Београд 07. 02. 2008.

године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б
БЕОГРАД

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ

БИБЛИЈСКА ЕРМИНЕВТИКА
НАСТАВНИК: ДР РОДОЉУБ КУБАТ, ДОЦЕНТ
САРАДНИК: МР ПРЕДРАГ ДРАГУТИНОВИЋ
1. ПОДАЦИ О СТАТУСУ ПРЕДМЕТА У СТУДИЈСКОМ ПЛАНУ
– временске димензије наставе: IV семестар, школске 2007/08.
– седмични фонд часова: 4+2
– број часова у семестру: 60+30
– врста наставе: обавезни предмет
– корелација наставе: Свето Писмо Старог Завета (Увод, Егзегеза и Старозаветна
теологија), Увод у Нови Завет, Егзегеза Новог Завета, Теологија Новог Завета,
Литургика, Патрологија, Догматика, Философија
– организациони облици наставе: предавања и вежбе (саоднос 4:2)
– евалуација знања: колоквијум и испит после IV семестра
2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ
Циљ предмета је омогућавање основних увида у проблематику приступа
библијским текстовима, упознавање с основним ерминевтичким начелима и
методама, као и подстрек на теолошки профилисано читање библијских текстова.
Задаци наставе из библијске ерминевтике су:
а) Стицање увида у историјат тумачења Светог Писма од најранијих времена до
савременог доба, као и упознавање са традиционалним ерминевтичким методама.
б) Методи откривања смисла библијских текстова, што подразумева дословни
смисао текста и његов дубљи икономијски смисао.
в) Употреба традиционалних и савремених научних метода приликом тумачења
текстова, што подразумева текстуалну, литерарну и историјску критику.
г) Литерарне форме и начини произношења библијског смисла, како
савремених тако и оних које су кориштени у хришћанској старини.

литургички. САДРЖАЈ НАСТАВЕ – Историјат настанка и тумачења библијских текстова . догматски.новозаветна егзегеза .д) Покушаји изналажења адекватних ерминевтичких метода за тумачење Писма у одређеном историјском. психолошки и психоаналитички итд.библијска егзегеза у позном јудаизму .литерарна критика . шта су они значили за првобитне реципијенте.) – Тражење библијског смисла . ђ) На основу предањских и савремених метода прецизније одређивање животног контекста (Sitz im Leben) у коме су настајали поједини списи.наративна анализа .дубљи икономијски (динамички) смисао текста ② . поготово у светоотачкој егзегези. контекстуални.настанак библијских текстова .првобитни смисао . затим за касније библијске генерације (поновна читања . као и значај Светог Писма кроз каснију историју хришћанске Цркве и данас.критика предањâ и редакцијâ – нова литерарна критика .светоотачка егзегеза – Ерминевтички проблем данас . социјалном и културолошком контексту.текстуална критика . социолошко-антрополошки.историја утицаја (рецепције) – различити аспекти у приступу библијском тексту (канонски.ерминевтички процес у савременој православној теологији – Тумачење Библије – методе и приступи за тумачење – историјско критичка метода .основне поставке философске херменеутике .обликовање канона . ж) Указивање на важност богословских ставова за правилно разумевање библијских текстова. з) Литургијско-богословско сагледавање Светог Писма у контексту живота Цркве. е) Утицај спољашњих фактора као изазова за библијску егзегезу и ерминевтички феномен предразумевања (Vorverständnis) и сродности (Zugehörigkeit) између текста и читаоца у контексту црквеног Предања и вере у истог Бога.relectures).критика обликâ . 3.

Источни оци IV века. 10-12 и даље до стр. Anton. библијска теологија) . Zagreb 2001 – Гринли. 224-228. 97-114. Јоанис. 71-79. 249-257. Јован. Владимир. схолије. Douglas. Никшић 2 1996 – Fee. Wilfrid. Манастир Хиландар 1998. in: Uvod u Bibliju. Wilfrid. Основе наративне методе и њен значај за тумачење Светог Писма Новог Завета. 197-218. 23. Беседа 6. глоса. Gordon D. Џон. 2006. Zagreb 1997 – Драгутиновић. 183-193. Zagreb 2005 – Harrington. Како су платонизовали хришћани?. П. 85-102. Харолд. – Dreytza. Историјски пресјек тумачења Старог Завјета. Biblijska hermeneutika. in: Pristup Bibliji. Амфилохије. Увод у новозаветну егзегезу. Београд 2003.литургијско изношење библијског смисла 4.актуализација библијског текста и инкултурација . Догматика као ерминевтика. Praktični biblijski LEKSIKON. Više od knjige. Das Studium des Alten Testaments. – Дрејн. Предање и предања. Wuppertal 2002 ③ . Razumjeti Bibliju. Е. Функција предања у старој Цркви. – Василиадис. – Јегер. Anto. Београд 1995. Celestin. – Каравидопулос. 634-637. Zagreb 1986. Вернер. Рано хришћанство и грчка паидеја. у: Православна теологија. – Флоровски. Манастир Хиландар 1997. 2001. Преписивачи. Нови Сад 2001. у: Саборност Цркве. – Лоски. Удо. Предраг. Načela i metode za tumačenje Biblije. Георгије. б ) Додатна – Радовић. Walter / Schmid. коментар. Београд 1986. Thomas. Eine Einführung in die Methoden der Exegese. Откривење и богонадахнутост Писма – тумачење Новог Завета у православној Цркви. – Grabner-Haider. Tumačenje Pisma. 119-141. Osijek 1999 – Ramm. Bernard. Novi Sad 1977 – Флоровски. / Stuart. Београд 2003 – Popović. Георгије. 286-287. 83-114. Manfred / Hilbrands. ЛИТЕРАТУРА а) Основна – Шнеле. Нови Сад 2004. у: Догматске теме. свици и Свето Писмо. Беседа 6. Библијски карактер православног богослужења. Kako tumačiti Bibliju..научна излагања у прошлости (парафраза. Vodič za razumjevanje Svetog pisma. 110-130. Београд 2007 – Tomić. Георгије. – Söding.научна излагања (превод. 2004. 285-402. – Флоровски. – Harrington. Zagreb 1983. Hartmut. катене) . Београд 2007 – Мејеринг. Zagreb 1977.– Изношење библијског смисла . Источни оци V-VIII века. 84-86. Богословље 1-2. Principi tumačenja Svetoga Pisma. Увођење у Нови Завет. Видослов 37. Петрос. – Зизјулас. Uvod u Novi Zavjet.

– Torrance. Nolit. Rudolf. in: Filozofijska hermeneutika. A. Значај и смисао Предања (para. Beograd 1990. Milić. Divine Meaning: Studies in Patristic Hermeneutics. Разлика хришћанског и јудејског ерминевтичког приступа Старом Завету? 14. 6. Обликовање канона? 15. Шта за нас значи бити „у духу“ отаца? ④ . Актуализација библијског текста? 18. Edinburgh 1995 – Wischmeyer. Novi Sad 1988. Emilio. Шта значи дијахрони. Liotar. Thomas Forsyth. Dekonstrukcije. B. – K. Univerzalnost hermeneutičkog problema. а шта синхрони приступ тексту? 13.dosij) за егзегезу? 4. Шта значи животни контекст (Sitz im Leben)? 12. СПИСАК ИСПИТНИХ ПИТАЊА ИЗ БИБЛИЈСКЕ ЕРМИНЕВТИКЕ 1. Шта је то ерминевтички круг? 19. – N. T&T CLARK LTD. Идејне основе савременог ерминевтичког приступа? 16. Шта је библијска ерминевтика? 2. Инкултурација библијских текстова? 17. Noris. Разлика између ерминевтике и егзегезе? 3. Postmoderno stanje. – Betti. Alfa – Narodna knjiga. Смисао и значај академске теологије? 11. Zagreb 1998. Шта у ерминевтици значи предразумевање? 6. Problem hermeneutike. Шта у ерминевтици значи сродност читаоца и текста? 7. Dekonstrukcija: kraj metafizike i novo mišljenje – od Ničea do Deride. Важност богословских ставова за разумевање библијских текстова? 10. Oda. Novi Sad 1988. Tübingen/Basel 2004 – Bultmann. Какав је значај човековог саморазумевања за егзегезу? 8. Beograd 1997. Svetovi. C. 241-256. Hermeneutka kao opšta metoda duhovnih nauka. F. Zagreb 1998. 259-286. – Ž. Ein Lehrbuch. Hermeneutik des Neuen Testaments. Hans-Georg. Утицај спољашњих фактора као изазова за библијску егзегезу? 9. Настанак и карактер библијских текстова? 5. – Gadamer. in: Filozofijska hermeneutika.

Догматски приступ библијском тексту? 42. Научна излагања библијског текста у прошлости? 49. Општи принципи излагања Писма код светих отаца? 24. Егзегеза у раном Средњем веку? 29. Психолошки и психоаналитички приступ библијском тексту? 44. Основне одлике постмодерне? ⑤ . Типологошко тумачење? 30. Алегоријско тумачење текста? 31. Књижевне врсте у библијским текстовима? 47.20. Контекстуални приступ библијском тексту? 45. Стилске фигуре у библијским текстовима? 46. Значај предразумевања у светоотачкој егзегези? 25. Дубљи икономијски (динамички) смисао текста? 38. Које су основне одлике ‘деконструкције’ као методе критике текста? 51. Шта значи апропријација? 21. Светоотачко схватање Писма као ‘тела’ Речи? 26. Историјско критичка метода? 32. Библијска егзегеза у позном јудаизму? 22. Светоотачка егзегеза у односу на античко тумачење текстова? 27. Ерминевтички процес у савременој православној теологији? 39. Наративна анализа? 34. Четвероструки смисао Писма? 28. Социолошко-антрополошки приступ библијском тексту? 43. Новозаветно тумачење старозаветних текстова? 23. Првобитни смисао? 37. Нова литерарна критика? 33. Историја утицаја (рецепције)? 35. Основне поставке философске херменеутике? 40. Литургијско изношење библијског смисла? 48. Смисао текста и његово значење? 36. Канонски приступ библијском тексту? 41. Научна излагања библијског текста? 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful