ANEXA 12 La HG 1.

425/2006 privind normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 – legea SSM

privind securitatea şi sănătatea în munca

FIŞA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
întocmită azi …………………………………………..

Subsemnatul COSTEL STOICA , având funcţia de lucrator desemnat SSM, am procedat la instruirea unui număr de ...... persoane de la : conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, pentru lucru (prezenta) în santierul: În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale; HG 300/2006 IPSSM – si anexe, Planul Propriu de SSM Risc de accidentare/ Masuri de prevenire

Prezenta fişa de instructaj se va păstra la

..............................................................
Verificat, Semnatura celui care a efectuat instruirea

Nume si prenume 1 2 3 Act de identitate.Fişa de instruire colectivă TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire Subsemnaţii am fost instruiti şi am luat cunostinta de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în munca şi ne obligam sa le respectam întocmai. . seria si nr Semnatura Observatii 4 5 6 7 8 9 10 Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar Semnatura ______________ Nota: Fişa se completează în 2 exemplare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful