హనుమ

ఇ ప ంచుట ాక ల
ా ల

హనుమత

ాపమ ల , ో షమ ల

తం

జ ేయ ట, త మ

ాజహంస ాలల

ల ం సదు ణమ లను ం ి హనుమంత డ అ

ప ంచుట

ేయ నట

కషమ ల నుం

ర ంచును.

ాద

జనగణ ః సవనం పచక ః

బహ స ర ప జగ ం ప
ామప

వ బలప

ాలకస

త ర దమ

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 1
ామదూత శరణ గత నబం ో !
వజ ంగ ేహ కర ణ కర ర దమ

!

ామ ామ ఇ జ పకృ త శ !
ామదూత సతతం హనుమ నమ || 2

ింధూర ైల ర
ల ంగ ల

భ షణ త

డ నకృ సుర సంఘ

ద ానన ప

!
శ!

దహన ప ా

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 3
ామ ణ కృతహృ ౌ జన ాత జ య
లం ా ి

జనకజ సు ధ ా

కహరణ పబల

హనః

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 4
సంప

ంగ భ ల

ఖ ా

ంగ ర హనుమ న గ హస
దు ా సు ా

ావణ

శ ా

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 5


ామ ం
మర

ధర సమ త వజక
ీ త మ జ సులబ
ే భవ సమసభయ

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 6
ా జ క
ామ

తన

ాస కృత మ

ామ స ధృఢ బ

ాల

మ ం వ ష!

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 7
ఫల న తట సదుద వ జ వృ
ా ాద మం త మ హర ాస
ర పం

క ి ాజ మ హరం ే

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 8

దపద మ సభ ా

య హవ త వ జ తహ ా
ల సంఘ ర

జన

ాత

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 9

న పవ ంజ

ాత ేహ

జ న ప మ జవ ప ాం ే
క ీంద చమ

యక బహ

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 10
ల ంగ ల రక

ేం య ాయ ప త!

షట ంచ హస ర త ధ జ రమ న
ామ వనప ణ స ో ర ాయ
ామదూత సతతం హనుమ నమ || 11

ావ య జనకర క ామభక
ా వల చన

ాల సు ల

ార సగర జట మ క ట
ామదూత సతతం హనుమ నమ || 12
ఆ ాహ
త భం

దన కృ

డశ ప

ాః

హనుమ నుయ

అం క ర ష భగవ హనుమ మ శ
ామదూత సతతం హనుమ నమ || 13

శయ ప నధ ఘ జ లం

పతయం యమభయం భవ ాపసంఘం
దుఃఖ

శయ

శయ షకషం

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 14

భకవత ల

భగవ దయ

న ాం ి ఖల

జ య సు

గ క గ ా సుఖ

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 15
నూ

క భవ ో షచయం మస

ప జ ం గృ ణ సకల ం సు

ాఠయ ా ం

ేవ ప ీద భగవ హనుమ కృ ా !
ామదూత సతతం హనుమ నమ || 16
ాక
ో ా

జనం త

సమ

య సకల

నమ గృ ణ సుగ ణ

వభ ా

ఖల తత సం ా
వ ాజహంసః

ామదూత సతతం హనుమ నమ || 17