XT ND LIMITS

Trends

Extend Limits trendkaarten voor het bepalen van de strategische route naar een succesvolle toekomst van de organisatie.
pagina 1 www.extendlimits.nl

Het

gaat

erom het

heden

te

koppelen

aan de

toekomst, rekening

houdend met actuele en

relevante trends.

Verwezenlijking vermaakschappij
Definitie Entertainment is het toverwoord. Overal zien we vermaak en entertainment opdoemen. De vermaakschappij is een samenleving waarin de mens, indien gewenst, afleiding en amusement plaatsonafhankelijk kan krijgen. De zoektocht naar belevenis. Beschrijving De 'verwezenlijking van de vermaakschappij' kent een sterke relatie met de trend 'definitieve dematerialisering'. De dematerialiseringstrends betekent dat het fysieke product ondergeschikt wordt aan de ervaring die organisaties rondom het product weten te creëren. Het ontstaan van de vermaakschappij wordt hier mede door gevoed. Het houdt in dat door technologie amusement overal om ons heen kan worden gecreëerd.  Belangrijk aspect is dat amusement niet meer alleen wordt gecreëerd door de gerenommeerde amusementsbedrijven. De consument neemt ook hier steeds vaker de rol van producent over. Dit onder de noemer van circulaire entertainment. Aanleiding Het is steeds moeilijker om in een wereld die vol is van massamedia en communicatie-uitingen je als organisatie te onderscheiden. Het gaat dan ook niet meer om je te onderscheiden door het hardst te schreeuwen over hoe goed je bent. Het gaat erom de mens (emotioneel) te raken. We komen we meer in de gevoelswereld (trend: het nieuwe menselijk). Amusement gericht op welbehagen is hierin een belangrijke uitingsvorm. Beleving is het middel. Gevolg We hoeven ons niet meer te vervelen. Overal kunnen we content raadplegen. We zien nu nog vooral een sterke toename waarin we de normale productpush als voornaamste reden zien voor de vorming van de vermaakschappij. Dit zal meer en meer naar de achtergrond verdwijnen. Ook zullen we een sterke tegenbeweging zien waar mensen zich juist zullen afkeren tegen de vorming van de vermaakschappij. De trend Contra digitaal laat hiervan al signalen zien. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/verwezelijking_van_de_vermaakschappij/

www.extendlimits.nl

Context als katalysator

Definitie De trend Context als katalysator draait om de combinatie van persoonlijk en contextueel. Nieuwe technologie en geavanceerde analysetools maken dat mogelijk. Dit zorgt ervoor dat context de katalysator wordt in het contact tussen consument en organisatie. . Beschrijving Personalisering is passé. Vooral binnen klantcontact is personalisering niet alleen voldoende. Het gaat erom om binnen de context en belevingswereld van de klant te passen. Met de toenemende koppeling tussen informatie, persoon, omgeving, en profiel wordt de stap naar contextuele informatie steeds kleiner. De mens beschermt zichzelf steeds meer tegen uitingen van organisaties  en heeft hier ook de middelen voor. Contextuele informatie gefilterd door mensen uit het eigen (vertrouwde) netwerk worden nog wel toegelaten tot de 'aandachtsspanne' van de consument. Aanleiding Reclame en marketing zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Maar de consument is ook reclamemoe en wil zijn beperkte aandacht besteden aan de dingen die er voor hem toe doen. Met de toenemende technologische mogelijkheden is dit mogelijk. Daarbij komt dat organisaties steeds meer hun inspanning willen richten op diegene die ertoe doen. Van beide kanten ontstaat dan ook de behoefte om contextueel te communiceren en te handelen.  Gevolg Privacy is voorbij. Alles wordt gedaan. Massacommunicatie consument en organisatie. In consumenten buiten de context Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/context_als_katalysator/ op basis van voorkeur, context en realtime wensen wordt niet meer gebruikt in het contact tussen een contextuele wereld wordt het benaderen van als een doodzonde gezien, en wordt afgestrafd.

www.extendlimits.nl

Contra Digitaal

Definitie Mensen keren zich af tegen de vergaande digitalisering van de maatschappij. Het is een duidelijke tegentrend ten opzichte van onder andere de diginormalisering trend. Beschrijving Met het versmelten van technologie in onze leefomgeving zien we ook de vervolgstappen richting een toekomst die gedreven is door technologische vooruitgang en afhankelijkheid. De kloof tussen de mensen die hier mee kunnen omgaan en diegene die dat niet kunnen (of willen) lijkt steeds groter te worden. Technologie blijft zich doorontwikkelen en neemt haar plaats in onze levens snel in. Steeds meer mensen waarschuwen voor de vergaande digitalisering. De trend contra digitaal houdt de toenemende weerstand tegen de technologische afhankelijkheid in, en de gevolgen die de digitalisering met zich meebrengt zoals privacydruk.  Aanleiding De vergaande digitalisering en de toenemende technologische afhankelijkheid zorgen voor de opkomst van deze tegentrend. Daarbij komt dat de jarenlange 'onvolwassenheid' van de mens in het gebruik van technologie ertoe heeft bijgedragen dat veel negatieve aspecten van technologie overheersen. Ook de onvolwassenheid van technologie zelf speelt hierin een rol. De mens gaat hierdoor een tegenreactie ontwikkelen en verzet zich tegen een te grote technologische afhankelijkheid. Gevolg Contra digitaal zal ervoor zorgen dat er een grote druk komt op de zichtbaarheid en het gebruiksgemak van technologie. Technologie moet als zuurstof in ons leven worden waarbij we het gebruiken zonder dat we het zelf beseffen. De trend contra digitaal zal ook voor een schijnbare tweedeling in de maatschappij zorgen: de onliners versus de nonliners. Hierbij is er een verschil in mensen die expliciet weigeren technologie te gebruiken en zij die het niet kunnen. De groep die de technologische ontwikkelingen niet kunnen volgen zal steeds kleiner worden door de trend van humanisering van technologie. We zullen als tegenreactie op de technologische ontwikkelingen ook juist organisaties zien die zich richten op ervaringen en producten die tegemoet komen aan een contra digitaal leven. Status Gesignaleerd Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/contra_digitaal/

www.extendlimits.nl

Alomvattend Netwerk

Definitie De wereld transformeert zich naar een dynamisch en alomvattend netwerk waarin mens, machine en omgeving continu met elkaar verbonden zijn. Beschrijving Op de Consumer Electronic Show 2010 in Las Vegas viel het op dat ieder apparaat een aansluiting had om verbonden te worden met het netwerk. Dit is typerend voor de trend 'alomvattend netwerk'. De toenemende 'verbondenheid' met het netwerk zal ervoor zorgen dat de wereld radicaal verandert. Veel trends en ontwikkelingen worden gevoed door het grenzeloze netwerk wat aan het ontstaan is. Zo heeft het 'alomvattende netwerk' impact op de manier waarop we communiceren, werken, produceren, leren enzovoort.  Het     'alomvattend netwerk' houdt in dat mens - machine, machines onderling en mensen onderling continu verbonden zijn met elkaar en met het netwerk. Hierdoor ontstaat een onbegrensd netwerk van machines, informatie, mensen en dingen. Aanleiding De toenemende behoefte aan informatie, de noodzaak tot realtime kennis en veranderingen in communicatiegedrag voeden de snelle vorming van een 'alomvattend netwerk'. Er is een noodzaak om de wereld te vereenvoudigen en technologie moet dat faciliteren. Daarnaast ontstaat er een behoefte vanuit de maatschappij om realtime informatie contextueel te ontvangen. Dit is niet alleen een behoefte maar ook een noodzaak ontstaan uit de enorme toename van informatie. Door een toenemende verbondenheid te realiseren tussen mens en machine en hieraan een 'intelligent' netwerk te koppelen, ontstaat er een realtime netwerk dat uiteindelijk adaptief ten aanzien van menselijke wensen en behoeften kan acteren.  Gevolg Het   'alomvattend netwerk' reduceert grenzen en verbindt mens met machine. De grens tussen fysiek en virtueel minimaliseert en de mens krijgt een onbeperkte toegang tot informatie en kennis. De fysieke wereld wordt aangevuld met de digitale wereld waardoor de mens zich steeds meer als nomade tussen beide werelden begeeft.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/alomvattend_netwerk/

www.extendlimits.nl

www.extendlimits.nl

Rise of Humanware

Definitie De (zichtbare) grens tussen technologie en mens verdwijnt langzaam maar zeker. De mens is al sterk afhankelijk van technologie en door de vereenvoudiging van het gebruik zal dit exponentieel toenemen. Beschrijving De trend 'Rise of humanware' geeft de ontwikkeling aan van de versmelting van mens en machine. Langzaam maar zeker zien we dat technologie en mens 'elkaar ontmoeten' en 'integreren'. Veel van de ontwikkelingen rondom deze trend zien we voornamelijk in de militaire industrie (bijvoorbeeld exoskeletons) en in de medische wetenschap. Was de versmelting tussen mens en machine jarenlang een belangrijke uitdaging voor de wetenschap tegenwoordig komen we steeds dichter bij de creatie van het creëren van humanoid robotica, cyborgs en bijvoorbeeld protheses die nagenoeg niet te onderscheiden zijn van 'het echt'. Aanleiding De mens heeft de behoefte om haar menselijke gebreken te verbergen of teniet te doen. Door de snelle vooruitgang kan technologie gebreken van het menselijk lichaam opheffen of minimaliseren. Zo komt technologie steeds vaker in, of op het menselijk lichaam terecht. Hierbij   humaniseert technologie en 'technologiseert' de mens. Er volgt nu een stap van medische inzet naar de inzet van technologie in het menselijk lichaam om alledaagse ‘problemen’ en/of ongemakken te verhelpen. Gevolg De zichtbare grens tussen technologie en mens verdwijnt. Dit houdt in dat de menselijke natuurlijke gebreken en/of zwakheden door technologie steeds vaker worden opgeheven. Technologie komt in het menselijk lichaam terecht en kan hiermee lichamelijke functies versterken, verbeteren, ondersteunen enzovoort. Belangrijk aspect binnen deze trend is de grens van wat wel en wat niet ethisch acceptabel wordt geacht. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/rise_of_humanware/

www.extendlimits.nl

www.extendlimits.nl

Bloei van de Beeldcultuur
Definitie De beeldcultuur wordt officieel omschreven als een maatschappelijke ontwikkeling waarbij visuele beelden een indringende rol spelen in communicatieve situaties. De beeldcultuur bestaat al jaren maar versnelt nu door nieuwe technologische mogelijkheden. Beschrijving Communicatie gedreven door beeld. Een cultuur waarin de visuele mens optimaal gedijt. Beeld is duidelijk in opmars. Iedereen kan eenvoudig in beeld zijn leven vastleggen want iedere mobiele telefoon beschikt over een camera. We zijn allemaal connected en kunnen deze beelden eenvoudig wereldwijd delen om vervolgens te bewerken. We denken en doen steeds meer in beeld en dit zal alleen maar toenemen nu de technologische mogelijkheden dit toelaten.  Aanleiding De beeldcultuur wordt voornamelijk gestimuleerd door gemak en mogelijkheid. Het is immers zeer eenvoudig geworden om beelden te maken en te delen. Camera's zijn toegankelijker dan ooit en bevinden zich in iedere gadget. Beeldmateriaal is online vrij toegankelijk en eenvoudig te bewerken. Denk daarbij aan de successen van bijvoorbeeld YouTube en Qwiki (zoekmachine met behulp van beeld).   Gevolg De trend bloei van de beeldcultuur zorgt ervoor dat communicatie meer visueel wordt. Er ontstaat een verrijking van communicatie. Digitalisering zorgt ervoor dat we meer via beeld/video communiceren en dit vindt steeds meer realtime plaats. Schriftelijke (tekstuele) communicatie staat in toenemende mate onder druk. Dit zorgt ervoor dat de meer traditionele manieren van communicatie minder dominant worden. Het gevaar bestaat dat door deze ontwikkeling een stuk cultuur verloren gaat. De beeldcultuur heeft een sterke invloed op de manier van interactie tussen markt en organisaties. Deze wordt meer gedreven door (realtime) videobeelden.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/bloei_van_de_beeldcultuur/

www.extendlimits.nl

Beginning van de Bidconomy
Definitie Verschuiving van productgestuurd massa-aanbod waarin de organisatie 'in control' is, naar vraaggestuurd micro-aanbod waarbinnen de organisatie slechts invloed heeft. De organisatie wordt de markt van de consument. Beschrijving De ‘bidconomy’ zorgt voor een definitieve verschuiving van de macht van de onderneming naar de macht van realtime contextuele consumentgroepen. In de ‘bidconomy’ sluiten succesvolle organisaties optimaal aan bij klantvragen die door consumenten actief worden vermarkt. De ‘bidconomy’ laat tegelijkertijd een transitie zien van customer relationship management (CRM) naar customer managed relations (CMR). Consumenten staan aan het roer in hun contact met organisaties.  Het uiteindelijke resultaat van de 'bidconomy' is dat organisaties de markten van klanten worden in plaats van dat klanten de markt zijn voor organisaties. Organisaties die nu al voorsorteren op de 'bidconomy' zijn in staat om van klanten vertegenwoordigers (fans/promoters) te maken. Aanleiding De machtsverschuiving van gevestigde organisaties naar individuen, die zich organiseren in ad-hoc klantgroepen. Het aankoopproces is in essentie aan het veranderen. Met de opkomst van de digitale wereld en de omslag in communicatie, waarin de dialoog tussen markt en organisatie steeds belangrijker wordt, krijgen consumenten andere verwachtingen en eisen. Organisaties luisteren in toenemende mate naar hun markten tot op individueel niveau. Consumenten uiten (bewust en onbewust) online hun wensen en verwachten dat organisaties hier op inspelen door een op maat 'gesneden' en realtime aanbod. Gevolg De bidconomy zorgt ervoor dat er een totaal andere verhouding ontstaat tussen consument en organisatie. Immers de consument verwacht van de organisatie dat zij, indien gewenst,   met een passend aanbod komt. Organisaties moeten online behoeften kunnen monitoren en hier realtime en gericht op inspelen. Voor specifieke producten zijn er bijvoorbeeld al marktplaatsen waar consumenten hun behoeften actief vermarkten waarbij aanbieders onafhankelijk van elkaar kunnen bieden. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/begin_van_de_bidconomy/

www.extendlimits.nl

Continuering van de Cosument
Definitie De consument ontwikkelt zich revolutionair, zeker wat betreft zijn houding ten opzichte van organisaties. Samen met de ontwikkelingen in communicatie en technologie maakt dat, dat consumenten zichzelf gaan organiseren om persoonlijke doelen te realiseren, soms met behulp van hun (digitale) peer-groups. Beschrijving De nieuwe consument laat zich niet afschrikken door een recessie, maar vindt wegen om wensen en behoeften anders in te vullen. Bijvoorbeeld door middel van intensiever ruilen, lenen of zelf doen. Consumenten organiseren zich razendsnel middels hun peer-groups, maar ook in ad-hoc netwerken om een specifiek doel zo snel mogelijk te bereiken. Door middel van 'co-sume' worden consumenten minder afhankelijk van organisaties en blijkt maar weer hoe afhankelijk organisaties van consumenten zijn. Aanleiding De 'co-sument' ontstaat door het feit dat steeds meer consumenten in staat zijn om de voordelen van technologie in te zetten voor het realiseren van hun eigen belangen en die van de netwerken waarbij ze zijn aangesloten. De 'alleenschappij' bestaat niet meer en individualisering bestaat bij de kracht van het netwerk waarbinnen het individu zich bevindt. We willen ons meer doen gelden en passief consumeren biedt geen voldoening. We beseffen dat we meer willen en kunnen en halen voldoening uit de realisatie daarvan met gelijkgestemden. Gevolg Er zal een toename zijn van ad hoc-consumentgroepen die gevormd worden rondom bijvoorbeeld de realisatie van gedeelde behoeften of onvrede. Voor organisaties betekent dit een omslag in het marketingdenken: naast het zenden van informatie via de media wordt het luisteren naar consumenten essentieel. Organisaties moeten leren signalen op te pikken om zo snel in te kunnen spelen op de wens van (een groep van) consumenten om een zeer specifiek doel te bereiken. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/continuering_van_de_co-sument/

www.extendlimits.nl

Data als Brandstof

Definitie Data is de ‘nieuwe brandstof’ voor economie en maatschappij. In een toenemende ‘connected wereld’ is alles meetbaar en realtime te interpreteren. Hierdoor wordt data een essentiële productiefactor voor iedere organisatie. Beschrijving De trend 'alomvattend netwerk' met de vergaande verwerking van microchips en sensoren in alledaagse producten en omgeving zorgt ervoor dat data overal wordt verzameld. Daarnaast zijn we steeds actiever in de virtuele wereld waar alles (data) eenvoudig kan worden vastgelegd en geanalyseerd. Deze enorme hoeveelheid aan gegevens wordt voor bijvoorbeeld organisaties, overheden en instituten een essentieel middel voor toekomstig succes. Data wordt de 'brandstof' voor iedere toekomstige entiteit. Dit omdat in een realtime wereld waarin communicatie en productie tot op individueel niveau gepersonaliseerd en contextueel zijn, de juiste informatie onmisbaar is. Het is zelfs de basis voor productie en communicatie. Aanleiding De toenemende onzekerheid van bijvoorbeeld politiek en organisaties maakt dat men steeds meer gegevens gaat verzamelen. Daarbij komt dat de technologische mogelijkheden voldoende zijn om in de databehoefte van menig manager te voorzien. Met de technologische mogelijkheden is de veranderende vraag van de markt een belangrijke aanjager van de trend 'data als brandstof'. Consumenten verwachten van overheden en organisaties dat zij op persoonlijk niveau dienstverlening leveren. Data is hierin onmisbaar. Een ontwikkeling die ook meespeelt is het aanwezige 'onveiligheidsgevoel' wat binnen de maatschappij lijkt te heersen. Onder de 'noemer' veiligheid wordt steeds meer data verzameld worden en persoonlijke gegevens gedeeld. Gevolg Die organisaties die het beste weten om te gaan met de toenemende stroom aan data zijn de mogelijke winnaars van de toekomst. Data verwordt in de 'data driven' maatschappij tot een voorname productiefactor. Organisaties moeten door de trend 'data als brandstof' in staat zijn om gegevens realtime te analyseren en hiermee de organisatie aan te sturen. Een ander gevolg is dat privacy nog meer onder druk komt te staan. Ook de consument krijgt toegang tot data en hiermee wordt data voor het individu een ‘currency’. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/data_als_brandstof/

www.extendlimits.nl

Duurzaamheid als overlevingskit
Definitie Duurzaamheid is jarenlang als marketingmiddel gezien. Maar duurzaamheid gaat verder. Duurzaamheid moet in het DNA van de gehele organisatie zitten. Duurzaamheid is geen trend meer maar een randvoorwaarde voor toekomstig succes en maatschappelijke acceptatie. Beschrijving Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de kernbegrippen voor de overlevingsstrategie op de lange termijn voor iedere organisatie. Hierbij mag duurzaamheid niet vanuit een marketingoptiek worden bekeken maar dient dit door de gehele organisatie omarmd te worden. De enige manier om als organisatie de transitie te overleven is door duurzaam ondernemen als kernactiviteit van de organisatie te beschouwen, niet als een kortstondig 'middel' voor een marketingcampagne. De overlevenden van de transitie zijn die organisaties die hun organisatieprocessen volledig duurzaam en maatschappelijk verantwoord kunnen herdefiniëren en inrichten. Aanleiding Het duurzaamheidsbesef in de maatschappij is gevoed door de vele aandacht die hieraan is besteed. De huidige manier van leven is niet hanteerbaar voor komende generaties. Deze boodschap is duidelijk gecommuniceerd de afgelopen jaren. Het heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat consumenten meer duurzaam denken maar het handelen blijft vaak nog achter. Dit komt mede door het feit dat we ook een beetje 'groenmoe' worden. Duurzaamheid wordt essentieel gevonden maar mag niet meer nadrukkelijk gecommuniceerd worden. Het moet een standaard voorwaarde zijn voor het bestaansrecht van organisaties. Gevolg De gevolgen van de duurzaamheidstrend is dat productprocessen de komende jaren radicaal worden omgezet naar duurzaamheid. Producten zullen worden ontworpen en gefabriceerd met het oog op milieu en vanuit het principe van cradle-to-cradle. Consumenten gaan letten op de activiteiten   van organisaties op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is er een averechtse reactie van markten als een organisatie duurzaamheid inzet als marketingtool.   Status Massa Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/duurzaamheid_als_overlevingskit/

www.extendlimits.nl

Herdefinitie van Autoriteit
Definitie Gevestigde autoriteiten leveren langzaam maar zeker hun aanzien in. Overheden, artsen, politie, wetenschappers, journalisten, bestuurders zijn slechts een handvol groepen die niet meer kunnen berusten op autoriteit vanuit historie en aanzien. Beschrijving De peers van consumenten worden nog belangrijker en autoriteit bepaald aan de hand van de mate waarin iemand of een instantie wordt aangeraden door anderen. Autoriteit op basis van, in het verleden behaald, aanzien is passé.   Aanleiding Gevestigde autoriteiten hebben de afgelopen jaren bewezen dat autoriteit op basis van historie niet zomaar aan te nemen valt. De maatschappij is de afgelopen jaren teleurgesteld in zogenaamde gevestigde autoriteiten. Daarbij komt dat de toenemende transparantie ervoor zorgt dat bestaande partijen zich niet meer kunnen verschuilen achter historisch opgebouwde autoriteit. Autoriteit moet weer opgebouwd worden en bewezen door iedere persoon en professie.  Gevolg Nieuwe autoriteiten ontstaan vanuit individuen met een bepaalde passie voor een onderwerp en aanhang. Het zijn niet meer automatisch de geschoolde en afgestudeerden of grote gevestigde organisaties. Er ontstaat een nieuwe strijd om autoriteit waarbij online aanzien en erkenning steeds belangrijker wordt.   Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/herwaardering_van_autoriteit/

www.extendlimits.nl

Mobile Society

Definitie Mobile society is de trend die aangeeft dat ons functioneren steeds afhankelijker wordt van mobiele technologie en verrijkt door mobiele dienstverlening die daadwerkelijk contextueel en persoonlijk is. Beschrijving Mobile society is voornamelijk de omslag naar een wereld waarin mobiel handelen centraal staat. Met de ontwikkeling naar een wereld waarin steeds meer mensen beschikken over een mobiele telefoon/tablet etc zien we ook de trend mobile society ontstaan. We passen ons leven aan, aan de mogelijkheden die het toenemende aantal aan mobiele apparaten/technologie en diensten (apps) ons bieden. We kunnen mobiel al onze communicatiemiddelen raadplegen, hebben toegang tot steeds meer apparaten en steeds meer diensten zorgen ervoor dat we onafhankelijk van tijd en vooral plaats kunnen handelen. Mobile society is de trend die de duidelijke omslag aangeeft naar een wereld van plaats en tijdsonafhankelijk handelen waarbij dat een groot aandeel heeft in de manier waarop we onze dag indelen en onze tijd besteden.   Aanleiding Met de komst van de mobiele telefoon is er een behoefte ontstaan aan lokatieonafhankelijke diensten. De snelle toename in virtuele intelligentie zorgt ervoor dat mensen steeds meer verwachten van hun mobiele apparaat en de diensten hierop. De trend mobile society gaat in op de behoefte aan een verdieping op de personaliseringstrend. Dit houdt in dat we nu in toenemende mate verwachten contextueel en tijd- en plaatsonafhankelijk onze wensen en behoeften te kunnen vervullen. Gevolg De voornaamste toegang tot de virtuele wereld wordt het mobiele apparaat. Daarbij komt dat de virtuele wereld met al haar informatie, connecties en kennis tot in de handpalm van de mens komt. De wereld verandert naar een contextuele en realtime omgeving. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/mobile_society/

www.extendlimits.nl

Prelude tot Participatie

Definitie We willen niet meer als consument gezien worden. Er is meer dan consumeren. Het draait in toenemende mate om bijdrage leveren door participatie. Beschrijving De trend 'prelude tot participatie' houdt in dat consumenten/burgers steeds actiever worden richting organisaties en overheden. We willen serieus worden genomen en inspraak en invloed. Nieuwe voldoening halen we in toenemende mate uit het actief consumeren wat inhoudt dat we meedenken met organisaties, eigen producten ontwikkelen, personaliseren enzovoort. Participatie is ook de 'alles veranderende' P van marketing. De traditionele P's (product, promotie, prijs, plaats) worden vervangen door de P van Participatie.   Aanleiding We zijn consumptiemoe, we zijn het passieve consumeren zat en fysieke producten bieden niet meer de voldoening die we wensen. We begeven ons als samenleving steeds meer in de bovenste lagen van Maslov van zelfactualisering en voldoening. Dit zorgt ervoor dat we willen participeren. We willen een bijdrage leveren aan de dingen die er voor ons, of ons netwerk, toe doen. Dit voedt de trend 'prelude tot participatie'. De toenemende digitalisering maakt participatie door consumenten steeds eenvoudiger en verlaagt de drempel hiertoe. Gevolg Organisaties beseffen dat als zij hun klanten niet de mogelijkheid bieden tot actieve participatie zij hele doelgroepen zullen verliezen. Niet iedereen wil participeren binnen organisaties of politiek, maar de keuze en mogelijkheid moet wel aanwezig zijn.   Participatie zorgt voor reductie van de kloof tussen consument/burger en organisatie/overheid. Tevens voedt participatie innovatie. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat de micro-economie waarin microvraag en wensen centraal staan, gerealiseerd wordt.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/prelude_van_participatie/

www.extendlimits.nl

Hervorming van Waarde
Definitie De door economische waarde (geld) gedreven maatschappij is in verval. Nieuwe waarden zoals aandacht, klantgerichtheid en tijd gaan de nieuwe rekenmodellen beheersen. Beschrijving We kunnen niet alles in geld uitdrukken maar zo zijn we als kapitalistisch Westen wel geconditioneerd. Het businessmodel is almachtig en financiële instellingen zijn onaantastbare conglomeraten. Toch heeft het kapitalistische model haar langste tijd gehad. Nieuwe waarden zoals mate van aandacht, online participatie, maatschappelijke footprint worden steeds belangrijker. Hierbij gaat het er niet meer om dat te vertalen naar financieel gewin zoals altijd gedaan is, maar naar de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld een organisatie. Dit is niet alleen (juist niet) af te lezen aan de mate van winst want dat kan ook gerealiseerd worden door slecht handelen, is uit het verleden gebleken. Begrippen als waarde, winst, groei enzovoort krijgen nieuwe lading zoals groei realiseren in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Waarde vertaalt zich in groepen consumenten die diensten en producten aanbevelen zonder dat hier veel winst uit hoeft voort te vloeien. De trend 'herdefinitie van waarde' zal de komende jaren snel zichtbaar worden en krijgt vergaande gevolgen.  Aanleiding De houding om alles uit te drukken in geld en het businessmodel centraal te stellen heeft veel gebracht maar blijkt ook een schijnwerkelijkheid. Wat is nog waarde in de 21ste eeuw? Bij de stap naar een nieuwe volwassenheidsfase van de maatschappij hoort ook de herdefinitie van waarde. In het nieuwe economische stelsel worden andere waarden belangrijker omdat we zien en beseffen dat niet alles is te vertalen naar een businessmodel en geld.   Gevolg Traditionele economische stelsels en waarderingen zullen afbreken en steeds vaker niet voldoende blijken om daadwerkelijk waarde toe te kennen. Nieuwe mechanismen gaan hiervoor langzaam het daglicht zien en de totale economische stelsels herdefiniëren. Dit heeft effect op de manier waarop welvaart is verdeeld en hoe aansturing en besluitvorming plaatsvinden. Het kapitalisme wordt herzien.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/hervorming_van_waarde/

www.extendlimits.nl

Manifest van Hergroepering
Definitie Het manifest van de hergroepering houdt de onmiskenbare zichtbaarheid van de maatschappelijke tweedeling tussen 'vernieuwers' en 'behouders' in. Een trend met vergaande consequenties voor de maatschappij en organisaties. Beschrijving In een wereld in transitie zijn er altijd groepen die star vasthouden aan de wereld zoals die was. Hiertegenover staan groepen mensen die juist voorsorteren op de wereld zoals die moet worden. De trend 'manifest van hergroepering' geeft deze ontwikkeling aan. Er is in de maatschappij een duidelijke tweedeling zichtbaar tussen de 'behouders' en de 'vernieuwers'. De 'behouders' streven herstel na terwijl de 'vernieuwers' juist het systeem zoals dat was radicaal willen hervormen. De scheiding tussen deze groepen en de zichtbare strijd zal de komende jaren sterk toenemen. Aanleiding De wereld voelt de gevolgen van de economische crisis. Dit is de meest zichtbare uitwas van het doorschieten in het industrieel denken. Kijkende naar meer aspecten van de maatschappij zoals politiek, opleiding, werk enzovoort dan zie je dat op alle aspecten een revolutie gaande is. De economische crisis mag de meest zichtbare zijn maar is misschien wel de minst belangrijke. Toch blijkt het Westen zo te zijn ingericht dat economie de voornaamste driver is. De transitie is nu gaande en vraagt om daadwerkelijk anders denken en het doorbreken van bestaande aannames. Het is 'trash the system or crash the planet'. Alle revoluties die nu gaande zijn jagen de trend 'manifest van hergroepering' aan.  Gevolg Er ontstaat een kloof tussen de 'vernieuwers' en 'behouders'. De maatschappij verhard daarin omdat de 'behouders' (veelal in gevestigde posities) weten dat ze vernieuwing kunnen vertragen terwijl de 'vernieuwers' zich van de traditionelen afkeren. Binnen gevestigde organisaties kunnen steeds minder werknemers zich vinden in beleid, visie en strategie en wordt de weerklank steeds luider. Daarnaast zal er een enorme toename zijn van het aantal zelfstandigen die zichzelf organiseren in ad-hoc netwerken. Ook de politiek wordt harder en tegenstellingen zichtbaarder.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/manifest_van_de_hergroepering/

www.extendlimits.nl

Nieuw Communicatiegedrag
Definitie Communicatie is door nieuwe media verworden tot een bi-directionele activiteit op basis van gelijkwaardigheid. We delen hierdoor steeds meer met elkaar en communicatie dringt in ieder aspect van het leven door. Beschrijving Bij communicatie moet er eigenlijk altijd sprake zijn van 'tweeweg verkeer'. Toch zijn we door de komst en vergaande inzet van massamedia en massacommunicatie verleerd om via media bi-directioneel (tweeweg) te communiceren. De trend 'nieuw communicatiegedrag' maakt dat communicatie in toenemende mate plaatsvindt via nieuwe media waarin de dialoog centraal staat. Daarbij komt dat de dialoog in toenemende mate realtime plaatsvindt. Ook de impact van de dialoog kan door de virtuele wereld versterkt worden. Aanleiding De trend 'nieuw communicatiegedrag' wordt met name gevoed door de mogelijkheden door nieuwe technologie. Hierbij is het van belang dat nieuwe technologie voornamelijk de meest basale behoefte van de mens ondersteunt namelijk: dialoog aangaan en zich uiten. Door dit gedrag te faciliteren en te stimuleren heeft de trend 'nieuw communicatiegedrag' een vergaande impact.  Gevolg 'Nieuw communicatiegedrag' is mede aanjager van de machtsomslag binnen markten. De macht verschuift van grote gevestigde ondernemingen naar individuen en ad-hoc online consumentgroepen. Ook de 'commodisering' van kennis is een belangrijk gevolg van deze trend, net als het ontstaan van de realtime economie. We raken gewend aan een wereld waar we realtime met elkaar in contact kunnen treden en contextuele informatie vrij toegankelijk is.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/nieuw_communicatiegedrag/

www.extendlimits.nl

Digitalisering Dialoog

Definitie Het gesprek in de fysieke wereld verplaatst zich naar de virtuele wereld. De digitale dialoog verrijkt de fysieke wereld en brengt een nieuwe dimensie in communicatie. Beschrijving De dialoog was in de fysieke wereld vluchtig en beperkt tot veelal twee mensen. Met de toenemende digitalisering is de dialoog zich aan het verplaatsen richting de virtuele wereld. Mobiele apparaten worden slimmer en zijn continu 'connected'. De mens heeft zijn dialoog hierdoor steeds vaker via de online wereld. De dialoog wordt zo een 'multiloog' en wordt vereeuwigd. Immers de virtuele wereld slaat alles op. De 'multiloog' maakt dat dialogen worden verrijkt en waarneembaar zijn. Dialogen kunnen door de nieuwe virtuele dimensie realtime gevolgd worden maar ook later worden geraadpleegd of zelfs vervolgd. De digitale dialoog is ook eenvoudig analyseerbaar waardoor de online gesprekken een bron van informatie zijn voor analyses zoals het vaststellen van sentiment in specifieke omgevingen.  Aanleiding De digitalisering met daarbij de opkomst van microblog diensten zoals Twitter hebben voor een versnelling van de trend 'digitalisering dialoog' gezorgd. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen ervoor dat de mens zich eenvoudiger kan uiten en communiceren.  Gevolg Digitalisering van de dialoog zorgt ervoor dat sentiment en realtime gebeurtenissen eenvoudiger te analyseren zijn. Het zet tevens de privacy onder druk en is voor organisaties en overheden een bron van data. Voor consumenten betekent het dat het mogelijk is om in contact te treden met gelijkgestemden waardoor kennis eenvoudiger is over te dragen.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/digitalisering_dialoog/

www.extendlimits.nl

Definitieve Dematerialisering
Definitie Het fysieke product maakt plaats voor ervaringen en activiteiten rondom het product. Het is de dienst die overheerst en het tijdperk van de dematerialisering inluidt. Beschrijving Het fysieke product was lang leidend in de Westerse maatschappij. Maar de Westerse samenleving stijgt in haar realisatie van de diverse lagen van de behoeftenpiramide van Maslov. Fysieke producten leveren ons al lang niet meer de voldoening die ze altijd gaven. Het gaat steeds meer om wat er om die producten heen gecreëerd is en de meerwaarde daarvan. Dat is wat telt in een nieuwe 'volwassenheidsfase' van de Westerse samenleving. Het draait om immateriële waarden zoals zingeving en 'er toe doen'. Het is de omslag van materiële welvaart naar immaterieel welzijn. Aanleiding In een wereld waarin jarenlang harde waarden als winst en aanzien door materiële status overheersten is er een tegenreactie ontstaan in de vorm van zingeving en immateriële waarden. Het rijke Westen heeft de status bereikt dat alleen bezit van producten niet meer aan onze wensen voldoet. We hebben wat ons hartje begeert en willen nu verder in onze zoektocht naar het verhogen van de ‘kwaliteit van leven’. Dit vinden we in welzijn omdat we   binnen welvaart   al een bepaalde standaard gerealiseerd hebben.   Gevolg Organisaties zullen zich meer richten op ervaringen rondom producten. Onze beperkte tijd en aandacht besteden we meer aan de zachte waarden van kwaliteit van leven in plaats van producten. Hier ligt ook in toenemende mate de aandacht van organisaties. Service wordt een essentieel aandachtspunt van organisaties en ze besteden vooral aandacht aan het natraject in plaats van de verkoop van producten. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/definitieve_dematerialisering/

www.extendlimits.nl

Noodzaak tot chaosmanagement
Definitie Chaosmanagement is de management competentie om het bestaande continu in twijfel te trekken en te herdefiniëren terwijl de organisatie moet blijven voortbestaan. Beschrijving Verwachtingen van zowel klanten als werknemers veranderen voortdurend. Hierbij gaat het om zaken als producten, servicegerichtheid, duurzaamheid, werkomgeving en – vanuit een breder perspectief – zingeving. Nieuwe generaties werknemers geven zichzelf een veel actievere rol om het bedrijf waarvoor ze werken positief te ontwikkelen. Ze spelen snel in op ontwikkelingen die zij waarnemen in de klantenkring. Creativiteit krijgt een centrale rol. Klanten komen steeds dichter bij de organisatie tot zelfs binnen de organisatieprocessen. Immers organisaties zijn verworden tot glazenhuis constructies die binnen netwerken agiel moeten acteren naar wensen van ad-hoc consumentgroepen. Het toelaten van onzekerheden, risico’s en mogelijk foute keuzes wordt een kerncompetentie van managers in de komende jaren. Trek je organisatie en het bestaansrecht in twijfel. Herdefinieer en sorteer voor op de toekomst in plaats van het efficiënter maken van het verleden. Aanleiding De aanleiding tot chaosmanagement wordt gevormd door het feit dat de wereld zich in een transitie bevindt. Op alle terreinen zijn revoluties gaande en moet het anders. Dit zorgt voor een enorme druk op bestaande instituten, organisaties en overheden. De bestaande wereld wordt op alle vlakken uitgedaagd en vraagt om radicale hervorming terwijl diezelfde bestaande wereld moet blijven 'draaien' om de nieuwe wereld te kunnen realiseren. Dit vraagt het uiterste van management. Gevolg Chaosmanagement zal leiden tot het afsterven van gehele organisatorische activiteiten. Het zal leiden tot onrust en angst met als resultaat kansen voor nieuwe toetreders en initiatieven. Chaosmanagement bestaat niet zonder vijanden. Het zal de kloof tussen de traditionelen en vernieuwers verbreden om uiteindelijk als brugfunctie te fungeren. De komende jaren zullen voor management turbulenter dan ooit zijn en management gaat zich op verschillende vlakken heruitvinden. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/noodzaak_tot_chaosmanagement/

www.extendlimits.nl

Humanisering Technologie
Definitie Technologie is een 'jong begrip'. De 'onvolwassenheid' van technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat de mens zich moest aanpassen aan de techniek. De trend 'humanisering technologie' houdt in dat technologie zich in toenemende mate aanpast aan de menselijke eigenschappen in plaats van andersom. Beschrijving We zijn ons als mens gaan aanpassen aan technologie. We hebben ons typen aangeleerd en het toetsenbord en de muis zijn de meest zichtbare manieren waarop de mens interacteert met technologie. Het is zelfs zover gegaan dat de mens lichamelijke aandoeningen kan krijgen bij interactie met technologie. Denk hierbij aan RSI. De interactie tussen mens en machine heeft nu een bepaalde volwassenheidsfase bereikt waarbij de mens weer moet leren om te interacteren zoals de natuur ons heeft ingegeven. Natural user interfaces zijn een voorbeeld van hoe technologie nu in toenemende mate de menselijke manier van interactie ondersteunt.  Aanleiding De toenemende 'stempel' van technologie op het leven van de mens en de bijbehorende afhankelijkheid maakt dat ieder mens technologie moet 'omarmen'. Toch heeft technologie zich zo   ontwikkeld dat het voor een grote groep mensen onbereikbaar is. Technologie heeft zich revolutionair ontwikkeld maar is daarbij het menselijke aspect vaak uit het oog verloren. De snelle opmars van technologie houdt in dat de drempel tot gebruik en toepassing zo laag mogelijk moet zijn. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar natuurlijke interactie tussen mens en 'machine'.  Gevolg Door een meer natuurgetrouwe manier van interacteren tussen mens en technologie (machine) zal het gebruik van technologie extra toenemen. Dit houdt in dat de technologische versnelling extra wordt ondersteund door toenemend gebruiksgemak. Ook wordt de kloof tussen de 'onliners' (gebruiken veel technologie)   en 'nonliners' (gebruiken geen technologie) kleiner. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/humanisering_technologie/

www.extendlimits.nl

Het nieuwe menselijk

Definitie Het gaat in alles weer om het 'mens zijn'. We mogen fouten maken, feilbaar zijn en onze zwakheden tonen. Jezelf zijn draagt het meeste bij aan het netwerk waarin je je bevindt. Beschrijving Menselijke waarden zijn weer belangrijker dan ooit. Dit wordt nu ervaren in een maatschappij die ontevreden en gestresst is. We zijn essentiële menselijke waarden zoals authenticiteit, respect, vrijheid, vertrouwen uit het oog verloren. In een genetwerkte wereld waarin verbondheid tussen individuen centraal staat, vormen deze waarden juist de basis. In een maatschappij waarbinnen vluchtigheid   en aandacht samengaan, waar flexibilteit en tijdelijkheid randvoorwaarden zijn, is diepgang onmisbaar. De trend 'het nieuwe menselijk' maakt dat we fouten mogen maken (ook organisaties) als we maar eerlijk, transparant en authentiek zijn en blijven. Marketing en sales die droombeelden creëerden en vooral de focus hadden op de portemonnee zijn dood. Service wordt het belangrijkste goed en klant centraal stellen is geen loze belofte meer maar een randvoorwaarde. 'Het nieuwe menselijk' betekent je richten op het mens zijn om zodoende verbinding te zoeken met je omgeving. Aanleiding De vergaande industrialisering van de Westerse maatschappij heeft ons veel gebracht maar heeft ook nadelige gevolgen gehad. We hebben ons verloren in onze jacht naar meer winst en groei en hebben daar grote offers voor moeten brengen. Zowel in milieu als in de manier waarop verschillende groepen met elkaar omgaan. Organisaties zijn de klant uit het oog verloren, overheden staan ver af van de maatschappij en klanten/burgers negeren organisaties en autoriteit. Dit terwijl de 'genetwerkte wereld' vraagt om dichter bij elkaar te komen. Gevolg 'Het   nieuwe menselijk' zorgt ervoor dat zachtere waarden langzaam de overhand krijgen. 'Aandacht voor' staat centraal en diepgang is het toverwoord binnen 'relaties' die daarentegen wel vluchtig en flexibel kunnen zijn. Het betekent dat organisaties en ook autoriteiten weer mogen laten zien dat er mensen achter de gecreëerde beelden zitten. We zullen meer fouten zien en ervaren hoe mensen, politiek en organisaties hiervan leren. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/de_nieuwe_menselijkheid/

www.extendlimits.nl

Realisatie van de Realtime economie
Definitie De realtime economie is het stelsel waarin de verbondenheid tussen mens en machine ervoor zorgt dat direct en contextueel gecommuniceerd en geacteerd moet en kan worden. Beschrijving In een wereld waarin alles en iedereen verbonden is en waarin data een voorname 'grondstof' is, is de vorming van het realtime economisch stelsel een logisch gevolg. In deze economie is het 'normaal' dat wensen en behoeften realtime gemonitord worden. Informatie wordt daarbij direct en contextueel naar het individu ontsloten. Uiteindelijk worden in de realtime economie producten en diensten direct en op basis van individuele behoeften geconfigureerd. Dit is mogelijk omdat in een realtime economie producten en diensten voornamelijk uit digitale data bestaan. Aanleiding De toenemende digitalisering en personalisering zorgt ervoor dat 'markten' hogere eisen krijgen. Deze eisen manifesteren zich voornamelijk in het persoonlijk en direct voldoen aan behoeften. Het is een instant economie die een druk legt op realtime handelen. De vergaande digitalisering en virtuele intelligentie zorgt ervoor dat er hierdoor geen 'overspannen' maatschappij ontstaat. De realtime economie zorgt er juist voor dat er aandacht kan worden gegeven aan die dingen die er toe doen. Gevolg Belangrijk gevolg van de realtime economie is dat daadwerkelijk aandacht kan worden geschonken aan de dingen die er toe doen. In een volwassen realtime economie staat realtime niet synoniem voor een economie onder druk en hoge kosten. Dit is nog wel vaak de associatie bij de term realtime. De realtime economie is sterk gedigitaliseerd en er is sprake van afhankelijkheid van technologie. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/de_realisatie_van_de_realtime_economie/

www.extendlimits.nl

Eenvoud in essentie

Definitie In veel branches is men doorgeslagen in het toevoegen van complexiteit. De hang naar eenvoud en toegankelijkheid van producten-diensten en communicatie is hierdoor gevoed. Beschrijving Het toevoegen van complexiteit is onbewust in veel branches gemeengoed geworden. Regelgeving, complexe systemen en toenemende druk op uniciteit van producten en diensten zorgden ervoor dat de eenvoud onder druk kwam te staan. Het toevoegen van complexiteit lijkt een randvoorwaarde te zijn geworden voor het vroegere succes van organisaties. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is uiteraard de financiële branche. Maar dit is niet de enige branche die uitmunt in het creëren van complexe producten. Ook de processen tussen burgers en overheid, de zorg en ICT laten zich kenmerken door complexe producten, processen en diensten. De trend 'eenvoud in essentie' is al jaren dominant aanwezig. Toch blijft het voor organisaties en overheden uiterst lastig om eenvoud te realiseren. Veelal is complexiteit ook (onbewust) 'ingebouwd' om vergelijking tussen producten en diensten moeilijker te maken. Daarnaast maken bestaande systemen en regelgeving vereenvoudiging van bedrijfsvoering, producten en diensten moeilijk realiseerbaar. Nieuwe toetreders hebben hierdoor een groot voordeel omdat zij met nieuwe technologie wel eenvoud kunnen brengen. Aanleiding De complexiteit van de wereld lijkt de afgelopen jaren tot een hoogtepunt gestegen. Producten, diensten en regelgeving zijn onnodig complex geworden. Dit voedt de behoefte tot eenvoud. Ook de trend transparantie zorgt ervoor dat de heersende complexiteit onder druk is komen te staan. Immers transparantie maakt complexiteit inzichtelijk en complexiteit werkt daarbij belemmerend voor transparantie.  Gevolg Producten en diensten worden begrijpbaar en vergelijkbaar waarbij communicatie en toegankelijkheid tussen bijvoorbeeld klant en organisatie voor iedereen op een accepteerbaar niveau komt. Het zorgt er tevens voor dat organisaties zich op heel andere gronden moeten onderscheiden richting klanten. Status Massa Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/eenvoud/

www.extendlimits.nl

Rise of Robotics

Definitie De robot maakt de transitie door van de fabriekshal naar de humanoid in de straat. De versnelling en maatschappelijke acceptatie is ingezet en robotica worden uiteindelijk een onmisbaar onderdeel in ieders leven. Beschrijving De trend 'rise of robotics' houdt de snelle opkomst van robotica, in het alledaagse leven in. De robot kent zijn plek al in het productieproces maar de inzet van robotica verplaatst zich nu naar in de maatschappij. Lopen de Aziatische landen nog erg voor op de inzet van robotica ook het Westen moet er nu aan geloven. Met de hedendaagse opkomst van robotica in de maatschappij worden ook de indrukwekkende technologische vorderingen binnen de wereld van robotica zichtbaar.   Er is een duidelijke omslag gaande naar meer 'menselijke' robots om zodoende de 'gebruiks-' en interactie-ervaring tussen mens en robot optimaal te laten verlopen. Hierdoor wordt ook het maatschappelijke acceptatieproces versneld. Het tijdperk waarin wij mensen nauwelijks het verschil zien tussen mens en robot zal nog even op zich laten wachten. Maar het tijdperk dat de robot duidelijk aanwezig is in de maatschappij staat op het punt aan te breken. Aanleiding De mens heeft robotica in het verleden voornamelijk ingezet voor repeterende taken of activiteiten die de mens liever niet doet. Nu ontstaat er een situatie waarin robotica dusdanig ontwikkeld is dat interactie en samenwerking tussen mens en robot in alledaagse situaties gewenst en mogelijk is. Daarbij komt dat de nieuwe generatie robots zelfs menselijke taken kan overnemen. Bij gebrek aan mensen met de juiste kennis en ervaring is dit een uitkomst. Denk hierbij aan Japan dat de eenzaamheid van ouderen wil oplossen door de inzet van robots.  Gevolg De robot wordt de komende jaren veel zichtbaarder in de maatschappij. Daarbij krijgt de robot steeds meer taken in het dagelijks leven. De mens gaat zich richten op creatieve activiteiten. Er zal dus een verplaatsing ontstaan naar meer creatieve activiteiten. Dit is namelijk nog een onderscheidende factor van de mens   ten opzichte van robotica.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/rise_of_robotics/

www.extendlimits.nl

Transrealiteit

Definitie Jarenlang heeft de digitale wereld zich afzonderlijk van de fysieke wereld ontwikkeld. Nu komen beide werelden bij elkaar en heffen elkaars zwakke punten op en voegen hun sterke punten toe. De fysieke wereld versmelt met de digitale- en vormt de wereld van transrealiteit. Beschrijving Transrealiteit heeft betrekking op het versmelten van de fysieke- met virtuele wereld. Deze twee werelden bestaan nog voornamelijk naast elkaar. De eerste tekenen van het samenkomen (transrealiteit) van de werelden zijn er al. Denk aan de populariteit van augmented reality   (AR)   en quick response codes (QR-codes). De virtuele wereld wordt steeds vaker gebruikt om de fysieke wereld te verrijken. Transrealiteit houdt in dat de virtuele wereld wordt gebruikt om de 'onvolkomenheden' van de fysieke wereld 'op te heffen' en fysieke ervaringen uit te breiden. Daarbij voegt de fysieke wereld realiteit en ervaring toe aan de virtuele wereld. Aanleiding Transrealiteit ontstaat uit een behoefte aan vereenvoudiging van de fysieke materiële wereld. Door het ontsluiten van de juiste informatie (vanuit de virtuele wereld) binnen de juiste context (in de fysieke wereld) ontstaat vereenvoudiging. Transrealiteit maakt dit mogelijk. Daarbij komt dat de diensten en informatie uit de virtuele wereld veel ervaring en context kunnen toevoegen aan de fysieke wereld. Het toenemende digitale leven van steeds meer mensen vraagt ook om vereenvoudiging van het schakelen tussen fysiek en virtueel. Dit kan het beste worden gerealiseerd als beide werelden samengevoegd zijn. Gevolg Belangrijk gevolg is dat de zichtbare grens tussen fysiek en virtueel verdwijnt. Mensen zullen onbelemmerd en onbeperkt tussen beide werelden schakelen. Transrealiteit verrijkt de fysieke wereld maar voedt ook de transparantie en kennisniveau van het individu. Dat heeft gevolgen voor machtsverhoudingen en omgang. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/transrealiteit/

www.extendlimits.nl

De Naakte Waarheid

Definitie Met het versmelten van de fysieke met de digitale wereld komen ook onze profielen bij elkaar. Privacy komt in toenemende mate onder druk te staan en verdient een herdefinitie. Persoonlijke gegevens worden schaars omdat informatie steeds toegankelijker is. Beschrijving Privacy houdt in dat persoonlijke gegevens alleen bekend zijn bij het individu op wie ze slaan. Deze definitie houdt moeilijker stand omdat persoonlijke data steeds toegankelijker is voor derden. Dit komt omdat steeds meer informatie wordt verzameld. Het verzamelen van gegevens wordt ingegeven door verschillende aspecten.   Zo speelt het onzekerheidsgevoel bij marketeers van organisaties een belangrijke rol. Dit aangevuld met de eisen van consumenten waar, voor realisatie,   persoonlijke data onmisbaar is. Ook onder de noemer van 'veiligheid' verzamelen overheden steeds meer informatie. Maar ook mensen zelf dragen bij aan deze trend. Mensen delen immers persoonlijke informatie online met anderen. Aanleiding De behoefte aan personalisering en marketingmoeheid maakt dat consumenten wensen dat ze alleen op basis van behoeften contact hebben met derden. Om dit te realiseren zijn persoonlijke gegevens nodig. Ook is er een behoefte aan veiligheid, wat vraagt om meer controle vanuit de overheid. Deze controle vindt voornamelijk plaats door het monitoren van gedrag. Hiervoor is het vastleggen en analyseren van persoonlijke gegevens onmisbaar. Gevolg Privacy 'as we know it' houdt op te bestaan. Privacy   krijgt een nieuwe definitie. Uiteindelijk zullen consumenten in de toekomst in toenemende mate 'shoppen' met hun profielen. Dit houdt in dat zij organisaties toestemming kunnen geven om persoonlijke gegevens te raadplegen. Indien de consument niet tevreden is met de dienstverlening van een organisatie gaat deze met zijn profiel naar een andere organisatie.  Er ontstaat toenemende wetgeving om individuen beter te beschermen maar dit zal uiteindelijk niet voldoende blijken. De discussie rondom privacy zal de komende jaren enorm oplaaien. Mensen gaan de komende jaren merken in hoeverre de privacy nu al is aangetast. Desondanks worden de toepassingen minder zichtbaar en de voordelen merkbaar.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/de_naakte_waarheid/

www.extendlimits.nl

Virtualisering Intelligentie
Definitie Technologie en apparaten zoals we die kennen waren ‘dom’ en emotieloos. Dit verandert door de komst van kunstmatige intelligentie. Intelligentie raakt steeds verder gedigitaliseerd en verbonden met de alledaagse praktijk. Beschrijving De trend 'virtualisering intelligentie' houdt in dat steeds meer kunstmatige intelligentie haar intrede doet in ons leven. Kunstmatige intelligentie is een begrip wat al jaren de gemoederen van de mens bezighoudt. De ontwikkelingen en vorderingen binnen kunstmatige intelligentie zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden. Desondanks is er nog veel onontgonnen terrein op dit gebied. Toch zien we een sterke toename van de ontsluiting van zogenaamde kunstmatige (virtuele) intelligentie naar apparaten in de menselijke omgeving. Aanleiding De toenemende digitalisering van de menselijke leefomgeving vraagt om meer intelligentie van technologie. Technologie moet ondersteunend aan de mens worden ingezet zodat de (technologische) mogelijkheden optimaal benut worden. De inzet van meer intelligentie binnen technologie is een logische vervolgstap binnen technologische groei.   Hierdoor ontstaat er een omslag waarbij de mens zich niet aanpast aan technologie maar technologie volledig ondersteunend is aan de mens (adaptief en intelligent). De drempel tot het gebruik van technologie en zichtbaarheid worden geminimaliseerd.  Een andere belangrijke behoefte is de reductie van de complexiteit die de mens heeft gecreëerd in zijn leefomgeving. De mens overziet en begrijpt de systemen die hij zelf heeft gebouwd niet meer. Gevolg De drempel tot het gebruik van technologie wordt geminimaliseerd omdat technologie zich kan aanpassen aan de mens. Daarbij komt dat steeds meer complexe processen en systemen door technologie worden overgenomen. De menselijke afhankelijkheid van technologie neemt sterk toe.  Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/virtualisering_intelligentie/

www.extendlimits.nl

Het nieuwe Consumeren
Definitie Het consumptiepatroon transformeert naar een meer bewust, waakzaam en actiever gedrag van consumenten. Passiviteit is passé! Beschrijving Het gedrag van de consument verandert van een passieve consument naar een actieve consument die in staat is om met nieuwe technologie zijn eigen doelen te realiseren. Alvin Toffler introduceerde hieromtrent de term 'prosumer' en gaf hiermee een ontwikkeling aan waarin de consument meerdere rollen kan aannemen. Ook binnen de trend 'het nieuwe consumeren' kan de consument meerdere rollen aannemen zoals producent, marketeer, PR-kanaal, criticus en journalist.  'Het nieuwe consumeren' omvat meer dan nieuwe rollen binnen consumeren. Het houdt tevens in dat consumenten waakzamer worden. Ze zijn kritischer richting organisaties en minder 'bevattelijk' voor marketing en reclame. Daarnaast zijn consumenten steeds beter in het zich organiseren in groepen om zodoende meer macht te krijgen binnen markten. Het tijdperk van de consument als domme 'consumeerder' is voorbij.  Aanleiding De trend   'het nieuwe consumeren' wordt mede mogelijk gemaakt door de   ontwikkelingen in technologie en communicatie. De consument heeft meer, en geavanceerdere, middelen ter beschikking om zichzelf af te schermen van organisaties en om zichzelf (online) te organiseren. Daarnaast is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen markten en organisaties wat veranderingen in consumptiegedrag en wensen veroorzaakt. Organisaties zijn doorgeschoten in het industriële denken en overheden zijn ver van de maatschappij af komen te staan. Gevolg 'Het nieuwe consumeren' draagt bij aan de 'machtsomslag' van gevestigde ondernemingen naar ad-hoc en virtuele klantgroepen. Daarnaast zorgt de nieuwe houding van consumenten ervoor dat organisaties hun marktbewerking radicaal moeten herzien. Er moet een houding komen waarin de consument het gevoel krijgt in de bestuurdersstoel te zitten. Ook moeten organisaties (en overheden) steeds meer hun processen openstellen voor de consument zodat deze (indien gewenst) kan participeren. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/het_nieuwe_consumeren/

www.extendlimits.nl

Diginormalisering

Definitie Digitaal wordt normaal is wat de trend 'diginormalisering' inhoudt. De mensheid staat pas aan het begin van het digitaliseringsproces en zal alles, waar mogelijk, digitaliseren en/of verbinden met de digitale wereld. Beschrijving De verstorende factor 'diginormalisering' houdt in dat het alles en iedereen zal 'raken'. Producten, diensten, klantcontact, productieprocessen, manier van werken, entertainment, zorg; alles wordt door de digitalisering beïnvloed. Steeds meer aspecten van het fysieke leven worden gedigitaliseerd en/of verbonden met de virtuele wereld. De digitale wereld krijgt hierdoor in toenemende mate een dominante rol in ons leven. 'Diginormalisering' wordt ook in verband gebracht met het zogenaamde ‘popcorn-effect’. Dit staat voor de versnelling van de digitale ontwikkelingen door de ‘BANG-technologieën’ (Bits, Atoms, Neurons, Genes). Aanleiding 'Diginormalisering' wordt gevoed door de menselijke drang naar vooruitgang. De opkomst van nieuwe technologie en de vergaande beloftes vanuit de technologische   wereld en wetenschap, maken dat technologie aanjager is van 'diginormalisering'. Digitaal en virtueel vormen ontwikkelingen die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de fysieke wereld. Steeds meer mensen ervaren een verrijking van de leefwereld door technologie, al wordt steeds onduidelijker waar de trend 'diginormalisering' toe leidt. Het heeft immers zo'n impact dat het hele bedrijfstakken onder druk zet en hervormt. Denk hierbij aan print, muziek en film. Hierdoor wordt 'diginormalisering' door een toenemende groep mensen als zeer bedreigend ervaren. De trend kent dan ook steeds meer tegenstanders maar desondanks zet de ontwikkeling snel door met radicale impact.  Gevolg 'Diginormalisering' krijgt een vergaande impact op onze manier van werken, leven, wonen enzovoort. De vergaande digitalisering van de wereld zal ervoor zorgen dat alles en iedereen verbonden is. De manier waarop geproduceerd kan worden flexibiliseert tot extreme vormen omdat alles digitaal is en dus eenvoudig aan te passen. 'Diginormalisering' houdt in dat 'virtueel' een essentieel onderdeel van een ieders leven wordt. Een groot deel van de fysieke producten krijgt een digitale component en het contact tussen mensen zal voornamelijk digitaal gedreven zijn. Status Geaccepteerd Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/diginormalisering/

www.extendlimits.nl

Revival van de Review Economie
Definitie In de review economie (reconomy) worden ervaringen met en meningen over, producten, diensten, organisaties enzovoort met anderen realtime gedeeld. Deze 'reviews' zijn een belangrijke bron voor consumenten in het beoordelings- en aankoopproces. Reviews hebben een 'economische waarde'. Beschrijving De trend 'reconomy' (review economie) is al jaren dominant. De trend heeft zich inmiddels gevestigd en is onderdeel geworden van de maatschappij. Het aantal reviewsites is schrikbarend gestegen en er zijn inmiddels reviewsites over reviewsites. Reviews zijn voor consumenten een onmisbaar middel geworden in het aankoopproces. De 'reconomy' heeft ervoor gezorgd dat één persoon met één online posting/video meer effect kan hebben dan een miljoenen euro's kostende marketingcampagne. Belangrijk binnen de 'reconomy' is het zelfreinigend vermogen van het netwerk. Beïnvloeding van beoordelingen valt immers niet te handhaven. Het netwerk van mensen identificeert valse reviews snel om vervolgens nog harder met diegene af te rekenen. Aanleiding De 'reconomy' is versneld door de economische crisis. Daarvoor was de trend zich al aan het manifesteren maar mede door de economische crisis is het vertrouwen van de consument verder geminimaliseerd. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer aandacht wordt geschonken aan de reviews van producten en diensten. Daarnaast speelt ook de toenemende participatieve houding binnen consumeren een belangrijke rol. Gevolg Consumenten baseren hun keuzes in het aankoopproces steeds meer op reviews van anderen. Zij gaan eerst ‘online shoppen’ en gebruiken reviews bij het maken van hun eerste (en vaak definitieve) keuze. Hierbij komt dat consumenten vooral actief zijn op communities en sociale netwerken. Het tijdperk dat de corporate website als voornaamste bron voor informatie werd gezien is voorbij. De 'reconomy' zorgt er indirect voor dat er een enorme druk komt te liggen op de klantgerichtheid van een organisatie. Klantfocus en 'de klant centraal stellen' mogen geen lege begrippen meer zijn. Ontevreden consumenten kunnen immers in de 'reconomy' een diepgaande impact hebben op het imago van een organisatie, merk, product of dienst. De 'reconomy' voedt de macht van de individuele consument en versnelt de machtsomslag naar ad-hoc consumentgroepen.  Status Massa Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/revival_of_the_review_economy/

www.extendlimits.nl

Totale Transparantie

Definitie Het inzichtelijk worden van het volledige handelen van organisaties, overheden, instituten en zelfs individuen. We verlaten een tijdperk waarin men kon groeien door 'slecht te doen'. Dat tijdperk is, door de snelle opkomst van een toenemend transparante wereld, ten einde. Beschrijving De eisen van consumenten richting organisaties en overheden zijn sterk aan verandering onderhevig. Er wordt onder andere verwacht dat men oprecht en authentiek is, toegankelijk en transparant. Hierbij houdt transparantie in: open over het beleid van de organisatie, pricing van producten, gebruikte grondstoffen, omgang met medewerkers, cultuur, winst enzovoort. Organisaties maar zeker ook overheden moeten in toenemende mate eerlijk communiceren over hun eigen organisatie. Naast de impact van transparantie op organisaties en overheden werkt de trend ook richting de individuele consument. Immers zijn wensen en behoeften worden ook steeds toegankelijker voor derden omdat we in toenemende mate online (persoonlijke) informatie met elkaar delen. Dit zorgt ervoor dat het individu ook steeds 'transparanter' wordt. Aanleiding Door de toenemende digitalisering, connectiviteit, keuzemogelijkheden en vrij toegankelijke informatie wordt de trend: 'totale transparantie' gevoed. Iedereen kan een mening, roddel, wetenswaardigheid met de gehele wereld delen. Geheimen bestaan niet meer. De toenemende behoefte aan informatie met daarbij een afnemend vertrouwen in bestaande en vooral traditionele organisaties, overheden en instituten maakt dat ‘totale transparantie’ een zeer snel opkomende trend is. Gevolg De gevolgen van de trend kunnen op het vlak van privacy verstrekkend zijn. Waar ligt de grens als iedereen informatie over alles en iedereen op het web kan zetten? Privacy is passé en staat mede door deze trend in toenemende mate onder druk. Daarbij komt dat organisaties zijn verworden tot 'glazenhuis constructies' waar iedere fout, onwaarheid enzovoort door de ‘buitenwereld’ wordt opgepakt. Organisaties, maar ook overheden en instituten, kunnen zich niet meer veroorloven om de ‘massa’ te bedotten. Dit is een radicaal andere situatie als in tijden van massacommunicatie waarin diegene met geld de communicatie controleerden en dus ook imago's konden maken en breken. Status Top bereikt Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/totale_transparantie/

www.extendlimits.nl

Power to the People

Definitie De ‘macht’ komt langzaam terecht komt bij (ad-hoc) en online communities. Het is de transitie naar een tijdperk waarin organisaties niet meer leidend zijn, maar volgend worden aan hun markt. Het is het individu 'in control'. Beschrijving De maatschappij is jarenlang gedomineerd door machtsstructuren met geld en (unieke) toegang tot kennis en communicatiemiddelen. Dit gaf deze partijen aanzien en macht. Door de eeuwen heen is de macht verschoven van geloof naar staat naar grote ondernemingen. Maar de altijd zo machtige conglomeraten van gevestigde en traditionele ondernemingen staan nu aan het begin van hun verval. De 21ste eeuw toont aan dat dominante en traditionele machtsstructuren onder druk kwetsbaar zijn. Druk die niet meer met traditionele middelen zoals massacommunicatie kan worden bestreden. Nieuwe media zorgen ervoor dat de maatschappij niet meer bewerkt kan worden met gekleurde informatie. De stem van het volk wordt, mede door nieuwe media, sterker dan de macht van het geld en de toegang tot massacommunicatiemiddelen. Naast media zorgt de onbeperkte toegang tot kennis voor versnelling van de trend 'power to the people'. Aanleiding Het alsmaar groter worden van het gat tussen consument, organisatie en politiek heeft een stroming veroorzaakt die de verhouding tussen organisatie en consument maar ook overheid en burger in essentie ondermijnt. Deze stroming is mede gefaciliteerd door technologische ontwikkelingen zoals het internet en veranderende communicatieverhoudingen. Consumenten gaan zich in toenemende mate organiseren tegen de ‘gevestigde orde’. Marketing kan moeilijker voldoen aan de organisatorische eis om droombeelden te creëren en hiermee lock-in bij consumenten te verkrijgen. Vrij toegankelijke informatie, democratisering van communicatie en het ontstaan van gelegenheidsnetwerken hebben er onder andere voor gezorgd dat de trend ‘power to the people’ voldoende voedingsbodem krijgt. Gevolg Het ontstaan van een maatschappij die gericht is op bottom-up processen. Hiërarchie is passé en organisaties moet volledig flexibel en plat ingericht zijn om voor ad-hoc klantgroepen (communities) te mogen ‘werken’. Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn essentieel en organisaties moeten excelleren in het monitoren van klantsignalen en het betrekken van klanten (zie ook bidconomy). Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/power_to_the_people/

www.extendlimits.nl

Herdefinitie van Groei

Definitie Vanuit het industriële tijdperk is het Westen doorgeschoten in het vertalen naar economisch 'gewin'. Met het eindigen van dit tijdperk en door de transitie komt er een nieuwe norm voor organisaties en economie. Een norm die groei in het perspectief plaatst van nieuwe waarden. Beschrijving Deze trend houdt in dat we anders naar groei gaan kijken. Het is de logische vervolgstap in een nieuwe volwassenheidsfase van een samenleving. Groei zoals we die vanuit het industriële tijdperk hebben meegemaakt zal in het Westen niet meer structureel plaatsvinden. Met de transitie van materiële welvaart naar immaterieel welzijn worden voor organisaties andere waarden belangrijker. Klanttevredenheid is binnen deze trend een essentiële waarde. Ook de (positieve) impact van een organisatie op de maatschappij wint aan belang. Organisaties laten hun succes steeds minder afhangen van puur financiële winst. Groei wordt in de nieuwe realiteit uitgedrukt in mate van klanttevredenheid en de maatschappelijke 'footprint'. De basishouding voor organisaties wordt dan: winst als resultaat in plaats van winst als doelstelling.   Het economische speelveld zal instabieler zijn dan ooit. Deze instabiliteit wordt mede veroorzaakt door het eindigen van een tijdperk waarin (financiële) groei in het Westen overheerste. Groei verplaatst zich naar de opkomende economieën   van de BRIC-landen. Het Westen zal een 'zwakke economische' groei kennen die gepaard zal gaan met sterke 'up's en downs'. Aanleiding Een nieuwe fase in volwassenheid van een samenleving staat aan de basis van de trend. Consumenten worden waakzamer en bewuster waardoor nieuw consumptiegedrag ontstaat. Transparantie, technologie en nieuwe communicatiemogelijkheden voeden de trend. De negatieve en zichtbare gevolgen van het doorschieten in het denken in financieel gewin hebben grote invloed gehad. De crisis heeft deze trend in een stroomversnelling gebracht. Gevolg Door de trend zullen organisaties anders worden aangestuurd. Financiële aspecten en korte termijn denken en handelen worden ondergeschikt aan minder harde waarden als maatschappelijk verantwoord handelen. Visie, innovatie en creativiteit worden belangrijker. De businesscase is niet meer heilig. Het betekent tevens dat organisaties meer oog krijgen voor de klant en zich meer zullen focussen op datgene waaraan zij daadwerkelijk hun bestaansrecht ontlenen. Status Opkomend Online http://www.extendlimits.nl/trends/trend/herdefinitie_van_groei/

www.extendlimits.nl

Over Extend Limits

De wereld bevindt zich in een transitie waarin op alle gebieden een revolutie gaande is. In deze turbulente wereld is het belangrijker dan ooit om bewust het pad richting de toekomst te bepalen. Immers besluiten en activiteiten in het heden zijn bepalend voor de positie in de toekomst. Extend Limits richt zich op het toegankelijk maken van signalen, trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst. Extend Limits Extend Limits is in 2004 opgericht door Tony Bosma en Maurits van Wijland en is sindsdien uitgegroeid tot een erkende autoriteit op de gebieden van trendwatching en toekomstdenken. Hoofddoel van Extend Limits is het spotten en analyseren van ontwikkelingen en om deze te vertalen naar trends die impact hebben op samenleving. Door deze via Extend Limits toegankelijk te maken richt de weblog zich op het creëren van omgevingsbewustzijn bij organisaties, overheden en instituten. Het team van Extend Limits monitort op continue basis internationale ontwikkelingen op het gebied van maatschappij, technologie, wetenschap, economie en politiek en brengt deze samen. Het combineren van ontwikkelingen   vanuit verschillende gebieden en branches zorgt voor inzicht in trends met een vergaande impact. Extend Limits wordt versterkt door een netwerk van betrokken experts die inhoudelijk kunnen bijdragen en als sparringspartners dienen bij de vertaling van ontwikkelingen naar trends en scenario's. Tony Bosma Tony Bosma (1973) is een veelgevraagd spreker op het gebied van trends, toekomst, marketing, technologie, consumentengedrag, innovatie en communicatie. Hij publiceert veelvuldig over deze onderwerpen en becommentarieert actuele gebeurtenissen vanuit zijn perspectief als trendwatcher en futurist. Zo heeft Tony meegewerkt aan boeken als Ideeën genoeg, Entertainment Marketing, Search, Digital World. Tony combineert het vak van trendwatching met futuring (toekomstdenken) waardoor hij in staat is om trends te koppelen aan visie. Hij vindt dan ook dat organisaties zich niet moeten laten leiden door de vele trends die (gaan) spelen maar trends gericht moeten gebruiken om hun gewenste positionering te realiseren. Tony ziet het begin van deze eeuw als een transitie naar een totaal nieuwe wereld. In 2010 is Tony Bosma genomineerd voor de prestigieuze TWOTY 2010 award (Trendwatcher of the Year). Voor 2011 is Tony Bosma zelfs twee maal genomineerd voor deze award. De uitslag is 8 februari 2012. Tony is thoughtleader bij Ordina.

www.extendlimits.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful