UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor

Specializarea: Toate secţiile Disciplina: Comunicare în afaceri – limba franceză

SUPORT DE CURS Licenţă ID Anul al III-lea

Cluj-Napoca 2011

1

Informaţii generale
• Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Alexandra Viorica DULĂU Birou: FSEGA, str. Teodor Mihali, nr. 5860, etaj I, cabinet 111, 400591 CLUJNAPOCA Telefon: 0264-41 86 54 Fax: 0264-41 86 55 e-mail: alexandra.dulau@lingua.ubbcluj.ro Consultaţii: miercuri 12:30 h Date de identificare curs şi contact tutori: Curs de comunicare în afaceri – limba franceză Codul cursului: Anul al III-lea, Semestrul I şi al II-lea Tipul cursului: Obligatoriu Pagina web a cursului: https://portal.portalid.ubbcluj.ro/ Tutori: Alexandra Viorica DULĂU Adresa de e-mail a tutorilor: alexandra.dulau@lingua.ubbcluj.ro

• Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Înscrierea la acest curs presupune cunoaşterea limbii franceze de afaceri studiate în anul I şi al II-lea de facultate, cunoaştere care este necesară studentului pentru a face faţă programei de studiu. Printre metodele de completare/suplinire a cunoştinţelor şi a deprinderilor pentru cei care nu ating pragul minim necesar sau simt nevoia de a le reactualiza, se recomandă fie înscrierea la cursurile oferite de Centrul LINGUA în cadrul universităţii, fie munca independentă pe baza unor materiale bibliografice suplimentare. • Descrierea cursului Cursul oferă cunoştinţe de comunicare scrisă şi orală în limba franceză de afaceri. În acest sens, se asigură – pe lângă orele de predare – materiale care, prin temele şi prin subiectele majore propuse, răspund cerinţelor programei de studiu şi, implicit, necesităţilor domeniului economic actual; astfel, veţi ajunge să obţineţi abilităţi relevante ce demonstrează utilitatea cursului pentru viitorul economist. Obiectivele cursului sunt următoarele: - Obiective generale:  formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii franceze în general şi în scopuri profesionale  dezvoltarea anumitor competenţe: lingvistică, discursivă, strategică şi socioculturală - Obiective specifice – la încheierea cursurilor, studenţii trebuie să fie capabili:  să înţeleagă diferite tipuri de mesaje orale emise în limba franceză  să extragă informaţia relevantă dintr-un material audiat  să identifice într-un mesaj audiat atitudini, opinii etc  să confirme înţelegerea mesajului ascultat  să participe la sau să iniţieze conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale  să exprime în mod adecvat oral şi în scris atitudini, opinii, sentimente, emoţii  să îşi adapteze vorbirea la particularităţile auditoriului/interlocutorului (stil formal/stil informal)  să rezume în scris informaţiile audiate sau lecturate  să desprindă informaţia relevantă dintr-un text, folosind diferite tehnici de citire  să comunice eficient într-un mediu de afaceri în care este necesară utilizarea unei limbi moderne
2

Orele de curs au un caracter interactiv acccentuat şi constau în dezbaterea problematicii cuprinse în programa analitică anterior comunicată studenţilor, fapt ce presupune în mod absolut obligatoriu parcurgerea de către studenţi a bibliografiei recomandate. • Organizarea temelor în cadrul cursului 1. Comunicarea profesională 1.1 Tipuri şi stiluri de comunicare: verbală/nonverbală 1.2 Ascultarea eficientă/adaptarea la auditoriu 1.3 Stiluri de comunicare: formal/informal 1.4 Evitarea discriminării în comunicare 2. Comunicarea în recrutarea personalului 2.1 Redactarea unui Curriculum Vitae 2.2 Scrisoarea de candidatură 2.3 Interviul 3. Corespondenţa de afaceri 3.1 Corespondenţa în interiorul firmei: nota de serviciu, procesul-verbal, rapoartele 3.2 Corespondenţa cu partenerii: cererea de ofertă, scrisorile de comandă, reclamaţiile etc 4. Rapoartele de afaceri 4.1 Tipuri de rapoarte 4.2 Datele statistice în rapoarte 5. Prezentările în domeniul afacerilor 5.1 Componentele unei prezentări de afaceri 5.2 Elaborarea unei prezentări 5.3 Tehnici şi strategii 5.4 Aspecte interculturale 6. Întâlnirile de afaceri 6.1 Planificare şi etape 6.2 Tehnici de conducere şi de coordonare 6.3 Tehnici de participare 7. Negocierile în afaceri 7.1. Planificare şi etape 7.2. Tehnici de conducere şi de coordonare 7.3. Tehnici de participare • Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs Cursul va fi de tipul Curs şi curs practic pentru partea de seminar şi, în cadrul său, vor fi abordate activităţi de tipul: lectură de text, rezolvare de exerciţii (oral şi în scris), eventuale explicaţii de gramatică pe baza celor mai dese greşeli de exprimare ale studenţilor. Studentul are libertatea de a-şi gestiona singur, fără constrângeri, modalitatea şi timpul de parcurgere a cursului, precum şi orice activitate suplimentară pentru a ajunge la nivelul de cunoştinţe cerut, cu recomandarea de a face acest lucru săptămânal, dacă nu zilnic, pentru a atinge, a se menţine la şi chiar a depăşi nivelul B2. Un alt tip de activităţi ce vor fi abordate pe lângă activitatea de predare şi cursul practic sunt sesiunile de consultaţii faţă în faţă. Prezenţa la curs, pregătirea materiei predate, precum şi temele pentru acasă date la curs sunt obligatorii, având o pondere în nota finală de maximum 40 %.

3

. I. proiect aplicativ. A. este de menţionat în primul rând ordinatorul pentru accesarea cursurilor on-line. I. Gramatica limbii franceze. a menţinerii şi chiar a depăşirii nivelului B2. Paris. Dulău. Boatcă. A. Mateiu. 2009 . I. A. Echinox. precum şi unele programe/softuri specifice (pentru a vizualiza diverse aplicaţii. Notions de communication en français des affaires. A. V.. Editura Echinox. Seria Autodidact. există acces gratuit la două site-uri. 2009 Sursele bibliografice suplimentare pentru acest curs (pe lângă cele oferite mai sus şi care pot fi accesate la bibliotecă sau achiziţionate din librării. E. Siminiciuc. Editura Echinox. A. Français A1-B1 (Cahier de l'étudiant). Cluj.Hopârtean. Dulău. sunt de rezolvat exerciţiile prevăzute ca teme pentru acasă. Cluj.. proiectul Autodidact ducându-vă până la nivelul C1 (limbaj de specialitate pentru avansaţi). După curs. Editura Echinox. V. V. A. V. 2008 . materialele suplimentare care sunt necesare pentru a participa la un nivel optim la activităţile cursului. Coord. V. Băgiag.ubbcluj. Echinox. Cluj. Editura Echinox. Editor: Liana Pop.. Librairie Hachette.. Précis de grammaire française...europensemble. Français B2-C1. Dulău. A. M. Français B2-C1. A. la examen.. 2008 . însoţit de caietul de exerciţii. ce vă permit aprofundarea noţiunilor prezentate în modulul respectiv.. Mateiu... Cluj-Napoca. a căror utilitate este evidentă pentru munca independentă în vederea atingerii. R.. Cele două metode pornesc de la nivelul A1 (începători). sala de curs fiind întotdeauna notată pe uşa cabinetului 111). Grammaire pratique du français d’aujourd’hui: langue parlée. 2009 . ce poate fi imprimat şi utilizat ca manual. Sciences exactes et de la terre. Cluj.Dulău. Editor: Liana Pop.. pentru a prelucra date.eu/ (pentru care se descarcă gratuit programul Shockwave) şi de http://granturi... Seria Autodidact. langue écrite.) permit celor ce au nevoie de acest lucru aprofundarea noţiunilor de limba franceză generală: . Este vorba de: http://www.. Français A1-B1 (Manuel). V. Noţiuni de gramatică franceză. Editor: Liana Pop. activităţile premergătoare fiecărei teme constând din parcurgerea. V... V.ro/autodidact/. în ultimă instanţă. Coord.Coiug. 2009 . • Politica de evaluare şi de notare • tipurile de evaluare utilizate: test grilă.Mateiu.Baciu. 1997 . în prealabil. Cluj. A..Mauger. Ed.. Liana Pop.• Materiale bibliografice obligatorii Sursele bibliografice obligatorii pentru acest curs. Editura Echinox. Datorită granturilor la care a participat sau pe care le-a condus Universitatea Babeş-Bolyai. G. Dulău.Hopârtean. respectiv la consultaţii sau. a materialelor din manual. Sciences humaines. Leb. 1968 • Materiale şi instrumente necesare pentru curs Dintre echipamentele. Liana Pop. eseu. instrumentele. Siminiciuc. acestea trebuind să fie predate la data următorului curs. sunt: . prin Internet etc. Cluj. cea din programa de mai sus) în cadrul orelor de pregătire planificate (a se consulta orarul pe site).Hopârtean. pentru a comunica sincron etc). E. Datele examenelor finale vor fi stabilite ulterior. • Calendarul cursului Calendarul (orientativ şi susceptibil de a fi modificat) include ordinea în care vor fi abordate temele din curs (adică. A. rezolvare de exerciţii etc 4 . I. Locaţia activităţilor prezente în calendar este cea specificată mai sus (Campus. Coiug.

Ceea ce constituie comportament inacceptabil este orice tip de fraudă. O formă a fraudei este plagiatul. Calea de comunicare prin care pot fi contactată pentru acest gen de situaţii este mesajul transmis prin e-mail sau prin fax. precum şi problemele de gramatică atribuite fiecărui seminar pentru a obţine performanţa maximă. listserv-urile. grila de notare este: Nota maximă Total maxim 10. rezolvarea personală a temelor date pentru acasă şi a exerciţiilor cerute la lucrarea scrisă. Rezultă de aici importanţa participării la cursurile practice la care se discută temele programate pentru fiecare dezbatere.• criteriile de notare pentru sarcinile notate: participarea la activităţile prevăzute în cadrul cursului practic. Activităţi ce sunt susceptibile de a fi afectate de această problemă sunt: grupurile de discuţii on-line. rezolvarea exerciţiilor date ca teme pentru acasă. practică adoptată tot mai des de unii studenţi. fapt ce presupune parcurgerea de către studenţi a bibliografiei recomandate. aşa cum s-a specificat atât în poziţia universităţii. beneficiază de examinare în sesiunea de restanţe studenţii trebuie să păstreze toate sarcinile realizate pe parcursul semestrului până la primirea notei finale. • Studenţi cu dizabilităţi Sunt disponibilă pentru a identifica eventuale soluţii în vederea oferirii de şanse egale studenţilor afectaţi de dizabilităţi motorii sau intelectuale. • Strategii de studiu recomandate Orele de curs au un caracter interactiv accentuat şi constau în dezbaterea problematicii cuprinse în programa analitică anterior comunicată studenţilor. dacă studenţii nu au participat la examenul final. cât şi în cea a departamentului nostru în raport cu acest gen de situaţii. utilizarea de instrumente/materiale care nu sunt admise într-o situaţie de testare.00 Activitatea prevăzută în cadrul cursului practic Maximum 1 punct pentru un seminar 2 puncte Rezolvarea temelor Examinarea scrisă pentru acasă Maximum 1 punct Maximum 5 puncte pentru o temă 2 puncte 5 puncte Punctul din oficiu 1 punct 1 punct • • • • • • punctul din oficiu se acordă doar studenţilor care. studenţii trebuie să dovedească faptul că s-au pregătit în plus. prezentând caiete de exerciţii suplimentare rezolvate acasă din materialele bibliografice oferite Elemente de deontologie academică Constituie comportament acceptabil participarea la ore. îşi trec numele sub forma: Prenume NUME şi care scriu corect data examenului în limba franceză. 5 . e-mail-urile. de exemplu: necitarea sursei în cazul unui text. rezolvarea exerciţiilor ce formează examinarea scrisă. conform celor predate la curs dacă temele/proiectele au fost predate după data limită. a unei idei preluate. recomandabil este să le păstreze până la obţinerea atestatului de cunoaştere a limbii franceze care le va permite accesul la licenţă orice temă acasă va fi notată cum s-a arătat mai sus numai dacă este contribuţia personală a studentului şi dacă este scrisă de mână studenţii vor primi feed-back la sarcinile realizate numai prin comunicare directă (pentru cei ce solicită acest feed-back) în cadrul consultaţiilor pentru a intra la examenul de mărire a notei. video-conferinţele etc. acestea vor fi depunctate în funcţie de întârziere. pe lucrare. rezolvarea sarcinilor şi completarea examenului de către o persoană neautorizată etc.

Numărul de ore estimativ pentru parcurgerea cursului (suport de curs. discuţii. http://teaching. 2008) 6 . 2006 Designing a Learning-Centered Syllabus Washington State University http://webs. 2006 Syllabus Design Washington State University http://wiki. 2008) ***. sarcini etc) depinde de fiecare student în parte.edu/TTS/Syllabushandout. San Francisco.G.doc (accesat Martie 26.berkeley.wsu.ctlt.edu/bgd/syllabus. Editura Jossey-Bass.wsu.edu/wsuwiki/Syllabus_Design (accesat Martie 26.html (accesat Martie 26. Site-utile de mai jos oferă informaţii suplimentare pe tema strategiilor şi a tehnicilor de management al timpului: [1] [2] [3] Davis B. de cunoştinţele de limbă franceză pe care le are în momentul în care începe să studieze acest curs. 2008) ***. 1993 Creating a syllabus in Tools for teaching. activităţi.

Cluj-Napoca. p. l’évolution erratique des enfilades.» [in «La Dynamique discursive d’une liste de diffusion: analyse d’une interaction sur ‘Typographie@irisa. mais plutôt réel –. mais également une capacité de perception qui permette de sélectionner les informations. l’absence de synthèse conclusive peuvent donner cependant une impression de gratuité et conférer à une discussion. 52. Eugenia Câmpeanu-Sonea. Si l’on prend en compte les types de communication. l’Internet – un support virtuel. nouveaux modèles?. les Carnets du Cediscor. 2005. Comunicare şi dialog în procesul managerial. stiluri de comunicare: formal/informal. 110. • communication non verbale. C’est Jacques Anis qui tire une conclusion sur les échanges électroniques: «Le manque de limites prédéfinies. 1. Presses Sorbonne Nouvelle. in idem. in Les Discours de l’Internet: nouveaux corpus. le statut d’une conversation de salon. aussi sérieuse et instructive qu’elle soit. Presa Universitară Clujeană. donc la biunivocité de la relation entre les participants à l’acte de communication (chacun d’eux assumant successivement les 1 On traitera de la dernière ci-après. p.] Nous affirmons qu’il est question de réel dans un forum sur Internet puisqu’il y a déjà une nétiquette pour les utilisateurs de tout forum. les deux types de communication se retrouvent réunis dans la plus moderne manière de communiquer. suppose non seulement l’emploi correct du langage. La Communication verbale La communication verbale. de nos jours. o communication écrite. d’interpréter les situations données2.Modulul numărul 1 Comunicarea profesională • Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu problematica de specialitate legată de tema dată.fr». ce terme un peu péjoratif ne rendant pas sans doute justice à l’utilité sociale de ces nouveaux espaces de convivialité. • Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: tipuri şi stiluri de comunicare: verbală/nonverbală. dont parle Patricia von Münchow [in «Le Discours rapporté dans un forum de discussion sur l’Internet». Adrian Sonea. 2 7 . Coordination éditoriale: Florence Mourlhon-Dallies. Sandrine Reboul-Touré. dont le style (bien que écrit) se rapproche de l’oral. 3 Il est à noter que. qui peut être: o communication orale. on doit parler de: • communication verbale. orale ou écrite1. 2004. ascultarea eficientă/adaptarea la auditoriu. Florimond Rakotonoelina.]. p. 8. negociere (technique de la fourchette) • Conţinutul informaţional detaliat: Comunicarea profesională La communication professionnelle La communication implique la manifestation orale ou écrite des relations établies entre deux ou plusieurs personnes. Liliana IonescuRuxăndoiu explique les différences entre ces deux types3 de communication: Le fonctionnement du canal oral détermine le caractère réversible des rôles d’émetteur (E) et de récepteur (R). 56.

67-68. Presses Universitaires de Grenoble. «Negocierea conversaţională – negocierea comercială (cu aplicare la obiectul negocierii)». rejeter – essayer de déterminer l’autre à retirer son offre. 1. Affaires à faire. suivi de l’appropriation de la nouvelle variante8. Une pareille technique de la négociation commerciale. Ces stratégies sont tellement importantes puisque la négociation commerciale a. p. Marioara Ion. Pratique de la négociation d’affaires en français. Corrigé. Choisissez un produit et travaillez avec votre copain/copine pour formuler les réponses du prospect tout en utilisant la technique de la fourchette11: - - Prospect Allô! _________________________________ _________________________________ Bonjour. Pratique de la négociation d’affaires en français. Télévendeur/Télévendeuse 4 Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. pp.4 L’auteure continue par exposer les traits caractéristiques de la communication orale: la présence massive des matrices mnémotechniques qui forment la substance de la pensée. Conversaţia – Structuri şi strategii.] 7 in idem. qui s’appelle la technique de la fourchette10. Secretar: Mihaela Constantinescu. dialogique. Răzvan Săftoiu offre les stratégies de la conversation: l’offre graduelle. le fait de se baser sur l’ajout. même le silence y étant fonctionnel5. 112-113. dans laquelle deux ou plusieurs participants assument librement le rôle de E. Madame/Monsieur! Je vous appelle de la part de la société XXX. peut être appliquée dans n’importe quelle situation afin de déterminer l’autre à ne pas dire «Non!». p. dans la vente d’une jupe. D’autre part. la répétition. satisfaire – communiquer à l’autre que son intention a été efficace. 1999. sport ou d’apparat. p. la négociation conversationnelle9. 22. Editura Universităţii din Bucureşti. 9 À voir dans ce sens. Bucureşti. 8 Răzvan Săftoiu. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. le haut degré de redondance de structures orales par rapport aux structures écrites. paralinguistiques. 12. 6 «La conversation représente le prototype de l’utilisation de la langue. pp. 5 op. Universitar. Coordonator: Liliana IonescuRuxăndoiu. p. 11 D’après Elisabeth Szilagyi. la vendeuse demande si la cliente en veut une longue ou courte. Par exemple. 199. 17-19. plutôt que sur la subordination. Ed. tandis que le fonctionnement du canal écrit fait que les rôles de E et de R soient irréversibles. le fait qu’elle est empathique et participative. Ediţia a II-a (revăzută). cit. col. _________________________________ et je cherche Monsieur Jean Dubois/Madame _________________________________ _________________________________ Marie Dubois. contrecarrer – essayer de déterminer le partenaire à revenir en partie sur ses propos.deux rôles). Presses Universitaires de Grenoble. vous téléphonez à un prospect (possible client) de votre société afin d’établir un rendez-vous pour le représentant qui veut lui faire une démonstration concernant votre dernier modèle de produit. Affaires à faire. pp. Le moyen pour obtenir son accord est de toujours offrir à son interlocuteur deux possibilités et de l’obliger ainsi à faire un choix. le fait qu’elle est situationnelle par excellence.» [in idem. et non pas en dernier lieu. Aspecte teoretice şi aplicative. in idem. l’implication du récepteur dans la transmission du message et le fait de corriger l’information. in Interacţiunea verbală (IV II). Ex. à ses bases. 1990. l’amplification. C’est le type familier courant de communication orale. et la relation entre E et R – univoque. _________________________________ mon nom est Jeanne Dupont/Georges Dupont. 77-80. etc. 10 Elisabeth Szilagyi. 39.. Corpus. 8 . En tant que télévendeur (agent au téléphone). p. ALL EDUCATIONAL. «Strategii de constituire a fondului comun de cunoştinţe în conversaţia fatică». 1990. La forme typique de communication orale est la conversation6 qui présente quelques mouvements interactionnels de base: offrir – introduire le sujet. non verbaux. le caractère mixte des moyens d’expression: verbaux. 2007. réoffrir – offrir une version modifiée de sa première offre7.

Monsieur/ Madame! _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 1. Une règle à respecter. vocal et visuel12 (ce dernier ne comptant point dans le cas d’un entretien téléphonique. p. Monsieur Dubois/Madame Dubois? Donc. il faut y voir une conduite d'évitement (ou de fuite) de quelque chose»14.htm 9 .1. Y êtes-vous intéressé(e). Monsieur Dubois/Madame Dubois? Avez-vous noté dans votre agenda. je vous donne le nom de notre représentant. je voudrais vérifier vos coordonnées : Société ABC. Monsieur Dubois/Madame Dubois? Le matin ou l’après-midi. lundi ou mardi/jeudi ou vendredi est-ce mieux pour vous. Monsieur Dubois/Madame Dubois ? Je vous remercie pour votre accord. si l’on souriait pendant que l’on parle au téléphone. rue de la Poste. Monsieur Dubois/Madame Dubois? Pour savoir à qui vous aurez à faire. op. pourtant. Dans le cas de la communication orale (si elle est directe). Au revoir. impact qui peut être textuel. Merci pour le temps accordé. Monsieur Dubois/Madame Dubois et je vous félicite pour votre choix – de vouloir connaître notre dernier produit MMM. 12 13 Eugenia Câmpeanu-Sonea. Monsieur Dubois/Madame Dubois! La raison de mon appel est que notre représentant voudrait vous faire une démonstration concernant notre dernier produit MMM. ibidem. Savoir écouter et savoir observer. Monsieur Dubois/Madame Dubois. Cependant. Maintenant. 53. Monsieur Dubois/Madame Dubois? Il vaudrait mieux que notre représentant vous donne tous les détails sur notre produit MMM. c’est de ne pas parler en même temps que l’interlocuteur 13. 31. nous sommes tombés d’accord pour … à … heures. 14 La Relation d’aide. on rendrait la voix plus agréable).- - - - - - - Monsieur Jean Dubois/Madame Marie Dubois? Bonjour. à l’heure que nous avons fixée ensemble.org/entretien%20d'aide2. http://www. il s’agit de Monsieur Jacques Nivillers qui sera chez vous le jour établi. Monsieur Dubois/ Madame Dubois? À dix heures ou à onze heures/à quinze heures ou à seize heures. au début ou à la fin de la semaine? Alors. on doit tenir compte de l’impact produit sur le récepteur. Votre bureau est à quel étage. Adrian Sonea. si celui-ci «change brusquement de sujet au cours de l'entretien. Quand est-ce que notre représentant peut venir vous voir. pendant la démonstration que je vous propose. si vous le permettez.. cit. Monsieur Dubois/Madame Dubois. Êtes-vous d’accord. Monsieur Dubois/Madame Dubois.freewarriors.

sites que Jean-Marcel Morlat a rassemblés le 23 juin 2007 sous le titre: La Gestuelle française et l’Internet: sitographie puisqu’il considère que «la gestuelle est encore marginale dans la didactique des langues. p. etc. op. • tenue (signe de confiance: tenue droite.egostyle. désireux de s’entendre parler. vitesse.8 % Écouter pendant une conversation. http://www. etc.).1.. La communication non verbale a en vue plusieurs aspects liés au langage du corps. 2.) ou des interjections. 57.fr/pages/cnvintro. 48. respectent en moindre mesure: Temps de communication Pourcentage Parler 25. ibidem. 20 idem. des paramètres de la voix (intensité. Parce que le même geste a une interprétation différente dans un autre pays. Adrian Sonea. le 23 juin 2007. c’est une opération importante. 54. car l’écoute doit être active: il faut non seulement entendre. des discontinuités (lapses). 57-61. occuper un tiers du temps de communication. op.l. etc. signe de blocage. • position du corps (signe de nervosité: la personne s’agite sur sa chaise). et des silences significatifs. http://www. Tout cela produit des signaux positifs ou négatifs que l’autre est en train de percevoir et d’interpréter.edufle. pp. Toujours au domaine de l’écoute17 appartient le langage paraverbal qui accompagne les paroles. d’inhibition: si quelqu’un se tait21). il y a des sites spécialement créés pour mettre en évidence les différences interculturelles dans ce monde particulier de la gestuelle22. 26 Comment maîtriser votre communication non-verbale [sic]?.8 % Écouter 32. mais aussi comprendre les dires de l’autre16.2. 18 Conformément à Levinson.st/ 23 Jean-Marcel Morlat.htm 22 Par exemple. http://www. rythme. l’expression des yeux qui démontre un signe d’intérêt: pupilles dilatées. étant composé de la qualité de la voix (articulation des mots. comme exemple de situation concrète. en voici quelques exemples20: • mimique (notamment. La Gestuelle française et l’Internet: sitographie.freewarriors. de gêne. Savez-vous gesticuler français?. des pauses18 ou des hésitations19 marquées par des sons imprécis (ee-ee-ee. chuchotement. les 15 16 in Eugenia Câmpeanu-Sonea. mais [que c’est] un versant de la communication qui est incontournable»23 «afin que les apprenants prennent conscience de la relativité24 de toute culture»25 et que les gens puissent éviter toute discrimination dans le processus de communication. cit. durée que les Roumains.8 % Écrire 22..] 19 Eugenia Câmpeanu-Sonea. cit. on peut y faire la distinction entre des trous (gaps). 25 Jean-Marcel Morlat. • gestes (signe de mécontentement: on montre du doigt).).html 10 . p. eh.1. [in Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. etc. signe de satisfaction de la victoire: un sourire triomphant).fr.6 % Lire 18. selon une statistique15 donnée ci-dessous. p. 2. des traits caractéristiques de la voix (rire.org/entretien%20d'aide2.bodylanguage. op. 21 La Relation d’aide. • distance (signe de désaccord: la distance physique). Savoir écouter et savoir observer. cit. http://www. net/La-gestuelle-francaise-et-l 24 Un exemple en est l’article d’Andrei Pleşu – déjà rendu célèbre grâce à sa circulation sur Internet – concernant son séjour au Japon et ses contacts avec cette culture de l’Extrême Orient tellement différente de la culture européenne. La Communication non verbale Il ne suffit pas de savoir-écouter puisqu’il existe un savoir observer qui entre en jeu pendant une conversation.). Adrian Sonea. L’écoute devrait. Comme «c’est notre communication non verbale que retient notre interlocuteur et c’est elle qui trahit notre pensée»26 (voir. 17 Grâce à elle on peut mieux l’évaluer. ibidem.

Le contrôle de soi et de la relation avec l’autre passe par un art maîtrisé d’une alternance d’écoute. un rôle de plus en plus important pour les hommes d’affaires roumains. Traduire celle des autres permet de comprendre leurs intentions.conseils pour l’interview d’embauche dans l’Annexe). la chemise et la cravate doivent être assortis. p. à son tour.] 31 Cele mai frecvente greşeli în vestimentaţia unui business-man. [C’est nous qui soulignons. qui sait écouter.27 Voici – page suivante – l’image résiduelle.] ibidem. Le contrôle ne signifie pas le monopole de la parole.2. Drapala. 79. un souvenir dû non pas à «des éléments factuels conscientisés comme les mots. Publicat pe 18 apr. Il faut éviter les bijoux en or tout comme l’on ne doit pas confondre la chemise de soirée avec celle pour les affaires31. [mais à] des multitudes de messages que nous ne savons généralement pas traduire». Paris. bleu marine ou marron foncé). J.ro/stiri-lifestyle/cele-mai-frecvente-greseli-in-vestimentatia-unui-businessman-24546 32 D’après N. 29 ibidem. http://www. 2009 la 00:01 | 3287 afişări. ces messages pouvant soit «parasiter la communication ou au contraire la consolider» 29: En guise de conclusion partielle. il ne reste qu’à citer encore une fois le même site: Celui qui maîtrise la relation. 2. BEP. Éditions Licet. Choisissez des images32 ci-dessous la personne dont la tenue vous semble adéquate au monde des affaires et justifiez pourquoi. 11 . mais aussi les chaussettes et les souliers. c'est celui qui sait observer l’autre. Correspondance commerciale et techniques d’expression professionnelle. 1985. c’est-à-dire le souvenir que gardera l’interlocuteur après l’entretien28. Et adapter sa communication non verbale à son interlocuteur permet d’instaurer un climat de confiance. La tenue vestimentaire joue. de questionnement plus ou moins dirigé et d’une gestuelle adaptée ou synchronisée à son interlocuteur.30 2. les trois techniques de communication non verbale ont une extrême importance: Maîtriser sa communication non verbale permet d’obtenir plus facilement l’attention et l’adhésion. [C’est nous qui soulignons. 30 ibidem. Ex. Morlot. Qu’est-ce qui ne va pas dans la tenue des autres? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 27 28 ibidem. car non seulement le costume (de couleur noire. 2.dailybusiness.

36 Données en guise d’exemple d’après Ch.2. 12 . Publique de 46 à 122 cm de 1. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu.elle marque des rapports de pouvoir évidents . les gens réduisent le respect envers l’autre au minimum ou bien le font oublier de plus en plus souvent.6 m au-delà de 3. cit. Bernadette Chovelon.» 33 34 Registre familier «Je sais pas. temps et modes littéraires qui ne s’emploient presque plus dans l’expression orale: passé simple. Abbadie.. 35 Christian Abbadie. La proxémique est la distance interpersonnelle établie en fonction de la relation avec l’interlocuteur. etc.elle impose l’aménagement des bureaux . Exercices pour étudiants étrangers de niveau avancé.c’est la zone des proches (parents.» «Où habitez-vous?» «Il ne vient pas.c’est la distance des cérémonies officielles . Eugenia Câmpeanu-Sonea. En voici un tableau de synthèse33: Zone 1.6 m 3.)35. Marie-Hélène Morsel.» Cf.la plus importante pour les gens. Les niveaux de la langue résultent des différences grammaticales (notamment. La Politesse La politesse. conjoints. par sa façon de s’exprimer.3. Presses universitaires de Grenoble. La même chose devrait arriver sur Internet où.2 et 3. cette zone dépend de la sûreté de soi-même. op. quoiqu’il s’agisse de langage écrit.» «Vous habitez où?» «Y vient pas. amis) . 61-64.elle masque de subtils rapports de dominance 2.c’est la distance gardée pendant les rencontres sociales par rapport aux personnes pas très bien connues . Personnelle 3.23 à 3. Le degré de politesse peut aussi être établi grâce aux niveaux de la langue: la personne qui écrit/parle impose un registre soutenu. cit. du statut social . op. L’Expression française écrite et orale. commun ou familier. p.entre 2. op. Cinquième édition revue et augmentée. se fonde sur la communication verbale et non verbale en égale mesure (paroles et gestes). Bernadette Chovelon. Adrian Sonea. pp. ou bien des tournures altérées36 qui montrent le manque de ressemblance entre l’écrit et l’oral: Registre soutenu «Je ne sais pas. Marie-Hélène Morsel. 1994. argotique. pp. Sociale 4. la zone souligne la distance hiérarchique . etc. 4. Pendant une conversation. obligatoire dans toute communication dans le domaine des affaires. 185. 107-117.c’est la distance par rapport aux autres dans une conversation habituelle . cit. Intime Distance de 0 à 45 cm Caractéristiques .. on doit appliquer de vraies stratégies de politesse34.6 m.ce sont le regard et la communication verbale qui comptent .

Les salutations entre hom. le dentiste. en précisant quelque 37 38 idem. Cela ne me fait ni chaud ni froid. On doit dire merci lorsqu’on reçoit quelque chose. il est fréquent que les Français lancent un «Bonjour. Si le cadeau n’est pas de votre goût. a) En arrivant au bureau le matin. Serrer la main est ainsi un rituel d’ouverture et de fermeture de la rencontre. il est d’usage de dire bonjour en arrivant. Dites si c’est vrai ou faux38: Règles de politesse Il faut respecter l’heure. en se quittant. l’acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué par ce geste. 2. 13 . s’il vous plaît.hku. 3. Dévisager une personne est considéré comme très impoli. Registre soutenu commun familier familier argotique grossier Exemple Veuillez vous taire. Vrai Faux Ex. on rit puis recommence. À la fin d’un repas. on montre sa déception. même s’ils se sont vus la veille. 4.» et «Taisez-vous!»37: Exemple Cela m’indiffère. En France. Ferme-la!/La ferme!/La boucle ! Ta gueule! Chut! Registre poli commun langage impératif très familier grossier onomatopée courante Ex. http://www. à une personne avec un enfant. Bailler sans mettre sa main devant la bouche. On peut cependant le faire après une petite phrase conventionnelle: «Est-ce que je peux l’ouvrir tout de suite?». professionnel. S’il s’agit d’un rendez-vous d’affaires. Un peu de silence. train. à une femme enceinte. Je m’en moque pas mal. ou n’est pas ce que vous attendiez. il n’est pas recommandé d’arriver cinq ou dix minutes plus tôt. 186. Si l’on reçoit un cadeau./Je m’en fiche. Trouvez la suite des explications pour chaque situation39: 1. chez le médecin. ça va?» ou un «Salut. il est normal en France de partager l’addition de manière égale entre tous les convives. D’après Étiquette et savoir vivre. mais il n’est pas obligatoire de serrer toutes les mains. Je m’en fous. Philippe!» en se serrant la main. Je m’en balance. il n’est pas d’usage d’offrir son siège à une personne âgée. Il est extrêmement poli de dépasser quelqu’un dans une file d’attente ou de venir s’adresser directement au guichet pour traiter ses affaires. se moucher ou éternuer bruyamment sont également des comportements très mal considérés. Le soir./Je m’en bats l’œil. sauf si l'un d'entre eux insiste pour tout payer. Une rencontre de moins de cinq minutes – dans la rue par exemple – peut être introduite par une poignée de main et terminée par une autre.Les auteurs continuent la démonstration au niveau des différences lexicales avec. on peut téléphoner après 22 heures.b) Si c’est le cas. métro). Je vous ai déjà dit de vous taire.hk/french/dcmScreen/lang2043/etiquette. Cela ne me fait rien. lorsqu’on nous rend un service.htm 39 ibidem. p. il n’est pas rare qu’on se serre la main une nouvelle fois. il n’est pas impoli de l’ouvrir immédiatement. le maximum qui peut être toléré est cinq minutes de retard. Dans les transports publics (bus. en guise d’exemple. les expressions «Cela m’est égal. sauf à des amis intimes. Parler bruyamment à une personne qui nous accompagne ou au téléphone est mal considéré. Lorsqu’on entre dans une pièce où il y a des gens.

ou tout simplement annoncer son nom : « Bonjour. ils associent en général un geste – serrer la main – avec la parole. un homme prendra la main d’une femme pour la saluer. il est préférable d’attendre que cette personne vous tende la main pour la saluer. alors que les fourchettes seront à gauche. il est recommandé de s’abstenir de faire un signe. il faut donc attendre qu’elle vous indique votre place. il est préférable de marquer cette rencontre par un hochement de la tête seulement. En revanche. S’il s’agit d’une première rencontre. si l’on croise dans la rue une personne avec laquelle on entretient une relation formelle (professeur. supérieur hiérarchique etc. un petit signe discret de la main est d’usage. Essuyez vos lèvres aussi après. signifiant ainsi que la relation est plus proche. b) e) Lorsque vous buvez. Marcel Duchamp!». c) Les Français sont plutôt formels dans la rencontre. sauf si cette personne fait elle-même un geste. Ex. frère. La poignée de main (= l’acte de serrer la main à quelqu’un) est bien plus habituelle en France que dans les pays anglo-saxons par exemple. essayez d’en manger un peu quand même. Si cette personne est accompagnée. On ne boit pas avant d’avoir mangé et c’est l’hôtesse qui invitera les convives à commencer. si vous n’aimez pas un plat. C’est généralement l’hôtesse qui place ses invités à table. même après quelques minutes. 42 ibidem. l’usage de laisser un petit quelque chose Se donner l’accolade signifie a se îmbrăţişa. 3 ou 4). qui consiste à mettre ses bras autour du cou. Enfin. il est poli de refuser une première fois. tout en donnant quelques tapes dans le dos. et là aussi. d) En revanche. sauf s’il s’agit d’un proche parent (père. n’oubliez pas de vous essuyer les lèvres avant. embrassant ainsi dans le vide si l’autre personne s’est déjà retirée. etc.) ou qu’on connaît assez peu. 14 . 5. Dans le cas où deux personnes se rencontrent d’une certaine distance (de chaque côté de la rue par exemple). Le rituel de la bise provoque quelquefois des hésitations. là encore. on pourra dire : «Enchanté!». certaines personnes prolongent jusqu’à trois. Si l’on est présenté à quelqu’un. Attendez qu’elle vous demande une nouvelle fois pour accepter. et si la relation avec elle est plutôt informelle. ou quatre bises41.) Lorsque les hommes s’embrassent. Tout comme la poignée de main. lorsque la relation n’est pas encore très développée. faire la bise marque fortement le temps de la rencontre. ou même des embarrassements: bien qu’embrasser une fois sur chaque joue semble être la norme. 2. «Ravi de vous rencontrer!». et les mains (pas les coudes) seront placées sur la table. Même exercice pour les manières dans les repas d’affaires42: 1. e) Assez souvent. le plus petit pour le vin blanc. si possible en tenant votre serviette à deux mains. un code est aussi en usage: si l’on connaît bien cette personne. on parle plutôt d’une «accolade»40. 3. si la personne ne vous a pas remarqué (ou fait semblant de ne pas vous remarquer). mais un homme embrassera plutôt sur chaque joue une femme qu’il connaît : parent. chose comme «Moi. et le moyen pour le vin rouge. il est préférable de ne faire aucun signe. j’en fais quatre!» Les femmes se font plus souvent la bise entre elles que les hommes le font entre eux. il n’est pas inhabituel qu’une brève conversation dans la rue soit introduite par des bises et finie par d’autres bises en se quittant. de 40 41 a) On trouvera les couteaux et la cuillère pour le potage à droite de l’assiette. cousin. Il n’est pas anormal de serrer la main à une femme. La serviette que l’on a trouvée placée sur son assiette sera posée à moitié dépliée sur ses genoux (pas autour du cou). Enfin. pour ne pas offenser vos hôtes.mes et femmes sont augmentées d’un geste supplémentaire: faire la bise. 5. 4. afin de garder votre verre transparent durant tout le repas. collègue ou amie. Il est fréquent que trois verres soient placés devant l’assiette : le plus grand sera pour l’eau. pour ne pas avoir l’air gourmand. mais se penchera en même temps vers elle pour l’embrasser. Si l’hôtesse vous demande de vous resservir. Le nombre de bises en France dépend de la région (2. plus amicale.

de servir les femmes. vous serez placé entre deux en général eux-mêmes. on coupe sa salade avec son couteau. Le pain est placé dans c) Mais. Il est normalement très impoli de «saucer» son assiette avec du pain. les invités peuvent quitter la table. Les hommes normalement ont le devoir de s’occuper et de Les hommes se chargent faire la conversation avec leur voisine. mais avec le couteau. 3. car la maîtresse de maison souhaite alterner les convives de en se passant les plats. L’usage du cure-dents est rigoureusement interdit.dans l’assiette pour montrer qu’on n’est pas gourmand ou qu’on a assez verts. Ex. Lorsque l’hôtesse en donne le signal. les légumes sur sa fourchette avec un morceau de pain. Vrai Faux 43 ibidem. on n’en trouve pas sur la table. on ne le mange pas par morceaux. on ne le «rompt» pas avec ses mains. On ne prend jamais une arête de poisson avec ses doigts. On écrase le fromage sur son pain. femmes. qui a choisi et préparé les plats. on la dépose du bout des lèvres sur la fourchette et on la place sur le côté de l’assiette. et de remplir leur verre. de soi. Si vous jugez que vous avez assez bu. On coupe le pain avec son couteau. sans les croiser.chaque côté des cou. 4. mangé n’est en fait guère pratiqué: les convives ont plutôt le sentiment que ne pas finir son assiette risque d’offenser les hôtes et surtout l’hôtesse. laissez votre verre plein. on pose ses couverts (fourchette et couteau) sur son assiette. 7. l’usage interdit d’en prendre un morceau pour «grignoter» une corbeille non loin avant le premier plat (on peut le faire au restaurant cependant). si vous êtes un homme. on ferme la bouche en mangeant. On souffle sur le potage pour le refroidir. non pas séparées avec le côté de la fourchette. Lorsqu’on a fini. chaque sexe. ils déposent alors leur serviette (non pliée) près de leur assiette en se levant. son omelette. Les invités se servent d) En général. les pâtes. On ne «pousse» pas les morceaux de viande. Les pommes de terre doivent être écrasées. 15 . on ne vous resservira plus. Notez si c’est vrai ou faux43: Manières de table On ne parle pas la bouche pleine. la pointe de la fourchette tournée vers le bas.

S'il est impossible de tout contrôler. Pourquoi alors ne pas demander à quelqu'un de vous observer pendant que vous répétez votre présentation? Vous pouvez aussi étudier la gestuelle d'une personne qui captive une assemblée. ne cherchez pas à tout contrôler. votre gestuelle. mais gagner dès le départ un «capital sympathie» peut rendre service et excuser une nervosité bien compréhensive. Ainsi.fr/Premier-job/Tous-nos-conseils/entretien. ils savent que c'est dans la répétition que ces gestes sont porteurs de sens. Afin de l'endiguer au maximum. de serrer la main. http://jd. nuance Joseph Messinger. «Tel un acteur qui rentre en scène. un candidat qui franchit le seuil d'une société est en représentation».apec.Annexe Entretien – La communication non verbale. sourire mais aussi votre capacité à prouver votre future intégration grâce à la tenue vestimentaire adéquate. il faut néanmoins que votre attitude demeure en harmonie avec le message que vous voulez faire passer. la politesse : saluer. Ce 1er contact passé. Soyez donc le plus naturel possible. en tout 1er. «On peut aussi citer le syndrome des jambes impatientes qui dénote une certaine exaspération. Et. C'est en étant vous-même que vous serez le plus à l'aise. psychologue. si face à son recruteur. Et si vous sentez que quelque chose vous échappe (bafouillages. un buste qui se projette en avant signale une volonté de capter l'attention. [Publié le: 21/07/2008. votre façon d'occuper l'espace continueront d'être pris en compte. c'est quoi? Aux 1ers regards échangés. il se montre timide… Des règles de la bienséance aux postures porteuses de sens. Ainsi un futur commercial aura-t-il du mal à prouver son potentiel. Et si les recruteurs sont de plus en plus formés à décrypter le langage corporel.jsp?delia=currentArticle_ ART_54180|| currentTopic_TOP_413||motherTopic_TOP_413||currentFolder_FOL_3128] 16 . vous êtes déjà en train de communiquer avec votre interlocuteur! Veillez à ce que les «signaux» que vous envoyez ne parasitent pas votre discours. Certaines postures peuvent aussi envoyer des signaux à votre recruteur. de regarder votre interlocuteur envoie des signaux positifs ou négatifs. remercier. ça peut s'améliorer! Beaucoup de signaux «négatifs» envoyés au recruteur ont souvent une seule et même source : le stress. Au cours de l'entretien tous les gestes comptent. La 1re impression est primordiale. consultante à l'Apec. Des bras croisés tout au long de l'entretien marquent un manque d'ouverture. Mais tous ces gestes ne sont que des balises de la psychologie». Cette règle ne s'applique pas – bien entendu – à la lettre dans le recrutement. d'autres ont besoin de travailler un peu plus. Si connaître sur le bout des doigts l'entreprise ou l'annonce suffit à rassurer certains candidats. explique Sabine Bataille. transpiration…) verbalisez-le. encore une fois. Mais attention à respecter votre propre style. Au contraire. Ainsi votre façon de sourire. L'adage veut que la 1re impression soit la bonne. Et le naturel cela se travaille! La communication non verbale. c’est à vous de vous préparer.

2. administratif. les méthodes et les formes de base qui sont utilisées pour rédiger. L’échange international de lettres leur permet de se mettre au courant des usages et des lois d’autres pays. présenter et classer le courrier officiel. vente. réception. leurs besoins. s’entretiennent sur leurs intérêts ou effectuent des opérations. Importance: Parfois. à modifier et à cesser les relations entre des personnes juridiques ou bien entre des personnes juridiques et physiques afin de servir leurs intérêts mutuels. mais aussi leur savoir-faire. achat. d’habitude sous la forme d’un échange de lettres. en tant que discipline d’étude. économique et même d’organisation. implique la manifestation écrite des relations établies entre deux ou plusieurs personnes.2. La correspondance économique prédomine dans le cadre de la correspondance officielle. 2. à cause des distances. 1. ces intérêts sont couramment engendrés par les relations susmentionnées.1. Cependant.LA COMMUNICATION ÉCRITE Ce type de communication. etc. si elle est destinée à une personne juridique. juridique. La Définition et l’objet de la correspondance officielle 1. 17 . l’objet de la correspondance consiste à initier. l’usage veut qu’elle soit aussi confirmée par écrit.1. 2. à déployer. La sphère de la correspondance officielle est vaste car elle renferme des problèmes extrêmement différents. Donc. expédition. qui s’appelle aussi correspondance. si elle s’adresse à une personne physique44. à établir. traitant leurs affaires seulement par correspondance. Définition: La totalité du courrier qui circule entre des personnes juridiques ou entre une personne juridique et une autre physique afin d’établir des relations entre elles et. de connaître leurs produits. ensuite. de les garder constitue la correspondance officielle. La correspondance est considérée: • privée.1. doivent être établies par 44 Voir l’Annexe. C’est pourquoi. ou • officielle. 1. fait d’ailleurs explicable par la diversité des relations économiques qui se développent continuellement. Importance économique et commerciale: Toutes les opérations de type offre. traité. les gens n’arrivent jamais à se connaître personnellement. ayant un contenu diplomatique.1. L’Importance et le style de la correspondance officielle Une société est jugée d’après les lettres qu’elle envoie parce que c’est grâce à la correspondance que les personnes se connaissent. même si l’affaire est conclue verbalement. l’objet de la correspondance officielle est d’enseigner à toutes les personnes intéressées qui déploieront leur activité dans des institutions économiques ou dans l’administration publique les principes.

ce qui veut dire qu’il faut éviter d’écrire toute sorte de détails qui ne sont pas nécessaires à ce moment-là (la phrase doit avoir au maximum deux propositions). car les lettres peuvent servir de preuve. ce qui veut dire qu’il faut éviter le style précieux ou l’affectation.1. ce qui veut dire qu’il faut s’exprimer brièvement et méthodiquement afin d’éviter la double interprétation.1. mais aussi aux changements d’attitude des employés de la radio et de la télévision envers leurs auditeurs ou téléspectateurs. la concision est importante pour se faire comprendre. «Interférences dans la communication professionnelle. sont les suivants:     la précision. Proceedings of the International Conference THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE NATIONAL ECONOMY. Romania. Voilà pourquoi il faut éviter toute négligence. Alexandra Viorica Dulău. 2003. Cluj-Napoca. donc. n. 2006. 28-29 October 2005. qu’elle engage le signataire vis-à-vis du destinataire. les longueurs ou les répétitions. permettant l’intervention de la justice en cas de conflits entre les correspondants. 22. l’orthographe et le sens propre des mots.Modern Languages and Communication. a été accepté par les Français qui utilisent couramment courrier au lieu de correspondance à cause de la longueur du dernier mot. Par ailleurs. des emprunts et des calques repris à l’anglais» [Zafiu. ce qui veut dire qu’il faut bien connaître les règles de grammaire. Editura Risoprint. la correspondance a une importance juridique. L. 46 Liana Pop. des éléments du lexique populaire. la correspondance a aussi une importance comptable parce qu’elle sert de base aux inscriptions comptables. Après Mél (de «messagerie électronique»). la correspondance doit être tenue continuellement à jour et. Victoria Moldovan. la rédaction doit être correcte. la politesse est une caractéristique obligatoire même dans les lettres de  45 Ce terme.2. Le style commercial est un style particulier. 2. Une faute provenant d’une mention mal rédigée dans le courrier peut provoquer des problèmes dans la tenue des livres comptables.4. trad. Outre l’importance économique et commerciale susmentionnée. qui provient de «courrier électronique». il existe de nos jours un type de message qui permet de diminuer les délais imposés par la poste. sans page. Cluj-Napoca. c’est le deuxième terme créé pour désigner en français la notion anglaise de «e-mail» (qui s’écrit même email ou simplement mail) afin d’en éviter la confusion avec émail. argotique. notamment la télévision) ont apporté à l’écrit une teinte certaine d’oralité. Editors: Felicia-Delia Marga. Ces traits. comme le remarque Liana Pop pour la langue roumaine: Il est bien évident que. in Business. p. la simplicité. le roumain s’est beaucoup diversifié du point de vue stylistique et que les médias (le journalisme et. P.]46 2. qui se fait évidente dans une «diversité pittoresque de structures spécifiques à la langue parlée. Grâce à l’évolution de la science et de la technique. le sérieux et même la sévérité constituent des traits caractéristiques importants dans la rédaction du courrier. ces changements ne sont pas dus uniquement à l’Internet.. surtout. 18 . Son importance documentaire saute surtout aux yeux si l’on tient compte du fait que la correspondance peut constituer une vraie source de documentation et qu’elle est aussi un miroir de l’évolution du vocabulaire. très soigneusement. Étant l’âme des affaires.1. Perspective interculturelle». ces dernières années.2.correspondance.3. En même temps. de vocabulaire: le courriel45. lequel a des traits qui synthétisent la clarté de l’expression. mais qui oblige à changer aussi de forme et. que le style commercial impose. II est important de savoir que la lettre commerciale est un contrat ou une partie d’un contrat et. de plus en plus souvent. et pourquoi la méticulosité. 2. 2.

la note. correctes. 5-6. c’est-à-dire la correspondance de disposition. c’est-à-dire la correspondance d’information. c’est-à-dire la correspondance d’information et de proposition d’action. la correspondance interne de l’entreprise: i. Editura Didactică şi Pedagogică.A. bien que parfois elles paraissent archaïques ou d’une politesse exagérée: En l’espoir d’une réponse favorable.. pourtant. le rappel de règlement. c’est-à-dire la correspondance de sollicitation. c’est la nécessité de respecter les formules qui ont été consacrées par la pratique et.2.1. le compte rendu. La nécessité de faire des phrases courtes. nous vous demanderions des dédommagements.1. nous vous prions de croire. Si l’on tient compte de la nature et de la destination des exemplaires rédigés. la note de service. mais il ne faut pas l’exagérer dans la correspondance officielle : il faut la graduer. c’est-à-dire la correspondance d’information. à l’expression de nos salutations distinguées. Corespondeţă şi tehnica secretariatului. alors: 47 Abela Hascal. Une première façon de classification prend comme critère son objet. R. Lucreţia Preotesiu. La clarté de l’expression résulte aussi d’une autre règle à respecter concernant la forme: une seule idée par paragraphe. le rapport. 3. iv.1. le procès-verbal. la correspondance externe de l’entreprise: la demande (économique ou juridique).2. soit s’il s’agit de réclamations qui concernent un produit).1. ce qui est spécifique à la correspondance commerciale en français. c’est-à-dire la correspondance de contrôle et de direction. donc. la réclamation (économique ou juridique). claires et polies résulte des modèles offerts ci-dessous: DIMENSION MINIMUM DE LA PHRASE Les marchandises ont été expédiées le 1er avril dernier. la nuancer en fonction des rapports avec le destinataire (le conditionnel est le mode le plus poli). etc. iii. La correspondance peut être classifiée d’après plusieurs critères 47. Mais. 3. pp. ii. les instructions (pour transmettre un ordre. appelée aussi correspondance de réclamation (soit pour régler une facture impayée. mais elle offre un caractère officiel parce que l’expression doit être pondérée et. la sobriété est apparentée à la concision. une décision). La Classification de la correspondance 3. la commande.). les directives. Mesdames et Messieurs. l’offre. on distingue alors: 3. DIMENSION MAXIMUM DE LA PHRASE Si le colis ne nous parvenait pas avant le 10 avril. concrète.      3. 1994. par la tradition. la correspondance qui accompagne des documents (la facture. réclamations. c’est-à-dire la correspondance de constatation. 19 . Bucureşti.

• une copie authentifiée. 1988. 4. 3. etc. on écrit là-dessus «pour copie conforme» ou «copie conforme à l’original». Secrétaire général de la rédaction: Alain Rey. Cette copie certifiée peut être délivrée par l’institution qui a émis le document (par exemple.) L’acte original peut être reconstitué sur la foi de la copie seulement dans les situations prévues par la loi. le tribunal pour une décision judiciaire) ou par le secrétariat/bureau où l’on doit présenter l’original qui est restitué après avoir été collationné. Les Éditions d’Organisation.6.2. on en délivre un seul. Savoir rédiger le courrier d’entreprise – exercices et corrigés.4.2. Le Langage de la correspondance officielle49 48 in Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par Paul Robert. 49 Pour plus de details. qu’il soit photocopié ou dactylographié d’affilée. 1973 (abrégé dorénavant: Petit Robert). (La dernière était une copie qui reproduisait exactement le texte de l’original. et laquelle est légalisée (authentifiée) par un notaire qui inscrit l’opération dans un registre spécial et qui en garde. il y a la mention duplicata. La copie d’après l’original est photocopiée ou elle était tapée à la machine.2. Le relevé est un extrait de situation financière surtout (relevé de compte. d’identité bancaire = RIB. L’unité qui a délivré le document respectif doit être informée de la perte et. s. 20 .2.2. 3. L’original (le premier exemplaire) est envoyé au destinataire. 3.5. laquelle reproduit exactement le contenu du document. Les actes notariés constituent d’ailleurs une garantie pour éviter tout délit de contrefaçon par l’emploi d’un truquage. on y inscrivait «copie».1.2.). v. l’extrait (qui est un «passage tiré d’un texte» ou «une partie d’un acte copiée littéralement sur la minute ou l’original»48) est valable seulement après certification. 3.3. si tapée à la machine à l’aide d’une feuille carbone ou photocopiée après signature. Le duplicata de l’original perdu est un double délivré seulement en conformité avec les prévisions légales.2. L’extrait est constitué de la copie d’un passage ou d’une partie d’un document de grandes dimensions. valable. Le but de la copie est de servir de preuve en cas de perte de l’original. seulement après l’avoir déclaré nul et après avoir passé une annonce regardant cette perte-ci dans le Journal officiel. en Roumanie.7. En même temps. c’est-à-dire sûre et vraie. Cette copie d’après l’original peut être: • une copie conforme (document certifié conforme). Aline Nishimata. Société du Nouveau Littré. À son aide. «sceau» et «signé indéchiffrable». Comme elle était écrite en même temps que l’original. ce qui veut dire que l’on a confirmé son authenticité. une copie dans ses archives. des dépenses.3. 3. elle aide à suivre l’évolution des relations avec un partenaire. Sur ce double.2. on peut obtenir le duplicata qui remplace l’original. il fallait y marquer «copie» et signer au verso (on la trouve encore dans les archives). 3. 5e édition 1994. Il est obligatoire de la signer et d’y appliquer un cachet. La photocopie d’un acte n’a aucune valeur si elle n’est ni vérifiée ni confrontée avec l’original à l’occasion d’une authentification devant le notaire. voir: Michelle Fayet. en même temps. La copie simple est archivée ou gardée dans un dossier. Après le collationnement. on protège l’original contre toute perte accidentelle. qu’elle est exacte. Comme toute copie susmentionnée.

dans le sens de l’enrichissement continuel. par exemple). à laquelle s’ajoute la terminologie de spécialité dont l’utilisation est déterminée par les aspects traités dans la lettre (d’affaires. tout de même. il est interdit d’employer l’abréviation M. v. à la rédaction du courrier. Pourtant. des expressions populaires ou argotiques. imminent)»53. médical. etc. économique. paie. On écrira: «Monsieur/Madame le Chef des achats. louer signifie «déclarer (qqn ou qqch./Mme le Chef des achats s’en occupera personnellement. L’hétérogénéité constitue la caractéristique du vocabulaire de la correspondance. 52 «Opinion fondée sur des probabilités.] prendre à loyer. 54 idem. s. Tout d’abord. fait du lexique un élément beaucoup plus dynamique que la grammaire. à bail»51 .) digne d’admiration ou de très grande estime». v.4.. celui qui écrit doit faire attention à plusieurs problèmes de lexique qui peuvent prêter à confusion: a) La polysémie («caractère d’un signe qui possède plusieurs contenus. être utilisées avec soin (Nos Réf.. ou P. le vocabulaire général doit être approprié. Ainsi. cette fois-ci. b) Les paronymes sont des «mots presque homonymes (par exemple: conjecture52. des termes juridiques remplacent parfois le vocabulaire quotidien.). etc. C’est pourquoi. par exemple. s. en location).»). 53 idem. On évite de la sorte les ambiguïtés qui prêtent à équivoque et. v. l’abréviation est permise si l’on parle d’un tiers («M. 21 . ce dernier étant divisé en vocabulaire de la bureautique et celui du domaine concerné par le courrier (juridique. [. Or. Par exemple.». des archaïsmes. idem. conjoncture. mais aussi «donner à loyer (à bail. ce qui veut dire que l’on peut louer une marchandise. mais aussi un navire. les moyens de transport doivent-ils être distingués de la moyenne arithmétique ou maison familiale d’expression familière. «ce jour» se substitue à «aujourd’hui». Il faut donc employer les syntagmes ou les mots adéquats à l’expression des idées contenues dans la lettre. Pour revenir. Ensuite. Le lexique de la correspondance. organisation. s.J. plusieurs valeurs»50) impose la maîtrise du sens des mots. in idem. il est formellement interdit d’y utiliser des régionalismes. banque. en même temps. De plus.1. correctement et précisément possible les situations traitées dans le courrier. transports. la terminologie de spécialité doit appartenir au domaine respectif pour exprimer le plus exactement. en location.. v. par exemple: comptabilité. Le fait que le vocabulaire évolue est un lieu commun.). et aussi l’emploi de certaines abréviations qui doivent. Un connaisseur de la langue peut faire la différence entre vendre et 50 51 Petit Robert. exportation. v. l’hétérogénéité impose deux règles dans le choix du lexique utilisé dans la rédaction du courrier afin de créer un véritable style commercial. Cette évolution. pourriez-vous résoudre dans les meilleurs délais la question de cet équipement qui nous manque?». c) Les synonymes «ont le même sens ou une signification très voisine»54 sans avoir la même forme. Elle est due au mélange du lexique général avec celui de spécialité. on gagne en matière de concision. Pour plus de précision. dans un tout autre sens. ou Mme si l’on s’adresse directement à la personne respective. s. II y a donc une terminologie spécifique à la correspondance et au secrétariat. s. éminent. technique.

e) À côte du pléonasme. 8. qui ne peut être utilisée qu’une seule fois par lettre: «La foire s’ouvre le 15 mai.»  Le manque de concordance entre le temps réel et celui grammatical crée une impression de certitude dans certaines situations: «La facture est réglée à la livraison. logiciel.. demandez l’aide de votre collègue!/Agréez.. celui qui lit la lettre a l’impression de voir le règlement déjà fait quoique. respectivement pour xerox. 58 Ligia-Stela Florea. les lettres de réclamation. Petit Robert. (Attention à la traduction en roumain. on recommande l’emploi des verbes au pluriel et aux 1re et 2e personnes...)  Toujours une fois par lettre a-t-on la permission d’employer une phrase impersonnelle: «Il nous ferait plaisir de satisfaire un possible ordre de votre firme. 1996. à la place de «sera». donc le verbe est à la voix active. exporter ou même trahir55. s. comme ponctuel ou duratif. etc.59  Pour des raisons de modestie et de politesse. où la construction correspond en général à la voix pronominale. la tautologie [«vice logique consistant à présenter.] (par exemple: prévoir à l’avance. en réalité. La grammaire et la correspondance Étant donné le rôle central du verbe dans la proposition. étant une faute courante. liquider.  Parfois. bannissant de la langue (surtout écrite) les anglicismes.) 59 op.brader. courriel. télécopie. (À consulter le dictionnaire de verbes français. 1960]. simplement.»  II faut éviter les formes grammaticales archaïques (le passé simple ou le passé 55 56 Jésus a été vendu par Judas. d) Le pléonasme est un «terme ou [une] expression qui ne fait qu’ajouter une répétition à ce qui vient d’être énoncé [. il y a dans son contenu sémantique une nuance de signification qui est le reflet linguistique de la manière dont le procès se déroule dans la réalité ou./ Vous devriez régler la facture dans les meilleurs délais. de son «déroulement interne» [Imbs. monter en haut. Messieurs.». puis. par exemple: photocopieuse. C’est l’aspect lexical (mode d’action ou Aktionsart).»  On évite l’emploi de l’impératif à une ou deux exceptions près: les lettres de disposition adressées par les organes supérieurs aux unités subordonnées et. 22 . cit. près de son début ou près de sa fin. Bucureşti. la voix pronominale à sens passif remplace la voix passive. 207-292. e-mail (qui sont entrés autant en roumain que dans l’expression orale en français). le français a créé plus de termes nouveaux que le roumain. le jour d’aujourd’hui)»56. par exemple: «Nous vous saurons gré d’éviter un retard de livraison. une proposition dont le prédicat ne dit rien de plus que le sujet»57 (le vendeur est celui qui vend)] doit être évitée. f) En ce qui concerne les néologismes.».»  L’emploi du pronom indéfini «on» est recommandé pour éviter la voix passive: «On atteste. nos salutations distinguées. écouler. il faut lui accorder toute son importance dans la rédaction d’une lettre officielle car ses «traits sémantiques décident de sa combinatoire et celle-ci détermine à son tour la structure de la phrase»58 puisque: Outre le sens lexical propre à chaque verbe. fax. 57 idem. comme ayant un sens. Editura Babel. p.. v. 23. p. la marchandise ne soit payée qu’après son arrivée chez le client. placé à la fin du volume. Exemples: «Si vous ne terminez pas à temps le rapport. 4.2. messagerie électronique. s. pp. Le Verbe français – catégories. C’est comme cela que l’on peut garder l’unité d’une langue.. construction. qui présente le procès comme achevé ou inachevé. soft. De la sorte. solder. conjugaison. Mél. v.

si possible! a) Pourquoi sont-ils amusants? Qu’est-ce qui ne va pas? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 60 Petit Robert. Cette facture est considérée comme impayée. un Français vous serre la main. Étant intéressés par vos téléviseurs.  Les propositions ou les phrases courtes évitent l’équivoque. Voici un modèle de transformation: Nous regrettons de vous faire savoir que les démarches que nous avons effectuées pour retrouver le règlement de la facture que vous affirmiez avoir fait le 30 avril sont restées sans résultat et que cette facture est considérée comme impayée par notre service de comptabilité. nous nous voudrions recevoir un catalogue là-dessus.  L’ordre inverse recommandé dans le style littéraire doit céder la place à l’ordre direct des mots dans la proposition ou dans la phrase. 1. 23 . Le garçon vous sert une tasse de café.antérieur) ou populaires (les temps surcomposés qui existent en roumain aussi). la prise d’ordre. Ces fragments proviennent de lettres adressées à un ancien ministère français. par exemple: être suivre servir serrer Je suis le représentant de la société ABC. qui peuvent être utilisées une seule fois par lettre: «En vous reportant à notre catalogue. Nous regrettons de vous faire savoir que les démarches effectuées pour retrouver le règlement de la facture fait le 30 avril sont restées sans résultat. s.  Une manière d’abréger le texte pour en augmenter l’exactitude est de remplacer les subordonnées par les parties de proposition correspondantes. donc on plaide encore une fois pour la concision. Je suis un cours de français d’affaires. Exemple: Comme nous sommes intéressés par vos téléviseurs. un malentendu s’est-il produit lors de Peut-être qu’un malentendu s’est produit lors de la prise d’ordre.. etc. etc. parce que l’on n’annonce ce fait qu’une fois établi.  II est recommandable d’éviter les constructions au participe présent/gérondif. v. vous pourriez fixer votre choix de produits. tout comme le vocabulaire appartenant à l’oral (ça. Corrigez les fautes. il sert (servir)/il serre (serrer).»  Les expressions circonstancielles qui généralisent une idée ou qui expriment une éventualité doivent en être éliminées: «Probablement nous changerons d’horaire.  On doit bien connaître la conjugaison pour éviter l’utilisation fautive des formes homonymes («mots de prononciation identique»60) : je suis (être/suivre). Ex.». ben. voudrions recevoir un catalogue là-dessus. En entrant dans votre bureau. Exemple: Ordre inverse des mots Ordre direct des mots Peut-être.). notamment si l’on emploie un adverbe d’atténuation pour des raisons de politesse.

mais – jusqu’à présent – sans résultats. Concernant votre enquête. je vous fais savoir que j’ai déjà contacté votre bureau. Veuillez découvrir si mon mari est __________________________________________ mort. Je vous envoie mon certificat de __________________________________________ marriage et six enfants. 1.b) Reformulez chaque fragment de sorte que le message soit conforme aux intentions de l’expéditeur (à voir le modèle en italique). 24 . 7.__________________________________________ ce satisfaisant? 6. En réponse à votre lettre. Jusqu’à présent sans résultats. Si je n’obtiens pas l’argent de mon époux. En réponse à votre lettre. J’ai déjà cohabité avec votre bureau. j’ai __________________________________________ donné naissance à des jumeaux dans __________________________________________ l’enveloppe ci-incluse. Est. __________________________________________ __________________________________________ 4. 5. j’ai accouché __________________________________________ d’un petit garçon pesant 10 livres. je serai forcée de vivre une vie imortelle. J’en ai eu sept __________________________________________ et un est mort qui a été baptisé sur une demi-feuille de papier par le Révérend __________________________________________ Thomas. mais celles de __________________________________________ mon dos me font horriblement mal. Conformément à vos instructions. 3. car l’homme avec qui je vis à __________________________________________ présent ne veut ni manger ni faire autre __________________________________________ chose avant d’en être sûr. En réponse à votre lettre. 2. Les dents __________________________________________ d’en haut sont en règle.

Je l'ai relu en recevant votre lettre et je suis resté atterré et désolé d'avoir paru approuver ainsi ce qu'il contenait d'odieusement injuste pour vous.fr/cadre. Antibes. Que je m'en aille. Or nous avons.free. Mon cher Maître et ami.Cela suffit. J'ai communiqué votre lettre à Lapierre. car je pars pour Paris mercredi. Nous irons donc facilement à 13 500 ou 14 000 . où les plus belles choses restent mal appréciées et où une représentation à bénéfice n'eût rien donné. Lapierre habite Hôtel des Îles Britanniques à Nice. Je viens d'être absent pendant une douzaine de jours et je n'ai pu répondre plus tôt à votre lettre dont j'ai été fort ému. Depuis quinze jours on m'écrivait pour me dire: «Puisqu'il manque trois mille francs donnez-les plutôt que de laisser publier tous les échos qui paraissent». Je vous prie. De plus après le refus de Claretie qui avait produit un très fâcheux effet.Annexe Modèle de lettre personnelle À EDMOND DE GONCOURT Chalet des Alpes.cela fait 12 300. mon cher Maître. non pas 9600 fr. un article signé Santillane avait reproché à Goncourt de n'avoir pas consacré à la souscription pour le monument Flaubert la rente de 6000 fr. sur votre proposition. Un journal a parlé de la mendicité des amis de Flaubert.cela fait 11 300 J'en donne 1 000 . je n'ai guère cru à une représentation à l'Odéon.php?page=oeuvre] 25 . à reprendre sa démission. Lapierre3 recevra ma lettre aujourd'hui et vous écrira sans doute demain ou après-demain. [D’après: http://maupassant. Pour vous. en donnant à mon tour ma démission de Secrétaire puisque je suis cause de l'incident. destinée à chaque membre de sa future académie. Maintenant. GUY DE MAUPASSANT 1 Dans le Gil Blas du 1er janvier 1887. je vous supplie en mon nom.Vous en donnez 500 . et impossible que vous refusiez de laisser votre nom en tête de cette œuvre. c'est autre chose. théâtre mal situé. et en expliquant pourquoi il me paraît impossible que vous vous retiriez. de ne pas donner votre démission2. Je n'avais vu dans l'article de Santillane1 que ce qui concernait Flaubert et le monument. de recevoir la vive expression de tous mes regrets pour la maladresse que j'ai commise en visant l'article de Santillanne. mais 10 800 . à la réception de cette lettre. et n'aura point de conséquence. malchanceux. Je me rappelais en outre la dernière réunion chez moi où il avait été à peu près décidé en principe que la différence serait faite par nous seuls. cela n'a point d'importance. Moi je vous verrai la semaine prochaine. Yacht Bel-Ami. sans l'avoir relu et sans avoir compris ce qui vous concernait. et après l'écho du Figaro annonçant que la souscription serait complétée par vous et vos amis. 2 3 Goncourt consentit. et je vous prie de croire aussi à ma très affectueuse admiration. mon cher Maître et ami. 15 janvier [1887]. moi.

Echinox. rezolvarea exerciţiilor. BEP.A. Pratique de la négociation d’affaires en français. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. 5e édition 1994. Cluj-Napoca. 1999 • Morlot. 2007 • Ionescu-Ruxăndoiu. ALL EDUCATIONAL. 2006 • Săftoiu.. Cluj. L. 28-29 October 2005. Aspecte teoretice şi aplicative. R. in Interacţiunea verbală (IV II). Morsel. col.. A. Florimond Rakotonoelina.Modern Languages and Communication. Editors: Felicia-Delia Marga.. Sandrine Reboul-Touré. 8. Presses universitaires de Grenoble. Coordination éditoriale: Florence Mourlhon-Dallies. Cluj-Napoca. M. Editura Universităţii din Bucureşti.... Perspective interculturelle». Correspondance commerciale et techniques d’expression professionnelle.. in Les Discours de l’Internet: nouveaux corpus.. 1988 • Hascal. Secretar: Mihaela Constantinescu..• Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea cursului de mai sus.fr». Presses Universitaires de Grenoble. Editura Didactică şi Pedagogică.. V. extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute. 1994 • Anis. N. Bucureşti.fr/pages/cnvintro. R... M. 2007 • Szilagyi. Chovelon. Corpus. «Negocierea conversaţională – negocierea comercială (cu aplicare la obiectul negocierii)».-H. Nishimata. Savoir rédiger le courrier d’entreprise – exercices et corrigés.fr.bodylanguage.htm • http://www... Exercices pour étudiants étrangers de niveau avancé. 1985 • Pop.freewarriors.. Corpus.edufle. L’Expression française écrite et orale. • Bibliografie pentru modulul 1 . L.. M. Affaires à faire.st/ 26 .org/entretien%20d'aide2. L. Presses Sorbonne Nouvelle. Ediţia a II-a (revăzută). Ch. Éditions Licet. Corespondeţă şi tehnica secretariatului. E. in Business. Comunicare şi dialog în procesul managerial. Conversaţia – Structuri şi strategii.. Cinquième édition revue et augmentée. Coordonator: Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. «Strategii de constituire a fondului comun de cunoştinţe în conversaţia fatică». E.. Editura Risoprint. Paris. «Interférences dans la communication professionnelle. 2004 • Câmpeanu-Sonea. Romania. A.. Universitar.net/La-gestuelle-francaise-et-l • http://www. Les Éditions d’Organisation. nouveaux modèles?. Drapala. Ed. J. Aspecte teoretice şi aplicative. J. 2009 • Fayet. A. Proceedings of the International Conference THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE NATIONAL ECONOMY. les Carnets du Cediscor. Bucureşti.. Coordonator: Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. A. învăţarea noţiunilor predate şi redactarea unui rezumat de 20 de rânduri a unuia dintre capitolele studiate. in Interacţiunea verbală (IV II). Editura Universităţii din Bucureşti. Alexandra Viorica Dulău. V. ClujNapoca. Moldovan. 2.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului: • Abbadie.egostyle. Preotesiu. Notions de communication en français des affaires. 2005 • Dulău. 1990 • http://www. Sonea. Ed. B. «La Dynamique discursive d’une liste de diffusion: analyse d’une interaction sur ‘Typographie@irisa.html • http://www. 1994 • Ion. Presa Universitară Clujeană. Secretar: Mihaela Constantinescu.

