You are on page 1of 4

www.koreni.net Skadar Rimsko osvajanje U II veku p.n.e. Rimljani su kona no zavladali ovim prostorima.

Sloveni, po etkom VI veka n.e, dolaze u te krajeve i zauzimaju SCODRIUM. Rimski konzul Lucije Aneli razbio je ovu gr ko-ilirsku odbranu i stigao sa svojim legijama u Skadar 167. godine p.n.e. Naredne godine uhvatio je ivog Gencija. Teutom i Gencijem je zapo ela i zamrla slava ilirske istorije. U II veku p.n.e. Rimljani su kona no zavladali ovim prostorima. Od 167. godine p.n.e oni prekidaju dalje grciziranje stanovni tva Balkana, odnosno Ilira, i podlo i e ih svojoj romanizaciji, za to nam pi e i Konstantin Porfirogenet. Rimski imperator Dioklecian e formirati provinciju zvanu Prevalis, ili Prevalitanija, sa sedi ten u Skadru. Posle podele Rimske Imperije na Zapadnu i Isto nu, ova druga, poznata imenom Vizantija, proglasi e Durrhachium za sedi te teme, oblasti, kojoj je pripadao i Skadar. Po Gojku Vuk evi u "jer su Grci pomorski narod i to je (Durrhachium) bio heleniziran, za razliku od Skadra, koji to nije bio". I Rimljani su ovako nazvali Skadar, dodav i samo svoj poznati toponimski sufiks -IUM: SCODRIUM, kao to su to u inili i sa Dra em - DURRHACHIUM, i sa Ulcinjem KOLHINIUM. Sigurno da su me tani nastavili da ga nazivaju po svome - SCODOR, sve dok se nisu romanizirali. Po romanizaciji, vi e je nego sigurno da su to ime deformisali po prirodi svog vulgariziranog latinskog jezika. Tako ga Mle ani nazivaju SCUTARI, a od njih ga preuzimaju i ostali Italijani. Sloveni i Iliri Du vekova III-V nove ere i Skadar je oplja kan i razoren od tzv. barbara, kao i sav Balkan. Goti, Ostrogoti, Vizigoti, Sarmati, Alani, Huni, Avari, Markomani i dr. nisu ga po tedeli. Sloveni, po etkom VI veka n.e, dolaze u te krajeve i zauzimaju SCODRIUM. Treba znati da je mnogo ja e utvr enje i zna ajniji grad Vizanta, Durrhachium, sedi te teme, pao u ruke Slovena 548. Nema sumnje da su ovi Sloveni zauzeli Scodrium pre Durrhachiuma. Ali, po svemu izgleda, ovo nije prvo useljavanje Slovena u Scodrium i okolne teritorije. Po dr Jovanu Dereti u apelativ Sloven je drugo ime za Srbe, koje se pojavilo tek 552. godine na e ere, za to se oslanja kod Jornandesa, Prokopija14), pa i kod rumunskog akademika Nikola Jorga, koji ka e: ³Kod Rumuna Srbin je drugo ime za sve Slovene, ime koje se primenjuje na celu grupu naroda, jer, u Rumuniji, Bugari su tako e - Srbi´). Po njemu su Srbi-Sloveni bili u Scodrium pre Rimljana, pre Kelta, pre Ilira, pa i pre Grka. Oni su stigli na Balkan i u Scodrium sa Pelazgima, preko Male Azije (u podru ju pritoka Tigrisa i danas postoje toponimi vezani za srpsko ime), a plemenskim imenima Serboni, Sarmati, Anti i drugim, pa i imenom Iliri. Otkri a Doktora Dereti a su iznena uju a za sve nas, koji se bavimo istorijom. Mislim da mu se treba pokloniti potrebna pa nja pa proveriti sve to ka e.

SADAR i kona no SKADAR. koji ka e da se ovaj grad nekada zvao po Sarmatima SARBA.n. opstali su tu. SARDA. koja su se. pa je ovaj oblik evoluirao u SORDA. Grabljani (Crna Gora i Hercegovina). Na tim spiskovima su navedena srpska plemena Dereti i. Kad su stigli na Balkan Iliri.e.e. na teritoriji dana nje Rumunije. koje se jedno vreme i nazvalo po njihovom imenu. u simbiozi sa Ilirima. Povratak Serbona Sarmati su se selili prema Centralnoj Evropi sve do obala Balti kog mora. Pod ³tra kim jezikom´ misli se da se podrazumeva srski jezik. ve i romanizaciju. Poznatom metafonijom O:A napravili su oblik SKADAR. Ostali. odavde. nastavili su svoju seobu do Kavkaza.Ukoliko se bude dokazalo da je nordiska kola falsifikovala istoriju srpskog naroda u slu bi Vatikana i zapadno-evropskih imperijalisti kih sila. mogu e i ranije. koji se zovu ³Mezi. Jednu od ovih pesama je zabele io i poslao uz svoj izve taj. Ostala slovenska plemena. ilirizirala. koji se u II-III veku nove ere sele sa Balkana i nastanjuju se u dana njoj Rumuniji. sa njima i Srbi. To su pomenuti Anti. oni sti u do Scodriuma i Durrhachiuma. Ovi Sloveni. SARDONIK ga naziva i srpski kralj Stefan Prvoven ani. nastanjuju se u Trakiji. gde ih bele i Ptolomej u II veku na e ere.sa uvali oblik SCODOR i SCODRAS. opet silaze na obale Dunava i. Ne to sli no pretendira i Doktor Dereti . Iliri i . Ovidije (43. godine n. upravo zato to je ta pesma na srpskom jeziku. SKORDA. Mora da su to oni. kako smo rekli. prelaze i Dunav pred ilirskom poplavom. po to su jedno vreme proveli na levoj obali Dunava i Drave.na sve strane bi se spominjale´.e. Upravo zato se te knjige kriju! ³Da su bile napisane na nekom jeziku koji nije bio srpski. izazvali su novu seobu Anta. i pogotovo Da ani. iznova ulaze na Balkan. pisac iz XV veka. Iz dokumenata vidimo da su nastavili da ive na Balkanu itava bratstva.pi e dr Jovan Dereti . pomenuti Serboni i druga slovenska plemena. ako ne i plemena. ka e: da je Car Du an nameravao da stvori ³evropsku imperiju naroda ilirskog´. koji je 366.) u svom izve taju Rimu ka e da na Balkanu ivi stanovni tvo (provincija Ilirik). koji su . istorija Srba e se u potpunosti izmeniti..18. grad Srbije). zajedno sa ostalim Slovenima. Negde u to vreme. u III veku na e ere. Rudinjani i drugi od kojih mnogi jo i danas imaju potomke ba na tim mestima. kad ih spominje Ptolomej. koji dolaze sa ruskih stepa. mi ljenja smo da oni nisu uzeli ime grada ni iz usta Vizantinaca. Dende (svi iz Crne Gore). starosedelaca. ali ne svi.odupiru i se grcizaciji i romanizaciji . Dermasti. koje ispevava pesme na svom jeziku.n. Isti ovaj Ptolomej spominje Srbe kao takve i u dana njoj Hercegovini. U enciklopediji BRITANICA se spominje neki vladika Nikita iz Terezijana (dana nja Palanka. Grk Laonik Halkokondilis. Sloveni su se povukli na severu Dunava. koji su ostali na Balkanu. Klindi i. U knjizi anti kog pisca Plinija Starijeg sa uvani su spiskovi za regrutaciju lokalnog stanovni tva Ilirije u rimsku vojsku iz 12. godine napisao 6 knjiga na tra kom jeziku. teritorija dana nje Bugarske.. dok na strani 138 dodaje da narodi. Serboni se opet vra aju prema Srednjoj Evropi i. Polaze i od aktuelnog slovenskog imena SKADAR za ovaj grad.. sada imenom Srbi. Po etkom VI veka. Pokoje bratstvo je nad ivelo ne samo ilirizaciju. edan deo ovih Slovena. koji prelaze Dunav i. ali se to dan-danas krije u arhivi Vatikana. SARDONIK. u IV veku po inju da prelaze te reke. pa ni iz usta romaniziranih stanovnika.p. ve od onog dela stanovnika. koji se nisu selili.

n. U toku VI veka ovi su Sloveni asimilirali sve ostatke Ilira. krenuo vojskom na Cara Simeona. Upravo zato J. koji je. Pavlimir je nastavio mar iranje protiv upana. sestri srpskog kralja Tvrdoslava iz dinastije Svetimirovi a. kao poznati zemljoradnici. na to je ovaj odgovorio abdikacijom sa prestola i emigriranjem u Rim. koji je sa obala Crnog mora izbio svojom vojskom na obale Jadranskog mora. vojvoda O trivoj. kuda su ih njihova osvajanja i pusto enja zvala. kr e i njive. a koji su bili jako malobrojni. pa da se ispod Skadra nalaze i grobovi srpskih vladara Vojislava.e. nema vi e ive ilirske du e. Nedaljeko od Skadra oni e izgraditi jedan novi grad. Ovoga e naslediti sin Radoslav I. Tada je Pavlimir (926-942). obrasle bunjem i umama. krunisao je svoga sina Tolimira (796-812) za kralja Srbije. pod imenom Iliri podrazumevaju Slovene. koji su nazvali BEOGRAD.Dereti pi e da je Skadar bio prestonica Srba 1000 godina pre Nemanji a. Zna i. oni su se upregli da obnove razorenu privredu Balkana. Prestonica Srba Nema sumnje da su Skadrom i predelima oko njega vladali Srbi. pod Ilirima podrazumeva Slovene. Skadar je bio prestonica srpskih vladaju ih dinastija Svevladovi a (490-641. konkretno . onda nam ispada da su i ovi jedno od slovenskih plemena. i obnavljaju i postoje e tvr ave i gradove (di u i ih iz pepela i ru evina!).Sramati!). otkazuju i mu poslu nost pri ugu ivanju pobune u Bosni. g. koja se tada zvala Duklja. po to se krunisao za kralja u Trebinje. A po to su prema njemu (i ne samo prema njemu!) govorili istim jezikom i Sarmati. pa i grade i nove. poznat kao miroljubiv. opsedao je Duklju. Posle pobede pod gradom Duklja. po to se vratio u Skadar sa fronta protiv Karla Velikog. Halkokondilos. Po njemu.).n. U X vijeku vizantijski temat Dalmacija obuhvata e i neke delove Crne Gore. nasledio ga na prestolu Srbije. Mihaila. zbog ega e mu se pobuniti vojvode. da su Mezi (Srbi) i Iliri govorili istim jezikom. Posle osvajanja ovih teritorija i gradova. On ga u Duklji te ko porazio. a po to je Tvrdoslav iznenada umro bez naslednika. gde je umro ne poku avaju i da se vrati na presto. posle nekoliko meseci je umro. podrazumevaju i pod ovim imenom SLOVENSKO POLUOSTRVO. po eli da nazivaju Ilirsko poluostrvo. pa je sasvim ta no to to ka e. koja je i dobila ime po tom gradu.) i O trivojevi a (794-865. na Balkanu. hroni ari i istori ari vremena. g. Svetimirovi a (640-794.Sarmati govore istim jezikom´. pa su i Helmsko poluostrvo. Naprotiv. koji su se pokoravalji Vizantiji ili Bugarima i tako objedinjavao pokrajine .e. Po njemu. sin Petrislava i unuk obdiciranog kralja Radoslava. gde je bio glavnokomanduju i. pred Skadrom pobediti vizantijsku vojsku. imao Skadar za prestonicu. Njegov sin Svetorad (840-858) o enio se francuskom princezom i. Nastanjuju i se na Balkan svojim porodicama. Sloveni se nisu bavili pusto enjem (ma da je i me u njima bilo takvih. Ovoga je nasledio sin Pribislav (812-815. a ije se ru evine dr e dan-danas u oblast Beri a (Albanija). tako da posle tog veka. du evno utu en od tog sramnog poraza. koji e 828. Bodina i drugih. kako se do tada zvao Balkan. Na presto Srbije tada se penje njegov sin Krepimir (815-840). kao i njegovi prethodnici. Nasledio ga energi ni sin aslav (863-865). koga su ubili njegove vojvode. Posle smrti aslava Srbija opet pada pod vlast Vizantije. da se Car Simeon spasio 926. godine. po istoimenom gradu. jer su jedan deo ubijeni od varvara. a drugi deo odvedeni od njih u zarobljeni tvo. Bugarski Car Simeon. u srpsko-crnogorskim crkvama Svetoga Bakha i Sergija. Od VII veka. drugo razdoblje 926-1171). koja je po la protiv njega. posle smrti oca. i Sloveni (pradedovi dana njih Srba-Crnogoraca!) iveli su u simbiozi sa onim me tanima koje su tu na li. godine bekstvom sa bojnog polja i.

maja 1016. pa i Skadar. Po to ga jedan feudalac izdao. ali ga ubi e na putu. nagovoren za to od vizantijskog Cara Vasilija. udova bazileusa Jovana Vladimira. godine 1015.Vojislav. Ovoga e naslediti sin Tugimir (994-1000). gde mu je reka Bojana ponela grob u poslednje vreme (podr ana za to od super-sultana Albanije Enver Hod a!). ubrzo je umro i. Dukljanske vladaoce-kraljeve Vizantinci nazivahu "knezovima Dalmatinaca". Ovaj e stolovati u Skadru. Car Samuilo ga povede sa sobom u ropstvo. gde je i sahranjen. koji nije priznao vizantijsku vlast. Samuilova k erka. Dobroslavu po e za rukom da pobegne iz zarobljeni tva i da se vrati u Skadar. u crkvi. Prelimir je imao 4 sina. Jedno od zna ajnih dela kralja Tugimira bilo je izgradnja novog grada Ribnice (Podgorice). Tom prilikom je opusto ena i Boka Kotorska. Ali. a ovoga e naslediti sin Prelimir (962-990. pa ubi i njega. okupla oko sebe Dukljane i sa njima pobe uje jednog za drugim istaknute vojskovo e Vizanta Teodora Erotika. Car Samuilo mu opusto i svu zemlju. ali vrlo kratko jer je naprasno umro. 22. Godine 1039. 995. Tek to je stupio na presto. koji su stolovali u Skadru i sahranjivali se tu. Kad je Samuilo umro (1014) njegov sinovac Vladislav. Najstarijem. i uze u Makedoniji vlast u svoje ruke. te ga ovaj pusti i vrati na presto Duklje. U zatvoru u Prespi se u njega zaljubi Kosara. u trenutku kada se ovaj sagnuo u molitvi.najstariji sin kralja Prelimira. a preko njegovog strica Dragomira. koji dolazi na ovaj presto sa polo aja bana Bosne. Dukljom je jedno vreme vladala Kosara. godine. Boje i se da Jovan Vladimir ne osveti svog uraka. Akademik prof. kao i drugim srpskim kraljevima. Zato Vizantinci po o e na njega vojskom. Srbi su svoga mudrog vojskovo u. Tada ga oni 1018. iz potaje ubio je njegovog sina prestolonaslednika Gavrila-Radomira. koji je stolovao u Skadar. sahranjen nedaljeko od Skadra. u jednoj velikoj bitci kod Bara. Petrislava je nasledio sin Jovan Vladimir II (1002-1016). Prelimira je nasledio ro ak Silvestar (990-994). Tako ih naziva i Ana Komnina. Po to se Jovan Vladimir nije predao. gde je nastavio svoje stolovanje iz Skadra. i opkoli ga u tvr avi Ulcinja. Svi oni stoluju u Trebinje. Hvalimiru poverio je na upravu Duklju. Njegovog maloletnog sina Dobroslava (1039-1065). u crkvi Sv. Vladislav ga pozove u goste. godine ubi e rukom pla enog ubice i zavlada e Dukljom. pa i ³baziljeusima´. Zbog tih velikih uspeha. napao ga srpsko-makedonski Car Samuilo Nikoli .Bakha. Nasledio ga na presto Srbije sin Tjecimir (942-962).tada nje Srbije. ali ih on na bojnom polu pobedi. Zbog velikih ratnih uspeha dobio je nadimak Ratnik. Vizantinci su poveli sa sobom kao roba u Konstantinopol. Tada se di e trebinjski upan Dragomir i po e vojskom da prisajedini svojoj dr avi Boku. Tugimira je nasledio na presto Srbije pomenuti Hvalimir (1000-1002). zatim Hermenopola. a vladaju i Skadrom. kako smo ve to rekli. pa i samog Cara Vasilija. gde odmah uzima vlast u svoje ruke. Ovoga e naslediti najstariji sin Petrislav. Ðor a Probatija. dr Kaplan Burovi . ali i u Ra koj. kralja Dobroslava. kao i svi prethodni vladari Duklje. nazvali . koga su vizantinski vladari priznali za bazileusa (kralja). kako rekosmo .