You are on page 1of 51

HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 1

MUÅC LUÅC

MUÅC LUÅC ..................................................................................................... 1


CHÛÚNG 1: ÀÙÅT VÊËN ÀÏÌ .......................................................................... 2
1 Àùåt Vêën Àïì ............................................................................................. 2
SÚ LÛÚÅC NÖÅI DUNG LUÊÅN VÙN .............................................................. 3
CHÛÚNG 2: KHAÃO SAÁT HIÏÅN TRAÅNG VAÂ PHÊN TÑCH YÏU CÊÌU .......... 4
2 Khaão Saát Hiïån Traång Vaâ Phên Tñch Yïu Cêìu ............................................ 4
CHÛÚNG 3: PHÊN TÑCH ............................................................................. 8
3 Phên Tñch ................................................................................................ 8
BAÂI TÊÅP - CAÁCH GIAÃI BAÂI HOÅC ................................................................10
Baâi giaãi .....................................................................................................10
CHÛÚNG 4: THIÏËT KÏË ...............................................................................11
4 Thiïët Kïë .................................................................................................11
CHÛÚNG 5: CAÂI ÀÙÅT VAÂ NGHIÏÅM THU ..................................................42
5 Caâi àùåt vaâ nghiïåm thu .............................................................................42
CHÛÚNG 6: KÏËT LUÊÅN .............................................................................43
6 Kïët luêån .................................................................................................43
PHÊÌN PHUÅ LUÅC ..........................................................................................45
1 Phên loaåi caác baâi têåp ...............................................................................45
1.2 Phên loaåi theo daång baâi têåp:..................................................................46
CAÁC TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO .....................................................................51

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 2

CHÛÚNG 1: ÀÙÅT VÊËN ÀÏÌ

1 Àùåt Vêën Àïì


Trong quaá trònh hoåc têåp cuãa mònh, hoåc sinh khöng chó lïn lúáp nghe giaãng
baâi maâ coân phaãi thûåc haânh laâm baâi têåp úã nhaâ. Àöëi vúái nhûäng mön hoåc nhû Toaán,
Lyá, Hoáa, Anh Vùn... trong luác laâm baâi têåp úã nhaâ hoåc sinh coá thïí àoåc caác saách
tham khaão àïí tòm lúâi giaãi nhûäng luác cêìn thiïët hay têåp laâm thïm nhûäng baâi nêng
cao trong àoá. Têët caã caác loaåi saách tham khaão thûúâng coá phêìn hûúáng dêîn giaãi chi
tiïët hay gúåi yá dûåa vaâo àoá hoåc sinh coá thïí tûå reân luyïån khaã nùng cuãa mònh. Vò vêåy
hiïån nay loaåi saách giuáp hoåc töët, hûúáng dêîn giaãi baâi têåp... àûúåc caác giaáo viïn soaån
rêët nhiïìu, phong phuá caã vïì nöåi dung lêîn hònh thûác. Cuâng möåt mön hoåc coá rêët
nhiïìu saách tham khaão cuãa nhiïìu taác giaã khaác nhau.
Vúái nhu cêìu tham khaão saách baâi têåp ngaây caâng cao cuâng vúái sûå phaát triïín
cuãa Tin Hoåc, nhêët laâ sûå phaát triïín nhaãy voåt cuãa cöng nghïå phêìn cûáng laâm cho giaá
maáy vi tñnh ngaây caâng haå, cuäng chñnh vò vêåy maâ nhiïìu em hoåc sinh hiïån nay àaä
àûúåc cha meå mua cho maáy vi tñnh phuåc vuå cho viïåc hoåc têåp giaãi trñ cuãa caác em.
Trònh àöå tin hoåc cuãa hoåc sinh cuäng laâ vêën àïì àûúåc quan têm trong caác
trûúâng hoåc, cuå thïí laâ trong nhiïìu trûúâng àaä àûa böå mön Tin Hoåc laâm mön hoåc
chñnh cuãa trûúâng taåo àïìu kiïån thuêån lúåi cho hoåc sinh tiïëp cêån vúái nïìn cöng nghïå
thöng tin.
Toám laåi, chñnh vò nhu cêìu tham khaão saách trong quaá trònh hoåc têåp vaâ sûå höî
trúå maånh meä cuãa maáy tñnh, chuáng ta cêìn coá caác phêìn mïìm giuáp àúä cho hoåc sinh
thûåc hiïån tham khaão nhûäng hûúáng dêîn baâi têåp ngay trïn maáy möåt caách coá hiïåu
quaã. Phêìn mïìm naây hoaåt àöång nhû laâ möåt gia sû, cung cêëp kiïën thûác, cuãng cöë lyá
thuyïët, hûúáng dêîn giaãi, reân luyïån kyä nùng thûåc haânh, kiïím tra mûác àöå tiïëp thu,
giuáp àúä ön têåp... giuáp cho hoåc sinh hoåc têåp ngaây caâng tiïën böå hún. Do àoá,
chûúng trònh höî trúå giaãi baâi têåp taåi nhaâ mön Àaåi söë cho hoåc sinh lúáp 9 àûúåc xêy
dûång.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 3

SÚ LÛÚÅC NÖÅI DUNG LUÊÅN VÙN

Chûúng 1: Àùåt vêën àïì vïì nhu cêìu xêy dûång chûúng trònh höî trúå giaãi baâi têåp taåi
nhaâ mön Àaåi söë cho hoåc sinh lúáp 9.
Chûúng 2: Khaão saát hiïån traång vaâ phên tñch yïu cêìu cuãa viïåc höî trúå giaãi baâi têåp
taåi nhaâ mön Àaåi söë cho hoåc sinh lúáp 9.
Chûúng 3: Phên tñch, àûa ra mö hònh àöëi tûúång cuãa chûúng trònh.
Chûúng 4: Thiïët kïë chûúng trònh, àûa ra mö hònh lûu trûä dûä liïåu, giao diïån, vaâ
xûã lyá cuãa chûúng trònh.
Chûúng 5: Caâi àùåt vaâ thûã nghiïåm chûúng trònh.
Chûúng 6: Kïët luêån.
Phuå luåc:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 4

CHÛÚNG 2: KHAÃO SAÁT HIÏÅN TRAÅNG VAÂ PHÊN TÑCH YÏU


CÊÌU

2 Khaão Saát Hiïån Traång Vaâ Phên Tñch Yïu Cêìu


2.1 Hiïån traång
2.1.1 Hiïån traång vïì mùåt töí chûác
Hiïån traång Baâi têåp toaán lúáp 9 mön Àaåi Söë coá cú cêëu töí chûác göìm caác böå
phêån sau:
- Hoåc sinh.
- Giaáo viïn.
- Phuå huynh.
- Nhaâ trûúâng, baån beâ.
- Hïå thöëng baâi têåp.
Toám laåi, cú cêëu töí chûác coá thïí toám lûúåc trong sú àöì sau:
Hoåc sinh giaáo viïn
Phuå huynh
Giaãng baâi, kiïím tra, àaánh giaá.
Höî trúå, giaám saát
Phöëi húåp àûa ra kïë hoaåch hoåc têåp töët cho hoåc sinh
Baâi têåp
Giaãi baâi têåp
Soaån baâi têåp
Hònh 2.1
2.1.2 Hiïån traång vïì mùåt nghiïåp vuå
Àöëi vúái hoåc sinh: cöng viïåc cuãa möåt hoåc sinh göìm:
- Hoåc lyá thuyïët: trong vúã baâi hoåc, trong saách giaáo khoa, hay trong phêìn toám tùæt
lyá thuyïët cuãa möåt cuöën saách hûúáng dêîn giaãi baâi têåp naâo àoá, hay coá thïí úã daång
hûúáng dêîn caách giaãi chung cho tûâng daång baâi têåp.
- Giaãi baâi têåp: Giaãi caác baâi têåp bùæt buöåc maâ giaáo viïn, hay phuå huynh yïu cêìu.
Choån loaåi baâi têåp maâ mònh thñch giaãi trong söë caác baâi têåp coân laåi trong saách giaáo

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 5
khoa maâ giaáo viïn khöng yïu cêìu hay loaåi baâi têåp laâm thïm, nêng cao trong saách
baâi têåp, saách hûúáng dêîn, saách tham khaão.
- Xem hûúáng dêîn trong quaá trònh giaãi baâi têåp: trong luác giaãi baâi têå p, nïëu gùåp vêën
àïì maâ hoåc sinh khöng giaãi quyïët àûúåc thò coá thïí hoãi thêìy cö, cha meå, anh chõ,
baån beâ cuãa mònh àïí àûúåc lúâi hûúáng dêîn, hoùåc coá thïí tham khaão lúâi hûúáng dêîn
giaãi trong caác saách hûúáng dêîn, tuây theo mûác àöå cuãa baâi toaán maâ hoåc sinh seä coá
àûúåc nhûäng thöng tin cêìn thiïët àïí giaãi baâi toaán àoá. ÚÃ àêy hoåc sinh coá thïí seä chó
àûúåc hûúáng dêîn daång gúåi yá hay hûúáng dêîn phûúng phaáp chung àïí giaãi baâi toaán
naây, hoùåc thêåm chñ coá thïí àûúåc hûúáng dêîn chi tiïët (baâi giaãi hoaân chónh).
- Kiïím tra kïët quaã (àöëi chiïëu vúái àaáp aán): hoåc sinh coá thïí kiïím tra kïët quaã baâi
laâm cuãa mònh bùçng caách so saánh kïët quaã baâi laâm cuãa mònh vúái kïët quaã baâi laâm
cuãa baån beâ, hay nhúâ thêìy cö, cha meå, anh chõ, baån beâ xem vaâ àaánh giaá, hay coá
thïí àöëi chiïëu vúái baâi giaãi coá sùén trong saách hûúáng dêîn giaãi baâi têåp. Tûâ àoá ruát ra
nhûäng kinh nghiïåm giaãi baâi têåp, böí sung cho mònh nhûäng kiïën thûác coân thiïëu
hoùåc chûa nùæm vûäng.
- Lêåp caác kïë hoaåch hoåc têåp àïí chuêín bõ cho caác kyâ kiïím tra, kyâ thi hoùåc àïí nêng
cao, reân luyïån thïm kyä nùng giaãi baâi têåp cuãa hoåc sinh. Viïåc lêåp kïë hoaåch coá thïí
àûúåc dûåa theo caác gúåi yá cuãa giaáo viïn, cuãa phuå huynh, cuãa baån beâ nhùçm khùæc
phuåc nhûäng vêën àïì maâ hoåc sinh chûa nùæm vûäng, nhûäng yïëu àiïím maâ hoåc sinh
cêìn khùæc phuåc.
- Giaãi thûã caác böå àïì thi àïí laâm quen vúái mûác àöå àïì thi, vúái caác daång trong böå àïì.
Tûâ àoá hoåc sinh reân luyïån thïm caác kyä nùng coân chûa nùæm vûäng, nhûäng vêën àïì
mùæc phaãi trong quaá trònh giaãi baâi têåp.
- Hïå thöëng caác baâi têåp thaânh caác daång baâi têåp coá caách giaãi chung, giöëng nhau, coá
cuâng aáp duång möåt söë cöng thûác chung. Viïåc hïå thöëng caác baâi têåp thaânh caác daång
baâi têåp coá thïí laâ nhúâ caác saách hûúáng dêîn, nhúâ giaáo viïn vaâ dûåa vaâo kinh nghiïåm,
hiïíu biïët maâ hoåc sinh àaä coá trong quaá trònh hoåc vaâ giaãi baâi têåp.
- Ghi caác caách giaãi hay, caác cöng thûác quan troång, caác vêën àïì maâ hoåc sinh hay
mùæc löîi trong quaá trònh giaãi baâi têåp àïí coá thïí thûúâng xuyïn xem laåi.
Àöëi vúái giaáo viïn: cöng viïåc cuãa giaáo viïn coá thïí bao göìm
- Soaån giaáo aán: chuêín bõ baâi giaãng àïí giaãng trïn lúáp.
- Giaãng baâi: lïn lúáp giaãng baâi cho hoåc sinh vaâ cho baâi têåp vïì nhaâ cuâng vúái nhûäng
gúåi yá (nïëu coá).
- Kiïím tra baâi hoåc vaâ vúã baâi têåp cuãa hoåc sinh xem hoåc sinh coá hoåc baâi vaâ laâm baâi
têåp vïì nhaâ hay khöng (kiïím tra miïång).
- Hïå thöëng caác baâi têåp thaânh caác daång baâi têåp coá caách giaãi chung àïí hoåc sinh dïî
nùæm baâi hún.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 6
- Soaån caác baâi têåp kiïím tra cuâng vúái àaáp aán vaâ thang àiïím cuãa tûâng baâi.
- Töí chûác kiïím tra, chêëm vaâ phaát baâi kiïím tra, cöång àiïím.
- Àaánh giaá, xïëp loaåi hoåc sinh.
Àöëi vúái phuå huynh:
- Theo doäi vaâ kiïím tra tònh hònh hoåc têåp cuãa con em mònh bùçng caách doâ lyá
thuyïët, xem nhûäng nhêån xeát cuãa giaáo viïn, kïët quaã chêëm baâi cuãa giaáo viïn vïì
con em mònh.
- Kiïím tra baâi têåp vïì nhaâ bùçng caách kiïím tra vúã baâi têåp xem con em mònh coá laâm
baâi vïì nhaâ do giaáo viïn yïu cêìu hay khöng.
- Cho baâi têåp laâm thïm àïí reân luyïån kyä nùng cho con em mònh.
- Liïn hïå vúái giaáo viïn àïí biïët vïì tònh hònh hoåc têåp cuãa con em mònh, coá thïí phöëi
húåp vúái giaáo viïn àïí àûa ra nhûäng biïån phaáp, nhûäng kïë hoaåch nhùçm caãi thiïån
viïåc hoåc cuãa con em mònh.
Nhaâ trûúâng, baån beâ:
- Àêy laâ möi trûúâng hoåc têåp vaâ reân luyïåïn cuãa hoåc sinh. Hoåc sinh coá thïí trao àöíi
nhûäng vêën àïì trong hoåc têåp vúái baån beâ, vúái caác thêìy cö giaáo khaác, coá thïí xem
saách tham khaão thïm trong thû viïån...
Hïå thöëng baâi têåp:
- Göìm caác baâi têåp trong caác böå àïì, trong caác baâi hoåc cuãa saách giaáo khoa, trong
caác daång baâi têåp (daång baâi têåp vïì cùn bêåc hai, daång baâi têåp vïì cùn bêåc ba... coá aáp
duång möåi söë cöng thûác giöëng nhau vaâ coá caách giaãi giöëng nhau). Caác baâi têåp coá
thïí laâ baâi têåp bùæt buöåc laâm hoùåc baâi têåp nêng cao hoùåc baâi têåp ön têåp (ön kiïím
tra, ön thi hoåc kyâ, töët nghiïåp...). Xin xem chi tiïët vïì hïå thöëng baâi têåp úã phêìn phuå
luåc cuöëi luêån vùn naây.
2.1.3 Hiïån traång vïì mùåt tin hoåc
- Trònh àöå tin hoåc: Hoåc sinh coá laâm quen vúái maáy tñnh röìi.
- Cêëu hònh phêìn cûáng: Nhûäng cêëu hònh phêìn cûáng coá thïí sûã duång àûúåc hïå àiïìu
haânh Windows 9x/2000, coá caâi caác font chûä tiïëng Viïåt.
2.2 Yïu cêìu
2.2.1 Yïu cêìu chûác nùng
Lûu trûä:
- Hïå thöëng lyá thuyïët àûúåc toám tùæt.
- Hïå thöëng baâi têåp (àïì baâi, loaåi baâi têåp, mûác àöå khoá dïî, thang àiïím, àaáp aán, caách
giaãi).
- Caác kïë hoaåch hoåc têåp.
- Caác böå àïì thi thûã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 7
- Baâi giaãi cuãa hoåc sinh (nöåi dung baâi giaãi, thúâi àiïím laâm baâi hay thúâi àiïím sûãa
baâi lêìn cuöëi cuâng, àiïím söë).
- Kïë hoaåch tûå hoåc bao göìm caác thöng tin (Ngaây bùæt àêìu, Ngaây kïët thuác dûå kiïën,
Caác baâi têåp cêìn laâm).
- Caác ghi chuá cuãa hoåc sinh trong quaá trònh giaãi baâi têåp.
Tra cûáu: Caác baâi têåp theo caác tiïu chuêín
- Loaåi baâi têåp.
- Baâi hoåc lyá thuyïët.
- Böå àïì.
- Kïë hoaåch.
Tñnh toaán:
- Chêëm àiïím cho tûâng baâi giaãi cuãa hoåc sinh.
- Tñnh àiïím, nhêån xeát vaâ xïëp loaåi quaá trònh hoåc têåp cuãa hoåc sinh theo khoaãng
thúâi gian (tûâ ngaây àïën ngaây), theo baâi hoåc lyá thuyïët, theo daång baâi têåp, theo kïë
hoaåch.
- Phaát sinh caác baâi têåp theo àuáng yïu cêìu cuãa giaáo viïn hoùåc phuå huynh: viïåc
phaát sinh hoaân toaân theo thiïët kïë cuãa giaáo viïn vaâ khöng coá sûå phaát sinh tûå àöång
tûâ maáy tñnh.
- Phaát sinh caác baâi têåp theo caác mêîu baâi têåp coá sùén: giaáo viïn coá thïí choån bêët kyâ
baâi têåp naâo maâ mònh muöën phaát sinh, röìi sûãa laåi baâi têåp cuâng caách giaãi cuãa baâi
têåp àoá theo yá mònh, sau àoá lûu thaânh baâi têåp múái.
Kïët xuêët:
- Caác baâi giaãi cuãa möåt baâi têåp.
- Caác baãng kïët quaã cuâng vúái caác àaánh giaá viïåc hoåc têåp.
2.2.2 Yïu cêìu phi chûác nùng
Tñnh tiïën hoaá:
- Dïî daâng phaát triïín cho caác loaåi baâi têåp khaác vïì àaåi söë, vïì baâi têåp noái chung.
Tñnh tiïån duång:
- Giao diïån thên thiïån vúái ngûúâi sûã duång, taåo caãm giaác thoaãi maái trong luác duâng
chûúng trònh hoåc têåp. Muöën vêåy, giao diïån phaãi trûåc quan cho pheáp tûâng bûúác
hûúáng dêîn hoåc sinh giaã i baâi têåp.
Tñnh hiïåu quaã:
- Möi trûúâng thûåc hiïån (cêëu hònh trung bònh): Windows 9x/2000/NT, trïn maáy
tñnh 586 vúái 16MB RAM.
Tñnh tûúng thñch:
- Dïî tñch húåp vúái caác phêìn mïìm baâi têåp khaác.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 8
Ngoaâi ra, khöëi lûúång baâi têåp tham khaão phaãi tûúng àöëi hoaân chónh, nghôa laâ phaãi
coá àêìy àuã caác loaåi baâi têåp vúái nhiïìu mûác àöå khaác nhau vaâ söë lûúång tûâng loaåi àuã
àïí tham khaão. Coá taâi liïåu hûúáng dêîn sûã duång keâm theo phêìn mïìm. Cho pheáp in
caác ghi chuá, caác baâi giaãi cuãa hoåc sinh ra giêëy.

CHÛÚNG 3: PHÊN TÑCH

3 Phên Tñch
3.1 Mö hònh àöëi tûúång
3.1.1 Sú àöì àöëi tûúång chñnh
Àöëi tûúång chñnh cuãa phêìn mïìm laâ àöëi tûúång BAÂI TÊÅP
3.1.2 Mö taã àöëi tûúång
3.1.2.1 Baâi têåp
Diïîn giaãi: caác baâi têåp maâ hoåc sinh giaãi
Baãng mö taã thuöåc tñnh:
STT Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá.
1/ Tïn_BT Chuöîi Khaác röîng Tïn cuãa baâi têåp Vñ duå: Baâi têåp 1_1
2/ Mûác àöå Söë Rúâi raåc Mûác àöå khoá dïî cuãa baâi têåp (àaánh giaá theo trònh àöå bònh
Thûúâng)
3/ Loaåi baâi têåp Söë Rúâi raåc Loaåi baâi têåp
4/ Àïì baâi Chuöîi Khaác röîng Nöåi dung cuãa baâi têåp Vñ duå: giaãi phûúng trònh bêåc
hai x2-3*x+2 = 0
5/ Thúâi gian cêìn laâm
Söë Nguyïn dûúng
Khoaãng thúâi gian trung bònh àïí hoaân thaânh baâi têåp
Tñnh theo àún võ phuát
BAÂI TÊÅP
Hònh 3.1
6/ Ghi chuá hûúáng dêîn
Chuöîi Chuöîi kyá tûå ghi chuá vïì baâi têåp.
7/ Baâi hoåc Àöëi tûúång phuå
Baâi hoåc liïn quan baâi têåp
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 9
8/ Caách giaãi Àöëi tûúång phuå
Caách giaãi cuãa baâi têåp
3.1.2.2 Àöëi tûúång phuå Baâi hoåc
Diïîn giaãi: àöëi tûúång phuå Baâi hoåc laâ caác baâi hoåc lyá thuyïët.
Baãng mö taã thuöåc tñnh:
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá
1/ Tïn_BH Chuöîi Duy nhêët Tïn baâi hoåc
2/ Chûúng Söë Chûúng baâi hoåc theo SGK
3/ Nöåi Dung Chuöîi Nöåi dung cuãa baâi hoåc
4/ Ghi chuá
Hûúáng dêîn
Chuöîi Caác cöng thûác, caác lûu yá maâ hoåc sinh cêìn nhúá àïí giaãi baâi têåp.
3.1.2.3 Àöëi tûúång phuå Caách giaãi
Diïîn giaãi: àöëi tûúång phuå Caách giaãi laâ caách giaãi tûúng ûáng cuãa baâi têåp.
Baãng mö taã thuöåc tñnh:
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá
1/ Tïn_CG Chuöîi Duy nhêët Tïn caách giaãi
2/ Nöåi Dung Chuöîi Nöåi dung caách giaãi
3/ Àiïím Söë Àiïím chuêín
4/ Ghi chuá hûúáng dêîn
Chuöîi Caác hûúáng dêîn gúåi yá, baâi giaãi mêîu
3.1.3 Sú àöì àöëi tûúång múã röång
3.1.3.1 Àöëi tûúång Baâi giaãi
Diïîn giaãi: àöëi tûúång phuå Baâi giaãi laâ baâi giaãi tûúng ûáng cuãa baâi têåp do hoåc
sinh laâm.
Baãng mö taã thuöåc tñnh: Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi Ghi chuá
1/ Tïn_BG chuöîi khaác röîng; Tïn baâi giaãi
2/ Nöåi dung chuöîi khaác röîng; Nöåi dung baâi giaãi
3/ Àiïím söë àiïím hoåc sinh àaåt àûúåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 10

BAÂI TÊÅP - CAÁCH GIAÃI BAÂI HOÅC

Baâi giaãi
Hònh 3.2
Tïn àöëi tûúång: Quan hïå 1 – nhiïìu: Àöëi tûúång: Giaãi thñch caác kyá hiïåu: 4 Hoåc
Sinh Chuöîi Khaác röîng Möåt baâi giaãi phaãi cuãa möåt hoåc sinh naâo àOÁ: Tïn ngûúâi
giaãi baâi têåp
3.2 Mö taã caác xûã lyá
3.2.1 Baâi têåp
Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá
1/ BT_XL1 Nhêåp àïì baâi têåp. Khúãi taåo Taåo ra baâi têåp Nhêåp àïì baâi cuãa baâi têåp.
2/ BT_XL2 Nhêåp loaåi baâi têåp. Khúãi taåo Taåo ra loaåi baâi têåp
3/ BT_XL3 Nhêåp mûác àöå khoá dïî. Khúãi taåo Taåo ra mûác àöå khoá dïî cuãa baâi têåp
göìm dïî, trung bònh, khoá.
4/ BT_XL4 Sûãa àïì baâi. Cêåp nhêåt Sûãa àïì
5/ BT_XL5 Thïí hiïån baâi têåp. Cung cêëp thöng tin. Trònh baây baâi têåp
6/ BT_XL6 Tòm baâi têåp Cung cêëp thöng tin. Tòm caác baâi têåp theo caác tiïu chuêín
7/ BT_XL7 Xoaá baâi têåp Cêåp nhêåt
3.2.2 Àöëi tûúång phuå Baâi hoåc
Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá
1/ BH_XL1 Nhêåp baâi hoåc. Khúãi taåo Taåo baâi hoåc múái
2/ BH_XL2 Sûãa baâi hoåc. Cêåp nhêåt Sûãa baâi hoåc
3/ BH_XL3 Thïí hiïån baâi hoåc. Cung cêëp thöng tin. Trònh baây baâi hoåc
4/ BH_XL4 Xoaá baâi hoåc. Cêåp nhêåt. Huãy baâi hoåc
3.2.3 Àöëi tûúång phuå Caách giaãi
Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá
1/ CG_XL1 Nhêåp caách giaãi . Khúãi taåo. Taåo ra caách giaãi. Taåo ra khung caách giaãi
2/ CG_XL2 Phaát sinh caách giaãi theo yïu cêìu . Khúãi taåo. Taåo caách giaãi
3/ CG_XL3 Sûãa caách giaãi. Cêåp nhêåt. Sûãa caách giaãi
4/ CG_XL4 Xoaá caách giaãi. Cêåp nhêåt Xoaá caách giaãi
3.2.4 Àöëi tûúång phuå Baâi giaãi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 11
Stt Maä söë Haânh àöång Loaåi YÁ nghôa Ghi chuá
1/ BG_XL1 Nhêåp baâi giaãi. Khúãi taåo Taåo ra baâi giaãi
2/ BG_XL2 Sûãa baâi giaãi Cêåp nhêåt Sûãa baâi giaãi
3/ BG_XL3 Thûåc hiïån giaãi. Xûã lyá tñnh toaán. Thao taác giaãi baâi têåp
4/ BG_XL4 Chêëm àiïím. Xûã lyá tñnh toaán. Chêëm kïët quaã cho baâi giaãi

CHÛÚNG 4: THIÏËT KÏË

4 Thiïët Kïë
4.1 Thiïët kïë dûä liïåu
4.1.1 Sú àöì logic
Baãng tham söë
Baâi têåp
Àöì thõ
Mûác àöå
Baâi giaãi Chi tiïët BG
Chi tiïët CG
Caách giaãi
Hoåc sinh Söí tay
Kïët quaã CTBG
Chi tiïët kïë
hoaåch
Kïët quaã lûåa choån
Biïíu àöì
Doâng biïíu àöì
Kïë hoaåch
Baãng xeát dêëu
Daång Baâi têåp
Chûúng
Loaåi Baâi têåp
Lûåa choån KQCTCG
Baâi hoåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 12
Doâng BXD
Kïët quaã chi tiïët CG
Giaá trõ biïën
Baãng tham söë chuöîi
Böå àïì
Hònh 4.1
4.1.2 Giaãi thñch chûác nùng cuãa caác thaânh phêìn trong sú àöì logic
STT Tïn Baãng Ghi chuá
1/ Baâi têåp Àöëi tûúång thao taác chñnh cuãa chûúng trònh, moåi àöëi tûúång khaác àïìu coá
chûác nùng dûåa trïn àöëi tûúång naây (nhû viïåc lêåp kïë hoaåch hoåc têåp thò cuäng dûåa
trïn baâi têåp...).
2/ Baâi hoåc: Àïí höî trúå hoåc sinh hoåc lyá thuyïët theo caác baâi hoåc.
3/ Chûúng: Chûúng göìm caác baâi hoåc
4/ Daång baâi têåp: Daång baâi têåp göìm caác baâi têåp coá caách giaãi giöëng nhau, cuâng aáp
duång möåt söë cöng thûác vïì möåt chuã àïì naâo àoá (nhû giaãi phûúng trònh cùn bêåc 2,
giaãi bêët phûúng trònh cùn bêåc 2...) naâo àoá. Xin xem thïm phêìn phuå luåc.
5/ Loaåi baâi têåp: Nhû loaåi baâi têåp vïì cùn bêåc 2, cùn bêåc 3...
6/ Baãng mûác àöå: Caác mûác àöå (khoá, dïî vaâ trung bònh) cuãa möåt baâi têåp.
7/ Böå àïì: Thûúâng bao göìm caác baâi têåp coá daång cú baãn, àoâi hoãi hoåc sinh nùæm
vûäng caách giaãi. Àöëi tûúång naây cêìn thiïët coá trong chûúng trònh àïí cho hoåc sinh
laâm quen vúái caác böå àïì thi (chûác nùng höî trúå hoåc sinh thi thûã).
8/ Caách giaãi: Caách giaãi baâi têåp. Caách giaãi naây seä àûúåc duâng àïí phaát sinh ra
khung baâi giaãi àïí hoåc sinh giaãi baâi têåp vaâ chêëm àiïím baâi giaãi cuãa hoåc sinh. Caách
giaãi coá àaáp aán cho baâi têåp.
Baãng A : Baãng A àûúåc caâi trong cú súã dûä liïåu (table A)
Baãng B Baãng A : Möåt phêìn tûã trong Baãng B coá quan hïå vúái nhiïìu phêìn tûã trong
baãng A giaãi thñch caác kyá hiïåu:
9/ Chi tiïët caách giaãi: àêy laâ bûúc giaãi trong caách giaãi, seä coá hûúáng dêîn gúåi yá cho
tûâng bûúác (hay chi tiïët caách giaãi) naây. Möåt bûúác giaãi coá thïí úã 4 daång sau:
+ Caác vùn baãn cuâng vúái caác ö EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã tñnh àûúåc
hay coá thïí choån kïët quaã àuáng tûâ caác kïët quaã coá sùén
+ Khung àöì thõ àïí hoåc sinh veä.
+ Khung biïíu àöì àïí hoåc sinh tñnh caác giaá trõ trong biïíu àöì.
+ Khung xeát dêëu caác phûúng trònh.
10/ Àöì thõ: Àïí höî trúå hoåc sinh veä àöì thõ (theo chûúng trònh hoåc àaåi söë lúáp 9 hiïån
nay, chûúng trònh caâi àùåt seä höî trúå veä 2 phûúng trònh y = ax2ø vaâ y = ax +b).
Möåt chi tiïëtâ caách giaãi cho pheáp coá nhiïìu àöì thõ cuâng veä trïn möåt hïå truåc toaå àöå.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 13
11/ Giaá trõ biïën: Àïí lûu giaá trõ caác hïå söë cuãa caác phûúng trònh àöì thõ (a cho
phûúng trònh y = ax2ø vaâ a,b cho y = ax +b)
12/ Biïíu àöì: Àïí höî trúå hoåc sinh veä biïíu àöì thõ. Biïíu àöì seä göìm caác doâng coá sùén
giaá trõ vaâ caác doâng cêìn phaãi tñnh giaá trõ (tñnh dûåa trïn caác doâng coá sùén giaá trõ)
13/ Doâng biïíu àöì: Lûu thöng tin cho tûâng doâng biïíu àöì: caác giaá trõ cho caác ö vaâ
kiïíu doâng (doâng hiïín thõ giaá trõ hoùåc doâng maâ hoåc sinh cêìn tñnh kïët quaã)
14/ Baãng xeát dêëu Àïí höî trúå hoåc sinh lêåp baãng xeát dêëu. Cho pheáp xeát dêëu nhiïìu
phûúng trònh. Coá caác miïìn xeát dêëu (laâ caác giaá trõ maâ caác phûúng trònh coá giaá trõ
bùçng 0)
15/ Doâng baãng xeát dêëu: caác dêëu cuãa möîi phûúng trònh.
16/ Kïët quaã chi tiïët caách giaãi: lûu caác thöng tin cho möåt kïët quaã cêìn tñnh (àûúåc
hiïín thõ dûúái daång möåt EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã tñnh àûúåc vaâo). Chûáa
chiïìu daâi EditBox duâng àïí hiïín thõ EditBox vaâ kïët quaã chuêín
àïí chêëm kïët quaã hoåc sinh nhêåp vaâo.
17/ Lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi: caác lûåa choån àïí hoåc sinh choån lûåa choån
àuáng cho möåt kïët quaã cêìn tñnh.
18/ Baâi giaãi: Lûu baâi giaãi vaâ àiïím baâi giaãi cuãa hoåc sinh.
19/ Chi tiïët baâi giaãi: lûu caác kïët quaã maâ hoåc sinh tñnh àûúåc tûúng ûáng theo 4
daång chi tiïët caách giaãi vaâ àiïím cuãa chi tiïët caách giaãi (bûúác giaãi) naây.
20/ Kïët quaã chi tiïët baâi giaãi: kïët quaã maâ hoåc sinh tñnh àûúåc.
21/ Kïët quaã lûåa choån: Lûåa choån maâ hoåc sinh àaä choån cho möåt kïët quaã cêìn tñnh
(nïëu laâ möåt kïët quaã khöng nhêåp trûåc tiïëp).
22/ Hoåc sinh: Chûúng trònh höî trúå nhiïìu hoåc sinh giaãi baâi têåp.
23/ Kïë hoaåch: Cho pheáp hoåc sinh choån caác baâi têåp cho kïë hoaåch hoåc têåp.
24/ Chi tiïët kïë hoaåch: Lûu maä baâi têåp thuöåc vaâo kïë hoaåch hoåc têåp naâo.
25/ Söí tay: Ghi caác lûu yá maâ hoåc sinh cêìn nhúá, àïí xem laåi dïî daâng.
26/ Baãng tham sö:ë Tuây choån caác tham söë kiïíu söë
27/ Baãng tham söë chuöîi: Tuây choån caác tham söë kiïíu chuöîi
4.1.3 Baãng mö taã thuöåc tñnh
4.1.3.1 Baâi têåp
Stt thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc
Diïîn giaãi
1/ Ma_BT Integer khoaá chñnh. Maä baâi têåp xaác àõnh duy nhêët baâi têåp
2/ Ma_DBT Byte Khoaá ngoaåi. Maä daång baâi têåp xaác àõnh baâi têåp thuöåc daång naâo
3/ Ma_BH Byte Khoaá ngoaåi. Maä baâi hoåc xaác àõnh baâi têåp thuöåc baâi hoåc naâo
4/ Ma_Bo_De Byte Khoaá ngoaåi. Maä böå àïì xaác àõnh baâi têåp thuöåc böå àïì naâo
5/ Ma_MD Byte Khoaá ngoaåi. Maä mûác àöå xaác àõnh baâi têåp coá mûác àöå naâo(khoá,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 14
dïî, trung bònh)
6/ Ten_BT Char (50) Tïn baâi têåp. Vñ duå:Baâi 1
7/ De_Bai Char Àïì baâi. Nöåi dung cuãa baâi têåp
8/ Thoi_Gian_Lam_TB Integer >0 Thúâi gian dûå kiïën trung bònh laâm xong baâi
têåp.Tñnh theo àún võ phuát
9/ Trang_Sach Char (50) Thöng tin vïì võ trñ baâi têåp trong saách. Vñ duå:SGK/100
4.1.3.2 Baâi hoåc
Stt thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_BH Byte Khoaá chñnh Maä baâi hoåc xaác àõnh duy nhêët baâi hoåc
2/ Ma_Chuong Byte Khoaá ngoaåi Maä chûúng xaác àõnh baâi hoåc thuöåc chûúngbaâi
hoåc naâo
3/ Ten_BH Char Tïn baâi hoåc
4.1.3.3 Chûúng
Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc diïîn giaãi
1/ Ma_Chuong Byte khoaá chñnh maä chûúng
2/ Ten_Chuong Char Tïn cuãa chûúng
4.1.3.4 Daång baâi têåp
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_DBT Integer Khoaá chñnh Maä daång baâi têåp
2/ Ma_LBT Byte Khoaá ngoaåi Maä loaåi baâi têåp
3/ Ten_DBT Char Tïn loaåi baâi têåp
4.1.3.5 Loaåi baâi têåp
Stt thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_LBT Byte Khoaá chñnh
2/ Ten_LBT Char Tïn loaåi baâi têåp
4.1.3.6 Baãng mûác àöå
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_MD Byte Khoaá chñnh Maä mûác àöå
2/ Ten_MD Char(50) Tïn mûác àöå
4.1.3.7 Böå àïì
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_Bo_De Byte Khoaá chñnh Maä böå àïì
2/ Ten_Bo_De Char Tïn cuãa böå àïì
4.1.3.8 Caách giaãi
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_CG Long Integer. Khoaá chñnh Maä caách giaãi
2/ Ma_BT Integer Khoaá ngoaåi Maä baâi têåp

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 15
3/ Thu Byte Thûá tûå caách giaãi
4/ Àap_An Char Àaáp aán mêîu cho caách giaãi
4.1.3.9 Chi tiïët caách giaãi
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_CTCG Long Integer. Khoaá chñnh Maä chi tiïët caách giaãi xaác àõnh duy nhêët
caách giaãi
2/ Ma_CG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä Caách giaãi
3/ Thu Byte Thûá: xaác àõnh chi tiïët caách giaãi thûá mêëy trong caách giaãi
4/ Huong_Dan Char Lúâi hûúáng dêîn tûúng ûáng vúái chi tiïët caách giaãi
5/ Noi_Dung Char Coá chûáa caác kñ hiïåu (±) àïí khi hiïín thõ seä chuyïín caác kñ hiïåu
thaânh caác ö EditBox, vñ duå: Delta = Cùn2(b) – 4*a*c = ± - 4*±*± = ±. Hoåc sinh
seä nhêåp caác kïët quaã vaâo caác ö EditBox
6/ Diem Double Àiïím chuêín àïí chêëm cho chi tiïët caách giaãi
7/ Kieu Byte Rúâi raåc. Kiïíu = 1: laâ daång kïët quaã chi tiïët caách giaãi. Kiïíu = 2: laâ
daång veä àöì thõ. Kiïíu = 3: laâ daång veä biïíu àöì Kiïíu = 4: laâ daång veä baãng xeát dêëu
4.1.3.10 Àöì thõ
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_DT Integer Khoaá chñnh
2/ Ma_CTCG Long Integer Khoaá ngoaåi Möîi chi tiïët caách giaãi tûúng ûáng vúái viïåc
veä möåt hoùåc nhiïìu àöì thõ trïn cuâng möåt hïå truåc toaå àöå
3/ Thu Byte Thûá tûå
4/ Loai_DT Byte Rúâi raåc. 1:veä àûúâng thùèng y = ax+b 2: veä y = ax²
4.1.3.11 Giaá trõ biïën
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_Bien Long Integer. Khoaá chñnh Maä biïën
2/ Ma_DT Integer Khoaá ngoaåi Maä àöì thõ
3/ Ten Char(50) Tïn
4/ Gia_Tri Double Giaá trõ
4.1.3.12 Biïíu àöì
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_BD Integer Khoaá chñnh. Maä biïíu àöì
2/ Ma_CTCG Long Integer. Khoaá ngoaåi . Maä chi tiïët caách giaãi
3/ Thu Byte Thûá tûå
4/ So_Dong Byte Söë doâng cuãa biïìu àöì
5/ So_Cot Byte Söë cöåt cuãa biïìu àöì
4.1.3.13 Doâng biïíu àöì
Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 16
Diïîn giaãi
1/ Ma_DBD Long Integer. Khoaá chñnh. Maä doâng biïíu àöì
2/ Ma_BD Integer Khoaá ngoaåi. Maä biïíu àöì
3/ Ten_Bien Char(50) y = 2x
4/ Cac_Gia_Tri Char 3,5,7
5/ Ket_Qua_Can_Tinh Luêån lyá (Yes/ No). TRUE: hoåc sinh phaãi tñnh caác giaá trõ
trïn. FALSE: caác giaá trõ trïn coá sùén
4.1.3.14 Baãng xeát dêëu
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_BXD Integer Khoaá chñnh. Maä baãng xeát dêëu
2/ Ma_CTCG Long Integer. Khoaá ngoaåi . Maä chi tiïët caách giaãi
3/ Ten_Bien Char(50) Tïn biïën cuãa caác biïíu thûác cêìn xeát dêëu.
4/ Cac_Mien Char Caác giaá trõ cuãa biïën àïí xeát dêëu
4.1.3.15 Doâng baãng xeát dêëu
Stt thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc
Diïîn giaãi
1/ Ma_DBXD Long Integer. Khoaá chñnh. Maä doâng baãng xeát dêëu
2/ Ma_BXD Söë Khoaá ngoaåi. Maä baãng xeát dêëu
3/ Thu söë thûá tûå
4/ Bieu_Thuc Char(50) Biïíu thûác chûáa biïën
5/ Cac_Dau Char: Caác dêëu duâng àïí chêëm baâi
4.1.3.16 Kïët quaã chi tiïët caách giaãi
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_KQCTCG Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi
2/ Ma_CTCG Long Khoaá ngoaåi Maä chi tiïët caách giaãi
3/ Thu Byte Thûá tûå
4/ Gia_Tri Char(50) Kïët quaã àuáng àûúåc duâng àïí chêëm kïët quaã cuãa hoåc sinh nhêåp
vaâo. Nïëu laâ röîng thò giaá trõ naây seä àûúåc choån tûâ caác kïët quaã cho trûúác.
5/ Chieu_Dai_Edit Integer Chiïìu daâi cuãa ö EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã maâ
hoåc sinh tñnh ra
4.1.3.17 Lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi (CTCG)
Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc
Diïîn giaãi
1/ Ma_LCKQCTCG Long Integer. Khoaá chñnh. Maä lûåa choån kïët quaã chi tiïët
caách giaãi
2/ Ma_KQCTCG Long Integer. Khoaá ngoaåi
Maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 17
3/ Thu Byte Thûá tûå
4/ Tinh Luêån lyá (Yes/No). Cho biïët lûåa choån àuáng hay sai
5/ Noi_Dung Char Nöåi dung cuãa lûåa choån
4.1.3.18 Baâi giaãi
Stt Thuöåc tñnh kiïíu raâng buöåc
Diïîn giaãi
1/ Ma_BG Long Integer. Khoaá chñnh. Maä baâi giaãi xaác àõnh duy nhêët baâi giaãi
2/ Ma_HS Integer Khoaá ngoaåi. Maä hoåc sinh xaác àõnh baâi giaãi cuãa hoåc sinh naâo
3/ Ma_CG Long Integer Khoaá ngoaåi. Maä caách giaãi xaác àõnh baâi giaãi theo caách
giaãi naâo
4/ Thoi_Diem_Giai Ngaây Thúâi àiïím bùæt àêìu giaãi
5/ Diem Söë Àiïím chêëm cho baâi giaãi
4.1.3.19 Chi tiïët baâi giaãi
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_CTBG Long Integer. Khoaá chñnh Maä chi tiïët baâi giaãi xaác àõnh duy nhêët
chi tiïët baâi giaãi
2/ Ma_BG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä baâi giaãi xaác àõnh chi tiïët baâi giaãi thuöåc
baâi giaãi naâo
3/ Buoc Byte Bûúác: xaác àõnh chõ tiïët baâi giaãi naây laâ bûúác thûá mêëy trong toaân böå
baâi giaãi.
4/ Diem Double Àiïím chêëm cho Chi tiïët baâi giaãi
4.1.3.20 Kïët quaã chi tiïët baâi giaãi
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_KQCTBG Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi
2/ Ma_CTBG Long Integer. Khoaá ngoaåi Maä chi tiïët baâi giaãi
3/ Ket_Qua Char(50) Kïët quaã cuãa hoåc sinh nhêåp vaâo
4.1.3.21 Kïët quaã lûåa choån
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc
Diïîn giaãi
1/ Ma_KQLC Long Integer Khoaá chñnh. Maä kïët quaã lûåa choån
2/ Ma_KQCTBG Long Integer Khoaá ngoaåi. Maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi
3/ Thu Byte Lûåa choån maâ hoåc sinh choån
4.1.3.22 Hoåc sinh
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_HS Integer Khoaá chñnh Maä hoåc sinh
2/ Ten_HS Char Tïn hoåc sinh
4.1.3.23 Kïë hoaåch hoåc têåp

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 18
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_KHHT Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïë hoaåch hoåc têåp
2/ Ma_HS Integer Khoaá ngoaåi Maä hoåc sinh
3/ Ten_KHHT Char Tïn kïë hoaåch
4/ Ngay_Bat_Dau: Ngaây Ngaây bùæt àêìu phaãi trûúác ngaây kïët thuác. Ngaây bùæt àêìu 5
Ngay_Ket_Thuc Ngaây Ngaây kïët thuác
4.1.3.24 Chi tiïët kïë hoaåch hoåc têåp
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_BT Integer Khoaá chñnh Maä baâi têåp
2/ Ma_KHHT Long Integer. Khoaá chñnh Maä kïë hoaåch hoåc têåp
4.1.3.25 Söí tay hoåc sinh
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_ST Char Khoaá chñnh Maä söí tay cuäng laâ tïn söí tay
2/ Ma_HS Char Khoaá ngoaåi Maä hoåc sinh xaác àõnh söí tay cuãa hoåc sinh naâo
3/ Ngay_Ghi Ngaây Ngaây ghi laâ ngaây söí tay àûúåc cêåp nhêåt lêìn cuöëi cuâng
4/ Noi_dung Char Nöåi dung cuãa söí tay
4.1.3.26 Baãng tham söë
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_TS Integer Khoaá chñnh Maä tham söë
2/ Ten_Tham_So Char(50) Tïn tham söë. Caác tham söë vïì àiïím chuêín nhû: mûác
àiïím gioãi, khaá, trung bònh, àiïím yïu cêìu mûác gioãi, khaá, trung bònh, biïn àiïím.
3/ Gia_Tri Double Giaá trõ cuãa tham söë
4.1.3.27 Baãng tham söë chuöîi
Stt Thuöåc tñnh Kiïíu Raâng buöåc Diïîn giaãi
1/ Ma_TS Integer Khoaá chñnh Maä tham söë
2/ Ten_Tham_So Char(50) Tïn tham söë. Caác tham söë vïì lúâi nhêån xeát tûúng ûáng
cho hoåc lûåc cuãa hoåc sinh
3/ Gia_Tri Char Giaá trõ cuãa tham söë chuöîi
4.1.4 Mö taã caác raâng buöåc trïn sú àöì logic.
STT Maä söë Mö taã raâng buöåc Caác baãng liïn quan
Ghi chuá
1/ RB1 Möîi baâi têåp chó coá möåt caách giaãi. Baâi têåp, Caách giaãi. Nïëu coá nhiïìu caách
giaãi cho möåt baâi têåp thò coá 2 caách giaãi quyïët:
Caách 1: Caách giaãi coá nhiïìu caách giaãi bïn trong
Caách 2: Chia thaânh nhiïìu baâi têåp coá àïì giöëng nhau vaâ caách giaãi khaác nhau
2/ RB2 Möîi baâi giaãi chó thuöåc vaâo möåt caách giaãi nhûng möåt caách giaãi coá thïí coá
nhiïìu baâi giaãi Baâi giaãi, Caách giaãi, Nhiïìu hoåc sinh giaãi baâi têåp

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 19
3/ RB3 Möîi hoåc sinh chó coá möåt baâi giaãi cho möåt baâi têåp naâo àoá. Baâi giaãi, Baâi
têåp. Khi hoåc sinh choån baâi têåp mònh àaä giaãi thò seä àûúåc giaãi tiïëp baâi giaãi cuä
4/ RB4 Möåt baâi têåp phaãi thuöåc vaâo möåt baâi hoåc hay möåt daång baâi têåp hay möåt böå
àïì. Baâi têåp, Baâi hoåc, Daång baâi têåp, Böå àïì Àïí khi xoaá baâi têåp ra khoãi caã 3 (Baâi
hoåc, Daång baâi têåp, Böå àïì) thò baâi têåp bõ xoaá khoãi cú súã dûä liïåu
5/ RB5 Möåt kïët quaã chi tiïët caách giaãi coá thïí àûúåc lûåa choån tûâ caác kïët quaã coá sùén
hay khöng àûúåc lûåa choån tûâ caác kïët quaã coá sùén . Kïët quaã chi tiïët caách giaãi, Lûåa
choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi. Möåt kïët quaã àïí hoåc sinh tñnh coá thïí laâ nhêåp vaâo
hay àûúåc choån tûâ caác kïët quaã coá sùén
6/ RB6 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí coá nhiïìu àöì thõ veä trïn cuâng hïå truåc toaå àöå.
Chi tiïët caách giaãi, Àöì thõ. Höî trúå 2 daång àöì thõ: y = ax2 vaâ y = ax + b.
7/ RB7 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí coá möåt biïíu àöì. Chi tiïët caách giaãi, Biïíu àöì.
8/ RB8 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí coá möåt baãng xeát dêëu. Chi tiïët caách giaãi,
Baãng xeát dêëu.
9/ RB9 Möåt chi tiïët caách giaãi coá thïí laâ caác vùn baãn cuâng vúái caác ö àïí hoåc sinh
nhêåp kïët quaã tñnh toaán. Chi tiïët caách giaãi. Khung baâi giaãi coá caác chuöîi baâi giaãi
cuâng caác ö EditBox àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã
10/ RB10 Möåt chi tiïët caách giaãi phaãi laâ möåt trong 4 daång sau: caác vùn baãn cuâng
vúái caác ö; àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã; hay daång àöì thõ, hay daång biïíu àöì hay daång
baãng xeát dêëu . Chi tiïët caách giaãi, Àöì thõ, Biïíu àöì, Baãng xeát dêëu.
11/ RB11 Möåt kïë hoaåch coá nhiïìu chi tiïët kïë hoaåch Kïë hoaåch, Chi tiïët kïë hoaåch
Möåt kïë hoaåch coá nhiïìu baâi têåp
12/ RB12 Möåt baâi hoåc phaãi thuöåc vaâo möåt chûúng. Baâi hoåc, Chûúng
13/ RB13 Möåt daång baâi têåp phaãi thuöåc vaâo möåt loaåi baâi têåp Loaåi baâi têåp, Daång
baâi têåp
14/ RB14 Möåt baâi têåp phaãi thuöåc vaâo möåt mûác àöå naâo àoá (dïî, trung bònh vaâ khoá)
Baâi têåp, Baãng mûác àöå.
4.2 Thiïët kïë giao diïån
Sú lûúåc giao diïån: Giao diïån cuãa phêìn mïìm höî trúå hoåc sinh giaãi baâi têåp
àaåi söë lúáp 9 coá hai phên hïå: phên hïå daânh cho hoåc sinh, vaâ phên hïå daânh cho
giaáo viïn.
Phên hïå hoåc sinh: seä àûúåc cung cêëp cho hoåc sinh àïí höî trúå hoåc sinh giaãi
baâi têåp àaåi söë lúáp 9: hoåc lyá thuyïët, choån baâi têåp àïí giaãi, xem hûúáng dêîn giaãi baâi
têåp, lêåp kïë hoaåch hoåc têåp, ghi söí tay, xem kïët quaã hoåc têåp.
Phên hïå giaáo viïn: seä àûúåc duâng cho giaáo viïn àïí thïm, sûãa, xoaá caác baâi
têåp, baâi hoåc, chûúng, daång baâi têåp, loaåi baâi têåp vaâ böå àïì, tuyâ choån caác tham söë.
4.2.1 Sú àöì liïn kïët caác maân hònh cuãa phên hïå Hoåc Sinh

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 20
Giúái thiïåu
MHHS1
MHHS2
MHHS3
MHHS4 MHHS6
MHHS8 MHHS7
MHHS10 MHHS11 MHHS12
MHHS13
MHHS9
(Help)
Xem kïët quaã hoåc têåp
Àùng nhêåp
Xem àaáp aán
Thoaát
Giaãi baâi têåp
Xem hûúáng dêîn giaãi
Xem baâi hoåc
Lêåp kïë hoaåch
Ghi söí tay hoåc sinh
Xem baâi têåp (maân hònh chñnh)
MHHS13
Thoaát MHHS9 (Help)
Xem hûúáng dêîn
Xem hûúáng dêîn MHHS9 (Help)
Xem hûúáng dêîn MHHS5
Choån chïë àöå giaãi
Hònh 4.2
Trang 35
4.2.2 Danh saách caác maân hònh phên hïå Hoåc Sinh
STT Kyá hiïåu Tïn maân hònh
1/ MHHS1 Maân hònh giúái thiïåu (MHHS: viïët tùæt cuãa Maân Hònh Hoåc Sinh)
2/ MHHS2 Maân hònh àùng nhêåp
3/ MHHS3 Maân hònh chñnh thïí hiïån danh saách baâi têåp
4/ MHHS4 Maân hònh baâi hoåc.
5/ MHHS5 Maân hònh choån chïë àöå giaãi baâi têåp
6/ MHHS6 Maân hònh giaãi baâi têåp
7/ MHHS7 Maân hònh hûúáng dêîn giaãi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 21
8/ MHHS8 Maân hònh àaáp aán
9/ MHHS9 Maân hònh hûúáng dêîn sûã duång.
10/ MHHS10_1 Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo ngaây
11/ MHHS10_2 Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo baâi hoåc
12/ MHHS10_3 Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo daång baâi têåp
13/ MHHS10_4 Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo kïë hoaåch
14/ MHHS11 Maân hònh ghi söí tay
15/ MHHS12 Maân hònh lêåp kïë hoaåch
16/ MHHS13 Maân hònh thoaát
17/ TÀHS Thûåc àún cuãa maân hònh phên hïå hoåc sinh (TÀHS viïët tùæt cuãa Thûåc
Àún Hoåc Sinh)
4.2.2.1 (MHHS1) Maân hònh giúái thiïåu
4.2.2.2 (MHHS2) Maân hònh àùng nhêåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp Tïn Hoåc sinh Cho pheáp choån tïn hoåc sinh àaä àùng kñ àïí vaâo chûúng
trònh, nïëu chûa coá tïn thò kñch nuát Hoåc Sinh múái àïí àùng kyá.
2/ Nuát Hoåc Sinh múái Cho pheáp àùng kyá hoåc sinh múái
3/ Hûúáng dêîn Xem hûúáng dêîn sûã duång chûúng trònh
4/ Bùæt àêìu Bùæt àêìu vaâo chûúng trònh
5/ Thoaát Thoaát khoãi chûúng trònh
4.2.2.3 (MHHS3) Maân hònh chñnh thïí hiïån danh saách baâi têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp choån caác hònh thûác xem baâi têåp . Cho pheáp choån caác hònh thûác xem baâi
têåp (göìm caác hònh thûác: xem theo baâi hoåc saách giaáo khoa, xem theo daång baâi têåp,
xem theo böå àïì, xem theo caác kïë hoaåch
2/ Cêy (TreeControl) liïåt kï caác chûúng vaâ baâi hoåc, caác loaåi baâi têåp vaâ caác daång
baâi têåp, caác böå àïì, caác kïë hoaåch tûúng ûáng vúái viïåc choån hònh thûác xem. Cho
pheáp tòm caác baâi têåp thuöåc vaâo möåt baâi hoåc, möåt daång baâi têåp, möåt böå àïì hay
möåt kïë hoaåch naâo àoá.
3/ Danh saách (ListControl) caác baâi têåp. Hiïín thõ caác baâi têåp tûúng ûáng vúái viïåc
choån baâi hoåc, daång baâi têåp, böå àïì, kïë hoaåch úã Cêy liïåt kï.
4/ Höåp (EditControl) hiïín thõ nöåi dung baâi têåp. Hiïín thõ nöåi dung baâi têåp àûúåc
choån trong. Danh saách caác baâi têåp (coá thïí choån nhiïìu baâi têåp bùçng chuöåt hay
phñm)
5/ Nuát Giaãi Baâi têåp Chuyïín àïën maân hònh choån chïë àöå giaãi baâi têåp
6/ Tab Hoåc Lyá Thuyïët Chuyïín sang tab maân hònh hoåc lyá thuyïët
4.2.2.4 (MHHS4) Maân hònh baâi hoåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 22
Coá thïí hoåc lyá thuyïët theo caác baâi hoåc (laâ caác trang HTML). Caách choån baâi
hoåc lyá thuyïët cuäng nhû caách choån xem caác baâi têåp úã maân hònh thïí hiïån baâi têåp:
hoåc baâi hoåc lyá thuyïët cuãa tûâng baâi hoåc hay hoåc caách giaãi chung cuãa tûâng daång
baâi têåp.
4.2.2.5 (MHHS5) Maân hònh choån chïë àöå giaãi baâi têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Nuát Coá hûúáng dêîn Trong quaá trònh giaãi baâi têåp, hoåc sinh seä àûúåc hûúáng dêîn
gúåi yá hay hûúáng dêîn chi tiïët. Do àoá kïët quaã giaãi seä khöng àûúåc lûu àïí tñnh vaâo
quaá trònh hoåc têåp cuãa hoåc sinh
2/ Nuát Khöng coá hûúáng dêîn Trong quaá trònh giaãi baâi têåp, hoåc sinh seä khöng àûúåc
hûúáng dêîn. Do àoá kïët quaã giaãi seä àûúåc lûu àïí tñnh vaâo quaá trònh hoåc têåp cuãa hoåc
sinh
3/ Thoaát Trúã vïì maân hònh chñnh (MHHS3)
4.2.2.6 (MHHS6) Maân hònh giaãi baâi têåp
Man hâ ònh giaãi baâi têåp coá 4 daång:
+ Daång 1: coá caác vùn baãng cuâng vúái caác ö nhêåp kïët quaã hoåc sinh tñnhàûúåc,
caác ö kïët quaã coá thïí àûúåc choån tûâ caác kïët quaã cho trûúác.
+ Daång 2: Veä àöì thõ
+ Daång 3: Veä biïíu àöì
+ Daång 4: Veä baãng xeát dêëu
Möåt khung giaãi trïn coá thïí chûáa töíng húåp cuãa 4 daång trïn.
Danh saách caác àiïìu khiïín cuãa maân hònh giaãi baâi têåp: STT Tïn àiïìu khiïín
Chûác nùng
1/ Nuát choån baâi têåp kïë tiïëp Chuyïín sang baâi têåp kïë tiïëp sau
2/ Nuát choån baâi têåp phña trûúác. Chuyïín vïì baâi têåp phña trûúác.
3/ Nuát choån trang kïë tiïëp Chuyïín sang trang kïë tiïëp
4/ Nuát choån trang phña trûúác. Chuyïín vïì trang phña trûúác
5/ Höåp àiïím Hiïín thõ àiïím chêëm cho baâi giaãi khi hoåc sinh kñch nuát chêëm àiïím
hay coá thïí laâ àiïím cuãa baâi giaãi cuä cuãa hoåc sinh
6/ Nuát Chêëm àiïím Yïu cêìu chêëm àiïím cho baâi giaãi
7/ Nuát Hûúáng dêîn giaãi baâi têåp. Xem hûúáng dêîn giaãi baâi têåp úã daång gúåi yá theo
tûâng bûúác, hoåc sinh coá thïí vûâa xem hûúáng dêîn vûâa giaãi baâi têåp. Nuát naây chó hiïín
thõ khi hoåc sinh úã chïë àöå giaãi baâi têåp coá hûúáng dêîn
8/ Nuát Àaáp aán Hiïín thõ baâi giaãi hoaân chónh cho baâi têåp. Nuát naây chó hiïín thõ khi
hoåc sinh úã chïë àöå giaãi baâi têåp coá hûúáng dêîn
9/ Nuát ? Hûúáng dêîn sûã duång maân hònh giaãi baâi têåp naây
10/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh giaãi baâi têåp

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 23
4.2.2.7 (MHHS7) Maân hònh hûúáng dêîn giaãi
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp Hûúáng dêîn Hiïín thõ nöåi dung hûúáng dêîn giaãi
2/ Nuát choån bûúác giaãi phña trûúác. Chuyïín vïì bûúác giaãi phña trûúác.
3/ Nuát choån bûúác giaãi kïë tiïëp. Chuyïín sang bûúác giaãi kïë tiïëp
4/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh hûúáng dêîn giaãi baâi têåp
4.2.2.8 (MHHS8) Maân hònh àaáp aán
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp àaáp aán Hûúáng dêîn chi tiïët baâi têåp
2/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh àaáp aán
4.2.2.9 (MHHS9) Maân hònh hûúáng dêîn sûã duång
Hûúáng dêîn sûã duång theo tûâng chûác nùng cuãa chûúng trònh.
4.2.2.10 (MHHS10) Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp
4.2.2.10.1 (MHHS10_1) Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo ngaây
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Hoåc sinh Hiïín thõ tïn hoåc sinh
2/ Höåp Tûâ ngaây Nhêåp ngaây bùæt àêìu
3/ Höåp àïën ngaây Nhêåp ngaây kïët thuác
4/ Höåp àiïím trung bònh Hiïín thõ àiïím trung bònh
5/ Höåp nhêån xeát Hiïín thõ lúâi nhêån xeát
6/ Höåp danh saách Hiïín thõ danh saách caác baâi têåp àaä giaãi
7/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh xem kïët quaã
4.2.2.10.2 (MHHS10_2) Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo baâi hoåc
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Hoåc sinh Hiïín thõ tïn hoåc sinh
2/ Höåp Chûúng baâi hoåc Choån chûúng baâi hoåc
3/ Höåp baâi hoåc Choån baâi hoåc
4/ Höåp àiïím trung bònh Hiïín thõ àiïím trung bònh
5/ Töíng söë baâi giaãi Hiïín thõ töíng söë baâi giaãi
6/ Höåp nhêån xeát Hiïín thõ lúâi nhêån xeát
7/ Höåp danh saách Hiïín thõ danh saách caác baâi têåp àaä giaãi, vaâ chûa giaãi
8/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh xem kïët quaã
4.2.2.10.3 (MHHS10_3) Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo daång baâi
têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Hoåc sinh Hiïín thõ tïn hoåc sinh
2/ Höåp Loaåi baâi têåp Choån loaåi baâi têåp

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 24
3/ Höåp Daång baâi têåp Choån daång baâi têåp
4/ Höåp àiïím trung bònh Hiïín thõ àiïím trung bònh
5/ Töíng söë baâi giaãi Hiïín thõ töíng söë baâi giaãi
6/ Höåp nhêån xeát Hiïín thõ lúâi nhêån xeát
7/ Höåp danh saách Hiïín thõ danh saách caác baâi têåp àaä giaãi, vaâ chûa giaãi
8/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh xem kïët quaã
4.2.2.10.4 (MHHS10_4) Maân hònh baáo biïíu xem kïët quaã hoåc têåp theo kïë hoaåch
Danh saách caác àiïìu khiïín:
STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Hoåc sinh Hiïín thõ tïn hoåc sinh
2/ Höåp Kïë hoaåch hoåc têåp Choån kïë hoaåch hoåc têåp
3/ Höåp àiïím trung bònh Hiïín thõ àiïím trung bònh
4/ Töíng söë baâi giaãi Hiïín thõ töíng söë baâi giaãi
5/ Höåp nhêån xeát Hiïín thõ lúâi nhêån xeát
6/ Höåp danh saách Hiïín thõ danh saách caác baâi têåp àaä giaãi, vaâ chûa giaãi
7/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh xem kïët quaã
4.2.2.11 (MHHS11) Maân hònh ghi söí tay
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp tïn söí tay Choån tïn söí tay àaä coá
2/ Höåp ngaây cêåp nhêåt Hiïín thõ ngaây cêåp nhêåt
3/ Nöåi dung söí tay Cho pheáp nhêåp nöåi dung
4/ Nuát thïm múái Thïm múái söí tay
5/ Nuát sûãa tïn Sûãa tïn söí tay
6/ Nuát Xoaá Xoáa söí tay
7/ Nuát In In nöåi dung söí tay
8/ Nuát Lûu Cêåp nhêåt nöåi dung söí tay
9/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh nhêåp söí tay
4.2.2.12 (MHHS12) Maân hònh lêåp kïë hoaåch
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ öåp Tïn Kïë hoaåch Choån kïë hoaåch hoåc têåp
2/ Höåp tûâ ngaây Choån ngaây bùæt àêìu cuãa kïë hoaåch
3/ Höåp àïën ngaây Choån ngaây kïët thuác cuãa kïë hoaåch
4/ Nuát choån theo loaåi baâi têåp Loåc caác baâi têåp theo loaåi baâi têåp
5/ Nuát choån theo baâi hoåc Loåc caác baâi têåp theo baâi hoåc
6/ Nuát choån mûác àöå khoá Ba nuát tûúng ûáng ba mûác àöå khoá, dïî, trung bònh
7/ Höåp loaåi baâi têåp Cho pheáp choån loaåi baâi têåp
8/ Höåp daång baâi têåp Cho pheáp choån daång baâi têåp

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 25
9/ Höåp danh saách caác baâi têåp chûa choån. Liïåt kï caác baâi têåp chûa choån vaâo kïë
hoaåch
10/ Höåp danh saách caác baâi têåp àaä choån. Liïåt kï caác baâi têåp àaä choån vaâo kïë hoaåch
11/ Höåp nöåi dung baâi têåp Hiïín thõ nöi dung baâi têåp
12/ Nuát Taåo múái Taåo kïë hoaåch múái
13/ Nuát Xoaá Xoaá kïë hoaåch hiïån taåi
14/ Nuát Lûu Lûu kïë hoaåch
15/ Nuát Thoaát Thoaát khoãi maân hònh lêåp kïë hoaåch
4.2.2.13 (MHHS13) Maân hònh thoaát
Thoaát khoãi chûúng trònh trúã vïì maân hònh Windows.
4.2.2.14 (TÀHS) Thûåc àún cuãa maân hònh phên hïå hoåc sinh
STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Hïå thöëng/ thoaát Thoaát khoãi chûúng trònh
2/ Hoåc sinh/ Lêåp sûãa kïë hoaåch hoåc têåp. Vaâo maân hònh lêåp sûãa kïë hoaåch hoåc têåp
3/ Hoåc sinh/ Xem kïët quaã hoåc têåp. Vaâo maân hònh xem kïët quaã hoåc têåp
4/ Hoåc sinh/ Ghi söí tay Vaâo maân hònh ghi söí tay
5/ Xem baâi têåp/ thanh cöng cuå Hiïín thõ hoùåc dêëu ài thanh cöng cuå
6/ Xem baâi têp/ thanh traång thaái . Hiïín thõ hoùåc dêëu ài xem thanh traång thaái
7/ Xem baâi têp/ chia cûãa söí Choån thûåc hiïån chia cûãa söíhoaåch
8/ Tuyâ choån/ Àöíi tïn hoåc sinh Àöíi tïn hoåc sinh àaä àùng kyá
9/ Trúå giuáp/ Chuã àïì trúå giuáp Xem hûúáng dêîn sûã duång chûúng trònh
10/ Trúå giuáp/ Vïì chûúng trònh Xem caác thöng tin vïì chûúng trònh
4.2.3 Sú àöì liïn kïët caác maân hònh cuãa phên hïå Giaáo Viïn
MHGV1
MHGV2
MHGV15 MHGV5 MHGV3 MHGV17
Thïm, sûãa, xoaá chûúng vaâ baâi hoåc
Thoaát
Xem baâi têåp
Thïm, sûãa, xoaá böå àïì MHGV4
Thïm, sûãa, xoaá loaåi baâi têåp vaâ daång baâi têåp MHGV6 MHGV7
Thïm, sûãa baâi têåp
Thöng tin baâi hoåc
Giúái thiïåu MHGV8
Nhêåp caác lûåa choån kïët quaã
Hûúáng dêîn sûã duång MHGV9
Nhêåp thöng tin cho àöì thõ MHGV10

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 26
Nhêåp thöng tin cho biïíu àöì MHGV11
Nhêåp thöng tin cho baãng xeát dêëu MHGV12
Nhêåp thöng tin thïm cho baâi têåp MHGV13
Nhêåp thöng tin cho bûúác giaãi MHGV14
Xem toaân böå khung giaãi (preview) MHGV16
Tuyâ choån caác tham söë
Hònh 4.3
4.2.4 Danh saách caác maân hònh phên hïå Giaáo Viïn
STT Kyá hiïåu Tïn maân hònh
1/ MHGV1 Maân hònh giúái thiïåu (MHGV: viïët tùæt cuãa Maân Hònh Giaáo Viïn)
2/ MHGV2 Maân hònh chñnh thïí hiïån danh saách baâi têåp vaâ lyá thuyïët
3/ MHGV3 Maân hònh thïm, sûãa, xoaá chûúng vaâ baâi hoåc
4/ MHGV4 Maân hònh thïm, sûãa, xoaá loaåi baâi têåp vaâ daång baâi têåp
5/ MHGV5 Maân hònh thïm, sûãa, xoaá böå àïì
6/ MHGV6 Maân hònh cho biïët thöng tin vïì àûúâng dêîn cuãa baâi hoåc lyá thuyïët hay
caách giaãi chung cuãa daång baâi têåp (möîi baâi hoåc lyá thuyïët hay caách giaãi chung laâ
möåt trang HTML)
7/ MHGV7 Maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp
8/ MHGV8 Maân hònh nhêåp caác lûåa choån kïët quaã cho möåt kïët quaã cêìn tñnh
9/ MHGV9 Maân hònh nhêåp thöng tin cho àöì thõ
10/ MHGV10 Maân hònh nhêåp thöng tin cho biïíu àöì
11/ MHGV11 Maân hònh nhêåp thöng tin cho baãng xeát dêëu
12/ MHGV12 Maân hònh nhêåp thöng tin thïm cho baâi têåp
13/ MHGV13 Maân hònh nhêåp thöng tin cho tûâng bûúác giaãi (thöng tin àiïím söë vaâ
hûúáng dêîn)
14/ MHGV14 Maân hònh xem toaân böå khung baâi giaãi
15/ MHGV15 Maân hònh giuáp àúä
16/ MHGV16 Maân hònh tuyâ choån caác tham söë
17/ MHGV17 Maân hònh thoaát
18/ TÀGV Thûåc àún cuãa maân hònh phên hïå Giaáo viïn (TÀGV viïët tùæt cuãa Thûåc
Àún Giaáo Viïn).
4.2.4.1 (MHGV1) Maân hònh giúái thiïåu (MHGV: Maân Hònh Giaáo Viïn)
4.2.4.2 (MHGV2) Maân hònh chñnh thïí hiïån danh saách baâi têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp choån caác hònh thûác xem baâi têåp. Cho pheáp choån caác hònh thûác xem baâi
têåp (göìm caác hònh thûác: xem theo baâi hoåc saách giaáo khoa, xem theo daång baâi têåp,
xem theo böå àïì, xem theo caác kïë hoaåch)

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 27
2/ Cêy (TreeControl) liïåt kï caác chûúng vaâ baâi hoåc, caác loaåi baâi têåp vaâ caác daång
baâi têåp, caác böå àïì, caác kïë hoaåch tûúng ûáng vúái viïåc choån hònh thûác xem. Cho
pheáp tòm caác baâi têåp thuöåc vaâo möåt baâi hoåc, möåt daång baâi têåp, möåt böå àïì hay
möåt kïë hoaåch naâo àoá.
3/ Danh saách (ListControl) caác baâi têåp. Hiïín thõ caác baâi têåp tûúng ûáng vúái viïåc
choån baâi hoåc, daång baâi têåp, böå àïì, kïë hoaåch úã cêy liïåt kï.
4/ Höåp (EditControl) hiïín thõ nöåi dung baâi têåp. Hiïín thõ nöåi dung baâi têåp àûúåc
choån trong danh saách caác baâi têåp (coá thïí choån nhiïìu baâi têåp bùçng chuöåt hay
phñm)
5/ Tab Hoåc Lyá Thuyïët Chuyïín sang tab maân hònh hoåc lyá thuyïët
6/ Nuát thïm múái Thïm múái baâi hoåc, chûúng, daång baâi têåp, loaåi baâi têåp, böå àïì
7/ Nuát sûãa Sûãa tïn baâi hoåc, chûúng, daång baâi têåp, loaåi baâi têåp, böå àïì
8/ Nuát xoaá Xoaá baâi hoåc, chûúng, daång baâi têåp, loaåi baâi têåp, böå àïì
9/ Nuát thöng tin Thöng tin àûúâng dêîn baâi hoåc lyá thuyïët, caách giaãi chung cuãa
daång baâi têåp
10/ Nuát thïm múái baâi têåp Thïm múái baâi têåp
11/ Nuát sûãa baâi têåp Sûãa baâi têåp
12/ Nuát xoaá baâi têåp Xoaá baâi têåp
4.2.4.3 (MHGV3) Maân hònh thïm, sûãa, xoaá chûúng vaâ baâi hoåc
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp chûáa tïn chûúng hay baâi hoåc. Khi thïm múái thò giaáo viïn nhêåp tïn
chûúng hay baâi hoåc vaâo, khi sûãa thò seä coá sùén tïn chûúng hay baâi hoåc àïí giaáo
viïn sûãa, khi xoaá thò coá sùén tïn chûúng hay baâi hoåc àïí xoaá
2/ Nuát chêëp nhêån Chêëp nhêån viïåc thïm, sûãa, hay xoaá tïn chûúng hay baâi hoåc
3/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh chñnh vaâ khöng thûåc hiïån viïåc thïm, sûãa, hay xoaá
tïn chûúng hay baâi hoåc
4.2.4.4 (MHGV4) Maân hònh thïm, sûãa, xoaá loaåi baâi têåp vaâ daång baâi têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp chûáa tïn loaåi baâi têåp hay daång baâi têåp khi thïm múái thò giaáo viïn nhêåp
tïn loaåi baâi têåp hay daång baâi têåp vaâo, khi sûãa thò seä coá sùén tïn loaåi baâi têåp hay
daång baâi têåp àïí giaáo viïn sûãa, khi xoaá thò coá sùén tïn loaåi baâi têåp hay daång baâi têåp
àïí xoaá
2/ Nuát chêëp nhêån Chêëp nhêån viïåc thïm, sûãa, hay xoaá tïn loaåi baâi têåp hay daång
baâi têåp
3/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh chñnh vaâ khöng thûåc hiïån viïåc thïm, sûãa, hay xoaá
tïn loaåi baâi têåp hay daång baâi têåp
4.2.4.5 (MHGV5) Maân hònh thïm, sûãa, xoaá böå àïì

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 28
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp chûáa tïn böå àïì Khi thïm múái thò giaáo viïn nhêåp tïn böå àïì vaâo, khi sûãa thò
seä coá sùén tïn böå àïì àïí giaáo viïn sûãa, khi xoaá thò coá sùén tïn böå àïì àïí xoaá
2/ Nuát chêëp nhêån Chêëp nhêån viïåc thïm, sûãa, hay xoaá tïn böå àïì
3/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh chñnh vaâ khöng thûåc hiïån viïåc thïm, sûãa, hay xoaá
böå àïì
4.2.4.6 (MHGV6) Maân hònh cho biïët thöng tin vïì àûúâng dêîn
Maân hònh cho biïët thöng tin vïì àûúâng dêîn cuãa baâi hoåc lyá thuyïët hay caách
giaãi chung cuãa daång baâi têåp (möîi baâi hoåc lyá thuyïët hay caách giaãi chung laâ möåt
trang HTML)
4.2.4.7 (MHGV7) Maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Nuát choån baâi têåp kïë tiïëp. Chuyïín sang baâi têåp kïë tiïëp sau
2/ Nuát choån baâi têåp phña trûúác. Chuyïín vïì baâi têåp phña trûúác.
3/ Höåp choån böå àïì Choån böå àïì chûáa baâi têåp naây
4/ Höåp àïí nhêåp àïì baâi Cho pheáp nhêåp àïì baâi têåp
5/ Nuát nhêåp thöng tin thïm cho baâi têåp. Chuyïín sang maân hònh nhêåp thöng tin
thïm cho baâi têåp (MHGV12)
6/ Höåp nhêåp nöåi dung bûúác giaãi. Möåt bûúác giaãi coá thïí coá nöåi dung laâ nhêåp daång
text vúái caác giaá trõ kïët quaã cêìn tñnh hay veä àöì thõ hay biïíu àöì hay baãng xeát dêëu.
Nïëu laâ daång text thò nhêåp nöåi dung bûúác giaãi úã höåp naây, nïëu muöën laâ möåt kïët
quaã àïí hoåc sinh nhêåp vaâo thò choån nuát thïm kïët quaã (dêëu ±)
7/ Nuát thïm kïët quaã Thïm kïët quaã (dêëu ±) vaâo höåp nöåi dung bûúác giaãi, kïët quaã
naây khi hiïín thõ seä laâ möåt höåp (EditBox) àïí hoåc sinh nhêåp kïët quaã tñnh àûúåc vaâo,
hay kïët quaã naây seä àûúåc choån tûâ caác kïët quaã cho sùén (hoåc sinh chó cêìn choån kïët
quaã àuáng)
8/ Nuát xoaá kïët quaã Xoaá kïët quaã khoãi höåp nöåi dung bûúác giaãi
9/ Höåp kïët quaã Höåp chûáa giaá trõ kïët quaã maâ hoåc sinh phaãi tñnh, giaá trõ kïët quaã naây
seä duâng àïí chêëm baâi giaãi cuãa hoåc sinh
10/ Nuát choån kïët quaã kïë tiïëp. Chuyïín sang kïët quaã kïë tiïëp sau
11/ Nuát choån kïët quaã phña trûúác . Chuyïín vïì kïët quaã phña trûúác.
12/ Nuát choån kïët quaã àuáng. Chuyïín sang maân hònh nhêåp caác lûåa choån kïët quaã
cho möåt kïët quaã cêìn tñnh (MHGV8). Khi hiïín thõ ra maân hònh àïí hoåc sinh giaãi
thò kïët quaã naây seä khöng cêìn nhêåp trûåc tiïëp maâ seä àûúåc àïí hoåc sinh choån kïët quaã
àuáng
13/ Nuát veä àöì thõ Nïëu giaáo viïn khöng choån nhêåp nöåi dung daång text (daång coá
caác giaá trõ kïët quaã cêìn tñnh) cho bûúác giaãi thò choån veä àöì thõ hay biïíu àöì hay

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 29
baãng xeát dêëu. Nuát naây seä chuyïín sang maân hònh nhêåp thöng tin cho àöì thõ
(MHGV9). Giaáo viïn seä nhêåp caác thöng tin vïì caác àöì thõ (göìm loaåi àöì thõ vaâ caác
tham söë ûáng vúái loaåi àöì thõ àoá), caác àöì thõ cho bûúác giaãi naây seä àûúåc veä trïn
cuâng möåt hïå truåc toåa àöå
14/ Nuát veä biïíu àöì Nïëu giaáo viïn khöng choån nhêåp nöåi dung daång text (daång coá
caác giaá trõ kïët quaã cêìn tñnh) cho bûúác giaãi thò choån veä àöì thõ hay biïíu àöì hay
baãng xeát dêëu. Nuát naây seä chuyïín sang maân hònh nhêåp thöng tin cho biïíu àöì
(MHGV10). Giaáo viïn seä nhêåp caác thöng tin vïì biïíu àöì
15/ Nuát veä baãng xeát dêëu Nïëu giaáo viïn khöng choån nhêåp nöåi dung daång text
(daång coá caác giaá trõ kïët quaã cêìn tñnh) cho bûúác giaãi thò choån veä àöì thõ hay biïíu
àöì hay baãng xeát dêëu. Nuát naây seä chuyïín sang maân hònh nhêåp thöng tin cho baãng
xeát dêëu (MHGV10). Giaáo viïn seä nhêåp caác thöng tin vïì baãng xeát dêëu
16/ Nuát nhêåp hûúáng dêîn cho bûúác giaãi. Chuyïín sang maân hònh nhêåp thöng tin
cho tûâng bûúác giaãi, göìm thöng tin àiïím söë vaâ hûúáng dêîn cho bûúác giaãi
(MHGV13)
17/ 4 nuát <<, <, >, >> Chuyïín sang bûúác giaãi àêìu tiïn, bûúác giaãi kïì trûúác, bûúác
giaãi kïì sau, bûúác giaãi cuöëi cuâng
18/ Nuát thïm bûúác giaãi Thïm bûúác giaãi múái vaâo cuöëi
19/ Nuát cheân bûúác giaãi Cheân bûúác giaãi múái vaâo trûúác bûúác giaãi hiïån taåi
20/ Nuát xoaá bûúác giaãi Xoaá bûúác giaãi hiïån taåi
21/ Nuát xem toaân böå khung giaãi. Chuyïín sang maân hònh xem toaân böå khung baâi
giaãi (MHGV14) àaä nhêåp
22/ Nuát lûu múái Lûu baâi têåp àang sûãa thaânh möåt baâi têåp múái
23/ Nuát lûu cuä Lûu baâi têåp àang sûãa trïn baâi têåp cuä
24/ Nuát thoaát Thoaát khoãi maân hònh thïm, sûãa baâi têåp hoãi lûu
4.2.4.8 (MHGV8) Maân hònh nhêåp caác lûåa choån kïët quaã cho möåt kïët quaã cêìn tñnh
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp nhêåp söë caác kïët quaã lûåa choån. Cho pheáp nhêåp söë caác kïët quaã lûåa choån
2/ Höåp nhêåp lûåa choån àuáng Cho pheáp nhêåp lûåa choån àuáng
3/ Höåp nhêåp nöåi dung lûåa choån. Nhêåp nöåi dung lûåa choån àïí hoåc sinh choån lûåa
choån naâo àuáng
4/ Caác nuát <<, <, >, >> Chuyïín sang lûåa choån àêìu tiïn, lûåa choån kïì trûúác, lûåa
choån kïì sau, lûåa choån cuöëi cuâng
5/ Nuát xoaá lûåa choån Xoaá lûåa choån hiïån taåi
6/ Nuát lûu Chêëp nhêån viïåc àïí hoåc sinh choån kïët quaã tûâ caác lûåa choån maâ giaáo viïn
àaä nhêåp
7/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp (MHGV7)

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 30
4.2.4.9 (MHGV9) Maân hònh nhêåp thöng tin cho àöì thõ
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp nhêåp söë àöì thõ cêìn veä Nhêåp söë àöì thõ cêìn veä trïn möåt hïå truåc toåa àöå
2/ Höåp loaåi àöì thõ Choån loaåi àöì thõ muöën veä
3/ Höåp nhêåp giaá trõ tham söë a Nhêåp giaá trõ tham söë a cho àöì thõ
4/ Höåp nhêåp giaá trõ tham söë b Nhêåp giaá trõ tham söë b cho àöì thõ
5/ 2 nuát <, > Chuyïín túái àöì thõ kïì trûúác, kïì sau
6/ Xoáa àöì thõ Xoáa àöì thõ hiïån taåi
7/ Nuát lûu Chêëp nhêån viïåc cho bûúác giaãi laâ veä àöì thõ maâ giaáo viïn àaä nhêåp
8/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp (MHGV7)
4.2.4.10 (MHGV10) Maân hònh nhêåp thöng tin cho biïíu àöì
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp nhêåp söë biïën Nhêåp söë biïën. Biïën úã àêy coá thïí laâ caác biïíu thûác. Caác biïën
naây seä àûúåc àùåt vaâo cöåt àêìu tiïn trong biïíu àöì. Söë biïën bùçng söë doâng biïíu àöì
2/ Höåp nhêåp söë thöng tin Caác thöng tin naây coá thïí laâ caác giaá trõ maâ hoåc sinh phaãi
tñnh hoùåc àaäcoá sùén, vaâ bùçng söë cöåt cuãa biïíu àöì – 1
3/ Höåp nhêåp tïn biïën (biïíu thûác). Nhêåp vaâo tïn biïën hay laâ biïíu thûác
4/ Höåp choån loaåi biïën Choån biïën (biïíu thûác) coá caác giaá trõ cêìn tñnh hay laâ caác giaá
trõ coá sùén
5/ Höåp nhêåp giaá trõ biïën Caác giaá trõ cuãa biïën (biïíu thûác)
6/ Caác nuát <, > Chuyïín thöng tin (giaá trõ biïën) hay biïën vïì kïì trûúác hay kïì sau
7/ Nuát xem biïíu àöì Xem biïíu àöì phaát sinh thïë naâo
8/ Nuát hûúáng dêîn Hûúáng dêîn veä biïíu àöì
9/ Nuát lûu Chêëp nhêån viïåc cho bûúác giaãi laâ veä biïíu àöì maâ giaáo viïn àaä nhêåp
10/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp (MHGV7)
4.2.4.11 (MHGV11) Maân hònh nhêåp thöng tin cho baãng xeát dêëu
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp nhêåp tïn biïën Nhêåp vaâo tïn biïën (nhû x, y…)
2/ Höåp nhêåp söë giaá trõ cuãa biïën Nhêåp söë giaá trõ cuãa biïën.
3/ Höåp nhêåp caác giaá trõ cuãa biïën. Caác giaá trõ cuãa biïën seä chia miïìn xeát dêëu cuãa
baãng xeát dêëu
4/ Höåp nhêåp söë biïíu thûác
5/ Nhêåp söë biïíu thûác cêìn xeát dêëu.
6/ Höåp nhêåp tïn biïíu thûác Nhêåp vaâo tïn biïíu thûác
7/ Höåp nhêåp caác kïët quaã Caác kïët quaã xeát dêëu cuãa tûâng biïíu thûác maâ hoåc sinh cêìn
nhêåp
8/ Caác nuát <, > Chuyïín giaá trõ (hay kïët quaã hay biïíu thûác) vïì kïì trûúác hay kïì sau

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 31
9/ Nuát xem baãng xeát dêëu Xem baãng xeát dêëu phaát sinh thïë naâo
10/ Nuát hûúáng dêîn Hûúáng dêîn veä baãng xeát dêëu
11/ Nuát lûu Chêëp nhêån viïåc cho bûúác giaãi laâ veä baãng xeát dêëu maâ giaáo viïn àaä
nhêåp
12/ Nuát thoaát Trúã laåi maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp (MHGV7)
4.2.4.12 (MHGV12) Maân hònh nhêåp thöng tin thïm cho baâi têåp
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp chûúng Choån caác chûúng baâi hoåc
2/ Höåp baâi hoåc Choån caác baâi hoåc
3/ Höåp loaåi baâi têåp Choån caác loaåi baâi têåp
4/ Höåp daång baâi têåp Choån caác daång baâi têåp
5/ Höåp mûác àöå Choån mûác àöå khoá dïî cuãa baâi têåp
6/ Höåp tïn baâi têåp Nhêåp tïn baâi têåp
7/ Höåp trang saách Nhêåp thöng tin vïì trang saách
8/ Höåp thúâi gian laâm trung bònh. Khoaãng thúâi gian laâm trung bònh cuãa baâi têåp
9/ Nuát lûu Lûu caác lûåa choån
10/ Nuát thoaát Thoaát khoãi maân hònh nhêåp thöng tin baâi têåp
4.2.4.13 (MHGV13) Maân hònh nhêåp thöng tin cho tûâng bûúác giaãi (thöng tin
àiïím söë vaâ hûúáng dêîn)
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp nhêåp àiïím Nhêåp àiïím cho bûúác giaãi
2/ Höåp nhêåp hûúáng dêîn Nhêåp hûúáng dêîn gúåi yá, khöng chi tiïët
3/ Nuát lûu Lûu caác thöng tin àiïím vaâ hûúáng dêîn àaä nhêåp
4/ Nuát thoaát Trúã vïì maân hònh thïm múái, xoaá baâi têåp (MHGV7)
4.2.4.14 (MHGV14) Maân hònh xem toaân böå khung baâi giaãi
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Khung baâi giaãi Khung baâi giaãi maâ hoåc sinh phaãi xem vaâ nhêåp giaãi bùçng 4
caách:nhêåp vaâo EditBox giaá trõ cêìn tñnh (coá thïí choån kïët quaã àuáng) ; Veä àöì thõ
bùçng chuöåt; Nhêåp vaâo caác giaá trõ cho biïíu àöì; Nhêåp vaâo caác giaá trõ cho baãng xeát
dêëu.
2/ 2 nuát <, > Chuyïín vïì trang kïì trûúác hay kïì sau trang hiïån taåi
3/ Nuát thoaát Trúã vïì maân hònh thïm múái, sûãa baâi têåp (MHGV7)
4.2.4.15 (MHGV15) Maân hònh giuáp àúä
Hûúáng dêîn sûã duång theo tûâng chûác nùng cuãa chûúng trònh
4.2.4.16 (MHGV16) Maân hònh tuyâ choån caác tham söë
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Höåp mûác gioãi Nhêåp àiïím mûác gioãi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 32
2/ Höåp yïu cêìu mûác gioãi Nhêåp àiïím yïu cêìu mûác gioãi
3/ Höåp nhêån xeát gioãi Nhêåp nhêån xeát cho loaåi gioãi
4/ Höåp mûác khaá Nhêåp àiïím mûác khaá
5/ Höåp yïu cêìu mûác khaá Nhêåp àiïím yïu cêìu mûác khaá
6/ Höåp nhêån xeát khaá Nhêåp nhêån xeát cho loaåi khaá
7/ Höåp mûác trung bònh Nhêåp àiïím mûác trung bònh
8/ Höåp yïu cêìu mûác trung bònh Nhêåp àiïím yïu cêìu mûác trung bònh
9/ Höåp nhêån xeát trung bònh Nhêåp nhêån xeát cho loaåi trung bònh
10/ Höåp nhêån xeát yïëu Nhêåp nhêån xeát cho loaåi yïëu
11/ Höåp biïn àiïím traái Nhêåp àiïím nhoã nhêët (vñ duå: 0)
12/ Höåp biïn àiïím phaãi Nhêåp àiïím lúán nhêët (vñ duå: 10)
13/ Nuát chêëp nhêån Chêëp nhêån giaá trõ múái nhêåp vaâ thoaát khoãi maân hònh nhêåp
tham söë
14/ Nuát boã qua Khöng cêåp nhêåt giaá trõ múái vaâ thoaát khoãimaân hònh nhêåp tham söë
4.2.4.17 (MHGV17) Maân hònh thoaát
Thoaát khoãi chûúng trònh trúã vïì maân hònh Windows.
4.2.4.18 (TÀGV) Thûåc àún cuãa maân hònh phên hïå Giaáo viïn
Danh saách caác àiïìu khiïín: STT Tïn àiïìu khiïín Chûác nùng
1/ Hïå thöëng/ thoaát Thoaát khoãi chûúng trònh
2/ Xem baâi têåp/ thanh cöng cuå Hiïín thõ/ dêëu ài thanh cöng cuå
3/ Xem baâi têp/ thanh traång thaái Hiïín thõ/ dêëu ài thanh traång thaái
4/ Xem baâi têp/ chia cûãa söí Choån thûåc hiïån chia cûãa söíhoaåch
5/ Tuyâ choån/ Caác tham söë tñnh toaán Choån thûåc hiïån àiïìu chónh caác tham söë tñnh
toaán
6/ Trúå giuáp/ Chuã àïì trúå giuáp Xem hûúáng dêîn sûã duång
7/ Trúå giuáp/ Vïì chûúng trònh Xem caác thöng tin vïì chûúng trònh
4.3 Thiïët kïë xûã lyá
Caác kyá hiïåu:
KT: Khúãi Taåo.
CN: Cêåp Nhêåt
CC: Cung Cêëp Thöng Tin
TT: Xûã Lyá Tñnh Toaán
TS: Tham söë
Danh saách caác haâm: liïåt kï theo caác lúáp
4.3.1 Baâi têåp
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 33
1/ Void KhoiTao(int MaBT) KT Khúãi taåo baâi têåp tûâ möåt maä baâi têåp (lêëy caác
thöng tin liïn quan baâi têåp vaâ caác caách giaãi baâi têåp àoá trong cú súã dûä liïåu) TS
vaâo: maä baâi têåp cêìn khúãi taåo
2/ Void LayCacCachGiai() KT Khúãi taåo caác caách giaãi cuãa baâi têåp tûâ cú súã dûä
liïåu
3/ Void LuuBT() CN Lûu baâi têåp vaâ caác caách giaãi cuãa noá vaâo cú súã dûä liïåu
4/ void XoaBaiTapKhoiCSDL() CN Xoaá baâi têåp vaâ caách giaãi cuãa noá ra khoãi cú
súã dûä liïåu
5/ void XoaCacCachGiaiKhoiCSDL() CN Xoaá caác caách giaãi cuãa baâi têåp ra khoãi
cú súã dûä liïåu
6/ void ThemCachGiai( CCachGiai* CachGiai) CN Thïm caách giaãi cho baâi têåp
TS vaâo: caách giaãi cêìn thïm
7/ void CapNhatCachGiai( CCachGiai* CachGiai, int ViTriCN) CN Cêåp nhêåt
caách giaãi cuãa baâi têåp TS vaâo: caách giaãi múái vaâ võ trñ caách giaãi cêìn cêåp nhêåt
8/ void XoaCachGiai(int Thu) CN Xoaá caách giaãi cho baâi têåp TS vaâo: võ trñ caách
giaãi cêìn xoaá
9/ int LayMaBaiTapNhoNhat() CC Lêëy maä baâi têåp nhoã nhêët àïí lûu baâi têåp múái
vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä baâi têåp nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu 10
CCachGiai* LayCachGiai(int Thu) CC Lêëy caách giaãi cuãa baâi têåp TS vaâo: võ trñ
caách giaãi cêìn lêëy TS ra: caách giaãi cêìn lêëy
4.3.2 Caách giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(int MaCG) KT Khúãi taåo caách giaãi tûâ möåt maä caách giaãi (lêëy caác
thöng tin liïn quan caách giaãi vaâ caác chi tiïët caách giaãi cuãa caách giaãi àoá trong cú
súã dûä liïåu) TS vaâo: maä caách giaãi cêìn khúãi taåo
2/ Void LayCacChiTietCachGiai() KT Khúãi taåo caác chi tiïët caách giaãi cuãa baâi têåp
tûâ cú súã dûä liïåu
3/ Void LuuCachGiai() CN Lûu caách giaãi vaâ caác chi tiïët caách giaãi cuãa noá vaâo cú
súã dûä liïåu
4/ Void XoaCachGiaiKhoiCSDL() CN Xoaá caách giaãi vaâ caác chi tiïët caách giaãi
cuãa noá ra khoãi cú súã dûä liïåu
5/ Void XoaCacChiTietCachGiai KhoiCSDL() CN Xoaá caác chi tiïët caách giaãi
cuãa baâi têåp ra khoãi cú súã dûä liïåu
6/ Void ThemChiTietCachGiai (CChiTietCachGiai* ChiTietCachGiai) Thïm
chi tiïët caách giaãi cho caách giaãi TS vaâo: chi tiïët caách giaãi cêìn thïm

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 34
7/ Void ChenChiTietCachGiai( CChiTietCachGiai* ChiTietCachGiai, int
ViTriChen) Cheân möåt chi tiïët caách giaãi vaâo trûúác möåt chi tiïët caách giaãi TS vaâo:
chi tiïët caách giaãi cêìn cheân vaâ võ trñ cêìn cheân trûúác
8/ Void CapNhatChiTietCachGiai (CChiTietCachGiai*CTCG, CN Cêåp nhêåt chi
tiïët caách giaãi cuãa caách giaãi TS vaâo: chi tiïët caách giaãi múái vaâ võ int ViTriCN) trñ
chi tiïët caách giaãi cêìn cêåp nhêåt
9/ Void XoaChiTietCachGiai( int Thu) CN Xoaá chi tiïët caách giaãi cho caách giaãi
TS vaâo: võ trñ chi tiïët caách giaãi cêìn xoaá 10 Int LayMaCachGiaiNhoNhat() CC
Lêëy maä caách giaãi nhoã nhêët àïí lûu caách giaãi múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS
ra: maä caách giaãi nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
11/ CChiTietCachGiai* LayChiTietCG(int Thu) CC Lêëy chi tiïët caách giaãi cuãa
caách giaãi TS vaâo: võ trñ chi tiïët caách giaãi cêìn lêëy TS ra: chi tiïët caách giaãi cêìn lêëy
4.3.3 Chi tiïët caách giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao( long MaCTCG) KT Khúãi taåo chi tiïët caách giaãi tûâ möåt maä chi
tiïët caách giaãi (lêëy caác thöng tin liïn quan chi tiïët caách giaãi vaâ nöåi dung chi tiïët
caách giaãi (coá thïí laâ caác kïët quaã chi tiïët caách giaãi hay caác àöì thõ hay biïíu àöì hay
baãng xeát dêëu cuãa chi tiïët caách giaãi àoá trong cú súã dûä liïåu) TS vaâo: maä chi tiïët
caách giaãi cêìn khúãi taåo
2/ Void LayCacKQCTCG_DT_B D_BXD() KT Khúãi taåo caác kïët quaã chi tiïët
caách giaãi hay caác àöì thõ hay biïíu àöì hay baãng xeát dêëu cuãa chi tiïët caách giaãi tûâ cú
súã dûä liïåu
3/ Void LuuChiTietCachGiai() CN Lûu chi tiïët caách giaãi vaâ caác kïët quaã chi tiïët
caách giaãi (hay caác àöì thõ hay biïíu àöì hay baãng xeát dêëu) cuãa chi tiïët caách giaãi vaâo
cú súã dûä liïåu
4/ Void XoaChiTietCachGiaiKho iCSDL() CN Xoaá chi tiïët caách giaãi vaâ caác kïët
quaã chi tiïët caách giaãi (hay caác àöì thõ hay biïíu àöì hay baãng xeát dêëu) cuãa noá ra
khoãi cú súã dûä liïåu
5/ void XoaCacKetQua_DT_BD _BXD_KhoiCSDL() CN Xoaá caác kïët quaã chi
tiïët caách giaãi (hay caác àöì thõ hay biïíu àöì hay baãng xeát dêëu) cuãa chi tiïët caách giaãi
ra khoãi cú súã dûä liïåu
6/ void ThemKetQuaCTCG( CKetQuaChiTietCachGiai* KetQuaCTCG) CN
Thïm kïët quaã chi tiïët caách giaãi cho chi tiïët caách giaãi TS vaâo: kïët quaã chi tiïët
caách giaãi cêìn thïm
7/ Void ThemDoThi( CDoThi* DoThi) CN Thïm àöì thõ cho chi tiïët caách giaãi
TS vaâo: àöì thõ cêìn thïm

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 35
8/ Void CapNhatKetQuaCTCG( CKetQuaChiTietCachGiai* KetQuaCTCG, int
ViTriCN) CN Cêåp nhêåt kïët quaã chi tiïët caách giaãi cuãa chi tiïët caách giaãi TS vaâo:
kïët quaã chi tiïët caách giaãi múái vaâ võ trñ kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn cêåp nhêåt
9/ void CapNhatDoThi( CDoThi* DoThi, int ViTriCN) CN Cêåp nhêåt àöì thõ cuãa
chi tiïët caách giaãi TS vaâo: àöì thõ múái vaâ võ trñ àöì thõ cêìn cêåp nhêåt
10/ Void CapNhatBieuDo( CBieuDo* BieuDo) CN Cêåp nhêåt biïíu àöì cuãa chi tiïët
caách giaãi TS vaâo: biïíu àöì múái àïí cêåp nhêåt
11/ void CapNhatBangXetDau( CBangXetDau* BXD) CN Cêåp nhêåt baãng xeát
dêëu cuãa chi tiïët caách giaãi TS vaâo: baãng xeát dêëu múái àïí cêåp nhêåt
12/ Void XoaKetQuaCTCG( int Thu) CN Xoaá kïët quaã chi tiïët caách giaãi cuãa chi
tiïët caách giaãi TS vaâo: võ trñ kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn xoaá
13/ Void XoaDoThi( int Thu) CN Xoaá àöì thõ cuãa chi tiïët caách giaãi TS vaâo: võ trñ
àöì thõ cêìn xoaá
14/ Int LayMaChiTietCachGiai NhoNhat() CC Lêëy maä chi tiïët caách giaãi nhoã
nhêët àïí lûu chi tiïët caách giaãi múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä chi tiïët
caách giaãi nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
15/ CketQuaChiTietCachGiai* LayKetQuaChiTietCG(int Thu) CC Lêëy kïët quaã
chi tiïët caách giaãi cuãa chi tiïët caách giaãi TS vaâo: võ trñ kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn
lêëy TS ra: kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn lêëy
16/ CdoThi* LayDoThi(int Thu) CC Lêëy àöì thõ cuãa chi tiïët caách giaãi TS vaâo: võ
trñ àöì thõ cêìn lêëy TS ra: àöì thõ cêìn lêëy
17/ CBieuDo* LayBieuDo() CC Lêëy biïíu àöì cuãa chi tiïët caách giaãi TS ra: biïíu
àöì cêìn lêëy
18/ CBangXetDau* LayBangXetDau() CC Lêëy baãng xeát dêëu cuãa chi tiïët caách
giaãi TS ra: baãng xeát dêëu cêìn lêëy
4.3.4 Kïët quaã chi tiïët caách giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ Void KhoiTao(long MaKQCTCG) KT Khúãi taåo kïët quaã chi tiïët caách giaãi tûâ
möåt maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi (lêëy caác thöng tin liïn quan kïët quaã chi tiïët
caách giaãi vaâ caác lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi (nïëu coá) cuãa kïët quaã chi tiïët
caách giaãi àoá trong cú súã dûä liïåu) TS vaâo: maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn khúãi
taåo
2/ Void LayCacLuaChon() KT Khúãi taåo caác lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi
(nïëu coá) cuãa kïët quaã chi tiïët caách giaãi tûâ cú súã dûä liïåu
3/ Void LuuKetQuaCTCG() CN Lûu kïët quaã chi tiïët caách giaãi vaâ caác lûåa choån
kïët quaã chi tiïët caách giaãi (nïëu coá) cuãa kïët quaã chi tiïët caách giaãi vaâo cú súã dûä liïåu

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 36
4/ Void ThemLuaChonKetQuaCTCG( CLuaChonKetQuaCTCG*
LuaChonKetQuaCTCG) CN Thïm lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cho kïët
quaã chi tiïët caách giaãi TS vaâo: lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn thïm
5/ void
CapNhatLuaChonKetQuaCTCG(CLuaChonKetQuaCTCG*LuaChonKetQuaCT
CG, int ViTriCN) CN Cêåp nhêåt lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cuãa kïët quaã
chi tiïët caách giaãi TS vaâo: lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi múái vaâ võ trñ lûåa
choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn cêåp nhêåt
6/ void XoaLuaChonKetQuaCTCG(int Thu) CN Xoaá lûåa choån kïët quaã chi tiïët
caách giaãi cuãa kïët quaã chi tiïët caách giaãi TS vaâo: võ trñ lûåa choån kïët quaã chi tiïët
caách giaãi cêìn xoaá
7/ int LayMaKQCTCGNhoNhat()CC Lêëy maä kïët quaã chi tiïët caách giaãi nhoã nhêët
àïí lûu kïët quaã chi tiïët caách giaãi múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä kïët
quaã chi tiïët caách giaãi nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
8/ CLuaChonKetQuaCTCG* LayLuaChonKetQuaCTCG( int Thu) CC Lêëy lûåa
choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cuãa kïët quaã chi tiïët caách giaãi TS vaâo: võ trñ lûåa
choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn lêëy TS ra: lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi
cêìn lêëy
9/ int LayLuaChonDung() CC Lêëy lûåa choån àuáng trong caác lûåa choån kïët quaã chi
tiïët caách giaãi cuãa kïët quaã chi tiïët caáchgiaãi TS ra: võ trñ lûåa choån àuáng
4.3.5 Lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(int MaLCKQCTCG) KT Khúãi taåo lûåa choån kïët quaã chi tiïët
caách giaãi tûâ möåt maä lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi (lêëy nöåi dung lûåa choån vaâ
tñnh àuáng/sai cuãa lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi trong cú súã dûä liïåu) TS vaâo:
maä lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi cêìn khúãi taåo
2/ voidLuuLuaChonKetQuaCTCG()CN Lûu lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi
vaâo cú súã dûä liïåu
3/ int LayMaLCKQCTCGNhoNhat()CC Lêëy maä lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách
giaãi nhoã nhêët àïí lûu lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái
maä àoá TS ra: maä lûåa choån kïët quaã chi tiïët caách giaãi nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
4.3.6 Àöì thõ
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(short MaDT) KT Khúãi taåo àöì thõ tûâ möåt maä àöì thõ (lêëy caác
thöng tin liïn quan àöì thõ vaâ caác giaá trõ biïën (caác hïå söë cuãa phûúng trònh àöì thõ)
cuãa àöì thõ àoá trong cú súã dûä liïåu) TS vaâo: maä àöì thõ cêìn khúãi taåo

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 37
2/ void LayCacGiaTriBien() KT Khúãi taåo caác giaá trõ biïën cuãa àöì thõ tûâ cú súã dûä
liïåu
3/ void LuuDoThi() CN Lûu àöì thõ vaâ caác giaá trõ biïën cuãa àöì thõ vaâo cú súã dûä
liïåu
4/ void ThemGiaTriBien(CGiaTriBien* GTB) CN Thïm giaá trõ biïën cho àöì thõ
TS vaâo: giaá trõ biïën cêìn thïm
5/ void CapNhatGiaTriBien(CGiaTriBien* GTB, int ViTriCN) CN Cêåp nhêåt giaá
trõ biïën cuãa àöì thõ TS vaâo: giaá trõ biïën múái vaâ võ trñ giaá trõ biïën cêìn cêåp nhêåt
6/ void XoaGiaTriBien(int Thu) CN Xoaá giaá trõ biïën cuãa àöì thõ TS vaâo: võ trñ giaá
trõ biïën cêìn xoaá
7/ int LayMaDoThiNhoNhat() CC Lêëy maä àöì thõ nhoã nhêët àïí lûu àöì thõ múái vaâo
cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä àöì thõ nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
8/ CGiaTriBien*LayGiaTriBien(int Thu) CC Lêëy giaá trõ biïën cuãa àöì thõ TS vaâo:
võ trñ giaá trõ biïën cêìn lêëy TS ra: giaá trõ biïën cêìn lêëy
4.3.7 Giaá trõ biïën
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(long MaGTB) KT Khúãi taåo giaá trõ biïën tûâ möåt maä giaá trõ biïën
TS vaâo: maä giaá trõ biïën cêìn khúãi taåo
2/ void LuuGiaTriBien() CN Lûu giaá trõ biïën vaâo cú súã dûä liïåu
3/ int LayMaGiaTriBienNhoNhat() CC Lêëy maä giaá trõ biïën nhoã nhêët àïí lûu giaá
trõ biïën múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä giaá trõ biïën nhoã nhêët trong cú
súã dûä liïåu
4.3.8 Biïíu àöì
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(short MaBD) KT Khúãi taåo biïíu àöì tûâ möåt maä biïíu àöì (lêëy caác
thöng tin liïn quan biïíu àöì vaâ caác doâng biïíu àöì cuãa biïíu àöì àoá trong cú súã dûä
liïåu) TS vaâo: maä biïíu àöì cêìn khúãi taåo
2/ void LayCacDongBieuDo() KT Khúãi taåo caác doâng biïíu àöì cuãa biïíu àöì tûâ cú
súã dûä liïåu
3/ void LuuBieuDo() CN Lûu biïíu àöì vaâ caác doâng biïíu àöì cuãa biïíu àöì vaâo cú súã
dûä liïåu
4/ void ThemDongBieuDo( CDongBieuDo* DongBieuDo) CN Thïm doâng biïíu
àöì cho biïíu àöì TS vaâo: doâng biïíu àöì cêìn thïm
5/ void CapNhatDongBieuDo(CDongBieuDo* DongBieuDo, int ViTriCN) CN
Cêåp nhêåt doâng biïíu àöì cuãa biïíu àöì TS vaâo: doâng biïíu àöì múái vaâ võ trñ doâng biïíu
àöì cêìn cêåp nhêåt

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 38
6/ void XoaDongBieuDo(int Thu) CN Xoaá doâng biïíu àöì cuãa biïíu àöì TS vaâo: võ
trñ doâng biïíu àöì cêìn xoaá
7/ int LayMaBDNhoNhat() CC Lêëy maä biïíu àöì nhoã nhêët àïí lûu biïíu àöì múái vaâo
cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä biïíu àöì nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
8/ CDongBieuDo* LayDongBieuDo(int Thu) CC Lêëy doâng biïíu àöì cuãa biïíu àöì
TS vaâo: võ trñ doâng biïíu àöì cêìn lêëy TS ra: doâng biïíu àöì cêìn lêëy
9/ Cstring LayGiaTriDungCuaKetQuaCanTinh (int Thu) CC Lêëy doâng biïìu àöì
maâ caác giaá trõ trong doâng cêìn phaãi tñnh àïí kiïím tra kïët quaã hoåc sinh nhêåp vaâo TS
vaâo: võ trñ doâng biïìu àöì cêìn tñnh TS ra: Chuöîi chûáa caác giaá trõ cuãa doâng biïíu àöì
4.3.9 Doâng biïíu àöì
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(long MaDBD) KT Khúãi taåo doâng biïìu àöì tûâ möåt maä doâng biïìu
àöì TS vaâo: maä doâng biïìu àöì cêìn khúãi taåo
2/ void LuuDongBieuDo() CN Lûu doâng biïìu àöì vaâo cú súã dûä liïåu
3/ void CapNhatGiaTri(int Thu, CString GiaTri) CN Cêåp nhêåt giaá trõ cuãa möåt ö
trong doâng biïíu àöì TS vaâo: Võ trñ ö trong doâng biïíu àöì vaâ giaá trõ múái cuãa ö
4/ CString LayGiaTri(int Thu) CC Lêëy giaá trõ cuãa möåt ö trong doâng biïíu àöì TS
vaâo: Võ trñ ö trong doâng biïíu àöì TS ra: Giaá trõ cuãa ö
5/ int LayMaDongBDNhoNhat() CC Lêëy maä doâng biïìu àöì nhoã nhêët àïí lûu doâng
biïìu àöì múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä doâng biïìu àöì nhoã nhêët trong
cú súã dûä liïåu
4.3.10 Baãng xeát dêëu
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(short MaBXD) KT Khúãi taåo baãng xeát dêëu tûâ möåt maä baãng xeát
dêëu (lêëy caác thöng tin liïn quan baãng xeát dêëu vaâ caác doâng baãng xeát dêëu cuãa baãng
xeát dêëu àoá trong cú súã dûä liïåu) TS vaâo: maä baãng xeát dêëu cêìn khúãi taåo
2/ Void LayCacDongBangXetDau() KT Khúãi taåo caác doâng baãng xeát dêëu cuãa
baãng xeát dêëu tûâ cú súã dûä liïåu
3/ void LuuBXD() CN Lûu baãng xeát dêëu vaâ caác doâng baãng xeát dêëu cuãa baãng xeát
dêëu vaâo cú súã dûä liïåu
4/ void ThemDongBangXetDau( CDongBangXetDau* DongBangXetDau) CN
Thïm doâng baãng xeát dêëu cho baãng xeát dêëu TS vaâo: doâng baãng xeát dêëu cêìn thïm
5/ VoidCapNhatDongBangXetDau( CDongBangXetDau* DongBangXetDau,
int ViTriCN) CN Cêåp nhêåt doâng baãng xeát dêëu cuãa baãng xeát dêëu TS vaâo: doâng
baãng xeát dêëu múái vaâ võ trñ doâng baãng xeát dêëu cêìn cêåp nhêåt
6/ void XoaDongBangXetDau(int Thu) CN Xoaá doâng baãng xeát dêëu cuãa baãng xeát
dêëu TS vaâo: võ trñ doâng baãng xeát dêëu cêìn xoaá

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 39
7/ void CapNhatGiaTri(int Thu, CString GiaTri)CN Cêåp nhêåt giaá trõ cuãa möåt ö
trong miïìn xeát dêëu TS vaâo: võ trñ ö cêìn cêåp nhêåt giaá trõ vaâ giaá trõ múái cuãa ö
8/ int LayMaBXDNhoNhat() CC Lêëy maä baãng xeát dêëu nhoã nhêët àïí lûu baãng xeát
dêëu múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä baãng xeát dêëu nhoã nhêët trong cú
súã dûä liïåu
9/ CDongBangXetDau*LayDongBangXetDau(int Thu) CC Lêëy doâng baãng xeát
dêëu cuãa baãng xeát dêëu TS vaâo: võ trñ doâng baãng xeát dêëu cêìn lêëy TS ra: doâng baãng
xeát dêëu cêìn lêëy
10/ Cstring LayGiaTriDungCuaKetQuaCan Tinh (int Thu)CC Lêëy giaá trõ cuãa ö
trong baãng xeát dêëu àïí kiïím tra kïët quaã hoåc sinh nhêåp vaâo TS vaâo: võ trñ cuãa ö TS
ra: giaá trõ cuãa ö
4.3.11 Doâng baãng xeát dêëu
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(long MaDBXD) KT Khúãi taåo doâng baãng xeát dêëu tûâ möåt maä
doâng baãng xeát dêëu TS vaâo: maä doâng baãng xeát dêëu cêìn khúãi taåo
2/ void LuuDongBangXetDau() CN Lûu doâng baãng xeát dêëu vaâo cú súã dûä liïåu
3/ void CapNhatGiaTri(int Thu, CString GiaTri) CN Cêåp nhêåt giaá trõ cuãa möåt ö
trong doâng baãng xeát dêëu TS vaâo: Võ trñ ö trong doâng baãng xeát dêëu vaâ giaá trõ múái
cuãa ö
4/ CString LayGiaTri(int Thu) CN Lêëy giaá trõ cuãa möåt ö trong doâng baãng xeát
dêëu TS vaâo: Võ trñ ö trong doâng baãng xeát dêëu TS ra: Giaá trõ cuãa ö
5/ int LayMaDongBXDNhoNhat() CC Lêëy maä doâng baãng xeát dêëu nhoã nhêët àïí
lûu doâng baãng xeát dêëu múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä doâng baãng xeát
dêëu nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
4.3.12 Baâi giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(int MaBG) KT Khúãi taåo baâi giaãi tûâ möåt maä baâi giaãi (lêëy caác
thöng tin liïn quan baâi giaãi vaâ caác chi tiïët baâi giaãi cuãa baâi giaãi àoá trong cú súã dûä
liïåu) TS vaâo: maä baâi giaãi cêìn khúãi taåo
2/ void LayCacChiTietBaiGiai() KT Khúãi taåo caác chi tiïët baâi giaãi cuãa baâi têåp tûâ
cú súã dûä liïåu
3/ void LuuBaiGiai() CN Lûu baâi giaãi vaâ caác chi tiïët baâi giaãi cuãa noá vaâo cú súã dûä
liïåu
4/ void ThemChiTietBaiGiai( CChiTietBaiGiai* ChiTietBaiGiai) Thïm chi tiïët
baâi giaãi cho baâi giaãi TS vaâo: chi tiïët baâi giaãi cêìn thïm
5/ void CapNhatChiTietBaiGiai(CchiTietBaiGiai *ChiTietBaiGiai, int ViTriCN)
CN Cêåp nhêåt chi tiïët baâi giaãi cuãa baâi giaãi TS vaâo: chi tiïët baâi giaã i múái vaâ võ

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 40
trñ chi tiïët baâi giaãi cêìn cêåp nhêåt
6/ int LayMaBaiGiaiNhoNhat() CC Lêëy maä baâi giaãi nhoã nhêët àïí lûu baâi giaãi múái
vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä baâi giaãi nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
7/ CChiTietBaiGiai*LayChiTietBG(int Thu) CC Lêëy chi tiïët baâi giaãi cuãa baâi
giaãi TS vaâo: võ trñ chi tiïët baâi giaãi cêìn lêëy TS ra: chi tiïët baâi giaãi cêìn lêëy
4.3.13 Chi tiïët Baâi giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(int MaCTBG) KT Khúãi taåo chi tiïët baâi giaãi tûâ möåt maä chi tiïët
baâi giaãi (lêëy caác thöng tin liïn quan chi tiïët baâi giaãi vaâ caác kïët quaã chi tiïët baâi
giaãi cuãa chi tiïët baâi giaãi àoá trong cú súã dûä liïåu) TS vaâo: maä chi tiïët baâi giaãi cêìn
khúãi taåo
2/ void LayCacKQCTBG() KT Khúãi taåo caác kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cuãa baâi giaãi
tûâ cú súã dûä liïåu
3/ void LuuChiTietBaiGiai() CN Lûu chi tiïët baâi giaãi vaâ caác kïët quaã chi tiïët baâi
giaãi cuãa noá vaâo cú súã dûä liïåu
4/ Void ThemKetQuaCTBG( CKetQuaChiTietBaiGiai* KetQuaCTBG) Thïm
kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cho chi tiïët baâi giaãi TS vaâo: kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cêìn
thïm
5/ Void CapNhatKetQuaCTBG(CKetQuaChiTietBaiGiai* KetQuaCTBG, int
ViTriCN) CN Cêåp nhêåt kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cuãa chi tiïët baâi giaãi TS vaâo: kïët
quaã chi tiïët baâi giaãi múái vaâ võ trñ kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cêìn cêåp nhêåt
6/ int LayMaChiTietBaiGiaiNhoNhat () CC Lêëy maä chi tiïët baâi giaãi nhoã nhêët àïí
lûu chi tiïët baâi giaãi múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä chi tiïët baâi giaãi
nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
7/ CKetQuaChiTietBaiGiai*LayKetQuaChiTietBG(int Thu) CC Lêëy kïët quaã chi
tiïët baâi giaãi cuãa chi tiïët baâi giaãi TS vaâo: võ trñ kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cêìn lêëy TS
ra: kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cêìn lêëy
4.3.14 Kïët quaã chi tiïët baâi giaãi
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao( long MaKQCTBG) KT Khúãi taåo kïët quaã chi tiïët baâi giaãi tûâ
möåt maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi (lêëy caác thöng tin liïn quan kïët quaã chi tiïët baâi
giaãi vaâ kïët quaã lûåa choån (nïëu coá) cuãa kïët quaã chi tiïët baâi giaãi àoá trong cú súã dûä
liïåu) TS vaâo: maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi cêìn khúãi taåo
2/ void LayLuaChon() KT Khúãi taåo kïët quaã lûåa choån (nïëu coá) cuãa kïët quaã chi
tiïët baâi giaãi tûâ cú súã dûä liïåu
3/ void LuuKetQuaChiTietBaiGiai() CN Lûu kïët quaã chi tiïët baâi giaãi vaâ kïët quaã
lûåa choån (nïëu coá) cuãa noá vaâo cú súã dûä liïåu

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 41
4/ int LayMaKQCTBGNhoNhat() CC Lêëy maä kïët quaã chi tiïët baâi giaãi nhoã nhêët
àïí lûu kïët quaã chi tiïët baâi giaãi múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä kïët quaã
chi tiïët baâi giaãi nhoã nhêët trong cú súã dûä liïåu
4.3.15 Kïët quaã lûåa choån (cuãa kïët quaã chi tiïët caách giaãi)
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ void KhoiTao(long MaKQLC) KT Khúãi taåo kïët quaã lûåa choån tûâ möåt maä kïët
quaã lûåa choån trong cú súã dûä liïåu TS vaâo: maä kïët quaã lûåa choån cêìn khúãi taåo
2/ void LuuKetQuaLuaChon() CN Lûu kïët quaã lûåa choån vaâo cú súã dûä liïåu
3/ Int LayMaKQLCNhoNhat() CC Lêëy maä kïët quaã lûåa choån nhoã nhêët àïí lûu kïët
quaã lûåa choån múái vaâo cú súã dûä liïåu vúái maä àoá TS ra: maä kïët quaã lûåa choån nhoã
nhêët trong cú súã dûä liïåu
4.3.16 Caác haâm trong lúáp Dialog
STT Tïn haâm Loaåi Mö taã
1/ BOOL OnInitDialog() KT Goåi haâm khúãi taåo caác baâi têåp maâ hoåc sinh àaä choån
àïí giaãi (bùçng caác maä baâi têåp), vaâ lêëy caác baâi giaãi maâ hoåc sinh àaä giaãi cuãa caác baâi
têåp trïn àïí hoåc sinh giaãi tiïëp (nïëu coá). Hiïín thõ khung baâi giaãi cho baâi têåp àêìu
tiïn (hoåc sinh coá thïí chuyïín qua laåi caác baâi têåp trong quaátrònh giaãi baâi têåp)
2/ void KhoiTaoKhungGiai() KT Phaát sinh khung giaãi tûâ caách giaãi cuãa baâi têåp
hiïån taåi trïn maân hònh àïí hoåc sinh giaãi
3/ Bool GanBaiGiaiCuCuaHSVaoKh ungBaiGiaiHienTai() KT Lêëy baâi giaãi cuä
cuãa hoåc sinh àïí hoåc sinh giaãi tiïëp TS ra: nïëu àaä gaán röìi thò traã vïì FALSE vaâ
khöng gaán, ngûúåc laåi thò traã vïì TRUE vaâ gaán baâi giaãi cuä cho khung giaãi
4/ Void XoaBaiTapHienTai() CN Huãy khung giaãi cuãa baâi têåp hiïån taåi: huãy caác
àiïìu khiïín (controls) àaä taåo...
5/ Void LayGiaTriBaiTapHienTai() CN Lêëy caác kïët quaã maâ hoåc sinh àaä nhêåp
vaâo khung giaãi cuãa baâi têåp hiïån taåi àang giaãi àïí lûu vaâo baâi giaãi cuãa hoåc sinh
6/ Void HienThiTrang(int Trang) TT Hiïín thõ trang khaác cho khung giaãi cuãa baâi
têåp (möåt khung giaãi cuãa baâi têåp coá thïí coá nhiïìu trang) TS vaâo: võ trñ trang cêìn
hiïín thõ
7/VoidHienThiCacLuaChon(inth,intCTCGThu,intQThu,CKetQuaChiTietCachG
iai* m_KetQuaChiTietCG) TT Hiïín thõ caác lûåa choån àïí hoåc sinh choån kïët quaã
àuáng cho möåt kïët quaã cêìn tñnh TS vaâo: chiïìu cao cuãa möåt doâng (h), võ trñ kïët
quaã, võ trñ chi tiïët caách giaãi cuãa caách giaãi hiïån taåi vaâ kïët quaã chi tiïët caách giaãi àïí
lûåa choån. Àûúåc goåi búãi haâm KhoiTaoKhungGiai()
8/ Void VeKhungBieuDo(int cDaiBien, int cDaiGiaTri, int xS, int yS, int
SoDong, int SoCot,int h) TT Veä khung biïíu àöì. Haâm naây àûúåc goåi búãi
haâmKhoiTaoKhungGiai()

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 42
9/ Void VeKhungBangXetDau(int cDaiBien, int cDaiGiaTri, int xS, int yS, int
SoDong, int SoCot, int h) TT Veä khung baãng xeát dêëu. Haâm naây àûúåc goåi búãi
haâm KhoiTaoKhungGiai()
10/ Void VeKhungDoThi(int m_KC, int m_SoTD,int m_xStart, int m_yStart)TT
Veä khung toåa àöå àöì thõ. Haâm naây àûúåc goåi búãi haâm KhoiTaoKhungGiai()
11/ Cpoint LayToaDoThucCuaDoThi(int x, int y, int m_KC, int m_xStart, int
m_yStart, int m_xEnd, int m_yEnd) Chuyïín toåa àöå tûâ pixel sang thïë giúái thûåc àïí
chêëm kïët quaã veä àöì thõ cuãa hoåc sinh
12/ Float TinhDiemTrungBinh() TT Tñnh àiïím trung bònh cuãa caác baâi giaãi cuãa
hoåc sinh àïí àaánh giaá.
13/ Void OnButtonChamDiem() TT Tñnh àiïím cho baâi giaãi maâ hoåc sinh àaä giaãi
14/ Void OnButtonDapAn() CC Hiïín thõ àaáp aán baâi têåp
15/ Void OnButtonHuongDan() CC Hiïín thõ hûúáng dêîn giaãi baâi têåp (daång gúåi yá)
16/ Bool KiemTraDiem() CC Kiïím tra caác àiïím maâ giaáo viïn nhêåp vaâo cho caác
chi tiïët caách giaãi cuãa caách giaãi coá àuáng bùçng giaá trõ cuãa biïn phaãi àiïím khöng.
TS ra: traã vïì TRUE nïëu töíng àiïím cuãa caác chi tiïët caách giaãi bùçng biïn phaãi àiïím
(thûúâng laâ 10), traã vïì FALSE nïëu töíng àiïím cuãa caác chi tiïët caách giaãi khöng
bùçng biïn phaãi àiïím

CHÛÚNG 5: CAÂI ÀÙÅT VAÂ NGHIÏÅM THU

5 Caâi àùåt vaâ nghiïåm thu


Möi trûúâng vaâ cöng cuå caâi àùåt:
- Hïå àiïìu haânh Windows 2000.
- Microsof Access 97.
- Microsoft Visual C++ 6.0.
- Help Workshop.
- Install Shield for Microsoft Visual C++ 6.
Nghiïåm thu: Chuáng em àaä coá àûa chûúng trònh cho möåt söë em hoåc sinh
lúáp 9 sûã duång thûã chûúng trònh vaâ ghi nhêån àûúåc möåt söë yá kiïën nhû sau:
- Lyá thuyïët nïn àûúåc trònh baây sinh àöång, coá êm thanh, hònh aãnh àïí taåo sûå hûáng
thuá trong hoåc têåp.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 43
- Nïn coá caác böå àïì maâ bao göìm caác daång baâi têåp thûúâng gùåp trong khi thi àïí laâm
quen trûúác caác daång baâi têåp àoá.
- Cho pheáp lûu laåi caác cöng thûác quan troång, caác lyá thuyïët thûúâng aáp duång àïí
giaãi baâi têåp àïí coá thïí xem laåi thûúâng xuyïn
- Chûúng trònh phaãi coá giao diïån àeåp.

CHÛÚNG 6: KÏËT LUÊÅN

6 Kïët luêån
Chuáng em àaä thûåc hiïån caâi àùåt àûúåc caác chûác nùng cho chûúng trònh nhû
sau:
Àöëi vúái hoåc sinh:
- Cho pheáp tòm baâi têå p theo 4 caách: theo baâi hoåc trong saách giaáo khoa, theo daång
baâi têåp, theo böå àïì vaâ theo kïë hoaåch.
- Thïí hiïån baâi têåp trûåc quan vúái caác thöng tin: võ trñ baâi têåp trong saách, mûác döå,
thúâi gian laâm trung bònh, àiïím maâ hoåc sinh àaä giaãi (nïëu coá), ngaây giaãi lêìn gêìn
nhêët vaâ nöåi dung baâi têåp.
- Giaãi baâi têåp vúái caác daång: nhêåp vaâo ö EditBox kïët quaã cêìn tñnh hoùåc coá thïí laâ
hiïín thõ caác lûåa choån àïí hoåc sinh choån kïët quaã àuáng, veä àöì thõ y = ax +b vaâ àöì
thõ y = ax2 bùçng chuöåt (mouse), hoaân chónh caác biïíu àöì, hoaân chónh caác baãng
xeát dêëu.
- Chêëm baâi giaãi cuãa hoåc sinh.
- Hûúáng dêîn tûâng bûúác trong quaá trònh hoåc sinh giaãi baâi têåp.
- Àaáp aán cho baâi têåp.
- Lêåp kïë hoaåch hoåc têåp.
- Ghi söí tay.
- Xem kïët quaã hoåc têåp theo möåt khoaãng thúâi gian (tûâ ngaây àïën ngaây) do hoåc sinh
nhêåp vaâo, xem theo tûâng baâi hoåc, tûâng daång baâi têåp, theo tûâng kïë hoaåch vaâ coá
caác nhêån xeát tûúng ûáng vúái kïët quaã maâ hoåc sinh àaåt àûúåc.
Àöëi vúái giaáo viïn:
- Cho pheáp thïm múái, sûãa vaâ xoaá:
+ Baâi têåp (cuâng vúái caách giaãi).

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 44
+ Baâi hoåc (thïm caác têåp tin html cho nöåi dung baâi hoåc).
+ Daång baâi têåp.
+ Chûúng.
+ Loaåi baâi têåp.
+ Böå àïì.
- Tuyâ choån caác tham söë nhêån xeát kïët quaã hoåc sinh, caác biïn traái àiïím vaâ biïën
phaãi àiïím.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 45

PHÊÌN PHUÅ LUÅC

1 Phên loaåi caác baâi têåp


1.1 Phên loaåi theo chûúng trònh hoåc
Caác chûúng baâi hoåc
Maä chûúng
Chûúng Baâi hoåc
Tïn Chûúng baâi hoåc
1/ Chûúng I Söë thûåc, cùn bêåc hai.
2/ Chûúng II Haâm söë y = ax + b (a ??0) Hïå hai phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë
3/ Chûúng III Haâm söë y = ax2 (a ??0). Phûúng trònh bêåc hai möåt êín söë
4/ Chûúng VI Múã àêìu vïì thöëng kï mö taã
Caác baâi hoåc: STT Maä chûúng Tïn baâi hoåc
1/ Baâi 1: Söë vö tó. Söë thûåc.
2/ Baâi 2: Cùn bêåc hai. Àõnh nghôa vaâ kñ hiïåu.
3/ Baâi 3: Cùn thûác bêåc hai. Àiïìu kiïån töìn taåi.Hùçng àùèng thûác 2 A = A
4/ Baâi 4: Khai phûúng möåt tñch. Nhên caác cùn thûác bêåc hai.
5/ Baâi 5: Khai phûúng möåt thûúng. Chia hai cùn thûác bêåc hai.
6/ Baâi 6: Baãng cùn bêåc hai.
7/ Baâi 7: Biïën àöíi àún giaãn cùn thûác bêåc hai.
8/ Baâi 8: Thûåc hiïån pheáp tñnh. Ruát goån biïíu thûác coá chûáa cùn thûác bêåc hai.
9/ Baâi 9: Cùn bêåc ba.
10/ Baâi têåp ön têåp chûúng I.
11/ 2 Baâi 1:Nhùæc laåi vïì haâm söë.
12/ 2 Baâi 2: Haâm söë bêåc nhêët. Àõnh nghôa. Tñnh chêët.
13/ 2 Baâi 3: Àöì thõ cuãa haâm söë bêåc nhêët.
14/ 2 Baâi 4: Hïå söë goác cuãa àûúâng thùèng. Àûúâng thùèng song song vaâ àûúâng thùèng
cùæt nhau.
15/ 2 Baâi 5: Phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë.
16/ 2 Baâi 6: Hïå hai phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë. Nghiïåm vaâ söë nghiïåm cuãa
hïå. Minh hoåa bùçng àöì thõ.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 46
17/ 2 Baâi 7: Hïå phûúng trònh tûúng àûúng.
18/ 2 Baâi 8: Giaãi hïå phûúng trònh bùçng phûúng phaáp cöång.
19/ 2 Baâi 9: Giaãi hïå phûúng trònh bùçng phûúng phaáp thïë.
20/ 2 Baâi 10: Giaãi baâi toaán bùçng caách lêåp hïå phûúng trònh.
21/ 2 Baâi têåp ön têåp chûúng II.
22/ 3 Baâi 1: Haâm söë y = ax2 (a ??0).
23/ 3 Baâi 2: Àöì thõ cuãa haâm söë y = ax2.
24/ 3 Baâi 3: Phûúng trònh bêåc hai möåt êín söë.
25/ 3 Baâi 4: Cöng thûác nghiïåm cuãa phûúng trònh bêåc hai.
26/ 3 Baâi 5: Cöng thûác nghiïåm thu goån.
27/ 3 Baâi 6: Hïå thûác Vieát. AÁp duång
28/ 3 Baâi 7: Phûúng trònh qui vïì phûúng trònh bêåc hai
29/ 3 Baâi 8: Giaãi toaán bùçng caách lêåp phûúng trònh.
30/ 3 Baâi têåp ön têåp chûúng III.
31/ 4 Baâi 1:Möåt vaâi khaái niïåm.
32/ 4 Baâi 2: Biïíu diïîn söë liïåu bùçng baãng vaâ lûúåc àöì.
33/ 4 Baâi 3: Giaá trõ trung bònh cuãa möåt biïën lûúång.
34/ 4 Baâi 4: Phûúng sai.
35/ 4 Baâi têåp ön têåp cuöëi nùm.
1.2 Phên loaåi theo daång baâi têåp:
Caác loaåi baâi têåp:
Maä Loaåi
Baâi têåp
Tïn loaåi baâi têåp
1 Söë thûåc
2 Cùn bêåc hai
3 Cùn bêåc ba
4 Haâm söë bêåc nhêët y = ax + b (a ??0)
5 Phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë
6 Hïå hai phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë
7 Haâm söë y = ax2 (a < > 0)
8 Phûúng trònh bêåc hai möåt êín söë y = ax2 + b*x + c (a < > 0)
9 Thöëng kï
Caác daång baâi têåp: STT maä loaåi baâi têåp tïn daång baâi têåp
1/ 1 Baâi têåp àïí kiïím tra lyá thuyïët
2/ 1 Àöíi phên söë thaânh söë thêåïp phên vö haån tuêìn hoaân
3/ 1 Àöíi söë thêåïp phên vö haån tuêìn hoaân thaânh phên söë
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 47
4/ 1 So saánh caác söë thûåc
5/ 2 Tñnh giaá trõ möåt biïíu thûác chûáa cùn bêåc hai
6/ 2 Giaãi phûúng trònh
7/ 2 Giaãi bêët phûúng trònh
8/ 2 Chûáng minh àùèng thûác
9/ 2 Chûáng minh bêët àùèng thûác
10/ 2 Phên tñch thaânh thûâa söë
11/ 2 Vúái giaá trõ naâo cuãa a (tòm têåp xaác àõnh) thò caác biïíu thûác sau coá nghôa
12/ 2 Ruát goån caác biïíu thûác
13/ 2 Ruát goån röìi tñnh giaá trõ cuãa caác biïíu thûác
14/ 2 Thûåc hiïån pheáp khai phûúng caác söë dûåa vaâo baãng cùn bêåc hai
15/ 2 So saánh caác cùåp söë
16/ 2 Khûã mêîu söë cuãa caác biïíu thûác dûúái dêëu cùn
17/ 2 Chûáng minh rùçng caác biïíu thûác sau khöng phuå thuöåc vaâo caác biïën
18/ 2 Caác baâi têåp töíng húåp
19/ 3 Tñnh giaá trõ möåt biïíu thûác chûáa cùn bêåc ba (nïëu cêìn coá thïí duâng baãng lêåp
phûúng)
20/ 3 Giaãi phûúng trònh
21/ 4 Lêåp baãng giaá trõ tûúng ûáng giûäa x vaâ y cuãa möåt haâm söë
22/ 4 Xaác àõnh möåt quan hïå f coá phaãi laâ möåt haâm söë khöng (dûåa trïn baãng xvaâ y)
23/ 4 Tòm têåp xaác àõnh cuãa haâm söë
24/ 4 Xeát sûå biïën thiïn cuãa haâm söë (tñnh àöìng biïën, nghõch biïën cuãa haâm söë)
25/ 4 Tòm caác àiïím trïn mùåt phùèng toaå àöå thoãa àiïìu kiïån cho trûúác
26/ 4 Xaác àõnh haâm söë naâo laâ haâm söë bêåc nhêët
27/ 4 Biïíu diïîn caác cùåp söë trïn mùåt phùèng toåa àöå
28/ 4 Veä àöì thõ haâm söë vaâ xaác àõnh möåt àiïím trïn àöì thõ khi biïët hoaânh hoùåc
tung àöå
29/ 4 Veä nhiïìu àöì thõ haâm söë trïn cuâng möåt hïå truåc toaå àöå vaâ nhêån xeát
30/ 4 Xaác àõnh tham söë àïí àöì thõ coá tham söë ài qua möåt àiïím cho trûúác röìi veä
haâm söë
31/ 4 Tòm têåp húåp caác àiïím M(x,y) thoãa möåt phûúng trònh hay hïå phûúng trònh
32/ 4 Xaác àõnh tham söë cuãa haâm söë dûåa trïn quan hïå vúái haâm söë khaác röìi veä haâm
söë
33/ 4 Xêy dûång phûúng trònh cuãa àûúâng thùèng
34/ 4 Chûáng minh àûúâng thùèng luön ài qua möåt àiïím cöë àõnh vúái moåi tham söë m
35/ 4 Chûáng minh hai àûúâng thùèng song song, vuöng goác, truâng nhau, cùæt nhau
36/ 5 Giaãi phûúng trònh (tòm nghiïåm töíng quaát)

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 48
37/ 5 Chûáng minh hai àûúâng thùèng song song, truâng nhau, cùæt nhau
38/ 5 Xaác àõnh cùåp söë naâo laâ nghiïåm cuãa phûúng trònh
39/ 5 Xaác àõnh tham söë cuãa àûúâng thùèng (d)
40/ 5 Tòm àiïím cöë àõnh maâ àûúâng thùèng (d) luön ài qua vúái moåi tham söë
41/ 5 Tòm caác nghiïåm nguyïn cuãa phûúng trònh
42/ 6 Veä àöì thõ cuãa hïå phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë röìi kïët luêån söë nghiïåm
cuãa hïå
43/ 6 Xaác àõnh cùåp söë naâo laâ nghiïåm cuãa hïå phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë
44/ 6 Xaác àõnh tham söë àïí hïå phûúng trònh bêåc nhêët hai êín söë coá nghiïåm, vö
nghiïåm
45/ 6 Hïå phûúng trònh tûúng àûúng
46/ 6 Giaãi hïå phûúng trònh bùçng phûúng phaáp cöång
47/ 6 Giaãi hïå phûúng trònh bùçng phûúng phaáp thïë
48/ 6 Vúái giaá trõ naâo cuãa tham söë thò hïå phûúng trònh coá nghiïåm
49/ 6 Giaãi baâi toaán bùçng caách lêåp hïå phûúng trònh
50/ 7 Lêåp baãng giaá trõ tûúng ûáng giûäa x vaâ y cuãa möåt haâm söë
51/ 7 Tûâ giaá trõ tûúng ûáng giûäa x vaâ y cuãa möåt haâm söë, ta tòm haâm söë àoá
52/ 7 Tòm têåp xaác àõnh cuãa haâm söë
53/ 7 Xeát sûå biïën thiïn cuãa haâm söë (tñnh àöìng biïën, nghõch biïën cuãa haâm söë)
54/ 7 Tòm tham söë m cuãa haâm söë bêåc hai coá tham söë
55/ 7 Veä àöì thõ haâm söë vaâ xaác àõnh möåt àiïím M(x,y) coá thuöåc àöì thõ hay khöng
56/ 7 Veä nhiïìu àöì thõ haâm söë trïn cuâng möåt hïå truåc toaå àöå vaâ nhêån xeát
57/ 7 Vúái giaá trõ naâo cuãa x thò haâm söë bêåc hai coá gña trõ lúán nhêët, nhoã nhêët
58/ 8 Giaãi phûúng trònh bêåc hai bùçng caách àûa vïì daång phûúng trònh tñch
59/ 8 Giaãi phûúng trònh bêåc hai bùçng caách duâng cöng thûác nghiïåm
60/ 8 Khöng giaãi phûúng trònh, xaác àõnh söë nghiïåm cuãa phûúng trònh bêåc hai
61/ 8 Tòm caác giaá trõ thñch húåp cuãa tham söë m àïí phûúng trònh coá nghiïåm, coá 2
nghiïåm phên biïåt, coá nghiïåm keáp, vö nghiïåm
62/ 8 Giaãi phûúng trònh truâng phûúng
63/ 8 Khöng giaãi phûúng trònh, tñnh töíng vaâ tñch cuãa caác nghiïåm söë cuãa caác
phûúng trònh
64/ 8 Giaãi phûúng trònh bùçng caách tñnh nhêím nghiïåm
65/ 8 Tòm x, y tûâ töíng vaâ tñch 2 nghiïåm
66/ 8 Cho giaá trõ 2 nghiïåm, haäy lêåp phûúng trònh bêåc hai
67/ 8 Xaác àõnh tham söë röìi tñnh nghiïåm phûúng trònh bêåc hai
68/ 8 Khöng giaãi phûúng trònh, xaác àõnh dêëu cuãa caác nghiïåm söë (nïëu coá)
69/ 8 Ruát goån caác phên thûác

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 49
70/ 8 Giaãi baâi toaán bùçng caách lêåp phûúng trònh
71/ 8 Tòm giaá trõ lúán nhêët vaâ nhoã nhêët cuãa haâm söë
72/ 8 Veä àöì thõ haâm söë vaâ khaão saát sûå biïën thiïn
73/ 9 Baâi têåp àïí kiïím tra lyá thuyïët
74/ 9 Sùæp xïëp söë liïåu dûúái daång baãng phên phöëi thûåc nghiïåm,vaâ daång biïíu àöì
75/ 9 Lêåp baãng phên phöëi thûåc nghiïåm vaâ tñnh giaá trõ trung bònh cuãa biïën lûúång
76/ 9 Tñnh phûúng sai vaâ àöå lïåch tiïu chuêín

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 50

http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÖÎ TRÚÅ GIAÃI BAÂI TÊÅP ÀAÅI SÖË 51

CAÁC TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO

[1] Ngö Hûäu Duäng – Trêìn Kiïìu, saách giaáo khoa “Àaåi söë 9”, Nhaâ xuêët baãn Giaáo
duåc, 1998.
[2] Ngö Hûäu Duäng – Trêìn Kiïìu – Tön Thên – Àaâo Ngoåc Nam, saách “Baâi Têåp
Àaåi söë 9” , Nhaâ xuêët baãn Böå giaáo duåc vaâ àaâo taåo, 1998.
[3] Lï Nhûát – Nguyïîn Vuä Thanh, Saách “Giaãi Baâi Têåp Àaåi Söë 9”, Nhaâ xuêët baãn
Àöìng nai, 1997.
[4] Lï Nhûát – Trêìn Thõ Phûúng Lan - Nguyïîn Vuä Thanh - Huyânh Àõnh Tûúâng,
saách “Tuyïín têåp nhûäng baâi toaán nêng cao Àaåi söë 9”, Nhaâ xuêët baãn Àöìng nai,
1997.
[5] Àinh Quang Haão, saách “Ön têåp Mön Toaán Lúáp 9” (têåp 1: Àaåi söë), Nhaâ xuêët
baãn Giaáo Duåc, 1994.
[6] Lï Haãi Chêu, saách “Hûúáng dêîn hoåc töët Àaåi söë 9”, Nhaâ xuêët baãn Giaáo Duåc,
1994.
[7] Xuên Nguyïåt – Phuâng Kim Hoaâng, saách “Hoåc Visual C++ 5 trong 21 ngaây”,
Nhaâ xuêët baãn Muäi Caâ Mau, 1998.
[8] Dûúng Quang Thiïån, saách “Lêåp trònh Windows duâng Visual C++ 5.0 vaâ
MFC”, Nhaâ xuêët baãn Thöëng kï, 1998.
[9] CBT Systems Ltd, Phêìn mïìm daåy hoåc TCP/IP, 1995.
[10] Cöng ty Scitec, Phêìn mïìm Gia sû 9, 1998.

http://www.ebooks.vdcmedia.com