c

  c

c 


×   ×  × .

 × Y c c .

c  c .

c c c ëcë cë cëcë c.

Ϧϴϋ . ϝϮγήϟ΍ ΪϟϮϣ ϱέΎϫ : ϡϮϤϋ ϲΗϮΧcccccccc:cccccc c c ccc ccccc c c ΔϬΒΟ .ρ c c ϪΟϭ . ϩ . ϦτΑ .ϥΎδϟ : ΕΎϤϠϜϟ΍ ϑϭήΤϟ΍ c c c ϦϗΫ. ϑ .ϞΟέ . ϒϧ΃ . ϥΫ΃ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c ϲΘϬΒΟ ϩάϫ .ϝ : Δϴ΋ΎΠϬϟ΍ ϑϭήΤϟ΍ c c c c cϕ. Ϣϓ . Ϊϳ : ΕΎϤϠϜϟ΍ Δϴ΋ΎΠϬϟ΍ c c c ϲΘϨο ϲΗϮΧ & ΍ϮϴΘδϳήϓ .ϭ . α΃έ : ΕΎϤϠϜϟ΍ ˯Ύπϋ΃ c cc c c ϢδΠϟ΍ c cϢγϮϔϳΎϬΗ . ϦϴόϟΎΑ ήψϧ΃ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c cc c  ˯Ύπϋ΃ c c  ϢδΠϟ΍ c c  c c c.ϱ .ϲϨϗΫ ΍άϫ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c Ϣη΃ . ë cc ë  ΦϳέΎΗ αέΪϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣc ωϮοϮϤϟ΍c ωϮΒγϷ΍ c ˯ΎϬΘϧϹ΍ c .ϡϮϤϋ ϲΗϮΧcc : cccc ccc c cccc c c ήόη . έ . α . έΪλ . ϥΫϷΎΑ ϊϤγ΃ .

ΓΪΟ . ϒϧϷΎΑ c c . Ϣϋ . ΪΟ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c ΓΪϴϔΣ . c c ΪϴϟΎΑ Ϛδϣ΃ . ΔϤϋ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c Ϟπϐϓ ϦϫΎϐΗήϓ ϲΗϮΧ cccc c ΓήγϷ΍ c. ΪϴϔΣ .

c c c.

 c c .

c c c.

ϲϤϋ Ϯϫ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c c. ϱΪΟ ΐΣ΃ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c Ύϧ΃ . c c ϲΗΪΟ ΐΣ΃ . ϲΘϤϋ ϲϫ . ΪϴϔΣ Ύϧ΃ .

 c c.

ΔΟ˷ϼΛ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c. ήϳήγ . ΔΒϨϛ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c c! c ϒΗΎϫ . ξϴΑ΃ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c c ϕέί΃ . ΩϮγ΃ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c c c c c c c ϥϮ˵ϳ˸ΰϔ˶ Ϡ˶Η˶ . c ήπΧ΃ . ΔϟΎ˷δϏ . ήϤΣ΃ . ήϔλ΃ .

 c c c.

 c  c.

ήϤΣ΃ ϢγήϤϟ΍ : Ε΍έΎΒόϟ΍ ϥ΍ϮϟϷ΍ ΩϮγ΃ ΏΎΘϜϟ΍ . ήϔλ΃ ήΘϓΪϟ΍ : Ε΍έΎΒόϟ΍ ήπΧ΃ ϥϮϳΰϔϠΗ ΍άϫ . ΔΤδϤϣ . c c ΓήγϷ΍ c ΓΪϴϔΣ c ϢϠϘϟ΍ . ΔϟΎ˷δϏ ϩάϫ . ϕέί΃ ϥϮϠτϨΒϟ΍ . ήϳήγ ΍άϫ . ϢϠϗ : c. ΔΒϨϛ ϩάϫ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c ΖϴΒϟ΍ ΙΎΛ΃ ϒΗΎϫ ΍άϫ . ξϴΑ΃ κϴϤϘϟ΍ . ΔΟ˷ϼΛ ϩάϫ : Ε΍έΎΒόϟ΍ ϥϮϫΎΗ ϦϫΎϐΗήϓ ϲΗϮΧ Γ΍ήΒϣ .

ΔΒϴϘΤϟ΍ ϰϓ ΔϤϠϘϤϟ΍ : Ε΍έΎΒόϟ΍ ΔϤϠϘϤϟ΍ ϲϓ ΔΤδϤϤϟ΍ . ΐΘϜϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΤδϤϤϟ΍ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c c c" c c c" c c c" c Ε΍ϭΩϷ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϤϠϘϤϟ΍ ϲϓ Γ΍ήΒϤϟ΍ . ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓ ΓέϮθΒτϟ΍ . ΔΒϠόϟ΍ .cc c c c"cccc : ΕΎϤϠϜϟ΍ c" c c ΔΒϴϘΣ . ΓέϮθΒσ . ΔϤϠϘ˶ϣ : ΕΎϤϠϜϟ΍ ϰϠϋ ϢϠϘϟ΍ .

Γέ΍Ω· ϚϠΗ ϦϴϤϠόϤϟ΍ ϝϮΣ : Ε΍έΎΒόϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ΔΣΎγ . Γέ΍Ω· : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c" c ΔϓήϏ . ˲ϡή˷ Τϣ : ΕΎϤϠϜϟ΍ ΓήΧϵ΍ ϯΩΎϤΟ . ϥ ˵ ΎΒόη . ΔγέΪϤϟ΍ ϥΎϛΩ ϚϟΫ . ϡϮϠόϟ΍ ϞϤόϣ ϚϟΫ c : Ε΍έΎΒόϟ΍ c c#$%Y ϦϴϤϠόϤϟ΍ ΔϓήϏ ϚϠΗ c ή˵ Χϵ΍ ˲ϊϴΑέ .. ˲ήϔλ .. ϥΎπϣέ ϲϓ ϡϮμϟ΍ . ϥ ˵ Ύπϣέ . ϡϮϠόϟ΍ ϞϤόϣ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c" c c c" c c c" c ϚϠΗ . ϝ˵ ϭϷ΍ ˲ϊϴΑέ . ϝϭϷ΍ ϊϴΑέ ϲϓ ϝϮγήϟ΍ ΪϟϮϣ : Ε΍έΎΒόϟ΍ ϡ˷ήΤϣ ϲϓ ˯΍έϮηΎϋ ϡϮϳ . ˲ϝ΍˷Ϯη . ΔγέΪϤϟ΍ ΔΣΎγ . ˮ. ϝ΍Ϯη ϲϓ ήτϔϟ΍ ˯΍ήγϹ΍ . ˲ΐΟέ : ΕΎϤϠϜϟ΍ c c#$%Y c c c#$%Y c έϮϬθϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ Δ˷ΠΤϟ΍ϭΫ .c c ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ήΒΘΨϣ . ϰΘϣ : c#$%Y : Ε΍έΎΒόϟ΍ Δ˷ΠΤϟ΍ ϱΫ ϲϓ ϰΤοϷ΍ Ϊϴϋ . ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ήΒΘΨϣ ϚϟΫ . c . ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ . ΔγέΪϤϟ΍ ϥΎϛΩ . ΐΟέ ϲϓ Ν΍ήόϤϟ΍ϭ c c#$%Y c c c &c c c c c & c c c c & c c & c c#'& έϮϬθϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ 11-15 : ΕΎϤϠϜϟ΍ 16-19 c c#$%Y : ΕΎϤϠϜϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ΍Ϯϔϋ ˬ ΍ήϜη : Ε΍έΎΒόϟ΍ Ϊϴόγ Ϊϴϋ ˬ ϚϠπϓ Ϧϣ ˬ ϲϟ ΢Ϥγ΍ : Ε΍έΎΒόϟ΍ c Ω΍ΪϋϷ΍ϭ c c ΓήγϷ΍ϭ ϢδΠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΔόΟ΍ήϣ c c#'& c c ΖϴΒϟ΍ ΙΎΛ΃ ϭ ϥ΍ϮϟϷ΍ c ΔόΟ΍ήϣ c c#'& c c ΔγέΪϤϟ΍ ϝϮΣ ϭ Δϴγ΍έΪϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ΔόΟ΍ήϣ c c#'& c . ΓΪ˸όϘϟ΍ϭΫ c Ϟπϐϓ ϦϫΎϐΗήϓ ϲΗϮΧ Ϊϴϋ .

c c c Ω΍ΪϋϷ΍ϭ ϡΎϗέϷ΍ ϭ ΔϴϣϼγϹ΍ έϮϬθϟ΍ c ΔόΟ΍ήϣ c ϝϮμϔϟ΍ ϭ ΔγέΪϤϟ΍ Ε΍ήϴΑΪΘϟ΍ ήϴΑΪΘϟ΍ c ϥϮϫΎΗ ήϴΧ΃ ϲΗϮΧ : c(%)c c c#'&c(%) c c c(%) c c c c*Y c c c c c c c c c c c c c .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful