A Gui de t o

Al bani an
Mus eums
Udhër r ëf yes
i Muzeumeve
Shqi pt ar e
Ministria e Turizmit,
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministry of Tourism,
Culture, Youth and Sports
2
Prepared for pubIication by:
Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports
Cultural Heritage Department
Tel: 0(4)223073/225
Fax: 223073
E-mail :dtkkontakt@mtkrs.gov.al
Address : Rr. : Abdi Toptani, Tirana
Graphics Design and Realised by:
Art Design Suad Barbullushi
Shkëlqim Ahmataj
The information of this guide is of January 2006.
© MTKRS dhe NVS Studio
Pergatiti per botim :
Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore
Tel. 0(4)223073/225775
fax : 223073
E-mail: dtkkontakt@mtkrs.gov.al
Adresa : Rr. : Abdi Toptani, Tiranë
Realizimi dhe përpunimi grafk:
Art Design Suad Barbullushi
Shkëlqim Ahmataj
Informacioni i kësaj guide, është i muajit Janar 2006.
© MTKRS dhe NVS Studio
“NET VISION STUDIO“
Rr. Dervish Hima Nr 1, Tiranë
www.netvision-studio.com
“NET VISION STUDIO“
Rr. Dervish Hima Nr 1, Tiranë
www.netvision-studio.com
3
Shqipëria me vlerat e saj të trashegimise kulturore, vazhdon të mbetet
një muze tërheqës dhe i hapur për të gjithë.
E gjendur mes dy qytetërimeve antike, atij grek dhe romak, ajo
trashëgon një thesar të vyer të pasurive kulturore, pjesë e trashëgimisë
kulturore botërore.
Kjo trashëgimi e pasur, gjendet ngado, në parqet e qendrat arke-
ologjike, në parqet natyrore, në galeritë e artit, në arkivat fotografkë
e flmikë, në kalatë dhe keshtjellat, në monumente fetare dhe banesat
popullore, në kalldrëmet e rrugicat e gurta, si edhe në të gjitha muzetë
e saj.
Ajo është e vyer në cilësi dhe sasi, është e njohur jashtë vendit, e ad-
huruar nga vizitorët që duan të shikojnë kryeveprat e kultures dhe
artit, për tu njohur me dëshmitë e parahistorisë, periudhës arkaike,
Albania, embodied with its cultural heritage, still remains an attractive
and open museum to all.
Placed amidst the two antique civilizations, both of Greek and Roman
one, it inherits a precious thesaurus of cultural heritage, part of the
world cultural heritage.
Such rich heritage is overwhelming; it can be found in the archaeologi-
cal parks and centers, in the natural parks, into art galleries, through
photographic and flm archives, inside the castles and towers, onto
cult monuments and dwelling houses, paved roads and stone lanes as
well as inside all its museums.
The museum heritage is appreciated for its quality and quantity, well
known at home and abroad, adored by the visitors greatly wanting to
watch art and cultural masterpieces, eager to get acquainted with the
prehistoric testimonies or those belonging to archaic period, Illyrian
PARATHËNIE
PREFACE
“ UDHËRRËFYESI I MUZEVE SHQIPTARË “
“A Guide to Albanian Museums”
paraqytetare ilire, periudhës ilire, për tu njohur me dëshmitë materiale
të gërshetimit të kulturës ilire me atë greke dhe romake.
Veç muzeve të njohur, Shqipëria ka edhe shumë koleksione të rafnu-
ara jo të zakonshme , që befasojnë këdo dhe që shtrihen në çdo fushë,
nga natyra tek arti, nga zejet tek etnologjia, nga arkaikja tek fetarja,
nga materialja tek shpirtërorja.
Deri më sot, nuk ishte botuar një udherrefyes që të respektonte të
gjitha kriteret e nevojshme të katalogimit të muzeve shqiptarë.
Ky udherrefyes përbën një instrument unik dhe një motiv më shumë
për të gjithë ata vizitorë vendas dhe të huaj, që duan të udhëtojnë
përmes kulturës, traditës dhe qytetërimit shqiptar.
Kjo guidë është një ftesë e hapur, për këdo që ka dëshirë të zbulojë
Shqiperinë europiane.
MINISTRI
THE MINISTER
BUJAR LESKAJ
pre-civilization and the Illyrian period as well; they want to know the
material testimonies coming out by the interlacement of the Illyrian
culture to that of Greek and Roman one.
Apart from the well-known museums, Albania ofers extraordinary re-
fned collections amazingly surprising everyone in each piece of heri-
tage starting from nature to art, from handcrafts to ethnology, from
archaic to cults, from tangible to intangible ones.
There have not been published any guide, so far, which would con-
sider all the necessary criteria needed for compiling up the Albanian
museum catalogs. The Guide constitutes an unique instrument and it
is a reason more to all those visitors, both natives and foreigners, wish-
ing to navigate across Albanian cultures, tradition and civilization.
Whoever wishing to discover the European Albania, this Guide is an
open invitation to.
4
Përmbajtja
Parathenie 5
MuzeuHistorikKombëtar,Tiranë 8
MuzeuKombëtar“GjergjKastriotSkënderbeu”,Krujë 14
MuzeuKombetarEtnografk,Krujë 16
MuzeuKombëtariArtitMesjetar,Korçë 18
MuzeuKombëtariArsimit,Korçë 20
MuzeuKombetar“Onufri”,Berat 22
MuzeuKombëtarEtnografk,Berat 24
VendvarrimiiSkënderbeut,Lezhë 26
GaleriaKombëtareeArteve,Tiranë 28
FototekaKombëtare“Marubi”,Shkodër 30
MuzeuiPavarësisë,Vlorë 34
MuzeuArkeologjik,Durrës 36
MuzeuPrehistorik,Korçë 40
MuzeuArkeologjik,Apolloni 42
MuzeuArkeologjik,Butrint 48
MuzeuArkeologjik,Tiranë 54
MuzeuEtnografk,Elbasan 56
MuzeuHistorik,Shkodër 58
MuzeuEtnografk,Vlorë 60
MuzeuiArmeve,Gjirokastër 62
MuzeuHistorik,Mat 64
MuzeuHistorik,Dibër 66
MuzeuEtnografk,Kavajë 68
MuzeuiKulturësPopullore,Durrës 70
MuzeuHistorik,Lushnjë 72
MuzeuiKalasë,Shkodër 74
MuzeuVangjushMio,Korçë 76
ShtepiaMuze“KongresiILushnjes” 78
5
Contents
Preface 5
NationalHistoricMuseumofTirana 8
NationalMuseum“GeorgeKastriotScanderbeg”ofKruja 15
NationalEthnographicMuseumofKruja 17
NationalMuseumOfMedievalArtofKorça 19
NationalEducationMuseumofKorça 21
NationalMusem“Onufri”ofBerati 23
NationalEthnographicMuseumofBerati 25
NationalMuseumofScanderbeg’sGraveofLezha 27
NationalArtsGalleryofTirana 29
NationalPhotoGallery“Marubi”ofShkodra 31
IndependenceMuseumofVlora 35
ArchaeologicalMuseumofDurrësi 37
PrehistoricMuseumofKorça 41
TheArchaeologicalMuseumofApolonia 43
ArchaeologicalMuseumofButrinti 49
ArchaeologicalMuseumofTirana 55
EthnographicMuseumofElbasani 57
HistoricalMuseumofShkodra 59
EthnographicMuseumofVlora 61
MuseumofWeapons ofGjirokastra 63
HistoricalMuseumofMati 65
HistoricalMuseumofDibra 67
EthnographicMuseumofKavaja 69
TheMuseumofTraditionalCultureofDurrësi 71
HistoricalMuseumof Dibra 73
TheMuseumofTheFortressofShkodra 75
VangjushMioMuseumofKorça 77
Museum-house“TheCongressofLushnja” 79
6
7irane
Muzeu Historik Kombëtar
1
Telefon: +355 4 223446
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 17°°-19°°.
Pushim: E hënë
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
sheshi “Skënderbej”, Tiranë
Muzeu Historik Kombëtar u përurua më 28 Tetor 1981. Ai është
institucioni më i madh muzeor shqiptar.
Në mjediset e muzeut ndodhen 4750 objekte muzeore. Spikat
në këto mjedise Pavioni i Lashtësisë, që nis me periudhën e pa-
leolitit e deri në antikitetin e vonë, në shek. VI pas Krishtit, me
afro 400 objekte, të gjitha të klasit të parë.
Në Pavionin e Mesjetës, me afro 300 objekte, dokumentohet
qartë shndërrimi i procesit historik të ilirëve të vjetër në arbërit
e hershëm.
Ky pavion pasqyron historinë shqiptare deri në shek. XVI.
Pavione të tjerë janë ai i Rilindjes Kombëtare si edhe ai i Pavarë-
sisë e i krijimit të Shtetit Shqiptar, deri në vitin 1924.
Në vitin 1996 është krijuar Pavioni i Genocidit me 136 objekte.
Pavioni i Ikonografsë, me 65 ikona të klasit të parë, u ngrit në
7
National Historic Museum
1
Tel: +355 42 234 46
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
sheshi “Skënderbej”, Tiranë
National Historic Museum was inaugurated on 28 Oc-
tober 1981. It is the biggest Albanian museum insti-
tution.
There are 4750 objects inside the museum. Striking
is the Antiquity Pavilion starting from the Paleolithic
Period to the Late Antiquity, in the 4th century A.D.,
with almost 400 frst class objects.
The Middle Age Pavilion, with almost 300 objects,
documents clearly the historical transformation pro-
cess of the ancient Illyrians into early Arbers.
This pavilion refects the Albanian history until the
15th century. Other pavilions are those of National
Renaissance, Independence and Albanian State Foun-
dation, until 1924.
8
7irane
vitin 1999. Në këtë pavion zënë vend veprat më të
mira të piktorëve të shek. XIII dhe XIX, si Onufër Qipri-
oti, Joan Çetiri, Kostandin Jermonaku, Joan Athanasi,
Kostandin Shpataraku, Mihal Anagnosti dhe disa au-
torë anonimë.
Në vitin 2004, u ringrit Pavioni i Antifashizmit me 220
objekte.
Në vitin 2005, në një nga sallat e muzeut, u shtua
edhe Pavioni i Etnokulturës shqiptare, me rreth 250
objekte.
Ndër vlerat më të spikatura të pavioneve të më-
sipërme do të përmendim dëshmitë e kulturës para-
historike në Shqipëri, periudhës arkaike, paraqytetare
ilire, të periudhës ilire, si dhe shumë objekte që kanë
të bëjnë me gërshetimin e kulturave greke dhe ro-
make. Veçojmë këtu pafkën prej bronxi dhe argjendi
në një skenë mitologjike ilire, të gjetur në varret
monumentale të Selcës të shek. III para Krishtit, disa
skulptura të periudhës klasike me prejardhje nga
Durrësi dhe Apollonia, shumë terrakota dhe bronxe
të mrekullueshëm, kokë në mermer të Apollonit të
shek I pas Krishtit, një relikë praksiteliane të gjetur në
Butrint dhe të njohur me emrin konvencional Dea e
Butrintit. Një kokë burri me gur gëlqeror të shek. të V-
të nga Durrësi, në kufj të artit perandorak romak dhe
të artit bizantin, stela e Lepidias e shek. III pas Krishtit,
nga Durrësi, që parqit veshjen etnografke ilire dhe
shumë gurë varri, të quajtur kioliske me antroponime
9
The Genocide Pavilion with 136 objects was founded
in 1996.
The Iconography Pavilion with 65 frst class icons was
established in 1999. The best works of 18th and 19th
century painters are found here, like Onufër Qiprioti,
Joan Çetiri, Kostandin Jermonaku, Joan Athanasi,
Kostandin Shpataraku, Mihal Anagnosti and some
unknown authors.
In 2004 the Antifascism Pavilion 220 objects was re-
established. In 2005 Albanian Ethnography pavilion
was added in one of Museum halls with 250 objects.
Among the most impressive values of the above-
mentioned pavilions is the evidence of prehistoric
culture in Albania, Archaic Period and pre-urban Il-
lyrian period, Illyrian period and many objects relat-
ing to the intertwining of Greek and Roman cultures.
The bronze and silver plaque in a mythological scene,
found at Selcë monumental graves of the 3rd century
B.C., some classical period sculptures coming from
Durres and Apollonia, many wonderful terracotta and
bronze works, the marble head of Apollon of the 1st
century A.D, a Praxiteles relic, found in Butrint and
known with the conventional name Dea of Butrint. A
limestone man’s head of the 4th century from Durres,
in the boundaries of Roman Imperial art and Byzan-
tine art, Lepidia’s Stele of the 3rd century A.D. from
Durres, representing the ethnographic Illyrian clothes
and many gravestones called kioliske of Illyrian an-
throponomy. In the ancient period, special is the ex-
traordinary value of wonderful pebble mosaic of the
4th century B.C. made with “ocus dermitucalis” tech-
nique called “Durres Beauty”, but also Antigonea mo-
saic of the 4th century B.C. that represents the early
Christian period cult.
10
7irane
ilire. Në periudhën antike veçohet vlera e jashtëza-
konshme e mozaikut me gurë zalli, me teknikën “okus
dhermitucalis” të mozaikut të shek. IV para Krishtit të
quajtur “Bukuroshja e Durrësit”, por edhe mozaiku i
Antigonesë i shek. VI pas Krishtit, që paraqit kultin e
periudhës së krishtërimit të hershëm.
Nga periudha mesjetare e hershme dhe mesjeta e
vonë, muzeu ka disa objekte, si p.sh. stemat heraldike
të princërve shqiptarë, kapitele të katedraleve, relieve,
ikona të ikonografëve më të mëdhenj të Shqipërisë, si
të Onufrit, shek. XVI, David Selenicasit dhe Kostandin
Shpatarakut shek. XVIII. Spikat në mënyrë të veçantë
Epitaf i Gllavenicës, një kryevepër, pëlhurë kërpi, e
qëndisur me ar, e vitit 1373, bërë nga princi shqiptar
Gjergj Araniti.
Një vend të veçantë zë periudha e heroit Kombëtar
Gjegj Kastriot Skënderbeu, në shek XV.
Periudha e pushtimit otoman trajtohet si një proces
që konvergon me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 1878,
fllimet e Rilindjes Kombëtare dhe që kurorëzohet me
shpalljen e Pavarësisë të Shtetit të lirë Shqiptar, më
1912.
Në Muzeun Historik Kombëtar, ruhen edhe shumë
objekte origjinale, që u përkasin personaliteteve të
mëdha të historisë shqiptare
11
The museum has some objects from the early and
late Middle Age, such as the heraldic emblems of Al-
banian princes, cathedrals columns, relief, icons by
the greatest Albanian iconographers, such as Onufri,
16th century, David Selenica and Kostandin Shpata-
raku, 18th century. Gllavenica Epitaph, in hemp cloth,
embroidered with gold of 1373, made by Albanian
prince Gjergj Araniti, occupies a special place.
The period of the National Hero, George Kastriot Scan-
derbeg, 15th century occupies a particular place.
The Ottoman invasion period is treated as a process
converging with Albanian League of Prizren in 1878,
beginning of National Renaissance, crowning with
the declaration of Independence of Albanian free
State in 1912.
National Historic Museum preserves many original
objects that belong to important personalities of Al-
banian history.
12
kru|e
MUZEU KOMBËTAR “GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU”
2
Telefon: +355 532 22 25
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 15°°-18°°. (***)
Pushim: E hënë
Adresa: “Kalaja Krujë”
Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” është përuruar më 1 Nën-
tor1982. Ky muze është ndërtuar në kalanë e famshme të Krujës, kryeqen-
dra e shtetit të arbërit dhe personifkim i disfatës së ushtrive turke, për tri
herë rresht, në shek. XIV-XV.
Në këtë muze janë të ekspozuara mjaft objekte, dokumente dhe bibliograf
origjinale, riprodhime autentike që fasin qartë për historinë e popullit shq-
iptar në shek. XV e më gjerë.
Në këtë muze numërohen pavione të tilla si pavioni i antikitetit dhe mesjetës
së hershme, pavioni i principatave shqiptare, i pushtimit osman dhe përbal-
limit të këtij pushtimi, pavioni i kështjellave mesjetare, i qëndresës shqiptare,
kanceleria e Skënderbeut, biblioteka, salla e princave, e pinokotekës dhe së
fundi pavioni i trashëgimisë dhe i jehonës. Në këto pavione janë ekspozuar
objekte prej qeramike, bronxi, hekuri, bakri, faksimile të ndryshme, ikona
origjinale, shkrime, këmbanë e vitit 1462, shpata origjinale të shek. XV etj..
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 9°°-13°°dhe 16-19.
00
13
NATIONAL MUSEUM “GEORGE KASTRIOT SCANDERBEG”
2
National Museum “George Kastriot Scandebeg” was inaugurated on 1 No-
vember 1982. It is built in the famous fortress of Kruja, capital of Arber state
and personifcation of Turkish armies defeat for three successive times in the
14th – 15th century.
Many objects, original documents and bibliographies, authentic reproduc-
tions that depict clearly Albanian people history in the 15th and beyond are
displayed in this museum.
The museum counts such pavilions as Antiquity and Early Middle Age Pa-
vilion, Albanian Princedom Pavilion, Pavilion of Ottoman Invasion and re-
sistance to this invasion, medieval fortresses pavilion, Albanian resistance,
Scanderbeg’s ofce equipment and library, princes’ hall and pinacotheque
and the last one is the heritage and echo pavilion.
Objects of ceramic, bronze, iron, copper, several facsimiles, original icons,
writings, a bell of 1462, original swords of the 15th century, etc. are displayed
in these pavilions.
Tel: +355 532 22 25
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: Fortress of Kruja
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours are: 08
00
-13
00
and 16
00
-19
00
KRUJË
14
MUZEU KOMBETAR ETNOGRAFIK
3
Telefon: +355 511 2225
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 15°°-18°° (***).
Pushim: E hënë
Adresa: “Kalaja Krujë”
kru|e
Muzeu Kombëtar Etnografk i Krujës u përurua më 20 Nëntor1989. Ai është
i ndërtuar në një banesë karakteristike qytetare të vitit 1764. Banesa është
monument kulture i kategorisë së parë. Në 15-16 mjediset e saj, si edhe
objektet e paraqitura në mjediset e jashme, jepet një pamje e plotë i ze-
jeve të ushtruara në Krujë dhe në të gjithë Shqipërinë, si edhe i menyrës së
jetesës duke flluar që 300 vjet përpara. 90% e objekteve të këtij muzeu janë
origjinale dhe 100% janë funksionale. Në të gjejmë objekte prej qeramike,
druri, guri, hekuri, pambuku, mëndafshi, leshi, qëndisma të ndryshme të
ekspozuara me fnesë. Mosha e këtyre objekteve varion nga 60-70 deri në
500-vjeçare.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 9°°-13°°dhe 16
00
-19.
00
15
NATIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM
3
National Ethnographic Museum Krujë was inaugurated on 20 November
1989. It is placed in a characteristic urban building of 1764. This building is a
frst class culture monument. Its 15-16 rooms and the objects exhibited out-
side give a complete view of the crafts applied in Krujë and all over Albania
and of the way of living since 300 years. 90 % of this museum items are origi-
nal and 100 % are functional. Items of ceramic, wood, stone, iron, cotton, silk
and wool and various embroideries are exhibited here with fnesse. These
objects have an age varying from 60-70 to 500 years.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours: 09
00
-13
00
and 16
00
-19
00
KRUJË
Tel: +355 532 22 25
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 17
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address : Fortress of Kruja
16
MUZEU KOMBËTAR I ARTIT MESJETAR
4
Telefon: +355 824 30 22
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 17°°-18°° (***)
Pushim: E hënë
Adresa : L. 2, Rr. Sotir Peçi, Korçë
korçe
Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, në Korçë, u përurua më 24 Prill 1980. Ai
është një nga qendrat muzeore më të rëndësishme të Shqipërisë e më gjerë.
Fondi i tij ka mbi 7 mijë objekte kulti e arti, kryesisht ikona e më pak punime
guri, druri, metali e tekstili të krijuara nga mesjeta e hershme deri në fllim
të shek. XX prej artistësh anonimë e të mirënjohur, nga treva të ndryshme
të vendit.
Në sallën kryesore janë vendosur një koleksion ikonash dhe objekte nga më
të mirat, krijuar në shekuj e që pasqyrojnë momente të ndryshme të zhvil-
limit të ikonografsë shqiptare dhe përfaqësuesit kryesorë të tyre. Aty ka ve-
pra të autorëve anonimë të shek. XIII-XIV dhe të tjerë të mirënjohur si: Onufri,
Onufër Qiprioti, Mësues Kostandini, Jeromonaku, Shpataraku, Selenicasi,
vëllezërit Zograf etj..
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 9°°-13°°dhe 16.
00
-19.
00
17
NATIONAL MUSEUM OF MEDIEVAL ART
4
Tel: +355 824 30 22
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: L. 2, Rr. Sotir Peçi, Korçë
National Museum of Medieval Art in Korçë was inaugurated on 24 April
1980. It is one of the most important museum centers of Albania. Its fund
includes over 7 thousand art and cult items, mainly icons and less stone,
wooden, metal and textile works of anonymous and well-known artists from
diferent areas of the country.
A collection of best icons and objects created in centuries representing vari-
ous moments of Albanian iconography development and its main represen-
tatives are displayed in the principal hall. Here are works of anonymous art-
ists of the 13th - 14th century and other well-known ones like Onufri, Onufer
Qiprioti, Teacher Kostandini, Jeromonak Shpataraku, Selenica, Zograf Broth-
ers, etc.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours: 09
00
-13
00
and 16
00
-19
00
KORÇË
18
MUZEU KOMBËTAR I ARSIMIT
5
Telefon: +355 8243022
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 15°°-18°° (***)
Pushim: E hënë
Adresa: L. 12. Bul. “Shën Gjergji”, Korçë
korçe
Në ndërtesën ku ndodhet sot Muzeu Kombetar i Arsimit shqiptar, ndërtesë
Monument Kulture 150-vjeçare, është hapur Shkolla e Parë në gjuhën shqi-
pe, ose siç thirrej atëhere, “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”.
Kjo shkollë u hap më 7 Mars 1887, me leje nga Perandoria Osmane. Ndërtesa
ishte shtëpia ku banonte patrioti korçar Diamanti Terpo i cili e dhuroi këtë
banesë për shkollën shqipe.
Në këtë muze pasqyrohet historia e shkrimit shqip, e morisë së alfabeteve
deri në alfabetin që kemi sot, vendosur në Kongresin e Manastirit, më 1908.
Në këtë Muze pasqyrohet historia e librit shqip prej abetares së parë të gjuhës
shqipe (evetari, 1744), hartuar nga Naum Panajot Bredhi (Veqilharxhi).
Ndërtesa e muzeut ka tetë mjedise ekspozimi.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 9°°-13°°dhe 16.
00
.-19.
00
19
NATIONAL EDUCATION MUSEUM
5
Tel: +355 824 30 22
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: L. 12. Boul. “Shën Gjergji”, Korçë
The First School in Albanian Language (called “Mësonjëtorja”) was opened
on 7 March 1887 in the current building of National Education Museum, a
150-year-old building. It was opened by permission of Ottoman Empire. The
building was the house of the patriot from Korça, Diamanti Terpo, who do-
nated it for frst Albanian School.
This museum shows the history of Albanian writing, the numerous alpha-
bets up to the present one, decided in Manastiri Congress in 1908. It also
displays Albanian book history starting from the frst primer of Albanian lan-
guage (Evetari 1744) compiled by Naum Panajot Bredhi (Veqilharxhi). The
museum building has eight exhibiting rooms.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours are: 09
00
-13
00
and 16
00
-19
00
KORÇË
20
MUZEU KOMBETAR “ONUFRI”
6
Telefon: +355 32 43022
Orari i vizitave: 8°°-16°° (***)
Pushim: E hënë
Adresa: Lagja Kala, Berat
8erat
Muzeu Kombëtar “Onufri”, gjendet në qendër të lagjes së banuar në kalanë
mesjetare të qytetit të Beratit.
Në të janë përfshirë një fond i pasur ikonografk dhe disa objekte të shër-
besës. Muzeu është organizuar në mjediset e kishës së katedrales së Shën
Mërisë, që është ndërtuar në vitin 1797, mbi themelet e një kishe më të
vjetër me të njëjtin emër.
Ky muze mban emrin e piktorit më të shquar shqiptar të shek. të XVI, Onufrit,
i cili ka lënë një fond mjaft të pasur në krijimtarinë ikonografke. Kompleksi
muzeal përbëhet nga salla qendrore e kishës, mjedisi i altarit, si edhe nga
një sërë mjedisesh ndihmëse njëkatëshe, në anën veriore, dhe dykatëshe,
në anën perëndimore. Ndërtimi shquhet për ngritje në lartësi, duke përbërë
një variant të rëndësishëm të arkitekturës së kultit në kalimin nga shek. i
XVIII- në shek. XIX.
Muzeu ka tri salla kryesore, në të cilat janë të ekspozuara veprat më të mira
të autorëve që përmendëm më lart si edhe të autorëve të tjerë.
Veç ikonave të ekspozuara në mjediset e muzeut, një seri të veçantë për-
faqësojnë edhe ikonat e vendosura në ikonostasin e praruar të kishës të cilat
janë vepra të piktorit Joan Çetiri.
Në vitrina janë të ekspozuara edhe disa tekstile dhe objekte metalike, të cilat
dëshmojnë për një traditë artizanale të një niveli të lartë të trevës së Beratit.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 9°°-13°°dhe 16.00.-19.00.
21
NATIONAL MUSEM “ONUFRI”
6
Tel: +355 623 22 48
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: Lagja Kala, Berat
National Museum “Onufri” is located in the center of the inhabited quarter in
Berat medieval castle. This museum contains a rich iconographic collection
and some religious service items. It is organized in Virgin Mary cathedral,
built in 1797 on the foundations of an older church with the same name.
It bears the name of the most remarkable Albanian painter, Onufri, who left
a very rich fund of iconographic creation.
This museum complex is composed of the main nave, the altar area, and a
series of auxiliary one-storey rooms in the north and two-storey ones in the
west. The construction is distinguished for its high altitude, representing an
important version of the cult architecture in the period from the 13th to the
19th century.
The museum has three main halls, where the best works of the above-men-
tioned and others authors are displayed.
Apart from the icons exhibited in the museum, the icons placed in the gold-
en church iconostasis, made by the painter Joan Çetiri, comprise a particular
series.
Some textile and metal objects are displayed in glass cases, which give evi-
dence of a very high-level handicraft tradition of Berat region.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours: 0800-1300 and 1600-1900
BERAT
22
MUZEU KOMBËTAR ETNOGRAFIK
7
Telefon: +355 32 32224
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 15°°-18°°(***).
Pushim: E hënë
Adresa: Adresa : L. 13 Shtatori, Berat
8erat
Ky muze u përurua në vitin 1979. Në të përfshihet kultura popullore etno-
grafke e trevës së Beratit, si edhe ajo e Shqipërisë së Jugut.
Muzeu është vendosur në një godinë dykatëshe trishekullore, tipike e trevës
beratase.
Në katin e parë është ngritur një sallë në të cilën është imituar një rrugicë
mesjetare me dyqane tradicionale në të dy anët e saj. Në këtë sallë është
vendosur edhe pavioni i lashtësisë. Po kështu, në
katin e parë janë vendosur objekte që janë përdorur për përpunimin e ul-
lirit.
Në katin e dytë ndodhet çardaku i hapur për pritje miqsh. Në këtë kat ndod-
hen me radhë arkivi, tezgjahu, dhoma e pritjes e fshatit, kuzhina dhe dhoma
e pritjes e qytetit.
Në mjediset e jashme të muzeut janë vendosur shumë objekte origjinale,
masive dhe funksionale të kulturës sonë popullore.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 9°°-13°°dhe 16.00-19.00
1. MuzeuEtnografkBerat
ADDRESS:L.13Shtatori,Berat.
23
NATIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM
7
This museum was inaugurated in 1979. It includes Berat region and South-
ern Albania folk ethnographic culture.
The museum is placed in a three-century two-storey building, typical for Be-
rat area.
The ground foor has a hall with an imitated medieval street with traditional
shops on both sides. The antiquity pavilion and objects used to process ol-
ives are placed in this hall.
In the second foor, there is an open balcony to receive guests. The archive,
the loom, the village sitting room, the kitchen and the city sitting room
come in a row in this foor.
Many original massive and functional objects of our folk culture are on the
outside space of the museum.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours are: 09
00
-13
00
and 16
00
-19
00
BERAT
Tel: +355 623 22 24
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: Adresa : L. 13 Shtatori, Berat
24
Memoriali u përurua më 23 Nëntor 1981.
Objekti themelor më i rëndësishëm këtu është vetë ndërtesa e Kishës Kat-
edrale të Shën Kollit, e cila është selia e Kuvendit të Lezhës, të 2 Marsit 1444,
dhe vendi i varrimit të Heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu,
më 17 Janar 1468.
Elemente të rëndësishme që ruhen sot në këtë kishë janë: Afresku origjinal
i Shën Kollit, absida (harku i altarit) e kishës, tri dritaret dhe dera origjinale e
kishës, si edhe harku mbi derë, një element dekoracioni origjinal i kishës.
Muzeu ka edhe sektorin e jashtëm, mjedisin arkeologjik me objekte nga
periudha antike dhe mesjetare e Lezhës, që ndodhen rrotull objektit.
VENDVARRIMI I SKËNDERBEUT
8
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 15°°-18°°
Pushim: E hënë
Adresa: L Skënderbeg
Lezhe
25
The memorial was inaugurated on 23 November 1981. The most important
element is the building of Saint Nicholas Cathedral itself, which is at the
same time the seat of Lezha Assembly on 2 March 1444 and the grave of our
National hero George Kastriot Scanderbeg on 17 January 1468.
Important elements preserved today in this church are: Saint Nicolas origi-
nal fresco, the church apse, the three windows and the original church door,
the arch over the door and an original church decoration.
This museum has also the outer sector, the archaeological environment with
objects from Lezha ancient and medieval period, found around the muse-
um.
NATIONAL MUSEUM OF SCANDERBEG’S GRAVE
8
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
Holiday: Monday
Address: L. Skënderbej
LEZHE
26
GALERIA KOMBËTARE E ARTEVE
9
Telefon: +355 4 226033
Orari i vizitave: 9°°-19°° (***).
Pushim: E hënë
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
7irane
Galeria Kombëtare e Arteve u themelua në vitin 1954, dhe u transferua në Bulevar-
din “Dëshmorët e Kombit” në vitin 1974. Galeria Kombëtare e Arteve është institu-
cioni më i rëndesishëm i arteve pamore në vendin tonë.
Këtu ruhet koleksioni Kombëtar i arteve pamore , duke flluar nga gjysma dytë e
shek. XIX e deri në ditët tona.
Ky koleksion përbëhet nga vepra të periudhës së Rilindjes Kombëtare dhe Pavarë-
sisë (1883 – 1944), një koleksion ikonash që i përket shek. XIII – XIX, koleksioni më
i madh i pikturës dhe skulpturës së periudhës së Realizmit Socialist (1944-1990) ,
pavioni i artistëve të huaj, si dhe një koleksion i artit bashkëkohor kombëtar dhe
ndërkombëtar.
Në katin përdhes organizohen ekspozita të përkohshme, kryesisht për artin bash-
këkohor.
Disa nga ekspozitat e përvitshme më të rëndësishme që organizohen janë Konkursi
Ndërkombëtar i Fotografsë Artistike “Marubi” dhe Konkursi Ndërkombëtar i Arteve
Pamore “Onufri “. Çdo dy vjet organizohet “ Bienalja e Tiranës “, një nga manifesti-
met më të mëdha të artit bashkëkohor në nivel ndërkombëtar.
Gjithashtu në Galerinë Kombëtare të Arteve, bëhet promovimi i artistëve, shoqat-
ave ose grupeve të ndryshme artistike nga vendi dhe bota.
Në katin e parë dhe të dytë ekspozohen vepra nga fondi kombëtar, të ndara këto
sipas periudhave historike, ose në bazë të koncepteve artistike që synojnë rivlerësi-
min në kohe të vlerave që bart ky institucion, për t’ia paraqitur ato publikut në
mënyrë cilësore. Sot në Galerinë Kombëtare të Arteve ruhen rreth 4000 vepra.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, orari i
vizitave është 10°°-20°°
27
NATIONAL ARTS GALLERY
9
Tel: +355 4 226033
Visiting Hours: 9
00
– 19
00
(***)
Holiday: Monday
Address: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
National Gallery of Arts was founded in 1954 and was transferred to the
Boulevard “Deshmoret e Kombit” in 1974. National Arts Gallery is the most
important institution of visual arts in our country.
National Collection of visual arts is preserved here starting from the second
half of the 19th century till present.
This collection consists of works from National Renaissance and Indepen-
dence period (1883 – 1944) , a collection of icons belonging to the 13th – the
19th century, the biggest paintings and sculptures collection of Socialist Re-
alism period (1944-1990), foreign artists pavilion and a collection of contem-
porary national and international art
Temporary exhibitions are organized in the ground foor, mainly for the con-
temporary art. Some of the most important annual exhibitions organized
are “Marubi” International Artistic Photography Contest and “Onufri” Interna-
tional Visual Arts Contest. Tirana Biennale, one of the biggest manifestations
of contemporary art in an international level is organized every other year.
The promoting of artists, associations and various artistic groups from the
country and abroad takes place in the National Arts Gallery.
Works from national fund are displayed in the frst and the second foor, sep-
arated according to the historical periods or on the basis of artistic concepts,
which intend to revaluate in time the values that this institution has, so as to
present the to the public qualitatively.
National Arts Gallery preserves around 4000 works.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours are: 10
00
-20
00
28
FOTOTEKA KOMBËTARE “MARUBI”
10
Telefon: +355 22 43467
Orari i vizitave: 8°°-16°°
Pushim: e shtune, e diel
Adresa: L. Vasil Shanto, Rr Muhamet Gjollesha
Shkoder
Fototeka Kombëtare “Marubi” është
krijuar më 1970 pas dhurimit që i bëri
Gegë Marubi arkivit së tij personal prej
tre brezash, me rreth 150 mijë nega-
tivë, shtetit. Në këtë arkiv gjenden
negativë nga të gjitha formatet, që
nga 30x40 dhe deri te 6x9 në pllaka
xhami, nga viti 1858 deri në vitin 1959.
Ky, është një nga arkivat më të pasur
të Ballkanit. Në të mund të gjesh neg-
ativë me tema të ndryshme dhe fgura
po kaq të shumëllojshme, si pashal-
larë, vezirë, ofcerë turq dhe deri kon-
suj të kombësive të ndryshme, italia-
në, francezë, austriakë, anglezë, rusë,
grekë, serbë, fgura nga Lufta e Parë
dhe e Dytë Botërore dhe fgura shq-
ipëtarësh të rëndësishm si Luigj Gur-
akuqi, Fishta, Mjeda, Asdreni, Koliqi,
Lasgush Poradeci, Migjeni, Azem e
Shote Galica e shumë e shumë fgura
të tjera të rëndësishme të historisë
sonë kombëtare.
Gjithashtu në arkiv mund të gjesh
negativë me tema nga etnografa,
urbanistika, monumentet e kulturës,
historia, pazari, lundrimi në Bunë
etj, Gegë Marubi, i fundit i dinastisë
Marubi., ishte mjeshtër i portretit dhe
i peisazhit me infra të kuqe. Ishte i pari
ai që përdori këtë proces të zhvillimit
të fotografsë, pasi e mësoi në Francë
ku dhe kreu studimet. Këtë nismë e
përkrahën dhe fotografë të tjerë shko-
dranë si Shan Pici që flloi të punojë
nga viti 1924 dhe deri 1962 në Lezhë.
Ai i dhuroi shtetit rreth 70 mijë nega-
tivë të formatit 18x24 deri 4x6 në plla-
ka xhami dhe në flma celuloidi. Shani,
29
NATIONAL PHOTO GALLERY “MARUBI”
10
Tel: +355 22 43467
Visiting Hours: 8
00
– 16
00

Holiday: Saturday, Sunday
Address: L. Vasil Shanto, Rr Muhamet Gjollesha
National Photo Gallery “Marubi” was
created in 1970 after Gegë Marubi do-
nated to the state his personal archive
of three generations with about 150
thousand negatives. There are nega-
tives of diferent formats from 30x40
to 6x9 in glass slabs, from 1858 to
1959. This is one of the richest photo
galleries in the Balkans. One can fnd
here vrious themes and a variety of
fgures, such as pashas, viziers, Turk-
ish ofcers and consuls of diferent
nationalities, Italians, French, Austri-
ans, English, Russians, Greeks, Serbs,
fgures from the First and the Second
World War and Albanian important
fgures, like Luigj Gurakuqi, Fishta,
Mjeda, Asdreni, Koliqi, Lasgush Po-
radeci, Migjeni, Azem e Shote Galica
and many other important fgures of
our national history.
The archive has also many negatives
with themes from ethnography, city
planning culture monuments, his-
tory, market, navigation in Bunë, etc.
Gegë Marubi, the last of Marubi dy-
nasty, was a master of infrared por-
trait and landscape. Having learned
it in France, where he carried out the
studies, he was the frst to use this
process of photo development. This
initiative was supported also by other
Shkodra photographers, like Shan Pici,
who worked in the city of Lezhë from
1924 to 1962. He donated to the state
about 70 000 negatives of 18x24 and
4x6 format in glass slabs and celluloid
flms. Shani, as called by the people,
was “the Highlands photographer”.
The material that he donated has vari-
SHKODER
30
siç e quante populli, ishte fotograf i
Malësive. Në materialin që ai dhuroi,
ka tema të ndryshme si: peijsazhi i tij
i famshëm, urbanistika, etnografa,
pazari, sporti e shumë tema të tjera të
rëndësishme.
Dedë Jakova ishte një fotograf tjetër
shkodran që i dhuroi shtetit rreth 50
mijë negativë, në xham dhe celoloid,
me format 10x15 deri 6x9. Dedë Ja-
kova ishte fotograf i rinisë. Kështu e
quante populli i Shkodrës. Ai ishte dhe
si fotoreporter për kohën dhe e zhvil-
loi veprimtarinë e tij nga viti 1930 dhe
deri 1959. Në fondin e tij zbulojmë
një larmi temash si histori, etnograf,
urbanistikë, teatër e shumë të tjera të
rëndësishme.
Pjetër Rraboshta, që dhuroi rreth 3
mijë negative, quhet ndryshe edhe
fotograf i fëmijëve dhe i manifesti-
meve të ndryshme që janë bërë në
qytetin e Shkodrës në vitet nga 1959
deri në vitin 1975. Materiali i tij është
në flma “Laika”, 24x36 mm.
Angjelin Nënshati me bindje të plotë
do ta quanim vazhduesi i fotografëve
të traditës shkodrane. Ai dhuroi rreth
250 mijë poza. Materiali i tij është i fk-
suar në flma “Laika”, 24x36 mm, dhe
fllon në vitin 1959 deri në vitin 1984.
Në fondin e tij ka tema të ndryshme
si manifestime shkollore, arsimore,
sportive, mjeksore, etj.
31
ous themes as: his famous landscape,
city planning, ethnography, market,
sports and many other important
themes. Dedë Jakova was another
Shkodër photographer who donated
to the state about 50 thousand nega-
tives in glass and celluloid of 10x15
and 4x5 format. Dedë Jakova was
the youth photographer. This is how
Shkodër people called him. He was
also a photo reporter of the time and
carried his activity from 1930 to 1959.
We discover a series of themes in his
fund like history, ethnography, city
planning, theater and many other im-
portant ones.
Pjetër Rraboshta, who donated about
3 thousand negatives, is also called the
photographer of children and various
celebrations related to Shkodër from
1959 to 1975. His material is in ‘Laika’
flms, 24x36mm.
We would call Angjelin Nenshati with
full conviction a follower of Shkodër
photographers’ tradition. He donated
about 250 photos. His material is in
‘Laika’ flms, 24x36mm and it starts in
1959 until 1984. His fund includes var-
ious topics like school, sports, medi-
cine celebrations, etc.
32
Vlorë
MUZEU I PAVARËSISË
11
Telefon: +355 33 29419
Orari i vizitave: 9°°-13°° dhe 17°°-20°°. (***)
Pushim: E hënë
Adresa: L. Pavarësia, Rr. Sadik Zotaj, Vlorë
Muzeu i Pavarësisë, u përurua më 28 Nëntor të vitit 1962.
Ai është i vendosur në ndërtesën ku gjatë vitit 1913, u vendos dhe punoi
Qeveria e parë shqiptare. Kjo ndërtesë ruan vlera arkitekturore të një banese
dykatëshe qytetare vlonjate dhe është shpallur monument kulture.
Muzeu ka tetë dhoma të pajisura me orendi origjinale të shek. të XIX. Në
këtë muze janë të ekspozuara me dhjetëra objekte dhe relike autentike, do-
kumente, botime, vepra arti etj.
Ndër mjediset më të rëndësishme të muzeut përmendim kabinetin e punës
të Kryeministrit të parë shqiptar, Ismail Qemali, dhe sallën e mbledhjeve të
Qeverisë Provizore.
Vlen të përmendet fakti se në godinën e Muzeut të Pavarësisë, ka funksion-
uar për 6 muaj qeveria e shtetit të parë shqiptar. Shpallja e pavarësisë është
moment kulmor në historinë e vendit tonë, moment në të cilin u afrmuan
vlerat shtetformuese të popullit shqiptar.
Në mjediset e këtij muzeu, janë ekspozuar shumë dokumente dhe objek-
te origjinale të kohës si famuj, letërkëmbime origjinale të periudhës para
shpalljes së pavarësisë dhe shumë objekte të tjera me vlera kulturore dhe
historike.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 8°°-13°°dhe 16.
00
-19.
00
33
INDEPENDENCE MUSEUM
11
Tel: +355 63 294 19
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
and 15
00
- 18
00
(***)
Holiday: Monday
Address: L. Pavarësia, Rr. Sadik Zotaj, Vlorë
Independence Museum was inaugurated on 28 November 1962. It is placed
in the building where the frst Albanian Government worked in 1913. It has
preserved the construction values of an urban two-storey Vlora building and
it was declared a cultural monument.
This museum has eight rooms equipped with original 19th century furni-
ture. Tens of authentic objects and relics, documents, editions, works of art,
etc. are exhibited in this museum.
Among the most important parts of this museum are the ofce of the frst
Albanian Prime Minister, Ismail Qemali and the Provisional Government
Conference Room.
It is worth mentioning that the government of the frst Albanian state
worked for six months in the Independence Museum building. Proclamation
of independence is a culminating moment in our country’s history, when the
state formation values of Albanian people were afrmed.
Many original documents and items of the time like fags, correspondence
of the period prior to the proclamation of independence and other objects
of cultural and historic value are displayed in this museum.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours are: 08
00
-13
00
and 16
00
-19
00
VloRë
34
Durrës
MUZEU ARKEOLOGJIK
12
Telefon: +355 52 22253
Orari i vizitave: 8°°-16°° (***)
Pushim: E Shtunë, e Dielë
Adresa: L. Nr 1, Rruga Taulantia
Muze që paraqit një nga qytetet më të lashtë të Mesdheut (Epidammn –Dyr-
rachion –Durrës), të banuar në mënyrë të pandërprerë nga shek.VII p.e.s. deri
në ditët tona. U krijua me nismën e arkeologut Vangjel Toçi, në vitin 1951,
me materiale arkeologjike të mbledhura pas luftës së Dytë Botërore si dhe
nga disa gërmime të kryera gjatë viteve 1947-1950. Në vitin 1957 ndërtesës
iu bënë disa shtesa të cilat bënë të mundur plotësimin e muzeut me pav-
jonet e historisë dhe të shkencave natyrore duke e kthyer atë me përmbajtje
të përgjithshme. Në fund të viteve 60, rikthehet në muze të proflizuar arke-
ologjik duke iu shtuar edhe dy mjedise të tjera në formë portiku për ekspozi-
min e objekteve të mëdha (skluptura, relieve, kolonada, kapitele, sarkofage
etj.). Gërmimet e përvitshme në Durrës kanë pasuruar vazhdimisht ekspoz-
itën e muzeut në ndërtesën e re. Ekspozimi i materialit arkeologjik respekton
në mënyrë të kombinuar kriteret e kronologjisë, tematikës dhe didaktikës. Ai
jep një informacion të koncentruar për periudhat më të hershme të jetës së
qytetit si ajo paraqytetare dhe e vjetër, ndërsa për periudhat klasike, hele-
nistike, romake, antikitetin e vonë dhe mesjetën, ky informacion është më
i detajuar.
Hapësira përreth muzeut është ruajtur për objkte të mëdha prej guri e
mermeri, në formën e një parku arkeologjik të organizuar sipas periudhave.
Ekspozita e re e MAD u hap në Prill 2002 dhe përfaqëson muzeun më të
madh arkeologjik në Shqipëri.
(***)Në muajt: Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator,
orari i vizitave është 8°°-13°°dhe 17.
00
-20.
00
35
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
12
Tel: +355 52 22253
Visiting Hours: 8
00
– 16
00
(***)
Holiday: Saturday, Sunday
Address: L. Nr 1, Rruga Taulantia
The museum displays one of the most ancient cities of Mediterranean.
(Epidamnus - Dyrrachium - Durres), inhabited uninterruptedly from the 7th
century B.C. until present. It was created with the initiative of archaeologist
Vangjel Toci in 1951 with archaeological material collected after the Second
World War and some excavations carried out in 1947-1950. In 1957 the build-
ing was enlarged and it made possible the completion of the museum with
history and natural sciences pavilions transforming it with a general content.
At the end of the 60s it was restituted to a profled archeological museum
adding two other annexes in a portico form to exhibit big objects (sculp-
tures, relief, colonnades, columns, sarcophagi, etc.). Annual excavations in
Durrës have continuously enriched the displays in the new building. The ar-
cheological material display respects in a combined way the chronological,
didactic and thematic criteria. It gives focused information on the earliest
periods of city life, like the pre-urban and ancient one, and more detailed
information about the classic, Hellenistic, Roman, late Antiquity and Middle
Ages.
The space around the museum is preserved for big objects of stone and
marble in the form of an archeological park organized according to the pe-
riods. The new exhibition of Durrës Archeological Museum was opened in
2002 and it represents the biggest archaeological museum in Albania.
(***) In May, June, July, August and September the
visiting hours are: 08
00
-13
00
and 17
00
-20
00
DURRëS
36
Durrës
37
38
Muze rajonal i specializuar për historinë. Ky muze u krijua në vitin 1985 në
mjediset e dy ndërtesave karakteristike të arkitekturës popullore të zonës së
Korçës të shek.19-të. Njëra shërben për ekspozitën dhe tjetra për fondet dhe
shërbimet ndihmëse të muzeut. Muzeu i ofron publikut rezultatet e kërki-
meve e studimeve arkologjike të rajonit më të pasur me vendbanime para-
historike, Shqipërisë Juglindore, e njohur në antikitet me emrin Dasaretia
(sot zona e Korçës, Kolonjës dhe Pogradecit).
Përveç trajtimit kronologjik –tematik të epokave neo-eneolitike, asaj të
bronxit e hekurit, të cilat zënë pjesën më të madhe të ekspozimit, në mënyrë
të koncentruar janë dhënë edhe gjetjet që lidhen me periudhën antike, an-
tikitetin e vonë dhe mesjetën e këtyre trevave. Muzeu përmban rreth 1000
objekte të ekspozuara dhe një fond themeltar prej 8000 objektesh. Vazhdimi
i gërmimeve sistematike në këtë rajon, pasuron çdo vit MPK me objekte të
reja. Muzeu Parahistorik i Korçës si muze i proflit arkeologjik është i vetëm
për temën që trajton.
Korçë
MUZEU PREHISTORIK
13
Orari i vizitave: 8°°-16°°
Pushim: E Shtunë, e Dielë
Adresa: Rr. Mihal Grameno, L. Nr. 3
39
PREHISTORIC MUSEUM
13
Visiting Hours: 8
00
– 16
00
Holiday: Saturday, Sunday
Address: Rr. Mihal Grameno, L. Nr. 3
Regional museum specialized for history. The museum was created in 1985
in two characteristic buildings with folk architecture of Korçë area in the
19th century. one serves for the displays and the other serves for the fund
and auxiliary services of the museum. The museum ofers to the public the
results of archeological researches and studies of the richest region in pre-
historic dwellings, Southeastern Albania, known in Antiquity as Desaretia
(nowadays area of Korçë, Kolonjë and Pogradec).
Besides the chronological-thematic treatment of the neo-Neolithic, bronze
and iron Ages, which occupy the largest part of displays, the fnds of ancient
period, late antiquity and Middle Age of these areas are displayed. 1000 dis-
played objects and 8000 objects in the main fund exist in the museum. Pre-
historic museum of Korçë as a museum of archaeological profle, is unique
for the theme it covers.
KoRÇë
40
Apolloni
MUZEU ARKEOLOGJIK
14
Orari i vizitave: 8°°-16°°
U hap në vitin 1958 në mjediset e Man-
astirit të Shën Mërisë brenda qytetit të
Apolonisë. Ekspozita përmbante materia-
lin arkeologjik të grumbulluar para e pas
luftës II Botërore. Zbulimet e reja që u kry-
en gjatë viteve 1958- 1960 bënë të mundur
riorganizimin e ekspozitës së Muzeut, më
1961. Kërkimet sistematike arkeologjike
të dhjetëvjeçarëve pasardhës në Apoloni
, kërkuan ristrukturimin e tij disa herë, ku
vend të veçantë zë ai i vitit 1985 kur MAA
rikonceptohet tërësisht duke pasqyruar
historinë e kulturën e qytetit nga lind-
ja deri në rënien e tij. organizimi dhe
ekspozimi i materialit arkeologjik nëpër-
mjet kombinimit të kriterit kronologjik
me atë tematik duke dhënë aspekte të
ndryshme të jetës së qytetit si krijimi i tij,
marrëdhëniet me ilirët, organizimi poli-
tik, zejtaria, tregtia, vera dhe pija, gruaja
dhe fëmija, arsimi dhe kultura, arti, lufta,
41
THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
14
Visiting Hours: 8
00
– 16
00
It was opened in 1958 in the premises
of Saint Mary Monastery inside the city
of Apollonia. The exhibition contains
the archeological material collected
before and after World War II. The new
fnds in 1958- 1960 made possible the
reorganization of museum displays
in 1961. The systematic archeological
researches of the successive decades
in Apollonia required its restructuring
some times, special was that of 1985
when Archeological Museum of Apol-
lonia was entirely reconceived refect-
ing the history and the culture of the
city from its birth to its decline. The ar-
cheological material organization and
display through the combination of
the chronologic and thematic criterion
giving diferent aspects of the city life,
like its creation, relations wit Illyrians,
the political organization, crafts, trade,
APolloNIA
42 Apolloni
varrezat etj. i kanë shtuar vlerat e muzeut
dhe vizitori arrin të marrë informacion
të plotë për historinë njëmijëvjeçare të
qytetit , prej shek.VI p.e.s deri në shek IV
të e.s. Ndërtimet monumentale në Apo-
loni si tempujt, bulea, biblioteka, odeoni,
teatri, shëtitorja, sistemi i fortifkimit, i
furnizimit me ujë (nimfeu), banesat e zbu-
luara në qëndër të qytetit përreth muzeut,
ofrojnë një muze të hapur në natyrë duke
plotësuar përfytyrimin e vizitorit për këtë
qytet antik. Në vitin 1996 Muzeut të Apo-
lonisë i shtohet edhe ndërtesa për kërki-
met e studimet arkeologjike, një mundësi
tjetër për të njohur si realizohen zbulimet
e reja, mjetet e metodat bashkëkohore të
kërkimit shkencor.
43
wine and drinks, woman and children,
education, culture, war, cemeteries,
etc. added values to the museum and
the visitor can receive complete in-
formation on the millennial history of
the city since the 6th century B.C. to
the 4th century A.D. The monumen-
tal constructions in Apollonia like the
temples, bulea, the library, the odeon,
the theatre, the fortifcation system,
the water supply system (nimfeu), the
houses found in the city centre around
the museum ofer an open museum
in nature completing the visitor’s vi-
sion about this ancient city. In 1996
the building for the archeological
researches and studies was added to
Apollonia Museum, another possibil-
ity to get to know how the new fnds
are realized, the contemporary means
and methods of scientifc research.
44 Apolloni
45
46
Butrint
MUZEU ARKEOLOGJIK
15
Muze që paraqit materialin arke-
ologjik të qytetit antik të Butrintit
dhe rrethinave të tij. U krijua në vitin
1950 në mjediset e fortesës së periud-
hës veneciane, në akropolin e qytetit.
Përmbante materialin arkeologjik, të
zbuluar nga Misioni Arkeologjik Italian
midis dy luftrave botërore në Butrint,
që shpëtoi nga shkatërrimet e luftës
së II Botërore. Fillimi i gërmimeve
sistematike në këtë qytet nga arke-
ologët shqiptarë, shtuan ndjeshëm
objektet e monumentet arkeologjike
të cilat u ekspozuan nëpërmjet disa
rikonstruksioneve të Muzeut dhe, në
mënyrë të veçantë atij, të vitit 1988,
kur ai mori formën më të plotë. Në
verën e vitit 2005 muzeu u rinovua
dhe u pasurua, me materialet e zbu-
luara nga gërmimet e përbashkëta të
Institutit Arkeologjik dhe Fondacionit
Butrinti, që nga viti 1994. Rihapja e
muzeut u mundësua nga mbështetja
Orari i vizitave: 8°°-16°°
Adresa: Parku Kombëtar i Butrintit
47
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
15
Visiting Hours: 8
00
– 16
00

Address: national park of Butrinti
This museum displays the archaeolog-
ical fnds of ancient Butrint and sur-
rounding area. It was created in 1950
in the premises of a fortress of the
Venetian period, in the city acropolis.
Initially the museum displayed the
objects found by the Italian Archaeo-
logical Mission in the period between
two World Wars in Butrint which was
spared from the destructions of world
war II. The beginning of the system-
atic excavations by albanain archae-
ologists in this city increased sensi-
tively the archaeological objects and
monuments which were displayed
between some Museum reconstruc-
tions, especially that of 1988, when it
took its most complete shape. In sum-
mer 2005 the museumwas renovated
and enriched with fnds discovered
by the joint excavations of Archaeol-
ogy Institute and Butrinti Foundation
since 1994. The reopening of the mu-
seum was made possible by the sup-
BUTRINT
48
Butrint
dhe ndihma fnanciare i Institutit të
Arkeologjisë, Fondacionit Butrinti,
Fondacionit leventis dhe Parkut Kom-
bëtar të Butrintit.
Historia e qytetit me lindjen , zhvil-
limin e rënien e tij, shtjellohet nëpër-
mjet materialit arkeologjik dhe buri-
meve të shkruara të autorëve antikë.
Paraqitja edhe e qendrave të tjera, më
të vogla, të banimit në zonën përreth
Butrintit sqaron më mirë kushtet e
lindjes e lulëzimit të qytetit të Butrintit
gjatë antikitetit dhe periudhës ro-
make. Brenda periudhës antike vend
të veçantë zënë pasqyrimi i qarkul-
limit monetar si dhe mbishkrimet e
shumta të Butrintit, të cilat fasin edhe
për organizimin shoqëror e politik të
qytetit. Antikitetit të Vonë dhe periud-
hës bizantine i është kushtuar një mje-
dis ku nëpërmjet vitrinave e paneleve
vihet në pah tkurrja e qytetit dhe kth-
imi i tij në një qendër fetare. Materiali
i ekspozuar në muze, numri i madh i
monumenteve të zbuluara e të ruaj-
tura mirë, si dhe mjedisi pitoresk, me
tabelat shpjeguese përkatëse, e rritin
shumë informacionin që merr vizitori.
Gjithë përmbajtja e muzeut shtjello-
het mbi bazën e tre kritereve; ai kro-
nologjik, që synon të japë zhvillimin
e qytetit në periudha të ndryshme
kohore duke flluar nga parahistoria e
thellë (epokat e gurit ) deri në rënien
e tij gjatë mesjetës; ai tematik, për të
dhënë aspekte nga jeta e përditshme
ekonomike e shoqërore si zejtaria,
tregëtia, marrdhëniet me rajonin dhe
Mesdheun, arti, kulti, arsimi, etj.; dhe
ai didaktik që realizohet nëpërmjet
përdorimit të paneleve, hartave, ski-
cave, maketeve, rikonstruksioneve
tripërmasore të monumenteve krye-
sore etj.
Si i tillë, Muzeu Arkeologjik i Butrintit,
është muze me standarde bashkëko-
hore dhe shumë i veçantë në fushën
e tij.
49
port and the fnancial contribution
of the Archaeology Institute, Butrinti
Foundation, leventis Foundation and
Butrinti National Park.
The city history, with its birth, devel-
opment and its decline is shown by
archaeological objects and written
documents of ancient authors. The
presentation of other smaller inhab-
ited centers around Butrint clarifes
better the conditions of Butrint city
rise and fourishing during Antiquity
and Roman period. Within the Antiq-
uity period, a special place is occupied
by the display of monetary circula-
tion and the numerous inscriptions
in Butrint that speak about the social
and political organization of the city
in late Antiquity and a part is dedi-
cated to Byzantine period where the
show cases and the panels display the
shrinking of the city and its transfor-
mation into a religious centre.
The material exposed in the museum,
the great number of monuments dis-
covered and well-preserved and the
pictoresque environment with the
respective explaining tables, increase
a lot the information received by the
visitor.
All the content of the museum is ex-
plained on the basis of three criteria:
the chronologic criterion, which aims
to introduce the development of the
city in various periods, beginning from
deep prehistory (Stone Age) until its
fall during the Middle Age; thematic
criterion, which introduces aspects
of everyday economic and social life,
such as crafts, trade, relations with the
region and Mediterranean, art, cult,
education, etc, and the didactic crite-
rion, which is implemented by intro-
ducing panels, maps, drawings, mod-
els, three dimensional reconstruction
of main monuments, etc.
As such, the Archeological Museum of
Butrint is a museum of contemporary
standards and very special in its feld.
50
Butrint
51
52
Tiranë
MUZEU ARKEOLOGJIK
16
Telefon: +355 4 240711
Orari i vizitave: 8°°-15°°
Pushim: E Shtunë, e Dielë
Adresa: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Sheshi Nënë Tereza
është muzeu i parë i krijuar pas luftës së II Botërore,
pasi gjatë kësaj lufte u shkatërruan edhe institucio-
net e fundit muzeale. U hap me 1.11. 1948 si Muze
Arkeologjik Etnografk dhe vazhdoi i tillë deri në
vitin 1976, kur u veçua pavioni etnografk dhe ai u
organizua si muze i proflizuar arkeologjik.
Ky muze paraqit kërkimet e zbulimet arkeologjike
kohore nga epokat e gurit, tek ato të metaleve
(bronxit e hekurit), kur lindi e u zhvillua qytetërimi
ilir, antikitetin, si dhe antikitetin e vonë e mesjetën
deri në pushtimin oaman. Kërkimet intensive arke-
ologjike në fushën e parahistorisë, antikitetit dhe
mesjetës në periudhën më pas, bënë të mundur
një varg riorganizimesh e rikonstruksionesh të këtij
muzeu (1957, 1976,1982,1985,1998) për përmirësi-
min e mëtejshëm të përmbajtjes dhe ekspozimit.
Ky muze jep një informacion të plotë për vendba-
nimet më të hershme në Shqipëri e veçanërisht për
periudhat kur zhvillohen proceset e formimit të
fseve dhe etnosit ilir.
Antikiteti jepet nëpërmjet qendrave qytetare që
lulëzuan në shek. III-II p.e.s., në territoret e fseve
kryesore ilire. Në mënyrë të përmbledhur paraqitet
53
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
16
Tel: +355 4240771
Visiting Hours: 8
00
– 15
00
(***)
Holiday: Saturday, Sunday
Address: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Sheshi Nënë Tereza
It is the frst museum created after the World War II,
because during this War the last museum institutions
were also destroyed. It was opened on 1.11.1948 as
an Archeological Ethnographic Museum and con-
tinued as such until 1976, when the ethnographic
pavilion was organized as a profled archeological
museum. This museum presents the researches and
archeological fnds in time from the Stone Age until
the metal age (bronze and iron), when the Illyrian civi-
lization rose, antiquity and late antiquity and Middle
Age until the ottoman invasion. The intensive archae-
ological researches in the feld of prehistory, antiquity
and Middle Age in the later period, made possible a
series of reorganizations and reconstructions for this
museum (1957, 1976, 1982, 1985, 1998) for the fur-
ther improvement of the content and display. The
museum gives full information on the earliest ancient
dwellings in Albania, especially on the periods when
the process of Illyrian tribes’ formation takes place. It
also provides summarized information on late Antiq-
uity and early Middle Age when the transition from
54
Tiranë
në muze edhe periudha e Antikitetit të Vonë, të Mes-
jetës së hershme, kur realizohet kalimi nga ilirët tek
arbërit.
Muzeu Arkeologjik i Tiranës ka të ekspozuar rreth
2000 objekte dhe mbështetet në një fond rezervë
prej 17.000 objektesh, i cili shtohet çdo vit nga zbuli-
met sistematike arkeologjike.
Muzeu Arkeologjik i Tiranës dhe muzetë e tjerë të
proflizuar “arkeologjikë”, janë pjesë përbërëse të In-
stitutit Arkeologjik .
55
Illyrians to Arbers takes place.
Tirana Archaeological Museum has displayed about
2000 objects and it has a fund support of 17000,
which is increased annually by the systematic archae-
ological fnds.
Tirana Archaeological Museum and the other profles
‘archaeological’ museums are constituent part of the
Archaeological Institute.
56
Elbasan
MUZEU ETNOGRAFIK
17
Muzeu Etnografk i Elbasanit është ndërtuar në një shtëpi karakteristike me
çardak, që i takon shek. XVIII.
Elbasanasit e njohin si shtëpia e “Sejdinëve”. Ajo është një shtëpi e cila, nga
mënyra e ndërtimit dhe arkitektura, është e veçantë në llojin e vet në trevën
e Elbasanit. Në planin kompozicional dhe në përgjithësi me konceptimin e
saj funksional dhe arkitektonik, kjo banesë, u ngjan shumë banesave me çar-
dak që gjenden në zonën e Beratit dhe të Shkodrës.
Banesa përbëhet nga dy kate.
Kati i parë përdorej si magazinë e produkteve bujqësore dhe përbëhet nga
këto mjedise :
1. Koridori;
2. Dhoma e leshrave;
3. Dhoma e metaleve;
4. Dhoma e tabakëve;
Kati i dytë, ka qenë përdorur si vend banimi dhe përbëhet nga këto mjedise
1. Koridori;
2. Dhoma e punës e vajzave;
3. Dhoma e grave;
4. Dhoma e burrave;
5. Dhoma e nuses dhe dhëndrit;
Kjo banesë, është restauruar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës në vitet
1983-1985 dhe në vitin 1986 mjediset e saj u përshtatën në muze etnografk.
Në fondet e këtij muzeu ruhen rreth 900 objekte origjinale të kulturës popul-
lore dhe etnografsë.
Telefon: +355 545 9626
Orari i vizitave: 9
00
– 16
00

Pushim: Dielë
Adresa: Rr. 28 Nëntori, Sheshi Aqif Pasha
57
ETHNOGRAPHIC MUSEUM
17
Tel: +355 545 9626
Visiting Hours: 9
00
– 16
00
Holiday: Sunday
Address: Rr. 28 Nëntori, Sheshi Aqif Pasha
Ethnographic Museum of Elbasan is built in a traditional house with ‘çardak’
(balcony) belonging to the 18th century.
Elbasani people recognize it as ‘Sejdins’ house. The house is specifc regard-
ing construction technique and architecture in Elbasan region. From the
composition point of view, it is quite similar to the houses with a balcony
found in the city of Berat and Shkodra. The house has two storeys.
The ground foor was used as a store for agricultural products, it consists of:
1. The corridor;
2. The room of woolen products;
3. The room of metals;
4. The room of sheets of papers.
The frst foor was used for living and consists of:
1. The corridor;
2. The room for girls’ work;
3. The room for women;
4. The room for men;
5. The room for the bride and groom.
This building was restored by the Culture Monuments Institute in 1983-1985
and in 1986 its premises were adapted for an Ethnographic Museum.
Some 900 original objects of folk culture and ethnography are preserved in
this museum.
ElBASAN
58 Shkodër
MUZEU HISTORIK
18
Telefon: +355 224 3213
Orari i vizitave: 9°°-13°°
Pushim: E Shtunë, e Dielë
Adresa: Rr. Oso Koka, Nr 12
Muzeu Historik i Shkodrës, themeluar në vitin 1947, është vendosur në
qendër të qytetit, në shtëpinë e oso Kukës, një banesë karakteristike e mesit
të shekullit XIX, me vlera të veçanta etnografke.
Banesa qytetare shkodrane e tipit me çardak, përbën një nga realizimet më
të përkryera në tipologjinë e banesës tradicionale shqiptare. Ajo është arkiv
i vërtetë i jetës së banorëve të qytetit më të rëndësishëm të Shqipërisë së
Veriut, bazuar në tregtinë, artizanatin dhe prodhimin bujqësor-blegtoral.
Banesa me përmasa të mëdha përbëhet prej dy katesh, ku kati përdhes
(hajati dhe hauret) shërbente tradicionalisht si depo për mjetet e punës
dhe rezervat ushqimore të familjes, ndërsa kati sipër për familjarët. Në një
shkallare prej guri të një stili të qëndrueshëm dhe elegant, ngjitesh në katin
e sipërm, në një mjedis të hapur dhe të gjerë, me konstruksion druri (çar-
dak) që kryente disa funksione, sidomos për proceset e punimeve tekstile,
të mëndafshit, të leshit dhe për ceremoni familjare, si dasmat e festat fetare.
Përmes këtij mjedisi bëhet komunikimi i drejtëpërdrejtë me secilën prej
katër dhomave. Dhomat si nga ana funksionale ashtu edhe artistike janë tra-
jtuar me një kujdes të vecantë. Elementet e tyre më interesante janë: oxhaku
monumental, tavani, dritaret në dy nivele, kthina në formë lozhe (trapazani),
raftet e murit( açikraftet) dhe sirtaret përgjatë mureve (sergjitë), të gjitha të
zbukuruara me motive foreale dhe simbolikë të pasur e origjinale.
Edhe më interesante shtëpinë e bën porta e jashtme monumentale, oborri
i gjerë e i gjelbëruar me pusin e lugun e gdhendur në gur, si dhe ekspozimi
i mjaft objekteve arkeologjike (kolona, kapitele, stela varresh e elemente të
ndryshme arkitekturore). Banesa, së bashku me aksesorët e jahtëm të saj,
rrethohet prej muresh të lartë guri mbuluar me shermashek.
59
HISTORICAL MUSEUM
18
Tel: +355 224321
Visiting Hours: 9
00
– 13
00
Holiday: Saturday, Sunday
Address : Rr. Oso Koka, Nr 12
It was founded in 1947, placed in the center of the city, in the house of oso
Kuka, a traditional house of the 19th century, with special ethnographic val-
ues.
The traditional Shkodra house with an open balcony represents one the
most perfect realizations traditional Albanian houses typology. It is a real
archive of the inhabitants’ life of the most important Northern Albanian city,
based on trade, craftworks and agricultural-livestock production.
The building is a two-storey house of big dimensions, where the ground
foors (the galleries) were used as cellars for tools and family reserve food,
whereas the upper foor was used for the family members.
It is accessible by some stone stairs of elegant and stable style, which lead
to a open space of wood construction (‘çardak’ = balcony), which had many
functions, especially for processes of the textile, silk and wool works and
family celebrations, like weddings and religious celebrations. The four rooms
can be accessed directly from the ‘balcony’. The rooms have been treated
with a special care either functionally or artistically. Their most interesting
elements are: the monumental chimney, the ceiling, the windows in two
levels, the niche in a balcony form (trapazan), the wall shelves (açikraft) and
drawers along the walls (sergji), all decorated with foral motives and rich
original symbols.
The house becomes more interesting by the outer monumental gate, the
large and green courtyard, with the well, the trough carved in stone, and the
many archaeological objects displayed (columns, capitals, grave steles and
various architectonic elements).
The building and its outside annexes are surrounded by high stonewalls
covered by ivy.
SHKoDER
60
Vlorë
MUZEU ETNOGRAFIK
19
Telefon: +355 33 23514
Orari i vizitave: 9.
00
-13.
00
dhe 17.
00
-20.
00

Pushim: E Dielë
Adresa: L. Hajro Çakerri, Rr. Ceno Sharra
Muzeu etnografk ndodhet në një ndërtesë karakteristike qytetare vlonjate,
e cila, për nga koha e ndërtimit, i përket mesit të shekullit të XIX.
Përsa u përket vlerave historike, në këtë ndërtesë, në vitin 1908, u krijua Klu-
bi patriotik “labëria”, që luajti një rol të rëndësishëm në fazën përgatitore të
shpalljes së Pavarësisë. “ Kryetar nderi” i këtij klubi u zgjodh Ismail Qemali.
Duke qenë se ruante vlera historike – ndërtimore, kjo ndërtesë më 27.11.1982,
u përshtat në Muze etnografk.
Në mjediset e këtij muzeu ruhen rreth 300, objekte ,të gjitha këto me vlera të
mirëfllta në fushën e veshjes, të punimeve të drurit, të metalit, të shtrojeve
dhe qeramikës.
Në numrin e madh të objekteve dhe shumëllojshmërinë e tyre përmendim:
këmisha dhe jeleku i Kaninës prej një periudhe më se 150 vjeçare, veshje
grash më se një shekullore, sixhade e velenxa të punuara para 80-90 vjetësh,
punime në fligranë, objekte përdorimi druri të punuara nga mjeshtra popul-
lorë të krahinës së Vlorës etj.
Krahas këtyre objekteve të lartpërmendura , në këtë muze gjenden edhe
mjaft relike të kohës.
61
ETHNOGRAPHIC MUSEUM
19
Tel: +355 33 23514
Visiting Hours: 9.
00
-13.
00
dhe 17.
00
-20.
00

Holiday: Sunday
Address: L. Hajro Çakerri, Rr. Ceno Sharra
The Ethnographic museum is situated in a traditional Vlora house, the con-
struction of which dates back to the middle of 19th century. With regard to
the historical values, the Patriotic Club “laberia” was established in 1908; it
played an important role in the preparatory phase for proclamation of Inde-
pendence. Ismail Qemali was the elected the ‘honor chairman’ of this club.
Bearing historic and construction values, this house was adapted to an Eth-
nographic Museum on 27.11.1982.
The collection of this museum consists of about 300 objects of authentic
values in thefeld of clothes, woodworks, metalwork, carpets and ceramics.
In the great number and variety of objects we may mention: the shirt and
waistcoat of Kanina, 150 years old, women clothes, more than one century
old, rugs, carpets worked out 80-90 years ago, fligree works, utility wooden
objects worked by handicraft masters of Vlorë region, etc.
Besides the above-mentioned objects, many relics of the time are also found
in this museum.
VloRE
62
Gjirokastër
MUZEU I ARMEVE
20
Telefon: +355 846 24 60
Orari i vizitave: 8.
00
-16.
00

Pushim: E shtunë, E diel.
Adressa: Kalaja Gjirokastër
Muzeu i armëve, gjendet në një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgi-
misë kulturore shqiptare, në Kalanë e Gjirokastrës.
Në fondin e këtij muzeu të rëndësishëm për historinë dhe kulturën shqip-
tare gjenden rreth 1060 armë origjinale të epokave të ndryshme duke fl-
luar nga ajo e gurit, hekurit, bronxit, mesjetës, luftës italo-greke, luftës së
Parë Botërore, luftës së Dytë Botërore si dhe armë të tjera të gjetura në ter-
ritorin e Shqipërisë. Ndodhen gjithashtu edhe armë të rënda të kalibrave
të ndryshëm, tanke, topa, mortaja etj. Në fondet e këtij muzeu janë të arki-
vuara edhe shumë piktura, skulptura, makete të shtëpive kullë si dhe shumë
veshje karakteristike të luftëtarëve shqiptarë. Ky muze është përuruar si i
tillë më 29.11.1971, brenda kalasë së qytetit. Kati i dytë ka shërbyer si burg, i
ndërtuar në vitin 1923. Mjediset e këtij burgu ruhen edhe sot në gjendje të
tillë dhe shërbejnë si pjesë përbërëse e këtij muzeu.
63
MUSEUM OF WEAPONS
20
Tel: +355 846 2460
Visiting Hours: 8.
00
-16.
00

Holiday: Saturday, Sunday
Address: Kalaja Gjirokastër
The Museum of Weapons is situated in one of the most important culture
heritage centers of Albania, in the Fortress of Gjirokastra. Some 1060 original
weapons are found in this important museum for Albanian culture and his-
tory starting from the stone age, iron age, bronze age, Middle Age, Italian-
Greek War, First World War and Second World War, as well as other weapons
found in Albanian territory. Heavy weapons of various calibers such as tanks,
canons, mortars, etc. are found here. The fund of this museum has also many
paintings, sculptures, models of tour houses and many traditional clothes of
Albanian warriors. This museum was inaugurated on 29.11.1971 inside the
city’s castle. The frst foor served as a prison, built in 1923; it is preserved as
it was and it is an integral part of the museum.
GJIRoKASTER
64
Mat
MUZEU HISTORIK
21
Telefon: +355 33 23514
Orari i vizitave: 10.
00
-14.
00
dhe 17.
00
-19.
00

Pushim: E hënë
Adresa: L. Pjetër Budi, Rr. Rexhep pash Mati, Burrel
Muzeu historik Mat, me qëndër në qytetin e Burrelit, për herë të parë është
ngritur në nëntor të vitit 1967. Ai është vendosur në një ndërtesë të për-
shtatur, në qendër të qytetit, dhe ka këto pavjone: Pavioni i lashtësisë me
periudha të neolitit, bakrit,bronxit, hekurit, kultura qytetare ilire dhe ajo e
hershme mesjetare që mbyllet në shek. XII.
Pavioni i Historisë së Mesjetës që përfshin minipavionin e principatë, Shteti
i Arbërit, Principata e Kastriotëve, Gjergj Kastrioti Skëndërbeu, Kuvendet
e Matit, Pjetër Budi, dhe qëndresa kundër Reformave të Tanzimatit. Në
këtë muze ndodhet edhe maketi i punishtes së barutit, karakteristikë kjo
zotëruese për këtë krahinë.
është një muze i cili po pasurohet me fonde të reja nga dita në ditë.
65
HISTORICAL MUSEUM
21
Tel: +355 33 23514
Visiting Hours: 10.
00
-14.
00
dhe 17.
00
-19.
00

Holiday: Monday
Address: L. Pjetër Budi, Rr. Rexhep pash Mati, Burrel
The Historical Museum of Mat district with the centre in Burrel city was es-
tablished in November1967. It is placed in an adapted building in the city
center, it has these pavilions: the Antiquity pavilion, with the periods of Neo-
lithic Age, Copper Age, Bronze Age, Iron Age, Illyrian urban culture and the
early medieval culture closing in the 7the century.
The Middle Age pavilion which includes the mini pavilion of Princedom,
Arber State, Kastriots’ Princedom, George Kastriot Scanderbeg, Mat Assem-
blies, Pjeter Budi and Resistance against Tanzimati Reforms. The museum
displays also a powder workshop model, which was a prevailing character-
istic in this area.
The museum is daily enriched with new objects.
MAT
66 Dibër
MUZEU HISTORIK
22
Telefon: +355 218 2516
Orari i vizitave: 10.
00
-14.
00
Pushim: E shtune, E Dielë
Adresa: Bulevardi Elez Isuf, Peshkopi
Muzeu i rrethit Dibër, është krijuar dhe funksionon si institucion që nga viti
1964, në fllim si një pavion dhe në vitet në vazhdim duke u zgjeruar.
Pas vitit 1998 Muzeu u riorganizua me të gjitha pavionet e tij, si ai arkeologjik,
historik dhe etnografk duke ekspozuar një pjesë të madhe të vlerave që
gjenden në fondet e tij.
Muzeu i Dibrës ka në fonde rreth 2000 objekte me mjaft vlera, disa prej të
cilave janë shumë të rralla duke flluar nga ato arkeologjike, si fbula, pitosa,
kapitele, çekiç guri, vegla pune stralli, enë të ndryshme prej balte, armë zjar-
ri, shpata, objekte personale të fgurave historike dhe një pasuri të madhe
etnografke, që nga objekte blegtorale, bujqësore, të guzhinës dhe deri te
veshjet e llojeve të ndryshme të krahinave të Dibrës.
Vlen për t’u përmendur se 80 % e objekteve, që ruhen në fondet e këtij
muzeu, janë origjinale.
67
HISTORICAL MUSEUM
22
Tel: +355 218 2516
Visiting Hours: 10.
00
-14.
00
Holiday: Saturday, Sunday
Address: Bulevardi Elez Isuf, Peshkopi
Dibër District Museum was created since 1964 frst as a pavilion and it was
enlarged later. After 1998 the Museum was reorganized in all its pavilions
like the archaeological, historic, and ethnographic pavilion displaying a
large part of the values that exist in its fund. Dibër Museum has 2000 objects
with a lot of values, some of which are very rare, starting from the archaeo-
logical ones such as fbula, pitosa, capitals, stone hammer, fint tools, various
earthen utensils, fre weapons, swords, personal objects of historical fgures
and a great ethnographic property, from livestock, agriculture, kitchen ob-
jects up to clothes of various kinds from Dibër region.
It is worth mentioning that 80% of the objects, preserved in this museum,
are original.
DIBER
68
Kavajë
MUZEU ETNOGRAFIK
23
Telefon: +355 554 2710
Orari i vizitave: 10.
00
-14.
00
Pushim: E hënë
Adresa: Rr. Zguraj
Muzeu etnografk i Kavajës i përuruar në nëntor të vitit 1971, u vendos në
një banesë të restauruar, me hajat, tipi i së cilës shfaqet në përhapje të gjerë
në shekullin XVIII, teksa gjeneza arkitekturore e saj e ka fllesën në antikitetin
e vonë, në tipologjinë e “vilea rustica”, të mirënjohur në zonën e Kavajës.
Pas restaurimit të banesës, tanimë muzeale, asaj iu dha statusi i monumentit
kulturor. Ajo iu shtua grupit të monumenteve të kulturës të Kavajës si kalaja
e Bashtovës (shek. XII-XIV), kisha e Çetës (shek. XIII) ura mesjetare e Bukaqit,
kulla e Sahatit të qytetit (1817) etj.
Grupi drejtues,që programoi orientimin konceptual dhe realizimin e mirë-
flltë të muzeut etnografk, përbëhej nga autoritetet më të shquara të kohës
në studimet etnografke .
Përmbajtja muzeale u përqëndrua në tri aspekte: stilistika arkitekturore e
ngrehinës dhe funksionet e ndarjeve kompozicionale, vizioni i sistemit të
shtëpisë së zjarrit, odës së fetjes dhe të miqve dhe fondi i përgjithshëm et-
nografk.
Karakteristika më e rëndësishme e fondit të përgjithshëm muzeal përcakto-
het nga shumëllojshmëria e objekteve dhe mozaiku i larmishëm etnografk
i prejardhjes së tyre. Përveç prodhimeve nga zejet përfaqësuese të Kavajës
si punimi i qeramikës, bakrit, tekstileve, origjina e një pjese të madhe të këtij
fondi piketohet në koordinatat gjeoetnografke të veriut, verilindjes dhe
jugut të Shqipërisë. Elementet e veshjeve popullore nga këto treva dallohen
për nivelin e fnesës mjeshtërore të trajtimit, për pasurinë e leksionit orna-
mentosimbolik të fgurave gjeometrike, zoomorfe, dhe antropomorfe.
69
ETHNOGRAPHIC MUSEUM
23
Tel: +355 554 2710
Visiting Hours:10.
00
-14.
00
Holiday: Monday
Address: Rr. Zguraj
Ethnographic Museum of Kavaje, inaugurated in 1971, was placed in a re-
stored building with hajat (gallery), the type of which is widespread in the
18th century, whereas its architectonic origin is in the late antiquity, in the
typology of “vilae rustica”, well knownin Kavaje area. After the restoration of
the building, which is a museum now, it was given the cultural monument
status. It added to Kavajë cultural monuments group like Bashtova Fortress
(12th -14th century), Çeta church (13th century), medieval bridge of Bukaqi,
the city Clock Tower (1817), etc.
The managing group which programmed the conceiving orientation and
the real realization of the ethnographic museum was composed of the most
distinguished authorities of the time in the ethnographic studies.
The museum content is concentrated on three aspects: architectural stylis-
tics of the building and the functions of the compositional divisions, the vi-
sion of the system of a house with freplace, sleeping room and guests’ room
and the general ethnographic fund.
The main characteristic of the general museum fund is defned by the vari-
ety of the objects and the variegated ethnographic mosaic of their origin.
Besides the products of Kavajë representing crafts, like works in ceramic, cop-
per, textiles, the origin of a large part of this fund is traced back to the North-
ern, Northeastern and Southern Albania geo-ethnographic coordination.
The elements of the traditional suits from these regions are distinguished
for the level masterly fnesse in treatment, for the richness of ornaments and
symbols merged in geometric, zoomorphic and anthropomorphic forms.
KAVAJE
70 Durrës
MUZEU I KULTURËS POPULLORE
24
Telefon: +355 52 23150
Orari i vizitave: 9.
00
-14.
00
Pushim: E Dielë, e hënë
Adresa: l. 1, Rr. Koloneli Tomson
U hap në vitin 1975. Në ndërtesën ku ndodhet edhe sot, shtëpi karakteris-
tike durrsake e gjysmës së dytë të shek.XIX, shtëpi ku ka kaluar një pjesë të
fëmijërisë së tij aktori i madh i skenës Aleksandër Moisiu, ky muze u vendos
në vitin 1983.
Kjo banesë, gjendet në qëndër të qytetit, pranë amftetatrit dhe është një
objekt që paraqit vlera të rëndësishme etnografke.
Në njërën nga dhomat e muzeut paraqitet jeta e aktorit Aleksandër Moisiu
dhe një pjesë e krijimtarisë artistike të tij.
Në një mjedis tjetër, të traditave e kostumeve popullore, paraqitet në mënyrë
të organizuar, jo vetëm kostumografnë e rrethit të Durrësit, por edhe e ngu-
limeve të tjera në këtë trevë, si asaj kosovare, çame etj.
Pavioni me organizimin që ka, të jep menjëherë të dhëna mbi artin e pun-
imit të vegjeve të krahinës.
Pavioni tjetër, ai i traditës popullore artizanale, paraqit objekte artizanale të
traditës në vazhdim dhe mjeshtërinë e kahershme të kësaj treve në punimet
artistike të disa llojeve.
71
THE MUSEUM OF TRADITIONAL CULTURE
24
Tel: +355 52 23150
Visiting Hours: 9.
00
-14.
00

Holiday: Sunday, Monday
Address: l. 1, Rr. Koloneli Tomson
It was opened in 1975, in a traditional Durrës building of 19th century’s sec-
ond half, where the famous actor of the stage Alexander Moisiu passed his
childhood, this museum was placed in 1983.
This building is situated in the city centre close to Durres Amphitheatre and
it is an objects which presents important ethnographic values.
The life of the actor Alexander Moisiu and some of his artistic creations are
displayed in one of the museum rooms.
In another part, that of the folk traditions and suits, the traditional suits Dur-
rës region and other settlements, like Kosovar and Çam suits are displayed
in an organized way.
The organization of the pavilion gives immediately data on the art of loom
works in the region.
The other pavilion that of the traditional folk crafts presents successive tradi-
tional craftworks and the early mastery of this area in artistic works of some
kinds
DURRES
72
Lushnjë
MUZEU HISTORIK
25
Orari i vizitave: 8.
00
-14.
00
Pushim: E Dielë
Adresa: Rr. “Kongresi i lushnjes”
Muzeu i qytetit te lushnjes, është vendosur në një godinë në qendër të
qytetit.
Muzeu Historik i rrethit të lushnjes u përurua në vitin 1988.
Në këtë godinë, ndodhen edhe Galeria e Artit dhe Biblioteka e qytetit.
Muzeu Historik, ka disa pavione, ndër të cilët përmendim, Pavionin e lashtë-
sisë dhe atë të kulturës popullore.
Në pavionin e lashtësisë, paraqiten kërkimet dhe zbulimet arkeologjike ko-
hore nga epokat e gurit, tek ato të metaleve (bronxit e hekurit), antikitetin,
si edhe antikitetin e vonë e mesjetën deri në pushtimin osman.
Në mënyrë të përmbledhur paraqitet në muze edhe periudha e Antikitetit të
Vonë, të Mesjetës së hershme, kur realizohet kalimi nga ilirët tek arbërit.
Gjithashtu i rëndësishëm në këtë muze është edhe pavioni i kulturës popul-
lore, në të cilin jepet një pamje e plotë e zejeve të ushtruara në Myzeqe dhe
në të gjithë Shqipërinë, si edhe mënyra e jetesës e banorit të këtyre zonave.
Në të gjejmë objekte prej qeramike, druri, guri, hekuri, pambuku, mëndafshi,
leshi, qëndisma të ndryshme të ekspozuara me fnesë.
Në këtë pavion, gjithashtu, gjejmë të ekspozuara, kostume popullore tradi-
cionale të zonës si edhe makete të jetës dhe të punës së fshatarit myzeqar.
Në sallat e muzeut shpesh gjejmë edhe ekspozita të përkohëshme të cilat
pasurojnë brendinë e tij.
73
HISTORIC MUSEUM
25
Visiting Hours: 8.
00
-14.
00

Holiday: Sunday
Address: Str. “Kongresi i lushnjes”
The Historic Museum of lushnja, inaugurated in 1988, is placed in a nice
building in the center of the city.
The Gallery of Arts and the library of the city are situated in this very build-
ing.
The Museum consists of some pavilions such as that of Antiquity and of
Popular Culture.
The Antiquity pavilion is represented by objects which pertain to Stone Age,
Metall (bronze and iron) Age, Antiquity, late Antiquity, Medieval Age up to
the ottoman invasion.
The pavilion of popular culture is one of the most important of the museum,
giving a full knowledge of the handicrafts of the region of Myzeqe and Al-
bania as well as the way of living of that time. Some ceramic, wooden, stone,
iron, cotton, silk, wool objects can be found in the museum along with some
embroidery delicately hand made works.
Some traditional suits of the period along with decoys of way of living and
working of Myzeqeja peasants, are also displayed in the museum.
Some temporary exhibitions are opened time after time in the Museum
which enrich its content.
lUSHNJE
74
Shkodër
MUZEU I KALASË
26
Orari i vizitave: 9.
00
-19.
00
Pushim: E Dielë
Adresa: Kalaja Shodër
Gjëndet në oborrin e tretë të kështjellës “Rozafa” dhe është vendosur në
ndërtesën veneciane të kapitenerisë. Vetë ndërtesa me arkitekturën e saj
të jashtme e të brëndshme e volumet e mëdha është shumë tërheqëse për
vizitorët. Shkallarja e brendshme prej guri, çatia e lartë me qemer, ndarja e
kateve me elemente prej druri dhe përdorimi i parmakëve prej hekuri të rra-
hur shprehin më së miri traditën e hershme ndërtimore lokale. Në dy sallat
e mëdha, që zënë plotësisht katin e parë dhe të dytë të saj, janë ekspozuar
objekte të shumta muzeore që paraqitin historinë e lashtë e të lavdishme të
kështjellës.
Në katin përdhes, në ballë një basoreliev i punuar mjeshtërisht nga një au-
tor shkodran, paraqit legjendën e famshme të themelimit të qytetit, sipas së
cilës nëna e re shkodrane vetësakrifkohet, duke u murosur për së gjalli në
muret e qytetit, që ato të qëndronin përjetësisht.
Në vitrinat e panelet e kësaj salle janë sistemuar me shije objekte arke-
ologjike, si enë e fragmente enësh prej qeramike të periudhave të ndryshme
parahistorike, antike e mesjetare, më të vjetrat prej të cilave janë ato të ep-
okës së bronzit të hershëm (2000 vjet p.e.s.), kur nisi jeta mbi këtë kodër.
Gjithashtu aty paraqiten mjaft objekte të tjera metalike si vegla pune, armë,
stoli e monedha, zbuluar në kohë të ndryshme mbi kodër ose në gërmimet
arkeologjike të realizuara poshtë saj, ku shtrihej qyteti antik e mesjetar.
Një interes të veçantë ngjallin tek vizitori gjylet prej guri të përmasave të
ndryshme, më të mëdhatë e të cilave peshojnë mbi 400 kg. që u përdorën në
dy rrethimet osmane për pushtimin e kështjellës në fund të shek XV.
Gjithashtu, në këtë sallë janë paraqitur bustet e tre mbretërve ilirë: Bardhylit,
Teutës, e Gentit, punime gjithashtu të një skulptori shkodran. Përballë tyre
janë ekspozuar anijet–maket të tipit “lembos” të njhura në botën romake, si
dhe prej atyre tregtare të shek. XVIII.
Në sallën e katit të parë janë sistemuar materiale historike mesjetare e më
tej, famuj të vjetër kombëtarë, objekte të përdorimit të përditshëm, armë
prerëse e armë zjarri, të zbukuruara me shije nga argjendarët shkodranë, por
edhe armë të huaja , deri tek armët e vjetra të artilierisë-trofe lufte.
Gjithashtu, vizitori mund të njihet me historinë e qytetit, ngjarje të ndry-
shme e personalitete të rëndësishme, përmes gravurave, riprodhimeve të
dokumentave arkivore e të veprave të artit të kohëve të ndyshme.
Në qendër të sallës është vendosur një maket i madh i kështjellës dhe rrethi-
nat e saj me pazarin e famshëm të qytetit.
75
THE MUSEUM OF THE FORTRESS
26
Visiting Hours: 9.
00
-19.
00

Holiday: Sunday
Address: “Kalaja Shkodër”
The museum is situated in the third courtyard of the “Rozafa” fortress and
placed in the Venetian captain’s building. The building itself, being con-
structed carefully in its interiors and exteriors, with big spaces inside, con-
stitutes an attraction for all visitors. The internal stone staircase, the high
vaulted roof, the separation of foors by wooden elements and the hand iron
rail, are evidence of the best construction techniques of that time. Numer-
ous objects which prove the ancient and glorious history of the fortress are
placed in the two big halls of respectively frst and second foor.
A big bass-relief placed in the front in the ground foor displays
the famous legend of foundation of the city, according to which, a young
mother from Shkodra is self- sacrifced by being immured alive in the walls
of the city, so as they could survive eternally.
Archaeological objects such as ceramic vessels of diferent periods, from
prehistory, early bronze ages to medieval ages, are displayed in the show-
cases of the same foor, as evidence of the early settlements of frst inhabit-
ants of the hill.
Some metallic objects such as utensils, weapons, trimmings, and coins dis-
covered in diferent periods on the top of the hill and in the hillside where
the antic and medieval city was initially settled.
Two canon balls of diferent dimensions weighting 400 kg each, used by the
Turkish invaders to conquer the fortress and the city by the end of the 15th
century, are particularly interesting objects to the visitor.
The statues of the three Illyrian kings: Bardhyli, Teuta, and Genti, masterpiec-
es of a painter from Shkodra, are placed in the same hall. Some decoys of
well known roman“lembos” ships are placed in front of the statues
Some historical evidences such as old national fags, utensils, fre weapons,
weapons from abroad, old artillery weapons, ornamented with silver by
Shkodra’s craftsman.
The visitor can also be introduced to the history of the city by exploring the
documents, gravure, art works of diferent periods.
A decoy of the fortress and its surroundings together with the old bazaar is
placed in the centre of the hall.
SHKoDER
76
Korçë
MUZEU VANGJUSH MIO
27
Orari i vizitave: 9.
00
-19.
00
Pushim: E Dielë
Adresa: L. 3, Rr Spiro ballkameri, Nr 3
Piktori i popullit, Vangjush Mio, lindi në Korçë më 5 Mars 1891. Vizatimet e
para i bëri në vitin 1906. Për arsye shëndetësore, ai nuk e vazhdoi gjimnazin.
Shkoi në Bukuresht pranë të vëllait ku punoi dhe, në vitin 1915, u regjistrua
në degën e pikturës të shkollës së Arteve të Bukura të Bukureshtit, të cilën e
mbaroi në vitin 1919.
Po atë vit Vangjush Mio hapi të parën ekspozitë vetjake, ku spikati prirja e
tij për peizazhin. Në vitin 1920, kur u kthye në atdhe, ai hapi në Korçë një
ekspozitë vetjake, e para e këtij lloji në këtë qytet.
Më vonë, ai, u regjistrua në Institutin e Arteve të Bukura të Romës, ku u njoh
edhe me kryeveprat e arkitekturës dhe artit klasik. Në vitin 1924, ai dha
provimet e fundit në Romë, ku ftoi licencën e piktorit dhe të restauratorit.
Pasi u kthye përfundimisht në Shqipëri më 1924, ai hapi një studio në shtëpi-
në e tij dhe njëkohësisht punonte si mësues i vizatimit. Vangjushi, thuajse iu
kushtua tërësisht peisazhit.
Fondi i krijimtarisë së tij erdhi gjithmonë duke u pasuruar. Ai hapi ekspozita
vetjake në Tiranë dhe në Korcë dhe tregoi se kishte formuar individualitetin
e tij krijues. Subjektet e tablove të tij ishin mjediset karakteristike nga Korça
dhe fusha e saj, nga Pogradeci dhe liqeni i ohrit, si dhe nga Elbasani e Dur-
rësi.
Piktura e tij është e qartë dhe dekorative. Në vitet 30, tematika e peizazheve
të tij u zgjerua me motive nga vende historike, duke u prirur drejt modelimit
plastik të formave.
Pas Çlirimit, ai punoi si mësues vizatimi në gjimnazin e Korcës, por udhëtonte
shumë nëpër atdhe dhe pikturat e tij trajtonin motive nga krahina e qytete
të tjera si Berati, Vlora. Gjithashtu ai lëvroi edhe gjininë e peisazhit tematik.
Për të fundit herë, ai mori pjesë në ekspozitën kombëtare të hapur në Tiranë
në nëntor 1957, thuajse një muaj para se të vdiste, më 30 dhjetor të po atij
viti.
Nga krijimtaria e Vangjush Mios njihen më shumë se 400 piktura, në ngjyrë
vaji, peisazhe, natyra të qeta, portrete, si dhe shumë vizatime, të cilat
shquhen për vlerën artistike dhe stilin origjinal.
Shtëpia dhe studio ku ai punoi në Korçë, sot janë kthyer në muze të Vangjush
Mios, piktor i popullit.
77
VANGJUSH MIO MUSEUM
27
Visiting Hours: 9.
00
-19.
00

Holiday: Sunday
Address: L. 3, Rr Spiro ballkameri, Nr 3
The people’s Painter Vangjush Miho was born in 1891 in Korca. His drawings
of 1906 are evidence of his passion for painting when he was in the second-
ary school, which he could not fnish because of ill health. In 1908 his brother
took him in Bucharest where he had emigrated earlier. He entered in the
School of Fine Arts of Bucharest in painting branch in 1915 and he gradu-
ated from his school in 1919.
In that same year Vangjush Miho put on his frst personal, exhibition which
made his talent for landscape painting known to general public. Upon his re-
turn to Albania in 1920 he put on Korca another personal exhibition, which
was the frst of this kind in the country.
later he entered in the Institute of Fine Arts in Rome an institute in the
academic tradition. In 1924 he got a scholarship from the state and he went
to Rome again, where he sat his last exams for the diploma of painter and
restorer of paintings.
Upon his fnal return o the homeland in 1924, Vangjush Miho put up a studio
in his house where he continued to draw and paint without interrupting his
work as a teacher of drawing. Vangush Miho was engaged almost totally in
landscapes.
In the meantime the number of his paintings constantly grew. He had al-
ready formed his personality as an artist. The subjects of his paintings were
mainly the characteristic surroundings of Korca and its plain, of Pogradec
and the ohri lake, of Elbasan and Durres. His painting became clearer and
more decorative in style.
Vangjush Miho greeted with joy the liberation he continued his work as a
teacher of drawing for a few more years in the secondary school in Korca.,
and he traveled around the country and did many painting with motifs from
various regions and cities such as Berat, Vlora, ecc.
The last time he took part in a national exhibition in Tirana was November
1957, only one month before he died on December 30 of the same year.
His works includes more than 400 oil paintings, landscapes, still-lifes, por-
traits, as well as many drawings which are outstanding for their artistic val-
ues and original style.
His house and his studio in Korca have been turned into a museum and he
has the title “People’s Painter”
KoRCE
78
Lushnjë
SHTEPIA MUZE “KONGRESI I LUSHNJES”
28
Orari i vizitave: 8.
00
-16.
00
Pushim: E Dielë
Adresa: Rr. “Kongresi i Lushnjes”, Lushnje
Kongresi Kombëtar, i lushnjes u mbajt më 27 janar të vitit 1920-të, në shtëpinë
e patriotit lushnjar Kaso Fuga. Në komgres morën pjesë delegatë të zgjedhur
nga e gjithë Shqipëria. Qëllimi i mbajtjes së këtij kongresi, ishte studimi i situ-
atës së brendëshme e të jashtëme të vendit dhe masat që duhet të merreshin.
Kongresin e hapi Ferit Vokopola, përfaqsues i Prefekturës së Beratit, lushnjes
dhe Skraparit, i cili i uroi delegatët për ardhjen. . Mbas ceremonisë së hapjes, u
bë ndarja e deputetëve në komisione , të cilat flluan menjëherë punën.
Në mbledhjen e dytë të kongresit, më datën 28 janar, u zgjodh Kryetar i Kon-
gresit Aqif Pashë Elbasani.
Mbledhja e tretë, më 30 Janar, vendosi mbas shumë diskutimesh që të bëheshin
protesta të ashpëra, kundër vendimit të Fuqive të mëdha, për zbatimin e Paktit
të fshehtë të londrës, i cili ishte mbajtur më 26 prill të vitit 1915-të, pakt i cili
sanksiononte coptimin e Shqipërisë.
Pas këtij vendimi, mbledhja analizoi qëndrimin e qeverisë së Durrësit . Nga kjo
analizë u nxuarr si konkluzion se kjo qeveri , e kishte futur vendin në një anarki
të madhe duke çuar në krijimin e një situate të acaruar politike. Nisur nga këto,
ajo qeveri ishte përpjekur me çdo kusht për ta penguar mbajtjen e Kongresit të
lushnjes.
Për këtë arsye, kongresi vendosi unanimisht rrëzimin e qeverisë së Durrësit, e
njëkohësisht zgjodhi imzot luigj Bumçin, Mehmet Konicën dhe Dr. Turtullin,
si përfaqsues legjitimë të popullit shqiptar, në delegacionin e Konferencës së
Paqes në Paris.
Në mbledhjen e katërt që u mbajt më pomë 30 Janar, kongresi zgjodhi si antarë
të Këshillit të lartë, imzot luigji Bumçin, Aqif Pashë Elbasanin, Abdi Toptanin
dhe Dr. Turtullin. Pas kësaj u zgjodh dhe përbërja e qeverisë së re, e cila kryeso-
hej nga kryeministri Sulejman Delvina. Në atë qevri u zgjodhën Ahmet Zogu,
Ministër i Brendshëm, Mehmet Konica, Ministër i Punëve të Jashtëme, Hoxhë
Kadria, Ministër i Drejtësisë, Ndoc Çoba, Ministër i Financave, Sotir Peci, Ministër
i Arsimit, Ali Riza Kolonja, Ministër i luftës, Eshref Frashëri, Drejtor i Përgjith-
shëm i Punëve Botore dhe Idhomene Kosturi, Drejtori Përgjithshëm i Postë-tele-
grafave.
Në mbledhjen e pestë që u mbajt më 31 Janar pasdite, kongresi zgjodhi anëtarët
e Senatit dhe u vendos që delegatët të mos shpërndaheshin derisa qeveria të
merrte në dorë frenat e shtetit. Pas kësaj mbledhje, atë pasdreke të 31 janarit
të vitit 1920-të, kongresi u dha fund punimeve të tija, duke shpallur Tiranën,
kryeqytet të Shqipërisë.
Gjatë kohës që mbahej Kongresi i lushnjes, qeveria e Durrësit u përpoq me të
gjitha mënyrat dhe mjetet për të ndaluar zbatimin e vendimeve të kongresit,
duke u mbështetur dhe në forcën e ushtrise italiane që ishin akoma në Shq-
ipëri.
79
MUSEUM-HOUSE “THE CONGRESS OF LUSHNJA”
28
Visiting Hours: 8.
00
-16.
00

Holiday: Sunday
Address: Rr. “Kongresi i lushnjes”, lushnje
lUSHNJE
The National Congress of lushnja was held on 27th January of 1920, in the
house of a distinguished patriot of lushnja, Kaso Fuga. Delegates from all
Albania attended the Congress. The Congress was opened up by Ferit Vo-
kopola, who welcomed the participants. The purpose of convening the Con-
gress was the evaluation of the internal and external situation of the country
and the measures to be taken.
In the second meeting of the Congress, on 28 January, Aqif Pashw Elbasani
was elected Chairmain of the Congress.
The decision for organizing strong protests against the decision of the Great
Powers on the implementation of the Secret Pact of london, held on 26
April 1915, which approved the territorial cutting into pieces piecing of Al-
bania, was taken on the third meeting on 30 January.
The meeting evaluated the attitude of the Government of Durres and con-
cluded that the Government had provoked an anarchy and tried to prevent
the convention of the Congress itself, creating thus very a aggravated situ-
ation.
For this reason the Congress decided unanimously the falling down of the
Government and elected luigj Bumci, Mehmet Konica and Dr. Turtulli as le-
gitimate representatives of the Albanian people in the Conference of Paris.
The fourth meeting, held on 30th of January, congress elected the High
Council luigji Bumci, Aqif Pashe Elbasanin, and Dr. Turtulli followed by the
proclamation of the new Government headed by Sulejman Delvina. Ahmet
Zogu was elected as Minister of Internal Afairs, Mehmet Konica as Minister
of Foreign Afairs, Hoxhe Kadria as Minister of Justise, Ndoc Coba as Minister
of Finance, Sotir Peci as Minister of Education, Ali Riza Kolonja as Minister
of War, Eshref Frasheri as General Director of Public Works and Idhomene
Kosturi as General Director of Posts and Telegraphs.
The ffth meeting held on 31st January afternoon, the Congress elected the
members of Senate and decided the non dispersion of the Congress until
the new Government had fully begun to exercise its powers. That same af-
ternoon, the Congress proclaimed Tirana as capital city of Albania.
During the time the Congress was held, the former Government of Durres
tried with all means to prevent the implementation of the decisions of the
Congress, supporting even the Italian army forces which were still in Alba-
nia.
The convention of the Congress was considered by them a movement of ad-
venturers prepared to attack the current government forces and delegates
to be established in Tirana, proclaimed as capital of Albania.
80
81

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful