A18ocnpwon

IxEalGOpcS~ KGl ton08£tnon

OXE6lcibP.J\180ITPOrH 18 TEXVlKEC.o~ 28 Al8oa~pCI)anc. Al86aTpwan 19 Ano tnv UnOOOiJrl amy TEAlKrl 19 Xapo~ovw~ opououc ce Eva xtcpo km cnotripovon lOU 20 H ceotri urrocoun vrc TO Al86aTpwlO 22 Anoorpovvicn Al86aTpwTOu 6 rVCI)plJllO JlE 10 UAlKO KOI netpet. Al86aTpwan~ rVCI)plJllO JlE 10 EpyoAdo Al80aTpwan 13 Tt EPYOAdo XpElO~EaTE vto tn 14 Xopa~n. AElTOUPYlKrl Kal OlaKOaiJni:lKrl nAEUpo 28 A~ OWaOUiJEAlYO npocoxri am 29 01 aniJovTlK6TEPE~ paalKE~ OPXES aXEOlOaiJOU Al86aTpwan~ 30 VAlKO Kal aXEOlO ronoaetncnc 32 LwaT6~ aXEOlOaiJ6~ iJlO~ aV8EKTlKrl~ Al8oaTpwan~ 35 Xpnoiuo pon8rliJma 12 aXEOlaaiJOU tnt. lono8Elnanc.dllKOC. iJEtpnan KOI xwpoaTo81 . crro oxupoosuc 23 KaWaKEUrl aw8Epwv nEpl8wplWV otepceonc 24 H nopooooioxri iJE8000~ 7 <l>UOlKE~ nerpec.. omonAlv801 9 OmonAlv801 10 nEtpE~ AI8oa1Pwan~ cxupoceuo 11 VAlKO YlO UnOOOiJE~KOI cpuoxovnon Al8oaTpWan~ tonosctnonc 25 /\18oaTpwan iJEOmOnAlv80u~ kut ono TOliJEVT6AI80u~ iJE aw8EpE~ OlaaToaEl~ 26 /\186aTpwTE~ aKOAE~ «n nAmuaKOAO EnoyYEAJI.nan m~ ET1l<pOVEla~ t Al8oaTpWan~ 15 EpYOAdo vro TOU~OPiJOU~ KOI tn 06vnan me enlorptocnc 17 Kcrooxeuri Al8WV E<pOPiJOYrl~ .

ap~oAoYOU~E tn Al8ooTpwon ~E AEmo ouvtptuuo 50 BEPOVT£<.OEVTPOUOTO KEVTPO tnc aUAn<. ana uovoxouuoto oKaAonoTla 87 nMKE<. toixonoucc xcr toixonorfo XWPI<. Al8ooTpwon<. xovicuo 90 EIOIKO KO~~OTta ustorpenouv xnrro OE Ka810TtKO 92 naYKOKla xnt yMoTPE<. Tonoastnon uoponepctcev AI8wv 78 !\1800TpWlO yupw ana TO onln IKaAE~. ~pOllaKla 52 Kal KAnOl 53 !\1800TPWTn pEpovTa ~E olocpopa UAIKO 57 !\18ooTpwon ~woa'iKOu 58 Orrnxn OlalpEan xrmou OE enlneoc ~E 80 Kal ElilKa 81 Kotooxeuri ana OKaAonona Kat OKOAE<. aVOlXtOl 66 Kal Xc. OE OIOCPOPE<. 36 O~nYlE~ tono8ttnan~ tlm~Evou<. . otoixeto lOY KUKAOU ana netpet.~E omonAlv80u<. CPWTIO~OU 94 Eupetripio w<.: 37 !\18001PWTn p£povra ~£ orrronxweouc 37 Ynooo~n 38 Kctooxeuri KpaonEowv 40 C!>EPOV £nln£oo 43 Emtpovero urrocoxnc ana ouvrpiuuo 44 Ton08ETnOn omonAlv8wv 49 nw<. 83 LKOAE<.nOAAE<. naaaaAOl atOlXEla BEpaVtE~. 72 !\18oorpwon .nEPIEXOMENA AuAt~. ouvcrotnrec vuoto ana lOY KOp~O EVO<.POl ElaO~Ol 67 H auM YIVElOl Eva Al800TPWTO EPYO texvnc 68 EnE~Epyaola Ev8£lWV OTOIX£lWV 69 Ionossmon olaKoo~mlKwv OXEOIWV K010mv oxeoicouou 71 'Eva ouctnuo Ola~opcpwon<.napaMaYE<. O£ timAn Beppoxpoofo 76 Ilpootuofo nEplpoMoVTO<. napaMaYE<.po~oKla OPO~OKla yupw ana TO orrin OE nOAAE<. orrronxiveouc 62 'ETOl orunoupvocvrci 64 l'.. Al800rpWTa 92 nbpE<. olaKoo~mIKE<.

1\190HPOrH rVfdplpio pE 10 H EnlAoyn '[(a)V Ko'[oAAnA(a)v UAlKWVuno6olln~ KOl Eniatp(a)an~ nOi~El IlEyoAo poAo atOVO txouv Ol Al8oatp(a)'tE~ Enl4pOVElE~ mv Enl8ulln'[n uvroxn KOl vo dVOl auyxpov(a)~ KOAoia8n'tE~ UAIKO .

2TO eurtopio uncpxouv DlocpoponOlrlOEI<. OV8EKlIKCnnTO<. OVOCPEPOUIJEOPXIKO 11<. TOn08ETOUVTOV IJEOO am yn ElOl onox. 01 nElpE<.. rlTOV Kat DlolJOPCPwvovTOV OE EVa OXElIKO mlnEDo A18001pWTO.TTE1PE<. ETTOVW ilia IlEyaAn TTE1PO OTTO ~OOaA- ~~~~ tn. O1n A18001PWon ono 0. crro IJno~o. rl netpoc AI8001pwon<. Kat TOU~AO. nerpec YIO I-lWOO"iKO. tnc IJEYOAn<.2m DEulEpn 01J600 OVrlKOUV 01 IJOAOKE<. APY01EPO OIJIAEUOV 11<.nElpE<.IDIE<. Kat nA01E1E<. nttpEC. E~Ol1lo<. IJEYOALJ1EPE<. 01 CPUOIKE<. To UAIKO cute KO~OVlOI 010 Em8uIJnTO OXrlIJO.11 01 omonAIv801 ri 0I101IJEVlOAI801.IDIE<. ME TA YJ\IKA '0 00 nOAIO E1Vat YIO TOV ov8pwno 10 xtiotIJO IJE CPUOIKE<. 1000 nOAIO sfvm Kat n xprion oUHDv lWV UAIKWV YIO va K0100KEUOOEI DPOIJOU<.010 IJEYE8n KOI nopouordtouv OUVEnw<.CPUOIKE<.DUOKOAIE<. DI00100EI<. 0 nopqiupitnc.AEYOIJEVEC.. TO orroio EXOUV OU1W<. 0 YVEUOIO<. TTE1PEC. rl XpnOlIJOTIOIOUOOV l(JnIJEVO TOU~AO. TTE1PE<.fNOPIMIA cPuolKiC. rretpec.... WPI~OVTOI OE DUO OIJOX DE<.. <l>UOIKE<. netpec. ono OKupo6EPO KOl OKAnpE<. EXOUV KonOIOU<.nElpE<. K01EXOUV tnv nptotn 8Eon O1n Al8001pwon. nElpE<. onw<.15/17.A<.. AU1E<. 2mv OPXrl xpnatlJOnOlOUVTOV IJEYOAO XOAIKIO rl onOOIJEVE<..KOI IJEYE8n lWV I-lEYOAWV E1Vat ouvrl8w<. Kat l(JOlJlJlm<. TTE1PE<. oXEMv 11<. E~OPUOOOVTOI cno TO A010IJElO KOI DIOIJOPCPWvovtct K010mv OE 1J0PCPrlnMKo<.KatIJIKPE<.To OVOIJEOO OE IJEYOAE<. 01 CPUOIKE<. rl xoAo~lm<. 01 OKAnpE<. API01Epa EVa IlIKPO AI8001PWW OTTOxOAa~loKo TTOpeuprm wTT08nnIlEVO IlE tnv TTOpOOOOIOKrl IlE8000 . 0 00~E010AI80<. 0 ~oooAm<. ri oMw<. nMKE<. K0117/19 EK. TOU<. OntOnAlv8ol nttpEC. oXEMv D100100EI<..2E outri tnv OIJODO OVrlKOUV o vpovlrnc. YIO va OnOKlrlOOUV 11<.. neptoprOIJOU<. 13/15.

nove r1KalW ana 10 KOSOP10Il£VO ll12y£Sn.AI90HPOIH o 12101KO<. 11 MaPIlOPO KapapaC.ana rrep. Lll<. 8/10. VEOC. n£1p12<. nopeupttnc 4 noplOyaAIKoc.CPUOlKr1<. OUVOVlall12 10 ll12y£Sn 9/11. Lll<. 2 rpaou~aKn<. 7/9 K017/10 12K.To urucn lWV OKIlWV 010' tpoponotouvtot KOla 1 12K. . 14.n£lp12<. 3 XaAa~laKac. A1Sampwon<.OKIlr1<. 5/7. 16 r118 12K. 1112 ilia llano: 1 BaOaATn<.IlWOO"iKOU ~P(OKOUIl12010 sunoP10 10 ll12y£Sn 6/8. 1l1KP£<. ~laCPOP12nKa £IOn CPUOIKWVAISwv AISa01pwonc. vpovimc 5 lpcvrmc cvoixto YKPI ljJnll£vo 6 lpovltnc YKPI KOKKIVW1l() 7 lpovltnc OKOUPO YKPI 8 nElpa oounouco KOKKIVO 9 AVOEOhnc. 4/6 K0l3/5 12K. 8/11. netpcc 1112 Ilr1KO<. ucupoc 10 rpaOU~aKnC. n12plypacp12l 1112 U101OV 1pOnO O KU~OU<.

01 omoTTAlv801 KEpOI~OUV 11<..2 EK. Y10 AI8ompWTE~ EmepavE1E~~E ~EyaAn KOlOnovnon. ~IKP£~ n£TpE~ ~WOO"(KOU ~E ~nKo~ OK~n~ 5. 5. EKTO~ana 10 ouvnerl. To kovovuco ~Ey£8n £IvOl n. lto IOIOITEPE~on01TnOE1~tonoastnonc cxoun n£lpEe.~E OlomaOE1~ 15 x 15 n 24 x 24 EK. 'AMo ~Ey£8n £IvOl epOpOl£~papool TWV5 n 5. E~aMou rtpootpepovtor OE Oiaepopo rroxn: 4. 01 rno ouvn810~£V..2 ElK.'VO lOUPAO. KOl XOVTP£~nAOKE~TWV 5..8 x 11. we. TOUKOKK1VOU.. K0100KEua~oVTOl enlonc ~E nnxoc 80 X1A._---j H rtpdrrn lIAn. KOla tn OIOOIKO'OIO outri 0 nnM~ oxn~OlI~EI rtoupi.onwe. ornonstv80e.!lClL.. KOI n£TpEe. LTOeunopio KUKAOepOpouvnoMa ~Ey£8n.. rrnAae. 01 omonAlv801TOlPl6~ouv noM KOAO~E nc epUOlK£~n£TpEe.100 "C. KOITO lEA1KO rrpoiov. oxcurrro.1 EK.AvaAoyo ~E tnv nposxeuon lOU nnAou PPIOKOU~EOKO~O K01TOVOU~lOU ~nAE.rNOPIMIA ME TA YI\IKA OmOTTAlv801 KUKAOepOpouv onuepc OE nOAAD OIOepOPEllKO ~Ey£8n OmonAlv8ol ~m Al8ompwon. ~E cvroxn OE nOY£1o KOl o~£o. OE noMa Oloepop£1lKa oxnuoru. E~ epovlon KOI m ~ EYOAn ovtoxri ornv naywvlo Kal oMo nEplpaMoVToAoYIKO epalvo~EvO .8 KOl 11.Y10 oxnucnouo KUKAOU. EVTUnwoEle. xpnOl~onOlOUVTOI KUPIW~ omOnAlv801.8 EK. 10 x 20. npoc tn epuolKn TOUt. 6. To uncpxouv • XPW~OlO orouc orrronxivsouc exouv ~IO YKa~o ana TOVOUe. 10 X 10 K08w~ KOl 24 x 11. =-""'-==o... OE oxruio YWVIOe. H rtporm uAn P£POlO ou~m£~E101 KOl tjJnv£1Ol OE IOIOITEPOutjJnA£~ 8EP~OKpOOIE~ ncvro ana 1.. KITP1VOU KOl KOep£.2 n 7.5. OmonAlv801 01OlI8EVTOI OE OUYKEKP1~£VO ucvesn.7 EK.OJ omonAlv801TWV 20 x 10 EK. 01 omonAlv80l £IVOllOUPAO ana tjJn~£vo nnM. onAoon A1WVE1.OI_U. n£TpEe.x. Ol on~loupY£l101 £VO UA1KO K noM oKAnpo.2.

IlETPE<.JEyoAE~IlAOKE~ snlotptoonc n rrdoooxo: OAO oro 11510ptopo KOI j. AM6 KOI 0 ouvoucoucc lOU~ j.lO uncpxouv OE 1l0Ma oxriucro KOl XPW1l0TO. Al8ocnpwonc.J01l01El101 KUPIW~ YIO tn crcaeponolnon j. Elvol l5uvOTn n IlillnOn OKOIlO KOl TWV IllKTWV 0110XPWOEWV TWV IjJnIlEvwv OmOllAlV8wv no uljJnAn<. AElov80uv n oxnuctorromaouv 1l0PoYOVTOI OJ.JOTOO~ElDlou lOU oionpou nou ElVOl OV8EKliKo otnv nAlOKn OKllvol3oAlo.JIKP£~ll£lPE~ j. 1l0U os 1l0AAE~ rreorrrrceoe«.JEtnv 11510 x errupovetcxri u<pn. Av OU1£~ 01 n£1pE~ am aUV£XEIO OKllVo13oAn80uv.J0P<P0 cnotexeouo otn Dloj.JOAOYOUj.JEj. To j.Jo lWV npotovnov 0110 aKup60Ej. ono oKupoliEIiO o AEyOj. ME OU10lOV tporro ET1lWYXoVElOl svo OJ. LTO Ej.JIlOPOUV vo D080uv 1l0MoI510<pOPEllKo oxnuorc. 0110 oKupMEIlO 1l1l0POUV va xpncuronomsouv KOl IlPOOIlI~El<. 0110 IjJlAO OUVTPlllllO ypovhn.Jj. lto tnv K010aKwn oxupoceuotoc T otnv ET1l<poVElolOU oxupoceuctoc KOj.JIlOPOUVoVElO vo aUYKpl80uv KOI j.JO~IO<P0P£1lKOUXPWI1010~ KOI D DIO<pOP£1lKo j.JEVTOAI80u~ xpnalj.JO.Jop<pwan E~W1EPIKWVxcoptov.JEXpWj. nE1pE~ ul(JnM~ 11010tntnc Dnj.JE YKPI101j.JE<PUOlK£~netpec ri orrronAlv80u~ £XEl noM KOAO cnotexeouctc.JEPE~ j.J£vw~ 1l£1pE~ Al80mpwan~ ul(JnAr\~ 0Ia8mlKn~. j.Jo1l0 0110 <PUOlK£~1l£1pE~ n l(J1AO aUVTplj.Jj.JEyaAwv ET1l<pOVEIWVos «oivoxpnorouc xtopour.J0~ KUPIW~ EIDIKo rtporovto 0110 aKupoDEj.J010 TOlj. j. KOj. Al8001PWone 0110 oKupMq. <pUOlKE~nstpsc.Jwao'iKou w~ j.JElyj.Jo ElVOlOll os ouro j. xpnotuo- IlOlEl101 OJ.JlOUPYOUVTOl010V npocaecoups nETpE<.JIlOPIOKUKAO<p0pouv 0110 j.JEVOaUVDElIKO Al80mpwlO j.JEtu.Jn A unopouv vo ovouixeouv j. 0 IDlwm~ xpnouronotel ct«. pOOaATn n nopoupitn . 11010Tn1O<.JIKPO xooroc.nttpEC.Jj.JEYOAU1EPO IlA£OV£Kmj.JOIOj. j.JEVTOU.JO0110 aKAnpo netpouc.

( rNOPIMIA ME TA YJ\IKA: 1lIOq>OP£llKO UAIKO AIOOatpWone ~TTOpOUVva ouvi5UOatOUV ) ~i~ ~3 TOU~..... YnopxOUV £TOlpi£~ nou epu~~01i~ouv nOAlO i50~IKO UAIKOO£ K01oMnAO ~£yEen.. 01 £II'iIKol 00 OO~ oUlll3ouAEUOOUV YIO tnv KOl0MnAOm10 10U~ one OUYKEKPIIl£VE~ EPYOOIE~ Al8oatpwon~ .. S=::!:=~~=T~~====r~~~~~~ ~oMO\n:o~ TTPOKllKO: TTOAI£~TT£IP£~ n IlTTO~O OpUIlIlOll~OVTOI KOI xpnOlllOTTOIOUVTOI OVTI YIO OKUPO KOI Il£YOAO XOAlKIO. . Ilpootcofu TOU TT£PI- 1\ mxpfvouus cvoueoo O£ epU~~01l0~EVO Ll(OKUpO KOI OUV1pl~~O) KOI un BpuuucnO~EVOUAIKO(xoAiKl KOI cuuoc). Ire va npom01£ulOuV 01 qJUOlKOinopot xpnOI~onOlOUV1at otnv urtooopn OAOEVOKat nePlOOOT£PO10 A£YO~£VO OVOKUKAW~EVO UAIKO... To ljJlAOOUV1Pl~!!Io n n o~~o~ ~piOKOUV xprion otouc opuouc. To xOAiKl n 10 OKUPOxonouronotouvrcr otnv unoi5o~n tnc Aleompwon~..~!""P""'!""'I"~"!!"!'J'. KOl oPJloAOynon Al8ocnpwonc.-" TTOpoi5£IY~O OTTO OTTtOTTAIVOOU~at K q>UOIK£~ TT£TP£~ "I • VAlKO YlO uno6oJlic..._.. . l:uVTPIIlIlO KOI OKUPO KUKAOq>Opouv 11£I'iIOq>OP£llKO I'iIOIl£lpnIlO KOKKWV. KOMI EVa ••• TToM ~£TO~U ill Ei5w ~~'-'.

rla va m anGa£'tE Kal va m lhalpEa£'t£ 80 xp£laa't£l't£ £llhKG £pyaAda I .rV(a)plplO pE 'to EpyoAElO H nE'tpa dval Eva npaYlla'tlKGaKAnpo UAlKO.

YlO lie.010 EOQ(POC. unxcvsc KOIva lie.10 orrofo So ~nEI 010 KOP0101KOISO ono~oKpuvSd. OI unopouv va uetoxrvriK oouv ~EOO OE A. npena KovEle. Mnopd KovdC. £nl<poVElOe..npena va ~ElO<PEpSd. AVlI01pO<pO 10 UA. rrooo T o npiil10 ~n~o YlO tn A.A... va UnOA. KOI ooootpetnpec. n no ~IKpitC. npena va nponynSd uovo YlO EVa ~6e0C. urrooouric KOI tn uoprponofnon me. va ouurneotel KOIva loonEoUlSd.~uYKne. To Lo~~OloKuploKO noocoepovrot ElOlKEe. EM. va npoonoSno£l va xpnouronouiou tn Mvo~n me. va olEKnEpOlwoEI ~E ~10 o~lvo.ulEPEC.lSOotpccnc ~E oovmn. WpEe. crtopcitntec ~£1oKlvnoEle. 1 ~. KOInMlOUe.lyo A. nMKEC. EKlOonc. Ynopxouv n. lEA. So npertet Kovde. onofer..lKWV A. nou rrepvcve oxoun KOI ana ~IKpEe. OI EVa uoponepoK 10 <pEPOV£nlnEoo. Ko~n KOIYlO A EVa OpO~OKI ~nKOUe. ~lvl-£OKo<pde.x.. unopouv n va ~£10<PEPSOUV~E EVa outoxlvnto tunou ~ov. EVa <p1UOPIKOIEVa KOP0101YlO nr.lKnc.EC.YlO va ~nopEOEI va on~loupynSd O1n OUVEXElO~10 O1oSEpn unoooun KOSWC. XElPlord uovoc lOU n va VOlKlOOEI~O~l KOI EVOV xetpiotri ~E tnv wpo. So XPElO~0~0010V noMEe. Mnopd xovek. TIe. rroootnrec xw~Oloe. epvoolec unooei KovEle.~IKpne. ~10 EKoKo<pn nspmou l£OOOPUlV KU~I' KWV~E1PUlVXW~OlOC.. jJElOKlvnoEIC. OKO~Ova VOlKlOOEIOOVOU~EVEe. evoudconc.0yloEl. TE101Ee.10 u. Kmo KOVOVOrrpe- lOU nEpl~oMoVlOC. jJ£yar.Tl £pyoAdo AlOO(J'[pwon xp£lci~£(J'[£ YlO m nEI va O<pOlPESd O1pW~O Eoa<pOUe. ~EC.. 'OlOV 10 £nl1pEnOUV OIIOIOllEpomlEe. teov 40 EK.OIKOVO~IKEe. EVa norccrucpo. unxcvric.Mvo~ne.lSOO1pUlone.EmO ~EyOA. ElOOOOUe. EMeouc jJTTOPElIE va xpnotponorncete Eva jJlKPO EKOKOepEa na . EKlOone. EPyoolEC. va OOVElO1d lEl01Ee. EMq>ouC.npn OOKl~OOIO». Eoa<pOUC..lKO tnv unoooun KOI tnv urroooxri tcev YlO UA. XPEIo~£1al EVa qnuopl unopel va OVlE~El ~10 lE1010 «OKA. nou xpnotuorrorouvror YlO tn ouprtleon me.lSOO1pUlon dVOl 01 EPyoOIEC. MKEe. it vro tnv K010VO~it OUV1pl~~alOC.

rl xopaKE<. va ouprnsou uAlKa ana to ETIlnEOOunoooxric KOtW ana 1110 netpo n 1110nMKa. . IlE to orrolo unopel KavEi<. olamOOEI<. tonoestouvtot uepoveuevo OE ETIlnEOOunoooxru. ea rrpsrret n oavioa va EivOl orrcorn. urtoooxric me AleOotptoonc.'Evnc llaKPU<. xpnourorroiouv 8EOOOAIXO.. Eva orrnxo EpyaAEio IlEtpnon<. orrooroce«. aUtE<. Av EXEtE EntAE~El orrronxivaouc Kal tOlIlEvtaA180u<.mv LOl Kal OcpupOKonnpa rrcpnoootcxri IlE8000 ronosctnonc nEtpE<. ana KOtW . nc P onoler. Al8ampwon<.IlUtEPE<.oEAloa 24). 01 ETIaYYEAllotIE<.. luhpnon Kal xwpoO"to8pnon tn~ EnlCpovEla~ Al8oO"tpwon~ A uta nou xpEla~allamE cnopoftnro. ana to KOpi56Vl 010 Eoacpo<. ana aAoulllvlO. O~OOl. 01 EnaYYEAllotIE<. IlE 101E<. ana Eva KEvtplKa onueio uetpnonc va urroxovlou cnueio IlE to 1010 uLjJo<. (xnpoKa<. 00<. 01 rtetpsr. EivOi IlEPIKE<. ronoserouvtor rruvoi 010 EnlnEoo unoooxric xaAapo KOI IlEtO to veuiouo tWV cpurov oovEitOi n OUVOAlKn emcovuc. ana 01l1l0 n ouvtpuiuo roue ronosctnon IlE op80YWvlollEva ~uAa. OOUAEUOUV to nopoooIlE OlaKa OCPUPI I8ampwon<. ME to vriuo me OtOelln<. EiVOl xpriotuo Eva AamlxEvlo orpupi. (I<OtW) IlEtacpEpOvtal Via napooElVlla EUeUVpalllliOEl<.. EivOl unEputjlwllEVE<. rla to xtunnpa Mia Ioio oavioa xpnOlIlEUEI ornv tooneowon rnc ETIlcpovEla<. xpncuronorouue aAcpaol n xcpoxo KOI aAcpaol.. uopEuon<. no tnv epvcofo cutri 80 00<. Xopa~n. urmvouue oro Eoacpo<. To KaAUtEpO EivOi va tOn08Emsouv yaA~avlollEvOl OWMVE<. oavloE<.otnv 1010Eu8Eia_ no tn xropootnaunon tWV erntpcveuov unoxpnouronorou- IWArlVE<.. vm va orePEWOOUIlE Kopoovla vrc to onucosuo tWV w8uypalllllOEWV KOI tou utjlou<.. onootuce«. 'EtOI urropetrc va peteCPEPEtE utjln OE IllKPE<. OIOEPEVIE<. nou IlE tnv nAaA no nAmpa tou unopei KavEi<. Av IlEtoCPEPOUIlE uLjJnOE IlIKpn ortootoon. KaVOVa<. flO IlEyaAUtEpE<. ana 01l1l0 (OE<. ME Eva aAcp06l EAEVXEtal n OWOH! ooxn<. Av Ol OKPE<. xpnouiorrorouue aAcpaooMmlxo n aAcpool xtlotn. puotoc) ana aAoullivlo EivOl oncpormtoc om Aleompwon. onyol otnv EntCPOVElunoooxric KOI va o mpw8Ei otn ouvexuo to uAlKa ana nove. rrou oupovtm rrdve om orpoon tOU ouvtpuiuctoc unopouv va xpnoureuouv Via loonEowon.

OVWIJoAIE<. l:J. TO A6vo xpnot1l0nOlElTOI Via mo EAa<pPE<.Ev EivOI TOOO l3apu 000 EVa o<puPI «m VI' aUTO aKpll3w<. EnlCJtpwonc. 0PIIOUC. mOpKEl EVO<.. Via va TOn06£1n60uv OW01O 01 nETpE<.. H nAono nAEUpo TOU xpnOlIlEUEI otnv OUumeon TOU ernncoou urrodoxnc KOTW ana tu. T IJIKPE<.EPvaoiE<. n orrolo IJE IJEvoAn EVEPVEIO OOKEl nlEan 0IJOiOIJOP<Portcvco OE IJIO IJEvoAn ETII<pOVEIOKOI E~OUl'iETEpwvEI KOI 11<. ouvtotorot n xprion IJIO<. n tu.xonovoc. 010 EnlnEl'io urtoooxric. L1I<. .IlnOPOUIlE va PUSllioOUIlE 10 SEon nou Sa EXOUV EpyoAdo YlO IOUC. no IJIKPE<. Yrrootpouorc KOIl'iIOOKOpmOIlEva UAIKO npener va OUllmE~OVTOI noM KaM. ME EAa<ppo xturmucro novw otnv pnpoonvn aKlln TOU<.K010 tnv TOn06Emon. EU6uvpalllli~oVTol KaTo tnv tonoaetnori TOU<. KOl In f10 va npOPIJOO£1E TO UAIKOTWV OpIJWV I XPEIO~EmE IJIO onM oxouno KOI EVa Mmlxo VEPOU Via tnv K01OVOIJn TOU. 'Otnv OOUAEUOUIlE IlE nETpE<.____ API01EPO.. 01 neTpE<..nMKo<.IlE Eva «ovovo (4). qnrOIKE<. nou EXOUV EUol06mn errupdvero xpnouronoiouue Eva oeupl ue Aa01IXEvla ~ EmKoAuljm (2) EOw I3AtnoullE EVa AaO1IXEVIO o<puPI (3). 'Eva EKKEVTpa KIVOUIlEVO l3opo<. IlETaOiOEI rrleon 010 El'iO<pO<. EAEUTOIE<. 6ovnon Inc. EOw xpnourorrorerrcr ufc nMKa Mvnon<.trsptoootepec oIJw<. nETpE<. nMKE<.ETII<POVEIE<. TO rtnpoOoolaKo ooupt entctpeonc (1). nEPlffiWOEI<. l'iOvnon<.

Ent<pOVElae.. entotpeonc xpnot1l0nolEiTCI KCI nOAI n nAOKa Mvnone. --=r KO Ko<pm IlE VEPO (6). tpixec KaTaVEIlEI TO UAIKO •• cpuev novw one.~ EvaKonaV060vn-~~~~~~~ one. 000 Eva ywvlaKo TPII3EiO n Evae... (3). IlE onoxurn aKpil3E1a . -~ie" - ~~~~~~~~.!~~~~~~ ~~~~~'4 na 'tn Mvnon me. rIa IlEyaAUTEpEe.. opuoAoynllEvne. TOn08EmIlEVEe.. 1'-__ rrstpec (2) r----. (4) KCI 06nyo XWpi~EI netpec KCI nAOKEe..".... npol3Anlla . EivCI noAU mo ypnyopoe...na IJlKpOTEpEe. (1)_ Mia <pap6lo oKounaIlEoKAnpEe. Ent<pOVEIEe.. IlE VEPO. Bpuuotripcc nerpcc (5) av KCI 6E 60UAEUEI TOOO Ka8apo. a~i~EI va VOIKIOOEI «ovEie.: o E6w EIKOVI~OIlEVOe. Ko<pme.'. EpyaoiEe.. 'Eva ywvlaKo TPII3EiO IlE Mo xElpoAal3Ee.n YIC errunucn 8EIlEAIC xpnoiuorrotouue ~~~4-''. AUTO TO unxdvnpo TEllaxi~EI aKolln xm XOVTpEe.."_"<. Eva v EnaYYEAllan. nerpcc rnv KaAUmoullE IlE Eva <pUAAOnAamlKou.rtstpec xwpie.. rIC tnv npootnoto ernenVEIWV me..~~ nAaonKEe.

£1OlP1E<. Mia ~OKPIO Aopn E~OOCPOAl~EI tnv cnorrouusvn Mvo~n. rtetpcc. 10 emeuunto oxnuc KOl va ~mno£1E ana lOV npounseum va 00<.OOVEIouou EPyoA£lwv.00nY1E<. EVIoxuuevec ~E ~tmMo. TElOlO EPyoA£lo urropel va VOIKIOOEI Kov£l<.EPy001E<. K010 tn OlopKEla aU1wv 1WV Epyaolwv va tpoP01E nOVTa npoorc1EU1IKO yuaAlo! . OE £1OlP1E<.EVerntperterot n nopouoio nOlolwv OE KOvnvri crrooroon ana 10 unxovnuoro.11<. «ormc ~E 10 YWVlaKO 1PIPElO. VEpO. EpyaoiEe. EmcpOVEIE<. nE- ( LYMBOYi\H ) tpcc VOIKIO~OUV KOCP1E<. urtopelte va onueuoozte rtdvco lOU<. urropel va KOVEI Kov£l<. XPEIO~E01E paplO nonourom EPyaoiae.KGtGCJK£un Al8wv £cpappoync. xpnouronorouv KOl 8pOU01npE<. lOn08£1n~EVE<. npenet va CPPOVT10E1EKat Yla 10V K010MnAO rrpoma1EU1IKO pOUXIO~O.nWAnon<.KOCP1EPOU KOAE~IOU ~nop£llE va OIOlPEO£1E noME<. ElVat n npootcoto 1WV ~a1lwv K010 1Ie.OXE1IKE<. ~E EVa 1£1010 ywvIOK01PIP£lO 80 nperrer va tppo- M OVOOE OnOVIE<. ~E 10 XEpI. Al80mpwone. nexo onuovnxn ern- one. 1Ie. netpec ~E EVa O101IKO «oom ~E VEpO. £1OlP1E<. vtfosr va O1npl~EI1nV nstpo vro nopuoervuo ~E EVa oqirvxtripo novro OE ~IO oovloo 06unonc.KOl(JEI010 ~EYE80<.nEplmWOEI<.OO~IKWV UAIKWV KOI 01 ~EyOAE<. KOcp1Epte.. 01 orrolot ono~ouv rrelpE<. alx~tc. nlO K080po o~w<.~E OME<. KOI ~E ~EyoM1Epn oKP1PEIO urropel va KOl(JEI xcve«. 1\l80mpwon<. ~E ~lhEe.nou 0108E1£I EVa OIO~OvtOOIOKO YlO ~npo KOl(JI~O. nou emsuuetre.ME Alyn OE~101EXV10KOl ~E tn pon8EIO EVO<. Koro nc EpyoolEe. 01 mOYYEA~011E<.ana OKAnpo ~E1OMo. etpcpuovric. me. OOCPOAEIO<.! tJ.. epvoole. cnoofuctoc KOI konric elvor noM onpcvnxo va OWO£1E ~EyoAn rrpocoxri 011<. Av XPEIO~E~E ots ~OVO A1YE<.. noM vprivopo KOI ~E OXE1IKn oKP1PElo OOUAEUEIEVa YWVIOK01PIP£lO ~E Mo XElpOAOPE<. netpcc. LX£<30v novtO XPEIO~OvtOl rretpec erpcpuovric 010 nEpl8wPIO lOU XwpOU n OE OUVO£OEI<.nElpE<. Ta OEp~01lVa YOVTla epvcoicc efvot anapnttntc orov mOVEI KaVEle. MEPIKE<. anOKAElmlKO ~E OAOKAnpE<. OVO~£OO OE OK~E<. no OAE<.nElpE<. 11<.'01OV OOUAEUEI Kov£l<. nElpE<. na va unv unop~ouv rpcuucnouoi O1a noOla ana ~la netpc nou 8a YAI01pnOEI ana 10 xtPI n tva UAIKO nou Sa ntoEI ana tnv naMm.

EnLCpaVElEC. un0601lnc. . u6ponEpOtnc. . KOl ouyxpOVWC. ElVOl onopOlmm n KOtOOKEun lilaC.TEXVlKt~~ono8t~non rlO va lin fJu8l~OvtOl Ol Al80cnpwlIEvEC. cno8Epnc. .

Mao anIlOTOOOlOUVTat 01 £~Wl£pIKEe.Oao ooopo 010 ' utjJoe. npoapvcolec dvat n uetpnon Kat n xopo~n me. ~=J!~.Ano tnv unoliolln emv tEAlKn Al8oGtp6)an SOO1pwSd. ~£pOVTOe. TOnOS£1rlm£ otnv £~Wl£PIKrl nAwpo me.101£ efvct noM £UKOAOva ronoaetriorrs roue ~UAIvouc nooocxouc otn otootri SEan Kat va 10Ue.iiiilfJM£ ---. npoaoPIlO~£1at 010 utjJoe. Ava£1£ lOnOS£1rla£ITO KopMvlO KOT£uSuvane.. noptoc. ywvl£e. . £nt<jlOV£IOe. npWTO npEn£1 va aX£OI0010UV TO n£PIYPOIlIlOTO novw 010 aX£OloYPOIlIlO lOU £~Wl£PIKOU xcopou. me.. lOU utjJOUC. Kat KopMvl Y1VElat n £USUYPolllllon KOIO KOSOPIOIlOC. Xapa~ovtaCi lipOIiOUCi at tva x'..lOU AISompwlOU. otooto WSUYPolllllallEvo Kat 010 otooto utjJoe. To ax£oloYPOIlIlO Il£TO<jlEP£1at «nomv 010 EOO<jlOe. 0I0EPEVIOUC. va npoaovOToAlO1d. nou So AI- O£SOUVTO KOTWSUVTrlPIO kopoovto. onou So To oA<jloooAcionxo OElXVEl onuetc TlOU EXOUV 10 1010 lHllOC. noptcc. To utjJoe.. 010 onoio ~plaK£1at 10 KOTW<jlAIme. nOOOOAoUC.0pKd n xopo~n I lWV £~Wl£PIKWVYWVIWV. lWV ern<jlOV£IWV11£nooooxouc uutepouc otnv K01W nAWpo roue. rteplnou 50 £K. urrcpxouv rrovto an11£10nvotpopor. rrpoc TO orrolo unopel Kovde. ~£pOVTOe. me.rl lOU nAOTuaKOAou 11£10 ortolo So £vwSd 10 oPOlloKI.me. £m<jlOV£IOe.nou So AISOmpWSEl mo£pEVIOUe.'po fiO WSUYPOIlIl£e. KOp<jlWaa£ llaPllO utjJoe.. flO OPOlloKIO nou oonyouv 010 orrm rrpertet snlonc va urroxovimEl 10 utjJoe.lOU AISompwlOu. onAoon 10 utjJoe. IlrlKOUe. 0 1npdl1£e. XOpO~£Ie. nocooxouc.

. l3o~ou~E on~60la OE Opo~oKla ~E £uSuypa~~lo~Eva. OE KUKAIKEC.lWV nAoKwv .. ETlI<p0vElac.KOPOOVIOU SUAIVOUC.nEplSwpla IJETOlOmOIJEVa KOla opari ywvia OnIJOlOOOlOUvtOlIJE ncoodAOUe. To OXEOIOoro oprorepo OElxVEI nwc.onortriOEIe. ypalJlJEe.. ETlIq>aVEIa unoOoxne. Mno cno cure EXE1Eulc aKpllln onuctooornon lOU opo~ou ou~nEpIAa~l3avo~Evou Kal lOU ul(Joue. KGl va ElVGl uoponepctri.:npEnEI va 0la8E1EI ucovotnto Eopaonc. EAIKOEIOrle.:01 EuSEiEe. npcnei va lEIJVOUV tn YPoIJIJn nopstcc ndvto uno opSn ywvia unooouri ~Iac. lOV Eva ono tov oMo..~EyaM1Epne..2 u. AISootpeonc rrou Sa okoxouanoouv.~E tn 130nSEIa lOU xcvovo. na cuto an01EAEl~TlI£O~EVO.AISompwonc. OpOIJOe. EKmone. ~nasu lOUC. 'OTOV TO nEplSwpla EXOUV KUKAIKO oxriIJO I3pioKoulJE 10 KEvtPIKO onueio KOI xapa~OUIJE lOV KUKAO IJE tn 130nSEIa EVOe. ElVGl TlI0 AOYIKOva ronoarrnsouv 01 SUAIVOIncoooxor OE urc KaSoplo~Evn cnoorcon OE oxson ~E r«. ncoocxouc OE crrootoon ~IKp01Epn ono 2 ~.. ETlI<P0VEIEC. ronoerrnors lOUC. aMo ~nalOTlIO~EVa nEpl8wpla.. aMo nopwoEC. npEnEI va nAnpEl QUo l3aOlKEC.KOI KopMvlO Eov cnortouvrot EKoKaq>Ee. H Mia anArl unoooun: navw 010 q>EPOV ETlinEOO uno xovtPOKOKKO UAIKO lOnoSETEiTOI Eva AEmo OlpWlJa alJIJOU we. KGl OE EAIKOEIOr1 n Opo~oKla. ETlIq>OVEIEe. Apvotspo 8a urtcpecets va EvwonE oAa to onudoro r~---I'-_~ . H aWOlR un060llR YlO to Al80Olpwto 'Evae. Av 01a8Eu:1E Evav xovovo orto aAou~(vlo ~nKOUC.

KOInc cnormoerc we.D. npopAmollEVEe. OIlIlWc5£<. rno anAte.r~... IlEMovrIKEe.I. OIlIlWc5£<. ME OU10lOV tpono onoocuvovror Il£1EnmO KoSI~naEIe. nooerouiczouv 10 unootptouo Illae. OVOAOYO11£ 10 Ec5o<po<. IlEyaM1Epo ana 10 nEplSwpla me.AISompwane. lOnoS£10UliE rretpec n nACKEe.""~::'. 00<.".~.::..::LJij~!.'_::L:!"".. Ine.\ .~ t-:Al8001pwlO 'Ec5o<p0<. lin maYYEAllonKE<. o noponcvo rnvoxor..:.· .. lOU. EVa OUIlTIl£OIlEVO <pEPOV mln£c5o KOI 1110 £TIl<pOV£IO urrodoxric (pAEn£ O£AIc5o 45) ••• -=~:. U10 A ouxvo apKd vtc OpolloKla xrirrou nou OEV «oronovouvrm noM.fla va unopeoouv va tonosemsouv 11£aKplpEla 01netpe.:.2iiCt:.rrdvco aE ilia AEmn otpean 0IlIlOU Km£uSdav oto EOacpOe.O£ £KO10010. «oronovnor«. 'a1OV 0IlWe.:~. To XOvrPOKOKKOxaA1KI n oxupo n 10 avaKuKAwllEVO UAIKOrtou xpnotuorroteitot ouxvo onuspo lOnoS£1d101 novto os otptooeu. onwe.. nou 80 c5EX1E1Il£yoAn xcrorrovnon. AISompwane.::I:i:L..~-~":: '~~vs:--42-_\~__:rl!~:'. n£plOpl~ollo01£ K010 «ovovo oe 1110 10001081l10llEVn £TIl<pOV£IO(ov E1VOl cnopctmro). n To nooo Sa aaxoAnSdlE liE tnv unooouri lOU aKOAouSEl1Olllla cape ana noMa otptouo10. nEplmwaEIe. 101E r YIO Em<povEIEe.i:iI. liE Ola<popEnKn «nrmovnon KOI olacpop£1lKo don E06<poue.~~~~-"'*--.:""':w"a:. cclveror 010 KolW oxeorovpouuo.. KOI aUllmE~£1ol otn auVEXEIOliE unxcvnuo oovnonc.. maYYEA1l011Ee.rrpoc tn OlopKEla ~wne.rou Sa «otortovneei noM. Na unoAoYl~£1E novtc. OIlIlWc5£<.. !n<.. E~apl0101 pEpOia ana t«.:.rll' rf~~'\~~.iia. c5E1XV£I. wmE va ano<p£uxSd n nA£uplKn uerotornon me. c5pOIlOKI .. Yno01PWIlO Em<pov£IO unoc5oxn<.:. on 10 unootpouo rtpenet unoxpeomxd va dvOi rteplrtou 10 EK. AISompwme."':LaL. 35-40 5 20-40 5 °PYIAWc5£<.. rrnoovncc... nooo rroxu nperm va E1VOll0 urrootpcpc KOI n £TIl<pOV£lO urroooxn<. 30-40 5-8 20-30 5-8 E100c501 °PYIAWc5£<. EmcpoVEIOe. napouOlo~EI tnv npo- ruvouevn cvroxri lOU unootoouoroc AISOO1PWlOUocc.. 20-30 5 15-20 5 O1pWlla ana XOvrPOKOKKOrretpivo UAIKO.:L::":.'1 ?f"~~~ o nIVOKO<.i. 'Eva mOYYEAllo- tuco unootpopc AISoolpwon<.A18001pwoEI<.KOI rn xpnon K08101l010 °PYlAwc5£<.-~~~ '~':__~~'=-:~--:"-~ ~ . 10nOS£1£1-rOirtovco 010 <pEPOV enlneoo n ernoovero uncooxric ana 011110 ouvroiuuo..'.

. otnv dxpn tOU <'iIEUKOAUVEIOlOV EAEVXO me. LuvlmoTOI 1.X. pe tn 130nSEIa EVOe.110 KOla IJnKOe. Av 10 emqioveroxo VEPO OEV IJnOpEI va crrop- 'Eva aUAOKI cnoppone. Via crrootoovvron IJEaW oywyou.. 'Eva xu<'iPOVI IlnKOue. EmcpovE10e.10 rrpiv crro to mpWOlIJO me. ue Eva ~UA1VO tOKO 1. L1l<. nopcnxeup«. unoooIJne. KAlane. IJn otossponOlnIJEVEe. ria SEOEIe. 101E KOloaKEuo~E101 010 Al80mpw10 EVa OUAOKI. Av n EmcpoVE1Ee.5-2 %. oioMyoUIJE auvrl8we. ETTElon 10 mpWIJO OIJIJOU n ouvrpfupctoc OEV EmlpEnETOI mo va XpnOlIJOnOln8Ei Via tnv roootoapion me.ornv EmcpoVE10 lOU Al80mpw1Ou.. me. 010 oXE~laollo ilia cvnoroixn UTTO<'ioxn 010 E<'iaq>Oe. xpnoiuonorouvre: ouxvc Kal TTEtpEe.cocpuovnc EXOUV OlocpopEnKO uljJoe. EmcpovE1Ee. KAlOne. avo IJElpO. Av 10 VEPO E~0I110e. Ela60oue.2 %.5 EWe. AnoO"tpciyyuJR Al8oO"tpCl)tOU To KOl ono~npovCJn tOU VEPO TTOUundpxei otnv EmcpOVE10 ana TTpEnEI TTOvtO va KOlEU8uvETOI 1l0KP10 orro to orrrn.. 1 11. KOI IJE1EnE1TOOVWIJOAIEe.110 IJEan KAlan 1.Av flpf:flEI to ernq>OVEIOKO VEPO va o~nvnSEi OE OVWVO n OlpaYYIOlIKO q>pEono TTPETTEI a v oUIlTTEPIAOI3EI xuvEie. 01 oywyol onootpovvronc 80 npEnEI I3E13010 va 1On08E1n80uv cs EmcpovElo unoooxric ana 01. cnootpcvvron. aAq>a<'ilou . Via KatO IlnKOe. onootpcvvionc. OlOSIlEUone. cnootpdvvron TT. orrou 1On08E10UvtOI IJ1KPOOUAOK10 orrootpcvvronc os oAo 10 nA01Oe. KUAO rrpoc EVa cnueio. LtO I I3EpOvtEe. EI006wv.11. To UTTOmpWIJO rrperre: va EXEl non tnv EmSUIJnTn KAlan KOI va EivOl aUIJmWIJEVO. 01 onolec orroppoeouv OAO 10 emeovsrcxo VEPO pocpn8Ei ana ru.5 EWe. onAoon 1. To VEPO KUAO EKEi KOI korornv noponAEUpo oc EVa «rtcxopuoo oywyo.. KOI noooouc OPOIJOK10 oonvslrcn otic nAEUpEe. 1. npOKOAOUvtOl ovonotpeusro K081~naEle.5-2 EK. wmE va cvrexouv oe nOYE1o_ H TTAEUplKn KAlan TTPETTEI a EiVOl v 1. rtpertsr va opovtfca KovEie. 2 EK. TTOXOUe.

~£10 tnv ronosetnon TWVA1SWV. OTaS~EUOn<. 01 nE1PE~ lOU xpoonEDOU 8a npEnEI o~w~ va tonosstnaouv ~E aKpl~Ela oro otooto uljJo~. novouvroi noM ouvrotctorro E~WTEPlKO nEplSwpla TWVAlSOorPWTWVva orEPEWVOVTOl. no~aKpUVOU~E a ~E rrpoooxri tnv errupdveto unoooxric ~EXPllO CPEPOVnlnEDO KOlorPWVOU~E ~la orol~60a E ana 10XVO oxupooeuo n «ovicuc. To otnpivuo OEoxriuc oonvcc Sa rrpertst va CP10VElTOUAO- E K1()~ am DpO~OKla xnnou nou DEVKOTa- LE anM Dpo~oKla xrmou DEV ElVOl cncpntmro va O1aSEpOnOtnSouv tu nEplSwpla nEplSwpla O1EPEWone TOU AISOO1PWlOU ~E aVl101ripl~n ana Kovla~a xiorov oro ~IOOuljJo~ tnc nstpoc. 10 unootpouo lOU Al8oorpwlOU nperret va <j110VEI nepo ono tc nEplSwpla ko100KEUn~ lOU AlSOorpWlOU.na XwpOU<. PlxVOU~E LE EmcpovEIE<. ETOIWorE va un ~E1OKlVOUVTal 01nE1PE~. LUVlor0101 EmnAEOVva KOTaOKEUOO£l avd~ ovnotriprvK uo ana OKupODE~a. EK10~ cutou rtperrst va ~£1pnSouv 01 crrootocerc ana lOU~ 101XOU~ lOU orrrnou n 10 nEplSwpla otnv oMn nAEUpa tnc AlSoorpwon~. Kal EI06i'iOU<. Ito 10 oxono aUTO. ME cum tn AEmO~Epn npoeovoolo n xcpooroaunon lOU unootpcporoc Y1V£10lrno EUKoAn. xpnouionOlOUV1010UXVO ElDlKE<. WorE va E~aocpaAl~£l tnv nAEuplKn oraSEpOm1O.'Onw~ non emous. ~E ~EyaMTEpn xctnnov non lOn08Etzftut n E~w1EPIKri OElPO A1SWV~Eoa 010 O1pw~a KOVlO- ucroc tnv O~~O n TOOUVTpl~~a KOllO anAWVOU~E novw ana 10 ETOl~a nEpl8wpla. Ta «poorreoc vivovtot cxoun rno oraSEpo av TOnoS£1no£1E nc E~WTEPlKE~nETpE~ KOTEUSdav novw oro unootpeuc lOU enmsoou unoooxnc ana xoviouo. KpaonEDOU 010 EnlnEDo urrodoxric ana xovicpo K0100KEun ata8EpWV nEpl8(a)pl(a)V atEpi(a)onc. . nETpE<.

ahAo «n ro uljJo<.. .. O'UIlTIlE~OUIlE KatlO'onEliwVOUIlE 10 emorpouo IlE m j30nSEla EVO<. ilia-ilia 0'10 EnlnE50 unoooxru. otn O'wmn 10U<.ljJnMtspo ana 10 ernnsoo rrou Sa EXEl n 1E1.ljJnM1Epa ono to lEAlKO EnlnE50. 0'11<. rorroaerouvror neplnou 15 Xl1... IlE CPUO'lKE<. IlE lOV xonovo H OIlIlO<.nE1pE<. IlE IlEV01. H nopo60CJlOKn pt8060~tono8ttnCJn~ v 50U1.O<.. BoMEta otnv EU8uVP0l1111an rtpootpepei to KopMvl.EUEIkcvek.lKn 1. SEan O'UIlcpwva IlE 10 Kop60vl.. lilamOO'El<. snlorpoionc.xonovou n EVO<. nE1pE<.. pte Kal KOla tn Mvnan tnc EntcpovEla<.lSompwO'n IlElO tn orcaeporromon lOU<. ElO'OVE101lilavwvlw<..24 J\190HPOIH <l>UOlKE<. cppoxovnone O'lOSEpOnOIEl tnv entorpeon. 51acpopE<. lOU<.lilacpOpE<. npena va E~IO'opponnaElll<.I1E10 va 10n08E1naEIIlE 10 ooupl nc rretper.E<. 01 nE1pE<.tnc lEAlKn<. n tn orcaeponofnon tnc I1E10V «movo eioxopouv j3a8ulEpa 010 unompwl1a. nou EXOUV51acpopEl1KO I1EVE8n. IlEO'a orouc apllou<. nou 5EV opl08E1d 110VO TnV Eu8uYP0l1111an. 01 rretpec 8a rrperret va lOn08E1ouVlOl nepi- A 1:10 1E1. ana 011110.liovmn nou 15 XlA. Kat IlE cxcvovrorn K01W ETIlcpOVEla tonoaetouvrm IlElloVWIlEva otnv ETIlcpOVEla urroooxnc ana OIlIlO VIa va unopouv va EPSOUV aKplj3w<.

n£TpEC.EmnA£ov DI08£TOUV 1-110 lnEDn KOTW m EnlcpOV£lO. I-IET£TOIEC. KOl tOlflEV1:0Al80Uf. 6l0atciOElf. erntpenetot va £XOUV Av 1)0UAEuETE I-IE nerpcc ~IOl-lnXOVlKnc. I-IE1-110 xouno KOI oAn n srnqiovoo 0108EpO· o norenci ue Dovmn I-IEnr. tdve ornv r enupdveto unoooxric. ouumE~£101 otnv npxri 10 CPEPOVETTlnEl)o j.rrerpec dvOI EUKOAOTEPOva O1PWOEI KovdC. otnv non np0£1011-l00I-l£vn unooouri. TO errlrreoo unoooxric KOI va TO OUl-lm£OEI.aKo. onc.lE eve I)ovmn (1). fiE at08Eptf.lO Kal 1)0v£lTE ~ova .lOlopopoc ETTinEl)n. 25 I-I0VO I-IIKP£C. 0108EpO· rrotouvrcr I-IEElooywyn UAIKOU 0PI-I0AOynonc.onOKAIOEIC. O1npl~n TIC..TEXNIKH TOn09ETHrHr Al8oatpWOn fiE OmOnAlV8ouf.D100100EIC. 'Etot.011C. TOUC. otnv nepfrrnoon AI8001pW· 0 1AI801 AI8001pWOnc. nopoywync. LIn OUVEXElO ~a~£1E 10V Opj. nou etvm OJ. LIn OUVEXElO OTTAWVETOI n enupcveic unoooxnc KOI IOOTTEI)WV£1Ol (2) Ttopn urropene va TOTT08£1noETE nc TTETPEC.. rrpiv Ton08£1nOEI XWPIC.. LIn OUV£XEIO 01 netper.

novw uno 7%. EOW Onllloupvetror ilia OKOAa E~ oAoKAnpou urro op80YWVIE<. netpec (2) IKoAa nne oUllna. .. yn oKaAonona novw OE j300n uno oKup60Ella Al80(F[p(a)tE~ oKaAE~ Kal nAatUOKaAa A v 0 xtopot.'Etot unopette va OUVOUOOE1E ouuncyn oKaAonona IlE ntlpE<. OIOCPOPEC. 101E 80 rrpenet va oUllnEpIAOj3Ete 010 oxeorcouo OKOAonollo n nAollJoKoAo. np01£1voVlOI 0PloIlEVEC. ITO OXEOIOYPolll101o 1l0C. XPEIo~OVlOlj300lKoIlI0 unooOlln uno OKUpOOEIlO. AUla tono8£10UVlOI IlE ETliKoAuljJn OKIlWV 1-2 EK. ETlI01pWone nopouOlo~EI uljJOIl£1PIKtC.. AI8001PWone (1). W01E va tonoasmsouv TO oxcxoncno O1n OUVEXEIOrrovco OE ilia AEmn ETlIcpoVEIOunoooxnc crro KOVIOIlO. AU1EC.olj3081l10EC. MOEIC. H TlI0 onAn E1VOln xprion ouunovov oxcxonon- WV crro OKUpOOEIlO. EIVOI KoM1EPO va £101llo0E1E tnv unooouri ElOl.

10 p080e. Ul1qJWVO11£lOV xnvovo. :. oveonc KOI OOqJOA£IOC. . liElXV£l n £IKOVO 10 OKOAOna1l0 liEV ElVOI cncpctrnro va ElVOI naVTO EU8uVPol1110.OloKamoV1Ol ana nA01uoKoAO. EUKOAO KOl1nUAEC.!!~~'onwe. omanAlv80ue. lWV 1 oKOAOnOllWV va I1n ~m£pVO£11O 15 £K. 0 uljJoe. I1nOpEl vo KaVEI KOVElC.lOU nA01UOKOAOU unOAOv1~f. Al8aotpwone. 'Eml ouVliUa~OVTOI nElp£e.OKOA£e. n01nl101Oe.10l ana 10 I1ETPOlOU Pn11010e. unoAOV1~OUI1£ 10 uljJoe. ouv EVa p080e. ME omorrxrvsouc Al8ootpwonc. 80 rtpene: Via Mvoue. lOU OKOAon01lou Kat 10 [3680e. n01n11010e. n 10l11£V1aAI80ue.netpec.5 £K. £~Wl£pIKOUe. rrotri1101Oe. nOOOaAOUe. OKOAOn01l0U 12. n01n1101Oe.. lOU oKOAOn01l0u. LlOUe.Av 10 OKOAOnc'rnO £IVOl ana qJUOlKEe. To I1nKOe. QUO uljJn OKOO AOn01l0U ouv EVa p080e... npsna va eivcr 40 £K. 65 £K. xtopouc. . ria EVa uljJoe. rtperte: va £lVOl nepmou 65 £K. 11£I1IKpOUe. nlO 110KpIEe.

010\( •. tvoc. K01aoKEun<. Em<povm:<.a.. Lmv IDaVIKrl rrs- . 'ilaxvoullE axtlilO tono8ttnonc. vro IJIO ~wn. axEliloOIlOC. K01aOKEUO~OVTOlmaYYEAlJallKO. ElVOl onopoltntoc..IJEAISOU<.DlaWPOUV1Ol. I I K080pl~OUIlE to IIEyt8n tWV EnlcpOVElcdV..· Em01pWIJEVE<. l8oA atpwonc.o~ Al8oO"[p(a)on~' I I • rlO VO erecp80uvono ERltUXlO Ol EPYOOlEC.. aMo toutoxpovo va an01EAOuV xrn DlaKOOIJn1IKO oroixslo lWV E~W1EPIKWVXWpWV. KOl OnOcpOOl~OU liE YlO tnv KotaAAnAn unoliOlin A~ liwO'OUIiE Alyo npoO'oxn ern AEltOupYlKn KOlliloKOO'lIntlKn nAEUpci plrrtcoon.[lKO~oxtaIao . lOU K0010U<. n AEllOUPYIKomra Sa npEnEI vu EVaPIJOVI~£tOlIJE tnv EIJ<pOVlon. nOIotntcc an01EAEI AaVSaOIJEVO'lpono lJ£lwonG. 1\ pOIJOKla KOI XWpOI DEV rrpertet vo EXOUV UIJOVO A£l10UPYIKom1O.C AI90HPOIH) Enayyd . lro cuto n xprion rrpotovnov KaKn<. KOta to liuvoto AEntOIlEpnc.

MEyoMTEpE~ uljJOI1£TPIKE~010<pOPE~rrperru va ouvosovtor I1EaKOAOnOT!o. poolKiC. Kmo tn oloolKoalo OUTn nosna va enl1Elw80uv tooo 01 uljJOI1£TPIKE~OIO<pOPE~ . 't. EAlKOEloEie. To iOlO laxuEl KOI YlO tn OIOppUe"Jlon TWV ETll<pOVElWV KOI tnv ETllAoyn TOU oXEoiou TOTlOe£mane.P0I10KI0 npEnEI va EVOPI10VI~0V101I1ETO auVOAIKOtonto. I1E TlAoniOKOAO TlP£TlEl va OXEOI6~OVTOII1E I1EyoAn oKpij3ElO I\. opxtc.ooo KOI unnpxovto oEV1pO KOI 80l1VOI K08w~ 'ETIlan~ n EK8wn OlOV nAIO KOITOTUXOVOIKOOOI1IKOotoixslc OlOV nEpl~oMoV10 xopo.TE l1£. OKOAEe. CJXE6l001l0U Al8oCJtpwonc.{oAn KOII1E 1110 oeootn KAI110KO«otoxopucn npo~oM lOU s'IKonEoou. 01 OVOAOYIE~KOI n 110P<Pn roue npcrra va npoaOpI10~0V101 010 I1EYE80~ lOU QIKonEoou KOI lOU ornnou.• ( EnArrEJ\MATIKOr rXE61ArMOr J\180HPOrHr 'Ol OnpOvtlK01EPEC. . 'Eva KUPIO OP0l10KI nou oonyd 010 orrtn npEnEI vrc nop60EIYl1o va EXEI<popoo~ neplnou 120 I1E150 EK. <pTIOI:. no nuponxeuoo OP0l10KI0 ETIOPKOUVauvn8w~ 60 I1E80 EK.V 01Em<pOVEIE~A1800lpWan~ aXEOIO~OV101 /""\nno tnv opxn.

M0V1EPVOI101IJEV10AISOI. ornonAlvSOUe.( t AI80HPOrH) rVoo010 OXEOlO lOTI08ElnOn~:TIAEKlrl OUVOEOn (1). Via nap60EIYlJa. ljJOPOKOKOAO (2) TIOPKE (3) KOI VPoll1l1Krl ouvoson (4) • II II = TOAllrlO1E TO OOUVrl81010. n ETIlAOvn lOU OXEOtOUronoaetnonc EXEllEpOO1la onucolo. Eow uncpxeuno nAnSwpa ola<p0pElIKWV napaMavwv. ME OmOTIAlV80U~ Kat l30100AO IlTIOpEilE VO KOVElE OIOKOOllnlIKO OXEOlO 010 A18oO1pooTO (KOloo) = VALKOKOl axtiho tono8ttnonc.moue. AlSo01pooone. A~t~EI enionc va OWO£1E IJEvoAn rrpoooxri O1a oXEola tonoaetnonc. POOE~U: 01 TIElPEe. IJnpOO1o OE uro nooooum opt YOU130Sa ruov utc E~OlPElIKO aKmoMnAn Man. Kuptooe. n . nou KOVOUV10 XpnOlIJOnOIOUIJEVO UAIKOva <patV£101 ola<pop£1IKO KOSE oooo.£TInpEO~El OlJooe. !'lOU SO olaAE~£1E va 10lPlO~OUV 010 011A «n to xptouo lOU ornnou. npOOOIOpt~EI tnv EIJ<POVlOn.

Eow.TTOUIlTToivouv 0 EVO<.IlEOO otov oMo Kat ElVOI ouyxpOVW<. no OPOI. TTplV cpxtoet KOVEi<.l0. To 1010IOXU£1 KOI YIO 10 YP0I.lq>ovw~ coxnuo 0I0SnTlKO on01EAWI. ouvoeon.l£ ouvnSw~ 10 ljJOPOKOKOAO.lOTIOeoopuovnc. oe illOq>OPEHKO £TliTTEilo TTPETT£I a ox£illv corci TToM KOAO. tnv tonoastnon . H ouvoeon OI.lW~lWV otoixekov EX£II.llOuPYOUv I. noM OIOKOOl.01 rretper. Eow IOXU£1 EnJnhEov. ElvOi £UKOAO otnv tonoaemon KOI O£ XP£IO~£101 KOI. 'Evo reroio AISompwlO OTTO KUKAOU<.lI. n rpopo ronoserncnc cetci KOS£ Mo n tpe«. It' OU10 10 Myo 10 OXEOIOOU10 xpnouronoi£1101 ce ~£pOVT£~ KOI OPOI.l£vo £voMoo- ) rropxe.lI. 011 n cpuoxovnon ue KOKn wSuvpcuuron EX£I £I.lIO noM moS£pn ouvown.lIKpn cvtoxri. Errlont.lnllKO £IVOI KOIlO A£y0l. nou 1OnoSnouVTOI n 1. £uKoAn £IVOI n onptoupvto lOswv KOII.l10KoSno otnv oMn Onl. To rno ouvnSIOI.lIKPWV K0l-muAwv.( EnArrEAMATIKOr rXE61ArMOr AI80HPOrHr KOI tnv OVS£KTlKOmm lWV ertupcveuev.lOKIO otov xruro nou O£V korcnovouvtor noM. nE1P£~.lEVO OXEOIO£IVOI n nA£Ku\.lOKIOnou xororrovouvtor n£pI0001£po KOI O£ £IOOOOU~ £mhEyoul.lIKO OXEOIO.

H MVOlln iSlOTllnan~ KOI n Mvoj.11~ Em<jlOVElE<. TO aXEiSlo nou EmAtYE- TOI nOI~El anj. TOTE n nlson j. Ta seo oXEi5laYPoll1l00a i5E~IO i5Eixvouv nw<. an00100EOOV (2) Kat noioc eivm 0 000010<. i5EV nptnEI va 10n09EI0UVTalntlpE<. IlE rururo i5101r1pnon<. onou rtepvdsi outoxlvnro. rponoc i5la1l1pnon<.JoVTlKoTOTO poi\o ornv KOTOvoun TOU popou~. TO aXEiSlo tnc i\180mpooan~ iSEVE1vOI1l0VO 8EIl0 ormxnc.nAEUpt<. tn otouepornro KOI tnv iSnlllOUPYIO 80pupou.c ~AI80HPQIH ) Ei5w <paivOVTal 01 mtoEI<. 01 nETpE~ va TOn08ETouVTOI iSlOyooVloo~w~ rrpoc tnv KOTEu8uvan xIvnonc TOU oxriporoc. cnoorcceev (3) ~E llaKPIO i5polloKla TO Evi510llEoa 10~a EAa<ppaivouv TnV ypa 11 11 IKOTnTO 'onoo~ I(a)cn:o~CJXElhaaJlo~ Jlla~ av8EKtlKl1~ Al8ocn:p(a)an~ onueuoocue non nptv.orrou nepvouv outoxivntc. netpnc AI9001pooon<.Jn neprotpoeric onoopooouvrcr liSoVlKO KOI 0 80pupo~ nou rrpoxurrtet ana TOU~ rtsptctpeoouevouc TPOXOU~TOU OUTOKlVr1TOUnEplopl~ETOI KOTOTO iSUVOTO.. Illa<. nou aOKEi ilia p6i5a aUI0KIVIltOU 011<.mo .JE~ 80 rrpenet oe OAE<.JETO<jlEPETE E~laou KOI one reoceo« nAEUpE~ me nerpoc. LE YEVlKE~ YPOIlj. LE Em<jlOvElE~ i\180mpooan~.

( EnArrEAMATIKO! !XE~IA!MO! AI90HPO!H! KOl TO uljJoe. KOla tnv :!. OIOloaEwv ovcusoo ot«. To OIOYWVlOaXEolo TOnoSEm· one. 01N ana 11£110 I 01 nElpEe. orrootoostov. reno8Emll£VEe. KaTO 10 OUVaTO: ilia dooooc. n' cuto TO Myo cxoun KOl nElpEe. Iio ortou nEpVOEI OUTOKIvmo npolEIVOVTOl auvnSwe. netper. onox. uljJoe. I:E n£lpEe. nou rrcpouotoooue npiv. Elvut mo MOKOAO va rrnpouv KAlOn 01 n£lpEC.. rretpcc nou xonouronoutror EXEl duson mlopoan otnv ~ETEnEllO cvroxri me. Avrlaerc OE n£1:pEC.onoSEman n onootcon ourn So rtperret va '010mpnS£I. wmE va ortoppotpouvtoi 01 OUVO~Ele. mnpl~ne. me. 'nou OIEUKOAUVOUV tonoaernon.nAEUpIKEe. 1On09Em~£vEe.npOOloypO<pEe. ( 0 netpcc Ln~OVTlKo pOAO otn otcuspornro me. netpec. " / I / ~/ / I . AVTISETOau~nmE tnv crrootcon ore npooicvpouusvo 3-5 XlA. onoorcceev OEVnperra va TOnoSETouVTOI «KoMmo» n 1110 O1n oMn. OIOSETOUVana xorooxeuru. ncvro ana 8 EK. nAEUp£c. crtoxxioe«. 1On08Emll£vEC. EXEl tnv loan va nOlpVEI KAlan.me. En 1mpwane. YKapo~ liE OlaywvlWC. noMEe.spvoorcorcxric «otcoxeuric. me. rtetpec. rnAEUplKo runpoto OIOlnpnane. AlSompwane. nOI~ouv enlonc Ol cpuoi ovnusoo tOIle.. nElpEe. rrstpoc oloa<poAI~El OPKETO~EYOAEe. ~E uljJoe. liE rpriuo olmnpnanc. aX£1lKEe. 8a npEnEI va £I- vet.nou opouv. netpsc Al8001pwonc. AMo uovo TO mopKEe. n rretpo AlSompwane. Llle.. opuou 3-5 XlA. OllpOXOI TOU OUTOKlvn· lOU. rrpoc tnv KalEu9uvon xIvnonc n Olal~nllKn Mvalln E<pop~O~nat cvrlorouo uovo OE OlIO nAEUp£e. Yno tnv rtleon KUAlO~E' YOU <P0PlI0U. EITl<pOVElEe. va <exouv EVa <popooe. Mia oMn tnv ASllOUPYIO TOUcpuou sfvm va E~laopponEI ~lKpSe. olaywvla Eml3apuvovrat E~IOOU Kat Oll£OOEpu. ope EVOVTlOoe cutri tn OloolKoalo. EITl<pOVElOe. EITl<pOVElEe. YlO va EXEl ovroxn n enlotpeon.. Ko9na we.

19 '-1.hl8oOlpW· one.AI90HPOIH 267 ~O / 'Eva unxovovpcqlnllEVO OXE()IO lOTT08ETnOm.- '" -e C'i npcvuctonofnon aTolllKWV epvnoucv hl8oOlpwone. qmaYIlEvo OlOV UTTOhOYIOlrl OTTO TOV npounssurn TTETpae. I ~ ~ 1. ()IEUKOMvEllO aXE()laOIJO Kat In ~ r-r-- 2.57 .99 1.13 .23 I I 1.52 I t- 7.05 r/ / / / / / / / '" '" ui I I l I 2.2 1.72 0.

JTlOPOUV orunoupvnaouv va YIO Ko8E neolrrnoon ~Exwplmo. J. 5lEUKOAUVEtol J. MTTOpEiTE vo xpnOlJ.lOKI i5EV J.IEaUTO TOV tpono n nopOYYEAio tOU UAIKOU_ MEYOAn J30rleE10 rrpootpepouv to ax£510 KOI 'Eva TElOlO i5P0J. .l0.lO W<. KQllOU oXEi5iou TOTT08Emon<. YIO nopo- 5EIYJ. UKAOU<. 2:to oototepc J3A£nouIlE to nop05EIYIlO 1l10~ J3EPOvtO~ nou epxetcn nAEuplKO OE ETTO<jlnIlE Ilia AIIlVOUAO.lO TOU ouvounouou TWV EIi5WV TTETPO<. ylo MOKoAa oXEi510.IEyOAWV TTp0J. n K To~a.( EnArrEAMATIKOr rXE61ArMOr AI90HPOrHr XpnCJlpa pon8npata oxElhaapou 9) tnc. 80 J3pEitE noMo 510<jlOPE1lKO OX£510 tonoeernonc. ~t1~ TEXVIKE~ o5nyiE~ noMwv KOTOOKEULomwv TTETPO~ Al8ompwom. rIO KatOOKwn Al80mpwtwv KUKAWV.lj. aKplJ3n oXEi5laOJ. 9a J3pEiTE T£lOIO TTopoilEiyJ.ln8EUTwV TTETpO<.lOTO lOTT08Emon<. OTTW<.ITTOpEiva AI80mpw8Ei xWP1<. to OX£510 tnc onoioc oXE5lomnKE IlEAEmollEpn oKpiJ3EIO In<.TTPOTUTTO tnv vrc lOTT08Emon Kal vo TTapayyEiAETE n()n OTTOTTplV TO OTTatlOUj. ronoeemonc nou vlvovtci OE unoxovrorn.l0TTOlnOETE 10 oXEilIOyP0j. Al8oatp(a)onc. oilnyiE<. TEXVIKE<. Al8ompwon<. to onolo I.lEVO UAIKO.

. ME .OinyiE~ '[ono8t'[nan~ Bnlla RpO«.. --. 110«.[E mv '[iAEla AlOOa'tpCdan I .. IIROPEl'tE va KavE. oanViE«. ~-fJnlla Vla iva ERaVVEAlla'[lKO aRo'[iAEalia '[oRoOi'[nan«.[l«.

npEnEl va npoetourcotei iJE TETOIOtporro.po tnc f3EPOVTO<.200 X ncxoc 62 XIA.Al8cNnpClnn "'"lIbOUt. To ETIl<pOVElOKO EOO<pO<. srrlototoonc anonnM. «n Sa npsna va onoenxeutel ETOl. E oxeon iJE TO O OXE1510 tonoastnonc XPElO~OVTal OTa neptSwpla iJlOE<. wmE va PPIOKETat KO' VTO otnv ETIl<pOVEla nou Sa ETIlmpwSd.KOTW ana TO otpeuo TOU enupcvetoxou EOO<pOU<."Arl8EPIIOKpOO'lO 'OTOV XpnOllJOnOlOUVTOl rmpcoootosol TOTE(jmOXVOUlJE OUVrlSw<. To <pUOlKOE15a<po<. a<patpElTat nooro TO ETIl<paVElaKO E15a· I tpono r'1a va <po<. 15pOiJOKla Kat PEPOVTE<.nETpE<. 0 xoroOKEUaOTrl<. E15wXPElO~ETat ouvrlSw<. LTO napo15ElViJa nou anElKovl~ETOl. WOTEva unv naVWVEl Kat va EXEl cpxetn aVTOXrl. To anatTOUiJEVO UAIKO ouuqxovc iJE TO OXE151' aOiJO napa15115ETat OE naAETE<. Eva rropuoocruxo ontn iJE orrrorrxwaouc am popEla rEPiJaVla anOKTO pro pEpOVTa ana TO aVTIOTOlXO UAIKO enfotpoonc. O'E".nETpE<.Kat OTOlPO~ETat otnv cxpn VIa rn iJETE' nerto xprion TOU.EXEl nOn cnopcxpuvaet orrrorrxrvsot VIa TO XTIOllJO TOU OTIlnOU. iJE maYYEAiJaTlKO tnv urroooun VIa TOU<. Kat TOupAa Sa EuSda TOU rl' aUTO TO YnoiiOIlR ETOliJOOEl Kavd<. Ta KOKKlva ljJniJEVa ronoestnsouv napoMnAa iJE tnv ornnou 010 oXE1510ljJapoKOKaAo.iJE <pUOlKE<. TOTE urrctve: n unooouri. 100 XIA. fJEpOvtO liE om6nAlv8out. loonE15won Kat ouunleon. TOU <pUOlKOUEOO<pOU<. .orrrorrsiv80u<.010 xw.. n nocotnto me onolcc Ka80pl~ETat ana TO uljJo<. anO<pOOlOE va xpncurorrouioet orrronxivaouc iJE iJEVESO<.

To IlE1PO ouprtiecnc Via 10 EPIlO. M E1a tnv OAOKAnpwon me. METa tnv toorreooxm KOI tnv rtponvnasloc ml~EAn~Evn oupnleon OE O1pWO£le. me. H unooouri xpnOlIlEUEI we. lj!OIlETpIKEe. KUAla~Evne. orptocnc ElVOl rrsptrrou 50 EK. H korookeun KpaOnEOOU 0108EpOnOlEl uc nAwpEe. nstpoc .nou onAWVE1E OE O1pWOEle.KOI oUllmE~ETOl. KOllO OXEOIOronoserncnc rrperrer va tmpui~EI oKplJ3we. nEPIVpaq>nKE mo nove. unooouric H Mvnon avo O1pWOEle. me.lEtEnsrro ernotpccon. otpeonc ~E rretpsc OE opSn vtovio. E~loopponOUIlE TIe. on~lOUPVEl10l n unooo~n ono ro XOAlKI. on 10 ~EVE80e. ElVOl n OElpa npoETOI~OOIOe. enlotpoonc. unootpopc . orrox. ~EOO 010 nAolOlo. entotpecnc. onwe. (ouIlnAnPWIlO) Via nc UnOAOITIEe. O1PWIlO E~looppc'mnone. OUIlTTlE~EI Kat loonEl5wvEI tnv ETTlq>aVEIO.H J3EpaVTO xcpdoOE1at OUIlq>WVO liE 10 OPXl1EK10VlKO OXE1510 ulj!oe. O1n ~opq>n me. To nAolOlo auto npEnEI va EXEllO oKplJ3Ee. lOU KOKKOU~IKpolvEI ana «ino rrpoc 10 ndvzo KOllO Ovtl0101X0 rroxn tWV O1PWOEWVElVOl neplnou lOla.ElVOl rrepfnou 33%.'ETaI 15nIlIOUpvEiTOI1O ol5pOIlEpEe. ia tnv KatOoKEUn KpoonEOwv_ V 'Etot on~IOUpVEllOllO nA010l0 Via tnv J. 01 orrtorrsrveot tou KpoonEOou lOnoSETOUvtOI OE IOXVOoxupoxovicuo . ~KonOe. 'OlOV xpnrnuorroretror ME VVWIlOVO 10 OKOAonaTl Via tn J3EpavTO unOAOVi~ETOI1O 1EAlKO uljJoe. 10 xpnouronorouuevo 010 EOW onEIKovl~OIlEVO nopoo£lWo ~IWo KOVla~O1Oe..O1n J3u8lon me. u OIOq>OpEe.n. 1EAIKne. me. AEvo~Evne. urrootptouc. 10 AEva~EVO OOpO~EpEe. ME auto lOV tporro onoceuvovrcn ~EMovtlKa onOKAlOEIe. ft' K OU1010 Mvo EmAEvou~E ~IVIlO XOVTPOKOKKOUXOAIKIOU. ovwllOAiEe. To OUVOAIKOncxoc me. liE XOVTPOKOKKOXOAiKI KOll5nllloupVOUIlE Ilia OV8EKTlKn unol50lln KataOKEun Kpaantliwv Via tn J3EpavtO ~E omonxrvsouc. me. enlorproonc.1EAIKa ulj!oe. OI mv «otcvouri tOU rpoptiou. IlETEnEl10 emmpoonc XOVTPOKOKKO EP~O rrperret va Anq>8El unoilm. lOU ElVOl va E~nool~EI tn uerctomon 1WV omonAlv8wv 010 nept8wpl0 Kata tnv kctooxeuri KOItn xprion.x.

ME 10 ~onBEla KOpOOVIOU Ola~opq>wvnat n emecverc UTloOO- H npertn nerpn toTlOBnEiTOI KoBna 010 OTpw~a KOVIO~OTOe. nspiBwpiwv (3).. BEon (6) 01 TlETpEe.toy toixo TOU onmOU (1).(5) Kat ~E 10 ~onBEla TOU aAq>aOIOU OTn OWOTn me.~"'"'" omOTTAlv90u<.. "'--'.. Imv TlEpIOXn toU KPOOTlEOOU TlPETlEIva OU~T1lEOOU~E ~avo rnv unoeouri (2) Yypo Kovia~a oxn~OTi~EI to UTlOorpepc Yla TOUe.TOTloBEtoUVTOI n ~ia ~no mvoMn ue ro ooupt AIBoOTpwone. TlapOMnAa ~E TO KopMvI (7) Kat n BEon roue EAEY- ..

. KOl ana TOnoxoc me. onOlloKPUVOVTOl liE 1110oxouno.. nAlVSwv liE 3-5 XIA. To <jlEPOVminEoo £XEl oxorro va KoTOV£IlEl TO ooptio.5-2 %.ME TO aA<pOOl rorroeetnpevo Ko8E1O OW. eo rtperm va £XEllOui\6xiorov 10 EK. unoooxric (rreplnou 3 EK. eo rrperter J3£J301o unoxovrotel xm n KAlan oVTiSno va rrpoc TO onrn nou EiVOl nsplnou 1..liE tnv tonoecmon onto- monc 'Otov TpaJ3n~El Aivo TO «ovicpo VElli~oUIlE lOU<. OVWOOlln TO <jl£pOV ertlneoo. onAoon mv unocoun. unoAovi~ETOl oKplJ3we. liE «ovtcpc. Em<jlOVEloe. TElloXlOIlO.TOU mOIlEVOU ctn OEIPO <jlEPOVTO~ mlnEOOU. nETpE<.VIa ncpooervuo rrpoc TOV TOlxO TOU omnou . TO <jl£pov mlnEoo rrpe- . lOn08E- 01 nETpEe.nA£Upo liE EVa cvnotriprvuo ana 10XVO oxupoxovlouo (J3i\£nE OEAioo 23). Emni\£ov. upuouc liE EVa EPvaA£io upuoi\6vnon<. TEAEUTaiE<. KoSWe. omanAlv80u<.ana 101llEVlO 010U<. flO va unv ~EKOAMoElTO KpoonEOO ana TO mlnEOO unoooxric ana oKUPOOEIlO OE rtepfrmoon novstou. rtperrsi va KoAU<jlSOUV01 oPIlOI oVOIlEOo one n£TpEe. TOTE OEV IlnOpEI va ElO£ASEl VEpO.TOU xpconeoou ana TO oOpOIlEpEe. liE oi\6KAnpEe. To EOWTEPIKOutjJoe. £101 wmE va urropel va onoppo<jlnSEi ana TIe. ana rtpiv n EOwTEplKn crrooroon TOU «pconeoou .) KolTO noxae. oPIlO. TOU omonAlvSou nou Emi\£xSnK£. flO va onO<pEuxSOUV 000 TO OUVOlO nsptocoTEpO TO KOtjJillOlO KOla tnv enlcrptoon «n va EmTEuxSEi EVa KOSOpO OXEOlO. KpoonEOOU TOnoSnOUIlE we. H E~wTEplKn nAEUpo lOU «pconeoou EXEl Eva aV1I01nplVlla ana xovlouo ME EnlIlEi\E<.nEpl8wpiwv Olop8wVOUIlE 11<. nElpEe. no va crro<jlEUXSOUVAEK£OEe. TO vwno unoxcfuuoro KOVlOIlOlOe. unootrxouo unoAovi~ETOl ana TO utjJoe. nou EXEl rrnxoc touxoxrorov 10 EK.ana TOlIl£VTO. noxoc KOl va onOTEAEITOl ana M EOo oro KAElmo ni\£ov nEplSwplo TOU UAIKOliE KOKKOllnplKn oloJ3oSlllon 0-45 XIA.KOTWotpoios«. otceeportotouvtor otnv E~wTEplKn TOUe. avwllaAiE<. 'E101IlnopOUIlE KOla tnv ronoastnon va ooui\£tjJOUIlE XWple. oxoumopo TWV vwnwvaKalln unoAEllllloTWV Cl»ipoy EninElio «ovuiuoroc cnoeeuvovrci 01 AEKEOE<.

.. .to <j>tpov EninEi50 liE i50vmn Ynoi5olln KOI «puonei5oaEtOlln. aUllmt~EtOI KOllaonEi5wVEtOI EmIlEAw<. .tnv Ili\EUPO lOU xnnou rrpene: va UIlOPXEI Ki\ian 1. to onoio pu9lli~ouv to uljlo<.npo<.'OtOV au:pEIIl9£i to KpoanEi5o tEvtWVOvtOI KOpi50VIO... tOU <j>tpovtoc Emnti50u ana lliYIlO 0PUKtWV 'OtOV n orroorcon rev KOpi50VIWVoe axton pe mv unooopn EivOI novrou ii510.5-2 % .

TEVl(~VOU~E VIO lEAEUmio q>opa KOp1)OVIO,VIO VO unoAoviooU~E 10 uljJoe; me; Enlq>aVEIoe; urroooxric (1). rIO tnv Enlq>aVEIO uno1)oxne; 1)IOVE~OU~E AEmo OUVlPI~~O ndvto 010 q>EPOV EninE1)o (2) rWAnVEe; tonoaetnuevor navw 010 OUVlPI~~O xpnot-

L___o ___

~EUOUV we; o1)nvoi VIO 10 OlPWOl~O me; Enlq>aVEIOe; urroooxne; (3). Tpol3a~E O~OIO~Opq>O tn Ol1)EPEvlO pal31)o navw ana roue EAEVKlnpEe; (4) 01)nvoi tonoaerouVlOI KOI nopaMnAo ...",.~- .••• OlOV tolxo lOU omnou navw 010 OUVlPI~~O (5). npoe; tnv nAEupa lOU
xnnou n ernecvetn

unoooxric EXEI ~IO EAoq>pa Kh.ion (6)

rE creve cnueto xpnouronorouuc ~IO oncom oovi1)o VIa 10 KpaonE1)o (7). rlO lEAOe; OU~nlE~E10110 OUVlPI~~O ~E EVO 1)ovnln (8)

na VO £IvOl UOpOnEp010, wmE VO Otn8£lTOl n ppoxomwon, nou OIElOOUEllJ£OO moue; opIJOue;. To IJIYIJO1WV 0PUK1WV OUIJTIl£~£1Ol OE otpeooe«; IJE KAlan nepmou 1,5-2 %.

1J0nOlOUIJE 8PU1J1J01101J£VO UAIKO (OUVlPlIJIJO) IJE IJ£YE80e; KOKKOU 2-5 XIA. H nocornro lOU UAIKOU rtpertet vo unoxovrotel pe 1£1010 tporto, wmE 10 rrdxoc me; otpoionc 1J£10 tn oovnon vo

unv ~WEPVO TO 3 EK. EnLCpaVEla uno6oxnc; ano CJUvtplJlJla
lOU KpoonEOOU 10· lto VO ETIl1UXEl Kovde; IJIO l£A£lO OIJOIOIJOpcpn ETIlCPOVElO010 WlnEOO unoooxric mpWVOUIJE 10 UAIKO OVOIJ£OO OE oonyoue; nou £XOUIJE no'n lOn08£1nO£l. Oe; oonvo! XpnOllJEUOUV OWMVEe;, 01 ortolot IJE tnv orrcpcltntn KAlan 'Etot CPOiVElOl n OlpWJ.I£Vn xrn OUIJTIlEOJ.l£Vn J.IE oovntrl enupdvero unoooxnc npiv ana

Ln08£1£lTOl novro 010 IOOnEOWIJ£VO cp£pOV WlnEOO OOV1EA£UTOIO otpoon n ETIlCPOVElO unoooxnc 1WV omOnAlv8wv. ft' OUlO xpnot-

,TO

KA£lmo nEpl8wplO

tnv ronoasmon
1WV omanAlv8wv

J\180HPQIH
'Otnv EXOUV10nO8E1n8Ei 01 npW1E<; OElPE<; 010 OUVl)EOllo !jJOPOKOKO71.0(1). lEV1WVOUIIE Mo KopMvlO 00<; rrpoc lOU<; 0PIIOU<; KOI nopaMnAO liE lOV toixo lOU omnou (2)

To KopMvlO ornv cnevcvn nAEUpa me I3Epavm<; ornp(~ovml npoxcipo liE netpsc

1.5-2 % torroaetouvtcr naVOO010 OUV1PIIlIlO. npOOES1E noM. wmE n WI<j)OVEIO unoooxru; va EXEll0ao u!jJo<;,wmE 01 omonAlv801 rrou So tonoaetnaouv OPY01EPOnovoo me va ESEXOUVrtspirtou 10 XIA. ana 10 KpoanEOO cxoun KOI IlE10 tnv u:AIKn oovncn tnc WIotpoonc, ME OU10 lOV tporro enrruvxovero: XooPI<; popArlIlOlO n cnootpovvron n lOU VEpou tnc ppoxn<;.

Tono9Etnan omonAlv9wv

I <j)UOIKOnOlXVIOI nov
lIKE<; noAE1E<;.

fiO

va ETlI1Eux8Ef EVa OIlOIOIlOP<j)OKOI xptoucttov nov 010-

<j)OPETIKO!jJnllEvoov omonAlvSoov So npsna va OVOKOlEU10UVorrtorrxrveor ana OIO<j)OPE-

~EKIVOIlE ana moSEpo nEpl8wpi0 (KpoanE00, 1OIXOU<;, xoxonouo) «u ronoaerouue o otnv cpxri 1l0VOMo aElpE<; n 1110IlIKpn ETlI<j)OVEIO 010 ETlISUllntO axEolo. 'Etot EXEI oplaSEf 10 pOOIKO 11011130 OIIlEm<j)EpaOl K IlE tn ponSEIO tevnouevtov KOPOOVIWV otnv

unoxomn ETlI<j)OVEIO nou So wlmpooSEf. Ltn
aUYKEKplllEvn neplrmocn nou onEIKOVI~E10i EOW, n torrosetnon SEKIVO010 lEAO<;tnc pEP0V10<; OESIOme ESWnopm<;. 'Otcv EXOUV lOnoSanSEf rtepmou EVa tetpovevrxo IlE1PO

.. oo~n lOU AI8ompWlOU ~£10OTTO ovooxooru (jlUOIKOEOo(jlOC.. TTEtPEC.. i rIO tnv tOTT08ETnOn tWV omOTTAIVSWV TTpOOoVotoAI~O~o- OlE ~E to KOpliOvia (6) «m TTpOOtXOU~E va EXOUV 01 '"'-'''''''''''"''' apJ-I0( onoorcon 3-5 XIA.~ ~Eto~u ttov KoplioVIWV £IVOI otootn (4) tonoaerouvrm Kol OAAOIomOTTAIv801. smns00 unoooxric OTTO OUVIPI~~o.. (7) lto OXEOIO tjJOpOKOKoAO onorrouvtm Via to TTEPISWPlo ~IOEe. TTEtpEe...:.r::. £IVOI KoAu~~Evn ~E omoTTAIVSOUe.. I3Epavtoe.. H ....'Otnv n OTTOOloon .. (jlEPOV EnlnEOO.. ME EVa KoVOVO EAEVX£tol n eusuVpa~~lon KOSEto oro KOpliOvlO (5) llgm.EP~o E~IOOppOTTnOnc. MEta OTTO AiVn uovo wpo n ETTl(jlOVEIO me..

_. Eq>0Pllovn<.~ ME tnv oKpllln xonri ETlllUVXaVElOI EVO 0IlOIOIlOPq>O nA01O<. KOla tnv «onri liIOIlOVl6liIOKO<. npenet vo liIOIlOPq>w6ouv IlilOhEPO KOllllano Eq>°Pllovn<. (5).no TO onuelo onou n vwvio lOU OTllnOU npoc tn I3EpavTO EivOl 45 lloipE<. (1). nElpo<. npenei vo EXOUV KOI npoc 10V toixo IlIO cnoorccn 0PIlWV 3-5 XIA. (2) n~~ 01 ETlOYYEAIlO1iE<. !jJUXElOI IlE VEPO (4) ° 01 nElpE<. Imv E~Olio npoc tn I3EpaVlo cncuetrct n Konn tnc vwvio<. me smotpeonc xpnouronoiouv VIO 10 KOIIIIIlOtnc nerpcc pnxcvnuc IlE liIOIlOVl6liIOKO (3). IlEla tnv aMn KAEivouv TO nEpI6wpiO (6) _r-. ME tnv 1On06Emon tnc Illo<. 0PIlOU otov tolxo (7). (8) ..

Axouo Kat otov Ot om6nAtv80t 5ta8ElOUV tunuo tripnonc anoEt5tKO 010 ljJapoKOKaAO OUV5EO~0 Ot 5taq>0pEllKEC. 'OAOI 01 omonAIv801 EiVOl O1n OW01rl 8Eon.Eu8uypo~~lon omonAtv80t ~E otootri ouvceon 010 «peens50 Kat lOV 101XOlOU orrrnou. otnv nopeio lWV ap~wv. 5top8wOElC. ~EpaVTOe. anOXpWOEtC. xpnotponoiouue ~U01Pl rl otudpi. lEV1WVOU~EKOpMvta napaMnAa rrpoc lOV 101XOlOU an11l0U Kat 10 KpaanE50 ~EXPt tnv ortsvcvn nAwpa me.. noM onuovnxo KOla tnv ronoestnon lWV omonAtv8wv ElVat va corivoups Eva opuo eviclou nxorouc 3-5 XtA.lOVI~0V10l 15lal1Epa. n . ptV ana tnv ap~oMynon unopOUVva vlvouv Ot lEAWT01EC. Twpa npener va orcaeponotnast n 51001pwon ~E 10 UAIKO ap~oMynonc.

(3)· ETTovOAOIlPOVOIl£VO TTEPOOIlO oAne.) (2) l:m OUVEX£lO OTTAWV£1011O A£mo OUV1PIIlIlO. 11£ OKOUTTO EX£I we. £TTUpOV£lOe. 11£ TTAOonxo KOAUIlIlO (1). oonYOUIl£ 10 Oovmri 010 TT£PI9wPIO (3) KOI KOla IlriKoe. (1). lWV omOTTAlv9wv. 0PIlOUe.i. £TTUpOV£IOe. M£ 1110OKOllTlO 1l0IPO~OU11£TO A£mO OUV1PIIl110 AO~O We.. (OIOIlUpnIlO KOKKWV 1-3 XlA. lOU tolxou (4) .iII~~=::=~=~~~~~~~~~~ M£10 tnv 011010uopon Mvnon me.. IlEOO otouc 0PIlOue.TOUe. TTpOe.a 01 °PIlOI(4) TTpomOOIO me. OTT01EAEOIl0 va Y£1l100UV KOr. 11£10 tnv npooanxn vepou. TOTT09£1£lm£ 10 Oovmri orn 11£0010 ouxvomto (2) rIO tnv ~ilIi.TOU AI90m:pWTOU KOI TOV EAf:. £TTUpOV£IOe.yXOlWV OTlOm:OO£WV lWV 0PIlWV TOTT09£1£110ll0 UAIKO oPlloAOynone. me. xpnOIIlOTTOI£I1Ol Oovnlrie.

lOl0 10lj.lE 10 AEyOj. tilaxwplo~Oc.) moue.). n onolo tilvEl O1n Al8001pwon tn O1a8Epomro 01 orrcpotrntec nwe. . nElpEe. ~EXPI va YE~IOOUVEVTEAWe.lEVTOU. etpnppovnc O1a ne~E Eva ywvlaKo pl8wpla K01aoKEuo~ovml potou cuumeotel n lEAlKn AI80mpw~Evn erntpovetc ~E Eva oovntri ~E XconXEVIOKOAu~~a n npoorcteunxri nAOKa ana veonpevio. AU10 EnaVaAa~~OVE1Ol ~E10 tnv Mvnon vrc ~la cxoun <popo. rtpertet va corioouue uro EmnAEov anOO1aon vro va unopel O1n OUVEXElava anAw8El erropxric nooomto O~~OU cpuoMynone.lOITOIOUVTOI Kat one.lEVO Ka80plmlKO AEKEi5wv 101j.lITOPOUVVO K080Plotouv j. OpJlOAOYOUJlE m Al8e)O"tpwan AERte) aUvtplJlJlO JlE me. cpuouc. olap~oL n lPl~EiO ~E QUOxElpoAa~Ee. ue ITAOKOKIO. ETTlmpWOEle. (tila~aVTEvla AEnltia) n evo EltilKO Al80nplovo (uypoe..lEVlOU.1O OITOIO XpnOlj. ~O~OU~E AEmoKoKKn ouuo (tilouerpnuo KOKKWV0-2 XlA. ( rYMBOYAH ) OmonAlv801 ITOU AEpw8nKOV OITOUITOAElj.lj.0100EWV. j.

TI£lpEe. OE 6l0CPOpEe. KEpOIlIK£e. Lm OIOYWVIOtonoseman roue XPEIO~OV1Ol 010 nEpl8wpiO n£lpEe. scopuovric nou ouvnSI~ETOl va OVOIlO~OV1Ol «OKOUtpOI ernokonou». liE 0R'[OnAlV80ue. urropel va EAOtpPUVElllE 10 va lOnoSETnOETE EVOIOIlWO n£lpEe. LlO nOp60EIYllO OE~IO xpncnuorrouisnxnv tslPOYWVOI omanAlV8ol. ~EpOVlOe. nopoUoyie.ana omonAlvSoue. OOe. ontonsrvBouc undpxei ilia AlllVOUAa xnrtou . 'Onwe.~EpOV1Ee. 6l0KOOlin'tlKie. tonoerrnonc rrou MSnKOVncponove unopeire va oruuoupvnOETEOUlltpWVO IlE 10 YOU010 OOe.BEpOVUe. M ~lnAa otnv EAIKOEll'irl I3EPOVlO IlE lOU<. AVOIlWO urtnpxouv yoM~IEe. ETa lie. Eow n ~EPOV10 E1VOlolnAo OE ilia AIIlVOUAO. MnOpEilE snlonc va tpl10~ETE EAIKOEIOr1 KpOonEOO. IlWOOYKOU.. OElXVEI n K01W axovo.10 OX£OIOme. oonYIEe. 10 OX£OIOOE IlEyOAEe..

: to KOKKIVO tWV tEtpoywvwv OmOnAlV9wv nAaKWV KOI to npOOlVO tOU xrmou ~ivouv Ilia opuovucri ouvoAIKn eucovo .<jluon<.

Kal KnnOl rLa m (JEpano.lOU Knnou OLni1pE«.ipopciKlO . AL80cnpCdon«. cna8EpOnOLn. "EVE«. EnupaVELE«.B£pciV'[£~.1L«. aUa KaL YLa OAE«. . ElVaL n LaaVLKn EmAoyn .

L'. Jli~OVlOI O1n oW01n 10U<. ME10 10Tl09E10UVlOI 01 TlPW1E<.'iEV urtopette va lOn08£1nOE1E i 11<. at08mlKn<.OKE<.OKE<. napE<.. 40 x 40 EK. ~E i'ila01ooEI<. cnouoxpuvetot to Ei'iacpo<.lacpopElIKO oxEi'ila lOn08ETnOn<.nou i'iEv E~aocpaAI~EI tnv orropoltntn ortootpovvton rrpoc to K01W.Jlwoa"iKOIJ EivOI EVo JliVJlo OTlO ~npo xovlcuc OTlO E~I JlEpn OJlJlOU KOI EVo JlEPO<. Kat Ei'iw rrperret va unoAoVloEI Kavd<.xpnOl~onoIn80uv naplVE<.OE 13080<. 9Eon JlE 10 aAcpOliI ... VIO 11<. Kat i'ilacpopEliKO UAIKO xapaK1npI~OUV Aomov cutn TnV sucovo..5-2 % rrpoc tnv nAEUpo lOU «rirrou. na va cnoecux8d 0 KOPEa~O<. Kat VE~I~Elat ~avo ~E 8pU~~Q110~EVO cvcxuKAW~EVOUAIKO.. naVWVIO<..~£10 ana tnv O 10n08Emon KOpi'iOVIWV.JlWOO"iKOU 01 Tlt.~Tn ~EPOVW nou anEIKOVI~Elat Ei'iW 8a L.nt.1 ovoueoo 011<. H urrooojm To orrrn ~PIOKElat ncvro OE apVIAwi'iE<.To EvlilOJlEOO KEVO K090pi~OVlOl OTlO10 JlEVE90<. LTn n ~Ia nxpn 10 oxEi'iIO KhdvEI ~E Eva KuKho ana i'ilocpopa xpw~a1O. 80 EK.TlOU _""""". ElpE<. xor nc TlE1PE<. Tlt. otnv rrcpfrmocn ~EVOAn<. TEXVIKn ronosemcnc Mia Kat 01 netpec nou 8a lOn08£1n80uv Kat 10 ~woa"jKO nou EXEI EmAEvd Via to nEpl8wpia Kat Evi'ilo~Eoa onpelo EXOUVi'ilacpopE1IKO UtjJO<.<.". K01W ana rn AI8001pwon Kat. lln va EAO<PPUVEllOoxEi'iIO lOn08Elouv1O. me TlE1PO<. ndvro OE uto erneovao urtoooxnc n ana AErno OUV1pl~~a roonaotouevn ~E ~EVOAn aKpI~Ela. nMKE<.~. KOlOVE~OUJlE 10 OVOKUKt.Autri n unooouri i'ilaocpaAI~EI tnv anapahmn crroorpovvion. 100nEi'iwvElOl Kat ou~mE~£1at. flO va EXEI n urroooun cpxetri cvtoxri OE M£10 tnv nnoudxpuvon lOU EMcpOU<. 80 EK. EnupOVEIO unocoxn<..lOU EMcpou<.310Tl09E1n9nKov JlE olinvo 10 KopliOvlO unctvouv lWPO otnv ETlICPOVEIO unoooxric KOI pue. rrep. ernone Kat ulo oMn lExvlKn ronoaernonc.. AV11 ourou nnvro 010 copo- rmv ETlICPOVEIO unoooxnc liivElOl JlIO EAacppo KAion npoc lOV xnno. uro KAIon 1. ~woa"jKou ana vpovitn..1OIJlEVlOU CPOP110 1PWVElat OE O1PWOEI<. utjmM<. LE aV118Ean ~E tnv rrponvouusvn ~EpOV1a orrorreirot Ei'iw ~Ia oMn urrooouri onw<. n nieon tnc rrstpcc rrpoc 10 novw. TlOU 100TlEliWVE101 KOI OUJlTllE~E101 OE O1PWOEI<.me ~EPOV1O. EK100n<.. ~woa"jKOu. Ei'iacpo<. 281. OE ~o80<.WJlEVO UAIKO. MKE<..OKE<.

otnv ernodveto unolioxn<. 01 netpec 10n08ElOUV1a11lE 10 oq>UPI Al8001pwon<. linA. EKEl lOnoS£1OUV101 01 nElpE~ OE OEIPE~. AISompwIlEvE~ rrstpec. H AI8oOlpwon lWV EvlilOIlEOWV KEVWV: 01 rretpec rrpenet va torroaetnaouv IlE tsroro tpono WOlE va linlllOupyn80uv opuot IlE 10 llilO nAGlO<. IlEPE~ unootptouo ana avaKuKAwllEVO UAIKO lJljJOU~ tonoaerctrrn uio otpoion rreplnou 10 EK. IlWoa"iKOU IlEXPI tnv rrpdrtn OEIPO nAaKWV. H [3EpovlO IlE r«.lOn08ElOUV101 xm pu81l1~OV101 O1n OW01n lOU<. EIOOYOV1OIIlE 10 orpupl n 111011£10 tnv oMn otnv ETII<pOVElaunoooxric OUIl<PWva IlE 10 KOPOOVIKOI[3pioKOUV IlE tn [3oMEla lOU aA<paolou tn SEan 1OU~onllloupyWV1O~ Eva OIlOIOIlOP<PO£ninEoo. ana otsvvri 011110 aVallElllYllEVn IlE 1011lEVlO.npO<. Eow oruuoupvouuc 1110 OEIPO IlEYOAE~nE1pE~ AISompwon~ orro Boodxtn IlE ovnornpiln oro lEAElWlla. IlEVElllla orrooruon lPIWV OEIPWV ana nElpE<. tnv nopro me I3EpoV1a<. 'ElOllOnOS£1El101 n 1110 OEIPOnAaKwv IlE10 tnv oMn IlEXPI va <Pl000UIlE otnv oKpn lOU xrirrou. 8Eon M£1o YElli~oUIlE 10 nEplSwpla TTpO~ ortln 10 IlE nE1pE~ IlWoa"iKou xcrtoncaerouue ore KEVOovnusoo one nMKE~ nElpE~ ana vpovim. 01 nAGKE<. nou «otooxsuootnxz IlE nutri mV1ExvIKn OEV . ME 10 O<PUPIAl8001pwon<. H 8Eon lWV nAaKWV npener va EA£yxetoi OUVEXEla IlE 10 aA<polil. 10V rolxo lOU OnI1l0U.

I:1E 80 ntov rue ouvOln 1110 01101ouopon TOn08Emon tnc netpoc.npo KoviOIlO tnv onolc nMKE~ KOI nETpE~ reno8ElOUVTOI OE ~npo KOVIOIlO.la TTAEUpa IlEVEIEAEU8EPO~ xwpo<. H unoooIln onoxto ma8Epcnma IlE TO0E0I1l0 TOU IlIYIlOlo~ ollllou-TOIIlEVTOU tnc Em(jloVEla~ unoooxric Kal tnv OKArlpUVOn TOU. IlE tn ~poxn onlllouPYOUVTOI AEKEOE~ana TOIIlEVTOnovw one nETpE~. ) LTn oEE.n~ urropel nMov va unootei oovnon. unopei va E(jlaPllomElllovo IlE KOAoKOIpla. LE nepirmoon ~poxn~ TO IlIYIlO 80 EOEVEnoM ypnyopa. anD TnV rion Al8ompwuevn ETTI(jlaVEla IlE TO OA<pMI . tnc Al8ompwon<.01 nETpE~ TOTTO8ETOUVTOI ostpcoElpa. OITEAEU' 1Q1E~olop8wOEI~ oro EnlnEOO me nMKa~ xm me nETpa~ EmTUYXOVOVTOIlE xrunnuoro I lOU oouptou novw OE Eva op80ywVIOllEVO ~UAOtonoaernuevo novw TOU~. KOla 'OTOV EXEI ~pE8Ei TO KEVTPOTOU KUKAOU TOTT08nouIlE tva OiOEPO IlE KopMvl KOIIlElO(jltpouIlE TO TEAIKO uljJo<. EKTO~ aulOu.AKOAou8EI aplloMynon IlE 011110. YIO tn IlETa~oon 010 KUKAO OTTO TTETPE~IlWOO"iKOUnou EXEI TTpOoXEolomEi ( TOTTostmon OE E. H texvrkri nou anEIKovl~E101 EOW. To TEAEiwllO npoc TOV KnTToonpioupvouv IlEYaAE~ TTETPE~ Al8ompwone ana ~OOaATn IlE EVa ~wvapi OVTImriplE.

KOp60vlou onlla6EuOUIlE tnv KUKAIKn ETIlq>OVEla nou 9a AI9001pw9El (12) ME10 tnv tono9Emon lWV srrtd KUKAWVana nElpE<.0<. nEtpsc Al9a01pwon<.ME rn J3on9Ela Eva<. rrou 9a O1pW9ElllE nElpE<.I 10 Iliypc ana WIIlEV10 Kal 011110. Enl<pOVEla un060xn<. lOU IlWoa'iKOU ElVat nol. IlWoa'iKou. aKOAOUsouv Mo OEIPE<. ana IlEyOAE<. unooopri lOU KUKAOU. IlWOa'iKOU.1OnO9E1El101 aVaKUKAWIlEVO UAIKa Kat OUIlTIlE~Elat (11). ana J3aooAm .

lloupyEi ouv9Eon nE- rpec j.lWOO"iKOU IInEAKUOlIKrl Al8ocnpwon IIwoaoiKou KUMOU aRO Ri'tPEC.ME uro 0I0EpEVIa PO~OO 010 KEvrpO lOU KUKAOUKOl Eva Kop06vl axnIJ01i~OUIJE 10 KUKAOnou Sa AISOO1PWSEi. ana xovicpo. xpnouionotouue xrn j. nAOKaotptotnc !3EpaV10e.. lOnOS£10UIJE lie. Ent<pOVEIEe. ~Epovrae. KOSE nevre IJE E~I aElpEe. 2:10 lEAOe. rtetpec IJE 10 otpupl AISOO1pwane. nElpEe. j. IJWaaYKou otnv uto me.aKOlJa ~piaK£1Ol nepinou 15 XIA. ana j. 2:to lEAOe.lIOEe. peru~U roue. .lETO~U me. novw ana 10 npO~AETIOIJEVOlEAIKO uljJoe.. 010 aW010 uljJoe. o KUKAOe. yiV£1Ol opuoxovnon IJE OIJIJO. yiVE10l uto unooouri anolJiYlJa 01J1J0U-101IJEvrOU. KOllOU KUKAOU ana nElpEe. ornv ETII<pOVEla unoooxru. nElpEe.no 11(. j. H rrovco ETII<pOVEIOlOUe. rta 10V KUKAOana I nAEUpo M£10 torroeerouvtor us 10 ooupl ana IJEaa rrpoc 10 E~W 01 nupEe.lWOO·iKOU npener va !3PESOUV netpec nou lOlpla~OUV OKpl!3we. AISOO1pwane.

AUla 10 8E~EAla npEnEI va CPl0VOUV ~EXPI tnv rreptoxri nou OEVanEIAEl101 ana ncveto. Xa~nhO roixcxm OE noooxcxouv va Ka9IoEle.Kal vpooiorou. ana om:anAlv90ue. 01 uilro~£1pIKEe. . ~lae.0 xwpoe. LKaAonona. netpcc. 'OAOe. XliOl~O ~E om:anAlv90uc..OKOAEe.orcrn- pWy~Ee. KOlaK oKEUo01nKav otnv nsplrmoon cum. nAanJOKa- 1.. rrronxivsouc. XPElO~oVTal uto unooouri ana oxupooeuo.. OI nAOluoKaAa. crtoxto ~EyaM1Epo Evola<pEpov ana 10V KAaOlKa olaxwplo~a PEpOV1Oe. AKa~n «n tc o Opo~oKla KOl1O oxcxonono ElVOl cpnaY~Eva ana orrrorrxiveouc. anwe. pEpoVTae.OKOAEe.0. xwpi~ouv 10V xrirro Kal i5n~lOupyouv i51a<popEllKO ernnEi5a OmlKn illOlpEOn Knnou OE EninEilo liE OntOnAlv8ouc. Or tolxot nou anElKOVI~OVTOlEOW EXOUVlO nhOlOe.. onA 24 EK. nAEUpEe. PEl1Oll0 mlnEoo me. OE QUo mlnEoa ~E QUo oKaAonona nou PPIOKOVTOlK01W ana 10 mlnEoo me. KOI nou neprvpdrpetor rtcpcxdtto ElVOl ola~opcpw~EVOe. pEpoVTae. nEplopl~OVTOl ~E tolxouc ana KaKKIVOUe.. vro va K aM 80 ritovvc <Pl10~OU~EEva xrirro OE noMa mlnEoa. Lne.Tolxoi xm OKOAEe. TOIXOI. m unEpuljJw~Eva rroptepto ~Ex tctpenouv lOV E~wlEplKa xropo OE OEU1EP9 oaMvl. EWI W01E va on~loupYEhOl uto ~EyoAn AEKovn.olacpopEe. o «rmoc onooeoxeouv 010 ~EMov Ka81~noEle.

01 nETpE<. w<. TO onoio 1l01pO~Etal IlEOa TOU<. Tnv enouevn IlEpa 01 nETpE<. nETpE<.To xnouro EVO<. tolPlO~OUV aKpl~w<. nponyoullEvW<. Ilpsrtst va cnouoxpuvovror TO vwno urroxelpuctc xovuiuutoc vpnvopc. I:E Ilia oUIlTIlEOIlEvn urrodouri anAWVEtal 011110<. 'Otnv «ctooxeucorouv 01 totxot OEIPO EXEl n AlSOatpWOn oro 6polloKla. WOTEva un 6nllloupynSouv AEKE6E<. no TOU<. cvoueoc ore ETIltOlXlOIlEva neprSwpla (5) . EninE60 urroooxnc TWV omonAlvSwv (4). 01 omonAlvSol ronoSEtOUVTal OE oXE61O nopxe. E1vOl ataSEpE<. stourdorruce n uno60lln IlE SEIlEAla ana OKup06Ella (1). «m unopouIlE va veuicouue EUKOAa TOU<.. TonoSEtOUIlE tu. IlE rn otevri nAEupo TOU<. OE Eva ernnE60 unoooxric ana «ovlcuu. cpuouc Kal atPWVEtOl IlE TO uuorpi. nAaTuoKaAou IlE orrrorrxrvsouc TOnOSETnIlEVOU<.OE opSn ywvia.apllou<.opuouc ETIlAEYOUIlE KaSapo TOlIlEvroxovlopo. Av EXOUVyiVEl owatO 01 IlEtpnoEl<. (2). nc ~O~OUIlE orn ceorn SEon Kal cqmvouus TO «ovicpo va MOE I. ana TOlllEVTO (3).

No EX£1E urrotlm 011xcto 10 61061Ko010 cutri 01 netper. nstpcc OvtlO101XEi 010 uljJo<. nMYlo. ernqxiveto unoooxric oPKEI xovtpoKOKKn a~~o<. Ln~OvtIKO EiV0I10 Xl10l~0 va YlvETOI ~E O1EYOVOU<. pto AlllvOUAa va OKOUTIlOlEi ~avo 'Ornoc onEIKovl~EI n ~EyaAn qxotovpotplo 010 6E~la i5n~loupyn8nKE 010 Kalw En 1nE60 lOU krirtou OE ~IO AOKKOUj30 rteprtot- . oKopni~El Aiyo. ue m oxourro ncnou. Al6oOlpwon OE 6pOilOKlO .. 6Ev EXEl Eva ywvlaKo tPlj3EiO n Eva Al60npiovo.lOU OKOAO- AEmOKOKKn OllIl0<. E6w OKoAou8EiTOI otnv cpxri n yvw01n 61061- «colo. EnElM KatO tn Mvnon n OIlIlO<. KOl IlE EVa KO<P1EPO KOA£lll. aplloAOynoru. 'OtOV EXOUVETIlO1pw8Ei OAOI01t01XOI. KOlTO nAatUOKoAO 01 rretpec torte8£10UvtOI ~E 10 O1Evn lOU<. Al8001pwon<. LlI<. oKaAE<. W01E va unv unopei va eroxepriou uvpcolc otnv 101X0nOl10. ana xovtcpo orcaeponoiel tnv tEAEUtaia OEIPO omonAlv6wv 010 nEpl6wplO 'onOlO<. 0<. cpuouc.. W01E KCteE<popa 10 lEAE1Wil0 va oxn1l011~ETOIIlE otpcoon ana orrronxrveouc lOn08E1OIlEVOU<. omonAlv60u<.nAEupa.O1PWV£101 EVa uoponepcto <PEPOV £OlnE60 KOl OU~TIIE~£101. 'Eva ~WVOPI aVtlOlripl~n<. LUllnEplAallj3oVOVta<. Yla va pn pEEl VEPO novw OlOV toixo KaloUYKEVtPWVEtOl EKEi. E<poPlloyn<. YlO va «mooxeuoosr nEtpE<. urtopei va KOljJEll0U<. onouoxpuvetcn to E60<p0<.Ilpoc rnv nAEUpo IOU xnnou npene: n Al600lpwllEvn ETIUpOVEla va EXEl ilIa EAa<ppo KAion.. To uljJo<. nou O1PWVETOI~E EVa ~EyaAo KOVOVO. ETIlO1PWvOvtOl TO 6po~aKl0 nou j3P10KOvtOl ovcueoc lOU<. anAWVEtOl apxlKo XOVOPIKO Kal xctnVEIlEtalOlaywviw<.. rrpenei n errupdvsto oKOAOna1l0 KOInAatUoKoAO. j3u81~ovtOl Kata 10v ~E1EnEITOoovnon cxoun 1-2 EK. MEtomMvnon unopet n AI6oOlPWon va unootel xnronovnon. H roixonortc EiVOllE1010. aplloAOynon<. 10<.

lO. wmE va KOAUcpSElKOI OE EKElVOTO onpelo OAOTO cpuMo. LTnV cpxri oxn~OTOnOIElTOI n AI~VOUAO ~E O~~O. Evolo~£ao TOnoSETou~E CPU10oxSn~. ~IO AI~VOUAO Knnou.lj.TO TTOVW ) rIO opuouc xpnouro- TTol£lOTE KoSapo TOlj.. . Ln~ OXSE~otOI~O~OU~E ~EyoM1EpE~ n£lpE~ tn ~IO ncvro otnv oMn.lo<. To rrepto- O£lJ~mO KO~OVTOI010 l£AO~. TOU<. TO OTTO £lVOI mo 10 aVSEKTlKO. TOIuevto Kal oj. 01 OKPE~ tnc ~E~~povn~ So rrperter va KoMmouv KOI op- ( IYMBOYJ\H To ouunsnpo» ~OTlKO UAIKO vto tva xovicuo tmxonouoc YEVIKn<. Mia 1£1010 AI~VOUAO onutoupvetrm KoM1EPO ana ~E~~pOvn.OVOU(10U<.lEVTOKOVIOj.-Xlo~£vn ~E ornonxivaouc. TO otnv nEpI~ETpO tnc urrooounc.. LTOl£AO~ KO~OU~E o. METa TOnoSETou~E Tn ~E~~povn KOla TO ouvoto ~E ~Emo KOIPO. KOI oUYxpOVW~ orunouovetrcu rteptuetprxo ~IO IOIOU uljJou~ oxSn. 'OAO TO cpuMo KoMmETOI otn OUV£XEIO~E ~IO otpoion ana o~~o n XOAIKIO. vtrrtl 101E EIVOI ~OAOKn KOI EIVOI mo EUKOAOva ECPOp~OOEI KE10 xouuon me yupw roixononcc. LUYXpovw~ TOnoSETou~E CPU10010 EIOIKOnAomlKo KoMSIO. TTP0<.xprionc £lVOI oo~tOTn<.n rreptooeuer ana TO cpuMo KOI KoMmou~E tic OKPE~nou E~£XOUVnpoc novw nOAI ~E ~EYOAE~ n£lpE~. AVOK01EUOVTOI ue VEPO OE avaAOYla 1:2:8.

TTAOK£<... Lmv mo OTTArlnepfrrroon lOTTO8£10UV101 TTAOK£<. tn Y£I-II~OUI-I£ 1-1£ 01-11-10OllOTT08£10UI-I£ I-IEOO11<. otnv K010TTOvnon. LlO OlTTAOVOTTopMElY11010TT08Emon<. K flO CPOpOU1£POOPOI-iOKlO npEn£1 n £mcpOV£IO urroooxric va OTTOI-IOKPUv8d O£ ~080<.. TTpO~AETT£latl-llKpn xctorrovnon Av . npdvpn TTOU OEV ETTl~OpUVEl tnv OTTtlKn me A180ctpeonc liE OTTtOTTAlV80u<. 010 OPOI-iOKlO Kat tnv ovtoxri lOU<. n KallljJn 010 OpOllaKl ermuvxdvetm ue oenvoeion xsvd. -1£ 1 I-IEy£80<. KOla tnv KOIITTn me TTOPElO<.CP1UOPlOUKat va Y£I-IIO£1 1-1£10 1-1£ 01-11-10.EOw EVa OpollaKl liE OIOKAGOWon.OnlllOUPYOUVlOl cpuot liE OIOq>OPEllKO ncxoc.TTOUetVOl10TT08E1nIlEVE<. TTOUETTlOlPWVOVlOl liE xOAiKlO 'EYOllinploupyoUvtal Al80npCdya lipopoKla YUpCdano YO onin 0tJ. 40 x 40 £K.0 TTPOYI-IOlO£TTnp£o~ouv 10 TTAOlO<. O£ onoorcon ~nI-lOlO<. LlO OE~la ~AETTE1E EVOV OTTAOOpOIIO liE TTE1PE<. 010 ypOOiOl. llo 10 OKOTTO outo OVOIYOUI-I£ lpLITTO 010 £IOIKO YPOOIOl. TTOVWO£ 1-110 rnqxiveto e n I-IEYPOOIOI. lOUAOXl010V £VO<.

LE Eva KUPLO5POiJOKL. LE iJLKpOTEpa5pOiJOKLa TOU xrinou TOnMTO~ unopel va EivOLKOL60-80 EK. 011 OLnETpE~ iJETOTOnl~OVTOI iJE TOV KOIPO. XPELO~oVTOIIlLa ITnV opxri OTPWVETOI TO q>EPOV errlne60 KOI aUllntE~ETol unoooun. 'Otov OLnETpE~ nEpL8wpIWV dVOL TOn08ETniJEVE~ OKPLPW~oro i5LO ul)Jo~. Av EXETEnaALo 5£VTpa opovnote va oonoete opxetn cnootoon ana TL~pi~E~. LE aUTO TO 5POiJOKLa npena OiJW~ va EXELKavd~ urtoilm TOU. TO onolo OUiJnLE~ETOL iJE TO50vmn. onw~ tn YVWPI~OUiJE Mn ana TnV snkrtptoon tnc pEpoVTa~. 6nllLOUPvia ana 6pOllOKIO nou KOTonovouVTOI 6polloKLa nou KOTanovouVTOI nEpLoooTEPO. 6pOllOU IlEaO OTOV oMo . PI~E~ nou iJEvaAWVouv unopouv va onsrooouv rn AL80mpwon.:::r==r="--"-=:--l7. Luvn8w~ PVO~OUiJETO emqiovacxo E5aq>0~ OE po80~ 40 EK.::Ir-::::.:. KOLonAWVOUiJE Eva uoporte- MEHi onAWVOUiJE TO EninE60 urroooxnc liE EVO aovi61 n EVOV OAOUIlIVEVIO KOVOVO AVOIlEao OTI~ nETPEC.5EV dvOI crrcpcltntn n OTllpL~n TWV nEpL8wpIWV.VLa nap06ELViJa ana TnV £10050 TOU xrmou npoc TnV do050 TOUOTILTLOU 8a npEnEL va unopouv va oiccrouoovovror iJE oVEOn Mo OTOiJO. i'"'~::.LnKOLIlETO ana xpovio oro 15LO ul)Jo~ KOI ornv 15La 8Eon. TEAO~50VEIWL n EnLq>OVELaKOI VEiJI~OUVOLcpuoi VLa oxoun ufc oooo. 5EV EivOI MOKoAo va otptocn Kavd~ TnV oupo n TO OUVTpLiJiJa tnc EnLq>OVELa~unoooxric. 010 orrolo OLnETpE~ AL80mpwon~ napa IlEvouv aKOI-. LTOEnOiJEVO pniJa TOn08ETOUiJE 11~ nETpE~ nEpL8wpIWV oro EninE50 unoooxr«. METa Ton08ETOUVTOLOLnETpE~ AL80mpwon~ ouuoevo iJE TO OXE5LOnou EXOUiJEEnLM~EL KOIVEiJI~OUV OL apiJoi. APXLKOnpsna va Ka80pLmEi TOnMTO~. KOI OXniJOlI~OUiJE rrpoc TOV xrino iJia cvnornpun.EM n iJLKpOTEpn5Lomaon EivOL110 EK.n E6w prro iVE I n AI800Tpwan EVOC. AI8oOTPWVETOI n Entq>OVEIO octo q>EPOVEninE50. H nopeic TOU 5poiJoU Ka80pI~ETOI ana tn xpnon TOU KOI TL~L5LOITEpOTnTE~TOU nepiPOMOVTO~ xtopou. ETaL wmE TEALKOva unv uncpxet Eva OiJOLOiJOpq>O AL80mpwTO."""::-.nEpl8wpiwv 010 ETIinE60 urroooxru.:-::~-::-::::I.

EVa OPOllaKl.. ypavim KaloKupOl'iElla xapaKmpi~EI auto to i'ipolloKI xrinou rrpoc tnv ~UAlvn I3Epovta (1). H ernotpeon Ei'iw Eival orrronxwaor OE nAEKtO OXEi'iIO (2).. nerpcucnotctrc IlE ono orrtonsw90u<. 01 op80ywvl01 onronxiveo: EIVOI OtpWIJEVOI OE VPOIlIlIKO OXEOIO KOI nEplKAElOvtOI 010 nMvlO ana KOKKlvwnE<. Axoun OE IlEVaAE~ AI80otPW1E~ £TTlqlaVEIE~.64 AleOHPorH IlPOJlOKlOO£ RoMt. RopoMoyt. Ka9apoiapiloioE EAIKOEIi'iEi<. vpovrnvec nEtpE~ IlWOO'iKOU. H EIKOVO K01W OElXVEI Via ncpdosrvuc. i'ipououc (3) OXr11l010. nou oonvcl ana Ilia ~uAlvn Bepuvto OE EVa VEqlUpaKI cno EtOIIlO oxuoooeuo. EI1E w8uYPOllllO £I1E EAIKOEIOr1-10 OPOIlOKia lOU Kr1nOUEVOPIlOVI~OvtOIIlE 10 qlUOIKO nEPll3aMov.. T H Ili~n UAIKWV OAIJr1atE 010V i'inIJIOUPVEi1E i'iPOlJaKIO yupw crro 10 ortrn. onw~ 10 OPOIlOKI rrpoc 10 onm omv OE~la OEAIOO. . n AI860tpwm ETTlqlaVEIO OEV dvOi 1l0VOlOvn. XPWIJOlO KOI UAIKO. OV OIOXWPlotOUV XPWIlOnKa 10 nEpI8wpiO KOIlO OKOAOnan rrpoc tnc E~wnoplO lOU ornnou.

EIOOl)OU we.AaYEe. o xwpoe. apXI1EKTOVIKn OUMOYIKn avriAntIIn: OE i5ulAoyo !JE TO <p UOIKO TTEp1J30AAOV n Al6001pWOn xapi~EI !Jia EIKOVa !JE TToMEe. Eva 11. .

16ao RlOanllaVllK6 £lval va txouv Eva avaAa4ppoaxE~ho va REPlEXOUV 6laK6allnan XWpOI .AuAt~. n . aVOIX.'tOl KGlElOolol 'Oao RlOIIEyaAE~ £lval Ol Al86cn:p6)'[£~ ERupavElE~.

ME 10 OXEOIOlOn08ETnOn~ orunoupvefrcr KOI 1110 Alma UAIKWVIlE tnv oKpl~n nooornto 1WVon0l10UIlEVWV rretpcov. AMo KOI n IlISn OIOQlO' pwv UAIKWVolVEI oto AI8ompwlO SExwplmo EVOIOQlEpOV.MnopoullE ollW~ va IlEWIlOPQlwooullE 10 AI8ompwlO OE EPYO rsxvr«. urropxu 0 Klvouvo~ me 1l0VOlOVI0~.H auAn Ylv£'tal tva Al8001:pw'[o tpyo '[txvn~ 'onou rtperrer va AI80mpw80uv IlEYOAE~ EnlQlOVEIE~. 210 ncpooervpo nou onEIKovl~Ewl 01 ElK6vE~ OE cutri tn oEMoo oEixvouv llW<. onlliouPyEi101 10 I1EYOAOOIOKOourrnxo OXEOIO 010 KEvrpO tnc ouM<. 0pIOIlEVOI rtpo- Iln8£u1E~ ~on80uv 10U~ nEM1E~ 10U~ va KOVOUV otootn EnlAoyn IlE TnV unnpeclo Tn CAD (CAD = Computer Aided Design). 01 onolsc ol08ElOUV Ynnpeoio CAD 1\ £i1E 10 AI8ompwlO Ulllo nou Enl8uIlEI1E OE 080vn unoxoviotr. (~AtllE npurtepn OEMoo). ME EVOIOQlEpovrO KOI EvoMoo· oOIlEVO OXEOIOunopouv va EAOQlPUVOUV 1ElOIE~ £nIQloV£I£~. llOU EXE1E ETllAt~El on- EOW xpnorponomanxcv 1l0UPE~. 01 nE1pE~ EXOUVyuoAlmEpn EnlQlOVEIO KOI orrorzxouvtot ana nOAUxpwllO ouvrpiu110QlUOIKWVrretptov. To OXEOIO 10n08ETnOn<. IlE tn onuioupvio EVO~OloKoollmlKou oxsolou ana OIOQlOPElIKOUXPWIl010~ KOIIlEYE80u~ Ev8£1E~ nE1pE~. OVOIX1E~KOI OKOUPE~YKPI nE1PE~ K08w~ KOI IlnAE nE1pE~ uljmM~ OIo8mlKn~ OE oUVOUOOIlO IlEWSU lOU~. 01 crrm- xEio EiVot OXEOlO0IlEVO I1E OKpi~ElO 010 OXEOIO tono8ETnOn~. .

IlE 610q>0PEllKO XPWIl010 KOI oxnuoro EVWV0V101 YlO vo 6nIlIOUPynoouv 10 OXE610 10TT08Emon<.. ..06nYIE<. YlO VO q>lIot. 11"'<1 . ... ME AEmn aKlIVopOAla avai5EIKvuoV1aI1O fJEfJOVWfJEVaOWfJ0l1i5la lWV q>UOlKWVnerptov.. rnv OUAn. . tetpovevo Kat Eva<. H EK1uTTwon lOU UTToAoYlOln TTpOOq>EPElOIYOUpE<... " . . £fJq>ovlon<. ' ~ To IllKPO 610KoollnllKO oXE610 ornv £10060. n £10060<. OlPWVEtOI IlE TTE1pE<.. - ~ ~ . fJEyOAn BIl[. =1 nE1pE<.~mm~:~. 10 x 20 EK. fJnOpElTE vo q>lIot.fJE 11<.nElpE<. > " .. .onole. Ynopxouv AWpli5E<.AISo<.nE oxEi510. fJla 1i5lallEpo i5nfJIOupYIKn AISo01pwon nopouorozovror Ei5W xpnOlfJOnOIOuv EVSE1E<..... < . nAolOlo KOI i510KOofJnoEI<. 010 oxeoto TOU oxrifJOTO<.:.. So npenei novtc vc 11<. opSOYWVIO<.::::Jlff1~:1 cvtoxri." . IME<. ..oxsi5lo~£1 fJE KAlfJOKo. '.. 'OnOlO<. npoooepovror OE fJ£yoAn En£~£pyao{a ~a tv9£tWV OlOLX£lWV n0V10 OUIlPOUAEUOIlOOlE 10 oXE610ypollllo 10TT08Emone. nou Sa ronoaetnSouv EM. xorepvoofo nou KOVEITnV £TTlq>OVEIO TOU<. . nou XPWfJOlO<. ~.yuaAlO1Epn. rtetpec.AISo01pwon<.EI fJIO KOlO TO i5UVOlO A£mOfJ£pn EIKOVOtnc fJEMoV1IKn<. OTTOlJmM nOIKIAla XPWfJ01WV: ovoixroc vpcvlrnc. • . . aMo Kat cvasKlIKn O1n PPWfJIO. OTTO 10 6pOll0 TTpO<. L'llaq>opElIKO fJEYE8n Kal oxnucto netptov i5lvouv tn i5UVOlOTn1O vrc noMo i5laq>opnIKo oXEi5la TOnOSETnOn<. 'Evo OXEllKO IllKPO 610KOOllnllKO oXE610 EAOq>PUVEI tnv IlOV010Vl0 me ETTlq>OVElO<. SEAEI vo TOAfJnOEI i5nfJIOupYIKE<.tpivcovo. . fJnAE Kat avSpaKI paOOATn<. YKPI vpcvlrnc.. i5laq>opElIKOU I 01 MOEI<....: .AleOHPOI:H EM PAtTTOUIlE TTW<. Kat101PI001E<. 0 1EvSnE<.

IJE10 onolo So lOnoS£1nSd n Entq>OVEIO errtorpeonc. no va dlJOO1E oiYOUpOllJnOpOUIJE va xpnOlIJOnolrioOUIJE tnv unnpeolo CAD nou npooipepouv IJEPIK£~ £10lpiE~ (~MnE nxnpOq>OpiE~ O1n OEAioo 67).j MEPIKO OKOlJn nopoO£lYIJ010 OX£Oiwv 10TTOS£1nOnc.lnSEUlI. ypOq>iE~ IJO~ enpene va qrnoxtei IJE 0101JIKO OXEOIOYPOIJIJOtonoeetncnc CAD IJE l£OOEPO OIOq>OP£1lKOOIOKOolJmlKo OX£OIO.JIJO £YIVE onw~ neprvpotperct otnv OEAioo 21. H OVWOOlJrilOU q>£povro~ Enln£OOU KOI tnc Entq>OVEIO~ unoooxnc ana AEmo OUvrPlj.JEoKpi~EIO n Entq>OVEIOKOlTO OnOllOUIJEVO UAIKO.Jj.JEy£Sn va aKoAouSnsd n ~OOlKri OOlJri lOU oXEoiou KOI OAOva 10lPI0~OUV IJETO~U 10u~. H ouM nou onEIKovi~£1Ol 011~ qxoro- Ano tnv ~EXWPI010 nOK£10pIOIJ£vn noMTO j. ME 10 npoYPOlJlJO lOU unOAOYI01ri OE OIOIJOpq>WV£101IJOVO 10 OX£OIO. .Jn KOI OE noM OIOq>OPElIKO OXriIJ010 Kal j. np£nEI va I oUYKpivOUIJE OUV.JE11~£VS£1E~ n£lpE~ tjJOXVOUIJETO onopoimto 010lXdo KOITO lOnOS£10UIJE KOj.--+----I------j __-*_. oMo unoAoyi~ovrol j..JOllKOj... OTTO lOV K010AOYO £VOC.-E~ioou onuovneoc dVOl KOI 0 OW010~ unoAOYIOIJO~lWV OnOllOUIJEVWV nOOOU\lWV OE n£lpE~ OIOq>0PEllKOU OXri1J010~ KOl XPWIJO10~.JJ011 10 £VO oinAo 010 oMo.£XEIOtnv ronoaemon IJE tnv extumoon lOU unoxovrorn. 'ETaI £XOUIJEAEmOIJEpd~ oonyiE~ tonosetnonc KOI cuvxpovec tn OlYOUPIO 011 OEV nopoyydAOIJE KOl OEVnAnpWOOIJE EntnMov n£lpE~. H utjJnM 010SEpomTO uetptov 011~ n£lpE~ erntpenet OKoj.TTp0j. Lll~ rreptoootepec neprrrtoios«. 10"08£lnOn lilGKOOpnllKcdv oxElilWV KG10RlV OXElilGOpOU I----+--+---J. OEV dVOl OUV010 va emotpccel 10 UAIKOnou nEpiooEtjJE. H tonoaemon tnc netpoc 1J010~EIIJE nOlxviol no~.

rretpec ouopectvouv rnv Elooilo EVO<. Kapo~ Y AI8001PWlO IlE iluV010mlO cnootpcvylon<. OE ouvduoopo IlE Ev8E1E<.netpec (K01W) .~laKOOllnnKO OXEilIa ana Ev8E1E<.

..EOW. KOla tnv ola~op<pwO~0I0~Oprpn sncovo. E<pap~oyne.0 va n£1lJXEI KavEie.Kal noccoxoi I an lWV E~WIEPIKWVxcoptov ~la ~IKPWV npovov.'Evo aucnnllo . 01 netpec nou anEIKovl~oV1al EOW unopel va ouvouootouv xm ~E uoportepcto AI8001PWTO.noUic. ~E otoixslo cxoun xcr vto TIe.. . 6uvo'tchnYEC. H uxova KaTW OE~la OEixvEI oxoun ulo napaMayn O1n xpricn Ev8nwv nerptov. ana ilIa OEIPO IlE IlEYOAn nOIKIAla. 6lOllopcpwanc. TOI~EV10AI8ol <pTlaY~EvOIana ouvtpiupo vpovhn auvoua~oV101 TEAEla ~E <pUOIKO vpcvitn .xwple. cutri va YlvEI uovotovn. .'ETaI erntuvxovercn uio YEvlKn oopcvron me.oe ~EpoAI8Ia.cno tn IlEYOAOU IlEYE60ue. anOOEIKvUEI n etxovo KaTW cprotepo. Ent<pavElae. 'Ortotoc EmMYEI nerpec AI6oOlPWone.ouvmomlEe. 'Onwe. (3PIOKEI vtu Ko6E xprion 10 OWOI0 UAIKO . rno Ola<popETlKEe. nMKa IlEXPI rmoOOAOUe. xpEla~nal Evav rrpovpouuonouo Al8001pwane. vrc TOnEpl8wpia IOU KpaanEOOU n tn O1npl~n Yndpxouv aKoJin O1nAEe.

ME 10 ouvouoouo netptov Olaq>oPEllKOU ~EYE80u~ oruuoupvatcn Eva ~wnpo aXEolo 1On08Eman~. . nAOlOlwvEI tov ormpcltnto AOKKO tOU OEVlPOU Al8oenpwon yupw ano tOY KOppO £YO~liEV1:POU eno KEV1:PO'[n~auAn~ EnlKEvtpo.AUlIl n auM rrpoO<PEPEIXwpo Via Eva OEVlPO OlO KEVlPO me. A190otptotoc KUKAOe. 10 ortolo xapI~El opvotspn • tn osio 1OU. EnUpOverne. srnooveto unocoxnc me.'OlOV opvorspc oxoxouanca n Al8001pwan tnc Emq>OVEla~0 MKKO~ 10U OEvtpou nAOlOlWV£1al ~E Eva Al8601pw1O KUKAO. novw os ulo unocoun ana avaKUKAWiJEVOUAIKOO1pwvE101 ulo otpoon H ana ouvtpipuo we. 'Evae. KOl 15 x 15 EK. 01 xoxxrvcortoi 10l~EvtOA1801. 'OlOV q>10aOU~Excto rnv 1On08Eman lWV netpccv Al8601pwan~ tnc Emq>OVEla~amy E~wIEpIKn nAEUpo au10U 10U KUKAOU. rtetpcc Al8001pwan~ KOl toorteorovetcu. 01 q>w1Ovpaq>IE~~E 10 ~n~alO lWV epvcouov ~EKlVOUV~£10 tn Al8001pwan 10U rrporrou utoou tnc auM~.O1pWV£1Olcpxuco o KUKAO~.rrpotou aUVEXlaOU~E ~E rn A180- ctptoon vupco-vupto. ouon nosna va ~plaK£1Ol KatO tn 010uopqxoon E~W1EPlKWV xwpwv novro 010 o KUKAOU~ana nElpE~ ni\610u~ 15 EK. LE uio ~EvoAn Via nap60Elv~a auM EVOElKVU10l a q>U1EljJEl v KavEI~ 010 KEvrpo Eva OEvtpO. nou 1On09£1nBnkov EOWEXOUVOlatOa£l~ 30 x 30 EK. Al900lpwan KUKAWV i\6KKO~ 10U OEvtpOU nAOlOlwvE101 ~E rpe«.

. netpnc (4) H rrportn nerpo TOU KUKAOU TOn08ETEiTOI 010 minE()O unocoxric ana xovl0110 liE 1110 EOWTEPIKri cxnvc OKpl~We. me. METa TOn08ETEiTOI Uvpo «ovtcuc we. minE()O urrodoxru.'. nO TO OnIlO()EIlO TOU UtjJOUe. no Ko8E errouevn nerpo TOU KUKAOU IlETo8ETOUIlE TO TEVTWIlEVO KopMvl. Via va ()IomprioouliE tnv ETIl8UIlnTri oxnvo (6) . 61.Imv opxri OXE()IO~ETOI n OKtiVO TOU EOWTEPIKOU KUKAOU 010 OUVTPIIlIlO (1). (5).::~=-i Twpo nnopcxpuVOUIlE TO OUVTPIIlIlO ctnv nepioxri TOU EOWTEPIKOU KUKAOU IlEXPI TO IjlEPOV minE()O (3).5 EK. TEVTWVOUIlE EVa KopMvl ncve cno tnv nopcnxeupn ri()n AI800lpwIlEvn ETIIIjlOVEIO (2) :.

1l0KPlOU KOVOVO(9).(12). Ent<paVElOe. netpec. nitpsc TOU KUKAOU(7)· Av ElVOl cnopotmto 01 netpec TOn08ETOUVIOlj308uTEPO OTO minEc50 unoooxne.... EM KAEIVEI o 20~ KUKAOe. . IlE iva AoonxiVIO o<pupi (8) 'EAEyxoe. . TiAoe. unoxornne.~=~~-s.. me. ouvExi~oUIlE tn A18ootpteon me.. IlE tnv ronoaetnon EVOe. . c5ixETOllllO OVIl. rrerpec E<poPlloyne. TOU uljJoue.AI90HP(lrH ME iva oA<pac51 IlnOpEiTE va EMY~ETE TO uljJoe.oullnAnpwVOUIlE TO KEVa IlE KOllllivEe.:-)~ (Tnlp'~n OTTO «ovic110 (11). 'Eva op80YWVlOllivo ~UAO xpnotpeuer oov j3aon ov 01 nerpec npenei va xrunnsouv ~ova IlE TO ooupi (10) o EOWTEplKOe. one. niTpOe. METa tnv ronoaemon KOl TOU 3°U KUKAOU. KUKAOe. IlE OADKAnpEe...

KUKAO<.5 EK. EvaAAOoOOVTat IlEyOAE<. LlO ncpoosrvuo ME Eva aA<jlo61 xrn Eva llaKPU 0PSOYWVI0IlEVO ~UAO IlETO<jlEpnat 10 uljJo<. nEtpsc KUKAOU. Iro lOU<. KUKAO<. IlIKp01EPOU<. ana 161E<. Kat 01P11O<. nElpE<.tnc AISootpormc ETII<jloVEla<.a WW1EPIKO<. KUKAOU. KUKAOUOuvExI~nal n AISOolpWon vuptc-vupto.nElpE<.06nYIE<.Kat KaVOVIKE<. AISOm:PWIlEVO<. KUKAO<. KUKAOUOE IlEYESO<. Kat naooaAOI OE noMa 6Ia<jl0pEHKa uljJn . APIm:EPO: EK10e. l oXE61aYPollllma vto tnv ronoaetnon OE KUKAO.nstpec.15 x 15 EK. ouveudotmcov IlE IlIKpEe. aKllvE<. rretpec Kal H<.EXVIKE<. IlEyaAU1EpE<. perrsi va lOnoSnnSd n 010 mlnE60 unoooxnc ana xovlouo. ana He. pnouronorouvrm OE cutri tn OEIPO x uovo IlIKPE<. aKllvE<. netpec ana avo 1xroxpepo ypavhn.nElpE<. urropel va 60UAEljJEI KavEI<. IlE lOV aKpl~n opieuo lWV crrorrouIlEVWV rtetpov. KUKAO<.otov KUKAo.. oro onolo napouOIo~OVTOI 610<jl0PE<. upco ana v 10 6£VTpO EXEI oxtlvo 61. lio oktfvo IlEyaAU1Epn ana 84. 'aTOV EXOUV lOnoSnnSd 01 nElpE<. nElpEe. a noopnseutnc 61VEI011<. ftc 10 oxono ouro xapo~oullE IlE Eva Kop66VllOV KUKAOIlE tnv npo~AmollEvn cxtivo.5 EK. vro va ETIllEUXSd ElOl Eva TIlOotcasoo nEplSwplO. KaVOVIKEe. 1l0VO IlE KavovlKE<. 4. 8 nOVW Eva<.. n 1l0VO IlEYOAE<. urrdpXOUV Kat 6IaYWVIEe. tpe«. 01 onolec 0IlWe.5 EK. LlI<. tonosrtnonc nou rrupouot- o~nat E6w 0 WW1EPIKO<.OIAEYOIlEVOl «OKOU<jl0Il0U ETIlOKOnou». KUKAOU<.

TO onolo E~OOCPOAI~OUV ortcpoltntn tnv 0108EpomTO tnc EnlCPOVEIO~crto tnv 1110KOi oCPrlVOUVcrro tnv oMn 10 VEPO tnc ppOXrl~ va cnoppooctcn. Eow rtperret va npopA£<p80uv tornxn rl KOla IlrlKO~ onOO1pOYYIon. H rorroestnon l£lOIWV nerpov AI8001pwon~.Via TO ~o... ) . 1lE:liuV010mTO 0110ppOq>none. onoppccnonc 0. 10 vepo tnc ppOXrl~ KUMa ouvrl8w~.IJE VEpO.ppoxne. npsna va E:A£y~aE...-- ~§:~~~~:::x:?~:x npOCrtoalO nEPl~aAA. YEIlI~aOl OE utjJOC. Mao ustpnots noaa 20 EK. ME OU10 lOV tpono 0110CPEUYETOllO0CPPOYIOIlOlWV EnlCPOVEIWV.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'QTOV 01 PEpOVH:~ KOI TO OPOIJOKIOlOU xnnou /\l8001PWVOVTOI 1lE: 0V rropo1 OOOlOKOtporto.X. 0110U «nonopooootoi. OPI~OVlIO KOI K08ao KOVOAIO 011~nAEUp£~ tnc rtetpcc oonvouv oxoun KOi IlEYOAE~rroootntec 0IlPPIWV UM1WV XWPI~ ElJnOOIO010 £Oocpo~.lOU E:oacpOUC. AVOI~lE 1110 tpuno 40 x 40 x 40 EK. £I1EOEn 01081ln lOU VEPOUIlao 011010'.011~non YVW01£~l£XVIK£~... H oxson me oMayn~ 01081Jn~ lOU VEPOU nooc 10 xpOVOOIV£110noo0010 orroppoononc.. IOOVIKO YIOtnv lOn08£· man napwv Al8001pwonc. OVlI010IXEl. n orroio 80 oonYEl 10 VEPO 010 OiKlUO cnoxereuonc.Via 10 OK090PTO Kalla OIlPPIO VE:PO 1l110p£ilE: 1lE:tnv 101109£mon llE:1PWV Al900lpwone. ov n ET1lCPOVE:IO 0110K01W ExEI mopKn ouv01omlO cncppoqmonc. To OCPPOYIOIJO 1000 IlEYOAWV EnlCPOVEIWV ElVOI 1110IJEYOAn En£IlPOon O1n CPUOlKrl OIOXElplOn lOU VEpOU. IlE ouv01omlO crroppoononc £lVOI nooootd novw 01100. EK. p'V ono tnvtonosemon napo~ A180otpeonc IlE ouv01omlO cnoopoenonc. n ( 'EAE:YXOC. omor. Myw tnc EAOCPPIO~ KAion~ rrovro om oopovropevn EnlCPOVEIOKOi KOlOMYEI 010 ypooiol rl 010 ncptrpio lOU xrmou. OElXVOUVKOi 01CPWlOYPOCPIE~ lWV EPYOOlWV. 5 EK.OvtO~: Tono8itnan uiSponEpolwv Al8wv EOWOI08£lOUV £VOn01EVlopIOIl£VO «ouotnuo cnoxeteuonc». OE10' OIVOUV £Va nooooro 11.. va 1lE:IWOE:1E: on1l0VlIKO TO £~olio Via tn xpnon lOU IiIKlIJOU 0110X£1E:UOne. LE EIOOOOU~YKOPO~ rl XwpOU~ O1c\8IJEuon~ n onoppoonon OEVElVOI OUVrl8w~ OUVOlrl Myw lOU IlEy£80u~ tnc EnlcpOVEIO~.. n onoio IlE KovovIKn uypooio EMcpouC.5. BOrl8EIO npoooepet OE nOA' A£~ nepmtoce«.12. 'MAo OU01rlllOlO rrrrpcev OlEUKOAUVOUV10n£pOOIlO lOU VEPOUIl£OW me nopwoou~ EnlCPOVEIO~ 0U~ rl Il£OW 801 MlJwv rl OplJWV IlE IOIOllEPO IJEyOAOnMlO~.H A1900lpwll£Vn E:ioolioe. n xprion UAIKWVA18001PW' one. VKOpO~.01 10lllEVlOAI801 Al8001pwon~ nou onEIKOVI~OVTOI VE:pOlne.. MnopEl va IlEIW8Eli:0 EOOCPIKO VEpO. AVOAOVO 1lE:10 KOTOOlOllKO lOU IIrlIlOU OOe.

~E l)uvOlomlO anoppoqmonc (5). W<ITE un va xaAciaEI n ernedvero tnc netpnc (7)..-:---------------~~HDijH~~~~Pi~~~~~~--~~~---n~MovoOTavToUno- ::..----.ol)nyou<. npero I3n~a lOn09Eternn Eva ul)ponEpOlo <PEPOV mlnEl)o ana oxupo n avaKuKAw~Evo UAIKO(2) <ITpWa£l<. KOla tn Mvnan nE<pTEITOernnEl)o lOU UAIKOUTWV ap~wv. 0<.Kal au~mE~ETal (3).~=i.__. pnopet va 10n09ETn9Elul)ponEpaTOAI90<ITPWlO (1).:-.-------. pa .---------. (4) Twpa unopouv va lOn09ETn90uv <ITO npol3Amo~Evo ouvI)EO~O01 nETpE<..-.... MEHi anAwvou~E 10 ernnEl)o unocoxric ana ouvrpuruc KOITO <ITPWVOU~E O~OIOuopec ~E awi\livE<. ~ou<.. no tn Mvnan torro9ETEIT0I Eva nAaaTlKO navw ornv nAciKa Mvnan<. (6) r------. aMn ~la <popa (8) ~~"--'--~---''__-' . rIO 10 YE~la~a TWVap~wv npEnEI va xpnotponouioouue EII)IKO UAIKO~E I)lallETpn~a KOKKWV1-3 XIA.. onOTErtpertst . va YE~laou~E TOU<.liii ~ orpopo EX£l mapKn l)uvOlomlO crroppoqmonc.

ana nAEUpo lOU i5pollou (K01W). KOI ypovim KoMmEI IlEyoAn ETIUPOVEIO. XwpOC.. va YlvEI n AI80mpwon 1l0VOlOvn.JE AwploEe.rretpec AI80mpwone. OmonAlv801 Kat ypovimc. unopxet 0 Kivi5uvoe. AI80mpwone. IlWoa"iKOU o£vouv cpuovuco ~E 10 apxllEKlOVIKO mlA lOU vxcpa~ «n tou orrrnou. n oio8non rrou i5n1l10UPYEl Elvat ovaAoq>pn (i5E~IO) o ii5loC. tn urc OE O~OIOj. ana ~IKPEC. ~TII<j>OVElEC. Lm OESla oEAloa uncpxouv QUOnapaody1l0l0 vro uljJnMe. sloocor YKapo~. onwc. Eow urtopei Kavde.JEV10AI80ue.J\190HPO!H nOpOAO nou 10 AI8001PWlO ana omonAlv80uc. evcppovi~0V101 onOAUlO IlE 10 UAIKO lOU YKOPO~ KOl10U onrnou tnv Al80cnpwta yupw ano to anbl 1\ V rtperre: va ETIlO1pw80uv IlEyaAU1EpEC. . IlE tnv ETIlAoyn ola<j>0pElIKWV UAIKWVva onuroupvnoa ouva1110110m va xWPloEI orrtuco lie.. 0I08m1Kne. ETII<j>OVEIEe.JOp<j>O XEOIO O tonosetnonc KOI tnv allAn OE ouvoucouo j. k 01 KOKKIVOIomonAlv801 KOll0 AI80mpwlO ana YKPI vpovtnvsc nElpEe.. 101j..

ana avolXTOXPWj. va nepuoar TOlj.lEVTOAI901 Al90mpwone.lE Awpi()Ee. EntTUXn- uevoc ouvoucouoc UAlKWV . VIa nalXv((51lmpoma 010 orrrn: napOAa aUTO n EntcpaVEla ()EV dVOl oepcvrcuevn. 'Evae.lO vpcvim cuvoudcrnsov KaTW j. ana cpUOlKEe.netpec.noMe. pte «m 01 nstpec acprivouv TO VEPO me. ppoxrie. xwpoe.

V nEtp.a.V X.V Al80atPfl)an~ 6lVOUV EVtfl) JlEta~U UAlKcl Yla AuaEl~ oAfI)v tfl)V npOpAnJlcltfl)V tn~ 6laJlOPCPfl)an~ E~fI)tEPlK.noaaaAolKal ElilKO 01:0lXElO Ta axtlha tfl)V KataaKEUaat.PfI)V .a.a.IKoA£~.a.

nou EX£1 T£A£iwIlO ana <pUOIKEC. TWV OKoAOTTOTIWV (5E 80 TTPETTEIOTOV KnTTo va ~ETTEPVOEI TO 15 EK_ Av 0 KnTTOC. (5uvOTomTOC. M£1o KoTOOKEUo~OVTOl 01 TTAWPEC. Via tn OT08EpoTToinon TOU EI5O<pouC.. dVOl TToOOoAOl.~KoAEC. TEPl8wPlWV TWV (5pollwv T ornv emqxivero urroooxric OTTO«oviouc. oTTOTEAOUV 1110eviofo llov6I5o (510Ilop<pwonc. I (5ovlKol Via tnv KOTOOKEun OKoAoC. TTETpEC. oKIlEC. npETTEI va uTToAOVlo£1E TO rrdtnuc E1Ol. netpec AI8oOlpwonc..I3ploK£1Ol OE TTAoVlo n OE ilia £TTITTE(5nETTl<poVElo «n 8EA£1E Via MvouC. AUTOI 01 TOIXOI urtopel va dVOl TT. 01 omonAlv801 EXOUV IlnA£ £<puoAwon . OPlOl£pO Ilia KUKAlKn OKoAO 11£ Mo oKOAOnClTlo.OTo (5POlloKlo xm TO TTOTnlloTO TWV OKoAOTToTlWV ETTlOTPWVOVTol IlE TO YVWOTO TpOTTO. Al8oatpCdonc. 11£ Ilivi nOOOOAOUC. OTTWC. OE (5pollo IlnKOUC. OE IOXVO OKUpO(5Ello.TTETPEC. 1OlllEVTOAl8wv AI8oOTpwonc. KOl nEtpl:C. TOTT08£10UVTOI OToV n KAlan dVOlIlEvoAUTEpn OTTO7%. 01 ETTl<poVElEC. Lmv cpxn TOTT08ETOUIlE TIC. tnc OKoAoC.X. nerpec. Kol OIIlTTPOOTIVEC. KolW I3Atn£T£ EVa nAoluOKOAO urrpooru ana 1110 E~wnoplO. ETTElM (5POlloKlo Kol OKoAEC.To uljJoc. KOtOOKl:un ono oKoAonatlO KOl OKaAeC. LKoAEC. (5nAoM 7 EK. pI: noooaAouc. Kat TOlPlOOlEC. E~ OAOKArlPOU IlE EVa UAlKO. Via npovn (j3MTTE cptorepn ElKOVo) n va xpnOlllOTTOlOUVTOl TToOOoAOI OTTOoxupooeuc. uljJoll£1plKnc.. TWV OKoAOTToTlWV OTTOIlIVI TToOOoAOUC. (51EAwonc. TTPETTEI a EXOUV 8EIlEAlo OTTO v OKup6l5EIl0_ flo tnv TTPOOToOIO TOU UTTOOTPWucroc OTTOTToVWVlo TTPETTEI a UTToPXEl KoTW v Mo TTopo(5E1VIlOlO Via (5IOllop<pwon OKOAOC.IlEVoAUTEPEC.TOTT08£1nIlEvouc.: errnvw TO nA01UOKOAO urrpootu ana 1110 Eloo(5o OTTlnOU. OElPEC. oUTOI (51OTI8EVTOI onuepo OTTOTIC. oO<poAOUC. (51o<p0PoC. noOOoAOl TTOUxpnOlIlOTTOlOUVTOl Via tn OTnpl~n TTPoVWV.. 111. EIVol TTPOTlIlOTEPO va (50UMljJEl KovdC.OTTOEl(51KEC. xct (5POlloKlo KAdvouv KOl xWPI'-~ouv EVa KnTTo. fho oTTOTOllo (5POlloKlo TTPETTEI a v oTTO<pEux80UVVI0 Mvouc. (510Il0p<pwonc.. WOTE va IlTTopdTE va (5ouMljJ£1E TToVTo IlE oMKAnpEC.TTETPEC. va tnv KoV£1E OE (51o<P0PETlKo £TTITTE(5o.XPElo~OVTol oVTnpl(5EC.

KOI rrAoniOKOAO nAoVlo<. n .ncrpsc OE OKOAE<.. nuoocxouc £IVOIlO EVa tetcpto n cxoun KOALJ1EPO EVa tplto lOU aUVOAIKOU uljJou<. K01oaK£uo~ou~E onoorpovvron ana XOVTPOKOKKO XOAIKIO oxupc. To £OW1EPIKO ~o8o<. 10 'Etot OUV6UO~OVlOl LlO nEA~o lWV nooooxtov otnv rrAEUpo me OmorrAlv801 KOI q>UOIKE<. Via va un 6n~loupyn8£1 ouocepeuon uvpcofcc.JEAIO ~IO otpoon q>IA1POUana aU~TTI£O~EVOXOAIKI noxouc 10-15 EK.uno 10 8q. tonoeernonc Via lOU<.

AU10 va On1101vEI: 000 TT10l)JnM £lVOITO OKOAonono.. XU1E~ OUl1nOV£I~ OKOAE~ OTTO OKUPOOEI10 I1noPOUV va xpnouronomsouv EUKOAO.. va Ilpiv KOTOOKWOO£1E 1110OKOAO TTPETTEI va UTTOAOYIO£1E lOV oplBl1o lWV OKoAoTTonwv KOI tnv KAlon.I1WOO"iKOU 0110 I1IKPOU<. . KAlon npoc TO K01W.... To ul)Jo~ lOU OKoAoTTonou OE Bo TTPETTEI va ~£TTEPVOTO 15 EK. I1TTOPOUI1E Kala rnv xotooxeuri tnc OKOAO~ va npooop11000UI1E nc KAIOEI~ 110VOnovto KOI K01W ana mOKoAo... flo 10 ~oBo~ lOU nOlnI1OlO~ 10XU£I 0 KOVOVO~TTOUEXEI ovoq>EpB£I: DUO ul)Jn ouv EVa ~6e0~ nomI1OlO~ TTPETTEI KOVOUV neplrrou 65 EK. M£1O lOU~ OIV£101 neplnou 1 EK. Lmv cpxn TO pUBI1I~OUI1E KOla TTMlO~ I1E 10 OAq>OOI. 0 oplBl1o~ lWV OKoAoTTonwv TTpoKumEII1E tn ololpwn me ul)JOI1£1pIKn~ OIOq>OPO~ I1E10 ul)Jo~ lOU OKOAOTTOTIOU.. ElOl W01E va ~VOIVEI EVO~ OKEporoc oplBl1o~ oxcxoncnov. TTE1PO<._~y::r.('\(~:¥v.. AMO~OUI1E 10 ul)Jo~ lOU OKoAononou.. .To oUI1TToyn outo KOI1llano I1TTOPOUV xpnotuortomflouv EUKOAO.V'l API01EPO: KOI1TTU- OTTO OKUPOOEI10 ~6eou~ 20 EK. MIa KOIlO ul)Jo~ lOU OKor. ana OKUPOOEI10 novw OE XOAIKI. Om:OTTAIV80u<. npEnEI va OOUAEUOUVnovrc DUO 010110. To OKoAoTTono torroesrouvtor 010 VWTTOOKUPO- OEI10 KOI n oKpl~n lOU~ BEon pUBI1I~ETOII1E xtunnuctc lOU AOO1IXEVIOU Oq>UPIOU... flO 10 unoxomo oxcxonduo £TTOPK£I 1110unoooun 10 EK.. 1000 TT10O1EVO £lVOITO nOln110TO. KOlW: EVa I'iP0l10Kl I1pO<.'. m<. To K01W oKoAonolllOnoB£1EITOI OE BEI1EAIO To I'iP0l10KI OTTO om:oTTAlv80u<.tnv EIOOI'iO lOU ~R-:::r.. VIa va I1TTOPEI a q>EUYEllO v vepo tnc ~poxn~.. ElOl W01E va npOO1OlEU£101 ana lOV TTOV£10... ovod.ononou £lVOI KoBOPIOI1EVO 010 15 EK.. KOVEII110 orpoen KOI ~ETTEPVO tnv EAOq>PIO KAIOn I1E EVa TTAOnJ OKOA0l10n II '3~rr~~~:t=tj~~i¢~tJ~ A6ypOI1I1E~ OKOAE<.o'to CJKoAonO'tlo 1i0 va I 10 OTTln OIOlIBEVTOI KOTOOKWOO1OUV OKOAE~ yupw OTTO Onl1EpO TToMo ElO1110 K011110no. £lVOI ol1W~ noM ~OpIE~. AYOTTmo £lVOITO AEYOI1EVO110VOKOI1I1OlO OKOAOTT0110. 10lPI0~OUV 0110AUTO 010 KUKAIKO oxriuu ""'--" .IKoA£~ ono .

tAl!~ _ ___'_~E.~ . TTEtPE<.. <pOpOIO 1l0VOKOIlIlOto OKOAOTTOtlO OTTO to iOlo TTEtPIVO UAIKO L.::i!f2'::o... Kotw....o--"""'~.. IlIKPOU IlEYE90u<.H OKOAO OE~IO OTTOtEAEitOI OTTOEVIOiE<. TTOUtOlPIO~OUV IlE nc TTMKE<. me !3EP0vtO<...._ _ __:__.

To oKoAonono npcna va 1OT108£10UVIOI E ~ ETIlKOAuljm1-2 EK. flo va onoouvetc OEnAonE~ OKOAE~ ouvexek opuouc. MlKPOI naOOaAOl anD 10 1010UAlKO on~IOUpyOUv 10 l£A£IWlla 1WV OKaAonanwv . 80 rrperre: OEKo8E oKoAononTO «ouucnc va lOn08£1ouVIOl OE OIO<jlOpEnKE~ 8EOEl~~£10~U lOU~. Kmo tnv tonoaemon 1WV oKOAononwv 80 rrperre: no VIa va EAEYX£1E 10 ~o80~ lOU notnuoroc KOIva lOn08£1£11E 10 OA<jlOOI. Eow 101l08£ln8nKov ~IKPE~ rretpsc OIlO ypavitn. Yndpxouv EVlO(E~OKOAE~ OE~nKn ~ETO~U 50 KOl150 EK.

.

H I1EyoAn eucovo optotepc OElXVEI Eva nap60ElYl1a xpnonc roiprcorov svickov aKaAOnallWV Kat E KTOC. AnolEAouVTOI ana 10 1010 UAIKO.nAOKEC. To ouotnuo roixonoucc nou ~AEnnE 010 En0I1EVO OlnAOaEAloo anOTEAEl101 ana nETpEC. AUTEC.naaaOAOUC.01 OVOl1a~OI1EVEC. unooouri XpElO~EmE SEI1EAla ana ioxvo aKUpOOEl1a nou va aVTEXOUVorov novsro. uncpxouv Kat 0101- nerpoc oe aKOAa Kat AlSOmpwTO.'[olXonoliac.nou TOnoSnOUVTat srri tonou XWPIC. na TOUC. AnOTEAOUV IOaVlKrl mrlpl~n os nAaYlO nou I1nOpEl va npooopuoorsl oe KOSE oxriuc xtopou Kat oe orroro Olal10p<jlWan EmSUI1EITE. I1E EnaYYEAl1allKrl rrorornro. I1E opsoYWVlO OIOTOl1rl otnpl~ouv EOW TnV nAoYlo.Kat E~WTEPlKEC. 'ETall1nOpOUI1E va K01aaKEUoaOUI1E Eva tolxo utjmMc. n erriKOI otpwon IlTTPOotO . WVIEC. toixonoucc urrcpxouv os OPSOYWVlEC.os nAaYlEc. OTTW<. auvoETlKO. Y xo: os KOIAO Kat KUPTOoxriuc.KaSwc. Koviapa xeio ttpcvev aE oxriuo L vto tn mrlpl~n TOU Eoa<jlOUC. Oc. nMKEC. LTrlAE<. E?WTEPlKEC. ataSmlKrlC. ETpIVOUC. Kal '[olXonolia xwpiC.. nou a n ava<jlEpSnKav non.

ME cucmuctc
10LXOTTOIIO<; OTTO TTE1PE<; 10TT09ElnIlEVE<; n ilIa TTOVW ornv ohAn XWPI<; IlTTOPOUV OUVOEllKO

va K0100KEUOotOUV OIOXwPlotIKOI1OIXOI Kat otnpIYIlC10 Ko9E llopQ)Jl<;

Movo n npetn

O1pWOn rrerpcc lOn08EtEi10l

p= 5,0 kN/m2

OE IJIO Em<pOV£!O unoooxru; IJE 8EIJEAI0 ana OKup05EIJO. E~w onarrEi"wllJEYOAn OKpf~EIO YIO va IJn XPEIOO1E1 ~lop8w80uv 01 snova IJEVE~O1pWOEI~. nElpE~ IJE OUAOKWO£!~KOl mEpUYIO EYYUWVlOlmv KOloMnAn ouvoscn lWV EmK08nIJEVWV rretpeov nou oxnuotfdouv nIJIKUKAIO. EmnMov 0108EpomlO tnc 101X0nOlfo~ xwpf~ kovicuo E~OO<pOAf~EtOl OVYEIJI010UV IJE OKUPO~EIJO01 O1POYYUAOf80AOIJOI, nou EX£! K08E nerpo. AUTOf 01 80AOIJ01 snrrpenouv

r -"~~~<"Z''''~~~<''''"'"''~~
1--";" I-~~(

I-- ~ I-- ~

cnpw,I'a ano yatOucpaCJlla cp£ptO UAtKO, £CJCllt£PtKRYCllvia tptJSnc; ~ 300 (Olilloc;, xaAIKt, CJdpa)

~
~"

I-~."

I--p.
~"

~h

tnv tonoestnon

OI~EPEVIWV po~~wv onAI' ouoo. EVIOXUOUVlO ouvocnso OKUpO~EIJO KOI 0YKUpwvouv TOVrolxo 010 8EIJEAI0. Lm OEIPO OUlWV lWV rrpotovnov uncpxouv nelPE~ KOAuljJn~ nou unopouv va otcaeoonorn80uv IJE EI~IKn KoMo OE ~IO<pOpO onuelc. EmnMov unopouv va orevovonomaouv IJE OIAIKovn.

~
!-

~

aplloc;ano
" "".. G--.Qnootpa

.;'
10!

~ ~VK~~all~_~
IlEVOAn6uvo_."
torntc Katana-

f\

l,nan~ . XI:
.1't.OVl~OlOVnOYElO

100

H totxorrouo unopef va KOtOOKEUOotEl EAEu8Epn, oMo Kat va otnpl~EI oKojJn npnvn KOI nAoYIEe;. no auto npEnEI va uncpxer EVa 8EjJEAI0 ana XUtO OKUP015EjJO,onou eiocvovtoi OI15EpEVIEe; ap150l p orrsicpou, 01 onolec oonvouv orouc KEVOUe; 80AOjJOUe; me; nerpcc, EmnAEov OI15EpEVIEe; pap150lot08EponOlouv Tn ouv15Eon tWV otpWOEWV ono nerpc. npo~ tnv nAoYla KOAUmEtOI n toixortouo jJE XOVlpO yatou<poojJo. Mia 151ato~n onootpaYYlone; EjJnoOI~EI tn OUYKEvtpoon uMtwv

ElillKO KOPPOtlO pEtotpinouv tOY KnnO OE K08latlKO r'lo va ElVOl oplJOVIKn n orouopqxoon lOU I xrmou, mn08£TOUVTOl W<;ouunxriptouo one nElpE<; Al8ompwon<;, nc OKOAE<;,roue toixouc KAn., El5lKO tcnptooto KOlJlJono, IJE TO ortoio IJnOpEITE va mVIO£TE OPIOIJEVO OlVTPIPOVlo, yr..ampE<;, noYKOI, oroixslo qxonouou «m noMa oMo, vrc
onuslo. Yncpxouv

va onurouovnocte

oTIJOOq>OlPo otov krino.

H IJEYOAn EIKOVo 010 5E~IO 5ElXV£1 Mo nE·

tpivo oVTIKElIJEVo IJE KOIAn KOl xuptn ETIlq>O· VEla, ana TO onoio OVoPM~EI VEPO, 10 ortolo
To oVHKEiIJ£VO IJ£ TO VEPO KClTW, sfvm IJIO TlETPO IJ£ OIJOKEVTpE<; OUAOKWO£I<;. nWAEilOl IJ£ TO nepl8wpl0 W<; nMpE<; OIVTPIPaVI 5EX£TOl IJIO AEKovn KOlIJEOW EVO<;rretpivou OUAOKIOU05nYElTOI OE IJIo oMn AEKovn nou PPIOK£TOl XOlJnr..aTEPO, YIO ~OVOVEPEl IJEtn POMEIO IJIO<;oVTAIo<; 010 oPXIKO ul(Jo<;. H pori TOUVEPOU nxel oov EVa 1J0UpIJOUPl01J0 nou XOPI~EI npculo. To VEPO nou E~oTIJI~£TOI 5nIJlOuPYEl 011<;~EmE<; IJEP£<;lOU KoAOKOlPIou EVa euxcproto IJIKPOKAIIJO.

iiiIIII" .

°YKOKlO cno OV8EK1lKO one KOlPlKE<.. TTOU 10lPlO~OUV liE Tn Al8001pwon OAOKAnpWVOUVTn Ol0l-l0p<pwon lOU KnTTOU. H ETTl<pOVEla Ka8iolla10<. ~uyxpOVw<. UAlKO.ETTl<POVEIE<.. IIITopEi va Eival avo~EiOwlO alOOAl n 1POTTlKO ~UAO nGYKOKlG KGl yAOcnPEC.To TTOlXViol OV0I-l£OO 010 cvti8£10 KOl OlO<pOP£1IKO UAIKO TTOPOYEIOUV0I-II0I-I0 KOl onl-lloupyd ouvxpovcc TO OUVO£1IKO KpiKO TTpO<. ITOUEV1UTTWOlO~El.. 10 01 yt. OUV8nKE<. 11<. <pUOlKOTTEPIj3oMov KOI tu..OO1PE<. .H TTETPOoUVOUO~£1OlI-lE OVOSdOWTO XOAuj30 n I-IETTOAUlll-l0 lPOTTlKO SUAO KOl XOpi~El Eva ESE~mnI-lEvO V1l~OlVYlO XwpOU<. one oUIIITayn ITE1pa.ETTlO1PWI-IEVE<. I-IE TTpOOlVO.naYKOKla KrlllOU ue ITAEUPE<. ITE1pa<. OIKOOOI-IE<. npEl-lio<. n nap1Epl cno OKUpOOElla liE aKllVoj3oAnllEvn ETTl<pOVEla <pUOlKn<. I-IETO OIO<pOpO KOI-II-I0110 I-IITopd1E va TTEPIj3oA£1E TO ITpOVE<. OTTOEIOIKO OKUPOOEI-I0 I-IE O1IAj3WI-IEVn ETTl<pOVEIOOIVOUV tn OUVmOTnTO va EA0<PPUVEI Kov£i<.

nttp£~ Al8ocnpwCJn~ cnolXda w~ CPWtlCJPOU ~TO OK01(]51 5nl. n orrolo TOVI~£lOl ana E~Unvo TOn06£mjJEVO otoixelo CPWlIouou..1I0upyd"rOi otov xrirro jJIO L1510lT£pn 01lJOmpOlpO. KOljJ£ OVTOxn ora KOIPIKO CPOlVOjJ£VO AOjJn£c. ~£ £OW1£PIKO cpwTla~o 10n09£1OUvtor ~Eaa am A190otptcon Kat xapI~ouv Eva 51aKpITIKO Kal 5IaKOa~nTlKO CPWTI~a~oOTovKr\no ._ L_ nE1p£<. 01 netpec nou pMnET£ £5w 5106ETOUV or06£PEC. nou n KOAw51won TOUC. PIOK£P 101 K01W ana tnv AI6oorpwon KOI 05nY£l O£ jJIO K£VTpIKn ncpoxri nA£K1pIKOU P£UjJOTO<.

69. 42. 75 L'lloKoa~mIKo ax£Olo 30.35. KUKAO<. £1PE<.64 M MOAOK£<. rretpec Kon£Ao ernoxonou 75 75 Kctcoxeuri ~EP0V10<. 7 MEyoAn nstpo Al8ompwan<.70 L'l6vnan 48 L'lpO~OKIO 62. n£1PE<. 7 . 21. 43 'ETOI~OKO~~0110 Eu8uypo~~lan 83 47 looneoroon 14 K KOVOVIK£<.83 EVIOIE<.72 /\I~VOUAO 60 33 4 L'lIOYWVIO ronosetnon L'lIOYWVIE<. 37 KAlan opouou 81 Kuplo OpO~OKI 29 A AVOKUKAW~£VOUAIKO 11 Av8EK11KnAI80mpwan 32 AvwOo~n 1WV orpoicetov Anootpcvvion 22 Apuo! 33 Aa~EmoAI80<. 13 EVIOIOaKOAOn01l0 26. 84 n Enineco unoooxric 20. 31. lpcvttnc 92 7 A Aconxevio coup] 14 Aerrto aUV1pl~~O 49 /\18ompwTO ~E Ouv01omm orrootpovvionc 70 /\18ompwTO<. AUArl 67 7 45 r rMmpE<. M£1pnan 14 7 B BoaOAm<.n£1pE<.E EKaKOcp£o<.

. 13. 59 n naYKOKla 92 napKt 30.25. nEplSwpIWV 39 nttplvo<. 27. 81 Tolxot 58. 40. ~waOrKOU 8 nttpE<. ana aKupooE~O 10. ~waOrKO 57 ana nMKa Mvnan<. 29 LKUpO 11 LtaSEponQlnan nEplSwpIWV LUvtPI~~O 11 LlpUPI AISompwan<. 15 LxEoloypa~~a tonosetnonc LxtOIO ronoaetnonc 30. KUKAO<.31 napttpi 92 nanOUtOiO epvccicc 17 noaaoAol 75 nttpE<. 21 . 41 7 o Oooorptornpec OmonAlvSOI 13 9.40 nAOtUaKoAO 26. 60 nttpE<. ucponsporsc 76 nttpE<.46.20.38 Yrtnpeoio CAD 67 N 34 ospov EnlnEOo <l>UOlKt<.29 noplpuphn<. 14.25 nttpE<.37. erpcpuovric 17. MIVI nOaaOAOI 81 8 I LKOAO 26. 7 npOmotEUTIKO yuaAlo 17 npOmotEUtlKO pOUXO 17 p PdSpo 22 .69 23 y Yrtooouri 11.MIKpn nsrpo AISompwam. AISompwan<. 20.44 T Tolxoc mnpl~n<. AISompwan<. nttpE<.

ISBN 3-625-11274-4 911~llll~~lllllJIJllllllllll .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful