGDJDYROLPR 1 LWNRQLMHREYH]DQGDGUXJRJYROLYLHQHJRVDPDVHEH 2 E]LURPQDYHOLNXVORHQRVWLYRWDVQMHJRYLP]DKWMHYLPD]DOMXEDYL VXRVMHDQMHNRMLVXXQHSUHVWDQRMVXSURWQRVWLRYMHNVSR]QDMHGDMHLYRW QHWRODNLLGDMHPXGULMHDNRQDYHLQXOMXGLJOHGDQHJDWLYQR 2 QLNRMLYROHVD]ULMHYDMXXMHGDQGDQ 3 ODWRQVNDPLOMXEDYGMHOXMHNDRGDRYMHNYMHQRQLDQLDQLNDGQHSULWLVQH RNLGD 3 ORGQDMHOMXEDYMHGLQLL]D]RYNRMLPRHPRXSXWLWLVPUWL 3 RVWRML]HPOMDLYLKLPUWYLKDPRVWMHOMXEDYMHGLQRXQMRMPRHPR SUHLYMHWLLMHGLQRRQDLYRWXGDMHVPLVDR 3 RYMHUHQMHLWRYDQMHXGYDRVQRYQDVWXSDOMXEDYL 3 RYXHQRVWRGYDQMVNRJVYLMHWDLPDEURMQHSRVOMHGLFH.DGMHQDXQXWDUQML LYRW]DWLHQRGRSDVQRVWLOMXEDYLLPUQMHQHL]RVWDYQRMHRVLURPDHQ 2VLURPDHQLQLVHSUD]QLPYDNXXPRP7DNRRGYRMHQPRGDRVMHDGD WLMHORXVWYDULQLMHRQQHJRVDPRSUHGPHWPHXSUHGPHWLPD7LMHORQLMH OMXVNDQMHJRYHELWLQHJRVDPRNRUDNRMXSURPDWUDRGYRMHQRSUDYLRQVDP SUHWMHUDQRSRGUREQRLNULWLNL 3 UDYHLWUDMQHOMXEDYLQHPRHELWLEH]WRYDQMD 3 ULMDWHOMVWYRLOMXEDYVXGYLMHELOMNHQDMHGQRPNRULMHQX7HNOMXEDYLPD QHNROLNRFYMHWRYDYLH 3 URGXNWLYQLUDGOMXEDYLPLOMHQMHPRJXLVXMHGLQRDNRRVREDPRHELWLNDG MHWRQXQRVPLUHQDLVDPDVDVRERP 5 DGRVWLOMXEDYVXNULOD]DYHOLNHSRGXKYDWH 6 WRERP SRQHNDG QHPRJXLYMHWLDQHPRJX SRQHNDG LYMHWLQLEH] WHEH 6 SRVREQRVW]DOMXEDYRYLVLR]UHORPUD]YRMXNDUDNWHUD6YDWNRVHEH] VXPQMHUDDVDVSRVREQRX]DOMXEDYDOLMHSRWUHEDQVLJXUDQLRVMHDMDQ RGJRMGDELVHWDMSRWHQFLMDORVWYDULRLXYUVWLR6 WMHFDQMHPRLLVNOMXXMHOMXEDY 6 WUDKLOMXEDYXYLMHNLGXVNXSD 6 YDD]DOMXEOMHQLKMHREQDYOMDQMHOMXEDYL 6 YDNLMHOMXEOMHQLSUHGPHWVUHGLWHMHGQRJUDMD 6 YDNRPMHVWRNRMHOMXEDYQDSXVWLRVYDMDPUQMD 6 YDNRMOMXEDYLNRULVWLNUDWNLUDVWDQDNLOLRGYRMHQRVW6YHPLVOLLVYHVWUDVWL NRMHSRNUHXVUFHVPUWQLNRYRURERYLVXOMXEDYL 6 YHWROMXEDYWYRMDWDNQHRXYDQRMHRGVPUWL 6 YHYHOLNHOMXEDYLOMXGVNHSRYLMHVWLSURSDOHVXSRHOMLVYLMHWDLPHVHVYLMHW PRHWMHLWL 6 YMHVQRVWMHSURL]YRGRGJRMDLVSXQMHQRJEOL]LQRPLOMXEDYOMX6DYMHVWDQ RYMHNVHPRHRGXSULMHWLLVNXHQMXWHVHRVMHDNULYLPNDGDSRJULMHL 0RUDOQDSUDYLODMHXVPMHULRSUHPDVHELLQLMHVNORQRSWXLYDQMXGUXJLK 1MHJRYDVDYMHVWMHWDNRVQDQRUD]YLMHQDGD]ERJWRJDSRQHNDGWUSHQMHJRY QDJRQVNLLYRWLVWYDUDODNDVQDJD WRELVYLMHWELRVUFXQDHPEH]OMXEDYL"2QRWRMHDUREQDODPSDEH] VYLMHWORVWL WRMHOMXEDYYHDRSUH]MHPDQML WRMHLYRWEH]VMDMDOMXEDYL" 7 HNRMHRGMHGQRPVHRGUHLGXJHOMXEDYL 7 HNRRQRPYHOLNRPRYMHNXNRMHPXVHPRHPRVDPRGLYLWLDOLJDQH PRHPRYROMHWL/MXEDYMHYMHQDNDRERJGLYOMHQMHSUROD]QRNDRVYLMHW 7 NRYROLPRUDXSUDYOMDWLYHOLNLPSRNORQRP7ROHUDQFLMDQLMHPRJXDEH] OMXEDYL 7 UDJHGLMDVYDNHOMXEDYLMHUDYQRGXQRVW 7 UHEDORELOMXGHQDXLWLGDQHJRYRUHRSUDYHGQRVWLYHROMXEDYLSUHPD EOLQMHPX 8 GQXVYDNHGXHLPD]DNRSDQRJEODJDNRMHMHGLQROMXEDYRWNULYD 8 OMXEDYLQHPDVWUDKDQDSURWLYVDYUHQDOMXEDYLVNOMXXMHVWUDKMHUVWUDK SUHWSRVWDYOMDND]QX$WNRVHERMLQLMHVDYUHQXOMXEDYL 8 OMXEDYLVDPLORVWMHVDPRGUXJLREOLNSUH]LUD 8 VIHULOMXGVNLKRGQRVDYMHUDMHSULMHNRSRWUHEQDNYDOLWHWDVYDNRJ ]QDDMQLMHJSULMDWHOMVWYDLOLOMXEDYL9MHURYDWLXQHNXRVREX]QDLELWLVLJXUDQ XSRX]GDQRVWXQHSURPMHQMLYRVWQMH]LQLKIXQGDPHQWDOQLKVWDQRYLWDLVUL QMH]LQHOLQRVWL3RGWLPQHPLVOLPGDQHNDRVREDQHVPLMHPLMHQMDWLVYRMD PLOMHQMDYHGDQMH]LQHRVQRYQHPRWLYDFLMHRVWDMXLVWHGDMHQDSULPMHUQMH]LQDVSRVREQRVWLOLUHVSHNW]DOMXGVNRGRVWRMDQVWYRGLRQMH]LQHOLQRVWLLGD QLMHSRGORQDSURPLMHQL 8 JRDMOMXEDYLWDNRWLMHVQRSRYH]DQVQHJDWLYQLPSRJOHGLPDQDVLOMDGRQHNOH REMDQMDYD]DWRJDMHWROLNRWHNRVDYODGDWL 8 PLMHHWUHEDUDYQDWLLOMXEDY 8 QDWRGXERNRXNRULMHQMHQRMXGQML]DOMXEDYOMXJRWRYRVHVYHGUXJRVPDWUD YDQLMLPRGOMXEDYLXVSMHKSUHVWLQRYDFYODVWJRWRYRVYXHQHUJLMX XSRWUHEOMDYDPRGDVD]QDPRNDNRGDSRVWLJQHPRWHFLOMHYHDYUORVHPDOR WUXGLPRGDRYODGDPRXPLMHHPOMXEDYL 8 ]DMDPQRSULYODHQMHOMXEDYLMDHMHRGVYLKVLODNRMHSRVWRMHXQDHP VYHPLUX 8 LWDNVWYDUDUDGRVWWDUDGRVWVWYDUDOMXEDYWDOMXEDYVWYDUDODOLFD 9 HOLLQDOMXEDYLQHOHLXMHGQDNRVWLQHJRXVUHWQRPSUHODHQMXSUHNR QHMHGQDNRVWL 9 LVRNDLQWHOHNWXDOQRVWLGHSRGUXNXVQLVNLPVHQ]LELOLWHWRP 9 MHQDOMXEDYMHYMHQRVWXVYRPQDMSUROD]QLMHPREOLNX 9 ROMHQVLMHGLQRWDPRJGMHVHPRHSRND]DWLVODELPDGDWLPHQHL]D]LYD VQDJX 9 ROMHQMHMHSURGXNWLYQDGMHODWQRVW2QRLPSOLFLUDEULJXSR]QDYDQMH UHDJLUDQMHDILUPLUDQMHXLYDQMHSUHPDRVRELVWYDULLOLLGHML7RMHSURFHV VDPRREQDYOMDQMDLVDPRXYHDYDQMD 9 ROMHWLRYMHND]QDLSULVWDWLVQMLPRVWDUMHWL 9 ROMHWLQHNRJDQLMHVDPRMDNRRVMHDQMHRQRMHRGOXNDVXGREHDQMH.DG ELOMXEDYELODVDPRRVMHDMQHELSRVWRMDRUD]ORJ]DREHDQMHRVMHDMVH UDD DOL LXPLUH.DNRPRJXSURVXGLWLGDHRQSRVWRMDWL]DXYLMHNDNRPRM LQQHXNOMXXMHSURVXLYDQMHLRGOXNX" = DOMXEDYMHYDQDYMHUDXYODVWLWXOMXEDYXQMH]LQXVSRVREQRVWGDSURL]YHGH OMXEDYXGUXJLKXQMH]LQXSRX]GDQRVW = DOMXEDYQLVPRQLWDXLQLOLDNR]DQMXVYHQHXLQLPR = DPHXVREQRVKYDDQMHSRWUHEQRMHPDORVOLQRVWL]DPHXVREQXOMXEDY SRWUHEQRMHPDORUD]OLNRYDQMD = DVYDNXOMXEDYNRMDRYLVLRQHNRMVWYDULQHVWDQHOLWDVWYDUQHVWDGHL OMXEDYDNRMDQHRYLVLRQHNRMVWYDULRVWDMHYMHQR = DKWLMHYDWLGDQDVVHYROLQDMYHDMHGUVNRVW = DOMXELWLVHQH]QDLOMXELWL=DOMXELWLVHPRHVYDNLRYMHNLNDGPU]L = DOMXEOMHQRPQLWDQLMHWHNR= DUSRVWRMLEROMLREOLNNDNRVHVDLYRWRPPRHL]DLQDNUDMRVLPV OMXEDYOMXLKXPRURP" = DWRELWUHEDORYROMHWLULMHWNRGDELVHPQRJRYROMHOR" = UHODMHOMXEDYVMHGLQMHQMHSRGXYMHWRPRXYDQMDYODVWLWRJLQWHJULWHWDYODVWLWH LQGLYLGXDOQRVWLRQDMHDNWLYQDRYMHMDVQDJDVQDJDNRMDSURELMD]LGRYHWR UD]GYDMDMXRYMHNDRGQMHJRYLKEOLQMLK = UHODOMXEDYVOLMHGLQDHOD9ROMHQVDPMHUYROLPLWUHEDPWHMHUWHYROLPD QH]UHODOMXEDYQDHOD9ROLPMHUVDPYROMHQL9ROLPWHMHUWHWUHEDP HOLOLGUXJHVKYDWLWLSURYLULXYODVWLWRVUFH HOMDLOMXEDYVXNULOD]DYHOLNDGMHOD HOMDLQMHQRVWVXSULMDWHOMLLQHSULMDWHOML p $NRLPDPRMHGQRJOMXEDYQLNDLPDPRLKLYLH p 1DNORQRVWMHYUVWDVODERVWL 6 YDNRJYXHYODVWLWDQDNORQRVW 6YDWNRLGH]DRQLPWRPXVHVYLD o 1MHQRVWMHSRLQDNVWUDVWL p 1HPDVXPQMHGDMHSDVRGDQDLYRWLQMD$OL]DUQDP]ERJWRJDPRUD SRVOXLWLNDRSULPMHU"3DRQMHLSDNRGDQRYMHNXDQHSVX p 'HVHWVHSROMXEDFDEUH]DERUDYOMDRGMHGQRJD = DSROMXEDFVXSRWUHEQHREMHUXNH V UFHYMHUQRVW]DOMXEOMHQRVW p 'YDVUFDUD]XPLMXVHODNHQHJRGYLMHJODYH , PDOLLMHGDQUD]ORJXSULURGL]DWRVHUDDMXWDNRWYUGDVUFD" . DGDNRGQHNRJRYMHNDVUFHMHGQRPRWYUGQHJRWRYRMH%H]RE]LUDNROLNR GUXJLKGREULKVWUDQDLPDRQDQMHJDVHYLHQHPRHUDXQDWL 1 HNDWHQHRVWDYOMDMXGREURWDLYMHUQRVWREMHVLLKVHELRNRYUDWDXSLLLK QDSORXVUFDVYRJD 2 GVYLKLVWLQDQDMGXEOMHVXLQDMWUDMQLMHLVWLQHVUFD 3 XQRVUFHQH]QDYDJDWLULMHL 3 XWNDWYRMHPUD]XPXYRGLSUHNRWYRMHJDVUFD%ODJRWHELDNRWLUD]XP XYLMHNXVUFXSRLYD 6 DPRVHRLPDVUFDGREURYLGL%LWQHVXVWYDUL]DRLQHYLGOMLYH 6 SR]QDMVUFHVYRMH 6 UFHEXGDOHMHXXVWLPDXVWDSDPHWQDRYMHNDQDOD]HVHXVUFX)UDQNOLQ 6 UFHGDMHERMXVYHPXWRRYMHNYLGLXMHL]QD


6 UFHLVQDJDSDPHWLVWYDUDMXJRYRUQLND 6 UFHLPDVYRMHUD]ORJHNRMHUD]XPQHSR]QDMH 6 UFHMHERJDWVWYRNRMHVHQHSURGDMHLQHNXSXMHQHJRVHSRNODQMD 6 UFHMHNOMXVYLMHWDLLYRWD 6 UFHQHPDVWDUDNLKERUD 6 UFHVHYDUDNDRLUD]XP]DEOXGHVUFDQLVXPDQMHNREQHRG]DEOXGHUD]XPD 6 UFXQHWUHEDYMHURYDWL6UFXEDQDMPDQMH 6 WDYLPHNDR]QDNQDVUFHMHUOMXEDYMHMDNDNDRVPUWDOMXERPRUDWYUGD NDRJURE 6 X]HGROD]HL]VUFD2QHVXELVHULSDWQMH3R]QDMXOLVX]HVDYMHVW" 6 YDNLUD]XPDQRYMHNPLVOLVUFHP 6 YDNR]ORGMHORRWYUGQMXMHOMXGVNRVUFHGRNJDGREURGMHORRLYOMDYD 6 YMHVQLVPRGDVHLQWHOHNWPRUDSRQHNDGSRQL]LWLSUHG]DKWMHYLPDVUFD WRVHXPXLQLGDMHVUDPRWDWRMH]DVUFHVDPDOMHSRWD 7 DNWMHUD]XPVUFD7DNWMHVSRVREQRVWSRPRLGUXJLPDGDVHRVRYHQDQRJH DGDLPSULWRPQHVWDQHPRQDSUVWH8PLVUFHLPDMXUD]OLLWHWHQMH 9 HOLNHPLVOLGROD]HL]VUFD p 6YDJGDQMHMHLPHSULMDWHOMDDOLULMHWNDMHYMHUQRVW 9 MHUQRVWMHVSRVREQRVWGDVHRGULVORERGQRREHDQDORMDOQRVWXVSUNRV QHPLQRYQLPNRQWUDGLNFLMDPDXVXVWDYLPDYULMHGQRVWL p 9DUDOLFHYDUDMXGUXJH=DOMXEOMHQLVDPLVHEH $ 17,3$7,-$,/-8%2025$ o $QWLSDWLMDRVMHDMNRMLLPDPRSUHPDSULMDWHOMXSULMDWHOMD p /MXERPRUDMHODYHSDVDNRMLSULYODLORSRYH/MXERPRUDMHRVMHDMNRMLVH XHYROXFLML MDYOMDUHODWLYQRNDVQR / MXERPRUDMHVWUDKRGXVSRUHGEH / MXERPRUDMHVWUDVWNRMDPDUOMLYRWUDLSDWQMH/MXERPRUDVDGULYLH VDPROMXEOMDQHJROMXEDYL 3 RVWRMLVYLMHWOMXERPRUHDPELFLMHVHELQRVWLLOLYHOLNRGXQRVWL S UHOMXEUDVWDQDNVWUDVWWDWLQD]DYLVW]OREDXGQMD p 3URWLYSUHOMXEDNDRQLSURWLYVPUWLQHPDOLMHNDp 5DVWDQFLVXXYLMHNR]ELOMQL6YDNRSUDWDQMHEXGLXVSRPHQH 5 DVWDQDNXYLMHN]QDLSRPDORXPULMHWL 6 YDNLUDVWDQDNEROLSDDNLDNRPXVHYHGXJRYHVHOLPR p RYMHNDQMHJRYHVWUDVWLOLDYDMXPLUQRJUDVXLYDQMDVYHGRNJDQHGRYHGX GRSURSDVWL . ROLNRVLYHLWROLNRVXMDHWYRMHVWUDVWL / MXGVNDGXDVDPDVHEHYULMHDDNRGRSXVWLGDMHVDYODGDQDVODGDLOLERO 1 HNHVWUDVWLSUHWYDUDMXRYMHNDXURED0RWLYDFLMHNDRWRVXQHUHDOQD DPELFLMDQHSUHVWDODQUDG]ERJQRYFDLOLSRKOHSHSRVOMHGLFHVXGXERNH QHVLJXUQRVWLLRVDPOMHQRVWL 1 HPRMVYRMHVODERVWLVPDWUDWLVWUDVWLPD 1 H]DGRYROMHQHVWUDVWLSUHWYDUDMXVHXSRWUHEX 6 SR]QDMVWUDVWLDOLSD]LGRNUREXMHVWUDVWLRQDSRVWDMHWYRMDQDYLNDD DNRVHQHRGXSUHQDYLFLRQDSRVWDMHQXQRVW 6 WUDVWRQDMHXGQXVYLKIDQDWL]DPDLSRPRQLFDIDQWD]LMH 6 WUDVWMHXGQXVYLKIDQDWL]DPDLSRPRQLFDIDQWD]LMH2QDRPRJXXMH QDMEROMD]DSDDQMDLQDMEMHGQLMH]DNOMXNH 6 WUDVWMHXPRUDOQRPVYLMHWXRQRWRMHSRNUHWXIL]LNRP 6 WUDVWRPRJXXMHQDMEROMD]DSDDQMDLQDMEMHGQLMH]DNOMXNH 6 WUDVWLNRMHQDV]DWYDUDMXXQDVVDPHSUHGVWDYOMDMXQDMJRUXYUVWX]DWYRUD 0HXWDNYHVWUDVWLPRJXVHXEURMLWLVWUDK]DYLVWRVMHDQMHJULMHKD VDPRVDDOMHQMHLVDPRGLYOMHQMH1DYLNDGDVHLYRWSURPDWUDNDRFMHOLQD QHRSKRGDQMHGLRLPXGURVWLLSUDYRJPRUDOD7XQDYLNXWUHEDORELSRGVWLFDWL XREUD]RYDQMX*ODYQDPDQDPRGHUQRJREUD]RYDQMDMHWRVHSUHYLHVYRGL QDVNXSOMDQMH]QDQMDDSUHPDORQDSURLUHQMHPLVOLLVUFD 6 WUDVWLNRMLPDQHSR]QDMHPRX]URNHPRUHQDVQDMYLH 6 WUDVWLSUHWYDUDMXRYMHNDXURED0RWLYDFLMHNDRWRVXQHUHDOQDDPELFLMD QHSUHVWDODQUDG]ERJQRYFDLOLSRKOHSHSRVOMHGLFHVXGXERNHQHVLJXUQRVWLL RVDPOMHQRVWL 6 WUDVWLVWYDUDMXQHYROMHLVWRWDNRNDRLXLWNH 6 WUDVWLVXMHGLQLJRYRUQLFLNRMLXYLMHNXVSLMXXYMHULWL 6 WUDVWLVXSUHWMHUDQHPDQHLOLSUHWMHUDQHYUOLQH 6 WUDVWLVXVQDQLMHRGQDJRQD6WUDVWLL]JOHGDRGUHXMXQDLYRWQDHPLVOL QDHVQRYHMHGQRPULMHMXVYHWRLYRWLQLYULMHGQLP=QDQVWYHQLFLQDV XYMHUDYDMXD]DWRGDLPQHYMHUXMHPRGDQDMQLHLQDMYLHVWUDVWLRGUHXMX OMXGVNRSRQDDQMHRQDMNRMLQLMHRYODGDRVWUDVWLPDVWUDVWLVXRYODGDOHQMLPH6WRJDLQLMHXGQRGDMHRYMHNPRGDLQHVYMHVQRHVWRVSUHPDQUWYRYDWL QHNHRGQDMYLLKYUHGQRWDSULPMHULFHLYRWLVORERGXXWUDHQMXOMXEDYL LVWLQHLVOLQRDOLLSRKOHSHPUQMHVDGL]PDLGHVWUXNWLYQRVWL,VWLQVNH NUHDWLYQHRVREHQLNDGDQLVXGHVWUXNWLYQHPDGDLPVHWRNDNRVHLQL QHSUDYHGQRSULSLVXMHSULPMHULFHWYRUFDGLQDPLWDLOLQXNOHDUQHIX]LMH 6 WUDVWLVXVRNRYLGXKDLDNRLKMHSUHYLHRGQMLKRVODELPXGURVW 6 WUDVWLVXYHRPDSRJXEQH 6 WUDVWLVX]DUD]XPUDNUDQD 6 WUDVWLHPRFLMHPRUDOQRRVMHDQMHMHVXWRWRPRHPRWLYLUDWLWYRMX DNWLYQRVW 6 WUDVWLSUHGUDVXGHVWUDKRYDQMDLQHXUR]H 3URXVWMHYMHURYDRGDVYHYHOLNR SRWMHHRGQHXURWLDUD SRWMHXRGQH]QDQMDLSRSULPDMXREOLNPLWRYDL LOX]LMD 6 WUDVWYHQRYMHNQLMHGXHYQRVORERGDQ 7 DWLQDLVWUDVWLVXJRVSRGDULVYLMHWD 6 WUDVWLSUHGUDVXGHVWUDKRYDQMDLQHXUR]HSRWMHXRGQH]QDQMDLSRSULPDMX REOLNPLWRYDLLOX]LMD 6 WUDVWYHQRYMHNQLMHGXHYQRVORERGDQ 6 YHVWUDVWLSUHWMHUXMXDOLRQHQHELELOHVWUDVWLGDQHSUHWMHUXMX WRELVYHRYMHNLPDRNDGDELVWUDVWLLPDOHRVMHDMPMHUH 7 NRQHNXVWYDUNRMDQHYRGLQHNRMPDWHULMDOQRMNRULVWLX]LPDR]ELOMQRL QMRPHVHEDYLWDMQHVPLMHUDXQDWLQDQDNORQRVWVYRMLKVXYUHPHQLND 7 NRVWUDVWVPDWUDJULMHKRPPODGRVWLGHJUDGLUDUD]XPXVLPSWRPVWDURVWL 7 NRVYRMXSRXGXPRH]DGRYROMLWLSDPHWDQMHWNRMH]QDREX]GDWLPXGDU MH 7 NRHOLSRGXDYDWLLOLQDGQMLPDYODGDWLQHNDSUYRVHEHVYODGDVHEHVDPDL ]DJRVSRGDULQDGYODVWLWLPVWUDVWLPD 8 GREDVWUDVWLLVWLQDQDVQDSXWD 8 PMHWQRVWSROD]LRGLVWLQHVWUDVWL 8 YLMHNHELWLVWUDQLKSRVOMHGLFDNDGQLVNLSRURFLSRNXDMXRSRQDDWLYHOLNH VWUDVWL p .DGVXRVQRYQHSRWUHEH]DGRYROMHQHR]ELOMQDVUHDQDMYHHJEURMDOMXGL ]DYLVLRGGYLMXVWYDULQMLKRYDUDGDLQMLKRYLKOMXGVNLKRGQRVD RYMHNXLMLPVHPLVOLPDRJOHGDFMHOLQDVYLMHWDSRVWDMHXL]YMHVQRPVPLVOX WROLNRYHOLNNROLNRMHYHOLNLVYLMHW p +YDOLVDYDRVREDVYH]QDDOLMHVWHULOQDLQHVSRVREQD]DSURGXNWLYQR PLOMHQMHQHPRHUD]XPMHWLVDPRREQRYLWHOMVNXIXQNFLMXp /MXGHKYDOLPRMHULKVPDWUDPRWDWLPDDPROLPRNDGLKVPDWUDPRVODELPD 1 DMYLLREOLNWDWLQHMHXGQMD]DVODYRP 6 YDWNRSRVMHGXMHXSUDYRWROLNRWDWLQHNROLNRPXQHGRVWDMHUD]XPD 7 DWLQDJRYRULRYMHNXRSRDVWLPDVDYMHVWRSUDYGL 7 DWLQDQDGWDWLQDPDLVYHMHWDWLQD 7 ROLNRVPRWDWLGDQDPMHELWQRDNLPLOMHQMHOMXGLGRNRMLKQDPQLMHVWDOR 8 OMXGLPDVHQDOD]LL]GDMQLNNRMLVH]RYHWDWLQDDNRMLRGDMHWDMQRPDNRPX VHXODJXMH 9 HLQDOMXGLPU]LWDWLQXGUXJLKEH]RE]LUDNROLNRVXVDPLWDWL p %XGL]DGRYROMDQL]DYLVWHSXNQXWL=DGRYROMQRPL]GUDYRPVYDNLGDQ SUD]QLN=DYLVWMHEROEXGDOD % ROMHGDWL]DYLGHQHJRGDWHVDDOLMHYDMX.ORQLVH]DYLVWLVHEHPXLWNR VUHWQLPD]DYLGL=DYLVWLQLRYMHNDPHQWDOQLPERJDOMHPLQDJUL]DOMXGVNR VUFH . DGQDVRQLNRMLLGX]DQDPDQHPRJXVWLL]DNOLQMXVHGDVPR]DOXWDWL / MXGLXYLMHNQDMYLHPU]HRQRHPXQDMYLH]DYLGH 1 DD]DYLVWWUDMHXYLMHNGXHRGVUHHRQLKNRMLPDVPR]DYLGQL=DYLVWMH QHSRPLUOMLYDRGPUQMH 1 HPDQLWDSUDYHGQLMHRG]DYLVWLRGVDPRJ]DHWQLNDL]MHGDLPXLPXGXX 3 UHGYHOLNLPD]DYLVWHVWRJPLH 6 HEHPXLWNRVUHWQLPD]DYLGL 6 YDNLQDXVSMHKVWYDUDQDPMHGQRJQHSULMDWHOMD.DNRELELRRPLOMHQRYMHN PRUDELWLEH]QDDMDQ 7 DNDYMHRYMHNVDPRRQLPDQDMYLH]DYLDNRMLPDQDMYLHGXJXMH = DYLGQLNVHVXLDNREOLQMHPXGREURLGHRQL]JDUDL]QXWUDLL]YDQD = DYLVWLQLRYMHNDPHQWDOQLPERJDOMHP = DYLVWLVUGEDVNUDXMXGDQH = DYLVWMHQHPLORVUGQLMDRGPUQMHWRMHLVWLQDYHDWRMHYHDNOHYHWDNRMD VHSURWLYQMHJRYRUL = DYLVWMHSOLMHVDQGXH = DYLVWMHSUDWLOLFDVODYHLX]QHPLUXMHERJDWVWYR = DYLVWMHYUVWDSRKYDOH = DYLVWPLRGX]LPDEOLQMHJDDVUGEDPHQHVDPRJD = DYLVWQLMHQLWDGUXJRQHJRPUQMDQDWXXVXSHULRUQRVW= DYLVWSURSDGDRGVYRJ]DPHWND p .ORQLVH]OREHRQDVDPDLVSLMDQDMYHLGLRVYRJDRWURYD 2 G]OREHVHQLMHPRJXHEUDQLWL = DYHLQXOMXGL]OREDMHPDMNDQHYROMD = OREDVHGMHORPWHNXSRWSXQRVWLREOLNXMH o XGQMDLQLGDVYHVWYDULSURFYMHWDMXSRVMHGRYDQMHVYHVWYDULEDFDX SUDLQX

0 $5/-,9267,/,-(1267 p .ORQLVHOLMHQRVWLQMXEU]RVWLHVLURPDWYR % H]OLMHQRVWLQHPDQDSUHWND%XGXLGDMHRYMHNELRSUHOLMHQYHVODWLL]XPLR MHSDUREURGMHUMHELRSUHOLMHQLLSMHLFHL]XPLRMHDXWRPRELOMHUMHELR SUHOLMHQQDYHHU]DWYRULWLRLL]XPLRMHWHOHYL]LMX RYMHNMHSRSULURGLOLMHQ / LMHQRVWMHQDNRYDQMQDNRMHPVHNXMXVYHPDQH / LMHQLQDMHVDPVHELQDSXWXRQQDOLLVDWXEH]ND]DOMNHVYHMHGQRMHGDOL KRGDLOLVWRML . RMLMHYHL]ORLQRGJXELWNDYUHPHQD" / LMHQRVWMHSRHWDNVYDNRJ]OD / LMHQRVWMHX]JODYOMHVRWRQH / MHQLQDQDOLLVDWXEH]ND]DOMNHVYHMHGQRMHGDOLKRGDLOLVWRML 6 QDJDNRMDQHPDFLOMDPDMNDMHOLMHQRVWL p 0DUOMLYRVWMHPDMNDGREUHVUHH 6 YRMRPPDUOMLYRXVPLMHVHVYDWNRKYDOLWL

0 2,1(02 Q HPRQDGPRPRPRQLFL p $NRQHPRLPDVYRMHPMHVWRXUDYQRGXQLPSHM]DLPDSRYLMHVWLRQRJDQH PRHQDLXUD]PLOMDQMXLML]DKWMHYVDGDSR]QDMHPR 1 HPRMHELW]OD 6 WYDUQRVWMH]DNRQWUSMHWLLXWMHWL1DEH]LPHQD]ORLQVWYDPRHVHVDPR DNDJULWLSUHPDQHEXLWXSUHVWDMHVYHo 6YDNDMHQDGPRURERYDQMH p .ORQLVHPRQLK1LNDGQLMHSRX]GDQRGUXWYRVPRQLP 1 HEXGLSULVWUDQSUHGPRJXQLFLPD WRVLYUHSULYUHQVXVWDYXPRLWRRWXHQSRVWDMHRGRQLKYLWDOQLK L]YRUDNRMLVXELOLELWQL]DGDOMQMLRYMHNRYUD]YLWDN 1 LNDGQHPRHLPDWLYUVWRSRYMHUHQMHXYODVWSUHYHOLNLKRYODVWL $ NRPRLSDGQXVPUYHQDVDNRSRUDVWX]DJXHQDV DNMHLGDQDVQHGRYROMQDVSR]QDMDGDXVOXDMXUDWDVYDNDVWUDQDSUHPD GRJRYRUXXELMDGMHFXGUXJHVWUDQHDRQLNRMLVXRGJRYRUQLL]QDMXWRHVH GRJRGLWLRELQRRVWDMXQHNDQMHQL0RLGRODQH]QDQMHLOLSULVLOD",]JOHGDGD VXMDHRGPRLOMXEDYLSUHPDYODVWLWRMGMHFL HVWRMHNRULVQLMHQDSXVWLWLPRQLNHQHJRVHQDQMLKDOLWL , ]JOHGDGDMHVXVWDYPRLPDQMHXLQNRYLWGDSRWSRPDHLURNXREUD]RYDQRVW NROLNRGDSXDQVWYRQDLURNR]DJOXSOMXMHDVYRMDQDGPRQDGRVWLJQXD QDMEROMHLVND]XMHXVWYDUDQMXORPRYDLNDWDVWURIDXSUHYUDWLPDUDWRYLPDL JHQRFLGX , ]YUDYDQMHPRLMHGLUHNWQDVXSURWQRVWSURQDODHQMXLVWLQH RVHQDMODNHSRGQRVLPR]DNRMXVHQDGDPRGDHPRMHVDPLMHGQRJGDQD LPDWL . DGDUHYROXFLRQDUSUHX]PHPRSUHX]LPDLQMH]LQXQHSUDYHGQRVW 0 RLPDRQDMNRMHPPQRWYRYMHUXMH 0 RMHGREURSRNULYHQDVODERVW 0 RMHOHJLWLPQDVDPRXVOXELUD]XPD6DPRWDNRLPDVPLVOD-HUVDPDSR VHELMH]OD 0 RMHWDNRSULYODQDQDURLWRDNRMHRYMHNQHPD 0 RMH]ODQDSLVDRMHMHGDQILOR]RILYUOLQDMHYMHUXMXLSDODXQHVYLMHVW XPMHVWRGDPRELOL]LUDPLVOLSURWLYVLOH0RPRHPRVWHL]QDQMHPDOLGR VDYUHQVWYDGROD]LPRVDPRSRPRXOMXEDYL 0 RSRGNRMRPVHOMXGLQDMEROMHRVMHDMXMHPRQDYLNH 0 RSUHSR]QDMHPRSRXGDUFLPDNRMLPDXGDUD 0 RWURLRQRJDNRMLMHQHPD 0 RSRSXWNXQHEROHVWLNDGKDUDRNXLVYHWRGLUQHDSRNRUQRVWRWUXMH JHQLMNULMHSRVWLVWLQXVORERGXRGOMXGLLQLUREOMHDRGOMXGVNRJOLND PHKDQLNLDXWRPDW 1 DDMHPRUD]RUQD0RHPRGRGXHRNRQDWLVWYDUDQMHLXELWLVYHOMXGHDOL QHPRHPRVWYRULWLQLMHGQRJRYMHND1 LMHGDQUDVWDQDNQLMHWDNRWHDNNDRUDVWDQDNRGPRL 1 LWNRQH]QDWRVHXQMHPXVNULYDVYHGRNQHRNXVLPR 2 GSDPWLYLMHNDMHSR]QDWRGDMHVYDNLRYMHNNRMLXVYRMLPUXNDPDGULPR VNORQ]ORXSRWULMHELWLMH2QLGHWDNRGDOHNRGRNQHQDLHQDSUHSUHNH 2 GVYLKX]URNDNRMLGHJUDGLUDMXLGHPRUDOL]LUDMXOMXGHPRMHQDMSRVWRMDQLMD LQDMDNWLYQLMD 2 QDMWNRMHOMXELWHOMPRLVODEMHOMXELWHOMOMHSRWH 3 ROXJDPRLMHYHOLNDNROLLQDQRYFD 3 UDYDYHOLLQDMHSRVMHGRYDWLPRDOLMHQHNRULVWLWL 3 UHPRHVWRELYDXQLWHQDDNRMHOMXGLQHSUL]QDMXLOLQHXLQNRYLWDDNRMHQH SULPMHXMX 6 YDNDPRJXQRVWGDQHWNRLOLQHWRSRVWDQHVUHGLWHPRLPRUDL]D]LYDWL ]DEULQXWRVW1RVLRFLPRLDXSUDYRRQLPRJXQDMYLHLQLFLUDWLSURPMHQH RELQRVX]DGRYROMQLVWDQMHPVWYDULNRMHLKMHGRYHORQDELORNRMLQDLQQD YLVRNLSRORDMSDQHVDPRGDQHHLPDWLSRWUHEX]DSURPMHQDPD]ERJ QDYRGQHLOLVWYDUQHSULMHWQMHSURPMHQHPLUDLVLJXUQRVWLQHJRHLPVH QDMHHRSLUDWL 6 YDNLRGQDVVYHGRNVHXQMHPXPLHLYRWPRHLJUDWLXORJXXWRPHGDVH L]X]PHL]VXVWDYDPRLSRWYUXMXLVYRMSULPDWNDRRVREDWLKLPLQRP PHQWDOQRJLOLIL]LNRJSRYODHQMD 6 YDWNRLPDWROLNRSUDYDNROLNRLPDPRL 6 YHMHYHLEURMSRUDVWDPHKDQL]PDSULVLOHLXSOLWDQMDGUDYHXRVREQLLYRW SRMHGLQDFD 6 YLMHWELLPDRQHRJUDQLHQHPRJXQRVWLNDGDELPRJDRRJUDQLLWLPR RJUDQLHQLK WRMHRYMHNQDYLRMUD]LQLWRVXPXSRWUHEQLMHMDHRJUDGHNRMHH REX]GDYDWLQMHJRYXVDPRYROMX WRVHYLHOMXGVNDPRQDGSULURGRPSRYHDYDODSRVWDMDODMHLRLWLMD QMH]LQDSUREOHPDWLQRVWRYMHNMHVYHYLHXYLDRQHVDPRSR]LWLYQHQHJRL QHJDWLYQHSRVOMHGLFH]QDQVWYHQRWHKQLNRJRYODGDYDQMDSULURGHNDRLVYRMX QHPRGDLKNRQWUROLUD 7 HQMD]DPRQLMHQLWDGUXJRQHJRVXURJDW]DXVSMHQRVWYDUDODWYR 8SRWUHEDPRLXVYDNRPREOLNXELODMHELWFLYLOL]DFLMHJUDGMHSURQDDR PQRWYRQDLQDGDL]UD]LERUEXDJUHVLMXGRPLQDFLMXRVYDMDQMHL SRLQMHQRVWDQDLQLGMHORYDQMDVXELOLULJRUR]QLXLQNRYLWLHVWRRWULDNL VDGLVWLNL 8 NRMRMPMHULPRVPHWDLVWLQLYLGLVHYHSRWRPHGDX]PRLGHLVWUDK XGQMD]DPRLQHPDNRULMHQXVQD]LQHJRXVODERVWL p RYMHNSRVMHGXMHPRLNRMHQDGLOD]HQMHJRYHPRUDOQHQRUPH ' DQDQMDJRUXDOMXGVND]DGDDQHVDVWRMLVHXL]GUOMLYRVWLSUHGGDOMQMLP ]ORXSRWUHEDPDVXVWDYDPRLQHJRRRGYDMDQMXRGQMHJDLNXOWLYLUDQMXQDLK VXEMHNWLYQLKUH]HUYLNDRQLNDGSULMH

0 8'5267,/8'267 P LOMHQMHSURPLOMDQMHSURVXGEDSURVXLYDQMHXSRUHLYDQMHPXGURVW SDPHWUD]XPSDPHWEXGDODJOXSRVWOXGRVWOXDFL p $NRQHPRHXYLMHNELWLSDPHWDQEXGLEDUHPGREDU9DOMDQRYMHNLX QDMQH]QDWLMLPVWYDULPDQDVWRMLELWLWREROML ' UXJHQHSURVXXMHPRWDNRSRJUHQRNDRVDPHVHEH , DNRVXVYLLVWRJPLOMHQMDPRJXLSDNELWLXNULYX 0 LVOLWLWRQLMHYLHVMHGLQLWLXLQLWLEOLVNLPSULYLGXOLNXQHNRJYHOLNRJ QDHOD 0 LVOLWLMHMHGQDRGQDMYHLK]DEDYDOMXGVNHUDVH0LVOLWLMHQDSRUYMHURYDWL NRPIRU 0 LVOLWLMHSRURNNRMLVHWHNRPRHL]OLMHLWLDGPLQLVWUDWLYQLPVUHGVWYLPD 0 LVOLWLMHUD]JRYDUDWLVDVDPLPVRERP 0 LVOLWLVORERGQRWR]QDLQHWRYHOLNRDOLPLVOLWLWRQR]QDLMRYLH 0 LVOLWL]QDLNUHWDWLVHSREHVNRQDQRVWL 0 LOMHQMHMHNUDOMLFDVYLMHWDMHUMHJOXSRVWNUDOMLFDEXGDOD 0 LOMHQMHMHRGXDNRGSULWLVNDLYRWDQDVLOMDQHSUDYGHPUDND 0 LOMHQMHMHUHDJLUDQMHQDSRGUDDMHNRMLQLVXQD]RQL6YDNRMHPLOMHQMH VYRMHYUVQRUMHDYDQMHSUREOHPD 0 LOMHQMHMHWHPHOMVYHJD 0 LOMHQMHMHWRNVYLMHVWLLLGHMDVDVLPEROLQLPVDGUDMHPWRJDSURX]URNXMH SUREOHPLOL]DGDWDNNRMLYRGLNDUMHHQMXRGQRVQRSURFHVUMHDYDQMD SUREOHPDSRMPRYLPDLOLRSLPQDHOLPD 0 LOMHQMHQDVPRHGRYHVWLMHGLQRGRVSR]QDMHGDQDPQHPRHGDWL SRVOMHGQMLRGJRYRU 0 LOMHQMHSRLQMHVXHQMHP 0 LOMHQMHPRWNULYDPRSURFMHQMXMHPRJUDGLPRVXGRYHLSUHGYLDPR ,QWHOHNWXDOQDSHUIRUPDQVD XVSMHKGRVWLJQXHUH]XOWDW VWYDUD]DGRYROMVWYR WH]QDLSR]LWLYQHHPRFLMHDRQHVXSRNUHWDLPLOMHQMD0 QRJLQHPLVOHQLQDWRGUXJRRVLPQDWRWRGUXJLPLVOHRQMLPD1R PXGURVWMHNDGDVHVDPRJDVHEHQLRHPQH]DYDUDYD 1 DHPMHPLOMHQXVDGUDMPDWHULMD 1 HSRVWRMDQMHPLOMHQMDLQLYLH]ODQHJRVYDSRJUHQDPLOMHQMDMHU HYHQWXDOQRQDMRSDVQLMHPPRHSRPRLGDL]QHQDGDVWHNQHSRJXEQXYHLQX 2 GUHLVHPLOMHQMD]QDLREMDYLWLGXKRYQLEDQNURW 3 RVWRMHYDQLMHVWYDULQDRYRPVYLMHWXQHJRQDYHVWLOMXGHQDUD]PLOMDQMH 3 URPLMHQLWLPLOMHQMHPRHELWLQHSRNROHEOMLYLMHQHJRXVWUDMDWLQDVWDURP 3 URPLOMDQMHQDVPRHGRYHVWLGRVSR]QDMHGDQDPUD]XPQHPRHGDWL SRVOMHGQMLRGJRYRUVYLMHWPLVOLRVWDMHXSDUDGRNVX 3 URVXLYDWLRVREH]QDLULVDWLJURWHVNQHVOLNHRQMLPD 3 URVYMHHQRVW5D]XPQDPXYLMHNSRND]XMHXNRMHPPUDNXLYLPR 6 DPRRQDMNRMLPLVOLGRLYOMDYDVYRMLYRWLYRWPLPRLOD]LRQRJDNRMLQH PLVOL 6 NODGQRVWXPLOMHQMXVWYDUDSULMDWHOMVWYR 6 XGLWLORJLQRLVXGLWLLVWLQLWRGYLMHVXUD]OLLWHVWYDUL 6 YDNDMHRSHQLWDL]MDYDNDRHNNRMLVHL]GDQDQHNXEDQNX1MHJRYD YULMHGQRVWRYLVLRWRPHNROLNRLPDSRNULD6YDNRPSULSDGDSUDYRGDLPD VYRMHPLOMHQMHLGDJDL]UDDYDXWRPSUDYXMHVDGUDQRGDWUDLSULPDL GDMHLQIRUPDFLMHLLGHMHSRPRXELORNRMHJVUHGVWYDEH]RE]LUDQDJUDQLFH 6 YDWNRLPDSUDYRQDYODVWLWRPLOMHQMHDOLQHPDSUDYRQDWRGDGUXJLPRUDMX LVWRWDNRPLVOLWL . RULVQRMHLPDWLNRMHPLOMHQMHXSULXYL 6 YHWRMHVPRSRVOMHGLFDMHRQRJDWRVPRPLVOLOL WRGUXJRPRHELWLX]ORPYUHPHQXQHJRGREUDPLVDR WRMHQDMEUHQDVYLMHWX"0LVDR 7 NRMHSUHYLHNRPRWDQGDVDPPLVOLLEXGHVDPVYRMVXGDFXNODSDVHX ]DEUDQHNDNYHMHVX 7 NRQHHUDVXLYDWLWDMMHIDQDWLNWNRQH]QDUDVXLYDWLWDMMHEXGDODWNRVH QHRVXXMHUDVXLYDWLWDMMHURE 8 OMXGVNRMMHSULURGLUD]XPQRUD]PLOMDWLDQHUD]XPQRGMHORYDWL 8 WHNLPYUHPHQLPDVXRQLNRMLPLVOHOMXGLGUXJRJDPLOMHQMD 8 VOLMHGPLVDRQHGLMHWHQDVWXSDGXKRYQLVNRUEXW 8 LFLPDPLVOLOLMHHVHUDQHVUFD 9 ROLPROMXGHNRMLJRYRUHRQRWRPLVOH3RGXYMHWRPGDPLVOHLVWRWRLPL


= DYHOLNHPLVOLWUHEDELWLKHURMLLGHDOLVW o 6YDSRUHHQMDKUDPOMX p $NRGYDRYMHNDRLVWRMVWYDULGRQRVHVXSURWDQVXGPRJXHMHGDVHMHGDQ RGQMLKYDUD8YMHUHQMHPLMHQMDMXMDNLUD]OR]L6YDUDFLRQDOQDELDNRMD LVWLQLWRVXGH PRGD PRUDMXQDLVWLQDLQLOLVOLDQSURVXLYDWL $ NRL]X]PHPRSDWQMHEROHVWNDRSXWRND]MH]GUDYD $ NRMHVORERGDPRJXQRVWL]ERUDRGDEHULRQRQDMEROMH $ NRQLMHPRJXHRGEDFLWLRQRWRQHYDOMDWUHEDORELJDEDURGYRMLWLRGRQRJ WRYDOMD $ NRSXQRUD]PLOMDXVWDQMXVLLYMHWLXYLHHSRKD $ NRUD]XPLQLRYMHNDUD]XPJDYRGL $ NRVDP]DVHEHQHPDULHPXVHQDGDRGGUXJLK" $ NRVHEU]RSRYMHUDYDSRVWDMHODNRPLVOHQ $ NRVHRGULHVORERGQRJUD]PLOMDQMD]QDLGDVLREMDYLRGXKRYQL EDQNURW $ NRVHULMHPXGUDFSULPLMHQLQDRYMHNDNRMLLYLRGRQRJDWRLPDDGDQH PLVOLQDRQRWRQHPDRQGDVXVYLRYLPXGUDFL $ NRVLQHNXGDSR]YDQDHOLWRRWNORQLWLL]UD]LGRDOMHQMHPDQH SURYLGQRPL]OLNRPGDQHPDYUHPHQDNDRGDJDGUXJLLPDMXRGYLH 3RNXDMSUHGORLWLGUXJRJVXJRYRUQLNDNRMLLPDSRWYRMHPLVNUHQRP PLOMHQMXEROMDVWDMDOLWDRGWHEH$NRVL]DGRYROMDQVQLLPLPDVYHWRWL WUHED $ NRXPRPULMHLWLHOLRQGDRWRPHUD]PLOMDMSRQRL $ NRXVSLMHPRSURQDLNROLNRGDOHNRPRHUD]XPSURLULWLVYRMYLGRNUXJX NRMRMMHPMHULVSRVREDQGDGRHGRL]YMHVQRVWLDXNDNYLPVOXDMHYLPDPRH VDPRVXGLWLLSRJDDWLWDGDHPRPRGDQDXLWLGDVH]DGRYROMLPRRQLPHWR QDPMHXWRPVWDQMXGRVWXSQR6SR]QDMDQDLKPRJXQRVWLMHVWOLMHNSURWLY VNHSWLFL]PDLQHDNWLYQRVWL $ NRHOLVD]QDWLQHWRDSVROXWQRPRUDVHRVORERGLWLWLMHODLSRJOHGDWLX SUDYXUHDOQRVWGXH % LVWUDJODYDMHQDMEROMDGURJD % LWLPXGDU]QDLQHVWLGMHWLVH]ERJWRJDWRVHQLWDQH]QDQHERMDWLVHWRJD GDVHQLWDQH]QDLQHELWLSRQRVDQ]ERJWRJDWRVHQLWDQH]QD % LWLVSUHPDQMHSXQR]QDWLHNDWLMHYLHDOLWHNLVNRULVWLWLSUDYLWUHQXWDNMH VYH % ODJRRYMHNXNRMLMHVWHNDRPXGURVWRRYMHNXNRMLMH]DGRELRUD]ERULWRVW MHUEROMHMHQMXVWMHLQHJRVUHEUR% ODJRRYMHNXNRMLUD]PLOMDRPXGURVWLLXPXMHUD]ERULWRNRMLXVUFXVYRMHP SURXDYDQMH]LQHSXWRYHLSRVYHXMHVHXQMH]LQHWDMQH % ROMHMHELWLEHVSRVOHQQHJRUDGLWLQHNRULVQHSRVORYH % ROMHMHELWLXJODVWRQHWRQHJRRNUXJORQLWD%ROMHMHPDORUD]XPMHWLQHJR UD]XPMHWLNULYR % ROMHMHQHSULMDWHOMGREURJD % ROMHMHRLPDYLGMHWLQHJRGXKRPOXWDWL % ROMHMHSRNOL]QXWLVHQDFHVWLQHJRQDMH]LNX % ROMHMHVOXDWLXNRUPXGUDRYMHNDQHJRVOXDWLKYDORVSMHYOXDND % ROMHMHWRUDQLMHVSR]QDWLNROLNRVPRQHSRWUHEQLQDRYRPHVYLMHWX % ROMHMHLYMHWLPDNDULMHGDQGDQNDRODYQHJRVWRWLQXJRGLQDNDRRYFD % XGLVDPRVWDODQXRFMHQMLYDQMX % XGLVDHWDOLYRGLUDXQDGRNQDVWRMLGDEXGHVDHWGDQHSRVWDMH QHMDVDQ % XGLXYMHUOMLY1DMEROMHHQHNRJDSULGRELWL]DWYRMQDXPDNRJDXYMHUL GDJDMHEDRQ]DPLVOLRLGDMHRQWDNRUHLQMHJRYDXWRU HVWRMHNRULVQLMHSR]QDYDWLPQRJHQHJRPQRJR]QDWL HVWRMHQHVQRVDQRYMHNNRMLMHXYLMHNSDPHWDQ HVWRWLNRULVWLSRJUHQRQDJDDQMHQHJRXRSHQLNDNYRQDJDDQMH ' DOLMHQDDSDPHW]DLVWDQHMDVQDIRUPXODVNULYHQRJVPLVOD" ' DUD]XPGROD]LWHNVJRGLQDPDQHXYLDVHSULMHQHJROLGRXLUD]XPL JRGLQH ' RELOLELVPRSXQRYLHNDGDELVHSULND]LYDOLRQDNYLPDNDNYLMHVPRQHJR NRGSRNXDMDGDL]JOHGDPRRQDNYLPDNDNYLQLVPR ' R]YROLVHELSRQHNXHNVFHQWULQRVW ' UXLVHVPXGULPLSRVWDWHPXGDU * GMHMHUD]XPDODNRMHGRLGRVSRUD]XPD * UDQHSRND]XMXNDNDYMHNRULMHQ * UNLVWRLFLVXVPDWUDOLGDVYLPDYODGDORJRVVYMHWVNLXPVWYDUDODNDYDWUD , WRXPUD]XPQLKQHYLGLWRWXVYRMRM]DRVWDORVWLYLGHGMHMDXOD , LUDQRQDVSDYDQMHLUDQRXVWDMDWLLQL]GUDYLPERJDWLPLSDPHWQLP , PDMVUDQRVWLVOXLWLVHYODVWLWLPUD]XPRP , PDPRVDPRRQRWRQHGULPR HGQDMHSDPHWGREUDDGYLMHVXEROMH . DGXMHPXGUXULMHSRKYDOLMHLGRGDMGUXJX . DGVLPHXEH]XPQLFLPDSD]LQDYULMHPHDVOMXGLPDPXGULPERUDYL EH]VWUDKD . DGDVHSRMDYL]DLVWDYHOLNLXPQHGYRMEHQRJDPRHPRSUHSR]QDWLSRWRPX WRVHVYHEXGDOHXGUXXMXSURWLYQMHJD . DNRELPRJOLYROMHWLOHSWLUDPRUDPRYROMHWLLQHNROLNRJXVMHQLFD . DNRELVHXLQLORPRJXHWUHEDXYLMHNQDQRYRSRNXDYDWLQHPRJXH . DNRELVHEHPRJOLSRVWDYLOLXSUDYLSRORDMGUXJHPRUDPRRVWDYLWLXVMHQL . DPRELVPRGRVSMHOLNDGDELVYLUHNOLNDPRELVPRGRVSMHOLDQLWNRQHEL RWLDRSRJOHGDWLNDPRELVPRGRVSMHOLDNRELVPRNUHQXOL . RJD%RJKRHXQLWLWLRGX]PHPXSDPHW . ROLNRPRUDELWLPXGDUGDELXYLMHNELRGREDU" / XNSRND]XMHVYRMXVQDJXWHNNDGDVHVDYLQH/MXGVNLMHUD]XPSRSXW QHUDYQD]UFDOD]D]UDNHVWYDULNRMHVYRMXSULURGXPLMHDVSULURGRPVWYDULSD LKLVNULYOMXMHLNYDUL 0 QRJLVXSR]YDQLDOLVDPRQHNLRGDEUDQL 0 QRJRMHODNHELWLPXGDU]DGUXJHQHJR]DVHEH 0 QRJRPXGURVWLPQRJRMDGDWRYLH]QDQMDWRYLHEROL 0 RJOLELVPRQDLL]OD]DNRLPSRNDHPRYUDWD 0 R]DNLQLRYMHNDVYHRVWDORVXWULFH 0 R]DNUDGLEROMHDNRJDXNOMXL 0 RHMHUPRUD 0 XGDUMHRYMHNVPLUHQ 0 XGUDFQLWDQHWYUGLWRQHELGRND]DR 0 XGUDFRQRWRKRHWUDLXVHEL3URVWRYMHNWRWUDLXGUXJLPD 0 XGUDFVHPRHELWLVDPRSRGXYMHWRPGDVHLYLXVYLMHWXSXQRPEXGDOD 0 XGUDFVHQHPRHUDVSR]QDWLSRPDOLPVWYDULPDDOLMHVSRVREDQSRGX]LPDWL YHOLNHSRGXKYDWH=DMHGQRVWDYQRJRYMHNYULMHGLREUQXWR 0 XGUDFVYHVYRMHVDVRERPQRVL 0 XGUDF]QDDOLQHGDELEULOMLUDR,PDVDPRSRWRYDQMHDOLQHDURJDQFLMX 0 XGUDFLYLMHGQRVWDYQRLSULPMHUMHPQRJLPD2QQHHOLVDPVMDWL]DWR ELYDSURVYLMHWOMHQ 0 XGUDFLL]PLOMDMXQRYHPLVOLEXGDOHLKUDVSURVWUDQMXMX0 XGUDFLWDMHVYRMHSRUD]H 0 XGUDFXVXRLXJODYLDEH]XPQLNOXWDXWDPL 0 XGULOMXGLQHJRYRUHVYHWRPLVOHDOLPLVOHVYHWRJRYRUH 0 XGURQHSRYMHUHQMHMHRWURXPQRVWQRUPDOQLKOMXGL 0 XGURPHYLHNRULVWHQHSULMDWHOMLQHJROXGRPHSULMDWHOML 0 XGURVWMHNLLVNXVWYD 0 XGURVWMHPDMNDVYLKSOHPHQLWLKYMHWLQD0XGURVWMHVMDMQDLRQDQHWDPQL -HGQDMHDPRHVYHVYHREQDYOMDWRMHERJDWLMHRGPXGURVWLNRMDVYH VWYDUD"$NROLWNRH]QH]DYHLP]QDQMHPRQSR]QDMHSURORVWLSURULH EXGXQRVW 0 XGURVWMHXYLMHNMHGQRVWDYQDDOLMHGQRVWDYQRVWLQLVHQLMHXYLMHNPMHUD NRMDELEH]RVWDWNDLODXVORHQLQD]LYQLNVYLMHWD 0 XGURVWQHXOD]LXGXXRSDNX 0 XGURVWQLMHVDVYLPVLJXUQRVDPRVWYDULVNXVWYDNRMHVPRVWHNOL.DGEL WRPHELORWDNRRQGDELELOLPXGULVDPRVWDULOMXGLLVYLMHWNRMLVWDULELREL GDQDVPRGDPXGULMLQRWRXVWYDULMHVW 0 XGURVWRGJDMDVLQRYHVYRMH 0 XGURVWLYRWDXYLMHNMHGXEOMDLYHDRGOMXGVNHPXGURVWL 1 DMEROMHMHSRGQRVLWLWRVHQHPRHSRSUDYLWL 1 DMEROMH]DWYRUHQDYUDWDVXRQDVXRQDNRMDVHPRJXRVWDYLWLRWYRUHQLPD 1 DMQHVQRVQLMHMHNDGMHMHGQRVWUDQLOLGRVDGDQRYMHNXSUDYX 1 DMWHDJLPQDVWLNDYMHEDMHYXLVDPRJDVHEH]DQRV 1 DMYLHWUHEDWUDLWLRQRWRHYDOMDWLXYLMHN]DGUDWL 1 DVWRMLSURPDWUDWLVWYDULRLPDGUXJLK 1 DXLJGMHMHPXGURVWJGMHMHVQDJDJGMHMHUD]ERULWRVWLXHPXMH GXJRYMHQRVWLLYRWLJGMHMHVYMHWORVWSRLQMHLPLU 1 HGR]YROLGDWHVMDM]DVOLMHSL-HOLELVHULNDGDSURL]YHRNROMNX" 1 HPRHVHQLNRJDSUHWHLWDNRGDVHVWDQHXQMHJRYHVWRSH 1 LMHLVWLQDGDMHQDMNUDDFUWDXYLMHNUDYQD 1 LMHVUFHYHUD]XPVXGDFLVWLQL 1 LWDQHEROLWDNRNDRSURSDODRHNLYDQMDDOLLQLWDGUXJRQHPRHWDNR VQDQRSRWDNQXWL]DUD]PLOMDQMHVSRVREDQXP 1 LWNRRGVPUWQLNDQLMHXVYDNRGREDSDPHWDQ 1 LWNRVHQLMHQDXHQURGLR1 RNDGDVLODNRMDRGUHXMHOMXGVNXDNWLYQRVWQLMHUD]XPRYMHNRVWDMHLVSRG UD]LQHVYRMLKYODVWLWLKPRJXQRVWL2QDMWNRSRVWXSDNDRVDYRVWDOLVYLMHWOMXWL VHQDRQRJDNRMLQHSRVWXSDNDRRQ 2 QDMWNRSUHGGUXJHVWDYOMDRJOHGDORVDPQHPRUDJOHGDWLXQMHJD 2 QLNRMLQHRVMHDMXWDPXQLNDGDVHQHHRVYUQXWL]DVYMHWORP 2 QRWRMHVLSURL]YRGMHWYRMHJYODVWLWRJUD]PLOMDQMD 2 QRWRQDPSDGDXNULORHVWRSDGQHLSRGVWRO2QRWRQDVLQLVUHGLWHP VYLMHWDWRQDVLQLRYMHNRPMHVWRQDMSHDWERDQVWYHQDGXKDUD]XP 5D]XPMHYROMDNRUPLODUQDHJLYRWD5D]XPSURGLUHXSURORVWL]DYLUXMHX EXGXQRVW 3 DPHWDQRYMHNSULPMHXMHVYH*OXSRYMHNQDVYHVWDYOMDSULPMHGEX 3 DPHWQLMHMHVSULMHLWLQHJRQDMEROMHOLMHLWL 3 DPHWQLMLSRSXWD$OLQHRGXVWDMH 3 REULQLVH]DEXKHVORQRYLHVHSREULQXWLVDPL]DVHEH 3 ROXGMHWHVDPRRQDMWNRLPD]GUDYOMXGVNLUD]XP 3 RQHNDGVHGUXJDRVREDPRUDQDSXVWLWLNDNRELMHSURQDOL 3 RVOMHGQMLMHNRUDNXPDXVSR]QDMLGDSRVWRMLEH]EURMVWYDULNRMHJD QDGLOD]H 3 RVWRMHVDPRHWLULYLGDNRQWDNWDVRNROLQRP$FLMHQLQDVVHSRWRPHNDNR NRULVWLPRWDHWLULYLGDNRQWDNWDWRUDGLPRNDNRL]JOHGDPRWRJRYRULPRL NDNRWRNDHPR3RVWRMLSUDYRPXGULMHJDDOLQHSUDYRMDHJD3UHSR]QDWL WDMQR]QDLLPDWLXYLG3UHSR]QDWLYMHQRSURLDYDXP 3 ULMHQHJRSRNXDPRXYMHULWLGUXJHPRUDPRXYMHULWLVDPLVHEH 3 XQRPRHL]JXELWLRQDMNRMLGRELYD5DGLMHPDQMHDOLEROMH 5 D]OXLELWQRRGQHELWQRJLELWQRRGKLWQRJ 5 D]PLOMDMLDNRQLVLSODHQ]DWR 5 D]XPRYMHNDQLMHSULURHQYHVWHHQ 5 D]XPRYMHNDREOLNXMHDRVMHDMJDYRGL5D]XPMHRUXHPLVOLDQHVDPD PLVDR 5 D]XPMHVSRVREQRVWGDJDVHNRULVWLWRVXGYLMHUD]OLLWHVWYDUL 5 D]XPNRMLQDVQHVSUHDYDGDWXLWDPRQDSUDYLPRYHOLNRGXQXJOXSRVW GREDUMHUD]XP5D]XPQDPPRHUHLWRQHVPLMHPRLQLWL$VUFHQDP PRHUHLWRPRUDPRLQLWL 5 D]XPPRUDELWLWYRMQDMYLLVXGDFLYRGLXVYHPX2QWLPRHND]DWLWR WUHEDL]EMHJDYDWLDOLMHGLQRWLVUFHJRYRULWRWUHEDUDGLWL5 D]XPQHPDVYRMOREL 5 D]XPYLGLLX]URNHVWYDULLSRVOMHGLFH 5 D]XPYLGLVYDNLEHVPLVDRDUD]ERULWRVWQDPVDYMHWXMHGDSRQHNLPHX QMLPDSUHYLGLPR 5 LMHSUHNDVQRSRJUHEQRMH]YRQRSRYLMHVWL6DPRLYDELDSOLYDMXX]VWUXMX 6 YUHPHQRPSRVWDMHSDPHWQLML 6 ODPXNRQDQRPRHQDSUDYLWLVYDWNRDNRQHERRPRJXXMHUDVWWUDYH 6 PDWUDOLVHSUHPDOLPJD]LWHWLSRJODYL 6 SR]QDMDMDDRYMHNRYXVDPRVYLMHVWLSRND]XMHSXWVUHL 6 YDWNRVHDOLQDVYRMHSDPHQMHDQLWNRQDVYRMUD]XP 6 YHWRMHX]YLHQRLPXGURUDDORVHSRWDMQRXVMHQLNUYQLNHVMHNLUH 3DPHWVHNUHWDODSRGNULQNRP 6 YHYHOLNHVWYDULXQDHPVYLMHWXGRJDDMXVHMHUQHWNRLQLYLHQHJRWR PRH 7 NRMHJRWRYQMHPXVHQHPRHXGRYROMLWL 7 NRQHHOLVDPRPHVHELSRPRLWRPHQLWNRQHPRHSRPRL 7 NRQLMHSDPHWDQWRPHMHVUFHQDMH]LNXDWNRMHSDPHWDQWRPHMHMH]LNX VUFX 7 NRQRVLVYMHWLOMNXSRVUQHODNHRGRQRJDNRMLJDVOLMHGL 7 NRSOLYDVDVWUXMRPQLNDGDQHHGRVSMHWLGRL]YRUD 7 NRSRVMHGXMHQHNDQDXLJXELWL 7 NRVDPRUD]XPQRLYLQLMHVKYDWLRLYRW7NR]DURQLLVSRGSRYULQHLQLWR QDYODVWLWXRGJRYRUQRVW 7 ULSXWDYRGHGRPXGURVWLUD]PLOMDQMHRQRMHQDMSOHPHQLWLMHRGJRMRQMH QDMODNLLLVNXVWYRRQRMHQDMQHXJRGQLMH 7 ULSXWVHOLWLLVWRMHNDRMHGDQSXWL]JXELWLVYHXSRDUX 8 RYMHNXREGDUHQRPUD]XPRPUD]YLMDVHPLVDRQDLJUDSRWDNQXWD ]QDWLHOMRP 7 YRMDSDPHWQLMHXJRGLQDPDQHJRXJODYL3DPHWQRPHMHFLMHOLVYLMHW GRPRYLQD1LWDQDVYLMHWXQLMHWDNRGREURUDVSRUHHQRNDRUD]XPMHU VYDWNRPLVOLGDJDLPDGRYROMQR LYRWQDPXGURVW]QDLVYHVWYDULVPDWUDWLWRMHPRJXHELWQLMLPDDOL QLMHGQXSRWSXQRR]ELOMQRVKYDDWL p $SVXUGVHUDDL]VXHOMDYDQMDOMXGVNRJSR]LYDLEH]XPQHWLLQHVYLMHWD $SVXUG]DYLVLNROLNRRGRYMHNDWROLNRLRGVYLMHWDLOLXQMLKRYRM]DMHGQLNRM SULVXWQRVWL$ SVXUGQRVWMHVWUDVWQDMEROQLMDRGVYLK$OL]QDWLGDOLVHPRHLYMHWLVD VYRMLPVWUDVWLPD]QDWLGDOLVHPRHSULKYDWLWLQMLKRYXQXWDUQML]DNRQDWDMMH VSDOLWLVUFHNRMHXLVWRYULMHPHRQHYHOLDMXHYRFLMHORJSLWDQMD % LODGDNOHOMXGVNDJOXSRVWERMHGMHORLOLQHRQDVHJXELXVYRPHGMHORYDQMX 2GMHGQHJOXSRVWLGRGUXJHSXWHVWRWUDMHVWROMHLPDNDRVYMHWORVWSRJDVOH ]YLMH]GHJOXSRVWMRQLMHSURSXVWLODGDQHGRSXWXMHQDNUDMVYRJDRGUHHQMD 3RVODQVWYRMHJOXSRVWSRVYRMSULOLFLVYHPLUVNR*OXSRVWMHVDPDXVHEH ]DOMXEOMHQDLQMHQRMHVDPROMXEOMHEH]JUDQLQR*OXSRVWMH]DRJUQXOD GRVWRMDQVWYRPLSR]LYLPD]YDQMLPDLLQRYLPD % XGDODPDQLMHXLWHOMULMHQHJRQHVUHD % XGDOHLSDPHWQLMHGQDNRVXQHRSDVQL1DMRSDVQLMLVXSROXOXGLLSROXPXGUL DNLDNRSHGHVHWPLOLMXQDOMXGLNDHQHWRJOXSRRQRLSDNRVWDMHJOXSRVW ' DMHRYMHDQVWYRRGYDMNDGDELORUD]XPQRLPXGURSRYLMHVWQHELELODGXJD NURQLNDJOXSRVWLL]ORLQD1HVWDQHPROLVYLXRSHPQXNOHDUQRPUD]DUDQMX QHHWRELWL]ERJWRJDWRRYMHNQLMHELRVSRVREDQSRVWDWLOMXGVNLPLOLWRMH QDVOMHGQR]DRELWHWR]ERJWRJDWRJDMHMHGQRGXQRVWJOXSRVWLVSULMHLODGD YLGLVWYDUQRVWLGMHOXMHQDWHPHOMXLVWLQH ' RNOHHPRUD]ERMQLFLPDUD]YH]LYDWLVDQGDOH1DLVXHSRYLEH] SHUVSHNWLYH-DQHVSDGDPPHXRQHNRMHVXQDYLQXOLVOLMHSDVQDJDJOXSRVWL WRMHPDJQHWVNDVQDJDPDVRYQRJ]DPUDHQMDSDPHWL6DGDVHXNODQMDWL RGJRYRUQRVWLQLMHGRVWRMQRRYMHNDQLSUHGYODVWLWRPVDYMHVWL ' YLMHVXVWYDULEHVNRQDQHVYHPLULOMXGVNDJOXSRVWDOLWRVHVYHPLUDWLH QLVDPEDSRVYHVLJXUDQ ' YRUVNHOXGHVXRGXYLMHNVMHGLOHXSRGQRMXSULMHVWROMD=DWRVXSUYHPRJOH YLGMHWLNDGDVHSULMHVWROMHSRHORNOLPDWL * GMHQHPDODLGYRMEHQDMHLLVWLQD * OXSRYMHNPLVOLGDMHPXGDUPXGDURYMHN]QDGDMHJOXS * OXSDFLEDWLQHOXGRVWDPXGUHRYMHQDYD]QDQMH * OXSDQQLMHVSUHPDQQDSURPMHQH]DQMHJDMHVYLMHWWDNDYNDNDYMHVWLQH WUHEDJDPLMHQMDWL * OXSDQYMHUXMHVYDNRMULMHL * OXSHPLVOLLPDVYDWNRDOLLKPXGUDFSUHXXMH * OXSLXVWUDQRM]HPOMLSRVMHXMXPX]HMHPXGULJRVWLRQLFH,REUDWQR * OXSRPHQLERJQHPRHSRPRL * OXSRVWMHGDUSULURGH * OXSRVWMHQDMXGQLMDRGVYLKEROHVWL%ROHVQLN]ERJQMHQLNDGDQHSDWL$OL ]DWRSDWHGUXJL* OXSRVWMHVYHPLUVNDVLODRQDMHMHGLQDNRMDSRVWRMLSRG]YLMH]GDPDRQDLK SRNUHHL]DWRSULURGDQHPDLQHPRHLPDWLSODQD-HUNDGELWDJOXSRVWELOD QDVWDODSRSODQXRQGDQLWDQHELELORVOXDMQRDNRQDRYRPVYLMHWXQLWD QLMHVOXDMQRRQGDVYHVWRMLXX]URQRMYH]L * OXSRVWMHYMHQD * OXSRVWLSULSDGDLFMHSLGODWYR * OXSRVWLVXQDMEROMLWHPHOM]DEXGXXPXGURVW*RGLQDPDVDPUD]PLOMDRR JOXSRVWLOMXGVNRMRVMHDMXLPXWQRNDNRL]UD]QLKOMXGVNLKSRVWXSDNDL]ELMD XGQDPUDQDXQXWUDQMDVQDJDNRMDOMXGHVPHWDVYDNHNUHWQMHNRMDOMXGLPD QLNDNRQHGDSRLYHSRWSXQRLQHSRVUHGQRMHGQDRSDVQDVQDJD]DSUDYRNRMD OMXGHWUXMHLUDVWYDUDMDVDPWXVYDNRGQHYQXSRMDYXOMXGVNHJOXSRVWLWXPDLR NDRSULURGQXVWYDU2VRYLRVHRYMHNQDVWUDQMHQRJHSURKRGDRMHNDR GYRQRDFDJOXSRVWVHYXH]DQMLPNDRVMHQND*OXSRVWMHVHVWUDPUDND JOXSRVWELKWMHODGDGYRQRFDSRQRYQRYUDWLQMHJRYLPHWYHURQRQLP URDFLPDXSULURGLJOXSRVWQHGDRYMHNXGDRWSXWXMHQD]YLMH]GHNDRWR PXQLVLODWHDQHGDOHWL , ERJRYLVXYRGLOLELWNHVDEXGDODPDX]DOXGQR , EXGDODUDGLSRVYRPXYMHUHQMX , VPLMHKRGPXGUDFDLQLOXDND , ]JOXSDQDQHPRHSURJRYRULWLGRVWRMDQVWYR RQLWNRQLMHRWNULROMXGVNRMJOXSRVWLOLMHND . DGJOXSRVWSRLYDQDGREULPQDPMHUDPDWDG]DEOXGDGDMHYHHPEURMX OMXGLGDRGQMHLYLQHJRWRRGQMHVWUDGD . ROLNRJRGQHWNRELRSDPHWDQHVWRLSDNQLMHGRYROMQRSDPHWDQGDVKYDWL JOXSRJ . RJDVUHDHOLXQLWLWLXLQLJDOXGLP / DNRMHUD]DEUDWLGDVHSUHPDJOXSDFLPDLOXDFLPDPRHSRND]LUD]ERULWRVW VDPRQDMHGDQQDLQGDVHVQMLPDQHUD]JRYDUD / XGRVWQHPDLVSULNH / XDNRGPDKRGDMHVYRMELMHV / XDNDQHSLWDM]DVDYMHW / MXGHWUHEDYROMHWLMHUVXYLHJOXSLQHJR]OL / MXGLVHQDMRLWLMHUD]OLNXMXSRWRPHWRQHUD]XPQLXYLMHNQDQRYRSRLQH LVWXJOXSRVWDSDPHWQLXYLMHNQRYH / MXGVNDMHJOXSRVWPUDQDVQDJDSRGQDPD 0 RJXHGUDWLEXGDORPVYHOMXGHQHNRYULMHPHLQHNHOMXGHLWDYRYULMHPH DOLMHQHPRJXHGUDWLEXGDORPVYHOMXGHLWDYRYULMHPH1 DJOXSRVWLPDVWRMLVYLMHWLEH]QMLKVHPRGDQHELQLWDGHVLOR0L]QDPR WR]QDPR 1 DGXWRVWLQLRYMHNDOXGLP 1 DJDRRYMHNLQLOXGRVWLDUD]ERULWLKSRGQRVL 1 DMILOR]RIVNLMDMHVWUDQDSRYLMHVWLXWRPHWRQDVXSR]QDMHVOMXGVNRP JOXSRX 1 DMQHVQRVQLMHRVREHVXOMXGLNRMLPLVOHGDVXJHQLMDOQLLHQHNRMHVHEL XPLOMDMXGDVXQHRGROMLYH 1 DMRSDVQLMDMHJOXSRVWNRMDQLMHRGUD]QHREUD]RYDQMDYHREUD]RYDQMD 1 DMWHHMHRYMHNXXUD]JRYRUXVJOXSDQLPD*OXSDQLQHHSRMPLWLGDMHVWYDU R]ELOMQD*OXSDQLQDVGDNDNRQHPRJXSUDWLWLXPLVOLPD 1 DSUDYLVLVWHPNRMLLEXGDODPRHNRULVWLWLSDHJD QH VDPREXGDODL KWMHWLNRULVWLWL 1 HSRQL]XMVHSUHGEXGDORP 1 HNLVHOMXGLYLHWUXGHVNULWLVYRMXSDPHWQHJRVYRMXJOXSRVW 1 HPRJXHMHELORWRXLQLWLRWSRUQLPDQDEXGDOHMHUVXEXGDOHWDNR LQYHQWLYQH 1 HRJUDQLHQMHEURMOXDND 1 H]JRGDOXDNDMHRSRPHQD]DSDPHWQRJD 1 LVXOMXGLWDNRJOXSLGDQHEL]QDOLWRVHVPLMHDWRQHDOLQLWNRRGQDVQLMH WDNROXGRLOLQDLYQRVPLRQGDWRMDYQRLVSRYLMHGD 1 LWNRQLMHRWNULROMXGVNRMJOXSRVWLOLMHND 1 LWNRQLMHWROLNRVOLMHSNDRRQLNRMLQHHYLGMHWL 2 EUD]RYDQMHRQDMNRMLPRHYLGMHWLSDUDOHOH%XGDOHXYLMHNYLGHQHWRQRYR 2 QDMWNRVHQDYLNDRQDDSVXUGQHVWYDULGREURVHVQDOD]LXQDHPYUHPHQX 2 QLNRMLVHSUDYHJOXSLPDRSDVQLMLVXRGRQLKNRMLVXJOXSL 3 DPHWQLMLSRSXWD%HVPUWQDSRVORYLFDNRMDXWHPHOMXMHYODGDYLQXJOXSRVWL VYLMHWRP 3 RVWRMHVDPRGYDQDLQDGDVHRYMHNX]GLJQHLOLVYRMRPYODVWLWRP YMHWLQRPLOLJOXSRXGUXJLK 3 UDYRQDJOXSRVWMHGLRJDUDQFLMHVORERGQRJUD]YRMDOLQRVWL 3 UD]QRMMHYUHLWHNRVWDMDWLXVSUDYQR3UHGQRVWSDPHWLMHXWRPHGDVH RYMHNPRHSUDYLWLJOXSLP2EUDWQRMHYHWHH 6 DPRJOXSDQEUDQLSRWSXQREH]LGHMQHVWYDULLRGQRVHNRMLQLVXVSRMLYLV GREULPRELDMLPDRYMHNQDNUDMXRWXSOMXMH]DJOXSOMXMHVHEHLGUXJH6 DPRMHEXGDODVDPVDVRERP]DGRYROMDQ 6 LURPDQDMHEXGDODERJDWDEXGDODMHERJDWD 6 WUHOLFDPDDSVXUGDWUHEDRGX]HWLFLOM 6 WXSDQMSRMHGLQLKFLYLOL]DFLMDVWRMLXREUDWQRPRPMHUXVDOMXGVNRPSDPHWL 6 YDNDEXGDOD]QDGHWUDLWLL]OLNH]DYODVWLWHSRJUHNH 6 YDWNRPLVOLGDMHQDMYDQLMLQDMEROMLVDPROXDNLJOXSDQLPDKUDEURVWLWRL UHL 6 YLVPRPLPDVNHLVYLVPRPL]DNULQNDQLLVYDNLRYMHNRVMHDSRWUHEXGD VNLQHVYRMXPDVNXQDMHGDQWUHQGDUDVNULQNDGDSURJRYRULSRFUWLVYRJ LQWLPQRJUDVSRORHQMD WRMHYHDLQWHOLJHQFLMDWRYLHQMH]LQDJOXSRVWPRHNRGLWL WROMXGLQDMUDGLMHQD]LYDMXJOXSLP"3DPHWQHVWYDULNRMHQHVKYDDMX 8 LQWHUHVXMHVYDNRJGUXWYDGDVHERULSURWLYJOXSRVWLSURWLYVQDJDNRMH REOLNXMXRVREHNRMLPDVYHWRMHQHSR]QDWRL]JOHGDWDMDQVWYHQRLSULMHWHH 8 YLGMHWHNROLNRVHJOXSRVWLLNROLNRNXNDYLOXNDSDLDORVWLNDWNDGD VNULYDSRGPDVNRP]GUDYDUD]XPD

2 37,0,=$0,3(6,0,=$0 p LPRSWLPLVWXJOHGDVYMHWORNRMHXRSHQHSRVWRMLSRMDYOMXMHVHSHVLPLVW NRMLJDJDVL 1 RYDMHYL]LMDWRMHGXJXMHPR]QDQRVWLYL]LMDVWYDUQRJSUHPGDXPMHUHQRJ RSWLPL]PD2QQDPGDMHQHNXPMHUX]QDHQMDLUDFLRQDOQHQDGHXVYLMHWXNRML MHL]JOHGDRLUDFLRQDODQLEHVPLVOHQ2QQDPSRND]XMHRYMHNRYRPMHVWRR QMHJRYLXORJXXVYHPLUX2QDMH]HPDOMVND]DOLKDHYROXFLMVNLKPRJXQRVWL VOXJDHYROXFLMHDXLVWRYULMHPHLQMH]LQPODGHQDNLJRVSRGDU 2 SWLPLVWJRYRULGDLYLPRXQDMEROMHPPRJXHPVYLMHWXDSHVLPLVWVHERML GDMHWRLVWLQD 2 SWLPLVWDQLNDGDQHHL]DEUDWLOXGQLFXNDRMHGLQRJGRVWRMQRJVNORQLWD QHSRGPLWOMLYHOLQRVWL 6 EH]QDGQRXSRLQMHRSWLPL]DP 6 WYDUDRFLYLXVNODGXVSULURGRPWR]QDLELWLLXVNODGXVUD]XPRPMHU SRVMHGXMHYHGULLYRWQLRSWLPL]DPLR]QDDYDXVSUDYQXOLQRVW1MHJRYMHXP RGVMDMQHEHVNRJVYLMHWOD 8 ]EURMPRJDLYRWDVSDGDL]PHXRVWDORJLWRGDQHSRVWRMLEH]L]OD]QRVW = DRSWLPLVWDLYRWQLMHSUREOHPYHUMHHQMH2 SWLPLVWLVXORHREDYLMHWHQL p 3HVLPL]DPMHGXHYQDEROHVW2QMHJULMHK 3 HVLPL]DPXELMDXOMXGLPDWHQMXGDVHERUHSURWLYVLURPDWYDQH]QDQMDL ]ORLQDLLVXXMHVYDYUHODUDGRVWLXVYLMHWX 3 HVLPLVWMHRYMHNNRMLVHYHVHOLORLPLVNXVWYLPDMHUPXGDMX]DSUDYR 3 HVLPLVWLLPDMXWXSUHGQRVWGDUMHHELYDMXUD]RDUDQL 3 HVLPLVWLVXLVWLQVNLLYRWQLXPMHWQLFLMHUGRLYOMDYDMXVDPRXJRGQD L]QHQDHQMD 3 HVLPLVWLDQMH]QDNWRVXVYHXWRSLMHQRYLMHJGREDSHVLPLVWLQH 1 HPRJXVLSRPRLDSRNDOLSWLDULVWUEXVLPDQLVXXYMHUOMLYL 3 HVLPLVWQHPRHELWLJRUH2SWLPLVWPRHPRH

2 5,*,1$/1267,2321$$1-( R ULJLQDOQRVWIDOVLILNDWSODJLMDWRSRQDDQMHUXWLQD p %XGLRULJLQDODQ$NRYHHOLQHNRJRSRQDDWLRSRQDDMJDXRQRPH WRMHQDMEROMH2ULJLQDOQRVWVHQHVDVWRMLXWRPHGDNDHWRQLWNRSULMHQLMH UHNDRYHXWRPHGDWRQRNDHRQRWRPLVOL 2 ULJLQDOQRVWWUHEDFLMHQLWLYLHRGRSVHQRVWL 2 ULJLQDOQRVWVHQHXL p )DOVLILNDWVHRGRULJLQDODUD]OLNXMHSRWRPXGDL]JOHGDRULJLQDOQLMH 0 HXOMXGLPDLPDSXQRYLHNRSLMDQHJRRULJLQDOD = ERJSODJLMDWDVHQHELWUHEDOLOMXWLWL2QLVXYMHURMDWQRQDMLVNUHQLMLRGVYLK NRPSOLPHQDWD p /MXGLNUDGXMHGQLGUXJLPDPLVOLLQRYDF / MXGLVHXHRSRQDDWLRWRMVSRVREQRVWLRYLVLQMLKRYRSVWDQDN1XQRVW VNXSOMDQMDXJUXSHLVWYDUDQMHRGQRVHL]YLUHYMHURMDWQRL]WRJSURFHVD XHQMD*UXSDSUHQRVLQDVYRMHODQRYHVYDLVNXVWYDSRWUHEQD]DRSVWDQDN 2 SRQDDQMHMHQDMLVNUHQLMLREOLNODVNDQMD3LVDORVHLSLHXJODYQRPLGDQDV SRFUWLSRPRGQRJSUHSLVLYDQMDDSLWDPRVHNDNRWRGDOMXGLPDMRXYLMHNQLMH GRVDGLORPDMPXQLUDWLWXHJULPDVH 6 WDWLWRELELODVPUWRSRQDDWLWRMHYHMHGQDYUVWDURSVWYDYODVWLWR REUD]RYDQMHLUD]YRMWRVXLYRWLVORERGD 8 VSMHKSRGXKYDWDMHXYLMHNQDNRFNLYULMHGQRVWLVHVWYDUDMXVSRVWHSHQLP UD]OLNDPD'MHORMHXYLMHNL]YUJQXWRRSDVQRVWLL]RSDHQMDLNULYRWYRUHQMDp .ORQLVHUXWLQHRQDMHXERMLFDLQYHQFLMH $ NRQHWRUDGLRQDNRNDNRWRYHGHVHWJRGLQDUDGLRQGDVXYHOLNH DQVHGDUDGLSRJUHQR RYMHNLPDGDQDVYUORPDOHLQLFLMDWLYHQMHJRYH]DGDWNHSURSLVXMH RUJDQL]DFLMDDNVXLRVMHDMLSURSLVDQLD]DEDYDLRVWDOHDNWLYQRVWLVX UXWLQLUDQH . UHDWLYQDRVREDQDUXWLQVNRPSRVOX UDVLSDQMHERMHJGDUD 0 RHOLRYMHNXKYDHQXWXPUHXUXWLQHQH]DERUDYLWLGDMHRYMHN MHGLQVWYHQLLQGLYLGXXPELHNRMHPXMHGDQDVDPRRYDMHGLQDDQVDLYRWDV QDGDQMLPDLUD]RDUDQMLPDVDDORXLVWUDKRPVHQMRP]DOMXEDYOMXL JUR]RPSUHGQLWDYLORPLRGYRMHQRX 1 HNLOMXGLLYHVWDNRL]QHQDXMXRPUXWLQRPGDMHWHNRYMHURYDWLGDLYH SUYLSXW 6 YDYHOLNDLVNXVWYDVYDYHOLNDGMHODUH]XOWDWVXRVORERHQMDRVORERHQMDRG UXWLQHUD]PLOMDQMDLGMHORYDQMD 8 KRGDQHQDPUDGQMHRODNDYDMXGDVHXVUHGRWRXMHPRQDQHWRQRYR

3 $0(1-(6-($1-(,=$%25$9/-$1-( p 7HNNDGDVPRQHNRJDRYMHND]DERUDYLOLRQMHVWYDUQRPUWDY = DERUDYMHQDL]UD]LWLMDOMXGVNDPDQDLOLYUOLQD = DERUDYMHQHVUDQMLYRVSDVRQRVQLMDRYMHNRYDVSRVREQRVWQHJRVMHDQMH = ORMH]DERUDYLWLRGMHGQRPEROMHMH]DERUDYOMDWLSRPDOR = DERUDYOMDQMHPRHELWLYHOLNRSURGXNWLYQRGMHOR = DEUDQMHQRQLMHYMHQRRQRVHPRHPLMHQMDWL HOMHWLQHNRJD]DERUDYLWL]QDLPLVOLWLQDQMHJD p 'REURSDPHQMHMHSURNOHWVWYRNRMHVOLLEODJRVORYX 3 DPHQMHVODELDNRJDQHYMHED 1 LWDQLMHWDNR]DVOXQR]DGREUDVWDUDYUHPHQDNDRORHSDPHQMH WRWHMHXLQLORRYMHNDDNRQLMHSDPHQMH"3DPHQMHMHXGQRYDWRFMHGLOR ]DGUDYDVYHQDHGREUHVWUDQHLVYHORHVWUDQHGUXJLK3DPHQMHMHVOXJD QDLKLQWHUHVD3RPR]DSDPHQMHMHLGHDOQDYH]DL]PHXGYLMHUXSHX SDPHQMX p .ULYRWYRUHQMHVMHDQMDMHQHPRQDRVYHWDQDHJSDPHQMDSUHPD QHSRYUDWQRVWLVYHJDWRVHGRJRGLOR 6 MHDQMDVX]ODWQLRNYLUNRMLVYDNXVOLNXLQLOMHSRP


6 MHDQMHMHMHGLQLUDML]NRMHJDQDVQHPRJXLVWMHUDWL 6 MHDWLVH]QDLRGDEUDWL

3 ,7$1-$,2'*2925, p RYMHNQLNDGDQHHSUHVWDWLELWL]EXQMHQGDVHXGLLGDSRVWDYOMDQRYD SLWDQMD % XGDOHSRVWDYOMDMXSLWDQMDQDNRMHPXGULQH]QDMXRGJRYRULWL 3 LWDQMDQLVXLQGLVNUHWQD7DNYLVXMHGLQRNDWNDGDRGJRYRUL 3 LWDQMHNRMHQLMHSRVWDYOMHQRXSUDYRPWUHQXWNXVDPRVPHWDLVWYDUD]EUNX 3 LWDWLSUDYDSLWDQMD]DKWMHYDMHGQDNXYMHWLQXNDRLGDYDWLSUDYHRGJRYRUH 7 DEXLUDQMHRGJRYRUDQLMHWDNRVWUDQRNDRWDEXLUDQMHSLWDQMD 7 DPRJGMHSRVWRMLSUHYLHRGJRYRUDQHWRQLMHXUHGXVDSLWDQMLPD 7 DPRJGMHVHQHSRVWDYOMDMXSLWDQMDSRLQMHQHRGJRYRUQRVW 7 NRSLWDSHWMHPLQXWDEXGDODDWNRQHSLWDRVWDMH]DXYLMHNEXGDOD6YLMHWMH ]DQDVXYLMHNRGJRYRUNRMLRYLVLRSLWDQMXNRMHPXSRVWDYOMDPR 9 HMHYHOLNLQXDQGRND]UD]ERULWRVWLLOLUD]XPLMHYDQMDNDGRYMHN]QDSLWDWL SDPHWQR , VWLQVNLRGJRYRUMH]DSUDYRXYLMHNVPUW

3 /(0(1,7267,'56.267 S OHPHQLWRVWLGUVNRVWGLYOMHQMHXPMHUHQRVWX]YLHQRVWYHOLLQD YHOLNRGXQRVWEHXWQRVWGUVNRVWVXURYRVW p 'LYOMHQMHMHQDHXJODHQRSUL]QDQMHGDQDPMHQHWNRGUXJLVOLDQ ' LYOMHQMHMHVUHWQRJXEOMHQMHVDPRJDVHEHD]DYLVWQHVUHWQRGRND]LYDQMH VDPRJVHEHWRJRGMHNRULVQRRYMHDQVWYXWRMHLSOHPHQLWR3OHPHQLWH GXHGUXJHOMXGHXYLMHNEODHQHJRVHEHVXGH p $OLVYHX]YLHQRLVWRMHWDNRWHNRNDRWRMHULMHWNR 2 GX]YLHQRJGRVPLMHQRJVDPRMHMHGDQNRUDN 1 HLMDVHYHOLLQDQHPMHULSRQMHJRYLPL]YDQUHGQLPQDSRULPDYHSR QMHJRYRPVYDNRGQHYQRPSRQDDQMX p 1HPDYHOLLQHWDPRJGMHQHPDMHGQRVWDYQRVWLGREURWHLSUDYGH 6 DPRPDOLGXKRYLUD]OLNXMXVYRMHLWXH9HOLNRGXDQRYMHNYLGLLWDYVYLMHW NDRVYRMXSRURGLFX6 DPRVHXQXGLYLGLRWPMHQRVWYHOLNHGXH 9 HOLNRGXQRVW QL MH]DUD]QD p 6YDNDMHQHQDUDYQDEHXWQRVWQHVQRVQDDGRQHNOHLRSDVQD p .RGQHNLKOMXGLGUVNRVWPRUD]DPLMHQLWLYHOLLQXQHOMXGVNRVWYUVWRX NDUDNWHUDOXNDYRVWGXK p 3URWLYVXURYRVWLOLMHNMHEODJRVW

3 2(7$.,.5$p 7NRQLNDGQHSRQHQLNDGQHPRH]DYULWL p .UDMQRVWLVHGRGLUXMX 6 WYDULSRVWRMHMHGLQRXREOLNXVYRMLKVXSURWQRVWLDYRXNOMXXMH%RJD 6YDNDMHNUDMQRVWURHQDVHVWUDRJUDQLHQRVWL p $NRNRQDFLPDMHGDQNUDMRQGDLPDLGUXJL % ROMHMHNUDMVHPDORPXNHQHJRPXNDEH]NUDMD

3 2+9$/$,3258*$ S RKYDODSRUXJDLVPLMDYDQMHL]UXJLYDQMHKYDOLVDYFLVDPRKYDOD p %ROMHWLMHSDPHWQDSRNXGDQHJRJOXSDSRKYDOD + YDOLOLWHSURWLYQLNRQGDMHWRVXPQMLYRSVXMHOLWHRQGDVLXSUDYLOXQD SUDYRPSXWX + YDOLOLPHXOLFH7RWLQHX]DERUDYLWL HOLXPMHUHQDSRKYDODR]QDNDRJUDQLHQRVWL" HGDQGLRKYDOHSRKYDOLSULMDWHOMDXOLFHGUXJLPXGLRL]DOHDL]UHFL . DGQHWNRQHNRJDKYDOLRQVHVQMLPL]MHGQDXMH . DGDRSUDYGDQRNRULPRLVWRGREQRELWUHEDORWUDLWLQHNXRVRELQX]ERJNRMH RVREXNRMXNRULPRPRHPRLSRKYDOLWL/MXGLRELQRKYDOHNDNRELELOL KYDOMHQL 0 DNROLNRQDVOMXGLKYDOLOLQLNDGQDPQHHUHLQLWDQRYR 1 HKYDOLRYMHNDSRREOLMXQMHJRYXLQHSUH]LULQLNRJD]ERJQMHJRYD L]JOHGD 1 LNRJDQHKYDOLSULMHQRWRSURJRYRULMHUJRYRUMHNXQMDOMXGL 2 ELQRKYDOLPR]DWRGDELVPRLVDPLELOLKYDOMHQL2 GELMDWLSRKYDOH]QDLHOMHWLGDQDVGYDSXWDSRKYDOH 3 RKYDODMHXYLMHNHGQDVDPRODVNDQMH]DXGDUDODNHMVWYRP 3 RKYDODNRULVWLPXGURPDPQRJRNRGLOXGRP 5 HFLPLWNRWHKYDOLDMDXWLUHLXHPXJULMHL 7 NRQDVKYDOLMHUQHWRHOLWDMHQDVNXGLWLDNRQLWDQHGRELMH 7 NRRGELMDSRKYDOXHOLGDJDVHMRMHGQRPSRKYDOL = DSRQLUD]JRYRUSRKYDORPLSUL]QDYDQMHPVXJRYRUQLNRYLKYUOLQD HOLOLVWHLQHSULMDWHOMDKYDOLVHSUHGSULMDWHOMHPHOLOLVWHLSULMDWHOMD GRSXVWLGDVHRQKYDOLSUHGWRERP LYHKYDOLWLWRMHL]UXJLYDQMH o 3RUXJDMHHVWRRGUD]GXKRYQRJVLURPDWYDLVPLMDYDQMH p 1HLVPLMDYDMVHGUXJLPDLQHEXGL]DMHGOMLYWRVXSULNULYHQHDJUHVLMH , ]UXJLYDQMHMHQDMHHGRND]VLURPDWYDGXKD , ]UXJLYDQMHMHVQDJDRQRJDNRMLQHPDNDUDNWHUD 3 RQHNDGGXKRYLWRDOLQDMHHSRGUXJOMLYRWYRUFLPDQRYLKLGHMD SULSLVXMHPRILOR]RILUDQMHQD]LYDPRLKXGDFLPDXPMHVWRGDX]SXQX SR]RUQRVWSRNXDPRSURQLNQXWLXELWQMLKRYLK]DPLVOL8WDNRQHSUDYHGQR XUHHQRPVYLMHWXVWYDUDRFSDWLSRQDMYLH]ERJGXKRYQHWURPRVWLVYRMHJD QHSRVUHGQRJRNUXHQMD 6 OLNDNRMXLPDPRVDPLRVHELRYLVLRQDLPUDQLPLVNXVWYLPDNDRLRQDHP YODVWLWRPWXPDHQMXWLKLVNXVWDYD$NRQDVSUHNRUDYDMXLOLQDPVHXYULMHPH X]UDVWDSRGVPLMHYDMXWHQDPGDMXQDVOXWLWLGDQLVPRLVSXQLOLRQRWRVHRGQDV RHNLYDORXEU]RHPRYMHURYDWLGDVPR]DLVWDQHVSRVREQLWHHPRXVYLP VYRMLPGMHOLPDYHXQDSULMHGRHNLYDWLQHXVSMHK7RQDPXYMHUHQMHSRQHNDG QHHLVNRULMHQLWLQLLVWLQVNLXVSMHK o +YDOLVDYFLVXMH]LQLGLYRYLXNRMLPDVHVNULYDMXPLVDRQLSDWXOMFL p RYMHNNRMLUDGLQHWRNRULVQRQDNUDMXLSDNLPDSUDYRGDVHWLPHLSRKYDOL + YDOLWLVHEHRVRELWRVWMHLVSUD]QRJDNXGLWLVHEHRVRELWRVWMHOXGRJD

3 2.86,32*5(.$ S RNXVSRJUHNDYMHEDQMH p 1HX]GDMVHXGUXJH3RLQLVDPVYRMHJUHNH1LMHGDQSRNXVQLMH SRWSXQLSURPDDMXYLMHNPRHSRVOXLWLNDRQHJDWLYDQSULPMHU 0 DOHJUHNHUDGRSUL]QDMHPRNDNRELRVWDYLOLGRMDPNDRGDQHPDPRYHOLNLK1 HSDGDPRSUHNRVYRMLKJUHDND8YLMHNSDGDPRSUHNRQHSULMDWHOMDNRMLWH JUHNHNRULVWH p ,]YMHEDMVHGR]DPRUHQRVWLXNURWLDPELFLR]QH]DVHSULGREL QHRSUHGLMHOMHQH]DGLYLRKROH9MHEDM.DRWRHOMH]R]DUDDNRVHQH XSRWUHEOMDYDWDNRVHLWYRMDVSRVREQRVWXQLWLEH]YMHEH 9 MHEDXYUXMHYMHWLQH6WYDUDODNHVHVSRVREQRVWLPRJXXWYUGLWLL YMHEDWL

3 2126,68='5$1267 S RQRVVX]GUDQRVWVUDPVUDPHOMLYRVWDSVWLQHQWSUNRVGRVWRMDQVWYR p %XGLSRQRVDQ$NRWLQHWNRNDHQHWDGDMHRQ]ERJSRQRVD LOL WYUGRJODYRVWL SULVLOMHQRVWDWLGRVOMHGDQVDPRPHVHEL ' RSXVWLGUXJRPHGDVDXYDYODVWLWLSRQRV$NRMHQHWRRYMHNDGRVWRMQR WRMHQMHJRYRVMHDMOMXGVNRJSRQRVDNDRWDNYRJDWDMMHMDLRGJOXSRVWL LWDYRJVYLMHWD7UHEDSULMHVYHJDELWLSUDYHGDQWUHED]DWLP]QDWLWRMH LVWLQDDOMXGLVXELMHGDSULOLNHXNRMLPDLYHVXQHGRVWRMQHRYMHNDWHQLMH XGRGDVHOMXGVNDVDYMHVWL]JXELODNDRPDJOD3DPHWMHXVDPOMHQDSRMDYD 3 RVWRMLPXND]ERJNRMHVPRSRQRVQL 3 RQRVMHGDNOHL]QXWUDSRWHNORSUHPDWRPHLL]UDYQRVDPRSRWRYDQMHD WDWLQDQDSURWLYWHQMDGDVHRQRSRVWLJQHL]YDQDWRMHVWQHL]UDYQR 'RVOMHGQRWRPHLQLWDWLQDRYMHNDJRYRUOMLYLPDSRQRVXWOMLYLP 3 RQRVDQRYMHNRGVHEHWUDLQDMEROMHRKRORYMHNVLWRSULSLVXMH 3 ULMHELWUHEDORGDXPUHPRQDQRJDPDQHJRGDLYLPRQDNROMHQLPD 3 UL]RUOMXGVNRJSRQRVDMHQHXVSRUHGLY 3 RGODFDQDMYLHYULMHDSRQRV p $NRMHX]GUOMLYRVWSRJUHNDUDYQRGXQRVWMH]ORLQ , SDNSRVWRMLJUDQLFDJGMHX]GUOMLYRVWSUHVWDMHELWLYUOLQD 6 X]GUDYDQMHMHXLYDQMHXVWYDULPDNRMHVHQHPRJXGRELWL 6 X]GUDQRVWRVLURPDXMHXSXHQRJ WRVHYLHVWYDULRYMHNVUDPLWRMHXJOHGQLML 6 UDPHOMLYRVWGDMHGXLSRVHEQXOMHSRWXNRMDVHHVWRRGUDDYDQDLWDYR WLMHOR p $SVWLQHQWRYMHNVODEHYROMHNRMLSRGOLMHHLVNXHQMXGDVDPVHELXVNUDWL ]DGRYROMVWYRp 3UNRVMHMHGLQRRUXMHVODELKLMRMHGQDVODERVWYLH p 'RVWRMDQVWYRRYMHNDSRLYDQDRGDELUX ' RVWRMDQVWYRRYMHNDVDVWRMLVHPRGDMHGLQRXQMHJRYRMVSRVREQRVWLGD SRWXMHVHEHVDPRJD HGQRVWDYQLMHMHL]JOHGDWLGRVWRMDQVOXELNRMHRYMHNQHPDQHJRRQLKNRMH RYMHNL]YUDYD 0 RGDMHMHGLQRGRVWRMDQVWYRRYMHNDXQMHJRYRMVSRVREQRVWLGDVHPRH FLMHQLWL 6 YODGDYDQMHQDJRQkSRPRXPRUDOQHVQDJHGXKRYQDMHVORERGDD GRVWRMDQVWYRR]QDDYDQMHQL]UD]XSRMDYL 7 NRVHGRVDXMHGRVDGDQMHVYLPD

3 5(7-(5,9$1-(,327&-(1-,9$1-( p 1HSUHWMHUXMXULMHLPD3UHWMHULYDQMDQHGRGDMXQHJRRGX]LPDMXYMHUX XLVWLQX3UHWMHULYDQMHMHODSRWHQLKOMXGL LPVHMHGDQRVMHDMSUHXYHOLDQHVWDMHVSRVREQRVWLUDVXLYDQMD p 3RGFMHQMXMHPRRQRWRLPDPRDSUHFMHQMXMHPRRQRWRMHVPR

3 5,-$7(/-6792,1(35,-$7(/-6792 S ULMDWHOMVWYRQHSULMDWHOMVWYRL]GDMDSURWLYQLFLVXVMHG p $NRH]QH]DEHVNRULVQLPLWUDLVDPRRQRWRMHVXYLQRRELQRL QHELWQRQHSRVWLHQLRQRWRWLMHSRWUHEQR $ NRQHPDQLMHGQRJGREURJSULMDWHOMDQLVLYULMHGDQLYMHWL $ NRSULVYDNRMSULMDWHOMVNRMXVOX]LRGPDKPLVOLQD]DKYDOQRVWRQGDQLVL GDURYDRYHSURGDR $ NRSULMDWHOMDSRVWLGL]QDLSULMDWHOMDJXEL $ NRVHL]GLJQHXVXFDVYRMLKSULMDWHOMDPRHODNRSRVWDWLNUYQLNRP VYRMLKSULMDWHOMVWDYD % H]SULMDWHOMDMHLQDMMDLRYMHNQHVLJXUDQ HVWRQLMHRYMHNXQLWDQHSULMDWHOMVNLMHQHJRRQVDPVHELRYMHNNRG RGDELUDQHSULMDWHOMDQHPRHQLNDGDELWLGRYROMQRRSUH]DQ XYDMSULMDWHOMHLGUHYQHVWD]H$NRLPDSUDYRJSULMDWHOMDPRHUHL GDSRVMHGXMHGYLMHGXH' REDUWLMHVXVMHGQDMEROMDRJUDGD H]LNSULMDWHOMVWYDQLVXULMHLQHJR]QDHQMD . DGWHSULMDWHOMPROLRQGDQHPDVXWUD / DQLSULMDWHOMQDOLLVMHQLNRMDWHVOLMHGLGRNLPDVXQFD 1 HHNDMGDSULMDWHOMLXLQHRQRWRELPRJDRWL 1 HRGEDFXMVWDURJSULMDWHOMDMHUPXQRYLQHHELWLMHGQDN 1 HSRYMHUDYDMQLSULMDWHOMXQLQHSULMDWHOMX 1 HVWYDUDMQHSULMDWHOMDRGRQRJDNRMLQHELELRGRVWRMDQELWLWYRMSULMDWHOM 1 HNDWLDVWWYRJDSULMDWHOMDEXGHPLODNDRWYRMD 1 HSULMDWHOMMHQHWRPQRJREDQDOQLMHQHJRWRVHPLVOL'RYROMQRJDMH XVWULMHOLWL 1 HSULMDWHOMLPRJDQHSULMDWHOMDVXPRMLSULMDWHOML 2 GVYHJDWRPXGURVWSULSUHPD]DEODHQVWYRLWDYDLYRWDNXGLNDPRMH QDMYUHGQLMHSRVMHGRYDWLSULMDWHOMVWYD 3 UDYDVXSULMDWHOMVWYDYMHQD 3 UDYLMHSULMDWHOMEDO]DPLYRWDLQHPRHVHL]PMHULWLQMHJRYDYULMHGQRVW .DNDYMHRYMHNWDNDYPXMHLSULMDWHOM 3 UDYLSULMDWHOMMHRQDMWNRWHSRGUDYDLNDGQLVLXSUDYX.DGDVLXSUDYX VYLVXQDWYRMRMVWUDQL 3 UDYLVHSULMDWHOMXSR]QDMHXQHYROML 3 ULMDWHOMMHRYMHNNRMLHWLQHVHELQRQDNRGLWL 3 ULMDWHOMMHRYMHNNRMLWHYROLLDNRWHSR]QDMHXGQRGXH 3 ULMDWHOMMHNDRGUXJRMD 3 ULMDWHOMMHQDMEROMDLPRYLQDXLYRWX 3 ULMDWHOMWLMHRQDMNRMLXYLMHNRVMHWLNDGDMHSRWUHEDQ 3 ULMDWHOMDQDVDPRNRULDMDYQRJDKYDOL 3 ULMDWHOMDXSR]QDPRWHNNDGJDL]JXELPR 3 ULMDWHOMLVXNUDGOMLYFLYUHPHQD 3 ULMDWHOMVWYDWUHEDMXELWLEHVPUWQDQHSULMDWHOMVWYDVPUWQD 3 ULMDWHOMVWYRMHDWULEXWVORERGH 3 ULMDWHOMVWYRMHVDVWDYQLGLROMXGVNHVUHH 3 ULMDWHOMVWYRMHXPLMHHGLVWDQFHNDRWRMHOMXEDYXPLMHHEOL]LQH 3 ULMDWHOMVWYRYHOLNRJRYMHNDMHVWGREURLQVWYRERJRYD5 DGLMHSUDYRQHSULMDWHOMVWYRQHJRQHLVNUHQRSULMDWHOMVWYR 6 DPRMHPDORLVNUHQLKSULMDWHOMDDOLLSRWUDQMDMHPDOD 6 UHDVWYDUDSULMDWHOMHQHVUHDLKQDMVLJXUQLMHLVNXD 6 YHYHOLLQHRYRJVYLMHWDQHYULMHGHNROLNRMHGDQGREDUSULMDWHOM 9 HLQDSULMDWHOMD]DJRUDYDSULMDWHOMVWYRDYHLQDYMHUQLNDYMHUX 9 MHUDQMHSULMDWHOMULMHGDN = DGDDSUDYRJSULMDWHOMDMHSRPRLDNRQLVLXSUDYX6YDWNRMHQDWYRMRM VWUDQLDNRVLXSUDYX p ,]GDMDMHORHJQRMLYR p .DNRELVPRRVWDOLQHMDNLGDQDPLYRWQLNDGQLMHSRNORQLRQHNRJ SURWLYQLND

5 $'2=1$/267,'26$'$ U DGR]QDORVWGRVDGDLJQRUDQFLMD p 'RNMHRYMHN]QDWLHOMDQVWDURVWPXQHPRHQLWD.DGDMH]QDWLHOMD XVPMHUHQDSUHPDR]ELOMQLPVWYDULPDQD]LYDPRMHHOMRP]D]QDQMHP 5 DGR]QDORVWMHSUHGXYMHWNUHDWLYQRVWL 5 DGR]QDORVWMH]YHNLUQDYUDWLPDPXGURVWL p .ORQLVHGRVDGH$OLDNRVHGRVDXMHWRMRQH]QDLGDWLMHSRWUHEDQ SVLKLMDWDU / DNHMHLYMHWLXVWDQMXNUHWDQMDMHUXUDYQRWHHQRPLURYDQMHSULMHWL ]DJXHQMHPXQHSRGQROMLYRMGRVDGL RYMHNMHMHGLQDLYRWLQMDNRMDVHPRHGRVDLYDWLNRMDPRHELWL QH]DGRYROMQD RYMHNNRPHMHGRVDGQRLPDRVMHDMNULYQMHLVXYLQRVWL ' RVDGDL]QDWLHOMDGYDEXGQDSRNUHWDDOMXGVNRJURGD ' RVDGDMHSROXVHVWUDRDMDQMD6WHULODQMHRQDMNRMLVHQLHPXQHGRPLOMD GRVDGDQMHRQDMWNRLPDQHNROLNRVWDULKPLVOLNRMHPXVYDNLGDQL]QRYD SDGDMXQDSDPHW.DGMHRYMHNXMHGQDVWYDUGRVDGQDLVDPSRVWDMHGRVDGDQ ' RVDGDMHSURL]YRGQDHJQHPLUQRJ]DVHQ]DFLMDPDJODGQRJJUDGVNRJ QDLQDLYRWD.RMHJOLDSVXUGDQDMYLHVORERGQRJYUHPHQDLPDMX QH]DSRVOHQLVYRMRPLOLWXRPNULYQMRP ' RVDGDMHSXVWRGXH2GJRMVKYDDQMDLUD]XPXWMHXQDRVMHWOMLYRVWSUHPD GRVDLYDQMX


, PDOLVPLVODWRLYLPRXVUHGL]RELOMDDLPDPRPDORUDGRVWL",PDOLVPLVOD GDVPRVYLSLVPHQLDNURQLQRVHGRVDXMHPR" , PDOMXGLNRMLQH]QDMXJXELWLYULMHPHSRVYHVDPLRQLVXSUDYDQDSDVW]D ]DSRVOHQH1DMQHVUHWQLMLVXRQLNRMLVHXVHELGRVDXMX . DGMHGMHWHWXMHGQDVWYDUGRVDGQDLVDPRSRVWDMHGRVDGQR 7 DMQDGDVHEXGHGRVDGDQOHLXWRPHGDVHVYHNDH p ,JQRUDQFLMDQH]DRVWDMH]D]QDQRX2QDUDVWHLVWRPEH]JODYRPEU]LQRP NDRLSRWRQMD , JQRULUDQMHMHILQLQDLQWDEXLUDQMD,JQRULUDQMHQLMHLVWRWRLWROHUDQFLMD7NR NRGGUXJRJRYMHNDLJQRULUDGDMHRYMHNQLMHHGDMHRQRYMHN

5 $7,0,5 U HYROXFLMDUDWRUXMHPLUUD]RUXDQMHSREXQDERUED p 'RUHYROXFLMHPRHGRLVDPRRQGMHJGMHLPDVYLMHVWL ' XELR]QDYUOLQDVYLKUHYROXFLRQDUDLPDMXWROLNRRVMHDMD]DRYMHDQVWYRGD LPYLHQLMHGDQQHRVWDMH]DRYMHND 5 HYROXFLMDGRYRGLQDYODVWNULYHOMXGH1DMJRUHMHRGVYHJDWRVXQMLKRYD REHDQMDVXSURWQDRGRGOXNDNRMHSURYRGH 5 HYROXFLMDSRLQMHXJODYL3REXQLRUXMHPSUHWKRGLSREXQDXJODYL 5 HYROXFLMDVHRVWYDUXMHXYLMHNSURWLYERJRYDSRHYLRGRQH3URPHWHMHYH SUYRJRGPRGHUQLKRVYDMDD7RMHRYMHNRY]DKWMHYSURWLYVYRMHVXGELQH ]DKWMHYVLURPDKDVDPRMHL]JRYRU 5 HYROXFLMHGROD]HWLKRDQRYHVHQHSRMDYOMXMXVYXJGMHLVWRPMDLQRPL MHGQDNRYLGOMLYR 5 HYROXFLMHQHUXHWDPQLFHVWDURJUHLPDYHLKSURLUXMX 5 HYROXFLMHVHQHVWYDUDMXQDSORDPDYHXVUFLPDLJODYDPDNRQWUDGLNWRUQLK OMXGL 6 RFLMDOQDUHYROXFLMD]DSRHODMHVHREDPD 6 YDNDUHYROXFLMDMHPDQMHJUDGLOLWHEXGXQRVWLDYLHDXNFLMDSURORVWL 7 NRVSULMHLPLUQXUHYROXFLMXLQLQDVLOQXUHYROXFLMXQHPLQRYQRP 8 UHYROXFLMDPDSRVWRMHGYLMHYUVWHOMXGLRQLNRMLLKGLXLRQLNRMLVHQMLPD RNRULVWH p 0RHPRELUDWLMHGLQRKRHPROLXVOMHGHHPUDWXSRJLQXWLNDRVXNULYFLLOL NDRQHGXQL.RPHMHWHNRRGOXLWLVHQHNDVYRMXJOXSXQDGXJUDGLQDQXNOHDUQRPRUXMX1HWUHEDQDPWUHLVYMHWVNLUDW,PDPRNDSLWDOL]DP NRPXQL]DPLWXUL]DP 5 DWMHQDVWDYDNSROLWLNHGUXJLPVUHGVWYLPD5DWQHPDRLDYROLNUYRQMH SUD]QLNVPUWLSUD]QLNROHLSXQLJUREOMD 5 DWQRRUXMHSRVWDMHVYHNRPSOLFLUDQLMHDUDWVHVYHYLHSRMHGQRVWDYOMXMH LGHQDLPHSUHPDLVWUHEOMHQMX 5 DWRYLVXSRYUDWDNNDQLEDOVWYD WRSUYRWUHEDL]RSLWLVXSUDYHGQLUDWRYLQMLKGRGXHQHPDDOLVXLSDN UD]ORJ]DXYLMHNQRYHUDWRYH 0 LUMHQDVWDYDNUDWDGUXJLPVUHGVWYLPD0LUXQHVYMHVQRPL]MHGQDHQMX]QDL SUYRELWQRSHUPDQHQWQRRGULFDQMHRGDJUHVLMHXVYUKX]DWLWHVDPRJVHEH SHUPDQHQWQRSRWLVNLYDQMHWDNYLKRVMHDMD1LQDMSRERQLMLRYMHNQHPRH LYMHWLXPLUXDNRWR]ORHVWLVXVMHGQHHOL 1 LMHUDWUHYROXFLRQDUDQYHPLU 6 ODYDLPLUVXVWYDULNRMHQHPRJX]DMHGQRLYMHWL1DQDRMSODQHWLLPD GRYROMQRRUXMDGD]EULXWULVWDPLOLMDUGLVWDQRYQLND 5 D]RUXDQMXPRUDSUHWKRGLWLUD]RUXDQMHXPRYD p 3REXQDPLVOLXYLMHNSUHWKRGLSREXQLRUXMD 3 REXQDQLMHVDPDSRVHELSOHPHQLWDYHSRRQRPHWRWUDL 3 RNRUQRVWLGLVFLSOLQDSRND]XMXWRVHGRJDDNDGDRYMHNKRWLPLFHLOL QHKRWLFHSUHSXWDWLMHNVYRMHJSRQDDQMDLYODVWQDGVYRMRPGMHODWQRX GUXJLPOMXGLPD*XHQMHYROMHEH]SULJRYRUDSXWHPWYUGRNRUQHGLVFLSOLQHL EH]EURMQLKSUDYLOLPDNUQMHVORERGXLRWXSOMXMXNUHDWLYQHGRPHWH 3 RYLMHVWRYMHNDSRLQMHRYMHNRYLPQHSRVOXKRPNRMLMHXLVWRYULMHPHL SRHWDNQMHJRYHVORERGHLUD]YRMDQMHJRYDXPD 3 ULWLVDNSRVWRMHLKXYMHWDQDLYRWSURVMHQRJRYMHNDWDNDYMHGDSRNRUQLWLS VYHYLHSUHYODGDYD p $NRVHQHHOLERULWLPRHSREMHL9UDWDVXRWYRUHQD,GL 1 HXPRUQDERUEDVYLKOMXGLSRVHELFHVLURPDQLKLSRWODHQLK]DVORERGX PLUSUDYRGUXWYRL]DVNODGVSULURGRPGDMHGRYROMQRSULPMHUD]DKUDEURVW VQDJXLKHURL]DP

5 (',1(5(' U HGQHUHG]EUNDNDRVNDWDVWURID p %XGLXUHGDQUHGWHGLYULMHPH
' XDVYDNRJUHGDMHYHOLNLNR]DSDSLU . DGX]HPOMLSRVWRMLUHGELMHGDLSRQLHQMHVXVUDPRWD.DGX]HPOMLYODGD QHUHGRQGDVXERJDWVWYRLXJOHGVUDPRWD 5 HFLWHQDLPPLQLVWULPDGDXRYRM]HPOMLQHHWDNRGXJRELWLUHGDGRNVH QHNROLNRNUHDWXUDQHEXGH]DQMLKDORQDVYMHWLOMNDPDDYHQLMD 5 HGMH]EUNDQDNRMXVHRYMHNQDYLNDR 6 YDNRUD]YUVWDYDQMHEROMHMHRGQHUHGD 8 QLMHWLUHGXVYRMHPLVOLGDDOLWDNRYDPQHEDQHLVXVWDY p 1HUHGXJODYLQHUHGXGMHOLPD o =EUNDVHXGUXWYXVWDOQRSRYHDYD6DPRDNRQHWNRLOLQHWRXSUHVYRP VQDJRPPRHWD]EUNDELWLVYHGHQDQDUHGXRJUDQLHPSRGUXMX RYMHDQVWYXXYLMHNL]QRYDSULMHWLPRJXQRVWNDRVD 1 LWDQLMHXVWDQMXL]D]YDWLWDNDYNDRVNDRVNXSLQDSHGDQDWD 6 XSURWQRVWKLMHUDUKLMLQLMHNDRVYHDXWRQRPLMD = EURMSRMHGLQDQLKLQWHUHVDQHGDMH]DMHGQLNRGREURYHNDRV p -HGLQLOLMHN]DPQRJHMHNDWDVWURID

6 /2*$,1(6/2*$ V ORJDNRKH]LMDNROHNWLYQRVWRUJDQL]DFLMDGH]LQWHJUDFLMDLQHVORJD p *GMHMHVORJDWXMHLSREMHGD . DGDVXVORQLLVODELPRJXSRVWDWLMDNL 6 ORJDLQLVQDQLPDOLRELQRLVOLMHSLP 8 GUXHQLLVODELSRVWDMXVQDQL 8 MHGLQMHQRWUDMH o 'H]LQWHJUDFLMDHSRELMHGLWLLQWHJUDFLMX o .RKH]LMDVYDNRJGUXWYDSRLYDXSUDYRQDLQMHQLFLGDJRWRYRQHPD DNWLYQRVWLNRMDVHQHPRHXLQLWLXJRGQRP p .ROHNWLYQRVWQLMHSRYH]LYDQMHYHXVQRSOMDYDQMHMHGQDRVREDXSDNLUDQDX] GUXJX]DMHGQLNLRSUHPOMHQH]DMHGQLNLXVPMHUHQHRGRYMHNDGRRYMHND VDPRRQROLNRLYRWDNROLNRMHSRWUHEQRGDELVHRGUDODEU]LQDPDULUDQMD p 1DMWHHMHLQDMYUHGQLMHVORLWLOMXGH1HVORJRPVHLQDMYHHVWYDULUD]DUDMX p 2QRWRQD]LYDPRRUJDQL]DFLMRPXYLMHNMHSRVOMHGLFDQHNHDSVWUDNFLMH6 0,5(1267,/-871-$ V PLUHQRVWJQMHYOMXWQMDRJRUHQRVWVUGEDVYDDVWUSOMHQMH VWUSOMLYRVW p $NRRYMHNPLUQHSURQDHXVHELQHPDVPLVODWUDLWLJDQHJGMHGUXJGMH . DGDVLXSUDYXPRHVHELGRSXVWLWLVDXYDWLPLUDNDGDVLXNULYXQH PRHGRSXVWLWLGDJDL]JXEL9ODVWLWLPLUMHYHOLNDUDVNRLNRMLNRWD p $NRWHMHXYULMHGLRVODELWHGLQMHJDDNROLPRQLMLWHGLVHEH7NR GUXJHYULMHDVHEHQH]DWLXMH%XGLVPLUHQ1DMEROMLOLMHN]DVUGEXMH RGJRGD$NRVDYODGDVUGEXSREMHXMHQDMYHHJQHSULMDWHOMD $ NRVHODNRSRVYDDODNRQDHSRYRG % LWLOMXW]QDLRVYHLYDWLQDVDPRPVHELJUHNXGUXJLK % ROMHMHNRULWLQHJRVHJQMHYLWL XYDMVHELMHVDVWUSOMLYDRYMHND ' XHYQRVSRNRMVWYRYHOLDQVWYHQDMHVWYDUDL]DGRYROMVWYRVDPLPVRERP VDPRMRGDWDMGUDJXOMQLMHWDNRORPDQNDRWRMHOLMHSLVNXSRFMHQ . DGVHGYRMHQDLVWRPSRVOXXYLMHNVODXMHGQRMHQHSRWUHEQR$NRVHXYLMHN VYDDMXRERMHVXQHSRWUHEQL . DGDVHPXGULOMXGLQHELSUHYDULOLEXGDOHELRDMDYDOH . DNRVHRYMHNOMXWLWDNDYMH . ORQLVHJQMHYDLOMXWQMH-HGDQVDWOMXWQMHVWRMLWROLNRQDSRUDNDRRVDP VDWLUDGD . ORQLVHRJRUHQRVWLDNNDGDMHLRSUDYGDQD / MXWLJUDDQLMRXYLMHNQLVXUHYROXFLRQDUL/MXWQMDMHQHVSRVREQRVW SUHWYDUDQMDELMHVDXDNFLMX / MXWQMDMHVODEVDYMHWQLN 1 DMEROMLOLMHN]DVUGEXMHRGJRGD 1 HOMXWLVH1HNDWLQHEXGHODJRGQRVUGLWLVH 1 HSUHSLULLQHSUDYGDMVHQLVNLPEH]UD]ORJD 1 HSUHSLULVHRRQRPHWRWHVHQHWLH 1 HSUHSLULVHVRYMHNRPKLWUDMH]LND 1 HWUHEDVHERMDWLRQLKNRMLVHVYDDMXYHRQLKNRMLX]PLX 2 JRUHQRVWPRHELWLLRSUDYGDQD 3 RVWRMHYHOLNHUD]OLNHXNYDOLWHWLLMDLQLVUGEHNRMXSRMHGLQDFRVMHDNDRL XSRQDDQMXNRMHMHSRVOMHGLFDWDNYLKRVMHDMD1DMLQWHQ]LYQLMDSVLKRORNRLVWUDLYDNDWHRULMDRL]YRUXVUGEHLDJUHVLYQRVWLMHIUXVWUDFLMVNRDJUHVLYQD KLSRWH]D0QRJH]DSUHNHXLYRWXPRJXNRGRYMHNDL]D]YDWLHPRWLYQR VWDQMHVUGEHDWLPHVSRYHDYDPRJXQRVWGDHXVOLMHGLWLDJUHVLYQR SRQDDQMH'DOLHXVOLMHGLWLDJUHVLYQRVWLXNDNYRPREOLNXRYLVLRPQRJLP LVNXVWYLPDL]RNROLQHNRMLHVWRVHXXGMHWLQMVWYR1DYLNHNRMHMHRYMHN VWHNDRXYULMHPHRGJRMD]QDDMQHRVRELQHNRMHVXVHREOLNRYDOHXJRGLQDPD IRUPLUDQMDL]ORHQRVWQDVLOQLPX]RULPDNDRWRVXSULPMHULFHQDVLOQL URGLWHOMLND]QDDNRRYMHNL]UD]LVYRMXPUQMXVYHWRRGOXXMHNDNRH RYMHNSRVWXSLWLXWUHQXWNXVUGEH 6 RYMHNRPJQMHYQLPQH]DPHLVYDH1HNDJQMHYEXGHGDOHNRRGWYRMH GXH 6 DPRVODELOMXGLVDPRJDVHEHMDNLQRVLXVYRPHVUFXLWDYHQDFLMH 6 UGEDMHRVMHDMNRMLRELQRSUDWLQHSULMDWHOMVNRXQLWDYDMXHLOL RVYHWROMXELYRSRQDDQMH 6 UGEDMHSRHWDNOXGRVWL 6 UGEDL]JOHGDLPDYLHL]UDDMD2SUDYGDQDMHNDNRNDXSVLKROR]LVUGED RYMHNDNRPHVXXVUHHQDRVQRYQDOMXGVNDSUDYDDQHUD]XPQDMHVUGED RYMHNDVQHRSUDYGDQLPRVMHDMHPGDMHSURJRYRUL1RUPDOQDMHLSUROD]QD VUGEDNRMXL]D]LYDMXUD]RDUDQMD 6 YDDUDDJOXKRVW 6 YDHELGXJRWUDMDOHNDGDELNULYLFDELODVDPRQDMHGQRMVWUDQL 6 YDNLMHQDSUHGDNSUDHQQHPLURPDEH]QDSUHWNDQHPD]DGRYROMVWYD=DWR QLNDGDQHHSRVWLLVUHHRQDMNRMLMHWUDLXVPLUHQRVWL 6 YLVPRPLQDMRJRUHQLMLRQGDNDGDEUDQLPRQHYULMHGQRVWLXQDPD 7 NRVDYODGDVUGEXSREMHXMHQDMYHHJQHSULMDWHOMD 8 PRYMHNDXVWHHRGVUGEH = DVXWUDRGJRGLVDPRJQMHY p 1DRYRPVYLMHWXRYMHNPRUDLOLEU]RXPULMHWLLOLVWUSOMLYRLYMHWL 6 DPRSURSRYLMHGDMWHVWUSOMLYRVWRQGDMHURSVWYRXVNRURJRWRYR-HURG VWUSOMLYRVWLGRGRND]DGDVYHPRUDWHWUSMHWLOXSHWYRLPDMHGQRVWDYDQ SULMHOD] 6 WUSOMLYRVWMHSOHPHQLWLMDRGOMHSRWH 6 WUSOMLYRVWMHVQDJDQDMYLHSRWHQFLMH9HOLNDMHVWUSOMLYRVWSRWUHEQDNDNREL VHRYMHNQDXLRVWUSOMLYRVWL6 5($,1(65($ E ROQHVUHDQHYROMDQRVWDOJLMDRDMRVDPOMHQRVWSDWQMD o RYMHNSUHVWDQHELWLPODGNDGDVKYDWLGDL]UHLEROQLWDQHPLMHQMD p RYMHNVXGERQRVQRWUDLHOMXNRMDHPXREMDVQLWLNROLNRMHQHVUHWDQ ' ULPGDHRVWDOHQHYROMHXNRMLPDVHQDOD]LQDSODQHWSLWDQMHDWRPVNRJ RUXMDEDFLWLXVMHQX . DGDELREMHVLOLQD]LGVYDWNRELSUXLRUXNX]DVYRMRP 1 DRYRPVYLMHWXSRVWRMHVDPRGYLMHWUDJHGLMH-HGQDMHGDVHQHPRHGRELWL RQRWRVHHOLDGUXJDMHNDGDVHWRGRELMH 1 DVODLYDWLVHWXLPQHYROMDPDQHOMXGVNDMHQDVODGD 1 HVUHDHVWRSRVWDMHWHRPNDGDMHQHWNREODJRQD]RYHSHKRP 1 HVUHDMHLVSLWRYMHNRYHSRX]GDQRVWL 1 HVUHDMHXWRPHGDVYDWNRPLVOLGDMHGUXJLNDRLRQLGDSULWRPSUHYLGLGD SRVWRMHLSRWHQLOMXGL 1 HVUHDXYLMHNGROD]LRGSURWLYQLND 1 HYROMDMHSULJRGD]DKUDEURVW 6 QHVUHRPVHPRUDPRXKYDWLWLXNRWDFUXNDPDLQRJDPDQHMH]LNRP 6 QHYROMRPVHERULSDPHXDQHVX]DPD 6 ODEDWLMHXWMHKDRGWXLKQHYROMD 7 UDJHGLMHGUXJLKXYLMHNVXWDNRRDMQREDQDOQH 8 QDHOXMHVYDNDQHVUHDXSUDYRRQROLNRWHND]DNROLNXMHX]PHPR 8 QHYROMLQDMYLHEROLSULVMHDQMHQDVUHWQHGDQH p 1RVWDOJLMDMHVSRVREQRVWDOMHQMDWRQLWDYLHQLMHRQDNRNDNRMHSULMHELOR p .DGDVXOMXGLRDMQL]DSURYHGEXVYRMLKFLOMHYDSULPLMHQLWHRDMQD VUHGVWYD 2 DMMHKLMHQDNRMDVHKUDQLVWUYLQRPYMHURYDQMD 2 DMDQMHMHEROVODELD p RYMHNQHPRHLYMHWLSRWSXQRVDP , VWLQDMHELRVDPSULOLQRVDPDOLRVDPOMHQRVWMRXYLMHNQLMHGRND]GD RYMHNQHPDSUDYR . DGDMHRYMHNVDPRQMHQHSRWSXQPRUDQDLGUXJRJDNDNRELELRVUHWDQ 1 DMWHHMHDNRQHWNRPRUDELWLVDPDQDMOMHSHDNRPRHELWLVDP1HYDOMD WUDLWLQLVDPRXQLYUHYX2 VDPOMHQRVWMHVUDPRWD 2 VDPOMHQRVWMHXGHVLVWDNQXWLKGXKRYD 6 DPRGDXVSLMHPELWLVDPSRPR]LWHPLGUDJLPUWYLLLYLSULMDWHOMLQDURLWR YLPUWYL 6 DPRDGRQRVLVYHRVLPNDUDNWHUD 6 DPRDMHNDGNDWQDMEROMHGUXWYR 6 DPRDUD]YLMDYHOLNHD]DWXSOMXMHRVUHGQMHGXKRYH 6 YDWNRPRUDRVMHWLWLQHWRRGWHLQHXVDPOMHQRVWLLDNRYHLQDOMXGLPDORWRJD PRHSRGQLMHWLSDVHXVNRURRSHWVNODQMD 7 NRVHSUHSXVWLVDPRLWDMMHXVNRURVDP 8 YLMHNH]QHP]DRVDPOMHQRXDOLNDGDVDPXYLMHNVDPQDMQHVUHWQLMLRYMHN QDVYLMHWX 6 YHQDHQHGDHGROD]HRGDWOHWRQHPRHPRELWLVDPL LYRWMHYHSRVWDYLRWROLNDSLWDQMDQDNRMDH6DPRDRGJRYRULWLXVYRMRM WLLQLLYRWMHQDJRPLODRKLOMDGHXYUHGDLR]OMHGDD6DPRDHXPMHWLGDLK L]OLMHLLXEODLVDVYRMLPGDURPOMXEDYLLPLORVWLVX]DXYDVDPRDVYRMD RWNXSOMHQD]DVYHQDVSDPDNDUQDVRQDHNDODVDPRPRGDXJUREX 2SURVWLWHQHNHULMHLGHWRQLUDMX p *RUHVHXYLMHNYRGLDGROMHVHRELQRSDWL-DQH]QDPNDNRYHPHMR SDWQMHHNDMXXLYRWXDOLWNRWRPRH]QDWL0RHELWLGDMHQDDVSRVREQRVW ]DSDWQMXDOLPLQLVPRVODELNDRYRORYLQHJRMDNLNDROMXGLQHL]PMHUQD,X WRPHMHEDXGQRRYMHNVMHGQHVWUDQHLPDYLHSDWQMHVGUXJHVWUDQHMH ODNHSRGQRVLQHJRPDNRMDGUXJDLYRWLQMDRQDNQDOD]LOMHSRWXXWRPHGD VDPVHEHGRYRGLXRDMWHGDXYHDYDLXOMHSDYDVYRMHSDWQMH1LVXOLWRVYH WUDJRYLPD]RKL]PD" U DGRVWVDPRDVDDOMHQMHVPLMHKVUHDVWUHVVXXWVX]HWXJDXDV XLWDNYHGULQDYHVHOMH]OR]ORYROMD p 5DGXMVHWDMQDMHUDGRVWNDRXJDHQDVYLMHD5DGRVWDQMHNDRVXQFH NXGDJRGLGHRVYMHWOMDYD $ NRWLMHQHWRSULLQMDYDORUDGRVWSR]GUDYLVH1LNDGDVHYLHQHH SRQRYLWL 1 DMOMHSLMHXLWDNLQDMYHDUDGRVWLYRWDRVMHDWLGDVLOMXGLPDSRWUHEDQL GUDJ 5 DGXMVHRQLPDNRMLVHUDGXMX 5 DGXMVHLYRWXLYRWMHMHGDQMHGLQVWYHQLQHSRQRYOMLYSRNORQ 3 RGLMHOMHQDUDGRVWMHGYRVWUXNDUDGRVW3UDYDUDGRVWMHR]ELOMQD5 DGRVWMHRYMHNRYSULMHOD]RGPDQMHJDYHHPVDYUHQVWYXDORVWMH RYMHNRYSULMHOD]RGYHHJDPDQMHPVDYUHQVWYX 5 DGRVWMHSUDWLODFSURGXNWLYQHGMHODWQRVWL 5 DGRVWMHYUOLQD 5 DGRVWMHDUNRMLSUDWLELYVWYRYDQMH 6 YDNRSRYHDQMHUDGRVWLNRMHPGUXWYRPRHSULGRQLMHWLXLQLWHYLH]D RGJRMVYRMLKODQRYDQHJRWRVYHSULMHWQMHNDQMDYDQMHPLOLSURSRYLMHGLR YUOLQLPRJXXLQLWL 7 NRVHYHVHOLNDGDMHGUXJLDORVWDQSRVWDMHXJODYQRPQHRPLOMHQ 8 QHSRPXHQXUDGRVWYMHUXMHVDPR]DYLGQLN9HGULQLELNDGVHJRGSRMDYL YDOMDORRWYRULWLSUR]RUHLYUDWDRQDQDPQDLPHQHGROD]LQLNDGXQH]JRGDQ DV 9 HGURMHOLFH]QDNYHVHODVUFD 9 HVHOMHSURGXXMHGDQHLYRWQH p .DGVLVDPPRGDVLXORHPDPRGDXGREURPGUXWYX . ORQLVHVDPRHDOLEROMHWLMHELWLXVDPRLQHJRXGUXWYXEXGDOD 1 DMJRUDMHVDPRDXGYRMH p 1LMHGDQRVMHDMRYMHNQHSRGQRVLWDNRWHNRNDRVDDOMHQMHSRJRWRYXDNR JD]DVOXXMH 1 DMOMHSDOMXGVNDVODERVWMHVDDOMHQMH6DDOMHQMHVHGRELYDQDSRNORQ]DYLVW VHPRUD]DVOXLWL p $NRRYMHNXQDNUDMXQMHJRYRJLYRWDSUHRVWDQHVPLMHDNWRMHVDVYLP SULVWRMQDLVWDGRELW $ NRVHSUHVWDQHPRVPLMDWLRVWDWLHVDPRVX]H % RUHELWUHEDOHVDXYDWLVDPRQDHRVPLMHKH , ]JXEOMHQMHRQDMGDQNDGDVHRYMHNQLMHVPLMDR / XDNVHVPLMHSXQLPJUORPDXPDQVHRYMHNWLKRRVPMHKQH 1 DVPLMHLVHWRHHDNRVHSUHVWDQHVPLMDWLRVWDWLHVDPRVX]H 6 RQLPDNRMLVHVPLMXQHPRMVHXYLMHNVPLMDWL 6 PLMHKMHPMHULORVYDNHVORERGH 6 PLMHDNMHQDMHOHJDQWQLMLQDLQNDNRVYRMLPSURWLYQLFLPDSRND]DWL]XEH 6 PLMHDNRERJDXMHRQHNRMLJDSULPDMXDQHRVLURPDXMHRQHNRMLJDGDMX 2QMHRGPRUXPRUQLPDVYMHWORVWPDORGXQLPDVXQFHDORVQLPDLOLMHN VKUYDQLPD1HPRJXHJDMHNXSLWLLVSURVLWLSRVXGLWLLOLXNUDVWLMHUL]YLUH VDPRL]VUFD6 PLMHLVHVXWUDHELWLJRUH 8 VPLMHKXVHQDOD]LNOMXSRPRXNRMHJPRHPRGHLIULUDWLLWDYRJRYMHND p 1LNDGDVHQHSRX]GDMXVUHXQHJRXVDPDVHEH 6 UHDGDMHSULMDWHOMHQHVUHDLKSURYMHUDYD $ NRQHSRVWLJQHWHVUHXXYLMHNVHVMHDMWHGDVWHQDGREURPSXWXLSRWUXGLWH VHGDVQMHJDQHVNUHQHWH LQLGDQHPDXSXWVWYDNRMHELVHPRJODQDLXQHNROLNRNQMLJDRLVSUDYQRP LYOMHQMXLOLRSXWXNVUHL RYMHNHNDMXLYHOLNXVUHXYHOLNL]JRGLWDNNRMLQLNDGDQHGROD]LSURSXWD VLWQXVUHX XGQRMHNDNRMHPDORSRWUHEQRGDEXGHPRVUHWQLLMRMHXGQLMHNDNRQDP EDWRPDORQHGRVWDMH , VWLQLWDVUHDMHVNURPQRVW / MXGLYHLQRPLOLQLVXGRYROMQRSDPHWQLLOLGRYROMQRJOXSLGDELELOLVUHWQL 0 RGDMHEROMHELWLQHUD]XPDQLVUHWDQQHJRUD]XPDQLQHVUHWDQ'DNDNR QDMEROMHMHELWLUD]XPDQLVUHWDQ 1 HSRUHFLYRMHSUDYRSRMHGLQFDQDVUHXL]DGRYROMVWYRRQRMHL]YDQJUDQLFD NRMHSRVWDYOMDMXPRUDOLUHOLJLMD 3 URQDLUDGRVWXUDGRVWLGUXJLKWRMHWDMQDVUHH6UGEDNRMDVHQH ]DWRPOMXMHYHVHUHJXOLUDXSULKYDWOMLYHWLMHNRYHQLMHXYLMHNWHWQDHVWD VWUDKRYDQMDLEULJH]ERJVWYDUQLKLOLL]PLOMHQLKVLWXDFLMDX]URNXMXSRWLWHQRVW NRMDPRHLPDWLSRVOMHGLFH 6 UHDMHMHGLQDVWYDUNRMDVHXGYRVWUXXMHNDGDVHGLMHOL 6 UHDQLMHXSRVMHGRYDQMXVUHHYHXWUDHQMX 6 UHDQLNDGDQLMHXSUDYRRQRWRVPRPL]DPLOMDOL 6 UHDVHVDVWRMLXWRPHGDRYMHNLYLNDRLVDYRVWDOLVYLMHWDGDMHLSDN MHGLQVWYHQ 6 UHWDQL]DGRYROMDQMHRQDMNRML]QDWRQHWUHED 6 UHWQLNMHRQDMNRMHJYLOHGDULYDMXDERJRYLPD]H 7 DNRHULPDVYHYLHOMXGLNRMLVYRMXVUHXJOHGDMXXGREURELWLRYMHDQVWYD NDRFMHOLQH 7 NRMHVUHWDQQHELWUHEDRQDVWRMDWLELWLMRVUHWQLML 7 NRQHELUDGLMHQDWHPHOMXVUHHSRVWDRJOXSQHJRQDWHPHOMXWHWHSDPHWDQ" 7 NRVHQH]QDRGUHLXGREQRVWLQLNDGQHHQDLVUHX 8 YHLQLVOXDMHYDVUHDQLMHSRNORQYH]DMDP6 UHDQLNRPHQHGDVYHSHUMHL]VYRMHJNULOD ' DMHVUHDEHVNUDMQDRYMHNELH]QXR]DQHVUHRP $ NRVUHXHOLVDXYDWLQHJRYRULRQMRM p 6WUHVMHYLUXVNRMLQDUDGQLNHSUHQRVHQHVLJXUQLQDYRGHLPSRORDMLPD 6 WUHVWRVXRNRYLRNRVUFD p 6XXWMHGUXWYHQLREOLNQDVUWOMLYRVWL.DNYDJRGVLWQLFDGRQRVLQDPXWMHKX ]DWRWRQDVNDNYDJRGVLWQLFDLUDVWXXMH 8 WMHKDLVDYMHWHVWRVXREUDQDRVREHNRMDQLMHSRJRHQDSDWQMRPRVREHNRMD MHWLPHSRJRHQD8WMHKDLVDYMHWVXRVLPWRJDLPDVNDGLVWDQFH p ,VX]HVXSODD 6 X]HVXQLMHPDDEHFHGDEROD p %ROMLMHXDVDQNUDMQHJRXDVEH]NUDMD RYMHNEUH]DERUDYOMDEROQHJRUDGRVW RYMHNNRMHJEROQHRGJDMDRVWDMHXYLMHNGLMHWH 0 RMHQDMJRUHLVNXVWYRMHGDEROYHLQXOMXGLQHLQLYHOLNLPDQHJRPDOLPD 1 HSUHSXWDMVUFHVYRMHDORVWL 1 HXGDOMXMVHRGRQLKNRMLSODXYHVWXQLPDWXJXM 1 HDOL]DRQLPHJDYLHQHPDMHUNDGVHQLWDQHELPLMHQMDORXEU]R ELVYHSRVWDORGRVDGQR 1 HPDYHHEROLRGVMHDQMDQDVUHXXWUHQXWNXELMHGH 1 HWNRGDYQLRGJRYRULPLEROMHSUDVWDUD 1 LMHVDPRGMHORYHMHLEROSXWNDVORERGL 1 LWNRQHSODHWDNRJRUNRNDRRQLNRMLXLYRWXQDMUMHHRVMHDMXVDPLORVW 3 ODQLMH]QDNVODERVWL 3 ODXLRL]ERJVX]DQHYLGHMDVQRVPLMXLVHQD]LUXVODER3ODQLMH YUHGQLMLRGVPLMHKD 3 ODLVRQLPWNRSODH 6 DPRRQDM]DLVWDWXJXMHWNRWXJXMHEH]VYMHGRND 6 X]DPDRYODHQRRNRYLGLQHMDVQR 6 X]HQDVXPODGRVWLLQHMDNLPD WRMHWRWRLQLWHRYMHNKRHGDWXJXMHLGDSDWLNDGDJOHGDQHLMXPUDQX VXGELQXNRMXVDPWMHOHVQRQHELKWLRGDSUHSDWL"3URPDWUDMXLWUDJHGLMX RYMHNL]WHND]DOLQHLJUHFUSHERODWDMHEROXLWDN1LMHOLWROXGLOR VDDOMHQMDGRVWRMQR"7 NREL]QDR]DELMHGQLNDGDEROQHPDULMHL" 7 NRQH]QDSRGQLMHWLPDOLEROPRUDUDXQDWLVWLPGDHSUHWUSMHWLSXQREROL 8RJRUHQRVWLVNULYHQDWLQMDERO]ERJQDHJQHXVSMHKD 7 NRVHYROLDOLWLXYLMHNHQDLQHWR]DDOMHQMH 7 XJDHVWRSXWD]QDELWLODQDGRNUDGRVWULMHWNRNDG 7 XJDMHJULMHK 8 PRUXWXJHQHYLGHVHQLNDGREDOH 8 YHOLNRMVXGXLYHOLNHQLMHPHEROL6YHEROLVNUXKRPVXPDQMH = DRQLPWRQDPX]PXQHWUHEDSODNDWLWRMHL]JXEOMHQR]DXYLMHN6DPRRQR WRGDPRSRQHNDGHPRGRELWLQDWUDJ DORVWMHSULMHOD]RYMHNDL]YHHJXPDQMHVDYUHQVWYR p 8LWDNNXSXMVWUSOMLYRX , DNRMHVYDNLXLWDNSRVHELGREDUQHWUHEDVYHXLWNHKWMHWL , VWLQVNLXLWDNVDVWRMLVHXYHGULQLGXKDLRGVXWQRVWLVWUDKDLPRHJDSRVWLL UD]ERULWRXLGDOHNRYLGQRX 3 UREDXLWNDMHQMHJRYRVMHDQMH3URELUDQMHPRHGMHORYDWLVDPRDNR ]DSRLQMHRGR]GR 8 LWDNQHPRHELWLFLOMLYRWD8LWDNEH]QHHJYLHJMHSULSURVWDVWYDU7NR QHXLYDSRVWDMHQHSRGQROMLY 8 LWDNNRMLVHVXYLHHVWRSRQDYOMDVWYDUDRWXSMHORVW 8 LYDMXDULEH]GDMH]DKWLMHYDRQGDHQMRPHYODGDWL 8 LYDQMHSRYHDYDXLYDQMH = DVYDNLXLWDNSRWUHEQDVXGYDVUFDNRMDVHYROH p 9HGULQDMHXYLMHNQD]QDNDVORERGH p 9HVHORVWMHSRGQHEOMHSRGNRMLPXVSLMHYDVYHGROLRWURYD p -DNRELVHPDOR]ODGRJDDORQDVYLMHWXNDGDVH]ORQHELPRJORLQLWLXLPH GREURJD . DNRELL]EMHJOLYHD]ODPRUDPRVHVXRLWLVPDQMLPD 0 DQMD]ODRELQRGXOMHWUDMX 1 DMEROMLQDLQGDVHLQLGREURMHVWYUVWDRGOXNDGDVHVX]ELMD]OR 1 DMJRUH]ORRGNRMHJVYLMHWSDWLQLMHMDLQD]OLKYHVODERVWGREULK 1 HVPLMHVHLQL]ORGDQDVWDQHGREUR 1 H]QDMXLJGMH]OROHLQHPRHPRJDQLWLLVWMHUDWL 1 HPDYHHJ]ODRG]OHSDPHWL


1 LNDGVH]ORQHOLMHL]OLP 7 NRQHLQL]ORWLPHMRQLMHXLQLRGREUR7NRHOL]ORUDGLWLXYLMHNQDH UD]ORJ 8 ]ORVHYMHUXMHWHNQDNQDGQR = ORGROD]LRGRQRJDWNRQH]QDDXLWLVHQHGD = ORLPDNULODDGREURHSD = ORMHQHGRVWDWDNGREURJD = ORQDMQHSULPMHWQLMHLQDMHHSRWSRPDXEODJLOMXGLWDNRWRVHSUDYHGDJD QLWLYLGHQLWLXMX = ORQDLOD]LXYDORYLPD = ORMHNDRYDWUDDNRQHRSULRFUQL p =ORYROMDMHLVWRWRLWURPRVWRQDLMHVWHMHGQDYUVWDOLMHQRVWLVDPDQDD SULURGDWRPHQDJLQMH

7 21267,.$1-(1-( o 7RQRVWMHXOMXGQRVWNUDOMHYD p 1HGRSXVWLGDLWNRHNDQDWHEHWRMH]QDNEH]RE]LUQRVWLSUHPD EOLQMLPD % ROMHNDVQRQHJRQLNDGD1DMEROMHMHXSUDYRPWUHQXWNX 7 NR]DNDVQLQMHJDND]QLLYRW

7 2/(5$1&,-$,1(612/-,9267 N RQIOLNWQHVQROMLYRVWQHWROHUDQFLMDWYUGRJODYRVWWROHUDQFLMDXYUHGDL YULMHDQMH]DSRYLMHGDQMH p $NRXSULURGQRPVWDQMXGYDRYMHNDHOHLVWXVWYDURQLVHXVYRMHPQDJRQX ]DVDPRRGUDQMHPQXQRVXNREOMDYDMX,]VWUDKDVYDWNRRQGDQDVWRML SUHGXKLWULWLGUXJHLLPDSULURGQRSUDYRQDWR p 2QLOMXGLNRMLPDVHQLNDGDQHSURWXUMHLVXLOLRQLNRMHVHQDMYLHYROLLOLRQL NRMHVHQDMPDQMHFLMHQL 3 RQHNDGMH]DEDYQRQHNRJRYMHNDL]QHQDGLWLWLPHGDPXVHQHVOLLLGDVH LPDGUXJRPLOMHQMH p /RLOMXGLNDGVXVUHWQLSRVWDMXQHSRGQROMLYL2 WSRUNRMLSRMHGLQDFSUXDSRMHGLQLPWHPDPDXUD]JRYRUXRGQRVQRWHPH NRMHL]EMHJDYDLQGLNDWLYQHVX]DQMHJRYXSRGVYLMHVWLVDGUHVLPSWRPH QHUD]XPLMHYDQMD o 9HLQDDQWLVHPLWLVWDNDHSXQRYLHRVHELQHJRRVYRPSURWLYQLNXNRMHJD QHSR]QDMX p 1HEXGLWYUGRJODYNDGUD]ORJQLMHGREDU 7 YUGRJODYRVWMHQDMMHIWLQLMLVXURJDW]DNDUDNWHU 7 YUGRJODYRVWMHR]QDNDJOXSDQDLQDMMHIWLQLMLVXURJDW]DNDUDNWHU p 'DELRYMHNELREODJWROHUDQWDQPXGDULUD]XPDQPRUDUDVSRODJDWL YHOLNRPNROLLQRPYUVWRH $ NRHOLGDWHGUXJLSRGQRVHSRGQRVLLWLGUXJHDOLQHSUHNRJUDQLFH PD]RKL]PD % XGLWROHUDQWDQ7ROHULUDMDOLQHSUHNRJUDQLFHPD]RKL]PD 1 DDWROHUDQFLMDMHYLLREOLNKXPDQL]PD 1 H]QDPGDOLQDHJRGLQHXWMHXGDMHVYHPDQMHOMXGLNRMHFLMHQLPRDVYH YLHRQLKNRMHSRGQRVLPR 1 LVDPVLJXUDQGDOLMHVQROMLYRVWVDPRSORGUD]XPDLOL]DPRUDYMHURMDWQR MHGQRJDLGUXJRJD 2 VWDYLRQRPHNRMLYROLRQRWRYROLMHUDNRPXNDHQHNDRVWDYLRQRWR YROLRQHLGDOMHYROMHWLRQRWRYROLDWHEHHPU]LWL 3 RQHNLPLVOLGDVXSRVWDOLOLEHUDOQLVDPR]DWRWRVXSURPLMHQLOLVPMHUVYRMH QHWROHUDQFLMH 6 YDNDPHRVREDNRMXVXVUHHPXSRQHHPQDGPDXMH 7 ROHUDQFLMDMHGRND]QHSRYMHUHQMDSUHPDYODVWLWRPLGHDOX 7 ROHUDQFLMDMHRQDMQHXJRGDQRVMHDMGDHPRQDNUDMXPRGDLSDNPRUDWL SUL]QDWLGDVXGUXJLELOLXSUDYX 7 ROHUDQFLMDMHXYLMHN]QDNGDVHYODVWVPDWUDRVLJXUDQRP 7 ROHUDQFLMDQHVPLMHVWDMDWLQDVSUDPQHWROHUDQFLMHXNROLNRVHRYD]DGQMDQH VPDWUDEH]RSDVQRPSULYDWQRPPDQRP1HVPLMHSRVWRMDWLVORERGD XQLWDYDQMDVORERGH 7 ROHUDQFLMDVHHVWREUNDVDQHGRVWDWNRPRVREQRJPLOMHQMD0HXWLP WROHUDQWDQQLMHRQDMNRMLQHPDRVREQRPLOMHQMHYHRQDMNRMLJDLPDL GUXJLPDGRSXWDSUDYRQDL]UDDYDQMHGUXJDLMHJPLOMHQMD 7 ROHUDQFLMDYHLQHQHPDWHQLWDSURWLYDNRYDPQDSXWVWDQHPUDY 7 ROHUDQFLMD]QDLRSUDWDWLWXHJUHNH7DNWLQRVW]QDLQHSULPMHLYDWLLK 8 YDDYDQMHVWXSDQMOMXED]QRJSRWRYDQMDNRMH]DVOXXMHRVREDNRMDELQDPPRJODXLQLWLXVOXJXDMRQDVQLMHRGELOD 9 LGLRVDPGDOMHMHUVDPVWDMDRQDUDPHQLPDVYRMLKSUHWKRGQLND = DWYRUHQDVUHGLQDPRUDNRULVWLWLQDVLOMHGDELVHRGUDOD1HWUSHOMLYRVWMH LQVWUXPHQWWRJQDVLOMD$OLWDNYLVXVWDYLSURSDGDMXSRORJLFLVWYDUL2VRED NRMDMH]DWYRUHQVXVWDYDWURILUDGUXWYRNRMHMH]DWYRUHQRQXQRVWDJQLUD ]ERJQHGRVWDWNDLQWHUDNFLMHVDGUXJLPSURJUHVLYQLPGUXWYLPD0RQRSRO MHGQRJXRVQRYLSULPLWLYQRJJOHGLWDQXQRGRYRGLVODEOMHQMXVXVWDYD p =QDNSDPHWLMHDNROMXGLSUHJRYDUDMXXPMHVWRGDVHERUH p ,YULMHDQMHWUHEDXLWLWRMHOMXED]QLMHWRGXEOMHSRJDD 1 HYUDDM]OR]D]ORQLXYUHGX]DXYUHGX 1 LWDVHQH]DERUDYOMDVSRULMHRGXYUHGHDQLWDEUHRGGREURLQVWYD 2 QDMNRMLVDPVHELODHQDMODNHVHYULMHD 3 RVWRMHJUDQLFHXYUHGDPDLQHSUDYGDPD 6 DPVHEHYULMHDWNRHOLGUXJRJDYULMHDWL 7 NRGUXJHYULMHDVHEHQH]DWLXMH 7 NRODNRYULMHDWHNRRSUDWD 8 YUHGHVXDUJXPHQWLRQLKNRMLQHUDVSRODXDUJXPHQWLPD p 1HPRM]DSRYLMHGDWLSULMHQHJRQDXLVOXDWL

2328.$0$
 0 DNVLPDMHQDMYHHEODJRDNRXSUDYLDV SDGQHQDSDPHW *RHWKHS RXNHDIRUL]PLL]UHNHNULODWLFHSRVORYLFH p $NRRGEDFXMHSRXNXSUH]LUHYODVWLWXGXX3RXNHWHYRGHDSULPMHUL YXNX p $IRUL]DPMH x URPDQOLMHQLQH x QDDPLVDRNRMXXMHPRRGGUXJRJDLVNUDVYRJGREDLSRNXDMGDVH GUXJDLMHPLVOL x UDNNRMLL]D]LYDPHWDVWD]HUD]PLOMDQMD x WRWDODQXWRPVPLVOXWRMHVYHXPMHWQLNRSUHORXILOR]RILMVNRLVYH ILOR]RILMVNRXXPMHWQLNR 0 XGUDL]UHNDQHYULMHGLXXVWLPDOXDNDMHUMXQHND]XMHXSUDYRYULMHPH 6 UFHUD]ERULWDRYMHNDUD]PLOMDRL]UHNDPDSDOMLYRMHXKRVDQPXGUDFX 0 XDQMHSRVDRVPLOMDWLL]UHNH p .ULODWLFDMHLGHMDQDSXWXGRIUD]H WRRVWDMHRGYHOLNLKPLVOLRFDGDQDQMLFH".ULODWLFHVXWUDQMLFH p 3RVORYLFDMHRSHSR]QDWDPXGURVWNRMHVHQLWNRQHSULGUDYD 3 RVORYLFDGROD]LRGUD]XPD2QDMHXUD]JRYRUXNDREDNOMDXPUDNXVYDNRP SRVOXSRPRQLFDL]YRUPXGURVWL32*2925
3 LVDQDMHULMHWUDMQLMDRGSDPHQMD 2 YDNQMLLFDVDGULUL]QLFXPXGURVWL]DQDGROD]HHOMXGHWUHHJWLVXOMHD RQD MH RVWDYWLQD SR]QDWLK L QHSR]QDWLK PLVOLODFD 6WDUL L 1RYL ]DYMHW 7DOPXG]QDQRVWQDURGQDPXGURVWDIRUL]PL ILOR]RIDSMHVQLNDNQMLHYQLND QRYLQDUDXPMHWQLNDJHQLMDOQLKLRELQLKOMXGLL]GDOMQMHLEOLHSURORVWL 7HSRUXNHVQDQRRGMHNXMXQDSRVHEDQRVHEXMDQVOLNRYLWLGXKRYLW QDLQ RVOLNDYDMXRYMHNDOMXGHVYLMHW]QDQRVWVWYDULSRMDYHLRGQRVH0QRJHRG QMLK VHX X GDYQLQX SURKXMDOLK YUHPHQD DOL L GDQDV ]DXXMH QMLKRYD VYMHLQDQMLKRYDDNWXDOQRVW3RPLVOLRELRYMHNGDWRSLXGDQDQMLQDMEROML XPRYLD]DSUDYRMRPRUDPRSXQRWRJDQDXLWLRGQDLKSUHWKRGQLND . QMLLFDJRYRUL x R QDPD VDPLPD R RYMHNX NDR ELRORNRP HWLNRP VSR]QDMRP SURWXULMHQRP VWYDUDODNRP GHVWUXNWLYQRP GUXWYHQRP SROLWLNRP RWXHQRP L RVMHDQRP ELX R PDQDPD L YUOLQDPD R YMHURYDQMX ]DEOXGDPDMHGQRPUMHMXRVYLMHWOLPLWDPQLPVWUDQDPDXPD x RPLVOLPDL]VYLMHWD]QDQRVWLSVLKRORJLMHLILOR]RILMH 3RUXNH L] QDUHGQLK WHNVWRYD L]YXHQH VX L] NRQWHNVWD D GLMHORP LPDMX NDUDNWHUDSHOD&LOMQDSLVDMHGDQDMHGQRPPMHVWX]DELOMHHQHPLVOLLVXVWDYL YUHGQRWDVYRMRPOMHSRWRPLVNUHQRXLSRQHNRPDRNRP SUR EXGHQDXDOL LEXGXXVYLMHVWQDXVDYMHVWLOLXREUD]LOMX 3ULOLNRPXUHLYDQMDSRMPRYDLPDRVDPXYLGXGDMHLQDMPDQMLUHGEROMLRG QHUHGD DOL WR QLMH XYLMHN MHGQRVWDYQR 3ULPMHULFH SRG NRMH SRMPRYH XNOMXLWLPLVOLHQHWUHEDGDULYDWLUXDPDGRNQHXYHQXRYMHNQLNDGD QLMHGRYROMQRRSUH]DQNRGL]ERUDVYRMLKURGLWHOMDL1HPDWHPLVOLQDNRMX SROLFLMDQHELSD]LOD"0RGDXSRGQDVORY2GXKRYLWRVWL" 'REURM VH PLVOL WUHED HVWR YUDDWL 2QD MH VYMHWLRQLN SXWRND] VMHDQMH ]D EXGXQRVW SURORVW ]D SDPHQMH LWDQMH GREUH NQMLJH RYMHND WLWL RG SRWSXQHVDPRH1DNUDMXLWDWHOMXMHGREURPRHVDPL]DEUDWLVYRMHSLVFH /LMHSD MH PLVDR SRH]LMD X SUR]L NULVWDOQL VWDODJPLW LVNXVWYHQRJ GXKD .UOHD RQDVHMDYOMDNDREULWNDVDEOMDNRMDVNDOSHORPVYRMLKVSR]QDMDUHH WNLYR QDLK SUHGRGEL UXHL GRVDGDQMH RNYLUH VKYDDQMD GRQRVHL QRYH GLPHQ]LMHSRQLUDQMD 99XHWL 3RNXDMPR ]DMHGQLNL GRL GR LVWLQH 7MHLPR VH VSR]QDMRP GD L PDNDURJUDQLHQRSULEOLDYDQMHLVWLQLPRHELWLNRULVQR8RVWDORPWRPRHKODGQD LJRODLVWLQDSURWLYEOLVWDYLKDULODL" .QMLLFD H PRGD GREUR GRL L SLVFLPD NRML WUDH PRWLYH ]D VYRMD GMHOD VFHQDULVWLPD L GUXJLP NUHDWLYQLP RVREDPD ,]ERU VNUDLYDQMD REUDGD SUHUDGDLVORERGQDLQWHUSUHWDFLMDPLVOLLGXQDGXXXUHGQLND1HNDPLEXGH RSURWHQR L]RVWDYOMDQMH DXWRUD X VDPRM NQML]L ELOD PL MH YDQLMD OMHSRWD L]ULDMDQHJRVMHQDWYRUFD} 0HXWLPLPHQD YHLQH DXWRUDVDGUDQDVXQDGLVNHWLNRMDVDGULLDEHFHGQL SRMPRYQLN &LOM HOHNWURQLNRJ ]DSLVD MH X SUHWUDLYDQMX NOMXQLK ULMHL L VWYDUDQMX YODVWLWH ED]H SRGDWDND SR YODVWLWRP QDKRHQMX D XMHGQR VH L]EMHJDYDSRQRYQRPXNRWUSQRSUHSLVLYDQMH 6YDNL SRNXDM WH YUVWH L]LVNXMH RJURPDQ QDSRU SULMH VYHJD SLVFD .ULWHULML L VWLOQLVXRYLPHGRYUHQLNDRQLWLGMHORMHUWRQLMHQLWLRYMHNVDP 5DGXMH PH RGD]LY WRYDWHOMD SLVDQH ULMHL NRML VX PL XND]DOL QD VWLOVNH L JUDPDWLNHSURSXVWHXSUYRPL]GDQMX'XDQVDPVHLVSULDWLVYLPLWDWHOMLPD QD VLWQLP VORYLPD SRJUHNDPD L VWYDUDODNRP VOMHSLOX MHU VX QHNH PLVOL SRQRYOMHQHSRGGUXJLPSRMPRYLPDXLVWRMNQML]L7RMHRYGMHLVSUDYOMHQR3UL WRPPRUDPQDJODVLWLGDVDPELRSULVLOMHQVDPXUHGLWLPXNRWUSQRSUHSLVLYDWL WHNVWRYH WHKQLNL XUHGLWL VORJRYH L X YODVWLWRM QDNODGL WLVNDWL RED L]GDQMD 3RQHJGMH VH XND]DOD DYHW X YLGX SURJUDPVNH WYUGRJODYRVWL PHQL WHNR UD]XPOMLYHLQDMODNHPLMHELORSULSLVDWLWRRVYHWLPUWYHPDWHULMH 0RMDSRGYRMHQRVWL]PHXDXWRUDXUHGQLNDLL]GDYDDXMHGQRMRVRELVWYRULOD MH SRYHL KLEULG L VWLOVNX QHXMHGQDHQRVW NDR DXWRU QLVDP GR]YROLR ]QDWQD VNUDLYDQMD NDR XUHGQLN PLMHQMDR VDP NRQFHSFLMX X YLH QDYUDWD NDR WHKQLNLXUHGQLNSODDPFLMHQX QH]QDQMD D QH]QDOLFD QHH QLWL QD PXNDPD SUL]QDWL D NDR L]GDYD JXELR VDP GUDJRFMHQH WUHQXWNH QD ]DWYDUDQMH ILQDQFLMVNHNRQVWUXNFLMH.UDMQMDMHRFMHQDQDLWDWHOMXRGNRMHJDRHNXMHPL SULKYDDPNULWLNXLGREURQDPMHUHQHSULPMHGEHRQHVXQXQHLGREURGROH ,]RVWDYLRVDPLQGHNVHLOLWHUDWXUXRFMHQMXMHPGDELWR]QDWQRRSWHUHWLORRSVHJ NQMLJH 9ROMDQ VDP LSDN KYDOD UDXQDOX GRVWDYLWL MH QD GLVNHWL VYDNRP LWDWHOMXQDQMHJRY]DKWMHY -HGDQ 3DVFDORY FLWDW  VDY YLGLYL VYLHW MH QH]DPMHWOMLY SRWH] X LURNRP QDUXMXSULURGHRVWDMHLVWLNDRLXSUYRPL]GDQMXGULPGDMHL]ULDML] NUDMDGHYHWQDHVWRJVWROMHDLGDQDVOLMHSLUD]XPOMLY .QMLLFDRVLPXUHHQLKPLVOLVDGULLJRWRYRSHWVWRVDYMHWDUDVSRUHHQLKX] SULSDGDMXH SRMPRYH 6YH MH WR VWLOVNL L]UDHQR VX NDR VYRMHYUVQD SRH]LMD X SUR]LEH]RE]LUDQDGXLQXWHNVWD 2EMDYRP RYH NQMLLFH ELWL H ]D QHNH ]QDOFH SLVDQH ULMHL X VYRMRM RVQRYL XSLWDQ SULQRV NQMLHYQRVWL LOL ]QDQRVWL ]D PHQH DNR QLWD GUXJR RVWDMH GRSULQRV VDNXSOMHQ L SR RGUHHQLP SRMPRYLPD XUHHQH VORHQH JUDH ]DVWUXQMDNH LOL RVREH NRMH LPDMX VPLVDR ]D YODVWLWH L]ULDMH D SRQHNDG LP X]PDQMNDMX RVQRYQH WH]H ]D SULX LOL VX DN QMLKRYL WHNVWRYL EH] MDVQH SRUXNH 1DPMHUDPLMHELODREXKYDWLWLWRLUDRE]RUMDOMXGVNRJGXKDSURQDLGXEOMH LOL GXKRYLWH SRUXNH WR MH SMHVQLN KWLR WLPH UHL ,DNR MH YHLQD WHNVWRYD L]YRUQD GXERNR YMHUXMHP VDPR SLVDQMH RYDNYH NQMLJH MH GDOHNR RG SXNRJ SUHSLVLYDQMD 3ULPMHULFHSRVWRMHH5,=1,&(VOXLOHVXPLNDRL]YRUJUDHDQHNDRX]RU 6WRJD VDP VNORQ XYMHUHQMX GD MH NRULWHQMH WXLK FLWDWD X FMHORVWL LOL GMHORPLQR PDQMH LOXVWUDWLYQRJ D YLH LOXPLQDWLYQRJ NDUDNWHUD 3RQHJGMH VDPSUHX]LPDQMHPMH]LQLKVNORSRYDPRGDXPDQMLR]QDDMYODVWLWHSRUXNH QHNDPLEXGHRSURWHQDWDVORERGD7RVHSRVHEQRRGQRVLQDPLVOLL]YDHQH L]NRQWHNVWDNRMHVDPGRLYLRNDRQHWROLMHSRDOLQHLPRMHVDPRSRVHEL1D NUDMX VDP RGXVWDR RG WRJD GD SRG VYDNX FLMHQX PLMHQMDP VYDNX ULMH VDPR ]DWR WR MH WXD MHU EL WDNDY SULVWXS ]DKWLMHYDR QHSRWUHEDQ QDSRU L SXQR YUHPHQD.RPHELWRWUHEDOR"0RMDVHDPELFLMDLUD]LQDDVSLUDFLMH]DXVWDYLOD QD XRDYDQMX SRUXND QD RVOREDDQMX RG VXYLQRJ NDR SUHGXYMHWD YODVWLWRJ RVMHDMD OMHSRWH X L]ULDMX D QH X LHQMX VDNDHQMX LOL MDORYRP GRWMHULYDQMXWXLKPLVOL 0RMHVXPLVOLELOHXSUDYOMHQHSUHPDLWDWHOMXVMDVQRPQD]QDNRPWDPRJGMH SRVWRML SUHYLH RGJRYRUD QD ]QDDM QHNRJ SRMPD PRGD QHWR QLMH ELOR X UHGX V SLWDQMHP NRMH XSXXMHPR WRP SRMPX 8VWYDUL QDMOMHSL VX PL ELOL NUDWNLMH]LQLVNORSRYLSRSXW]ELUNHYHOLNLKJRYRUDNRMLPDVHQHPRHQLWD GRGDWLQLWLRGX]HWL$OLOMHSRWXVDPSURQDDRLXRQLPSRUXNDPDNRMHVDGUH YLH UD]OLLWLK SRMPRYD V YLH]QDQRP SRUXNRP WR SRVHEQR YULMHGL DNR VH 
 &LWDWQRVW MH HNVSOLFLWQR SDPHQMH NXOWXUH 8 VYRMD GYD RVQRYQD WLSD LOXVWUDWLYQRP L LOXPLQDWLYQRP VXVUHWX L]PHX YODVWLWRJD L WXHJD WHNVWD FLWDWQRVW XYD NXOWXUX RG ]DERUDYD L VDPRXQLWHQMD2QDWRSRGMHGQDNRLQLNDGDVWXLPWHNVWRYLPDSRVWXSDNDRV5,=1,&20NDRL RQGDNDGDRGUL]QLFHSRNXDYDDQHPRHQDSUDYLWL35$=183/28

,]SHUVSHNWLYHLOXVWUDWLYQHFLWDWQRVWLLOXPLQDWLYQDMHFLWDQRVWQLKLOLVWLQDDYODVWLWDNRQVWUX WLYQD N ,] SHUVSHNWLYH LOXPLQDWLYQH FLWDWQRVWL LOXVWUDWLYQD MH FLWDWQRVW NRQ]HUYDWLYQD D YODVWLWD SURJUHVLYQD ,] SHUVSHNWLYQH QDH QHXWUDOQH WLSRORJLMH RED VX WLSD FLWDWQRVWL MHGQDNR YDQD L MHGQDNRNRULVQDSUYLVWRJDWRVWYDUDLMDDNXOWXUQLNDQRQDGUXJLVWRJDWRWRPXNDQRQXNDGD RQRNRWDL]DSULMHWLSUHHVWRNRPVHPLRWL]DFLMRPSRND]XMHGDQLMHQLMHGLQLQLYMHDQ ,OXVWUDWLYQD MH FLWDWQRVWXVYDMDQMH WXLK WHNVWRYD L NXOWXUQH WUDGLFLMH LOXPLQDWLYQD MH QMLKRYR QHSUHGYLGLYRNUHDWLYQRRVYDMDQMH3UYDMH]UHORVWLVWDURVWNXOWXUHGUXJDQHREX]GDQDNXOWXUQD PODGRVWNRMRMHVWRQLWDQLMHVYHWRLNRMDVDPDPRUDMHGQRPVD]UHWLLRVWDUMHWLSRVWDWLNDQRQ]D QRYH MR PODH WHNVWRYH ,]YRU 'XEUDYND 2UDL 7ROL 7HRULMD FLWDWQRVWL *UDILNL ]DYRG +UYDWVNH=DJUHEVWUL]YXNX L] VOLMHGD PLVOL R QHNRM WHPL LWDYR VDP YULMHPH XVWYDULR JUDGLR X VHELQHNXQHQDSLVDQXGUDPXLOLNRPHGLMXGRLYLRVDPVFHQXVMHGQLPLOLYLH OLNRYD LML XQXWDUQML LOL PHXVREQL GLMDORJ JRYRUL QHNLP QRYLP MH]LNRP LVWLP NULVWDOLPD PLVOL NRMLPD QLVX SRWUHEQL XYRG JUDGDFLMH SDUDEROH LOL GUDPVNL ]DSOHW X NRMHP MH SXQR YDQLMD SDX]D LOL LQWRQDFLMD DOX]LMH PHWDIRUHGYRVPLVOLFHSRODUHHQLFHSRUXNHL]PHXUHGDND LWDQMH SULPMHULFH +HVVHD 8MHYLD 3URXVWD .UOHX 6Y $XJXVWLQD 'HPDQD -XQJD 6HQHFX 3ODWRQD )URPPD )XOJR]LMD +DXVHUD 1HUYLD $VLPRYD 'LOWDMD %URQRZVNRJ 'REDQVNRJ 'DUZLQD (QJHOVD *RHWKHD 6NDNHVSHDUD (LQVWHQD LOL &DPXVD GHVHWLQH SMHVQLND LOL ]QDQVWYHQLND ULMHQLNDQRYLQVNLKWHNVWRYDVHSDUDWDLOLSULUXQLND]DPHQHMHLPDORLVWX WHLQX'XERNRVDPVYMHVWDQGDQLVDPQLWLL]GDOHNDGLUQXRQDMOMHSHPLVOLL] DQWRORJLMHVYMHWVNHNQMLHYQRVWLDSRVHEQRVDPVHXVWUXDYDRVXVWDYQRYDGLWL SRUXNHL]NRQWHNVWDNRMHVXVDGUDQHXSMHVPDPD7DPRJGMHQLVDPPRJDR RGROMHWLQDGDPVHGDQLVDPXQDND]LRFMHOLQXSMHVPH.DGDELKLNDGDPRJDR REXKYDWLWL RQR QDMOMHSH WD EL NQMLJD LSDN ELOD QHGRYUHQD NULWHULM ]D WR QH PRH ELWL MHGDQ RYMHN 2VLP WRJD NQMLJH LPDMX VYRMH GXEOMH ]DNRQLWRVWL LMLPNDQRQLPDQLVDPGRUDVWDRXPMHVWRSUHPDXQLYHU]DOQRVWLXKYDWLRVDP VHXPUHXSRYUQRVWL =DXGLOD PH L RGXHYLOD PQRLQD SRUXND R QHNLP PLVOLPD D QD JUGQH PH PXNH VWDYOMDOD RGJRYRUQRVW NXGD WDNYX PLVDR VWDYLWL 3UHSR]QDR VDP X QMLPD JRWRY PRWWR LOL QHWR WR PRH ELWL FMHOLQD VDPD ]D VHEH DOL VDP YUHPHQRPSURQDDRQRYHRGJRYRUHQDLVWRSLWDQMH3ULPMHULFHUD]YUVWDYDQMH SR DEHFHGQRP UHGX XRSH QLVDP X]HR X RE]LU 6UHGLQMD PMHVWD X NQML]L ]DX]LPDQMXQDUHGQLSRMPRYLRYMHN PXNDUDFRWDF HQD PDMND VUHD YROMD%RJ UHOLJLMD XPMHWQRVWVWYDUDODWYRPDWDOMXEDYPUQMDSLVDQMH PLVOLUD]XP XPSDPHWSURVXGEDUDVXLYDQMH $OLNDGDELKVDPRSUHPD NROLLQLWHNVWDRGUHLYDR]QDDMWDGDELKXSDRX]DPNXGDVHSRWFLMHQLVDPR MHGQD MHGLQD PLVDR V QHNRP ]D PHQH ]QDDMQRP SRUXNRP 2SVHQRVW GDNOHQLMHELODMHGLQLNULWHULM 6YDNDMHULMHVQRSLVPLVDRL]QMHJDVWULQDVYHVWUDQHDQHVWUHPLXMHGQX VOXEHQXWRNX
LVWRVWU]DKYDOD
=DKYDOMXMHP VH ]DVWXSQLFL &(//(*,80 +(5*(, L] =DJUHED JRVSRL 0DULML%XNRYDFQDVYHVUGQRMSRPRLXSUHGVWDYOMDQMXRYHNQMLJHLJOD]EHQRM WRFLWHJRVSRGLQX-RVLSXRVLXQDWRSOLPXYRGQLPULMHLPD8]QMHJRYR RGREUHQMH REMDYOMXMHP GLR WRJ L]ODJDQMD X RYRP SRQRYOMHQRP L]GDQMX X SRGQDVORYX2GMHFL1LMHODQDVNURPQRVWDNRSULPMHWLPGDPLVHSRQHND L]UHHQDSRKYDODLQLSUHWMHUDQRP 1DGDOMH L]UDDYDP EHVNUDMQX ]DKYDOQRVW GXJRJRGLQMHP SULMDWHOMX L]XPLWHOMX YUVQRP JOD]EHQLNX =RUDQX RQFX QD RUJDQL]DFLML L JOD]EHQLP LQWHUSUHWDFLMDPDXYODVWLWRPDUDQPDQXSULJRGRPSURPRFLMHWH0LUQL5XL VRSUDQ7LKDQL-RNLPH]RVRSUDQ ,VWR WDNR ]DKYDOMXMHP JRVSRGL 9RMLVODYX 5DXHYLX L =YRQNX +ODGQLNX QD EH]UH]HUYQRM SRGUFL VYLP VXUDGQLFLPD L ODQRYLPD ,]YUQRJ RGERUD +UYDWVNRJ VDYH]D LQRYDWRUD L +UYDWVNH ]DMHGQLFH WHKQLNH NXOWXUH L]GDYDNLP WYUWNDPD 1RYD VWYDUQRVWL %LO &RPPHUFH XUHGQLWYLPD 0RGUH ODVWH *D]RSKLODFLXPD $%& WHKQLNH L NROVNH NQMLJH 6LOYDQL 6YLODU3DYOX+DYOLHNX/D]L6WDUHYLX1HGL(UJRWL6WDQLVODYXDMDYFX +UYRMX 0D]LML %RUNLFL 3DYHF %UDQLPLUX 0RODNX HOMNX 2UHNRYLX DQLMX 3LQFDQX .D]LPLUX 0LNLX 'DYRUX $QGUHLVX 0DUWLMDQX *RULX 6WDQNX=PD]HNX$QWL%HNLX6WMHSDQX2]LPHFXL+LQNX%RKUXJRVSRDPD 1DGL %RKU L 0LUL .RYDL PRMRM RELWHOML WH PDPL 6LGRQLML RG NRMH VDP SRVXGLR SUYH L]ULDMH %H] QMLKRYRJ SRWLFDQMD PRML EL GXKRYQL GRPHWL ELOL EHVNUDMQRVLURPDQLML =DJUHEVWXGHQRJJRG 

DXWRURGMHFL
6LOQDPLMHUDGRVWLYHOLNDDVWWRSUHGVWDYOMDPRYXMHGLQVWYHQXNQMLJX XQDVLWREDXRYRM(85236.2-.8,MHULPDWDNDYUDQJ1LNDGDQLVDP XUXFLGUDRLLWDRWDNYXMHGLQVWYHQXNQMLJXWDNRERJDWXUL]QLFDPLVOLJHQLMD ILOR]RID XHQMDND L]XPLWHOMD SVLKRORJD SMHVQLND XPMHWQLND VYLK SURILOD L VYLKYUHPHQD7RHWHLVDPLXYLGMHWL0LVOLVDEUDQH]DVYHNDWHJRULMHOMXGL GRELVSROD]DQLPDQMDLXVPMHUHQMD 0LVOL L]UHHQH QDSLVDQH L XNRULHQH X RYX NQMLJX X]PLWH X VYRMH UXNH L LWDMWHLWDMWHMHVYDNLGDQXVYDNRMSULOLFLLQHSULOLFLPRHYDPSRVOXLWLNDR MHGLQVWYHQLPLVDRQLYRGL X YDHP VYDNLGDQMHP LYRWX 9MHUXMWH WDNYR WR MRQLVDPLWDRXPRMHPH]GHVHWMHGQRJRGLQMHPLYRWX *RVSRGLQ .DUOR RWDUL MH 9,=,21$5 NRMHJ SRNUHH SRUXND *OHGDP X GDOHNR]RU D QH X UHWURYL]RU L YODVWLWL PRWWR 1HWR PL GXERNR OMXGVNR QDODH GD XYLMHN EUDQLP LVWLQVNH YUHGQRWH L EXGHP SURWLY DXWRULWDUQRVWL L JOXSRVWL RYMHN ]D GYDGHVHWLSUYR VWROMHH SUDYL JHQLM X SXQRP VPLVOX WH ULMHL YLVRNR REUD]RYDQ LQWHOHNWXDODF 121 3/86 8/75$ +202 81,9(56$/,6 NRML MH LWDR L VDPR LWDR UD]QRUD]QH NQMLJH YMHLWL ]DOMXEOMHQLNXNQMLJHYMHURMDWQRQDMQDLWDQLMLQDRYMHNNRMHJVDPVXVUHRX LYRWX SURI-RVLSRVLL]XYRGQRJL]ODJDQMDQDSURPRFLMLNQMLJH0RPLVOLX (85236.20'208=DJUHEOLVWRSDGDJ ,]PHXPLOLMDUGLQDPDVOLQLKELDL]URGD+RPRVDSLHQVDQDVWDMHSRODNRL PXQRQRYRYMHNNRMLHSUHREOLNRYDWLVYRMVYLMHWLPXQRVYMHLWLP QDVWRMDQMHPIRUPLUDWLQRYHVUHWQHXYMHWHVYRJDRSVWDQND-RVHL]DPDVNL EH]EURMQLKOLFDVNULYDMXOMXGVNLYXNRYLMRQDVERGXOMXGLVWMHQLFHMRVWXSD WPLQDPDOMXGVNLKVXSURWQRVWLODE


WHKXPDLQH 3RRYMHLYDQMHRYMHNDGXJRMHLPXQR1RL]VYHJDRYMHMHJDYHL]UDVWD RYMHNUDVWHL]QHJDFLMHVYRMHNUYDYHSURORVWLUDVWHL]SUDVWDULK]DPHWDND VYRMLKVODERVWLL]DEOXGDNDRWRVHL]FUYDUD]YLMDOLMHSOHSWLUGDSROHWLX VXQDQRMXWUR-RQLMHL]ERUHQDQMHJRYDSREMHGD-RHVHGXJRERULWL RYMHNVRYMHNRP$OLMRQLNDGDQLMHELORVSUHPQLKWROLNRFHVWD]DRYMHND EXGXQRVWLNDRGDQDV 2VOXKQLSRODNRVHYHRJODDYDWRSRWRQLKNRMLGROD]H VDGUDM
20,6/,0$  832=1$-6(%(  RWLMHOX JODYDJODGNUYOLFHQDVOMHHRNR LYRWURHQMHVHNVVWDURVWGREVPUW  EROHVWL]GUDYOMH  ]GUDYOMHEROHVWOLMHQLNGLMDJQR]DSVLKRDQDOL]DOLMHNRYL QRUPDOQRVWGLMHWD RRELWHOML  GMHFDRELWHOMRWDFURGLWHOMLHQDPDMND 29-(..$2'5879(12%,(  RYMHDQVWYROMXGLPDVDQDURG  GRPRYLQDURGROMXEOMH  GRPGUXWYHQRVWGUXWYRGUXJL EDWLQDJHQHUDFLMDJRVSRGDULQWHOHNWXDOFLMDYQR PLOMHQMHPDMVWRU  NROHNFLRQDULQDVOMHGQLFLVDVWDQFLVURGQLFLHIWLWXOH  29-(..$2(7,.2025$/12,632=1$-12%,(  DUJXPHQWLDVWLQGYRMED  HVWHWLNDHWLNDLGHDOLGHDOL]DPLPHLPLGLURQLMDLVSULNDL]OLND L]YMHVQRVW NRPSOLPHQWNUHSRVWNULWHULMLOMHSRWD PHGLWLUDQMHPLVDRPMHURGDYQRVWPRUDO  QDHODQDJDDQMHQDJRYRUQD]RULQHNRQYHQFLRQDOQRVWQXGD REYH]HRGOXNHRGQRVLRGREUDYDQMHRIHQ]LYQRVWRSDVQRVW RVREQRVW  SUDNVDSULOLNHVMHQDVQRYLVWDYVWLGVXGELQD  DUPWYUGQMDYROMD]DGDD 69,-(7/$,7$01$675$1$80$  NRQVWUXNWLYQRVWLGHVWUXNWLYQRVW DNWLYQRVWDPELFLR]QRVW EDUEDUVWYRFHUHPRQLMHFLOMFLQL]DP  GHVWUXNWLYQRVWGRJPDWL]DPGRPLOMDWRVWJHQLMDOQRVWJUXERVW  KXOMHLGHMHLQLFLMDWLYDLQVSLUDFLMDLQWHOLJHQFLMDLVNXVWYRL]D]RY L]GUOMLYRVW MDVQRDMHGQRVWDYQRVWNDULMHUDNUDDNULPLQDOFLNUDWNRD OXFLGQRVWPDWDPHWRGH QDSDGQDVLOMHQHQDVLOMHRNUXWQRVWRWNULH  SUHSUHNHSUREOHPSURYMHUDYDQMHSURQLFOMLYRVWVDYUHQVWYR VYHVWUDQRVWVSRVREQRVWLVWYDUDODWYRWUDJXVSMHK  R]DEOXGDPD  IDQDWL]DPJDWDQMHLOX]LMHOHJHQGHPLWRELDMSUHGUDVXGH WUDGLFLMDXWRSLMDXWYDUH]DEOXGD]DNOHWYH RYUOLQDPD  YUOLQH  DVWGRVOMHGQRVWGXQRVWKXPDQRVWLQGLYLGXDOQRVWLQWHJULWHW LVNXHQMHOMXED]QRVWOMXGVNRVW REHDQMHRE]LURGULFDQMHRSUDWDQMHRSUH]RVMHDMPMHUH  SOHPHQLWRVWSRSXVWOMLYRVWSRVWLJQXHSRWHQMHSRWRYDQMH SRYMHUHQMHSUDWDQMHSULSUDYQRVWSULVWRMQRVWSUL]QDQMH SURVYMHHQRVW VDPRELWQRVWVDPRNULWLNDVDPRSREMHLYDQMHVDPRSRWRYDQMH VDPRSRX]GDQMHVDPRSURXDYDQMHVDPRUD]XPLMHYDQMH VDPRVSR]QDMDVDPRVYLMHVWVDPRVYODGDYDQMHVDYMHVWVKYDDQMH VLJXUQRVWVNURPQRVWVQDJDVROLGDUQRVWVSUHWQRVWXHQMH XVSRUHLYDQMHXYMHUDYDQMH]DKYDOQRVW]UHORVW RPDQDPD PDQHSRURFLDSVXUGEDQDOQRVWHNVKLELFLRQL]DPHWLNHWDIMDND IUD]DL]JRYRU  MDGLNRYDQMHNOHYHWDNRPSURPLVNRQIRUPL]DPODNRPLVOHQRVW ODNRPRVWODNRYMHUQRVWODVNDQMHOLFHPMHUMHOLFHPMHUOXNDYRVW OXWDQMH PDORGXQRVWPDVNDPD]RKL]DPPL]DQWURSLMDPUQMD  QDPHWOMLYRVWQDSDVWQDYLNHQHJRGRYDQMHQHPLORVUGQRVW QHSRYMHUHQMHQHSURPLOMHQRVWQHUD]ERULWRVWQHUD]XPQRVW QHVWUSOMHQMHQRQNRQIRUPL]DP  RJRYDUDQMHRJUDQLHQRVWRKRORVWRNOLMHYDQMHRSRUWXQLVW RSWXLYDQMHRVUHGQMRVWRVYHWDRYLVQRVW  SDVLYQRVWSHGDQWHULMDSOLWNRVWSRGLQMDYDQMHSRGLODHQMH SRGORVWSRKOHSDSROWURQSROXEXGQRVWSRQL]QRVWSRWLVNLYDQMH SUHEDFLYDQMHLSULJRYDUDQMHSUHVHGDQSUHVWLSUHWYDUDQMH SUHYDUDSUH]LUSULJRYDUDQMHSULMHNRUSULNULYDQMHSULPLWLYL]DP SULVOXNLYDQMHSURVMHQRVW  VDPRGRYROMQRVWVDPROMXEOMHVDPRRJUDQLHQMHVDPRVDDOMHQMH VDPRXERMVWYRVDPRYROMDVLWQLDYRVWVQRERYL  WDMQRYLWRVWWULYLMDOQRVWXOL]LFDXOMXGQRVW]DGXLYDQMH ]DYDUDYDQMH  2=1$1267, RILOR]RILMLLSVLKRORJLML YUHGQRWHYULMHGQRVQLVXVWDYLREMHNWLYQRVWRGJRYRUQRVW DNWLYQRVWDSVROXWLDXWRQRPQRVW DOLMHQDFLMDXGXHQMHGRMPRYLGXDLVNUHQRVWLVNXVWYR L]QHQDHQMHMD WMHVNREDREYH]H DPELYDOHQWQRVWLOLSRGYRMHQRVWEODJRQDNORQRVW DVWRKOHSOMHHQMD  FMHOLQDGLMDOHNWLNDILOR]RILMDORJLND]QDQRVWVOXDM  GREURWDGRPHWLGUXWYRGXQRVW HJ]LVWHQFLMDLOX]LMDLPLGLVWUDLYDQMHNRQWUROD  NDUDNWHUOLQRVWQDGDREYH]HRHNLYDQMHRPLOMHQRVWRVMHDML PLORVUHQHVODJDQMHRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLRWXHQRVW  SRWUHEHQDSUHGRYDQMHQDYLNHQHKXPDQRVWQHXVSMHK  RERDYDQMHREUDQDRGJRYRUQRVWRGPRURGQRVLRNROLQD RSDVQRVWRULJLQDOQRVW  SDGSDPHQMHSODSRQLDYDQMHSRURFLSR]RUQRVWSUDNVD SRWRPFLSUHFLSUHFMHQMLYDQMHSUHYDUDSULJRYDUDQMHSULMHWQMH SUL]QDQMDSUREOHPSURPLOMDQMHSURPMHQH  SDWQMDSRQDDQMHSUDWDQMHUDQMLYRVWVDPLORVW VDPRSRYMHUHQMHVUDPRWDVWLGVWUDKRSRWRYDQMH WHPSHUDPHQWWUSOMHQMHXJODHQRVWHOMDUWYDXUED  UDYQRGXQRVWUD]XPVDPRELWQRVWVDPRDVDYUHQRVW VLJXUQRVWVORERGDVQDJDVQRYLVWDYVXGELQDVXHQMH XODJLYDQMHXXWNDYDQMHYDQRVW ]DEUDQMLYDQMH QH ]DGRYROMVWYR QH ]QDQMH  RYUHPHQXLSURVWRUX  YULMHPHPLMHQDSURORVWVDGDQMRVWEXGXQRVWJRGLQHWUDMDQMH WUHQXWDNYMHQRVWVYLMHWVYHPLUQHERGDOMLQDSURYLQFLMDWLLQD SULURGDHYROXFLMDSULODJRDYDQMHSUHLYOMDYDQMHRNROL]HPOMD R]ELOMQRRGXKRYLWRVWL GXKRYLWRRR]ELOMQRP  RUHOLJLMLLYMHURYDQMX  YMHUDLYMHURYDQMHUHOLJLMDDQLPL]DPEH]ERQLNERJXGD SUD]QRYMHUMHUDMSDNDRSURSRYLMHGLYUDHYL RSROLWLFL ELURNUDFLMDFHQ]XUDMHGQDNRVWHOLWDGLSORPDFLMDLGROLL LGHRORJLMHNRDOLFLMDNRORQL]DFLMDNRPXQL]DPNRQIHUHQFLMD NRQYHQFLMHNUDOMHYLPDUNVL]DPPDWHULMDOL]DPQDFLMD QDFLRQDOL]DPSROLWLNDSROLWLDUKLMHUDUKLMDSROLFLMDSXULWDQFL VWUDQNDWLWXOHYRMVNDVORERGDURERYLUDGLNDOQRVWYODGD YODGDYLQDYODVWYRD]ORLQND]QDVPUWQDND]QD RPDWHPDWLFL  PDWHPDWLNDEURMVWDWLVWLND  RJRVSRGDUVWYX ERJDWVWYRERJDWDVLURPDWYR  GXJNRQNXUHQFLMDNUHGLWLNUL]DPDQDJHUQRYDFRVLJXUDQMD SRVDRSDUWQHUSODQSRJUHNDSRVMHGSRWURQMDSRWURD SURILWSURSDJDQGDSURSDVWSURUDXQUD]YRMSUHLFDUHNODPD UL]LNVOXEDVWUXQMDFLHIWUJRYLQDWULWHYMHURYQLN YODVQLWYR  QDSUHGDNLSDG  RLQIRUPDWLFLLQRYLQDUVWYX  LQIRUPDFLMDSURJUDPQRYLQHQRYLQDUWLVDNYLMHVWL  RSUDYX  SUDYRSUDYGDQHSUDYGD SUDYQLFLSUDYRVXHSDUDJUDISUDYHGQLNSULYLOHJLMD]DWYRU EH]DNRQMH  GHPRNUDFLMDGUDYDGXPDQGLNWDWXUDWLUDQLMDRSR]LFLMD WRWDOLWDUL]DPFHQWUDOL]DFLMDSUHVLMHVLODWHURUDXWRULWDUQRVW NULYQMDLQHGXQRVW NULYQMDQHGXQRVWQHYLQRVWJULMHKNDMDQMH SUDYLODLL]X]HFL  RSRYLMHVWL  RNXOWXUL  RNQMLHYQRVWL  SLVDFWHNVWSLVDQMHNQMLHYQLNVDWLUDGLOHWDQWSMHVQLNSRH]LMD OLWHUDWXUDNQMLJDSULMHYRGLDXWRELRJUDILMDNULWLDUNULWLND L]GDYD  RXPMHWQRVWLND]DOLWXLJOD]EL XPMHWQLNXPLMHHND]DOLWHJOXPDFNDEDUHJOD]EDNRPLDUXNXV VOLNDUVWYR  RPRGL  PRGDWUHQGVWLOXQLIRUPLUDQMH RREUD]RYDQMX REUD]RYDQMHRGJRMSRGXDYDQMHQDVWDYDLWDQMH  RLJULVSRUWXL]DEDYL  QRJRPHW]DEDYHDQVRQMLHU  RWHKQLFLLDUKLWHNWXUL  WHKQLNDDUKLWHNWXUDVSRPHQLFL  RL]XPLPDLVWYDULPD L]XPLDXWRPRELOVWURMHYLVWYDULWHOHYL]LMD RYLQX  R]ODWX 26835271267,0$,6/,1267,0$  DOWUXL]DPLVHELQRVW  DOWUXL]DPVHELQRVWXVNUDLYDQMHNUWRVW  GLVFLSOLQDLSRYUQRVW  GLVFLSOLQDLSRYUQRVWGLVFLSOLQDSDQMDSRWSXQRVWSRYUQRVW WURPRVWXSRUQRVWXVWUDMQRVWQDSRUSRVOXQRVWUHVSHNW  HQWX]LMD]DPLUDYQRGXQRVW JRYRULXWQMD  JRYRUUD]JRYRUMH]LNULMHUMHQLNXWQMD KUDEURVWLNXNDYLOXN  GLYRYLKHURMLMXQDFLKUDEURVWNXNDYLOXNNXNDYLFDWMHVNRED VWUDKVODELL  LVNUHQRVWLQHLVNUHQRVW  LVWLQDLOD  LVWLQDGYROLQRVWOD /-8%$9,/-8%2025$  ROMXEDYL  EUDNOMXEDYOMXEDYQLNQDNORQRVWQMHQRVWRGDQRVWSROMXEDF  VUFHYMHUQRVW]DOMXEOMHQRVW DQWLSDWLMDLOMXERPRUD  SUHOMXEUDVWDQDNVWUDVWWDWLQD]DYLVW]OREDXGQMD PDUOMLYRVWLOLMHQRVW  PRLQHPR  QHPRQDGPRPRPRQLFL PXGURVWLOXGRVW PLOMHQMHSURPLOMDQMHSURVXGEDSURVXLYDQMHXSRUHLYDQMH PXGURVWSDPHWUD]XPSDPHWEXGDODJOXSRVWOXGRVWOXDFL  RSWLPL]DPLSHVLPL]DP  RULJLQDOQRVWLRSRQDDQMH RULJLQDOQRVWIDOVLILNDWSODJLMDWRSRQDDQMHUXWLQD  SDPHQMHVMHDQMHL]DERUDYOMDQMH SLWDQMDLRGJRYRUL SOHPHQLWRVWLGUVNRVW  SOHPHQLWRVWLGUVNRVWGLYOMHQMHXPMHUHQRVWX]YLHQRVWYHOLLQD YHOLNRGXQRVWEHXWQRVWGUVNRVWVXURYRVW  SRHWDNLNUDM SRKYDODLSRUXJD SRKYDODSRUXJDLVPLMDYDQMHL]UXJLYDQMHKYDOLVDYFLVDPRKYDOD  SRNXVLSRJUHND SRNXVSRJUHNDYMHEDQMH  SRQRVLVX]GUDQRVW  SRQRVVX]GUDQRVWVUDPVUDPHOMLYRVWDSVWLQHQWSUNRV GRVWRMDQVWYR  SUHWMHULYDQMHLSRWFMHQMLYDQMH SULMDWHOMVWYRLQHSULMDWHOMVWYR SULMDWHOMVWYRQHSULMDWHOMVWYRL]GDMDSURWLYQLFLVXVMHG UDGR]QDORVWLGRVDGD  UDGR]QDORVWGRVDGDLJQRUDQFLMD  UDWLPLU  UHYROXFLMDUDWRUXMHPLUUD]RUXDQMHSREXQDERUED  UHGLQHUHG UHGQHUHG]EUNDNDRVNDWDVWURID VORJDLQHVORJD  VORJDNRKH]LMDNROHNWLYQRVWRUJDQL]DFLMDGH]LQWHJUDFLMDL QHVORJD  VPLUHQRVWLOMXWQMD  VPLUHQRVWJQMHYOMXWQMDRJRUHQRVWVUGEDVYDDVWUSOMHQMH VWUSOMLYRVW VUHDLQHVUHD EROQHVUHDQHYROMDQRVWDOJLMDRDMRVDPOMHQRVWSDWQMD UDGRVWVDPRDVDDOMHQMHVPLMHKVUHDVWUHVVXXWVX]H WXJDXDVXLWDNYHGULQDYHVHOMH]OR]ORYROMD  WRQRVWLNDQMHQMH WROHUDQFLMDLQHVQROMLYRVW  NRQIOLNWQHVQROMLYRVWQHWROHUDQFLMDWYUGRJODYRVWWROHUDQFLMD XYUHGDLYULMHDQMH]DSRYLMHGDQMH  2328.$0$  SRXNHDIRUL]PLL]UHNHNULODWLFHSRVORYLFH  SRJRYRU 


VUKPLAST I.G.
Prerada plastinih masa, izrada i tisak Pe. ambalae
vrhunska tehnologija reciklaa

VUKPLAST I.G.

Vl. Vladimir Kruh-Vuk IVANI-GRAD, Savska 103 Tel.: + Fax: 01/2888-258 iro r.: 32710-685-30164 JMBG 0410941340028

VOLNH $XJXVW52',1 IRWRJUDILMDDXWRUDQDSROHLQLRPRWD 0LOLFD0$5$9, WLVDN ,7*=DJUHE

Svi imamo isto nebo - moda su ponekad obzorja razliita. Ako je pisana rije most izmeu ljudi, ako je ovjek ovjeku most, a ne otok, ako je poezija bolest due, ako je ljubav bolest srca, ako je stvaralatvo bolest uma, tada su sakupljene misli i oko petsto savjeta, razvrstani u pojmove, apel svim ljudima dobre volje, tada je i biser bolest koljke. Moda e ova knjiga pridonijeti prepoznavanju istinskih vrednote, a tada je samo korak da shvatimo kako smo nuno upueni jedni na druge, da se pribliimo jedni drugima - izmeu nas postoji vie slinosti nego suprotnosti...

ISBN: 953-98297-1-2