You are on page 1of 38

ెల గ జ

COLLECTED BY ENG. MULLA SHAJAHAN

తల ి
" న ా భయంకర న తల ి బధప ను" ె ా డ న
"అవ నవ ను. ఆ తల ి ి మ ల పక ీట ల క ర ఉం క . ను క చూ ాను."
అ డ ామ .

జబ ల
"ఏంటయ ా ం క , షర క జబ ల అస ల క టల దు? మ ను డబ ల ఎక డ చు ా ?"
పం ా అ డ సు ంకట ా టౖల .
" ం ా భల ార ర. సుల క ై తమ జబ ల ం డబ ి ఖర ? అందుక
ే ా ా ఏంట
ట ల దు" అ డ టౖల .

త న ట
" ాళ ప లక ఒక షధం క ట ర . ాప ఎక డ ే సర క బ ా అమ ౌత ం ?"
సల అ ాడ శంక .
"R.T.C Bus Stop ల దగర ట. ా ారం బ ండం ా ాగ త ం " ె ా డ ాయణ.

రమర
ప ా తన ాఫ ను ం , ేసుక డ.
"ఎల ఉం ాప రం?" పలక ం ో త డ.
"ఇప డ ఆ ే ం !!!" ె ా డ ప ా .

క ె ?
"ఏంట ?" ప ం డ బ .
" క స ి ", ె ా డ ఉ ో .
"ఎందుక ?"
" ను ారం ల ప ేయల న "
"నువ ప ేయల వ ెప క స ి ఎందుక ? ను ెప ల ?"
వంశ ారంపర ం
" ంకయ ార ... ఈ జబ ాల దు. వంశ ారంపర ం ా వ ం . ఆప ష ే త ం" ె ా డ
క .
"అమ య ... బ ం ర.అ ే ఆ అప ష ోమ తయ క ెయ ం " ె ా డ ంకయ .

ఏ పక
" ఆ , అమ సూ ా ాంతం, య ే ల ట డ క ంట నప డ ను పక
చుంట వ ?" సు క ను అ ాడ కర ణ క .
" డపక " ె ా డ సు క


" ... ... క స ర ాలనుం . ను ర వట ఒక స ట ా?"
ఐ ో డక అ ాడ తం .
"వదు ా.. ా లక ం ా ఇంట ల ా ఉంట ం " అ డ తం .
"ఫ దు ... రం ద న తర ాత ా ంచుక ంట ను" ె ా డ డ క అమ యకం ా.

పట దల
"పట దల ఉంట మ ి ా ంచల ల ో "అ డ నర ింహం
"అల ా.... అ ే ఈ ా సుల ాల ంద ా ను. పట దల ా సుల ంపం చూ "ం
ఎదుర డ క ాడ .

ర సర సల
"ఏ ట ి ార అంత పం ా ఉ ర ?" ామలమ ను అ ం వరమ .
"ఇ ాళ మ చ టప RTC Bus standల weighing machine ఎ ర ా ణం .......
ఒక ా ఇదర ఎక క డదు అ వ ం " పం ా అం ా మలమ .

death certificate
"మ న ా death certificate submit ే ా మ అమ క pension ఇవ రట. అ ే ో ఇ
ప ణ ం కట ం క ార .
"ఓ.. అల ా... ం గ ం.... ఇంత న ా treat ే ిన క వర ?
"ఆయన అదృషవంత లం .. ఏ క treat ెయ ల దం ... ఆయనంతట ఆయ య ర ...."
భయం
" క , మ ఆ డక ఏ డవ ే ను ంట మ ఇంట బ ెక మ ి ఉంచు ను"
"ఏం.... ఆ డఅ నూ ల దూ ఆత హత ేసుక ంట ంద భయమ ?"
" ాదు..... నను సు ంద ."

ద మ ందు
క ా ి న ి ి ప మందులాప ా ఇ "ఇందుల ా ిన మందు ీ ాల ం వ ం "అ
అ ాడ ాసు.
" ం ెందుకం ?" అమ యకం ా అ ాడ ాప ాడ .
"ఈ ీ ాల మందు ద మ ందు గమ ర . ఒకట ఇంట , ం ో ఆ ీసుల .."

ెక
" ావయ చందం! ఇప ే గ ం ే ె ా ర మ ాళ " అ డ క సుంద .
"ఎందుకం ?" అ డ చందం.
" ీ ంద నువ ఇ న ెక bounce అ ందట" అ డ క .
" ర నయం ే ిన జబ క వ ం " బదు డ చందం.

బ ం
ఒక టబ ం టల జ ర ా ాగ త .
"ఊ ట ... ట .... ెబ క పళ ా ా "అ కల ం అర సు ో వ.
" క బ ం అంట అం షమ ?" అ ాడ పక నున వ .
" ాదం , ను పక ల ఉన ెంట " ె ా డ దంత ధం

ందర ా
క ప ా దగర ట ం సుక ంట డ ా .
" ర ను ాఢ న త లం. ీ ఓ మం త ణ అవమ ంచల ను. ీ ా వ
ే ంచు వడమ ఇషం ల దు. ాబట క ఎం ంత అం ేల ల మల మర ల ే ా"
ె ా డ ా .
"డబ ాస త ర ా అవసరం. ఓ ా ఆ ి ి ప ఇ ా ా? ను ామర ల ే ా" అ డ క
ప ా .
జర
ట ాళ ట అ ిల ా ర . మ జర ాళ నూ..." ాఠం ెబ ం టచ .
" క ెల సు టచ " ె ా డ బంట
"ఏమంట ర "
"జ "జ ా డ బంట

నూ ట - బల
9"నూ టన తల దఆ ి ప భ మ కరణ శ కను వడం వల మనం బ య ం కదమ "
సూ ల ాఠం వ కత ెప డ బంట.
"అ ేంట ? " అ ం త .
" న బల ల క . మ భ మ కరణ ల క ే ాట వర ంట ర " వ ం డ బంట.

జ ి
"ఏమ .... నువ జ ి ౌద ా అమ కదూ?!"
" ాదం .... జ ి చకవ ా అమ "
"మ ం ఫ ా ల దమ ... ామ ా ౖ ే ంట శ ర ావ అ ే ంట, ఇదర ే ిం జ ి క !?"

ాంప యం
అత ా ంట ళ న క త ర . జ గతల ెబ త న త .
"చూడమ ... మ ందు జనం భరక వ ం అతను న తర ాత నువ ను" వ జ గత ా
ె ి ం .
"ఓ ! అందుల ఏ ౖ కర ప ాల ఉంట మనక ెల సు ం . అం ే మ " అన
ఆధు కతరం య వ .


" ా ప ట ఎంత ల ట ా మ ఆ డఏ అనదు. ౖ ా ళ ా ా ీ ఇసు ం . ా
ళ డ ం . బటల ి క ట సు ం ..." ెబ త డ ం మణ.
"అబ ... ఆ డక ద ల మన మ ట" ర ెర సూ అ డ భ షణం.
"మ అంత చ ల అంట మడం కషం క " - అసల షయం ె ా డ ం మణ
నమ కం
డబ సం బ ంక ను ోచు ాలనుక డ హ .
లప ప ం ల క దగ ళ ా "దయ ే ి ల డ , యడ ెయ వదు. తల ప ె ే
ఉన ం ప ం ల"అ ాసుండటం ఆప ే ాడ .
ంట ఒక ఇసక బ ా ద ప ం . అల రం ం . ం సులక ొ యడ.
ా ల సు ళ ంట "హ .... ఏం మనుష ల ఏ .ఈ ల న ం సం ేయడం
మ మ లౖ ం " అనుక డ రం ా.


"ఏవం ో ... ఈ మన ప సంవత రం ం ం . వ ే టప డ పటం . పల ేసుక ం ం"
ె ి ం సుగ ణ.
"ఎందు మనం ే ిన తప క బ ెయ డం?" ద ర సూ అ డ ప .

హ ా మ టల
ాష ప ఓ ాల సంద ం అక ర ల ి ాట మ ట డ త ర. భ ష త ల ా
ా ాలనుక ంట అ ెల సుక ంట ర.
" ను క అ దలక ఉ తం ా ౖద ం ే ా" అన డ రమణ.
" ను ఇం ర ౖ ే ా అ వృ పధంల సు " ె ా డ ం
" ను మం త నవ . చదువ క న బ ధ యత న త వల ిలల మం రలగర ం
ేశం బ గ పడ త ంద ర హ ార " అం ప.
"మ ను ?" మ నం ా ఉన హ అ ార ాష ప
" హ ా మ టలను జం ే ందుక వంత సహ ారం అం ా" ప ి ఓర ా చూసూ ె ా డ
హ .

క ం
"క ంట , ాం క లక ం అం కట అన య ార వంట ఎల ేసు ర
ాంత ?" ఆశ ర ం ా అ ం ర ంట అంజమ .
"ఆయన photographer క .
Dark roomల ప ెయ డం ఆయన అల ాట" ే క ా ె ి ం ాంతమ
ప సకం
"అ ేంట ... ండూ ఒ రకం ప స ాల ందుక వ ?" అ ాడ ప .
"ఈ ప సకం ే ల ఉంట సగం ప ల ా ౖ నట అ ాసుం . అందు ండ ను" ె ా డ .


డక న " న నువ ఈ ఎప డ వ ?"
" ను ఈ ఎప డూ ళ ల దు. అ క ఆ సం ేహం ఎందుక వ ం ?" ఆశ ర ం ా ప ం డ
న .
"మ మ ఎక డ నుం సు వ ?"

english medium
"బ బ ఏ ర చూ ించు, అ, ఆ.. అను" అ డ క ామ .
పక ఉన ామ తం "మ ాడ english medium అం అ, ఆల ావ " అ డ క


" క ార ... ఈ మధ స ా ద పటడం ల దు. మం మందుల ..." అ ాడ ధ .
"చూడం .. ద పట మం ా వరణం అవసరం. చక తట పర ప , ఎ ె న ండ,
సుగంధభ త అగర బ గల , లంరంగ ాం బల , ట లక మం క ను సుక ంట ద
నంతట అ ే వసు ం " ె ా డ క .
" ా ఆ ీసుల ఇ వసత ల ఏ ా ట ేసు వ ల ా ే క ..."సం ేహం బ డ
ధ .

అచు
" ా ళ నుం క తల ాసు న ర క . ఇప ట ఎ క తల అచు అయ "అ ాడ
మర .
"ఓ! ఇ !" తల ంట కలను చూ ిసూ ెప డ ా ా ావ.
"ఓ అల ా... ం ?" అ డ మర .
ఒ పశ
Railway station లల ,Bus stand లల ఇదర చ ాళ క ి , ఇదర ా ఇం ర
క ి అ ఒ పశ . ఏంట ?
" ఏ ా ాం?"
ాయ ా భవ
" క ల ాలం ాట బత ాల ఉం క .ఏ ట ెబ ా?" అ ాడ ామ
" ేసు ం " సల ఇ డ క .
"అల ే ఎక వ ాలం బత క ా?" ఆశ ర యడ ామ .
"అ ేం ల దుల . ాక ే అప డ ాలం రం ా గడ సూ ఎక వ ాలం బ నట అ ిసు ం " అసల
సంగ ె ా డ క .
ిగ
" ిగ ల దటయ క ? క రల తర గ త ంట ల ె ంద లవ ా ాలంట ా? ఆ మ ట
అన క ల వ ందయ " అ డ ఆ ీస .
" జం ా .... జం ా ల ె ం " నయం ా అ డ రం ా ావ
" ల ల ర ....
గత ా క సంవత ాల ా క రల తర గ త ను. ఒక ా క క క సం ర క ెగల దు.
అండ ాం " ఇం ా ద ాఅ డ ఆ ీస .
మం దంట ఏ ?
తన ర ల ా ల ండ ా ాలంట బజ ర డ ామ .
యజమ ా ల ండర చూ ిసు ంట ప వదంట .... "ఇం ాస మం వ ం " అంట డ.
" దృ ి ల మం దంటఏంట? " సుక ా అ ాడ యజమ .
"అంట...... సూ ల క లవ ల బ ా ఇ ే ల ఎరరంగ గళ ఎక వ ం "

మందు
ామ ావ ప బ మందు గ డ . షయం ఏ టంట ప ండ ా సుల ఆర ే ి
పక పక ట క ,ఒ ిప ఒక ా సుల ం ,మ ిప ం ో ా సుల ం గ డ . ఈ తతంగం
అం ల ల నుం చూ ిన సర ఆనందం ఉండబటల క ఒక ామ ావ అ ాడ .
" ను ఎప డూ మందు త డ సుబ ావ స ి ా . పమ దవ ాత అతను
చ య డ . అత జ ప ారం ఈ ధం ా ఎప డూ ండ ా సుల గత ను" ె ా డ ామ ావ .
ంత ాలం తర ాత ఒక ా సు మ త ఆరర ెయ టం దల ట డ ామ ావ. ఈ షయం
గమ ం న సర ామ ావ అ ాడ "ఏంట ా త ప ామ య ా?"
"ల దయ ను మందు మ ాను" ె ా డ ామ ావ .
ఇచ ట డ క ల అమ బడ ను
ద ాబ దుల ఈ మధ ఒక త mall ె ర . ఇచ ట డకల క అమ బడ ను అ
పకటనల ఇ ర (అవ ను స ా న తల ి మ ల ల ా ). ాక ే షరత ల ట ర,
అ ఏ టంట:

· అమ ల మ mall ఒక ా మత అనుమ ంప బడ ర
· డకల ా ా , ర చుల , అ ర చులక తగట ధ అంతసు లల
వ క ంచబ ర. ఏ అంతసు ల డక ౖ ర ఎను వచు ను. ఆ అంతసు ల
నచ క ే ర మ అంతసు ళ వచు . ాక ే ర న ావట అ ా రమ
ల దు, వ అంతసు నుం బయటక వడం తప .

ఇ ే ో బ వ ం ే చూ మ ఒక అమ mall వసు ం . అంతసు ల ా ా ఈ ధం ాసూచనల


ఉ .

దట అంతసు: ఈ డ క లక ఉ ో ాల ఉ . ర ను బ ా చూసుక ంట ర .
ండవ అంతసు: ఈ డ క లక ఉ ో ాల ఉ . ర ను బ ా చూసుక ంట ర , ిలలను
ార .
మ డవ అంతసు: ఈ డ క లక ఉ ో ాల ఉ . ర ను బ ా చూసుక ంట ర , ిలలను
ార . మ య ళ ల అంద ాళ .
అదు తం!! అ అనుక ంట ఇం ా ౖ ఎల ఉంట ం ో అనుక ంట ం ఆ అమ .
ల గవ అంతసు: ఈ డ క లక ఉ ో ాల ఉ . ర ను బ ా చూసుక ంట ర , ిలలను
ార . మ య ళ ల అంద ాళ . ఇంట ప , వంట ప ల క స య పడ ర .
"ఆ !! ఈ mall ల బ వ ం .ే ఈ అంతసు ల క ావల ిన వర డ ొర క డ అ అనుక న .
అల అనుక న మర ణ ఇం ా ౖ ఎల ంట ాళ ఉంట రబ !! అ అను తర ా
అంతసు ళ ం ".
అక సూచన ఇ :

" క ి ఈ అంతసు ేర క న ా సంఖ : 61,397. ఈ అంతసు ల డ క ల లర .

ఆడ ాళ ి ంచడం అ ాధ ం."
మగ ాళ క మ త
ఓ కం ల అందర మ ాళ ను, అందు న ాళ క ేసుక ంట ర . ౖ ా ఆడ ాళ
అర ల ాదంట ట ి ష ల ాయడం మం పడ మ సంఘ ల ధ ా ే ా . అసల షయం
కనుక ంట ఆ కం యజమ ఒక మ ళ. ఈ షయం ె ిన మ సంఘం తల మ ంత పం
క ం . ఆ యజమ ఈ ధం ా పం ా ప ం ర "ఒక మ ళ అయ ం ఏ ట ట ి ష ?"

"అబ ... మ ప ల దం . ఇ ఇప ప ే ౖ సు న కం . ె ే ాళ , ఆ ే ా త ణం
ాటం ే ాళ , ప ఎదుర రగ ాళ ా ా మక.అ టకంట మ ఖ ం ా ఆ ీ అవ
అ ా త ణం ఇంట ల ించక డదు." అసల షయం ె ి ం అ త.

ం ో ాహం
సు క ఇంట ల టం ా మల ప చయమ ం . ా ద ర చుల , అ ర చుల క ి
ప చయం మ ా, మ ాజ . ఒక ండ లల ాప రం బ ా ా ం . ఆ తర ాత
సు ె ిన మల ఇంతక మ ం ే ాహం అ ంద . తనక సం జ ంద ర ా డ
సు .
ర ల సు జ ప ంచ ా ాడ :
జ : ఏం ేసు ంట వ?
సు : ను డ ార .
జ : Football, hockey, basket ball, volley ball,కబ ..... దల ౖన ఉ క ,మ
ఏ డ?
సు :
జ: ల ఏంట? bowler, batsmen, wicket-keeper??
సు: bowler
జ:bowlingల - fast bowler, medium face, slow, spinner ర ాల ఉ ామ
ను ంట?
సు : spinner

జ: మ అ ే కదయ ాబ . Spinner ే ఎప డ త బం ొర క త ం ?
అర ప
" ా అ చుట ల ా ?"
ా అ ం క త ర
"అవ ను బ " సమ డ తం .
"మ ాళ ాలంట?" అ ం క త ర
" అమ అర ా " అ డ తం .

క ర
"ఈ ఇంట బండ ాయ క ర ే ార కదూ వ ?"
"అ ! అంత క క ా ఎల ెప గ ార ?"
" ా మ ొ ో బండ ాయల ఎవ దంగ ధవల సు "

ఉండను
"అయ ార ... ఇంట ఇక ను ప ెయ ను. ప న అమ ార ఊ ట సు ర"
ె ా డ క .
"అబ .. ఆ మ తం మ టపడల వ ా?" స ెప బ యడ యజమ .
" ం ఖర ం ... ఆ ట పడ ఆ డ గ ?" ళ అ డ క .

న - ద
" ర చూ ల న లయ ా ఉ ర. టక ెయ గల ా?" సం ేహం ా అ ాడ క ంట .
"ఫర ాల దు. సు ప ర ట ను ద ల యర వ ను" అభయ డ లయ .

number please
భర సం ఆ ీసుక ే ిం ధనల . " ం ెం మ ఆయను ిల ా ా?" అ ం ఆప ట .
"number please" అ ం ఆప ట .
" ంబ ట బ ంద. ప మం గ ళ నుక ా?" క మం ధనల .

ా ా నం
"ఏమం ... న ఎ కల కప లర ాయల పట ర డ మ ర. ఆ ల
అ మ ఆ ఊసు ఎత ల దు" మ ా అన ాల .
"ఓట సం ఎ ా ా ల ే ా ం. అవ ర సు ా ఎవ ాల ?" అ ాజ య యక డ .
చు
" ా .... ా ... ంట అమ ా గ ల గంట ా బయటక ావద ెప మ
ఆ ీస సు ర " కం ార ా అ డ కృష.
" ఆ ీసర ా మ అమ ం భయమం ?" అ మయం ా అన ాధ.
"అబ ... క ె యదు. మ అత ార చ యర ె ి న టనుం లవ ల ఉ ను" షయం
ె ా డ కృష.

Blood circulation
"చూడం .. ల లట టౖ .జ ా నుం ె ి ం ం. ఇ సుక రంట blood circulation
ెబ క రగతం " ెసు ల చూ ిసూ ాపతను క త ె ా డ.
" ట ధ blood circulation ఎల ర గ త ం " ఆశ ర ం ా అన క త.
" ాదు . ర చ ాల ల క ాళ " ె ా డ ాపతను.

ందర
"మనమ మం అంద ా , ె ేటల గల ా , ఆ ి పర వర ా
ే ాలనుక ంట ను" ర ె ా డ ామబహ ం.
" జం ె ా రం ఈ షయంల మ తం మ న ల మనం ందరపడక డదు" ె ి ం ర.

ఇదర ొంగల
ఇదర త ల పం ెం ట ట ఆడ త ర . ఆట వ క బం క ించక ం
ం . ా ప ాక- "బ ల దు ాబట ఆట ా "ఓ ట న ామ .
"ఇ ొ ం " తన జబ ల బం ప ే ిఅ డ మ.
"బ య ౖర ాయల సం నను సం ే ా ా?"
" జం ా క ొ ం "
"ఎల ొర క త ం ? ను ద ల ంట?"

"మన ప ంట యనను చూడం , రవ ల ట డ" ా ంప ా అన ాణ.


"అ ేం ద ప ? ఆ డ ఒప క ంట నూ డ " దవ ల చప సూ అన డ భర.
మ ాడ
"నువ మన ంట యన అంత ీ ా మ ట డటం క నచ డం లదు" పం ా అన డ
సు క ర .
"ఏం? ర మ తం ఆయన ఆయన ర అంత ీ ా మ ట డటం ల దూ?" అన ర.
" ం? ను మ ాణ"
"మ ఆయన మ తం మ ాడ ాదూ?" అన ర.

ంగం మ వ - మ త ప
ాసంత జ రం ా ఉంట క ద డ ంగం మ వ.
క మ తప ే ంచుక రమ ా ల క డ. తన వంత సం చూసూ ంట పక ఓ
వ ఏడ సూ క ిం డ

"ఎందు డ సు వ " పలక ం డ ంగం మ వ.


"Doctor నను రక ప ే ంచుక రమ ర"
"అ ే"
"రకం సం సూ వర ర. ి ా ఉన "

అం ే.... ల నుం ఒక పర గ న బయట యడ ంగం మ వ...

Disturbance
ఆసుప ల ...
"ఏ ర ె ల క బ ా జ పం " అ డ Doctor. Patient అల ే ాడ .
Doctor చక చక మందుల ా ి డ.
Patient ా -
"అ ేంట Doctor, Patient ర ెరవమ , ల కజ పమ అసల అట ి చూడక ం
prescription ా ార ?" అ ాడ junior doctor.
"అల ెయ క ే patientల ఆ మందు ట? ఈ ట క ే ?బ ాప ేసు ం ? ల ంట
ి పశ ల సు ంట ర . అ క నచ దు" నవ త ెప డ senior doctor తన అనుభవమం
రంగ ం
ంగం మ వ - ి మ ticket
ంగం మ వ ి మ డ . Tickets సం క ల ల డ.
అత మ ందున వ ట ట సుక ంట డ.
"Golden circle tickets అ య . Diamond circle మ త ఉ " ె ా డ ి మ

"స .. diamond circle ఇవ ం "
ఆత ా వ ....
" గ tickets అ అ య . Only balcony"
"స balcony ఇవ ం "
ఇప డ ంగం మ వ వంత .
"house full" ె ా డ వ .

"స ... house fullల ఇవ ం " ె ా డ ంగం మ వ

ఏ ో ఒకట
ఏ ేళ ాస ీ య ా బమ ం
"ఏం ే సు వ ?
ా" అ ాడ న .
" బమ సు ను న "
"అబ గ "
ా పట ...
"బ మ బ ా ావట దు న " ె ి ం ాస .
"స ల . వ ల "
" క ట ి, అ ంద ా య ?"

కర వ
"ఎక డ? ఎక డ? అ పమ దం జ ం ెక డ?" ౖ ంజ ద నుం అ డ ఆ ీస .
"అ పమ దం ఏ ల దండయ . దు ట ం పంప ల ళ ావడం ల దు. ళ సం అల ి ం.
తల ఒక ం ెడ ళ ి ప ణ ం కట ం బ బయ " ం ెల చూప త అ ర అక డ న
వందమం మ ళల
ఫ తం
ర ను ఆశ ర పర మ ఆ ప ట ంట వ ే ల ాఓ రక ాల క ట డ సం .
ర ఎం సంత ిం ం . ాఢం ా మ దు టం .
"ఇ క ాస క ట డ ా? క టౖమ న ప ే" మ ండ రల భర సూ అం .

ీ య
"ఈ మధ వసు న ట ీ యల చూసు ావ ?"
"అబ ... ఈ ీ య సు ం . ాసవ త ఎం ా ఉం "
" ాసవ తమ ? ఎప డ దల ౖం ? ఏ నల వసు న ? ఎ గంటల సు న ?"

సులభం
" ఆ డ అల అప ల ప ల ేసూ ామ ను ంట ంట మ ందుఏ ే బదుల ఆ స
ెప వచు క ?" అ డ నర ింహం.
"ఆ క స ె కంట అప ల ాళ క స ెప టం సులభం ా నర ింహం" గ ల ా అ డ ందం.

పభ త ం ఎల ప ే సు ం
ఓ ాంతంల ొంగల ఎక వ ా పడ త ర ారల .గ ీ సం night watchmanను
య ం ల పభ త ం ర ం ం .

· మ watchmanku ఉం న అరత ల ట? ప గంటల ?ఇ ల ఖ ార


ే ందుక ఒక commitee ార
· ఇక watchman తన duty స ా ర సు డ ఎల ె య ? అందుక ఒక
superviser ార .
· మ ద త ల ఇ ా క ? ఓ accountant మ య time keeperనూ ట ర.
· ఇంతమం పర ం ల ంట ఎల ? ఓ officer ార .
· ఆ officer ఒక personal secretary, ఒక boy......
· ........

ా చూ స budget ప తం ా ం .ఉ ాల త ం లన ఉతర ల రక
watchmanను ల ం ర.
ాత
"అయ ఇప డ ర పగల ట న ా సుఐదు ల సంవత ాల ట " ల మ డ మ యం
ఉ ో ా ా ావ .
"హమ య ... బ ం ర ఇం ా త ే న భయప చ ను" ట ర సూ అ డ ా ా ావ .

ఉ తం
" క ార ... ను ల ద ా నం .... ర నంత ీ ఇచు ల ను. ఎట క ౖద ం
ేయం బ బ ... ా ంతం ను ౖ ా ప చు కం క ట ంబం అంతట ప ే ి డ ను"
నయం ా అ వ .
"స ... ఇంతక ను ంప ేసు ంట వ?" అ ాడ క .
" ాట ాప నం ... శ ాల తగలబడ త ంట ను" అ డతను.

చండ ాసనుడ
" ను చండ ాసనుణ, ఏ న రబ ట నూ స ంచల ను. న ర ా ీల పంచ ర తక ిం .
ంట దవడల ా ం ను" అ డ దంబరం.
"నువ ల అదృషవంత గర . క ల మం కలల వసు ంట " తల దబ ి
తడ మ క ంట అ డ ార .

గ ల
"నువ ప అమ ఏ ార , సు ళ క ం గ ల సు 'I Love You' అ
ెబ ందుక ?" సం ేహం ా అ ాడ ఖ .
"గ ల అ ే ెప ల సు వ ల ాదు క " ె ా డ ా

యన
"అమ న ఆట దుక ం మ ?" ి ం బ .
"అంట ఏ ెయ ?" అ ాడ చంట.
" ను ౖగ ే ా ను, మనసుల ఏమ ం ో నువ ె ా "
" మనసుల ఏమ ం ో ల ెల సు ం ?"
"భల , ాత క నువ స ా స వ ".
ిట ాయం
ామ సర ా ేపల పట డ. ాన ఒ క చూసుక ంట గల అవసర న ఎరల
సుక ావడం మ నట అర ం .
దూరం ా ఓ న ిట ఎరను ంట ండం చూ ాడ . ఒడ ప ా పట ి మ క న ఉన ఎరను
లక డ . ాసంత ఆల ట దగర క డ ను బలవంతం ా ి న ట అ ిం ం .
తన దగర న ీ ాసంత పట ం డ . ం తన ీ ం ల ా ీ ా ేపల
పట ందుక ఉపక ం డ.
ా ా ాక ఎవ నక డ సు న ట అ ిం ం . న చూ అ ే ిట....
మక నమ మ డ ఎరల !!!!


" క ప మం ిలల ప ట న తర ాత ె ిం మ ఆయనక ద మఅ బ ా లద "
అం కమల
"ఇం ా నయం మ ఉంట ఇం ా ఎంత సం న గ ం క ో" అం ా ణ.

లవ
"ఈ సూ ల క ౖ ద వసు ంట ల గ ం ా. చ ే ా . ణంల ాణగండం త ి ం " ిలల
ె ా డ టచ .
"అయ ... ఎంత ప జ ం ా .... మ క లవ గం ణంల త ి ం " రం ా అ ర
ిలల


"ఏ టయ ా , ఆ ీసుక ఇంత ల ట ా వ వ ?" పం ా అ ాడ ఆ ీస .
" ద ల వటం ఆలస ం ా " ేత ల నల ప క ంట అ డ ా .
" ా ! ఇంట దగర క ద త ా?" ఆశ ర ం ా అ డ ఆ ీస .

సమ ా ?
క దగ ఓ గ బత డ . " క ... క ల ల నుం నలత ా ఉంట ం "
"అల ా?.. ా అ గ ల ణల క ించడంల ,ే బహ ా ఎక వ ా గడం వల ా చు "
"అ ే ర క ఉ ా? మత ాక వ ా ల".
లం
బసు ం . హ ాత ా కనక ావ క ట డ.
"బ బ .. పర ం . ప లర ాయల . పర ా వంద
ర ాయ ా ను" ఏడ సూ అ డ.
" ఐ ొంద ా ను" మ వ అ డ.
" "
" ండ ల ..."
" లగ ల ..."
"అసల వ ఇవ క ంట తం ా" అ ొక పయ ణక డ ల క కర చుక ంట .

క చత ర డ
ెక సం ిలలను క దగరక సు ర దంపత ల . భర ఒ ల ిల డ డ, ర ఒ ల
ా .
"బ బ " చూసూ అ డ క.న ఊర క న డ భర.
" ాప ల మ దు ా ఉం " ె ా డ క .న ఊర క ం ర.
"వ నప ా ఇల మ దు ా ఉ ర ెబ రనుక ంట" అ డ భర.
"ల దు. జం ా క న ఏ ెబ ను"
"నచ క ?
ే "
" అంట ను"

అందం
"ఏంట ధవ ప , అడ క ా వ ర ా , ం ో ా ర . నువ ప ర ాయల ా ంట?"
పం ా అన డ భర.
"నువ అచ ం రంభల ఉ వ అ డ ాడ . ా ళ నుం ాప రం ేసు ఎ ై ఈ షయం
క ట ా ర ? ఒక ా చూడ ా గ ం డ ాడ " అ ా శ .


" ల ప ఒక ర ఒ ాం ... ఒ హ ... ఒ ఝ ల బ ా ా " ఆ శం ా ాఠం
ెబ త డ మ ార .
"అంట మందరం ాల ఉ ే శ ం?" ల పం ా అ ా ో .
అపరకర డ
"అయ .. ర సత మ . ఈ చుట పక ల ప ామ ల ల ధనవంత ల ర. ర అపర
నకర ల , ే ఎమ క ల క ం దనధ ా ల ే ార ల మం ె ా ర . అందువల ఆశ
ల దూరం నుం వ ను. ఏ ై ాయం ే ి ప ణ ం కట ం " టశ ర డ ా త
ర ట క డ.
"ఓ న ాయం ెయ ం . ర ంట అవ ఒట ప ార ారంద ెప ం " అ
టశ ర డ

మ న ిక దన
"మ న ిక దన తగ tablets ఉ య uncle" shop అత అ ా ో క ాడ .
"ఇ బ బ .. ఈ ళల ండ సుక ంట ఎల ంట మ న ిక ద ౖ టకల మయమ త ం "
ళ సూ అ డ ాపతను.
"Thanks uncle" ళ అ డ క ాడ .
"ఇంతక ఎవ ెప ల దు?" అ డ ాపతను.
"మ న . ఇ ాళ progress report చూ ిం , వ ా" డ క ాడ .

" ద" Family


"మ ల ద Family అంట న ేసుక న తర ాత ె ిం స యమ " రం ా
అ డ మ ల ావ .
"ఏ ం ాళ ద ా ా?" అ ాడ మణ.
"అం ే ాదు, ఆ క ఆర గ ర అన ల , ఏడ గ ర ెల ళ , అమ మ తయ , బ మ అట అందర
ఒ Familyల ఉంట రట" ర మన మ ల ావ .

ఏడ ప
"ఏమం .... ను చ ే ఏడ ా ా?" ారం ా అ ం ర.
"హ ... ఇప డ నవ త ను గనుక స జ ..." అ డ భర.

ా ారం
"ఏంట వ ... ఈ మధ వ ఇంట బ ం పంప ంచుక వట ా?" అ ం ాంతం.
"అవ ాంతం. ాల ా ారం దల ట లనుక ంట ం" ె ి ం కనకం.
అల ాట ర ాట
"ఏవం ... టల మం గదుల ఉ య ?"
"ఉ యం "
"మం ట ి , ా ీ..."
"supply ే ాం ా "
" జనం అ ...."
"supply ే ాం ా "
" ా ాలంట మందూ..."
"supply ే ాం ా "
" గ ... అ ే ఒక ర వ ం ."
ర ల ోమల య?
"ల వ ా .... supply ే ాం ా"
జ పకశ
"బ బ .. ’జ పకశ ట ంచు వటం ఎల ?’ అ ప సకం ఉం ?" అ ాడ ామకృష ప స ాల
ాప ల .
"ఉం ా ... నూట ఇర ౖ ర ాయల " అ డ ాపతను.
"Thank You" డబ ప సకం సుక ళ డ ామకృష.
"Excuse me sir... చదవనప డ ఈ ప సకం ందుక " అ అ ాడ ాపతను.
"What?.. ను చదవ ? ఎవ ా ర ?" పం ా అ డ ామకృష.
"ఇ ే ప సకం ర గతంల లగ ార ర !!!" గ ర ే ాడ ాపతను.
మ ందు ా
"ఆఁ..... ఏ ంకట ! ా ఎ ైం . అసల త ాప న ా . ఇంట ల ించడంల ?
ఇం ా ప ేసూ ఉ వ ?" చు ల ాఅ డ officer.
"ఏం ల దు ా . మ ఆ డ క ఉ ో గం ేసు ం . మ ందు ా ఎవ ే ఇంట ేర ాళ వంట
ేయ " రహస ం ె ా డ ంకట వ .


" మధ దస ా పటడం ల దం " Doctor అ డ సూ బ బ .
"ఏ ై government ఉ ో గం సం ా ంచం . సమస ర త ం ." ె ా డ Doctor.
మల ప ల
"ఏంటమ ఇ ? కథల ప ప ాల నూ సూ ట మల ప ం , ార మల ప ం ,
అతను మల ప ాడ ల ంట ా ాల క ిసు న ?" రచ సుల చన అ డ ఎ ట .
"అ ేంట ా .... కథల ఎ మల ప ల ం ల క అ ర ?" కళ ాలం స
ే ూ అన
సుల చన.

డం
" ను ప ఉదయం, ాయంతం ండ ార డం ా ను. మ నువ ా సు క " అ ాడ
ంద ావ .
"ఓ నల ,ౖ ఏ ౖ ార " ె ా డ సు క .
"ఏంట... అ ా ా... ి ?"

" ాదు ా... ఈమధ ల ా ే ాను"

ందర
తనక ందర ా ెయ మ , ల క ే ఎవ ౖ ల న అమ warning ఇ ందం "
రం ా ె ి ం అన ప ర.
"అప ే ఏం ందర ?" ఆశ ర ం ా అ డ సహ ేవ ావ .
" బటల త వడం ల శమ ా ఉందట" ె ి ం అన ప ర.

ర ంచం
గం ట ెర వ దగర - "ర ంచం ... ర ంచం ... మ అక ళల మ ం "ప ం ేళ ర
కల ట డ.
ంట నల గ ర య వక ల ట ల దూ ఒక మ సలమ ను బయటక ె ర . ఎంత
అక య క ించల దు.
" ా బ బ .... బ మ ను మ త ర ంచగ ాం. అక క ించల దు" రం ా అ ర య వక ల .
"Thanks uncles.. మ ం మ బ "అ డ ర .
య వక ల ెలమ ఖ ల ార .
ఉత ాల
" వలం ఉత ాల ాసూ బత క త ?
ా ఉత ాల అంత ల ౖన ా? ఏ మ గజౖను క ?"
క త హలం ా అ ాడ ఆంజ య ల .
"అవ ను. డబ పంపమ మ న క ాసూ ంట ను" బ రం ా ె ా డ రమణ.
( ాస modern ా ...
"ఏ ట వలం computer ద బత క త ా? బ గ ల వ ా ాసు ాఏ ?"

క త హలం ా అ ాడ ా .
"అవ ను. డబ online transfer ెయ మ మ Daddy E-mail పం ిసూ ఉంట ను" బ రం ా
ె ా డ అర ంద.)

నగదు
" ా .... ఈ షర గ డ సు . అస ల నగదు" ను చూప త అ డ Salesman.
"గ డ ల బగ ం . ా వదు ల" అ డ అ ా ావ .
"అ ేం ా .. దఖ ేం ాదు"
"ఖ దు సంగ ాదు. క ండ టర ల. ా నగదంట వ క ! ఎల ం ా వ ?"
అ ాడ అ ా ావ .

వయసు
"అబ ... క ావ జం ా ధన ంత . మ ఆ డ బద ా , ఆయ ా ఒక ెబ క ట డ"
సం షం ా ె ా డ దంబరం.
"ఏం మం ేం?" క త హలం ా అ ాడ ఏ ాంబరం.
"వయసు ర గ త న క . అందు అలసట అన డ . అం ే! మ ా ట నుం నల గ ర మనుష ల ప
చకచక ేసు న " అన డ దంబరం.

అనుభవం
" న ఒక ప కల కథ చ ాను. కంట ర న ా అనుభవం మ తం ద " ట
రచ త అ డ ాట రచ త.
"ఏం అల అంట ర ?"
"ఏం ల దు. ను మ ౖ సంవత ాల ట కథల ా ీ ే ర ఏ ౖ సంవత ాల నట కథల ా ీ
డత ర ."
బర వ
Doctor వదక పర గ వ డ క ా .
"dcotor.. doctor... ప ాయంత ం ఆర గంటలల ా ను క సం 20 ల ల బర వ ర ా .ఏ ౖ
మం మందుల ెప ం " ప త అ డ.
"ఇ ేంట క ార ... అందర బర వ తగ మందుల సం వ ా ర . ర ర ాలంట ంట?"
ఆశ ర ం ా అ డ doctor.
" వం సంస ార ప క స నం ే ిర ా ణల తల రం త ా రట" ె ా డ క .

నువ క న వ - ర క త
న ...

గర ేసు వ వంశం ఇ ....


ట వ ద ద డల ఇ ....
జ ల ం ించ క మ న ి మల ....
మమ భ ంచ ా తల ....
ఏ ేసు వ జయ ాం ....
మల మ తను వ బట ల ....

న ....(ఏడ ప కళ )
టక బ ం ఉన అ ా బ వల ....
అడక ం ి ఇ ....
ఎల ంట మల ి భ ం ే అ మ నుల ....

వర ....
ా తల ాల య గ ....
ా ఎందుక ఇంత ందర ా చ ....
అ నువ క న ....
నువ క న వ - ర ా రన
ేవ .....
ఓ మం ేవ .....
నువ క ా అవ
· జ ఇ .....
· గ డ ంబ శంక ఇ ....
· బల ఇ .....
· బం ారం క ఇ ....

ఇల మన ల ఉన ఏడ గ ర ల ఇ ా వ .....
అల మన countryల ఉన 150 మం ల ....
అ ే ే పపంచంల ఉన ????? - క number correct ా ె యదు.....
ఎంత మం ఉంట అంతమం ఇ flops ఇ ా వ
అంట as it is ా ఇ flops ాదు...
ాళ ఏ ి మ ఆ ి మ
· ా
· అ
· మ
· ౖ కడ
· కమ ర డ
· ....

అల ఇ ావ ర క ంట ను.....
నువ ఇ ా క ెల సు....
ఎందుకంట... basically you are GOD....
you are very good GOD....
అం ే....That's all....
ా రన అంద ం ెం త ాఅ ిం చు ....
ఇంట ాడ
లకజ స ం ె ా ద మం ప త డ జగ ధం "ఏం జ ష మం బ ంద! త రల క
ఇంట ా న ర . సంవత రం ాల దు స క అప ల క ౖ ఉన ండ ఇళ ల ఒక
ఇల అ యవల ి వ ం "అ డ.
"మ ం మం ! ఇప డ ర ఒక ఇంట ా క ! జ ా డ ం?" అ డ జ ష డ.

coffee
"ఏంట? మ మ ల ా ీ ండ ర ాయల . ష ా ీ ఆర ాయల ? ఏంట ష ?" సర
అ ాడ సుందరం.
"అత ా ంట నప డ క దట ా క ీ ఎల ఇ ా మ ష ా ీ ఎప డూ అల ఉంట ం "
ె ా డ సర .
అల ాట
ఆర ద, మ ళ ప ఒక కర ఎదురయ ర .
" ిగ గడం మ ాను" అ డ ఆర ద.
"అ ేం ద ప? ను అల ల ార మ ాను" అ ర మళప .

ఇల ఇల ల
"ఏం ీ ాం. న ఇంట ళం సుం . ఇల మ ా ?
ా " బజ అ ాడ ాజ ాం.
"ఆ.... అ ేం ల దు ా! ఎ ళ అ ే ఇల , అ ే ఇల ల" నవ త అ డ ీ ాం.

ెల ంట క
"ఇ ాళ వంట నువ ే ా ా అమ ?" అ ాడ డక.
"ఎల కనుక వ ా?" అ ం త .
" రల డ ాట ెల ంట క వ ం . బటతల క " ె ా డ సుప త డ .

Biscuit
" ధ ా.. దున ... దక ప ేళ వ . ెల biscuit న మక ఇ ద నువ
ంట ి సు ా? ధ ా ా చూడ , ఆ రం ె మ ందు ిలల తర ాత ను
ంట ం " టంక ను మంద సు న ాజశ .
" ా ఎం త కల.అ ౖ ే నూ తం ె ఇ ే ా "అ డ టంక .
నమ కం
"ఏదమ .. ఈ బ ద పడ .ప ే ా ను" అ డ క మన ధ ావ .
"మన ాట న క ఉంట బ గ ంట ం క ..." అన ా శ .
"అ ేంటమ .... ద నమ కం ల ?" బ ధ ా అ డ క .
" ద ాదం . బయట న మ ఆయనక ద నమ కం ల దు" ె ి ం ా శ .

రచ
" నవల లగల ావ 20 సంవత ాల పట ం " ె ి ం రచ ామ .
"అబ .. ల కషప రన మ ట" అ డ లఖ .
"అవ ను ాయడం ారం ల అ ం . Publisher తక 20 సంవత ాల పట ం " అన
ామ .

బల
దస ర ద ంసుడ రద వరం ల క ర ా ేసు డ. ఓ బ ల డ వ నమస ం డ.
" భమసు.. ఏం బ బ దస రం ర క ంట ా? లక ల గ వందల త ం " అ డ రద .
"ల దంక .. బల ఎంత ప ఊ ా వడం ల దు. ం ెం ా ఊ డ న వ ను"
అ డ.

అ పమ దం
ఒక ద భవనం మంటల ఆహ ై త న . అ ా ావ అట ా ళ డ.
"అ ..... అ ... ఆ భవనం అల ా త ంట అల ద ం చూ ా ంట. ంట Fire station
phone ెయ ం " అ డ.
"ఆ ా Fire Stationఏ య " బదు ోఆ ా .

ా తల - మ,
"ఆలస ం అమృతం షమంట?"
"త ర ా ంచు అ ".
"మ .. న ప నమంట?"
" ాస ఆల ం ేసు అ ".
బధ
ఫ ా ఇంట డ పర శం.
"ఏంటం .... ా ప ండ ం . ౖ ా మన . ఇల ంట" పం ా అం అం క.
"అవ ను అం ... ఆ బ ధను మ వ ఇల ను" ాల క లబడ త అ డ పర శం.

చూసూ
" ిగ ల ధ ా! ఆ ఎదు ంట అనూ ాధనుచూడ . 95 percent ెచు క ం . నువ మ ట వ.
అసల అనూ ాధ...." డ క ద కలసు డ దండం.
"ఎందుక ప ార అనూ ాధ, అనూ ాధ అ జపం ే ా వ . ఆ అనూ ాధను “చూ ి చూ ” ఈ గ
పట ను" ె ా డ డక.

ల ంఛ ల
"అల డ ార .. కట ం షయం క ం ాబట ల ంఛ ల షయం మ ట డ క ం ం. Scooter,
Colour TV, ఇ ా లనుక ంట ం ఏవంట ర ?" ాబ అల అ ాడ ామ ధం.
"ఎందుకం కల ంట వదు. ఒక washing machine, ఒక grinder ఇ ి ంచం ల. క
ప తప త ం " అ డ “మ ందుచూప ” ాయణ.

ఆట ాడ
"మం ఆట ాడ అ ె ి ే ఏ ో ద player అ ె క . ా ేసుక న తర ాత ె ిం "
రం ా అం సుమలత.
"ఏ ం ? మ ఆట ాడ ా అతను" అ ం ే .
"ఆట ా ే.... ల బమ ఆ సు ంట డట పల ట రల.." ఏ ం సుమలత.

దగ
ాఘవయ అర ా ల ప తం ా దగ త డ.
అరగంట ప ద న తర ాత ర క మం ం .
"అబ బ ... దగ నల క త ను" అన .
"నను మ తం ఏ ేయమంటవ . ఇంతకన ద ా దగటం వల ాదు. ఖ ఖ ఖ ...."
ప ా ీ
" ను ప ా ీ త ల ా ను" ప ెప క డ ాజ తన Hi-tech lover .
"ఏఁ.. న క ఏ అమ ంచ ఇవ ?.... త మ ందు enter
అవ !!!?" అంట అనుమనం ా అ ం Hi-tech lover.

ామ సు
Teacher : ామ సు అసల ంట ర !
ర :అ ార న teacher.

చదువ
ఇదర త ల ర మల ఘ డ దన ళ ంట ఒక ప ఎదు ం . ఇదర వణ యర .
"భయపడక ఆనం .... Sudden ా ప ఎదు నప దు ేత ల ండ పక లక ి ి బమ ల
కదలక ం ల చుంట ప ఏ ేయద న ఒక ప కల చ ాను." ైర ం ె ా డ సం .
"నువ చ ావ స . మ ఆప ఆప కచ ం అ " వణ క త అ డ ఆనం .

రహస ం
భజ ందం ద ఆ శం ఊ త డ ఆంజ య ల . "అసల ట ఉ ే శ ం? ను ఒ
అ పర న , మ ండల మ ా ర న , సుల డ న , గ న , ళ తం న
ద ఊరంద ెబ త రట!"
" ంచం ా .... ఇవ రహ ా ల ఇంతవరక క ె యదు" చల ా అ డ ఆంజ య ల .

ి మ
Teacher : ఏంట !ీ తల ి , ంప దగ అ బ ఎ ట ి మక వట?
ీ : అవ ను Teacher. ి మ ADsల ఏ మందు సు ాల చూ ి ా ర .

Parking
" ా ... ఇక డ scooter park ేసు వ ?" ఒక centerల police అ ాడ చకవ .
"Sorry.... ఇ no parking zone", ె ా డ police.
"మ క డ వంద scooterల ఉ ?"
" ా వర ల నను అడగల దు" ెప డ police.
ె ే టల
" ా ా .... మ బ పండ మ టల ా? చూడ ం ేళ ఎంత చక ామట డత !ో
ె ేటల వ " సం షం ా అ డ ర .
"అవ ను జ . ె ేటల దగ ఉ " అన ాధ.

Steel ామ ను
"ఏ టం .... suitcase ం బటల సర క ంట ర . ఏ ై camp ళ ా?" అ ం లత
భర .
"Camp ఆ బ ం ? Steel ామ న ా ను office ళ ా రమ వ ా. అందు
జ గత ల నుం " బయల ే ాడ ధ .

మ యం
" ండ గంటల నుం మ ట డ త ంట అస ల ాలం ె యడం ల దు. తల ప ం
మయ ం ." అన డ ధ ా ావ .
"ఓ! ఇప డర ం . తలల వ న ి ే ?" తలపట క అ డ అర వ.

ి ి తనం
" ి ి ట త ఓ హదు అదుప ఉం .మ డ మల ప ల ెమ ంట ావల ట ప
ప ల ె ా ా?" పం ా అన ణ.
"స , ఈప లను Fridgeల ట కట జడల గ చు "అ డ ాం ాం.

ెల సుక ం మ ....
ామ ధం, జ ధం సువర ల ా ంట ర. ట ి ఉం .
"జ ధం.... ల ప సువర ల ార చూడూ" అ డ ామ ధం.
"అ ... ా ంట ద క క ఉన . దప ీక త ం ." భయం ా అ డ జ ధం.
"అ ెల సుక ం మ గ ను ను అడ గ త న ...." అన డ ామ ధం

ిగ ల ?
Judge : మ మ court ావట క ిగ ల ?
రసు డ : మ క? ను అప డప డ మ తం వసు ను. ర వసు ర ా?
ఎల
" ా .. ా ... Barber shop ఎల "అ అ ాడ ఊ వ బ బ ఒక దమ ి .
" ట బ ా ంచుక ." ె ా దమ ి.
ప టన
Teacher : ఒ ామ ! ప టన ఎప డ ?
ామ : August 14 న teacher.
Teacher : ఏ సంవత రం?
ామ : ప సంవత రం.
Teacher : !!!!!

అమ ా??
ఒక రచ త: మధ T.V serials క కథల ా ి అమ త ను, ెల ా?
త : ఇంతవరక ఏ అమ ా?
రచ త : ఆ!....., ఒక ా , ఉంగరం...


ర : చూ ా ా! ఉప ా ాల ఫ తం! ఈ ల య ం ఖర ండ వందల ర ాయల ం .
భర : అవ నను ! ా .. పళ ాప ా మత ఇం ా ఓ ర ాయల బ ఇ ా ఉం .

ల పం
" ళ ప ేళ ిలల ల ర Doctor క ాం" ె ి ం ల .
"ఏమ డ ?" ఉ హం ా అ ం మ ల.
"నల ౖ ర ాల ప ల ే ం డ.ఆ ల మందుల ా ం డ. అ ఫ తం క ించల దు"
"ఇంతక ల పం ఎవ ల ఉంద అనుమ నం?"
"Doctorల ఉందనుక ంట ను" మ ళం ా అన ల .

బర వ
"ఏ దుర... ఈ మధ బర వ త ా ల ల ల నుం గ రప ా ేసు వట ా? ఏ ౖ బర వ
త ా ా ?" ఆశ ా అ ం ార .
"హ .... ఏం తగడ ఏ ? మ గ రం మ త ం ఇర ౖ ల బర వ త ం " ట ర సూ ె ి ం దుర.
Paper
"ఇ ేంట న ారం weekly చదువ త వ ?" అ ాడ ా శం.
"ఇ వర క ట weekly నడం మ ా .ప ారం ప క న ా చుట పక ల న ప ా ద
అ ా .ే సు మ ాను." ె ా డ ా శం.
"మ ఈ weekly ఎవ ?".
"ప ంట ా . ఇప ేఅ ె ను."

ప ాంతం
" ఏ ౖ ఏళ ాప రం ే ిన తర ాత ఇప డ రక డక ా లనుక ంట ా? ల ేళ ల
ర క వబ త ర ?" పం ా అ ాడ Judge.
"చ ే మ ం ై ాస ప ాంతం ా చ మ య వ ాన " దవడల ం డ ావ .

కల
"మ ం ి మ రల కలల ా ాల ేవ ా ం పడ క ను" అ డ పండ .
"మ వ ం ?" క త హలం ా అ ాడ నర ింహ డ .
" ాక ాక ెల ార ఝ మ న ఒక కల వ ం " ె ా డ పండ .
"ఇం ం. ేవ డ ర ఆల ం డన మ ట" అ డ నర ింహ డ .
" బ ంద ఆల ంచడం. ాంతక మ , ఋ ందమణ వ ర"అ అ డ పండ .

ెమ డ
"Doctor ార . ల ళ నుం బహ ెమ డ పట క ం . ె పక Bomb నప వడం
ల దు. ఎల త ల ెయ ం బ బ క ప ణ ం ఉంట ం " బ మ ల డ ప లయ .
"అ ెంత గ ! ప అ ే క . ాక ే ండ లర ాయల Fees అవ త ం " ె ా డ
Doctor.
"బ బ బ ... చ కడ ప న ప డ ను. ిలల కల ాణ. అం చు ల ను ఓ మ డ లల ప
అ ట చూడం ." Doctor ాళ పట క డ ప లయ .

అప
"సుబ చ ే ఇబ ందుల ఉ ను. ఇంట ం బంధువ ల ర ఓ ర ాయల urgent ా
ా ా . ఎవర డ ాల చక ఛసు ను" అ డ ప ా .
"హమ య బ ం వ . ఇం ా నను అడ గ న హడ ఛసు " ా త అ డ రఘ .
మంతం
"ఈ మధ ఆ డ నువ ఏమ స ం న తల ఎతడం ల ? What a wonder! ఏం మంతం
ా ?" ఆశ ర ం ా అ ాడ ఖ .
"ఏం ల దు. నువ తల ఎ నప డ అర ౖ ఏళ బ మ ల , తల ం నప డ ఇర ౖ ఏళ అప రసల
ఉ వ . అం ే!" ె ా డ ా .

Family Planning
"Doctor ార ఇప ట అరడజను మం ిలల ఛసు ను. Operation ే ంచుక ంట
బ గ ంట ం ే ! ను ే ంచు వటం మం ే ?" అ ాడ ధ .
"Oh Yes.... ఎందు మం ాట ఆ డను క ే ంచు మ ె ా ం " పర నం ా
అ డ Doctor.

శపథం
" తంల మం ాట, గడ,వ రం దురల ాట న ా ఆ అల ాట
మ ాన కర శపథం ే ాను" అ డ బం మ .
"Very good.... ల మం ప . మ ఎవ ే ై అల మ ం ా?" అ ాడ కృషమ .
"ఇప ట 999 మం ేత ఆ అల ాట మ ం ను"
"అదు తం! ఇం క ే ా ం !అ క ప ేయక య ా?"
"అ ే చూసు . ను క మ మ, వ అ " ణ ాడ బ ం మ .

ఈ bus ఎక ళ ం
"ఈ బసు ఎక ళ ం ?"అ conductor అ ాడ ఒక పయ ణ క డ .
"గ ంట ర ళ ం " అ బదు డ conductor.
"మ board ద జయ ాడ అ ా ి ఉం క ?" అ ప ం డ పయ ణ క డ .
"నువ బ ా? ల క బ ఎ ా?" అ కసుర క డ conductor.

అ ే
"మ ా అ subjects ల నూ గ ండ సు ల సు . ా ెల బ గ పడ ో అరం ావడం
ల దు" రం ా అ డ ాయణ.
" కంత రం ే ా? గడ ా ారంల ంచు ాణ ా డ " ె ా డ ీ ప .

"ఏంట? క మ operation ెయ ల ? అ ేం? న ే ిన operation success
అ ర ా?" భయం ా అ డ Patient.
"భయపడ ... operation success అ ంట అణ మ తం సం ేహం ల దు. ా న
operation ేసు న ప డ మ doctor ా ర ల ఉంగరం ట జ ప ందట" ె ా డ
compounder.

అవ ాశం
ంకట వ చూప లక డ . సుంద ిగ పడ త ప ద క ర ం . ిల న ం అ డ
ంకట వ .
" ల సం షం బ బ . అమ పశ ల అడగదల చుక ంట ఇప ే అడ గ . న తర ాత
క ఆ అవ ాశం ాక వచు " ఆనందం పటల క అ డ సుంద తం ాజ ల.

అ యం
"ఇ మ అ యం. పట ం ను సూ ల క ళ ను ాక ళ ను" అ డ ఆ ళ ప .
"అంత అ యం ఏం జ ం ా?" నవ త అ ాడ తం .
"ల క ే! మ టచ ప సకం చూసూ ాఠం ెబ త ం . మమ మ త ం చూడక ం ాఠం
అప జప మంట ం , తప ాదూ" మ క ప టల ాలం ేసూ అ డ ప .

ి
" ాం ండర ార ..... టనుం తలం మ ా ఉం . తల ట ా ఉం . కర ార ల ా?"
మ లగత అ ం క ంబ.
" ర క ం . కర ార ల పల ఉ ర "అ డ ాం ండర .
"త ర ా ిలవం ీ "
"వ ా ర ండమ కర ా ా నుం తల ట ా వ ంట ాళ మ ేత ి ంచుక ంట ర"
ె ా డ ాం ండర .

ెల గ ట. . ార కమ ల చూ క
ర : ఎందుకం .. అంత ా గత ర.
భర : గంట పట ెల గ ట. . ార కమ ల వ ా క .. ాట చూ ి తట ట గత ను.
దుప భర ప ల
ర : ర నుక ంట ను.. ర ాయ మ ంట ఇవ ం. మ ందు డబ ళల
ఖర డ న తల ార .. ల ిం భర .
భర : ఓ ి ి .. ం ా ె య ే .. ను ళ క ల దుప ా ాడ ను.

అరం ా ి మ
జ : అ మన నటం న ి ల క సం ల దు ార చూ ా ను ెల .ా
జ : ఏం ాపం ఒక ా చూ అరం ా .

అందం ా క ం ల
ర : పడ క మ ందు ా తయ ర పడ క ంట వ.
: కలల క ం ే అమ లక అందం ా క ం ల ...

ఐర ట
భర : ఏ ాంతం . ందు భయం ా ఉం ే.
ర : ఎందుక ... ??
భర : మ ల లనుం ఐర ట ాడ త ను క .. గ ల త ప పట న ..

ం ో ఆ ి పండ
ాజ : నూ ట ఆ ి పండ ంద పడ ా ందక ఎందుక ప ంద ఆల ం డ . మ ను ౖ ే.
: పడ ా ి ం ో ఎప డ పడ త ం ... అ ఆల ా ను.

ంక ద పమ ణం
ీ : ఇక దట ం మట న పణ మం ే ావ కద ా.
ామ : అందు ం మట కం ా గత ను!!!

అత ర ఏడ ండల
"అత ంట రగ ే ఏడ గ దు ల గ ఆ ండల ప చూ ిం త డ ?"
"ఓ... అత ... అత ర ఏడ ండల "
" మ ారం న ఆయన మ న వతం ల ం ! మ ట డడ !"
లవ
" ండ ట ా ల పట " ఆర ాడ బ నందం.
" తం ా " ండ ాల ె డ సర .
"ఆ ... కమ ా ఉ ... ఉప చక ాస ం . ిం ట రబ ా?" ంట అ ాడ
బ నందం.
"అవ ను ా "
"ఎం ై ండ ర ే ఇంత ర ాదు. ల బగ .మ ల గ పట "
" ంక ా . ‘ ెమట’ లవగ ం ర" డ సర .

ఇ ాళ ఆలస మ ం ేం?
"బ ఇ ాళ ఆలస మ ం ేం ా?" అ ం టచ సూ ెంట
"బ ఆలస ం ా ాన ... వంద ార ఇం ష ాయమ ర ా"
"అ ాయటం వల ఆలస ం అ ం డ "! ె ా డ సూ ెం ...

ల నూ ఎంతం ?
" ాప ల ల నూ ఎంతం ?" అ ం సుజ త
"నల ౖ ర ాయల " ె ా డ ా ా
"ఒ ా ప లల సుక ంట ఏ తగ త ం ?"
"ఒక ావ ల తగ త ం "! అ ె ా డ ా ా నవ త ...

ా టౖ ంత ం ?
" ా టౖ ంత ం ?" అ ాడ సు
" ప " ె ా డ ా చూ ి శంక
"క క ా ెప ం ?" ా "మ గంట ే ెబ ం"! సుక డ సు .

సూ ల ల ఎవరంట ఇషం?
" ర ల క సూ ల ల ఎవరంట ఇషం?" అ అ ార ఇఏ ర
"అట ండరంట మ క ల ఇషం"! అ ర రల
"ఎందుక ?" అ ార ఇఏ
" మ ఇళ క లంట బ టవల ిం ... అత కదం "! అ ర ర ల.
ఎవర దూరం..
ామ : ా .. పశ అడ గ .. జ ాబ ెప ..
ా : అల .. ామ : మనక అ ా దూరమ .. సూర డ దూరమ ..
ా :అ ా దూరం..
ామ : ఎల ెప గలవ ..
ా : ఏమ ం .. మనం సూర ణ చూడగలం ా .. అ ాను చూడల ం క .

ఇం ష ల ెప ెల గ
ిలలను ప చయం ేసుక ంట డ త మ ార
మ ార : ఒ .. ర, న ర ెప ా..
: ర టబ బ, మ న ర సూర ప ా అం ..
మ ా ర : ఏ .. ఇం ష ల ెప చూ ం..
: ర ట బ ,మ న ర స లౖ అం ..
మ ా ర : ఆ ??!

గం రగబ ట ం
తన షంట క ే ాడ క ...
క : ఏమయ .. ఇ ే పద ా ఉం ..
షం : షయ ంట ెప ం క ార ..
క : ీ ా ను న ె బ అ వ ం .. ెల ా..
షం : మ తం ా ర నయం ే ిన గం క మ వ ం .. ెల ా..
క : ఆ ??!

మ ియ డ
ఇదరమ ల బజ ర ల ళత ర . ఇంతల ఒక చ ాడ అక వ డ.
చ ాడ : అమ ... ం ెం దయ చూ ించం
ఒకమ అత జ ల ల వంద ర ాయల ట ిం .
ం ో అమ : (ఆశ ర ం ా అ ం ...) ఏ ఎందుకంత ా ?
దట అమ : ాపం అతను ఇంతక మ ందు ఇల ంట ట సం ల ఖర ే ాడ ల ....
రల ౖ ...
ర : ను ట ీ య ల నట ా నం .
భర : ఎందుక
ర :మ ీ య ప ర ల ా రల ౖ కట వచ ం .

ా ల
అక ో ండ ాక ల ాల . ాట చూ ిన ఇదర మగ వల మధ జ న సం షణ ఇ .
స త: అ ఆడ ా , ఇ మగ ా ెల ా?
హ త: ల ెల సు ?
స త: అక డ న ే ర ౖన ా ం , ఇక డ న ష ౖన ా ం

ఎంత భ
"ఏ రం ఈ మధ గ దగర ఎక వ క ి సు ర , ఇంత భ ఎప డ ప ట ం ?"
ప ం డ లక ర .
"అవ ను ా . ‘శద’ ా గ ‘ ాం ’ ొర క త ం . మం ‘ వన’ ‘ప జ’, ’ఆర ’, ‘అర న’,
‘ఆ ాధన’ ే ం ేవ మ ందు ‘జ ’ ’తృ ి’, ’మ ’ ల ా .ఒ టఇ
ొర క త ంట ఎందుక ళం ా ?" జ ా ో ంట క ా డ .

ిగ
ాల ళ న క తర క ావ "అబ బ ఈ ాలంల అమ లక బ ా ిగ ఎగ ల క ం
త న . ఏంట ెసు ల ? మగ ారంట ఏ మ తం భయం ల దు. మ తరంల వయసు ఆడ ిలల
నను చూ ఎంత ిగ ప ే ా ?" అ డ.
" ాళ ిగ ప ేంత పనుల ం ే ార ?" అ ం క త ర.

ఏనుగ - మ
పశ : ఏనుగ ావటం చూ ,ి మ ెట నక కన ? ఎందుక ??
జ ాబ : ాల అడం ట ఏనుగ ప ే మ
పశ : ఒక ఏనుగ మ సూ ట ద ళ ంట పమ దం జ ఏనుగ చ త ం . ా మబ
ఉంట ం ? ఎందుకల గ?
జ ాబ : మ helmet ట కన !!
Windows 2000 - ెలం ాణ షల ....

ఓక ళ Windows 2000, ెలం ాణ షల ఉంట ఎట ఉంట ం ??

Microsoft Windows 2000 = ంత అంత త ట ండ


Search = ెవ ల డ
Save = బ ంచు Save as = ట బ ంచు
Save All = గ బ ంచు Help = నను బ ంచు
Find = ఎత క Find Again = మ ఎత క
Move = స ా ంచు Zoom = దగ ే
Open = ెర వ Close = మ
New = త Old = ాత
Replace = మ Insert = న ట ఎట
Space = జ గ Backspace = ఎనక జ గ
Run = వ ర క Print = అచు
Copy = గట ంచు Cut =
Paste = అ Paste Special = ష అ
Delete = బ ందల ట
View = సూడ
Tools = మ ట
Toolbar = మ ట టం
Exit = ఇగ
Mouse = ఎల
Click = ఒత
Double Click = మల మల ఒత
Scrollbar = ప డ టం
Errors = ట మను వ !!
Home = ఇంట
End =
Note: All the above Jokes are collected from www.telugu-jokes.blogspot.com
Most of the Jokes are posted by Mr. CH. Gowri Kumar

THANKS TO HIM