OSLOBO\ENJE

BH NEZAVISNI DNEVNIK / LIST GODINE U SVIJETU 1992.

Sarajevo, ~etvrtak, 27. 9. 2007.

Cijena: 1 KM/6 KN

Godina LXIV

Broj 21.804

www.oslobodjenje.ba

Miroslav Laj~ak pred poslanicima NSRS

Transparency International optu`uje vlast Bosne i Hercegovine

NE]U TOLERISATI SEPARATISTE U DR@AVI

3. strana

Ministar odbrane Selmo Cikoti} za Oslobo|enje

NA[I VOJNICI U NOVIM MISIJAMA

Vladaju}a elita radi za sebe, a protiv interesa gra|ana

5. strana

Odjek predizborne kampanje u Hrvatskoj

DR@AVOM UPRAVLJAJU

SANADEROVA OFANZIVA NA HERCEGOVINU

BAHATI POJEDINCI
Danas spisak A reprezentativaca BiH
Predstavni~ki dom dr`avnog Parlamenta

10. strana

9. strana

Otvorenje sjedi{ta dr`avnog ~uvara granica

IZMJENA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
U prijedorskom naselju Gomjenici

18. strana

GRANI^NA POLICIJA NIJE VI[E PODSTANAR
7. strana

MERZI] I MRAVAC PUCAO U DJEVOJKU, A POTOM SE UBIO NOVA IMENA?
45. strana

23. strana

2

U @I@I
Fausto Pokar ponovo predsjednik Tribunala

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Su|enje generalu Rasimu Deli}u u Hagu

Sudije Ha{kog tribunala su u srijedu, na vanrednoj plenarnoj sjednici, odlu~ile da italijanskom sudiji Faustu Pokaru/Pocar povjere jo{ jedan mandat predsjednika Tribunala. Za potpredsjednika je, tako|er u drugom mandatu, izabran sudija Kevin Parker iz Australije, javila je novinska agencija Sense. Predsjedni~ki i potpredsjedni~ki mandat traje dvije godine i mo`e se jednom obnoviti, tako da }e u novembru 2009. godine biti izabrani novi predsjednik i potpredsjednik, koji }e te du`nosti obavljati do kraja rada Ha{kog tribunala.

Silajd`i} i Gul razgovarali o saradnji
^lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} sastao se u srijedu s predsjednikom Republike Turske Abdulahom Gulom u pala~i Dolmabah~e u Istanbulu. Kako je saop}eno iz slu`be za odnose s javno{}u Predsjedni{tva BiH, glavna tema razgovora bila je trenutna politi~ka situacija u na{oj zemlji i regiji te ekonomska saradnja dviju zemalja. Konstatirano je da su bilateralni odnosi dobri, te da ih treba unaprijediti ve}om ekonomskom saradnjom.

Rasim Deli} u ha{koj sudnici

Funkcionalna ili propala dr`ava?
Transparency International BiH uz podr{ku Ambasade Velike Britanije i Udruge Fridrich Ebert Stiftung i u saradnji s Parlamentarnom skup{tinom BiH organizira danas u Sarajevu “Otvoreni parlament” pod nazivom “Raskrsnica puteva: funkcionalna ili propala dr`ava?”, javila je novinska agencija Fena. Tom prilikom okupit }e se eminentni me|unarodni i doma}i eksperti iz vladavine prava i problema korupcije, uklju~uju}i i jednog od vode}ih svjetskih stru~njaka u izgradnji dr`ave prof. Davida Chandlera iz Velike Britanije, koji je u svojim brojnim nau~nim radovima veliku pa`nju posvetio upravo procesu izgradnje dr`ave u BiH.

Mud`ahedini napustili boji{te u Zavidovi}ima
Fadil Hasanagi} ka`e da je poku{ao odred "El-Mud`ahid", dok je bio pretpo~injen njegovoj diviziji, staviti pod komandu, ali u tome nije uspio
Ratni komandant 35. divizije 3. korpusa Armije RBiH Fadil Hasanagi} izjavio je ju~er na su|enju generalu Rasimu Deli}u u Hagu da je poku{ao odred "ElMud`ahid", dok je bio pretpo~injen ovoj diviziji, staviti pod svoju komandu, ali u tome nije uspio. Naglasio je da mu komandant "El-Mud`ahida" nikada nije podnio ni pisani, a ni usmeni izvje{taj.

Deli}ev glas na forenzi~koj analizi
Ju~er je predsjedavaju}i Pretresnog vije}a sudija Moloto saop}io da Tu`ila{tvo zahtjeva da se, u utorak narednom svjedoku, a to je, kako je re~eno, trebalo da bude prevodilac Ajman, prika`e videosnimak navodnog obra}anja generala Rasima Deli}a mud`ahedinima na tzv. „opro{tajnom sijelu“. Preko Ajmana, tu`ilac namjerava taj snimak da uvede u dokazni materijal. Me|utim, Deli}eva odbrana se `estoko usprotivila tome jer „nema dokaza da je snimak autenti~an“. Ipak, pretresno vije}e je „radi korektnosti prema optu`enom“ odbrani omogu}ilo da za 14 dana pripremi odgovor na zahtjev, {to zna~i da }e se u ovoj sudnici opet voditi „boj“ izme|u optu`be i odbrane o famoznom videosnimku. Ina~e, taj snimak je trenutno na analizi glasova u holandskom forenzi~kom institutu.
"El-Mud`ahida" samo jednom prisustvovali analizi borbenih dejstava. Hasanagi} je objasnio da je Operativnoj grupi Bosna, iz koje je nastala 35. divizija, odred "El-Mud`ahid" prvi put pretpo~injen 24. oktobra 1994, ali da je nakon nekoliko dana borbi napustio zavidovi}ko boji{te. Svjedok se nije mogao sjetiti da mu je odred i tre}i put pretpo~injen, i to 2. juna 1995, iako mu je predo~ena naredba komandanta 3. korpusa Sakiba Mahmuljina o tome. Vasvija Vidovi} je Hasanagi}u pokazala njegovu izjavu koju je ranije dao istra`iteljima ha{kog Tu`ila{tva i u kojoj su zabilje`ene njegove rije~i kako nikad nije vidio komandanta odreda "ElMud`ahida" i da ne zna ko je. Tada je spomenuo da mu je do{ao ~ovjek iz odreda, koji je rekao da se zove Muatez i da je „vojni komandant“.

Osude pore|enja
Me|unarodni institut za bliskoisto~ne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane pripremio je analizu aktuelnih politi~kih doga|anja u BiH, u kojoj se izjedna~ava politi~ki anga`man predsjednika Stranke za BiH Harisa Silajd`i}a i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, saop}ili su Mladi Stranke za BiH. Oni najo{trije osu|uju zlonamjerne poku{aje izjedna~avanja, a koji za cilj imaju dodatnu destabilizaciju dr`ave i izazivanje reakcije me|unarodne zajednice u vidu smjena.

naroda u pogledu ustavnog ure|enja BiH i budu}nosti Hrvata, javila je novinska agencija Fena. U priop}enju NHI navodi se kako Deklaracija sadr`ajno u cijelosti odr`ava programske ciljeve te stranke, te da je od svoga utemeljenja NHI stalno nagla{avao da je BiH okvir unutar kojega treba rje{avati pitanja polo`aja hrvatskog naroda, koji treba biti konstitutivan i jednakopravan s druga dva.

Samovoljni smje{taj
Hasanagi} je, tako|er, kazao da je nakon drugog pretpo~injavanja 31. diviziji 31. marta 1995. naredio Komandi odreda da formira bazu na 12. kilometru, ali su se oni samovoljno smjestili na 13. kilometru i on tu ni{ta nije mogao da promijeni. S obzirom na to da je Komanda 35. divizije planirala akciju Prolje}e, Hasanagi} je 8. maja 1995. naredio Komandi "El-Mud`ahida" da ustroji evidenciju jedinice i dostavi mu je, ali nikada nije dobio odgovor. Sedam dana kasnije, komandant odreda Abu Mali dostavio je Komandi 35. divizije svoj plan napada na Pocjelovo. To je jedini dokument koji je komandant "El-Mud`ahida" dostavio komandi. Hasanagi} je dodao da su predstavnici

Komandant Muatez
Hasanagi} je kazao kako su mu u Komandu jednom, sa prevodiocem Ajmanom, do{la dvojica mud`ahedina, od kojih je jedan rekao da se zove Muatez i da je komandant, a drugi da je Abu Mali i da je emir. [efko HOD@I]

Neophodne reforme
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} rekao je na sastanku s izvjestiocima Monitoring komiteta Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope da BiH mora napraviti iskorak u reformama Ustava i policije, javila je novinska agencija Fena. [piri} je ocijenio o~iglednim "koliku cijenu pla}amo zbog neusvajanja aprilskog paketa ustavnih promjena".

Podr{ka deklaraciji
Predsjedni{tvo Nove hrvatske inicijative (NHI) ocijenilo je potpisivanje Kre{evske deklaracije prvim zna~ajnim iskorakom ka definiranju stajali{ta politi~kih predstavnika hrvatskog

Apelaciono vije}e Odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 11. septembra 2007. godine odluku po `albama na presudu sude}eg vije}a u predmetu Dragan ^ovi} i drugi, kojom se uva`avaju `albe Tu`ila{tva BiH i branioca prvooptu`enog Dragana ^ovi}a, te se ukida presuda sude}eg vije}a od 17. novembra 2006. godine. Istom odlukom odre|eno je odr`avanje pretresa pred vije}em Apelacionog odjeljenja, saop}eno je iz Suda BiH. Presudom sude}eg vije}a ^ovi} je ogla{en krivim

Ukinuta presuda ^ovi}u
za krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja ili ovlasti i osu|en na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Sude}e vije}e je prvostepenom presudom oslobodilo Dragana ^ovi}a, Jozu Ivankovi}a Lijanovi}a, Slavu Ivankovi}a Lijanovi}a, Mladena Ivankovi}a Lijanovi}a, Jerku Ivankovi}a Lijanovi}a, Matu Tadi}a i Zdravka Lu~i}a optu`bi da su po~inili ostala krivi~na djela sadr`ana u optu`nici. S obzirom na to da Tu`ila{tvo nije ulo`ilo `albe u odnosu na optu`ene Matu Tadi}a i Zdravka Lu~i}a, osloba|aju}a presuda sude}eg vije}a u odnosu na njih je postala pravosna`na. Dragan ^ovi}

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

U @I@I

3

Miroslav Laj~ak pred poslanicima NSRS

Ne}u tolerisati separatiste u dr`avi
Reforma policije ne zna~i ni uvo|enje reforme Ustava na mala vrata niti u pitanje dovodi postojanje Republike Srpske • Pri~a o neustavnom preno{enju nadle`nosti na dr`avu neta~na • U ovom entitetu dr`ave skoro da i nema, poru~io visoki predstavnik
Visoki predstavnik me|unarodne zajednice Miroslav Laj~ak pozvao je politi~ke lidere Republike Srpske da do kraja ovog mjeseca sa svojim partnerima iz Federacije BiH prona|u rje{enje oko reforme policije kako BiH ne bi izgubila jo{ jednu godinu na putu ka evropskim integracijama. Pregovori oko reforme policije, istakao je slova~ki diplomata, ne zna~e ni uvo|enje reforme Ustava na mala vrata, niti se reformom policije u pitanje dovodi postojanje RS, ponoviv{i da se moraju po{tovati sva tri evropska principa, a nijedan od prijedloga pristiglih iz RS nije bio u skladu s njima. „Evropski principi ne utvr|uju se ni u Banjoj Luci ni u Sarajevu, ve} u Briselu“, bio je izri~it Laj~ak. Visoki predstavnik se u svom obra}anju osvrnuo i na sve ~e{}e najave politi~ara RS o preispitivanju prenosa nadle`nosti sa entiteta na BiH. On je kazao da su navodi o ogromnom broju prenesenih nadle`nosti bez sagla-

Predstavnici RS u dr`avnim institucijama blokiraju uspostavu jedinstvenog ekonomskog prostora

Milorad Dodik:

Spreman sam na posljedice

Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, repliciraju}i na izlaganje visokog predstavnika Miroslava Laj~aka u Narodnoj skup{tini Republike Srpske, izjavio je da, bez obzira na posljedice, nije spreman da prihvati bilo {ta {to dira jasno pozicioniranu strukturu policije RS i da zahtjev da se RS odrekne policije zadire u ustavno ure|enje, {to je neprihvatljivo za ogromnu ve}inu njenih gra|ana. „Prihvatamo BiH, ali ho}emo da ~ujemo da se prihvata i RS . Vjerujemo da ste vi dobronamjerni, ali kada do|emo u Sarajevo, ~ujemo da ne prihvataju ni 'r' od Republike Srpske”, naglasio je Dodik. nomskog prostora u zemlji. „Izolovana rje{enja koja donosi RS, kao {to je Zakon o gasu ili Zakon o fiskalnim kasama, bez temeljnih konsultacija da dr`avom ili Fe de ra ci jom BiH, ne poma`u ni RS ni BiH u ekonomskom napretku“, naglasio je Laj~ak. Visoki predstavnik poru~io je politi~arima u RS da ne}e „imati nimalo tolerancije“ prema bilo

kojoj stranci ili politi~aru koji budu dovedeni u vezu s nevladinim organizacijama koje se zala`u za izdvajanje RS iz BiH. „Pitanja koja se ti~u teritorijal nog in te gri te ta i po li ti~ke nezavisnosti BiH ne pripadaju nadle`nosti RS. Prema Ustavu, RS ima svoje mjesto u BiH i to se mora po{tovati. Me|utim, ne mogu ignorisati to da u RS skoro da nema BiH“, bio je izri~it Laj~ak.

Crna rupa Evrope
Visoki predstavnik kazao je da klju~no pitanje za BiH nakon 30. septembra nisu sankcije koje bi on eventualno izrekao, nego posljedice koje }e BiH trpjeti ne postigne li se dogovor o reformi policije. „Posljedice odbijanja evropskog puta, posljedice koje vode u izolaciju, posljedice za zemlju koja ostaje crna rupa evropskog kontinenta“, prema rije~ima visokog predstavnika, ono je {to treba da brine politi~are u BiH.
G. KATANA

RS bez principa
U obra}anju poslanicima Narodne skup{tine RS u srijedu u Banjoj Luci, Laj~ak je kazao da su neosnovane tvrdnje da se „reforme koje }e BiH odvesti u Evropu koriste kao izgovor za aktivnosti koje podrazumijevaju derogiranje statusa entiteta“.

snosti RS neta~ni, te podsjetio narodne poslanike da je RS u svim slu~ajevima dala svoj pristanak. Svih 27 zemalja ~lanica EU, kazao je, moralo je mijenjati i dopunjavati ustave. Govore}i o ekonomskom razvoju BiH, visoki predstavnik ocijenio je da i poslanici u Narodnoj skup{tini i predstavnici RS u institucijama BiH blokiraju uspostavu jedinstvenog eko-

I nakon Banje Luke bez dogovora o policiji

Iluzije nema, nada jo{ postoji
Ni u jednom od ~etiri pitanja na stolu nije postignuta saglasnost
Niti nakon ~etvrte runde pregovora o reformi policije u na{oj zemlji koja je odr`ana ju~er u Banjoj Luci u prostorijama OHR-a, predstavnici osam politi~kih partija iz Bosne i Hercegovine nisu postigli dogovor. Na sastanku se razgovaralo o ~etiri pitanja: principu nacionalnog zakonodavstva, zastupanju u kolegijumu Ministarstva bezbjednosti, pitanju o nacionalnom sastavu policije te pitanju izbora direktora policije. Ministar unutra{njih poslova Republike Srpske Stanislav ^a|o izjavio je nakon sastanka da se ni u jednom pitanju nije postigla saglasnost. Slobodan Nagradi} je ispred Partije demokratskog progresa rekao da su svi svjesni ~injenice da vrijeme curi. „Ali, polazimo od toga da ne}emo dozvoliti ukidanje policije RS”, rekao je Nagradi}. Visoki predstavnik me|unarodne zajednice Miroslav Laj~ak izrazio je o~ekivanje da se dogovor postigne u zadatom roku. „Nema iluzija o tome gdje se trenutno nalazimo. O~eku jem da se do ne dje lje pos ti gne do go vor. Tre nu tno ne bih `elio da {pe ku li {em o mo gu}im sa n kci ja ma ako do do go vo ra ipak ne do|e”, izja vio je Laj~ak. Novi pregovori su zakazani za petak, 28. septembar, u zgradi OHR-a u Sarajevu.
A. PRAVDI^ Svi su svjesni ~injenice da vrijeme curi, ali popu{tanja nema

Foto: A. PRAVDI^

4

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Evropski parlamentarci u posjeti Centrali SDA

Poku{aj revizije srpske i hrvatske knji`evnosti

Branka Doki}a brine bosanski jezik
Propalo imenovanje dr`avnog ombudsmena za ljudska prava • Oboreni zakoni o srednjem obrazovanju
Zbog odluke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, po kojoj se mnogim piscima Srbima i Hrvatima pripisuje bosanski kao maternji jezik, poslanik PDP Branko Doki} zatra`io je na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH u srijedu hitno o~itovanje dr`avne Vlade. „[ta }e Vije}e ministara preduzeti da se ispravi politi~ki onesvije{}ena i ignorantska odluka", upitao je Doki}.

Foto: D. ]UMUROVI]

Sje~a ambasadora
Poslanik HDZ Slavko Mati} zatra`io je od Predsjedni{tva BiH da mu se dostave podaci na osnovu kojih su kriterija i razloga prije isteka mandata razrije{eni ambasadori BiH pri EU u Briselu Lidija Topi}, u Be~u Darija Krsti~evi}, te Miroslav Palameta u Vatikanu, kao i kako je do{lo do imenovanja predstavnika BiH u veleposlanstvima u Beogradu, Be~u...
„Savremeni srpski i hrvatski pisci javno se ogla{avaju izri~ito izjavljuju}i - ja ne pi{em bosanskim jezikom. Da apsurd bude ve}i, tekstovi Ko~i}a u kojima je on ismijavao poku{aje stvaranja bosanske nacije i bosanskog jezika NUBBiH je u Sarajevu kategosve „~istom budala{tinom“. Ako je tako, stava je Doki}, onda to zna~i da Vije}e ministara finansijski podr`ava „polupismene bo{nja~ke nacionaliste" sa 596.720 KM. Iako je Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH prethodno postigao saglasnost da se za ombudsmena BiH za ljudska prava iz reda srpskog naroda izabere Vitomir Popovi}, a iz reda bo{nja~kog naroda Emina Halilovi}, ova rje{enja nisu prihva}ena. Naime, poslanici su sa 12 glasova za, 20 protiv i dva suzdr`ana glasali protiv imenovanja Popovi}a, a sli~no je pro{la i Halilovi}eva koja je dobila svega devet glasova za, 17 protiv, dok je sedam bilo suzdr`anih.

Gosti pomno pratili izlaganje

Sankcije poga|aju samo Bo{njake
Gosti se posebno interesirali za mi{ljenje strana~kih du`nosnika o reformama policije i Ustava
Stranka demokratske akcije ne}e biti smetnja evropskom putu BiH prilikom dono{enja odluka oko reforme policije i bi}e krajnje fleksibilna, ali se ne}e i}i ispod minimuma zahtjeva, kazao je ~lan predsjedni{tva stranke Josip Juri{i} na ju~era{njem sastanku ~elni{tva stranke i delegacije Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope, koju je predvodio Finac Kimmo Sasi. Gosti su `eljeli ~uti mi{ljenje strana~kih du`nosnika o reformama policije i ustava. Dopredsjednik stranke Ibrahim Nadarevi} kazao je da SDA i dalje prihva}a pro{logodi{nje ustavne amandmane, ali je upitao kako je mogu}e da OHR-ov nacrt protokola o reformi policije predvi|a da ni`e razine vlasti donose prijedloge o bud`etu dr`avne strukture policije, te za{to je u reformu ugra|en mehanizam koji mo`e blokirati dr`avni policijski bud`et. Iskustvo u Vije}u ministara koje je iznio zamjenik ministra civilnih poslova i predsjednik Asocijacije mladih SDA Senad [epi} govori o stalnim i neobja{njivim opstrukcijama iz Banje Luke, ~ak i kada je u pitanju ustroj jednog savjetodavnog tijela kakvo je Ekonomsko-socijalno vije}e. Sasi je pitao da li bi bio problem da, kao u SAD, lokalne policije brinu o javnom redu i prometu, a SIPA neka bude bh. FBI, na {to je Nadarevi} kazao da na{a zemlja nije Indija sa preko milijardu stanovnika, nego mala zemlja sa ne{to vi{e od 3,5 miliona ljudi. Nadarevi} je izrazio sumnju da neko ho}e namjerno napraviti plan reforme policije koja ne funkcionira, ili plan koji nije mogu}e dogovoriti. Kao indikatore za ovu sumnju naveo je zakon koji je donio srpski parlament, prema kojem svi Srbi mogu imati srpsko dr`avljanstvo, privilegiju koju ve} u`ivaju Hrvati iz BiH kada je u pitanju Hrvatska, {to bi na kraju moglo rezultirati izolacijom Bo{njaka.
E. ZGODI]

Polupismeni nacionalisti
On je naveo kako je NUBBiH kategorisao vi{e stotina srpskih i

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Bez podr{ke
Poslanici na sjednici u srijedu nisu se uspjeli usaglasiti, pa je u parlamentarnoj proceduri pao i prijedlog okvirnog zakona o srednjem stru~nom obrazovanju i obuci u BiH. Ovo je jedan od reformskih zakona koje je na{a zemlja trebala donijeti kako bi se osiguralo uvo|enje evropskih standarda koja u oblasti srednjeg obrazovanja vrijede u Evropskoj uniji.
A. TERZI]

Branko Doki}: Kome pripadaju pisaci?

hrvatskih pisaca i vi{e hiljada njihovih knjiga pod odrednicom bosanski jezik. Tako je, napominje Doki}, Andri}eva ekavica u 54 knjige na bosanskom jeziku, kao i djela Branka ]opi}a, Petra Ko~i}a, Josipa Broza Tita, Antuna Branka [imi}a, Ivana Gorana Kova~i}a, Jovana Skerli}a, Alekse [anti}a i drugih.

risao pod bosanskim jezikom. Sarajevski intelektualci i mediji ovaj svojevrsni poku{aj revizije srpske i hrvatske knji`evnosti i nametanja jezika ignori{u ili im ne daju zna~aj", naglasio je poslanik Doki}, uz konstataciju kako je jedini koji je reagirao bio profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz, nazivaju}i to

Na pomolu epilog raskola u `ivini~kom Odboru SDA
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
KURSNA - TE^AJNA LISTA

Broj 188
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 27. 09. 2007. godine Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka Slova~ka R [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija [ifra 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 703 752 756 949 826 840 643 941 Valuta Oznaka Jedinica EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SKK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Kupovni za devize i efek.valutu 1.955830 1.207788 1.373129 26.772522 0.070712 0.261660 0.777452 1.197410 0.565032 0.251054 0.057241 0.211840 1.180456 1.133477 2.785069 1.381001 0.055291 2.495141 Srednji za devize 1.955830 1.210815 1.376570 26.839621 0.070889 0.262316 0.779401 1.200411 0.566448 0.251683 0.057384 0.212371 1.183415 1.136318 2.792049 1.384462 0.055430 2.501394 Prodajni za devize 1.955830 1.213842 1.380011 26.906720 0.071066 0.262972 0.781350 1.203412 0.567864 0.252312 0.057527 0.212902 1.186374 1.139159 2.799029 1.387923 0.055569 2.507647

Osniva se nova stranka
Edhem Bi~ak~i}, Mehmed @ili}, te jo{ nekolicina nezadovoljnika razmatrali mogu}nost formiranja nove partije
Vi{egodi{nje nesuglasice u ~lanstvu SDA @ivinice na pragu su rje{enja. Dvije struje, koje se ve} du`i period spore oko legaliteta najvi{eg op}inskog rukovdstva, mogli bi okon~ali nesuglasice formiranjem nove stranke. Sada{nji predsjednik SDA @ivinice Abdulah Deli} jo{ ranije nas je upoznao da su iz stranke isklju~eni Hamdija Mumi}, aktuleni predsjedavaju}i Op}inskog vije}a, Nail Jusi}, vije}nik, te Began Muhi}, doskora{nji predsjednik OO SDA @ivinice. Kada su u januaru ove godine bili izbori u SDA @ivinice i za predsjednika izabran Abdulah Deli}, jedna grupa ~lanova ove stranke proglasila je ove izbore nelegalnim jer su, prema njihovom mi{ljenju, izbori odr`avani po ku}ama, a zavr{nica se odigrala u privatnoj kafani. Me|utim, posljednji doga|aji idu u drugom smjeru i, po svemu sude}i, pristupi}e formiranju nove stranke. . „Imali smo sastanak sa Edhemom Bi~ak~i}em i Mehmedom @ili}em, biv{im visokim zvani~nicima SDABiH, sa kojima smo se dogovorili o mogu}nostima formiranja nove stranke. Postoji mogu}nost da formiramo stranku po uzoru na HDZ 1990 i mislim da }e ta opcija u BiH imati {ansu jer je u SDA sve vi{e nezadovoljnih ~lanova", tvrdi Nail Jusi}, vije}nik i isklju~eni ~lan SDA.
[. GAD@O

SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 09. 2007 SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 09. 2007

= USD 1.55223 = BAM 2.152195

Nail Jusi}: Izlaz je u formiranju nove stranke

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA
D`udit Cefkin, otpravnica poslova Ambasade SAD u BiH

5

Ministar odbrane Selmo Cikoti} za Oslobo|enje

Zvani~ni Va{ington u potpunosti podr`ava visokog predstavnika i njegova nastojanja Prijedlog pro{irenja operacija prvo }e vidjeti Predsjedni{tvo • Do kraja da se sporazum o reformi policije postigne reformu sedmice }emo zavr{iti ve}i dio posla oko vi{ka ljudstva, ka`e Cikoti} HerPolicijsku zvani~ni u Bosni i cegovini Va{ington
smatra klju~nim pitanjem, pa nedostatak napretka izaziva veliku zabrinutost, istakla je ju~er u Zenici otpravnica poslova ambasade SAD u BiH D`udit Cefkin (Judith Cefkin) tokom predavanja o temi „Ameri~ka politika u BiH“, odr`anog u srijedu u Zenici. Prema njenim rije~ima, klju~na i osnovna osobina ameri~ke politike prema BiH jeste podr{ka te`nji BiH da postane u potpunosti integrisana u evroatlantsku zajednicu. „SAD su zaista ubije|ene da BiH mora napredovati i na svom putu ka ~lanstvu u EU. Zbog toga smo zabrinuti zbog trenutnog }orsokaka do kojeg se do{lo u vezi sa sporazumom o policijskoj reformi, koja predstavlja jedan od uslova koji je EU postavila za potpisivanje sporazuma o Stabilizaciji i priklju~ivanju. Kao {to je visoki predstavnik Miroslav Laj~ak rekao, BiH se suo~ava s klju~nim izborom da li }e odabrati integraciju ili izolaciju. Vlada SAD u potpunosti podr`ava visokog predstavnika i njegova nastojanja da

Na{i vojnici u Morate imati multietni~ku dr`avu novim misijama

Cefkin: Podr{ka Laj~aku

Selmo Cikoti}: Pribli`avanje NATO-u sa svim ministarstvima

Sude}i po informacijama koje nam je u srijedu dao ministar obrane Selmo Cikoti}, vrlo je izgledno da }e neka od na{ih vojnih postrojbi ubrzo po~eti pripreme za me|unarodnu operaciju u Afganistanu. U ekskluzivnom razgovoru za Oslobo|enje, ministar ipak nije `elio navoditi o kojoj se novoj operaciji i zemlji radi. Jer, prvo `eli s prijedlogom pro{irenja me|unarodnih misija upoznati dr`avni vrh. No jasno je da NATO-u, ~ijem se ~lanstvu te`i, najvi{e nedostaju vojnici ba{ u ovoj azijskoj zemlji.

Stanovi stvar Vlade FBiH
• [to }e biti s vojnim stanovima u na{oj zemlji, za koje je zainteresirana i vlada u Beogradu? "To je sada u nadle`nosti Vlade Federacije BiH, a Ministarstvo odbrane BiH ni u jednom trenutku nije imalo ni kapacitet niti nadle`nosti da se bave tim pitanjem." evropske integracije i Obavje{tajno-sigurnosne agencije, a njime predsjedava moj zamjenik za politiku i planove gosp. Igor Crnadak. Time smo to podigli na vi{i nivo nego {to je do sada radila Interresorna grupa. Mislimo da }e taj Vladin tim u sve ve}oj mjeri uklju~ivati i druge dr`avne institucije jer realizacija obaveza Partnerstva za mir podrazumijeva u~e{}e ~itave dr`ave, a ne samo Oru`anih snaga i Ministarstva odbrane. A direktor NATO-ova Odjela za planiranje snaga Frenk Boland (Frank Boland) danas je okon~ao trodnevnu posjetu te izrazio zadovoljstvo dosada{njom reformom Oru`anih snaga BiH (OSBiH)." • Kada }ete kona~no okon~ati odabir vojnih i civilnih kadrova? „Zavr{en je izbor u OSBiH i Ministarstvu, a imamo i ne{to nepopunjenih mjesta. Imamo oko 250 ljudi vi{ka iz biv{eg Ministarstva odbrane Republike Srpske. Sada poku{avamo, gdje nam zakon omogu}ava, da promjenom kategorija ugovora rije{imo neke od pojedina~nih slu~ajeva. Recimo, da neki narednik koji je i mehani~ar, bude zaposlen na mjestu civilnog mehani~ara u OSBiH. Do kraja sedmice }emo zavr{iti ve}i dio posla oko tih vi{kova, iako taj posao stalno traje. [to se ti~e konkursa za upra`njena radna mjesta, ne}e ih biti prije po~etka sljede}e godine."

se sporazum postigne“, kazala je Cefkin, naglasiv{i da se pred ljude u BiH postavlja pitanje kako do}i do toga da se formira koherentna funkcionalna dr`ava u kojoj }e gra|ani imati zajedni~ku viziju svoje budu}nosti. „Od vitalnog zna~aja je da se stvara jako tolerantno multietni~ko demokratsko dru{tvo“, istakla je D`udit Cefkin na predavanju u Zenici.
E. BE[LI]

Kom{i} razgovarao s Ahmedined`adom
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} susreo se u Njujorku sa predsjednikom Irana Mahmudom Ahmedined`adom, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Tokom razgovora, Kom{i} je izrazio zahvalnost iranskom narodu i rukovodstvu te zemlje na podr{ci i pomo}i koju su pru`ali BiH tokom rata. Naglasio je da su SAD i Iran bile zemlje koje su odlu~no podr`avale BiH i koje to ~ine i danas. Informirao je iranskog predsjednika o aktuelnim prilikama u BiH i naglasio ~vrsto opredjeljenje na{e zemlje da ide ka ~lanstvu u EU i NATO, ~emu prethode brojni napori i nove reforme, uklju~uju}i i Ustav BiH. Iranski predsjednik je zahvalio na susretu, rekao da je Iran bio uz BiH kada je bilo najte`e i da ostaje prijatelj. Raduje se da i pored slo`enosti prilika BiH napreduje mirnim putem ka svojim strate{kim ciljevima. Napomenuo je da na{ put u EU i NATO mo`e potrajati dugo, a da u me|uvremenu treba ja~ati unutra{nju koheziju i jedinstvo u zemlji, graditi ekonomsku osnovu dru{tva kako bi BiH mogla izdr`ati sve izazove tranzicije do ulaska u euroatlantske integracije. Tokom sastanka s Nursultanom Nazarbayevim, predsjednikom Republike Kazahstan, predsjedavaju}i Kom{i} se osvrnuo na realne mogu}nosti na{ih firmi da stupe na kazahstansko tr`i{te. Kom{i} se sastao i s Nguyen Tan Dungom, premijerom Vijetnama, {to je i prvi zvani~ni kontakt dvije zemlje na visokom nivou.

(Ne)sporni general
• Kada mo`emo o~ekivati da }e zavr{iti provjera brigadnog generala Jugoslava Brdara, ~ije se rje{enje ve} nekoliko mjeseci odga|a? Tvrdi se da je neopravdano primao naknadu za stanarinu... „Polovinom mjeseca sam formirao posebnu komisiju kako bi se to pitanje {to prije rije{ilo. NATO i EUFOR od nas o~ekuju da ispitamo odre|ene navode koji su za njih zanimljivi." • S obzirom na dodatne tro{kove zbog zakasnjelog odabira kadrova, ho}e li u vojnom prora~unu biti dovoljno novca do kraja godine? „Za personal jesmo potro{ili znatno vi{e od planiranog, ali nismo sve {to je planirano za obuku i vje`be. Mislimo da mo`emo napraviti odre|eno preusmjeravanje sredstava s postoje}im bud`etom i istrajati do kraja godine. Ina~e smo tra`ili znatno ve}i bud`et od dobivenog jer nam je neophodan sa stanovi{ta modernizacije, standardizacije i intenzivnijih zahtjeva obuke kadra."
Antonio PRLENDA

Zahtjevi saveznika
• Kakvi su novi zahtjevi za pro{irenjem vojnih zada}a u inozemstvu? „Zahtjevi saveznika su prakti~no neprekidni. Napravili smo prijedlog pro{irenja na{eg u~e{}a u me|unarodnim operacijama, ali ga ne}u komentarisati dok ga ne dostavim Predsjedni{tvu BiH i dok se ono o njemu ne izjasni. Predlo`i}emo pro{irenje za posmatra~ke misije na{ih oficira u operacijama UNa, i na{ih jedinica u sklopu misija koalicijskih snaga." • Mislite na jedinicu u sastavu koalicijskih snaga u Iraku? „Nije vezano za Irak. Mogu}e je u~estvovanje na{ih jedinica van Iraka, u nekoj drugoj operaciji." • Kako se napreduje prema NATO-u? „Formirali smo Koordinacijski tim za NATO, koji uklju~uje sva dr`avna ministarstva, odnosno pomo}nike ministara, pomo}nike direktora Direkcije za

Hrvatska i Srbija dobile poljoprivredni rat
Udru`enje poljoprivrednika u BiH smatra da su Srbija i Hrvatska, zahvaljuju}i odbacivanju zakonskog prijedloga od bh. vlasti, a kojim bi se zadr`ale postoje}e carine na sve proizvode `ivotinjskog porijekla prema ove dvije susjedne zemlje, izvojevale jo{ jednu pobjedu nad doma}om poljoprivredom i tako kona~no dobile rat nad ovom strate{kom granom. Poljoprivrednici upozoravaju da je Federacija BiH rebalansirala svoj bud`et za 150 miliona maraka, a da poljoprivreda nije dobila nijednu marku.

6

BOSNA I HERCEGOVINA
Lagumd`ija i Gregorijan o politi~koj situaciji

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Zasjedao Predstavni~ki dom Federacije BiH

Jovo Labus direktor Srne
Nadzorni odbor Srpske novinske agencije (SRNA) imenovao je u srijedu Jovu Labusa za generalnog direktora. On je do sada obavljao funkciju vr{ioca du`nosti generalnog direktora ove novinske agencije. Labus je diplomirao istoriju i umjetnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, objavila je novinska agencija Srna. U Srni radi od 1998. godine kao novinar, a potom je bio {ef banjalu~kog dopisni{tva i direktor Poslovno-informativnog centra Srne u Banjaluci.
Poslanici uputili zamjerke: Pla}e uposlenika-stranaca ne}e biti dio sistema oporezivanja

Amor Ma{ovi} smeta RS-u
Organizacija poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila iz Republike Srpske ponovo je uputio zahtjev za opoziv Amora Ma{ovi}a iz kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. “Ne prihvatamo obja{njenje da je Institut me|unarodna ustanova, jer je u punom smislu u nadle`nosti BiH i osnovan je u skladu sa dr`avnim zakonom o nestalim osobama“, stoji u otvorenom pismu organizacije iz RS.

Osmanovi}: Usvojili ste namet na vilajet
Dohodak gra|ana }e biti oporezovan i pored toga {to nije dovoljan ni za kupovinu osnovnih `ivotnih namirnica
da invalida", napomenuo je premijer naglasiv{i pritom da u Federaciji vlada {arenilo u oblasti oporezivanja, pri ~emu se primjenjuje vi{e od 50 razli~itih poreznih stopa. Nacrtom zakona o porezu na dohodak predvi|eno je uvo|enje poreznih stopa na dohodak od deset i 15 posto. Pritom, mjese~ni neoporezivi dio pla}e bi iznosio 200 KM. Sa deset posto bili bi oporezivani obveznici ~ija su neto primanja do trostrukog iznosa spomenutog odbitka (do 600 KM). Stopa od 15 posto va`ila bi za gra|ane sa mjese~nim neto primanjima iznad 600 KM. Nacrtom je definirano da se dohotkom ne smatraju prihodi na koje je ve} pla}en porez, me|u kojima su dividende, penzije, socijalna pomo}, dje~iji dodatak itd., dok bi za dividende koje bi se transferirale u inostranstvo porezna stopa bila pet posto. Nacrtom zakona o porezu na dobit predvi|eno je smanjenje sada{nje stope sa 30 na 10 posto, a bile bi ukinute i dosada{nje olak{ice, te uvedene nove - za izvoznike i privredne subjekte koji za pet godina investiraju vi{e od 20 miliona KM. Izmjene federalnog Zakona o dopriIako je ocjena ve}ine diskutanata bila da su nacrti novog seta federalnih zakona iz oblasti fiskalne politike veoma restriktivni i nepovoljni po ve}inu gra|ana, Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH u srijedu ih je prihvatio, uz zaklju~ak da predstavljaju dobru osnovu za rad na kona~nim rje{enjima u oblastima oporezivanja pla}a, dohotka i dobiti. Rije~ je o nacrtima zakona o porezu na dohodak, porezu na dobit i izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima u FBiH, koje je prethodno utvrdila i u parlamentarnu proceduru dostavila Vlada FBiH. nosima predvi|aju smanjenje zbirne stope za doprinose iz pla}e sa 32 na 31 posto. Tako bi doprinos za PIO bio 17 posto, a za zdravstveno osiguranje 12,5 posto. Stopa izdvajanja iz pla}a za nezaposlene iznosila bi 1,5 posto.

Strani uposlenici
Poslanik Ismet Osmanovi} nazvao je ovakva rje{enja nametom na vilajet. Obrazlo`io je to ~injenicom da Vlada namjerava oporezovati dohodak gra|ana od 600 maraka sa deset posto mjese~no, ~ime bi porezom bile optere}ene i pla}e od 400 ili 500 maraka, dok istovremeno potro{a~ka korpa u Federaciji odavno nadilazi ove iznose. Zamjerke su se mogle ~uti i na sve izvjesnije rje{enje prema kojem pla}e uposlenika OHR i jo{ nekih me|unarodnih organizacija ne}e biti dio sistema oporezivanja, mada je rije~ o pla}ama koje vi{estruko prevazilaze federalni prosjek. Prije nego {to federalna Vlada pristupi izradi kona~nih rje{enja spomenutih zakona, ostaje da se o njima izjasni i Dom naroda FBiH.
Senita [EHER^EHAJI]

Poskupio hljeb u Isto~nom Sarajevu
Na podru~ju Isto~nog Sarajeva od srijede je vekna hljeba te`ine 600 grama skuplja za 30 feninga i iznosi 1,1 marku, a hljeb iste te`ine od bra{na "tip 850" umjesto 70 ko{ta 90 feninga, javila je novinska agencija Srna. Zamjenik gradona~elnika Isto~no Sarajevo Dragomir Kosori} izjavio je da je na sastanku s na~elnicima odjeljenja za privredu i dru{tvene djelatnosti svih {est op{tina Isto~nog Sarajeva dogovorena nova cijena hljeba. Odbor pekarske industrije sarajevsko-romanijske regije nezadovoljan je ovom odlukom, jer smatraju da je uz ovakve cijene nemogu}e posti}i rentabilno poslovanje.
.

[arenilo
Na samom po~etku dugo najavljivane reforme sistema oporezivanja gra|ana u Federaciji, premijer Ned`ad Brankovi} priznao je da su predlo`ena rje{enja mogla biti i kvalitetnija. „Tako|er, mi ih trebamo prilagoditi poreskim obveznicima i investitorima. Trenutno se iz ovih zakona finansira oko milion korisnika socijalne za{tite, me|u kojima je oko 360 hiljada penzionera, 380 hiljada nezaposlenih i oko 110 hilja-

Srebreni~ki studenti u klupama
Za 65 studenata upisanih u prvu godinu Pravnog fakulteta Univerziteta Sarajevo, odjeljenje Srebrenica, u srijedu je po~ela nastava, javila je novinska agencija Fena. Bruco{i su pla}ali samo upisninu i obrasce u iznosu od 120 KM, a stru~na literatura i kori{tenje interneta bit }e besplatni. Nastava za studente druge godine po~et }e poslije obavljenih ispita u septembarskom ispitnom roku.

Zasjedala Skup{tina Sarajevskog kantona

Ve}e plate medicinarima
Skup{tina je donijela i deklaraciju o jednakopravnosti u procesu obrazovanja
Skup{tina Kantona Sarajevo donijela je u srijedu odluku o davanju saglasnosti za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, kojim }e se obezbijediti sredstva za pove}anje pla}a zdravstvenih radnika, javila je novinska agencija Fena. Skup{tina KS donijela je i deklaraciju o jednakopravnosti u procesu obrazovanja, a koju je predlo`io zastupnik Sa{a Magazinovi}. Iako u Kantonu nema pojave odvajanja djece po nacionalnoj osnovi u obrazovnom procesu, Skup{tina ima moralnu obavezu da uka`e na {tetnost ove pojave, istaknuto je. Na sjednici su donesene i odluke o izmjenama i dopunama odluka o preuzimanju prava osniva~a nad ustanovama iz kulture, rada, socijalne politike raseljenih osoba i izbjeglica i zdravstva. Su{tina izmjena osniva~kih akata javnih ustanova iz ovih oblasti sastoji se u tome da }e Vlada Kantona mo}i razrije{iti predsjednike i ~lanove upravnog i nadzornog odbora i direktora i prije isteka mandata na koji su imenovani, ako se utvrdi da su odgovorni za neuspje{an ili nezakonit rad.

Ambasador Tyskiewicz posjetio Tuzlu
U posjeti Tuzlanskom kantonu u srijedu je boravio ambasador Poljske Andrzej Tyskiewicz, javila je novinska agencija Fena. On je sa premijerom Enesom Muji}em razgovarao o analizi ugovorenih obaveza s aspekta investiranja u „Poliochem“. U ovu kompaniju poljski vlasnik planira investirati odre|ena finansijska sredstva.

Ukazano na problem segregacije

Foto: D. ^UMUROVI]

Zlatko Lagumd`ija susreo se u srijedu s Rafijem Gregorijanom, prvim zamjenikom visokog predstavnika s kojim je razgovarao o trenutnoj politi~koj situaciji u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na pregovore o reformi policije. Za SDP je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju prioritet koji nema alternative, javila je novinska agencija Fena. SDP pozdravlja napore usmjerene ka okon~anju procesa reforme policije u duhu tri poznata principa, koja je utvrdila Evropska unija.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA
FOKUS

7

UNDP istra`ivao koliko su zadovoljni gra|ani na{e zemlje

Korupcija i politika Proma{ene investicije najve}e boljke V
Izra`eno dru{tveno nepovjerenje - samo sedam posto ispitanih smatra da mo`e vjerovati drugima
iz ove studije izneseni su u srijedu u Sarajevu u okviru debate "Kako promijeniti stvari u BiH: dru{tvena istra`ivanja i demokratske promjene". Oksfordski profesor Anthony Heath, koji boravi u posjeti uredu UNDP-a u BiH, analizirao je neke od nalaza iz ove studije s predstavnicima nevladinih organizacija, univerzitetskim profesorima, ~lanovima ACIPS-a i novinarima. Profesor Heath navodi kako je istra`ivanje ukazalo na neke od prioriteta koje treba rje{avati. Prije svih, to je ekonomski razvoj zemlje i rje{avanje problema nezaposlenosti. Studija pokazuje da zbog nezaposlenosti 62 posto gra|ana mla|ih od 30 godina `eli emigrirati, ukoliko im se za to uka`e prilika. Osim nezaposlenosti, gra|ani kao osnovne slabosti navode korupciju, te politiku. Viziju dugoro~nije budu}nosti vide u Gra|ani BiH optere}eni su mnogim problemima i kontradikcijama. Posebno je izra`ena opre~nost u procjenama zadovoljstva li~nim `ivotom i situacije u zemlji, pokazala je studija koja je istra`ivala "glas tihe ve}ine u BiH", javila je novinska agencija Fena. EU, ~ime se sti~e utisak da vizije i rje{enja tra`e izvan BiH. Tako|er, na skupu je kao zanimljiv iznesen podatak da samo sedam posto ispitanika smatra da se drugima mo`e vjerovati, {to pokazuje da je u na{oj zemlji izra`eno dru{tveno nepovjerenje. ijest da }e nekim od mladih kadrova, kako se to nekad govorilo, odnosno budu}ih politi~ara, nakon zavr{enog {kolovanja biti omogu}ena petomjese~na praksa u njema~kom parlamentu, legendarnom Bundestagu, poti~e na razmi{ljanje. Nijemci k'o Nijemci, izgleda, uvijek gledaju da nekako pomognu – ~esto ispadnu i nespretni, ali ko radi, on i grije{i - pa poku{avaju na sve na~ine, pogotovo obrazovanjem, „pokloniti“ nam ne{to politi~kih snaga za budu}nost. Takve akcije su, svjedo~i posljednja, spora i tu`na decenija u BiH, obi~no zavr{avale blijedo i nemu{to, poput proma{enih investicija u ekonomiji. Za prve poslijeratne izbore u BiH, na primjer, bilo je dovoljno prikupiti stotinu potpisa i prijaviti se kao nezavisni kandidat, {to je iskoristio odre|eni broj ljudi (uglavnom laufera) koji su naplatili po 4.500 maraka, {to je u to doba (a i danas je) lijep honorar za tro{kove "anga`iranja". Praksa finansijskog podupiranja „novih lica i stranaka" je, naravno, odmah nakon izbora prekinuta jer kad su stranci vidjeli kakvu su galeriju likova okupili, odmah su shvatili da su se prera~unali. Iz tog vremena se kao najja~i protagonisti pamte izvjesna Fadlija Bambur (sa meta-sloganom "I u miru s vama") i sada ve} etablirani Ibran Mustafi}. Elem, stvari nekako tako stoje i sa ostatkom nevladinog sektora. Na projekte obrazovanja i eventualnog ustanovljavanja novih, mla|ih politi~kih snaga potro{eni su milioni dolara, ali se jo{ ne name}e nikakvo mlado lice koje bi ulijevalo neko povjerenje, ili barem zauzelo principijelan stav koji bi podr`ala ve}ina gra|ana ove zemlje. Model takozvanog "`ivota od aplikacija" postao je, ~ini se, glavni u javnom sektoru. Dovoljno je biti blagovremeno informisan o tome kad neka me|unarodna organizacija raspisuje konkurs za grantove, kako se to popularno zove, i eto vas u bubnju. Posre}i li se da dobijete te pare, valja vam organizovati pisanje izvje{taja da to opravdate i, {to bi rekla narodna umotvorina – Putuj igumane, ne pitaj za samostan! Od tih novaca se zaista i putuje na sve ~etiri strane svijeta, prave razni seminari, okrugli stolovi, javne rasprave i jo{ {to{ta, ali na{a politika, bolje kazano na{a zemlja, nisu vidjele puno hajra od toga. Te novce, sad je ve} sasvim jasno, druk~ije treba tro{iti. Na terenu. Jer, pro{li, mra~ni i nenarodni re`im, takozvanoj omladini je posve}ivao zna~ajnu pa`nju. Skoro da nema izraslijeg pobornika gra|anskog dru{tva koji nije pro{ao kroz omladinske forume ili institucije u socijalizmu. Istina, tu je propupao i odre|eni broj zlikovaca, ali ovih sa bolje i svjetlije strane je ipak vi{e. Obaveza obilaska komuna, takozvane baze, bila je pri samom vrhu zadataka, tako da bi se budu}i politi~ar i mudri rukovodilac odmah upoznao s onima koji ga biraju, odnosno s onima kojima kroji sudbinu. Za takve stvari – iako neke od njih svakako nisu naodmet - ne poma`u ni aplikacije, ni grantovi, ni Bundestag. Jer, na isti na~in na koji se lije~nik postaje u ordinaciji, novinar u redakciji ili pravnik advokatskoj kancelariji ili sudnici – politi~ar se postaje na terenu, me|u onima koje valja poznavati da bi se prema njima odnosilo, i u krajnjoj varijanti, njima vladalo. Svede li se ta praksa na panelsko i foruma{ko obila`enje atraktivnih destinacija i kam~enje crkavice da se od{tampaju leci koji }e se manje ili vi{e stidljivo podijeliti po ulicama, nama nema naprijed. Unato~ deklarativnom zaklinjanju da glavne pozicije u zemlji treba da preuzmu mladi. Pi{e: Ahmed Buri}

Mladi `ele oti}i
Ovo istra`ivanje, koju je u ime Razvojnog programa UN (UNDP) u BiH provela renomirana istra`iva~ka institucija Oxford Research, navodi kako je gotovo tri ~etvrtine ispitanika u BiH izjavilo da su li~nim `ivotom prili~no ili jako zadovoljni, uprkos negativnom stavu o njihovoj finansijskoj situaciji. Me|utim, devet od deset ispitanika okarakterizirali su da je situacija gotovo ista kao i prije godinu. Neki od zanimljivih akcenata

Negativan stav
[to se ti~e identiteta gra|ana, gotovo devet od deset ispitanika se deklariraju kao dr`avljani BiH, iako 14 posto njih imaju isklju~iv identitet. Generalno mi{ljenje ispitanika o BiH kao zemlji, lokalnim politi~kim akterima i institucijama je vrlo negativno, a prisutan je ogroman jaz izme|u te`nji i o~ekivanja. Dvije dugoro~ne te`nje ispitanika u anketi su ~lanstvo u Evropskoj uniji i pozivanje EU da pomogne u kreiranju budu}nosti zemlje te ustavne promjene i nova politi~ka struktura.

Sve~ano otvorenje sjedi{ta dr`avnog ~uvara granica

I pored mnogobrojnih poku{aja da se obrazuje nova generacija politi~ara, nije se daleko doguralo: jo{ nema novog lica koje bi ulijevalo barem minimum povjerenja

Grani~na policija nije vi{e podstanar
Evropska komisija ulo`ila 2,8 miliona eura za radove na ovom centralnom objektu dr`avnih grani~ara
U srijedu je u Sarajevu sve~ano otvorena nova zgrada sjedi{ta Grani~ne policije u Bosni i Hercegovini (GPBiH). Moderno opremljen objekat, povr{ine oko 5.000 kvadratnih metara, zajedni~ki su otvorili Vinko Duman~i}, direktor GPBiH, Tarik Sadovi}, ministar sigurnosti BiH i Dimitris Kurkulas, {ef Delegacije Evropske komisije u BiH. „U godini, u kojoj smo dobili i novi naziv – Grani~na policija BiH, nakon sedam godina podstanarstva kona~no smo rije{ili problem smje{taja Glavnog ureda, centralnog istra`nog ureda, terenskog ureda za zra~ne luke i postrojbe za zra~nu luku Sarajevo. Komunikacijski smo povezani sa ostalim organizacijskim dijelovima unutar GPBiH, te sa ostalim sigurnosnim i drugim agencijama u BiH i okru`enju“, istakao je Duman~i}. Sadovi} je najavio da }e, nakon Grani~ne policije, na sli~an na~in biti rije{en i problem smje{taja SIPA i Slu`be za poslove sa strancima. Ina~e, izgradnja zgrade GPBiH ko{tala je oko tri miliona eura, a 2,8 miliona za ovu je namjenu dala Evropska komisija u BiH.

Nova zgrada u Sarajevu

„Ovo je rezultat konkretne, uspje{ne saradnje izme|u BiH i Evropske unije. Dosad je EU ulo`ila vi{e od devet miliona eura u grani~nu policiju i mogu dati garancije Ministarstvu sigurnosti BiH da smo spremni ulagati dalje, ukoliko do|e do postizanja sporazuma o reformi policije“, izjavio je Dimitris Kurkulas.

Izra`avaju}i zadovoljstvo zbog nedavno potpisanog sporazuma o viznim olak{icama za gra|ane BiH i sporazuma CEFTA, te ostalim projektima koji }e pozitivno uticati na sveukupan imid` BiH i doprinijeti ekonomskom progresu, Kurkulas je kazao da sve to daje vjeru u evropsku budu}nost BiH.
D. OBAJDIN

Foto: A. KAJMOVI]

8

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Tu`ila{tvo u Mostaru o predmetu Sigurnost

Vanredna sjednica federalnog Predstavni~kog doma

Reformu policije vratiti u institucije
Rasprava o prijedlogu visokog predstavnika bi}e nastavljena narednog utorka, kada je predvi|eno obra}anje Laj~aka federalnom Parlamentu
Proces reforme policijskih struktura potrebno je u~initi efikasnijim i vratiti u institucije sistema Bosne i Hercegovine, u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim nadle`nostima, pri ~emu je neophodno po{tovati tri principa koja je definirala Evropska unija.
Vrata Grada ostaju zatvorena za radnike?

Politi~ka uplitanja
Ovo je, u najkra}em, zaklju~eno nakon vanredne sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH u srijedu, posve}ene

Jo{ nema istrage protiv Begovi}a
Iz izvje{taja MUP-a i finansijske policije ne mo`e se zaklju~iti da je Begovi} po~inio bilo kakve kriminalne radnje, kazala je tu`iteljica Drinovac
Kantonalno tu`ila{tvo u Mostaru jo{ nije donijelo odluku o provo|enju istrage u vezi sa predmetom Javnog preduze}a Sigurnost. O tome }e se, kako nam je potvrdila kantonalna tu`iteljica Irena Drinovac, vi{e znati sredinom narednog mjeseca, kada bude zavr{ena obrada predmeta u ovom tu`ila{tvu. „Puno bli`a sam dono{enju odluke da se ne provodi istraga, jer trenutno navodi radnika nisu utemeljeni - da je direktor ovog preduze}a Mustafa Begovi} uzimao novac od firme za vlastite tro{kove, da nije pravdao tro{kove benzina, te da je neopravdano dizao kredite", kazala nam je tu`iteljica Drinovac. Ona je istakla da su u preduze}u bili pripadnici privrednog odjeljenja MUP-a Hercegova~koneretvanskog kantona, kao i finansijska policija, a da se iz njihovog izvje{taja tako|er ne mo`e zaklju~iti da je Begovi} po~inio bilo kakve kriminalne radnje. No, dodala je da bi jo{ morala uzeti izjave pomo}nika gradona~elnika za privredu Mirsada [ari}a kako bi dobila saznanja iz Gradske uprave Mostara. Sve ostale stvari, rekla je Drinovac, koje se ti~u tu`bi zbog neispla}enih doprinosa ili plata, stvari su suda i porezne uprave, a ne tu`ila{tva. Radnici su ipak suprotnog mi{ljenja, te su jo{ jednom izrazili ogor~enje zbog sporosti rada tu`ila{tva iako, prema njihovim rije~ima, postoji i vi{e nego osnov za vo|enje istrage protiv Begovi}a. Oni se, podsjetimo, i dalje nalaze u agoniji, s obzirom na to da su im ra~uni blokirani te da mjesecima nemaju nikakvih prihoda, a posljednju platu su dobili u februaru 2005. godine. Od radnika smo tako|er saznali kako nije ta~no da proteklih godina nisu ispunjavali uslove u pogledu dono{enja statuta, formiranja upravnog odbora i imenovanja direktora.
A. DU^I]

SBiH, te SDPBiH, a protiv njih glasali ili bili suzdr`ani HDZBiH, HDZ 1990, DNZ, BPS i SNSD, potcrtano je da sve zakonodavne i bud`etske nadle`nosti budu}e policije u BiH moraju biti na dr`avnom nivou, da ne mo`e biti politi~kog uplitanja u rad policije i da se funkcionalne lokalne policijske ovlasti moraju utvrditi na osnovu tehni~kih kriterija za rad policije, pri ~emu se operativna komanda provodi na lokalnom nivou, {to su ujedno i principi EU. Navedeno je i da Predstavni~ki dom od svih

prezentiraju}i zajedni~ke stavove SDA i SBiH o Laj~akovom prijedlogu reforme, kazao je da je ona neophodna, ali da je prijedlog visokog predstavnika neprihvatljiv u vi{e segmenata te da je u kontradikciji sa principima EU. Nermin Nik{i} je u ime Kluba SDPBiH izrazio zabrinutost zbog stanja u zemlji i pozicije u koju je reforma policije dovedena. Naveo je niz zamjerki SDP i pitanja koja je ta stranka u pisanoj formi uputila visokom predstavniku, me|u kojima je i ono o tome zbog ~ega je najnovijim protokolom predvi|eno ukidanje Uprave policije FBiH, a ne i u RS.

Dejtonski okvir
Hajriz Be~irovi} iz SDA zamjerio je Laj~aku {to nije ukinuo policiju RS koja, kako je kazao, dosad nije privela nijednog ha{kog optu`enika. Prema rije~ima predsjednika Kluba HDZ Mate Franji~evi}a, rasprava o reformi policije svrsishodna bi bila u dr`avnom Parlamentu, a Laj~akov prijedlog ocijenio je kao ta~ku na kojoj bi se trebali pribli`iti udaljeni stavovi bh. politi~ara, te osigurati iskorak iz, kako je kazao, dejtonskog okvira koji je dosad predstavljao sveto slovo. Rasprava o prijedlogu visokog predstavnika o reformiranju bh. policije vjerovatno }e biti nastavljena narednog utorka, kad je predvi|eno obra}anje Miroslava Laj~aka federalnom Parlamentu.
S . [EHER^EHAJI]

Parlamentarci tra`e po{tivanje evropskih principa

aktuelnim zbivanjima u vezi sa reformom policijskih struktura u BiH i stavovima politi~kih stranaka u vezi sa protokolom koji je predlo`io visoki predstavnik Miroslav Laj~ak. U zaklju~cima koje su prihvatili predstavnici SDA i

u~esnika u reformi o~ekuje da po{tuju rezoluciju Evropskog parlamenta iz marta ove godine, kao i da je neophodno da se u reformu uklju~e sve nadle`ne doma}e institucije, OHR, ali i ~lanice PIK-a. Poslanik SBiH Mehmed @ili},

Studenti se informisali o liberalizaciji viznog re`ima
Studentski eFM radio u suradnji s Fondacijom "Konrad Adenauer" organizirao je ju~er u Sarajevu okrugli sto o temi "BiH i evropske integracije - liberalizacija viznog re`ima", javila je novinska agencija Fena. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici studentskih i nevladinih organizacija, te predstavnici Ministarstva sigurnosti. "Ovo je jedinstvena prilika da se studenti i predstavnici nevladinih organizacija, u direktnom susretu s nadle`nima, informiraju o ovoj aktualnoj temi", izjavio je moderator susreta Zoran ]ati}. Prema rije~ima predstavnika Direkcije za evropske integracije Admira Turki}a, Direkcija je u

Sudu i Tu`ila{tvu BiH 1,3 miliona eura
Sud BiH i Ured registara u Sarajevu posjetila je delegacija Austrije i tom prilikom predala ugovor na 1,3 miliona eura, javila je novinska agencija Fena. Uredu registara predat je ugovor na milion eura, koji }e biti utro{en za rad Suda i Tu`iteljstva BiH. Dodatnih 300 hiljada eura predvi|eno je za finansiranje daljnjeg rada me|unarodnih sudija u Sudu BiH.

Foto: D. ]UMUROVI]

P{enica bez carine
Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH usvojio je u srijedu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi kojim se predvi|a uvoz u BiH 100.000 tona p{enice bez carine, javila je novinska agencija Srna.

Sesija Studentskog eFM radija okupila stru~njake

partnerstvu s Delegacijom Evropske komisije po~etkom 2007. pokrenula kampanju s ciljem podizanja svijesti o EU.

Sesija o liberalizaciji viznog re`ima samo je jedna u nizu koju u sklopu okruglih stolova "Trokut 66" organizira eFM radio.

Foto: D. ]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA 9
Parlamentarci u borbi protiv raka dojke
Poslanica SDP-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Mirjana Mali} u srijedu je pozvala poslanike da se uklju~e u kampanju podizanja svijesti o karcinomu dojke tako {to }e uplatiti najmanje po sto maraka za kupovinu dva pokretna mamografa, javila je novinska agencija Fena. Tokom kampanje nastojat }e se prikupiti novac za kupovinu dva pokretna mamografa (jedan za FBiH, a drugi za RS), kojima }e se pomo}i u ranoj detekciji ove bolesti u BiH kada je izlje~enje mogu}e i do 90 posto.

Odjek predizborne kampanje u Hrvatskoj u na{oj zemlji

Penzioneri nezadovoljni vlastima
Udru`enje penzionera u BiH nezadovoljno je radom izabranih zvani~nika, posebno Vlade Federacije BiH koja nije dozvolila Upravnom odboru Fonda PIO/MIO pove}anje septembarskih penzija. „Postojala je mogu}nost za pove}anje penzija, jer je uplata doprinosa za osam mjeseci pove}ana za 19,4 posto, a penzije su rasle za 10,37 posto“, ka`e predsjednik Udru`enja Esad Topalovi}, prenosi novinska agencija Fena. On dalje navodi kako su revizorski izvje{taji u devet kantona utvrdili da se za doprinose PIO/MIO duguje oko 58 miliona maraka, {to je dodatni udar na penzionere, a pored toga isplata beneficiranih penzija za oko tri hiljade korisnika ide na teret generacijske solidarnosti svih penzionera, a ne na teret Vlade FBiH.

Detalj s jednog glasa~kog mjesta u Mostaru na pro{lim izborima za Hrvatski sabor

Sanaderova ofanziva na Hercegovinu
HDZ priprema sna`nu ofanzivu na bira~e u BiH, gdje vladaju}a stranka mo`e osigurati dragocjene manadate koji bi joj omogu}ili izbornu pobjedu
U vrijeme izbora za Hrvatski sabor, na podru~ju Bosne i Hercegovine bit }e otvoreno 66 bira~kih mjesta, {to je vi{e nego dvostruko u odnosu na prethodne parlamentarne izbore kada se u BiH glasovalo na 30 birali{ta. Tu je vijest potvrdila nevladina udruga GONG (specijalizirana za nadgledanje izbora) pozivaju}i se na informaciju Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. vno preuzeo ~lansku iskaznicu HDZ-a. Oba ova detalja u politi~kim kuloarima su do`ivljena kao indikacija da HDZ priprema sna`nu ofanzivu na bira~e u BiH, gdje vladaju}a stranka mo`e osigurati nekoliko dragocjenih mandata koji bi joj omogu}ili da u izbornoj trci sustigne i prestigne SDP. Naime, od oko 400.000 registriranih bira~a koji imaju prebivali{te izvan Hrvatske, ~ak oko 300.000 su dr`avljani BiH. Proteklih godina je primjetna tendencija smanjivanja odaziva na izbore, posebno u BiH, pa je opravdanost udvostru~enja bira~kih mjesta u BiH upitna. Pove}anje bira~kih mjesta samo potvr|uje da se planira `e{}a kampanja kako bi se pove}ao odaziv, a time i broj mandata koje u BiH u pravilu osvaja upravo HDZ. U predizbornu aktivnost, kriti~ki ukazuje oporba, protuzakonito se uklju~ila i hrvatska diplomacija. To bi, navodno, trebao potvrditi i objavljeni tekst slu`bene bilje{ke sa sastanka predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i diplomata sredinom mjeseca u Minhenu, a na kojemu je veleposlanicima i generalnim konzulima nalo`eno da se anga`iraju u animaciji hrvatskih dr`avljana da se upi{u u bira~ke spiskove u suradnji i sa katoli~kim misijama, medijima, kulturnim i sportskim udrugama.

Hodo~a{}e u Mariju Bistricu
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} i banjalu~ki biskup dr. Franjo Komarica pozvali su vjernike da zajedno sa svojim sve}enicima, redovnicima i redovnicama u nedjelju, 14. oktobra, hodo~aste u hrvatsko nacionalno sveti{te Mariju Bistricu kao znak zajedni{tva na razini cijele Crkve u Hrvata, javila je novinska agencija Fena. Upravitelj sveti{ta poslao je prigodne plakate i `upama u Hrvatskoj gdje `ivi veliki broj vjernika koji su tu na{li novi dom.

Nedostaje 14 notara
Ministarstvo za pravosu|e i upravu ZDK-a objavilo je novi javni poziv za izbor 14 notara u devet od 12 op}ina, javila je novinska agencija Fena. Iako je uredbom o broju notara za podru~je ZDK-a planiran anga`man 24 notara, po~etkom godine na ovim poslovima anga`ovano je njih deset. Novim javnim pozivom iskazana je potreba za po dva notara u Zenici, @ep~u, Maglaju, Kaknju i Zavidovi}ima, a po jednog u Visokom, Te{nju, Brezi i Olovu.

Primorac zadu`en za dijasporu
Na to se nadovezuje i neslu`bena informacija da }e HDZ-ovu listu za dijasporu, za koju se glasuje i u BiH, predvoditi aktualni ministar znanosti, obrazovanja i {porta Dragan Primorac. Takva se spekulacija nametnula nakon {to je u srijedu ovaj dosad nestrana~ki ministar hercegova~kih korijena i ja-

Izborno pravo dijaspore
Temu navodne zloupotrebe hrvatske diplomacije u predizborne svrhe na po~etku jesenskog zasjedanja Hrvatskog Sabora pitanjem je otvorio zastupnik Zvonimir Mr{i} (SDP). Premijer Ivo Sanader je, odgovaraju}i na njegovo pitanje, uz ostalo rekao kako se zala`e da „svi hrvatski dr`avljani budu jednaki pred Ustavom i zakonom uklju~uju}i i pravo glasa, dok je SDP protiv toga”, aludiraju}i na stav te stranke da hrvatskim dr`avljanima koji nemaju prebivali{te u Hrvatskoj treba uskratiti izborno pravo u Hrvatskoj. „Ivo Sanader je svojedobno rekao da ne `eli da Zagreb odlu~uje o tome tko }e biti na vlasti u BiH. Ovo savjetovanje (u Minhenu, op. D. Z.) pokazuje da HDZ `eli da glasovi iz BiH odlu~e tko }e biti na vlasti u Hrvatskoj”, naglasio je Mr{i}, te ponovio kako SDP nije protiv glasovanja hrvatskih dr`avljana izvan Hrvatske, ve} da je protiv toga da oni glasuju u posebnoj izbornoj jedinici.
D. ZADRAVEC

odboru HDZ-a BiH Srednjobosanskog kantona, javila je novinska agencija Onasa. U okviru radnog sastanka u hotelu Vitez razgovara}e se o reformi policije i aktuelnoj situaciji u ovom kantonu. Planirano je da izaslanstvo HDZ-a BiH posjeti gradili{te ECONOMIC Vitez.

Gradnja mosta nema veze s pitanjem granice
Odgovaraju}i na pitanje potpredsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebi}a, premijer Ivo Sanader ponovio je poznati slu`beni stav da izgradnja mosta Kopno - Pelje{ac uva`ava interes i neupitno pravo Hrvatske da pove`e dijelove svog Ivo Sanader: Prava teritorija kao i pravo BiH na nesmetan morski prolaz. Istom prilikom Sanader je, me|utim, odbacio poveza- Hrvatske i BiH nost izgradnje tog mosta s grani~nim sporom izme|u BiH i Hrvatske. ''Kao predsjednik Vlade jasno i glasno poru~ujem da to gdje gradimo Pelje{ki most nema veze s grani~nim pitanjem. To je daleko od granice s BiH, dovoljno daleko da se mo`e graditi i tu granica nije upitna'', rekao je Sanader. On je ujedno naglasio kako izgradnja mosta, ~iji je po~etak najavio za najkasnije mjesec dana, nije alternativa dionici autoputa Split - Dubrovnik kroz Neum, dodaju}i kako }e se o toj dionici razgovarati s vlastima BiH.

SDS zabrinut za demokratiju
Srpska demokratska stranka saop{tila je u srijedu da je zabrinuta za demokratiju i pravnu dr`avu u Republici Srpskoj, nakon {to je Narodna skup{tina podr`ala informaciju koja se odnosi na izgradnju administrativnog sjedi{ta Vlade i nakon odbijanja zahtjeva SDS-a za formiranje anketnog odbora koji bi proveo nezavisnu istragu o tome, javila je novinska agencija Srna.

Delegacija HDZ-a u Vitezu
Delegacija HDZ-a BiH, predvo|ena predsjednikom Draganom ^ovi}em, boravi}e danas u radnoj posjeti

10

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Transparency International optu`uje vlast Bosne i Hercegovine

Dr`avom upravljaju bahati pojedinci
Izgradnja zgrade Vlade RS je primjer kako ne bi trebalo raditi • Dosljednija borba protiv korupcije - ve}i standard gra|ana
Bosna i Hercegovina i dalje je visoko na ljestvici zemalja u kojima cvjeta korupcija, pokazalo je najnovije istra`ivanje Transparency Internationala (TI), ~iji su ~elnici ju~er optu`ili vlasti da su upravljanje dr`avom prepustili nekolicini pojedinaca. Iako je prema istra`ivanju percepcije korupcije, koje je provedeno me|u stru~njacima i u poslovnom svijetu, ostvarila neznatan napredak, penju}i se sa pro{logodi{njeg 93-97. mjesta na 84-93, situacija u BiH je jo{ zabrinjavaju}a. BiH se, prema rije~ima Borisa Divjaka, predsjednika Odbora direktora TI, nalazi me|u zemlja-

BiH na 105. mjestu
Predstavnici Svjetske banke prezentirali su ju~er istra`ivanje o poslovnom okru`enju, prema kojem je BiH na 105. mjestu me|u 178 zemalja. Iako je ostvaren napredak u davanju dozvola za poslovanje, lak{em okon~anju biznisa ili prekograni~noj trgovini, BiH ne uspijeva uhvatiti korak sa susjedima koji reforme mnogo br`e provode. godine prestigla BiH, dok je Makedonija sustigla na{u zemlju. Divjak je naglasio da je u regionu u pogledu percepcije korupcije gora samo - Albanija. Nagla{avaju}i da je BiH preuzela obavezu borbe protiv korupcije, Divjak je pojasnio da su mnoge obaveze ostale neispunjeniranih aktivnosti za ovu godinu, a da je "nekoliko lidera preuzelo sudbinu nacije u svoje ruke". On je dodao da je u slu~aju izgradnje zgrade Vlade Republike Srpske izvr{na vlast dovela u poziciju poslanike da prihvate gradnju. „To je mije{anje ustavnih pozicija, ali po{to politiku ovdje vodi nekoliko pojedinaca, takva situacija ne ~udi", ocijenio je Divjak.

Kampanja u Republici Srpskoj

GROZD informi{e o nezakonitom tro{enju
Gra|ansko organizovanje za demokratiju GROZD u srijedu je zapo~eo akciju informiranja gra|ana Republike Srpske o nalazima revizorskih izvje{taja o netransparentnom i nezakonitom tro{enju novca pojedinih institucija, javila je novinska agencija Fena. Akcija se sastoji od dijeljenja 20 hiljada letaka s informacijama o revizorskim izvje{tajima i bi}e provedena u Banjoj Luci, Bosanskom Novom, Doboju, Gacku, Kotor-Varo{i, Prijedoru, Ribniku, [ekovi}ima, te [ipovu. Prema rije~ima predstavnika GROZD-a [evke Baji}a, vi{e od 40 posto obra|enih izvje{taja finansijskog poslovanja Vlade RS-a i njenih institucija ocijenjeno je negativno.

Neaktivna tu`ila{tva
Naj~e{}i oblik korupcije, prema ocjeni TI, jeste kr{enje zakona o javnim nabavkama, a na taj na~in, prema procjenama ove organizacije, godi{nje bude potro{eno oko milijardu KM. Kao najeklatantnije primjere izbjegavanja propisa o javnim nabavkama, Divjak je naveo izgradnju zgrade Vlade RS i obilaznice oko Sarajeva, pitaju}i za{to na ovo, ali i brojne druge stvari koje su otkrili neovisni revizori ne reaguju tu`ila{tva "umjesto da to pokrivaju". Komentiraju}i stalne teze iz RS da je to bolji dio BiH, ~elnik TI kazao je da to najbolje pokazuje ~injenica da je nakon najava prodaje Rafinerije nafte u Brodu vrijednost njenih dionica smanjena za 60, a vrijednost berzanskog indeksa za 40 posto. "To je samo neka od {teta koju }e pla}ati gra|ani RS", dodao je Divjak. Divjak je preporu~io gra|anima da na izborima ka`njavaju bahato pona{anje vlasti.
Aldijana OMERAGI]

Brankovi} obe}ao pomo} Savezu gluhih
Premijer Federacije Ned`ad Brankovi} i ministar za rad i socijalnu politiku Perica Jele~evi} primili su predstavnike Saveza gluhih i nagluhih koji su od njih zatra`ili podr{ku i materijalnu pomo}, javila je novinska agencija Fena. Gluhe i nagluhe osobe, kojih u BiH ima oko 30 hiljada, susre}u se sa nizom problema, kao {to su nedostatak pomagala i opreme i nemogu}nost ostvarivanja prava na tu|u njegu i pomo}, naglasili su predstavnici Saveza, koji ovih dana obilje`ava 60 godina postojanja. Brankovi} je od predstavnika Saveza zatra`io da dostave planove za naredni period kako bi im mogla biti osigurana adekvatnija pomo}.

Boris Divjak: Te{ke optu`be na ra~un vlasti

ma koje su zahva}ene fenomenom „zarobljenih dr`ava", poput Gabona, Jamajke, Svazilenda...

Gora samo Albanija
"To su zemlje u kojima neformalne mre`e imaju jak uticaj na vladaju}u elitu, koja radi u interesu tih mre`a, a ne prema `elji gra|ana", kazao je Divjak. Srbija, u kojoj je zabilje`en stalni trend pobolj{anja, ove je

ne, te da upravo borba protiv korupcije uti~e na standard gra|ana i pove}anje bruto dru{tvenog proizvoda. „Politi~ari koji svjesno odr`avaju BiH na niskom stepenu borbe protiv korupcije, direktno osiroma{uju gra|ane", kazao je Divjak, dodaju}i da TI nije preostalo ni{ta drugo nego da optu`i vlasti u BiH za "ovakvo mizerno stanje". Divjak je kazao da je Vije}e ministara ispunilo tek 15 posto pla-

U Veljacima na ulazu u Bratunac

U ^apljini seminar o biometriji i paso{ima
U ^apljini }e danas biti odr`an seminar o temi "Biometrija i elektronski paso{i u BiH", kojeg }e organizirati Me|unarodna organizacija za migracije (IOM), javila je novinska agencija Onasa. Gosti-predava~i iz evropskih zemalja bi}e stru~njaci koji }e govoriti o biometriji uop}eno, procedurama uvo|enja elektronskih paso{a i prakti~nim problemima koje treba uzeti u obzir.

Iako je odavno izra|eno idejno rje{enje za ure|enje Memorijalnog kompleksa Veljaci na ulazu u Bratunac, gdje je u maju ove godine obavljena d`enaza za 94 identifikovana Bo{njaka ubijena u maju 1992, sude}i po administrativnoj traljavosti, radovi na ovom kompleksu jo{ dugo ne}e po~eti. Naime, Vlada Republike Srpske jo{ nije izdvojila sredstva za nadoknadu izuzetog bo{nja~kog zemlji{ta na parceli Veljaci. Prema rije~ima na~elnika Op-

Humke ~ekaju novac
{tine Bratunac Nedeljka Mla|enovi}a, najve}i problemi oko Memorijalnog kompleksa su rije{eni. Na posljednjoj sjednici Skup{tine op{tine usvojena je izmjena regulacionog plana grada, sa vlasnicima zemlji{ta je postignut dogovor oko visine naknade i ~ekaju se jo{ sredstva Vlade RS kako bi se isplatila nadoknada za zemlji{te. „Sve dok se zemlji{te ne isplati i ne izvr{i prenos vlasni{tva, ne mo`emo dobiti urbanisti~ku, gra|evinsku i druge dozvole za iz-

gradnju kompleksa. Iako je Vlada RS nakon utvr|ene cijene za kvadratni metar dala obe}anje da }e za sedam dana isplatiti vlasnicima parcela, to ni nakon pet mjeseci nije u~injeno“, razo~arana je Hiba Rami}, sekretar Upravnog odbora Fondacije "Mezarje Bratunac 1992". Ona ka`e da je za po~etak najbitnije postaviti ogradu oko kompleksa, a u maju naredne godine o~ekuje se ukop jo{ pedesetak identifikovanih.
S . SMAJLOVI]

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA 11
Su|enje optu`enim za zlo~ine u Zvorniku

Nakon zahtjeva studenata za uvo|enje jo{ jednog obroka

Pripadnici "@utih osa" ubijali u ^elopeku
U nastavku su|enja optu`enima za ratne zlo~ine po~injene u Zvorniku tokom rata u BiH, ju~er je svjedo~io Zvorni~anin Had`i Jovan Mitrovi}. On je pred Vije}em za ratne zlo~ine u Beogradu rekao da su paravojne formacije do formiranja Vojske Republike Srpske "pravile haos" u tom gradu. Mitrovi} je rekao da je od maja 1992. godine kao rezervista bio u izvi|a~ko-diverzantskom odredu u sastavu Teritorijalne odbrane Zvornika i izjavio da je za zlo~ine u Domu kulture u ku}e i da nad njima nadle`nost nisu imali ni vojska ni TO. Za iseljavanje muslimanskog stanovni{tva iz sela Kozluk i Sko~i}, Mitrovi} je kazao da ne zna za naredbu, ali da je ~uo da je to bila "njihova `elja". Za deportaciju muslimana i vi{e zlo~ina na nekoliko lokaliteta u zvorni~koj op{tini optu`eni su tada{nji predsjednik privremene vlade Branko Gruji}, komandant TO Branko Popovi} i pripadnici jedinice "@ute ose" Dragan Slavkovi}, Ivan Kora}, Sini{a Filipovi} i Dragutin Dragi}evi}.

Zahtjevi studenata su vi{e nego opravdani

Potrebno jo{ milion i po maraka
U Mostaru }e danas biti odr`an sastanak federalne ministrice nauke i obrazovanja Melihe Ali} sa resornim kantonalnim ministrima • Izdvajanja bi umjesto 110 iznosila 170 maraka
Povodom zahtjeva studenata da od ove akademske godine studenti smje{teni u domove imaju osiguran drugi obrok, to jeste ve~eru, danas }e u Mostaru biti odr`an sastanak federalne ministrice nauke i obrazovanja Melihe Ali} sa resornim kantonalnim ministrima. Asocijacija studenata sarajevskih studentskih domova na spomenuti zahtjev o~ekuje pozitivan odgovor od kantonalnih vlada, a u suprotnom }e krenuti sa pripremama za proteste studenata na razli~itim lokacijama. menutom sastanku na}i rje{enje za novonastalu situaciju. „Iskreno se nadam da }e problem uvo|enja drugog obroka u svim studentskim centrima FBiH biti uspje{no rije{en. Tu nije rije~ o velikim finansijskim izdvajanjima. Nije da nema para, treba samo imati dobru volju da se studentima iza|e u susret jer ne tra`e mnogo", kazao nam je Kadri}. Da za uvo|enje jo{ jednog obroka nisu potrebna velika sredstva, potvrdio nam je i Mahir Vi{~a, potpredsjednik Asocijacije studenata sarajevskih studentskih domova. „Trenutno se po studentu smje{tenom u dom izdvaja 110 maraka. Kada bi se uveo jo{ jedan obrok, ova cifra bi bila uve}ana za 60 KM, tako da bi sve skupa ko{talo 170 maraka. Kada je rije~ o cijeloj FBiH, potrebno je izdvojiti dodatnih milion i po maraka. Mislimo da se ne radi o nedosti`noj cifri. Po prvi put sam optimista i zaista se nadam da }e na dana{njem sastanku do}i do dogovora, posebno zbog podr{ke koju imamo od ministrice Ali}", rekao nam je Vi{~a.
Su|enje se odvija pred Vije}em za ratne zlo~ine u Beogradu

Rebalans bud`eta
Kako saznajemo, svi kantoni, izuzimaju}i Tuzlanski i Srednjobosanski, obezbijedi}e potrebna sredstva. Tuzlanski kanton zbog nedostatka novca to nije u stanju sve do rebalansa bud`eta, a kada je u pitanju SBK, ~ini se da je do{lo do nesuglasica unutar Vlade. No, ko }e izdvojiti potreban novac, a ko ne, sazna}emo danas nakon spomenutog sastanka.
E. HROMO

Drugi obrok
Emir Kadri}, direktor Studentskog centra Sarajevo, ju~er je za Oslobo|enje izjavio da u potpunosti podr`ava zahtjeve studenata, te da o~ekuje da }e se na spo-

^elopeku ~uo u junu, a nekoliko mjeseci kasnije i za zlo~ine na lokalitetima Ekonomija, Ciglana, u logoru Batkovci i Nastavno-tehni~kom centru u Karakaju. "Do formiranja Vojske Republike Srpske vladao je haos. Ubistva u ^elopeku, gdje su bili zatvoreni Divi~ani, vr{ili su ljudi iz jedinice "@ute ose" i nepoznati ljudi koji su dolazili sa strane", rekao je Mitrovi}. On je istakao kako su oni plja~kali muslimanske, ali i srpske

Gruji} i Popovi} terete se za prisilno iseljavanje 1.822 Bo{njaka iz sela Kozluk i Sko~i}, kao i za to da su znali, a nisu sprije~ili zlo~ine u Domu kulture u ^elopeku, gdje su pripadnici "@ute ose" tokom maja i juna ubili najmanje 19 iz grupe od 163 muslimana iz sela Divi~ i najmanje troje ljudi na lokalitetima Ekonomija i Ciglana. Svi osim Dragi}evi}a, koji se brani {utnjom, odbacili su navode optu`nice. D. B .

Pitka srebreni~ka voda

Rezultati analize vode iz srebreni~kog gradskog vodovoda, pristigli ju~er, pokazali su da je voda ~ista i mo`e se normalno koristiti za pi}e. Voda ne sadr`i nikakve bakterije, saop{teno je iz KP Polet koje gazduje ovim vodovodom, javila je novinska agencija Onasa.

U Okru`nom sudu u Trebinju po~elo je su|enje Miletu Govedarici iz Gacka, optu`enom da je tokom 1992. godine po~inio ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva u Gacku, javila je novinska agencija Srna. Optu`nica tereti Govedaricu da je u junu 1992. godine, kao

Su|enje za zlo~in u Gacku

pripadnik paravojne formacije Beli orlovi, iz kolone automobila ispred motela Ko{uta u Gacku izveo nekada{nju radnu koleginicu Bo{njakinju i silovao je. Govedarica je optu`en i za ubistvo Aziza Hasanbegovi}a ispred Rudnika i termoelektrane u Gacku.

U tekstu, objavljenom 25. septembra u na{em listu, pod naslovom „Direktor uni{tio firmu, grad ne `eli da je spasi“, do{lo je do tehni~ke gre{ke, te je pogre{no navedena funkcija Amre Kazi}.

Amra Kazi}, predstavnik ombudsmena u Mostaru

Naime, ne radi se o vije}nici Grada Mostara, ve} o {efu Kancelarije federalnih ombudsmena u Mostaru. Zbog ove nenamjerne gre{ke `elimo da se izvinemo Amri Kazi} i na{im vjernim ~itaocima. R. I.

12

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Na dionici od Visokog do Dobrinja

Nesavjesni voza~i jurcaju autoputem
Radnici, ali i gra|ani suo~eni sa trkom automobila u traci kojom uop}e ne bi smjeli saobra}ati
Po la ga nje za vr{nih slo je va asfalta, izrada za{titnih i odbojnih ograda, te privo|enje kraju radova na novim i rekonstrukcijama starih mostova na dionici autoputa od Visokog do Dobrinja odvija se zacrtanom dinamikom, mada bi, ~ini se, moglo i br`e, samo da nije nesavjesnih voza~a. „Bilje`imo slu~ajeve kada nesavjesni voza~i voze trakom koja je namijenjena isklju~ivo za vozila izvo|a~a radova. Takvim pore da savjesno izvr{avaju radne zadatke, a pored njih jure automobili nedozvoljenom brzinom ili jure trakom kojom uop{te ne bi smjeli saobra}ati“, istaknuo je Eminovi}. Da je situacija veoma ozbiljna, pokazuju i brojni videosnimci koji su se zadnjih mjeseci pojavili na internet-portalu www. YouTube.com. Ukucate li u opciju „search“ rije~i Visoko i autoput, pojavi}e se sedam videosnimaka jurnjave sa autopu-

Miodrag Mijatovi} protiv Bosne i Hercegovine

Miodrag Mijatovi}: Pepeo neka bude spomenik nakaradnom su|enju

Molio sam vlasti da zapalim vikendicu
Upu}en zahtjev za potpunom obustavom saobra}aja na ovoj dionici

pona{anjem dovode u opasnost radnike, lokalno stanovni{tvo, ali i same sebe. Mi smo nekoliko puta insistirali kod nadle`nih organa i policije da izvr{e malo ja~e kontrole. Me|utim, te{ko je 24 sata kontrolisati dionicu“, rekao nam je Admir Eminovi}, direktor GP Put Sarajevo. Eminovi} je poprili~no zabrinut, a ima i valjane razloge. „Zamislite kako je radnicima koji ula`u maksimalne na-

ta od Visokog ka Zenici. Stoga je upu}en i zahtjev nadle`nim organima, te Direkciji cesta Federacije BiH za potpunom obustavom saobra}aja na dionici autoputa u izgradnji. Po odobrenju ovog zahtjeva, Bosanskohercegova~ki auto-moto klub (BIHAMK), kao i svi drugi nadle`ni organi bi}e blagovremeno obavije{teni o promjenama alternativnih pravaca.
S . SUBOTI]

Iako Mijatovi} ima validne kupoprodajne ugovore, te je zemlju i vikendicu koristio 27 godina, od 2003. to mu je onemogu}eno
Miodrag Mijatovi} je prije 31 godinu kupio zemlji{te za vikendicu, parcelu s {umom, te prilaznu parcelu u naselju Kru{cica kod Viteza. Iako je u to doba zemlji{te na kom se nalazila vikendica, zbog sportsko-rekreacionog centra koji nikada nije izgra|en, progla{eno dru{tvenim, kupoprodajni ugovor izme|u Mijatovi}a i prodavca Jake Mi{kovi}a je pravosna`ni dokument koji je Mijatovi}u omogu}io kori{tenje kupljene zemlje vi{e od dvadeset godina. Ta~nije, sve do 2003. godine. moje `albe vi{im sudovima, a iz Op}ine Vitez su mi odbili brisanje dru{tvenog vlasni{tva s spornog zemlji{ta, uputio sam `albu Sudu za ljudska prava u Strazburu, kod koga je proces Mijatovi} protiv Bosne i Hercegovine u toku“, rekao je Mijatovi}. Iako ima potpisane kupoprodajne ugovore, Mijatovi}ev ne mo`e vi{e ni raspolagati tim zemlji{tem.

Hljeb u Br~kom opet poskupljuje

Hrpa pepela
„Zbog dru{tvenog karaktera zemlji{ta spornu parcelu nisam mogao prepisati na sebe. S druge strane, ko zna kakvim na~inima je unuka pokojnog prodavca prisvojila tu parcelu te je, skupa s drugim zemlji{tem iz ostav{tine, mijenjala za stan u Vitezu“, rekao je Mijatovi}. Mijatovi} je ocijenio kako iza svega stoji nemar vlasti za stanovnike srpske nacionalnosti. „Pi sao sam na dle`nim or ga ni ma u Vi te zu te ih mo lio ako ni su u mo gu}nos ti da ri je {e moj pre dmet, da mi do zvo le da vi ken di cu za pa lim, te da hrpa pe pe la os ta ne spo me nik na ka ra dnom su|enju i odno su pre ma me ni kao Srbi nu“, ka zao je Mi ja to vi}. Iako smo poku{ali kontaktirati i drugu stranu pri~e, ba{ kao i nadle`ne organe, sve {to smo dobili bila je – {utnja.
Du{ko PUCAR

Prve izbjeglice
„S dolaskom prvih izbjeglica klju~eve vikendice stavio sam na raspolaganje za njihov smje{taj. Tako je moja vikendica pru`ila uto~i{te za mnogo porodica koje su protjerane iz njihovih domova“, govori Mijatovi} za Oslobo|enje. Me|utim, problemi su po~eli pet godina nakon rata i nakon iseljenja izbjeglica. „Usprkos kupoprodajnom ugovoru, u oktobru 2003. doti~na Vesna Perkovi}, unuka pokojnog prodavca, iza{la je ispred mene s no`em u ruci, te rekla kako sam na njenoj zemlji. Problemati~na je bila parcela bez koje se ne mo`e pri}i vikendici. Stvar sam predao u ruke policije, a kasnije i Op}in-

Sporna vikendica

Pekari u Br~ko distriktu po~eli su sni`avati cijene hljeba, tako da Br~aci umjesto dosada{njih 1,2 marke, za veknu bijelog od 500 grama od srijede pla}aju jednu marku, javila je novinska agencija Fena. No, predsjednik sekcije mlinara i pekara pri Gospodarskoj komori Br~ko distrikta Miroslav ]osi} kazao je da su ova sni`enja "kratkog daha", te da }e najdalje u narednih mjesec dana do}i do ponovnog rasta cijena hljeba. Nova poskupljenja, prema njegovim rije~ima, uzrokovana su cijenama na svjetskom tr`i{tu i nepostojanju robnih rezervi.

skog suda u Travniku, koji je donio rje{enje u moju korist“, rekao je Mijatovi}. Mijatovi} dodaje kako je snimio razgovor izme|u njega i Perkovi}eve, te da su u transkriptu razgovora evidentne mnoge uvrede od unuke Jake Mi{kovi}a. „U transkriptu razgovora nalazi se mnogo uvreda na nacionalnoj osnovi, upu}enih meni kao Srbinu“, rekao je Mijatovi}. Me|utim, nakon ulo`ene `albe kantonalnom sudu poni{tena je presuda op}inskog zbog dru{tvenog karaktera zemlji{ta. „Nakon {to su odbijene sve

14

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SDP Zenice tra`i

Dodatni programi socijalne za{tite
Najnoviji talas poskupljenja ne samo hljeba, ve} i niza `ivotnih namirnica kao {to su ulje, bra{no, tjestenine, meso i mesne prera|evine, te o~ekivani porast cijena elektri~ne energije, te{ko je pogodio najugro`enije kategorije stanovni{tva, konstatovao je Savjet za socijalnu politiku OO SDP-a BiH Zenica. Iz SDP-a navode da nezavidnu socijalnu situaciju u Zenici najbolje potvr|uje oko tri stotine novih korisnika Gradske narodne kuhinje. Iako su mehanizmi Op}ine za intervencije u socijalnoj sferi ograni~eni, Klub vije}nika SDP-a }e na narednoj sjednici Op}inskog vije}a zahtijevati pove}anje sredstava za subvencioniranje grijanja, ve}e donacije za Gradsku narodnu kuhinju, ali i aktiviranje dodatnih programa socijalne za{tite, kako bi postoje}a situacija bila ubla`ena, najavljuju iz zeni~kog SDP-a. Aktuelna vlast, nesposobna da se suo~i sa ovim problemima, narodu nudi razne varijante reforme policije i Ustava, a pove}ane bud`etske prihode, po osnovu rasta cijena, rebalansom bud`eta usmjerava u porast vlastitih pla}a i privilegija, te projekte koji ne omogu}avaju br`i privredni razvoj i zapo{ljavanje, konstatuju u SDP-u. E. B .

Najstarija `ena u Doboj Jugu

Na ulazima u Prijedor

[aha [kiljo: Pre`ivjela dva rata

Rasvjeta do kraja godine
Na~elnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Op{tine Prijedor, Drago Tadi}, najavio je da }e do kraja godine biti izgra|ena javna rasvjeta na ulazima u grad iz pravca Sanskog Mosta i Bosanske Dubice, a investicija je vrijedna oko 300 hiljada maraka. Tadi} ka`e i da }e tokom izgradnje rasvjete biti rekonstruisana i niskonaponska mre`a. „U naselju Tukovi je planirana niskonaponska mre`a i izgradnja javne rasvjete u du`ini od 2,8 kilometara, na dijelu od gradskog mosta do ulaza u Prijedor. Ista du`ina javne rasvjete planirana je i u Malom Palan~i{tu, na magistralnom putu za Bosansku Dubicu, do raskrsnice 'Te{eni}' u naselju Urije“, ka`e Tadi}. Pro{le godine osvjetljeni su ulazi u grad iz pravca Banje Luke i Bosanskog Novog, u du`ini od ~etiri kilometra. Projekat, u koji je investirano pola miliona maraka, obuhvatio je i osvjetljavanje raskrsnica u Omarskoj i Kozarcu.
L. I. R.

[aha [kiljo vitalna u 95-oj godini
Rodila jedanaestoro djece • Najstariji sin Amil ro|en 1935. godine. Od {est sinova i dvije k}eri ima dvadeset petoro unu~adi i trideset jedno praunu~e
U Mjesnoj zajednici Mravi}i, zaseok [kilje, davne 1934. godine familija je o`enila Abdulaha [kilju. Doveo je, govorili su u to vrijeme, veoma lijepu djevojku [ahu, k}erku Arifa Pu{karevi}a iz Klokotnice. Prvo dijete im se na{lo ve} sljede}e godine. Rodio im se sin Amil, a nakon njega jo{ desetoro djece. da im majka bude po petnaestak dana, kako bi zajedni~ki i ravnomjerno rasporedili brigu o njoj. [aha se radije prisje}a detalja od prije pedeset-{ezdeset godina, nego {ta je ju~er bilo. I normalno je, jer ljude u tim godinama zahvati stara~ka skleroza. Kako je Ramazan, obraduje se kada joj bilo ko do|e. @eljna je pri~e, ba{ kao malo dijete. Prodeverala je starica dva rata, ali joj je bilo najte`e 1982. godine kada joj je u saobra}aju poginuo tridesetsedmogodi{nji sin Ferid (udaFamilija nane [ahe je zdrava i `iva. Svaki dan blagosilja svoje, ali i sve druge koji joj se pojave na ku}nom pragu. [aha je ponosna na svu svoju djecu koja su joj izrodila dvadeset petoro unu~adi, od kojih [aha danas ima trideset jedno praunu~e.

U fo~anskom naselju Krvavac

Ponosna na djecu
U ovoj bogatoj bosanskoj porodici ka`u: “[to nas ima, ma{ala, i bi}e nas jo{“, jer gdje ~eljad nije bijesna, ni ku}a nije tijesna.

Radila na njivama
Te`ak seoski `ivot, posebno `ivot u zajednici, zatim Drugi svjetski rat i nekoliko gladnih i te{kih poratnih godina, iscrpljivali su ljude do iznemoglosti. Porodica [kiljo, obasuta djecom, jedva je sastavljala je kraj s krajem i kako nana [aha ka`e: “Hvala bogu, sve se izdr`alo.“ Mu` Abdulah, koji je svojevremeno bio seoski hod`a, umro je 1969. godine. Sav teret izdr`avanja djece pao je na nejaku [ahu, koja nije imala nikakvih prihoda. Po{to u ranijem sistemu neka zanimanja ljudi nisu bila priznata i nisu upla}ivani doprinosi za PIO, iza rahmetli Abdulaha njegovoj `eni nije ostala ~ak ni penzija. „Valjalo je djecu {kolovati, a sve to sa moje grba~e. Vuci, radi, i to sve na njivama. Znala sam ru~no nanijeti sva drva za zimu“, pri~a starica [aha koja danas ima 95 godina i koja se tek u posljednje dvije-tri godine `ali na bolove u krstima i nogama. Vitalna je i jo{ o sebi mo`e brinuti. [est sinova se dogovorilo

Igrali{ta na Krvavcu

Nova igrali{ta za mali{ane
Fo~ansko naselje Krvavac odnedavno je bogatije za novoizgra|ene sportske terene za mali fudbal, ko{arku i odbojku na pijesku. U okviru ogra|enog kompleksa izgra|eno je i dje~ije igrali{te sa rekvizitima, ljulja{kama i klackalicama. Na obali rijeke ]ehotine gdje su podignuta igrali{ta, prema planu, bi}e ure|ena i pla`a. Projekat vrijedan preko 20 hiljada maraka finansiran je iz zajedni~kih sredstava Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i op{tine Fo~a.
E. A.

Nana [aha sa sinovima Amilom (1935), Taibom (1954) i troje unu~adi

rio ga kamion pod Gradinom u Mravi}ima). Ferid je bio gluhonijem, ali i kao takav izuzetno vrijedan. Iza njega je ostala `ena i troje maloljetne djece.

Svako ima svoju nafaku, s ponosom izjavljuje nana [aha i ponovo uz blagoslov: “Samo da su mi zdravi i `ivi.“
M. BEGI]

14

SARAJEVSKA HRONIKA
Zelengorska bez napajanja elektri~nom energijom

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Uru~ena donacija za protuminske akcije

Zbog izvo|enja radova na odr`avanju energetskih postrojenja, u navedenim vremenskim intervalima bez napajanja elektri~nom energijom osta}e podru~ja koja se snabdijevaju preko sljede}ih trafo-stanica: od 11 do 14 sati ^olakovi}eva, od 11 do 15 Komatin, Cicin Han i Zelengorska, od devet do 17 Umoljani i Repetitor Orlovac, od osam do 17 Mi{i}evi 3, od 8.30 do 10.30 Ribari}i, a od devet do 12 sati Gladno Polje 2. Bez struje }e od devet do 15 sati biti Bare Stup 2, Mo{}anica, Ilovice, Brije{}e 3, Juki}eva 2, Pazari} 2, Svjetlost, Osenik 5, Balibegovi}i, Ljubini}i, ^ifluk, Lje{evo 1 i 2, Lje{evo 4 i 5, Podlugovi 4 i Faleti}i 2, dok }e od osam do 11 sati bez napajanja ostati Oprkanj i ]ati}eva, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

Michael Linhart u Centru za uklanjanje mina
Kada je ova problematika u pitanju, Austrija je poslije Njema~ke zemlja koja nam je donirala najvi{e sredstava
Generalni direktor austrijske agencije za razvoj pri ministarstvu vanjskih poslova Austrije Michael Linhart ju~er je posjetio Centar za uklanjanje mina MAK. Razlog posjete bilo je upoznavanje problematike deminera u Bosni i Hercegovini, te donacija ove zemlje koja je uru~ena Centru. "Austrija nam je donirala 85.000 eura i na tome smo joj veoma zahvalni. Pored pomo}i za protuminske akcije, jedan dio sredstava je doniran i za sam Centar. Tim novcem kupili smo ~etiri ure|aja D`PS, koji }e pomo}i na{im deminerima da {to preciznije istra`e odgovaraju}i teren", izjavio je za Oslobo|enje direktor Centra za uklanjanje mina u na{oj zemlji Du{an Gavran. Ovaj centar je osnovan 1996. godine kao UN MAK, dok je dvije godine kasnije pre{ao na entitetski, a od 2002. godine na dr`avni nivo. Saradnja izme|u MAK-a BiH i Austrije traje ve} devet godina. Austrija je druga zemlja, odmah poslije Njema~ke, koja se isti~e po svojim donacijama BiH, kad je u pitanju ova problematika. "Saradnja s Bosnom i Hercegovinom za nas je vrlo bitna. Pored tradi-

Obilje`avanje Dana Udru`enja IImije
Islamska zajednica u na{oj zemlji }e u petak, po vodom 28. septembra, Dana Udru`enja IImije IZ u BiH, ispred spomen-plo~e imamima - {ehidima u krugu Gazi Husrev-begove medrese, odr`ati prigodan program, s po~etkom u 14 sati.

Grad bogatiji za {est dje~aka i pet djevoj~ica
U protekla 24 sata, u Sarajevu je ro|eno 11 beba, {est dje~aka i pet djevoj~ica. U Klinici za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu ro|eno je osam beba, ~etiri dje~aka i ~etiri djevoj~ice, saznali smo od de`urne medicinske sestre Senade Boj~i}. Na poro|ajnom odjelu Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{“ ro|ene su tri bebe, dva dje~aka i djevoj~ica, rekla nam je Ferida Mujkovi}, de`urna medicinska sestra.

Nastavak devetogodi{nje saradnje

cionalnih i historijskih veza, imamo i pogled u budu}nost. Za nas je bitno da se BiH uklju~i u strukture Evrope. Stabilnost ove regije predstavlja stabilnost centralne Evrope, ali i Evrope u cjelini. Jedna bitna pretpostavka je da ljudima omogu}imo prostor za napredovanje, jer bez toga ne mo`emo

o~ekivati ni ekonomski razvoj", rekao je, izme|u ostalog, Linhart. Saradnja ove dvije institucije nastavlja se i u budu}nosti. Ve} naredne godine Centar za uklanjanje mina u BiH dobio je obe}anje za donaciju ~etiri terenska vozila.
A. KULOVI]

Obnova vodovoda na klizi{tu Stara ciglana

Marindvor i Ferhadija bez vode
Zbog izvo|enja radova na popravljanju kvarova na vodovodnoj mre`i, danas }e, od devet do 16 sati, do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica i naselja: Valtera Peri}a, Kotromani}a, Hiseta, Kranj~evi}a, Marindvor, UNITIC, Kralja Tvrtka, Fikreta Plo~e, Miss Irbina, La Benevolencija, Radi}eva, Branislava \ur|eva, Safeta Krupi}a, Osmana \iki}a, Milana Preloga, Barica, Plo~a, Garaplina, Vrbaska, Mejlina, Brusulje, Hendeku{a, Osik, Ferhadija, Vladislava Skari}a, Zujevinska, Butmirska cesta, Adema Bu}e, Behd`eta Muteveli}a, Antuna Branka [imi}a, Bra}e Begi}, Mitra [u}ura, Barska, Vi{egradska kapija i Baruthana, saop}eno je iz Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a Vodovod i kanalizacija.

Osigurati cjevovod pred sezonu ki{a
Sporazum o realizaciji projekta Sanacija vodovodne mre`e u zoni klizi{ta Stara ciglana u Vele{i}ima prije dva dana su potpisali Ned`ad Kold`o, na~elnik Novog Sarajeva i Tarik Badnjevi}, izvr{ni direktor KJKP Vodovod i kanalizacija. Za realizaciju pomenutog projekta dnog iskopavanja. Naime, u postoje}u cijev se ubaci plasti~na, a na taj na~in }e se cjevovod, koji dr`i klizi{te na ovom prostoru, oja~ati. Ovim radovima se prije sezone ki{a cjevovod `eli osigurati od pucanja, {to bi izazvalo nesagledive posljedice. Zavr{etak radova na cjevovodu se o~ekuje za tri mje-

Podr{ka malim preduze}ima
Na nedavno odr`anoj redovnoj sjednici Op}inskog vije}a Centra razmatran je "Lokalni ekolo{ki akcioni plan" ove op}ine. Ovaj plan se, konkretno, odnosi na podr{ku malim i srednjim preduze}ima, samostalnim privrednicima i zainteresovanim licima koja prvi put pokre}u biznis. Kako bi se pru`ila adekvatna pomo} ovim licima, potrebno je vr{iti pregovore s bankama, te obezbijediti najpovoljnije kreditne linije. Glavna namjena kreditnih sredstava je razvoj, ja~anje i njihovo kori{tenje za projekte, prvenstveno, iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, te policijskih i vojnih aktivnosti. "Op}ina Centar u svom programu se opredijelila da putem povoljnih kreditnih linija pru`i podr{ku u razvoju preduze}a i obrta na op}ini, kako bi poduzetnici mogli povoljno nabaviti opremu za svoja preduze}a. Minimalni i maksimalni iznosi kredita za ta lica bi}e utvr|eni u zavisnosti od du`ine obavljanja djelatnosti", kazao nam je Predrag Slomovi}, vi{i stru~ni saradnik u Centru za podr{ku biznisu Op}ine. Plan }e biti usvojen na nastavku sjednice Op}inskog vije}a L. T. Centra u sljede}i ~etvrtak.

Audicija za festival Hrasni~ki |erdan u subotu
Ove subote, sa po~etkom u jedanaest sati, u Domu kulture Hrasnica bi}e odr`ana audicija za pjeva~e narodne muzike, koji }e nastupiti na tradicionalnom festivalu Hrasni~ki |erdan. Prema rije~ima direktora ovog doma Amira [abovi}a, pravo u~e{}a imaju svi mladi neafirmisani pjeva~i narodne muzike, ~lanovi kulturno-umjetni~kih dru{tava, muzi~kih folk-grupa iz cijele Bosne i Hercegovine. Finale festivala odr`a}e se 20. oktobra, u okviru oktobarskih dana kulture u Hrasnici. Za pobjednike, koje }e odabrati stru~ni `iri, predvi|ene su nagrade i u~e{}e u televizijskim emisijama i zna~ajnijim takmi~enjima pjeva~a. Osim ve~eri narodne muzike, oktobarski dani bi}e ispunjeni knji`evnim ve~erima, izlo`bama, nastupom kulturno-umjetni~kih dru{tava i pozori{nom predstavom. (H. A.)

Klizi{te u Vele{i}ima je jedno od najopasnijih u gradu

Op}ina je iz bud`eta izdvojila vi{e od 180 hiljada maraka, a preduze}e Vodovod i kanalizacija }e pripremiti tendersku dokumentaciju, raspisati javni poziv za izradu najpovoljnijeg izvo|a~a, kao i izradu tehni~kog rje{enja sanacije cjevovoda putem metode close to fit. Radi se o metodi sanacije bez pretho-

seca, a radi neophodne procedure o javnim nabavkama dobavlja~ }e biti poznat za dva mjeseca. Tek poslije toga bi po~eli radovi, koji }e trajati 15 dana. Nakon preventivnog djelovanja na sanaciji cjevovoda, po~e}e aktivnosti oko kona~ne sanacije jednog od najopasnijih klizi{ta u gradu.
E. H.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA 15
Na podru~ju srebreni~ke op{tine

Globalna strategija borbe protiv AIDS-a

Znanjem i svije{}u do sigurnog seksa
Od 1986. do danas ukupan broj umrlih, oboljelih i pozitivnih na HIV virus u na{oj zemlji je 135. Ostale spolno prenosive bolesti sporadi~no su prisutne
Nevladina organizacija „Zemlja djece“ je u sklopu projekta „Uve}anje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji me|u mladima“ donirala 4.500 prezervativa Domu zdravlja u Tuzli. Cilj je spre~avanje spolno prenosivih bolesti, ne`eljenih trudno}a kao i podizanje svijesti i znanja mladih o nu`nosti sigurnog seksualnog odnosa. „U sklopu globalne strategije borbe protiv AIDS-a ovo je mali ali zna~ajan korak za suzbijanje svjetske pandemije spolno prenosivih bolesti. Bosna i Hercegovina je zemlja sa niskom incidencom spolno prenosivih bolesti u komparaciji sa ostalim zemljama. Od 1986. do danas ukupan broj umrlih, oboljelih i pozitivnih na HIV virus je 135, {to je veoma niska stopa. Ostale spolno prenosive bolesti kao sifilis, triper i gonoreja sporadi~no su prisutne, javljaju se u malom broju i pravovremeno se stavljaju pod zdravstveni nadzor“, istakla je Gordana Kova~evi}, specijalista za epidemiologiju Doma zdravlja u Tuzli. Ona smatra da se ovom problemu mora pristupiti multidisciplinarno, spregom nevladinih organizacija, Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i javnog sektora. Jedino tako je mogu}e efikasno rije{iti problem i podi}i svijest ljudi o nu`nosti zdravog i sigurnog seksualnog `ivota.
Specijalista dr. Gordana Kova~evi} A. MARKOVI]

Sve se vi{e ula`e u infrastrukturu

Vi{e asfalta nego u proteklih 30 godina
Prema rije~ima Drage Rebrinovi}a, vi{eg stru~nog saradnika za saobra}aj i puteve u Op{tini Srebrenica, samo u ovoj godini na podru~ju ove op{tine izvr{ena je rekonstrukcija i ure|enje 52 kilometra lokalnih makadamskih puteva na osam dionica i asfaltirano deset i po kilometra putnih pravaca prema Gornjim Poto~arima i Su}eskoj. Izvo|enje radova na rekonstrukciji i afaltiranju lokalnih puteva finansirala je ambasada Holandije u BiH, USAID, Vlada Republike Srpske, dio sredstava je obezbijedila i Op{tina Srebrenica. Sredstvima Vlade RS asfaltiran je regionalni put Srebrenica-JezeroSkelani, a sanirano je i izgra|eno jo{ dvadeset kilometara lokalnih puteva. Vlada Tuzlanskog kantona }e do naredne zime sanirati nekoliko kilometra lokalnih puteva do najugro`enijih naselja. Samo u ovoj godini na podru~ju srebreni~ke op{tine ura|eno je vi{e puteva nego za proteklih petnaest godina, a za 30 godina nije ura|eno asfaltnog puta kao ove godine.
S . Sm.

Radovi na autoputu opusto{ili d`epove viso~kih taksista

Ozvani~en po~etak radova

Obnova puteva za povratnike u Ustikolinu
Udesi na zaobilaznicama: So na ranu viso~kim taksistima

Zbog zaobilaznica mu{terija ni za lijeka
Iako izgradnja dionice autoputa od Visokog do sela Dobrinje ulazi u zavr{nu fazu, viso~ki taksisti se nalaze na rubu strpljenja zbog sve praznijih d`epova. Gradnja mostova i podvo`njaka na osam kilometara dugoj trasi koridora 5C uslovila je blokiranje lokalnih cesta i uvo|enje niza alternativnih pravaca i zaobilaznica, zbog kojeg su viso~ki taksisti izgubili ve}inu mu{terija. “Na{a egzistencija je ugro`ena. Izgubili smo veliki broj stalnih mu{terija iz sela Topuzovo Polje, Srhinje, Muha{inovi}i i drugih okolnih mjesta. I ono malo tura pokupi{e nam taksisti koji rade na 'divljaka'. Kad na|e{ mu{teriju, stigne te peh u vidu ~estih sudara na tim zaobilaznicama, nakon kojih se stvore nepregledne kolone. Kako onda naplatiti vo`nju mu{teriji? Ostaje nam jedino izvinjenje zbog ~ekanja“, rekao nam je Fadil Rizvanovi}, predsjednik Udru`enja taksista Visoko. Viso~ki taksisti razmi{ljaju o slanju apela za pomo} Op}inskom vije}u Visoko i Ministarstvu za prostorno ure|enje, promet, komunikacije i za{titu okoline ZDK-a. Obaveze pla}anja poreza stalno pristi`u, a do sada se niko od nadle`nih organa nije interesirao kako `ive. Zahtijevat }e otpis poreskih obaveza za 2007. godinu ili drugu vrstu pomo}i. Po njihovim rije~ima, taksisti

Po~etkom ove sedmice u Ustikolini je ozvani~en po~etak radova na sanaciji puteva u dvije mjesne zajednice, Ustikolina i Jabuka. U okviru ovog projekta na podru~ju op}ine Fo~a-Ustikolina bi}e sanirano ukupno 34 kilometra puta, a cilj ovog projekta je pomo} povratnicima u pomenutim mjesnim zajednicama. Sasvim je razumljivo da u moderno vrijeme 116 porodica koliko se vratilo u ovaj kraj zaslu`uje bolje putne komunikacije. Ovo je potvrdila i Emina Dubravi}, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, koji je i glavni investitor projekta vrijednog preko 300 hiljada maraka. Dubravi}eva je boravila na li-

cu mjesta, zajendo sa op}inskim na~elnikom Zijadom Kunovcem i premijerom BPK Gora`de Salemom Halilovi}em. „Ovo je na{ zajedni~ki projekat. Vlada Kantona Sarajevo ulo`ila je 195 hiljada maraka, mi smo investirali 75 hiljada a op}ina Fo~a-Ustikolina 34 hiljade maraka. Nadam se da }emo sa pobolj{anjem saobra}ajnica imati i ve}i broj povratnika u ovom kraju“, izjavio je premijer Salem Halilovi}. Izvo|a~i radova na sanaciji puteva u MZ Ustikolina i Jabuka su gora`danske firme „Okac“ i „Gora`deputevi“, koje bi posao prema potpisanom ugovoru trebale zavr{iti u roku od 30 dana.
E. AGANOVI]

Sanacija dotrajale vodovodne mre`e u centru Gacka
Rizvanovi}: Nema mu{terija

koji „pre`ive“ do normalizovanja lokalnog saobra}aja od Visokog do sela Donje Mo{tre, posljednju marku ulo`it }e u slavlje koje }e ~ar{ija podno piramida pamtiti.
S . SUBOTI]

Fo~ansko preduze}e Tehnogradnja, zajedno sa radnicima akcionarskog dru{tva Vodovod i kanalizacija, ovih dana u centru Gacka radi na zamjeni dotrajalih vodovodnih cijevi. Naime, zbog velikih gubitaka na mre`i jedan

broj potro{a~a tokom ljetnih mjeseci bio je bez vode, te se ovih dana ubrzano radi na otklanjanju starih i postavljanju novih vodovodnih cijevi. U ove svrhe iz bud`eta Op}ine Gacko izdvojeno je 20 hiljada maraka. E. A.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SARAJEVSKA HRONIKA 15
DE@URNI TELEFON SARAJEVSKE HRONIKE

Zaboravljeni invalid i dobitnik Zlatnog ljiljana Adnan Ba{i}

276-961

KINA
APOLO
BORNOV ULTIMATUM, u 18 i 20.30 sati. Re`ija: Paul Greengrass. Uloge: Matt Damon, Julia Stile...

Uloge: Dan Castellaneta, Julie Kavner...

KINOTEKA BiH
CA BI RI NE NO]I, u 19 sati. Re`ija: Federico Fellini. Uloge: Giulietta Masina, Amedo Nazzari, Francois Perier....

OBALA
^I^A MI^A (NE)SRETNA JE PRI^A, u 17, vikendom u 12 i 14 sati. Re`ija: Paul J. Bolger, Yvette Kaplan. Glasovi: Sigourney Weaver, Freddie Prinze Jr... TE[KO JE BITI FIN, u 19 sati. Re`ija: Sr|an Vuleti}. Uloge: Sa{a Petrovi}, Emir Had`ihafizbegovi}... SIMPSONI FILM, u 21 sat. Re`ija: David Silverman.

UNITIC
ZVIJEZDA KOJA NEDOSTAJE, u 18 i 20.30 sati. Re`ija: Gianni Amelio. Uloge: Sergio Castello, Ling Tai, Angelo Costabile...

POZORI[TE

POZORI[TE MLADIH
VREMENSKI TUNEL, u 20 sati. Reditelj: Admir Glamo~ak. Igra ju: Aj la Ca bre ra, Alen Mu ra to vi}, Al din Ome ro vi}... Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 234-857 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183

VA@NIJI TELEFONI
Zaboravili su na nas ~im se rat zavr{io
BH Telecom 1444 MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 061/563-676 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059, 668-259 Toplane 650-979,650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni Centar civilne za{tite 121 Dimnja~ar 616-105

Ogor~en odlaskom mladih iz dr`ave
Ljudski um je blagodat koja se kod nas ne cijeni • Ako se izdvajaju sredstva za mnoge manifestacije, za{to niko ne pomogne Biblioteci za slijepa i slabovidna lica
Biv{i borac Adnan Ba{i}, koji je u proteklom ratu ostao invalid i dobio priznanje Zlatni ljiljan, jedan je od mnogobrojnih razo~aranih i zaboravljenih patriota. Bio je u~esnik u ratu koji mu je zasigurno promijenio `ivot, oduzeo ono {to je pored dostojanstva najbitnije ~ovjeku - vid. "Zaboravljeni smo onog trenutka kada je rat prestao. Problemi poput egzistencije, zdravlja, su neke druge prirode. Problem nerazumijevanja je moj problem, koji nije vezan samo za jednog invalida, jednog Adnana Ba{i}a, ve} za sve nas. Zar ljudi smatraju, ako nemam o~iju, da sam lud? To boli, vjerujte, vi{e nego da me neko ponovo rani", govori Ba{i}. Jedini izlaz u svijet, te bijeg od svakodnevnice, na{ sagovornik pronalazi u knjizi. Jedan irealan svijet koji je druga~iji od onog u kojem `ivimo, a koji nam je prijeko potreban. Gotovo svaki dan posje}uje Biblioteku za slijepa i slabovidna lica u Sarajevu. "Kada se na|ete na pustom ostrvu prvo {to vam je potrebno jest voda, a nakon nje hrana. E, kad je do{lo do prve deblokade Sarajeva, i kad sam imao priliku ~uti za ovu biblioteku, ja sam na{ao vodu na pustom ostrvu" dodaje Ba{i}. Ova biblioteka do`ivljava isto {to i sve kulturne institucije nakon ovog rata. Svijet knjiga predstavlja mnogo vi{e za slijepog ~ovjeka nego za ~ovjeka koji vidi. "Tetka Zilha iz narodne kuhinje na Ba{~ar{iji jedva sti`e nahraniti redove gladnih ljudi, a mi glumimo Kan, Montekarlo, prostiremo crvene tepihe i ugo{}avamo svjetske umjetnike" ka`e Ba{i}, i pita se za{to niko u na{oj zemlji ne mo`e priu{titi malo novca za Biblioteku i sli~ne ustanove. Ogor~en je na odlazak mladih ljudi. Na{a omladina osvaja SAD, Kanadu, Veliku Britaniju i druge zemlje svojom inteligencijom, a nama, kako ka`e Ba{i}, ne valja. Omladini poru~uje da nikad ne izgube volju za `ivotom, jer se upornost nekad vi{e isplati od inteligencije.
A. KULOVI]

DE@URNE APOTEKE
"BA[^AR[IJA" "DOBRINJA" "HITNA" "ILID@A" "NOVO SARAJEVO" KU]NA DOSTAVA 272-300 766-380 716-331 762-180 713-831 272-300

VOZOVI
Polasci:
Zagreb 10.27 i 21.20, Plo~e 7.00 i 18.20, Budimpe{ta 7.14, Zenica 4.52, 7.22, 11.42, 15.50 i 19.10, Konjic 7.10, 15.40 i 19.17

Dolasci:
Zagreb 6.11 i 18.05, Plo~e 10.00, 14.00 i 20.44, Budimpe{ta 21.39, Zenica 6.43, 9.13, 13.10 i 21.19, Kakanj 18.45, Konjic 6.50, 12.50 i 18.52

Takmi~enje "Knjiga je moj najbolji prijatelj"

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 15.45, Minhen 6.50 i 12.55, Be~ 7.50 i 15.25, Milano 12.05, Istanbul 14 i 14.45, Budimpe{ta 14.35, Frankfurt 15, Ljubljana 16.25, London 19.35

Nagra|eni najbolji osnovci i nastavnici
U Op}ini Centar ju~er je uprili~en prijem za u~enike od drugog do ~etvrtog razreda, pobjednike na takmi~enju "Knjiga je moj najbolji prijatelj". Tom prilikom najboljim osnovcima i njihovim nastavnicima uru~ene su zahvalnice i prigodne nov~ane nagrade. "Op}ina Centar nastoji kroz svoj bud`et i svoje programe voditi brigu o {kolama i pomagati njihov rad. Tako smo osigurali sredstva za nabavku {kolskog pribora za sve prva~i}e u na{oj op}ini, a planirali smo i sredstva za nabavku {kolskih kecelja za socijalno najugro`enije u~enike", kazao je op}inski na~elnik D`evad Be}irevi}, po`eljev{i u~enicima da i u narednim godinama pro~itaju {to vi{e knjiga. Za osvojeno prvo mjesto osnovci su dobili 60, za drugo 50 i za tre}e mjesto 40 maraka, dok su nastavnici nagra|eni sa po 50 KM. Amina Hasanovi}, sada u~enica petog razreda O[ "Musa ]azim ]ati}", kazala nam je kako voli ~itati, te da su joj najbolje knjige "Voz do neba" i "Orlovi rano lete". U kategoriji drugih razreda nagra|eni su Tarik Selimovi}, Nirvana Isakovi} i Edna Smaji}, od tre}ih razreda osmogodi{njeg obrazovanja najbolji su bili Amila [o{e, Armin Had`i} i Kristijan Varga. U kategoriji tre}ih razreda devetogodi{njeg obrazovanja nagrade su dobili Amina Babi}, Sabina Tali} i Rebeca Serra, a od ~etvrtih razreda Amira Rami}, Amina Hasanovi} i Lejla [ehi}. Nagra|eni nastavnici su Azra ^orbo, Mirjana Cerovina, Emina Osmand`ihovi}, Hanumica Fi{o, D`emila Hadrovi} i Gordana Trogrli}.
Priznanja i nov~ane nagrade za najbolje A. H.

Dolasci:
Skopje 9.15, Milano 11.30, Minhen 12.20 i 20.50, Istanbul 13 i 20, Budimpe{ta 13.50, Be~ 14.40 i 21.20, Za greb 15.15 i 21.40, Ljubljana 15.55, London 18.50, Frankfurt 21, Beograd 21.35

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles i Liege utorak, subota i nedjelja u 8.00, Roterdam, Amsterdam utorak i subota u 8.00, ~etvrtak u 16.00, Breda i Mastriht utorak i subota u 8.00, Den Hag utorak u 8.00, ~etvrtak u 16.00, Utrecht subota u 8.00, ~etvrtak u 16.00, Pariz ~etvrtak u 8.00, Berlin ~etvrtak u 8.00, subota u 17.00, Dortmund, Essen, Dusseldorf svaki dan osim petkom u 8.00, Frankfurt, Kalsruhe, Stuttgart svaki dan u 8.00, Hamburg, Hanover, Kassel subota u 17.00, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtak u 8.00, subota u 17.00, Minhen svaki dan u 8.00, subota u 17.00, Wien i

Graz svaki dan u 8.00, Beograd svaki dan u 6.00, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula, Rijeka petak i nedjelja u 6.00, Split svaki dan u 10.00, 14.30 i 21.00, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22.00, Herceg-Novi svaki dan u 11.00, Gusinje svaki dan u 6.30, Br~ko svaki dan u 6.30, 14.00 i 15.35, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30, Bijeljina svaki dan u 5.00, Bosanski Brod svaki dan u 12.15, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30, Banja Vru}ica svaki dan u 15.15, Hrenovica svaki dan u 7.00, svaki dan osim nedjelje u 16.30, Novi Pazar petkom u 15.00, Pale svaki dan u 7.00, 10.00 i 14.00, svaki dan osim nedjelje u 16.30, Zvornik svaki dan u 15.30, Srebrenica svaki dan u 7.10, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22.00, Bugojno svaki dan u 10.00, 14.00, 17.30 i 19.00, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8.00, 14.10, 15.30 i 17, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17.00, Novi Travnik svaki dan u 13.00, Ora{je svaki dan u 6.30 (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5.00, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.35, 16.00, 17.00, 18.00 i 20.00, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7.00, 13.15 i 17.15, Tuzla svaki dan u 5.00, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.35, 16.00, 17.00 i 18.00, radni dan u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 19.00 i 22.00, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, svaki dan u 21.00 (preko Visokog i Kaknja), ponedjeljak, utorak, srijeda, ~etvrtak i petak u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, autoputem, Mostar svaki dan u 6.00, 9.00, 11.30, 12.30, 15.30, 18.00 i 19.55

16

SARAJEVSKA HRONIKA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Raspisan poziv za sanaciju klizi{ta

Projekat Ministarstva stambenih poslova Kantona

Projekat vrijedan 4,5 miliona maraka • Radove izvodi 14 doma}ih firmi
Do kraja godine 105 krovova, 18 fasada i 31 lift u stambenim zgradama u Kantonu Sarajevo bi}e obnovljeni. Tim povodom ju~er je ministar stambenih poslova Kantona Sarajevo ^edomir Luki} potpisao ugovore sa 14 doma}ih firmi, koje su izabrane za izvo|a~e radova. "Sanacija zajedni~kih dijelova zgrada nastavak je projekta koje je ovo ministarstvo radilo i pro{lih godina. Ukupna vrijednost projekta je oko 4,5 miliona maraka, od ~ega je 3,5 miliona KM izdvojeno za sanaciju krovova i fasada, za sanaciju liftova planirano je 600.000, dok je 300.000 maraka izdvojeno za pilot-projekt utopljavanja fasada na zgradama u Ulici Kemala Kapetanovi}a 11, 13 i 15", istakao je Luki}. Kako je istaknuto nakon potpisivanja ugovora, radovi bi trebali po~eti ve} danas, dok je u zavisnosti od vremenskih prilika rok zavr{etka od 30 do 90 dana. Najve}e potrebe za sanaciju zajedni~kih dijelova zgrada iskazale su Op}ine Novi Grad i Novo Sarajevo, mada, kako je naglasio Luki}, ni ostale op}ine nisu zapostavljene, te }e se radovi izvoditi u devet op}ina Kantona. Nakon potpisivanja ugovora, izvo|a~i radova su upozoreni da se dr`e zadatih rokova, ina~e u Sanacija krova i na zgradi u Kolodvorskoj ulici budu}nosti Kanton ne}e s njima uspostavljati nikakvu saradnju. Jedna od zgrada na kojoj }e u narednom periodu biti obnovljen krov je i zgrada u Kolodvorskoj ulici 7 u Novom Sarajevu. "Dobro je {to }e po~eti sanacija krova. Meni je nedavno prokislo u dje~ijoj sobi, pa se nadam da }e biti {to prije obnovljen. Ipak, bilo bi lijepo da nam obnove i fasadu", kazala nam je Sanja ^ejvan. Sli~nog mi{ljenja bio je i njen kom{ija Ferid A{~i}, koji je istakao kako je fasada u ratu toliko o{te}ena da prijeti opasnost od obru{avanja.
A. HALEBI] Sanja ^ejvan U toku su gra|evinski radovi na Alipa{inom Polju Ferid A{~i}

Obnova krovova, fasada i liftova

U Prijedorskoj i Fo~anskoj ulici klizi{te uspje{no sanirano

Ulica Dervi{a Fevzija Mostarca na ~ekanju
Zavr{ena je sanacija klizi{ta u Prijedorskoj i Fo~anskoj ulici, u op}ini Novi Grad, dok se u Ulici Vladimira Preloga vr{i druga faza sanacije, odnosno asfaltira se kompletna ulica, ~ija je realizacija pri kraju. Op}ina Novi Grad je jo{ ljetos potpisala ugovor izme|u Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona, kako bi se realizacija klizi{ta u ovoj op}ini nastavila. Ovim ugovorom obuhva}ena je sanacija klizi{ta u ulicama Vladimira Preloga (II faza), Fo~anska, Prijedorska i Dervi{a Fevzija Mostarca. "Cjelokupna vrijednost ovog projekta iznosi 600 hiljada maraka, a novac su obezbijedili sa po 300 hiljada maraka Op}ina Novi Grad i Ministarstvo prostornog ure|enja i okoli{a KS. U Prijedorskoj i Fo~anskoj ulici sanacija je uspje{no zavr{ena, dok se u Ulici Vladimira Preloga vr{i asfaltiranje, koje }e biti uskoro pri kraju“, poja{njava Naliha [abanovi} iz Informativne slu`be Op}ine Novi Grad. Klizi{te u Ulici Dervi{a Fevzija Mostarca jo{ se ne sanira, jer, kako tvrdi [abanovi}, Zavod za izgradnju Kantona je nedavno raspisao tender kako bi prona{ao odgovaraju}u firmu za njegovu kompletnu realizaciju.
L. J.

Izgradnja vrelovoda za poslovne objekte
U op}ini Novi Grad, odnosno na Alipa{inom Polju, u toku su gra|evinski radovi na izgradnji vrelovoda. Kako nam je kazao Ramiz Selimovi}, direktor Sektora za servisiranje i odr`avanje u KJKP Toplane, poslovni objekti koji su izgra|eni na Trgu me|unarodnog prijateljstva imaju namjeru da svoje prostorije zagrijavaju putem centralnog grijanja Toplana, za {to je potrebno napraviti vrelovode. "U toku su gra|evinski radovi, nakon ~ega }e se polo`iti cijevi kojima bi se ovi objekti trebali priklju~iti na sistem centralnog grijanja Toplana", rekao nam je Selimovi}.
A. H.

Deminiranje naselja Vrutci na Ilid`i
U naselju Vrutci, koje se nalazi izme|u Vrela Bosne i Stoj~evca, u op}ini Ilid`a, ju~e je po~elo deminiranje povr{ine od 60 hiljada kvadratnih metara. Projekat finansira Ministarstvo prostornog ure|enja Kantona Sarajevo, zajedno sa fondom ITF, a deminiranje vr{i firma Iv{a iz Ora{ja, koja je anga`ovala i ma{inu za deminiranje. Slu`ba civilne za{tite op}ine Ilid`a ujedno vodi aktivnosti oko nastavka deminiranja lokacija Famos-Hrasnica, Kobilja~a-Rakovica i {umski dio Vrela Bosne. Dok traje deminiranje, Slu`ba CZ Ilid`a moli sve gra|ane da po{tuju znakove upozorenja i da ne ometaju deminere u izvr{avanju svojih zadataka. Isto tako, svi gra|ani koji `ele da predaju neeksplodirana ubojita sredstva treba da se jave CZ Ilid`a, na telefon 637-229.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SARAJEVSKA HRONIKA 17
U Studentskom domu Ned`ari}i

Nema sankcija za ilegalne trgovce u na{em gradu

Prvi Ramazanski program Instituta sevdaha
U Studentskom domu u Ned`ari}ima ve~eras }e biti odr`ana manifestacija pod nazivom "Institut sevdaha u amanet studentima". Rije~ je o prvom ramazanskom multimedijalnom programu za studente, koji u saradnji sa Javnom ustanovom Studentski centar Sarajevo realizira Institut sevdaha. Na programu }e, pored izlo`be, biti prezentiran film o nastanku i radu pomenutog instituta, a kao centralni doga|aj bi}e otpjevane najpoznatije bosanske sevdalinke, u izvedbi Omera Pobri}a, Hasibe Agi}, Nusrete Kobi}, Esada Kova~evi}a i drugih.
Foto: I. JAHOVI]

Ilegalna trgovina u Sarajevu je davno postala legalna

Sumnjiva roba i dalje na gradskim ulicama
Dok se ne uvede novi zakon o uli~noj prodaji razni trgovci }e svoju robu sumnjivog kvaliteta i dalje slobodno prodavati po sarajevskim ulicama
U Kantonu Sarajevo ilegalna trgovina cvjeta i ne postoji zakonski na~in kojim mo`e biti zaustavljena, zaklju~eno je na ju~era{njem sastanku u Op}ini Centar, kojem su, pored op}inskog na~elnika D`evada Be}irevi}a, prisustvovali predstavnici kantonalne komunalne i tr`i{ne inspekcije i na~elnik Policijske uprave Centar. Iako su bili pozvani, kantonalni ministri prostornog ure|enja i privrede nisu bili nazo~ni. "U op}ini Centar, koja bi trebala poslu`iti za primjer, od nelegalne uli~ne trgovine u Ferhadiji, na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi} i u Titovoj ulici ne mo`e se vi{e pro}i. Kartonske kutije s robom sumnjivog kvaliteta se nalaze na svakom koraku. Ne po{tuju se ~ak ni spomenici ni stare zgrade. O~it primjer jeste zgrada Tr`nice, stara 113 godina, na kojoj smo postavili tablu da je historijski spomenik. Ko `eli da je pobli`e vidi ne mo`e to uraditi, jer je sa svih strana opkoljena ilegalnim trgovcima", kazao je Be}irevi}.

[tand od kartona
Sarajevski kanton nekada je imao inspektorat, koji je raspu{ten 1998. godine i nikad nije ponovo uspostavljen. Ostaje nada da }e se do kraja godine neko sjetiti da je Kantonu prijeko potreban, jer do tada svako mo`e iza}i na ulicu, napraviti improvizirani kartonski {tand i prodavati kojekakvu robu znaju}i da ga niko ne mo`e sprije~iti. po zakonu iz 2004. godine oni za to nisu zadu`eni i, {to je apsurdno, nisu nikada tra`ili da se zakon promijeni. Po nekoj logici tr`i{na inspekcija ne bi bila zadu`ena za oduzimanje robe ve} da pravi zapisnik o oduzimanju robe da bi se napravio nalog po kojem bi je policija uklonila, ali to u Kantonu ne postoji niti se mo`e uraditi, jer nema jedinstvenog inspektorata", istakao je Be}irevi} i dodao da je krajnje vrijeme da se napokon sve inspekcije okupe na jednom mjestu, da se izabere glavni inspektor koji bi imao ovlasti da se bori protiv ilegalne trgovine, jer ni sam kao na~elnik ne zna koje sve inspekcije postoje i za {ta su nadle`ne. Me|utim, da bi se to desilo, hitno je potrebno uvo|enje novog zakona o trgovini. Da je potreban novi zakon sla`e

se i Mithat Pa{i}, {ef Odjeljenja za tr`i{no-ugostiteljsku inspekciju KS, koji je naglasio da problem ilegalne trgovine postoji dugi niz godina i da su ve} svi navikli da problem prebacuju na tr`i{nu inspekciju, da bi skinuli odgovornost sa sebe. "Najve}i problem inspekcijskih slu`bi je {to tr`i{na inspekcija ispada de`urni krivac za sve probleme koji se de{avaju. Mi nemamo inspektorat, {to je najve}i problem nefunkcionisanja. Zbog lo{eg postoje}eg zakona, nemamo zakonsku osnovu da radimo svoj posao i dok se ne donese zakon, ruke su nam vezane", objasnio je Pa{i}.

Studenti }e uvijek imati podr{ku Instituta sevdaha

Pismo [ari}u
Kao odgovor Pa{i}u, na~elnik Be}irevi} je istakao da oni moraju od ministra privrede KS Abida [ari}a, u ~ijoj su nadle`nosti, tra`iti da im se to odobri, a u me|uvremenu Op}ina Centar }e, zajedno s komunalnom inspekcijom, nastaviti uklanjanje {tandova bez robe, te ljetne ba{te koje nemaju odobrenje, uz policijsku asistenciju. Prema rije~ima na~elnika Centra jedino {to mu preostaje je da uputi slu`beno pismo ministru [ari}u, kojeg }e na taj na~in upoznati s nedostatkom zakonske regulative za borbu protiv ilegalne trgovine i zamoliti, ako ima ovlasti, da naredi inspekciji da uradi {to treba ili da se hitno promijeni zakon.
Lana RIZVANOVI]

Amir [ehi}, rukovodilac za kulturu Studentskog centra Sarajevo, je na ju~era{njoj pres-konferenciji kazao da su na manifestaciju pozvani studenti sa svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu. "Odbrana sevdaha je na{ cilj, a kultura je ja~i oslonac u Bosni i Hercegovini nego bilo {ta drugo", rekao je Omer Pobri}. Pobri} je naglasio da }e oboriti tezu da su muslimani u ovoj zemlji 600 godina, nego znatno du`e, a kroz pjesmu "[panske la|e" dokaza}e povezanost [panije i na{e zemlje. Prema njegovim rije~ima, mladi ljudi i studenti uvijek }e imati podr{ku Instituta sevdaha.
E. H.

Od petka prodaja kupona za penzionere
Iz Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a Gras obavje{tavaju penzionere u Kantonu Sarajevo, kojima postoje}i kuponi za gradski prevoz va`e do 5. oktobra 2007. godine, da }e prodaja novih kupona po~eti u petak, 28. septembra. Prodaja kupona vr{i}e se na razli~itim lokacijama, u zavisnosti od visine penzije. Tako }e penzioneri sa penzijom od 216 do 300 maraka kupone za gradski prevoz mo}i kupiti na prodajnim mjestima ]umurija, Latinska }uprija, Ba{~ar{ija, Otoka, ^engi}-Vila, Alipa{in Most, Vogo{}a, Ned`ari}i, Dobrinja, Ilid`a i Had`i}i, a penzioneri sa penzijom od 301 do 400 maraka na prodajnim mjestima Ilid`a, ]umurija, ^engi}-Vila, Otoka i Dobrinja. Penzioneri sa penzijom od 401 do 500 maraka kupon }e mo}i kupiti na Latinskoj }upriji i u Ned`ari}ima, dok }e se prodaja kupona za penzionere sa penzijom ve}om od 501 KM prodavati na ]umuriji i Alipa{inom Mostu. Cijena kupona zavisi od visine penzije i kre}e se od 3,5 marke za jedan mjesec za najni`e i 11,70 KM za najvi{e penzije. Penzioneri }e se mo}i odlu~iti na kupovinu jednomjese~nog ili tromjese~nog kupona, a prodaja }e se vr{iti od sedam od 15 sati. Prilikom preuzimanja kupona za gradski prevoz penzioneri su obavezni dostaviti penzionersku iskaznicu, kopiju ~eka penzije za avgust 2007. godine, a na uvid je potrebno donijeti i originalni ~ek penzije za avgust i li~nu kartu, saop}eno je iz KJKP Gras.

Formiranje inspektorata
Ono {to predstavlja najve}i problem jeste ~injenica da ilegalne trgovce niko ne mo`e ukloniti, jer, koliko god to zvu~alo smije{no, nemaju ovlasti. "Komunalna inspekcija je nadle`na za uklanjanje ljetnih ba{ti i {tandova koji ne prodaju robu, dok bi tr`i{na trebala biti zadu`ena za ispitivanje porijekla robe i za to da li imaju dozvolu za prodaju ili ne, ali

18

BIZNIS I EKONOMIJA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Prvi na bh. tr`i{tu

Predstavni~ki dom dr`avnog Parlamenta

Ranibos 75 uklanja i spre~ava `elu~ane tegobe
Djeluje brzo i tokom perioda od 12 sati
Pribli`no jedna tre}ina odraslih ljudi u svijetu suo~ena je sa `elu~anim tegobama kao {to su `garavica, nadutost ili osje}aj puno}e, mu~nina, kiselo podrigivanje, te osje}aj bola i nelagode u trbuhu. Ove tegobe se javljaju kada se naru{i prirodna ravnote`a izme|u agresivnih i za{titnih faktora u `elucu, a naj~e{}e su uzrokovane neuravnote`enom i neredovnom prehranom. Me|utim, u njihovom nastanku va`nu ulogu imaju i psihi~ka optere}enja, nedovoljno sna, pu{enje i alkohol, te se mo`e re}i da su posljedica nezdravog na~ina `ivota op}enito. Ranibos 75 je namijenjen onima koji jednom tabletom `ele brzo i efikasno otkloniti `elu~ane tegobe. Ranibos 75 smanjuje prekomjerno lu~enje `elu~ane kiseline, te stoga ne samo da brzo otklanja ve} i tokom perioda od 12 sati spre~ava nastanak `elu~anih tegoba. Ranibos 75 sadr`i 75 mg ranitidina ~ija je sigurnost i efikasnost u samolije~enju u svijetu dokazana ve} dugi niz godina. Ranibos 75 je prvi na bh. tr`i{tu proizvod ove vrste. Mo`e se primjenjivati sam po potrebi, prije ili poslije jela, ali i neposredno pred odlazak na spavanje jer spre~ava nastanak `gar-

Detalj sa ju~era{nje sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta BiH

avice i `elu~anih tegoba tokom cijele no}i. Ranibos 75 se mo`e kombinovati sa Magalox-om koji nakon primjene neutrali{e ve} nastalu `elu~anu kiselinu, dok Ranibos 75 po~inje djelovati nakon otprilike pola sata i tokom 12 sati spre~ava prekomjerno lu~enje `elu~ane kiseline. Ranibos 75 se mo`e nabaviti u svim apotekama bez ljekarskog recepta u pakovanju od 30 filmtableta. Jedna tableta Ranibos 75 brzo otklanja i u trajanju od 12 sati spre~ava nastanak `elu~anih tegoba.

Izmjena Zakona o carinskoj tarifi
Zakon o akcizama na usagla{avanju, a ako bude usvojen, to bi bio udar na proizvodnju bezalkoholnih pi}a, piva, te duhansku i naftnu industriju
sija za vanjsku trgovinu i carine tog doma, tako|er u prvom ~itanju (principe zakona). Prijedlogom izmjena i dopuna koje je dostavila nadle`na parlamentarna komisija broj robe za koju se predla`e ukidanje, odnosno nulta carinska stopa znatno je {iri od one koju je predlo`ila dr`avna Vlada. Tako, Komisija za vanjsku trgovinu i carine predla`e nultu carinsku stopu za tarifne oznake koje se odnose na opremu za civilno zrakoplovstvo, robu neupotrebljiv za ljudsku prehranu, opremu za zdravstvo, reprodukcioni materijal i opremu za proiPrincipi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o carinskim tarifama BiH koje je predlo`ilo Vije}e ministara BiH dobili su podr{ku poslanika Predstavni~kog doma Parlamenta BiH na sjednici u srijedu. kona o akcizama kojim se ostvario prihod od oko 60 miliona maraka godi{nje. No, ove izmjene i dopune Zakona nisu na sjednici u srijedu dobile entitesku podr{ku poslanika, pa }e biti upu}ene na usagla{avanje. Ina~e, izmjenama ovog Zakona predlo`eno je pove}anje akciza za promet naftnim derivatima od 0,30 maraka po litri za petrolej, dizel gorivo i ulje za lo`enje, preko 0,35 maraka po litri za bezolovni benzin, do 0,40 maraka za motorni benzin. Prijedlog je i da se pove}a pla}anje putarine iz naftnih derivata na 0,20 maraka po litru.

Skra}eni postupak
Vije}e ministara BiH dostavilo je i pozvalo Parlamentarnu skup{tinu BiH da ove zakonske izmjene usvoji po hitnoj proceduri, ali to nije prihva}eno, ve} je odlu~eno da se razmatraju u skra}enom postupku. Ovakav zahtjev Vije}a ministara BiH stigao je 23. avgusta, kada je odlu~eno da se za potrebe robnih rezervi entiteta nabavi 100 hiljada tona p{enice kako bi se prevazi{lo te{ko stanje u pekarskoj industriji, uzrokovano nedostatkom ove poljoprivredne kulture zbog su{e i time sprije~ilo najavljeno poskupljenje osnovnih prehrambenih artikala (hljeba). Osim {to bi se omogu}ila nabavka p{enice bez carina, predlo`enim izmjenama i dopunama Zakona koje su do{le od dr`avne Vlade osigurala bi se izme|u ostalog i nabavka poljoprivrednog repromaterijala i ma{ina bez tih nameta. Tako|er, Vije}e ministara BiH predlo`ilo je i osloba|anje da`bina 0,15 maraka po litri goriva namijenjenog za kori{tenje u poljoprivredne svrhe. Sveukupne mjere koje podrazumijevaju izmjene i dopune zakona o carinskoj tarifi zatra`ene su kako bi se poljoprivredna proizvodnja za{titila od eventualnih negativnih efekata primjene sporazuma CEFTA. No, osim izmjena i dopuna Zakona o carinskoj tarifi Vije}a ministara BiH, poslanici Predstavni~kog doma usvojili su na ju~era{njoj sjednici i one koje je predlo`ila Komi-

Nastavlja se trend konsolidacije

[ta sa kafom i duhanom?
Predvi|enim izmjenama Zakona o akcizama do{lo bi do njihovog pove}anja i na promet bezalkoholnim pi}ima za 0,12 maraka po litri, pivom za 0,22 maraka, te vinom za 0,30 maraka po litri. Predla`e se i pove}anje akciza za promet kafom od 1,30 za sirovu do 3,50 maraka za ekstrakt kafu, pr`enom ljuspom i opnom po kilogramu. Na promet duhanskim proizvodima tako|er bi do{lo do pove}anja akciza i to u apsolutnom iznosu od 0,50 maraka za grupu A, do ~ak dvije marke za grupu C . zvodnju. Predla`e se i smanjenje carinske stope kod velikog broja tarifnih oznaka u koje se razvrstava roba koja se koristi za proizvodnju gotovih proizvoda. No, smatra se kako bi pove}anje akciza na ovu vrstu robe ozbiljno ugrozilo doma}u proizvodnju zbog nelojalne konkurencije, posebno nakon prihvatanja sporazuma CEFTA. Poslanici Predstavni~kog doma su, iako je izvje{taj Kolegija bio negativan, odnosno nije bilo saglasnosti me|u ~elnicima Parlamenta BiH, odbacili takvo stajali{te i prihvatili principe prijedloga zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju i vinu, rakiji i drugim proizvodima od gro`|a i vina. Usvajanje ovih prijedloga zakona spada me|u 27 uslova koje je pred vlasti BiH postavila Evropska komisija kako bi na{a zemlja ostvarila br`i napredak u priklju~enju EU.
A. TERZI]

Detaljniji podaci na web stranici Centralne banke BiH

Fiskalni suficit 492 miliona maraka
Prema konsolidovanim fiskalnim podacima u prvih {est mjeseci 2007. godine u Bosni i Hercegovini je ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 492 miliona maraka, {to je za 74 miliona maraka ili 17,6 odsto vi{e nego u istom periodu pro{le godine. Ovim je nastavljen trend fiskalne konsolidacije iz ranijih perioda, pri ~emu su prihodi uvijek rasli br`e od rashoda, pokazuje statistika vladinih finansija za BiH za prvih {est mjeseci 2007. godine, koju je ju~er objavila Centralna banka BiH, a koja obuhvata BiH, oba bosanskohercegova~ka entiteta, distrikt Br~ko i sve kantone. Ukupno ostvareni prihodi za prvih {est mjeseci iznosili su 3,834 miliona maraka, {to je za 14,9 odsto vi{e nego u istom periodu pro{le godine. Od ukupnih prihoda, na prihode po osnovu poreza odnosi se 2,211 miliona maraka ili 57,7 odsto, na prihode prikupljene po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje 1,320 miliona maraka ili 34,4 odsto, dok se ostatak od 304 miliona maraka ili 7,9 odsto prihoda odnosi na grantove i ostale prihode. Pojedina~ne fiskalne pozicije na nivou oba entiteta su, tako|er, u suficitu, i to 250 miliona u Federaciji BiH i 140 miliona maraka u Republici Srpskoj.

Namet akciza
Komisija je u sklopu prijedloga svojih izmjena Zakona o carinskoj tarifi potcrtala kako je prema nacrtu tog prijedloga Uprava za indirektno oporezivanje sa~inila analizu uticaja izmjena carinskih stopa na prihode od carina. Tako se procjenjuje kako bi manje napla}eni iznos prihoda od carina zbog smanjenja carinske stope iznosio oko 32,6 miliona maraka. Kako bi se nadomjestio ovaj iznos, Komisija je u skladu s tim predlo`ila i izmjene i dopune Za-

Foto: D`. KRIJE[TORAC

20

BIZNIS I EKONOMIJA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Trgovanje na Sarajevskoj berzi

Novi globalni izvje{taj o uvjetima poslovanja

Dionice PAK Centra u minusu
Na Sarajevskoj berzi u srijedu je ostvaren ukupan promet od 4.750.048 maraka, a u sklopu 301 transakcije ukupno je prometovano 175.309 dionica. Promet na berzanskoj kotaciji iznosio je 352.308 maraka, a u sklopu 116 transakcija prometovano je 13.835 dionica. Kako je saop}ila berza, na kotaciji fondova ostvaren je promet od 254.807 maraka, a u sklopu 99 transakcija prometovane su 11.054 dionice. Najve}i dnevni promet na kotaciji fondova zabilje`en je dionicama fonda IF Big invest. gr. d.d. Sarajevo u iznosu od 144.373 marke. Na slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 4.397.739 maraka, u sklopu 185 transakcija prometovane su 161.474 dionice, a najve}i dnevni promet obavljen je dionicama emitenta JP Elektroprivreda HZHB Mostar u iznosu od 2.708.624 maraka. Istovremeno, najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Tempo-Vranica d.d. Mostar od 150 odsto i dostigle su cijenu od 12,50 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent PAK Centar d.d. Sarajevo od 20 odsto na osam maraka. Vrijednost BIFX-a je porasla za 61,08 indeksni poen na 7.480,33 poena, dok je vrijednost indeksa slobodnog tr`i{ta SASX10 pala za 8,31 indeksni poen na 4.326,69 poena.
D`emala Bijedi}a 144, Sarajevo
Telefon: +387 33 766 666 Fax: +387 33 766 725 E-mail: info@aw-broker.ba Web www.aw-broker.ba

Svi su br`i od nas
Iako je BiH postigla odre|ena pobolj{anja u posljednjih 12 mjeseci, druge zemlje su se kretale br`e u unapre|enju poslovnog okru`enja, rekao je {ef Ureda Svjetske banke u BiH Marco Mantovanelli
kretale br`e u pogledu unapre|enja svog poslovnog okru`enja", rekao je {ef Ureda Svjetske banke u BiH Marco Mantovanelli. Iako su pojedine zemlje na zapadnom Balkanu, poput Hrvatske i Makedonije, dokazale da su {ampioni reformi u ovom periodu, tempo reformi u BiH je bio sporiji nego u susjednim zemljama. Na{a zemlja je ostvarila pobolj{anja u kategoriji "prekograni~na trgovina", dok se rejting za aktivnosti licenciranja pobolj{ao za deset mjesta. Izvje{taj identificira i odre|ena pogor{anja, Prema novom izvje{taju o uvjetima poslovanja 2008, koji su pripremile Svjetska banka i Me|unarodna finansijska korporacija (IFC), BiH se u globalnom rangiranju spustila sa 95. na 105. mjesto. Istovremeno, rejting za Srbiju je pao za 18 mjesta, za Albaniju 16 i za Crnu Goru 11 mjesta, navodi se u saop}enju Svjetske banke u BiH. kao {to je kategorija pla}anje poreza, sa brojem pla}anja, koji se smanjio na godi{njem nivou sa 73 na 51, dok se ukupno procijenjeno vrijeme koje je potrebno za obradu tih pla}anja pove}alo sa 100 na 368 sati, {to sugerira ve}u i kontraproduktivnu kompleksnost. Provo|enje ugovora je sada skoro dva puta skuplje. Rejting za 'dobivanje kredita' i dalje je relativno dobar, no ove godine je zabilje`io pad sa sedmog na 13. mjesto usljed nedostatka daljeg pojednostavljenja propisa u finansijskom sektoru. Pobolj{anje poslovnog okru`enja je kompleksan poduhvat i zahtijeva strpljenje i napore svugdje, ali u BiH je to posebno te{ko, sistem registracije preduze}a pri sudovima trajao je mnogo du`e nego {to je bilo predvi|eno i tek sada postaje operativan.

[ampioni reformi
"Iako je BiH postigla odre|ena pobolj{anja u posljednjih 12 mjeseci, druge zemlje su se jednostavno

Dnevni promet 4,7 miliona maraka

Na zvani~noj kotaciji trgovalo se u iznosu od 97.509 maraka, a u sklopu 17 transakcija prometovana je 1.881 dionica. Najve}i dnevni promet na zvani~noj kotaciji ostvaren je dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 50.873 marke, a kurs ovog emitenta iznosio je 59,99 maraka.

Isto~na Evropa
Prema novom izvje{taju banke, ove su godine zemlje isto~ne Evrope i biv{eg Sovjetskog saveza postigle najve}a pobolj{anja u pogledu propisa, {to je uticalo na ubla`avanje propisa za uvjete poslovanja. Ostvarena pobolj{anja uklju~uju pojednostavljivanje registracije preduze}a, ja~anje imovinskih prava, pobolj{anje za{tite investitora, pove}an pristup kreditnim sredstvima, ubla`avanje poreznog optere}enja, te pove}anje trgovine uz smanjenje tro{kova. Reforme su bile potaknute regulatornom konkurencijom u pro{irenoj Evropskoj uniji. Projekt Uvjeti poslovanja zasnovan je na naporima vi{e od pet hiljada eksperata, poslovnih konsultanata, pravnika, ra~unovo|a, vladinih du`nosnika i vode}ih akademika {irom svijeta.

Sarajevska berza/burza
Dioni~ko dru{tvo

Kursna lista za 26. septembar/rujan 2007. godine
Zvani~ni Promj. Max. slu`beni kursa cijena kurs (KM) (%) Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 59,99 19,10 67,56 0,44 -0,36 -0,65 60,00 19,18 68,00 59,98 19,09 67,00 848 478 555 50.873,94 9.130,60 37.495,86 8 3 6

Svjetska banka: Na izradi izvje{taja radilo pet hiljada eksperata

KOTACIJA FONDOVA
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO (K3) BONUS D.D. SARAJEVO (K2) BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) EUROFOND-1 DD TUZLA FORTUNA FOND DD BIHAC HERBOS FOND DD MOSTAR MI GROUP DD SARAJEVO NAPRIJED DD SARAJEVO "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO (K2) PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 21,59 14,00 15,77 25,00 7,10 16,97 26,30 15,05 15,51 14,47 34,92 0,68 4,17 -4,50 0,68 1,87 5,07 4,91 -1,72 0,16 -0,12 0,59 22,00 14,00 16,51 25,00 7,10 17,28 26,30 15,20 15,53 14,80 35,00 21,25 13,99 15,30 24,02 7,10 16,15 25,00 15,00 15,25 14,25 34,03 6.688 500 401 1.317 734 187 199 312 264 242 1.110 144.373,53 6.999,92 6.322,85 32.684,90 5.211,40 3.173,27 4.994,23 4.694,70 4.093,44 3.502,49 38.756,95 44 2 3 13 3 8 5 5 7 5 4

Najbolji u regiji
Hrvatska je ove godine najbr`a u provo|enju reformi u regiji, a jedino je Egipat ostvario bolji napredak, rezultati su novog globalnog izvje{taja o uvjetima poslovanja koji su pripremile Svjetska banka i Me|unarodna finansijska korporacija (IFC). Druge dvije zemlje iz jugoisto~ne Evrope, Makedonija i Bugarska, pobolj{ale su svoj rejting pojedina~no, i nalazi se me|u prvih deset zemalja na globalnom nivou koje aktivno provode reforme. Druge zemlje u regiji nisu dostigle taj nivo.

SLOBODNO BERZANSKO TRZISTE
ABS BANKA D.D. SARAJEVO 580,90 0,37 BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOSCA 7,00 25,00 BIMAL BRCKO 20,00 -0,10 BH TELECOM D.D. 59,38 -0,04 BIHACKA TRGOVINA DD BIHAC 28,00 15,46 DC GRADACAC D.D. GRADACAC 6,05 18,63 ENERGOINVEST-ARMATURE D.D. SARAJEVO (K3) 1,02 0,00 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 32,25 1,63 ENKER DD TESANJ 26,00 -3,70 ENERGOPETROL DD SARAJEVO 87,84 1,67 ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 7,73 5,04 FABRIKA DUHANA MOSTAR DD MOSTAR 75,03 -0,62 FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 391,60 -0,06 FEROELEKTRO DD SARAJEVO 12,80 -0,85 HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO 23,42 -2,47 HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR (HRCAR) 5,25 0,96 IK BANKA D.D. ZENICA (POVLASTENE) 300,00 -11,76 IK BANKA DD ZENICA 328,33 -0,97 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR 213,01 0,79 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 142,99 -2,73 JP KOMOS D.D. MOSTAR 4,50 9,22 KHK D.D. LUKAVAC 10,01 0,12 KOMBITEKS D.D. BIHAC 0,29 0,00 KONJUH D.D. ZIVINICE 57,00 -3,39 MARKET-KOMERC D.D. ZENICA 4,61 0,00 MAPEX DD MAGLAJ 6,72 2,15 NATRON DD MAGLAJ 8,21 -4,33 PAK CENTAR D.D. SARAJEVO 8,00 -20,00 POBJEDA DD TESANJ 38,06 0,16 POSLOVNI SISTEM RMK D.D. ZENICA 11,50 0,00 RMU BANOVICI DD BANOVICI 160,00 0,00 RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA 69,90 -0,14 RUDNIK ZELJEZNE RUDE D.D. VARES 3,70 0,00 SIPAD EXPORT - IMPORT D.D. SARAJEVO 13,16 1,27 SOLANA DD TUZLA 66,01 0,01 SIPAD KOMERC DD SARAJEVO 21,49 -0,05 SANITEKS DD VELIKA KLADUSA 38,02 -3,33 TEMPO-VRANICA D.D. MOSTAR 12,50 150,00 TUZLA-REMONT DD TUZLA 7,00 16,28 UNIONINVEST IZGRADNJA OBJEKATA DD SARAJE350,00 6,06 UNIS KOVINA DD VISOKO 14,98 0,00 VITEX TI DD VISOKO 3,50 0,00 VRANICA D.D. SARAJEVO 199,62 0,06 ZELJEZARA ILIJAS D.D. ILIJAS 11,60 0,00 GP ZGP DD SARAJEVO 40,00 -0,55 ZRAK DD SARAJEVO 5,16 3,20 584,99 7,00 20,00 59,70 28,00 6,05 1,02 32,98 26,00 87,98 7,80 75,03 395,00 12,80 23,99 5,25 300,00 335,00 214,00 147,00 4,50 10,02 0,29 57,00 4,61 6,78 8,79 8,00 38,06 11,50 160,00 70,00 3,79 13,50 66,02 21,50 38,02 12,50 7,00 350,00 14,98 3,50 200,00 11,60 40,00 5,16 570,52 7,00 20,00 58,16 28,00 6,05 1,02 32,00 26,00 85,00 7,50 75,03 389,00 12,80 23,00 5,25 300,00 320,00 213,00 141,00 4,50 10,00 0,29 57,00 4,61 6,50 8,20 8,00 38,06 11,50 160,00 69,90 3,70 13,00 66,00 21,00 38,02 12,50 7,00 350,00 14,98 3,50 197,00 11,60 40,00 4,98 23 57 7 1.697 902 177 47.100 1.210 100 750 1.300 13 129 47 465 4.310 50 300 12.716 420 65 310 1.350 75 929 3.171 392 2.999 156 72.700 17 353 1.623 303 316 1.847 71 432 293 43 130 12 420 87 72 1.535 13.365,22 399,00 140,00 100.775,60 25.256,00 1.070,85 48.042,00 38.996,80 2.600,00 65.879,40 10.050,30 975,39 50.517,00 601,60 10.889,26 22.627,50 15.000,00 98.500,20 2.708.624,00 59.958,99 292,50 3.103,80 391,50 4.275,00 4.282,69 21.330,72 3.363,13 23.992,00 5.937,36 836.050,00 2.720,00 24.708,10 6.101,02 3.989,00 20.859,80 39.495,57 2.699,42 5.400,00 2.051,00 15.050,00 1.947,40 42,00 83.849,02 1.009,20 2.880,00 7.650,60 9 1 1 8 2 1 1 9 2 5 6 1 7 1 7 1 1 6 4 12 1 3 1 1 6 15 3 3 1 1 1 4 4 3 7 13 2 1 1 1 1 1 19 1 3 3

Elektroprivreda BiH potpisala je ju~er u Sarajevu ugovor o prodaji dijela vi{kova elektri~ne energije za 2008. godinu, uprkos protivljenju Ministarstva industrije, energije i rudarstva i Federalne regulatorne komisije (FERK). Ugovor sa {vicarskim kompanijama Atel Energy i Energy Financing Team vrijedan je 106,1 milion maraka. Komentiraju}i dopis koji je FERK prekju~er uputio ovoj kompaniji sa zahtjevom da se obustavi tender do zatvaranja elektroenergetskog bilansa za 2008. godinu, Kreso je kazao da je menad`ment ozbiljno prou~io doma}e i me|unarodne propise i da je u skladu s tim djelovao. Predsjednik FERK-a Zdenko [imunovi} i federalni ministar Vahid He}o, iako navedeni kao gosti na potpisivanju, ipak nisu prisustvovali tom ~inu. B . S . Sa ju~era{njeg potpisivanja ugovora

Elektroprivreda ipak prodala struju

Foto: D. TORCHE

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

BIZNIS I EKONOMIJA 21
Izvje{taj sa Banjalu~ke berze

Odbor pivarske industrije Vanjskotrgovinske komore BiH

Preuzeta Posavina
Redovan promet na Banjalu~koj berzi u srijedu iznosio je 1.420.758 maraka, kroz 548 transakcija. Vrijednost BIRS-a se pove}ala za 1,02 posto i iznosi 3.209,69 poena, dok se vrijednost FIRS-a pove}ala za 0,72 posto i iznosi 8.639,89 poena. Istovremeno, vrijednost ERS10 se pove}ala za 1,77 posto i iznosi 3.897,90 poena. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Rafinerija ulja a.d. Modri~a, trgovalo se u iznosu od 90.648 maraka. Kako je saop{tila berza, od akcija privatizacionih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama Kristal Invest Fonda u iznosu od 132.811 maraka. Akcije devet fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije Privrednik Investa (2,67 posto), dok su akcije ~etiri fonda ostvarile pad prosje~ne cijene. Gubitnik dana me|u fondovima su akcije Bors Invest Fonda (-1,54 posto). Od akcija na slobodnom ber-

Berzanski fondovi u porastu

Jedan od proizvodnih pogona Sarajevske pivare

Hitno za{tititi proizvo|a~e piva
Odbor pivarske industrije, koju ~ine Sarajevska pivara, Banjalu~ka pivara, Biha}ka pivara, Pivara Tuzla i Pivovara Grude, a koji djeluje pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, usvojio je ju~er u Banjoj Luci odluku o zajedni~kim koracima usmjerenim ka osiguranju hitne za{tite proizvo|a~a piva u BiH. U~esnici sastanka su se slo`ili da je pivarska industrija u BiH u krizi ne samo zbog nekontrolisanog uvoza piva ve} i zbog neprimjenjivanja za{titnih modaliteta kojima bi se sprije~ilo dalje uni{tavanje ove industrije. "Od vlasti, ali i od na{ih kupaca, o~ekujemo podr{ku na svim poljima. O~uvanje na{e industrije svakako }e imati sna`an, pozitivan uticaj na zajednice u kojima poslujemo", naveo je zamjenik generalnog direktora Sarajevske pivare Goran Konforte. Prema rije~ima direktorice Pivare Tuzla Gorane Dautovi}, u pivarskoj industriji u BiH trenutno je zaposleno 1.500 osoba. Ona je naglasila da ovim podacima treba dodati i iznose koje svaka pivara pla}a po osnovu poreza, carina i ostalih zakonom propisanih doprinosa. "Na{i napori usmjereni su na informisanje svih u BiH, prevashodno vlasti, o modalitetima za{tite na{e industrije koji su im na raspolaganju", istakao je generalni direktor Banjalu~ke pivare Nick Penny. Da je pivarska industrija zaista u krizi svjedo~e i podaci koje su predstavnici svih pet pivara inkorporirali u zajedni~ki dokument koji }e uskoro biti prezentiran svim relevantnim predstavnicima vlasti, prenosi novinska agencija Onasa.

zanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Rafinerije nafte a.d. Bosanski Brod u iznosu od 186.636 maraka. Tako|er, od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije 10 emitenata, a najve}i su imale akcije preduze}a Veterinarska stanica a.d. Prijedor (82,73 posto). Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije 10 emitenata, od ~ega su akcije preduze}a 22. decembar a.d. Banja Luka ostvarile pad od -20,00 posto. Na ju~era{njem trgovanju prijavljen je jedan posao po osnovu preuzimanja akcionarskog dru{tva Posavina a.d. Srbac, u ukupnoj vrijednosti od 39.384 marke.

Banjalu~ka berza
Dioni~ko dru{tvo

Kursna lista za 26. septembar 2007. godine
Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA
ALPRO AD VLASENICA 0,7 AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA 0,0038 BANJALUCKA PIVARA AD BANJA LUKA 1,1 BOKSIT AD MILICI 1,8 ZTC BANJA VRUCICA AD TESLIC 1,36 CELEX SHP AD BANJA LUKA 1,59 ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA 3 ELEKTROHERCEGOVINA AD TREBINJE 2,45(A) ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA 3 ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ 3 ELVACO AD BIJELJINA 0,57 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD 1,53 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD M.GRAD 2,99 JELSINGRAD LIVNICA CELIKA AD BANJA LUKA 0,65 KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA 1,53 METAL AD GRADISKA 1,57 MIRA AD PRIJEDOR 1 NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4485 RAFINERIJA ULJA AD MODRICA 1,61 TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 2,6 TOPLANA AD BANJA LUKA 0,48 TRZNICA AD BANJA LUKA 3,13 NLB RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA 5800 VODOVOD AD BANJA LUKA 1,3 VITAMINKA AD BANJA LUKA 1,3 ZELJEZNICE RS AD, DOBOJ 0,46 0 0 -4,35 1,69 0 0 -0,77 -2 0,84 0,33 0 6,89 0 0 1,32 1,29 0 0 0,13 0,88 0 0,55 -1,62 0 0 -0,22 0,0038 1,15 1,8 0,0038 1,08 1,8 0 123.988 4.799 515 0 0 8.905 500 2.503 6.313 775 12.000 0 0 233 3.024 1.174 0 56.155 16.701 0 3.027 4 0 0 2.145 0,00 471,15 5.274,80 927,00 0,00 0,00 26.781,70 1.225,00 7.515,08 18.939,00 441,75 18.342,14 0,00 0,00 356,49 4.747,68 1.174,00 0,00 90.648,45 43.439,12 0,00 9.465,97 23.200,00 0,00 0,00 986,70

3,02 2,45 3,02 3 0,57 1,55

2,95 2,45 3 3 0,57 1,46

1,53 1,57 1 1,63 2,62 3,14 5800

1,53 1,57 1 1,61 2,58 3,11 5800

Sindikati i poslodavci `ele nadzirati rad fondova

Racionalnije tro{enje
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a Federacije BiH zatra`eno u~e{}e Sindikata i Udru`enja poslodavaca u radu nadzornih odbora
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ve} du`e vremena nezadovoljan je upravljanjem zdravstvenim i penzionim fondom, posebno tro{enjem novca prikupljenog od radnika - poreskih obveznika. Nezadovoljstvo je iskazano i na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a prilikom rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. "Tra`imo da se u nadzornim odborima obezbijedi i mjesto za predstavnika Sindikata kako bismo direktno u~estvovali u dono{enju odluka, a to zna~i i odlu~ivali o rashodima tih fondova", kazao je Edhem Biber, predsjednik Sindikata. Mjesto u nadzornim odborima ovih fondova tra`i i Udru`enje poslodavaca FBiH. Predsjednik Udru`enja Tomislav Grizelj smatra da bi, osim toga, predstavnik poslodavaca trebalo da bude i ~lan Nadzornog odbora Zavoda

0,46

0,46

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova
ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA 28,44 ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA LUKA13,08 ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA 22,09 ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA 55,99 ZIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADISKA 22,78 ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA 0,382 PIF JAHORINA KOIN AD PALE 9,6 ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA 24,26 ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA 23,67 ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA 10,44 ZIF VB FOND AD BANJA LUKA 16,16 PIF VIB FOND AD BANJA LUKA 9,36 ZEPTER FOND AD BANJA LUKA 23,76 1,31 0,58 -1,54 2,56 -0,1 -0,6 0,79 0,41 1,9 2,67 0,95 -1,15 0,9 28,51 13,2 22,5 57,3 23 0,385 9,63 24,5 24 10,5 16,18 9,49 23,99 28,1 13 22,01 54,01 22,61 0,38 9,6 24,11 23,23 9,76 16,06 9,11 23,31 1.263 540 2.035 1.380 1.219 90.806 431 5.454 1.021 3.118 1.377 352 5.410 35.917,30 7.060,91 45.512,92 77.303,60 27.779,76 34.667,04 4.139,72 132.811,39 24.208,21 32.520,67 22.252,97 3.295,26 128.294,31

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 8 BIRAC AD ZVORNIK 0,375 BOSNAMONTAZA AD, PRIJEDOR 0,5(A) 22. DECEMBAR AD BANJA LUKA 0,16(A) HEMIJSKA INDUSTR. DESTILACIJE AD TESLIC 1,15 ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE 4 GLAS SRPSKI - TRGOVINA AD BANJA LUKA 0,28 GRAÐA AD BANJA LUKA 3,5 HIDRAT AD UKRIN-CELINAC 0,552 HIDROELEK. NA TREBISNJICI AD TREBINJE 2,23 INTAL AD MILICI 1,4 JAPRA AD NOVI GRAD 0,7(A) KAMENOLOMI AD ZVORNIK 1,6(A) JP KOMUNALNO AD PALE 2,6(A) METAL AD BANJA LUKA 0,393 NAPREDAK AD BIJELJINA 2 PAMO AD MODRICA 1 PEKARA AD BOSANSKI BROD 0,1 PROGRES AD DOBOJ 0,7 POSAVINA AD SRBAC 0,3(A) POTKOZARJE AD GRADISKA 0,5(A) PETROL AD BANJA LUKA 1,8 R I TE GACKO AD GACKO 1,03 RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD 1,07 R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK 1,5 SEMBERIJA PD AD BIJELJINA 0,51 SLOBOPROM'S DD BRCKO 8 TOP AD BANJA LUKA 0,62(A) JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE 1,2(A) VETERINARSKA STANICA AD PRIJEDOR 0,201 ZITOPROMET AD BIJELJINA 1,04 0 6,02 0 -20 0 -0,99 0 0 10,18 1,79 -2,1 -12,5 -19,6 0 -6,33 11,11 0 78,57 -6,67 0 0 0 -0,96 -2,55 0,58 2 45,45 10,52 0 82,73 -5,45 8 0,38 0,5 0,16 1,15 4 0,28 3,5 0,552 2,3 1,4 0,7 1,6 2,6 0,4 2 1 0,1 0,7 0,3 0,5 1,8 1,03 1,1 1,5 0,51 8 0,62 1,2 0,201 1,05 8 0,355 0,5 0,16 1,15 4 0,28 3,5 0,552 2,19 1,4 0,7 1,6 2,6 0,39 2 1 0,1 0,7 0,3 0,5 1,8 1,03 1,01 1,49 0,5 8 0,62 1,2 0,201 1,03 80 99.000 8.649 100 5.489 1.000 118 3.688 3.704 26.957 2.248 1.464 1.766 204 5.783 2.933 238 1.000 7.000 4.460 2.000 5.334 500 173.605 11.965 13.022 21.926 400 2.146 607 462 640,00 37.122,00 4.324,50 16,00 6.312,35 4.000,00 33,04 12.908,00 2.044,60 60.965,56 3.147,20 1.024,80 2.825,60 530,40 2.275,37 5.866,00 238,00 100,00 4.900,00 1.338,00 1.000,00 9.601,20 515,00 186.635,80 17.932,50 6.544,32 175.408,00 248,00 2.575,20 122,01 480,48

Sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vije}a

za zapo{ljavanje FBiH, jer upravlja ne malim sredstvima prikupljenim po osnovu osiguranja od nezaposlenosti. Ideja o ulasku predstavnika sindikata i menad`era u navedene fondove ~ini se prihvatljiva i federalnom ministru finansija Vjekoslavu Bevandi. Ovo iz razloga {to, kako je re~eno, ~elni

ljudi tih fondova imaju vi{e direktorske nego menad`erske manire, a to zna~i i druga~iji odnos prema obavezama i novcu. Na sastanku su date i primjedbe na neracionalnost u organizovanju zdravstva i tro{enju sredstava zdravstvenog fonda.
H. ARIFAGI]

Foto: I. JAHOVI]

22

CRNA HRONIKA
Uhap{ena dileri, oduzeto 140 grama marihuane

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Osuje}ena plja~ka poslovnih prostora u Nemili kod Zenice

Slu`benici Federalnog MUP-a uhapsili su 25-godi{njeg Darija ^. i 30-godi{njeg Muamera V., obojica iz Mostara, zbog osnova sumnje da su po~inili krivi~no djelo neovla{tena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon privo|enja, mladi}i su predati Tu`ila{tvu Hercegova~ko-neretvanskog kantona, a protiv njih je podnesen izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu. Kako saznajemo, Dario ^. je osumnji~en da je protuzakonito nabavljao, koristio i distribuirao drogu konzumentima u Mostaru. Tokom hap{enja kod njega je prona|ena vre}ica sa 140 grama zeljaste materije, za koju je vje{ta~enjem utvr|eno da je marihuana. Muamer V. je osumnji~en da je nabavljao i transportovao drogu u Konjic, a prilikom privo|enja kod njega je policija prona{la 300 grama kanabisa. (A. V. N.)
Foto: M. TUNOVI]

Su|enje odgo|eno zbog Dedi}eve bolesti
Zbog lo{eg zdravstvenog i psihi~kog stanja Damira Dedi}a (26), ju~er je u sarajevskom Kantonalnom sudu odgo|eno su|enje za ubistvo Bajre Fa{te, biv{eg porotnika i policajca, po~etkom februara, u haustoru zgrade u D`amijskoj ulici. Dedi} je od Vije}a zatra`io odgodu uz obrazlo`enje da je nedavno u saoBajro Fra{to bra}ajnoj nesre}i poginula njegova rodica, zbog ~ega mu je pogor{ano zdravstveno stanje. Kao drugi razlog je naveo terapiju koju prima u pritvoru sarajevskog Kazneno-popravnog zavoda. Zbog toga je predsjedavaju}a Vije}a Dalida Burzi} nastavak su|enja zakazala za 3. oktobar. Me|utim, da se na narednom ro~i{tu su|enje ne bi moralo voditi ispo~etka, tu`ilac Sead Kre{talica je kao materijalni dokaz dostavio fotodokumentaciju sa mjesta ubistva. Podsje}amo, optu`nica tereti Sabinu ]osi} i Dedi}a da su Fra{tu ubili iz koristoljublja kako bi se domogli njegovog novca. Sabina mu je iz pi{tolja ispalila hitac u potiljak, nakon ~ega su njih dvoje uzeli Fra{tinu torbu u kojoj se nalazilo 2.400 maraka i taksijem se odvezli do hotela Green na Ilid`i. (H. R.)
Istra`itelji pretra`ivali teren oko rijeke Bosne

Kradljivci u bijegu pucali na policiju
Trojica kradljivaca koje je policija zatekla na djelu pobjegla prema rijeci Bosni • Jedan bjegunac uhva}en, potraga za ostalima u toku
“U srijedu, u 3.45 sati, Policijska stanica Nemila je obavije{tena da se kod zanatskog centra u Nemili nalaze tri nepoznate osobe koje se sumnjivo pona{aju. Upu}ena je patrola, a kada su primijetili policajce, kradljivci su pobjegli prema rijeci Bosni i preplivali na drugu stranu. Pretragom terena, bjegunci su uo~eni na drugoj obali u `bunju, a nakon poziva da se predaju, jedan od njih je iz pi{tolja po~eo pucati prema policajcima", kazao je Senaid Hasi}, portparol Uprave policije MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona. Policajci su, obja{njava Hasi}, reagovali i ispalili nekoliko hitaca prema osoTrojica kradljivaca poku{ala su u srijedu rano ujutro da oplja~kaju dva poslovna objekta u Nemili kod Zenice, a nakon {to ih je otkrila policijska patrola, bje`e}i, preplivali su rijeku Bosnu, te pucali na pripadnike MUP-a. Na svu sre}u, policajci nisu pogo|eni, a jedan od po~initelja je uhap{en. On kod sebe nije imao nikakve dokumente, a predstavio se kao albanski dr`avljanin L. H. (1986), nastanjen u Doboju. Me|utim, njegov identitet ju~er nije potvr|en, niti su bila poznata imena preostale dvojice plja~ka{a, za kojima policija intenzivno traga. bi koja je pucala u njih, te su uhapsili jednog od kradljivaca, dok su ostali iskoristili slabu vidljivost i pobjegli. U zanatskom centru u Ulici Patriotske lige u Nemili utvr|eno je da je provaljeno u salon namje{taja Edna M, a sef je prona|en u hodniku. Tako|er, na vratima samoposluge Ekor Komerc je o{te}ena brave, {to ukazuje na zaklju~ak da su provalnici poku{ali obiti i tu prodavnicu. Trojica kradljivaca u Nemilu su do{la pasatom, registarskih oznaka 353-J702, a radnici policije rade na utvr|ivanju identiteta vlasnika tog automobila.
M. DAJI]

Prijava zbog prevare
Slu`benici Stanice javne bezbjednosti Prijedor dostavili su Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci izvje{taj protiv M. T. (1975), radnice u firmi Braidot, zbog osnova sumnje da je po~inila krivi~no djelo prevare. Prema policijskom saop}enju, ona je od D. K. iz Sarajeva primila 1.364 eura na ime kupovine drveta, koje mu u dogovoreno vrijeme, a ni do danas, nije isporu~eno.

Banovi}a. Autombil je vra}en vlasniku, a policija radi na identifikaciji i pronalasku kradljivaca.

Uhva}ena dva ilegalca
Slu`benici Policijske stanice Bile}a uhapsili su u utorak ujutro u naselju Zlati{te dvije nepoznate osobe zbog sumnje da su ilegalno u{le u BiH. Kako se navodi u saop}enju MUP-a Republike Srpske, nakon {to su ih legitimisali i utvrdili da se radi o osobama albanske nacionalnosti, bez evidentiranog ulaza u na{u zemlju, policajci su ih predali Jedinici Grani~ne policije u Trebinju. Naime, tokom 2007. policajci CJB Trebinje su, zbog ilegalnog prelaska dr`avne granice, uhapsili 36 osoba albanske nacionalnosti i predale ih Grani~noj policiji.

Dobojska policija traga za nasilnikom

@eni ponudio prevoz, drogirao je i silovao
Za sada nepoznati voza~ golfa samohranu majku T. M. na putu prema Doboju izudarao i drogirao, nakon ~ega je ona izgubila svijest • Prona|ena na livadi, {est dana lije~ena na Odjelu neuropsihijatrije
Dvadeset~etverogodi{nja T. M. iz Doboja prekju~er je dobojskoj policiji prijavila da ju je prije osam dana nepoznati mu{karac fizi~ki napao i silovao u mjestu Plo~nik. Naime, T. M., ina~e samohrana majka, policiji je ispri~ala da joj je, dok je stajala na autobuskom stajali{tu u mjestu Plo~nik kod Doboja, nepoznati mu{karac ponudio da je poveze do Doboja, {to je ona prihvatila. Me|utim, dok su se vozili u njegovom golfu mu{karac ju je po~eo udarati po glavi, a potom joj nasilno u usta stavio nekoliko tableta `ute boje od ~ijeg dejstva je izgubila svijest, nakon ~ega se vi{e ni~ega ne sje}a. Pretu~enu `enu je, u te{kom psihi~kom i fizi~kom stanju, dan kasnije na livadi u Plo~niku, nedaleko od `eljezni~kog mosta na rijeci Bosni, prona{ao prolaznik. Ljekarska pomo} joj je ukazana u dobojskoj bolnici, gdje je narednih {est dana, zbog te{kog psihi~kog stanja u kojem je primljena, lije~ena na Odjelu neuropsihijatrije. Ljekarskim pregledima je, kako doznajemo iz bolnice, utvr|eno da je nad T. M. po~injeno spolno nasilje, odnosno silovanje i konstatovane te`e tjelesne povrede. Prema nezvani~nim saznanjima, T. M., navodno, poznaje mu{karca koji ju je silovao. Me|utim, policija do zaklju~enja ovog broja Oslobo|enja jo{ nije bila identifikovala silovatelja.
A. VATRE[-NEZIREVI]

Prona|en ukradeni ford
Inspektori Sektora kriminalisti~ke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka obavili su uvi|aj na mjestu gdje je prona|en ford eskort. Za vozilo je utvr|eno da je prije tri dana ukradeno u Federaciji BiH, te da je vlasni{tvo preduze}a Eko plod iz

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

CRNA HRONIKA 23

Preksino} u prijedorskom naselju Gomjenici

Pucao u djevojku, a potom se ubio
Nakon sva|e u autu, Blagoja Para{ u le|a Sanje Laji} ispalio nekoliko hitaca, a potom iz istog pi{tolja pucao sebi u glavu • Pretpostavlja se da je uzrok ljubavna sva|a
U prijedorskom naselju Gomjenici je u no}i sa utorka na srijedu, dvadeset minuta iza pono}i, Blagoja Para{ (30) pucao na Sanju Laji} (20) i te{ko je ranio, a potom je izvr{io samoubistvo. Kako nam je rekao de`urni okru`ni tu`ilac Vuka{in Kondi}, pretpostavlja se da su Para{ i Laji}eva bili u vezi, te da je u jednom trenutku dok su bili u autu, u Ulici Ive Andri}a, nedaleko od ku}e u kojoj Laji}eva `ivi, do{lo do rasprave. Ona je, vjerovatno, iza{la iz automobila, a Para{ je iz pi{tolja marke Crvena zastava na nju ispalio nekoliko metaka i te{ko je ranio. Zdravka Marjanovi}, koja `ivi u Ulici Ive Andri}a 16, ~ula je pucnje, ali dok je shvatila {ta se de{ava i iza{la u dvori{te pred ku}u policija je, kako nam je ispri~ala, ve} bila tu. "^ula sam dva ili tri pucnja, mada neke kom{ije ka`u da su bila i ~etiri. Kada sam iza{la van, momak je ve} bio mrtav. Taj mladi} je pucao na Sanju skoro ispred njene ku}e. Nju su prevezli u Banju Luku", ispri~ala je Marjanovi}eva, uz obja{njenje da ne zna da li su mladi} i djevojka bili u vezi. Sanja je, prema njenim rije~ima, fina i ugledna djevojka. "Svi u kom{iluku je `ale, a ni ona ni njena porodica nikome nisu smetali", kazala je Marjanovi}eva.
Vrijednost oduzete robe procjenjuje se na pola miliona maraka

Oduzeto vi{e od 13.000 pari falsifikovanih patika
Slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje BiH u srijedu su u Carinskoj ispostavi Banja Luka prilikom pregleda robe oduzeli 13.368 pari falsifikovanih patika marke Puma i Nike, uvezenih iz Kine, ~ija se tr`i{na vrijednost procjenjuje na pola miliona maraka. Kako nam je kazao Ratko Kova~evi}, portparol UIO BiH, falsifikovane patike su prije nekoliko dana dopremljene brodom do luke Bar (Crna Gora), odakle su kamionima prevezene u Carinsku ispostavu u Banjoj Luci radi carinjenja. Uvoznik je nakon carinjenja namjeravao patike prodavati na tr`i{tu BiH. Slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje BiH su prilikom pregleda robe posumnjali da se radi o falsifikovanim patikama, nakon ~ega su pozvali ovla{tene zastupnike za uvoz robe firmi Puma i Nike u na{oj zamlji, koji su potvrdili da je roba la`na. Po nalogu Dr`avnog tu`ila{tva, 13.368 pari falsifikovanih patika je privremeno oduzeto, dok }e protiv uvoznika biti poduzete zakonom predvi|ene mjere.

Ku}a ispred koje je Para{ po~inio samoubistvo

^etiri ubistva ove godine
Na podru~ju koje pokriva Stanica javne bezbjednosti Prijedor u prvih osam mjeseci ove godine dogodila su se ~etiri ubistva koja su rasvijetljena, te tri samoubistva. Od Bojane Ga{ovi}, portparola Centra javne bezbjednosti Banja Luka, doznajemo da su pucnje u Ulici Ive Andri}a prijavili gra|ani. "Kod `enske osobe bile su vidljive povrede le|a, dok je pored automobila ispred ku}e na broju 16 le`alo tijelo mu{karca", kazala je Ga{ovi}eva. Da je Blagoja Para{ po~inio samoubistvo pucaju}i sebi u glavu, i to pi{toljem kalibra 7.62 milimetra, iz kojeg je prethodno pucao u Laji}evu, potvrdio nam je i tu`ilac Kondi}. Sanja Laji}, zaposlena u prijedorskm kafi}u "Marina", odmah je prevezena u Klini~ko-bolni~ki centar u Banjoj Luci. Tamara Radlovi}, portparol banjalu~ke bolnice, saop{tila je da je Sanja Laji} dovezena bez povreda vitalnih organa, a njeno stanje poslije operacije je bilo stabilno.
L. I. RE[I]

Poginuo voza~ golfa
Jadranko Jovanovi} je poginuo, a pet osoba je povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er popodne desila na magistralnom putu Pale - Sokolac, u mjestu Rogou{i}i. Do nesre}e je do{lo kada je Jadranko Jovanovi}, koji se kretao iz pravca Pala ka Sokocu, upravljaju}i golfom A2 (713-A-408), izgubio kontrolu nad vozilom koje se potom zanijelo i poprije~ilo na suprotnoj traci kojom je dolazio minibus (743-M-713), za ~ijim upravlja~em se nalazio Milorad Delipara. Nakon udesa, Jovanovi}, koji je jo{ davao znake `ivota, transportovan je ka Domu zdravlja na Palama. Me|utim, preminuo je na putu do ove medicinske ustanove. U ovom udesu lak{e je povrije|eno i pet osoba koje su se nalazile u minibusu. D. P.

Policiji u utorak prijavljeni nestanci tri osobe

Oti{ao da proda zemlju i javio se iz zatvora?
Policiji u Isto~nom Sarajevu, Livnu i Gacku u utorak su prijavljeni nestanci tri osobe: 58-godi{njaka iz Rogatice koji je oti{ao u Sarajevo da proda zemlju, 68-godi{njeg sve{tenika iz Livna koji se nije vratio sa izleta i 30-godi{njeg lovca iz Gacka. Dan kasnije, u srijedu, samo jedan od njih trojice je pona|en - mrtav. Neboj{a Petri~evi} iz Matinog Brda u Rogatici policiji je prijavio da je njegov otac Kojo Petri~evi} 20. septembra oti{ao u Sarajevo da proda zemlju u naselju Reljevo. Posljednji put kada se ~uo sa ocem Kojo je Neboj{i, navodno, rekao da se "nalazi u Centralnom zatvoru u Sarajevu", nakon ~ega mu se izgubio svaki trag. Pomo}nik federalnog ministra za izvr{enje krivi~nih i prekr{ajnih sankcija Re{ad Fejzagi} potvrdio nam je da Kojo Petri~evi} u posljednih 30 dana nije dolazio u KPZ Sarajevo, dok iz sarajevske policije tvrde da ga nisu privodili. U CJB Isto~no Sarajevo zasad ne isklju~uju mogu}nost da je Petri~evi} uzeo novac od prodate zemlje i da ga je neko poku{ao oplja~kati. Fra Lovro Rimac, kapelan samostana u mjestu Pothum kod Livna, u utorak ujutro je po{ao sa prijateljima na Kame{nicu, najve}i vrh planine Dinare. Na putu prema vrhu visokom 1.900 metara zaostao je za prijateljima. Ispostavilo se da ga je srce izdalo pred samim vrhom planine, gdje je ju~er prona|eno njegovo tijelo. Policijskoj stanici Gacko u uto-

Nestala djeca
Potraga za ~etverogodi{njim Ratkom Makari}em iz sela Id`ani u Potkozarju, koji je nestao 16. jula i dalje traje. Policija FMUP-a ve} du`e vrijeme traga za Alijom Me{i}em (1994) iz Travnika i Ingom Perkovi} (1995) iz Mostara, koja je, podsjetimo, 18. juna 2001. oti{la do {kole po |a~ku knji`icu. I nikad se nije vratila.
"Od po~etka ove godine do 25. septembra u Sarajevu je prijavljen nestanak 119 osoba, od kojih je 59 maloljetno, a 60 punoljetno. Prona{li smo 67 osoba. Treba re}i da ovoliki broj prijavljenih nestanaka ne odra`ava stvarno stanje, jer nestanci budu prijavljeni i po 3-4 puta. Pored toga, ne prijavljuje se njihov pronalazak ili povratak ku}i", poja{njava Anto Hand`i}, inspektor MUP-a Kantona Sarajevo. U Republici Srpskoj od 1. januara 2000. do 1. aprila 2007. prijavljen je nestanak 806 osoba, dok je u Federaciji BiH u protekle ~etiri godine nestalo 1.066 osoba. D. PAVLOVI]

Ratko Makari}

Alija Me{i}

Inga Perkovi}

rak je Z. B. prijavio da je prije tri dana u mjestu Bor~a, kod sela Trnovac, nestao Sarajlija Sr|an Rakanovi}, nastanjen u Gacku, koji je tog dana oti{ao u lov. Iz policije saznajemo da su ju~er anga`ovani svi policajci iz Gacka na pretra`ivanju terena. Statisti~ki gledano, po starosnoj

dobi, naj~e{}e nestaju osobe starije od 60 godina koje se udaljavaju od ku}e zbog stara~ke senilnosti ili du{evne bolesti, saznajemo u policiji. Mla|i ~esto odlaze na nekoliko dana zbog problema u {koli ili na fakultetu, nesuglasica sa roditeljima, konzumiranja alkohola ili droge.

24

CRNA HRONIKA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Biv{eg supruga prijavila zbog zlostavljanja sedmogodi{njakinje

Ugledni doktor silovao k}erku
V. S ., internista iz Bora, koji se od supruge razveo prije {est godina, vi{e od 12 mjeseci napastvovao njihovu sedmogodi{nju k}erku • Ginekolozi uo~ili tragove spolnog nasilja
Tragedija se desila u novembru pro{le godine

^etiri do`ivotne robije ubici ~etvero djece
An|elika Alvarez (27) je osu|ena na ~etiri do`ivotne robije jer je u novembru pro{le godine zadavila ~etvero svoje djece, prenosi AP. Alvarez, koja je priznala krivicu kako bi izbjegla smrtnu kaznu, kazala je na sudu da se iskreno kaje zbog onoga {to je uradila. Ispri~ala je da je djecu, starosne dobi od dvije do osam godina, odvela u podrum, te im dala pilule za spavanje, nakon ~ega ih je zadavila. Potom je poku{ala izvr{iti samoubistvo vje{anjem o luster. Me|utim, to nije uspjela, pa je progutala ve}u koli~inu pilula i ostavila poruku da }e djeci biti puno bolje u raju. Me|utim, tokom istrage je ustanovljeno da djeca uop{te nisu uzimala pilule, te da ih je majka ubila dok su bila budna. Suprug osu|ene je rekao da ga je smrt djece duboko pogodila, ali je naglasio da ne mrzi An|eliku.

Ugledni doktor iz Bora V. S. (39) uhap{en je zbog sumnje da je silovao svoju sedmogodi{nju k}erku A. S., prenosi srbijanski Press. Djevoj~ica, koja sa majkom `ivi u Obrenovcu, ispri~ala je policiji da ju je otac, ina~e ugledni ljekar internista, vi{e od godinu seksualno zlostavljao. Protiv njega je podnesena krivi~na prijava zbog obljube i odre|en mu je dvodnevni pritvor, nakon ~ega }e biti predat istra`nom sudiji Op{tinskog suda u Obrenovcu. Doktora je prijavila njegova biv{a `ena B. S., koja poslije razvoda {est godina `ivi u Obrenovcu sa k}erkom. Prema saznanjima srbijanskih medija, A. S. je poslije razvoda roditelja povremeno boravila kod oca u Boru, te je V. S. poku{avao onemogu}iti kontakt k}erke i

Djevoj~ica sve ispri~ala

majke, koja je posumnjala da ne{to nije uredu kada je dijete po~elo plakati i moliti da vi{e ne ide ocu. "B. S. nije ni slutila da se njen biv{i mu` seksualno i`ivljava nad k}erkom. V. S. se poku{avao prema djevoj~ici pona{ati za{titni~ki i tako je okrenuti protiv majke", ka`e izvor blizak istrazi. Me|utim, prije nekoliko se-

dmica V. S. je do{ao u Obrenovac i poveo djevoj~icu u {etnju. Kada su se vratili, ona se pona{ala ~udno, bila je prepla{ena i traumirana. "Sve vrijeme je krila pogled od majke, a na kraju je ispri~ala {ta joj je otac radio i pokazala to na lutkama. Djevoj~ica je u svesku upisivala neke detalje susreta sa ocem", navodi izvor iz policije. Kasnije se ispostavilo da je osumnji~eni prijetio k}erki da joj ne}e dozvoliti da vidi majku, a zlostavljao je vi{e od godinu. Djevoj~icu su pregledali ginekolozi i uo~ili tragove seksualnog zlostavljanja. Ina~e, V. S. je ve} bio privo|en u policiju zbog porodi~nog nasilja, ali je nakon saslu{anja pu{ten ku}i. Prema tvrdnjama prijatelja biv{ih supru`nika, on je maltretirao suprugu dok su bili u braku.

Zbog smrti bebe majci godina zatvora
Nikolina Bibi} (26) iz Jagodine osu|ena je na 12 mjeseci zatvora jer je, prema ocjeni Sudskog vije}a, ubila dijete pri ro|enju, prenose srbijanske Ve~ernje novosti. Ona je u februaru, poslije poro|aja i ubistva, bebu umotala u deku, a zatim stavila u plasti~nu kesu i ostavila je u kontejneru za sme}e u Ku{iljevu, odakle je le{ novoro|en~eta prevezen na gradsku deponiju. Tijelo bebe prona{li su sakuplja~i sekundarnih sirovina i obavijestili policiju. Prema nalazu vje{taka specijaliste za sudsku medicinu, u ovom slu~aju radilo se o takozvanom aktivnom ~edomorstvu, odnosno o te{kom ubistvu, jer je majka na svirep na~in, pup~anom vrpcom, zadavila ne`eljenu bebu. Me|utim, u toku sudskog postupka, tim vje{taka je dostavio nalaz da se radi o ubistvu djeteta pri poro|aju, tako da je ona osu|ena na samo godinu dana.

Osu|en vo|a poligamijske sekte u Juti

Djevoj~icu natjerao na brak sa ro|akom
Vorenu D`efsu, koji je 14-godi{njakinju prisilio i na seksualne odnose sa mu`em (19), kazna }e biti izre~ena 20. novembra
Vo|a ameri~ke poligamijske sekte iz Jute Voren D`efs progla{en je krivim zbog sau~esni{tva u silovanju 14-godi{njakinje i ugovaranja vjen~anja `rtve sa njenim 19-godi{njim ro|akom, prenosi agencija AP. On je osu|en, ali }e mu kazna biti izre~ena 20. novembra, a progla{en je krivim jer je 2001. natjerao 14-godi{njakinju na udaju u jednom motelu. @rtva sada ima 21 godinu, te je tokom su|enja ispri~ala da je seksualni odnos sa mu`em imala mjesec dana nakon sklapanja braka. Suprug joj je tada govorio da je do{lo vrijeme da bude `ena i ispuni svoje du`nosti. "Cijelo tijelo mi se treslo jer sam bila prestravljena. Oborio me na krevet i natjerao na seks. Ovo nije su|enje zbog vjere ili osvete, jednostavno se radi o zlostavljanju djece i budu}oj prevenciji ovakvih ili sli~nih djela", kazala je `rtva tokom su|enja. Me|utim, njen biv{i suprug je kazao da je tada 14-godi{nja djevoj~ica inicirala seksualni odnos kada se popela na krevet dok je on spavao. Jo{ nisu po-

Optu`eni se branio da je `rtva religijskih obi~aja

znati razlozi zbog kojih Tu`ila{tvo nije podiglo optu`nicu i protiv njega. Tu`ila{tvo je, uspjelo dokazati da je D`efs vjen~ao dvoje ljudi i kasnije djevoj~icu nagovarao na seks sa ro|akom, te joj nije dozvoljavao da istupi iz bra~ne zajednice. Tokom procesa advokati optu`enog su poku{avali da igraju na kartu da je njihov branjenik bio `rtva religijskih obi~aja. "Religija jeste bila uklju~ena, ali se uop{te ne radi o tome", ka-

zao je jedan od porotnika koji su osudili poligamijskog vo|u. Naime, kasnije je poja{njeno da ovo nije su|enje poligamiji ve} ~ovjeku koji je, po va`e}em zakonu, po~inio krivi~na djela. Ina~e, Voren D`efs je mjesto vo|e poligamijske sekte naslijedio od oca. Njegovi sljedbenici vjeruju da je on prorok, te da }e prakticiranjem poligamije biti spa{eni. D`efs se i u Arizoni dovodi u vezu sa po~injenim incestom i drugim seksualnim prekr{ajima.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

CRNA HRONIKA 25
Jedna osoba poginula, a tri te{ko povrije|ene
Ante Mr{o (53) iz TomislavGrada smrtno je stradao, dok su te{ke tjelesne povrede zadobile Ivana Jahjaefendi} (23), Habiba Bajri} (23) i D`enana Zijadi} (31) u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Livno - Kupres, u mjestu Borova Glava, potvrdio nam je Ivica Vrdoljak, portparol MUP-a Livanjskog kantona. Nesre}a se dogodila kada su se sudarili opel kadet (232-A-710) kojim je upravljao stradali Mr{o i golf A5 (611-A-859) koji je vozila Jahjaefendi}. Voza~i oba vozila, kao i saputnice u golfu, kolima hitne pomo}i prevezeni su u livanjsku bolnicu, gdje je Mr{o ubrzo preminuo od zadobijenih povreda. Tijelo smrtno stradalog je preba~eno u gradsku mrtva~nicu u Livnu, gdje je ju~er obavljena obdukcija. De`urni kantonalni tu`ilac je u cilju utvr|ivanja uzroka udesa nalo`io vje{ta~enje opela i golfa. H. R.

Vijetnam: Sru{io se dio mosta

Uzroci ru{enja dijela konstrukcije jo{ nisu poznati

Najmanje 60 poginulih, stotinu povrije|eno
Dio mosta koji je trebao premostiti rijeku Hau u gradu ^an To sru{io se na 250 uposlenika iz tri japanske gra|evinske firme • Oko 50 osoba u kriti~nom stanju
Najmanje 60 osoba je smrtno stradalo, a vi{e od stotinu je povrije|eno kada se ju~er sru{io dio mosta u izgradnji u gradu ^an To, na jugu Vijetnama, saop{tila je policija, a javili su vijetnamski mediji. Dr`avna televizijska stanica je prenijela da su stradali radnici firmi koje su anga`ovane za gradnju mosta koji je trebao povezati obale rijeke Hau. Prema prvim podacima, polovina od oko stotinu povrije|enih radnika je u kriti~nom stanju. Lokalne vlasti su precizirale da se 250 in`enjera i radnika koji su radili za japanske kompanije Taisei, Kazima i Niponstil nalazilo na gradili{tu u trenutku nesre}e. Predstavnici gradskih vlasti su novinarima kazali da je uru{ena konstrukcija bila visoka preko stotinu metara i da je velik broj radnika ostao zarobljen pod ru{evinama. Formirane su ekipe za spasavanje zarobljenih i izvla~enje tijela poginulih radnika. Direktor bolnice u koju je smje{teno najvi{e stradalih smatra da }e broj poginulih rasti iz sata u sat zbog te`ine povreda kod ve}ine radnika. On je jo{ dodao da nikada nije primljeno vi{e pacijenata. Zamjenik {efa policije u ^an Tou je rekao da je slika na mjestu nesre}e stravi~na. "Prvo sam pomislio da je rije~ o eksploziji. Nikada nisam vidio nesre}u kao {to je ova", kazao je zamjenik {efa policije. Vlasti su jo{ saop{tile da je pokrenuta opse`na istraga kako bi se {to prije ustanovilo za{to se sru{io most. Lokalni mediji su javili da je dan prije nesre}e cementiran dio konstrukcije koja se uru{ila, te je sigurno jedan od "{avova" popustio. Ina~e, izgradnja mosta dugog oko dva kilometra po~ela je 2004, dok se zavr{etak radova o~ekivao sljede}e godine. Glavni cilj je bio ubrzati putovanje preko rijeke, jer prevoz trajektom traje ~itav dan. Projekat je najve}im dijelom finansirao Japan, ~ije su vlasti izdvojile 218 miliona dolara, dok su vijetnamske vlasti obezbijedile manji dio sredstava.
Ku}a osumnji~enog Petra Radovanovi}a u Puli

Reuters

Usmrtio suprugu i povrijedio trudnu k}erku
Petar Radovanovi} (58) je ju~er ujutro bejzbol palicom nasmrt pretukao suprugu Tatjanu u njihovoj porodi~noj ku}i u Puli, te te{ko povrijedio k}erku Teu, koja se nalazi u osmom mjesecu trudno}e, prenose hrvatski mediji. Prema nezvani~nim informacijama, Radovanovi}, ina~e direktor poslovnice Vara`dinske banke u Puli, nakon zlo~ina je poku{ao izvr{iti samoubistvo, te je preba~en u bolnicu, kao i njegova k}erka, koja se nalazi u stabilnom stanju, ali se ljekari bore za `ivot nero|enog djeteta. Do sukoba je do{lo, navodno, nakon {to je Radovanovi}eva supruga saznala da je on dobio otkaz u banci zbog pronevjere novca. Osumnji~eni je tada bukvalno pobjesnio i napao suprugu i k}erku.

Zaplijenjeno 2,6 kilograma kokaina
Splitski policajci ju~er su uhapsili dvije osobe i zaplijenili 2,6 kilograma kokaina, saop{tio je na~elnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave Ivan Mer~ep, a prenose hrvatski mediji. Kokain je iz Njema~ke preksino} prenio 48-godi{nji dr`avljanin Venecuele, a akcija je ju~er ujutro uspje{no zavr{ena zahvaljuju}i saradnji policija iz te dvije zemlje. Naime, njema~ki carinici su uo~ili da dr`avljanin Venecuele u kov~egu nosi drogu, ali kad su vidjeli da nastavlja put u Hrvatsku, propustili su ga i obavijestili kolege. Kada je do{ao u Split, odsjeo je u privatnom pansionu, a policija ga je pratila i ~ekala da vidi ko }e do}i po drogu. Ju~er se pojavio 40-godi{nji Spli}anin i policija je uhapsila obojicu, jer su zate~eni sa tri najlonska paketa kokaina. Na~elnik Kriminalisti~ke policije Odjela za drogu Ivan Kasum ka`e da je droga bila namijenjena splitskom tr`i{tu i da je vrlo visoke ~isto}e. Njena tr`i{na cijena se procjenjuje na oko 270 hiljada eura. Uhap{eni Spli}anin je, tvrdi Kasum, ve} poznat policiji, a prije nekoliko godina bio je privo|en i u Francuskoj zbog krijum~arenja kokaina.

Droga bila namijenjena za splitsko tr`i{te

26

SVIJET

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Hrvatska

Misija EU `eli na Kosovo, bez obzira na ishod pregovora

Evropljani tra`e pravni temelj za nezavisnost
U EU i SAD smatraju da se odredba u rezoluciji 1244 mo`e zaobi}i, jer su srpske vlasti prilikom referenduma isklju~ile kosovske Albance, ~ime su prihvatile da oni nisu gra|ani Srbije
Evropski diplomatski izvori u Briselu su u srijedu potvrdili da se u Evropskoj uniji (EU) razmatra mogu}nost da misija EU do|e na Kosovo, bez obzira na ishod sada{njih pregovora o statusu, i da se to u~ini na temelju postoje}e rezolucije 1244 Vije}a sigurnosti UN o Kosovu. Ovi izvori nisu htjeli ni opovrgnuti, ni potvrditi pisanje francuskog lista Le Monde da, oslanjaju}i se na tu rezoluciju, zapadnjaci tragaju za pravnom doscu da su srpske vlasti prilikom referenduma o ustavu u oktobru 2006. godine isklju~ile kosovske Albance, ~ime su pre}utno prihvatili da oni nisu gra|ani Srbije. Diplomatski izvori EU su podsjetili na izjave nekih ~elnika EU da }e misija evropske dvadesetsedmorice na Kosovo do}i u svakom slu~aju i kakav god bio rasplet kosovske krize. Oni su naglasili da EU apsolutno `eli dogovorno rje{enje, koje bi bilo potvr|eno u Vije}u sigurnosti UN i osnovu postoje}ih rezolucija Vije}a sigurnosti UN, dala pravni temelj za nezavisnost Kosova i njihovo vojno prisustvo u toj pokrajini.

Pravna praznina
Pariski dnevnik pi{e da je strah od pravne praznine podstakao (francuskog predsjednika) Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) da predlo`i pregovore koje bi Srbe i Albance doveli do spo-

Zagreb

Manje oru`ja manje tragedija
Gra|ani koji posjeduju nelegalno oru`je mo}i }e ga predati policiji bez kaznenih mjera
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske zapo~elo je akciju "Manje oru`ja - manje tragedija". Cilj je kod ljudi razviti svijest o mnogobrojnim opasnostima koje prijete od ilegalnog oru`ja, te zloporabu oru`ja svesti na najmanju mogu}u mjeru. Akcija }e trajati {est mjeseci i provodit }e se na podru~ju 21 `upanije. Slu`beno je zapo~ela u utorak, potpisivanjem sporazuma o suradnji MUP-a Republike Hrvatske i Programa za razvoj Ujedinjenih naroda. Sve nelegalno automatsko vatreno oru`je, eksplozive i streljiva gra|ani }e mo}i predati policiji u narednih {est mjeseci, a da se protiv njih ne}e pokretati prekr{ajni i kazneni postupci. Djelatnici MUP-a i}i }e doslovno od vrata do vrata, a oru`je }e preuzimati policajci u civilu, tako da se izbjegnu neugodnosti zbog susjeda. Planira se i aktiviranje info-pultova, putem kojih }e policijski djelatnici informirati gra|ane o pojedinostima kampanje. Tako|er, kako se navodi, u sklopu akcije dragovoljne predaje oru`ja, koja }e se obavljati do o`ujka slijede}e godine, mo}i }e se legalizirati i dozvoljeno oru`je, poput poluautomatskih pi{tolja i pu{aka, neovisno o tome imaju li vlasnici potvrdu o podrijetlu. Prema procjenama MUP-a, hrvatski gra|ani jo{ posjeduju znatne koli~ine ilegalnog oru`ja zaostalog nakon Domovinskog rata.
J. DIZDAR Milo \ukanovi}

Istraga protiv Stivena [uka
Zamjenik {efa Misije UN na Kosovu (UNMIK) Stiven [uk (Stephen Schook) izjavio je u utorak da je unutra{nja kontrola UN (Office of Internal Overside Service UN) po~ela istragu oko njegovog pona{anja tokom rada na Kosovu. On je na konferenciji za novinare u Pri{tini rekao da se ne osje}a krivim i da ne namjerava dati ostavku, prenijela je novinska agencija Onasa. "Tek sam ju~er informiran od nekih ljudi koji rade sa mnom da se protiv mene vodi istraga... Niko iz kontrole nije sa mnom kontaktirao", dodao je [uk. [uk je naveo da govori u svoje ime, a ne u ime pozicije koju ima na Kosovu. "Prema informacijama koje sam prikupio, protiv mene se vodi istraga oko mog agresivnog pona{anja, neprofesionalnog i bliskog odnosa s ministrom energetike Ethemom ^ekuom i biv{im premijerom Ramu{om Haradinajem, kao i da sam imao li~ne veze s nekim `enama sa Kosova i nekima koje su ovdje u misiji", rekao je on.

Solana sa kosovskim predsjednikom Sejdiuom: EU `eli dogovorno rje{enje

ko~icom da bi opravdali nezavisnost Kosova, javila je novinska agencija Onasa.

Jedinstvo ~lanica
Le Monde prenosi da krugovi EU i SAD smatraju da se odredba u rezoluciji 1244 Vije}a sigurnosti UN o suverenitetu (biv{e) SR Jugoslavije, ~iji je nasljednik Srbija, nad Kosovom mo`e zaobi}i tako {to }e se pozvati na ~injeni-

koje bi obezbijedilo jedinstvo stavova ~lanica EU. Zamoljeni da ka`u ima li EU namjeru u nekoj kasnijoj fazi pregovora Beograd Pri{tina iza}i sa sopstvenim sugestijama za rje{enje kosovskog statusa, diplomate u Briselu su rekle da je za sada rano da se o tome konkretno govori, ali je i to svakako tema razmi{ljanja. Le Monde pi{e da, suo~eni s ruskim vetom, zapadnjaci tragaju za argumentacijom koja bi, na

razuma koji bi imao podr{ku Moskve. Ali, dodaje list, ako ne bude odluke Vije}a sigurnosti UN, u {ta se i ne vjeruje, onda }e zapadnjaci poku{ati rezoluciju 1244 Vije}a sigurnosti UN, kojom je okon~an rat na Kosovu 1999. godine, protuma~iti tako da se opravda me|unarodno prisustvo poslije nezavisnosti Kosova. To me|unarodno prisustvo bi bile trupe Kfora i oko 2.000 osoblja, sudija, tu`ilaca i policajaca EU.

Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo \ukanovi}

Jedno dr`avljanstvo Crnogorcima
Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo \ukanovi} izjavio je da je pristalica jednog dr`avljanstva za crnogorske dr`avljane i upozorio da se tom pitanju mora posvetiti posebna pa`nja. "To je politi~ko pitanje i tu standarda nema u me|unarodnoj praksi. Dakle, prepu{ta se svakoj dr`avi da procjenjuje da li }e dozvoljavati svojim dr`avljanima da uz mati~no imaju duplo ili vi{e dr`avljanstava", rekao je \ukanovi} podgori~koj Televiziji Montena, prenosi novinska agencija Srna. On smatra da je to pitanje dodatno osjetljivo u zajednici kakva je Crna Gora. "Mislim da tu treba pokazati apsolutnu odgovornost i senzibilnost. Pristalica sam, iz svih tih razloga, jednog dr`avljanstva za dr`avljane Crne Gore", rekao je on. \ukanovi} je naveo da su ga klju~ni predstavnici vladaju}e koalicije u pregovorima sa parlamentarnom opozicijom o novom ustavu Svetozar Marovi} i Ranko Krivokapi} informisali da se razgovori realizuju u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SVIJET 27
Incident u Skup{tini Srbije

Rasprava u Sobranju dovela do policijske intervencije

Ksenofobi~ne uvrede poslanika Jak{i}a
Predsjednik Skup{tine Srbije Oliver Duli} opomenom je kaznio poslanika DSS-Vojislav Ko{tunica Marka Jak{i}a, zbog uvreda koje je iznio za govornicom tokom sjednice u srijedu. Prije nego je izrekao kaznu, predsjednik Parlamenta je nakratko prekinuo sjednicu, da bi se sa predsjednicima poslani~kih klubova konsultovao kako da reaguje na incident koji je izazvao Jak{i}, ponoviv{i uvrede na ra~un poslanika LDP-a Vladana Bati}a, koje je dan ranije izre-

Jak{i} je kritike liberala Vladana Bati}a okarakterisao "romskim, ciganskim mentalitetom"
ra prisustvuju predstavnici Srba sa Kosmeta, na ~elu sa protosin|elom Petrom Ulemekom, ro|akom Milorada Ulemeka, osu|enog za ubistvo premijera Zorana \in|i}a. Na taj dio kritike Jak{i} je odgovorio rije~ima: "Ovaj poslanik je do{ao na sjednicu da bi svojim romskim, ciganskim mentalitetom ugrozio njen rad...”. Bati} je poslije toga ustao i napu{taju}i sjednicu nastavio dijalog sa Jak{i}em da bi mu sa vrata poru~io da se ''na ovome ne}e

Ispred Parlamenta Makedonije: Trojica poslanika ozlije|ena, a dvojica uhap{ena

Naoru`ani poslanici
U Sobranju se raspravljalo o izmjenama zakona, prema kojima bi manje etni~ke zajednice i dijaspora imale zajam~ene zastupnike
unije za integraciju, nakon ~ega su se u sukob uklju~ili i ostali zastupnici ove stranke, te njihovo osiguranje, koje je napalo i novinara privatne A1 Televizije Lirima Dulovija. Nakon toga aktivisti Demokratske unije za integraciju poku{ali su automobilima blokirati sve ulaze u Sobranje i obli`nje raskri`je, pod izgovorom da `ele za{tititi svoje zastupnike prilikom napu{tanja parlamenta. Odmah je intervenirala policija, a u sukobu s njima do{lo je do lak{eg ozlje|ivanja trojice aktivista Demokratske unije za inIspred makedonskog Parlamenta do{lo je do incidenta u kojem su ozlije|ena trojica aktivista albanske stranke Demokratske unije za integraciju, a dvojica su uhi}ena. Napadnut je i novinar Albanac. U automobilima aktivista policija je prona{la nekoliko strojnica i pi{tolja. Do incidenta je do{lo kada je nakon diskusije na redovnoj sjednici Sobranja Makedonije zastupnika Partije za demokratski prosperitet Vejselija Alitija fizi~ki napao kolega Sadulah Duraku iz Demokratske tegraciju, dvojica su uhi}ena a ostali su pobjegli, javlja Index. U Sobranju se raspravljalo o izmjenama izbornog zakona, prema kojima bi manje etni~ke zajednice i dijaspora imale zajam~ene zastupnike u Parlamentu. Tome su se usprotivili zastupnici Socijaldemokratskog saveza i Demokratske unije za integraciju, a nakon incidenta privatna je televizija Sitel objavila kako je Demokratska unija za integraciju namjerno izazvala sukob kako bi blokirala da Sobranje donese zakon.
Skup{tina Srbije: Neprimjeren dijalog poslanika

Slovenija pred referendumom o osiguravaju}im dru{tvima

kao na sjednici Odbora za Kosovo i Metohiju. Taj sastanak je upravo zatra`io predsjednik LDP-a, koji je i {ef poslani~ke grupe te stranke u Skup{tini Srbije, da bi bio razmotren tok sjednice Odbora koji umalo nije okon~an tu~om. Bati} je kritikovao zvani~nu politiku prema KiM, zatra`io polaganja ra~una za novac koji iz bud`eta odlazi kosovskim Srbima, sumnjaju}i da su njime pojedinci 'sagradili vile' i zamjerio {to sjednici odbo-

zavr{iti''. Jak{i} je to protuma~io kao prijetnju i poziv na tu~u, do koje ipak nije do{lo. Pedsjednik Romske partije Sr|an [ajn, povodom inicidenta, zatra`io je da se poslanik Jak{i} izvini romskoj nacionalnoj manjini u Srbiji. Jak{i} je u srijedu, na plenarnoj sjednici, udovoljio poslaniku [ajnu i izvinio se Romima. Ali je odmah ponovio sve uvrede na ra~un Bati}a.
B . BO[KOV

Ho}e li novac dr`avnog vlasni~kog udjela u OD Triglav ostati "zajedni~ki", ili }e biti razdijeljen armiji 750.000 osiguranika
Vlasni~ko prestrukturiranje osiguravaju}ih dru{tava, godinama jedna od vru}ih dru{tvenih i ekonomskih tema u Sloveniji, ima}e veliki kre{endo 11. novembra. Nakon {to je Dr`avno vije}e (drugi, korektivni dom Parlamenta) zahtijevalo referendum o nedavno usvojenom Zakonu o vlasni~kom preoblikovanju osiguravaju}ih dru{tava, na aktuelnom zasjedanju Dr`avnog zbora donesena je odluka da se narodno izja{njavanje o spornom zakonu obavi druge nedjelje u novembru, istovremeno sa drugim krugom predsjedni~kih izbora, kako bi se umanjili tro{kovi. Formalno, na tapetu }e se na}i krovni zakon, a u su{tini na referendumu }e bira~i odlu~ivati o sudbini golemog novca u najve}em slovenskom osiguravaju}em dru{tvu Triglav. Dr`avni vije}nici su iskoristili svoje pravo poziva na referendum nezadovoljni zakonskim rje{enjem, koje iz procesa privatizacije 35,52 postotnog dijela Triglava eliminira armiju od pribli`no 750.000 osiguranika, koji su godinama i decenijama ulagali svoj novac u Triglav. Dr`ava je sopstveni vlasni~ki udio u Triglavu od preko milijarde eura zakonom namjeravala usmjeriti (ostaviti) Kapitalskom dru{tvu KAD, dok vije}nici smatraju da bi novac morao biti razdijeljen fizi~kim osobama koje su sa Triglavom imali sklopljene ugovore o osiguranju 1990. godine. Izra~unali su pritom da bi svaki od njih trebao dobiti oko 1.280 eura, naravno zavisno od visine ugovorne premije.
D. [VARC

Velika bitka za milijardu eura

Dobro obavljen posao njema~ke policije

Sprije~en bomba{ki napad na festival
Policija u sjevernonjema~koj saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein sprije~ila je bomba{ki napad na lokalni festival koji se treba odr`ati ovog vikenda u gradu Rellingenu u blizini Hamburga, saop{tila je u srijedu policija, prenosi novinska agencija Fena. "Uhap{ena su dvojica mladi}a njema~kog dr`avljanstva, koja su pripremala napad na predstoje}e lokalno slavlje, a za tu svrhu su izradila i eksplozivne naprave", saop{tio je Pokrajinski ured za suzbijanje kriminala (LKA) u Kielu. LKA je odbacio glasine o politi~koj pozadini napada, ali je napomenuto da je jedan od napada~a desno politi~ki orijentiran. Oba uhap{ena su otprije poznata zbog nasilnih delikata i udru`ivanja u kriminalne skupine. Jedan od njih je nedavno na internetu objavio i nacrte za sastavljanje eksplozivne naprave, a banda koju vodi sumnji~i se za ~itav niz vandalskih ~inova. Kao motiv za planirani napad LKA nazna~uje osobne frustracije uhap{enih, javila je Hina. Premijer savezne pokrajine Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen izrazio je olak{anje zbog sprije~enog napada, te pohvalio policiju zbog dobro obavljenog posla. Sljede}eg vikenda se u Rellingenu odr`ava popularni "Festival jabuka", na kojem se svake godine okupi nekoliko hiljada posjetitelja.

28

SVIJET

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Kerim naljutio Grke
U Generalnoj skup{tini UN izbio incident kada je predsjednik Makedonije predstavljen kao predsjednik Republike Makedonije
Predsjedavaju}i Generalne skup{tine UN, makedonski diplomata Sr|an Kerim, izazvao je o{tru reakciju delegacije Gr~ke kada je predsjednika svoje dr`ave predstavio kao predsjednika Republike Makedonije. Kerim je Branka Crvenkovskog predstavio kada je na njega do{ao red da se obrati Generalnoj skup{tini UN, {to je izazvalo protest ambasadora Gr~ke. Gr~ka se protivi imenu Makedonija i tvrdi da to ime povla~i teritorijalne pretenzije na sjeverni dio Gr~ke. Makedonija je ~lanica UN pod nazivom Biv{a Jugoslovenska Republika Makedonija i pod abecednim redom je izme|u Tajlanda i Togoa. "Zahtijevam, gospodine predsjedni~e, da se pravo ime, Biv{a Jugoslovenska Republika Makedonija, koristi za sve svrhe u UN", rekao je ambasador Gr~ke Janis Murikis. Kerim je odgovorio da je svjestan te ~injenice, ali i dodao da je kao predsjednik Generalne skup{tine du`an da poka`e puno po{tovanje prema svakoj ~lanici UN, uklju~uju}i svoju. Crvenkovski je potom odr`ao govor, koji je zavr{io rije~ima da njegova zemlja jeste, i da }e ostati, Republika Makedonija. Ministarstvo spoljnih poslova Gr~ke kasnije je saop{tilo da je Kerim djelovao po instrukcijama svoje vlade i nanio nepopravljivu {tetu svom kredibilitetu na mjestu predsjednika Generalne skup{tine UN, javlja Beta.

Spor oko imena Makedonije u Ujedinjenim nacijama

Sr|an Kerim: Djelovao po instrukcijama svoje vlade, tvrdi gr~ki MIP

Upotreba Kosova zarad o~uvanja vlasti
Mjese~ni bilans stanja (privremeni) od 31. avgusta 2007.

Obja{njenja
Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31. augusta su: Na dan 31. augusta banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 334.495 hiljada KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva je sa~injena uglavnom od depozita koji se dr`e kod ino-banaka. Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu banke za KM novac u opticaju (2.292.674 hiljade KM) i depozite rezidentnih banaka (3.570.154 hiljade KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, banka iskazuje u bilansu stanja MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vlade u njenim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se obaveza kao neto ~lanska pozicija od 6.511 hiljada KM. Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu uklju~eni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 486.346 hiljada KM. Dalji upiti koji se ti~u mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96.
Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

Predsjednik Srpskog pokreta otpora (SPOT) Mom~ilo Trajkovi} odlaganje izbora u Srbiji, do rje{avanja ko kona~nog statusa Kosova, smatra kr{enjem Ustava i zakona i to predstavlja najdirektniji primjer upotrebe Kosova radi pozicioniranja i ~uvanja vlasti. Umjesto da se Srbija demokratizuje, da se po{tuju zakoni i pravila igre, da se po{alje poruka da }e Srbija ispo{tovati i Preamublu Ustava, ovdje se kr{i Ustavni zakon", rekao je Trajkovi} na tribini "Kosovo i Metohija - sada{njica i izgledi za budu}nost".

Pri{tina: Beograd nema ozbiljnu strategiju za Kosovo

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Mjese~ni bilans stanja (privremeni) od 31. augusta 2007.
(iznosi u hiljadama KM ) AKTIVA
1. Devizna aktiva

Ukupan iznos
6.298.169 60.882 5.832.177 262 404.848 56.367 6.354.536

EUR
6.293.940 60.844 5.828.248 0 404.848

Ostale valute
4.229 38 3.929 262 0

Trajkovi} je ubije|en da to otkriva da Beograd nema ozbiljnu strategiju za rje{avanje pitanja Kosova ve} da je ona svedena na kabinetsku politiku. Jedan od prvih disidenata unutar Milo{evi}eve SPS, rekao je da je zaprepa{}en listom tema koje je Beograd predlo`io za razgovore u Njujorku, u kojoj nema pitanja povratka vi{e od 250.000 raseljenih i rje{avanja D. B. sudbine kidnapovanih i nestalih.

1.1 1.2 1.3 1.4
2

Gotovina Kratkoro~ni depoziti SDR u MMF-u Investicije u vrijednosne papire
Ostala aktiva

UKUPNA AKTIVA (1+2)

Kori{}eno dosta razornog TNT
Dosada{nji tok istrage pokazao je da je u eksploziji u Pri{tini, u kojoj je u ponedjeljak poginulo dvoje ljudi a 12 ranjeno, upotrijebljena velika koli~ina veoma razornog eksploziva TNT (trinitrotoluol), izjavili su kosovskim medijima zvani~nici Kosovske policijske slu`be (KPS). "Na osnovu rezultata koje smo dobili od Kfora, upotrebljeno je osam do deset kilograma eksploziva TNT", izjavio je za Koha ditore neimenovani visoki zvani~nik kosovske policije. Isti izvor je naveo da se istraga vodi u vi{e pravaca i da policija jo{ nema pouzdane informacije koje bi ukazale na eventualnog izvr{ioca tog napada.Na nivou glavne komande kosovske policijske slu`be formirana je posebna ekipa za istragu eksplozije i njome rukovode pripadnici me|unarodne policije. D. B .

PASIVA 3 33.1 3.2 3.3 4 5 6 Monetarna pasiva Valuta u opticaju Depoziti rezidentnih banaka Depoziti ostalih rezidenata Obaveze prema nerezidentima Ostala pasiva Kapital i rezerve UKUPNA PASIVA (3+4+5+6)
Neto devizna aktiva minus monetarna pasiva (1-3-4)

Ukupan iznos
5.962.709 2.292.674 3.570.154 99.881 965 1.802 389.060 6.354.536 334.495

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SVIJET 29

Krvavi obra~un vlasti sa demonstrantima u Mijanmaru

Reuters

Jangon: Policija razbila silom demonstracije

Monasi su silom odvo|eni u kamione

Ubistva i privo|enja monaha
Tokom intervencije mijanmarskih snaga bezbjednosti protiv demonstranata poginulo najmanje pet monaha
Hunta je zabranila sva javna okupljanja vi{e od od pet ljudi i nametnula je policijski sat tokom no}i nakon osam dana antivladinih mar{eva koje su predvodili monasi u Jangonu i drugim krajevima zemlje, od kojih su neki bili najve}i u posljednje skoro dvije decenije. Ispaljuju}i hice u zrak, upotrijebiv{i suzavac i {tite}i se palicama i nare|uju}i masi da se razi|e, policija je proganjala neke od monaha i njihovih oko 200 pristalica dok su ostali uporno poku{avali da ostanu na mjestu u blizini isto~nog ulaza u golemi kompleks hrama. Monasi predvode najve}e demonstracije protiv vojnog re`ima u posljednjih 20 godina, izjavili su o~evici. Brojni civili okupili su se nedaleko od hrama Sule, mjesta na kome su se ove sedmice zavr{avale protestne {etnje, gdje ~ekaju povratak oko 10.000 monaha i gra|ana. Snage bezbjednosti prethodno su intervenisale ispred najve}eg budisti~kog hrama [vedagon, odakle su ovih dana po~injale protestne {etnje protiv vojnog re`ima. O~evici su izjavili da su mnogi monasi, koji u`ivaju veliki ugled u dru{tvu, pretu~eni ili odvedeni dalje od hrama [vedagon uz primjenu sile.Prethodnih dana u protestima je u~estvovao mnogo ve}i broj monaha, a njihove vo|e su tokom ju~era{nje {etnje uzvikivale: "Demokratija, demokratija". Najmanje pet monaha poginuli su ju~er tokom intervencije mijanmarskih snaga bezbjednosti protiv demonstranata u glavnom gradu Jangonu, javljaju agencije. Demonstracije su po~ele pro{log mjeseca, kao protest manjeg broja ljudi zbog drasti~nog pove}anja cijene goriva.

Hici u zrak
Na hiljade budisti~kih monaha i prodemokratskih aktivista u srijedu je mar{iralo ka centru Jangona, prkose}i vladinoj zabrani javnog okupljanja. Mar{ je uslijedio nakon napetog suprotstavljanja demonstranata i policije koja je ispaljivala hice upozorenja, premlatila neke od monaha i ostale ubacila u kamione koji su ih ~ekali, javio je AP.

Upozorenje EU
Evropska unija je u saop}enju izdatom nakon objave da }e se upotrijebiti sila kako bi se ugu{ile demonstracije u Jangon izrazila spremnost da poja~a sankcije mijanmarskim vlastima u slu~aju represija nad demonstrantima u ovoj zemlji. EU ve} primjenjuje u Mijanmaru ~itavu lepezu sankcija koje se kre}u od mjera uvedenih liderima do embarga na oru`je i drugih trgovinskih mjera.

Su|enje ameri~kom vojniku za zlo~in u Iraku

Vlada lijevog centra Romana Prodija

Reuters

Sandoval podmetao oru`je ubijenim Ira~anima
Optu`eni narednik Jorge G. Sandoval izjasnio se nevinim za optu`be
Ameri~ki vojnik u srijedu se izjasnio da nije kriv za optu`be za ubistva Ira~ana i poku{aje zata{kivanja podmetanjem oru`ja na njihova tijela, prenosi novinska agencija Fena. Narednik Jorge G. Sandoval iz Lareda u Teksasu optu`en je za ubistvo s predumi{ljajem, podmetanje oru`ja na posmrtne ostatke Ira~ana i opstrukciju pravde. Suo~en je s maksimalnom kaznom do`ivotne robije ukoliko bude osu|en, javio je AP. Vojni tu`ioci tvrde da su se ubistva desila izme|u aprila i juna u blizini Isklandarije, ve}inskog sunitskog arapskog grada oko 50 kilometara ju`no od Bagdada. Istraga je pokrenuta nakon {to su vojne vlasti primile izvje{taje o krivi~nim djelima od njegovih kolega vojnika, saop{tila je vojska. Nose}i svoju uniformu, Sandoval je stajao pred sudijom s dvojicom advokata, tvrde}i kako nije kriv u uvodnom danu su|enja pred vojnim sudom u ameri~koj bazi zapadno od Bagdada. Tako|er su za taj slu~aj optu`eni poOni su bili pripadnici {taba i {tapske jedinice prvog bataljona 501. pje{adijske regimente ^etvrte brigade 25. pje{adijske divizije iz Fort Richardsona s Aljaske. Sandoval je uhap{en u junu, dok je bio na dvosedmi~nom odmoru kako bi posjetio porodicu. Velin advokat Gary Myers ranije je tvrdio kako su vojni snajperisti koji su proganjali pobunjenike u Iraku bili pod nare|enjima da "namame" svoje mete sumnjivim materijalima kao {to su `ice za detoniranje i potom ih ubijali nakon {to su pokupili te materijale. Izjavio je da je njegov klijent djelovao po nare|enju. Vojska je odbila potvrditi da takav program postoji. Ira~ki rat je doveo do su|enja pripadnicima ameri~ke vojske zbog nekoliko incidenata koji su stekli veliki publicitet, me|u kojima su zlostavljanja zatvorenika u zatvoru Abu Ghraib, ubistvo 24 civila od marinaca u Hadithi, te silovanje i ubistvo 14-godi{nje djevoj~ice i ubistvo njene porodice ju`no od Bagdada.

Prodijeva koalicija dobila bi danas tek 42,1 posto glasova, a Berluskonijeva ~ak 56,1 posto
Vlada lijevog centra Romana Prodija i dalje gubi potporu Talijana, koji bi, prema ispitivanjima javnog mnijenja, sada izabrali koaliciju desnog centra Silvija Berlusconija s ~ak 12 postotnih poena razlike, obznanjuje u srijedu list Corriere della Sera. Prodijeva koalicija dobila bi danas tek 42,1 posto glasova, a Berlusconijeva 56,1 posto, {to je daljnje pove}anje potpore desnom centru u odnosu na 54,8 posto glasova koliko bi dobio prije oko mjesec. Ispitivanje, koje je za Corriere della Sera provela ustanova ISPO, pokazuje i kako bi Talijani svoj glas, ako bi se pojavio na izborima, dali komi~aru i satiri~aru Beppu Grillu, koji je svojim spektaklima i blogom na internetu napao politi~are prikazuju}i ih kao kradljivce. Kada bi se Grillo pojavio na izborima politi~ka slika bi se potpuno izmijenila, jer bi on dobio ~ak 17 posto glasova, a gotovo svaki drugi Talijan, odnosno njih 45 posto, izra`ava simpatiju prema njemu, prenijela je Hina.

Povjerenje opet Berluskoniju

gubi podr{k u Talijana

Romano Prodi

Ameri~ki vojnici u Iraku

ru~nik Evan Vela iz Rigbija u Ajdahu i poru~nik Michael Hensley iz Kandlera u Sjevernoj Karolini.

Vjerojatno zbog nezadovoljstva koje talijanski bira~i pokazuju prema Prodijevoj vladi, bilo je najava iz njegove koalicije kako }e do}i do promjena nekih ministara. No, iz New Yorka, gdje se nalazi na 62. zasjedanju Op}e skup{tine UN-a, Prodi je takve glasine opovrgnuo, kazav{i kako ne}e biti nikakvih promjena.

Reuters

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SVIJET 31
Novi Sad

Iranski predsjednik pred Generalnom skup{tinom UN

Spor oko atomskog programa okon~an
Zapadne zemlje uvjerene da je glavni cilj Teherana proizvesti nuklearno oru`je i postati nuklearna sila
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadined`ad proglasio je spor oko atomskog programa koji se vodi izme|u njegove zemlje i me|unarodne zajednice okon~anim. Iran je odlu~io da dozvoli Me|unarodnoj agenciji za atomsku energiju da nadzire njegov program, rekao je Ahmadined`ad pred Generalnom skup{tinom UN-a, dodaju}i da njegova zemlja ne}e obra}ati pa`nju na me|unarodne sankcije, javlja Deutsche Welle.

Zabranjen skup neonacista

Nasilni~ke prijetnje
"Sve na{e nuklearne aktivnosti bile su potpuno miroljubive i transparentne", rekao je Ahmadined`ad, optu`uju}i Zapad da je Iranu nametnuo ilegalne sankcije i da nasilni~ki prijeti vojnom akcijom, uskra}uju}i njegovoj zemlji pravo na nuklearnu energiju. Naglasio je kako je Iran, uprkos svemu, napredovao korak po korak i sada je priznat kao zemlja koja ima kapacitete za kompletni ciklus industrijske proizvodnje nuklearnog goriva u miroljubive svrhe, prenosi novinska agencija Fena. Iran je 21. avgusta pristao iznijeti pred IAEA svoj nuklearni program, koji je, po tvrdnjama Teherana, usmjeren savladavanju tehnologije za proizvodnju struje uz pomo} atomske energije, dok su zapadne zemlje uvjerene da je glavni cilj Teherana proizvesti nuklearno oru`je i postati nuklearna sila. Va{ington isti~e kako pristajanjem na nadzor IAEA nad svojim ranijim nuklearnim aktivnostima,

Mahmud Ahmadined`ad: Iran je, uprkos svemu, napredovao korak po korak

Njema~ka kancelarka Angela Merkel u Njujorku je rekla da me|unarodna zajednica ne smije biti podijeljena oko Irana i da bi Teheranu, ukoliko ne bude popustio u sporu oko nuklearnog programa, trebalo uvesti sankcije, javlja Deutsche Welle. "Potrebne su nam sposobne Ujedinjene nacije, s obzirom na mnoge sukobe u svijetu. [to se ti~e Irana, ta zemlja stalno ignori{e zahtjeve Me|unarodne agencije za atomsku energiju i nije svijet taj koji treba Iranu da doka`e da ne pravi atomsku bombu ve} Iran mora dokazati svijetu da za atomsku bombu nije zainteresovan. Njema~ka se zala`e za politi~ka rje{enja, ali to zna~i da bi trebalo uzeti u obzir i nove sankcije ukoliko Iran ne bude reagovao“, kazala je Merkel. Iran ustvari kupuje vrijeme za dovr{etak aktualnog nuklearnog programa, te predla`u novu rezoluciju UN-a s o{trijim sankcijama Teheranu. Dok je Ahmadined`ad i{ao prema govornici, ameri~ka delegacija je napustila dvoranu Generalne skup{tine UN, `ele}i mu, po rije~ima glasnogovornika State De-

Nove sankcije Iranu

partmenta Gonzala Gallegosa, uputiti sna`nu poruku.

Sna`na poruka
Predstavnici Izraela, tako|er, nisu bili u dvorani, gdje je Ahmadined`ad njihovu zemlju kritizirao kao ilegalni cionisti~ki re`im. Nekoliko sati prije Ahmadined`adovog istupa, francuski predsjednik Nikola Sarkozi upozorio je skup{tinu kako bi dopu{tanje Iranu da se nuklearno naoru`a bilo neprihvatljiv rizik za stabilnost regije i svijeta. Sarkozi je tako|er upozorio da ne}e biti svjetskog mira ako me|unarodna zajednica poka`e slabost u suo~avanju sa {irenjam nuklearnog oru`ja.

Novosadska policija saop{tila da je zabranila skup neonacista "Mar{ za jedinstvo Srbije", najavljen za 7. oktobar u Novom Sadu. Kako se navodi, policija je odluku donijela u skladu sa Zakonom o okupljanju gra|ana, a nakon prijave skupa koju joj je dostavio Goran Davidovi}. Vi{e partija, nevladinih organizacija i udru`enja tra`ilo je zabranu skupa i zahtijevalo od nadle`nih da ne dozvole mar{ koji bi mogao da dovede do izazivanja nereda i naru{avanja stabilnih i tolerantnih odnosa, prije svega u Novom Sadu i Vojvodini. Mediji su javili da se "Mar{ za jedinstvo Srbije" organizuje 7. oktobra, kako bi neonacisti proslavili ro|endan jednog od vo|a Tre}eg rajha Hajnriha Himlera, komandanta divizija SS-a. Davidovi} je te navode medija negirao i naveo da je rije~ o skupu protiv "svih oblika separatizma, sekta{enja i podjela". Davidovi} je ranije, na su|enju grupi pripadnika neregistrovane neonacisti~ke organizacije Nacionalni stroj, osu|en na godinu zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mr`nje, na koju on jo{ ima pravo `albe. On je osu|en jer je 9. novembra 2005, predvode}i grupu od dvadesetak mladi}a, upao na antifa{isti~ku tribinu na novosadskom Filozofskom fakultetu, vrije|ao i {amarao prisutne.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 015538 04 Ps Sarajevo, 21.8.2007. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Frenjo Jasna u pravnoj stvari tu`itelja REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U F BiH iz Sarajeva Ul. M. Tita br. 62. protiv tu`enog "CBH & GROUP" DD SARAJEVO Ul. Drage Filipovi}a br. 73. radi isplate duga, v.sp. 7.245,56 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3, Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: P-669/05

PRAVNA STVAR Tu`ilac: RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO Tu`eni: HRNJI] SAUDIN I DRUGI Radi: Duga

P O ZIV
Za: HRNJI] SAUDIN Pozivate se kao stranka na nastavak pripremnog ro~i{ta, za dan srijedu, 5.12.2007. godine u 11 sati, pred ovaj sud u sobu broj 324/III SUDIJA Na|a Seferovi} s.r. Za ta~nost - ovla{teni radnik suda NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

OGLAS
Tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati iznos od 7.245,56 KM. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPPa, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. Sudija Frenjo Jasna

Reuters

Circo di Italia odu{evljava Sarajlije

Prije dvadesetak dana u na{ glavni grad stigla je kolona od {esnaest {lepera koja se smjestila na livadu, pored zgrade RTV doma. Circo di Italia iz Padove odmah je privukao pa`nju, naro~ito mla|ih stanovnika Sarajeva, koji su se jo{ prije najave predstava po~eli motati oko {atora veselih boja. Naoko mali prostor prima ~ak dvije hiljade gledalaca, od kojih ve}ina tokom skoro dva sata vrhunske predstave biva paralisano na svojim mjestima. Pitate se za{to. Ovo je jedan od rijetkih cirkusa ~iji artisti, prije svih komi~ar Stiv, sami biraju njima najsimpati~nije gledaoce koji postaju dio spektakla. Ne pru`a nam se prilika da tako ~esto vidimo na djelu akrobate s loptama, ~unjevima, zatim one koji se kao vreteno vrte tako visoko da vas vrat zaboli gledaju}i u njih. Mo`da je duo Santino sino} o~ekivao veliki aplauz nakon svoje ta~ke,

ali umjesto toga u publici je zavladao muk. Svi smo gledali kako se profesionalni kliza~i vrte na ledu, ali malo ko je takvo {to vidio u vazduhu na deset metara iznad tla. Komi~ar Stiv sam je sastavio orkestar kojeg su ~inili posjetioci predstave, podijelio im rekvizite i perike, te pokazao {ta trebaju raditi da bi zabavili nas koji smo ostali na svojim mjestima. Me|u ~lanovima vesele grupe bio je Boris Cigler, novo lice Federalne televizije sa rogovima i metlom umjesto gitare.

Sanda akrobatkinja
Nakon toga akrobatkinja Sanda izvela je baletske pokrete, naravno u vazduhu, vidjeli smo majmune Palija i Zuzija kako ja{u ponija, zebru i lamu kako nas tokom kru`ne {etnje odmjeravaju svakog ponaosob, a onda je uslijedila pauza od petnaest minuta tokom koje

je djeci omogu}eno da se slikaju sa slonicom Lili. Postavljene su merdevine i mala raja je napravila kolonu, nestrpljivo ~ekaju}i ~as kada }e se vinuti na ovu dobro}udnu `ivotinju. Budu}i da je autorica teksta procijenila da je isuvi{e matora da bi poletjela da se slika sa `ivotinjama, navrla su sje}anja. Prvi odlazak u cirkus i slikanje s majmunom desio se na Vojni~kom Polju. Op~injena ruskim akrobatama nisam ni shvatala da su mi preko ruku prekr{tenih u krilu spustili majmuna u {tramplama i `utim gegicama upravo radi fotografisanja. Nakon pauze, na red su do{le i zmije i duo Aida. Mogla bih re}i da nosanje zmije duge preko dva metra oko vrata i nije neka senzacija, ali poljubiti je i le}i me|u njih tri, to ipak ne preporu~ujem, a sama nikad ne bih poku{ala. Jednu sam dotakla ka`iprstom. Dosta od mene. Vidjeli smo

Slonica Lili, brico i plesa~ica
Iako je cirkus zvani~no iz italijanske Padove, artisti dolaze i iz Ma|arske, Bugarske, Rusije. ^etverogodi{nja Melani te~no govori ~etiri jezika, a predstavi svoj doprinos daje i publika
i dvije dvogrbe kamile Pa{u i Sultana kako ponosito {e}u, trep}u}i u nas. Onda je opet do{ao red na publiku. Na pitanje ko se nije dovoljno uredio za predstavu, javio se simpati~ni gospodin kojeg su zagrnuli toliko da smo pomislili kako }e uslijediti {i{anje. ^ovjek je vjerovatno bio {okiran kad je pred njega iza{la slonica Lili sa urednom bijelom keceljom. Lili se dohvatila velike okrugle ~etke za kre~enje, umo~ila je u kantu sa pjenom i lijepo zamazala iznena|enog gosta. Nakon toga nao{trila je britvu, obrijala svoju mu{teriju, da bi potom iz druge kante povukla surlom deset litara vode i zapljusnula ga. Od menad`era cirkusa Novosa|anina Milana Devi}a saznali smo da je jedan Banjalu~anin prilikom izlaska Lili ustao i pobjegao. Ina~e, Donert Antal, vlasnik ovog cirkusa, jedini je ukrotitelj slonova u Evropi, porijeklom Ma|ar, ro|en u Italiji. Posljednja ta~ka bila ujedno je bila i najsimpati~nija. Na scenu su iza{li Lili, Donert i njegova ~etverogodi{nja k}erka Melani, koja je ro|endan proslavila upravo u Sarajevu 17. ovog mjeseca. Lili je zaplesala, popela se na veliku loptu, nose}i Melani na glavi, za koju saznadosmo i to da je uvijek raspolo`ena za nastup, ~ak i kad ima temperaturu. "Vidjeli ste u pauzi da vam se Melani obratila na na{em jeziku. Ona bez problema pri~a s majkom na bugarskom, s ocem na ma|arskom, a s drugim artistima na italijanskom. Prije tri mjeseca dobila je i sestru Katalin Rouz koja se rodila u Novom Sadu", kazao nam je Devi}, dodaju}i da je i Melanina majka ina~e akrobatkinja, ali da se jo{ oporavlja od poroda.

Proslava ro|endana
^usmo i to kako su im nadle`ni masno naplatili kori{tenje livade na Alipa{inom Polju, koja je ~ak i premala da bi se sva vozila cirkuskog karavana smjestila

kako treba. Od Devi}a smo sazanli kako je djevoj~ici Lani iz Sarajeva omogu}eno da svoj ro|enadan ju~e proslavi upravo u cirkusu, zajedno sa svojim prijateljima iz igraone me|u kojima je bio i dje~ak Viktor Toma{evi}. Nakon naklona svih u~esnika, iza{li smo svako za-

okupljen svojim mislima, ali sretni {to je poslije Turske, Gr~ke, Bugarske, Makedonije i Srbije, ovaj cirkus put naveo upravo u na{u zemlju. Nekima od nas vjerovatno su na pamet pali i stihovi "odlazi cirkus, a ja se pitam sada, ko je doma}in, a ko je bio gost". Gra|ani Tuzle, Banje Luke, Br~kog i

Zenice ve} su imali priliku dru`iti se s ovim umjetnicima, a iz Sarajeva 30. septembra Circo di Italia odlazi u Doboj, pa u susjednu Hrvatsku. Onda }e se povu}i u toplije krajeve, do idu}eg ljeta, nekog novog grada i predstave.
Tekst: J. MILANOVI] Foto: D@ENAN KRIJE[TO-

36

KULTURA

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

@eljko Leki} izla`e u [irokom

Lirika slikareve sjete
U {irokobrije{koj Franjeva~koj galeriji, a nakon {to je skinuta spektakularna izlo`ba "Bit `ivota - Bit umjetnosti" u organizaciji i postavi Jadrana Adamovi}a, koja je krenula put New Yorka, gdje }e ju vidjeti posjetitelji tamo{nje najuglednije Googanheim galerije, te prije nego li }e [irokom Brijegu u goste D`evad Hozo, ~ast da izlo`beno ispuni svojevrstan "me|uprostor", pripala je na{em akademskom slikaru @eljku Leki}u, neobi~noj umjetni~koj i ljudskoj pojavi.

Zavr{en Peti Festival svjetskog kazali{ta u Zagrebu

Zahvaljuju}i pozivu otaca franjevaca u [irokom se okupilo poveliko dru{tvo Vare{aka
Onda je do{ao rat i godine stanke. Pa su mu onda kazali kako bi najbolje bilo da se preseli u Drvar, zajedno s tisu}ama svojih Vare{aka, jer to je novi "stari hrvatski grad". Studij je dovr{io u Zagrebu, u klasi prof. Eugena Kokota. Izlo`bu, najzna~ajniju do sada, s preko osamdeset radova iz ciklusa "Likovni zapisi", "Ecce homo", te crte`a postavio mu je fra Vendelin Kara~i}, govore}i vrlo biranim rije~ima o likovnome senzibilitetu ovoga vrlo nadarenog slikara, ~iji je uspon vidljiv, i pred kojim je izvrsna karijera. Knji`evnik @eljko Ivankovi} predstavio je njegov opus, ali i njegovu ljudsku nutrinu, {to je bio odli~an uvod brojnoj publici da pri|e @eljkovim slikama, jer su u njegovom pristupu svakome radu mogli prepoznati sjetu i liriku kojom taj mirni Bosanac pri~a likovnu pri~u o svome zavi~aju, toplije nego li on to odavno vi{e jeste, o svojoj vjeri vedro onako kako ju `ivi, o pejza`ima kakvima ih opet `eli.

Rodna Vijaka
Prakti~ki je on iz Drvara. No, zapravo je iz prastare Vijake kod Vare{a, gdje je `ivio i otkuda je

"Tri sestre" iz radionice Pjotra Fomenka

Povijest zabluda
Fomenkova re`ija mo`e na prvi pogled izgledati staromodna, klasi~na, arhivska - no, snaga ^ehovljevog genija dopu{ta da ga se smje{ta u najrazli~itija vremena
ljavamo odrastaju}i u obitelji, historija nasumce odabranih prizora nastalih u odnosima majka-otacsin-k}er bez ~vr{}ih dramatur{kih poveznica, ispri~ana krajnje jednostavnim, do sr`i ogoljenim kazali{nim jezikom. Sasvim ne{to druga~ije ponudili su kazali{ni umjetnici iz Rusije, Moskovsko kazali{te - radionica Pjotra Fomenka, prihvativ{i se prvi put A. P. ^ehova. Fomenko, legenda ruskog i svjetskog kazali{ta, jedan od onih majstora svjetFinale petog Festivala svjetskog kazali{ta, {to je u Zagrebu okupio {est gluma~kih ansambala i pozori{nih trupa iz Njema~ke, Ma|arske, Slovenije, Turkmenistana, Francuske i Rusije (selektori Dubravka Vrgo~ i Ivica Buljan) predstavljao je francuski i ruski teatar. Compagnie Louis Brouillard iz Pariza stigla je sa komadom "To dijete" autora i redatelja Joela Pommerata, temeljenom na pomno prikupljanim i potom stiliziranim i nanovo napisanim iskazima stanovnika jednog francuskog naselja u mjestu Herouville St Clair o temi roditeljstva. koje je davno za nama, prohujalo poput nestalnosti `ivota ove ^ehovljeve drame. Ako je u Goschovoj predstavi klju~na nit, misao, glasila "nema se {to re}i", kod Fomenka tu ulogu preuzima re~enica: "Ni{ta ne postoji".

Lirik ki~ice
Pa }e Ivankovi} uz ostalo istaknuti: "Njegova su Stabla, njegovi Bosanski krajolici ili njegovi Likovni zapisi u na{e vizualne obzore postupno unijeli dramu svijeta koju `ivi ovaj lirik ki~ice". Izlo`bu je Leki}u otvorio Ivica Mlivon~i}, tako|er Vare{ak, pa se mo`e re}i kako se zahvaljuju}i umjetnikovu nesumnjivu daru, te pozivu otaca franjevaca iz ove, u regiji vrlo presti`ne galerije, u [irokom okupilo poveliko dru{tvo Vare{aka koje `ivotne sudbine, dijelom opisane i na radovima s izlo`be, dr`e podaleko od rodnoga grada.
D. MARIJANOVI]

Nedoku~ivost `ivota
I zaista, pozornicom dominira taj osje}aj nepostojanosti - to nije otu|enost ili atmosfera krajnjeg apsurda {to }e teatrom za-

Daleko od rodnog grada

svojedobno oti{ao studirati na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je prve dvije godine zavr{io u klasi prof. Nusreta Pa{i}a, prethodno rade}i kao pomo}ni fizi~ki radnik u vare{koj drvnoj industriji, i tako skupljaju}i novce za studij.

"Sto zmajeva" Nenada Veli~kovi}a
Ve~eras }e u Domu izvi|a~a u Sarajevu biti uprili~eno predstavljanje najnovijeg romana Nenada Veli~kovi}a pod nazivom "Sto zmajeva". Autor romana sprema iznena|enje onima koji }e prisustvovati promociji tako da nije `elio navesti imena promotora, ali jeste satnicu po~etka de{avanja: u 20.30 sati.

Socijalno i umjetni~ko
"Mogu}u zanimljivost ovog rada spoznao sam u slijede}em: spojiti pojedince oko jednostavnih pitanja o dru{tvu i `ivotu, omogu}iti razgovor ljudi iz istog kvarta, izme|u publike i umjetnika, spojiti podru~ja koja se vi{e ne dodiruju - socijalno i umjetni~ko", ka`e Pommerat, koji je uvjeren da kazali{tem mo`emo re}i ne{to aktualno i goru}e o nama i na{em svijetu. Tako je dobiven svojevrsni hibrid dokumentarne drame i ekspresionisti~kih, psiho-skica ili portreta odabranih likova, koji kroz svoje, uglavnom, monologe ocrtavaju `ivot u porodici. Joel Pommerat, kako sam ka`e, dok re`ira rekonstruira realnost, a dok pi{e oslu{kuje likove i zapravo samo bilje`i ono {to mu oni imaju za re}i - pa je predstava "To dijete" i jedna, tamnim tonovima ispisana, povijest na{ih zabluda, razo~aranja i posrtanja koje do`iv-

^ehovljeve proro~ke rije~i o nesnala`enju ~ovjeka u vremenu i prostoru kojima obitava ne gube na snazi: "Govorimo sami sebi da }e sa novim carem sve krenuti nabolje, da }e za dvije stotine godina sve biti jo{ bolje, ali nitko ne ~ini ba{ ni{ta da bi to 'bolje' moglo nastupiti ve} sutra. Naprotiv, `ivot postaje sve kompliciraniji i kao da se odvija sam po sebi, neovisno od nas, a ljudi postaju sve gluplji, sve vi{e se povla~e na sam rub `ivota". Re~enice su to napisane na samom po~etku pro{loga stolje}a, a zvu~e kao da ih pi{e pero s po~etka novog milenija. ^ehovu se, doista, nema {to dodati.
skog teatra na ~ijem se dovo|enju bazira i zagreba~ki Festival, za svoje prvo uprizorenje velikog ruskog pisca i dramati~ara odabrao je komad "Tri sestre". Sarajevska pozori{na publika nesumnjivo se dobro sje}a pro{logodi{njeg nastupa na MESS-u ansambla Schauspielhannover sa istim djelom u re`iji Juergena Goscha, ingeniozno insceniranu i briljantno odigranu predstavu u kojoj ^ehov progovara iz nekih do tada neslu}enih prizora i nevi|enih situacija. U re`iji Pjotra Fomenka kao da nas kazaljke na satu u sobi Prozorovih vra}aju unazad, u neko vrijeme vladati par decenija kasnije, a ipak svi su elementi takvog stanja ve} tu - proma{enost i neispunjivost vlastitih iluzija, tragi~nost situacija, neka fina ironija i komika koja lebdi nad svim zbivanjima, nadasve nedoku~ivost `ivota, njegove prolaznosti i uzaludnosti da ga se uhvati, zadr`i, u`iva. Fomenkova re`ija mo`e na prvi pogled izgledati staromodna, klasi~na, arhivska - no, snaga ^ehovljevog genija dopu{ta da ga se smje{ta u najrazli~itija vremena - otuda mu i ta prividna patina kojom ga Fomenko obavija daje neki specifi~an, prigu{eni sjaj.
Mladen BI]ANI]

Proro~ke rije~i

U povodu 100 godina od ro|enja Safeta Pa{ali}a, danas u 13 sati u Galeriji "MAK", bi}e otvorena izlo`ba "@ivot rije~i i scene". Izlo`bu }e otvoriti direktor MESS-a Dino Mustafi}, a svi zainteresirani }e ju mo}i pogledati do 15. oktobra, svakim danom od 10 do 19 sati.

Izlo`ba "@ivot rije~i i scene"

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

KULTURA 37
Koncerti

Komemorativni skup u povodu smrti akademika Nikole Kova~a

Evropski, a tako razli~it
Za dr. Nikolu Kova~a, u vi{enacionalnoj Bosni i Hercegovini, drugi i druga~iji nikada nije bio stranac i ne{to nepoznato
U {utnji i }utnji gubitka ~ekamo da ~ujemo rije~i opro{taja koje }e prijatelji i kolege uputiti u povodu smrti profesora, iznad svega u~itelja, knji`evnika, kriti~ara, esejiste, akademika Nikole Kova~a (Dubrovnik, 16.12.1936 Sarajevo, 24.9.2007). Na sceni Narodnog pozori{ta u Sarajevu osvijetljen je njegov portret i urezuje se u pam}enje njegov kamerom uhva}eni pogled iz kojeg zrcali odva`nost intelektualca, ~iji anga`man u djelima i `ivljenju nikad nije zatro humanisti~ka na~ela.
Foto: D. TORCHE

Hans Jozef Menke

Upitna misao
"Da }emo umrijeti i da to mo`e biti u bilo kom trenutku dobro znamo. Pa ipak, ima smrti koje nas iznenade, pa se, zate~eni pitamo: Je li mogu}e? ^ovjeka smo takore}i jo{ ju~e vidjeli vedrog, nasmijanog, punog i planova i energije. A, eto, danas vi{e nije s nama, s ove na{e strane. A jo{ smo vi{e zate~eni kad je rije~ o ~ovjeku takvog `ivotnog anga`mana, i intelektualnog i dru{tvenog, kakav je (kakav je bio) Nikola Kova~, koji kroz `ivot nije htio da ide, gledaju}i svoja posla, kao da ga se ni{ta drugo ne ti~e, kao da nikom i ni~em ni{ta du`ni nismo", kazao je akademik Zdenko Le{i}, obra}aju}i se prisutnima u ime Akademije nauka i umjetnosti BiH, na komemorativnom skupu odr`anom u povodu smrti akademika Nikole Kova~a u Narodnom pozori{tu. Prof. dr. Zdenko Le{i} kazao je i da je akademik Nikola Kova~, kojemu je nesumnjivo uzor bio Andre Malro, bio intelektualac u francuskom zna~enju tog pojma, odnosno ~ovjek od duha koji se, suo~en s izazovima svijeta, historije, politike, anga`ira i to posebno dokazuju njegovi brojni ~lanci koFoto: D`. KRIJE[TORAC

Upisivanje u knjigu `alosti

je je tokom rata objavljivao u Francuskoj, obja{njavaju}i i obrazla`u}i takozvanu krizu na Balkanu, a naro~ito isku{enja otpora u opsjednutom Sarajevu. Da je anga`irani intelektualac u najve}oj mjeri pokazuju i njegove knjige "Upitna misao", "Roman, istorija, politika" i "Politi~ki roman". Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Srebren Dizdar, isti~u}i umne osobine svojeg biv{eg profesora i kasnije kolege, kazao je da on ne samo u svojim djelima, nego posebno u svom bogatom i punom `ivotu, ostaje vje~no eliotovski "il miglio fabbro" - bolji majstor, bolji znalac, bolji umjetnik, a doslovno i bolji kova~. A tragovi kreativnog prisustva Nikole Kova~a bit }e jo{ dugo prisutni i u izdava{tvu i kinematografiji, likovnim umjetnostima, u djelovanju PEN Centra i Internacional-

noj ligi humanista. Prof. Dizdar se nada "da }e nam on biti putokaz poput svjetlosne gromade u promi{ljanju knji`evnog stvarala{tva i radu sa novim generacijama studenata na Filozofskom fakultetu u Sarajevu."

Nepoznato Evropi
Iz onoga {to je, u ime Srpskog gra|anskog vije}a i Srpskog prosvjetno-kulturnog dru{tva "Prosvjeta", kazao prof. dr. Mirko Pejanovi} prisutni su se mogli prisjetiti da je akademik Kova~ bio ne samo odlu~an u govorenju za istinu o ratu u na{oj zemlji, nego je u njegovu javnom djelovanju bilo o~ito naslije|e antifa{isti~ke borbe i uporna kritika apsolutizacije etni~ke osnove u dejtonskoj kreaciji unutra{njeg politi~kog ustrojstva Bosne i Hercegovine.

Govorio je i federalni ministar kulture, Gavrilo Grahovac, isti~u}i kako je posebno op~injavalo Kova~evo sagledavanje Bosne i Hercegovine kao tla na kojemu u kovitlacu, susretanju i pro`imanju raznih kultura i identiteta nastaje neki novi kvalitet, nepoznat Evropi. Evropski, a tako razli~it i osoben. Anga`man prof. Kova~a istaknuo je i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Faruk ^aklovica, dok se Gradimir Gojer oprostio od akademika Kova~a u ime Dru{tva pisaca. Na gradskom groblju Bare, gdje je ju~er sahranjen akademik Kova~, rije~i opro{taja uputili su akademik Juraj Martinovi} i prof. doc. Vesna Kreho sa Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
An. [.

Omladinski simfonijski orkestar Sjeverne Vestfalije (Njema~ka) odr`ao je sino} koncert u Domu Armije, a sarajevska publika je ispuniv{i dvoranu do posljednjeg mjesta pokazala veliku zainteresovanost za njihov nastup. Organizatori, zaposleni u JU "Sarajevo art", koji ovim muzi~kim doga|ajem otvaraju nastupaju}u 2007/2008. koncertnu sezonu, bili su veoma zadovoljni posje~eno{}u. Halid Kuburovi}, direktor JU "Sarajevo art", na konferenciji za novinare koja je odr`ana uo~i koncerta, kazao je da dvorana Doma Armije ima oko 300 mjesta za publiku, te da su morali "`rtvovati" tri reda, s obzirom na brojnost orkestra iz Njema~ke koji ima 82 muzi~ara. Hans Jozef Menke, jedan od osniva~a orkestra i menad`er, pojasnio je da Omladinski simfonijski orkestar Sjeverne Vestfalije nudi mladim nadarenim muzi~arima, od 14. do 22. godine, mogu}nost da sviraju u velikom simfonijskom orkestru pod vodstvom poznatih dirigenata. Orkestar se sastoji od 100 instrumentalista, koji su dobitnici nagrada na takmi~enju "Jugend musizienrt", ili su se dokazali u {kolskim, odnosno kamernim sastavima. Da bi mogli biti dio ovog orkestra morali su biti izabrani na audicijama koje se organiziraju svake godine.
Mr. S .

Stolica vi{e

Film [emsudina Gegi}a na Festivalu u Sofiji
Nakon uspjeha kod publike i pozitivnih kritika na 13. Sarajevo Film Festivalu i Bosanskohercegova~kom nacionalnom filmskom festivalu, dokumentarni film "Ambasadori u~e jezike" reditelja [emsudina Gegi}a, u produkciji "Flash Production" iz Sarajeva, selektiran je u takmi~arsku konkurenciju Festivala Golden Art Amphora koji }e se odr`ati od 25. do 29. septembra u Bugarskoj. Ovogodi{nji, osmi Festival bit }e zvani~no otvoren u velikoj dvorani Ruskog kulturnog centra u Sofiji, a zatvoren u mondenskom ljetovali{tu Nesebar na Crnom moru. Gegi}ev film "Ambasadori u~e jezike" je potresna pri~a o {ti}enicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja "Bjelave Ljubica Ivezi}", koja su posredstvom Dje~je ambasade Me|a{i po~etkom rata evakuirana u Italiju gdje se nekima od njih gubi svaki trag. "Prije svega, sretan sam zbog odli~nih reakcija publike i kritike koje je film izazvao na nedavno zavr{enom Sarajevo Film Festivalu, a sada, evo, idemo i u Sofiju. Konkurencija je ove godine vrlo jaka. Zlatna amfora je festival igranog, dokumentarnog i T V filma autora i producenata sa podru~ja Evrope, Azije i zemalja biv{eg Sovjetskog saveza", rekao nam je [emsudin Gegi}, koji je 2004. godine za ostvarenje "Dje~ak iz ratnog filma" na ovom festivalu osvojio nagradu "Golden Art Amphora" za najbolji dokumentarni film. Nakon Sarajeva i Sofije, kako najav-

"Ambasadori u~e jezike" u takmi~arskom programu Festivala Golden Art Amphora

ljuju u produkciji "Flash", "Ambasadore…" o~ekuju i drugi filmski festivali u Evropi, Aziji i Americi, koji su ve} upu-

tili zvani~ne pozive autorima ovog dokumentarnog filma.
Ma. R.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SCENA

39

Ispovijesti ikone erotskog filma

Skidanje Emanuele iz prve ruke
Po nekim procjenama, film “Emmanuelle” je vidjelo 650 miliona ljudi diljem svijeta • Stoga je razumljivo zanimanje za knjigu koju je napisala glumica koja je tim filmom postala jedna od najve}ih ikona erotike minulog vijeka
Sylvia Kristel danas je 55-godi{njakinja ~ija je autobiografija "Skidaju}i Emmanuelle" bila glavni bestseler u Velikoj Britanije ovoga ljeta. Knjiga sadr`i mnoge detalje iz glumi~inog `ivota, od nesretnog djetinjstva punog ru`nih uspomena, preko filmske slave, statusa zvijezde i svega {to uz to ~esto ide (alkohol, droge, neuredan `ivot, burne veze), do borbe sa rakom. `elio kasetofon ni bilje{ke, samo je pamtio i nakon kra}eg vremena donosio stranice i stranice teksta. Sylvia je u po~etku prekri`ila pola onoga {to je on napisao, me|utim, vremenom su se uspjeli usuglasiti. Nakon pobjede na evropskom takmi~enju za Miss T V, ulazak u svijet filma bio je logi~an sljede}i potez. Pojavila se u filmovima tada vode}ih nizozemskih re`isera. Tako ju je zapazio i francuski producent Yves Rousset-Rouard, koji joj je ponudio ulogu Emanuele, bazirane na istoimenom romanu Marayat Rollet-Andriane. Erotika je po~etkom 70-ih godina ve} bila standardna pojava u svjetskim kinima. Ali, koncept luksuznog, mekanog porno filma bio je ne{to novo, i nakon {to

U ulozi Emanuele

Multitalentovana umjetnica
Godine 2002. otkrila je da ima rak grla, koji se po~eo {iriti. Nakon uspje{nih operacija, Sylvia je potpuno promijenila `ivotni stil. Odbacila je cigarete, a alkohol je svela na minimalnu mjeru. @ivi vrlo skromno u Amsterdamu, u malom stanu, najvi{e iznad svega cijeni privatnost, a intervjue daje samo ako procijeni da mogu pripomo}i prodaji njezine autobiografije. Sylvia Kristel danas Glumica izuzetne inteligencije (koeficijent joj je 164), koja govori ~etiri svjetska jezika (na snimanju "Emmanuelle" jedva je sricala francuski, no danas njime suvereno vlada), talentovana je slikarka i rediteljica (njezin dokumentarac "Topor i ja" prikazan je u programu njujor{kog Tribeca Film Festivala). je {est mjeseci ~ekao na dozvolu za prikazivanje, film je postao do tada najve}i hit u istoriji francuske kinematografije. Organizovane su ~ak i projekcije za turiste koji su dolazili iz zemalja u kojima je prikazivanje "Emmanuelle" bilo zabranjeno. Sylvia Kristel po~ela je dobijati uloge i u filmovima eminentnih reditelja. Glumila je tako u "Vjernoj `eni" Rogera Vadima, u "Uli~arki" Waleriana Borowczyka, te u fantasti~noj drami "Alice ili posljednji bijeg" Claudea Chabrola. S Hugom Clausom dobila je sina Arthura. Me|u kratkotrajnim ljubavnim partnerima bili su

Slikarka i re`iserka

joj, izme|u ostalih, Roger Vadim i Gerard Depardieu (s njim je glumila u filmu "Rene la canne").

Kokain i dugovi
@ivot u Holivudu donio joj je i ovisnost o kokainu, kojeg se odrekla nakon {to je shvatila da je iznad njenih finansijskih mogu}nosti. Ni sa sljede}im mu{karcem u svom `ivotu ponovno nije imala sre}e: Philippe Blot bio je ~istokrvni paparazzi s ambicijom da snima filmove u kojima bi Sylvia igrala glavne uloge. Sylvijin solidni imetak u cijelosti je potro{en na vra}anje mu`evljevih dugova ("da se reinkarniram i ponovno steknem toliko novca, mo`da bih tek tada mogla podmiriti sve {to je on potro{io"). Zaplijenili su joj ~ak i porodi~ne fotografije, jer bi mogle predstavljati kakvu-takvu vrijednost. Brak se, naravno, raspao, a ona je, da bi se ponovno pribrala, morala glumiti u novim izdanjima "Emmanuelle". Me|utim, u njima su se skidale slabo poznate, ali puno mla|e glumice, dok je ona igrala mudru mentorku.
Bojan TOMI^I]

Neobi~na biografija
Nastanak ove autobiografije nije bio nimalo tipi~an. Jean Arcelin, {ef francuskog Chryslera, a uz to i porodi~ni prijatelj, ponudio je da napi{e Sylvijinu biografiju. Rad na knjizi se sastojao od njihovih susreta u jeftinim kafi}ima, na kojima bi mu ona pri~ala svoj `ivot. Arcelin nije

Pribli`ava se dodjela EMA nagrada

Poznati kandidati za ”Best Adriatic Act”
Bosnu i Hercegovinu }e u regionalnoj konkurenciji predstavljati grupa ”Dubioza Kolektiv” • Glasati se mo`e putem interneta ili SMS poruka • Glasanje zavr{ava 26. oktobra u 12 sati
Dodjela ovogodi{njih Evropskih muzi~kih nagrada (EMA) odigrat }e se 1. novembra u dvorani OlympiaHalle u Minhenu. Ceremoniju }e voditi nepredvidljivi Snoop Dogg, a ve} tre}u godinu zaredom bi}e dodijeljena i nagrada u kategoriji "Best Adriatic Act". Muzi~ki novinari i kriti~ari, kao i redovni pratioci muzi~kog svijeta iz cijele regije, izabrali su bosanskohercegova~ku grupu "Dubioza Kolektiv", hrvatske grupe "Hladno pivo" i "Jinx", ve} tre}i put zaredom slovena~ku grupu "Siddharta" i prvi put kultnu srpsku grupu "Van Gogh". Dakle, kao i pro{le godine, kada je blistala Aleksandra Kova~, zaista odli~an skup nominiranih kandidata, a sam izbor }e zato najvjerovatnije opet biti prili~no izjedna~en i neodre|en do samoga kraja. Za svoje favorite mo`ete glasati na dva na~ina. Prvi je preko internetske stranice "www.ema.mtv.com", a drugi je slanjem SMS poruka: - za ”Dubioza Kolektiv” po{aljite SMS sa sadr`ajem MTV01, - za ”Hladno pivo” po{aljite SMS sa sadr`ajem MTV02, - za ”Jinx” po{aljite SMS sa sadr`ajem MTV03. - za ”Siddhartu” po{aljite SMS sa sadr`ajem MTV04, - za ”Van Gogh” po{aljite SMS sa sadr`ajem MTV05. Poruke se {alju na broj 091211400, a cijena poslane SMSporuke je 0,24 KM. Glasanje traje do petka, 26. oktobra do 12 sati. Pobjednik }e biti progla{en 1. novembra na dodjeli nagrada EMA u Minhenu, sa neposrednim prijenosom na programu MTV Adria.

”Dubioza Kolektiv”

40

FELJTON

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Stvarni motivi afere
Nijaz Durakovi}: Stvarni povod ru{enja bra}e Pozderac nije bio Agrokomerc ve} Hamdija •Proro~ansko kazivanje profesora Fuada Muhi}a • Muslimanski intelektualci u stranci
je da se moraju suprotstaviti nacionalnim strankama i podjeli Bosne. “Sada je ve} kasno”, odgovorio je rezignirano Durakovi}. HaMedina DELALI] Suzana [A^I] aredne godine u Velikoj Kladu{i se objesio brat Fikreta Abdi}a, Hasan koji je bio je izuzetno uspje{an i omiljen direktor komunalnog preduze}a u ovom gradu. Uz advokata, dr. Hrvoja [o{i}a, Hasan je bio me|u rijetkim koji se nasuprot orkestriranoj kampanji otvoreno stavio na Fikretovu stranu.

Bosanska hronika 1975 - 1995 (7)

N

Doli}eve sumnje
„^im sam ~uo za Hasanovo samoubistvo, dotr~ao sam kao bez du{e da vidim {ta se desilo. Hasan je bio izuzetan ~ovjek“, sje}a se Rifat Doli}, koji je u to vrijeme radio kao referent u preduze}u Saniteks. „Kada sam do{ao, tijelo mu je ve} bilo polo`eno na podu. Obavili su to slu`benici dr`avne bezbjednosti koji su se pojavili na licu mjesta prije ~lanova porodice i prijatelja. Sve to je bilo dosta sumnjivo“, ka`e Doli}, obja{njavaju}i da obdukcija nikada nije obavljena. Nijaz Durakovi}, tada{nji ~lan Predsjedni{tva CK SK BiH, koje je odlu~ilo o politi~koj sudbini Hamdije Pozderca, obja{njava zbog ~ega su sru{ena bra}a Pozderac. “Stvarni povod nije bio Agrokomerc ve} Hamdija. Otvorena je afera oko Hamdije koji je trebao biti predsjednik Predsjedni{tva SFRJ. U to vrijeme je bio i predsjednik Ustavne

komisije za promjenu Ustava SFRJ. Komisija je htjela o~uvati Ustav iz 1974, ali su snage kojima to nije odgovaralo zahtijevale njegovu promjenu.” Srbija je vodila `estoku kampanju za ukidanje pokrajina tra`e}i dr`avnost na cijelom svom teritoriju. “Komisija nije bila za te promjene. @eljeli su sa~uvati samostalnost republika, a dijelom i pokrajina, a ne unitarizaciju dr`ave. To je ve} tada otvorilo ukupno nacionalno pitanje. S druge strane, Zgonjanin i policajci su znali da su Hamdija i Hakija bili veoma vezani i to je bila vrsta pritiska na Hamdiju da podnese ostavku. Nije bilo razloga da se pritvara Hakija koji nije ni bio u Agrokomercu. Tada je bio ~lan Savjeta Federacije”, ka`e Durakovi} napominju}i da optu`be protiv Hakije nikada nisu dokazane. Hakija je uvu~en u slu~aj iz razloga {to se kontrarevolucija mogla dokazati samo ukoliko se Abdi} pove`e sa “vi{im strukturama”. Tada{nji oportunisti~ki SKBiH nije stao uz Pozderce. Niko nije zvani~no podr`ao Hakijino hap{enje, ali ministar Du{ko Zgonjanin nije mogao narediti hap{enje tako istaknute li~nosti ako nije imao pre{utnu saglasnost partije. Hakija Pozderac je i nakon izlaska iz zatvora ostao vjeran partiji. U razgovoru koji je po~etkom 1992. vodio sa Nijazom Durakovi}em, tada{njim liderom Socijaldemokratske partije BiH, reformisanim komunistima, upozoravao

Knjiga "Balkan bluz" (Bosanska hronika 1975-1995), iz koje }e Oslobo|enje prenijeti nekoliko poglavlja, mo`e se nabaviti u knji`ari [ahinpa{i} kod hotela Evropa i kod kolportera. Cijena je 25 KM. Mo`e se naru~iti i na telefon ili fax: (033) 21 65 85. vas, ali mi }emo uhapsiti sve koji su odgovorni, uklju~uju}i i one koji su se poslu`ili radnicima... Sada idite ku}ama.” Fuad Muhi}, profesor sarajevskog Pravnog fakulteta i ~lan CK SK BiH, bio je svjestan da najava hap{enja lidera kosovskih komunista Azema Vlasija zna~i smrt saveznih institucija. Brzo je reagirao, izjavljuju}i za medije “kako nijedan republi~ki rukovodilac nema pravo obe}avati hap{enja”, a bli`im prijateljima je objasnio “da za Bo{njake jedini izlaz treba potra`iti u samobitnosti BiH”. Na Muhi}a su ubojito reagirali prosrpski orijentirani kadrovi u sarajevskim novinama i TV. Njegov prijatelj Zejnil Vukas svjedo~i: “Istupio je iz CK SKBiH. Napadali su ga sa svih strana. Jedne ve~eri su ga vrlo kasno pozvali u bolnicu jer mu je otac umro. Nakon dugotrajnog uzdr`avanja od alkohola, ponovo se te no}i vratio svom starom poroku.” U to vrijeme bosanskomuslimanski intelektualci u Sarajevu, okupljeni u jednu vrstu intelektualne zajednice, raspravljaju brojna pitanja vezana za sudbinu BiH. Neki pripadnici ovog kruga su na ~isto vjerskim pozicijama, drugi pripadaju establi{mentu postoje}eg komunisti~kog dru{tva. Muslimanski intelektualci su|eni u procesu 1983. iz zatvora izlaze 1988. Vra}aju im se paso{i i tom prilikom se sa njima obavlja jedna vrsta informativnog razgovora.

Neispunjena obe}anja
“Rekli su”, ka`e tada{nji radnik republi~ke dr`avne bezbjednosti Munir Alibabi}, koji je vodio razgovore, “da se ne}e baviti politikom. Husein @ivalj je rekao kako ide u Ameriku gdje mu se ve} nalazi porodica, Edhem Bi~ak~i} je rekao da ide na rad u Libiju da popravi finansijsku situaciju, Izetbegovi} je rekao da ga politika ne interesuje i da ga samo interesuje zdravlje i unuci.” Uprkos unificiranim odgovorima, jedan od ka`njenika ipak priznaje kako je u zatvoru dogovarano formiranje stranke. Prema njegovom iskazu, planirano je, ukoliko vlasti to dozvole, da se formira muslimanska stranka i zbog toga su do detalja analizirani rad i iskustva Jugoslovenske muslimanske organizacije. U tom smislu je ve}ina nacionalnih pitanja bila prodiskutirana, ali je jedino ostalo nerije{eno pitanje odnosa naziva Bo{njak i Musliman. Ovo pitanje je me|u zatvorenim “muslimanskim intelektualcima” ostavljeno za budu}a vremena. Rusmir Mahmut}ehaji} nastavlja dru`enje sa Izetbegovi}em nakon njegovog izlaska iz zatvora.

Va`na kazivanja: Nijaz Durakovi}

kija Pozderac je oti{ao razo~aran, revolucija u koju je vjerovao, dr`ava i partija, nestajale su pred njegovim o~ima, a sposobnih da to sprije~e, ~inilo mu se, nije bilo.

Smrt Jugoslavije
Smrt Jugoslavije je u svom TV obliku po~ela kada se pred zgradom Skup{tine u Beogradu 27. marta 1989. okupila milionska masa demonstranata. TV Beograd je obezbijedila direktan prijenos doga|anja naroda. Masa je urlala tra`e}i hap{enje albanskih lidera. Srpski lider u usponu Slobodan Milo{evi} je na skandiranja “Uhapsite Vlasija!” odgovorio: “Ne ~ujem dobro. Ne ~ujem

IZ PUTOPISNIH BISAGA

Daleka, nestvarna putovanja (1)

U`arena pe} pustinje Gobi
Jedno od najzna~ajnijih putovanja preko pustinja centralne Azije izveo je 1886. britanski oficir Frensis Edvard Janghasband • Zvijezde kao vodilje
dva pratioca. Jedan je trebalo da mu slu`i kao tuma~, a drugi kao tuma~, kuhar, poslu`itelj i posilni. rvi Evropljani poslije Marka Pola koji su ne{to detaljnije istra`ili daleka prostranstva Kine bili su jezuitski sve}enici. Od 17. do 19. stolje}a oni su putovali ili zapadno od Pekinga, gdje su osnivali misije, ili isto~no od Indije, preko Himalaja i preko pustinja do Kine. Jedan od prvih bio je Mateo Ri~i, koji je stigao na kineski dvor u Pekingu 1598. godine. On i njegovi pratioci dobili su dozvolu da razgledaju i kartografi{u zemlju, i zahvaljuju}i njihovom radu i radu njihovih sljedbenika Evropljani su dobili prve mape Kine. Jedno od najzna~ajnijih putovanja preko pustinja centralne Azije izvr{io je 1886. Frensis Edvard Janghasband (1863 - 1942), tada mladi oficir britanske armije. On je slu`beno bio upu}en najprije u Indiju, a kasnije u Peking, gdje je

P

Polazak iz Pekinga
"Nigdje u Pekingu", pisao je Janghasband kasnije, "nismo mogli dobiti obavje{tenje o putu preko pustinje. Ja nikada nisam bio u pustinji, a trebalo je pre}i nekih hiljadu milja. Isto tako, nismo imali nikakvih informacija o stanju zemlje na drugoj strani." Poslije dvije nedjelje stigli su do ivice Gobija kod grada KvejHva-^enga, i tu su se Janghasband i njegova dvojica pratilaca suo~ili sa svojim prvim problemom. Hami, njihov cilj na suprotnoj strani pustinje, le`ao je nekih 70 ili 80 dana mar{a prema zapadu, a ljudima iz grada bilo je mrsko da snabdijevaju kamilama

Peking: Polazna stanica za daleko putovanje

~uo da je pukovnik M. S. Bel planirao da posjeti grad a odatle otputuje preko kopna do Indije pustinjskim putem kojim do tada nije jo{ pro{ao nijedan Evropljanin. Janghasband je dobio dozvolu da se pridru`i Belu, a zatim se dogovorio sa pukovnikom da putuju razli~itim putevima preko ve-

like pustinje Gobi; ukoliko to bude mogu}e, oni }e se susresti na suprotnoj strani pustinje i zajedno nastaviti putovanje. Me|utim, desilo se da nisu mogli da stupe u kontakt, pa su tako putovali zasebnim putevima. Janghasband je na jednoj kamili krenuo iz Pekinga 4. aprila, sa

i vodi~ima jednu tako malu dru`inu.Najzad je stvar bila nekako sre|ena i Janghasband je dobio pet kamila i jednog vodi~a da ga prevedu preko pustinje. Me|utim, prvo su morali da konsultuju kineski kalendar, kako bi saznali koji je dan najpogodniji za po~etak putovanja. Janghasband je kasnije pisao: "Vodi~ je insistirao na ovoj pojedinosti i rekao je da nikada ne bi nasumce krenuo na jedan ovakav put." Napokon, izjutra 16. aprila, mali karavan je iza{ao kroz sjevernu kapiju grada. Bilo je ukupno osam kamila; jednu je jahao Janghasband, a ~etiri su nosile njegov prtljag i preko pola tone zaliha. Preostale tri su nosile vodu, ~aj u paketima (koji je slu`io kao novac) i prtljag dvojice pratilaca i vodi~a. Poslije dvije nedjelje ve} su bili u{li dosta duboko u pustinju

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

FELJTON 41
NA DANA[NJI DAN
- Katastrofalan zemljotres pogodio Kinu, u kojem je nastradalo oko 100.000 ljudi.

1290.

Pa III brio bulom "Re 1540.-gitomipa Pavaoda, tisodoje, siae"Dru{vanjeni militan eccle osni jezuitskog ka li~kog re koji kao tvo isusovaca, 1534. godine u Parizu osnovao Ignacio Lojola.
Li Osvald

1601. - En pro laza~ Stiven 1825.motigleskikojanaljaoklaD`ord` komoti- son li~no uprav svojom lo vom "Loco on", je vu 38 vagona na
U jesen 1989. i u divanhani Zagreba~ke d`amije dogovarano je formiranje bo{nja~ke stranke

- Ro|en francuski kralj Luj XIII, jedan od najmo}nijih evropskih monarha.

liniji Stokton - Darlington. Bio je to prvi voz u historiji `eljeznice namijenjen za prevoz putnika. Godi dana kon javnog 1882.-koncernutovljevanaopera prvogsanprva ta, u Sarajevu izvedena opera. Bila je to Flo "Ales dro Stradella". Izveo ju je ansambl njema~kog pozori{ta “Heinrich Spire”. Pi{u}i o ovoj predstavi, Sarajevski list isti~e da je pozori{te bilo "dupke puno svih stale`a sarajevske publike". Umro ruski sac Ivan Aleksandrovi~ 1891.-Gon~arov,danpiodronajzna~ajnijihmov",va autor mana "Oblo u kojem je stvoren je tipo u svjetskoj knji`evnosti, kao i pojam "oblomov{tina", sinonim za parazitizam i apatiju. Ro|en gorski re cionar Ivan 1901.ka-Miprotitiv crnopadan odvoluvnih organizalu novi}, je gla tora ustan oku tora u Drugom svjetskom ratu, ~lan Vrhovnog {taba NOV-a i narodni heroj. Umro fran ki kar, gra i vajar 1917.-Edgar Deliga,cusji seslismatra ti.fi~ar tuood ko jednim najboljih crta~a u kovnoj umjetnos Vir znost crtanja najbolje je iskazao slikaju}i ljudsko tijelo u pokretu ("Balerina, "Kupa~ica", Pralja"). Bel ski po tor Pjer De 1932.-autorgijmuzikomzacuszika). nacionagejte, ke "Inter lu", umro u Sent Deniju (Fran - Njema~ka, Italija i Japan potpisale u Berlinu desetogodi{nji vojni i ekonomski pakt i formalno ostvarile savez fa{isti~kih sila, poznatiji pod nazivom Osovina Berlin Rim (Roma) - Tokio.

“^itao sam ’Islamsku deklaraciju’ prije nego {to je Izetbegovi} uhap{en, ali sam ~itav iskaz u Dr`avnoj sigurnosti temeljio na tome da sam ’Deklaraciju’ imao u svojim rukama, ali da je nisam ~itao. Na mene je vr{en stra{an pritisak. Nekada se ~inilo da sam glavni predmet obrade organa Dr`avne sigurnosti ja, nekada se ~inilo da je to neko drugi”, ka`e on. Mahmut}ehaji} iz Hrvatske, gdje je dekan Elektrotehni~kog fakulteta u Osijeku, ~esto dolazi u Sarajevo i susre}e se sa Izetbegovi}em. Za vrijeme razgovora, uglavnom vo|enih tokom dugih {etnji gradom, obojica izra`avaju zabrinutost zbog dramati~nih doga|anja u Jugoslaviji. Mahmut}ehaji} se sje}a: “Meni je bilo jasno da slijedi op}i, krvavi rasplet i da }e se bosanski Muslimani na}i u sredi{tu te drame, ru{enja. U jednoj od dugih {etnji rekao sam Izetbegovi}u da se treba pristupiti nekoj vrsti organiziranja bosanskomuslimanskog naroda. Odgovorio je: ’Ali, to zna~i da to mora biti legalno!’ Moja procjena je bila da pitanje legalnosti nije bitno, jer je na sceni pitanje opstanka - biti ili ne biti.” Dr. Maid Had`iomeragi} opi-

suje kako je sa dr. Muhamedom Hukovi}em imao namjeru formirati stranku. Najprije su odlu~ili dati joj naziv Muslimanska narodna stranka Jugoslavije. Ali, Had`iomeragi} je pozvan da se pridru`i muslimanskoj stranci ~ije je formiranje ve} u toku. “Dalje raspolo`enje koje je lebdilo u vazduhu, donosilo je stanje gdje vi{e nismo prijatelji, suradnici.

Mati~ni odbor
Osim me|u nama, ne{to va`no se de{ava iznad nas i pored nas. Sav sadr`aj rada se ne odvija ovdje nego negdje drugo, mo`da i na dva mjesta”, pi{e Had`iomeragi} te dodaje: “Postojala je, {to se ono ka`e, kuhinja osim nas. Krajnji zaklju~ak sam donio da Izetbegovi} vrlo mnogo, osim sa nama, sura|uje i sa, kako sam nazvao, zagreba~kom grupom gdje, vjerovatno, glavnu rije~ vodi Salim [abi}, te sa grupom ka`njenika - on, naime, sebe i ostale koji su osu|eni 1983. tako naziva. Kasnije se pokazalo da je mimo nas imao mnogo suradnika... a nama o tome nije ni{ta govorio.” Po~etkom 1989. u Zagrebu se formira Islamski institut uz Ma-

ti~ni odbor organiziran na nau~nim osnovama. U Mati~ni odbor, na ~ije ~elo dolazi Rusmir Mahmut}ehaji}, ulaze: Alija Izetbegovi}, Alija Isakovi}, Munib Maglajli}, Mustafa Ceri}, dr. Osman Mufti}... U jesen iste godine, u divanhani Zagreba~ke d`amije odr`ava se sastanak kome prisustvuje oko 30 ljudi, gdje se dogovara formiranje bo{nja~ke stranke. Mahmut}ehaji} predla`e da nacrt strana~ke deklaracije napravi Izetbegovi}, obja{njavaju}i u {aljivom tonu kako je Izetbegovi} u zatvoru imao dovoljno vremena promisliti sve bo{nja~ke teme. Kada je deklaracija zavr{ena, Izetbegovi} se potpisuje na prvo mjesto, a drugo upra`njeno mjesto ostavlja za potpis Rusmira Mahmut}ehaji}a. Medutim, Mahmut}ehaji} je ve} revoltiran saznanjem da Izetbegovi} mimo njegovog znanja pregovara sa Adilom Zulfikarpa{i}em. Odbija dalju suradnju i odlazi u Francusku. Drugo, upra`njeno mjesto na strana~koj deklaraciji, ostalo je nepotpisano.

1964. - Vorenova komisija, poslije desetomjese~ne istrage, saop}ila da je Li Harvi Osvald bio jedini atentator na predsjednika SAD D`ona Ficd`eralda Kenedija, 22. novembra 1963. u Dalasu. Kasnija istra`ivanja su pokazala da Osvald, koji je ubijen dva dana poslije atentata na Kenedija, sigurno nije bio jedini atentator, a mo`da nije ni u~estvovao u atentatu

Salman Ru`di

1940.

(U sljede}em broju: Zulfikarpa{i}ev povratak)

- Var vi osnovan Informaci bi nisti~kih ra par ja 1947.koUmuto{adavno ii kodni~kihcionotionije(Inro formbiro). Savje ordina ti lo devet evropskih komunisti~kih i radni~kih partija osnovano je na inicijativu SSSR-a. - U menu, u vojnom udaru, puko 1962.vnikJeJeAbdusku al Salal oboriobliku. -Salah monar hiju i proglasio men Arapsku Repu prijestolja je zba~en posljednji jemenski imam Mohamed Badr, sedam dana nakon {to je naslijedio umrlog oca imama Ahmada. ini ja pred Egipta 1970.in-GaiNavo|aciAbtidevu Jasersesjednikapotpisali mala la Na ra, jordanski kralj Huse PLO-a Arafat u Kairu mirovni sporazum od 14 ta~aka kojim je zavr{en gra|anski rat u Jordanu. U Sa vu odr`an Svebo{ sa1993.-bornjerasajemo skog mirovnognja~kivnog sa jednom ta~kom dne reda: razmatra `enev plana za BiH i izja{njavanje o prihvatanju ili neprihvatanju posljednje ponu|ene verzije sporazuma. Sna damen lis 1996.-skog ge funta taobjetanaleti~kogleislampokre liba zauze Kabul, glavni grad Afganistana, i si biv{eg {efa dr`ave Nad`ibulaha.

dionice svog putovanja - prelaska preko isto~nog kraja pustinje D`ungarija. "Ni{ta od svega {to smo do tada savladali ne mo`e se uporediti s ovim - jedan niz pje{~anih prostora bez bilo kakvog znaka `ivota, biljnog ili `ivotinjskog, i bez ijedne kapi vode.

Najte`a dionica
Postepeno smo se spu{tali do veoma male nadmorske visine, sunce se penjalo sve vi{e i vi{e, a vjetar postojao sve vreliji i vreliji, dok nisam ustuknuo od njega kao od jare iz pe}i". Najzad, poslije mar{a od 28 sati tokom kojeg su prevalili 110 kilometara, stigli su do jedne oaze. Najisto~nija sekcija Tijan-[ana sada je le`ala ispred njih. A 24. jula, po{to su pre{li Tijan-[an na visini od 2.500 metara, Janghasband i njegovi pratioci ujahali su u grad Hami. "Moje pustinjsko putovanje bilo je zavr{eno", pisao je on, "i ja sam prevalio 1.255 milja od KvajHva-^enga za ta~no sedamdeset dana, a tokom posljednje nedjelje pre{ao sam 224 milje, uklju~uju}i i prelazak preko planina Tijan-[an."

1990. - Iran i Velika Britanija obnovili diplomatske odnose, koje je Teheran prekinuo u martu 1989. godine zbog knjige "Satanski stihovi" britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ru`dija, ali su oni podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine, kad su iranske vlasti odustale od smrtne kazne kojom je zaprije}eno Ru`diju.

Frensis Edvard Janghasband sa svojim pratiocima

Gobi. Zemlja je brzo postajala sve ogoljenija, rijeke su i{~ezle, i voda se mogla dobiti samo iz primitivnih bunara i rupa za vodu koje su iskopali raniji karavani. "Nigdje se nije mogla vidjeti trava, a umjesto nje zemlju su pokrivale suhe i zakr`ljale biljke, izgorjele od sunca danju i spr`ene mrazom no}u. Nikakav zvuk se nije ~uo i jedva da se moglo vidjeti poneko `ivo bi}e dok smo se probijali polako, a ipak postojano, preko tih naizgled beskona~nih ravnica", sje}ao se Janghasband. Svakog dana mala dru`ina je kretala u tri poslije podne, kako

bi izbjegla najgoru vru}inu, i putovala do pono}i. Uve~e, "zvijezde su se pojavljivale jedna po jedna, i kroz duge mra~ne ~asove mi smo tiho i{li naprijed, ~esto pronalaze}i put uz pomo} samih zvijezda i motre}i svaku dok je tonula iza horizonta, pokazuju}i nam koliko je no} odmakla". Zemlji{te i atmosfera bili su suhi kao kost, tako da je njihov prtljag postao sav nabijen stati~kim elektricitetom, i "dok smo otvarali kaput od ov~ije ko`e ili }ebe, za~ulo bi se glasno pucketanje, propra}eno jezi~cima vatre". Krajem juna stigli su do najte`e

Gerhard [reder

2001.

- Vije}e ministara BiH formiralo Komisiju za reviziju statusa osoba naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava BiH i prije stupanja na snagu Zakona o dr`avljanstvu BiH, 1. januara 1998.

Ha{ki tribunal (ICTY) dio 2006.-prvosteskihnom presudomosudnog od pe je biv{ih lidera bosan Srba Mom~ila Kraji{nika na 27 godina zatvora za zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene u BiH. On je oslobo|en optu`bi za genocid i sau~esni{tvo u genocidu.
(Onasa)

(Nastavlja se)

1998. Obe}av{i da }e rije{iti problem masovne nezaposlenosti, lider njema~kih socijaldemokrata Gerhard [reder pobijedio Helmuta Kola na izborima i postao novi kancelar Njema~ke.

42

PREDAH

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Recept za danas

Psihomomenti: Emocionalna inteligencija kod tinejd`era

Vi ste najva`nija osoba u svijetu adolescenta
Podizati emocionalno inteligentne tinejd`ere je cilj mnogih roditelja, a to, kao i u drugim podru~jima, po~inje od va{e me|usobne povezanosti
Emocionalna inteligencija se definira kao sposobnost promatranja vlastitih emocija i emocija drugih, sposobnost da pravimo razliku me|u njima i te informacije koristimo za svoje akcije. Zapravo, to je sposobnost razumijevanja vlastitih emocija i motivacija, jednako kao i emocija i motivacija drugih. Bez sumnje, podizati emocionalno inteligentne tinejd`ere predstavlja cilj mnogim roditeljima; a sve to, kao i u mnogim drugim podru~jima, po~inje od va{e me|usobne povezanosti. To zna~i, od ro|enja na ovamo dijete uspostavlja emocionalnu vezu s vama, koja postaje osnovom emocionalne inteligencije. To je ra|anje empatije u va{eg djeteta. Kako ulaze i nastavljaju kroz adolescenciju, njihova emocionalna inteligencija mora sukladno tome rasti. Jasan znak emocionalne inteligencije tinejd`era je da mogu identificirati mno{tvo kompleksnih i suptilnih osje}aja unutar sebe i drugih. Nadalje, oni mogu razumjeti te emocije dovoljno dobro da bi razlikovali motivacije, {to im zauzvrat daje mnogo ve}i uticaj nad

Rolat od mljevenog mesa
Potrebno: 500 gr mljevenog mesa, manja glavica crnog luka, za~in, so, jaje, kri{ka natopljenog hljeba, biber, sjeckani per{un, dva tvrdo kuhana jaja i dvije kuhane vir{le. Priprema: mljeveno meso zamijesiti sa jajetom, za~inom, solju, per{unom, rendanim crnim lukom, natopljenom i ocije|enom kri{kom hljeba, biberom. Masu podijeliti na dva dijela. Prvi dio rastanjiti na debljinu prsta, po sredini staviti barena jaja i uviti u rolat. Drugi dio mesa tako|e rastanjiti, a na sredinu staviti obarene vir{le i uviti u rolat. Rolate stavite u podmazan pleh, prelite ih sa malo ulja i pe}i na 180-200 stepeni dok ne porumene.

Djeca emocionalnu inteligenciju u~e od roditelja

vlastitim emocionalnim `ivotom. Djeca s takvim stavom imaju sposobnost praviti razliku izme|u ljutnje, tuge, frustracije, bijesa, krivnje, srama i gomile drugih osje}aja. Oni iz tih osje}aja skupljaju informacije o onome {to stoji iza njih i, {to je jo{ va`nije, razabiru kako se bez zapinjanja probijati kroz njih. Djeca emocionalnu inteligenciju u~e od svojih roditelja i to kada se oni anga`iraju u dvije razli~ite aktivnosti.

Prva je onda kada reflektiraju ono {to vide kod svog tinejd`era. To jednostavno zna~i, kada verbaliziraju ono {to vide na njegovu licu. Danas mi izgleda{ tu`no, du{o. Je li sve u redu? Rijetko kada taj tip ispitivanja vodi do dubinske konverzacije s va{im djetetom. Ta }e pitanja ipak pomo}i tinejd`eru da prepozna odre|eno emocionalno stanje unutar sebe – to zna~i, pomo}u va{e identifikacije.

HOROSKOP
Po~etni neuspjeh trebalo bi da vas motivi{e na dodatnu upornost da biste prevazi{li razli~ite komplikacije. Va`no je da napravite OVAN listu prioriteta ili da 21. 3. - 20. 4. prihvatite koristan savjet u daljoj poslovnoj orijentaciji. Polo`aj Mjeseca uti~e na va{u emotivnu uznemirenost ili na lo{e procjene, a partner ne `eli da popusti pred va{im molbama. Poku{ajte da se distancirate od osobe koja ponavlja pogre{nu pri~u. Sve {to ~inite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar BIK utisak na saradnike i 21. 4 - 22. 5. potvr|uje va{u afirmativnu ulogu u zajedni~kom dogovoru. Budite dovoljno ma{toviti, planirajte neku novu ili uzbudljivu zabavu u dvoje. Osvojite osobu do koje vam je stalo. Nema potrebe da se povodite za la`nim utiscima o novim poslovnim prilikama. Dobro provjerite razli~ite informacije i ne~iju BLIZANCI ulogu u poslovnoj sa23. 5. - 22. 6. radnji. Ponekad kompletnu situaciju treba analizirati na vi{e na~ina. Ne mo`ete zavaravati blisku osobu o nekim stvarima koje djeluju kao poznata pri~a. Ukoliko vam nedostaje dobra volja ili koncentracija, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju RAK ve}i napor. Morate ima23. 6. - 22. 7. ti dobru procjenu ko mo`e da vas zamijeni u odlu~uju}em trenutku. Nemojte dozvoliti svom partneru pretjeranu dozu samovolje ili da zanemari zajedni~ki dogovor koji imate. Izbjegavajte pretjerano eksponiranje u dru{tvu saradnika i nemojte pri~ati o stvarima koje predstavljaju potencijalnu opasnost za va{e poLAV slovno-finansijske inte23. 7. - 22. 8. rese. Uostalom, uvijek postoji faktor promjene i iznena|enja. Nema potrebe da naivno potcjenjujete partnerove mogu}nosti ili da se suvi{e zanosite subjektivnim procjenama. Iskustvo vas opominje da ne treba vjerovati osobi koja ima neobi~nu reputaciju ili za koju va{i saradnici govore u negativnom kontekstu. OdgoDJEVICA dite nove finansijske kal23. 8. - 22. 9. kulacije ili udru`ivanje pod sumnjivim okolnostima. Imate utisak kako vam ljubav i li~no zadovoljstvo nepobitno izmi~u. Nemojte prihvatiti pasivnu ulogu pred voljenom osobom. Uporno poku{avate da impresionirate svoju okolinu ili jednu uticajnu osobu koju ste nedavno upoznali. Ipak, sve {to ~inite podVAGA 23. 9. - 22. 10. sje}a na preuveli~avanje ili na pretjerano eksponiranje. Do uspjeha se ne sti`e na lak i jednostavan na~in. Umjesto da intenzivno razmi{ljate o ne~ijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate svoje pona{anje. Ima te do bru pro cje nu o no vim po sl ovno-finansijskim pril i ka ma. Umi je te da na me tne te svo je mi{ lje nje sa ra dni ci ma i [KORPIJA do bi ja te po hva le sa 23. 10. - 22. 11 ra zli~itih stra na. Me |u tim, ne `eli te da se za us ta vi te na sa da{ njoj po zi ci ji. Osje}ate da vam ne ko us kra}uje mo gu}nost emo ti vnog za do volj stva. Potrebno je da odgodite neke poslovne dogovore. Postoje stvari koje zahtijevaju kreativno razmi{ljanje ili fazu stvarala~ke inkuSTRIJELAC bacije. Za sada imate 23. 11. - 22. 12. vi{e pitanja nego odgovora, strpljivo sa~ekajte na bolju poslovnu priliku. ^esto razmi{ljate o stvarima koje su vam nedostupne iz sada{nje perspektive. Stalo vam je da se napravi pravilna djelidba poslovnih ili materijalnih interesa. Potrebno je da preuzmete inicijativnu, jer ve}ina saraJARAC 23. 12. - 21. 1. dnika zagovara li~na mjerila ili uslove koje najbolje poznaje. Nema razloga da prikrivate dio pri~e koji pobu|uje novu sumnju kod voljene osobe. Suo~avanje sa istinom predstavlja veliko psiholo{ko olak{anje. Ukoliko vas privla~e neke tajanstvene ili neobi~ne situacije, morate da prihvatite i odre|eni stepen poslovnog rizika. Nema raVODOLIJA zloga da preuveli~avate 22. 1. - 19. 2. svoje mogu}nosti ili da kr{ite osnovna pravila u poslovanju. Iznenadni susret sa jednom osobom za vas predstavlja emotivni vrhunac, ali, na`alost, to odu{evljenje brzo prolazi. Ne uspijevate da predvidite ne~iji odgovor na zadatu temu ili da uspostavite dobar odnos u komunikaciji sa saradniciRIBE ma. Ne budite previ{e 20. 2. - 20. 3. razmetljivi, ve} na vrijeme zatra`ite ne~iju moralnu ili materijalnu podr{ku. Voljena osoba ignori{e va{e ideje i poku{ava da vas navede na svoje planove.

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

PREDAH 43
VREMENSKA PROGNOZA
Bosna i Hercegovina

UMJERENO DO PRETE@NO OBLA^NO

Preovladavat }e umjereno do prete`no obla~no vrijeme, s ki{om mjestimi~no, dok su u Hercegovini mogu}i pljuskovi sa grmljavinom. Ne{to manje obla~nosti i padavina bit }e u sjeveroisto~nim podru~jima. Vjetar slab do umjeren ju`nog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 20, a najvi{a dnevna od 14 do 24 stupnja. U Sarajevu umjereno do prete`no obla~no sa mogu}om ki{om.

Ju~e u 14 sati

SARAJEVO BANJA LUKA ZENICA TUZLA BR^KO BIHA] MOSTAR TREBINJE NEUM

12 18 15 15 16 12 16 15 16

^ETVRTAK

PETAK

SUBOTA

JUTARNJA 9/14/20

DNEVNA 10/14/20

JUTARNJA 10/16/20

DNEVNA 9/13/23

JUTARNJA 7/11/18

DNEVNA 9/15/25

BIOMETEOROLO[KE PRILIKE
Nestabilno vrijeme pra}eno ki{om i naoblakom uzrokuje nepovoljne biometeorolo{ke prilike. Jutarnje temperature }e porasti, ali }e i dalje biti svje`e, s obzirom na to da su vrijednosti relativne vla`nosti visoke. Hroni~ni bolesnici trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u ovom periodu.
RJE[ENJE: dramas, aeroba, ivanov, zatoni, iksani, ji, nt, eloi, sparina, ~ovjekomrzac, ignacije, are, pra, eparh, at, rakar, vikati, em, n, nikopol, hidajeta, are, l, ulari, spin, auto posada, k, du, janeva, na.

Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom Nezavisni BH dnevnik predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, Web site: www.oslobodjenje.ba ADRESA: a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada e-mail: redaction@oslobodjenje.ba D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo ZAVNOBIH-a. Oslobo|enje je 1989. godine GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: TELEFONI: progla{eno za najbolji dnevni list u Centrala: 276-900, 467-723 Vlastimir MIJOVI] tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276-902, Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: fax: 468-090, modem: 468-018. Po{tans- progla{eno za list godine u svijetu. Edin MULAHASANOVI] ki pregradak 686; Uprava 234-718, fax: Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu DIREKTOR: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: Lidija KORA] 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika 468-161, slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468UREDNI[TVO: Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje Faruk BORI] (pomo}nik glavnog urednika), 054, Kultura 276-906, Sportska rubrika u `ivotu tradicije nezavisnosti, 276-908, Prilozi 468-142 Ahmed BURI] (zamjenik glavnog i objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju odgovornog urednika), Jasna ]ERI] OGLASNA SLU@BA pod najte`im uslovima" agencije Inter (Porodica), Senad GUBELI] (foto), Branko Tel/fax: 205-938, 651-772, 454-886. Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad MAJSTOROVI] (sport), Nedo MARI^I] novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi UniCredit Zagreba~ka banka d.d., (no}ni urednik), Senad ME[ETOVI] slobode i mira" fondacije Alfons Komin transakcijski ra~un broj: (dopisni~ka mre`a), Jelena MILANOVI] (Barselona), nagradu "za borbu protiv 3383202250044019, ABS banke DD (sarajevska hronika), Daniel OMERAGI] ksenofobije" Kluba evropskih rektora, Sarajevo, transakcijski ra~un broj: (desk), Sanita RO@AJAC (Antena), Nada nagradu za ljudska prava "Saharov" 1990490005630121, KOMERCIJALNA SALOM (kultura), Svjetlana SALOM Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, (svijet), Belma TABAKOVI] (ekonomija), transakcijski ra~un broj: nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja Lana SINANOVI] (Bosna i Hercegovina), 5715000000017279, POSTBANK BH DD turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta Lejla SOFRAD@IJA (crna hronika), Sarajevo, transakcijski ra~un za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Slobodan STAJI] (feljton i vikend izdanja), broj:1870100000045885 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Josip VRI^KO (Pogledi). Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Goran Zavadil, voditelj MARKETING: Sanjin Brki} Paolo Borsellino” koju listovima koji se Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Tel/fax: 472-899, 472-901, bore za istinu dodjeljuje Slobodno e-mail: marketing.lista@oslobodjenje.ba [tampa: Unioninvestplastika dd, sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji Semizovac bb sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa PLASMAN/PRODAJA: Miralem Ko~o sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 Za {tampariju: kvalitetu” (SAD). e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Semir Prguda

OSLOBO\ENJE

PROMOCIJA: Mirza Kurtovi} Tel: 276-900 e-mail: promocija@oslobodjenje.ba PDV - ID broj: 200492600001

Evropa

ZAHLA\ENJE I KI[A NA SJEVERU

Ju~e u 14 sati

ZAGREB BEOGRAD LJUBLJANA SKOPLJE ISTANBUL BE^ BERLIN MINHEN PARIZ

13 22 17 25 25 15 15 10 12

RIM MILANO LONDON AMSTERDAM OSLO BRISEL BUDIMPE[TA MADRID BARSELONA

22 11 11 13 12 11 17 22 22

44

SPORT

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer Liga 7. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Zaostala utakmica 2. kola Premijer lige BiH: Sarajevo - Modri~a M. 2:4 (0:3)

Modri~ani produ`ili agoniju bordo tima
Sarajevo ve} deset susreta bez pobjede • Modri~ani u prvom poluvremenu stvorili prednost od 3:0. Sarajevo uspjelo smanjiti na 2:3, ali nije imalo snage za preokret, a u fini{u su primili i ~etvrti pogodak
Stadion Asim Ferhatovi} - Hase. Gledalaca: 300. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica) - 6. Strijelci: 0:1 - Pereira (26), 0:2 - Arsi} (33), 0:3 - Pereira (41), 1:3 Me{i} (46), 2:3 - Gruji} (50), 2:4 Nikoli} (81). @uti kartoni: Had`i}, Me{i} (Sarajevo), Nikoli}, Jolovi}, Baji} (Modri~a). SARAJEVO: Fejzi} 5, Babi} 5 (od 46. Kurto 5), Had`i} 5, Zuki} 5, Milo{evi} 5, Janjo{ 5 (od 34. Repuh 5), Ba{i} 5, Muharemovi} 5,5, Gruji} 5,5, Turkovi} 5, Ra{~i} 5 (od 46. Me{i} 6). Trener: Husref Musemi}. MODRI^A MAXIMA: Tripi} 6, Vasi} 7, Jolovi} 6,5, Bogi~evi} 6,5, @ivkovi} 6,5, Baji} 6,5 (od 76. Stoki} -), Arsi} 7 (od 60. Boji} 6), Pereira 7,5, Stjepanovi} 6,5, Nikoli} 7 (od 86. Savi} -), Belo{evi} 7. Trener: Slavi{a Bo`i~i}. Modri~a je zaslu`eno na Ko{evu nadigrala Sarajevo rezultatom 4:2 i tako produ`ila agoniju u kojoj se nalazi ko{evski premijerliga{ (bordo sastav bez pobjede ve} 10 utakmica). Sve je bilo rije{eno jo{ u prvom dijelu kada su gosti poveli sa 0:3. Nadu malobrojnim doma}im navija~ima probudili su Me{i} i Gruji} po~etkom drugog dijela, ali Modri~ani ipak nisu ispustili svoje visoko vodstvo. U prvom poluvremenu Modri~ani su o~itali lekciju indisponiranom bordo timu, a ni najve}i pesimisti nisu mogli o~ekivati ovakav rasplet doga|aja u prvih 45 minuta. U devetoj minuti Gruji} je pucao iz slobodnog udarca sa 18 metara, Tripi} odbio loptu koja je do{la do Had`i}a, ovaj je centrirao za Turkovi}a ~iji je poku{aj glavom bio neprecizan. Najavu odli~ne igru Modri~e Maxime i vodstvo gostiju vidjeli smo u 26. minuti. Korner sa desne strane izveo je Belo{evi}, a Pereira je glavom sa pet metara pogodio mre`u Fejzi}a. To je dalo krila gostima koji ve} u 33. minuti pove~avaju prednost na 0:2. Nikoli} se vje{to oslobodio Milo{evi}a, u{ao u {esnaestereac i {utira, Fejzi} kratko odbija loptu do usamljenog Arsi}a, koji sa lako}om poga|a cilj. Tim sa Ko{eva je imao kolosalnu priliku u 37. minuti, kada je Ra{~i} glavom sa ~etiri metra {utirao pravo u Tripi}a. Vrlo brzo uslijedila je kazna. Golman Sarajeva Fejzi} kardinalno je pogrije{io, u `elji da izbije loptu on je pogodio Pereiru, koji se po drugi put upisuje u listu strijelaca. O igri u ko{evskog premijerliga{a najbolje govore zvi`duci malobrojne publike koja je u isto vrijeme goste nagradila aplauzima. U nastavku Sarajevo je krenulo na sve ili ni{ta, a takva igra isplatila im se ve} u prvih pet minuta drugog dijela kada su postigli dva pogotka. Ve} u prvom napadu Muharemovi} je pogodio stativu, a Me{i} iz neposredne blizine ubacio lop-

1. Modri~a M. 2. ^elik 3. Travnik 4. Zrinjski 5. [iroki B. 6. @eljezni~ar 7. Vele` 8. Sloboda 9. Posu{je 10. Lakta{i 11. Jedinstvo 12. Slavija 13. Sarajevo 14. Leotar 15. Ora{je 16. @ep~e

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1

0 2 1 3 2 1 1 1 3 3 0 2 4 1 1 1

2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 4 5

20:10 8:2 9:10 8:3 8:7 16:8 12:11 10:10 6:6 8:10 7:12 6:11 11:11 6:10 9:14 5:14

15 14 13 12 11 10 10 10 9 9 9 8 7 7 7 4

Slavlje na klupi Modri~ana i uzdah Husrefa Musemi}a

[ef stru~nog {taba FK Sarajevo Husref Musemi} bio je veoma utu~en nakon ju~era{njeg poraza. On ka`e da je ekipa previ{e potro{ena {to je razlog nemo}i i katastrofalne igre, posebno u prvom poluvremenu. “Admir Ra{~i} je tra`io izmjenu u pauzi jer nije mogao izdr`ati napore u nastavku. Mladi golman Irfan Fejzi} je podlegao pritisku i snosi krivicu za dva primljena gola. Neki fudbaleri su o~ito dali svoje, a ne{to se mora uraditi da Sarajevo {to prije iza|e iz krize. Spreman sam oti}i ako je to u interesu kluba i prihvati}u svaku odluku Upravnog odbora”, izjavio je Musemi}, prokomentarisav{i tako naga|anja o smjeni na klupi aktuelnog prvaka. Predsjednik Upravnog odbora bordo kluba Hajrudin [uman kazao je da }e se danas odr`ati sjednica rukovodstva i da su sve opcije otvorene.

Musemi}: Spreman sam oti}i ako je to u interesu Sarajeva

tu u prazan gol. ^etiri minute poslije Sarajevo je smanjilo na 2:3. Rezervista Me{i} je proigrao Gruji}a, koji je sa 12 metara pogodio donji desni ugao Tripi}evog gola. Ipak, preokret je sprije~io Nikoli}, koji je u 81. minuti i ~etvrti put matirao Fejzi}a. Prije nego }e posti}i pogodak, napada~ Modri~e pogodio je pre~ku, da bi u 81. minuti Pereira uposlio Stoki}a, ovaj {utirao, a golman Sarajeva ponovo kratko odbio, ali samo do Nikoli}a koji se u{etao u praznu mre`u za kona~nih 2:4.
Zlatan RA[IDOVI]

Kvalifikacioni turnir juniora: Rusija - BiH 1:0

Disciplinska komisija NSFBiH

Stadion Moskvi~ u Moskvi. Gledalaca: 500. Sudija: Pavel Olsiak (Slova~ka). Pomo}nici: Marcel Schmidt (Slova~ka) i Mustafa Eyisoy (Turska). Strijelac: 1:0 Ryzhov (44). @uti karton: Prudnjikov (Rusija). RUSIJA: Pomazan -, Morozov 6, Folmin 6, Samsonov 6, Ionov 7 (od 78. Lobkov -), Albrov 6, Prudnjikov 6,5, Gorba~enok 6, Vlasov 6, Stavpec 6 (od 88. Gagloev -), Ryzhov 7 (od 46. Burmistrov). Selektor: Ravil Sabitov. BiH: \or|i} 7, Dragi~evi} 6,5, Brki} 6,5, Zeko 6,5, Sakan 6,5, Vidovi} 6,5 (od 49. Stani} 6,5), @ivkovi} 6,5, Vi{}a 6,5, Ikanovi} 6,5

Novi poraz Kne`evi}evih izabranika od Rusa

Pokrenuti postupci
Suspendovani Hasan~i} i Ba{karada • Sead Seferovi} (Iskra) ka`njen sa ~etiri utakmice neigranja
Disciplinska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH izrekla je kazne za prekr{aje u 5, 6. i 7. kolu Prve lige Federacije. Zbog isklju~enja na utakmici 5. kola sa jednom utakmicom neigranja ka`njen je Admir ^ehaji} (Budu}nost). Na utakmicima 6. kola sa jednom utakmicom neigranja ka`njen je Ivan Lovri} (Brotnjo). Petar ^ui} (Drinovci) dobio je dvije utakmice neigranja, dok je igra~ bugojanske Iskre Sead Seferovi} suspendovan ~etiri utakmice. Vinovnici isklju~enja u 7. kolu Nermin Kari} (Radni~ki), Oliver @ibreg (Drinovci) te Samir Vrban (Troglav) ka`njeni su sa po dva susreta zabrane nastupa. Pokrenut je disciplinski postupak protiv nogometa{a SA[K Napretka Admira Hasan~i}a zbog fizi~kog napada na glavnog sudiju utakmice GO[K - SA[K Napredak Ahmeta Ibranovi}a. Tako|er, pokrenut je disciplinski postupak protiv ~lana uprave NK Vitez Ante Ba{karade zbog neigranja utakmice zavr{nice Kupa Federacije BiH Vitez - Igman (Konjic). Fizioterapeut NK Bosna (Visoko) Edin Hod`i} zbog vrije|anja glavnog sudije utakmice Bosna (Visoko) - Radni~ki ka`njen je sa 300 KM.
Admir ^ehaji} S . Hd`.

(od 83. Pinjuh -), \ombi} 6,5 (od 83. Gale{i} -), Mirvi} 6. Selektor: Ivo Kne`evi}. Nakon debakla protiv Njema~ke izabranici Ive Kne`evi}a pru`ili su jak otpor favorizovanim Rusima, me|utim to nije bilo dovoljno da ostanu nepora`eni. Za bh. selekciju koban je bio posljednji minut prvog poluvremena, kada je Ionov centirao, a Dimitri Rythov zatresao mre`u \or|i}a. Reprezentacije Njema~ke i Rusije izborile su plasman u drugi krug kvalifikacija. U tre}em kolu u subotu, 29. septembra, sasta}e se: Rusija Njema~ka, BiH - Estonija.

Foto: I. JAHOVI]

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SPORT 45

Danas spisak A reprezentativaca BiH za me~eve protiv Gr~ke i Norve{ke

I dok je pozivnica za Samira Merzi}a, odbrambenog igra~a ~e{kih Teplica, sasvim izvjesna, selektor nam nije htio otkriti ime ostalih igra~a koje }e pozvati, ali naga|amo da je rije~ o stoperu austrijskog Mattesburga Mravcu, te Sejadu Salihovi}u
Selektor nogometne reprezentacije BiH Fuad Muzurovi} danas }e saop{titi spisak kandidata za kvalifikacijske me~eve koje }e na{a selekcija u oktobru igrati protiv Gr~ke i Norve{ke. Kako nam je selektor, dan prije otkrivanja karata za Grke i Norve`ane, saop{tio, na spisku ne}e biti velikih iznena|enja: "Ra~unam na provjerene snage", kazao je i naglasio da }e pozivi vjerovatno oti}i i u ruke nekolicini novih igra~a, koji su pak provjereni igra~i. Ime jednog novajlije smo sa-

Merzi}, Salihovi} i Mravac nova imena?

Fuad Muzurovi}

Bolje igramo protiv jakih
"Abdulah Gegi} (nekada{nji trener Sarajeva, a svojevremeno je bio i trener Muzurovi}u, op.a) rekao mi je kako se ne brine za nas u utakmicama protiv Gr~ke i Norve{ke. Kazao mi je: "Ne sekiram se ja za ove tvoje. Bolje igrate protiv jakih i ne bi me ~udilo kada biste pobijedili Grke i Norve`ane." To su Gegi}eve rije~i, a one puno zna~e", ka`e nam Muzurovi}, koji nagla{ava da ne}e eksperimentisati previ{e sa sastavom, s obzirom na to da je malo dana za uigravanje ekipe. bi mogao prozivati, a moram sa `aljenjem ista}i kako nam je protiv Moldavije bila itekako potrebna podr{ka navija~a, koja je izostala. Ne ka`e se d`aba: "Navija~i su 12. igra~, a taj igra~ nam je nedostajao", ka`e selektor i dodaje kako na dana{njoj pres-konferenciji ne}e podle}i pritisku kao pro{li put, kada je zbog "provokativnih pitanja" napustio prostoriju. "Spreman sam na sve vrste provokacija i znam da }e ih biti", tvrdi Muzurovi}, koji }e na spisak reprezentativaca ponovo uvrstiti Branislava Kruni}a, koji je zbog povrede propustio me~eve protiv Hrvatske, Ma|arske i Moldavije, te Veldina Muharemovi}a, koji je zaigrao za Sarajevo nakon dugotrajnog oporavka. Tako|er, na spisku }e biti i Zvjezdan Misimovi} te Mirko Hrgovi}, koji nisu imali pravo nastupa u me~u protiv Moldavije.
Jasmin LIGATA

Muslimovi} nam je itekako potreban
Napada~ bh. selekcije Zvjezdan Muslimovi} nije nastupao za Atalantu ni proteklog vikenda, a nije ga bilo ~ak ni na klupi. Ipak, to ne brine Muzurovi}a. "Razgovarao sam sa njim i on se nalazi u trena`nom procesu, a nije jedini krivac {to ne igra. Ispri~ao mi je neke stvari i apsolutno ga shvatam i podr`avam. Zlatan je, ba{ kao {to mu ime govori, zlatan de~ko i itekako nam je potreban. Znam koliko je patio zbog proma{enih {ansi protiv Ma|arske", ka`e Muzurovi} i dodaje kako ga raduje forma ostalih napada~a: Ibi{evi}a, D`eke i ^ustovi}a. "Ibi{evi} je postigao gol u posljednjem kolu, D`eko u tri dana imao pogodak i asistenciju, a ^ustovi} je redovno strijelac za Mouscron. To samo pokazuje da imamo sjajnu perspektivu i uz spoj mladosti i iskustva uvjeren sam da }emo u budu}nosti imati odli~ne rezultate", kazao je Muzurovi}.

Samir Merzi} standardan je u ~e{kim Teplicama

znali, a radi se o Samiru Merzi}u, nekada{njem igra~u Vele`a, koji ve} nekoliko godina igra u ^e{koj. Merzi} je ove sezone standardni ~lan Teplica, koje su vode}e u Gambrinus ligi. "Merzi} igra na oba boka (igra u odbrani, op.a), pratili smo njegove igre protekli period i zaslu`io je poziv", kazao je Muzurovi}, koji nam, ~ak ni na insistiranje, nije htio otkriti ime drugog novajlije.

"Radi se o odli~nom igra~u, sa kojim jo{ razgovaram, ali mislim da }e biti u redu. Zamolio me je da ni{ta ne govorim prije objavljivanja spiska", rije~i su selektora Muzurovi}a. Ipak, prema nekim na{im procjenama, gotovo pa smo sigurni da }e poziv oti}i u ruke stoperu austrijskog Mattesburga Adnanu Mravcu, koji igra u odli~noj formi i kojeg Muzurovi}u mnogi prepo-

Pozvao bih Bajramovi}a, ali...
Fuad Muzurovi}, selektor nogometne selekcije BiH, pristao nam je odgovoriti na pitanje o tome za{to ne poziva potpisnike Bajramovi}a, Hasagi}a, Papca, Spahi}a... "Od njih zavisi! Oko Bajramovi}a sam zami{ljao ovu reprezentaciju. S njim sam prvi razgovarao, a on mi je rekao: "Moram razgovarati s nekim", a onda mi je javio, nakon {to se konsultovao sa "nekim", kako se on ne mo`e odazvati. Dakle, zvao sam ga da bude vo|a reprezentacije, a on me je odbio. Sada je na njemu. On sada treba povu}i potez. Kada bih ja znao da }e se on odazvati, odmah bi ga zvao. Imam dovoljno godina i ne `elim nekoga moliti. Mo`e se desiti da ga zovnem, a on se ne bude htio odazvati. Ne `elim se dovoditi u takvu situaciju. Dakle, na njima je", ka`e Muzurovi}, koji nam je dodao da izuzetno po{tuje pomenute reprezentativce kao igra~e.

ru~uju. Me|utim, za potvrdu ove informacije mora}emo sa~ekati dana{nji spisak selektora Muzurovi}a, na kojem bi se trebao na}i i napada~ njema~kog Hofenhaima Sejad Salihovi}, nekada{nji mladi reprezentativac BiH. Muzurovi} nam je najavio i to da }e pojedinci, koji su bili u kadru za me~eve protiv Ma|arske i Moldavije, otpasti za Grke i Norve`ane. "Treba biti realan - pojedinci se ne}e na}i na spisku. Moj stru~ni {tab je u zada}u dobio stvaranje reprezentacije i moram re}i: Nisam ja izgubio {anse za odlazak na EP, ve} moj prethodnik, zbog ~ega je uostalom i smijenjen. Podnio sam izvje{taj o dosada{njim kvalifikacijama, a nakon svega }u podnijeti novi sa planom za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Uostalom, ne trebaju mi pojedinci dr`ati prodiku o moralu i govoriti o tome kako bih se ja trebao povu}i. Iskreno `alim zbog prilika koje smo propustili u me~evima protiv Ma|arske i Moldavije, ali da smo kojim slu~ajem postigli gol, niko nas ne

Selektor mlade reprezentacije BiH Nikola Niki} danas }e objaviti spisak igra~a za predstoje}u kvalifikacionu utakmicu za Evropsko nogometno prvenstvo 2009. protiv selekcije Francuske 13. oktobra u Albiju kod Tuluza. Za razliku od prethodnog saziva za utakmice sa Maltom i Rumunijom, da-

Pjani} i Cocali} na Niki}evom spisku
na{nji spisak treba pretrpjeti odre|ene promjene. Kako nezvani~no saznajemo, na popisu putnika za utakmicu sa "trikolorima“ na}i se i dva nova imena. To su: Miralem Pjani}, igra~ Metza, te Edin Cocali} iz @eljezni~ara. "U Francusku }e putovati 18 igra~a, a

Selektor BiH U-21 danas objavljuje spisak

koja }e {estorica iz prethodnog saziva otpasti, jo{ nisam odlu~io", bio je Niki}ev kratak komentar. Stru~ni {tab mlade reprezentacije BiH okupljanje reprezentativaca obavit }e u ponedjeljak, 1. oktobra, u Tesli}u, a put Francuske se kre}e u srijedu, 3. oktobra, sa S . Hd`. zagreba~kog aerodroma Pleso.

Dobio povjerenje selektora: Edin Cocali}

46

SPORT

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Kvalifikacije za 7. evropsko prvenstvo `enskih selekcija U-19

Nedostatak iskustva najve}i problem
Treneri Samira Hurem i Ivana Vlai} ne o~ekuju puno od svojih izabranica • Selektor Joksimovi} na seminaru u Jablanici
@enska juniorska fudbalska selekcija BiH, igra~ice do 19 godina, prvo me|unarodno iskustvo imat }e od 27. septembra do 2. oktobra 2007. godine na kvalifikacionom turniru za 7. evropsko prvenstvo u ovoj konkurenciji, koje }e se odr`ati naredne godine. U okviru 6. evropske grupe, pored izabranica Dragana Joksimovi}a, u~estvovat }e selekcije Danske, Belgije i Latvije. Na{a selekcija ve} nekoliko dana boravi u hotelu Park u Vogo{}i, koji }e za vrijeme turnira ugostiti i ostale tri selekcije. U odsustvu selektora Dragana Joksimovi}a, koji se nalazi na trenerskom seminaru u Jablanici, sa ovim mladim djevojkama rade veoma uspje{ni treneri Samira Hurem i Ivana Vlai}. Kada je rije~ o o~ekivanjima, u na{em stru~nom {tabu su veoma realni i ne o~ekuju ba{ previ{e na ovom turniru. "Kod nas je do{lo do potpune smjene generacija, tako da ove djevojke bez ikakvog me|unarodnog iskustva ulaze u ovaj turnir. Grupa je te{ka i na{ primarni cilj je sticanje iskustva i ne primiti puno golova", ka`e Samira Hurem i dodaje:

Prva provjera najboljih juniorki BiH, selekcija U-19

"Favorit grupe je, prema meni, Danska. Tu je negdje po snazi i Belgija, dok selekcija Latvije i na{a selekcija mogu o~ekivati borbu za poziciju broj tri u grupi. Jedino {to mogu da obe}am u ime svih igra~ica su borbenost i izgaranje na terenu, a ponavljam, primarni cilj je sticanje iskustva. Neki bolji rezultat o~ekujemo u narednim kvalifikacijama za odla zak na 8. evrop sko

Golmani: Almira Hod`i} (SFK 2000, Sarajevo) i Sla|ana Ivkovi} (Leotar, Trebinje) te igra~ice: Jovana Strehaljuk (Borac, Banja Luka), Nikolina Dijakovi}, Indira Abad`ija, Alma Brigi} (Breza), Jelena Jovanovi}, Adna Ljubanovi}, Amna Grabus (Iris, Zenica), Dragica Denda, Anja Stevi} (Leotar, Trebinje), Svjetlana Crnjak, Alisa Spahi}, Aldijana Sokoli}, Aida D`emid`i}, Vanesa Cigi}, Azra Numanovi} i Ulfeta [aboti} (SFK 2000, Sarajevo). U stru~nom {tabu nalaze se selektor Dragan Joksimovi}, treneri Samira Hurem i Ivana Vlai}, fizioterapeut Dijana Kurtovi} i ekonom Adem \ipa.

Selekcija BiH U-19

prvenstvo", ka`e na kraju Samira Hurem. Turnir }e se igrati na stadionima Grbavica u Sarajevu i Stamal arena u Kre{evu. Susreti sva tri kola po~inju u 15.30 sati, a raspored je slijede}i: 27. 9. Grbavica: Danska - BiH, Kre{evo: Belgija Latvija, 29.9. Grbavica: BiH - Belgija, Kre{evo: Danska - Latvija, 2.10. Grbavica: Belgija - Danska, Kre{evo: Latvija - BiH.
S . SPAHI]

Kadetska nogometna selekcija BiH u Me|ugorju

Selektor Stojni} tra`i {ansu iz prikrajka
U pro{lim kvalifikacijama na{i momci ostvarili plasman u drugi krug • Smjena generacija ne}e biti prepreka
Jo{ jedna smotra me|unarodnog nogometa od 1. do 6. oktobra, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo mladih fudbalera U-17, a mjesto de{avanja je glavni grad BiH. Stadioni FK Slavija u Isto~nom Sarajevu i olimpijski stadion na Ko{evu "Asim Ferhatovi} Hase" ugostit }e kadetske selekcije Finske, Rusije i Azerbejd`ana. Selektor Velimir Stojni} sa saradnicima 19 izabranika je odveo na petodnevne pripreme u SC Circle u Me|ugorju. Ova je selekcija, kao i sve ostale u ovom ciklusu, do`ivjela smjenu generacija, a u odnosu na pro{logodi{nji prvi krug, grupa je mnogo te`a. "Ne}emo se predavati i tra`it }emo svoju {ansu iz prikrajka", ka`e na{ selektor Stojni} i dodaje: "Rusija i Finska su apsolutni favoriti. Ipak, kao doma}ini imamo pravo da se nadamo da mo`emo nekog od favorita iznenaditi. Ova selekcija je imala pet, {est probnih utakmica i smatram da smo u ovom trenutku izabrali najbolje. Svi igra~i su zdravi, ima malo umora, ali }emo start kvalifikacija do~ekati spremni", ka`e Velimir Stojni}, selektor najboljih bh. kadeta. Ve} na startu (1. oktobra) na{a selekcija igra protiv Finske, dva dana kasnije protivnik je Rusija i, u posljednjem kolu, 6.

Tino Divkovi} (Sloboda, Tuzla) i Semir Bukvi} (Bosna - Visoko), Josip Ani~i}, Pero Zovko (Zrinjski, Mostar), Sr|an Jev|eni}, Sr|an Grahovac (Borac, Banja Luka), Kenan Hand`i} (Sarajevo), Benjamin ^oli}, D`enan Durak (@eljezni~ar, Sarajevo), Sanel Ali} (^elik, Zenica), Adnan Zuki} (Sloboda, Tuzla), Damir Zlomisli} ([iroki Brijeg), Edin Meha~evi} (Fruti, ^eli}), Ognjen Radulovi} (Modri~a), Dino Fazli} (Werder, Njema~ka), Adnan [e}erovi} (Slaven, @ivinice), Stefan Bari} (Hajduk, Split), Marko Te{i} (Jedinstvo, Br~ko) i kao 19. igra~ na spisku je Ivan Mr{i} iz Zagreba, koji se nalazi na probi. Ovaj igra~ je ve} igrao za kadetsku selekciju Hrvatske, ali je zbog nesporazuma izrazio `elju da igra za BiH, jer posjeduje i na{ paso{. oktobra sastajemo se sa Azerbejd`anom. Selekcija se u subotu vra}a iz Me|ugorja i kao i sve ekipe za vrijeme turnira bit }e smje{tena u hotelu Terme na Ilid`i.
Suvad SPAHI]

Kadetska selekcija BiH (U-17)

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SPORT
Umro stariji pionir NK Varteks
BLIC

47

Iznenada prestalo kucati srce Matea Vajagi}a
Mateo Vajagi}

Dje~ak je u besvjesnom stanju primljen u bolnicu, odmah je prevezen u salu za reanimaciju. Ipak, doktori ga nisu uspjeli spasiti
ga|aja pozvana je hitna pomo}, koja je dje~aka prevezla u vara`dinsku bolnicu. Dje~ak je u besvjesnom stanju primljen u bolnicu, nije disao niti je imao puls. Odmah je prevezen u salu za reanimaciju. Ipak, doktori ga nisu uspjeli spasiti. Ina~e, Mateo, u~enik sedmog razreda osnovne {kole, prije mjesec je obavio redovni ljekarski pregled i bio je zdrav. Obdukcija je pokazala da je 13-godi{nji Mateo Vajagi} umro zbog krvnog zastoja, a {to je ta~no izazvalo zastoj sazna}e se nakon histolo{ke i toksikolo{ke analize.

Nakon {to je nedavno (mart 2007.) na bh. prostorima u [irokom Brijegu na treningu umro Ivo Kara~i} (19), ista tragedija desila se i u susjednoj Hrvatskoj. Na treningu starijih pionira NK Varteks ugasio se `ivot Matea Vajagi}a (13). Vajagi}u je u utorak na treningu starijih pionira oko 17 sati naglo pozlilo, poslije ~ega je dje~ak izgubio svijest i pao na pod. Upla{eni dje~aci u pomo} su pozvali trenera Damira Mujanovi}a i klupskog doktora. Mateo je nedugo zatim prestao disati, a trener i doktor su mu davali umjetno disanje. Nakon {to su ga uspjeli reanimirati, na mjesto do-

SERIA A Poraz Milana u Palermu

Braco strijelac u pobjedi Juventusa
Favoriti su, uz izuzetak Milana, mahom opravdali o~ekivanja u me~evima petog kola italijanske Serie A. Derbi me~ igran u Firenci zavr{en je bez pobjednika iako je prvoplasirana Roma u dva navrata imala vodstvo. Bod violama spasio je Adrian Mutu deset minuta prije posljednjeg sudijskog zvi`duka. U drugom derbiju, Palermo je uspio napraviti preokret i u posljednjoj minuti pogotkom Miccolija savladati ekipu Milana kojoj je ovo prvi poraz sezone. Ubjedljive pobjede ostvarili su Juventus protiv Reggine, odnosno Inter u duelu sa Sampdorijom, a svoj doprinos u pobjedi stare dame dao je i bh. internacionalac Hasan Salihamid`i} koji je u 50. minuti pogodio za vodstvo od 2:0. Do prva tri boda u prvenstvu do{li su Lazio, Parma i Genova koja je sa igra~em manje umalo prokockala veliku prednost protiv Udinesea. Rezultati i strijelci petog kola: Catania – Empoli (Martinez 48), Fiorentina – Roma 2:2 (Gamberini 24, Mutu 80 - Mancini 19, Giuly 36 ), Genoa – Udinese 3:2 (Borriello 20, 47, 74 – Asamoah 51, Pepe 76), Inter – Sampdoria 3:0 (Ibrahimovi} 23, 49, Figo 58), Juventus – Reggina 4:0 (Legrottaglie 48, Salihamid`i} 50, Trezeguet 76, Palladino 90) , Lazio – Cagliari 3:1 (Rocci 48, 83, Pandev 60 – Acquafresca 70), Napoli – Livorno 1:0 (Sosa 85), Palermo – Milan 2:1 (Diana 73, Miccoli 90 - Seedorf 10), Parma – Torino 2:0 (Reginaldo 61, Corradi 63), Siena – Atalanta 1:1 (Loria 31 – Doni 61). Poredak: 1. Roma 11, 2. Inter 11, 3. Juventus 10, 4. Napoli 10, 5. Palermo 10...

Hasan Salihamid`i}

BUNDESLIGA Bayer slavio u Nurnbergu

PRIMERA Osasuna do{la do prve pobjede

Bayern petardom ispratio Energie
U preostalim me~evima sedmog kola njema~ke Bundeslige, Bayern se jo{ jednom iskalio nad svojim protivnikom. Ovaj put na Allianz Areni stradao je Energie sa, ni manje ni vi{e, nego pet golova u mre`i. Raspolo`en je bio Miroslav Klose sa tri pogotka, dok su po jedan dodali Luca Toni i Demichelis za ~vrsto dr`anje prvog mjesta na tabeli. Karsluher je jo{ jednom potvrdio kako mu puno bolje le`i igranje na gostuju}im terenima. U svom ~etvrtom gostovanju, ovaj put kod Eintrachta, novajlija u ligi upisao je tre}u gostuju}u pobjedu. Rezultati i strijelci sedmog kola: Arminia – Hannover 0:2 (Huszti 54, Pinto 85), Bayern – Energie 5:0 (Klose 59, 75, 89, Demichelis 63, Toni 69) , Eintracht – Karlsruhe 0:1 (Franz 49), Nurnberg – Bayer 1:2 (Mintal 73 - Kiessling 40, Barnetta 76), Stuttgart – Bochum 1:0 (Hilbert 50).

Preokret Mallorce, Valenciji nova trica
Prvu pobjedu u sezoni ostvarila je Osasuna koja je bilo vrlo uvjerljiva protiv Levantea, dok je Recreativo bio koban za Deportivo u La Coruni
U petom kolu {panske Primera lige strijelci su bili izuzetno raspolo`eni. Prvu pobjedu u sezoni ostvarila je Osasuna koja je bilo vrlo uvjerljiva protiv Levantea, dok je Recreativo bio koban za Deportivo u La Coruni. Ipak, pri~a petog kola je susret izme|u Mallorce i Valladolida. Nakon {to su gosti u 25. minuti golom Victora imali solidnih dva gola prednosti, doma}inu je trebalo svega pet minuta u drugom da anulira zaostatak. Posljednjih deset minuta donijelo je opsadu gola Valladolida {to je, na poslijetku, rezultiralo kapitulacijom u 83. preko Victora te ~etiri minute kasnije drugim golom Aranga. Rezultati i strijelci petog kola: Sevilla - Espanyol 2:3 (Jarque 60 a.g., Kone 69 - Cervara 29, Garcia 54, Tamudo 89), Deportivo - Recreativo 0:2 (Martins 12, Guerrero 47), Mallorca - Valladolid 4:2 (Nunes 49, Arango 51, 87 Victor 83 - Ogbeche 5, Victor 25), Osasuna – Levante 4:1 (Pandiani 31, 51, Juanfran 57, Garcia 76 – Ettien 34), Racing – Villarreal 0:2 (Nihat 39, Rossi 76), Murcia – Almeria 0:1 (Melo 41), Valencia Getafe 2:1 (Silva 15, Villa 31 – Braulio 76), Athletic Bilbao - Atletico Madrid 0:2 (Agueiro 12, Forlan 78), Barcelona - Zaragoza 4:1 (Messi 5, 11 Iniesta 21, Marquez 45 - Zapater 9). Poredak: 1. Villarreal 12 bodova, 2. Valencia 12, 3. Real Madrid 10, 4. Mallorca 8, 5. Barcelona 8, 6. Recreativo 8, 7. Almeria 7, 8. Espanyol 7, 9. Sevilla 6, 10. Atletico Madrid 5...

Slavlje Tonija i Klosea

Poredak: 1. Bayern 17 bodova, 2. Bayer 14, 3. Schalke 13, 4. Hamburg 13, 5. Hertha 12, 6. Karlsruher 12, 7. Eintracht 11, 8. Werder 11, 9. Stuttgart 10, 10. Arminia 10...

Avram Grant poru~io je svakom igra~u koji je nezadovoljan njegovim imenovanjem za trenera Chelsea da slobodno mo`e napustiti taj klub. Kako pi{u britanski mediji, Grant je odr`ao sastanak sa svakim igra~em ponaosob u proteklih nekoliko dana te ih sve informisao da je posao trenera Chelsea dobio na du`i period, {to oni mogu prihvatiti ili oti}i iz kluba. Ruud van Nistelrooy mogao bi naredno ljeto poja~ati Milan, ako je suditi po njegovom menad`eru Oscaru Damianiju. "Milan se `eli rije{iti Alberta Gilardina. @ele ga zamijeniti napada~em svjetske klase. Ve} su ostvarili kontakte sa Lucom Tonijem (Bayern), Davidom Trezeguetom (Juventus) i Ruudom van Nistelrooyom, a to nisu bili samo obi~ini kontakti ve} je tim igra~ima stavljeno do znanja da ih se `eli vidjeti na San Siru", kazao je Damiani. Werder iz Bremena ne}e praviti probleme Diegu ukoliko ga bude tra`io Real Madrid. Brazilac je nedavno potpisao ugovor sa Werderom do 2011, ali izvori bliski klubu navode da bi ovaj bundesliga{ mogao poslu{ati ponude za Diega. Trener "kraljevskog kluba" Bernd Schuster `eli u svojoj mom~adi vidjeti Diega, Werder je obavijestio Brazilca da mu ne}e stajati na putu eventualnog transfera na Santiago Bernabeu te je izgledno da }e Real uskoro dobiti novo poja~anje. Alex bi mogao u januaru napustiti Chelsea. Naime, trener Juventusa Claudio Ranieri namjerava iskoristiti krizu u londonskoj ekipi i dovesti na Delle Alpi brazilskog stopera. Brazilac je propustio prvu utakmicu Chelsea otkako ga vodi Avram Grant, a njegovo mjesto u timu zauzeo je Tal Ben Haim. Predrag Mijatovi}, sportski direktor Reala, izjavio je da je napada~ Chelsea Didier Drogba prestar za "kraljevski klub". Trener madridskog sastava Bernd Schuster izrazio je interesovanje za napada~a Obale Slonova~e, ali se Mijatovi} usprotivio: "Drogba je prvotimac Chelsea i sumnjam da bi ga tek tako pustili. Osim toga, ve} mu je 29 godina i pomalo je prestar za na{u mom~ad", kazao je Mijatovi}. Ramon Calderon, predsjednik madridskog Reala, zadr`an je na aerodromu u Njujorku prilikom ulaska u SAD. Calderon se nalazio u privatnoj posjeti Americi sa suprugom, kada su ga imigracione vlasti izdvojile iz reda i privele u kancelariju na provjeru identiteta. Imigracionom slu`beniku bilo je sumnjivo Calderonovo prezime zbog druge osobe koja se nalazi na crnoj listi.

Reuters

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SPORT 49
Uo~i Memorijala "Davorin Popovi}"

Sutra po~inje i "Memorijal Mirza Deliba{i}"

Lijepo je kad se grad i klub sje}aju legendi
Pored dosta razumnih razloga ~elnika Bosne ASA BHT i @KK @eljezni~ar, te{ko se oteti dojmu da dva memorijala, Mirzi Deliba{i}u i Davorinu Popovi}u, nisu mogla biti organizovana tako da se ne sudaraju po danima, a kamoli satnicama
Ekipe Bosne ASA BHT, Fenerbah~ea, FMP i Braun{vajga sutra }e na parketu olimpijske dvorane Zetra otvoriti Tre}i memorijalni turnir "Mirza Deliba{i}". Tim povodom u klupskim prostorijama "studenata" uprili~ena je prezentacija i izneseni pojedini detalji organizacije turnira. Doveden je i predstavnik porodice Danko Deliba{i}, sin velikana bh. ko{arke. Nije bio previ{e rje~it. On zna i za{to. Godi{njice smrti njegovog oca jedna za drugom prolaze. U gradu u kojem `ivi ima jo{ dobrih ljudi koji Mirzin lik ne zaboravljaju, ali toga je sve rje|e. Njima na sramotu. "Lijepo je kada se grad i klub sje}aju svojih legendi. Ne bih previ{e pri~ao. Evo, u Sarajevo sti`u dobre ekipe i nadam se da }e se u narednih nekoliko dana igrati dobra ko{arka", kazao je Deliba{i} mla|i. Jedan od novinara nije izdr`ao pa je postavio dodatno pitanje, aludiraju}i na njegov neodlazak sa Bosnom na pripreme i novi anga`man sa Vogo{}om MIMS. - Je li ti `ao {to ne}e{ igrati na memorijalnom turniru koji se organizuje u znak sje}anja na tvog oca? "Istina je, jo{ nijednom nisam u~estvovao na turniru kao igra~. Bio sam na tribinama. Ne znam {ta da ka`em, slagao bih kada bih rekao da mi nije `ao {to ne}u igrati", naglasio je Danko. Bilo je o~ito da mu je neprijatno. Jo{ jedan turnir }e biti i pro}i, a da li }e ga se opet neko sjetiti poslije toga, on }e znati najbolje. I tu nije kraj. I pored dosta razumnih razloga ~elnika Bosne ASA BHT i @KK @eljezni~ar, o nemogu}nosti pronalaska boljeg, razumnijeg rje{enja, zbog nedavno odr`anog Evropskog prvenstva u ko{arci, nedefinisanja datuma po~etka doma}eg prvenstva te ograni~avaju}ih slobodnih termina ostalih timova (Tanjevi} je uspio izdejstvovati odga|anje kup utakmice), te{ko se oteti dojmu da dva memorijala, Mirzi Deliba{i}u i Davorinu Popovi}u, velikanima grada Sarajeva i BiH, nisu mogla biti organizovana tako da se ne sudaraju po danima, a kamoli satnicama.
Nermin MAHMUTOVI]

Davorin Popovi}, ko{arka{ i pjeva~

Organizatori su u~inili sve da se ne obrukaju, ali bilo je tu`no prisustvovati presu, bez kamera i o~ekivane medijske pompe
@enski ko{arka{ki klub @eljezni~ar jedna je od rijetkih sarajevskih institucija koja ve} nekoliko godina nastoji evocirati uspomenu na velikana pop rock - scene Davorina Popovi}a Da~u. S dobrim razlogom, prije vi{e nego uspje{ne muzi~ke karijere, Davorin je bio vrstan ko{arka{, navija~ @elje, koji je prvi ozbiljniji susret sa basketom imao jo{ u osnovnoj {koli. Oni koji su ga poznavali bolje ka`u da je imao nevjerovatno dobar osje}aj za ovaj sport i da ga je iskreno volio. Kako i ne bi, bilo je to vrijeme kad se sve vrtjelo oko ko{arke, zbog nje se bje`alo iz {kole, a FIS je svima bio osnovno polazi{te za bilo gdje. Tamo su se sklapali svi planovi i bilo je nazamislivo ne "baciti" koju "jedan na jedan" prije polaska ku}i. Tamo gdje su se nekad skupljala fina sarajevska raja (takvi se danas u glavnom gradu BiH mogu prebrojati na prste jedne ruke), stasao je i Davorin. Bio je i ostao sinonim za ne{to bolje i ve}e. Ju~era{nja prezentacija ovogodi{njeg memorijala odr`ana je u prostorijama @eljezni~ara, koje se, ne treba to posebno nagla{avati, nalaze u tom toliko opjevanom FIS-u. Onoliko koliko to finansijske prilike dozvoljavaju jednom `enskom ko{arka{kom klubu, organizatori su u~inili sve da se ne obrukaju. Ipak, bilo je tu`no posmatrati nekoliko novinara koji su tu "zalutali", jer kamera i o~ekivane medijske pompe nije bilo. Kao da ovaj turnir ne treba gradu kojem je Popovi}a toliko toga dao. Jednom rije~ju, sramota. Nakon uvodnih rije~i sekretara Tarika Ke~e, na red je do{ao i

Uspomena na Da~u

Svi po{tovaoci Davorina Popovi}a mo}i }e se pridru`iti ~lanovima Upravnog odbora @KK @eljezni~ar, kao i delegaciji svih u~esnica Memorijala, koji }e u petak, 28. septembra u 12 sati, obi}i spomen-obilje`je i polo`iti cvije}e. trener Elmedin Omani}. Nije okoli{ao, po`elio je da se svi posjetioci koji odlu~e posjetiti Memorijal 28. i 29. septembra osje}aju ugodno i da sve protekne kako i dolikuje, mirno i dostojanstveno. "Ne bih puno o sitnim problemima, ali u nekim stvarima smo malo zakasnili. Ekipa je danas imala trening i prvi put smo igrali "pet na pet". Tim }e morati pro}i fazu uigravanja kako bi predstoje}u sezonu do~ekali {to spremniji. Pored simboli~ke namjene, ipak, organizuje se kako bi dali doprinos u evociranju uspomena na velikana Davorina Popovi}a, na turniru }emo odigrati i dvije test - utakmice sa izuzetno kvalitetnim protivnicama, {to }e nam, moram priznati, dobro do}i", kazao je Omani}. Treba napomenuti da su organizatori bili prisiljeni izvr{iti i malu izmjenu, pa }e zbog problema [ibenik Jollya sa prijevozom, prvi dan Memorijala, uvodnu utakmicu igrati @eljezni~ar i Szolnok u 17 sati, dok }e u drugom terminu u 19 sati nastupiti [iben~anke i podgori~ka Budu}nost.
N . M.

U~esnici }e polo`iti cvije}e

Mirza Deliba{i}

Danko Deliba{i}: Turnir }e posmatrati sa tribina

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Trener "studenata" Jure Zdovc, optimista kao i uvijek, izrekao je ne{to {to mo`e samo da raduje. "Ovaj turnir }e biti dobra prilika za uigravanje ekipe. Braun{vajg ima 7 ili 8 ameri~kih ko{arka{a, jako su agresivni i neugodni, Fener ima Bo{u Tanjevi}a, ali i respektabilan sastav, dok o FMP ne treba ni tro{iti rije~i. Svi znamo da je rije~ o jako kvalitetnim sastavima, ali mi vjerujemo u sebe. Idemo na pobjedu u svakom susretu, ali i na osvajanje turnira. Ipak, igramo u Sarajevu, zar ne", kazao je Zdovc, koji bi mogao napraviti dobar rezultat ukoliko pobjedni~ko raspolo`enje prenese i na igra~e. Toga je u prethodnim, a posebno posljednjoj sezoni, puno nedostajalo.

Jure Zdovc optimista

Tau Ceramica je odli~nom igrom, posebno u odbrani, do{la do velike pobjede nad PAOK-om (96:53) u utakmici koju su ovi klubovi odigrali u sklopu priprema za predstoje}a nacionalna prvenstva. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirza Teletovi} ponovo je odigrao vrlo dobro, ubaciv{i 11 poena za baskijski sastav. Najbolji strijelac kod pobjednika bio je Simas Jasaitis sa 17 poena, dok je kod gr~ke mom~adi najefikasniji bio Humphrey sa 15 poena.

Mirza Teletovi} ubacio 11 poena za pobjedu

50

SPORT

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Turska otpisala Izrael, Hrvatice ispale
Ruskinje su protr~ale grupom C sa ~istih 3:0. Dalje idu Francuska i Italija, dok su otpale Grkinje
Tre}e, i posljednje kolo grupne faze Evropskog ko{arka{kog prvenstva za `ene, donijelo je kona~an odgovor o reprezentacijama koje su se plasirale u drugi krug. Najneizvjesnije je bilo u grupi A u kojoj su Izrael i Turska u me|usobnom duelu odlu~ivale o tre}em mjestu u grupi. U utakmici „biti ili ne biti“ bolje su se sna{le Turkinje koje su na kraju slavile pobjedu od 70:58, ali i plasman u drugu rundu takmi~enja zajedno sa ^e{kom i Latvijom. U grupi B je sve bilo jasno nakon {to su Belgijanke te{ko savladale Rumuniju sa tri poena razlike 74:71 i zajedno sa Litvanijom i Njema~kom produ`uju svoj boravak u Italiji. Ruskinje su protr~ale grupom C sa ~istih 3:0. Dalje idu Francuska i Italija, dok su otpale Grkinje. I kona~no u grupi D najvi{e su stradale hrvatske ko{arka{ice koje se sa fenjerom u ruci i pognutih glava vra}aju sa omjerom od tri poraza. Kao prvoplasirana u drugi krug ide reprezentacija Bjelorusije, druge su [panjolke, a tre}e ko{arka{ice Srbije. Rezultati tre}eg kola - grupa A: Izrael - Turska 58:70, Latvija – ^e{ka 44:70, grupa B: Belgija - Rumunija 74:71, Njema~ka – Litvanija 57:71, grupa C: Italija - Francuska 48:64, Gr~ka - Rusija 47:86, grupa D: Bjelorusija - Srbija 79:53, Hrvatska – [panija 52:63. M. I.

Evropsko ko{arka{ko prvenstvo za `ene, Italija

Bjelorusija je savladala Srbiju 79:53

Regionalna deponija "Mo{}anica" d.o.o. Zenica daje

OBA VJ E [T E NJ E
o dodjeli ugovora opo NCB metodi sprovedenoj u skladu sa procedurama Svjetske banke (Smjernice Svjetske banke: Nabavke po osnovu IBRD zajmova i IDA kredita, maj 2004.) Ime projekta: Broj projekta: Ime ugovora: Projekat upravljanja ~vrstim otpadom, Bosna i Hercegovina 3672 BOS i 3672-1 BOS Izvo|enje radova asfaltiranja interne saobra}ajnice na Regionalnoj sanitarnoj deponiji "Mo{}anica" u Zenici Broj: BA-SWM-NCB-501-W-07-3672-1-BOS/ZE Radovi obuhvataju: 1. Razastiranje sloja asfalt betona projektovane debljine na pripremljenu podlogu: 2. Izgradnja rigola za prihvat i odvodnju atmosferskih voda; 3. Izgradnja ivi~njaka od gotovih betonskih elemenata. NAJUSPJE[NIJI PONU\A^ Ime najuspje{nijeg Cijena ponude Vrijednost ugovora ponu|a~a na otvaranju "Zvornikputevi" d.o.o. Sapna 286.128,53 BAM 286.128,53 BAM Trajanje ugovora: do 30. oktobra 2007. godine Datum potpisivanja ugovora: 20. septembar 2007. godine DOSTAVLJENE PONUDE I CIJENE NA OTVARANJU Ime ponu|a~a Valuta Cijena ponude na otvaranju "Trgo{ped" d.o.o. Kakanj BAM 298.993,95 "Asfaltgradnja" d.d. Visoko BAM 300.189,16 "Zvornikputevi" d.o.o. Sapna BAM 286.128,53 "Almy-transport" d.o.o. Zenica BAM 346.573,42 GP "Put" d.d. Sarajevo BAM 369.354,45 EVALUIRANE PONUDE Cijena ponude na Cijena ponude nakon otvaranju (BAM) evaluacije (BAM) "Trgo{ped" d.o.o. Kakanj 298.993,95 298.993,95 "Asfaltgradnja" d.d. Visoko 300.189,16 300.189,16 "Zvornikputevi" d.o.o. Sapna 286.128,53 286.128,53 "Almy-transport" d.o.o. Zenica 346.573,42 346.573,42 GP "Put" d.d. Sarajevo 369.354,45 369.354,45 ODBIJENE PONUDE Cijena ponude na otvaranju (BAM) Nema

Dvorana Amel Be~kovi}. Gledalaca: 300. Sudije: Milan Bazi} (Srbija), Zoran Platevski (Makedonija). Delegat: Ivica Jovi} (Hrvatska). Rezultat po ~etvrtinama: 21:11, 9:8, 23:11, 18:15. BiH: Deura, Pe{i} 3, Kova~evi}, Mehmedi} 5, Demirovi} 17, Be~irovi} 8, Softi} 2, Pilav, Mujanovi} 17, Petrovi} 3, Bejti} 16, Rad`enovi}. Selektor: Zoran Mike{. NORVE[KA: Johansen 5, Moen 4, Eskeland 2, Hella 11, Kristiansen, Brekke, Halvorsen, Knudsen, Sand 11, Tattersdill 12. Selektor: Baard Tattersdil. @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH uvjerljivom je pobjedom nad selekcijom Norve{ke (71:45), stavila ta~ku na i povratka u A diviziju evropske ko{arke. Izabranicama selektora Zorana Mike{a svakako treba odati priznanje za odli~nu igru tokom cijelih kvalifikacija i bara`a, te na kraju i povratka u dru{tvo najboljih. U svojoj vjerova-

BiH — Norve{ka 71:45

Razija Mujanovi} je dominirala pod ko{evima

tno posljednjoj utakmici Razija Mujanovi} je ubacila 17 poena, dok svakako vrijedi ista}i i nastup fantasti~ne

Emine Demirovi} koja je „u NBA stilu“ ostvarila 17 poena i 19 skokova.
M. D.

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO

Ime ponu|a~a

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA
O PRODAJI PUTNI^KOG VOZILA MARKE "GOLF" PO^ETNA CIJENA VOZILA JE 17.615,74 KM, A NE 16.336,20 KAKO JE NAVEDENO U OGLASU OBJAVLJENOM DANA 25.9. 2007. GODINE.

Ime odbijenog ponu|a~a Nema

Razlog odbijanja ponude Nema

Foto: IZO JAHOVI]

52

SPORT

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

Mirko Su{i}, sportski direktor Bosne LO

Prijedlog RSBiH o igranju oba me~a u BiH

Iskoristiti slabosti bjeloruskog {ampiona
Na otvaranju Lige prvaka protiv bjeloruske ekipe Meshkov Bresta "studentima" neophodna podr{ka publike za uspje{an start
Rukometa{i Bosne Lido osiguranja, nakon upe~atljivog starta u prvom kolu Premijer lige BiH i trijumfom nad Zrinjskim sa 31 golom razlike, nastavljaju se pripremati za premijerni nastup u Ligi prvaka, gdje }e u prvom me~u grupe H za protivnika imati bjeloruski Meshkov Brest. Mirko Su{i}, sportski direktor Bosne LO, izjavio je da se u redovima {ampiona BiH samo razmi{lja o Meshkovu i da se posredstvom video-kasete prou~ava igra bjeloruskog prvaka. "Nastojimo da se {to bolje pripremimo za me~ 1. kola Lige prvaka protiv ekipe Meshkov Bresta, koji }e se igrati u nedjelju, 30. septembra, u Skenderiji. Zasad se sve odvija kako treba. Igranje kod ku}e, pred doma}om publikom, mo`e biti i dvosjekli ma~, pogotovo ako se ima takav respektabilan protivnik kao {to je to bjeloruski Mehskov Brest, koji upra`njava rusku rukometnu {kolu, jednu od najkvalitetnijih u svijetu", rekao je Su{i}. Biv{i "univerzalac" Bosne Su-

Litvanci se jo{ ne ogla{avaju
To je dobar nagovje{taj u vezi s kona~nom odlukom RS Litvanije, jer ovo neogla{avanje zna~i da ozbiljno razmatraju na{ prijedlog, ka`er Smajo Kara~i}
Rukometni savez Litvanije nije se oglasio o prijedlogu Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine o tome da se obje kvalifikacione utakmice, 16. i 17. januara naredne godine, sa na{om reprezentacijom u grupi 5 za SP 2009. odigraju u BiH. Litvancima je prijedlog upu}en pro{log petka, me|utim, dosad nije odgovoreno na tu ponudu. Generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i} upozorava da dosada{nji izostanak reakcije Litvanaca na prijedlog bh. Saveza ne zna~i da je ponuda RSBiH za igranje obje utakmice u BiH automatski odbijena. "Zasad nismo dobili odgovor. To je zapravo dobar nagovje{taj u vezi s kona~nom odlukom RS Litvanije, jer ovo neogla{avanje zna~i da ~elnici RS Litvanije ozbiljno razmatraju na{ prijedlog. Evidentno je da ga nisu glatko odbili. Barem zasad. Nama bi najpovoljnija opcija bila da igramo obje utakmice u

Mirko Su{i}

{i} tvrdi da bjeloruski sastav zaslu`uje samo pozitivne atribute. "U njihov sastav uvr{teno je sedam bjeloruskih reprezentativaca, a uz njih je i nekolicina ruskih i ukrajinskih internacionalaca. Nemaju zvu~nih imena poput Portland San Antonija ili Vesprezma, s kojim smo igrali pro{le sezone, ali zaslu`uje respekt. Moramo iskoristiti neke njihove slabosti u igri kojih nema puno", kazao je Su{i}, koji se nada uspje{nom startu na{eg prvaka u novom izdanju Lige prvaka.
Goran VRANJE[

Smajo Kara~i}

BiH, po{to bi u tom slu~aju izostalo zamorno, nimalo lako putovanje na gostovanje u Litvaniju. Osim toga, to bi i finansijski bilo bolje jer, ako imamo u vidu da kompletni sastav bh. reprezentacije ima 21 osobu, u{teda zbog izostanka igranja me~a u Litvaniji, samo za avionske karte u oba pravca, iznosila bi vi{e

od 25.000 KM", kazao je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}. Prvi operativac RSBiH je jo{ rekao da bi prihvatanjem prijedloga RSBiH od RS Litvanije bh. reprezentativacima bio olak{an put da ostvare pobjede u oba kvalifikaciona me~a sa litvanskom reprezentacijom.
G. V.

Podr{ka pristupu orijentiranom prema rezultatima Partnerstvo za lokalni razvoj Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Europska unija Razvojni program Ujedinjenih nacija

Support to Results-based Approach Partnership for Local Development Ministry for Human Rights and Refugees European Union United Nations Development Programme

POZIV NA PONUDU PLOD/ITB/BR/002
Op{tina Bosanski Brod i Glavni ured Razvojnog programa ujedinjenih naroda (UNDP), a u okviru inicijative "SUTRA PLOD" (SUpport To Result-based Approach Podr{ka pristupu orijentiranom prema rezultatima; Partnership for LOcal Development - Partnerstvo za lokalni razvoj) pozivaju sve zainteresovane na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka, transport i ugradnja materijala) na rekonstrukciji 8 (osam) ku}a, u op{tini Bosanski Bord. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otovreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registorvana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op{tine Bosanski Brod Ul. Sv. Save br. 39 od 24.9.2007. do 10.10.2007. godine od 8-14 sati, uz dokaz o uplati iznosa od 50.00 KM na ra~un Bobar banke br. 565-329-800000001-59, vrsta prihoda 729124 u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom "NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE" treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op{tine Bosanski Brod Ul. Sv. Save br. 39, do 16.10.2007. godine do 11 sati. Sve zaka{njele ponude }e biti odbijene i ne}e biti uzete u razmatranje. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 16.10.2007. godine, u 12 sati po lokalnom vremenu na adresi Op{tine Bosanski Brod, Ul. Sv. Save br. 39. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH br. 71/07, od 24.10.2007. godine.

Neboj{a Goli} poja~ao banjalu~ki Borac
Boris \ogo, sportski direktor RK Borac, rekao je da je banjalu~ki premijerliga{ zna~ajno poja~ao redove nakon potpisivanja ugovora sa srednjim bekom Neboj{om Goli}em, koji je karijeru zapo~eo u ovom klubu. "Goli} je stavio potpis na ugovor koji isti~e u januaru naredne godine, ali mi }emo u~initi sve da ga zadr`imo i nakon toga. Njegova `elja je bila da sa Borcem poku{a napraviti zna~ajnije rezultate u novoj sezoni. Zahvalio bih uposlenicima Kancelarije RSBiH i generalnom sekretaru RSBiH Smaji Kara~i}u, koji su preduzeli vanredne napore da ovog igra~a registruju kod EHF, kako bi on imao pravo nastupa ve} u prvoj utakmici Kupa pobjednika kupova, u kojoj do~ekujemo ekipu Bolonje u subotu", kazao je Boris \ogo, sportski direktor ovog kluba, i izrazio nadu da }e Borac uz pomo} Goli}a lak{e ostvariti zacrtane ciljeve u novoj sezoni. G. V.

OP]INSKI SUD BIHA] Zemlji{noknji`ni ured Br 017-0-Dn-07-00 1732 Biha} 21.9.2007 god. Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine F BiH br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Biha}u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Ibrahima Had`i}a sina Muje iz Biha}a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 368 i 923 ko Brekovica k~. br. 3000/2 njiva Zabukovac 7. kl. pov. 1124 m2 k~. br. 3000/4 njiva Zabukovac 7. kl. pov. 594 m2 k~. br. 3000/1 dvori{te Zabukovac pov. 74 m2 njiva 7. kl. pov. 7418 i pa{njak pov. 4348 m2 k~. br. 3000/3 njiva 7. kl. pov. 280 m2 Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Enisa Salihod`i}

UNDP, Mar{ala Tita 48, 71000 Sarajevo, Tel: +387 (0) 33 563800 Fax: +387 (0) 33 552330 www.undp.ba MHRR, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Tel: +387 (0) 33 471630, 206273 Fax: +387 (0) 33 206140 www.mhrr.gov.ba EC Delegation, Dubrova~ka 6, 71000 Sarajevo Tel: +387 (0) 33 254700 Fax: +387 (0) 33 666037 www.delbih.cec.eu.int

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.

SPORT 53

Formula 1: Ovog vikenda vozi se trka za Veliku nagradu Japana Superturnir za prvenstvo svijeta u {ahu

Anand "{amara" rivale
Indijac, prakti~no, obezbijedio titulu {ampiona po{to je postigao i ~etvrtu pobjedu
Tri kola prije kraja dvokru`nog veleturnira 21. kategorije u Meksiko Sitiju za svjetsko {ahovsko prvenstvo Indijac Vi{vanatan Anand jo{ je vi{e poja~ao ionako sigurnu prednost. U derbiju 11. kola pobijedio je Rusa Aleksandra Morozevi~a. U derbiju je igrana sicilijanka, a odluka je pala u 56. potezu. igra~e kao {to su Morozevi~, Gri{~uk, Svidler, Aronian. Tok partije Anand - Morozevi~: 1. e4 c5, 2. Sf3 d6, 3. d4 cd, 4. Sd4 Sf6, 5. Sc3 a6, 6. f3 e5, 7. Sb3 Le6, 8. Le3 Sbd7, 9. g4 Sb6, 10. g5 Sh5, 11. Dd2 Tc8, 12. 0-0-0 Le7, 13. Tg1 0-0, 14. Kb1 Dc7, 15. Df2 Sc4, 16. Lc4 Lc4, 17. Sd5 Ld5, 18. Td5 f5, 19. gf6 Tf6, 20. De2 Sf4, 21. Lf4

Staza je smje{tena u podno`ju vulkana Fuji

U drugoj polovini sezone 2006. FIA je slu`beno potvrdila da }e se 2007. Velika nagrada Japana ponovo vratiti na Fuji Speedway, koji je, nakon prodaje Toyoti 2000. godine, do`ivio velika unapre|enja
Svjetsko prvenstvo Formule 1 polako spu{ta zavjesu na sezonu 2007. Jo{ su svega tri utrke ostale do kraja. Dvije }e se voziti na azijskom kontinentu (Japan i Kina), dok je fini{ rezervisan za Grande Premio u Sao Paolu (Brazil). Staza Fuji Speedway, na kojoj }e se u nedjelju voziti trka Formule 1 za Veliku nagradu Japana, sagra|ena je 1965. u podno`ju vulkana Fuji. Prvi put je ugostila bolide krajem 1976. godine, kada su u dramati~nim ki{nim uvjetima James Blunt i Niki Lauda vodili borbu za naslov svjetskog prvaka. Naposljetku }e pobjednik biti Mario Andretti, Hunt osvojiti dovoljan broj poena da postane svjetski prvak, dok je Lauda odustao zbog opasnih uvjeta na stazi. Ve} naredne, 1977. godine nije bilo razloga za slavlje. Gilles Villeneuve bio je u~esnikom stravi~nog sudara u kojem su `ivot izgubila dva gledatelja na stazi. To je bio drugi i posljednji put da je staza Fuji Speedway bila doma}inom Svjetskog prvenstva Formule 1, a kada je Japan deset godina kasnije ponovo zaslu`io doma}instvo, odlu~eno je da to bude Suzuka, koja je u kalendaru ostala sve do 2006. godine. U drugoj polovini sezone 2006. FIA je slu`beno potvrdila kako }e se 2007. Velika nagrada Japana ponovo vratiti na Fuji Speedway, koji je, nakon prodaje Toyoti 2000. godine, do`ivio velika unapre|enja. Dobila je 12 novih zavoja, od kojih samo neki imaju japanska imena, dok su nazivi ostalih rezultat sponzorskih dogovora ili promjera zavoja izra~unatih u metrima. To su: 1. First Corner 27R, 2. 75R, 3. Coca Cola Corner 80R, 4. 100R, 5. Hairpin Corner 30R, 6. 120R, 7. 300R, 8. Dunlop Corner 15R, 9. 30R, 10. 45R, 11. Netz Corner 25R, 12. Panasonic Corner 12R.
Mirza ISLAMOVI]

Fuji Speedway u novom ruhu

Vi{vanatan Anand u me~u sa Aleksandrom Morozovi~em

Rezultati 11. kola: Anand Morozevi~ 1:0, Leko - Aronian remi, Gri{~uk - Kramnik remi, Geljfand - Svidler remi. Tabela: Anand 7,5, Geljfand 6, Kramnik, Leko i Aronian po 5,5, Gri{~uk 5, Morozevi~ i Svidler po 4,5. Na ovako superjakom turniru - najja~em mogu}em po rejtingu - nije ba{ lako stalno voditi, ~uvati oreol nepobjedivosti i pobje|ivati, gotovo u "{amaraju}em" maniru, i takve kolos-

Tf4, 22. Td3 Dd7, 23. Sc1 Tcf8, 24. a3 Kh8, 25. Sa2 Dh3, 26. Tg3 Dh5, 27. Dg2 Th4, 28. h3 Dh6, 29. Tb3 b5, 30. Sb4 Th5, 31. Df1 Th4, 32. Dg2 Th5, 33. Sa6 Lh4, 34. Tg4 Lf6, 35. De2 Th3, 36. Tb5 Ld8, 37. Tb8 Df6, 38. Sb4 Tf3, 39. Sd5 Df7, 40. Da6 h5, 41. Tg2 h4, 42. Dd6 Le7, 43. De5 Tb8, 44. Db8 Kh7, 45. Dc7 Lf8, 46. Df7 Tf7, 47. Tg4 Tf1, 48. Ka2 Th1, 49. e5 Lc5, 50. e6 Kh6, 51. Tc4 h3, 52. Tc5 h2, 53. Se3 Ta1, 54. Ka1 h1D, 55. Ka2 De4, 56. Te5. Crni predaje.

Statistika

Prva trka: 24. oktobar 1976. godine Du`ina kruga: 4.563 metra Broj krugova: 67 (305.721 km) Najbr`i krug: J. Scheckter - 1:14:300 (1977, Wolf)

Drugi memorijalni turnir "Janez Galeta" i 15. me|unarodni bokserski pokal Kranja (Slovenija) bi}e odboksovani u sportskoj dvorani u Kranju u nedjelju, 14. oktobra, od 18 sati. Kako nam je pojasnio Stane Milutinovi}, prvi ~ovjek slovena~kog boksa, na ovoj me|unarodnoj reviji o~ekuje se u~e{}e najboljih boksera iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Boksere KBS Banovi}i predvodit }e trenerom Esmir Kuki} i predsjednik kluba Zaim Numanovi}. Od takmi~ara tu su: do 69 kg Svetislav Peri}, do 75 kg Kenan Mehmedovi}, do 81 kg Vinetu Saletovi} te najbolja djevojka kluba u kategoriji do 63 kg Dina Rahmanovi}. S . K.

Bokseri iz Banovi}a u Kranju

VETERINARSKI FAKULTET U SARAJEVU Upravni odbor Veterinarskog fakulteta u Sarajevu raspisuje

DD DI "SANICA" Sanica
Dana, 25.9.2006. god. Na osnovu odluke direktora DD DI "Sanica" Sanica raspisujemo

K ON KURS
za izbor (ponovni izbor) VI[EG ASISTENTA za predmete: "Hrana i ishrana `ivotinja" i "Krmno i otrovno bilje" 1 izvr{ilac Vi{i asistent se bira za vrijeme od ~etiti godine i mo`e biti jo{ jednom ponovo izabran u isto zvanje. USLOVI: - nau~ni stepen magistra nauka; - objavljeni radovi iz oblasti iz koje je predmet za koji se bira; - poznavanje jednog svjetskog jezika; - pokazani rezultati u nau~no-nastavnom radu; - ostali uslovi za izbor saradnika predvi|eni odredbama Zakona o visokom obrazovanju Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07) i Pravilima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana po~ev od narednog dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predvi|enih konkursom dostaviti na adresu: Veterinarski fakultet, 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 90. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Bli`e informacije mogu se dobiti na telefon 655-922 lokal 204.

OGLAS
Za prijem - Dipl. Ekonomista, - Dipl. in`injera ma{instva, - Dipl. in`enjera drvne industrije. Pored uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava uslove: - Radno iskustvo u struci od 3 godine, po`eljno poznavanje engleskog jezika, rad na ra~unaru. Prijave sa kratkom biografijom (obavezan telefon) poslati na fax. DI "Sanica" 027/671-012, Originalnu biografiju i dokumenta o zavr{enoj stru~noj spremi donijeti sa sobom prilikom dolaska na intervju. DD DI "Sanica" Sanica, Ulica Oslobodilaca bb, 79285 Sanica VD izvr{ni direktor Hasanbegovi} Alma, ing.

62 0120
FILM

TV PROGRAM
BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 07.00 i 08.00) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe (r) 09.20 Muzi~ki program 09.40 Zombi hotel, animirana serija, 18/19 10.05 Svijet `ivotinja, dokumentarna serija, 2/17 BHT arhiv ... 10.25 Predjeli: Glavati~evo 11.05 Ru~ak na Grme~u, dokumentarni program 11.25 Gosti Sarajeva: Miroslav Homen 11.55 Sarajevo, otvorena knjiga, 1/2 12.30 Ljep{i `ivot, igrana serija, 8/145 (r) 13.00 BHT vijesti 13.20 Moja porodica, humoristi~ka serija, 7/20 (r) 13.50 Kako u Evropu, specijalna emisija (r) Program za djecu i mlade 14.50 Be Ha Te bebe (r) 14.55 Muzi~ki program 15.15 Zombi hotel, animirana serija, 18/19 (r) 15.40 Svijet `ivotinja, dokumentarna serija, 2/17 15.55 Ru~ak na Grme~u, dokumentarni program (r) 16.15 Svjetska kulturna ba{tina, dokumentarni program (r) 16.45 Ljep{i `ivot, igrana serija, 9/145 17.15 Talenti BiH 17.45 BH danas 18.15 Moja porodica, humoristi~ka serija, 8/20 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Piramida 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Vijesti + Tema dana 22.30 Johny ~a~kalica, italijanski igrani film 00.25 BHT vijesti

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.
FTV
08.00 Vijesti 08.05 Ponos, italijanska igrana serija, 55. epizoda (r) 09.00 Za~in `ivota, igrana serija, 105. epizoda (r) 10.00 Vijesti Program za djecu 10.05 Moj tim, 20. epizoda 10.30 Lutkokaz 11.00 Tradicionalna medicina u Latinskoj Americi: Maya iscjelitelji, njema~ka dokumentarna serija, 4.dio 11.30 Extra `ivot, zabavni program (r) 12.00 Dnevnik u podne 12.15 Monk, igrana serija, 11. epizoda 13.00 Folk show (r) 14.00 Oprah show (r) 14.50 Vijesti 15.00 Ponos, italijanska igrana serija, 56. epizoda (r) 16.00 Ve~ernja {kola, humoristi~ka serija, 1.epizoda (r) 17.00 Federacija danas 17.30 Za~in `ivota, igrana serija, 106. epizoda 18.25 Dnevnik, najava 18.26 Extra `ivot, zabavni program 18.41 Pred iftar (u prekidu emisije) 19.00 Hugo Finansijske novosti, stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 Zlatna turisti~ka ru`a, prijenos 21.30 Po{teno, talk show 22.45 Pozitiv, magazin 23.40 Vijesti Finansijske novosti, stanje na cestama 00.00 Galactica, igrana serija, 11. epizoda 00.50 Ponos, italijanska igrana serija, 56. epizoda (r) Art@FTV 01.40 13 Tzameti, francusko gruzijski igrani film /Z/ 03.10 Extra `ivot, zabavni program

KOMEDIJA Re`ija: Miguel Santesmases Uloge: Pilar Punzano, NOVA Rosa Mariscal, Silvia Marsó, Guillaume Depardieu, Guillermo Toledo

RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 09.00 Kuhinjica 09.25 Ekologika (r) 10.00 Vijesti 10.05 Dokumentarni program (r) 10.35 P~elica Maja, crtana serija, 81. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja 11.10 Stvoreni za ubijanje, dokumentarna serija, 4/20 12.00 Vijesti 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 7/70 13.00 Gordost, serija, 3/78 14.00 Dokumentarni program (r) 15.00 Zdravlje je lijek, 31. 15.30 Kuhinjica Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 16.00 Ed`mont, serija, 8/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 17.30 Reporta`a 18.00 Gordost, serija, 4/78 18.55 Stars, zabavni program 19.10 TV enciklopedija znanja, (57) Finansijske novosti 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Zlatna turisti~ka ru`a, direktan prenos 21.35 Pe~at 22.30 Info profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.00 Tvin Piks, serija, 19/30 23.45 Mjesto zlo~ina, Majami 3, serija, 13/24 00.30 Pje{~anik (r) 01.00 Plava pustinja, film 02.35 Dnevnik 03.05 Pe~at 03.50 Reporta`a, dokumentarni program 04.20 Srpska danas 05.05 Muzi~ki program

HAYAT
08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, 29. epizoda 09.30 Fifi i cvijetno dru{tvo, crtani film, 29.epizoda 09.40 Bratz, crtani film, 14. ep. 10.00 @ene s broja 13, serija (r) 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 1. epizoda 11.45 Vijesti 12.00 Izgubljeni u svemiru, igrani film 14.45 Jukebox - sms muzi~ke `elje 15.30 Hayatovci, dje~iji program 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, 29. epizoda 16.30 Bratz, 14. epizoda 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, ser., 9. ep. 17.40 Vremenska prognoza 17.45 Muzi~ki program 18.00 Najava Vijesti u 7 18.01 Ramazanski program 18.41 Vrijeme iftara u Sarajevu 19.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport 19.45 Horizonti 19.54 FDS vic dana ~etvrtak 19.55 Sport-centar 20.00 Sta`isti, serija, 115.ep. 20.30 Sta`isti, serija, 116.ep. 21.00 Vremenska prognoza 21.05 Smijalica-smicalica, zabavni program 21.25 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 Real Madrid - Betis, I poluvrijeme 22.50 Vijesti 23.55 Sport-centar 23.00 Real Madrid - Betis, II poluvrijeme 00.00 Nip Tuck, serija, 8. epizoda 01.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 1. epizoda Reprizni program 01.00 Ramazanski program (r) 01.50 Vrijeme iftara u St.Louisu, SAD 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport 02.45 Smijalica-smicalica, zabavni program 03.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 03.35 Jukebox 04.30 Vjerski program 04.59 Po~etak posta u Sarajevu 05.00 Vjerski program

OBN
06.05 Jagodica Bobica, 3. ep. 06.25 Medvjedi}i dobra srca, 3. ep. 06.50 Kri`i} kru`i} 07.10 Vijesti za djecu 07.15 Memory 07.30 Jagodica Bobica, 4.ep 07.55 Mala {kola 08.15 Medvjedi}i dobra srca, 4. ep. 08.35 Sveznalice 09.40 Hollywoodske pri~e, 4. ep. zabavni program 10.00 Sanja, talk show 10.50 Uto~i{te, teen sapunica, 35/143 11.55 OBN info 12.10 Nevjerna ljubav, sapunica, 103. ep. 13.05 Cribs, zabavni program, 6. ep. 13.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija, 48/73 14.00 Mijenjam `enu, zabavni program, 9. ep. 15.30 Uto~i{te, teen sapunica, 36/143 16.15 E: Entertainment, zabavni program 16.55 OBN info 17.00 Sanja, talk show 18.00 Nevjerna ljubav, sapunica, 104. ep. 18.55 OBN info 19.05 Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 Telering, talk show 21.00 CSI: Las Vegas, krimi serija 22.00 Plava sjena, film 23.40 OBN info 23.55 @ivot ili ne{to sli~no, film 01.40 Telering, talk show 02.30 CSI: Las Vegas, krimi serija, 2. ep. 03.10 E: Entertainment, zabavni program
FILM BHT

Ljubav, prozac i ostala ~uda
Ovo je pri~a o tri sestre: Cristini, Rosi i Pilar. Cristina ima 24 godine, studentica je knji`evnosti i radi kao konobarica u no}nom klubu. Njen `ivot je haos, ona jedva spava, njen najbolji prijatelj ne jede, a njen de~ko, mladi Francuz je ekstremno ljubomoran. Rosa, tridesetogodi{njakinja, ima va`an posao u multinacionalnoj kompaniji. Zara|uje vi{e nego {to je ikad sanjala, ali nije sretna. Nema prijatelja niti privatnog `ivota i ve}inu vremena provodi rade}i.

2000
BHT

SHOW

11

DOK. PRO.
00

Maya iscjelitelji
Don Manuel je Maja, pripadnik naroda Tzotzel. Iscjelitelj je i moli se za du{u svog pacijenta. Tzotzil iscjelitelj u lije~enju koristi jaje kao {to to ~ine iscjelitelji u Peruu i Boliviji. Smatraju da bolest uzrokuje negativnu energiju, i da svje`e, sirovo jaje mo`e odvu}i negativnu energiju tako da tijelu bude bolje. Kao simbol `ivota u za~etku, jaje se ~ini posebno pogodnim za upotrebu u ove svrhe. Prema iscjeliteljima, kuhanjem se jaje opet neutrali{e, tako da se mo`e jesti. Ideja da ozbiljne bolesti uzrokuju negativnu energiju koja osvoji tijelo i uzrokuje neravnote`u izme|u tijela, du{e i kozmosa, {iroko je prihva}ena na cijelom kontinentu.

FTV

Johny ~a~kalica
Dante je voza~ {kolskog autobusa za mentalno hendikepiranu djecu. Jednog dana, on susre}e Mariju, lijepu i bogatu `enu, koja ga poziva da do|e kod nje na Siciliju. Dante pristaje ne slute}i {ta ga ~eka...

2230

KOMEDIJA Re`ija: Roberto Benigni Uloge: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi

Piramida
U prvoj "Piramidi" gostuju: Lidija Kora}, nekada{nja predsjednica Centralne izborne komisije BiH, a danas direktorica novinske ku}e Oslobo|enje; dr. Branko Doki}, ~lan Predsjedni{tva i glavnog odbora Partije demokratskog progresa RS i poslanik u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH; Azra Kolakovi} alias Donna Ares, estradna umjetnica Glasaju}i za svog favorita, dobijate mogu}nost da osvojite i vrijednu nagradu - 1.500 konvertibilnih maraka u prvoj razini Piramide. Otkrijte zbog ~ega su stvarni `ivot i "Piramida" toliko bliski... [panska Primera liga

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9), servisne informacije Crtani film, teme, raporti 10.00 Vijesti, teme, raporti 11.00 Zaljubljene `ene 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Ed`mont, igrana serija 13.00 Kirbi, crtani film 14.00 Odredi{te svemir, dok. program 14.30 Kirbi, crtani film 15.00 Kako se obogatiti u Vegasu 16.00 Vijesti 16.05 Ed`mont, igrana serija 17.00 Biznis 17.30 Sarajevski krug 18.15 TV enciklopedija znanja 18.30 Danas 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, serija 21.00 U ~emu je problem?! 22.00 Dan danas 22.30 Tehnolo{ko znanje, dok. program 23.00 Euronews 23.30 VOA 00.00 Ed`mont, serija Horoskop za petak 01.00 Zaljubljene `ene, serija Dan danas (r)

TV ZENICA
14.00 Vijesti 14.10 Igrana serija 15.00 Vijesti Stanje na putevima 15.30 Igrana serija (r) 16.00 TV izlog 16.30 Popodne s vama, revijalni program 17.30 Stanje na putevima, vremenska prognoza, horoskop 18.00 Zona kantona 18.30 Ramazanski program 19.10 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop TV d`uboks 20.00 Sati muzike, muzi~ka emisija 21.00 Blaga svijeta, dok. program 21.30 Mu{kar~ine, serija 23.00 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike 00.00 Popodne s vama (r) Satelitski program DW

TV MOSTAR
06.30 Mostar live 06.45 Ko rano rani08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, cratni film 10.00 @ena s broja 13, serija 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 12.00 Izgubljeni u svemiru, igrani film 14.40 SMS 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ena s broja 13, serija 18.00 Grad 18.30 Ramazanske teme 19.00 Vijesti u 19 19.45 Muzi~ki program 19.55 Sport centar 20.00 Sta`isti, igrana serija 22.00 Real Madrid - Betis, I poluvrijeme 22.50 Vijesti 22.55 Sport centar 23.00 Real Madrid - Betis, II poluvrijeme 00.00 Nip Tuck, igrana serija, 8. epizoda 01.00 Jack i stabljika graha, igrana serija

TV TK
07.05 Ko rano rani... 09.00 Zaljubljene `ene, serija (r) 10.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program (r) 10.50 TV enciklopedija znanja 11.00 Dje~iji sat 12.00 Vijesti 12.05 Epicentar, info. program (r) 13.00 Svijet divljine 13.30 Glas Amerike, (r) 14.00 Vijesti 14.05 TV Liberty 14.30 Tribunal, info. program 14.50 TV enciklopedija znanja 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Vijesti u 16 16.15 Putokaz, dok. program 17.00 Saga o Mekgregorovim, serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, hum. program 20.05 Zaljubljene `ene, serija 20.45 TV enciklopedija znanja 21.00 Govorimo otvoreno 22.00 Pod suncem St. Tropea, serijski program 22.45 Glas 23.30 Na kraju dana, info. program 23.45 Odjel za ubistva, dokumentarni program 00.25 Glas Amerike

MRE@A PLUS
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 29. epizoda 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 29. epizoda 09.40 Bratz, crtani film, 14. epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 8. epizoda 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 1. epizoda 12.00 Izgubljeni u svemiru, igrani film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 29. epizoda 16.30 Bratz, crtani film, 14. epizoda 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, ser., 9. ep. 19.55 Sport centar 20.00 Sta`isti, serija, 115. ep. 22.00 Real Madrid - Betis, I poluvrijeme 22.50 Vijesti 22.55 Sport centar 23.00 Real Madrid - Betis, II poluvrijeme 00.00 Nip Tuck, igrana serija, 8. ep. 01.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 1. epizoda

SPORT

2200
MRE@A

Real Madrid - Betis

OSLOBO\ENJE • ^etvrtak, 27. 9. 2007.
PINK
08.00 Crtani film 08.20 Skrivena kamera 08.25 Citykids 08.35 Sarajevo on line 08.45 Made in Banja Luka 08.50 Sportissimo 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.00 Kuhinja light 10.15 Marina 11.00 Slomljeno srce 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 13.10 Opijeni ljubavlju 14.00 Info top 14.10 Magazin in 15.00 Sarajevo on line 15.15 Made in Banja Luka 15.30 Sportissimo 15.40 Skrivena kamera 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Opijeni ljubavlju, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 19.00 Slomljeno srce 20.00 Premijer 20.30 Zabranjeni forum 22.30 Veliki brat 23.30 Zanesenost, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka 01.50 Sportissimo 02.00 Gold express 03.30 Zanesenost, film 05.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u

TV PROGRAM 63
HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Pro~itani Kokice 10.20 Sjednica Hrvatskog sabora, prijenos 13.40 Nulti sat 14.40 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 15.05 Nora fora, igra za djecu 15.35 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.44 Vrijeme 15.45 Hitna slu`ba, serija 16.30 @upanijske panorama 16.55 Mcleodove k}eri, serija 17.40 Allo, allo, humoristi~na serija 18.15 Vijesti na Drugom 18.30 Vrijeme 18.35 Monk, serija 19.18 O.C, serija 20.00 Ve~eras... 20.05 Odmori se, zaslu`io si, TV serija 20.45 Vijesti na Drugom 20.55 Sportske vijesti 21.00 Vrijeme 21.01 Promet danas 21.10 Ciklus filmova Keanua Reevesa: \avolji odvjetnik, ameri~ko-njema~ki film 23.35 Podzemlje, ameri~ki film

HRT1
07.00 09.15 10.00 10.05 10.06 10.11 10.37 11.03 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.15 14.00 14.30 15.00 16.30 17.00 17.05 18.35 18.40 19.30 19.55 19.57 20.01 20.10 20.55 21.55 22.25 22.35 23.05 23.12 23.20 23.30 23.55 00.45 01.25 02.10 03.40 04.05 04.20 04.50 05.20 06.00 Dobro jutro, Hrvatska Ljubav u zale|u, TV serija Vijesti Vrijeme Vijesti iz kulture Granice 1.. Niger i Benin: Naslije|ena granica Granice 1.. Belfast: Iza zidova Trenutak spoznaje, znan.-obrazovna emisija Burzovno izvje{}e Dnevnik Vrijeme TV kalendar Anin dvostruki `ivot, telenovela Oprah show Vice Vukov: fragmenti za biografiju, dok. film Euromagazin Krajnja obmana, ameri~ki film Goranska jesen, dokumentarni film HPB fit Hrvatska u`ivo Promet danas Najslabija karika, kviz Dnevnik Ve~eras... Sport Vrijeme Brisani prostor Tko `eli biti milijuna{?, kviz Pola ure kulture Burzovno izvje{}e Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Zaborav, dokumentarni film No}ni program Monk, serija McLeodove k}eri, serija Oprah show Krajnja obmana, ameri~ki film Granice 1.. Niger i Benin: Naslije|ena granica Fotografija u Hrvatskoj Euromagazin Pola ure kulture Brisani prostor Anin dvostruki `ivot, telenovela

NOVA
06.00 Skrivena istina, serija 06.50 Nascar utrke, crtana serija 07.40 Pepa pra{~i}, crtana serija 07.50 Traktor Tom, crtana serija 08.10 [aljivi ku}ni video 08.35 Obiteljske veze, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 Svi vole Raymonda, serija 12.00 Vijesti 12.20 Cosby show, serija 13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 Nevjerojatno putovanje, igrani film 15.45 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 16.50 Vijesti 17.05 Svi vole Raymonda, serija 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Istraga, kriminalisti~ki magazin 21.40 Provjereno, informativni magazin 22.40 Ostati `iv, dokumentarno igrana serija 23.35 Vijesti 23.55 Seks i grad, serija 00.25 Dva metra pod zemljom, serija 01.20 Ljubav, prozac i ostala ~uda, igrani film

DISCOVERY
11.00 Britansko takmi~enje 11.55 Ra|anje sportskog automobila 12.50 Najvi{a `eljeznica na svijetu 13.45 Stvaranje vozila 14.10 Izazov na otpadu 15.05 Kako se pravi? 16.00 Automobili 17.00 Britansko takmi~enje 18.00 Ameri~ki ~operi 19.00 Razotkrivanje mitova 20.00 Prljavi poslovi 21.00 Opasan ulov, specijal Najbolji momenti drugog serijala 23.00 FBI: Dosje 00.00 Traumatologija 01.00 Korak ispred 01.55 Opasan ulov, specijal

NATIONAL GEO.
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 02.00 Leopard- foka @ivotinjski |avo Vukodlak Kraljica hijena Gra|evinski izazovi Istra`ivanje planete Zemlje @ivotinjski |avo Vukodlak Kraljica hijena Zmijolovci Krokodilske hronike Vukodlak Nisam to znao [a{ava laboratorija Vojska Zambezija Judino jevan|elje Avionske nesre}e Megastrukture Avionske nesre}e Judino jevan|elje

SPORT KLUB
10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.15 15.30 16.00 16.30 17.00 19.00 20.15 22.15 23.00 00.00 00.30 02.00 02.30 03.00 Svijet atletike Fudbal mondijal magazin Profi boks Portugol Ultimate fights NHRA Fudbal mondijal magazin Svijet atletike Bundesliga - najava kola Carling Cup: Hull - Chelsea Barsa TV Bundesliga 2: Mainz Munchen Bundesliga - najava kola TWS Fudbal mondijal magazin Poker (Woman) Bundesliga - najava kola Svijet atletike Bundesliga 2: Mainz - Munchen

EUROSPORT
08.30 FIA World Touring Car Championship 09.00 Fudbal SP za `ene, Kina 10.30 Dizanje tegova: SP Chiang Mai, Tajland 11.30 Biciklizam Stuttgart, Njema~ka 12.30 Biciklizam Stuttgart, Njema~ka, live 17.00 Tenis WTA Luxembourg Ville, Luksemburg, live 18.00 Fudbal Eurogoals 18.15 Tenis WTA Luxembourg Ville, Luksemburg, live 18.45 Fudbal SP za `ene, Kina 21.15 Reli Italija, live 21.30 Boks 23.00 Fight club 01.00 Avanture

HALLMARK
08.00 Putovanje Jednoroga, serija 10.00 Sudija Ejmi II, serija 11.00 Djevojka iz Hitne pomo}i 13.00 Mcleudove k}erke, serija 14.00 Sudija Ejmi II, serija 15.00 Putovanje Jednoroga 17.00 McLeudove k}erke, serija 18.00 Vratila nam se, film 20.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija 21.00 Vidovnjak, serija 22.00 Tihi svjedok, serija 23.00 Red i zakon: Kriminalna namjera

KABEL 1
14.25 15.00 15.30 16.00 16.35 17.05 17.15 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 21.15 22.15 23.15 Bill Cosby show Roseane, serija Roseane, serija Svakodnevnica Svakodnevnica K1 vijesti @ivot je pustolovina Kralj Queensa Kralj Queensa Kviz u taksiju Kviz u taksiju Moj novi `ivot K1 reporta`a K1 Magazin K1 Discovery

Galactica
Predsjednic a Roslin je uspjela ustanoviti zakonodavno tijelo, parlamet novog Kobola - Kvorum dvanaesSERIJA torice. 0000 No, teroristi~ki FTV vo|a Tom Zarek izabran je kao ~lan koji odmah iskori{tava svoje pravo inicijative i tra`i da se izglasa prijedlog o novom podpredsjedniku, te se prijavljuje kao kandidat.

Izgubljeni u svemiru

1200

NAU^NA FANTASTIKA Re`ija:Stephen Hopkins Uloge: William Hurt, Mimi Mre`a Rogers, Heather Graham
FILM

U bliskoj budu}nosti svi fosilni resursi Zemlje iskori{teni su. U poku{aju da spase ljudsku vrstu, nau~nici su po~eli graditi kapiju pomo}u koje je mogu}e putovati br`e od svjetlosti. Ali putovanje je mogu}e samo ako postoji kapija na destinaciji koja }e primati putnike. Porodica Robinson odabrana je da putuje na Alfa Prime, jedinu drugu poznatu naseljenu planetu. Ali zli dr Smith sabotira njihovo putovanje.

PRO 7
14.00 We are Family! 15.00 Frank, planer vjen~anja 16.00 ^arobnice 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 Simpsonovi 18.40 Simpsonovi 20.15 Pop zvijezde 22.30 TV Total 01.05 Pro 7 night loft

DSF
07.30 Formula 3 (Barcelona) 08.00 Sportquiz 14.00 Stoke - DSF Szene Magazin Spezial 14.30 Sportquiz 17.00 Hattrick - 2. Bundesliga 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga Aktuell 20.15 Fudbal (2. Bundesliga), live 22.30 Hattrick - 2. Bundesliga 23.00 Sportquiz

RTL
15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 19.40 20.15 21.15 22.15 23.10
FILM FTV

VOX
15.00 McLeodove k}erke, serija 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 18.00 Glad za znanjem 18.30 Kuharski show 19.00 Savr{ena ve~era 19.50 Stanovati po `elji 20.15 Men of honor, film 22.30 Rambo 2, film 00.15 VOX vijesti

TV VOGO[]A
08.00 11.55 12.00 12.40 13.10 13.20 14.00 14.05 15.30 15.40 16.30 18.00 18.30 19.30 20.35 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.05 01.30 02.00 02.35 02.40 04.00 05.30 Info blok TV Vogo{}a Pregled programa VOA, Glas Amerike, (r) I.R.I.B., (r) Vijesti TV Vogo{}a Muzi~ki program Vijesti TV Vogo{}a Koncert ilahija i kasida Vijesti TV Vogo{}a Bonus, talk show (r) Otvoreni program Vogo{}anska hronika Ramazanski program SMS muzi~ke `elje Iznad svega ne na{koditi, igrani film Vogo{}anska hronika Besjede, dokumentarni program I.R.I.B., program na bosanskom jeziku VOA - Glas Amerike, bosanski servis Pregled programa za petak Otvoreni program (r) Vogo{}anska hronika, informativni program (r) Muzi~ki program Pregled programa za petak Info blok TV Vogo{}a Ramazanski program Info blok TV Vogo{}a

TV BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, serija 11.00 Jack i stabljika graha, serija 12.00 Izgubljeni u svemiru, film 15.00 Najava programa 15.05 Lo{e djevojke, serija (r) 16.00 Denver,posljednji dinosaurus,crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, serija 18.00 Vijesti Ramazanski program 19.20 Muzi~ki predah 19.30 Crtani film 19.55 Sport centar 20.00 Sta`isti, serija 21.00 Obi~ni ljudi, neobi~ne pri~e, reporta`a 22.00 Real Madrid - Betis, I poluvrijeme 22.50 Vijesti 22.55 Sport centar 23.00 Real Madrid - Betis, II poluvrijeme 00.00 Nip Tuck, igrana serija, 8. ep. 01.00 Jack i stabljika graha, serija

TV KAKANJ
04.30 04.30 04.58 05.01 17.00 17.01 17.10 18.15 18.42 18.46 19.10 19.30 20.00 20.10 20.25 21.00 21.40 22.00 22.30 23.15 23.30 00.00 Pregled programa Sehurski program Po~etak posta D`uz XV, vjerski program Pregled programa U~enje Kur'ana Program TV Sahar U susret iftaru, vjerski program Ezan za iftar Ilahije i kaside Tom i Jerry, crtani film Dnevnik FTV Pregled programa Vijesti IC, informativni program Puls, informativni program Vijesti TV Sahar Filmski NET, emisija o filmu Ed`emont, igrana serija, 40/70 Istanbul-grad snova, dokumentarni program Muzi~ki spotovi Glas Amerike, informativni program Ed`emont, igrana serija 40/70

TV IGMAN
10.10 11.25 11.45 12.00 12.37 12.38 12.43 13.00 14.00 14.30 15.56 15.57 16.01 16.25 16.45 17.00 17.30 17.30 18.00 18.20 18.30 18.35 18.41 19.00 19.25 19.30 20.00 20.30 21.30 21.55 22.00 22.30 23.00 23.01 Ilahije Kur'anske pripovijesti Dje~iji program, ilahije Tri sedmice, kviz Ramazanska vaktija Ezan za podne namaz Dova na engleskom jeziku U~enje Kur´ana Ilahije Arhiv MTV Igman Ramazanska vaktija Ezan za ikindiju namaz Dova na engleskom jeziku Kur'anske pripovjesti Ilahije, dje~iji program Tri sedmice, kviz Ramazanska vaktija Arhiv MTV Igman Ilahije i kaside Radio Hayat, najava emisija U susret iftaru Ramazanska vaktija Ezan za iftar Vijesti u 7, NTV Hajat Ramazanska vaktija U~enje Kur'ana Islam channel news Islamske teme Ramazanske teme Ramazanska vaktija Moj Ramazan U~enje Kur'ana (eng.) Ramazanska vaktija Ilahije

Sud za porodicu Odvjetnik Posch To je samo {ala, serija Me|u nama Predve~erje Sve {to vrijedi Dobra vremena, lo{a vremena Alarm za kobru, serija CSI, serija Bones, serija Prison Break, serija

0140

TRILER Re`ija Gela Babluani Uloge: George Babluani, Pascal Bongard, Aurelien Recoing, Fred Ulysse, Nicolas Pignon, Vania Vilers

13 Tzameti
Sebastian je gruzijski imigrant koji se te{ko izdr`ava kao radnik. Spletom okolnosti, u ruke mu do|e komad papira koji je pripadao njegovom poslodavcu, a na kojem pi{e broj 13. Slijede}i papiri} i telefonska upustva, Sebastian se zatekne u seoskom dvorcu gdje otkriva u`asnu istinu. Broj trinaest, naime, zna~i da je on jedan od sudionika masovnog ruskog ruleta koji bogata{ima slu`i za kla|enje. Sebastian `eli pobje}i, ali jednom kad je u{ao u tajni krug, ne mo`e van i prisiljen je igrati.

SARAJEVSKO IZDANJE
Djevoj~ica sa fotografije nije Medlin Meken!
Pla vo ko sa djevoj~ica, koju je fotografisao {panski turista u Maroku, nije oteta britanska djevoj~ic a Medlin Meken, izjavili su ju~e roditelji djevoj~ice sa fotografije, javile su agencije. "Njeno ime je Bu{ra Benaisa, ro|ena je 24. oktobra 2004. godine u selu Zinat nedaleko od mjesta Tetuan na sjeveru Maroka", rekli su otac djevoj~ice Ahmed Ben Muhamed Benaisa i njena majka Hafida A~kar. Prije tri sedmice {panski turista fotografisao je Bu{ru i ta fotografija preplavila je naslovne strane britanskih listova zbog mogu}nosti da bi ona mogla biti Medlin Meken. Medlin Meken je nestala 3. maja dok je sa roditeljima bila na odmoru u Portugalu.

^etvrtak, 27. 9. 2007.

Otvorena Cisco akademija u Zenici

Prezentacija projekta Cisco akademije u Zenici: Namjera je ja~anje ljudskih kapaciteta

Sedam Palestinaca ubijeno u Gazi
Sedam Palestinaca je ubijeno u srijedu u dvije razli~ite izraelske operacije u pojasu Gaze, me|u kojima i vo|a Vojske islama i tri pripadnika te grupe, koja je priznala da je povezana s Al-Qaidom, prenosi novinska agencija Fena. ^etiri Palestinca su ubijena kada je krajem dana ispaljena raketa na vozilo koje se kretalo u ~etvrti Zeitun, na istoku Gaze, objavili su o~evici i ljekarski izvor. Tri Palestinca su ubijena u pucnjavi izraelskog tenka prilikom upada izraelske vojske blizu grada Beit Hanuna, na sjeveru pojasa Gaze.

Sticanje novih znanja o kompjuterskoj mre`i
U informati~kom kabinetu odr`avat }e se predavanja za 64 polaznika iz svih gradova centralnobosanske regije, te Doboja i Gra~anice
Cisco akademija, jedna od 5.040 akademija u 84 zemlje svijeta u svjetskoj edukativnoj mre`i, otvorena je u srijedu u Zenici. Njen rad simboli~nim presijecanjem vrpce ozna~ili su Amela Mali}begovi}, direktorica Regionalne razvojne agencije Zenica (REZ) i Fahrudin Omerhod`i}, ministar privrede Zeni~ko-dobojskog kantona. Informati~ki kabinet, u kojem }e se odr`avati predavanja za 64 polaznika koji dolaze iz svih gradova regije centralna Bosna, te gradova Doboj i Gra~anica, nalazi se u prostorijama REZ-a za regiju centralna BiH, koja je bila inicijator i jedan je od finansijera projekta zajedno sa ZDK-om i Univerzitetom u Zenici. Cisco akademija za mre`ne tehnologije nudi CCNA – osnovni nastavni program dizajniran s namjerom da polaznike nau~i osnovnim znanjima i vje{tinama potrebnim za dizajniranja, izradu i odr`avanje ra~unarskih mre`a. Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 60.000 maraka, od toga je ZDK u~estvovao sa 30.000 maraka. Polaznici moraju da pla}aju {kolarinu s obzirom da instruktori dolaze sa strane tako da i njihovi tro{kovi moraju biti pokriveni. „Cisco akademija je za regiju centralna BiH izuzetno zna~ajna. Namjera REZ agencije jeste ja~anje ljudskih kapaciteta u regiji, a posebno se pokazalo da smo informati~ki veoma slabi i samim postojanjem Cisco akademije u na{oj regiji nadam se da }emo popraviti to stanje“, ka`e Amela Mali}begovi}, direktor REZ agencije. Pored zeni~ke, Cisco akademije ve} postoje u Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Na raspisani oglas za upis polaznika za zeni~ku Cisco akademiju javilo se 102 kandidata. Iz tehni~kih uslova nije moglo biti primljeno vi{e od njih 64. Novi upis, kako vele u REZ-u Zenica, mogao bi biti ve} nakon prvog semestra, te bi tada mogla biti primljena nova grupa polaznika.
M. DAJI]

U eksplozijama u Bagdadu poginule 32 osobe
U dvije eksplozije automobila bombi u ve}inski {iitima naseljenoj ~etvrti Bagdada ju~er su poginule 32 osoba, a 28 ih je ranjeno, saop{tila je policija. Automobili bombe eksplodirali su u razmaku od svega nekoliko sekundi u jugozapadnoj bagdadskoj ~etvrti Baja. Policija je u prvom trenutku saop{tila da je poginulo {estoro ljudi, a najnoviji bilans ~ini ovaj napad jednim od najkrvavijih u posljednjih nekoliko nedjelja.

[piri} primio ~lanice Asocijacije za borbu protiv raka dojke

RAMAZANSKA VAKTIJA
IFTAR SEHUR

Vrpce na reverima ministara
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} primio je u Sarajevu ~lanice Asocijacije udru`enja za brigu o pacijenticama oboljelim od tumora dojke u BiH. Predsjedavaju}i se upoznao sa problemima ~lanica ove asocijacije i ohrabrio njihovu kampanju „Zagrljaj podr{ke“, koja po~inje 1. oktobra radi podizanja svijesti o karcinomu dojke, navodi se u saop}enju slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. ^lanice Asocijacije su informirale predsjedavaju}eg [piri}a o nastojanjima da osiguraju oficijelnu podr{ku ~lanova Vije}a ministara kampanji, koji bi tokom oktobra u javnim nastupima na lijevom reveru nosili ru`i~astu vrpcu, za{titni znak kampanje. Predsjedavaju}i [piri} je podr`ao inicijativu i u tom smislu bi ~lanice Asocijacije na po~etku dana{nje sjednice Vije}a ministara BiH ministrima podijelile ru`i~astu vrpcu. [piri} je obe}ao i podr{ku izlo`bi „Brest friends“, koja je zakazana za 24. oktobar u Sarajevu, odnosno za 5. novembar u Banjoj Luci. Predjedavaju}i Vije}a ministara je naglasio da }e u~initi sve {to je u njegovoj mo}i da dr`avna Vlada osigura dio novca za kupovinu dva mobilna mamografa. Prijem u [piri}evom uredu: Obe}ana pomo} u kampanji

Sarajevo Banja Luka Biha} Br~ko Gora`de Grada~ac Jajce Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla Zenica

18.41 18.46 18.51 18.39 18.39 18.41 18.46 18.43 18.48 18.38 18.43 18.44 18.40 18.43

04.59 05.04 05.09 04.57 04.57 04.59 05.04 05.01 05.06 04.56 05.01 05.02 04.58 05.01

Foto: M. TUNOVI] Foto: D@. KRIJE[TORAC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful