SULIT 946/1 PPSTPM2008

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1
(Tiga Jam)

SMK MATANG JAYA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM TAHUN 2008
Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung[ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak

Bahagian A

Jawab semua soalan.

1

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Huraikan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi aktiviti perniagaan. Terangkan tiga peranan untung dalam perniagaan. Nyatakan empat kepentingan misi sesebuah organisasi. Huraikan tiga kepentingan pengorganisasian. Jelaskan dua kegunaan Carta Gantt. Bezakan antara kelebaran dan kedalaman campuran produk. Jelaskan maksud ekuiti dan hutang. Terangkan prinsip penuh percaya dalam konteks insurans. Nyatakan tiga ciri pemikiran kreatif. Nyatakan dua alat pembuatan keputusan secara kuantitatif .

[2] [3] [2] [3] [2] [2] [3] [3] [3] [2]

2

(a)

Dengan memberikan gambar rajah, nyatakan peringkat-peringkat kitaran hayat keluaran dan huraikan ciri-ciri setiap peringkat tersebut. Jelaskan dua konsep fungsi perniagaan di bawah (i) (ii) Campuran pemasaran Campuran promosi

[10]

(b)

[6]

(c)

Jelaskan tiga kategori penyelesaian masalah yang boleh dilakukan oleh En Ahmad di dalam membuat keputusan pembelian produk.

[9]

2

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja

3

(a)

Huraikan lima unsur persekitaran tugas yang mempengaruhi perindustrian kereta di Malaysia. Terangkan ciri-ciri dan peranan yang dimainkan oleh sektor awam, swasta dan badan berkanun dalam membangunkan perniagaan di Malaysia.

[15]

(b)

[10]

4

(a)

Syarikat Masa Sdn. Bhd. merupakan sebuah kilang yang mengeluarkan jam tangan berjenama Watch. Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan bagi pengeluaran jam tangan di kilang tersebut. Pihak syarikat bercadang menjual jam tangan dengan harga RM120 seunit. Kos berubah ialah 60% daripada harga jualan dan kos tetap adalah sebanyak RM500 000. (i)

[6]

(b)

Hitung kuantiti jualan yang menghasilkan pulang modal dan jumlah kos operasi yang terlibat pada kuantiti jualan tersebut. [3 ] jika pihak syarikat meramalkan kuantiti jualan jam tangan dalam sebulan ialah 20 000 unit, hitung dan tentukan sama ada syarikat tersebut mengalami untung atau rugi pada kuantiti jualan tersebut. [3]

(ii)

(iii) Hitung harga jualan seunit jam tangan bagi pengeluaran 20 000 unit jam tangan dalam mencapai titik pulang modal. (c) Terangkan proses yang perlu dilalui untuk pembinaan sesebuah pasukan.

[3] [10]

5

(a) (b) (c)

Huraikan pendekatan kontigensi dalam pengurusan. Huraikan teori motivasi oleh Abraham Maslow Huraikan perkara-perkara yang berikut : (i) Jangkauan kawalan dan rantaian arahan (ii) Delegasi (iii) Misi dan objektif (iv) Hierarki pengurusan

[10] [5]

[10]

3

6)

(a)

Latihan dan pembangunan ialah satu daripada aspek penting dalam pengurusan sumber manusia. (i) Huraikan maksud latihan dan pembangunan serta kepentingannya kepada pekerja. Nyatakan tiga kelebihan dan tiga kelemahan latihan sambil bekerja.

[11]

(ii)

6] [8]

(b)

Jelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses tindakan disiplin.

7

(a)

Huraikan tiga kemahiran pengurusan yang sangat diperlukan oleh pengurus atasan. Jelaskan tiga tanda ketegangan berkaitan dengan individu. Huraikan empat kaedah yang boleh digunakan oleh organisasi bagi mengatasi masalah ketegangan .

[9] [6]

(b) (c)

[10]

8

(a)

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan yang perlu diambil oleh pengurus syarikat tersebut. Jelaskan dengan mengenal pasti jenis-jenis keputusan yang terlibat dalam contoh di bawah: (i) Penetapan gaji pekerja mengikut skil dan gred (ii) Mereka bentuk dan memasarkan suatu produk baru (iii) Syarikat mendermakan 1% daripada keuntungan untuk kebajikan anak-anak yatim (iv) Pesaing membuka pernigaan berhampiran dengan syarikat kita

[12]

(b)

[8]

(c)

Jelaskan maksud sikap proaktif yang dikemukakan oleh Stephen Covey. [5]

Kertas soalan tamat

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful