1

Praktická elektronika A Radio - 06/2006
ROÈNÍK XI/2006. ÈÍSLO 6
V TOMTO SEŠITÌ
s ing. Ivanem Zajícem, jednate-
lem firmy PH servis, která se
zabývá servisem a prodejem
spotøební elektroniky a domá-
cích spotøebièù.
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel: AMARO spol. s r. o.
Redakce: Šéfredaktor: ing. Josef Kellner,
r edaktoøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havliš,
OK1PFM, ing. Miloš Munzar, CSc., sekretariát:
Eva Marková.
Redakce: Zborovská 27, 150 00 Praha 5,
tel.: 2 57 31 73 11, tel./fax: 2 57 31 73 10,
sekretariát: 2 57 31 73 14.
Roènì vychází 12 èísel. Cena výtisku 50 Kè.
Rozšiøuje První novinová spoleènost a. s. a
soukromí distributoøi.
Pøedplatné v ÈR zajišuje Amaro spol. s r. o.
- Hana Merglová (Zborovská 27, 150 00 Praha 5,
tel.: 2 57 31 73 12; tel./fax: 2 57 31 73 13).
Distribuci pro pøedplatitele také provádí v zastou-
pení vydavatele spoleènost Mediaservis s. r. o.,
Abocentrum, Moravské námìstí 12D, P. O. BOX
351, 659 51 Brno; tel: 5 4123 3232; fax: 5 4161
6160; abocentrum@mediaservis.cz; www.media-
servis.cz; reklamace - tel.: 800 800 890.
Objednávky a predplatné v Slovenskej re-
publike vybavuje Magnet-Press Slovakia s. r. o.,
Šustekova 10, 851 04 Bratislava - Petržalka;
korešpondenci a P. O. BOX 169, 830 00
Bratislava 3; tel./fax (02) 67 20 19 31-33
- predplatné, (02) 67 20 19 21-22 - èasopisy;
email: predplatne@press.sk.
Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou
poštou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96
ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci pøijímá redakce - Michaela Hrdlièková,
Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel.: 2 57 31 73 11,
tel./fax: 2 57 31 73 10 (3).
Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá
autor (platí i pro inzerci).
Internet: http://www.aradio.cz
E-mail: pe@aradio.cz
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR E 7409
© AMARO spol. s r. o.
ñ
Tento rok máte 10leté výroèí vzni-
ku firmy - jak to vše probíhalo?
Na libeòské adrese V Mezihoøí 2,
Praha 8 pùsobil do roku 1996 firemní
servis znaèky Philips. Zmìna v ser-
visní politice firmy Philips znamena-
la, že svoji èinnost firemní servis
ukonèil a pøedal veškeré své aktivity
novì vytvoøené spoleènosti PH ser-
vis, s. r. o., ve které našla uplatnìní
vìtšina servisních technikù z pùvod-
ního firemního servisu. Pro zákazníky
servisu se nic nezmìnilo, PH servis
sídlí na stejné adrese jako pùvodní fi-
remní servis.
Navíc jsme rozšíøili èinnosti a pro-
dloužili otevírací dobu. PH servis je
autorizovaným záruèním a pozáruè-
ním servisem výrobkù znaèek Philips,
Braun, VDO Dayton a nyní je jednou
z nejvìtších firem v ÈR orientující se
na servis spotøební elektroniky a ma-
lých domácích spotøebièù. Otevøeli
jsme druhou provozovnu v Praze 2
(ulice Žitná 26). Zákazníci tuto provo-
zovnu znají z minulosti, protože zde
mìla servis Mechanika Praha.
Pro firmu Philips opravujeme celý
sortiment výrobkù spotøební elektro-
niky, vèetnì telefonù DECT a malých
domácích spotøebièù. Neopravujeme
pouze mobilní telefony a faxy.
Pro firmu Braun opravujeme celý
sortiment jejích výrobkù, což jsou hlavnì
holicí strojky, žehlièky, malé kuchyò-
ské spotøebièe, výrobky ústní hygieny
(elektrické zubní kartáèky) a lékaøské
pøístroje (tlakomìry, teplomìry).
Opravujeme také autorádia zna-
èek Philips a VDO Dayton. Servisní
technici firmy PH servis patøí díky své
specializaci ke špièce v oboru a jejich
zkušeností využívají servisy z celé
Èeské a Slovenské republiky.
Výrobky do opravy pøijímáme pøí-
mo v obou našich pražských provo-
zovnách, možné je také zasílat je
poštou nebo jinou pøepravní službou
(napø. Toptrans, PPL, Geis CZ atd.).
Spolupracujeme také s øadou mimo-
pražských servisù, které pro nás míst-
nì zajišují záruèní servis výrobkù
znaèky Philips. Jde o servisy v Krno-
vì, Kromìøíži, Valašském Meziøíèí a
Novém Jièínì.
Lze u vás náhradní díly také
koupit?
Ano, kromì servisu se také zabý-
váme prodejem náhradních dílù a pøí-
slušenství k výrobkùm firem Philips,
Braun, VDO Dayton. Prodáváme jak
firmám, tak soukromým osobám pøí-
mo v naší prodejnì nebo zasíláme
poštou. Jsme pøímými dovozci ná-
hradních dílù na výrobky znaèky
Braun a výhradním distributorem tìch-
to dílù pro celou servisní sí Braun
v ÈR. Náhradní díly dodáváme i na
Slovensko.
V našich provozovnách je také
možné zakoupit finální výrobky uve-
dených výrobcù.
To jsou všechny oblasti vaší
èinnosti?
Ne, již delší dobu také spolupra-
cujeme s firmou UPC, která se zabý-
vá kabelovou a digitální satelitní tele-
vizí. Opravujeme a repasujeme pro ni
digitální satelitní pøijímaèe a také za-
jišujeme pronájem a instalaci satelit-
ních pøijímaèù. Ve spolupráci s UPC
provozujeme také stánky ve velkých
nákupních støediscích, ve kterých je
možné uzavírat smlouvy na proná-
jem satelitního digitálního nebo kabe-
lové pøíjmu TV programù UPC. Tyto
stánky jsou v souèasné dobì v Praze
v Centru Èerný Most, v Metropoli Zli-
èín, v Obchodním centru Chodov a
v novì otevøeném obchodním centru
Plaza na Novodvorské. Další prodej-
ní stánky UPC se s naší podporou
pøipravují i mimo Prahu.
Nᚠrozhovor ..................................... 1
Nové knihy ........................................ 2
Svìtozor ............................................ 3
AR mládeži:
Základy elektrotechniky ..................... 4
Jednoduchá zapojení pro volný èas ... 6
Elektronický krokomìr ....................... 9
PI detektor kovù
s dvojitou cívkou - twin loop ............ 13
Odpuzovaè krtkù ............................. 15
Digitální teplomìr
pro dálkové mìøení ......................... 16
Pøizpùsobení mìøeného proudu
mìøicímu rozsahu ruèk. pøístroje ..... 16
Indikátor svìtel v autì - Pískle 5 ...... 17
Stolní pøehrávaè mp3 ...................... 18
Programátor a debugger pre HC08 .... 22
Inzerce ............................... I-XXXII, 48
Vf generátor s priamym
èíslicovým syntezátorom
(DDS) (pokraèování) ....................... 25
Mìøiè ss pøíkonu HiBox (dokonèení) ... 28
Palubní poèítaè (dokonèení) ........... 30
PC hobby ........................................ 33
Rádio „Historie“ ............................... 42
Z radioamatérského svìta ............... 45
2
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
ñ
Knihu si mùžete zakoupit nebo objednat na dobír-
ku v prodejnì technické literatury BEN, Vìšínova 5,
100 00 Praha 10, tel. 2 7482 0411, 2 7481 6162, fax:
2 7482 2775. Další prodejní místa: Jindøišská 29, Pra-
ha 1, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51 a Veveøí
13, Brno, Èeskobratrská 17, Ostrava, e-mail: knihy-
@ben.cz, adresa na Internetu: http://www.ben.cz.
Zásielková služba na Slovensku: Anima, anima@ani-
ma.sk, www.anima.sk, Slovenskej jednoty 10 (za Národ-
nou bankou SR), 040 01 Košice, tel./fax (055) 6011262.
Pøipravil ing. Josef Kellner.
Matoušek, D.: Práce s inteli-
gentními displeji LCD, 1. díl.
Nakladatelství BEN - technická
literatura, 224 stran B5 + CD,
obj. è. 121169, MC 399 Kè.
Kniha je zamìøena na popis a prak-
tické použití tøí odlišných typù LCD
modul ù: EL1602 (øádkový di spl ej
16× 2 znaky), GDM12864A (grafický
displej 128× 64 bodù) a EL16032A
(øádkový/grafický displej se sériovou/
/paralelní sbìrnicí).
Po úvodním popisu funkce displejù
LCD a znaèení LCD modulù následují
popisy konkrétnì použitých modulù.
Pro první seznámení s ovládáním dis-
plejù jsou vytvoøeny programy pro PC
(ve vývojovém prostøedí Delphi 7.0).
Na nich lze velmi dobøe pochopit, jak
probíhá komunikace mezi øídicí jednot-
kou a LCD modulem. Dále jsou publi-
kovány ovládací rutiny pro mikrokontro-
léry øady 8051 a AVR, vèetnì pøíkladù,
které lze použít pro test funkènosti LCD
modulu. V pøíkladech je ukázán výpis
øetìzcù, èíselných hodnot, zobrazení
obrázkù (bitmap) na rùzných displejích
LCD.
V knize najdete i nìkolik podrob-
ných stavebních návodù na výrobu pøí-
pravkù s LCD moduly: 4- nebo 8bitová
komunikace s LCD (pøipojení na jeden
nebo dva porty mikrokontroléru), s po-
užitím posuvného registru 4094, se sé-
riovou (COM) nebo paralelní (LPT) ko-
munikací s PC, pøipojení pøes USB.
Jaké jsou dnes problémy v ser-
visní èinnosti?
Ve vlastní servisní èinnosti jsou
neustále zmìny ze strany zadavatelù
servisu. Mìní se servisní politika fi-
rem, a tak se stává, že øada výrobkù
se vùbec neopravuje, ale v pøípadì
závady se v dobì trvání záruky mìní
za nový výrobek s novou záruèní do-
bou. Proto se na øadu výrobkù vùbec
náhradní díly nedodávají. Mnoho zá-
kazníkù nám potom z neznalosti situa-
ce vyèítá, že náhradní díly nemáme
a pøesvìdèují nás, že musíme mít
náhradní díly i na deset let staré vý-
robky. Výmìny bez opravy se týkají
nejen drobných domácích spotøebièù,
ale i tøeba výrobkù audio a video. Je
to z toho dùvodu, že jejich výrobní
ceny neustále klesají a u øady výrob-
kù by se pøípadná oprava vùbec ne-
vyplatila. To vede i k tomu, že klesají
ze strany zadavatelù servisu platby
za provádìné záruèní opravy, pøitom
nutné náklady jako energie, nájmy
atd. neustále stoupají.
Zákazníci jsou také èasto nevhod-
nì ovlivnìni pùsobením médií, kde
hlavnì televize sehrává negativní roli.
Jednostrannì zamìøené poøady, jako
tøeba Èerné ovce, Obèanské judo
apod. nejsou vyváženy programy, kte-
ré by zákazníkùm sdìlily nejen jaká
mají práva, ale také jaké jsou jejich
povinnosti.
Zakoupením výrobku totiž vznikají
také povinnosti, jako napøíklad, že
zákazník je povinen si pøeèíst návod
k používání, že pøi koupi musí být se-
známen s vlastnostmi výrobku atd.
Èasto se totiž v servisu setkáváme
se základními neznalostmi, kdy zá-
kazník používá výrobek v rozporu s ná-
vodem k používání. Napøíklad èasto
se setkáváme s tím, že zákazník pøi-
nese CD pøehrávaè, který údajnì ne-
naèítá disk. Když ovšem pøedloží
uvedený disk, tak nejen že jde o ne-
originální disk vypálený na poèítaèi,
ale èasto je poškrábaný a ušpinìný
tak, že víme, co mìl majitel minulý
den k veèeøi. Když záruku neuznáme,
tak øada zákazníkù okamžitì vyhro-
žuje televizí, ÈOI, pøípadnì soudy.
Setkáváme se i s takovými absurdita-
mi, jako že napø. zákaznice vyžaduje
záruèní opravu napaøovací žehlièky,
do které místo vody nalije mléko, a hájí
se tím, že v návodu není uvedeno, že
se nemá do žehlièky mléko nalévat!
Zákazníci by si mìli uvìdomit, že
každý servis je tady proto, aby zákaz-
níkùm pomáhal v jejich problémech
s vadným výrobkem. Nᚠservis se
o to maximálnì snaží a spokojeno
s naší prací je mìsíènì 1500 až 2000
zákazníkù již pøes 10 let. Samozøej-
mì se najdou i ti, kteøí spokojeni
nejsou, ve vìtšinì pøípadù však oèe-
kávají od servisu nìco, co servis ne-
mùže s ohledem na záruèní nebo jiné
podmínky splnit.
Mám dojem, že se obèas i hoøce
zasmìjete - jak se øíká - lidská
hloupost je nebetyèná. Prodává-
te i hotové výrobky - na které
špièkové produkty byste chtìl
upozornit?
Nabídka je velmi rozsáhlá, takže
jen namátkovì. Vrcholem ve video-
technice je nová designová øada vý-
robkù Philips Cineos. Skládá se z øady
špièkových LCD televizních pøijíma-
èù s uhlopøíèkami 32, 37 a 42 palcù
s HDTV rozlišením 1980 x 1024 (viz II.
strana obálky). Jsou vybaveny vším,
co nejnovìjší TV technika nabízí.
Dále do této øady patøí DVD re-
kordér DVDR9000H. Má pevný disk
400 GB, vestavìný pøijímaè DVBT a
obvody „upscaling“ (pøevzorkování)
pro pøehrávání DVD na monitorech
s HD a HDTV rozlišením. Další je di-
gitální AV pøijímaè DFR 9000 pro do-
mácí kino, DVD pøehrávaè DVP9000
atd. K této øadì jsou vhodná i digitál-
ní bezdrátová sluchátka SBCHD1505
se tøemi režimy Dolby.
Zajímavé je také bezdrátové audio
WAC5 - pøehrává CD, MP3, WMA,
PCM. Celou kolekci CD je možné uložit
na 80 GB HD a posluchat ji ve všech
místnostech domácnosti. Staèí se pøipo-
jit ke stávajícímu zvukovému systému.
Široký je také sortiment pøenos-
ných MP3 pøehrávaèù - napø. kapes-
ní pøehrávaè MP3 a WMA GoGear
HDD6320 (HDD 30 GB). Tak by se
dalo pokraèovat ještì hodnì dlouho.
Snad jen na závìr nové multi-
funkèní autorádio od VDO Dayton tøí-
dy Premium Line CD4433. Má RDS
tuner, zvukový procesor, CD MP3
pøehrávaè, 4x 55 W, výstup pro sub-
woofer a handsfree, rozhraní pro kontro-
lu vzdálenosti pøi parkování apod.
Dìkuji vám za rozhovor.
Automobilový RDS tuner a CD MP3 pøehrávaè CD4403
3
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Polovodièové senzory teploty
pro nízkonapìové systémy
V roce 2005 doplnila firma Natio-
nal Semiconductor svoji nabídku
v oblasti mìøení a øízení teploty o ana-
logové senzory LM94021/2 pro rozsah
–50 až +150 °C, jejichž výstupní citli-
vost lze volit logickou úrovní dvou øí-
dicích vstupù (buï pøímým spojením
se zemí èi napájecí sbìrnicí, pøípad-
nì ovládáním z digitálních výstupù mi-
kropoèítaèe). Prakticky lineární závis-
lost výstupního napìtí na teplotì pak
urèují konstanty s hodnotami –5,5;
–8,2; –10,9 a –13,6 mV/°C (výstupní
napìtí se s rostoucí teplotou zmenšu-
je). Senzory jsou schopny pracovat již
pøi napìtí 1,5 V, nejvýše 5,5 V, takže
Digitální potenciometry
Microchip uvádí novou rodinu 6bi-
tový digitálních potenciometrù s ma-
lým pøíkonem a malým napájecím
napìtím, cenovì a rozmìrovì konku-
rujím stávajícím øešením s mechanic-
kými potenciometry.
Typická nelinearita je menší než
1/2 LSB, teplotní závislost odporu ty-
picky 100 ppm, teplotní závislost po-
mìrového nastavení 10 ppm a rozsah
pracovních teplot -40 až 125 °C. Roz-
sah napájecích napìtí je 1,8 až 5,5 V,
odbìr typ. 15 µA pøi 2,7 V. Potencio-
metry jsou urèeny pro aplikace v øídi-
cí a mìøicí technice a sbìr dat. Po
pøipojení napájení se nastaví do støed-
ní polohy, k jejich øízení slouží dvou-
vodièová sbìrnice.
Potenciometry se vyrábìjí v rùz-
ných konfiguracích (potenciometr a
reostat) v pouzdrech SOIC, MSOP,
DFN a SOT23 s 5 až 8 vývody.
Akcelerometry nejen pro
spotøební elektroniku
Firma Freescale Semiconductor
(www.freescale.com) pøedpokládá
brzké rozšíøení využití miniaturních
mikromechanických (MEMS) akcele-
rometrù, tradiènì spojovaných dosud
hlavnì s autoelektronikou (ovládání
airbagù, nehodové záznamníky)
i v oblasti spotøební elektroniky. Pøí-
kladem mohou být zaøízení, která vy-
žadují detekci pohybu, náklonu, rázu
èi vibrací. Lze tedy oèekávat aplikace
v pokroèilých krokomìrech, pøi ovlá-
dání kurzoru PDA naklánìním, øízení
tlumení vibrací praèky, v systémech
GPS, herních zaøízeních èi pøi stabili-
zaci obrazu v kamerách. Uvádí proto
na trh dva dvouosé typy – MMA6270Q
(mìøí v osách XY), MMA6280Q (XZ)
s volitelnou citlivostí 1,5 g/ 2 g/ 4 g/ 6 g
a tøíosý MMA7261Q s citlivostí od
2,5 g/ 3,3 g/ 6,7 g a 10 g. Pro napáje-
ní je tøeba napìtí 2,2 až 3,6 V, spotøe-
ba 500 µA se v klidovém režimu
zmenší na 3 µA. Na èipu je vedle vlast-
ního èidla pracujícího na kapacitním
principu pøevodník signálu, zesilovaè,
dolní propust a obvody teplotní kom-
penzace. Pouzdro QFN má rozmìry
6 × 6 × 1,5 mm. K dispozici jsou i sta-
vebnice usnadòující aplikaci akcele-
rometrù.
Budiè pro až 6 bílých LED
napájí baterie Li-Ion
Nový obvod LT3491 pro buzení
LED, který vyrábí firma Linear Tech-
nology (www.linear.tech) umožòuje
napájet konstantním proudem až 6
sériovì zapojených bílých LED ze
zdroje 2,5 až 12 V, tedy i z jedné ba-
terie Li-Ion. Zapojení vyžaduje mimo
LED a obvodu LT3491 snímací rezis-
tor, jehož odpor urèuje proud dioda-
mi, indukènost 10 µH a dva konden-
zátory 1 µF. Na øídicím vstupu lze
impulsním signálem s promìnnou šíø-
kou impulsu (PWM) øídit jas diod.
Malé rozmìry pouzdra SC70 a díky
spínacímu kmitoètu 2,3 MHz i indukè-
nosti jsou výhodné pro užití v pøenos-
ných pøístrojích jako jsou mobilní
telefony, digitální fotoaparáty, pøehrá-
vaèe MP3 a pøístroje GPS.
je lze užívat vedle automobilové a do-
mácí elektroniky také v diskových me-
chanikách i v aplikacích napájených
malým napìtím z baterií, jako jsou
PDA, mobilní telefony, pøehrávaèe
MP3 a digitální fotopøístroje, napø. pøi
øízení nabíjení. Senzory jsou vyrobeny
technologií CMOS, a mají proto malou
vlastní klidovou spotøebu 9 µA (LM94021),
pøípadnì 5,4 µA (LM94022). Senzory
se dodávají v pouzdøe SC70. Chyba
pøi mìøení v rozsahu teplot +20 až
+40 °C èiní max. ±1,5 °C, v celém roz-
sahu –50 až +150 °C pak ±2,7 °C. Ob-
vody se od sebe liší výstupem,
LM94022 má dvojèinné uspoøádání,
které lépe zvládá kapacitní zátìž napø.
vstupem A/D pøevodníku.
JH
Operaèní zesilovaè s malým
ofsetem a driftem
Texas Instruments (www.ti.com)
pøichází s novou øadou CMOS nulo-
vaných operaèních zesilovaèù
OPA333 (OPA2333 je dvojitá verze),
která se vyznaèuje vedle malého na-
pìového ofsetu 2 µV v èase praktic-
ky nemìnném a s teplotním driftem
pouze 0,02 µV/°C, vstupním klidovým
proudem 200 pA, velkou vstupní im-
pedancí, GBW = 0,35 MHz, rychlostí
pøebìhu 0,16 V/ms a klidovým odbì-
rem 17 µA/zesilovaè. Z dalších pøed-
ností lze uvést rozsah souhlasného
napìtí na vstupu pøesahující o 100 mV
potenciál napájecích sbìrnic a výstup-
ní napìtí s rozkmitem blížícím se jim
na 50 mV. OPA333 pracuje s jediným
napájecím napìtím 1,8 až 5,5 V nebo
dvìma zdroji ±0,9 až ±2,75 V. Zesilo-
vaèe OPA333 se vyrábìjí v pouzdrech
SC70, SOT23-5 a SO-8, OPA2333
pak DFN (3 × 3 mm) a DFN. Jsou ur-
èeny pro použití v pøístrojích pro mì-
øení teploty, zpracování signálù ze
senzorù neelektrických velièin, lékaø-
ských a mìøicích pøístrojích, a to pøe-
devším pøenosných, napájených ba-
teriemi.
AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
4
Navrhujeme desky
s plošnými spoji
(Pokraèování)
Návrh desky se souèástkami SMD
pro elektronickou kostku z minulého
èísla je na obr. 20. Pro návrh desky
jsem tentokrát použil program Eagle,
který si mùžete stáhnout z internetu a
jehož omezenou verzi lze zdarma po-
užívat. Pro elektronické obvody
v rozsahu zde uvedené kostky volnì
šíøená verze s rezervou postaèuje. Ne-
chci popisovat samotný program, pro-
to je zde jen struèný postup.
V programu Eagle nejdøíve nakres-
líme schéma, pøièemž již pøi jeho kres-
lení mùžeme zadat, v jakém pouzdru
je souèástka použita. Po nakreslení
schématu se pøepneme do editoru
desky. Zde již máme vlevo dole vy-
rovnány použité souèástky. Od každé
souèástky je tenkými èarami nazna-
èeno spojení s ostatními souèástka-
mi. To velmi usnadní návrh desky, pro-
tože v každém okamžiku návrhu
máme pøehled o dosud nezapojených
spojích. Souèástky lze natáèet a po-
hybovat jimi po ploše editoru, tak jak
to potøebujeme pøi návrhu desky.
Návrh desky je tøeba zaèít úvahou,
co kde na desce bude. Zde je logicky
nejdùležitìjších 7 LED, které budou in-
dikovat hody kostky, rozmístìní ostat-
ních souèástek je víceménì libovol-
né. Vìtšina LED je pøes rezistory
pøipojena k IO2, umístíme proto IO2
nìkam poblíž LED.
U zapojení s integrovanými obvo-
dy nemùžeme použít stejnou „fintu“
jako u jednoduchých obvodù s tran-
zistory – rozmístit souèástky na des-
ce tak, jak jsou ve schématu. Jestliže
tak uèiníme, brzo zjistíme, že spoji
propojíme jen nìkolik souèástek a
zbytek spojù není kudy vést. Kdyby-
chom použili desku s plošnými spoji
po obou stranách, byla by situace
o mnoho jednodušší. „Oboustranná“
deska by se sice navrhovala snadnì-
ji, ale její výroba a osazení by bylo
pracnìjší. Protože pøi amatérské vý-
robì desky nemùžeme použít proko-
vené díry (tj. díry, které vodivì propo-
jují spoje po obou stranách desky),
musíme spoje propojit drátky, které
pøipájíme z obou stran. Že taková des-
ka není ani pøíliš vzhledná, nemusím
pøipomínat. Proto u amatérských de-
sek se snažíme navrhovat spoje jen
po jedné stranì i za cenu propojek rea-
lizovaných „rezistory“ s nulovým od-
porem. Pro návrh desky se spoji po
obou stranách se rozhodneme až
v pøípadì, že by návrh jednostranné
desky vyžadoval pøíliš mnoho „rezis-
Obr. 20.
Rozmístìní souèástek
elektronické kostky
na desce
torových“ propojek, zpravidla u složi-
tých zaøízení s mnoha integrovanými
obvody.
Pøi návrhu posunujeme souèástky
po desce a snažíme se propojit vývo-
dy souèástek. U návrhu v programu
na PC si mùžeme rozpracovaný ná-
vrh desky uložit a zkusit to jinak, po-
kud se nám zdá, že pøi jiném rozmís-
tìní souèátek by návrh desky byl
snadnìjší. Nevede-li nová cesta k cíli,
lze se vždy vrátit k pùvodnímu návr-
hu. V programu Eagle lze snadno
prohodit funkènì stejné bloky v sou-
èástce. V našem pøípadì mùžeme
prohazovat hradla v IO1. Program
udržuje vazbu na schéma, takže pro-
hození hradel se promítne ihned do
schématu - zmìní se èísla vývodù. Pøi
pøerušení práce nezapomeòte uložit
jak soubor s deskou (*.brd), tak sché-
ma (*.sch).
Návrhové programy mají èasto
funkci „autorouter“, která propojí sou-
èástky automaticky. U levných progra-
mù je však vìtšinou velmi nedokonalá
– buï propojí ještì ménì vývodù než
pøi „ruèním“ návrhu, nebo jsou spoje
zbyteènì klikaté a dlouhé. Také je nut-
no použít alespoò 2 vrstvy spojù. Jed-
noduchý autorouter také neumí pøe-
místit souèástky na vhodnìjší místo.
Nìkdy se podaøí návrh dokonèit bez
propojky, èastìji však zbývá nìkolik
posledních spojù, které nelze nikudy
protáhnout. V poslední fázi návrhu
proto použijeme propojky. Nejdøíve se
pokusíme použít jako propojky sou-
èástky, které mají nìkteré vývody
uvnitø propojeny. U kostky je takovou
souèástkou tlaèítko, které má vždy 2
a 2 vývody propojeny. Tlaèítko zde
propojuje potenciál 0 V mezi C1 a C3.
Jako druhá propojka slouží R9. Bo-
hužel v programu Eagle neumím pro-
pojku jednoduše vložit, aby zùstala
zachována vazba na schéma. Je tøe-
ba se pøepnout do editoru schématu,
tam na pøíslušné místo v zapojení vlo-
žit rezistor a pøepnout se zpìt do ná-
vrhu desky. Zde se rezistor-propojka
objeví na ploše editoru a lze ho umís-
tit na požadované místo.
Doporuèuji si na zaèátek souèást-
ky rozmístit volnì. Až když je návrh
desky ve stavu, že všechny souèást-
ky jsou propojeny, zkuste souèástky
a spoje posouvat, aby deska byla co
nejmenší a aby byla plocha desky co
nejlépe využita. Nezapomeòte na díry
pro uchycení desky.
Návrh desky není snadný ani v pøí-
padì, že máte s návrhem desek již nì-
jaké zkušenosti. Nad deskou nìkolik
hodin jistì strávíte. Chcete-li s návr-
hem experimentovat, je na stránkách
redakce (www.aradio.cz) soubor se
schématem a návrhem desky.
Seznam souèástek
pro elektronickou kostku
R1 1 MΩ, SMD 1206
R2 1 kΩ, SMD 1206
R3, R4 22 kΩ, SMD 1206
R5, R7, R8 1,8 kΩ, SMD 1206
R6 2,7 kΩ, SMD 1206
R9 0 Ω, propojka, SMD 1206
C1 220 nF, SMD 1206
C2 22 nF, SMD 1206
C3 10 µF/16 V, tantal. SMD B
D1, D2, D3 1N4148 SMD (SOD80)
LED1 až LED7 LED SMD 1206, libovol-
ná barva, použity oran-
žové LED
T1 BC847B apod.
IO1 CMOS 4093D (SMD)
IO2 CMOS 4029D (SMD)
TL1 tlaèítko P-B1720 SMD
klips pro baterii, baterie 9 V, deska
Do návrhu se vloudila drobná chy-
ba, která nevadí funkci, jen trochu kazí
estetický dojem (hod „2“ a „3“ svítí
v druhé uhlopøíèce). Jak ji opravit, si
povíme pøíštì.
Obr. 21. Osazená deska elektronické kostky
VH
(Pokraèování pøíštì)
5
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Digitální technika
a logické obvody
Jednoduché
sekvenèní obvody
(Pokraèování)
Další zapojení s klopnými obvody
D øízenými hranou ukazuje obr. 110.
Vstupy D jsou zapojeny vždy na vý-
stup Q pøedcházejícího klopného ob-
vodu, zatímco hodinový signál je pro
všechny klopné obvody stejný (pozn.:
stav všech výstupù se v tomto pøípa-
dì mìní souèasnì s pøíchodem ná-
bìžné hrany na vstup CLK, jedná se
tedy o synchronní obvod). Podobnì
jako v pøedchozím pøípadì jsou vyve-
deny výstupy Q
A
až Q
D
, obvod je však
kromì hodinového vstupu CLK vyba-
ven též sériovým vstupem dat D
S
(vstup prvního klopného obvodu).
Výstup Q
D
navíc mùžeme chápat jako
sériový výstup. Funkce obvodu je ve-
lice jednoduchá. S každou nábìžnou
hranou hodinového signálu se posu-
ne informace ze vstupu D
S
o jeden
klopný obvod doprava (tj. na násle-
dující výstup), jak je patrné z èasové-
ho diagramu na obr. 111. Právì po-
psané zapojení nazýváme posuvným
registrem. V závislosti na konkrétní
modifikaci lze posuvný registr obec-
nì použít jako sériovì-paralelní nebo
paralelnì-sériový pøevodník, vyrovná-
vací pamì, zpožïovací linku apod.
Funkci zapojení mùžeme opìt ovì-
øit na nepájivém kontaktním poli. Stej-
nì jako v pøípadì èítaèe s výhodou
použijeme jako zdroj hodinového sig-
nálu generátor pravoúhlých impulsù
s obvodem 555, který byl popsán v PE
4/06, a na výstupy zapojíme proti zemi
LED s malým pøíkonem (2 mA) s pøed-
øadným rezistorem asi 800 Ω. Vyzkou-
šejte mìnit úrovnì na vstupu D
S
a sle-
dujte, jak se pøíslušná úroveò posouvá
s každým hodinovým impulsem do-
prava na následující výstup. Dále
mùžeme vyzkoušet propojit výstup Q
S
se vstupem D
S
, èímž získáme tzv. kru-
hový registr. Pokud kruhový registr
vynulujeme pøivedením impulsu L na
vstupy všech klopných obvodù a
následnì pøivedeme krátce úroveò L
na vstup prvního KO (impuls musí
být kratší, než je perioda hodinového
signálu, nebo je nutno hodinový sig-
nál na chvíli odpojit), získáme zapo-
jení „bìžícího svìtla“, kdy je rozsví-
cena jedna LED, jejíž pozice se mìní
zleva doprava. Efekt mùžeme samo-
zøejmì znásobit zapojením více klop-
ných obvodù D.
Další klopné obvody D
øízené úrovní a hranou
Tab. 53 uvádí pøehled vybraných
hranou øízených klopných obvodù D
øady TTL 7400. Vynecháme-li obvod
7474, kterým jsme se podrobnì za-
bývali v posledních tøech dílech, jed-
ná se o integrované obvody sdružují-
cí v jednom pouzdøe ètyøi až osm
klopných obvodù D øízených hranou.
Pro velký poèet vstupù a výstupù jsou
hodinové a ovládací vstupy jednotli-
vých klopných obvodù spojeny do je-
diného vývodu, pøièemž je obvykle
vyveden pouze jeden øídicí vstup -
vstup nulování, vstup uvolnìní nebo
vstup øízení výstupu (output enable/
/output control - u obvodù s tøístavo-
vými výstupy). Tabulku bychom dále
mohli doplnit o nìkteré další integro-
vané obvody, které se však pøíliš
funkènì neliší od tìch v tabulce uve-
dených (napø. obvod 74574 má stej-
nou funkci jako IO 74374, liší se pou-
ze rozmístìním vývodù; podobnì
obvod 74564 má stejnou funkci jako
IO 74534, opìt se ale liší rozmístì-
ním vývodù). Integrované obvody uve-
dené v tabulce lze použít napø. ve
funkci vyrovnávacích, pamìových
nebo posuvných registrù, budièù sbìr-
nice apod.
Na obr. 112 je zobrazeno rozmís-
tìní vývodù obvodu 74273, který ob-
sahuje osm klopných obvodù D øíze-
ných nábìžnou hranou. Všechny
klopné obvody mají spoleèný vstup
hodinových impulsù CLK a vstup nu-
lování . Pøivedením úrovnì L na
vstup je možno nezávisle na
ostatních vstupech všechny klopné
obvody vynulovat. Pøi = H se
klopné obvody D chovají standardním
zpùsobem, tj. s nábìžnou hranou ho-
dinového signálu se data ze vstupù D
uloží do klopných obvodù a souèas-
nì se objeví na výstupech Q.
Integrovaný obvod 74374, jehož
rozmístìní vývodù ukazuje obr. 113,
obsahuje stejnì jako pøedchozí obvod
osm klopných obvodù D. Ty jsou opìt
øízeny nábìžnou hranou na spoleè-
ném hodinovém vstupu CLK, vstup
nulování je zde ovšem nahrazen vstu-
pem (output control), který slouží
k øízení tøístavových výstupù. Bude-li
na vstupu úroveò H, výstupy Q
budou ve stavu vysoké impedance.
V opaèném pøípadì bude na výstupu
úroveò H nebo L podle toho, zda je
daný klopný obvod nastaven nebo
vynulován. Vstup øídí pouze vý-
stupní oddìlovaèe a nemá vliv na
funkci samotných klopných obvodù,
do kterých mohou být zapisována data
jak pøi = L, tak pøi = H. Výho-
dou tøístavových výstupù je, že umož-
òují pøímé pøipojení obvodu na spo-
leènou sbìrnici. Hodinový vstup
obvodu 74374 je navíc vybaven
Schmittovým klopným obvodem, kte-
rý zvyšuje odolnost proti rušení. Inte-
grované obvody 74273 a 74374 lze
použít napø. pro realizaci osmibitové-
ho posuvného registru, který si mù-
žete vyzkoušet sestavit na nepájivém
kontaktním poli (jedná se o rozšíøení
zapojení z obr. 110).
Tab. 53. Pøehled vybraných hranou øízených klopných obvodù D øady TTL
øady 7400. (TS = tøístavové výstupy)
Typ Funkce Poznámka
74x74 2x D samostatné nulování, nastavení i hodiny, výstupy Q i  , více v PE 3/06
74x173 4x D TS, 2 vstupy uvolnìní, 2 vstupy pro øízení výstupu, spoleèné nulování
74x174 6x D spol. nulování a hodiny
74x175 4x D spol. nulování a hodiny, výstupy Q i 
74x273 8x D spol. nulování a hodiny
74x374 8x D TS, spol. hodiny a vstup pro øízení výstupu
74x377 8x D spol. vstup uvolnìní a spol. hodiny
74x378 6x D spol. vstup uvolnìní a spol. hodiny
74x379 4x D spol. vstup uvolnìní a spol. hodiny, výstupy Q i 
74x534 8x D funkènì ekvivalentní s 74x374, ale invertované výstupy ( )
Obr. 111. Èasový diagram posuvné-
ho registru z obr. 110
Obr. 110.
Schéma zapojení
ètyøbitového posuvného
registru s použitím dvou
obvodù 7474
Obr. 112 a 113. Rozmístìní vývodù
IO 74273 (vlevo) a 74374 (vpravo)
6
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ÈAS
Velmi jednoduchý
nf zesilovaè ve tøídì A
Již delší dobu jsem si chtìl posta-
vit nìjaký „poøádný“ zesilovaè. Zprvu
se mi zdála nejlepší varianta s inte-
grovanými obvody, potom jsem však
našel v PE 1/2003 v rubrice „AR zaèí-
najícím a mírnì pokroèilým“ velmi
jednoduché zapojení zesilovaèe ve
tøídì A. Vyzkoušel jsem ho a byl jsem
pøekvapen kvalitou zvuku.
Zapojení jsem doplnil, pøepoèítal
hodnoty souèástek a výsledek pøed-
kládám zde.
Je ovìøeno, že pro normální „pa-
nelákový“ poslech staèí výkon kolem
1 W (kromì špièek). Proto jsem se
spokojil s výkonem nìkolika wattù,
který je ponìkud menší, než je bìžné.
Zato má zesilovaè velmi èistý zvuk.
Protože zesilovaè pracuje ve tøídì
A, má malou úèinnost (okolo 10 až
20 %), což nevadí, protože pøi malém
výstupním výkonu není spotøeba ze
sítì zase tak velká.
Jednoduchost zesilovaèe spoèívá
pøedevším v použití žárovky jako re-
gulátoru konstantního proudu, tekou-
cího koncovým tranzistorem. Pokud
se zvìtšuje úbytek napìtí na žárovce,
stoupá teplota vlákna a žárovka zvìt-
šuje svùj odpor. Tím je dosaženo pøi-
bližnì konstantní velikosti proudu.
Žárovka v zesilovaèi pouze žhne.
Toho mùžeme využít pøi výtvarném øe-
šení zesilovaèe. Na první pohled mùže
vypadat jako elektronkový - mezi vìt-
racími otvory skøínì prosvítá oranžo-
vá záøe...
Popis funkce
Schéma zesilovaèe je na obr. 1.
Vstupní signál je pøiveden na trimr
P1, kterým se nastavuje citlivost.
Kondenzátor C1 s trimrem P1 tvo-
øí dolní propust, která zamezuje pro-
nikání vf rušení. Pøi bìžci P1 v polovi-
nì odporové dráhy je horní mezní
kmitoèet filtru pøibližnì 72 kHz. Mùže
se to zdát zbyteènì mnoho, ale zkou-
šel jsem i nižší frekvence a zvuk se
jevil ménì „èistý“.
Z filtru jde signál pøes oddìlovací
kondenzátor C2 na pøedzesilovací
tranzistor T1 a koncový tranzistor T2,
Obr. 1.
Velmi
jednoduchý
nf zesilovaè
ve tøídì A
které tvoøí Darlingtonovu dvojici. Na-
pìtí mezi kolektorem a emitorem tran-
zistoru T2 je urèováno dìlièem P2,
R1. Tímto dìlièem je zavádìna i zá-
porná zpìtná vazba pro nf signál,
která linearizuje pøevodní charakteris-
tiku tranzistorù. Kondenzátor C4 za-
braòuje nežádoucím zákmitùm.
Z kolektoru T2 je pøes oddìlovací
kondenzátor C3 odebírán výstupní nf
signál a pøes svorku OUT je veden do
reprosoustavy o impedanci Z
R
= 8 Ω.
Zesilovaè je napájen napìtím 60
až 70 V, které je pøes svorku BULB
pøivádìno na kolektory tranzistorù
pøes šest paralelnì spojených žáro-
vek 240 V/100 W. Voltampérová cha-
rakteristika jedné ze žárovek je v tab.
1. Trimrem P2 je nastaveno na kolek-
toru T2 vùèi zemi (GND) napìtí 20 V.
Pøi napájecím napìtí 60 V je na žá-
rovkách napìtí U
ž
= 40 V a podle tab. 1
jimi protéká proud 6x 165 = 990 mA,
tj. asi 1 A. To je i klidový proud I
K
tran-
zistoru T2 (tedy I
K
= 1 A).
Pokud by byly žárovky ideálními
zdroji proudu, byla by amplituda prou-
du nf signálu tekoucího do reproduk-
toru rovna klidovému proudu T2, tak-
že výstupní výkon zesilovaèe by byl:
P = (I
K
/√2)
2
·Z
R
= (1/√2)
2
·8 = 4 W.
Ve skuteènosti mají žárovky ko-
neèný dynamický odpor (navíc kmito-
ètovì závislý), takže dosažitelný vý-
kon zesilovaèe je ponìkud menší.
Kdybychom místo žárovek na 230 V
použili žárovky na 120 V, mùžeme
zmenšit napájecí napìtí na 50 V.
Napájecí zdroj by mìl mít pomalý
nábìh napìtí (s využitím termistoru
apod.), protože vlákna žárovek mají
za studena malý odpor a tranzisto-
rem T2 by protékal obrovský špièko-
vý proud. Velmi dobrou zkušenost
mám se stabilizovaným zdrojem, kte-
rý témìø úplnì odstraní brum sítì.
Pro ty, kdo nechtìjí regulovat kon-
stantní proud žárovkou, pøedkládám
Obr. 2.
Regulátor
konstantního
proudu
s tranzistorem
regulátor konstantního proudu s tran-
zistorem (obr. 2). Pøi použití tohoto
regulátoru postaèí napájet zesilovaè
napìtím 50 V.
PNP tranzistor T1 je Darlingtonùv
(i když tak není nakreslen) typu napø.
BDW84D (v pouzdru SOT93) a musí
být opatøen mohutným chladièem
(jeho výkonová ztráta je až 45 W).
Zenerova dioda D1 má Zenerovo na-
pìtí U
ZD
= 3,3 V a výkon 0,5 W. Od-
por rezistoru R2 vypoèteme v závis-
losti na požadovaném proudu I
K
podle vztahu:
R2 = (U
ZD
- U
BE T1
)/I
K
= (3,3 - 1,1)/I
K
[Ω; V, A],
kde U
BE T1
je napìtí mezi bází a emi-
torem tranzistoru T1.
Svorku OUT regulátoru pøipojíme
na svorku BULB zesilovaèe.
Desku s plošnými spoji pro regu-
látor si jistì každý navrhne sám.
Konstrukce
Souèástky zesilovaèe jsou umís-
tìné na desce s jednostrannými ploš-
nými spoji (viz obr. 3).
Kondenzátor C3 mùžeme složit
z více kusù. Zesilovaè v žádném pøí-
padì neprovozujeme bez chladièe
koncového tranzistoru T2, a to ani pøi
zkouškách. Na tranzistoru mùže být
totiž výkonová ztráta až 40 W. Bez
chladièe by se tranzistor poškodil té-
mìø okamžitì po zapnutí.
Závìr
Vzhledem k tomu, že popisovaný
zesilovaè není pøíliš výkonný, je vhod-
ný spíše pro využití s reprosoustavami
støedo-výškové vìtve. V tom pøípadì
asi použijeme regulátor konstantního
proudu s tranzistorem místo žárovky.
Pro hloubkovou vìtev použijeme vý-
konnìjší zesilovaè.
Nebylo by na škodu použít reprosou-
stavu s impedancí 16 Ω. Výstupní vý-
kon by potom mohl být podstatnì vìt-
ší a radikálnì by se zvìtšila úèinnost.
Tab. 1. Voltampérová charakteristika žárovky Benlux 240 V/100 W. U
ž
je napì-
tí na žárovce, I
ž
je proud tekoucí žárovkou
U
ž
[V]
I
ž
[mA]
0,0
0,0
10,0
97
20,0
124
30,4
146
40,0
165
60,6
203
50,0
184
7
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Obr. 5.
Deska
s plošnými spoji
hlukem spouštìného
generátoru
výstražného zvuku
Obr. 4. Hlukem spouštìný generátor výstražného zvuku
Pøesto, když jsem zesilovaè pøipo-
jil na své soustavy 20 W/8 Ω o objemu
35 l, basy znìly pøekvapivì „pevnì“
i pøi klidovém proudu 1 A. Hlasitost
reprodukce byla také více než dosta-
teèná (v panelákovém pokoji).
Pøípadné poznámky a dotazy piš-
te na: jirka.halamzna@seznam.cz
Seznam souèástek
R1 100 kΩ/1 %/0,6 W
P1 20 kΩ (typ CA9MV)
P2 20 kΩ (typ CA9MV)
C1 220 pF/NPO, keramický
C2 4,7 µF/63 V, fóliový
C3 2 200 µF/50 V, radiální
(nebo 2x 1 000 µF/63 V,
radiální)
C4 10 pF/NPO, keramický
T1 BC547B
T2 BD249C (TO218)
Jiøí Halamzòa
Hlukem spouštìný
generátor
výstražného zvuku
Popisovaný obvod je akustická
høíèka, která mùže být využita pro zá-
bavu nebo jako zabezpeèovací zaøí-
zení. Pøi silnìjším hluku, který se sní-
má mikrofonem, se spustí na dobu
asi 6 s pøerušovaný výstražný tón.
Na zapojení v pùvodním prameni
mìlo být vtipné to, že jako mikrofon
Obr. 3.
Obrazec
plošných spojù
(mìø.: 1 : 1)
a rozmístìní
souèástek
na desce
nf zesilovaèe
ve tøídì A
pro snímání hluku byl použit repro-
duktor generátoru (v dobì, kdy nevy-
dával výstražný zvuk).
Jak se však pøi ovìøování obvodu
ukázalo, bìžný malý reproduktor je
jako mikrofon velmi málo citlivý, a
pøístroj vùbec nepracoval!
Proto byl reproduktor ve funkci
mikrofonu nahrazen elektretovým mi-
krofonem, který, jak bylo orientaènì
zmìøeno, je asi 100x citlivìjší.
Generátor s upraveným zapoje-
ním a ovìøenou funkèností byl posta-
ven na desce s plošnými spoji. Její
fotografie je na obr. 5.
Popis funkce
Schéma generátoru je na obr. 4.
Pøístroj obsahuje elektretový mikro-
fon MI1, zesilovaè nf signálu z mik-
rofonu s hradlem IO1D, kompará-
tor síly nf signálu s hradlem IO1A,
monostabilní klopný obvod (MKO)
s hradly IO1B, IO1C, klíèovací multi-
vibrátor s hradly IO2A, IO2B, tóno-
vý multivibrátor s hradly IO2C, IO2D,
výstupní zesilovaè proudu se spí-
nacím tranzistorem T1 a reproduk-
tor SP1.
Hluk, kterým se spouští výstražný
tón, se snímá elektretovým mikrofo-
nem MI1. Mikrofon je napájen pøes
rezistor R10.
Nf signál z mikrofonu je zesilo-
ván asi 1000x hradlem NAND 4011
(IO1D), které díky ss záporné zpìtné
vazbì, zavedené rezistorem R3, pra-
cuje jako lineární zesilovaè. Hradlo
má sklon kmitat na vysokých kmito-
ètech, proto je jeho výstup zabloko-
ván kondenzátorem C9.
Na výstupu zesilovaèe s IO1D je
pøi støednì hlasité øeèi nebo pøi hluku
zpùsobeném posunutím židle, zavøe-
ním dveøí apod. nf signál s mezivr-
cholovým rozkmitem od nìkolika
voltù až do omezení, což staèí pro
zmìnu stavu komparátoru s hrad-
lem IO1A.
V zapojení podle pùvodního pra-
mene, ve kterém byl jako mikrofon
8
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Tématem èísla 3/2006, které vychází zaèátkem
èervna 2006, je elektronika v modeláøství - pøe-
devším v železnièním, ale i v automobilovém a
leteckém. Dalšími tématy jsou doplòky k do-
movnímu telefonu a èíslicový miliohmmetr
Call Box - GSM hlásiè s minimální spotøebou
s Napájecí zdroj 4x 12 V/200 mA s Spektrální
analyzátor L-Band s Aktivny subwoofer s Uni-
verzálna rýchlonabíjaèka s Zvonkové tlaèítko
s Vf generátor DDS - pokraèování
použit reproduktor (o prùmìru 77 mm
a s impedancí 8 Ω), bylo pøi ovìøová-
ní funkce namìøeno na výstupu nf
zesilovaèe s hradlem IO1A mezivr-
cholové napìtí o velikosti pouhých
desítek mV, což pro spolehlivou funk-
ci komparátoru naprosto nedostaèu-
je. Aby mohl být reproduktor použit
jako mikrofon, musel by být impe-
danènì pøizpùsoben ke vstupu zesilo-
vaèe transformátorem s pøevodem
1 : 30 až 1 : 100, který by ve stejném
pomìru bezšumovì zvìtšoval rozkmit
nf signálu. To je však neekonomické.
Jako komparátor, který vyhodno-
cuje dostateènou sílu nf signálu z mi-
krofonu a spouští výstražný tón, je
využíváno hradlo NAND 4011 (IO1A).
Na vstup 2 IO1A je z bìžce trimru R2
pøivádìno pøedpìtí, ke kterému je pøi-
èítán nf signál ze zesilovaèe s IO1D.
Pøedpìtí musí být o nìco menší, než
je rozhodovací úroveò hradla. Když
kladná špièka nf signálu pøekroèí roz-
hodovací úroveò, pøejde výstup kom-
parátoru do nízké úrovnì. Trimrem
R2 se nastavuje citlivost komparáto-
ru - èím vyšší je pøedpìtí z bìžce R2,
tím slabší nf signál postaèí na zmìnu
stavu komparátoru.
Signálem nízké úrovnì z kompa-
rátoru se spouští MKO sestavený
z hradel IO1B a IO1C, který urèuje
dobu trvání výstražného tónu. Doba
kyvu MKO je dána hodnotami souèás-
tek R5 a C5 a je asi 6 s.
Po dobu kyvu MKO je signálem
vysoké úrovnì z výstupu 4 IO1B
spuštìna kaskáda klíèovacího multi-
vibrátoru s hradly IO2A a IO2B a tó-
nového multivibrátoru s hradly IO2C
a IO2D, která generuje výstražný sig-
nál. Na výstupu 11 IO2D je pravoúhlý
signál o kmitoètu asi 550 Hz a støídì
asi 1 : 1 klíèovaný s periodou pøibliž-
nì 820 ms a støídou zhruba 1 : 1.
Bìhem kyvu MKO je také signá-
lem nízké úrovnì z výstupu 10 IO1C
zablokován vstup 1 IO1A komparáto-
ru, aby nereagoval na vlastní výstraž-
ný tón. Aby nemohla nastat hazardní
situace, je blokovací signál ponìkud
zpoždìn èlánkem R4, C4. Kompará-
tor díky tomu zaène reagovat na sig-
nál z mikrofonu až asi za 0,5 s po
doznìní výstražného tónu.
Výstražný signál z výstupu 11 IO2D
je proudovì zesilován tranzistorem
T1 a veden do dynamického repro-
duktoru SP1 s impedancí 8 až 16 Ω.
Maximální proud tranzistorem T1 je
omezen emitorovým rezistorem R9 na
100 až 200 mA.
V realizovaném vzorku byl na re-
produktoru o impedanci 8 Ω zmìøen
mezivrcholový rozkmit pravoúhlého
signálu 1 V, což pøedstavuje výkon
støídavé složky signálu asi 30 mW.
Zmìnou hodnot souèástek v obvodu
tranzistoru T1 mùžeme výkon vý-
stražného tónu podle potøeby upravit.
Generátor je napájen hrubì stabi-
lizovaným napìtím 9 V z baterie nebo
ze síového adaptéru. Klidový napá-
jecí proud je asi 5 mA (z toho 4,5 mA
odebírá nf zesilovaè s linearizovaným
hradlem IO1D), bìhem znìní výstraž-
ného tónu vzrùstá napájecí proud až
na asi 80 mA.
Konstrukce a oživení
Generátor je zkonstruován z bìž-
ných vývodových souèástek na desce
s jednostrannými plošnými spoji. Ob-
razec spojù je na obr. 6, rozmístìní
souèástek na desce je na obr. 7.
Obvody IO1 a IO2 jsou zasunuty
do objímek, aby je bylo možné pøí-
padnì použít i v jiných konstrukcích.
Na desce jsou tøi propojky (jedna je
pod IO1), které zhotovíme z odstøiže-
ných vývodù miniaturních rezistorù.
Po zapojení desky generátor vy-
zkoušíme a trimrem R2 nastavíme
vhodnou citlivost spouštìní výstraž-
ného signálu hlukem. Pozor - v dolní
poloze bìžce R2 je výstup zesilovaèe
IO1D uzemnìn a citlivost je nulová.
Seznam souèástek
R1 100 kΩ,

miniaturní
R2 50 kΩ,

trimr 10 mm,
ležatý
R3, R4, R5 1 MΩ,

miniaturní
R6, R7 220 kΩ,

miniaturní
R8 4,7 kΩ,

miniaturní
R9 47 Ω,

miniaturní
R10 10 kΩ,

miniaturní
C1, C2 100 nF/J/63 V, RM5,
fóliový (CF1)
C3 100 nF/63 V, RM5,
keramický
C4 1 µF/J/63 V, RM5,
fóliový (CF1)
C5 10 µF/35 V, radiální
C6 2,2 µF/50 V, radiální
C7 4,7 nF/J/100 V, RM5,
fóliový (CF2)
C8 100 µF/16 V, radiální
C9 1 nF/J/100 V, RM5,
fóliový (CF2)
T1 BC337-40
IO1 4011 (DIL14)
IO2 4093 (DIL14)
objímka precizní DIL14 2 kusy
MI1 elektretový mikrofon
10 mm (MCE101)
SP1 reproduktor 8 až 16 Ω
deska s plošnými spoji è. KE02F4
Elektor, 7-8/2000
Obr. 6. Obrazec plošných spojù generátoru
(mìø.: 1 : 1, rozmìry 71,1 x 35,6 mm)
Obr. 7. Rozmístìní souèástek
na desce generátoru
9
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Technické parametry
Napájení: 3 V, 2x typ AAA.
Spotøeba: provoz typ. 15 mA,
vypnutí typ. 6 µA.
Zobrazovací jednotka:
znakový LCD 2x 8.
Velikost písmen: 2,78 x 4,48 mm.
Viditelná plocha: 30,0 x 14,0 mm.
Poèítané položky:
TRASA - vzdálenost v metrech.
KROKY - poèet krokù.
Ovládání:
tlaèítko - èervené, zrušit (C);
tlaèítko - žluté, šipka (Œ);
tlaèítko - zelené, enter (8 ).
Senzor:
±2 g Dual-Axis Akcelerometr;
vzorkovací frekvence 40 Hz ±15 %.
Rozmìry: krabièka 72 x 50 x 22 mm.
Pøesnost:
záleží na kalibraci a uchycení.
Analýza
Jedním z hlavních kritérií byla funkè-
nost a velikost finálního výrobku. Ve-
likost mobilního zaøízení, které by
uživateli neznepøíjemòovalo jeho nor-
mální èinnost, je dána skuteèností,
kde se zaøízení bude nosit. Krokomìr
musí být umístìn v oblasti pasu, pro-
to by jeho velikost mìla být co
nejmenší, aby nebránil uživateli v li-
bovolném pohybu. Nejlépe by vyho-
vovala krabièka, která je opatøena
klipsnou na pøichycení k odìvu uživa-
tele. Komerènì prodávané krabièky
tuto klipsnu nemají, kromì asi dvou
typù, které jsou pro svou velikost
a orientaci pøichycení k odìvu nepou-
žitelné. Z hlediska použitého materiá-
lu, rozmìrù a dostupnosti jsem zvolil
krabièku KG 22M nabízenou v rùz-
ných šíøkách. Velikost krabièky urèila
další parametry souèástek krokomì-
ru (displej, napájení, ovládání).
Dalším krokem byla volba druhu
napájení. Pøicházelo v úvahu 5 mož-
ností napájení: 9 V baterie, 2 x 1,5 V,
1 x 1,5 V, 3 V a 12 V baterie. Baterie
o velikosti 12 V a 1 x 1,5 V jsem za-
mítl kvùli malé kapacitì a úèinnosti
napájení. Jelikož se v souèasnosti
vyrábìjí výborné a dostupné DC-DC
mìnièe, váhal jsem pak jen mezi
zdrojem 2 x 1,5 V a èlánkem 3 V. Ví-
tìzem se stala nakonec dvojice 1,5 V
èlánkù AAA (mikro), jak kvùli své ve-
likosti, dostateèné kapacitì, pomìru
cena/výkon, ale také kvùli existenci
držáku na tyto baterie. Nevýhodou
celého zaøízení je nutnost rozebrat
krabièku pøi jejich výmìnì.
Pro komunikaci s uživatelem má
sloužit displej, aby krokomìr informo-
val uživatele o ušlé vzdálenosti, na-
stavení atd. Displeje s LED jsem za-
mítl už na zaèátku pro jejich velikost
a hlavnì spotøebu. Na našem trhu lze
koupit displeje LCD øízené vlastním
øadièem uzpùsobené ke komunikaci
s mikroprocesory. LCD firmy ELNEC
typ EL0802A obsahuje známý èip fir-
my Hitachi HD44780 usnadòující øí-
zení displeje.
Dùležitou volbou je také zpùsob
ovládání celého zaøízení. Nejvhod-
nìjší a také nejpoužívanìjší zpùsob
v komerèní sféøe je ovládání tlaèítky.
Zvolil jsem typ s potøebnou velikostí,
barvou a spolehlivostí. Ovládání je
tedy urèeno tøemi tlaèítky rùzných ba-
rev a s rùznou funkcí, kterou by mìl
vykonávat obslužný program mikro-
procesoru.
Pro komunikaci s poèítaèem bylo
nutné zvolit výstupní konektor. Ko-
nektor musel být malý a bìžnì do-
stupný. Protože jsem uvažoval o sério-
vém rozhraní, tak na výbìr bylo málo
konektorù. Nakonec jsem zvolil JACK
2,5 stereo s vypínacím kontaktem.
Základem celého zaøízení, který
ovládá všechny periferie, je mikropro-
cesor. Volba byla pomìrnì jednodu-
chá, nebo jsem potøeboval typ malé
velikosti, obsahující sériovou linku
UART a asi 15 vstupních/výstupních
bran. Mikroprocesor by mìl mít ales-
poò 8 kB pamìti na program a nej-
lépe interní pamì EEPROM. Nejvý-
hodnìjší jak z hlediska vlastností, tak
i ceny, dostupnosti a zkušeností s tì-
mito procesory mi pøipadal typ od fir-
my ATMEL 89C52. Mikroprocesor je
taktovaný na 12 MHz, aby byl jeden
instrukèní krok 1 µs. Zvolený obvod
neobsahuje interní EEPROM, a proto
bylo nutné ji pøipojit jako externí sou-
èástku.
Èidlo, to je klíèová souèástka. Po-
hybující se èlovìk (viz obr. 1) vykoná-
vá pøi chùzi rùzné pohyby dolními
konèetinami, rukama, a dokonce i ce-
lým tìlem.
Základní jednotka ušlé vzdálenos-
ti je krok, který urèuje ušlou vzdále-
nost.
Pro mìøení této vzdálenosti staèí
urèit, kdy byl krok vykonán. Nejjedno-
dušší by bylo zmìøit zmìnu úhlu dol-
ních konèetin nebo zmìnu tlaku na
podrážce obuvi. Sestrojení tìchto èi-
del by bylo velmi obtížné a znepøí-
jemòovalo by užívání zaøízení. Ruce
sice také kmitají v rytmu chùze, ale
není zaruèeno, že uživatel bude ru-
kou kmitat zrovna v rytmu dolních
konèetin. Pøi zevrubném zkoumání
pohybu jsem zjistil, že èlovìk se pøi
chùzi pohybuje také smìrem nahoru
a dolù. Tento pohyb je v ose z a je
kolmý na smìr pohybu. Každý krok
vychýlí pánev z vodorovné pozice
(2 až 5 cm), ale i svislé pozice (5 cm
a více) a umožní pøenést pokrèenou
zadní nohu do pøední pozice. Pøi ma-
ximálním vychýlení pokrèené nohy je
ve vertikálním smìru dosaženo maxi-
mum a pøi pokládání nohy minimum.
Pro zjišování vertikální výchylky
bylo sestrojeno otøesové èidlo. Otøe-
sové èidlo sestrojené z piezomìnièe
a pøevodníku A/D nebylo dostateènì
citlivé, hlavnì byl malý odstup signá-
lu od šumu (viz [1]).
Další nevýhodou byla konstrukce
takového èidla, nebo piezomembrá-
na pro svou èinnost potøebovala tìž-
ké závaží. Celé èidlo by pak vážilo
více než samotný krokomìr, nemluvì
o rozmìrech a složitosti zpracování
vstupních dat. Nejlepším øešením
Elektronický
krokomìr
Radek Zeman
Digitální krokomìr je schopen pøibližnì urèit ušlou vzdálenost.
Veškeré informace jsou zobrazovány na displeji LCD. Ten je ovlá-
dán tøemi tlaèítky. Krokomìr je øízen mikroprocesorem, který je
možno kdykoliv pøeprogramovat na novìjší verzi firmwaru. Detekce
kroku je zajištìna akcelerometrem firmy Analog Devices s rozsa-
hem ±2 g. Napájení obstarávají dva èlánky AAA (3 V). Jejich napìtí
je mìnièem zvýšeno na 5 V. Celý pøístroj je vestavìn do malé plas-
tové krabièky a koženkového obalu.
Obr. 1.
Chùze
èlovìka
10
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
bylo najít jiné, citlivìjší, dostupné a
nejlépe elektronické èidlo. Èidlo s di-
gitálním výstupem, ale založené na
mechanickém jádru, je akcelerometr.
Opìt se mìøí v ose z, ale tentokrát
zrychlení v g.
Akcelerometr je oproti èidlu s pie-
zomìnièem výraznì menší a posky-
tuje pøímo digitální výstup. Z literatury
jsem zjistil, že chùze èlovìka vyvolá-
vá maximálnì zrychlení o velikosti
2 g. Výrobce nabízí také akcelerome-
try v rozsahu ±10 g, ale pro kroky po-
malé by byly zmìny zrychlení malé, a
pak by se mohlo stát, že nìkteré kro-
ky by nebyly zaregistrovány.
Pro konstrukci napájecího zdroje
bylo dùležité také zvolit vhodný mì-
niè DC-DC. Kladl jsem si podmínku,
aby minimální vstupní napìtí, pøi nìmž
by mìniè fungoval, bylo okolo 1 V a
klidový (STAND-BY) proud byl øádu
µA. Výstupní napájení bylo zvoleno
5 V, i když všechny obvody (kromì
displeje) by pracovaly již pøi 3,3 V.
Ukázalo se, že velmi dùležitá je
také dostupnost mìnièe. Byly vy-
brány dva typy, jeden firmy Maxim
(MAX1724EZK50) a druhý od firmy
ON Semiconductor (MC33463). Na-
konec jsem se rozhodl pro mìniè
MAX1724EZK50, i pøes nìkteré jeho
nevýhody.
Pro uživatelskou pøívìtivost a me-
chanické provedení bylo zvoleno
zapnutí a vypnutí pøístroje pomocí
tlaèítek. Vypínání má na starosti mik-
roprocesor, který ovládá jak vypínací/
/zapínací MOSFET, tak øídí všechny
funkce krokomìru.
Po nastudování katalogového lis-
tu byly všechny souèástky pøipojeny
k mikroprocesoru tak, aby bylo možné
vytvoøit efektivní (využívající schop-
nosti mikroprocesoru) programové
vybavení.
Popis hardwaru
Celé zaøízení lze rozdìlit na 5 èástí:
- základní jednotka,
- periferie,
- èidlo,
- napájecí zdroj,
- obal.
Základní jednotka
Tato jednotka je tvoøena mikropro-
cesorem øady 8051, pøesnìji typem
AT89C52 od firmy ATMEL v pouzdøe
PLCC. Tento typ mikroprocesoru byl
už urèen v analýze za vyhovující jak
svými schopnostmi, tak také dostup-
nou cenou a vývojovými prostøedky.
Mikroprocesor je zapojen tak, aby po
vygenerování signálu RESET pøešel
do bìžné èinnosti. Signál RESET je
tvoøen jednoduchým derivaèním èlán-
kem složeným z rezistoru R3 a konden-
zátoru C5. Délka trvání signálu je volena
tak, aby mikroprocesor byl dostateènì
vynulován. Èasová konstanta v tom-
to pøípadì (50 ms) dostateènì pøevy-
šuje hodnotu udávanou v katalogo-
vém listu. K mikroprocesoru je ještì
pøipojen krystal Y1 o velikosti 12 MHz
s pomocnými kondenzátory C6, C7.
Krystal sice kmitá na 12 MHz, ale je-
den instrukèní krok mikroprocesoru je
1/12 Y1 Š 1 MHz Š 1 µs. Tato 1µs je
urèující pro vìtšinu procedur, které
užívá procesor (bude popsáno v soft-
warové èásti).
Periferie
Na bránu procesoru P1 je pøipojen
displej LCD - byl zvolen osmimístný
se dvìma øádky z dùvodu jeho veli-
kosti, ceny, ale pøedevším spotøeby
energie.
Výstup P1.0 je použit jako výstup
na piezomìniè, který spoleènì s LCD
a tlaèítky zajišuje komunikaci mezi
krokomìrem a uživatelem.
Všechna nastavení jsou uchována
v sériové pamìti EEPROM, se kterou
mikroprocesor komunikuje pøes dvou-
vodièovou sbìrnici. Byl zvolen typ
256 B, který pro toto zaøízení dosta-
teènì vyhovuje.
K mikroprocesoru jsou také pøipo-
jena tøi tlaèítka rùzné barvy, jimiž uži-
vatel komunikuje se zaøízením. Tla-
èítka jsou pøímo pøipojena na bránu
P2, kde pomocí interního „pull-upu“
mikroprocesoru je zajištìna jejich
správná èinnost. Mikroprocesor mùže
vysílat data do jiného zaøízení po
standardizovaném rozhraní UART.
Konektor je standardní stereo-jack
2,5 s vypínacím kontaktem, který mi-
kroprocesor kontroluje na vývodu
P2.7.
Poslední souèástkou propojenou
s procesorem je konektor na èidlo,
který je tvoøen 4 vodièi spojujícími èi-
dlo s procesorem.
Èidlo
Základem èidla je akcelerometr
ADXL2025E od firmy Analog Devices.
Mìøicí rozsah èidla je ±2 g ve dvou
osách na sebe kolmých. Èidlo má ne-
jen analogový výstup, ale také digi-
tální (úrovnì TTL). Ke správné funkci
potøebuje èidlo dva kondenzátory C8,
C9, které urèují šíøku kmitoètového
pásma, v našem pøípadì okolo 40 Hz.
Jelikož èidlo má digitální výstup, kde
aktuální hodnota zrychlení je dána
pomìrem T1/T2, rezistor R6 urèuje
periodu T2.
Perioda T2 byla zvolena okolo 3 ms
s ohledem na kmitoètové pásmo,
pøesun a rychlost zpracování dat.
Kondenzátor C10 je blokující konden-
zátor doporuèený výrobcem.
Na velikost šumu má nejvìtší vliv
kapacita C8, C9. Platí, že èím vìtší
šíøka pásma, tím vìtší šum. Proto
bylo nutné zvolit kompromis mezi
všemi parametry èidla, které se na-
stavují externì pomocí C8, C9, R6.
Èidlo se jmenovanými souèástka-
mi je osazeno na malé destièce a je
pøipojeno 4 vodièi se zbytkem zaøíze-
ní.
Mimo desku èidla jsou vloženy do
napájecí cesty rezistor R4 a tlumivka
L2, které mají omezit vstup šumu do
èidla.
Seznam souèástek
R1 25 kΩ, PT 6-L
R2 1 MΩ, RR
R5, R3 10 kΩ, RR
R4 100 Ω, RR
R6 390 kΩ, RR
C1, C2, C3 10 µF/10 V, SMD tantal.
C4 22 µF/6,3 V, CTS
C5 4,7 µF/16 V, SMD tantal.
C6, C7 33 pF, CK+33P NPO
C8, C9 150 nF, CK+150N Z5U
C10 100 nF, CK+100N X7R
D1 BAV70, SMD
U1 MAX1724EZK50-T
U2 AT24C02N-SC-2.7
U3 AT89C52-24JI+PCCL44Z
U4 PC817
U5 ADXL202JE
J1 A306421 (2x AAA)
J2 EL0802A
J3 SCJ-0253A-2
J4 Konektor èidlo (4 dráty)
J5 Konektor deska (4 dráty)
LS1 KPT1540W
L1 Tl.10 µH
Obr. 2.
Tlakové èidlo
Obr. 3. Orientace os zrychlení
akcelerometru
Obr. 4. Vnitøní struktura
akcelerometru v 10 µm
Obr. 5. Perioda
11
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
L2 Ferit. tlumivka
Q1 MGSF1P02LT1
SW1 až SW3 P-DT6 rùzné barvy
Y1 12,000 MHz
Krabièka KG 22M
Napájecí zdroj
Hlavním požadavkem bylo bate-
riové napájení celého zaøízení. Z to-
hoto dùvodu bylo nutné použít mìniè.
Jako nejvýhodnìjší typ byl zvolen
MAX1724EZK50, mìniè min. 0,8 V
na 5 V. Cívka L1 a kondenzátory C1,
C2 jsou doporuèeny výrobcem.
Vzhledem k minimální spotøebì
zaøízení ve vypnutém stavu je zdroj
doplnìn o vypínací MOSFET Q1.
Ten je pøidržován rezistorem R2 ve
vypnutém stavu. Pøi nulovém zatíže-
ní mìnièe je proudová spotøeba pod
10 µA.
Zaøízení se uvádí do chodu podr-
žením tlaèítka SW, kdy uzemníme
MOSFET, tím otevøeme pøechod S-D
a napìtí na výstupu se ustálí na 5 V.
Aby èinnost mìnièe nebyla podmínì-
na držením tlaèítka SW1, je pøidán
ovládací optoèlen U4. Ovládací opto-
èlen je øízený nulovaným mikroproce-
sorem, který pomocí signálu DRŽ (bit
P2.5) ovládá napájení celého zaøízení.
Dvoudiodou D1 se spoleènou kato-
dou je umožnìno plnohodnotnì po-
užívat tlaèítko SW1 k ovládání zaøí-
zení. Kondenzátory na výstupu jsou
používány jako lokální zásobárna ener-
gie na desce s plošnými spoji.
Obr. 6.
Schéma
krokomìru
Obr. 6a.
Schéma
zdroje
Obr. 6b.
Schéma
èidla
Obr. 7a.
Deska
s plošnými
spoji
- spodní
strana
Obr. 7b.
Deska
s plošnými
spoji
- horní
strana
12
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Obal
Protože zaøízení má být pøenosné,
je uloženo v malé plastové krabiè-
ce o rozmìrech 70 x 52 x 22 mm.
Tato krabièka byla zvolena pøede-
vším kvùli rozmìrùm (pøestože nemá
klipsnu na pøichycení k opasku) a do-
stupnosti. Krabièka byla upravena
vyøíznutím okének na displej, konek-
tor na výstup a tøi tlaèítka. Pro mož-
nost upevnìní zaøízení na tìlo uživa-
tele byl vyroben obal z koženky, který
zachovává všechny funkce pøístroje a
hlavnì musí umožnit nošení na opas-
ku.
Popis softwaru
Celý program je tvoøen nìkolika
desítkami procedur, které jsou volány
v hlavním programu. Každá procedura
byla odzkoušena samostatnì s rùz-
nými vstupy. Jako asembler byl po-
užíván produkt firmy MetaLink Corpo-
ration, 8051 Cross-Assembler 1.2h.
Výstupem je klasický soubor typu In-
tel HEX. Procedury byly odsimulová-
ny v programu AVSIM 8051 - AVOCET
SYSTEMS.
Procedury lze rozdìlit do èástí:
- ovládání displeje,
- ovládání pamìti EEPROM,
- ètení tlaèítek,
- kalibrace èidla,
- detekce kroku,
- pøerušení od èidla,
- pøerušení od sériového kanálu,
- pomocné výpoèty.
Ovládání displeje
Øídí èinnost displeje po 4vodièové
datové sbìrnici + 2 ovládací signály.
Vysílá požadavky na displej dané vý-
robcem - viz obr. 8.
Ovládání pamìti EEPROM
Procedury vykonávající jednotlivé
kroky sériové komunikace - viz obr. 9.
Ètení tlaèítek
Procedura, která ète stav tlaèítek
a nastavuje patøièné informaèní bity.
Stisknutím tlaèítka se také ozve píp-
nutí z piezomìnièe.
Kalibrace èidla
Soustava procedur, kterými se
nastavuje nulové zrychlení èidla
(0_POSUN) (0g) a násobící koefi-
cient rozsahu ±2 g (X_POSUN). Po-
èet volání a poøadí urèuje hlavní pro-
gram.
Detekce hodnot
Tuto skupinu urèují procedury na
mìøení T1 a T2, pøepoèet zrychlení,
úprava hodnot zrychlení a detekce
vrcholu.
Mìøení T1, T2
Èidlo vyvolává pøerušení INTO,
kde v obsluhující proceduøe jsou na-
staveny hodnoty T1 a T2. Obì hod-
noty jsou uloženy do dvou 8bitových
registrù v pamìti.
Pøepoèet zrychlení
Procedura vypoète z hodnot T1,
T2 a kalibraèních konstant 0_POSUN
a X_POSUN zrychlení v g. Výrobcem
udávaný vzorec je:
A(g) = (T1/T2 - 0,5)/12,5 %,
kde pro pøesné mìøení je 0,5 zastou-
pena hodnotou 0_POSUN a 12,5
hodnotou uloženou v X_POSUN. Vý-
sledné zrychlení mùže být kladné
i záporné. Bylo zvoleno zobrazení
pøímém kódu.
±x,xxx g
& j
znaménko (1 bit)  desetinná èást (16 bit)
celá èást (8bit)
Úprava hodnot zrychlení
Je to procedura hladin nulového
zrychlení (odstranìn šum a nežádou-
cí malé impulsy).
Nulovou hladinu urèuje konstanta
0_HLADINA, která je pøímou souèás-
tí programu mikroprocesoru. Nultá
hladina je volena okolo 1 g, nebo
zrychlení v klidovém stavu se pohy-
buje podle polohy krokomìru okolo 1 g.
Pro urèitou necitlivost je zvolena hod-
nota 1,15 g. 150 mg urèuje šum, ke
kterému je krokomìr imunní. Výstu-
pem této procedury jsou hodnoty
zrychlení pøepoèítané na nulovou
hladinu.
Dále následuje procedura vyhla-
zující šum na namìøených hodno-
tách. Ta je realizována klouzavým
prùmìrem z prùmìrování 8 soused-
ních prvkù. Hodnota 8 je optimální
pro bìžné kroky (rychlost chùze
okolo 4 km/hod). Vìtší rozptyl prù-
mìrù se neosvìdèil, protože pak
bylo velmi zkreslené výsledné zrych-
lení.
Detekce vrcholu
Procedura sleduje zmìny v klou-
zavém prùmìru a nalézá první ma-
ximum. Po nalezení maxima pøiète
k ušlé vzdálenosti délku kroku a zvý-
ší poèet krokù. Zde by bylo možné
také poèítat frekvenci a razanci kro-
kù. Z výše uvedených hodnot by bylo
možné vypoèítat prùmìrnou rychlost,
stopky, poèet spotøebované energie
atd.
Hlavní program
Hlavní program je realizován a po-
psán jako koneèný automat. Vstupní
promìnné jsou známá 3 tlaèítka. Prv-
ní tlaèítko znamená zrušit (C), druhé
šipku (i) a tøetí enter (8 ). Automat je
realizován programem, kde ke kaž-
dému stavu automatu pøísluší daná
pozice v programu. Po iniciaci se kro-
komìr dostane do zaèáteèního stavu,
pak uživatel po stisknutí daného tla-
èítka pøechází do jiného stavu. Po-
mocí menu je také možné krokomìr
vypnout. Více podrobností o struktuøe
menu viz obr. 17.
(Pokraèování)
Obr. 8. Tabulka ovládacích kódù LCD
Obr. 9. Komunikace
EEPROM
13
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Bystrý hledaè pokladù, dnes se také razí
název detektorista, do roka praktického trá-
pení v terénu pochopí, že detektor je na min-
ce použitelný na hloubku rovnou asi prùmìru
cívky a na veliké vìci jsou to prùmìry tøi.
A ten nebystrý stále vìøí reklamním letákùm,
že má ten nejlepší, nejuniverzálnìjší detek-
tor kovù a tou malou cíveèkou sáhne na dva
metry pod zem. V terénu je uloženo a pøí-
padnì ztraceno mnoho velkých a hluboko
uložených pøedmìtù, a zvìtšit dosah detek-
torù zvìtšením citlivosti je mimo možnosti
souèasné elektroniky a navíc je nutné potla-
èit citlivost na malé, mìlce uložené pøedmì-
ty. A pøesnì tak pùsobí zvìtšení cívky s vel-
kým prùmìrem.
Ze zaèátku se zdá, že je jen otázkou troj-
èlenky všechno úmìrnì zvìtšit, a vyrazit
ven. Nejèastìji navrhovaným øešením je ka-
belová smyèka, kterou si pøizpùsobíme na
prùmìr násobku závitu [1]. V praxi je to vy-
zkoušené s deseti metry trojžilového kabelu.
Na metrovou cívku se smyèka stoèí do tøí
závitù a pøipevní izolepou na rám sestavený
tøeba z „Rolpy“. Je to jednoduché a skladné,
ale výsledky jsou silnì neuspokojivé. Øada
výrobcù nabízí i pevnou rámovou cívku, pøí-
mo „dvoumužnou“, ale kvalitì dvojnásobku
neodpovídá, jen cenou. Zkusme se nato po-
dívat z hlediska omezujících faktorù.
Pøi dodržení velikosti indukènosti cívky
bude s rùstem prùmìru klesat kvadraticky
hustota energie v ploše, se zmenšením po-
ètu závitù dále klesá intenzita magnetického
pole. Jediné, co vzroste, budou elektromag-
netické poruchy naindukované do zvìtšené
plochy cívky, to se projeví zvìtšením šumu a
ten nás donutí omezit zesílení pøijímací
èásti. Navíc v šumu zanikne èást užiteèného
signálu. Zkusme si to numericky srovnat
u cívek s prùmìrem 30 cm a 1 m a pøedpo-
kládáme, že zùstává konstantní délka vinuté-
ho vodièe (ne indukènost) a cívkou prochází
symbolický jeden ampér.
Pro malou cívku to vychází zaokrouhlenì
32 závitù, 10 závitù pro velkou
H = (N.I.r
2
)/2.(r
2
+ x
2
)
3/2
Je to výraz pro intenzitu magnetického
pole v ose cívky, N je poèet závitù, I proud, r je
polomìr cívky a x vzdálenost od roviny cívky.
V našem pøípadì sledujeme pole v rovinì
cívky, proto bude x rovné nule. Po dosazení
je výsledná hodnota intenzity pro malou cív-
ku 41,3 A/m, u velké je to 7,07 A/m. Této
hodnotì je úmìrná úroveò vybuzených víøi-
vých proudù v pøedmìtu a pomìr poètu závi-
tù urèuje amplitudu signálu pøijatého zpìt na
vstup zesilovaèe. Když to pøepoèítáme, zís-
káme pomìr zhoršení odezvy pro metrovou
cívku 19,7krát více než jeden øád.
Výsledek je to zdrcující, div, že ještì nì-
kdo zkouší hledat s velkou cívkou. Àešením
je zvýšit emitovaný výkon a vìnovat se zdo-
konalení cívek, proto je tøeba zaèít témìø od
zaèátku.
Pro impulsní detektory s jednoduchou
cívkou, tzv. monocoil, je rozhodující intenzita
magnetického pole protínajícího vodivý
pøedmìt, tak aby se vybudily víøivé proudy.
Intenzitu pole mìøíme v A/m a u cívky jsou to
ampérzávity, tedy proud procházející cívkou
vynásobený poètem závitù.
H ~ I.N = U/R.N =
= U.N/(R
j
N) = U/R
j
(a)
R je odpor jednoho závitu a závìr je neuvìøi-
telnì prostý, poèet závitù se vykrátí. Intenzita
magnetického pole kruhové cívky závisí na
napìtí zdroje a odporu jednoho závitu. Po-
kud zvìtšujeme poèet závitù cívky a udržuje-
me konstantní napìtí zdroje, pøesto zùstává
konstantní i její pole. Staèil by tedy jeden zá-
vit a tomu pøíznivì nahrává i zvýšení rezo-
nanèní frekvence. Jeden závit má minimální
dobu vypnutí a není tøeba si dlouze pohrávat
s neutralizací cívky. Jediná potíž je v tom, že
úmìrnì se znásobí i proud a souèasné sou-
èástky nejsou schopné nebo ochotné praco-
vat v takovém režimu, navíc by to byla ne-
únosná spotøeba energie.
Navineme tedy rozumnou cívku s odpo-
rem okolo jednoho ohmu, tím máme zaruèe-
no až deset ampér v maximu pulsu pøi dva-
nácti voltech napájení, to snese každý
solidní polovodièový spínaè. Pokusy se sto-
ampérovými tranzistory byly marné, protože
velká plocha pn pøechodu má také velkou
kapacitu a tranzistor se pomalu zavírá.
Zkusme využít odvození (a) a zvìtšit intenzitu
vysílaného pole zvýšením napájecího napìtí.
Hlavním omezujícím faktorem bude na-
pìtí prùrazu budicích tranzistorù a zde se
nejlépe osvìdèily bipolární tranzistory, které
už léta drží hranici prùrazu na 1500 V - to
je bariéra daná vlastnostmi monokrystalic-
kého køemíku. Napìtí prùrazu je závislé na
kolektorovém proudu a snižuje se pøibližnì
parabolicky, proto øadíme tranzistory do pa-
ralelních tandemù, aby vydržely víc. Jako
další schùdné øešení se jeví zmenšení veli-
kosti neutralizaèního odporu cívky. Tím se
velikost špièky zredukuje, relaxace se pro-
dlouží a to nám moc vadit nemusí, protože
hovoøíme o velkých cívkách, zajímají nás
velké pøedmìty, a integrovat a vzorkovat sig-
nál budeme až v delších èasech. Takže zvý-
šení napájecího napìtí je v jisté míøe dovole-
no.
Zvìtšení opakovací frekvence by po-
mohlo zlepšit imunitu k šumu, ale kdo si jed-
nou položil prst na vysílací tranzistory im-
pulsního detektoru kovu, ten o zvìtšení
nemùže uvažovat, další ohøev by byl ne-
bezpeèný. Jsme tak chyceni do trojrozmìrné
pasti hranièních vlastností souèástek a pro
jednoduchou cívku se nedá nic moc udìlat.
Tím je napovìzen smìr dalšího možného
zlepšení, sestavení velkých cívek z malých
tak, aby se vyšší energie a napìtí rozložily
na vìtší poèet tranzistorù. Vznikne tak nová
kategorie složených cívek segmentových a
tandemových pro hloubkové hledání, ale to
je spíš záležitost velkých firem.
Nejjednodušší ze složených cívek je
dvojèe, twin-loop, popsané pøed lety v paten-
tové literatuøe [2], obèas zmiòované, ale
málo používané. Kouzlo nápadu dvojité cívky
je v pøeložení dvou cívek èásteènì pøes sebe
tak, aby vzájemná indukènost byla nulová.
Tenhle trik ovládají všichni konstruktéøi ba-
lanèních detektorù a øíkají mu dvojité D.
Vzájemná nulová indukènost umožní seèíst
intenzity elektromagnetického pole v prosto-
ru, aniž jsou ohroženy budicí tranzistory nì-
jakým transformátorovým efektem a vlivem
vzájemné indukènosti. Ideové schéma pa-
tentu je na obr. 1.
PI detektor kovù
s dvojitou cívkou
- twin loop
Ing. Zdenìk Jarchovský
Velká cívka - to je nejèastìjší otázka hledaèù pokladù otráve-
ných povrchovým nimráním a s velkou vizí nalezení armádní po-
kladny. Teoreticky i prakticky staèí navinout vìtší prùmìr, dodržet
velikost indukènosti a pokraèovat v hledání. Jsou však i jiné ces-
ty, jak sáhnout do hloubky efektivnìji - zdvojením cívky. Dále jsou
v èlánku probrány další možné úpravy zapojení.
Obr. 1.
Schéma
patentu
Obr. 2.
Schéma
Zapojení
ñ
14
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Jako základ nového detektoru jsem po-
užil osvìdèenou desku detektoru s trojitou
integrací [3]. Pro první (seznamovací) pokus
staèilo osadit jen dva vysílací tranzistory
a oddìlenì napájet cívky. Výsledné napìtí
kolektorové špièky nedosáhlo 400 V, proto
jsem se rozhodl pro napájení každé cívky
pìtinásobným tandemem tranzistorù. Tyto
pìtice vyvést mimo základní desku, místo po
tranzistorech použít pro posilovací tranzistor.
Pùvodní T 11 nemìl šanci otevøít naplno deset
bází po 1 A, má proto k posílení emitorový
sledovaè TP, ve kterém vyhoví prakticky libo-
volný pnp tranzistor v pouzdru TO 220. Využí-
vám tøí otvorù v øadì pro kolektory a tam je za-
pájen TP, pomocný tranzistor spoleènì s T11
a RB - rezistor, který urychluje vybití báze.
První nesmìlé pokusy s provizorními
cívkami ukázaly, že to bude pìkné. Smìlé
pokusy, už s definitivními Lorencovými cív-
kami, skonèily debaklem, až hoøely tranzisto-
ry. Pouèením z toho je, že se nemá manipu-
lovat s vzájemnou pozicí cívek, když jsou
obì pod proudem. Cívky jsou navinuty do
tvaru D (viz fotografie), musí být stejné, a
èást urèená k pøekrytí je ztenèena, závity
jsou natlaèeny hodnì k sobì.
Cívky je potøeba nastavovat a sestavo-
vat postupnì. Pøi oživování pøipojíme jed-
nu cívku s provizornì pøipojenými tlumicí-
mi rezistory (okolo 500 Ω) a najdeme zkusmo
odpor rezistorù pro optimální relaxaci napìtí
bez zákmitu. Následující operace byly pù-
vodnì dost složité, ale ukázalo se, že staèí
druhou cívku pøiblížit nepøipojenou, jen se
zkratovanými vývody, a pøekrýt ji s první cív-
kou tak, aby se její pøítomnost neprojevila na
odezvì zesilovaèe. Polohu druhé cívky staèí
zafixovat, zalít lehce epoxidem, po zatuhnutí
doplnit neutralizaèní rezistory (stejné jako
u první cívky) a pøipojit rezistory (také iden-
tické) k omezovaèi. Nyní je možné pøipojit
druhou cívku k napájení.
V této chvíli jsem zaváhal, je možná dvojí
polarita zapojení cívek, pole se mùže sèítat
i odeèítat, zde je nutné držet se patentu. Na-
pájení cívek proudem se souhlasnou polari-
tou vytvoøí silnìjší magnetické pole kolmé
k zemi, opaèná polarita vytvoøí toroidální
(prstencové) pole, které nedosáhne tak hlu-
boko, ale dokáže zasáhnout i podélnì po-
stavené pøedmìty. Pøivítal jsem možnost vý-
bìru a zvítìzil pøepínaè, tedy možnost volby
tvaru pole cívek. Ostatnì, èasem jsem obje-
vil na [4] podobné schéma, a také s pøepína-
èem. Další užiteèné webové stránky jsou
uvedeny na [5].
Na desce je vynechán pøedzesilovaè, IO6,
a signály cívek se sèítají na diodách omezo-
vaèe a jsou pøivedeny na invertující vstup
IO7. Osvìdèily se OZ OP37 nebo LT1028,
nejsou sice levné, ale pracují za dva operaè-
ní zesilovaèe s minimálním ofsetem, šumem
a maximální rychlostí pøebìhu.
Cívky musí být identické, používám na
všechny prùmìry cívek 30 m krouceného zvon-
kového drátu, u vìtších prùmìrù se indukè-
nost pøiblíží 400 µH. U velkých prùmìrù cívek
je Lorenzovo vinutí luxusem, protože mìøení
se odehrává ve vzdálené èasové oblasti po
odeznìní pulsu a rychlá relaxace cívky není
využita. Cívky jsou ovinuty kobercovou páskou
a zalaminovány. Pro vìtší mechanickou sta-
bilitu pøi nesení je sestava cívek zalepena do
„lešení“ z balzy. Výsledek je ponìkud t잚í
pro jednu ruku a není ostudou použít tlustší
trubku teleskopu pro dvouruèní držení.
Oddìlení výkonových tranzistorù umož-
òuje zaøazení doplòkového zdroje, a tak zvìt-
šit napájecí napìtí pro vysílaè. Dosah detek-
toru se však zvìtší i bez zvyšování napìtí.
Výkonové tranzistory jsou zapojené paralelnì
bez omezovacích rezistorù, pøed zapojením
do tandemu jsou testovány s indukèní zátìží
a vyøazeny, pokud mají znatelnì menší napìtí
vypínací špièky. Není povinné používat tande-
my po 5 tranzistorech, znatelné zlepšení vý-
konu je od 2 tranzistorù, více než 6 tranzistorù
již nemá vliv. Zhotovený prototyp s napáje-
ním 12 V byl vyzkoušen na virtuálním testeru
a citlivost na pøedmìt o prùøezu 400 cm
2
se
zlepšila o 20 cm, ze 140 na 160 cm. Relativnì
malé zlepšení, ale díky za každý centimetr.
Teoreticky by bylo možné sestavit zaøí-
zení ze tøí cívek s nulovou vzájemnou citli-
vostí, ale vyvážit takovou sestavu je prakticky
nemožné.
Pokud máte zájem o tuto konstrukci, pøí-
padnì hodláte takto posílit hotový detektor,
rád problémy zkonzultuji na jarz@centrum.cz.
Literatura
[1] Schuler, W.: Hledací technika pro profe-
sionály. BEN 2003.
[2] US pat. No. 2153977.
[3] PE 8/2003.
[4] Geotech - Technology for Treasure Hunting.
[5] www.findmall.com.
ñ
15
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Základem vyluzovaného zvuku je
relaxaèní oscilátor s tranzistory T4,
T5. Rychlost zmìny z klapání na pís-
kání zpùsobuje multivibrátor z tran-
zistory T1, T2. Z kolektoru T2 je ovládán
tranzistor T3, který pøipíná a odpíná
kondenzátor C4 k základnímu gene-
rátoru kmitajícímu asi na 3 kHz. Ten-
to generátor sníží kmitoèet natolik, že
zaène klapat. Kondenzátor C3 zpùso-
buje pomalejší nábìh a dobìh vyso-
kého tónu. Pokud jej neosadíme, zvuk
z nízkého na vysoký se mìní okamži-
tì, bez sklouznutí. Tranzistor T6 je
koncový stupeò pracující do malého
reproduktorku.
Konstrukce
Je nutné zakoupit v obchodì s po-
travinami jakýkoliv nápoj v 0,5 l malé
PET láhvi (0,5 l kofola nebo rùzné
minerálky a pøípadné odchylky tvaru
nejsou dùležité). Prázdná láhev se
v pùlce pøeøízne pilkou na železo (nebo ji
lze pøestøíhnout nùžkami z napíchnuté
dírky) a osazená deska s plošnými
spoji s pøipojeným reproduktorem
a vsazeným novodurovým distanè-
ním kroužkem se umístí podle obr. 4
do jedné pùlky láhve. Pøipojí se bate-
rie a láhev se spojí s druhou èástí
láhve pøesunutím asi o 2 cm tak, aby
dešová voda stékala po láhvi a ne-
zatekla dovnitø.
Jako zvukovod do krtince poslouží
novodurová trubka o prùmìru 32 až
40 mm, délky asi 30 až 40 cm použí-
vaná na odpady, kterou lze koupit
v obchodech s vodoinstalaèním ma-
teriálem èi v železáøství. Na hrdlo
láhve, kde byl šroubovací uzávìr, se
namotá tlustší provázek nebo textilní
popruh, plátno, papír apod., abychom
zvìtšili prùmìr hrdla a trubka se dala
pevnì nasadit na láhev, pøípadnì vše
zpevníme lepidlem.
Instalace odpuzovaèe spoèívá v opa-
trném rozhrnutí èerstvého krtince tak,
abychom díru pøíliš nazasypali hlí-
nou. Trubku do díry nevsazovat na-
doraz, ale nìkolik cm povytáhnout,
aby nenarazila na dno krtkovy chod-
by a tím by se zatlumilo vyzaøování
zvuku do chodeb. Úèinnost odpuzo-
vaèe závisí na úrovni základního hlu-
Odpuzovaè krtkù
Jan Horký
Zahrádkáøská sezóna je v plném proudu a páni krtci v podzemí
zahrad opìt zahájili svou destruktivní èinnost. Jedním ze zpùso-
bù, jak jim znepøíjemnit život a eliminovat jejich zhoubné poèíná-
ní, je nainstalovat na zahrádce odpuzovaè. Toto zaøízení vyluzuje
periodické klapání, které se mìní v klouzavé hvízdnutí a zpìt v èa-
sovém pomìru asi 1 : 3. Krtek jako živoèich se silnì vyvinutým
sluchem tyto zvuky nesnáší a vypuzen, zmìní své pùsobištì. Na-
pájení pøístroje je 6 V, odbìr proudu 8 až 14 mA.
Obr. 4. Sestava podle obrázku
(na výstupním hrdle v láhvi je
reproduktor, na nìm je nasazen
novodurový distanèní kroužek,
na kroužku je položena osazená
deska souèástkami k reproduktoru.
Je vhodné pro lepší manipulaci
reproduktor a desku
k  novodurovému kroužku z obou
stran pøilepit. Velmi dobøe to jde
termolepidlem z elektrické tavné
pistole Obr. 2. Deska s plošnými spoji
Obr. 1. Schéma zapojení
ñ
Obr. 3. Upevnìní desky na kroužku
16
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
ku, na který je krtek èásteènì zvyklý.
V blízkosti hluèné komunikace bude
menší, podstatnì úèinnìjší bude na
klidné zahrádce v ústraní. Pøípadnì
odpuzovaè obèas pøeinstalovat, nebo
jich použít více kusù. Odpuzovaè vy-
drží s jednou sadou baterií v provozu
asi 1 mìsíc.
Seznam souèástek
R1, R4 10 kΩ
R2, R3, R5, R6 100 kΩ
R7 390 Ω
R8 680 Ω
R9 120 Ω
R10 1,5 kΩ
C1 47 µF
C2 22 µF
C3 4,7 µF
C4 2,2 µF
C5 4,7 nF
C6 220 µF/16 V
T1, T2, T5 BC546B
T3 BS108
T4 BC556B
T6 BC337-25
Reproduktor, prùmìr 50 mm
Bateriové pouzdro 6 V 4x UM2Q
4 ks èlánky R14 (UM2)
Novodurový kroužek prùmìr 50 mm,
délka 30 mm (uøíznuto z novodurové
trubky 50 mm na odpady)
Odpuzovaè krtkù je možné si ob-
jednat jako stavebnici (vrtaná deska,
všechny souèástky, vèetnì reproduk-
toru, baterie a novodurového krouž-
ku) na adrese:
Hobby elektro, K Haltýøi 6, 594 01
Velké Meziøíèí. Tel.: 566 522 076,
776 853 844, fax. 566 520 757, hob-
byel@iol.cz. Cena je 175 Kè (vèetnì
DPH).
ñ
Digitální teplomìr
pro dálkové mìøení
Chybu menší než 1 °C lze oèekávat
od digitálního teplomìru zapojeného podle
obr. 1, využívajícího pro mìøení teploty v roz-
sahu 0 až 100 °C polovodièový senzor
AD590. Ten pracuje jako teplotnì øízený
zdroj proudu s citlivostí 1 µA/K a v uvede-
ném rozsahu teplot tedy poskytuje proud
273,15 až 373,15 µA. Pøevod proudu na
napìtí zajišuje operaèní zesilovaè IO1
tak, že napìtí na jeho výstupu roste s tep-
lotou o 50 mV na každý 1 °C. Použitý ze-
silovaè AD8541 je urèen pro napájení
jediným zdrojem, má malý pøíkon, s roz-
kmitem signálu na vstupu i výstupu dosa-
hujícím prakticky k napájecím sbìrnicím
a má malé vstupní proudy. Pøi napájení
stabilním napìtím 5 V mùže být rozkmit
jeho výstupního napìtí od 25 mV až do
4,965 V. To, že na neinvertujícím vstupu
IO1 je dìlièem R3/R4 vytvoøen potenciál
4 V, souèasnì znamená, že na sériové
kombinaci R1 + R2 je napìtí 1 V. Trimr
R2 je tøeba nastavi t tak, aby do uzl u
spoj eného s invertujícím vstupem tekl
proud 353,15 µA.To zpùsobí, že proud
zpìtnovazebním rezistorem R
F
se v roz-
sahu teplot 0 až 100 °C bude mìnit mezi
-80 a +20 µA, napìtí na nìm mezi -4 a +1 V
a výstupní napìtí IO1 U(T) od 0 V do 5 V.
Nastavovat obvod je vhodné tak, že se
pøi známé teplotì senzoru, napø. t = 25 °C
nastaví výstupní napìtí U(T) na 5 × (t/100) =
= 1,25 V, pøípadnì výstup pøevodníku A/D
IO2 na 400H. AD7476 je 12bitový pøevod-
ník A/D s postupnou aproximací se sé-
riovým výstupem. Pokud není èíslicový
výstup požadován, IO2 lze vynechat. Pro-
tože mìronosným signálem je proud, ne-
zpùsobuje úbytek na pøívodech k senzoru
chybu mìøení. Senzor by mìl být pøipojen
krouceným dvouvodièem nebo stínìným
kabelem. Všechny polovodièové souèást-
ky na obr. 1 i senzor jsou z produkce
Analog Devices.
JH
[1] Elana Lian, Chau Tran: Celsius-to-di-
gital thermometer works with remote sen-
sor. EDN 15. 4. 2004, s. 74.
Aèkoli ruèkové mìøicí pøístroje nedo-
sahují pøesnosti a snadnosti odeètu èísel-
ného výsledku mìøení u pøístrojù digitál-
ních, mají stále nìkteré pøednosti, pro
které jsou užívány. Je to napø. rychlá, by
ménì pøesná pøedstava o velikosti a tren-
du mìøené velièiny na dostateènì velkém
pøístroji. Problém mùže zpùsobit, nemá-li
pøístroj rozsah, který by odpovídal mìøe-
nému proudu, není k dispozici vhodný
boèník nebo dokonce je-li rozsah pøístroje
vìtší než mìøený proud. Pøesto i to je
možné, a to s pomocí proudového senzoru
MAX4172 v zapojení podle obr. 2, s hod-
notami souèástek, které umožòují indika-
Obr. 1. Zapojení teplomìru pro dálkové
mìøení v rozsahu 0 až 100 °C
ci proudu 0 až 100 mA ruèkovým pøístro-
jem s rozsahem 15 mA. Použitý integro-
vaný pøevodník nevyužívá pro své napá-
jení zdroj mìøeného proudu jako jiné
takové obvody (napø. MAX471), ale oddì-
lený zdroj napìtí, z nìhož je odebírán
i proud pro mìøicí pøístroj. Pro výstupní
proud z vývodu 6 platí I
OUT
= R
S1
× I
M
/100
[A; Ω, A, Ω]. Pro pøípad na obr. 2 bude pøi
I
M
= 100 mA výstupní proud 1 mA. Ten
vytvoøí na zátìži R1 = 1 kΩ úbytek U
OUT
=
= 1 V. Úèelem zbytku obvodu je pøevést
toto napìtí na jmenovitý proud mìøicího
pøístroje M1, v tomto pøípadì I
M1
= 15 mA.
Operaèní zesilovaè IO2 nastaví kolektoro-
vý proud tranzistoru T1 tak, aby úbytek
na rezistoru R
S2
byl shodný s napìtím na
rezistoru R1. R
S2
se zvolí tak, aby platilo
R
S2
= U
OUT
/I
M1
= 1 V/15 mA ≈ 66 Ω.
Následnì se objevila v [3] varianta pù-
vodního zapojení, která se liší pouze tím,
že na místì T1 je použit polem øízený
tranzistor s N-kanálem BSN254. Bez-
proudové øízení T1 pøedstavuje výhodu
zvláštì tehdy, má-li bipolární tranzistor na
obr. 2 malý proudový zesilovací èinitel β a
kdy snímacím rezistorem R
S2
protéká
i proud báze, což zpùsobuje chybu, která
je v pøípadì β = 40 okolo 2,5 %.
JH
[1] Bilke, K.: Moving-coil meter measures
low-level currents. EDN 3. bøezna 2005,
s. 72, 74.
[2] Moving-coil meter measures low-level
currents. Maxim Application Note 3536.
[3] Strózecki, S.: MOSFET enhances
low-level measurements using moving-
-coil meter. EDN 15. záøí, s. 94, 96.
Pøizpùsobení mìøeného
proudu mìøicímu rozsahu
ruèkového pøístroje
Obr. 2. Obvod
usnadòující
pøizpùsobení
mìøeného proudu
rozsahu ruèkového
pøístroje
IO1
IO2
17
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Pískle 5 se souèasnì používá jako indi-
kátor zapomenutých rozsvícených svìtel
(mód 2). Výstraha pøi rozsvícených svìtlech
je nepøetržitý tón stejného kmitoètu a trvá po
celou dobu otevøení dveøí. Zanikne zhasnu-
tím svìtel (vèetnì parkovacích) nebo zavøe-
ním dveøí.
Popis funkce
Základem indikátoru je klasický tranzis-
torový multivibrátor (astabilní klopný obvod -
AKO). Výstup AKO je tvoøen piezoelektric-
kým mìnièem Rep.
Mód 1 (indikace nerozsvícených hlavních
svìtel):
Na svorku K1 je pøivedeno kladné napìtí
po zapnutí zapalování (nebo po nastartová-
ní). Toto napìtí se pøes diodu D4 a spínaè
S1 dostává na AKO. Pøes diodu D7 a samo-
blikající LED1 se støídavì otvírá a zavírá T3
s kmitoètem asi 2 Hz a tím moduluje tón
AKO. Tón nezaniká zcela, protože T3 má
v kolektoru zapojen rezistor R5. Záporné
napìtí je pøivedeno na svorku K4 pøes hlavní
žárovky ze spínaèe tlumených svìtel. Toto
napìtí se pøes otevøenou diodu D5 dostává
na AKO.
Mód 2 (indikace zapomenutých hlavních
nebo parkovacích svìtel):
Záporné napìtí je pøivedeno na K5 ze spí-
naèe otevøených dveøí, pøes otevøenou diodu
D6 se dostává na AKO. Kladné napìtí se do-
stává na K2 nebo K3 podle toho, která strana
parkovacích svìtel svítí (levá nebo pravá),
nebo na K4 z rozsvícených hlavních svìtel
vždy pøes pøíslušné diody D1, D2 nebo D3.
T3 je zavøený, tón je proto nepøerušovaný.
Poznámky k souèástkám
a montáži
Deska s pl ošnými spoj i má rozmìr
42 x 35, 5 mm. Dí ry vyvrt áme vrt ákem
o prùmìru 0,8 mm, pro spínaè a pøípojné
body 1,3 mm.
Souèástky nevyžadují žádný výbìr, tran-
zi st ory mohou být uni verzál ní NPN
s proudem I
Cmax
okolo 100 mA. Kondenzá-
tory by nemìly být keramické. Piezoelektric-
ký mìniè je možné k AKO pøipojit dvìma
zpùsoby, jak je naznaèeno ve schématu.
V pøípadì zapojení mezi kolektory obou tran-
zistorù získáme vìtší hlasitost výstražného
tónu. Piezomìniè mùže být libovolný, jsme
omezeni pouze rozmìry krabièky, která je
typu U-KM-2. Hotovou desku není tøeba do
krabièky nijak upevòovat, v pøípadì nutnosti
ji staèí zakápnout v rozích Chemoprénem
nebo lepidlem z tavné pistole. Piezomìniè je
do krabièky pøilepen (napø. sekundovým le-
pidlem) pod ozvuèný otvor o prùmìru asi
3,5 mm. Detaily jsou zøejmé z fotografie. Vo-
dièe použijeme radìji s odolnou izolací ur-
èené pro automobily, o prùøezu alespoò
0,5 mm
2
. Hotovou desku impregnujeme
ochranným lakem proti vlhkosti.
Kmitoèet AKO je možno upravit zmìnou
R2, C1, popø. R3, C2 podle vztahu
f = 1/( t
1
+ t
2
), kde t
1
je èas otevøení prvního
tranzistoru a t
2
je èas uzavøení druhého tran-
zistoru. Orientaènì platí:
t
1
= 0,7.R3.C2 a t
2
= 0,7
.
R2
.
C1.
Odbìr proudu se pohybuje od 10 do
50 mA (podle napájecího napìtí). Palubní
napìtí mùže být v rozsahu 6 až 24 V se zá-
porným pólem na kostøe. Spínaè S1 není
nutný, jen pøi servisních pracích vyžadujících
spuštìný motor by mohl výstražný tón rušit.
Montហdo vozu
Montហpodle 1. varianty je jednodušší.
Svorka K1 se pøipojí na spínaè zapalování
nebo za pøíslušnou pojistku. Nevýhoda je
v tom, že se výstraha spouští hned po za-
pnutí zapalování. V nìkterých zemích, napø.
v Rakousku pøedpisy vyžadují rozsvícení
svìtel již pøi startování, takže tato varianta
zase tak velkou nevýhodou není.
Zapojení podle 2. varianty má výhodu
v tom, že se výstraha spouští, až když je mo-
tor nastartován a alternátor je nabuzen. Vy-
hledání spoje (svorka R nebo D+) je však ob-
t í žnìj ší . Pokud si nej sme j i st i svými
schopnostmi, svìøíme montហradìji autoe-
lektrikáøi.
Problém s montáží mùže nastat u nìkte-
rých japonských vozù, a možná i nìkterých
dalších, které mají pøepínaè parkovacích a
hlavních svìtel sdružený do jednoho bloku.
Pøípojný bod è. 56 je skrytý a lze se k nìmu
dostat jedinì po demontáži pøepínaèe (což
mùže být nebezpeèné) nebo lze modrý ka-
bel K4 pøipojit pøímo na jednu z „tlumených“
žárovek.
Jestliže nemá automobil funkci rozsvíce-
ní zvl᚝ levých nebo pravých parkovacích
svìtel, je možné vynechat diodu D2 (D3) a
svorku K2 (K3) nezapojovat.
Hotové Pískle lze pøilepit oboustrannou
samolepkou nebo pøišroubovat pod palubní
desku tak, aby nebyla omezena hlasitost vý-
strahy. Místo lepení musí být hladké a øádnì
odmaštìné.
Seznam souèástek
C1, C2 22 nF, plastový
D1 až D6 1N4007
D7 1N4148
LED LD599 (samoblikající)
R1, R4 až R6 1 kΩ
R2, R3 12 kΩ
R7 4,7 kΩ
T1 až T3 BC546
Rep KPT1540 (piezo, viz text)
S1PB-143 (spínaè posuvný)
krabièka U-KM2, vodièe SYA 0,5 mm
2
Indikátor svìtel v autì
– Pískle 5
TomᚠTláskal
S poèátkem platnosti nového silnièního zákona pøibyla povinnost po-
užívat celoroènì hlavní osvìtlení vozidla. Popsané zaøízení nás upozorní
na nutnost zapnout hlavní svìtla po nastartování, resp. po zapnutí zapa-
lování. Výstražný tón má kmitoèet asi 3 kHz, je modulován asi 2 Hz a trvá
po dobu, než se zapnou hlavní svìtla nebo vypne motor (mód 1).
Obr. 1. Zapojení indikátoru svìtel
Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji
indikátoru a rozmístìní souèástek
Obr. 4. Pøipojení indikátoru svìtel do auta – 1. varianta. U druhé
varianty je svorka K1 pøipojena na vývod R (resp. D+) alternátoru
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
18
Základní parametry
Podporované formáty:
MP3 (CBR, VBR, ABR), WMA,
PCM WAV, IMA ADPCM WAV,
MIDI SMF 0, MOD.
Pamìová média:
ATA HDD (zatím do 128 GB),
CF karta.
Formát dat:
FAT32/16/12 s podporou
fragmentace dat,
libovolná partition.
Displej: EL16032A (160x32pixelù,
s øadièem ST7920).
Ovládání: 7 tlaèítek,
3 rotaèní enkodéry.
Napájení: sí 230 V nebo
+12 V a +5 V.
Odbìr: ménì než 18 W s bìžným
diskem 40 GB, bez zesilovaèe.
Odstup signál/šum: 70 dB.
Funkce:
digitální regulace hlasitosti,
hloubek a výšek,
podpora dvou úrovní adresáøù,
podpora dlouhých názvù a tagù.
Popis konstrukce
Pro èistì softwarové dekódování
souborù mp3 by byl zapotøebí velmi
výkonný signálový procesor (DSP) a
naprogramovat kvalitní dekodér mp3
je pro jednoho èlovìka témìø nemož-
ný úkol, který by trval mnoho mìsícù.
Naštìstí už øadu let existují dekodéry
mp3 ve formì samostatných obvodù,
se kterými lze pracovat jako s kopro-
cesory nebo jsou pøímo souèástí jed-
noèipových mikropoèítaèù (dále jen
MCU).
Mezi nejznámìjší obvody patøí pøe-
devším následující tøi. Prvním z nich
je obvod STA013 od firmy ST. Tento
obvod umožòuje dekódování vícemé-
nì všech bìžných formátù mp3 vèet-
nì nìkterých VBR (promìnlivý dato-
vý tok), má integrován digitální
regulátor hlasitosti, hloubek a výšek.
Vyžaduje externí D/A pøevodník. Pra-
cuje se s ním jako s koprocesorem,
takže do nìj staèí po jedné sériové
sbìrnici posílat mp3 data a po druhé
sbìrnici øídicí pøíkazy.
Dalším známým obvodem je
AT8xC51SND1 od firmy ATMEL. Ten-
to obvod je už postarší, takže nepod-
poruje všechny bìžné formáty mp3,
zato však jde o MCU s integrovaným
dekodérem, takže už staèí pøipojit jen
externí pøevodník D/A a všechny peri-
ferie mùže øídit sám. Mimo jiné má
integrováno i rozhraní USB.
Posledním a dle mého názoru nej-
lepším typem dekodérù jsou obvody
od firmy VLSI. Nejdøíve to byl známý
obvod VS1001, který bez pøetaktová-
ní dokáže dekódovat všechny bìžné
mp3 do datového toku 256 kbit/s vèet-
nì VBR. Následovaly obvody VS1011,
VS1002 a zatím nejnovìjší typ
VS1003, který umí dekódovat mp3
všech datových tokù (VBR i ABR),
dále WMA soubory snad všech formá-
tù, PCM WAV, IMA ADPCM WAV a
nakonec i MIDI soubory s omezeným
poètem nástrojù. Všechny tyto obvo-
dy obsahují už i pøevodník D/A a zesi-
lovaè pro sluchátka, což umožòuje
znaènì zredukovat poèet souèástek
i odbìr. Pracuje se s nimi jako s ko-
procesory, ale mají v sobì navíc nì-
kolik kilobajtù pamìti RAM na uživa-
telský kód, který mimo jiné umí samy
nabootovat z externí EEPROM, takže
mohou pracovat i bez dalších obvo-
dù. Dále VS1003 obsahuje digitální
regulátor hloubek, výšek a hlasitosti.
Na rozdíl od prvního obvodu VS1001
disponuje asi dvojnásobným výko-
nem, takže mùže i pøi maximálním
datovém toku provádìt ještì další
operace; lze realizovat ekvalizér èi
spektrální analyzátor. Pro svùj pøehrá-
vaè jsem si vybral právì tento obvod.
By jsem nemìl šanci získat sou-
èástky za takovou cenu, abych se ce-
nou mohl svou konstrukcí alespoò blí-
žit komerèním výrobkùm, snažil jsem
se cenu zaøízení držet co nejníže,
ovšem ne zase tolik, aby byly pøíliš
„oèesány“ její funkce a zhoršena ovla-
datelnost. Nejvìtším problémem byl
displej LCD. Základní pøedstava byla
velký grafický modul, ale pøi pohledu
na nìkolikatisícové položky jsem si
nechal zajít chu a zvolil to „nejvìtší“
za nejménì penìz – grafický modul
160 x 32 pixelù, který umožní zobra-
zovat alespoò 2 øádky pìkného pro-
porcionálního fontu o asi 30 znacích
na øádek s plnou podporou èeštiny.
Pøehrávaè je ovládán sedmi tlaèítky
a rotaèními enkodéry, známými na-
pøíklad z nìkterých monitorù. Napro-
gramovat rozhraní USB je pomìrnì
složitá záležitost, takže jsem se o to
zatím vùbec nepokoušel. Pro nahrá-
vání skladeb se disk musí pøipojit pøí-
mo do PC.
Popis zapojení
Jádrem celé konstrukce je relativ-
nì výkonný MCU ATmega64-16AI,
taktovaný krystalem Q1 na maximál-
ním kmitoètu 16 MHz. Disponuje pa-
mìtí FLASH 64 kB na program, kte-
rou lze až 10 000x pøeprogramovat.
Podporuje sériové programování
v zapojení – ISP. K tomuto úèelu je na
desce s plošnými spoji konektor JP1
oznaèený jako ISP PROG. LCD je gra-
fický typ EL16032A s øadièem ST7920
s rozlišením 160 x 32 pixelù. Kontrast
má výborný ze všech úhlù, ovšem pøí-
jem jednoho bajtu mu trvá neskuteè-
ných 72 µs, a proto obnovení celého
obrazu trvá až 50 ms. To je pomìrnì
dost, takže jsem musel displeji LCD
pøiøadit vlastní port PORTF, na nìmž
obnovování obrazu pøes pøerušení ne-
bude brzdit ostatní obvody sbìrnice.
Na stejný port jsou pøipojena i ovlá-
dací tlaèítka, protože jsou ètena jen
asi 20x za sekundu. Napájení podsvìt-
lení LCD se pøipojuje pøímo k desce
zdroje (+5 V).
PORTD slouží jako datový pro niž-
ších 8 bitù dat z pevného disku a zá-
roveò jsou tudy pøenášena data z ex-
terní SRAM. PORTA slouží jednak pro
pøenos vyšších 8 bitù dat z disku a
pøes buffery IC3 a IC4 adresuje sta-
tickou RAM IC1 a vybírá registr pev-
ného disku. Posledními signály, které
jsou ještì k øízení disku potøebné, jsou
hodinové vstupy pro ètení/zápis dat
z/do disku IORD a IOWR. Reset dis-
ku je zbyteèný, protože disk se po pøi-
Stolní
pøehrávaè mp3
Stanislav Mašláò
Už minimálnì rok není možné postavit v kusovém množství mp3
pøehrávaè, který by cenou mohl konkurovat komerènì vyrábìným.
Proto jsem se pùvodnì do stavby vùbec nechtìl pouštìt. Po ne-
dávných experimentech s øízením pevného disku a prací se sou-
borovými systémy FAT16 a FAT32 mi jako vedlejší produkt vznikl
jednoduchý pøehrávaè souborù PCM WAV. Zde už však staèilo místo
pøevodníku D/A pøipojit vhodný mp3 dekodér, takže jsem se roz-
hodl to vyzkoušet. Výsledkem mého snažení je tato konstrukce.
19
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
pojení napájení
stejnì jako MCU re-
setuje automaticky
(Power On Reset).
Di sk se k desce
pøehrávaèe pøipoju-
je pøes standardní
konektor CON1
typu MLW40. Na
JP12 lze pøipojit
LED pro signaliza-
ci práce disku. Ex-
terní pamì SRAM
IC1 je velká 512 kB.
Pro pøípadné rozši-
øování konstrukce
lze pøipojit další
512 kB SRAM jako
IC5. Všechny vývo-
dy IC1 a IC5 mimo
CE (chip enable)
jsou spojeny para-
lelnì. Pokud je po-
užit jen IC1, není tøeba osazo-
vat obvod IC6, který slouží
pouze k získání 20. adresové-
ho bitu pro rozšíøenou SRAM.
Externí RAM sice není nezbyt-
ná, ale znaènì urychlí a usnad-
ní náhodný pøístup do souboru
a pár dalších operací.
Na PORTE, na kterém jsou
pøerušovací vstupy, jsou pøipo-
jeny jedny z výstupù rotaèních
enkodérù. Druhé výstupy enko-
dérù, pro zjišování smìru
otáèení, jsou pøipojeny na nì-
které z pinù portu PORTG. Kon-
denzátory C20, C21, C22, C23,
C24 a C25 odstraòují zákmity
kontaktù tìchto enkodérù. Na
konektor JP9 a JP10 jsou vy-
vedeny signály pro ovládání
zdroje PWR IN a PWR OUT.
Zdroj je øešen jako samovypí-
nací, ovládaný samotným
MCU, takže lze velmi snadno
zajistit uložení nastavení pøe-
hrávaèe do EEPROM bez toho,
aby musel být neustále v pro-
vozu nìjaký zdroj napìtí. Po-
drobnìji ke zdroji pozdìji.
Samotný dekodér VS1003
IC7 komunikuje s MCU v „sha-
re módu“, kdy je pro data i pøí-
kazy sdílena stejná sbìrnice.
Zda jsou pøenášena data nebo
pøíkazy, se volí signálem XCS.
Data se pøenášejí po 3vodièo-
vé sériové sbìrnici SPI. Na
VS1003 jsou k tomuto úèelu vy-
hrazeny piny SO, SI a SCK.
Dále je tøeba zmiòovaný signál
XCS, neuškodí ani RESET,
i když lze obvod resetovat pøí-
kazem, a posledním signálem
je DREQ. Tento pin dává mas-
ter obvodu (MCU) logickou jed-
nièkou signál, že je dekodér
schopen pøijmout 32 B dat nebo
Obr. 1. Zapojení pøehrávaèe mp3
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
20
jeden pøíkaz. Obvod VS1003 má cel-
kem tøi napájecí napìtí. Pøednì je to
napájení analogové èásti AVDD
(3,3 V), které je od integrovaného sta-
bilizátoru IC2 LE33 vedeno pøes ma-
lou tlumivku TL1 kvùli zmenšení ru-
šení pronikajícího z digitální èásti.
Druhým napájecím napìtím je IO-
VDD, kterým lze pøizpùsobit logické
úrovnì digitálních signálù jiné logice.
Bohužel mùže být jen 3,6 V, takže je
napájeno rovnìž ze stabilizátoru 3,3 V.
Poslední napìtí je DVDD, což je na-
pájení jádra obvodu. Pro zmenšení
odbìru je maximálnì 2,7 V. Další sta-
bilizátor jsem už pøidávat nechtìl, tak-
že jsem napìtí jednoduše zmenšil di-
odou D1, což je, jak jsem pozdìji
zjistil, jedna z experimentálních mož-
ností i podle dokumentace od VLSI.
Lze použít libovolnou køemíkovou di-
odu, ale v žádném pøípadì nelze po-
užít Schottkyho, protože má menší
úbytek napìtí!
Logiku pracující s napìtím 3,3 V je
tedy tøeba pøizpùsobit ke zbytku logi-
ky 5 V. Dost èasto se k tomu používá
obvod 74LVC245, ale jak se ukázalo,
tak pro smìr 5 V/3,3 V staèí obyèejný
odporový dìliè i na maximální pøeno-
sové rychlosti 8 Mbit/s. Pro opaèný
smìr pøevodu lze signály spojit pøímo,
protože jsou napìové úrovnì stále
v mezích katalogových údajù. I tak je
však mezi 5 V a 3,3 V zapojen dìliè
pro pøípad, že by se vlivem chyby pro-
gramu na vstupním pinu MCU objevi-
la „tvrdᓠlog. 1. Pøenos do MCU na-
víc probíhá jen na 2 Mbit/s, takže tento
jednoduchý pøevodník musí fungovat.
Dekodér IC7 je taktován krystalem
Q2 s kmitoètem 12,288 MHz. Interním
násobièem je však obvod taktován na
zvolený násobek tohoto kmitoètu.
Vstupy pro mikrofon ani linkový vstup
nejsou využity, takže jsou pro støídavé
signály uzemnìny kondenzátory C14,
C15 a C16. Pin GPIO0 k ovládání
bootování je pøes R20 uzemnìn – ne-
bootuje se z externí EEPROM. Ana-
logové výstupy LEFT a RIGHT jsou
pøes ochranné rezistory R2 a R33 a
vazební kondenzátory C3 a C4 pøive-
deny na trimry R3 a R4 pro nastavení
úrovnì výstupního napìtí. Rezistory
R2 a R33 jsem pøidal podle rady tech-
nické podpory firmy VLSI. Bez tìchto
rezistorù prý energie uložená ve va-
zebních kondenzátorech C3 a C4 pøi
vybití pøes výstupy VS1003 mùže tyto
výstupy poškodit, což se mi s nejvìtší
pravdìpodobností u mého prototypu
stalo. Sériové RC èleny R34, C35 a
R35, C36 za trimry zvìtšují odolnost
výstupù proti statické elektøinì.
Posledními výstupy MCU jsou vý-
stup MUTE na konektoru JP11 a tøi
zbývající nevyužité piny na konektoru
JP13. Výstup MUTE je proudovì po-
sílen tranzistorem T1. Tímto výstupem
lze buïto ovládat vstup MUTE konco-
vého zesilovaèe, nebo zatlumit audio-
výstupy vhodným relé. Takto lze od-
stranit „lupnutí“ v reproduktorech pøi
resetu dekodéru, který probìhne pøed
každou skladbou.
K napájení celé desky pøehrávaèe
staèí jedno napájecí napìtí +5 V pøi-
vedené na konektor JP5.
Napájecí zdroj je vyøešen samo-
statnì pro +5 V a +12 V, protože line-
ární stabilizátor z 12 na 5 V by mìl
dost velký ztrátový výkon. Na desce
je ještì tøetí usmìròovaè pro pøípad-
ný koncový zesilovaè. Napájet ho
z +12 V díky rušení z disku není nej-
vhodnìjší nápad a navíc by zemì
mìly být spojeny jen signálovým ka-
belem, jinak teèou proudy, kudy ne-
mají, a na výstupu je slyšet brum a
Obr. 2. Deska s plošnými spoji pøehrávaèe mp3
21
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Obr. 3.
Napájecí zdroj pro
pøehrávaè mp3
(Pokraèování pøíštì)
bzuèení. Zdroj +5 V je napájen z vinutí
transformátoru s efektivním napìtím
7 V, usmìrnìným Schottkyho dioda-
mi D5 až D8 kvùli menším úbytkùm.
Stabilizátor IC1 78S05 je verze pro
proud 2 A a mìl by být umístìn nejlé-
pe ne na desce, ale na chladièi na zad-
ním panelu. Pøívod k nìmu musí být
dlouhý do 5 cm, jinak je tøeba konden-
zátory C6 a C7 pøipájet pøímo na IC1.
Zdroj +12 V je napájen z vinutí
s výstupním napìtím 14 V. Usmìrnì-
ní je opìt Schottkyho diodami D1 až
D4. Pro bezpeèný rozbìh disku je tøe-
ba udržet napìtí nad 11 V i bìhem
proudové špièky kolem 3 A pøi roztá-
èení ploten. Nechtìl jsem spoléhat na
klasické 78S12 pro proud 2 A, takže
je stabilizátor vyøešen s obvodem VR1
TL431 a Darlingtonovým tranzistorem
T1, který musí být rovnìž umístìn na
chladièi. T1 má však na kovové chla-
dicí plošce kolektor, takže musí být
k chladièi pøišroubovaný pøes izolaè-
ní podložku (na kolektoru je asi
+17 V). Napìtí se nastavuje trimrem
R4 na pøesnì +12 V. Zdroj pro konco-
vý zesilovaè je jen pro nižší výkony a
není stabilizovaný. Pøípadnì ho lze
z desky odstøihnout.
Na desce zdroje je také zapínací/
/vypínací obvod. Po zvážení nìkolika
možností jsem nakonec došel
k následujícímu øešení: Ve vypnutém
stavu j e fáze pouze na j ednom
z kontaktù tlaèítka ZAP a zdroj neo-
debírá žádný proud. Po stisku tlaèít-
ka je fáze pøes rozpínací kontakt RE1B
vedena k transformátoru. Nabijí se fil-
traèní kondenzátory zdroje a probìh-
ne reset MCU. MCU ihned po resetu
nastaví log. 1 na pin PWR OUT. Pøes
T2 se sepne relé RE1 a kontakt RE1A
pøebere proud tlaèítkem. Zároveò kon-
takt RE1B pøepojí výstup tlaèítka do
snímacího obvodu. Fáze je pøi stisku
tlaèítka vedena pøes rezistory R5, R6
a kondenzátor C11, který omezí proud
procházející LED optoèlenu OK1. Dio-
da D13 chrání LED v závìrném smì-
ru. Výstup OK1 je veden zpìt k MCU
pøes pin PWR IN. Asi 8 sekund po za-
pnutí zdroje MCU tento signál ignoru-
je, takže do této doby se pøedpokládá
uvolnìní tlaèítka. Po uplynutí této
doby už jakýkoliv záporný impulz na
pinu PWR IN zpùsobí ukonèí program
a vypne zdroj. Zenerova dioda D15
v sérii s bází tranzistoru T2 napomá-
há vypnutí, protože MCU má pøi kle-
sajícím napìtí zdroje tendenci rese-
tovat se a znovu pøitáhnout kotvu relé.
Díky úbytku na diodì D15 už však T2
nesepne.
Obr. 4. Deska s plošnými spoji
zdroje pro pøehrávaè mp3
Obr. 5. Zapojení tlaèítek ovládacího
panelu
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
22
Tvorcovia jadra HC08 vychádzali
zo skúseností so staršími, ve¾mi roz-
šírenými architektúrami (6800, 6805)
a vytvorili nové jadro, spätne kompa-
tibilné so 6805, ale s dôrazom na
maximálnu využite¾nos v embedded
systémoch - vrátane širokej množiny
periférií na èipe, spolu s Flash pamä-
ou a možnosou programovania a
ladenia priamo v aplikácii. Jadro je
postavené na Van Neumannovskej
architektúre, z èoho vyplývajú ïalšie
odlišnosti v prístupe k nemu (má len
pä registrov, možnos spúšta pro-
gram priamo z RAM, atï.).
Iným zaujímavým rysom je spôsob
ich programovania a ladenia v apli-
kácii. Na tento úèel sa používa seg-
ment pamäte oznaèený ako Monitor
ROM. Za istých podmienok (ako ich
popíšem neskôr) sa zaène z tohoto
segmentu vykonáva program, mikro-
kontrolér sa uvedie do Monitor módu
a je schopný asynchrónne komuniko-
va cez jeden I/O pin s nadriadeným
systémom (typicky je to PC s prísluš-
ným rozhraním) a pristupova k svo-
jim registrom a pamätiam na èipe.
Práve tento mód sa využíva na pro-
gramovanie a ladenie v aplikácii po-
èas vývoja firmware. Na to, aby sme
mohli využíva služby Monitor módu
na zapisovanie do pamätí a ladenie
v aplikácii, potrebujeme:
1) PC s adekvátnym SW.
2) Programátor, teda rozhranie na
prevod komunikácie medzi PC a
mikrokontrolérom.
3) Cie¾ovú aplikáciu s mikrokontrolé-
rom HC08 a vhodne zvolenou me-
tódou pripojenia k nemu.
Pre úplnos dodám, že existuje aj
možnos oznaèovaná ako „Forced
Monitor Mode“, ktorá je primárne ur-
èená ako jednoduchšia alternatíva
Monitor módu, ale dá sa spusti len
keï je programová pamä (teda kon-
krétne reset vektor, posledné dva bajty
programovej pamäte) zmazaná. Ak
programová pamä nie je zmazaná
(obsahuje nieèo iné ako 0xFF), tak je
jediná možnos cez „normálny“ Moni-
tor mód (ten je samozrejme prístupný
aj keï je programová pamä zmaza-
ná). V ïalšom texte budeme uvažo-
va tento „normálny“ Monitor mód.
O uvedení do Monitor módu rozhoduje
stav týchto pinov:
COM/PTA0 – spoloèný pin softwaro-
vo tvoreného USART pre komuniká-
ciu s PC. Tento komunikaèný kanál je
riešený ako duplexný (vysielací a pri-
jimací pin multiplexovaný do jedného),
aby sa usporil jeden I/O pin. Zvyèaj-
ne sa používa pin PTA0, tak ako zvy-
èajne komunikácia prebieha rýchlos-
ou 9600 baudov (ale nie je problém
v použití aj inej rýchlosti, ale zvyèajne
sme obmedzení štandardnými rých-
losami sériového kanála PC).
OSC1 – pretože je sériový komunikaè-
ný kanál tvorený softwarovo, musí by
pracovná rýchlos presne definovaná
ako násobok tejto rýchlosti. TTL sig-
nál privedený na OSC1 vstup dokáže
prebudi kryštálový alebo RC oscilá-
tor použitý v zapojení. Samozrejme,
ak máme vhodný kryštál už v zapoje-
ní, nie je treba signál OSC1 pripája.
Vtst/IRQ – základná podmienka vstu-
pu do Monitor módu. Ak je na IRQ pine
napätie Vtst (asi 7 až 9 V, pod¾a typu
a napájacieho napätia), vypne sa COP
(watchdog) a obvod vstúpi do Moni-
tor módu. Aby sa predišlo jeho náhod-
nému spusteniu, je hodnota Vtst nad
úrovòou napájacieho napätia.
Reset – urèuje známy východiskový
stav mikrokontroléra. O vstúpení do
Monitor módu alebo behu uživate¾ské-
ho programu sa rozhoduje práve po
resete.
Ïalšie štyri signály majú trochu
špeciálne postavenie, pretože nemu-
sia by všetky implementované u kaž-
dého èlena rodiny HC08 (hlavne u tých
s malým poètom vývodov) a na roz-
diel od predchádzajúcich (s drobnou
výnimkou OSC) nemusia by privede-
né priamo z programátora (ako uká-
žem na príklade). Ich stav je snímaný
len poèas resetu, ak je na IRQ napä-
tie Vtst, a potom sú vo¾né, ako všeo-
becne použite¾né I/O piny.
MOD0, MOD1 – sú urèené na testo-
vanie mikrokontroléra vo výrobe, pre
užívate¾a sú irelevantné, treba ich pri-
poji na príslušné logické úrovne
pod¾a datasheetu.
SSEL – podobne ako MOD0 a MOD1
DIV4 – logická úroveò na tomto pine
mení delenie hodinovej frekvencie
vnútri mikrokontroléra. Pri DIV4 = H
Programátor a
debugger pre HC08
Jaromír Sukuba
Aj keï sa na scéne v poslednej dobe objavili nové rodiny „men-
ších“ (8-bitových) aj „väèších“ (16-, 32-bitových) mikrokontrolérov
od viacerých výrobcov, konštruktéri k nim bývajú ¾ahostajní. Za
touto ¾ahostajnosou je hlavne neochota experimentova a akýsi
odpor k všetkému novému – aj za cenu stagnácie. Preto som sa
rozhodol napísa tento èlánok a snáï niekoho podnieti k bližšie-
mu zoznámeniu s relatívne novou rodinou mikrokontrolérov HC08
od firmy Freescale [1] (predtým Motorola), ktoré èastokrát ponúka-
jú viac ako klasické "šlágre" od Microchipu alebo Atmelu.
Obr. 1.
Schéma programátora
a debuggera HC08
23
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
je frekvencia delená 1024, teda pre
OSC frekvenciu 9,83 MHz dostaneme
komunikaènú rýchlos 9600 baudov,
pri DIV4 = 0 nám na takú istú komu-
nikaènú rýchlos staèí polovièná
frekvencia OSC1. Bežne sa používa
frekvencia OSC1 9,83 MHz, èomu
zodpovedá aj úroveò na DIV4 pine.
Všetky napäové úrovne sú vztiah-
nuté k jednému potenciálu, k Vss.
Ako bolo spomenuté vyššie, tieto
signály nemusia by (a v našom prí-
pade ani nie sú) generované progra-
mátorom.
Samozrejme, piny dostanú svoju
alternatívnu funkciu až keï sa napä-
tím Vtst vyžiada vstup do Monitor
módu. Bez tejto podmienky funguje
IRQ normálne, tzn. ako vstup vonkaj-
šieho prerušenia a ostatné piny majú
svoju primárnu funkciu, teda ani je-
den z pinov nie je trvalo blokovaný.
Pri vstupe do Monitor módu si mi-
krokonrolér vyžiada tzv. Security by-
tes. Je to 8 bytov z konca programo-
vej pamäte (adresy 0xFFF6 –
0xFFFD) a pokia¾ sa táto kombinácia
nezhoduje s údajmi z PC, mikrokont-
rolér síce vstúpi do Monitor módu, ale
sú blokované všetky operácie s výnim-
kou zmazania celej pamäte. Týmto je
ve¾mi skomplikovaná možnos neo-
právneného kopírovania programu
z mikrokontroléra. Po zmazaní pamä-
te vyžadovaná „osmica“ bezpeènost-
ných bytov pozostáva z hodnôt 0xFF
a do mikrokontroléra sa dá znovu za-
pisova. Poèas vývoja sa užívate¾
o bezpeènostné byty nemusí stara,
pretože software k programátoru ich
dokáže vyèíta zo súboru na to urèe-
ného; ale ten, kto zdrojové kódy nemá,
nemôže ani preèíta obsah pamäte.
Na obr. 1 vidíme schému progra-
mátora. Hradlo H1, posunuté do line-
árneho režimu rezistorom R2, tvorí os-
cilátor, ktorý kmitá na frekvencii danej
kryštálom Q1, v našom prípade
9,8304 MHz. Hradlo H2 slúži na od-
delenie oscilátora od ïalších obvodov
a prípadné dotvarovanie hrán signá-
lu. Cez rezistor R9 je z neho privád-
zaný signál OSC. Zvyšok hradiel je
pripojený na definovanú logickú úro-
veò, aby sme zabránili zvýšenému
odberu prúdu. IO1 typu MAX232A
(alebo ekvivalent) aj s príslušnými
kondenzátormi C3 až C7 má dve funk-
cie. Po prvé, slúži ako napäový kon-
vertor a inveror z RS232 úrovní na TTL
a naopak. Okrem toho je aj generáto-
rom napätia Vtst. Signály TxD a RxD
sú na strane TTL zlúèené cez diódu
D1 a tvoria spolu s pull-up rezistrom
R5 signál COM/PTA0. Signál DTR cez
prevodník v MAX232 ovláda tranzis-
tor T1, ktorý generuje Reset a spína
LED D2 ako indikátor, že programá-
tor nám „drží“ mikrokontrolér v rese-
te. Na vývode 2 je napätie asi 9 až
10 V z internej nábojovej pumpy, kto-
rá napája RS232 budièe, ale v našom
prípade je aj zdrojom Vtst, cez rezis-
tor R7 a obmedzovaciu diódu D5.
Dvojitým spínaèom S1, konkrétne
sekciou S1A, sa pripája toto napätie
na IRQ a druhou polovicou S1B sa
spína indikaèná LED D3 na napätie
5 V. Kto indikáciu nepotrebuje, môže
vynecha túto LED aj s príslušnou
polovicou spínaèa.
Pre aplikácie s HC08 je vhodné
vyvies aj konektor pre prípadné pro-
gramovanie a ladenie v aplikácii, po-
kia¾ možno štandardný, aby èasom
nevznikali problémy s kompatibilitou
týchto konektorov. Videl som už dva
typy, ten menší z nich používam aj ja,
rozloženie jeho pinov vidno na obr. 2.
Celý programátor je napájaný
z cie¾ovej aplikácie, preto nemá napá-
jací zdroj a napájací konektor. Kto by
požadoval externé napájanie, postaèí
malý stabilizátor s 78L05 s príslušný-
mi kondenzátormi.
Pre demonštráciu vlastností a prvé
pokusy s týmito mikrokontrolérmi si
môžeme vybra jeden typ z Q rodiny
s obchodným oznaèením Nitron, kon-
krétne typ 68HC908QT4. Je to malý
typ (je v púzdre s 8 pinmi), so 4 kB
programovej pamäte Flash, 256 B
RAM, A/D prevodníkom a inými peri-
fériami na èipe. Má 6 I/O pinov, ktoré
sú multiplexované s inými funkciami.
Pre struènos uvediem len tie, ktoré
sú podstatné pre uvedenie kontroléra
do Monitor módu:
PTA0 - PTA0/COM
PTA1 - MOD0
PTA2 - IRQ/Vtst
PTA3 - Reset
PTA4 - MOD1
PTA5 - OSC1
Vidíme, že všetky piny sú viazané
s uvedením kontroléra do Monitor
módu. V praxi poèas ladenia progra-
mu nebudú obsadené všetky piny pre
debugger/programátor, pretože stav
MOD0 a MOD1 sa sníma iba pri vstu-
povaní do Monitor módu a po jeho
spustení je ich stav ¾ahostajný; ale aj
tak je vidno, že na praktickejšiu prácu
a plnohodnotné využitie možností,
ktoré HC08 ponúka, je lepšie siahnu
po ich „väèšom“ zástupcovi, ako na-
príklad 68HC908GP32. No aj do ma-
lých 8-pinových mikrokontrolérov je
stále možné implementova bootloa-
der, ktorý spotrebuje na programova-
nie iba jeden pin, ktorý môže by vyu-
žitý aj na asynchrónnu komunikáciu,
napríklad s PC. Všetkým záujemcom
o bootloader odporúèam navštívi
stránku spoloènosti Freescale [1] a vy-
h¾ada si na nej aplikaènú poznámku
AN2295 (Developer's serial bootloa-
der for M68HC08 and HCS08 MCUs).
Na programovanie prvej jednodu-
chej aplikácie som zvolil jazyk C, pre-
tože inštrukèný súbor HC08 je dobre
optimalizovaný pre prekladaèe toho-
to jazyka a navyše je k dispozícii
software Codewarrior IDE, èo je plno-
hodnotné vývojové prostredie, obsa-
hujúce aj C kompilátor a debugger. Je
zadarmo k dispozícii tzv. Special Edi-
tion, limitovaná na 16 kB výsledného
kódu, èo je 4x viac než potrebujeme
pre QT4 a je to aj dos pre väèšinu
èlenov rodiny HC08. Plná (platená)
verzia zvládne samozrejme plných
64 kB výsledného kódu.
Jednoduchos písania programu
síce oceníme hlavne pri väèších pro-
jektoch, alebo pri riešení matematic-
kých úloh, ale prejaví sa aj pri nieèom
tak jednoduchom, ako je typický „za-
èiatoènícky“ program na rozblikanie
LED (obdoba programov typu „Hello
world“ v PC programovaní). Hlavná
èas programu (po nevyhnutnej ini-
cializácii) môže vyzera takto:
for(;;) //nekonecny cyklus
{
PTA_PTA1=!PTA_PTA1;
//inverzia PTA1
CakajNms(250);
//cakacia slucka 250 ms
}
Vidíme, že je to nekoneèný for–
–cyklus, ktorý vždy po zmene stavu
pinu PTA1 poèká asi 250 ms. Ak je na
pin PTA1 pripojená LED s adekvátnym
obmedzovacím rezistorom, zaène bli-
ka. Celé znenie tohoto jednoduché-
ho programu je možné stiahnu zo
stránky [3], kde sa èasom objavia aj
iné zaujímavé programy a zapojenia.
Na otestovanie základných vlast-
ností 68HC908QT4 je možné zostro-
ji si malú pokusnú doštièku na uni-
verzálnej doske s plošnými spojmi,
ktorej základ môže by zapojený pod¾a
schémy na obr. 3. Je to jednoduché
zapojenie mikrokontroléra k progra-
movaciemu konektoru. Okrem toho
pozostáva z rezistoru, ktorý urèuje
logickú úroveò na MOD1 pine pri vstu-
povaní do Monitor módu (v trvalej apli-
Obr. 2.
Možné zapoje-
nie konektora
MON08;
poh¾ad zhora
Obr. 3. Zapojenie jednoduchej
pokusnej dosky pre 68HC908QT4
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
24
Obr. 4. Pokusná doska
s 68HC908QT4
Obr. 5.
Programátor a debugger HC08
kácii nie je potrebný), inak je použi-
te¾ný ako všeobecne použite¾ný I/O
pin, s rešpektovaním príslušného pull-
down rezistoru. LED s predradným
rezistorom tiež definuje logickú úro-
veò na MOD0 pine a je použitá na in-
dikáciu funkcie programu.
Po skompilovaní programu spus-
tíme Hi-wave debugger (súèas Code-
warrioru), zvolíme mód „Full Chip Si-
mulation“ a krokovaním programu sa
dostaneme do vyššie popísaného ne-
koneèného for–cyklu a môžeme sle-
dova zmenu hodnoty registra PTA
(adresa 0x0000) medzi hodnotami
0x00 a 0x02, èo znamená, že piny brá-
ny PTA sú na úrovni logickej nuly, ok-
rem pinu PTA1, ktorý mení svoju
logickú úroveò. Vykonanie podprogra-
mu CakajNms(250) trvá vyše 800 000
zbernicových cyklov, preto jeho odsi-
mulovanie neprebehne okamžite.
V tomto režime simulácia aj zobrazo-
vanie výsledkov prebieha len v rámci
poèítaèa. Ak je všetko v poriadku,
môžeme pristúpi k otestovaniu sa-
motného HW. Programátor pripojíme
na vo¾ný port COM osobného poèíta-
èa, pripojíme k vývojovej doske
s 68HC908QT4 a pripojíme zdroj jed-
nosmerného napätia 5 V (samotný
mikrokontrolér funguje v rozsahu na-
pájacích napätí 2,7 až 5 V). Potom
spínaèom na programátore zvolíme
Vtst na IRQ pine. Zmeriame, èi je tam
naozaj správne napätie (asi 9 V) a
v Hi-wave debuggeri zvolíme možnos
„In-Circuit Simulation“. Pokia¾ sme
všetko správne zapojili, debugger sa
pripojí k mikrokontroléru, skontroluje
si Security bytes (pri novom, resp.
zmazanom mikrokontroléri by to mali
by hodnoty 0xFF), do RAM vloží ob-
služný program a vykoná reset. Po-
tom by mal by debugger opä k dis-
pozícii, krokovaním programu sa
dostaneme opä na to isté miesto ako
pri predchádzajúcej simulácii, ale
s tým rozdielom, že LED pripojená
k mikrokontroléru bliká, tzn. reaguje
na to, èo vidíme na obrazovke poèí-
taèa. V tejto fáze sa v osobnom poèí-
taèi stále simuluje nᚠprogram, ale
reálne hodnoty sú èítané alebo zaná-
šané do pamäte mikrokontroléra, èiže
sa správa, akoby v òom program be-
žal pod kontrolou užívate¾a. Obsah
programovej pamäte zostáva nezme-
nený. Režim In Circuit Simulation je
ve¾mi vhodný pre odlaïovanie apliká-
cií, kde „len“ samotný simulátor
nestaèí, napríklad na ladenie komu-
nikácie s displejom, klávesnicou, ex-
ternými pamäami atï., a pritom nie
je potrebné po každej zmene v zdro-
jovom kóde a jeho prekompilovaní
maza a programova Flash.
Ak Hi-wave debugger prepneme do
režimu „In-circuit debug/Program-
ming“, debugger sa opä pripojí k mi-
krokontroléru a (po opýtaní) do pro-
gramovej pamäte vloží užívate¾ský
program. Potom je opä možné pro-
gram krokova, nastavova breakpo-
inty a podobne. V tomto režime je pro-
gram fyzicky uložený v programovej
pamäti a vykonáva sa z nej. Simulá-
cia neprebieha v poèítaèi, ale poèítaè
len zbiera dáta „z vnútra“ mikrokont-
roléra a funguje iba ako inteligentný
terminál zobrazujúci reálne pochody
v obvode. Ak vypneme zdroj, odpojí-
me programátor a zdroj opä zapojí-
me, mala by LED blika. Tým sme
overili funkènos celého reazca
„PC - programátor - aplikácia“.
Možnosti mikrokontrolérov HC08 sú
samozrejme omnoho širšie, tak isto,
ako je aj široká základòa obvodov
v tejto rodine, vo ve¾kom rozpätí od ty-
pov s nieko¾kými kB programovej pa-
mäte pre nenároèné aplikácie (ako na-
príklad nᚠtyp 68HC908QT4), až po
typy so 60 kB programovej pamäte a
množstvom periférií do nároènejších
aplikácií (napr. typ 68HC908AZ60A –
– 60 kB programovej Flash, 2 kB
RAM, 1 kB EEPROM, SPI, CAN, SCI,
15-kanálový ADC, 6-kanálový timer,
PIT, KBI...).
Všetkým záujemcom o tieto zaují-
mavé mikrokontroléry by som odpo-
ruèil stránku spoloènosti Freesale [1],
ako aj diskusné fórum, nedávno uve-
dené do prevádzky [2]. Tento èlánok
bude zverejnený aj na stránke [3], kde
budú èasom pribúda ïalšie.
Okrem spomínaného vývojového
prostredia existujú aj iné možnosti,
napr. na stránke firmy P&E Micro [5]
je zadarmo neobmedzené vývojové
prostredie pre asm, menšie a jedno-
duchšie než Codewarrior IDE, zato
vhodné pre malé projekty. Na ich
stránke je možné zakúpi aj iné vývo-
jové prostriedky, nielen pre HC08.
Okrem toho existujú aj iné kompiláto-
ry pre jazyk C [6], [7].
Problémom s týmito mikrokontro-
lérmi môže by zatia¾ maloobchodná
dostupnos - „ve¾kí“ dodávatelia sa
èasto nechcú zaobera malými objed-
návkami a tí ostatní majú problém
v malom sortimente (resp. ve¾kým
„papierovým“ sortimentom, ale omno-
ho horšou reálnou situáciou v skla-
doch). Ale vzh¾adom k flexibilite trho-
vej ekonomiky by dopyt mal by
logicky nasledovaný ponukou, tak je
pravdepodobné, že aj dodávate¾, kto-
rý tieto mikrokontroléry nemá na skla-
de, ich na žiadost zákazníkov objed-
ná. Aby situácia nevyzerala tak
katastrofálne, uvediem, že napríklad
známa firma GM electronic by mala
ma v súèasnej dobe vo svojej ponu-
ke i na sklade hneï nieko¾ko typov mi-
krokontrolérov rodiny HC08 od Free-
scale.
Rozpis súèiastok
pre HC08 programátor/debugger
R1 100 Ω
R2 10 MΩ
R3, R6, R8 2,2 kΩ
R4 3,3 kΩ
R5 1,5 kΩ
R7 1 kΩ
R9 56 Ω
C1, C2 22 pF
C3-7 100 nF
D1 1N4148
D2, D3, D4 LED s malou spotrebou
(2 mA)
D5 9V1, Zenerova dióda
T1 BC337 (¾ubobo¾ný
univerzálny NPN)
Q1 9,8304 MHz
IO1 MAX232A
Hr1-6 74HC04
dvojitý spínaè, konektor CAN9, konek-
tor PFL10, plochý 10-žilový kábel
Literatúra a zdroje
[1] www.freescale.com
[2] forums.freescale.com
[3] jadnocipy.kvalitne.cz
[4] Václavík, R.: Kódový zámek s uP
Motorola. PE 2/2004.
[5] www.pemicro.com
[6] www.cosmic-software.com
[7] www.imagecraft.com
25
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Vf generátor
s priamym èíslicovým
syntezátorom (DDS)
Ing. Daniel Valúch, PhD.; Ing. TomᚠDresler
(Pokraèovanie - klávesnica, displej, zdroj)
V zozname modulov vysokofrekvenè-
ného generátora už ostáva len ¾udský in-
terfejs tvorený klávesnicou a LCD disple-
jom a napájací zdroj. Po namontovaní
všetkých komponentov do prístrojovej
skrinky bude hardvérová èas konštruk-
cie dokonèená. V poslednom dieli seriálu
si predstavíme programové vybavenie ce-
lého prístroja.
Na tomto mieste by som chcel vyzva
konštruktérov, ktorí tento generátor po-
stavili, aby sa podelili s ostatnými èitate¾-
mi o praktické skúsenosti zo stavby, fo-
tografie alebo iné užitoèné informácie
prostredníctvom webovej stránky projek-
tu www.cern.ch/dvaluch/DDS. Na strán-
ke je pripravených nieko¾ko diskusných
fór a rád uverejním spätnú väzbu od èita-
te¾ov - konštruktérov.
Modul klávesnice
Generátor je možné ovláda buï klá-
vesnicou umiestnenou na prednom paneli
prístroja, alebo prostredníctvom sériovej
linky dia¾kovo z PC. Klávesnica je rozde-
lená na numerickú èas, klávesy zadáva-
júce jednotky nastavovanej velièiny a špe-
ciálne funkèné klávesy. Ladenie práve
zadávaných parametrov u¾ahèuje otoèný
voliè (jogdial). Bližší popis ovládacích prv-
kov bude v kapitole o programovom vyba-
vení generátora.
Elektrickému zapojeniu klávesnice
myslím nie je potrebné venova príliš
ve¾ký priestor, lebo ide o štandardné za-
pojenie matice tlaèidiel snímané riadiacim
mikroprocesorom. Schéma zapojenia mo-
dulu klávesnice je na obr. 44. DPS klá-
vesnice je osadená súèiastkami z oboch
strán. Doska s plošnými spojmi je na obr.
45 a 46, osadzovacie plány pre obe stra-
ny DPS na obr. 47 a 48.
Osadená doska klávesnice je dištanè-
nými ståpikmi primontovaná k prednému
panelu prístroja. Detaily konštrukcie pred-
ného panelu sú uvedené v podkapitole
„mechanická konštrukcia prístroja“. Na
prednom paneli prístroja s vyfrézovanými
otvormi pre klávesy, displej a uchytávacie
skrutky je nalepená samolepiaca fólia
s vytlaèeným motívom. Táto je ïalej pre-
krytá transparentnou samolepiacou fóliou.
Obidve fólie sú funkènou èasou klávesni-
ce.
Princíp tlaèenej samolepky umožòuje
na predný panel aplikova ¾ubovo¾ný mo-
tív. V prípade použitia prístrojovej skrinky
doporuèenej v tomto návode je možné
z webovej stránky projektu www.cern.ch/
dvaluch/DDS stiahnu súbor pdf s nie-
ko¾kými návrhmi motívov predného pane-
prilepeniu hmatníka tlaèidla ku krycej fólii
a tlaèidlo sa môže vo¾ne pohybova vo
svojej dutine.
Zoznam súèiastok
pre modul klávesnice
R1 180 Ω, 1206
C1 100 nF, 1206
C2 22 µF/10 V, tantal., D,
použi najväèší dostupný
CON3 2x 10 pin
D1 až D27 1N4148,
SMD v okrúhlom puzdre
D28 LED, Èerv.
IC1 74HC138SO-16
JP1 Rotaèný enkóder so spínaèom,
napr. RE20S, RE30S Metronix
TL1 až TL27 DTE6, tlaèidlo do DPS
LCD displej
Zobrazovaciu èas generátora tvorí
al fanumerický 4-riadkový displej LCD
lu. Požadovaná stránka sa jednoducho
vytlaèí na laserovej, alebo atramentovej
tlaèiarni na samolepiacu základnú fóliu
formátu A3. V prípade, že žiaden motív
nebude vyhovova, sú na stránke šablóny
s mechanickými rozmermi predného pa-
nelu, ktoré si môže každý upravi pod¾a
svojich predstáv.
Pomerne nízka cena samolepiacich
fólií umožòuje s predným panelom trochu
experimentova, až kým sa nedosiahne
uspokojivý výsledok. V prípade záujmu
rád na stránke uverejním nové návrhy
grafiky pre predný panel („skiny“) generá-
tora.
Aby klávesnica správne fungovala, je
nutné tlaèidlá osadi presne a až na doraz
na dosku. V prípade rôznej výšky tlaèidiel
nad doskou nebude krycia fólia rovnomer-
ne nalepená a klávesnica nemusí správne
fungova. Pre lepšiu funkciu klávesnice je
taktiež vhodné do otvorov pre tlaèidlá vle-
pi napríklad kúsok papiera, ktorý zamedzí
Obr. 44. Schéma
zapojenia modulu
klávesnice
26
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
s radièom HD44780U. Ako už bolo spo-
menuté v predchádzajúcich dieloch seriá-
lu, riadiaca èas prístroja pracuje s napá-
jacím napätím 3,3 V, a teda logickými
úrovòami 3,3 V CMOS. Toto je nutné
zoh¾adni pri nákupe displeja. Na trhu
existujú displeje priamo urèené pre 3,3 V
systém, alebo sa dajú nájs displeje s na-
pájaním 5 V, ktoré akceptujú klasické
TTL úrovne. Sú teda kompatibilné s 3,3 V
logikou CMOS. Pod¾a konkrétneho za-
kúpeného displeja je potom nutné na ria-
diacej doske upravi jeho napájanie. Ver-
zia 3,3 V bude pracova priamo, pre 5 V
verziu je nutné zmeni napájanie na vývo-
de èíslo 2 konektora CON2 z 3,3 na 5 V.
Konkrétny typ displeja zámerne neuvá-
dzam, možností je ve¾a, záleží len na do-
stupnosti toho-ktorého modelu.
Napájací zdroj
Niektoré požiadavky na napájací zdroj
už boli popísané v kapitole o riadiacom
mikropoèítaèi. DDS generátor potrebuje
nasledovné napájacie napätia:
+12 V/300 mA, napájanie zosilòovaèa
a relé;
-12 V/100 mA, napájanie zosilòovaèa;
+5 V/300 mA, napájanie niektorých kom-
ponentov riadiaceho mikropoèítaèa a pod-
svietenia displeja LCD;
+3,3 V/1200 mA, napájanie samotného
DDS generátora. Napätie 3,3 V je stabili-
zované lokálne na doske riadiaceho mik-
ropoèítaèa.
Technicky je napájací zdroj viacmenej
základné katalógové zapojenie stabilizá-
torov typu 78xx (obr. 49). Stabilizátor pre
+5 V vetvu je možné umiestni buï na
dosku ri adi aceho mi kropoèítaèa (vi ï
predchádzajúci diel), alebo ho osadi pria-
mo v zdroji. Rozhodnutie je len na kon-
krétnom konštruktérovi, pod¾a kapacity
použitého chladièa na jednom, alebo dru-
hom module.
Napriek tomu, že zdroj má štandardné
napájacie napätia, na trhu som nenašiel
vhodný hotový sieový transformátor. Po
dohode s firmou Tronic je preto k dispozí-
cii na zákazku navinutý transformátor
Obr. 45.
DPS modulu
klávesnice,
strana
súèiastok
Obr. 46.
DPS
modulu
klávesnice,
strana
spojov
Obr. 49. Schéma
zapojenia zdroja
27
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
C6 až C11 100 nF, keramický
C12 až C14 220 µF/16 V
raster 3,5 mm
CON1, CON2,
CON3 3 piny svorkovnica,
raster 5,08 mm
IC1 7812, TO220
IC2 7812, TO220
IC3 7805, TO220
TR1 Tronic Typ 600211 www.trafo.cz
Sieový spínaè
Poistka T 80 mA
Poistkové puzdro na panel
(Pokraèovanie)
v prevedení do plošného spoja za ve¾mi
priaznivú cenu.
Sieový prívod je cez pomalú tavnú
poistku 80 mA a sieový spínaè pripojený
do svorkovnice CON3 zdroja.
Zoznam súèiastok zdroja
B1, B3, B4 Mostíkový usmeròovaè
(viï výkres DPS)
C1, C2 , C3 2200 µF/16 V
raster 5 mm, ∅ 13 mm
C4, C5 2200 µF/25 V
raster 5 mm, ∅ 13 mm
Obr. 47.
Osadzovací
plán modulu
klávesnice,
strana
súèiastok
Obr. 48.
Osadzovací
plán
modulu
klávesnice,
strana
spojov
Obr. 50. DPS zdroja, strana
spojov
Obr. 51.
Osadzovací
plán zdroja
28
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Obr. 11.
Konfigurace pro
mìøení parametrù
pøijímaèe
Obr. 12. Deska
s plošnými spoji
zobrazovací
jednotky
Obr. 13. Deska s plošnými spoji sondy
Mìøiè ss pøíkonu HiBox
Radek Václavík
(Dokonèení)
Obr. 14. Moje první létající
a padající hraèka
Sondu mìøièe výkonu jsem snad-
no zapojil mezi akumulátor a regulá-
tor a nastavil ukládání hodnot po
200 ms. Vzhledem k pokroèilé noèní
hodinì prvního testu jsem si troufl
pouze na 2 minuty plného plynu. Mo-
tor sice zní jako vysavaè, nicménì
není u nás zvykem vysávat o pùlnoci
na chodbì... Po krátkém testu serv
jsem tedy provedl nìkolik simulací
letu na plný plyn a s daty v krabièce
jsem se vydal k poèítaèi. První použi-
tí nového zaøízení vìtšinou nebývá
až tak technicky zajímavé, nicménì
je dobré si taková data schovat „z ci-
tových dùvodù“. Formát dat jsem
pøizpùsobil programu urèenému pro
zpracování dat z nabíjeèky PowerCu-
be - viz www.lomcovak.cz. Program
zobrazuje jak napìtí a proud, tak
i energii odebranou z baterií apod.
Pro zpracování dat z pøístroje je nut-
né použít speciální parser, který je
dostupný na stejné adrese. První test
tak ukázal (viz obr. 15), že pøíkon
modelu je kolem 100 W.
29
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Po prvních úspìšných testech za-
øízení jsme se je rozhodli rozšíøit
o mìøení otáèek. K tomu jsme vyvi-
nuli externí modul, který mìøí otáèky
pomocí optoèidla. Modul je napájen
ze stejného zdroje jako pøístroj a jeho
výstup je pøipojen na vývod RX sério-
vého konektoru (konfigurace viz obr. 9.
S další velièinou jsme se rozhodli
vyvinout nový software pro PC, který
by umožnil zpracovat i údaj RPM.
Tento SW je dodáván zdarma s pøí-
strojem HiBox a dokáže data vyèítat
v binární formì. Pøenos plnì obsaze-
né pamìti trvá asi 20 s. Obr. 16 uka-
zuje reálné mìøení na modelu Spitfire.
Zmìna firmware
Modeláøi jsou lidé zkoumaví a èas-
to vyvstane požadavek pro zmìnu
firmware pøístroje. Použitý mikropro-
cesor umožòuje upgrade programu
pøes sériovou linku, a proto jsme vyvi-
nuli speciální program pro PC, který
to umožòuje. Navíc jsou data chránìna
pøed zneužitím výkonným kódováním.
Závìr
Popsaná konstrukce pøedstavuje
velmi užiteèný pøístroj pro mìøení na-
pìtí, proudu a výkonu. Díky dalším
vestavìným funkcím pak nesmí chybìt
ve výbavì žádného modeláøe s ales-
poò jedním elektromodelem. Vlastní
zapojení není pøíliš složité, hlavní
práce je na vlastním øídicím programu.
Pøístroj je všestranným pomocní-
kem a informátorem v dílnì elektro-
letce. Zde poskytuje komplexní infor-
mace o stavu baterie a motoru v plnì
provozním režimu. Informace o sta-
tickém odbìru jsou snadno aproxi-
movatelné na letový režim a návrh
pohonu, kdy je tøeba ladit minimálnì
tøi neznámé (napìtí, proud, velikost
vrtule). Známe vìtšinou jen maximální
proud motoru (kdy se elektrická energie
nebude mìnit na energii svìtelnou) a
konstantu motoru Kv (otáèky na volt).
Možnost zaznamenat celé mìøení
a následnì je èíst, a už pøímo z dis-
pleje, nebo v PC pomocí sofistikova-
ného a mnoha možnostmi vybave-
ného programu dává konstruktérovi
možnost si osahat i modely kolegù
na letišti. Následnì pak jejich palubní
osazení v modelech podrobit objek-
tivní kritice a navrhnout øešení mnoh-
dy nevhodných kombinací.
Použití pøístroje není samozøejmì
omezeno na modeláøskou komunitu.
Potøebu mìøení stejnosmìrného pøí-
konu urèitì obèas pocítil každý kon-
struktér, a tak se mùže pøístroj stát
automatickým doplòkem všech labo-
ratorních zdrojù èi pracoviš. Mùže
také sloužit pro mìøení v palubní síti
automobilù, mìøit pøíkon odebíraný
vysílaèem èi nabíjeèkou, zkontroluje
odebraný výkon z akumulátorù apod.
Zájemci o tento pøístroj se mohou
obrátit na kontakt uvedený na stránce
spoluautora www.sysala.cz. Na tìch-
to stránkách si také lze stáhnout
program pro procesor Atmega16.
Seznam použitých souèástek
R1, R2, R4 1 kΩ
R3 15 kΩ
R5, R6, R7 nepoužity
C1, C2 22 pF
C3, C4, C6, C8, C9
C10 až C13 100 nF
Obr. 15. První záznam z F16 Obr. 16. Zpracování dat v programu HIB
Obr. 17. 220 A tekoucích
z baterií do motoru
Obr. 18. Program pro upgrade
firmware pøístroje
C5 47 µF/6 V
C7 4,7 µF/50 V
C14 nepoužit
IC2 LM2936M-5.0
IC3 MAX232D
IC4 24C256, SO-8 úzké
IC5 ATMEGA16L-8AC
IC6 nepoužit
LCD1 2x 16 displej
Q1 7,37 MHz
Sonda
R3, R4 1 kΩ
C1, C6 100 nF
C2 4,7 µF/50 V
C5 47 µF/6 V
IC1 ACS754xCB-050
IC2 LM2936M-5.0
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
30
Palubní poèítaè
Lubomír Jelínek
(Dokonèení)
Tab. 1. Zobrazované údaje palubního poèítaèe
Venkovní teplota <23,3 °C Napìtí palubní sítì 12,5 V
Vnitøní teplota >26,3 °C Venkovní teplota <23,3 °C
Venkovní a vnitøní teplota <23,3 °C >26,3 °C Vnitøní teplota >26,3 °C
Celkem ujeté km 125601 km Celková spotøeba 10,3 lΣ
Celkem spotø. benzín 235 l Èásteèná spotøeba 11,5 lè
Celková spotøeba 10,3 lΣ Okamžitá spotøeba / 10,3 lok
/ spotøebou za hodinu 4,3 l/h
Èásteèná spotøeba 11,5 lè Ujetá vzdálenost – nuluje se
pøi mazání èásteèné spotøeby 52,3 km
Okamžitá spotøeba / 10,3 lok Spotøebované litry – nuluje se
/spotøebou za hodinu 4,3 l/h pøi mazání èásteèné spotøeby 2,3 l
Kolik se ujelo km a kolik se spotøebovalo benzínu
Množství benzínu v nádrži
Kolik se ujede km na benzín v nádrži
Prùmìrná rychlost 63 km/h
Napìtí palubní sítì 12,5 V
vaný znakem „>“. Postup je stejný jako
pøi kalibrování venkovního èidla.
Zad hesla #####
Heslo, které regulérnì ukonèí hlí-
dání vozidla, se skládá z pìti znakù
v intervalu 1 až 4. Po stisku SET se
postupnì zadávají èísla pomocí < a
>. Po zadání posledního èísla se hes-
lo uloží do pamìti a je možné pokra-
èovat dále, nastavení je ukonèeno.
Pulzy prevod : 26
Touto konstantou v PP nastaví, ko-
lik má oèekávat impulzù od pøevodov-
ky na jednu otáèku kola. Protože PP
je pojat jako univerzální, je možné tuto
konstantu nastavovat podle konkrétní-
ho vozu. Nastavení je možné mìnit po
stisknutí SET tlaèítky < a >. Hodnotu
je možné nastavit v rozmezí 2 až 68.
Obvod kola:1,624
Touto konstantou se PP zadá ob-
vod kola. Obvod kola zmìøíme nebo
vypoèítáme. Je také možno tuto kon-
stantu nastavit zkusmo tak, aby se
výsledek mìøení kilometrù u PP sho-
doval s údajem tachometru. Nastave-
ní je možné mìnit po stisknutí SET
tlaèítky < a >.
Blikající obdélník indikuje èíslo, kte-
ré se mìní. Zmìna se potvrdí tlaèít-
kem SET. Vzhledem k tomu, že se ten-
to údaj mìní i v IO2, je nutno chvíli
vyèkat.
Obsah nadrze : 67
Tímto údajem se procesoru sdìlí
obsah nádrže. Údaj musí odpovídat
nádrži vašeho vozu.
Kalibrace : 37 l
Pomocí této volby se nastaví oka-
mžitý obsah nádrže. Natankujeme pl-
nou nádrž a po stisknutí SET tlaèítky
< a > nastavíme 67 – platí pro Fiat
Marea. Množství paliva je možno na-
stavit i zkusmo odhadem podle pali-
vomìru. Pokud palivomìr ukazuje 37 l
a PP 35 l, tak natavíme údaj na dis-
pleji také na 37 l.
Výše uvedená nastavení jsou ve
vzájemném vztahu. Jejich kombinací
lze dosáhnout pøesného mìøení. Chce
to jen trochu trpìlivosti.
Konst.:0,001602
Tato konstanta urèuje pøesnost
mìøení spotøeby. Pomocí ní se pøe-
vádí délka vstøiku paliva v milisekun-
dách na objem v litrech. Nastavená
konstanta opìt platí pro Fiat Marea.
Pro ostatní vozy se musí vypozorovat
z prùmìrné spotøeby spoèítané ruènì
z ujetých kilometrù a spotøebovaného
paliva. Je to trochu pracné, ale po
nìkolika natankovaných nádržích je
shoda dobrá.
Vymena oleje po
5000 km
Ovládání palubního poèítaèe
– popis programu
Vlastní program se skládá ze tøech
hlavních blokù. Jeden blok má na sta-
rost poèítání spotøeby vèetnì jejího
zobrazování. Druhý blok má na sta-
rost zabezpeèení vozidla pøed kráde-
ží. Tøetí blok umožòuje nastavování
PP. Nyní si jednotlivé bloky popíšeme.
První blok pracuje zcela autonom-
nì a dává o sobì vìdìt jen tím, že
mìní údaje na displeji. Údaje lze mì-
nit tlaèítky Tl1 aTl2. Údaje stále rotu-
jí, a pokud je „levý“ údaj delší, pøekry-
je „pravý“ údaj. Tabulka 1 ukazuje
posloupnost tìchto údajù.
Údaje lze nastavit pro vypnutý a pro
zapnutý klíèek. Napøíklad když je klí-
èek vypnut, je zobrazována teplota a
napìtí. Když je klíèek zapnut, je zob-
razována okamžitá spotøeba a èásteè-
ná spotøeba. Program si pamatuje
poslední zmìnu pøed vypnutím èi za-
pnutím klíèku.
Tlaèítka MOD, SET, < a > slouží
k ovládání PP. Stisknutím MOD se do-
staneme do módu nastavování kon-
stant. Tlaèítko SET aktivuje alarm.
Tlaèítko < alarm dezaktivuje, ovšem
po zadání správného hesla.
Po stisknutí klávesy MOD se obje-
ví následující volby:
Pr. spotr SMAZAT?
Stisknutím SET se prùmìrná spo-
tøeba smaže. Zároveò se smažou oka-
mžité kilometry a litry spotøebované-
ho paliva. Mezi jednotlivými volbami
se pohybujeme tlaèítky < a >.
Pr.rychl SMAZAT?
Stisknutím SET se prùmìrná rych-
lost smaže.
Zimní èas ANO
Touto volbou se aktivuje hlídání
rozsvícených svìtel. Pokud je volba
aktivní – ANO, tak pøí zapojení klíèku
a nerozsvícení svìtel se na displeji ob-
jeví nápis ROZNI SVETLA a bzuèák
zaène pípat. Po rozsvícení svìtel nebo
stlaèení TL1 se nápis a pípání zruší.
Veškeré zmìny se potvrdí a do pa-
mìti zapíší po stisknutí SET. Pak je
možné pokraèovat do dalších pøedvo-
leb.
Desetiny ANO
Touto volbou se povoluje – ANO
zobrazování desetin pøi mìøení teplo-
ty.
Tepl ven 23,5 °C
Nastavení teploty pro venkovní èi-
dlo. Tlaèítkem SET zvolíme nastavo-
vací mód, který je indikován zobraze-
ním znaku „<“. Tlaèítky < a >
zvyšujeme nebo snižujeme údaj na
displeji, až je shodný s referenèním
teplomìrem. Reakce na stisknutí tla-
èítka je trochu pomalejší, protože po
každém stisknutí probìhne mìøení
teploty. Pokud je na displeji hodnota
okolo 70 °C, není èidlo pøipojeno.
Tepl vnit 23,5 °C
Nastavení teploty pro vniøní èidlo.
Tlaèítkem SET zvolíme mód indiko-
31
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Shrnutí ovládání
programu PP
Tl1 rotují údaje na levé polovinì
displeje – pøi držení tlaèítka ro-
tují zpìt.
Tl2 rotují údaje na pravé polovinì
displeje – pøi držení tlaèítka ro-
tují zpìt.
MOD umožní mìnit uložená nastave-
ní.
< > posun položek, které je možno
mìnit.
SET vstup do položek/potvrzení
zmìn, < > mìní údaje.
MOD vystoupí z modulu zmìn nasta-
vení.
SET aktivace autoalarmu a imobili-
zéru.
> umožní do 3 minut ukonèit ak-
tivaci.
< zadání hesla pro dezaktivaci
autoalarmu a imobilizéru – po-
kud je aktivováno.
< zobrazí ujeté km a prùmìrnou
rychlost.
> zobrazí èas jízdy (nuluje se stla-
èením SET).
Zrušení nápisu ROZNI SVETLA - Tl1.
Dezaktivace alarmu – postupné stla-
èení Tl2 a Tl1.
Pøerušení houkání sirény – souèasné
stlaèení Tl2 a Tl1.
Možnost zadání hesla po alarmu: sou-
èasné stlaèení Tl1, Tl3 a Tl6.
V pøípadì zapomenutí hesla nebo
spuštìní autoalarmu narušitelem:
1) odpojit napájení PP,
2) souèasnì stisknout MOD a >,
3) pøipojit napájení a tlaèítka držet do
pípnutí.
Montហa provoz PP je na vlastní
nebezpeèí. Autor neruèí za problémy,
které mohou nastat neodbornou mon-
táží, provozem èi vyšší mocí.
Seznam souèástek
Rezistory
R1, R3 8,2 kΩ, SMD 1206
R2, R4, R6,
R29 910 Ω, SMD 1206
Výmìna: 5000 km
Zde je možno nastavit upozornìní
na výmìnu oleje v motoru. Tlaèítky <
nebo > nastavíme poèet kilometrù do
další výmìny oleje. PP poèítá kilome-
try od nastavení a 800 km pøed skon-
èením limitu zaène na potøebu výmì-
ny upozoròovat nápisem hned po
nastartování.
Tímto jsme vyèerpali možnosti na-
stavení PP. Nastavování ukonèíme
stlaèením tlaèítka MOD.
Po stisku klávesy SET se aktivuje
alarm. Po aktivaci alarmu se na dis-
pleji objeví na tøi minuty nápis „ HLI-
DAM“. Bìhem této doby je možné se
vracet do vozu pro zapomenuté vìci,
aniž se cokoliv stane. Po jejím uply-
nutí se aktivuje ultrazvukové èidlo (po-
kud je nainstalováno). V této dobì by
vozidlo mìlo být zamknuté. Do odem-
knutí je aktivní èidlo pøední kapoty,
pokud nebylo vyblokováno propojkou
JP1. Ultrazvukové èidlo se dezaktivu-
je pøi odemknutí vozidla. Po odemknu-
tí je možné do vozidla nasednout, aniž
se cokoliv stane.
Alarm se dezaktivuje dvìma zpù-
soby. K dispozici je rychlá dezaktiva-
ce, pøi které není potøeba zadávat hes-
lo. Po odemknutí musíme do 20
sekund postupnì stisknout Tl2 a Tl1.
Jenom pøi této posloupnosti se vyma-
že pøíznak alarmu a mùžeme odjet.
Pøi stisknutí jiného tlaèítka se nic ne-
dìje, ale dezaktivaci musíme provést
stisknutím <. Po té jsme vyzváni
k zadání hesla.
Heslo : **######
Heslo zadáváme stiskem pøísluš-
ného tlaèítka. Místo èísla se zobrazu-
je hvìzdièka. Toto opatøení by mìlo
znepøíjemnit život zlodìji, doufám, že
ne majiteli. Pokud zadáme správné
heslo, objeví se nápis:
Heslo zadano
Vše je v poøádku a v pohodì odje-
deme. Pro zadání hesla máme tøi po-
kusy. Pokud je vyèerpáme, nic se ne-
stane. Na displeji se objeví tento ná-
pis.
Mùžeš pokraèovat
To by mìlo zlodìje upokojit a mùže
klidnì nastartovat. Po uplynutí 70 se-
kund od nastartování se vypne pali-
vové èerpadlo, rozezní se siréna a
zaènou blikat blinkry. Aktivace alarmu
trvá i po odpojení PP od napájení. Po
pøipojení napájecího napìtí jsme vy-
zváni na zadání hesla. Pokud známe
správné heslo, mùžeme je zadat a
klidnì odjet, nic se nestane.
Mùže nastat ještì jeden pøípad.
Máme aktivní alarm a zapomeneme
na nìj. V tomto pøípadì se pøi nastar-
tování na chvíli rozbliká displej a pípá
bzuèák. Také zaène na nìkolik sekund
houkat siréna. Klávesou < se dosta-
neme do módu zadání hesla. Zadá-
me heslo a vše je v poøádku. Zlodìj
to však neví a po chvíli bude pøekva-
pený.
Alarm mùže nastat ještì dvìma
zpùsoby. Pokud bude otevøena kapo-
ta motoru, nebo zareaguje ultrazvu-
kové èidlo. Po jakémkoliv alarmu je
nutno zadat heslo. Alarm je možné
ukonèit souèasným stlaèením Tl1 a
Tl2, jinak pøestane sám asi za 1 mi-
nutu. Po pokusu o krádež zùstane na
displeji nápis „ Radìji uteè “. Abychom
mohli zadat heslo a vozidlo zprovoz-
nit, musíme souèasnì stisknout Tl1,
Tl3 a Tl6. Poté jsme vyzvání k zadání
hesla.
Jak bylo již øeèeno, odpojení od
napájení aktivaci alarmu neukonèí. Po
následném pøipojení napájení PP
jsme vyzváni k zadání hesla. Po za-
dání hesla se èinnost PP obnoví.
Pokud heslo zapomeneme, máme
jako majitelé nástroj na zprovoznìní
PP. Odpojíme napájecí napìtí. Stisk-
neme souèasnì MOD a >. S takto
stisknutými tlaèítky pøipojíme napájení
a poèkáme, až se objeví úvodní ná-
pis a ozve se pípnutí. Nyní mùžeme
tlaèítka pustit - alarm je dezaktivován.
Obr. 5. Umístìní LED imobilizéru Obr. 6. Ovládací panel
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
32
R5 560 Ω, SMD 1206
R7, R33, R35,
R36, R37, R38,
R45, R50, R52 1 kΩ, SMD 1206
R8, R10, R11,
R12, R13,
R28, R30 33 kΩ, SMD 1206
R14 33 kΩ
R15 56 Ω, SMD 1206
R16, R18, R20,
R22, R24, R25,
R31, R42, R47 3,3 kΩ, SMD 1206
R17, R19, R21,
R23, R41, R44,
R46, R49, R51,
R58 10 kΩ, SMD 1206
R26, R27, R58 110 kΩ, SMD 1206
R32, R34 15 kΩ, SMD 1206
R36 680 Ω
R39 120 Ω
R40, R43,
R48, R59 4,7 kΩ, SMD 1206
R53, R54 1,2 kΩ
R55 250 kΩ, trimr PT6H
R56 1 kΩ, trimr PT6H
R57 18 Ω/2 W
Kondenzátory
C1,C3 100 µF/16 V, SMD
Obr. 7 až 9. Umístìní palubního poèítaèe ve vozidle a pøipojení vodièù palubního poèítaèe
C2, C4, C5,
C6, C9, C10 100 nF, CK
C8, C11, C12 10 µF/16 V
Polovodièové souèástky
IO1 PIC16F877-20
IO2, IO3 PIC16F627A-20
IO4 TL082
IO5 7660
IO6 7805
T1 BD434
T2 IRF9540
T3, T4 BC846B
T5, T6 BC337-25
T7 BD679
T8, T9 BC856B
T10 BC327-40
ZD1 až ZD4 BZV55C4,7SMD
ZD5, ZD6 BZV55C3,9SMD
D1, D2 1N4148SMD
D3 1N4007
D4, D5 BY550-600
D6 L-3N4LRD
D7, D8, D9 L-HSMG-C650,
zelená LED
D10, D11 L-HSMS-C150,
èervená LED
D12 BAS32SMD
R100, R101 KTY81-110
Ostatní souèástky
X1 8 MHz, rezonátor
LCD MC1601A-SL/H
RP1 KSQ-706BP (piezo)
Tl1, Tl2 P-TR08, 2 ks
Tl3 až Tl6 P-B1720C, 4 ks
JP1 vidlice zahnutá
PSH02-04WG
JP1A zásuvka se zámkem
PFH02-04P
JP2 vidlice zahnutá
PSH02-05WG
JP2A zásuvka se zámkem
PFH02-05P
JP3 vidlice zahnutá
PSH02-09WG
JP3A zásuvka se zámkem
PFH02-09P
JP4, JP5, JP7,
JP8, JP9 vidlice zahnutá
PSH02-02WG
JP4A, JP5A,
JP7A, JP8A,
JP9A zásuvka se zámkem
PFH02-02P
JP6 vidlice zahnutá
PSH02-03WG
JP6A zásuvka se zámkem
PFH02-03P
FASTON – vidlice LS1573, 16 ks
FASTON – zásuvka FS7048-K, 16 ks
izolace FS25030PVC, 16 ks
spojka na kabely F0810KW-3, 8 ks
krabièka U-KP29
objímka DIL40, 1 ks
objímka DIL18, 2 ks
chladiè V7109, 2 ks
kabel vícežilový RG-ALARM12CBAL, 2 m
kuprextitová deska 100 x 160 mm na
desku s plošnými spoji, oboustranná
RE1 relé AUTO
SP1 mikrosp. P-B172D
Informace o zpùsobu získání kompo-
nent potøebných pro stavbu PP a úpl-
ná dokumentace vèetnì fotografií je
na internetové adrese:
www.jelineklu.wz.cz.
Dotazy technického rázu smìøujte na:
jelineklu@seznam.cz.
33
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
POCÍTACE
a INTERNET
Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz
INFORMACE V OBRÁZCÍCH
A to je oblast, kde mohou být meta-
data velice užitečná nejen pro zmíněné
profesionály, ale i pro nás, běžné foto-
grafy amatéry. Pokud více fotografujete,
množství obrázků na pevném disku
počítače nebo na discích CD-ROM či
DVD-ROM rychle narůstá a narůstá
také problém jejich třídění a vyhledá-
vání. Vhodně použitá metadata mohou
významně pomoci k jeho poměrně jed-
noduchému vyřešení.
Dokud fotografií není moc, třídí je
asi každý do různých adresářů, jako
např. Dovolená 2002, Vánoce 2003,
Povodně, Příbuzenstvo ap. Není ale
snadné v nich vyhledávat, pokud ne-
chcete zrovna vidět ucelenou sbírku
snímků na téma adresáře. Hledáte-li
obrázek tety Boženy, s kterou jste byli
Digitalizované obrázky, zejména fotografie, obsahují nebo mohou obsahovat kromě vlastního obrazu
ještě řadu dalších údajů. Jsou to tzv. metadata a potřeba jejich umisťování přímo do obrázků vznikla
postupně hlavně v profesionální sféře, kde bylo zapotřebí, aby obrázek sebou nesl i jméno svého autora,
místo pořízení, některé technické údaje atd. Postupně získávají metadata na významu hlavně v katalogizaci
a organizaci snímků.
na dovolené 2002 (a už jste na to zapo-
mněli), budete ho hledat v příbuzenstvu.
A nenajdete. I počet různých adresářů
bude postupně narůstat a stane se ne-
přehledným. Pokud omylem nějaký ob-
rázek zařadíte do špatného adresáře,
už ho asi nikdy nenajdete.
Proto je užitečné vkládat některé
identifikační údaje přímo do obrázků.
Většina současných prohlížečů obrázků
už totiž dokáže nejen zobrazovat tyto
vložené údaje, ale i v nich vyhledávat.
Pokud budete volit rozvážně popisy
obrázků, kategorie a tzv. klíčová slova,
můžete nakonec všechny adresáře zru-
šit a nechat všechny fotografie pohro-
madě. Do všech obrázků z dovolené
2002 napíšete třeba dov2002 a když
pak dáte vyhledat dov2002, tak vám
prohlížeč ukáže z mnoha set nebo tisíc
fotografií práve jen ty z požadované do-
volené. Pokud kromě toho ale prozíravě
do obrázku z dovolené, na kterém je
i teta Božena, napíšete i klíčové slovo
Božena, nemusíte se bát, že obrázek
nenajdete, i když už si dávno nebudete
pamatovat, že to bylo z vaší dovolené
v roce 2002.
Při vyhledávání lze obvykle kombi-
novat více parametrů dohromady, lze
zadat nejen název akce, osoby, ale
i místo, čas (rok, roční dobu) nebo veli-
kost obrázku ap.
V současné době jsou pro vkládání
údajů do obrázků nejznámější a nej-
rozšířenější dva poněkud odlišně zamě-
řené systémy, známé pod zkratkami
Exif a IPTC.
34
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Exif
Standard Exif (Exchangeable Image
File) je součástí většího celku standardů
pro soubory digitální fotografie (DCF
– Design rule for Camera File system).
Autorem standardu je japonská asocia-
ce JEIDA (Japan Electronic Industry De-
velopment Association), která se nyní
jmenuje JEITA (Japan Electronics and
Information Technology industries Asso-
ciation). První verzi Exif uvedla asociace
v roce 1996, v současné době je nejak-
tuálnější verze Exif 2.2 z roku 2002. Exif
je systém, dovolující využít metadata
v rámci digitálních fotografií ve formá-
tech JPEG a TIFF. Metadata Exif jsou
určena především k uložení informací
souvisejících s nastavením digitálního
fotoaparátu v čase expozice daného
snímku.
Lze je rozdělit do několika skupin:
informace o fotoaparátu (model,
výrobce, typ snímače, ořezový faktor,
maximální clona apod.),
nastavení fotoaparátu pro kon-
krétní snímek (rozlišení, čas expozice,
clona, citlivost, vyvážení bílé, míra
komprese, režim zaostřování, expoziční
režim, oblast měření expozice, použití
a režim blesku, korekce expozice, digi-
tální zoom, fyzická ohnisková vzdále-
nost, přepočtená ohnisková vzdálenost
na ekvivalent kinofilmu, nastaveni kon-
trastu, saturace a ostrosti, barevný
prostor, zaostřená vzdálenost, zdroj
světla, natočení fotoaparátu, datum
pořízení, informace o objektivu ap.),
poznámky výrobce,
GPS údaje (pokud je fotoaparát
sám generuje nebo k němu lze připo-
jit GPS adaptér),
audio poznámka (v rámci Exif lze
uložit i zvukovou poznámku),
ostatní informace (verze Exif, ko-
mentáře uživatele atd.).
Do pole „komentář“ můžete vložit li-
bovolné vlastní údaje.
Informace Exif podporuje dnes prak-
ticky každý digitální fotoaparát a téměř
všechny softwarové aplikace, které
s fotografiemi pracují.
Ne všechny fotoaparáty využívají
všechna pole Exif a lze se tak u různých
modelů setkat s různými informacemi.
Pro větší flexibilitu obsahuje Exif i pro-
stor pro libovolné další parametry, které
výrobce fotoaparátu uzná za vhodné
uložit. U některých fotoaparátů lze z Exif
zjistit například i celkový počet snímků,
které fotoaparát pořídil.
Informace z Exif jsou užitečné hlav-
ně k vlastnímu zdokonalování se. Lze
zjistit, jaké hodnoty fotoaparát nastavil
u konkrétního snímku, a poučit se z to-
ho. Pokud snímek obsahuje příliš šu-
mu, dá se zjistit, bylo-li to způsobeno
nastavením příliš velké citlivosti, pokud
je snímek neostrý, mohl selhat autofo-
kus nebo byla nastavena příliš dlouhá
doba expozice. Přeexponování snímku
lze vysvětlit zvolením bodového měření
expozice atd. Podobně se lze poučit při
analýze cizích snímků. Pokud nechce-
te, aby se někdo poučil ze snímků va-
šich, je dobré tyto technické informace
naopak z fotografií odstranit.
Jak již bylo uvedeno, lze v informa-
cích Exif i vyhledávat. Můžete tedy
vyhledávat obrázky podle času, velikos-
ti, libovolných údajů v komentáři (pokud
jste je tam ovšem vložili) ap.
Všechny standardizované údaje Exif
mají své kódy a definice, najdete je
v tabulce 1.
IPTC (I I M)
Zavedeným formátem pro metadata
v oblasti publikování je Information
Interchanges Model (jinak též pouze
zkratka IIM), známý spíše pod nepřes-
ným označením IPTC. Uvedený formát
byl v devadesátých letech minulého
století vyvinut ve spolupráci organizace
dec hex název popis
33434 829A ExposureTime expoziční čas v sekundách
33437 829D FNumber clonové číslo
34850 8822 ExposureProgram režim použitý k nastavení expozice
34852 8824 SpectralSensitivity použitá spektrální citlivost pro každý kanál
34855 8827 ISOSpeedRatings rychlost podle ISO 12232
34856 8828 OECF konverzní funkce podle ISO 14524
36864 9000 ExifVersion podporovaná verze Exif
36867 9003 DateTimeOriginal datum a čas pořízených dat
36868 9004 DateTimeDigitized datum a čas digitalizace pořízených dat
37121 9101 ComponentsConfiguration konfigurace komprese
37122 9102 CompressedBitsPerPixel komprimované bity na pixel
37377 9201 ShutterSpeedValue rychlost závěrky
37378 9202 ApertureValue světelnost objektivu
37379 9203 BrightnessValue jas
37380 9204 ExposureBiasValue EV
37381 9205 MaxApertureValue maximální světelnost objektivu
37382 9206 SubjectDistance vzdálenost subjektu v metrech
37383 9207 MeteringMode způsob určování expozice
37384 9208 LightSource typ světelného zdroje
37385 9209 Flash status blesku při pořízení snímku
37386 920A FocalLength aktuální ohnisková vzdálenost objektivu
37396 9214 SubjectArea umístění a plocha hlavního subjektu
37500 927C MakerNote specifické informace výrobce
37510 9286 UserComment komentáře a klíčová slova uživatele
37520 9290 SubsecTime zlomky sekund časového údaje
37521 9291 SubsecTimeOriginal zlomky sekund časového údaje
37522 9292 SubsecTimeDigitized zlomky sekund časového údaje
40960 A000 FlashpixVersion verze FlashPix formátu
40961 A001 ColorSpace barevný prostor (např. sRGB)
40962 A002 PixelXDimension platná šířka komprimovaného obrázku
40963 A003 PixelYDimension platná výška komprimovaného obrázku
40964 A004 RelatedSoundFile název audio souboru přiřazeného k obrázku
41483 A20B FlashEnergy energie blesku použitá při pořízení snímku
41484 A20C SpatialFrequencyResponse hodnoty SFR
41486 A20E FocalPlaneXResolution počet pixelů na FPRU v horizontálním směru
41487 A20F FocalPlaneYResolution počet pixelů na FPRU ve vertikálním směru
41488 A210 FocalPlaneResolutionUnit jednotky měření předchozích dvou údajů
41492 A214 SubjectLocation umístění hlavního subjektu ve scéně
41493 A215 ExposureIndex index expozice
41495 A217 SensingMethod typ snímacího senzoru fotoaparátu
41728 A300 FileSource zdroj snímku
41729 A301 SceneType typ scény
41730 A302 CFAPattern geometrické uspořádání CFA
41985 A401 CustomRendered indikuje speciální zpracování snímaných dat
41986 A402 ExposureMode nastavený režim expozice
41987 A403 WhiteBalance vyvážení bílé
41988 A404 DigitalZoomRatio nastavení digitálního zoomu
41989 A405 FocalLengthIn35mmFilm ohnisková vzdálenost ekv. filmu 35 mm
41990 A406 SceneCaptureType typ snímané scény
41991 A407 GainControl nastavení zvýraznění
41992 A408 Contrast aplikované zpracování kontrastu
41993 A409 Saturation aplikované zpracování saturace
41994 A40A Sharpness aplikované zostření
41995 A40B DeviceSettingDescription nastavení fotoaparátu
41996 A40C SubjectDistanceRange vzdálenost k subjektu
42016 A420 ImageUniqueID unikátní indikátor snímku
Exif - hlavní údaje
IPTC (International Press and Telecom-
munications Council) a sdružení News-
paper Association of America (NAA)
jako prostředek pro výměnu zpravodaj-
ských podkladů. I když se jedná o for-
mát v podstatě univerzální (s jeho po-
mocí lze popsat textové či grafické do-
kumenty stejně dobře jako video či
zvuk), prosadil se nejvíce při popisu
elektronické grafiky a digitální foto-
grafie.
Metadata IPTC obsahují položky
jako autor, datum a čas vytvoření, klí-
čová slova, kategorie, urgence, kontakt,
copyright, redaktor ap. Už z jejich cha-
rakteru je zřejmé, že je nemůže vkládat
přímo fotoaparát a musí je doplnit autor
až v počítači. Masovějšímu využívání
systému IPTC napomohla zejména
společnost Adobe, když v polovině de-
vadesátých let minulého století zabu-
Tab. 1. Hlavní standardizované údaje systému Exif
35
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
pole IPTC popis příklad max. počet znaků
Caption slovní úplný popis obrázku a souvisejících údajů první letošní rozkvetlý rododendron na zahradě 2000 *
Keywords seznam klíčových slov k vyhledání obrázku zahrada, jaro, keře, rododendron 64**
Credit jméno autora, agentury ap. Jan Novák 32
Copyright jméno držitele autorských práv a jejich druh © Jan Novák, všechna práva vyhrazena 128
Object Name něco jako název souboru, unikátní ID pear30304a 64
Created Date/Time datum a čas vytvoření obrázku 10.05.2006 14.00 16
City místo vytvoření obrázku (město) Dlouhá Ves 32
Province State místo vytvoření obrázku (region) Šumava 32
Country místo vytvoření obrázku (země) Česká republika 64
Special Instructions seznam všech omezení a podobných info neprodejné, lze zveřejnit na Internetu 256
Byline podtitulek se jménem a funkcí autora Jan Novák, zahradník 64
Category zkratka kategorie Z = zahrada 3
Headline stručný titulek k obrázku První rododendron 256
Source zdroj (dodavatel) obrázku vlastní 32
Hlavní standardizovaná pole IPTC
dovala podporu IIM do svého Photo-
shopu a dovolila tak vkládání tzv. IPTC
headers do obrázkových souborů. S tě-
mito metadaty se pak naučily pracovat
i mnohé další programy.
Přehled hlavních standardizovaných
polí v systému IPTC je v tabulce 2.
Exifer
A na závěr jeden program – je zdar-
ma a je určen přímo pro práci s meta-
daty Exif a IPTC. Jmenuje se Exifer
a můžete si ho stáhnout z webové adre-
sy http://www.exifer.friedemann.info.
Exifer umí zobrazovat všechny údaje
Exif a IPTC v obrázcích JPEG a TIFF,
vytvářet vlastní sestavy zobrazovaných
údajů (výběr), ukládat metadata do ex-
terních souborů a znovu je vkládat do
obrázků, editovat všechny editovatel-
né položky, bezeztrátově otáčet obrázky
JPEG, vkládat vodoznaky do fotografií,
vytvářet prezentace (slideshow) a mno-
ho dalších užitečných funkcí.
Informace o dalších programech
a podrobné specifikace příslušných
standardů najdete např. na webových
stránkách www.exif.org a www.iptc.org.
Tab. 2. Hlavní standardizovaná pole systému IPTC
(*vzhledem ke značné volnosti mohou určité aplikace umožňovat i mnohem delší zápisy, ale je dobré si vyzkoušet, nebude-li to dělat komplikace v ostatních
programech, **v tomto poli může být libovolný počet klíčových slov, omezení na 64 znaků se vztahuje na každému jednotlivému z nich)
Pracovní okno programu Exifer se zobrazenými údaji IPTC zvoleného
obrázku (ve stejném místě lze přepnutím záložky zobrazit údaje Exif)
Pohodlné editování
údajů IPTC umožňuje
i populární prohlížeč
IrfanView
Editace metadat
v programu Exifer
(pro urychlení práce
je možné si vytvořit
i šablony)

36
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
ŠIKOVNÁ ROZŠÍŘENÍ FIREFOXU
Internetový prohlížeč Firefox si získává stále větší oblibu a používá ho již více než 10% uživatelů
Internetu. Jeho výhodou oproti Internet Exploreru je nejen to, že není tak snadno zneužitelný k nelegálnímu
průniku do vašeho počítače, ale i mnoho šikovných funkcí, které zpříjemní a zefektivní pohyb a práci
na Internetu. Prostřednictvím tzv. rozšíření (extensions) vznikají další a další funkce, tvořené rozsáhlou
komunitou uživatelů. Pokračujeme v jejich představování z minuilého čísla.
Color Zilla
Drobná pomůcka pro práci s bar-
vami – zobrazí ve stavovém pruhu (sta-
tus bar) barvu pod kurzorem myši a její
zvolené vyjádření (RGB, RGB procen-
tuální, HSV, hexadecimální). Zároveň
může ve stavovém pruhu zobrazit ná-
sledující údaje, vztahující se k prvku
stránky pod kurzorem myši: tag, class
a id, rozměr (podle CSS), pozici kur-
zoru myši vzhledem k prvku, vzdálenost
od posledního bodu, cestu k danému
prvku, plnou URL adresu prvku, název
souboru prvku. Můžete si přesně nas-
tavit, které údaje a v jakém pořadí
chcete ve stavovém pruhu zobrazovat.
Umožňuje měnit měřítko zobrazení
stránky.
Color Zilla se spouští z levého kraje
stavového pruhu, odkud se vyvolá i menu
FlashGot
FlashGot je rozšíření umožňující
download souborů z webových stránek
pomocí některého (nebo i více) z mno-
ha oblíbených tzv. download managerů.
Jejich výhodou oproti běžnému zabu-
dovanému stahování ve Firefoxu může
být možnost rozdělení stahovaného
souboru do více vláken, znovunavázání
po přerušeném stahování ap. Předpo-
kladem pro funkci tohoto rozšíření tedy
je, že máte nějaký takový download
manager nainstalovaný – např. pro
Windows FlashGet, Free Download
Manager, Fresh Download, GetRight,
GigaGet, HiDownload, iGetter, Instant-
Get, Internet Download Accelerator, In-
ternet Download Manager, LeechGet,
Mass Downloader, Net Transport, Net-
Xfer, Net Transport 2, NetAnts, ReGet,
Star Downloader, Thunder, TrueDown-
loader, WellGet, pro Linux/FreeBSD
Aria, cURL, Downloader 4 X, GNOME
Gwget a KDE KGet nebo pro MacOS X
iGetter a Speed Download.
FlashGot udělá z kteréhokoliv uve-
deného programu download manager
pro Firefox.
MeasureIt
Pokud pracujete s webem aktivně,
bude se vám hodit možnost změřit si
přímo na stránce rozměry obrázků, šíř-
ku sloupců ap. Rozšíření MeasureIt ak-
tivujete kliknutím na ikonu, kterou vytvo-
řilo ve stavovém pruhu a potom kde-
koliv v okně prohlížeče způsobem click
and drag vytvoříte čtyřúhelník (třeba
okolo obrázku). Ukáže vám digitálně
i analogově rozměr vytvořeného čtyř-
úhelníku v pixelech. S vytvořeným čtyř-
úhelníkem lze i pohybovat po stránce
a jeho rozměry měnit hrubě nebo jemně
z klávesnice.
Mozilla Archive Format
Všechny běžné způsoby ukládání
kompletních webových stránek mají tu
nevýhodu, že jde obvykle o více soubo-
rů (HTML, obrázky, CSS, popř. skripty).
Projekt MAF (Mozilla Archive Format)
ukládá všechny soubory do jediného
archivu (s koncovkou .maff) včetně ori-
ginální webové adresy a data a času
uložení stránky. Do archivu umí uložit
i více stránek. Archivní soubory pak umí
Firefox kdykoliv bez dalších manipu-
lací otevřít a kompletní stránky znovu
zobrazit.
Nabídky FlashGot v menu
Hlavní příkazy rozšíření FlashGot
jsou:
FlashGot Link – stáhne prostřednict-
vím vámi přednastaveného základního
download manageru soubor z odkazu
pod kurzorem myši,
FlashGot Selection – shromažďuje
odkazy z textů a obrázků ve vámi ozna-
čené části stránky,
FlashGot All – pošle na download
manager všechny odkazy nalezené na
stávající stránce,
FlashGot Tabs – provede FlashGot
All ve všech záložkách (Tabs) ve stáva-
jícím okně Firefoxu.
Všechny tyto příkazy lze volit buď
z menu, nebo z kontextové nabídky,
z tlačítek nástrojového pruhu nebo klá-
vesovými zkratkami.
Okno s odkazy vybranými příkazem Flash-
Got Selection
Nabídka rozšíření Mozilla Archive Format Volba stahování s FlashGot Měřicí okénko MeasureIt
Ikona MeasureIt
ve stavovém pruhu

37
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
IE View
Rozšíření, které zobrazí stávající
webovou stránku v prohlížeči Internet
Explorer. Volí se z kontextové nabídky
na pravém tlačítku myši. Je to užitečné
v případech, kdy se stránky nestandard-
ně navržené pouze pro prohlížeč Inter-
net Explorer neumí zobrazit ve Firefoxu.
Tento způsob je rychlejší, než otevírat
běžným způsobem Internet Explorer
a přenášet do něj potřebnou adresu. Je
možné zadat seznam, které webové
adresy se mají rovnou otevírat v prohlí-
žeči Internet Explorer.
IE Tab
Toto rozšíření vychází z výše popsa-
ného IE View, ale místo toho, aby zo-
brazilo stávající stránku v novém samo-
statně otevřeném okně Internet Explo-
reru, otevře ji pomocí jádra Internet Ex-
ploreru přímo ve Firefoxu, v další zálož-
ce. Můžete tak ve svém Firefoxu poho-
dlně otevírat nestandardní stránky,
které jdou jinak otevřít pouze v IE.
Slogger
Slogger je velmi flexibilní nástroj pro
vytváření kompletního záznamu o va-
šem pohybu na webu. Umožňuje uklá-
dat vámi navštívené stránky na pevný
disk a vytvářet ve vámi zvoleném for-
mátu (TXT, HTML, RDF, XML) seznamy
všech (nebo vybraných) navštívených
stránek. Některé možnosti konfigurace
a využití:
Osobní archiv – každá navštívená
stránka může být automaticky (na po-
zadí) uložena na disk (buď kompletní
i s obrázky, nebo jen HTML, nebo jako
holý text) a označená datem a časem.
Pouhý seznam – budou ukládány
pouze adresy stránek ve zvoleném for-
PDF Download
Pokud kliknete na odkaz na PDF
soubor, Firefox se snaží ho otevřít ve
svém okně – často musí nejdříve stáh-
nout a nainstalovat potřebný plugin.
Celá operace trvá nekonečně dlouho,
Séparé
Máte-li otevřen větší počet stránek
v samostatných záložkách, vezmete za
vděk vším, co vám do nich vnese pře-
hled. Ve Firefoxu 1.5 můžete sice pře-
souvat záložky (měnit jejich pořadí)
a tak je sdružovat, ale při větším počtu
záložek nejsou vidět ani jejich nadpisy.
Séparé umožňuje vkládat mezi záložky
nový typ záložky – oddělovač – a sdru-
žovat je již při otevírání nových odka-
zů: z kontextové nabídky lze zvolit otev-
řít stránku před dalším oddělovačem.
Kliknete-li na oddělovač, zobrazí se
stránka s náhledy webových stránek
vlevo a vpravo od oddělovače až k pří-
padným dalším oddělovačům (viz obr.).
Přehledně vidíte, které stránky máte
otevřené a jak se jmenují, můžete je
jednoduše také přesouvat zleva dopra-
va a naopak. Kliknutím na náhled se
dostanete na zvolenou stránku. To platí
samozřejmě o všech oddělovačích,
které jste vytvořili.
mátu (XML, HTML, CSV ap.). Adresy
mohou odkazovat (aktivně) na web ne-
bo do lokálního archivu na kopie. Ke
každé adrese lze vložit vlastní komentář
(okno k jeho vložení se může automa-
ticky zobrazit při ukládání).
Čtení offline – pokud nemáte mož-
nost být dlouho připojení, uložíte si takto
potřebné stránky a potom je už bez při-
pojení k Internetu můžete libovolně
dlouho prohlížet.
Slogger nejlépe poznáte, pokud si
s ním budete jeden večer hrát. Lze tam
nastavit skoro všechno a tak teprve
vlastní zkušeností objevíte jeho obrov-
ské možnosti. Do nástrojového pruhu
Firefoxu můžete např. přidat dvě po-
mocná tlačítka a jejich nastavením
měnit na určitých stránkách, co s nimi
Slogger udělá.
PDF Download
obzvláště, je-li PDF soubor velký (a to
PDF soubory bývají). Toto rozšíření
vám umožní po kliknutí na odkaz na
PDF zvolit, zda chcete soubor otevřít
ve Firefoxu, otevřít v něčem jiném, zo-
brazit jako HTML nebo uložit na disk.
Jednoduché a velmi praktické.
Stránka Windows Update otevřená v záložce Firefoxu U Sloggeru lze detailně nastavit co má s prohlíženou stránkou udělat
Editace profilů rozšíření Slogger
Séparé umožňuje
vkládat mezi
záložky speciální
oddělovače
a zobrazovat
náhledy otevřených
stránek před
a za oddělovačem
38
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
ELEKTRONIKA PRO ROBOTA
Handy Board je univerzální malá deska s mikroprocesorem napájená baterií a vybavená vstupy a výstupy
potřebnými pro malé radioamatérské a vzdělávací robotické projekty. Vznikla před několika lety v labora-
tořích MIT (Massachusetts Institute of Technology) a její zapojení i konstrukční provedení bylo volně
poskytnuto pro libovolné osobní, vzdělávací i komerční využití bez jakýchkoliv omezení a licenčních po-
platků. Obsahem článku je konstrukční popis desky. Její programování závisí na účelu, ke kterému
bude použita, a není v článku popisováno.
V osazování hlavní desky Handy
Board pokračujte zapojením obvodů
displeje LCD a bzučáku. Připájejte do
desky piezoelektrický bzučák SPKR1.
Připravte si konektory J14 a J15. Ko-
nektor J14 je zapotřebí zkrátit na 14 vý-
vodů, přijde do něj zasunout konektor
J15, který připájíte k LCD displeji U4
(2x 16 znaků, Hitachi LM052L nebo ek-
vivalent) podle obr. 8. Osaďte sadu
rezistorů RP3 (9x 47 kΩ).
a sledujte displej. Měl by slabě svítit
a ukazovat řádku šestnácti tmavších
obdélníčků. Přepněte Handy Board do
režimu bootstrap a spusťte stahovací
software. Nahrajte testovací soubor
pcode_hb.s19. Restartujte desku (vy-
pnout/zapnout) – bzučák by měl píp-
nout a na displeji by se měla objevit
inicializační hláška Interactive C. Je-
li vše v pořádku, lze přistoupit k dalšímu
osazování.
Na řadě jsou vstupy a výstupy. In-
tegrované obvody U6 (74HC138) a U9
(74HC04) vytvářejí adresování paměťo-
vou mapou pro 4 vstupy a 4 výstupy.
Jeden vstup a jeden výstup jsou přímo
na hlavní desce, zbývajících šest je
k dispozici přes rozšiřovací konektor.
(dokončení z minulého čísla)
Obr. 9. Deska
Handy Board
po osazení bzučáku
a konektoru pro
displej LCD
Obr. 10. Zapojení obvodů mikroprocesoru a paměti
Testování: Připojte destičku LCD
displeje k hlavní desce (zasunutím ko-
nektoru J15 do J14) a telefonním kabe-
lem desku propojte s destičkou inter-
fejsu/nabíječe. Ujistěte se, že je připo-
jena k napájení. Zapněte Handy Board
strana displeje LCD
konektor J15
Obr. 8. Připojení konektoru J15
39
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Do desky připájejte sokly DIP6 a DIP4
pro integrované obvody U6 a U9 a ob-
vody do nich zasuňte.
Nyní osaďte dvacetivývodový sokl
pro U5 (74HC244) a obvod do něj za-
suňte. Připájejte sady rezistorů RP1 (9x
47 kΩ) a RP2 (5x 1 kΩ). Osaďte SW2
(spínač Start) a tři sokly J2.
Testování: K hlavní desce opět při-
pojte destičku s displejem LCD a na-
hrajte do desky opět testovací soubor
pcode_hb.s19. Spusťe aplikaci Inter-
active C na PC. Měla by komunikovat
s Handy Board, nahrát nějaké knihovny
a zobrazit na LCD displeji „C>“.
Nyní nahrajte do paměti testovací
soubor hbtest.c a zadejte
testdigitals();
Displej by měl ukazovat
„Press START ...“
a očekávat stisk tlačítka START.
Stiskněte ho, ozve se pípnutí a zobrazí
se výzva ke stisknutí tlačítka STOP.
Stiskněte STOP a na displeji by se mělo
zobrazit
Digital inputs:
000000000
Displej bude poblikávat, což zname-
ná, že zobrazované údaje jsou opako-
vaně aktualizovány. Každá ze zobraze-
ných nul odpovídá jednomu digitálnímu
vstupu. Kouskem drátu postupně na
jednotlivé vstupy přiveďte log. 1, nula
příslušného vstupu (na LCD displeji)
by se měla změnit na 1.
Osazování výstupních obvodů pro
motory začněte připájením soklů DIP1,
DIP7 a DIP8 a zasuňte do nich odpo-
vídající obvody U8 (74HC374), U10
(L293D) a U11 (L293D). Osaďte konek-
tor J4 s dvanácti vývody.
Připájejte cívku L1 (1 μH) a diody
LED – červené LED1, LED2, LED3,
LED4 a zelené LED5, LED6, LED7
a LED8.
Testování: Spusťte Handy Board
a Interactive C, nahrajte testovací sou-
bor hbtest.c a zadejte příkaz
„testmotors()“.
Diody LED jednotlivých motorů by
měly cyklicky blikat – motor 0 zelená,
motor 0 červená, motor 1 zelená, motor
1 červená atd.
Analogové vstupy Handy Board se
připojují přímo ke vstupům procesoru
6811. Již dříve osazená sada rezistorů
RP3 zajišťuje jejich základní nastavení.
Na desku osaďte 3x sedmivývodový
konektor na místo J1 a potenciometr
VR1 20 kΩ.
Testování: Obvyklým způsobem
spustťe Handy Board, Interactive C
a soubor hbtest.c. Zadejte
„testanalogs ();“.
Na displeji se zobrazí
„Press START to test knob ...“
Stiskněte tlačítko START a zobrazí
se výzva
„Turn knob; STOP to end ->
xxx“,
Obr. 11. Zapojení digitálních vstupů
Obr. 12. Zapojení analogových vstupů
Obr. 13. Deska
Handy Board
po osazení obvodů
digitálních vstupů
Obr. 15. Zapojení obvodů
pro ovládání motorů
Obr. 14. Deska
Handy Board
po osazení obvodů
ovládání motorů
40
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
kde xxx je stávající hodnota nato-
čení potenciometru (mezi 0 a 255).
Stiskněte tlačítko STOP – zobrazí se
„Press START to test ana-
log ins.“
Po stisknutí tlačítka START bude na
displeji sedm čísel, všechna v rozsahu
250 až 255. Otestujte jednotlivé vstupy
tak, že propojíte rezistorem 10 kΩ dva
krajní vývody odpovídajícího vstupu.
Zobrazená hodnota by měla být oko-
lo 45.
Handy board obsahuje infračervený
demodulátor Sharp IS1U60, používaný
v běžných dálkových ovladačích. Nyní
osadíte jeho součástky – konektor J7,
rezistory R4, R7, R3, R5, kondenzá-
tor C6, krystal Q1 a červenou diodu
LED9.
Testování: v testovacím programu
(postup jako v předchozích případech)
zadejte
„poke (0x1000, 0x40);“.
To aktivuje vývody procesoru 6811,
ovládající výstupní oscilátor infračer-
veného ovládání. Dioda LED9 by měla
svítit. Osciloskopem změřte signál na
vývodu 2 integrovaného obvodu U9
(74HC04). Měl by mít obdélníkovitý
průběh s kmitočtem asi 40 kHz. V In-
teractive C zadejte
„poke (0x1000, 0);“
Dioda LED9 by měla zhasnout a ob-
délníkovitý signál zmizí.
Zadejte
„while (1) {if (4 & peek
(0x1000(( fd(0); else bk (0);}“
Tento příkaz umožňuje ovládání
portu pro Motor 0. Můžete to vyzkoušet
libovolným dálkovým ovládáním např.
od televizoru.
Handy Board poskytuje řadu signálů
pro případné rozšiřující desky, mezi
nimi i celou sběrnici procesoru 6811,
ovládání vstupů a výstupů, čtyři analo-
gové vstupy 6811, rychlý synchronní
komunikační port (SCI) 6811 a napájení
pro motory. Osaďte konektory pro tyto
signály – J13, J8, J6 a J3.
Nakonec zbývá osadit pojistku F1
a připojit NiCd baterii BAT1 (9,6 V)
Obr. 17. Zapojení vysílací části
infračerveného ovládání
Obr. 16. Zapojení přijímací části
infračerveného ovládání
a přišroubovat její pouzdro k hlavní des-
ce Handy Board (viz obr. 19). Tím máte
hotový hardware – umí přijímat signály
z různých senzorů a ovládat pohybové
motory. Jak si s tím vším poradí bude
záležet výhradně na softwaru, který do
něj naprogramujete. To ale již není ob-
sahem tohoto článku.
Obr. 20. Kompletně osazená deska Handy Board
Obr. 19. Připojení a připevnění baterií k hlavní desce
Obr. 18. Deska
Handy Board
po osazení obvodů
infračerveného
ovládání
Podrobnější informace ke stavbě
HandyBoard a zejména k jeho progra-
mování najdete včetně potřebné doku-
mentace na webových stránkách pro-
jektu www.handyboard.com. Na Inter-
netu najdete i diskuzní fóra a další
zdroje informací k této velice oblíbené
a rozšířené konstrukci.
41
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
.
TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Terratec Cinergy Hybrid
Tento malý přístrojek, celým dlou-
hým názvem Terratec Cinergy Hybrid
T USB XS, se připojuje do konektoru
USB a umožňuje příjem digitálního
(DVB-T) i klasického (analogového)
televizního vysílání.
MSI Star Hub BTHUB
Tříportový USB 2.0 hub s rozhraním
Bluetooth pro připojení bezdrátových
periférií. Vzhledem připomíná malou
hvězdu, uprostřed je výrazně modře bli-
kající indikační LED. K USB portům je
dobrý přístup a lze připojit i vetší zaří-
zení. Na integrovaný Bluetooth adap-
tér (standard 1.1 a 1.2, propustnost 432
i-RAM od Gigabyte.
Funguje jako standardní pevný disk
a přitom vypadá jako grafická karta.
Gigabyte i-RAM je v podstatě externí
hardwarový RAM-disk s rozhraním Se-
rial ATA, jištěný záložním napájením.
I když je založený na běžných pamětech
DDR SDRAM, data se tak po vypnutí
počítače neztratí. Disk se chová jako
standardní pevný disk SATA a můžete
s ním provádět to, co s běžným diskem
(detekuje ho už BIOS počítače). Lze
i spojovat více takových disků do disko-
vých polí RAID. Na i-RAM lze pochopi-
telně instalovat i operační systém. Slot
PCI se využívá pouze pro účely napáje-
ní a nabíjení záložního akumulátoru
(pomocí stále přítomného napětí 3,3V).
I-Ram je velmi rychlý, průměrná přís-
tupová doba k disku je 0,14 ms. Pokud
se využívají aplikace často přistupující
k disku a obecně aplikace, kde na výko-
nu disku velmi záleží, může i-RAM
přinést 5 až 20 násobné zrychlení.
SoundSticks II
Tradiční kalifornský výrobce Har-
man/Kardon uvedl na trh reprodukto-
rovou soustavu, která je výjimečná
svým vzhledem – je prakticky celá
z průhledného plastu. Kmitočtový roz-
sah soustavy je 44 Hz až 20 kHz, výkon
satelitů i subwooferu 20 W. Rozměry
satelitů jsou 50,8 mm (průměr) x 254
mm (váha 670 g), rozměr subwooferu
232 mm (průměr) x 258 mm (váha 2,24
kg). Cena extravagantního výrobku na
našem trhu je asi 5500 Kč.
Scythe Ninja Plus
Výkonné, přetaktované procesory
je třeba dobře chladit. Scythe Ninja Plus
(SNP) má rozměry 110 x 110 x 150 mm,
přídavný ventilátor o průměru 12 cm
a celý chladič váží 815 g. Rychlost otá-
ček ventilátoru je 1200 ot/min, rychlost
průtoku vzduchu 46,5 CFM a hlučnost
23,5 dBA. Chladič tvoří měděná základ-
na, šest heatpipe, hliníkový heatsink
a zmíněný 12 cm větráček. Ten samo-
zřejmě nemusí běžet stále naplno.
Scythe Ninja Plus stojí asi 1500 Kč.
PhysX
Na trh přicházejí fyzikální akcelerá-
tory s čipy Ageia PhysX výrobců BFG
a ASUS. Fyzikální akcelerátor PPU
generuje nové polygony částic, které
odletují od kolizí objektů. Díky tomu
může být herní svět o něco realističtější.
Fyzikální akcelerátor PPU od BFG má
paměť 128 MB GDDR3 a používá sběr-
nici PCI. Jeho cena je asi 300 USD.
PhysX od ASUSu bude asi dražší,
neboť bude mít dvojnásobek paměti.
Zatím ovšem fyziku přes PhysX pod-
poruje dnes pouze jedna hra - Ghost
Recon: Advanced Warfighter.
Nabízí i možnost digitalizace exter-
ního signálu (vstup S-Video), funkci
Time-Shift a kompatibilitu s Windows
XP Media Center Edition. Dodává se
k němu plnohodnotné dálkové ovládaní
a osvědčený značkový softwarový pře-
hrávač multimédii PowerCinema. Cena
okolo 3500 Kč.
kb/s v obou směrech) lze napojit až 7
dalších periférií od tiskáren až po bez-
drátové headsety. Podporovaná připo-
jení jsou Piconet Point-to-Point, Piconet
Point-to-Multipoint, Scatternet Connect.
Provozní napětí 5 V se odebírá z USB
portu. Rozměry hubu jsou 73,5 x 73,5
x 21,5 mm, váha 69 g. Cena na našem
trhu asi 1100 Kč.
Chladič Scythe Ninja Plus
Hardwarový RAM-disk i-RAM
Reprosoustava SoundSticks II
Digitální i analogová TV do USB
Terratec Cinergy Hybrid T USB XS
USB a Bluetooth hub BTHUB
Fyzikální akcelerátor PPU od BFG
42
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
RÁDIO „HISTORIE“
Pøíbìh elektronky
(Dokonèení)
Speciální elektronky
Až doposud byla øeè prakticky jen
o elektronkách, víceménì bìžnì užíva-
ných v rozhlasových èi televizních pøijí-
maèích, pøípadnì nízkofrekvenèních ze-
silovaèích. Mezi ty ovšem patøí také
obrazovky. Nejèastìji se s nimi dodnes
setkáváme v televizních pøijímaèích,
i když dnes nastupují modernìjší zobra-
zovací prvky. Podobnì jako u elektronek
je základem obrazovky emitující katoda,
ovšem elektrony vyletující z katody jsou
pomocí elektronové trysky usmìrnìny do
úzkého svazku a dále jsou ovlivòovány øí-
dicí, urychlovací a zaostøovací elektro-
dou, podobnì jako u elektronek pracují
møížky. Nakonec elektrony dopadají na
stínítko, které je pokryto fluorescenèní
vrstvou, která se po dopadu elektronù
rozsvìcuje, tzv. luminoforem.
Podle typu luminoforu jednotlivé body,
kam dopadají elektrony, svítí danou bar-
vou. Napø. luminofor, jehož hlavní složkou
je køemièitan zineènatý, svítí modrou bar-
vou, hlinitan zineènatý èervenou apod.
Elektrony vylétající ze systému elektrono-
vé trysky by však dopadaly na jedno mís-
to stínítka; k jejich vychylování se použí-
vá buï systém vnitøních elektrod zvaných
vychylovací destièky u tzv. elektrostatic-
kého vychylování (používá se hlavnì
u menších obrazovek napø. pro oscilosko-
py ap.), nebo vnìjšího systému vychylo-
vacích cívek vytváøejících elektromagne-
tické pole uvnitø obrazovky všude tam,
kde žádáme velký vychylovací úhel, což
je pøípad televizních obrazovek, ale i dal-
šího uplatnìní. Pro speciální úèely se vy-
rábí dokonce obrazovky s kombinací
elektrostatického a elektromagnetického
vychylování. Oba systémy mají své výho-
dy i nevýhody (elektrostatické vychylová-
ní pracuje s vysokým napìtím, ale s ma-
lou energií, elektromagnetické vyžaduje
velký výkon pøi malém napìtí).
Nìkteré luminofory nezhášejí ihned
po dopadu elektronu, ale mají dlouhý do-
svit - to je opìt pøípad speciálních obrazo-
vek používaných napø. u radarù ap. Rozli-
šovací schopnost - jednoduše øeèeno
schopnost rozeznat dva svítící body na
obrazovce - je mj. dána také vzájemnou
interakcí elektronù, ponìvadž ty se vzá-
jemnì odpuzují. Podstatnì složitìjší je
systém u barevných obrazovek, kde se
používá samostatná elektronová tryska
pro každou barvu.
Podle evropského systému znaèení
mají obrazovky oznaèení skládající se
z písmen a èíslic - prvé písmeno A zna-
mená magnetické vychylování a elektro-
statické zaostøování, M magnetické vy-
chylování i zaostøování, druhé písmeno
udává barvu a dosvit stínítka, další èísel-
ná skupina délku úhlopøíèky v cm; sys-
tém znaèení výrobkù TESLA byl jiný,
ovšem v dnešní záplavì dovážených typù
je problém o systému hovoøit.
Elektronky však mìly také své prù-
myslové využití, se kterým se bìžný spo-
tøebitel setkal málokdy. Snad nejèastìji se
vyskytovaly (do doby, než byly nahrazeny
polovodièovými prvky) ve velkých usmìr-
òovaèích k nabíjení akumulátorových ba-
terií, pøípadnì mezi radioamatéry také
k usmìròování vyšších napìtí (øádu kV)
ve výkonových vf zesilovaèích. V malé
míøe se používaly i v nf zesilovaèích
(KZ50) usmìròovací elektronky AX50 pl-
nìné plynem (výhoda - vyšší usmìrnìné
proudy a vyšší závìrné napìtí), ale více
známé byly tzv. gazotrony - rtuové
DCG4/1000 nebo argonové UA025A, kte-
ré spolu s dalšími typy vyžadovaly zvlášt-
ní režim pøi zapínání - bylo nutné nejprve
zapojit žhavení a teprve po dostateèném
zahøátí a odpaøení kondenzované rtuti
(obvykle 60 s) bylo možné zapojit napìtí
na anodu. Zvláštní „odrùdou“ gazotronù
byly fanotrony a kenotrony používané
k usmìròování vysokých napìtí (až de-
sítky kV) ve velkých vysílaèích. Ovšem
pro usmìròování vysokých proudù se po-
užívaly velké obloukové usmìròovaèe,
u kterých mezi rtuovou katodou a ano-
dou z vodivého materiálu hoøí oblouk. Vý-
hodou je malý úbytek napìtí, pouze asi
17 ±2 V, takže pracují s velkou úèinností.
Speciální provedení rtuového usmìròo-
vaèe se nazývá ignitron - ten má ještì
pomocnou, zapalovací elektrodu a jednu
èi nìkolik møížek sloužících k regulaci.
Obdobou vakuové triody je elektronka
èi spíše výbojka nazývaná thyratron, pl-
nìná plynem, kde mezi katodu a anodu je
jako u elektronky vložena øídicí elektroda.
Ta má zajímavou vlastnost - mùže thyrat-
ron uvést do vodivého stavu (zapálit), ale
pokud jím protéká proud, nemá na nìj již
vliv a pøerušení proudu lze dosáhnout jen
krátkodobým snížením napìtí anody na
nulovou hodnotu. U nás se krátkodobì
vyrábìl typ 21TE31.
Urèitou dobu byly populární èíslicové
elektronky (výbojky) v rùzném provedení
(dekatrony) pro indikaci èísel, nebo zna-
kù +, -, písmen apod. Vícenásobné anody
tìchto prvkù byly tvarovány pøímo do zna-
kù, které mìly indikovat, a po pøivedení
kladného napìtí na pøíslušnou anodu se
rozsvítil doutnavým výbojem požadovaný
znak. Ty po pøechodu na polovodièovou
techniku byly nahrazeny segmentovými
LED nebo nejrùznìjšími LCD zobrazovaèi
a z likvidované zastaralé výpoèetní tech-
niky se mezi radioamatéry objevily ve vel-
kém množství.
Do kategorie elektronek patøí také
Geiger-Müllerovy trubice, fotonky, fotoná-
sobièe, elektronky s postupným polem
pro širokopásmové zesilovaèe pracující
na vysokých kmitoètech a nesmíme za-
pomenout také na snímací elektronky,
z nichž se u nás vyrábìly hlavnì kvan-
tikony.
Zvláštními elektronkami jsou pak spe-
ciální typy sloužící ke generování elektro-
magnetického vlnìní v pásmu decimetro-
vých a centimetrových vln - magnetrony.
V principu se jedná o elektronku, která
má kolem katody povìtšinou dìlenou ano-
du kruhového tvaru a kolem anody je silný
magnet. Místo dìlené anody mohou být
po obvodu také dutinové rezonátory.
Z katody vylétající elektrony smìøují
k anodì, ale jejich dráha se zakøivuje
magnetickým polem, které je nutí vracet
se zpìt ke katodì. Pøi urèité intenzitì
magnetického pole anodový proud úplnì
zaniká a v ideálním pøípadì by nepatrnou
zmìnou magnetického pole bylo možné
proud elektronù úplnì zastavit. V praktic-
kém provedení však strmost poklesu
proudu není nekoneèná. Moderní mag-
Obr. 23. Znázornìní funkce reflexního
klystronu
Obr. 21. Schematický øez magnetronem
s rezonanèními štìrbinami a dutinami
Obr. 22. Schematický nákres klystronu
ñ
43
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Pøevodní tabulka oznaèení elektronek
Ruská písmena jsou uvedena v èeském pøepisu (tzn. H = N, X = CH) tak, jak se skuteènì ètou. V levém sloupci ruský (sovìtský) typ elektronky,
v pravém sloupci ekvivalent v evropském, pøíp. americkém znaèení.
netrony dovolují získávat impulsní výkon
stovek kilowattù na kmitoètech v øádu de-
sítek GHz.
Druhým typem speciální elektronky
pro centimetrové vlny je tzv. klystron,
který mimo katody a tzv. zaostøovací
elektrody je tvoøen dvojicí dutinových re-
zonátorù - prvý tvoøí tzv. shlukovaè, dru-
hý snímaè. Elektrony vylétající z katody
se v prostoru mezi rezonátory shlukují a
do snímaèe vstupují v kvantech pøedsta-
vujících impulsy. Výkon potøebný ke shlu-
kování je menší než výkon, který ode-
vzdává snímaè - klystron proto mùže pra-
covat buï jako zesilovaè, nebo jako osci-
látor; bìžnì odevzdávaný výkon je øádu
desítek W, i když byly vyvinuty i klystrony
s výkonem øádovì kW. Kmitoèet je prak-
ticky omezen velikostí dutinových rezoná-
torù. Dutinový rezonátor snímaèe je mož-
né ladit na harmonické kmitoèty, takže
mùže pracovat i jako násobiè kmitoètu.
Na jiném principu pracuje reflexní klys-
tron, který má pouze jeden rezonátor a
ten pùsobí souèasnì jako shlukovaè
i jako snímaè. Používá se èasto v oscilá-
torech pøijímaèù pro pásmo centimetro-
vých vln, ponìvadž nevyžaduje vysoká
pracovní napìtí a snadno se ladí. Má
však podstatnì nižší úèinnost (asi 1/10)
oproti dvourezonátorovému klystronu.
QX
Smazání záznamu pøestavuje odstra-
nìní záznamu z pásku a jeho pøípravu na
další použití. Pùvodnì se záznam smazal
stejnosmìrným polem bìžným magne-
tem nebo elektromagnetem. Pásek ale
potom šumìl. Novìji se používal vf proud
v rozsahu od 50 do 100 kHz, dnes se po-
užívá kmitoèet vyšší.
Pøi mazání záznamu pracuje elektron-
ka E4 - ECL82, její pentodová èást se
stejným oscilaèním obvodem jako pøi na-
hrávání, ale s vìtším výkonem. Mazací
kmitoèet je tedy 55 kHz ±15 %. Anoda
elektronky zùstává napájena pøes anodo-
vou tlumivku (primární vinutí výstupního
transformátoru). Vinutí mazací hlavy MH
s indukèností 9 mH ± 15 % je navinuto na
feritovém jádru. Proud mazací hlavy má
optimální velikost 58 mA ± 15 %. Mìøí se
opìt tepelným miliampérmetrem zapoje-
ným do pøívodu ke kondenzátoru C18.
Pøipomínka výrobce: mìøení a nasta-
vování èinnosti magnetofonu musí prová-
dìt fundovaný opraváø pøi zahøátém pøí-
stroji; pøi nastavování hlav se používá ne-
magnetický šroubovák. Z popisu Sonetu
vidíme, že nastavování trimrù „naslepo“ je
nepøípustné, spolehlivì vede ke zhoršení
parametrù pøístroje.
Setkáváme se s pojmy: záznamová
korekce, vyrovnávající ztrátu úrovnì vy-
sokých kmitoètù. Snímací korekce vyrov-
nává ztráty vzniklé šíøkou štìrbiny a vy-
rovnává kmitoètovì závislé napìtí na
nízkých kmitoètech.
Celková kmitoètová charakteristika
(obr. 7) udává vlastnosti celého nf zesilo-
vacího stupnì až po výstup do bodu „A“.
Koncový zesilovaè je vylouèen.
Provozní poznatky pøi rychlosti pøeví-
jení pásku 9,50 cm/s: stoupá-li útlumová
charakteristika v pásmu 5 až 10 kHz, je
nutno zvýšit pøedmagnetizaèní proud asi
o 10 %. Zároveò se podstatnì sníží úro-
veò záznamu asi na polovinu.Klesne-li
charakteristika v téže oblasti, musí se
pøedmagnetizaèní proud zmenšit nasta-
vením trimru R22, pøípadnì zmìnit rezo-
nanèní kmitoèet obvodu L2 a C8 (také
možno posunutím jádra v cívce L2). Pøi
této èinnosti je výhodné nahradit odvino-
vací trimr C15 otoèným trimrem o kapaci-
tì 25 až 100 pF. Pøedmagnetizaèní proud
nesmí být menší než 2 mA.
Dodatek pro perfekcionisty:
L1 – kompenzaèní cívka, 30 závitù
drátem ∅ 0,2 mm CuL;
L2 – korekèní tlumivka, 1500 závitù
drátem ∅ 0,125 mm CuL, L = 17 mH;
KH – kombinovaná hlava, L = 4 H;
MH – mazací hlava, L=9 mH ±15 %.
Druhá generace magnetofonu „SO-
NET DUO“, pod oznaèením TESLA APN
201, zaèala od výrobního èísla 1,206.001.
Schéma (obr. 8) bylo publikováno v listo-
padu 1959. Jedná-li se o (ne)skuteèný
poèet výrobkù – nevím. Pozn.: Pùvodní,
starší Sonet má oznaèení TESLA APN
210.
Na vstupu magnetofonu je jedna „du-
tinka“ pro pøipojení mikrofonu, druhá
možnost je pøipojení nf výstupu pøijímaèe
pøes napìový dìliè z rezistorù R1 (1 MΩ)
a R2 (33 kΩ). Dále nacházíme nepatrné
zmìny: R19 (100 kΩ), zjednodušené za-
pojení motoru „M“, ke sluchátkùm je pa-
ralelnì pøipojen rezistor R26 (270 kΩ).
Podstatná zmìna – v èlánku již zmínìná
– spoèívá v náhradì diody (pùvodnì trio-
dový díl sdružené elektronky E4 –
ECL82, kdy její møížka pracuje jako ano-
Cívkový
dvoustopý magnetofon TESLA
„SONET DUO“, APN 210
Rudolf Balek
(Dokonèení)
ñ
1A1P 1H34 *
1A2P 1H34
1B1P 1AF34 *
1B2P 1AF34
1C1S 1Z1S
1C7S 1AU3
1C21P DY86
1K1P DF961
1K2P 1F34
2C2S 2X2
2P1P 2L32
2S4S 2A3
3C16S 3A3
3C22S GY501
5C3S 5U4G
5C4S 5Z4
6A10S 6SA7
6A2P EK90, 6H31
6A3P 6BN6
6A8 6A8
6B8 6B8
6C4P 6Z31
6C5S 6X5GT
6C10P EY83 **
6C17S 6AU4GT
6D20P EY88
6E1P EM80
6E3P EM84
6F1P ECF80
6F3P ECL82
6F4P ECL84
6F5S 6F5
6F5P ECL85
6F6S 6F6G
6G1 6SR7
6G2 6SQ7
6G3P EABC80
6G7 6Q7
6CH2P EAA91, 6AL5
6CH4 6Z31
6CH6S 6H6
6I1P ECH81
6I4P ECH200
6K1P 9003
6K1Ž 956
6K3 6SK7
6K4 6SG7
6K4P EF93
6K7 6K7
6K8P EF97
6K13P EF85
6L7 6L7
6N2P 6CC41
6N3P 2C51
6N5S 6AS7G
6N7S 6N7
6N8S ECC82
6N9S 6SL7GT
6N10C 6SC7
6N13S 6080
6N14P ECC84
6N15P ECC91
6N23P ECC88
6N24P ECC89
6N27P ECC86
6P3S 6L6GT
6P6S 6V6
6P7S 6BG6G
6P9 6AG7
6P14P EL84
6P18P EL82
6P20S 6C85
6P27S EL34
6P31S EL36
6P36S EL500
6S1P 9002
6S1Ž 955
6S2S 6J5
6S2P EC98
6S4S 6B4G
6S5S 6S5
6S20S 6BK4
6S52N 7895
6S51N 7586
6S53N EC1010
6Ž1Ž 954
6Ž1P 6AK5, 6F32
6Ž2P 6AS6
6Ž3 6SH7
6Ž3P EF96
6Ž4 6AC7
6Ž4P EF94
6Ž5P 6F36
6Ž7 6J7
6Ž8 6SJ7
6Ž9P E180F
6Ž15P EF184
6Ž32P EF86
6Ž40P EF98
6Ž51P EF184
9F6P PCF80
12G1 12SR7
12G2 12SQ7
12K3 12SK7
12K4 12SG7
12N10S 12SC7
12N11S 12AH7GT
12Ž8 12SJ7
15F4P PCL84
16F3P PCL82
18F5P PCL85
G807 807
* evropské provedení
úspornìjší
** jiné zapojení patice
ñ
Inzerce:
Koupím nìmeckou elektronku MF2
i s objímkou. Informace v redakci
PE AR.
44
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Obr. 8. Schéma zapojení druhé generace magnetofonu TESLA SONET DUO APN 201, s elektronkou EL84, která nahrazuje elek-
tronku ECL82. Zmìny v zapojení jsou od roku 1959. Nahoøe patice použitých elektronek, dole vysvìtlivky k zapojení. Vstupní ko-
nektor „dutinka“ – v rámeèku – s kolíkem „1“ je pro pøipojení mikrofonu (zakresleno), pøepnutím na diodový výstup pøijímaèe. Kolík
„2“ je spojen s kostrou pøístroje, na kolíku „3“ je výstupní nf signál pro mìøicí úèely (snímání charakteristiky), vedený stínìným
vodièem z bodu „A“ pøes pøepínaè „5“ a dìliè z rezistorù R31 (15 kΩ) a R25 (270 kΩ)
Obr. 7. Útlumové charakteristiky nf zesilovaèe, mìøené v bodì „A“, pro dvì rychlosti pøevíjení - vlevo 9,50 cm/s, vpravo 4,76 cm/s.
Nf signál se pøivádí (pro všechny kmitoèty konstantní úroveò 0,32 mV) na vstup zesilovaèe, elektronky E1
ñ
da diody – pùvodní anoda je uzemnìna),
zapojené od vazebního kondenzátoru
C20 (22 nF), s tehdy známým a používa-
ným kuproxydovým usmìròovaèem „U1“
a zapojeným potenciometrem – trimrem
R28 (1 MΩ) pro nastavení citlivosti – veli-
kosti svítících výseèí indikátoru vyladìní
E3 – EM81. Kondenzátor C16 (68 nF)
svádí støídavou složku k zemi. Koncový
stupeò je nahrazen výkonovou pentodou
EL84 s vìtším nf výkonem (asi o 1,5 W),
je zmìnìn katodový rezistor R36 (150 Ω)
oproti pùvodním 390 Ω. Data elektronek
jsou pøevzata z publikace „TESLA – kata-
log elektronek 1976“, str. 55 a 71. Udáva-
ný nf výkon koncových elektronek: EL84
4,3 až 5 W, ECL82 3,3 až 3,5 W. U ma-
zací hlavy je pøidán rezistor R36 (22 kΩ).
Na anodì EL84 je napìtí 240 V, na kato-
dì 6,1 V. V obvodu koncového stupnì je
kondenzátor C17 (1 nF) pøed potencio-
metrem – tónovou clonou – R33 (64 kΩ),
bìžec je uzemnìn. Zpìtná vazba pøes se-
kundární vinutí výstupního transformáto-
ru TR2 zùstává. Usmìròovaè s E5 EZ80
také zùstává, usmìrnìné napìtí je vyšší,
chybí pùvodní ochranný rezistor R44
(33 Ω) v záporné vìtvi usmìròovaèe:
místo nìho je pojistka P2 0,12 A. Para-
metry pøístroje se zmìnily – až na nf vý-
kon – nepatrnì. Pøekvapuje pomìrnì vel-
ká tolerance ±20 % v odchylce velikosti
provozního napìtí.
Prameny
[1] Technický popis a návod k údržbì
magnetofonu SONET APN 210 z r. 1960.
[2] Sdìlovací technika 11/1959.
[3] Firemní propagaèní materiály TESLA.
45
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Na konci ledna 2004 se poškodila na palubì družice
AO-40 hlavní baterie a v dùsledku toho jsme pozbyli celou
družici. Psali jsme o tom v PE AR 04/2004. Pøipomeòme
si, co se tehdy stalo. 24. ledna 2004 pøi obletu 1486 krát-
ce po prùletu perigeem náhle pokleslo napìtí hlavní bate-
rie o 2,8 V. Vše nasvìdèovalo zkratu jednoho z deseti
èlánkù baterie. Okamžitì jsme zaèali nabíjet záložní bate-
rii, která byla do té doby úplnì vybita. Celkem samozøej-
mì jsme pøedpokládali, že budeme mít dostatek èasu na
její nabití a pøepnutí. Osud nám však nepøál. O dva oblety
pozdìji opìt po prùletu perigeem s krátkou eklipsou (prù-
let stínem Zemì) nastal dominový jev, pøi kterém bìhem
nìkolika minut ,odešel’ jeden èlánek po druhém až k zhrou-
cení celé baterie. Vše se odehrálo tak rychle, že jsme již
nestaèili napájení družice pøepnout na alespoò èásteènì
nabitou záložní baterii. Paradoxnì tak vznikla situace, pøi
které je záložní baterie zkratována baterií hlavní a napìtí
na sbìrnici 10,5 V je tak nízké, že povelovací pøijímaèe
ani palubní poèítaè nepracují. Prùbìh celé události je zøej-
mý z obr. 1, kde jsou zachycena telemetrická data napìtí
hlavní baterie v prùbìhu nìkolika posledních dní.
Existuje nadìje, že v dùsledku chemických procesù
v hlavní baterii zkrat èasem zmizí (jako se to stalo u Os-
cara-7), ale je již malá.
Na druhé stranì se lze domnívat, že chemické reakce
v nìkterém z èlánkù (nebo v nìkterých èláncích) byly bez-
prostøednì po zhroucení baterie natolik intenzivní, že zpù-
sobily otevøení pouzdra a únik vznikajících plynù. Aèkoliv
družice nekomunikuje, je stále na obìžné dráze a jsou
mìøeny její orbitální parametry, viz tabulka „Kepleriánské
prvky“. Podrobnou analýzou støedního pohybu (mean mo-
tion - vyjadøuje poèet obletù za den) jsme zjistili, že druži-
ce byla po zhroucení baterie dva mìsíce urychlována nì-
jakou, sice nepatrnou, ale mìøitelnou silou. Záznam
hodnot MM od zhruba poloviny roku 2002 do podzimu
2005 je na obr. 2. Zpomalení støedního pohybu v únoru a
bøeznu 2004 je evidentní. Celkovì se nepatrnì zvýšila
rychlost družice a v dùsledku hlavní poloosa dráhy asi
o 2,5 km (ze 36 286,7 na 36 289,1 km). Rozbor dynamiky
pohybu družice v této fázi pøesahuje možnosti rubriky.
Nicménì je pravdìpodobný dlouhodobý úèinek malé síly,
která však musela pùsobit pøi dané orientaci družice èást
obletu ve smìru pohybu, ale v èásti obletu také proti smì-
ru pohybu družice. Výsledek je tedy pravdìpodobnì alge-
braickým souètem ponìkud vìtšího silového pùsobení.
Jakékoliv další závìry by však byly jenom spekulacemi.
OK2AQK
Obr. 1. Telemetrická data napìtí hlavní baterie pøed jejím
zhroucením na konci ledna 2004
Obr. 2. Záznam zmenšení støedního pohybu (MM) v prv-
ních dvou mìsících po zhrouceni hlavní baterie (vlevo)
Kepleriánské prvky:
Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA
Neèekaný dùsledek
poškození baterie družice AO-40
NAME EPOCH INCL RAAN ECCY ARGP MA MM DECY REVN
AO-07 6116.95081 101.58 161.15 0.0012 347.02 13.05 12.53572 -2.8E-7 43896
AO-10 6114.86144 27.45 338.24 0.6030 279.76 20.74 2.05864 2.0E-6 17195
UO-11 6116.57882 98.21 125.70 0.0010 73.27 286.97 14.79410 6.0E-8 18813
RS-10/11 6116.72728 82.93 6.23 0.0010 233.95 126.07 13.72773 3.4E-7 94409
RS-15 6116.92960 64.82 320.14 0.0167 262.69 95.50 11.27551 -3.9E-7 46676
FO-29 6116.62581 98.51 128.29 0.0352 83.52 280.59 13.52920 -3.9E-7 47857
SO-33 6117.27503 31.43 57.11 0.0355 31.37 330.76 14.28095 3.1E-6 39175
AO-40 6117.51875 6.98 244.32 0.7939 154.76 288.19 1.25586 -3.4E-6 2521
VO-52 6117.11518 97.87 191.05 0.0028 165.28 194.92 14.81097 6.4E-6 5282
AO-16 6116.78299 98.19 129.61 0.0011 353.62 6.49 14.31718 3.4E-7 84896
WO-18 6116.56227 98.19 134.01 0.0012 353.60 6.50 14.31789 2.3E-7 84899
LO-19 6117.59048 98.19 139.81 0.0012 350.23 9.86 14.31962 1.6E-7 84921
UO-22 6117.44901 98.29 76.76 0.0006 219.69 140.38 14.39545 4.7E-7 77571
KO-23 6116.59768 66.09 210.09 0.0002 171.85 188.26 12.86436 -3.7E-7 64390
AO-27 6116.84908 98.28 101.21 0.0009 55.87 304.34 14.29170 7.2E-7 65602
IO-26 6117.52762 98.28 103.07 0.0010 52.09 308.12 14.29414 3.5E-7 65619
PO-28 6117.47599 98.26 104.23 0.0010 30.21 329.96 14.30105 4.1E-7 65639
TO-31 6116.57803 98.48 178.72 0.0002 11.77 348.35 14.23702 -5.8E-7 40500
GO-32 6116.72335 98.47 175.72 0.0002 43.38 316.75 14.23102 -1.7E-6 40492
UO-36 6116.29627 64.56 42.09 0.0013 335.38 24.67 14.78591 -3.5E-7 37811
MO-46 6116.85854 64.56 30.49 0.0051 254.75 104.80 14.82955 1.3E-6 30179
NO-44 6116.57322 67.05 140.63 0.0007 265.85 94.17 14.29435 9.4E-7 23855
SO-50 6116.70584 64.56 269.35 0.0049 164.68 195.58 14.71126 1.5E-6 17985
CO-57 6117.48469 98.72 125.81 0.0009 209.40 150.67 14.20259 8.8E-7 14644
AO-51 6115.70403 98.17 170.12 0.0085 6.94 353.30 14.40514 4.3E-7 9561
XO-53 6116.75621 98.17 15.87 0.0018 337.32 22.72 14.59459 7.2E-7 2647
CO-56 6117.79238 98.18 132.03 0.0286 284.22 72.74 15.22909 1.4E-4 987
NOAA-10 6116.54911 98.76 128.07 0.0012 303.87 56.13 14.27292 1.0E-6 1979
NOAA-11 6116.80499 98.83 205.78 0.0012 133.45 226.77 14.14796 9.7E-7 90727
NOAA-12 6116.86596 98.73 110.37 0.0012 235.81 124.19 14.25488 8.0E-7 77693
MET-3/5 6116.55443 82.55 297.28 0.0013 165.55 194.60 13.17004 5.1E-7 70656
MET-2/21 6116.76041 82.55 12.25 0.0022 328.26 31.72 13.83603 -1.9E-7 63893
OKEAN-4 6116.84948 82.54 324.89 0.0022 179.64 180.48 14.82342 1.7E-6 62237
NOAA-14 6116.84391 99.04 174.56 0.0009 191.07 169.02 14.13654 2.5E-6 58381
SICH-1 6116.80895 82.52 105.82 0.0024 167.96 192.22 14.81341 3.0E-6 57438
NOAA-15 6116.61094 98.52 120.46 0.0011 159.05 201.11 14.24574 6.0E-7 41337
RESURS 6117.69738 98.49 182.28 0.0001 1.70 358.42 14.24098 -2.2E-7 40521
FENGYUN1 6116.88225 98.62 111.37 0.0014 289.09 70.87 14.11812 2.3E-6 35877
OKEAN-0 6116.66484 97.74 133.40 0.0001 50.54 309.59 14.73356 9.3E-7 36416
NOAA-16 6116.64216 99.06 82.67 0.0010 265.94 94.07 14.12334 -2.1E-7 28830
NOAA-17 6116.87008 98.62 190.07 0.0011 220.47 139.57 14.23772 2.4E-6 19947
NOAA-18 6117.50423 98.78 61.87 0.0015 8.82 351.32 14.10951 -1.5E-6 4823
HUBBLE 6116.86441 28.47 24.45 0.0003 358.73 1.33 15.00016 6.6E-6 67738
UARS 6116.82659 56.98 313.76 0.0111 110.40 250.89 15.43100 8.5E-5 80137
PO-34 6117.81311 28.46 8.14 0.0006 54.31 305.81 15.16684 8.7E-6 41439
ISS 6117.95242 51.64 86.06 0.0009 157.29 320.36 15.75681 8.5E-5 42524
OO-38 6117.42139 100.19 39.33 0.0037 250.24 109.49 14.35763 9.0E-7 32738
NO-45 6116.52147 67.06 140.45 0.0009 273.10 86.91 14.29522 -1.5E-6 23858
UWE-1 6116.77349 98.17 15.81 0.0017 335.04 25.00 14.59338 2.7E-6 2647
CO-58 6116.76656 98.17 15.86 0.0018 335.04 25.00 14.59393 1.5E-6 2635
NCUBE2 6117.16061 98.17 16.25 0.0017 336.28 23.76 14.59547 2.4E-6 1868
46
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
A nyní nìco o možných problémech:
l Smyèky - mohou je zpùsobit nezkuše-
ní sysopové; ve snaze zajistit spolehlivý
pøísun spotù pøipojí svùj nód do dvou
míst. Pokud je napø. nód J (viz obr. 4
v minulém èísle) pøipojen nejen k nódu K,
ale také k nódu B, vznikne smyèka J-B-
-C-K-J a v této èásti se zhroutí sí. Pro
zvýšení spolehlivosti jsou vytváøeny také
softwarové rutiny, které v tìchto pøípa-
dech provedou úpravy pøipojení automa-
ticky. Jako každý program, mohou i tyto
rutiny mít urèité chyby a vylouèení smy-
èek tedy nefunguje na 100 %. Takový
nód však bývá èasto izolován. Hvìzdico-
vitá topologie napovídá, že jeden z nódù
bude fungovat jako „centrální”. V Evropì
je takovým nódem DB0SPC-8. Jeho sy-
sop toho má na bedrech opravdu dost;
pokud by nebyla zaruèená prùchodnost
dat „pøes støed”, celý cluster se rozpadne
a vytvoøí se øada menších, vzájemnì izo-
lovaných „subclusterù”. Pro uživatele by
to mìlo velmi nepøíjemný dùsledek v po-
dobì podstatnì menšího množství spotù.
l Množství a charakter dat - pokud by
nìkterý nód clusteru zafungoval jako
„chrliè dat”, sí by se v urèitém místì pøe-
tìžovala a zhoršovala by se její prùchod-
nost. Je tedy nutné do jisté míry regulovat
množství dat tekoucích sítí a zabývat se
i jejich charakterem. Není totiž pøípust-
né pøetìžovat sí daty, která nemají
význam pro pøevážnou vìtšinu uživa-
telù. Uveïme nìkolik pøíkladù:
l Propojením nìkterého nódu s Web
Clusterem (pøes internet) se dostávají do
sítì spoty z celého svìta, z nichž drtivá
vìtšina nemá pro uživatele žádný vý-
znam. K èemu je Evropanovi napø. infor-
mace od W4AA, že na 21 013,4 kHz pra-
cuje UR4ZZZ? Proto bývá nód, jehož
sysop chce být „svìtový”, izolován.
l Nód se stane vydatným zdrojem dat,
která mají pouze lokální význam nebo
slouží pouze úzkému okruhu uživatelù;
pøesto jsou však šíøena celou sítí. Typic-
kým pøíkladem bývají VKV spoty (zejmé-
na mikrovlnné), informující o aktivitì lo-
kálních stanic (napø. OK spotuje OK),
sebeanonce (stanice používá cluster
jako náhradu vlastního CQ na pásmu),
anonce v èeštinì, které jsou diky vzdá-
lenosti korespondujících stanic „pøes
nód” odesílány pøíkazem A/F apod. Ta-
kový nód bývá také izolován.
Co znamená
izolace nódu?
Pøedevším je tøeba si uvìdomit, že
neexistuje povinnost mít nìkterý nód pøi-
pojený ani se o toto pøipojení starat. V zá-
jmu zachování funkceschopnosti clusteru
bývá sysop obèas donucen „ustøihnout”
celý smìr, odkud pøicházejí problémy.
Typická situace mùže vypadat napø. tak-
to: nìkde na Ukrajinì vznikne smyèka a
problémy se projevují až ve støedním Nì-
mecku. Sysop v DL je nucen vzniklou si-
tuaci øešit okamžitì a není v jeho moci
zjednat nápravu v místì problému (na
Ukrajinì). Odpojí tedy celý smìr na vý-
chod. Chce-li nᚠsysop zabránit výpadku
pøísunu informací pro naše uživatele,
nemá jinou možnost, než tuto vìtev odpo-
jit sám. Dùležitá je tedy zejména rychlost
komunikace mezi sysopy, aby pøípadnou
izolací nódu bylo postiženo co nejménì
uživatelù.
Podobná situace mùže nastat v pøípa-
de nódu – „chrlièù” lokálních dat. Jsou-li
napø. uživatelé francouzského nódu zahl-
ceni informacemi typu:
To ALL de OK1LLL <2329Z> :
432201.6 OK1LLL CQ, CQ CONTEST
DL,PA
je odpojena vìtev, ze které tyto infor-
mace pøicházejí.
Dùsledky jsou vždy velmi nepøíjemné
- takovým zásahem bývají postiženi „ne-
vinní” - slušní a zkušení uživatelé cluste-
ru, kteøí jsou odøíznuti od podstatné èásti
informací. Tím také dochází k sekundár-
nímu efektu - uživatel, zkušený DXman,
nebude spotovat vzácné DX stanice pro
„pár pøísedících”... Když si vzpomenu,
kolikrát mi napø. pomohl spot z Anglie èi
Dánska, chci takové spoty mít a chci, aby
je mìli i ostatní úèastníci u nás. Pøitom je
logické, že drtivá vìtšina hodnotných spo-
tù pøichází smìrem ze západu; informace
domácí, pøípadnì pøicházející z Polska,
Maïarska a dál na východ mají pøitom
pomìrnì malý význam. Tím lze ilustrovat
naši choulostivou situaci - pokud nebude
dobøe fungovat propojení s DL, bude
málo kvalitních spotù.
Lze namítnout, že spoty se k nám mo-
hou dostat i jinou cestou - napø. G-F-
-HB9-OE-HA-OM-OK a vzniklé nìkolika-
minutové zpoždìní nemusí být tolik na
závadu. Bohužel tomu tak zpravidla není.
Cluster nelze udržet schopný funkce, po-
kud je pøíliš velký. Sysop má proto mož-
nost regulovat tok informací nastavením
poètu tzv. hopù. Podíváme-li se na naše
schéma (obr. 4, PE 5/06), lze to snadno
vysvìtlit: nastaví-li sysop nódu L poèet
hopù na 3, dojdou informace z tohoto
nódu pouze do B, D a I a nódù bližších L.
Uživatelé na vzdálenìjších nódech tyto
informace nedostanou. Proto je - nejen z
dùvodu rychlosti - nutné udržet co nej-
kratší pøipojení a naznaèená „objížïka”
tedy nebude fungovat podle našeho pøání.
Na vìci pøitom nic nemìní fakt, že se
cluster po zadání SH/C/N jeví jako velký.
Je tedy v našem vlastním zájmu udr-
žet si poøádek na našich vlastních nó-
dech. Technické (síové, softwarové,
hardwarové) záležitosti zajišují sysopové
a technici nódu, ale charakter pøenáše-
ných informací je plnì v kompetenci uži-
vatelù. Lze tedy bez nadsázky øíci, že
pokud sí zaplavíme nepoužitelnými infor-
macemi, zpùsobíme tím problémy nejen
sami sobì, ale i dalším (v našem pøípadì
OM, OE, HA, S5, 9A atd.). Logické je, že
pokud k této nemilé situaci dojde naší vi-
nou, budou nás mít radioamatéøi v tìchto
zemích opravdu rádi...
Velké množství spotù, které u nás
máme v posledních letech, je tedy výsled-
kem výborných vztahù a dobré spoluprá-
ce se sysopy zejména v DL. Bohužel prá-
vì nekázeò uživatelù v OK bývá pøíèinou,
proè to obèas mezi námi „vybuchne” a po-
èet spotù na èas poklesne; jsme vystave-
ni výèitkám a kritice za neschopnost udr-
žet si poøádek „na vlastním píseèku”.
Není tedy pøípustné, aby za lepší umístì-
ní nìkolika našich stanic ve VKV závo-
dech platili ostatní nejen u nás, ale také
u sousedù. Pravda je taková, že každý
VKV závod sleduji s velkými obavami,
jaký problém se vynoøí a jakým komentá-
øùm budeme opìt vystaveni. Uposlech-
nout výzev k udržování poøádku na vlast-
ním høišti se mi proto jeví jako mnohem
schùdnìjší cesta.
(Pokraèování) RR
Poèítaè v ham-shacku XXIX
(Pokraèování)
Kalendáø závodù
na èerven a èervenec (UTC)
18.6. DIE Contest MIX 06.00-12.00
17.-18.6. All Asia DX Contest CW 00.00-24.00
24.-25.6. SP-QRP Contest CW 12.00-12.00
24.-25.6. Ukrainian DX DIGI DIGI 12.00-12.00
24.-25.6. Marconi Memorial HF CW 14.00-14.00
24.-25.6. King of Spain SSB 18.00-18.00
1.7. RAC Canada Day MIX 00.00-24.00
1.-2.7. Venezuel. Independ. CW+SSB 00.00-24.00
1.7. SSB liga SSB 04.00-06.00
1.-2.7. DL-DX Digi Contest DIGI 11.00-10.59
2.7. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
2.7. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
3.7. Aktivita 160 SSB 19.30-20.30
8.7. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00
8.-9.7. IARU HF Championship MIX 12.00-12.00
8.-9.7. WRTC 2006 MIX 12.00-12.00
10.7. Aktivita 160 CW 19.30-20.30
15.-16.7. SEANET Contest ALL 12.00-12.00
15.-16.7. AGCW QRP Summer CW 15.00-15.00
15.-16.7. NA RTTY Party RTTY 18.00-06.00
22.7.*) HK Independence Day MIX 00.00-24.00
22.-23.7. Russian RTTY WW Contest? 00.00-24.00
29.-30.7. RSGB IOTA Contest SSB/CW12.00-12.00
——————-
*) Na stránkách Kolumbijského radioklu-
bu je definován termín jako „sobota nej-
bližší 20. èervenci“.
Termíny uvádíme bez záruky, podle
údajù dostupných v dubnu t.r. Podmínky
jednotlivých závodù uvedených v kalen-
dáøi naleznete èesky na internetových
stránkách PE AR: www.aradio.cz
Adresy k odesílání deníkù pøes internet
Pøed odesláním si zkontrolujte u poøada-
tele na jeho internetových stránkách, zda
se nezmìnila jeho e-mailová adresa.
AGCW QRP: qrp-test@agcw.de
All Asia: aacw@jarl.or.jp
DARC Corona: df5bx@darc.de
HK Contest: hk3cw@hotmail.com
IARU Champ.: iaruhf@iaru.org
IOTA: hf.contest@rsgb.org.uk
King of Spain: ea5al@ure.es
Marconi Memorial: ik6ptj@qsl.net
NA RTTY: rttynaqp@ncjweb.com
RAC (letní): canadaday@rac.ca
Russian RTTY: contest@radio.ru
Venezuelan: contestyv@cantv.net
QX
DX cluster
v síti paket rádia
47
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Provoz APRS (Automatic Position Reporting System)
(Pokraèování)
Kalendáø závodù
na èervenec (UTC)
1.7. PD mládeže
1
) 144 a 432 MHz 10.00-13.00
1.-2.7. 3. subreg. závod-Polní den
2
) 14.00-14.00
144 MHz-76 GHz
4.7. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
6.7. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
8.7. Apulia VHF QRP 144 MHz 07.00-15.00
8.7. FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00
8.7. Trofei ARI - Contest Lario 50 MHz 14.00-14.00
9.7. Apulia 6 Province 07.00-15.00
144, 432 MHz&SHF
11.7. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
16.7. AGGH Cont. (D) 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
16.7. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
16.7. Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
18.7. Activity Contest SHF 1,3 GHz 17.00-21.00
23.7. Field Day Ciociaria 144 MHz 07.00-13.00
1
) Deníky na OK1MG: Antonín Køíž, Pol-
ská 2205, 272 01 Kladno 2.
E-mail: ok1mg@volny.cz
Paket rádio: OK1MG @ OK0PCC
2
) Deníky na OK2ZI: Karel Odehnal, Gen.
Svobody 623/21, 674 01 Tøebíè.
E-mail: ok2zi@atlas.cz
Paket rádio: OK2ZI @ OK0PBX
OK1MG
Obr. 4. Komuni-
kace zprostøedko-
vaná OK1KTA-2
na panelu progra-
mu UIVIEW32
S programem UIVIEW je dodáván
soubor nìkolika map, z nichž je použitel-
ná mapa Evropy, pro místní komunikaci
je však málo podrobná. Jednu z map vy-
berte po volbì „Maps“ z hlavní nabídky.
V BBS sítì paket rádia lze nalézt navíc
mapu Nìmecka s èástí èeského území a
mapu Èeské republiky. Mapy obsahuje
též internetová adresa www.hamradio.
cz/aprs/eng/UIVIEW/mapy nebo mùžete
na internetu použít vyhledávaè s nastave-
ným heslem „APRS maps“ èi „APRS
mapy“. Chcete-li mít k dispozici mapu
podle vašich pøedstav, sejmìte vhodnou
pøedlohu skenerem ve formátu GIF nebo
BMP s rozlišením až 256 barevných od-
stínù. K mapì navíc vytvoøte textový sou-
bor s pøíponou .inf se stejným názvem,
jaký má vámi vytvoøená mapa. V prvním
øádku souboru *.inf jsou uvedeny souøad-
nice levého horního rohu mapy oddìlené
èárkou. Ve druhém øádku jsou podobnì
uvedeny souøadnice pravého dolního rohu
mapy. Tøetí øádek obsahuje název mapy
tak, jak bude uvádìn v nabídce programu
UIVIEW. Soubor *.inf lze vytvoøit podle
vzoru existujících souborù dodávaných
spoleènì s programem. Nové soubory
pøidejte do adresáøe MAPS, ten je po
standardní instalaci podadresáøem adre-
sáøù „Program Files“ - Peaksys - UI-
VIEW“.
Ještì pøed spuštìním programu
UIVIEW je nutné zapnout radiostanici,
nastavit ji v režimu FM na kmitoèet
144,800 MHz a spustit na poèítaèi s ope-
raèním systémem Windows nejprve pro-
gramový modul AGWPE a potom pro-
gram UIVIEW. Pokud je vše v poøádku,
bude pøijímaná informace zobrazována
v textové formì ve dvou øádcích monito-
rovacího okna v dolní èásti obrazovky.
Majáky pøijaté od stanic jsou zobrazovány
podle jejich zemìpisných souøadnic
v pøíslušných místech mapy. Pro stanice
s trvalým stanovištìm je obvykle jejich
symbolem „domeèek“, pro mobilní stanice
je symbolem silueta automobilu, pro uzly
s databankami bývá symbolem „N“ a pro
meteorologické stanice stylizovaný sym-
bol „W“. U každého symbolu je uvedena
volací znaèka stanice. Zvolíte-li po výbìru
z nabídky „Map - Load A Map“ jinou,
napøíklad podrobnìjší mapu, symboly
stanic budou pøe-
kresl eny do této
mapy. Jestliže je
hustota zobra-
zených stanic
v urèitém místì
mapy taková, že
se symboly stanic
navzájem pøekrý-
vají, je po kliknutí
myší v tomto mís-
tì mapy zobrazen seznam stanic, ze
kterého je možné vybírat. Po dvojím klik-
nutí na symbol kterékoliv stanice jsou po-
drobnì zobrazeny údaje pøijaté od této
stanice. U mobilních stanic se jedná
o ukazatel smìru jízdy a o údaj uvádìjící
aktuální rychlost. Kromì symbolù stanic
mohou být na mapì zobrazovány i sym-
boly objektù vyslané stanicemi. Maják
vaší stanice bude vysílán v intervalu
zadaném po volbì „Setup - Station set-
up“. Navíc jej lze vyslat okamžitì po
stisku klíèe F9 na klávesnici nebo po vý-
bìru „Action - Send Beacon“ z nabídky
programu.
K odesílání zpráv je používáno okno
programu UIVIEW „Messages“. Krátké
zprávy mùžete odesílat individuálním
stanicím, zprávy lze však využít i pro
pøíkazy zadávané uzlùm a získávat tak
informace z jejich databank. Každou ze
zpráv vyšlete tak, že do pole „To“ okna
„Messages“ zapíšete volací znaèku sta-
nice, které je zpráva urèena, a do pole
„Text“ zapíšete text zprávy. Volací znaèku
stanice, pro kterou je urèena zpráva, lze
zanést do okénka „To“ také po dvojím
kliknutí na tuto znaèku ve sloupci pøi-
jatých zpráv „To“ nebo „From“ v oknì
„Messages“ nebo na znaèku v seznamu
„Stations“ a dále napsat text zprávy a
potvrdit klávesou Enter. Øádek zprávy je
odeslán též po zapsání poètu znakù
odpovídajícího jeho maximální kapacitì.
Pøed odesláním zprávy musíte v okénku
„Digi“ panelu „Messages“ zadat digitální
opakovaèe, pøes které má zpráva
procházet. Nejste-li si zadáním jisti,
dvakrát kliknìte na toto okénko a tehdy se
automaticky nastaví údaj, který program
zjistil podle dosud pøijímané informace od
stanic. Výbìrem „APRS“ v oknì „Mes-
sages“ mùžete vybrat formát zpráv
APRS. Formát UIVIEW má sice roz-
šíøené možnosti víceøádkových zpráv
vèetnì vyžádání chybìjícího øádku zprá-
vy pøíjemcem a zaøazení øádku podle jeho
poøadí ve zprávì, ale všechny stanice
tento režim nemusejí akceptovat. Na
zaèátku víceøádkového textu použijte
klávesy Ctrl+S a na konci textu Ctrl+E.
Pøi pøenosu zpráv názornì uvidíte pøenos
skuteèných paketù, text delší souvislé
zprávy (paket) je rozdìlen do nìkolika
neèíslovaných rámcù UI a také potvr-
zování pøíjmu je oznamováno neèíslo-
vanými rámci UI. Pøenos tedy probíhá na
vyšší úrovni, než bývá obvyklé v provozu
paket rádia podle protokolu AX.25.
(Pokraèování) OK1DDD
WRTC 2006 v Brazílii
Celosvìtový radioamatérský svátek
WRTC - World Radiosport Team Cham-
pionship neboli též Ham Radio Olympic
Games se blíží. Soutìž probìhne v rámci
závodu IARU HF Championship, tedy 8.
až 9. èervence 2006 s centrem dìní
v jižní Brazílii. Mezi 65 dvouèlennými
týmy z celého svìta je i dvojice OK -
OK1FUA a OK2RZ, v závodì budou pou-
žívat speciální volací znak s prefixem
PT5 nebo ZW5. Podrobnosti viz
http://www.wrtc2006.com
Jako vedoucí týmu z naší èásti Evropy
se na WRTC ’06 probojoval Martin Huml,
OK1FUA
48
Praktická elektronika A Radio - 06/2006
Seznam inzerentĤ v PE 06/2006
A+A - plastové krabicky aj. ........................................... XIX
ABE TEK - technologie pro DPS ............................... XXIII
AME - elektronické pĜístroje a soucástky ........................VI
ANTECH - mČĜicí pĜístroje, STA a TKR ..........................XI
ASÌX - vývojové prostĜedky a soucástky ................... XXIII
AV-ELMAK - elektronické pĜístroje ............................. XVIII
A.W.V. - zdroje ...............................................................VII
AXL - zabezpecovací systémy aj. ............................... XVIII
BOHEMÌA HOUSE - elektronické pĜístroje ................. XIX
BUCEK - elektronické soucástky .............................X, XÌV
CANTEL - komunikacní systémy ................................ XXIII
Data Quard Slovakia - elektr. stavebnice a prístroje .. XXIII
DEXON - reproduktory ................................................. XXI
DÌAMETRAL - zdroje a pájecky ....................................... III
ELEKTROSOUND - plosné spoje, el. soucástky aj. .... XIX
ELETECH - internetový obchod ................................. XXIII
ELEX - elektronické soucástky aj. ............................... XIV
ELFA - optoelektronická cidla ................................... XXIII
ELÌX - radiostanice ..........................................................V
ELNEC - programátory aj. ............................................ XIX
ELTÌP - elektrosoucástky .............................................. XIV
EMPOS - mČĜicí technika ...............................................IV
ERA components - elektronické soucástky ....................XII
EZK - elektronické soucástky a stavebnice .................. XXI
FÌSCHER - elektronické soucástky ...............................XII
Flajzar - stavebnice a kamery..........................................IX
FULGUR - baterie, akumulátory, nabíjecky apod. ...........XI
GES - elektronické soucástky .......................................... II
GM electronic - el. soucástky ............................ XVI - XVII
HADEX - elektronické soucástky .................................XIII
Hanzal Josef - BitScope .............................................. XIX
JABLOTRON - zabezpecovací a Ĝídicí technika ............... I
KJV - elektronické soucástky a stavebnice ................. XXII
KONEKTORY BRNO - konektory................................. XIX
KONEL - konektory ....................................................... XX
KOTLÌN - indukcní snímace .......................................... XX
L&Ì - elektronické soucástky ..................................... XXIII
MEDER - relé ............................................................. XVIII
MÌCRODÌS - elektronické soucástky ........................... XIV
P & V - vinuté díly ...................................................... XVIII
PaPouch - mČĜicí a komunikacní technika .................... XX
PH servis - opravy a prodej PHÌLÌPS ........................... XXI
PHOBOS - elektronické mČnice a sirénky .....................XII
RLX COMPONENTS - elektronické súciastky ............ XIX
PĜijímací technika - anténní a satelitní technika ............ XV
SNAGGÌ - nabídka LED ............................................ XXIII
SUPCAD - OrCAD, software ........................................ XX
T.E.Ì. - Formica ............................................................. XIX
TECHNÌK PARTNER - konstr.soucástky .................. XXIII
TÌPA - elektronické soucástky ......................................VIII
VACHO - pĜístrojové skĜíĖky ........................................ XIX
WOJART - industrial electronics C.o ......................... XXII

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful