A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.

com to remo

-¶µºéÀh.. -v°æ°æ-Ah

áçO-°‘-é¬-©F Ç∞«y-®˝-ü∆Æˇ ÊÆdúÕ-ߪ’ç™ Ææ£æ«vÆæ ûª’©Æ‘ XE-¢√-Ææ¢˛’ Ê°-J-ô -E®Ωy£œ«Ææ’h-†o -üµ∆-Jtéπ 鬮Ωu-véπ-´’ç-™ -*-†o-@-ߪ’®Ω’ ≤ƒy-N’ ¶µºèπ◊h-©èπ◊ -Å-Gµ-¶µ«-≠æ-ùç -îË-¨»®Ω’. -Åç-ûªèπ◊-´·ç-ü¿’ -¶µºéπh-•%ç-ü¿ç -†í∫®Ωç-™ éπ-©-¨»-©-ûÓ -¨-¶µ«-ߪ÷-vûª -E®Ωy£œ«Ææ’h-†o -ü¿%-¨¡u-N’--C.. 3-™

´÷-©†’ ÆætJÆæ÷h ´·çü¿’èπ◊ ≤ƒí¬®Ω’.
íÓNçü∆... £æ«J íÓNçü∆... ¢Áçéπô
*†o @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’ ¢√£æ«-†ç™
®Ω´’ù íÓNçü∆... íÓèπ◊-©-†ç-ü¿†
´Ææ’hçõ‰ ¶µºèπ◊h-©èπ◊ Çߪ’Eo îª÷ÊÆçíÓNçü∆... íÓNçü∆... £æ«J-íÓNçü∆... Åçô÷ éπL-ߪ·-í∫-üÁj´ç °æô’d-èπ◊Eߪ÷vûª ïJ-TçC. X¢√J ØÁAh† °æô’d-èπ◊E ¶µºéÀh-v¨¡-ü¿l-©ûÓ ßª÷vûª ü¿’èπ◊ ¶«®Ω’©’ B®√®Ω’. Çߪ’† *®Ω’X¢Ëç-éπ-õ‰-¨¡y-®Ω-≤ƒyN’¶µºï-íÓ-Nçü¿ç
Ø√´’ç, ¨¡çèπ◊ îªvé¬-©ûÓ §ƒô’ N≠æflg- ïJ-TçC. éÓ™«ôç, ûª°œp-ô-í∫’∞¡Ÿx, †-´¤yûÓ Åçü¿-JF ÇQ-®Ωy-CÆæ÷h
ÆætJÆæ÷h ¨¶µ«-ߪ÷vûª Åûªuçûª ¶µºéÀh-v°æ- Ææ-£æ«-vÆæ-Ø√-´÷©’ ®√Æœ† éπ©-¨»-©†’ Cç≤ƒ †%û√u-©ûÓ ¶µºèπ◊h©’ X¢√-J-Ø√- ´·çü¿’èπ◊ ≤ƒí¬®Ω’.
´-ûª’h-©ûÓ ïJ-TçC.Ææ£æ«vÆæ ûª’©Æ‘
XE-¢√-Ææ¢˛’ 鬮√u-véπ-´’ç™ ¶µ«í∫çí¬
áçO-°‘-é¬-©F Å°æ¤p-°∂æ’®˝ †’ç*
°j™«Ø˛ èπÿúøL, A.A.üË. èπÿúøL,
Ö≥Ú-ü¿-ߪ’-èπÿ-úøL O’ü¿’í¬ Ç∞«y-®˝ü∆Æˇ ÊÆdúÕߪ’ç ´®Ωèπ◊ vAü¿çúÕ X´’Ø√o-®√-ߪ’ù *†o @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’,
vAü¿çúÕ Å£æ«Ù-G© ®√´÷-†’ï @ߪ’®Ω’-≤ƒy-N’©’ Ñ ¨¶µ«-ߪ÷-vûª™ §ƒ™Ô_Ø√o®Ω’. ¢√£æ«-†ç™ ≤ƒyO’-@©’ ¶µºèπ◊h©†’ ÇQ-®Ωy-CÆæ÷h ÜÍ®-í∫’-ûª’çô÷
éîΩh-†©’ Ç©-°œ-Ææ’h†o ¶µºèπ◊h©’
´·çü¿’ ¶µºèπ◊h©’ 1008 éπ©-¨»-©†’
-C∑ç≤ƒ -†%ûªuç îËÆæ’h†o TJ-ï-†’©’

-¢Áj-¶µº-´çí¬ ¨¶µ«-ߪ÷vûª

ááç.N.N °œ.-鬬-©F : ≤≤ƒçÆææ \%A,A
Ææçv°ü-æ ∆-ߪ÷©- †’v°Bæ é- πí¬ ELîË îªJvû†ª ’ 鬧ƒ-ú≈-Lq† ¶«üµ¿uûª Åçü¿J- Â- °jØ√
Öçü¿E vAü¿çúÕ X´’-Ø√o-®√-ߪ’ù *†
@ߪ’®- Ω’≤ƒyN’ ÅØ√o®Ω’. •’üµ¿¢- √®Ωç
≤ƒßª’çvûçª áçO-°é-‘ ¬-©F Ç∞«y-®˝ü- ∆Æˇ
ÊÆdúß
-Õ ª’ç™ Æ棫æ vÆæ ûª’©Æ‘ XE-¢√-Æ¢æ ˛’
Ê°Jô ï®Ω’í- ∫’û- ª’†o Çüµ∆u-Atéπ 鬮Ωuv- éπ´’ç™ Çߪ’† §ƒ™Ô_E v°Ææ çæ T- ç-î√®Ω’.
í∫ûª àúË∞- ¡Ÿíx ¬ ¢Ëçéπõ- ¨-‰ ¡y®Ω ¨¡®ùΩ- «-íA∫ Déπ~
Ê°Jô Çüµ∆u-Atéπ 鬮Ωuv- éπ´- ÷Eo üµ¿†’-®√tÆæç™ îËÆæ’hØ- √o-´’E, Éçü¿’™ ¶µ«í∫çí¬
àúø’ v§ƒ®Ω†-n ©’ ûªßª÷®Ω’ î˨»-´’-Ø√o®Ω’.
´·çü¿’í¬ Ñ àúø’ Å稻-©†’ ÆætJç-èπ◊ç-ü∆-´’-Ø√o®Ω’. ¢Ëçéπ-õ‰-¨¡y-®Ω-≤ƒyN’
áçü¿’èπ◊ ´î√a®Ω’..., áçü¿’èπ◊ ´‚Jhí¬
≤ƒé~¬u-û\ª J- ç-î√®Ω’..., Çߪ’† ¢Á¶j ºµ ¢- √Eo
ÅØË Å稻-©†’ ûÁ©’-Ææ’è- π◊Ø- √o-´’-Ø√o®Ω’.
¢Ëçéπö- «-vC°j 60 éÓôx B®√l©¥ ’ ÖØ√oߪ’E, °æ¤≠æ \J- ùÀéÀ áçûÓ NP-≠ûdæ ª Öçü¿Ø√o®Ω’. Åçü¿’-´©x Ñ éÌçúø†’

vAü¿çúÕ
X´’-Ø√o-®√-ߪ’ù
*† @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’

-¢Ë-Céπ°j °æJ-°æ‹-®√g-†ç-ü¿-≤ƒyN’, *†o@ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’, Å£æ«Ù-G© ®√´÷-†’ï @ߪ’-®Ω’-≤ƒy-N’... £æ…-ïÈ®j-† ¶µºèπ◊h©’
îª÷ÆœØ√, ûªJç-*Ø√ §ƒ§ƒ©’ £æ«Jç-*§- Ú- ¢Á†j ç, ¶«™«@ ÅØË Ê°®Ω’ áçü¿’èπ◊ Nüµ∆†ç N´-Jç-î√®Ω’. 鬮Ωuv- éπ´- ’ç™
- ª’®Ω’
û√-ߪ’Ø- √o®Ω’. éÌçúøèπ◊ dž’-èπ◊E Ö†o ´*açC... ûªCû- ®ª Ω Å稻-©†’ Çߪ’† vAü¿çúÕ Å£æ«Ù-G© ®√´÷-†’-ï@- ß
éÌçúø©- †’ û√éÀØ√ Ñ v°¶æ «µ ´ç ´’†Â°j N´-Jç-î√®Ω’. úµMÕ ™x  áv®éΩ- Óô†’ îª÷ÊÆh ≤ƒyN’ §ƒ™Ô_Ø- √o®Ω’. Å- †- ç-û®ª Ωç ¶µºí´-∫ - ª’ûª Ö§Òpç-í∫’û- ª’ç-ü¿E, ÅçûªöÀ D_ûª §ÚöÙx Èí©’-§Òç-C† Nü∆u-®Ω’©-n èπ◊
Öçô’ç-ü¿Ø- √o®Ω’. °æü∆t-´A- E °æJù- ß
- ª’- ¶µ«®ΩB- ß
´÷-ú†Õ N≠æߪ’ç, ûÌçúø´- ÷Ø˛ îªvéπ´- Jh NP-≠ûdæ ª îªJv- ûèª π◊, *£æ…o-©èπ◊ Öçü¿- ≤ƒyN’@ v- ü¿µ’´- °æv- û√-©’ Åçü¿ñ- ¨-‰ »®Ω’. Ñ
ǩߪ’ç EJtç-îôª ç, éπLß
- ·ª í∫ç *´J Ø√o®Ω’. ´·çü¿’í¬ Æ棫æ vÆæ ûª’©Æ‘ XE- 鬮Ωuv- éπ´- ’ç™ °ü¿l Ææçêu™ ¶µºèπ◊h©’
ü∆é¬ ≤ƒyN’ ´‚Jhí¬ ≤ƒé~¬u-û\ª J- ç*† ¢√-Ææ¢˛’ 鬮Ωu-véπ-´÷Eo E®Ωy-£œ«çîË §ƒ™Ô_Ø- √o®Ω’.

CMYK

´÷®ÓtT†
íÓNçü¿
Ø√´’-Ææt-®Ωù

íÓ

Nçü∆... íÓNçü∆... †¢Á÷ ¢Ëçéπ-õ‰¨»ßª÷... ñ„j X´’-Ø√o-®√-ߪ’ù Ø√´’-Ææt-®Ωù-©ûÓ áçO°‘ 鬩-F-™ E Ç∞«y-®˝-ü∆Æˇ
v§ƒçí∫ùç í∫’®Ω’-¢√®Ωç ´÷®Ót-TçC. vAü¿çúÕ
X´’-Ø√o-®√-ߪ’ù ®√´÷-†’ï *† @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’,
Å£æ«Ù-G© @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’ °æ®Ωu-¢Ë-éπ~-ù™ Ææ£æ«vÆæ
ûª’©Æ‘ XE-¢√-Ææ¢˛’ Çüµ∆u-Atéπ 鬮Ωu-véπ´’ç ¢Áj¶µº´çí¬ E®Ωy-£œ«ç-î √®Ω’. >™«x-¢√u-°æhçí¬ 1000
ví¬´÷© †’ç* ´*a† ¶µºèπ◊h©’ ØÁAh† A®Ω’-Ø√´÷©’, ¨¡çê’-îª-vé¬-©ûÓ Å©ç-éπ-Jç-*† éπ©-¨»-©ûÓ
¢Á’iü∆-†ç-™ éÀ îË®Ω’-èπ◊-Ø√o®Ω’. ¢ËC-éπ°j XüËN,

¶µº÷üËN Ææ¢Ë’ûª ¢Ëçéπ-õ‰-¨¡y-®Ω-≤ƒyN’ Öûªq´
´‚®Ω’h-©èπ◊ ¢Ëü¿ ´’çvûÓ-î √a-®Ω-ù©ûÓ Ææ£æ«vÆæ
ûª’©Æ‘ XE-¢√-Ææ¢˛’ °æ‹ï©’ E®Ωy-£œ«ç-î √®Ω’. Ñ
°æ‹ñ« 鬮Ωu-véπ´’ç ï®Ω’-í∫’-ûª’-†oçûª ÊÆ°æ¤ ¶µºèπ◊h©’
íÓNçü¿ Ø√´÷-©ûÓ ¶µºï-†©’ î˨»®Ω’. °æ‹ñ«-†çûª®Ωç éπ©-¨»-©†’ Å®Ωa-èπ◊-©èπ◊ ÅçCç-îªí¬, ¢√®Ω’
Åçü¿’-™ E ûª’©Æ‘ ü¿∞«-©†’ ≤ƒyN’-¢√-JéÀ Ææ´’Jpç-î √®Ω’. ņç-ûª®Ωç *† @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’ ûª’©Æœ
v°æ≤ƒ-ü¿çûÓ §ƒô’ ¢Ëçéπ-õ‰-¨¡y-®Ω-≤ƒyN’ Déπ~üµ∆®Ω’©èπ◊ ´÷©©’ ÅçCç-î √®Ω’.
–†÷uÆˇ-ô’úË, áç.N.-°œ.-é¬-©F

éπ©-¨»-©ûÓ ¢ËCéπ ´ü¿lèπ◊ ´Ææ’h†o ¶µºèπ◊h©’, v°æÆæç-T-Ææ’h†o vAü¿çúÕ ®√´÷-†’ï *†o @ߪ’-®Ω’-≤ƒyN’

´÷

®ΩP-_ ®Ω ´÷Ææç™ ´‚úÓ í∫’®Ω’¢- √®Ωç °æ‹ï©
Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ éπ†é- π´- ’-£…æ ©- éÀ~ t Å´’t-¢√J ü¿®ΩzØ- √EéÀ ¶µºèπ◊h©’ ¶µ«Kí¬ ûª®LΩ- ´- î- √a®Ω’. †í∫®- ΩçûÓ §ƒô’ >™«x™E °æ©’ v§ƒçû√©’, Nï-ߪ’†- í- ®∫ Ωç, Xé¬-èπ◊∞¡ç >™«x©
†’ç* °ü¿Æ-l çæ ê- u™ ®√´-úçø ûÓ Ç©ßª’ °æJÆ- ®-æ √©’ éÀôé- ô-À ™«-ú≈®·. Ææçv°ü-æ ∆ߪ’ç v°éæ ¬®Ωç Å®Ω®-¥l √vA 12.05 í∫çô-©èπ◊
v§ƒ®ΩçG- çµ *- † °æ‹ï™x Æ‘áç-Ç®˝ ÅCµØ- ûË ª ´÷´‹J ¢Áçéπô- ®- Ω´’ù, úŒÇ®Óy Èé.v°¶-æ «µ é- π®- √´¤, á.Æœ.°œ. ¢Áçéπô- ®- ´Ω- ’ù,
àáçÆ‘ v°Eœ q-°™æ ¸ ú≈éπ®d ˝ >.¨»ç-û√-®√´¤ ü¿ç°æû- ª’©’ §ƒ™Ô_Ø√o®Ω’. Å®Ω®-¥l √vA 1.30 í∫çô© †’ç* ¶µºèπ◊h©- †’ ü¿®ΩzØ- √-©èπ◊
ņ’-´’-Aç-î√®Ω’. Å°æpö- ÍÀ é èπÿu™„†j ’x éÀé\À J- Æ- §-œ Ú-ߪ÷®·.
Å°æpöÀ †’ç* ®√vA 9 í∫çô© ´®Ωèπ◊ ®ΩDl é̆-≤ƒ-í∫’û- ª÷ØË
ÖçC. ¶µºèπ◊h©’ ö˜Ø˛ éÌûªh®- Óúø’f ´®Ωèπ◊ ¶«®Ω’©’ B®√®Ω’.
Å´’t-¢√-JE ü¿Jzçî- ª’è- π◊†- o-¢√-J™ @O-áçÆ‘ éπN’-≠†-æ ®˝
-Å-´’t-¢√-JéÀ éÃ~®√-Gµ-Ê≠éπç
®√´÷ç-ïØ- ß
-Ë ·ª ©’, >™«x ïúÕb ´÷†-¢çË v- ü¿Ø- √-ü˛∑ ®- √ß˝’ ûªCû- -ª
®Ω’©’ ÖØ√o®Ω’. ´·êu Öûªq¢- √© ÅCµé- ¬J áØ˛.≤- Ú-´’-¨êÏ- ®˝, ®ΩDlûÓ ûÌéÀ\-Ææ-™«ô...
Ñ¢Ó v¶ºµ ´’-®√ç•, §ƒ©éπ ´’çúøL îµ®jÁ ΩtØ˛ Èé.û√-û√-®√´¤
ûªCû- ®-ª Ω’©’ à®√p-ô†x ’ °æ®Ωu¢- é-Ë ~À çî- √®Ω’. ûªN’t† Ææûuª Ø- √-®√¶µ«Kí¬ ¶µºèπ◊h©’ ûª®LΩ- ®- √-´ú- çø ûÓ èπÿu™„†j x
ߪ’ù Çüµ¿y®- Ωuç™ '¶ºµ éhÀ ®- Ωçï- E— 鬮Ωuv- éπ´- ÷Eo E®Ωy£- «œ ç-î√®Ω’. ´ü¿l Ææy©pçí¬ ûÌéÀ\Æ- ™-æ «ô ïJ-TçC.
N.â.°œ. èπÿu™„†-j ™-x éÀ ¢Á∞çÏx ü¿’èπ◊ °æ©’-´¤®Ω’ áí∫•- ú- ≈f®Ω’.
§ÚM-Æ’æ ©’ èπÿú≈ éÌçü¿J- E
îª÷Æ‘î- ª÷ú- †-ø ô’x ´C-™ß
-‰ ª’ú- çø ûÓ
N’í∫û√¢√®Ω’ íÌúø´- èπ◊ Cí¬®Ω’.
ǩߪ’ ÅCµé- ¬-®Ω’©’, vôÆ‘©d ’
ûª´’ Ææç•ç-Dè-µ π◊©- †’ ü¿®ΩzØ- √©èπ◊ BÆæ’è- π◊¢- ∞-Á çÏx ü- ¿’èπ◊ v°ß
æ ’ª Aoç-îúª çø °æôx ´®Ω’Æ- ™æ x Ö†o¢√®Ω’ Bv´ E®ΩÆ- †æ ûÁL§- ƒ®Ω’.
–†÷uÆˇ-ô’úË, ´Ø˛-ö˜Ø˛
-ü¿®Ωz-Ø√-EéÀ §Úõ„-Ah† ¶µºèπ◊h©’

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful