TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN





BÀI TẬP

LẬP TRÌNH HÀM VÀ LOGIC

Sinh viên thực hiện
Lớp
Nhóm

: Phan Văn Tuấn
Võ Văn Huy
Trương Công Hưng
: 07T1
: 8A

Giáo viên hướng dẫn

:

PGS.TS Phan

Đà Nẵng 2011

Huy Khánh

..................................................................................8 a..........TS Phan Huy Khánh 2 ...................Xác định quy luật :.........................5 a.......................Kết quả:..........................................9 GVHD : PGS.........8 b................................5 c........5 b.....................Biểu diễn bằng sơ đồ khối :...............................................Chương trình:...............................................................................................................................................................................................................Mã nguồn :................Phân tích bài toán :...................................Thuật toán:.....................................Lời mở đầu :..............................................................................................6 III...........................Bài tập Lập trình hàm và lôgic MỤC LỤC I..............................4 II........................................................................................

. ví dụ : ε = 10-5 GVHD : PGS. 2 3 4 35 6 với độ chính xác ε cho trước.01.. Tính tổng : S =1+ x2 2 x4 2 4 x6 + + + .TS Phan Huy Khánh 3 .Bài tập Lập trình hàm và lôgic Bài tập LẬP TRÌNH HÀM VÀ LOGIC Đề: Cho số thực x thay đổi từ 0 đến 1 với bước tăng là h = 0.

Lập trình hàm nhấn mạnh việc ứng dụng hàm số. Steele và Gerald J. trái với phong cách lập trình mệnh lệnh. lập trình hàm là một mô hình lập trình xem việc tính toán là sự đánh giá các hàm toán học và tránh sử dụng trạng thái và các dữ liệu biến đổi. do Guy L. Lời mở đầu : Trong ngành khoa học máy tính. ngôn ngữ lập trình hàm được thiết kế dựa trên các hàm toán học. Kết quả của từng câu lệnh được tổ hợp lại thành kết quả của cả chương trình. Pasacl. và đệ quy. ứng dụng của hàm số.TS Phan Huy Khánh 4 . Scheme là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ nhiều khuôn mẫu lập trình (multiparadigm). Lớp chủ yếu trong các ngôn ngữ đó là các ngôn ngữ ra lệnh. Mặc dù ngôn ngữ ra lệnh đã được hầu hết người lập trình chấp nhận nhưng sự liên hệ chặt chẽ với kiến trúc máy tính là một hạn chế đến việc phát triển phần mềm. Ðơn vị làm việc trong một chương trình là câu lệnh. nhấn mạnh vào sự thay đổi trạng thái. Nhiều ngôn ngữ lập trình hàm có thể được xem là những cách phát triển giải tích lambda. GVHD : PGS.Bài tập Lập trình hàm và lôgic I. Sussman xây dựng vào những năm 1970.. Trong khi đó. Ada. nhưng được biết đến nhiều nhất với khả năng hỗ trợ lập trình hàm. Đây là một trong hai biến thể chính của Lisp. Lập trình hàm xuất phát từ phép tính lambda. COBOL. một hệ thống hình thức được phát triển vào những năm 1930 để nghiên cứu định nghĩa hàm số. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình từ trước đến nay được xây dựng dựa trên nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumann.. Các ngôn ngữ này bao gồm: FORTRAN. trong đó Scheme là một trong những ngôn ngữ lập trình hàm mạnh mẽ và phổ biến nhất.

TS Phan Huy Khánh 5 . Thuật toán: . . + Phần 1: tính giá trị S tại mỗi thời điểm.Bài tập Lập trình hàm và lôgic II.00001 Trong khi ( a X 2n >e) { } . In ra giá trị S(x).Phần 1: Khởi tạo các biến: n =1 : biến đếm X = x2 a=1 e = 0.Phần 2: Trong khi ( x <=1. Xác định quy luật : Ta có : a0 = 1 x2 2 2 x4 a2 = 3 4 2 4 x6 a3 = 35 6 a1 = 2( n +1) − 2  x 2 ( n +1)  xn Như vậy ta có thể thấy : với an = M thì ta có an+1 = M 2(n +1) −1  2( n +1)  n   b.Chương trình sẽ bao gồm 2 phần .0 ) { In ra giá trị x.01. Phân tích bài toán : a. } GVHD : PGS. + Phần 2: in ra các giá trị của x theo bước tăng 0.

TS Phan Huy Khánh 6 . Biểu diễn bằng sơ đồ khối : Phần 1: GVHD : PGS.Bài tập Lập trình hàm và lôgic c.

Bài tập Lập trình hàm và lôgic Phần 2 : GVHD : PGS.TS Phan Huy Khánh 7 .

01))) (newline) (display "Da in het cac ket qua") ) GVHD : PGS.Bài tập Lập trình hàm và lôgic III. Chương trình: a. Mã nguồn : (define E 0.0) (newline) (display "Voi x = ") (display x) (display " S(x) = ") (display (tinhS x)) (set! x (+ x 0.00001) (define s 1) (define (tinhS x) (let ((n 1) (X( * x x)) (a 1) ) (while (>= (* a (/ X (* 2 n))) E) (set! s (+ s (* a (/ X (* 2 n))))) (set! n (+ n 1)) (set! a (* a(/ (-(* 2 n)2)(-(* 2 n) 1)))) (set! X (* X x x)) ) s ) ) (define (tongS x) (while(<= x 1.TS Phan Huy Khánh 8 .

Bài tập Lập trình hàm và lôgic b. Kết quả: ---------------------------------- ---Hết--- ---------------------------------- GVHD : PGS.TS Phan Huy Khánh 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful