You are on page 1of 269

MST H 0 H I1G W

GDGMKGRT

F O R D T O T T A SZSZ IM R E

M S T

H G vW aW V Y GDGMKRT

EU R PA K N Y V K IA D B U D A P E S T , 1994

K R N F.ST H U M I N G WAV T H K G A R D K N O F KD K N G O LIJK R BOOKS M A C M I I . l . A N PUHI . I S H I N G C O M P A N Y , N E W Y O R K , 1987 C O P Y R I G H T < 19<S(> BY M A R Y H E M I N G W A Y , J O H N H K M I N iWAY, P A T R IG K H E M IN G W A Y , AN D GRK G O RY HEM INGW AY. A U , RIG HTS O i ; T S I l ) l ;. U S A . : H K M I N G W A Y I 'O R K I G N R I G H T S T R C S T T H R O U G H A R R A \ ( i H M l N 1 O l' M A R G H >6th BY M A R Y H H M I N G V AY. WIDOVV A N D I .K G A 7 7 K O F T H K A l ' T H O R . h i .: n c ; a r i a N 7 -R VSLATIO N < S/ . S7 , IM RH, 1994

ELS KNYV

M int Hemingway korbbi posztum usz m unkja, a Szige tek a z ramlatban, ez a regny sem jutott el befejezett for mjig a szerz hallakor. A knyv elksztse sorn n hny helyen hztunk a kziratbl, s vgrehajtottunk n hny szokvnyos szerkeszti javtst. Egypr nagyon ap r, a vilgossg s kvetkezetessg rdekt szolgl kzbe szrstl eltekintve sem m it sem tettnk hozz. A m m in den lnyeges szem pontbl teljessggel a szerz m unkja.
C H A R L E S S C R IH N E R 'S S O N S

ELS FEJEZET

A kkoriban le G rau du R oi-ban laktak, s a szlloda egy csatorna partjn llt, amely Aigues M ortes fallal krl vett vrosbl egyenesen a tengerbe futott. A lapos camarague-i sksg felett rlttak Aigues M ortes bstyira, s csaknem m inden nap vgigkerekeztek azon a fehr ton, amely a csatornt szeglyezte. E stnknt s regge lente, amikor em elkedett a dagly, bejtt a tengeri sgr a csatornba, s k lttk a vadul szkell tengeri preket, amelyek a sgrek ell m enekltek, s nztk a tm ad sgrek eltt feltorld vzppot. Ml futott ki a kk, kellemes tengerbe, horgsztak a m lrl, frdtek a homokos parton, s mindennap segtettek a halszoknak bevonni a hossz hlt, amellyel kihztk a halakat a hossz, lejts partra. A tengerre nz sarki kv hzban aperitifet ittak, s figyeltk a makrlahalsz-hajk vitorlit kinn az Oroszln-blben. Ks tavaszra jrt, h zott a makrla, s a kikt halszai kemnyen dolgoztak. A vros vidm s bartsgos volt, s a fiatal pr kedvelte a csatornra s a vilgttoronyra nz szllodt, amelynek ngy szobja volt az emeleten, tterm e s kt bilirdasztala a fldszinten. A szoba, amelyben laktak, hasonltott a Van Gogh arles-i szobjt brzol festmnyre, leszmtva a dupla gyat s a kt nagy ablakot, amelyeken az ember kinzhetett a vz, a m ocsr s a parti rtek felett Palavas fehr vrosra s csillog hom okpartjra.
9

M indig hesek voltak, pedig nagyon jl ettek. hesen ettk a kvhzban a reggelit, brist, tejeskvt, tojst s az ltaluk kivlasztott dzsem et, s m indig izgalm at jelen tett, hogyan kszttessk el a tojst. A nnyira hesen vr tk a reggelit, hogy a lnyt gyakran fejfjs knozta, mg meg nem jtt a kv. C ukor nlkl itta a kvt, s a fi igyekezett ezt szben tartani. Aznap reggel brist s piros m lnadzsem et ettek, lgy tojst fzettek, s kaptak vele egy darabka vajat, amely m egolvadt, m ikor m egkevertk a tojst s nm i st s rlt borsot hintettek r a pohrban. N agy, friss tojsok voltak, a lnyt nem fztk annyi ideig, m int a fit. E rre jl emlkezett, s lvezettel darabolta fel kanllal a maga adagjt, amelyet csupn a sztfoly vaj tett lgyabb, s lvezte a reggeli de szvett, a durvn darlt bors cs pssgt, a forr kvt s a cikria illat tejeskvt a cs szben. A halszhajk messze kinn jrtak. M g sttben indul tak ki, az els feltm ad szellvel, a fi s a lny felbredt, hallottk ket, aztn m egint sszegm blydtek a takar alatt, s tovbb aludtak. Fllom ban szeretkeztek, m ikor kinn m r m inden csupa fny volt, de a szobt m g rnyk bortotta, aztn egyms m ellett fekdtek, boldogan s fradtan, m ajd jbl szeretkeztek. U tna olyan hesek lettek, hogy gy reztk, nem rik m eg lve a reggelit, s m ost ott ltek a kvhzban, ettek s nztk a tengert, a vitorlkat: j nap kezddtt. - M ire gondolsz ? -- krdezte a lny. - Semmire. - Valamire muszj gondolnod. - Csak rzseim vannak. - M ilyenek?
10

- Boldogok. - D e m indig gy m eghezem - m ondta a lny. - Sze rinted ez norm lis ? Az em ber m indig annyira m eghe zik, ha szeretkezett? - H a szeretsz valakit. - T l sokat tudsz rla - m ondta a lny. - Nem. - N em szmt. lvezem , s nincs m irt szoronganunk, igaz? - Igaz. - M it gondolsz, m it csinljunk? - N em tudom - m ondta a fi. - T e m it gondolsz? - N ekem m indegy. H a horgszni akarsz, n m eg rok egy vagy kt levelet, s ebd eltt elm ehetnk szni. - Hogy hesek legynk ? - N e is m ondd. M ris hes vagyok, s mg a reggelit sem fejeztk be. - A zrt gondolhatunk az ebdre. - s ebd utn? - Szunyklunk egyet, ahogy j kisgyerekekhez illik. - Ez egszen j tlet - m ondta a lny. - M irt nem ju tott eddig esznkbe? - Vannak nha ihletett pillanataim - m ondta a fi. C supa tlet vagyok. - n meg csupa rom bols - m ondta a lny. - s el foglak puszttani. M ajd em lktblt raknak az pletre, a szoba klsfalra. jszaknknt fel fogok bredni, s olyasm it csinlok veled, am irl sose hallottl s soha el sem kpzeltl. M r m lt jjel is m egtettem volna, de tl lmos voltam. - Aki ennyire lm os, az nem lehet veszlyes.
11

Ne ringasd m agad hamis biztonsgba. , drgm , hajtsuk elre az rt, s jjjn az ebdid. O tt ltek cskos halszingben s rvidnadrgban, amit a strandholm ikat rust boltban vettek, nagyon lebar nult a brk, s hajukat cskoss szvta s kifaktotta a nap s a tenger. L egtbben testvreknek nztk ket, mg meg nem m ondtk, hogy hzastrsak. Nm elyek nem hittk, hogy hzastrsak, s ez nagyon tetszett a lnynak. Azokban az vekben nagyon kevesen jrtak a Fldkz-tengerre nyron, s senki sem jtt le G rau du Roi-ba, csak nhnyan N im es-bl. Itt nem volt kaszin s szra kozsi lehetsg, s a legmelegebb hnapokat leszmt va, m ikor nhnyan idejttek frdeni, senki sem lakott a szllodban. Az em berek nem hordtak halszinget, s ez a lny, a felesge volt az els n, akin ilyen inget ltott. A lny vette meg kettejknek az ingeket, elszr kimosta ket a szllodai szobjuk m osdkagyljban, hogy kiz tassa a m erevsgket. M erevek voltak, ers ignybev telre ksztettk ket, s ha m ost a lnyra nzett, ltta a kt mellt szpen kirajzoldni az agyonhordott vszon alatt. Sortot sem h o rdott senki a krnyken, s a lny sem hordhatott, m ikor kikerekeztek. A faluban nem szm tott, m ert az em berek nagyon bartsgosak voltak, csak a helybli papnak nem tetszett. D e a lny vasrnaponknt m isre jrt, szoknyban s hossz ujj kasm irpulverben, a hajt kendbe fogta, s a fi ott llt a tem plom hts rszben a frfiakkal. H sz frankot adtak, ami ak koriban tbb volt egy dollrnl, s mivel a pap szemlye sen gyjttte be a pnzt, viszonyuk az egyhzhoz kzis m ertt vlt, s azt, hogy sortot viseltek a faluban, inkbb a klfldiek klnckdsnek tulajdontottk, sem m int a Cam argue kiktinek erklcsisgt veszlyeztet tm a
12

dsnak. A pap nem beszlt velk, m ikor sortot viseltek, de amikor estnknt hossznadrgot vettek fel, m ind hrm an fhajtssal dvzltk egymst. - Felmegyek, s m egrom a leveleket. - A lny felllt, rm osolygott a pincrre, s kim ent a kvhzbl. - M onsieur horgszni kszl ? - kerdezte a pincr, m i kor a fi, akit Dvid B ourne-nak hvtak, odaintette, hogy fizessen. - Azt hiszem , igen. M ilyen a dagly? - A dagly nagyon j - m ondta a pincr. Van csalim, ha kell. - Tallok tkzben. - Nem . Hasznlja az enymet. Hom okfrgek, van be llk bven. - M aga is kijn? - M ost szolglatban vagyok. De ksbb taln kim ehe tek, hogy lssam, m ire jutott. Itt van a szerelke? - A szllodban hagytam. - Ugorjon be a gilisztkrt. A szllodban a fi kedve szerint felm ent volna a szo bba a lnyhoz, de ehelyett m egkereste a hossz, ktr szes bam busz horgszbotot s a horgszszerelkes kosa rat a pult m gtt,ahol a szobakulcsok lgtak, s jra kil pett a ragyog utcra, lem ent a kvhz fel s ki a ml vakt fnybe. A nap forrn sttt, de friss szell fujdoglt, s a tenger ppen kezdett apadni. Sajnlta, hogy nem hozott magval pergetbotot s villantt, s nem do blhat a csatornbl kiraml vizen t a tloldali sziklk hoz, ehelyett felszerelte hossz bam buszrdjra a toll s parafa szt, s finoman vgigsztatott egy hom okfrget abban a m lysgben, am elyben rzse szerint a halak tp llkoztak.
13

Egy ideig eredm nytelenl horgszott, s figyelte a kk tengeren kinn cikcakkban mozg makrlahalszhajkat s a magas felhk rnyt a vzen. A zutn az szja hirtelen m eredeken alm erlt, a zsinr les szgben kife szlt, s m egem elve a botot, rezte az ers, vadul lefel tr hal hzst, am itl a zsinr zizegve hastotta a vizet. Igyekezett a halat olyan finoman tartani, am ennyire csak lehetett, s a hossz horgszbotot a zsinr s az elke szaktszilrdsgnak hatrig m eghajltotta a hal, amely m egprblt a nylt tenger fel trni. K vette a m ln, hogy enyhtsen a terhelsen, de a hal annyira hzott, hogy a bot egynegyedt a vz al hajltotta. A pincr nagy izgalomban kijtt a kvhzbl. A fi mell lpett, s egyre csak azt m o n d ta : - T a r ts a csak. T a rtsa csak. T artsa nagyon finoman. Ki fog fradni. Vigyzzon, nehogy szaktson. Csak finoman. Finom an. Finom an. A fi nem bnhatott volna finom abban a hallal, legfel jebb, ha utnam egy a vzbe, de annak nem lett volna r telm e, m ert a csatorna mly volt. Br m ehetnk m ellette vgig a parton, gondolta. D e elrtek a ml vgre. M ost m r a bot nagyobbik fele a vz alatt volt. - Finoman tartsa - knyrgtt a pincr. - A zsinr ers. A hal a m lybe frta m agt, cikcakkban szott, s a hossz bam buszrd m eghajlott a slytl s ers, gyors hzstl. Aztn csapkoldva feljtt a felsznre, majd m egint albukott, s a fi rdbbent, hogy noha a halat ppoly ersnek rzi, m int korbban, a tragikus erszak enyhlt, s m ost m r kpes a halat krlvezetni a ml vgn s felfel a csatornn. - Csak finoman - m ondta a pincr. - M ost nagyon finoman. Finom an, az istenrt.
14

A hal mg ktszer kitrt a nylt tengerre, s a fi ktszer visszahozta, s m ost vatosan vezette a ml m ellett a kvhz fel. - M i van vele? - krdezte a pincr. - Jl van, de legyztk. - N e m ondja ki - m ondta a pincr. - N e m ondja ki. Ki kell frasztanunk. Frassza ki. Frassza ki. - frasztotta ki a karom at - felelte a fi. - Akarja, hogy tvegyem ? - krdezte a pincr rem ny kedve. - Isten m entsen. - Csak vatosan, vatosan, vatosan. Finom an, fino m an, finoman - m ondta a pincr. A fi elvezette a halat a kvhz terasza m ellett, fel a csatornba. A hal a vz szne alatt szott, de mg m indig ers volt, s a finak eszbe jutott, hogy taln fel kell majd vinnik vgig a csatornn a vros teljes hosszban. M ost m r sok em ber sszegylt, s amikor elhaladtak a szlloda m ellett, a lny m egltta ket az ablakbl, s kikiltotta: , milyen gynyr h a l! Vrjatok m eg ! Vrjatok m eg ! Fentrl tisztn ltta a halat, egsz hosszban a fnyes testt, s a frjt, kezben a csaknem krbehajlott bottal s a m gtte lpked em berek m enett. M ikor lejutott a csatornapartra s futva utolrte az em bereket, a m enet megllt. A pincr a vzben llt a csatorna szln, s frje lassan vezette a halat egy part m enti sscsom fel. A hal m ost m r a felsznen szott, s a pincr lehajolt s ktol dalt tfogta a kezvel, azutn kt hvelykujjt ktoldalt a kopoltyba dugva felemelte, s feljtt vele a csatornapar ton. N ehz hal volt, a pincr magasan a m ellkashoz szo rtotta, gy, hogy a hal feje az lla al rt, a farka m eg a com bjt verdeste.
15

A frfiak a fi htt veregettk vagy tkaroltk, s egy halpiaci asszony megcskolta. A zutn a lny lelte t s cskolta meg, s a fi azt k rd ezte: - L ttad ? Azutn m indnyjan odam entek m egnzni a halat, amelyet az t szlre fektettek, ezsts volt, m int a laza cok, a hta stt bronzszn. G ynyr, form s hal volt, nagy, lnk szem , s lassan, szaggatottan llegzett. - M ilyen hal? -- Egy loup - m ondta Dvid. - Vagyis tengeri sgr, fir-nak is hvjk. Csodlatos halak. Ez a legnagyobb, amit letem ben lttam. A pincr, akit A ndrnak hvtak, odajtt, tlelte s megcskolta D vidt, aztn megcskolta a lnyt is. - M adam e, ez nem m aradhat el - m ondta. - Igazn nem m aradhat el. Soha senki sem fogott m g ekkora halat ilyen felszerelssel. - Le kellene m retnnk - m ondta D vid. M r a kvhzban voltak. A fi korbban, m r a m rle gels utn elrakta a felszerelst, m egm osdott, a hal meg egy jgtm bn fekdt, amelyet N im es-bl hozott egy camion a m akrlazskm ny jegelsre. A hal valamivel tbbet nyom ott hat kilnl. A jgen m g m indig ezsts s szp volt, de a hta szne szrkre fakult. Csak a szeme ltszott mg m indig elevennek. A m akrlahalsz-hajk m r jttek befel, s az asszonyok a hajknl kosarakba raktk a fnyes kk, zld s ezst m akrlkat, s a nehz kosarakat a fejkn vittk a halhtbe. N agyon j fogs volt, s a vros boldogan srgldtt. - M it csinlunk ezzel a nagy hallal? - krdezte a lny. - Elvisszk s eladjuk - m ondta a fi. - T l nagy, egy ben nem tudjuk megfzni, s azt m ondjk, hogy bn vol na feldarabolni. T aln egyenesen Prizsba kerl. Vala
16

milyen nagy tterem be. Vagy megveszi egy nagyon gaz dag ember. - Olyan szp volt a vzben - m ondta a lny. - s amikor Andr felemelte. N em hittem a szememnek, m ikor m eg lttalak az ablakbl vele, nyom odban azzal a csdlettel. - Vesznk m agunknak egy kisebbet, s megfzzk. Csuda finom hal. A kis tengeri sgr a legjobb grillen stve, vajjal s fszerekkel. Olyan, m int otthon a cskos sgr. - Nagy izgalom ez a hal - m ondta a lny. H t nem csudlatosak ezek az egyszer rmk? hesen ltek ebdhez, a palack fehrbor hideg volt, azt iszogattk, m ikzben a zeller rm oulade-ot, a kis retke ket s a nagy befttes vegbl a hzilag savanytott gom bt ettk. A tengeri sgrt grillen stttk, a grillezs cskjai kirajzoldtak az ezsts brn, s a vaj m egolvadt a forr tnyron. C itrom szeleteket kaptak, hogy a halra csavarjk, friss kenyeret a pksgbl, s a bor lehttte nyelvkn a zsrban slt krum pli forrsgt. J, knny, szraz, vidm, ism eretlen fehrbor volt, az tterem egyik bszkesge. - N em vagyunk valami nagyon beszdesek tkezs kzben -- m ondta a lny. - U ntatlak, des? A fi nevetett. - N e nevess ki, Dvid. - N em nevettelek ki. Nem . Nem untatsz. Boldogan elnznlek akkor is, ha egy szt sem szlnl. T o llo n egy kis pohrnyi bort a lnynak, aztn m ag nak is. - Nagy m eglepetsem van szmodra. Ugye nem be szltem mg rla? - m ondta a lny. - M ilyen m eglepets ?
17

- Nagyon egyszer, de nagyon bonyolult. - M ondd el. -N e m . L ehet, hogy rlsz neki, s lehet, hogy utlod. - Nagyon veszlyesnek hangzik. - Veszlyes is - m ondta a lny. - D e ne krdezz. Sze retnk felm enni a szobba. A fi kifizette az ebdet, s m egitta a bort, ami az veg ben m aradt. A ztn felm ent. A lny ruhja sszehajtogat va fekdt az egyik Van Gogh szken, maga a lepedt m agra hzva az gyban vrt r. Haja elterlt a prnn, a szeme nevetett, s a fi felemelte a lepedt, s a lny azt m ondta: - H ell, des. J volt az ebd? Utna fekdtek egyms m ellett, a lny feje a fi karjn, s boldogok s lustk voltak, s a fi rezte, ahogy a lny oldalt fordtja a fejt s nekisim itja az arcnak. Simnak rezte a brt, alig-alig rdestette ki a nap s a tenger. Aztn arcba hull hajval hozz-hozzrve, m ikor a fe jt m ozgatta, knnyedn, kutatan, m ajd gynyrsg gel jtszani kezdett vele, s azt m o n d ta : Szeretsz, ugye ? A fi blintott, s megcskolta a feje bbjt, aztn el fordtotta a fejt, s kezben tartva m egcskolta a lny szjt. - - m ondta a lny. - O. Jval ksbb, m ikzben egymst szorosan tfogva fe kdtek, m egszlalt a ln y : - Es olyannak szeretsz, am i lyen vagyok? Biztos vagy benne? - Igen - felelte a fi. - Nagyon is. - M ert n megvltozom. - Nem - m ondta a fi. - Nem. N em vltozhatsz meg. - M egvltozom - m ondta a lny. - M iattad. M iattam is, persze. N em lltom, hogy nem. De neked is jelent majd valamit. E bben biztos vagyok, de mg nem mondom el.
18

- Szeretem a m eglepetseket, de nekem m inden gy j, ahogy m ost van, ebben a pillanatban. - Akkor taln nem kne m egtennem - m ondta a lny. -S zom or vagyok. Olyan csodlatos veszlyes m eglepe ts lett volna. N apokig gondolkodtam rajta, s csak ma reggel dntttem . - Ha olyan nagyon akarod. - Igen - m ondta a lny. - s meg is teszem. Eddig m indent szerettl, am it csinltunk, igaz? - Igen. - Akkor j. Kicsszott az gybl, s kihzta magt. H ossz lba s gynyr teste egyenletesen lebarnult azon a tvoli ho m okparton, ahol frdruha nlkl szoktak szni. H tra hzta a vllt, s m egrzta a fejt, amitl sr barnssz ke haja a nyaka krl csapkodott, azutn elrehajolt, egsz haja elreborult s eltakarta az arct. Fejn t fel vette a cskos inget, m ajd helyre rzta a hajt, lelt az ltzasztalon ll tkr eltti szkre, s gondosan megeslkdtt. Haja a vllig rt. M egrzta a ljt a tkr ben. Azutn felhzta a nadrgjt, bekapcsolta az vt, s felvette kifakult kk sprgatalp cipjt. - El kell kerekeznem Aigues M ortes-ba - m ondta. - J - felelte a fi. - Veled megyek. - Nem . Egyedl kell m ennem . A meglepetssel van kapcsolatban. A bcscsk utn lem ent, s a fi nzte, ahogy kerk prra szll, s knnyedn, simn kerekezve, a szlben lobog hajjal elindul az ton. A dlutni nap besttt az ablakon, s a szoba ti m e leg volt. A fi m egm osdott, felltztt, s lem ent stlni a partra. T u d ta , hogy sznia kellene, de nagyon fradt
19

volt, s inkbb vgigstlt a parton, m ajd a szrazfld bel seje fel vezet, sziksfvel szeglyezett gyalogton, s vgl visszam ent a parton a kiktig, s felkaptatott a kvhzhoz. A kvhzban m egtallta az jsgot, s egy fine Feau-l rendelt, m ert a szeretkezstl bell resnek s kongnak rezte magt. H rom hete hzasodtak ssze, s Prizsbl vonattal m entek le Avignonba, a biciklikkel, egy brndre val vrosi ruhval, egy htizskkal s egy elemzsis tarisz nyval. A vignonban egy j szllodban szlltak meg, s otthagytk a brndjeiket, m ert a Pont du G ard-hoz akartak kerekezni. D e fjt am isztrl, gy ht lekerekeztek a m isztrllal N im es-be, ott megszlltak az Im peratorban, azutn tovbb kerekeztek Aigues M ortes-ba, mg m indig ers htszlben, s onnan tovbb le G rau du Roiig. Azta ott laktak. Csodlatos volt m inden, teljes boldogsg, s a fi eddig nem is sejtette, hogy ennyire lehet szeretni valakit, m in t ha rajta kvl semmi ms nem ltezne. Sok problm val kszkdtt, m ikor m egnslt, de itt egyik sem jutott eszbe, az rs sem, ms sem, csak az, hogy egytt van a lnnyal, akit szeret, akivel sszehzasodott, s nem jttek azok a hirtelen hallos m egvilgosodsok, amelyek eddig m indig kvettk a szeretkezest. Ez elm lt. M ost szeret kezs utn ettek, ittak s jbl szeretkeztek. Nagyon egy szer vilg volt ez, s eddig semmilyen ms vilgban nem rezte igazn boldognak magt. gy gondolta, hogy a lny is ugyangy van vele, s viselkedse csakugyan azt m utatta, de ma jtt ez a histria a vltozssal s a m egle petssel. D e taln j vltozs lesz s rm teli meglepets. A vztl s brandytl, amit jsgolvass kzben m eg ivott, rm m el nzett elbe, brm i legyen is az.
20

M ita nszira indultak, nem ivott b randyt vagy whiskyt, ha nem voltak egytt. De nem dolgozott, s az ivsban egyetlen szablyhoz tartotta m ag t: sohase ivott munka eltt vagy m unka kzben. J lenne m egint dol gozni, de tudta, hogy ham arosan eljn az is, s akkor tle telhetleg nzetlennek kell m ajd lennie, s el kell magyaraznia, hogy sajnlatos ez a knyszer m agny, s egyl taln nem bszke r. Biztosra vette, hogy a lny jl fogad ja m ajd, hiszen m egvannak a bels tartalkai, de gondol ni sem szeretett r, hogy el kell kezdenie a m unkt, m ikor gy lnek egytt, m int most. Persze nem foghat bele, ha nem jn a megvilgosods, s szerette volna tudni, hogy a lny is rti-e ezt, s azrt akar-e tllpni azon, amit m r birtokba vettek, valam irt, ami j s szttrhetetlen. De mi lehet az? Semmi sem foghatja ssze ket szorosabban, m int m ost, s sose m arad bennk rossz rzs. Csak bol dogsg van s egyms irnti szerelem, s utna hsg s feltltds s jrakezds. R bredt, hogy kiitta a fine l'eau - 1 s ksre jr a dlutn. R endelt m g egy italt, es az jsgra prblt sszpontostani. D e az jsg nem rdekelte igazn, ki nzett a tengerre, am elyre rnehezedett a ks d lu t ni nap, m ikor m eghallotta, hogy a lny bejn a kv hzba, s azt m ondja a rekedtes hangjn: - H ell, d r gm . Gyors lptekkel az asztalhoz jtt, lelt, felem elte az llt, s nzett r a nevet szemvel s apr szeplkkel telehintett aranyl arcval. A haja rvid volt, m int egy fi.Nem tettek engedm nyeket, m ikor levgtk. M int m indig, m ost is szorosan htrafslte, de oldalt rvidre volt vgva, s a fejhez simul fle tisztn ltszott, s az aranybarna hajvonal sim ra nyrva hzdott htra. O l
21

dalt fordtotta a fejt, m egem elte a m ellt, s azt m o n d ta : - Cskolj m eg, krlek. M egcskolta, nzte az arct, a hajt, s jbl s m egint megcskolta. - T etszik ? T ap in tsd meg, m ilyen sima. T ap in tsd meg htul - m ondta a lny. M egtapintotta. - 'Tapintsd meg az arcom on s a flem eltt. H zd felfel az ujjadat oldalt. - L tod - m ondta aztn ez a m eglepets. Lny va gyok. D e m ost fi is vagyok, s m egtehetek m indent, de m indent, de m indent. - lj ide m ellm - m ondta a fi. - M it krjek neked, csm ? - , ksznm - m ondta a lny. - n is azt iszom, amit te. M ost m r ltod a veszlyt, ugye? - Igen. Ltom . - Ugye, jl tettem ? - T aln. - N em taln. Nem . Jl tgondoltam . tgondoltam az egszet. M irt kell neknk msok szablyaihoz alkal m azkodnunk? M i mi vagyunk. - Nagyon jl reztk m agunkat, s n semmifle sza blyt nem vettem szre. - T e d d r, krlek, mg egyszer a kezed. R tette, aztn megcskolta a lnyt. - Jaj, de des vagy - m ondta az. - s tetszik neked. rzem s tudom . N em kell szeretned. Elg, ha eleinte csak tetszik. - T etszik - m ondta a fi. - Olyan szp a fejform d, s gy kirajzoldnak azok a gynyr arccsontjaid. - Oldalt nem tetszik ? - krdezte a lny. - N em csinl22

m ny meg csals. Igazi fifrizura, s nem ni fodrsznl kszlt. - Ki vgta le ? - Az Aigues M ortes-i borbly. Aki a te hajadat vgta le a m lt hten. T e akkor m egm ondtad neki, hogyan aka rod, s n azt m ondtam , vgja az enym et ugyangy, m int a tidet. Nagyon kedves volt, s egyltaln nem lepdtt meg. Egy cseppet sem feszengett. M egkrdezte, hogy pontosan ugyanolyan legyen-e, m int a tid. s n azt m ondtam , pontosan. Ez neked nem jelent sem m it, Dvid ? - D e igen - felelte az. - A butk furcsnak talljk. De neknk bszknek kell r lennnk. Szeretek bszke lenni. - n is - m ondta a fi. - M ostantl fogva bszkk vagyunk. ltek a kvhzban, s nztk a lenyugv nap tkrk pt a vizen s a falura szll szrkletet, s fine l eau-1 ittak. T bben odajttek a kvhzhoz, de nem udvariat lanul, hogy lssk a lnyt, m ert k ketten voltak csak idegenek a faluban, s m ost m r csaknem hrom hete itt laktak, a lny nagyon szp volt s szerettk. A ztn fogtk ma azt a nagy halat, s ltalban arrl is sokat beszltek volna, de ez is nagy gy volt a faluban. Tisztessges lny soha ilyen rvidre nem vgatta a hajt errefel, de mg Prizsban is ritka volt az ilyen, s lehet szp is, meg na gyon rossz is. T l sokat is jelenthet, vagy csak annyit, hogy lthatv vljon egy fej gynyr form ja, ami mskpp nem volna lthat. Bifszteket ettek vacsorra, angolosan, krum pliprvel, vajbabbal s saltval, s a lny megkrdezte, hogy ihat nak-e Tavelt. - Ez a bor val a szerelmeseknek - m ondta.
23

M indig annyinak ltszott, ahny ves volt, mostanig huszonegynek, gondolta a fi. E rre nagyon bszke volt. D e ma este nem annyinak ltszott. Az arccsontjai olyan vilgosan kirajzoldtak, m int mg soha, m osolygott s az arca szvszorongat volt. A szobban stt volt, csak kvlrl jtt be nmi fny. M ost m r hvset hozott a szell, s a fels leped hiny zott az gyrl. - Dave, ugye nem bnod, hogy elkrhoztunk. - N em , j lny. - N e nevezz lnynak. - Ahol foglak, ott lny vagy - m ondta a fi. Szorosan tfogta a mellt, ujjait sztnyitotta s sszezrta, s rezte kzttk a kemny, merev gaskodst. - Az csak a hozomnyom - m ondta a lny. - Az j az, amivel megleptelek. T apints meg. N em , azt hagyjad. Az gyis ott m arad. T ap in tsd meg az arcom at s a nyakszirtemet. O, olyan csodlatosnak s jnak s tisztnak r zem. K rlek, D vid, szeress olyannak, amilyen vagyok. K rlek, rts m eg s szeress. A fi behunyta a szemt, s rezte m agn a lny hossz, knny slyt, a nekiszorul mellt s ajkt az ajkn. O tt fekdt s valam it rzett, s aztn a lny hozznylt s lej jebb keresglt, s segtett neki a kezvel, azutn htra fekdt a sttben, s semm ire sem gondolt, csak a slyt rezte s bell valami klnset, s a lny azt m o n d ta : M ost, ugye, nem tudod, hogy ki kicsoda? - Nem . - M o s t vltozol -m o n d ta a lny. - Igen, vltozol. Igen, igen, vltozol, s te vagy a nm , C atherine. Akarsz tvl tozni, s a nm lenni, s akarod, hogy m eghgjalak?
24

- T e vagy Catherine. - Nem . n Peter vagyok. T e vagy az n csodlatos C atherine-em . rI'e vagy az n szpsges, gynyr C atherine-em . Oly kedves tled, hogy tvltoztl. K sznm, nagyon ksznm, C atherine. K rlek, rtsd meg. K rlek, vedd tudom sul s rtsd meg. reikk sze retkezni fogok veled. Vgl m indketten holtfradtan s resen fekdtek egyms m ellett, de nem volt m g vge. A lbuk sszert, a lny feje a fi karjn nyugodott. Felkelt a hold, es vala mivel tbb fny jtt be a szobba. A lny kutatan vgig futtatta kezt lefel a fi hasn, anlkl, hogy odanzett volna, s azt krdezte: - Rossznak tartasz? - Dehogyis. D e m ita gondolsz erre? - N em m indig. D e elg sokszor. Olyan csodlatos vagy, hogy m egengedted. A fi tkarolta a lnyt, szorosan maghoz lelte, s rezte des m ellt a m ellkasn, s aztn m egcskolta a drga szjt. Szorosan s ersen tartotta, s m agban azt m ondta, isten veled, s m egint isten veled s isten veled. - Fekdjnk teljesen m ozdulatlanul, leljk t egy m st, s ne gondoljunk semm ire - m orm ogta, s a szve azt m ondta, isten veled, C atherine, isten veled csods szerel mem, isten veled s m inden jt s isten veled.

25

M S O D IK FEJ EZ R T

Felllt, s jobbra-balra vgignzett a parton, aztn b e d u gaszolta az olajos veget s a htizsk oldalzsebbe tette, majd leballagott a tengerhez, s rezte, hogyan hl a ho mok a lba alatt. Visszanzett a lnyra, aki a htn fekdt a lejts parton, szemt lehunyta, karjt az oldala m entn kinyjtotta, mgtte rzstosan ll vszonngyszg s az els homokndcsomk. N em szabad sokig ebben a helyzetben maradnia, gondolta, a nap fellrl egyenesen rst. Aztn tovbbment, s laposan belevetette magt a tiszta hideg vzbe, tfordult, s hton kiszott a tengerbe, a partot figyelve lba s lbfeje egyenletes tempja fltt. M egfordult a vzben, leszott a fenkig, megrintette a durva homokot, megtapogatta a szles homokpszm kat, aztn felszott a felsznre, s egyenletesen kifel szott, igyekezvn minl lassbbra fogni az szs ritm u st. Felstlt a lnyhoz, s ltta, hogy alszik. Megkereste karrjt a htizskban, hogy ellenrizze, mikor kell fel bresztenie. Hoztak magukkal egy veg hideg fehrbort, jsgpaprba s a trlkzikbe csavarva. Anlkl, hogy kivette volna az jsgbl vagy a trlkzk kzl, kihz ta a dugt, s ivott egy hideg kortyot az esetlen csomag bl. Aztn lelt, hogy a lnyt figyelje s nzze a tengert. Ez a tenger mindig hidegebb, m int amilyennek ltszik, gondolta. N em melegszik fel igazn nyr derekig, csak a sekly partokon. Ez a part elg meredeken szakadt al, s
26

a vizet cspsen hidegnek rezte, mg az szstl t nem m elegedett. N zte a tengert s a felhket a m agasban, s szrevette, m ilyen m essze nyugat fel dolgozik a halszflotta. Aztn nzte a lnyt, am int a m ost m r teljesen szraz hom okban aludt, mely finoman szllongani kez dett a feltm ad szlben, m ikor m egm ozdtotta a lbt. jszaka rezte m agn a kezt. Felbredt, besttt a hold, s a lny m egint tesett a vltozs stt m gijn, s nem m ondott nem et, m ikor a lny szlt hozz, s feltette a krdseket, s annyira rezte a vltozst, hogy m indene belefjdult, s am ikor m indketten kim erltn befejeztk, a lny rem egett, s azt s g ta : - M ost m egcsinltuk. M ost igazn m egcsinltuk. Igen, gondolta. M ost igazn m egcsinltuk. S amikor a msik fradt fiatal lny m djra elaludt s desen fekdt m ellette a holdfnyben, amely kirajzolta gynyr j fej vonalt, flbe hajolt, s azt m ondta m agban: Veled vagyok. N em szm t, mi van mg a fejedben, veled va gyok s szeretlek. Reggel nagyon kvnta m r a reggelit, de m egvrta, mg a lny felbred. Vgl megcskolta, s felbredt, mosolygott, lmosan felkelt, m egm osdott a nagy m osd ban, m ajd az armoire tkre el grbedt, m egkeflte a ha jt, s nzte m agt a tkrben m osolytalanul, aztn elm o solyodott, m egrintette ujja hegyvel az arct, felvett egy cskos inget, s megcskolta a fit. Egyenesen llt, a melle nekinyom dott a fi mellkasnak, s azt m ondta: - Ne nyugtalankodj, D vid. M egint visszajtt a te j kisl nyod. D e a fi m r csupa nyugtalansg volt, s arra gondolt, mi lesz velnk, h a ilyen vadul, veszedelm esen s ilyen gyorsan alakulnak a dolgok. M i az, ami nem g el ilyen
27

tzvszben? Buldogok voltunk, biztos vagyok benne, hogy is boldog volt. D e ki tudhatja ? s tlkezhetem n, aki rszt vettem benne, elfogadtam a vltozst s tl tem? H a ezt akarja, kvnhatom -e, hogy ne kapja meg? rlhetek neki, hogy ilyen felesgem van, s az a bn, ami utn az em ber rosszul rzi m agt, s n nem rzem roszszul magam. N em , nem rzem rosszul magam, m ert bort ittam , m ondta m agban, de mit fogok inni, ha m r a bor nem nyjt fedezket? K ivette az olajos veget a htizskbl, s egy kis olajat kent a lny lira s orrra. T allt egy kifakult kk zseb kendt a htizsk vszonzsebben, azt rtertette a lny mellre. - Abba kell hagynom ? -- krdezte a lny. - A legcsod latosabb lm ot lmodom. - Fejezd be az lmot. - Ksznm . N hny perc m lva mly llegzetet vett, m egrzta a fejt, s fellt. - M enjnk a vzbe - m ondta. Egytt bem entek a vzbe, besztak, s ott jtszottak a vz alatt, m int a delfinek. K sbb kisztak, ledrzsltk egymst a trlkzkkel, s D vid odanyjtotta a lnynak a borosveget, amelyet m g m indig hidegen tartott a r csavart jsgpapr, s m ind a ketten ittak, aztn a lny rnzett s nevetett. - M ilyen j szomjsg ellen bort inni - m ondta. Ugye, nem bnod, hogy fivrek vagyunk? - Nem . - Olajat kent a lny hom lokra, orrra, aztn az arcra s az l Ira, vgl vatosan a fle fl s mg. - Szeretnm , ha lebarnulnk a flem m gtt s a nya kamon s a pofacsontom on. Az sszes j helyen.
28

- Irt fekete vagy, csm - m ondta a li. - N em is tudod, m ilyen fekete vagy. - gy szeretem - felelte a lny. - D e mg feketbb aka rok lenni. Kifekdtek a part szilrd hom okjn, amely m ostanra m r m egszradt, de mg m indig hvs volt a visszahz d dagly nyom n. A fi egy kis olajat kent a tenyerre, s knnyedn vgigsim totta ujjaival a lny com bjain, am e lyek melegen felfnylettek, m ikor a br beszvta az olajat. A fi vgigkente a lny hast s mellt is, s amaz lmosan azt m o n d ta : Ezt azrt fitestvrek nem igazn szoktk csinlni. - Nem . - A nnyira szeretnk j kislny lenni - m ondta a lny. Estig igazn nem kell nyugtalankodnod, des. Az jsza kt nem engedjk be a nappalba. A szllodban a posts ivott egy pohrral, mg a lny alrta a prizsi bankjbl tovbbtott, levelekkel teli vas kos bortk tvtelt. A finak is hrom tcm zett levelet kldtt a bankja. M ost kaptak elszr postt, m ita m eg kldtk a szlloda cmt, tovbbtsra. A fi t frankot adott a postsnak, s m eghvta, hogy igyon mg egy po hrral vele a sntsben. A lny levette a kulcsot a tblrl, s azt m ondta: - Felmegyek a szobba, rendbe hozom magam, s tallkozunk a kvhzban. K iitta a p o h art, elksznt a poststl, s leballagott a csatorna m entn a kvhzba. Jlesett rnykban lni, m ert a tvoli p a rtr l fedetlen fvel jttek vissza, s a kv hz kellemesen hvs volt. V erm utot s szdt rendelt, s zsebkst elvve felnyitotta a leveleit. M ind a hrm at a kiadja kldte, s kett kzlk duzzadt az jsgki vg
29

soktl s hirdetsek levonattl. Egy pillantst vetett a kivgsokra, aztn elolvasta a hossz levelet. Vidm s vatosan optim ista hangvtel volt. M g nem lehet m eg jsolni, m ennyire lesz kelend a knyv, de az eljelek jk. A recenzik nagy rsze remek. Persze van nhny. De erre szm tani lehetett. A recenzikban egy pr sort al hztak, ezeket ksbb alighanem felhasznljk a hirdet sekben. A kiad nem hajt beszlni a knyv jvjrl, m ert sohasem szokott a kelendsggel kapcsolatban js latokba bocstkozni. Rossz szoks. A lnyeges az, hogy a knyvet jobban m r nem is fogadhattk volna. A fogad tats egyenesen szenzcis volt. D e maga is lthatja az jsgkivgsokat. Az els kiads tezer pldny volt, s a recenzik alapjn m egrendeltk a m sodik kiadst. Az j hirdetsekben benne lesz az a m ondat, hogy Alegjcletit a msodik kiadsa. A kiad remli, hogy is szvbl rl, s lvezi jl m egrdem elt pihenst. Felesgnek meleg d vzlett kldi. A fi ceruzt krt klcsn a pincrtl, s nekiltott, hogy 2,20 dollrt beszorozzon ezerrel. Ez knny volt. Ennek a tz szzalka, ktszztven dollr. Ez ttel be szorozva ezerktszztven dollr. V onjunk le htszzt ven dollr elleget. M arad tszz dollr az els kiadsbl. M ost itt van a msodik kiads. M ondjuk ktezer pl dny. Ez tezer dollr tizenkt s fl szzalkt jelenti. H a gy szl a szerzds. Az hatszzhuszont dollr. De lehet, hogy tzezer pldny alatt nem megy fel tizenkt s fl szzalkra. Akkor is tszz dollr. sszesen gy is ezer lenne. Elkezdte a recenzikat olvasni, s rdbbent, hogy n tu d atlan u l kiitta a verm utjt. jat rendelt, s viszszaadta a ceruzt a pincrnek. M g m indig a recenzi
30

kt olvasta, m ikor bejtt a lny, kezben a levelekkel teli bortkkal. - N em tudtam , hogy elkldtk - m ondta. - Krlek, m utasd meg ket. A pincr hozott neki is egy verm utot, s am ikor letette, m egltta a kpet az jsgkivgsban, am elyet a lny szt nyitott. - C cst monsieur? krdezte. - Igen, - felelte a lny, s elbe tarto tta, hogy jl lssa. - D e ms ruhban - m ondta a pincr. - A hzassgrl rnak ? M egnzhetem a m adam e kpt is ? - N em a hzassgrl. Ez egy kritika a m onsieur kny vrl. - Nagyszer ondta lenygzve a pincr. adam e m M is r? - N em - m ondta a lny, s nem nzett fel a kivgsok bl. - M adam e hziasszony. A pincr bszkn nevetett . - M adam e biztosan a mozi ban jtszik. M indketten a kivgsokat olvastk, aztn a lny letette azt, amit ppen olvasott, s azt m o n d ta : - Flek tlk, s attl is, am it m ondanak. Hogyan lehetnk mi nm a gunk, s hogyan lehet a mink az, ami a m ink, s hogyan csinlhatjuk, am it csinlunk, ha te az vagy, aki itt van az jsgokban? - Rgebben is kaptam m r ilyet felelte a fi. -- Rossz hatsuk van, de nem tart sokig. - S z rn y ek - m ondta a lny. - E lpuszttanak, ha rjuk gondolsz vagy hiszel nekik. Ugye, nem hiszed, hogy azrt m entem hozzd, m ert olyan vagy, am ilyennek ezek az jsgkivgsok mondanak?
31

- Nem . Hlolvasom, aztn bortkba rakjuk az egeszet s leragasztjuk. - T u d o m , hogy el kell olvasnod ket. N em akarok butn viselkedni. De mg bortkban is borzaszt, ha velnk vannak. Olyan, m intha valakinek a hamvait m a gunkkal hurcolnnk egy ednyben. - Sok n nagyon rlne neki, ha a francos frje j kriti kt kapna. - En nem vagyok sok n, s te nem vagy a francos frjem. K rlek, ne veszekedjnk. - N em veszeksznk. Elolvasod ket, s ha van bennk valami j, m egm ondod nekem , s ha m ondanak a knyv rl valami rtelm eset, ami j neknk, azt is m egm ondod. A knyv m r hozott egy kis pnzt - m ondta a lnynak. - N agyszer. Olyan boldog vagyok. De mi tudjuk, hogy a knyv j. H a a kritikk azt rnk, hogy nem r sem m it, s egyetlen vasat sem hozna, akkor is ppoly bszke s boldog lennk. n nem , gondolta a fi. D e nem m ondta ki. T ovbb olvasta a recenzikat, sorra kihajtogatta, m ajd sszehaj togatta s visszatette a bortkba ket. A lny bortkokat nyitott fel, s rdeklds nlkl olvasta a leveleit. Arca stt aranybarna volt, a hajt egyenesen htrafslte a hom lokbl, ahogy a tenger sim tja htra, amikor kijn a vzbl, s ahol rvidre volt vgva meg az arccsontjn napsztta fehraranyknt vilgtott a barna bre fltt. K in zett a tengerre, szomor szemmel. Aztn tovbb bonto gatta a leveleit. Volt kztk egy hossz, gppel rt, am e lyet figyelmesen olvasott vgig. A zutn felbontotta s elolvasta a tbbi levelet. A fi nzte, s arra gondolt, hogy olyan egy kicsit, m intha borst hvelyezne. - M i volt a levelekben ?
32

-- N m elyikben csekk volt. - Vastag ? - Kett. - Remek m ondta a fi. - Ne rzd le gy. M indig azt m ondod, hogy nem szmt. - Nem m ondtam semmit. - Nem . Csak lerztad. - Bocsss meg - m ondta a fi. - M ilyen vastagok? - Igazbl nem nagyon. De neknk jl jn. Lettbe helyeztk ket. Azrt, m ert frjhez m entem . M ondtam neked, hogy neknk az a j, ha sszehzasodunk. T u dom, hogy tknek nem sok, de elklthetjk. Elklthetjk, s nem okozunk vele krt senkinek, m ert arra van. Semmi kze a rendszeres jvedelemhez, sem ahhoz, hogy m it kapok, ha m egrem a huszontdik vagy eset leg a harm incadik letvemet. Ez a m ink, azt csinlunk vele, amit akarunk. Egyiknknek sem kell a pnzgyi helyzetnk m iatt egy ideig aggodalm askodnia. Ilyen egyszer az egsz. - A knyv m egkereste az elleget, s radsul mg vagy ezer dollrt - m ondta a fi. - Ez irt j, hiszen csak m ost jtt ki. - Igen. Iszunk mg egy pohrral? - krdezte a fi. - K rjnk valami mst. - M ennyi verm utot ittl? - Csak ezt az egyet. M egvallom, olyan semm ilyen volt. - n kettt ittam , s mg az zt sem reztem. - Van itt valami igazi? krdezte a lny. - Ittl m r Arm agnacot szdval? Az igazi. -- J. Prbljuk ki. A pincr kihozta az Armagnacot, s a fi m egkrte, hogy hozzon egy veg hideg Perrier vizet a szdsveg helyett.
33

A pincr kitlttt kt nagy adag Arm agnacot, a fi jeget tett a kt testes pohrba, s Pcrrier-t nttt hozz. - E ttl bezsongunk m ondta. - K em ny ital gy ebd eltt. A lny nagyot kortyolt az italbl. - innom - m ondta. Olyan de, egszsges, ronda ze van. - M g egy nagy kortyot ivott. - Ezt igazn rzem. T e is? - Igen - m ondta a fi, s mly llegzetet vett. - n is rzem. A lny m egint beleivott a poharba, s szeme sarkn kiltek a nevetrncok. A hideg Perrier letre keltette a nehz brandyt. - A hskre - m ondta a fi. - N o s ha hs vagyok - m ondta a lny. - M i nem vagyunk olyanok, m int a tbbiek. N em kell egymst dr gmnak, desem nek, szerelm em nek vagy ilyesminek ne veznnk, hogy m egrtsk egymst. A drgm s a szvem s az desem s ez az egsz nekem ocsmnysg, mi ke resztnven szltjuk egymst. rted, m ire gondolok. M i rt kellene gy csinlnunk brm it is, ahogy msok csinl jk? - N agyon okos lny vagy. - E rrl van sz, Davie - m ondta a lny. - M irt kellene neknk szablyosan viselkednnk. M irt ne folytassuk, m irt ne utazzunk tovbb, hiszen ennl jobb m ulatsg ban sose lesz rsznk. M egcsinlunk m indent, amit akarsz. H a eurpai lennl s volna gyvded, az n pn zem am gy is a tid volna. gy is a tid. - Kell a fennek. - R endben van. Kell a fennek. D e elkltjk, s ezt n csodlatosnak rzem. U tna m ajd rhatsz. Elszr is, gy kiszrakozhatjuk m agunkat, m ieltt gyerekem lenne.
34

K lnben is honnan tudjam , m ikor lesz gyerekem? Olyan unalm as s poros errl beszlni. N em volna jobb, ha csinlnnk, s nem beszlnnk rla? - s ha rni akarok? A m int az em ber nem csinl vala m it, biztosan kedve tm ad r. - Akkor rj, te buta. N em m ondtad, hogy nem fogsz rni. Senki sem m ondott olyat, hogy bntan, ha rnl. Vagy igen ? D e valahol valaki m ondott valamit, csak m ost nem em lkezett r, m ert m r elre gondolt. - H a rni akarsz, csak csinld, n m ajd elszrakoztatom magam. Ugye nem kell, hogy m agadra hagyjalak, amikor rsz? - D e hova m ennl m ost, am ikor kezdenek m ajd jnni a nyaralk? - Ahova akarsz. M egteszed, D vid? - M ennyi idre? - Am eddig csak akarunk. H at hnapra. K ilenc hnap ra, egy vre. - R endben - m ondta a fi, - Igazn? - Persze. - Irt j vagy. H a m srt nem , a dntseidrt biztosan szeretnlek. - K nny dntseket hozni, ha az em ber mg nem tudja, m ennyi bajjal jrnak. K iitta a hsk italt, de m ost nem zlett annyira, ren delt egy j veg hideg P errier-t, s jg nlkl kevert m a gnak egy kisadagot. - Nekem is tlts, krlek. Keveset, m int m agadnak. Az tn kezdjk el az j letet, s ebdeljnk.

35

H A R M A D IK FHJKZKT

Aznap este az gyban elalvs eltt a lny azt mondta a sttben: - Nem kell mindig az rdgit csinlnunk. Ezt tud o d ,u g y e? - Tudom . - Szeretem a rgebbit is, s mindig a nd leszek. Ne lgy soha magnyos. Ezt tudod. Olyan vagyok, amilyen nek akarsz, de olyan is, amilyennek n akarom magam, s ez is mind a kettnkrt van igy. Nem kell beszlned. Csak mest mondok neked, hogy elaltassalak, mert te vagy az n des j frjem s a fivrem is. Szeretlek, s amikor Afrikba megynk, n leszek a te afrikai nd is. -- Afrikba megynk? - Ht nem? Nem emlkszel? Errl beszltnk ma. Hogy elmehetnk oda vagy brhov. Nem oda megynk? - M irt nem mondtad? - N em akartam beleszlni. Azt m ondtam , ahov te akarsz. Brhov elmegyek. De azt hittem, oda akarsz menni. - M g korn van Afrikba menni. Omlik az es, s utna tl magas a f, s nagyon hideg van. - Bebjhatunk az gyba, ott melegen lesznk, s hall gatjuk az est a bdogtetn. -- Nem, tl korai. Az utak srtengerr vlnak, az ember nem utazhat, s minden olyan, mint egy mocsr, s a f olyan magasra n, hogy nem ltsz ki belle.
36

- Akkor hova menjnk ? - M ehetnnk Spanyolorszgba, de Sevillnak mr v ge, meg a San Isidronak is, M adridba menni is korai volna. Korai mg a baszk tengerparthoz is. Mg mindig hideg s ess. Ott most m indentt esik. - Nincs ott valami meleg vidk, ahol gy szhatnnk, ahogy itt ? - Spanyolorszgban nem szhatsz gy, ahogy itt. L e tartztatnak rte. - Micsoda hlyesg. Akkor ksbb menjnk csak oda, mert azt szeretnm, ha mg barnbbak lennnk. - Mirt akarsz olyan nagyon barna lenni? - Nem tudom. M irt akar az ember brm it? Most ezt akarom a legjobban. gy rtem, abbl, amink nincs meg. Nem izgat fel az, hogy olyan barna leszek neked? - Hha. Nagyon tetszik. -- Gondoltad volna, hogy gy lebarnulhatok? - Nem, m ert szke vagy. - Kz azrt van, mert oroszlnszn vagyok, s azok lebarnulnak. D e azt szeretnm, ha minden porcikm le barnulna, s m r alakul a dolog, te meg barnbb leszel egy indinnl, s ezzel mg jobban elklnlnk m in denkitl. T u d o d , hogy ez nagyon fontos. - Kik lesznk mi? -- Nem tudom . Taln csak nmagunk lesznk. Lehet, hogy ez a j. Es, ugye, nem adjuk fel? - Nem. tm ehetnk az Kstrel mentn, krlnzhe tnk s tallhatunk ugyanolyan helyet magunknak, ami lyen ez volt. - Az j lenne. Sok elhagyatott hely van, ahova nyron sem megy senki. Vehetnnk egy kocsit, s mindenhov elmehetnnk. Spanyolorszgba is, ha akarunk. Ha egy
37

szer igazn lebarnultunk, akkor nem lesz nehz barnnak m aradnunk, hacsak nem akarunk vrosban lakni. N y ron nem akarunk vrosban lakni. - Milyen barnra akarsz leslni ? - Amilyenre csak tudok. M ajd megltjuk. Br volna bennem indin vr. Olyan barna leszek, hogy nem fogod kibrni. Alig vrom, hogy holnap lemenjnk a partra. gy aludt el, htraszegett fejjel, feltartott llal, mintha a parton fekdne a napon, s lgyan llegzett, azutn oldalra fordulva a fi fel gmblydtt, az meg bren vgiggon dolta a napot. Lehet, hogy nem tudtam beindulni, gondol ta, s a legclszerbb taln nem gondolni r, csak rlni annak, amit megkaptunk. Ha dolgoznom kell, dolgozni fogok. Azt semmi sem akadlyozhatja meg. A legutols knyvem j, s most mg jobbat kell rnom. Ez az esztelensg, amibe most belekeveredtnk, j mka, de nem tu dom, mennyi benne az esztelensg s mennyi a valsg. Brandyt inni dlben kurvra rtalmas, s az egyszer aperitivek mr nem hatnak. Nem j jel. O feleltlenl s bol dogan vltozik lnybl fiv s megint vissza lnny. Knnyen s szpen elalszik, s te is elalszol, mert igazn szintn jl rzed magad. Nem adtl el semmit azrt a pnzrt. Amit a pnzrl mondott, az m ind igaz. Az egsz mindenestl igaz. Egy darabig m indent megkaphatunk. M it is m ondott a puszttsrl ? N em emlkezett r. K i mondta, de kptelen felidzni. Aztn belefradt a visszaemlkezsi ksrletekbe, a lnyra nzett, s nagyon finoman megcskolta az arct. Nem b redt fel. Nagyon szereti ezt a lnyt, mindenestl szereti. gy aludt el, hogy felidzte arct az ajkn, es arra gondolt, hogy holnap mg barnbb sti ket a nap, s milyen barna lesz a lny, s milyen sttbarna lehet vgl is a lny.
38

MSODIK KNYV

N EG Y ED IK FEJEZET

Ks dlutnra jrt, s a kis, alacsony kocsi leereszkedett a hegyek s hegyfokok kztt vezet fekete ton, ahon nan mindig jobb kzre esett a sttkk cen, leeresz kedett a ktmrfldnyi lapos, srga hom okpartot sze glyez szles tra, H endaye-ben. Messze ell, a ten ger fel es oldalon egy nagy szlloda s kaszin tmbje llt, balra pedig nemrg ltetett fk s fehrre meszelt, barna gerends baszk villk a m aguk fi s nvnyei kztt. A kt fiatal lassan hajtott vgig az ton, s nzte a csodlatos tengerpartot s Spanyolor szg hegyeit, amelyek kken emelkedtek elttk eb ben a fnyben, ahogy a kocsi elhagyta a kaszint s a nagy szllt, s kzeledett a szles sugrt vghez. Aply volt, s az lnk szn homok felett, az bl tl oldaln lttk a rgi spanyol vrost s a zld d om bo kat s tvolabb a vilgittornyot. Meglltak. - Nagyon szp hely - mondta a lny. - Van egy kvhz, kerti asztalokkal a fk alatt - m ond ta a fi. - reg fk alatt. - Furcska fk-jegyezte m ega l n y .- M in d j ltets. Vajon mirt ltettek mimzt ? - Hogy versengjenek azokkal a helyekkel, ahonnan jt tnk. - Alighanem. M inden borzaszt jnak ltszik. De a part csodlatos. Franciaorszgban sehol nem lttam ek41

kora fvenypartot s ilyen sima, finom homokot. Biarritz szrny. M enjnk a kvhzhoz. Visszamentek az t jobb oldaln. A fi killt a jrdaszeglyhez, s lelltotta a motort. tmentek a szabadtri kvhzba, s rltek neki, hogy elklnlten esznek s tudatban vannak, hogy szmukra ismeretlen emberek lnek a tbbi asztalnl. jjel feltmadt a szl s sarokszobjukban, magasan fenn a nagy szllodban hallottk a dagly slyos zgst a parton. A sttben a fi egy knny takart hzott a leped fl, s a lny azt m ondta: rlsz neki, hogy itt maradtunk ? - Szeretem hallani a dagly dbrgst. - n is. Szorosan egyms mellett fekdtek, s hallgattk a ten gert. A lny fejt a fi mellre rakta, aztn az llig nyom ta, majd feljebb hzdott az gyban, s arct az archoz tette s nekiszortotta. Megcskolta, s a fi rezte, hogy a lny keze hozzr. - Ez j -- mondta a lny a sttben. - Ez nagyon finom. Nem akarod, hogy tvltozzak? - M ost nem. M ost fzom. Krlek, melegts t. - Szeretem, ha hideg a tested a testemen. - Ha gy lehl itt, akkor jszaka pizsamakabtot kell viselnnk. J mulatsg lesz pizsamban gyban reggeliz ni. - Az Atlanti-cen - mondta a lny. - Hallgasd. - Itt biztos jl rezzk majd magunkat - mondta a fi. - Ha akarod, maradhatunk egy darabig. Ha menni akarsz, elmegynk. Knny ms helyet tallni. - M aradjunk nhny napig, aztn megltjuk. - J. Ha m aradunk, szeretnk elkezdeni rni.
42

- Az remek lenne. Holnap krlnzk. Ugye tudsz itt a szobban dolgozni, ha n nem vagyok itt ? M g megfele l helyet nem tallunk. - Ht persze. - T u d o d , sose szabad miattam aggdnod, mert szeret lek, s ketten vagyunk mindenki ellen. Krlek, cskolj meg. A fi megcskolta. - T u d o d , hogy nem tettem semmi rosszat magunkkal. Meg kellett tennem. Ezt tudnod kell. A fi nem szlt, s hallgatta a kemny, nedves homokra zdul daglyt az jszakban. Msnap reggel mg mindig dbrgtek a hullmok, s pszmkban zuhogott az es. A spanyol part nem lt szott, s amikor feltisztult a szlverte esrohamok kztt s ellthattak az blben hborg tenger felett, sr fel hk ereszkedtek le a hegyek lbig. Catherine kiment eskabtban reggeli utn, hogy dolgozhasson a szob ban. Az rs olyan egyszeren s knnyen m ent, hogy mr arra gondolt: nem r ez semmit. Vigyzz, mondta magnak, az nagyon j, ha egyszeren rsz, minl egysze rbben, annl jobb. De ne kezdj el ilyen kurva egyszer en gondolkodni. T udjad, milyen bonyolult, s aztn fo galmazd meg egyszeren. Gondolod, hogy az a Grau du Roi-idszak olyan nagyon egyszer volt azrt, mert vala micskt meg tudtl irni belle egyszeren? Folytatta az rst, ceruzval az olcs, vonalazott iskolai fzetbe, amelyet cahier-nak hvtak, s m r megkapta a rmai egyes szmot. Abbahagyta a m unkt, betette a f zetet az egyik brndbe, egy kartondobozra val ceruz val s a kp alak ceruzahegyezvel egytt, a tompra rt
43

t ceruzt msnap kszlt kihegyezni, kivette eskabtjt a szekrnybl, s lement a lpcsn a szlloda elterbe. Benzett a brba, amely borongsnak s kellemesnek lt szott az esben, s mr lt benn nhny vendg, s lead ta kulcst a portn. A segdports felnylt a levelesrekeszbe, mikor felakasztotta a kulcsot, s azt m o n d t a : M adame hagyta ezt itt monsieur-nek. Kinyitotta az zenetet, amely azt mondta, Dvid, nem akartalak zavarni, a kvhzban vagyok, csk Catherine. Felvette az reg eskpenyt, tallt egy boin-1 a zseb ben, s kiment az esbe. Catherine egy sarokasztalnl lt a kis kvhzban, eltte oplosan srga ital s egy tnyron egyetlen stt piros desvzi rk s tbb rk romjai. Messze megelzte t. - Hol jrtl, idegen? - Egy cseppnyit lenn az utn. - Ltta, hogy a lny arca es ztatta, s arra figyelt, hogy mit tesz az es a nagyon napbarntott brrel. A lny ennek ellenre nagyon csinos volt, s rmmel nzte. - Beindultl? krdezte a lny. - Elg rendesen. - Szval dolgoztl. Nagyszer. A pincr hrom spanyolt szolglt ki, akik az ajt mel letti asztalnl ltek. M ost odajtt hozzjuk, kezben po harat, vizeskancst tartott. A vzben jgkockk szkl tak. Ponr monsicur aussi? - krdezte. - Igen - mondta a fi. - Legyen szves. A pincr flig tlttte poharukat a halvnysrga folya dkkal, s kezdett lassan vizet nteni a lny poharba. De a fi azt m o n d ta : - M ajd n - , s a pincr elvitte az veget. Szinte megknnyebblten. A fi nagyon vkony sugr ban tlttte a vizet, s a lny nzte az oploss felhsd
44

abszintot. Melegnek rezte, ahogy ujjaival krlfogta a poharat, aztn eltnt az ital srgs rnyalata, s mikzben tejszinbb vlt, gyorsan le is hlt, s a h cseppenknt tlttte bele a vizet. - M irt kell ilyen lassan nteni? - krdezte a lny. - Sztesik s darabokra bomlik, ha tl gyorsan mlik bele a v z - magyarzta a fi. - Akkor elvsz a pezsgse, s nem r semmit. Egy pohrral kne lefedni, amiben jg van, s a fenekn egy apr lyuk, hogy a vz lecsepegjen. De akkor mindenki tudn, mi ez. - Gyorsan ki kellett innom, m ert bejtt kt G. N. - G . N .? -- Hogyafenbeismondjk, nemzetiek. Egyenruhban, biciklivel es fekete br pisztolytokkal. Le kellett nyer nem a bizonytkot. - Le kellett nyerned? - Bocs. M ita lenyertem, nem tudom jl kimondani. - Vigyzz az abszinttal. - Attl csak knnyebben veszem a dolgokat. -- Mstl nem ? Elksztette a lny abszintjt, elg ersre. - Tessk mondta. - Ne vrj rm. - A lny ivott egy nagy kortyot, aztn a fi elvette tle a poharat, is ivott, s azt m o n d ta : - Ksznm, asszonyom. Ebbl btorsgot mert a frfi. - Ht akkor csinld meg a magadt, te jsgkivgsolvas - m ondta a lny. - Mi volt ez? - krdezte a h. - Nem m ondtam semmit. De mondta, s a fi rszlt: - Hagyd a fenbe mr azokat a kivgsokat. - M irt? - A lny kzel hajolt hozz, s tl hangosan beszlt. - M irt hagyjam? Azrt, mert ma reggel rtl?
45

Azt hiszed, azrt m entem hozzd, m ert r vagy ? T e s a kivgsaid. - Rendben van - m ondta a fi. - A tbbit m o n d d el inkbb akkor, amikor egyedl vagyunk. -- Egy percig se hidd, hogy nem teszem meg - felelte a lny. - Sejtem. - Ne sejtsd - m ondta a lny. - Biztosra veheted. Dvid Bourne felllt, a fogashoz m ent, leakasztotta az eskabtjt, s kilpett az ajtn, anlkl hogy visszan zett volna. Az asztalnl Catherine felemelte a pohart, s nagyon vatosan megzlelte az abszintot, azutn apr kortyok ban tovbb kstolgatta. Kinylt az ajt, bejtt Dvid, s odament az asztalhoz. Rajta volt az eskabtja, s a boin-1 mlyen a homlokba hzta. - Nlad van a kocsikulcs? - krdezte. - Igen - m ondta a lny. - M egkaphatom ? A lny odaadta, de azt m o n d ta : - Ne hlyskedj, D vid. Esett az es, s te voltl az egyetlen, aki dolgozott. lj le. - Akarod ? - Krlek - m ondta a lny. Lelt. Ennek nem sok rtelme van, gondolta. Fellltl, hogy kimenj, elvdd azt a kurva kocsit, s kinn maradj, Catherine-t ott egye meg a fene, aztn visszajssz, m ert el kell krned a kulcsot, s lelsz, m int egy balfcn. Kzbe vette a pohart, s beleivott. Az ital azrt j volt. - M i legyen az ebddel ? - M o n d d meg, hol, s veled eszem. Ugye mg sze retsz ?
46

- N e szamrkod j. - Ez ronda veszekeds volt - m ondta Catherine. - s az els. - n voltam a hibs az jsgkivgsokkal. - N e beszljnk azokrl a kurva kivgsokrl. - Az volt az oka az egsznek. - Inkbb az, hogy rjuk gondoltl, amikor ittl. Azrt hoztad fel ket, m ert ittl. - Olyan, m intha jra m egcscslnnk- m ondta a lny. - Rmes. Voltakppen csak viccelni akartam, de megbot lott a nyelvem. - O tt kellett lenni a fejedben, hogy gy elhoztad. - Jl v a n - m ondta a lny. - M r azt hittem, befejeztk. - Befejeztk. - Akkor mirt nyargalsz rajta folyvst? - N em kellett volna ezt az italt meginnunk. - Nem. Persze hogy nem. Fknt nekem nem. De ne ked igazn szksged volt r. Gondolod, hogy jt tesz majd neked? - Muszj most neknk ezt csinlni? - n biztosan abbahagyom. Untat. - Ez az egyetlen kurva sz az egsz sztrban, amit ki nem llhatok. - Szerencss ember, hogy csak egyetlen szt utl az egsz sztrban. - Le van szarva - m ondta a fi. - Ebdelj egyedl. - Nem. Sz sincs rla. Egytt ebdelnk, s gy visel kednk, ahogy emberi lnyekhez illik. - Rendben van. - Bocsss meg. Csakugyan vicc volt, s visszafele slt el. Hidd el, Dvid, ennyi volt az egsz.

47

T D I K FKJKZIiT

Az aply messzire visszahzdott, mire Dvid Bourne felbredt, a nap fnyesen megvilgtotta a partot, s a tenger sttkkbe jtszott. A dombok frissen mosottnak s zldnek ltszottak, s a hegyekrl eltntek a felhk. Catherine mg aludt. Nzte, figyelte szablyos llegzst s arcn a napfnyt, milyen furcsa, gondolta, hogy nem bred fel a szembe st naptl. Letusolt, fogat mosott, megberetvlkozott, s br na gyon kvnta a reggelit, rvidnadrgot s pulvert vett fel, s megkereste a fzett, tollt s a ceruzahegyezt, s lelt az asztalhoz, az ablak al, ahonnan t lehetett ltni a foly torkolata felett Spanyolorszgba. rni kezdett, s elfeledkezett Catherine-rl s arrl, amit az ablakbl l tott, s az rs magtl haladt, m int mindig, mikor j napja volt. Nagyon pontosan rt le m indent, s a baljs rsz csak gy mutatkozott, mint szlcsendes napon egy sima hullm knny fodrozdsa, amely jelzi a vz alatti z tonyt. Dolgozott egy darabig, aztn Catherine-re nzett, aki mg mindig aludt, most mosolyg ajakkal s a nyitott ab lakon derkszgben bees napfny vgigfekdt barna testn, megvilgtotta stt arct s barnsszke fejt az sszegyrdtt leped s az rintetlen prna mellett. M r ks reggelizni, gondolta. Hagyok egy zenetet, le megyek a kvhzba, s krek egy cafc crcmc-1 s hozz
48

valamit. Nekiltott elrakni a munkjt, de Catherine fel bredt s odajtt hozz, mikor a brndt becsukta, t lelte, megcskolta a nyakszirtjt, s azt m ondta: - n vagyok a te lusta, pucr felesged. - M itl bredtl fel? - N em tudom. De mondd meg, hova mgy, s t perc mlva ott vagyok. - A kvhzba megyek valamit enni. - Menj elre, n majd utnad megyek. Ugye, dolgoz tl? - Persze. - H t nem csodlatos azok utn, ami tegnap trtnt s egyltaln. Olyan bszke vagyok rd. Cskolj meg, s nzz meg kettnket a frdszobaajt tkrben. Megcskolta, s aztn nztk magukat az egszalakos tkrben. - Olyan j az ilyen szells ltzk - m ondta a lny. -Lgy j fi, s ne keveredj bajba a kvhzba menet. R en delj nekem is egy oeuf au jmbort-1. N e vrj meg. N e hara gudj, hogy miattam ilyen ksn reggelizel. A kvhzban megtallta a reggeli lapot s tegnapi p rizsi lapokat, tejeskvt rendelt s bayonne-i sonkt egy szp nagy friss tojssal, amelyre nmi durvra darlt bor sot s egy kevs m ustrt tett, mieltt felszaktotta volna a srgjt. Catherine mg mindig nem jtt, s az tojsa is m r-mr kihlt, teht azt is megette, s tisztra trlte a lapos tnyrt egy darab frissen slt kenyrrel. - Itt jn madam e - m ondta a pincr. - Hozok neki egy msik tnyrt. A lny szoknyt, kasmirpulvert s gyngyket viselt, a hajt trlkzvel tdrzslte, de nyirkosn, nedvesen egyenesre fslte, s gy barnsszke szne nem volt ltha
49

t, hogy ellenttl szolgljon hihetetlenl lebarnult ar cnak. - Gynyr nap - mondta. - Bocsss meg, hogy elkstem. - Mihez ltztl fel ? - gy gondoltam, bekocsizok Biarritzba. Velem jssz? - Egyedl akarsz menni? - Igen - mondta a lny. - D e szvesen ltlak. Amikor a fi felllt, hozztette: - Hozok neked valami meglepetst. - Nem , ne hozz. - De igen. s rlni fogsz neki. - H a d d menjek n is, hogy visszatartsalak, ha valami rltsget akarsz csinlni. - N e m . Jobb, ha egyedl megyek. Dlutn rek vissza. Ne vrj meg az ebddel. Dvid elolvasta az jsgokat, azutn vgigstlt a v roson, kiad villt keresve vagy a vrosnak olyan rszt, ahol kellemes volna lakni, m az jonnan plt krzetet kellemesnek, de unalmasnak tallta. Nagyon tetszett ne ki az bl tloldalnak ltkpe, s a folytorkolat a spanyol oldalon, s Fuenterraba reg, szrke sziklja, a mellle sorjz hzak csillog fehrsge s a barna hegyek a kk rnykokkal. Azon tndtt, mirt vonult el olyan gyor san a vihar, s gy gondolta, csak az szaki szle jtt be a Vizcayai-bln t. Vizcaya baszk tartomny, lejjebb van a parton, jval San Sebastianon tl. A hegyek, amelyeket run hatrvros hzteti felett lt, Guipzcoban van nak, s mgttk fekszik Navarra. s mit keresnk mi itt, gondolta, mit keresek n itt, minek mszklok egy ten gerparti dlhelyen s nzem a frissen ltetett magnli kat s kurva mimzkat s lesem a szoba kiad kirst
50

lbaszk villkon? N em dolgoztl elg kemnyen ma reg gel, hogy ennyire elhlytsd az agyad, vagy ez mg a teg naprl m aradt msnapossg? Igazbl egyltaln nem dolgoztl. s j lesz hamar nekiltni, m ert minden tl gyorsan trtnik, s visz magval, s m r ksz is vagy, mire szhez trnl. Taln m r most is ksz vagy. R end ben. Ne kezdd megint. Legalbb ezt szben tartod. s vgigmenet a vroson tekintett lesebb tette a keser sge, szeldtette a nap hamvas szpsge. A tengeri szl tfjt a szobn, s Dvid vllt s vknyt kt prnnak tmasztva, a harmadikat a feje mg trve olvasott. Ellmosodott az ebdtl, de bell resnek rez te magt, annyira vrta a lnyt, ezrt olvasott s vrt. Aztn hallotta az ajtt nylni, s Catherine bejtt, s egy pillanatra nem ismerte meg. Ott llt, kezt a kasmirpulverre tette a melle al, s zihlt, m int aki futott. - Jaj, nem - mondta. - Nem. Aztn az gyon fekdt, a finak szortotta a fejt, s azt m ondta: - Nem. Nem. Krlek, Dvid. Ht te egyltaln nem ? Dvid a mellkashoz szortotta a fejt, amelyet sim nak, rvidre nyrtnak s rdesen selymesnek rzett, ahogy a lny jra s jra nekinyomta. - M it tettl, rdg? Felemelte a fejt, rnzett, ajka az ajkra tapadt, jobbra-balra hzogatta, s gy helyezkedett el az gyon, hogy teste az vhez szorult. - Most m r elmondhatom - mondta. - Olyan boldog vagyok. Olyan nagy lehetsg volt. M ost az j nd va gyok, s ezt ki kellene prblnunk. - H add lssam.
51

- M egm utatom , de hadd menjek el egy percre. Mikor visszajtt, megllt az gynl, s az ablakon t resett a napfny. Lecssztatta a szoknyjt s meztlb volt, csak a pulvert s a gyngyket hagyta magn. - Jl nzz m eg - mondta. - M e rt most ilyen vagyok. Jl megnzte a hossz, barna lbakat, az egyenes tart sit testet, a barna arcot s a szoborszerben mintzott szksbarna fejet, Catherine pedig t nzte, s azt m ondta: - Ksznm. - Hogy csinltad? - E lm ondhatom az gyban? -- Ha gyorsan elmondod. - Nem . Lassan. H add m ondjam el. Elszr tkz ben tmadt az tletem, valahol Aix en Provence utn. Nimes-ben, azt hiszem, a kertben stltunk. D e nem tudtam, hogyan kellene csinlni s hogyan mondjam meg nekik. Aztn kigondoltam, s tegnap dntttem. Dvid vgigsimtotta kezt a lny fejn a nyaktl a feje bbjn t a homlokig. - H add mondjam el - folytatta Catherine. - T udtam , hogy Biarritzban vannak j fodrszok az angolok miatt. Amikor odartem, elmentem a legjobb helyre, s azt m ondtam a fodrsznak, hogy fslje egszen elre, s elrefslte, s az orromig rt, alig lttam tle, s azt m ondtam, hogy vgja le, olyan rvidre, mint egy fit, aki interntusba kerl. Melyik interntusba, krdezte, s n azt m ondtam, hogy Etonba vagy W inchesterbe, mert csak ezekre emlkeztem, no meg Rugbyra, de azt vg kpp nem akartam. Azt krdezte, melyik legyen. n erre azt m ondtam, Eton, de teljesen elre krem. Mikor befe jezte, olyan voltam, mint a legcsinosabb lny, aki valaha is Etonba jrt, aztn egyre rvidebbre vgattam vele, mg
52

m r sz sem volt Etonrl, s aztn mg rvidebbre vgat tam vele. Akkor azt mondta, ez nem Eton frizura, mademoiselle. Erre n azt m ondtam, nem Eton frizurt aka rok, m onsieur, de gy tudtam csak elmagyarzni, mit akarok, s madam e, nem mademoiselle. Akkor mg rvidebbre vgattam, s mg rvidebbre vgattam, s most vagy csodlatos, vagy rmes. N em bnod, hogy a hom lokom ba lg? Mikor Eton volt, a szemembe hullott. - Csodaszp. - Irtra klasszikus stlus - m ondta a lny. - De olyan a tapintsa, m int egy llat. T apintsd meg. Megtapintotta. - Ne trdj azzal, hogy tl klasszikus - m ondta a lny. - A szm ellenslyozza. Most szeretkezznk. Elrehajtotta a fejt, Dvid a fejn t leemelte rla a pulvert, majd lehzta a karjrl, s a nyaka fl hajolt, hogy kinyissa a gyngysor csatjt. - N em , hagyd. Htra dlt az gyon, kt barna lbt szorosan ssze zrta, fejt a sima lepedre tette, s a gyngyk oldalt le cssztak melle dombjrl. Szemt behunyta, karjt ki nyjtotta az oldala mellett. j n volt, mg a szja is megvltozott. Nagyon szablyosan llegzett, s azt m o n d ta : - Csinlj vgig mindent. Az elejtl. A legeslegclejtl. - Ez az eleje? - Jaj, igen. Es ne vrj tl sok. N em , ne vrj... jszaka mellgmblydtt, fejt a mellkasa al tette, s lgyan simogatta keresztbe, egyik oldaltl a msikig, aztn felhzdott, ajkra tette az ajkt, karjval krlfog
53

ta, s azt m o n d ta : - s kedves s olyan hsges vagy, mikor alszol, s csak nem bredtl fel, csak n e m bredtl fel. Azt gondoltam , hogy nem is fogsz, s ez olyan des rzs volt. Olyan h voltl hozzm. Azt hitted, lom volt? N e bredj fel. Elalszom, de ha nem alszom el, akkor vad lny leszek. Aki bren marad s vigyz rd. Te alszol, s tudod, hogy itt vagyok. Krlek, aludj el. Reggel, m ikor felbredt, az des test, amelyet oly jl ismert, mellette fekdt, s nzte s ltta a pcoltfabarna vllakat s nyakat s a vilgos szksbarna fejet szorosan maga mellett; gy fekdt, simn, m int egy kis llat. Lejjebb hzdott az gyon, a lny fel fordult, s megcskolta a homlokt, a haja az ajka al kerlt, aztn a szemt s gyengden a szjt. - Alszom. - n is aludtam. - T ud o m . Tapints meg, hogy milyen furcsa. Egsz jjel olyan csodlatos volt, hogy ilyen furcsa. - N em furcsa. - M ondd meg, ha gy gondolod. O, milyen csodlato san sszeillnk. Aludjunk mg m ind a ketten. - Aludni akarsz? - M in d a ketten aludjunk. - Megprblom. - Alszol ? - Nem. - Krlek, prbld meg. - Prblom. - Akkor hunyd le a szemed. Hogy tudnl elaludni, ha nem hunyod le a szemed? - Szeretlek nzni gy reggel, hogy milyen j s furcsa vagy.
54

- Jl tettem, hogy kitalltam? - Ne beszlj. - Csak igy lehet lelasstani a dolgokat. En mr megtet tem. N em rzed? Persze hogy rzed. N em rzed, hogy most s most s most, mint ahogy egytt ver a szvnk, az ppen olyan... T ud o m , hogy csak ez szmt, de mi nem szmolunk, s oly des s j, oly j s des... Visszajtt a nagy szobba, lelt a tkr el, s kritikusan nzegetve magt megfslkdtt. - Reggelizznk gyban - mondta. - s nagyon zlltt dolog lenne, ha pezsgt innnk? Jfajta szrazban van nekik Lansonjuk s Perrier-Jout-jk. Csengethetek? - Igen - mondta Dvid, s bement tusolni. Mieltt egszen megeresztette volna a vizet, hallotta, hogy a lny telefonl. M ire kijtt, Catherine nagyon nneplyesen lt az gyban, kt prnnak dlve; mind a ngy prnt, rende sen kirzva, nekitmasztotta az gyfejnek. - Vizes hajjal is jl nzek ki? - Csak nedves. Ledrzslted a trlkzvel. - Vghatom homlokban rvidebbre is. M agam is meg tudom csinlni. Vagy megcsinlhatod te. - Szeretnm, ha a szemedig rne. - Taln majd fog - mondta a lny. - Ki tudja. Taln beleununk a klasszikusba. s ma egsz dlben kinn m a radunk a parton. Messzire elmegynk, s igazn leslhe tnk, mikor az emberek bejnnek ebdelni, aztn elme hetnk St. Jeanba, a Bar Basque-ba ebdelni, ha meg heztnk. D e elbb elviszel bennnket a partra, m ert az ktelez.
-J.
55

D vid odahzott egy szket, kezt a lny keze mell tette. Catherine rnzett, s azt mondta: - K t nappal ezeltt m egrtettem mindent, s akkor az abszint ellene fordtott. - T u d o m - m ondta Dvid. - Nem tehetsz rla. - D e megbntottalak az jsgkivgsokkal. - N e m - f e l e l t e a fi.-M egprbltad. D e nem sikerlt. - N agyon sajnlom, Dvid. Krlek, higgy nekem. - M indenkinek vannak furcsa gondolatai, amelyek fontosak neki. N em tehettl rla. - N e m - m ondta a lny, s a fejt rzta. - Akkor semmi baj - felelte Dvid. - N e srj. Nincs semmi baj. - Sose szoktam srni - m ondta a lny. - D e most nem tudom visszatartani. - T u d o m , s gynyr vagy, mikor srsz. - N em . N e m ondd ezt. D e ugye, mg sose srtam? - Soha. - Rossz lesz neked, ha m g kt napig itt m aradunk a parton? Eddig nem volt m dunk frdni, s szamrsg lenne, hogy itt jrtunk s nem frdtnk. Hova megynk innen? O. M g nem dntttk el. M a este vagy reggel valsznleg eldntjk. T e hova mennl? - Azt hiszem, brhol j lenne - felelte Dvid. - Akkor lehet, hogy oda megynk. - Nagy hely. - D e j egyedl lenni, s n szpen becsomagolom a holminkat. - N em sok csomagolnival van, csak be kell raknunk a toalettcuccot s becsukni kt koffert. - Elmehetnk reggel, ha akarod. n igazn nem szeret nk semmit tenni ellened vagy rossz hatssal lenni rd.
56

A pincr kopogott az ajtn. - M r nem volt Perrier-Jout, madame, gy ht Lansont hoztam. A lny abbahagyta a srst, s Dvid, akinek a keze mg mindig kzel volt az vhez, azt m o n d ta : - T udom .

57

H A T O D IK F E J E Z E T

A reggelt a Pradban tltttk, s m ost egy vastag kfal pletben ltek. Hvs s nagyon rgi plet volt. A fa lak m entn hordk lltak. Az asztalok rgiek s vastagok voltak, a szkek kopottak. Vilgtst a helyisg az ajtn t kapott. A pincr kt pohr manzanillt hozott, amely a Cdiz kzelben fekv, Marismas nev sksgrl szr mazott, s vele vkony janin .serrawo-szeleteket, makkon hizlalt disznk ersen fstlt sonkjt, s fnyes vrs, fszeres salchichn-1, egy msik, mg fszeresebb stt szn kolbszt Vich vrosbl s szardellt meg fokhagy ms olvabogyt. Megettk, s mg ittak a knny, diz manzanillbl. Catherine keze gyben egy spanyol-angol nyelv knyv fekdt az asztalon, Dvid keze gyben egy halom jsg. K inn meleg volt, de benn az reg pletben hvs, s az reg pincr megkrdezte: - Krnek gazpacht? M egint teletlttte a poharukat. - Gondolja, hogy a senoritnak zleni fog? - Maga van nyeregben m ondta a pincr komolyan, mintha egy kancrl beszlne. Nagy tlban hozta, a jg egytt szklt a ropogs ub o r kaszeletekkel, paradicsommal, fokhagyms kenyrrel, zld s piros paprikval a durvn darlt borssal zestett folyadkban, amelynek enyhe olaj- s ecetze volt. - Saltaleves - mondta Catherine. - Irt finom.
58

- Es gazpacho mondta a pincr. M ost Valdapenast ittak egy nagy kancsbl, s ez kez dett hatni a marismeno utn, csak ideiglenesen fogta viszsza az enyht gazpacho, amelyen magabiztosan fellke rekedett. Egyre jobban hatott. - Milyen bor ez? - krdezte Catherine. - Afrikai bor - felelte Dvid. - M indig azt mondjk, hogy Afrika a Pireneusokban kezddik - mondta Catherine. - Emlkszem, mennyire tetszett, mikor elszr hallottam. - Ez is egy flletes monds - felelte Dvid. - Ennl bonyolultabb a dolog. Idd s ksz. - D e honnan tudjam, hol kezddik Afrika, ha sosem jrtam ott? Az emberek mindig olyan csavaros dolgokat mondanak. - Persze. D e rjssz. - A baszk vidk egyltaln nem Afrika, nem is eml keztet arra, amit Afrikrl hallottam. - Asturias sem az, Galcia sem, de ha beljebb kerlsz a partrl, akkor gyorsan Afrikv vlik. - De m irt nem festettk meg soha ezt az orszgot? krdezte Catherine. - A httrben mindig az Escorial mgtti hegyek vannak. - A Sierra - m ondta Dvid. - Senki sem vette volna meg Castilla kpt, ha olyan, amilyennek te lttad. Itt sose voltak tjkpfestk. A festk azt festettk, amit ren deltek tlk. - Kivve Greco Toledjt. Borzaszt, hogy itt van ez a csodlatos orszg, s nincs fest, aki megfesse - mondta Catherine. - M it egynk a gazpacho utn ? - krdezte Dvid. A tu lajdonos, alacsony, kzpkor, vaskos, szgletes arc
59

frfi, odajtt hozzjuk. - g y gondolja, hogy valami hs telt kellene ennnk. - H a y solomillo muy bueno szvskodott a tulajdonos. - K sznm , nem krnk - mondta Catherine. - Csak egy saltt. - Igyanak legalbb egy kis bort - mondta a tulajdonos, s teletltette a kancst a p u lt mgtt ll hord csapj bl. - N e m volna szabad innom - m ondta Catherine. - N e haragudj, hogy ilyen sokat beszlek. Ne haragudj, ha bu tasgokat mondtam. Szoktam. - N agyon rdekes dolgokrl beszlsz, s nagyon jl, ahhoz kpest, hogy milyen meleg van ma. Beszdess tesz a bor? - Ez ms beszdessg, m int az abszinttl - felelte Catherine. - Elkezdtem a j j letet, s most m r olva sok, s kifel is figyelek, s igyekszem nem olyan sokat magamra gondolni, s tartani is fogom ehhez magam, de ebben az vszakban nem kellene vrosban laknunk. T a ln elmegynk. Egsz ton idefele csodlatos festenivalkat lttam, de nem tudok festeni, sose tudtam. Csod latos dolgokat tudnk leirni, de mg egy levelet sem tu dok megrni, hogy az ne legyen hlye. Sose akartam vol na fest vagy r lenni, mg ebbe az orszgba nem jttem. M ost meg olyan, mintha az ember mindig hes volna, s nem tud semmit tenni ellene. - Az orszg itt van. N em kell semmit tenned ellene. M indig itt van. A Prado itt van - m ondta Dvid. - M inden csak nmagunkon keresztl van - felelte a lny. - s n nem akarok meghalni s elmlni. - Tid az utunk minden mrfldje. Az egsz srga tj s a fehr hegyek s a szlben szll pelyva s az t menti
60

hossz jegenyesorok. Tudod, hogy mit lttl s mit reztl, s az a tid. Nem a tid Grau du Roi s Aigues Mortes s az egsz Camargue, amin tbicikliztnk? Ez is olyan lesz. - De mi lesz, ha meghalok? - Akkor meghaltl. - D e az elviselhetetlen, hogy halott legyek. - Akkor ne hagyd, hogy megtrtnjen, amg meg nem trtnik. Nzd a vilgot, flelj s rezz. - Es ha nem emlkszem r? Dvid gy beszlt a hallrl, mintha nem szmtana. A lny megitta a bort, s felnzett a vastag kfalra, ame lyen csak kicsi, rcsos ablakok voltak, magasan, s egy keskeny utcra nyltak, ahov nem sttt be a nap. Az ajt azonban egy rkdra s a tr kopott kvein visszave rd napfnyre nylott. - H a elkezdesz nmagadon kvl lni - mondta Catherine m inden veszlyess vlik. Taln jobb, ha vissza , megyek a mi sajt vilgunkba, a te s az n vilgomba, amelyet n talltam ki, vagyis mi talltunk ki. Abban a vilgban n nagyon sikeres voltam. Alig ngy httel ez eltt. Azt hiszem, megint az leszek. Hoztk a saltt, s ott volt zldje a stt asztalon, s napfny az rkdon tl a plazn. - Jobban rzed magad? - krdezte Dvid. -- Igen - mondta a lny. - Olyan sokat foglalkoztam magammal, hogy megint lehetetlenn vltam, mint egy fest, s n voltam a magam kpe. Rmes volt. Most, hogy megint rendben vagyok, azt remlem, hogy gy marad. Srn esett, s elmlt a hsg. A Palace nagy szobjnak hvs, zsalugter cskozta flhomlyban voltak, eltte egytt frdtek a hossz, mly frdkd mly vizben,
61

aztn kihztk a dugt, s hagytk, hogy a vz teljes erej bl vgigcsapkodjon rajtuk, ahogy rvnyln lefolyt. Leszrtgattk egymst a hatalmas trlkzkkel, aztn gyba fekdtek. Az gyban vgigfjt rajtuk a hvs szel l, amely a zsalugter rsei kztt jtt be az gyig. C athe rine a knykre dlt, llt a tenyerre tmasztotta. Gondolod, hogy j mka lenne, h a megint fiv vltoz nk? N em lenne nehz. - Olyannak szeretlek, amilyen most vagy. - Nagyon csbt. De azt hiszem, Spanyolorszgban nem kne csinlnom. Olyan j m odor orszg. - Maradj olyannak, amilyen vagy. - M irt ms a hangod, mikor ezt m ondod ? Azt hiszem, megteszem. - Ne. M ost ne. - Ksznm a mustot. Szeretkezzem most, mint egy lny, s utna tegyem meg? - Lny vagy. Lny. G ynyr lny, az n Catherine-em. - Igen, a tid vagyok s szeretlek s szeretlek s szeret lek. - N e beszlj. - De igen, beszlek. A te Catherine-ed vagyok s sze retlek, s tudod, hogy mindig, mindig, mindig szeret lek... - Nem kell folyton mondanod. rzem. - Jlesik mondani, s m ondanom kell, s klassz lny voltam, s j lny voltam, s az leszek megint. grem, hogy az leszek. - N em kell mondanod. - De igen, kell. n mondom s m ondom, s te is m on dod. Krlek, most te. M ost te.
62

Sokig mozdulatlanul fekdtek, aztn megszlalt a lny: - gy szeretlek, s olyan j frj vagy. - T e angyal. - Olyat akartl, amilyen voltam? - Alit gondolsz? - Remlem, igen. - Olyat. - szintn meggrtem s meg is tartom. Lehetek most megint fi? - M irt? - Csak egy kicsit. - M irt? - Olyan j volt, s nem hinyzik, de szeretnm. Szeret nk ma este fi lenni az gyban, ha az neked nem rossz. Lehetek? Ha nem rossz neked? - N em szmt, hogy rossz-e nekem. - Akkor lehet. - Igazn akarod? N em akarta azt mondani, hogy igazn muszj-e, s Catherine azt m ondta: -- Nem muszj, de krlek, ha le hetsges. H add tegyem meg, krlek. - Rendben van. - Megcskolta a lnyt, s maghoz szortotta. - Senki sem tudja, hogy ppen ki vagyok, csak mi ket ten. Csak estnknt leszek fi, s nem hozlak knos hely zetbe. Krlek, amiatt ne aggdj. - R endben van, fi. - H azudtam , mikor azt m ondtam, nem muszj. Olyan hirtelen rm jtt ma. Dvid becsukta a szemt, s nem gondolkodott, s Catherine megcskolta, de most messzibbre ment, s Dvid ltta, rezte a ktsgbeesst.
63

- M o s t tvltozol. Krlek. Ne n vltoztassalak t. N e kem kell? R e n d b e n van, megteszem. Most tvltoztl. Igen. T e is segtettl. tvltoztl. T e is segtettl. n csinltam m eg neked, de te is. Igen, te is. Te vagy az n des, drga Catherine-em. T e vagy az n des szp Catherine-em. T e vagy az n lny szeretm, az n des egyetlen lny szeretm. , ksznm, ksznm, des... Catherine sokig fekdi mozdulatlanul, s Dvid azt hit te, elaludt. A ztn nagyon lassan elhzdott, a knykre tmaszkodott, s azt m ondta: - Holnapra csodlatos meglepetst tartogatok magamnak. Dleltt elmegyek a Pradba, s fiknt nzem meg a kpeket. - Feladom - mondta Dvid.

64

H E T E D I K F E JE Z E T

Catherine mg aludt, mikor reggel felkelt s kiment a fennsk fnyes, de, kora reggeli levegjbe. Felment az utcn a dombra a Plaza Santa Anra, megreggelizett egy kvhzban, s elolvasta a helyi lapokat. Catherine a Pradban akart lenni tzkor, amikor kinyit, s eljvetele eltt belltotta az bresztrt, hogy kilenckor felkeltse. Kinn az utcn, a dombra menet maga el kpzelte, ahogy alszik, a gynyr kcos fej gy fekszik a lepedn, mint egy rgi rem, a prna flrelkve, a fels lepedn kirajzoldnak teste hajlatai. Egy hnapig tartott, gondolta, majdnem egy hnapig. Korbban le G rau du Roi-tl Hendaye-ig csak nem kt hnapig. Nem , mert mr Nimes-ben eszbe ju tott. N em volt kt hnap. Hrom hnapja s kt hete va gyunk hzasok, s remlem, hogy mindig boldogg te szem, de ilyesmiben azt hiszem, senki sem segthet senkin. Elg nehz kitartani. Annyi a klnbsg, hogy most meg krdezte, m ondta magnak. Igazn megkrdezte. Elolvasta az jsgokat, kifizette a reggelijt, s kiment a hsgbe, amely visszatrt a fennskra, amikor megvl tozott a szlirny. Bement a hvs, kimrt, bnatosan udvarias bankba, s ott volt a Prizsbl tovbbkldtt postjuk. Felbontotta s olvasgatta a postjt, mg arra vrt, hogy a bankjbl ide, a madridi testvrbankba kl dtt tutalst hosszadalmas, sokablakos formalitssal kszpnzre vltsk.
65

Vgre a vaskos bankjegyeket zakzsebbe gombolva, megint kilpett a vakt napstsbe, s megllt az jsgos nl, hogy megvegye az angol s amerikai lapokat, ame lyeket a reggeli Sud Express hozott. Vett nhny bikaviadal-hetilapot, hogy beljk csavarja az angol nyelv j sgokat, aztn lement a Carrera San Geronimn a Buffet Italianos hvs, bartsgos reggeli flhomlyba. Nem volt ott senki, s eszbe jutott, hogy nem beszlt meg tallkt Catherinc-nel. - M it iszik? - krdezte a pincr. - Srt mondta. - Ez n e m srz. - Nincs srk? - Van. D e ez nem srz. - N y a lja ki - mondta, s jra sszecsavarva az jsgokat kiment, tvgott az ttesten, s visszafele indult, majd balra fordult a Calle Vittoriba, s tovbbm ent a Cervezera Alvarezbe. Lelt egy asztalhoz a ponyvatet alatt az tjrban, s megivott egy nagy pohr hideg csapolt srt. A pincr taln csak trsalogni akart, s valban igazat mondott. Az nem srz volt. Csak pontosan fogalma zott. N em szemtelenkedett. N em kellett volna azt m o n dania, s nincs r mentsge. Szarul viselkedett. Megivott mg egy srt, s hvta a pincrt, hogy fizessen. - Y la Senor a? - krdezte a pincr. - A Museo dl Pradban. Elmegyek rte. - Akkor a viszontltsra m ondta a pincr. Egy lejts mellkutcn lervidtve az utat visszament a szllodba. A kulcs a portn volt, gy ht felliftezett az emeletkre, s letette az jsgokat s a postt az asztaluk ra, s a pnz nagy rszt bezrta a brndjbe. A szobt mr rendbe hoztk, s a rednyt leengedtk, vdekezsl
66

a forrsg ellen, gy ht a szobban stt volt. M egmos dott, aztn tvlogatta a postjt, kivett ngy levelet, s a farzsebbe tette. Magval vitte a New York Herald, a (Chicago Tribn s a London Daily M a il prizsi kiadst a hotel brjba, tkzben megllt a portn, leadta a kul csot, s megkrte a recepcist, mondja meg a madamenak, ha visszatr, hogy a brban van. Lelt egy brszkre a pultnl, s egy marismen-1 ren delt, aztn kinyitotta s elolvasta a leveleit, mikzben eszegette a fokhagymaz olajbogykat a kistnyrrl, amelyet a csapos elbe rakott. Az egyik levlben kt, havi folyiratokbl kivgott recenzi volt a regnyrl, elol vasta ket, de nem rezte, hogy vele foglalkoznak vagy brmivel, amit rt. Visszarakta az jsgkivgsokat a bortkba. Megrt s rrz kritikk voltak, de neki nem jelentettek semmit. Ugyanilyen kznnyel olvasta el a kiad levelt. A knyv jl fogy, s taln kelend lesz szig, br ilyesmit sohasem lehet elre megmondani. Eddig azonban ktsgkvl na gyon j kritikai fogadtatsban rszeslt, s nyitva az t a kvetkez knyve eltt. Nagy elny, hogy ez a msodik s nem az els regnye. Tragikus, hogy milyen gyakran az els regny az egyetlen j regny, amire sok amerikai rnak futja. D e ez, folytatta a kiadja, a msodik, bevl totta mindazt az gretet, amivel az els biztatott. R end hagy nyr van New Yorkban, hideg s ess. Uramisten, gondolta Dvid, a fene ott egye meg a nyarat New York ban, s a fene egye meg azt a keskeny ajk Coolidge-ot, aki magas kemnygallrban pisztrngozik egy halte nyszt telepen a Fekete-hegyekben, amit a sziktl s a csejenektl loptunk el, s a hzilag fztt gint vedel r kat, akik azon tprengenek, tud-e a babjuk charlesto67

nozni. s a fene ott egye az gretet, amit bevltott. M i lyen gretet, kinek ? A Diai-nak, a Booknmn-nek, a N ew Republic-nak ? Szval biztatott vele. H add biztassalak az gretemmel, amit be fogok vltani. Lszar az egsz. - J reggelt, fiatalem ber- m ondta egy hang. - Valami rt bosszsnak ltszik. - J reggelt, ezredes r - felelte Dvid, s hirtelen fel vidult. - Mi a csudt keres maga itt? A mlykk szem , fakszke haj ezredes, akinek n a p barntott arca olyan volt, mintha kovakbl faragta volna ki egy fradt szobrsz s beletrtt a vsje, felemelte D vid pohart, s megkstolta a marismen-x. - Hozzon nekem oda az asztalhoz egy veggel abbl, amit ez a fiatalember iszik m ondta a csaposnak. - H i d e get hozzon. Jg nem kell bele. Hozza azonnal. - Igen, uram - mondta a csapos. - Meglesz, uram. - Jjjn velem - mondta az ezredes Davidnek, s a sarokban ll asztalhoz vezette. - Nagyon jl nz ki. - n is. John Boyle ezredes sttkk ltnyt viselt, melynek szvete merevnek, de szellsnek ltszott, kk inget s fekete nyakkendt. - En mindig jl vagyok - mondta. Akar valami munkt? - Nem - felelte Dvid. - Csak gy rvgja. Meg sem krdezi, mi volna az. - Az ezredes hangja olyan volt, mintha poros torokbl khg n fel. Hoztk a bort, a pincr teletlttt kt poharat, s kis tlkkban fokhagyms olajbogyt s mogyort tett elbk. - Ringli nincs ? - krdezte az ezredes. - M i f l e e z ? A csapos mosolygott, s elment a ringlirt.
68

- Kitn bor - mondta az ezredes. - Elsrend. M in dig bztam benne, hogy javulni fog az zlse. Nos, mirt nem kell a munka? pp most fejezett be egy knyvet. - A mzesheteinkben vagyunk. - Ostoba kifejezs - m ondta az ezredes. - Sose szeret tem. Olyan ragadsnak hangzik. Mirt nem azt mondja, hogy nemrg nslt meg? Mindegy. Amgy is hasznl hatatlan lenne. - Milyen munkrl volt sz? - M ost mr felesleges beszlni rla. Kit vett el ? Ism e rem? - Catherine Hillt. - Az apjt ismertem. Fura figura volt. Autbalesetben halt meg. A felesge is. - En nem ismertem ket. - Maga nem ismerte ket? - Nem. - Furcsa. De teljesen rthet. Nem sokat vesztett vele mint apssal. Az anya nagyon magnyos volt lltlag. Hlyesg felntt embereknek gy meghalni. Hol tallko zott a lnnyal ? - Prizsban. - Van egy ostoba nagybtyja, aki ott lakik. Semmit r alak. Ismeri? - Lttam lversenyen. - Longchamps-ban s Auteuil-ben. Nem szhatta meg. - Nem a csaldjt vettem el. - Persze hogy nem. De mgis azt veszi el. Elve vagy holtan. - A nagybcsikat s nagynniket nem. - Mindegy, rezze jl magt. Tudja, tetszett a knyve. Jl fogyott?
69

- M eglehetsen jl. - Mlyen m eghatott - mondta az ezredes. - lnok egy csirkefog maga. - Maga is, John. - Remlem is mondta az ezredes. Dvid szrevette Catherine-t az ajtban, s felllt. A lny odajtt hozzjuk. - Ez Boyle ezredes - mondta Dvid. - dvzlm, kedves. Catherine rnzett, mosolygott, s lelt az asztalhoz. Dvid figyelte, s gy ltta, mintha visszatartan a lleg zett. - Eradt vagy ? - krdezte. - Azt hiszem. - Igyon egy pohrral - mondta az ezredes. - Nem kaphatnk egy abszintot? - De igen - m ondta Dvid. - En is iszom egyet. - Nekem ne - m ondta az ezredes a csaposnak. - Ez az veg tmelegedett. Tegye vissza a htbe, s hozzon ne kem hideget egy pohrral. - Szereti az igazi Pernod-t? - krdezte aztn Catherine-tl. - Igen - m ondta az. - Flnk vagyok az emberekkel, s az segt. - Kitn ital - mondta az ezredes. - Csatlakoznk m a gukhoz, de ebd utn dolgoznom kell. - Bocsss meg, hogy nem beszltk meg a tallkt mondta Dvid. - Itt nagyon kellemes. - Bementem a postrt a bankba. Sok jtt neked. A szobban hagytam. - Nem rdeke] - mondta Catherine.
70

- Lttam a Pradban, mikor a Greckat nzegette mondta az ezredes. - n is lttam magt - felelte a lny. - M indig gy nzi a kpeket, mintha m ind a mag volna, s azt mrlegeln, hogyan kellene ket megfelelen felakasztani? - Alighanem - m ondta az ezredes. - Maga mindig gy nzi ket, mintha egy harcias trzs ifj fnke volna, aki megszabadult a tancsosaitl, s nzi a mrvny L dt a hattyval? Catherine sttbarna arca elpirult, s elbb Davidre, aztn az ezredesre nzett. - Kedvelem magt - mondta. - M ondjon mg ilyet. - n is kedvelem magt - mondta az ezredes. - s irigylem Dvidt. Olyan ember, amilyet elkpzelt mag nak? - H t nem tudja? - Nekem a lthat vilg lthat - mondta az ezredes. Igyon mg egy kortyot abbl a szz igazsgszrumbl. - M ost nincs r szksgem. - M ost nem flnk? Akkor is igya meg. Jt tesz mag nak. Maga a legbarnbb fehr lny, akit valaha is lttam. He ht az apja is nagyon barna volt. - Biztos az brt rkltem. Anym nagyon vilgos bor volt. - t nem ismertem. - Jl ismerte az apmat? - Elg jl. - Milyen volt? - Nagyon nehz s elbvl ember. Maga igazn f lnk? - Igen. Krdezze meg Dvidtl. - Irt gyorsan tl fog jutni rajta.
71

- M aga tlpett rajta. Milyen volt az apm? - A legflnkebb ember, akit ismertem, s tudott a legelbvlbb is lenni. - N eki is Pernod-t kellett bevennie? - M indenflt bevett. - Emlkeztetem r? - Egyltaln nem. - Az j. s Dvid? - Egy cseppet sem. - Az mg jobb. H onnan tudta a Pradban, hogy fi vagyok ? - M irt ne lenne az ? - Csak tegnap este kezdtem el jra. Csaknem egy h napig lny voltam. Megkrdezheti Dvidt. - N em kell azt mondania, hogy megkrdezheti Dvi dt. M ost ppen micsoda? - Fi, ha nincs ellene kifogsa. - Semmi bajom vele. D e nem az. - Csak ki akartam mondani - m ondta Catherine. -Most m r, hogy kimondtam, nem kell finak lennem. De a Pradban csodlatos volt. Ezrt akartam Davidnek el meslni. - Rengeteg ideje lesz, hogy Davidnek elmeslje. - Igen. M indenre van bven idnk. - M ondja el, hol barnult le ennyire - mondta az ezre des. - T udja, hogy milyen barna? - Le G rau du Roi-ban, aztn meg la Napoule-tl nem messze. Volt ott egy kis bl, s egy svny vitt le hozz a fenyerdn keresztl. Az trl nem lehetett ltni. - M ennyi idbe tellett, mg gy lebarnult? - gy hrom hnapba. - s mihez kezd vele?
72

- Viselem - mondta a lny. - Nagyon jl ll az gyban. - N em kellene a vrosban elpocskolni. - A Prado nem pocskols. N em igazn viselem. A barnasg n magam vagyok. Igazbl ilyen barna va gyok. A nap csak elhvja. Br mg barnbb lehetnk. - Akkor taln lesz is - mondta az ezredes. - Van mg ms is, aminek elre rl? - M inden nap - felelte Catherine. -- M inden egyes napnak elre rlk. - s a mai j nap volt ? - Igen. T udja, hogy az volt. Ltott. - M eghvhatom Daviddel egytt ebdre? - Igen - m ondta Catherine. - Felmegyek s tltzm. Megvrnak? - Nem akarod meginni az italodat? - krdezte Dvid. - Nem. rdekel - mondta a lny. - N e aggdjatok miat tam. Nem leszek flnk. Az ajthoz m ent, s mindketten utnanztek. - Nagyon nyers voltam? - krdezte az ezredes. - Re mlem, nem. Nagyon szp lny. - Remlem, hogy elg j vagyok neki. - Az. s magval mi van? - Azt hiszem, minden rendben. - Boldog? - Nagyon. - Ne felejtse, hogy mindig minden j, mg el nem rom lik. M ajd szreveszi, ha elromlott. - Gondolja? - Egszen biztos vagyok benne. Az nem szmt, hogy maga hiszi-e. Akkor m r semmi sem szmt. - Milyen gyorsan mlik el ? - n nem m ondtam azt, hogy gyorsan. M ire gondol?
73

- Bocsnat. - Most megvan, ht lvezzk. - lvezzk. - Ltom. M g valami. -M i? - Nagyon vigyzzon r. - Csak ezt kellett elmondania? - Mg valami aprsg. A kell rossz. - Mg nincs semmi kell. - E m beribb a kellt kivgezni. - E m beribb ? - Jobb. Egy darabig klnbz emberekrl beszlgettek, az ezredes vrlztan, aztn Dvid szrevette, hogy Cathe rine bejn az ajtn, fehr msciyem ruhban, hogy m eg mutassa, milyen barna. - Maga igazn rendkvl szp - mondta Catherine-nek az ezredes. - D e igyekezzen mg jobban leslni. - Ksznm. Igyekszem majd - mondta a lny. Ugye, nem kell most kimennnk a hsgbe? Nem lhet nnk itt a hvsben? Ehetnk itt a grillben. - n hvtam meg magukat e b d re - m o n d ta az ezredes. - N em , nem. Mi hvjuk meg magt. Dvid bizonytalanul felllt. M ost m r tbben voltak a pultnl. Lenzett az asztalra, s ltta, hogy Catherine ita lt is megitta, nemcsak a magt. N em emlkezett r, hogy mikor itta meg. A szieszta ideje volt, az gyon fekdtek, s Dvid, aki korbban harm adrszt felhzta az egyik rednyt, az gytl balra es ablak vilgossgban olvasott. A fnyt az utca tloldaln ll plet verte vissza. A rednyt
74

nem hzta fel elg magasra ahhoz, hogy rlsson az gre. - Az ezredesnek tetszett, hogy ilyen barna vagyok mondta Catherine. - Alegint ki kell m ennnk a tenger hez. Meg kell tartanom a szinemet. - M ehetnk, amikor csak akarod. - Az remek lesz. M ondhatok valamit? Muszj. -M it? - N e m vltoztam vissza lnny az ebdhez. Rendesen viselkedtem ? - N e m vltoztl vissza? - Nem. Baj ? s most a fid vagyok, s m indent megte szek, amit akarsz. Dvid tovbb olvasott. - Haragszol ? - Nem. - Kijzanodtam, gondolta. - Most egyszerbb. - Nem hinnm. - Akkor vigyzni fogok. Ma dleltt m indent, amit csinltam, olyan helyesnek, szpnek, tisztnak s jnak reztem a napfnyben. Nem prblhatnm meg most, s majd megltjuk ? - Inkbb ne. - Megcskolhatlak s megprblhatom. - Nem , ha te fi vagy, s n is fi vagyok. gy rezte, a mellkast egy vasrd fogta t egyik szlll a msikig. - N em kellett volna beszlned rla az ezre desnek. - D e ht ltott engem. hozta fel, s m indent tudott s megrtett. Nem volt butasg elmondani neki. gy jobb. A bartunk. Ha n mondom el neki, nem beszl rla. Ha nem m ondom el, joga van hozz.
75

- Nem bzhatsz ennyire az emberekben. - A z em berek nem szmtanak. Csak te szmtasz. M sokkal sose csapok botrnyt. - gy rzem, mintha vasba volna prselve a mellka som. - De kr. Az enym olyan boldog. - des Catherine. - Ez j. Hvj Catherine-nek amikor csak akarsz. n a te Catherine-ed is vagyok. M indig Catherine vagyok, ami kor szksged van r. Legjobb, ha alszunk, vagy kezdjk el, s megltjuk, mi lesz? - Elbb fekdjnk nyugodtan a sttben - m ondta Dvid, s leengedte a rednyt. O tt fekdtek egyms mel lett a Palace nagy szobjban az gyon, M adridban, ahol Catherine elment a Museo dl Pradba fiknt vilgos nappal, s most meg akarja m utatni a stt dolgokat a vilgossgban, s a vltozsok, gy rezte, sohasem r nek vget.

76

NYOLCAD11< FiiJHZHT

A Buen Retiro reggel olyan de volt, mintha erd volna. M inden zld volt, a fk trzse sttlett, s a tvolsgok mind megvltoztak. A t nem volt ott, ahol azeltt, s amikor megpillantottk a fk kztt, mintha teljesen megvltozott volna. - Menj elre - mondta a lny. - Nzni akarlak. gy ht elfordult tle, lement egy pdhoz, s lelt. Nagy tvolsgra egy tavat ltott, s tudta, hogy messze van ahhoz, hogy valaha is odajussanak. O tt lt a pdon, s a lny lelt mellje, s azt m ondta: - Nincs semmi baj. De a Retirban a lelkiismeret-furdals vrt r, s mos tanra olyan ers lett, hogy azt mondta Catherine-nek, tallkozzanak a Palace kvhzban. - Nincs semmi bajod? Akarod, hogy veled menjek? - Nem. Jl vagyok. Csak el kell mennem. - Ott tallkozunk - mondta a lny. Aznap reggel klnsen szp volt, s kzs titkuktl elmosolyodott, visszamosolygott r, s magval vitte lelkifurdalst a kvhzba. Nem gondolta volna, hogy eljut odig, de eljutott, s ksbb, mikor Catherine m eg rkezett, m r a msodik abszintjval vgzett, s eltnt a lelkifurdals. - Hogy vagy, rdg? - krdezte. - n a te rdgd vagyok - mondta a lny. - Kaphatok n is egyet ?
77

A pincr, aki rlt, hogy Catherine olyan csinos s vidm, elment, pedig azt krdezte: - Mi bajod volt? - Rohadtul reztem magam, de most mr jl vagyok. - Olyan rossz volt? - N e m - hazudta Dvid. A lny a fejt rzta: - Nagyon sajnlom. Azt remltem, hogy egyltaln nem lesz rossz. - Elmlt. - Az j. Olyan remek, hogy itt vagyunk nyron, s senki ms nincs itt. Valamit kigondoltam. - M ris? - M aradhatunk itt, s nem megynk a tengerhez. Ez most a mink. A vros, meg ez itt. Itt maradhatunk, aztn visszavezethetnk egszen la Napoule-ig. - M r nem sok varicink maradt. - N e mondd. ppen csak elkezdtk. - Igen... visszamehetnk oda, ahonnan elindultunk. - Persze, s vissza is megynk. - N e beszljnk rla - m ondta Dvid. rezte, hogy megint rjn, s ivott egy nagy kortyot a poharbl. - Nagyon furcsa - mondta. - Ennek az italnak ponto san olyan az ze, m int a lelkifurdalsnak. Tisztra olyan ze van, s mgis elviszi a lelkifurdalst. - N em rlk, hogy ezrt kell innod. Mi nem ilyenek vagyunk. N em lehetnk ilyenek. - Taln n igen. - Nem lehetsz. - Hosszt kortyolt a poharbl, aztn mg egyet, krltekintett, majd Davidre nzett. - Meg tudom csinlni. Nzd s figyeld, mikor megtrtnik. Itt a Palace kvzteraszn, M adridban, s ltni lehet a Pradt s az utct s a locsolfejeket a fk alatt, teht ez
78

valsg. Irt kemny dolog. De meg tudom csinlni. V gignzheted. Figyelj. A szm megint lny, s egszen az vagyok, akit te igazn akarsz. Nem csinltam meg? M ondd meg. - Nem muszj megcsinlnod. - Szereted, ha lny vagyok? - krdezte Catherine na gyon komolyan, aztn elmosolyodott. - Igen mondta Dvid. - Akkor j - mondta a lny. - rlk, hogy valaki szereti, m ert olyan kurvra unalmas. - Akkor ne csinld meg. - Nem hallottad, mikor azt m ondtam, hogy m r meg csinltam? Nem nzted, mikor csinltam? Azt akarod, hogy htracsavarjam s kettszaktsam magam, mert nem tudsz dnteni? M ert nem tartasz ki semmi mellett? - s lelltod magad? - M irt lltsam le magam? Lnyt akarsz, igaz? Nem akarod mindazt, ami vele jr? Jeleneteket, hisztrit, ha zug vdaskodst, szeszlyessget? Lelltom magam. Nem hozlak knos helyzetbe a pincr eltt. N em hozom knos helyzetbe a pincrt. Elolvasom azt a nyavalys pos tt. Felkldhetnk valakit, hogy hozza le a postmat? - Felmegyek s lehozom. - Nem. N em akarok itt maradni egyedl. - Igazad van - m ondta Dvid. - Ltod? Pzrt m ondtam, hogy kldjnk valakit rte. - Egy botones-nek nem adjk oda a szoba kulcst. Azrt mondtam, hogy n megyek. - T l vagyok rajta-m o n d ta Catherine. - N em fogok gy viselkedni. M irt viselkedjem gy veled? Nevetsges s idtlen. Olyan szamrsg volt, hogy mg bocsnatot sem krek rte. Amellett amgy is fel kell mennem a szobba.
79

- M ost ? - M ert egy francos n vagyok. Azt gondoltam, ha lny leszek s lny maradok, akkor legalbb lesz kisbabm. M g csak az sem. - Ez lehet az n hibm. - N e beszljnk hibkrl. T e maradj itt, s n lehozom a postt. Elolvassuk s derk, j, rtelmes, amerikai tu ristk lesznk, akik csaldtak, m ert nem a megfelel id szakban jttek Madridba. Ebdnl Catherine azt m ondta: - Visszamegynk la Napoule-ba. O tt nincs senki, s mi csendesek s jk le sznk, s dolgozunk s vigyzunk egymsra. Elmehe tnk Aixbe is, s megnzhetjk Czanne tjait. K o r b ban nem m aradtunk ott elg sok. - Nagyszeren fogjuk rezni magunkat. - Nem kezdesz neki tl hamar megint a munknak? - Nem. M ost biztosan j lenne elkezdeni. - Az csuda j lesz, s n komolyan fogok spanyolul tanulni, hogy tudjak spanyolul, mire visszajvk. s annyi m indent el kellene olvasnom. - Rengeteg tennivalnk van. - s vgznk is vele.

80

HARMADIK KNYV

I< ILKNCKDIK FHJIiZKT

Az j terv valamicskvel tovbb tartott egy hnapnl. 1lrom szobjuk volt a hossz, lapos, rzsaszn provence-i hz vgben, ahol mr korbban is laktak, a fe nyerdben, la Napoule estreli oldaln. Az ablakbl a tengerre lttak, a hossz hz elkertjbl, ahol a fk alatt tkeztek, az res homokpartra, a kis foly torkolata kr li papiruszfre, az bl tloldaln ott volt Cannes fehr ve, s mgtte a dombok s a tvoli hegyek. M ost nyron senki sem szllt meg a hossz hzban, s a tulajdonos s felesge rltek, hogy k visszajttek. Hlszobjuk a nagy hzvgi szoba volt. H rom oldal ra nyltak ablakai, s nyron hvs volt. jszaka reztk a fenyk s a tenger szagt. Dvid a legtvolabb es szo bban dolgozott. M indig kora reggel kezdte, s amikor befejezte, megkereste Catherine-t, s lementek egy kis blcskbe a sziklk kz, ahol a homokos parton napozhat tak s frdhettek. Catherine nha elment a kocsival, Dvid megvrta, s m unka utn ivott valamit a teraszon. Kptelensg lett volna pastist inni az abszint utn, ezrt ltalban whiskyt ivott Perrier vzzel. Ez kedvre volt a lulajdonosnak, aki j defenzv nyri zletmenethez jutott a kt Bourne jelenltvel a nyri holtszezonban. Nem vett fel szakcsot, a felesge fztt . Egy szolgllny ta kartott a szobkban, s az egyik unokaccse, egy pincrtanonc szolglt fel az asztalnl.
83

C atherine nagy lvezettel vezette a kis kocsit s vsrl- s gyjtutakra jrt Cannes-ba s Nizzba. A nagy tli zletek zrva voltak, de tallt azrt luxusteleket s j m insg italokat, s felfedezte azokat a helyeket, ahol knyveket s folyiratokat vsrolhatott. Dvid ngy napig nagyon kem nyen dolgozott. Az egsz dlutnt a napon tltttk, egy jonnan tallt kis bl hom okjn, s kifradsig sztak a vzben, aztn este rszradt sval a hajukban s a htukon hazajttek, ittak valamit s letusoltak. Agyukra befjt a tengeri szell. H vs volt, ott fekd tek a sttben egyms m ellett, lepedvel takarzva, s Catherine azt m ondta: - A rra krtl, hogy szljak. - T udom . A lny flbe hajolt, keze kz fogta a fejt, s megcs kolta: - A nnyira szeretnm . Szabad? L ehet? - Persze. - gy rlk. Sok tervem van - m ondta Catherine. s most nem kezdem olyan komiszul s vadul. - M ilyen terved? - E lm ondhatom , de jobb lenne, ha m egm utatnm . Holnap m egcsinlhatjuk. Bejssz velem? - Hova? - C annes-ba, oda ahov n m entem , m ikor legutbb itt voltunk. N agyon jo fodrsz. Bartok vagyunk, s jobb a biarritzinl, m ert els szra m egertette. - M it csinltl? -- Elm entem hozz ma dleltt, amg te dolgoztl, s elm agyarztam , gondolkodott rajta s m egrtette, s gy vlte, nagyon j lesz. M egm ondtam neki, hogy mg nem dntttem , de ha dntk, m egprbllak rbeszlni tged, hogy te is ugyanolyanra vgasd.
84

- M ilyenre? - M ajd m egltod. Egytt megynk. Olyan rzstosan vgn a term szetes vonaltl visszafel. N agyon lelkes. Azt hiszem , azrt, m ert belebolondult a Bugattiba. Flsz? - Nem . - Alig vrom. Igazbl ki is akarja faktani, de fltnk, hogy az neked nem tetszene. - A nap s a ss vz kifaktja. - gy sokkal szkbb lenne. Azt m ondta, olyan skandi nv szkre tudja faktani. G ondold el, hogy m utatna az a barna brnkkel. s a tiedet is lehetne szkteni. - Nem . H lyn reznm magam. - K it ismersz itt, aki szm t? Amgy is szkbb leszel, ha egsz nyron szol. D vid nem szlt, s a lny folytatta: - N em muszj. M egcsinljuk az enym et, s taln akkor te is kedvet kapsz hozz. M ajd m egltjuk. - Ne csinlj terveket, rdg. Holnap nagyon korn ke lek, dolgozom, te meg addig alszol, ameddig csak tudsz. - Akkor rj helyettem is - m ondta C atherine. - Nem baj, ha arrl rsz, hogy rossz voltam, de tedd bele, hogy m ennyire szeretlek. - M r m ajdnem a jelennl vagyok. - K iadhatod, vagy az rossz lenne? - Csak m egprblom m egrni. - Elolvashatom egyszer? - H a jl m egcsinltam . - M ris olyan bszke vagyok r, s nem lesznek elad hat pldnyok, s a kritikusok sem kapnak egyet sem, s akkor nem lesznek jsgkivgsok, s te nem leszel fl szeg, s m indrkre a mi kettnk m arad.
85

Dvid Bourne vilgossggal bredt, sortot s inget vett tel, s kim ent. A szell ellt. A tenger sima volt, s a reggel harm at- s fenyillat. M eztlb tm ent a kocka kveken a hossz hz tls vgbe, bem ent a szobba, s lelt az asztalhoz, amelynl dolgozott. Az ablakok nyitva m aradtak jszakra, a szoba hvs volt, tele kora reggeli grettel. A M adridbl Zaragozba vezet trl rt, az t emel kedsrl, sllyedsrl, amikor gyors tem pban a vrs halm ok vidkre rtek, s a kis kocsi a poros ton utolrte az expresszvonatot, s C atherine finom an, kocsinknt hzott el m ellette, aztn jtt a szeneskocsi, aztn a m oz donyvezet s a ft s vgl a m ozdony orra, aztn, m ikor az t balra kanyarodott, s a vonat eltnt egy alagtba, sebessget vltott. - Elkaptam - m ondta. - D e a fld al bjt. M ondd, elkaphatom m egint? N zte a M ichelin-trkpet, s azt m o n d ta : - Egy dara big nem. - Akkor hadd m enjen, mi meg nzznk krl a vid ken. - Az t felfele kapaszkodott, a foly m entn nyrfk lltak, az t m eredeken em elkedett, gy rezte, a kocsi jl veszi, s aztn Catherine m egint boldogan sebessget vl tott, am ikor a m eredek emelked kisim ult. K sbb, m ikor m eghallotta a hangjt a kertben, abba hagyta az rst. Becsukta a brndbe a kziratos fzete ket, kim ent, s bezrta maga m gtt az ajtt. A szobalny m ajd bejn a fkulccsal, amikor takart. Catherine a teraszon reggelizett. Az asztalon piros-fe hr kocks tert volt. A lny a rgi G rau du Roi-beli cs kos, frissen m osott ingt viselte, amely sszement s kifa kult m ostanra, j, szrke flanelnadrgot s espadrille-t.
86

- Szia - m ondta. - N em tudtam tovbb aludni. - Nagyon csinos vagy. - Ksznm . Csinosnak rzem magam. - H onnan szerezted ezt a nadrgot? - C sinltattam N izzban. J szabnl. Tetszik? - Nagyon j a szabsa. Csak tl jnak ltszik. A vros ban is viselni akarod? - N e m vros az. Cannes holtszezonban. M indenki ezt hordja m ajd jvre. Az emberek m ris a mi ingeinket hordjk. Azok nem m ennek jl szoknyval. Ugye, nem bnod ? - Egyltaln nem . Nagyon jl ll. Szp le van. Reggeli utn D vid m egborotvlkozott s letusolt, az tn felhzta egyik rgi flanelnadrgjt, halszingt s m egtallta az espadrille-jt. Catherine kk, nyitott nyak vszoninget vett fel s nehz fehr vszonszoknyt. - Jobb gy. M g ha a nadrg el is megy itt, ott benn ma reggel tl feltn volna. Ms alkalomra tartogatjuk. A fodrsznl m inden nagyon bartsgos, knnyed, de nagyon szakszer volt. A D aviddel nagyjbl egykor m onsieur Jean, aki inkbb olasznak, m int francinak lt szott, azt m o n d ta : - gy vgom le, ahogy kri. Egyetrt vele, m onsieur? - n nem vagyok tagja a szindiktusnak - felelte D vid. - M agukra kettejkre hagyom. - T aln ksrletezznk m onsieur-vel - m ondta m on sieur Jean. - H tha valami hiba csszik be. D e m onsieur Jean nagyon vatosan s gyesen kezdte nyrni C atherine hajt, s D vid a lny stt, komoly arct nzte a kpeny felett, amely sszezrult a nyaknl. Catherine a kzitkrbe nzett, s figyelte, hogyan emel
87

s nyisszant a fs s az oll. A fodrsz gy dolgozott, m int egy szobrsz, elm erlten s komolyan. - G ondol kodtam rajta este s m a reggel - m ondta. - H a nem hisz nekem , m onsieur, m egrtem . D e nekem ez ppoly fon tos, m int nnek a sajt mestersge. H tralpett, hogy megnzze az alakul form t. Aztn gyorsabban nyrt, s vgl m egfordtotta a szket, hogy a nagy tkr visszatkrzdjk a kicsiben, amelyet C athe rine tartott. - gy akarja vgni a flem m gtt? - krdezte a lny a fodrszt. - Ahogy kvnja. H a akarja, csinlhatom lazbbra. D e igazn szp akkor lesz, ha jl kiszktjk. - Szke legyen. A fodrsz m osolygott. - M adam e s n beszltnk r la. D e azt m ondtam , m onsieur-nek kell dntenie. - M onsieur m r dnttt - m ondta a lny. - M it m ondott m onsieur, m ilyen szkre hajtja? - Am ilyen szkre csak lehet. - N e ezt m ondja - m ondta m onsieur Jean. - Pontosan m ondja meg. - Olyan vilgosra, m int a gyngyeim - felelte C athe rine. - L tta ket elgszer. D vid odajtt, s gyelte, am int m onsieur Jean faka nllal felkavar egy nagy pohr sam pont. - Olvaszappannal keverem a sam pont - m ondta a fodrsz. - Meleg. K rem , jjjn ide a m osdhoz. D ljn elre - m ondta C atherine-nek s tegye ezt a kendt a hom lokra. - D e ht ez nem igazn fifrizura - m ondta Catherine. - gy akartam , ahogy terveztk. Rosszul sikerlt az egsz. - F isabb frizura m r nem is lehetne. Higgyen nekem.
88

Bekente a lny hajt a habos, sr, csps szag sam ponnal. M iutn a lny hajt besam ponozta s jra s jra leb ltette, D vid gy ltta, nincs semmilyen szne, s a rajta tfoly vzben csak valami nedves faksg ltszott. A fodrsz trlkzt bortott r, s finoman drzslgette. Nagyon biztos volt magban. - N e keseredjen el, m adam e - m ondta. - M irt tennk brm it is a szpsge ellen? - El vagyok keseredve, s nincs itt semmi szpsg. A fodrsz gyengden m egtrlgette a hajt, majd a lny fejn hagyva a trlkzt, kziszrtt hozott, s elrefslve C atherine hajt, vgigfvatta. - M ost figyeljen -- m ondta. Ahogy a leveg tfjt a lny hajn, az nedves szntelen bl ezsts csillog szaki szkbe vltott. L ttk, ho gyan vltozik, m ikor a hajszrt szele vgigpsztzta. - K r volt ktsgbeesnie - m ondta m onsieur Jean, a madame megszlts nlkl, aztn szbe kapott. - M ada me szkt hajtott? - Szebb, m int a gyngyk - m ondta C atherine. - Maga nagy em ber, s n rm esen viselkedtem. A fodrsz sztdrzslt valamit egy tgelybl a kt ke zn. - Ezzel ppen csak m egrintem - m ondta. Nagyon dersen m osolygott C atherine-re, s knnyedn vgig futtatta kezt a fejn. Catherine felllt, s nagyon komolyan megnzte magt a tkrben. Az arca sosem ltszott mg ilyen barnnak, s a haja olyan volt, m int egy fiatal nyrfa fehr krge. - A nnyira tetszik - m ondta. - T lsgosan is. gy bm ult a tkrbe, m intha mg sose ltta volna azt a lnyt, akit nzett.
89

- M ost m onsieur kvetkezik - m ondta a fodrsz. Ilyen frizurt akar? N agyon konzervatv, de sportos. - F rizurt? - krdezte D vid. - Azt hiszem , egy h napja nem vgattam hajat. - K rem , csinlja olyanra, m int az enym et - m ondta C atherine. - D e rvidebbre -- tette hozz Dvid. - N em . U gyanolyanra, krem. M ikor m egnyrtk, D vid felllt, s vgigsim totta ke zt a hajn. H vsnek s knyelm esnek tallta. - N em engeded, hogy kiszktse? - N em . Elg volt a csodkbl mra. - Csak egy kicsit. -N em . D vid C atherine-re nzett, aztn a sajt arcra a tkr ben. Az v ppoly barna volt, m int a lny, s a frizur juk is egyezett. - Igazn annyira akarod ? - Igen, akarom , Dvid. Igazn. Prbld ki egy icipicit. Krlek. M egint belenzett a tkrbe, aztn odam ent s lelt. A fodrsz C atherine-re nzett. - G yernk, csinlja meg - m ondta az.

90

T I Z E D I K F E JE Z E T

A panzis a hossz hz terasznak egyik asztalnl lt, egy veg bor, pohr s egy res kvscssze m ellett s az claireur de N ice-1 olvasta, amikor a kk kocsi nagy len dlettel feljtt a sderen, s Catherine s D vid kiszllt s vgigm ent a terasz kockakvein. A panzis nem vrta vissza ket ilyen korn, s csaknem aludt, de felllt, s kim ondta azt, ami elszr eszbe jutott, m ikor elbe r tek. - M adame el monsieur onfait deolorer les cheveu. C est bien. - M e r d monsieur. On le fait toujours dans les mais daot. - C est bien. C est trs bien. - Kedves - m ondta C atherine D avidnek. - J vend gek vagyunk. Festetjk a hajunkat. A m it a j vendg csi nl, az trs bien. T e trs bien vagy. Bizony isten. Szobjukba j vitorlz szl fjt be a tenger fell, s a szoba lehlt. - Szeretem ezt a kk ingedet - m ondta D vid. - llj meg ott egy pillanatra. - Olyan a szne, m int a kocsi - m ondta a lny. - Csino sabb lenne szoknya nlkl? - M inden csinosabb rajtad szoknya nlkl - m ondta Dvid. - K im egyek, beszlek az reg kecskvel, s mg jobb vendg leszek.
91

Visszatrt, kezben egy vdr jggel, egy veg pezsg vel, amit a panzis rendelt nekik, s am it oly ritkn ittak, a msik kezben kis tlcn kt poharat hozott. - Ez figyelmeztetsl szolglhat nekik - m ondta. - Nem kellett ez neknk igazn - m ondta Catherine. - Azrt ihatunk egy kortyot. T izent perc alatt lehl. - Ne cukkolj. K rlek, gyere az gyba, hadd lssalak s rezzelek. M r hzta is le D vid ingt a fejn keresztl. A fi felllt s segtett neki. M iutn C atherine elaludt, D vid felkelt, s m egnzte magt a frdszoba tkrben. Fogott egy keft, s m eg keflte a hajt. N em lehetett m skpp keflni, csak ahogy nyrtk. sszekuszldik s kcoldik, de gy kell kefl ni, s a szne olyan, m int Catherine haj. Az ajthoz l pett, s nzte a lnyt az gyban. Aztn visszament, s kzbe vette C atherine nagy kzitkrt. - Szval ilyen - m ondta magnak. - E zt tetted a hajad dal, olyanra vgattad, m int a szeretd, m ost hogy rzed m agad? - krdezte a tkrtl. - Hogy rzed magad? M ondd meg. -- rlsz neki - m ondta. N zett a tkrbe, s valaki mst ltott, de m ost nem volt olyan idegen. - Jl van. rlsz neki - folytatta. - M ost aztn csinld vgig az egszet, s ne m ondd, hogy valaki elcsbtott, vagy brki is belegytrt. Nzte az arcot, amelyet m r egyltaln nem tallt ide gennek, hanem a sajt arcnak, s azt m ondta: - rlsz neki. Ezt ne felejtsd el. T a rtsd m indig szben. Pontosan tudod, hogy m ost m ilyennek ltszol s m ilyen vagy.
92

Persze nem tu d ta pontosan, hogy m ilyen. D e annak a segtsgvel, am it a tkrben ltott, m egprblt r jnni. Aznap este a hossz hz eltt a teraszon vacsorztak, s nagyon csendes s izgatott rmm el nztk egymst az asztali lmpa ernys fnyben. Vacsora utn C atherine azt m ondta a finak, aki a kvjukat h o z ta : - K eresse meg a pezsgs vdrt a szobnkban, s htsn be egy veg pezsgt. - M egiszunk m g egyet? - krdezte Dvid. - n szvesen. T e nem ? - D e igen. - N em muszj. - K rsz egy fine-t? -N e m . Inkbb bort innk. Muszj dolgoznod holnap? - A4ajd m egltjuk. - K rlek, dolgozz, ha kedved van hozz. - s a mai este? - M ajd m egltjuk, mi lesz ma este. Olyan fraszt nap volt. jszaka nagyon stt volt, feltm adt a szl, hallottk a fenyerdben. - Dvid? - Tessk. - Hogy vagy, kislny? - Nagyon jl. - H add simogassam m eg a hajad, kislny. Ki nyrta? Jean? Olyan vastagra nyrta, s olyan sr, s ppolyan, m int az enym. M eg akarlak cskolni, kislny. M ilyen des a szd. H unyd be a szemed, kislny.
93

D vid nem hunyta be a szemt, de a szobban stt volt, s kinn svlttt a szl a fenyfk kztt. - T u d o d , hogy nem olyan knny lnynak lenni, ha igazbl lny vagy. H a igazbl rrzel m indenre. - T udom . - Senki sem tudja. n elm ondom neked, am ikor a ba rtnm vagy. N em arrl van sz, hogy az em ber kielgt hetetlen. n knnyen kielgthet vagyok. Csak arrl van sz, hogy van, aki rrez, van, aki nem . Azt hiszem , az em berek errl sokat hazudnak. D e olyan gynyrsg rezni s tlelni tged. Olyan boldog vagyok. Csak lgy a nm , s szeress, ahogy n szeretlek. Szeress jobban. Ahogy csak tudsz most. Igen, te. T e m ost. T e, te, te. M entek le a lejtn Cannes fel, a szl kem nyen fjt, mikor kirtek a sksgra s m egkerltk az elhagyatott tengeri strandokat, a hossz f m eghajolt, elfekdt a fo ly m entn a hdnl. Az utols gyors tszakaszon a vros eltt nagyobb sebessgre vltottak. D vid m egtallta a trlkzbe csavart hideg veget, s jt ivott belle, s rezte, hogy a kocsi tvolodik a m unktl, megy-m cgy, fel a fekete t kis emelkedjn. Aznap reggel nem dolgo zott, s m ost, am ikor C atherine tvezetett a vroson s m egint ki az orszgira, jbl kihzta a dugt az veg bl, ivott, aztn felknlta a lnynak. - N incs r szksgem - m ondta C atherine. - 'Fl jl rzem magam. - Akkor j. tm entek G olf-Janon, ahol a j bisztr s a kis sza badtri pult volt, aztn keresztljutottak a fenyerdn, s m entek tovbb vgig Juan-les-Pins nyerssrga fve nye m entn. tvgtk a gyors fekete ton a kis flszigc94

tt, s keresztlhajtottak A ntibes-on a vast m entn, s a kiktn s a rgi erdtm nyen tl m egint kijutottak a nylt orszgtra. - Sose tart elg sok - m ondta a lny. M indig tl gyorsan megeszem ezt a szakaszt. M eglltak, s m egebdeltek a szlrnykban egy rgi kfalnl, amely valamilyen plet rom jnak rsze volt, egy tiszta patak partjn, a vz a hegyekbl jtt s tvgott a vad sksgon tban a tenger fel. A szl erteljesen fjta ket egy hegyi vgaton t. T akart tertettek a fldre, s egymshoz kzel, szorosan a fal tvben ltek s nztk a kietlen tjon t a tengert, amelynek sima felsznt felba rzdlta a szl. - N em valami kellemes hely - m ondta C atherine. Nem tudom , m ilyennek kpzeltem. Felkeltek, s felnztek a dom bok s a rajtuk egyenslyo z falvak s a m gttk magasod szrke s sttlila h e gyek fel. A szl beletpett a hajukba, s C atherine egy tra m utatott, amelyen egyszer felm ent a hegyek kz. - M ehettnk volna ott fenn valahov -- m ondta. - De annyira krlzrt s festi. Utlom azokat a fgg falva kat. - J hely ez - m ondta Dvid. - Szp a patak, s jobb falat nem is kvnhattunk volna. - M ost udvariaskodsz. N em muszj. - J szlrnyk van itt, s tetszik a hely. H tat ford tunk m inden festinek. T lt tt tojst, slt csirkt, savanysgot ettek hossz fehr kenyrrel, am elyet darabokra trtek, s Sovora m ustrral kentek be, s utna ros-1 ittak. - M ost j kedved van? - krdezte C atherine . - Igen. - s nem is volt rossz kedved?
95

- N em . - N em m ondtam semmi olyasm it? D vid m eghzta a bort, s azt m o n d ta : - N em . Nem is gondoltam r. A lny felllt, s szem benzett a szllel, amely nekifj ta pulvert a mellnek, beletpett a hajba, m ajd stt barna arct D vid fel fordtotta, s elm osolyodott. Az utn m egfordult, s kinzett a tengerre, amelyet ellap tott s rncosra vert a szl. - M enjnk, vegyk meg az jsgokat C annes-ban, s olvassuk el ket a kvhzban - m ondta. - H encegni akarsz. - M irt ne? M ost m ozdulunk ki elszr egytt. Nem bnod? - N em , rdg. M irt bnnm ? - N em akarom , ha te nem akarod. - Azt m ondtad, hogy akarod. - A z t akarom csinlni, am it te akarsz. Ennl alkalmazkodbb m r nem lehetek, igaz? - Senki sem akarja, hogy alkalmazkod lgy. - N em hagyhatnnk abba ? n egyszeren csak j akar tam lenni ma. M irt kell m indent elrontani? - Szedelzkdjnk ssze, s m enjnk. - Hova? - Akrhov. Abba a kurva kvhzba. M egvettk Cannes-ban a napilapokat s hozz az j fran cia Vogue-ot, a Chasseur b'ranqais-t s a Mirror des Sports-1, s leltek a kvhz eltt egy szlmentes asztalhoz, olvas tak, ittak, s megint j bartok voltak. D vid Haig whiskyt ivott Perrier-vel, Catherine Arm agnacot Perrier-vel. K t lny rkezett kocsival, leparkolt az utcn, tjtt a kvhzba, lelt, s Cham berry Cassist s fine a l eau-t
96

rendelt. K ettejk kzl a szebbik krte a brandyt szd val. - Ezek kik? - krdezte C atherine. - T u d o d ? - Sose lttam ket. - n igen. Valahol errefel lakhatnak. L ttam ket Nizzban. - Az egyik lny csinos - m ondta D vid. - s j lba van. - T estvrek - m ondta Catherine. - T ulajdonkppen m ind a kett egsz jl nz ki. - D e az egyik nagyon szp. N em amerikaiak. A kt lny vitatkozott, s Catherine azt m ondta D avidnek: - Azt hiszem , nagy veszekeds. - H onnan tudod, hogy testvrek? - N izzban azt gondoltam . M ost m r nem vagyok ben ne biztos. A kocsinak svjci rendszm a van. - Egy reg Isotta. - Vrjuk ki a vgt? Rgta nem lttunk m r sem m i lyen drm t. - Azt hiszem , csak olyan nagy olasz veszekeds. - Biztos kom olyabb vlt, m ert m ost m r halkabb. - M ajd fellobban. Az egyik m arha csinos lny. - Igen, az. s idejn. D vid felllt. - Elnzst krek - m ondta a lny angolul. - K rem , bocsssanak meg. K rem , ljn le - m ondta D avidnek. - ljn le - m ondta Catherine. - N em lehet. A bartnm irt dhs rm . D e azt m ondtam neki, m aguk m egrtik. M egbocstanak ne kem? - M egbocsssunk neki ? - krdezte Catherine Dvidtl.
97

- Bocsssunk meg neki. - T u d ta m , hogy m egrtik - m ondta a lny. - Csak annyi, hogy m ondjk meg, hol vgattk le a hajukat. Elpirult. - Vagy ez olyan, m intha lemsolnk egy ruht? A bartnm azt m ondja, hogy annl is srtbb. - L erom a cmet - m ondta Catherine. - Nagyon szgyellem magam. N em haragszanak? - Persze hogy nem - felelte C atherine. - N em inna velnk valam it? - N em lenne szabad. Idehvhatom a bartnm et is? Visszam ent egy pillanatra az asztalhoz, s kurta, foj tott s indulatos szvlts kvetkezett. - A bartnm nagyon sajnlja, de nem jhet ide m ondta a lny. - D e rem lem , tallkozunk mg. M aguk nagyon kedvesek voltak. - Ehhez m it szlsz ? - krdezte C atherine, m ikor a lny visszam ent a bartnjhez. Egy ilyen szeles napon. - M ajd visszajn s megkrdi, hol varrattad a nadrgodat. A msik asztalnl mg m indig folyt a veszekeds. Az utn m ind a ketten fellltak s odajttek. - H add m utassam be bartnm et a ... - A nevem Nina. - A mi nevnk Bourne - m ondta D vid. - Nagyon kedves m aguktl, hogy csatlakoznak hozznk. - M agtl kedves, hogy m egengedi - m ondta a csinos lny. - Szemtelensg volt idejnnm . - N agyon hzelg szm unkra - m ondta Catherine. D e nagyon j fodrsz. - N yilvn az - m ondta a csinos. K apkodan beszlt, s m egint elpirult. - L ttu k m agt N izzban - m ond ta C atherine-nek. - M r akkor m eg akartam szltani. Vagyis m egkrdezni.
98

Csak nem pirul cl m egint, gondolta Dvid. De elpirult. - Ki vgatja le a hajt? - krdezte Catherine. - En - m ondta a csinos lny. - n is, te buta - szlt kzbe Nina. - Azt m ondtad, nem. - M eggondoltam magam. - n igazn levgatom - m ondta a csinosabbik. - M ost m ennnk kell. Szoktak ebbe a kvhzba jrni? - Nha - felelte C atherine. - Akkor rem lem , hogy nha tallkozunk - m ondta a csinos lny. - Isten velk, s ksznjk, hogy ilyen szv lyesek voltak. A kt lny visszam ent az asztalhoz, N ina hvta a pin crt, fizettek s elm entek. - N em olaszok - m ondta Dvid. - Az egyik helyes, de az em bert idegess teszi a pirulsval. - Beld szeretett. - H t persze. Engem ltott Nizzban. - N o s , n nem tehetek rla, ha belm szeretett. N em az els lny, s sokra m entek vele. - s N ina? - Egy dg. - Nagyon is eleven volt. G ondolom , m ulatsgosnak kne tallnunk. - N em talltam m ulatsgosnak - m ondta Catherine. Szom ornak talltam . - n is. - K eresnk egy msik kvhzat - m ondta a lny. Klnben is elm entek mr. - H tborzongatak voltak. - T u d o m - m ondta Catherine. - N ekem is. D e az egyik lny helyes. N agyon szp a szeme. L ttad?
99

- D e irt piruls. - N ekem tetszett. N eked nem ? - T aln igen. - Aki nem tud pirulni, az nem r semm it. - N ina is elpirult egyszer - m ondta Dvid. - Irt gorom ba tudnk lenni Ninval. - szre se venn. - N em . Vastag a bre. - Iszol m g egyet, m ieltt hazam egynk? - N incs r szksgem. D e te igyl. - N incs r szksgem. - Igyl m g egyet. R endszerint kt pohrral iszol es tnknt. n iszom egy kis pohrral, hogy veled tartsak. - N em . M enjnk haza. jszaka felbredt, s hallotta a szl magas, vad hangjt, tfordult, vllra hzta a lepedt, s m egint lehunyta a szemt. rezte, hogy C atherine halkan, egyenletesen l legzik, aztn m egint elaludt.

100

T IZ E N E G Y E D IK FEJEZET

M r m sodnapja fjt a szl, s sem m it sem enyhlt. A b bahagyta utazsuk trtnett, hogy megrja azt az elbe szlst, amely hrom -ngy nappal ezeltt fogant meg benne s alakult ki valsznleg, gondolta, az utols kt jszaka, alvs kzben. T u d ta , hogy hiba flbehagyni a beindult m unkt, de m agabiztosnak rezte m agt, a m unka jl m ent, s gy rezte, flbehagyhatja a hosszabb beszm olt, hogy m egrja az elbeszlst, amelyet hite szerint vagy m egr m ost, vagy elveszt. Az elbeszls knnyen beindult, m egrsra ksz elbe szlsek szoksa szerint, s m r tljutott a kzepn, s tudta, hogy meg kell llnia, s csak m snap szabad foly tatnia. Ha abbahagyja egy ideire, s mgsem kpes szaba dulni tle, akkor vgighajszolja s befejezi. D e rem lte, hogy kpes elhzdni tle, s j lendlettel nekifogni msnap. J elbeszls volt, s most m r emlkezett r, hogy m ilyen rgta meg akarta rni. Az elbeszls nem az elm lt nhny napban bukkant fel benne. A megrs knyszere tm adt fel. M ost m r tudta, hogyan kell befe jeznie. M indig is tudatban volt a szlnek s a homokcsupasztotta csontoknak, de mostanra ez m ind elveszett, s az egszet ki kellett tallnia. Igaz volt m inden, m ert vele trtnt meg, m ialatt rta, csak a csontjai hevertek holtan sztszrva mgtte. M ost a shambba beszabadult bnnel kezddtt, s meg kellett rnia, s m r bele is lendlt.
101

A m unktl fradtan s boldogan olvasta el Catherine zenett, hogy nem akarta m egzavarni, elm ent, ebdre visszajn. K im ent a szobjukbl, reggelit rendelt, s vra kozs kzben odajtt m onsieur Aurol, a panzis, s m eg beszltk az idjrst. M onsieur Aurol azt m ondta, a szl nha gy viselkedik. Ez nem igazi m isztrl, ebben az v szakban ez kptelensg volna, de alighanem hrom napig fj. M anapsg eszels az idjrs. M onsieur bizonyra szrevette. H a valaki figyelemmel ksri, tudhatja, hogy a hbor ta sose volt normlis. Dvid azt felelte, hogy nem ksrhette figyelemmel, m ert sokat utazott, de az idjrs ktsgkvl klns. Nemcsak az idjrs, m ondta m onsieur A urol, m inden m egvltozott, s ami eddig nem vltozott meg, az m osta nban gyorsan vltozik. Lehet, hogy ez m indenki javra szolgl, ami t illeti, nem tiltakozik. M onsieur, m int vilgltott em ber, bizonyra ugyangy gondolkodik. N yilvnvalan t kellett rendezni az arcvonalat, m ondta Dvid hatrozott s hlye zrszknt. gy is van, m ondta m onsieur Aurol. E bben m aradtak, Dvid megitta a tejsznes kvjt, elolvasta a Mirror des Sport s-t, s mind jobban hinyzott neki Catherine. Bement a szobba, kezbe kerlt a Nagyon messze s nagyon rgen, visszament a teraszra, letelepedett a napon, s olvasni kezdte a szp knyvet. Catherine a prizsi Galignanitl rendelte meg a D ent-kiadst ajnd kul neki, s amikor a knyvek megrkeztek, Dvid igazn gazdagnak rezte magt. Az egyenleg a bankszmljn, a frank s dollr, G rau du Roi ta teljesen valszntlennek ltszott, s soha nem is tekintette valsgos pnznek. De W. H. H udson knyveitl gazdagnak rezte magt, s Catherine, m ikor ezt elmondta neki, nagyon rlt.
102

Egy ra hosszat olvasott, azutn Catherine kezdett na gyon hinyozni. M egkereste a fit, aki felszolglt az asz talnl, s megkrte, hogy hozzon egy whiskyt s Perrier-t. K sbb mg egyet krt. Jval elm lt ebdid, m ikor m eghallotta a dom bra felhajt kocsit. Bejttek a gyalogton, hallotta, ahogy beszlgetnek. Izgatottak s vidmak voltak, aztn a lny hirtelen elhall gatott, s C atherine azt m o n d ta : - Nzd csak, kit hoztam ltogatba. - K rem , tudom , hogy nem kellett volna idejnnm - m ondta a lny. A stt haj, csinosabbik volt a kt lny kzl, akivel tegnap a kvhzban tallkoztak. A piruls. - J napot - m ondta Dvid. A lny ltni valan fod rsznl jrt, a hajt ppoly rvidre nyrtk, m int Catherine-t Biarritzban. - Ltom , megtallta. A lny elpirult, s C atherine-re nzett btortsrt. - Nzd meg - m ondta Catherine. - Borzold fel a hajt. - O, Catherine - m ondta a lny. Aztn D avidhez for dult. - M egteheti, ha akarja. - N e f lje n - felelte Dvid. - M it gondol, m ibe kevere dett? - Nem tudom - m ondta a lny. - Csak rlk neki, hogy itt vagyok. - Hol jrtatok? - krdezte Dvid Catherine-tl. - Jeannl persze. Aztn beugrottunk egy italra, s n m egkrdeztem M aritt, nem jnne-e cl ebdre. Nem rlsz neknk ? - El vagyok ragadtatva. Isztok mg valamit? - Csinlnl m artinit ? - krdezte C atherine. - Egy po hr nem fog m egrtani - m ondta a lnynak. - Ksznm , nem. Vezetnem kell.
103

- Egy sherryt? - K sznm , nem. D vid a p ult mg m ent, poharat s jeget keresett, s kevert kt m artinit. - M egkstolom a m agt, ha szabad - m ondta neki a lny. - M ost m r nem flsz tle, ugye ? - krdezte Catherine. - Egy cseppet sem - felelte a lny. M egint elpirult. Nagyon j ze van, de borzaszt ers. - Igen, ers - m ondta Dvid. D e ma ers szl fj, s mi olyat iszunk, amilyen a szl. - O m ondta a lny. - M inden amerikai gy iszik? - Csak a legrgibb csaldok - felelte C atherine. - M i, a M organok, a W oolw orthk, a Jelksek, a Jukesok. K ztu dott. - H viharok s hurriknok idejn kemny az let tette hozz D vid. - N ha nem is tudom , hogyan ljk tl az szi napjegyenlsget. - Szeretnk majd ilyet inni, am ikor nem kell vezetnem - m ondta a lny. - N em kell innod azrt, m ert mi iszunk - m ondta C atherine. - s ne trdj vele, hogy folyton viccel dnk. N zd meg, Dvid. N em rlsz, hogy elhoztam ? - Nagyon tetszik, hogy vicceldtk - m ondta a lny. -Bocsssatok m eg, hogy olyan jl rzem itt magam. - Nagyon kedves, hogy eljtt - m ondta Dvid. Benn a szlm entes ebdlben D vid m egkrdezte az eb dnl: - M i van a bartnjvel, N inval ? - Elm ent. - Csinos lny - m ondta Dvid. - Egy hrpia volt - m ondta Catherine. - D e azt hiszem, csaknem m indenki hrpia.
104

- A legtbb az - m ondta a lny. - M indig rem nyke dem, de a legtbb az. - Elg sok nt ism erek, aki nem hrpia - vgott kzbe Dvid. - Igen. M aga olyan em ber - m ondta a lny. - N ina boldog volt ? - krdezte Catherine. - Remlem, boldog lesz - felelte a lny. - Nagyon ritka az olyan rtelm es em ber, aki boldog. - N em volt m g igazn ideje r, hogy erre rjjjn. - H a az em ber hibkat kvet el, ham arabb rjn m ondta a lny. - Egsz dleltt boldog voltl - m ondta C atherine. Csuda jl reztk m agunkat. -N e k e m m ondod ? - felelte a lny. - s nem emlkszem , hogy mikor voltam letem ben olyan boldog, m int most. K sbb, a saltnl D vid m egkrdezte a ln y t l: M essze lakik innen a parton ? - Azt hiszem , nem m aradok tovbb. - Igazn? Nagy kr - m ondta D vid, s rezte, hogy feszltsg ereszkedik az asztalukra, s kifeszl, m int a hajktl. N zte a lnyt, aki leengedte szem pilljt anynyira, hogy rintette az arct, aztn C atherine-re pillan tott, aki szem benzett vele, s azt m o n d ta : - Vissza akart m enni Prizsba, s n azt m ondtam neki, m irt nem jn ide, ha A urolnak van res szobja. G yere oda ebdelni, s majd m egltod, D vid kedvel-e, s neked kedvedre van-e a hely. D vid, kedveled? - Ez nem egy klub - felelte Dvid - , hanem szlloda. Catherine msfele nzett, s gyorsan segtsgre sietett, s hozztette, m intha m g nem hangzott volna e l: - N a gyon rlnk magnak, s Aurolnak biztosan van szob ja. rlnie kell, hogy jabb vendget kap.
105

A lny lesttt szemmel lt az asztalnl. - Azt hiszem, jobb, ha nem. - K rlek, m aradj itt nhny n a p ig - m ondta Catherine. - Dvid is, meg n is nagyon rlnnk neki. Nekem nincs trsasgom itt, m ikor dolgozik. Jl eltltennk az idt, gy, m int ma dleltt. M ondd neki, Dvid. M enjen a fenbe, gondolta D vid. L e van szarva. - N e butskodjon - m ondta. - Szljon, krem , m on sieur A urolnak - m ondta a felszolgl finak. - M egtud juk, van-e szoba. - Igazn nem veszik rossznven? - krdezte a lny. - H a rossznven vennnk, nem hvtuk volna - m ondta Dvid. - Kedveljk magt, s m aga nagyon m utats. - Igyekszem a kedvkben jrni - m ondta a lny. - Re m lem, m egtallom a mdjt. - Legyen boldog, m int m ikor iderkezett - m ondta neki Dvid. - Azzal a kedvnkben jr. - M ost az vagyok - felelte a lny. - Br m ost, hogy nem kell vezetnem , sajnlom azt a m artinit. - Este ihatsz - m ondta Catherine. - Az finom lesz. N em m ehetnnk m ost m egnzni a szobkat s elrendezni a dolgot? Dvid vitte le a lnyt, hogy elhozzk a nagy reg vszontetej Isottt s a lny csomagjait arrl a helyrl, ahol leparkolt a kvhz eltt C annes-ban. tkzben azt m ondta a ln y : - Csodlatos a felesged, s szerelm es vagyok bele. D vid m ellett lt, az nem nzett r, hogy elpirult-e. - n is szerelmes vagyok bele - m ondta. - Beld is szerelmes vagyok - m ondta a lny. - Nem baj?
106

Dvid leengedte a karjt, s tfogta a vllt, a lny pe dig nekidlt. - Ezen el kell tndnnk - m ondta. - rlk, hogy kisebb vagyok. - Kinl? - C atherine-nl - felelte a lny. - Ezt mi a fennek m ondod ? - gy rtem , taln tetszik neked az olyan lny, aki akkora, m int n. Vagy csak a magas lnyokat szereted? - Catherine nem magas. - Persze hogy nem. Csak azt akartam m ondani, hogy n nem vagyok olyan magas. - Igen. s nagyon stt a brd. - Igen. Jl m utatunk majd egyms m ellett. - K ik ? - C atherine s n s te s n. - hatatlanul. - Ez m it jelent? -- gy rtem , hogy jl kell hogy m utassunk egyms m ellett, ha egyenknt jl m utatunk s egytt vagyunk. - M ost egytt vagyunk. - Nem . - Fl kzzel fogta csak a korm nykereket, ht radlt, s nzett elre a N. 7-cs szmot visel elgazs fel. A lny rtette a kezt. - Csak ugyanabban a kocsiban utazunk. - De rzem , hogy kedvelsz. - Igen. E bben nagyon kiszm that vagyok, de ez nem jelent semmit. - Valamit azrt jelent. - Csak am it m ond. - Nagyon szpet m ond - felelte a lny, s nem szlt tbbet, a kezt sem vette el, mg el nem fordultak a
107

Boulevard-nl, s meg nem lltak az reg Isotta Fraschini m gtt, amely a kvhznl, a nagy fk alatt parkolt. A k kor rm osolygott D avidre, s kiszllt a kis kk kocsibl. M ost, a szllodban, a fenyfk kztt, amelyeket mg m indig fjt a szl, D vid s C atherine kettesben voltak a szobjukban, m iutn Catherine, aki segtett elrendez kedni a lnynak a kt szobban, am elyet az kivett, vgre visszatrt. - A z t hiszem , knyelmes helye lesz - m ondta. - Persze a legjobb szoba a mienk m ellett az, a tls vgn, ahol dolgozol. - s meg is tartom - m ondta D vid. - M eg n, a szent sgit, s nem cserlem el a dolgozszobm at egy im por tlt kis kurva kedvrt. - M irt rjngsz? - krdezte C atherine. - Senki sem krte, hogy add fel. Csak annyit m ondtam , hogy a leg jobb szoba. De a m ellette lv kt szoba is nagyon m egfe lel. - Egybknt is, ki ez a lny ? - N e rjngj. Helyes lny, s n kedvelem. T udom , hogy m egbocsthatatlan volt idehozni anlkl, hogy ve led beszltem volna, s bocsnatot krek. D e m egtettem , s m ost itt van. Azt hittem , rlsz, ha van egy olyan kelle mes s vonz bartom , akivel m szklhatok, mg te dol gozol. - Igen, ha akarsz valakit. - En nem akartam valakit. Egyszeren sszefutottam valakivel, akit kedveltem , s gy gondoltam , te is kedvel nd, s neki kellemes volna itt lenni velnk egy darabig. - De ki ez a lny ? - N em vizsgltam az iratait. H allgasd ki te, ha fontos nak tartod.
108

- H t, legalbb csinos. D e kinek a nje? - N e lgy brdolatlan. Senki. - M ondd meg szintn. - R endben van. M ind a kettnkbe szerelm es, ha csak meg nem bolondultam . - N em vagy bolond. - Taln m g nem. - Szval, mi az bra? - T udom is n - m ondta Catherine. - n se tudom . - Olyan furcsa s mulatsgos. - M it tudom n - m ondta Dvid. - M enjnk le szni ? T egnap kihagytuk. - M enjnk szni. H vjuk t is? gy illene. - Akkor frdruht kell hznunk. - Ilyen idben nem szmt. M a nem lehet a hom okon napozni. - Utlok veled frdruht viselni. - n is. D e holnapra taln ell a szl. Aztn az estreli ton m ind a hrm an a kocsiban ltek, D vid vezette a nagy, reg Isottt, prblgatta s tkozta a kemny fket, s rezte, m ennyire rfrne a m otorra a javts, m ikor m egszlalt C atherine: - Van kt-hrom kis bl, ahol frdruha nlkl szoktunk szni, ha egye dl vagyunk. gy lehet csak igazn lebarnulni. - M a nem lehet jl napozni - m ondta D vid. - T l nagy a szl. - M i azrt szhatunk frdruha nlkl, ha van kedved hozz m ondta C atherine a lnynak. - H a D vid nem bnja. J m ulatsg lenne. - Nagyon szvesen - m ondta a lny. - N em bnod? krdezte D vidtl.
109

Este D vid m artinikat kevert, s a lny azt m o n d ta : M indig m inden olyan csodlatos, m int ma volt? - Kellem es nap volt - felelte D vid. Catherine mg nem jtt ki a szobjukbl, s s a lny a kis brpult eltt ltek, am elyet m onsieur Aurol elz tlen lltott be a nagy provence-i szoba sarkba. - H a iszom, olyanokat akarok m ondani, amiket nem volna szabad - m ondta a lny. - Akkor ne m ondd. - Akkor meg minek inni ? - N em ettl. Csak egy pohrral ittl. - Z avarban voltl, m ikor frdtnk? -- N em . K ellett volna? - N em - m ondta a lny. - rltem , hogy nzhetlek. - Akkor j - m ondta Dvid. - M ilyen a m artini? - N agyon ers, de zlik. F rdtetek m r gy, te meg C atherine valakivel? - N em . M irt frdtnk volna? - Igazn jl le fogok bm ulni. - Biztos vagyok benne. - Jobb szeretnd, ha nem lennk ilyen sttbarna? - Szp szned van. Barnulj le ugyanilyenre m indentt, ha akarod. - Azt gondoltam , hogy taln jobb szeretnd, ha az egyik nd vilgosabb volna a msiknl. - T e nem vagy az n nm . - D e igen - felelte a lny. - M r m ondtam . - M r nem pirulsz el. - T ljutottam rajta frds kzben. Rem lem , hossz ideig nem jn vissza. Ezrt m ondtam m indent - hogy tljussak rajta. E zrt m ondtam el neked. - Csinos vagy ebben a kasmirpulverben - mondta Dvid.
110

- Catherine azt m ondta, m indketten hordhatjuk. N em neheztelsz azrt, m ert m egm ondtam ? - Elfelejtettem , hogy m it m ondtl. - Hogy szeretlek. - N e beszlj m arhasgot. - Nem hiszed, hogy ez gy m egtrtnhet valakivel? Ami velem, ketttkkel kapcsolatban? - N e m szoks kt em berbe egyszerre beleszeretni. - M it tudod te azt - m ondta a lny. - M arhasg - m ondta Dvid. - Csak szveg. - Egyltaln nem. Szntiszta igazsg. - Csak annak hiszed. Kptelensg. - Jl van - m ondta a lny. - Kptelensg. D e itt va gyok. - Igen. Itt vagy - m ondta Dvid. C atherine-t nzte, aki mosolyogva s vidm an vgott t a szobn. - H ell, sztrsak - m ondta. - Szegyen gyalzat. Nem lttam , am ikor M arita m egitta az els m artinijt. - Ez mg az - m ondta a lny. - Hogyan hatott r, D vid? - M arhasgokat beszl tle. - K ezdjk ellrl. H t nem nagyszer, hogy letet pum pltatok ebbe a brba! Ez csak olyan prbabr. Szerznk bele egy tkrt. A br nem br tkr nlkl. - H olnap vehetnk egyet - m ondta a lny. - n szeret nm megvenni. - N e jtszd a gazdagot - m ondta C atherine. - K etten vesszk, s akkor lthatjuk egymst, m ikor m arhasgo kat beszlnk, s tudhatjuk, milyen m arhasg az egsz. Egy brt krt nem lehet becsapni. - H a kezdem frkszve nzegetni m agam bennk, ak kor m r tudom , hogy vesztettem - tette hozz Dvid.
111

- T e sose vesztesz. H ogyan is veszthetnl, ha kt nd van? - m ondta Catherine. - Prbltam m egm ondani neki szlalt meg a lny, s elpirult, az este folyamn elszr. - is a te nd, meg n is a te nd vagyok - m ondta C atherine. - Elg a m orcossgbl, lgy kedves a nidhez. N em tetszenek neked? n vagyok a szke, akit felesgl vettl. - T e barnbb s szkbb vagy, m int akit felesgl vet tem. - T e is, s hoztam neked vsrfinak egy fekete haj lnyt. N em tetszik? - N agyon tetszik. - s ha vsrlnya? - krdezte a lny. - N agyon j - m ondta C atherine. - Nem csak szp s gazdag s egszsges s szeretetteli. Viccelni is tud. Nem tetszik az, am it hoztam neked? - n szvesebben vagyok vsrlnya, m int vsrfia m ondta a lny. - M g egy sziporka - m ondta C atherine. - Cskold meg, D vid, szke herceg. D vid tkarolta a lnyt, megcskolta, az visszacskolt, s elfordtotta a fejt. Aztn lehajtott fejjel, kt kzzel a brpultba kapaszkodva srni kezdett. - M ost m ondj egy j viccet - m ondta D vid Catherine-nek. - Semmi bajom - m ondta a lny. - N e nzzetek rm. Semmi bajom. C atherine tkarolta, megcskolta s m egsim ogatta a hajt. - M ajd elm lik - m ondta a lny. - T u d o m , hogy elm lik.
112

- Bocsss meg - m ondta Catherine. - H add menjek el - m ondta a lny. - Muszj elmen nem. - Ht - mondta Dvid, mikor a lny m r elment, s Catherine visszajtt a pulthoz. - N em kell kimondanod - felelte Catherine. - Bocsss meg, Dvid. - Visszajn. - Ugye nem gondolod, hogy megjtszott. - A knnyek igaziak voltak, ha azt krdezed. - N e ostobskodj. N em vagy te ostoba. - Nagyon finoman cskoltam meg. - Igen. A szjn. - Hol kellett volna szerinted megcskolnom? - J l tetted. Nem kritizllak. - Szerencsre akkor nem biztattl, hogy cskoljam meg, mikor lenn voltunk a tengerparton. - Eszembe jutott - m ondta Catherine. Felnevetett, s most minden olyan volt, m int rgen, mieltt brki is be lekeveredett volna az letkbe. - Gondoltad, hogy bizlatni foglak? - Tartottam tle, gy aztn beugrottam a vzbe. - Okosan tetted. Megint nevettek. - N o vgre megjtt a jkedvnk - m ondta Catherine. - Hla istennek - m ondta Dvid. - Szeretlek, rdg, es igazn nem azrt cskoltam meg, hogy zrt csinljak. - Felesleges m ondanod - felelte Catherine. - Lttalak. Elg nyamvadt erfeszts volt. - Br elmenne. - N e lgy szv telen -m o n d ta C a th e rin e .- s n biztatlam fel.
113

- n m eg igyekeztem visszafogni. - n usztottam rd. M egyek s m egkeresem . - N em . Vrj egy kicsit. T lsgosan m agabiztos. -H o g y m ondhatod ezt, D vid? pp m ost trted dara bokra. - n nem. - Akkor valami ms. M egyek s idehvom . D e nem volt r szksg, m ert a lny visszajtt a pulthoz, ahol lltak, elpirult, s azt m o n d ta: - Bocs natot krek. - A rct m egm osta, hajt m egkeflte, s m ost odajtt D avidhez, gyorsan szjon cskolta, s azt m o n d ta: - rlk a vsrfinak. M egitta valaki az italom at? - K intttem - m ondta C atherine. - D vid m ajd csi nl m sikat. - Rem lem , hogy mg m ost is rlsz neki, hogy kt nd van - m ondta a lny. - M ert a tid vagyok, s Catherine- is leszek. - n nem bukom a nkre - m ondta Catherine. Nagy csend volt, s a hangjt is, D vid is ham isnak rezte. - Sose buktl rjuk? - Soha. - n lehetek a nd, ha egyszer m ajd akarsz egy nt, s lehetek D vid is. - N em gondolod, hogy ez roppant nagy feladat ? - kr dezte C atherine. - E zrt jttem ide - m ondta a lny. - Azt hittem , ezt akarod. - Sose volt mg nvel dolgom - m ondta C atherine. - Olyan buta vagyok - m ondta a lny. - N em tudtam . Igazn? N em csinlsz bolondot bellem ? - N em csinlok bolondot belled.
114

- N em is tudom , hogy lehettem ilyen buta - m ondta a lny. Azt akarta m ondani, hogyan tvedhetett ennyire, gondolta D vid, s C atherine is azt gondolta. Aznap este az gyban azt m ondta C ath erin e: - N em lett volna szabad tged ebbe belekevernem. Egy kicsit sem. - Br sose tallkoztunk volna vele. - L ehetne rosszabb is. A legjobb lenne taln vgigcsi nlni s gy m egszabadulni tle. - Elkldheted. - N em hiszem , hogy m ost gy kellene elrendezni. Sem mi hatssal nincs rd? - Dehogynem . - T u d ta m . D e szeretlek, s ez az egsz nem szmt. T e is tudod. - N em tudok sem m it, rdg. - N e legynk nneplyesek. Azt m r m ost m egm ond hatom , hogy az a vg, ha nneplyes vagy.

115

T IZ E N K E T T E D IK FEJEZET

H arm adik napja fjt a szl, br m ost m r nem olyan er sen, s D vid az asztalnl lt, s elejtl elolvasta azt, amit m egirt az elbeszlsbl, s olvass kzben javtott. Folytatta az elbeszlst, benne lt, s am ikor m eghallotta a kt lny hangjt odakinn, nem figyelt r. M ikor elhalad tak az ablak eltt, felemelte a kezt s integetett. k is integettek, a stt haj lny m osolygott, s C atherine az ajkra tette az ujjt. A lny nagyon csinos volt ma reggel, ragyogott az arca, lnkek voltak a sznei. C atherine szp volt, m int m indig. H allotta, hogy a kocsi beindul, spe dig a Bugatti. Visszatrt az elbeszlshez. J trtnet volt, dlre befejezte. Reggelizni m r ks volt, a m unka elfrasztotta, s nem akarta az reg Isottt a rossz fkeivel s risi, hibs m o torjval a vrosba vinni, noha ott volt a kulcs m ellett Catherine zenete, hogy bem entek N izzba, s hazafele jvet a kvhzban fogjk t keresni. M ost igazn egy liter hideg srt szeretnk, gondolta, vastag, nehz korsban spomnie lhuile-t durvn darlt borssal megszrva. De a sr ezen a partvidken nem rt sem m it, s boldogan gondolt Prizsra s ms helyekre, ahol jrt, s rlt, hogy olyasmit rt, amirl tudta, hogy j, s hogy befejezte. Ez volt az els rs, amit hzassguk ta befejezett. Befejezni, ez a feladat, gondolta. H a nem fejezem be, semmi nem r egy fabatkt sem. H olnap foly116

tatom a beszm olt ott, ahol abbahagytam , s csinlom tovbb, mg be nem fejezem. D e hogyan fogom befejez ni? Hogyan fogom m ost befejezni? Am int gondolatai tllptek a m unkjn, m inden viszszajtt, amit a m unkval kizrt. Eszbe ju tott az elz este s C atherine s a lny ma azon az ton, amelyen kt nappal ezeltt C atherine-nel vgigm ent, s rosszullt krnykezte. M ost m r hazafele kellene jnnik. D l utnra jr. T aln a kvhzban vannak. N e lgy nnep lyes, m ondta C atherine. D e valami m sra is gondolt. T aln tudja, m it csinl. T aln tudja, hogy miv alakulhat az egsz. taln tudja. T e nem. Szval dolgoztl, s m ost szorongsz. Jobb lenne, ha rnl mg egy elbeszlst. T aln a legnehezebben m egrhatt, amirl csak tudsz. G yernk, kezdj hozz. M eg kell rizned m agad, ha valam it tenni akarsz rte. M it tettl rte? Sokat, m ondta. N em , nem sokat. A sok eleget je lent. G yernk, kezdj bele az j rsba holnap. Franc a holnapba. M icsoda helyzet. Holnap. G yernk, kezdd el most. Az zenetet s a kulcsot a zsebbe tette, visszam ent a dolgozszobjba, lelt, s m egrta az j elbeszls els bekezdst, amelynek a m egrst azta halogatta, mita ludta, mi legyen az elbeszls. Egyszer kijelent m on datokat rt, bennk az sszes ezutn tlend s m egele ventend problm val. A legkezdet ksz volt, s neki m r csak folytatnia kellett. Ennyi az egsz, m ondta. Ltod, milyen egyszer az, amit nem tudsz m egcsinlni? K i m ent a teraszra, lelt, s egy whiskyt rendelt Perrier-vel. A tulajdonos fiatal unokaccse kihozta az vegeket, a jeget s egy poharat a brbl, s azt m o n d ta : - M onsieur nem reggelizett.
117

- T l sok dolgoztam. - C est dommage - m ondta a fi. - K r. H ozhatok vala m it? T aln egy szendvicset? - A kam rnkban tall egy doboz M aquereau Vin Blanc C apitaine Cookot. Nyissa ki, s hozzon kettt egy tny ron. - N incs behtve. - N em szmt. Hozza csak. O tt lt, m egette a M aquereau Vin Blancot, m egitta a whiskyt s az svnyvizet. M giscsak szm tott, hogy a hal nem volt behtve. Evs kzben elolvasta a reggeli lapokat. Le G rau du R oi-ban m indig friss halat ettnk, gondol ta, de az m r rgen volt. K ezdett visszaemlkezni G rau du R oi-ra, s akkor m eghallotta a dom bra feljv kocsit. - Vigye ezt el - m ondta a finak, felllt, bem ent a br ba, w hiskyt nttt magnak, jeget rakott bele, s teletlttte a poharat Perrier-vel. Szjban rezte a borral zes tett halat, fogta az svnyvizes veget, s m eghzta. H allotta a hangjukat, s aztn bejttek az ajtn, ppoly boldogan s vidm an, m int tegnap. L tta Catherine nyrfafny hajt s izgatott, szeret arct s a msik lny stt, m g m indig szlftta hajt, nagyon csillog sze mt. Ahogy kzelebb rt, m egint flnkk vlt. - N em lltunk meg, m ikor lttuk, hogy nem vagy a kvhzban - m ondta Catherine. - Sokig dolgoztam. Hogy vagy, rdg? - N agyon jl. Azt ne krdezd tlem , hogy ez hogy van. - Jl m ent a m unka, D vid? - krdezte a lny. - Ez a j felesg - m ondta C atherine. - Elfelejtettem m egkrdezni. - M it csinltatok Nizzban?
118

- K aphatnnk egy italt? Aztn m ajd elm ondjuk. O tt lltak szorosan m ellette ktoldalt, s m indkettej ket rezte. - Jl m ent a m unka, D vid ? - krdezte m egint a lny. - Persze hogy jl m ent - m ondta Catherine. - M indig jl megy, ha dolgozik, te buta. - Igazn, D vid? - Igen - m ondta D vid, s sszeborzolta a hajt. Ksz. - N em kapunk inni? - krdezte C atherine. - M i sem m it sem dolgoztunk. Csak vsroltunk, s rendeltnk m indenflt, s botrnyt csaptunk. - N em csaptunk igazi botrnyt. - H t nem tudom - m ondta Catherine. s ftylk r. - M ifle botrnyt? - krdezte Dvid. - N em volt semmi. - N em bntam - m ondta C atherine. - lveztem . - Valaki m ondott valam it a nadrgjrl Nizzban. - Az nem b o tr n y - m ondta Dvid. - N izza nagy vros, ott szm thattl r. - M skpp nzek ki ? - krdezte C atherine. - Br m eg hoztk volna a tkrt. M snak ltsz? - N em . - D vid rnzett. Nagyon szknek, borzas nak, mg barnbbnak, kihvnak s izgatottnak ltta. - Akkor j - m ondta Catherine. - M ert m egprbltam . - N em csinltl sem m it - m ondta a lny. - D e igen, s lveztem , s mg egy italt krek. - N em csinlt sem m it, D vid - m ondta a lny. - D leltt m eglltam a kocsival a hossz egyenes sza kaszon, s m egcskoltam , s is megcskolt, s hazajvet Nizzbl is, s m ost is, amikor kiszlltunk a kocsibl. 119

Catherine szerelm esen, de lzadan nzte D vidt, aztn azt m ondta: - J volt, s lveztem. T e is cskold meg. N incs itt a fi. D vid a lny fel fordult, s az hirtelen hozztapadt, s cskolztak. N em akarta m egcskolni, s nem sejtette, hogy ilyen lesz, am ikor m egtette. - Ennyi elg - m ondta Catherine. - Hogy vagy? - krdezte Dvid a lnytl. Az m egint flnk s boldog volt. - Boldog vagyok, gy ahogy te m ondtad - felelte a lny. - M ost m indenki boldog - m ondta C atherine. - M in d nyjan osztozunk a bnben. N agyon j ebdet ettek, s hideg T avelt ittak az hors doeuvres, apuit, a ratatouille, a salta s gymlcs mell. M indnyjan hesek voltak, trflkoztak, s senki sem volt nneplyes. - risi m eglepets vr vacsorra vagy eltte - m ondta Catherine. - gy kltekezik, m int egy rszeg indin olajm ez-tulajdonos. - Azok kedvesek? - krdezte a lny. - Vagy olyanok, m int a m aharadzsk? - D vid m ajd mesl rluk. Oklahom bl jtt. - Azt hittem , K elet-Afrikbl. - N em . Valamifle sei elm enekltek Oklahom bl, s elvittk K elet-A frikba kisgyerek korban. - Irt izgalmas lehetett. - r t egy regnyt arrl, hogy m ilyen volt kisfinak len ni K elet-A frikban. - T udom . - O lvastad? - Igen - m ondta a lny. - K ikrdezel belle?
120

- N em - m ondta D vid. - Jl ismerem. - Elsrtam m agam tle - m ondta a lny. - Az az apd volt benne ? - Valamennyire. - Nagyon szerethetted. - Igen. - Nekem sose beszltl rla - m ondta C atherine. - Sose krdeztl. - Akkor beszltl volna? - N em - m ondta Dvid. - Nagyon tetszett a knyv. - N e menj tlzsokba. - N em m entem . - Am ikor m egcskoltad... - T e krtl meg r. - Azt akartam krdezni, am ikor kzbevgtl - m ondta C atherine - , hogy gondoltl-e r, m int rra, m ikor m eg cskoltad s annyira lvezted. Dvid nttt m agnak egy pohr T avelt, s ivott vala m ennyit. - N e m tu d o m -m o n d ta a lny. - N em gondolkodtam . - Ennek rlk - m ondta Catherine. - Attl fltem , olyan lesz ez is, m int az jsgkivgsok. A lny teljesen rtetlenl nzett, s C atherine elm agya rzta: - A msodik knyvvel foglalkoz jsgkivgsok. T u d o d , kt knyvet rt. - Csak A szakadk-ot olvastam. - A msodik a replsrl szl. A hborban. Ez az egyetlen j knyv, am it valaha is rtak a replsrl. - Egy lszart - m ondta Dvid. - Olvasd csak el - m ondta Catherine. - H ogy ezt a knyvet m eg tudja valaki rni, ahhoz m eg kellett halnia,
121

s teljesen m eg kellett semm islnie. N e gondold azt, hogy nem veszem tudom sul a knyveit azrt, m ert nem jut eszem be, hogy r, amikor megcskolom. - Azt hiszem , sziesztznunk kellene - m ondta Dvid. Szunyklnod kellene egy kicsit, rdg. F radt vagy. - T l sokat beszlek - m ondta C atherine. - Az ebd j volt, s elnzst, ha tl sokat beszltem s hencegtem. - Im dtam , am ikor a knyvekrl beszltl - m ondta a lny. - Csodlatos voltl. - N em reztem magam csodlatosnak. F radt vagyok - felelte C atherine. - Van elg olvasnivald, M arita? - M g van kt knyvem - m ondta a lny. - Ksbb majd krek tletek klcsn, ha szabad. - tjjjek hozzd ksbb? - H a akarsz - m ondta a lny. Dvid nem nzett a lnyra, s az sem nzett r. - N em foglak zavarni? - krdezte Catherine. - Am it n csinlok, az nem fontos - felelte a lny. C atherine s D vid az gyon fekdt, egyms m ellett, kinn a tbbnapos szl utols erejt adta ki, s ez nem olyan volt, m int a rgi sziesztk. - E lm ondhatom m ost? - M ost inkbb hagyjuk. - N em , elm ondom . M a dleltt, am ikor elindultam a kocsival, fltem , s igyekeztem nagyon jl vezetni, s nagy ressg volt bennem . Aztn m eglttam elttnk C annes-t fenn a dom bon, s az t szabad volt vgig a tengerpart m ellett, aztn visszafele nztem , s nem jtt semmi, s killtam az trl a bokrok kz. Olyanok vol tak, m int a zslyabokrok. M egcskoltam , s is m egcs kolt, s nagyon furcsn reztem m agam , aztn tovbb
122

m entnk Nizzba, s nem tudtam , az em berek m eglt jk-e rajtunk. Akkor m r nem is rdekelt, s sszevissza jrkltunk, s m indenflt m egvettnk. Im d vsrolni. Valaki tett egy udvariatlan megjegyzst, de igazbl nem szm tott. Aztn hazafele jvet m eglltunk, s azt m ondta, hogy jobb, ha n vagyok az nje, s n azt m ondtam , hogy nekem gy is, gy is j, s igazbl rlk neki, m ert m ost lny vagyok, s nem tudom , m it kell csinlnom. Sose reztem mg ilyen tudatlannak magam. D e nagyon helyes lny, s azt hiszem , segteni akart nekem. N em tudom . Szval nagyon helyes volt, n ve zettem , s olyan csinos s boldog volt, s olyan gyn gd, amilyenek mi vagyunk nha egymssal, vagy n va gyok veled, vagy brm elyiknk a msikkal, s n azt m ondtam , hogy nem tudok vezetni, ha ezt csinlja, ezrt meglltunk. n csak m egcskoltam , de tudom , hogy el jutottam odig. Szval ott voltunk egy darabig, aztn egyenesen hazavezettem . M ieltt bejttnk, m egcskol tam , s boldogok voltunk, s lveztem, s m ost is lve zem. - Szval m egtetted - m ondta Dvid vatosan s , m ost tljutottl rajta. - N em jutottam tl rajta. lveztem, s igazn vgig akarom csinlni. - Nem . E rre nincs szksged. - D e igen, s addig csinlom, mg tl nem jutok rajta, s nem fejezem be. - Ki m ondja, hogy be fogod fejezni? - n. D e m uszj, D vid, hidd el. Sose hittem volna, hogy ez megesik velem. D vid nem szlt. - M indjrt jvk - m ondta C atherine. - Biztos vagyok
123

benne, hogy tljutok rajta, ha brm iben is biztos lehetek. K rlek, bzzl bennem . - Felm egyek Prizsba - m ondta Dvid. - A bankon keresztl elrhetsz. -N e m -m o n d ta Catherine. - Nem. Segtened kell nekem. - N em tudok neked segteni. - D e igen. N em mehetsz el. N em brom ki, ha elmgy. N em akarok vele lenni. D e ezt vgig kell csinlnom . Nem rted? K rlek, rts meg. T e m indig megrtesz. - E zt nem. - K rlek, prbld meg. Rgebben m indig m egrtettl. T e is tudod. N em igaz? - Igen. Rgebben. - K ettnkkel kezddtt, s csak ketten m aradunk, am ikor ezen tljutottam . Senki m st nem szeretek. - Akkor ne csinld. - M uszj. Iskolskorom ta m indig knlkozott alka lom r, s sokan akartk volna csinlni velem. D e n nem akartam , s nem csinltam. D e m ost muszj. D vid nem szlt. - K rlek, rts meg. D vid m g m indig nem szlt. - Egybknt is szerelmes beld, s m egkaphatod, s azzal m indent elsprhetsz. - rltsgeket beszlsz, rdg. - T u d o m - m ondta C atherine. - Befejeztem. - Szunyklj egy k ic sit-m o n d ta Dvid. - Fekdj m el lettem , s m ind a ketten elalszunk. - gy szeretlek - m ondta C atherine. - s te vagy az n igazi trsam , ezt el is m ondtam neki. T l sokat beszltem neki rlad, de ht csak rlad akar beszlni. M ost m r m egnyugodtam , m ost tmegyek.
124

- N e. N e menj. - D e igen - m ondta C atherine. - Vr j meg, ham arosan jvk. M ikor visszajtt a szobba, D vid m r nem volt ott. So kig llt, s nzte az gyat, aztn a frdszobaajthoz m ent, kinyitotta, m egllt eltte, s nzte m agt a hossz tkrben. Arca kifejezstelen volt, s ilyen kifejezstelen arccal nzte vgig m agt tettl talpig. M r csaknem bealkonyodott, m ikor bem ent a frdszobba, s becsukta maga m gtt az ajtt.

125

T IZ EN H A R M A D IK F E JE ZE T

D vid alkonyaikor vezetett haza C annes-bl. A szl el csitult, a kocsit a m egszokott helyen hagyta, s felm ent az svnyen oda, ahol a benti fny m egvilgtotta a patit s a kertet. M arita kilpett az ajtn, s odajtt hozz. - C atherine nagyon rosszul rzi m agt - m ondta. K rlek, lgy hozz kedves. - A fene vigyen el m ind a ketttket - felelte Dvid. - Engem igen. D e t nem. E zt nem szabad, Dvid. - Ne m ondd meg nekem , hogy m it szabad s m it nem. - N em akarsz vigyzni r ? - N em nagyon. - n igen. - Eddig is azt tetted. - N e ostobskodj - m ondta a lny. - T e nem vagy ostoba. M ondom , hogy ez komoly. - H ol van? - O tt benn vr rd. D vid bem ent az ajtn. C atherine az res brban lt. - H ell - m ondta. - N em hoztk m eg a tkrt. - H ell, rdg - m ondta . - Bocsss meg, hogy ksn jttem . M egdbbentette C atherine halotti arckifejezse s tom pa hangja. - Azt hittem , elm entl - m ondta C atherine. - N em lttad, hogy nem vittem m agam m al sem m it?
126

- N em nztem . N em kell m agaddal vinni sem m it, ha el akarsz menni. - Nem - m ondta D vid - , csak bem entem a vrosba. - - m ondta C atherine, s a falat nzte. - Csillapodik a szl - m ondta D vid. - H olnap szp nap lesz. - N em rdekel a holnap. - M r hogyne rdekelne. - N em , nem rdekel. N e beszlj r. - N em beszllek r - m ondta Dvid. - Ittl valam it? - N em segt. - H tha. M g m indig nm agunk vagyunk. - Dvid italt ksztett, s C atherine gpiesen nzte, ahogy keveri, azutn poharakba tlti. - Tgy bele fokhagyms olvt - m ondta. D vid odanyjtotta neki az egyik poharat, aztn fel emelte a m agt, s nekikoccintotta az vnek. - M a gunkra. Catherine kinttte az italt a pultra, s nzte, hogyan folyik vgig a deszkn. Aztn m egfogta az olvabogyt, s a szjba tette. - N incs magunk. M r nincs. D vid zsebkendt vett el a zsebbl, letrlte a p u l tot, s msik italt csinlt. - Szar az egsz - m ondta Catherine. D vid odaadta neki az italt, C atherine nzte, aztn kinttte a pultra. Dvid m egint fltrlte, s kifacsarta a zsebkendjt. Aztn m egitta a m artinijt, s kt jat csinlt. - Ezt megiszod - m ondta. - Idd meg. - Id d meg - m ondta C atherine. Felem elte a poharat, s azt m ondta: - Rd s arra a kurva zsebkendre. K iitta a pohart, aztn csak tartotta, nzte, s Dvid biztosra vette, hogy az arcba vgja. Aztn letette, ki
127

szedte belle a fokhagyms olvt, nagyon lassan m eget te, s D avidnek nyjtotta a magjt. -F ld r g a k - m ondta. - T e tt a zsebedbe. Iszom mg egyet, ha csinlsz. - D e m ost lassan idd. - , m ost m r jl vagyok - m ondta Catherine. - T e valsznleg nem veszed szre. Biztos megesik m inden kivel. - Jobban rzed m agad? - Sokkal jobban. Valamit elveszt az em ber s ksz. M indent elveszti, ennyi az egsz. D e szerznk majd m st. N incs sem m i problm a, igaz? - hes vagy ? - N em . D e tudom , hogy m inden rendben lesz. T e is azt m ondtad, ugye? - Persze hogy rendben lesz. - Br eszem be jutna, hogy m it vesztettnk el. D e nem szm t, igaz? A zt m ondtad, nem szmt. - Nem . -A k k o r legynk jkedvek. Akrmi volt is, egyszer en eltnt. - Biztos olyasvalami volt, amit elfelejtettnk - m ondta Dvid. - M ajd m egtalljuk. - T u d o m , hogy valam it csinltam. D e m ost m r el tnt. - Akkor j. - Akrmi volt is, nem msnak a hibja volt. - Ne beszlj hibkrl. - M ost m r tudom , mi volt - m osolygott Catherine. D e nem voltam htlen. Igazn, D vid. H ogy is lehettem volna? N em lehettem . T u d o d . Hogy m ondhatod, hogy htlen voltam ? M irt m ondtad?
128

- N em voltl. - Persze hogy nem voltam. Br ne m ondtad volna. - N em m ondtam , rdg. - Valaki m ondta. De nem voltam. Csak m egtettem , amit m ondtam , hogy meg fogok tenni. Hol van M arita ? - Azt hiszem , a szobjban. - rlk, hogy m egint jl vagyok. M iutn visszavon tad, m indjrt jl reztem magam. Br te is m egtetted volna, hogy n vonhatnm vissza. M egint nm agunk va gyunk, igaz? N em puszttottam el. - Nem . M egint elm osolyodott. - Akkor j. M egyek s ideh vom. N em baj ? A ggdott m iattam . M ieltt hazartl. - Aggdott? - Nagyon sokat beszltem - m ondta C atherine. - M in dig tl sokat beszlek. Irt helyes lny, D vid, ha m egis m ered. Hozzm nagyon j volt. - M enjen a fenbe. -N e m . Ezt visszavontad. Emlkszel? N em akarom ezt az egszet jra hallani. T e igen? Olyan zrzavaros. Iga zn. - R endben van, hozd ide. rlni fog, ha ltja, hogy megint jl rzed magad. - Igen, tudom , s neked m indent meg kell tenned, hogy is jl rezze magt. - Persze. N em jl rzi m agt? - Csak amikor n sem reztem jl magam. Am ikor tudtam , hogy m ost htlen vagyok. T u d o d , azeltt sose voltam. M enj te, s hozd ide, Dvid. Akkor nem lesznek rossz rzsei. N em , ne fradj, megyek n. C atherine kim ent az ajtn, s D vid figyelte. A mozgsa nem volt m r annyira gpies, s a hangja is javult. A m i
129

kor visszajtt, m osolygott, s a hangja is csaknem term szetes volt. - A lindjrt jn - m ondta. - Olyan szp, D vid. gy rlk, hogy idehoztad. A lny bejtt, s Dvid azt m ondta: - M r vrtunk. A lny rnzett, aztn flrenzett. Aztn m egint rn zett, nagyon egyenesen tartotta m agt, s azt m o n d ta : Elnzst, hogy kstem. - Nagyon csinos vagy - jegyezte m eg D vid, s ez igaz is volt, de ilyen szom or szem prt m g sohasem ltott. - K rlek, keverj neki egy italt, D vid. En m r kettt ittam - m ondta C atherine a lnynak. - rlk, hogy jobban rzed magad - m ondta a lny. - D avidnek ksznhetem - felelte Catherine. - El m ondtam az egszet, s hogy m ilyen j volt, s teljesen m egrt. St helyesli. A lny D avidre nzett, s D vid ltta, ahogy foga a fels ajkba harap, s azt is, m it m ond a szeme. - Unalm as volt benn a vrosban. H inyzott a frds - m ondta. - N em is tudod, m it m ulasztottl - m ondta Catherine. - M indent. E zt akartam m egtenni egsz letem ben, s m ost m egtettem s lveztem. A lny a poharba m eredt. - A legcsodlatosabb az, hogy m ost olyan felnttnek rzem magam. D e nagyon kim ert. Persze ezt akartam , s m ost m egtettem , s tudom , hogy n m g csak tanonc vagyok, de nem leszek m indig az. - Benyjtjuk az ignyt a tanonckedvezm nyre m ondta D vid, s aztn nmi kockzatot vllalva nagyon vidm an hozztette: - M s trgyrl sose beszltek? A perverzi unalm as s rgim di. N em is tudtam , hogy a m agunkfajtk mg foglalkoznak vele.
130

- G ondolom , igazn csak az els alkalommal rdekes m ondta Catherine. - s akkor is csak annak, aki csinlja, m indenki inasnak dgunalmas - m ondta Dvid. - ligyetcrtesz velem, r ksn ? - rksnnek hivod? - krdezte Catherine. - K ed ves, mks nv. --H t nem szlthatom Felsgnek vagy Fensges Aszszonynak - m ondta D vid. - Egyetrt esz, rksn? Azzal, amit a perverzirl m ondtam ? -M in d ig gy tartottam , hogy tlrtkelt s buta dolog - m ondta a lny. - A lnyok csak azrt csinljk, m ert nincs jobb tennivaljuk. - D e ha elszr prblod, akkor m inden rdekes - fe lelte Catherine. - I g e n - m ondta D vid. - D e rkk beszlni akarsz az els lovaglsodrl az akadlyverseny-plyn, vagy arrl, hogyan szlztl egymagad bn egy replgpen messze a fldtl, fenn az gben? - Szgyellem magam - m ondta Catherine. - Nzzelek meg, s lthatjtok, hogy csakugyan szgyellem magam. Dvid tfogta a karjval. - Ne szegyeik! m agad - m ondta. - Jusson eszedbe, m ennyire szeretnd, ha ez a drga j Orksn leiidzne., hogyan szllt fel azzal a gppel, egyes-egymagban, es nem volt semmi kzte s a fld kztt, kpzeld a Fldet nagy F-l'el, csak a gpe, s elpusztulhatlak volna m ind a ketten, apr darabkkra zzdhattak volna, s elveszt hette volna a pnzt, az egszsgt, az p eszt, s az lett nagy -vel, s a szeretteit vagy engem vagy tged vagy Jzust, m ind nagybet, ha lezuhan - tedd a lezuhan szt idzjelbe.
131

- Repltl m r szlban valaha, rksn? - N em - m ondta a lny. - M ost m r nem is kell. De krek mg egy italt. Szeretlek, Dvid. - Cskold m eg jra gy, ahogy a m ltkor. - M ajd m skor - m ondta Dvid. - M ost italt keverek. - gy rlk, hogy m egint j bartok vagyunk, s m inden nagyszer - m ondta Catherine. Nagyon felln klt, a hangja term szetes volt s csaknem knnyed. - Elfeledkeztem a m eglepetsrl, amit rksn vett ma dleltt. M egyek s elhozom. M ikor C atherine kim ent, a lny m egfogta Dvid kezt, nagyon szorosan, azutn megcskolta. ltek s nztk egymst. A lny csaknem szrakozottan m egrintette ujjval Dvid kezt. U jjait az v kr grbtette, aztn elengedte. - N eknk nem kell beszlgetnnk -m o n d ta . Ugye nem akarod, hogy beszdet m ondjak. - De valam ikor azrt beszlnnk kell. - Akarod, hogy elm enjek? - Okosabban tennd, ha elmennl. - M egcskolnl, hogy tudjam , nem baj, ha m aradok? C atherine bejtt a fiatal pincrrel, aki nagy doboz kavi rt hozott egy tl jgben tlcn, s egy tnyr pirtst. - Hz csodlatos csk volt - m ondta Catherine. - M in denki ltta, igy ht nem kell tovbb flni a botrnytl vagy brm itl - m ondta. - Felaprtanak nhny tojsfe hrjt s hagymt. Nagy szem , kem ny, szrke kavir volt, C atherine rbillentette a vkony pirts szeletekre. - rksn hozott egy lda Rllinger B rut 1915-t, s nhnyat behttettnk. N em gondolod, hogy m egihat nnk erre egy veggel ? - Persze - m ondta Dvid. - Csak azt igyuk a vacsorhoz.
132

- H t nem szerencse, hogy rksn s n olyan gaz dagok vagyunk, hogy neked soha sem m irt nem kell ag gdnod? M ajd gondjt viseljk, ugye, rksn? - M eg kell tennnk m indent - m ondta a lny, - Igyek szem kiism erni az ignyeit. M a csak ezt tudjuk eladni.

133

'r i z [ nnucyi-:d11< f v.j z i . r

Vagy kt rt aludt, m ikor a napvilg felbresztette. C atherine-re nzett, aki csendesen aludt, s lmban boldognak ltszott. Szpnek, fiatalnak s rom latlannak ltta, m ikor felkelt mellle, bem ent a frdszobba, letu solt, sortot hzott, s m eztlb a kerten t a dolgozszo bjba m ent. Az eget tisztra m osta a szl, friss nyr vgi kora reggel volt. M egint az j s nehz elbeszlst folytatta, s m egro ham ozott m indent, m egkzdtt m indennel, amit veken t igyekezett halogatni. Csaknem tizenegyig dolgozott, s amikor vgzett a napi m unkval, bezrta a szobt, ki m ent, s ott tallta a kt lnyt a kertben, sakkoztak egy asztalnl. M indkett de volt s fiatal, s ppoly vonz, m int a szl m osta gbolt. ~ M egint m egver - m ondta C atherine. - Hogy vagy, Dvid ? A lny nagyon flnken rm osolygott. Soha letem ben nem lttam mg kt ilyen des lnyt, gondolta Dvid. Vajon m it hoz a mai nap? - T i ketten hogy vagytok? - krdezte. - Nagyon jl vagyunk - felelte a lny. - Jl m ent a m unka? J napod volt? - Nehz m unka, de jl m ent. - Nem reggeliztl. - M r ks van reggelizni.
134

- Szamrsg - m ondta C atherine. - M a te vagy a fele sg, rksn. Kszts neki reggelit. - M ii szlnl kvhoz s valami gym lcshz, D vid? - krdezte a lny. - Kellene enned valamit. - Iszom egy kis feketekvt - m ondta Dvid. - Hozok neked valam it - m ondta a lny, s bem ent a szllodba. D vid lelt az asztalhoz C atherine mell, aki egy szk re tette a figurkat s a sakktblt. sszekcolta Dvid hajt, s azt m o n d ta : - Elfelejtetted, hogy neked is ezst fejed van, m int nekem ? - Igen - m ondta Dvid. - Egyre vilgosabb lesz, s n egyre szkbb leszek, a testem meg barnbb. - Csodlatos lesz. - Igen, s m indenen tlvagyunk. A csinos stt haj lny tlcn egy kis tlkban kavirt, fl citrom ot, kanalat s kt prtst hozott, s a fiatal pincr vdrben egy veg Bllingert s tlcn hrom poharat. - Ez jt tesz m ajd D avidnek - m ondta a lny. - Aztn elm ehetnk frdni ebd eltt. A frds, a parti napozs s a tovbbi Bllingerrel ksrt hossz ebd utn azt m ondta C ath erin e: - N agyon fradt s lmos vagyok. - M esszire kisztl - m ondta Dvid. - Sziesztzni fo gunk. - Igazn aludni akarok - m ondta Catherine. - Jl rzed m agad, C atherine? - krdezte a lny. - Igen. Csak hallosan lmos vagyok. - gyba dugunk - m ondta Dvid. - Van hm rd? krdezte a lnytl.
135

- Biztos, hogy nincs lz a m -m o n d ta Catherine. - Egy szeren csak sokig akarok aludni. M ikor gyba kerlt, a lny behozta a hm rt, Dvid m egm rte C atherine hm rsklett s a pulzust. A h m rsklete norm lis volt, a pulzusa szzt. - A pulzus kicsit gyors - m ondta. - De nem tudom , mennyi a norm lis pulzusod. - n sem tudom , de valsznleg tl gyors. - N em hinnm , hogy a pulzus sokat jelent, ha a hm r sklet norm lis - m ondta Dvid. - D e ha lzad van, h o zok orvost C annes-bl. - N em kell orvos - m ondta C atherine. - Csak aludni akarok. lhatk m ost? -- Igen, szpsgem. H vjl, ha szksged van rm. O tt lltak s nztk, hogyan alszik el, aztn nagyon hal kan kim entek, Dvid vgigm ent a kveken, s benzett az ablakon. C atherine bksen aludt, a llegzse szab lyos volt. O dahozott kt szket s egy asztalt, s leltek az rnykban C atherine ablaka kzelben, s nztek ki a fenyk kztt a kk tengerre. - M ire gondolsz? - krdezte Dvid. - N e m tudom . Reggel boldog volt. Olyan, amilyennek lttad, m ikor befejezted az rst. - s m ost? - T aln visszahats a tegnapra. N agyon term szetes lny, D vid, s ez m ost termszetes. - A tegnap olyan volt, m intha akkor szeretne az ember valakibe, m ikor m r m eghalt - m ondta Dvid. - Nem volt az rendjn. - Felllt, odalpett az ablakhoz, s ben zett. C atherine ugyanabban a testhelyzetben aludt, s csendesen llegzett. - M lyen alszik - m ondta a lnynak. - T e nem akarsz egyet szundtani ?
136

- D e, azt hiszem , igen. - Elmegyek a dolgozszobmba - m ondta D vid. Azt az ajtt, ami a te szobddal sszekti, m indkt olda lon be lehet reteszelni. - Vgigment a kvezeten, kinyi totta a szobja ajtajt, m ajd kireteszelte a kt szoba kzt ti ajtt. O tt llt s vrt, aztn meghallotta az ajt tlolda ln a retesz fordulst, s utna kinylt az ajt. Leltek egyms mell az gyra, s tkarolta a lnyt. Cskolj meg - m ondta. - Szeretlek cskolni - m ondta a lny. - N agyonnagyon szeretem. D e a m sikat nem szabad. -N e m ? - N em , nem szabad. Aztn azt m ondta: - N incs valami, amit m egtehetnk neked? gy szgyenkezem a msik m iatt, de tudom , hogy bajt okozhat. - Csak fekdj m ellettem . - Az nagyon j lesz. - Csinlj, amit akarsz. - Igen - m ondta a lny. - s te is, krlek. Csinljuk azt, amit lehet. C atherine vgigaludta a dlutnt s az estt. D vid s a lny a brban ltek egy ital m ellett, s a lny azt m ond ta : - N em hoztk m eg a tkrt. - Szltl az reg A urolnak? - Igen. rlt neki. - A z t hiszem, fizetnem kellene neki a Bllinger felszol glsrt vagy valami m srt. -A d ta m neki ngy veggel s kt veg nagyon jfine-i. t elintztem . n m adam e-tl fitem, hogy bajt csinl. - Teljesen igazad volt. - N em akarok bajt csinlni, Dvid.
137

- N e m - m ondta az. - Nem hinnm , hogy bajt csinlnl. A fiatal pincr friss jeget hozott, D vid kt m artinit kevert, egyiket a lnynak adta. A pincr beletette a fok hagyms olvabogyt, s visszam ent a konyhba. - M egyek s megnzem, hogy van C atherine - m ondta a lny. - Vagy rendezdtek a dolgok, vagy nem. M r tz perce odavolt, s D vid m egrintette a lny italt, s elhatrozta, hogy megissza, m ieltt felmeleg szik. Kezbe fogta, ajkhoz em elte, s am int az ajkt rin tette, tudta, hogy azrt lvezi, m ert a lny. Nyilvnvalan s tagadhatatlanul. N a, ez kell mg neked, gondolta. Hz kell, hogy m inden igazn tkletes legyen. Szeretni mind a kettt. Mi trtnt veled mjus ta? Vgl is mi vagy most? De m egint ajkhoz rintette a poharat, s a hats ugyanaz volt, m int elbb. Rendben van, m ondta, csak v gezd a m unkdat. M r csak a m unkd m aradt. Jobb lesz, ha kiizzadod a m unkt. Ki kell izzadnod a munkt. A lny visszajtt, s amikor m egltta ders arccal be jnni, tudta, m it rez irnta. - ltzkdik - m ondta a lny. - Jl rzi magt. Ht nem csodlatos? - D e igen m ondta D vid, teli C atherine irnt i szere lemmel, m int m indig. - Mi t rtnt az italom m al? - M egittam - m ondta Dvid. - Azrt, m ert a tid volt. - Igazn, D vid? - Boldogan elpirult. - Ennl jobban nem tudom m egfogalm azni - m ondta Dvid. - Tessk, itt van egy msik. A lny m egkstolta, s nagyon finom an vgigfuttatta ajkt a pohr perem n, azutn odaadta D avidnek, aki ugyanezt tette, s vgl ivott egy nagy kortyot. - Nagyon szp vagy m ondta. - s szeretlek.
138

T I Z E N T D I K F E JE Z E T

Hallotta, hogy a Bugatti elindul, s a zaj m eglepets s tmads volt, m ert abban az orszgban, am elyben lt, nem hallatszott m otorzgs. M indentl teljesen elszige teldtt, kivve az elbeszlst, amelyet rt s amelyben lt, m ikzben felptette. A nehz rszekkel, amelyektl rettegett, m ost egyenknt m egbirkzott, ahogy az em be rekkel, az orszggal, jszakkkal, az idjrssal is: m in den m egelevenedett rs kzben. T ovbb dolgozott, s olyan fradtnak rezte magt, m intha egsz jszaka a szaggatott vulkni sivatagban m ent volna elre, s a nap rjuk zdult volna, m ieltt a szraz, szrke tavakat elr tk. Erezte a vllra vetett nehz dupla csv golys p u s ka slyt, a cstorkolatot a kezben s a kavics zt a sz jban. A kiszradt tavak csillogsn tl ltta a hegygerinc tvoli kksgt. N em m ent eltte senki, m gtte jtt a teherhordk hossz sora, k tudtk, hogy a kelletnl hrom rval ksbb jutottak el ide. Persze nem volt az, aki ott llt aznap reggel, nem viselte a foltozott kordbrsony kabtot, amely m ostanra csaknem fehrr fakult, s a hnaljt elrohasztotta az iz zadsg, s amelyet m ost levett s tadott kamba szolgj nak s testvrnek, aki osztozott vele a ksedelem bn ben s tudatban, s nzte, am int az megrzi a savany, ecetes szagot, utlkozva a fejt rzza, aztn egy vigyorral lekete vlla kr kerti a zakt, az ujjnl fogva, mikzben
139

elindulnak a szrazsg sttte szrkesgen t, jobb kezk a puskacstorkolaton, a fegyvert vllukon egyenslyoz zk, a nehz puskaagy vissza, a hordrok sora fel m utat. N em volt az, de amg rta, volt, s amikor valaki vgl elolvassa, az olvas lesz az, s brm it tallnak is m ajd, am ikor elrik a sziklafalat, ha egyltaln elrik, s gondoskodik rla, hogy elrjk aznap dlre, akkor az, aki olvassa, megtallja azt, ami ott van, s m indrkre magnak tudja majd. A m it apd tallt, azt neked is tallta, gondolta, a jt, a csodlatosat, a rosszat, a nagyon rosszat, az igazn na gyon rosszat, a mlysgesen rosszat s a m g rosszabbat. Gyalzat, hogy egy em ber, akinek ilyen tehetsge volt a katasztrfhoz s a gynyrhz, gy tvozzon el, ahogy tvozott, gondolta. M indig rmm el tlttte el, ha apjra gondolt, s tu dta, hogy apjnak tetszene ez az elbeszls. Csak dlre jrt, mikor kijtt a szobjbl, s meztlb vgigm ent a patio kvein a szlloda bejratig. A nagy szobban ppen m unksok szereltek egy tkrt a brpult m gtti falra. Velk volt m onsieur A urol s a fiatal pin cr. Beszlgetett velk, aztn kim ent a konyhba, s ott tallta m adam e-ot. - Van sre, m adam e? - krdezte tle. - Mais certainement, monsieur fourne - felelte az aszszony, s kivett egy hideg veget a jgszekrnybl. - M egiszom az vegbl - m ondta Dvid. - Ahogy m onsieur hajtja - felelte az asszony. - A hl gyek, azt hiszem , bementek N izzba. M onsieur-nek jl m ent a m unka? - N agyon jl. - M onsieur tl sokat dolgozik. N em j kihagyni a reg gelit.
140

- M aradt mg kavir a dobozban? - Biztosan. - Megeszem egy-kt kanllal. - M onsieur nagyon furcsa - m ondta m adam e. - T e g nap pezsgvel ette. M a srrel. - M a egyedl vagyok - m ondta Dvid. - N em tudja, a biciklim mg m indig a remise-ben van ? - O tt kell lennie felelte madame. D vid evett egy kanl kavirt, aztn odaknlta a do bozt m adam e-nak. - Vegyen, madame. Nagyon j. - Nem volna szabad. - N e csacsiskodjon - m ondta neki Dvid. - Vegyen. O tt van nhny pirts kenyr. Igyon egy pohr pezsgt. Van a jgszekrnyben. M adam e kivett egy kanl kavirt, rrakta egy reggeli rl m egm aradt pirtsra, s nttt magnak egy pohr rost. - K itn - m ondta. - M ost tegyk el. - J hatssal van m agra? - krdezte D vid. - Egyen mg egy kanllal. - Ah, m onsieur. N em szabad gy vicceldnie. - M irt ne ? - m ondta D vid. - A vicceld trsaim ma nincsenek itt. H a az a kt szp n visszajn, m ondja meg nekik, krem , hogy lem entem szni. - T erm szetesen. A kiesi valdi szpsg. Persze nem olyan szp, m int m adam e. - n sem tallom csnynak - m ondta Dvid. - Igazi szpsg, m onsieur, s nagyon kedves. - M egteszi, amg jobb nem jn - m ondta Dvid. - H a csinosnak tartja. - M onsieur - m ondta az asszony nagyon megrovan. - M ik ezek az ptszeti reform ok? - krdezte Dvid.
141

- Az j miroir a brban? Olyan kedves ajndk a hz nak. - M indenki tele van kedvessggel - m ondta Dvid. Kedvessggel s bizakodssal. Szljon a finak, krem, hogy ellenrizze a gum ikat, mg n felveszek valamit a lbam ra, s sapkt keresek. - M onsieur szeret m eztlb jrni. N yron n is. - Valamikor m ajd egytt m egynk m eztlb. - M onsieur - m ondta az asszony jelentsgteljesen. - A urol fltkeny? -- Sans blague- felelte a madame. - D e m ennyire. M eg m ondom a kt szp hlgynek, hogy lem ent szni. - D ugja el a kavirt Aurol ell - m ondta Dvid. A b ie n t t, chre m a d a m e .

- A tout Vhetire, monsieur. A fnyes fekete t felfel vitt a fenyk kzlt, mikor elhagyta a szllodt, s rezte, hogy karja s vlla m egfe szl, a lba krbe-krbe nyomja a pedlt, mikzben fel fel igyekszik a forr napstsben, fenyillatban s a ten ger fell fj szellben. H tradlt, csaknem hzsig fe sztette a karjt, s rezte, hogy a ritm us, amely eleinte, m ikor fellt a kerkprra, szaggatott volt, m ost kezd kisi m ulni, m ikzben elhaladt a szz m tereket jelz kvek s az els, majd a msodik piros tetej kilom terk m ellett. A hegyfokon, ahol az t lejtss vlt, hogy leereszkedjen a tengerhez, fkezett, leszllt, s vllra vve a kerkprt lem ent vele az svnyen a hom okpartra. N ekitm asztot ta a kerkprt egy fenyfnak, amelybl gyantaszag radt a forrsgban, leugrott a sziklkhoz, levetkztt, espadrille-jt a rvidnadrgjra, ingre s sapkjra tette, az utn fejest ugrott a sziklrl a mly, tiszta, hideg ten g er be. Vltakoz fnyeken keresztl jtt a felsznre, s m i
142

kor a feje kibukkant, m egrzta, hogy kitiszttsa a flt, s kiszott a nylt tenger fel. H tra fekdt, lebegett, nzte az eget s az els fehr felhket, amelyeket a szell hozott. Vgl visszaszott az blbe, felkapaszkodott a stt vrs sziklkra, s onnan nzte a napon lve a tengert. rlt annak, hogy egyedl van, s hogy vgzett a napi munkval. Aztn rjtt a m agnyrzet, m int m indig, ha j m unkba fogott, s eszbe jutottak a lnyok, s kezdtek hinyozni; nem elszr az egyik, aztn a msik, hanem egyszerre m ind a kett. s rjuk gondolt, nem kritiku san, nem m int szerelmi problm ra, sem m int a szeretet vagy az elktelezettsg, vagy az eddig m egtrtntek s az ezutn m egtrtnendk, sem m int a m ostani vagy jven d m agatarts problm jra, csak egyszeren nagyim hi nyoztak. M indkettejk m iatt volt magnyos, egyenknt s egyttesen, s m ind a kettejk utn vgyott. O tt lt a szikln, a napstsben, nzte a tengert, s tudta, hogy nem j m ind a kettejk utn vgyni, de mgis vgyott . Semmi sem vgzdhet jl brmelyikkel is kette jk kzl, s veled sem, m ondta magnak. D e ne kezdd hibztatni azt, akit szeretsz, s ne porcizd szt a vtket. Kiporcizdik az, ha eljn az ideje, de nem ltalad. Lenzett a tengerre, s igyekezett vilgosan vgiggon dolni a helyzetet, de nem sikerlt. A legrosszabb az, ami C atherine-nel trtnt. A kvetkez baj, hogy kezd bele szeretni a msik lnyba. N em kellett a lelkiism eretet megvizsglni, hogy tudja: szereti C atherine-t, s nem j kt nt szeretni, abbl soha semmi j nem szrm azhat. Mg nem tudta, m ilyen rettenetes lehet. Csak azt, hogy elkezddtt, 'l'i hrm an m r gy ss/eilleszkedtetek, mint hrom fogaskerk, amelyek egy kereket hajtanak, m ondta magnak, s azt is m ondta, hogy az egyik fogas
143

kerk kiakadt vagy legalbbis slyosan kicsorbult. M lyen lebukott a tiszta hideg vzbe, ahol nem hinyzott neki senki, aztn feljtt, m egrzta a fejt, s tvolabbra kiszott, m ajd m egfordult, hogy visszasszon a partra. T engervztl nedvesen felltztt, zsebre vgta a sap kjt, felkapaszkodott kerkprjval az orszgtra, fel lt, s felhajtotta a gpet a kurta emelkedn, de rezte com bjban az edzs hinyt, mikzben talpa prnjval nyom ta a pedlt egyenletes lksekkel, amelyek gy vit tk fel a fekete ton, m intha s a versenykerkpr vala m ilyen kerekes llat volna. Azutn lefele csrgtt, kez vel nyom ogatva a fket, gyors kanyarokkal, egyre lejjebb suhanva a fnyes, fekete ton a fenyfk kztt, s befor dult a szll hts udvarba, ahonnan a tenger nyri k ken fnylett a fkon tl. A lnyok mg nem rkeztek vissza. Bem ent a szobba, lezuhanyozott, tiszta inget s sortot vett fel, s kijtt az j, csinos tkrrel felszerelt brba. Szlt a pincrnek, s m egkrte, hogy hozzon citrom ot, kst, egy kis jeget, s m egm utatta neki, hogyan kell T m C ollins-koktlt csi nlni. A ztn lelt a brszkre, a tkrkpt gyelte: ho gyan emeli fel a magas poharat. Nem tudom , ittam volna-e veled, ha ngy hnappal ezeltt tallkozunk, gondolta. A fi behozta neki az claireur de Nice-1, s vrakozs kzben azt olvasgatta. Elkedvetlentette, hogy a lnyok mg nem trtek vissza, hinyoztak, s kezdett aggdni. M ikor vgre m egjttek, C atherine nagyon vidm s izgatott volt, a lny pedig bnbn s nagyon csendes. - Hell, des - m ondta C atherine D avidnek. - , nzd azt a tkrt. Sikerlt felrakniuk. N agyon j tkr. De nagyon kmletlen. Bemegyek, s rendbe szedem magam az ebdhez. Bocsss meg, hogy ilyen ksn jttnk.
144

- M eglltunk a vrosban, s ittunk egy pohrral m ondta a lny Davidnek. - Sajnlom, hogy m egvrakoz tattunk. - Egy pohrral? - krdezte Dvid. A lny feltartotta kt ujjt. Felem elte az arct, m egcs kolta D vidt, s kim ent. D vid tovbb olvasta az js got. Catherine bejtt a sttkk vszoningben, am it D vid annyira szeretett, s nadrgban, s azt m ondta: - de sem, rem lem , nem vagy dhs. N em a mi hibnk volt. M eglttam Jeant, s m eghvtam egy italra, s eljtt velnk, s ez olyan kellemes volt. - A fodrsz? - Jean. Persze. M ilyen ms Jeant ism ernk Cannesban? N agyon kedves volt, s rdekldtt utnad. K ap hatnk egy m artinit, des? Csak egyet ittam . - Biztosan ksz m r az ebd. - Egyetlenegyet, des. Csak mi ebdelnk itt. D vid kt m artinit csinlt, elg lassan, s a lny bejtt. Fehr mselyem ruht viselt, de volt s nyugodt. - K ap hatok n is egyet, D vid? Nagyon meleg volt ma. s itt? - Itth o n kellett volna m aradnod, hogy gondoskodj D vidrl - m ondta C atherine. - Elboldogultam m agam is - m ondta Dvid. - A tenger nagyon j volt. - Olyan rdekes jelzket hasznlsz - m ondta C athe rine. - M inden szinte letre kel tlk. - N e haragudj - m ondta Dvid. - M egint egy pipec sz - m ondta Catherine. - M agya rzd m eg az j ndnek, m it jelent. Szleng. - A zt hiszem , ism erem - m ondta a lny. - K rlek, ne lgy ingerlt, C atherine.
145

- N em vagyok ingerlt - m ondta Catherine. - K t napja, m ikor kikezdtl velem, az egyszeren pipec volt, de m a, ha nekem egy parnyi kedvem lenne hozz, te gy viselkednl, m intha valami nem tudom micsoda volnk. - N e haragudj, C atherine - m ondta a lny. - M g egy ne haragudj - m ondta C atherine. - M intha nem te tantottl volna meg arra a kevsre, amit tudok. - N em kne ebdelnnk ? - krdezte D vid. - Nagyon m eleg volt, rdg, s te fradt vagy. - B elefradtam m indenkibe - m ondta Catherine. K rlek, bocsssatok meg. - N incs m it m egbocstani - m ondta a lny. - Sajn lom, hogy kedvetlen voltam. Nem azrt jttem ide, hogy ilyen legyek. - O dam ent C atherine-hez, s nagyon gyn gden, lgyan megcskolta. - M ost lgy j kislny m ondta. - N e ljnk asztalhoz? - N em ebdeltnk m r? - krdezte Catherine. - N em , rdg - felelte Dvid. - M ost fogunk ebdel ni. Az ebd befejeztvel Catherine - aki nm i szrako zottsgot leszmtva, vgig rtelm esen beszlt - azt m o n d ta: - Elnzst krek, de azt hiszem, aludnom kellene. - H add m enjek n is, hogy veled legyek, amg el nem alszol - m ondta a lny. - Igazsg szerint, azt hiszem , tl sokat ittam - m ondta Catherine. - n is m egyek, s szundtok egyet - m ondta Dvid. - K rlek, ne, D vid. G yere akkor, am ikor m r alszom, ha akarsz - felelte Catherine. gy flra m lva a lny kijtt a szobbl. r jl van M - m ondta. - D e vigyzzunk r, s legynk jk hozz, s csak vele foglalkozzunk.
146

M ikor D vid bem ent a szobba, C atherine bren volt. O dam ent hozz, s lelt az gyra. - N em vagyok n beteg - m ondta. - Csak sokat ittam . T udom . Sajnlom, hogy letagadtam eltted. H ogy te hettem ilyet, D vid? - N em emlkeztl r. - Nem . Szndkosan csinltam. Visszafogadsz? M r kiment a komiszsg bellem. - Sose tvolodtl el tlem. - Csak azt akarom, hogy visszafogadj. Igazn a te hs ges nd leszek, de igazn. Akarod ? D vid megcskolta. - Cskolj meg igazn. - O - m ondta azutn. - K rlek, csinld lassan. Abban a kis blben frdtek, ahova els nap mentek. D vid gy tervezte, hogy elkldi a kt lnyt szni, meg bevi szi az reg Isottt Cannes-ba, megjavttatja a fkeket s be llttatja a gyjtst. D e Catherine megkrte, hogy legyen szves, frdjn velk, s intzze el a kocsit m snap, s szunykls utn olyan vidmnak, boldognak s egszs gesnek ltszott m egint, s M arita nagyon komolyan hoz ztette : - Ugye velnk jssz ? - gy ht el kellett vinnie ket a kis bl gyalogsvnyig, hogy tkzben megmutassa mindkettejknek, milyen veszlyesek, rosszak a fkek. - ngyilkossg ezt a kocsit vezetni - m ondta M a rk nak. - B ntett gy jrni vele. - jat kellett volna vennem ? - krdezte a lny. - Isten csudjt. Elszr is hadd javttassam meg a fkeket. - N agyobb kocsi kellene, hogy m indhrm unknak elg helye legyen benne - m ondta Catherine.
147

- Ez nagyon j kocsi - m ondta Dvid. - Csak m arha sok javtst kell elvgeztetni rajta. D e tl ers kocsi ez nektek. - N zd meg, hogy rendesen meg tudjk-e javtani m ondta a lny. - H a nem , akkor olyan kocsit vesznk, am ilyet te akarsz. K sbb a parton napoztak, s D vid lustn gy sz lt: G yertek be szni. - nts egy kis vizet a fejemre - m ondta C atherine. H oztam egy hom okozvdrt a htizskban. - , m ilyen csods rzs - m ondta aztn. - ntenl mg eggyel? Az arcom ra is. A kemny parton fekdt fehr frdkpenyn, Dvid s a lny meg kisztak a tengerbe, s m egkerltk a szik lkat a kis bl szjnl. A lny szott ell, s Dvid u to l rte. K inylt, m egm arkolta az egyik lbt, aztn karjba szortotta, s a vizet taposva megcskolta. Skosnak s furcsnak rezte a vzben, s egyforma magasnak ltszot tak, ahogy sszetapad testtel cskolzva tapostk a vi zet. Aztn a lny feje lem erlt, D vid htrahajolt, s a lny nevetve bukkant fel s rzta a fejt, amely fnyes volt, m int egy fka, s ajkt m egint Davidre szortotta, s ad dig cskolztak, mg m indketten le nem m erltek. Lebeg ve fekdtek egyms mellett, m egrintettk egymst, er sen, boldogan cskolztak, s m egint almerltek. - M ost m r nem gytrm magam - m ondta a lny, mikor m egint feljttek. - T e se gytrd magad. - N em gytrm - m ondta D vid, s p artra sztak. - M enj be a vzbe, rdg - m ondta C atherine-nek. Felforrsodik a fejed. -- Jl van, m enjnk a vzbe - felelte C atherine. M ost napozzon rksn. H add kenjek r egy kis olajat.
148

- N e tl sokat - m ondta a lny. - K aphatnk egy vdr vizet n is a fejemre? - A fejed olyan vizes, amilyen csak lehet - m ondta Catherine. -- Csak rezni akartam. - Gzolj be, D vid, s hozz j hideg vizet - m ondta Catherine. S m iutn D vid rnttte a tiszta, hvs te n gervizet M arita fejre, o tt hagytk fekve, karjra ejtett arccal, s kisztak a tengerbe. K nnyedn lebegtek, m int a tengeri llatok, s C atherine azt m o n d ta : - M ilyen cso dlatos lenne, ha nem volnk rlt. - N em vagy rlt. - M a dlutn nem - m ondta C atherine. - Legalbbis mostanig nem. Nem szhatnnk beljebb? - Elg benn vagyunk m r, rdg. - Jl van. Akkor sszunk ki. D e itt gynyr a mly vz. - Akarsz lebukni m g egyszer, m ieltt kim egynk? - Egyszer mg igen - m ondta Catherine. - E bben a nagyon mly vzben. - Olyan mlyre sszunk, ahonnan m r alig tudunk fel jnni.

149

T I Z E N H A T O D I K F E JE Z E T

M ikor felbredt, m g alig volt elg vilgos ahhoz, hogy a fenytrzseket ltni lehessen. Felkelt, vatosan, hogy C atherine-t fel ne bressze, m egkereste a sortjt, s a kvekre lecsapdott harm attl vizes talppal vgigm ent a szlloda m entn a dolgozszobja ajtajig. K inyitotta az ajtt, s m egint rezte a tengeri leveg rintst s benne az eljvend nap grett. A nap m g nem kelt fel egszen, m ikor lelt, s gy rezte, behozott valam ennyit abbl az idbl, ami elve szett az elbeszlsben. D e m ikor tolvasta gondos, jl olvashat kzrst, a szavak elvittk t m esszire, abba a msik orszgba, s elvesztette ezt az elnyt, s ugyanazok kal a problm kkal kellett szem benznie, s m ire a nap kiem elkedett a tengerbl, neki m r rges-rg felkelt, s m r javban a szrke, kiszradt, keser tavakat gzolta, s csizmjt fehrre festette a m egkrgesedett sziks. Erezte fejn, nyakn, htn a nap slyt. Az inge nedves volt, s a verejtk lecsorgott a htn s a combjai kztt. Amikor kiegyenesedett s m egpihent, lassan llegezve, az ing elllt a vllrl, s rezte, hogyan szrad a napsts ben, s ltta a fehr foltokat, amelyeket testsi rajzoltak ki szrads kzben. rezte s ltta m agt, ahogy ott ll, s tudta, hogy nincs ms vlasztsa, tovbb kell m ennie. Fl tizenegyre tvgott a tavakon, s jval t lju to tt rajtuk. Addigra m r elrt a folyig s a nagy fgefa csali150

tig, ahol tbort akartak verni. A trzsek krge zld s srga volt, az gak nehezek. Pvinok jrtak r a vadfg re, s a fldet pvinhullatk s szttrt fge bortotta. Ocsm ny szag volt. D e a fl tizenegyet a karra m utatta, m ikor rpillantott a szobban, ahol egy asztal m ellett lve m ost m egrezte a tengeri szellt, a valdi id azonban este volt, s egy fa srgsszrke tvnek tm aszkodva lt, kezben egy po hr whiskyvel s vzzel, a leesett fgket m r elsepertk, s figyelte a hordrokat, ahogy feldaraboljk a kongnit, amelyet az els vlgyben ltt, tkzben, m ieltt mg a folyhoz rtek volna. H agyom ket a hssal, gondolta. Legalbb ma este vidm a tbor, brm i trtnjk is ksbb. gy ht el rakta ceruzit s a fzett, bezrta a brndt, kim ent az ajtn a m ost m r szraz s m eleg kveken a szllo da patijig. A lny az egyik asztalnl lt s olvasott. Cskos halsz inget, teniszszoknyt s espadrille-t viselt, s am ikor t szrevette, felnzett, s D vid azt hitte, el fog pirulni, de taln visszafogta, s azt m ondta: - J reggelt, Dvid. Jl m ent a m unka ? - Igen, szpsgem - felelte Dvid. A lny ekkor felllt, reggeli dvzletl megcskolta, s azt m o n d ta : - Ennek nagyon rlk. C atherine bem ent C annes-ba. Azt m ondta, m ondjam meg neked, hogy el kell vinned szni. - N em akarta, hogy vele m enj a vrosba? - N em , azt akarta, hogy itthon maradjak. Azt m ondta, te borzaszt korn felkeltl dolgozni, s taln magnyos leszel, ha befejezted. K rhetek reggelit? N em j, hogy sose reggelizel.
151

A lny bem ent a konyhba, s oeufs au plat aveejambon-nal, angol m ustrral s Sovorval jtt vissza. - Nehz volt m a? - krdezte. - N em - m ondta D vid. - M indig nehz, de knny is. Nagyon jl m ent. - Br tudnk segteni. - Senki sem tud segteni. - D e m sban tudok segteni, ugye? Elkezdte volna m ondani, hogy nincs ms, de vissza fogta, s helyette ezt m ondta: - M r segtettl, s m ost is segtesz. Egy kis kenyrdarabbal kitrlte a tojs s a m ustr m aradkt a lapos tnyrrl, azutn ivott egy kis tet. Hogy aludtl ? - krdezte. - Nagyon jl - m ondta a lny. - Rem lem , ez nem ruls. - Nem . rtelm es dolog. - N em hagyhatnnk abba ezt a nagy udvariaskodst? M ostanig m inden olyan egyszer s j volt. - Igen, hagyjuk abba. s hagyjuk abba a N em tehe tem , D vid ostobasgot. - R endben van - m ondta a lny, s felllt. - H a le akarsz m enni szni, a szobm ban vagyok. D vid felllt. - K rlek, ne menj el - m ondta. - Ezutn nem leszek ilyen szarhzi. - M iattam ne hagyd abba - m ondta a lny. - , D vid, hogyan ker lh ett n k ilyen helyzetbe? Szegny D vid. M it tesznek veled a nk. - D vid fejt sim o gatta, s m osolygott r. - H ozom a stran d h o lm it, ha szni akarsz. - J - m ondta D vid. - M egyek s felveszem az espadrille-om at.
152

A hom okon fekdtek, egy vrs szikla rnykban, aho v D vid letertette a frdkpenyeket s trlkzket, s a lny azt m o n d ta : - M enj be s ssz egyet, aztn m ajd n megyek. D vid nagyon lassan s csendesen felem elkedett a lny melll, azutn begzolt a partrl, s lebukott ott, ahol a vz m r hideg volt, s alm erlt. M ikor feljtt, beszott a szlverte hullmokkal szem ben, azutn kiszott oda, ahol a lny derkig vzben llva vrt r, a fekete haja sima s nedves volt, vilgosbarna testrl cspgtt a vz. Szo rosan tfogta a hullm versben. M egcskoltk egymst, s a lny azt m o n d ta : - M in dennk belem osdott a tengerbe. - Vissza kell m ennnk. - M erljnk le mg egyszer szorosan sszefogdzkod va. A szllban mg nem vrt rjuk C atherine, s m iutn letu soltak s tltztek, D vid s M arita belt a brba kt m artinival. N ztk egymst a tkrben. N agyon figyel mesen nztk egymst, azutn D vid elhzta ujjt az orra alatt, s kzben nzte a lnyt, aki elpirult. - M g tbb ilyen kell nekem m ondta M arita. Olyasm i, ami csak a m ink, hogy ne legyek fltkeny. - n a helyedben nem eresztenk le tl sok horgonyt m ondta Dvid. - sszekuszlhatod a horgonylncokat. - N em . G ondom lesz r, hogy helyben tartsalak. - A j, gyakorlatias rksn - m ondta Dvid. - Szeretnm m egvltoztatni ezt a nevet. T e nem ? - A nevek lennek a csontig. - Akkor igazn vltoztassuk meg az enym et - m ondta a lny. - Nagyon bntana?
153

- N e m ... Haya. - M ondd m g egyszer, krlek. - Haya. - J nv? -N a g y o n j. Egy kis nv, csak kettnknek. Senki m s nak, soha. - M it jelent Haya? - Azt, aki elpirul. A szemrmeset. Szorosan m aghoz hzta a lnyt, s az hozzsim ult, s fejt a vllra tette. - Cskolj m eg, csak egyszer - m ondta. Catherine kcosn, izgatottan, sikerrzettel s vidm sggal tele lpett az ebdlbe. - Teht elvitted szni - m ondta. - M ind a ketten na gyon tetszetek, br mg vizesek vagytok a tustl. H add nzzelek benneteket. - H add nzzelek n tged- m ondta a lny. - M it csinl tl a hajaddal? - Elz cendre m ondta C atherine. T etszik? Egy bl tszer, amivel Jean ksrletezik. - Nagyon szp - m ondta a lny. C atherine haja klns s lzas ellentte volt barna arcnak. Felem elte M arita italt, kortyolgatva nzte m a gt a tkrben, s azt m ondta: - J m ulatsg volt? lvez ttek a frdst? - M ind a ketten jt sztunk. D e nem olyan sok, m int tegnap - m ondta a lny. - Olyan j ez az ital, D vid - m ondta C atherine. A4itl jobb a te m artinid m indenkinl? - A gintl - m ondta Dvid. - Csinlj, krlek, nekem is egyet.
154

- M ost ne igyl, rdg. M indjrt ebdelnk. - D e iszom - m ondta C atherine. - Ebd utn alszom egyet. Nektek nem kellett vgigcsinlnotok azt a sok sz ktst s visszaszktst. K im ert. - M ost milyen szn igazbl a hajad ? - krdezte Dvid. - Csaknem olyan, m intha fehr volna - felelte C athe rine. - T etszeni fog neked. D e ennl kitartok, hogy ls suk, m eddig m arad meg. - M ennyire fehr? - krdezte Dvid. - Olyanform a, m int a szappanpehely - m ondta C athe rine. - Emlkszel? Aznap este C atherine egszen ms volt, m ind dlben. A brpultnl lt, m ikor visszajttek kocsival az szsbl. A lny bem ent a szobjba, D vid bejtt a terem be, s azt krdezte: - M ost meg m it csinltl m agaddal, rdg? - K isam ponoztam azt a hlyesget - m ondta C athe rine. - Szrke foltokat hagyott a prnn. Nagyon feltn volt, a haja vilgos, csaknem fnytelen ezst, amitl az arca sttebbnek ltszott, m int brm i kor. - K urva szp vagy - m ondta D vid. - D e brcsak soha ne nyltak volna a hajadhoz. - Ks bnat. M ondhatok mg valam it? - Hogyne. - H olnap nem iszom, s spanyolul tanulok, s m egint olvasok, s nemcsak m agam m al foglalkozom majd. - Szent isten - m ondta D vid. - Nagy napod volt. M ost keverek egy italt, aztn bemegyek s tltzm . - Itt leszek - m ondta C atherine. - Vedd fel, krlek, a sttkk ingedet. Azt, am it n vettem neked, s olyan, m int az enym.
155

D avidnek nmi idejbe tellett, mg letusolt s tlt ztt, s amikor visszart, a kt lny egytt lt a p ultnl, s arra gondolt, brcsak lenne egy festmnye rluk. - Elm esltem rksnnek m indent az j letem rl m ondta Catherine. - A m it m ost kezdek el, m eg azt, hogy m ennyire akarom , hogy t is szeresd, s hogy elveheted, ha elfogad tged. - Afrikban elvchetnm , ha m oham ednnak jegyeztek volna be. Azoknak hrom felesgk lehet. -A z t hiszem, sokkal jobb lenne, ha mindnyjan hzastrsak lennnk - mondta Catherine. - Akkor nem kritizlhat nnak bennnket. Csakugyan hozz mennl, rksn? - Igen - m ondta a lny. - gy rlk neki - m ondta C atherine. - M ost m in den, ami aggasztott, olyan egyszer lett. - Igazn hozzm jnnl? - krdezte D vid a fekete lnyt. - Igen - felelte az. - K rd meg a kezem. Dvid rnzett. A lny nagyon komoly s izgatott volt. Felidzte az arct, a napfnyben lehunyt szemt s fekete fejt a frdkpeny fehrn, a srga hom okban, amilyen akkor volt, am ikor vgre szeretkeztek. - M egkrem a ke zed - m ondta. - D e nem holmi kurva brban. - Ez nem holmi kurva br - m ondta C atherine. - Ez a mi sajt kln brunk, s mi vettk a tkrt. Br sszeh zasthatnnk benneteket ma este. - N e beszlj krsget - m ondta Dvid. - N em krsg - m ondta C atherine. - K om olyan gon dolom. Igazn. - Iszol valam it? - krdezte Dvid. - N em - felelte C atherine. - Elbb szeretnk valamit vilgosan elm ondani. N zz rm s figyelj. - A lny lefel
156

nzett, D vid Catherine-re. - M a dlutn talltam ki az egszet- m ondta az. - Igazn. N eked elmesltem, M arita. - Elm eslte - m ondta a lny. D vid ltta, hogy komolyan beszl s hogy k ketten valamilyen megegyezsre jutottak, amirl nem tud. - M g m indig a felesged vagyok - m ondta C atherine. -E b b l indulunk ki. A ztakarom , hogy M arita is a feles ged legyen, s kisegtsen, s akkor rklni fog tlem. - M irt kell rklnie? - Az emberek vgrendeletet szoktak csinlni - m ondta Catherine. - D e ez fontosabb egy vgrendeletnl. - T e m it szlsz hozz? - krdezte D vid a lnytl. - n m egteszem , ha te is akarod. - J - m ondta Dvid. - Engedelm etekkel iszom vala mit. - Igyl, krlek - m ondta Catherine. - T u d o d , n nem akarlak tnkretenni, ha m egbolondultam , s kptelen le szek dnteni. Bezratni sem hagyom magam. Ezt is el dntttem . szeret tged, s te is szereted t egy kicsit. Ltom . Olyat m int , nem tallsz, s nem akarom , hogy valami rohadt kurvhoz m enj, vagy magnyos lgy. - Ugyan m r, szedd ssze magad - m ondta Dvid. Olyan egszsges vagy, m ini a makk. - Egyszval m egcsinljuk - m ondta C atherine. - M in dent elrendeznk.

157

T IZ E N H E T E D IK FEJEZET

A nap besttt a szobba, j nap kezddtt. Jobb, ha m unkhoz ltsz, m ondta magnak. M r sem m it nem tudsz visszacsinlni. Csak egyvalaki tudn visszacsinl ni, az pedig nem tudja, hogyan bred, s azt sem , lesz-e maga, m ikor felbred. N em szmt, hogy te m it rzel. Lss m unkhoz. O tt valami rtelm eset kell csinlnod. E bben a msik gyben nem megy. Sem m i sem segt raj tad. s nem is segthetett azta, m ita elkezddtt. M ikor vgre m egint belelte m agt az elbeszlsbe, a nap m r j m agasan jrt, s elfeledkezett a kt lnyrl. Fontos volt azt gondolnia, am it az apja gondolt volna aznap este, htval a fgefa zldessrga trzsnek t maszkodva, kezben a zomncos bgre vizes whiskyvel. Apja oly knnyedn elbnt a gonosszal, sohasem adott neki semmi eslyt, s tagadta a fontossgt, megfosztva m inden rangjtl, alakjtl, m ltsgtl. gy kezelte a gonoszt, m int rgi, m eghitt bartot, gondolta D vid, s a gonosz, amikor buzerlta, sose tudhatta, clba tallt-e. Apja, tudom sa szerint, nem volt sebezhet, s abban is klnbztt legtbb ism erstl, hogy csak a hall pusz tthatta el. Vgl rjtt, m it gondolt volna az apja, s m i utn m egtudta, nem rta bele az elbeszlsbe. Csak azt rta meg, m it tett, hogyan rzett az apja, s ezltal sajt apjv vlt, s am it apja m ondott M lnak, azt m ondta. Jt aludt a fldn a fa alatt, s amikor felbredt, hallotta a
158

leoprd khintst. K sbb nem hallotta a tborban a leoprdot, de tudta, hogy ott van, s m egint elaludt. A leoprd hst keresett, s hs volt bven, teht ez nem jelentett problm t. H ajnalban, napvilg eltt a tz h a m uraksa m ellett lve tet ivott a lepattogzott zom nc bgrbl, s m egkrdezte M lt, hogy vitt-e el hst a leoprd, s M olo azt m o n d ta : - Ndiyo s azt felelte: - Van elg ott, ahov m egynk. Szedd ssze ket, hogy elindulhassunk fel a hegyre. M sodnapja m entek a magas, erds, parkszer vid ken a szakadk felett, am ikor vgre m egllt; rm m el tlttte el a vidk, az elm lt nap s az t, amit m egtettek. M egvolt benne az apja kpessge, hogy gyorsan felejt sen, s ne rettegjen sem m itl, ami ezutn jn. M g egy nap s jszaka vrt r ezen az j, hegyes vidken, m ikor abbahagyta az rst, s aznap kt napot s egy jszakt lt t. M g m indig vele volt az apja, amikor elhagyta azt a vidket, s bezrva az ajtt tstlt a nagy szobba a b r pulthoz. Azt m ondta a finak, hogy nem kr reggelit, de hozzon egy whiskyt s P errier-t s a reggeli lapot. Dl m r el m lt, s be akart volna m enni az reg Isottval Cannesba s elvgeztetni a javtsokat, de tu dta, hogy a szervizek m r becsuktak, m r elksett. Ehelyett ott llt a brban, m ert tudta, hogy az apjt is ott tallta volna ebben az idpontban, s mivel alig rkezett le mg a hegyvidkrl, hinyzott neki. Az g odaknn lnyegben ugyanolyan volt, m int az az g, am it otthagyott. lnkkk volt, fehr gomolyfelhkkel, s rlt apja jelenltnek, mg bele nem nzett a tkrbe, s nem ltta, hogy egyedl van. K t dolgot akart volna az apjtl m egkrdezni. Apja, aki m in
159

den ism ersnl katasztroflisabban irnytotta az lett, csodlatos tancsokat tu d o tt adni. Ezeket sszes korbbi tvedseinek keser cefrjbl prolta le, s lnktsl hozztette ham arosan elkvetend botlsait, s nagyon pontosan s rszletesen adta tancsait, bennk volt an nak az em bernek a hitelessge, aki hallotta tletnek m inden flelmetes klauzuljt, s nem tulajdontott n e kik nagyobb jelentsget, m int egy cenjr gzhaj jegyn az apr bets szvegnek. Sajnlta, hogy apja nem m aradt vele, de vilgosan hal lotta a tancsot, s mosolygott. Apja pontosabban el m ondta volna, de , D vid, abbahagyta az rst, meri elfradt, s fradtan nem tudta volna rvnyre juttatni apja stlust. Valjban senki sem lett volna kpes r, nha mg az apja maga sem. M ost m r tu dta, jobban m int valaha, m irt halogatta m indig ennek az elbeszls nek a m egrst, s tu d ta, hogy m ost, ha egyszer abba hagyta, nem szabad foglalkoznia vele, m ert akkor nem fogja jl m egrni. Nem szabad szoronganod m iatta, m ieltt elkezdend, sem akkor, m ikor abbahagyod. Szerencsd van, hogy a tid, ne kezdj el m ost vacakolni vele. H a m r az letvite ledet nem tisztelheted, legalbb tiszteld a m estersgedet. A m estersgedet legalbb ismered. D e elg rm es a trt net. Az, az istenit. M egint belekortyolt a Perrier-vel kevert whiskybe, s kinzett az ajtn a ks nyri napra. Lassan lecsillapo dott, m int m indig, s a nagy adag szverst is javtott a helyzeten. Azon tndtt, hol lehetnek a lnyok. M egint ksnek, de rem lte, hogy ezttal nem t rtnt semmi rossz. N em volt tragikus alkat, apja s az ri m estersg elzrta ettl, s am ikor kiitta a whiskyt a Perrier-vel, mg
160

kevsb rezte m agt annak. N em emlkezett olyan reg gelre, am ikor ne dersen bredt volna, mg a nap iszo nyata m eg nem rintette, s a mai napot m r elfogadta, ahogyan elfogadta valam ennyit. Elvesztette a szemlyes szenveds kpessgt, vagy gy hitte, hogy elvesztette, s csak az okozott neki fjdalm at, ami msokkal trtnt. H itt ebben, term szetesen tvesen, hiszen akkor mg nem tudta, m ennyire m egvltozhatnak az em ber kpes sgei, sem azt, m ennyire m egvltozhatnak msok, s ez a hit nagyon m egnyugtat volt. A kt lnyra gondolt, s szerette volna, ha elkerlnnek. M r ksre jrt, sem hogy ebd eltt frdhessenek, de ltni akarta ket. M ind a kettre gondolt. A ztn bem ent Catherine s az szobjba, letusolt s m egborotvlkozott. ppen b orot vlkozott, m ikor felfigyelt a felfel jv kocsira, s h irte len r tm adt a gyom rban. Aztn m eghallotta a hangju kat, hallotta, hogy nevetnek, tiszta sortot s inget kere sett, felvette, s kim ent, hogy lssa, mi a helyzet. H rm asban csendben ittak valam it, utna j, de knyny ebdet ettek, s T avelt ittak, s amikor a sajtot s gym lcst ettk, C atherine m egkrdezte: - Elmondjam neki? - H a akarod - m ondta a lny. Felem elte a borospoha rt, s jt ivott belle. - Elfelejtettem , hogyan kell elm ondanom - m ondta Catherine. - T l sok vrtunk. - N em emlkszel r? - krdezte a lny. - N em , elfelejtettem , pedig remek volt. K idolgoztuk az egszet, s igazn remek volt. D vid tlttt magnak mg egy pohr bort. - N em prblkoznl m eg egyszeren a puszta tnyek kel? - krdezte.
161

- A puszta tnyeket tudom - m ondta C atherine. - A r rl van sz, hogy tegnap velem sziesztztl, s utna t m enti M arita szobjba, de ma egyenesen odam ehetsz. D e m ost elrontottam az egszet, s azt szeretnm , ha m indnyjan egytt sziesztzhatnnk. - Azt nem - hallotta nm agt Dvid. - Csakugyan nem - m ondta Catherine. - Sajnlom , hogy rosszul m ondtam el az egszet, de muszj volt ki m ondanom , am ire vgytam. A szobban D vid azt m ondta C atherine-nek: - A fenbe ezzel a lnnyal. - N em , D vid. A zt akarta csinlni, am ire krtem . O taln el tudja m ondani neked. - Baszd meg. - T e m r m egtetted - m ondta Catherine. - N em errl van sz. M enj s beszlj vele, D vid. s ha m eg akarod baszni, baszd meg jl a nevem ben. - N e beszlj rondn. - T e kezdted. n csak visszatttem . M in t a tenisz ben. - N o j - m ondta D vid. - M it kellene elm ondania nekem ? - A beszdem et - m ondta C atherine. - A m it elfelejtet tem . N e lgy olyan kom oly, m ert nem engedlek tm enni. Irt vonznak talllak, m ikor komoly vagy. Jobb, ha t mgy, m ieltt elfelejti a beszdet. - T e is menj a fenbe. - Ez az. M ost m r jobban reaglsz. Szeretem , mikor elengeded magad. Adj egy bcscskot. gy rtem , r vidtvt. M enjl, m ert el fogja felejteni a beszdet. L tod, m ilyen j s okos vagyok?
162

- N em vagy j s okos. - D e azrt szeretsz. - Persze. - Elm ondjak egy titkot? - E g y jat? - Egy rgit. - M ondd. - T ged nem nehz m egrontani, s m egrontani tged nagyszer mulatsg. - T e csak tudod. - E z csak olyan vicces titok volt. N incs itt semmi m eg ronts. Egyszeren jl szrakozunk. M enj be hozz, s m ondasd el vele a beszdem et, m ieltt is elfelejten. M enj, s lgy j fi, Dvid. A szobban, a szlloda msik vgn D vid az gyon fe kdt, s azt m o n d ta : - M irl van sz voltakppen ? - A rrl, am it tegnap este m ondott - felelte a lny. Kom olyan gondolja. N em is tudod, m ilyen komolyan. - Elm ondtad neki, hogy szeretkeztnk? - N em . - T u d ta. - Szm t az? - gy ltszik, nem. - Igyl egy pohr bort, D vid, s nyugodj meg. n nem vagyok kznys - m ondta a lny. - Rem lem , ezt tudod. - n sem vagyok az - m ondta Dvid. Aztn sszert az ajkuk, s Dvid rezte a lny testt a maga testhez, mellt a mellkashoz tapadni, ajka rszorult az vre, aztn sztnylt, feje jobbra-balra mozgott, rezte a llegzett, s a sajt vcsatjt a hasn, majd a kezben.
163

A parton fekdtek, D vid n /te az eget, a felhk m ozg st, s nem gondolkodott. A gondolkods nem tesz jt, s amikor lefekdt, arra gondolt, hogy ha nem gondolkozik, akkor m inden, ami rossz, el fog tnni. A lnyok beszl gettek, de nem figyelt rjuk. Fekdt , nzte a szeptem beri eget, s amikor a lnyok elhallgattak, gondolkodni kez dett, s anlkl, hogy a lnyra nzett volna, m egkrdezte: - M ire gondolsz? - Sem mire - felelte az. - K rdezz meg engem - m ondta C atherine. - Sejtem, hogy m ire gondolsz. - Dehogyis sejted. A Pradra gondoltam. - Jrtl benne? - krdezte Dvid a lnyt. - M g nem - m ondta az. - M ajd elm egynk m ondta C atherine. M ikor m e hetnk, Dvid? - Akrmikor - felelte Dvid. - D e elbb be akarom fejezni ezt az elbeszlst. - Kem nyen fogsz dolgozni ? - Azt csinlom m ost is. K em nyebben m r nem dol gozhatom. - N em akartalak siettetni. - N em is lehet - m ondta D vid. -- H a ti ketten elunj tok, m enjetek elre, n m ajd megtalllak ott benneteket - n nem akarom ezt - m ondta M arita. - Buta vagy -- m ondta Catherine. - Dvid csak nemcslelkskdik. - Nem . Elm ehettek. - N lkled nem volna nagy m ulatsg - m ondta Cathe rine. - T e is tudod. K ettesben Spanyolorszg nem volna nagy mulatsg. - D vid dolgozik, C atherine - m ondta M arita.
1 64

- Spanyolorszgban is dolgozhatna - m ondta C athe rine. - Biztosan sok spanyol r dolgozott Spanyolor szgban. Fogadni m erek, hogy ha ir lennk, jl tudnk rni Spanyolorszgban. - T u dok rni Spanyolorszgban - m ondta Dvid. M ikor akarsz m enni ? - A fene egyen meg, C a th e rin e -m o n d ta M arita. - Egy elbeszls kzepn tart. - M r hat hete rja - felelte Catherine. - M irt ne m e hetnnk M adridba? - M ondtam , hogy m ehetnk - m ondta Dvid. - M eg ne m erd csinlni - m ondta a lny C atherinenek. - M eg ne prbld. N incs benned semmi lelkiisme ret? - M g te beszlsz lelkiism eretrl? m ondta C athe rine. - Bizonyos dolgokban lelkiismeretes vagyok. - Pom ps. rlk, hogy rtesltem rla. M ost lennl szves udvariasan viselkedni, s nem beleszlni, ha valaki ki akarja tallni, hogy mi a legjobb m indnyjunknak. - szom egyet - m ondta Dvid. A lny felkelt s kvette, s az blcskn tl, mikzben a vizet tapostk, azt m o n d ta : - rlt. - Akkor meg ne hibztasd. - D e m it fogsz csinlni ? - Befejezem az elbeszlst, s elkezdek egy msikat. - Es m it csinlunk, te meg n? - A m it lehet.

165

T IZ E N N Y O L C A D IK FEJEZET

Ngy nap alatt befejezte az elbeszlst. Belevitte m indazt a feszltsget, ami felhalm ozdott rs kzben, s lny nek szernyebb rsze attl tartott, hogy nem lehet olyan j, amilyennek hiszi. A hideg, kem nyebb rsz tudta, hogy jobb. - Hogy m ent m a? - krdezte a lny. - Befejeztem. - Elolvashatom ? - H a akarod. - Igazn nem bnnd? - O tt van abban a kt fzetben, a brnd tetejn. tadta neki a kulcsot, aztn lelt a pult m ell, ivott egy whiskyt Perrier-vel, s elolvasta a reggeli lapot. A lny visszajtt, lelt kiss arrbb, s olvasni kezdte az elbesz lst. M ikor a vgre rt, ellrl kezdte jra, D vid m eg k sztett magnak egy pohr szds whiskyt, s nzte ay olvas lnyt. M ikor az m sodszor is a vgre rt, m egkr dezte: - T etszik? - Ez nem olyan, hogy tetszik vagy nem tetszik - m o n d ta a lny. - Az apd, ugye? - Persze. - Ekkor szntl meg szeretni t? - N em . M indig szerettem . Ekkor sikerlt m egism er nem.
166

- R ettenetes elbeszls, s csodlatos elbeszls. - rlk, hogy tetszik - m ondta Dvid. - M ost visszateszem - m ondta a lny. - Szeretek olyankor bem enni a szobba, m ikor be van zrva az ajt. - M egesik - m ondta Dvid. A partrl visszajvet a kertben talltk C atherine-t. - Szval visszartetek - m ondta. - Igen - felelte Dvid. - Jt sztunk. Br te is velnk jttl volna. - H t nem m entem - m ondta Catherine. - H a egylta ln rdekel. - H ov m entl? - C annes-ba, a magam dolgt intzni. T i ketten leksttek az ebdidt. - Bocsss m eg - m ondta D vid. - Akarsz valam it ebd eltt? - K rlek, bocsss meg, C atherine - m ondta M arita. M indjrt jvk. - M g m indig iszol ebd eltt? - krdezte D vidtl Catherine. - Igen - felelte az. - N em hiszem , hogy szm tana, ha sokat mozog az ember. - Egy res whiskys pohr volt a pulton, mikor bejttem. - Igen - m ondta Dvid. - Valjban kt whiskyt ittam . - Val j ban - utnozta C atherine. - N agyon rias vagy ma. - Igazn? - m ondta D vid. - N em rzem m agam na gyon riasnak. Inkbb valami seggfej tahiti bennszltt nek rzem magam. - A beszdm odorod az, ami ingerel - m ondta C athe rine. - A szhasznlatod.
167

- rtem - m ondta D vid. - Iszol egy kortyot, m ieltt hozzk a kajt? - N e bohckodj. - A legjobb bohcok nem beszlnek - m ondta Dvid. - Senki sem vdolt azzal, hogy te vagy a legjobb bohc - vgta r Catherine. - Igen, innk egy pohrral, ha nem esik nehezedre elkszteni. D vid kevert hrom m artinit, m indegyiket klnkln kim rve, azutn belenttte a kancsba, am elyben egy nagy darab jg volt, vgl megkeverte. - Ki a harm adik pohr? - M arit. - A kegyesed? - M icsoda? - A kegyesed? - Akkor jl rtettem - m ondta Dvid. - Sose hallottam mg ezt a szt lbeszdben, s mg rem nyem sem volt r, hogy valaha is hallom az letben. T e tnyleg csodla tos vagy. - Teljesen kznapi sz. - Vgl is az - m ondta D vid. De benned m egvan a tiszta, csupasz btorsg, hogy beszlgets kzben hasz nljad. rdg, lgy m ost j. N em m ondhatnd azt, hogy a te hollhaj kegyesed ? - s n mg szrakoztatnak talltam valam ikor az ilyen vdst - m ondta C atherine. - N em volna jobb, ha rendesen viselkednl? - kr dezte D vid. - H a m ind a ketten rendesen viselked nnk ? - N em - m ondta Catherine. - Itt jn a te akrm id, s oly desnek s rtatlannak ltszik, m int m indig. szintn szlva rlk, hogy elbb m egkaptam , m int te. Drga
168

M arita, m ondd, dolgozott D vid ma reggel, m ieltt inni kezdett volna? - D olgoztl, D vid? - krdezte M arita. - Befejeztem egy elbeszlst m ondta Dvid. - s, gondolom , M arita m r olvasta. - Igen, olvastam. - T u d o d , n sose olvastam el D avidnek egyetlen elbe szlst sem. Sose szlok bele. Csak m egprbltam anya gilag lehetsgess tenni, hogy olyan jt rjon, amilyen csak telik tle. D vid ivott egy kortyot, s C atherine-re nzett. Ugyanaz a csodlatos barna br, gynyr lny volt, m int m indig, s az elefntcsontfehr haj olyan volt, m int egy sebhely keresztben a hom lokn. Csak a szeme vlto zott m eg s az ajkai, amelyek olyasm iket m ondtak, amit korbban kptelen lett volna kiejteni. - N agyon j elbeszlsnek talltam - m ondta M arita. Klns volt, s hogy is m ondjk, pastorale. Aztn szr nyv vlt valahogyan, am it nem tudok elmagyarzni. gy gondoltam , hogy magnifique. - N o s .. . - m ondta Catherine -, m int tudod, m indny jan beszlnk franciul. E ladhattad volna ezt az egsz rzelmi kitrst franciul. - M lyen m egrendtett az elbeszls ondta M arita. m - M ert D vid rta, vagy m ert igazn elsrend? - M ind a kett - m ondta a lny. - H t akkor - m ondta C atherine - , van valami ok arra, hogy n ne olvashassam el ezt a rendkvli elbeszlst? n lltam a kltsgeit. - M it csinltl ? - krdezte Dvid. - T aln nem egszen. Ezertszz dollrod volt, m ikor elvettl, s az a knyv az rlt piltkrl elkelt, igaz ? Sose
169

m ondtad meg, m ennyit hozott. D e n jelentkeny ssze get tettem le, s el kell ism erned, hogy nagyobb knye lem ben ltl, m int a hzassgunk eltt. A lny nem szlt, D vid a pincrt figyelte, aki m egter tett a teraszon. Az rjra nzett. H sz perccel korbbra jrt szoksos ebdidejknl. - H a szabad, bem ennk a szobba, s letisztlkodnk - m ondta. - N e lgy ilyen kurvra ham isan udvarias - m ondta C atherine. - M irt nem olvashatom el az elbeszlst? - Ceruzval van rva. M g le sem m soltam . Csak nem akarod ilyen llapodban elolvasni? - M arita ilyen llapotban olvasta el. - Olvasd el akkor ebd utn. - M ost akarom elolvasni, Dvid. - n a helyedben nem olvasnm el ebd eltt. - G usztustalan? - A z 1914-es hbor eltti Afrikban jtszdik. A m aji-m aji hbor idejn. Az 1905-s tanganyikai bennsz ltt lzads alatt. - N em is tudtam , hogy trtnelm i regnyeket rsz. - Hagyd m r abba - m ondta D vid. - A trtnet A fri kban jtszdik, akkor, am ikor nyolcves voltam. - El akarom olvasni. D vid a br tls vgbe m ent, s kockt rzott ki egy brpohrbl. A lny egy brszken lt, C atherine m el lett. D vid nzte, hogyan nzi az olvas C atherine-t. - Jl indul - m ondta az. - Br a kzrsod borzaszt. A tj nagyszer. Ez az, am it M arita tvesen pastoral-nak nevezett. L etette az els fzetet, a lny felvette, s lben ta r totta, m ikzben szemt m g m indig C atherine-re sze gezte. 170

C atherine tovbb olvasott, s m ost nem szlt. A mso dik rsz felig jutott. Akkor ketttpte a fzetet, s a fld re dobta. - Szrny - m ondta. - Vadllati. Szval ilyen volt az apd. - N em - m ondta Dvid. - D e ilyen is volt. N em fejez ted be. Olvasd vgig. - Semmi pnzrt nem olvasnm vgig. - n nem akartam , hogy elolvassad. - N em . T i ketten sszeeskdtetek, hogy elolvastatj tok velem. - K rem a kulcsot, D vid, hogy elzrjam - m ondta a lny. Felvette az eltpett fzetet a fldrl. Csak kettbe szakadt. D vid odaadta a kulcsot. - A ttl mg szrnybb, hogy abba a gyerekfzetbe rtad - m ondta C atherine. - Szrnyeteg vagy. - N agyon klns lzads volt - m ondta Dvid. - T e vagy nagyon klns, hogy rni akartl rla. - K rtelek, hogy ne olvasd el. Catherine elsrta magt. - Gylllek - m ondta. A szobjukban voltak, gyban, s ksre jrt. - El fog m enni, engem meg be kell zratnod vagy dilihz ba dugnod - m ondta C atherine. - N em . Ez nem igaz. - D e azt javasoltad, hogy m enjnk Svjcba. - H a aggdsz, kereshetnk egy j orvost. Ahogy az em ber a fogorvoshoz megy. - N em . Becsuknnak. T udom . M inden, ami neknk rtatlan, nekik eszelssg. H allottam azokrl a helyekrl. - K nny t s nagyon szp. A ix-en s St. Rem yn m egynk t, aztn fel a R hne-on Lyonbl Genfbe. E l
171

m egynk az orvoshoz, j tancsokat kapunk, s az egsz kirnduls j m ulatsg lesz. - N em megyek. - Egy nagyon j, rtelm es orvos, a k i... - N em megyek. N em hallottad? N em megyek. Nem megyek. Azt akarod, hogy siktsak? - R endben van. N e is gondolj r. Prblj aludni. - H a nem kell elm ennem . - Nem kell elm ennnk. - Akkor alszom. Dolgozni fogsz reggel? - Igen. M irt ne? - Jl fog m enni a m unka - m ondta C atherine. - T u dom. J jt, Dvid. Aludj jl te is. Sokig nem tu d o tt elaludni. M ikor vgre sikerlt, A frikrl lm odott. J lm ok voltak, csak az nem , am elyiktl vgl felbredt. Akkor felkelt, s az lom bl egyenesen tlpett a m unkba. M r jl belelendlt az j elbeszlsbe, m ire a nap kiem elkedett a tengerbl, s fel sem nzett lhelybl, hogy lssa, m ilyen v rs. Az elbeszlsben a hold feljttt vrta, s rezte kutyja szrt felborzoldni a keze alatt, sim ogatta, hogy nyugton m aradjon, s m indketten figyeltek s hallgatztak, m ikzben feljtt a hold s rnyakat raj zolt. K arjval m ost tfogta a kutya nyakt, s rezte az llat reszketst. M inden ji hang m egsznt. N em hallottk az elefntot, s D vid nem ltta, mg a kutya el nem fordtotta a fejt s szinte bele nem b jt D avidbe. A ztn elbortotta ket az elefnt rnyka, s az llat teljesen zajtalanul elm ent m ellettk, s k rez tk szagt a knny szlben, amely a hegyrl jtt. Az elefnt szaga ers volt, de reges s savany, s am ikor t lju to tt rajtuk, D vid ltta, hogy a hossz bal agyar
172

csaknem ler a fldre. V rtak, de tbb elefnt nem jtt, s ekkor D vid s a kutya futsnak eredt a s tt ben. A kutya szorosan a nyom ban jrt, s valahny szor D vid m egllt, belenyom ta orrt a trdhajlatba. D vid m g egyszer meg akarta nzni a bikt, s az erd szln r is bukkantak. A hegy fel tarto tt, s m ost lassan m ent szem be az lland ji szellvel. Dvid elg kzel ju to tt hozz, hogy az llat ism t eltakarja a holdat, s rezte a savany regsget, de a jobb agyart nem sikerlt m egpillantania. F lt kzelebb lopakodni a kutyval, ezrt visszavitte htszlben, s lenyom ta egy fatrzs tvben, igyekezvn m egrtetni vele, m it akar. A zt hitte, a kutya ott m arad, s m aradt is, de am ikor D vid ism t az elefnt tm ege fel kzeledett, m egrezte trdhajlatban a nedves orrot. K ettesben kvettk az elefntot, mg az egy nyila dkba nem rt a fk kztt. O tt m egllt, s m ozgatta risi fleit. T e ste rnykban volt, de a holdfny a fe jre esett. D vid htranylt, s gyengden sszefogta a kutya szjt, azutn halkan, llegzetvtel nlkl jobb kz fel lopakodott az ji szell m entn, rezte az a r cban, szem be oldalazott vele, s nem engedte, hogy kz s az llat kz kerljn, m g meg nem ltta az elefnt fejt s a lassan mozg nagy fleket. A jobb agyar olyan vastag volt, m int az com bja, s csaknem a fldig velt. A kutyval egytt visszahzdtak, a szelet m ost a nyakban rezte, ahogy visszam entek az erdn t ki a nylt vidkre. A kutya m ost eltte jrt, s m egllt ott, ahol D vid otthagyta a kt vadszlndzst az svny m entn, am elyen az elefntot kvettk. D vid b rku pakjuknl s vllszjuknl fogva a vllra vetette ket,
173

s m arokra fogva a legjobb lndzsjt, am elyet egsz id alatt a kezben ta rto tt, elindult a csapson a sham ba fel. A hold m r m agasan jrt, s D vid nem rte t te, m irt nem hangzik dobsz a sham ba fell. Valami szokatlan t rtn h etett, ha apja o tt van s m gsem do bolnak.

174

T IZ E N K IL E N C E D IK FEJEZET

A tm r hom okon fekdtek a legkisebb blcskben a hrom kzl, m indig idejttek, ha kettesben voltak, s a lny azt m ondta: - N em megy el Svjcba. - M adridba sem szabad elm ennie. Spanyolorszgban nem j begolyzni. - gy rzem, m intha egsz letnkben hzasok let tnk volna, s ms sem jutott neknk, csak problm a. Visszasim totta D vid hajt a hom lokbl, s m egcs kolta. - Jssz szni? - Igen. U gorjunk fejest a magas sziklrl. A legmaga sabbrl. - U gorj te - m ondta a lny. - n beszom , s te tug rasz a fejem felett. - J. D e m aradj egy helyben, am ikor ugrm . - Prblj m inl kzelebb jutni hozzm. F elnzett, s figyelte, ahogy D vid, barnn a kg g elterben, felll a sziklra. A ztn felje rep lt, s a vz sugarban felcsapott egy vzbeli krterbl a hta m gtt. D vid m egfordult a vz alatt, s vele szem ben bukkant fl. M egrzta a fejt, s azt m ondta: - T l szkre vettem . K isztak a kiszgellsig, s vissza, aztn a parton sz razra trltk egymst, s felltztek. - Igazn rltl neki, hogy olyan kzel hozzd u grot tam a vzbe ?
175

- Im dtam . Dvid megcskolta, s a lny hvs s de volt a f r dstl, s mg m indig rzett rajta a tenger ze. M g a brpult m ellett ltek, m ikor Catherine bejtt. F radt, csendes s udvarias volt. Az asztalnl azt m ondta: - Bementem N izzba, aztn vgighajtottam a kis C orniche-on, s meglltam Villefranche felett, s nztem , ahogy bejtt egy csatahaj, s elszaladt az id. - N em kstl sokat m ondta M arita. - D e nagyon furcsa volt - m ondta Catherine. - M inden szn tl lnk volt. M g a szrke is. Az olajfk csillogtak - A dli fnytl - m ondta Dvid. - N em . N em hinnm - m ondta Catherine. - N em volt nagyon kellemes, de akkor j volt, m ikor m eglltam s figyeltem a hajt. N em ltszott elg nagynak ahhoz, hogy ilyen tekintlyes hajosztlyba tartozzon. - K rlek, egyl egy kis sltet - m ondta Dvid. - Alii: ettl valamit. - E ln z st-m o n d ta Catherine. Nagyon j. Szeretem a blsznt. - Szvesebben ennl valami m st hs helyett? - N em . M egeszem a saltt. N em krhetnk eseti,a egy veg P errier-Jout-t? - Dehogynem . - Az m indig olyan j - m ondta Catherine. - s neknk m indig annyira zlett. U tna a szobjukban azt m ondta: - Krlek, ne aggdj. Dvid. Csak m ostanban annyira felgyorsult. - Hogyan? - krdezte D vid Catherine hom lokt si mogatva.
176

- N em tudom . M a reggel egyszeriben reg lettem , pe dig nem is a megfelel vszakban vagyunk. Aztn ham is s vltak a sznek. Szorongtam , s azt akartam , hogy vala ki gondoskodjon rlad. - T e nagyszeren gondoskodsz m indenkirl. - Igen, m ajd gy lesz, de olyan fradt voltam , s nem volt m r id, s tudtam , hogy olyan megalz lenne, ha elfogyna a pnz, s neked klcsn kellene krned, s n nem rendeztem el, s nem rtam al sem m it, csak trehny voltam m ostanban. A ztn a ku tyd m iatt aggdtam . - A kutym m iatt? - Igen, az afrikai kutyd m iatt az elbeszlsben. Be m entem a szobba, s krlnztem , hogy szksged van-e valam ire, s elolvastam az elbeszlst. M g te meg M arita a msik szobban beszlgettetek. N em hallgatz tam. B ennhagytad a kulcsaidat a sortban, amit levetettl. - A felnl tartok - m ondta Dvid. - Csodlatos - m ondta Catherine. - D e m egrmiszt. Az elefnt olyan klns volt s az apd is. Sose szeret tem , de a kutyt m indenkinl jobban szeretem , kivve tged, D vid, s gy aggdom m iatta. - Csodlatos kutya volt. Nem kell m iatta aggdnod. - Elolvashatom , hogy mi trtnt vele ma az elbeszls ben? - Persze, ha akarod. De m ost a sham bban van, s nem kell m iatta aggdnod. - H a nincs semmi baja, akkor nem olvasom el, mg vissza nem trsz hozz. Kibo. M ilyen kedves neve volt. - Egy hegynek a neve. A msik rsze M awenzi. - T e s K ibo. gy szeretlek benneteket. Olyan egyfor mk voltatok.
177

- Jobban rzed m agad, rdg? - T aln - m ondta C atherine. - Remlem. D e nem tart sokig. M ikor m a reggel vezettem , olyan boldog voltam , s aztn egyszerre reg lettem , olyan reg, hogy m r semmi sem rdekelt. - N em vagy reg. - D e az vagyok. regebb vagyok, m int az anym rgi reg ruhi, s nem lem tl a kutydat. M g egy elbesz lsben sem.

178

H U S Z A D IK F E J E Z E T

Dvid befejezte az rst, s kongan resnek rezte m a gt, m ert m essze tlhajtott azon a ponton, ahol meg kel lett volna llnia. gy gondolta, aznap nem szmt, m ert az elbeszls a kim erltsgrl szlt, s gy rgtn elntt te a fradtsg, am int jra nekivgtak az tnak. Sokig gy rezte, frissebb s jobb erben van, m int a kt frfi, s trelm etlenn tette lass csapzsuk s apja rendszeres, rnknti pihenje. Kpes lett volna sokkal gyorsabban haladni, m int Jum a s az apja, de am ikor kezdett frad ni, amazok olyanok voltak, m int korbban, s dlben csak szoksos tperces pihent tartottak, s ltta, hogy Jum a nm ileg fokozza a tem pt. D e taln nem is fokozta. T aln csak gy rzkelte, de a trgya m ost frissebb volt, br az ujjuk mg nem rezte melegnek. Jum a tadta neki a puskt, m ikor az utols trgyahalom hoz rtek, de egy ra m lva rnzett s visszavette. llandan felfele ka paszkodtak a hegy egyik lejtjn, de a csapa m ost lefel vezetett, s egy erdei nyiladkon t m egpillantottk m a guk eltt a szaggatott terepet. - M ost kezddik a neheze, Davey - m ondta az apja. M ost bredt r, hogy t vissza kellett volna kldeni a sham bba, m ikor odavitte ket a csaphoz. Jum a m r rgta tudta. M ost m r az apja is tu d ta, de m r nem volt m it tenni. Ez m egint egyike volt apja tvedseinek, s most m r csak hazrdjtkot jtszhattak. D vid lepillan179

tott az elefntlb nagy, ellaptott nyom ra, s ltta a lenyo m ott harasztot s egy letrt, virgz szrat szradban a lenyom at m ellett. Jum a felvette, s a napra nzett. Aztn odaadta a letrt nvnyt Dvid apjnak, aki m egforgatta az ujjai kztt. D vid figyelte a lehajl, haldokl fehr virgokat. M g nem pusztultak el a napon, s nem hullai* tk le szirmaikat. - Keserves dolog lesz - m ondta az apja. - G yernk. Ks dlutn m g m indig a szaggatott terepen kvet tk a nyom ot. D vid m r rgta lmos volt, de nzte a kt frfit, s m ert tu d ta, hogy az lmossg az igazi ellensge, ht felvette tem pjukat, s igyekezett a bnt lm ossg tl m egszabadulni. A kt frfi rnknt vltotta egymst a nyom ozsban, s az, aki a msodik volt, szablyos idk zkben visszanzett r, hogy lssa, velk van-e mg. Am ikor sttedssel letboroztak egy vztelen helyen az erdben, elaludt, am int lelt, s arra bredt, hogy Jum a kezben tartja az brsarujt, s ujjval keresi csu pasz lbfejn a hlyagokat. Apja rtertette a kabtjt, s mellje lt, kezben egy darab hideg slt hssal s kt ktszerslttel. O danyjtott neki egy hideg teval teli k u lacsot. - E lbb-utbb muszj legelnie, Davey - m ondta az apja. A lbad rendben van. Olyan p, m int Jum . Edd ezt meg lassan, igyl egy kis tet, aztn aludj el jra. N incs semmi baj. - N e haragudj, hogy olyan lmos voltam. - T e meg Kibo vadsztatok s m szkltatok egsz jjel. M irt ne lennl lmos ? H a akarsz, adok mg egy kis h s t. - Nem vagyok hes. - J. H rom napig kibrjuk. H olnap m egint tallunk vizet. Sok patak folyik le a hegyrl.
180

- Hova megy ? - Jum a azt hiszi, tudja. - Nagyon rossz helyre? - N em nagyon, Davey. - Visszaalszom - m ondta Dvid. - N em kell a kabarod. - Jum a s n jl megvagyunk - m ondta az apja. - T u dod, m indig melegem van, ha alszom. D vid m r aludt, m ire az apja j jszakt m ondott. Aztn felbredt egyszer az arcba st holdvilgtl, s az elefntra gondolt, arnint ott ll az erdben, s nagy fleit m ozgatja, s a fejt lehzza az agyarak slya. Dvid akkor jszaka azt gondolta, hogy azrt rez olyan bels ress get, m ikor eszbe jut az elefnt, m ert hesen bredt. D e nem igy volt, s erre rjtt a kvetkez hrom nap sorn. Az elbeszlsben m egprblta m egint letre kelteni az elefntot, ahogy s Kibo lttk jszaka, amikor feljtt a hold. 'Faln sikerl, gondolta D vid, taln sikerl. D e amikor elzrta az aznapi m unkt, s kilpve a szobbl becsukta az ajtt, azt m ondta m agnak, nem , nem tudom m egcsinlni. Az elefnt reg volt, s ha nem az apd, akkor valaki ms lett volna. Nem tehetsz m st, meg kell prbl nod gy m egrni, ahogy volt. gy ht m inden nap jobban kell rnod, m int amire kpes vagy, s arra hasznlnod a m ostani bnatodat, hogy m egtudd, hogyan jtt az a korai bnat. s m indig emlkezned kell m indarra, am iben h it tl, m ert ha emlkszel m indenre, akkor m inden benne lesz az rsban, s nem kvetsz cl rulst. Csak az rs visz elre. Bem ent a brpult mg, m egtallta a Haig whiskyt s egy fl veg hideg P errier-t, tlttt magnak, s kivitte a konyhba, hogy megkeresse m adam e-ot. M egm ondta neki, hogy C annes-ba m egy, s ebdre visszar. M adam e
181

sszeszidta, am irt res gyom orra w hiskyt iszik, s m egkrdezte, van-e valami hideg tel, am it berakhatna az res gyom rba a whisky mell. M adam e hozott egy kis hideg csirkt, felszeletelte, tnyrra tette, endivia-saltt csinlt, D vid pedig visszam ent a brba, s m g egy italt tlttt m agnak, aztn visszajtt, s lelt a konyhaasztal hoz. - Ezt m r ne igya meg evs eltt, m onsieur - m ondta M adam e. - J t tesz nekem - felelte . - A hbor alatt gy ittuk a kantinban, m int a bort. - Csoda, hogy nem vltak m indnyjan rszegess. - M in t a francik - m ondta D vid. M egvitattk a fran cia m unksosztly italozsi szoksait, s ebben egyetrtet tek, s m adam e azzal ugratta D vidt, hogy elhagytk a ni. azt m ondta, hogy m ind a kettre runt, s nem venn t m ost m adam e a helyket? N em , m ondta az, tbb bizonytkt kellene adnia, hogy frfi, m ieltt felgerjeszthetne egy dlvidki nt. D vid azt m ondta, be megy C annes-ba, ahol rendesen m eg tud ebdelni, s gy jn vissza, m int az oroszln, j lesz a dlvidki nknek vigyzniuk m agukra. Szeretettel m egcskoltk egymst, a kedvenc vendg s a btorfem me cskjval, aztn Dvid bem ent, hogy lezuhanyozzon, m egborotvlkozzon s tltzzn. A zuhany jlesett, s a m adam e-m al val beszlgets felvidtotta. Kvncsi vagyok, m it m ondana, ha tudn, m irl van sz igazbl, gondolta. A dolgok megvltoztak a hbor ta, s m adam e-nak is, m onsieur-nek is volt stlusrzke, s lpst akartak tartani a vltozssal. M i, a hrom vendgk, m ind de gens trs bien vagyunk. Amg jvedelmez s nem erszakos, nincs benne semmi rossz.
182

Az oroszok eltntek, az angolok kezdenek elszegnyedni, a nm etek tnkrem entek, s m ost itt van a m egrgztt szablyok sem m ibevtele, ami alkalmasint az egsz p a rt vidk m egm entje lehet. M i a nyri szezon m egnyits nak ttri vagyunk, am it mg m indig rltsgnek te kintenek. M egnzte floldalt beretvlt arct a tkrben. De azrt nem kell annyira ttrnek lenned, m ondta m a gnak, hogy ne beretvld le a msik felt is. Aztn aprl kos brl utlkozssal felfigyelt hajnak csaknem ezs ts fehrsgre. Hallotta, hogy a B ugatti feljn a hossz em elkedn, befordul a kavicsos tra, s megll. C atherine bejtt a szobba. Fejn kendt viselt, n a p szemveg volt rajta, levette, s megcskolta D vidt. Az maghoz szortotta, s azt m ondta: - H ogy vagy? - N em tl jl - m ondta C atherine. - N agyon meleg volt. - Rm osolygott D avidre, s a vllra tm asztotta a hom lokt. - rlk, hogy hazartem . D vid kim ent, kevert egy T m Collinst, s behozta C atherine-nek, aki m r letusolt hideg vzzel. tvette a magas, hideg poharat, belekortyolt, aztn hasnak sima stt brhez nyomta. O darintette a poharat a kt m ell bim bjhoz, gy, hogy azok m egm erevedtek, azutn ivott mg egy kortyot, s m egint a hashoz nyom ta a po harat. - Ez remek - m ondta. D vid megcskolta, pedig azt m ondta: - Ez finom. M r egszen elfelejtettem . N em ltom az okt annak, hogy m irt kellene feladnom . T e igen? - Nem. - H t nem adom fel - m ondta C atherine. - N em foglak tged id eltt msnak tadni. Buta tlet volt. - ltzz fel, s gyere ki.
183

- N em . Szerelnk jtszani veled, m int rgen. - Hogyan ? - T u d o d . Hogy rm et szerezzek neked. - M ilyen rm t? - Ilyet. - Vigyzz - m ondta Dvid. - Krlek. - N o j, ha akarod. - gy, ahogy G rau du Roi-ban, m ikor legelszr csi nltuk ? - H a akarod. - Ksznm , hogy m ost m egengeded, m ert... - Ne beszlj. - ppen olyan, m int G rau du R oi-ban, csak desebb, m ert nappal van, s mi jobban szeretjk egymst, m ert kzben elm entem . K rlek, csinljuk lassan, lassan, las san... - Igen, lassan. - N eked is... ? - Igen. - N eked is igazn? - Igen, ha akarod. - J a j, nagyon akarom , s te is, s n is. K rlek, csinljuk lassan, s hadd tartsam vissza. - T e parancsolsz. - Igen. Igen, n. O, igen. K rlek, lvezz el m ost. M ost, krlek... A lepedn fekdtek, Catherine barna lbt az vn tvetve, lbujjval finoman a rsztjhez rve a knykre tm aszkodott, s szjt az vrl felemelve azt krdezte: - rlsz, hogy visszakaptl? - T e - m ondta Dvid. - T e jttl vissza.
184

- N em hitted volna, hogy visszajvk. T egnap oda volt m inden, m indennek vge volt, s m ost itt vagyok. Boldog vagy ? - Igen. - Emlkszel, hogy csak azt akartam , hogy nagyon b ar na legyek, s m ost n vagyok a vilg legbarnbb fehr nje. - Es a legszkbb. Olyan vagy, m int az elefntcsont. M indig ez jut eszembe. s sima is vagy, m int az elefntcsont. - Olyan boldog vagyok, s gy akarok veled jtszani, ahogy rgen m indig. D e ami az enym, az az enym. Nem foglak neki tadni gy, m int eddig, hogy ne tartsak meg semm it. Ennek vge. - Ez nem nagyon vilgos - m ondta Dvid. - D e ugye m egint jl vagy? - Nagyon jl - m ondta C atherine. - N em vagyok rosszkedv, sem m orbid, sem nyom orsgos. - Kedves vagy s szp. -- M inden nagyszer, s m inden ms. M ajd beosztjuk -- m ondta C atherine. - M a s holnap az enym vagy. A kvetkez kt nap M arit. risten, de hes vagyok. Egy ht ta ma vagyok elszr hes. Dvid s Catherine a frdsbl ks dlutn visszatrve bementek Cannes-ba a prizsi lapokrt, aztn beltek a kvhzba, olvastak s beszlgettek, m ieltt hazam entek volna. M iutn D vid tltztt, ott tallta M aritt a pultnl, olvasott. Felism erte a sajt knyvt. Azt, amit a lny mg nem olvasott. - Jt sztatok ? - krdezte M arita. - Igen. M esszire kisztunk.
185

- U grottl a magas sziklrl? - Nem . - Ennek rlk - m ondta a lny. - Hogy van Catherine ? - Vidmabb. - Igen. N agyon rtelmes. - T e hogy vagy? M inden rendben? - Nagyon jl. E zt a knyvet olvasom. - Hogy tetszik? - H olnaputnig nem tudom m egm ondani. Nagyon lassan olvasok, hogy tovbb tartson. - Ez m it jelent? A megegyezst? - G ondolom , igen. D e n a helyedben nem nagyon aggdnk a knyv m iatt vagy am iatt, hogy m it rzek irn tad. N em vltozott. - Akkor j - m ondta D vid. - D e ma dleltt nagyon hinyoztl. - H olnaputn - m ondta M arita. - N e aggdj.

186

H U S Z O N E G Y E D I K F E JE Z E T

A kvetkez nap az elbeszlsben nagyon rossz volt, m ert m r jval dlid eltt tudta, hogy nemcsak alvsig nyben klnbzik egy fi egy frfitl. Az els hrom rban frissebb volt nluk, s elkrte Jum tl a .303-ast, hogy m ajd viszi, de Jum a a fejt rzta. N em m osolygott, pedig m indig volt D vid legjobb bartja, s tantotta vadszni. T egnap odaadta, gondolta D vid, s ma sokkal jobb llapotban vagyok, m int tegnap. Ez gy is volt, de tz rra m r tudta, hogy ez a nap ppoly rossz vagy mg rosszabb lesz, m int az elm lt nap volt. ppoly butasg volt azt hinnie, hogy egytt csapzhat az apjval, m intha azt gondoln, hogy egytt harcolhat vele. M r azt is tu d ta, hogy nemcsak azrt, m ert amazok felntt frfiak. Ok hivatsos vadszok voltak, s m ost m r rjtt, hogy ezrt nem pazarol r Jum a egy m osolyt sem. Pontosan tudtk, m it csinlt az elefnt, sz nlkl m utattk egymsnak a jeleket, s amikor a csapzs nehzz vlt, apja m indig tengedte Jum nak. M ikor meglltak egy pataknl, hogy m egtltsk a kulacsokat, apja azt m o n d ta : - Csak ezt a napot brd ki, Davey. - A m ikor aztn vgl tljutottak a szaggatott terepen, s m egint kapaszkodni kezdtek az er d fel, az elefnt nyom ai jobbra kanyarodtak, r egy rgi elefntcsapra. Ltta, hogy apja s Jum a beszlnek, s amikor utolrte ket, Ju m a visszanzett a m egtett tra, aztn egy kopr terep tvoli szikls dom bszigetre, ennek
187

segtsgvel m integy beirnyozta m agt a horizonton emelked hrom tvoli kk hegycscs irnyba. - J u m a m ost m r tudja, hova tart - m agyarzta az apja. - M r elbb is azt gondolta, hogy tudja, de aztn az ele fnt leereszkedett ebbe a vacakba. - V isszapillantott a terepre, amelyen t egsz nap jttek. - Ahova m ost tart, arra nem nehz az t, de felfele kell m ennnk. Sttedsig m entek felfel, akkor m egint szraz tbort vertek. D vid cszlival kiltt kt sarkantysm adarat a kis csapatbl, amely napnyugta eltt tstlt a csapn. A m a darak azrt jttek a rgi elefntcsapsra, hogy porfrdt vegyenek, csinosan, kvren stltak, s am ikor a kavics eltrte az egyiknek a gerinct, s a m adr szrnyaival csap kodni, vergdni s hnykoldni kezdett, egy msik m a dr odarohant, hogy m egcspje, s D vid j kavicsot tett a cszliba, kihzta, s a msodik m adr oldalba kldte. M ikor odafutott, hogy megfogja, a tbbi m adr elhussant. Jum a visszapillantott, s m ost elm osolyodott, s Dvid felvette a kt meleg, kvr, sima toll m adarat, s nekicsapta a fejket a vadszkese nyelnek. A-likor letboroztak jszakra, apja azt m o n d ta : - Sose lttam mg ezt a frankolin fajtt ilyen magasan. gyes voltl, hogy kettt kilttl. Jum a egy gra hzva nyrson m egsttte a m adarakat egy nagyon kis tz parazsn. Apja whiskyt s vizet ivott a kulacsa kupakjbl, m ikzben fekdtek s figyeltk a szakcskod Jum t. U tna Jum a m indegyikknek egy m ellett adott, benne a szvvel, s maga m egette a kt nya kat, htat s combokat. - Ez sokat szm t, Davey - m ondta az apja. - M ost m r nagyon jl llunk elemzsival. - M ennyire vagyunk m gtte? - krdezte Dvid.
188

- T ulajdonkppen egsz kzel vagyunk hozz ond m ta az apja. - M inden azon m lik, hogy tovhbm egy-e, ha feljn a hold. M a egy rval ksbb jn fel, s kt rval ksbb, m int akkor, m ikor te rtalltl. - H onnan gondolja Jum a, hogy tudja, hova tart? - M egsebestette s m eglte az askari-ykt innen nem messze. - M ikor? - Azt m ondta, t vvel ezeltt. Ez jelenthet akrm it. T e mg toto voltl, azt m ondja. - Azta egyedl van az elefnt ? - Jum a azt m ondja. N em ltta. Csak hallott rla. - M it m ond, m ekkora? - Kzel ktszz fontos agyar. Ilyen nagyot n m g sose lttam. Azt m ondja, eddig csak egy elefnt volt ennl nagyobb, s az is errl a krnykrl szrm azott. - Jobb, ha alszom - m ondta D vid. - Rem lem , holnap jobban brom . - Rem ekl brtad ma - m ondta az apja. - Nagyon bsz ke voltam rd. Jum a is. jszaka, am ikor holdkelte utn felbredt, biztosra vet te, hogy nem voltak bszkk r, legfeljebb taln azrt, m ert gyesen leltte a kt m adarat. bukkant az elefnt ra jszaka, s kvette, hogy lssa, m egvan-e m ind a kt agyara, azutn m egkereste a kt frfit, es rvezette ket a csapra. T u d ta , hogy erre bszkk. De m ihelyt elkezd dtt a hallos nyom kvets, sem m i hasznt nem vettk, st veszlyeztette sikerket, m int az vt K ibo, m ikor jszaka kzel m ent az elefnthoz, s tudta, hogy m ind a ketten biztosan dhsek m agukra, am irt nem kldtk vissza, amikor mg lehetett. Az elefnt agyara ktszz fontot nyom egyenknt. M ita ezek az agyarak tlnttek
189

a szoksos nagysgon, az elefntra m iattu k vadsznak, s m ost k hrm an m eg fogjk lni, D v id biztosra vette, hogy meg fogjk lni, m ert , D vid, kibrta a mai napot, s tartotta m agt azutn is, hogy a tem p dlre sszeroppantotta. gy ht ezrt valsznleg bszkk voltak r. D e nem jrult hozz semmi hasznossal a vadszathoz, s nekik sokkal knnyebb volna nlkle. A nap folyamn sokszor kvnta, hogy br ne rulta volna el az elefntot, s em lkezett r, hogy dlutnra azt kvnta, br sose ltta volna. Felbredve a holdfnyben, tu d ta, hogy ez nem igaz. rs kzben egsz dleltt igyekezett hsgesen fel idzni, hogy m it rzett, s mi t rt n t aznap. A legnehe zebb volt azt hsgesen m egrni, hogyan rzett valjban akkor, s nem hagyni, hogy tsznezdjk ksbbi rzsei vel. A vidk rszletei lesen s vilgosan rajzoldtak ki, m integy dleltti fnyben, m g a kim erltsg trbeli r vidlsei s hosszabbodsai nem jelentkeztek, s ezt jl rta meg. D e a legnehezebb volt m egrni az elefnttal kapcsolatos rzst, s tudta, hogy el kell tvolodnia tle, m ajd visszatrni hozz mg aznap, hogy biztosan olyan nak rja meg, amilyen akkor volt. T u d ta , hogy az rzs kezd kialakulni, de tlsgosan kim erlt ahhoz, hogy p on tosan emlkezzen r. M g m indig a problm ba bonyoldva, az elbeszls ben lve lezrta brndjt, s kijtt a szobbl a kockak vekre, amelyek levezettek a teraszra, ahol M arita az egyik feny alatt egy szkben lt, a tenger fel fordulva. O lva sott, s mivel m eztlb kzeledett, nem hallotta. D vid nzte, jlesen. A ztn eszbe jutott a kptelen helyzet, befordult a szlloda fel, s bem ent a maga s C atherine szobjba. C atherine nem volt a szobban, s , m g m in
190

dig teljesen valsgosnak rezve Afrikt s azt, ahol m ost van, valszntlennek s hamisnak, kim ent a teraszra, hogy M aritval beszljen. - J reggelt - m ondta. - L ttad C atherine-t? - Valahova elm ent - felelte a lny. - Azt m ondta, m ondjam meg neked, hogy m ajd visszajn. Egyszeriben valsgos lett ez is. - N em tudod, hova m ent? - N em - m ondta a lny. - Biciklivel m ent. - Szent isten - m ondta Dvid. - N em lt biciklin, m i ta m egvettk a Bugit. - is azt m ondta. M ost jra kezdi. Jl m ent a m unka ? - M ost nem tudom . M ajd holnap. - Reggelizel ? - N em tudom . K sre jr. - Pedig j lenne. - Bemegyek s rendbe hozom magam - m ondta D v id . Lezuhanyozott, s ppen borotvlkozott, amikor C atherine bejtt. Egy rgi G rau du Roi-i inget s trdben levgott szr rvid vszonnadrgot viselt, ki volt m ele gedve, s tizzadta az ingt. - Ez nagyszer - m ondta. - D e m r elfelejtettem , m it rzek a com bom ban, ha dom bra felfele hajtok. - Nagyon messzire kerekeztl, rdg? - H at kilom tert - felelte C atherine. - N em sok, de a cte kim aradt a szm tsombl. - Borzaszt meleg van kerekezni, ha az em ber nem kora reggel indul neki m ondta D vid. - D e rlk, hogy jra kezdted. C atherine m r a tus alatt llt, s am ikor kijtt, azt m ondta: - M ost nzzk meg, m ilyen barnk vagyunk kettesben. Olyanok vagyunk, am ilyennek terveztk.
191

- T e barnbb vagy. - N em sokkal. T e is irt barna vagy. N zz bennnket egytt. Nztk egym st, sszerve az ajt hossz tkre eltt. - O, ht tetsznk neked - m ondta C atherine. -- Ez j. Nekem is. rin ts m eg itt, s nzz. Nagyon egyenesen llt, s D vid a m ellre tette a ke zt. - Szk inget veszek fel, hogy lsd, m irl m it gondolok - m ondta C atherine. - N em furcsa, hogy a hajunknak nincs szne, am ikor vizes? Szntelen, m int a tengeri h nr. Fst fogott, s egszen htrafslte a hajt, hogy olyan legyen, m intha m ost jnne ki a tengerbl. - M ost m egint gy fogom viselni m ondta. - M int G rau du R oi-ban s tavasszal itt. - T etszik, ha oldalt fsld. - Beleuntam . D e m egcsinlhatom , ha akarod. N em m ehetnnk a vrosba, s nem reggelizhetnnk a kvhz ban? - N em reggeliztl ? - M eg akartalak vrni. --Jl van. M enjnk a vrosba, s reggelizznk meg. n is hes vagyok. N agyon j reggelit ettek, tejeskvt, brist s ep er dzsem et s oeufs au plat avec jam bon-t, s am ikor befe jeztk, C atherine m egkrdezte: - Eljssz velem Jeanhoz? M a kell m egm osatnom a hajam , s le is vga tom . - Itt m egvrlak. - G yere velem, krlek. M r voltl ott, s semmi baj nem szrm azott belle.
192

- N em , rdg. Egyszer m egtettem , de csak egyszer. Ahogy az em ber tetovltatia magt vagy ilyesmi. N e krd ezt tlem. - Ez csak nekem jelent valamit. Szeretnm , ha egyfor mk lennnk. Nem lehetnk egyformk. - D e igen, ha hagyod. - N incs semmi kedvein hozz. - Akkor sem, ha azt m ondom , hogy ez az egyetlen k vnsgom ? - M irt nem kvnsz olyasm it, aminek van rtelm e? - Olyat is kvnok. D e szeretnm , ha egyformk len nnk, s gyis m ajdnem olyan vagy, m int n, s nem lenne nagy gy. A tenger m r elintzte. - Akkor intzze el ezutn is a tenger. - n ma akarom. -- G ondolom , attl boldog lennl. - n mris boldog vagyok, m ert m egteszed, s n bol dog m aradhatok. N eked tetszem gy. T u d o d , hogy tet szem. Erre gondolj. - Szamrsg. - Nem , nem az. N em , ha rlad van sz, s azrt teszed meg, hogy a kedvem ben jrj. - M ennyire esne rosszul, ha nem tennm meg? - N em tudom . De nagyon. - R endben van - m ondta Dvid. - Csakugyan olyan sokat jelent neked? - Ig e n -m o n d ta Catherine. - , ksznm. M ost nem tart sokig. M ondtam Jeannak, hogy jvnk, s nyitva tart a kedvnkrt. - M indig ennyire biztosra veszed, hogy m egteszek va lam it?
193

- T u d tam , hogy m egteszed, ha tud o d , m ennyire sze retnm . - n nagyon szerettem volna nem m egtenni. Ezt nem volna szabad krned. - N em fog zavarni. Sem m i az egsz, s utna j mka lesz. N e trdj M aritval. - M i van vele? - Azt m ondta, ha nem teszed meg a kedvem rt, kr dezzem m eg, hogy m egtennd-e az kedvrt. - N e tallj ki m esket. - Nem . M a reggel m ondta. - Br ltnd m agadat - m ondta C atherine. - rlk, hogy nem ltom. - Szeretnm , ha m egnznd magad a tkrben. - N em brnm ki. -A k k o rn z z engem. Ilyen vagy te is, s n csinltattam , s nem tehetsz ellene sem m it. Ilyen vagy. - Ez teljes kptelensg - m ondta D vid. - N em lehetek olyan, m int te. - Pedig m egtrtnt - felelte C atherine. - s olyan vagy. Legjobb ht, ha elfogadod. - Ez kptelensg, rdg. - D e m egtrtnt. T e is tudtad. Csak nem akartad nz ni. s m ost m r elkrhoztunk. n m r rgebben, s m ost te is. Nzz engem , hogy m egtudd, tetszik-e. D vid belenzett a szembe, amelyet annyira szere tett, aztn nzte a barna arct, hajnak hihetetlenl tom pa elefntcsont sznt, nzte, m ilyen boldognak ltszik, s kezdett rbredni, hogy valami teljesen ostoba dolog ba m ent bele.

194

H U S Z O N K E T T E D I K F E JE Z E T

N em hitte, hogy aznap reggel kpes lesz folytatni az elbe szlst, s sokig nem is volt kpes r. T udta, hogy tovbb kell m ennie, s vgl nekikezdett, s kvettk az elefnt nyom t a rgi elefntcsapson, amely kem nyre dnglt, lekoptatott t volt az erdn t. M intha elefntok jrtk volna, mita a hegyrl lefolyt lva kihlt, s m agasra s srre nttek az els fk. Jum a nagyon bizakod volt, s gyorsan haladtak. Apja is, Jum a is nagyon m agabiztos nak ltszott, s oly knny volt a jrs az elefntcsapson, hogy Jum a tadta neki a .303-ast, hadd vigye a tredezett erdei fnyben. A ztn elvesztettk a nyom ot a gzlg friss trgyahalmok s a bal oldali sr erdbl a csapsra vlt elefntcsorda kerek nyom ai kztt. Jum a dhsen elvette D vidtl a .303-ast. D lutnra jrt, m ire m egk zeltettk s m egkerltk a csordt, s lttk a szrke t meget, a nagy flek s az sszekunkorod s kinyl orm nyok keresgl mozgst, hallottk a tredez gak ropo gst, a lednttt fk reccsenst, az elefntgyomrok korgsat, s a lehull trgya loccsanst s csattanst. Vgl megtalltk az reg bika nyom t, s am ikor elka nyarodott egy keskenyebb elefntcsapsra, Jum a, reszelt fogt kivillantva, D vid apjra vigyorgott, s az blin tott. Olyanok voltak, m intha valami gyans titkon osz toznnak, olyanok, m int am ikor rjuk tallt aznap jjel a shambban.
195

Nem sokra rbukkantak a titokra. Jobbra, oldalt volt az erdben, s az reg bika nyomai odavezettek. Egy D vid mellig r koponya volt, amelyet kifehrtett a nap es az es. A hom lok mlyen benyom dott, lek sugroz tk szt a csupasz fehr szemgdrk kzl, s res, trt lyukakk tgultak ott, ahol az agyarakat kibaltztk. Ju ma m egm utatta, hol llt a nagy elefnt, amelyet kvettek, honnan nzte a koponyt, amelyet ormnyval kicsit e l m ozdtott korbbi helyrl, s hol rintette meg m ellette agyara hegyvel a fldet. M egm utatta D avidnek a lyukat a homlok fehr csontjnak nagy hom orulatban, s aztn az egymshoz kzeli ngy lyukat a flreg krl. Rvigyorgott D avidre s az apjra, s kivett egy aclkpeny . 303-as golyt a zsebbl, s beleillesztette a hom lok csonton ttong lyukba. - Itt sebestette meg Jum a a nagy bikt - m ondta az apja. - Ez az askari-ja volt. T ulajdonkeppen a bartja, m ert is nagy bika volt. T m adott, Jum a letertette, az tn fltlvssel elintzte. Jum a a sztszrt csontokat m utatta, s a nagy bika nyo mait kzttk. Jum a is, Dvid apja is nagyon meg volt elgedve azzal, am it ltott. - M it gondolsz, m ennyi ideig lehetett egytt a bartj val? - krdezte az apjtl Dvid. - Fogalm am sincs rla - m ondta az apja. - K rdezd meg Jum t. - K rdezd meg te, krlek. Apja s Jum a elbeszlgettek, aztn Jum a D avidre n zett s nevetett. - Azt m ondja, taln ngyszer-tszr annyi ideig, ahny ves te vagy - m ondta Dvid apja. - N em tudja igazn, s nem is rdekli.
19 6

Engem idekel, gondolta Dvid. Lttam a holdeny hn, egyedl volt, de nekem ott volt Kibo. K ibnak meg en. A bika nem rtott senkinek, s kvettk oda, ahov eljtt halott bartjt m egltogatni, s most m eg fogjuk lni. Az n hibm . Elrultam . Jum a m egkereste a csapst, intett az apjnak, s to vbbindultak. Apmnak nem kell elefntokat lnie, hogy megljen, gondolta Dvid. Jum a nem tallt volna r, ha n meg nem ltom. Megkapta a lehetsget, de csak megsebezte, s a bartjt lte meg. Kibo s n megtalltuk, s nem kellett volna beszlnem rla, titokban kellett volna tartanom , s mindig az enym lett volna, k meg ott m aradhattak volna rszegen a 6/z-jeikkel a sr-shambban. Jum a olyan rszeg volt, hogy nem tudtuk felbreszteni. Ezutn mindig m in dent titokban fogok tartani. Soha nem mondok el nekik semmit. H a meglik, Jum a elissza az elefntcsont-rszese dst, vagy vesz magnak mg egy nyavalys felesget. M i rt nem segtettl az elefntnak, amikor mdod volt r ? Csak annyit kellett volna tenned, hogy nem mgy tovbb a mso dik nap. Nem , az nem lltotta volna meg ket. Juma tovbb ment volna. Nem kellett volna megmondani nekik. Soha, de soha. Ezt ne felejtsd el. Soha, de soha ne mondj el senkinek semmit. Soha nem mondj el senkinek semmit ezutn. Apja m egvrta, mg utolri, aztn nagyon bartsgo san azt m ondta: - Itt m egpihent. M r nem halad gy, m int eddig. Brmelyik pillanatban utolrhetjk. - Bassztok m eg az elefntvadszatot - m ondta D vid nagyon csendesen. -- M it m ondtl? - krdezte az apja. - Bassztok meg az elefntvadszatot - m ondta Dvid halkan.
197

Csak vigyzz, hogy te ne baszd el - m ondta neki az apja, s kem nyen rnzett. Ez m egvan, gondolta D vid. N em buta, rjtt m in denre, s soha tbb nem bizik meg bennem . Ez j. N e is bzzon, m ert sohasem m ondok el tbb sem m it neki vagy brki msnak. Soha, de soha tbb. Itt llt m eg a vadszattal aznap dleltt. T u d ta , hogy nem kapta el mg igazn. N em sikerlt felidznie a kopo nya roppant m rett, ahogy rbukkantak az erdben, sem alatta a fldben a bogarak frta alagutakat, amelyek gy bukkantak el, m int elhagyatott karzatok vagy kata kombk, m ikor az elefnt elm ozdtotta a koponyt. Nem sikerlt m egrni a kifehredett csontok roppant hosszt, sem azt, ahogyan az elefnt nyomai kanyarogtak az elej ts sznhelyn, sem azt, hogy a nyom okat kvetve maga eltt ltta az elefnt m ozgst, s aztn maga eltt ltta azt, amit az elefnt ltott. N em sikerlt a nagy szles elefntvlt, amely tkletes orszgt volt az erdben, sem a sim ra koptatott drglfk, sem az, ahogyan ms vltk kereszteztk, gy, hogy olyan volt az egsz, m int a prizsi m etr trkpe. N em elevenedett meg a fny az erdben, ahol a fk cscsa sszert, s nem tisztzott bi zonyos dolgokat, amelyeket olyann kell rnia, amilyenek akkor voltak, nem ahogy m ost emlkszik rjuk. A tvol sgok nem szm tottak, hiszen m inden tvolsg m egvl tozott, s az a valsg, amire m ost emlkszik. De Jum a s az apja s az elefnt irnti rzelmeinek vltozst bonyo lultt tette az, amibl sarjadt, a kim erltsg. A fradtsg m eghozta a m egrts kezdett. Ekkor kezdte m egrteni, erre rbredt rs kzben. D e a szrny igazi megrts mg ezutn jn, s nem szabad m esterklt retorikus kije lentsekkel m egm utatnia, hanem felidzve azokat a val
198

sgos m ozzanatokat, amelyek ltrehoztk. H olnap kiiga zt m indent, azutn folytatja. Elrakta s bezrta a kziratos fzeteket a brndbe, kilpett a szobja ajtajn, s vgigm ent a szlloda hom lokzata eltt, oda, ahol M arita olvasott. - Akarsz reggelizni ? - krdezte a lny. - Azt hiszem, innk valamit. - Igyunk a brban - m ondta M arita. - O tt hvsebb. Bem entek, leltek a brszkekre, D vid a H aig Pitch vegbl tlttt m agnak, s hideg P errier-t n ttt hozz. - Mi van C atherine-nel? - Nagyon boldogan s vidm an m ent el. - s te hogy vagy? - Boldog s flnk s elg csendes vagyok. - T l flnk ahhoz, hogy megcskoljalak? tleltk egymst, s D vid rezte, hogy ism t egssz vlik. N em volt tudatban, m ennyire m egoszlott s ket tvlt, m ert ha dolgozni kezdett, az rs egy bels m agbl jtt, amelyet nem lehetett kettvlasztani vagy akr csak felsrteni vagy m egkarcolni. Ezt tudta, s ebben volt az ereje, hiszen lnye tbbi rszt fel lehetett hasogatni. A pultnl ltek, m g a fi tertett, s a tengeri szellben rezni lehetett az sz els hvst, s aztn, m ikor az asz talnl ltek a fenyk alatt, evs s ivs kzben m egint reztk. - Ez a hvs szl egyenesen K urdisztnbl jn m ondta Dvid. - Rvidesen m egrkeznek az egyenlti viharok. - Ma nem rkeznek m eg - m ondta a lny. M a nem kell m iattuk aggdnunk. - Nem volt semmifle szlvihar, m ita C annes-ban a kvhzban tallkoztunk.
199

- Ilyen rgi dolgokra is emlkszel? - R gebbinek tetszik, m int a hbor. - n a hborban voltam az elm lt hrom napban m ondta a lny. - Csak ma reggel lptem ki belle. - n nem is gondolok r - m ondta Dvid. - M ost m r vgigolvastam - m ondta M a rita -, de tged nem rtettelek. Sose m ondtad ki vilgosan, m iben hiszel. Dvid tlttt a lnynak, aztn magnak. - n is csak utna tudtam meg - m ondta. gy aztn nem tettem gy, m intha korbban tudtam volna. M g benne voltam , nem gondolkodtam rajta. Csak gyakorlati dolgokat reztem , lttam , tettem , gondoltam . Ezrt nem jobb a knyv. M ert nem voltam elg rtelm es. -N a g y o n j knyv. Csodlatosak a repls rszeks az a rrzs az em berekre s a gpekre. - M s em bereket meg technikai s gyakorlati dolgokat jl rok m e g - m ondta Dvid. - N e m rzelegni vagy h en cegni akarok. D e M arita, senki sem ism eri magt, ha m lyen benne van valam iben. M agadra gondolni m ltatlan. Szgyenletes volna az adott pillanatban. - D e utna tudod. - Hogyne. N ha. - Elolvashatom a beszmolt? D vid m egint bort tlttt a kt pohrba. - M ennyit m eslt el neked ? - Azt m ondta, elmeslt m indent. Nagyon jl tud m e slni. - Jobb szeretnm , ha nem olvasnd el - m ondta Dvid. - Csak bajt csinlna. M ikor rtam , nem tudtam , hogy te leszel, s azt nem akadlyozhatom meg, hogy elm ond jon neked bizonyos dolgokat, de arra nincs szksgem, hogy olvass is rluk.
200

- Szval nem szabad elolvasnom. - Szeretnm , ha nem olvasnd el. n nem akarok pa rancsolni neked. - Akkor m eg kell m ondanom - m ondta a lny. - O daadta, hogy elolvasd? - Igen. Azt m ondta, ez fontos. - A fene enn meg. - N em azrt csinlta, hogy rosszat tegyen. Akkor t r tnt, am ikor annyira szorongott. - Szval elolvastad az egszet? - Igen. Csodlatos. Sokkal jobb, m int az utols kny ved, s ezek az elbeszlsek mg jobbak, m int a beszm o l vagy brm i ms. - Hogy tetszett a m adridi rsz? - R nzett a lnyra, az visszanzett r, aztn m egnedvestette az ajkt, s nem nzett flre, m ikor azt m o n d ta : - Errl m indent tudtam , m ert n is olyan vagyok, m int te. M ikor egyms m ellett fekdtek, M arita azt m ondta: Gondolsz r, m ikor velem szeretkezel ? - N em , te buta. - N em akarod, hogy azokat a figurkat csinljam , amiket ? M ert n is ism erem , s m eg tudom csinlni ket. - Ne beszlj, csak simogass. - Jobban csinlnm , m int . - Ne beszlj m r. - Ne hidd, hogy neked m u szj... - Ne beszlj. - De neked nem m u sz j... - Senkinek sem m uszj, de m i... Egymst szorosan, ersen, m ajd vgl gyengden t
201

lelve fekdtek, s M a rita azt m o n d ta : - El kell m ennem . K rlek, aludj helyettem is. M egcskolta, s m ire visszatrt, D vid m r aludt. M eg akarta vrni M artt, de vrakozs kzben elaludt. M ari ta lefekdt m ellje, m egcskolta, s mivel D vid nem b redt fel, nagyon nyugodtan elfekdt m ellette s m egpr blt elaludni. D e nem volt lm os, s nagyon gyengden m egint m egcskolta, azutn elkezdett vele finoman jt szani, m ikzben m ellt nekinyom ta. D vid m egm ozdult lm ban, s M arira m ost fejt lecssztatta D vid m ellka sra, s lgyan, kutatan, jtkosan kis, bizalmas felfede z utakra indult. H ossz s hvs dlutn volt, D vid aludt, s m ire fel bredt, M arita eltnt. H allotta a kt lny hangjt a tera szon. Felltztt, kireteszelte dolgozszobja sszekt ajtajt, s onnan, a kijrati ajtn t m ent ki a kockakre. Senkit nem tallt a teraszon, csak a pincrt, aki ppen leszedte az uzsonnaasztalt. A lnyok a brban voltak.

202

H U S Z O N H A R M A D I K FEJH ZIT

A kt lny a brban lt, m ellettk jggel teli vdrben egy veg Perrier-Jout, s m indketten dk s szpek voltak. - Olyan, m int am ikor az em ber a volt frjvel tallko zik - m ondta C atherine. - Nagyvilgi hlgynek rzem magam. Vidm abb s csinosabb volt, m int valaha. Megvallom, illik hozzd a szerep. - C sfondrosan v gigmrte D vidt. - Szerinted nincs semmi baja ? - krdezte M arita. D a vidre nzett s elpirult. - Van okod elpirulni - m ondta Catherine. - N zd meg jl, Dvid. - Nagyon csinos - m ondta Dvid. - s te is ... - Olyan tizenhat vesnek ltszik - m ondta C atherine. Azt m ondta, beszlt neked arrl, hogy elolvasta a besz molt. - Taln elbb meg kellett volna krdezned engem m ondta Dvid. - Igen, tudom - felelte C atherine. - D e elkezdtem a magam kedvre olvasni, s olyan rdekes volt, hogy gy gondoltam, rksnnek is el kellene olvasnia. - n nem et m ondtam volna. - A lnyeg az - m ondta C atherine - , hogy ha nem et m ond brm ire, M arita, csak csinld tovbb. A nnak a nemnek nincs jelentsge.
203

- N e m hinnm - m ondta M arita. Egy m osolyt kldtt Dvid fel. -A z rt nem hiszed, m ert nem jutott el a beszm olban a mai napig. Ha m egrja, rjssz. - Vgeztem a beszmolval m ondta Dvid. - Ez disznsg - m ondta C atherine. - Ez volt az n ajndkom s a kzs tervnk. - Meg kell rnod, D v id - m ondta a lny. - U gye, m eg rod ? - Bele akar kerlni, Dvid - m ondta C atherine. - s sokkal jobb lesz, ha van egy fekete haj nd is. Dvid tlttt magnak egy pohr pezsgt. L tta, hogy M arita rnz, figyelmezteten, s azt m ondta C atherinenek: - A m int befejeztem az elbeszlseket, tovbb rom. M it csinltl egsz nap? -J n a p o m volt. D ntttem egyben-m sban, es terve ket csinltam. - U ram isten - m ondta Dvid. - Nagyon szim pla terveket - m ondta C atherine. Nem kell nyszrgnd m iattuk. Egsz nap azt csinl tad, amit akartl, s ennek n rltem . De jogom van egy-kt tervet csinlni. - M ilyen terveket ? - krdezte Dvid. A hangja nagyon tom pa volt. - Elszr is, el kell intznnk, hogy kiadjk a knyvet. Le kell gpeltetnem a kziratbl azt, ami m r kszen van, s illusztrcikat kell csinltatnom hozz. Beszlnem kell a grafikusokkal, s meg kell egyeznem velk. - S r napod volt - m ondta D vid. - Azt tudod, ugye, hogy addig nem szoks legpeltetni a kziratot, amg az rja t nem nzte s gpelsre el nem ksz tett?
2.04

- E rre nincs szksg, m ert nekem csak egy nyers vzlat kell, hogy a grafikusoknak m egm utassam . - rtem . Es ha n nem akarom , hogy mr legpeljk? - N em akarod, hogy kiadjk ? En akarom. Es valakinek meg ke tennie a gyakorlati lpseket. - M a m ilyen m vszekre gondoltl ? - M indenfle m vszekre m indenfle irnyzatbl. M int M ari L aurencin, Pascen, D e ra in ,l)u fy s Picasso. - U ram isten, D erain. - N em tudsz elkpzelni egy szp L aurencin-kpet M aritri s rlam a kocsiban, m ikor elszr m eglltunk a Loupnl, tban N izza fel? - E rrl nem irtam . - Akkor rjl. Ez sokkal rdekesebb s tanulsgosabb, m int egy csom lggyel bortott, tvaros bennszltt Kzp-Afrikban egy kraalban vagy mi a csudban, s a r szeg apd, am int savany srtl bzlgve tntorog idcoda, s nem tudja, a kis rmsgek kzl kiket nem zett . - Vge a m knak, kacagsnak - m ondta Dvid. - M it m ondtl, D vid? - krdezte M arita. - Azt m ondtam , ksznm , hogy velem ebdeltl felelte Dvid. - M irt nem ksznd m eg a t bbit is? krdezte Catherine. - Valami nagyon hatsosat kellett csinlnia, hogy gy aludj egsz dlutn, m int a hulla. L egalbb ezt ksznd meg neki. - K sznm , hogy eljttl szni - m o n d ta D vid a lnynak. - , ht sztatok ? - m ondta C atherine. rlk neki. - J messzire kisztunk - felelte M arita. - s nagyon j ebdet ettnk. T e jl ebdeltl, C atherine? -A z t h iszem -m o n d ta Catherine. - N em emlkszem r.
205

- Hol voltl? - krdezte M arita kedvesen. - Saint R aphaelben - m o n d ta C atherine. - Em lk szem, hogy ott m eglltam , de az ebdre nem emlkszem. N em figyelek oda, ha egyedl eszem. D e biztos vagyok benne, hogy ott m egebdeltem . T u d o m , hogy akartam. - J utad volt visszafel? - krdezte M arita. - Olyan kellemes, hvs dlutn volt. - N em tudom - m ondta C atherine. - N em figyeltem oda. Azon gondolkodtam , hogy meg kell csinlni a kny vet, s neki kellene ltnunk. N eki kell ltnunk. N em tu dom , m irt kezdett D vid akadkoskodni, m ihelyt n nekifogtam , hogy egy kicsit rendbe rakjam. Az egsz olyan keservesen sszevissza alakult, hogy hirtelen m indnyjunk nevben elszgyelltem magam. - Szegny C atherine - m ondta M arita. - D e m ost, hogy eltervezted az egszet, biztos jobban rzed magad. - Jobban - m ondta C atherine. - Olyan boldog voltam, m ikor bejttem . T u d tam , hogy titeket is boldogg tesz lek, s valami gyakorlati eredm nyt is elrek, s akkor D vid gy bnik velem, m intha idita vagy leprs vol nk. N em tehetek rla, ha gyakorlatias s jzan vagyok. - T udom , rdg - m ondta Dvid. - Csak nem akar tam , hogy sszekutyuldjon a kt m unka. - D e ht te kutyulod ssze - felelte C atherine. - Nem ltod? Ide-oda ugrlsz, hogy elbeszlseket rj, pedig csak folytatnod kellene a beszmolt, ami oly sokat jelent m indnyjunknak. Olyan jl m ent, s ppen a legizgalma sabb rszekhez rkeztnk. Valakinek m eg kell rtetnie veled, hogy az elbeszlsekkel te csak a ktelessged ell meneklsz a m agad m djn. M arita m egint D avidre nzett, s az tudta, m it akar a lny kzlni vele.
206

- R endbe kell szednem magam. M ondd cl M arknak, s n rgtn jvk - m ondta. - Van m s beszlnivalnk - m ondta Catherine. - Saj nlom , hogy kom iszkodtam veled m eg M arkval. Igaz bl nagyon boldogg tesztek. D vid m agval v itt m in d en t, ami elhangzott, a f r dszobba, o tt letusolt, s frissen m osott halszszvettert s vszonnadrgot vett fel. Az estk m r elg h vsek voltak, s M arita a brban lt, s a Vogue-ot n zegette. - E lm ent, hogy sztnzzen a szobdban - m ondta M a rita. - Hogy van ? - H onnan tu dhatnm , D vid? M ost ppen nagy knyvkiad. F eladta a szexet. M r nem rdekli. G yere kes dolog tulajdonkppen, m ondja. N em rti, hogyan is jelenthetett neki brm it is rgebben. D e ha valaha is jra kezdi, akkor esetleg egy msik nvel lesz viszonya. Sok sz esett egy msik nrl. - U ram isten, nem hittem volna, hogy gy alakul. - N e foglalkozz vele - m ondta M arita. - N em szm t, hogy mi van, n szeretlek, s holnap rni fogsz. Bejtt C atherine, s azt m o n d ta : - Csodaszpek vagy tok gy egytt, s n bszke vagyok rtok. gy rzem, m intha n talltalak volna ki benneteket. D vid j volt ma, M arita? - Finom ebdet ettnk - m ondta M arita. - K rlek, lgy m ltnyos, C atherine. - , tudom , hogy gyes szeret - m ondta C atherine. M indig az. M int ahogy a m artinit is gyesen keveri, gyesen szik, vagy sel, vagy ahogy valsznleg replt. Sose lttam replni. M indenki azt m ondja, hogy kpr
207

zatos volt. G ondolom , olyan lehet, m in t az akrobatika, s ppoly unalm as. En nem ezt krdeztem . -N a g y o n j volt tled, hogy egytt t lth ett n k kettes ben egy napot - m ondta M arita. - E gytt tlthetnek a htralv leteteket - m ondta C atherine. - H a nem unjtok meg egym st. N ekem egyiktkre sincs tovbb szksgem. D vid a tkrbl nzte: nyugodtnak, csinosnak, n o r m lisnak ltszott. L tta, hogy M arita nagyon szom oran nzi. - D e szvesen elnzegetlek benneteket, s szvesen hall gatlak benneteket, ha egyltaln kinyitjtok a sztokat. - Hogy vagy? - K ezdetnek nem rossz - m ondta C atherine. - N agyon jl vagyok. - Van valami terved? - krdezte D vid. gy rezte, m intha egy hajnak integetne. - Csak am irl m r beszltem - folytatta C atherine. Az valsznleg elg dolgot ad majd. - M i volt az a hlyesg egy msik nrl? rezte, hogy M arita m egrgja, s visszajelzsknt r tette a lbt az vre. - A z nem h ly es g -m o n d ta Catherine. - M g egyszer meg akarom prblni, hogy lssam, kihagytam -e vala mit. M egeshet. - M indnyjan esendk vagyunk - m ondta D vid, s M arita m egint m egrgta. - Ellenrizni akarom - m ondta C atherine. - M ost m r eleget tudok rla, hogy megtljem. Ne aggdj a fekete nd m iatt. N em az n esetem. A tid lehet. Olyan, ami lyet te szeretsz, s nagyon helyes, de nem nekem val. Engem nem vonz az utcagyerek-tpus.
208

- T aln utcagyerek vagyok - m ondta M arita. - Ez nagyon finom sz ehhez a szerephez. - D e igazibb n is vagyok, m int te, C atherine. - G yernk, m utasd meg D avidnek, m ilyen utcagyerek vagy. T etszeni fog neki. - Azt tudja, m ilyen n vagyok. - Pom ps - m ondta Catherine. - rlk, hogy vgre m ind a ketttknek m egolddott a nyelve. Szeretek tr salogni. - T e valjban nem is vagy n - m ondta M arita. - T udom - m ondta Catherine. - Elg gyakran prbl tam m egrtetni D aviddel. N em igaz, D vid? Dvid rnzett, s nem szlt semmit. - N em gy volt? - D e igen - m ondta Dvid. - M adridban annyira prbltam lny lenni, hogy m ajd darabokra szakadtam bele, s csak annyit rtem el, hogy csakugyan darabokra szakadtam - m ondta C atherine. n m r tl vagyok m indenen. T e lny is vagy, fi is vagy. Igazn. N em kell tvltoznod, s nem pusztulsz bele. n nem ilyen vagyok. s m ost m r semmi sem vagyok. n csak azt akartam , hogy te m eg D vid boldogok legyetek. A tbbit csak kitallom . M arita kzbeszlt: - T u d o m , s igyekszem elm agya rzni D avidnek. - T udom n azt. D e nem kell killnod m ellettem vagy brm i m ellett. N e csinld. Am gy sem csinln senki, mg taln te sem igazn. D e n biztatlak is, hogy ne csi nld. Azt akarom , hogy boldog lgy, s t is boldogg tedd. T e kpes is vagy r, n meg nem , s ezt tudom is. - T e vagy a vilg legklasszabb nje m ondta M arita. - N em igaz. M egbuktam , m ieltt elkezdtem volna.
209

- N em . n buktam m eg - m ondta M arita. - Buta s rm es voltam . - N em voltl buta. M inden, am it m ondtl, igaz. N e beszljnk tovbb, inkbb kssnk bkt. Elfogadod? - T e is fogadd el, krlek - krte tle M arita. - E zt akarom - m ondta C atherine. - s ne lgy ilyen tragikus zsarol. K rlek, D vid, dolgozz kedvedre a knyvn. N ekem , tudod, csak az a fontos, hogy olyan jt rj, am ilyen jt csak tudsz. gy kezdtk. M ost m r t lju tottam ezen az egsz histrin. - Csak nagyon fradt voltl - m ondta Dvid. - s nem hiszem , hogy egy falatnyi ebdet is ettl. - Valsznleg nem - m ondta C atherine. - D e lehet, hogy igen. Hagyjuk m ost ezt az egszet, s legynk j bartok. gy ht bartok lettek, brm it jelentsen is a bartsg, s igyekeztek nem gondolkodni, csak beszltek s hallgat tk egym st abban a valsgon tli vilgban, amiv a valsg vltozott. H allgatta, ahogyan k ketten beszl nek egym srl, s tudta, hogy m ind a ketten nyilvnval an tudjk, m it gondol a msik, s taln azt is, m it m ond tak neki kln-kln. Ily m don csakugyan bartok voltak, egyetrtettek alapvet egyet nem rtskben, m egbztak teljes bizalm atlansgukban, s lveztk egy ms trsasgt. is lvezte a trsasgukat, de ma estre elege volt belle. H olnap vissza kell trnie sajt orszgba, abba, am ely re C atherine fltkeny, s amelyet M arita szeret s tisz tel. Az elbeszls orszgban boldog volt, de tudta, hogy ez tl szp, nem tarthat sok, s m ost m egint visszatrt onnan, a szeretett vidkrl a tlnpesedett ressgbe ennek az rletnek, amely m ost hirtelen szertelen gya
210

korlatiassgba vltott. Belefradt, s belefradt abba, hogy M arita egyttm kdik ellensgvel. Neki nem el lensge C atherine, csak annyiban, hogy t is m egszem lyesti a clhoz sose jut, m egvalsthatatlan keressben: a szerelem ben, s gy nmaga ellensge. Olyannyira szksge van egy ellensgre, hogy a maga kzelben kell tartania egyet, s m aga a legkzelebbi s a legknynyebben m egtm adhat, m ert ism eri vdfalunk m in den gyengesgt, erejt s hibjt. gyesen oldalba tm ad, s aztn rjn, hogy ez a sajt oldala, s az u to l s sszecsaps m indig nagy kavargs, s a felszll por a mi porunk. Vacsora utn C atherine triktrakot akart jtszani M aritval. M indig kom olyan jtszottk, pnzbe, s amikor Catherine elm ent a tblrt, M arita azt m ondta D avid nek : - Krlek, mgse gyere a szobmba ma jjel.
- J.

- M egrtesz ? - M ellzzk ezt a s z t-m o n d ta D vid. Ahogy a m u n ka ideje kzeledett, visszatrt hidegsge. - Haragszol? - Igen - m ondta Dvid. - Rm? - Nem. - Nem haragudhatsz egy betegre. - M g nagyon fiatal vagy - m ondta Dvid. - M indenki mindig ppen rjuk haragszik. H a m ajd te is beteg leszel, ltni fogod. - Brcsak ne haragudnl. - Brcsak sose tallkoztam volna egyiktkkel sem. - Krlek, ne, Dvid. - T udod, hogy nem igaz. Csak felkszlk a m unkra.
211

Bem ent a hlszobjukba, s m eggyjtotta az olvas lm pt az gy m ellett a maga oldaln, knyelm esen elhe lyezkedett, s olvasni kezdte W. H. H udson egyik kny vt. A Termszet a dombvidken cm nem volt tl csbt, ezrt vlasztotta. A nnyit m r tu d o tt, hogy eljn az id, amikor szksge lesz m inden knyvre, s a legjobbakat arra tartogatta. D e am int tljutott a cm en, egyltaln nem tallta unalm asnak. Boldogan olvasott, s m egint visszalpett a m ostani letbl, s ott lovagolt H udsonnal s a btyjval a m ellig r bogncspihe kavarg fehrs gben a holdfnyben, s a kocka koppansa s a lnyok hangja m egint valsgoss vlt, s am ikor egy id m lva kim ent, hogy csinljon magnak egy whiskyt Perrier-vel, s visszatrjen vele az olvasmnyhoz, a kt jtsz lnyt valsgos em beri lnyeknek ltta, akik valami normlis dolgot csinlnak, s nem valamilyen kedve ellenre v gignzett sznielads szereplinek. Visszam ent a szobba, lassan m egitta a whiskyjt, le vetkztt, leoltotta a villanyt, s m r csaknem aludt, m i kor hallotta, hogy C atherine bejn a szobba. gy rez te, hossz idt tlt a frdszobban, m ieltt gyba jtt volna, s m ozdulatlanul fekdt, egyenletesen llegzett, s rem lte, hogy csakugyan el fog aludni. - bren vagy, D vid? - krdezte Catherine. - Azt hiszem. - N e bredj fel. K sznm , hogy itt alszol. - R endszerint itt alszom. - N em ktelez. - D e igen. - rlk, hogy itt vagy. J jszakt. - J jszakt. - Adsz egy bcscskot jszakra?
212

- Persze - m ondta Dvid. M egcskolta, s ez a C atherine olyan volt, m int rgeb ben, am ikor egy idre m integy visszatrt hozz. - Sajnlom, hogy m egint m egbuktam . - Ne beszljnk errl. - Gyllsz? - Nem . - K ezdhetjk jra gy, ahogy elterveztem ? - N em hiszem. - Akkor m irt ide jttl? - Ide tartozom . - M s oka nincs? - Attl fltem, hogy m agnyos leszel. - Az voltam. - M indenki m agnyos - m ondta Dvid. - Szrny egytt lenni az gyban s mgis magnyosan. - N incs megolds - m ondta D vid. - A terveid m eg az elkpzelseid nem rnek semmit. - Ki sem prbltam ket. -A m g y is rltsg volt. Elegem van az rltsgekbl. N em csak tged szaktanak darabokra. - T udom . D e nem prblhatnnk meg azrt m g egy szer, es aztn j leszek. Kpes vagyok r. Csaknem sike rlt mr. - Elegem van belle, rdg. M inden porcikm nak elege van belle. - N em prblnd meg mg egyszer m iatta is, m eg m i attam is? - N em segt, s elegem van belle. - Azt m ondta, hogy j napotok volt, s te vidm voltl, egy cseppet sem rosszkedv. N em prblnd m eg mg egyszer m indkettnkrt? A nnyira szeretnm .
213

- M indent annyira szeretnl, s ha m egkapod, akkor vge az egsznek, s ftylsz r. - Csak tlontl m agabiztos voltam , s olyankor elvi selhetetlenn vlk. K rlek, prbljuk m eg mg egyszer. - A ludjunk, rdg, s ne beszljnk rla. - K rlek, cskolj meg mg egyszer - m ondta C athe rine. - A ludni fogok, m ert tudom , hogy megteszed. Azrt teszel m eg m indig m indent, am it szeretnk, m ert igazbl te is akarod. - n csak m iattad akarok brm it is, rdg. - Ez nem igaz, Dvid. Egybknt is, n te vagyok meg . Ezrt csinltam . n m indenki vagyok. E zt tudtad, ugye? - A ludj, rdg. - M indjrt. D e cskolj meg, krlek, m g egyszer, hogy ne legynk magnyosak.

214

H U S Z O N N E G Y E D I K F E JE Z E T

Reggel m egint a hegy tvoli lejtjn jrt. Az elefnt m r nem vonult elre, m int eddig, hanem cltalanul jrklt, olykor evett, s D vid tudta, hogy a kzelbe jutottak. M egprblta felidzni, m it rzett akkor. M g nem sze rette az elefntot. E zt nem szabad elfelednie. Csak a maga fradtsgbl fakad szomorsg volt benne, s ez rtette meg vele az regkort. Brha tlontl fiatal volt, m egr tette, m ilyen lehet tlontl regnek lenni. H inyzott ne ki K ibo, s ha eszbe ju to tt, hogy Jum a m eglte az elefnt bartjt, Jum a ellen fordult, s testvrnek rezte az ele fntot. T u d ta , m ilyen sokat jelent, hogy ltta az elefntot holdfnyben, s kvette K ibval, s a kzelbe ju to tt a tisztson, annyira, hogy ltta m indkt hatalm as agyart. De nem tudta, hogy ezutn m r semmi nem lesz ilyen j. M ost m r tudta, hogy m eg fogjk lni az elefntot, s nem tehet ellene sem m it. Elrulta az elefntot, m ikor visszament a sham bba s beszlt rla. M eglnnek en gem is, s meglnk K ibt, ha elefntcsont agyarunk vol na, gondolta, s tu d ta, hogy ez nem igaz. Az elefnt biz tosan azt a helyet keresi, ahol szletett, s o tt fogjk m eg lni. Ettl vlik az egsz tkletess. O tt szerettk volna meglni, ahol a bartjt megltk. J mka lett volna. K edvkre val. A rohadt bartgyilkosok. Egy srsg fedezknek szlig lopakodtak, s az ele fnt ott volt elttk. D vid rezte a szagt, s m indnyjan
215

hallottk, ahogy lehzza az gakat s a letr gak reccsenst. Apja D vid vllra tette a kezt, hogy htranyom ja, s odakinn m arasztalja, aztn jkora csipet ham ut vett ki a zsebbe dugott zacskbl, s a levegbe lkte. A ha m u lehulltban alig-alig hzott feljk, s apja blintott Jum nak, s lehajolt, hogy kvesse a srsgbe. D vid nzte a htukat s a seggket, ahogy benyom ulnak s eltnnek. N em hallotta a mozgsukat. M ozdulatlanul llt, s hallgatta a tpllkoz elefntot. ppoly ersen rezte a szagt, m int aznap jjel a hold fnyben, am ikor a kzelbe lopzott s ltta bm ulatos agyarait. A ztn, hogy ott vrt, m inden elcsendesedett, s m r nem rezte az elefnt szagt. A ztn magas hang vistst hallott, csattanst, a .303 lvst, utna apja .450esnek mly hang durranst, aztn a ropogs s t rde ls egyre tvolodott, s bem ent a srbe, s ott tallta Jum t, tntorogva, a hom lokrl vgigfolyt a vr az ar cn, s apjt, falfehren s dhsen. - N ekim ent Jum nak, s lednttte m ondta az apja. - Jum a fejbe ltte. - T e hol talltad el ? - Ahol belebaszhattam - m ondta az apja. - Nyoms utna a kibaszott vrnyom on. Sok vr volt. Az egyik sebbl D vid feje magassgban frcsklt fnyesen a fatrzsekre, levelekre, indkra, a msikbl jval alacsonyabban stt, gyom ortartalom tl bzl sugrban. - T d - s bllvs - m ondta az apja. - Vagy elfekdt m r, vagy egy helyben ll. Egy helyben llt, m ert a kntl s a ktsgbeesstl m r nem tu d o tt m ozdulni. ttrt a sr bozton, amelyet legelt, s tvgott egy ritka erdsvon, s D vid s az apja
216

futva kvettk a vastagon sztfrccsent vrnyom ot. Az tn bem ent a sr erdbe, s D vid m egpillantotta elt tk a hatalm as szrke testet egy fatrzs m ellett. Csak a htuljt ltta, azutn apja elbe lpett, kvette, s gy m entek vgig az elefnt m ellett, m intha haj volna, s D vid ltta, hogy a lapockjbl dl a vr, s lefolyik az oldaln, aztn az apja felemelte a puskjt, s ltt, s az elefnt odafordtotta fejt a nagy agyarakkal, nehzkesen s lassan, s rjuk nzett, s amikor apja kiltte a msik csvet, az elefnt m egingott, m int egy kivgott fa, s fel jk zuhant. D e mg lt. M eg volt bnulva, s m ost trtt lapockval fekdt. N em m ozdult, de a szeme lt, s D a vidre nzett. N agyon hossz szempilli voltak, s szeme elevenebb volt brm inl, amit D vid valaha is ltott. - Lj j a fle tvbe a hrom szzhrm assal - m ondta az apja. - G yernk. - Ljj te - m ondta Dvid. Jum a sntiklva s vrezve odart hozzjuk, hom lok bre belelgott a bal szembe, kiltszott az orrcsontja, s beszakadt az egyik fle, s sz nlkl elvette a puskt D vidtl, s csaknem belenyom ta a csvget a flnyilsba, s a zvrt dhsen m egrntva s elrelkve ktszer tzelt. Az elefnt szeme tgra nylt az els lvstl, s aztn vegesedni kezdett, s vr jtt a flbl, s kt f nyes patakban lecsorgott a rncos szrke brn. M s sz n vr volt, s D vid arra gondolt, ezt nem szabad elfel ej tenem , s nem is felejtette el, de sohasem volt m g szk sge r. M ostanra m inden mltsg, fensgessg s szpsg eltnt az elefntbl, csak egy risi rncos halom volt. - H t elkaptuk, D avey, hla neked - m o n d ta az apja. M ost j lesz tzet raknunk, hogy rendbe szedhessem J u217

m t. G yere ide, te vn H um pty D um pty. Az agyar m eg vr. Jum a vigyorogva odam ent hozz, kezben a teljesen szrtelen farokkal. Egy diszn m egjegyzst tettek, aztn apja gyorsan szuahlil kezdett beszlni: m ilyen messze van a vz? M ilyen messze kell m enni, hogy segtsget hozzl az agyarak kivgshoz. Hogy vagy, te sem m ire kell vn disznbasz? M id t rt el? M iutn m egkapta a vlaszokat, az apja azt m o n d ta : T e m eg n visszamegynk oda, ahol ledobtuk a csomago kat, m ikor elindultunk utna. Jum a m ajd gyjt ft, s tzet rak. Az elsseglykszlet a csomagom ban van. N em fog m egfertzdni. Ez nem karom tl szrmazik. G yernk. Apja tu dta, hogy benne m ilyen rzseket bresztett az elefntvadszat, s aznap jjel s a kvetkez nhny nap igyekezett t, ha nem is m egtrteni, de legalbb visszavezetni ahhoz a fihoz, aki volt, m ieltt tudatra bredt, hogy gylli az elefntvadszatot. D vid nem fogalm azta meg az elbeszlsben apja szndkt, amit az sohasem fogalm azott meg, csak a trtnseket hasznlta, az u n d o rt, a mszrls esemnyeit s hatst, s az agya rak kibaltzsnak m velett, s Jum a kezdetleges keze lst, am it csfoldssal s ugratssal lcztak, hogy leki csinyeljk a fjdalm akat, s cskkentsk jelentsgket, m ert nem volt nluk fjdalomcsillapt. A D avidre h ru l fokozott felelssget s a felknlt, de visszautastott bizalm at beletette az elbeszlsbe, anlkl, hogy jelent sgket hangslyozta volna. Igyekezett lv tenni az elefntot, lecvekelve vgs gytrelm eiben s beleful ladva a vrbe, ami m r oly sokszor folyt eddig is, de m indig elllt, s m ost gy elnttte, hogy nem kapott le
218

vegt, a nagy szv csak nyom ta ki, m ikzben figyelte az em bert, aki azrt jtt, hogy kivgezze. D vid nagyon bszke volt, hogy az elefnt m egszim atolta Jum t, s azonnal nekitm adt. M eglte volna Jum t, ha apja nem l bele, gy orm nyval a fk kz hajtotta Jum t, s tovbbrohant, belsejben a halllal, am elyet csupn jabb sebnek rzett, mg el nem rasztotta a vr, s el nem fojtotta a llegzst. Aznap este a tz m ellett Dvid el nzte az sszevarrt arc Jum t, aki igyekezett trtt bo r dit kikapcsolva llegezni, s azon tndtt, vajon az ele fnt felism erte-e, m ikor m egprblta m eglni. Rem lte, hogy igen. Az elefnt volt m ost az idelja, ahogy apja volt sokig, s azt gondolta, nem hittem volna, hogy kpes erre ilyen regen s fradtan. M eg is lte volna Jum t. D e rm nem gy nzett, m intha meg akarna lni. Csak szomor volt, ahogy n is. Rgi bartjt ltogatta meg halla napjn. M ikor befejezte, tudta, hogy ez egy nagyon fiatal fi trtnete. tolvasta s felfedezte az res szakaszokat, amelyeket ki kell tltenie, ha azt akarja, hogy brki, aki olvassa, gy rezze olvass kzben, hogy m indez csak ugyan m egtrtnik, s megjellte ezeket az res szaka szokat. Eszbe jutott, hogyan vesztette el az elefnt teljes m ltsgt, am int a szeme m egsznt lni, s hogyan kez dett m r akkor felpuffadni mg a hvs estben is, am i kor apja s visszart a csomagokkal. Ez m r nem az igazi elefnt volt, csak egy szrke, rncos, felpffed halott test s risi barna s srga foltos agyarak, am elyekrt megltk. Az agyarakon elkendtt a rszradt vr, s itt-o tt lekaparta a hvelykujja krmvel, m int egy darab ka m egszradt pecstviaszt, s beletette az ingzsebbe.
219

E n n y it vett el m indssze az elefnttl, s a m agnyossg tu d att. A m szrls utn apja aznap este m egprblt beszlni vele a tz m ellett. - Jusson eszedbe, Davey, hogy gyilkos volt - m ondta. - Ju m a azt m ondja, senki sem tudja, hny em bert lt meg. - Azok m ind m eg akartk lni t, ugye? - T erm szetesen - m ondta az apja ha ilyen agyara volt. - A kkor hogy lehet gyilkos? - Ahogy gondolod - m ondta az apja. - Sajnlom, hogy ennyire sszezavart. - Br m eglte volna Jum t - m ondta Dvid. - A zt hiszem , ez nmi tlzs - m ondta az apja. - N e feledd, hogy Jum a a bartod. - M r nem, - N em kell ezt m egm ondani neki. - gyis tudja - m ondta Dvid. - A z t hiszem , hogy rosszul tled meg J u m t-m o n d ta az apja, s ennyiben m aradtak. M ikor a sok izgalom utn vgl psgben hazartek az agyarakkal, s nekitm asztottk ket a vesszbl s agyagbl ptett hz falnak, s az agyarak, melyeknek hegye sszert, olyan hosszak s vastagok voltak, hogy senki sem h itt a szemnek, m g akkor sem, amikor m egrintette ket, s senki, m g apja sem rt fel a grblet tetejig, ahol behajlottak, hogy a hegyk szszetallkozzon, s am ikor Jum a s az apja s hsk kiss rszeg s m indjobban lerszeged hsk - voltak, s K ibo hsk kutyja, az apja azt m ondta: - Kssnk b kt, Davey.
220

- Jl van - felelte , m ert tudta, hogy m ost kezddik a soha el nem m onds, am it elhatrozott. - rlk neki - m ondta az apja. - gy annyival egysze r b b s jobb. A ztn leltek az regek szkeire a nagy fgefa rnyk ba, az agyarak o tt lltak a kunyh falnl, bennszltt srt ittak tkkupkbl, amelyeket egy fiatal lny hozott oda az ccsvel, aki m r nem volt undok nyg, hanem hsk szolgja, ahogy ott l a porban az egyik hs hsi kutyja m ellett, s az a hs kezben egy reg kakast tartott, am elyet m ost lptettek el a hs kedvenc kakasnak rang jra. O tt ltek, s srt ittak, rkezdte a nagy dob, s bein d ult a Ngoma. K im ent a dolgozszobjbl, boldogan, kirltn, bszkn, s M arita a teraszon vrt r, a fnyes kora szi reggel napstsben, amelyrl neki sejtelm e sem volt. Tkletes reggel volt, csendes s hvs. A tenger lenn tkrsim n ter lt el, s az bl tloldaln ltszott Cannes s m gtte a stt hegyek. - Nagyon szeretlek - m ondta a fekete lnynak, m ikor az felllt. tkarolta s megcskolta, s a lny azt m o n d ta : - Befejezted. - Be n - felelte. - M irt is ne? - Szeretlek s nagyon bszke vagyok rd - m ondta a lny. K istltak, s egymst tkarolva nztk a tengert. - Hogy vagy, j lny? - Nagyon jl, s nagyon boldog vagyok - m ondta M a rita. - K om olyan m ondtad, hogy szeretsz, vagy csak a reggel m iatt? - A reggel m iatt - m ondta D vid, s m egint m egcs kolta. - Elolvashatom az elbeszlst?
221

- Ahhoz tl szp ez a nap. - E lolvashatom , hogy n is gy rezzek, m int te, s ne csak azrt legyek boldog, m ert te boldog vagy, m intha a kutyd lennk ? O daadta neki a kulcsot, s am ikor a lny kihozta a fze teket s olvasni kezdte a brpultnl, m ellette lve D vid is olvasta. T u d ta, hogy ez m odortalansg s ostobasg. Ezt soha nem tette meg senkivel, s ellene volt m indan nak, am it az rsrl tartott, de m ost nem gondolt r, csak abban a pillanatban, m ikor tkarolta a lnyt, s nzte az rst a vonalas papron. Vele egytt akarta olvasni, s meg akarta vele osztani azt, am it sose osztott meg senki vel, s am it meggyzdse szerint nem lehet s nem sza bad m egosztani senkivel. M arita vgzett az olvasssal, s tkarolva D vidt megcskolta, oly ersen, hogy vrt fakasztott az ajkbl. D vid rnzett, szrakozottan zlelgette a vrt, s m o solygott. - N e haragudj, D vid - m ondta a lny. - K rlek, bo csss meg. Olyan boldog vagyok, s bszkbb, m int te. - Elg j ? - krdezte Dvid. - rzed a shamba szagt s a tiszta szagot benn a kunyhban s az regek szkeinek sim asgt? A kunyh bell tnyleg tiszta volt, s a fld padlt m indig felsprtk. - Persze hogy az. M egvolt m r a msik elbeszlsben is. M g azt is ltom, milyen szgben tartja K ibo, a hsi kutya a fejt. Foltot hagyott a vr a zsebeden? - Igen. F elpuhult, m ikor megizzadtam. - M enjnk be a vrosba, s nnepeljk meg a mai na pot - m ondta M arita. - Annyi m indent csinlhatunk ma. D vid bem ent a brba, egy pohrba Haig whiskyt s hideg P errier-t tlttt, s magval vitte a szobba, ott
222

m egitta a felt, s hideg vzzel lezuhanyozott. Aztn v szonnadrgot s inget vett fel s alpargatas-1 a vrosi kirndulshoz. rezte, hogy az elbeszls j, s mg jobb rzsei voltak M aritval kapcsolatban. Egyik rzst sem cskkentette fokozd tisztnltsa, amelyet most nem ksrt szomorsg. C atherine azt csinl, am it csinl, s azt fog csinlni, amit csinlni fog. K inzett, s rezte a rgi, boldog nem trdm sget. Ilyen napon igazn replni kelle ne. Br volna egy repltr, gondolta, ahol brelhetne egy gpet, s felvihetn M aritt, s m egm utathatn neki, m it lehet ilyen napon csinlni. 'Faln lvezn. De erre nincs repltr. H agyjuk ht. D e azrt j m u latsg lenne. Akrcsak a szs. Az csak kt hnapnyira van, ha annyira akarod. Istenem , de j, hogy ma befe jeztem , s itt van. M arita, akiben nincs az a kurva fltkenysg a m unkdra, s aki tudja, m it akarsz elr ni, s m ilyen m essze jutottl. Igazn tudja, nemcsak m egjtssza. Szeretem , s ezt jegyezd fel nekem , w his ky, s te tanstsd, P errier, regfi, reg P errier bar tom , hsges voltam hozzd, P errier, a m agam kiba szott m djn. N agyon j, m ikor az em ber ilyen jl r zi m agt. B uta rzs, de gy passzol a m ai napra, ht vedd fel. - G yernk, kislny - m ondta M aritnak a szobja ajta jbl. - M i tart fel a gynyr lbadon kvl? - Ksz vagyok, D vid - m ondta a lny. Szk pulvert, vszonnadrgot viselt, s ragyogott az arca. M egkeflte stt hajt, s D avidre nzett. - Csuda j, m ikor ilyen vidm vagy. - Olyan j nap a mai - m ondta D vid. - s olyan sze rencssek vagyunk.
223

- G ondolod? - krdezte a lny, s a kocsihoz m ent. Igazn azt gondolod, hogy szerencssek vagyunk? - Igen ondta Dvid. - A zt hiszem , ma reggel vlto m zott m eg, vagy taln jjel.

224

NEGYEDIK KNYV

H U S Z O N T D IK F E J E Z E T

C atherine kocsija a szlloda kocsibejrjban llt, mikor m egrkeztek. A kavicsos ton jobboldalt parkolt. Dvid m egllt m gtte az Isottval, is, M arita is sztlanul kiszllt, s felm ent a kocsibejrn a kis, alacsony, res kk kocsi m ellett a kockakvezetre. Elm entek D vid bezrt ajtaj, nyitott ablak szobja m ellett, M arita m egllt a sajt szobja eltt, s azt m ond ta: - Viszlt. - M it csinlsz dlutn? - krdezte D vid. - N em tudom - m ondta a lny. - Itt leszek. D vid elballagott a szlloda patijig, s bem ent a f bejraton. C atherine a brpultnl lt, a prizsi H erald-ot olvasta, m ellette a pulton egy pohr s fl veg bor. Fel nzett D avidre. - M i hozott vissza? - krdezte. - A vrosban ebdeltnk s hazajttnk. - Hogy van a kurvd? - M g nincs kurvm . - A rra gondolok, akinek az elbeszlseket irod. - . Az elbeszlseket. - Igen. Az elbeszlseket. Azokat a rm es vacak kis trtneteket a kam aszkorodrl a csal, rszeges apd m ellett. - N em is csalt olyan nagyon. - N em csapta be a felesgt s m inden bartjt?
227

- N em . Igazbl csak sajt magt. - H t te aztn undortnak brzolod ezekben a tr ckban vagy karcolatokban vagy csattan nlkli anek dotkban, amiket rla rtl. - Az elbeszlsekre gondolsz ? - T e nevezed ket elbeszlsnek - m ondta Catherine. - Igen - m ondta D vid, s nttt magnak egy pohr finom, hideg bort ezen a fnyes, tiszta napon, a knyel mes, tiszta szlloda kellemes, napos szobjban, de hiba kortyolgatta, a bor nem emelte fel halott, hideg szvt. - A k a ro d , hogy idehvjam rksnt? - krdezte C atherine. - N em lenne j, ha azt hinn, hogy sszek lnbztnk azon, ki a mai nap, vagy elzrkztunk ket tesben inni. - N em kell idehvnod. - Szeretnm . gondoskodott rlad ma, nem n. D vid, n igazn nem vagyok mg hrpia. Csak gy viselke dem s beszlek, m intha az volnk. M ikzben Catherine visszarkezsre vrt, m egivott mg egy pohr bort, s elolvasta a N ew York Herald Tri bn prizsi kiadst, amelyet C atherine a pulton ha gyott. A bor nem volt olyan j z, ha gy m agban itta, s keresett egy dugt a konyhban, hogy bedugaszolja az veget, m ieltt visszatenn a jgszekrnybe. D e az veg nek nem volt elg slya, s am ikor a nyugati ablakon bees fny fel em elte, ltta, m ilyen kevs m aradt, ht kinttte s m egitta, s az veget letette a csem pzett padlra. M g m ost sem hatott, noha gyorsan felhajtotta. H l istennek m ost beindultak az elbeszlsek. Az utols knyvt a benne szerepl em berek cs a pontos rszletek tettk hihetv s jv. Voltakppen csak pon tosan vissza kellett emlkeznie, s a form t m egszabta az,
228

amit kihagysra tlt. gy persze kpes sszehzni ket, m int egy fnykpezgp blendjt, s felersteni annyi ra, hogy egyetlen fnyes pontra irnytsa a ht, s szllni kezdjen a fst. T u d ta , hogy ez m ost sikerlt neki. Am it C atherine m ondott az elbeszlsekrl, amikor bntani akarta, attl elkezdett gondolkodni az apjn, s m indazon, am it m egprblt s kpes volt m agban el rendezni. M ost jra prblj rneg felntt vlni, m ondta magnak, s nzz szembe, amivel szem be kell nznd, anlkl, hogy srtene vagy ingerltt tenne, ha valaki nem rti s nem becsli azt, amit rtl. C atherine egyre kevsb rti. D e te j m unkt vgeztl, s semmi sem befolysolhat, amg kpes vagy dolgozni. M ost prblj rajta segteni, s felejtsd el m agadat. H olnap ott lesz az elbeszls, tjavtod, s tkletess teszed. De Dvid nem akart az elbeszlsre gondolni. F onto sabb volt neki az rs, m int brmi ms, pedig sok minden fontos volt neki, de tudta, hogy amikor dolgozik, nem sza bad szorongania miatta vagy vacakolnia, bbeldnie vele, m int ahogy nem nyithatja ki a sttkamra ajtajt, hogy lssa, hogyan hvdik el a negatv. H agyd bkn, m ondta magnak. Nagy m arha vagy, de ennyit azrt tudsz. Eszbe jutott a kt lny, s azon tndtt, nem kellene-e m egkeresnie ket, s m egtudnia, m it akarnak csinlni, el akarnak-e m enni szni. Vgtre is ez M arita meg az napja, s a lny taln vr r. L ehet, hogy ppen kifznek valamit. O da kellene m ennie, s m egkrdeznie, m it akar nak csinlni. Akkor ht m enj, m ondta magnak. N e llj itt s spekullj rajta. M enj, s keresd m eg ket. M arita szobjnak ajtaja be volt csukva. K opogtatott. Beszlgettek, s am ikor kopogtatott, a beszlgets fl bem aradt.
229

- Ki az? - krdezte M arita. H allotta, hogy Catherine nevet, s azt m o n d ja: - A kr ki vagy is, gyere be. H allotta, hogy M arita m ond valam it C atherine-nek, s az kiszlt: - G yere be, Dvid. K inyitotta az ajtt. Egyms m ellett fekdtek a nagy gyon, a lepedt az llukig hztk. - G yere be, krlek, D vid - m ondta C atherine. - M r vrtunk. Dvid nzte ket, a komoly fekete lnyt s a nevet szkt. M arita a tekintetvel m ondani akart neki valamit, C atherine nevetett. - N em fekszel mellnk, D vid? - Azrt jttem , hogy m egtudjam , akartok-e frdni vagy valami m st csinlni - m ondta Dvid. - n nem akarok - m ondta Catherine. - rksn aludt az gyban, s n lefekdtem mellje. Nagyon j lny volt, s arra krt, hogy m enjek el. Egy kicsit sem htlen hozzd. Egy icipicit sem. D e nem fekdnl m el lnk, hogy m ind a ketten hsgesek lehessnk hozzd? - N em - m ondta Dvid. - K rlek, D v id - m ondta Catherine. - Olyan szp nap a mai. - N em akarsz elm enni szni? - krdezte Dvid M arittl. - Szeretnk - m ondta a lny a leped felett. - T i puritnok - m ondta Catherine. - Krlek, viselked jetek m ind a ketten sszeren, s gyere az gyba, Dvid. - El akarok m enni szni - m ondta M arita. - Krlek, menj ki, Dvid. - M irt ne lthatna ? - krdezte Catherine. - A tenger parton gyis lt.
230

- M ajd lt az blben - m ondta M arita. - K rlek, menj ki, Dvid. D vid kim ent, s anlkl, hogy htranzett volna, be csukta az ajtt, s hallotta, hogy M arita halkan beszl C atherine-hez, s C atherine nevet. V gigm ent a kocka kveken a szlloda bejratig, s kinzett a tengerre. Gyenge szell fjt, s hrom francia rom bolt s egy cirklt figyelt, amelyek lesen s stten kirajzoldtak a kk tengeren, m ikzben alakzatban valamilyen m an vert gyakoroltak. M essze voltak, s m retk m iatt sziluett-brknak ltszottak, mg meg nem jelent egy fehr csk, m ikor valam elyik haj felgyorsult, hogy az alakzatot m egvltoztassa. D vid addig figyelte ket, m g a kt lny oda nem jtt. - N e lgy m rges, krlek - m ondta C atherine. A tengerparti kirndulshoz ltztek, s C atherine a trlkzkkel s frdkpenyekkel tm tt szatyrot egy vasszkre tette. - T e is jssz szni? - krdezte Dvid. - H a nem vagy dhs rm. D vid nem szlt, csak nzte a hajkat, amelyek irnyt vltoztattak, s egy jabb rom bol m ozdult ki az alakzatbl, les szgben elfordulva az orrtl h tra torld fehr vonaltl. K ezdett fstt okdni, s az szlesed fekete legyez alakban h z d o tt utna, ahogy fokozta sebessgt. - Csak ugrattalak - m ondta Catherine. - Olyan j go rom bn szoktuk rgen ugratni egymst. T e meg n. - M it csinlnak, D vid? - krdezte M arita. - Tengeralattjr-ellenes m anvereket, azt hiszem m ondta D vid. - T aln tengeralattjrk is vannak velk. Valsznleg T oulonbl jttek.
231

- Sante M axim e-ban vagy Saint R aphaelben voltak m ondta C atherine. - L ttam ket a m inap. - N em tudom , m ire j a fstfggny - m ondta Dvid. - Biztos vannak olyan hajk, am iket nem ltunk. - O tt jnnek a replgpek - m ondta M arita. - H t nem gynyrek? Nagyon kicsi, csinos tengeri gpek voltak, s hrom kz lk a fokot megkerlve alacsonyan a vz felett kzeledett. - M ikor itt voltunk kora nyron, tzrsgi gyakorlatot tartottak a Poquerolles krzetben, s rjt v o lt-m o n d ta C atherine. - Belereszkettek az ablakok. D obnak m ajd le mly vzi bom bkat, D vid? - N e m tudom . N em hinnm , ha igazi tengeralattjrk kal dolgoznak egytt. - H add m enjek szni, D vid, krlek - m ondta C athe rine. - A zutn elmegyek, s ti m indig kettesben frdhettek. - n hvtalak szni - m ondta D vid. - Ez igaz - m ondta Catherine. - H vtl. Akkor mris m enjnk, s legynk boldog j bartok. H a a replk kzel jnnek a parthoz, lthatnak bennnket az blben, s attl jkedvk lesz. A replgpek kzel jttek az blhz, m ikzben D vid s M arita messze kinn szott, s C atherine a parton napozott. Gyorsan elhaladtak, hrom hrom tag raj, nagy R hne m otorjaik dbrgtek, m ikor elszlltak fe lettk, m ajd elhalkultak, ahogy a gpek tovbbrepltek Sainte M axim fel. Dvid s M arita visszaszott a partra, s leiilt a h o mokba C atherine mell. - M g csak rm se nztek - m ondta Catherine. - N a gyon komoly fik lehetnek.
232

- M it vrtl ? Lgi felvtelt? - krdezte tle Dvid. M arita alig szlt, m ita eljttek a szllodbl, s erre sem m ondott semm it. - Az nagyon j volt, amikor Dvid igazn velem lt m ondta neki C atherine. - Em lkszem , akkor m inden tet szett, am it D vid csinlt. Neked is szeretned kell a dolga it, rksn. M rm int, ha m aradt mg valamije. - M aradt m g valam id, D vid? - krdezte M arita. - M indent befektette azokba az elbeszlsekbe m ondta C atherine. - Annyi m indene volt rgen. Nagyon rem lem , hogy szereted az elbeszlseket, rksn. - Szeretem - m ondta M arita. N em nzett D avidre, de az ltta nyugodt, barna arct s tengervizes hajt s sima, des brt s a gynyr testt, ahogy ott lt s nzett ki a tengerre. - Akkor j - m ondta lustn C atherine, s hossz, mly, lusta llegzetet vett, ahogy elnylt a frdkpenyen a hom okban, amely mg m indig meleg volt a dlutni nap tl. - M ert ezt fogod kapni. Pedig annyi m indent csinlt rgen, s m indent olyan szpen csinlt. Csodlatos lete volt, s m ost m sra sem gondol, csak A frikra s a rsze ges apjra s az jsgkivgsaira. A kritikkra. M egm u tatta m r neked a kritikit, rksn? - N em , C atherine - m ondta M arita. - M eg fogja m utatni - m ondta C atherine. - Nekem is meg akarta egyszer m utatni ket le G rau du R oi-ban, de lelltottam . T b b szz volt bellk, s szinte m ind egyikben o tt volt a fnykpe, s m ind ugyanaz a fny kp volt. Ez rosszabb, m int obszcn levelezlapokat hordozni, tulajdonkppen. Azt hiszem , akkor olvas gatja ket, m ikor egyedl van, s velk csal meg en gem. Valsznleg bele a paprkosrba. M indig van
233

paprkosara. A zt m ondta, hogy az a legfontosabb egy rnak... - M enjnk be szni, C atherine - m ondta M arita. K ezdek fzni. - gy rtem , hogy a paprkosr a legfontosabb egy rnak - m ondta C atherine. - Akkoriban arra gondol tam , hogy kellene vennem neki egy igazn csodlatosat, amely m lt hozz. D e sohasem dob sem m it, amit r, a paprkosrba. Azokba a nevetsges iskols fzetekbe r, s sem m it sem dob el. Csak thz valam it, s a m argra ir. Az egsz tulajdonkppen csals. Helyesrsi s nyelv tani hibkat is csinl. T u d ta d azt, M arita, hogy nem is m eri igazn a nyelvtant? - Szegny Dvid - m ondta M arita. - Franciul persze mg rosszabbul tud - m ondta C atherine. - Sose ltod, hogy franciul rna. Elg jl m egjtssza magt beszlgets kzben, s m ulattatan hasznlja a szlenget. D e valjban analfabta. - N agy kr - m ondta Dvid. - A zt gondoltam , hogy csodlatos - m ondta C athe rine m g r nem jttem , hogy egy egyszer zenetet , sem tu d hibtlanul m egrni. D e ht te m ajd rsz helyette franciul. - Ta queule - m ondta D vid vidm an. - E bben j - m ondta Catherine. - Rpke szleng kifeje zsek, amik alighanem elavultak m r, m ire m egtanulja ket. N agyon trlm etszett francit beszl, de rni egyl taln nem tud. Igazn analfabta, M arita, ezzel szembe kell nzned. A kzrsa is szrny. N em tud sem gy rni, sem gy beszlni, m int egy riem ber, egyetlen nyelven sem. Fknt nem a sajtjn. - Szegny D vid - m ondta M arita.
234

- N em m ondhatom azt, hogy neki adtam letem leg szebb veit - m ondta Catherine - , m ert azt hiszem , csak m rcius ta lek vele, de annyi biztos, hogy neki adtam letem legszebb hnapjait. Azokat, amelyek a legrdeke sebbek voltak, s is tagadhatatlanul rdekess tette ket. Brcsak ne vgzdtt volna teljes kibrndultsg ban, de m it tehet az em ber, ha felfedezi, hogy a frfi anal fabta, s m agnyosan szokott vtkezni, bele egy papr kosrba, amely tele van jsgkivgsokkal, amiket vala mi Romeike cg kld. M inden lnynak elm enne ettl a kedve, s szintn szlva n nem leszek hajland eltrni. - Fogd az jsgkivgsokat, s gesd el ket - m ondta Dvid. - Az lenne a legokosabb. N em volna kedved be m enni szni egyet, rdg? C atherine ravaszul rnzett. - H onnan tudtad? -M it? - Hogy elgettem a kivgsokat. - Igazn elgetted, C atherine? - krdezte M arita. - Persze hogy elgettem - m ondta Catherine. Dvid csak llt s nzte. T eljesen resnek rezte m a gt. Olyan volt, m intha bevette volna a kanyart egy hegyi ton, s nem lenne eltte t, csak egy szakadk. M ost m r M arita is llt. Catherine nyugodt arccal, higgadtan n zett rjuk. - M enjnk szni - m ondta M arita. - Csak a fokig szunk ki s vissza. - rlk, hogy vgre figyelmesen viselkedsz - m ondta Catherine. - M r rgta szerettem volna bem enni. M eg lehetsen hvs van. Elfelejtjk, hogy szeptem berre jr.

235

H U S Z O N H A T O D I K FBJF.ZKT

Felltztek a parton, s felkapaszkodtak a m eredek sv nyen a fenyfk kztt ll reg kocsihoz, Dvid cipelte a frdholm ival tm tt szatyrot. Beltek a kocsiba, s Dvid visszavezetett a szllodba a kora esti fnyben. C atherine nyugodt volt a kocsiban, brki, aki elhaladt m ellettk, azt gondolhatta, hogy szoksos dlutni ki rndulsrl trnek haza az Estrel valamelyik nptelenebb partszakaszrl. A hadihajk eltntek, m ire a kocsit lelltottk a feljrban, s a tenger a fenykn tl kk s sima volt, s az este ppoly szp s tiszta, m int a reggel. Felm entek a szlloda bejrathoz, Dvid bevitte a frdholm is szatyrot a raktrflkbe, s letette. -- M ajd n elviszem - m ondta Catherine. - K i kell rakni szradni ket. Elnzst - m ondta Dvid. M egfordult a raktrflke ajtajban, kim ent, s leballagott a szlloda vghez a dol gozszobjba. Benn a szobban kinyitotta a nagy V uitton brndt. Az a fzetcsom , amely az elbeszlseket tartalm azta, eltnt. Akrcsak a bank ngy vaskos bor tkja, amelyben az jsgkivgsokat tartotta. A fzetha lom, amelybe a beszmolt rta, rintetlen volt. Becsukta s bezrta a brndt, s vgigkutatta a szekrny sszes fikjt s az egsz szobt. N em hitte el, hogy az elbeszl sek eltntek. N em hitte el, hogy C atherine kpes volt m egtenni. A parton gondolt r, hogy taln m egtehette,
236

de lehetetlennek rezte, s nem is hitte el. N yugodtan, vatosan s visszafogottan kezeltk a dolgot, ahogyan az em bert veszedelem ben, szksghelyzetben vagy kataszt rfa esetn viselkedni tantjk, de kptelensgnek tet szett, hogy valban m egtrtnhetett. M ost m r tu d ta, hogy m egtrtnt, de mg m indig arra gondolt, hogy taln valami szrny trfa. res s der m edt szvvel jra kinyitotta a brndt, s tkutatta, majd bezrta, s jra tkutatta a szobt. M ost m r nem volt sem veszly, sem szksghelyzet. Csak katasztrfa. D e ez lehetetlen. Biztosan eldugta va lahov. T aln a raktrszobban van, vagy a sajt szobjuk ban, vagy betette M arita szobjba. Lehetetlen, hogy csakugyan megsemmistette. Ilyet nem tesz senki az em bertrsval. M g m indig nem hitte, hogy Catherine m eg tette, de bell melygett, mikor behzta s bezrta az aj tt. A kt lny a brpultnl lt, m ikor D vid belpett. M a rita felpillantott r, s ltta, mi a helyzet, Catherine a tkrbl figyelte, m ikor bejtt. N em nzett r, csak a tkrkpre. - Hova tetted, rdg? - krdezte Dvid. Catherine elfordult a tkrtl, s rnzett. - N em m ondom m eg - felelte. - Elrendeztem a dolgot. - K rlek, m ondd m e g -m o n d ta D vid. - M ert nagyon nagy szksgem van rjuk. - N em , nincsen m ondta C atherine. - Silnyak vol tak, s gylltem ket. - Azt nem , amelyik K ibrl szlt - m ondta Dvid. K ibt szeretted. N em emlkszel r? - Neki is el kellett tnnie. Elszr ki akartam tpni s m egtartani, de nem talltam. K lnben is azt m ondtad, hogy elpusztult.
237

D vid ltta, hogy M arita C atherine-re nz, aztn el fordtja a tekintett. Aztn m egint visszapillant r. - Hol getted el, C atherine? - N eked sem m ondom meg - m ondta C atherine. - T e is benne vagy a dologban. - E lgetted ket a kivgsokkal egytt ? - krdezte D vid. - N em m ondom m eg - felelte C atherine. - gy be szlsz velem , m int egy ren d r vagy m in t az iskol ban. - M ondd meg, rdg. Csak tudni szeretnm . - n fizettem rtk - m ondta C atherine. - n adtam pnzt, hogy m egrhasd ket. - T u d o m - m ondta D vid. - N agyon nagylelk voltl. Hol getted el, rdg? - N em m ondom meg neki. - J. Csak nekem m ondd meg. - M ondd meg neki, hogy m enjen el. - Csakugyan el kell m ennem - m ondta M arita. - Visz lt, C atherine. - Helyes - m ondta C atherine. - N em a te hibd volt, rksn. D vid a magas szken lt, C atherine m ellett, aki a t krben figyelte, ahogy M arita kim ent a szobbl. - H ol getted el, rdg? - krdezte D vid. - M ost m egm ondhatod nekem. - nem rten meg - m ondta Catherine. - Ezrt akar tam , hogy elmenjen. - T u d o m - m ondta Dvid. - H ol getted el, rdg? - A lyukas vashordban, am elyben m adam e a szemetet szokta elgetni - felelte Catherine. - M inden elgett?
238

- Igen. ntttem r benzint egy bidon-bi, am it a remise-ben talltam . N agy lngja volt, s m inden elgett. rted tettem , D vid, s m indnyjunkrt. - E bben biztos vagyok - m ondta Dvid. - M inden elgett? - Igen. K im ehetnk s m egnzhetjk, ha akarod, de felesleges. A papr feketre gett, s n m egkavartam egy bottal. - Azrt kimegyek s m egnzem m ondta Dvid. - D e visszajssz - m ondta C atherine. - Persze. Az gets a szem tgetben trtnt, amely eredetileg egy ktszz literes kilyuggatott benzines hord volt. A ham u m egforgatsra szolgl, frissen feketre gett vg bot egy rgi partvisnyl volt, amelyet korbban is hasznltak ilyen m insgben. A bidon a kbl plt szerszm oskam rban llt, s benzin volt benne. A hordban lthat volt a fzetek zld bortjnak egy-kt felism er het, m egprkldtt darabja. T allt m g gett jsg fecniket s kt m egprkldtt rzsaszn paprdarabot, amilyet a Rom eike sajtfigyel szolglat hasznl. Egyi ken kivehet volt a Providence R keltezsi helye. A ha m ut jl m egkavartk, de nyilvnvalan tallna m g flig elgett vagy m egprkldtt anyagot, ha kedve lenne t szitlni vagy gondosan tvizsglni. A Providence R nyom at rzsaszn paprt apr darabokra tpte, s bele dobta a hajdani benzineshordba, am elyet m egint talp ra lltott. Eszbe jutott, hogy sohasem jrt a Rhode Islandi Providence-ben, m ajd visszatette a partvisnyelet a kpletbe, s ott szrevette a versenykerkprjt, amely nek gum ija leeresztett, azutn bem ent a szlloda konyh jba, de ott nem volt senki, onnan tm ent a szalonba,
239

hogy csatlakozzon felesgehez, C atherine-hez a brp u lt nl. - Ugye gy volt, ahogy m ondtam ? - krdezte C athe rine. - Igen - felelte Dvid. L elt az egyik brszkre, s knykvel a pultra tm aszkodott. - A z valsznleg nem lett volna elg, ha csak az jsg kivgsokat getem el - m ondta Catherine. - D e igazn gy reztem , hogy nem szabad flm unkt vgeznem. - H t nem is vgeztl - m ondta Dvid. - M ost aztn folytathatod a beszm olt, s semmi sem fog m egzavarni. Reggel nekikezdhetsz. - Persze - m ondta Dvid. - rlk, hogy jzanul fogod fel - m ondta Catherine. - T e nem tudhattad, m ilyen silnyak voltak. Nekem kel lett m egrtetnem veled. - N em tarthattad volna m eg a K ibo-trtnetet, am it szerettl ? - M ondtam m r, hogy kerestem . D e ha jra akarod rni, elm ondom neked szrl szra. - Az nagyon klassz lesz. - Az lesz. M ajd m egltod. M ondjam el m ost? M egcsi nlhatjuk, ha akarod. - N em - m ondta Dvid. - N e m ost. D e lernd? - N em tudok m egrni sem m it, Dvid. Hiszen tudod. D e elm ondom neked brm ikor, amikor akarod. A tbbit nem bnod, ugye? Silnyak voltak. - Igazbl m irt csinltad? - Hogy segtsek neked. E lm ehetsz A frikba, s jra rhatod ket, rettebb szem llettel. A helyszn b izto san nem sokat vltozott. D e jobb szeretnm , ha in kbb Spanyolorszgrl rnl. A zt m ondtad, a tj csak
240

nem olyan, m int A frikban, s itt segt egy kulturlt nyelv. D vid w hiskyt nttt magnak, tallt egy veg Perrier-t, kinyitotta, s m rtkkel tlttt a poharba. Eszbe jutott, hogy thajtottak a sksgon, ahol a P errier-t palac kozzk, tban Aigues M ortes fel, s hogyan... - N e be szljnk az rsrl - m ondta C atherine-nek. - n beszlni akarok rla - m ondta Catherine. - H a konstruktv s van valamilyen rvnyes clja. Olyan jl rtl, m g el nem kezdted azokat az elbeszlseket. Rmes volt bennk a kosz, a legyek, a kegyetlensg s az llatisg. M intha egyenesen lvezted volna. Az a szrny t r tnet a krterbeli mszrlsrl, meg az apd szvtelens grl szl trtnet. - T aln jobb volna nem beszlni rluk - m ondta D vid. - Beszlni akarok rluk - felelte C atherine. - M eg aka rom rtetni veled, m irt kellett elgetni ket. - r d le - m ondta Dvid. - M ost ne m ondd el nekem. - D e nem tudok lerni sem m it, D vid. - P rbld m eg - m ondta Dvid. - N em . D e elm ondom valakinek, aki m eg tudja rni m ondta C atherine. - H a kedves akarsz lenni hozzm, m egrod helyettem . H a igazn szeretsz, boldogan m eg csinlod. - Szvem szerint meglnlek - m ondta Dvid. - Csak azrt nem teszem , m ert rlt vagy. - N em beszlhetsz velem gy, D vid.
- N em ?

- N e m , nem beszlhetsz gy. N em beszlhetsz. rted, m it m ondok? - rtem .


241

- Akkor rted azt is, hogy nem m ondhatsz ilyet. N em m ondhatsz nekem ilyen szrnysgeket. - rtem - m ondta Dvid. - N em m ondhatsz ilyet. N em trm . Elvlok tled. - E nnek nagyon rlnk. - Akkor a felesged m aradok, s sose vlk el tled. - Az elbvl volna. - A zt teszem veled, amit akarok. - M r m egtetted. - M eg foglak lni. - Szarok r - m ondta D vid. - M g ilyenkor sem vagy kpes gy beszlni, m int egy r. - M it m ondana ilyenkor egy r? - H ogy sajnlja. - Helyes - m ondta D vid. - Sajnlom . Sajnlom , hogy m egism ertelek. Sajnlom , hogy felesgl vette lek... - n is. - Fogd be a szd, krlek. M ondd el olyannak, aki meg tudja rni. Sajnlom, hogy anyd tallkozott az apddal, s hogy m egcsinltak tged. Sajnlom , hogy m egszlet tl, s felnttl. Sajnlom, hogy brm it egytt csinl tunk, jt vagy rosszat... - N em igaz. - N em - m ondta Dvid. - Befogom a szmat. N em akartam beszdet m ondani. - T ulajdonkppen csak m agadat sajnlod. - L ehet - m ondta Dvid. - D e baszd meg, rdg, m irt kellett elgetned? Az elbeszlseket. - M uszj volt, Dvid - m ondta C atherine. - Sajnlom, hogy kptelen vagy m egrteni.
242

V oltakppen rtette, m ieltt m egkrdezte volna tle, s rjtt, hogy a krds sznoki volt. N em szerette a sz noklst, gyanakodott azokra, akik ltek vele, s szgyellte, hogy engedett neki. A prnknt m egitta a whiskyt Pcrrier-vel, s kzben arra gondolt, m ennyire igaz, hogy m indent, am it m egrtnk, meg is bocstunk, s most ppoly tudatosan fegyelmezte m agt, m int rgen, amikor egytt dolgozott a szerelvel s a fegyverellenrrel, akik tvizsgltk a replgpet, a m otort s a gppuskkat. Akkor nem volt r szksg, m ert azok hibtlan m unkt vgeztek, de a nem gondolkods egyik lehetsgt knl ta, s rzelgsen kifejezve, m egnyugtatott. M ost szksg volt r, m ert am ikor azt m ondta C atherine-nek, hogy m egln, szintn s nem retorikusn m ondta. Szgyellte a beszdet, am it utna m ondott. D e a kijelentst nem vonhatta vissza, szintn m ondta, legfeljebb sszeszed heti m agt, hogy legalbb az nfegyelem m aradjon meg, ha kezden elveszteni a fejt. M egint w hiskyt tlttt m a gnak, P errier-t nttt bele, s figyelte a kis buborkok alakulst s sztesst. D glne meg, gondolta. - N e haragudj, hogy ilyen ingerlt voltam - m ondta. Persze hogy m egrtem . - gy rlk neki, Dvid - m ondta C atherine. - Reg gel elmegyek. - H ova ? - H endaye-be, aztn Prizsba, hogy grafikust keressek a knyvhz. - Igazn? - Igen. J lenne, azt hiszem. M ris sok idt vesztet tnk, s m a annyira belelendltem , hogy folytatnom kell. - H ogyan akarsz m enni ?
243

- A Bugival. - N em j, ha egyedl vezetsz. - D e szeretnk. - N em szabad, rdg. Igazn. Ezt nem engedhetem meg. - M ehetek vonattal ? Bayonne-ba van vonat. O tt vagy Biarritzban brelhetek kocsit. - Beszljnk rla holnap dleltt. - n m ost akarok beszlni rla. - N em m ehetsz el, rdg. - Elmegyek - mondta Catherine. - Nem tarthatsz vissza. - n csak a legjobb m egoldson gondolkodom. - N em , nem igaz. Vissza akarsz tartani. - H a vrsz egy kicsit, egytt m ehetnk. - n nem akarok veled egytt m enni. H olnap akarok m enni, a Bugiban. H a nem egyezel bele, vonattal m e gyek. N em tarthatsz vissza senkit attl, hogy vonattal m enjen. N agykor vagyok, s azrt m ert hozzd m en tem , m g nem vagyok a rabszolgd vagy a jobbgyod. Elmegyek, s nem tarthatsz vissza. - Visszajssz m ajd? - gy tervezem. - rtem . - N em rted, de ez nem szmt. Ez egy jl kigondolt, kidolgozott terv. Ezeket az em ber nem dobja csak gy el... - Egy paprkosrba - m ondta D vid, aztn eszbe ju tott az nfegyelem, s kortyolt az svnyvizes whiskybl. - Elmgy az gyvdhez Prizsban? - krdezte. - H a van valami m egbeszlnivalm. R endszerint m eg keresem az gyvdemet. A zrt, m ert neked nincs gyv ded, m g nem jelenti azt, hogy senkinek sem kell elm en
244

nie az gyvdjhez. Akarod, hogy az gyvdem elintz zen neked valam it? - N em - m ondta Dvid. - Baszd m eg az gyvdedet. - Van elg pnzed? - Pnzzel elg jl llok. - Igazn, D vid? N em rtek azok az elbeszlsek sok pnzt? Ez nagyon nyugtalantott, s elism erem a felels sgemet. M ajd m egtudakolom , s azt teszem, am it ten nem kell. - M icsoda? - Azt teszem , amit tennem kell. - s m it szndkozol tenni? - M egllapttatom az rtkket, s annak ktszerest tutaltatom a bankodba. - N agyon bkezen hangzik - m ondta D vid. - M in dig is bkez voltl. - Igazsgos akarok lenni, s elkpzelhet, hogy anya gilag a becslt sszegnl sokkal tbbet rtek. - K i tud ilyesmit felbecslni? - Biztos vannak r emberek. V annak olyanok, akik m indent felbecslnek. - M ifle em berek ? - H onnan tudjam , D vid? D e gy kpzelem, olyan em berek, m int az Atlantic M onthly, a Harpers, a Nouvelle Revue Franqaise szerkesztje. - Kim egyek egy kicsit - m ondta D vid. - Jl rzed magad ? - Leszm tva, hogy gy rzem, valsznleg nagy krt okoztam neked, s igyekeznem kell helyrehozni, nagyon jl rzem magam - m ondta C atherine. - Ez az egyik ok, am irt Prizsba akarok m enni. N em akartam m egm on dani neked.
245

- N e beszljnk az elesettekrl - m ondta Dvid. - Sz val vonattal akarsz m enni ? - N em . A Bugival akarok m enni. - R endben van. M enj a Bugival. D e vezess vatosan, s ne elzz hegyek kzt. - gy vezetek m ajd, ahogy tantottl, s gy teszek, m intha m indig velem volnl, s beszlgetek veled, s t r tneteket meslek m agunknak, s kitallok trtneteket arrl, hogyan m entettem m eg az letedet. M indig kital lok ilyeneket. s m elletted az egsz rvidebbnek s knnyebbnek ltszik m ajd, s a sebessget sem rzem tl gyorsnak. Nagyon jl fogok szrakozni. - J - m ondta Dvid. - Csinld lazn. Els jszaka aludj meg N im es-ben, hacsak nem indultl el nagyon korn. Az Im peratorban ism ernek bennnket. - gy gondoltam , elmegyek Carcassonne-ig. - K rlek, ne, rdg. - T aln el tudok korn ind u ln i, s eljutok C ar cassonne-ig. A rles-on s M ontpellier-n t megyek, s nem kerlk Nim es fel. - H a ksn indulsz, llj m eg N im es-ben. - gy bnsz velem, m int egy kisgyerekkel - m ondta C atherine. - Veled megyek - m ondta D vid. - Az volna rendjn. - K rlek, ne. Fontos, hogy ezt egyedl csinljam v gig. T nyleg az. N incs rd szksg. - R endben van - m ondta D vid. - D e veled kellene m ennem . - K rlek, ne gyere. B znod kell bennem , D vid. vatosan fogok vezetni, s egyhuzam ban m egteszem az utat. - Ez kptelensg, rdg. M r korn sttedik.
246

- N em kell aggdnod. Nagyon des vagy, hogy elen gedsz - m ondta Catherine. - D e m indig az voltl. Ha olyasm it csinltam , amit nem kellett volna, rem lem , meg tudsz bocstani. Nagyon fogsz hinyozni. M ris hi nyzol. Legkzelebb egytt m egynk Prizsba. - N ehz napod volt - m ondta D vid. - Fradt vagy. Legalbb hadd m enjek le a B ugattiddal a vrosba, s vissza, hogy ellenrizzem. M arita ajtajnl m egllt, s beszlt: - Akarsz egyet kocsikzni ? - Igen - m ondta az. - Akkor gyere - m ondta neki.

247

H U S Z O N H E T E D IK FEJEZET

Dvid belt a kocsiba, M arita bemszott mellje, Dvid m eghzatta a kocsit azon az tszakaszon, ahol a parti ho mok tsodrdott az ttesten, azutn visszakapcsolt s las stott, s kzben a papiruszfvet nzte balra ell s az res partot s a tengert jobbra, egyenesen ell pedig a fekete utat. M egint gyorstott, mg meg nem ltta a fehrre festett hidat gyorsan kzeledni, akkor egyenletes sebessgnl ki szm totta a tvolsgot, levette lbt a gzrl, s finoman pum plni kezdte a fket. A kocsi tartotta az irnyt, s gy vesztett sebessgbl, hogy nem farolt meg, s a fkek sem ragadtak be. Meglltotta a kocsit a hd eltt, els sebessgbe vltott, aztn megint az tra fordult, s fegyelmezetten er sd dbrgssel vezetett az N . -on Cannes fel. - M indent elgetett - m ondta. - , D vid - m ondta M arita. Bertek C annes-ba, ahol m r gtek a lmpk, D vid m egllt a fk alatt a kvhz eltt, ahol elszr tallkoztak. - N em akarsz inkbb m shova m enni ? - krdezte M a rita. - N em rdekel - m ondta D vid. - K urvra keveset szmt. - s ha csak kocsikznnk? - javasolta M arita. - N em . Inkbb laztok - m ondta Dvid. - Csak meg akartam nzni, hogy m ilyen llapotban van a kocsi, elin dulhat-e vele.
248

- Elm egy? - Azt m ondja. A teraszon ltek, a lombok foltos rnykban ll asz talnl. A pincr M aritnak egy T io Ppt hozott, D avidnek w hiskyt Perrier-vel. - A karod, hogy vele m enjek? - krdezte M arita. - K om olyan gondolod, hogy valami trtnhet vele? - N e m , Dvid. Azt hiszem , elg krt okozott egy idre. - L ehet - m ondta Dvid. - E lgetett m inden kibaszott rst, a beszm ol kivtelvel. Ami rla szl. - Csodlatos beszmol. - N e akarj flpum plni - m ondta D vid. - n rtam , s n rtam azt is, amit elgetett. N e adj le nekem olyan dum t, am ilyet a katonknak szoktak. - jra m egrhatod ket. - N em - m ondta neki D vid. - H a j az rs, az ember nem emlkszik r. Valahnyszor elolvassa, nagy s hihe tetlen m eglepets. N em hiszed el, hogy te rtad. H a egy szer j, akkor nem tudod mg egyszer megcsinlni. M in dent csak egyszer lehet. s csak nhny adatik meg az em bernek egsz letben. - N hny mi? - N hny j. - D e emlkszel rjuk. Biztosan. - n nem , s te sem, s senki sem. E ltntek. H a egyszer jl m egrtam ket, eltnnek. - Gonosz volt veled. - N em - m ondta Dvid. - H t m i? - K apkodott - m ondta D vid. - M a m inden azrt t r tnt, m ert kapkodott. - Rem lem , hozzm is ilyen kedves leszel.
249

- Csak m aradj m ellettem , s segts, hogy ne ljem meg. T u d o d , hogy m it akar csinlni? Fizetni fog az elbeszl sekrt, krptlsul. - Nem . - D e igen. M egkri az gyvdjt, hogy bccsltesse fel valami fantasztikus Rube G oldberg-m dszerrel, aztn ktszeresen kifizeti nekem a becslt rtket. - D vid, ezt igazn nem m ondhatta. - D e m ondta, s ez nagyon jzan gondolat. Csak a rsz leteket kell kidolgozni, st mi tbb, ha megktszerezi a becslt rtket, vagy mi a fent, akkor bkez lesz, s r me telik benne. - N em hagyhatod, hogy egyedl vezessen, Dvid. - T udom . - M it fogsz csinlni? - N em tudom . D e ljnk itt egy darabig - m ondta D vid. - M ost nincs m irt sietnnk. Azt hiszem , aligha nem elfradt s elaludt. n is szeretnk aludni, veled, aztn, m ikor felbredek, ott tallom az egsz cuccot, nem t n t el, s m egint kezdhetek dolgozni. - A ludni fogunk, s egy nap, am ikor felbredsz, pp oly rem ekl fogsz dolgozni, m int ma reggel. - T e irt j vagy - m ondta D vid. - D e rengeteg bajba keveredtl, m ikor aznap este idejttl, ugye? - N e prblj kitenni - m ondta M arita. - T u d o m , m ibe keveredtem . - Persze - m ondta Dvid. - M ind a ketten tudjuk. Iszol m g eggyel? - H a te is - m ondta M arita, a z u t n : - N em tudtam , hogy ez egy csata, m ikor hozztok jttem. - n sem. - T e tulajdonkppen csak az idvel kzdesz.
250

- D e nem Catherine idejvel. - Csak azrt, m ert az v ms. t m egrm ti. Azt m ondtad m a este, hogy az egsz nap csupa kapkods volt. Ez nem igaz, de j megfigyels. s te olyan sokig gyztl az id ellen. Jval ksbb D vid odahvta a pincrt, kifizette az ita lokat, s j borravalt adott, aztn elindtotta a m otort, bekapcsolta a vilgtst, s ppen fel akarta engedni a kuplungot, m ikor m egint eszbe jutott, hogy mi is t r tnt valjban. Olyan vilgosan s hom lytalanul, m int m ikor belenzett a szem tgetbe, s ltta a ham ut, am e lyet felkavartak a partvisnyllel. vatosan kiirnytotta fnyszrjt a vros csendes s res estjbl, s kvette a fnyt a kikt m entn az orszgtra. rezte maga m ellett M arita vllt, s hallotta, hogy a lny azt m ondja: - T u dom. Engem is elkapott. - N e hagyd. - rlk neki. N incs m it tenni, de azt megtesszk.
-J.

- Igazn m egtesszk. Ti et moi. T e meg n.

251

H U SZ O N N Y O LC A D IK FEJEZET

A szllodban m adam e bejtt a konyhbl, m ikor D vid s M arita belpett a szalonba. Levl volt a kez ben. - M adam e elm ent vonattal B iarritzba - m ondta. - E zt a levelet hagyta m onsieur-nak. - M ikor m ent el ? - M indjrt m onsieur s m adam e tvozsa utn m ondta madam e A urol. - Elkldte a fit az llomsra, hogy jegyet vegyen, s foglaljon le egy wagon-lit-1. D vid olvasni kezdte a levelet. - M it ennnek ? - krdezte m adam e. - H ideg csirkt s saltt ? Eltelnek egy om lettet ? Van brny is, ha m on sieur azt akar inkbb. M it szeretne, m onsieur, m adam e? M arita s m adam e A urol tovbb beszlgettek, D vid meg elolvasta a levelet. B etette a zsebbe, s m adam e A urolra nzett. - J llapotban volt, m ikor elm ent? - T aln nem , m onsieur. - Vissza fog jnni - m ondta Dvid. - Igen, m onsieur. - M ajd vigyzni fogunk r. - Igen, m onsieur. - K icsit srni kezdett, m ikor tford totta az om lettet, s D vid tkarolta s megcskolta. M enjen, s beszlgessen m adam e-m al - m ondta az aszszony n meg hadd tertsek meg. Aurol s a fi N apoule-ban vannak, politikval keverik a belote-ot.
252

- M ajd n m egtertek - m ondta M arita. - N yisd ki a bort, D vid, krlek. N e igyunk egy veg Lansont? D vid becsukta a jgszekrny ajtajt, s kezben tartva a hideg veget, lecsavarta a pecstet, kilaztotta a drtot, aztn, m ikzben vatosan m ozgatta a dugt a hvelyk- s m utatujja kztt, rezte hvelykujjn a fmkupak nyo mst s a palack hossz, kerekded, hideg grett. F ino m an kivette a dugt, s teletlttt hrom poharat. M a dame htrbb lpett a tzhelytl, s m indnyjan m eg emeltk poharukat. Dvid nem tudta, m ire igyanak, gy azt m ondta, ami elsnek eszbe jutott. A nous et la libert. M indnyjan ittak, azutn m adam e felszolglta az om lettet, s m egint ittak, pohrksznt nlkl. - Egyl, D vid, krlek - m ondta M arita. - Jl van - m ondta az, ivott egy kis pezsgt, s lassan evett valam ennyit az om lettbl. - L egalbb egy keveset egyl - m ondta M arita. - Jl fog esni. M adam e rnzett M aritra, s a fejt r z ta : - Sem mit sem segt, ha nem eszik az em ber m ondta Davidnek. - Persze - m ondta D vid. Lassan s m egfontoltan evett, s itta a pezsgt, amely jnak rzett, valahnyszor tlttt egy pohrral. - H ol hagyta a kocsit? - krdezte. - Az llom snl- m ondta m adam e. - A fi lem ent vele. Visszahozta a kulcsot. A szobjukban van. - Z sfolt volt a wagon-lit ? - N em . A fi felrakta. N agyon kevs utas volt. Lesz helye. - N em rossz vonat - m ondta Dvid. - Egyen egy kis csirkt - m ondta madame - , s igyon mg pezsgt. Nyisson ki mg egy veget. A ni is szomjasak.
253

- n nem vagyok szomjas - m ondta M arita. - D e igen - m ondta m adam e. - Ezt igyk ki, s vigye nek magukkal egy veget. Ism erem ezt az em bert. Jt tesz neki, ha j pezsgt iszik. - N em akarok tl sokat inni, chrie - m ondta D vid m adam e-nak. M ert holnap rossz nap lesz, s nem sze retnm , ha n is rosszul lennk. - N em lesz. Ism erem magt. M ost egyen a kedvem rt. N hny perc mlva elnzst krt, s eltnt egy negyed rra. Dvid vgl m egette az egsz csirkeadagjt s a saltt, s m iutn m adam e visszatrt, m indnyjan ittak egytt egy pohr pezsgt, m ajd D vid s M arita j jt kvnt m adam e-nak, aki m ost nagyon tartzkodan vi selkedett, kimentek a teraszra, s egy pillantst vetettek az jszakra. M indketten siettek, s D vid jegesvdr ben vitte magval a kinyitott pezsgsveget. L etette a tzhelyre, karjba vette M aritt s megcskolta. Szoro san tleltk egymst, s nem szltak, azutn D vid fogta a vdrt, s bem entek M arita szobjba. M arita gyt m ost kt em bernek vetettk meg, s D vid, letve a vdrt a padlra, azt m ondta: - M adam e. - Igen - m ondta M arita. - Term szetesen. Egyms m ellett fekdtek, kinn az jszaka tiszta s hvs volt, knny szell fjt a tenger fell, s M arita azt m ondta: - Szeretlek, D vid, cs ez m ost egszen biztos. Biztos, gondolta Dvid. Biztos. Semmi sem biztos. - Rgebben - m ondta M arita - , m ieltt egsz jszaka veled alhattam volna, egyre csak arra gondoltam , hogy nem szeretnl olyan felesget, aki nem tud aludni. - M ilyen felesg vagy te? - M ajd m egltod. M ost boldog.
254

gy rezte, hogy hossz idbe tellett, m ire elaludt, de igazbl nem volt az hossz id, s am ikor felbredt a kora hajnali szrkletben, ltta M aritt maga m ellett az gyon, s boldog volt, mig eszbe nem jutott, mi trtnt. N agyon gyelt r, hogy ne bressze fel, de amikor m eg m ozdult, megcskolta, m ieltt felkelt volna az gybl. M arita m osolygott, s azt m o n d ta : - J reggelt, D vid - , s azt m o n d ta : - Aludj vissza, drga szerelmem. J - m ondta M arita, s gyorsan tfordult, m int egy kis llat, s ott fekdt sszehzdzkodva, csukott szemt elfordtva a fnytl, stt hajt, hossz, fnyes, fekete szem pillit kiem elte brnek kora reggeli rzsabarna sz ne. D vid elnzte, s arra gondolt, m ilyen szp, s hogy a lelke szem ltom st nem hagyta el a testt alvs kzben sem. Elbvl, s a sznei, a bre hihetetlen selymessge csaknem jvai, gondolta. Figyelte, hogy m lylnek el ar cn a sznek, ahogy ersdik a fny. Aztn m egrzta a fejt, s bal karjn a ruhadarabjaival kinyitotta s becsuk ta az ajtt, s kilpve az j reggelbe vgigm ent m eztlb a kveken, amelyek mg m indig nedvesek voltak a harm at tl. A m aga s C atherine szobjban lezuhanyozott, m eg borotvlkozott, tallt tiszta inget s sortot, felvette, k rlnzett az res hlszobban, m ost elszr trtnt meg, hogy reggel C atherine nem volt itt, azutn kim ent az res konyhba, tallt egy M aquereau Vin Blanc Capitaine Cookot, kinyitotta, s tvitte a lvel veszlyesen, sznltig telt konzervet s egy veg hideg T ub o rg srt a brpulthoz. K inyitotta a srt, jobb keze hvelykujja s jobb m uta tujja els zlete kz fogta a kupakot, s teljesen ktrt hajltva a zsebbe tette, mivel nem ltott semmilyen tro
255

lt, am ibe beledobhatn, felemelte az veget, amelyet keze mg m indig hidegnek rzett, s m ost harm atosan gyngyztt az ujja alatt, s rezve a fszeres, m arinlt m akrlakonzervbl rad illatot, hosszasan m eghzta a hideg srt, azutn letette a pultra, kivett egy bortkot a farzsebbl, kihajtogatta C atherine levelt, s kezdte j raolvasni. Dvid, hirtelen rjttem, hogy te tudod, milyen szrny volt. Rosszabb, mint egyszeren elgzolni valakit egy gyereket elgzolni a legrosszabb. A koppans a lkhrtn, vagy taln csak egy kis koccans, s aztn ksz, s sszegy lik az ordtoz tmeg. A francia n a zt sikoltja, hogy crasseuse, mg ha a gyerek volt is a hibs. n csinltam, s tudtam, hogy n csinltam, s nem tudom meg nem trtntt tenni. Tl szrny ez, nem lehet megrteni. De megtrtnt. Rvidre fogom. Visszajvk, s rendezzk a dolgokat, amennyire lehetsges. rni fogok, sokszor, s megteszek mindent a knyvedrt, csak ezt csinlom, mert htha egy szer majd befejezed. A tbbit el kellett getnem. A leg rosszabb a z vo lt, hogy igazolnom kellett, de ezt nem kell neked mondanom. N em krem, hogy bocsss meg, de sze rencst kvnok, s mindent elintzek, amennyire tlem telik. Orksn j volt hozzd is, s n nem gyllm. Nem gy fejezem be, ahogy szeretnm, mert abszurdnak s hihetetlennek hangzana, de azrt kimondom, mert az utbbi idben mindig udvariatlan s nhitt s abszurd vol tam, amint a zt mindketten tudjuk. Szeretlek, s mindig is szeretni foglak, s bocsss meg. M ilyen semmit r sz. Catherine
256

M iutn a vgre rt, jra tolvasta. C atherine-nek eddig egyetlen levelt sem olvasta, m ert attl az idtl fogva, hogy Prizsban a Crillonbrban tallkoztak, addig, m g m eg nem eskdtek az amerikai tem plom ban az Avenue H oche-on, m indennap tallkoztak, s m ost, hogy ezt az elst m r harm adszor olvasta, rjtt, hogy C atherine mg m indig kpes t m eghatni, m int m ost is. Visszatette a levelet a farzsebbe, kiette a msodik ap r, kvr m akrlt az illatos fehrborm rtsbl, s m eg itta a hideg srt. Aztn visszam ent a konyhba a msodik veg srrt s egy darab kenyrrt, hogy kimrtogassa vele a hossz dobozbl a lt. M a dolgozni fog, s m ajd nem biztosan nem megy majd. T l sok az rzelem, tl sok a kr, m inden tl sok, s az tprtolsa, brm ennyire sszernek ltszott is, brm ennyire leegyszerstett sz m ra m indent, mgis slyos s erszakos dolog volt, s ez a levl egybefogta a slyosat s az erszakosat. R endben van, Bourne, gondolta, m ikor nekiltott a msodik vegnek, ne azon tprengj, m ilyen rossz a hely zet, m ert gyis tudod. H rom dolog kzl vlaszthatsz. Prblj felidzni egyet, ami m egsem m islt, s rd meg jra. M sodszor, prblkozhatsz egy jjal. H arm adszor, folytasd azt a kurva beszmolt. H t szedd ssze magad, s vlaszd a legjobbat. M indig hazrdjtkot jtszottl, ha m agadra fogadtl. Sose fogadj olyasm ire, ami beszlni tud, m ondta az apja, s te azt m ondtad, kivve rd. s azt m ondta, nem , rm nem, Davey, de tedd meg magadat vastagon egyszer, te vasszv kis kurafi. Azt akarta m on dani, hogy kem nyszv, de nyjasabbra kerektette ked vesen hazud szjban. Br lehet, hogy komolyan gon dolta. N e m tsd m agadat T ub o rg srrel.
257

Szval vlaszd ki a legjobbat, s rj egy jat, amilyen jt csak tudsz. s ne feledd, M arita is m egrendlt, pp annyira, m int te. T aln m g jobban. T eh t jtssz hazrd jtkot. Neki ppoly fontos, am it elvesztettnk, m int ne ked.

258

H U S Z O N K IL E N G E D JK FEJEZET

M r dlutnra jrt, m ire vgkpp feladta az rst. Bele kezdett az els m ondatba, am int bem ent a dolgozszob jba, be is fejezte, de utna sem m it nem tudott rni. K i hzta, s jabb m ondatot kezdett el, s m egint a teljes ressgbe tkztt. K ptelen volt lerni a rkvetkez m ondatot, noha tudta. M egint lerta az els egyszer ki jelent m ondatot, s kptelen volt a kvetkez m ondatot paprra vinni. K t ra m lva ugyanez volt a helyzet. Egyetlen m ondatnl tbbet nem tu d o tt lerni, s a m on datok m aguk egyre egyszerbbek s egyre unalm asabbak lettek. rk hosszat folytatta, m ieltt tudom sul vette volna, hogy az eltkltsg ertlen azzal szem ben, ami trtnt. E zt bevallotta m agnak, de nem fogadta el, be csukta s elzrta a kihzott sorokkal teli fzetet, s ki m ent, hogy megkeresse a lnyt. A teraszon tallta, a napon olvasott, s amikor felnzett s m egltta az arct, azt k rd e z te : - N em ? - Annl is rosszabb. - Egyltaln nem ? - Semmi. - Igyunk valam it - m ondta M arita. - J - m ondta Dvid. Benn ltek a brban, s bejtt velk a mai nap is. Olyan j volt, m int az elz nap, taln m g jobb is, mivel a nyr voltakppen vget rt, s m inden m eleg nap kln ajn259

dk volt. Ne tkozoljuk el, gondolta Dvid. Prbljuk meg kihasznlni s m egm enteni. M artinit kevert, kitl ttte, s amikor m egkstoltk, jghidegnek s szraznak reztk. - Jl tetted, hogy m egprbltad ma reggel - m ondta M arita. - D e ne foglalkozzunk vele ma tbbet. - J - m ondta Dvid. K inylt a G ordonrt, a N oilly P rat-rt es a keverednyrt, lenttte a vizet a jgrl, s res poharval kim rt kt jabb adagot. - Szp napunk van - m ondta. - M it csinljunk? - M enjnk m ost szni - felelte M arita. - Akkor nem tkozoljuk el a napot. - J - m ondta Dvid. - M ondjam meg m adam e-nak, hogy ksn ebdelnk? - Hideg ebdet csomagolt - m ondta M arita. - gy gondoltam , szvesen szol egyet, akrhogy m ent a m u n ka. - Okosan tetted - m ondta Dvid. - Hogy van m a dame? - Kicsit lila a szeme tja - m ondta M arita. - N a, nem. M arita nevetett. Felhajtottak az ton, m egkerltk a hegyfokot az er dn t, s lelltottk a kocsit a fenyves tredezett rny kban, azutn levittk az elemzsis kosarat s a f rd holm it a kis blbe. K eletrl knny szell fjt, s a ten ger stten kklett, m ikor lertek a m andulafenyk k ztt. A sziklk vrsek voltak, az bl homokja srga s barzds, s a vz, m ikor odartek, tiszta s m ost boros tynszn a homok felett. L eraktk a kosarat s a htizs kot a legnagyobb szikla rnykba, levetkztek, s D vid
260

felkapaszkodott a legnagyobb sziklra, hogy fejest ugor jon. O tt llt, m eztelenl s barnn a napfnyben, s n zett ki a tengerre. - Akarsz fejest ugrani? - kiltott le. M arita a fejt rzta. - M egvrlak. - N e m - kiltott fel M arita, s combig begzolt a vizbe. - M ilyen? - szlt le Dvid. - Sokkal hidegebb, m int eddig. Csaknem tl hideg. - J m ondta Dvid, s m ikzben M arita, szemt rajta tartva, tovbbgzolt, s a vz feljtt a hasig s m egrin tette a m ellt, fenn kiegyenesedett, lbujjhegyre llt, aztn m intha a levegben lebegett volna, anlkl, hogy lefel esne, majd bicskam ozdulattal ellendlt lefel, s gy csapdott fel nyom ban a vz, m intha egy delfin b u kott volna al ugyanabban a tlcsrben, amelyet felemelkedtben kavart. M arita kiszott a kavarg vzkrkhz, aztn felbukkant m ellette D vid, s maghoz szortva felemelte, s ss szjt rszortotta az vre. - lille est borim, la mer - m ondta. - J a tenger. Ti aussi. T e is. K isztak az blbl, messze a mly vzbe, tl azon a ponton, ahol a hegy a tengerbe ereszkedett, aztn htukra fekve lebegtek. A vz hidegebb volt, m int korbban, de a legfels rtege kicsit felm elegedett, s M arita htt vben kiemelve, fejt a vz alatt tartva, lebegett, de orrt s bar na m ellt gyengden csapkodta a knny szell keltette fodrozds. Szemt behunyta a napfnyben, s Dvid ott volt m ellette a vzben. K arjt M arita feje al dugta, s megcskolta elbb a bal m ellbim bjt, aztn a msikat. - Tengerzk van - m ondta. A ludjunk cl itt.
261

- T udnl ? - N ehz a htam at m egfesztve tartani. -- sszunk ki m esszire, azutn sszunk vissza. - sszunk. M essze kisztak^ tvolabbra, m int eddig brm ikor, elg messze ahhoz, hogy a kvetkez beszgells mg lssanak, s mg tovbb, mg a hegyek szaggatott lila vo nalt m eg nem pillantottk az erd m gtt. O tt fekdtek a vzen, s figyeltk a partot. A zutn lassan partra sztak. M eglltak pihenni, m ikor a hegyek eltntek a szemk ell, jra meglltak, m ikor a beszgells t n t el, azutn lassan s erteljesen besztak az blbe, s kikapaszkod tak a partra. - F radt vagy? - krdezte Dvid. - Nagyon - m ondta M arita. - Ilyen messzire mg so hasem sztam ki. - M g m indig nyargal a szved? - Jl vagyok, ksz. D vid felm ent a parton a sziklig, s kivette az egyik veg T avelt s kt trlkzt. - Olyan vagy, m int egy fka - m ondta, m ikor lelt M arita mell a homokba. tnyjtotta neki a T avelt, M arita m eghzta az veget s visszaadta. is jl m eghzta, aztn elnylt a sima szraz hom okon a napfnyben, m ellettk volt az elemzsis kosr s a hideg bor, am it az vegbl ittak, s akkor M arita azt m o n d ta : - C atherine nem fradt volna el. - Egy frszt nem. Ilyen m esszire sose szott ki. - Igazn? - Nagyon messzire kisztunk, j lny. n mg sose sztam ki annyira, hogy azokat a hegyeket lthattuk vol na a httrben.
262

- Jl van - m ondta a lny. - M a sem m it sem tehetnk rte, ht ne gondoljunk r, Dvid. - Helyes. - M g m indig szeretsz? - Igen. Nagyon. - T aln nagyon flreism ertelek, s te csak kedves vagy hozzm. - N em ism ertl flre, s nem vagyok kedves hozzd. M arita kezbe vett egy m ark retket, lassan m egette, s bort ivott r. A retek friss s ropogs volt, s csps z. - N e aggdj a m unka m iatt - m ondta. - T udom . M en ni fog. - Persze - m ondta Dvid. Felvgott a villval egy articskaszvet, s a madame ltal ksztett m ustrm rtsban m egforgatva m egevett egy darabot. - M egkaphatnm a T av elt? - krdezte M arita. Jt h zo tt a borbl, s az veg fenekt szilrdan a h o m okba nyom va, oldalt nekitm asztva a kosrnak, le tette D vid mell. - U gye, m ilyen j ebdet csinlt m adam e, D vid? - Rem ek ebd. Aurol adta neki a m onoklit? - N em igazi monokli. - N agyon szjas vele. - Nagy a korklnbsg, s A urainak joga volt m egtni, ha srtegette, maga m ondta. A vgn. s zeneteket kldtt neked. - M ilyen zeneteket? - Szeretetteli zeneteket. - Tged szeret - m ondta Dvid. - N em . T e buta. Csak az n oldalam on van. - M r nincsenek oldalak - m ondta Dvid.
263

- N incsenek - m ondta M arita. - s mi nem akartunk elklnlni. Csak gy trtnt. - H t hiszen m egtrtnt. - Dvid tnyjtotta neki a felvgott articskaszvvel s ntettel teli veget, s m eg kereste a msodik veg T avelt. M g m indig hideg volt. Jt ivott a borbl. - Alnk gyjtottak - m ondta. - rlt n kezben Bourne-k m indene elgg elg. - M i vagyunk Bourne-k ? - Persze. M i vagyunk B ourne-k. Bele fog telni n mi idbe, m g m egkapjuk az iratokat. De mi vagyunk Bourne-k. Akarod, hogy rsba foglaljam? Azt hi szem, ezt meg tudnm rni. - N em kell lernod. - Belerom a hom okba - m ondta Dvid. Jl s term szetesen taludtk a ks dlutnt, s am ikor a nap m r m lyen jrt, M arita felbredt, s m egltta maga m ellett az gyban Dvidt. Ajka zrva volt, nagyon las san llegzett, s M arita nezte az arct, a lehunyt szem t, amelyet lom ban lecsukva m g csak ktszer ltott, s nzte a mellkast, a testt s a test m ellett egyenesen ki nyjtott karjt. O dam ent a frdszobaajthoz, s m eg nzte magt a hossz tkrben. Aztn rm osolygott a tkrre. Felltztt , kim ent a konyhba, s m adam e-m al beszlgetett. K sbb lelt az gyra D vid mell, aki mg m indig aludt. A szrkletben haja fehrlett barna arca fltt, s M arita arra vrt, hogy felebredjen. A brpultnl ltek, s Haig Pinchet s P errier-t ittak. M arita vatosan ivott. - Azt hiszem , m indennap be kel lene m enned a vrosba - m ondta hogy megvedd az
264

jsgokat, igyl valamit, s egyedl olvasd el ket. Br lenne itt egy klub vagy egy igazi kvhz, ahol a bartaid dal tallkozhatnl. - N incs. - Akkor j volna, ha m indennap tvol lennl tlem egy ideig, m ikor nem dolgozol. Elrasztottak a nk. M indig gyelni fogok r, hogy legyenek frfi bartaid. Ezt Cathe rine nagyon rosszul csinlta. - N em szndkosan, s az n hibm volt. - L ehet, hogy gy van. De gondolod, hogy vannak ba rtaink? J bartaink? - Egy m r van m indegyiknknek. - Lesz mg tbb is ? - T aln. - Elvisznek m ajd tged, m ert tbbet tudnak, m int n? - N em fognak tbbet tudni. - Fiatalok s jak s izgalmasak jnnek, teli j dolgok kal, te m eg rm fogsz unni. - N em jnnek, s nem unok rd. -- M eglm ket, ha olyanok lesznek. n nem foglak gy tengedni senkinek, m int C atherine. -- N agyon j. - Azt akarom , hogy frfi bartaid legyenek, s hbors bajtrsaid , hogy vadssz velk, s krtyzz a klubban. De nincs felttlenl szksged bartnkre, ugye? jakra, fris sekre, akik beld szeretnek, s igazn megrtenek s a tbbi ? - N em szoktam nkkel mszklni. Ezt tudod. - M indig vannak jak - m ondta M arita. - M indennap vannak j nk. Senkit sem lehet elgg vni tlk. Tged a legkevsb. - Szeretlek - m ondta D vid s a trsam is vagy. De ne csinlj belle gondot m agadnak. Csak lgy mellettem.
265

- M elletted vagyok. - T u d o m , s imdlak nzni, s tudni, hogy itt vagy s hogy egytt alszunk s boldogok vagyunk. A sttben M arita hozzsim ult, s rezte a m ellt a m ell kasn, karjt a feje alatt, kezt, ahogy m egrintette, s ajkt a maga ajkn. - A te nd vagyok - m ondta M arita a sttben. - A te nd. Brmi trtnjk, m indig a te nd leszek. Egy j kis lny, aki szeret tged. - Igen, drga szerelmem. Aludj jl. Aludj jl. - T e aludj el elsnek - m ondta M arita - , n m indjrt jvk. D vid m r aludt, m ire visszajtt. Bebjt a leped al, s mellje hzdott. D vid a jobb oldaln aludt, halkan s egyenletesen llegzett.

266

H A R M IN C A D IK FEJE ZE T

D vid felbredt, m ikor reggel az els fny bejtt az abla kon. K inn m g m inden szrke volt, s msfle fenytr zseket ltott, m int rgebben bredskor, s volt m gt tk egy hosszabb nyiladk a tenger irnyban. A jobb karja elzsibbadt, m ert rajta fekdt. Aztn, m r bren, tudta, hogy idegen gyban van, s ltta maga m ellett az alv M aritt. M inden eszbe jutott, s szerelemmel n zett a lnyra, m ajd betakarta de barna testt a lepedvel, nagyon finoman megcskolta, azutn felvette hlknt st, kim ent a harm attl nedves kora reggelbe, s vitte m a gval a lny kpt a szobjba. H ideg vzzel letusolt, m egborotvlkozott, inget s sortot vett fel, aztn a dolgo zszobja fel indult. M arita szobja eltt megllt, s vatosan kinyitotta az ajtt. O tt llt, nzte az alv lnyt, azutn halkan becsukta az ajtt, s bem ent a szobba, ahol dolgozni szokott. Elszedte a ceruzit, egy j fzetet, kihegyezett t ceruzt, s elkezdte rni az elbeszlst ap jrl s arrl a rablhadjratrl a M aji-M aji lzads v ben, amely a keser tavon val tkelssel kezddtt. Az tkelst rta meg, s azzal a pillanattal fejezte be az els napi szrny vndorutat, am ikor a napkelte elkapta ket, s mg csak felt tettk meg annak az tnak, amelyet sttben kellett volna m egtennik, s m r feltntek a dlibbok az elviselhetetlenn vl hsgben. M ire ks dlelttre jrt, s a tenger fell ers, hvs keleti szl fjt
267

t a fenyfk kztt, befejezte az els jszakt, amelyet a fgefk alatt felvert tborban tltttek a hegygerincrl lefoly vz m ellett, s m r elindult kora reggel a tborbl, fel a hossz kapaszkodn, amely a hegygerincre vezet m eredek bevgathoz vitt. Rjtt, hogy sokkal tbbet tud az apjrl, m int am ikor elszr rta meg ezt az elbeszlst, s tudta, hogy lem rhe ti a fejldst azokon az aprsgokon, amelyek apjt kz zelfoghatbb s tbbskuv tettk, m int a korbbi elbe szlsben. M ost szerencssnek m ondhatta m agt, hogy apja nem volt egyszer jellem. K itartan s jl rt, s a korbban m egform lt m onda tok a maguk teljessgben bukkantak fel benne, s gy rta le, javtotta, tm rtett ket, m intha korrektrt ol vasna. Egyetlen m ondat sem hinyzott, s sokat m inden fle vltoztats nlkl lert, gy, ahogy felidzdtt ben ne. K t rra m egm entette, kiigaztotta s jobban m eg fogalmazta m indazt, am it eredetileg t napig rt. M g rt egy darabig, s semmi jelt nem rezte, hogy ezutn ne idzdne fel benne brm ikor brm i csorbtatlanul.

i-.UR lA K N Y V K I A D , B U D A P K S T IT L .K l. S K I A D O S Z T O V I T S l.U V l-N T K SZlTVl K


S [G A Z A

iA T

N Y O M T A A K O S S U T H N Y O M D A RT.

F I - r . H I . S VH Z.l- T: S ZF .K U I.Y K A R I . Y V F Z K R H i A Z G A T K S Z L T B U D A P I i S KN\ 19 94- HUN A N Y O M D A I R K N D H L H S T R Z S S Z M A : 94.0702 F H I. 1 T . S S Z L K K H S Z ' I : B O R HS M R I A

A l 'H D H I . K I T T 1; R K I . R A M U N K J A M S Z A K I S Z H R K H S / T ; KJiI.I_.IiR K I . R A M S Z A K I V H Z iT : N hV iR Y T IB O R k h s z l t i 5,7 7 a 5 v ' I ' i r j h i - j k i . h m h i n I S B N 963 07 5719 4