BAHAGIAN A [40 markah] Jawab semua soalan.

Bentuk Kerajaan Kerajaan Maritim • • Lokasi Di lembah sungai Di kawasan pesisir pantai

3.

1.

2.

Jadual di atas menjelaskan tentang kerajaan maritim. a. Kegiatan ekonomi kerajaan maritim berasaskan _________________. [1 markah] b. Namakan dua buah kerajaan maritim yang terdapat di Tanah Melayu. [2 markah] c. Nyatakan peranan pelabuhan-pelabuhan berikut kepada kerajaan maritim; i. Pelabuhan pembekal [1 markah] ii. Pelabuhan kerajaan [1 markah] iii. Pelabuhan entreport [1 markah] d. Nyatakan peranan bahasa Melayu dalam kegiatan ekonomi kerajaan maritim. e. Senaraikan tiga iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini daripada masyarakat kerajaan maritim. Seorang khalifah yang dilantik bertanggungjawab memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunah. a. Berikan dua kaedah pemilihan khalifah dalam Islam. [2 markah] b. Jelaskan tanggungjawab seorang khalifah dari aspek berikut; i. Politik [1 markah] ii. Sosial [1 markah] iii. Ekonomi [1 markah] c. Berikan dua kejayaan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. [2 markah] d. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda mengamalkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran anda? [3 markah]
X Revolusi Perindustrian Y

Rajah di atas menjelaskan tentang faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. a. Apakah maksud imperialisme? [1 markah] b. Apakah faktor X dan Y? [2 markah] i. X : ii. Y: c. Berikan dua cara kemajuan sistem pengangkutan membantu peluasan imperialisme Barat. [2 m] d. Mengapakah kuasa-kuasa Barat bersaing untuk meluaskan pengaruh di Timur? [2 markah] e. Slogan “Beban Orang Putih” digunakan oleh kuasa British dan Belanda atas alasan untuk memimpin masyarakat Timur ke arah kesejahteraan. Adakah anda bersetuju dengan alasan tersebut? Berikan pandangan anda. [3 markah]

16 September 1963 – Perisytiharan Malaysia 31 Ogos 1957 – Perisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu

4.

Tarikh di atas menunjukkan perubahan yang dialami oleh masyarakat Negara kita dalam tempoh enam tahun. a. Jelaskan faktor yang membawa kepada perubahan tersebut dari aspek berikut; i. Politik [1 markah] ii. Ekonomi [1 markah] iii. Sosial [1 markah] b. Jelaskan tindakan Malaysia untuk menghadapi tentangan daripada Indonesia? [2 markah] c. Apakah peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) dalam pembentukan Malaysia. [1 markah] d. Berikan dua bukti Perjanjian Malaysia dibentuk dengan mengambil kira kepentingan rakyat dan semua negeri anggota. [2 markah] e. Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia memberi kebaikan kepada rakyat negara kita sehingga kini. Berikan dua bukti untuk menyokong pernyataan di atas. [2 markah]

Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara

Persaingan kuasa-kuasa Eropah

Sistem pengangkutan

BAHAGIAN B [60 markah] Jawab TIGA soalan sahaja.

c. [9 markah] c. prinsip Rukun Negara yang ketiga. Jelaskan lima maksud keluhuran perlembagaan. Jelaskan tiga bukti untuk menyokong pernyataan di atas dengan merujuk kepada perkembangan pendidikan di Asia Tenggara. [3 markah] Negara kita Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah. Mengapakah Revolusi Perindustrian membawa kepada imperialisme Barat di Negara Asia dan Afrika? [5 markah] • • • • Negara Bangsa Kerajaan Perlembagaan a. Otto Eduard von Bismarck (Jerman) [ 4 markah] PANITIA SEJARAH SMK BEAUFORT . a. [4 markah] Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara. Count Camillo Benso di Cavour (Itali) [4 markah] ii. [10 markah] b. Huraikan tiga perubahan tersebut dari segi politik dan ekonomi. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. [9 markah] c. [5 markah] Pada 8 Ogos 1967. Terangkan lima kepentingan perlembagaan di atas kepada negara kita. [10 m] c. a. Jelaskan pembentukan Negara bangsa oleh tokoh-tokoh di bawah: i. [5 markah] c. Terangkan lima kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian kepada masyarakat Eropah. [8 markah] b. 5. Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian Imperialisme 6. a. [6 markah] Ciri-ciri Negara dan Bangsa 7. 9. a. Jelaskan lima matlamat penubuhan persatuan tersebut. Berikan lima sebab perlembagaan Negara perlu dipinda dari semasa ke semasa. Dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan serta keamanan serantau dan dunia telah memberi kebaikan kepada negara kita. [5 markah] b. Ajaran islam menanam sikap mementingkan ilmu dalam jiwa semua golongan masyarakat. Terangkan empat cara penyebaran ajaran Islam di Asia Tenggara. Penerimaan islam oleh masyarakat Asia Tenggara telah mengubah kehidupan mereka. [8 markah] b. pendakwah islam telah menyebarkan ajaran Islam dengan aman tanpa pertumpahan darah. terangkan keempat-empat ciri negara dan bangsa. Berdasarkan jadual di atas. Jelaskan sembilan kejayaan yang telah dicapai oleh ASEAN. Jelaskan lima perkaitan antara Revolusi Pertanian dengan Revolusi Perindustrian. Persatuan Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ditubuhkan berikutan termeterainya Deklarasi Bangkok. Jelaskan pernyataaan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. [5 markah] b. Islam adalah agama yang cintakan keamanan. 8. Di Asia Tenggara.

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 1249/2 LATIH TUBI SEJARAH Kertas 2 27 JULAI 2011 2½ jam puluh minit Dua jam tiga JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Semua jawapan anda hendaklah ditulis di kertas jawapan. Pastikan anda menulis nombor soalan yang betul di setiap helaian jawapan anda. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan di Bahagian A dan pilih tiga soalan di Bahagian B. LIHAT SEBELAH] SULIT . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful