You are on page 1of 6

L’art a la prehistòria.

Full d’activitats 2008

Activitats . Les edats històriques i la prehistòria

1.Busca i escriu als apunts una breu definició de Prehistòria , Edat Antita,
Edat Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània.

Prehistòria: La Prehistòria és una etapa cronològica del Passat humà, els


límits de la qual els podem situar des de l'aparició de les primeres formes
homínides fins a la utilització de l'escriptura.

http://antalya.uab.es/prehistoria/Preh_Intro1.html

Els homes a la prehistòria

Edat Antiga: L'edat antiga o Antiguitat és el període de la història entre el


naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà el 476, que marca
l'inici de l'Edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga

Important nucli de l'antic


regne Númida

1
L’art a la prehistòria. Full d’activitats 2008

Edat Mitjana: En la història d'Europa, l'edat mitjana o medieval és el


període intermedi entre l'edat antiga i l'edat moderna. Se sol considerar
que l'edat mitjana dura des de la caiguda de l'imperi Romà, l'any 476 fins al
segle XV.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana

Rio Pullo

L'edat moderna: És va inaugurar un període de tres segles que,


progressivament, va anar trencant amb el món medieval.

Reproducció de la plaça del comú.


saaaas.XVII

L’edat moderna

Edat Contemporània: L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a


l'últim gran període históric i que compren des de la Revolució Francesa

2
L’art a la prehistòria. Full d’activitats 2008

l'any (1789) i que arriba fins a la nostre actualitat. Tanmateix, cal tenir en
compte que aquest període no és, en cap cas, una època linial, sinó complexa
i amb diferents canvis que la determinen. La podem caracteritzar per un
marcat procés de creixent económic tan des d'un punt de vista quantitatiu
(producció i consum) com des d'un punt de vista qualitatiu (productivitat,
mecanització i indrustialització).

Fotografia de la
primera etapa del
genocidi armeni, cap el
1895

2. Busca i escriu entre quins anys es correspon cada època de les següents:
Paleolític, Paleolític inferior, Paleolític mitjà, Paleolític Superior, Mesolític,
Neolític, Edat de Coure, Edat de Bronze, Edat del ferro.

El Paleolític: Abraça un període molt llarg que s’estén fins el 9.000 aC.
Aproximadament.

Paleolític inferior: S'estén des de uns 2'5 milions d'anys enrere fins fa uns 120.000
anys.

Paleolític mitjà: Abraça entre els anys 40.000 i 33.000 aC

El Paleolític Superior: És un període prehistòric que s’estén


aproximadament entre l'any 33.000 aC i el 9.000 aC.

Mesolític: La seva datació és aproximadament de cap el 9.000 aC fins el


6.000 aC.

Neolític: Es va iniciar a l’Orient abans dels 7.000 aC.

3
L’art a la prehistòria. Full d’activitats 2008

Edat de coure: (3500-2000 a.C aprox.) El primer metall que es va


començar a utilitzar massivament va ser el coure. D'aquesta època s'han
conservat armes,ferramentes,diversos adorns,collars,braçalets,amulets,etc.

L'edat del Bronze: Se situa generalment a Europa entre el 1800 aC i el


700 aC.

Edat de ferro: Segons la divisió tradicional de la prehistòria, la tercera, i


la darrera, de les tres edats dels metalls, després de la del coure i de la del
bronze. El concepte d'edat del ferro, nascut a la primeria dels estudis de la
prehistòria (primera meitat del s XIX),

3. Feu un estudi comparatiu de les diferents etapes de la prehistòria tenint


en compte els aspectos següents:

Paleolitic inferior:Hi trobem l’Homo habilis i l’Homo erectus. El primer va


obtenir i va fabricar els primers instruments, tot i que recentment es creu
que ja l’Australopithecus, era capaç de tallar algunes pedres i de crear
instruments. L’Homo habilis colpejava còdols per una sola cara fins a obtenir
una forma tallant, creant les anomenades destrals de mà. L’Homo erectus va
millorar aquestes destrals en fer-les bifacials i va descobrir la utilitat del
sílex, una pedra molt fàcil de treballar i molt afilada. Cap al 300 000 aC es
va aconseguir mantenir el foc.
Els grups humans del paleolític havien de lluitar constantment per la seva
subsistència i per l’adaptació a l’entorn natural. Aquests grups, que encara
no havien desenvolupat la criança d’animals, ni el conreu de la terra,
obtenien els aliments principalment de la recol·ecció i de la cacera i la pesca.
Aquesta economia depredadora, no productora dels béns que consumien,
obligava a tenir una forma de vida nòmada, seguint els ramats d’animals
salvatges o buscant cacera en nous territoris quan escassejava. La base de
l’alimentació era la recol·ecció, i estava composta de fruits
silvestres, arrels, larves, ous i crustacis. Aquesta tasca la desenvolupaven
les dones, mentre que la cacera la practicaven els homes. La caça més
freqüent era de mamuts, óssos, cavalls, cérvols, rinoceronts, etc. Si la peça
era molt gran es preparaven trampes com fosses excavades o es conduïa
fins a un penya-segat o una zona pantanosa.

Paleolític mitjà (120 000-45 000 aC): Hi trobem l'home de Neandertal


(Homo sapiens neanderthalensis). Aquest ja fabricava estris especialitzats

4
L’art a la prehistòria. Full d’activitats 2008

com rascadors, puntes de llances i perforadors, i sabia encendre foc. Viuen


en coves i abrics, i també en campaments a l'aire lliure. Recol·lecten
productes silvestres i cacen cavalls, bous, cabres i cérvols.

Paleolític superior (45 000-10 000 aC): L'home de Cromanyó (Homo


sapiens sapiens) va perfeccionar el treball del sílex i va crear un seguit
d’estris amb ossos i banyes: punxons, arpons, hams, peces de collarets,
pintes, agulles i propulsors de javelines. Hom considera que es van
domesticar els primers gossos. Els hàbitats són sovint a l'aire lliure, o bé en
coves i abrics situats en llocs estratègics. Els humans cacen cérvols, cabres,
bous i conills; recol·lecten una gran varietat de vegetals i pesquen en aigües
dolces.

Mesolitic: L’Homo sapiens sapiens aconseguí un perfeccionament tècnic


màxim amb la creació de petites peces de sílex, anomenades micròlits, que
s’utilitzaven com a puntes de fletxes.

http://www.xtec.net/aulanet/viatge/credit2/01/repro21a.ht

Paleolític: Els primers homínids ( Australopithecus) i els primers individus


del gènere humà (Homo habilis) van aparèixer i evolucionar a l'Àfrica
oriental, i no és fins a l'aparició de l'Homo erectus quan aquesta espècie
comença a dispersar-se per la resta del vell món: Europa i Àsia.

Quant a la vida material de l'home paleolític, hom sap només que era
seminòmada, habitava a l'aire lliure, en cabanes o en coves, i que vivia d'una
economia depredadora, basada en la caça, la pesca i la recol lecció de
vegetals. Els seus estris eren fabricats en fusta, en pedra i en os (aquest
material des de l'Acheulià). Vivien d'estratègies de subsistència nòmades,
basades en el carronyeig, la caça i la recol.lecció.

http://html.rincondelvago.com/prehistoria-de-catalunya_prehistoria-de-
cataluna.html

Edat dels metalls:

4. Llegeix els conceptes claus següents:

Bestiar, cacera, campaments, camperols, cavernes, ceràmica, domesticació


d’animals, habitatges provisionals, megàlits, nòmades, pintures rupestres,
plantar llavors, recipients, religió, residència fixa, sedentaris, sílex, Venus.

5
L’art a la prehistòria. Full d’activitats 2008

Ompliu dues columnas: una per als conceptes pertanyents a les cultures
paleolitiques i una altra per a les cultures neolitiques.

Cultures paleolitiques: Bestiar, cacera, cavernes, Venus, nòmades, pintures


rupestres, religió, residència fixa, sedentaris.

Cultures neolitiques: ceràmica, domesticació d’animals, habitatges


provisionals, campaments, megàlits, plantar llavors, sílex.