You are on page 1of 542

',.".',.

"TI ' ' ,, V-!1'V


.^: .a
'^^^/^a4^
m6?/?^ c/m'Pe4J'i^u
a^f^er^e^^z^^/
yC^i
r
^

^lhA^6>t^^^^y^A^ '^c>'?7^yrn4^^tee^-^ytnzec^^
-'X^ny

^/A^ C/Kc/ '^at69i^

yta Od^.^T^-' .'te,


(W
' H^

C A TE N^
GR^CORUM PATRUM
IN

NOVUM TESTAMENTUM,

EDIDIT

J. A. CRAMER, S.T.P.
AULiE NOVI HOSPITII PRINCIPALIS,
NECNON

HISTORI^ MODERN^ PROFESSOR REGIUS.

TOMUS I.

IN EVANGELIA S. MATTH^I ET S. MARCI.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
M.DCCC.XLIV.
^
C A T E N tE

IN

EVANGELIA

S. MATTHiEI ET S. MARCI,

AD FIDEM CODD. MSS.

EDIDIT

J. A. CRAMER, S. T. P.

AVhJE NOVI HOSPITir PRINCIPALIS,


NECXOX

ACADEMI^ ORATOR PUBLICUS.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
MDCCCXL.
.VAW.LM
> y

\V
^
\^
PRJi:FAT10.

AnTEQUAM de iis quae in hoc Volumine conti-


nentur, et unde sumpta sint, Lectorem moneam, non
inopportunum videtur, in ipso totius operis limine,
quod Grsecorum Patrum Commentariorum Corpus in
Novum Testamentum nuncupari potest, quaedam de
hujusmodi Scholiis sive Catenis in genere verba facere.
Quid autem hac in parte elaboratum sit satis exposue-
runt Fabricius in Bibliotheca Gra;ca T. VII. p. 727. et
seq. Vet. Ed. T. VIII. p. 637. Ed. Harles. Thom.
Ittigius Tractatu de Biblioth. et Catenis Patrum. Lips.
8«. 1707. Walchius Biblioth. Patristica Cap. III. §. 17-

p. 193 — 198. De utilitate autem et fructu et prae-

stantia istiusmodi operum potissimum disputaverunt


Ricardus Simon in Historia Critica praecipuorum Com-
mentatorum in Novi Foederis Libros Cap. XXX. et

seq. p. 422. et Christophorus Wolfius in Dissertatione


de Catenis Grsecorum Patrum, iisque potissimum Ma-
nuscriptis. Prioris egregii Viri praestantissimum opus
omnibus notum est, et Sacrae Theologise Studiosis ubi-
que satis obvium. Wolfii autem tractatus jam inter
rariores Libros numeratur, adeo ut vel in locupletis-
simis Bibliothecis desideretur. Cum id ita sit, et a
viro et doctrina et judicio spectato scriptus sit, et qui

ad hujus generis Commentarios animum praecipue ad-


verterat, eosque variis in Bibliothecis diligenter con-
quisiverat et evolverat, me rem haud ingratam viris

a 2
iv PRJ5FATI0.
Sacrarum Literarum Studiosis moliturum esse, arbi-

tratus sum, si ea quae in prsedicto Wolfii libello, magis


ex re mihi visa fuerint, iterum typis committerem.
Adjectis postea ad finem eorum quai a docto Viro dis-

putata sunt, iis quae ipse in eadem materie notanda


habeam, quatenus ad eas potissimum Catenas spectent
quae in Novi Foederis libros, sive editse sive ineditse ad
nostram usque setatem duraverint.

Jo. Christophorus Wolfius Ewercitatio in Catenas Pa-


trum Gr(Bc. easque potissimum MSS. 4<to. Witem-
bergcB 1712.

" Catenam Patrum eruditi appellare solent seriem quandam


interpretationum, ex diversorum Ecclesiae Graecae Latinaeve
Doctorum scriptis, a scriptoribus nunc antiquioris nunc recen-
tioris memoriae, ita contextam et quasi coUigatam, ut varise
sententise de eodem commate divinioris scripturae interpre-
tando uno conspectu legenti exhibeantur. Primus hujus
instituti Auctor dicendus erat Olympiodorus Alexandrinae
Ecclesiae Diaconus, si fides haberi posset Paulo Comitolo,
qui Catenam in Jobum, a Laur. cum Deo primum Lugduni
1586 editam, cum amplis accessionibus Venet. an, 1587, secun-
dum vulgavit, et ab Olympiodoro contextam esse arbitratur.
Hujus vero Doctoris aetas dubia huc dum visa est eruditis,
ut propterea Cl. Cavius Rerum Ecclesiasticarum peritissimus
stator atque vindex, Parte I. Historiae Literariae ad A. C.
990 candide item profiteatur his omnino verbis: * de ejus
' aetate laborant eruditi, his illum Saeculo V. ahis XI. collo-
' cantibus. Nos eum hoc loco deponimus ad annum 990,
* donec exsurgat, qui certiora doceat.' Nec defuit qui id
praestaret, et, si quid video, rem obscuram non infehciter ex-

pediret. Jo. Ernestius Grabius enim, quem immaturo fato


ereptum dolent, qui aliquid his hteris tribuunt, in notis ad
Tom. II. Patrum p. 245 idoneo argumento efficit
Spicilegii
ut credamus, Olympiodorum Saeculo V. vel VI. post repa-
ratam salutem, aliquo ante Anastasium Antiochcnum tempore,
cujus aetas haud dubie in Saec. VI. medium incidit, Alexan-
PR.EFATIO. V
Is enim in Lib. VI. Contemplationum Anago-
drise floruisse.
gicarum Hexaemeron, quod opus eximiura Graece exara-
in

tum nec editum, in Collegio Novo Oxoniensium evolvere me


memini, Olympiodorum tanquam ttoKvv tu Selu, h. e. in divinis
rebus praeclare versatum, ad partes vocat, nec permittit, ut de
Olympiodori setate amplius dubitemus.
" Hunc excipit OEcumenius, itidem incertffi aetatis scriptor,
ab Olympiodoro tamen aliquot sseculorum intervallo sejunctus,
cum communi fere omnium sententia aetas ejus in tempora
Saeculo VIII. posteriora incidat. Commentarii ejus in Actus
Apostolorum et Epistolas Paulinas, cum ex aliis Ecclesise

Doctoribus, tum vero imprimis ex Chrysostomi scriptis con-

cinnati, hodienon injucunde leguntur.


" Superest Nicetas non Heraclius, quo nomine a Frisio in
Bibliotheca appellatur, nec Davides, aut Paphlago, cum quo
eum a nonnullis perperam confundi solere monuit Cl. Mol-
lerus p. 506. Homonymoscopiae, sed Serron, Archi-Episcopus
Heracleensis, cujus aetas in Saec. XI. medium a Cl. Cavio et
aliis refertur. Huic illam in Jobum catenam, quam Paulus
Comitolus Olympiodoro tribuendam putavit, Laur. cum Deo
in praefatione ad primam editionem vindicavit, propugnatorem
nactus Pet. Lambecium, "Virum diligentissimum, in libro V.
Commentariorum de Biblioth, Vindobomensi, p. 63. qui Hb.III.
p. 38. ejusdem in Psalmos Catenam recenset. Sic etiam Pa-
tricius Junius in ejusdem Catenae editione, multis
repetita
modis emendatiore, quae Londini 1637, Graece et Latine cu-
rata est, Nicetae eam deberi adeo non dubitavit, ut in ipsa
operis inscriptione nomen ejus exprimendum putavit. Et
nituntur quidem iUi Codicum, qualem
auctoritate veterum
Laur. cum Deo in Bibliotheca Regis Galliae obvium esse ob-
servavit, cui Junius alios non dissentientes ad latus collocat.
Cetera argumenta, quae pro hac sententia pugnant, nunc qui-
dem non urgeo, in hoc solo acquiescere me posse ratus, quod
vix veri videatur simile, si Olympiodorus Saec. VI. Scriptor,
jam Catenas formandi initium fecerit, tribus circiter Saeculis,
nisi forte pluribus, usque ad CEcumenium iabentibus, nuUum
exstitisse, qui hujus exemplum sit secutus, cum vicissim post
CEcumenium plures v. c. Nicetas, Euthymius, Macarius,
Andreas Presbyter etc. ad similem laborem manus admove-
rint. Relinquitur itaque CEcumenium primum forte esse inter
vi PR^FATIO.
eos, quorum memoria superstes est, qui ejusmodi operam in
se susceperint.
" Sicut itaque Catenae a diversis Auctoribus profectae sunt,
qui nunc majorem nunc minorem industriam, doctrinseque et
judicii apparatum attulerunt; ita, vel me non monente, appa-
ret, non idem de singulis judicium ferri posse, et ex aliis

ampliora, minora ex aliis commoda incommoda ad Lectores


vel
derivari, nullam vero in universum ita comparatam esse, ut
non sint, quae tollas, quaeve repudies. Sic nemo, credo, dubi-
taverit, Lectorum rebus admodum consuli, si ea sibi obver-
sari in compendio videant, quas antiquissimi quique Ecclesiae
Doctores, a primis divinioris coetus originibus per varia saecula,
de divini Scriptoris mente, nonnunquam abdita, judicarunt,
cum illorum quidem auctoritas non quidem argumentum omni
exceptione majus, neque tamen prorsus nullum aut leve affe-
rant, praecipue si eandem
praestantissimi Ecclesiae Antistites in
sententiam amice conspirare videantur. Quamvis enim cum
Paulo Colomesio p. 126. Observationum Sacrarum dicere non
sustineam vilescere nobis hodiernorum Theologorum com-
'

' mentatiunculas, quoties animum erudita illa ac salutari Pa-


' trum lectione pascimus,"* nolim tamen, instar fastidiosi con-
temtoris, illis prorsus nihil tribuere, sed mediam sectatus viam,
cum eodem Colomesio, aUbi modestius sentiente, judicium ita

formare malim :
'
quis a primis ilHs Christianis sasculo majo-
' ribus oranium Scripturae locorum germanam exphcationem
'postulet.'' quis in muhis eos non aeque hallucinatos existimet,
'atque eorum nepotes.''*' Vide, si placet, Colomesii notas ad
epistolam Clementis. Praeterea non infimo loco ponendum
est, quod non tantum aliqua integrorum Operum fragmenta
et ramenta quasi in Catenis ad posteritatem transmittantur, sed
interdum etiam maxima eorundem pars ab interitu et temporis
injuria vindicetur. Liceat hoc loco, ne longior sim, tantum
ad hiudatissimi Grabii exempkim provocare, qui in praefatione
ad tom. I. Spiciiegii Patrum Seculi II. non diffitetur, praeci-
puam ilhus Spicilegii materiam ex Catenis Patrum, tam excusis,
quam manu exaratis, sibi subnatam esse, in quibus Doctores
Saecuh IV. tam frequenter ad partes vocentur, ut largae niessis
copiam facere possint. Idem p. 364. ad tonium I. Spicilegii
testatur se magnam partem Commentarii Eusebii Cfesariensis
in Jesaiam ex Catena quadam in hunc Prophetam, quae in
PR^FATIO. vii

Collegio Novo Oxoniensium asservatur, et paulo post a nobis


diligentius laudabitur, in proprios usus descripsisse, suo tem-
pore cum erudito orbe istam communicaturum. Qua quidem
opera non ita pridem eruditissimus Bernhardus Montfauconius,
in Nova Collectione Patrum et Scriptorum Graecorum egregie
defunctus est, qui Eusebiano Commentario, partem ex
isti

Codd. aliis, partem ex Catenis, descripto, ultimum in eo Opere.


locum reliquit. Addam his illustre Petri Danielis Huetii,
idonei judicis, testimonium, qui in extrema praefatione ad
Commentarios Origenis in Scripturam Sacram refert, tantara
Origenianorum Scriptorum copiam in Catenis exstare, ut si
quis quicquid Origenianum est colHgere speret, perinde sit, ac
si raare exhaurire, vel coelura humeris sustinere velit.

"Quamvis autem non eadem fuerit omnium Patrura felicitas,


et quidam rarius, quidam frequentius, ad syrabolas suas con-
ferendas advocentur, jucundum tamen imo et utile fuerit, ex
ungue leonem cognoscere, et ex fragmento de opere integro
sententiam ferre posse. Fragmenta ejusmodi in deliciis quon-
dam habuit Stephanus leMoyne, Lugdunensium inter Batavos
Professor, cujus haec verba p. 67, prolegomenorum, quibus
Varia Sacra instruxit, leguntur. ' Et magis ipse delector sim-
'
pUcitate, zelo, unctione, charitate, minutioribus etiara frag-
' raentis, Clementium, Ignatiorum, Polycarporura, Justinorura,
' Irenaeorum, Quadratorum, Dionysiorum Atheniens. et Corin-
' thiacorum, et aHorum ^eo^opwy, quam conditis istis cupediis,
' mellitis bellariis, puerilibus placentis, acutis subtiUtatibus, acu-
' leatis et galeatis scriptis hodiernis.*'
*' Cura hac
utilitate proxirae conjungitur, quod ubi frag-
menta illa recensentur, fieri mentio plerumque soleat illius vel
libri vel commentationis, ex qua fuerunt decerpta, ut vel hoc
modo historia literaria Scriptorum Ecclesiasticorum non una
accessione locupletari possit. Ipsi nos hujus assertionis veri-
tatem paulo post ahquot exemplis evictam dabimus, quorum
ampHssima copia in Athanasii Operibus, Montfauconii Opera
editis, et in Nova ejusdem Collectione locupietatis, deprehen-
ditur. SimiU raodo saepius usu venit, ut Catenarum beneficio
germanum Auctorem Ubri aUcujus detegamus, qui antea alte-
rius nomen librariorum vel ignorantia vel caUiditate aut aUis
de causis, prae se tuUt. Exploratuni est antiquitatis Ecclesi-
viii PRiEFATIO.
asticae perltis exstare in Bibliothecis, quas MSS. abundant,
Codices qui Psalmorum LXXVII, et qui eum usque ad CVII
excipiunt, ac prfleterea CXVIII interpretationem sub Chrys-
sostomi nomine exhibeant. Per fraudem vero eam huic Doc-
tori adscriptam esse non perspexerunt naris non
difficulter

tamen omnibus eadem opera in germani


obesae judices, quibus
non licuit. AfFeram hanc in rem
Scriptoris notitiam pervenire
Gerhardi Langbsenii verba, quae ex Volumine XI avToypdcfxdv
ejus, de quibus Bodleiana Bibliotheca sibi gratulatur, excer-
pere me olim p. 39 memini. ' HomiHas in Psalmos"' (ita ait
Langbsenius) ' Ucet nec Theodoreti sint nec Euthymii, Chry-
* sostomo tamen nostro plane abjudico, tum quod aureum elo-
* quentiae flumen et auctoris nostri beivoTTjs hic plane deficiat,
'
tum etiam quod Aquilam, Theodotionem, Symmachum, est
' ubi norainatim citet, quod Chrysostomo (uti Savilio tomo
' VIII. p. 130, notarum observatur) omnino insolens.' Huc
accedit, quod nobis palmarium est, MS. veteris auctoritas ha-
betur in Bibl. Cantuar. Cod. 163. f. 279.) in quo habentur
excerpta ex Commentario Chrysostomi in Psalmos in quibus :

quaB in Ps. CIII et CIV. inde citantur, cum his in Cod. DN.
Roe nihil prorsus habent commune, uti nec cum Theodoreti
sive Euthymii alteris. Oculatior hic fuit Mericus Casaubonus,
a Catenis, accuratius inspectis adjutus. Hic enim cum intel-
ligeret, Euthymium in Commentario in Psalmos, cujus non

unum exstat inter Codd. Bodleianos exemplum Graecum, locos


quosdam sub Hesychii nomine afFerre, qui totidem verbis in
expositione, quae Chrysostomo falso tribuitur, acceptam esse
referendam. In Bibliotheca Pubhca Cantabrigiensi asservatur
aTroypacpov hujus Commentarii, laudati Casauboni cura ex an-
tiquiori Codice descriptum, quod, ut ex Langbaeniano Voki-
mine, cujus modo feci mentionem, intelligo, idcm Latina civi-

tate donatum in publicam lucem proferre constituerat. In


frontispicio iUius exempU Casauboniani ipsa Merici manu haec
consignata legebam :
' Verus Auctor hujus ep/x?jreia? cst He-
' sychius, vel, ut aUi scribunt, Isychius, si Euthymio Zigabeno
' fides, qui non pauca ex iUo passim profert, et eum in Ps.
* LXXXVIII. 13, satis proUxum ex iUo locum adducens,
* diserte nominat.'
V «* Quis autem Hesychius, Presbyter Hierosolymitanus, (de
PRtEFATIO. ix

quo non uno loco Photius,) an alius? quos plures et diversae


aetatis Miraeus in Auctario, Sixtus Senensis in Bibliotheca,
aliique commemorant, non plane liquet.
" Non falli Casaubonum alio argumento compertum habeo,
qui observarim in Catena in Psalmos, quam Baltas. Cor-
derii industriae debemus, saepissime Hesychii symbolas afFerri,
quas cum expositioneista,de qua commentamur, omni ex parte
conspirare deprehendi, nisi quod in comparatione, vel tralatitio
labore instituta, miratus sim, tam neghgenter contextum Grje-
cum curatum fuisse, ut infinitis fere locis ex Codice Casaubo-
niano medela quod aUbi data opera ostendam,
afFerri possit,

His commodis oranibus, quae ex Catenarum usu circumspecto


ampUssima redundant, accedit tandem illud, quod ne tum qui-
dem utihtate omni destituantur, cum ipsa Doctorum opera in-
tegra manibus versantur. Saltem enira perito lectori occasio-
nem suppeditant, locos nonnullos vel ab injuria teraporura, vel
librariorum neghgentia, ut fieri solet, male habitos, in pristinam

integritatem vindicandi.
" Ex his, ni fallor, relinquitur, Catenas Patrum, non uno
nomine se coramendantes, Lectores, antiquitatis studiosos, alli-

cere et pertrahere ad lectionem, nec uno laboreni comraodo


corapensare posse, raodo illi judicio utantur, et ab ilhs sibi
caveant naevis, quibus eaedera incautos pleruraque decipiunt et
fallunt. Negari sane, nisi ab iraperito non potest, saepius a
centonura ejusraodi consarcinatoribus Scriptorura verba, nunc
magis, nunc minus, nunc cum judicio, nunc imprudentius de-
truncari, mutilari et minui, ut dubius haereas qupenara illis

fuerit mens, qui, ubi in fontibus leguntur, perspicuitatis lau-


dem oranino propriara sibi faciunt. lidem non raro interpolant
Scriptorum verba, pro arbitrio fingunt et refingunt, diffundunt
et araplificant, ut non tam legas quae illi scripserint, quam
quae scripsisse illos velint, qui Lectori haec compendia off*erunt.

Praestitisset oranino, ipsa Auctorum verba solicite servare, et


sic legentibus Uberam de eodem sensu judicandi potestatem
rehnquere. Praeterea ssepe carbones pro thesauro invenias, et
cum unusquisque collectorum ahis ca placere debere opinetur,
quae sibi probentur, suoque genio respondeant, est ubi judicii
solertiam et acumen in illis desideres. ' Si quis enim,' quod
recte monet Huetius in praefat. ad Origenis Commentarios,
'
symbolas ejusraodi nonnisi ab eruditis et gravibus Viris
X PR^FATIO.
'
in unum compositas arbitretur, sua eum valde fefellerit
'
opinio.**
" Quod si vero sint, quae his vitiis non deturpentur Catenae,
quales interdum deprehendas, in omnibus tamen id desideres,
quod rationum momenta, quibus sua superstruxerunt Patres,
plerumque ob brevitatis studium prorsus sunt omissa, quae
tamen vel summatim repraesentari consultum videbatur. Ob-
servatum quoque fuit, eosdem nonnunquam unum eundemque
locum ita proferre, ac si uni debeatur Auctori, quem tamen ex
diversorum cogitatis coaluisse intelliges, ubi illi, quibvis deben-
tur, ipsi leguntur. Hac parte rectius egissent, si ejusmodi
symbolae vel nullius vel omnium eorum nomina praefixissent,
quorum ingenio et doctrinae debebatur, Haec vitia ut ab ipsis
Collectoribus repetenda videntur, ita alia sunt, quas librariis
merito tribuas. Hi enim passim ex oscitdntia novum testimo-
nium ab Auctore mutuo sumtum cum priore conjungunt,
alio

vel saltem non satis, nomine sciUcet perperam omisso, distin-


guunt, imo nomina ipsa Scriptorum ita confundunt, ut locos
quosdam aliis tribui videas, quam quibus debentur. lidem
vel prudentissimum lectorem in errorem inducere possunt,
quando, quod saepius usu venit, nomina diversis communia, et
cognominibus distinguenda, simphciter proferunt. Hoc fieri

potissimum observavi in nomine Gregorii, quod Nazianzeno et


Nysseno commune esse constat. In eo exarando hanc librarii
consuetudinem familiarem sibi reddiderunt, ut ubi prior venit
commemorandus, Gregorius simpliciter appelletur, ubi poste-
rior, Nysseni cognomen per quoddam literarum compendium

addatur. Atque haec quidem tolerari poterant, nisi hoc modo


confusioni porta aperta fuisset, ut interdum nudum Gregorii
nomen designatum videas, eo in loco, in quo de Nysseno cogi-
tandum est. Simile quid accidit Hesychiorum quorum non
unus est, Eusebiorum, Theodororum, imprimis etiam Severi
et Severiani nominibus. In his errandi amplior nascitur oc-
casio ex eo, quod librarii, scribendi compendia Hberius sectan-
tes, ab illis in nominibus propriis exprimendis se non absti-
neant, et literarum ductus adeo saepe impediant, ut alteram
abbreviationem, quam vocant, ab altera distinguere difficulter
possis. Fidem verbis faciet tabula nominum propriorum per
compendium exaratorum quae in eruditissimi Montfauconii ex-
imio opere, quod Paiaeographiam Graecam inscripsit p. 348.
PRiEFATIO. xi

legitur. Occurrerunt ipsi mihi et alia, quae tamen hic per for-
marum inopiam exprimere non licet. Ut autera appareat,
quam facilis hic sit lapsus, legi possunt, quae Cl. Montfauco-
nius p. 340. libri laudati commentatus est.
" In his vitiis cum Catenas plerasque omnes jacere viderent
eruditi, temperare sibi non potuerunt, quo minus praemonerent
de his prudenter Lectores, quod nominatlm fecit Huetius loco,

repetitis vicibus commemorato, ubi etiam testatur, se his causis


adductum esse, ut usum Catenarum ad colligenda Origenis
fragmenta, hinc inde disjecta, negligeret, easque porro studiosi
ut respuerent, valde optare. Ipsi Catenarum ejusmodi Edi-
tores, nominatira Mich. Ghislerus et Petr. Possinus, de labore
suo, quod alias fieri solet, non adeo praeclare senserunt, sed
potius candide professi sunt, caute adraodum et circuraspecte
illis utendum esse. Addam non dissiraile Stephani le Moyne,
difFusas Viri doctrina?, testimoniura, quod in prolegoraenis ad
Varia Sacra p. 53. sq. his conceptura verbis legitur ' Postremo :

* compilatores Catenarum sunt obnoxii variis erroribus, et


* nulli fere labores raagis raendis et erratis scatent, quara qui
'
nomine Catenarum solent ubique circuraferri.' Quod norunt,
qui in studiorura istorura genere voluerunt vel leviter operam
suam coUocare, et industriam suara exercere. Tales ergo re-
sponsiones in Catena Victoris laudata vix Polycarpo auderem
adscribere. Nonnullis pars illorum vitiorum ipsis Editoribus
Catenarum tribuenda visa est, qui operi suo magestatem quan-
dam et splendorem conciliaturi, praestantissimorum Doctorum
nomina, non optima fide, allatis testimoniis praefixerint. Me-
raini Dan. Barbaro, Catenae Graecae, in Psalmos l. priores
Venetiis 1569. curatae, Editori hoc exprobrari a Savilio in notis
ad Tomum VIII. Chrysostomi p. 95. et 107. ubi Vir, cetero-
quin sequissiraus, forte praeter rationera opinatur, Barbarura
in Auctoribus Graecis proferendis Graeca fide usum fuisse.
Cum enim ex iis, quae hucdum comraemorata sunt, appareat,
ipsas Catenas fidera hic interdum fallere solere, Editorem ea-
rum hac culpa liberari posse existimo.^
" P. ^^. Dicam nunc de Catena in Epistolam ad Romanos,
non Integra illa quidem, sed eximia taraen et multis aliis eo

^ Hic oraisi quaedam, quae ad quosdam Codices Catenarum in V^e-

lus Testamentura spectant, et repetita sunt plerumque Fabr. Bibl.


Gr. t. VII. p, 749. et seq.
ba
xii PRiEFATIO.
certcnomine praeferenda, quod plerorumque Doctorum testi-
monia ex scriptis non editis deprompta sint.
" Quffi causa est, cur eam totam descripserim, si Origenis
locos excipias, quos Grabius excerpserat, et si per immatura
fata licuisset, cum ceteris hujus Doctoris fragmentis editurus
erat. Codex ipse, qui in Hyperoo Bodleiano Cod. 208. ser-
vatur, a recentiori manu ex antiquiori, nominatim Gaditano,
per Joannem Lluydum an. 1601 erat descriptus, et in Capite
VIII. desinebat dimidia parte truncatus. Partem alteram
Grabius, cujus sermoni familiari id debeo, invenisse sibi vide-
batur in Catalogo MSS. Bibliothecae Augustana?, in quo Ca-
tena PP. in eandem Epistolam a Cap. IX. incipiens, recen-
seatur. Idem in Pra^fat. ad Tom. II. Spicileg. PP. Scriptores,
quorum cogitata haec Catena refert, hoc ordine recenset Aca- ;

cius, Anonymus, Apolhnarius, Cyrilhis, Didymus, Diodorus,


Eusebius, Gennadius, Isidorus, Origenes, Photius, Severianus,
Theodorus, Theodoritus, Theophylactus. Omisit vir, cetero-

quin diUgentissimus, Chrysostomum, quod quidem non miror,


cum uno tantum loco is commemoretur. De Patribus istis
quidquam commentari hic nihil attinet, cum satis per se cuique
perspecta eorum nomina sint; id tamen non omittendum est,
quod haec Catena ab ea prorsus distincta sit, quara CEcumeniu&
suis in oranes PauU Epistolas Comraentariis inseruit. Denique
nec id praetereundum est, quod Jo. MiUius ad Novum Testa-
mentum curatius edendum hac Catena usum se esse profitetur
in prolegomenis ad Novum Testamentum p. 158. Sect. 1448."

Corollaria ad Calc. p. ult.

Patrum allegationibus Scripturae non multum tribuendum


est, neque taraen illae prorsus negUgendae videntur.
Recentiores saepissirae Patribus in exponenda Scriptura sunt
praiferendi. Usus Patrura tam amplus non est, quam sibi eum
nonnuUi fingunt.

Hactenus Wolfiiis. Cujus dissertationi quse in ea-


dem materie adjicienda habeam ad tres potissimum
qusestiones commode referri posse videntur. 1. De
Catenarum Antiquitate. 2.. An genuina plerumque
sint Patrum excerpta quse in iis exponuntur. 3. De
istiusmodi Commentariorum utilitate.
PR.EFATIO. xiii

De Catenarum origine
1. difficile est aliquid accurate
statuere, cum nihil de hac re certum atque cognitum
habeamus. Oljmpiodoro Alexandriae Diacono qui
Commentariufn in Jobum confecit, hanc laudem tri-

buere videntur Wolfius et aUi. Quamvis autem non


negandum est Olympiodorum, qui circa finem sexti aut

initium septimi florebat saeculi, expositionem in hunc


Sacrae Scripturae librum edidisse ; non affirmari potest,

eandem esse ac Catenam, quae hodie sub ejus potissi-


mum nomine circumfertur immo multo probabilius
;

est, hoc opus a diversis auctoribus contextum fuisse

ab aliquo Olympiodori aetati longe posteriori. Major


fortasse dubitatio incidit de Procopii Gazgei in Octa-

teuchum Commentario. Quod opus si inter Catenas


proprie dictas adnumerandum sit, probaretur inde
hujusmodi compilationes jam ab initio sexti saeculi
quo vixit Procopius, in usu fuisse. Sed ut bene monet
Fabricius t. VII. p. 735, 736, " non sunt hsec Procopii
" Commentaria ita ex variis variorum p-^aeai contexta,
" adscriptis Singularum Auctoribus, quemadmodum in
*'
aliis fere Catenis fieri consuevit," sed potius in forma
Scholiorum, licet ex aliis Auctoribus sed non nominatis,
excerptorum.
Sic autem ut opinor res initium habuit. Exstiterunt
quidem ab ipso fere ortu Christianismi Commentatores
exponendum et illustrandum Dei Verbum ope-
qui ad
ram dederunt; magni imprimis Ecclesise Doctores,
Origenes, Basilius, Gregorii, Chrysostomus, Diodorus
Tarsensis, Cyrillus, Didymus, Theodoretus, Ammonius.
Postquam autem eorum opera passim vulgari coepta
sunt et in usu esse, exortum est deinceps aliud homi-
num genus, qui sive «Tro <f>av^g doctorum ipsorum, sive

ex illorum editis libris, Epitomatorum partes agebant,


xiv prj^:fatio.

excerpendoque et resecando integros Commentarios in


compendium redigebant, et quasi ad synopseos formam
accommodabant. Hunc operandi modum jam a quarti
saeculi initio obtinuisse, probari potest Hieronymi
Auctoritate, qui ita suos in S. Pauli Epistolas Commen-
tarios se confecisse testatur in Proeemio Epist. ad Galat.
Sic etiam Eustatbio Antiocheno contexta est e^-^a-n
Twv TtaXatwv av^pav €K ^ia^popcov v7io[JiV7jfAdT!tiv afcpifBcoQevTm Kai

uvXkeyBevTwv elg (xvvorpiv eig to KaTa ^aTBalov ^vayyeXiov *.

Hujusmodi fuit etiam Antiquissima Synopsis e Chry-


sostomi Commentario in S. Matthaeum ordinata, de
qua mox speciatim agendum erit ; et ejusdem Patris
avvoxpii ek t» T^f rraXaiai ^i(3Xia,^ et prsestantissimus Com-
mentarius in quasdam Epistolas S. Pauli, a nobis post-
hac edendus, cujus titulus e^vjy^TtKwv Tofjiwv eKXoyai. Huic
etiam generi adnumerandus est, ut mihi quidem videtur,
quem modo memoravi, Procopii Gazaei Commentarius
in Octateuchum. Hae Patrum Synopticae expositiones
primo, ut opinor, continuata serie et sine Sacro textu,
quantum ad expositionem faceret, scribebantur
nisi

mox autem in Scholiorum formam redactse sunt, com-


matibus disjunctse, et in oris librorum, qui in medio
paginae Sacram Scripturara continebant, exaratse. His
Scholiis subinde in extrema margine annexaj sunt
Variorum Patrum citationes, quas quisque librarius pro
arbitrio et facultate excerpebat et Codici inserebat.
Hinc ortum habuerunt, mea quidem sententia, illse quae
vulgo nuncupantur Catenae, e variis Scriptorum Sym-
bolis consarcinatse, sive ut ipsi earum confectores prse-

dicare solent, diro ^ta^popwv TraTepwv epaviaQevTa. Inde ex-


orta est insignis harum Catenarum varietas, ita ut,

a Anecd. Paris. ^ Ibid.


1. 1. p. 393, 22. 1. 1. p. 393. 18.
PRtEFATIO. XV

quamvis in eundem Sacrae Scripturae Librum contextas,


vix duas invenies, quae omnino sibi invicem respondeant.
Hoc maxime cernitur in ea Comraentariorum Classe in
Sancti Pauli Epistolas quae vulgo QEcumenio tribuun-
tur, etquorum ingens Codicum numerus in variis ad-
servatur Bibliothecis. Horum Commentariorum basis,
ut ita dicam, est Theodoreti expositio, in breviora Scho-
lia redacta, quibus multis in locis subnexa est CEcu-
menii interpretatio, quae et ipsa continua fuit, credo,
sicut ea quae in Apocalypsin jam edidi. His postea
adjectse sunt in margine aliorum Patrum Symbolae ad
S. Apostoli verba, Gennadii nempe, Methodii, Cyrilli

et aliorum. Prioris status exemplum prsebet antiquissi-


mus Codex Bodl. Roe 16. de quo agit Wolfius p. 17-

Cf. Fabr. Bibl. Gr. t. VII. p. 790. Secundi fidem


facit Cod. Bodl. Auct. T. 1. 7. olim Meermann. idem
et Antiquissimus, nam decimi sseculi esse videtur.
Ibi plurima additamenta oris Ubri adscripta sunt ex
iis Patribus qui supra memorati sunt. Alia insuper
dant recentiores Codices, ut Photii plurima, quse in
Editis CEcumenii Commentariis comparent, in duobus
autem Codicibus praedictis non item. Sunt et alii rur-

sus ubi saepissime citatur Origenes, ita ut ejus expositio


totius Catense pene fuudus esse videatur.
Idem obtinere credo in iis Antiquioris astatis Catenis
quae in Evangelia contextae sunt. In omnibus quas mihi
inspicere contigit idem est fundus, in S. Matthaeum Chry-
sostomi commentarius ; diversis autem aliorum Patrum
symbolis, diversae abeunt. In S. Marcum, Commenta-
rius ille qui vulgo Victori Antiocheno tribuitur ; sed et
hic plurima est Codicum varietas. In S. Lucam, ex-
positio quae Titi Bostrensis nomen prse se fert, cum
xvi PR^FATIO.
magna aliorum excerptorum varietate. In S. Joannem,
Chrysostomi iterum Commentarius cui intextse sunt
variorum Patrum symbolse, praecipue Ammonii, cujus
expositio, ut inde patet, in Imnc Evangelistam continua
fuit. In Acta Apostolorum, usi sunt Catenarum con-
fectores Chrysostomi Synopsi Homiletica in hunc Novi
Foederis Librum, cum diversis aliis obiter citatis Eccle-

siasticis Scriptoribus. In Epistolas Catholicas pr£e-


cipue ad partes vocatur Anonymus expositor, qui nescio
an Chrysbstomus sit, qui ipse ssepius nominatim citatur,
cum Severo, Didymo, Cyrillo et aliis. Haec quoad
Commentarios in Novi Foederis libros, quos mihi ad-
huc inspicere licuit. Nec dubito quin et in Veteris
Testamenti libros eadem ratio conficiendi Catenas in
usu fuit. Adhibita est prsecipue Chrysostomi e<V ra t^
TiaKaiai avvof^ig. Adierunt Origenis Commentarios in

omnes fere libros, Theodoreti et Cyrilli in Prophetas,

Basilium et Eusebium in Jesaiam^ —Theodoretum, Eu-


sebium et Athanasium in Psalmos— Jobum, Poly-
in
chronium atque Olympiodorum ; advocatis insuper
aUis, qui sibi forte ad manum aderant, huc et illuc, in

unoquoque libro, Cantico aut Propheta. Hsec ergo fuit

ut opinor, Catenarum origo, et imprimis earum confici-


endi methodus. At quod primum casu quodam et
sensim ita factum erat, id postea ex instituto et data
opera multiplicatum est excerpendi et exscribendi ge-
nus ; cum recentiores homines, sicut Nicetas, Euthy-
mius, et Macarius eorum contexerunt commentarios,
non ex antiquorum perpetuis commentariis, sed ex va-
riis symbolis, sua industria, undecunque congestis. Quo
recentiores autem sunt Catena^, eo magis abundans est

Scriptorum unde conflantur numerus.


PRiEFATIO. xvii

Adhuc autem restat incerta quaestio, qua primum


setate confici coeptae sunt Catenae ex Variis Auctoribus
nominatim citatis conflatse. Ad hanc enim qusestionem
dirimendam desunt nobis testes, id est antiquioris setatis

Codices ; paucissimi enim sunt qui decimo sseculo A. C.


vetustiora sunt. Omnium Codicum, qui ad Commen-
tariiformam appropinquant, antiquissimus est Coislini-
anus, qui Pentateuchum exhibet Graece cum notulis et
glossis marginalibus (vid. Montf. Bibl. Coisl.) sed pro-

pterea vix inter justas Catenas recenseri meretur. In


eadem praestantissima Bibliotheca est autem " Codex
" XLVI. membr. X. ssec. elegantissime exaratus fol.

" 469. Basilii Ascetica quaedam videlicet Moralia, duo


" postrema folia" teste Montf. " ex alio libro vetere ad
" hunc compingendum sumpta sunt, charactere VIII.
" circiter sseculi unciali, alterum deflexo, alterum ob-
" longo et perpendiculari scriptum, in quibus fragmenta
" continentur Commentariorum in Acta Apostolorum."
Non indicavit autem V. C. an hsec fragmenta variomm
Scriptorum nomina referrent. Quoad hunc Codicem
ergo res adhuc in dubio manet, donec aliquis, inspectis
his Commentariorum laciniis, nos de his certiores
faciat. In Bibhotheca Taurinensi, teste Pfaffio Dissert.
Apolog. de Fragm. Irensei asservatur " Catena in Psal-
" mos, litteris uncialibus tota exarata, quam ad saecu-
" lum VIII. vel et IX. si quis referat, haud erraverit."

Nono certe saeculo jam extitisse has Veterum Grae-


corum Patrum in S. Scripturam expositiones, quas
Catenas proprie nuncupamus, fidem facit insigne frag-

mentum quod amice mihi communicavit Gaisfordius


iErdis Christi Decanus, qui inter Codices MSS, Col-
legii, cui praeest, illud detexit. Hujus hsec est notitia.

c
xviii PRiEFATIO.
" Inter Codices MSS. Grsecos quos Bibliothecse ^dis
" Christi Supremis tabulis legavit cel. prsesul Gul.
" Wakius, exstat Menologium (Arch. W. 2.) in cujus
" principio et fine adservantur tria folia ex antiquo
" libro avulsa (nam Scriptura videtur Saec. IX. vergen-
" tis) qui olim fortasse continebat Catenam SS. Patrum
" in Evangelia. Eorum trium foliorum pagina prima
" legi omnino nequit. Secunda verba exhibet S. Joan-
**
nis c. iv. 9. literis majusculis exarata, cum excerpto
" ex Commentario Joannis Chrysostomi fere ut in Ed. ;

" Savil. p. 680, 27 37. —


Sequitur aliud excerptum ex
" Ammonio.
'*
P. 3. duos versiculos Joann. cum Comm. Chryso-
" stomi et Ammonii.
" P. 4. unum Vers. cum Comm. Chrys. et Cyrilli.
" P. 5. unum Vers. cum Comm. Chrys. et Origenis.
" P. 6. legi nequit."

Forsan et alias ejusdem aetatis vel etiam antiquioris


reliquias in eodem genere praestabunt Bibliothecae, si

diligentius explorentur ; nam de integris Codicibus non


est sperandum, quoniam qui octavi sunt saeculi, paucis-
simi sane supersunt, et ubi et qui sint, satis notum est.

Nihil ergo, si ad Codices ipsos spectemus, obstat quin


et octavo vel etiam septimo, si placet, saeculo, Catenas

conficiendi morem prsevaluisse credamus ; quod proba-


bilius fit, si reputemus quam ferax ftiit vel quintum
sseculum post N. C. ejus generis hominum, qui e Patri-
bus et Scriptoribus Ecclesiasticis, Opera dogmatica at-

que Anthologias Sacras contexerunt. Non oblivescen-


dum est etiam in hac qusestione, quse Cl. Ben. Hasii
est observatio, quod ad hujusmodi Expositiones coacer-
vandas, profanos habuerunt Scholiastas magistros, qui-
PR.EFATIO. xix

bus in Homerum, Pindanim, Aristophanem et alios

poetas Antiquos variorum commentarios congerere


multo ante in usu fuerat.

2. Nunc transeo ad secundam quaestionem quam


mihi tractandam proposui —an plerumque genuina sint
Patrum excerpta quae in Catenis reperiuntur.
Gravis sane est haec quaestio, et ad statuendam aut
infirmandam Catenarum auctoritatem magni ut videtur
momenti; sed difficilis sane est ipsa, et aliquantum
lubrica. Illam vix quidem attigit Wolfius, et nescio
an nobis, sicut plura, sic et certiora de his producere,
continget. Maxime si recte memini, suscitata est
qusestio postquam vulgata sunt Fragmenta Anecdota
Irensei, quse e MSS. Bibliothecse Taurinensis primus
eruit et in lucem protulit Pfaffius, Hagae Comi-
tum 1715. S°. Horum fragmentorum avOevTeiav im-
pugnarunt multi, et satis validis, ut mihi quidem vide-
tur, argumentis. Rectius autem et plenius de his
judicium ferre potuissemus, si de Codicibus ipsis e
quibus desumpta fuerunt, eorum aetate scilicet, et na-
tura, nobis notitiam aliquam dedisset Pfaffius, qui nuda
tantum satis sibi habuit proferre fragmenta, generali
hoc contextus indicio. " Quse luci publicae exponimus,
" S. Irensei Episcopi Lugdunensis Fragmenta hactenus
" anecdota nostris Annotationibus adjectisque Disser-
" tationibus explicata atque e Bibliotheca Regia Tauri-
" nensi eruta, ea non uno ex Codice extraximus, sed
**
ex variis, qui a Grsecis TranpiKa, irapo^eicroi, yipovriKa,
*' "^av^^eKTai, KXijxaKe^, XavaaiKa, aut
XeifJiavdpta, dirjy-^a-eig,

" voce Latina Catense, si nempe commentarium perpe-


" tuum in Librum Sacri Codicis contineant, nuncupau-
" tur, diversa scilicet SS. Patrum vel facta vel effata
c 2
XX PR^FATIO.
" continentibus, ex quibus ea nobis prgecipua visa sunt,
" quse S. Irensei
nomen prseferunt, eo magis etiam aesti-
" manda, quod aetatem aliquam ferant ii Codices ex
" quibus ea extulimus." Nimis autem generaliter hsec
omnia miscet Vir doctus, et sub nomine Catenarum
includit res longe diversas. Sincerius multo egisset si

de uniuscujusque Codicis natura et setate, seorsim


Lectorem monuisset, et qusedam specimina contento-
rum ejus insuper communicasset, ut ex ampliore noti-
tia, ad magis maturum judicium de horum excerpto-
rum avOevTeia procedere possemus. Cum res ita se
habeat, negamus, si spuria probarentur hsec Irenaei

modo a Catenarum fide detrahere,


fragmenta, id ullo
cum nequaquam probatum sit ea a veris Catenis de-
sumpta esse. Aliam autem aggressus est viam vir

eruditione clarus Scipio Maffeius, qui in Epistola ^ quam


scripsit ut impugnaret avOevTeiav fragmentorum a Pfaffio

vulgatorum, multas et quidem graves adduxit rationes


ad labefactandam nostram fidem in universum Catena-
rum genus. Nam plura attulit exempla negligentiae et
incurise, qua usi sunt Catenarum quarumdam librarii,

Sn prsefigendis Auctorum nominibus, singulis eorum


expositionibus. Satis quidam abundant hujusmodi erro-

res, nec denegari possunt. Sed magna profecto est in

Catenarum Codicibus varietas, et alii aliis multo sunt


accuratiores prsestantioresque. Non autem ea est

qusestio de qua nunc agitur. Inquirendum est, credo,


an falso et data opera Catenarum confectores nomina
Auctorum mentiti sint, ut lectoribus fucum facerent, et

d Lettera al Reverendissimo P. Abbate Bacchini Sopra i Frara-


menti Greci dati in luce nel tomo XVI. del Giornale de' Letterati

d' Italia, e ristampati in Olanda col nome di S. Ireneo.


PRiEFATIO. xxi

celeberrlmorum Patrum auctoritate ignobiliomm Scrip-


torum sententias munirent. Id humanum est, et certe
potuit fieri. Et cum hoc accidit integris Patrum
Operibus, ut genuinis spuria admiscerentur, eidem er-
rori certe sunt obnoxia excerpta ex iis operibus Catenis
intexta. Facilius autem ingeritur fraudis inculpatio
quam repellitur, prsesertim si de Anecdotis agatur.
Vellem autem eos qui eam ingerunt, ad locos plane
mentitos provocassent sed neque ipse adhuc detexi,
;

neque tales ab aliis indicatos memini me unquam vi-

disse. Non quidem agitur de iis Scriptoribus, quorum


testimonia adeo spisse citantur in Catenis, ut quasi
vilescant; qualia sunt Chrysostomi, Origenis, Cyrilli;
sed potius de Antiquioribus, quorum opera jam sevo

interciderant, quum compilatores isti sua congerebant


Justino nempe, Irenseo, Hippolyto. Sed ita raro quidem
inveniuntur illorum Doctorum citationes in Commen-
tariis, ut id potius argumentum esse debeat Collectorum
in his adstruendis sincerae fidei. Mihi ergo placet, hanc
inculpationem, et probis hominibus et piis certe indig-
nam, cautius admittere, donec clarioribus indiciis et

testimoniis sustentari possit.


3. Pauca nunc de Catenamm utilitate restant nobis

dicenda. Quae, si peculiares excipias defectus quibus


laborant, eadem erit forsan quam quse ex Scriptis Pa-
trum in genere derivatur, quoniam ex eomm Operibus,
sive servatis sive amissis, omnino conflatse sunt.

Mihi autem, quatenus Commentarii sint in Sacram


Scripturam, potissimum se commendare videntur. Ad
cognitionem enim et intelligentiam Historiae Criticae

Verbi Divini plurimum inserviunt, supplendo ea qui-


bus sine eorum ope segre camissemus. His salvis dis-
xxii PR^FATIO.
cimus quantiim elaboraverunt Ecclesise Doctores per
plurima saecula in Sacra Scriptura docenda atque ex-
ponenda. Adimpletur ingens lacuna in Theologia Pa-
tristica et restituuntur notabili ex parte prseclari qui-

dam Auctores atque Expositores, qui aliter fere toti


periissent; tales sunt Acacius, Apollinaris, Ammonius,
Diodorus Tarsensis, Didymus, Severianus, Severus,
Theodori, Heracleensis et Mopsuestenus. Insigniter
autem augentur illi quorum Opera quaedam ad nostra
tempora manserunt, sicut Origenes, Eusebius, Athana-
sius, Cyrillus. Hinc eruuntur quasi novi veritatis testes,

et propugnatores fidei denuo excitantur ad firmanda


Ecclesise dogmata, et Divini Verbi sensum statuendum ;

et hi quidem non unius temporis aut regionis, sed


diversi et setate et loco ; Ecclesise quidam Alexandrinae,
alii Hierosolymitanae, Antiochense alii, alii Constantino-
politanse ; omnes tamen conspirantes in Orthodoxse
fidei praecipuis dogmatibus tuendis, et mutuis testi-

moniis suas interpretationes stabilientes.


Harum ope clarius cernimus quinam fuit Antiquo-
rum Patrum in Theologia critica methodus ; quantum
Scripturam Scriptura interpretari sapiebant ; quibus
dubiis et objectionibus potissimum occurrere solebant,
et quibus argumentis ea solvere aggrediebantur. Quod
si prse neotericis Expositoribus indocti ssepius et rudes

videantur, at simplicitate et candore et fide, et iis vir-

tutibus quse Christianos decent, quantum distant a


nostrse setatis neologis qui a nihilo, ne in sacris quidem,
sibi temperandum esse praesumunt. Si qui autem Ve-
terum Commentatorum in allegoricis interpretationibus

nimii sint, id etiam utile est rescire, qui fuerint qui


eam interpretandi viam potissimum secuti sint, et qua
PR^FATIO. xxiii

existimatione habiti fuerint apud homines eorum aetati

magis propinquos.
Cum ii ergo sint prsecipui fructus, quos plus minusve,
secundum Auctorum diligentiam, et Codicum prsestan-
tiam, ex horum Commentariorum lectione, expectare

possimus, placuit Preli Academici Delegatis, huic parti


Theologiae Criticse nimium neglectae, advertere animum,
mihique curam committere, prsestantiores Catenas adhuc
ineditas in Novi Foederis libros, vulgare, jam vulgatas
vero, quantum fieri possit, emendatiores dare, tam ex
nostrarum quam exterarum Bibliothecarum Codicibus.
Cui gravi et magnse aleae atque laboris operi, vereor
equidem ne impar omnino futurus sim ; sed et ipsius
propositi utilitas, tum etiam, quod indies magis crescere
videtur apud Nostrates, Veteris Theologiae studium,
impulit ut id in me susciperem.
Quod autem hoc volumine praestiterim, nunc paucis
monendus est lector. Catenam in Evangelium S. Mat-
thsei, hactenus ineditam, suppeditavit mihi prsestantis-
simus Codex Coislinianus, cujus haec est Montfauconii
descriptio.
« Codex XXIII. oHm CCCXV. membranaceus XI.
" circiter saeculi, in quo quatuor Evangelia cum Com-
" mentariis. In Matthseum quidem Commentarii Jo-
" anni Chrysostomo initio adscribuntur, et in fine fol.
" 108. ubi scriptum est, reXog r^g €pfji.vjvetag rov Xpvaoa-ro-
" {xov. Sed multse prseterea variorum Patrum expo-
" sitiones intermiscentur. Fuit olim Monasterii Sancti
" Athanasii in Monte Atho, ut ex duobus foliis in fine
" positis arguitur."
Et post Auctorum Catalogum addit. " Porro con-
" jecturam nostram de setate illius Codicis supra posi-
xxiv PRiEFATIO.
" tam confirmat liaec Librarii nota fol. 112. epixyjv^ia tov
" KaTo, M.aTda7ov KvayyeXiov ev entTO[Ji,>j' eypd(f>y] ^e to Evayye"
" Xiov eKeTvo th to YlaTpidpx^^iov, eiri Hepyiov tov YlaTpidpy^ov.
" Non enim alius hic intelligi potest quam Sergius II.
" qui sub finem saeculi X. et initium XI. Constantino-
" politanam sedem tenuit."
Quod autem ad Commentarium Chrysostomi spectat,

qui hujus Catenae fundus est, cseterorumque omnium,


ut opinor, in S. Matthsei Evangelium, est Synopsis aut
Epitome ejus Homiliarum in eum Evangelistam, de qua
Henricus Savilius in notis ad Chrysost. t. VIII. p. 215. a
Fabricio citatus Bibl. Gr. t. VII. p. 779- Haec Epitome
Graece hactenus lucem non vidit, Latine solum eam
vertit et vulgavit Christophorus Serrarigus Venetiis
1554, cujus versio repetita est in Latina Ed. Opp.
Chrys. Paris. 1588 fol. t. II. p. 1151. De hac Epitome
autem sic agit in prsefatione Serrarigus.

" Est autem D. Joannis Chrysostomi in Evangelium


**
bonorum
S. Matthsei brevis enarratio, e copioso illo
*'
omnium Thasso atque Myrmecia, sinuoso inquam illo
*'
in Matthseum Volumine, collecta, ac eodem idiomate
" et sensu in compendiosum hujusmodi redacta Hbel-
" lum, futurum Evangelii studiosis quam maxime com-
*'
modum, qui manibus et sinu gestetur, noctesque ac
" dies gentium ubique versatus, Evangelicae historiae
*'
sensum candidissime patefaciat. Quam sane qui re-
" degerit non admodum constat, cum inscriptio Chry-
*'
sostomum auctorem tantum prsedicet ac prse se ferat.
" Suspicor autem a Divo Tito Bostrorum Episcopo
" fuisse collectam. Nam Florentiae cum essem, hujus
" beati Viri titulo inscriptum in Bibliotheca Divi Marci
" quoddam vidi opusculum in Lucee Evangelium, ex
PR.EFATIO. XXV

" Chrysostomo potissimum collectum. In quo loci iili

" in quibus Lucae cum Matthaeo convenit, sunt prge-


" termissi, et ad hanc quam nos vertimus et de qua
" agimus, in Matthseum Enarrationem, ab eodem ipso
" Tito lector remittitur. Unde conjicere fas sit, et
" hujus Enarrationis collectorem fiiisse Titum, quamvis
" eo nomine prorsus careat. Neque vero id mordicus
" tenuerim, si quis aliter de alio senserit. Quod nos
" movit ut Titum suspicaremur, modeste protulimus,
" esto nunc aliorum judicium. Illud vero totis viribus
" asseveraverim, verba prorsus ac sensa esse Chryso-
" stomi, ut quae salutarem illius oris aurei eloquentiam
" sapiunt. Singula enim quae ille ad Evangelii expo-
" sitionem in amplis illis in Matthseum commentariis,
" multiplici illa sua disseruit eloquentia, Titus hic, vel
" qui fuerit alius, aurei hujus Doctoris studiosissimus
" ita coegit, ut ad Evangelistse intelligentiam illius
" Homilias lectoris animus non desideret. Imo velut
" e paradisi alicujus suavibus ac beneolentibus herbis
" flores ab homine decerptos affirmet, quibus hoc ita
" decorum aureumque sertum coronamque contexerat."

Non esse autem e Tito Bostrensi hanc Epitomen


profectam, ut Serrarigus conjiciebat, satis demonstrabi-
tur, quando de illius Patris Commentario in Evange-
lium S. Lucse dicendum erit. Illam vero esse valde
antiquam, patet ex eo quod invenitur in Codd. decimi
saeculi. Talis est Codex Bodleianus Auct. T. 1. 4. olim
Meermann. qui tres Commentarios in Evangelistas ex-

hibet, de quibus Savilius loco supra memorato. Cum


autem jam sub prelo erat Catena nostra in S. Mat-
thaeum, incidi in hunc Codicem, et statim vidi, Codice
Coisliniano multo pleniorem esse, quoad Chrysostomi
d
xxvi PR^FATIO.
epitomen ; collatione ergo Bodleiani libri facta, ea sup-
plementa quae mihi suppeditavit, varietatemque lectio-
nis, ad finem voluminis relegavi. Hujus autem ope
multa, Parisiensis librarii negligentia omissa aut de-
pravata, restituta sunt atque emendata. Hoc etiam
notandum est in hoc Codice, quod cum Commentariis
Chrysostomi et Titi in Matthaeum, Lucam et Joannem,
non paucas Photii interpretationes in hos tres Evange-
listas admisceat. Unde suspicari licet, hoc esse opus
quod Leo Allatius edere in animo habuerat. Vid. Fabr.
Bibl. Gr. t. X. p.410.
Hae autem Photii expositiones adeo ssepe Chrysostomi
commentarium interrumpunt, ut credendum sit eas
primo in margine scriptas esse, tum denique in alium

Codicem transcriptas, cum Commentario Chrysostomi


commixtas esse. Simile quid accidisse videtur in Cod.
Parisiensi Regio, 203. ubi idem Chrysost. Comment.
cum Petri cujusdam interpretationibus continuis coa-
luit, teste Catalogi Confectore.
In S. Marcum multo pauciores extant Commentarii
quam in cseteros Evangelistas, et sic ita olim fuisse
testatur Auctor Catenae, Victori Antiocheno vulgo at-

tributse, sed quae in Codice a nobis primum adhibito,


Cyrillo Alexandrino diserte vindicatur. Is, enim, quis-
quis fuit, affirmat se quamvis diligenter requirens, ne
unum quidem Commentarium potuisse reperire in

hunc Evangelistam, et idcirco se sparsas Veterum


Doctorum expositiones in eum collegisse atque ordi-
nasse. Prooem. p. 263.

Hunc Commentarium primo sub Victoris Antio-


cheni Presbyteri nomine Latine edidit Theodorus Pel-
tanus Ingolstad. 1580. Grgece autem vulgavit Petrus
PRJSFATIO. xxvii

Possinus una cum Commentario, quem e duobus Codd.


conflavit, uno Tolosano e Bibliotheca Caroli de Mont-
chal Archiepiscopo Tolosse, altero Vaticano, quem Cor-
derius descripserat et Possino donaverat. Idem etiam
Victoris Commentarium Grsece descripserat ex alio

incerto Codice ; quse omnia Possinus recensuit, et Lati-


nam versionem addidit atque vulgavit Romse 1673. fol.
Verum autem omnino est, quod Ricardus Simon
asserit in Hist. Crit. Nov. Test. c. XXX. p. 427, hunc
Victoris Commentarium potuisse multo emendatius
dari e Codd. Bibl. Reg. Paris. Ipse autem notavit in-

signes quasdam discrepantias, quae in MSS. exstarent


circa ejus Auctoris nomen, quum alii Origeni, alii

Cyrillo, caeteri autem, et ii quidem plures, illum Victori

attribuant. Ut in Cod. Reg. 1882. notatum iTrX^^paOv)

avv 0eo5 yj epix^^veia tov Kaia Ma^/rov arfiov Ei/ayyeAiou «tto

<^myi<;i ev r/a^v eypov Kup/AAou AAefav^pecy?, ev akkoig Se

BiKTopog 7rpea{3vTfpov. In Cod. autem Regio, 1883. eodem


teste leg. 'TiroSeaig €1$ TO KaTa MdpKov ayiov KvayyeXiov ck
T^f 6/f auTOV epfjiyjveiai tov ev dyioi^ KvptWov 'AXe|av§^e/af.

At in Cod. 2330. Q,piyevovg TtpoXoyoi; e;V epfjLYjveiav tov KaTo.

MdpKov dyiov EvayyeKiov, Quod autem affirmavit vir


caeteroquin optimi judicii et accuratissimus, ejusdem
esse omnes Commentarii exemplaria, non sine limita-
tione pronunciasset, si hos inter se attentius contu-
lisset. Quid autem de hac quaestione statuendum esse
comperi, variis inspectis Codicibus, nunc paucis absol-
vendum est. Satis inter se variant Codices qui Victo-
ris Antiocheni nomen prseferant; sed longius multo
ab iis distant illi qui Cyrillo Alexandrino Commenta-
rium tribuunt. Postremi enim adeo sunt copiosiores
per totum Commentarium, ut mihi persuasum sit cete-
d 2
xxviii PR^FATIO.
ros Epitomen tantum operis nobis tradidisse. Hoc
intellecto satis perspectum habui, Commentarium
omnino vulgandum esse ex illis Codicibus qui illum
integrum exhibebant, adhibita tantum e Victorianis
lectionis varietate in iis locis, ubi duse Codicum fami-
lise pari passu incedebant. Hanc ergo rationem secu-
tus sum. Adhibui primum Codicem Bodleianum Laud.
Gr. 33. membr. XII. ssec. continentem 4 Evangelia
cum Catenis, et illam in S. Marcum cujus Prooemium
opus Cyrillo assignat. An autem huic Patri ascribendum
sit, non plane quidem constat. Sed huic opinioni ut
potius assentiam plures me movent rationes. Origenes
quidem Auctor ejus esse nequit, nam in ipso fere

Commentarii initio citatur ; Cyrillus vero nunquam.


Cyrilli autem Symbolse non una vice apponuntur in Pos-
sini Catena Tolosana, et esedem etiam, et nonnunquam
plenius, efferuntur tacito nomine in Cod. Laudiano
(quem Htera L ubique signamus) ut in pp. 311. 323.
395. Sed etiam in Catena in S. Matth. p. 66. affertur

expositio nomine Cyrilli insignita, quae totidem fere


verbis adducitur in Cat. ad S. Marcum, p. 286. Post-
remo notandum est in multis hunc Commentarium con-
gruere quoad methodum cum eo in S. Joannis Evan-
gelium, qui eidem Patri tribuitur, et qui e variis ut ipse
testatur Auctoribus contextus fuit. Utut autem haec
sint, hanc Catenam multo ampliorem et correctiorem
dedimus, ope pra^stantissimi Cod. Laudiani.
Cum eo autem contulimus Cod. Coislin. XXIII. qui
Victorianse est famihae, sed Possini Codicibus amplior
et longe correctior ; hic nobis litera P signatur. Saepius
lectiones Possini notare neglexi, quia prorsus inutiles
videbantur. Cum autem Cod. L. duobus magnis lacu-
PRiEFATIO. xxix

nis laboret, ad illas supplendas usus sum Cod. Paris.

178. qui ejusdem videtur familise, sed non seque amplus


est ex omni parte.
Auctor autem Epitomes, sive Victor, sive quis alius,

animo proposuisse videtur resecare multa, quse e


sibi in

Chrysostomo derivata erant, et in Commentario ad S.


Matthseum repetita inveniuntur, non autem semper
iisdem omnino verbis, neque eodem ordine.
C AT E N A
IN

EVANGELIUM S. MATTHiEI
E CODD. BODL. ET PARIS.
KE4>AAAIA
TOT KATA MATOAION ETArrEAIOT.

a . ITspi rdov ju,eeycoy.

/3 . Ylsp) Taov ava.tpsSevToov 7ra/8a>v.

y . TJquitos 'laoa.vvyig sxtjpv^s ^aorjXs/av ovpoivov*^ 5


S'. Ylsgi 8j8a<rxaX/aj tou SoJT^gOf. .

s . Il=p» Tc33v fji.ax.oipKriJ.aov.

r'. II sp» Tou AeirpotJ.

^^. ITspi ToO lxaTovTa^;^ou.

>j'. Ilspl T^j -Ttcv^-pSis IlsTpoy. 10


fl'. Vlsp) T«3v laSsvTcov aTro Trojx/Xaiv v6<raov,

t'. Ylsp) Tou jW,^ eTTJTf STO/xfvou axoXoods/v.

ja'. risp» T^f 67rjT»jw,^cre«jj tcov uSaTWV.


»/3'. Ilsg» Twv 5uo Saj/xovj^ojtievcov.

ly'. Ile^j Tou TrapaXuTixou. 15


iS'. Ilepi Toub MaTfla/ou.
le'. Ilegj T^j $uyaTpog tov ap^Kyvvaycuyov.

if'. riepi TYjs al[j.oppoo6Ti}g.

i^. ITegi Touv 8uo TUipXaJv.

11)'. Ilegi T0t3 8ajj«.ovi^Ojaevou xooipov. 30


jS'. riepj tJjj*^ tcov ayioov airoaToKcov SiaTay^j,
x'. Ilepi Tciv aTrocrTaAsvTwv Trapa 'laiavvou'*.

xa'. Ilepi Tou 0»)pav s^ovto; t^v XsTp«.

x/3'. ITepi Tou 8a»jM.ov»^o/xevou Tu^pXou xai x»^ou.

xy. nepl Tcwv ahouvToov <r>;|xe7ov. 25


xS'. Ilepi Tc«v TTapa^oXaov.

xe', IT?pi 'lcoavvov xai 'HpcoSou.

* oiipau0 Cod. <(iJjj«voS Possin. ^ tsi; oni. Possin. ^-


inp] t^<

«iSffToX^i t£v SctfSf/ca Possin. " iueu/VTjv Cod.


B
2 KE*AAAIA TOT KATA
xf'. Tlep) TMV e' uprm x«j /3'* Ij^flycov.

x^. n?^l ToD Iv Qa\u(rarrj veptvaTOuK


xjj'. risf»» T^j TrapajSacrewf t^j IvTo^Jjf tou 08o3.
xS . Ilg^» T^j \avuvulciis.

A. IIs^i Touv QspuTrevQsvToov oy^Xm. 5


Xa . Ilgp) ToiJv eTiTu ugToov.

A/3'. Ile^» T^j ^y/A^J? Twv ^api<rulcav.

Xy', Ilg^^ T>3J Iv KuKTupetu evepcoTfj<re(os.

A8'. IIspi T^f fJLSTUixopfaxreoog toO Ky/JiooS.

Ae'. II«gi ToO (rsA)3Vja^OjU,g'voy. 10


Aj-'. IIs^i Tcuv uhouvToov^ Tu ll^payfia.
A^. Ilgpi Twv ea-gpoJTJjo-avTWV, Tig /xgi^aJV.

X)j'. IIg|5i Twv sxaTOV TrpofiuToov TrupafioXyj.

Xfl'. risgi Tou 6(pel\QVT0s [ji,v§la tuXuvtu.


jix.'. IIs^l Tcov evepooTYitruvToov el li^scTiv airoXvirut t^v yuvaixa. 15
/*«'. Ilggi ToO eirepcoTrj<ruvTog 7rMwo"fow tov 'fijcrowv.

jtt/S'. Ilg^i Tttiv jxicrSou/Asvccv g/)yaT«Jv.

/u.y'. Ilfpi Twv oiwv Zs/3g8aiow.


/u.S'. Ilggl TOOV /3' TW^Awv.
fts'. Ilgp) tJjj' ovou xa) too itaoXov. ao
ftS"'. Ilggi tcov tw^Xwv xai •^aiXSov.

ju.^'. Ilg^i TJ)j ^YipuvQehi^i (Twxijj''.

jM.>j'. n«pi T«Jv 6irspcoT)jtravTMV tov 'IrjTowv^ Scp^npeoov xu) itptcx^vTepctiv.

[/.&'. Tlep) Toov 8uo wicov Traga^oX^.

v . Ilsgi Tow uft.TteXmog irupu^oX'^"^. 25


vu. Tlep) Toov xu>\.oufJi.evoov elg tov yafjLOV.

v/3'. Ilggi Tcov E7rsgcoT)j(ravTa;v" hoi Tov K^ivcrov.

vy'. Ilspi Tcuv SaSSowxaicuv.

v8'. Ilgfi Tow vojaixow.

vs'. Ilspi T^f Tow Kwpiow eTtepooTYjcreoog, vaog vihg Aa/3i5 Ittiv 03®
XpKTTOg^.
'^f. n.sp) Tow TaXavi<r]W.ow twv ypufj.fx.uTe<tivV xai ^upKTulcov.
y^ Ilgpi T>jf <rvvTe\etug.

Vr{. Uep) Trig fjfjiipug xu) wpag.


vQ . Ilspi T«v «' irupQivcov. 35
e t£> Suo Possin. ^ vtfndiTWj Possin.
»jjd. vepiicarovvTOi; Cod.
S Possin.
'l-^a-oZ ^ TiXovvToiv Possin. » toi* Possin. k ff^^x^j

om. Possin. 1 K.vpiQv Possin. "> icapa^. om. Possin. » eVc-


puTfitTtg S. T. *c. Pussin. o w. vfoij A. ^o-T. X. oni.Cod. P ypafj.-
fAaT aluvCod.
MAT0AION ETArrEAIOT. 8

^. Ylepi Toav Toi TaKavTU XafiovTcov^.


£«'. Hep) T^J fKiVOSCOS TOU XpiOTOW.
^/3'. TJspi T^5 «Asjvpacnjj Tov Kvptov fiapcp.

^y. Usp) Tou YloLcr^a.

^8'. Y\ep) ToS'' TOJTOU toD /xuctjxou.

^i'. llspi T^5 Trapaloaewg toD 'Iijcrou.

£5-'. n?^i T^j a^vi^o^gcofS risT^ou.

f ^. Ilep) T^j ToD *IooSa j[x,eTa|xsXei«?.

fjj'.
risp» T^j «Jt^o-scoj* tou (Tco/jtaTOf Tow Kup/ou 'I>j<roS.

<1 rifpj TOv affo8ij/*)j(xavTO? e»? X»pav fA.ai<pav Possin. * toD om. Pos-
«in. bis. * apvyi<rii Possin. * atr^irtui Possin. ayaa-TciafVi Cod.

B a-
npoAoros
EI2 THN

EPMHNEIAN TON ESHrHTON TOT ETArrEAIOT.

^A-PH Tov hirvy/oMOvra Tvj^e Trj (3i^X(a jiviO(XKav oti irokXwv

novy]fji.dT(i)v ar/lm kui opQo^o^<cv •jraTepav, ov fJiVjv aXXa Kai «§0-5

KifjL(ov e^>jy>jra5i/, Kai tyj^ twv aipeTiKiov fx.oipag TvyyavovTcav, al

Tcapaypacpai tyKeiVTaif eK^pvyovcrai wg ^veari to. TTjg (kkXv}-

<7ia(7TiKyjg Tiapci^oaeag aTia^ovTa toyfj.aTa ra vito tSiv aip^TiKwv

fipii][xivcov. K.ai TovTQ ^e ovk avTovofxag TceTroiyjKa^f aXXa aKO-


Xov6y}(Tag tSi ayi(i}T(XTca yjfncov TiaTpi tco t^s" AXt^dvtpov <piXo- 10
'^(^piarov fj.eyaXoTtoXiiag ap^^ieTriaKoino KvpiXXoo, (f)i^<7avTi iv Tyj

*'
irpoi ^vXoyiov eTTKrroX^. on'^ ov itavTa oaa Xiyovaiv ot

*'
aiperiKoi, (pevyeiv Kai TrapaireiaSai XP"^' '''oAAa yap 0[j.oXo-

**
yovdiv, 01 V Kai yjtxe^ii 0[j.oXoyovy.ev' Kai rovro '7rpo(J-6yjvai

'*
avayKoiov w-^SrjV Tse^e^ toj Trpooifxtci}, itpog (pavepaaiv Ka\ (/a(f>Yj- 15

**
veiav To7c evrvy^avov^J iV i(7T(oaav^ yap, (os ov [xovov tia(f)op'j>$

**
yjveyByjaav ev rolg voyi\j.aai ryiq ^eoTcvevarov ypa(f>yji oi ravry^v
**
y]pfj.yivevKOTes aXXa S>j nai avra ra pi^ra r^i avry}<; 6etag

**
ypa<f)yiq ovK 'lawg ^ieareiXavrc, Kat ovras rvjv epfj.'^veiav eyn-
**
BetKuai^. 6 fj.ev yap TtXetov^:, 6 he y^rrovg pyjaeti TtpoBefj.evog 20
*' eiroi^^aavro Kat eK rovrov ^oKovatv
ryjv e^-^yyjaiv 01 apiOfxo)
" 01 toTc Ke(f>aXaioig eiriKeifj.evot, ava^/atni^eiv^ rovg ro eta<pog
**
avayivooaKovrag elg ro itpoaia (patveiv^' p^pv; ovv ev' Ka) ^ev-
**
repov Kai"^ rpirov Ke(p(xXaiOv rov e^a(f)ovg ryjg Oeiag ypa^fjyjg

" avayivaaKetv, Kat ovt(o rag eyKeifJ.evag €pfi.y]veiag, iv evavvoitra 25

earai roig evrvyyavovat ra voyjftMra^^,

a Eadem leguntiir in prologo Corderii Catense in Ev. Jo. unde


quae niutila erant in nostro Codice supplevimus.
^ €iroj7j'7a Cord. c 'o't, oni. Cord. d ToSe Cod. ^ 'lTO!ia.v

Cod. ^ eptA.-^'jfVKor€i Cod. S ii:f6r,Kav Cord. ^ ^iro*^<raTO Cord.


j avaxfTii^ftv Cod. Cord.
avayKaC,iiv ^ ^alvetv Cord. ^ eva Cod.
«> vj xa) Cord. * Folium sequens deest.
EYArrEAION TO KATA MAT0AION.

ToT EN AriOIS nATPOS HMftN '[flANNOT TOT XpTSOSTOMOT


EPMHNEiA. KvayyeAiciv v} napovaa jSijSXog ^eyerai oti koXo,-
cecof avaipeaiv koi d[xapTV}fjt.aTav Xvcriv Kai tiKaioa^vvvjv Kai

dytaa-fji.ov Kai anoXvTpcoa^iv, Kai vioQeaiav Kai K\v]povoft.iav t»v5


ovpavav Traaiv evayyeXi^eTat.

Ktpiaaot. FivayyeXiov eaTi Xoyo^ Tcepieyjav dya^m dyyeXiav


irpayfiaTCOv KaTa to evXoyov Kai ^ia ro a(f>eXetv ev(f>pa...iov ro

itdvTa eav Trapa^e^vjTat to dTiayyeXXofuevov. v} Xoyog Trepi-

ep^ojv ayaBxy^ Trapovaiav vj TeXXuv ayaBm, tq Trpoa^o-io

Kcofi.evov.

I B//3Ao? yei^eaecoy.
ToT Xpt202tomot. B//3Aov yeveaeccg avT-fiV KaXeT.

...Trdavjg tvj^ oiKovoff.ia<; to KecpdXatov tovto ecTi Kai dp^^yj kui

pt^a TrdvTCtiv vjft.oov ov. ro Se Ivjaovi^ ovof).a ovk cctt/v 15

EXXvjvtKOV, dXXa T'^ 'EjSpaiwv (pcovy] tovto XeyeTai


TT^v 'EXXd^a yXwaaav epfi.v]vevof/.evov Y.coTVjp' accTvjp te dvo tov
aaaat tov Xaov avTov e^\j)V}Tai viov ^e AajSt^ irpxTov e^pvjKe,

Kai T0T€ vtov ABpadfJi' ov/^ cog Tiveg vofi.ti^ovai Kd ev avoo

l3ovXof>.(vog eXSeiv, dXX oti cv toT^ dirdvTcov aT0u.aaiv 6 Aa/5/S 20

vjv, aTTO Tf T-^i PaatXeta^f aito re tov y^ovov' ov yap irdXat vjv

TeTeXevTVjKag, caairep 6 AjSpadf/.' ^ia tovtq ovv eK tov yvcopifi.co-

Tepov Trjv apyy\v 'KoietTai, Kat Tore €7r< tcSv 'Trpoyovcov tovtov tgv
A(3padfL dvaTpeyet,

3 ^lovbas 5e iyeuvrjae tov ^ape? koI tov Zapa €k 25

TrJ9 Safiap.
ToT Xptsostomot. Mew,vijTa; Se Kat TVjg Ttapavofkov fi.i^eaff

* »V . . Cod. Vid. Chrysostoni. in Possin. Cat. in Matth. t. i. p. 3.


6 EPiMHNEIA TOT KATA 1. 5.

Tov lovha Kai t^? Qaixap. "iva rrjv tov ©coi) t^t^f} (f^iXavQpioniav'
CTi Kai ToiovTovg Kaj-^^lioaiv avyyevetf cj^e/V ov^aixov ra yjfxc-

Tepa l7i'fi<7yyvQ}ji,evog^ KaKa' Koi tov ^ ^e TroTe \yKa-


kvTTTeaOai liti tyi tZv Tipoyovm KaKia, aAA' ev (xovov eTri^vjTeh

Tr]V apeTyjV' &<a tovto Se Ka\ tov Za/ja e[xvv}fxovevaev' oti tov $
"Lapa ev tco TiKTeiv t>?v Qd[xap tvjv yeipa '/rpoe^eveyKavTog,

<Tvve<7TeiXe to nai^iov t)]v yelpa^ Kai TrpovjXGev 6 ^apeg, Kat totc


Zapd' OTtep Twv tvo Xacov Tvirog rjV Tyjq yap TroXtretag TYji

eKKX-)^ataaTtK^g ev Tor^ KaTa tov \\j3paaix y(jpovot<; (pavetai^g,

eha ev tw jaecrco avaTaXeiavjg 'lov^^aiKOi Xaog Kai ij 10

vofxtKi^ TToXtTeia, Kat roTe oXoKXfipog ecf^dvvi veog Ta t»v


afTov vofxxv. Kat TVjg 'Poyfi ^e T^f dXXocpvXov ixefXvr/Tat, ori

KaBdirep^ . . .TtTOiyyig Kai dXXocpvXov ovavjg, Boo^ ov KaTecf^povrj-

aev ovhe t^v '^vayevetav e^^eXv^aro, ovTwg Kat HptaTOg tijv

EKKXr/atav ^e^dfxevog Ka) dXXocpvXov, Kat ev Trevtu voXX^, Tav 15

{xeydXcov dyaOav eXa^ev avT^v Kotvmov. Kai (aairep Poi/fl, et fxvi

irpoTepov a(f)yjKe Trarepa, Kai vjTifxaaev oiKtav Kai yevog Kot

TraTpi^a Kai avyyeveiav, ovk av eTreaye T^f dyyj.aTeiag ravTvig'

ovTug Kai vj 'EKKXi^ata Ta Trarpwa eQv] KaraXnrovaa, rore enepa-


arog eyevero rcc vvfX(f)tQ)' ert ^e Ka) tva evrpexpvj rovi lov^aiovg 20

fxv) fxeyaXa (ppoveTv, rag yvva^Kag ravrag eig fxeaov vjyaye' Kai

yap Tov jSaaiXea rov fxeyav rov Aa^t^ ai ^ia rav fxeaccv

eyevvvjaav, Kal ovk eTraiayvverai ewi rovrotg AajSi^ yap


eartv ovk eariv, ovre e^ dperrig, ovre diro KaKtag •npoyovaVf.
(TTrovtalov etvat ^ (f)avXov, ^ davifxov, rf Xafxvrpov, aXXa rov 25

Bavfxaarov eiTretv, eKemg XdfXTret fxet^ovag, tcSv airov^atw


Tcoy irpoyovav.

5 Boo^^e eyevvrjcr^ tov *0^r}8 €K rrjy 'PovO.


'Eb ANEnirPA*oT. Z>7T>?Teov T< ^^iroTe .....yiao Ei/a-y-

yeXtarvjg Tptwv fiovcov yvvaiKwv fxefxvvjrat' epov 30


eK irapa^o^ov avvv](f) av]^|3aa/v eig rv]v (f)vXvjv lov^a'

Sdfxap fxev vvfX(f>v] ovaa avrov tou 'lou^a eK rov t^tov irevQepov

avveXafBev' oirep vapdvofxov eaji' 'PayaP Se Kai 'Pov6 17 M«a-

b ivivx^^v- Cod. c Ka$a . . . Cod.


h II. MAT0AION EYArrEAIOY. 7

/S/T/f, edviKai oi/daif tXa^ov, 17 fxa rov SaX/Awv, yj &e rov Boo^,

l<rpay]\tTai' oirep aToirov itap 'EjSpaioii' 'Paa/S yap vj jropvrj

lfpiy(ovvTta «XTtv, 17 oyiwvvfjioi vj Vaya^' lituVlri ta<xvvov(Ttv

'E/3paioi rai irap 7jfx,7v Ke^/vjvvtas Ae^€;f, as Tiai rwv e^rjyyjrwv


^oKei' tio Trpoa-TeQeirat rov ^ptarov' iva ovv So^'»; vpoTpineaQai 5
Kai Tovg aTTO a$€fj.tToyay.tav Kat ra Uva e/f t^v ma-Tiv
EvayyeXtcTyjff ori ow^e dvo Totovrav dTnj^taxTev Kvptog Kard-
y€cr6ai' rovrov ydptv a-vvapt6fji€i dvtpdat ravTag rdi TpeTg' e/

Se etnot t;j", ort [xefJLvyjTai Ka) ryjf rov Ovpiov, epovfnev ori

vparov fxev ro ovofxa avrrjg ov KaraXeyei, XotiTOV ^e Ka) ^i avri^i 10

aiviyfi.aTQ}^as Se^Teoy^" e<V t^v Tciartv Kat rovg dtto fjioty^tiag

ietKVva-iv.

II 'laxrias Se eyevvrjae tov *\€)(oviav KoiX tovs dhe\(j)ovs

avTov eVt T7]9 jxeTOLKecrias BajSuAwwy.


Es ANEnirPA*OT. leyovtov ai ^aatXeHai ov fji,efx,vy]VTai' ene 15
cvv ^imvfj.og y]v ley^ovtag 6 Kai ^laaxetfi., eire d^eXcfjog rovroVf

d^yjXoV "TrXyjv ^td rov e^ avrov rey^BevTa ^aXaOt^X ev rr] yevea-


Xoyta KaTaptQfJiei avrov EvayyeXiaryjg.
Etsebiot. le^/oviav te ypdcpet, ovk aTto rav BaatXftHiv, «tto
**
Se r^i lepefniov elXyjcpai ro ovofxa' dto ^yjaiv, ^lcoaiag eyewr^ae 20
** rov ae dveXOetVf «r<-
TOv le^xpvtav" /3GvXofi.evog eitt itpocf^-^rYjv

aKe\paa6ai t€ ra itep) leypvtov rtap avTa Ketft.€va. Ttepiey^tt ^e


**
TovTOV Tov rpoTtov. yjTtfxwdy} ley^pvtag coi aKevog' ov ovk eariv
**
avrov "Xpcia' ort e^ept(j)yj avrog Kat ro aiiepfLa avrov' Kat
**
e^e^X-^dy] eU y^^ %> ovk i^^ei' aKove Xoyov KvptoV rdte 25
** XeXetKra, ypdrpov rov av^pa tovtov eKKvjpvKrov dv6pwTtoV ori
** av^y]6yj €K rov aitepfLarog avrov
ov fj.y]
dvy]p, Ka6Y]fi.evog erti rov
*' 6povQv AaySiS apyjav eri ev r'2 lov^a'^ rovrav elpy]ft.ivm ev roi

vpo^p-^TY], dXX ovK ev ralg BaatXeiaig, ov itept ^lcooKetfJL, dXXa


vepi Jey^oviQV' ei$ Qe y]v Kai 6 avrog' ^tmvfxia y^^fj.evoq tov 30
"yeveaXoyofjoievov itpog efj.ov ^tffxi avro S^ ^\y]aovv rov X.ptarov

Tou ©eoD, eK aTtepuLarog ley^oviov rov y]T ifiMfi.evov rov yevovg


ffKevovg, rov ay^-qarov, rov attoppttpevroi' ov oii fuj av^Y]6y]aea6at

d SctjTMv^ Cod.
8 EPMHNEIA TOT KATA I. 17-

eK TQv aTTtpfxaroi av^pa '((pYjijei) 6 Xoyo^, ccg av fiei^ovai airopyj-

(Tetai irepi rvji rovTav alTiag' t/ ^e? ixaBoii oti Kai avTOV tov

'l(ti(JYjcf>, ov Tiva cprjixi ov yey ovevai Tav ev avQpciovoig ^ia<pavaiv.

1 7 Yiaaai ovv a\ yeveou airo A^paafx *


ecos Aa/3i5, yeveal
SeKareaaapes' kol airo Aa^lS ecos rrjs' fJLeTOLKealas s

BajSfAwr^oy, yeveal SeKarearaapes' kou airo ttjs fxeTOL-

Keaias Ba^uXcovos em tov \pLaTov, yeveaX 8eKa-


Teaaapes.
'Es ANEnirPA*oT. lo-Teov otl -yeveav to TrporTtaiiov ovofjicx.^et''

ovTcog yap api.Bixav evpoig TeacrapaKovTa^vo yeveag' a. aito tov 10

Kvpiov. p. amo A/^padfx. el yap Kai ano Ty\q p.eTOiKeaia<;

BajSvkavog ecog toS \piaTov '^eKaTpia TrpocxuTra TeOeiKev Kvay-


•yeA/CT*??, 'Xfv] voeTv oti tv]v p.i]Tepa cog a-jio tov KevniKov ovaav

appevog TtpoactiTrov TiQyjatv ev ra^et TeaaapeaKat^^eKaTOV TrpocJOOTroV

tva ^ef^^Syj 6 ^fo-TTOTTjf «TTO Tc Tov ^aatXiKov Kat lepaTtKOv i^

yevovg to KaTo, aapKa avaTetkag. tetKvvat yap tovto Ayyekog


Ttpog avT^v, ev tw evayyeXi^eaSat Xeycov *'
Kat i^ov KXtad/^CT
" vj avyyevfjg aov'"'^ avTV] he Tiay^aptov tov lepecog yvvv], w^
fj.€[ji.vy]Tat AovKoig FivayyeXtaTi^g. byjXov oiiv e^ lepaTiKov yevovg

€KetvY]' ov yap eve^ey(eTO e^ eiepag (pvXrjg tov lepea yafxeiv' 20

eiret^y] tovto vofxog CKwXvev.

'IcANNOT TOT XpTsosTOMOT. AiaTt elg Tpetg 'hteTXe fxepi^ag

Tag yeveag itaaag ; povXoff.evog ^eT^at, OTt ovre tSov iioXtTetm

f).eTal3X7]6eiaav eyevovTO /SeXTtovg lov^aro;" «AAa Kai aptaTO-


KpaTOVfi.€VOtf Kai l3aatXevofi.€votf Kat oXiyapyovfxevoi, ev ToTg 25

ayToTf y^aav KaKoig' Kai ovt€ ^y]f/.ayci}yav, oWe lepeav, ovtc

^aatXecov avTovg ^teTrovTCoVf eay^ov rt irXeov eig apeTYjg Xoyov. t/vo$

^e ')(apiv ev fkev ttJ fi.eatft.epi'^1^ Tpeig Trape^pafj.ev /SaatXeTg.

€V Se Tyj layaTy] Sw^eifa Betg yeveag, ^CKareaaapag €(f>r]a€v avTag ;

Tovg TpeTg f*.ev irape^pafuev PaaiXeTg, ^ta t*jv virepl3(xXXovaav 30


avTcJov aaePetav' Kat yap Oy^o^iag, yaff.(3pog v^dp^xjjov tov AyafS

PaatXeccg lapay]X, ^y^XctiTvjg yeyove TVjg aae(3etag avTov, log <paatv

at KaTa irXaTog BaatXeHat' Kai lcoag fxeTa to evapeaTyjaolt


I. 17. MAT0AION ETArrEAIOT. 9

Tftj Qeot, v(TTepov ei^^aiXoXaTpyjaev oaTi^ Kat tov ovet^iaavTa avT^


T^v aa-el3etav 'A^aptav viov Ico^ae tov UpecD^ eKeXevaev KaTa-

XevaBrjvai, wg ev t>5 ^evTepa. twv UapaXefnofJievwv yeypaTTTai'


Kai 'AfJieata; jtACTa to evapea-TVjo-at tSi 0€co, eAwv t»;» ^l^ovfxataVf

eSvaev ev Tolg evpeOeTat aKvXoif, ei^ooXot^ t% l^ovixaia^, ws Kat $

Ttepl TOVTov ev t^ '^evTepa twv YlapaXetTrofxevav yeypa-nTat. Wept


rovTVV ovv Twv Tptm jSaatXecov (fyyjatv 6 AcppiKavog ev tie^TrTca

(3t(3Xia Twv X.poviKcov avTOv' " oti hia t^v ayav tvaae^etav
*' TOVTOvg KvayyeXtaTVjg' eOog yap,
avTiov, Trape^pafxe o (j>rjat,

** tov^ ovk a^tovg TrapaXtiXTravetv, tov '^vfxeoov lo


Tvi ypa<f)y}' [xvy]fj.y}^

" Kai aXXoTC aXXoos aXXayoBev TtoXXot' TovTovg fxev ovv Tovg
**
rpeHi {3aatXe7s ^ta tovto irape^pafxev 6 KvayyeXtarvjf' ev ^e

**
rvj eayarri fxepi^i KaSe)^ yeveai '^eKareaaapag avrag eivat
** tov 'y^ovov aiyjxaXwaia^ eig «yeveav eTa^ev"
e(f)V]aev, ori rvji

** Hptarov, itavTa^/oBev
ert ^e Kat avrov rov avvdTTTCCv vjf/iTvi^

** Koi rovro aKOTtvjaat' Xeyoo ^^ iioBev vjp^aTO,


avTOV." •)(j>y] ^e

Kal TTOv ereXevTvjaev, ano A(3paafx elg rov Aaj^tt' airo rov^

Aa/3<§ e/V t^v fxerotKeatav Ba/SvXavog' ano ravri^g etg avrov

rov HptaroV Koi yap Kai apyofxevog rovg tvo reQetKev e<^e^^c,

rov re Aa(3t^, KOi rov 'A^paafx' Kat avaKe(paXatovfxevos afX(po-2o

repoov efxvvjfxovevaev Ofxotai' ^tort npog avrovg vjaav at eitayyeXtat

yeyewifxevat' etniov te Toiig irpoyovovg aitavrag Kat reXevTYjaaq

e/V TOv 'lcoav](f), ovk earvi f-ey^pt rovrov, aXXa TtpoaeQvjKev looavj^f)

rov av^tpa Maptas' tetKvvf, ori ^t eKeivvjv Kat rovrov eyeveaXo-

yvjaev' eira iva fxri aKOvaavreg avtpa Ma^/af, vofxtatafxev TaJa^

KOtvvi rereyBat rviq (pvaea^g voficp rov 'Kptarov, avafXtfXVVjaKet vjfxag

itoaroq vjv aito rov A^paafx' Ttoaroq aito rov Aa(3t^' "Ttoaroq

omo rvjg fxerotKeaiac Ba/3yA»vof tetKvvg OTt ovrof eartv eKeivoq

6 Xptaroq, 'hia rwv 7tpo(f)VjT60v KVjpv^Betq. or av yap aptBfXVjaviq

raq yeveag, Kat fi.a6y]s aito rov yjpovov ori ovrog eKenog eartv,^o.

evKoXoog ^cItj Kat ro Bavfxa ro Ttept rvjv yevvvjatv avfxitdv' Kai

ovrog eKeivog eartv, bv Kat o Ylarptdp^^^yig \aKW^, eTttXtvovnov


XotTtov Tftiv lov^aiKav apypvTCov, itapeaeaBat e^pvjaeV ov Kai o

itpo^f^-^rvji AavtvjX fxera rag e0hofxd^ag rag TtoXXag eKeivag,


f rov Cod.
10 EPMHNEIA TOT KATA I. 18.

vj^€tv irpoavecfyoovvjae, kuv efieAiyce/e ti^ joc, eri; Tavra ev e/3^o-

fxmcov dpiGfxav itapa tov \yyikov elpvjiJieva to) Aav/^A, ra dwo


T^f QiKo^o[xovfX€vyjf T^f itoXetag dpi6fji,av KaTa^yjvai elg t^v «yTow
yevvviaiv, oipeTai TavTa eKeivoig crvfx^pavovvTa.

I Tov Se 'iTjaov r) yivvr]o-L9 ovtcos r}v' iiv7}crTev6eLcrr]9 S

yap Trjs fJtrjTpos avTOv Map/ay r« *la)(Tr)(f), irplv rj

crvveXOeLv avTovs, evpeOrj ev yaaTpl expvaa, eK Hvev-


fjLaTos 'AyLov,
KtPIAAOT APXIEniSKOnOT J^AEHANAPEIAS. MeTa T»;V fXVVj-

CTeiav GvveXa^ev, iva ^ei^vj e^ avTov KeKvvjKevat' Kai tva e^io


avTov yevea\oyi^6^, Kai (jyy\ Kat Ky^efxova ev TaH? eTTt^ovXaT^.

ToT Xptsostomot. 'H o-vWvjxpt^ Ttapd^o^og' vj ^e diroTe^ig

<f>v(7tKyj. avv^Kei ^e too fxvi^(JT^pt yj MaptafA, ^ta to <Tvve<TKi-

a(Tfxev(ag yevea6ai tvjv yevvyjcrtv.

Etsebiot. Ttvt ^e evpe6y] aXX' >j to) ^lci}cr-^(f> ; Trag Se kou 15

Ttvt TpoTTQi TjvpyjTat TOVTco ToS 'lcoay](f) Xoyog ht^d^et' (py](7ivS

" eK TivevfKaTog 'AytoV <ag yap tvJ 'K\tad/3eT €K IIv€Vfi.aTog


'Ayiov yvw(7TOV yeyove, ovtco Kat tw \cocy}(f>. ^iKatog yap y]v'

^tKaiog ^e Tvyydvm, ov 6avfxa(7T0v ei Kat 6eiov Ylvevfii.aTog yj^icoTO'

TTpog TO (Tvveivai fxev Tyjg ff.eXXovayjg yaf/.€T^g, enta^^^eh te t^v 20


KaTO. dvtpa Kotvmiav.

ToT Xptsostomot. Ovk einev ^e f*.vv](TTev6etay]g t^^- Trap-

Oevov, aXXa dnKcog fK,VYiaT€v6eiav]f T^g f*.y]Tpog avTov' waTe ev-


"^apd^eKTOV y€vea6at tov koyov, Kat Trpoa^oKiovTd Ttva twv
avvy]6uv aKovea6at, tov dKpoaTvjv KaTa7rXv]^et tv] tov irapa^o^ov 25

TtpdyfxaTog eneiaaycoy'^^ , XeyccV OTt " Trptvv] avv€X6eiv avTOvg,


" evpedvj ev yaaTpt ey^ovaa' Kai yap evOov v]v, oiOTt eOog v]v ccg

Toc TToXXa Totg "TraXatoig, ev oiKia Tag ff.€f^vv]aTevfji.evag eyetv nap

eavToTg' d^ovaag Se " eK YVvevfxaTog 'Ayiov, fJLvj^ev eTepov ireptep-

yd^ov' oiov, irSog arretpog ev fxvjTp^j. eaTiv ; irag irdvTa avveycov 'i^o

Kvo(f)op€nat viro yvvatKog ; TrSog TtKTet v) irdp^evog, Kat f/Levei

7rdp6evog ',
Trag eirXaaev to Wvevfka to Ayiov, tov vaov eKeivov ;

Kai eTepa TotavTa iroXXa,

S (f>a,<Tiv Cod. ''


titKTayoiyri Cod.
I. 19- MAT0AION ETArrEAIOT. 11

^TovTov 'X/x.piv ov Trpo TVjg [/.v^a-Teiai (TvvkXa^iv Kai eKin^aev^

iva av(rKid<7Vj to yivofxevov Teag' Kal tva ira<yav irovripav ^ia^pvy:^

V} irdpOevog virovoiav,

19 *lco(TTj(f) Se 6 avrfp avrrjs, 8lk(uos Su, koll fi^ 6e\(ov


aimju 7rapad€Ly/JLaTL(rai, i^ovXrjOr} XaOpa aTroXxxraLS

aVTTJV.
^AiKaiov te tov ^lwayjcf) Xeyei, co$ ovk ev p.epiK'^ dpeTyj ovra,

olov ax; to {Jaj TrXeoveKTOvvra, dkk wg evdpeTov ev airaaiv, koI

ev Tyj KaO okov dpeT^ ovra' S/a tovto ov \kovov ov KoXdaai^ aAA'
ovSe irapo^eiyft.aTKxai e^ovXeTO' Kaiirep e^ eTepov dv^pog eyKvov 10

yeveuBai avryjv vTrovoaV Kai yap vofnog Tag TOiavTag eKeXeve


KoXd^eiv' fxovov ^e eK^dXKeiv avTy^v eTrey^eipi^a-ev, ecog ov 6 AyyeKog
•7rapayevo[xevo<; Kai tovto iroiyjcrai avTOv ^ieKwXvaev' to(Tovtov Se
ip QavfMKTTog l(C<x^(p, oti ov p.ovov ovk eKoXacrev, «AA' ov^^e

elirev Ttv), ov^e avryi Trj v7ronTevofJi.€vyj' d\Xa Kaff eavTOv eAo- 1
5
yi^eTO. ovyj. eK^aXeHv, aXXa " airoXixTat' to^tovtov •rp ^fxepos Kat

<f)iXoao(f>os dv^p. Atd Tt Se fxrf (pavepag ovtSo cftaiveTat 6

AyyeXog, KaBdirep ToHg 7rotft.eat Kat t» 7jayapt(i ; OTt a(po^pa

TrtaTog yjv, Kat ov teofxevog TOtavryjg oxpeccg. evcKev ^e Ttvog eiirev

avTX AyyeXog *'


^laayj^f) viog Aa/3/0 ; dvafxvyjaat avTOv (3ov- 20
XofKevog tov Aa/St^, o6ev 6 'KpiaTog efxeXXev TiKTeaBat' to ^e
**
fxyf (pol3i^6^g TrpoaeSyjKev, ^eiKvvg avTOV ^e^otKOTa, fxyj Trpoa-

Kpovav} Tw ©ea, ag fxof/aXtta eyav " t^v yvvalKa aov^ §e

eiirev, cog fxyf e(pSapfxevi^g' KaXei ^e yvvaTKa avTov, diro t^j-

fxvyjaTeiag' waTrep Kat yjfxeig elceQafxev yafxlSpovg Xeyetv, Kot Trpo 25


Tov ydfxov, Tovg fxvi^aT^pag. Tt ^e eaTt 7rapaXa/3eTv ; evSov

KaTeyetVf Kat fi.yj (ag eveSvfx-^Si^, diroXvaai avTyjv ov fxovov ydp


(pyjat, Trapavofxov dir-fiXXaKTat fii^ecog, dXXd Kai virep cpvatv

(TvveXaPev tovto yap ^yjXoT oirep eiryf^aye Xeycov' '^


to ydp ev

" avTYi yevvyj6ev, Ik YIvevfxaTog eaTtv 'Ayiov'" ovk etire ^e Te^erai '^o

aoi viov, dXXd '^


Te^CTai, tva fi.v} irdXtv Tig avTOv eK tovtov
**
rrarepa viroTrTevay)' elirav ^e tov ?mov avTOv" ov irepl tSov

'lov^atoov eiTre fxovov, aXAa Kat Trep) tcov eSvcov. Xaog ydp avrov,

' T literam omisit minialor, et nomen auctoris. ^ Ikciiov Cod.


c 2
5

12 EPMHNEIA TOT KATA I. 35.

ovK ^lov^alot IJ.0V0V, aWa. Kat Ttxines 01 ^f')(pfji.€uoi t^v nap' avrov

yvaaiv' elnuv ^e " tovto oXov yeyove, Ka) ra e^^f, eKTrXyjTTO-

fj.€VO(; TO TTiXayos TVjg tov ©eou (f)i\av6pcoTriag' OTi to /XTj^cVoTe

€\Tria6(v elg epyov vjXSeVf Kai oti itaXai npoeTvnovTO' tia tovto

Kai 'TrapairefJiTrei Ayyekog tov 'Iwayjcf) tw 'Haraia XoiuoVf iva^

lavirep Kai tZv avrov prjixixTiov linkaQyjTai wg 7rpocr(f)dTCO$ eipv]-

jtxevwv, TftJv 7rpo(py]TtKcov oig ^ia iravTOf avvaveaTpdcpv] dva[j.vif]a6ei$,

Kai Ta Trap avTOv py]6evTa Karda')^'/]. el Se \eyovaiv 01 aniaToi


'lovtahi, Kai ira^; ovK eKX-^^Y] to ovof/.a 'KfJ.fxavovr]\, «f
•npocj^Y^Tqi ehev, dXXa^lvjaovi "KpiaTOi ; fj.d6(oaiv oti ovk eiirevio

KaXeaeig, dXXa " KaXeaovaiv 01 oy^Xoi, TOVTeaTiv vj twv itpayft.d-

T«v eK^aaii' oti oxpovrai Seov fj.eTa av6po)Tim' Ta yap avfx^ai-


vovTa TipdyfuaTa e6og ttJ ypa<f)^ avTi ovofidTav Ti6evai' olov, oti
'
** *'
eiTiev KdXeaov to ovofxa tov irai^iov, Tayecoq aKvXevaov
*' o^ea>g Ttpovofj.evaov" Kai ovk ovTwg, aXX' oti yevvvj6evTog
eKXY]6Yi 1

«yToiJ irpovofj.Y] Kat aKvXoov eyeveTO ^iavofj.-^.

Et2ebiot. 'npirENOTs. Eu yovv fj.01


Kai to fj.Yj 6eXeiv

avTY]v ^eiyfnaTiaai elpY]a6ai '^oKeT vtiq tov ^vayyeXiaTOv' ov yap


e(pY]aev jw,^ SeXeiv avTY]v ^eiyfJ.aTiaai, aXXa " ft.Y] iiapo^etyfj.a-
**
Tiaai 6eXm'" iroXXi^g ovai^g ev TOVTOig ^ia(f)opdg' wg yap ov 20
TauTOv ay]iJ.aivet to ypd\pat Kat to Tiapaypd^at, Kat to Xoyi-
aaa6at Kat to 7rapaXoyiaaa6at, Kat \pY}(fnaat Kat Trapaxpvj^piaai,

ovTiog (iVTe to teiyfKaTtaat Kat iiapo^etyfj.aTtaat' to fxev yap

Tiapci^etyfj.aTtaat ty]V eitt KaKw itpd^avTt itdvTag (f^avepooatv re

Kat ^tal3oXY]v vito^dXXei voeXv' Totvvv **


lway](f) ttKatog m, koi 25
*'
fxv] 6eXcov avTY]V 7tapa^etyfi.aTtaai, TovTeaTiv eig (f^avepov To7g
**
Ttdaiv ayayelv, e^ovXY]6Y] Xd6pa aTtoXvaat avTYjV.

25 Kai ovK €yLV(D(TKev avTTju ea)9 ov ereKe rov vlov


aVTrjs TOV TrpCOTOTOKOV.

Basiaeiot. Tot Xptsostomot. ToSto aKovovTeg fxrj vm-^o


**
TtTevacofxev ^ta to eoog, OTt fieTo, TOVTa «uttjv eyvw. to yap
" '^tog" e6og eart t^ ypoc(f>YJ TtoXXdKtg Tt6evat ^e etg to ^iv]veKeg.
'*
olov, ovy^ vTteaTpexpev Kopa^, eig t*?v kiPootov, ecog ov e^i^pdvOvi

"V 7^*' natTOtye ovte fi.eTa ravTa v7teaTpe\pev. Kat TtdXtVf


II. I. MAT0AION ETArrEAIOT. 13

** avareAer ev Ta7g Yjfx.€paig avrov ^iKaioavvi^, koi TrXyjBog flp^^vrig,

**
ewf ov avravaiped^^ yj creX-^vvj'" tovto ^e e<7rev, ov Trepag ^i^cov

T(o KaXw' TOVTO yap Kai eig to ^irjveKei fJi-ivei' Te6eiK€ Se evravda
**
TO eag 6 Eivayye\i(TTrjg, iva {Ji.d6(i}[x.ev oti Trpo twv ativm
avena<f)og y]v vj TrdpQevog ev d\i^6ei(X. to, yap fxeTa TavTa yjfJi-Tv
^
KaTeXiirev avXXoyt^e^^^ai' oti ovk av ovVe [xeTa Tavra tyjv ovto}

yevo[ji.evv]v fjLyjTepa a^ivav ^evwv, hiKaiog wv, vTre[J.eive yvavai


Xoiitov.

EtSEBIOT. 'OpirENOTS. 'I2IACPOT TOT IlHAOTSiaTOT. To


*' ecog" ev t^ ypoi<pfi TtoWdKig eiri divjveKovg evpi(TK€Tai' wg to 10
** ecag av 6(a Tovg ey(6povg aov, vTroitotiov rwv iro^^m aov." Kai ro,
** **
eag av KaTayyjpdayjTat ey(o ei[t,t'^* Kai to, oiiK dvecTTpexpev
**
v] TiepiaTepa Trpog tov NcSe, e(ag tov ^i^pav6yjvai to v^ci^p'" arrep
**
eiai ^iyjveKwg eipy][xeva. voy]Teov Se Kat cvTccg' ovk eyiv(aaKev
avTy]v^ iroUev avveXapev, e(og ov eTe^e, Kai eibev Ta yevo- 15

fA,eva ay](Ji.eta.

KE4>. A.
Hfpl tS)v Mayav.

I ToG be *lrj(Tov yevvrjOevTos iv BrjOXeefj, Trjf 'lovSaias.


©EOAfiPOT MONAXOT. Aia TovTO 01 [x.dyoi eK^^pv^av TQV 20

HpiaTOV, wg dvvnoTtTOi, Kai [irf] ovreg ey^oipioi, a>g ol ^lov^a7oi,

aXX' eK [kaKpdg yr]g e\6ovTeg, tva ^ia^r][xia(ic>ai vdai ^/ m


ahevov, Tr]v aiTiav Oi rjv arri^eaav etg tv]v Lovbatav.

ToT Xptsostomot. Tivog ydpiv tov \ptaTOV Xeyei **


ev
*'
y][t.epatg 'HpwSoy," Kat to d^t(a[j.a '7rpoaTi6i^atv, eiTroov "tov Paat- 25
** ;" enethv] Kai eTepog yeyove [j.eTa TovTa' aAA* eKe7vog
Aewf [i.ev,

TeTpdpyr]g y]V' ovTog Be [Baaikevg' tov Kaipov ^e Kat tov toVov

Tt6v]ai, irpo(f)v]Teiag dvau.tfi.v^aKCov TraXaidg' c6v t^v /acv Mi^^^aiag

irpoecprjfrevae Xeycov, **
Kat av B^flAeejtx, yi^ lov^a' ov^^a^jLwg eAa-
5^/aT>j et ev TOtg rjye[J.oaiv lovba tv]V Oe vaTptapyvjg laKiop 30
**
ovK eKXetxpei ya-p," 4>i^atv, ** dpyjav e^ 'loy^a, ov^e vjyov[t.evog

" eK Twv [j.v]pa)V avTov, eag av e\6r] diroKeiTai' Kai avTog •Jrpoa-

^ avrooKpfOij Cod. 1 dvTa< Cod.


14 EPMHNEIA TOT KATA II. 6.

" hoKia eOvaV 'Hpw^vjs yap akXocfivXog yjv, viog ^AvTiTtarpov

'AaKaXoiViTOV' Tiaaa de lepoa-oXvfxa eTapayjSvj aito t^? itov/ipaq

avTUv yvcofji.yjgy Y}g e^ «/'X^S' €K€Ktv]vto' Kai yap viro tov Seov
ev€pyeTov[j.evoi, twv AlyvirTiaKxv efi.e[xvi^VTO Kpecov. eparyjBevTe^

Se Ttapa tov 'Yipatov itov 6 X.piaTO$ yevvaTai ; Ka) elitovTeg ol $

apy^iepe^s oti ev Bi^^Aee//. T^t; lov^aiag, Kai tov Ttpocp-^TVjv

**
TtapeveyKavTeg Kai Typ 7ipo(py]Teiav, eug Ttov, 'Jioifxavei rov Xaov
" [Aov elnovTeg ; Tivog eveKev, ovk cti Ttpoae$yjKav Kai Ta e^yjg'

OTi ai eqoQoi avTOv, ait apyy]q e^ y][j.epav aimog , eTtetOyj itpog

yapiv eXakovv tov ^a^JiXewg, KokaKevovreg avrov. lo

6 Kai (Tv ^rjOXeefx, yri 'loySa, ov8afx(os eka^iaTr] ei

iu T0L9 yyefJLoaLv *Iov8a.


Aia TovTO Se Aeye; t^v B^fiAee/x fJiy] eivai eXay^KJTv^v ev ToTg

yjyefj.0(7iv 'lov^a, TovreaTiv ev Tolg <pvXdpyoig^' eiteity] ovk ev ryj

lilaXaiaTivY] fiovov, aXXa Kai ev ty] oiKovfuevy] itaaY] 7tepi(3XeTtTog r c

** Xaov
y]V y] Koofiy] avTY]. eiTtoov Se itoifiavet tov fj.ov tov lapayjX,"

Tovg avTw TtiaTevaavTag e^ ^lov^^aioov y]vil^aTo, Wi (pyjaiv 6 YlavXog'


ov yap Ttavreg ot eg icrpay]X, aXX oaoi oia 'TtiaTeccg eyevvi]-

" Gi^aav.

Tivog eveKev eK B^yflXee/x efxeXXe TtapayiveaSai o "KpKJTOg ; 20


ev Na^apeT itpo tov tokov ^i^yev yj fi.y]TY]p avTov' eTtei^Y] e^

oiKovofj.iag &eov to 7tpayfJ.a yeyove' to yap eKei TYjg ft.i^Tpog

olKov<rY]g, evTovSa yevvy]6^vai tovto '^eiKVvai' Oia tovto ov^^e evQeag

reyQe^g, ^XOev elg Na^a/JCT, aXX eitoiYjaev y]fj.epag TeaaapaKovTa,


li^ovg fj.eTa aKpi^eiag e^era^eiv aitavTa Tolg ^ovXofxevoig. 25
Exoaion". I^oy efj.(f>aivei X.pvaotxTou.og, oti Ttpo twv rea-
aapaKOVTa yjfj.epav yevvy]6evTog tov ^piarov, y]XOov 01 fJ.ayoi elg

TtpoaKvvYjaiv avTov' ^e aaTYfp itpo itoXXov yevvY]6^vai ecpavY].

^ia t/ oi) ^YjTei rov yjpovov rov itai^iov, aXXa rov aarepog ;

hTtet^^itep eK itoXXyfg rYjg itepiovaiag e^-^rei ro 6v]pafj,a' Kai yap 30

Ttpo TtoXXov yj)Ovov aarYjp e(f>avY]. e^et yap ev avroHg roig

aitapydvoig TtpoaKvv^aai avrov S;a ro Ttapd^o^ov (pavYjvai ro

TtpayfJ.a.

™ (piKdpxoii Cod. ^ u cX' Cod. i. e. upaiov <T-/p\m.


II. 9- MAT0AION ETArrEAIOT. 15

7 Tore 'Hpco8Tj9 XdOpa KaXlaas tovs /xdyovs, 'qKpL-

l3co(T€ irap avToou rov \p6vov rov (f^aivofxevov darepos.

Etsebiot. 'OpirENOTS. 'O yjpovog, ov vjKpiPcoa-ev 6 'Hpto^^vjs

vapa tZv [Jidyctiv, ^ieTVj^ '^V /xera yap to yevvi^S^vai tov SojT^^a,

^ia ^vo CTcSv rjXSov diro r^f %^poi-<; avTm' toc yovv aiio tii.Tovq iy

I3pe(j)y] dveTXe. Ka) ju,6t' oXiyov


— 'EvTcSfiev aoi yj yvaxrig ecniVf

OTi ov irap avTo. tov Kvpiov yevvvjQevTOSf ev tw (TTrvjXaio} Trpo<7€Kv-

vyjaav oi fxdyoi to (Spet^ogf to vno tov fJi.i^vvovTog ev Trj (paTvyj'

aAA' OTi [xev ol Troifxeveg evQeoig ev eKeivrj TJj vvkti fxeTa tvjv

Twv \yyeXcov Seav '^pofxaTot dit^eaav iteh to dXvj6egf «Te yenvi-jo

wvTog Tov <77T7]\aiov avToTg' oi ^e fidyoi cvfxiiepiXa^ovTog eTovg

^evTepov fxeTa to evXoyvfirivai avTov vtto "Evfxecov' KaTajSdvTcov

TtdXiv ev Tvi BYj6keefi.f tov (3pe<povg (pepofxevov tc e» dyKdXaig

TYjg ieKov<jrig, kou TrapoiKyjaav ev oiKeia ^eviag vjfnepag noXXag,

elg oIkov Kara ff.ev tov avTOV eXBovTeg ol fxdyot €K yyjg dvaToXyjgy 15

KaKet TrpoaeveyKavTeg avT^ to, ^Zpa, QeaTat yey ovaai roy ata-

viov l^aatXeoog' ^•^cr) yap 6 KvayyeXtaTyjg tov 'Hpcci^yiv KeXevaavra

To7g ^yifxioig^ dito \teTOvg fxovov Kat KaTCOTepco KaTttKTeivai to,

/Specpyi'
" KaTO, tov '^ovov ov yjKpt/Scoae icapa twv fxdyccv (pevyet

Se T^v 'Hpco^ov fx-aviav fneTa twv Kara aapKa yovectiv etg AtyvirTov 20

cov CTwv ^vo, K(U KaTafxevei eKei avv avTolg erepa eTff Si»o, fxey^t

Tov TrpwTov €TOV( T^g ^Ap^^eXdov PaatXetag, ev Tvj KaXovfxevri

Uavog. etff ovTcag KaKwg tov /3/ov fxeTeX^ovTog 'Wpco^ov, ^<a

yipyjfxaTtafxov irdXtv dvet(7tv e^ AtyvirTov Kvptog avv avrolg etg

y\v 'Io-/3a>;A, m ctoSv Tea^rdpccv to Kara adpKa' eTovg fxe Trjg 25

^aatXeiag AvyovaToV ft.eTa ^e tvjv e^ AtyvirTOv endvo^ov, evprj-

aetg tov AovKav Xeyovrd aot Ta Kade^vjg aKoXovQa.

'j\aao. Ka< yap irpo iroXXov y^ovov darrjp ecpdvrj, ^ia to

u.iJKog Trjg o^onropiag' irpog ^e TrXciova aa(pdXeiav rov Av<7a/

T^v eavToy htXiav, dveiXe Ka) rovg diro tieTovg. 30

9 Kai \hov 6 da-Trjp, ov elSov ev ttj dvaToXy, irporjyev


avTOvs.
ToT ATTOT. A/a TovTo %€ eKpv(3y] 6 daTrjp, Kai iraXtv e(f>dvr}

fjLeTo. To €^eX6€iv avroiig Ik tov 'H|3w&ov, tva diroXeaavreg rov


16 EPMHNEIA TOT KATA II. 9.

yj^ipaywyovvra, ilg ma.yKt\t efxirea-uffiv epooTrjaai rovs lov^^aiovsy

Kai Tiacnv Ik rovrov ro "ffpayfxa Kara^i^Xov yevy\r ai. ovy^ dnXoig

Se e/3a^<^€V daryjp, «AAa Kai iTpo^yev avrovg, ekKm Kai yeipa-

ywym, ev rjl^epa [Meavj, tva Kav evrevQev [xd6a)[xev, ori ov rm


•noXkm Yjv ovros o darvip, dkka XoyiKtararri rig <pvai$. 5

To le l^eTv ro itaitiov fxera Mapiag r^g [x^^rpog avrov, Kat

ov'/) eTr) r^g cf)drvvjg Kei(xevov, KaSai AovKag (pvjatv, ort eKei

avTOV KareKXtvev, ovroos j^r/ vor^aat' ort reKovaa [xev ev^ecog

avro KareKXtvev eKe7. are yap •jtoXXov TrXvjOovg avvekBovrog '^ta

rriv diroypa^pYjv, ovK "yjv otKtav evpeh, ag AovKag <f)V]atv'


** ori ovk 10
" ^v avTo7g roTTog'" [xera ^e ravra avetkero, Kai eTii rm yovdrm
eive. ri ^e ro iretcrav rovg [xdyovg TrpoaKvv^aai avr^ ; ovre yap
yj TidpQevog eirtayjfxog rjv, ovre rj otKta 7Tept(f>avr]g, ovre aWo ri

rm opa[xevm iKavov eKTtXrj^at Kat eTriaTtaaaaBai. rj Trapa rov

Qeov yevofxevrj rr} 'hiavoia avTm eAAajU.i^/f. Trpoadyovat ^e ai/rZ 15

^apa' oyv a^g dv6px7rco xptXx, aXX wg Qew. yap Xtl3avccrog Kai

r} afxvpva rovrov av[x(3oXov rjv' eTi ^e Kat rrjg lov^^atK^g iiayv-

rrjTog Troppco' ov yap Trpo^ara Kai ^oag eSvoV aXXa ra rrjg

eKKXrjataariKrjg eyyiig ovra ^tXoao<f)tag. Kat ro evBeag le dva-

•vccpy^aai avrovg [xera rov yjpri[xaTta[xov, t^v evyvccfxoavvvjv avrm 20

teiKVvat, Kat t>jv TriartV ort ovk eOopvPrjdrjaav ^taXoyi^Q[xevot'

ort ei [xeya ro Tratliov ear), Koi eyei rtva layyv, rig y^eia

(f)vyr)g Ka) XaOpaiag^ dvayaprjaeccg ; dXX eireiaBrjaav ro7g rtpoa-

rayQe7atv avroig [xovotg. ^ta ri he [xrj irapovreg aw^ovrat 01

fxdyot Ka) ro Tratliov ; dX>C ot [xev eig Ilepai^a, oP ^e eig 25

AiyvTrrov (f)vya^everat [xera r^g fxrjrpog ; e^^et ydp avrov [xdXXov


efxireaeTv eig yetpag 'HpwSoV Kca eft.irea-ovra [xr] KaraKOTrreadai'

eTret^^rj el rovro eyevero, ovk dv evo[xta6ri cdpKa avetXr}(f>evat' ovk

dv eTrtarevSv} t% oiKovo[t.tag ro fxeyeSog. Ka/ jacT oXtyov —


Tovf fxev ovv fxdyovg eKTrefxirei rayecag' Ofxov fxev ti^aaKdXovg 30

diroareXXm rrf Tlepam y^pcf ofxov te eKKOTirm rov rvpdvvov

rrjv fxaviaV 'iva fxd6r) ori dvrjvvrotg eztyetpei iipdyfxaaiv, ei ye

avvtevai e/SovXero' ert &e Kat irpog rjfxerepav (f>iXoao(f>tav rovro

o KuOpiui Cod. P 6« Cod.


IL i5. MAT0AION ETArrEAlOT. 17

ffvvretvetf iva or av Tii KaTa^tcod^ diaKov^<Ta<T$at tivi itviVfj.aTtKco

vparyfji.aTt' eha H^v] avTOV 6knp€tg t/Tro/x.evovra Kai (Jivpiovg kiv-

^vvovg, fjiy] TapayBrif fxvj^e eiTrv], Tt §^7roT6 tovto ecTt ; kou fi^v

(TT€(pavova6ai fx.e etet, TrpoaTayfKa irXyjpaaavTa ^eaTroTtKOV a\}J

e^av TovTo to vitotetjfi.a, (f^epet TtdvTa yevvatuig. 5


13 *
Ava^^oopijaauTcou Be avrmv, i8ov '
AyycXo? Kvpiov
(jyaiveraL Kar ovap rw 'lcoortjcf) Xeycov' eyepOels Trapd-

Aa^Se To TraiSLOV kol ttjv /xrjTepa avTov, kcu ^evye ely

AtyVTTTOV.
^aveig AyyeXog tw lci)a-rj(f>, ^ta Tt etnev *'
iiapdXa^e to 10
** yvva^Kd
Ttat^tov Kat T^v fAviTepa avTov^ Kat ovK eTt \eyet tyjv

aov, «AAa " tyjv fv^repa avTov ; eiretVi^ tov tokov Ttepag Xa(3ov-

rog, eXv6v} Te yj viroxpta^f Kat ^laayjcfy eTrtaTcoSv]. ^ia tovto ovv

fxeTa TTappyjaiag XotTrov ^taXeyeTai 6 AyyeXog, Kat ovTe Trat^tov

avTov, ovTe yvva^Ka KaXei, dXXa " to rrat^tov Kai t»;v ft.y]Tepa 15
avTov. Kat ovK eTapaj^Siy, eTzeioy] TrtaTog y]v avyjp Oio

waKovet Kat treiQeTai.

KE$. B.

lifpi tS>v duaipeOePTOiv TraiStov.

16 Kat d7ro(TT€LXa9 dveiXe iravTas tov9 iraLBas rous* ao

iv BrjOXeep.

Ylept ^e Tcov dvatpeQevTcov tccJv itat^t<av, fxt^tetg XeyeTCo, oti

rivog eveKev Seog avveyapy^ae tovto yeveaOat ; ttOTt Ttep d^iKwg


irday^ovTeg Ttveg •nap^ otov ovv, y] eig dft.apTy]f/.dTCt}v htdXvatv 6

Seog y]fuv Xoy t^eTat Tyjv d^iKiav eKeiv^v, 17 eig fj.ia&ccv dvTitoatv"^' 25
Kat Tiotav eiyov dfuapTtav toc "Ttat^ia (pi^aiv, tva TavTyjv ^taXv-

awvrai ', irept yap twv ev yiXiKia yevoff.evav Kai TtoXXa TteitXyjfK-

fi,eXYjKQTCi}v, etKOTccg dv Ttg TavTa eirtot. 01 ^e doopov ovTCog

vTtofJLetvavTeg TeXev1y]v, ttola dft.apTy]f/.aTa ti' uv KaKchg eitaOov


aiteQevTo ; «AAa §/a tovto TtpoeTitov, OTt Kav df>.apTyjfx.aTa fny] y], 30
fj.ia6S}V avT tooatg eKe7 yiverat Toig itdayjjvaiv evTovOa KaKag'
Tt Toivvv e^Xa(3y] ta Ttatdia dvatpedevra eitt vitoBeaet Toiavry],

Q i-KOi\/ia Cod. r avTj'§4'(r«i' Cod.


Ig EPMHNEIA TOT KATA II. 17.

Kai Trpog tov aKVfxavTCV Tap^ewf aTreve^xBevTa Kifxeva ; aXXa


voXXaKii, (pyjaiv, fixeWov ^^crovTa KaTopBovV aXXa tia touto

oii fxiKoov avTOig TrpoaiioTiBeTai tov ixiaBov, to ctt/ v7To6iaei

TOiavTfi KaTaXvaai tov jSiov' aXXcag Be oy^ av eiaaev el fxeydXoi

Tiveg eaeaSai vjjW.eXAov 01 Ttai^ei Trpoapiiay^var ei yap Tovg ev$


ttovripia [xeXXovTag ^^v, ^iyjveKug fxeTa fxaKpoSvfji.ia$ (pepei T^tjf

eauToiJ ©eof, iroXXcti fxaXXov TOVTOvg ovk av eiaaev TeSvdvai

ovTcog, eiirep rfiei fxeyaXa Tiva avvaavTai Kai ovtoi fxev irap

yjfiuv 01 Xoyoi' ov firjv iravTeg ovtoi, aXX^ eiai Kai tovtwv airop-

pvjTQTepci, ovf jtAfTa OLKpilSeiag oi^ev TauTa oiKovofKm. 10

17 Tore €7rXrjp(o0r) to prjOev imo 'lepe/JLLOv rov irpo-


(f)i^TOv XeyovT09.
H Pa^^f^A fi.y]Trjp y]v tov Bev;ajU,77v, Kai TeXevTrjaavTa avTr^v

eig Tov 'IrrTro^pOfJLOv eSat^av, tov TrXrjaiov ovTa tov '^((apLov tovtov,

eirei ovv Td(pog rrXriaiov ijv, Kai KXrjpog tov Traitiov, Trjg tov i
5
Bev;aja>7v yap (pvXrjg yp Paf/ia, airo tc tov (jtvXdp^^^ov, airo tc

Tov TOTTov Trjg Tacpr^i eiKOTioi avTrjt; toc iraitia to. acpayiaaSevTa
KaXe7' eha '^eiKvvg ori dviaTov rjv to avfx^av Kai to eXKog wfxov,

(prjatv, ** ovK rjSeXrjae TrapaKXrjS^vai, oti ovk eiaiv.

18 ^(ovrj eV 'Pafta rjKOvaOrj. 20

OpirENOTs. Pa/Aa arjfxaivei TOirov vxl^rjXov, oSev ev Ttai tuv


**
avTiypdcpccv tov irpocprjTov yeypairTai, ^wvtj ev Trf v^rjXyj

" rjKovaSyjJ' Kai to, e^^i' Kat eaTiv Trjg 'Pa^>jA. ToVof yi^aTa

Tov 'i7r7rotpofj.ov rrepi Trjv VtrjSXeeft.' ^;o 'VayrjX XeyeTai KeKXav~

Kevai Ta TeKva avTrjg' olov ev tco TOira) Trjg Paj^TjA. ot Tiveg ovVe 25

TrapaKXrjSrjvat rjSeXov em ro^ig TeKvoig avTav, ux; ovk eiaiv' ov^e

Tta) yap rjaav fj.€fji.aSrjKOTeg diro tov evapywg irapaaTrjaai ^vva-


fxevov Trj eavTOv avaaTdaet TrjV avdaTaaiv tuv veKpav, oti ovk
etatv 01 vofi.i^ofi€voi TOig KXaiovai Kai o^vpofxevoig p.r} eivat.

Tor ATTor. 'H 'Pa-^^^trjX eig Tvrrov Trjg EiKKXrjatag Trjg Karw^o
Kat Trjg ava rrjpeiTat, enreiv ^e fxdXXov SeapeiTat.

19 TeXevTTjaavTo^ Se rov 'HpcoBov, iSov '


AyyeXof Kv-
piov Kaff ovap (paiveraL rat 'lcoa-r)(f) ev Alyvirrcp.
^avetg ^e AyyeXog tco 'lcoar](f) ^eTa SdvaTov tov 'Hpw^oy,
5o

11. 22. MAT0AION ETArrEAIOT. 19

&/a T&vTO TO QVK €Ti (f>€vye <pvj(7iVf aWa " iiopevov' tva fiieTa

rov TretpaiTfMov aveaiv evpooaiv. ofxas ovv ^ta ro ^arrtXeveiv avrt

'Hpai^ov Ap^/ekaov viov avrov, t^» jotev lov^^atav e^e^oiKei Kara-


XajSeTvf et^ ^e ttjv 'Na^aper epyeraf 6{xov re rov kiv^vvov (pevym^f
Ofxov re e{J.(f)t\o')(a}pitiV r^ Trarpi^t, tva ixaXXov Oapp^. Kat "XJ^yj-

fj.aTtafj.ov ^e-^^erat vapa rov ^AyyeXov rovroV irXyjpovrat ^e Kat


*'
ro pyjOev vtto tc5v ttjSO^o^twv, ort Na^apaioi KKi^S-^a-erat' ro ^e

Ttoloi Trpo^pvjrat tovto elirov, ff.v] Trepiepyd^ov' iroXXa yap rav


TTpo^pyjTtKwv rj(f>aviadr] ^t^XtaV Kai ravra avro r^s taroptag rav
TlapaXenrofi.ev(ov 'i^ot rig av. elg dae(3etav yap ot lov^^aXot i

(Tvvey^jiog efj.itfnTovrei, ra fj.ev v]({)ieaav rav j3t^Xtct)v anoXXvaQai'


ra te avro) KareKatoV Kat ro fj.ev ^lepefLiag '^tifjyeirat' ro ^e 6

ry]v rerdprviv avvreQetKag rav ^aatXeiaVy Xeywv fxera "aoXvv


y^ovov ro AevTepovofi.tov evpeBvjvai KaTopapvyfj.evov ttov Kai i^(f>a-

vtafj.evov' eitet ort ye Trpoemov ot irpo^p^rat TioXXayov, Kat ot 15

AiToaroXot 'Na^^apaTov KaXovatv. ^ia Se to Xeyetv rov AovKav ov


Kara •yj)'/ja fxov avrov eXvjXvSevai eKeT, aXX' ort rcv Ka6aptay.ov
itXripwaavTeg irdvra, vTTearpeipav etg Na^a^eT, 5^7; voeTv, ort rov

yjpovov rov Ty\q Ka$o^ov rrjg eig AtyvTrrov fj.vi taropav 6 AovKag

ravra Xeyei' ov^e yap av itpo rov Ka6apft.ov Karvjyayev avrovg 20

eig A'tyvnTOV AyyeXog' '^ta ro fJ.riVev oXag yeveaBat Tiapdvou.ov'

TTXripwaavreg ^e aTravra, KarrjXOov eig Na^aper.

22 "Oti 'Ap^^eAaos* jSaaLXevei cVt rrjs *lov8aLas, €(f)o-

^rjOrj iK€L aireXOelv.

ExV rriv ^lovtaiav, <f>y}atv, e^elotKCi diteXBeTv, ^ta rov ApyeXaov 25


aAA' ebet Kai rvjv TaXtXaiav ^ta rov 'Hpw^vjv <po{3vj6^vat ; dXX^
CTrei* TO yjapiov ^ft.ei\pev, ro irpayfj.a avveaKtd^ero XofJtov. vj yap
6pfJ.v] •Jidaa Kara rrjg Qr]BXeefJ. r]V, Kat rav optav avTV]g. rvjg

rotvvv a(ffayv]g yevofJ.evr]g, aero Xotrtov iraTg ApyeXaog TeAo?


eayr^Kevat ro iidv' kou ev roTg itoXXoTg Kat rov ^v]TOVfJ,evov ^o
dvTfpvjaBat.

Ktpiaaox 'Aaebanapeias. 'H Na^a^eT cv roTg rrjg ^hvtatag

%KeiTO repfj-aat, h^ ov '^rfXovrat ort 6 'K.ptarog ^ta rav lov^aiwv

s ^S^yov Cod. .
* €iri Cod.
D 2
80 EPMHNEIA TOT KATA III. i.

lxiai(f>ov(jV €fxe\Xe tvjv lov^^aiav KaraXiTreh, Koi lit) ra eSvr]

fj.eT€\6eiv' 'ev€K€V tov Toig ^iXo[xa$e<Tiv a(f)op[xv)v loZvat rrjf eis


avTOv TtKTTewg.

KE4>. r.
IIpStTos 'la)dwT]s fKTjpv^e ^aaiXfiav ovpavav. 5

'OpirENOTS. Ylparov looavvrjv evpidKOjxev ovofJidi^ovTa /Saai-

Xetav ovpavaVf yjTig vjv Xpia-rog.

Ktpiaaot. Bacr^A.e/a twv ovpavav, yj '^ia iriare^ai ^iKaictxrtf,

Kat ^ia YlvevixaTog dyia(Xfj.og.

Sethpianot. Icannot*. 'H (Saa-iXeta roiy ovpavwv 17 «tto-io


Xavati Tov fKeXXovrog alavog.

1 'E^' Be rals rjixipaLS iKelvais TrapayLuerai, 'Icodvprjf

6 ^aiTTLcrTrjs Krjpvaacou iv Ty ep-qpLO^ Trjs ^lovSalas.

KtTTcbv 6 KvayyeXi<rrv]g " ev raig yjfxepatg CKeivatg Trapayiverai


*'
^lctidvvrjg PaTrrtarvjgf ov^ ore "TiaTg vjv 6 ^piarog, Kai eig 15
fia^aper rjXdev Xeyei. {xera yap rpiaKovra erv] napaytverai
leodvvyjg, KaSag 6 AovKag fj.aprvpel, dXX enettyi eQog y]v rr] ypa<pyj

Tovrav yjpy](j$at rm rpoiim' ovy^ orav rw e^^g yjpov(x, (TVfx^ai~

vovra Xeyet fxovov, dXX ot av Kai ra •noXXoHg varepov ereatv

eKl3y]crof>.eva' wairep ev rco opet twv FtXatav enrwv ^ptarog ToTg 20


fAa6y]Taig vept r^g KaraaKatp^g^ rvjg y.yjTpo7roXea}g, Kai ff.eXX(t}v

Kat Trepi ryjg avvreXetag Xeyeiv, eny^yayev, rore ra Kat ra earat'


ov avvdyoiv rovg -^povovg t^^' KaraaKa(f>yjg Kai rvjg avvreXeiag,

Tore eiTreV dXX eKemv fAOvov hyjXcov rov Kaipov, ev co Tavra


avfj.(3y]aea6at efneXXev' ovru yovv Kai vvv Xeyav TroteT' " ev ratg 25
" y]fj.epatg eKetvatg' ov yap rag e^yjg '^yjXwv rovro re6etKev, dXX'
CKetvag, ev alg ravra avfx^aiveiv efxeXXeVy a ^tyjy^aaa^at

vapeaKevaaro.
To Se ** y]yytKev y] (SaatXeta rav ovpavav," rtep) r-ijg Ttapovaiag

avrov Kat r^g eayaryjg ^yfaiV et Kai fiy] rovro recog evvoovv, eag 30

ov etg \^y]Ty]atv y]X6ov rov Ky]pvTTofj.evov. ^id Kai reXmat itoXXo)

Kai arpartarat TtapayevofJ.evoi, yjpooTCtiv " rt teT Trpdrretv, 7va

s t
Scil. XfViTQirtifMV. Karan^^yTJf Cod.
III. 5- MAT0AION ETArrEAIOT. ^l

" auQacrtv ;" hirep rjv <TYjfM:7ov tou rav /SiwTiKoiv Xoiirov airaX'

XaTTecQai TrpayfjLaTm, Kai irpoi iTcpa fx.(i^ova opaVy Kai t»


fxeWovTa oveipoTrokeiv. Kai yap a-navTa avTovg Kai ra opcofxeva

Koi Ta Xeyofxeva elg vtprjXov vjye <l>povY]fxa, Kai ^v QavfuacrTOv iteh

av6p<i)7Tov fxeTo, TpiaKovTa eTt] KaTaf3aivovTa airo TYjg eprjfJ.ov, 5

apy^iepeaig vlov yevof/.evov, ft.y]^ev Oei^6evTa twv avdpaTrivcov TroTe,

Ka) TiavToQev ovTa al^e(7ift.QV, Kat tov 'Haatav fxapTvpovvTa Ttepi

auTov, OTi ovTO^ e(TTiv, ov irapea-ecrSai ecpvjv (3oavTa Kai Kyjpvr-

TOVTa KaTa tyjv epYjfi.ov. Kai yap Kai yj ctoAi^ avTov Tovg

'lov^aiovs fuakXov ecffeiXKeTO, tov fxeyav HX/av ev avTca ^KeTiov- 10

To^* eT< Se Kai fxeii^ov ti' eKeivov fi.ev Kai ev itokeaiv avaaTpe-

(J>Oft.evov' TovTov ^e ck aiiapyavtav tvjv €pyif/.ov oiKyjaavTog' ov yyjv

apoTpidaavTa, e(jyetiaijft.evyjv eyovTa TpaTre^av, Kai evKoXccTepav


T^g •nepiPoXyji t^v o^iKy}(nv, outc 7^v, oi/t€ kXivvjv KeKTYifxevi^Vf

ovTe aXXov Tivog teyjQevTo^ TroTe, aAAa ayyeXiK-^v Tiva ev t^ 15


a-apKi TavTyj TroXiTeiav eTnteiKVVfxevov. S/a tovto Kai Tpi^^^ivov rjv

avTx TO iftMTicv, 7va '^ia tov ayyjft-aTog Trai^evay] to5v av6pavivav

d(f)iaTaa6at, Kai ft.y]'^ev KOivov eyeiv Trpog tviv yyjv, aXX e-rri tijv

irpoTepav dvaTpeyeiv evyeveiav, ev j]


y]v, Trpivy] ^e>jfi^va/ tfxaTtm

Ka\ vepi^oXy]^ ^A^dfj.. el ovv eKehog Ka6apog ovtco, Kai tZv 20

ovpavZv XafXTrpoTepog cov, Kai virep 7rpo(f)-^Tag TrdvTag, Kai ov

fj.ei^ci}V ov^eig eyeveTO, kou irappy^aiav ToaavTi^v ey^cav, ovTcog eavTOV

eaKXy^paydoyet, kou TovTa r^g TraXaiag KpaTovavjg, Tiva e^ofxev

"^fxeTg diroXoyiav, oi fxeTa t^v ydp'^ '^^' ToaavTag evepyeaiag,


Kat Ta fJivpia (popTia tcSv dfj.apTi^fiMTm, fj.y)'^e oXiyov Tt Tyjg 25
voXtTeiag eirtteiKvvfj.evot T^g eKeivov, aXXa fieSvovTeg Kat yaaTpt"
^OfJ.evoi Kat fj.vpwv o^ovTeg, Kat 7tdvTo6ev kavTovg KaTaft.aXaKi^oV'

Ttg, Kat ev^eipaTovg tw ^iajSoXa) notovvTcg ;

5 Tore e^eTropeveTO irpos avTov ^lepoaoXvjJLa, koll iraxra


•q *lov8aLa, koll iracra rj 7repL)((opos tov 'lopdavov. 30

'E^eTTo/jewovTO Se irpog avTOv, koi efBairTi^ovTO, tioTt y]v d^tov

6avfJ.aTog l^eh ev dv^pccirivx a<of/.aTt ToiavTa evi^^eiKvvfievov avTOV,

Koi ToaavTf] Key(jpr]fJ.evov tji Trappyjaia, Kat TrdvTCOV wg Trai^av


KaTe^aviaTdfj.evov' aweTeXet §e eig eK7rXy]^tv, Kat ro S/a iroXXov
22 EPMHNEIA TOT KATA III. 7.

yj^Qvw Trpo(f)rjTi^v (f)avy^vai' Kai yap eTreXiTrev avrovg ro yJnpiQ^Ka,

Kai 'tia [j.aKpov irpo^ avrovg liravYjkBi tozJ •yipovov.

7 'I5oDi/ 5e iroXXovi rSiV ^apicraLcou Kal ^aSSovKaLcov

ipypixevov9 eVi ro ^aTrTLafia avrov.


'E7r€/^>; ^e (pyjcriv ^jvayy^Xia-ryig Trepi twv Y^a^^ovKatoov Kai S

T»v ^apiaaiav, ort yjXBov e.v to (3aTrTi(jB^vat' Trag yiptaTog

\eyeif hrt ovk. iirtarevfTav [a)avvr, ; ort ovk >jv tovto 'Jrtarevaai,
ro rov KYjpvTTOfxevov vtt avrov fji^ ^e^aadat. Trapeyevovro fxev Kat

ePanriaOTja-av' ov fxyjv efKetvav eirt ryjg Trtarewg rov Kr,pvyft.aTog'

OetKvvrat ^e rovrOf ef av Trpog rov iSaTrTtaryjv eirefxirov Xeyovregf 10


et av et riAiag ; et (7v et Xptcrrog , bto Kat eirriyayev' 01

*'
^e airecrTaXfj.evoi vjaav a-jro rxv ^aptaaiwv.

Vcvvrj/jLaTa ixLBv(jdv.

E/Vev te avrovg yevv^fxara ey^t^vxv, ort oii^ev afxetvov tteKeivro

avTot re Kat ct yeyevvyjKoreg avrovg rov uyjpiov rovrov' Kai yap 15


toSto ^tacpdeipei ryjv whtvovaav, Kat 'tiarpwyav rriv yaarepa avrrjgy

ovrag e^epyerat eig (pwg, oirep Kai ovrot eTTOtovVf TrarpaXolai^

ytvofxevot, Ka) fj.y]TpaXo7ai^, Kai rovg ^t^^aaKfxXovg raTg eavrciov

^ta(f)9eipovTei xepat.

^LS vTreSeL^ev vfuv (f)vyeLv airo Trjs fieXXovarjs opyrjs; 20

M.eXXovaav de opyyjv, rvjv atmiov Xeyet KoXaatv' oii yap ra


etwQora, olov TroXefxovg Kat atyjxaX^atag.

8 YioLr)(jaTe ovv KapTrov a^LOV Trjs fieTavoLas.

K.apTrovg ^e a^tovg r^g fxeravotag elirev, ov t^v irovyjptav fxovov

fpvyeh, aXXa Kai apery^v iroXXyiv eTri^ei^aaSat' fxyj^e eirt ryj rwv 25
Trpoyovav evyeveia. fxeya (ppovetv, Kat eirt ravryj BappeTv. (pat-

vovrat yap Koit fi.era ravra Xeyovreg, " rjfxeTg narepa eyofxev
**
Tov A^padfj..

To te " ^vvarat Qeog eK rav XiOav rovrm," Ka) ra e^rjg'

rtveg (paai irepi rwv eOvSov ravra Xeyetv' XtSovg avrovg p.era- 30
(poptKag KaXwV eyo) ^e Kat erepav evvotav ro etpyjf/ievov eyeiv

(f^vjft-i' ort fny) vofxt^eTe^, (f^yjatv, ort av vfxeig airoXyjade^, anat^a

^ icaTpa.K^aci Cod. ^ fJL-^rpoKvai Cod. Y vo/*/^eTa« Cod,


^ aTtoKiTa-dai.i Cod.
III. II. MAT0AION ETArrEAIOT. «3

sro/^aere'* tov TraTpiapyyjv' tc5 yap Qea ^vvarov, Kai aiio ktQav

avSpco-aovi ainip tovvaiy wmtep Kai Trpwi^v' tovto yap Ofxoiov vjv

TO omo T^$ fxrjTpag r^f "Edppag irpotXBeh •itaiYiov. ovk 6<Vev ^e

rjyupev, aXX' " eyeipai, iva [xr] anoyvxaiv eavTJiJv.

10 "H^t; Se kolI -q a^ivr) TTpoy tt)v pi^av twv SevSpcov 5

K€LTaL' Trav ovv Sevdpov fir) ttolovv Kapnrov KaAov,


eKKOTTTeTai koll eh irvp ^aAAeraf.

To ^e ^^y} yj dJ^ivrj npog t>jv pi^^av twv ^lv^pwv Kchai, ^vjXoT

OTt eTTiKeiTai [xev t^ /''???> '^"' '^^^^ />t<av dva(3o\y]v TVjg KOTiyjg

liiiteiKvvTai. irXvjv av fi.eTa(3a\€ia6e Kai yevyja6e ^eXTiovg, lo

oneXevaeTai fxy^ev epyacrafxevyj rj d^ivy] avTyj' av he to7i; avToii

emfxeveTe, itpoppi^ov dvaaTtda-yj to ^evtpoV e^TiKenai p.ev yap,

iva fjt.yi
dvaTreayjTai' ov Tef>.vei Be, oti tvvaTOV Kai ev ^payei
*'
yjpov^ fkeTa^aKkoft.evovq a<i}6yjvai. eiiraiv oti Ttav ^ev^pov [xy]

**
TTOiovv Kapirov KaXov, Kai Ta e^yj^' tvjv eiii t^; avyyeveiag \ c^

•npoe^piav eK^dXXet' Kav yap avTov tov A^padfx. eyyovog i]f,

^y]<xi, &/?rX*;v vTtoaTyjay] t»/v KoXaaiv, aKapitog fxevav.

1 1 'Eyo) puev ^aTTTL^co vpas iv vBaTL els pLeTavoLav' 6 8e


OTTLcrco pLOV epyopevos la^poTepos pov eaTLV.
ToT ArioT Basiaeiot. To tov 'S.piaTov pdTtTiafJia tijv ev 20

t^ Kpiaei doKtfJiaaiav Xeyei' to ^e ev YlvevfxaTt 'Ayio), t^v ev

•avpivaig yXwaaatg tov YlvevfxaTog eaofxevy]v eiti tovs AitoaToXovg

e7ti(poiTyjatv.

ToT Xptsostomot. A/a tovtov to ^axpiXeg t^^ ^apeag ejtx-

<f>aivet, dyiaafxov Kai dTtoXvTpooatv, Kai vio6eaiav Kat ateX(pOTr]Ta' 25

Ka\ Tr] eTte^yjy^aet tov itvpog itdXtv to acpo^poTepov Kat d^d^eKTOv

Ty]g ydpiTog ev^eiKVVTai.

Ov ovK elp.\ LKavos Ta VTToSrjpaTa ^axjTaaaL' avTos


vpRs ^aTTTLcreL, ev livevjiaTL ^Ayicp.

Ata ^c to elitetv tov ipdvTa tov vTto^trjfxaTog, to eaj^aTOv 30

TtdvTWv ear]fxavev, OTt ToaovTov diteyja, (prjai, tov /x€t' e/^e ep-)(o-

fxevov Ttpog avyKpiaiv, OTt ov^e eig ^ovXovg eKeivov TdTTeadat


24 EPMHNEIA TOT KATA III. 12.

€ifJi.i a^iof. ovO€ yap ra i/TroO^^ara, aAA ovbe tov ifxavra Tot/

vTio^^yjli-aTog elfjii a^ioi Xvaai.

1 2 Ov TO TTTvov ev Tjj xeipl avTov, Koi SLaKaOapiei ttju

aXcDva avTOv. Ka), avvd^eL tov oltov avTOv el? ttjv

diroOrjKrjv. 5

©EOAaPor 'Hpakaeias. 'O^g KpnYjg 6 yipia-Tog aTroyapi^ei

Tovg KaOapoiig ev (Biia d-no t^v d^iKcov.

Ktpiaaot. Toiig ^iKaiovg apitdi^ei eig Tfjv ava ttcA/v, Tovg

^e dfxapTxXovg eig to KaraKaYjvai.

ToT Xpt202Tomot. To tttvov, tov KpiryjV avjf/.aivei "^iayoo- \o

pi^ovra Tovg ^iKaiovg Kat Tovg afJLaproiXovg' aiTOV f^ev Tovg

^tKaiovgf dyypov ^e Tovg dfJ.apTwkovg. irvp Ve da^ea-Tov keywv

TVjv Ttfioopiav dSdvaTov ^eiKvvatv.

14 'O 8e 'lcodvvTjs' BLeKU)\v€v avTov XeycoV eyco xp^lav

e-)(co VTTO (Tov jBaTTTLaOrjvaL, koll av epxy irpos fie ; 15

AiaTt ^e tiaKwXvwv ^lccdvvi^g tov \piaTOV ^aitTtaGvjvai vir

avTov vaTepov eneiaB-rj ; oti ovk vjv aft.eTpog <f)tXoveiKog' aXXa


Kai TO dvd^tov ev^eiKVVTai Kat Trjv vnaKoriv' ov/^ aTtXwg oe e/7rev

avTco Xpta-Tog^ acpeg aXXa Kai to apTt TrpoaedvjKeV ov

yap ^tyjveKwg TavTa earat, <f)-rjatv, dXX orpet fJie ev TOVToig olg 20

eTriSvft,eig, ot€ tovtccv eaTiv Kaipog.

16 Kat Xhov,, dvecoxOTqcrav avTco ol ovpavol, kou el8e to

Ylvevfia Tov Oeov KaTa^alvov coael TrepLCTTepav, kcll

epxofJLevov eV avTOv.
Ttvog te ydptv to X\vevfj.a to ' hytov ev eitet TrepiaTepag 2$

(paiveTat ; oti rifj.epov to ^mv Kai KaSapov' enet ovv Kai to

Ilvevjaa to "Kyiov TrpaoTVjrog eart Trvevfi.a, ^id rovro ev Tovrcf

(paiverai. Xomov ^e Kai 'tid ro evayyeXtaaa6ai eirt rov Kara-

KXvafxov T7JV Treptarepav rriv Xvaiv rov yeifj.wvog, Kapcf^og eXaiag

e7rt(f)€pofj.ev^v' Kai yap ro YIvevfi.a ro Ayiov Kat vvv Xvatv rwv 30

KUKWv rifj.tv yiyayev, Kat avrt KXaOov e/^aiag, rov iravrwv eXevae-

p«T»;v vjfi.7v ^eiKVvatV ei ^e Kai o^ipct Tteptarepag e(pdvv] ro Ilvevfi.a

TO 'Ayiov, y£y) ytvwaKeiv, ort ov (fjvatv Treptarepag aveXaj3ev,


IV. 5- MAT0AION ETArrEAIOT. 25

KaOicg 6 Tlo^ Tov Seov <f>v(Tiv avQpwnov' o8ev Kai 6 EvayyeXKXTrjg


ovK e/Vev, OTi ev (j^vad irepiaTepa^, «AA ev " ei^e* 7repi<XT€pag'

tio ov^€ ev ToiovTca oy^-^fi.aTi axpByj jCAera Tairra' efxeive ^e etti

Tov Kvpiov Koi Qeov 'Irjaovv 'KpicrTOv to Ylavayiov n»ey/x.a, ^ia

T»?v <f>a>VY}v Tvjv ava)6ev eveyBeXaav, iva /x.^ vofJi.i(y(oaiv avrov wf eva 5

Tc5v TToAAoiv eivatf t^v §e cfxav^v irepi 'Icoavvoi/ evej^fl^va*' «-a/ yap
voXkoi.^ [/.ei^ov avTOv tov 'lcoavvi^v evofxi^ov.

KE<^. A.

1 Tor€ o 'l7;oroDy dvrj^Or) €19 ttju eprjjjLou vtto tov 10

2 YlvevfiaTO^y TreipaaOrjuai imo tov Bta^oXov, Kai vrjCTTev-

aas rjixepas TeaaapaKovTa kcu vvKTas TeacrapaKOvra.


'Avt/ Toy TO Ylvevp.a TtpoeTpeTteTo avTOv ein tov KaTa tqv
^iajSoXov aySova.

Ktpiaaot. 'Tiro tov tia^oXov vjyeTO KaTO, (yvyxwpyja-iv. 15


Sethpot. Ovk aKQ)V eiXKeTO. Tavra yap Trpog yjpMV vtiotv-

vaaiv yeyovev, iva fxeTa to iStxirTKyfna, ixyjKeTi avTOvg ayafxev^


aAA' eK^^wfjiev eavTOvg to7<; vofJLOig toD nvei>|U,aToj, Kai air avTov

ayofJieQa eiii 'nvevfi.aTiKyjv ^wvjv, Kai KaTa twv tov Ota(3oXov

ayavcov. ozJj^ viTepe(3y} Se yipi(7Tog to twv yjfjuepav t^j* vvjaTetag 20

fJLyJKoff evYj(TTevcre Mcoi/V^f Koii 'HA/af, tva ^a5 yjiopav tm


veipdi^ovTt 'TrpoapaXeTv cog avQpcciro)^ Kai veae7v.

'Eni*ANioT. 'Kireivaaev iva ^ei^r, t^v a\y]6tvy]v evavBpcoTryjatv,

EOACPOT Hpakaeias. lo Oe ovK eir apTce, Trpayros

A^a/x ha Trii ^paaecag ^fJiapTev, 6 XptaTOg h eyKpaTeiag^s


TreptyiveTai, Kat tt^daKet oti ov Se? d(f>ia-Taa6at tov 0eoy, /cav

kifJLCiTT(Cfj.ev' TovTcov dppaj3av eaTt Kat TYjg fi.eXXovay]g KaTO-


(TTaaeagf oirep ^p^aTo ev X/3i<XTa, OTi Kat S/^^a Tpo(f>^g fxekXovai

^^v 01 av6p(aTrot.

5 Tore TrapaXafjL^dveL avrov 6 BLa^Xos eis ttjv dyiavso


TToXLVf Ka\ LOTrjaLv avTov eirl to TrrepvyLov tov Upov.
Sethpot. To Sc " irapaXafx^dvei avTOV ttd^oXogy' dg Seog

^ iroXXa Cod. c avu God.


E
fi$ EPMHNEIA TOT KATA IV. 5.

eKovcTiai e^i^ov tg5 S/a/3oActJ ayeiv avrov eig rovg Tretpaaixov^f

ov$ eiteiparo avrov eXKixxai c 'hia^oXog. tio Kat eig tv]v eprnx.ov

omriei^ Kot eU tyiv aytav iroXiv Kai eig ro 'Trrepvyiov tov lepov,

eK Tcov TOTTOiv cpeSi^cov avTOV Tovg ap}j.otiovg Tceipaa^ovg eTrayeiv^


iva Tvjv fi.aviav aiiTov eKyy^sag^ Kai aitoTvyjiiVf aadevTjg yev/jTai, 5

Kai evaXuTog Toig avSpoiTTOig.

ToT Xpt202t6mot. Tore, TroTe ; jw-era t*?v tov Tlv€vfJi.aTog

KaOo^oVf fxeTo. ryjv (pwvvjv rvjv avooBev eveyBeHcyav. vtto Ttoiov ^6

T\vevfj.aTog av^yBfi ; vvo tov 'Ayiov. ^iaTi ^e vito tov ^ia(3o\ov

Tteipaad^vat ; eTre/S^ itavTa itpog ^t^^aaKakiav yjfLtav eitpaTTev' 10

"iva edv rig rm ^aitrt^ofJi.evcov fKera ro I3a'7trtaf/.a fxet^ovag

v-jtofxeivyj Ttetpaafj.ovg^ fjjlri Taparri^Tatj wg itapa TtpoaOoKtav tov

Ttpdyfj.arog ytvofj.evov' dXXa fj.eivYj^ yevvaiag Ttdvra (pepooV Kat

yap ^ta rovro ekd^ofJ.ev OTtXa voyjra, ovy^ iva dpywfj.ev, dXX
tva TtokefJ.oofJ.ev^. 15

Elg ^6 rvjv epyjfLov dyerat, ^t^ovg d(popfJ.y}V rw ^ta^okta. rore

yap fJ.dXt(JTa eTttrtQerat y^fuv, ore t^yj fi!eff.ovcofjLevovg. Kai itet-

vavTt Ttpoaepyeratf tva fj.dBoofj.ev itag yj vi^areta KaXoV Kat ort

fxera ro jBditrtafj.a, ov Tpv<pyj dXXa vyiareia ritpoaeyetv Se^

Ttdvrag' Sioc yap rovro Kat avrog evyjarevaevy ovy wg avrog 20

ravTYig ^eoff.evog, «AA' '^fi.dg itai^^evoov. ^ta rt ^e etitev avrWy


**
€1 viog ei tov Qeov ; €7re<^^ yjKovae rvjg avooBev (poovyjg (pepo'

u.ev^g' ert ^e Kai ^lwdvvov roaavra avra fi.apTvpovvrog' eira oe

Kot Ttetvoovra Xotitov ev dfj.r(yavia ^V Kat ovre et avBpo>itog xptXog

^v Titarevaat e^vvaro ^id rd Ttept avrov XeyBevra' oiih ay2 5


TtdXtv Ttapo^e^aaBat ort Tlog yjv rov Seov, ^td ro /SXeitetv avrov

Ttetvoovra. ^td rovro oiiv epoora. ovk eiite Oe avra' eTtetOy] Ttetvag,

aXX " et itog ei rov kyeov etite, tva ot XiUot aprot yevoovrat'

KoXaKevoov avrov vitovXag' ^io Kat "Kptarog rov rvcpov afToD

KaBatpoov, Kai letKviig ort ovK d^tov aiayvvyjg ro iteivav, eiTtevso

aiirca' " ovk eit dproo fj.ova) (^'^aerat 6 dvBpoyitog.^^ '^vvarog ydp
©eof Kat jyfifj.art Bpexpat rov itetvuivra. hfj.otoog ^e Kat eig r^v

^evrepav iteHpav, ro " el Tiog ei rov Qeov '


'7tpo(pepet, ^td ryjv

Ttporepav alriav. oiiK yjyavdKryjae ^e Korr avrov X.ptaTog,

^ fAetvei Cod. ^ itdXfiMVfMV Cod.


IV. 12. MAT0AION EYArrEAIOY. JlJt

aWa <f»)a-tv'
**
ovk eKTreipaaeig Kvpiov tqv Qeov «roy," "yjfJMf

irat^deov ort tqv 'hia^oXov, ov §/a crijjtAe/wv, «AAa '^i avf^iKaKiag

Keti fJMKpoBv^iag Trepiyevecxdat 5^917. to Se €ipifjfji.evov " OTt TOtg


**
AyyeXotg avrov" Kat Ta e^^f' ov vept tov K.vptov eipyfrat too

vpo(f)-^Tyj, uaTe Ka) ev tovtw hpevaaTO 6 ^ta^oXog. ^;a tovto ^e 5

€/V rpiTYjv TteHpav e7rertfx.v]aev 6 ^ptarog rZ ^talSokWf ei Kat fi)q

a(po^pwg, aWa fxera ave^tKaKiag, evet^tyj Xotirov etg rov Ylarepa


ijfi.apTavev, ra. eKetvov iravra avr^ keyav eivat. eKeTvog ovu afua

hrertfJ.-^Qfj ebpairerevcrev' oySe yap erepovg Treipaafj.ovg avrw


irpoavf^ayev. ei yap Kat Xeyet AovKoig, ort iravra avvereXece 10

Tretpaafj.ov, irpoaeveyKeh avr^ rov htdl3oXcv tovto (f^yjatv Kvay-


yeXtaryjgf Koi wg ev rovrotg toJv aXXccv (jvfj.TrepteiXyjfJ.fJ.ev(ov' ra
yap fi.vpia avveyovra KaKa ravrd earr ro yaarpt ^ovXevetv'
TO irpoq Kevo^o\iav rt Trotelv ro ij.avta •^^fvjft.drcov virevBvvov eivat.

MeTa te ro '^pairerevaai rov tid^oXov, 01 AyyeXot <f>aivovrai' 15

Kat ov Trpo rovrov, ware f*.y]


e/f tovtov (f)vye7v avroV aXXa
fjMXXov tva TrpocrPdXyj Kat yjTTyjS^' afxa Se OTrcog Kat yjfJ.eTg

f/id6ci}f/i.eVf OTi fj.eTa rag eKeivov vtKag AyyeXot ^ia^e^covratf Kpo-


rovVTes" Kat ^opvcf^opovvreg ev aTracrt. "xjiyj ^e Kat rovro ytvwaKetv,

ori Kat eKovatcog 6 Kvptog yjfj.(ov 'lyitrovg HptaTog Kat Qeog, eig 20
TO Trrepvytov rov lepovy Kat etg ro vxpyjXov opog dvyjXQev, ov^ vno

rov fj.tapov ^ta/^oXov TiapaX-^cf^Betgf dXX ei^cog rovg ^taXoytafiovg

avrov ev eavrcs Xoyi^oft.€vov, ort eav eX6y] etg ro vrepvytov rov

tepoVf ireibca avrov ota Kevyjv OogaVf ptxpat eavrov. Ofj,otcag oe Kai

eig TO opog edv eX^yj, ^eXed^co avrov eTrayyeXta p^oy^aTwv Trpoa- 25

Kvvyjaai ft.e' rovrov ydptv dvyjXBeVf iva ^ei^yj Kat ev rovraa yjrrca-

fxevov Tov fKtapov eKeHvov ^idPoXov.

12 'A/coucras' Se 6 ^lrjaovs ori 'lcoduvrjy TrapeBoOrjf av€-

)((op7)(r€v ety ttjv TaXiXalav.


Aveyapytaev aKovaag Kvptog Kat Seog yjfxav ^lriaovg Kptarog, 30
ort ladvvyjg •irape^oBy} eig ryjv TaXtXaiav, yjfi.dg Trat^evoov (f>evyetv

rovg iretpaaf/.ovg' ov ydp eyKXyjf/ia ro ft.yj piirretv eavrov eig

Ktv^^vvoVf dXXd ro efj.ireaovra fj.yj


ar^vat yevvaicag. eri Se Koi
rovg ^t^aaKdXovg ryfg otKovfj.evi^g dXtevaat airev^av' e^nei^yj kcu
E 2
«8 EPMHNEIA TOT KATA IV. 17.

€K€7 ^i€Tpil3ov TYj Tcyv')^ ')Q>u)fx€voi Tyj dXievTiK^' eivwv §€ " \ao$
" 6 KaO^^fxevos €v crKOTei" ov aKOTog aia&i^TOv evTovda KaXeT,
aXXa Tvjv TrXdv^v Kai Trjv da-elSeiav' ofxoicos ^e Kat (pag vo>jtov,

T^v eTTiyvcocriv t"/}? dhrfielaq keyu, ovk dire ^e OTt e(3ddi^ov ev

(JKOTei, dk\ **
eKdOvjVTO, oirep ci^fxeiov i^v, tov ixvj^e ekTTi^eiv 5
avToiii dtraKXdTTeaSat. loavep yap oy^e ei^OTeg nov tel^ itpo^rivai^

ovTO) KaTa\€t(f)6evTec vico tov aKOTOVf eKaBedQrjaav, [xyi tvvd[xevoi

fxvj^e (TTVjvai konrov. eha teiKvvg oti ovk avToi ^yjT^aavTeg evpov,

aW 6 Qeog avtoBev eirecf^dv/i, (f)if]a-tv, oti to (ftiag dveTetXe Kai

eXafxrpe' Kai ovk avTOt irpoTepov tZ (pcoTt iTpoaetpaixov' Kai «yap 10

ev eayaTotg KaKOig Ta dvSpcoTrtva ijv, irpo t^s KpiaTov itapovatag.


17 'Atto Tore rjp^aTO 6 *I^(row KJjpvcrcreLv kou keyeLV'
/jL€Tavo€iT€, yyyiK€ yap rj ^aaLXeia twv ovpavoiv.
TouTo trjXolL TO el ov eve^krjBri elg to ^eafxcoT^ptov 6 ladvvrig'

OtaTi be fxri eqap^/rjg eKvjpvgev avTog ; t/ Oe okcag icoavvov ede/TO, 15

Tyjg TftJv epyctiv fxapTvptag avTOv KrjpvTTOvarig ; tva KdvTevQev t*?v

a^iav fxdBrjgf OTt KaQdirep 6 11«^»;^, ofTcy Kat avTog Trpo(f>r}Tag

eyei' KaSug Kat Za^xapiag ekeyev' " Kai ai) vat^^iov, irpo^f^yJTVjg

" vxptaTov KkrjS-^arj' dkkcog Se Kai dvayKaiov rjv, itap eTepov

TfpoTepov keyBrjvat Ta itepi avToVf Kat fxri itap avTov' et yap Kat 20
fKeTa ToaavTag Kot TrjktKainag Tag fxapTvptag Kat diTO^ei^etg

ekeyoV " av fxapTvpeltg Trept aeavTOv, vj fi.apTvpia aov ovk eaTtv


" akrjOvjg' ei fxrj^ev etprjKOTog lcedvvov TrapekQwv etg fkeaov irpooTog

efxapTvprjaev eavTov, Tt ovk av e(f)6eyl^avTo^; dp^dfxevog ^e Krjpva--

aetv Ttog tov Seov, ovhev Tecog irept eavTov ekeyev, dkkd irep) 25
Twv ovpavav, Kat T^f ^aatkeiag Trjg eKei. eTrei^vj Kat tovto Tecog

dyaTrvjTOv ^v irapa^e^^^Bvjvat' ovttco ydp t»;v TrpoarjKovaav ^o^av


Trept avTov etyov.
i8 JJepLTraTiov 5e irapa rrjv OdXaxrcrav rrjs TaXLXala^.

li.pvj ^e TovTO ytvcaaKetv OTt ^evTepa rjv r) Kkrjatg n.€Tpov KOt^o


AvSjseoy, ^v ^aT6a7og keyei' 6 fxev yap KvayyekiaTy^g 'lcodvvi^g

(pr)atv, OTi owrco ^kriBeVTog ev t^ (f^vkaKvj tov irpotpofxov irpoavjk-

60V' evTav6a ^e fxeTo, to efx^kri^rpat avToV KaKei fxev 6 'Av^peag

d Vfi Cod. e i<pBiyla-To Cod.


IV. 23- MAT0AION ETArrEAIOY. 29

xraAe? tov IlerpoV €VTav6a ^e afx,(poTepov( 6 Kvpiof I>j«7ou?. *fa<

e^ CTepcov ^c ecr/ toDto avvi^eTv. jacTa §e t»;v Trpantiv KKyjaiv,

^ia TOVTO irakiv e/V t^v oiKeiav Teyyriv eitavyjXQov, S/a to e/f

^ea-fXMT-^piov eiaekBeiv tov ladvwjv. Kai yap ei Kat eK^XrjQi^dav

vTio Tov X-ptaTov rrpoTepov, dXXa ^t^a^xSevTe^ vir avTOv irdkiv ^


wreaTpexpav vpo( rov ^lcodvvyjv' avTOg Se wg <f)i\dv6pay!ro^ ep^xjeTai

irdXtv avTovi dvaKTyjadfxevog' ^to KaKeTvoi Kaiirep eTrtBvixjYjTiKoos

^ovTCf irpos TTjv dktetav^, ofJLCog aKovcavTeg " oti irof^croD vfxdf

*'
d\teT$ dv6pa)vwv" ovk dve^SdXovTO, d\ka TrdvTa d(f)evTes y]Ko-

\ov6v]aav' TOtaini^v yap Kat 6 l^piaTOi wraKovjv ^y]Tei irap yjfjLWV lo


ooaT€ fJivi^e dKaptatov dva^akea6ai y^povov, Kav a(f)ohpa Tt ruv
dvayKaim oy/xdf KaTeTretyei' (oairep Kat eTepov Ttva irpoaekQovTa

Kat i^yjTovvTa 6d\pat tov eavToy iraTepa^ ovt\ tovto d<pyiKe Trot^aai'

^ta TOVTO he Kat 'Iwdvv^f Kat ^ldKcojSog, /xiy^e fj.tav dKovaavTeg


VTroayeatv, y]KoXov6y}aav ev^ewg' eTret^v] rj twv irpcoTav vTraKovj 15

irpoa^onoiy]ae XotTrov TovTOtg' t^v ^e irevtav avrav "^triyenat t*/v

iroXkyjv, OTt eppairTov to, hiKTva, ag fxy] eviropovvreg aveHa^ai

krepa' etretVlf] Kat rovro dperyj^ eartv, ro (f>ep€tv ireviav evKoXcog

fJLerd exr^aptartag, Koi diro ^iKaiav rpe^eadai -Trovcov, Kat rov

trarepa eyetv fieff eai/Twv Ka^t ^epairevetv, Kat avvte^ea6at aKky]- 20


Xotg T'^ ry]g dydiryjg '^vvdfi.et.

^3 Kal TrepLTJyep oXrjv rrjv TaXiXaiav 6 *lr}aov9, BlSo-

(TKcov iv TOLS orvvay(oyaLS avTwv, Kai lajpvaacov to

evayyeXLOv Trj^ ^aaLXeiaf, kol OepaTrevoiV Tracrav voaov


Kcu TToaav fiaXaKiav ev tco Xa<5. 25
Suvej^ajf Be ra7g avvayooyaig eTte'/(tipia^€V Kvpiog i^ft.Zv

ly]aovg' Kat evTev6ev rrat^^evxv irdvrag, ort ovk eartv avTtSeog

Ka] TrXdvog, dXXd avfxxfxovZv rw IlaTpi rrapayeyoveV eirty(aptat,(av

^e ovK eKyjpvrre fxovov, dXXd Koi ayjfj.e7a eTre^etKVvro' e^/wv Xonrov

&€ rovg fiux6y}rdg, ^i wv eiroiet ravTa, rh. viro rov lcodvvov vept$o

avrov eipr]fj.eva ^e(3atav '^id rovro ^e tot€ yjp^aro iroieh ra

ay]fJ.eTa, enetly] e^og tco SeoS, ore iroXtreiag rivog etaay(ayy]v

(fJLeXXe TTOieTv, ar]fj.eTa eipyd^ero, eveyvpa ryjg avrov ^vvdfi.€(og

^ dXuav Cod. 8 aperi^ Cod.


80 EPMHNEIA TOY KATA IV. 21.

Trapeyav. ovra yovv on tov avBpwirov Ttoich €/>teAXev, rov Koa-fj.ov

eKTia-ev aTravra, Kai rore rov vofj.ov avrx e^^ccKe ev to3 Trapa^eiacp'

Ka\ ore ra Ncce vcifJi.o9ere7v efjieXXev, fi.eyd\a TrdXiv csreSe/^aTO

6avfj,ara, rov KaraKXv(Tfj.ov enayaym, Kai rov ^iKaiov eKeivov

auaag' Kai eiri rov A^paafJ. ofiom^' tyjv vikv]v rvjv ev rSi iroXefi.Q)fS

rrjv TrAijy^v t>;v Kara rov ^apaUf ore t>jv yvvouKa avrov eitijSov-'

keveiv vjfLehkeVf rriv ck rav Kivtvvm aTtaWayriv' Kai Yovhaloi^

Se vofj.oStreiv ^eXXwv, ra $avf/.aara eKeiva Kai y.eydXa repdaria

eiie^ei^aro, Kai rore rov vofKov e^w/cev* ovrco Kai evravBa, fxeKXcav

inp-^X-^v riva eicdyeiv itokireiav, Kai Xeyeiv avroti a fJLVjdeirore 10


YjKov(7av, rri rav Oavfkdrcav eTTi^ei^ei j3el3aioi ra keyofJ.eva' eTcetViff

yap vj KfipvrrofJ.evi^ ^acriXeia ovk ecftaiverOf diio rav ^aivof/.evccy

ryjv a^vjXov Ttolei (f>avepdv.

"EjKOTrei ^e ro ditepirrov rov l^vayyeXicTrov' itchg ev ^payeai


prifj.a(Jt, rocavra ttX-^Sv} •napetpaf/.e crvjf/.eicov' Kai ov Kaff eva 1$

tiYjyeHrai rav QepaTrevOevrav. ^iari ^e vuv, Tiap* ov^^evog avrav


TiKTriv e^i^Tvjcrev K.vpios' caanep fiera ravra tpaiverat XeycaVy
*'
irKxreveK;"^ ort ^vvafj.ai rovro Troivjaai ;" ori ov^eiica rvjg avrov
tvvafj.eci}i diro^et^iv r]v ^e^coKag' dXXcag re Se Kai avro ro Trpocr-

tevai Ka\ ro TroppcaBev, ov rvjv rvyovaav eTte^etKvvro Tttartv, ort 20

ovK dv €(f)epov rovg BepaitevSevrag aaOeveig' ei fLYi fj.eydXa vjaav

Ttept avrov •^reiretKoreg eavrovg. dKoXov6^acafj.ev rotvvv avrSa Kat

Yjft.€Tg, ^ta T^f toIv dyicov avrov evroXm eKTtXYjpcaaecog' Kai yap

voaYifxara itoXXa eyofxev \ptr)(^tKd.

21 'luKcolSov Tov Tov Ze^edalov, Kal '\(oavvrjv tov a5eA- 25


(j)ov avTov.
EitKog Ze/3eSa/bv fj.Y] Ttapo^ey^ea^at ro KYjpvyfJM' ^<o eiKorcog

a(f)t€rai vtio rcav e^eXGovrcav eK rvjg avyyevetag Kai rov otKov

rov Ttarpog.
KE^. E. 30
Hepi tS)v iMUcapurfimv.

1 looov oe T0V9 oxAovs avefST) eiy to opo9.


Ttvog ydptv Kvptog Kat Seog iJ/a£v 'lYjaovg X.ptarog /S»v
Tovg oyXovg, dve(3Yj etg ro opog ; ^ta ro d<ptXorifJ.ov Ka) aKOfJ.-

^ nKnffufTat Cod.
5

V. 4- MAT0AION ETArrEAIOT. Sl

vacTTov' ov yap nepi^tv amovg j«,efl' kavrov' «AA hre /xev

irepnraT^aai ۤe/, avTog Ttepiiivj TtavTayov^ Kai iroX.eis Kai y<>ipag

eTTKyKOTrovfji.evos. oxe Sc oyXoi yeyovev, ev evi Ka6v]Tat yapioOf

Kai ovK ev TioXei Kai ev ayopa. /Aecny, aW ev opei Kai epyjfi.ia'

"Trai^evav ly/xa?, fJ.yj^ev Ttpoi eni^ei^tv iroteiVf aXXa .Kai rav ev S

ixeaw 6opv/3(i}v aTtaXXaTTecQati ot av Ttep). avayKaim ttaXeyoft.e6a

Ttpayft.aTm. '7tpo(TviXdov ^e oi fJLaOT^Tat avTov, a>g ^eXrtovg Xotnov


yivof*.evoi' oi fi.ev yap itoX.Xoi twv davfi.dTQ3v vjaav Searat' ovtoi

Se Kat a.Kov<jai Tt Xotitov eve6vft.ovv fi.eya. ^tart he TtpoKetrai


**
OTt dvoi^ag to arofxa avxov ;" iva fj.ddafxev, oti aiywv eitat- lo
dewev, ovyi fAOvov <poeyyofi.evog to de ebiQa(7Kev avTOvgj fi.y]

vepi T»v fuaOyjrSiv avrov vofxt<TWfj.ev tovtq fjLOvov X.eyeaQat, aXXa


Kai itept rav itdvrcov rSiv rore vapovraVf Kat rwv fLera ravra

yevv3<70fi.evav.

3 M.aKdpiOL 01 7rTo>\OL tco Trpev/xaTi, otl outcov ioTiv 1

-Q ^axTLXeia tcov ovpava>v.


**
Tivef §6 ei<Ttv 01 Ttrtaypi roo nvevfmrt ; ot raitetvot Kat

<jvvTerptfJ.fj.evoi ry}v ttdvotav. itvevf/.a yap evravQa ryjv yl/xjyviv

etpyjKev, t^v e/c itpoatpeaecog avvTerptfi.fj.evy]v ovaav' e^Ttet^^ yap


etat TtoXXoif ovy^ eKOvreg dXK' vito rtvog dvdyKyjg l3ta^ofi.evot' 20
dtpeig eKetvovg, ovte yap av etvj rovro eyKafi.tov, rovg dito ttpo-

aipeae<og eavrovg avvrpt^ovrag fj.aKapi^et. Ka/ jW,eT oXtyov —Kav


yap evyyjv rtg KeKryjraty Kav vyjareiav, Kav eXeyjfLoavvyjv, Kav aa>-
Kppoavvi^v, Kav aXXo rt avvayayy} aya6ov' raTteivocppoavvyjg ycopig,
Oiappei Kat ditoXXvrat aitavra, oirep Ka\ eit). rov ^aptaaiov yeyovev. 25

4 ^aKapLOL OL irevOovvTey, otl avToi TrapaKXrjOrja-ovTaL.

^aKapt^l^ei Ve rovg TtevQovvrag evBecog fj.erd rov itparov fiaKa-

piafJ.ov' eitetViri ditevavriag ^0Ke7 rov eivat, ryj t^c oiKovfievyjg

^(f)a' Ttdvrav yap rovg yeXmrag ^yjXoorovg eivat vofJ.t^ovTCi}v,

rovg Se ev d6vfj.ia Kat itevOet dOXtovg, avrog rovg dvr eKetv(ovS°

fj.aKapt^et' ovy ditXMg &c rovg itevOovvrag reQetKev, dXXd Touf


vTtep dfJMpryjfiMTav ^yjXovort rovro Ttotovvrag' (og ro ye eveKev

ptaJTtKwv irpayfjAr^ov -TtevSeiv, a<po^pa eari KeKa)Xvfj.fJ.evov' OTtep

ovv Kat UavXog itepi dfj.(porepcov e^-^Xcoae Xeycov, " ori yj fj.ev
32 EPMHNEIA TOT KATA V. 4.

**
Tou Koaixov XvTTVj, Qavarov Karepya^erai' vj ^e Kara Qeov kvnyj,

" fAerdvoiav eig awrfiptav d[xerafJi€Kv]rov' oSev Kat ro enaBkov

jtAcya" TtapaKXvjO-^aovrai ydp, (j^^^^h hri^ovori Kai evrav$a Kai

cKeT.

E/ttwv ^e ori " fxaKdpioi ol Tipaeig Kai ra e^rjiy Trepi Trota^ 5

yvjg (f>r]0'i', vovjr^v (ftaTi T/ve?, dXX ovk eari rovro' ov^^afxov ydp

evpl(7K0ft.ev ev rrf ypatp^ y^v voyjrvjv, aKX aicrdrjrov riQvjaiv

eitaSXov ev rovrco. ov ydp dito rav ft.eXkovrwv ayaQav irporpeTierai

ft.ovoVf dXXd Kou d-no rav TrapovrooVf ^id Tovg iiayyrepovg rav

dKpoafi.eva)v' koi itpo rav fKeXXovrwv ravra eTri^rjrovvra' w- 10

icryveTrai ^e rovro, eTrei^^vj vofJt-i^erai ^td rvjv Trpaorvjra irdvra

ditoXXvvat rd eavrov' oBev ro evavrtov vTrta^^^veirat, aaavei XeyuV


ort ohrog jU,ev ovv eo-r/v, ft.erd dacpaXeiag ra ovra KeKrvjfxevoi'

ft^ Bpaavg fxvj^e dXa^cov' itpo Se rcov eXevjfnovcov fxaKapi^et


** itetvavrag Kcti 'tti\^wvrag rrjv hKatocrvvvjV eTret^vj ovk e^ i
Toiii S

dpirayvjg oiite Ik irXeove^iag Se? eXeeh, dXX eK ^tKaicDv rrovaV

Ka) ovK eiTtev rovg aTrXoog ^tKatoavvvji dvreyofx.evovgy dXXd ^^


rovg
" iretvmrai kou tfipwvrag" rovreart rovg fxera eTrtOvfxtag Trdavjg

avrvjv fn.erepyoft.evovg' koi evrav6a ^e aiaOvjrov ro enaBXov rtQrfat

XeycoV " ort avro) '/ppraaSrjaovrat' S/a yap ro vofxtl^eaBat t^v 20

irXeove^iav, rovg iroXXovg tvTropovg iroteiv Xeyet' ort rovvavrtov

fjiev oiiv eartV vj ydp ^tKatoavvv) rovro epya^erat.


Toyf eXe-^ft.ovaq ^e fLaKapi^ei, ov rovg ^td "^QiVjfJidrav eXeovvraf

fjiOvoVf dXXd KUt Tovg ^td irpayfndrcov irotKtXwg ydp eartv rvjg

eXev)fji.oavvvj$ rpoirog, Kai irXarela avrr\ rf evroAoy. ri te eartv 25


*' KaQapovg ^e
avr^i TO eiraSXov ; ort avrot eXevjO-^aovrat. rrf

Kap^ia Xeyetf ^ roi/g Ka6oXiKV]v dpervjv K€KTV]fji.evovSf v} tov( ev

aco(f>poavvvj ^tdyovrag' <pi^at ydp 6 Ilai/Aof, " etp-^vrjv hwKerat


** evTav6a
Kal rov dytaafnoVf oi/ yjopti ovtetg Gxperat tov Kvptov.

^e irvevfj.artKOv riBvjat ro eira^Xov Xeyav, " ort avTot rov Qeov 30


" oipovrat''^ oxptv Se, (f>i^aif tv]v dvco ^vvarov iheiV eiret^v] ydp
iroXXoi eXeovat ju.ev, Ka) ovj^ dpird^ovatVf ovoe irXeoveKTOvviV

vopvevovat &e* eSeilev ori qvk apKet ra 'Trporepa, eav fxr] Kai

aa}(f>poavvvj •jrapr]. eiprjvoTrotovg ^e ff.aKapt^ety ov fxovov rovg ft.vj

vpos Ttva dve')(6avofji.evovi ^ o-Taa/aJbvTaf, aAXa Kat eTepovdS


;

V. 14- MAT0AION ETArrEAIOT. 33

CTarTia^ovrai np^^voitoiovvTag' ^ti Se Kat Tovg to favTm cctj^a

ixrj KaT€^avi(XTaa6ai TVjg y^vyrjg §/a t^? ya^XTpifxapyiag koi twv

^Ooviov, dWa fxaWov viroTaa-aeaBai tovto Ta7g \pv)(^iKa7g dp€Ta7g.

\va t\ [j)fi vof/.ia(Ofji.ev oti "navTayov rj dpi^vi^ KaXov^ litvjyayev,


**
fAaKdpioi 01 h€diu}yft,€voif Kat Ta e^^f, tovt€(tti TVjg dptTYjg' 5

oiKaioavvi^v yap eiaSe keyetv Trjv airaaav T^g ^^^i <f>i\oao(f>iav,

6*Va)v Je OTt Ttokvg ft.t(7doi, eirrjyayev Ka\ eTcpav 7rap(xKXr)(Ttv


** yap
\eyav' ovt(o ('^tco^av toi»? 7rpo(f>rjTag Tovg rtpo rjfkav" axravet

eKeyeVf OTt (oairep 01 Tipo(f>r}Tat fxr^ev 7rapdvofi.ov eiTrovTeg, 01 /xev

eA.ifla^^ovTO vtt avTlav, ol ^e, rjXavvovTO, 0/ Se fxvpia CTepa eiraay^ov 10

KaKa, ovT(ag Kai r}ft.eig ayaOa Xa\ovvTeg Kat vofxoOeTovvTegy TavTa


fxeXkeTat irdayetv.

13 'Y/ieiy ecrre to aXas rrjs yrjs' lav Se to akas /zo)-

pavOfj, iv TLVL aXL(T0rja€TaL

Ev Tw etTreiv " vfjLeig eaTe to aAa? T^g yrfg' etet^e fi.wpav~ 15

6ei(7av Trd(Tav t>jv avdpcoiroTrjTa Kat KaTa^TaireHaav vno tS>v dfnap-

TrjfndTWv. vfxeig ovv, fxa6r}Tai fxov, Tag eipr]ft.evag ev to<V fxaKa-


ptcfxolg dpeTag KaTopSaaavTeg, Kai eig t^v eTepccv w(f>eXetav Tag
KaXag TavTag irapa^JKevdcravTeg vrrepyeHa^at rrrfydg.

©EOACPOT Hpakabias. AAa<" Tr^g yrjg e<7Ttv to tpi^i/ifov 20


apTVfxa.

Ktpiaaot. AXag KaXei T-i^v (f^povrjatv.

ToT Xpt202tomot. Ti eaTtv " eav ^e to dkag ft.(i>pav6rj^*

Kat Ta e^rjg ; OTt ot fxev aXXot, (f>rjatf tov Xaov dpeTag KaTop-
6ovvTeg Kat TrtirTOVTeg tvvavTat tta fxeTOVoiag Taye(ag Tvyydvetv 25

avyyv(t>fxrig' te ^t^^daKaXog eav tovto ird6rj, Trdarig direaTepriTat

aTroXoylag, Kat Tr^v eayaTrjv ^t^coat Ttfi-coptav' fxrj ovv vpo^aT€y

<f>r]atf Trjv irpoarjKovaav vfx7v acf^otpOTriTa, Kat aTeppori^Ta Kat

aTV(f>OTrjTay Tr^v t» aXaTt irpoarjKovaaV eav yap <pol3rj6^€

ovet^tafxovg Kai tt(cyfxovgy KaTa(f>povvj6-^aea6€, oirep eaTt KaTa- ^o


iraTr\6rivat.

14 'YjJL€LS iaT€ To (f)a>s Tov Koa/jLov. ov SvvaTaL ttoXls


Kpv^rjvaL iTravco opovs K€Lpj€vrj.

©EOAOPOT MONAXOT. Qiantp %ta Tov (fxoTog opa Ttg oXa/


r
84 EPMHNEIA TOT KATA V. 17.

ovTCD Koi 01 "TreiSoofAevoi vfMV, ^/ v^m opSxii to. x^f apeTvjf


(pya.

Ktpiaaot. 10 6e ow bvvaTai ttoai^, 01 eTri tv^ iriaTei lOpv-

fxevoi, wi en opovi vipi^Xov, ovk otpeiKovai \a8pai(i)$ y) /nera

^etXiai XaXuv tov Xoyov. 5


©EOAflPOT MONAXOT. Mo%ov, Tvjv KaKiav eiTreV Kxr/yov te
T*?v apeT-^v.

ToT Xptsostomot. "*T[Ji.e7$ eo-re to (f>as rov Koafj.ov emwv,


ndXiv Tov KOCTfJLOV Koi ovj^ evog eOvQvt; ov^^e eiKocrt 'iroXeccv, aXXa
T^$ olKovfkevYii; aTtdafiq e^et^ev avTovg eaecBai ^t^aaKakovg, Kai 10

(oa-Ttep 'aXa^ TtvevfxaTtKOV, ovtoo Kat fpug vovitov, t^^ tov yjXiov

aKTtvos noKv PeXTtov. To ^e " ov IvvaTat TroXt^ Kpv^vjvat, Kat

Ta e^yji' tovto ^"/jKoT OTt ovto^ eaeadoLt^, <f>vjat, •^dav} t-^ oiKovfxevv]

KaTa(f>avy]i, ajcniep TroXtg vnepdvo} Kopvcf^Yig opovg Ketff.evvj, Kat

(tXTirep Xv^^vog eiri TYjg Xvyyiag tpaivm. To ^e " ov Katovcxt 15

**
Ayj^vov Kat Ta e^rj<:, t>jv Trappyjcrtav, (f>v]<Ttv, airatTe^ ti^v irap

Ylfji,S)v' eyo) fj.ev i]\pa to (f>Sog, (pr/at' to ^e ft-ehat KatOfJi.evov, To}f

vfieTepag yeveaOco (rTrov^^vjg, ov ^t vjfj.ag aiiTOvg fnovov, dWa Kat

^ta Tovg fjieWovTas Tvjg avTi^g diroXavetv trpog ty]V dk^Qetav


yeipaycjnyiag' oy^e ydp ty]V oiKOVfLevv]v ttop6co(7V]Te op9Zg ^tovvTeg, 20

dXXd Kat TOv 0€ov ^o^d^ecrSat 7rapa(rKevd(TV]Te.

jy M17 vo/JLiar]T€ oTi rjXBop KaTokvaaL tov vofxov r) tovs


7rpo(f)^Ta9' ovK rjXOov KaTaXv(rai, dXXa TrXrjpccKTat.

AtaTi ^e elirev, " ovk ^XGov KaTaXvcjai tov vofuov, dXXd irXvj-

**
pSxrat ;" eirei^Y] efj.eXXev Inpv^XoTepa ^t^^daKetv tov vof*.ov, oSev 25

Koi irpos irdvTa tov oyXov Xotrrov Tpeiret tov XoyoV Kat rrag ov

KoreXvae, <f>Y]at, tov vofj.ov, e^epa vofi.o6eT'^aag ; eTret^^irep at

evToXa) avTov, ov tov vofJ.ov virdpyovat KaTdXvatg, dXXd fj.dXXov

eTriaraatg. to yap fJ.Yj (povevetv, ovk avatpeaig to fj."^


opyt^eadat,

dXXd TrXv^paiatg, Kat irXetovoov da(f>dXeta, 3°

18 *
Afxrjv yap Xeyo) v/xlv, ecos av TrapeXOrj 6 ovpavos
KCLL r) yrj, k. t. X.
To ^c ^'
ewg dv TrapeXOv] ovpavog,'^ oup^ dirXwg TeSetKev, dX^
h Sic.
V. 21. MAT0AION ETArrEAlOT. «5

iva vxpaa-yj tov vovv tov aKpoaTov' oti Kai 6 Koafxof airas fX(Ta~

cy^^fxaTi^iTai. To Je " lS)Ta ev, ' Ka) to. ef^f, tovto ^17X0? oti

ajj.-ff^avov eoT/v, aTeXecTTOv t/ [xetvai tou vofxov' aXAa Kcti to


^pa^^TaTov avTov vXrjpaS^vai ^ei' oirep Kat avTOi eJtoiy]cre [XiTa
aKpi^itag irdarji avTOV omapTiaa^. e

19 'Oy iav odu Xvarj fiiav twv ivToXcov tovtcov tcov

ekaxioTcov, kou Scda^.


To Se ei^^eiv " oaTig kvaet [xtav twv evToXZv tovtwv" kou to,

e^^j-, ov 'itepi Tftjv TtaXatav vofJi.tfJi.wv tovto etirev, dWa irep) wv


aviog **
eft.eKXev vof/.o6eTeiv' o$ev Kat to eTtayofj.evov. to §c edv 10
*'
fjcfi vepta-a-eva-yj Kat Ta e^yjg' itoTov ^e v]v to Tteptaaov ; to ^ij/

opyia-d-^vat, to f/.fi efJil3Xe\pai etg yvvaiKa dKoKaaTcog, to vitep

Tag ^eAfctTaf Ttapeyetv Ka& eKaaTOV eTo$ eK t»v vitap^^ovTwv TOif


*'
oeoft.evotg. elitoiv §e OTt eXdyjiaTOi eaTiv ev Trf [3aatXeta tS)v
**
ovpavxVf TOVTO eavjfJMvev oti eig yeevvav Kat Kokaaiv dveXev- 15
<r€Ta/ To/ovrof. ^Kpy] ^e Kat tovto ei^evat, oti ^aaiXeiav ov

ti^v attoXava^tv Xeyei fi.ovov, aXXa Kat tov Katpov T^f avao"Tao"ea>^,

Kat TVjv itapovatav eKetvyp Trjv <pol3epdv. ei^OTef toivvv Tyjv ditei-

XyjVf fn.vjT€ avTot Kav fjLtav tcijv evToXcov avTOv 7tapa(3aiviDft.eVf f^yjTe

Tov$ ^ovXofJ-evovg TavTag (pvXdvTetv eKXvafnev. 20

Os" 5' av TTOLTjarj Kal 8i8a^, 0VT09 fJieyas KXrjOycTeTai.

Aid Se Tov eiTtetVf " og S' av itof^aei koi ^i^d^et, ovTog fA.eyai
**
KXi^O^a-erat' ^i^daKet rjfidgf fJiyj €avTo7g fxovovg yjprjaifxovg

eivat, aXXa Kai eTepoig' Kat yap fJ.eyaq 6 fitaBos tc5 eavTOv
aKXtVTj cf)vXdTTOVTtf eig t»?v tc5v '^eaTioTiKiov evToXav eKTtX^paatv. 25

31 'H/coucrare otl eppiOrf tol9 dp)(aioi9, ov (f)ov€V(T€L9'

os 5' ap <j)ovevcrri, evo\09 ecTTai Trj Kpicru.


Ttvog %dpiv ovK eiirevy oti rjKovcare oti etitov To^f dp-^atoig ;

ewe;^^ ^vaTtapa^eKTog 6 Xoyoi cyeveTo, Kat itaaiv av rtpoaeaTi


**
Totg aKovovat' t'o ^e ov (poveva-etg" KaXSo; Te6etKe rtpccTov, ^ta 30
TO fivj a^vyyetv Trjv To^tv tuv cvToAaiv, aAAa airo TavT»;^" ap^aadat,

d<f> rif Kat 6 vofxog yjp^aTO' iva Kai cv tovtco tei^yf t^v avfji.cfxo'

vtav. etTtoov be eyw de Xeyw t//x/v, eoetqe tvjv eavTov eqovcrtav

diti^pTia-fj.evy]v' oi/Se/f ydp ^tKatwv yj Ttpotfi-^Tm, yj rtaTpiapyjav


F 3
,

36 EPMHNEIA TOT KATA V. ai.

*'
ovT(i}$ €(f)6€y^aTo TrwwoTe, «AAa Toi^f Xeyei Kvpio^. eKcTvoi yap
Ta Tov ^efJTTOTOv ^ii^yyeWoV ovto? ^e Kai to. eavTov' " to, yap
" e/xa, (pyjo-i, ca eaT;, /ca< Ta cra ifm Kai ot fj.ev Toig

oixohovXoig, V( Tor$ eauToD tovKoig evoixoBcTei, to ^e " c/«^

itpocKtiTai, iTTiityi ovK ecTTiv avBpooTTov ovTa iraOm aTTi^XKayBaif 5

aAXa KpaTcTv fxev 'tvvaTOV, Ikto? ^e avTwv TravTeXcSf afx-rjyavov

eivai' eneiTa oti Kai '^p-^a-ifj.ov to iioi.Bog tovto eaTiv, eav /xcTa

Tov TcpocrrjKovTog o'itau.ev avToo Ke^/^prjaBai, Kaipov' KaOcog o TIav\og

Ttpog KopivSiovg Kai YaXaTag opyiaBeig, [xeydXwv avTOvg a-nriK-

Aa^e Xoifxuv, Kai eTepovg ^e nXeiovg tovtcov. Ttg ^e h iipoayiKwv lo

TVjg opyrjg Katpog ; oV av fxy} eavTovg eK^tKMfxev. Ttg he o fxv}

vpoa-^Koov ; OT av eavTovg eK^iKWfxev irept ytjivav fjiaypfi.evoif Kai

aTioKXvft.evctiv 'jrpayff.oiTav' aXX ot ttoXXoi TOvvavTtov TrotovaiV

eKQyjptovfJievot ft.€v icepi tS>v (f)6apTS)v, eKXvofKevot te etg to vovSeTeiv

Kat e^TTiaTpecf^etv Tovg dfA,apTdvovTag' airep dfX(f>OTepa evavrta eiat 15

Torj- vofKotg ToTg evayyeXtKoTg.


" paKa ov fxeya eaTt prjfKa vppecog, aXXa fLaXXov KaTa-
(ppov^aeagf waitep yjfi.eig Ttvi eitiTaTTOVTeg tmv otKeTtav XeyofLeV

aTreXGe av' ovTcog Kat 01 Tyj l^vpcov Keyj)y}fj.€Vot yXwacryif " paKa'
Xeyovat to (tv' dXX 6 (f^tXdvdpaTTog Seog, Kat Ta fxtKpOTaTa 20

avaana. etnm oe OTt evo^/pg eaTat too avveOptw avvebptov

evTovGa TO txv ^lov^atm oiKaaTyjptov (f)yj<7t. to fi.wpov etTretv,

"TroXXoTg Papv Kat (f)opTiKOv e^o^ev eivat, ei 'Trept prjfxaTog ^ptXov

ToaavTyjv, (f^yjai, fxeXXofLev ^i^ovat '^tK-i^V enraTcoaav toivvv, tia

Tt (popTtKOV etvat ^oKeT to eTrtTayf/.a' ovk ottaatv OTt Ka) ai2^


TrXetovg Tav Ttfi.apim Kat twv dfiapTtS)v, diro pyjfi.dTCtiv ^'^(^ovat tvjv

dpyyjv. Kat yap (3Xaa(f)yjfi.ta pyjfii.dTCOv, Kat apvyjaig ^td pyjfx.dTCOv,

Kai Xot^opiat Kat vfSpetg, Kat aira^ dirXcog irdvTa to. ^/a T^f

yXcoTT^g Ka^d. ')Q)yj ^e ytvcoaKetv OTt evravBa TipcoTov yeevvyjg

ovofxa ei^jrev, irpoTepov irept (SaatXeiag 'iroXXd ^taXe^xOetg' ^etKvvg^o

OTt y] fxev ^aaiXeta TYjg avTov (f)tXav6pco7riag Kat yvcof^yjg eaTiv'

y} &e yeevva T^g yifx,av pa6vfi.tag.

E/jrwv " edv %poa(pepy]g to ^Spov aov" kou toc e^yjg, '^td tovtcov

andvTCOv ^yjXoT, OTt ov ^^'^(^eTat Tovg direypSig jrpog dXX-^Xovg


e)(pVTag Seog' aKovercoaav oaot fxeTa eyBpag, yj irpoaevyag, yjiS
5

V. 37- MAT0AION EYArrEAIOT. 37

(Xirifjioa-vva^ '^po(T(p€povT€gf vj ToXfJiiovTeg twv <f>piKTav fXiTey^iv

fxvaTyjpmv.

35 IctOl evvowv T(o dpTLSiKO) (Tov Tayy, ecos otov el iv


TTJ 65(» jJLeT avTov. 5

1 /0-w eyvowv tco avT/d/Afco crou /:a; t<z ec^f Tivef avT/-

S/Acov Tov ^id^oXov XeyovaiVf Kai OTt KeXevei \ptaTO^ IU.07&CV

ep^e/v T»v €Keivov' tovto yap €ivai to €vvo€iv avToOf wg ov ^yvaTOv


tiaXvaaaQai f>.€Ta t>;v evTfSflev a.Tto^rifj.iav Trjg a(f)op-^TOv Xotnov

Y,fxS.g tia^€')(^oft.€vv]i KoXaa^oii' e/x,oi ^e irepi t»v €VTav6a ^oK€i lo


\€y€iv ^tKaaTav Kat T^g Ittt to ^tKaaT-^ptov o^ov, koi tow &e(7/x.a)-

Titjptov TovToV €7r€t^r] yap €K t£v ft^vjAoTepcyv €V€Tp€\p€ Kat TcSv

/xeAXovTcov, /ca/ aTro t»v ev tc5 irapovTt j3t(p Xonrov (po^^H, '^^''Xp»

X^ycov, KaTaX\ayvj8t " kag otov e< ev T-iJ o^w fi.€T avTOv, cirt

Tovg ^iKaarag iiop€vofj.€vog, irpiv too /3vjft.aTt tSov ^tKaaTwv irapa- 1

CTYig' Tt ^e laTtv evvoet ; KaTO^€yov fi.aXXov a^tK€7aQat. .

27 'HKOvaaTe otl ippeOrj, ov fioL^^evcreis.

©EOAOPOT MONAXOT. O €ff.l3X€ipas itpog TO €TttGvfj.rjaat rpo-


itov Ttva rip€fji.ovvTa Ta Ttddr] ^tavvTTct ^ta tov opav.

Ktpiaaot. Taj^a €iai rtveg TotovTov Xa^ovTeg yaptafj.a coaT€ 20


fjLrj €7ttBvfj.€'iv' irXrjv ^ptaTOg cog ta^^^vpoitoirjaag t^v dvBpcaitcov

<f>vatv, Kai Ta VTt€p voft.ov ^virdaaet, cog vvv lyyjtipovvra' €i yap


Kai rolg Ttpo rov l^ptarov d^vvarov rfv toDto, aAA.a Torf irta^ro'!?

evKaropOcDTOv ro rag €TttBvfi.tag €KKoitT€tv.

O €fJi^X€\pag yvvalKa Kat €TttQvfKr]aag ror€ Kpiv€raiy oVe ^avvj 25


ayToo' rj aap^ r^g yvvaiKog €tg €TttOvfj.iav KaXv], Kat aapKtKag
avrrjv tOr] Kat dfx.apTr]TtKwg' yap ^/ dydrtr^v rr]g dyvr]g opcov

ro KaXXog, ov rr^v cdpKa rjy^irat KaXr]v, dXXa rr]v xpvy^-^v.

rpHroPiOT Nt2H2. Oy Tov €Tti6vfi.r]aavTa Kard rtva avvrv-


y^av €tvat KaraKptrov, aXXa rov €K itovrfptag ro adQog cittaira- ^o

aafi.€Vov' ro fj.€V yap €yyiv€a6at rtore rotavrr^v opfLrjv rj

avyK€Kpafj.€vr] rrj (pva€t itoXXdKtg daQcv^ta, koi itapd rr]V yvi)fj.r]V

vapaaK€vd^€t' 6 §e fi.r] y€tfi.dppov tiKr]v iiapev^yQ-l^vat rrj rov

' «iJto Cod.


^

38 EPMHNEIA TOT KATA V. 27.

Tta^ov^ opix^f aX\a av^pim^ itpog t*?v roiavrriv ^iaQea-iv crT^vaif

Kat roTg \oyi(T[/.oTs to irddog aTrwaa^rdat, tovto rvjg aper^s


epyov e(7Ttv.

ToT ATiox Baziaeiot. *0 efxfSke^tpeii itpog yj^ov^^v yvvaTKa^

Kav fxvj Tc5 epyoj ttjv fxof^^eiav eitiTeXeaetf dkka to ye ttjv eiri-

6vfji.iav T^ ^f%^ 7rapa^e^aa6atf ovk d(f)ieTai tov eyKk-^fi.arog.

'IsiACPOT. Oi) TavTOv, (0 (3ekTiaTe, to e^aicpvjqg Iteh Kai


Tpco6y}vat, Kai to ft.eTa ffTrouS^;- to, dkkorpia 6y}p(OfKevov Kakkrj

TO avTO 7ra6eiv. 6 fxev yap e^at(f)vv}g i^av Kai Tpw6etg, tvvarat

koyt(7fxio (xw(f)povi Kat to /Sekog e^ekKvaai Kat to Tpavy.a 6epa- 10

Ttevaat' (pdpft.aKOV Se apiarov tco to/ovtco 'ird6ety vrjaTeta Kat

TO fi.YiKeTt TTjv Tpuaaaav 6edaaa6at. te avveywg Kat fX(Ta


airov^rjg opoiv, Kav fxrf tw aiafxaTt tpdaetev, dkka t^ ^'^XV '''V

dfKapTiav dTtoTekeaeiev.

ifVAAas. Ov yap eiTrev, dirkijog Kai eK irapo^ov Ttvog ttavxc,

Kat e7rt6vft.rjaag cog fJ.oi'/pg Ttft.(tipri6riaeTat' akk e/c Trpoev^vfJ."^-

aewg to irpdyfi.a eirtyparpai to 7ra6og aTraadfi.evog, tovto to

epyov Tt6efi.evog.

ToT Xptsostomot. O Trotovfj.evog epyov tol kafJLirpa accft.aTa

ireptepyd^ea^ai, Kat rag €vfj.op(f>ovg 6rjpav. ov yap to awf/ia r]k6ev 20


drrakkd^at tcov irovrjpcov •npd^em fxovov, dkkd t^v ypvyriv irpo

CKetvoV e^^ei^y] ydp ev t^ Kapti(x ttiv tov Ylvevfj.aTog '^e')(pfj.e6a

ydptv, avTTiv eKKa6aipet TrpctiTrjV etrei ovv ovk eart fj.rj evtdvfKeTvf

Kat ydp ev opeat Ka6rjfj.evog €iri6vf*.eTy ovk etirev rrjv dirkug eyyt-

vofJ.evr\v eiri6vfj.iav, akk coj «v efj.^kei\)r\ irpog to eTrt6vfj.r]aaty 25


TOVTeartv 6 eavra rrjv eTrt6vfj.iav avkkeycov. lacog ^e epeT Tig' edv

ovv i^co fj.ev Kat €irt6vfj.'^a(a, ft.rjtev ^e Trpd^co Ttovrjpov, €K tovtov

KaTaKptvofJ.at ; ytvaaKerco Totovrog, oti Kat avTog fj.eTd twv


fj.otycov eaTrjKev. t&v yap ^iKatOKpiTOv aTto^f^rjvaf/ievov l^piarov

Tov dkri6tvov &eov rjfxav, ovtev ^eT 7repiepyd^ea6ai trkfov' dira^ 30

fi.ev Kai ^tg Kat rpig ovTcog i^cov Ttg, lacog ^vv^aerat KpareTv' av

Se o-yvej^w? tovto trotrjg, Kat avditretg t^v KdfAtvov, dkcoarf Ttdv-

Tcog' ov yap e^co T^g av6pco7ttvr]g eaTrjKag (f)vaecog. waavTcog ^e


Kai at Kakk(07tt^ofJ.evat t(ov yvvatKcov, Kav fj^q
Ttk-^^coat Tovg twv
«TravTWV o(f)6akfj,ovg, tiKrjv ^coaovat rrjv €aya.Tr]v' to ydp <f)dp- 35
V. 33- MAT0AION ETArrEAlOT. 89

fxaKov e(TK€va(rav Kat to vo[/.a Trpoai^veyKaVf Kav fji.i^^a( i ttivcov

fvpeOvj.

Ktpiaaos. 'Ioannhs. Isiacpos. ©EdACPos 'Hpakaeiaz.


KiTTwv, " eav o^QaXfAoq <tov <7Kav^a\i^vj ce" Kat ra e^yji' o(f>6ak-

fAOv Xeyet, rov koyiafiov rrji eTrtSvfLia^f ov Xeyet eKKOTrrecrQat. j


Aaaos. Ton ATTnN. 0(f)daXfi.os Kat y^eip voenat 6 (f>tkog'

tav yap rtva ovrag (pik^^f cog ev rd^et o(f>BaXft.ov te^tov, Kai

')(jpyi(7tfx.ov avrov vofi.i^eig^ wg ev rd^et ^e^tag y^eipog, Kat ^Kairret

aov rr}V xpv^-^v, d-norefx.e rovrovg diro (jov, Kat iioppw ywptrrBYirt

ait avrtiv. or av yap fKyj akk-^kovg aoj^^jTe, dXka fx,akXov afi.(f)o- lo

repot irpoaairokkvaBe ovreg Ofxov, avf/.(f>epei ywptaBevray Kav rov


eva aioByjvai.

31 'KppeOr) Se otl 09 av dTroXvaj} Tqv yvvaiKa avrov,


80TC0 avTTJ oLTroaTaaLOV,

ToT Xptsostomot. ^iart elirev **


og av dirokvayf t^v 15
" yvvctiKa avrov^ ^otw avrr^ diroardatov ; eTret^vj vofxog ijv Kti-

fievog Trakaiog rov futaovvra ry\v yvvatKa avrov, e\ otag ^r^irore

airiag, fx,r] KwkveaQai avrov eK(3dkketv avrvjVf Kat erepav dvr

eKetvvjg eiadyetv. ravri^v r^v avvvjSetav avarpeTrav teaTroryfg


*'
yjfi.iov ^ptarog, rovro redetKe Kai eirdyet Aeyojv, eyh Se keyto 20
" vfxtv, ort oc, av airokvay} rr/V yvvatKa avrov Kat ra eqrjg' riqv

yvvouKa Kat aKovaav aa}(f>povt^ety Kat rr^v irpog irdvrag dirorei-

%i^et etaohov avrr] coaavrccg oe Kat rov avbpa eK(popov airepya-

^eraif tva ft.y] rovro ^ta^Trpd^rjrai.

©EOAflPOT MONAXOT. Ato. ro 6eketv dkkaig avveivat, e^ejBake 25


rag irpwrag, Kat '^ta rvjg fvff^avrig ravr^qg, 01 fi.ev ekdfx.(Bavov rag
akkm yvvalKag, ai ^e rovg dkkorpiovg dv^pag.

Ktpiaaot. 'O rrjv aa(f>pova eK^dkkav ^i^watv avrr] o^etav

akka yafutfififvat, oirep eartv ei^og fxofxetag, waavet fxr] kvOeiarjg

av^vytag' ov yap ra petrov^ta yrapa ©ecS kvet rov ydfJLov, aAA'30


vj aroirog irpd^tg.

'^^ YidXLv rjKOvo-aTe otl ipfxOr] tols ap^alois ovk imop-


KTjaeLS, a7ro8a>cr€L9 Se r^ K.vpico tovs opKOvs crov.
QpirENOTS. Ktpiaaot. To " bVK firtopK-^aetg" Kal ra e^rjf
40 EPMHNEIA TOT KATA V. 39.

eav rig avaitrig eTrdyv} toT^ a.yloig opKOVj dvr) rov opKOV (crrai

avro7g ro vat kui ro ov.

ToT Xptsostomot. To **
diro^xaetg K.vpiw rovg opKovg aov

Oyi\oi, OfMVveiv ^aev, dXvjOaveiv de' rovro Se roig dpyaicig eppeSi^'

avrog ^e vap^ erepw dicdym rov Ofxvveiv Kara rov Seov, (pyjai, 5

'fjiyire Kora roi) ovpavov, /ai^tc Kara r^g 'lepovaakvifj., Kai rwv
e^Yjg' rovraiv ^e efJ.v^aOy] ovp^ diiX.ag, akX eirei^yj eOog ei-yov Kai

Kara rovim Ofxvveiv, ^eiKvvat Ttpog roo reXet tov evayyeXiov ro

e6og' ro ^e " /A^Te Kara ryjg Ke(f>aXyjg aov ayjfxaivet, ort ov^etg

eartv eavrov Kvptog' ov yap fxovov rov eiTiopKeh, (pyjat, kccXvco' 10


dXXa Kai ro oXcoi Ofxvvvat' ov fxovov etg ro rov Qeov ovofxa, dXX
ovte etg rt rSov Krtaft.drm avrov.

39 'Eyo) Be Xey(o v/jup, fir) duTiOTrjvaL tu> Trovrjpco, aAX*

ocms cre paTricreL els rrjv Be^Lav cnayQva^ (TTpeyj/ov avn^


Kol TTjv aXXr)v. 15

ToT Xpt202tomot. Ovj^/ toj d^eX(f>ix dvrtarYjvat, dXXa rw


TcovYipSo, OetKVvg ort eKetvov Ktvovvrog, ravra roXf>.avrat rd KaKa'
rt ovv <f)Y]atv ; ov y^yf y}f>M.g avrtaryjvat rZ irovyjpw ; Se? f/.ev, ov

rovrco ^e rw rpoTro), ro dvrt^^t^ovat KaKOv dvrt KaKov, dXXd ro

irapeyetv eavrovg Ttdayeiv KaKthg' ovra ydp rov Tiovyjpov Ttepi- 20


yevofneGa' ov^e ydp -nvpt afSevvvrat Tcvp, dXX vtaat.

Ka/ ro Tcapeyetv ^e too rvitrovrt t*;v erepav atayova KeXevaag,

ov Ttept r^g roiavri^g vXyjyyjg vofi.o6eret fxovov, dXXd Kat t>;v ev

aTtaat ro7g aXXoig dve^tKaKiav, itat^evoov ^fi.ag rovro <f>yjat' etTrcov

he '*
Tft) $eXovri aot Kpt^yjvat Kat ra e^yjg, ovy^ ditXoog rovro 25
redetKev, aXXa fxera itpoaByiKyjg' ov yap etitev, 'bog to) ditatrovvri

ro iffMrtov, dXXa *'


tw BeXovri aot KptS^^vat, rovreartv, edv eig

'ttKaaryjptov eXKfi, Kai itpdyfkara ^iKaartKa Ttapeyet, Ka) oi)

fxovov a ^ovXerat Kai KeXevet "^ovvat, dXXd Kat TiXeiova eitt-

^ei^aa6at <f>tXortfxiav' Kat fxyj^etg Xeyerco, ort yvfxvog XotTtov 30


efxeXXov itepiievat rovrotg •netBofxevog' fx.dXXov fxev yap av itoXXw
TtXetova ditdvroov ot TtetQofj.evot itepte^dXovro' tto fx-^^^e^g d^vvara
eivat vofi.t^erw ravra eittrdyfxara' Kai ydp ft.era rov avfi<pe-

povroi a<f>o^pa eartv evKoXa, eav vyj<poof/.ev. fxerd ro ^ovvai rov


V. 44 MAT0AION ETArrEAIOT. 41

yjiTusva Kai to IfjidrioVf Kai avTW tw crafJMTi /SovKerai eig itovov

yj)yi(ia(TOai' " eav ydp rig ae dyyapevayj, ^>?o-/, " fji.iXiov €i/,

**
inrayt /act avrov ^vo, Kai vtKVjo-ov Kat vTTep(3r]6t t*;v d^tKov

e7rt6vfji.iav eKetvov. ro yap ayyapevcrai, rovro eari ro ekKvaai

d^tKOjg. 5

42 Tw alrovvTL ae hlbov, kou tov dekovra diro crov


daveiaaaOat. /xy d7roaTpa(f)fjf.

Advog ^e evrav6a ov ro fAera roKov Xeyei, dXXa t>jv •)Q>rjatv

ryjv dnXug yivofjLevvjv.

44 'Eyoj 8e Xeyco vfjuv dyairaTe tov9 e^dpovs vfitov. 10

T^v Kopavi^a rav dyaQav ea-^^drrjv reQetKev, ro dyaiiav rovg

e^Opovg Kat ev^^eaOat virep rwv eitrjpea^ovTajv^ Kat evkcyeiv rovg

Karapafnevovg' KaXag Troteiv roig fxiaovatv, CTrep vxpog fieytarov

(f>iXoao(piai eart' dtdrot lovro Kai Xafnrpov ro eiraBXov eyei Kat

fj.ta6ov rotovroVf oiov ovVe ev rav irporepuiv. ov ydp yyfq evravBa 15


fiieft.vr}ratf KaBdirep eiri rav Trpdwv, ovre TrapaKX-^aecog Kai eXeovg,
KaQairep eirt rav TrevBovvrwv Kai eXerjfi.ov(i}v, ovre (3aatXetag
ovpavojv aXX irdvrm rovrm rjv (pptKcc^earepov, ro yevea6at
OfLoiovq Oe5, wg dv6po3Trovg yeveaBat eiKog' *'
OTrag yevr}a6e"

<f)r]atv, " ofjLotot rov Tlarpos vfMov rov ev rolg ovpavoTf, ort rov 20
**
rjXtov avrov avareXXet eirt Trovrjpovg Kat dya6ovg, Kai ^peyei
**
eTrt ^iKaiovs Kai o^tKovg. Kai ydp Kai avrog ov fxovov ov

fxiaei, (prjatv, aXXa Koi evepyeret roi/g v^pi^ovTag, Kairoiye

ov^afji.ov ro yivofuevov laov^ ov p.ovov ^id rrjv rrjg evepyeatag imep'


^oXrjv, dXXd Kat ^ta rriv rrig d^iag virepo-^rjv. 25
Ktpiaaot. AyairoofLev rovg e-^^fipovg, ov Ka^ '0
ft.otyoi eiaiv ^
(poveig, aXXa Ka6o av6pa)iroi. ro yap dfi.aprdvetv evepyeiag eariv,

OVK ovatag' '^to ovre epyov Seov rj df/Lapria.

©EOAflPOT Hpakaeias. TTrepevyov rwv e^^^^pm, ev rovra av-


rovg afxvvofxevog, ev rw fj.r} avvehat avrolg] efXfj.evovai rrj irovrjpia. 30
ToT attot. Yldvrag rovg 6eXovrag vio6eaiag d^ia}6r}vat, Bei"

Kora ro tvvarov fj.tfj.e'ia6at Qeov, ev ra d^touipirojg evepyereltv.

i- ainovi Cod.
G
42 EPMHNEIA TOT KATA V. 45.

Kat 7rpo(r€VX€(r0€ wrcp tcou eirrjp^a^ovToav.

Ktpiaaot Aaesanapeias. \cfwg (p-^a-eiev t/s", Tralf fxaKa~


piof TlavXoc AXe^av^pov apoaai tov yaXKea ; "npoi ov (f>afx,€v

ovy^ ft?f 1.010V eyGpoVy aAA' wg iyPpov tov KvayyeXiov KaTfjpaaaTO


ainov, '^i^daKm oti Toti tov 0foi) eyPpoHg ae) yprj TroXefJieTv. 5

45 Ottoos' y€vr)a6€ vloX rov Ylarpoy vfxwv tov €v T019


ovpavols.
OpirENOTS. O [xifji.vjTV]g tov 06OV Kat \piaTOVf tov ev avTw

Xoyov -yjXiov Kai TyjV ev avTco XdfJ.7rovaav tiKaioavvrjv dvaTeXXei

eir) 'novfjpovg Kat dya^ovg, Kat tov Qta aTOfnaTog Xoyov avTov 10
veTOV^ otKovofii.iKag ^peyet ein ^iKaiovg Kat d^tKovg^ TovTeaTiv

dfx.apTwXovg.

I YipO(T€^€T€ TTJV iXcrjpOaVVTJV V/JMV, /ir} TTOl^lv €ft-

TrpocrOcv twv txvOpcoTrcov.

ToT Xpt202t6mot. Uept TYjg Kevo^o^iag ttaXeyeTat, tov 15

TvpavvtKOOTepov TrdvTccv TrdQovg' ei fi.vj ydp eiirfv ti ^ei noteh, ovk

av irept tovtov trag dpfi-ootov vjv avTw Tioteh ett^aaKeV ov Oe


**
dirXag e/7re, irpoaeyeTe tvjv eXerjft.oavvyjv vfi.S>v fvlfj Troieiv efJL-

**
TipoaBev Twv dvBpaTrwv, aXXd Kai tovtw enriyayev, *'
itpog to
**
fleafi^vai avTolg. eaTt yap efj.irpoa^ev avOpuTrcov TtotovvTa, fj.ri 20
irpog TO BeaByjvat TroteTv, ttorrep rrjv yvwfLrjv KoXd^et Kat aTe(pavoi.

ei ydp fJflfj avTrj rj aKptjBeta TrpoaKetfi.evrj ^v, iroXXovg av tqvto

OKvrjporepovg enoir}aev irept tvjv TVjg eXevjfi.oavvvjg ^oatv, ^td to

fj^lrj TravTayov irdvTwg '^vvaTOV eivai XavBavovrag iroteh' tta tovto

dTroXvwv r)fJ.dg t% avdyKrjg TavTrjg, TJj •jrpoaipeaei tov irotovvTog 25

KOt TV]v ^vjfjiiav Kai tov fxtaBov opt^ef tva ydp fx^ ^^yrjg, t/ ydp
eyw rrdBo), av eTepog 'itri ; ov tovtcov ^vitwv (pvjatv, dXXd tv]v

^tdvotav T^v avjv Kai tov Tpoirov tov ytvofJ.evov' ^riv yap ^l^vyrjv

^ianXdaai ^ovXeTat, Kat TravTOg airaXXd^ai voav}fj.aTog.

E/Tre Ve ft.v] aaXirtaa^t efj.TrpoaBev twv dvBpwirwv' ovy^ oti 3°


adXiriyyag eiyov eKeivot, dXXd tv]v TroXXv^v avTwv evi^el^ai

f/.avtav, Tvj Xe^ei t^^ f/.eTa(popdg TavTa KCOfxw^wv avTovg Kai

1 vtejlv Cod.
VI. 5- MAT0A1ON ETArrEAIOT. 43

ciCTro^Treywv* kcu aWag adXTriyya t^v e^/Sei^/v Xeyei. Kokag Qi


" imoKpiTai" avTovg eiirev evei^yi to [MV TrpoaameTov ekevjiJLO-

(rvvri^ ^v, v) Se ^idvoia wfxoTi^TOi Kai d-TtavQpwnoTfjTOi. " /a^

**
yvoiTCi} Se 7j dpKJTepd (tov, t/ TroieT vj te^ia aovy (f>vjai' Kai

evTovQa TrdXiv, ov ')(e'ipa.g aiviTTeTaty aXX vitep^okiKax; avTO 5


TeBeiKeV el yap olov Te eaTi, (fri^ai, aeavTOv ayvoi^aaiy Trepi-

OTrov^aaTov eaTa aoi touto. ov yap »$ T^vef (f>a(Ttv, oti Tovg

vovrjpovg ^e? KpvTrretv dv6p(tyjtovg' iidvTag yap ewavQa \av6dvetv


eKeXevaev' TiOyjat Se Kai tov fJiiaQov fxeyaV " Kat yap 6 YlaT^p
**
aoVf (pi^at Kat Ta e^vjg. i o

Ktpiaaot. 'O ^*' avTO to KaXov Trotm dpeTvjVf VTrepKoafxtov


ep^fi TO Kavyvffjia.

Kahmentos. Touto (f)v]atv, tva Oeoj' fji.ovog ytvcoaKy}^' outc

yap avTOg eXeicv 0(f)etXet ytvwaKetv' eiret avfifiaivet ^ta tovtov,

voTe fj.ev eXedVf iroTe §e ov. 15

3 ^ov Se iroLOvvTos iXerjfjLocrvvrjv, firj yvcorco rj apL-


CTTepa aov tl iroi^l r) de^La aov.
Eethpot. 'O XeXviQoTCtii irotav to KaXov Kat fj.vj ^vjfj.oatevav

avTOf d\Xa ^vjtuv XaQeTv Kat avTOv tov evepyeTovfxevov, ovTog


eaTi irept ov (pvjatv Kvpto^f " fi.vj yv(OT(a vj dpiarepd aoVy t/ 20
" irotel vj tel^td aov."

'ftpirENOTS. To te^tov koi kolQvikov epyov ytvaaKet vj dptaTepd,

oVe fnoXvveTat Inro (f>iXoto^iaq.

5 Kai oTav 7rpo(Tev)(r)f ovk ecrrj axnrep ol inroKpLTai.

ToT Xpt202Tomot. E/TroJv ^e, irpoaev')(pfji.evot ovk eaeaQe 25


(aairep 01 viroKptTai, TrpeirovT^ag ^e Tovg TOiovTOvg viroKptTag KaXe7f

OTi 0eco irpoaTrotovfj.evot irpoaevyeaQai^j dvQp^airovg veptaKovovatv,

01/5^ iKeTav ireptKetfKevotg ayvift.a, dXXa avQpciyffcov KaTayeXdaTOJV'


yap fi.eXXci}v iKeTeveiv, airavTag a(f>et$, irpog eKeivov opa tov

Kvptov ovTa ^ovvat tv^v atTvjaiv' av ^e toiJtov d(pets TravTayov 30

TrepKpepet Tovg 6(f>QaXu.ovgf Kevatg aireXevaeTat yepatv. ovk etire

Oe OTt ov X-^ipovTat fJ.iaQov ot TOtovTot, aXX OTt avreyovatf

TOVTeaTt X-^ovTat fxev, irap m Se hrtQvfJ.ovatv avToi. yap

j yn)u<TK(i Cod. ^ vpwTivxjtcBi Cod.


G 2
44 EPMHNEIA TOT KATA VI. 7.

Qiog rovTo ov l3ov\(:Tai, aXX avrog fxev rrjv Trap eavrov Trapey^eiv

i^SeXev ai/.oi^y}V' eKehoi ^e rrjv -napa rm avBpooTrcov ^Yjrovvregf

ovK eri av eiev ^iKaiot ka^eh nap eKeivov. (SovP^ei, (pyjo^i, rov

Ttapa rov %eov Xa^eh [j.icr6Qv ; " eiaeX6e eig ro rafxieTov aov,

Kai ra e^^s' ri ovv, ev eKKKrjoricCf (pvjaiv, ov ^ei Trpoaevyea-6ai ; 5


Kai (7(f)o^pa [xev ovv. itavrayov yap 6 Qeog rov aKoirov eTTt^rjreT

rSiv yivoixevcov. enet eav etg ro rafxtehv etaeX6yjgf Kat aTtoKXetaag

Ttpog eTTi^ei^tv avro epyaarj, wg Kat rov aoofxarog KpvnrofxevoVf


hia r^g (pcovvjg naatv eavrov KardbvjXov "TTote^g, ovoev aot raiv

6vpu>v o(f>eXog avpipera^ag jSowv, Kai r^ (pcovjj KarayeXaarov 10


votwv eavrov aXXa 5^»? raq r-Hjg '^tavoiag aiioKMietv 6vpag, Kat

fxera (ittetKeiag irdai^i irpoaev^^ea^at, Kai fxera avvrptj3vjg r^g


^tavotag, Kat ^aKpvav rwv ev^odev. yap ovrag ev^ofxevog ttoKvv

dnoX-^xperat rov jxta6ov. *'


^iort, (prjaiv, ** Ylarrjp aov ^Xeirm
" 6V Tco KpvTTTO}, aTro^coaet aot ev tw (pavepoo. ovk eiire ')(apieiTai 15
aot, «AA' TroXAw fxei^ov, ori yjpeiiarriiv eavrov yjfxTv Kareari^ae,

Kat fxera fxeydXrjg aTto^waet T^f rtfxr^g, ev r^ (pavepw irape^^fciiv

aot rov fxta6ov.

7 Ylpo(T€V)(ofievot 8e, firf ^aTToXoyrjarjTe odcnrep ol

eOvLKoi. 20
T/ Se eartv, oitep etire, **
[xrj ParroXoyiarjre ; ^arroXoyiav
evrav6a rriv (pXvaptav Xeyet' oiov or av ra fxrj itpoarjKovra

atrafxev Ttapa 0eoD, tvvaareiag Kat ho^ag, Kai ttXovtov, Kai

Tpv(pag, Kai ro e^^^Ppoiv 7teptyevea6at' Kat ditXag ra fxi^^ev eig

^^vyrjv Koi acarrjpiav avvTeivovra, Kai rtvog eveKev et oidev av 25


y^eiav eyo[i.ev, Ka6cbg elitev avrog, itpoaevyea^at ^e?; tva Ty\

TtapaKXriaet e^ntKdfxxpcoft.ev avrov rov eXerjaat rjfxdg' tva raTtetvco-'

6a)fxev avaff.vvja6evreg rav dfxaprtcov rjfxcov' ert ^e Kat tva oiKeica-

6a)fxev avra, r^ avveyeta rvig evrev^ecog. yprj yap vjfxag irapa^

fxevetv Kat TtpoaKaprepeTv raHg •npoaevyatg Kas raig QeYjaeat, 30


Ka6cog Kai did rov itapoctetyfxarog eKetvov rov Kara rrjv yrjpav,

rjrtg rov dveXerj Kai cofiov eTteKafxipev apyovra r^ avveyeta rr^g

evrev^ecog, Kai rov Kard rov (ptXov rov dcopt rri vvKrt itapayevo-

fxevov, Koi rov Ka6ev^ovTa dno rrjg KXivrjg dvaar-^aavra, ov ota

TTyv (ptXiav, dXXd ^ta rrjv wpoae^ptav. 35


VI. 9- MAT0AION ETArrEAIOT. 45

9 Ourtoy ovu irpocrev^^eade


. v/JLels, Ylarep rjfjLcou 6 iv

T0L9 ovpavoLs.

Aer ovv TrpoaiiyeaBai evOecog Kai tov vovv yjtMiV avaitrepovVf

Ka\ T^g yrj^ avur|/ot3v Kai toii; ovpavoig irpQCtjXovv' irpocnarTtyii

yap y][J.7v Xeyeiv, *'


YluTep ^[xav, o cv to/V ovpavoTg' o toiwv 5

Trarepa KaXeaag tov Seov, ^iKaiog av hyj TOiavTi^v e-ni^eiKvvadai

TToXiTeiav, ag fjLrj Tyjg avyyeveiag TavTvjg avd^iog (pavYjvat' irai-

'^evei Ve Kai Kotvijv virep Tav a,teX(pwv 'jroietaQai evyyiv. ov yap


eiirev, YlaTep p.ov, dXka Ylarep yjfJicov. vTiep tov Kotvov o-afxaTOg

Tyjg ^FiKKXi^aiag vofxoBeT-fiaag 7rpocr(j>epeiv t>?v '^eyjatv, Kat o^&a/xou lo

aKOTteiv Ttva to eavTOv, aAAa TravTayov to tov TiAyjatov tva

fjii^telg €Tepov TtXeov eyyi^ fJiyj^ev, p-yire o TtXovatog rov "Trevyjrog,

p.'fjTe 6 ^eaTTOryjg rov ^ovXov, [x-^re o dpyjav rov apyoixevov, [xyjre

(3aatXevg rov arpaTtwrov, [x^^re o (f)tXoao(f)og rov ^ap^apov,

fji-^re ao(pog rov i^twTOV itdat ydp [Ktav eyapiaaro evyeveiav, 15


ndvTajv o[J.ot(ag Kara^taiaag, Waryip KXi^Oi^vai.

EiTrav ^e " ev rotg ovpavotg^^ ovk eKe7 rov Qeov avveKXetaev,

dXXd r^g yy]g drtdym ro evyofKevov, Kat To7g v\pyjXo7g itpoayjXiov

•yjapiotg, kou raTg dva ^iaTpt(3a7g, tovto (pyjai' ro Oe " dyiaadyjrco


**
TO ovOjU.a crov*" ^^Aor to "^o^aad-^TCo ^td r-fjg vfnerepag ^ojyjg, 20

Tovreart Kara^iwaov, (pyjaiv, ovrcog itoXtreveaBat yj[t.dg KaSapwg,


'*
wg ^/ yj[J.dg aTtavrdg ae ^o^d^etv. ro Ve eXBerca yj /SaatXeta aov,

ayjfjiaivet ro [a} npoa-i^Xaadai roTg opco[i.evotg, [t.y] ^e [neya rt ra


Ttapovra rjyeiadai, aAA' eitetyeaOat rtpog rov rtarepa Kat rav
** aa- 25
[keXXovrcov e(f)teadai, dTteK^eyo^j.evovg ryfv ditoXvrpujatv rov
** **
[xarog y][j.av, wg (pyjat TlavXog. yevyjQ-^rco ro 6eXy}[t.d aov, cog

*' coaitep eKe7


€v ovpavco Kat eiti ryjg yrjg' Xeyet rovro eartv'

Ttdvta dKCoXvrcog yiverat, (pi^atv' Kai ov ra fj.ev vitaKovovatv, aAA'

elg rrdvra yjKovat Kai rtetdovrat, ovrco Kai yj[J.dg Kara^tcoaov rovg

dvBpcottovg, [t,yj ef ^fxtaetag ro SeXyjfJid aov 7tote7v, aXXa rtdvra^o


iva Ttotcofi.ev '^td aov' ^tort ov ryjg y]ft.eTepag aitov^^g ij dpery]

[xovov, dXXd Kai t^$- Trapa aov ^i^Ofii.evy]g ydptrog avco6ev. " apTov
'*
^e erttovatov,^^ rov €(f>y]f>.epov Xeyet, coare fLy) virep ryjg avptov

^ iyjei Cod.
.

46 EPMHNEIA TOt KATA VI. 14.

[X€pi{xvoiv' [x^ Be 'nepaiTepiJ avvTpi/^eiv eavTov^- T17 (ppovTiBi Trj^

tTiiovcjifjg ^fx.€pag.

To " a(f>€g yj[uv Toe 0(f)€iXYj(xaTa ly/xeSv," Ka) to, €^y}g, ^ tyjv Trjg

(piXavOpctiTTiag vw€p(3oky]v cK^eiKVVTaty oti Kai /*fTa to l3<xTrTi(Tfxay

Trakiv (X(xapT(ivovTag, a^io7 avyyvaixrjg' ov t\ jap fx^Ta to 5

XovTpov TYjg '3TaXiyy€V€(J'iagf dvYiprjTai Tr/g [xeTavoiag to K€p^og'

ciariv^yKt ^e tovtov T^g iK€Ty}piag tov vojxqv, afxa fx€v iva t«v

afxapTrjfxa.T(i)y VTiOfxvYia iv XafxjBdvovT^g f/i€Tpid^cofX€Vf afxa Se Kai

€T€poig d(p€(iiv 7iap€yovT€g fxv^cjiKaKiag dirdarjg aitaXXaTTCCfx^Oa^^

TO " fJ^ €l(r€V€yKyjg ^fiMg €ig 7r€ipaaf>.ov ^i^^daKei, ov irapai-yo

T€7(j6ai fx€v Tovg dyavag, fx^ cTrnryj^av^ Se" ovtco yap rjfi.iv rj

viKrj XafXTipoT^pa ecTa/, Kai yj yjTTa tw ^ia^oXta KaTay^XaaTO-


*'
T€pa. •novYjpov" ^e IvTOvQa tov didj3oXov KaX^T. ^id ^e tov

e/Tre/v " oti (jov ^otiv ^ j3a(JtX€ia Kai Ta €^Yjg, avafi.tfJiV^(JK€i

y}ft.dg Xoyi^€<j6ai Tig €<jtiv ^€(J7ro^cov Yjfx^v, Kai oti TravTcov €(Jti 15

'bvvaTioT€pog°, Kai oti ov^iva 5^77 ^€^oiK€vai Xotitov.

14 'Eai/ yap d(f)rJT€ toIs avOpamoLi Ta TrapairTdifJuaTa

avTwv, d(f)r](r€L kou vpXv 6 YlaTijp vfxav 6 ovpavLOS.


E/Trwv, " eav d(pY)T€ To^ig dvdpwiroig Ta TtapaiiTCjifxaTa avTcov

<f>yi(Jtf Kcti To. k^Yjg, itdXiv Kat ttd tovtcov €VTp€ipai tov aKpoaTYjv 20

^ovX€Tat, TiaTpog Kai ovpavav f>.vy]fxov€vaag. yap toiovtov

iraTpog cov viog, Kat Tipog tov ovpavov KXyjQ^ig, ovt€ €K6yjptov<jdat

tiKaiog dv ^'iyi, ovTe -yijivov t; Kat PtcoTtKOv ej^tiv (ppovrjfiLa, aXXa


Taykcag ^taXdTTeadat npog Tovg dfxapTavovTagj Kat fxy^€ tyyog

opyyfg eyjetv iipog Tovg TiXyjaiov. " oV' av Se vy]aT€vi^T€ (pYjai, 25

TOVTO ^i^Xo7, OTi ov^€ ydp fxovov €7ii'^eiKvva6at yjpY], dXXa Kat
** Ta
anov^d^^etv Xav6dvetv eKcXevaeV to he d<pavi^ovat TipoacoTia

'*
avTcov," TovTO laTtv, OTt ^ia(f>6etpovaiv, ayioXXvovaiV et oe

toSto d(paviafxog -TipoadiTiov, to npog Kevoto^iav oyyjpov (f>aiv€a6atf

t/ dv eJVa)j«.evP, Tiept tsjv €7itTpifxfxaat Kat vTiQypa(f)a7g ^ia(p6€i-3^

povacov Ta Tipoaoo^na tcov yvvatKcov' €K€7voi fxkv eavTovg jSXaTiTovai^

fxovoV avTat ^e Kat eavTdg.


^ BapauTe ol df/iapTuXol ko,) /*6Tavoij(raTe . in marg. "* aTKx.Wa/no-
IxfBot, Cod. " eTiir/jSai/ovCod. ^ ^vvaffTUTfpoi; Cod. P eliro/Atv

Cod. 1 ^Xaa-Tcivova-i Cod. sed ^KdiiTov<ri iti niarg.


5

VI. 22. MAT0ATON ETArrEAIOT. 47

Ttvof evcKCVf hr) fAev rvji eXeyjfAoa-vvi^g elitav, " wpoaej^crc [xri

'*
voieiv efXTrpoaGev twv avBpwTrwv, Trpoa-eGyjKe " TrpOf to 6ea6yivai

** vi^areiag Kai TVjg evj^^f, ovOev toiovtov


avTovi'^^ eiii te tyj<;

diwptaev ; OTt t>jv ekeyjixoavvy^v jtxev aOvvaTOv XaSetv' ev^ji^v oe Kat

vyjareiav ^vvarov. akei<f)e(r6ai le KeXeva-afy ov^ iva aKei(j)0[Me6a ^

ndvTOog evo{JLo6eTyjaev, eTrei TrdvTef €vpe6yja-0[Jie6a itapa^aivovTeg

Tov vofxoVf Ka) irpo ye irdvTm, oi {xdXiaTa avTOv eanovGaKOTeg

(pvXdTTetVy TO Tstiv [KQvayav TrA^flof* ov TOtvvv tovto eTrera^ev'

dXX^ evet'^)} to/V "naXatolq e6og dXei(f)ea6ai (xvveywi yjv, ev(f)pat-

vofJLevotg KOt yatpovatj %ta tovto eiTre to dXet(f)ea6at' ovoe yap lo

avTOi v^aTevaai rjfJLepaq TeaaapdKOVTa y}Xetil/aTC. vnoKptTYjg ^e

e<rT/v, eTepov ayyjfJM Tiept(3aXXoixevog, olov eav Ttg itTwyog

vndpywv, apyovTOf eavTx Trepi6yj TrpoawneTov.

19 M^ 07)(ravpL^€T€ vfjuv OrjGavpovs hri rrjs yrjs.

EiTTWv " [JLy] 6yjaavpi^eTe," eri Se Kat tov eirtyetov 6y]aavpov 1

Tyjv l3Xd(3y}v Xeyet, viro ayjTog Kai fSpccaecog a(f)avi^o[i.evov Kat

VTTO KXeirTav tiopvTTo^j.evov, Kai tov eTrovpavtov Tyjv w(f)eXetav

aavXov ^ta[ji,evovTog. Kat eTret^-^irep oirov 6yjaavpog tou av6p(airoVy

€Kei Kat yj Kap^ta avTov' eav [iev ToTg KdTto 'npoavjX(i}[t,evog ^ virap-

yy^g (f^yjatv^ ov [LtKpav VTroaT^^arj (3Xd^yjv' oovXog dvr eXev6epov 20

yevo[t.fvog, Kat tcSv ovpaviov eKTrtirTm' tiJc dtavoiag Trpoay}X(i}[iiev^g

Toig ypyi[iLaatv, Kat wairep kvcov Ta^co 7rpoa^e^e[i.evyjg aTrdayjg

dXXotwaecog yaXeyrwTepov t'»} tciJv ypyj^jLdTODv TVpavvitt' KaTo, Tav

"TrpoatovTcov Ka6vXaKTWV, ev epyov eyav tovto oiyjveKag, to TVjpeiv

eTepoig Ta Ket[j.eva' edv ^e ToyTo to epyov a(f>eig [LdXXov Toig 25

avco ycoptotg^ avvdxpi^g tov vovv htd Tyjg eirtOoaeccgf [t.eya aov earat
To Kep^og Koct d^ietcoTov.

22 *0 Xvxvos Tov acofiaTos ioTLv 6 6(f)0aXfios.


KiTrcbv OTt " Xvyyog tov aci)[i.aTog eartv 0(p6aX[iL0g, eO"^-

Xwaev OTi oirep eartv o(f)6aX[j.og tw aw[j,aTt, tovto vovf t'^^©

yl^vy^' waTrep ovv, (f)yjatv, ovk av eXoto ypvao^popetv Kai TreTrvj-

pwa6at Tovg o(f)6aX[».ovgf dXXa [mXXov Tyjv tovtwv vyetav dirdavjg

T^f ToiavTi^g ireptovatag Tro6etvoTepav elvat vo[iit^eig' ovtw Kat tvjv

Tov vov nryjpwatv ^evye, wg [iLvptwv KaKwv e^LirfTrXwaav aov tvjv

^ vpnrtjkuiMmi Cod. * Xo/^o*? Cod.


55

48 EPMHNEIA TOT KATA ,VI. 24.

^ooTjV, Kai [XfjdafxH^i TrfjpaiGrjvai tovtov avaa-yyi, tov Kai ToTg aXXoig

Trapep^e/v cxpeiXovTa. " to (pa^; to ev (Tot cKOTog^ to aKOTog i:o<jov\^

OT av yap Avy^yo^ crpeaayj, Troia aoittov eATrig earai ; y] ti to

0(f)e\og aTpaTiwTav yj)v<To(f)opovvTaVi ot av crTpaTfiyog aiyjxd.-

kttiTog^ ayyjTai ; ovTcog ovv Kai 6 tov vovv ^ia(f>6eipwv, tov dvvd-

fxevov Xveiv Ta TraSyjf eTriBvfJiia ttKovtov aKOTt^OfJievog Trape(3Xeipev


r \ \ /
eavTQv Ta [xeyiaTa.

©EOACPOT 'Hpakaeias. Ktpiaaot. Avyvog awfxaTOg vovf,

ov KaQapevovTog wg o^flaAjOicv, o^yjyehat Kat yivioyeiTai ra awfxa-


TiKa Ttd.Oy] eiti to evyrpeiteg Kai 06c3 dpeaKOV. 10
ToT Xptsostomot. T/ eaTt to " ov^etg ^vvaTai ^v<7t Kvpiotg
*'
^ovXeveiv ;" ^vo Tovg to, evavTia eitiTdTTovTag keyet' eitet ei fji.^

TovTo eiyj, ovde ^vo av eiev. 01 yap 6ft.ovotav eyovTeg, Kav itoXkot

vitapyjaatv, ev etat' Kai yap " rou irXyjdovg twv TriaTevadvTCcv,


ff)y}aiv, " y}v yj Kap^ia Kat yj yl^vyyi [xta. ov fkovov ovv ov hovXeva-ei 1

Ttg Toig ^vai Kvpioig, dXXa Kai fiia-^aei, (f>i^a-i' kolI diroaTpa-

(f}y}aeTat avrovg' emwv Totvvv aopiaTUig Tovg ^vo Kvpiovg, Tew^-


tva Tteiayj tov aKpoaTi^v yeveaOai twv Xeyoft.evwv tot€, eTry^yayeV
" ov tvvaa^e Qew hovXeveiv Kai fiaf/.wva.'^ (f)pt^wft.ev evvoyjaavTeg

Ti Trapea-Kevdaafjiev, tov "KpiaTOv eineTv, OTt irep fi.eTa roy Qeov, 20


TeBeiKe tov yjpvadv. et ^e Tot;TO (f>piKTOv, irwg ov (ftpiKwoecTTepov,

TO Oia TOJV epywv TotovTovg yeveaBai, Kai 7rpoTtf*.dadai tov (f>o(3ov

Tov 0eoD, Tyjv tov yjvaov Tvpavvtda; Trag ovv A{3paaf/. ^'70''>

Trwg ^Iw^ ev^oKift.y}aev, oti ovy dirXwg errXovTovv, ovde e^ovX^vov


T» ft.aft.wvd' dXX eKpdTOvv avTOv Kat e^eaTro^ov Kat wairep 25

dXXoTpiwv ovreg oiKOvoft.01 y^pyjpi.dTWV, ov twv ' irdvTa eKeiva

eKeKTyjVTo' Kat ov ft.ovov Ta eTepwv ovk eXdft.(3avov, dXXd Kai ra


i^ia TOtg heofi.evotg irapeiy^ov ; ft.y]heig toivvv 7rpo(f)aai^ea6w 7rpo<pd-

aetg ev dft.apTiatg Xeywv, gti ^vvaTOV Kai ©ew dovXeveiv Kai yj)yjft.aat'

Tov ^ecTTTOTOu y}fi.wv lyjaov KpiaTov, tov aXyfiivov ©eoy, aTro(f)y)va- ^o


fLevoVy d^vvaTov eivai TavTVjv KdKetvyjv avft.^yjvai t^v ^ovXeiav.

24 Ou bvvaxrOe Geo) hovXeveiv kcu fMafJLOovd.

©EOAflPOT MONAXOT. Kahmentos. MafJLWvdg eaTiv ov fxovog


6 yjvaog, dXXa Trdv eltog KdXXtaTov twv eiri -y^f.

s ulyQA.dKo}Tov Cod. * Fors. ovTU.


VI. 25- MAT0AION ETArrEAlOT. 49

Majawva^' eor/v v] (piXapyvpia.

ToT XpT202t6mOT. E/Ve §€ TOVTO OVK €Tra^V] fJMfJUCVoii eCTTl

TO itipi(j<Jov T% "^^iia;.

1S ^i^ rovTo Xeyo) vfxlv, fxrj /JiepL/imTe ry yjrvxy vfjLCJU,

Ti (f)ayT]Te kcu tl irLrjTe. S

H xf/vyYi Tpo(f)^g ov Jerxa/, aaafxaTOg yap' aWa KaTa rvjv

Kotwjv ecpBey^UTo crvv^Qeiav. e/ yap fXYj ^eiTai Tpo(f)Yi(, aXA ovk


av oXoi^ avauyoiTo fjieveiv ev t» a(t}ft.aTi, aX\ vj Tpe(f)Ofi.evov

avTov' tva ^e fj.yi


Xeyaxji Ttvei' ti ovv, et aitavTa '^(hfj.ev Torf

irrta^oli ; vwg ^vvv]a(3ft.e6a ^aai ; Trpog TavTVfv Xotirov taTaTai lo


TYjv avTiQecnv (7(f>odpa evKaipooi^f Kai (f>rj(TiV ovyj. nXeov eaTiv vj

i^vyy] Tiqg Tpo^pyjgf Kai to (rafia tov ev'^vfi.aTog ; o ^e Xeyet

To/oi/Tov eaTtv' oti o to fj.eT^ov ^ov^j TriHg to eXaTTov ov ^<aaet ;

TVfV Tpe(pofLevv]v (xapKa Kat (TKeTrofnewiv ^tairXacagf iraig tv^v

Tpo(f)V]v ov irapeqet Kat to evovfi.a ; ovOe yap vj Tpo(py] avqet to i


5
(ToifLa, (xXX V] TQV Qeov vrpovota' 'hto Kai eirv]yaye Xeycov, " Ttg
*'
^vvaTat el vfi.Sov vpoaOeTvat errt tvjv rjXiKiav avTov irvfyyv eva ;"

"TrpenovTcog Se Kat tSov ireTetvwv fi.efj.vy]Tai, Kat cr(f)o^pa evTpeirTtKas'

oirep fj.iytaTov etg Trapatve(7ecog Xoyov eyet tv]v tcyvv, OTt rpe^

(povTai yaptg fji.epifj.vv](;, oirep eav 6eXa}ff.ev, Kai v]u.Tv evKoXov 20

KaTopBvBvjvat' Kat tovto e^et^av 01 hia tcSv epycav avTO avvaavTeg'

Ma>ya^f Kat HXiag Kai lctidvvvjg, Kat erepot TOtovTot fj.v] fj.epifj.vy]-

cravTtg. ei Totvvv tZv ^i vjfj.ag yevoft.evctiv ireTetvwv, TOcravTv^v

voieTTai vpovotav, iroXXdo fjMXXov v]u.<av' Tt ovv ; ov ^eT aTretpetv

(j>v](Tiv ; oiiK einev, oti (XTieipetv ov ^ei, aXX OTt fi.eptfj.vav ov ^eT' 25

ovSe OT/ ypv] epya^eaQat, aXX oti ov ^eT fj.tKpoy\>vyov elvat, Kat

KaTaTetvetv eavTOv TaTg <PpovTiatv, aXXa fi.aXXov irapa toS ©eou


TO irav l^vfTeTv. tovto yap ot h.iroaroXot KaTopSctiaav, anavra pt^av-
Teg, Kat 01 nevTaKtaylXtot, ag ev TaTg Ylpa^eat yeypanTat.
E.lirctiv irept TVji avayKaiag Tpo(f>y]g, Kat ^et^ag OTt ov^e virep 30

avT-l^g ypi^ fj.eptfj.vav, hrt to Kov(f>OTepov fxeTajSatvet Xotirov' ov^e

yap ovTcof avayKaTov cv^vf/.a wg Tpo(f>v], Kai ^etKVvatv airo twv

Kptvxv, OTtirep <py]ai yopTog aypov vnapyctiv, Kai noX^^v tv]V

evreXetav K€KTV]fJLeva, Kai eig KXi^avov ^aXXofxeva, TOiavTVfg


50 EPMHNEIA TOT KATA VI. 34.

fxere^xyov evTrpemiag kui KaXkiOTnafj.ovy ov TroAAw fi.aWoy rjfmg

afxcpiaaei to T[okvTifj.yjTov Kai •^epiuTiovhaaTov tw ©6o5 ^wov ;

TovTca-Ti Tov avdpcoTTOv, c5 Ttvi rpv^^vjv €^a}K€ Koi aSiixa hieirXaae,


Ot ov Ta opiofLCva itavTa eTToiyjaef Ka\ to. fiLvpia eipydaaTo dyaBd'
**
T<3 oe ov KOTTtaaiv eir-^yayev, coare Koirm y]ft,as dnaXkd^at' ov 5
yap TO fxeptfxvdv TovTa irovo^, dXXa to fj.eptfi.vdv. Kat KaBdnep
**
eiTTWv eirt twv opvewv, OTt ov aTtetpovaiv^ ov tqv airopov

aveTpexpeVf akXa tvjv (ppovTt^a, ovtco^ eiiroiv " ov v^dovatVf^ ov

To epyov aveikeVf dkka tv]v ft.epiy.vav' Kat ei 'Eokof/.aov yjTT-^Ov]

Tov Kakkovs avTwv, Kat o^j^ dira^ Kat ^t^, dkkd h^ oA>jj t^cio
I3aatketag avTOv' tovto ydp e^^kaaev eiTrchv, ev irdavi ry] (3aat-

keta avrov' Trore av TreptyeveaBai ^vv^arj ; fj.dkkov "he eyyvg


yeveaOai Trjg TotavTYjg evfi.op(f)ias ; eK rovrov nat^evav vjfJidg

ff.ti e(ptea6ai rov KakkcaTrtafj.ov rciov ifi.aTici}v. ei roivvv rco yjiprw^

Tw fj.yf
ev yjpeia ovrt, Tovreart toJV Kptvotg, roaovrov eyetv to 15
Kdkkog ^e^iOKe' irag aot too ev '^etCL ov ^uaet ;

Ttvog ^e ydptv einev' " oi^e ydp Ylarvjp vfi.wv ovpdvtog, oti
" yjp-^^ere irdvTCov" koi ovk eiirev oi^ev Seog, ceare avrovg elg

fLet^ova ekTTtta dyayeh. ei ydp TrarYjp eart, Kat rotovrog YlarYipy

ovdafJLug irapt^ot Tovg vtovg ev eaydrotg ovrag KaKoig, oirov ye 20


oi/^e dv6pci}7rot irdrepeg ovreg, rovro iroiovat. ^ia rov eiireiv

" ^Yjreire ryjv (Baatketav rov Qeov Kat ra e^yjg, dt^daKei y)ft.dg

fj.yi^e atreiv Ta irapovTa, dkka ra f*.ekkovTa ft-ovov, Kat Qdppeiv

wg Kat rovrxv eKetvotg irpoaTt9efx,ev(i3V, Kat ryjv ft.eptfi.vav virep twv


dTroppyjTCtiv dyaBiov eKeivcov eyetv' ov ydp S/a toSto eyevoft.e6a, tva 25

(pdycofxev Kat iricafi.ev Kat 7reptl3akkct)fj.e6a, akk tva apeacafi.ev

SeS), Kai tSov ft.ekkovrci}v eTrtrvyafj.ev aya6cov.

34 Mrj odu fxepLixvr}a7]Te el^ rrjv avpiov' rj yap avpiov


fiepLpvrjaeL iavrrjs.

OvK eiire fi.y) fj.epifj.vrjai^re fi.ovov, akka 7rpoae6y)Ke irepi ryjg "^o

**
avpioV dpKerov ydp t^ Vf^^P?' ^ KaKta avryjg, Tovreartv yj

rakanrapia Kat yj avvTpi(3'^' ovk dpKet aoi, (f^fiat, ro ev i^pcHri

Tov irpoaciOTrov eadietv tov dprov ; rt Kat rvjv diro TVjg (ppovrt^og

Trpoartd^g rakatTTcaptav ; ov yap KaKtav etircaVf irept irovyjptag eiiref


VII. 2. MAT0AION ETArrEAIOT. 51

** **
fxrj yevoiTO' waTtep Kai ev tco keyeiV eyta, (f>rjaiv, o Tcoiav

**
eip-^vvjv Kai KTi^av KaKa^ ov tyjv KaKiav Xeyei, akka Tovi

Xifxovff Tovg Xoifxovg, Ta hoKovvTa eivat KaKa Trapa TioXXo7g. Kat

traXiVi **
ovK e<TTi KaKia ev mXei, r)v Kvptog ovk enotvjaevy^ [ovj^

apiTayag. J 5
©EOAflPOT MONAXOT. 'H vjfA.epa e(TTi Ta Tipog Tvjv "xjieiav' to

irepi Tcov fji.eXkovTCi)v (ppovTi^eiv.

*
M^ Kpivere tva /xr) KpL0rJT€' iv cp yap KpLfiaTi

KplveTe KpLdrjaeade.
ToT Xptsostomot. T/ eaTi **
f^vi Kpivere \ iva f/i^ fLvpiwv \o

yefxav KaKav, virep fxtKpwv tivwv afuapTfjfKaTmy aX\oig e'7Tefi.(3aivy]'

**
^to Kai htrffaye r/ ^Xeizetg to Kap<pog ;
'
Kai yap TioXXot vvv

TovTo Ttotovaiv, eav thaat fn.ova-yov ireptTTOv ifuaTiov eyovTa^ tov

vofxov avTW Trpoj^aXXovTai tov '^ea-TroTiKOv, avTot fxvpia KeKTYifx.evot'

Kav ^dooai ^axptXeaTepag Tpotpvjg aTroXavovTay iriKpot yivoVTai 15

Karyfyopot, avTot Ka^ yjft.epav fxeBvovTei Kai KpatiraXavTeg, ovk

ethoTeg oti fx.eTa tS)v oiKeiwv aft.apTYjfji.aTWV, fi.e7^ov eavToTg

evTev&eV ov yap eKe7vov KaTa^iKa^etg, (pYjatv, aXXa aavTOV Kai


<po(3epov aoi iToteig to '^tKaaTYjptov, Kat aKpt/Seig Tag evdvvag'
yap aKoitwv^ tov ^top6waaa6ai Ttva, eTiiTift.wv Kat eTrtitXYftTWV 20
/A6Ta TO irXeiaTaKtg vovBeTYjaat, Kat acpoopa a-^ooetKTog eaTi.

"^fjjv] yap (XftapTdvovatv eyKaXeTv, Kat TovTovg eXey/eiv, olov tov

oiKeTYjv teaTroTYjg, koi v) ^eairotva t^v BepaTratvtda, Kat 6 TraTvjp

Tov vtov, Kat (ptXog tov (ptXoV Tovg eyBpovg, eav fuq Kptvwfnev

Tw irpoetpvjfLevw aKonw, ov^e-vroTe KaTaXvaai tyjv eySpav hi/vi^- 35


aoft.e6a, aXXa iravTa avw Kai k(x,tw yevi^aeTat' yr^Yi Totvvv fx.eTa

(pet^ovg Kai avyyvwff-i^g tovto TroteTv, Kat tov iropvevovTa, Kai tov

CTepov Ti Trotovvra irovYipov ^top6ovadai' dXXa fjLY/ wf TroXefutog, ju-iy

wg eyBpog ditaiTet ^i^ag, wg laTpog he fj.aXXov toc (pdpfkaKa

KaTaaKeva^e' dXXwg de ov^^e irepi twv fleydXwv Kat airvjyopev' ^o

fxevwv dfkapTY,fj.dTwv eiirev, dXXa vepi twv ovte ^okovvtwv eivai


**
7rXvjfiLy.eXYjfi.dTwv TOVTo e'ipYjTat, Kat tovto ^etKvvat Kap^pog

ovofiAaag' viroKpiTviv Se Xeyei, tov ev ToTg eTepwv dfi.apTYjfJt.aatv

ovTa iriKpov e^eTaaTVjv, eavTOV ^e fxv) '^iopQovf/.evoV to te eK^a-

" Ainos iii. 6. P Fors. leg. yap (tkok^.

H 2
52 EPMHNEIA TOT KATA VII. 6.

XeTv TrpcoTov tyjv ^okov, Kot to, c|^f, ^rjXoT oti ov Kookvei tov

Kpivetv, aAX' ev tco [j.y]^evi xv [xekkei Kpiveiv v7rev$vvov ovTa, aXXa


iravTa KaTopBaaavTa.

6 Mt) Sore to ayiov tol9 Kvcri, firjSe ^akrjre rovs


ixapyapira^ vfxcov epnrpooOev rtov xoipoiv. 5

ILvvag Ve evTavBa Toits ev acre/Seia ^SivTai Xeyei' Kai 5^0/povf,

Toiig ev aKoXaa-TQ} I3iw 'ttaTpi^ovrag ZiaTravTog, ovanep arravTas

ava^iovg e(f)rj<Te eivai r^f Beiag aKpoacreag' eiirav, " fxvj ^otc Ta
" ayta ToTg Kvai' [xvj^e pixpyjTe Tovf [xapyapiTag, efXTrpoa^ev twv
" yoipiiiv." ov^e yap yolpoq oioe ti €0"t/ [xapyapiTy]^^ (acntep 1 o
ovte 01 aae^etg, ^iva eaTt to, ayta. to te " [J.y] KaTaTraTVjaoiatv
**
avTa, Ka\ aTpatpevTeg prj^watv vfxag, ^vjXoT OTt viroKpivovTai [xev

errteiKetav coare [xaSeTv' eha enet^av [xadaatv, eTepot av6 eTepwv

ytvo[xevot K(o[jicctovai, yXeval^ovatv, ^^; aTtaTffikvTac, ^[xag. ^ta

TovTo ov [xtKpov Kep^hog TO ev ayvota [xevetv avTovg' [xavOavovreg 15

yap [xvpia iiape^ovai 7Tpay[xdTm.

7 Airetre koI SodrjcreraL vfuv ^rfreLre koI evprfcrrfre'


Kpovere kcll dvoLyrjcreraL v/xlv.

EtTTCov %ptaTOg " atreTre Kat Ta e^^g, ov [xtKpav enevoi^ae

TrapafxvBtav ToTg irovotg, T17V aTTO twv entfxovm evy(S)v Kai KapTe- 20

ptKcov av[x[xay(^tav' ^ia tovto ovv aheTv eKeXevae, Kai ttjv '^oaiv

eyyvi^aaTO. TrXvjv ovy^ dirXSig atTeTv e^eXevaev, aXXa [xeTa rrpoa-


''
e^piag iroXXvjg Kat evToviag. tovto ydp eaTi to ^vjTeTTe. Kai

yap ^i^Tcov irdvTa e[xl3aXa)v TVjg ^tavotag, irpog eKeTvo [xovov

yiverat to ^YiTov[xevov' Kat irdXtv Se to " Kpoveiv ayjfxaivei to 25


[xeTo. a(f>o^poT-^Tog irpoatevai Kat Bep^xyjg ^tavotag, ^ia twv dvBpa-

irivicv vTTo^eiy^xdTcov avyKaTa/Satvcnv t^ dadeveta yjfxwV t>;v ttoAA^v

avTov teiKvvat (f^tXavdpooTrtav, rraTpog Kat vtov [xvrjfxovevaag, Kai


*'
aiT-^aecog Kai Xvjipscog' Kat et v[xeTg irovyjpoi ovTef," (f)i^at,

" Trapeyere, ovy^t XiBov avTi apTov, ov^e o<piv dvTt lyQvog' iroace^o
** [xaXXov Q YJaTrjp v[xm ovpdviog ^coaet dya6a ToTg ahovatv
" auTOv ; TawTa ouv evvooSvTe?^ [xyj aTtoaTOO[xev, ecag dv XdjBa}[i.ev'

[xi^ avayoopyjaoo^xev, eoig av evpa)[xev. eav yap errtfxevco^xev Xeyovreg,

ovK airepyof^eOa, ecog oii Xd(3o[f.ev, Xyj}po[f.e6a ndvTcog. rrpo^-^Xcog


VII. 13. MAT0AION ETArrEAIOT. 53

^6, eav Toiavra alrcofJLev ola Kai tw alTovfji.ev^ vpevetf Ka) vj(mv

To?f alTOxxTi fTVfX(f>ipet' Ttva ^e ta-Tt TavTa; to to. TrvevfJiaTtKa

^vjTeTv anavTa, tq a<f)tevat to7s v€v\y]ft.fjLe\y]Ko<rif to aiTeiv tvjv

acpea-tVy to '/jijpii opyyjg Kai ^taXoyta-fuov eiraipetv y/ipag oaiovg'

av ovTCo atTUfLeVf Xyj\poft.e6a. Tt oiiv (jyvjatVf ot av Kat wvevft.aTtKa 5


atTcOf Kat fjiy} Xdpci) ; OTt ov fLeTa o-iron^^f eKpovuev, ^ TrdvTag

eavTOv avd^tov TrapaaKevaaag toD Xa^eh' rj oti Tayeoig direaTi^g''

TO Se *'
vovfjpoi e/Trfv, ov ^ta^dXXav Tr)V dvSpairtvvjv <f)V(Ttv, ovte

KaKt^av TO yevog y]fi.av' ft.y] yevoiTo, aXXa iipog dvTt^taaToT^v Tiqg

dyaBoTy]Tog avTOv eiirev ^eT^at BeXm OTt <TvvTOft.og y] dpcTV] Kat lo

padia. ev ^payel irdvTa dveKecpaXatccaaTO eiTruv, '^-JtdvTa ovv oaa^


Kat Ta eqi^g Kat ovbe aiiXwg enre iravTa aXXa iravTa ovv

TO yap **
ovv tovto, ovy^ dirXag npocreBy^Kev, dXXa tovto aiviT-

TOfxevog, OTt ei fiovXeaSe, (py]aiv, eiaaKGvea6at, fXCT eKeivm Kai


TOVTa Trotehe' iroTa ^yj TavTa, " oaa av j3ovXeade, Iva TrotHatvi^
vfxtv 01 avopwnot bta tovtcov oetKvvg, ort fjieTa Tijg evy^^g, Kat

TroXiTeiag oet aKptpovg^ etirav be OTt ovTOi yap eaTtv o vofxog

Kai 01 •npo(py]Tat ebeiqev ort KaTa (pvaiv eaTiv yj apeTV], Kat

o^Ko6ev Ta ^eovTa irdvTeg ytvwaKOfxev, Kat ovy oiov Te eig dyvoiav

ovMiroTe KaTa^vyeh. 20

13 EtoreX^ere 5ia ttjs (TTeinjs TTvAr/y, otl TrAareta 77 ttuAt;

KOL evpv\(jipos r) oBos aTrayovcra eis Trju aTrmXeua/.


ETej/V T^v irvXy]v eKdXeae, Kat Te6Xtfj.fj.evy]v tvjv otov, rvjg elg

TY]v ^6oy]v airdyovaaV VY]^etv y]fJMg irapaaKevd^m, Ka) evayaviovg


fpya^ofj.evog, Kai ^teyetpav ^fxav to. (f)povy]fJMTa' eire), ei 25
fj.y]

*'
toiJto ^v, irSig fj.eTa TavTa eXeyev, 6 ^vyog fj.ov XpyjaTog, Kat
" TO (f>opTtov fxov eXacfypov eaTtv ;" ovoft-daag ^e irvXY^v kcu otov,

etet^ev eK TowToy, OTt oii^ev fj.ovifj.ov, dXXd irdvTa irapo^^evovTat,

Kat Ta XvTry]pa Kat Ta yr^y^ara tov ^tov, Kat ovk eK tovtov Se

patta Ta T^g dpeTY^g, aXXa Kat eK tov etg yjp-^aTOv TeXog KaTav- 30

Ta» Tot/f Trovovg' etg ^ofi^v yap aiwvtov etadyovatv, oirep tKOVov

eartv 'napafkv6Y]aaa6at TOf^' dya)vt^op.evovg. ei ^e Ttveg avTyjv,

Kat ouTws' eninovov eivai, vofxt^ovatv, Tijg avtciv pa6vfj.iag r]

<1 8«' aKfi^vi Cod.


54 EPMHNEIA TOT KATA VII. 15.

vTiovcia fxovov. e/Vwv §e oti " oXlyoi eicriv 01 evpiaKovTfi avTVjv"

Tcakiv Kai evTovOa tyjv raJv TroKXm pa6vu.iav e^iyAaJcrev, Kai tovs'

aicovovTaf eTrai^evcreVf [mv) TaHg Tav iioXXm evi^fxepiaii itpoae^/eiVj

akXa TOii Tc5v oXiyaiv •Trovoii, Kai tovtov^ ^fjXovv.

15 Ilpoae)(€T€ 5e «Tro rau \lA€v8o7rpo(f)r]Tav, otTives €p- S


Xovrai TT/ooy vjJLas €v ivSvpaaL Trpo^drcov.

"^ev^^OTtpo^prjTai evTavda, ov tovs alpeTiKovg alviTTeTai, aAAa


Tovg (3lov ixev ovTag ^ie(f>9apfji.evoVf Ttpoaioitetov ^e apeTVjg vepi-

KeifJievovSf ovg tt] twv e-niBeTWV TtpoaYjyopia, Kakelv eiaSaaiv ot

TtoXkoi. '^io Kai eiidyei Xeym' '*


«Tro twv Kapiruv avTOOVf eiriyva- 10
**
aeaBe avTovg' Ttapa yap aipeTtKoTg eaTi TroXkaKtg Kat yS/ov

evpeh, Ttapa ^e avTolg, oig ehov, ov^afxcog' ei yap Koi a^^^yjfxa-

Tt^ovTai (3tov eiiitet^aaQat opGov, dkXa Tap^ecoc dXXdaa-ovrat, tvjv

eiriTTovov ohov ^att^etv ov OeXovTeg. Kai aKOTtvjaafJiev tyjv vjfxepo-

TfjTa Tov (f)tXav$pu)7rov y]ft.u>v ^eaTtOTOv. ov yap eiTre, " KoXdaare 1


5
**
avTovg. akXa fnyj ^XafS^Te Ttap avTm' /x^ dc^vXaKToi avToTg
*'
TieptTteavjTe. Kat to fji.-^Tt avXXeyovatv dtto dKavdwv aTa(j)vXy^v,

** avKa'" eTt he Kat ^ev^pwv vTto^eiyfJiaTa


^ diro Tpt(3oXoov to, tcov

Kat TO *'
dito tS>v Kapttm avTWV eittyvaaeaBe avTOvg'" dft.(poTepa

7tep\ Tav avTUjv 7tovi/]pav dvdpooitav eiite. "toKeT te fnot, Kat ^lov^taiovg 20
aiviTTeaQat, ToiovTovg Kapitovg eTtioeiKVVfA.evovg' Oio Kai twv
^ladvvov pYjfndTav VTtefi.vvjaev, " oti itdv Oevtpov," oia twv TotovTWV

ovofj.dTm, TrjV Ttfj.a}ptav avTolg VTtoypdxJjag. Kat yap eKeivog Ta


avTa eXeyev, d^ivi^g Kat ^ev^pov KoitTOfxevov Kat itvpog da/3eaTov

itpog avTovg fj.efj.vyifj.evog. Kat boKet ft.ev fj.ia Tig Ttfi.ci)pia etvat 25
to KaTaKateadai' ei ^e Tig dKpt^ag e^eTdaete, 'tvo avTat KoXd-

aetg etaiV yap Kaiofxevog Kat TVjg (SaaiXeiag eKitntTet TtavTCog'

Koi o'thafj.ev, OTt itoXXoi t^v yeevvav fxovov 7te(ppiKaatv' eya Se

T^v eKTtTaatv Trjg ho^yjg eKetvYjg, itoXv t^$- yeevvyjg KoXaatv

TttKpoTepav eivai (ft-^fi.i. ei §e ft.y] ^vvaTOv itapaaT^aai tw Ao-yoi), 30


QavfxaaTOV ov^eV ov^e yap oioaft.ev eKetvwv twv dyaOm t*;v f/.aKct-

ptoTYjTa, tva Kat tvjv a$XtOTy]Ta, t^v ano T^g aTep-^a eoog avTm,
aa(f)<hg 'i^oofj.ev.

Ktpiaaot. OvTOi eiaiv 01 aipeTiKot, r]TOt 01 ^iaXoym itXa-


5

VII. 24- MAT0AION ETArrEAIOT. 55

o-TCtJv Kai afx(fna(7€a3v e^airaTwirre^ rivai, kou oi av veiaaxnVy


rore avroii vno^aXXov<Ti iroieiVf a fiy] $€[xig.

%i Ov iras 6 Xiycou fiOL Ku/)te, Ku/Jte, etcreAeucrerai els

rrjv ^axrLXeiav t(dv ovpavcov.

ToT Xptsostomot. To " ov Tcag o Xeyxv [xoi Kvp/e, Kvpifj 5

Koi Ta e^^i, arjfJiatvit ort oii Se/* fj.ovov iitartv ej^e/v op^v^ rov

fiiov ^fji.€\y]ft.evoVf aXXa ^iov opSov fxera Tria-rewi' Kav yap a-rjfxeTa,

(fyriatf TToXXa iieTroiyiKCOi; jj, Kai OfSev ayaBov epyaaafxevoif rwv

irpoBvpoiv CKeivav ovhafxvx; a^iaS-^a-erai' oia rovrcov ^etKvvff ort rj

martg ov^ev layyet yooptg rwv epywv' fxrj Qavfxaa(afj.ev Se el lo

rotovrot ovreg -TTovyjpot GavfiarovpyovatV yj yap yaptg Tiaaa T^f


Tov ^e^coKOTog ^ccpeag' o$ev Kat rov KoX<ji^ea6at eiaiv a^toi, ort

irep) rov ovto) rtfLYiaavTa, tva ^tov op6ov eTrioet^avratf dyvoofioveg

yeyovaat Ka\ dvata^Yjrot' ov^e yap, (og rtveg v-jrovoovaiv, ort ev

T(C 6avfLarovpyeTv fxev avrovg, ^tov etyov opdov' varepov ^e fxere- 1

/3d\XovTO Kat T^v dvofLiav eirotovv rovro yap "^eT^ai airovhd^^ei,

ori ovre Triartg ovre Bavfmra tayvet, etg ryjv /SaatXeiav eia-

eveyKeTVf l3tov op6ov fivi irdpovros' Kat rtveg ovrot (f>i^at' iroXXoi

rm irtarevovTav eXa^ov yjxpiafuira, oiog ijv o ra 'hatfxovta

eKPdXX(tiv, Koi ovK (vv fxer avrov, wg ev roTg dytoig KvayyeXiotg 20

yeypairrai, oiog ^v Xovhag' Kat yap ovrog Trovyipog wv, yaptafuxra


etye. iroXXot §e Kat erepot rav dva^Kcv yaptafJiaTa eXdfx^avov'

^ta ro dpyag eyetv ro Kyjpvyfxa, 07r(og €k rovrov "noXXyj yevyjrat

TiJ<- ^vvdfi.e(i}g avrov yj eTri^et^tg' Kat ev r^ iraXata ^e, tovto

evpot rtg dv' Kat eic dva^iovg evepy^aaaav rvjv ydptv TroXXaKig, 25
tva erepovg evepyeri^ay)' Kai yap BaXaafi. Kat ^Papaco) rotovrog

yjV tio (f)o(3yj6^fx.eVf dyaTri^rotf Kat ?roAA^> eTrtfxeXetav Trotyjaa-

fxeda (3iov' ro ^e " ovMvore eyvco i/jaaf," ^yjXoT, OTt iroXXovg

evrev6ev t^^yj fxtaeT, Kat irpo rvjg Kptaecog airoarpe(perat.

34 'O/JLOLuxrco avTOV dvSpl (f^povi/JLCp, o(TTL9 (X)Ko8op.r)(r€ 30


TTjv OLKiav avTov iiri ttjv irerpav.

^povtfjiov Se dtKai(og rov dKovovra avrov rovg Xoyovg, Kai

voiovvra avofjiaae' Kat yap Kat ev t<o fj.eXXovTi atavtf rSiv dirop-
56 EPMHNEIA TOT KATA VII. 27.

pvfTav ayaBm a^KoB-^aeTaif Kat ev tw vvv aiavt, fx€Ta aa-^paXeia^

^•qaiTai' Kai ovtivi T«v ^eivxv evyjeipxTog yev^acTai, KaGo)s koi

Oia Twv fjrayofxevjiv eS^Awaev, ^poy^v Kai iroTaixovg Trpoaireaov-

Tag Twv TOiovTm, TovTeaTi Tag avBpwTtivag avfXipopai Kat tvaTtpa-


ytag, Kai avKocftavTiag, Kai e^Tri^ovXag, Kai [Mifj^ev avTm iovtov 5

7rapa(3XdxpavTa' ^ei^ag to, TVjg dpeTVjg eTiaGXa, Kat evTevBev Vjtiq

Otoofxeva, ^etKvvat XotTrov ovTccg Kcii Ta TYjg KaKiag e'Jii'/eipa

Ttapeypfxeva, [xcopov airoKaXm tov fxv} iroiovvTa avTov Tovg Xoyovg'

Kat OiKaiwg, wg eiii xpdfXfKov Trjv oiKiav oiKo'^oft.ovvTog, koi iTOvovg

fxev vTTOfxevovTog Kai Koitovg' etg fxdTVjv te TtovovvTog Kat KOTtimTog, 10

(og Tov Kapitov Kat T^f dvaiiavaecag anoaTepovfxevov ^ta T-ijg

TTTOiaectig, Kat avTi tovtov KoKaatv virofxevovTog' OTt yap 01 KaKtav


[XfTtovTeg Kdfxvovatv Kat KOTriaat, Ttdat tovto ^vjXov eaTt' Kai
yap apTral; Kat fxoiyog Kat avKO(pavTVjg, Kat anovOagm
"jrXovTeiv, noXXa Kafxvovat Kai TaXaiTrcopovaiv, co(7Te tv)v KaKtav r^
etg TeXog ayayeiv, Kat 6 iiopvog te Kat aaeXyvjg Kat Qvfxwtvfg

Kat 7rdvT€g 01 TotovTOt, eTri TVjg \pdf/ifi.ov otKotofxovatv.

27 Kat KaTe^rj rj jSpoxrj, koI rjXOov ol TroTafxoL

OpirENors. Bpoyvj ^tdfSoXog' iiOTafxot ot dvTfyjpvfaTOi

avefxot, Ta TtvevfxartKa TVjg Ttovviptag. 20


ErsEBioT. OiKia eartv vj TVjg dpervjg epyaata' iteTpa te 17

Tttartg' dvefxoi ^e ^poyat Kai itoTafxoi, itdv ei^og Ttetpaafxov.

©EOACPOT MONAXOT. MftJpOf eTtt IpdfXfXOV otKo'^oft.m laTiv,

TtdvTeg 01 TtotovvTeg Tt KaKOV, ovTot avev KOitov rtoiovatv' afxfxog

^e vj ev^^Qeta' fxeydXvjv ^e Xeyei tvjv TtTwatv rm vttaTm, Kai 25


fxeTaTpaTtevTwv, cog dito tov vxpvjXoTdTOv Jtvpyov TteaovTm' ol yap
aitiaTOt ov TttTtTovatv, aXXa^ %«/*«' etatv.

ToT Xptsostomot. T/vof ydptv ovk vjXyvjaav ov^e evdpKvjaav


01 oyXoi evtt TVf ^iSaj^^ avrov itpog to (f>opTtKOV twv etpvifxevwv,

Kat TQ vxpog Tftjv evttTayfxdTm, aXXa fxdXXov Kat e^enX-^aaovTO, 30


hta TV}v Tov ^t^daKovTog layvv ; TtoXXovg yap avTwv euBewg elXev

Kai eveiaev ck Tm eipyjfxevm, ooaTe Kat fxera ro itavaaaQai


aKoXovBelv avrw' edavfxa^ov yap fxdXtara tv]v e^ovatav, ^ta ro

fxv) etg erepov avatpepetv ra Xeyofxeva, dXXa itavrayov eavrov


r aXX^ «1
X* Cod.
VIII. 2. MAT0AION ETArrEAIOT. 57

evi^etKvvfxevov to Kvpog e-^fovra' Kot yap vo[J.o6eToi!V (Tvveyjii

irpotreTiOei, " eya ^e Ae-y» v[mv" Koi t^> vjixepaf ava[Xi[j.vyj<7Km

CKeivi^S, eavTOv e^etKvv tov ^tKoi^ovTa.

KE<i». r.

n^pt TOV XfTTpOV. 5

3 Kat l8ov X€7rpo9 TrpoaeXdcoi/, Trpoa^Kvvet avrS, Xiyoav.

IIoXA'*; oy (xvveaig Kat 7] TttaTtg tov TtpoceXBovTog Xenpov'

ovte yap avekdav eig to opog, heKoxpe tvjv ^t^avKaXiav, aXAa


avefnetve tov iipod-fjKovTa Katpov, Kai Kara^dvTt avTla irpoa^ep-

"XJ^Tat [xeTa TTokArj^ tt]; QeptxoTvjTOi' oi/^e yap etiiev, eav irapa- lo

Kakeari^ tov Qeov, ov^e eav ev^rj, dXXa, " eav Bekyji, hvvaorat [xe
*'
KaOapi(rat' ^idTot tovto ov^e eiirev avToo, OTt irtaTevet^ el

ovva[Lai TouTo irotYjaai, dXka KaSdpOrjTt' Kai to epyov evBeoog

yjKokov6vjae tt} (fxtivy. tivo$ Se '/dptv 6ekYj[i.aTt KaBatpwv avTOV Kai

T'f koyw, TVjv TiJ$- "X^etpo^ Trpoa-eBrjKev d(p-^v; iva dei^rj Kat cvTeu-15
6ev, OTt ovK vnoKetTai tc5 vo[Jix, akk eTriKetTai, Kat OTt t»
Ka6apw kotnov ov^ev dKd6apTov. Kekevet le [xi^^evi eiireiv, ^ta to

aKO[XTra(TTOv Kat dtptkoTifjLoV KatToi ye ^^ei OTt dvaKYjpv^et eKetvof

Tov evepyeTYjv, aAX' o[i.(i}^ to avTov iroteX' dkkayov ^e Kekevet

etTtehy ov^ eavTW evavTtov[t.evo;, dkka Trai^evvv evyv'j}[Lovag etvat' 20


oia [Aev Tou Aejr^ou tovtov, dTixpovg >][J-oii irapafTKevd^cov kui
aKevoQo^ovi' ^ta te eKeivov, evyapiaTov; Kat evyv<£[i.ova; erjat

natoeviov. •navra-yov tuv yivo[J.evm ty^v ev(f)Yi[i.tav dvatpepet too

heairoTYj' oe7^ai te eavrov eKekevae tco lepel, Kai ^iopov irpoa-

eveyKe' Kat evTav6a ndktv tov vo[jlov dvairkYipav' ov^e ydp irav- 35

To^ov e(f)vka7Tev, dkkd iroTe [t.ev tovto eiroiet, Trore Se eKeho'

tovto [JLev, TYJ [uekkovcTYi (ptkoa-ofpia Trpoo^^oirotav' fKeho ^e, t^v


ova/a-j^uvTov TaJv hv^aiav Teag KaTeyoiv yAaJTTav, Kai avyKaTa-
/Satvwv avTuv ti^ da6eveia' Kai t/ touto, (pYjat, irpog ty^v toi/

vo[Kov kvatTekeJ (pvkaK-^v ; ov to Tvy^oV Kai yap vofxog yjv 30


nakaiog tov kenpov KaBapOevTa, [ly) eavTW tyjv ^OKt[/.aaiav eiri-

Tpeneiv tov Ka6apta[t.ov, dkka (j)aivea6at tw tepei, Kat Totg

0(p6ak[j.o'ig Toig eKetvov napeyetv ty\v dno'het\tv.y Kai dno TYjg

I
.

58 EPMHNEIA TOT KATA VIII. 5.

avtav ^pyj(f)ov, eyKpmcr6at to7s Ka$apo7g. to ^e (Ig " fAapTVpiav


" avToi^i TovTO eo-Tiv, avTi tsD us eK^yy^ov, c/f KaTfjyopiav,

(av ayvQJfxovacriv.

KE<f>. Z.

Ufpi rov (KaTovrdpxov c

5 YlpocrrjX0€u avTw iKarourap^o^, irapaKaXwv ovtov


KoX Xeycoif.
*0 fxev Xeyrpog KaTafSdvTt 0.7:0 tov opovg npoaYjXBeV Se

eKaTOVTap^^^og, ovTosg eiaeXQovTi eig KairepvdoviJ.. Tivog eveKev ovTe

ovTOg ovTe eKeivog eig to opog dve/Svjuav ; ov ^ia paBvjxtav' koi 10

yap dfx<f)OTep(i}V vj TtKTTig Oepfxvj, akXag t€ fi.v) cKKOipai tt^v

tt^aaKaXlav. ovk riyaye te tov daQevovvTa irpog tov ^ptaToV


^ia To fi.eydXvjv avTOV ej^CiV TriaTtV vj^ei yap aa<f)ag oti Kai

eirtTayfxa apKei fxovov etg tt/V avaaTaatv t&D KeifxevoV Kai

Kvpiog ^e ^ta tovto, onep fxvj^afxov "TrpoTepov ejrotvjaev, evTovBa 15

note7, TtavTa^^ov eiroft.evog tvj Trpoatpeaei tZv tKeTevovTxv evTavOa


avTog enayyeX.XeTat napayevea^at etg tyjv otKiav, Kai Bepanevaat
Tov daBevovvTa' Trotei ^e tovto'^, tva fKdQoifxev tvjv dpeTvjv tov

fKaTOVTap-^^ov. et yap fX.1^ tovto eTrvjyyeiXaTO, aXX elirev, vnaye,


td6v} iraTg aov, ov^ev av tovtcdv eyvo3fi,eV ti ydp.cpr/atv 6 eKa- 20
TovTapyog ',
" ovk etfxt tKavog Kat t» e^vjt,' dKOvaafxev^ oaot tov

%ptaTOV fxeXXofuev VTTotey^eaBat, Kat ^vjXaacofxev, Ka) fxeTa

ToaavTVfg aTTOvtvjg ^e^wfxeOa' Kat yap OTav TrevvjTa vTto^^e^wfLeBa

TtetvSsvTa nai yvfxvov, cKeTvov Kat vne^e^dfxeQa Kat eSpexpafxev' ^ta

Tt Se eBavfxaaev avTOv tvjv TttaTtv eirt tov ToaovTov irXvjBovg, Kat 25

KpeiTTOva eivat avTCv iravTog Toy TrXvjBovg twv lov^aicov a7re0i}-

vaTO, Kat Tag T^f (BaatXetag ocoaet Ttfxag, tvjv ev Totg KoXrrotg

tZv 'kaTptap')(iiov dvaKXtatv * ^i^ovg ; tva Kat Totg dXXotg vtto-

^etyfxa ^wai^, ooaTe avTOV ^vjXovv, Kat irat^^evBafxev TrtaTeveiv

ovTug' oBev Kai Kara tv]v TrtaTtv avTov, taBvj Traig diro T^f 30
hipag eKeivi^g. yjpvj ^e ytvooaKeiv, OTt avTOg eaTtv 6 irapd rw
AovkS, fxvvjfxovevofxevog' Se irapd tco iojdvvvj eTepog.

' nvras Cod. * aMvadfJiiv Cod. * av««Xij(riV Cod.


VIII. II. MAT0AION ETArrEATOT. 69

8 'AAAct ixovov elTre Aoyo), kcll lad-qa-eraL 6 irah ^ov.


SErHPOT 'Antioxeiai- en 'TnAKOHi. O Tty.a.Taq Kara u.ova<:

Tag Kap^ia; yjiMav 'Ivjaovf o OfOf, e/Swf tov €va7roKeifJ.€vov t^s

7r/!7T€a>r 6vj<Tavpov rij toD (KaTOVTapyov i^^fX^, e/fwv Trpoc to

Tairuvov v7ro$ac, (iinv' cyo) eX^cov ng tov oIkov crov QepaiiivTU) 5

Tcv 'Jrai^a aov' Kai tovto to p^fnoc Tra^av avTOV tvjv Kapotav

e^-^vTXvjTiv' €Tri(7TevTe yap avTOv (ivai Seov aXvjSijf Kai ((Soi^aeV


**
6/Ve Xoyx Kai laO-^aeTat 6 iraTg jaov." (i yap (ya (TTpaTicoTvji

cuv, Ka) VTTO (^ovrriav jSaaiXeaf TeXHov, toI^; "^opvcpopots hTeWofxai,


TTXi ov fxakXov avTog 6 t5v avi) Kat ayyeXtKav ^vvduiexv TroirjTTjf, 10

b BeXfK; (peTg, Kat yev^creTai ;

'OpirENOTS. Kat "^xvjg Kat BavaTOV (fy^ev eKaTOVTapyo; tcv

'l>jTovv e^ov'Jia7T-^v' '^io Koi iQaviJ.diBri' ov^^eva ev tvj {epovcraXfju.

evpKXKOfxev KaraBappyjaavTa tx BavaTW.

^^ OvSe ev rcp ^lcrparjX rocravTrjv TriaTLv evpov. 15

'Opq,; TraJ, eKaaTov t^v fxapivpYjTdvrav avToi ttjv e^ovaiav

6avf*.d^ei' tva te Ka) eK tov evavriov tovto fxdBqg' eiietVifi rj

MdpOa TovTxv ov^ev eiireVf dX\a Tovvavrtov' ori oaa av aiT-qat)

Tov Qeov ^aaet aoi, ov fkovov ovk (iri^veQrj, KatTOt yvcoptfnog ovaa,

Kat dyaTiY^rri, Kai t'2v a<po^pa irept avrov eanov^aKoroiV, dXka 20


Kai eTieTifJ.y}SYi, Kai dfjpSwd-q itap avTov, cog ov KaXiag eiprjKvTa'
'*
Kai yap eXeyev avrrj' ovk etnov aoi ori eav TrtaTevar};, otpei
**
T»;v ^o^av Tov Seov ;' ug fx.Y^eiioi Tttarevaaaav yjv eyKaXav.
Aaaos. ''Apa TO fkeydXa Tiepi avTov (f)avTa^ea$ai, tovto

fjidXiaTa TitaTeag Kat j3aatXetag Kat twv aXXniv Tipo^evov ayaBaV 25


ov^( yap fJ^i%pi Xoywv yeyovev avrx 6 eiraivog, aXXa Kat tmv

voaovvTQiv vytd airebcoKev dvTt ryj; inaTeag, Kai XafHTTpov avTx


TiXeKit Tov aretpavov, Ka) fueydXa eTiayyeXXeTai ^apedg.

1 1 Otl TToAAot aTro avaroXwv koli dvafjLwv rj^ovai, kou

avaKXLOrjaovraL /jLera 'A^padfi. 30


OpirENOTS. Ei aTevrj koi TedXtfJifxevYj eaTtv yj otog, Kai

oXtyoi etatv ot evptaKOvreg avri^v' '^ta irotag 0/ voXXot etaeXev-


aovrat ; iiept yap TYji TiXaTeiag Kai evpvyapov Xeyei, oti ttoXXoi

It avTYjg (pyovrat. ftjtv rov ILcarYfpog Xoyog e^ipYjrat' (Vft^rj

I 2,
60 EPMHNEIA TOT KATA VIII. 14.

oXtyoi aiio xoxi laparjX ^iaaco^ovTai' ov ttoWo) ya.p eTriaTevov f<V

avTOv, «AX oXiyoi' ^to eAfye' *'


jot»; <f>o^ov, to [xtKpov mifJ.viov"

Kai To, e^Yji' 'npo(j)riTtKa<; §e (Xe^xQv} " mXXo) ^^ovaiv^ w<; Trepi

Twv fxeXXovTccv TrtaTeveiv^ airo twv eSvav, " airo avaToXav Kai
*'
Ovo-fxaiv" avToiig ^e tov; 'lcrpat^XiTag eK(3aXXo[j.evov; ei; to 5

(TKOTO^ TO e^coTepov. Kai fx.eT oXiya —To Ve **


avaKXtS-^aovTai
** **
ev koXtto) A/Spaafji Kai Ta e^oys", Td-)(^a Tiept tov ct)fi.oi(i)dy] v)

** ^auiXeia avdpaiTrca TtotYjaavTt ydfxovq tc5 vtth avTOv^ Kat


**
dneaTetXe Tovg tovXovg avTov Kai to, e^yji' Kai irdXtv, '*
0/

**
vtot TVjg jSaaiXeiag eK^aXXofji.evot, KaTo. tov( lapavjXtTaif 10
**
dno avaToXSov Kat ^vafiav, ra eSvvi.

KE^. H.
Hfpl TTjs iTfvBepas HtTpov.

14 Kai iXOcov 6 'Irjaovs ets" rr)u oiKiai/ HJeTpov, aSev


TYjV irevOepav avTOv jSe^Xrj/ievTjv kcll irvpeacrovcrav. 15

ToT Xpt202t6mot. Tivog ydptv €i(T^X$ev etg t»?v otKiav

UeTpov 6 Kvpiog ; Tpo<pvj; fi.eTaXi^xl'Oft.evoi' tovto yap e^-^Xcoaev

etTTWV, dveaTfi Kai dii^Kovei avTx' napa yap toH; f*.ady]Tai;

KaTYiyeTO, ccattep Ka) Trapa MaT5a<oo, OTe avrov cKdXeaev, Tifi.cav

avTov; Kai npoBvfJ.oiTepovg ev TovTca Tioichv' KatToi evvoyi<TCDft.ev, ola 20

Tjv Ta oiK-^fnaTa twv dXiecov tovtcov, oAX' OfKCog ovk aTffj^iov viro

Tag KaXv[3ag avToov eiaievat Tag evTeXeTg' irai^evcov yjfndg ^ta

TrdvTcov, Tov dvSpcoirivov Tvcpov KaTaTraTeHv. d\pdft.evog Tyjg yetpog

TYjg irevQepdg avTov, ovyi tov nvpeTOv ea^eaev fLOVoVf dXXd Kat
KaBapdv T>?y vyietav dne^coKe, Kat tovto ^^Xov, eK toi) tia-2^
Koveh avTcc.

KE4>. 0.
Hepl riov ladevrav diro ttoikiXcov voa^cov.

16 ^Oy^ia^ 8e yevofxevq^ irpoarjveyKav avTa 8aL/xovi^o-

fievovs TToXXov^. 30

Atd TovTO ^eiKvvet tvjv TncjTtv tov TrXrjBovg Xonrov av^avo-

ft.evy}V ov^^e ydp tov Katpov KocTeTretyovTog avaycopeh yjveiypvTO'

^ tt/o-tij/ Cod. " (j-Tevf<v ad oram.


5

VIII. i6. MAT0AION ETArrEATOT. 61

cvte aKaipov eivat evcixi^ov tv e<nr€pa irporrayeiv tov( appwarovg

avTuv' yjtr} Se tovto CKonehy Tto<7X {J.ak\ov itX^dog Qipairfvo-

fxeviov Traparpiyovaiv oi KvayyeXicxTat, ovyj Ka8 eva \eyovre(

YlfMv Kai ^fi^yovixevoi, dxk evt prj^art TteXayog acf^arov Bav^drxv


vnepPaivovTei. tov Trporj)-^Tr,v ^e eiadyei fJi.apTvpovvTa Kai AeyovTa, 5

OTt " Ta^ daQevetaq vjixwv eXa^e, Kai rag vo(xovg ej3daTa<rev'

iva [xr] To fxeyeBog tov 6av[xaTog etg aTii<7Ttav efx^dXfi Ttvdg'

OTiep TtAyjQog too"ovtov, Kat TioiKiXa vo^ryjfxaTa ev [xia Katpov poTrvj

eXv<7e, Kat ^txp6'j}7ev [xeydX-^v iravTayov t^v airo Tav ypa(f)xv


d^JTO^et^tv ^fxTv ovaav' to ^e " eka^e Kat e{3d<3-Ta<7ev" Ttepi 10

ufxapTtxv fLaXXov elpvjTai tx irpocfi-^Tyj, KaSag Ka\ Trpo^pofxo^;

^v]<TtV " t^e dfxvog rov 0601», atpwv tvjv dfxapTtav tov KO<jfXov'

TeQetKC ^e avTO KvayyeXtaTrjg evTavSa' irept Qe vo<jy]fxdT<t}v

SfT^a/ 6eAcyv, OTi t» 7rAe;ova tcSv voavju.dT<aVy e^ dfKaoTtxv eirep-

yovTat y]fxh' tta tovto i^a)v Tovi' oyXovg irept avTOv, eKeXev<Tev 1

«fTorf ajreAdeiv eig ro itepav, %ta to dKOfxTta<TTOV fxeTptd^etv

yjfndg -nat^evccVf Kat ^ihd<XKitiv fii^^ev Ttoteiv Ttpog eTtthet^tv. ov yap


hyj fxovov <7WfxaTa eBepditevev^ dXXa Kat Tag "^vyag ^topSov' Kat

<f>tXo<7o<ptav eTtaibeveVf afxa ^e Kai tov <p6ovov tov lov^atKOv

vapafLvSovfxevog' Kat yap y}<7av avToi •7tpo<7yjX<i}fi.evot 01 oy^Xot' 20


<f>iXovvTeg avrov Kat Qavfkd^^ovTeg, Kat opav etg avTOv ^ovXofxevot'
Tig yap av aiteryTy] TotavTa QavfxaTovpyovvrog avTov ; Ttg ovk av

Kai TO itpo<7<t}Ttov YfieXy]<7e /xovov theh, Kat to (7T0fxa to TO<ayTa


<f>6eyyofxevov ; ovSe yap BavfxoTovpyeh y]v Qavfxa<7T0g fxovov, dXXa
Kai <patvouLevog dTtXxg, itoXXy^g eyefxe ydptTog' Kat tovto 25
7tpo<f)-)^Ty]g ^y]XS>v eXeyev' " wpaHog KaXXet ttapa TOvg vtovg rZv
*' av6p'j}Tt'j}v.
ei ^e l 'Waaiag Xeyet, " ovk eiyev etbog ovte
" KaXXog, Ota Ta ev T'2 itdQet <7Vfii.(3dvTa Kat t^v aTtfxtav, r]V

vTtefxetve t» Katp'2 tov <7t avpov, TavTa <f>rf<7tv, yj Kai ^ta Tr,v

evTeXetav, ^v irapd Ttdvra tov /Stov eTte^ei^aTO. ov itpoTepovi^


Oe " eAccAefO"ev d-neXdtTv" eag av eBepdnevaev' r] ydp dv ovhe
r[ve<jyovTO.
62 EPMHNEIA TOT KATA VIII. 19.

KE*. I.

Ufpl Tov fjLTj fTTiTpeTTOfiivov aKoXovdflv.

^9 Kat wpoaeXOav eiy ypaiifxarevs, eljreu avrS.

Aia n Tx eivovTt ayTcS *' Si^aor/caAe, aKoXovSTjaa} coi Kai ra

ff^f , " ai aXwireKef <f>u}Xeov$ eyovaiv, avTaiteKpiSri ; eiieiiiy} 5


p^^jaaTCuv tovXoi vTrap^/oov eKeivoi, Kat i^iov iroXXa avjfxe7a

TtotovvTa avTOVj Kat ttoXXov^ aKoXovQovvTag avTco, "Trpoo-eooKYjaev

•^•^lxaTi^ea-Gat eK Tav toiovtwv BavfxaTm' S/o yivwaKav avTO^ Ta


ev Tw avvei^oTt avTov, Kai t^v ttoX^v aitovotav Kai cpiXapyvptav,

TOvTa <f)VjTtv' ciiaavet eXeyev avTx, OTt av jxev y^yifKaTa -npoa- io

^OKai aKoXovSwv efxoi avXXeyeiV (XKOnet ^e OTt ovTe KaTaywytov


fkot eaTtv, ovhe ToaovTov, oaov Tai$ aXaTiYj^t Kai toH^; opveotg'

TUVTa ^e To. p-^fxaTa cvk yjv a.TioTpeTioiJ.evov, aXX eXey^ovTog (j.ev

TYjv TTOvvjpav yvwfxvjv, TcapeyovTog te et PovXoiTO, [xeTa tyj^

TOtavTY}g Tipoa^^oKtag aKoXov6e7v' eKelvog ^e TOVTa aKovaag Kat 15

eXeyySetg, ovk etTrev, eTotfxog elfxt aKoXovSi^aat, aXX' e^et^e tyjv

eavTOv TtovYipiav, evOewg eTtavaywpYjaag' he fueTa TavTa npoaeX-


Sav Kat eiirwv, " Kvpe, e^ntTpexpov fiot Ttpmov a7reX6e7v Kat Ta

e^^g, eTtet^YjTiep evyvctifi^ovag to " eitiTpexpov" etitev, Kai ovk efi-t-

ff.yjaaTo eKe7vov avQo^wg eiitovTa to " aKoXovB-^aoi aoi, aTietey^Yi 20

fj.ev, ovK eTtfTpaTiYj Ve, dXX^ YjKovaev, " aif>eg Tovg veKpovt, Baxpat
'*
Tovg eavTu>v veKpovg' ^ta tovtou ^eiKvvg OTt fi.ev etTtav TOVTa
vlog, eK Tccv TtiaTevadvTCcv yjV ^e TeTeXevTYjKug TtaTYjp eK rav

fiL^ TtiaTevadvTwv. Kai fi.eT oXiyov — ¥iKaXvae Ve avTOv, ov^^^i

KaTa(ppove7v Tyjg eig Tovg yoveag TtfkYjg KeXevav, dXXa hetKvvg 25

OTt ov^ev Tav ovpavtav 7tpayfi.dTav Yjfjuv avayKatOTepov eivai

OpirENOT2. Ot vtKpot eixQaat QditTetv Tovg eavTwv veKpovg'

xpvyrj ev KaKta ovaa veKpd eaTtv. alaQviTOg Se BdvaTog ^ta

TYjv dfiJxpTtav' KaXwg ovv oy dfnapTia ddvaTog Xeyerat, Kat ev3o


ai;T>; uiV, veKpog eaTiv.
5

VIII. 28. MATeAION ETAFrEAIOY. C3

KE4>. lA.
Ilfpi T^s fTn.TifjiJ](rta>i tcov vSaTOiv.

23 Kal efJL^ajrri avrw €i9 to ttXolov, rjKoXovOrjaav avrcD


o'l fxaO-qTa). avrov.
A;a TovTQ dipiYicri Tovf fxaQi^Tag Kkv^buiVKjBrjvai, tva [x)i fA.eya 5

cftpova}(7iv, OTi Tovf aXXov^ eKTT€f/.xpaf, avTovg KaT^rjyt fied eavrov'

afxa ^e Kai yvfx.va^av avTovg Trupa(Tfx.ovg <p€p€iv yevvaiwgf jtx,eA-

**
\ovTag T^g oiKovfn^vi^g a6XYjTag y€V€a6ai' to §e t/ tdXoi €(7T€

** \aKovaavT€g~\ oXiyoTiiaTot ; ha tovtov Trai^^vav avTovg, OTt tov

<f>o^ov ovy^ V] Tav ic^tpaafL^v €pyd^€Tat €7ray!tiyyi, aXXa to t^^ i o


^tavotag da-d€vcg. ^ia tovto Se Kai Ka6€v^€t, ^i^^ovg Katpov r^

dctXia, iva ^t avTVjg aia6oy.€voi aari^piag, Kai avTot ^v^pyeSv}-

6ioaiv. ^ia TOVTo ti av6p<i>Tiov ot oyXoi uvoft.a^ov, ovy ccg 0€ov


fXoyiaavTO^ TotavTa 6avfi.aTovpyrjaavTa. " TTOTaitog ydp^ ^y\atv,
*'
€aTiv^ 6 avBpwitog ovTog, Kat ra k^rjg' diro tc t^? Gxp€(i}g, diro 1

T€ T(jv vttvov Kat rov TiXoiic K€yoria6ai.

KE4>. IB.
Yi.epi tS)V 8vo Saifxovi^onevoiv.

28 Ktti iXOovTL avT^ us to Trepav, €*$ rrjv )((opav tlov

Tepycarjvcov. 20
Aia Tovro ^e rjX6ov ot haifnov^g t»jv OeoTyjja avrov uvaKfipvr-

Torreg' " t/ v][J.iv Koi aoi 'Ivjaov, T/e rov ©eoD ;" Kai ot ^ta rvfg

yaXvjvrjg T^f OaXdaar/g ft.r] 7r€i6ofJi€vot avrov 0eov fivai, rjKOvov

rm tatfLovuv ravra (Bodovrm' tva Se /a»j So^t; to %pdyfi.a KoXa-

K€iag €tvai' dito rrjg ir^ipag l3oaai X^yovreg, " '^X$€g u^€ vpo 25
Katpov, Paaavtaat rjfidg ;" Kai ydp Cfnaart^ovTO dopdrag, ra
dvrjK^ara itdayovT€g dito T^j Ttapovaiag fLovrjg' rtvog ^e ydptv

avrog av^Xde itpog avrovg ; e7re<&>; ov^€tg avrovg 7tpoa€V€yK€iv


€roXfjja To?f TtoXXoHg hBthai ^ovXofn^vdt, okv on a't y^vyai rm
drr^XQovrm tatft.ov€g ytvovrat' /atj yivotro rtorc, Kav fx^yptg 30
imoiag Xa0€tv' dXX ov^€ ort yjDpiaOeTcfa tov atoftarog rj "^^/vyri

" tXoyiJo-avTo Cod. " to-Ta» Cod.


.

64 EPMHNEIA TOT KATA VIII. 32.

€VTaii6a TrXavarat Xomov. ai fxev yap tSov ^iKaiav xpvy^atf €V ')(f.ipi

Qtov' o^olwg Be Kai al Tav nai^im' ov^^ yap eK€ivai 'Trovtjpai'

ai ^€ tS)V atxapTakm, evQexg evTev6ev aitayovTat' Kai Vi]kov ano


rov Aa^dpov Kat tov nXovaiov' Kat dXXa^/ov oe (j^Tjatv Kvptos'
**
d-fiixepov T^v ^^X^^ ^^^ d-natrovatv dito aov" ov/^ oiov re ovv ^

xpv)()]v e^(X6ov(Tav rov awixarog.

A/a rt ^e, oirep TtapeKaXeaav 01 ^aifxoveg, enotvjaev ^eanoTYjg

rm oXav 'Kptarog, etg rrjv dyeXvjv ruv yoipm eTTiTpexpag avroig

d7reX6e7v ; ovk eKetvotg TtetGofxevog xovro e-^rotvjaev, dXX tva fxd6ii-

aiv aTiavreg, ort ovre yotpvv KaraToXfxaaiv, et ixyj avrog avy- 10


^(wpYjaetev' Kat ort TtoXXrig a.itoXavofj.ev T^f rov ©e&v itpovoiag'

eTt ^e Kat iva 01 rovg ronovg eKetvovg otKovvreg [J.d6xat tvjv toS

Qeov '^vvafxtv, Kat eK rovrov etg tvjv avrov 6eoyvaaiav eX^aat'


Kai ydp vTivjpyov dvata^Yjrot Xtav, Ka6cbg dno rov reXovg ear)
rovro tyjXoV ^eov yap avrovg iipoaKvvrjaat avrov, Kat 6avfA,daai 15

TYiv tvvafxtv. 01 ^e eTr/Tre/xTrov fxdXXov Kai irapeKdXovv diteX^eh


dito rm opiwv avrav' ^ia tovto ^e rovg ^(otpovg dve^iXov 01 ^ai-

fxoveg^ tva rovg dv6pwTtovg etg d6vft.tav efx^dXaat' itavrayov yap

yatpovatv eTtt ralg avfx.^popaHg Yjfxm' wg Kai eitt rov JwjS

eTtoiYjaev dtdjSoXog' Kairot Kat eKe7 Seog eTterpeipev' dX)C 20


ovhe eK€i 7t€t6ofxevog ra ^ta^oXoo, dXXd rbv avrov ^epditovra

SeXccv djto^^yai XafkTtporepov. t^iav Se avrov itoXtv ty/v KaTrep-

vaovfx Xeyet evTav6a' yj ydp hYj^Xeeff. YjveyKev avrov^ yi te Na^aper


e^pexj/ev' yj ^e ^^aitepvaovfx etyev oiKovvra ^tYjveKag' ypvj de

aKOTteiv Kat ro eTttetneg t&u ^eaitorov Kat drvcpov, ori etg itXohv 35

€fuj3dg, ^te^atve, ^vvdfxevog Kat Tte^l^Yf ^ialSatvetv' Kat ort vno

roov ev Va^dpoig €K(3XYj6€tg, ovk dvreretvev, dXXd dveyoopvjae /uev,

cv fxaKpdv oe.

32 Kal 180V (opjxqae Traaa y dyeXr) tcou ^olpcoi/ Kara

Tov Kprjfivov elf T-qv OaXaaaav 3°

E/ ft^ o\ yoipoi Kara rov Kpvjfxvov etg rvjv SdXaaaav ccpfLVjaav

Ka) dTteTtviyvjaav ev ro7g v^aatv, ovk av 01 /SoaKOvreg rofs"

yoipovg €<f>vyov tov ^oaKetv yotpovg, Kat KVjpvKeg rm ^avfxdrwv

T^( dXv}6€iag eyevovro.


.

IX. 3. MAT0AION ETArrEAIOT. 65

34 Kai l8ov Trdaa rj ttoXls €^rj\0€i> €i9 avvdi^T-qaLV

T(p ^lTjaov.

0EOACPOT 'HpAKAEIAS. *i2f aVaJ^lQV$ faVTOVi KpiVaVT€$ T^J-

Tov Kvpiov evihyjixiagy (imv tovto ol Vepyearjvot tw X.piaT(Of wg


Kai HeTpog hri t^ twv lyBvuiv aypa. 5

0EOACPOT MoM*OTE2TiA2. T\apeKa.ke(Tav TOtVVV f(f> CTepovf

fJi€Tal3vivat TOTTOvg, wg ovk a^toi ovTeg tocxovtov ayaBov evt Tv^g

oiKetag ejeiv yapag, tetaavTeq /A^Trovy a^apTYiixaTm eveKev.

QpirENOTz. f2f avatadvjTot tovto eiTtov Kat ayav airtaToi


01 Tepyea-^VQi. lo

ToT ATTOT. OvK a^^co^QVfJievoi, aAAa Ta-3retvo(f>povovvTeg.

AnoAiNAPioT. E7r€i5»; voOov ovk ei^xpv tov ayaQov, aXk*


apy^q ^ieKetvTO Kat OKVYjpui irpoi t>?v tqv fji.eydXQv aya9ov
KaTakYnptv.

KE<^. ir. 15

Iltpl Tov TrapdkvTiKov.

2 KoL l8ov Trpocrr)(f)€pov avTc^ irapaXvTLKOv, €7n Kklvrjf

^€^Xr)/i€vov.
Tlept TQv itapaXvTiKov o fJiev M.aT6aiog (jjYidtv, OTt irpQae^fxpov

avTOV' 01 ^e akXoi, OTt Kat tyjv CTeyviv ttaTefJ.ovTeg, KaTeSYfKav 20

avTOV Kat TtpovQYiKav tw X/3<o"to5' eiret ovv ToaavTYjv eTre^ei^avTO

JTiOTiv, em^etKVVTat Kat avTog tyjv avTov ^vvafutv, fxeT e^oucr/ac

va(Ty]s kvuv Ta dfJMpT-^fi.aTa' Kai Tiveg fnev Tav ypafXfjMTeoov, ty}

l3a<TKavta KaTeypfj.evQt, ev eavToig eiTtov, " ovTog l3kaa-(f)Y]fi.e7' Tig


bvvaTat a(f>tevai afiapTtag et fi.Y} fj.ovQg K3eog ; avTog Oe Ota ^S
Tiav vpol3kY]fLdT(i)v (3el3atQi to, eipYjfLeva, ekey^ag ag Seog Ta(
evBvfXY]<7etg avTwV fxovQv yap Qeov e<7Ti to t» diioppY]Ta et^evai'
evetTa Oe Kat <pY](xt Trpog avTovi' " ti ecrT/v evKQ-JTWTepov eliteh,
" oufjeojVTat (7ov at dfj.apTtat, y] eliteh apov tov Kpdj^aTTOV (tqv
" Kat vTtaye etg tov qikov (jov ; b ^e keyei, TOtovTov eiTTtv' T/30
00Ke7 evKokov vfj.7v eivai' a-Sifj.a a(piy^ai itapakekvfj.evov, y] ^ir)(pji

afJMpTY]f/MTa kvaat ; ev^Y]kov, oti (7(Cf/.a 7(f)ty^at' o<T(a yap <toc-

Y S^uflv vid. leg.

K
66 EPMHNEIA TOT KATA IX. 6.

fj.aTOf ^vyYi /3e\Tici}v, roaovTOV Ta «jOtapT^^/xaTa Ai)<rai tovtov


«jU,€iV6v. €'7r(i ^e TO fxh a(pav€^f ro Sc (pavepov ^ta tovto ovv

TrpoaTiOYJixi TQ KaTa^€e7T€[>ov (pavfpa^f iva to u.i7^ov Kai a<pavei

^ia TovTov XdjSyj t^^v dno^ei^tv.

YlefXTiet ^e avTOv elg t^v otKiav avrov, evOeas BepairevSevTaf $


TraXiv Kat evravOa to OLTVcpov hetKvvg' oti ^e Kat ov (pavTaaia
Tjv TO ytvofxevov, tta tovto yap Kai jSaaTdaat avTov tov Kpd^aT-
Tov TrpoceTa^ev, Ofxoi^; ovv Kat oi oyXot er; yaft,at avpovTai'
** *'
t^ovTet; yap," (pvjo-iv, e6avfxaa-av Ka) e^o^aaav tov Qeov, tov

OovTa e^ova-iav TotavTVjv to1<; dvBpaTtotgr TrpotCTaTO yap avTOts lo

71 cdp^' avTog ydp fxaKpoBvfKav ovk eTieTifxa avTolg' Tea>g ydp

ovK y]v fLiKpov TO vof/.t^e(j6ai TidvTCov dvBpwTTCov avTov elvai fxet^^ova,

Kai OTt Ttapa Tov %eov vjkSev' ei ydp TavTa KaXoog e/SelSataaav
Ttap eawTo/V, oQa TrpojSatvovTeg eyvwaav av, oti Kai Qeov Xtog vjV

a\>. ov KaTeayov TovTa aa^pag' ovhe "TrpoeXOeh eig to ^ekrtov 15

fj^vvyjSria-av' ekeyov ydp irdXtv, oTt ovto<; dvOpuiTrog ovk eaTi


vapa Tov ©eoD* Trotyjaag te to SavfKa toD irapaXvTtKov, qvk
fTrefJietvev ev tw tott», tva fkvi tov \^Xov irkeiov e^dxpvj opaf/.evo('

oi/Tws ovv Kat rjfLeig irotwfxev, eKKkivovTeg^ Tovg eiri^ovkevovTag.

6 Tore Xeyet tco irapaXvTiKw' iyepdeiy, apov aov rov 20


Kpa/SaTTOv.
Ktpiaaot. E^^A^e to p^fia, Kai to 6avfn.a eireKokovOi^ae' ^td

Ti ^e Kat viov av6p(07rov eiTrev acptevai dfiapTiag, eTrtTekovfxevi^g

Beoay}fj.eiag ; y] iva ^ei^rj, OTt KaTy]yayev eig tvjv dvSpxTrtvy^v (pvatv

T^v TVjg BeoTVjTog e^ovatav, ^td tvjv d^iaipeTov irpog avTVjv evaatV 15

e/ yap Kat dv^pwTrog, (pviai, yeyova %eog Aoyog virdpyoov, Kat ^td

Tvjv oiKOVofiiav eirt yv]g 'noXtTevofi.at t€ Kai avaaTpe(pofxat' aAX'

ov^e vjTTOv Ta irepa Xoyov dTroTeXa 6avfii.aTa, Kai a(peatv '^a.ipovft.ai

dfi.apTV]fj.dT(iiv' ov ydp d(petXdfJ.y]v ti Tm TVjg BeoTVjTog idtwfJLdTwv,

V] efj.€t(i}aa to yevea6at fxe dTpeirTag Kai dkrfiag e^Jri T^g y^g $0


KttTa adpKa viov dvBpairov. Kat fj.eT oktya — OiKovoft.iKwg he
*' Kat avSpcairog yeyovag, Kai
keyei esri T^g yv]gr '"« ^f'^?7> ^Tt

eiri Tvjg yvjg w(p6etg, Qeog "vjv A'aTa (pvatv.


IX. 9- MAT0AION ETAITEAIOT. 67

8 *l86uT€9 8e 01 o)(X.oif iOavfiaaav koI ido^aorau tov


0€Of Tov 86vTa e^ovaiav TOLavTrjv T019 dvdpcowoi^.

©EOAflPOT MoM*OTESTiA2. ScTov TC irpaytxa yivaxTKovaiv'

rov ^e iroiYiaavTa opaxriv avQpcoTrov' ^ia tovto <d<; Ocopiav Toy 0eoD,
Kai oxjy^ w^ avTov ^vvafJiiv, $avy.a^ova-tv, S

KE^. lA.

Hfpl Tov Mardaiov.

9 Ka/ TTapaycov 6 'lyaov^ eK^Wev, iSev avOpcnTrov Kadrj-

fievov tVt To TeXcovLOv.


Tivo^ eveKiv ov fXfTa HiTpov Kai twv a>.Xwv eKaXeae tovio
^aiSatov ; eTTd^^^irep Ta^ Kapttag eTri(JTaiievog, Kai t» airopp-^Ta

T^g eKaaTov "htavoiag e<^a)f, totc tovto eTroiyjaev, ot€ viTrKTTaTo

vj^ovTa' ^ta S^ TovTo Kai riauAov ^eTa T17V avaaratTtv vjktevaevi

ovK aTroKpviTTeTat &e tov eayTOu /Siov, aXAa Kat ro ovop.a riBfidiy

t£v aXAoJV EyayyeA/CTTav Kpvxl/dvTmv avrov irpoaYiyopta. erepa.' 15


Kat OTi eirt ro reXioveiov eKaSYjTOf tva ^et^yj tou KaXeaavTOi ttjv

^vvafiiv Kat ryfi) dyaSoTvjTa' OTt ovk diroardvTa avrov irpoTepov

ryif irow}pai ravr-^g KairyiXetag , aAA' e^jrtTYj^evfJia ey^ovra avat-

(jy^VTtag yefkov Kat iraft.OTVjTo^: Kai Kep^eoi^ ovk e^^ov irpocpaTiv

evkoyov' Kat dpirayyiv nyy\ii.a eyovnav evvo/AOV, eK fjieercov avrov 20

dveairaa-e raiv KaKcov' dkX wcrirep e/^ojaev tov Kakeaavroi rrjv

a-yafloTvjTa, ovrw KarafxdQiOfj.ev Kai rov K\yj6evT0i ryjv vTraKorjV

ovre yap dvreretvevy ovre dfX,(f>t<7^YirY}T(a(; eiireV apa ft.Yi aTraTYjXyj^

KkYjcret efiie rov rotovrov Kake^i', Kat yap aKatpiag avry] irdktv

virYjpyev y} rairetvo(fipoavvYj' Kakeaas rotvvv avrov Kat rtfXYi 25


p.€yiarYi rertfjii^Kasi, rpaTre^vjg avrx KOtvav^aag evOecoi' ev rovr^
avTOv Kat i/Trep twv /xeAAovTwv 6ye'A7r<^a Troiav, Kat eis irketova

"Trappyjatav evdyav ov yap y^ovx fJiaKp'2, dkka dQpoov e^taaaro

TYjv KaKtav' Kat ovk avrw avvavdKetrat f/iovov, akka Kat erepoii

irokXoii rotovroti' S/a ri te ro^ii fxaOYiralg avrov ev^tal3dkkovai ^o

Tov Kvpiov 01 ^aptaaXot, ojg fjiera rekavSiv Kat dfj.apT(i)kZv

eaBtovra ; KaKovpyu) aKeipet Povkofxevot avoyapvjaat avrovf rov

y Ktphii Cod. ^ «TraTfiX^ Cod.


K i
5

M EPMHNEIA TOT KATA IX. 17.

htac-Koikov' avro^ ^e cv fxovov oiJ/f"' eyKXyjixa eivai, akka Kai iroX-

A^j- (f)iXav6pci}7ria$ vTTfp^oXyjVf to fJLera toiovtcov eaSieiv oeiKVvai' Qio

Kai (pvjo-iv' " ov xpetav eyovaiv 01 lc^QiovTeg laTpov^ Kai to. €^^$.

To ^e, " TiopevSivTeg [xdQeTe ti ecTtv eXeov OeXo> Kai ov 6v<Ttav

avjlJLaivei oti ov KeKaXvfxevov epyov eaTt to afxapTaXovg otop-

6ova-6at, aXXa Kat vou.o6eTYifxevov, Kat fAaXXov Tyjg Bvatag KpeiTTOV

o6ev Kat tvjv •naXatav eladyet avvw^a avT'2 <f>6eyyoft.€vy}v Kat

voff.o6eTovaav' afua ^e Kai tvjv twv ypacpicv ayvotav avTo7g ovei-

^t^cov Tavia eXeyeV Kai oTt iidoYig Tvig XotTt^g afi.€XovvTeg apeTi^g,

ev Taig 6vatatg to Tidv €Ti6evTo' eyo} ydp, (pvjcrt, ToaovTOV aire^^ca xo


Tov ^^eXv^aa6ai Toiig dfxapTcoXoiig, oti Kai ^t avTovg itapayeyova

fk&vovg' TovTO yap trjXoi to **


ovK yjX6ov KaXeaat ^tKatovg, dXXa
" dfjLapTcaXovg eig fi.€Tdvoiav." Ttvog ev€K€V tuv fji.a6YjTccv lcaavvov

eyKaXeadvTcev, OTt " yjfJ^elig fjiev Kat 01 ^aptaahi vvjaTevofJiev

** enteiKetav avTov Kai 15


TToXXa" Kat Ta ef^f* Ka) ev tovto) ttjv

TToXXrjv fj.aKpo6vfj.iav ev^etKVVfj.evog, ovk eTTtTtfj.a' avafj.tfJ.vy](7Ket

^e avToiig twv 'Iwavvou pyjfndTCOv, ^i m eXeyeV " f%wv Tyfl

" vvfj.(pYiv" Kat Toc e^^g. Se Xeyei toiovtov ecTTtV irapwv

Katpog TYjg efKYjg crvv avTotg ttaycoyyfg "/apag Kai ev(f>poavvy]g

eaTiv' *'
eXevaovTat Be •^fi.epat*^ Ka\ to. e^yjg. tov toD Tid^ovg oia 20

TovTOV fi.yjvvccv Katpov' yj fxdXXov tov tov Ky]pvyfii.aTog, OTi tov

, ira^Qvg Tpiyifxepog vjv.

EtTrav " OTt oi/Se<$- eirt/SdXXet €7r//3A^/xa pdKKOvg, e^-^Xcoae

^ta TOVTOv, OTt ovTTO) yeyovaatv tayypoi ot fxa^vjTai avTov, aXX


eTt noXXy^g ^eovTat avyKaTaPdaecog' ^ta to fi.y]Tica vito toD 25

YlvevfxaTog tov 'Ayiov dvaKatvia^Yjvat avrovg' ovTca ^e 'btaKet-

fxevoig ov j^p^ /3dpog eiriTt6evat avToTg eTttTayfxdTCCv' Tavia oe

eXeyev vofxovg Tt^etg Kai Kdvovag Totg eavTov ft.a6yjTatg' tva ot'

av fxeXXcoat fxa^YiTag Xaix^dvetv, fxeTa noXXyjg avToHg irpoa-

(pepcnvTat^ Ty]g Yjft.epoxY}Tog. 3®


17 OvBe ^aXXovaiv olvov veov eh acTKOvs iraXaiovy.
! , ^AaKxv Se fxefxvYjTat Kat oivoV eTietty] Ttep) yaaTpifxapytag y]V

Xoyog Kat Tpane^Yfg' ^ta tovto aito twv avTwv XafxfBavet Ta


vnoteiyfKaTa, Kat oti ov^ev avaTYfpov eittTdTTetv yjpY] Kat ^apog

ovK suppl. ^ irpoa-fftffonTai Cod.


5

IX. 20. MAT0AION EYArrEAIOT. 60

ej^ov Ttiii apyoixfvotff aAA.' oaa ^warov noKiv, Kai Tay^eoif Ka)
^Tt iKUva vj^ovaiv' 6 yap Trpo Kaipov, <pV'^'i ^i^twv tov npoa-fi-

KOVTO^ Tot. vxl/yjXa evTtSevat ^oyfJMTay ov^e tov Katpov KakovvTOf

Xotirov (irtTi^^^etovi ivp-^aet, a^^-^UTovg epyai7dfji.evoi ana^.


OpirENOTS. AaKot iraXatot etatv oi t^ voft.tK'!^ iroktTeia 5

Trevotwfjievoi'^' otvof ^e veoi ij tta X/»<o-Toy yo.ptq.

'IsiACPOT. Tovf cairevTag t^ TtakatOTfjTt Kat rr/v veav yaptv

adeTVjaavTa^ aaKovg iraXatovg Kvptog Trpoavjyopevaev, cof '^iaQ"

pYjyvvfxevovg Kat tov Katvov Xoyov T^g ^aaiXetag ovK eyovTag.


Ktpiaaot. Ot ^aptaa7oi eotKOTes tfj.aTi^ KaTepp9oyoTt ^ daKoTi 10
vaXatois, ov ^vvarrat ^e^aaSai tt^v ved^ovaav ^i^aaKaXiav.

KE$. lE.
Ilfpl r^s dvyarpos tow apxKTwayatyov.

18 TaOra avrov AaAouz/ro? avroiSf ISov ap^cov iXOoDV


TrpoaeKvveL avrS Xeycov, oTt r) Ovyarrjp fiov apri ire- 1

XevTTjaev.
Tov apyovTa bv Xeyei e\i^\v6evai, dpyj.avvdy<ayo<; yjv' ypri Je

aKOTreiv avTov Kat t»;v irayyTVjTa' ^vo yap diratTel irapa tow
\piaTov, Kai TrapayeveaQai avTOV Kat tvjv y/tpa eirtOehai' vjko-

kovGovv te 01 oykoi »j eir\ BavfJiaTt fJieydXx' tov«' fJUxSvjTag ^e 20


ft.Qvovg etaaev etg tvjv otKtav eiaeXOeiv, Trai^evwv vjfMg Kat ^ta

TovTO T^v dv6p'ji}7rivv]v ^taKpoveaSat ^o^av.

KE$. ir.

Ufpl TTJi aip.opf)oova~r]s.

20 Kai I80V yvvTj alfjLoppoovaa dcoScKa en]. 25

T<vo$" eveKev ov fx,eTa irappYiaiag vrpoavjkBev avToi vj Tvpt pvaiv

Toy atfj.aTog eyovaa ; evre^ v\ay(yveTO S/a to irdOog, dKd$apTog


etvai vofj.t1^ofj.evvj. ei ydp vj KaTafLi^vtotg ovaa, ovk e^cKei eivai
KaBapa, irokkia fJMkXov vj TOiavTi^v voaovaa voaov tovto av evo-
fjLtaeV ofJMg ft.ev ovv fieTa TriaTeag txv ift.aTixv vjxparo' ovhe yap 30
afuf)e/5akev, ofdf etvev ev eavr^, apa dirakkay^aofi.ai tov

<^ An ir«ir«pft>jH€»o« ?
70 EPMHNEIA TOY KATA IX. 23.

vofTyjfxarof' apa ovk aTtakXayrjcroii.ai ; ffne. ^e ovt^, Bapaeif

(V€t^7^ inpKpo^og rjv' Bvyarepa ^e avTVjv KaXu^ eTre/^i; ri 'nlaTii

avTvjg 6vyaT€pa avTvjv eTroivjaev. Kat to ey^w/A/ov /Aeya, OTt Trep

V7T0 Tov ndvTcov heaTTOTOV vjKovaiVj " yj ntaTti aov aeaaKe ae."
T;voj- ^e eve^ev t»v avXvjTccv efxvi^iJiovevaev ; tva Kat ev tovtw 5
6ptafJil3ev(xy} tZv apyiavvayjy^m t\v avoiav' ^ik t/ Se aireVf ort
ov TeOvYjKev to Kopaaiov, aXKa KaBev^ei ; irat^^evav [Jiy] (f>o^et(r6at

BavaToV ^ta TO [JiVj elvat avTOv GdvaTOv, aXX' vTtvov yeyev^aQai'

Toh ^e KaTaye\aatv avrov ovk eTitTtfj.a, iva Kat avro) Kai ot

avkot Kat Ta Kvfx^aka, diiQ^et^tg yevi^Tai toS SavdTov' irapovTcav 10

oe Txv yoveoiv QavfxaTovpyet Ttpog to avTovg TTky]po(f>opy}6r/vat'

KaTaayj^v ^e, dvtaTyjatv, ^e7^ai 6eka:v oti TtdvTa avT'2 eTOtfxa'

Kekevet de ^oOvjvat avryj Tpocpyjv, tva fxi^ to^f} (f>avTaata eivat to

yeyevYjfxevov. ovk avrog te '^toccatv, dkk CKeivotg Kekevei ^ovvat,

(oairep Kai eirt tov Aa^dpov eiite' " kvaare avTOv, Kat a^pere i
5
** dvaaTdaeoog fxera aKpi^eiag
vitdyeiV tov Bavdrov Kat Trjg

Ttdayjg tvjv dito^et^tv itotovfxevog' Tovg oe 6py]vovvTag Kat Tovf

avkovvTag e^a» T^g otKtag e^e(3akev, ava^tovg Tyjg TotavTyjg

6e(i}piag Kpivag avrovg' Ttap-^yyeike te fxyjhevt etiteh tta to

aTV(pov Kat aKevoQo^ov. 20

Ilpo(T€Xdov(Ta oTTL^rOev rj^aTO tov Kpa(T7re8ov tov


IfxaTiov avTOv.

KrpiAAOT. AftKvvatv OTi ttapa 6ew ov^eig eyav aKOvatov

voaov aKaOapTog' oto Kai itpoaKakenat t>jv atfxoppoovaav Kvptog,

tva Tov TvittKOv vofxov etg TtvevfKaTiKy}v fxeraydyyi 6eu}ptav. 25

23 Kat Ibcov T0V9 avXrjTas koll tov 6\Xov Oopv^ovfievov,


Ktpiaaot Aaesanapeias. K6og Toltg dvSpiOTtoig Tag dyd-
fxovg Kopag, yjviKU eiaiv itpog wpav ydfiov Tekevrcoaag ^pyjveh, Oia

T«v avfx^okiKxv yd^xcav' ^to Kat avkvjTat yjaav eax, ei Kat itapa

TO TtpoaTayfxa to lov^^aiKOV totc eTtoiovv tovto 01 ^lov^a7ot. 30


'OpirENOTZ. Oi ekTii^a e-^^ovTeg TVjg ev Xptarw dvaaTdaetog
evK dite^avov, dkka KaBev^ovat' tto (pyjatv 'ArtoaTokog' " ov
'* txv
6ekco ^e vfidg dyvoeiv, d^ek^pot, itepi KeKotfXYjfLevjiv' tva fxv]

*'
kv7ttia6e, cag Kat 01 kotttot 01 fxyj €)(0VTeg eXir/^a'" aaa ^e Kat
IX. 27- MAT0AION ETArrEAIOT. 71

cfXiKpvvctiv TO cpyoVf i^fj.tXX.€ votiTv, fxdKXov Sc KpvTtrm^ avTO,


(Xtytv OTi KaSev^d' tio Kai e^^f vaprjvd ixvj^tvi Ae^yeiy.

KE4». IZ.
Htpi tSdv bvo rv(f)\S>v.

*7 *HKoXovdr](Tai/ avrco Bvo tv^\o\ Kpd^ovT€9 koll \4- 5

yOVT€9.
A<a t/ Tovi TV(f>\ovg vapekKei Kpd^ovTaf; yjfJMg iratdevwv r^v

Ttapa T«v TToAAcSv '^infiuaQat to^aV iTteiVfi yap ntXyja-iov yjv rj

oiKiay dyet avToiis e/ce? KaT thtav 6epaitiv(Tm' Kat tovto ^^\ov

(^ wv Ka} Ttapr^yydX^ ft.y^f.vi eiTteiv' ov f/,tKpa he avTv] twv io


lov^aixv KaTTjyopia' ot av ovtoi TV(f>\oi ovt€$, c^ «Ko^f fJi.ovv]i

Tvjv iti<7Ttv ^e')(ovTai' (KeTvot Oe BecopovvTf^ to. BavfxaTa' itdvTa Ta


fvavTia Ttoiovctv' vtov Se Aa^t'^ (KdXovVj (itutri to ovofxa TifJfjg

avat itoK€i' ^evTepav ^e epxTVjaiv vpocrdyet, aitov^d^av iKe-

r€V€a$at TtoXXdKi^, Kat ToVe t>?v ta<TiV itapeyf.tVy iva fj.vj rt^i^
vofxiai^ ^ta <f)iXoTifi.iav avrov toT<; SavfJiaatv eitiTtvj^av' ofj.oXoyy]-

advTCcv ovv avroVf ovk ert viov Aaj9/§, aAAa to vrpviXoTfpov

"TtpoaetitovTwv Kvpiov' rore Xontov Kai avros eittriSvjat rvjv '/eTpay

**
Xeyav, Kara tvjv Ttiariv vfi.xv yevrfirjTU) vfxTv. ^ia he rvjv

Ttpoetpyifj.eviqv airiav, Xtyoi ^v] ^ia ro aKOfJiitaaTov, KeXevet fj.eTa2o

iroAA^S rvji a^f^o^poTvjTog fiLvj^evt enteTv' " eve^pifj.yjaaTo ydpl^


<f>T^atVj
**
avroT^ 6 l^vptog Xeyav, Kat ra e^^g' eKeTvot Se ovk
VjveayovTo, aAA' eyevovTO KVjpvKeg Kat evayyeXiarai' ei Ve dXXa-
y(pv (paiverat Xeyojv, diteX6e Kat tivf/ov t^v "^o^av rcv ©eov* oiiK

eartv evavriov eKCivov rovro, dXXk Kai a<f>ohpa avfJ.^aTvov' oitov 25

ju,ev yap eig rov Qeov vj ^o^a dva^peperat, ov [J.qvov qv KwXvet,

dXXa Kat eitirdTret tqvto itoteTv oitov ^e itai^evet v]ff.dg rattetvo-

<f>poveTv, cKeT Ka\ KeXevet fj.r^evt Xeyeiv, dXXa Kai rovg ^ovXo-

fnevovg v]ft.dg eyKt>3fj.td^eiv KwXvet.

ftpirENOTS. ly]aovg itapayyeXXwv roTg iwfnevoti fj.vj^evi Ae- 3*^

yetv rag evepyeatag avrov, y}fj.dg tt^^daKet <f>evyeiv ro eTtt^etKTiKOv

vg aiTicv rwv KaKvv.

* KfvKTov Cod.
.

tlt EPMHNEIA TDT KATA IX. 32.

KE$. IH.

n*pl Tov 8aiiJiovi^ofjievov K(i>(f)ov.

32 *l8ov TrpocrrjpeyKau avTw avOpoyiTov KOicpov SaifjLOVL-

^ojxevov.

X^^ yiVdXTKdV OTl V] K03(f)COai$ YjV €<)^ev ^ai(XOVl^OfJ.€VOi OVTOf, 5


cv <f>iiaexi vjv to na9o$i aXXa tov '^aifj.ovog yjv vj €7iij3ov\i^' ^io

Kat eTepav^ i^e^^dyj twv irpoa-ayovTcov' ovTe yap S<' cavTov irpocr-

KaXeaai vj^vvaTO acfxovog wv, ovtc CTepovg iKeTevaai, tov ^aifjLovo^

^"^aavTog tvjv yAwTTav, Kai Trjv xpvyrjv fxeTa ttj^; yK^TTfiq TreS^-
, cavTOi' ^*a T6VT0 ovVe aTcanuTtiaTiv avTOv, aXX' evBeoog hopOovTai 10

TO voavjfia. " (K(3ki^6ivToi yap^ ^pWh " ^''^ ^ai/jioviovy e\d\v}aev


**
6 Kcccfyoi' ol te ^'^(Xoi eOavfJux^ov, ' Kai Ta e^vji' ^vj fxdXiaTa
vjvia TOVi ^apiaatov^y oti TidvTuv avTOv -apovTiBeaav, ov tS>v TOTe
ovTm, dXXa Kai TaJv TtwnoTe yeyevyiix.evm' TrpovTideaav ^e ovy

OTi eSepaTTeva-ev, dXX^ qti pdag^ Kai Tayjwg' Kot oti aTreipai^

voa-^fj.aTa, Kai dviaTag ej^ovTa. Kai fj.ev oyXoi ovTCcg' 0/ Se

^apiaaiot TovvavTtov airav' TotovTov yap vj Trovvjpia' t/ ydp


(pvjaiv ;
** ev tm dpyovTt twv tatft,ovtm, eK^dXXet Ta ^atfJiovta'"

ov Tt av yevotro avovjTOTepov ; fxdXtaTa fj.ev yap, b Kat irpotwv


<pv]atVy dfj.Yiyavov '^atfj.ova eKfSdXXetv taifj,ova' ra ydp eavrov 20
avyKporeiv etwBev, ov KaTaXvetv eKeivog' avrof Je ovyt talfKova^;

e^e^aXe fj.ovov, dXXd Kat Xeirpovg eKdQrjpev, Ka) veKpovg vjyetpev,

Kat GdXarrav eyaXtvov, Kat dfj.aprvjfj.a.ra 'eXvev, koi (3aaiXeiav


eK^^pvrrev, Kai ra Ylarpt Trpoavjyev' cnrep ovr av eXotro iroret
oyr av tvvvjdetvj TroTe epydaaaQat' avrog he fxerd rdg vfSpete 25
Kat Ta? Karvjyoptag' " "Treptvjye <f>vjat, " rdf iroXetg dirdaag kou
**
rdi K(>)fi.ai Kat ra e^vji' vjfuv rvvog yevofievog, tva koi vjfjietg

or av evepy€TUft.ev rtvag, Kat vir avrwv KaTVjyopovfi.e$a, ft.v}

diroarSifxev rovg ofj.o^ovXovg evepyereiv, ug oye fxerd rvjv Karv)-

' yoptav dcptardfxevog r^g evepyeaiag tetKvvatv, ort V dv9pvva)v3^


enoitvov, dXX^ ov ^td rov Seov rvjv dpervjv eipyd^ere. .*.

Ti eartv oirep irept rm oyXwv (f>vjatv,


**
ort vjaav eaKvXfxevot

^ erip^ Cod. * p^oi Cod.


IX. 37. MAT0AION ETArrEAIOT. 73

" Kai epptfJi[M€vot, w^ wpo^ara fxvj ey^ovra "^otfAeva' '


ovk aia6v]Ty]v
(TKvXrjatv Kat airopptcfnjv Xeyei, aXKa voi^Tvjv. tovto ^e KaTff^opia

tZv apypvTicv vTtrjp^/e twv lov^aicov, OTt Troift.eve<; ovTeg, to, twv
XvKxv eTre^eiKvvvTo' ov yap fxovov ^iwpQovv to itXyjBog, aXXa Kai

eXvfj.atvovTO avTwv tvjv irpoKOTtrjv ^ia tov XeyetVy " ev tw ap^^^ovTt 5

" t£v '^aifj.ovKov eK^aXXet toc ^aif/iovta."

34 Oi Be ^apLcrcuoL eXcyov iv Ta> ap)(ovTL Ta>v 8aL-


/JLOVLUiV.

©EOAflPOT 'Hpakaeias. AKpag aaePeiag ^etyfxa to Ta$


Beiag '^vvdft.etg Xeyetv hatfi.ovctiv eivat' ov^^eig ydp iroTe ^atfi.ovav lo
^aift.Qva eK^dXXet, ov^e Ta eavTOv KaraXvet. ov fi.ovovg ^e ^at-

fKovag e^el3aXev, dXXa Kat fkvpta lidBrj'^ eBepdiievaev. 6 '^aifi.mv

Tipog Ta etousXa avpet' 6 'KptaTog tco YlaTpt Trpoay^yev' o ^atfi.iov

v0pi^ofxevog ovk evepyeTei' o ^e "KpiaTog Tovg vfBpi^ovTag (jyepav

dve^ikdKCcg irepieir] QepaTrevwv TidvTag. 15

37 'O fxev OepLafws ttoXvs, ol Se ipyaTaL oXiyoi.


ilpirENOTS. Sepiafxov Xeyet twv o-^Xm twv eTriTVj^eicog

eyj)VTCiiv Tipog Beoae^itav' epydTai Beptafkov eiaiv 01 KaTo. to


KvayyeXiov ^t^daKaXot. eaTt ^e Kat erepog 6eptaft.og, yj avvTeXeta
Tov atavog, KaTo, to " d<f)eTe to, ^t^dvta, Kat ev Katpco tov 20
" 6eptafi.ov, epco Toig BeptaTaig.^^

ToT ATTOT. E/ 01 " BeptaTat AyyeXot eia]" Kat vvv ToTg


ayyeXotg twv AiroaToXcov XeyeTat^ TOvTa' *'
Beptafiov" ^e twv
eTTi Tfiv KaXvjv y-l^v eavTwv Xa!3ovTCov airopov tov Xoyov. QeptaTa)
Oe oXtyotf ov yap noXXot 01 dveTrataBYjTwg op6oTOft.ovvTeg tov 25
Xoyov TYjg aXv]6eiag.

©EOAflPOT Hpakaeias. Qepiafjiov Xeyet, Toi/g teofxevovg tt-

^aaKaXiag.
Ktpiaao2. Tovg fJMBvjrag Xeyet epydrag, dvg oXiyovg ovTag,

eirefixi/ev etg Ttaaav ti^v vnovpavov. 30


ToT Xpt202tomot. Epydrag le evTav6a Toi/g '^oo^eKa fxaBvj-

Tag (pvjaiv. efTraov Se avTOvg oXiyovg, elg fnev tov dpi6fK0V ov

TrpooeBvjKev, e^ovatav § avToTg KaTa TtvevfxdTCtiv dKa6dpTCi)V Kat

KaTa ndavjg voaov tetcoKev.

^ ndOfi Cod. ^ hfyiTi Cod.


L
^4 EPMHNEIA TOT KATA X. 2.

KE$. le.

Uepl Trji tS)v ayiav ' ATTOcrToKav dioTay^s.

2 Twi^ 8e 8a>8eKa airoaroXcdv ra ovoixara eari Tavra.


A<a TovTO Xeyei «vtwv ra ovofxaTa, litu^rinep '^vo fkovag

av^vyias fxvvjf/.ovevaag ev to<V efXTTpoaBev KXv)9eiaai vtto Toy^


Xpt(7T0v, UeTpov Kai Avhpeav, laKw(3ov Kai 'lcDoivvYjv, eTi ^e Kai

eavTOv, avayKoiog vvv tov KaToXoyov avTccv Kai tov dpi6y.ov

•noiehai. E/VctJV ^e " 'EifXiov, dvayKaioig 7rpoae6v]Kev " o Xeyofxevog


" YleTpo$'" Kai yap Kai eTepog "^ifxm ^v o Kavav/TTjf. 5^^ Se

aKOTteh, OTi ov KaTa Trjv d^iav Tidyjaiv avTovg' 6 yap ^{(advv/jg 10

fj.ei^oiV i]v Toi) d^eXcpov. eha elitm "^iXimiog Kai ]iap6oXoft.aios,^

eTcriyaye, ''S^fKai Ka\ M.aT6ah<; TeAavvyf eha " 'laKw^oc; 6 tov


*'
AX(f)aiov'" rjv ovv, ug •npoyeypaiiTai, Kai tou Ztej3eoaiov' eha
eiTrm " Ael3(3a7ov tov e7riKXi^6evTa Sa^^a7ov, Kai Yitj.(tiva tov
" ^rjXcoTvjv" ov Ka\ Kavavhrjv KaXei, ein tov npo^OTrjv epyeTai' dito 15

Trji noXeag avTOv KaXm, lov^aj- laKapiaTrjs' rjv yap Kat


eTepos ^lov^ag Ae^l3a7oi, 6 e7rtKXrj6eig Qa^^aTog, ov laKa^ov
^rja^v AovKaq' etq ^e tov 'Joi^Sav tov ^laKaptcoTrjv 7ipoae6riKev,
" Tiapa^i^^ovg avTov" ov^^ev twv Boacovvtcov eTrove/b^cTTftJV etvat dno-
KpvTtTOfKevog. " To:;TOVf Tovg ^^eKa aTieaTetXev \riaovg' itotovq 20
TOVTovq ; Tovq dXtelq' Kat 'hvo TcXmat, M.aT6aiog Kat Sa^^atog'
Ka) eig ^rpo^^OTrjg' d^reaTetXe Be avTovg Xeym' ** elg ohov e6vm
" fj)fi aTreXfleTe," Koi ra e^rjg' Kav ydp fxe v(3ptaav, (f^rjai, Kat

tatfxovmTa KaXccatv, ovk dTToaTpe(f>ofj.ai avTovg, aXX^ avTovg

TrpcoTovg 'htop6aaat eaTtovdaKa' Kat 7tdvTm vfxas aTtaym Tm 25


dXXm, Ttpog Tovrovg 7tefj.7t(a '^t^aaKaXovg Kai laTpovg' Kat7tep

Twv e6vm Kat twv "EafxapetTm e^ttTrj^etoTepcog eKeivm 7tpog Trjv

Ttiartv eyovTm' KrjpvTTetv §e avTovg ovoev aia6rjTOV KeXevet,

cia7tep M.oi>vavjg Kat ot Xot7tot 7tpo(f)rjTat, yrjv Kat ra ev T17


y^
dya6d' dXXa ^aatXeiav ovpavm Kat ra eKel artavTa. 30

6 YiopeveaOe 8e yuaXkov Trpo^ tol irpo^aTa Ta d.TroXco'-

XoTa OLKOV ^\apar)X.


ToT ArioT Ktpiaaot. "Ot< ^e; TrpwTov roiV 'hv^^aioig KrjpvT-
X. 9- MAT0AION ETArrEAIOT. 15

T€tv' irpof avTovi; yap rj(rav yeyovvTai al enayyeXiaif oti €?

avTccv rjfxeWev 6 X/J<o"TOf, to KaTO, a-apKa o(f>6^vai' Kai oiav

hriiaByifrav, totc e/? Ta tBvfj yasp-iqaai, ^afxapeiTag &e <xvvd7rT€i

TOii ff €$v(tiv' (Trei^y] Kai e^ eSvav ijaaVf KaTo, yevog Baj^vXcDvioi

0VT€f, Ka) oiK^^^j-avTeg Tyjv ^lov^aiav. ^atriXeiav he ovpavwv Xeyet 5

Tr}v ^ia TTiaTecog yapiv^ t»?v "tta TrvevfJ/XTOi vioQeaiaVf Tr]v evovaav

0ea3 TOV avGpayirov,

7 "Oti rjyyiKeu r) jSacriXeLa tcov ovpavcov.

©EOAapoT MoNAXOT. A/a T^c aapKcoaeaji yjv^ eyyiaaaa^'

Kat aei fxev rjv e-yyi/f 'KptaTO^ ©eof. 10

8 Acopeav i\dlBeT€, Scopeav 8ot€.


"iva Ve f/.r] eirapBaatv airo tSov ytvofxevav arjfxetav, <f>y}cri,

*'
^apeav eAa/3eT€'" ov yap fxtaQov TavTa eyeTe, ov^e irovrjcyavTeg'

efxrf yap r} yo-ptiy ovTOog ow Kat €K€tvoig dcopeav oot€.

9 Mt) KT7](rr]a0€ xpvaov, firj apyvpov. 15

OiiK eiirev Se p.>; XA.^i^t€ fxeQ eavTwv yjpvtrov, aXXa " fj.r]

" KT'^ar}a-6€'" "tva "^ta tovtov iroXka KaTicpdovv, avviroTrTot fxevov-

T€f, Ka) iraaYig airaXXaTTOft.€vot (ppovTt^^og, Kai tx Xoyw t^s"

ti^aa-KaXiag irpoaeypVTeg, Ka\ tv]V toD Oeou tvvafj.tv tttaaKOfj.evot,

€^y]i avevSee<V twv rrpog t>jv yjpetav eytvovro, €k twv fji,a6yjTwv 20

ayTwv airoTpe<pOfj.evot' tovto yap ^y]\oT, " aJ^tog epyaTyjg T^<r

Tpocp-^i aVTOV.

To Se Tou? aJ^tovg eTr/^yjTen» etg €K<xaTrjv rroXtv, ar]fx,atv€t toi/

fj^ Tag airdvTav 6vpa<; irepttevat' et yap a^tog eaTt, Kat TrdvTCDs

^wa-et TpoiPag, kcu fxdXt(TTa OTav fxr^ev rrXeov twv avayKaiosv 25

aTratTerrar ov fxovov te d^iovg KeXevet ^y}T€7v, dXXa /x^^e otKtav

ef otKiai dfxeiPetv, uaT€ fxyjle tov teypfxevov Xvrreh, fxyfre avTOVf

^o^av Xafx(3dv€tv yaarptfxapyiag. to Se vpwTOVf aaira^eadat,


p.€Tpid^etv avTovg irapaaKevd^et kou ev tovtod* fxy] yap, ezre^^^

tt^^daKere, (f)y]at, Ita tovto Treptfxevere rrap erepcov aarral^eaQat^' 2,0

fxaXXov fxev ovv vfxeii irpoy^yeTaBe^ t^ rttxyj, tetKVvg ^e oti qvk

dairaafxog laTt tovto xptXoi, dXX' dXoyia, eirdyet Xeycov, " eav

e rjv Cod. f fyyij<ra<ra Cod. S ia-va^fvOe Cod. ^ ^^o^.


yua^ai Cod.
L 2
76 EPMHNEIA TOT KATA X. 14.

" ri a^ia •/} oiKia^ vjgei eir avTYjV av be vppigyj, ov [xovov ovO€v

€/c T^f eip-^vt^g vofxKjYjTe, aXKa Kai la. rav So^o/aoiv vyrofJ.eveT. ro

§€ eKTiva^ai tov KoviopTOV tcSv Tro^wv^ tovto eariv, yi


'(tXTTe "^el^ai

OTi ov^ev eKa^ov itap avTav, yj utJTe e<V [xapTvpiov avrolg yeveadai

TVji fxaKpag o^onropiag, y^v e^d^icrav "^i avTOvg, 5

©EOAOPOT Hpakaeias. Tocf Toy \pt<Trov ^ccpeai fjt,)} ttco-

X^a-yjre.

ToT ATTOT. Ti$ y^eia ir-fipag rotg [xy] eTrayofJievois t/ ecf)o^iov;

ToT ATTOT. Opa TrSii TVjv aKTfijxoavvyjv, tia rov elireh,

" ixy)^e ^vo yjrmag,^^ '^i^daKei. eK rovrov ^e ^^XoV eanv ort evt 10

5^/Twv/ eKeKTfiro Kvptos.


©EOAflPHTOT EnisKonoT Ktppot. TauTa <f)v]aiv, ware [ui

evKoXov Kai irpoyetpov yvafxi^g diroff^epeaGat 'to^av irapa toT$ ttjv

TioKiv oiKovatv.

'Opipenots. A/a to [3e^aiov Kat dfx.erdararov' roTg fxev yap 15

efi.7ropevofJLevois ft,eTtevat e^ erepoov etg erepovg dpf/.oaet' roig &e

^apo^oK^^TOig ovKert' ^tKatav ^e e^et^ev etvat t*/v twv dvayKaim


diioXavaiv Ttapd rm 'httaaKOfj.evm, rav epya^oixevav ovaav fi.ta6ov'

Tpo(py}v ^e etTrav, t>jv rpvcpyjv aiieKwXvaev.

14 'K^€p)(OfjL€POL TT]S olKLa9 7] TT]9 TToXeCOS €.K€LVr)S, €KTI,- 20

Va^aT€ TOV KOVLOpTOV TfOV TTodcOV VjJiCOV.

©EOAflPHTOT. To eKTtvdaaetv rov Kovtoprov rav Trooav, Kara

rwv fnrj vTio^eyofJ.evm avrovg, avfJ.^oKov r^g ototitoptag, r^v vire-

fj.etvav vTiep avrm.

16 Tiveorde ovv (f)fX)Vi/JLOL coy ol 6(p€L9, Ka\ aKepaLOi 0)5*25

al 7r€pL(TT€pai.
Kahmentos. EKe7vog <f)povifj.(ag Trovvjpeverat' yjfJ.eHg (f)povifj.wg

dyaBovpyriaaf>.ev.

0EOACPOT 'Hpakaeias. ^povtfj.ovg avTovg QeXei etvat, irpog

ro fj.yi
dyvoelv t>;v rm (f)avkm KaKovpyiav' d^epaiovg t\ toS*^

cf)epetv TQvg o^tKovvrag Kat fxri dfxvvaaSat.

TsiAflPOT IlHAOTSiflTOT. ^povifj.ovg etvat y}fJ.dg Kara rov


ocf)tv KeXevet, ev iiavTt Tntpaaft.ia avvTVjpovvrag rv]v KecpaX^v /jfj.m,

^rig eariv yj ntartg yjfim' oaaig yap dv irXyjyaTg ocpig avv-


X. i6. MAT0AION ETArrEAIOT. 77

cj^era^, tvjv eaxrrov (^vkoLTTei K(.<paXYjv a^Xa^rj' Kai TtaXiv

ao(f>i(7ixx Tvjv TtaXaiuiaiv aTtoTiQeTai ev aTevaTrjj tivi napeia^vaei

QkiBoix^vog^ Kai to yrjpag aTroTi6€u.€vog' /BovkeTat tqivvv Kai vjfiag

^ia Tyjg aTevrjg o^ov Kai KaKaaecog tov irakaiov aTreKtvaaadai

avBpwTtoVf Kai tov veov avTa{Ji(f)tevvva6ai. 5


tTTdiv Oe OTi eyw ano<XTeAA<o vfxag 'j>g TrpopaTa, avTi tou

eya 6 KpaTatog, ^>?o"/, Kat tvvaTog, o-jrep apKei eig TrapaixvQiaVf

apKei eig tq GappeTv Kat ^^^ev te^oiKevat Tav eirtovTWv' ayeipctiTOi

yapj (pi^aiv, eae(76e' to ^e " wg TipojBaTay ^rjXoTj tva tyiv rav


"npo^aTUjv rjiJ.epoT7jTa eTTtbeiKvv/jTai' Kat TavTa Tcpog XvKovg lo
airep^^^oixevot, Kat ofj^ aTtXag XvKOvg, aXXa Kai " ev fxeacti XvKaV
Kat ov npo^aTav >jfji.epoTyjTa fiovov eyetv KeXevet, aXXa Kai T^f
TreptaTepag to aKepatoV TovTeart, t^iv dirXoTvjTa Kai aKaKiav'
Kai ov fxovov TovTOf dXXa eKepaaev TavTa dfX(f>OTepa, ware
yeveaBai avTa aperyjv' iva Tr/V fiev (ppovyjatv tov 0(f>ea}g eyjaaiv 15

etg TO TyjpeTv tvjv Ke(f>aXyjv' TovTeaTi tyjv •niaTtV to &e aKepaiov

T^f TrepiaTepagf tyjv aKaKtav etg to fxrj aft.vvaa6ai rovg d^tKovv-

Tag' OTtcag 7rdvTo6ev riKpifSafxevoi watv, uaTe fi.yJT€ vtto Ktvdvvajv

Taireivova6at, fx-^Te viio 6vfx.ov 7rapo^vvea6ai' TavTa ^e eXeyev,

vepi Twv ov fi.€Ta fKiKpov eaofKevav j^ovcov avcodev irpo TroXXoZ 20

Tx irpog Tov ^tdfioXov irpoTrapaaKevd^etv avToiig iroXefi.a)' ^io Kat


eXeyev, " ^rpoaeyeTe diro twv dv6pam(avl^ Kat to. e^^g.

ToT Xpt202Tomot. TavTa Se avToig eXeyev, iva 6appetv

e^vat, Kai TravTayov avTOv e^ovat avfXTrapovTa' yjpyi Se yjfJMg

aKOiryjaai, irxg Ta fj.ev avTOv, ra Se t«v fmBrfTav yiverai' to 25


fxev yap ayjfxeia Troieiv, avTov' to Se fxy) KT-^aaa^at /x^Sev, eKei-
vav. irdXiv to Tag otKiag avoi^at Trdaag, TVjg dvu}6ev ydptTog' to

^e fur^ev Trjg avrav ypeiag diraiT^aat, Trjg avTwv (f>tXoao(f>iag'

TO T^v etprjvriv yaptaaa6ai, t^^ Toy ©eoD '^apeag' to Tovg d^iovg


em^r]Te7v, Kat fjir] Trpog irdvTag dvXwg eiaievai, T^g avToov (f>iXo-2,o

ao(piag Kai eyKpareiag' irdXiv to KoXd^etv Tovg fi.r] teyofx.evovg

avTovg, avTov' to ^e />teT eTrteiKeiag dvayapeh eK ToyTWv fjirj

Xoitopovfkevovg Kai vj3pi^oVTag, Tijg twv Attoo-toAwv irpaoTrjTog'


TO Se ^ovvat YlvevfLa, Kat ftrj fj.epifj.vav Trotrjaai ro ri XaX^aat,
TQv irefj.TrovTog rjV to wg Trpo^ara yeveaBat, Kat a>g TrepiaTepdg, 35
5

78 EPMHNEIA TOT KATA X. 23.

Koci (pepftv Travra yevva/o?^, r^c tovtwv evTOV/ai- /ca< avvecrews"

vTtYjpyfV TO l"7ro(x€tvovTas (raaai, rov TrefXTrovTog' ro oe [^^XP'^

ecrvaTTjf avaTrvo^f a$\€7v virep avrov, rvig rSiv AttoctoXcov airov-

^^f i^a/ viroixovYjg Koi Kaprepiag' ^io kou eAeyev, " ^e VTrojxeivag

*' e/f TcAof, ovTOf aoiSyjaerai' cTrei^^ yap eiaSaai ttoWoi, evS
ju.ev Torf irpooi^loig elvai a(f)o^poi eig t^v apeTT/v, jaeTa Oe TavTa,

€Kkvea6ai, ^ia rovro (pyjaiVf ro reXog eTTi^rjrav' ri yap o(pe\og

airepfJidrcDv, Trapa p-ev t>;v dpyriv dvBovvrm, fxiKpov ^e varepov

fx.apaivoixevQ)v ; '^ia rovro ^iapKrj^ t^v vttoixovyjv dirairel.

To " ov fui TeXeo-^Tc" Ka) ra e^^g, rovreariv ewg ov vfmg 10


KaTaXyjXpofxai' kou yap ^pKei elg TrapafxvBtav, ro i^eiv avrov

fi.OVOV.

^3 "Ecoy av eXdr) 6 VL09 tov dvdpcoTTOV.


'ilpirENOTS. napcv<7^av Xeyei ov rvjv eiitcfyavrj Kat eTnOo^ov,

T>;v KaSoXov avvreXeiav, dXXa rrjv Kara ^iacpopovg Katpovg ent- 1

^oiTfiatv, ^t ^g OTrravofJi.evog, rvjv "nap avrov ^orfietav Trape^et'

ev9apae7g avrovg itotm, tta ro ^tuKeaOat, Kat "TrdXiv etg ro avro

ccig eTrvjyyeiXaro, ort " eXevaofxeGa eyh Kat Yiarrjp fkov irpog

" «fTOv, Kat ff.ovy}v irap avrwv Tioti^aoff.eBa.

KxpiAAOT. To Ve ^i^orat, (f>r]ai, rtai Xoyog, ore avff-cpepet 20


dmXoyeiaSai, iva ha rrjg ofxoXoytag ufpeXovvrai riveg, Kat

lay^ypoirott^Sri vj EiKKXi^ata.

Kahmentos. ^'e/BoI' tc5v d^iKiog (povevovrav eirirdrrei ro7g

dyiotg (pevyeiV &<o fu} (f>evya)v, wg pty^/oKtvtvvog itapaKovav rr^g

KvptaK^g (f>ccv^g fj.efj.Tira7og. 25


©EOAapoT^ 'Hpakaeias. Ov t^v ^evTepav avrov Xeyei

d(f>t^tv, dXXa rrjv Kara Kaipov eaofJievrjv ^i avrov ro7g dytotg

"^vyaydiytav.

©EOAflPOT MoNAXOT. TovTO ehe, irpog ro fj^iff tdKveaSai

avrovg Xoi^opovfJievovg. 30

24 OvK eoTL /xadT]Tr)9 mrep tov SLSaaKaXou.


ToT Xpt202t6mot. "Ot< (oog dv rj fiaSvjrrig Kai ^ovXog, ovk

eart Kard rrjv rrjg rtfj.rjg (f)vatv fxei^av' fxr] yap ro airavti^ov rtg

' hafKti QoA. ^ Cod- om. nom. ©eoS.


X. 24- MAT0AION ETArrEAIOT. 79

Xeyerea vvv, aXk airo twv TrXeiovuv ^iyidBo) tov Xoyov. Kat ovk
e/Vev, e/ tov oiKo^et^iroTi/jv vj3pi<Tav, dXX oti *'
BeeA^eySoyX €*:«-

**
Aeaav" e/ e^e, (f^vjTtv, ovTiog fXot^opy]aaVf Kat v[j.a^ yofjTa^

Kat TtKavovg Kakeaova-tV dva[J.€ivaT€ ^e fxtKpov, Kat aaTVjpag v[JMg

Kat evepycTas t^s oiKovfxevyjg airavTas Trpoaayopevaovatv. tovto S

yap ar]fji.atv(t to **
ov^ev caTt K€KakvfJ.fj.€V0Vf Kai Ta e|%' aKO-
Tiav ^e Kat oix; itTtev, ovy^ OTt aKOTog yjv, -^viKa TovTa eAe-yev,

«AA' ov^e €1$ TO ovg avToTg ^/eAeyero, aAAa Trpog ttjv fj.(.Ta

TavTa irapp-^atav eaofxevyjv, dvTtttaaTeXXm tov Xoyov TOVTa <f>y]atv'

firei^yj yap fxovotg avToTg ^teXeyeTO Kai ev f^iKpa yavia, ^ta tovto io
**
eiirev ev t-^ aKOTia Kat etg to ovg.
©EOAfiPOT MoNAXoT. TavTrjg TT^i Xottopiag ovk eaTt ft.ei^<i}v'

eiye dpyovTd fj.e twv tatfKovm einov, o ov^ev yeTpoV BeeA^e/5ouA


** ^AkvXov e^e^UKav' ^ **
Se KaTaitivovTa fxviag'" oi itept dpyovTeg
** TaTg BaaiXetotg
veKpm^^ ig ev evpofj.ev. 15
Ktpiaaot. Ai^daKet dve^tKaKwg Ttdv ettog (f)epeiv Xoitopiag,

Kat fiiy] virep tov ^eanoTyjv <f)poveTv.

©EOACPOT 'Hpakaeias. Ka/ y] vjxeTepa apcT^, Kai t»v lov-

^atav, Ttdat 'ty]Xog yevv^aeTai.

Ktpiaaot. 'Ev Katpw Kpiaeag Ttdvra <f>avepovvTai' ov yap 20


Xothopiatg Ttpoaeya}, dXXd TaTg Kap^iatg.

ToT Xpt202t6mot. To ^€ *' CTtt Tcov &cy/AaTa>v, Kat ev t»


**
<f)(OTi" ^yjXoT, TO X<op]g tntoaToX^g Kat fxeTa eXev6eptag Ty
**
oiKovfievy] Ky]pv^ai itdat]' ttpoaTdaaet ^ Sc /w.*? (^o^eTa^e Tovg
•*
ditoKTeivovrag to aafxa^ Kat toc, e^^g' "TteiBccv avTOvg Kat ev 25

TovToig^ KaTa<f>poveTv Bavdtov' Kut of^e ditXwg Qavdrov, dXXd


Koi (3taiov. ttd Tov eliteTv, ** ovyj ^vo apovOta, Kat ra e^rjg, tov

Ttep\ Ttpovoiag tov Qeov eiadyei XoyoV ri yap eKetvuv, <f>y]atv,

evTeXeaTepov ; aAA' OfJ.(6g, ov^e eKeTva KpaTy]dy]aovTat, ayvoovvTog

Tov Seov' ov ydp tovto, <f>yiaiv, oti evepyovvTog avTov TttTtTovatv ^o


elg ttayi^^a' tovto ydp dvd^tov Qeov, dXX OTt ovoev avTOv Aav-

Bdvet t»v ytvofJ.ev(i}v. et ovv dyvoeT ov^ev tuv avfj.^atvovTm, vfxag

^e <{>iXeT, TtavTog naTpog yvyjaiwTepov, Koi ovTtag <ptXeT, wg Ka\

IfOCt Cod. •" TovTft-v Cod.


80 EPMHNEIA TOT KATA X. 32.

ra<; T/j/p^a^ yjptOfiYiKevaiy ov yf/} Xoittov le^otKevat. tovto ^e

eXeyev, oiiy^^ oti Taq 'vpi%ot.q ©eof apiS[M€7, aXX' iva Ty]V aKpt/Srj^

yvSoatv kcu tyiv iroXX^v Trpovoiav, t>?v Tiepi avTov^, evoetgvjraf ei

To'tvvv Kou oi^€ TidvTa Ta yevofxeva, Kat tvvaTat aco^etv vfx.ai Kai

j3ov\eTat' " [xy] (po^eiaQe" (jyvja^v, " ttoXXuiv aTpovOiav dta(pepeTe 5

**
yjueiV." TavTa Se eAeyev, eK^dXXav tov ^o(3ov Kai tvjv ayccvtav,

TTjv KaTaaetovaav avTwv t-tjv ^l^vyyjv. aaadptov e<TTtv, oyKtag to

TeTaprov.

'Aaao2. To azJTO e<JTtv daadptov Kat XeTTTOv' voe^Tat Oe

e^^aKtay^tXtoaTOV TaXdvTov, oirep ylverat ev YjfJitav vofitaf/.a. rovio


TaXdvTov^ CKaTOv eiKoatTrevTe XiTpac; aTaBfxii^ovTOi' ov^ev ^e airt-

arov, et ^vo aTpoudia iraXeHaGat Xeyet KvptOi, evog y^fxtaeog

vofxiafx.aTog' evpiaKOVTat yap ^e TioXvTtfx,a, ag \\/iTTaKQ<;, yj

fxeXayKopv(f>og, Kat erepd Ttva.

32 rias' ovv ocTTLS 6/xo\oyr](T€L eV €/xoi €fjL7rpoa6eu rcoi' 15

dvOpCOTTCDV.

Ktpiaaot. 'O ofnoXoyav oti Seog eaTtv 'K.ptaTog, Tavet-

vxaag eavTOv, fi.eXX(t ^'^(^eiv tov 'KptaTOv OfJioXoyovvTa Trept avTOv

TW YlaTpi, OTi yv/jatos eart oovXoi.

'OpirENOTs. AvToQev fiev, etg f/.apTvptov TcpoTpeiiet Ta prjfnaTa, 20


Ktt} diTOTpenei dpvfjaeooi' opa te, el fvlfi tq TrXeoveKTyjfi.a tqv ev

avTco ofii.oXoyovvTOi, i^hv] ovTng ev 'KptaTw ^vjXovTai, eK tov,

" Kdyo) ev avTco" ofj.oXoyeh' to ^e KaKOV tqv apvovfx.evov, eK tov

fLV] avvv](pdat t"/] apvv]aet tq ev efxot v] tq ev avTw.

ToT Xptsostomot. Ovk eiTie Ve OfxoXoy^aet e/*e, aAAa " iidg 25

" ovv oaTtg ofnoXoy^aei ev efxot, ^etKvvg oti ovk oiKeta ^vvdfxet,

dXXa Tvj dvioOev (3ov]6ovfi.evog %a/3/T; Off.oXoye7 ofKoXoyav' itepi

^e Tov dpvovfxevov, ovk eiTtev ev efxoi, aAA' ejae" €pv]fio$ yap


yevofxevQi; TVji tov Qeov ^iopedg, ovTwg dpve^Tat' aAA' laws epe^

T^g, Tivog ovv ev€K€v eyKaXe^Tai, et €yKaTaX€t(f)6etg apve^TUt ; 30


0T< TO €yKaTaX€t(f)Syivat, itap avTOV ytverat to eyKaTaXtfKnavo-

fxevov "htd t/ ^e ovk dpKe^Tat Seog t^ Kara ^tdvotav irtaTet,

dXXa Ka) tvjv tid lov aTOfxaTog OfXoXoytav dicatTe^; eig itappv]-

" uKft^u Cocl. " TaXavTo? Cotl.


X. 37- MAT0AION ETArrEAIOT. 81

(Ttav vjfiMi akeKpav, Kai (i$ irkeiova ayaTrr\v Kai htdSetJiv, Ka\
v\pv]\ovf epya^OfJievoi;.

Ktpiaaot. Tlpoi Tovi eyOpoiig rov Seov, Kat <piKov$ tov

'E.aTavoif ov ^ei ej^e/v <f)tXiav.

34 Oi^Ac TjXOov /3aAe?z^ elpr)vr)v, aXka fxA^aipav. 5

Etsebiot Kai2apeia2. Tijv TfjLfjTtK^v eig To ^iaipeTv Toii^

aqtovg tov Qfov diio t»v p}/} TotovTOov.

OpirENOTS. Kara p.€v to aiaSrjTOV, ikdyatpav einev' ov Trjv

<f)V(Ttv Tov irpdyfJLaTog, a\Xa tvjv Ttpoatp^rtv twv avQpujTrxv.

ToT eEOAoroT. Md^x/xtpd eor/v, oy ^taipovaa tov irtaTov kou^o


Tov aitirjTOV.

ToT Xpt202Tomot. Iva TO vevoayjKO^ airo tou vytaivovrog


aTTOTefxvrjTOV, kui to (TTacrtd^ov ano tov eipr,vevovTOi' ovt!o Kat
laTpoi Konrov otaaa^et aafji.a, ot av to av/aTWf ej^ov €KTeft.y]'

ovToo Kai eiti tov itvpyov yeyovev cKetvoV tyjv yap KaKV]v eiprjvyjvi^

yj KaXYf Ota(pa)vta eXvaev, Kat eTTOtvjaev eip^^vrjv' ov yap iravTayov


OfJLOVota KaXov.

37 'O (f)L\(ov Trarepa rj fjnjTepa imep e/xe, ovk eoTL fJLov

a^L09.

Kahmentos. O AovKa$ ov fjiovov fxrj (ptXeTv Toirrovi, dXXa 20


Kat u.icreTv Xeyet Kat yafJieTdi' eaTt, ft.r) ditdyov, (prjaiv,

aXoyoti opfnaT^, ft.rjOe ToTi- (rafj.aTtKolg eOeatv.

ToT Xpt202tomot. TouTec7T/v eci)f fiev ov TtapajSxd-irTOvatv

e/f Trjv evae^etav, oaiov itdaav avroTg dito^tt^ovat Ttft.-^v. orav Se


TrAeov Tijf ayditrjg tov Qeov dnaiTovatv, ov '^ei 'TtetQeaGai' to Se 25
avTO TtaTrjp itpog viov, Kai ft.r}Trjp itpog ovyaTepa. i de, oaTtg
" ov XafxjBavet tov aTavpov avTov," Kat to. e^^g, ai^fiLatvet coaTe

etg TtoXefJLOV Kat fJLdyr^v eK^^itovai t^v eavTov "^l/vyrjv, Ka\ a^paydg
Kat aifLaTa, Kat ddvaTOv ^taiov Kat eitovei^iaTov.

©EOAflpoT HpAKAEiA2. *0 fi.rj ditOTaaaofJLevog Tri Ttapovarj 30


^wy, ovK eaTi fjLov d^tog.

ToT Xpt202t6mot. '


OTtep ^e AovKoig Xeyet, oti " et Ttg
**
ep^x^eTat itpog fxe, Kai cv fjLtaet tov iraTepa avTov koi t^v
**
fJLVjTepa Kat Ta e^^f, ot/TW yj^r] voeTv' OTt ovy^ ditXoii fitarjaat

M
SSt EPMHNEIA TOT KATA XI. 3.

KeXeveif evei tovto Kai acpo^pa TrapdvofJi.ov, «AX ot€ (3ovX€Tat

•jrXeov efxov Tig avTav <f)i\e7a6aij (f>rj<Ti, fJiiavjaov avTOV KaTa


TOVTO' TOVTO jap Kat aVTOV TOV <f)lXoVfJ.€VOV Kai TOV (ptXovvTa

aTtoXXvatv. iva ^e ixr] dyavaKTwatv 01 yoveig TavTa dKovovTeg,


eiTYjyayev' " eTt ^e Kat tvjv eavTov \pvyj^v. t; ydp, (pyjai, Xeyeig 5

fxoi Tovs" yeyevvyjKOTag, Kat d^eX(f)QV(; Ka) dteX(f>ag Kai yvvcuKaq ;

i\>vyy](; ov%\v oiKetOTepov ov^evt' aAX' o^cof eav [Jt.vj Kai TavTVjv

fji.ia-^avjg, ov ^vvaaat fxov elvat fxaSYjTVjg.

Tt eaTtv " evpav tyjv xpv^^Yjv avTov, Kat Ta e^^s ; <piXSiv

avTviv, (pi^a]v, ev yj^ovaTg KUt dveaeatv, Kai fxvj eK^t^ovg etg ayavag 1 o
TtvevfxaTtKovg, ovTwg dTroXeaet avTvjv, T^f aiwviov to^vjg diroaTe-

pSov' ^e dTioXeaag ttjv xIjv^^vjv avTov, <f>v)aiv, eveKev efxov,

TOVTeaTiv ^ ^ia SavaTov, ^ tv aTevo^^^apta Kai 6Xi\pei TroXtTevo-

fxevog, ovTog evpvjaei avTVjv eig ^avjv atcoviov.

Aia Tov etTieiv " (jeyofxevog vfxag, Kai Ta e^vjg, eOet^e 15

fxtaSov fxeyav d7roKe7a6at To7g ^evo^^oyovaiv eiXtKptvag' to ^e " eig

" ovofxa 7rpo(f)V)Tov^ Ka\ " "^tKatov^^ tva fxv} 'htd /StcoTtKVjv iipoaTa-

aiav, fxfj^e dXXo t; twv eiriKvipuv ^e^vjTat, aXX v) fxovov oti

irpo^pYiTVjg ecTT/ Ka) ^iKaiog' to le " fxta6ov ^tKaiov X-^xpeTat, vj

otov eiKog tov "^e^dfxevov 7rpo(f>vjTV]v vj ^tKatov, Xa(3e7v, v] oiov 20


€Ke7vog fxeXXei Xafx(3dvetv. iva ^e /ao; Ttg iievtav Trpof^aXvjTat,

(pvjai, Kav TioTYjpiov \\jvypovv tag, evSa ov^ev eaTi "tanavvjaat, Kai

TovTOv Ke^Tat fxiadog.


©EOACPOT 'Hpakaeiax. Ov irpog toc '^ttofxeva, aXXa Trpog

Tag "^taSeaetg twv 'napeyovTWV, opi^ei Tag avTtfxtadtag Qeog, 25


ToT ArioT Ktpiaaot. '
\va fxv] Ttg iievtav TrpopdXXvjTai, eine

TovTO, 6eX(i3V tovvai fxia6ov To7g vTro^eyoixevotg.

KE4>. K.
Ilep\ tS)v dTro<TTaKevTa)V tvapa '\<i>dvvov,

3 ^v ei 6 €p)(0iJi€V09, rj h-epov 7rpoadoKco/jL€V. 30


Ktpiaaot. Ovk dyvom eivat avTOv tov \ptaT0v epcoTa, vj

OTt yjfxeXXev etg a^ov KaTeX6e7v, cog Ttveg (paatV vj^^et yap to
7Td6og avTov, ^to Kai dfxvov avTOv wvofxaaev' dXX' tva ct/ feSv
XI. 3- MAT0AION ETArrEAlOT. 83

Treiarj avTOViy Kai fjii^ fjt-iTa OavaTCv airou 'jrpoaT€6a<Tiv 6Te^w

^t^aaKa\co.

'12pirENOT2. 'H Tov Iwdvvov epooTyjat^t ovk avTOv fjiovov yjv

yaptVy dXXa Ka) tojv dTroaTaXevTCov. ot fx^v yap aitoaTaXiVTig


ejQii^^QV f/^Oeiv, €1 avTOf i]v 6 (\6av' tovto ^e o 'Iwdvvvjg eyivooaKey 5

Ka) ^ildaKav Toiif i^iov^ txaQriTag laccg ovk eireiOev. eOoKovv Se

TaireivocppoveTv avTOv. itept Se tov, ei avTog fxeXXet epyeaOaty

e-xfyj^ev o ^laidvvy}^ fxaQeh' epyeaQat ^e ev Toii /caTW, evSa v}VTpe-

TitaTo iropeveadai o ^lcoavvYjg.

ToT Xpt202Tomot. Ot< oiihe TOVTQ vjyvoei ladvvvj^, wg rtveg lo

<f)aa]vf OTi VTtep dvQpamav o Kvpto^ efneWe reAevTav, Kat Ota


TOVTO eiirev, " aii ei 6 ep'xpfj.evoi ;' TovreaTiv eU tov a^-^v.

ytvaaKeTcoaav ot TotovTot oti ovk ej^e/ Xoyov tovto' o yap lcoavwj^^f

ov^e TovTO Tjyvoet. eiirwv yap dfivov atpovTa ttjv dfuxpTtav roD

KoafJioVf TOV aTavpov dveK-^pv^ev, Kai ndXtv " OTt ev TtvevfxaTii^


**
PaTTTiaet vfidg" toc /A€Ta t^v dvdaTaaiv iipoe(^-^Tevae' Ttxg te

Kou *'
fx,ei^<iiv 7tpo(f)r}TOVy^ wg avTog o ^eaTtOTvjg yjfj.av HptaTO^

dTte(f>YivaTOy o fJLVj^e toc tccJv TtpocpvjTxv e7itaTdfj.evog ; oti Oe ot

7tpo(j>riTai TO TtdQog vj^eaav, itavTi itov ^vjXov eaTiv. Tivof oe

ydptv^ ei TOVTO vjv, ovk eXeyeV av ei 6 ep-)(pfievof ; eTtetOv) -xa 20

KaTo. Toiig fJMQvjTag 'lcodvvov aKovofx-^6vj KaXag, Kat IBe(3atcti6evTe<;

Ik twv yevofxevcav avjft.etct}v, evcjmtov avTwv aitvjXOov. Xotitov tov

TrepieoTWTa o-)(Xov 'ttopGovf/.evog' eiKog yap vjv avTovg aKavOa-

XiaOrivai. oti dpa ft.v] aTaaid^av 6 ^lcodvvvjg itpog tov IviaovVi

TovTa et-^Xccaev avTca 'tia twv fj.a6v]Ta>v avTov, 6 ToaavTa fxapTV- 25


p-^aag avTco Ka\ fjLeTaiteta^etg TovTa vvv Xeyet, etTe ovTog, etTe

eTepog e7vj 6 epypft.evQg. etiet ovv TtoXXa TotavTa etKog vjv

VTroirTevetv tov oy^Xov, (f)V}a\ irepl ^lwdvvoV " t; €^vjX6eTe eig tvjv

" epYifxov 6edaaa6at ;" Kat t» e^yjg.

**
KdXafJLOV Se vito dvefxov aaXevofxevov" <f)V]ai, tov evKoXcog 30
Kat paticog 7tept(p€pofxevov, Kat vvv fxev TauTa, vvv ^e eKeha
*'
XeyovTa, Kat eitt fxv^evog eaTWTa. to Ve fxaXaKotg ifxaTioig

ZvjXoT Tovg ev Tpv(f>vj l^VTag' dxx' 'lcodvvvjg, outc itpcDi^v VTtvjpy^e,

(f>v}a]vy waitep KdXafxog TtepKpepofxevog, v} ev Tpv(f>vj ^cev, dXX oyOe

/!X€Ta TauTa TOiouTOi- 'ye''yov6. ^etKvvat yap tovto v} aToXvj Kai^S


M 2
5

84,- EPMHNETA TOT KATA XI. ii.

17 epvjixia Kui TO ^ea-fxwT^ptoy el yap yj/SovXeTO [xaXaKa <pope7vf

v] Tpv(f)aVf rj (jiCTTiep Kakafjiog TrepKpepeaQai, ovk av tvjv epy}fi.ov

WKyjaeVf ovk av tco oeaixcoTYjpioo avveKXeieTo. ov toivvv TOiovTog

effT/v, aXXa vpQ<f>y]TVj(f Kat TieptaaoTepov Ttporf^rjTov. tiaTi vept<T-

aoTepov 7rpo(f>y]Tov ; Qta to eyyvq eivat tov TrapayevofJ.evoV " airo- 5

" (TTeXa yap,"^ <f>Wh " ''°i' ayyeXov fxov npo irpouaiiov aov,^

TovTeaTtv eyyvq aov. Ka^aitep yap eitt twv ^aatXem ot eyyvq


Tov oyvjfj.aTog eXavvovTeg, ovtoi twv aXXm etat XafXTtpoTepoiy ovtci)

^y] Kai ^ludvvy]^ eyyvg avTrjg (ftavetg T^f Ttapovaiag, ^eiKVVTat


Kai eK TovTov Tyjv vTtoayeatv eyjav. 10
©EOAflPOT Hpakaeias. \va fLyj vofJ.iaaat Ttveg OTt evfieTa-

<f)opog y]v ](i)dvvy]g, ov TtpwyjV eKVjpv^e \piaTOv, vvv dyvoSiv eiite

TOVTO.

OpirENOTS. TlpOTepov t>jv t<5v Jov^atiov fxapTvpiav 6eig 6

Kvpiog, TOTe tvjv twv 7tpo(f>Y]Twv e(f>apft.o^ei' ft.dXXov Ze fi.eTa t>;v 1

lov^aiKyjv fxapTvpiav, tov (3tov tov tqv dv^^pog' TpiTov, tyjv OavdTov

Kpiatv, TeTapTOV, tqv '7tpQ(f)y]Ty]v' TtavTayoQev avTOvg eittaTQfLi^av.


VaTeov OTt ovK eaTtv Xoyog tov KpvaoaTOf/.QV OTtov yeypaitTat,
" av et epyofLevog, etg tov aty]v ^y]XovoTi, y] erepQv dyyeXov
" a7toaTeX.Xeig XvTpwT^^v twv eKeiae KaTeyofj.eviov ;" 20
II ^A/iTju Xeyco vfuu, ovk iyrjyepraL iv yevvrjTols yvvai-
KaV fJL€L^COV 'IcodvVOV TOV BaTTTLCrTOV.
Ktpiaaot. OpKo} TttaTQVTat To, Ttept ^[(odvvQV To ^e *'
ey^-
" yepTui^ eiTte did to TVjg d^iag ovtqv fkeya Kot eitY^pfxevQV, ag
eiti ^aatXeccg iteptipavovg, y] (pvTov evav^ovg^. OTt ydp Ka\ tov 25
7tpQ(f)y]TevQfjievQV ei^e, Kat itdatv eyvwptae.

ToT XpT202T0M0T. AvTt TQV OVK eTeKe yvVY] TOVTOV ft.ei^(jOV'

et Oe Kat e^^aiveT tov \(odvvy]v, dXX eavTOv v(f)e^aipei iig fnei^ova

avTOv. et yap Kai dfX(f)OTepQt Ik yvvatKOc eteydy^aav, dXX' 6 fxev

ipiXog, 6 oe ©eog, Kai ov^^e ofxoi(og avTw eTey6y] 'Iwdvv^, dXXd^o


|ev&v Ttva Kat Ttapd^o^ov eK itapQevov tokov eayev.

To t\ " fLtKpoTepog" eavTOv, (f>y]a}, tov fxeTayeveaTepov to


KaTa adpKa. otKovofXiKwg ^c fxei^ova avTov mofxaaev eavTOv,
ejtttitep TtoXXot wg fxeyav Tivd ityov tov ^[(odvvr/v.

o (va^MJi Cod.
XI. 12. MAT0ATON EYAITEAIOT. 85

ToT ATTOT. MiKpoTepov ^€ avTOv Xeyct KaTa t^v yjXiKiav,

KaTct Trjv Twv iroXXav '^ol^av. Kai yap (\eyov avTOv <f>ayov Kat

oivoiroTi^v. TOVTO ^e e/Vev, ofj^ oti KaTa avyKpt^tv tov laavvov

fjL€tX<i}v rjv' airayef Kat yap ck Treptaa-ov tovtov [Met^av vjVf aXX
otKovofJitKooi S<a T^» Tw» TToAXiS» aaSevetav avyKaraPatvet to7(; 5

p^^fxaat.

'IsiAflPOT. Ktpiaaot. OEOAflPOT 'HpAKAEiAS. AevTepa


yevvT^aig yj t^j- avaaTaaeoii, ^t Yjg avayevva^eGaf Kai Qt Aytov
Y\yev[ji.aTog Ti/yy(avo[Ji.ev aQavaatag, ot /AcAAovre^ a-iroXavetv twv

ayaBuv' Kat 6 iiavv ekay^taTOi eKeT^ vTrepava^atvet tqv Iwavvyjv, to

et Kat eK [j.YjTpag eTvyyavev Ayiov nvey/x.aToj.


Ktpiaaot. Me/^ova Xeyet 'lajavvou tov TttaTOV, tov "hta tov

KovTpov avayevvffievTa' vjv KaTaaTaatv KaXeT fSaatXeiav tcSv

ovpavioVf wg TOK TrtaToTg ^ito{JLevifj(; jSaatXetag, yjg ovnca ^» tuj^ojv

/3a7rT<crT^f. o ^e [j.ovov ^aTTTtaBeig, ei Kat fj.YiTi<o ea^/ev evapeTov 15

(3iov, vTiep TOv Icoavv>jv ecTTiV. ohv Xoyog eitatvov eyet tou

ayiov ^aitTtafJMTog.

12 'Atto Be TUiv rjixep^v ^lcodvvov rov BaTmaTOv ewy


apTi, 77 ^axTLXela tojv ovpavcov ^La^eraL.

BaciAe/a» ^e ovpaviov KaXei, to, irvevixaTtKa, y] ets 'K.ptaTOv 20

TTiaTti ^ia Tov tSaTniafxaTO^f rj tou Oeou PaatXeta eaTtv, ^Ttg

vjp^aTo caio tov Krjpvy[j.aTog lcadvvov tov vito^etKvvvTO<; tov

'KptaTov' avTrj eaTtv. 01 ^e IBta<^o[j.evot eiatv 01 t^ e/OwAoAaTpe^a


a-TtOTaTTOfxevoif Kat toj TraXatw eSet.

Sethpot. To Ve **
e^^ajv doTa" avT; tou ej/o)» ^tdvotav 25

XoytKrjv voetTO) to. t^^ ^iavotag watv aKovav.

ToT Xpt202t6mot. A<a toD etTteiv ** airo tcIjv rjfnepwVf wdet

Kat evdyet Xoiirov avTovg, Kat evTevQev etg t»jv TitaTtv eavTov'

ov^e yap eaTr/aav ot iipofp^Tat (prjatv, ei [xrj 7/A60V eyw, OTt yap

eya ei[xt, ^rjXov e^ uv [xeyctg ^lwdvvov Tovg iipofprjTag yeveaBat' 30

eTt Ve Kat Ik twv Kaff CKdaTrjv v][xepav dpTra^ovTav Trjv irtaTtv

Triv eig efie. to ^e ** avTog eaTtv ViXtag [xeXXwv epyeaQat

tiqXol, eTtei^^rjnep dp.(pOTepot tovtov eveKev, Xeyw Orj T^g tou

XjJiCTTou TTapovatag, K-^pvKeg eyevovTO, B/a . tovto iraptawaev


86 EPMHNEIA TOT KATA XI. 19.

avTovg' Kui yap (oaTrep 6 lasavvvjg Trpo^pofJ.oi y^yove T^f irpxTVji


avTov •napovaia^, ovtco^ HXiai tvj^ ^evTepag ecTTai. ovK e/Ve
**
Oe aTtXwif OTi ovTOi ea-Tiv ^HXiag, aXX^ ei fleAere '^e^acrQai'"

TovTecxTtv ei /xera €vyv(i)ft.ovoi diavoia$ zr^ocrej^eTe toT^ yivo-

ixevoig. 5
nrav tivi 6e otxoiaau} t-tjv yeveav TavTvjVf Kai Ta egvji,

e^^Xwcre ^ia tovtwv oti evavTiav eKaTepog avTog Te Kai ^ladvvyjg

}jX6ov o^oV oiov, ei T7JV vvjo-Teiav KaXov eivai vofJi-i^watv lov^aToi,

€^€i TteLQeaOai ^lwdvvv], Kai dno^^eyeaBai avTOv, Kai itia-Teveiv Tolq

VTt avTov Xeyo[Jievois' el Ve (popTiKov vj vvjcrTeia Kai eitaypeg, 10

ovKovv eQei TreiBeaSai tco Kvpzco, Kai TtiaTeveiv avTw tvjv evavTiav

eXBovTi, ci)s cKeivoi eXeyov avTOV, (pdyov Kai olvoTtoTVjV. ofxwg ovv

Kai ^eaTtOTvjg yj^wv li^aovg XpiaTog, tov aKXvjpov koI <piXo-


TTOvov /Biov fxeTvipyeTO, vvjaTevwv fjt. vjfjLepag, ovk eywv itov tv^v

Ke<paXvjv KXiveiv. itpog TOVToig ^e ^ev ^lwdvvvjg ov^^ev Ttkeovi^


€Tte^ei^aTO, TtXvjv tov /Siov Kai t^s TtoXnelag' avjfxetov ^e ov^e

€v eTtoivjaeV oe OeaTtOTVjg rjf/.wv 'KpiaTOg, Kat tv}v «tto twv


av)ft.eiwv Kat twv aavft.aTwv fLapTvptav €ty€.

19 Kat iSiKaLcoOr] 7] aocf^ia airo tcov T€Kva>v avrrjs.

0EOAOPOT Hpakaeias. H v(f>eaTwaa ao(pia eKpiSv) vtto 20


Twv €tg avTOV TitaTevovTWv, vj OTt TeKva KaXwv Tovg v{3pi^ovTag
avTOv, ovK eitavaaTo avToig (()tXo(f)povwg AaAoJv.

20 1 0T€ Tfp^aTO 0V€L0L(^€1,V Tas TToAetS'.

A/fltT* wveitt^e " Tocg itoXetg ev aig eyevovTO ai -TtXeiaTat


" '^vvdy.etg avTov, OTt ov fi.eTevov}aav ;" iva fj.ddwfj.ev, oti ovk dtto 25

(pvaewg vjaav TotovTot itovvjpot Kat ditetdetg, dXXd ano KaKVj^;

Ttpoaipeaewg. Kat yap aiio Tv\g Vtvfiaathdg itevTe itpovjXQov dito-

aToXot, OTe ^tXtTtitog Kai at "hvw ^vvwpiteg eKetvai twv Kopvcpalwv

Kai Ta 2j000fJ.a Oe avTotg •npoaTiavjai, tvjv KaTVjyoptav avTOig


eitav^wv. ttoTt f).eytaTV] KaKtag dTtotetl^tg, orav t«v tot£30
«
ovTCfv, aXXa
5,.\\~/
Kat TtwnoTe yeyovoTwv
Tojy
/ ~,/
Ttovvjpwv, (paivovTat
fjiv]

/
yetpovg
ovTeg. Kai ovTe evTavSa tov Xoyov taTvjatv, dXXd Kai itXetovwg

Tov (pQ^ov €TiiTetV€t, TtavTayoQev avTovg entaTpexpai ^ovXofji.€vog,

aito T€ Tou TaXaviC^etv Kat (po^eh.


XI. 25- MAT0AION EYAITEAIOT. 87

Ktpiaaot. "0<77r€p ira^oov opycvfxevooVj erepwg ^e flp^vovvTW»,

ov^ laTarai €<V ev Pov\y; fxa' aixtpQrepa yap fAeficpovTai toT^

eTatpoig, (xvj avfJicpccvovaiv avToTi' toiovtov ti •ireTtovBaa-iv lovOaToif

ovTe TO aTvyvov tov 'laxxvvov, ovTe to avetfievov tov X.piaTov

aTro^e^dfji.evoi, ovle h' evog Tponov wcpeXrjGevTei, 6 f>.ev yap 5

^ludvwji ^i daKyjTiKOv ^iov ra T^g aapKog IvUpov, ov fxTjv ^i

daK-rjTiKav vovcov ^oriBovfxevog. Ka\ fxev ladvv/jg Krjpvaacov

Pd-imafxa fxeTavoiag, Tvirog vjv KaTi^<f>eiag ToTg ocpeiKovaiv evi

TovTO TrevSeTv' ^e Kvpiog PaaiKeiav ovpavav Kripvaawv, to

ipai^pov ev eavT^ eTre^^eiKVvro, ^i ov vov ToTg iriaToTg vjroypacpet 10

T*;v eaofxevriv ^«»?v Kat tvjv airovov yapav.

'ilpirENOTS. TcyTecTTiv evcppoavvrjg Kat ^aaiXetag ovpavZv

fxaS-^fxaTa Trapa^e^doKafxev, kou ov fxeTO. %apag irpoae^e^aa^e, Kai


vdkiv Y^etKvjaafxev vfxTv to. aKvBpwira Kat t^v KoKaaiv, Kat eiri

raTg t^iaig dfxapTiaig ovk efxeTavo-^aare. 15

33 Kat av Yk.airepvaovii rj ecos tov ovpavov vyjrcoOeLaa.

Xpt202Tomot. Oeoacpot *Hpakaeia2. Kireiorj iroXXa

avjfxeTa eTroiyjaev "KptaTOg ev Kairepvaovft., e^oKei eag ovpavov

vipovaBat, rjTtg ^<a ttjv a7ri<7T<av TrTUfxa Treaovaa e^aiaiov, eag

a^ov €(J>daaev. ei ^e Tig emoi Kat tiari ov «yc^yove Ta arjfxeTa 6V2o


^o^ofxoig ; epovfxev, oti eKdaTCO Katpw, irpoacpopov KpiaTog
wKovofxrjaeV oVe e^et, eaapKwQrj 6 Aoyog, Kai eirotrjae Ta arjfxeTa,

TrXrjv CKdaTr} yevea Kara dvaXoyiav ^i^coai Tag evdvvag.

25 "Otl dTreKpv^ay TavTa aTro oo(f)(ov Kal avveTcou.

©EOACPOT 'Hpakaeias. ^o(f>ovg w^e, Toi/g hv^aiovg KaXeT, 25


rj OTi (fXTriaTevBevTeg rjaav Ta tov Qeov Xoyta, iq oti KaKovpyoi

rjaaVf Kai ao(f>oi KaKoirotrjaai. vrjTriovg ^e Tovg AiroaToXovg Xeyei'

rj aocpoiig fxev Tovg ypafXfkaTeTg Kat ^aptaatovg, ov Trjv ovTwg

ao(f)iav e-)(0VTag, dXXa Tr]v ^OKovaav diro ^eivoTrjTog Xoyav.


'Hpitenots. 'Ea^ ao(f}iiv KpvTrreTat, rav Trjv ^evTepav aocpiav^o

f-^ovTwV **
vat TraTrjp' avTi rov KoXwg iraTrjp.

©eoacpot'Hpakaeia2. 0EOACPOT Monaxot. YiO(f>ovg fxe-

yiarovg 'lov^aiovg, oti eTrtaTevSrjaav ra Xoyia tov Seov, iq OTt

ao(po\ rjaav tow /ca/coTro/^cra/, vrprtovg oe Tovg AiroaToXovg.


S8 EPMHNEIA TOT KATA XI. 27.

- To " €^ofJLQXoyov[ji.at aoi'^ evravGa, avri tov ev/apiaroi aoi

TedeiK€v. Tivog eveKcv ; ^iort (pyjatVf a ao(poi ovk eyvxaav, ravra


eyv(0aav vyjTriot. vvjntovg Sf, Tovf ^ATioaroXovg KaXei' ro Se " eye-

vero evOOKta^ ori ^peae aot.

27 UavTa /JLOL irapedoOrj vtto tov HaTpos fiov. 5

YlavToov eart ^eaTrorvjg, n.e^Ttrahi 01 [xyj vTraKOvaavreg Kat

eTreyvccKoreg rov Trdvrm J^vptov.

©EOAflPOT MoNAXOT. HdvTiDv e<Vev, tva fj.Yj ^vo Qeovg dyev-

vrjrovg vo-^avjg.

MiySev dvQpwTTtvov vTTOTiTevaaixev' tva yap [xy] ^vo Seovg dyev- 10

v-^rovg vo[xta'j3[Ji.ev, ravrvjv rrjv Xe^tv redetKeV eTiet oxt [xev

eyevvYjGi^, Kat Trdvrav ^eaiiOTYig eart, iioXka^^oBev trjKov, Kat e|

cov enayet, ort ovQetg yivaaKet rov Ttov, Kat ra eqrig Oe

Xeyei rotovrov eartv. ort ov [kovov iidvrm el[i.t deaTrorvjg, akXa


KOLt TO Tovrov [xeH^ov eyja, ro et^hevat rov Ylarepa, Kat rYjg avrovie,

ovatag etvai. Kat ovy^ © av eTttrdtrofi.at, ovh\ co av KeXevo[).ai,


aAX' w edv PovXo[f.at, ag Tiog aTroKaXvTna.

38 Aeure irpo^ fie TvavTes ol Kcyjn(£>vT€s.

©EOAflPOT Hpakaeias. l^oTTtxvTag Xeyei rovg ro ayQog


Twv dfkapTfifLdroiv e^/ovrag ev rri y\>vyri' ^vyov Se, rov evdperov 20

Xeyet (3tov, tt ov rtg [j.t[xeirai 'Kpiarov, ev Trpaorvjri Kai


'
Ta7retvo(f)poavvy].

Xpt202t6mot. Tldvrag "TrapaKaXei 'K.ptarog Kvptog, Kai

ov Tov ^e7va Kai rov ^eiva, «AAa ndvrac rovg ev (ppovrtaei, rovg

ev XvTiatg, rovg ev d[t.aprtatg. ovroi ydp etaiv ot Koiitavreg Kat 25

7re(l)opria[xevot, ovy^ tva, cpifjatv, aTrair-^aco evdvvag, aAA' tva Xvaw


ra afiapTVjfnara. Kat ovk etirev, tva acoaa> [xovov, aXKa Kai

TroXXa TrXehv 'y]V, tva ev a^eia KaraarYjaa) ndav], Kat [j.y] ^o^tj-

Gy^re, (f>Yja}, ^vyov aKovovreg' yjit^arog ydp eartv' [XY]^e Oetai^re,

eTret^Yj (poprtov eiTrev' eXa(f)pov ydp eart, kuv yap eiTrev e[x.Trpoa6ev,2)0

" ori arevYj yj irvXr] Kat TeBXtfxfxevY] y) o^og, rrpog rovg paBv[j.ovg

Kat dvaTreirriOKorag eiirev. eTretVif] eav KaropBaay] rtg ra etpyjfJLeva,

eXa(f>pov eari ro (f>opTtov. KaropSoi he edv rairetvog yev^rat, Kai

irpaogf Kai eTrieiK^g' avrYj eart ^^Tvjp (f)iXoao(f>iag.


XII. 7- MAT0AION ETArrEAIOY. 89

'HpirENOTS. KoTTOfP Kai fxiyiaTov <f)opTiov Tj afJiapTia, oti

Koi irapa (f^vatv eXacppog o i/irep (vae^dai aycbv, [xeyiaTVjv ty^m


dvTikyjipiv.

KE4>. KA.
rifpt TOV ^TJpaV (XOVTOS TT}V x^^P"- 5

I *Ku iKeivcp Tw Kaipa eTropevdr] 6 'It^ctoOj tol9 cra^-

^curiu Slo. tcop aTropLfjLcou.


'iipirENOTs. E/SctJs' ^eaiTOTi^^: ^pioTog a^ TrpoyvcoaTyji; to

t/ efi.ekXciV Troie7v ol fx.aSv)Tai, tovtov yapiv rjyayev avTovt; oia

tS)v G7ropiui.(ov, Koi eTiei'^^ e(3ovXeTO XvSrjvai to ad^^aTov, oi lo


airia^ tovto Ttoiet. Kai ovdeirore 'X,^pis atria^ avTO \vei, akXa
Oioovg Trpocpaaeti; evXoyovg, tva Kai rov vofjiov avairavcry], Kai Tovg

^hv^aiovg fiir] itAijItj, eiye avvievat i^Sekov' o ^vj Kai evravBa

KaTatTKevd^ei, t>;v Tvji (pvaetoq avayKfiv ttpo^aWofi.evoq rrjv

iTehav. "xjiyj ^e Qavfid^etv Kat txv fi.a6r]Twv rrjv v7roft.ovyjv, fLyj^eva 15

Taiv accfxaTiKciv •jrotovfi.evovg Xoyov, dXXa irdpepyov TiBeixevovi, T-iqv

T^i aapKog Tpdrre^av, Kai Xifx^ ij.a-)^ofi.evovg "^tYjveKeli, Kai ovte

ouTCtfi' d(f>iaTaf^evovi. ei fnvj yap y^vdyKa^ev avTovg <7(f>oopa to

iretvav, ov'^} tovto eTroioW ttart ; ot6 fj.ev ertXXov Tovf (jrayyaq

o\ 'AttoVtoAo;, ov irdvv cT-^o^pa;? 01 ^apiaaToi eTrapoo^vvSyjo-av' 20


Kairot ff.aXXov irpog t>jv yvwfi.yiv avTuv TVjy (XKXYipav aKoXovQov

yjv' ore Se ry}v y/tpo. t\v ^yjpav Idaaro, rore ovrag e^edyjpinQyjaav,

ware Ka] ev) a<pay^i avrovi f3ovXevea6ai Kai dvatpeaeoog' eTret^r]

eKei fiev oviev yeyove ft-eya Kat yevvajtov, Kat ota tovto acpoopctig

erapdyBYjaav' evravBa Ve eiretViri eitov Tivag ^ta to Bavfxa aco^o- 25

fievovg, ^ia. tovto dyptatvovrai Kat TapdrTovrat. irapdyei oe rov

Aa/3)^ eig to fi.eaov, e-Tret^y^ TroXXrj tov 7rpo(f)-^Tov yjv yj ^o^a.

6 Aeyot) 8e vplv otl tov lepov fxei^cav eoTLV (hSe.

OpirENOTS. Ei VTrep tvjv evroXyjv e^eiKVvro to tepov, dpa


virep Tov vofxov ^v 6 \piaTog. 30
7 EAeoj/ Oe\co, Kal ov Ovaiav.
0EOACPOT. Qvatav fxev, (pY^atv, ov irpoateofxat, '^eyoixai ^e

TayTa^- T-^ T^f vixerepag daQeveiag yvxfxyj avyKara^aivcDV, dnat-


P Tovoi Cod.
N
90 EPMHNEIA TOT KATA XII. lo.

tS)v 0€ Ta ovo TavTa, tyjv t€ Trpof e/Ae ivvotav, Kal tyjv e/V tov

•neXag (ptXavSpcoTTiav. TOVTa 'yap vofXoQeTooVf itpwTa TeSetKa' " aya-


** Trvjaug K.vpiQV tov Seov aov, Kat tov 7rA>jcr/ov aov Wi eavTOv.

lo Et e^earc rols cra^^axTL OepaireveLV ;

IsiACPor nHAOT2ii2TOT. Oti TiavTo<; epyov '^(etpOKIXI^TOV €V5


a-aj3(3aT0i KeK(i}Xv[Jievov, avTot ^vXoKonovai, Kat Ttvp aTTTOvat, Kai
Tag 6vatag Kpeccvofxovatv. airep ag ixev epya KOtva itX-^povv ev

aa/3{3aTW ovK eiiiTpeiiovTat, wg ^e Bvatag eirtTeXeiv ov KwXvovTat,


TovTO rov vofxov KeXevovTOi' Kat avfxpatvet ^e/^vjXovaQat fi.ev to

aa^^aTov t^ epyaata, avatTiovg ^e eivat tov^ tepelg t^ hacpopa lo

TVjg epyaatag.

'OpirENOTS. E/ Kvpiog eaT^ tov aa^^aTov 6 vtog rov

dvSpwTiov eavTOv Xeycov Kat (3aatXevg, e^eaTt rw ^aaiXet, iroTe

fKev Ttept aa(3l3dTOV vofi.o6eTe7v, Ttore ^e Kai navetv ro adl3(3aTov

fneTa Twv 6vat'jcv Kat oXoKavTWft.dTa}v, Kat rrig Xom^g XeiTOvpyiag 15

Tov lepov, Kaivvjv ^ta6-^KV}v vofxoBeTWV. oia rov napa^etyfi.aTog

rovrov avXXoyt^of>.evog avrovg, oitwg fkfi eywai Ttpof^aatv avat-


^'^(vvTtag, eig to itdXtv eyKaXeh avTwv ^ta ryjv Gepaireiav' Kat

Tore etTtwv tw dv6pw7tw " eKTeivov ttjv xeTpd aov, Kai e^eTetve,

Kai diieKaTeard^yi rj yeip avTOv vytrig wg 7] dXXrj' eKeivot Se 20


ov^e d^tKYj6evTeg e^epyovrai, Kat (3ovXevovTai tva aveXwatv avTOV
ToaovTov ^ (SaaKavia KaKoV he vjfx.epog Kat itpaog dveywpvjae

TOVTa fKa6wv. YjKoXovByjaav ^e avTw oyXoi TtoXXoi, ^iaTi ; 6av-

fka^ovTeg avTOv, eKehot Ve TVjg 'Ttovvjpdg ovk d(ptaTavT0 yvwfxvjg.

ToT Xpt202Tomot. A/aTi ^e eitrjpwTriaev avTOV, et e^eaTi 25

To7g adp^aai 6epaTtevetv ; €7re/S^ fxtapoi ovreg, Kai i^^ovreg OTt

vj^ei TtdvTwg eitt ttjv taTpetav, rr} epwTVjaei TtpoKaraXa^elv avTOv

ea^Ttev^oV "Ttpoa^oKwvTeg ev tovtw KwXvetv' ei ^e fxvj ye, tva

KaTVjyopvjawaiv avTOv. 6 ^e (j)iXdv6pwitog, tyjV oiKetav yjfxepoTVjTa

eTti^etKVvg, Kat tvjv eKetvwv (pavepoitotwv a7tav6pw7ttav, laTvjat TOV30


dv6pw7tov eig fxeaov. Tivog te eveKev ; ortwg eig avfx.Ttd6etav avTOvg
7tpoaKaXeav}Tai' wg ^e ov^e ovTwg e7teKdfi.<p6v]aav, tot€ eXv7tvj6rj,

<f>rjatv, Kat wpyta6rj avTOig ^id tv^v Ttwpwaiv t^j- Kap^iag avTwv,

Kat elite Ttpog avTOVf,' " Tig eartv e^ vfxwv, Kat Ta el^y^g.
XII. i8. MAT0AION EYArrEAIOT. 91

Eethpot. To twv 'louSa/wv fieo/xa^^ov nai <f>t\aiTiov /cai

<f)tXo\poyov edvoif to Ivepyov [xtv eig KaKtav, apyov Se Trpof aperyjVj

'^TiaTo Tov evepyeTyjv "KpiaTOv ev cra^^dTif, ^v^ag Kafxvovaag


daOeveta <7a>fj.dT(av eXevBepovvTa tu)v dXyeivxv' yjdei ydp avTog,
6 XV Aoyog tov Qeov koi YlaTpog, Kai ^ovg avTotg tov vo/xov, wf 5
Ta "Trpog a<i)TV]piav tpuj^av evepyeiv to aa^(3aTov ovk eKwXvaev'

eiire ydp ev avTX fjiYj "noteh epya irXvjv oaa iroiyjGvjaeTai Ttaa-ri

^^X^' ^'° '^*' '^^'^' avTYjv Tvjv yjfxepav, tw ^yjpdv eyovri ty,v y/ipa

U.OVOV TavTy}v cKTetveiv eKeXevev, Kai e^eTeiveTO, Kat Tovg ayvco-

jtA0va$- opSovTag eTtaf^evev, ag Ivjpdg Tdg TYjg dyaOoepytag e^xfiVTag 10

yeipag, to ad0j3aTov dTifxai^ovatv.


i^noAiNAPioT. Ka/ av dvBpaire, edv e^/rig x^^P^ ^^/'«1'»

*' eKTCtvov tvjv xeTpa aov


aKovaag vapd tov Sa>T^/>oj, eirt epyoig

dyaSoTg, evepyovVTog tov Irjo-ov, aiiOKaTaaTaByiaeTat vytvjg a>g

^ aAAi^. 15

I 'I5ou, 6 Traiy /xov, ov rjpeTicra.

Aid [xev Tov ^^'^peTtaa, tvjv oixoyva}fj.oavvy}v tyjv irpog tov iraTepa

^yjXav' ^id ^e tov " Kptatv TOig eOveatv aitayyeXel, tvjv KKrjaiv

Tav e&vwv ar,fxatv'j}v. ^td ^e tov " ovk eptaei oy^e Kpavydaet, tvjv

irpaoTyjTa avTov efxipatvcov' ^ia oe toiJ " KaKafiiov Kai Ta e^^g, 20

T^v auTov la^/yv Kat tcSv lof^a/ojv to daQeveg vTroypdtpaV Kat

ydp y^vvaTo pa^tov avTovg coaTrep KdXafxov otaKXdaai. Ota oe

tou " Xtvov TV(f)Ofxevov,


'
tov Seov fxev avrwv tov dvaiTTOfxevov
'iraptaTyjai, Kat t>jv ayTou tvvafxtv iKavyjv ovaav KaTaXvaat Kai
KaTaaj3eaat tovtov fXiT evKoXiag dirdayjg' o9ev Kat ev tovtq) 17 25
•TroXXy] avTov eirietKeta eirt^etKVVTai. to te " e(jog dv eK/3dXy] eig
" v7K0g T17V Kptatv avTOv, avjfxaivet, oti ot av Ttg irap eavTov
rrdvTa -TrXyjpaayi, Kat vtKrjaet Ta irap avrov OtKatxfxeva, Tore Kat

tV eKViKYjatv eird^ei, Kai eK^tKVjatv TeXetav' totc ydp Ta "hetvd

KaTaXyjtpeTat avTovg' aXX ovk ev TOfTO) aTyjaovrai Ta TVjg ^o


otKOVofxtag, ev tco KoXaaBvjvai Tovg dirtaTYjaavTag fxovov, aXXa Kat

Tvjv otKovfxevfiv eTriairdaYjTat' §/0 Kat hrYfyayev, " evi t» ovofxaTi


** airrov eBvY] eX-rrtovaiv, Kai iva fxd8cofxev oti kou tovto KaTa
yvcofivjv eirt tov UaTpog, ev tw irpootfxto) 6 TrpotfyfiTYfg Kai tovto

fxeTa Twv efxirpoaBev eveyyvY^aaTo eiTrwv, " dyanyjTog, eig ov 35


N 2
92 EPMHNEIA TOT KATA XII. 22.

" ev^oKVjaev yj i^V)^yJ fxov" yap ayaTti^Tog evtiqXov hri Kara


yvoc[xy]v tov (pikovfxevov ravra eTTOiu.

'OpirENOTS. " Ka.Xafji.og" eari " <xvvTirpiixu.evog., xpvyvj ev

afxapriaig uvvTeTpififf.ivfj' *'


kivog" ecrri " rvcpofxevog, 01 Kare-

Tiaipofxevoi TYi akrfieia. 5

ToT ATTOT. " Ka\afi.ov" Xeyei, rov §*« Ttpoarayfxarog Jilika-

Tov ypaxpavra Iv efi7raiyfi.ix, ro " ovrog eariv ^aaikevg rwv


** 'lof^a/ojv," ov Kai aopaiia ^g evKoXcog '^vvdfj.ivov Kared^ai, ov

avverpiipev, aAX' Tjvecj^eTO itaayeiv Kai cfiepeiv rrjv e7nypa(f>rjv.

" A/vov" ^e 4>r,ai, **


rv(poft.evov' rov rav KaTeiraipofnevcov ^aaiKemio
rv(f)ov' Xeyei ^e YliXdTov Kai 'Hpa^ov 7iecf>vaiaft.evwv eTii re rji

^PX^ /ifa; Tyj (ftavraaia, Kai dveyofkevm TiapiaraaBai cog Kpirov

rov Kpir^v ru>v KpiraV ov Kai ovk ea^eae reag Kvptog Wjaovg
X.piarog, ^ia rov oiKeiov ndBovg rrjv rav avBpoynm aarrjpiav

7rpayfKaTevofi.evog. 15

©EOACPOT 'HPAKAEIAS. To TtpdoV IlaTTjp ^ld TOVTCCV e^-

ayyekXei' " KaXafJiov" ^e, Iwei^rj daBevelg rjaav oj? KdXafxog

(Tvvrerpifi.fj.evog, Kai ag Xivog Ka-nvi^ofkevog eyyvg wv rov a^ea6^-

vai' ovK dvreXeyev avroig e7ri 7roXv, aXX vTreyjapei' tva fxrj

oXoreXag dnoXmrai, ^td rr^v dyav daBevetaV ro Oe " ecD<: av 20


" eK^dXr]," riveayero avrm, eccg TrXiqpaaei rov ryjg oiKovofxiag

aKOTTOV rovTO ydp eartv eig reXog eK^aXeiv rr^v Kptaiv, fxeB r}v

ra e9vr] e7iiarevaav etg avrov.

KE*. KB.
Ilfpi Tov SaifjLOVi^ofievov TV^jiKov Koi KOXpov. 25

23 Tore TTpoar) JJ€^07) avTcp BatiiovL^oixevos TV(f)Xo9 kol

ACCO^OS".

'H fxev rov ^atfnovog rovrov TTovvjpia CKdrepav r^v etao^ov tov
dv6pci)7tov rovTOv d7ie(f>pa^ev, 'ht ^g vjfxeXXe Triarevtiv, Oecopiav re
Kai aKoyjv, dX^ ofxwg eKarepav 'Kpiarog dveco^ev. 30
Atari Be Kai dXXore Karrjyoprjadvrcov too Xp;crTco, ori ev rSi

BeeX^efSoi/X eK/3dXXet rd taifxovia, rore fxev ovk eTrerpexl^ev

^t^oiig avroTg yjapav, d^to re rav ai^fxetcov yvavai avrov rrfv


XII. 22. MAT0AION ETArrEATOT. 9ii

^vvafxiVf aito re t^j 't^a<TKa\iaq fMa$e7v avTov tyjv fxeyaXotTvvTjv,

vvv Se eiriTifJia ; TrpaTov fnev rrjv avTOv 6eoTr]Ta ivt(iKvvfi.ivcg, to

Ta airoppyjTa avTwv etg fuevov ayetV hevTepov Sf, eK tov evKoXwg

T&yf ^aifxovai; (KJSaXkeiv' OfKag Ve Kai «uttjv t>?v eiiiTtfi.riitv

fjLera t^s avTw irpoarjKovcTvji htieiKeiag TToieiTat' itai^evav Tjfjiai ^


Ttpdovq eivai Toi; eyBpoTff Kav roiavTa Xeyovaiv^ a fJ.yjTe avroT;

avyytvu)a-K(Oft.ev yjiJ.eTiy i^-^Te tov rvypvTa eyei Xoyov. ^iaXeyerai

yap avroig, ovk dito rav ypacfjav' ov^e yap Ttpoaeh/ov, dXXa Kai

Ttapepfxfjvevetv yjft.e\Xev' dXXa aito rav koivyj a-vfii,(3aivovT(tiv'

" •aaaa ydp" (pfjaif *' PaaiXeia fLeptaQeiaa,^^ Kai ra e|^?* ov lo

yap ovTdig ol e^coOev TroXejHC/, wg ol efi<pvXiot, ^ta(f>9€ipovai'

/SaaiXeias Be fLefivyjrat, tia ro fHYi^ev avr^g ^vvararepov eni T^f


yrjg elvai, dXX hfJiwg aitoXXvrai Kat avTrj araata^ovaa. ovK etrte

Se, €1 6 ^aravag rovg ^aifj.ovag (K(3dXXet, dXXa " rov SaTavaV


^etKvvg TtoXX^v avroTg itpog dXXriXovg avf(.(f)ojvtav ovaaV *' ecf) 15
*'
eavrov (fj,(piaBri (priaiv d ^e efj.(pia6rj, dadevearepog yeyove

Kou dTtoXaXeV ei Se dytoXaXev, Ttoog ^vvarai erepov (KJSdXXeiv


**
€/ yap eyu} ev BeeA^e/SovA eKlSdXXco ra '^atfj.ovta Kat Ta (^Y}i'

^ta rovg 'AitoaroXovg Xeyei' ro he " avroi nptrat vfA.m eaovrat,

^rjXoT, ort or av e^ vfj.a>v ovreg 01 hitoaroXoi, eKehot ft.ev iteiQov- 20


Ta< Kal vTtaKovovatv, vfj.e7g Se dvBiaraaQe' eiihriXov ort Kara-
Kptvovaiv vfkag.

E/Vojv ^e " apa ((pBaatv e<f) vfj^g rj ^aatXeia^ rov Oeov."


vept rr}g eavrov itp^arrfg itapovatag Xeyet, oetKVvg avro7g ort

wcpeXov aKtprav koi yatp^tv ori ra fxeydXa Kat aTtopprjra (Keiva 25

Ttapayeyovev dya6d, rd TtdXai ttapd rwv Ttpocprirav aoofj.eva'

avro\ Se rovvavriov (itoiovV ov fj.ovov oc/pfxevot avra, aXXa Kat


**
tia/SdXXovreg, Ka\ avvrtdevreg ovk ovaag airiag' ort e-yw ^e'v,

**
(f>rjatv, (V Tlv(vfj.art Q(ov (K^dXXo) rd latfxovta, OTtep eart

fx(yiarrjg ^vvdfxcj^g (pyov, Kat ov T^f rv)(pvar}g yaptrog' vfx(ig ^o


^e ti wv <f)6(yy(aQe, rrj vfxerepa. accTrjpia itoXefxeTre. oitep oe

(iitev,
**
ort wuig ^vvarai eiaeX6eiv eig rrjv oUiav" Kat rd klrjg'

6WT»f yjpri vouV ort ov fxovov Yaravdg rov Yaravdv ovk

P irpt ^avtKtiar Cotl.


94 EPMHNEIA TOT KATA XII. 22.

CKlSdXXeif «AA' ov^e aXAco rivi '^vvaTOV eK(3oiWiiv, eav fxy}

irpoTepov eKeivov 7r€piy€vr]Tai' to(jovtov <yap aTtkytc, (pvjo'!, ffv/x/xap^co

')(j)rjcra(76ai tw "^iajBoXw, ori Kai 7roAe/xai ai/To5 Kai S€(7/t*ai avTov.

Kai TovTOV TeKiJi-^pioVf TO Ta CKevv] avTov tiapiidaai [X€. tovt€(iti

TOV<; hai[xovag aTreXavveiv fxe, Kat tyjv QiKovixevvjv aTidaav TTjg 5

TtXdvYig eXevBepaaai fxe, Kai Tag fxayyaveiag avTov KaTaXvcrai

fxe, Kai TtavTa ayjpf\QTa miy^(Tat f>.e Ta eKeivov. " luyvpov de

avTOv KaXeH' ovk eTrethr] T-ij (f)V(7ei TotovTog eaTt, fny^ yevotTO,

dXKa TYjv efX.Ttpo(7Bev arjfxatmv Tvpavvi^a, tvjv Ik TYjg paSvfXtag

ryjg y^fxerepag yeyevv}fi.evvjv, 10

'OpirENOTS. ^l^y^/ypog ecTTtv vj dfxapTia' oiKog ^e tovtov, to

<Ta)fxa, TcaXatog avdpamg.

ToT ATTOT* H otKta Tov KT^/^vpov, 6 Tteptyetog TOTXog' l(Tyypog

Se otd(3oXog' (tk€vy] oe tou tayypov, oi vnayofxevoi To^ig BeX-fj-

fxa(Tiv avTOV. i^

ToT ATTOT. Kav fXY] •nepd(TV) Kat ^^(tv], (f)V](Tiv, TOv evcrejSyj

Kat KTyypov Xoyt(Tfxov tov voog, ^ dvTtKetfxevvj tov t^ryypov, Xeyta

hv Tov diaPoXov Y] ^vvafxtg, ov tvvaTat Tag t^^ '^^y^i dpeTag

Xvfxriva(T6at' Kai tv]v otKetav avTv^g (j(Xyyov, Aeyw tv] to awfxa,

(Tvv avTvj e^a(f)aviaai. 20


ToT Xptsostomot. Ylepi tou ^ia(3oXov Kat evravBa Xeyei

Kai Twv ^atfxovcav oti eya fxev, (f)V]at, (BovXofxat tw 0e» irpoa-

dyeiv, Kat dpeTVjv Kat (SaaiXeiav KaTayyeXXetV ^e '^idfSoXog

Kat ot batfxoveg Ta evavrta TOVTOtg. iiwg ovv u.v] fxeT efxov cov,

efxot avfXTtpdTTetv efxeXXev ; ov f^ovov ^e ov avfxitpdTTetv, dXXa 25


Kai aKop^n^i^etv eTrtSvfnei Ta efxd. TavTa ^e Xeyei, iva hei^v] -TroXXv^v

avTov Tipog tov ttd(3oXov ty]v eyGpav, Kat d(paTov ovaav.

Lt eaTiv OTi Ttaaa afxapTta Kat Ta egv]g ; Qe Xeyet tovto

eartv' TtoXXa, (f)y](Tt, KaT efxov etpv]KaTe, oti itXdvog elfxi Kat

dvTtBeog' TovTa ovv acptvjfxt vfxh, Kat ovk ditatTw ttKag vfxdg' ^o

eaTCti ydp efxot TtTaiere*^ oia tyjv adpKa v]v itepiKetfxat. ^taTt eig

TO Tlvevfxa to Aytov dfxaprdveTe ; fx^ ydp Kai itepi avTov eyeTC


eiTteiv, OTt dyvoovfxev avTO' 'htd Vf] touto Kai evTOAi^a KoXaa6-^aea6e

q TTTceTe Cod.
XII. 22. MAT0AION ETAITEAIOT. 95

Koti €Kei' ocra jU,ev ovv e/3Aa0>;/x^(7aT6 kut efJiov, (pfjo^if irpo tov

(TTavpov, d(f)ir]ixt vfjJiv, Kai avTO ^e tov aTavpov to ToXfi.y)fi.a'

viTfp Se T^f diriaTias KaTaKpiSYjo-eTe fMOvoV '*


cf h av enry} KaTa
**
Toy IIvevjaaToj" lov A^y/ov," ^a< Ta e^y^g' ei yap Kai e^e
XeyeTe dyvoeTv, ov "^yjtiov KaKeivo dyvoeiTe, oti to haifLOva^ e^-5

^dXXeiv, Kcti idfjeig eTtiTeXe^v, tov 'Ayiov Ylvevfi.aTog epyov ea-Ti'

te Xeyetf tovto eiTTtv' OTt v; d^ta ft.eTdvota ndvTa avyywpet Ta


elg efJLe dfii.apTrjfxaTa, Ka\ Ta elg to Aytov Ylvevfxa' et Se ov

fxeTavo-^aaTe nepi fx.ev o)V etg ef/.e eTipd^aTe irpo tov crTavpov,

w^e fxev ovK d7[o\afj.^dveTe, fxovov ^e e/ceT. iiept Se m eig to io

lLlvevfi.a TO 'Ayiov dfJMpTdveTe' eav fAVj fji.eTavo-ffaeTe, Kat w^e


Kokaad-^aeaOe Kat eKe7. a. Kat yap ot fxev, Tav avdpa-Trxv, Kat

evTavda KoXd^ovTat Kat eKeT, cy^ ot 'ZG^ofniTat' Kat oog ovTot avTot'

Kat yap evTavOa e^oaav ^ikvjv, vjviKa eiraQov Ta dvrjKeaTa eKeiva


TTjg TioXeag avTav dXovayjg, Kat eKet yoLkeitfxiTaTr^v vTioft.evovatv. 15
jS. o\ ^e CAfer fjLOVov, ag itXovatog airoTyjyavi^ofLevog, Kai ov^e

aTayovog Kvptog oov. y. 01 Se evravQa fnovov, wg 'ire(f)opfj.evkog^

Trapa KoptvStotg. S. 01 le cfSe evTavGa ov^te eKeT, ag 01 Ayro-

aToXot, Kai cog ot Trpo(f)yiTai, wg 6 ^lw(3' ov yap ^v] KoXdaecog^ vjv

airep eiraayev, akkd ayoovav Kat 7taXaiafi.dT(6v. 20


hii/ Tct) etTreiv yrotyjaaTe to oevbpov ,Kat Ta eQvjg Oe Xeyet

TovTO eartv. ov^etg vft.m, <f)yjatv, etirev OTt irovyjpov epyov eaTtv

TO daift.oyag aTreXavveiv Kat e^ avTav eXevdepovv avdpairovg' et ydp


Koti a(f)0^pa yivatayyvTovv, ovk yi^vvavTo tovto eiTretv. eTre) ovv

Toig fj.ev epyotg ovk efi.ef/.(f>ovTo' tov ^e Tavra epya^ofi.evov, (pyjatv, 25


OTt nrapa tvjv tZv 7rpayft.dT'j}v aKoXovdtav tovto TroteiTe. Kai yap

yj Tov ^ev^^pov ^tdKptatg diro tov Kapirov (f)atveTat, ov/^ Kapirog

diro Tov tev^pov' vfj.eHg te TOvvavTtov irotelTe' et yap Kat t'o

tevhpov Tov Kapirov atTtov, dXX Kapirog tov oevopov yvaptaTtKog'

dKoXovBov ovv, vj Kat to '^atii.ovag eXevdepovv evoia^dXXetv, ev^/a-3°

(BdXXovTeg efj.e tov eXev^epovvTa, yf


tovto eiratvovvTag, Kat efj.e

Tov epya^ofj.evov KaryjyopeTv.

'OpirENOTS. Aev^pov KaXov, y] to 'Aytov IIveD^a, aairpov to

d,
r Sic. s Ko\ Co(l.
96 EPMHNEIA TOT KATA XII. 34.

aKoiSapTOV 7rvei//u,a, vjtoi 6 '^ia^okog. toIvvv TioirjaaTe KapTiovg

d^iovg, iva ev avToT^ Troi-^arjTe oIkuv to 'Ayiov Ylveui^a, Kai [J.y]

TOiavTa, iva fj.y]


yevi^Tai vfj.Tv to '^ev^pov to irovrjpov.

34 VevvqfxaTa e\LBvu)V ttws" dvvaxrOe dyaOa \aXe?v tto-

vqpol ovTes. 5
0EOA12POT MoM*OTE2TiA2. 'Q, (j^fjcn, irdvTCov dvBpwTcm
TTovYjpoTaToi, Kai KaTo. ixvj^ev TYi 7rovy]pia tZv cj^i^vwv dcpecTTV]-

/fOTef. ov 6avixaa-T0v ei /AvjSev (pdeyyeade dyaOoV eireTai yap Tyj

^SiaQeaei TYjg i/^uj^^S" Ta pvjfxaTa' aXXa Trwg evcpvjfia (pQeyyeaSe,

Ta yeipw Trpoeipr,ixeva KaGaTra^, Ka\ irpog to yeTpov eKKXivovTeg. 10

36 Aeyo) 5e vixiv otl irav prjfxa dpyov.


ToT Xptsostomot. Apyog koyog ea-Tiv i\^evVifii;, vj alayjpo-

Xoyta, avKo(f>avTiav e-)(av to yeXaiTa kivovv pYjfxa, Kai Ttav to

fxrj Kara TrpdyjxaTog Keifxevov, virep ov, <f>vjaiv, dTrotaaei irag

dvSpooTrog Xoycv ev vjf.fpoi' Kpiaeag. eK yap tccv Xoywv vjfxav ^iKaio- 15

6vjao[xeSa, Kai eK twv Xoyav vjfKwv KaTaKpi6vjaofxeBa' OTrep eaTt

^iHaaTVjpiov Yjfxepov Kai aveTrayQovg' ov yap ef «v eTepos, (pi^aiv,

elire irepi aov, dXX e| wv avTog e(p6ey^w, Tag xp-^(povg 6 ^iKajTVjs

e^eveyKVj. ^/a tovto ovv dyairvjToi, vrdaav aTrovVfiv elaeveyKWfxev,

fxv} fKovov Tov fxvj^ev vjftdg dpyov (p6eyyea6ai, aXXa Kai to Trdv- 20

TOT€ Trepi Tm evToXSov tov Qeov ^iaXeyea6ai.

KE<I>. Kr.
Hepi rav aiTovvTav crrjfielov.

Savf)id^ct)V 6 KvayyeXirrTVjg tvjv avaiayvvTOV yvap.v}v twv ^api-

aaiwv Kai ypafXfxaTecov, (pvjai, *'


TOTe a'7reKpi6v]a-av avTW XeyovTeg, 25
Kai Ta e^v]S. Te6eiKe Be to " ToVe ' ot; fxeTa ToaavTa avjfneTa,

'*
wg ov^evog yevofKevov, Xeyovai, OeXofxev airo (xov avjfxeTov iheTv.

TOVTO Se eAeyov, iva eTriXd(BavTai TrdXiv. eTreiOv] yap diro twv


pvjfxaTWV avTOvg eireaTOfxiaev, Kai aira^ Kai oig Kai iroXXdKig,

eir) Toc epya TrdXiv epy^ovTai, avTog ^e ot€ jaev avTOv Tpayecog $0
vjpwTcov Ka\ v/Spt^ov, eirtetKwg avToTg ^ieXeyeTO. ot€ ^e eKoXdKevov,

IPptaTiKwg Kai fxeTa iroXXvjg t^^ a(po^poTV]Tog aireKptveTO' teiKVvg,


OTt eKaTepov 7rd6ovg eaTiv dvcoTepog, Kai ovt€ totc etg opyv]v
;

XII. 36. MAT0AION ETArrEAIOT. 97

ffayera/, ofSe vvv airo KoKajceiag fxaXaKi^CTat. yjprj §e Kat -nyv

v^piv (TKOitfHVf ofj^ airXwj XotOopiav ovaav, aAX' aTrodet^tv eyov-

aav T^i Trovyjpta^ avTwv. " t< ^*?^'> **


y^vea TtovYjpa Kai
y^P»
" fjkOtyaXig" Kai ra es^«". b ^e Ae-ye/ to/ovto» 1<ttiv oti ayvJi}-

fxcve^ yeyovaatv an ot irpoyovoi ayTwv irep/ tovj" evepyeTa^y wairep 5

/fa/ vvv avTot. Kat oti ev iraaj^ovTef, "/i^tpovi yivovTai, oirep

ea-xaTvjg e<7T< irovi^ptai. fi.oiyaXiZa ^e iKakeatf Kai Trjv irpOTepav

Kul TTjv vapovaav aTciaTtav &>yAct5v, Tiyv tc twv jppoyovoov avTcaVf

Koi TV}v TOVTccv avTuv. iKfivot /xev, OTi KaTaktTiovT^i Tov 0eov, eTti

Tovg ^aifxovag eT^ej^ov' ovToi Oe, ot; afTOv itapayivofxevov Tipoa- 10

de^aaOai ovk ^OeXov. Kinav ^e " to a-r][Ji.€iov 'Icyva tou vpo-


**
<f)-^Tov" ^§17 to» vept Tyji avaaTdaewg dvaKpoveTat Xoyov, Kai

7r«7TovTa; ayTOV aTro tov TMroy. Tt ovv ovk eoouyj avTf} arjfjietoVy

<f>i^atv ; ovK e^oQrj avTrf atTOvarj. ov yap waTe avTov^ evdyetv


htoUi To. arifue^iay jj^ei yap avTOv^ TteTtoipwfuevovi ovTaj-, aAA' 15
w<rT€ iTepovg tiopQovv. " wanep yap ijv Jcovoii" (prjaiv, " ev Trj

** KUt Tpeif vvKTa^.'


KOikia Tov KrfTOvg Tpfii 'fjfJ^^poii Kap^tav Se

r^i yrjif tov Td(pov eiite.

T/vof %apiv av^pe^ NtveviTai KaTaKpivovat Toi/f lovSa/off

eTteiViq jtAev SovAo^, &e ^eaitOTi^i. Kat fxev €k KrjTOv^ e^rjkdeVf ao


8e eK OavaTOv dveaTrj. Kai fiev KaTaaTpo(f>^v eK-^pv^ev, he

l3aaiXeiav r}X6ev evayyeXt^OfLevog' Kat 01 /xe» ^dp^apoi, 01 8e


Ttpo(f>^Taig avvavfaTpd(f>r)aav fxvptots' Kai 01 fxev yapt<; arjfketov

eitiaTevaav, 01 Se itoXXa arifxeia Beaadfxevot, diriaToi ^itfx.eivav.

TO ^e " l3aatXtaaa votov KUTaKpivei avTovg, tovto toS itpoTepov 25


TrAeov rjv. 6 fi.ev yap lctivdg Ttpog eKetvovs dit^XGev, rj Je (3aatXtaaa

Tov voTov ovK av€fjieive tov Y.oXofkwva itpog avTrjv diteXQeh, aAA'

avT>; Tipog avTOV itapeyeveTo' Kai yvvr\ Kat fSapfSapog ovaa, Kat

ToaovTov d(f>eaTr]Kvia, ovk diteiX^f eTriKetfxevrjg, ov Bdvarov Oe^^oi-

Kv7a, dXX epcoTt prjfxdTwv fxovov ao<f>av'


*'
itXeov oe ^oXofxcovog 30
" coSe." eKe7 fkev yap r/ ywr] itapeyeveTO, evTavSa ^e, eya), <f>r]aiv,

^eaTtoTrjg. Kat l fxev SoAo/xwv vTre^ ^ev^^pojv Kat ^vXxv dteXeyeTo,


Ta fx-^Vev fxeya w<f>eXrjaat t>;v Ttapayevofxevr]v ^vvdfxeva' eya> §e

vvep ditopprjTwv prifxdTm Kat fxvaTrjptcov <f>ptK(oheaTepov.


Ata Tov etiteiv, oit " oiav to aKdSapTOV itvevfxa e^eXQr) dvo 35
o
98 EPMHNEIA TOT KATA XII. 36.

" rov avBpcoTTov, ^iepy^^erai ^i avvtpuv tottwv," Kai la e^^f,

eS^Aao-ev oti qvk ev tw /x-eAAcvTi alccvi fxovov, aXka Kai IvTOvBa

YaKeiiaTara v7tou.€vov<Jiv 01 lov^aToi' ^e Aeye; roioZrov ea-ri.

KaBanep 01 'haifx.ovmre^, (pyjaiv, orav aTraXXaySixn ryjg appcoariag

eKeivYjg, av paSvfxxTepoi yevcovrai, ^(aXeTrarepav eTric-Travrai Ka6 5


eavruv tojv (pavraaiav, ovra Kai ecp V[x7v ytveTai' Kai yap Kai

e[J.7rpo(76ev KareiyeaQe tai[j.ovi, ore ra e\tuXa TTpoaeKvvene, Kai


Toy^" vlov<; vfxSiv eo^cpdrrere ro7g ^aifxovioig, tioXX^v eTri^eiKvvf/.evoi

[xaviav, «AA' OfAiog ovk eyKareXnrov vfLag, dXX e^e(3aXov rov

'^aiu.ova eKthov tid rxv Trpocprjrwv Kat ^i efKavrov' TidXtv y]Xdov,Jo

eKKaBdpat TrXehv vfx.ag PovXofxevog. enei ovv ov /SovXecrOe Trpocx-

eyetv, dXXa Kat eig TiXetova e^wKetXare Trovi^ptav, rovg itpocf^rirag

aveXeiv, ttoXXw fJiei^u} Kat •^aXeTiicrepa vTrofn.evene rSiv Trporepwv,

rav Kara Ba/3yA»va Xeyco, Kat Kara AtyvTTov Kai Kara Avrioyov'
Kat yap ra eTrt Ove(nra<jtavov Kat ^trov (jvfx^dvra avroTg, 15

•aoXXw rovrcov y^aXeTrcorepa.

OpirENOTS. H Trapa/^oXyi rov aKaOdpTOV Trvevff.arog, irepi

rm e^ eTrt(7rpocf)Yjg eig dirpocre^tav epyofxevccv, yj e^ ld(7ecog elg

pa6vfj.tav, ot yjg eiri ro yeipov eXKovrai. oiKog a-eaapci}fi.evog, eig ov

^atfnovia el(7epyovrai, "^vyai ei7t rwv ^okovvtcov eK/Siovv, Kard 20


7rpo6e(Xiv Xoycov, cog aXYjByj rcov ev ypev^covvfncov^ yvcoaet. ^' a:;ToV

ecrri KeKO(rft.y}ft.eyog, cog ofx.oicoft.a vaov, ovk usv vaog.

'AnoAiNAPiOT. ETTTa irvevfAara Xoyt(jreov rd TroXXd. eiri

yap TrXyiQovg TroXXaKig ra eirra Trapd ryf 6eia ypa<pYi. Kar dpyyjv
fuv ev roig lov^aiotg evi^Kyjae ro irvevfj.a ro Trovyjpov, ore Kar 25
A'iyv7rrov elhxXoXdrpovv' e^^X6e ^e ore TrpocjeKX^^dyjaav vtto Seov'

fLerd ravra Ve oxe e^yiu.apTOv eig rov 7rpoaKaXeadfi.evov, rore

fkereviatvev ij yaptg eTtt ra ebvYj, ot be egeOtOovTo. Kat yj fnev ev

Totg e6ve(Jtv, co<J7rep ev dvvtpoig riai roTrotg KaroiKYiaig eyevero

rcov TTOVYjpav yaXe^rY) re Kat ^va(3aTog, Qeov viro^^e^afxevoov tcov 30


eBvcov' Y} ^e eig rov lapavjX eirdvotog paov yj ^rporepov Kai ft.erd

TToXXov ^tX-qBovg TYjg ecpohov' oto KaKiov^ vvv ^tdyovaiv yj ev

Aiyv7rTca, ^rapaTarrofxevoi fxev etg rag Kara ^piarov /3Xaa(f)y]-

fJLiag dei' ry]v ^e Ttpog 'A^padft. liaSyjKyjv ovk eyovreg Kard ro


^ Lcg. vid. \p(t^e^yviA,iji. * KotKiwi/ Cod.
XII. 48. MAT0AION EYArrEAIOY. 99

^iKaiov TipoatoKav Kav waTnp Tore, aXXa airoK07rTO[X(Voi t^^

(Xiri^ofy OTi TOV irXi^pwTrjv TavTrj^ rjSeTi^Kaciv.

48 TiV €(TTLU r) fJLT^TTJp flOV.

Ovta[xw(; liiaiayyvofxevot; Trjv [avTov [i.r}Tepa, ovte apvovfxevoi

T7JV y€y€vvr]Kv7av eXeyeVf " ti; e<^Tiv rj f^i^rrjp fxov,^^ ei yap 5

eirri<TyyveTO^, ovV av tirjXQe ^ia Trji fx-^Tpag eKeivr}';, ovV av Kai


Trpoi avT'2 Tx cTTavpx av, t£ iiavTm fx.aki(TTa TroBovfxevx ft.aBrjT'^,

TrapeKaTeTiOeTO avT-^v' aWa xovto eiire SeT^a; 6e\<i)v, oti apeT^g


airovarjg, iravTa TrepiTTa, Kai oti TavTrjv epya^^ofxevog, Kat

a^e\<pOi Kai a^eX(f)y] Kai f^rjTrip ecxTiv avTOv. 10


Xo^ te fxrf To. p-^ix,aTa e^eTa^eiv fxovov to, ttjv eiriTifx-^Giv

eyovTa avfXfxeTpov, akXa Kai tov eTriTift.avTa Ttg rjv' oti ov/^i

\ptXog av6pci)Trog, dxX Movoyew^g Tiog tcv Seov. Kat Tt jSov-

Xofxevog eirtTtfia ; diraXXd^at toD rvpavviKWTaTOv T^g Kevoto^iag

irdSovg, onep wg yvvrj Treirov^e. epovXeTO yap eirioet^aa^at tc5 15

Xaoo, oTt KoaTei Ka) avdevTei tov Trai^og' e^et yap avTY/v eiaeX-

6ovaav aKoveiv fxeTa tov oyXov, rj fi.rj tovto ^ovXofxevov avafxelvai,

ecag ov tov Xoyov Karairavari' to ^e avTO Kat Trepi tSsv doeXcfiuiv

avTov y^r) Xoyi^e<r6ai' 0fK<ag oe ovoe elirev, aireXde, etire t^ f-V^pi


fxov, OTt QVK et fJLOV firjT-^p, aXXa irpog rov enrovTa airoTetveTai 20

Xeyav, **
rtg eaTiv rj u-^^Trjp fxov. Kai erepov te Tt KaTaaKevd^wv

TovTo eiTreV cocrTe fxrjTe eKeivovg, fJ.'^Te dXXovg avyyeveta 6ap-


povvTag, dfxeXeTv apeTrj^.

HpirENOTS. O; fxri yivjiaKovTeg to KaTa Trjv Trap6evov fxvaT-^-

ptov Xeyovaiv " aheX<poi aov tx li^aov, et yap eytvaaKov errt- 25


<rTet;ov elg avTov. Ik tov ^e Troteh to ^eXrjfxa tov ev ovpavo'ig

Trarpog, aOeXcpog rj aOeXcpr) r] fnrjTrjp tov Irfaov Tig ytverai. et oe

TovToo ov (pvaet eaTi rtg aOeX(pog, r] rt tuiv Xonrxv eTt Trdaa

7rap6evog, Kat d^td(p6opog ^v)^ e^ [\ytov HvevfxaTog avXXajoovaa,

iva yevv^aei to iraTptKov 6eXrjfLa, fnrjTrjp eaTt toD Jrjaov. 30


'
i\noAiNApioT. Oti ^e fxrfirui ireTrtaTevKeiaav eig avTOv 01

d^(X(pot avTov, fxav6dvofxev Trapa lcodvvov' irapa oe tw ^dpKov,


Kat Tt irXeov dKrjKoafneV ag yap e^eaTr^KOTa Kareyetv eTreyetpovv.

* €ra«<r)^t/»tT6 Cod.
O 4
5

100 EPMHNEIA TOT KATA XIII. 3.

CTT/ lyj ToiavTyj ^iavoia Kai "Kvpio?, ovy^ cog oiKeicov avTcov

(fxv^aQifjf a\\ avT(7rtd€iKvv(7i Tovg vTryjKOQvg, TOVTOig ra x^f


cvyyeviiag Trpoypacpcov airavTa to. ovo^aTa, 01 kut oiKdOTVjTa

TYji vTTaKovjg avTca ovvyjtttovto. el ^e Kai TrpoaKaipog ea^^e tvjv

Mapiav avTiXoyia, Ka6a Kai •npouTnv Y^vfxehv Xeycov, " Kai o-oy"5
" ^€ avTYjg TTjv \pv')(v]v, Kai Ta e^vjg, (iKOTCog cnavyjXSev cni
TOvTa Ka\ Kvpiog avr^g evfXfvxg eiri tov irdOovg ixvvjaSeig, Kai

crvveaTy]<T€v avTVjv tco ayairyjTco /Aafl>;T^.

0EOAX2PHTOT. TavTa ^6 e</)>7, ovK dTro^oKifji.d^ci}v irdvTcag tviv

^YjTepa Kai TOvg o^eX<f>ovg, dkXd '^eiKviig oti Trdai^g aciofxaTiKyjg i o

avyyeveiag TrpoTif/.a T^g xp^^/^^g tvjv oiKeiOTyjTa' ^id tovto KaKei-

vovg CT(pycov, ei TOVTa eirdyoiVTo' irpog yap tov oiofxevov co^ (iri

Ti CTrov^^aioTepov KaXeh avTOv tcjov oiKeicov tvjv 6fj,iXiav, dvayKaiov

}jv TovTo eiireiV o fxev Kai elg ^idacxKaXiav tcov irapovTCov. ug ydp
avTog eiire Toig fi.aSyiTa7g " 6 cf)tXciov iraTepa tj ixvjTepa Kai ra 1

(^vjg. ovTCi) fxoi voei tov Ivjaovv irpoKpivavTa Tovg fKaQyjTag, VTT(p

fxvjTepa Kai a^eXcf^ovg.

Opitenots. YlpoKpnea yj KaTa Qeov avyyeveia Ti^g KaTa


adpKa, avTV] ydp xai irpovjyovfJievv} Kai fxevovaa.

KE$. KA. 20
Ilept rav irapafio\S>v.

3 Kat iXdXr)(T€v avroh iroXXa eV Trapa^oXoLS.


AtaTi Se vvv fxev ev irapafioXaig ^iaXeyeTat, OTe Se eni toi/

opovg eti^aaKev, oi»)^ ovToog ; OTt tot€ fxev 6 o^/Xog aKaKog ^v,

vvv Se Kai ypa[Xfji.aTeTg Kai ^aptaaiot. vepi Ttvog Xeyet OTt e^ijA-a^

Bev aitetpcav tov airelpai ; irept eavTov' iroBev ^e e^vjXQe, koi

ydp Ta irdvTa TrXvjpoi, Kai •navTayov irdpeaTtv ; ov TOTrce, dXXd


aykaet Kat otKovofxia tvj itpog vjfJi^i, eyyvTepog yjfxh yevofxevog

^td T^f icaTa TVjv adpKa Trept^oXvjg' ovk etire ^e oti avTog eppi^e

irapd TVjV o^ov, aXX OTt eireae, Kat oti to T(TapTov fxepog eaooSv}, 30
Kat ov^e TovTO e^tavjg, aXXa Kat evTavBa ttoAA^ vj ^tatpopd.

TavTa ^e eAe-yev 'hvjXav OTt fxeTa d<f)6ovtag irdat tieXeyeTo' Kai

OTt KaBdirep anetpcov tv;v yv]v ov dtaipei tvjv vTroKeifxevriv

" (tI Cod.


XIII. lo. MAT0AION ETArrEAIOT. 101

apovpaVf dkXa dirXSx; Kai dtiaKpira)g PdWn ra <Jii€pfj.aray ovJ(a

Kai avro^, bv •aXovaiav oii vevvjra ^iaiptty ov ao(f>ov ovk dao<f>ov,

ov pdSvfxov ov cTTov^aiov^ ovk avOpe.7ov ov de<Xcv, dkXd Trd^i

^takeyeratf rd itap eavrov TrXrjpaVf Kairot Trpoei^ag rd e(Xoix.eva.

TtoBtv ovv airxXeTO ro 7r\e7ov rov ciropov ; ov irapa rov aireipavra, 5

d\Xd "aapd t>j» vT[oteyoit.evfiv «y^», rovreari itapa rrjv dKovovaav

^pvxyjv.

%py) ^e Kat rovro aKOTreiVf ori ov fxia r^g ainakeiag rj oSof,

dXXd ^id(f)opoi, Kai dXX-^Xoov ^iear-^^Kviai. Kai 01 {xev itapd rr(\>

<^ov eiaiv 01 pd6vfj.oi Kai (3dvavaot Kai oXiywpoi^ 01 ^e ev rrj 10


verpa, 01 dadevearepoi fJi.ovov. ov^e ydp fariv laov fn^^^evo^ e^v;-

ped^ovroi, fvi^^e ava/xoj^Aei/ovTOf t^v ^i^aaKaXiav fj.apavQ-^vai, Kat

iceipaafi.av eTriKeift.ev(i}v. 01 he ev rais dKdvQaii iroXXoi rovrm


avyyvxaTorepoi. iva ovv ft.rjri rovrccv 'iraSxfi.ev, eTrtKaXvxpafnev r-yj

irpoBvfxia rd Xeyofxeva Kai rri OifjveKet fi.vvjfi.Yj. ei ydp Ka\ dpird^ei \ 5


tid(BoXo^, dXX^ rjfjieii Kvpiot rov fxvj dpirayvjvat. el ^e ^vjpai-

verai rd airepfuara, ov irapa rov Kavaccva ytverat. ov yap eiTrev

OTi ^id rov Kavama e^vjpdvQvj, aXXd hia ro f>.vi ej^e^v pi^aV Kat
diroTrviyerat rd Xeyofxeva ov irapa rag aKavQag^ aXXa irapa rovq
avyyjapovvTaq dva^vjvai avrdg' e^eart ydp, ea» fleAeu, KCoXvaai 20

rvjv vov^pdv ravrviv ^Xd/Svjv., Kai rw irXovna elg ^eov y^vjaaaBai'

tid rovro ovk etirev atav, aXX " vj fLepifxva rov aiavog, ov^^e

irXovrog, dXX *'


vj avrdrvj rov irXovrov. fxvj rotvvv rd Trpdyfj.ara

alriWfj.eBa, dXXd rvjv yvoofJLVjV r^v ^ie*p6apfj.ew}v.

10 Tivog evcKev ot 'AvoaroXot Xeyovai Ta5 Kvpia)' ort "^tart2^


" ev -irapa^oXaTg XaXeig roTg oyXoig ; eveth^irep cpiXoaropywg

Aomov irpog avroiig ^ifKetvro' Kai yap Kai fj-era TovTa Xeyovaiv

ori **
diroXvaov roiig oyXovg" Kat irdkiv ort " ot^ag ort eaKav-
" ^aXia6vjaav'^^ lavra Se irdvra dvo iroXki^g eXeyov aydwrig. ro

8e " vfJiiv ^etorai yvicvai toc fxvar-^pta rvjg ^aaiXetag, eKetvoig ^o


" Se ov Se'SoTa/," eiTre, ^td ro irdvrwv airtovg raiv KaKusv eavTovg

voifiv, eKeivovg etcovatag ireiad^vai fj.ri /SovXofJ-evovg. ot yap


^AvoaroXot avQaiperxg e7reia6vj(rav. ov^e yap avdyKrjv etadya,
<f>-^aiv, ov^e diroKXrip'j}aiv rtva dwXag Kat ag eTvye yevofxivrjv'

ovhe ydp ro avTe^ovaiov dvaipx. (Ittwv oe " ori oaTtg eyet ^o6rj- 35
102 EPMHNEIA TOT KATA XIII. 13.

*'
afrai avra Kai Tre^icrcreffi^a-eTa;, hmig ^e ovk ej^e;, Kai b ej^e/

'*
apByj(j(Tai ait' ayT&v," e^^AcoCTe ^<a TO^^TOy, orav rig TrpoSvfji.iav

(•yri Kai (nrovQyjv, ooByjrrerai avrm Kai napa rov Seov aTravTa'
orav ^e rovrctiv Kevog vj, Kai irap eavrov fxrj eicrtpepyj, ov^e ra
napa rov 0eoy aipovvrog, aXXa Kai ^v]rovvrog Kai dfjieXovvrog, 5

eK Tiavrm aTvoTintrei. Kakwg te e/Ve " Kai ^OKei eyeiv" ovte

yap avro rovro ej^e/.

13 T^ ^e' ecTT^v '^


ort (^XeTtovreg ov ^Xeitovcn Kai aKovovreg ovk
*'
aKovovcriv ;" ei^ov ^aifxovag e^eXBovrag Ka\ *'
ori eXeyov ev rco

" lieeXi^ef3ovX apyovrt, rav ^atfxoviav eK/SdXXei ra ^aiixovta" 10


TjKovcrav tc2 Seco itpoadyovra avrovg tta r^g ^i^^acTKaXiag, Ka)

eAe-yov ori ovk ecrriv dito rov ©eov. ^<aT/ ^e Ka\ rov Ttpocpyjrvjv

eiadyet ra avra avra ^pricpt^ofievov Kai Xeyovra, " dKoyj dKov-


" creTe, Kat ov avv^re, Kat ra e^vjg ; iva fxv] vofi.tarj rig
f».-/)

Karvjyopiav iptXrjV etuai ra etpvjfneva vit avrov. ro ^e " fxrj itore 1


5
" eitKjrpexl/oxri Kai tdcroft.ai avrovg, rvjv eTttrerafJievvjv Ttovvjpiav

avTwv crv]fi.aivft, Kat rvjv fj^era aitov^^rjg ditoarpocp^^V ofi.iog ^e

Kat tta rovrav ecpeXKerai avrovg Kat epedti^et itpog e7tiarpo(f)VjV,

detKvvg OTt eav eTttarperpcocxtv, tacrerat avrovg, Kat ori ecrri tvva-

rov fj.eravovjcravrag actiQvjvat avrovg, Kai ori ovk etg rvjv avrov 20
^o^av, dXX^ etg rvjv avrZv crarvjptav aitavra eitotei.

16 EiVccv t\ ort " vfHMV fKaKdptot ot 0(f)6aXft.oi ort j3Xe7tovai, Ka)

*' Ta wra vfj.av ort aKOvovitv, ov ravTYjV Xeyei rvjv o\ptv, dXXd
rv}v drto ^tavoiag' Kat yap Kai avrot ovroi loy^aro* vjaav, kou ev

ToU avrolg reBpafXfj.euoi Xoytoig, dXX ov^ev 7tape^Xd(3ri(Tav dito 25

TYjg 7tpo(f)V}reiag' e-tei^vj yap dyaSvjv (lyov itpoatpecrtv Ka) yvci)fj.v]v,

'^io Kai eTtrjyayev, " ort itoXXot Ttpo(f)^rai Kat htKatot e7te6vft.v]aav
" i^eTv a ^XeTtere, Kat ovk etbov, Kat rd e^vjg. rvjv Ttapovcxiav

TY]V efxviv, <f>Y](Tt, ra Qavfxara ravra, rvjv (jxav^v, rY]v di^a<7KaXtav.

eKeTvoi fxev ydp rv] Tttcnet fnovvj eQedaavro, avrot ^e Kat ry] oxpet. 30
vft.e7g ovv d^ovaaTe rvjv TtapaPoXr/V ravrv]v, (f)V]at, Kat Xeyet rd
efXTtpoaSev v]fj.iv etpv]ft.eva, ra Ttept y^pv]ft.drQ3v Kat dKrv]aoavvvjg,

^eiKvi/g TV]v etieiSev /3Xd(3v]v, Kat r^v evTevQev a(peXetav' eladyei

Se Kai rY]g aper^g ^ta(f)opovg rpoTtovg' (ptXdvBpcoTtog ydp wv, ov

fxiav VTiedet^ev o^ov, ov^^e eiTtev, edv fxvj rtg eKatov 7toiY]7V] e^eTteaev, 35

XIII. i6. MAT0AION ETArrEAIOT. 103

aAAa Kai o ra (^"^KovTa Troiav aw^eTai' Kai ov^e ovto; fiovo^,

aXXa Ka) o Tot rptaKovTa' tovto Se CTroirjaev, evKoXov KaTatJKeva-

^wv T^v (j-aTyjpiav. «tti §€ to. CKaTOV, tiapBevia Kai aKTrjfjioavvyj

fxeTO. Tav komav apeTciiu' to. e^iy/foVTa, <yaui.og a-eixvo^ Kai aacppav,

fA.epil^Oft.evog fxeTa X.pi(JTOv Ta vndpyjiVTa' Ta TpiaKovra, o/xo/cofs

ydfxog aefJLVOs Koi a-axppav, tvjv rpiTvjv "^i^ovg fxotpav; ir/JoS^Acwf,

Koi Twv XotvSiv <f)vkaTTOft.evsov itaam ^ecritoTiKaiv eviokSov, Kai

avTfi fxfv Yj Trapa^oXv} ev TOVToig, vj ^6 ecfte^vjg irept Tav aipeTiKoov


cvaTfifndTxv ^iaXeyeTai .

Ktpiaaot. To eiTieiv "/tx^oTe eirtaTpexj^co Kat idaofJ.at avTOvg" lo

etrtTerafievyjv efLcpatvet ^vaTpoTriaV irX^v Kat eTttatrwfiievov eartv

Kat epeOi^ovroi' deiKvvat yap, OTt eav evtarpe^coatv, tarat avTovg'

^ta yap to aaiByjvat avTovg, ovTwg Xakei. eiret e^et avTOv oXiog

fLYj^ev XaXyjaai, dXXa atwnav' TrXyjv ov ^ia tvjv lOiav ^o^av, dXXa
^ta Tyjv avTm aaryjpiav, irdvTa TroteT. 15
Ktpiaaot. M.aKapi^ei ow avToiig, wg aKyjKooTag rijg tov
Ttov 0av^f, Kai d^iwSevTag T^g avTov 6eag, ^i ov Kat ev w f^v
Toy riaTpof Kat Qeov eitipcov (pvaiv voyjTcog, wv yj^iwdyjaav ot irdXat

aytoi, Kat "irXyjpeaTdTyjv eayov t^v eir ayaOoHg Svfivj^tav.

Opitenots. Ta viro^eyofji.eva fi.aKaptafji.ciiv Kat irepi iravrog 20


^e Toy ^XeirovTog to. 6eTa o(p6aXfi.ov, Kat oKovovTog t£v Tivevfj,a-

TtKxv ooTCtiv, TavTa av Xeyotro. irept toutow cpyiaiv "Trpo^pyjTi^g

**
'7rpoae6yiKe fxot K.vpiog mtiov tov aKoveiv, avri toD avvieiv roig

ev^o6ev uatv Tag Kap^tag KaTo, tov eaca av^pcairov. yap direptTfj.yj-

Tog TYj Kaptta Xaog, eKCi)(f)a}6y] ToTg ev^o6ev uai. Kat fueT oXi- 25

•yov Ato Kat avTVjV tvjv dKoyjv, yjv ehoKovv €j^e<v toD vofkov Kat

Tftjv 7r/30^>jT£(5v, yip6y} Kat edo^y] ToTg eyovat Tyjv Katvy^v dtad-^Kyjv,

iva irXyjpoi^yj to eipi^f*.evov vno tow SwT^po^* **


vfj.cav Se fJ.aKdpta

Ta WTa, OTi aKovovat, Kat ot 0(}>oaXfj.ot, OTt pXeirovat.

ToT attot. O/ eTrt6vfiovvT€g iteTv ttKatot to, KaTa6vft.ta, ^o


yvaaiv eAajSov wv eire^vfLovv' eire6vfj.ouv Se i^eTv Kat dKovaai a
01 'AmaToXot ejSAeirov, Qeov evav^pciyir-^aavTa, Kat aKovaat (ftcovyjg

IvcBdevTO^' aapK4 Ka6 vnoaraatv.

19 ^pxeraL 6 Tromjpos kou apird^u to iairappevov.


ToT ATTOT. MaT^arof eypa\\ie " irovvipog, M.dpKog Ve " Sa-35
104 EPiMHNEIA TOT KATA XIII. 21.

" rava^, AovKag " '^id^oXog' ov ravTov kdTi Trapa Tyj 6^00, Kat

€v TYj oO(p oeofxeOa be tyj^; Oiatpopagi hia to cyw eifXi vj oboi

irhfjv 01 TpeTg eypaxpav ** Trapa t*/v odov" yapieQTaTa Se, Mar-


^aAO<; Kai Mao/co$". " eiii ra Trerpcc^rj'^^ ovk eni TieTpav <pYjatv

ecxTrdpdai tov XoyoV e-nt jxev crvfJi7ravT0<; tov " Trapa t^v odov 5
eipv}Tai TO " [JLYi a-vvtevTog. eTTt Se t^^ KaX^g y^g, " ovto; errTtv

Tov Aoyov aKOvav Kat avvtetg fXYjitoT ovv eiit Ta TreTpabYj Kat

01 eig TYjv aKavQav [xeTa^v etatv acryvf touvtcov Kai avvtevTav'


irpoTpeTTTiKOv ^e, eig to avveaecog eTTiixeXeiaSai' et yap tov fxYj

(TvvtevTog dpTra^eTai (nropog, cvveaiv avaXYjirTeov Kat KaXvnTeov 10


TQv aitopov ev t>5 yri t^ /xv^jU.17, iva pt^olSoX-^a-vj, Kat fxyj yvfuvov

evpiaKOfxevoVf dpnayYJ viro twv TYjg TrovYjpiag irvevf/.dTuv.

21 T€vofJLevr)s Se OXi^ew r) SicoyfJLOv 8ia tov Xoyou.


OpirENOTS. Qktxpeag vTro tZv yovedav Yf avyyevwVf yj avvep-

ywv, Y) ^oKovvTCov (piXoov avfJ.j3atvovT(av' ^twyfji.ov &e, oti tirt 15


Yjyefxovag kou I3aat\etg (pepovrai riveg ^ta tov XdyoV yevtKag ^e
**
TovTa dfxcf^OTepa Treipaafxm mofxaaev Aovkdg.
ToT ATTOT. **
H a-jrdTYj Tov irXovTOv avfXTrvtyei Kai 6 twv

eTepo^o^m Xoyog' TrXovatot ydp etat "^evaTat' uv KpeTaaov aXi^6Y]g

•nTioyog Kat evaejBYjg' vrTOiyog f^ev Xoyx Kai yvaaei, jSica ^e 20


**
tiKatog' Yj t\ Ttapd tw ^iroaToXcp ft.eptfxva iraaav rwv eKKXrj-
**
atav, '
ovK eart **
fxeptfxva tov aiavog rovrov," aXX ai ^twrtKai

fxeptfxvai' ravra te vnofxevet, 6 fLYf veaaag tyiv eavrov yvfv, dXXd


dfxeXag rov Xoyov ^eyofievog.
ToT ATTOT. ^AXYjSwg, yvaariKag awtetg, Kai ei ^oKeT Kapiro-25

(popwv' ei ^e rtg ^oKei avvtevat fxY} Kapiro^ftopav, ov avviYjatv' Kat

ei ^0Ke7 Kap7ro<popeTv, fxYf avvteig b KapirocpopeT' fxevroi etg

e^YjKOVTa Koi rptdKOvra Kai eKarov, eh-fjXwaev r^g dperYjg ro


TrotKiXoV eire) fXYj irdvreg taYjv eTri^eiKVVvrai rYjg dperYjg t^v

dKDi(3eiav' «AA' 01 fuv yjttov, ot Se fxdXXov avr-qg eTitfxeXofxevoi' 30


ware '^eT^at ori Trpoalerat Kat rovTOvg Kara tyjv otKetav dva-

Xoytav.

2± " 'ilfxota$Yj,
'
(pYjaiv, *'
y] /BaaiXeia rHov ovpavwv, aireipovri

**
KaXov airepfxa" Kai rd ef^f* ev ^e ra eiireTv ort " eairetpe

^t^avia, ra rav atpeTiKwv avaTYjfKara KaXtt eTretbYj waTrep^s,


XIII. 24- MAT0AION ETArrEAIOT. 105

TO ^i^dviov €otK€v Tcti <r<Tfli), ovTCO^ Kui Yj •nXo.vYj' TfoXKa T-q aXiq-

6eia (irf^Qxcvvvei Ta 6fJLoi(i}[/.aTa' e/Vwv ^e ort '*


tv tx Ka&evdeiv
**
Tov^ av6pa)TT0vi,' ov fxiKpov TOtg lepevaiv cvrev^ev evtKpefAva^

rov KivOvvoV ov Toiq teptvai Oe [kovok;, akXa Koi ru) Xa'2'

^fiKVvai te Kai ttjv TiXavyjv, fjLera Trjv akyfietav ovaav' OKjirep e^

yap fMTa xo anapvivou tov aiTOV^ eavapvj t« ^i^avta, ovrvg //.era

Toyf Tipo(f>-^ra<;^ ot xpev^onpocfyYiTai' Kai fJLera roi/i 'ATroaToAowf,

<./ xpevoairoaToXot' Kat /xera tov ^piarov, 6 AvTiy^jpiaroi' av yap

t^jj Ti fJLtfJL-^arjrai 6 ^ta(3o\oif ^ Ttaiv ent^ovXevaet^ oi/Te eTii-

yetpe7y ovre oiOev. Kai ti ^tacftepovatv oi Ka6ev^ovTeg, <f)Yjat, rav lo


eig Tffv o^ov anapevraiv ; iroXv. q'ti exei ev6e'j)<; ^piraaev' ov^e yap
pt^wGyjvat afpvjKev evTav6a ^e, nXeiovog e^eri6ri t^? fjiyiyavrj^'

ravTa Oe etTrev o Xptaroi, Trat^evav rjfxag ^<a TravTOf eypvjyopevai

Kat vyjcjyetv' Kav yap eKeivag hacpvyyjg Tag (3xd(3a$, (f>y]aiv, eart
fcat erepa (3Xdfiy}' coairep yap eKei ^ia T^i o^ov koi t^^ iterpai 15
Kai rav aKav6av, ovroif Ka) evTav6a ^/a tov vnvov yj difjjXeta

ytverai. ooare '*


tiYjVeKovg (f}vXaKy}<; tel' 'tto koi eXeyeV 6 Se
*' '*
virofxeivag etg rekog, ovto^ aad-^aeraf'' ore Se €(3\daryjaev"

^y^atv, " y^oproi, rore e(f)dvy] Kai ra ^t^dvia''' irapa fxev yap
T>jv apyyjv, avaKevd^ovatv eavTo7g ol alpertKoL eTrei^^dv ^e itoX- 20
Xy^v Xd(3(oat nappyjatav, Kai Xoyov rig avTolq ff.eTatoo, Tore rov
iov eKyeovaiv.

OFirENOTS. E-)(dpoy te dv6p-j)Trov, rov ttd^oXov KaXet, lid


rviv eti' av6pwTrovg ^Xa^YfV y]fj.di
" ydp eirYjpeta, Ka^ y]fj.civ yj Se

^PX"} '^'?^ eTrijpeiai-, ovk diro TYjg etg y]fxdg enyiptiag, dXX^ diro 25
T^g etg ©eov e-/6pag eyevero' o6ev IvjXov, ort Seog fj.dkXov'^

y]fJMg (ptXet, y] yjfJietg eavrovg' ttd t/ Be //.ij Trpo Toyroy eairetpe


ra ^i^avta, aXX ore y]v airavTa 7reiiXy]pufj.eva ; tva tyj airov^Y]

Xvfi.Y]VY]Tai ToD yeapyov. ovrcog -npog tov ©eov e^/Ppah-ag eyav,


navra enotet. rtvog eveKev etadyei rovg '^ovXovg Xeyovrag yeye-^o
VYjfxevov, Kat Karenetyovrag y^^y] Ta ^ti^dvia dvaandaat, et Kat

fXY] OteaKefi.fjLevsog XaXovat ; tetKvvu)v tyjv fji.eptfj.vav avrav, ty]v vnep


Tov anopov, Kat iva to voaY]fi.a reag e^eXnatV oiiy^ eavTo7g Se
entrpenovatv, dXXd tov teanoTov t»ju yvc!)ft.y)v dvafxevovatV te
^ Sic : iViKpiy.^ vid. leg. ^ \iA. leg. yif/iv aul e»? ^/>ta?. " fAoiXXov siippl.

V
106 EPMHNEIA TOT KATA XIII. 31.

Qea"7roTYi$ KCoKvei' ovde yap ^ei <poveveiv alperiKoV rovro yap

^YjXotf ro " BeXeig direXBovreg avXXe^cofA.ev avra'^^ koI ya.p (povevo-

fAevwv rav aiperiKicVf TroXefxov aaitovtov eU rrjv oiKovfjievrjv eia-

dyere' ri ^e eari " fji.-^TTOTe eKXeyovreg ra ^i^dvia, eKpi^aavjTe


" afJia avv avrolig rov airov ; yj rcvro (jyyjaiv ori el fji.eXXQiTe 5

Kiveiv OTiXa Kai Karaa^pdrreiv rovg aipertKovg^ dvdyKr] ^roXXovg

Kai rZv dyixv avyKara/3dXXea6ai' vj ori Kai aii avrm twv


^i^aviuiv eiKog ttoXXovs fneraPdXXeadai, Kai yiveaOai airoV av
roivvv TipoXa^ovreg eKpi^aavjre avrovg, XvfxaiveaOe rx fLeXXovri

yivea6ai aira' ov roivvv eTTiarofxi^eiv Kai eKKonreiv rvjv Trappyj- 10

aiav rwv aiperiKav KOiXvet, aXXa ro Karaatparrov avrovg, rtvog

ydptv **
epw," <py}atf " roTg 6epiaToug' avXXe^are iiparov ra
" ^t^dvia ; tva fxvj (j)o(3T^6(tiaiv ovroi' vjyovv 01 6eptaTat, ag avv-

airayofA.evov avrolf rov atrov. yjyrj Ve aKoitehf Kai rov ^eaTrorov

rvjv vjfxepoTfira' ort avafievet rcov ^i^aviwv rrjv eTTtaTocprjv' tacog 15

ytverat airog' dv ^e fxeyjpt reXovg fJievcoat i^i^dvtaf " rore (pvjaiVf

" epcti To7g 6eptaraig, avXXe^are Ka) t-^aare eig ^eaft.dg, npog ro
" KaraKavaat avrd'" oirep ^vjXoi, r^v atavtov avrav Kara^tKyjV

6epiardg ^e, rovg AyyeXovg Xeyet.

31 **
KoKKco atvdTreccg, ryjv (3aaiXetav tc5v ovpavwv aTreiKaaev' 20

eTret^vj coanep ft-tKpov aiiopov eyji ro Xdy^avov rovro, av^y]6ev ^e

fxeT^ov yiverat rav Xaydvcov iidvrcov, ovrcos Kai eirt rov Kr]pvyfi.a-

Tog yeyoveV Kat yap Trdvrcov -^aav dadevearepot 01 'A-TroaroXotf

Kai irdvrxv eXdrrovg' dXX Ofxcog eTrethvj fxeydXyj y}v yj ev avrotg

^vvafxtg, l^YiTrXcc6y] Travrayov T^f oiKOVfxevYjg Kat e^erddy] ro 25

Ky]pvyixa. ^tart dXXayov (py^at rov 6eptafxov tjS»? irapeivat, cog

or dv Xe-y-yj* " dva(3XexpaTe ori ai yjJopai XevKat etai irpog

" 6eptafxov ^^>j'" Kai irdXtv " fxev 6eptaft.og TroXvg' 01 te epyd-
" rat oXtyot ;" evrav6a Se rov 6tptafKov, Kar dXXo aiqfxaivofxevov

etirev, eTret^hv] Trore fxev ry]v vTraKoy]v rS>v vjraKovadvrcov, 6eptafxov^o

ro Trpdyfxa KaXeH' vvv ^e 6eptafxov, r^v avvreXetaV nat dXXayov


oe etircov ort aXXog eartv aireipcov, Kat aXXoi Oepi^cov

evrav6a ^e avrov eivat (pi^at rov aTretpovra' tovtq ^e eirrev irepi

7rpo(f)V]Twv Kat AiroaroXcov Kat ydp ^td rovrcov avrog ijv 6

aneipcov Kai rore' eari ^e OTrcog Kat Beptafxov Kat airopov to 35


5

XIII. 33' MAT0AION EYArrEAIOT. 107

avTO KaXet' Trpog aXko Kai aXXo avro ovofJia^ajv' tovto Oe totc

Xeyeif or av tov Kapitov eTri^rjTei T^g aKpoaaetog,

33 " 'OfMia, <f>i^<TiVy yj ^aa-iXeia t»v ovpavxv ^vfx^^ r]v kal3ov<ya


" y^^> €Kpv\pe," Koi Ta e^-^g' eaTi 8e 17 vitoQeaig t^? TrapajSok^g
avTvj' waiiep to 710X.V aXevpov (xeQiaTVjaiv y) ^vfxvj fxiKpa oiiaa 5

ets T»;v eavT^g layyv, ovTCCf (pyjaiv, Kai vfxeig ot fJiaBvjTai fxov,

Tov Trdvra KoafLov tji.eTa(XTrj<TeTe, oXtyoi ovTeg, etg tvjv t^? aA>;-

Oetag eiriyvuaiv' Kat otxjirep rj ^vfxri to (pvpafxa ^vfnoT, ot av

fxiyri TO aXevpov, tovto yap ^vjXoi to " eKpvxpev,'^ ovtw Kat vfxeTg,

OT av KoXArjSriTe Kat evcoBrjTe Toig iroXefj.ovaiv vfuv, Tore avTcov 10

Trepteaeadt' Kai KaQdirep eKe7 KaTa-yjavvvTat fxev tm aXevpWf ovk


dcpavi^eTat ^e, dXXa Kai fJidXXov irpog t^v eavrrjg e^tv fxeTairotei

Trdvra' rov avTOV Tpoirov, Kat eirt tov KYjpvyfj.aTog tovtov avfj.-

^riaeTat' " Tpta Se adra^ elirm, toc TroAXa e'tpr]Kev' oi^e yap
Tov dptOfxov TovraVf eTrt irXriQovg XafLJSdvetV f/i.ri^€tg ^e 6avfi.a^eTa), 1

€1 vept /3a(JtXeiag ovpavuv ^taXeyofxevog, kokkov atvd-Trecog Kai

^vfxrjg efxv-^aOrj' dvSpcoirotg ydp hteXeyero diretpoig Kat tdicoTatg,

Kat teofxevotg diro tovtcov evdyeaOat' ovtco yap rjaav a^fteXeTg, cog

Kat fkeTa TovTa ^eriS^vat epfxrivetag iroXXrig.

Atart §€ KvayyeXtaTrig tov Trpocp-^Triv eiadyet Trpoavacpco- 20

vovvra vept tuv irapa^oXcov Kat XeyovTa' " dvot^co ev Trapa/SoXaig

**
TO aTOfia ftiov," Kat Ta e^rfg ; tva ^ei^r] ft.r]^ev KatvoTOfXovvTa

Tov K.vptov rifjJav Ka) Oeov ''Iriaovv X.piaTOV' eXdXet ^e ev irapa-

^oXaig, eig epcorriaiv rovg o-)(Xovg nporpeTrofJ.evog' Ofxcag eTretQyi

ovteig avrov e^ avrav ripwrriaev, dcpetg avrovg an^X^ev' " irpoa- 25

" riXQov Se avTco" (pr/atv, " 01 fLaG^rat avrov Xeyovreg' (f>pdaov rjfxiv,

**
Tr]v 7rapaBoXv]v rav ^i^avtcav." rtvog eveKev vvv fxera irapprjatag

01 ^AiroaroXot Trpoaepyovrai Kat eparcoatv ; eTretOr] eartv oirov

^ovXofxevot fxaBeh, ecpo^ovvro epcorrjaat' epcoTcaat te vvv fxera

irappriatag, ^ia ro ri^ri oKOvaat avrovg irap avrov, ori " vfxh 30
'*
'^e^orat yvcovai tov fxvarrjpta.^^ Kar ihtav ^e epcoraatv ov tw
irX.r^Qet PaaKaivovreg, dXXd rov rov ^eairorov rripovvreg vofxov,

etirovrog' '.*
rovrotg ov ^ehorat." Ka] rt ^i^Trore rrjv rrig ^vfxrfg Kat

rov atvditecog dcpevreg, irepi r^g rwv ^t^avtcov TrvvSdvovrat irapa-

^oXrjg ',
eireihriTrep eKetvag ag aacpearepag irapr]Kaatv' ravrrjv Se, 35

p 2
5

108 EPMHNEIA TOT KATA XIII. 33.

ct)? €'^ov(7ay (Tvyyeyfiav Trpog tvjv TrpoetpYjfjievvjy iiepi rov CTropov,


Kai TrXeov ri (y^HKVVfxev^v €Keivr]<;, Kai iroXXyjv e/xipaivova-av t^v

aTreiAVjVy TrportOeyTai elg (pxTyjaiv. ^io ov^e eyKaXe'C avToHif aXka


Be avaTtXr^pol toc eipi^fJieva' deiKvi/g eavTOv hvTa tov Kpnyjv Kot

Kvpiov Tov Ttavro^. 5


Xp^ Oe (TKOTteiv Kai t>;v (piXavdpcoTriav t^v acfyaTov, Ka\ to
Trpog KoXaaiy •/jXXorpicofJievov' oVe /u,ev yap aneipet^ "^t eavTov
aiieipei' OTe oe KoXd^et, ^/' eTepcov. nept /xev yap tov (nreipovTog
*' aireipm to KaXov
(pyjaiV (jTrepfKaf e(7Tiv viog t&S dvBpwirov,

Kai Ta e^Yji;' irepi Te twv KoXa^ovTwv Xeyei' " 01 ^e OeptaTa] ei(x]v i o


" ot AyyeXoi. axyirep ovv (rvXXeyovTat toc ^i^dvta, Kai irvp) KaTa-
*'
KaiovTat, ovTccg eaTai ev Trj (rvvTeXeta rov aiavog' aTroaTeXei 6
" vtog Tov ayQptJi-nov Tovg ayyeXovg avTOv, Kai avXXe^ovcrtv eK Tvjg

" fSaaiXeiag avTOv irdvTa to, aKav^aXa^ Kat Tovg iroiovyTag ttjv

" avoft,iav, Kai (3aXovaiv avTovg etg T/pi Kafkiyov tov irvpog tvjv 1

" KatofJLevyjV eKei earai KXavQfxog, Kai (BpvyfKog twv t^ovTWv*


*'
ol ^e "^iKaioi" (pyjaiy, " eKXdfuxpovcTiy wg yjXtog'" tovto Se

eiTrev, ovk eirei^yj ovTcog fi.ovov eKXdu-Treiv fi.eXXovaiVf dXX eiret^yj

rovTov T&v aarpov (pavcorepov ov yiycoaKOfJiev erepov, roig yycopifj.otg

yjfj.h Keyj)yirai 7rapa^eiyf/.aaiv. rivog ydpiv dXXayov fkkv <py)atv, 20


ort ol diKaioi Trpcoroi dpird^ovrai' vvv ^e Xeyet, ort fj.eTa ro

eft,/3Xy]$^vat rovg dfnaprcoXovg eig KoXaaiv, rore ot ^iKaiot eKXdft.-

irovaiv ; dpTrd^ovrai ^aev Tore ot ^iKaiot Trparot, epyof/.evov rov


^eaTrorov Xpiarov, etg aTrdvryjaiv avrov' irapayevofKevov ^e avrov,

Kai Trapa^odevrcoy eig KoXaaiv rcov dfiaprcoXcov, rore etg jSaatXeiav 25

cvpavwv dTrepyovrat 01 diKaioi' eTret^yj ydp avrovg ev ovpavSi ^eT

elvai, avTog ^e evravSa yj^et Kpivat irdvrag rovg dvSpcoTrovg, ^oiig

ryjv Kara rcov dfj.apTCoXcov aTtocpaaiV KaBdirep rig (3aatXevg


avtararat fi.era rwv (piXcov avrov, irpog ri^v fj.aKapiav (KetvyjV

Xyj^tv avroig dycov. etdeg ^iTrXyjv ryjv KoXaatv roig dfiaprcoXoig' 30

Ta Te KaraKaieaOat, rw re rrjg "^o^yjg eKimrretv eKeivyjg.

Atart dvaywp-fjaavTog rov oyXov, ev irapa^oXatg Kai rolg

fj.a^yyTalg ^iaXeyerai ; eirei^^ aocpcorepot eK tcov eipyjfiLevcoy XotTrov

eyevovro, cog Kai dvyaa6ai avvtevai. ^<o Kai Xeyet avreig fj-era

rag Trapa/SoXdi' " avv^Kare ravra Ttdyra', ot ^e Trpog avrov' !}$


XIII. ^^. MAT0AION EYArrEAlOT. 109

" vai Kvpie^' ouTcyf fxeTa Tav aAAcov ayaSwv, Kai tovt6 KaTopSo)-
aav al irpwTai irapalSoXai, to '^iopaTiKCOTepovi avTovf Troi^aai.
EiPHNAioT EnisKonoT. 'O ixev Kvpiog ev tw l^io) dypai,

Kakov ecTieipe CTrepfxa' dypo^ ^e ecTiv o Koaixog' ev ^e toj KaQev-

^eiv Tov^ dvBpairovi, -fiX.Btv 6 eyBpog, Kai eanetpe ^i^dvia jtACcrov 5


Toy aiTov, Kai dir^i^XBev' eKTOTe yap «Troo-TaTv^f 6 ayyeXoq ovToq
Kai eyQpog, a(f> otc c^iyXaxTfv to TrXaTfJia tov Seov, Kai eyBpo-

iroi^cai avTOv irpog rov Seov eTreyeipyi^reV tio Kai o Seog, tov

fxev irap avTov to ^i^dviov \d6pa eTrKJireipavra, TOVTeaTt ri^v

napd^aatv elaeveyKovTa, d^papiaev T^g i^iag fxcTovaiac' tov oe io

dfJiekag Kat KOKag f*.ev irapo^e^dfxevov tvjv trapaKoriv av6pci}7rov

y}\ey}aev' Kat dvTeuTpexlie ryjv eyOpav, ^v eyPpoTroiri^jev irpog rov

avTOV dTruadfxevog fxev a(f> eavTov ttjv irpog tov dv6px7rov ey^Qpav,

dvakkdaag te avTVjv Kai dvTt7refi.\pag irpog tov Oiptv' KaOibg tj

**
ypacpYj (pyiaiv, eipyjKevat Tt5 0(pet tov Seov, Kat e-)(Spav 6yjaco i^
" dva fxeaov (xov, Kat dva fxe^rov Tifjg yvvatKog, Kat t» e^i^g.

Kat fxeT oXtya —Kai t>;v e-/6pav TavTVjv o Kvptog eig eavrov

dveKe(paXaiwaaTO, yevofxevog eK yvvatKog av6pi07rog.

^Kat Tt ^yjXoT yj TrapaPoXy] tqv ^YfCravpov Kat tov fxapyaptTOv,

yjTtg eaTtv avTT]' " Ofi.ota eaTiv yj l3aa-tXeia rav ovpavav 6yjaavpw 20
" KeKpvft.fjLeva} ev ayp'2, Kat Ta e^yjg. Kai *' 7raA/v ofLota eaTt,

(pyjatv, " yj (3aaiXeia tSiv ovpavav av6pavj} eft-Tropa ^y)TOvvTi

" KaXoiig fxapyapiTag,'' Kai Ta e^-i^g' tovto ayjfxaivet, OTt ^ei to

Kyjpvyfxa irdvTm TrpoTifKav' onaTrep ^e yj ^rapa/SoXr} tov kokkov

Tov aivd^reag Kat T-fjg ^vfxyfg fiiKpdv Ttva eyovai Trpog aXXi^Xovg 25

tta^popav, ovTW '^yj Kat evTav6a, yjTe tov 6i^aavpov, Kat yj tov

fjLapyaptToV KdKeivyj fxev yj TVjg ^vf/i-^g Kat 17 tov aiva^recog, Trpog

T17V Qvvaft.tv etpyjTat tou KyipvyfxaTog, Kat OTt TravTwg TrepteaTai


Tyjg oiKovfjievy}g aTrday^g' avTy] §e to Tifxiov Kat iroXvTeXeg' eKTei-

veTat fJLev ydp ag to atvqTrt, Koi TreptytveTai wg ^vfjiyj' TroXvTcXyfg 30


Oe co"T<v ag ft.apyapiTy}g, koi ft.vpiav Trapeyei t>jv evTroptav, v>g

6y}aavpog' ^y)Xo7 ^e Kal tovto, OTt ov ^ei fnovov irdvra ra aXXa


aT[OQvaafi.evovg tov Kyjpvyfji.aTog eyeadat, aXX' OTt Kat fxeTa

* Divisionem hic posui ; sed in Cod. omnia quse seq. usq. ad


ayyioxjffi)! Ireoaeo videntur tribui una cum prioribus.
110 EPMHNEIA TOT KATA XIII. 47.

'yapa.i rovTo Sei' Troif^Vy Kai a,7toKTa}[j.€vovi to, ovTa, <ag yivcocrKOV'-

rag OTi efXTropia to Trpayfxa «jtiv^ Kai ov ^yjfJ^ia' tovto yap


"/jvi^aTO enrav' " Kai aito T^f yapaq avTOv vTtayei Kai itioKe'!

" itavTa oaa exc'» Kai ayopaX^u tov aypov eK€ivov. KeKpvTtrai

Toivvv €v Tw KO(7[xco TO Kyjpvyfxa' ev tw KTjpvyfxaTi ra ayaQa' 5

eav fxyj "TtaX-^crYig ^ ovk dyopa^eig' eav fxvj rpv^yjv TOiavTVjV e%>jf

IJie[ji.€pi[j.vy]fxevi^v Ka\ ^rjTOvaav, ovj^ evpiaKeig' Kai ov ^e7 fAOVOV

TtJov Pkotikwv «Trej^ecrfia^, dXXa Kai eypvjyopoTa eivai' eitei te fxia

€(tt]v Yj dXrjOeia Kai ov itoXvcry^fh^g, ^ia tovto e/Vev, " evpwv eva
" TtoXvTiff.ov^ Kai KaSaTiep 6 tov fxapyapiTi^v e^wv, avTog fji,evio

oi^ev OTi TtXovrei' Totg §e "TtoXXoTg ovk eaTi yvwpifxog TtoXXaKig

T^ yeipi Kareyav' ov ydp eariv oyKoq (ja[j.aTog' ovtco ^vj Kai eiti

Tov Kfjpvyu.aTog' 01 [t.ev avTO KaTeyovreq, Kraaiv oti TtXovrovaiv-


ol ^e dTticnoi tov Gvjaavpov ovk elooTeg tovtov, Kai tov TtXovTOv

rjfLav ayvoovaiv. 15
*'
47 'Ofxoia ecTiv vj l3aa-iXeia tSov ovpavwv aay^vri ^XrjBelavj elg
" TYiv BdXaaaav Kai to. e^vji' XPV ytvccaKeiv oti ^iecTTVjKev vj

TtapafSoXv] avTYj, TVjg tcov ^i^aviav' eKei fiev yap ^i aipeatv

ditoXXvvTai, Kai 01 itpo TavTV\q^ 01 eig tov antopov, ^ia to fxv)

Ttpoaeyeiv TOtg Xeyoixevotg' ovtoi ^e ^ia (3iov TtovYipiaV ctTtveg 20


TtdvTOcv eiaiv dQXicoTepot' TVjg [/.ev yvioaeccg e-rttTvypvTeg Kai dXi-

eva6evT€g, ov hvvi^devTeg ^e ov^e ovtci) aco6rjvat. Tivog ^e eveKev,

dXXay^ov fxev <f)Vjatv, oti avTOg d(f)opt^€i, cng d(f)opt^€t Ttotfxi^v'

evTovOa o€ Tovg AyyeXovg tovto itoteh Xeyet' ofj.oicag ^e Kai e»/

Twv ^i^avtcav ; eTtetOvj itoT^ [xev avroTg rta^y^vTepov ^taXeyerat' 25

iroTe ^e vxl/vjXoTepov Kat ov^e e<7rey ditXwg, OTt to. aaitpd e^aXov

e^co, tva [XYiTtg voixtavi dKiv^vvov eivai tvjv eK Toy fi.vi SeXeiv

fxaBeiv ayvcoatav, aXXa TtpoaeOvjKev elitm' hrt eig Kafxtvov itvpog

/BdXXovatv' " ev6a eariv KXavBfxog Kai Ppvy[xog twv o^ovtcov"


ota TOVTOV ovjXciiiv dppvjTOV TVjv o^vvvjv ovaav. '^(jpvj ^e aKoitvjaat, 30
Ttoaat TVjg ditcoXeiag eiaiv ai 6^01' itpcoTV], vj ^td TVjg Tterpag'

^evTepa, vj "hid tcov dKav6chv' TptTVj, vj '^td TVjg o^ov. TeTapTVf, v}

oia Tcov ^i^avtcoV Tteft.TtTVj, vj ^td TVjg aay^vvjg' qvk dpa ditetKOTcog

eXeyev " ot; TtXareia vj o^og, vj ditdyovaa etg t^v dncoXetav' Kat
" TtoXXot eiatv ot etaep-^^pfxevot §/' avT^j-." 35
5

XIII. 53- xMAT0ArON ETArrEAIOT. 111

c2 **!!«$ ypafXfxaTev^f (prjatVf " iJi.a$r]T€v6eis e/V tvjv (3aciXciav


" ToJv ovpavav, Kai toc e^TJi' ypafjifxaTea keyei, tov ^ia T^f
€7rifjiovov avayva(7€a)g twv fleicov ypa(f>Zvy eafTCo dvjcavpov yvaaeco^

aXfjQovg a7ro$€iJ!.evov, Tvjg iraXaiag Kai Kaivyjg ypafpYjg' w^Te e/

aTretpoi tSov $€ixv €iTt ypa(f)a>v, ovk av tiev oiKo^eaTroTat' fx-^Te ^

avToi eyovTcg, jiA^Te nap €T€pav Xafji.l3avovT€g' akXa 7rapopwvT€g

cavTovg, vtto Xifxov ayvwaiag (p6eipofj.€voi' ov^ ovtoi ^e fiovov,

aXXa Kai oi aip€TiKoi, CKTog eiai tov fxaKapiafxov tovtov' to Se


" €K^aXov<yi Kaiva Kai iraXata," ^yjXoTf oti Kai €K T^g iiaXaiag

Kai €K TVjg Katvrfg ypa^prjg ttaXeyovTai Kot ^t^aTKOVTiv' aKovaco-io


fj.€v Toivvv, oaoi TVjg txv $€tccv ypacpwv aft.eXovft.ev avayvuTefag,

OTYiv vTrofi.evofi.ev (3X(x,{3rjv, oarjv irevtav' TroTe yap TVjg Zia txv

epyxv €TriXa!3ofJ.€$a iroXiTetag, oi fi-rj^e avTovg Tovg vofxovg et^oTeg,


Ka$a TroXiTeveaSat %P>?' aXX ot fxev irXovTovvTeg, avve^xZg Tivaa-

aovatv eavToiv Ta ifxaTia, (oaTC fxrj ariTol3pu)Ta yeveaSai' vjfn.e^g 1

Se, arjTOg yaXeTraTepov opwvTeg Trjv X-^$rjV Xvfxatvofxevrjv rjfxm Trp


''^v/yiv, ovK evTvyyavofxev iStjSXicig, tt av KaXXaTri^eTat rj ^pv)^'^,

S3 " Ka/ eyeveTO, (priatv, *'


OTe eXdXrjaev Irjaovg Tag irapa-
**
/SoXag TavTag, fxeTr^pev €Kei$€v'" Ttvog eveKev eiirev Tag irapa-
l3oXag ravTag, eTrei^r} Kat aXXag efteXXev epeiv ; ^ta ti he 20
fi.€Ta(3aiv€t €K€76€V ', TTavTa-^ov airelpat tov Xoyov (3ovXofxevog.
** '*
Kat eXfioJv, (pr/aiv, eig tyjv iraTpi^a avTov," Kai toc e^^g'

iroiav iraTpita avTov KaXei vvv ; t>jv Na^apeT' eig fxev yap T/yv

Kairepvaovfx, eiroiriaev arjfxeia, wg TrpoyeypairTai' ev Ta'jTyj ^e,

Ka$v(ptrjai twv arifxeiusv Ota t>jv aTriaTiav avTaV (oaTe fJir} eigi^
irXeiova (pSovov avTOvg eKKOvaai' fxrj ^e KaTaKptvat fKei^ovoogj t^?
dirtaTtag eTriTetvofi.evrjg' ^i^aaKaXiav ^e TrpoTiSeaSat avTotg^ t«i/

arjfxetojv ovk eXaTTov Savfxa eyovaaV cl ^e irdvTa dvorjTot, ^eov

Bavfxdaai Kat eKirXayrjvat tsjv Xeyofxevoov t>jv ^vvafLiv, e^evTe-


**
Xi^ovat avTOv airo toS toKovvTog etvai iraTpog' XeyovTeg, ov^^i^o
**
ovTog eaTtv tov TeKTovog viog ;" Kat to. e^rjg' KaiToi ye iroXXa

TovToiv irapateiyfJMTa eyovTeg ev Toig efi.irpoaStv yjiovoig, Koi


vaTepctiv darjfiMv yevvatovg kiopaKOTag iralitag' Kai yap 6 Aa/5iJ,

evTcXovg Ttvog rjv yecopyov tov 'leaaai' Kat l\u.ag Trpo^pYfTVjg,

y a^Tot^ Cod.
;

112 EPMHNEIA TOT KATA XIV. i.

antokov Trai^f Kai avrog amokng' Kai MojyV^f o voff.o6eTv]g

a<po^pa aTTO^eovTa avTov TraTcpa ea^ev* ^eov oiiv ^ia tovto

fxaXtaTa TtpoaKvveHv Kai €K7rX-^TTea'6ai, oti ov toiovtcov yovem «v,

ToiavTa e<p6eyyeTo' ev^vjXov yap oti ovk avQpwTrivrjg ejrifJieXeiag

yjv, aXXa 6eiag yapnog' amo tovtuv /xaAAov KaTacppovovai. 5

avveyjag ^e ev Ta^ig avvaywyalg eTtiyjcpiai^ei' Kai yap evTav6a

€V TYi avvayayri avTxv e^^i^otjxKev' iva fA.vj ^ia TtavTog eni t^?

ep-^fiLQv ^iaTpi(3ovTog KaTYiycop^^awaiv avTov^ ag amoayjjC^ovTog^ Kai


T^ TioXneia fj.ayofxevov. Kai e^eirX^^TTovTO ff.ev ein Tvjg ao(f>iag

avTov, tia te (f)6ovov TnaTevtiv ovk Yj6e\ov. '^io Kai 6 ^piaTog^ 10


*'
/it€Ta eTTieiKeiag eiTrev avToig' ovk eaTi Ttpo^pyjTfig aTifkog, el

fk-ifi ev TT} lOia naTpiQi, Kai ev ttj oiKia avTov bia Tovg «oeA-

<f>ovg avTov encev.

Tivog ^e yaptv oXiya avjfi.e7a eiioivjaev ev T-ri TcaTpihi avTov

iva fXYj XeyaaiV " laTpe ^epaTteve aeavTOv'" (Eti ^e Kai iva ft.rj 15

cof TtoXefLiov Kat ey6pov avTOV Xoyi^avTai, oog VTtepopwvTa Tovg

oiKeiovg' Kat tva firj Kai tovto fKeXXovai itpocfyaati^ea^ai' OTi et

yeyove av]f/.eia, Kat rifKelg eTtiaTevaaft.ev av' ^ta tovto ovv Kat

eitoiriaev Kat erteayev. to y-ev, iva to avTOv TtXrjpaarj' tq oe, iva

fj.rj eKetvovg KaTaKpivr\'' fiei^ovag. 20

KE4>. KE.

riepl 'loodvvov Koi 'H/jwSov.

I
**
'Ev eKeivcp," (f^yj^h " '''^ Kaipw, rjKovaev 'Hpw^rjg o TeTpapyr]g
*'
Trjv aKorjv \rjaov, Kat elitev Toig itatatv avTov, " ovTog eaTtv
" lcodvvrjg 6 (Sa^^TiaTrjg, Kai Ta ei,r]g' ovy^ aTtXccg elitev '*
eKeivco 25
" Tco Katpco, aXX iva ft.d6ccft.ev tov Tv(f>ov tov Tvpavvov, oti ovk

ev TtpooifJLtoig tov Kr]pvyfj.aTQg efj.a6ev Ta KaT avTOV, aXXa ft.eTa

y^ovov TtoXvv' TOtovTOV yap o\ ev '^vvaaTeiaig, Kai TtoXXrjv Tr]v

VTteprj^paviav ej^ovref, jSpa^ecog TauTa fj.av6dvova tv, §/a to fi,r]

TtoXvv avTchv 7toie7a6ai Xoyov TeT pdpyr]v Se avTOV KaXet, eirei^r] 30


(SaaiXevg 'Hpco^rjg, 6 tovtov iiaTrjp, Ta vrjitta aveXuiv, TeTe-

XevTr]Kci}g rjv' yjpr] ^e aKOiteh r]XiKr] r] apeTr]' OTt TeTeXevTr]KOTa


XIV. I. MAT0AION ETArrEAIOT. 113

TOV lcoaWVjV M^OiKi' KOt VTTO TOV <f)o(3oV (TVVej^O/lACVOf, V€pi

ava(7ra.(Ti(iig <f)tXoa-o<f>et. ^ta rovTO yap cXcycv* ** ovto? eoTtv

lcoavvyjg, ov eya aveKravaf Kai ra e$^? Kai ovOe irpog TTAyjuoi

^taXeyerai eK rov <f)ol3ov, aXXa "npog rovg eavrov oiKerag,

EveKev ^e rivog ov 7rpo'rjyov{j.eva}g rrjv taroptav Trepi rov lcoavvov $

^it^eTrai 6 KvayyeXta-rrjg, aAX' eir) nov rcapovroq ; eite^fi tj naaa


Tfpayix,areta avroig rjv, ra irep) rov ^ptarov etireiVf Kat ouoev

eirotovv rocrovrov "napepyov erepov, irXi^v et [Xf} iraKiv etg ro avro

(JvvreXeTv efji.eXXev' ovk ovv ouS av efj.v/jii.ovevaev rvig tajopias,

ei a^ ^ta rov ^ptaroV eira tir^yovfxevog <f)ri(7iv'


*'
o yap HpwQvii i o
*'
Kparrjaag rov ^luoivwjv,^' Kat ra e^^f ov haXeyera i vpog rrjv

Hpa^toida, akXa irpog rov 'Hpcti^rjV eTret^^ Kvptu>repog r}v, "xjjrj

Se (TKo-^eiv, Trag aveirayPrj Ttoietrai rr^v Karriyoptav, ag tcrropiav

^irjyovfxevog ^aAAcv rj Karrjyopiav ei(T(xyci}v' " yevea-icov 7«/?,"


*'
(pYiatv, ayo{Ji.evoov rov 'Hpw^oy," Kat ra e^rjg. ^ittXovv to eyKki^fxa, \
5
Kat ort 'hpyriaaro, Kat ort rjpeare' Kat ovrwg rjpe(7ev, «f Kai

<f)Ovov kafBeiv rov fJiiaOov' ore yap avrov ev)(apiare7v ey^jprjv rch

Qew, ort Kara tyjv rjfiepav eKetvrjv eig <f)'2g


avrov r\yayev, rore
Ta TTapoivofia eKeiva eTokfJ.viaev' ore Xvaat rov '^etefxevov eyjprfv,

rore a<f)ayr]v roig ^eaf/.oig 'TrporiSrjatv' aKovaare, oaoi ev To7g 20

yafxotg rQtavrrjv aayrifKoavvriv Karc^e^yeaGe, aWof*.evag Kat TrrjOd)-

aag eladyovreg, Kat rrjv Kotvrjv Karaiayyvovreg <f)vatv. Qta rt Oe

XvTreiTou 'Hpcc^rjg, airrjaafiievi^g rrjg 'Hpoi^td^og t»?v Ke(f>aXr]v

^lvdvvQV ; ere/Sr; to^ovtov rj apevYj' Kat yap irapa roig KaKoTg,

^avfJMTog Kat e-rraivmv aJ^ia' eirt irtvaKt Kat t>?v Ke<paXi^v atret, 35

e^nei^-^irep /Seiv eTre6vfi.et rr]v yXwaaaV ovte yap airaXXayvivat


rwv eXey^^av eVweuSe fi.ovov, (xXXa Kat ovei^taat Kat eirt^rjvat

Ketfj.ev(p. rpeayero t\ rovroiv ytvofievav 6 Seog, Kat ovre Kepavvov


avci}6ev Kare(f)Xe^ev, ovre rrj y^ '^taar^vat eKeXevae, Kai ro

vovrjpov €Ketvo avfj.-noatov ^e^aaOat' iroXXrjv KaTaXifj.Tr(xv(av irapa- ^o


fxvBtav rotg fxera ravTa a^iKCcg t< Traa^j^tv fxeXXovatv.

larfov, OTi, cag ^f^rjaiv 6 ^iccai^Trog, 'erepog r]v ^aaiXevg


HpccOrjg Kat erepog 6 rerpd.p-y^rig, vlog ctiv eKeivov.

Oeoacpot Hpakaeiaz. OtrjSeig eK veKpm avearrjKevat rov


^aTrrtarriv, rip^aro avrov ^eiXiav, ag ^vvarcorepov yeyovora' Kat^^
114 EPMHNEIA TOT KATA XIV. 14.

e^e^^iei [xvj nXeiovi Kar avroi) '^(^pyjaoiTO rri iXeyKTiKYi 7rappy]<Tia.'

onep yjv avrco ^e/vov, aTroo^TepyjBvjvai T^f alcy^povpyiag.


**
\Kovuaq ^6," (pyjariv, " 6 'J>j(7oyf, aviywpyjaev eKcidev ev

TTAoKp, etq epvjfxov totcov Kar ibiav Ota ri Oe, Kai ore itape-

do6y] ^ladvvYjg, Kat ore dvyjpeOy], Kai ore yjKova-av 01 lov^aTot, ori 5

TvXetovg [xa6i^Tai Troiei, dvayjtipeH ; eTietVrj rea>q e^ovXero ra


TrXeiw dvBpwTctvurepov ^ioiKeiv' ov^eTrw toi) Kaipov KaXovvroq aTro-

yvfxvSiaai rvjv BeoryjTa <racf)Zq' ^io Kai rolq ixaByjra'i<; ekeye


[xyj^evt et7re7v, ori avrog eartv 'Kptaroq. fxera yap ttjv dvd-
araatv, e(3ovXero rovro yeveaGai yvoiptfxwrepov' o9ev roiq reas 10

^iaTriar-^aaatv lov^aton; ov a(po^pa yjv /Sapvq, dWa Kat <jvy-

yV(;i[XOVtKQg,

Kt^evai te yjpyii Trwq 01 fxaSyjrai lnodvvov Xonrov wKetadyiaav

Tco \piaT'2' avroi ydp eiatv 01 airriyyeXKoreg avrai ro yeyevv}-

[xevov. Kai yap 01 Trdvreg eir avrov Kara^pevyovat Xomov' ovrwf 15


ov [xtKpov Kep^og [xera rov ^avdrov rov ^t^aaKdXov avrcov, Kat ra
yjty] nap avrov ^<a r^f ditOKptaetix; eKetvy}; oiKovo[t.yj6evTei, Kar-
op6maav' ^td rovro t\ Trpiv ditayyelXai avrovq rd Ttept rox/

Bavdrov rov dt^aa^dXov ra 'Kptarw, avro; ovk dveyapriaev' Kat-

rotye ei^ag Kat Ttptv vj dttayyelXai ro yeyevvjfxevov' ^eiKVvg ^id 20


•jravTOJv r^g oiKovo[xiag ttjv dX^^Seiav' ov ydp ^yj [xovov ryj oxpeif

dXXa Kat ro7g epyotg rovro Tttareveadat ejSovXero' ^;a to ytva-

aKeiv avrov rov '^tajBoXov rvjv KaKOvpyiav' Kai ort itdvra epyd-

aerat ovrog Ttovyjpog, uare ryjg olKOvofxtag dveXeTv rb [xvaryjptov.

KE4>. Kr. 25

HtpX Tcov (' aprav Koi /3' Ixdvtav.

14 Kat i^eXdajv 6 *Irfaov9 eiSe ttoXvv o)(Xov.

Avrog [kev ovv oia tovto dva^^^oopei' dvayjnpeT ^e, ovk eig itoXtv^
aXX eig epy}[xov Kat ev TtXoia, (nare [xyj^eva dKoXov6yjaat. oi he oyXoi,

ovOe ovTftjf d<ptaravTat, dXX eitovrai 7tpoai^Xci)[t.evoi, Kat cvde 030


Bavarog avrovg e(po(3y}aev rov ^ladvvov' roaovrov eari ito^og Kai
ayaity}' ovrccg itdvra vtKO, Kai dtaKpoverai rd tetvd. ^td. rovro
oe ryjv d[xoi^y}v ev6e<og eXdfx^avoV edepditevaev ydp tow? dppa"
^

XIV. 14- MAT0AION ETArrEAIOT. 115

o-Tovj- avTwv' OVK a^^aneT Se avrovs iriaTiv evTaZda' etetSt] to

vpo(T€X.6€iVy KOi TO Tag TroXfii d<p€ivai, Ka) to /xeTa aKpi(3€tas

avTOV ^vjTrjaaiy Ka) to Trapafxcvciv, KaiTOi y€ tov A//xoy KaT-

avayKoi^ovTOi, tyjv ttictiv €Tti^€iKvvTai Trjv avTwV [xeXXei 0€ Kai

Tp€(p€tv avTOvg, aAA' oi/ 7rot€7 toDto d(f> kavTov' ava[X€V€i 0€

"napa^krjQyjvaii 'iva [x^ to^rj irpoT^pog lirtirr^av Tolg Oavfxaatv,

dXka KaXov{ji.€VQS. ov^€is Se €K t«v tov o^Xov Trpoa^XQccv vir^p

avTwv '^i^XiyQri' lir^iVri ri^ovvTO avTOv (/.€$ vir^pPoX^^, Kat ovb€

Trjg 7r€ivr]i cXdfxfBavov alaOrjatv T'2 Trod^a t^s irpoa^opiai;' aAX'

ov^€ 01 fjt^BrjToi avTov irpoa^XQovT^^, X^yovat, 6p€\pov avTovg' \o

fir^t^viTr^p €Tt dT€X€aT€pov lt€K€tVTo' dXXa tx ^iirov ;


*'
€prifA.og

** apa airoXvaov Tovg oy^^Xovg,


laTtv TOrrog, Kat rj "TraprjXQev'

Koi To. i^yji' €1 yap Koi fJL€Ta to Qavfxa tovto, ^TreXaSovTO tovtov

y€vofJL€vov' Kat jueTa Tag airvpitag, €VOfxi^ov irept apToov X^yetv,

rjviKa ^vfJii^v f/faAecre t>jv ^i^aaKaXiav twv ^aptaatav, iroXXa.ii,

fxaXXcv fxr^itra) •a^ipav toiovtov av]fX€tov Xa^ovreg, ovk av irpoa-

€^OKriaav Tt TOtoviov €a€a8at*


**
AiaTt ovK €iir€v ti^tcfxt avToTg (payirv, aAX' vfi.€tg '^ore

**
avTo7g ;" cn^t^^rj wg dvBpoynx Trpoaelyov avT^ €ti, Oio Kai
** Kai 20
XiyovatV ovK €yofk€v, €t fi.r] wevTe apTovg, Kat Ovo lyPvag'

yap r]V rj Kap^ia avTwv 7r€'7rci3pctifi.€vrj' €ir€t ovv €Tt yafxat €avpovTO,

TOT€ Xotirov To. irap havTov €iady€t Kat cf)rjaiv' " <p€p€T€ ft.ot

** yap Kat aXA'


avTovg co^e' e/ €p'^fi.og TOirog, Tp€<pcov Tr]V

oiKovf^€vr]v Trdp€tfxt' " Kat rj copa 7rapr]XQ€V'^* aXX fxr] viroK^t-

fX€Vog aiiTalg vfxh ^iaX€y€Tat. €i ^e 6 Iwdvvrjg Kai KptBtvovg 25

avTovg eivat Xiy^t, ov Trap^pyxg tovto ^iirev, aXXa tov Tvcpov Trjg

iroXtTeiag trai^evciiv r]fxdg KaTairaT^lv. ydptv ^e Tivo? €V€K€V

av€pX€\p€v €tg Tov ovpavov Kat €vXoyr]a€v ; tva 0€il;ri, oti airo

ToD 7rv€VfxaTog eoTiV Ofxoi) ^c Kai rjaoig 7rat^€vxv, fji^ irpoTfpov

aTTT^aBat Tparre^rjg, kcog av €vyapiarr]acafx€v tx Tr]v Tpocprjv rjfxiv 30


TrapiyovTt. ov ^rotei he €K fnr] ovtcov, dXX €K tmv vTroK€ift.€vu3V

(fxtppdTTcav TO ^apKtccvog Kat M.avtyatov aTOfxa, tcuv t>jv KTtatv

dXXoTptovvTCtiV avTOv' Ufia ^e Kat ^ctKvvg, OTt Kai Ta opcafxeva

avTov €pya Kat KTtafxaia €tai' Kat OTt avTog ^artv 6 (tTrcov'

*'
€^ayay€T:a toc y^aTa "^v^^v epTrcTwv t^coaiov.^^
35
U 2
116 EPMHNEIA TOT KATA XIV. 14.

YloifT oe Kui KuSoXiKYiv evepyeciav, itKvjBog roaovTOv Bperliai,

iva fj.vi Gecopoi fxovov 01 voKkoi rav CTepois av[ji.{3avT(i)v yevcovrai

oia rav idaewv ayaSaVf Ka). yap ^ia tovto avv^XBoVy aXX iva

Kai avToi TVjs '^(tipea^ aitoXavauKnV ev epvjfJiO} he avrovg ayei'

iva fJieff vTtep^oXyjg avvirOTrrov VTrdp^y] ro 6av[ji,a' Kai [xyioeig ^

vofJ.ia-1^ TiXrjaiov KCCfxyjv Keifj.evfiv elaeveyKeh ri eig rvjv rpdiie^av

rov TrA^fioy?* ^ia rovro ^e Kai r^g wpag fj.eu.v^raif ov^/j rov

roitov fiLovov' eri ^e Kat r-^v t»v fe.a67jra)V avrov fj.av6dvof*.ev <piXo-

ao(f)iav' OTi ^w^eKa ovreg, "nevre dprovg e/%ov ft.ovovg, Kai Ovo

f)(6vai' ovrag ev roig dvayKaioig, irdpepya avrotg vjv ra a(f)fj.a- 1 o

riKa, Kai rav itvevfuiriKm e^iyovro fi.ovci}v, Kai ov^e rav okiyav

dvreiyovro, dXXa Koi avrovg alTfj^evreg e^ooKav' o6ev 7tai^evea6ai

yjpyi, GTi Kav oKiya eyofj.ev, Kai avra itapeyei.v "tel rolg ^eo-

fxevoig.

Eo/ooK oe ^ia rSov f/.a6vjTwv avrov, rifxav avrovg ev tovtu)' 15

ov rifim Oe fJ.ovov, dXX iva fnvj iiapeXSovrog eTttXd6avrai rovrov,

rav yeipm avrolg fjiaprvpovvriov' eKeXevaev ^e eiti art^d^og rovg


oyXovg dvaiteaelv, (ptXoao(f>eiv avrovg itatteiKov' ov yap 6pexpai

ra a(i)fj.aTa fi.ovov e^ovXero, dxxd Kat rvjv ip^yvjv Ttat^evaat, Kai

dito rov roTtov rotvvv, Kat aTto rov fi.y}^ev itXeov dprcov Oovvai Kat 20

iy6va}v, Kat aito rov ttdatv rd avra 7tpoa6eTvai Kat Ttoivjaat KOtva,

Kat fii.y]^ev 6arepiO 6arepov TtXeov itapaayeTv' Kat rawetvo^ftpoavvyjv

Kat eyKpdretav Kat dydtf^v, Kat to ofi.oi(cg itpog dXXvjXovg ^ta-

KeTa6ai, Kat ra Kotvd itdvra vofKtl^eiv etvat eTtai^eveV itepiaaev-

aat %\ enoivjaeVf ovyj. dprovg, dXXd Kat KXdafxara' tva '^et^v} 25


ori rav itevre dprcov etat ravra ra KXdafxara, Kai (oare rovg
ditovrag ft.a6€Tv ro yeyev/jfj.evoV Kat tva fJ.vjrtg <f>avraatav eivat

vofj.iayj ro yeyovog, ^aSe/ca Ko<fn'vovg etg fxeaov itap-^ayeV tva Kat

^lovtag fSaardayj. e^vvaro fJ.ev yap Kai aj3eaat riov oyXoov rviv

TteTvav' dXX! ovk av eyvcoaav ot ft.a6yjTat t>;v ^vvafiiv ovtco ydp 30


ovv avrov 01 oyXot e^eitXdyyjaav evrevdev, ori Kai /SaaiXea ^$e-

Xyjaav "aotYiaaf Kairoi ye eiti rSov dXXcov 6avft.drcov, ovtafJ,ov

rovTO Ttotyfaavreg. yvvaiKcov Kat Tiaiticov efLvyjfLovevaev itpog fj.e-

ytarov avroov eyKcofjitoV ori Kat yj da6eveaTepa <f)vatg, etg ov^ev

rov KOTCov ryjg odov tid rov itpog avrov Tto6ov eXoytaaro.
XTV. 22. MAT0AION ETArrEAIOT. 117

KE*. KZ.
TLtpi Tov iv 6aKd<T(Tjj •nepaTa.rov.

22 Ata Ti Troiri(Tag to avj[ji.€7oVf ^vayKaaev tov^ fjiadYjTa^ ({xl^^vai

eii TO itXohvy Kai irpoaayeiv avTOV etg to Trepav ; TreiScov vjfJiai

fxtjtafxov TTjv Trapa twv noXkwv "^o^av ^iuKeiv, fx^ ^e eTriav- 5

peaOai to v\^6og' xai yap ot av fj^eydXa epyd^rjTat, yaptteTat


**
fjLCTa tS)v fiaQyjTav diro tov irX-^dovi' to yjvdyKaaev^ ^e etirev,

Tvjv ^oXXvjv irpoae^piav ^eiKvvg tcov fi.a6riTwv, Kai oti '^vaairoayrd-

<7Tft)f el^^ov avTov' eirefKTre ^e Tovi f/.aSvjTdg, Trpocpdaet ft.ev tuv


o^Kwv' avTog "he elg to opog j3ovXoft,evoi dva^vjvat' tovto te 10

eirotei, Trat^evav vjfkag, ft-vj^e oyXotg dvafityvvaBat ^ii^veKxg, ft.vj^e

(fjevyetv aei to irX-^Bog, dX)C eKaTepa yjpviatfjiwg, Kat eKaaTov


evaXXoTTOVTag irpog to '^eov' Kai ydp eaTtv ot av KaXvj virdp-^et

vj fjiovajatg' OT av evTvyydvetv Mvj Qew' Kat yap aTapa^tag eaTi

fjii^vjpf Kat yaXrjvrj Kat Xtfivjv, dndvTwv diraXXaTTovaa Bopv/Sccv j^

vifj.dg.

Tivof eveKev, ev fjiev tw irpaTw kXv^uvi, avfi.Trapriv toI^i; fnaQvj-

Taig, apTt oe ov ; iva ToVe jaev, e^ eToifLov Trapdayri t^v Trapa-

fJivGiav avToHi' vvvt %e, iva eirt fiet^ova avTovg dydyr\ virofjiovviv'

Kat rjpefj.a KaTO. fLiKpov vxpvjXoTepovg avTovg KaTeaKeva^e' ^ta 20

toDto Kat ev fxeari tvi SaXdaavj, avyyjwpei tov yetfj.wva ^ieyep-


Brivat, ag fi.v]^e Trpoa^oKVjaai TroBev eXiri^a aooTVjpiag' d(pirjat ^c

avTovs; KXvOcovi^ea$at oXvjv tvjv vvKTa, tteyeipm avTwv tvjv Kap-


'ttav, Ka\ elg eTrt6vfj.iav avTOvg fxei^ova efJ.(3dXXm ttjv avTov'
aaa Oe Kat Trat^evav rjfLai, fkrj Tayeag Xvaiv eirtl^vjTeh txv 25
cvveyovTCiiv KaKm' dxxd (pepetv to, avfx,irt7rT0VTa yevvaiwg' Te-

TapTTi yap (fjvXaKJj t^^ vvKTog eireaTV] avTotg, Kat OTe irpoae^o-

Kvjaav airaXXayrjaeaOai, TOTe eTrcTa^ TrdXtv (poPoi' " ihovTeg


" yap avTOv," <j)rj7t, " TrepnraTovvTa eirt Trjg OaXdaavjg, era-
" po.%6'<^<^o,v' '
caaTe Kai Kpd^at' fjLeTa ydp tov yetfxwvoi ovy^ 30
rjTTOv, Gta TovTO oi/te to aKOTog eXvaev, oiite (f>aveoov eavTOv
evoivjaev evBecag' yvft.vd^ci)v avxovs^ ovep e(f>v}V, ev t^ avveyeia
Twv <f>o^wv TovTwv irattevwv eivai KapTeptKovg' koi oaw ^e Ta Tyjg

aywvtag eireTetveTo, ToaovTce fj.dXXov ^aft.evt^ov aiiTov tvjv "napov^


118 EPMHNEIA TOT KATA XIV. 28.

mav' eiTTOvTOi he avrov " BapaeiTCf eyci) et[ji.i, fjJt] (f)ol3e7(76e" rw


pvjfxaTi TovTcp evdecci tqv (pof3ov avTwv eKvaev, Kai Qappyjaat
TtapeaKevaaev.

'Ave^rj els to opo9 Kar Ibiav irpoaev^aaOai.

KxpiAAor 'Aaehanapeias. Kvyerai ^e, ovy^ wg 'heofx.evog^^

«AX wg apy^iepevg Tag vnep yjfAm iKeaiag mtov[J.evog. Kai /x,€t

OAtyov — tjwg eairepag iva Oet^vj, oti ov oei axpiKopc^g^ fXe^"


"Trepi TovTOVf aW v7ro/J.ov^v Kai 'TrpoSvfxtav' ^t^aaKei ^e Kai tqvto'

co(7Te ev co y^eia^ ocfteikoixev Ta KoivaxpeX^ XaXe7v To7g evTvyya-'

vovaiv, Kai p.eTa tv]v TotavTVjv ^tdXe^iv Kai ^t^ac^^KaXiav, eiri t>;vio

Trpocrevyrjv ycijpeiv.

OpirENOTS. Avayccpei \y}(Tovg eig tov epyjfxov, Kai etg to

opog avetatv tov itpoaev^aaBatf y]fJ.ag ^i^^daKiov Tag p.eTaaTdaeig


T^^- Tipoaevyyjg.

GEOAflPOT Mom*ote2TIA2. TcTa^TTjv Xeyei ^vXaKyjv TVjg 15


vvKTOg, T>jv Tpiwpiav TVjV fj.eTa TrjV evdryjv copav r^g vvKTOg.

SeTHPOT ES 'Eni2T0AH2 TH2 HPOS KaISAPION*. 'O OVV

"EvayyeXtaTi^g tov Katpov eairovtaaev dyjXuaat TVjg vvKTOg, Ka9 ov


eirecpdvy} Tolg fxaByiTalg TrXeovai Kai y^etfj.a^oixevoig, eTri TVjg Qa-

Xdaayjg -TreptTraTwv Irjaovg. 20

ToT attot. To *'


eyca iifJ.i,^^ TYjg dX^^Betag eaTt irapaaTaTi-

Kov, Kai iraaav (pavraatav aTroaKevd^eTai.

Ktpiaaot. E/ttwv " 6apae7Te," tvjv iriaTtv aTratTei' B; yjg

eKaaTog twv eiXiKptvxg eig "KpiaTov TriaTevovTCov acti^eTai' eira-

yaycav ^e, " eyi etfj.i," Xvei irdvTa (po^oV eyw ydp, (j>yjaiv, 25
) /
eifxi.

38 Ata ri ovK etirev UeTpog, KeXevaov fkoi /Sa^taai em to.

vtaTa, dXX^ " eAfleJv Ttpog (xe*" eTrei^y) to fuv eTri^et^eccg vjV

TOVTo ^e dydTTyjg vofnog' ov^eig yap ovTcag ecptXet tov oeaTroTrjv

XjO/(7TOv* hio Ka) eTreSvfKei Tayecog eyyvg avTOv yeveaQai' eire-^o

Tpexpe ^e «vtco Trpog avTOv aTreXQeh' eiretVf} yj^ct, oti ei einev

avTw, ov ^vvaaai' irdXtv Gepixog cov Ylerpog, avretTrev aV Ota

T&yTO diro tcov TrpayfkdTwv irei6et, tva etg to fxeXXov aco^ppovtayj'

* Dubise scriptur«E est haec vox. ^ iipKatc-dp Cod.


XIV. 28. MAT0AION ETArrEAlOT. 11?

yap Tov fJLei^cvog Treptyevofxevo^f rovTeariv aKfxa^ovTOi €ti tcv

^o^oVf eTTi^^ai Txv v^aTcov dapp-^aa^;, airo toi/ ekdTTOVog e/xeAAe

arao^c/v KaKW^, T^f tou dvefxov pvfj.y]^, ov TVjg daXdaayjf' Kai

TovTa lyyvg oov tov Xp/o-TOu* ovtox; ov^^Xv w(f)€Xe7 eyyvf eivai

Tov yiptaTov, fxy] TrtaTevovTag cy-yi^s^* ovk eTrera^e Se Tor$- avefxotg 5


vavaaaSaif d\k avTOg eKTetvag ttjv %eTpa, eireXd^eTO avTov'

OTi T^s eKeivov irtaTeai e^ei e/V touto* ot av ^e Ta irap yjfiZv

eXXtfJLirdvyjy Kai toc Trapa tov Qeov iCTaTai' ^etKvvg toivvv oti

ov^i yj Tov dvefi.ov eKJSoXv], aXX vj eKetvov oXiyoTrtaTta tvjv irepi-

TpoTrr]V eipydaaTO, Kat (pyjatv' " e/f t/ e^iaTaaai oXtyoirtaTe ;" 10


WOT6 c< fJi.y] y] trtaTtg Y]aQevriaev, Kat irpog tqv dvefi.ov dvreaTy] av

pa^tooi' ^idTOi TovTO Kat €7rtXal3oft.€vog avTov, tov avefjiov eia

irveTv ^i^Xwv OTt eKelvog ovVev irapa^XdirTet, ot av yj irtaTtg f]

**
ireiryf^vla' Kai irpo tovtov jaev eXeyoV iroTaircg eaTtv 6 avOpcc-

** TTog
ovTog, oti Kai 01 avefkot Kai yj BdXaaaa viraKOvovatv 15

avTOO vvvi 0€ oi^ ovTCcg' aXX aXy]Bcog xieov liog et.

l^ov irag KOTa fLtKpov eiri to v\l/yjXoTepov airavTag ypfev' oQev

ovte ag irpoTepov vpoa^eaav avTW, eig Tag oiKiag eXKovreg avTOv,

Kat yetpog d(f)yjv eirt^yjTovvTeg, Kat 7rpoaTdyf/.a ^ia py]fi.dTav, aXX


l\py]XoTepov iroXXa Kat <f)tXoao<f)OiT€poVf Kat fj^era irXeiovog T^qg 20
*'
TrioTecog, r)jv Qepairetav vjtovv' TrapaKaXovvTcg, tva fiovov a\pa}v-
** **
Tai Tov KpaaireQov tov IfLartov ainov' 'tto Kat oaot y^xpavTO,
** eaaQy^aav'^^ 'tet^at BeXm ^vayyeXtaT^g, OTt ^ia yjpovov eirefSy]
**
T^ yyj Tevvy]aapeTy (f^Yjatv, Kat eirtyvovTeg avTOv 01 dvtpeg tov
**
Tovov, aireaTeiXav etg oA>jv T^y trepiyjapav eKetvy]v' Kat irpoa- 2^
**
y]veyKav avTw Travrag tou? KUKxg eyovTag'" aAX' OfJittig 6 xpo-
vog ovK e^eXvaev tyjv irtaTiv, dXXa Kat fjiet^ova eipydaaTO, Kai

dKf/M^ovaav tteTY]py]aev.

'QpirENOTS. 0* KaKwg eyovreg, fny^^^eTrcc avTOV dirTeaQwaaV


fi.y]V€ oXov Tou tfj.aTtov avTov' dpKei yap avroTg dxpaaGat jtxovov^o

Toy Kpaairehov, Trpog to ttaaooSi^vat' ^fJieTg Sc edv BiXofxev, cXou

avTOv eyofi.ev Kat yap to aafjM. avTov irpoKetTai vvv yjfntV ovy
uoTe aipaa6ai fLOvov, aXX cccTe Kat (f^ayeiv Kat (/x(popyi6^vat'

apoaepyeaQco toivvv fneTa iriaTeoog eKaaTog da6evetav eywV el ydp


cl rov Kpaaireoov rou tfnartov avTov d^pdfnevot, ToaavTyjv elXKv-
120 EPMHNEIA TOT KATA XV. i.

cra» owafjiiv, woAaw fxaWov ol okov avTov KaxiyovTes* to Se

TrpocreXSeTv fx^Ta 9r/<TT€C0f, ov to Xa^e7v laTi fxovov to TrpoKei-

fnevoVj aXXa Kat to fneTa KaQapag ^iavoiag axpaadat' to ovtco ^ta-

K€Tcr6ai, a$ avTw "npoGiovTag tw ^piaTW.

KE^. KH. 5
Ilfpt TTJs Trapa^acrtas Trjs fVToXrjs tov Qeov,

I " ToT€," (f^yjatv, " irpoaepypvTai irpog ainov ol aTro 'leooao-


**
XvfKdov <ypafjifA.aTeig Kai ^aptcraht'^^ Ttvog eveKev toJ^ Ttokeooi;

efKVYifKOvevaev ; eiteiQy} itavTa^^ov Tm <pvXS>v vjaav ^iea7rapf».evotf

aXX 01 Ta lepoaoXvfxa, vjyovv tvjv fxvjTpoTToXiv oiKOvvTe^j Trovyjpo- lo

Tepoi Tav aXXm •^aaVf wg itXetovog aiioXavovTeg TtfKVjg' oBev Kat

fjiei^ova TVipov eKeKTYjVTO' tov Kaipov ^e eitia-^^fAaiveTat o l^vayye-

XiaTi^g, ento>v " TOTe" tva '^ei^Yj t>;v a<paTov avTav Ttovvipiav' oti

ibovTeg eK fLOvrig TYfg acprjg tov KpaaJtedov Tovg appwaTOvg 6epa-

TtevSevTag, ovSe ovTag Trjg itovYjpiag eitavaavTO' aXX^ epwTWVTeg 15


eig fxeaov Ttpocpepovaiv, ov "Ttapa/Saatv vofLov Muvaeag, aXXa Trjv

Tccv Ttpea^vTepav Ttapa^oaiv, eig oiKeiav avTwv tc KaKeivav KaTa-


Kpiatv Kai yap tov Mxvaewg f/.eTa itoXXyjg Trjg aTteiXrjg itpoa-

To^avTog, osaTe fi.rf itpoaQehat ff.YjTe acpeXetv, avToi itpoaeTiQovv'

oiov orj Kai tovto rjv, to ft.rj SeTv aviTtTOtg '^(^epaiv eaSteiv' to 20
(SaitTt^etv "TtoTrjptov Ka) •yaXKehv, to te avTovg ^aitT il^eaOat'
TovTo Ve enoiovv, (f)o/3epa)Tepot eivat {3ovXofJi.evoi' wg ^^ Ka) avTo)
vofi.o6eTat' etg ToaovTov te itporjXQov 7tapavofx.iag, wg Tag ff.ev

avTCtiv (pvXaTTeaOat, Tag ^e Oeiag TtapaypdcpeaGai' ^/a ToyTo ^e


avTw Tiept TovTOv ttaXeyovTat, eig opyrjv avTOV Ktvrjaat /SovXo- 25

fxevot tva etTtep egovoevcoaei Tovg itpeapvTepovi, KaT^^yoprjawatv


avTov' rjaSiov oe dvtTtTotg "yepatv 01 ^AnoaToXoi' ovk eittT-^evovTeg
TouTo, aAA vTtepoptuVTeg Xoftov twv itepiTTwv, Kat Toig avayKaiotg
Ttpoae-^ovTeg' ovTe to vntTeaSai, oi/Te to ft.ri vniTOVTeg vofi.ov

e-^^ovTeg, aXX cog eryj^ev eKdTepov itotovvTeg Tpocprjg, Tiwg efj.eXXov ^o


TavTa TiepiaitovhaaTa ej^e^v. ov Xeyei Be HpiaTog, ovTe OTi
KaXwg Ttotovat Ttapa^atvovTeg, tva f>.r] OpaavTepovg epydarftat,
ovTe TtaXtv KaKt^et to v7to twv AnoaToXav ytvofievov' iva ft,)] tov

Twv Ttpea^VTepwv cog 7tapavofJ.wv' iva firj wg Xoi^opov Kat v^ptairfv


XV. 5- MAT0AION ETArrEAIOT. 121

alTtda-wvrai, akka to ^oKeTv hnTifi.a Toii epcoTacriv' KaOaTiTiTai

te Tftjv TavTa vofj.oSeT'r]<rdvTxv irpea^vTepiiv, el Kai fj.y)oafx.ov Tof-

Tcov fi.eft.vvjTai' " ditoKpiOe}^" ydp (pvjaiv, " eiTrev avToii' ^iaTi Kai
**
vfLeig Ttapa^aiveTe t>jv cvtoA>;v tov Qeov," Kai Ta e^Yjg.

5 1 1 ecTtVf o<; av enrfi tod TtaTpi yj ttj fnyjTpi Ocopov, o eav eq $


" €fJi.ov a)(f)eXy]6yjg, koi ov TtfJ.-^av] tov itaTepa cauTOv ;" e-nai^hev-

<7av Tovq veovif evae^eiag (7yrjfji.aTti KaTatppoveTv tuv yoveav'

oiov, eiTtg eiTrev tSo itt(a vix' ^og fnot to TrpojSaTov^ 'o fXf^f, yj tov

ju.oVj^ov, yj dWo Tt TOtovTov, eXeye itpog TraTepa, ^apov eaTt tw


©€c3 tovto, OeXeig e^ efMv «^eAvyfl^va/, Kat ov ^vvacrat Xa^eh' lo
Koi ttitXovv evTevOev eyiveTO KaKoV ovtc yap tw ©e» irpoc-^ov,
Kat Tovg yoveag ovofxaTt jvjg Trpocrcf^opdg aTreaTepovv' Tovg t€

yeyevrjKOTag Ttpoipdaet tou Qeov v^pi^ovTeg^ Kat tov Qeov ^ia

Toiig yeyevYjKOTag' odev Kat tov 7tpo(f>yjTYiv elg fieaov ayet, avcodev

irpoavacpavovvTa avTcHv tvjv KaKtav' OTt tsjv tou Qeov KaTacf>po- 15

vova-t, " "^t^daKoVTeg ^itacrKaKiag evTdXfj.aTa avfi^wTrwv." J/o

evTpexpag avTovg, Xotitov itpog tov o-^Xov Tpeitet tov Xoyov' vofJ.o-

6eTwv, OTt **
ov Ta eiaep-)(Ofj.eva etg to <JTOfj.a Kotvol tov avOpcimov,
**
aXXa Ta eKitopevofieva eK tov aTOfj.aTog.^^

'OpirENOTs. Ta Totg yovevatv eTtO(f>eiXofj.eva eK tS)V vtav evo- 20

fjio6eTovv 01 hv^^aioti ^wpa t» Qex itpoadyetv, Ka) d^iKeiv Tovg


yoveTg' ovk ditXcog te Tovg o-^Xovg TtpoKaXeiTaiy dXXa itpoaeKTi-
*'
KcoTepovg Ttoiav' crvv<€T€ ydp,*^ <pWh TOVTeaTi, vo-^aaTe, Kai

fj.dXXov efi.ov dKoveTe y] TovTotg, To7g vofJ.ov itapa Kaipov Xvaaai

^ia Tav i^ixv itapaooaecov. 25


Ata Tt TcSv AitoaToXcov eiTtovrcav, oti 01 ^aptaaiot eaKavta-
XtaQyja-av, avTog elitev, '* a(f>eTe avTovg ;" ;ca< ydp dXXayov <pat-
**
veTat eiitav' tva ^e fny] <XKav^aXiacafj.ev avTovg'^' €7re<^^ oidev

TTOTe /xev ^ei KaTacppoveTv a-Kav^dXcov, ytoTe Ve ft.yj KaTacppoveTv


**
TO Se otyjfyoi elat Tv<f>Xoi Tv(f>Xm" eiitev, to itXrfiog ditoay^t- '^o

^cov afTcSv, wg fj.eXXov etg ^apaQpov efj.irinTeiv 8/ avTovg' ^io Kai


**
eitrfyayeV TV(f>Xog Se TV(f>Xov, edv o^rjy^, dfi.(f>OTepot eig fSoBv-
**
vov ey.TtiTtTovaiv'^* yjtr] 8e yivcoaKeiv, OTt ovy^ 01 ^aptaaToi fj.ovov

eaKavtaXia6y]aav, dXXa, Ka\ ot ^AnoaToXoi e6opv^y]6y]aav' enetViq

Se ovK eToXf/icov tovto e^ oiKetov vpoadmov eiiteTv, ev tv] nept CTC-35

E
122 EPMHNEIA TOT KATA XV. 5.

P'jcv ^irjy^aet fJiixvQaveiv ejSovXovTo' ort yap tovio eoTiv, aKovaci)-

fxev Tiwg {/.eTa ravTa depfxog Kat navTayov 7rpo(f>6avav IleT^of,

TrpoaeXBm (f^vjatv^ " (ppaaov vjfxTv ttjw 7rapaf3oXyjv TavTVjv" tov ev

ttJ i|'V%'^ BopvPov eKKakvTiT(i)V "^io Kat eTrtiik^TTei avTW XeyaVf


*'
^AKfxrjv Kat vfAeti aavverot eaTf" Ofxai epfxi^vevet avToTg rvjv ^

•^apa/SoXYjVf Xeyw, ori **


ro eKJTropevofuevov eig ro arofxa etg ryfv

" KotXiav j^cuper," Ka) ra. e^yji' KaraaKtva^et ^e ro etpyjfxevoVf

aTTO ryjg Koivyjg (ffvaeag Kara lov^aiKyjv raTTCivoryjra' Kat yap

vof/.oBery}g roaovrov y^ovov a(f)teiatVy oaov av evtov ev rri KOtXia

fjLewj' or av Se e^eX6yjf ovk eri' ev eanepa yap KeXevei XoveaQaiy 10


Kat KaSapov elvai rov Kaipov TYjg irexpeaig dvafxerpav' ra Se r^g

Kap^iag (f^rjatv, ev^ov fxevetf Ka\ e^eX6ovra Kotvol ov fKovov ra


ev^oV y^py} Ve y]ff.ag Kat rovro ryjpeTvf KadaTrep 6 ^eaTrorvjg X/?/-

arog' Xeya) ^v], aKav^aXav KatpoV coare elvat yjfnag awerovg' Kat
aKoTreTVf irore ff.ev rtveg evXoyag aKav^aXt^ovraif Kai ray^tag avrovg 15
tiopQovv' TTore t\ avev Xoyov, Kat eig ov^ev rovro Xoyt^ea6at.

Ktpiaaot Aaesanapeias. OpirENOTS. ^vreTa eariv ei f*.v]

eK Seov, irav ro e^co Qeov' oirep Kat eKpt^^fa^vjaerai' ravrvi

irotovft.evog rvcpXog vjv.

©EOAapoT MoM*oTESTiAS. }Aavf)(aToi ^e (5ovXofKevoi ^etKvv- 20

vai rov vofxov ovk eivat rov Ylarpog rov ILptaroVf ravTVj Keypvjv-

rat ryf fxaprvpta' vXeTarov oaov rvjg aXrfietag atroacpaXevrog' ov

yap Trepi rvjg Kara vofxov Xeyei '^iaycoyvjg, aXXa r^g twv ^apt-
aaictiv alpeaeccg, 01 raTg otKeiatg eirtvoiatgy irXeTara evavrta rovg

7ret6ofj.evovg avroTg e^eTrattevoV Ka6hg Kat avrog Kvptog avcarepca 25


(paiverat aacpcag eXeyycav avrovg.

Sethpot Antioxeias Ano AoroT 00'. ^vreiav eKaXeaev


vjyvovjfji.evy]v 0eco, rag irapacpvdtag rcov ^aptaaiKcov irapa^oaecav'

rag (piXovetKcag Kat aKaip-ag dTrofJ.evovaag too ypdfj.fj.ari, Kat ovk

avrcav rov vofj.ov rov irapa ©e&v ^o6evra' fxvi yevotro' ft.yi yap ov] 30
tovto rvjg^ fj.vaapdg yXcaaaag Kai Qeofxdyov 01 ^aviyaTot irpoa-
reyydaQcoaaV eirei Kat 'hta rovro rvcpXovg eKdXeaev, cog tco ypdfi-

fxart rov 0(p6aXfj.ov Trpoaepetaavrag, Kat fj.y]


(3ovXoft.evovg evrt ro

Trvevfxa ha(3Xe\pat Kat rov fv^oSev vovv.

* Tai Cod.
XV. 22. MAT0AION ETArrEAlOT. 123

KE<1>. Ke.
Tlepl TTJs Xavavaias.

21 Kai e^eXOcov eKeWiv 6 'Irjaovs, dp€)((opr)(r€U ct? ra

/Ji€fyq Tvpov Kcu ^idcovoy.


Aia Tt airy^XGev ug ra fj.epv] Tvpov Kat ^t^mog ; ottw^, eTrei- 5

orprep r^^ twv ^pwfxaTOiv TrapaTVjp-^a-ecoc Tovg ^lovOatovg a-nYjkka-'

fev, avrji^rj Kai Toig eSvsai Bvpav, Xot-nov o^co Ttpo^aivm' Kai Tipo

TovTOv fxeVf TOi<; A-nocTokotg €7r€T«^ev " eig o^ov e6vwv ixrj airek-
**
detv Kai KVjpv^at'^' avToq ^f vvv a-nepyreTat, ovy^ ^q Kyipv\' onep

ovv Kat 6 M.apKog aiviTTOfJievog eAeyev, OTt eKpvxpev eavTOv, Kat qvk 10

ekaOev' wcniep yap to fxy} ^pafxelv eTi avTOvg vpaTOvg irjg aKo-
XovBiag Tav 7rpayfi.dT(cv r}v, oyrcyf to TipoTepyoft.evovg tiwKetv dva-

^tov Tvjg avTov (f)t\av6pci)7riag viryjpyev' ei yap Tovg (pevyovTag


^iwKCtv ("xprjv, woAAco fi.dkXov Tovg ^twKovrag (pevyetv ovk edet.

22 Kai l8oh\ yvvT] \avavaLa. 15


^pyj oe GKOireiv TTcHg eaTtv evepyeaiag a^ia dndavjg vj yvvi)'

OTt Tcep dva^tav eavTfjv vof/.i^ovaa, ovk eToXfi.Yjcjev elg Ta 'lepocro-

Xvfna eXBeiV OTt yap et fLi^ tovto irepi eavTy^g vTTeXdfiPavev eKei

•napeyeveTo, ev^vjXov Kat dito TVjg Trapovavjg acpo^poT^i^Tog, Kat e/c

TC6V opioov avTvjg eleXGeiV Tiveg ^e Kai dXXyjyopovvTeg (paa^v, OTt 20

OTe ef^A^ev (k Tvjg lov^aiag XptaTog, totc avTW irpoaeXQeiv


eToXfjt.yjaev 07 KKKXviata avTT^ €K tcDv optcov avTVjg e^eX6ovaa' " eirt-

*'
XdSov 7«/5," (pV^h " TOv Xaov aov Kat tov otKov tov itaTpdg
'*
aov.^^ Kai yap ^ptaTOg eK twv optcav avTov e^^XGev, Ka\ yj

yvvyf eK twv opicev avTVjg' Kat ovTcag vjdvvTjdvjaav avvTV^^etv «AAiJ» 25

Xotg' \avavatav ^e avTVjv eKaXeaev, tva ^et^v] ck voiwv irapavd-

fxcav eOvctiv ovaa, Tioiav etXiKptvvj TiiaTiv eKT-^aaro' Kat ov Xeyet,

eXevjaov t>jv Bvyaiepa fiov, ^ta to eKeivt^v dvaia6r,Tov ck TVjg vdaov

eivai' aXX eXevjaov /x,e t>;v f/.vpia Tiday^^ovaav ^eivd, Kai f/ieid

aia6vjaewg cvk eXaTTov TVjg (f/.r}g SvyaTpog ft.atvoft.evr]v. 30


Ttvog eveKev ToaavTa KpaTovarfg, ev TrpoiTotg fjiev ovk diieKpiQrj
avTrj XoyoV ot€ fle aTieKptQri, ^vvdfievov e^anop^aat avryi Xoyov
'*
ei-nev to ovk aneaTdXrjv ei fxr] elg toc Tipd^aTa Ta d-noXcoXoTa
** **
otKov lapariX'^^ Kai ndXtv, OTt ovk eaTt KaXov Xa^eh tov
R 2
124 EPMHNEIA TOT KATA XV. 30.
" aprov Tav reKVcov Kai ^ovvai roTi Kvvapioii ; S/ aTravra (Keiva
aTrep ovaav irpovj^ei, tva ^ei^vi avTVjg ttjv ^iXoao(f)iav' ov yap
e(3ovXeTo Kpv^yjvai ToaavTVjV yvvaiKOi; apeTvjv' wo^re ov y^copi^ov-

Tog ^v, aTtep eXeyev avTyj, «AX eKKaXovfxevov tov evaTioKelfj.evov

Bviuavpov' ei yap (xr} tovvai yjSeXev, ovk av fjt.eTa TavTa e^xKe, 5


"X^pv] ^e aKOTTYjaai fxeTo, TTjg Tria-Tetoi avTVjg Kai t\\) Taiteivo^^po-

avv^v. avTOg fxev yap reKva Tovg lov^^aiovg eKakeaev, avTy} Se


ovK vjpKeaGr] TOVTOig, aXXa Kat Kvpiovg wvofiaaev' ToaovTov ovK
vjXyriae Toig erepwv tyKWfKioig. Kat avTVj fiev ovTag' yap X.pi-

aTog npoafi.apTvpriaag avryj Trj TrtaTei, " yevT^G-^TCo aoi^'' (f^yjaiv, 10


ag oeXeig Kai laf/v] yj ovyaTyjp avTVjg, aiio Tvjg wpag eKeivyjg.

roaovTOV tayvet iipoaeOpia evyyjg' yap 01 AnoaToXoi avvaai ovk


*'
layvaav, etTiovreg, airoXvaov avrvjv,''^ avryj yjvvaev' Kat yap vnep

rm yjfLerepcov, irap yjf/.ccv (SovXerai fkaXXov rcov vitevdvvuiv a^iov-

aSai, yj nap erepav vitep yjfi.vv' Kanoi fj.et^ova Ttappriatav ei^^^^ovi^

01 AitoaroXoi, aXXa ttoAAtjv Kaprepiav eni^^el^aTo aviyj.

KE*. A.

Ilfpt rav BepaTTfvdevrav oxXmv.

30 Kai TrpoarjXOov avrm 6x^01 ttoAAo/.

Ata rt ravry) fj.ev ryj yvvaiKi, fketa roaavryjg /Bpa^vi^rog 20

hf^Kovaev, ro7g ^e etg ro opog TipoaeXSovatv avra dppcoaroig,

evBeccg t^v vytetav eOcop-^aaro ; ovk eTcet^yj jSeXrtovg €K€ivy}g ovroi'

Ka\ yap Tttarorepa eKetvccv avryj, aXX iva rciv dittaTcav lov^^atm

efx(f)pd^yj Ta arofx,aTa, Kat Tiaaav avrwv aiioXoytag eKKvxpyj Ttpo^

(fyaatv' oaco yap av rtg f/.ei^ova evepyereirai, roaovrov ft.aXXov2^

eariv VTtevSvvog rri KoXaaei, ayvccfiovav, Kat fA.y] BeXyjaag r^ rtfiiyj

yeveadai jSeXrtcov' ^ta ^y] tovto Kai 01 TtXovrovvreg, rcov itevofxevcav

fuaXXov KoXal^ovrat, ovreg KaKot' ori fjLyjle ev ev6v]viatg yeyovaaiv

^fji.epot' ft.y] ydp fj.ot Xeye, ori ^e^coKaaiv eXey]f>.oavvv]v' ei ydp fxvj

Kar a^iav '^e^coKaaiv, ov^^e ovrco ^ia(f)ev^ovTai t>;v KoXaatv' ov 30


ydp ro ft.erpov rcov ^t^ofxevcov v} eXey]ff.oavvy] Kpiverai, aXXd rjj

^axptXeia rvjg yvcofi.v]g' ei ^e 01 eK fxepovg Tiapf^^ovreg tiKrjv "^t^^oaai

fxv] Kar dliav '^i^ovreg, tioXXco fxaXXov 01 <f>tXapyvptav voaovVTeg'


XV. 32. MAT0AION ETArrEAIOT. 125

vpriaera^e yap o oe^xirojvj^ vjfxwv ^pio-ro^, **


nepiadevaai ri^v

**
OtKato(Tvvy]y iJ/awv, Ttkeov rav ypafXfxaTfo^v Kai ^aptaatcov'^*

T0VT€aTiVf imep ra^ ^eKaTas itapkyfitv.

Sethpot Antioxeia2. 'Ek TH2 HPos Anastasian TnA-


TI22AN" 'Eni2T0AH2. " Kvva" jtxev Xiyav avT^v, w^ Ik rwv$
aKa6apT(i)v ovaav (Qvoiv, aKaQaprov yap o Kvcov tw vofjico' " reKva"
§e rov^ e| la-pa^k Karayofxevov^ lov^a/oyc aTroKaXvv Trpo^ tovto

Oe avBti vj vito ryjg (70<ptai ^oKtixa'^ou.ivrj, (To<p'2i vz^vri^aev' ^piraae

yap TVjv vl3ptv, Kat rrjv ^OKtf/.<x^ov(7av avTVjv (jo(f)tav e^ avrvii rvjg

v^petag avXKoyi^erat, Kai (JvyKketet irpog ekeov' vat, (f)Vj(yt, kvwvio


etfJLi' KaTa^eyofi.at rvjv v(3ptv' e^ av v^pt(7ft.ai, Tpocpvjv eirocf^eiXo-

fiai Kai yap (ag kvvi tusv rov aprov xpf^^tcov fxot fxeTe^TTtv.

Ktpiaaot 'Aaehanapeia2. EiTriv ^e **


yevrfivjTO)," ^aatki-
Kag e(f>6ey^aTo' ov ^t ivyvjg ro opaft.a avvcyaq, <xX\a ^ta ryjg

QeoTrpeirovf e^ov<Ttai' pvjQevrog rov Koyov, ro epyov ov y^povi^ei' i S


Seog yap o \eyxv, Kat ro pvjfna evepyovv, Kat vj '^vvafKtg irav-

ra^yov.

Qeoaapot Monaxot. E< fxev yap eiiQvg '7Tpo(7e\6ovavjs tovto


f</»7, yapti^(<76at fxaXKov e^oKei' vvv te rvf ava^oXri, aTio rSiv
pvjfxarav rvjg yvvatKog rovrov ^tij^flevrof, Koi o eTiaivog aKoXovOwg 20

eyretyero, <7vfX(f)wvog m roHg ke^^^jSeiat, Ka\ vj Qepaneia 7rooae/3e-


fiatov ^ afX(f)OTepa' Kat 'hv^aiotg fxev Karvjyopiag ovk aireKifxTrd.-

vero TipO(f)aatg, ^e eXey^^pg fi.ei^a}v eyivero.

KE4>. AA.

Hfpl rav fTTTci apTOiv. 2C

32 ^TrXay^vL^oijm ein tov o^Xov.


Tt "hvpiore Trpcovjv aev eiirov ot ^AiroaroXot roo Xp/orctf, ort airo-

Xvaov rovg o^ykovg, vvv Ve ovk eiTrov, Ka\ ravTa rpixv irapeXBov-
awv vjfji.epav ; eitet^vi ^eXriovg Xotirov eyevovro' vj Kat ^ia rov
opav avrov rovg oyXovg ov a(f)o^pa ataGavofxevovg rov Xtfkov' Katso
yap e^o^a^ov rov Qeov evt r^ yevofi.evvj davfJiaTovpyia. tta r/ §e

^ MraTij<rav Cod. c ^^^^ i^f^aiav Cod.


126 EPMHNEIA TOT KATA XV. 32.

6 (piXavBpairo^ CiVK ev ti^ TrpaTyj, ov^e ev tyj ^evTepa Tjfxepa, aAX'


ev Trj TpiTyj Trjv avTOv evaiiXayyyiav ei^ avTovg eTri^eiKvvTat ;

eTrei^rj eiKog yjv avTovg e-/eiv Tiva Tipog Tpo(f>r)v' Kai oie TavTa

av^XwTo, TovTO TreTToiyjKev' oiroog •npoTepov ev "xpeia yevofxevot, fxeTa

irkeiovog TVjg "TrpoQvixiag ttjv yapiv te^mTai' ^eiKvvg ^e oti Kat 5


TToppcoBev acpeaTyjKetaav, Kat ovVev avToHg vTroXekeiixtxevov vjv,

(pvjatV " tva fxvj eKXvGaxTtv ev Trf otw" Tivog ^e eveKev, ei*^ qvk

vjSeXev aTToXvaai avTovg vrjcrTetg, ov irotei to arjfjie7ov, «AA epco-

TO. ; iva ev tyi epccTi^cret TavTrj Kat Trj aTroKpiiet, irpoa-eKTtKiOTe-

povg irotrjcret Tovg fxa6rjTag, Kat Trjv avTWV TriaTiv eTri^et^wvTai 10

eK Tov TrpoTcpov BavfLaTog twv irevTe apTxv, irpocrepyjifi.evot Kat

XeyovTeg' Kvpte, Trotrjaov aoTOvg' aXX ovte ovTag uvvrjKav Trjg

epcoTi^aecDg Trjv aiTtav' aXX eTt '^afn.at epirovatv, eTrtXaSofi.evot

Twv KO(f)tvci)v' KatTOiye iroXXa eTroi-qaeVj coaTe KaTeyeiv avTovg

eKeho TO 9avfxa' TrpcoTov fxev, '^ta tov Trotrjaat avTovg TOTe ^ta- 15

Kovovg Tov Trpdyft.aTog, Kai tta tov veHfxat, Kai Ota tov /3aaTa.aai

Tovg Kocptvovg' koi CDairep Trpxrjv, ovTcog Kat vvv Trjg eprjfjnag

fi.efi.vrjTat' Kat ot fxev aaQevei Xoy lafxoo tovto eXeyoV to ^e ari-

fxeHov Kat evTevQev dvvTroirTov eytveTO, iva fxrj Xeyrj Ttg, oirep Kat

rjdr] eiirov, oti diro TrXrjatov KCOfji.rjg Ttvog ovarjg Tovg apTovg eXa/3ov. 20

Ata Ti Kat vvv eirt tcov eirTa apTcov, ovk eiirov 01 AiroaToXot,

(uairep efHTrpoaBev ent tSov ^revTe, qti " Kat ti TovTa eaTtv eig

*' Kat TeXetwi ov yeyovaaiv, aAA'


ToaovTovg',^^ eiret^rj el vxp^i^Xot

o/xa>f e^TTt TQ Kpe^TTov KaTo. fxtKpov irpoeKoirxoV yjtrj te Kat TavTrjv

avTav Trjv (jyiXoaocjytav evvoeh, iroog rjaav yaaTpog KpetTTOvg, Trwg 25

eirattevovTo ff.r] iroXvv TrotelaSai TpaTre^rjg Xoyov ev eprjtxta yap


ovTeg, Ka\ Tpetg rjfAepag eKei ^taTpt^ovTeg, eirTa dpTovg ety^ov Tt

8>j7roTe eTi) fxev toov TrevTe dpTcov, KatTotye TrevTaKtayjXicov ovtcov,

'/cop\g yvvatKcov Kat Trat^im, OoiteKa KOcptvoi irepiaaevaav, evTavSa

te TeTpaKiayjXim virapyovTm, Kat errTa dpTm, eirTa airvpi^eg ; 30


V} Toivvv TOVTQ laTiv etTreh, oti ai airvptoeg Tm Kocptvm fxei^ovg

rjaaV rj ei [xrj tovto, iva fj.r\ iraXtv rj taoTyjg tov arjfteiov etg

Xrj$Yjv avTovg efxfSdXyj tov evog' ^ta tovto Trj ^iacpopa tvjv ff.v^ft.r]v

avTcov ^ieyeipei' iva eK tov TraprfXXayfxevov ft.vr/a9ioat' KaKetvov Kat

c yj Cod.
5

XV. 34- MAT0AION ETArrEAIOY. 127

TOVTOV OfJiOif Kai €V TovTco T>;v a.<paTov aiijov ^vvaixiv ev^eiKVVTai,

KOi Trjv tvKoXiav T^f (^ovaiag' oti avT<a ^vvarovj Kai ovtu Kai

€Tepwf, Ta TOiavTa davfxaTovpyetv' ov^e yap fJLiKpa^ ^wdfjievi

yjv TO Tov dpi$u.ov tiaTyjpyjaai^ Kai totc Kai vvv, eoaTe /tx^Te

eAaTTOva, /a^t€ irKtiova. "^ia tovto evQeco^ d<f)etg Tovg oyXov^, 5

dveyapvicreVf Tvpavvi^og <f>evyvv vTroxptaV ov ne^ oe, a\\ ev

irXotco' iva {xvj dKoXovS-^awaiv avita' Kat yap vjQeXov avTOv tto/^-

aai PaatXea.
0EOACPOT 'Hpakaeias. Ovt(i)$ »?v avTCtiv Tv)v ypv)(vjv '^taQei^

To3 Xoyco eavTOv, cy^ Kat elg XyjBrqv eavToov eXSeiv, Kai (ji^ ^e fxiav 10

^povTi^a Tpo(f>y^f TiotYjaaaQat, rj dXX-rn dvayKaiag yjteia^' ovk

dnoKafjiVovTei ev epyjfj.'Ji avvehai 'KpiaTco. 6 ^e KptaTO^, to t^?

(pvaeco^ daQeveg e/Swf, OTt ^eo[j.eSa Tpo<f)7Jg iipog Tyj vyieta twv

awixArwv, Kai roin-oy Trpovotav TtOeTaf iva <pavyj fx.y) fjiovov ipvyZv,

«AAa Kat acofJidTODV Ky]^Oft.€vog, u)f avTog wv Kat xpv^^g Kai a<i)fi.a- 1

TOf ^yjfLtovpyoi' ov fi.y]v Barepov, KaTa Tovf twv yiavtyaiwv X-fjpovg,

o\ '^ta<f)Opovg <f)datv, dXXov tov r^f '^'^X^^'


aXXov tov tov aoofjMTog.

34 Y\.6aov9 aprovs ^xere ;

©EOAflPOT MoM*OTE2TIAS. OvVO) TTJV j3ovXyjaiV avvyjKaV, OTl

TTjv €Jri TaTi Tpo<f>a7g av6ig 6avfj.aT0vpytav viiep T-fjg irtaTecag 20


Kvptog e^ovXeTo 7[apaayea6at' KaiTOi yj eTtepwryjatg etg tovto

avro ^tavtaTT^aiv, wg lcodvvyjg OtodaKetf ro " TioOev dyopdaauiev


" aprovg, tva <pdy(i)aiv ovrot." Kai fj.er oXtya — 'EjSof Acto yap
^tayvfLvd^eadat ryjv riov fj.a6riru)v \l/v)(yjv, eig ro Titarevetv Tyj

Beia avrov 'hvvdfi.ei' ori fj.yj


Xoyoig fj.ovov, dXXd Kat epyoig rovg 25

aKoXov^ovvrag eTraitevev.
0EOACPOT Mom*ote5;tias. Ovk dyvoovvTog yj epooTyjaig, dXX
hti t>jv a^aSyjaiv T^f ^avrov '^vvdfj.eag evdyovrog.

KTpiAAOT 'Aaebanapeias» Eac voXXwv Se 6 Kpiarog ^eiKvv-


atv ort Seog eartV ov^ev yjrrov Kat €K t&u rpe^fjetv ev epy}fA.Q}TOv ^o
oj^Aov touto TraptaryiaiV olovei Trwg Kat aKcov Ota t^v Kat t^?

Tpo<f>yjg tvairoptarov iroim to twv aproov ay)fj.e7ov' oirep ovk av

eiroiT^aev ev TrXeiovi, oirov rwv wvioov^ vj d<f>$ovia' TrX^v ^wdfJ-eoog

^ oy/wv Cod.
128 EPMHNEIA TOT KATA XVI. i.

Xoyaj Kparaiwaai avrovgf ^ia ro a<pavkg rovro iroieT' ro ^e rav

aprm wf evapy<ag ^eiKvvaiVy t^v avrov $eo7ip€TrYj ^o^av enoirjaevA

©EOAflPOT 'Hpakaeias. Ov fjiovov aTTa^ Tovro TTOieTf aWa


Kai ^evrepov' onwg yvxixev, ori r^g Qeorrirog avrov eariv yj layvgf
vj aTTorpecpovaa ore 6eKei tiXyjByi, Kai o^ya aprm' rovro t\ noiel, 5

TnaroTioim rov oyXov, ori avrog ijv, Kai '^pcovjv ev ryj ep-^fj.o}

reaaapoLKOvra eryj rov lapayj\ ^iaSpexpagf Kai ov fx.ovov e^ oXiym


avrovg edpe^iptv aprm, aXXa Kat eTrepiaaevaav eirra aitvpiheg'

iva teiyB-fi aavyKpirwg rov HXiov vnepaipm' ^og Kai avrog eTToiyj-

aev irkeoval^eiv ro eXaiov ro fxiKpov Kai ro akevpov rvjg yyjpag' 10

ofxiog irepairepco ryjg y^eiag, eirra anvpi^ag enX-^paaev amo rm


eitra aprm' iva y] ^iacf)opa rm ayjfxeim, jj.y} naXiv efx^aXyj elg

Xy}Qyiv rovg fKaSyjTag.

I Kai irpoaeXOovTes ol ^apKToioL kcCl ^aBBovKaloL,


Ylo7ov ay]ft.€7ov 01 ^apiaa7oi Kai 01 Ha^^dovKaHoi vvv eni^^rovaiv, 15

(K rov ovpavov eTTi^eiyQ-i^vai avroig ', vj iva ar-^ayj rov yjXiov, 17 t>jv

ceX-^vyjv yaXivaay]^' y; Kepavvovg KareveyKVj^, yj rov aepa fxera-

(BaXyi' yj aXXo ri rotovrov "notyjaY^. oi:tp Ve Kat avrog elitev

avrolg' ort **
ro iipoacoTtov rov ovpavov yivwaKere' ra ^e ayifxeia
*'
rm Katpm, ov ytvaaKere" rovro ^y]Xo7, ori wairep, (pyjatv, hrt 20

Toy ovpavov, aXXo fxev ayjfxeTov rov yeifxmog, aXXo ^e ryjg ev^tag,

Ka\ ovK av Ttg ro ayjft.eTov i^m rov yetfj.mog, yaXy]vy\v ^yjr-^aetev'

ovhe ev yaXy]vy] yetfi,ma, ovrag Kat eir efxov Xoyi^eadat y^y]'

aXXog yap ovrog ry]c efj.y]g Trapovaiag Katpog, Kat aXXog 6

fxeXXm' vvv xpf^^a rovrm rm ay}fj.eim rm ev r^ "y:^' ra ^e ei/ 25


Tco ovpava, eKeiva rerafJLievTat rSi Kaipw' vvv, ag tarpog yjXOoV
Tore, wg hiKaary^g eXevaofnat' vjioKpirag ^e avrovg KaXei Kat vvv,

OTi Kat erepa fxev eXeyov, erepa oe ecppovovv. ov yap Ota ro


Tttarevaat e^-^rovv ra a-^fxeia, «AA' coaTe eittXa^eaBat, htei

etwKev av yap r^ yvvatKt entm, ovk eart KaXov '^ovvat, Kat 30

jueTa TawTa ^ovg, TtoXXa fxaXXov av rovroig TtapeayeV Kat 6 ra


fxet^ova ^ovg, Tovreartv afxapT-^fj.ara Xvaag, Kat tatfxovag aite-'

Kaaag, Ka\ ra aXXa itavra, Kai ev Tovroig fj}/f


iteiaag, Ttoig av ev
d Totus hic locus mutiliis et depravatus esse videtur. * x»^"'*'-

<r€* Cod. ^ /caTcvey/ce» Cod.


XVI. 6. MAT0AION ETArrEAIOT. 129

To7g fjLiKpCTffiOig ireiOeiv ([xeXXfv; fxiKpoiepa yap Ttpog Tavror, to

Tov riXtov aTToKpvtpatf Kat creAijvjjv yaXivoi<xaif Kat Kfpavvov^

KaTeveyKCiv' 5^^ Se aKOTri^fTat Tvpf itaptoatv avTxv' OTt vep (tnov-


*'
Tog ToD ^eaTTOTOv Xp/aTOu irpoi avTOV$, OTi ov '^oQ-^aeTai avTo7g
*' to Xeyo- 5
(ryifjietoVy e< fJiv] tov 'Icyva," ovk epwTcoa-t Tt iroTe tjv

fjifvov' eTret^rjf (oairep e(pv}v, ovk eTTtSvfi.ia Taina eTtoiovv. ota Q-q

rovTO Kai avTog a<petg avTOvg, a-nyjXBev.

4 Vev^a TTOurjpa koll fiOL)(a.Xi9 a-qfxdov iTri^rjTei, koll

arjfJLUov 01) SoOrjaerai avry, el firj ro arjfJLCLOv 'loova

Tov 7rpo(f)r]TOv. 10

©EOAaPHTor. **
'Erjft.eiov 'Isuva Xeyet, to TYjg SaXaaarjgf

^vet^v} TptyjfLepevaev ev tS K-^Tet' oOev Kat Kvptog yjfiav ir^aovi

"KpiaTogy Tpetg ^fnepag Kat Tpeig vvKTag vito yvjg ^ieTptxpeVf Trjv

fxev TtapaaKevrjVf aTto tov TeXovg' to te aal3j3aT0V, oXoV ttjv Qe

KvptaKi^v, aito Trfg apy^;, naTa Tr\v vrtoXi^xptv tvv avSpwTtcov. eitei 15

^e rjf/Leig tvjv TptTaiav t»v TeXcuTijo-avTwv rjfiepav eTttTeXovfLev,

ovK enet'^ av taov tw ft-trp'^ itXrjpaS^at avf*.l3aiy] Tag Tpeii


rjfxepaf Kat to^ Tpe?? vvKTag, aXX vjfiepav fxev fxovrjv Kai reXetav

Xoyi^Ofi.evot eKeivrjv, rjv ev ola^riitOTe Kaipx TeXevTrjKev' rjfnepav

^e Kat Trjv eTepaVy rjg ev ToTg 7tpooif».iotg ttapa tov$ Tacpovg twv 20

TeT€Act;T»j«OTtt)v aiteifx.ev' KaTo. t^v afT»jv rotwv aKoXovQiav, Kai

Kvptoi Tpeii vvKTag tc Kat yjfxepag iroirjaetv eiti Trjg yiqg' Kat

TovTov teiyfxa aatpegy to Koti Tag yvva^Kag KaT CKeTvov eX6e7v

Tov KaipoVf waTe ^e ra vevofxtafLeva Trjg rptTaiai rjfxepag eiti

. veKpia TtXi^poiaai. 25

KE4». AB.
Elfpt rrjs Cvfitjs tS>v ^api<raia>p.

6 A<a Tt etTtev Kvptog Toig \\noaToXoig, " itpoaey(ere aito t^j-

** ht^aaKaXtag
^vft.rig Tav ^aptaaiav," Koi ovk etitev, arto rrjg

avrciv ; ere/S^ e^ovXero avafj.vr)aai avrovg rwv yevofxevav cri^ 30


fxetm' eyivcoaKe yap avrovg evtXeXi^afjievovg' Katvep ^titXov rov

BavfJLarog yevofJLevoV Xeyoo ^rj rov TtXeovaafxov ruiv itevre aprwv


KOi rwv etrra' Koi ro fxev aitXug eyKaXeaat avroig, ovk e^oKei
130 EPiMHNEIA TOT KATA XVI. 6.

Aoy&i/ ej^e/v* to Oe a(f)opfxv]v Trap' avTav Xa(5ovra ovrcog liriri-

fx.^aat, evnapa^eKrov eTToia ro eyKXrjfxa, Ka\ ro elg fxetjov heyKeiv


Toy^ oiaXoy 1(7jxovg avrxv ri '^iekoyi^ovro, " ori aprovg ovk
eka/3o[xev. ert yap eirt ra KaSdpata ra ^lov^aiKa ijaav eitro-

i^fxevot, Kai irepi raq rccv (3pcoixdrav Ttaparrjpyjaetg' S;o Tidvroiv c,

eveKev, Kai acpo^porepov avroTg eTririderai Xeyccv " ri ^iakoyi-


" ^eade ev eavrolq oXiyoiiiarot, ort dprovc ovk eyere ; ovttco

*' voeire, ov^e ixvif][xovevere," Kai ra e^y^g. eJ^eg dyavdKrvjatv


eTrtrerafxevYjv, ov^e yap dXXayov (paiverat avroTg ovrcog entrt-

IxYjaag' rovro Oe oXov neTtoiriKev, ware itdXtv rr^v rwv ^pcofxdrcov lo


vTtoXrjxpiv eK^aXeh' ov yap itavrayjyv yj Ttpaorvjg KaXov. ooaitep

yap fxere^i^ov "Ttapprjatag avroig, ovrcog Kat eTttrtfxd' ^/ dfX(f)o-

repm rvjv acori^piav avrav oiKovofxm' p^p>; ^e aKOit^aat Ka) ttjv

fxera rrjv eTttrtfxyjatv TtoXXr]V avrov eitteiKeiav. wg yap aTtoXoyov-


fxevog avroTg vitep rrjg eTttrtfx-^aeoog, rcov Ttevre dprcov koi rav 15
eTTTa avefxvrjaev "^ta rovro te rov dptOfxov ri&vjatv, K<tt toJv

rpacfyevTCOv, Kai rav Xeiipdvcov rwv dprcoV Ofxov re elg dvdfxvrjatv

avTovg dycov rcov TtapeXSovrcov, Kat eig ro fxeXXov TtpoaeKTiKco-

repovg Ttoiav. roaovrov oe tayvaev rj eTttrtfxriatg, Kai ^yetpe


KaSev^ovaav rrjv avrav ^tdvotav, ort fxerd r^v eTttrifxrjaiv rovTO 20

ff.ovov Ttpoaaevrog, ori ov itept aprcov entov vft.tv, evdecog avvrjKav,

ort Ttepi T^g ^t^aaKaXiag rcov ^aptaaicov Ka) rcov "Lo^tovKaicov


eiTtev' KaiToi tovto avrov fxr} epy.y]vevaavTog' o$ev '^eov rjfxag

ytvcoaKetv itoaa ayaSa rj eTttrtfXvjaig avrrf eipydaaro' TtpcoTOV fLev,

rwv ^lov^batKcov avrovg dttriyaye itapaTrjpi^aecoi' eTtetra paBvfxovga^


ovrag, TtpoaeKTiKcorepovg eitoirjaev, Kai rrjg oXtyoittariag air^X-
Aa^ev, coare fxrj (f)o/3eTaQat, eiitore dprovg (f>aivotvro oXiyovg eyov-
reg' fxri^e vitep Xtfxov (ppovrii^etv, dXX vTtepopoiv rovrcov ditdvrcav,

KEtI>. AF.
Ilept Trji (V KaKTapeia eVfpwTjjo-ecos. nQ

13 Aia Ti aTteXQcbv eig Katadpetav rrjg ^tXtititov ; eart ydp Koi


erepa ^ 'Zrpdrcovog, ev eKetvvj, Kat ovk ev ravrri, X.ptarog rjpcora
rovg fxaBrirag avrov XeycoV " rtva fxe Xeyovatv ot dvBpcoitoi etvat,

Tov vtov Tov av&pcoTtov ; itoppca rav lov^^atcov dirdycov avToiigf «f


XVI. 13- MAT0AION ETArrEAIOT. 131

vaayjs aaaXXay^vjag ayiaviag^ fJifTa "nappyi^riag eiiretv la Kara


0<avo/av cnravTa' ^ta tovto ev iKUvyi, Koti ovk 6V tovtyi eTryjpcO'

TTjcev avTovg' ovk Ipma te t>)v ainm yvafit^v evGecogf akXa ryjv

Twu TioXXav' tva irep elitovTag ttjv eKetvav, eha epitiTyjBevTeg, elg

fxei^ova ava-^^Baatv^ evvotav^ Kat fxyj etg Tyjv avT^v Ta7re/voT>;Ta 5


ToTg TroXXoTg (rvfXTreacoai' ^ta ^yj TovTOf ov^e ev apyjq tov Kyj-

pvyfiaTog avTwv TrvvOaveTat' aXX oTe cryjfJLeta TToXXa enotyjo-ev,

Kai nept TioXXav avTo7g ^iyiXeyBYi, Kai vxpyjXSiv toyft.drwv, Kat Tyjg

avTov OeoTyjTog, Kai t% irpof tov IlaTepa Ofxovotag, yroXXag


irapeaye Tag diro^et^eig' totc t^v Trevatv irpoadyei TavTi^v' Kai 10

ovK enrev Tiva fne Xeycvatv 01 ypafx.fxarelg, Kat 01 ^aptaaht


etvat' Kanot ye ovTot avToi TroXXaKig Trpoa-^ecrav Kai ^teXeyovTO'

aXXa "Tiva fxe Xeyovaiv 01 avOpcoTroi eivat' Tyjv tov irX-^Sovg yvcc-

fi.y)v T*;v d^eKa<TTOV e^eTa^av' ei yap Ka\ iroXXx TaireivoTepa tov


teovTog dXXa vov^ptag drr-^XXaKTO. eKeivyj §e ttoXA^s' eyefJiei^
y]Vf

Tiljg KaKiag' " viov Be dvdpccTrov" avTOV e/Vev, a-(f)odpa (3ovXofi.evog

T^v otKOVofxiav OfxoXoyeia&at, KaSwg Kat dXXa^^^ov iroXXayag


TOVTO TTOtei.

MeTa ovv tq eiirtlv avToiig t^v ireirXavyjfxevyjV ^o^av tov wA^-


6ovg, TOT€ Kat avTovg epcoTa, Kai evQecog irpo irdvTccv rieT^of, 20
TO aTOfxa TCtiv AiroaToXcaVf yravTayov Sepfxog^ 6 tov xopov twv
'*
fxaQyjTav KopvcpaTog, Trpoiryj^a Kat irpoXafx^dvet, Kat (f>y}atVy av
€1 KpiaTog, itog tov xyeov tov gccvTog Ota tovto de awTOV

KpiaTog fxaKapi^et, OTt ovy^ cag ot ev tw irXoicio, ov^e wg

NaQavayjX etirev ovtov vtov Seov, cag eva twv yroXXwv, aAAa 25
yvyjaiov Xtov ovTa rov YlaTpog, Kara aXyjdetav avrov ctifxoXoyyjaev,

ug eK Ti^g avrov irpoaeXGovTa ovaiag. tia tovto te Ka\ tov

dvoKaXvxpavTa avTcJi TlaTepa ^etKvvaiv 6 ^piaTog, tva fx-ffrtg S/a"

TO eivai Tov IleTpov Oepfxov epdaT^v avTov, <ptXtag Kat KoXaKetag


vvoTTTevay} Tvyydvttv to. prjfxaTa, dXXa fxaXXov toyfxa Belov Ta 30
etpyjfiieva eivat irtaTevai^^.

Ttvog eveKev ovk axrrog dirocpatveTat, ovte Xeyet, eyco elfxi 6

\piaTog, aXXa ^ta T^g epcoTyjaewg tovto KaTaaKevd^ei, Kai

avTovg etadyei ofxoXc/yovvTag ; eire;^^ ovTcog Kai avTw irpeTrcti-

^ aycxKTvaiv Cod. ^ iTiCTev<r€i Cod.


s 2
132 EPMHNEIA TOT KATA XVI. 31.

^((TTepov ryv Kai avayKaToVf Kai eKetvov^ ^aXKov €(f>eiXK€TO Trpoi

t)]v TiiOTiv Twv Xeyofj.evuiv' tia tovto Kai \piaTog (pvjai Ttpog

avTov' eTrti^rjTiep eKYjpv^oii fxov tov HaTepa, Kai eya tov yeyevYj-

KOTa <je ovoij.oi^(i}, Kai wairep av tov ^lava Ttatg^ ovTCcg Kai eya)

Tov e^ov UaTpof, Kat tvj<; avTij^ ovaiag tco yeyevvrjKOTa. to ^e 5


**
czr/ ttJ TteTpa TavTr^, tov ein t^ TriaTet, Kai Tri o/xoAo-y/a

tr^XoH' Kai OTtitep noXXoi fJLeXXovai irtaTevetv' avtaTrjai ^e aiiTOv


*'
70 (ppovyjfxa, Kai Tiotfxeva avTOv iioteH' Kai oti TtvXat ctSou ov
**
KaTifjyvaovaiv avTr^q' et te eKeivvjg ov KaTtayvaovat, (pvjai,

TToAAw fjiakXov (fAov. ^ta ti etnevy ^^


Kai eyo} ^ooad? aoi 'y oti 010
fiev YlaTvjp (p-^atVy e^wKe aoi to c/xe yvavai, Kai cyw ^e aoi Ta^

K\e7s Tu>v ovpavav '^ccacti' Kat ^ta tovtov ^eiKvvi to OfJiOTtfj.ov Kai

Ofx.otvvafA.ov TO -npoi tov YlaTepa' ov yap c/ttcv, oti TrapaKaXeau)

Tov YlaTepa, «AA' lyw tvaa' tta tovto Se ^/ctrTCiAaTO avTOii,

fi.r]^evi eiTreiv oti avTog eaTtv ^piaTog' eTieiVfj eyivxaKev oti 15

ov7T(t} /3e/3aia}g c^eAAe totc TrtaTeveiv 6 oyXog' ei yap avTot


ovTot 01 A-noaToXoi fA,eTa TavTa eaKav^aXiaOrjaav, ttoAAw fj.aXXov

TO TiXriBog Tov Xaov.

31 " Atto totc," (prjatv, *'


rip^aTO '\riaovg ^eiKVveiv To7g ft.a6y]Ta7g,
*'
OTX ^ei avTOv elg lepoaoXvfLa aiieX$e7v, Kai Ta e^rjg' " aito 20
'"
TOTC, OTe eTfq^ev avToTg to ^oyft.a' otc t»jv oipxh^ '^^'^ ^^vH^v

elarjjayeV aXX ovte ovTit^g avvteaav, Kat iroXXw /3eXTiov evofit^ov

eivat TO ft.r} aitoBaveh avTOV '^ia tovto txv aXXccv Bopv^ovfxevcav

Kdt aTTopovvTCCv, TToiXtv neT|3o? 6epfj.og «v, joiovof ToXftM. itepl

TOVT(i}v 'htaXe')(6'^vai, Kat ov^e Ttappyjata, aAAa KaT Itiav XaPdiv' 25


ToyTCCTT^v Taiv XoiTtav ixTtoycapiaag fi.a6rjT(ov, Kat (ftrjatv' " tXeco^
'*
aot, Kvpte' ov fj.)]
eaTat aoi tovto'^ ^ta t/ a-noKaXvyl/ecag

Tvyav Kai fj.aKapta6etg, ovTcag Taykcag eiteaev, Kat ea(f)oiXvj, (og

<f>oPiq6Y]vai avTov to ita^og ; e-ae^ ovk e^e^aTo Kai t^v Ttept

TOVTou aTtoKtxXvxptv o6ev nat €K tovtov fj.av6avoft.evog, OTt oi/Se 30


€Ke7va otKo6ev e^pBey^aTO, aXX €K Trjg tov IlaTpof aTtoKaXvxpeag.

TO ^c " ov (f)poveig Ta tov Seov, aXXa Ta tuv av6p(i}7t(i}v, tovto

^i^XoT, OTi <xv6pcoitiv(t} Xoytafj.(o Kat yr]'iva} to itpayfxa e^CTa^aiv,

€vofi.t^ev aiaypov eivat avrSi lo ita6eiv' Ka6aTtTOfj.evog te avTov


'KptaTog, teiKVvatv oti ov to 7ta6e7v Tr)g tov ^tajSoXov yv(i}fj.r]g 35
XVI. 25- MAT0AION ETArrEAlOT. 133

Ivap-^u' /xeTci Se to eTriTifJirjS^vai tqv YleTpoVj l3ov\ofji,(vos o

Eva-yycA/cTT^f Se/^a^, t^v tc Trapa tou IleTpov eiprjfxevvjv «to-


7r<av, /fa/ to K€p^os to airo tqv vaQov^f ovy^ airXa^ <f>v}aiv oti

€<7r€V Ivjaov^, aKXa irpo^red-i^Ke to " tot€, qvtco^ Xeycov' oti

" TOT€ Irjcrov^f eiTiev Toig fxaSYjTai^ avTov' eiTii $€^€1 OTri(j(a 5
" fxov IxBilvy aTTapvy](Tda-6a) kavTOv" Kai to, e^rjg' o ^e Ae-ye^

TO<6VTOV effTi* o"y fxot, « ITeT^e, elitag, (f)Yja-iv, oti " /Xecuf aoi

K.i^p<e ov /«.>; €<rTa< crc/ tqvto eyu) oe <70i A€'y«* OTf ov ixovov

TO €juc KCtiXveiv Kal too e/xoj irafle^ tvdyepaiveiv, ein^Xa^eg aoi

Kai oXe6piov, dxX oti ov^^e av avTG^ acoG^vai ^vv^ayjf eav ju,^ lo

irpog TO dvQ6avt7v •napeaKevaafi.evos viidp^^^eis dei' to oe " eiTt$

" BeXet" ^vjXoi oti ov ^ta^oixevog ov^e dvayKd^itiv, aAX* cAfao-Tov

KvpiQV TVj^ eavTov TTpoaipeaewg ttoiw.

Ov nepi Tftiv 'ATroJTToAoJV ^e toDto €iVe fxovov, dXXa koivov

avTQ toyfxa t-^ oiKOVfJi.evyj TrpoTidrjat' tovto yap afifiMivei to 15


" etTis BeXei'" kolv yvvyj, Kav av^o, Kav ap^xccv, Kav apyofxevog,
TavTrjv ^eyeado) tvjv otoV t/ te eaTtv " d7Tapvyjada6(i} eavTOv ;

ofji.oiov, edv Ttg dTrapvyjadfJievog ov Ttva ovv, Kav fxaaTti^ofxevov tdrj,

Kav teafxovfxevQV Kat ent 6dvaTQV dTrayofxevov, ov vaptaTaTat, ov

Poyj6ei, ovK eTTtKXaTat, ov itdayei t/ Tr^sof ayTOv, aTC airo^ 20

diraXXoTpicodeii' qvtw povXeTat rjfxag tqv awfxaTog tov •^qfxeTspou

KaTacftpoveTv, ag Kav fxaaT t^C^aa tv 01 e^x^pot Trjg aXrjQetag, Kav


eXavvaat, Kat Katcoat, Kav oti ovv Tiotcoat, ff.r] (p€tO(Ofxe6a' ^coyjv

yap aloivtov KXrjpovofXovfxev' to &e " apdTca tov aTovpov avTOv"


^yjXoi TQ f^ey^t iioaov dTrapv-^aaa6at yjpy\ eavTOv' tva yap fxr] 25
vofxiacafxev, oV; ixe^/jptg v^peag Kat irXyjycov ^el diTapve7a6at cauTOV,

Xeyet ojt f*-eyjpt 6avdTOV, Kot 6avdTQV tov enovet^taTov' tovto yap
aTavpog ai^fxaivef to he " dKoXQv^eiTca fxot, efncpatvet, oti

eaet^yi eaTt TTaay^Yrd Ttya fxr} dKoXov6eh avTcp, ot av fxvj Oi

avTOV 7Td6ri Tig' Kat ydp XrjaTat Kat XotiTQt KaKovpyot iioXXa 30

"XjxXeiTd TTdaxovatv, TTpoaTi^rjat Trjv vnodeatv, tva ^i* avTOV

vTTOfxevcofxev. eTt ^c Kat tovto ^rjXoi to dKoXQv6e7v tw \ptaTW,


ft,rj fAfivov rrfv e» TOig ttioyfxoTg e/etv dvtptav, aXXa Kai acocppo-

avvrjv Kat evtetKetav, Kai Ttdaav e7ri^etKVva6at (ptXoaocptav.

25 T/ tartv " of ydp dv deXrj Trjv xpv/^^v avTOv acoaat, anoXearjSS


EPMHNEIA TQT KATA XVII. i.

*'
avT-^v ;" Tnpi T^f Trapa to ^eov aarripiag Xeyeif Trjv eK twv

Kiv^vvwv ^ia(f)vy^v' tuvttjv aTrwXeiav eKaXeaev, wavep ovv Kai t^v

ev To7$ VTrep avTOv Kiv^vvoig ytvoixevrjv a.7ru)Xeiav u-ujTfjpiav ojvo-

fxaaev' " ovTog yoipj (f)y]<7iv,


" evp-^crei avTVjv, el^ ^arjv aicoviov

€Keivog ^e " airoXeaei avTVjv, eig KoXaaiv almiov el yap Kai 5


T^v oiKovjjievi^v cntaaav Kep^-^aei to/oStoj", t/ TtXeov avTw evTev6ev

'TTpoayevr^aeTat ; KabaTrep yap eav Ttg Tovg otKeTag looi, Tovg ev

Tpvcpyj ovTag, eavTov he ev euyaTotg KaKolg, ov^\v evTevdev Kep-


^aivei CK Tov "^eaTtOTVjg eivai, ovTag Kat eitt TVjg
^'^X^^ XP^
Xoyi^eaGat' ot av Trjg aapKog Tpvcfxaarjg Kat TtXovTwarjg, avT^ 10

rviv fj.eXXovaav aTtooXeiav avafxevef *'


t; yap ^ooaei avTaXXayua
4>i^ai, '* Ty ^v^^ avTov ; xprjixaTa fxev yap av aTtoXeav} rig, rj

€Tepov Ti TOiovTov, '^vvaTat 'lacog hovvat to, Ofxota, il^vyriv ^e

aTtoXXvg, erepav ov '^vvrjaeTai aito^ovvai i/^y^^v* aXXa Kav j3aai-

Xevg VTtapyri, Kav rov Koafxov ej^'>7, Kav itavTa Ttape^t^, ^^X^v 15
ayopaaai fiiav ov ^vvaTat itore' ^<o TtapaKaXa, itavTa ra aXXa
**
acf^evTeg, itepi TavTrjg aitaaav mtrjaaf^.eda Trjv aitov^^rjv' fueXXei
" yapf^ ^r)aiv, " vtog tov avQpwitov epyeaGai, ev rrj ^o^i^ rov
" IlaT^Of ayToS, Kai rore aito^ooaei eKaarco, Kara ra epya avrov"
^o^av ^e rov naTpof, rrjv {xeTatj.op(f>ooatv eKaXeaev, fxeff ^g fxeXXet 20
TtapaytveaGai' r^v Kal teiKvueiv avroTg efxeXXev, wg ^yvaTOv rjv

avTotg lOetv.

KE*. AA.
Hfpi Trjs fi€Taiiop(f)<i)(T€a>s tov Kvpiov.

I " Kai fxe6 rjfxepag e^, (fjviaiv, " ttapaXafxfSdvei, ^lriaovg rov 25
**
IleTjOov Kat laKOi^ov, Kat ladvvrjv rov ddeX(f)Ov avrov, Ka)
'*
avacpepei avrovg eig opog vxp-^Xov Kar idiav' aXXog ^e E,vay-
yeXiarrjg, **
|U.eTa oactw Xeyei. ovk evavrtovfxevoi ^e dXX-^Xotg

rovro eiTtov, aXXa Kai a(f>o^pa avvd^ovreg' fi.ev yap, Ka) avr^v
rrjv rjfxepav, Kaff vjv e^pSey^aro' KaKetvvjv Ka^ vjv dvrjyayev elttev' 3°
Se, rag fxera^v rovrm elitev fxovov. ^ta t/ Se rovrovg rovg rpelg

Xafx^dvei ; eitetVirj ovroi rm dxXm vjaav vitepexpvreg' Kai ^ev


IleTpo?, eK rov a(f>ohpa (fttXeTv rov "Kpiarov eS^Aoy t>jv vTtepo^vjv,

oe ludvwjg, ck tov a<f>otpa ^tXetadai' Kai ^ldKoofSog §e, airo


XVII. I. MAT0AION ETArrEAIOT. 135

Tvj^ aTroKpi(T€a}<;, ijg aneKpi6v] (X€Ta tov a^€\<f>ov Xeyxv, " ^vva-
" fj.€6a TTietv TO TroTVjpioV ovK airo t^j- (pcov^g ^e [Ji.ovoVf akXa &e
airo TcSv epycov, twv Te aWav, Kai a(f> wv eTiXvjpioaav cnrep etireV
ovTta yap v}v ocpo^pog Kai (Sapii^ Totg 'loi/^a/o/f, ag kou tov
mpwbYiv ev TovT(ti vo[xi<Tai '^(api^ea^at Totg ^lov^aioti, ei CKeivov 5

avekot. ovK avayet ^e avTovg Xp/aTOf, a\Xa fueTa e^ yjfxepai'

ovoe Ta QvofJiaTa twv fxeWovTav avepye(j6at Keyei, aXXa fxovov

aopiaTag' oti " eiai Ttveg twv w^e eaTWTccv, o"iTiveg ov /xv]

" yevaccvTat 6av<xT0v, Kat Ta e^yjs' tva ixrj ayavaKT-^awatv 01

Xonroi, xg 7rapo(p6evTes' ^ia tovto ^e TrpoKeyeif tva ev tw api6[Jiw 10

twv yjfjiepwv T^g eTit6vfj.tag ey.TrXyja^evTeg, ovTcog vvjcpovayj Kat

fi.efjLepifji.vyjff.evy] ^tavoKX TrapayevccvTai.

Ttvog eveKtv MwuV^v Kat HA/av eig fj.eaov ayet ; TrpwTov fxev,

i-TretOr] eXeyov ot oyAoi, 01 fxev rlA<av, 01 de, lepefniaVf 01 de, eva

Twv 7rporj)y]Twv avTOV eivat' "^ta tovto Tovg Kopvcpatovg twv ^Avo- 15
OToKcov ayei, iva to fj.eaov Kat evTev6tv i^^coai twv ^oyAwv Kat tow
^eairoTov' tevTepov ^c, hreiVf] avveyjag eveKakovv tco "KptaTW, wg

•TrapajSaivovTi tov vofKov' iva ^ei^v], enrep yjdeXov Xoyiaaa6at 01

^lov^a7ot, OTi, ovh^ av M.ovay]g fnev, tov vo/xov '^e^wKwg, ireptet^e

vaTovfievov avTOv vir ayTOv, wg evoft.t^ov eKeivoV Kat ovS' av 20


TrapeaTy] avTw, y] vir^Kovaev' Kai 'HXtag ^e virep Tvjg ^o^yjg tov

Qeov e^-^XwaeV Kat ovk av, ei yjv avTi6eog, &eov aavTOv Xeywv, fx.y]

wv o-nep eXeyev, e6epa7revaev av avTOv Trapayevofnevog' TptTr^v ^e,

iva f/.a6watv, OTt Kai 6avaTov Kai ^wy]g ti^v e^ovatav eyei, Kat twv

avw Kat K<xTw KpaTei' ^ia tovto Kat tov TeTeXevTy]KOTa Kai tov 25
ovbeirw irabovTa, etg fxeaov ayei TeTapTov oe, tva oetqy] tov
aTavpov t\v to^av, Kat 7rapafi.v6-^ay]Tat tov IleVpov Kat eKeivovg,

^e^otKOTag to 7ra6og, Kai avaaT^aet avTwv to. (ppov^fiaTa' Kat

yap " eXaXovv (fjyjat,


" }Awvay]g Kat HXiag tvjv ^o^av yjv efieXXe
" 7rXY,povv eig \epovaaXy]fx.. TovTeaTt tq 7rd6og Kat tov OTavpov' 30
ot/To» yap avTa KaXovatv, TOVTeaTt ^o^av dei' ov fnovov Se Tag
7rpoetpy]fxevag ahtag eig f/.eaov avTovg dyet, dxX^ eiret^y] etTrev'

" e; Ttg 6eXet oirtaw fxov eXdeiv, dpd^w tov aTavpov avTOv Kai
" dKQXov6etTW /xor" Toi^f fxvptaKtg diro6avovTag, vTrep twv tw
Qew ^oKovvTwv, 7raptaTY]at' Kat yap tovtwv eKaaTog, t>^v ^pv^^yjv 35
136 EPMHNEIA TOT KATA XVII. 4.

avTOv diroXeaag evpev avTYjV' irpog Tvpavvovg eKaaTog Trappyja-ia-

adfMCVogf fjiev iipoq tov AlyvTrTioVf ^e, "npog tov ''Kyad^' koi

§i' cTfpa t\ TOVTm vXeiovaf aiiep tia to fjJfjKog TiapyjXBoV eav

Ce Tig (ptXoTTOvog 17, yvooaeTai KaKeTva.

4 A;a Ti eiTiev YleTpog, " KaXov eaTiv ^fxdg co^e eivai ;" eirei- 5

OvjTrep vjKovaev, oti ^ei elg to. 'lepoaoXv[Ji.a avTOV dne\6e7v koi
TraQeiV <j)ol3ovfx.evog ti^ Kai Tpefxm virep avTov' ei^ev ^e opog,

Kai TToXXyjv tvjv avayjapriaiv Kai t>;v epfifkiaV tid tovto ^ovKeTai

avTOv eKei eivai '^ivjveKoog' ^/o, Kai aKfivav ft.eft.vv]rai' eTi he Ka)

TovTO XoyiadfJ.evog, OTi McoiJa^g irdpeaTi Kai 'HXiag' M.a}vai^g 10

eig Tov yvotpov eX^aJV, Kai tc5 Oeco "tiaXeyPeig' Tifjuv^ te e7i)

TQv opovg Tivp KaTeveyKOiv, Kai S<a ToyTO ov (po^yjOvjaofAeBa

evTovQa ovTeg' tovto ^e eXeyev^ ug 6epff.og epaaTvjg tov X.piaTov'

€1 yap Kai fxvj e^vjTaafnevog 6 Tpoiiog vjv twv pvjf^dTtcv, aAA' oft.a}g

TcoXXvjg 6epfxoTVjTog yefxovTog' ovTag Kai TrepieKaieTO tov HpiaTov' «5


€< ^e " fjivj yj^^ei t/ eXdXei" KaOag AovKag <pvjai. to ^e " ^efSa-
" pv]ff.evoi vjaav vttvco, tovto ^i^XoT, oti ttoXXco KaTeiy^ovTo Kapw
To5 ano TVjg oipewj- avTOig CKeivoig yeyevvjfi.evx' Kaddwep yap
o<f)6aXfL0i e^ vnepf^aXXovavjg aKOTOvvTai XafLnvj^ovog, ovTtog Kai

ovTOi TOTe eita^oV ov yap Ov] vv^, aAX vift.epa Kai to TVjg avyvjg 20

TVjg 6e'iK^g VTrepoyKoVf e(3dpei tv]v twv ocf)6aXf*.cii>v da6eveiav.

Tivog 'eveKev eK TVjg vecpeXvjg <pavvjv dtpivjaiv 6 riaTi^p ; eTret^v]

ovTCcg det <paiveTai 6 Qeog. *'


ve<peXv] ydp" <Pv]ai, " Kat yvo^pogy
**
kvkXco avTOvr Kat itdXiv' OTt " 6etg vecpv]^ tv]v e^rijSaatv avTov'

aat " ve<peXv] viteXa^ev avTOv, aico tuv 0(p6aXfj.av avToJv," Aca/ 25
**
ciog vtog avdpcoTrov epy(Ofj.evog ent twv vecpeXcov." tva ovv TriaTev-
acoatv, OTt irapa tov Seov y] <pctivv] <pepeTai' ^id tovto dito Tvjg

ve<peXv]g v^vey^Pr/' ve<peXvi ^e <pc6Tetv\ eTieiVr] <po^vjaai ovk e(3ov-

XeTO, dXXd "^t^^d^ai' ottov ydp diretXyjv, aKoretv^v ^etKvvaiv,

'caaTiep ev tw S/va* dtd tovto ^e vj <pci)vv] vjve^^^jdv], /x.€Ta to d<pave7g 30

yevea6ai M.ctivavjv Kai 'HXtav, tva ^etyp-l] OTt ov itepi kvog twv
tio eXeydv], dXXd Ttept tov 'Kptarov fxovov' ov tov \ptaTOV Se
fxovov VTteXa^ev v] vecpeXv], dXXd itdvTag' tva fj.v] vof/.tc6^ OTt

e €*' T« Cod. fa
7)y£i(; Cod. > »€<pei Cod.
XVII. lo. MAT0AION ETArrEAIOT. 137

Xp/o-TOf a(fyii]Ke ttjv (pcovi^v iKnwjv ayafnjrov 0€ vio»» ayrov

€?»€V, §/« TOV n€T/70V. &€ ^(yd, TOIOVTOV ^OT/V. OT/ #faV

fMvpiaKii avTOv (piXet^, ov (f>ik(^^ avrov TotJ yeyew^KOTos hoV


ei ovv <f)iX€hai Trap fjotov, (f)i^a]v, ju,^ (f>o(3ov to •na^og' Kai yap

1(70(; [xov ear) KaTo. wavTa, Kot laoyvoifxcov' ro ^e ** cv w ev^o-e^

**
Kvjaa" IfjXoT, €0' co avaTravofXiVO^f w apecrKOfJiai, ^ia to KaTo.

Ttavra i^iaw^rBai avrov vpog [xe fJiera aKpi^iiai' ro 8c " ayTou


*'
aKovere" (jrifxami, ori Kav (rravpo^vai ^ovXrjOyj, ft.r} avrt'

Tco-yjf.

Aia t/ €/? [x€V Tov 'lop^dvyjv (veyBeiavji T^f (f>avyjg, Kai o-^Xov lo

too-oiJtow •aapovTOg, Kal fxira ravra iraXiv, ore ^povrrjv eKeyov

yeyovfvai, ov^etf KareTreaev evt TrpoaayTroV vvv ^e ev ra opet

KaraTtXayevreq, rovro enaSov ; eirei^r] Kai epyjfxoq Kai vrpyjXof,

Ka) ri<yvy(la ^v ttoXA^?, Ka\ fxerafxop^piOGtg (f^piKfig yefxovaa, Kai

(f)oi( oparov, Kat ve^f^eXfj eKrerafxevrf avep aitavra, etq voWvjv 15


«yToyf aycoviav €ve/3aXfv, aare KaraTrecrovrag, TrpoffKvvi^crat' ^ia

TOVTO Se evereiXaro ainolg, fxvi eiireiv rovro rtvi, ea>f ov eK

veKpav avacTT'^* eTrei^vj oVoo fxet^ova ^teXeyero irept avrov, TO<xovTa>

^vcrnapa^eKTOTepa y]v Tor? ttoWoTs tot€* ovk eKekevae ^e ^ta

vairroi fxi^^evt elveiv, aXX' €W? av ava<rr^ eK veKpav' eTret^r] u^ 20

vpoyvwarvi^ "^tet, ovre 01 hirodroXoi, ouTe 01 "noWot rov cyXov'

0/ fxev, Ylvevfxaroi 'Aytov KaT0(^i(i}6evre(, 01 ^e, ra crvjfxeia ySAe-

wovTes-, Ta dia rm 'Ajtoo-toAwv ytvofxeva.

10 ** Kai eTryjpanvjcrav avrov," (f^-^at,


**
Xc-yovTef ri ovv oiypafXfxa-
" reif XeryovtTtv, ori 'HA<af Se? eAflerv 'Trparov; Kat iroBev TOVTO25

eAeyov 01 ypafxfxareig ; eKparei fxev 6 koyog ovrog Kai irepie^pepero'

wcravrwg ^e, kou vept rov ^piarov' 0^5^ wg ej^^v ^e irap eKeivav

epfxvjvevofxevog. ai fxev yap ypa(pat, ^vo Xeyovai rov X.pt<TTov

•jrapovatag' ravrvjv rvfv yeyevyjfxewjv Kat rv]v fxe\Xov<7av' Kat

ravrag ^vjXwv IlauAo?, f Ae-yev, *' eire^avvj vj yapig rov ©eoi) 30


*' **
V] awr-^piog." Ka) iraXiv' vpo^r^eypfievot rvjv fxaKapiav eXtri^a
**
KOti eitt(f><x.veiav rvjg 'to^vjg tov fxeyaXov 0eoD Kat SwT^poj vjfxav

**
^ivfdov XpxaTov." Koti 01 irpocfyrjTat de, eKarepag fxefxwjvrat' rvjg

fxevroi hevrepag irpo^pofxov Xeyov<xt rov 'HA/av €<Tea-6ai' rv]g ^e


T
188 EPMHNEIA TOT KATA XVII. lo.

TTpoTipaii \(aavvfi<; eyevero' ov Kai HXiav 6 'Kpiarog kuXu' ovk

eirei^yj HA<af ^v, «AA' eTrei^Yi tvjv ^taKoviav (TiX-^paaev tov


HA/a' o/ ypafxixaTeTi ovv TavTag avyyeovTeg Kai hia(7Tpe(f>ovTe$f

T^f ^evTepa^ efj.v/jixovevov [aovov iipog tov ^y^fxov, Kai eXeyoVf el

ovTog eaTiv 6 Xp/crTOf, e^e^ tov 'HX/av TrpoXa^eh' avTog ^e tpvjai 5

Trpof Tov? (/.aByiTag' " 'HA/aj- fuev epyeTat, Kai amKaTaa-T^aei

" TrdvTa." voia iravTa ; aTrep 'Trpocp^TYji Xeyei MaAaj^/aj*


" azrocTTeAa) yap vfJLn/ HA/ai; tov Qea-^iTi^v' og aitoKaTaa-Ti^a-et
" Kap^tav TraTpoi Trpog vioV eTret^vj yap iraTepeg Tav ^TtocxToXav
yjaav 0/ ^lov^aHoi, Xeyet oti aTioKaTaaT-^aei To7g "^oyfJiaa-t tcSvio
viav avTm, TovTea-Tt toJv AiroaToXcov, Tag Kap^iag twv naTepwv,

TOVTeaTt Tov yevovg twv iov^^aicav t^v ^tdvotav §e, e;V to '^ta-Tev-

aat too XpiCTw, tva {jLr} irdvTeg dp^vjv ditoXuivTaiy •napayevoij.evov

eig TYiv ^evTepav auTov Trapovatav' " Keyd) ^e v[ji.Tv" (f)V]aiv 6

'KptaTog, '* OTt HXtag vj^v] ^Aflev, Kat ovk eiteyvaaav avTOV aAA' 15
" eTTotrjaav ev avTw, oaa vjSeXviaaV totc avvYjKov 01 fxaQyjTat, oti
*'
Ttept l(odvvov Tov ^aTtTtaTOv, eiitev avToig' Kat yap Xoirtov

o^vTepot elg to voeh eyevovTO, Kat TtpoaeKTtKHTepot Ttpog to.

XeyoiJieva.

Ilodev oe eyvaaav tovto oi y.a6i^Tai ; e^ tov ^&>; itpoetpvjKevat 20

avTOig, OTt avTog eaTtv HXiag fJLeXXcov ep^^^eaGat' dXXa [Jt,y]^e}g

6opv(3y]dyj, fJLV] ^e 'TtenXavyjadat vofi.iay] tov XoyoV ei Ttore fnev

avTOV y]^eiv, ttotc &e eXv^XvQevat e(f>y)' TtdvTa ydp dXy]6y] eiiteV

OTe fJiev ydp (f)y]aiv OTt HXtag epyeTat, Kat ditoKaTaaT-^aet itdvTa'

avTOv Tov YiXtav Xeyet, Kat tv^v twv 'lof^a^wv ToVe e7tiaTpo(py]V 25
eaofj.evy]v' ot dv ^e e'ntr] 6 ft.eXXccv ep^x^ea^ai, Ta KaTo. tov Tpoitov

TVjg ^taKovtag, tov 'Iwavvrjv 'HA/av KaXeH' tto Ka) eifriyayeV " oti
" y]X6ev, Kat ovk eTteyvcoaav avTOv, aAA' enotiqaav eig avTOv, TtdvTa
" oaa y]6eXy]aav. itola TavTa ; oti eve(3aXov etg heafLWT-^ptov'

OTt vj3ptaav' oti d^neKTeivaV OTt y]veyKav tv]v Ke(f>aXy]v avTOv €7r}30

TtivaKog. evKaipccg ^e avTovg dvafj.ifj.vy]aKet XotTtov, koi itep) tov


ittov "Ttd^ovg dito tov itd^ovg ^lccdvvov, 'TtoXXvjv avToTg itpo^evav tvjv

'!tapaf/,v6tav' <f>y]at yap avToTg, " Kat 6 vtog tov dv6panov fi.eXXei
" wao-j^e/v vit avTCtiv' ovk eK tovtov Se fj.ovov, dXXd Kai eK tov
XVII. 17. MAT0ATON ETArrEAIOT. 139

OavfJLara evQew^ €pya<Taa6at fjiiyaXa, Kai yap itokXoe/fiv vapa'

TYjpvjaavm TOVTO l(TTi evpeTvf OTt Kai vpo tov etveiv vepi tou

vadovf, Kai [A€Ta to etTretv, evSeai 6av[xaT0vpyeT tovtov eveKtv.

KE^. AE.
Utpi Tov (TeXrjvia^ofuvov. ^

14 " Upoa-^XSe ^e tw Xp/CToo, avSpomo^, (^"^cri, " yovvTteTwv avTOV,


" Kai KeyaV eXeyjaov fj.ov tov vlov, OTt aeXvjviai^eTat, Kai KaKotg
**
eyei^^ Kcti to. e^yji' acf^o^pa (paiveTat KaTa TrtaTiv aaSevav 6

rov a-eXy}vta^ofJi.evov TraTyjp' TrptaTov fJLCv, €K tov enreTv tov XpiCTOV,

OTt Tco TTiaTevovTt irdvra ^vvaTa' eiieiTa, Kat eK tov enreh avTOV 10

irpoaeXSovra, " jSorjSet tjj dvia-Tia, Kat eK tov TrdXtv elneh


fj.01

Tco Kvptx' " ti tvvaaat Po-^Qrjaov. aXA' 'taag epe7 Ttg, Kai ei

V) dntaTia avToy yeyovev aiTia tov avBpooTrov tov ixyj e^eXaQvjvat

Tov &a//Aova, ^ta t/ toi$ [Ji.a6rjTa7s eyKaXei; ^eiKvvg, oti ^vvaTOV


avToig Kat yaptg twv itpoaayovTm, fj.eta iiiaTewg 6epa7cevaaii$

noXXdKtg' coairep yap toj npoaepyoixevjp yj maTig layvaev tioX-

XdKig T>jv ^taatv rZv iraflcov Kat itapa twv fAaTTOVwv Xa^elv^ (ag

tai Tou Yi.opvf{Xtov' ovT(a rav rotovTcuv iroXXdKtg arjfLeicov rjpKeaev

vj ^vvafitg, Kot fi.rj TrtarevovTav rav irpoaeX^ovTCtiV Savfxarovpyrjaat'

o5f hii rov 'EiXiaaaioV OTt ov^^evog TtiaTevaavTogy veKpog aveaTvi' 20

yjpyf §e ytvcoaKeiv, ort ov Trdvreg ot fLa6r]Tat ria^evY^aav t^ vtaret


Sc vvV #fa/ yap 01 arvXot ovk rjaav eKei.

17 Aia t/ eiTrev, "w yevea dntaTog Ka) '^teaTpaft.fjt.evr]


" evet^ri

6 aTiiaTog dvrjp ovrcog evTvyydvet eirt rov oyXov avrS) Kara rccv

fJM^rjTwv, ag fj.r] la-^QiadvTOiv rov viov avTov Sepanevaat' f3ovXo~2^

fjievog avTovg diraXXd^at rov eyKXrifj.aTog, Kai etg irpoaamov fjiev

eKeivov fJ.ovov, tva fiir} auTOv e^airop-^ar], ov Trpocpepet rr]v dirtaTiaVf

etg irdvTag ^e ^lovtaiovi' Kat yap eiKog r]v TroXXovg rovrcav aKaV"

^aXiadijvat' eiTrwv ^e, " eoig irore fj.e6^ vfJMV eaofJMt ; ^eiKvvai

ToAiV Koi €K rovrov daTraarov ovra rov 6dvaTov avra, Kat ori oy^o
TO^ aravpa^rfvat, dXXa ro etvai fJ.er avrav jSdpog eXoyt^ero'
epoyrS. Te avTOv, " ttoVov yjpovov e^^et ;" eig yjpr^arag eXirihag

^ T^j Cod.
r 2
140 EPMHNEIA TOT KATA XVII. 17.

a.vTOV arywy oKf^ivjcri de avTOV CTrapa,TTeaSaij ov Trpoi eirt^ei^iv'

Kai yap loav tov oy^kov ayvayojaevov, evBeoo^ eTreTiixvjaev avTw,


akXa Kai tovto ^ia tov vaTepa itoiet, tva i^wv 6opv(3ov(J.evov tq

Oaifxoviov airo tov /3Xy]Bi^vai fxovov, Kav ovtcos eva^/Gyj elg t»?v

irt<TTiv Tov ixeKXovTog ytveaBat 6av[xaTog' etite Se avTf' " ei 5


** ovvaa-ai TitaTevaai, irdvTa ^vvaTa tw irtaTevovTt'" Ttdktv eig

avTOv TreptTpeTTitiv to eyKXvjfxa' OTt Trep, <^>jcr/, ToaavT-r) Tiap' efxot

ovvdfxeccg eaTt ireptovata, waTe eav irtaTevaf) wg Se?, kou avTog


Ovvaaai avTOV depaTrevaatf xai tovtov, Kat eTepovg TroXXovg. j^py/

TOivvv aKOTteTv yjfxag, ov fxovov oti tov "^aifJLovog aTryfXXa^at tov 1 o


Tcaayovxa, akka Kai oarfv etg avTOv Trpovoiav oog (f^iXdv^pwitog

eiteOeiKvvTO e^ CKetvov tov Katpov, d(f) ov eig avTOV to ^aift.oviov

etaeXyjXvBev Kat yap ei fnyj eKTOTC Ttpovotag avTov itdayoiv

aityiXavvev, irdXat av diioXcaXet' " Kat yap etg Ttvp avTOv eve(3aXe,"
**
(f>yjat' Kai etg v^ap' 6 Se TavTa itotSiv ^aifiLCiv, Kat dveiXev avi^
TtavTeXwg, ei fny] ev t^ ToaavTyi fiavia, itoXvv ^ e7te6y]Kev Seog
avT^ Tov yaXtvov' coavep Kat eit eKeivcov toov ev Taig epyjfxtatg

TpeypvTcav yvfxvcov, Kai Xt6oig eavTovg KaTaKOTtTOVTCov, ov ^e7 ^e

vfxdg 6opvPeia6at, ei aeXi^vta^ofxevov avTOv KaXeH' tov yap itaTpog


Tov ^atf/.ovuvTog eaTtv yj (f)cov^' ei ^e Kai 6 EivayyeXtaT^^g (f^yjatv, 20
OTt aeXyjvta^ofievovg itoXXovg e6epdTtevaev' dito T^g tcov TtoXXav

vitovotag tovto Xeyet' ot yap '^atfxoveg, eitt ^ia^oX^ tov aTotyetov


TOVTOv, TtOTe fxev eittTt^evTeg To^ig wt avTf KeKpaTy]f/.evot$ av6poo-

Ttotg, TtoTe ^e dvtdatv aiiTOvg KaTa Tovg TYjg eKeivvjg '^pofxovg' ovy^

iog eKetvy]g evepyovaffg, aitaye, aXX ovtoov tovto KaKOvpyovvTOOv 25

eig TVjv Tov aTotyeiov ^iafSoX^V ^to Kat iteitXavrifxevy] Ttapa Tolg

dvoy]Toig eKpdTYjaev '^o^a, Kat ovTOog Tovg TotovTovg KaXovat ^at-

fxovag aTtaToofxevot' ovte ydp yjv tovto aXi^6eg.

KaT IViav ^e tov XptaTOV e^^yjpcoTyjaav 01 "'AitoaToXot, ^<a t/

ovK y^vvy]6y]aav tov ^aif/.ova eKJ3aXeiv; dyoovtoovTeg Kat (f>o0ov-^o

fxevot, fxy]TtoTe Tyjv ydpiv ^v e7itaTev6y]aav, aitcjoXeaav. Kat yap

^aav Xa^ovreg e^ovatav twv '^atfxovoov dKa6dpToov' avTog ^e eWwv


*'
avTOig, edv eyeTe ittaTtv wg kokkov atvditecag^' kcu. to, e^y]g,

Ka\ Ttept Tyji toov ayjfxeioov ittaTeoog eiTiev' aivdneoog §e fxefxvy]Tai,

^ itoK^v Cod.
XVII. i;. MAT0AION EYArrEAIOT. 141

Tov oitpaTov avTov Ov}Xav OvvafxtV e/ yap tSov oyKuv fXiKpov iivai

^OKcTf a\Xa Trj ^vvaixei navTm t£v airepfMaTiov kdTi ^(po^^poTepov'

^eiKvvi TOivvv, OTi TO fXaj^/cxTOV T^j- yvTjo-iai TiKTTeag, fkeyaXa

^vvaTat' '^ta tovto efxv^aSvj t^? c-ivaTrecog, Kat ov^e f^eyjit tovtov

ea-TV} [JLOvov, akXa Kai opo^ TrpoaeSYjKe' Kat •nepatTepoj irpoe^vj' c^

ovt\v yap, <f)ri(xtv, a^vvaTrjaet vfxiv. et ^e Xeyoi Ti^, jtov opog

fi.eTe6yjKav ; eKeTvo ^ fxavOaveTca, oti tSi iroXXw fxeT^ov eTroivjaav

vexpovi yap aveaTVjaav fjivptovg' ovK eaTi ^e of/.oiov opog /xeTot-

aTvjaai, Kat QavaTOv aiio aafxaTog Kivviaat' XeyovTat Ve fxcT


eKetvovg, ayiot Tiveg eKetvctiv eXaTTOvg ttoXXx, Kat opvj, '^eiagio
KaXeaaavjg, fxeTaQehat' etKog ^e Kat tovto yeveaBai vtto tcov

Aa-ocTToAcov, Kai fxvj yeypa<pdat' ofSc yap iravTa, a edavfia-


*'
Tovpyvjaav, eypd(f>v]. eiTroiv he oV/ ToyTO to yevog ovk Iktio-
*'
peveTat et fxvi ev Trpoaev/vj Kat vvjaTeta," 'jtept TrdvTm twv
^atfLOvccv Xeyet' ov vepi txv vofi.ti^ofxev'j}v aekvjvid^eaQat fxovoV 1

Kat yap d^vvarov, Tpv(f>yj av^avTa Tiva iroTe, diraKXayvivat Tvjg

fkavtag TavTvjg' "X^vil^et yap fxdXtaTa TVjg vvjaTetag, to. TOtavTa


voauv' ^toirep vj vvjaTeta (f)iXoao(f)tav iroXXvjv evTiQvjai, Kot
dyyeXovg e^ dvBpwirm KaTaaKevd^ei, Kat Taig daafxdTotg ^vud-
[xeai, TOig ^aifxoai Xeyw, irvKrevetv TtoteX' dXX' ou Ka& eavTvjv 20
ovaa' te7 yap Kat evyvjg, xai eirtTeTafxevvig evyvig Kat eXevj-

fxoavwjs' iva ^e fxvj Xeyaatv ot AiroaToXoi tx X.ptaTco, Tivog

eveKev ev tvj VaXtXata ^taTptfSofLevog ^tvjveKag ; ^ta tovto


**
dvaaTpe(f>oft.evu}v avTwv eKei, eiirev avTolig' OTt fxeXXet 6 viog
**
Tov dvOpairov 7rapa^t^oa9at, Kai to, e^^S^g' Kat yap Trep\ tou 25
TrdQovg dKOvovTeg, ov^e i^eiv to. ^lepoadXvfia e^ovXovTO' oBev

Kai **
eXvTrvjOvjaav' Kai ov^e dnXug eXvn-^Bvjaav, dXXa Kat
" a(f)o^pa.^^ eyeveTO ^e tovto, ^ia to dyvoeiv twv Xeyofxevccv tvjv

^vvafitv, Ka6(i}g 6 M.dpKog (f^vjatV ovVe yap vj^eaav t/ TroTe vjv

ovTog 6 SdvaTOg, Kai OTt fivpia epydaeTat dya$d' ov^e Ti iroTe ^o


eartv vj dvdaTaaig avTvj, dXX vjyvoovV ^to vjXyovv, Kat a<po^pa

dvTef)(OVTai toD ^tSaaKdXov.

1 fKflv^ Cod.
142 EPMHNEIA TOT KATA XVII. 17.

KE4». Af.
Tlepi t5>v alTOvvTCiv t6 StSpa;f/iia.

Tivoi ev€k€V 01 Toc ^l^^payjj-a^ XafxPavovTeg, avTw [xh oiiK

€To\[Jiy]aav TrpoaeXOeTv, a\?^ tco IleT^co, Kai ov^e tovtw [j.eTa

TroXkvji Tvjg a(f)o^pOTV]TOi-f aXk eTrieiKeaTepov ; ov^e yap eyKa- 5


AouvTCf, aX\ epa^Tavreg eXeyoV " ti^aaKaXog vfJMV ov TeXei
" Ta fi^pa^^a ™ ;" eTteiVifi el Kai [xvj ttjv Trpoa-fjKOvaav Trepi avTOv
^o^av ov^eTTd} elyoVf aW waitep av$pctiTiov eKeivTo' ttA^v aiteve-

[xov avToi Tiva a/§» Kai Ti[i.y^v, ^ia Ta itpoKa^ovTa aif][>.e7a' Tiva

Se eaTi TavTa to. ^itpayjj.a^ ; ot€ t» irpwTOTOKa tcov AlyvTTTiwv 10

aireKTeivev 6 Qeog, tot€ T^yv Aevi (f^vXvjv avT avTciiv eXa(3ov' eha
eireiVrj tSov itapa lov^aioig TrpcoTOTOKCov eXaTTCov 6 T^g <pv\yjg

apiB[j.og yjVf dvTi tcov XenrovTCov eig tov apiB[j.ov aiKXov eKeXevaev

elaeve^/Syjvai' Kai aXXcog ^e, e| eKeivov eQog eKpaTi^aev to. irpcaTOTOKa

Tov <f)Opov TovTov eia<pepeiv' enei ovv TrpcoTOTOKog vjv 6 'KpiaTog, e^o- 15

Kei ^e Tc5v [i.aBi^Tcov itpcoTog eivai IleTpof, avTa iipoaepyovTaL' Kai


yap cog e[j.oiye "^OKe^i, KaTo. ttoXiv eKdaTtiv dTrvjToW ^io Kai ev t^
TraTpi^i avTOVf TOVTeaTiv eig ^airepvaov^j., irpoa^XQov auToS* avTV]

yap avrov elvai evo[j.i^eTo. ovk eiirev ^e to5 \piaTw 6 IleT^o? Trpco-

Tog Trept tovtcov' e^e/&>; rjpvOpia irepi toiovtcov avTa "hiaXeyPyjvai' 20


tio Yj[J.eTepog ^eaTTOTfig, Kai irdvTa aa(f>coi ei^co$f irpoXa0ci)v <f)r]at

•jrpog avTOVf " ti aoi "^oKei '2i[i.cov ; ot /SaaiXetg T^g yv^i «fo
" Tivcov Xa[j.[3ovovat tcAtj ^ Kvjvaov^ Kai toc e|^$"* b ^e Xeyeif

TovTO v]v' eXevSepog [J.ev el[J.t tov ^ovvat KVjvaov' el yap ol j3aat-

XeHg T^i yv]g irapa twv vtav avTcov ov Xa[i.(3avovatVf aXXa irept 25

TcSv dpyo[j.evcoVf iroXX^ [xaXXov aTrvjXXdyBat e/Ae ^e? TV]g airaiT"^-

aecos TavTVjSf ovk eTTiyetov (3aatXecog aXXa tov tcov ovpavav ovra

[xe T/ov Kat ^aatXea. KeXevet Se tou ev to5 i-xPvi evptaKO[xevov

aTaTVjpa, ^oSyjvat dvT avTov Kat eKetvoV to ^ev, tva [j.v] eKehoi

aKav^^aXtadSoaiv' to ^e, tva [j.v] ovTog' ov yap cog ypecoaTcov ^t^co- 30


aiVf dX)C ag t^v eKeivcov daQevetav ^top$ov[i.evog' o[j.cog ovts Trapat-

TerTat tov <f)0p0Vf outc dirXcag KeXevei oovvat' aXXa npoTepov tei-

1 UhfayfAa Cod. "" 8/8pay/Aa Cod. " hilfayfj.a, Cod.


XVIII. I. MAT0AION ETArrEAIOT. 143

^«f eavTOV ovK ovra imevdwoVf totc ^i^ojaiv' aAXaj^ov /fara-


<f>pov€7v Twv aKav'^akti^oiJ.€va)v fcprjy ot€ Trepi PpufxaTiov ^ieXeyeTO'

^t^aaKiov 7jfj.ag ci^evat KaipoiiSf KaQ ovg ^er (f)povTt<^€tv twv a-Kav-
^aXt^oixevaVf KaO ovf ^ei KOTacppovetv, ot av fj.yj^ev ^XaTtTfi

Tipoi €vael3eiav to ytvofxevoV a\Xa Kat <popov ^t^ovat Kat iiavTa 5

vote^v' ovK e^ aiioKetfKevav ^t^coat ^e, tva eK tovtov ^et^vjf Qeov


eavTOv ovTa tcSv oXav, kou oti tijs BaXaaarig KpaTei' e^^ei^e [xev

yap rj^r] Kat entTtfJL-^aa^ avT^, Kat tov TieTpov tovtov avTOV

Ke\evaa$ eiri^yjvat Tav KVfi.dTCOv' teiKvvai Oe Kat tovto avTO'

ov yap fxtKpov ^v diiQ tov (3v6ov eKetvov, Kat Trpoetiieh OTt Kai 10

vpcoTo$ efxiteaellTai t^^^vg, S/ ov <popog OoB-fjaeTai' Kai oti

wavep dyKKJTpov eig ttjv ajSvaaov eKetvtiv eKTrefAXpavTa avrov to


**
vpoaTayfiaf dyayelv^ tov KOfJ.t^ovTa tov (XTaTrjpa' dvT) efjiov

** tovto Kat avTog TrpccTOTOKog tjV


^e Kat aov'^ elirev' jttev, evetOv)

TOVTO Se, Kat Tlf/MV aVTOV. i^

KE4>. AZ.

TLtpi tZp hrfpayrtf<TavTCiv rls fifl^av.

I Ata t/ (fn^atv " ev eKetv^ t^ (apa vpoa^XGov 01 futOrjTai t^


** Ttq apa
Iriaov KeyovTeq fJiet^ov eaTtv ; ezre<d»/ eTtaQov Tt av-

OpaTTtvov i^QVTeg Tov UeTpov "TrpoTtfLrjOevTa' Kat yap Kat ei$ Kat 20

TCtJv ^vo, ^iaKoofBov Xey<a Kai lcodwov, TrpwTOTOKog rjv, aAA' ov^a-

fLwg t/ TotovTOV eiroirjaev virep avTxV atayyvofkevot ovv to TrdQog

6f/.oXoyrjaat oirep eiraOov, <f)avepug fiev ov Keyovatv' qti ^ta tov

WeTpov -^fLuv TrpoeTtfJ.riaeVy Kat et fi.et^Q}v eaTtv rjf/MV ; dttopiaTag

Se epcoTooatv, *'
Ttg apa fiiei^cov eaTiv ;" OTe /txev yap tov$ TpeTg 25
ei^ov irpoTtfj.ojfj.evovg, ovtev TotovTov eiraOoV ore ^e eig tov eva

vepteaTr] to t^j Ttfj.rjg, totc rjXyt^aav' ov ft.ovov te tia tovto,

dxX ovv Kat Taf KXeTg eXa^eV Kat OTt efiaKapiaOi^, Kai "^ta Tyjv

dXXrjv Se afTou irapprjatav ttjv TroXXrfv rrapeKvt^ovTO' avTog Se


aT-^aag irat^tov ev fxeaa avTuv etirev avToHi' " edv fLrf aTpa<f>rjTe,^o
" Ka) yevriaQe ws toc Trai'^taj'^ Kai ra e^ijg' (mep S17A0? iravTcov

ayayyiv Cod.
144 EPMHNEIA TOT KATA XVIII. 5.

TaTreivoTcpov ti yevea^Qai' kui yap Kai (f)6ovov KaBapov to irai^toVf

Kai Kevo^^ol^ia^ Kai tov tcov Trpwre/wv ^p^^' «ai oti Kav vj3pii^v]Tai

17 TWTCTai, Yi Ti[xaTai, 7} ^o^d^tTaif ovTe €Ke76ev ^v(jyepaivei,

ovT€ evTevBev eTtaipeTai,' eig fxerrov ^e avTav laT^^a-iv, aTto Trjg

oxpeccg Tov Tiattog avTovg evTpexpai (BovXo^evog' p^^ ^e aKoiieh, 5

9r£f eKKaXehai vjfxag Trpog to, (f)vaiKa /faTopfiwjtxaTa, ^eiKVvg oti

eK •jrpoaipeaeccg TavTa KaTopBovv tvvaTOV.

^ 10 be og eav oe^YjTai Ttaioiov toiovtqv eTTi tw ovofxaTi }j.ov,

efA,e ^eyeTai^^ tovto ayjfiaivei, oti ov fxovov to TOiOVTOvg yeveaSai

fji.ic6ov TTpo^eveT, dXKa Kai to eTepovg TifJ.rj(Tai TOiovTOvg ^i efxe, 10

eveKev T^f eig eKeivovg TifLVjg, ^aaiXeiav vfMV opi^ei tvjv afiot/S-^v'

Trai^tiov yap Kat evTOvBa, Tovg dvBpaitovg Tovg ovTCog ^ia Qeov

yevofxevovg d(f>eXeig Xeyet' Tovg Taireivovg Kat dTteptfxfxevovg itapa

To7g TtoWolg Kat evKaTacppov-^TOig, Kat to ^»7 SavfxaaTOV, OTi


" efi.e <f)y}ai tey^eTai,^^ tov toiovtov "^eyofxevog. wairep ^e Ttfji.^vi5

Ka) (SaatXeiav wptaev ToTg Ttfxlaai rovg ToiovTOvg, ovTcog Kot


KoXaatv ToTg aKav^aXi^ovaiv, vjyovv aTifm^ovaiv, eva twv TOiov-
Tcov, coaTe fJ.vKov Kpeft.aa6vjvai etg tov TpdyviXov avTov, kcu KaTa-
TTovTiaQi^vai cig ttjv SdXaaaaV ro Be ^^
avu.(f)epet,^^ irpoaKeiTai,

^etKvvg OTi Kat tovtov yaXeTrc/iTepav viroaTi^aovTai KoXaatv 0/ 20


TOiovTOi' " Oya/," (f)yjai,
" tc5 Koaff.cp diro twv aKav^dXccv'
" dvdyKrj yap eXQeiv to, aKdvtaXa' irXrjv, ovai tw dvBpccTrco, hi

" ov TO aKdv^^aXov epyeTat.^'' tteyetpccv Kai evaycovtovg irotuv, Kai

eypyjyopevat TrapaaKevd^coV airo iroXXvjg yap YjfJ.epoTYiTog Kai tovto

iroteH, dXXa Kat ^iop6ovfi.evog, tva Kat t» 6p-^vco Kat tyj •npopp-^aet 25
avToy^' dvaKT-^aYjTat' iroXXoi ydp TroXXaKtg, avfj.(3ovXev6evTeg ft.ev,

ov^ev a(f)eXYi6Yiaav' 6pi^VYj6evTeg he dvYjveyKav' Kai ei dvdyKYj eX-

6eiv To, aKdv^aXa, ov to dv6atpeTOV TVjg e^ovaiag TVjg eXev6epiag

dvelXev' ov ^e dvdyKY\ Ttvi irpayfj.dTm v7ro(3dXXci}v tov (3iov TovTa


(ftvjah, dXXd irdvTcog to eaofxevov viro tcov Trovvjpiov dv6pco7rcov 7rpo-^o

Xeyei' a^dv^aXa KaXcov, Ta KcoXvfi.aTa TVjg op6v]g o^ov' ov toivvv

vj irpoppYiatg avTOv id aKdv^taXa' airaye' ov ^e eTret^vj irpoeHirev,

'hid TovTO yiveTat, dXX eiret^vi euieXXe irdvTcog €aea6ai, ^id tovto

Trpoelirev, wg irpoytvcoaKcov irdvTa.


Fiiircbv §e OTi " edv vj '^eip aov vj itovg aov, v] 6 o^6aXfjiOg ^^
XVIII. lo. MAT0AION ETArrEAIOT. 145

" acv aKav^akt^v](T€Vf' Kai to, e^^f* ov vep) twv tov o"«/xaToj

/AeXwv TavTa Xeyei' airaye, a\X2i Trepi (piXoov Kai TrpoarjKovTav

ov$ av €v Ttx^ei fJieXav avayKaiav ^•^(OfJiev' tovto ^e Kai avcoTepo)


eiprjKev' ov^ev yap ovtco ^kajBepov, a>i (Tvv^^iaycoyy} 7rovv}pa,' oaa
yap avayKfi iroti^crai fxr] tvvaTat^ ^vvaTai (f>i\ia TroXXaKi^, Kai 5

€/f I3\dl3vjv Kat eii acpektiav' ^to {xiTa TroXX^s T^f a<po^poTif]Tog

Tovs /SXairTovTai 'y](J.ag (KKOTrTftv KeXevei. Tiveg etdiv 01 {xtKpoi,

oU l^fl KaTacftpoveTv TrpoaTaaaei ; 01 ittccj^o/, 01 ayvcoaToi, 01 Trapa

To7g irokXoig fxrj^ev eivat vofj.il^o[xevoi' ov yap irept tcDv dXyjBiag

fUKpav ovTwv T^v yjktKtav et-neV laairep yap to (pevyetv tovs voviq- 10

povi ayaBov i^v, ovTcog to Tifmv T6i»f '^fiaiovg Kai eTrteiKeis, Kat
J^evovi; Kat irTCop^ouf, Kep^og e^/et fxeyiaTov.

KE4>. AH.

Hfpi TOiv eKOTOv Trpo^Twv TTapa^oXrj.

10 E<7ra>v oe " qti 01 AyyeXot auTwv," Kot to. e|^f, e^et^ev evTavSa 15
OTt iravTeg ayyeXovg eypfxev tq Se /SXenetv tq irpoawTrov tov
YlaTpog, ovoev erepov ayjfiiaivet, ei fviri t^v ttoAA^v irappyjaiav Kai
''
Tyjv Tifxriv, riv eyovatv o\ AyyeXot. to Ve ^Aflev viog tov dv-
" QpcoTrov acaaai to airoXaXog" Kai yj TrapaPoX^ twv c^faTOV irpo-

jSaTOJV TOUTo ayjfxatvet, tq "TroXXvjv <ppovTtha iroteHaQat rjfxag t£v20


vofxt^ofJLevuv eivat evTeXav a^eXcpwV odev Kat tov HaTepa eiadyet
TavTa PovXofi.evov. Kat fxyj tva Xeycofi.ev, oti ^eTva yaXKOTvirog

^v, Kat viroby]fi.aToppd(f>og, Kai yeccpyog, Kat eK tovtov KaTa<f>po-

vwfJLeV tva yap fu] tovto TrdOauLev, "^y] aKoiry]aat ^ta. iroaoiv yjfxdg

•weiQei fJieTptd^etv, Kai eig t^v Taiv d^eX(f>cov eirtfieXetav eavrovg 35


efi.f3aXXetv' eaTv^ae irattiov, Kai (pyjai, yiveaSe fj.ot wg to, irai^ia,

Kat og eav deqi^Tat iratOiov TOtovTov, ejtxe dep^€Ta<, Kat og eav

CKavOaXiav], aKav^aXtaGy^aeTat' Kat owSe r,pKeaQy] to5 Trapa^ei-

yfxari tov fJLvXov, dXXd Kat to " ovat" irpoae6y]Kev, Kat Tovg
aKav^aXt^ovrag eKTefJt.eiv irpoaeTa^e, Kav ev To^ei xetpwv waiv^o
Y]ff.'iv Kat o<p6aXf/.av' Kat diro tcSv 'A-yye^Awv irdXtv twv eyKeyet-

ptafnevctiv avTovg TovTovf Toiig vofJLt^Ofxevovg evTeXe7g dleX<povg,

tcai dvo ToJJ oiKeiov irdQovg' OTav ydp e^titf] " oxi ^X6ev vlog tov

u
146 EPMHNEIA TOT KATA XVIII. 15.

" avBpamov awaai to airoXwXo$" tov aravpov '^vjXoT' ^t' avrov

yap Tov Koa-fxov eacoaeV Kai aico tou ITaTjSO^' oti ov%\ avTW
^OKU aitokeaQai riva' Kai ano t^s Koivvjg avvvjQeia^ oti KaTaXi-

"Trwv Ta aeawaixeva iioiixyjv, ^vjTei to '^Xavwf/.evov, Kai OTav evpyj

avTOf xaipei eir avrw fxakXov, Kai ifjheTai tj5 evp-^aet, Kai Tvj ^

acoTVjpia TOVTOV el toivvv 6 Seos ovtw "/aipei eni tco fjLiKpw tovtw
tS) evpeOevTt, 7rw<; "yjfxeig KaTacj^povovvreg twv too 0coo TreptaTrov-

^aaTWV, ov-^^i tiKfiv 'twawfuev t^v eayatvpi ; ot/ 'yap aadevi^g •}jv

Ka) evTeA>;s", ^ta touto fji.dXiaTa ^ei TidvTa iroteTvf waTe avTOv
^taaw^eiv' fJiV) TOtvvv aft.eXwft,€v twv r^ii^cSv twv TotovTwV Kat yap 10

TtdvTa Tavra '^ta toXito etpvjTat' 6 ^ovXofnevog ovv eirt^^vat tov

ovpavoVf wg ttou^iov yeveaBw, Kat tov Tv<pov KaTavaTeiTWf Kat


irpog TO. aKdv^aXa ypyffopetTW' Kat to ovat (pvye7v aTrov^a^eTW^

^ta TO fj^ aKav^taXtaat T/va, Kat irpog tvjv awTi^piav tov itXyiatov

dywvt^ea6at' Kat opBpov <f)avevTog, e^iwv dito T^f otKtag, eva aKoitov 15

€%eT£o' coo-T€ Toy xpvy^tKov Ktv^vvov Tov Ttapa Tov hial3o\ov ToTg

dvdpwTtotg e7tayoft.evoVf tov d^eX(f)OV e^eXeaQai' ovhe yap y^vf tt]

eauTov awTyjpta fxovov dpKeTaOai Tiva, e^tet Kat TavTi^v kvfxaive-

Tai' dXXa itpeitov eaTt Koi Tovg eaTVjKOTag, eig 7tpo6vfx.iav efj.^a-

XeTv, Kat Tovg Ketfj.evovg eyeipetv. 20


15 " 'Eav dfi.apT-^ay]" <f)Vjatv, " etg ae 6 d^eX<f>og aov, vitaye Kat

" eXeylov afTOv fJ.eTalc,v aov Kat avTov fLovov' eav dKovayjf" Kat

Ta e^yjg' '^ta Tt ^e fxeTa^v twv ^vo yeveaOat tov ekeyyov Kekevei

fxovwv, ToT) Te kvTtyjaavTog, Kat tov kekvTtyjfxevov ; iva fj.yj


Tyj twv
TrXeiOvcov fxapTvpta, (3apvTepav epydavjTat t^v KaTyjyopiav' Kai 25

iTafJiWTepog eKeTvog yevoft.evog, ^va^top6wTog fieiv^' to Se " edv


*^ aKOvay}," tovto eav KaTayvw eavTov, edv Tteta^yj oti
aYifj.atvet'

yjfj.apTev' ovk eiitev §c OTt edv ireta6^ eKep^avev eKeTvog eavTOv

fj.ovov, dkkd eKeptaveV TovTcaTt, Kai aii avTog t^v ^yjfxiav e^e-

(pvyeg' Kat ydp KdKeTvog Kai oi/Tog e^yjfj.tovvTO Ttpo tovtoV /acv, 30
Tov ahek<f>ov, ^e, to^v oiKetav awTyjpiaV ovk dyet Se tov kvTt^-
aavTa itpog tov kv7ty]6evTa' akkd tovtov Ttpog cKeTvoV c?re/^^

yj^tKvjKwg ovK evKokwg av ek6oi itpog ditokoyiav, alayyvofJ.evog KOi


epv6ptwv' 'tta tovto itpog eKtTvov tovtov ekKet, kou oiiy^ aTtkwg,
akk waTe Otopdwaat to yeyevyjfxevov, Kat ov keyet, KaT^^^yopyjaov,^^
XVril. 19. MAT0AION ETATTEAIOT. 147

**
ovhe «TiT/jDMjo-ov, ov^e YiKag aTraiTfja-oVf aAA* eAeyfov," <fyri<Ti,

TOUTeo"T<v, ava[JL)n]<TOV rov afxapTyjfxaTOi ime irpos avTOV, ovep

eiraQe^ itap avTov' fJ.vj TreiSofxevov Je ayTou ev tovtoj irpotTTatraei

tTi eva vj ^yo irapaXa^uv oaca yap avai^ecTTepos ^iafxevei Kai

hafJLCOTepoif to(Xovtov fxaXkov vjfJ.ag eiri ttjv laTpeiav airev^eiv j^^' 5

ovK cwi T^y ayavaKTV}(riv kcu t^v opy^V el Se eirif/.cvoi, " enre,"
** Kai
</>i7<r/, T^ iKKkfjata" tovt€(7ti irXfioa-t' eav Se tovtcov
**
vapaKov(yr}, eaTai aoi (OJTrep 6 eOviKog Kat TeXoivrjg.

X/J^ Se aKOireTvy TraJf itavTaypv tov TeAcyv>jv e/V viK^ityfiM t^j-

**
fkeya\v\q riQi^atv KaKtag, Kat yap aWa-xpv <f>yjaiv' ouj^/ #fa/ 10
** **
01 reXavat ro avro itotovatv ;" Kat Ttaktv o< TeAcSva/ Tr^oa-
** rov 0eou*" TouTeo-T<v
^ovatv vfJM^ i.U T^v (3aatXeiav 0/

a-<f>o^pa Kara^e^tKaafj.€vot' tta ri ^e tov jm,>7 TreiQofj.evov fj-era

tSv TeAwvcSv erafev; tov r^tKVjfj.evov fj.vBovfj.evog, Kai ov rovro

fiovov eariv avrco vj Kokaatg tta ro fj)fj TtetaBvivat, akka Kai tia 15

TO enayofj.evov afJ.v]V yap keyo) vfxtv, <f>v}atV oaa eav ovj-

** ai^Te hu rvjg y^g," Kat ra e^^g' ov irept rcov Trpoedpctiv rvjg

€KKkvjaiag rovro keyo), ak>M irept avrov rov itpoKakeaafJ.evov rov

afj.apTviaavra vpog ro ttaXkayvjvat' ort eav 'hvjavi, avTov fxv)

iretBoft.evov, akvrov fj.evei ra hafxa' Kot r^ evrev6ev Ttfi.(cpia, Kat 20

T-^ eKCi Kokaaet Karateafxav avroV ravra yap vjireikv}aev, tva fj.v}

ravra avfj.^aivv}' akka <f>o(3ovfi.evog Kat rv}v aito r^g eKKkv]atag


eK^okv}v, Ka] rov airo tou '^eafjiov Ktv^vvov, ro ev ovpavo7g ^e^eaOat,

v]fj.epoTepog yevvjrat.

10 T/ ecTTiV OTtep <f>v]aiv 'beaitorv^g' '*


ort ^vo vfJMV eav avfx^fxo- 25
** eav a/Tiyo-covTa/,
v^acoaiv eTt) T^f •y^j' ttep) itavrog TtpayfJMTog, b

**
'yeviyo-eTa* auTo??
;" IlepJ Ttottov rovro elitev ; Trep* tcSv evape-

r(OV, irept rwv ayyektKV]v fj.erepyofj.ev(ov voktretaV ovrot roivvv

itavra oaa av elg ro avfJL(f>epov alrvja^oatv, fxera Ofxovotag Kat


*' eav (oat^o
ayaTtv}g t^? elg rov ttkv^atov, eTttrev^ovrat' ro oe OTrou

**
^vo v] rpeig a-wyjyfxevot eig ro efJtlv ovofJM, eKei eifj.i ev jm,Io-m

**
auTwv," TOUTO av}fj.aivet' tva §f eft-e, <f>v]atv, ayavtavreg eavrovg,

Kou fj.v] ^ia Pt(ortKV}v a<f>opfj.v]v (oatv Ofxov, fxera avrwv eaofj,ai' av

Sc Ta aAAa htaperot inroipycoaiv.

n 2
148 EPMHNEIA TOT KATA XVIII. 32.

KE^. Ae.
Ilepl Tov 6(pei\ovTos iMvpia ToXavTa.

Nofxiaa^ ti Xeyeiv o TltTpog /xeya, eir-^yayev' to ewf eicTaKig


a<pievai Ta a^j.apT-^aavTi' o ^e Xeyei toiovtov eaTiV OTt eK€iva>

[Mev Tw (xvj "^iaKXayevTiy iiepag eTredYjKeVi eiTrtov, " eaTai aoi waTcep 5
'*
eBviKog Kai 6 TeXwvvjg'" too ovv eXey^fOfxevco Kai fx.eTavoovvTi,

iroaaKig a(f>-^<Ta), eTTTaKig ; t/ ovv 6 "KpiaTog o <f)iXdvdpw7rog Kai

22 dyaSog Seog, " ov Xeya aoi enTaKii, dXk ecog el3lofji.y]K0VTdKig

** eTTTa'" TovTO Se e/Vev, ovk dpiQfxov TiSeig evTavBa, aXXa to


diieipov Kai tiypeKes' (aairep kcu to fxvpia to TtoXXd ^^Ao;, Kaiio

TO " (jTetpa eTeKev eitTa" dvTi tov •noXXd <f)y]atv vj ypa<f>vj'

TovTOV yap yaptv y] ypacf»] 'Trapaf^oXvjv TrpoTidvjaty tov t» fxvpta


TaXavTa o<petXovTog' ^eiKvvg^ OTt ei KOi irdvTa '^ivjveKag crvyya-

povfxev Ta dfjLapT'rif/.aTa twv TrXvjaiov' oaov cTaym v^^aTog irpog

ireXayog aTretpov ToaovToV fj.dXXov Se Ka) ttoXXw TrXeov diro^eet 15

7] (f^tXavOpccTria Yifj.m irpog tyjv diretpov dyaSoT^^Ta tov ©eov, ^g


ev %pe/a virdpyofj.eVi ^iKa^eaQat fxeXXovTeg, Koi evdvvag tcov rjfxap-

TVjff.evcov vjfj.h irapeypvTeg' irpog ydp fxvpta TdXavTa Kat eKaTOV


^vjvdpia TO fxeaov eaTt, tc5v eig xvBpcoTrov Kat eig Seov dfi.apTVj-

fxdTcov TO fxeyeOog' fj.dXXov ^e Kai ttoXXco irXeoV ytveTat te tovto, 20

diro TVjg ^ia(f)opdg tZv TrpoacoTrcoV oti vjfxeHg fj.ev, Sew tco <f)o^epco

Kat fxeyaXa irape^/pvTt dyaOa, dft.apTdvofj.ev' avQpcoirog ^e, irpog

dvBpcoirov OfJ.oto7raBYj, Kat fxvjhev 77 oXiya Ttvd evepyeTviaavTa' Kat


ydp eTroivjaev v}fj.dg ovk ovTag, Kat irdvTa ^/ vjfjMg eipydaaTO Ta
opcofi.eva' e^coKe ^e vjfj.h Kai ^diTTtafJ.a dcpeaecog dfxapTVjfxdTcov, 25

Kat Tifxcopiai aTraXXayvjv, Kai (3aatXeiag KXv]povofi.iav, Kat fxvpia

eirv^yyetXaTo ayaQa, ToHg TVjpovat irdvTOTe Tag ^cooTrotovg avTov


evToXdg' virep tovtcov ovv dndvTCOv, irag vjftMg ttaKelaBai ej^^V

«jOa ei Kat Ka6 eKaaTVjv vjfxepav, virep tov ovTog vjfxdg <f)iXovvTog,

e^eTrXvjpovfj.ev tvjv a^iaV fxdXXov Se to iroXXoaTOV TV]g o^petXvjg 30

KaTaTi6efj.ev ^e ovtafxchg' TovTa ovv diravTa evvoovvTeg, Ka\ t»


fxvpia TdXavTa tcov eavTuv dfxapTVjf/idTCov dvaXoyi^ofi.evot, Kav
evTevQev eTref/Bcofxev irpog to d<f)eivai to vXi^atov t» oXtya eKeiva
XVIII. 35- MAT0AION ETArrEATOT. 149

Kai ewTcX^* Kat yap koyos ^fJ-Tv 'yev^creTai twv €/x7ri(7Teu5c/<70t)v

•^fiTv evToAwv, Kai ov^afxSii Trdvra Kara^aXeTv ^vvrjirtafxeQaf Kav

ori ovv -Troirjaaixev' ^ia rovro yj(uv e^coKev 6 Oeof Trpog airo^diaiv

evKoXov T€ Kai pa^iav oSoV Kai irdvra ^vvaf>.evv]v ^iaXvaai (Ke7va


ra TrraiafJ.ara' ro fKri f/ivrjaiKaKeTv Aeyw, KaropSovvruv rjfLav. 5
Aia t; KfXevet irpaS^vai <rvv to) o(f)€iXovrt ra fivpta rdXavra
Kat rriv avrov yvvajLKa ; eiiettri irep Kai avrrj oovXi^ «$• avrcog

Kai ra Trat^ia avrSiv. ovK wfLorrjrog Be towto Tiotetf aXX ef d<pd-

rov Kritefjioviag' ^ovXerat yap avrov itotrjdat S/a rrjg diretX-i^g

ravrrj^, tva etg iKerrjpiav dydyri, ovj^ tva npaS^' ei yap ha 10


toSto emtet, ovk av eitevevaev avrov rri airrjrret. ov iroieT Se

rovro vpo rov XoyoSeTtov' eire/^i^ irep e^ovXero ^eT^at, Ttoaoov

avrov oipXrjfiidrciov eXevSepov' oiKag eK rovrov rjf>.eporepog Ttept rov


avvtovXov yevrfrat' et yap Kat fi.a6wv rov 0(f)etX'^fi.aro( rov oyKov,

Kat rrii (Tx/yycaprjaeooi ro fxeyeOoi, eirefxevev ayyicav rov avvtovXov^ 15


irov ovK av ef^Aflev ufxorrjros, ei fxr] yeyove rovro' eri Se 7va

KaKeTvos So^Tj rt avvetacpepetVf rovro iroteT' ov yap ePovXero av-


Tou eivai ro twpov fnovoVf dXXa Kat r^$ avrov iKerrjpiai;, 7va fxrf

aare(pavo}rarog direXG^' ^to Kat eo>g rovrov KaXw^ Kai evaperwg


<i)fi.oXoyrjae ro "yjpeog' ert ^e Kat eTtayyetXdft.evoi aTcotovvat ro 20
o<peiXGf/.€voVf evyv(t)ft.(i)v (o^pGrj' Kat irpoaTreachv Kat TrapaKdXeaev,
Kat Karayvovq rwv oiKetoov dfi.apr^^f/.drctiVf Kai eTrtyvov^ ro fi.eye6o$

T^f evepyeatag. aXXa ra fJLera ravra dvd^ta rcov irporepcov' Kpa-


rrjaai yap rov avv^ovXov auTOu, ov fj.era iroXvv yjpovov, aXA*
fvSecos evavXov eyav rrfv evepyeatav, koi fj.r}re ra p-^fj.ara Karai- 25
oeaOetg P ^t wv eaco6r]' Kat yap roTg avroTg Kai ovroi irpog avrov
airey^-qaaroy Xeycav, " fxaKpoSvfxrjaov eir e/Ao/, Ka) trdvra aoi
** a7ro0a)<7w," eirvtyev dvatTWV rrjv cKTrXrjpcoatv' tovto irotSoVf oirep

ovQe dvOpcoTrots ^v dpearov, fJ.rirt ye tcS 0ea5' oQev kou avv^Xyrjaav

avrco' oe rjfiepoi '^eaTrorrjc, Kat avyKpiverat irpog rov rotovrov '^o

Trovrjpou ooiJAov, Kat dvoXoyeTrat, kou rore rrj Tifi.copia CK^i^coatv.

aKovacofj.ev ovv Kat (ppt^(Ofj.ev' Kat f/Lrj^etg r]fi.cov fLvrjatKaKeirco'

35 ^iot yap rovro Kat einy-ya-yev, ort " oyTOO irotrjaet 1 «a/ vfj.Tv

P KaTf^aBei^ Cod. «1 voi^o-^ Cod.


150 EPMHNEIA TOY KATA XIX. i.

" YlaTi^p fMVf eotv fi.rj acfyfjre e/iaa-TOg xeo aJeA0co avrovj airo twv
" Kapoiwv vfxciv ra 7rapa7rra)fji.ara ayrov*" ov Xeyet ^e evravda
irarijp vfj^foVy aW o iLaryjp fiov eTreibi} ovk ecyriv aqio^ viog

ovofJM^eaBai rov (vairXdyyyov Trarpo^y 6 ovra itov^pog Kai fxiadv-

BpuTTog Kai fjLvyjaiKaKOi' hvo roivvv evravda ^vjreTf Kai Karayivoi' 5

CKeiv TU)V df/.aprfifi.drmf Ka) erepoig d(f>ievat' Kai ovy^ aTtXlag

acptevat airo crofn.arog, aW diro Kap^tag.

I " Kat eyevero" <f>v](rtv,


** ort ereXeaev lyjaovs rovg Xoyovg
'*
rovrovg, fxeri^pev d-Tro TVjg TaXtXaiag, Kat vjXQev elg ra opta
Ti^f iovQaiag iiepav rov lopOavov Kat ra eg-^g Ota rt <n»ve- 10

"Xag ev ryj TaXtXaia ^terptPe, Kat ovy^t ev ttJ Yov^aia ; ^ta t*^v

/3a(7Kavtav rSiv lov^aiuv vvv Se eirtyapta^l^et Xotirov t^ lof^a/a,

htet^yj TO irdBog eyyvg efxeXXev etvat' ov fM^v eig rd 'UpoaoXvfxa


recog dvei(7tv, dXX^ eig ra opta ri^g ^lov^^aiag' ovre ^e Ti} rov
Xoyov ^t^a^TKaXta ^tyjveKccg ev^tarpij3etf ovre ryj rav a-y]fit.eiQ>v 6av- 15

fiarovpyttx' dXXd vvv fjiev tovto, vvv Se eKeivo Trotei' iTotKiXXav ryjv

coiryjptav twv •ttpoa^e^pevovnov Kat eaoft.evm' (oare dico fi.ev rwv


aYifj.et(i3V d^toirtarog) Kat ev olg eXeye, (pavyjvat ^ttdaKaXog' diro
Se t^? twv Xoycov ^t^aaKaXtag, eirtreTvat ro diro tcSv (xy\fKetm

Kep^og, rov t^v Trpog Seoyvaaiav avrovg yetpayciyyrfiyivat' irapa- 20

rpeyov(ri %\ 01 TivayyeXtarat, oXoKXyjpovg '^yjfx.ovg 6epa'7revofi.ev(i)v'

ov Kar ovofxa eirtXeyovreg eKaarov, aXX evt pyjfxart ro dK0fj.7ra-


arov Trat^evovreg y}fi.dg, tva Tairetvo<f>povitifi.ev det.

QpirENOTS. TloteH rovro, eKetvovg evepyerm, Kat h eKeivm


noXXovg erepovg' yj ydp rvjg rovrwv daSeveiag ttopBoadig, erepotg 25
vvoQeaig Oeoyvaaiag eyevero.

KE*. M.
Hepi T&v epaTrjcrdvrcov et e^ecmv arro\v<rcu Tr)v yvvaiica.

3 T;vof eveKev epcoryjSetg, " ei e^eart Kard irdaav alriav diroXv-


**
aai Trjv ywcuKa auToy," ovk tvSeofg etirev, ovk e^eartv ; Iva fj.yj 30
Qopv^YlBaai Kat rapd^caatv epiaraai Se iravovpyag eKeivof tva ei

fnev efTryjf ort e^eartv a(f>eivatf evBecog dvrtQyiacoatv avrw irpog

ra irap avrov etpyjf/ieva' Kai etirwatv avr^' Trwg ovv e'tpy}Ke rd


XIX. 3- MAT0AION EYArrEAIOT. 151

cvayr/a; €i Se Tavra vaXiv 6«roi airep Kai (bfXTrpoaBev, avriQ^


av<Tiv avToa to. MwvVewf* tia tovto Se ov keyei evTovSa, ti fxe

7r€ipoii^€Te imoKpiTai ; iva [X€Ta tij^ ^vvafxeooi avTov, Kai t^v

vjfMpoTVjTa Ivhei^yjTar ovtc yap aet (Jiya^ iva fxy] vofji.i(7a>(riv kav~
Bdveiv' ovT€ aei iXeyy^ei, iva irai^^evtj'^ rjfJiepQ!^ TtavTa (pepeiv. t/^
caTiv " ap<T€V Kai ^kv evoirjo-ev avrovg ; €k fkiag p'?)??» (fy^fTiVy

**
e-yevovTO, Kai €ig ev cr«ju.a o-i/v^AfioV edovrai yap oi tvo, (f)r]criVf

€ig (TapKa fkiav Kai " o o rSeog cvve^ev^ev, avQpomog fxij

**
')(ei}pi^€T(o' TovTO ^e eiVe, KcoXvoiv KaTa Traaav aiTiav anoXveiv

Tiva T^v eairroi; ywalKa' vpo(T€V€yKOVT(av Se €K€ivm t>;v tow io


Mojucrewf vofnoOe^riav, avTog tia Trjv crKki^poKaphiav avTwv, tozJto

woii^aa^ avTOV aire^p-^vaTo' evTpexpai avTovg ^e cv tovtco PovXo-


fi.€Vog TO Oe a^ «/'%'?? of «yeyovev oyTW, O^yAo/, ot; oia tuv

7rpayfji.(i,T(ov rjfjuv o Qeog e^ OLpyyjg €V0fJ.o6€Ti^<T€V to, IvavTia tovtoov

«V €iroi€iT€ vfxeig' ^io Kai fjL€Ta avBevreiag koiirov vofxoOeTei \


S
Acyav, oti " og av airoXixT-q t^v yvvcuKa ayTov, irapeKTog Xoyov
iropveiag, Kai Ta eg^f.

AnoAiNAPioT. Toirr» avBpccirivia Tpoirep ^i-^XeKTat 6 Sa>T>;p,

#raTa to ayyifj.a to ^tta(TKaXtKov' ovk airoKaXvnT(av kavTOV elvai


Tov ^yjfji.tovpyov Aoyov ov^e fj.€v ycopt^cov airo tov KTi^ovTog, irpog 20
Tov KTtaavra T/ov, aAA e'v IJaTpof ovofJMTt Kai tov Aoyov
€fxir€ptXafi.P(xv(i}v' " elyc oravTa &/ avTov eyeveTO, Kcti "/(ap^g
CC > ~ > / )^,\ tf ,,
avTov €y€V€To ovoe ev.

Oeoacpot Hpakaeias. OcTTrep yap aToirov to €kj3(xXX€iv

TTjv aw<f>pova, ovto) t€ KaTe^^etv fxof/aXiha aa€0€g, KaTa T025


yeypafxfxevov elg '^oXofi.Zva.

AnoAiNAPior. M.ot')(€tav (pyjai, to t^ t^tct fx^ aweHvai' ovk


tota oe avveaTiv 6 Tyjv t^iav a-jroXtvcov' ^ta touto fxof^^aTai hr

avT-)]Vy TovTeaTiv ent t>;v ^evTepav^ ^v evetadyet Tyj KaTo, <f>vatv

avTw avvrjfXfxevvj, eav tov i^tov KaTaXtiryj. Trag ovv 6 vofxog ovZ°
avvexwpet, to " ov fxofxevaetg" Xeyav ; epovfxev OTt /x.€v

vofiLog Tyjv irpo^pavri fxotyetav aireKOiXvaev' ot€ Trjv evotKovaav


€T€pog Ttg Ota(f)6etpot' ^e ^(OTrjp, Ka\ t*;v oyj^ OfxoXoyrjfxevriv

vapa iraatVy ovte yivaaKOfxevi^v Trj <f>va€i, oii^e ^teXeyvofxevrjv

OTi fxoiyeta eari' ttjv fxevrot vopvevaaaav, airoaTrjaou avyxwpeiSS


152 EPMHNEIA TOT KATA XIX. lo.

'Kpia-Tog' ort ^yj S/eXvaev avTyjv tyjv cpvaiKVjV av^ev^iv, koi

ovK €Ti vTto Tov avopos TovTOv yiveTai.

AiaTi (iTiov 01 ATToaToXoi tw Kvpia' *' el ovTCog €0"t;v vj ania


*•
Tov av6p6onov Kai Ta e^Yjg ; eiietVfj iBopv^-^Qfiaav aKovaavreg

TO yvva^Ka naafig KaKia<; yefxovaav ej^e/v, Kai avkyea^ai avvjixepov 5


6vjpiov ^ia TravTOs ev^ov avyKeKXeia^evov.
10 1/ briXoi €1 ovTug eartv ij atria Kai ra eQVj^ ; rj tovto, crt

^ta TOVTO a-vv^(f>6r], tva ev aaiv' oj eKeTvo, ort et airiav Xyjiperai

Kat irapavofJiei 6 dvrjp eirt Tovroti, eK^dXkav t^v yvvatKa^ kov-


<f>OTepov eart fxdXXov Trpog e'7rt6vft.tav fxd^yea^at (fyvaeag, Kat npoi 10

eavTOVf vj Ttpog yvvouKa novfipdv ovk eliie ^e oeaTtOTfig \ptaTOg


ort vat rovro Kov(f)OTepov, tva fxri vofitacoatv ort vofj.og to 7ipayfi.a

eaT<v aAA OTi ov itavreg yoipovatVi aKk otq beOorat etne 6e

toDto, yi//a)V ro '^pdyft.a TVjg Ttap6eviag Kat eitatvm, Kat ^eiKvvg

fxeya ov, Kat ev tovtw e(f)tXKOfxevog Kat •nporpeitav, tva ft,dXXov 1

Ty]v 7tap6evtav eXmrat Kat rvjv eyKpdretaV eTtei^vj yap Ttep)

7tap6evtag eiTtetv eitayPearepov eivat e^oKei eK rvjg dvdyKyjg, tov

fxvj a<f>tevat rvjv Ttovvjpav yvva7Ka, etg rvjv eTtt6vf>.tav avrovg tov
Ttap^eveveiv eve^aXev.

12 SeXcov Se ro "^vvarov rvjg dper^g ravri^g ^ei^ai tocs' tpe7g 20


Ota<popdg Tc5v euvovp^wv, (ftvjatv, " ort eiaiv evvovj^o/, otrtveg ck koi-

" Xtag fxvjrpog eyevvv)6vjaav ovra' Kat etatv evvov^^oi" Kat ra e^vjg'

^e Xeyetf roiovrov eartV ori evvovjaov ei ovrag eK (pvaeug vitvjp-

5^ev, TOUTetTTiv, et evvovyog eyevv^6v}g' ^ itapa rav ra rotavra


eiTVjpea^ovrcov av6pco7tci}v, ovrcog eyevoV rt av eitoivjaav ; rvjg aito- 25
Xavaecag fxev rov ydfxov eaTepvjfi.evog, fxta^ov ^e qvk eyjov ; ovkovv

evyaptaTVjaetg vvv rco Geoo* ort fxera fua6Si>v, Kat are(f)dvuVf

rovro KaTop^oig, oitep y^coptg are^pdvccv eKeivot ; otre ovrcog evvov-

'^(Ot yevvvj6evregf ot t€ «tto dv6pco7tcov €vvov)(^ta6evreg, aXXa Kat

TtoXXco Kov(f)OTepov TYj eX7ti^t 7tpo6vfxo7totovft.evog, Kat rco avvei^orf^o

Tov Karop6afji.aTog, Kai ft.vfVe t^v e7tt6vfj.tav ovrco KVfJJXtvovaav

eycov' ov yap ovrcog eKTOfii.vj fj.eXovgy cog XoytafAov •)(aXivog ra


Totavra oitev KaraareXXetv KvfJ.aTa, Kat yaX^vvjv TtoteHv' fj.aXXov

Se Xoytafnog fj.ovov' %td rovro rotvvv eKeivovg 'ttapYp/ayev rovg

ewvovp^oyf, iva rovg 7tap6evevovTag koi Toiig eyKpaTevofj.evovg e/f^S


XIX. 13. MAT0AION ETArrEAIOT. 153

vpoSviMiav kfj.^aXvi' cTret cl fJL^ tovto Katt(rK€va^€f ti (BovkiTai

xep) tSov Ttpoiipri^evm tvo evvovyoiv Xoyoi avTw ;

E/ttojv ^e OTi iwovyyiaav eauTovf, ov tZv /xeAwv Aeye/ tt^v

€KT0[jirjv, anayf, aXka twv irovrjpSiv XoyicrfJim tvjv dvaipecnv' wf


oye TO fxekos eKTefxvaVf toc t»v dv^pocf>ov(ov 6 TOtovTo^ ToA/»a, ^15
Toi<; Tov GeoS ^ia^dXXovai t»?v ^rjfxiovpyiav ^i^acnv dcpopfJL-^v'

Kai Twv Mav/j^a/ouv dvoiyn to. <7T0fJ.aTa' to yap aTroKOTTTeiv to.

jtxeA^, 'haifj.oviKyji evepyeias eaT;, Kai 'EaTaviK^i eiril^ovXvi^, iva

Tov Seov TO tpyov 01 toiovtoi ha^dXXaaiVf iva to ^wov Xvfj.Yj-

mvrai' iva /tx^ ttj vpoaipicreif aXXa Tyj twv p,eAa5v <f>v(7€i to rrav 10

Xoyi(Tdfj.evot, ovtco^ d^ews dfj.apTdv(catv avTwv 01 ttoAAo/, «tc


avevOvvoi ovTe^, Kat ttirXio^ vapalSXdipaxrt to ^wov tovto, Kat to

To, fj.eXr) TTVjpovv, Kat to KwXvetv T^f "Trpoatpecrecos tvjv vTrep twv
dya$(tiv TrpoBvfxiaV TovTa Se S<a/SoAo? evofxo6eTy](7ev' ^ta tovto

irapaKaX^ cpevyetv tvjv TOtavTvjv irapavofxtav' fj.eTa yap twv 1

irpoetpyjfievooVf ov^e Ta Trfg eTrtGvfj.ta^ yjfnepoTepa evTevQev yiveratf

aXXa Kat fiaXXov '/aXeircoTepa' eTepxQev yap ey^et Tag iryiyag to

(jirepfj.a to ev y]fi.iv, Kat eTepooSev KVfj.atvet' Kat 01 fxev, diro

eyK€cf)dXov' ol Be, airo 0(rcf)voi to olcrTpov eKem tpveaOai XeyovcrtV

e^w 6e, ovOafxoOev aXXoaev etiroifj. av, aXX rj airo yv(t3fj.yig aKo- 20
XdcTTOVf Kat ^tavoiag yjfJ.efxeXYjfi.evyig' Kav avTyj crajcf^povyj t£v
<pv(rtKwv KtvyifxaTOJVf PXd^og ov^ev. ^ovXofxevog ^e TrpoSvfXOTepovg

VQi^aaif (fyyjaiv' " 6 ^wdfxevog xcopeiv yoopetTU." ^ei^ag to virep-


oyKov Tov KaTOpSoofxarog' Kai ovk d<petg eig dvdyKVjV vofxov KaTa-

KXetaSyjvat ro "npayfxaf ^ia t^v diparov ai/Tov iptXavGpoo-nriav Kai 25

dyaSoTi^a. totc Se eiirev tovto' ot€ e^ei^e acfjotpa ov tvvaTov'

iva irXeiov Tvjg irpoatpeaeoog yj <f>tXoTifxta yivyjraif Kai yrpoatpeaiwg


iaTt <f>y)ai.

Yliog dpyofxevog eXeyev " oi/ ytdvTeg ywpovatv, aAA' olg te^orat ;

tva fxd6oofxev OTt fxeyag 6 aQXog' oir^t ^e tva dTroKX-^pooaiv rtvaso


i^vayKaafxevyjv xmonTevaoofxev' ^i^orai yap tovto itaat TOig ^ov-

Xofxevotg' €Tt Se Kat ha tovto ovTug eiireV ^etKvvg oti yroXXyjg

etg TovTo ^ei Tvjg dvooBev pov^gf tw eig tovto eiaeXSovTi to

aKdfXfxa, yjg diroXavaerat trdvTOog ^ovXofxevog. e&og yap tco

^eairdry} XptaTWf TavTyj Key^jpyiaBat t^ Ae'^e/, ot' dv fxeya T035


X
r.l64 EPMHNEIA TOT KATA XIX. 1 5.

** v[Ji7v
KaTop6ov(X€vov vTtdpyyi' w? ot av \eyei'
. ^e^oTai yvoovai

" Ta fxv(7TVjpia. Kai oti tovto ijv «Ai^flej, S^AoV ei yap t^?
avcoOev fxovi^i ^oaecog %<jti, Kai ov^ev avTOi avveiaipepovaiv ot

TrapSevevovTe^, TtepiTTwg avTolq t\v ^aaiketav twv ovpav'2v e-Trvjy-

yeiXaTOf Koi toov aKXav aiiTov^ ^teJXev evvov^/av. y^pvj ^e <tko-S

Ttvjcrat TTWf e^ wv €T6^cv TiovvjpevovTai, Kep^aivovatv eTepot. ot fMev

yap ^aptaaioif ^ij^ev fj.aBovTegf Of^e yap tva fxa6watv epcaTaatv,

ovTcag aTTrjKBoV oi ^e fxaBvjTat Kat evTevSev eKep^atvov.

Ata t/ ot fuaQvjTai aireao^ovv to. Trai^ia, aitep avTW itpoa-

'^veyBri eTri to irpoaev^aaGat avToti \ Tvcpov eveKev' avTog Se lo


tt^aaKcov avTovg fxeTpta^eiv, Koi Tvcftov KaTaTraTeh KoafxtKOV, Kat

Xafxpavet Kat evayKaXt^eTat, Kat Toig TOtovTotg tyjv (SaatXeiav

KaTe%y]yye\Tai. Ttveg te eiatv oi TOtovTOt ; ot fJ.eTa avveaewg


%paoi ovTeg, Kat anovrjpot' tovto yap eaTt Ptog ayyeXtnog, Kai

, to TravTKV twv TraSav KaBapevetv loairep vj Tvyvi tou 'nat^toV 15

Kat yap ovTe te Totg XeX.virviKoat f/.v/fatKaKeH, aXX aig (f>iXotg

Trpoaep^^eTat' ovtc tcov avayKaim irXeov Tt eTrt^vjTei, aXX oaov

efXTrXvjaOvivat tov fxaaQov' ovTe XvTreiTat e(f> oig vjfueHg TOtg em-
KYipotg TOVTotg' ovTe eirTOVjTat irpog KaXXet aa>fJ.aTC>}V ^ta tovto

ovv eXeyev, " twv yap TotovTccv eaTiv vj ^aaiXeta twv ovpav^V^' iva 20
T^jj Trpoaipeaet TavTa epya^oofneBa, a Tvj <pvaet to, irat^ia ej^6/.

KE^. MA.
Hfpi Tov eireptdTTjcravTOs TrXovaiov tov 'lij(rovv.

16 Tov TrpoaeXOovTa veavtaKov to5 'KptaTco, Kat elirovTa, " S;§a-


**
KaXe ayaGe, Tiveg fiev cag virovXov Ttva Kat irovYipov evhta^dX-
XovatV ei yap ^e (ptXdpyvpov [Aev avTov Kat '^^jpvjfj.dTcav ^ovXov, 25

ovK av 7rapaiTYiaaift.vjv eiTreiv' e^sre/^^P 6 ^ipiaTog TotovTOV avTOv

ovTa vjXey^ev' lirovXov ^e, ov'^afi.cog' ^ta to Kai tov 'MdpKOV


*'
TavTVjv dvvjpvjKevat tvjv vTro\ptav' Kat yap <f)Vjatv OTt 'Trpotpaf/.chv

" Kat yovvTreTwv, irapeKaXet avTov" dXXa ttoXXvj tcov '^vjfj.dTcov

V] Tvpavvtg, Kat ^^Xov evTevdeV Kav yap to, dXXa wfiev evdpeToi, 30
irdvTa avTYf XvfJMtveiTat Ta aXXa aya6d. hta Tt ovv ovTcag irpog

avTOV dtreKpivaTO XpiaTog Xeycov " ov^eii dya6og, el fj.v] elg

P ivu Se Cod.
XIX. i6. MAT0AION ETAITEAIOT. 155

**
6 Seoi ;" fvettyj »$• avBpaitifi 'irpoa-vj\6€v \pi\w Kai cvi ricv

iroXXwVf Koi ^i^acr/faAco 'louSaiVfaj. ^ia, hv] Toyro, Kai avTog «f

avBptaitog aviw ^iaXeyerai' ovj^ eavTOV Se efx^dWwv tov etvat

dya6og, tovto eiTtev, dXXa "npog dvTt^taaTO>^v Tvjg tou Qeov

dyaOoTi^Tos. tio Ka) hfrffayeV **


ei fxrj elg 6 Qeog' Kat yap 5

dvuTepa} etTim' " OTt vfuelg Ttovripot ovTeg, ot ^aTe ^0[J.aTa dyaOa
" ^i^^ovat TOig T€KVotg v[xSiv'^ ov TVjg dvOpairtvvK (fjvaeag d-^davig

'Trovvjpiav KaTaytvasaKav tovto eiireVf dXXa tvjv ev avQpa-notg

dya6oTviTa, t^ tou 0eou dyaBoTi^Tt iiapa^dWm. Tt ^e yiv y^v\-

(Ttfj.ov wo"Te ofTW^' avTOV dTtoKptva<j6ai Ta veavt^TKO}; oitag dva^vj io

avTOv KaTa fxtKpov Kat Tta^ev^rvj KoXaKetag diti^XXd^Bat Ttdavjg,

Kat Twv ettt y^g ditaXXaTTm Kat tm 0ea> 'JtpoavjXm, Kat TteiBm

Ta [xeXXovTa el^evat tc Kat i^vjTe7v to ovTCog dyaBov, Kat avToS

Ta^- Ttfxag dva(f>epetv. e^Ttet^y] Kat ot av Xeyei' [xv] KaXeavjTe^


^t^da-KaXov eitt TVfg yvjg, Ttpog dvTt^taaToXvjv avTOVf tovto eiitev' 15
Kat tva [xdSicatVf Tig vj TtpooTV] tuiv ditavTm apyvj.

YloQev ^e ^^Aov OTt ov Tteipd^m TtpoaYjXBtv ; eTtetVifi ei tovto ^v,

e^-^Xwaev av avTO 6 KvayyeXtaT-^g' (oaitep Kai eitt tov vo[xtKov,

Koti eiti Twv dXXm eTtoivjaev' ei ^e Kat avTog eaiy^aev XpzcrTO^,

ovK av avTOv etaaev XaBehy dXX viXey^ev av aacpag, Kai vjvi^aTO' 20

waTe [XV] ^o^at vptaTV]Kevat Kat XavSdveiv' dXXoog tc ^e e; Tteipd-

^m TtpoavjXBev, ovk olv ditvjXBe XvTtovfxevog, e(f> olg vjKovaeV tovto

yap oii^^e^g vjKOvae twv iteipaadvTm avTov ^apiaaim, dXXa [KaX-


Xov vjyptaivovTO lTttaTO[/.t'i^o[xevot' ovTog ^e oy^a/xaj^* aXX' aitetai

KaTV](f)v]g' OTtep ov [XiKpov avj^x.eHov tov [XV] [xeTa itov^pag yv(a[KY]g 25

awTOv TtpoaeXBeh, dXX daBeveaTepag, Kat eittBvfxeh [xev t^^ ^ft>^?,

KaTeyeaBat ^e CTepoo itdBet' Kat yap twv dXXm, Tm [xev, itetpa-


^ovTwv, TcSv te, vTtep voav][/i.dTwv TtpoatovTm, v] Tm otKetm, tSv v]

dXXoTptm, avTog vitep ^(ov^g aimiov itpoaepyeTat Kat ^taXeyeTat'


Kat yap XtTtapd vjv v] y^ Kat vtim, dXXa Tm aKavBm to TtXv]Bog, 30
TOv attopov avveitvtyeV aKovaag yap TV]pv]aov Tag evToXag' ov
Ttetpd^m etTt€v ttoiav ; aAAa vofxi^m erepag Ttvag etvat Tag t^j

^w^f itapa Tag vo[i.tKdg' b a(j>o^pa e7ttBv[/.ovvTog i^V etvovTog ovv

Tov "KptaTov Tag dito tov vo[lov, eKelvog (pyjci, " TaDra wavra
Q KaXeo-)jTa» Cod.
X 3
156 EPMHNEIA TOT KATA XIX. ai,
**
l<f)u\a^aiJi.yiv ck vecrrjTOi fxcVf'^ Kai ov^e kvravBa eo-Tij, aWa
cTftAty (paroi' " rt cta varepw ; o Kai avro (7V]fxiiov vjv r^
i7<f>o^paf eTri^vfxias avrov' ov [xiKpov ^e Kai rovro, ori €VO[xi^€V

kavrov v<xrepe7v' ov^e ^yeTro apKeiv ra elpi^fxevaf e/V ro rv^^eiv

vv e7Te$vff.et. 5
21 Aia t/ TpwTov ro ^pa(3e7ov ri6v]aiv avrSi Keywv' ro *'
TraiXyjaov

" aov ra vitap^ovra, KOt ^o$ Tircc^^ot^'^' Kat ev6ew$ TrdXtv rot

eiia6Xay ro " e^etg 6vjaavpov ev ovpavoTiy Kat aKoXovBet [xoi ; tva

^ta ndvrcov avaKtdavj ro ^okovv eivat ^dpo^ rrjg irapaiveaewgf Kai

ovrcoi avrov eipeXKvavjrat' "^to Kat rov fxia6ov avroo ^eiKvvat lo

iroXvv ovra' irXetova yap m eKeXevae irapaaye7v vTreayero tovvai'


ov TtXetova te fiovov, dXXa Kat roaovro fxet^ova, oaov yvjg ovpavog^

Kat eirnrXeioV 6riaavpov Se etnev, ro ^aip/Aes- ry}<: dvrt^oaeiog

tyjXm, Kai ro fxovtfxov Kat davXoV ovk dpa dpKeH ro yjpvifxdrwv

Karacf)poveiv fxovoVf aXXa Vifj Kat ^ta6pe\pat Trevvirag, Kat Trpofjyov- 1

fxevwg aKoXovdeiv rw ^ptarSi' rovreart irpog 6dvarov eivat erotfxov

Ka6rifxeptvov' Kat iravra ra KeXevofxeva irap avrov Troteh. rtvog

ydptv eirriXde Xvirovfxevog ; tt r^v ehev airiav ^vayyeXtari^g,


ori **
^v ej^wv Krrjfxara iroXXd'^^ ov ydp Ofxoiag Kareypvrat 01 rd
yjpvjfxara Kareyovreg rd oXtya^ Kott 01 TroXXy ^airrta^evreg 20

Treptovata' rvpavvtKarepog yap 6 epcog rore ytverat' oirep aet

Xeym ov iravofxat' ort rj Trpoa6v]Kvi roov eTretaiovrav, fxet^ova

dvdirret rvjv <pXoya' ')(j>v} ydp aKOTrvjaat oiav Kat evrav6a eire-

^et^aro rrjv tayyv ro 7rd6og' rov ydp fxerd yapdg 7rpoaeX6ovra


Kat e7rt6vfxtag, eTrettv} eKeXevaev ^ptarog pixl/at rd 'j^p-^fxara, 25
ovrwg avrov Karey^caae r^v ^idvoiaVf Kat eiretae fxri 7reia6rjvatj wg
/A?7§c diroKpivaa^at irept rovrccv dcpervat' dXXd aty^aag Kai
yevofxevog Karrjtjyifig Kai arv^vog, ovrwg dir^Xde.

23 E/Ve he 6 yiptarog' " irag tvaKoXwg TrXovatot eiaeXevaovrai


**
eig rrjv j3aatXeiav twv ovpavSov." ov rd '^(^rjfxara ^ta/SdXXwVf 30

aXXd rovg Kare^^^ofxevovg V7r avrov' ei ^e rrXovaiog tvaKoXwgy

TToXXw fxdXXov irXeoveKrrig' ei ydp ro fii.v] ^ovvat rd eavrov


Trpog j3aatXetav efxirodtov' ro Kat Ta erepcov XafxfBdvetv, evvoi^aov
rroaov acopevet ro irvp. ^ta rt rolg fxa^rjraXg eXeye 7revv]atv ovat

Kat ovhev KeKrr]fxevotg, ort 'hvaKoXcag irXovatog eiaeXevaerat eig 35


XIX. 25- MAT0A1ON ETAITEAIOT. 157

T^« {3a<xtk(ia» Ttov oupavmv ; Trai^^evoov avTQvg iltj alc^fvveaOm TJj

TKVia vpoKOv oe oetKvvtrtv to nai aOvvaxov, xai a<pocipa aavvaTov

TovTo* €K TQv tapa^etyiJ.aTo^ t^$ Ka[x-^\ov Kat t^$- 0eXovi^i^'

itiraiv TO " €vKOTru)Tepov e<TTt Ka[j.Yj\ov ei<7ek$e7v" Kai Ta e^^f, Kat


OTt oiiy^ Ti/j^ojv [JitaQo^ ^0?? TrkovTovat Kat ^vvafxevot^ (f)tXo(ro-

<f)e7v. ^io Koi Oeou epyovy ecprjaev avTO eivai' iva ^et^vi oti

woAAiJf ^(7 T^g ')(apiTOf twv [KeXkovTav tovto KaTopQovV ytveTat

^e TovTo ^vvaTOV, av pifpyi^ Ta yji-rjfj.aTa, av Kevajcryjg Ta ovTa, av

Trji 7row]pa<; eiTiBvfj.iag aTto^TT^qg, av tov Qeov iiapaKaXe<jf\(; (jvv-

e(f)a\pa<T6ai <JOt twv KaXav tovthv aQkoiv, Qt wv t^<; jxeXXovai^i 10

5»^f KXrjpovofAog yevfjrrq.

25 "FtVeKev Tivog 01 fji.a6y]Tai TapaTTOVTai, itevT^KOVTa ovTeg, Kai

epwTaat XeyovTeg' **
Ttg apa tvvaTat a-coS^vat " virep T^f Tav
aXXcov aXyovvTei acoTyjptaff tovto rjpwTrjcrav' Ota to itoXXvjv vpog

owrarraf <j>iXo<n:opyiav eyetv Xotirov, Kat to. twv OiQaaKaXciiv vjOiqi^

aitXayyya KeKT^adat' Ka) Tpe(j.etv virep Trjg oiKovfj.evf}g airaarjg, tta

TYjv a7ro<paaiv TavTvjv' avTog §e r)fj.epap Of/.[j.aTt Kat Trpdcp efL^Xe^ag


*'
avro/V, Tr)v dycoviav avTcHv ^teXvaev etirasV Trap dvdpcoTrotg

TOVTO aOuvaTov eaTt, irapa oe tJeoo, iravTa OvvaTa. tt^v tov

Qeov ^vvafuv eli fJ-eaov dyaywv, tt^v avve(f)aTrTOf>.evr]v toi$ eKOV- 20

aicoi BeXovatv diroaTiqvat T^f TOtavTrfg Xvfj.rig, '^ta iroXXrji '^erjaeca^;,

Kat eirifxovov TrapaKXrjaecag. kou fj.r)^ets XeyeTCO, 7rai$- to ovtco<;

o^vvaTov yiveTai ^waTOV Kai tqv ava^ ^airrtaBevTa eTrtSvfxta

yjpvifj.aTdiv evKoXov dveveyKeiv ; av yap ap^vjTat Ta veptTTa irepi-

KoirTetv Kat Kevovv Ta ovTa' ovtco Kai irepatTepca Trpo^rjaeTai, Kat 25


tvKoXiOTepov Xofirov ^pafLehat' fi.yj^e yap v<f> ev to Trav ^i^T-^ayjg'

tva fj-rj ^vayepcag to dOpoov (paivrjTat, aXX rjpefLa Kat KaTa


fjjjcpov dva^atveTca t>jv KXifj.aKa TavTvjv, t^v etg tov ovpavov

dvdyovaaV Tovra ovv irdvTa Xoyt^Of^evoi, ttjv Trovrjpav eTriSvfj.tav

eK^dXctifxev t»v ypyjfxaTCOv. Ka] yap avTVj aKOTetvrjv Trjv xpvyy^v ^o


direpyd^eTat Kat ep-qfxov, Kat aiayjpov Kai ovaetOrj.

'Eire/S>? eiVev Kvp/o? tw irXovaica' " et BeXeig TeXetog eivai,

TTfaXrjaov aov to, virdpyovTa^^ Kat Ta e^^f* iva fj.ri Xeyrf Ttg twv
'*
•nev^Tcav t/ ovv ; dv fnr] eyco virdp^/ovTa, ov tvvofJMt TeXeiog
" jStXwMj? Cod.
158 EPMHNEIA TOT KATA XIX. 25.

eivat ; epwTO, lleTpof kui Xeyei' " ibov vi[Mii acpvjKafxev iravra

KOi ra e|^f, KaiTrep irevifis wV iva Kat av 6 Trevf]^ [^oi9v}g, oti

ovte evTevdev yjXaTTCtxrev' eav yvcofxifjv eyei^ ^teyvjyepfxevi^v' ort

yap xmep T^f otKovfji.evy]g aTrdayjg, tvjv irevaiv avTS> TavTVjV irpoo'-

yffaye^ koi ov irept eavTov, ti^XoV Kat yap Tag K\eig tuv ovpa-S

vwv Tj'^'!^ ^e^dixevog yjV Xotnov nept eavTov Odpaos €<%£•

T/ ^e ^vjXoij TO KaSiaecrQai eir) ^a^^eKa Bpovovg ; ro avfx/Saai-

Xevaat kou Koivoov^aat T^g '^o^vig eKeivrjg' oi/^e yap KaBeopav ot

6povot tvjXovatV [XOVo$ yap avToq eaTtv [xeX^av Ka6e^ea6at Kat

Kpivat' dXXa Tt[xyjv koi "^o^av d(f>aTov TtapetyjXwaev tta rav 6po- 10
** lapay]\," dvTt tov
vctiV TO ^e KpivovTes Tocf ^co^e/ca <f>vXas tov

KOTaKpivovTeg eltpyjTat, ov yap ^yj ^tKaarat [neWovai Ka6e^ea6at'


^id TovTO ovK eiTre toc e6vy] KpivovTeg Kat t^v oiKov[ji.evy]v, akXa
" Tas (pvXds Tov ^lapar]k' eizeiVf] ydp ev ToTf avToTg' y^aav

Te6pa[x[xevoi, Ka) vo[x.otg Kat e6eat Kat iioXtTeta, otTe lovtaht Kai 1

ol 'ATToaToXot' [xeXXovat ^e Xeyetv 01 lov^^aTot, OTt ^ta tovto ovk

y]'^vvy]6y][i.ev ittaTevaat tc5 \piaTS, OTt vofxog ekccXve Ta irapay-


yek[xaTa avTOv tey^eaSat' rovTovg eig [xeaov Ttapayaym rovg rov
avrov '^e^a^xevovg vo[xov Kai TttaTevaavrag, KaTaKpivet itdvrag eKet-

vovg' ^id TovTO ei-ne " KpivovTag'^ dvTi rov KaTaKpivovrag. 20

E/ttwv Se " oartg d<j>y]Ke yvvalKa^^ ov tovto Xeyet ooare dnXag

^taa7rdaaa6ai rovg yd[xovg, dXX oirep nept r^g ^'^X^^ eXeyeVy

ort " diroXeaag t^v ^vy^^^v avrov evcKev e[xov, evpy]aei avTVjV^^

ou)^ tva dvaipov[xev eavrovg tovto eiTiev, aXXa tva Ttdvrwv irport-

[xai[xev Ty]v evae(3etaV tovto ^e nat eTti yvvaiKog, Kat ent d^eXcpwv 25

Xeyet' eTt Se Kat rovg tt<jiy[xovg evTav6a alviTreTat' eire;^^ yap

TToXXol y]aav Ttarepeg eig dae^etav eXKovreg TtaThag, Kat yvvaTKeg


dv^^pag' OT dv Tovra KeXevaovai (f>y]a), [x-^re yvva^Keg earaaav,

[xy]Te •jrarepeg' dXXd Ka6wg 6 YlavXog eXeyeV **


et ^e airtarog
*' ycopi^erat, ycapt^^ea^ca'^^ ro Ve **
eKarovraTtXaatova X-^xpovrat^ 3°

Kat rd e^^g, [xera ry^g atccvtov ^a^g y^y] rovro ittarevetv' Kai
ydp TtoXXoTg ro^vro yeyove' Ka6ag Kai Ttept rm ATtoaroXccv

yeypaitrat' KdXa[xov yap Kat ^iktvov acf^evreg, Kat erepd rtva

nevtyjpd itpdy[xara, rag rm ittarevovrm ovatag [xer e^ovatav


^'
ety^pv, ert ^e Kat rd acofxara avrcoV ro ^e TtoXXot eaovrat Ttpu-^^
XX. I. MAT0AION EYArrEAIOT. 159

**
TQi ea^aroiy koi (EayjxTot irpwToi" a^ioptaTag refie/Afev, Kat

jcept rtepwv [xh ttoXAwv, er* ^e Kat nept twv aTrct6ovvT<i)v ^api-
<raiwv' KaBwg Ka) efLirpoaQev etitev' OTt " itoKXot vj^ovat, Kat
" oivaKXtQ-^aovTat'^^ to yap eayaTOV, t>jv reXeiav eKitT(i>aiv TVjg

^aatXetag arjfJMivet twv ovpav'2v' ov tottov Ttvoi fxovyjv eKaTTOVOf 5

ev avTyj.

KE^. MB.
Utpi tS>v fj.i(rdov^fvav fpyarmv.

I " ydp eaTiv ^ (SaatXeia rav ovpavm^'' (fyrjatv, " dv-


'OfJLOia

" Qpconw oiKo^eaTTOTrif^ Kai to, e^^g' *' afjt.7reX(tiva^ Ta eTttTayfiMTa lo

Tov Qeov Xeyet Ka) Tocf evToAa^ ayToD' yjpovov ^e Tyjg epyaatag,

Tov TtapovTa ^ioV epydxag te ^ta^opovg KaXovixevovg eni ra


vpt>aTdy[j.aTa, itepi t^^v TpiTi^v koi cktvjv koi evdTVjv Kat ev^e-

KdT^iv wpav, Tovg ev ^ta(j)opotg rjXtKiatg TtpoaeXBovTag, Kat evQoKt-

fj.y}aavTag' [Ji.y}^e)g ^e Ttept wv yeypaitTat ev TJJ 7tapa(3oXyj, itept 15

<f>$ovy}advTCi}v yj eyKaXeadvTwv, vofxtadTW ev dXyjSeia ovTCog eivat'

hoTi Ttapa^oXyj to XeyofJievov yjV ov ^JP^ ^^ itdvTa Ta ev Taltg

vapajSoXaTg KaTo, Xe^tv iteptepyd^eaBai' aXXa tqv aKOitov fJMBov-

Tag, '^t oiv avveTeSyjaav, tovtov ^peiteaQat, Kat fjLi^^ev itoXv-

Ttpayfxovetv ttepatTepw ovk eaTt yap ovoeig TOiavTa oiKatoXoyov- 20

jtAevof ^ eyKaXwv ev t^ ^aatXeta twv ovpavm, attaye' <f>6ovov yap


Koti (SaaKaviag to ywptov eKeho KoSapov vitdpyoV et yap evTaSSa
ovTef 0/ dytot, Tag eavTwv rpvyag vnep twv dfxapTwXwv ^t^oaat,

TioXXa) fxaXXov opwvTeg eKei twv dyaOwv ditoXavovTag yatpovat,


Kat oiKeta vofni^ovatv dyaBd' dXXd ^ta tovto ovTaj avveTeSy) avTV] 25

yj Ttapa^oX-fj' uaT€ itpoOvfxwTepovg itot^aat Tovg ev eayaTW yy\pa

fxeTa^aXXofxevovg ^td t^? fxeTavoiag ^eXTiovg' wg fxyj^ev d<pe7vai

Kav fxtKpdv Tiva vTtorpiav e/etv, yj vofxi^etv eXdTTOvg vitapyetv Tolg


€K veag yjXtKiag dycovtaafxevotg' dXXd ToaavTyjg fxeXXovTag aito-

Xavetv Ttfxi^g, c5f Kat <f)6ovQV TeKe7v eTepotg ^waaGat tovto' Kat 30

yjfxeig itoXXdKtg votovfxev, XeyovTeg, oti Seiva eveKdXeae fxot,

OTt ae ToaavTrjg ij^iwaa Ttfxyjg' ovTe ydp eyKXvjBevreg, ouTe eKet-


160 EPMHNEIA TOT KATA XX. i.

vov ^iocfSdWeiv ^QekovTeg' aAA ev tovto ^ei^ai l3ovXoiJi.€voi TO

(xeyeQog t^^ tcopeag ^g OLTirjkavae.

Ev€/^€ &e Tivog ov iidvTag evSeag efxiaScoaaTo ; to fxev eig avTOV

ijKoVf airavTag oixov' ei de oyj^ Ojaoy TtdvTeg vir^^Kovcrav, t^v ^iacpo-

pav 7] Tcov KKrfievTm yvwfx'^ ireTioiTjKev' avTog yap ccg Trpoyvco-

aTrjg irdvTa npoeihwg, ^ia tovto Toiig [xev iipcai^ Tovg Se T^/n?v,

Towc ^e eKTTjv, Tovg ^e cvaT>jv, Tovg ^e ei/^e«aT7jv TrpoKaXeiTaif ore


e{xeXXov vTcaKovaeaBai' cvtco Kai tov TlauAov, avTog fxev ePov-

AeTO eK 'TrpooifLiav KaXeaai' eTre^Siy Se ovk av ei^e, tot€ ev^oKvia-e

KaXeaaif 6t€ Kat avTog e^eAAe TieiBeaBai' ovtoo Kai tov Aoyo^T^v 10
eKdkeaeV Kanoi ^vvdfxevog Kai efxirpoijGev avTOV KaXecyai' aAA
eKehog ovk av vn-^KOVciev' ei yap ITayAof e^ «pj^^f ovy^ vnyj-

Kovae, TToAAw fxaXXov XvjCTT-^g' ei ^e Kai avTOi Xeyovaiv, " oti

**
ov^e^g vjfLag efLia-6ciiaaT0'" fxdXicjTa ^e owejO e(/»jv, ov yfyj
TidvTa Trepiepyd^eaOai to, ev Taig Trapa/SoXaig' jtAvjv, oyj^ 6 oiKO- 15

^eaitOTYjg (f)aiveTai tovto Xeycov, dXX eKe7voi' ovk eXey^ei ^e

avToi/g, iva fi.v] elg diioyvctiaLV efx^dXf}, dXXa fxaXXov eTriaTrd-

avjTai' OTi yap itdvTag, Toye eig avTOV vjkov, eK TrpcoTvjg eKdXeaev,

Kai avTTi et-^Xcaaev yj Trapa^oXrj Xeyovaa, OTi airo Ttpcai e^vjXBev

fKiaBwaaaGai' oti he Tipog Te Tovg eK TrpcoTVjg v)XiKiag dycovi^o- 20

fxevovg, koi -npog Tovg ev yrjpq., Kai pd^iov dpeTyjg eiriXa^ofxevovg

eipvjTai vj Trapaj^oXrj ^rjXoV Trpog eKeivovg fxev, iva fxv} aTrovoavTat,

ft.i^he ovei^i^coai rovg Trepi tvjv evheKdrvjv' irpog TOVTOvg ^e, tva

fxdOcoatv OTt eaTi Koi ev ^payeH %povco to Trav avaKT-^aaaSat.

Aia Tt ^e TavTV/V ovTcog eiire tvjv TrapafSoXrjv ; eiretVifi Trept tov 25

ptt\^at Ta y^p-^fxaTa ^ieXeyeTO, Kat tov KaTa(f)povvjaat tcov ovtcov

dirdvTCoV TroXXov Se tovto c^erTO tovov, Ka\ veaviK^g TrpoQvfxtag'

avaTTTei tvjv TV)g ayaTrvjg <^Xoya Kat evrovov iroteH tv\v yvcofxviv,

^etKvvg, OTt ^vvaTOv Kat to vaTepov eXBovTa Tvjg "Trdavjg vjfxepag

Xa(3eiv Tov fxtaSoV dXXa tovto [xh, ov Xeyet' iva ft.vj irdXtv ay-30
Toy^ aTrovo-^av]' ^eiKvvat ^c, ort rvjg avTov (f)iXav6pco7riag eaTt to

TraV Kat ^ta ravTvjv ovk eKTreaovvTai, dXX aTroXavacovTai TcJov

diropp-^Tcav dyaSav' tovto ovv eartv b ^ovXeTat ^ta TVjg "napa'

^oXvjg KaTaaKevaaat ravTVjg' el Se endyei to " ovTCog eaovrat


XX. 15- MAT0AION ETArrEAIOT. 161

o/ ((xyoaoi TrpSiro" Kai ra e^^f, ov '/jpri OavfJLd^ctV ov^e yap €k


T^f Trapa^oX^f rovro avvayayuv €(pr]' ak\ ore axnrep rovro

(TvviPvj (f>v](Tiv, ovra> KaKe7vo crv[Ji.(3'^aerai' oySe yap evravQa eye-


vovro 01 TTpchoi e^jyarot' aX\a rav avrav aTtavreg aTfqkav(jav'

Ttap eATT/^a Kai itapa 7rpo(7^0Kiav e^e^yj, Kat rwv e/XTrpoaSev ^

eyevovro ktoi oi [Jiera ravra' ovra ro rovrov "nkeov <rv[Jt.^'^(7erai

evravBoc, Kai Trapa^o^orepov, ori irep rav efJiTrpoaOev yivovrat "apa-

roi 01 \ayarot' otrep '^rjXoi ort ryji ^c^iyf eKeivrjf eKireaovvrat o/

yevo[Ji.evot eayarot' Kat yap rovro irepi rav 'lov^^aiccv alvirrerat,

ra>v TrpoKkvj&evrcov Kat [nr} irtarevatxvTaVf Kat elg rovTriao} Kare- lo


veyPevraV Kat vepi eKeivcov TraXtv rm airo KaKtag [i.eravoy\aav-

TOJV, Kai TrokXovf VTrep^avrm, opw[JLev yap raf rotavrag [t-era-

(3o\ag, Kai eirt Trtareug Kat eirt ^tov ytvo[j.evag' '^to irapoKakM,
iroWv}v Troiyjaufi.eSa aTrov^vjv, Kai eirt rvjg Trtarecof eardvat r^i
opBvjg, Kat Piov e^xt^^et^aaSat dptaroV av yap [ji.v] Kai ^tov vpoa-i^
6a[i.ev rvji iriarectii d^tov, rvjv eaydrvjv ^coaa^nev ^iKvjv' (aairep kou

01 ro irvev^JMrtKOV (3p(0[Jia (payovreg Kat Trtovreg, KaraarpcaSevreg

Se ev rri ep-^fncp /xera raSra* Kat oi ^ai[j.ovag €K(3a\ovreg Koi

irpo(f>vjrevaavreg, varepov ^e tv] KoXdaet irapaTrefj.^pSevreg.

Xp^ Se yivwaKeiv ort al TrapaBoKai avrat, oiov vj rm irap- 20


devcov, V) rvjg aay^wjg, vj rm aKavQxv, vj rov ^ev^pov rov [j.vj

Trotovvrog Kapirovg, rv}V diro rav epywv aperv^v eTril^vjrovatV Kat

Trepi [j.€V ^oyfidrcov, oktydKig ttaXeyerai' ov^e yap ^enat irovov

ro Trpdy^j.a' irept ^e ^iov opBov, irokXdKtg' [xdWov he Travrayov,

15 H 6 6(f)0aX/JLO9 (Tov TTOvrjpos icTTiv.


" Tlovvjpog" dvri rov (3daKavog Kot eiricpOovog, wg (pvjatv 025
Ytpay^^ **
0(p6ak[i.og irovv]pog (pSovepog ht dprca Kai eXktTrvig eir),

rvjg rpaveyfjg avrov.

McXActfv dvtevai etg 'lepoaokv[xa, diro rv}g Taktkaiag ekGav, ovk

dSpoov dvaPaivet, dkkd [xerd ro 6av[J.arovpyvjaat, Kat €7rtaro[j.i-

aai rovg ^aptaaiovg, Kat ^takey^vat rolg [t.a6v]ratg, irept dKrvj-^^o

[loavvvjg, irept irapBevtag, Kai irept raTretvo^ppoavwjg, Kai irept rvjg

evravBa dvrt^oaecog, Kai vepi rwv d[/.ot^ctiv rwv eKei' rore irpo-

fidkkei rvj voket konrov, kou [j.ekk<av dvtevat Trdktv, irept roi/

» xiv. 10.
162 EPMHNEIA TOT KATA XX. 30.

iraBovg ^iaXeytTai' avveyjiog Se Ttipi tovtov avToTg Keyeif ey-

yvfji.va^i}v avTcov ttjv ^idvoiav T^iJ TrvKVOTffri T^f dvaixvrjaewg' afj.a

^e Kai TVjV XvTTVjv avTwv airoTef/.voixevog tvjv Trepi tovtoV KaT


i^iav ^e avToii ^iaXeyeTai, eTre/^^ ovk e^et eU TioWovg e^e-

veyPrjvai' ovVev yap eK tovtov iikeov eyeveTO' e^ <^PX^^ i""*" °^^S


Tov OdvaTov e\eye fxovoV ot€ ^e Tiepi tovtov efj.eXeTrja-ev Kai

eyvfivdcraTOf totc Komov Kai Ta aXXa irpoaTiByjaiv' olov, oti

Trapa^coaovai To7g edveaiV oti efL-Trai^ovai Kai ft.aaTiyaaovaiv'

(ETi Se Koi TTjV dvdaTaaiv' oWe Se €K TrpooifKim tovto eiTrev, iva

fny] ^iaTapd^v] avTOvg' ovTe irpog avTw to, Kaipa' iva fLV} Kav- lo

TeS^fv Bopv^yjarf aXX OTe TreTpav avTov TV]g i)vvdff.e(i)g eXa0ov


dpKovaaV oVe fueydXag e^co/fe Tag eTiayyeXiag Tiep). t^? ^oo^g Ti^g

alooviov, tot€ Kai tov vepi tovtcov eve^aXe Xoyov.

KE*. Mr.
Ilepi tS)v vlSiv ZejSeSaiov. jc

20 A;a t/ ol vloi Tov ZefSe^^aiov iipoa^XQov avTw, Tiepi iipoetpiag

'tiaXeyofj.evoi ; eneiVfi KaOoig (j>riaiv eTepog ^tvayyeXiaTvig, S/a to

eyyvg elvai Typ *\epovaa)^u., Kai 'hoKelv oti y} j^aaiXeia avTov vj^

(paiveTaif TavTa yjTovV evofi.i^ov yap oti eni Bvpaig eaTi, Kai oti

aladvjTyi vndp^/ei' Kat OTt diioXavdavTeg wv vjtovv, ovdev vnoaTi^ 20

a-ovTat Tiov Xvjrvjpwv' el te ^tvayyeXtaTVig ovTog Tiept TVjg fuvjTpog

avTcov Xeyet OTt avTv) yjTVjae tovto, cog dfiLCpoTepcov yevofxevccv tovto

eiTiev^' TVjV f/.y)Tepa yap avfi.7iapeXa{3ov, oncag fi.ei^ova tvjv iKeatav

'notvjacavTat, Kat ev tovtcc Kvptov 'hvaotyn^acaatV avTot yap fxovoi

npoaeXBeh y\ayyvovTO' onep Se e/7rev ayTorf, " OTt ^vvaaOe nteh to 25


**
noTviptov eya vtvco'
'
Toyi" Kiv^vvovg Kat to, eayaTa ^e/va, Kai

Tag acpayag avjft.atvet' ovk eine §e ^vvaade a^cf^ayYjvatf Kat to

aift.a vf/iav eKyehy dXXa iiteTv to TioTV)ptov b eycb thvco' oncag tvj

TOVTCtiV e(peXKvay]Tat avTovg, Kat tv] npog avTOV KOivcavta irpoQv-

fxmepot yevctiVTat' KaXei ^e Kat avTO PdnTiafjiaf ^etKvi/g fxeyav^o


dno Twv eaofkevm tov Ka6apfi.ov ytvofievov ttJ otKovf/.evy],

KaT iVtav te eKTOg tuv fii.a6v]Tcav Xa^ovTeg avTOv, tovto y]pco-

Ty](jaV epv6ptcovTeg Kat atayvvofj.evoi, cag vno '^d^ovg avBpcoiitvov

t ilituv Cod.
XX. 20. MAT0AION ETArrEAIOT. 163

/fOTacrj^cfievTef* afxa he Kai ciXTTe jm,^ yeveadai roTi koiTroTi tovto

KaTatrjXov' Ipana ^e, ri OeXiTC ; ovk ayvoiiv, aXX iva avayKaari

avTovg aTTOKpiSy^vat, Kai (f^avepaaai to eKKog' (nrcoi ovTCcg eniQyi

TO <f)apfJi.aKov' eiTTOVTOov ^e aiiTav, iva tlg Ik ^e^iuiv, Kai eig e^

evcovvixuv Ka$iay}, avTog anoKpiBeig, eiirev avToTg' " qvk oi^aTe T/5

a/T€iO"6€ ei de Kai irepi t^? avca bogrjg y}Tovv, ov Oe ovto} TraAiv

y^eaav, OTtep t^TovV irag OavfxaaTOV, itwg [xeyav, Ttag vTtep^aT-

vov Tag avo} 'hvvaiJ.eig' KaTeireiyovTeg §e Xeyovai to, eiire' ^ia tovto

Se TTjv Trpoe^piov ttJ? KaSe^pag vitovv Xa^eTv' eTreiVri vjKOvaav eiTrov-

Tog avTOv, oti eTri ^u^eKa Bpovovg KoiQieTaSai, ovk ei^OTeg ^e oirep 10

Xeyovaiv, elirov qti " ^vvd[Ji.e6a"

TlpoaooKavTeg oe oti eiaaKovad-^aovrat, Trept ov yjTyjaav, tovto


eiirov' fxeydXa ovv Trpo^f^yjTevaag avToTg dyaOa dia tov eiireTv, oti

vteaOe Kai ^aTrTtaQyjaea&e, TOVTeaTi Taxna iraQeTv fjJxXeTe, airep


**
e-yw, eiryffayev, to Oe Kamaat e/c oec,tm fJLOv Kai eq evaivvfj.m, 15
Kat Ta e^yjg' tovto te to pyjTOv tvo yjfxTv ^y^TyjfJMTa irapa TroXXm
TrpoaTtQyjatV ev fj.ev ei ^TOifJ.aaTai Ttvt tov KaOtaat Ik Se^/wv
avTou* ^evTepov Se, et vdvToov Kvptog, cKeivotg oig yjToifj.aaTat,

Kvptog ovK eaTt TrdayetV ti ovv eaTtv eiireTv; av to TrpoTepov


Xvacofiev, TOTe to oevTepov ToTg ^yjTovatv eaTat aacpeaTepov' ov- 20
^etg eK Qe^tav avTOv KdByjTat, ov^e c| evoovvfLcov, dpaTog yap
vaatv Bpovog avTov eKeTvog, ovk AiroaToXotg Xeycov, dXXa Kat
vaaatg TaTg dvca '^vvdfj.eatv' wg yap e^aipeTov tov fj.ovoyevovg T/oy
TQV Oeoy, TtOyjatv avTO 6 YlavXog XeycoV " Trpog Tiva ^e twv
" AyyeXccv etpyjKe TroTe, Kd6ov €K te^tSiv fj.ov ;" Ka\ to. e^yjg' eiire 25
Se OTt " TO KaBtaai eK te^tm Kat e^ evci)vvfj.m, ovk eaTtv efxov
**
lovvai,^^ oyj^ cog ovrm Ttvwv twv fxeXXovTm KaQe^eaQat, diraye,

aXXa irpog Tyjv virovotav direKpiOy] twv epooToovTm, avyKaTaPatvm


avTm Tyj ^tavota' ov^e ydp ^teaav tov inpyjXov Qpovov eKeTvov, Kat

TVjv CK ^e^tm Tov n.aTpog KaQetpav, oirov ye Kat Ta iroXXa TOf-30

Tou KaTo^eeaTepa, Ka& yjfxepav avToTg evyjyovfxeva yjyvoovv, aXX


«^'^ovv €v fxovovy Tm Trpcinetm diroXavaat, Ka\ ev^o^OTepot toov

aXXm etvat irap avTco.

ept Oe Tov etiretv OTt ovk eaTtv efxov Oovvat, aXX otg yjTOt-

" fxaaTat," iva aa<f>eaTepov yev^Tai, ent wo^etyfxaTog avTOZS


Y %
164 EPMHNEIA TOT KATA XX. 20.
yviJ.voi<xcofjt.€Vf Kai v7roGcDfji.€6a eivai nva aycovoOeTi^Vf eira aQX-^ai
apiarovi ^oAXov? f/f tov ayava elaep^^^pfJievovi tovtov' Kai Tivag
^vo 7rpo(jeXGovTa(; twv aQXrjToov, tcov fxaXiCTa olKimiKtvm tw
aycovoOeT^/j XeyeiVy oti iroiyjaov vjfj.ag aTCipavuQi^vai Kai avaKfj-

pv^Qy^vaif OappovvTag Tyj Ttpog avTOv evvoia Kat <f)i\ia' eKeivov Se 5

Trpos avTovg Xeyeiv, ovk ecrTiv efKOv tovto tovvaif aW o/V vjtoi-

fxadTai aTTO Tav itovav Kai twv J^paTOOv. dpa ovv KaTayv(i}aofi.€6a
avTov dadeveiav ; ov^affMif aWa f/.a\Xov d7to^e^ofi.eBa avTov T^g
tiKaioavvyjg Kai toi/ ditpoaoiiioX^fiTTTOv. wdTtep ovv eKeivov ovk av

(f)aii^fiLev dT0ve7v tihovai tov cTTe^avov, «AXa fxaKXov fnv) /3otJ- 10

XeaBai lia(pSe7pai tov vofxov rov dymog, fuiq^e avvTapd^at tov


^iKaiov Ti^v Ta^iv' ovtco ^rj Kai tov 'S.piarov entoifi.ev av tovto
eipvjKevatf TtavTa^j^pQev avTovg eK tovtov avveXavvovTaf ware fxera

T7JV Tou 0€oy %dptVf etg tvjv tZv otKetcov KaTopSafnaTav eiti^ei^tv,

ras eXvi^ag T^f a-coTvjptag Kat rvjg ev^oKtfx-^aecog ey^etV ^ta rovro 15
e/jrev, " oig ^TOtfxaaTat.^* rt ydp <f)ifjaiv ; eav erepot tpavcoatv vfxcov

^eXriovg' rt '^at, av ft.et'^ova epydacovrat ; fxr] yap eTteit"^ fxov

fxaSyjrat yeyovare^ vofLt^ere ^ta rovro twv Ttpcoreicov dito\avaea6€f

eav fxv] r^i eKXoyvjg avrot a^toi (f^avi^re' ort yap avrog Kvpiog
eart rov itavroi, ^^Xov, e| wv avrog ttaaav eyet tt^v KptaiV Kat 20
yap rco Werpijo ovrcog eiTtev, " eya he aot dcoao) rag KXe7g rcov

" oiipavavJ" Kat riavAo? ^e toDto ^oyAwv eXeye, ** KotTtov dito-

**
Ketrat fxot TVjg ^tKatoawi^g c7Te0avo?, ov ditotcoaet fxot o Kv-
**
ptog ev eKetvY} ry] y]fxepa, Kat ttaat ro^ig rfyaityiKoai rvjv eTttcpd-

**
vetav ayTOi)"" ort te rov YlavXov ov^^etg aryjaerat Ttpwrog, 25

wavT; itov ^YjXov ei §e daacpearepov ravra avrog e'ipv]Ke, joty;

Qavfxdacofxev ; itapaTtefXTtofxevog yap avroiig otKovofxtKcog, coare fxrj

VTtep itpwretcov evoykeh etK"/] Kat fxdrv]v' Kat yap dito Ttd6ovg

rovro eitaayov av6pco7ttvoVf Kat fXYj XvTt^aai ^ovXofxevog avrovg,

ry aaa<pta afX(f)OTepa ravra KaTop6oT. 3°


**
ToTC," <f)V]atVf
*'
v]yavdKTi^aav 01 ^CKa itept rwv ^iJo." " ToVe,"
9roT€ ; OTC eTtertfxv^aev avroig 6 li^aovgf Xeyco ^v] rotg vioig rov

Zel3eoatov' et yap Kat Kara ^tdvotav ^A-youv 01 Se/ca, ofxcog rv]v

rov ^t^aaKaXov }p^(f)Ov dvefxevov^ o6ev tvjXov ori dreXearepov vdvreg


hUeiVTo. hari eiite *' itpoaKaXeadfxevog avrovg ;" eTtet^v] ol fxh 35
XX. 28. MAT0AION ETArrEAIOT. 165

tvOf rov '/opov t£v ^cku eavrovg airoppyj^avTeSj cyyvrepov ucrvi-


Kftffov, vepi eavrav hiaXeyofxevot, ot Se ^eKa c/f Ztacrr-^fxaTog'

i^wv ovv avrovf 6Qpv(3ov[ji.evovg •apo rav koym Karairpavvet rZ


•nXricriov avroiig eTriaTraaaaBaif Kai (fyyjatv^ " ot^are ort ol apYpvTeg
" Twv eSvwv' ^etKvvg ort eOvtKav avBpwTtwv ro rSov iTpanetav epav. 5

eTrei oin/ TvpavvtKOv vTtdpyei to r^g (^tXapy^tag irdOog, Kat (7vvey(S>g

cvop^Aei Kat fxeydXotg dvtpdat^ §<« Toyro <T<po^poTepa, irXvjyvj Tij

rav eOvoov irapaQeaet Keyjp-^raty oitag (pXeyovaav rrjv xpvyyjv ra


TtdBei refJiv} rovro jSapvrepov KaQaTrrofi.evoi' ov^e yap eig ra Trap

yjfMVf ola ra tv)v eQvoiv' 01 fjiev yap " apy^ovreg rwv eOvcov Kara-io
**
KvptevovcTtv avrwv" </»?o";, irap efJ.ot te etryarog vpunog ecTtV

oxjr^ dirXtig ^e ravra vpoaeTa^eVf dkXa ^t wv ewoiet Kat ettaayey


vapeyujv t>;v diiotet^tv rav eipvjft.eva}v evapyvj' (Saaikevg yap rav

dva ^vvdft-ewv vjrdpywvy dvOpaTrog eyevero, Kat Kare^e^aro Kara-

<f>pove7<T6at koi vPpi^eadat koi evi Odvarov ekOeh' rovro yap 15


38 avjfjiaivetf ro " ovk v]\6ov ^taKov'i^6')^vaif d\Xa ^taKovijaat, Kat ^ov-
**
vat rv}v ^vy^v fuov kvrpov dvri TroAAcSv."

KE*. MA.
Hepi rutv /3' rvcfAwv.

Atart 6 "Kptarog avveywpet rovg rv(f>Kovg, vtto rov op^Aoyao


e7rtarofi.t^ea6ai ; tva fjiet^ovcog avrav vj '7rpo6vf/.ia (f^aiwjratf Kat

fLd6ci}fi.ev avTOvg d^tcog dnoXavovrag TVjg ^epaireiag' hia rovro

ov^e epcoTa Aeyouv, rrtarevere; oirep ctt/ iroAAaJv evotei' vj yap


Kpavyv) Kat v) Trapd^Xvjatg i^pKCt^, irdat Kard^vjXov Trotvjaai t^v

vtartv avrxv' fj.av6dvofJ.ev te Kat rovro eK TVjg rotavrvjg wro6e- 25

aeoog' ort Kav a<po^pa evTe\e7g cojw-ev, Kai direppifi.ft.evot, fi.era

airov^i^g oe vpoaiwfjiev rw Sew' ^vvr}aoft.e6a he ^t '^fi.iav dvvetv

avroiv avep atTovfJiev, coavep Kat ovTOt' ov^eva yap twv 'Attoctto-
Aojv awvjyopov eypvTeg, dXXa Kai vroKkovg rovg eTriarofnt^ovragf

tayyaav virep^vjvat Kat irpog avrov (X6e7v rov K.vpiov Ivjaovv Xpf-30
aTOV* ho Kat vjfLeTg ToyTouf ^v}Xwa<t)fj.ev' Kav dvafSdXvjTat tv}v

^oatv 6 0€Of, Kav voXXot ot KcakvovTeg, fj.v} dvoaTWf/.ev airovvreg'

€V rovrcp yap fjAkiara rov Seov evtavaa<i}fj.e6a.

* ^flioj Cod.
166 EPMHNEIA TOT KATA XX. 32.

32 Tivos Se ev€Kev avrovg epccTa XeycoV " ti fieXere mi-^aw vfAiv ;

tva fx.'^ii vofJitaif) oti Xa(3eiv aXXa l3ov\o[xevois, aXXa ttt(a(Jt'

Kai jap eOog avTw itavTayov TtpoTepov ttjv apeTvjv to5 Bepattevo-

[xevcp KaTo^rjXov Ttoieh, Ka) eKKaXvttTetv aitaai, Kai totc rvjv

laTpeiav eTtayeiV ^i evog fxev, iva Kai Tovg akXovg eig ^Xov 5
ayayyi Ot erepav oe, iva Oetgvj r^g Owpeag OiKaiag aitoXavovrag
avTOvg' (oaitep eiti r^g ^avaveiag, Kai eTti rov eKaTOvrap^/pv, Kai

etti TVjg aifxoppoovcjyjg eitoiriaev' [xaXXov ^e, ly 6av[Jiacria avrvi

yvvYj Kai TtpovXa^e rov ^eaitOTOv rrjv •iteva-iV aX?C OfKfag ovSe

ovTiog avTyiv Ttape^pa^kev, aXXa Kai ttjv larpeiav KaTtx^yjXov avryjv 10

"Jtoiei' ovTCog avrw itavrayov tteptaTtov^aaTov ^v, avaKi^pvrreiv

TCtJV TtpoaiovTCtiv avra ra KaTop6iOft.aTa' hr] Kai evravQa Ttoiei'

^io Kai eiTtovTCtiv avrav oitep e^ovXovro, aTtXayyyiaBeig, yjtparo

avrSoVf Kai (xva(3Xexpai eTtoivjaev' 01 he, Kai ritpo ryjg ^oaecog

(txftdyjaav KaprepiKOi, Kai /x€Ta ryjv ^oaiv evyvco[ji.oveg yjKoXov- 15

Byjaav yap.

KE4>. ME.
Ilept T^S OVOV KCU, TOV TTwXoU.

A/a T< itoXXaKig eTtijSe^yjKchg rolg 'lepoaoXvfuotg Kvpiog itpo

TOVTOV, ov^eTtore [/.era roaavryjg wg vvv eTtePrj nepicf^aveiag ; 20


eTtei^yj rore 7tpooi[f.ia y}v r^g olKovo[J>iag, Kai ovre avrog a(f>odpa

Kar^xhyjXog yjv, ovre Katpog rov itaQovg eyyvg' hiOTtep o^ia(popco-

repcog avroig ave[/.iyvvTo, Kai [LaXXov eKpvTtrev eavtoV oi/re yap


av eBavfi.aaBri rore (patvofnevog ovrcog' [xaXXov ^e Kai eig [i.ei^ova

av avToiig e^^yayev opy^v' eTtei^yj ^e Ka) rvjg avrov '^vva.fj.ecog 25


•ne^pav e^coKev iKav^v, Kai 6 aravpog eiti Qvpatg yjv, [i.era itXeiovog

itavra Ttparrei Ttepi(f>aveiag' Ta [xeXXovra avroTg eK^aiveiv eTti-

'^eiKVvft.evQg. yjpy} Se aKOTiyjaai, oaa BavfLara ytverat' Kai oaai


itXyjpovvrai 7tpo(py]Te7ai. eiTtev, ori *' evpyjaere ovov' Ttpoeinev ort

ov^eig KCoXvaet, aXX ori aKovaavreg atyrjaovat' rovro Se ot/30

[jiiKpov BavfJM' OTi TOff ov^eTtot} yvcopi[).ovg avrf, oii^e <f>avevTag,

TteiBei ra 'i^ia avrav itaayeh evyvco[ii.ovcog' Kai ravra "hia rcov

[xaQYircoV [t,y]^e yap [xiKpov eivai vofji.iacofji.ev ro yeyevvjfLevov


XX. 32. MAT0AION ETArrEAIOT. 167

fMya yap vinip-^^jev iiivriTag Koi yecopyovg, to. eavTav Tra(r)(€iv'

^TrKyjpov de Kai "jrpocpyjTeiaVf ttjv fji.€V, Oi epyccv, tv}v de 6ia

prjfxaTUv' Kai /} {xev ^ia tcov epyuv rjVy vj "^ia ttjs KaSehpag TOtJ

ovov' Kai yap tcSv aKaSapTcov eQvwv tvjv KXrjaiv Trpoavecpavei tovto,

OTt avToTg irKj-Tevaaaiv eTravaTravaeTai' €ti §€ Kai fXiTpov yjfJi.Tv^

<f>iXoao(f>iag Tiapeywv, eis ovov KoiQyjTai. tj ^e ^ia p^^^fiaTav, rj toD


TrpocprjTOv 'Layapiov Trpo<pr^Tela' eiire yap oti KaOrjariTai 6 Paai-
Aeuf €7r/ ovoV ^io Ka) KaBiaag^ TavTrjv eTrkrjpaae.

Aia Ti ^e ovy^i Trep\ iirirov ov^e irepi r]fi.iovov Trpoetp-^Tevaev,

aWa vepi ovov, iva vavTayov ira^evSvifi.ev fxeTpia^eiV eTreihrj lo


yap GVfLl3aivei Tiva^ aaOeveaTepovg ovTag, viro^vyiav ^e7a6ai'

KavTavBa fxeTpov TeBeiKe' ^eiKvvg oti ov^ nriroig, oy^e v]ft.iovois

<f)epea6ai ^eT, akX' ovca KeyjprjaBai, KOi TrepaiTepa tovtov fi.r^ev

^rjTeh' a\Xa Travraypv Tr]q '/jpeiag eivai, Kai fuq iroXvTeXeiag


eiri^riTeh' ov yap fxovov t» t^$ dXi^6eiag e<f>vTevev ^oyfuiTa 015
HpiaTOf, akXa Kai tov toJv dvBpuTrav l3iov tiQp6ov' iravrayov
Kavovaq rjfLiv Ti6eig Trji; dvayKaiaq y^eiaq' ^iaTOi touto, Kai

TrTa^XTjv fxaTepa eay^e, Kai ev airrjXaiu) TiKTeTat, Kat ev <f>dTvrj

TtdeTat, Kat Kpi6ivovg apTovg TrapaTi^eTat, Kai Trpog avTOv tov

Katpov e| dyopag TOff ft,a6riTovg mela^at KeXevet, Kat aTiPd^a 20


airo y^opTov iroieT, Kcti tfndTia evTeA^ dfi.(f)ievvvTat' oiKiav Qe, ov^e

eaye' Kai OTe fneTa/^rjvat ck TOirov elg Toirov e^et, o^ofTropav

rovTO e-jroteT' Kat ovtcds o^otvopwv, ag KOTriaV Kat Ka6rjfi.evog ov

vpoaKe(f>aXaiov eSerro, dX?C hr e^d<f>ov. €Tt ^e Kat Xvirvji fxeTpa

Ti6etg, rjviKa 6pr]vi^aai e^ei, ^aKpvetv ^pefi.a' Travray^ov Kavovag, 25

(oanep e<fy^v, Kat opovg •jrrfpvi' ft.e'xj>i Trov irpo^aivetv 'heT, Kat
vepaiTepco fi.v]K€Ti. Kat 6 fiev irwXos, TVfv ^^KKXrjaiav arjfAaivei'

KOi rov Xaov rov veov, rov w^otc fxev, dKd6apTov, fxeTa Se to
KaBtaat eig avrov tqv Kvptov 'Irjaovv, Ka6apov yevofi.evov' to Oe

Xveiv Tovg A.iroaToXovg ra VTro^vyta, tvjv ^t avTuv irpoaeve^iv TWV30


fflvwv. Koti ydp ttd t»v ^AvoaToXcav rd e6vr] Koi 01 ^lovoaTot 01

(TOiBevreg eaudrjfjiev' to te aKoXovBi^aat tov ovov tm irwXca ^rjXoT,

OTt rj rjfxeTepa ev^OKift.r}atg eTroirjae irapa^i^Xccaai tovc lov^aiovg

€t$ TO irtaTevaat tw ^ptarco' fxeTa yap to Ka6iaat tov 'KptaTOv


evt ra edvrjy rore KdKeTvot r)X6ov, Kat vj^ovat irapa^vjXovvTeg' Kat^iS
168 EPMHNEIA TOY KATA XX. 32.
TouTo ^vjkoVf YIav\os eXeyev, oti Trapaxxti oiiro fJiepov$ tco

lapay]K yeyoveVf ^XP^^ °^ "^^ "Trk^pufxa twv eSvSiv e/ceAflij, Kot

ovTwg Ttag lcrpavjX a-ooS-^aeTai' to ^e [xvjMva avTetite^v iiepi tuv

VTTo^vyicoVf Tvjv evKokiav efxcpaivei' oti ovTCog evKoXcog a^ovaiv 0/

ATToaToXoi Ta e6vv], eig tvjv tov '^coTvipos v]fj.wv Kai Qeov eTriyvu- 5

<riv' fxvj^evog Ivvafxevov KaXvaai avTovg els to iriaTevaai twv


KaTeyovTtav avTovg efXTrpoaGev.

Aia Ti Be ov KoiQvjTai eiri yvfxvov tov TrwAov, aXX' cTri t»


IfKaTia Twv ATToaToXcov ; eTre/^v; «TravTa Xoiirov ol AiroaToXoi
TrpoievTai fj.eTa tq Xa^eiv tov ttwKov' TOVTeaTi, tov e^ eSvav kaov' 10
KaBwg Kai riavAo? **
eAeyev* eyw ^e ^^;o-Ta SaTraviyo-w, Kcti

" eK^a^TTavvjdrjaofJiai viiep tcov xpv^av vfLcov." ov aKipTO. ^e TicioKog

Kanrep a^afxaTog cov' aAX' evi^vicoi Kai evTaKTcag <pepeTai' cire/S*;

Kai Tovro irpo(f>vjTeia Toy fiekXovTog ^v, "^vjXovaa tq evireiQeg tZv


eQvaVf Kat tvjv d6poav eig evTa^iav fj.eTa^oXviv' itdvTa ^e TauTa 15
*'
TO p^fi.a eipydaaTO keycov' kvaavTeg aydyeTe ft.01'" coaTe Ta
aTaKTa, evTaKTa, Ka) to, aKdGapTa Xontov yeveaQai KaBapd.
Tivog eveKe ToaavTa 6avf/.aTa TtotvjaavTog tov %piaTov, ovhe-

voT€ ovTcog €ig avTQv e^eirkdyvjaav 01 lov^^aioi ; ^ia to Taireivov

avTcov Kat yafj.ait^fikov' i^ovTeg yap oykov avvTpe^^ovTaf tot€ 20


6avfi.d^ovatv' *'
eaetaQvj ydp^^ ff>Wh " T^otaa vj TroXig, Xeyovaa'
*
Ttg eaTtv ovTog ; Kat otc de ebogav fxeya rt Xeyetv, tot€

Taiietvrj v}v avTcov vj yvcofn,v} Kat aeavpfj.evv} •^aft.at' I^(7oi/v tov

dno Na^apeT TVjg VaXtXaiag, Kai irpo^p-^Tviv avTOV XeyovTeg' 6

^eaTtoTVjg ^e \ptaTog TovTa ovTcog eitotet' ov Trofnrvjv Ttva eve- 25

^etKvvfxevog' aAA o^ov /xev, oirep eiirov, Kai irpocpvjTetav TrXvjpaVf


Kai Tovg fJMQvjTag itapafj.vBovfxevog Xv7tovfj.evovg tta tov BdvaToV

^etKvvg, OTt €Kcbv Tidayet tovto.

'Kpvj he 6avfj.daat rcov vpo(f)i^T6iV t^v aKpt^etaVy Ticog itdvTa

TtpoemoV Ta fj.ev yap Aa/3\^, to, Se, 'Layaptag Ttpoavecpco- 30


vi^aev. OTrep Se 01 AitoaToXot eiroivjaav, tovto Ka\ vjfx.etg. ot av
01 fiev TV]v ovov irepi^dXXovatv, yfv €Kd6v}T0 Toig ifJ.aTiotg' 01 Se

iroatv avTV}g VTtoaTpcovvvovatv. v^fj.elg te, yvf/.vov avTOV opcovTeg Kat

ovte diro^vvat eavToiig KeXevofievot' dXXa diro tcov Ketfj.evcov '^aira-

vav fJLV]^€ ovTwg ytvofLevoi (ptXoTifiot. KaKeivot fj.ev TrapaKoXov- 35


XXI. 14. MAT0AION ETArrEAlOT. 169

Oovcrtv efJiTrpocTBev Koi oiricQev^ 17/AeiV ^e Koi "TrapaKaXovQovvTa^ Kot

TrpodepYpjxevov "^ixTv, 7rapaxe[XTrof/.e6a Kai tiaKpovofxeBa Kai l^pi-

^o/x€v* iio<Tyi^ ovv ravra Kokacrewf a^ia ; voayjf rifJMpia^ ; itpoc-

ep^xerai aoi 6 leairori^f ^eofxevo^, Kai ovSe aKoxxrai /3ov\ei ryj^

iKervjpiaii aAA' eyKaXeTg Kai eirirt[Jiag, akXa roi/f 7ra7^as Travras 5

opagf Kat ^ta rovrov<; ava^vrj ; aAAa [xev KaKetvovg ^e? Trai^eue^v

TOiaura Keptaivetv Kep^tit KaraXtireiv^ rov Seov avro"!!; ocf^etXervjv,

rov Kat ra vapovra [xera twv fJLeXXovruv irapeyovra,

Wepi rov eK^akat^ rov Kvptov Travrag rovg 7ra>\ovvrag' rovro

Kat Iwdvv^g Xeyet ireTrotT^Kevat' aAA eKeivog jtAcv, ev dpy^yj rov 10

KvayyektoV ovrof Se jrpog roo reket' o6ev eiKog ^evrepov yeye-

wj^rBai toDto, Kat Kara ^touf>opovg Katpovi' kou tvfXov Kat diro

rm yipovcov, Kai airo rvj^; diroKpiaeag. eKei fxev yap ev avra rw


IlaCTj^a irapeyevero' evroai^a Se, trpo TroKKov. rovro %\ Karyjyopia

fJLet^ccv v-adpyei rolq \ovhatoii' ori Kai aira^ Kat ^tg rovro 15

awToy vof^aavrog, evefxevov ert ryj KaTrvjXeia, Kai dvrtQeov avrov

eivai eAe^oV fi.aXXov Se Afavrev^ev o<f)etXovreg avrov fj.a6eiv rvjv

vrpog rov Y\arepa rtfKVjv, Kat rvjv otKetav la^^vV Kat yap Kat
e6avft.arovpyv]aev, Kai eapav rovg Xoyovq roTg TrpdyfJMOt avfx-

(fxovovvragf Kat ou^e ovt»? eirei6ovro, aXX vjyavdKrow. 20

KE4>. Mr.
rifpl t5>v Tv<f>kS>v Koi xa>X.S)u.

14 YlpoaeX6ovreg yap avrw '^(oXoi Kai rvcpXoi ev rw lepio, e6epa-

vev6v]<Tav vir avrov' ovhe rov irpo(pvjrov Powvrog dKovovreg fxere-

jSdXXovro' ortTrep 01 irai^eg irapd Katpov vjXtKtag dvaKVjpv^ovaiv ^t

avroV " eK (rrofJLarog ydp" (f>v](7ty ^^vvjTrtoov Karvfprtao) aivoV irpog

te rvjv KaWfXeiav rwv lov^aiwv, avrog rov H.<Taiav irpo<f>epet Karvf-

yopov avro7g XeycoV " oiKog fxov otKog irpo<Tevyvfg KXvi6vi<7erat.^*

rtvog eveKev eXeyov rw 'Kptarw ot ypaft.fi.aretg koLi 01 apy^tepeTg

irept TcSv Traihwv, " ovk dKOvetg ri ovrot Xeyovat ;" ^td ro 30

dirovvtyec^at avrovg roi <f>6ovw' axnrep ydp Qew vj^ov 01 Trai^eg.

^to Kai avrog, htei^ivi roTg <f>avepoig dvreXeyov 01 dpy^tepeig evt-

s mafoucahMTti Cod, * KaidiKncev Cod. i Sic.

z
170 EPMHNEIA TOT KATA XXI. 19.

**
TTXyjKTiKcorepcv Kc^xpi^Tai t^ ^iopScoaei Xeyoov' ovteTtoTe dve-yvwTe
**
eK (TTO/xaTOf vvjTTKtiv" Kai Ta e^vjg' ov yap t^s 'hiavola^ avTwv
v}v TO Keyo[j.evQV, aXka t^s avTov ^yva^ewf Tpavovavj^ Trjv "yXwT-

Tav ayTwv* ToyTO ^e Kai TVTrog twv eBvm yjv, twv x/^eAAi^ovTWV Ka)
a6pom yj^yjaavTuv fxeyaka, [xeTa ^iavotag Kat iriaTeas. Kat Toig ^

AvotXTokoig ^e, evTCv^ev ov fxiKpa TrapaKXTjaig yeyoveV Iva yap


fvirj ^tairopccaif Trag i^icoTai ovTef, ^vv^acovTai to Kvjpxyyiua KaTay-
yelkat' irpoXa^ovTeg 01 Trai^eg naaav avTCov e|e'/3aXov t>;v aya-
*'
viav' OTt ^waet Kai avToig Aoyov, tovtov<; Trof^aag vfxve7v. koi
" KaTaXnrav avTovg,^ <f>v}(TiVf " e^rjXBev T^g '^oXecog" Koi to, e^-tjg' 10
ToyTo ^e eTroiyjae ')(aX(iov avTuv tov oyKov tov TtaQovg' iva /x^

^eovTef Tw (pQovcOf irXeov TapayPcoaiv.

©eoacpot^Hpakaeias. '£lg aoiKog itapa to opog Toov^KXaiav

y]vXt^eTQ yipi(JTOg.

Ktpiaaot 'Aaebanapeias. A/a to acpiXoQecv twv 'Ioi;^a/«v 13

vTrava^^^apei.

KE«I>. MZ.
Ilept TTJs ^rjpavdela-rjs (TVKrjs.

19 Tlciog Ttpctiiag Ttetva I>jo"oyf ; ot6 avve-)(ccpyjae Tyj aapKi tovtq

TiaBeh' &;a ti te KaTyjp^xdy] yj (JVKyj ; t«v fxaSvjTav eveKev, iva 20


SappSocriv. eTre/S^ itavTayov [xev evepyeTet, ov^eva Se eKoXaaeV

etei ^e Tvjg Ti[Ji.oopyjTiK^g avTOv ^vvafuecog ano^ei^iv itapaayeiv iva


[x.aBccaiv 01 [j.a6y]Tai, cti ^e Kat ^lov^aToif oV/ '^vvd[J.evog ^yjpdvat

Tovg aTavpovvTag avTOv, tovto ovk e(3ovXeTO eig avBpcoirovg ev-

^ei^aaSai' ^ia tqvto eig to (pvTOv Tvjg evepyeiag avTov T^g 25


Tt[xcapyiviKYjg tvjv dirotet^iv TavTVjv napeayeTO' ot av ^e eig

TOTTOvg, ^ eig ^vtov, y} elg dXoya yevyjTai ti TOtovTov, [xyj aKpi-

/SoXoyov, [Jiyj Se Ae-ye, vag ovv ^tKaiccg e^yjpdvByj yj avKVj, el Katpog

ovK y]v ; TO yap Xeyetv tovto, eay^aTyig Xyjpctittag eaTi' [xovov Se

TO Bav[x,a ^topa, Koi 6av[Jia^e tov 6av[j.aTOvpyoV eTrei Kai hii TftJv^o

yoipiov Twv KaTaTiQVTia6evTCjov, TioXXot tovto eipyjKaai, tov tqv

^iKaiov yvixvd^ovTeg XoyoV dXX ov^be evTav6a •npoaeKTeov avTolg^

Kai yap Kat TavTa dXoya, uanep eKeho <f)VTOv drpv^^^ov. Ttveg Se

(jydaiv OTt tvjv avvaycoy^v tS>v ^lov^atcov cog aiiiaTov oia[xevovaav,


XXI. 23- MAT0AION ETArrEAIOT. 171

^ia T^s" <7VKyii Tjvi^aTO, wc oKapnov KaraKpivag. aXk ovk (ctti

TovTo, ovK €(TTi' iTepiKeiTai ^e TOiovTov ayyjfJM twv npayfiaTOiv'

TQVTeaTt T^f Kardpas avTVjg rj irpo^pacig' ^ia to e7r/&e?|a/,

KaOag TipQe<j>ifiv, tyjv TifxwpyjTiKi^v avrov ^vvaixiv' ov^e yap avTog


rjyvoei, iroTe "^v o Kaipog tov Kapitov avTVjg' tio Kai oi (xaSyjTat ^
a-(f>o^pa eSavfxaaav vvv ctt/ ToyTcu, cog TrXvjpocjiopyjSevTeg, oti ^vvarai

Kcu Ti[Ji.oope7(x6at' ovk ev aXAot) ^e 0uToi5, aW ev TJj crvKyj tovtq

veirQii^KeVf evet^yj vypoTaTov TrdvTcov e<TTt tqvtq to <pvTov' OTrajc

Koi eK TovTov [ji.ei^(i>v <f)av^vai to BaviJM' tva &e Se<^>? ot; Oia

Toyf 'ATToaToAouf, (nairep e(/»jv, touto yeyoveV oirag eig to QappeTv lo

avTQvg d\et4^ tov fxy} ^e^otKevat xat Tpefxetv eTtt^ovkdg' <f>y}(ri

vpog avToiigy " dfxyjv \eyw vfxhf eav ey^yjTe TrtCTTtv" Kat Ta e^yjg.

'IsiACPOT riHAOTZiaTOT. T>;v «7u/^>?v ovy^ aTTXwg Kvptog

KaTyipdaaTo' [xy] tovto vofxii^e, co twv Geiwv aKope<TTe' ak\ iva

^et^yj Toig dyviifxoatv ^lov^^aiotg, OTt eyei "^vvafxtv Kai Ttpog Ttfxco' 15

ptav apKOvcaV eTretOyi yap ev ira^rt TOtg OavfxacrtVf ovOev avTOV

irapa^ryovra rtv) Xwryjpov ecopdKetaav' fxovov ^e evepyereh avrov

vireXdfx^avov, ^vvaaBai^ ovk eypvra rovg KaKovi roiig Trovyjpovg

e^ovaiaV eK t^? d^livypv roivvv ovatag TreiBet rov ayaptarov

Vi\fxov^ OTt Ka) dfxvvatrQat ^vvarai, Kat ag dyaOog ovk e^ovkero' 20

e^-^pdvByi ovv ro ^vXov, tva <f>o^-^(ry] dvBpcaiiovg. afxa te rig tqvtoj

Kat diroppyjTOg (JVfXTieTiXeKTai Xoyog Trapa yepovrctiv etg yjftMg

ao<piov ^iacf^oir-^aag, ort ro ^vkov ryjg irapaPdaecijg ToyTO' oi/ Se

Tor? (pvKXotg eig aKeTtYiv, 01 irapa^dvreg eyp-^aavro' Kat KaryjpdByj

vapa 'K.ptarov ^tXavBpaiTiog, fxyjKert Kapirov eveyKeiv atrtov dfxap- 25

Tiag, htt tevrepa Oeov Trapovata' irpog evavQpctiiryjatv fxev ovKert,

irpog Se Kpiatv toSv ireTrpayfxevcov eKdarca.

KE<1». MH.
Ilepi Toav fTTfpcaTrjaavTcov tov ^lr]<Tovv ap^upiav Kai npt<rfivTfpa>v.

23 Atart •srpoaeXBovieg avra ev rco tepcio ot apyiepelg Kat ot Trpea-^o

Pvrepot efirov,
**
ev iro/a e^ovaitx ravra iroieig ;" ^ovXofxevot

'^ioKo^at ryfv ^t^aaKoktav avrov' Kat eiretVfi rotg ayjfxetotg fxefxxpetg

u Sic : an leg. aftMvaaBai ?

z 2
m EPMHNEIA TOT KATA XXI. 23.

lirayayuv om e/p^^ov, Trepi T-rjg h la lepZ yevofxevyjg eig roi/f

KaTTvjXevofJilvovg epcoTcitTi hopBcoaecog' tovto Se Kai ttapa. to5 ladvvi^

(paivovTai epooTmTeif ei fcai [xyj TOig avToig pvjfxa^Jiv, aXXa ryj

avT^ yvoofXYi' o6ev Kai e/( tovtov ^^\ov ecrr/v, oti akkog ^v
Kaipog eKelvog, Kai aXXog ovTog, Ka9 ov Tovg TrcoXovvTag Kai Tovg ^

ayopd^ovTag ck tov lepov «TriyAacreV Kat eKei fxev aTroKpiveTai

avTolq Xeym' *'


XvaaTe tov vaov tovtov, Kai ev Tptaiv vjfxepaig

" eyepa avTOv'^'' evTovGa te elg diropiav avTolg efxfBdKXet Xeym,


" TO ^dTiTKXfxa ^ladvvov Trodev yjv' e? ovpavov 7? e^ dvdpcorm ;" t< M
etJTi TO ev TTOia el^ovria cti fxv} eyjiiv, (pr/ai, to OiOaaKaAiKOV 10

d^icofxa, vj lepevg fx^ '/eipoTOVYiBeig, Ttcog Torravrriv e^ovaiav axe-


lei^ci} ; Kai ore fxev e^e(3a\ey, ovk eToXfxricrav tovto eiTreh'

hieit^ Se iocpQri di^daKoov, tot€ eTtiTifKtaai' <f)6ovovvTeg TVjg twv


aKOvovTm (TCOTrjpiag. itoio.v elyev aKoXovQiav onep avTrjpaTrjaev

XpiaTOg Atym, oti to painiafi.a lcoavvov, Kai Ta eg^g;i^


fxeyiaTriv Trdvv' el yap einov e^ ovpavov, entev av avToig, ^ia t/

ovv ovK eTTKXTevaaTe avra; ei yap eitiaTevaav, onSev "^v ro

KcoXvov avTOvg eitevat ev Troia e^ovaia TUVTa evoiei' vrepi yap


** iKavog kvaai tov ifxdvra tov
avTov eKehog e/Vev, ot< qvk eifxi

' vTTooyjfxaTog avTov, Kai, loe afxvog aipm Ttqv afxapTtav 20


" Tou Koafxov Kai, ovTog eaTiv I tog tov yyeov, Kat
** avooQev epypfxevog, eiravco irdvTm eaTt' Kai " OTt to tttvov cv t^
" X^'/" «i^Toy." eha eitet^ri KaKOvpyovvTeg eXeyov, " ovk ^'{'^afxev"

ovK etirev, ovOe eyco ovk oiOa aXX OTt " oi/de eyoi Xey<a vfxtv,

€1 fxev ydp rjyvoovv, ^i^daKeaQat avToiig e^et' eTre^S^ ^e eKaKovp- 25

yovv, dpfxo^ovTcog'^, ov^ev avToTg d-neKpivaTO. ^taTt Be ovk einov,

OTt e^ dvQpaTrm r^v to ^dirrtafxa lcodvvov ; eTret^rj ecpo^ovvTO,

<f>y]a}, Tovg oy^Xovg' ovTOog rjaav ^ie(f)6apfxevot Kat KaTafppovovvTeg'

Kat yap tov fxev ^lojdvvvjv ^i avToiig ecpo^ovvTo' ovk al^ovfxevoi


TOV avtpa. Kat tc5 X/>/o-tco ^e irdXiv •ntaTevetv, tta Toui- dv6pcO'3°

irovg, ovK ^SeXov' o6ev tia tovto irdvxa avTolg ct//ct€to toc

KaKa,
XXI. a8. MAT0AION ETArrEAIOY. 173

KE*. Me.
Hepi tS>p bvo vlav Trapa^okri.

28 T/ ai^fJLaivovai ra TfKva ra Svo, Trepi wv (pyjaiv 6 Y.pia-TOf,

OTi " avdpaiTrof eiye T€Kva ^yo," Kai to. e^^g ; tov Xaov twv
iSvxv Kai Tav Xovtaiwv' Kai yap 01 e^ eSvoiv oyj^ lirodypfji.evoi S

vaaKoxxrai, ovVe aKpoaTai yevoixevoi tov vofAOv, hia twv %pym


eTretei^avTO t*/v viraKovjv. 01 ^e ^lov^^atoi eiTrovTeg, TravTa oaa
eiirev 6 Qeo^, iroiovfj.ev, ^ia tc5v epywv irap-^KovaaV tia tovto
ovv, iva avTOKaTaKpiTovg avTovg iroirja''/], irap avTcav e^eveydTJvat

TrapaarKevaJ^ei Tfjv xp^cpoV ovep Kai ev t^ eiriovayi iroiel tov 10


afjLireXavos Trapa/SoXyj. e^Trei^y] yap ov avvievTeg to, Xeyofjieva, tvjv

\p^(f)ov e^yjveyKav, XeyovTe^, OTt ^evTepof eiroiy](Te to QeXvifxa tov

TraTpoq' TOT6 airoKaXvTrTei Xoittov t» avveaKiaafKeva, Kai Xeyei'


OTi " 01 TeXiovai Kai ai iropvai irpoayovaiv vfj.ag eU tvjv PacrtXetav
" Twv ovpavoo»'" ha to eKeivov; irtaTevcTai to5 'louavvi^, vfJM^ §€ ^S

ft^fj TrtaTevaat' y]\6e yap, <f)y]ai, irpoi vfxag, ov yrpoi eKeivovg' oirep

'^tvXy] avToTg KaTv^yopia eaTi' to ^e " ev oS» ttKatoaivyjg^ '^yjXoT,

OTi OVK eyeTou eyKoXeh, <f>y]aiv, OTt y]fJi.e\y]fkevog rig y]v, koi oii^ev

acpeXwv, aXXa Kat ^tog aXy^irTog y]v avT^, Kat irpovotav y]fj.7v

voXX^v hrotelTo, elg to awB-qvai' to Se yaXeirwTepov eyKXy]fJM, 20

OTi ov^e fxeTa to Trtarevaat avTW Tovg TeXavag Kat Tag iropvag,

TOVTeaTt T-I^g afJMpTtag vTravaytjjpy\aat, vfxeig eiriaTevaaTe' e^ei

fjiev yap Ka) irpo avTav irtaTevaai. to Ve fxyjte /A€t' avTovg,


vdarjg avyyvwfLy]g aireaTepy]fJievov y]v' Kat ocpaTog eKeivm eiratvog,

Kai TOVTOJV KaTyjfyopta' to W " irpodyovat^^ ay]fi.aivet, oOj^ oog tovtoov 25

eTrofxevcov Kat Ty]g ^aatXetag /x€t avTovg d^tovfLevcov ovTccg fj.evov~

Tcov, dXX wg eXiri^a eyovTosv, eav BeXccat irtaTevaat. tovto Se


eAeyev, tva vapa^y^^^coacoai, Kat Kav ovrcag irtaTevacaatv, ox^ev yap
ovTCcg wg ^yjXoTVjria ^ieyeipet Tovg Traytrrepovg' ^ta tovto ovv,

Kat dei Xeyei' " OTt eaovTat 01 vpSoToi eay^aTot, Ka) 01 ea^aTot 30
irpcoTot.

npirENOTS. Te/cva Sj/o cog avQpcmrov Tpoiro(f}opovvTa tov Tiov

Tov 0€oy, iraXaiog Xaog, Kat 6 irtaTevaag e^ cSvcSv, og irpwTog

XV To TrpocapeiaSai Kai TrpoeyvuaQat Kai irpoeKTtaQat' dKovaag


174 EPMHNEIA TOY KATA XXI. ^3-

vTrayCf epya^ov' vnepeQero, (ffevycov rovg Tiovovg' €7ri Se a-vvreXeia

[xeTafJLeh^Seig^ eirotyjae to BeXvjfAa tov Trarpog' ^evTepov fxev

aKovaavTog tov Kora (rapKa lapayjX, tia^^evaafx.evov Se 70^$- epyoig

Tfjv vTto<jye(Ji,v. y^y\(Jf] tyj 7rapa(3oXyjf eiii rotg y) /xijScv enayyek-


Xofxevoig ypvjCTTOVf y} eXaTTOva, epy^ te iioiovcTi' Kai eni Toig ev 5
*
/jLeydXaig hcayyeXiaig, ovt\v dvvovtjiv.

Ee ANEnirPA*oT. ToDto l3ovXeTat etTreiv vj itapa^oXy}, OTt

01 fjiev TeXZvai, Kai ai iiopvai fneTavo-^cravTeg, Kai Ta dpe<7Ta t»


©ew TTOf^aavTegf tiKaiovvTai' ei Kai Kara tvjv dpyy\v yjTieiQovv tco

vofJLOo, fnaXXov ^e tw ©ew, lcodvvyj ireia6evTeg' 01 te Xeyovreg 10


TYjpeTv Tov vofjiov ^apKxaloi, ev fxovotg p-^fi.aai xpiXoTg, diro^XyjToi

elat Ttapa tw ©ecS. ov yap ev Xoyotg vj ^aatXeux, twv ovpavxv,

dXX ev epyoig. " ov yap aKpoaTVjg vofxov, dXX TroirjTyjg,

" tiKatog Ttapa tw ©eo?'" ovTot ofj.oiot eiat Tolg vTioayofj.evotg

dveXBeh eig tov dfj.-neXwva, eitt to epydaaadat, Kai fj.y}


dneX- 1

Bovatv.

ToT Xptsostomot. Ka/cov Kai to irapa ryjv dpyvjv fj.yj

eXeadat to KaXov. f/.e7^ov te Karvfyopia, to fj.yj


f/.eTa6ea6at'

IJidXtaTa TOVTO epyd^eTat Trovvjpovg, Kai vvv irdayovTag opa>ft.ev.

KE*. N. 20

Hfpl Tov dfnreXavos TrapajSoX^.

33 Av6p(i}'irov otKQ^eaTioT-^v tov Seov Kai YlaTepa Xeyet' dfj.iieXma

^e Koi <ppayfJi.ov, koi Xvjvov Kat Tivpyov, tov vofj.ov bv Se^w/ce, KOit

t\v TioXiv %v dveaTvjaef KOt tov vaov bv oi}Ko^Of>.v]ae' yeaspyoiig ^e,