2009 . aferente modulului:  Danilo. Secrétaire général de la rédaction: Alain Rey. Notions de communication en français des affaires.php?page=oeuvre  Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par Paul Robert. Le français de la communication professionnelle. 1993  http://maupassant. 1973 • 27 . Cluj.fr/cadre..hku.http://www.fr/cadre. Penfornis.free..-L. V.htm • http://maupassant.. A.Materialele bibliografice obligatorii:  Dulău.ro/stiri-lifestyle/cele-mai-frecvente-greseli-investimentatia-unui-business-man-24546 • http://www.hk/french/dcmScreen/lang2043/etiquette.Materialele bibliografice opţionale/facultative. J. M.php?page=oeuvre .free.dailybusiness. Société du Nouveau Littré. Clé International. Paris. Ed. Echinox.

marges. autonomie. • conclure le contrat avec l’élu(e). bonne capacité d’organisation. D’après le modèle ci-dessus.Rigueur.H ou F du ________ au ________ managérial . scrisoarea de candidatură.Expérience en projets de création ou de mise en œuvre d’un/de plusieurs progiciels financiers Dubois Ex. En voici un exemple: Société ABC Demande de personnel Service demandeur: Emploi : Pour le : 15 mai 2009 Financier Responsable d’Équipe Ingénierie Responsable: Jean DUBOIS Financière Formation souhaitée: Nature des travaux : Emploi : École d’ingénieur plein temps x . capacité à travailler dans des équipes délocalisées . Afin de pourvoir un poste vacant. • étudier les dossiers reçus et faire un choix. .Poste à fort potentiel technique et . études ponctuelles sur différentes lignes du compte 28 . 1. le chef du service où se trouve la vacance lance un document vers le Service du personnel (Ressources humaines) qui s’en occupe dorénavant. rentabilité d’exploitation).Première expérience en management J. élaboration et suivi de données budgétaires. production et analyse de tableaux de bord (CA.Encadrer l’équipe d’ingénieurs fiCompétences souhaitées: à mi-temps Expérience de huit ans nanciers et participer à l’impléà temps partiel mentation des modèles de pricing Autres caractéristiques: temporaire . • passer la petite annonce dans la presse et sur Internet. complétez la Demande de personnel avec les données suivantes: CONTRÔLEUR DE GESTION JUNIOR (H/F) pour intervenir sur les missions suivantes : élaboration de modèles d’investissements de projets magasins. • Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: Curriculum Vitae. 1.Modulul numărul 2 Comunicarea în recrutarea personalului • Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu problematica de specialitate legată de tema dată. interviul • Conţinutul informaţional detaliat: Comunicarea în recrutarea personalului La Communication dans le recrutement du personnel Dans le recrutement du personnel. Ce document préimprimé s’appelle Demande de personnel. • inviter les candidats retenus à un entretien d’embauche.anglais de bon niveau Propositions éventuelles: Signature: . le chef des ressources humaines doit suivre une procédure type: • recevoir la demande de personnel du service intéressé.

Maintenance évolutive et support. Plus de 500 personnes y collaborent pour développer et commercialiser des outils reconnus comme parmi les plus performants de leur secteur d’activité.» [Définition trouvée sur le site: http://fr. Le terme résulte de la contraction des mots produit et logiciel. Il s’agit d’un poste à fort potentiel technique et managérial. Leur nouvelle organisation requiert aujourd’hui de recruter un Responsable d’Équipe Ingénierie Financière qui encadrera l’équipe d’ingénieurs financiers et participera à l’implémentation des modèles de pricing. du front au back office. maîtrise parfaite d’Excel. contrôle de gestion ou maîtrise de gestion. L’expérience autour de projets de création ou de mise en œuvre d’un ou de plusieurs progiciels financiers sera un atout certain. 61 «Un progiciel est un logiciel commercial vendu par un éditeur sous forme d'un produit complet. première expérience similaire de 2 à 3 ans. Vos responsabilités seront les suivantes: 50% de technique: .Implémentation en C++ et validation des modèles . plus ou moins clés en main. vous devez faire preuve de rigueur. c’est l’annonce suivante qui est donnée en guise d’exemple: Notre client est un éditeur de progiciels61 financiers de tout premier plan à l’échelle internationale.wikipedia.Gestion et organisation de l’équipe . d’autonomie. Le chef du personnel passe sur Internet la petite annonce qui correspond au poste à pourvoir. Société XYZ Demande de personnel Emploi: Pour le: Service demandeur: Responsable: Formation souhaitée: Compétences souhaitées: Autres caractéristiques: Propositions éventuelles: Nature des travaux: Emploi: permanent à mi-temps à temps partiel temporaire du ________ au ________ Signature: 2. Formation : Bac+4/5 de type MSTCF. vous justifiez de 8 ans d’expérience en environnement front office ou chez un éditeur de progiciel financier ainsi que d’une première expérience en management.Coordination entre les équipes Pour ce poste offrant de réelles responsabilités et perspectives d’évolution. dans le cas susmentionné (Société ABC).org/wiki/Progiciel] 29 . qui propose des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier. Diplômé(e) d’une école d’ingénieur. 50% de management d’équipe: .d’exploitation. d’une bonne capacité d’organisation ainsi que d’une capacité à travailler dans des structures d’équipes délocalisées.Participation à la définition des objectifs collectifs et individuels .Participation à la création des spécifications fonctionnelles .

Pour + infos: 01 11 22 33 44. P. Néanmoins. etc. CDI Réponse et confidentialité assurées Ex.1. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Les petites annonces rédigées en français sur Internet sont déjà manie aussi. 3. or. on évite généralement de donner des renseignements sur la compagnie intéressée à l’embauche afin d’éviter les interventions (les pistons). la candidature pour un poste vacant est déposée par une personne physique.» 30 . tps plein/partiel. après le coup de téléphone y mentionné: Marie DUBOIS 15. si nécessaire. on y emploie aussi des abréviations afin d’en réduire le coût. J. Voici un modèle créé pour la petite annonce rédigée avec des abréviations. Conformément au modèle ci-dessus. Pour plus d’informations. Poste situé à Paris. 3. sens resp. : 02 11 22 33 44 Courriel : xxx@xxx. rédigez la petite annonce sur Internet pour le poste de CONTRÔLEUR DE GESTION JUNIOR. dans une petite ou moyenne entreprise sans risque financier.xx Objet : demande d’emploi P.. ayant le sens des responsabilités. à une exception près: la zone 10 qui n’existe que dans le cas des personnes juridiques . Un exemple est offert ci-contre: d’usage en RouSté rech. le 20 avril 2009 62 C’est-à-dire: «Société recherche homme ou femme de plus de 25 ans. comme le démontre l’Annexe 1. elle doit respecter les normes d’une lettre officielle (présentée ci-dessus). Au début du processus de recrutement. Rémunération selon profil Type de poste: Plein temps. 123 76 000 ROUEN Rouen. PME s/s risque financier. : 1 Curriculum Vitae 2 copies diplômes 1 copie attestation Monsieur le Chef du personnel Société MMM B. téléphonez à : 01 11 22 33 44. pour travailler à temps plein ou partiel. Jouez le jeu de rôle: donnez le coup de téléphone pour savoir où envoyer le dossier de candidature. au cas d’une petite annonce passée dans la presse.. H/F +25 a. d’un Curriculum Vitae et des copies des diplômes.62 Ex. rue Victor Hugo 76 000 ROUEN Tél. La société reçoit les dossiers des candidats..Vous justifiez d’un anglais de bon niveau. La lettre de candidature s’écrit à la main afin de pouvoir être soumise à une analyse graphologique. 2. le texte de celle-ci est plus court et. requis par l’emploi à pourvoir. 3. s’il ne s’agit pas d’un cadre. dossiers qui sont formés d’une lettre de candidature. Pourtant.

on doit faire mention du fait qu’il y a des différences entre un CV anglo-saxon et un CV français. Par la présente. rue Victor Hugo. née le 15 juin 1980. Le CV français peut suivre l’ordre chronologique (comme dans la matrice ci-dessous. Le Curriculum Vitae (CV) est toujours saisi à l’ordinateur. je vous saurais gré de bien vouloir prendre en compte le Curriculum Vitae ci-joint. on donne en général une photo. d’ailleurs –. Les rubriques obligatoires en sont: Curriculum Vitae État civil NOM: Prénom(s): Né(e) le: Situation de famille: Nationalité: Adresse: Téléphone: Courriel: Formation Études: Curriculum Vitae État civil NOM: DUBOIS Prénom: Marie Née le: 15 juin 1980 à Étretat Situation de famille: mariée. (La même importance est accordée au Japon à l’éducation musicale d’une personne. je suis devenue technicienne supérieure (assistante de gestion PME/PMI). L’Annexe 4 donne la matrice d’un CV plus complet.Monsieur le Chef du personnel. Rouen (1995-1999) Lycéé «Jeanne d’Arc : Formation préparant les assistants de gestion PME/ PMI (200131 à: . à côté de laquelle il y a un modèle conforme à la lettre cidessus) ou bien être centré sur les objectifs de la personne qui le rédige (le modèle de l’exercice 3). pour les chercheurs ou les enseignants. j’ai suivi une formation en informatique de gestion (2000) et.2. Les Français respectent l’orthographe et la grammaire de leur langue et ils ont en vue l’utilisation des accents. ensuite. qui vous offre des informations supplémentaires en ce qui me concerne. j’ai l’honneur de postuler pour l’emploi proposé dans votre annonce. Monsieur le Chef du personnel. D’autre part. Depuis. le sexe pour éviter les possibilités de discrimination. ils n’y attachent pas de photo et omettent la date de naissance (l’âge). M a r i e Du b o i s Marie DUBOIS 3. grâce à une formation post-baccalauréat (2001-2003). L’Annexe 2 présente le modèle de l’Europass et l’Annexe 3 en offre les instructions pour savoir comment le remplir.) Dans un CV provenant de France. par exemple. Comme je suppose correspondre aux demandes du poste. je vous prie de croire. Il faut y mettre en évidence les séjours à l’étranger qui contribuent à l’amélioration des connaissances de langues. car les Américains mettent toujours en valeur l’objectif de carrière . France Tél.: 02 11 22 33 44 Courriel: xxx@xxx. Le sport est important – tout comme en Grande Bretagne. Quant aux aspects interculturels.xx Formation Études: Lycée «Corneille». à l’expression de ma haute considération. De nationalité française.3. car il démontre une capacité d’effort supplémentaire. parue ce jour dans le journal Le Monde. 76 000 ROUEN. 3. Dans l’attente d’une réponse favorable. j’ai obtenu en 1999 le Diplôme de Baccalauréat. un enfant Nationalité: française Adresse: 15. l’ordre chronologique est inversé aux États-Unis.

centré sur l’objectif. Société AAA. Teodor Mihaly. ski Date de disponibilité: le 1er juin 2009 Références: Monsieur le Professeur Jacques DUPONT Tél. campus universitaire «Economica».: xxxxxxxxxx/Courriel: xxxx@xxx. COSMÉTIQUES DE FRANCE S. attestation: 1999 – Diplôme de Baccalauréat 2003 – BTS assistant de gestion PME/PMI 2000 – Attestation en Informatique de gestion Expérience professionnelle Emploi occupé: opératrice de saisie. Responsabilités: 32 . L. CURRICULUM VITAE Nom: POPOVICI Prénoms: Diana-Rodica Date et lieu de naissance: le 25 novembre 1987 à Blaj Adresse: str. A. prix: Diplômes. écrivez la lettre de candidature requise. no 58. à la fois. Roumanie Tél.: 0744 33 66 99 Courriel: xxx_20@yahoo. Le domaine d’activité est représenté par la commercialisation des produits cosmétiques «YVES ROCHER» dans une chaîne de magasins ouverts dans les grandes villes de Roumanie.com Nationalité: roumaine Situation de famille: célibataire OBJECTIF Formation professionnelle au sein de BRD-Groupe Société Générale.Stages: Langues: Courant Lu Écrit 2003) Stage: Informatique de gestion (2000) Langues: anglais allemand Parlé Lu Écrit bien très bien assez bien assez bien bien un peu Diplômes. de language de spécialité. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Description de la compagnie: S. attestations. Après avoir parcouru le Curriculum Vitae suivant. Je serais intéressée à m’impliquer dans un stage international en vue de perfectionner mes connaissances dans le domaine économique et. C. est un franchisé principal ayant le siège central à Bucarest. grâce au programme «Auditori Juniori» afin de m’initier dans la sphère de l’audit comptable. Entreprise XY.xx Expérience professionnelle Emploi(s) occupé(s): Emploi actuel: Connaissances: Loisirs: Date de disponibilité: Références: Ex. 400 591 CLUJ-NAPOCA. Rouen (2002-2005) Emploi actuel: assistante de gestion. 4. R. Rouen (2005 – à présent) Connaissances: Microsoft Office. certificats. Excel Loisirs: randonnées.

à la Faculté des Sciences Économiques et de la Gestion des Affaires. PRIX ET CERTIFICATS 2006. 2008.Du 10 octobre 2007 jusqu’au 30 novembre 2008. ViceDoyen de la Faculté de Cybernétique. et/ou ils portent une conversation sur l’emploi respectif avec le chef du personnel. Mon devoir était d’orienter les clients vers les produits adéquats à chacun d’eux. Ex. spécialisation finances et banques.Élaboration d’un plan d’affaires sur le thème «La Décision d’investir». Réalisations professionnelles: À cette occasion. si c’est le cas.Participation au séminaire de comptabilité «LUCA PACIOLO» organisé à la Faculté des Sciences Économiques et de la Gestion des Affaires. Cluj-Napoca CONNAISSANCES LINGUISTIQUES Comprendre Écouter Lire Parler Conversation Oral en continu Écrire C1 C1 C1 B2 anglais français C1 C2 C2 C2 C1 C1 COMPÉTENCES INFORMATIQUES Bureautique: MICROSOFT OFFICE (WORD. j’ai perfectionné mon travail en équipe et. travail en équipe. adaptation aux conditions extérieures 4. invitation qui peut se faire par lettre ou par téléphone. DIPLÔMES. Aidez-vous des questions suivantes: 33 . coordonné par Mme Clara Mănescu.Diplôme de Baccalauréat – moyenne 9. filière d’études en anglais. PARTICIPATIONS 2007. UBB Cluj DALF. Le projet a été apprécié au maximum. le maximum en Roumanie) 2003. POWERPOINT) – niveau intermédiaire Analyse statistique: STATA – débutant Internet: NAVIGATEURS HABILETÉS Capacité d’analyse et d’organisation. en même temps. j’y ai occupé le poste de conseillère clientèle. Pendant l’entretien. j’ai acquis de l’expérience dans la communication avec différents types de clients. Statistique et Informatique Économique de l’Académie des Sciences Économiques de Bucarest. le chef du personnel les vérifie afin de voir si les études des candidats correspondent au poste vacant.Étudiante en dernière année à l’Université «Babeş-Bolyai» de Cluj-Napoca (UBB Cluj).00. FORMATION 2006-2009.1er prix à l’Olympiade Nationale de Langue et de Littérature roumaines 2006. lancé au cours «La Maîtrise des investissements de capital». Centre Culturel français.Mention d’honneur à l’Olympiade Nationale de la Langue française Certificat de Compétence Linguistique «LINGUA» en anglais général. Au moment de la réception des dossiers. Quelques élus reçoivent une invitation à un entretien. les candidats élus sont soumis à la vérification de leurs connaissances. 5. EXCEL. Jouez le jeu de rôle: une étudiante est la candidate Marie DUBOIS (à voir les renseignements de son dossier susmentionné) et un(e) autre étudiant(e) joue le rôle du chef du personnel. j’ai réussi à maîtriser les techniques de vente. sur la base d’une formation de spécialité. et de m’impliquer à la fois dans le processus de vente en vue de réaliser les objectifs établis mensuellement.96 (sur 10.Prix Spécial du Ministère de l’Enseignement pour l’activité scolaire extraordinaire 2003.

il y a un tel exemple de lettre-CDI (contrat à durée indéterminée63). À la suite de notre entretien du 5 mai 2009. qui doit être renvoyé à la société dûment rempli et signé. soit • sous la forme d’une lettre officielle. 34 . un 63 Au cas où la personne est embauchée pour remplacer une dame en congé de maternité.: 1 copie contrat Madame Marie DUBOIS 15. 5.. Dans ce qui suit.Pourquoi avez-vous choisi de nous adresser une lettre de candidature? Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt pour le poste vacant? Quelle est votre formation? Pourquoi l’avez-vous choisie? Quelles sont vos ambitions de carrière? Où espérez-vous être dans trois ans? Quels sont vos points forts/faibles? Aimez-vous travailler en équipe? Quelles sont vos tâches actuelles? Que préférez-vous faire dans votre emploi? Que n’aimez-vous pas y faire? Qu’est-ce qui vous paraît trop difficile à faire? • Quelles sont vos préférences pour les loisirs? • Pourquoi voulez-vous quitter votre employeur actuel? • Etc. J. nous avons le plaisir de vous offrir le poste d’assistante de gestion au sein de notre entreprise. le chef du personnel décide de conclure le contrat avec l’élu(e). qui doit être signée en deux exemplaires par les deux parties. le 10 mai 2009 Madame Dubois. dans les meilleurs délais. etc. alors il s’agit d’un CDD (contrat à durée déterminée). Après l’entretien. Une copie est gardée par la personne nouvellement embauchée et l’autre doit entrer dans le dossier de la société concernant la personne respective. par exemple.: JD/AR/123 Objet: CDI P. rue des Usines • • • • • • • 76 000 ROUEN Nos Réf. Ce contrat peut se présenter de deux manières: • sous la forme d’un formulaire préimprimé. selon les termes et conditions ci-dessous: Type de contrat: contrat à durée indéterminée Rémunération: 1 200 € par mois Préavis: 15 jours Indemnisation maladie: si c’est le cas Congé: 5 semaines Voiture: pour les trajets en ville Retraite: contribution au fonds privé Horaires: de 9 h à 18 h (une heure de libre à midi pour le repas) Différends et procédures disciplinaires: résolus conformément à la loi Santé et sécurité au lieu de travail: assurées par la société Date d’entrée en fonction: le 1er juin 2009 Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir. Jacques DUPONT Chef du personnel Société ABC 15. rue Victor Hugo 76 000 ROUEN Rouen.

nos salutations distinguées.php3?id_rubrique=58] 35 .L.cedip. Chef du personnel J.P.C.equipement. 64 «La fiche de poste décrit les missions et activités qui incombent à un agent dans une structure donnée (service.fr/rubrique. unité.» [http://www.: J34567/C. on lui transmet ses tâches.C. Madame Dubois.R.gouv. nous vous prions d’agréer. c’est-àdire pour qu’elle donne une description très précise des tâches à remplir.: 555-22 Y Rouen Lorsque le (la) candidat(e) signe le contrat.). L’Annexe 5 offre la liste d’éléments nécessaires pour que la fiche de poste64 soit bien rédigée. Du p o n t Jacques DUPONT Signature: Marie DUBOIS S..A..exemplaire de ce contrat dûment signé. Espérant que notre collaboration sera de longue durée et pleine de succès. au capital de 50 000 €/R.

Nous désirons VRAIMENT te rencontrer! Si cette annonce t’intéresse et si tu penses être notre CANDIDAT IDÉAL.ro 36 . Tu as de très bonnes qualités d’analyse.Annexe 1 Et peut t’aider à développer ta carrière Nous recrutons des personnes avec un excellent niveau de français Si: • • • • • Tu as de très bonnes compétences en français: langue écrite et orale (L’anglais serait un plus). tout en faisant attention aux détails. Tu sais bien utiliser MS Office. Tu as de très bonnes qualités relationnelles. Tu as une forte conscience professionnelle.ciuraru@lugera. et travailler en équipe ne te fait pas peur. alors envoies ton CV à l’adresse gabriel.

voir instructions) Numéro.Annexe 2 Curriculum Vitae Europass Informations personnelles Nom(s) / Prénom(s) Adresse(s) Téléphone(s) Télécopie(s) Courrier électronique Nationalité Date de naissance Sexe Insérez votre photographie. ville. voir instructions) Emploi recherché/ Domaine de compétence Expérience professionnelle Dates Fonction ou poste occupé Principales activités et responsabilités Nom et adresse de l'employeur Type ou secteur d’activité Décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente. en commençant par la plus récente. voir instructions) (Rubrique facultative. voir instructions) (Rubrique facultative. rue. code postal. voir instructions) (Rubrique facultative. voir instructions) (Rubrique facultative. voir instructions) Décrivez séparément chaque programme d’enseignement ou de formation achevé. voir instructions) (Rubrique facultative. voir instructions) (Rubrique facultative. (Rubrique facultative. Prénom(s) (Rubrique facultative. voir instructions) NOM(S). 37 . Rubrique facultative (voir instructions) Éducation et formation Dates Intitulé du certificat ou diplôme délivré Principales matières/compétences professionnelles couvertes Nom et type de l'établissement d'enseignement ou de formation Niveau dans la classification nationale ou internationale (Rubrique facultative. voir instructions) (Rubrique facultative. pays (Rubrique facultative. voir instructions) Portable: (Rubrique facultative. en commençant par le plus récent.

(Rubrique facultative. (Rubrique facultative. voir instructions) Information complémentaire Annexes [http://europass.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate. voir instructions) Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. etc. (Rubrique facultative. (Rubrique facultative. voir instructions) Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. voir instructions) Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.europa.Aptitudes et compétences personnelles Langue(s) maternelle(s) Précisez ici votre langue maternelle (au besoin ajoutez votre/vos autre(s) langue(s) maternelle(s). (Rubrique facultative. voir instructions) Inscrivez le(s) permis de conduire dont vous êtes titulaire en précisant. (Rubrique facultative. voir instructions) Autre(s) langue(s) Auto-évaluation Niveau européen (*) Comprendre Écouter Lire Parler Prendre part à S’exprimer oralement une conversation en continu Écrire Langue Langue (*) Cadre européen commun de référence (CECR) Aptitudes et compétences sociales Aptitudes et compétences organisationnelles Aptitudes et compétences techniques Aptitudes et compétences informatiques Aptitudes et compétences artistiques Autres aptitudes et compétences Permis de conduire Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. par exemple personnes de contact. (Rubrique facultative. voir instructions) Enumérez les pièces jointes au C.V. (Rubrique facultative.csp] 38 .cedefop. voir instructions) Indiquez ici toute autre information utile. voir instructions) Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. voir instructions) Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. si nécessaire. (Rubrique facultative. la catégorie de véhicule. références.

Trois pages pourront sembler excessives dans certains pays. Important ! Sachez qu’un employeur consacre généralement moins d’une minute à l’examen d’un CV en vue d’effectuer une première sélection des candidats. Ajustez votre CV en fonction du poste recherché Relisez systématiquement votre CV avant de l’envoyer à un employeur. .cedefop. . . utilisez la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte).conservez la police de caractères et la mise en page du format. qui nuisent à la lisibilité du document.Un CV doit être bref: dans la plupart des cas. Respectez la structure du modèle Le Curriculum Vitae Europass vous permet de présenter vos qualifications.informations personnelles. Concentrez-vous sur l’essentiel! . pour vérifier qu’il correspond au profil recherché. Vous devez vous montrer convaincant pour ne pas perdre vos chances.Si cette dernière est encore limitée (par exemple.description de l’expérience professionnelle. même si votre expérience professionnelle est étendue. majuscules ou gras. mettez en valeur les périodes de stage effectués lors de vos études (voir les exemples de CV). Notes: . deux pages suffisent pour valoriser votre profil.Concentrez-vous sur les informations essentielles donnant une valeur ajoutée à votre candidature: vous pouvez ainsi ne pas mentionner une expérience professionnelle ancienne ou sans rapport avec votre candidature. pour inverser l'ordre des rubriques. . . si vous venez de quitter l'école ou l'université).évitez d'écrire des phrases entières en caractères soulignés. et vous permettre de décrocher un entretien. en vue de mettre vos atouts en valeur. il doit donc retenir son attention dès les premières secondes de lecture. inversez l’ordre des rubriques et commencez par le paragraphe «Éducation et formation».eu Introduction La rédaction du Curriculum Vitae est une étape importante pour obtenir un emploi ou une formation. Recommandations générales Avant de commencer à rédiger votre Curriculum Vitae.Annexe 3 Instructions pour l’utilisation du Curriculum Vitae Europass http://europass. Le CV constitue souvent le premier contact avec un futur employeur. vous risqueriez de vous discréditer lors d’un entretien. 39 . Lisez attentivement les informations qui suivent avant de remplir le modèle de CV qui vous est proposé.imprimez votre Curriculum Vitae sur papier blanc. de votre carrière professionnelle ou de votre vie quotidienne. acquises au cours de votre parcours de formation. Efforcez-vous d’obtenir de l’information sur l’entreprise concernée afin de mieux adapter votre CV au profil recherché. Attention: ne gonflez pas artificiellement votre CV.inventaire détaillé de l’ensemble de vos aptitudes et compétences. . aptitudes et compétences d’une manière logique: .europa.description de votre parcours d’éducation et de formation (que vous pouvez placer avant la rubrique «Expérience professionnelle» si cette dernière est limitée. ni sur le fond. faites ressortir les atouts qui mettent votre candidature en valeur. remémorez-vous quelques principes importants: Soignez la rédaction de votre CV Présentez vos qualifications et compétences de manière claire et logique. . ni sur la forme. Aucun détail ne doit être négligé. les fautes d’orthographe et de ponctuation sont évidemment à proscrire.

.concentrez-vous sur les éléments pertinents de votre formation et de votre expérience professionnelle.respectez la mise en page du modèle. 40 .utilisez des phrases courtes. En consequence: . Remplissez les différentes rubriques en suivant les instructions cidessous: Important: 1 ..eu). Faites relire votre CV par un tiers afin de vous assurer que son contenu est clair et facile à comprendre. supprimez-la en utilisant la fonction «couper» de votre logiciel de traitement de texte. . Utilisez l’interface en ligne ou téléchargez le format du CV Vous pouvez: (a) soit utiliser l’interface proposée dans la langue de votre choix sur le site Europass (http:// europass.les cadres qui entourent les différentes rubriques n’apparaissent pas à l’impression du document. Vous pourrez ensuite sauvegarder votre CV dans le répertoire de votre choix.europa. consultez les exemples de CV sur le site:http://europass.évitez qu’une rubrique (par exemple une séquence de formation) soit à cheval sur deux pages. afin d’éliminer toute faute d’orthographe et de vérifier que la formulation est claire et logique.eu Comment rédiger votre Curriculum Vitae Europass? I.cedefop. (b) soit télécharger le modèle (au format Word ou OpenDocument) dans la langue de votre choix à partir du même site et le sauvegarder sur le disque dur de votre ordinateur.eu II. pour cela. Toutes les rubriques peuvent être supprimées si vous les considérez sans objet.justifiez les interruptions dans vos études ou votre carrière. . si vous n’avez aucune aptitude ou compétence artistique (voir page 2 du modèle) ou si vous considérez que cette rubrique n’apporte aucune valeur ajoutée à votre candidature.cedefop. . vous compléterez ensuite les différentes rubriques de la colonne droite en inscrivant vos données personnelles. Instructions détaillées pour l’utilisation du Curriculum Vitae Europass http://europass.ne modifiez pas le texte de la colonne de gauche. Soyez clairs et concis! La lecture du CV doit permettre au recruteur de connaître votre profil en quelques secondes.europa. ainsi que la police de caractères utilisée. Faites relire votre CV Relisez attentivement votre CV une fois rempli.supprimez toute rubrique signalée ci-dessous comme facultative pour laquelle vous n’avez aucun élément pertinent à exprimer (par exemple.cedefop. Pour vous aider. .europa. utilisez la fonction «saut de page» de votre traitement de texte.

Curriculum Vitae Europass

Insérez votre photographie à cet endroit (facultatif).
Notes:

1

- la photographie n’est pas indispensable sur un CV, sauf indication contraire de l’employeur; 2 - utilisez de préférence le format jpg.

Informations personnelles
NOM(S), Prénom(s) (rubrique facultative)

Inscrivez votre/vos nom(s) (de préférence, en utilisant des petites capitales) et prénom(s), par exemple: DUPONT, Pierre André conformément aux usages en vigueur dans votre pays.
Note: Si vous avez plusieurs prénoms, commencez par le prénom d’usage.

Adresse(s) (rubrique facultative)

Inscrivez votre (ou vos) adresse(s) postale(s) complète(s), par exemple: 12, rue du Moulin F-12 354 VILLIERS
Notes:

1

- indiquez clairement l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté rapidement. Si votre adresse permanente est différente de celle du moment, vous pouvez inscrire plusieurs adresses en précisant pour chacune d’elles les périodes auxquelles vous pouvez y être contacté; 2 - l’ordre des éléments de l’adresse peut varier selon les pays, conformez-vous aux règles en vigueur, afin de faciliter l’acheminement rapide de toute correspondance postale; n’oubliez pas le code pays en cas de candidature à l’étranger, par exemple : F-75 019 PARIS, voir les exemples de CV; 3 - pour l’Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le nom du pays s’écrit en toutes lettres: 4 DUBLIN 2, Ireland

5
6

… LONDON SW1P 3AT, United Kingdom … 2500 EA DEN HAAG, Nederland

7

Pour plus de précisions, consultez le guide interinstitutionnel de rédaction, disponible en ligne: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370103.htm

41

Téléphone(s) (rubrique facultative)

Inscrivez le(s) numéro(s) de téléphone au(x)quel(s) vous souhaitez être contacté(e). Si nécessaire, indiquez les jours et heures auxquels il est possible de vous joindre (afin de permettre une prise de contact rapide), par exemple: 01 45 12 34 56; Portable: 65 12 34 56 78
Notes:

1

- si vous souhaitez envoyer votre CV dans différents pays, mentionnez le préfixe du pays et l’éventuel préfixe régional entre parenthèses, ces deux préfixes étant reliés par un trait d’union; exemple: (33-1) 46 06 45 78 pour un numéro situé à Paris; 2 - séparez le numéro principal en groupes de deux à partir de la droite, le dernier groupe comptant trois chiffres si le nombre de chiffres est impair (les groupes sont séparés par une espace fine, et non par un point; exemple pour un numéro situé à Bruxelles: (32-2) 220 20 20); 3 - pour plus de précisions, consultez le guide interinstitutionnel de rédaction, disponible en ligne: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390200.htm Télécopie(s) (rubrique facultative) Courrier(s) électronique(s) (rubrique facultative) Nationalité(s) (rubrique facultative) Date de naissance (rubrique facultative) Sexe (rubrique facultative)

Inscrivez, le cas échéant, votre/vos numéro(s) de télécopie en appliquant les mêmes règles que pour le(s) numéro(s) de téléphone, par exemple: (32-2) 220 20 21 Inscrivez votre/vos adresse(s) électronique(s), en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de votre adresse personnelle ou professionnelle, par exemple: pdurant@waho.com Inscrivez votre/vos nationalité(s), par exemple: Français Inscrivez votre date de naissance (jj/mm/aaaa), par exemple: 02.04.1963 Indiquez votre sexe (Masculin/Féminin), par exemple: Masculin

Emploi Précisez l'emploi recherché ou votre domaine de compétence, par recherché / exemple: Domaine de compétence Administrateur de bases de données
(rubrique facultative) Note: cette rubrique donne un aperçu immédiat de votre profil et doit être remplie avec la plus grande attention.

42

Expérience professionnelle
Sous cette rubrique, décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente, en commençant par la plus récente. Notes: - si vous êtes à la recherche d’un premier emploi, n’oubliez pas de mentionner vos périodes de stage, qui témoignent d’un premier contact avec le monde du travail; - si votre expérience professionnelle est encore limitée (par exemple, si vous venez de quitter l'école ou l'université), faites figurer en premier la rubrique «Éducation et formation» (pour inverser l'ordre des rubriques, utilisez la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte); mettez en valeur les périodes de stage effectués lors de vos études (voir les exemples de CV); - dans un souci de concision, privilégiez les expériences professionnelles qui apportent une valeur ajoutée à votre candidature. Ne négligez pas les expériences qui, sans avoir un lien direct avec le profil du poste, peuvent constituer un atout (séjour à l’étranger, travail au contact du public, etc.); - reproduisez le tableau (à l’aide de la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte) autant de fois qu’il est nécessaire. Pour supprimer une ligne, utilisez les fonctions du menu «Tableau» de votre traitement de texte. Dates Précisez la durée de l’expérience professionnelle concernée, par

exemple: De mars 1994 à décembre 1999
Fonction ou poste occupé Principales activités et responsabilités

Indiquez la fonction ou le poste occupé, par exemple:
Mécanicien poids lourds, Technicien de maintenance, Réceptionniste

Indiquez vos principales activités et responsabilités, par exemple:
Maintenance du parc informatique Ou: Relations avec les fournisseurs Ou: Entretien des espaces verts

Au besoin, quantifiez vos responsabilités (pourcentage du temps de travail, durée dans la fonction, etc.).
Nom et adresse de l'employeur

Inscrivez le nom et l’adresse de l’employeur), par exemple:
Entreprise Dubois, 15, rue des Sapins, F-12345 COURTEPAILLE Note: si nécessaire, ajoutez d’autres éléments (téléphone, télécopie, adresse électronique ou site Internet), par exemple : Tél.: 04 31 12 23 67 – Télécopie: 04 31 12 45 68 – Courriel: dub@aho.fr Site Internet: http://www.dub.org

Type ou secteur d’activité

Indiquez le type ou secteur d’activité de l’employeur, par exemple:
Transport routier Ou: Cabinet d’audit financier Ou: Fabrication de pièces automobiles

Éducation et formation
Sous cette rubrique, décrivez séparément chaque programme d’enseignement ou de formation achevé, c’est-à-dire sanctionné par un certificat ou diplôme, en commençant par le plus récent. Notes: - si votre expérience professionnelle est encore limitée (par exemple, si vous venez de quitter l'école ou l'université), faites figurer en premier la rubrique «Éducation et formation» (pour inverser l'ordre des rubriques, utilisez la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte); - il n’est nullement indispensable de faire figurer l’ensemble de vos certificats et diplômes: ne remontez pas jusqu’à l’enseignement primaire si vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire; mettez l’accent sur les qualifications qui représentent un atout pour votre candidature; - reproduisez le tableau (à l’aide de la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte) autant de fois qu’il est nécessaire. Pour supprimer une ligne, utilisez les fonctions du menu «Tableau» de votre traitement de texte. Dates

Précisez la durée de l’enseignement ou de la formation concernée, par exemple:
43

pains spéciaux et viennoiseries) 3 . mathématiques. etc. par exemple: Domaine général 1 . biochimie.Expression française.Pratique professionnelle (fabrication de pains courants.P. informatiques et autres) vous permettent donc de formuler les compétences acquises au cours de votre parcours d’éducation et de formation (pendant vos études). organisationnelles. juridique et social. et mettez l’accent sur les compétences professionnelles valorisantes pour votre recrutement. langue étrangère (espagnol) . CITE.pdf Aptitudes et compétences personnelles Les rubriques ci-dessous vous permettent de présenter les différentes aptitudes et compétences acquises au cours de votre vie et de votre parcours professionnel. Pour plus d’information sur la classification CITE (Classification internationale type de l'éducation) développée par l'UNESCO.Sciences appliquées à l'alimentation et aux équipements (microbiologie. aptitudes et compétences sociales. à l’aide de la fonction « couper » de votre traitement de texte.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_F. au besoin en les regroupant. Ainsi. Les différentes rubriques (langues. et de manière non formelle (au cours de votre activité professionnelle ou de vos loisirs).Éducation physique et sportive Domaine professionnel 2 .uis. calculs professionnels.unesco. techniques. sécurité) 5 . par exemple: Lycée d’enseignement professionnel «André Malraux» 1.A. durant des séminaires ou des cours de formation continue. consultez le site: http://www. l’adresse) et le type d’établissement fréquenté. Résumez les principales matières ou compétences professionnelles enseignées durant le programme d’enseignement ou de formation concerné. Note: soyez synthétique. y compris en dehors de votre formation. Nom et type de l'établissement d'enseignement ou de formation Précisez le nom (le cas échéant.) Boulanger Note: évitez l’emploi d’abréviations seules. au besoin consultez l’organisme ayant délivré le certificat/titre/diplôme.). Note générale: supprimez toute rubrique pour laquelle vous n’avez aucune information pertinente à mentionner. hygiène. précisez le niveau et la classification concernés (classification nationale. dans un souci de concision. par exemple: Certificat d'aptitude professionnelle (C. 44 .De septembre 1994 à juin 1998 Intitulé du certificat ou diplôme délivré Principales matières/ compétences professionnelles couvertes Inscrivez l’intitulé exact du certificat ou diplôme délivré.Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique.Technologie professionnelle (matières premières. vous pourrez dresser un inventaire complet de vos aptitudes et compétences. Place des Flandres F-12354 VILLIERS Niveau dans la classification nationale ou internationale (rubrique facultative) Si le niveau du certificat/titre/diplôme correspond à une classification nationale ou internationale existante. hygiène) 4 .

Je peux comprendre la plupart des films en langue standard. C 2: Je n'ai aucune difficulté à comprendre le langage oral. 3 . Pour évaluer votre niveau de maîtrise dans une langue étrangère. dans des annonces. 45 . les achats. B 1: Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le travail. S’exprimer oralement en continu. parler et écrire dans une langue étrangère (voir instructions ci-dessous). Je peux comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à titre personnel ou professionnel si l’on parle d'une façon relativement lente et distincte.Utilisateur expérimenté (niveaux C1 et C2).Langue(s) maternelle(s) Inscrivez ici votre/vos langue(s) maternelle(s). Pour évaluer votre niveau. que ce soit dans les conditions du direct ou dans les médias et quand on parle vite. Prendre part à une conversation. Je peux comprendre la plupart des émissions de télévision sur l'actualité et les informations. utilisez la grille pour l’autoévaluation élaborée par le Conseil de l’Europe afin de permettre aux individus d’évaluer eux-mêmes leur capacité à comprendre. Lire A 1: Je peux comprendre des noms familiers. Lire. Écrire) reportez.Utilisateur élémentaire (niveaux A1 et A2). l’école. ma famille. lisez les descriptions ci-dessous et. etc. Auto évaluation Niveau européen (*) Comprendre Écouter Lire Parler Prendre part à une conversation S’exprimer oralement en continu Écrire Espagnol Allemand (*) Niveau (C1) Utilisateur B2 Utilisateur (A2) Utilisateur (B1) Utilisateur (B2) Utilisateur expérimenté indépendant élémentaire indépendant indépendant (B1) Utilisateur (B2) Utilisateur (A2) Utilisateur (A2) Utilisateur (A2) Utilisateur indépendant indépendant élémentaire élémentaire élémentaire du Cadre européen commun de référence (CECR) Instructions pour l'utilisation de la grille d'autoévaluation La grille d’autoévaluation a été développée par le Conseil de l’Europe pour le «Cadre européen commun de référence pour les langues». 2 . Je peux comprendre les émissions de télévision et les films sans trop d'effort. Cette grille est constituée de trois catégories: 1 . C 1: Je peux comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré et que les articulations sont seulement implicites. à condition d'avoir du temps pour me familiariser avec un accent particulier. des affiches ou des catalogues. Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs. l’environnement proche. le travail). B 2: Je peux comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe si le sujet m'en est relativement familier. pour chaque sous-rubrique (Écouter. des mots ainsi que des phrases très simples : par exemple. A 2: Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près (par exemple: moi-même.Utilisateur indépendant (niveaux B1 et B2). de ma famille et de l'environnement concret et immédiat. Comprendre Écouter A 1: Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même. les loisirs. si les gens parlent lentement et distinctement. le niveau correspondant (par exemple: Utilisateur indépendant – B1). par exemple: français Autre(s) langue(s) Note: Indiquez ci-dessous vos aptitudes et compétences en langues (rubrique facultative) étrangères.

Je peux comprendre des articles spécialisés et de longues instructions techniques même lorsqu'ils ne sont pas en relation avec mon domaine. S’exprimer oralement en continu A B B C C A 1: Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que je connais. 1: Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée. En cas de difficulté. en développant certains points et en terminant mon intervention de façon appropriée. Je peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer mes réactions. l'expression de sentiments et de souhaits dans des lettres personnelles. C 1: Je peux comprendre des textes factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les différences de style. 2: Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. mes espoirs ou mes buts. en intégrant des thèmes qui leur sont liés. mes rêves. A 2: Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma famille et d'autres gens. un article spécialisé ou une oeuvre littéraire. Je peux comprendre un texte littéraire contemporain en prose. Je peux comprendre la description d'événements. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple : famille. même abstrait ou complexe quant au fond ou à la forme. Parler A Prendre part à une conversation 1: Je peux communiquer. mes conditions de vie. ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente. 2: Je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rende possible une interaction normale avec un locuteur natif. 1: Je peux m'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher mes mots. les menus et les horaires et je peux comprendre des lettres personnelles courtes et simples. Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin. B 1: Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail. construire une présentation de façon logique et aider mon auditeur à remarquer et à se rappeler les points importants.A 2: Je peux lire des textes courts très simples. C 2: Je peux présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au contexte. travail. Je peux développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. par exemple un manuel. C 1: Je peux présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes. Je peux exprimer mes idées et opinions avec précision et lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs. les prospectus. Je peux participer activement à une conversation dans des situations familières. B 2: Je peux m'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à mes centres d'intérêt. Écrire 46 . Je peux utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou professionnelles. présenter et défendre mes opinions. voyage et actualité). Je peux avoir des échanges très brefs même si. en règle générale. 2: Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion et je suis aussi très à l’aise avec les expressions idiomatiques et les tournures courantes. loisirs. C 2: Je peux lire sans effort tout type de texte. à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire. de façon simple. ainsi que répondre à de telles questions. B 1: Je peux articuler des expressions de manière simple afin de raconter des expériences et des événements. je peux faire marche arrière pour y remédier avec assez d'habileté et pour qu'elle passe presque inaperçue. Je peux m’exprimer couramment et exprimer avec précision de fines nuances de sens. Je peux brièvement donner les raisons et explications de mes opinions ou projets. B 2: Je peux lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. je ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation. Je peux trouver une information particulière prévisible dans des documents courants comme les petites publicités.

De quoi parle-t-on? Les aptitudes et compétences organisationnelles se définissent comme la capacité à coordonner et administrer des projets ou des budgets. Je peux rédiger des lettres. B 2: Je peux écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à mes intérêts. fluide et stylistiquement adapté aux circonstances. dans son travail. . séminaires. par exemple: 1 2 3 . mon nom.bon esprit d’équipe. vie associative. Je peux adopter un style adapté au destinataire. lors d’activités bénévoles (par exemple.sens de l’organisation (expérience en logistique). par exemple de vacances. ma nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel. Aptitudes et compétences sociales (rubrique facultative) De quoi parle-t-on? Les aptitudes et compétences sociales se définissent comme la capacité à vivre et travailler avec d’autres personnes. C 2: Je peux écrire un texte clair. ainsi que dans la sphère privée. etc.). Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation. 2 . loisirs. Aptitudes et compétences organisationnelles (rubrique facultative) Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation. C 1: Je peux m'exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer mon point de vue. Décrivez vos aptitudes et compétences organisationnelles. Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire: inscrire. etc. Décrivez vos aptitudes et compétences sociales.ne surestimez pas votre niveau. la culture et le sport).).A 1: Je peux écrire une courte carte postale simple. loisirs.coe. contexte professionnel. séminaires. vie associative. par exemple: 1 . dans des environnements interculturels. dans des situations où l’esprit d’équipe est essentiel (par exemple. en soulignant les points que je juge importants. 47 .si vous possédez un certificat attestant de votre compétence (tel que: le Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) 1er degré). à des postes où la communication joue un rôle important. précisez le niveau et la date d’obtention. etc.bonnes capacités de communication (par exemple. La grille d’autoévaluation est consultable en ligne sur le site du Conseil de l’Europe: www. un essai ou un rapport. par exemple. Je peux écrire des lettres qui mettent en valeur le sens que j’attribue personnellement aux événements et aux expériences. A 2: Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une oeuvre littéraire. contexte professionnel. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.leadership (je suis actuellement à la tête d’une équipe de 10 personnes). . qui sera de toute façon contrôlé lors d’un éventuel entretien. Je peux écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée. avec une construction claire permettant au lecteur d’en saisir et de mémoriser les points importants. Je peux écrire une lettre personnelle très simple : par exemple. de remerciements.int/portfolio Notes: . 3 . à rédiger clairement ou à transmettre efficacement une information). etc. B 1: Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent personnellement.bonne aptitude à la gestion de projet et d’équipe. rapports ou articles complexes. . Je peux écrire sur des sujets complexes dans une lettre.capacités d’adaptation aux environnements multiculturels. la culture et le sport).

bonne maîtrise des logiciels Office™ (Word™. loisirs. vie associative. loisirs.pratique du trekking Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation. Décrivez vos aptitudes et compétences. etc.connaissance de base des applications graphiques (Adobe Illustrator™. vie associative. navigation sur l’Internet. séminaire. Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation.). etc. écriture. par exemple: 1 . sport. par exemple: Permis B 48 . 2 . PhotoShop™).Aptitudes et compétences techniques (rubrique facultative) De quoi parle-t-on? Les aptitudes et compétences techniques se réfèrent à la maîtrise d'équipements ou de machines spécifiques (hors informatique). responsabilités associa(rubrique facultative) tives. par exemple: 1 . loisirs. Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation. compétences avancées (programmation. par artistiques exemple: .). vie associative. etc. vie associative. contexte professionnel. Aptitudes et De quoi parle-t-on? compétences Les aptitudes et compétences informatiques couvrent les logiinformatiques ciels de traitement de texte et d’autres logiciels (consultation (rubrique facultative) d’une base de données. etc. Aptitudes et Mentionnez ici vos aptitudes et compétences à caractère artiscompétences tique représentant un atout (musique. etc. etc. par exemple: .) et non reprise(s) dans les rubriques précédentes. etc. séminaire.). loisirs. Mentionnez ici vos aptitudes et compétences informatiques.pratique du piano (rubrique facultative) Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation. secteur bancaire. etc.mise en oeuvre des procédés de contrôle qualité (j’ai été en charge de l’audit qualité dans mon service). ou à des aptitudes et compétences à caractère technique acquises dans un domaine de spécialité (industrie de production.). etc. secteur de la santé. Permis de conduire (rubrique facultative) Précisez ici le(s) permis de conduire dont vous êtes titulaire. Excel™ and PowerPoint™). contexte professionnel. Autres aptitudes et Mentionnez ici toute(s) autre(s) aptitude(s) et compétence(s) recompétences présentant un atout (hobbies.). dessin.). séminaire. contexte professionnel.). contexte professionnel.

une photocopie suffit. une brève description de vos publications ou travaux de recherche.). 12.n’envoyez jamais l’original de vos certificats et diplômes. etc.publications ou rapports de recherche. il est préférable d’inscrire la mention: «Références fournies sur demande» afin de ne pas surcharger le Curriculum Vitae.attestation de travail ou de stage. article. etc. le cas échéant. numérotez – les diplômes.Information Indiquez ici toute autre information que vous jugez utile.cedefop.) pour faciliter leur lecture. par exemple: 1 . 2003.eu/img/dynamic/c1345/type.fournissez. pp. rapport.file/CVInstructions_fr_FR. 5 . regroupez – au besoin. fonction et coordonnées.personnes de contact ou de référence (nom. etc.énumérez les pièces dans un ordre logique (par exemple. . par complémentaire exemple: (rubrique facultative) 1 2 3 4 . [http://europass. 1122.ne mentionnez pas les coordonnées d’une personne de contact sans avoir obtenu son accord formel. les certificats de travail.publications ou travaux de recherche.copies de vos diplômes et certificats. Dans Présences transfrontalières. .] 49 . .europa. Université de La Brévine.appartenance à une organisation professionnelle.situation de famille. Notes: 1 . 2 . qui pourraient être égarés. etc. Exemple: Publication Article: «Les Jurassiens parlent aux Jurassiens – Fragments du discours épilinguistique sur la diglossie franco-suisse». spécifiez le type de document (thèse. y compris les attestations délivrées à l’issue d’un cours de formation continue et non sanctionnées par un certificat ou diplôme. .. 3 .FileContent.situation en regard des obligations militaires (si nécessaire). voir note plus bas). . Annexes (facultatif) Énumérez les pièces jointes au CV le cas échéant. Notes: 1 .

PROJETS D’AVENIR LISTE DES PUBLICATIONS [sur une page séparée] LISTE DES COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES [sur une page séparée] 50 .Annexe 4 CURRICULUM VITAE ÉTAT CIVIL NOM: Nom de jeune fille: Prénom(s): Date et lieu de naissance: Situation de famille: Nationalité: Adresse personnelle: Adresse professionnelle: Téléphone personnel: Téléphone professionnel: Téléphone portable: Courriel: FORMATION Études: 19__-20__ [Lycée] 20__-20__ [Études supérieures] Titres: 20__ [Bachelier] 20__ [Docteur] Fonctions: 20__-20__ [Où? Quelles fonctions?] Stages: 20__-20__ [Où ? Quels stages?] Langues: [Quel niveau?] Connaissances: [Ordinateur. surtout] Références: ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE [sur une page séparée] ACTIVITÉ DE RECHERCHE [domaines de recherche et résultats obtenus] ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT [domaines d’enseignement et résultats obtenus] ACTIVITÉ DANS L’INDUSTRIE/ADMINISTRATION/etc.

php3?id_rubrique=58 . o Programme(s) LOLF concerné(s).Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului: • http://fr.cedefop. învăţarea noţiunilor predate.. ses enjeux...org/wiki/Progiciel • http://europass. o Évolutions probables du poste.eu • http://www.fr/rubrique. J.. .php3?id_rubrique=58] • • • Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea cursului de mai sus. V.. Penfornis. rezolvarea exerciţiilor.wikipedia. Le français de la communication professionnelle. extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute.cedefop. 2009  http://europass. . Clé International. Cluj. Éléments relatifs au contenu et au contexte du poste: o Missions et activités afférentes au poste. son organisation.. o Responsabilités exercées : encadrement. Ed. o Renseignements utiles sur l’unité elle-même. o Contacts.. expériences.gouv. după modelele date. Paris. o Appartenance à un réseau métier. o Contribution à des activités mutualisées. les éléments suivants seront présentés: • Présentation générale de la situation de travail et de ses conditions d’exercice: o Intitulé du poste.equipement. . o Corps et grades ciblés. o Positionnement au sein de la structure. A. matériels). 1993 51 . aferente modulului:  Danilo. o Situation fonctionnelle.europa. . o Situation géographique. responsabilités juridiques ou réglementaires. precum şi redactarea CVului personal şi a scrisorii de candidatură..Annexe 5 Contenu de la fiche de poste Pour décrire avec précision le poste considéré..eu . o Expériences professionnelles souhaitables. • Bibliografie pentru modulul 2 .europa. o Moyens alloués (humains. Notions de communication en français des affaires.fr/rubrique.Materialele bibliografice obligatorii:  Dulău. M. [http://www.cedip. niveau de qualification et/ou de compétences principales. Echinox.Materialele bibliografice opţionale/facultative.cedip. financiers.. Éléments relatifs aux compétences et ressources requises pour l’exercice des missions et activités: o Qualités..-L. aptitudes.gouv.equipement..

C’est pourquoi. 1. mais adressée à une personne juridique). Dans les deux. Il faut que l’enveloppe officielle ait une forme rectangulaire. on écrit les coordonnées de l’expéditeur en haut à gauche et l’adresse du destinataire en bas vers la droite. si vous voulez recevoir une réponse en temps utile. scrisorile de comandă. • Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: Corespondenţa în interiorul firmei: nota de serviciu. tout comme l’enveloppe65 dans laquelle elle est envoyée. étant de la largeur d’une feuille de papier A4. rédigée et expédiée par une personne juridique (ou physique. rue xxxxx code [en chiffres] LOCALITÉ Pays [si nécessaire] Jean NORMAND Chef des achats Société ABC 30. place de la République 75 019 PARIS France Madame le Chef des ventes Maria DUDESCU Société XYZ Str. il est interdit de dépasser six lignes. il est obligatoire de l’écrire telle quelle. procesulverbal. Fabricii. on peut la lire plus facilement que si pliée vice versa. 52 . écrite toujours sur une feuille de papier A4. En voici la matrice à la française66. suivie d’un exemple: Prénom(s) NOM Fonction Société ABC no [en chiffres]. rue xxxxx code [en chiffres] LOCALITÉ Pays [si nécessaire] Monsieur (Madame) + Fonction Prénom(s) NOM [si connus] Société XYZ no [en chiffres].Modulul numărul 3 Corespondenţa de afaceri • Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu problematica de specialitate legată de temă. de nos jours. est un document qui doit répondre à certaines normes de rédaction. par exemple) est. Corespondenţa cu partenerii: cererea de ofertă. qui se plie en trois pour y être introduite. no 115 407 440 CLUJ-NAPOCA Roumanie 65 La lettre d’une personne physique (de candidature. Dans le cas d’une enveloppe sans fenêtre. il est important que le premier pli soit fait sur la verticale de la page et seulement après sur l’horizontale – de la sorte. sans traduire la rue/place en français et laissant le numéro à sa place. mais elle est pliée en quatre pour être envoyée dans une enveloppe ordinaire (non pas du type utilisé en affaires). reclamaţiile etc • Conţinutul informaţional detaliat: Corespondenţa de afaceri La Lettre officielle La lettre officielle. 66 Dans le cas où il s’agit d’une adresse roumaine.

on note l’adresse à la roumaine. 3. si l’enveloppe a une fenêtre. Dans cette situation. 16. il faut faire attention à son emplacement au moment où l’on écrit l’adresse du destinataire et où l’on fait plier la feuille de papier pour que les deux se superposent parfaitement. (Dans le cas d’un Roumain.: 02 64 22 33 44 67 68 Cf. Ex. 4. de la sorte. Mais. l’appellation. place de la Paix 75 011 PARIS France Courriel: xxxxx@yahoo. son/ses nom(s). 1993. si elle est courte. la signature et les renseignements supplémentaires. la date. tout comme pour l’enveloppe. no 37 400 003 CLUJ-NAPOCA Roumanie Courriel: xxxxx@ Tél. Les zones 2.1. Jamais l’en-tête ne comprend ni «Monsieur». Il faut regarder le schéma cidessous et apprendre. Dans le cas d’un Français. Le même modèle est également valable pour une lettre personnelle adressée à une personne juridique ou à un bureau administratif ou vice versa. comme si vous voulez vous porter candidat pour une bourse à une université française. on doit laisser plus d’espace libre entre elles. l’arrondissement (s’il s’agit du code de la ville de Paris) et puis la localité. 3. En-tête français Jacques DUPONT 25. on va du moindre détail (prénom d’un membre d’une famille – nom). Niveau Intermédiaire. Si l’en-tête est rédigé par une personne physique. p. la rue. ni «Madame». La forme de la lettre officielle doit être étudiée attentivement.) Si les six lignes le permettent. à tour de rôle. 3 et 9 sont alignées sur la même verticale. Paris. on note les coordonnées de l’expéditeur au verso de l’enveloppe. Michèle Sanchez. la vedette.com Tél. zones68 que l’on va expliquer séparément. il y a de la place pour affranchir la lettre. le corps de la lettre. Toutes les zones sont séparées entre elles par au moins une ligne de libre. on donne ensuite le numéro de téléphone et le courriel. dans une lettre anglo-saxonne.: 01 11 22 33 44 En-tête roumain Maria POPOVICI Piaţa Păcii. la formule de politesse. L’en-tête s’appelle aussi l’adresse de l’expéditeur et peut couvrir six lignes au maximum. si la lettre est longue. on donne ses coordonnées. de sorte que le milieu du texte se retrouve au milieu de la feuille de papier. d’où le problème de l’enveloppe à fenêtre qui est placée en fonction du pays de provenance des plis. ce sont des appellatifs utilisés seulement dans les autres parties de la lettre officielle ou non. et l’on termine par le pays. les références. l’emplacement des premières zones est inversé. Rédigez l’enveloppe en votre nom.Au-dessus du destinataire. Les zones de la lettre officielle sont les suivantes: l’en-tête. l’emplacement de chaque zone et. car il s’agit de dix zones67 qui doivent s’y retrouver toujours (en voir le schėma page suivante). si nécessaire. on n’a ni fonction ni société du côté de la personne physique. passant par le numéro de la maison. puis. la formule d’attaque. au cas où la lettre va à l’étranger. À noter que. 53 . Gisèle Pou. Commerce/Affaires. écrite elle aussi en majuscules. On commence toujours par le(s) prénom(s) suivi(s) du nom de famille qui s’écrit en majuscules. ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 2. Clé International. Si nécessaire (dans le cas d’une enveloppe à l’anglaise).

après ses prénom(s) et nom.1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 Ex. qui parfois peut se limiter à une boîte postale (B. 5. la raison sociale et. Sur le modèle offert auparavant. 123) suivie par la localité: 54 . le reste de l’adresse. sa fonction. à peine ensuite. P. Dans le cas où l’on représente une personne juridique. alors il faut donner. créez votre propre en-tête pour la lettre de demande de bourse en France.

La quatrième zone de la lettre officielle est constituée par les références dont l’importance est extrême parce que toute lettre d’affaires peut être considérée comme faisant partie d’un contrat. certes écrit dans les conditions déjà mentionnées pour l’en-tête et. L. I. on écrit la date en chiffres (le jour et l’année) et. créez la vedette pour votre lettre de demande de bourse en France adressée à un établissement administratif. la vedette commence toujours par l’appellatif «Monsieur» ou «Madame». par exemple: Vedette française Monsieur le Chef du personnel Jacques-Paul DUPONT Société MMM 25. On continue par l’adresse.En-tête français Jacques-Paul DUPONT Chef du personnel Société MMM 25. mais sans employer seulement des majuscules. dont le nom vient seulement sur la ligne suivante. mais aussi comme «le 4 février 2009» (à l’américaine: February 4. place de la Paix F-75 011 PARIS CEDEX 21 Tél. elle provient de l’expression: Courrier d’Entreprise à Distribution Exceptionnelle – c’est un service pour lequel les sociétés paient un certain montant à l’office postal afin de recevoir le courrier plusieurs fois dans la journée. la date et même l’heure de son application sur l’enveloppe. on garde dans les archives. pour de bonnes années.3. La date commence toujours par la localité (notée déjà dans l’en-tête). elle se limite à six lignes au total. Caragiale. 2009). 6. Cela facilite le travail surtout dans le cas des circulaires.: 02 64 22 33 44 Comme les six lignes ne suffisent pas d’habitude. afin que la standardiste sache où expédier la télécopie. celui de télécopie est noté seulement si le message sera tout d’abord transmis de cette façon. ensuite. le 5 mai 2012 On n’emploie le numéral ordinal que pour le premier jour du mois: Bucarest. 3. en lettres (le mois69 – jamais avec une majuscule. une copie de chaque lettre d’affaires envoyée à un tiers. D’après le modèle donné ci-dessus. car ce cachet comprend à la fois le nom de la localité. 7. 3. le reste des informations sera noté autre part (voir 3. on peut gagner une ligne si l’on fait joindre au code postal l’abréviation du pays par l’intermédiaire d’un tiret (voir les exemples ci-dessus). 3. elle peut constituer une preuve en justice. L. no 37 RO-400 015 CLUJ-NAPOCA Tél.). À la grande différence par rapport à l’en-tête. À remarquer l’abréviation CEDEX qui. no 37 RO-400 015 CLUJ-NAPOCA Télécopie: 02 64 22 33 44 Ex. le 1er avril 2011 Toute la date peut être remplacée. Comme l’en-tête. par exemple: Paris. 69 On a décidé d’écrire le mois en lettres pour éviter les confusions dues à la manière américaine de noter la date./Télécopie: 01 11 22 33 44 En-tête roumain Maria POPOVICI Comptable en Chef Société NNN Str. dans les grandes villes. Elle s’appelle aussi la suscription. I. dans les lettres officielles. suivi par la fonction de la personne respective. est suivie de chiffres. il est très important de ne pas l’oublier pendant la rédaction de l’adresse pour que l’envoi respectif gagne du temps. place de la Paix F-75 011 PARIS CEDEX 21 Télécopie: 01 11 22 33 44 Vedette roumaine Madame la Comptable en Chef Maria POPOVICI Société NNN Str. Ex. tout cela étant précédé de l’article défini «le».4. même s’il s’agit d’une fête). Dans le cas d’un litige. Caragiale. au milieu. créez votre propre en-tête pour le poste de chef des achats.10. l’enveloppe. c’est pourquoi. par l’expression «le cachet de la poste». respectivement. que l’on retrouve beaucoup plus facilement grâce aux références. La vedette de la lettre est l’adresse du destinataire. 55 .2. D’après le modèle donné au-dessus. où: 02/04/2009 peut être lu non seulement comme en Europe «le 2 avril 2009». Cependant. mais on n’y donne jamais le numéro de téléphone. Par conséquent.

:». La place des références est parallèle avec la suscription. comme toujours.J. P. Pourtant. en guise d’exemple. 8. pour des raisons de politesse.J. ensuite. Au total. on écrit – sans marquer les points puisqu’il ne s’agit pas d’une abréviation – les initiales de la personne qui signe la lettre (l’expéditeur).:» n’y apparaît pas puisque ce n’est pas une réponse à une autre lettre. l’omission de l’article ou des prépositions tout comme l’emploi des abréviations étant courants. la grande majorité des manuels utilise des majuscules pour les initiales de la secrétaire aussi par respect pour son travail. créez les références pour votre lettre de demande de bourse en France. = pièce(s) jointe(s). page 5: Nos Réf. La première est écrite sur la même ligne que le début de la vedette. réclamation P.: CA/JN/ap/5544 Nos Réf. (Rarement. on met aussi au début les initiales de la fonction du signataire. Voici.J.: 1 Curriculum Vitae 2 copies diplômes 1 copie attestation 1 photo 2 lettres recommandation Monsieur le Chef du personnel Société VVV B.:» dans la lettre à laquelle on répond. conformément aux explications susmentionnées (les initiales de celui qui signe la réponse. elle sera introduite dans le dossier à côté de la copie de l’original envoyé auparavant.:». = références. leur emploi étant en fonction du type de lettre. P.: CA/JN/ap/5544 Objet: N/ réclamation P. J. Références de la lettre de réclamation Nos Réf. J. si c’est le cas. mais seulement dans la saisie à l’ordinateur. les références pour une lettre de candidature. on remplit la rubrique «Nos Réf.) Comme exemple. voici les références pour une lettre de réclamation – voir comme point de départ l’enveloppe.: MP/CS/321 Objet: V. on facilite au correspondant la possibilité de retrouver la lettre à laquelle on répond et dont il a gardé une copie dans ses archives. Prenons comme exemple la réponse à la lettre de réclamation ayant les références ci-dessus: dans la rubrique «Vos Réf. en conséquence.: produit retourné La lettre de réponse comprend aussi la rubrique: «Vos Réf. en fonction de l’existence ou non des pièces jointes: Nos Réf. ne peut dépasser trois mots) et les pièces jointes. en rubrique parallèle avec la vedette et la date: Objet: poste de comptable P. Conformément au modèle ci-dessus.:» (= Vos références) qui.: produit retourné Références de la réponse à la réclamation Vos Réf.: CA/JN/ap/5544 Objet: N/ réclamation P. au moment où la réponse du partenaire d’affaires parviendra à la compagnie. les références doivent être très courtes. = votre). 555 76 000 ROUEN France Malaunay.: pièce de remplacement 70 71 La rubrique «Vos Réf. V/ = V. les références sont quatre. doit obligatoirement être placée la première dans cette quatrième zone: de la sorte. les initiales de sa secrétaire et le numéro d’enregistrement de la lettre). mais elles ne sont pas toujours utilisées toutes les quatre ensemble.: Objet: P.J.D’autre part. «offre produits cosmétiques». De la sorte.:» on fait alors copier ce qui existe dans la rubrique «Nos Réf. = notre). Les initiales de la secrétaire peuvent s’écrire en minuscules afin de souligner qu’elle ne joue aucun rôle dans la rédaction du contenu de la lettre. Si la lettre est envoyée par une personne physique. S’il s’agit d’une lettre d’affaires envoyée par une personne juridique. 56 . on n’a que deux ou trois références70. le 25 mai 2009 Ex. alors il n’y a que deux références au maximum: l’objet (qui.: Dans la rubrique «Nos Réf. par exemple: «demande emploi». ou bien Réf. suivies des initiales de la secrétaire71 et du numéro d’enregistrement dans les archives. dans le cas de la première lettre. N/ = N. on peut plus facilement constater si la réponse est complète ou si l’on doit écrire de nouveau pour résoudre tous les problèmes posés dans la première lettre.

Les Éditions d’Organisation. il est obligatoire de faire la différence entre «Madame l’Ambassadeur» (c’est elle qui représente son pays) et «Madame l’Ambassadrice» (elle n’est que la femme de l’ambassadeur). parce qu’il s’agit d’une lettre de réponse à la demande d’information.: ______________________________ Nos Réf. Monsieur le Doyen. 9. l’interpellation peut être: «Madame. en commençant toujours par les femmes pour être poli(e).5. 10. Madame le Comptable en Chef. Messieurs. 57 . Madame le Chef des ventes. Monsieur le Préfet. il y a une petite différence dans la cinquième zone: s’agissant d’appellatif. Ex. 1988. Monsieur le Recteur. dans laquelle on dit de quoi il s’agit dans le message respectif. demande Références de la réponse (lettre d’offre) Vos Réf. Monsieur le Maire-Adjoint. Madame le Premier Ministre. Michelle Fayet.. Vous bénéficiez d’une bourse: en vous basant sur le modèle ci-dessus. offre P. il faut mettre une virgule après. D’après le modèle ci-dessus. p. 3. Par conséquent.»72. Pourtant. Monsieur le Député. mais. Références de la lettre de demande de report d’échéance Nos Réf. L’appellation s’appelle aussi interpellation et reprend toujours la première ligne de la vedette. créez l’interpellation d’une lettre que vous adressez au Vice-Recteur de l’Université française pour résoudre des problèmes administratifs. Monsieur. Monsieur le Sénateur. La formule d’attaque ou simplement l’attaque est la première phrase de la lettre.J. 144.: ______________________________ Objet: ________________________________ P.: MP/CS/323 Objet: N...: __________________________________ 3. créez les références pour une lettre d’acceptation de report d’échéance d’une traite. Monsieur le Sous-Préfet. Aline Nishimata.6. par exemple: Monsieur le Chef du personnel.: 1 catalogue 1 grille des prix 7 échantillons Ex. Savoir rédiger le courrier d’entreprise – exercices et corrigés. ..: CA/JN/ap/5547 Objet: N. on y reprend in extenso 72 73 À noter – au pluriel – la modification du possessif à l’intérieur de ces mots. .Les références les plus complètes appartiennent à la lettre d’offre. 5e édition 1994. La formule d’adresse73 à une personnalité administrative ou politique est la suivante: Monsieur le Maire. Madame l’Inspectrice d’Académie. il dit «Monsieur l’Ambassadeur». Si la première lettre est adressée à une société où l’on ne sait pas toujours à qui on s’adresse. en vous aidant des références de la lettre de demande de report d’échéance de la traite respective.J.» ou bien au pluriel: «Mesdames.: JJD/CM/5566 Objet: demande report échéance Références de la réponse à la demande de report d’échéance Vos Réf. Si quelqu’un parle d’un homme ayant cette fonction. Madame le Conseiller municipal. la lettre d’offre a généralement des pièces jointes aussi: Références de la lettre de demande d’offre Nos Réf. mais – au cas où la personne s’adresse directement à un ambassadeur étranger – elle doit employer la formule «Excellence».: CA/JN/ap/5547 Nos Réf.

remarquer. préciser. En revanche. Toutefois. compter. d’autre part. nous avons constaté des anomalies en ce qui concerne notre commande: au lieu de 15 chemises Réf. Voire Addition Argumentation Conclusion Exemple Explication Précision Restriction Pour rédiger le texte. Pour cette raison. écrivez la formule d’attaque de la lettre de candidature à une bourse d’études dans une Université française. etc. Le corps de la lettre est aussi appelé le développement de la lettre et il est formé d’un ou de plusieurs paragraphes. dans le cas de l’envoi d’un chèque à la banque). contester. faire savoir. répondre.l’objet de la lettre. envoyer. noter. Dans les lettres très courtes (par exemple. Hormis. comprendre. Au contraire. (Il est obligatoire de laisser à gauche une marge de trois centimètres afin de pouvoir mettre au dossier la lettre sans en affecter la lecture. penser. Quant à. envisager. En fait. En outre. examiner. il n’y en avait que dix dans le colis. D’ailleurs. supposer. voir. nier. En effet. D’après le modèle ci-dessus. La politesse caractérise toute lettre officielle et elle s’obtient grâce à un ton modéré qui doit rester comme tel même dans les cas où il y a des problèmes très sérieux. croire. 15 AMC. En ce sens. mais il faut éviter de répéter le pronom je surtout en début de phrase. l’attaque et le développement ne forment qu’une seule phrase. constater. Par conséquent. être sûr. passive. Classez-les dans le tableau suivant: Ainsi. 12. par politesse. attester. 75 Adaptation d’après Michelle Fayet. En d’autres termes. Ex. D’une part. Or. Par exemple. dire. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Le principe de base est: une idée par paragraphe. déclarer. Par exemple. En conséquence. C’est pourquoi. à la fin. pronominale). annoncer. certifier. juger. En ce qui concerne. cit. il est recommandable d’employer quelques-uns des verbes suivants: adresser. 74 Une lettre personnelle s’écrit à la première personne du singulier. signaler. informer. car on parle au nom de l’entreprise et. Néanmoins. rappeler. Afin de varier la manière d’expression. Au cas où. Le texte de la lettre continue jusqu’à la marge de la feuille où il s’aligne avec l’entête et les références. donner. on commence chaque paragraphe en retrait d’alinéa et. Dans les lettres constituées de plusieurs paragraphes. il faut toujours faire précéder l’interpellation d’un retrait d’alinéa pour qu’elle commence de manière semblable au premier paragraphe et aux suivants. Le deuxième principe prévoit d’avoir au maximum deux verbes conjugués dans une phrase si l’on ne peut se limiter à une seule proposition. assurer. Attention.) La lettre d’affaires s’écrit toujours à la première personne74 du pluriel (nous). Pourtant. il est obligatoire d’utiliser des mots de liaison ou de changer de voix (active. 11. Enfin. pour des raisons stylistiques. op. douter. Donc. la formule d’attaque pourrait être: Après la réception des marchandises. Notamment. trouver. p. Et même. 93. Car. C’est-à-dire. affirmer. qui ne pouvait contenir que maximum trois mots dans les références. transmettre. Aussi. on laisse une ligne de libre avant de commencer le suivant. En définitive. Aline Nishimata. Ex.. Par ailleurs. Cependant. estimer. Pour toutes ces raisons. De ce fait. on emploie la deuxième personne du pluriel (vous) pour s’adresser au destinataire. Plusieurs mots de liaison75 sont donnés en ordre alphabétique ci-dessous.7. Mais. Par contre. dans le cas ci-dessus (Objet: N/ réclamation). 58 . une seule phrase par lettre peut commencer par le pronom nous. C’est pourquoi.

nos salutations distinguées. op.. Qui s’écrit sans virgule. on reprend entre virgules. nos salutations distinguées. Exprimer son étonnement. on n’emploie plus le pluriel. Les formules de politesse ont des règles à respecter. Je vous prie de bien vouloir croire. Madame/Monsieur le (titre). 13. appelée aussi la politesse dans un contexte clair. La formule de politesse. Classifiez les formules de politesse78 ci-dessous selon les critères donnés dans le tableau: Agréez. Ne pas insister sur. Solliciter. Comme on peut le constater. observe rigoureusement la tradition.9. nos salutations. Nous vous prions de (bien vouloir) croire. S’empresser de. p. Être reconnaissant. Nous vous prions d’agréer. Monsieur. nos salutations distinguées. par exemple: Je vous prie d’agréer. 52. Madame. Souhaiter Amabilité Colère 3. à l’expression de nos sentiments les plus dévoués/respectueux. Monsieur. Être surpris de. à ma haute considération. Nous vous prions d’agréer. pp. la signature proprement dite et l’explication du nom (identique à la 76 77 Adaptation d’après idem. Nous vous prions de recevoir/d’agréer. Elle consiste en deux ou trois lignes placées du côté droit de la page. nos salutations distinguées. Monsieur. Madame. Prier de bien vouloir. nos salutations distinguées. Exiger. La formule classique pour une personne juridique est la suivante: Nous vous prions d’agréer. l’assurance de notre parfaite considération. leur rédaction dépendant de la personne à laquelle est adressée cette formule: notamment. Monsieur. l’assurance de nos salutations distinguées. Se permettre de. Être en mesure d’intenter. mais le ton reste très courtois. Il faut également tenir compte du fait que l’on n’utilise l’impératif que lorsqu’on veut montrer sa supériorité par rapport à un subordonné ou bien sa colère à un client qui n’aurait pas réglé sa facture. Monsieur. Monsieur. nos salutations distinguées. Nous vous adressons. Madame/Monsieur le (titre). Être très mécontents de. 14. Nous vous prions de (bien vouloir) croire. l’hommage de mon respectueux dévouement. Nous vous prions d’agréer. La signature est l’élément de la lettre qui prouve son statut d’original. alignées avec la vedette et la date: la fonction (si mentionnée dans l’en-tête). au milieu de la formule de politesse. 140-141. Classez les verbes/expressions verbales ci-dessous en ordre décroissant pour montrer le degré d’amabilité/de colère76: Espérer. Inviter. par exemple. l’interpellation. Aline Nishimata. 3. nos respectueuses salutations. Savoir gré. Monsieur. Veuillez agréer. cit. Monsieur. Monsieur le Chef des ventes. Intenter. respectivement. Veuillez recevoir. Monsieur. 59 . 78 Adaptation d’après Michelle Fayet. Ex. une femme ne peut jamais adresser de sentiments à un homme. à (l’expression de) nos sentiments respectueux.Ex. Nous vous prions de recevoir. Nous vous prions d’agréer. Présumer. l’assurance de nos meilleurs sentiments. Se tenir à la disposition de. (l’expression de) nos sentiments respectueux.8. Monsieur. Monsieur. Être très surpris de. Oser croire. le début de la vedette77 et. comme vu dans les explications ci-dessus. D’inférieur à supérieur hiérarchique D’égal à égal De supérieur à inférieur ou Signe de colère D’homme à femme De femme à homme Au cas où la lettre est adressée par une personne physique à un bureau administratif. Agréez.

lettre qui accompagne (Annexe 2a) le relevé de gestion (Annexe 2b). • Bordereau de remise des marchandises (Annexe 12a) et bon d’entrée (Annexe 12b). Donner l’explication du nom est obligatoire même pour une signature parfaitement lisible. 1. il est impérieusement nécessaire de donner le capital social d’une société anonyme. Tous les renseignements qui n’ont pas été inclus dans l’en-tête. 3. peuvent être les suivants: téléphone. 15. C. Cette zone est spécifique aux personnes juridiques et n’existe donc pas dans une lettre rédigée par une personne physique.J. soit à une personne physique79 pour trouver la solution à certains problèmes. Ensuite. Sur les formulaires préimprimés. siège central ou filiale/succursale (si c’est le cas – voir l’Annexe 5). pour tous les types d’établissements. Rédigez la lettre de demande de bourse d’études dans une Université française. la correspondance externe fait usage de formulaires préimprimés aussi. Comme dans le cas de la correspondance interne. Hugo G. La Correspondance externe de l’entreprise La correspondance externe d’un établissement (institution administrative. compte en banque. 60 . • Bon de transport manuel pour les expéditions internationales (Annexe 9). etc. si la lettre est manuscrite.P. relevé de compte chèques (Annexe 3). sur toute sa largeur. 79 Des exemples de correspondance authentique adressée à une personne physique se trouvent dans les Annexes 1-5: échéance pour les charges (Annexe 1). Du b o is Marie-Jeanne DUBOIS Mic h e l Ma r a i s Michel MARAIS Ex. on peut créer en haut de page. un en-tête dans lequel on introduit tous les renseignements sur la société (voir l’Annexe 6a). facture pour pièces de rechange (Annexe 5). Ex. chose qui n’est pas permise aux femmes). Cette dixième zone de la lettre officielle est constituée de la/des dernière(s) ligne(s) tout en bas de la feuille de papier. l’entête figure à la tête de la page (header) et les informations supplémentaires au pied de la page (footer) afin de ne pas les saisir à chaque fois. Les renseignements supplémentaires ou les informations complémentaires appartiennent en réalité à l’en-tête puisqu’ils le complètent. code fiscal.) est adressée soit à un autre établissement. HUGO M. à cause de la limite des six lignes. • Facture pour les expéditions nationales (Annexe 11).. Concevez les informations supplémentaires pour une société française. C. 16. Au cas où elle est saisie à l’ordinateur. • Bon de transport manuel pour les expéditions nationales (Annexe 10).première ligne de l’en-tête: Prénom(s) NOM. il s’appelle parfois Registre de Commerce et des Sociétés – R. etc. • Bon de réception de la marchandise (Annexe 13). • Récépissé de prise en charge du produit à transporter (Annexe 6a) et formulaire pour le paiement des heures de conduite (Annexe 6b). conformément à un des modèles étudiés dans les Annexes.10.-P. Voici quelques exemples de signatures: Personne juridique Signature avec fonction Signature sans fonction Comptable en Chef Personne physique Signature de femme Signature d’homme Mor el Gérard MOREL G. • Bon de commande (Annexe 8a) et commande (Annexe 8b). courriel. bon de livraison (Annexe 4). il faut y faire mention des: Registre de Commerce (abrégé à R. numéro SIRET (un code informatique spécifique en France). société commerciale. Quelques exemples de formulaires préimprimés (dans l’ordre chronologique de leur utilisation au sein de l’entreprise) se retrouvent dans les annexes: • Offre et Coupon de commande (Annexe 7).. adressée à un bureau administratif qui en octroie. S.). mais – si le prénom est long – les hommes peuvent le remplacer par l’initiale/les initiales. télécopie. Des exemples authentiques (dont on a éliminé ou modifié les détails personnels) se retrouvent dans les Annexes 1-4.

: Rouen 383-01/Code Ape: 7 711 3. 2. ensuite. c’est la demande. Jacques GRANDET Chef des ventes 80 Par politesse. La réponse à la lettre de sollicitation est l’offre.1. 123 76 000 ROUEN Télécopie: 02 99 88 77 66 Nos Réf. En même temps. A. Cependant. nous avons l’honneur de vous prier de bien vouloir nous envoyer une documentation complète concernant le produit XXX. c’est-à-dire la correspondance de sollicitation. qu’il s’agisse d’un bon de commande (Annexe 17a) ou d’une réservation hôtelière (Annexe 17b).: Rouen B 345 777 622/C. mais sans connaître son nom. le 10 janvier 2009 Monsieur le Chef19 des ventes. en général. • Faire imprimer le formulaire et le remplir seulement après. Chef des achats J. P.2. nos salutations distinguées. 61 . rue Gustave Flaubert 76 000 ROUEN Télécopie: 02 99 99 88 88 Rouen. est dû à l’Internet.C. un type spécial de formulaire. À la suite de votre réclame à la radio de ce jour. qui simplifie le travail. • Remplir.C. 3. • Correspondance réponse concernant le service après-vente (Annexe 16). la fonction s’écrit toujours avec majuscule (ce n’est pas le cas pour le service.: JD/MC/555 Objet: V/ réclame Monsieur le Chef80 des ventes Société BBB 45.• Billet à ordre (Annexe 14). nous vous serions obligés de nous préciser vos conditions de vente. c’est le chef des achats qui s’adresse au chef des ventes de la société respective. Lettres d’affaires 3. car on lui sollicite une offre de produit. Par son intermédiaire. on entre en relation avec un possible partenaire. au capital de 500 000 €/R. La première lettre d’affaires concernant les échanges économiques. c’est-à-dire la correspondance d’information qui est rédigée en respectant les mêmes principes que pour la lettre de demande. Celui qui en fait usage a deux possibilités: • Remplir le formulaire en ligne. Monsieur le Chef19 des ventes. comme en Roumanie). nous vous prions d’agréer. par exemple: Jean DUBOIS Chef des achats Société ABC B. Dubois Jean DUBOIS S.S. Dans l’attente de votre réponse. tout comme les préimprimés susmentionnés (Annexe 18). • Chèques pour régler la marchandise ou les services (Annexe 15). mais en inversant les rôles.P. la facture sur Internet (Annexe 19) et ainsi de suite.

123 76 000 ROUEN Télécopie: 02 99 88 77 66 Rouen. à côté des produits commandés81. Pourtant.A. ou formulaire préimprimé (Annexe 8b).: Rouen 375-08/ Code Ape 2 200 3. nous vous prions d’agréer. nous mettons à votre disposition la documentation sollicitée concernant nos produits. références. de même que sept échantillons. P. nous avons le plaisir de vous envoyer la documentation complète concernant le produit XXX. l’assurance de la marchandise (si c’est le cas) pendant le transport et. Si vous le désirez.C. les conditions de règlement.: Rouen B 555 678 259/C.C. non pas en dernier lieu. la commande – en fonction du type de produit – peut aussi être passée par l’intermédiaire d’un: coupon de commande (Annexe 7). le 12 janvier 2009 Monsieur le Chef des achats. les chef des achats rédige la commande. offre P.R. la garantie et le service après-vente. Sous ce pli. En voici un exemple concret. un de nos représentants vous rendra une visite afin de vous faire une démonstration concernant l’utilisation de notre produit dans l’espoir de pouvoir faciliter. P.) avec les modèles offerts ci-dessus: Jean DUBOIS Chef des achats Société ABC B. au capital de 760 000 €/R. c’est-à-dire la correspondance de disposition. À la suite de votre demande qui nous est parvenue ce jour.L. En réponse à l’offre. de la sorte. bon de commande (Annexe 8a). des informations sur le terme de livraison.: 1 catalogue 1 grille des prix 7 échantillons Monsieur le Chef des achats Jean DUBOIS Société ABC B. 62 .: JG/SP/8888 Objet: N. une des plus importantes lettres d’affaires parce qu’elle doit comprendre dans le corps de la lettre – surtout s’il s’agit de la première commande passée à une société –. le transport. J. etc. GRANDET S. votre choix. Chef des ventes G r a nd e t J.S. nos salutations distinguées. 123 76 000 ROUEN Télécopie: 02 99 88 77 66 81 Donnés dans la formule d’attaque.P. rue Gustave Flaubert 76 000 ROUEN Télécopie: 02 99 99 88 88 Vos Réf. mais qui garde la liaison (date. Monsieur le Chef des achats.3.: JD/MC/555 Nos Réf.Société BBB 45. Dans l’attente de votre commande.

b) un problème juridique (règlement d’une facture). est rédigée et envoyée à son fournisseur afin de résoudre ce problème soit par le remplacement du produit inadéquat. nous vous faisons savoir que nous voudrions vous passer la commande suivante: . par virement bancaire ou par chèque postal. nos salutations distinguées. le ton change et cela résulte de l’emploi de l’impératif. Le montant de la facture bénéficie d’un escompte de 5 % si le règlement est fait au comptant. rue Gustave Flaubert 76 000 ROUEN Télécopie: 02 99 99 88 88 Rouen. par l’adverbe «immédiatement». type ABC. nous vous prions d’agréer. puis. c’est-à-dire la qualité ou la quantité d’un produit livré. À la suite de votre offre reçue pour laquelle nous vous remercions. les kits mains-libres de voiture.C. au capital de 500 000 €/R. 82 C’est-à-dire.C. Dans l’attente de votre livraison.S.Vos Réf. le 14 janvier 2009 Monsieur le Chef des ventes. Le chef des achats adresse cette lettre au chef du service réclamations (si l’entreprise est grande) ou bien au directeur commercial (s’il s’agit d’une entreprise de petites dimensions qui n’a pas tant de services dans son organigramme et dont le personnel est moins nombreux).P. Monsieur le Chef des ventes. Dans ces lettres. par exemple.: JD/MC/563 Objet: V/ offre Monsieur le Chef des ventes Jacques GRANDET Société BBB 45. Chef des achats J. les expressions de politesse sont de plus en plus courtes et les termes utilisés de plus en plus concrets. a) La réclamation concernant un problème économique. le ton doit rester poli. Néanmoins.4. soit par l’envoi du reste de la quantité manquante. malgré la colère plus ou moins forte.30 portables marque XXX.: JG/SP/8888 Nos Réf. Les lettres de réclamation sont aussi appelées correspondance de réclamation et se rapportent à: a) un problème économique (concernant le produit: sa qualité ou sa quantité). . Dubois Jean DUBOIS S.: Rouen B 345 777 622/C. La livraison est faite par retour du courrier – au plus tard sous quinzaine. A. soit il est net pour un règlement à trente jours par traite.: Rouen 383-01/Code Ape: 7 711 3. la formule «dans les meilleurs délais» est remplacée par «dans les plus brefs délais» et. 63 .30 oreillettes82. Mais. Le terme de garantie et le service après-vente observent les lois en vigueur. franco de port.

acceptez nos excuses pour cet inconvénient. Cette société collabore avec vous depuis cinq ans et. est un type de correspondance externe qui se porte entre deux comptables (en chef ou non).-Société Générale Str. 3. Voici un exemple: Ion POP Service traites B. nous envoyer un chèque dans les délais les plus brefs. Monsieur le Chef-comptable. Monsieur le Chefcomptable. ce qui aurait des conséquences négatives sur votre cote de crédit. Lettre de rappel no 3 Avec regret. nos salutations distinguées. etc. C’est pourquoi. doit être gardée. ci-joint. Par conséquent. Mais. vous avez eu seulement deux problèmes de règlement. c’est-à-dire le règlement d’une facture.5. Rédigez une lettre de réclamation concernant la livraison des 30 portables marque XXX. Ex. malgré le fait qu’elle se déroule parfois sur des cartes de visite. Florilor. Comme vous voulez obtenir le paiement. tandis qu’une lettre peut s’égarer au sein d’une entreprise. Par conséquent. conformément aux conditions de règlement établies dans notre contrat. si vous avez déjà envoyé le chèque par courrier. 17. La correspondance qui accompagne des documents (la facture. comme ci-dessous: Zone de la lettre Attaque Lettre de rappel no 1 Nous avons constaté que la facture no xxxxx n’a pas été réglée jusqu’à ce jour. Cela est nécessaire parce que la justice demande la signature de l’autre partie. 18. D. étant donné le sérieux du client. Il existe trois lettres de rappel de règlement. nous vous prions d’agréer. Veuillez. Veuillez agréer. Sinon. type ABC parce que. no 57 400 007 CLUJ-NAPOCA 64 . Politesse Dans l’attente. pendant toute cette période. De plus en plus souvent. une copie de la facture toujours impayée jusqu’à présent. nos salutations distinguées. au déballage. Le troisième rappel doit obligatoirement être envoyé sous la forme d’une lettre avec un accusé de réception. Vous travaillez au service comptable de la Société BBB et vous téléphonez au comptable en chef de la Société ABC pour une facture impayée. nous serons obligés de vous livrer uniquement contre paiement au comptant. parce que ce sont en général les moyens de paiement qui sont en cause. dont le ton devient de plus en plus dur pour finir par une menace. Agréez. Lettre de rappel no 2 Comme nous n’avons pas reçu de réponse à notre premier rappel. nous vous saurions gré d’effectuer le règlement dans les meilleurs délais. Corps de S’il ne s’agit que d’une la lettre omission de votre part. nous exigeons que vous régliez immédiatement la facture susmentionnée. vous n’avez pas encore payé la facture no xxxxx. nous vous demandons de régler le montant de notre facture dans les plus brefs délais. afin de nous permettre de vous conserver comme client. nous vous prions de nous envoyer dès demain un chèque pour régler ce solde. Monsieur le Chefcomptable. vous êtes prêt(e) à accepter même des mensualités. sans tenir compte de nos rappels antérieurs. fait qui prouve la réception de ce dernier rappel de règlement par l’impayé lui-même. R. une fois donnée. b) La réclamation concernant un problème juridique. le chèque. nos salutations.) ne doit pas être négligée. donc. nous constatons que. nous vous envoyons. et de faire appel à notre service contentieux afin de recouvrer le montant dû.Ex. on a constaté que le conditionnement de cinq de ces portables était détérioré. il arrive de nos jours que les comptables préfèrent remplacer les deux premières lettres de rappel par deux coups de téléphone puisque la parole.

Rédigez-la! 3./Gare 1. à Rouen et vous devez présenter la copie de la lettre susmentionnée.: CN/FL/6789 Nos Réf. le 5 mars 2009 Monsieur le Directeur. en bas de page84.le 20 février 2009 1 000 € 1 500 € 500 € 900 € Vous avez ci-joint les copies des reçus signés par M me Catherine LANGEAIS. Footer. ainsi que notre traite de 4 357 €. comme son nom le dit. il y a certaines rubriques qui doivent obligatoirement être remplies (Raison sociale. Service. il s’agit d’une copie par téléphone qui n’a aucune valeur juridique parce qu’elle n’est pas signée en original. afin de lui mettre à la disposition l’original. du 1 er septembre 2008.: Copies reçus Traite à vue Monsieur le Directeur Claude NAUGRET Succursale de la B. I on Pop Ion POP Capital social: 400 000 000 000 RON/ Code IBAN: RO-xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Ex.le 18 décembre 2008 . N.: IP/AR/987 Objet: Avis de paiement P. et. et quelques lignes de libre à compléter par l’expéditeur – si nécessaire – tout comme dans l’exemple suivant: 83 Attention. Vous êtes Claude Naugret. Date. J. N. Parmi les moyens qui aident à gagner du temps dans les relations d’affaires. C’est la vitesse qui compte ici. • document préimprimé. cas où la télécopie83 est structurée comme décrit ci-dessus (voir les dix zones). 84 En anglais. si accompagnant d’autres documents.le 20 septembre 2008 . P. Type de document. conformément à vos instructions. Numéro du télécopieur. Dans ce dernier cas. on retrouve la télécopie. nous vous prions d’agréer. montant qui couvre les paiements susmentionnés et notre commission. le directeur de la succursale Gare de la B. P. nos salutations distinguées. Renseignements sur le type d’envoi qui en facilitent l’utilisation.Roumanie Vos Réf. Comme votre lettre du 1er septembre 2008 nous faisait connaître l’émission d’une lettre de crédit n xxxxxxxxxx au nom de Mme Catherine LANGEAIS. Prénom et NOM du destinataire. Dans l’attente de votre accusé de réception. Numéro du télécopieur. Après son envoie. place de la Gare 76 000 ROUEN France Cluj-Napoca.6. nous avons versé à l’intéressée. les sommes suivantes: o . 19. la lettre d’affaires est introduite dans une enveloppe et envoyée par la poste au partenaire. Monsieur le Directeur. Prénom et NOM de l’expéditeur.le 15 octobre 2008 . l’adresse complète de l’expéditeur). 65 . dont nous traitons séparément parce que son statut est double: elle peut prendre une forme de: • lettre officielle.

Notions de communication en français des affaires. Clé International. Paris.. En tant que personne physique. E.. A. Ed. S.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului: • Dulău. învăţarea noţiunilor predate. 20.Société ABC Télécopie TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR DESTINATAIRE: No du télécopieur: Expéditeur: Service: Télécopie: Date: le Nombre de pages transmises:__________ excluant celle-ci Sera envoyé par courrier: OUI NON Pour votre information Pour votre approbation Comme convenu Suite à votre demande Pour les suites appropriées Donner suite. P... Affaires à faire. 2009 66 . Sanchez. Sarcină suplimentară: studierea documentelor oferite în anexe în cursul complet. V. Notions de communication en français des affaires. Niveau Intermédiaire. Vous envoyez par télécopie.: /Courriel: Ex.Materialele bibliografice obligatorii:  Dulău. • Bibliografie pentru modulul 3 . la confirmation de la demande d’inscription à l’université respective. Cluj. • Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea cursului de mai sus. G. V. Cluj. V. Commerce/Affaires. Ed. pentru familiarizarea cu documentul autentic. M. vous avez reçu la confirmation de l’octroi de votre bourse. care este pus la dispoziţia studenţilor la biblioteca FSEGA. A. extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute. Presses Universitaires de Grenoble. en y attachant de nouveau votre dossier de candidature. Echinox. 1993 . 1990 • Pou. Echinox. rezolvarea exerciţiilor. 2009 • Szilagyi.. Contenu du message: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Service: /Adresse: /Tél.

J.fr/francais/boncdef. Paris.. Éditions Licet.be/IMG/xls/remplir_bon_de_commande_exercices.com/express/fr_fr/site/home/support/completing_the_consignment_note/bon_d e_ transport_national. 1985  http://www. M. Paris. J. Sanchez.smetoolkit. Éditions Licet. BEP. N. G.tnt.Materialele bibliografice opţionale/facultative. Correspondance commerciale et techniques d’expression professionnelle.com/pdf/TRO400-TRO75056. Clé International.saphiresa. Correspondance commerciale et techniques d’expression professionnelle.com/express/fr_fr/site/home/support/useful_packaging_tips/completing_the_ consignment_note/bon_de_transport_national. Pou.html  http://www.dhl..free.com/express/fr_fr/site/home/support/useful_packaging_tips/completing_the_ consignment_note/bon_de_transport_international. Drapala. 1993 . 1985  Morlot. 1.tnt.xls  http://www.htm  http://www.useandcaremanuals.html 67 .html  http://www3.fr/pedago/techno/Tpa.html  http://www. N.htm  http://www.html  http://www.chateau-la-borie. Niveau Intermédiaire.tnt.ch/publish/ch/fr/tools/customs/ci...fr/liens/sablegalets/boncommandelivrecookinglandl. Drapala.. Commerce/Affaires. Paris. BEP. aferente modulului:  Morlot.momiclic.com/express/fr_fr/site/home/support/completing_the_consignment_note/bon_d e_transport_international..ac-clermont.high.com/fr/  http://www.org/westafrica/fr/content/fr/211/Mod%C3%83%C2%A8le-debillet-%C3%83%C2%A0-ordre-sans-garantie  http://cookingland.tnt. 2.doc  http://westafrica.pdf  http://www.

v. Dans le cas où ils sont moins longs. le compte rendu: «demander. faire le rapport de ce que l’on a fait. l’objet et la date. 68 .Soit ils se rédigent sur un formulaire préimprimé (à en-tête simplifié). datele statistice în rapoarte • Conţinutul informaţional detaliat: Dările de seamă şi rapoartele Compte rendu et rapport 1. Société du Nouveau Littré. lu. Secrétaire général de la rédaction: Alain Rey. Par conséquent.Compte rendu d’un fait divers/événement . 86 op. soit un service les adresse à la direction ou à l’administration de l’entreprise. s.Compte rendu de mission/visite . cit.. le rapport: «action de raconter. d’exposer à qqn ce qu’on a vu. leur plan résulte du numérotage des titres et sous-titres. expliquer ou justifier. soit ils doivent comprendre: le nom du rédacteur.»85 (Voir un exemple de compte rendu court – Annexe 3. s. les(s) destinataire(s). mais qui doit obligatoirement contenir des propositions d’action.Les deux sont rédigés par l’employé pour le chef de service.Rapport général d’activité . 1973.Compte rendu de réunion/entretien . • Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: tipurile de rapoarte.Modulul numărul 4 UNITATEA 1 Rapoartele de afaceri • Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu problematica de specialitate legată de tema dată. de ce que l’on a vu.Rapport de stage . une présentation en parallèle est donnée dans le tableau suivant. pour faire savoir.Rapport d’étude . Différences Le compte rendu ne fait que relater quelque chose.2. Remarques Types COMPTE RENDU (CR) . . entendu»86 dire. Les documents d’information sont: 1. Points communs . les références. le service émetteur.1. v.Si les documents dépassent dix pages. 85 Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par Paul Robert.) 1.Rapport de visite . il est obligatoire de les faire précéder par un sommaire. ces deux documents sont transmis par voie hiérarchique. Le compte rendu et le rapport ont des points communs car il s’agit de correspondance d’information dans les deux cas.Compte rendu d’étude de documents RAPPORT . Le rapport doit contenir au moins une proposition d’action.

Lisez attentivement le document ci-dessous (transcris tel qu’il est imprimé dans un manuel de français d’affaires) et. de style. les prestations de l’ensemble des programmes visités sont supérieures à celle du Genois. de grammaire. si ce n’est piscine. Les Caraïbes (programme SACI tout proche) propose des 2 Pièces Cabines moins chers que les nôtres. Plan et conception Les plans du Genois se révèlent être agréables et à l’intérieur des normes des autres programmes du CAP. conformément à ce que vous avez déjà appris (fautes de ponctuation. la brochure la plus explicative et la moins coûteuse est certainement celle de la Brigantine. notre programme «Le Genois» est situé à la limite Ouest de la partie construite du Cap d’Agde. ou bien les fautes théoriques). d’orthographe. II – Remarques sur la commercialisation du Genois a) Il est important que les vendeurs aient très rapidement la brochure informative à distribuer aux clients. Situation A l’heure actuelle. 4. puis. on peut toutefois faire remarquer que: • La cuisine est un peu sombre L’ouverture d’une fenêtre est vraiment indispensable (ce qui sera fait pour le Genois) • La salle-de-bain est petite et la baignoire exiguë. la plupart des programmes ont au moins une piscine. L’avenir nous dira si nous avons eu raison de prendre cette option et d’être les meilleurs en prix au détriment de certaines prestations. placards plus nombreux) • Volets roulants (nos volets en accordéon font très «camelote») • Les surfaces des faïences dans les cuisines et salle-de-bains plus grandes • Les prises électriques sont plus nombreuses • Les salles-de-bain ont en général une ouverture • Enfin. Peut-être serait-il bon de remplacer les volets prévus. piscine). Ci-joint. b) La mise en place du bureau de vente s’est révélée tardive par rapport au début de la publicité faite par avion (décalage d’environ 4 jours). Remarques ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ LE CAP D’AGDE "Le Genois" COMPTE RENDU DE VISITE I – Etude de marché 1. notre programme se trouvera au centre de la station dans quatre ans. photos…) A mon avis. Il est utile de noter que l’on peut se rendre à pied au port qui est le centre des activités. tennis et golf miniature. En visitant les appartements du Hameau qui sont identiques. 7. On peut seulement craindre d’être dans un perpétuel chantier jusqu’en 1985. (Ascenseur. Prix Le Genois offre pour le moment les studios les moins chers du Cap. de vocabulaire.Ex. J’ai fourni les informations à Roger FONTAINE pour l’élaboration des plans. Prestations D’une manière générale. 3. brochures des programmes. D’après les projets de la SEBLI. telles que: • Ascenseur • Equipement des cuisines (machine à vaisselle. relevez à côté les fautes retrouvées. Toutes les brochures jointes font voir une qualité certaine et un souci de présentation (plusieurs couleurs. 69 . 2.

lors de la prochaine impression du plan du Cap D’Agde. la distance Saint-Gilles – Le Cap est de 98 km. f) En visitant tous les programmes.Vendredi. 37-39] ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Ex. une lettre à Hérault-Tribune pour qu’il indique notre programme sur la parcelle no 471. d) Le vendeur. Il serait bon d’ajouter l’adresse du Genois sur les deux panneaux. Pour ce qui est de leur apparence. Maître MONTREDON est à la disposition des clients tous les samedis pour les signatures. e) Je fais. Il sera également facile de faire signer les actes avec une procuration à l’étude. Il faudra également demander un espace publicitaire autour de ce plan comme les autres promoteurs. nous avons omis d’indiquer l’adresse du programme sur les deux grands panneaux placés près de l’arène. • Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: planificare şi etape. învăţarea noţiunilor predate. Presses Universitaires de Grenoble. Transformez ce rapport de visite en compte rendu. g) D’après le vendeur. pp. • Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea cursului de mai sus. Il aurait certainement été mieux que Pierre ou Bertrand puisse l’assister. Maître MONTREDON à Saint-Gilles serait trop éloigné. il était possible d’avoir accès au bureau de vente qui était bien signalé. Six flèches ont été fabriquées. Je rendrai visite à son directeur. les crédits. Après vérification. g) Je propose de redescendre au Cap d’Agde le jeudi 7 août 1980 au soir pour 48 heures. Monsieur RENAULT du Hérault-Tribune me rappellera à ce sujet fin octobre. aujourd’hui même. P. et il a déjà été le Notaire de plusieurs programmes au Cap d’Agde. Monsieur RENAULT le 7 août. UNITATEA 2 Întâlnirile de afaceri • Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu problematica de specialitate legată de tema dată. a rencontré. Par ailleurs. j’ai pu constater que les vendeurs connaissent bien leur produit. et toutes autres informations. mais elles ne sont pas utilisables car la publicité sauvage est strictement interdite. tehnici de participare 70 . lorsque je suis partie. ce qui obligerait les clients à aller signer loin du lieu de vente. d’Elisabeth Szilagyi. de grosses difficultés pour la mise en place du bureau de vente. les hommes portaient une tenue sport et une cravate de cotton. rezolvarea exerciţiilor. c) J’ai relevé une faute d’orthographe grossière sur le panneau du Genois: "Espace vert" au singulier. 8. Madame J. tehnici de conducere şi de coordonare. extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute. 1990. m’a-t-il dit. le Notaire. ETRILLARD [D’après: Affaires à faire. nouveau venu.

Programmez un endroit pour la réunion qui peut favoriser la discussion et ne permet pas d’interruptions. elles sont essentielles à la bonne communication. Afin d’avoir la réunion confirmée. vous devez obtenir l'information de contact pour chaque participant et celle de son assistant(e). Planifiez un ordre du jour avec un calendrier. vous envoyez à tous les participants et à leurs assistants respectifs un courriel avec la date. vous devez nommer une personne responsable qui contrôle la réunion et facilite la discussion. Obtenez les programmes des personnes clés qui doivent être présentes lors de la réunion. 4. Faites les arrangements nécessaires pour la restauration. Demandez leur réponse quant à leur temps préféré. La disponibilité de groupe doit être prise en compte: après que chacun avait répondu. 7. Notes: * Évitez toute consommation inutile de temps et d’espace pendant la réunion. mais vous ne devez pas en faire le point final. À la fin de la réunion. Avant de commencer. Réservez un lieu de réunion pendant ces périodes. 10. Si vous êtes un aide exécutif. et l'accès vers la salle respective. 3. reconfirmez toutes les réservations de soutien. 9. * 48 à 72 heures avant. si c’est le cas. en demandant toutes les modifications possibles. Demandez aux participants de confirmer leur participation et le nom de leur désigné. Mais. Si vous ne recevez pas de nouvelles d’une personne avant la datelimite de réponse. planificateur de réunions. s'ils ne peuvent pas être présents eux-mêmes. Trouvez trois périodes potentielles correspondantes afin de les faire disponibles. envoyez aux participants un courriel de rappel concernant la réunion. Spécifiez. 71 . II. quels rafraîchissements seront servis. 5. Organiser une réunion – guide de planification et étapes des réunions d'affaires: I. La plupart des professionnels comptent fortement sur leurs assistants pour organiser et contrôler leurs calendriers. Si plus d'information est nécessaire pour la prise de décision. clarifiez quelles sont les prochaines étapes. contactez par téléphone l’assistant pour vérifier s'ils ont en effet reçu le courriel. prévoyez une autre réunion avec des tâches de travail. il faudrait y avoir une date de réunion à la laquelle la plupart des participants peuvent assister. Distribuez l'ordre du jour bien avant la réunion. Pour organiser une réunion avec des personnes qui travaillent dans la même entreprise: 1. 8. Décidez exactement qui devrait assister à la réunion. demandez son opinion à la personne à qui vous avait assigné la tâche d'organiser la réunion. expliquant approximativement de quoi il s’agit pendant la réunion et combien de temps elle prendra. prévoir une réunion ne doit pas être primordialement un problème si vous suivez ces étapes simples. 2. 6. l'heure et le lieu de la réunion. Programmez un moment pour la réunion avec les personnes présentes. * 24 heures avant la réunion. Le président de la réunion devrait stimuler la communication et clarifier les choses. Le consensus devrait être encouragé. Cette aide peut vous sauver un temps incalculable. en récapitulant les remarques importantes. Quand les débats commencent. stagiaire de gestion ou le membre du comité délégué. Envoyez un courriel contenant les trois temps potentiels de réunion à chacun des participants restants et des assistants respectifs.• Conţinutul informaţional detaliat: Întâlnirile de afaceri Rencontres d’affaires Les réunions peuvent être la partie la plus redoutée des affaires. pourtant. Pour organiser une réunion avec des personnes qui travaillent autre part: Décidez exactement qui devrait assister à la réunion. Si vous ne pouvez pas vous adapter à chacun. la réservation d’une réunion peut être une tâche effrayante. Faites-leur une partie positive de votre opération commerciale en les organisant bien.

y compris la date et l'heure de toutes les réunions futures. si jamais. grâce à des règles de base pour contrôler une réunion qui se veut productive. demandez délibérément plus de temps que vous pensez nécessaire. vous avez l'attention des participants et c’est à vous de l’employer sagement. Passez en revue la raison une heure plus tard. Distribuez un résumé des décisions prises lors de la réunion. la réunion s'arrête. 7. communique plus d'information. Conseils: • Il est important d'inclure toutes les parties critiques pour une réunion. et établit ce «contact» personnel que chacun réclame comme disparu des affaires modernes. Développez et maintenez votre réputation de personne dure. Prenez les comptes rendus et faites-les circuler vousmême ou faites faire les honneurs à un associé de confiance. se plaignent au sujet des réunions finissant tôt. Les gens rarement. En tant qu'organisateur.11. organisée. grandes ou petites. nous avons besoin d’une manière de rester organisés et sur la voie. vous savez que les comptes rendus deviennent le disque permanent de ce qui a été convenu et décidé. étant là pour écouter. dans dix mots ou moins. font participer des personnes agissant l'une sur l'autre pour atteindre un ou plusieurs buts. Savoir ce que vous voulez facilite beaucoup les choses. 2. Écrivez votre raison et laissez-la de côté. Ne laissez pas ceci arriver à votre réunion. • Les réunions ne doivent pas se tenir pour de longs rapports. À la longue. Nommez quelqu'un à qui vous faites confiance pour prendre le compte rendu: En tant qu'organisateur de réunion. 5. exactement pourquoi vous avez besoin de tout le monde. si vous devez parler seulement à un ou deux participants. Ces suggestions peuvent seulement corriger une réunion: 1. Vous ne devez pas noter tout ce que l’on dit. Au moment où vous la gaspillez. Dans le monde réel. Cela prend moins de temps. Savoir pourquoi vous avez convoqué la réunion: En fait. Maintenez la cible: Lors de chaque réunion. Ne jamais convoquer une réunion pour une conversation: Les systèmes de messagerie électronique nous donnent la puissance d'inviter chacun et tout dans l'organisation des réunions. Commencez à l'heure. et non pas en tant que participant actif. Les indicateurs ci-dessous vous aideront à faire venir sans problèmes vos collègues à une réunion que vous organisez. Techniques pour organiser. Ceux-ci peuvent être rédigés et distribués pour des commentaires après lecture. Établissez les règles pour garder l'ordre: Toutes les réunions. Savoir à quelle action vous vous attendez: Les réunions détachent des personnes de leurs tâches quotidiennes et les installent dans un environnement fermé et influencé. certaines réunions n'ont presque aucun but au-delà de la consommation rituelle de papier et de temps. 6. mais tout nombre plus grand que huit en réduit l’efficacité. III. Une liste des actions à entreprendre et l'accord sur des dates suffiront. ainsi que l’idée de rencontrer le chef de sorte que les gens se soumettent à votre autorité au cours de la réunion. • La personne présidant la réunion devrait faciliter les choses. envoyez les invitations. allez tout juste chez eux et ayez une conversation. 72 . 4. passez quelques minutes avant la réunion essayant de répondre à la question suivante: «Qu’est-ce que j'attends à la fin de cette reunion?» Essayez de formuler votre réponse dans dix mots ou moins. Finissez la réunion quand vous atteignez vos buts réels (voir les points 1 et 2). Dépensez cinq minutes avant d’envoyer l'invitation afin de formuler. quelqu'un déraille la discussion avec une foule de tangentes intéressantes. terminez tôt: Quand vous prévoyez la réunion. Au lieu de cela. toutes les personnes y ayant pris part apprécieront par la suite vos tentatives d'éviter de perdre leur temps. 3. si elle semble toujours valide. On y propose des manières d’ajouter de la valeur aux réunions dont vous vous occupez. diriger et coordonner des réunions efficaces: Il est facile de déprécier les réunions pénibles qui sont présidées par quelqu'un d'autre. Pourtant.

10.8. Une fois que vous le savez. vous avez une description de la réunion. prenez un moment pour contacter l'organisateur de la réunion avant celle-ci. L'une ou l'autre de ces deux manières obtiennent la reconnaissance verbale de chaque participant. Ce contact personnel peut sembler étrange. aidez-le à l’obtenir. Demandez des actions à entreprendre: Comme la réunion est en train de se terminer. avant que la réunion ne commence. Finissez la réunion quand c’est le cas: Les réunions. si vous avez une idée de ce qui doit être fait. en 10 mots ou moins. Voici une certaine tactique que vous pouvez employer pour récupérer quelque chose de productive de celles qui traînent pour toujours: 1. vous pouvez l'aider à le réaliser. 9. IV. incitez-le en demandant s'il veut que vous preniez soin d'un ou de plusieurs articles que vous avez notés au cours de la réunion. mais commencez à assigner des actions à entreprendre au premier moment de consensus. V. Suivi avec des tâches et des accords: Comme organisateurs de réunion. mais il fait une différence énorme dans la manière de laquelle les personnes vont réagir la fois prochaine. Les rencontres d’affaires et les opportunités d'affaires Pour élargir leurs débouchés ou faciliter leurs approvisionnements au sein de l’Union Européenne. dans d'autres cas. fixez vous-même une action à entreprendre que vous devez absolument accomplir ensemble avec ce groupe de personnes. Votre liste vous aide à convenir sur les choses à faire. grâce à votre recherche précédente. c’est-à-dire que lui ou elle comprend et accepte l'action à entreprendre. Prenez une minute à la fin de la réunion pour tout récapituler. Au lieu de cela. 4. demandez à son organisateur des actions à entreprendre. Demandez-lui de vous expliquer. Demandez à l'organisateur de réunion s'il a atteint son but. Si besoin est. Vérifiez les accords conclus: L'effet à long terme d'une réunion vient souvent des accords conclus pendant la discussion. vous devez généralement continuer de parler avec chaque participant après que la réunion s’est terminée. Le réseau Enterprise Europe Network développe des services qui favorisent le rapprochement entre les offres et les demandes des entreprises à travers toute l’Europe: • l’organisation de rencontres d’affaires entre entreprises européennes sur des salons en Europe. Savoir pourquoi l'organisateur a convoqué la réunion: N'attendez pas un ordre du jour. Dans certains cas. Ceci vous permet de vérifier si vous avez correctement compris l'accord et si les participants ont atteint un consensus sur la question. ce qu'il en veut. savoir si la réunion vous permet de vous aider vous-même. Enregistrez dans les comptes rendus justement les actions à entreprendre que vous avez assignées. 73 . 2. vous devrez l'assigner à quelqu'un sur place. avec ou sans ordre du jour. N’OUBLIEZ JAMAIS: Rien ne peut remplacer la politesse. Assignez les actions à entreprendre à la fin: La réunion se termine. Répondez à toutes les questions qui pourraient survenir. Ces accords aident à guider autant les actions à entreprendre que les futures interactions entre les participants. les entreprises doivent souvent établir des partenariats avec des établissements situés dans d’autres pays: Alliances transnationales Des alliances transnationales se constituent également pour répondre à un appel d’offres en Europe ou pour participer à un programme d’action communautaire (subvention européenne aux projets). traînent souvent longtemps après leur durée de vie utile. Ou. un participant aura déjà été d'accord sur l'action à entreprendre. Les techniques de participation vous offrent une liste de choses que vous pouvez faire pour transformer des réunions inutiles en réunions productives (tout le monde a dû s'asseoir et assister à des réunions qui n'étaient rien d’autre qu’une perte de temps). 3. Heureusement. Sinon. Savoir ce que vous voulez de cette réunion: Découvrir si l'organisateur de la réunion veut vous permettre de l'aider. proposez-lui une chose à faire. Ainsi.

. Secrétaire général de la rédaction: Alain Rey.html • http://soft-skills-development.html • http://downloads. V.com/article.aspx?docid=172566&tag=btxcsim • Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par Paul Robert. le Centre d'information européenne (CIE) a accompagné des entreprises franciliennes pour des rencontres d’affaires avec de potentiels partenaires européens sur quatre salons professionnels en Europe. Cluj. V. Coopération inter-entreprises: Business Co-operation Database La Commission européenne a développé une base de données «Business Co-operation Database (BCD)» pour permettre aux entreprises d’échanger leurs offres. Dans l'attente d'une nouvelle base de données commune. Presses Universitaires de Grenoble. Rencontres inter-entreprises Grâce au projet pilote EU Matching in Border Regions. 2009 • Szilagyi.eic.techrepublic. • Bibliografie pentru modulul 4 . Ed. 1973 . Le réseau Entreprise Europe dispose d'un droit d'accès exclusif à cette base.com/abstract. 1990 • http://www.suite101.com. A. E. Echinox. Ed.ccip.com/5100-10878_11-6073368. învăţarea noţiunilor predate. • Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea textului de mai sus. 2009 74 .fr/services/rencontres_affaires/index.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului: • Dulău.com.smallbusinessnotes. Cluj.htm • http://www.com/operating/organizing/htmeet.Materialele bibliografice obligatorii:  Dulău. extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute.• une base de données pour la recherche de partenaires en Europe. Affaires à faire.. Echinox. Société du Nouveau Littré.. le BCD n'est accessible qu'en consultation.techrepublic.cfm/meeting_scheuling_made_easy • http://articles. Notions de communication en français des affaires. Notions de communication en français des affaires. A. À noter que l’organisation de rencontres d’affaires devient une activité propre assignée aux membres du réseau Entreprise Europe.

Liana Pop. 1985 .Ionescu-Ruxăndoiu.. Liana Pop. A. A. Sandrine Reboul-Touré.-D. L. Editor: Liana Pop. 28-29 October 2005. Paris. in Interacţiunea verbală (IV II).. Mateiu. V. Editura Universităţii din Bucureşti. A. Moldovan. M. Commerce/Affaires. A. Les Éditions d’Organisation. Coordination éditoriale: Florence Mourlhon-Dallies.. 2006 . Florimond Rakotonoelina. E. A. G. Cluj-Napoca.. 1. 1968 . M. Coordonator: Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Echinox. A. «Interférences dans la communication professionnelle.. V.-L. 2009 . I. R. Dulău. Editor: Liana Pop.. Corpus. Éditions Licet. Notions de communication en français des affaires. Editura Risoprint. V. A. Paris. Éditions Licet. 2009 . Paris. Savoir rédiger le courrier d’entreprise – exercices et corrigés. V. Français B2-C1... Presses Sorbonne Nouvelle.-H.Morlot. col. 2008 .. Coord. Editura Universităţii din Bucureşti. Secretar: Mihaela Constantinescu. Morsel. 2008 . L’Expression française écrite et orale. Seria Autodidact. Cluj. V. V.fr». Universitar. Cluj.. Ed. Presa Universitară Clujeană.Săftoiu. BEP. 2. A. R. J. langue écrite. Echinox..Hopârtean. Nishimata. A.. Cinquième édition revue et augmentée.Anis.Pou. Corespondeţă şi tehnica secretariatului. 2004 . Mateiu. 8.. 1988 .Hascal. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Coiug. E.. G.Dulău.Abbadie. Proceedings of the International Conference THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE NATIONAL ECONOMY.. Français A1-B1 (Cahier de l'étudiant). A. A. Băgiag.. Romania... 1999 .. Cluj-Napoca.Anexe • Bibliografia completă a cursului . Précis de grammaire française. J.. Siminiciuc. 1993 . Bucureşti. Dulău. «Strategii de constituire a fondului comun de cunoştinţe în conversaţia fatică».. Le français de la communication professionnelle. M.. V.. Presses universitaires de Grenoble..Hopârtean. 1985 . Conversaţia – Structuri şi strategii. BEP. Aspecte teoretice şi aplicative. Cluj.Câmpeanu-Sonea.Coiug. V.Hopârtean. Sciences exactes et de la terre.Fayet. I. Perspective interculturelle».. Drapala. Librairie Hachette.Modern Languages and Communication.. Leb.A... B.Pop. Correspondance commerciale et techniques d’expression professionnelle. Secretar: Mihaela Constantinescu. J. «Negocierea conversaţională – negocierea comercială (cu aplicare la obiectul negocierii)». Cluj.. Cluj. nouveaux modèles?.. Niveau Intermédiaire. L. Ch. Cluj. ALL EDUCATIONAL. Aspecte teoretice şi aplicative. M. N. Editura Echinox.. Penfornis. 2005 . Paris. Preotesiu. Sciences humaines. Chovelon. V. Clé International. Boatcă. Seria Autodidact. Editor: Liana Pop. Editura Echinox. in Les Discours de l’Internet: nouveaux corpus....Mateiu. R.Morlot. M. Noţiuni de gramatică franceză. Exercices pour étudiants étrangers de niveau avancé. in Interacţiunea verbală (IV II). Français A1-B1 (Manuel).... E. 5e édition 1994. Siminiciuc. in Business. 2007 . Comunicare şi dialog în procesul managerial. Ediţia a II-a (revăzută). Drapala. 2007 75 . Editors: F. Bucureşti. Dulău. les Carnets du Cediscor.. 1994 . L. 2009 . N..Danilo. A.. Paris. «La Dynamique discursive d’une liste de diffusion: analyse d’une interaction sur ‘Typographie@irisa.Ion.. Coordonator: Liliana IonescuRuxăndoiu. A. Editura Didactică şi Pedagogică. Coord. Editura Echinox. A. Cluj-Napoca. Sanchez. Ed. M. Marga. Correspondance commerciale et techniques d’expression professionnelle. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui: langue parlée.. 1994 . I. 1993 . Clé International. V. Corpus. 2009 . Editura Echinox. Dulău. Dulău. Sonea.Mauger. Français B2-C1. J..

gouv. 1990 .com/operating/organizing/htmeet.momiclic.com.net/La-gestuelle-francaise-et-l .http://soft-skills-development.hku.http://fr.com/article. 1973 .hk/french/dcmScreen/lang2043/etiquette.com/5100-10878_11-6073368.com/express/fr_fr/site/home/support/useful_packaging_tips/completing_the_ consignment_note/bon_de_transport_national.http://downloads.org/entretien%20d'aide2.fr/cadre.free.http://www. Presses Universitaires de Grenoble.high. Société du Nouveau Littré.http://www.xxx Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française par Paul Robert.htm . E.smallbusinessnotes.. Secrétaire général de la rédaction: Alain Rey.org/wiki/Progiciel . Pratique de la négociation d’affaires en français.html .be/IMG/xls/remplir_bon_de_commande_exercices.ccip.techrepublic.http://www.html http://www.http://maupassant.http://www.html .ac-clermont.dailybusiness.free.st/ .tnt.suite101.http://www.freewarriors.http://www.eu .ro/stiri-lifestyle/cele-mai-frecvente-greseli-in-vestimentatia-unuibusiness-man-24546 .http://articles.com/pdf/TRO400-TRO75056..html .com.tnt.fr/francais/boncdef.pdf .xls .useandcaremanuals.fr/rubrique.com/fr/ .org/westafrica/fr/content/fr/211/Mod%C3%83%C2%A8le-de-billet%C3%83%C2%A0-ordre-sans-garantie .com/express/fr_fr/site/home/support/completing_the_consignment_note/bon_de_ transport_national.http://europass.http://www3.http://www.fr/pages/cnvintro.http://www.cedip.html .com/express/fr_fr/site/home/support/useful_packaging_tips/completing_the_ consignment_note/bon_de_transport_international.fr/services/rencontres_affaires/index.com/express/fr_fr/site/home/support/completing_the_consignment_note/bon_de_ transport_international.http://www.Szilagyi.fr/pedago/techno/Tpa.htm .http://www.html .htm http://www.doc 76 .php?page=oeuvre .equipement.http://www.cedefop.europa.tnt.chateau-la-borie.html .http://www.saphiresa.html http://www.ch/publish/ch/fr/tools/customs/ci.eic. Affaires à faire.php3?id_rubrique=58 .http://westafrica.com/abstract.cfm/meeting_scheuling_made_easy .wikipedia.smetoolkit.http://cookingland.bodylanguage.http://www.egostyle.htm .edufle.htm .fr/liens/sablegalets/boncommandelivrecookinglandl.dhl.http://www.http://www.aspx?docid=172566&tag=btxcsim .techrepublic.tnt.fr.

(Cluj: Echinox.. Publicaţii 2009). THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE NATIONAL ECONOMY. Editor: Liana Pop (Cluj: Echinox. Cluj-Napoca. politici de lingvistice. Notions de communication en français des affaires (Cluj-Napoca: Echinox. doctoratul în Filologie. Universitatea «BabeşBolyai» din Cluj-Napoca. Editor: Yvan Leclerc(Paris: Memini. 2008). (Cluj: Echinox. Business Modern Languages and Communication (Cluj: Risoprint. Romania. dr Alexandra DULĂU Interese Literatură franceză. trei ediţii (Cluj: Dacia. 2008). Culture et francophonie. 2 vol. comunicare în afaceri. 2009). 28-29 October 2005. 2002 77 . Français A1-B1 (Cahier de l'étudiant). turism şi servicii de ospitalitate cercetare Cărţi: La Folie dans les contes de Guy de Maupassant (Cluj: EFES. Secţia franceză-engleză. 2009). 2008). didactica limbilor moderne aplicate. 2006). Français A1-B1 (Manuel). Français B2-C1 (Sciences exactes et de la terre). Coautor al volumelor: Bibliographie des Écrivains Français Guy de Maupassant. 1997/2000). 1976.• Scurtă biografie a titularului de curs Lect. Teste de limba franceză. 2003) Editare: Coeditor al volumului: La Promotion du langage de spécialité dans le milieu universitaire de Cluj. Editor: Liana Pop. Editor: Maria Vodă-Căpuşan (Cluj: EFES. Coautor şi redactor al volumului: Dictionnaire des relations franco-roumaines. 2006) Formare Absolventă a Facultăţii de Filologie. Français B2-C1 (Sciences humaines). Editor: Liana Pop. Editor: Liana Pop (Cluj: Echinox.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful