XG-PON - TIÊU CHU N CÔNG NGH GIGABIT C A ITU-T

PON 10

GI I THI U CHUNG Ti p n i quá trình chu n hóa cho các h th ng m ng truy nh p quang th ng b ng r ng BPON (h khuy n ngh ITU-T G.983) và m ng quang th ng t c Gigabit G-PON (h khuy n ngh ITU-T G.984) v i t c ng lên và ng xu ng t ng ng là 1.25 và 2.5 Gbit/s, hi n nay, ITU-T Q2/15 ã và ang th c hi n quá trình chu n hóa các m ng quang th ng t c Gigabit th h k ti p (NG-PON) trong h các khuy n ngh ITU-T G.987 v i tên g i là m ng quang th ng t c 10 Gigabit (XG-PON ± trong ó X i di n cho s 10 trong h th ng s la mã). Hình 1 th hi n mô hình ki n trúc chung c a h th ng XG-PON. H th ng m ng quang th ng t c 10 Gigabit XG-PON c ng bao g m 3 thành ph n chính là các b k t cu i ng quang OLT, các n v m ng quang ONU ( có nhi u lo i ONU khác nhau nh MTU, SBU, CBU,«) và m ng phân ph i quang ODN. Cad tính n ng c a tiêu chu n công ngh XG-PON c a ITU-T có kh n ng cho phép các nhà cung c p d ch v chuy n hóa d dàng h th ng truy nh p quang GPON hi n t i lên m ng truy nh p quang th ng t c 10 Gigabit XG-PON b ng cách s d ng chung c s h t ng m ng cáp s i quang ODN ã tri n khai và c ng cho phép hai h th ng này (GPON và XG-PON) ho t ng k t h p trên cùng m t c s h t ng m ng b ng cách s d ng k thu t ghép kênh theo b c sóng. T ng t nh các gi i pháp m ng quang th ng t c 10 Gigabit c chu n hóa b i TM t ch c IEEE (IEEE Std 802.3av -2009), các m ng quang th ng t c 10 Gigabit c a ITU-T c ng bao g m hai h th ng chu n hóa: XG-PON không i x ng v i t c ng xu ng 10 Gbit/s và t c ng lên là 2.5Gbit/s (g i t t là XG-PON1) và XGPON i x ng v i t c ng lên và ng xu ng u là 10 Gbit/s (còn g i là XGPON2). D ki n quá trình chu n hóa i v i XG-PON1 là t n m 2009 n n m 2012 và i v i XG-PON2 là t 2013 n 2015. Cho n th i i m hi n t i, h các khuy n ngh v chu n công ngh XG-PON1 ã hoàn thành c b n và các khuy n ngh c a ITU-T cho XG-PON v i t c ng xu ng 10 Gbit/s và t c ng lên 2.5 Gbit/s (XG-PON1) bao g m: Khuy n ngh G.987: Gi i thi u các nh ngh a, thu t ng và t vi t t t cho các h th ng m ng quang th ng t c 10 Gigabit.

987.987. ch c n ng TDMA i u khi n các khe th i gian tín hi u ng lên.987.- - - - Khuy n ngh G. Khuy n ngh G.2 n G. ch c n ng kích ho t các ONU.987.2: c t t ng ph thu c ph ng ti n v t lý c a m ng quang th ng t c 10 Gigabit trong ó có các tham s tín hi u quang khác nhau c thu phát gi a OLT và ONU c ng nh các c tính tuy n quang gi a chúng. khuy n ngh G. c ng có m t s xu t s d ng chu n công ngh m ng PON t c 10 Gigabit i x ng c a IEEE là gi i pháp XG-PON2.4 ng ngh a chi ti t h n các khuôn d ng b n tin và giao th c cho c s thông tin qu n lý nh m qu n lý/ i u khi n XG-PON ONUs hi n ang ch c phê duy t.987.988: c t chung v giao di n i u khi n và qu n lý ONU (OMCI) cho các m ng quang th ng b ng r ng. Ngoài ra. nh m m c ích phù h p/ áp ng các h ng d n cho khuy n ngh t G.1: c t các yêu c u chung c a m ng quang th ng t c 10 Gigabit nh các yêu c u v d ch v .4.3: c t t ng h i t tuy n d n c a m ng quang th ng t c 10 Gigabit nh ng ngh a các c u trúc khung phù h p v i các giao th c client khác nhau.987.« Khuy n ngh G. Khuy n ngh G. t l chia. Ngoài ra. . Do nh ng h n ch v công ngh nên các k thu t c n thi t yêu c u cho XG-PON2 v n ch a kh thi và các tiêu chu n cho m ng quang th ng v i t c n lên và ng xu ng i x ng 10 Gbit/s (XG-PON2) m i ang trong quá trình c nghiên c u. giao di n n các h th ng khác và các tham s h th ng nh kho ng cách. ch c n ng m t mã hóa tín hi u ng xu ng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful