Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 16
5 JANUARI 2012
Oplage 26.000
In deze krant:
De
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland, Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland, Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block, Palet
Reviuslyceum haalt
ruim 6000,- op voor
een kinder tehuis
in de Oekraïne!
Pagina 4
Heel veel Strauss
in het Witte Kerkje
Pagina 12
Historische
Vereniging Maassluis
installeert officieel
nieuwe gidsen
Pagina 13
Volop activiteiten
bij M.S.V.’71
Pagina 15
De visie van...
Jan van der Maarel
Pagina 9
PARTIJHANDEL
HOOGSTRAAT 2
hoek Wip
MAASSLUIS
koek, frisdrank, snoep, chips,
make-up, drop, haarstyling,
shampoo, winegum,
vruchtensap, snoepstaven,
knakworsten, pasta, mayonaise,
ketchup, kersen, speelgoed auto’s,
aardewerk, gapers, chocolade,
reinigingsmiddelen, sauzen,
limonade, chocolade, blikgroente’s
en meer !
PARTIJHANDEL
door Chrit Wilshaus
Volgens de eerste burger verliep af-
gelopen jaarwisseling aanmerkelijk
rustiger dan vorig jaar. De maatre-
gelen die in Maassluis genomen zijn,
hebben volgens de burgemeester zin
gehad.
“Maar dat mag ook wel na jaren,
waarin dodelijke slachtoffers vie-
len door vuurwerk en woningen en
een school afbrandden. Het verbod
vuurwerk af te steken bij scholen, op
schoolpleinen, bij verzorg- en ver-
pleeghuizen, het nachtelijk toezicht,
het beëindigen van de grote, onver-
antwoorde vuren en de heel directe
en gerichte aanpak van politie, brand-
weer en gemeente samen blijkt effec-
tief te zijn geweest.
Mijn beslissing om het feest op de
Markt af te blazen, is denk ik toch
verstandig gebleken”.
“Toch is er ook het een en ander
gebeurd, waar ik niet blij mee ben.
Zo werden vooral in de binnenstad
de nodige vernielingen aangericht.
Lichtpuntje daarbij was wel dat door
oplettendheid van filmende burgers
een aantal raddraaiers konden wor-
den aangehouden!
De oproep die we gedaan hebben voor
burgerparticipatie heeft dus effect ge-
had. De rekeningen zijn vandaag ge-
schreven en gaan morgen op de post!
Dat wil de gemeenteraad ook en dat
is ook terecht: als je schade maakt,
moet je betalen.
Je moet dan natuurlijk wel een naam
en een gezicht hebben. Dankzij at-
tente burgers hebben we die nu.”
Geconfronteerd met de beelden kon-
den de ouders van de jongeren die de
vernielingen aanrichtten volgens de
politie niet anders dan erkennen dat
die feiten waren gepleegd en akkoord
gaan met het betalen van de schade.
Onbekend is om welk(e) bedrag(en)
het gaat.
De burgemeester zei tijdens de
nieuwjaarsreceptie zich wel zorgen
te maken over de intensiteit van het
vuurwerk. “Het is wel heel erg hard,
vind ik. Het is niet allemaal illegaal
vuurwerk maar ook het legale vuur-
werk is hard. Ik merk dat er lande-
lijke tendensen ontstaat om daar een
zekere beperking in aan te brengen.
Ik ben daar erg voor.”
Daarmee sluit de burge-
meester van Maassluis zich
aan bij de mening van zijn
Rotterdamse collega Amed
Aboutaleb. Samen met zijn
collega’s van Den Haag,
Amsterdam en Utrecht gaat
hij bij het kabinet pleiten
voor herziening van de vuur-
werkregels op Europees ni-
veau.
Slachtoffers
In de nieuwjaarsnacht vie-
len volgens burgemeester
Karssen in Maassluis ver-
schillende slachtoffers als
gevolg van vuurwerk. Een
26-jarige man die vuurwerk
afstak, raakte daarbij ernstig
gewond aan zijn gezicht en
werd na behandeling door
het traumateam naar het
Erasmus MC gebracht. Naar
verluidt moet de man een
van beide ogen missen en
nog ruim twee weken in het
ziekenhuis verblijven. Twee
jongens die ook het slacht-
offer werden van vuurwerk
moesten eveneens naar het zieken-
huis voor behandeling.
Oogarts Tjeerd de Faber van het
Oogziekenhuis Rotterdam en groot
tegenstander van het afsteken van
vuurwerk door particulieren, wees
er op nieuwjaarsdag tegenover NU.nl
op dat twee jaarwisselingen in Ne-
derland evenveel oogletsel hebben
opgeleverd als bij alle Amerikaanse
militairen die dienden in Irak.
Hoewel deze jaarwisseling rustiger
verliep dan voorgaande, moest de
politie verschillende aanhoudingen
verrichten.
Zo werden drie personen aangehou-
den wegens geweldpleging en onbe-
tamelijke bejegening van de politie en
werden acht personen wegens vanda-
lisme in de kraag gevat. Volgens de
politie ging het ondermeer mis op de
Partyboot die vanuit de haven van
Maassluis naar de Erasmusbrug in
Rotterdam was gevaren en weer te-
rug.
Een aantal gasten aan boord had
daarbij te diep in te veel glaasjes
gekeken en was agressief geworden
bij terugkomst in Maassluis. Ook bij
Vlietzigt liep het uit de hand en werd
een aantal verdachten aangehouden.
“De schade aan gebouwen en straat-
meubilair was deze jaarwisseling wel
beduidend minder dan vorig jaar”,
constateerde burgemeester Karssen.
“Ook een lichtpuntje: de vervuiling
door vuurwerk valt mee; de burgers
ruimen het zelf op!”
Ondanks de ellende die vuurwerk kan veroorzaken genoten ook veel mensen
van mooi siervuurwerk. Foto’s: Roger van der Kraan.
Aan de P.C. Hooftlaan bogen hulpverleners zich over het slachtoffer,
dat na hulp van het traumateam met de ambulance naar het ziekenhuis ging.
door Chrit Wilshaus
Volgens de eerste burger loopt De
Reuver zich al tientallen jaren het
vuur uit de sloffen voor Maassluis.
“Daarbij is hij behoorlijk bekend,
overal aanwezig, soms irritant, soms
Chapeau 2011 voor Bert de Reuver
MAASSLUIS – De Chapeau 2011, de petje-afprijs, is dit jaar
gegaan naar Bert de Reuver. Burgemeester Koos Karssen reikte
het bij de prijs behorende beeldje en de oorkonde afgelopen
maandagavond uit aan het eind van zijn nieuwjaarstoespraak.
uitdagend en niet bang voor uitda-
gingen. Het historisch karakter van
Maassluis ligt hem na aan het hart.
Een idee blijft bij hem nooit een idee;
het moet werkelijkheid worden. Lukt
het niet over links, dan maar over
rechts. Lukt het niet lokaal, dan maar
landelijk. Verder is hij niet bang om
op de grote trom te slaan als er geld
nodig is. Het ene succes was nog niet
afgerond of hij had met een groepje
enthousiastelingen alweer een nieuw
idee.” Als voorbeelden noemde Kars-
sen de Dag van de Duurzaamheid en
het oprichten van het standbeeld van
Abraham Kuyper.
Maar de eerste burger stond het meest
stil bij het initiatief van De Reuver om
de Monstersche Sluis weer te openen.
Voordat Karssen de
naam van de Chapeau-
ontvanger 2011 bekend-
maakte, omschreef hij
dat als volgt: “De his-
toriciteit van Maassluis
zal nog beter worden
belicht als de authen-
tieke vaarwegen van
Maassluis in ere worden
hersteld. En zo toverde
hij een nieuw konijn uit
zijn hoge hoed. Dat ko-
nijn was heel concreet;
je kon het zien, voelen,
ruiken en zelfs drinken.
Vanaf 2008 ijvert hij
met een stichting voor
het openstellen van
een bijzonder object in
Maassluis: de Monster-
sche Sluis. Daarvoor
bedacht hij het Mon-
stersche Sluis bier.”
“Dit is eigenlijk een
beetje te veel eer voor
mij”, reageerde De Reu-
ver na het in ontvangst
Bert de Reuver ontving de Chapeau vanwege zijn jarenlange inzet in Maassluis
en recent voor de Monstersche Sluis. Foto: Roger van der Kraan.
MAASSLUIS – “Wat zal 2012
ons brengen? Een wat onzeker
gevoel. Het gesternte lijkt niet
zo gunstig; de economische cri-
sis, de problemen met de euro,
het overheidstekort, het geeft
allemaal onzekerheid. Iedereen
heeft wel iemand in zijn of haar
omgeving die met de gevolgen
van de crisis te maken heeft.”
door Chrit Wilshaus
“Als gemeentebestuur moeten wij ook
de bakens verzetten. Dat willen wij
doen met zo weinig mogelijk schade
voor de betrokkenen. Goed samenspel
tussen het college en de gemeenteraad
is daarbij ook nodig. Ik prijs ons wel
gelukkig dat bij deze ingrijpende za-
ken de gemeenteraad in eensgezind-
heid haar verantwoordelijkheid neemt.
De door onszelf ingezette bezuinigin-
gen leveren ongemak en beperkingen
op maar ook wel weer inventiviteit en
een zoektocht naar nieuwe vormen van
exploitatie en het doen van investerin-
gen”, sprak burgemeester Koos Kars-
sen afgelopen maandagavond bij de
zoals ieder jaar goed bezochte nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente. (Het
was overigens dit jaar voor het eerst
dat de gemeente daarvoor geen uitno-
diging had rondgestuurd).
“De verdere bezuinigingen door het
rijk maken het ons niet gemakkelijk.
Maar wij hebben ons huishoudboekje
nu goed op orde.
Toch moet er aandacht blijven voor
twee groepen die onze aandacht ver-
dienen: jongeren en ouderen. Voor de
ouderen zal de oplevering van de eer-
ste woonzorgzone bij de Vloot denk ik
veel effect hebben. Bovendien ben ik
ervan overtuigd dat als wij het jeugd-
werk goed oppakken de effecten op
veiligheid en overlast ook positief zul-
len zijn.”
Goed
Volgens de eerste burger verloopt de
woningbouw goed in Maassluis. “Ze-
ker als je kijkt hoe het in de regio gaat.
Binnenkort zullen ruim 140 woningen
worden opgeleverd. En dat is toch wel
een hele prestatie, denk ik. Daarnaast
hopen we dat de bouw van het kan-
toorgebouw van Lely Industries snel
kan starten. Dat is een mooie opsteker
voor de werkgelegenheid. Ook voor de
middellange en lange termijn.”
“Verder zal het college deze maand de
intentieovereenkomst met Wereldhave
ondertekenen. Dit als start van de nu
echt serieuze plannen voor revitali-
sering en uitbreiding van Winkelcen-
trum Koningshoek. Tevens zullen de
plannen voor herinrichting van onze
mooie, historische binnenstad concreet
worden uitgerold.”
Aan het slot van zijn nieuwjaarstoe-
spraak keek burgemeester Karssen
vooruit naar het 400-jarige bestaan
van Maassluis in 2014. “In het eerste
kwartaal van dit jaar zal een comité in
het leven worden geroepen die dit gaat
voorbereiden.”
‘Gesternte lijkt niet zo gunstig’
26-jarige man verliest oog door vuurwerk
Relatief rustige jaarwisseling in Maassluis
MAASSLUIS – “Het kon erger maar het kon ook minder.”
Met die woorden vatte burgemeester Koos Karssen het verloop
van afgelopen jaarwisseling in Maassluis kort samen.
Hij deed dat op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Die werd afgelopen maandagavond in de Burgerzaal van het
stadhuis gehouden.
De burgemeester legde de nadruk op twee groepen twee groepen die onze
aandacht verdienen: jongeren en ouderen. Foto: Roger van der Kraan.
MAASSLUIS –
In de hal van het stadhuis
is de komende weken nog
het jaaroverzicht in foto’s
samengesteld door stads-
fotograaf Roger van der
Kraan te bezichtigen.
“Een heel jaar in beeld gebracht
met grote en kleine gebeurtenis-
sen.
Gebeurte nissen die toch zo’n jaar
gekleurd hebben en een stempel
op het voorbije jaar hebben ge-
drukt”, omschreef burgemeester
Koos Karssen bij de nieuwjaars-
receptie van de gemeente de ten-
toonstelling. Volgens hem is de
expositie de moeite van het gaan
bekijken zeker waard.
nemen van de prijs en het verstom-
men van het applaus. “Ik heb het met
vele andere gedaan en die hebben
zich heel erg goed ingezet. We probe-
ren toch de sluis open te krijgen.” En
over wat er geschonken werd op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
merkte De Reuver nog op: “Hier had
eigenlijk Monstersche Sluis bier ge-
schonken moeten worden! Het kost
heel wat om de Monstersche Sluis
open te krijgen maar het kost de ge-
meenschap niets”, benadrukte De
Reuver.
Verrast
Tegenover De Schakel vertelde De
Reuver toch wel verrast te zijn over de
Chapeau. “Ik vreesde altijd wel dat ik
een keer de Chapeau zou krijgen. Ik
wilde dat niet zo graag omdat ik wat
ik doe niet alleen doe maar met heel
veel andere vrijwilligers. Zij doen
eigen lijk het echte werk en ik mag hen
daarbij een beetje begeleiden!”
Behalve door het verkopen van Mon-
stersche Sluis bier wil de Stichting
die zich bezighoudt met het openen
van de sluis nog allerlei andere acties
gaan houden.
Voorbeelden daarvan zijn het per
opbod verkopen van schilderijen en
het verkopen van speciale wijn. Wat
het bier betreft is er momenteel ruim
2000 euro binnen. Het openen van
de sluis kost volgens De Reuver cir-
ca 550.000 euro. “Studenten van de
Technische Universiteit Delft zijn op
dit moment met een onderzoek bezig.
De resultaten daarvan willen wij ge-
bruiken om geld binnen te halen.”
In tegenstelling tot twee jaar geleden
staat het Hoogheemraadschap van
Delfland nu wel positief tegenover
het openstellen van de Monstersche
Sluis. Vooral de bestuurders zijn vol-
gens De Reuver positief. “Ik denk
dat het wel gaat lukken. Alleen heeft
het hoogheemraadschap geen geld
en daarom zorgen wij daarvoor. Wij
willen trouwens dat er straks alleen
op zaterdag en zondag bootjes door
de sluis gaan en verder niet. Voor ons
als stichting is het van belang dat het
een historisch, werkend monument
wordt. Het is de bedoeling dat de sluis
in 2014 bij het 400-jarig bestaan van
Maassluis open gaat.”
Foto: Roger van der Kraan.
2011
in foto’s
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Kerken Weekenddiensten
5 JANUARI 2012
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 8 januari
10.00 uur: ds. C. N. van Dis, Vrees-
wijk;
19.00 uur: ds. D. J. van Eckeveld, Kat-
wijk.
Zondag 8 januari
Immanuëlkerk
10.00 uur: ds. C. M. Schreuder.
Koningshof
10.00 uur: ds. M. van Leerdam, Hei-
lig Avondmaal.
De Vloot
19.00 uur: ds. G. van Dijk, Heilig
Avondmaal.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 8 januari
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 8 januari
10.00 uur ds. L. B. C. Boot;
14.30 uur ds. A. C. Uitslag.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
8 januari 2012
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,
Maassluis
16.30 uur – dominee Pieter Klein-
geld, Maassluis
In beide diensten vieren we met elkaar
het Heilig Avondmaal. Het Heilig
Avondmaal is een ‘gedachtenismaal-
tijd’. Hierin staan we als gemeente stil
bij het offer dat Jezus Christus voor
ons bracht. We denken ook aan de
band die we door dit offer met Hem
en met elkaar mogen hebben.
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen:
ds. Pieter Kleingeld 010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of
via internet: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 8 januari
09.00 uur ds. G. E. Messelink;
16.30 uur ds. G. E. Messelink.
In beide diensten is er viering van het
Heilig Avondmaal.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-
ren plaatselijk contactadres tel. 010-
5912102.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 8 januari
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 8 januari zal
Richard Houmes spreken.
Voor de basisschoolkinderen is er
Kinderkerk. Ook voor de kleintjes
onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 8 januari
9.15 u Bidstond
10 uur Samenkomst o.l.v. Envoy R.
Vermeij
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45
uur is de zaal open en staat de kof-
fie klaar. Om 10.00 uur begint de sa-
menkomst. Spreker deze morgen is
de heer F. Ponse.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 8 januari
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw.
De Magneet
10.00 uur Jeugdkerk en Kinderkerk.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 8 januari
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur. E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Openbaring Des Heren: Jes. 60:1-6;
uit Psalm 72; Ef. 3:2-3a,5-6; Mat.
2:1-12.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 7 januari: 19.00 uur: H.
Eucharistie met zang. Voorganger is
pastor Biesjot. Misintentie: Bertha
Alkemade-van der Toorn.
Zondag 9 januari: 9.30 uur: H. Eu-
charistie m.m.v. het Andreaskoor.
Voorganger is pastor Biesjot. Tijdens
deze viering is er Kindercatechese.
Misintentie: uit dankbaarheid t.g.v.
90e verjaardag mw. Davids.
Maandag: 9.00 uur Lauden.
Donderdag 5 januari: 9.00 uur H.
Eucharistie. Voorganger is pastor
Duynstee.
Tweemaster
Dinsdag 10 januari: H. Eucharis-
tie m.m.v. het Rouw en Trouwkoor.
Voorganger is pastor Duynstee. Mis-
intenties: Louis Gram; Piet Persoon;
Koos van Mil.
Kloosterkapel
Woensdag en Vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHV
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee BHV- ers (bedrijfshulpverle-
ners) aanwezig.
Taizé aan de Waterweg
op 8 januari
U, jij wordt van harte uitgenodigd op
8 januari 2012 in de Immanuelkerk
om 17.00 uur een Taizé-viering mee
te beleven. Het is een viering die als
intens en inspirerend wordt ervaren.
Ieder is welkom uit diverse kerken en
andere belangstellenden. De viering
duurt een klein uur. Liederen uit de
spiritualiteit van Taizé worden afge-
wisseld met een of meer schriftlezin-
gen, gebeden en stiltemomenten. De
stilte speelt een belangrijke rol. In het
christelijke geloof heeft “stilte” als
gebed en meditatie een grote plaats.
Een Taizé-viering is er op gericht
om tot rust te komen en geloofser-
varingen te delen en mee naar huis
te nemen en niet een eigen beweging
op zich te worden. Oorspronkelijk
komt een Taizé-viering uit het Franse
dorpje Taizé. In dat dorpje wonen
sinds 1949 katholieken en protestante
broeders bij elkaar en zij ontvangen
uit de hele wereld mensen om hen te
inspireren met hun manier van ge-
loven. In dit geloof zijn woorden als
solidariteit, eenvoud, innerlijk leven,
verzoening en vreugde, vertrouwen
en liefde centraal. Wanneer u er voor
voelt om Taizé te bezoeken en zoekt
u informatie kijkt u /jij dan eens op
www.taize.nl. Voor wie meer wil
weten over de vieringen in Maassluis
kunt u /jij informatie krijgen via de
voorbereidingsgroep. Rob en Hilma
van der Pol rpvdpol@kabelfoon.nl,
Peter en Janny Bergmans pejama-
na@kabelfoon.nl, Aag van Nierop
adelien@telfort.nl, en Corien Rob-
bemond chrisencorien@kpnmail.nl.
Verder wordt er meegewerkt door:
Tytsia de Jong piano, Jaap Cats klari-
net, Corrie Spelt, Rob van der Pol en
Peter Bergmans zang.
Woorddienst
en Woord- en Communiedienst
Op zaterdag 14 januari is er een
Woorddienst (u kunt uw persoonlijke
intentie voor de viering in het boek
noteren) en op zondag 15 januari is
er een Woord- en Communiedienst.
In beide vieringen zal mw. Paalvast
voorgaan.
Krantencontainer
Op woensdag 11 januari staat de
krantencontainer weer op de bekende
plek in de Petrus Kockstraat. U kunt
’s avonds tussen 18.00-20.00 uur uw
oud papier inleveren. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Werkgroep Geloofsverdieping:
Dierbare Heiligen
Op woensdagavond 11 januari 2012
kunt u deelnemen aan de eerste be-
zinningsavond van onze reeks Dier-
bare Heiligen. Op de eerste avond is
Pater Dries van den Akker te gast,
met als onderwerp “Bizarre heili-
genverhalen en wordt gehouden in de
Petrus en Pauluskerk, aanvang 19.30
uur. De 2e avond is op woensdag 28
maart in Schiedam (De Wilgenburg,
St. Liduina Basiliek) en de 3e avond is
op woensdag 16 mei ook in Schiedam
(H. Hart kerk). U bent niet verplicht
de gehele reeks te volgen.
Werkgroep Geloofsverdieping:
Je kind gelovig opvoeden….
Hoe doe je dat?
Als een kind wordt gedoopt, beloven
de ouders het op te voeden in Gods
licht en liefde. Hoe bid je samen? Wat
zijn geschikte rituelen en hoe vertel
je Bijbelverhalen? Deze avond wordt
gehouden door theologe Gerrie Hui-
berts en is in de Petrus en Pauluskerk
van 19.30 uur tot 21.30 uur op woens-
dag 25 januari 2012. U kunt zich voor
bovengenoemde bezinningsavonden
en voor deze avond opgeven liefst
via e-mail: geloofsverdieping@goe-
deherderparochie.nl of via het secre-
tariaat. Op alle avonden wordt een
vrijwillige bijdrage van u gevraagd.
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 – 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal
Raadsliedenwerk voor hulp en ad-
vies m.b.t. sociale wetgeving, be-
zwaarschriften, aanspraak maken
op regelingen en voorzieningen. Het
telefonisch spreekuur van de Sociaal
Raadslieden is op maandag, dinsdag
en woensdag tussen 12:00 – 13:00
uur. Ook kunt u een afspraak maken
via de receptie van maandag tot en
met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 8 januari
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds. H. M. Habekotté
(Maasdijk).
Het Kruispunt
09.30 uur: Ds. L. C. van der Eijk.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. G. H. Labooij (Papen-
drecht).
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 8 januari Driekoningen
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Parochiekoor. Pater B. ten Berge s.j.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 8 januari Driekoningen
09.30 uur Eucharistieviering m.m.v.
Parochiekoor. Pater B. ten Berge s.j.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 8 januari
Spreker: G. J. Pellikaan.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 8 januari
Geen opgave ontvangen.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 8 januari
09.30 uur; 11.30 uur Geen opgave
ontvangen.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255, 3132 BE
Vlaardingen West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uwbuurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
WijkteamMaassluis Oost
Jan Voorham - Sluispolder-Oost en Sluispolder-West (wijk
Sluispolder en verspreide huizen)
Hans Stoopman- Binnenstad Oost (wijk Sluispolder, Traan-
schuurpolder en Kapelpolder)
Leen Borsboom - Verto, Bomendal en Bloemenbuurt (wijk
Dijkpolder)
WijkteamMaassluis West
Stanley Ramsaran - Componistenbuurt, Koningshoek, Dijk-
polder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)
Bert Notenboom - Vogelbuurt enBurgemeestersbuurt (wijk
Burgemeesterswijk)
Haci Tarhan - Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijk Steen-
dijkpolder en Molenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETE ZORG THUIS
Het centrale meldpunt voor Zorg Thuis in het Westland en
Midden Delfland van Zorginstellingen Pieter van
Foreest en Zorgkring Westland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam
Klantenservice: tel.: 0900-0201 (euro 0,10/min)
Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555 (gratis)
www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegeven aan
Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via het Natio-
naal storingsnummer gas enstroom tel.: 0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gas en electriciteit.
Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).
Storingen in stroom- en gastoevoer dienen te worden door-
gegeven via het Nationaal storingsnummer gas en stroom,
tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
I www.caiway.nl, E info@caiway.nl

Voor het aanvragen van informatie, technische vragen
of storingen kunt u contact opnemen met het servicenum-
mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via
088 2249 111 (lokaal tarief).
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer..................... ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten ..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur ....... 010-5916741
KLACHTEN LUCHTVERVUILING
EN GELUIDSHINDER (meldkamer DCMR 24 uur
per dag ........................................................010-4733333
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragen over onze diensten en het aanvragen van
thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en in-
formatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,
3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van maan-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-
zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-
Noord (kruiswerk en gezinsverzorging) 24-uur per etmaal
inzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-
den, verpleeghulpen en gezinsverzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499
Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemen o.a. Re-
latie- en opvoedingsproblemen, verwerkingsproblemen
(bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, mis-
handeling) angst- en spanningsklachten, assertiviteitspro-
blemen, problemen rondom homoseksualiteit, problemen
op het werk of op school, problemen met maatschappelijke
organisaties. Kortom het AMW is er voor personen die pro-
blemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in
hun sociale omgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en
gezinsgesprekken, kan men deelnemen aan groepen/
cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de
Veerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening van maan-
dag tot enmet vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpver-
lening is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal Raadsliedenwerk voor
hulp en advies m.b.t. sociale wetgeving, bezwaarschriften,
aanspraak makenop regelingenenvoorzieningen. Het tele-
fonisch spreekuur van de Sociaal Raadslieden is op maan-
dag, dinsdag en woensdag tussen 12:00 – 13:00 uur. Ook
kunt u een afspraak maken via de receptie van maandag
tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een maat-
schappelijk werker bereikbaar via de algemene hulpcen-
trale, telefoonnummer 010-4763944.
KRAAMZORG
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens de
thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere werk-
dag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via Careyn
Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en zestiende week
van de zwangerschap te doen.
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij thuiskomst
uit het ziekenhuis belt u Careyn Kraamzorg Bevalling en
Thuiskomst, 088 - 123 99 11.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”
kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade
112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijke
verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-
zorging en dagbehandeling, aanpassingen in huis, perso-
nenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis voor senioren
in Maassluis. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 30 00,
mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-
tie op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ Maas-
sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-
groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-
huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-
zorging en dagbehandeling. Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave: Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis,
tel. 010 - 592 34 88, mail: dmh@argoszorggroep.nl.
Voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg,
somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-
sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-
behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-
tieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende se-
nioren in Maassluis en Maasland. Wie lid wordt, ontvangt
de Argos ErOpUit pas entweemaandelijks de Argos ErOpUit
krant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mail
naar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-
durig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan
psychosociale ondersteuning, ouderen met geheugenpro-
blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmet een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die
begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis-
of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tijdens
kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie op
www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en
010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDING EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor verzoek-
platen: donderdagavond tel 010-4742222, toestel 401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwoners van Maassluis bestaat de mogelijkheid om
bij ernstige problemen van financiële aard of schuldsitua-
ties hulp in te roepen van het Project Schuldhulpverlening
in het stadhuis. Voor meer informatie:
tel. 010-5931550, iedere werkdag van 11.30-12.30 uur.
Inloopspreekuur: dinsdag 9.30-11.30 uur.
Ingang: sociale dienst.
AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERK-
GELE GENHEID (VOORMALIGE SOCIALE DIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
tel.: 010-5931935.
Telefonisch spreekuur van 11.30 tot 12.30 uur.
Spreekuur volgens afspraak. Het maken van een
afspraak dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur of via het
telefonisch spreekuur.
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00 uur op
De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische
en psychosociale problemen.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00.
0900 – 1450 (15 ct/pm)
Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl
Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.kor-
relatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijven
wonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,
ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale nood:
tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht) of
schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwangerschap
en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scho-
lenenverenigingen. Ervanuitgaande, dat de mens vanaf de
conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800 AN Amers-
foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en
nacht bereikbaar). Postbank: 2585780.
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151 - www.meebijdehand.nl
De consulenten van MEE geven informatie, advies,
ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ont-
wikkelingsachterstand of een chronische ziekte. MEE on-
dersteunt ook initiatieven van (groepen) ouders en
verzorgt een cursusaanbod op maat. Op verzoek
verzorgt MEE voorlichtingsbijeenkomsten.
De website www.meebijdehand.nl heeft uitgebreide infor-
matie over alles wat te maken heeft met (het leven met)
beperkingen.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ...................................................010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .................................................010-893 93 93
Afspraken polikliniek ...............................010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAAR D.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg 555, Schiedam
Postbus 173, 3100 AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddag van14.00-16.00 uur; donderdagoch-
tend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur.
Op het parkeerterreinvanKoningshoek bij het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr.Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedt de Stich-
ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.
Vrijwilligers van de stichting ondersteunen cliënten en hun
familieleden. Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
ASVZ Zuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedt wonen en dienstverlening op maat in Maassluis (De
Luit), Vlaardingen (Nooitgedacht) en Schiedam
(De Blijhof), zowel permanent (24 uurs opvang in
groepen) als kortdurend (ind. begeleiding of noodopvang
en logeren) aan mensen met een verstandelijke handicap.
Tel.: 010-5925784 of manager M.J. Simons, tel. en fax: 010-
4263765 of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychia-
trische en/of psychosociale problematiek, die zo zelfstan-
dig willen (blijven) wonen.
Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-
schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-
sion, hulp bij financiële problemen (budgetbegeleiding en
budgetbeheer), begeleid werken en reïntegratie. Stoed is
werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis
en Maasland (Gem. Westland). De ambulance is bereikbaar
onder nummer 06-51166899.
De dierenambulance maakt onderdeel uit van het dierente-
huis (asiel) te Vlaardingen.
Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht en
verzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-
vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naar
specialis tische opvangpunten. Voor het opvangen van de
dieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-
meenten Vlaardingen-Maassluis en Maasland.
noteren
Jongerenkoor ‘To be continued’ heeft
zondagmiddag 11 december in Zorg-
centrum de Tweemaster kerstliede-
ren voor de bewoners gezongen. De
bewoners konden de meeste liederen
hartstochtelijk meezingen. Het koor
bestond uit jongeren tussen de 13 en
25 jaar oud die werden begeleid door
fluit en piano.
Dinsdag 20 december hebben kinde-
ren tussen de 3 en 5 jaar oud van ba-
sisschool Het Spectrum kerstliedjes
gezongen voor de bewoners van de
Tweemaster. De kinderen deden erg
hun best. Het laatste liedje werd ge-
zongen met instrumenten erbij. Ook
de bewoners mochten met deze in-
strumenten de kinderen begeleiden.
De kinderen hadden ook nog zelf
kaarten gemaakt die zij als aanden-
ken aan de bewoners uitdeelden.
Op vrijdag 23 december kwam me-
vrouw Van Waalwijk van de Kar-
perhoeve voor alle bewoners een
kerstpakket brengen. Dit had zij zelf
samengesteld met behulp van allerlei
middenstanders uit de omgeving. Net
als vorig jaar kwam zij weer met een
vrachtwagen vol.
De Tweemaster kan dankzij deze
spontane acties het nieuwe jaar be-
ginnen met prachtige herinneringen
aan een gezellige kerst.
Optredens en cadeaus voor de Tweemaster
ZinInZondag
bij de Vrijplaats voor Zingeving
NPB Maassluis.
Locatie: Het Witte Kerkje aan de
Constantijn Huygensstraat 1.
Datum: zondag 8 januari 2012.
Aanvang 10.15 uur; afronding onge-
veer 12.00 uur.
Samen onderzoeken we aan de hand
van eigen voorbeelden en ervaringen
naar antwoorden op de vraag: ‘Gelo-
ven, hoe kan het ook?’
Uitgangspunt is hoofdstuk 1 uit het
boekje: ‘Geloven, zo kan het ook.
Vrijzinnige visies op theologische
thema’s’.
Tekst van het hoofdstuk is op te vra-
gen bij onderstaand emailadres of te-
lefoonnummer.
Voor de introductieprijs van € 10,00
is het boekje te bestellen. Een inkijk-
exemplaar is aanstaande zondag in te
zien.
Een ZinInZondag-Ontmoeting heeft
het karakter van een filosofisch café
met ruimte voor spiritualiteit.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
Kosten voor deelname: € 6,00.
Gespreksleider is Maja Nieuwenhuis
– den Dulk.
Informatie: npb-maassluis@kabel-
foon.net of 010 426 07 56 of 06 29
26 73 05
www.vrijzinnigmaassluis.nl
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag
11 januari a.s. is het volgende pro-
gramma samengesteld.
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116 “God heb ik lief…”
3. O God die droeg ons voorge-
slacht
4. Heer laat mij nooit alleen
5. Meditatie n.a.v. Handelingen 6:7
Thema: ‘Veelbelovend’
6. Als ik maar weet
7. Nooit meer nacht
8. Jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen
kunt u verzoeknummers aanvra-
gen tot vrijdag 13 januari a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.
nl).
Een goed jaar
Ik voel het op m’n klompen aan,
dit jaar heeft net iets meer.
U zult ervan te kijken staan,
ik voel het op m’n klompen aan,
het zal de goede kant uitgaan,
in februari komt de keer.
Ik voel het op m’n klompen aan,
dit jaar heeft net iets meer.
Een dag om echt bij stil te staan,
om lekker uit je dak te gaan
of eindelijk je slag te slaan.
Ik voel het op m’n klompen aan,
dit jaar heeft net iets meer.
Jaap van Oostrum
Voornemen
Maassluis 02-01-2012
‘n Gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Zwart op wit
er gekleurd opstaan

Hoe is het met uw voornemen,
gaat u er onder gebukt.
En is het met uw wel-nemen,
ook ‘t geven nog gelukt.

Bij mij is ‘t opgevallen,
dat ‘t afvallen is mislukt.
En zijn de crisis problemen,
nog steeds niet ingerukt.

Wie niet mag inrukken,
ons week’lijks verrast
met in en afdrukken,
De Maassluise Courant.

Ook bij de buren
Maasdijk en Maasland,
zelfs in Hoek van Holland,
kan je in de De Schakel vernemen,
waar ‘t nieuws wordt geplukt.
En ook dit jaar waarnemen,
dat De Schakel die ons verbindt,
gaaf en vet wordt gedrukt.
Aad Rieken.
Oecumenische Kring
In de Vloot
Op woensdag 11 januari hopen wij
onze eerste avond van 2012 te houden.
Bij de kerstviering werd meegedeeld
dat deze eerste avond waarschijnlijk
naar de dinsdag verschoven zou wor-
den. Dit is echter niet het geval: ook
deze eerste avond wordt op de ver-
trouwde woensdagavond gehouden
Zoals altijd beginnen wij weer om
19.30 uur in Het Vlootje. Op deze
avond is er geen koor, maar zal het
een zangavond worden. Wij gaan zelf
met elkaar zingen en gaan als het
ware zingend het nieuwe jaar in.
Constand Wassink zal een korte me-
ditatie houden over het thema: “Onze
hulp onderweg”. Zoals altijd is er in
de pauze weer koffie en thee en zal
ook de koek niet ontbreken.
Onze avonden zijn bestemd voor alle
senioren uit Maassluis (natuurlijk zijn
inwoners uit andere plaatsen ook van
harte welkom!).
Voor inlichtingen: Constand Was-
sink, tel 5916435.
5 JANUARI 2012
PAGINA 3 Familieberichten
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
Kees meermon 2S joor bIj AS£l
Kees reporeert
en rev|seert storters en
d,nomo`s voor motoren,
personen- en
5edr|¡fswogens, |ndustr|e en
|ond- en tu|n5ouw en dot
doet h|¡ o| 2S joor|
KEES is een begrip in de regio!
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
YOGA CENTRUM MAASSLUIS
YOGA
• Yoga scherpt je geest
• Yoga werkt verjongend
• Yoga biedt ontspanning en rust
• Yoga ondersteunt een gezonde ademhaling
Gratis proefles
Ervaren en gediplomeerde docenten
Speciale groep voor senioren
De Cirkel
Nijverheidstraat 4A rood, 3144 CL Maassluis
Tel: 010 5901530
www.decirkel.name - info@decirkel.name
Gelukkig en Gezond 2012
Bridge leren?
Donderdagavond 19 januari
start een bridgecursus voor
beginners in Maassluis.
Inlichtingen en opgaven:
Jacques Barendregt
010-5916972 / 010 5901530
jacques@barendregt.name
VERMIST
JIP is sinds
31-12-2011 vermist.
Jip is een kater van het
ras Europese korthaar.
Hij draagt een blauw
bandje met een belletje.
Heeft u inlichtingen:
Carderie 37, 3142 BA Maassluis
M 06-21672419 • E-mail mcvd@kabelfoon.nl
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
TROUWKAARTEN
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
Kijk ook op: lentiz.nl
Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99
¥8ll0ß6 1J lß80ß8l Z01Z
¥ß8 18.00 · Z1.00 008
lß1l80ß6 11 fl880ß8l Z01Z
¥ß8 10.00 · 1J.00 008
k0N

8ßß8 08ll
0
F
l8
0
ß
6
l8
¥N80
Kapsalon
Mon Cherie
is op zoek naar een:
KAPSTER
voor op de zaterdagen
reacties graag e-mailen naar:
kapsalonmoncherie@gmail.com
Therapeutisch Huis
Praktijk voor psycho-hypno- en regressietherapie
Training, advies en begeleiding bij o.a. angst en paniek-
klachten, stress, burnout, hooggevoeligheidsproblematiek,
partner- en familiebegeleiding.
Voor een kennismakingsgesprek of informatie kan geheel
vrijblijvend een afspraak worden gemaakt.
Ineke Groenewegen
Tel: 06-492 87 901
Email: arina@hetnet.nl
www.therapeutischhuis.nl
Dik van Doorn
Dijkgraaf 22
3155 GA Maasland
06 - 47793620
akkklussen@dds.nl
www.akkklussen.nl
KvK 27273072
ALLROUND
KLUS- &
ONDERHOUDS-
BEDRIJF
In en om het huis
· Aanpassingen voor
senioren, zoals beugels en
verhoogde toiletten
· Deuren afhangen en
schaven
· Electra-, timmer- en
loodgieterswerk
· Reinigen van dakgoten
· Leggen van laminaat
· Inbraakpreventie
In de tuin
· Sierbestrating
· Verwijderen van bomen en
wortels
· Snoeien van struiken en
bomen
· Aanleggen en reparatie
van tuinverlichting
En verder...
· Voorbereiding van de
plaatsing van keukens
· Assistentie bij de
uitvoering van klussen
Stoffeeratelier Albert van der Putten, 06-11163483
Leemidden 60, De Lier www.stofferen.info
Weer in balans komen?
Verwen jezelf met een fantastisch weekend in de natuur.
• Comfortabel hotel
• Yoga en meditatie (keuze programma)
• Tijd en rust voor jezelf
“In balans komen” is ideaal voor 50-plussers!
Kijk op de website: www.inbalanskomen.nl
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze moeder en onze lieve oma
Ingrid Edith Koalsie
- Ingrid -
Echtgenote van H. Parre
in de leeftijd van 63 jaar.
H. Parre
René en Gerardina
Joey
Mitchell
Chantal en Ger
Delft, 29 december 2011
H.Parre
Correspondentie-adres:
van Speykstraat 29
3143 KW Maassluis
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die
mij een kaart of kerstkaart heeft gestuurd na
het overlijden van
Niek van der Hout
Aangezien ik geen adressen of telefoonnum-
mers heb (Niek regelde dat altijd) doe ik dit
langs deze weg.
Groetjes,
Bep Ouwendijk-Mirck
Maassluis, januari 2012
Na een kort ziekbed is onze moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder verenigd
met pa en haar Hemelse Vader
Aat Warnaar-van der Burg
weduwe van Frank Warnaar
* 19 februari 1924 † 2 januari 2012
Roos en Dirk
André en Melanie
Zoey
Esther en Martijn
Tijn
Frank en Nel
Correspondentie-adres:
Roos Husslage-Warnaar
Röntgendreef 40
3146 BN Maassluis.
De dienst van Woord en Gebed zal worden
gehouden in de aula van de Algemene
Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat 36 te
Maassluis, vrijdag 6 januari om 14.00 uur,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in het rouwcentrum naast de
begraafplaats.
Zo bijzonder,
betrokken, zorgzaam,
warm en oprecht.
Dankbaar voor de liefde die ze ons gaf, geven
wij kennis dat is overleden onze moeder, oma
en overgrootmoeder
Tekla Hermina
Smeele-Wortelboer
- Thea -
* 24 december 1926 † 2 januari 2012
Sinds 24 november 1984
weduwe van Leo Smeele.
Pauselijk onderscheiden
met Pro Ecclesia et Pontifice.
Maassluis: Marjo en Tom
Paul
Maaike en Maarten
Femke en Boudewijn
Mieke en Randy
Anne
Dordrecht: Dymph en Leo
Jordy
Joseph
Maassluis: Quirien en Karin
Esmeralda en Jaap, Quinten
Audrey en Martin, Lysha
Kim
Maassluis: Johan en Charlotte
Cars
Rick
Bob
Schipluiden: Monique en Albert
Nienke
Stef
Luuk
Jilles
Maassluis: Sylvia
Correspondentie-adres:
De Regenboog Uitvaartbegeleiding
T.a.v. familie Smeele-Wortelboer
Agnes Croesinklaan 11, 2636 HL Schipluiden
Moeder is thuis, alwaar wij deze dagen in kleine
kring met elkaar zijn.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 7
januari om 12.00 uur in de H.H. Petrus en Paulus-
kerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
Voorafgaand aan de dienst is er in voornoemde
kerk gelegenheid tot schriftelijke condoleance en
van 10.30 tot 11.00 uur de mogelijkheid persoon-
lijk afscheid van haar te nemen. Tevens wordt er
koffie geschonken.
Aansluitend zullen we moeder, naar
verwachting rond 13.30 uur, bijzetten in het fami-
liegraf op de Sint Barbara begraafplaats, Revius-
plein 7, 3141 SV Maassluis.
Wij nodigen u uit om na de bijzetting elkaar te
ontmoeten in ´t Trefpunt, Kerkplein 11, 3155 AM
Maasland om herinneringen aan moeder te delen.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, kunt u deze advertentie als zodanig be-
schouwen.
Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verder
pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis
dat, na een kortstondige ziekte is overleden
Franciscus Jacobus Oomen
- Frans -
in de leeftijd van 72 jaar.
Uit aller naam:
Michelle Volant
4 januari 2012
Schubertlaan 501
3144 BK Maassluis
We nemen afscheid van Frans op maandag 9
januari om 10.30 uur in de aula van de Alge-
mene Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat
36 te Maassluis.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben.
Na de begrafenis is er gelegenheid om samen
te zijn in de koffiekamer van het rouwcen-
trum naast de begraafplaats.
2012 MAAK ER WAT
MOOIS VAN! Voor al uw
klussen in huis, waar u
zelf niet aan toe komt, kunt
u vrijblijvend bellen 06-
22229328 of een mail naar
voor-de-bakker@hotmail.
nl Kijkt u ook op onze site
www.voor-de-bakker.nl
voor meer informatie
TE KOOP: aangeboden:
Leolux leren 2 1/2 zitsbank
kleur aubergine. Breed
ong. 172 diep 78 cm. Prijs
€200,- Tel. 06-43123453.
TE KOOP: Auto Race-
baan. Scalextric Grand Prix
in doos. €30,-. Tel. 0174-
387197
PIET’S AUTOPOETS-
CENTRALE Ook in het
nieuwe jaar staan wij voor
u klaar. Bel. 06-18802801
en maak een afspraak.
TE KOOP: Een Tempur
fietszadeldekje (28,5 x
25 x 3 cm.) Tewee Hama
posterlijsten (70 x 50 cm)
Scheerspiegel, Salitair
zoutinhalator. Alles onver-
pakt, maar nieuw. Tel. 06-
24413905
CONCERT CONTINEN-
TAL KIDS op 14 januari,
16 uur, in de Maranatha
kerk, Maassluis. Voor alle
leeftijden. Informatie en/of
reservering: Dick Lock 06-
26939220.
Dans, zang en toneel in
het concert ‘Spoorzoeken’
door de CONTINENTAL
KIDS. Een feest voor alle
leeftijden op 14 januari, 16
uur, in Maassluis. Infor-
matie en reservering: 06-
26939220.
Kom op 14 januari, 16 uur,
naar de Maranatha kerk in
Maassluis voor een con-
cert van de CONTINEN-
TAL KIDS. Informatie en
reservering: 06-26939220
Meer weten over de kern
van het christelijk geloof?
Volg ook een (gratis) AL-
PHA-CURSUS. Info: arn-
ouddrop@hotmail.com of
dicklock@kabelfoon.nl
Al 190.000 Nederlanders
volgden een ALPHA-
CURSUS over het chris-
telijk geloof. Ook u/jij bent
hartelijk welkom. Info: 06-
53258859 of 010-5924712
De behoefte aan antwoor-
den op levensvragen blijkt
algemeen te zijn. Volg ook
een ALPHA CURSUS.
Info: arnouddrop@hotmail.
com of dicklock@kabel-
foon.nl
De asielen van Dierenbescherming
Rijnmond hadden het rustig met
oud en nieuw
De asielen van Dierenbescherming
Rijnmond hebben het tijdens de jaar-
wisseling erg rustig gehad. Alleen in
het Rotterdamse asiel zijn een kat, ko-
nijn en een hondje opgenomen tijdens
oud en nieuw. Het aantal opgenomen
dieren vorig jaar lag met 14 een stuk
hoger. Ook bij de dierenambulances
in de regio is gelukkig niets bijzon-
ders gebeurd, de medewerkers spra-
ken van een rustige nacht.
Het lijkt erop dat de voorlichtings-
campagne van de Dierenbescherming
resultaat heeft gehad. De asielen heb-
ben ruim aandacht geschonken hoe
om te gaan met huisdieren in de peri-
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 4
Gratis boekje
over financiën voor
Maassluise 18-jarigen
Maassluise jongeren die in de tweede
helft van 2011 18 jaar zijn gewor-
den, kunnen binnenkort post van de
gemeente en de Rabobank verwach-
ten. Zij ontvangen gratis het Nibud-
boekje ‘Voor boven de 18, alles wat
je weten wilt over geld’.
Voor jongeren verandert er nogal wat
als ze 18 worden. Ze zijn dan meer-
derjarig en moeten zelf in staat zijn
hun financiën te regelen. Ook kun-
nen ze in aanmerking komen voor
een zorgverzekering of studiefinan-
ciering. In de uitgave van het Nibud
zijn informatie en tips te vinden over
het omgaan met geld en het voorko-
men van schulden. Daarnaast staan
er checklists in en verwijzingen naar
diverse websites voor meer informa-
tie en advies.
De actie is een initiatief van de ge-
meente Maassluis en de Rabobank.
Zij vinden het belangrijk om jongeren
goed te informeren over wat er veran-
dert als ze 18 jaar worden.
Maassluis krijgt
gevraagde Incidentele
Aanvullende Uitkering
De gemeente Maassluis krijgt van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor het jaar 2010
een Incidentele Aanvullende Uitke-
ring (IAU) van € 1.186.387,-.
Iedere gemeente in Nederland ont-
vangt van het Rijk geld om de bij-
standsuitkeringen te betalen.
Het Rijk stelt deze bedragen van te
voren vast en het kan dus zijn dat een
gemeente te weinig krijgt om de uit-
keringen te betalen. Een gemeente
moet dan in principe uit eigen mid-
delen het ontbrekende geld bijpassen.
Als het deel dat de gemeente zelf
moet bijpassen meer dan 10 procent
van het budget bedraagt dat eerder is
toegekend, dan kan de gemeente een
beroep doen op een Incidentele Aan-
vullende Uitkering. Voorwaarde is
wel dat de gemeente er alles aan heeft
gedaan om mensen zo snel mogelijk
aan werk te helpen en dat er sprake is
van een uitzonderlijke situatie op de
lokale arbeidsmarkt.
Over het jaar 2010 heeft de gemeente
Maassluis € 2 miljoen meer aan uit-
keringen uitbetaald dan zij van het
Rijk heeft ontvangen. Het aantal ver-
strekte bijstandsuitkeringen in Maas-
sluis bleek in 2010 namelijk bedui-
dend hoger dan het aantal waarop het
Rijk het budget had gebaseerd.
Daarom heeft Maassluis bij het Rijk
een aanvraag ingediend voor een aan-
vullende uitkering.
De gemeente heeft in een uitvoerige
rapportage aangegeven dat er in 2010
meer aan uitkeringen is uitgegeven
omdat er bijzondere omstandigheden
waren waarop zij geen invloed heeft
kunnen uitoefenen. Eén van die om-
standigheden was de stijging van het
aantal werkzoekenden in Maassluis.
Deze was veel hoger dan het landelijk
gemiddelde.
De aanvullende uitkering is in juli
2011 door de gemeente aangevraagd
met het welkome resultaat dat de
staatssecretaris het volledig gevraag-
de bedrag heeft toegekend.
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Kort voor kerstmis heeft er in het
Disco en Partycentrum Vlietzight in
Maasland de Q-dansmarathon plaats
gevonden. De Q-dansmarathon houdt
in dat de scholieren - gesponsord door
familie en vrienden - honderd minu-
ten lang gaan dansen op “foute” mu-
ziek. Daarmee dragen zij hun steen-
tje bij aan onderdak voor Oekraïense
straatkinderen.
Het initiatief voor de dansmarathon
komt van het landelijke radiostation
Q-music en de Stichting Breath Care
for Kids. Zij hebben samen de han-
den ineengeslagen om geld te werven
voor straatkinderen in Oekraïne. Het
eerste doel met de Q-dansmarathon
is dan ook realisatie van een kinder-
tehuis in Konstantinovka, waar Oe-
kraïense straatkinderen een thuis en
een toekomst krijgen. De leerlingen
van het Lentiz Reviuslyceum heb-
ben dit mede mogelijk gemaakt, en
ze hebben er bovendien een complete
feestavond van Q-music voor terug
gekregen!
De DJ’s Menno Barreveld en Alfons
van Essen van Q-music draaiden de
hele avond “foute” muziek en ver-
sierden de leerlingen met glow in the
dark brillen en keycords. Ook was
veel personeel van het Reviuslyceum
aanwezig. Om alles prettig te laten
verlopen sponsorde het bedrijf Secu-
ritas twee professionele beveiligers.
De Q-dansmarathon was om elf uur
afgelopen. De gehele organiserende
commissie onder leiding van Floor
Broekman en Myrna Tanis kwam op
het podium en heeft de cheque, met
daar op het gesponsorde bedrag van €
6387,16, aan Joop de Waardt, de afge-
vaardigde van Stichting Breath Care
for Kids, uitgereikt. Daarna werden
de leerlingen bekend gemaakt die het
meeste hebben opgehaald. De abso-
lute nummer één was Matthew de
Haas. De prijs voor de klas die totaal
het meeste geld heeft opgehaald is ge-
wonnen door klas B1C.
Reviuslyceum haalt ruim 6000,- op
voor een kindertehuis in de Oekraïne!
Geslaagde sing-along
bij Reviuslyceum
Samen zingen verbindt mensen met
elkaar, zo bleek weer tijdens de tra-
ditionele jaarlijkse sing-along in het
Reviuslyceum. Een flinke groep leer-
lingen zong een aantal voornamelijk
engelse kerstliederen en alle aanwe-
zige ouders, docenten en leerlingen
deden lekker mee. De aula was dan
ook aardig vol.
Alle liedteksten stonden op Power
Point zodat iedereen kon meezingen.
Fluitspel, een kerstrap door de cul-
tuurklas 1 en enkele bandjes en zang-
groepen wisselden de samenzang af.
De begeleiding aan de vleugel was
ook weer erg goed en dit alles bij el-
kaar zorgde voor een gezellige sfeer.
Het was alweer de derde keer dat er
een sing-along werd georganiseerd en
we kunnen dus spreken van een tra-
ditie die het Reviuslyceum nog lang
hoopt voort te zetten.
Marco van Schie- Smit is een talent-
volle, ambitieuze fotograaf woonach-
tig in Maassluis.
Voor een foto-expositie in Theater
aan de Schie te Schiedam heeft Mar-
co 14 foto’s geselecteerd.
Op deze foto’s zijn extreme close-up
beelden te zien van herkenbare pun-
ten uit de stad Rotterdam.
De expositie is van 6 januari tot en
met 12 maart te bezichtigen in de
foyer van het theater. Dit tijdens de
voorstellingen of op afspraak.
Zie: www.fotostudiomaassluis.nl
voor meer informatie.
Foto: Marco van Schie- Smit
Maassluizer exposeert
Rotterdamse foto’s in Schiedam
LUB
SCHILDERWERKEN
GLAS - VERF
BEHANG
Tel. 010-5912073
De bewoners van
Einthovendreef keken
dinsdag vreemd op toen
een compleet schuur-
dak hun tuin in waaide.
De hele dag had het al
stormachtig gewaaid,
waarbij windvlagen
voor problemen zorgden
bij fietsers en voetgan-
gers. Grote ongeluk-
ken deden zich daarbij
niet voor. Toch werd de
brandweer aan het begin
van de avond gealar-
meerd voor een hulp-
verlening. Een compleet
schuurdak was door een
windvlaag opgetild en
in twee naburige tui-
nen terecht gekomen.
De spuitgasten wisten
verdere schade te voor-
komen en brachten het
dak terug naar de recht-
matige eigenaar.
Foto:
Roger van der Kraan.
Storm sloopt schuurtje
De Chinese Nobelprijswinnaar Dr.
Liu Xiaobo werd eind 2009 tot 11 jaar
gevangenisstraf veroordeeld wegens
“het ondermijnen van het staatsgezag”.
Hij was een van de samenstellers van
Charta 08, een manifest dat oproept tot
een nieuwe grondwet die de bescher-
ming van de mensenrechten garan-
deert. De verklaring werd door meer
dan tienduizend mensen ondertekend.
Liu Xiaobo wordt in de Jinzhou ge-
vangenis vastgehouden, in de Noord-
Chinese Liaoning provincie. Na het
uitzitten van zijn straf worden hem
zijn politieke rechten voor twee jaar
ontzegd. Zijn vrouw, dichteres en
kunstenares Liu Xia, werd in okto-
ber 2010 onder huisarrest geplaatst,
toen bekend werd dat Liu Xiaobo de
Nobelprijs had gewonnen. In februari
2011 werd voor het laatst iets van haar
vernomen. Ze gaf aan zich ellendig te
voelen. Ze mag niet naar buiten en de
hele familie wordt in huis vastgehou-
den. Volgens niet-officiële berichten
hebben Liu Xiaobo en Liu Xia elkaar
twee keer mogen ontmoeten dit jaar.
Wij schrijven een brief naar de Chi-
nese autoriteiten en roepen op Liu
Xiaobo onmiddellijk en onvoorwaar-
delijk vrij te laten en alle beperkin-
gen op de vrijheid van Liu Xia op te
heffen.
Op vrijdag, 6 januari, is de schrijfa-
vond in de Maaslandse bibliotheek
van 19.00-20.00 uur. De brief is ook
te downloaden van <www.amnesty.
nl/actiecentrum/acties.
Werkgroep Amnesty
Laat Liu Xiaobo en zijn vrouw Liu Xia vrij
Inloopspreekuren
patiënten-
verenigingen in
Vlietland Ziekenhuis
Het Vlietland Ziekenhuis houdt
maandelijks inloopspreekuren van
verschillende patiëntenverenigingen.
Belangstellenden kunnen daar te-
recht met vragen over bepaalde ziek-
ten en aandoeningen. De spreekuren
worden gehouden in de Nolet Hal
(centrale hal) van het ziekenhuis.
Het programma voor de maand
januari is als volgt:
Dinsdag 10 januari: 14.00-16.30 uur
- Nolet Hal: Nationale Vereniging
voor Fibro myalgie-patiënten ‘Een-
drachtig Sterk’ (F.E.S.) Donderdag
26 januari: 10.00 - 12.00 uur - Nolet
Hal: Nederlandse Vereniging voor
Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’
Donderdag 26 januari: 13.30 - 16.30
uur - Borstkliniek (C liften, 1e verdie-
ping): Borstkankervereniging Neder-
land Voor meer informatie over deze
inloopspreekuren kunt u contact op-
nemen met het Patiënten Service Bu-
reau, tel. 010-8930000.
De kerstviering op De Westhoek
bestond dit jaar uit meerdere acti-
viteiten. Het begon allemaal met de
opvoering op dinsdag 20 december
jl. van de kerstmusical “Kerst maakt
vrienden”voor de kinderen en ’s
avonds voor ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden.
Op woensdag 21 december hebben
de leerlingen van de groepen 7 heb-
ben hun kerstgevoel gedeeld met de
bejaarden uit de DrieMaasHave.
Zij deden dit door de musical op te
voeren voor een groot aantal bewo-
ners van de DrieMaasHave. Ook al
was het “podium” niet zo groot als
op school, de leerlingen hebben een
geweldige voorstelling gegeven. De
musical sloeg heel toepasselijk op het
leven in het bejaardenhuis.
Het ging over een directrice die vlak
voor kerst te maken kreeg met de
griepgolf onder het personeel.
Paniek alom!
Maar de meester wist zijn schoolkin-
deren te motiveren om de helpende
hand te bieden en de bejaarden een
fantastisch kerstdiner voor te schote-
len.
Voor de bewoners, personeel en de
vrijwilligers van de DrieMaasHave
was het in vele scènes een feest van
herkenning en voor de leerlingen een
onvergetelijke ervaring en zeker voor
herhaling vatbaar.
Op donderdag 22 december was de
kerstviering op school samen met
het kindcentrum’t Hoekje (SKM).
Het begon allemaal met een druk
bezochte Kerstmarkt, waarvoor niet
alleen alle kinderen prachtige kerst-
kunstwerkjes hadden gemaakt voor
de verkoop, maar ook in het kraampje
van ’t Hoekje was van alles te koop.
De kinderen hadden ook voor alle
buren een kerstkaart gemaakt en hen
uitgenodigd om de kerstmarkt te be-
zoeken. Diverse buren waren dan ook
aanwezig en genoten net als de andere
bezoekers van de gezellig kerstsfeer.
De Kinderraad had een bestemming
gekozen voor de opbrengst van de
Kerstmarkt en wel de “Stichting
Dierentehuis Nieuwe Waterweg”.
Er werd dit keer dus niet alleen aan
de mens gedacht, maar ook aan de
dieren, waarvoor in het Dierente-
huis heel goed gezorgd wordt en
waar iedere euro zeer welkom is. De
opbrengst van de markt is € 287,85
geworden en zal door de Kinderraad
binnenkort worden overhandigd.
Iedereen kan trouwens voor € 20,- per
jaar donateur worden. Voor meer in-
formatie: www.vlaardingen.dieren-
bescherming.nl
Op de markt was ook een kraampje
met vertegenwoordigers van de Die-
renambulance. De ambulance kon he-
laas niet komen, omdat er een nood-
geval was, waar hij naar toe moest.
Na een afsluitend optreden van “De
Westhoek’s Carol Singers” en een
slotlied samen met alle kinderen, was
het tijd om in de groepen te gaan ge-
nieten van een overheerlijk buffet, dat
door de ouders van de kinderen was
bereid. Waarvoor wij de ouders uiter-
aard heel hartelijk bedanken.
Op ’t Hoekje was er eveneens een
heerlijk buffet, waar de ouders samen
met hun peuters van genoten.
Al met al een zeer geslaagde kerstvie-
ring 2011, waarbij het thema “Kerst
maakt vrienden” daadwerkelijk in
praktijk werd gebracht.
O.B.S De Westhoek viert Kerst
in o.a. DrieMaasHave
Medio januari 2012 organiseert
Rijkswaterstaat samen met aannemer
A4all drie informatieavonden voor
omwonenden over de aanleg van de
A4 Delft-Schiedam. Belangstellen-
den zijn van harte welkom tussen
18.30 en 21.30 uur.
Tijdens de bijeenkomsten is er een
informatiemarkt en wordt er om
19.00 uur en 20.15 uur een presenta-
tie gegeven over de voorbereidende
werkzaamheden die in het voorjaar
2012 plaatsvinden. De nieuwe snel-
weg gaat zorgen voor een verbeterde
bereikbaarheid tussen Rotterdam en
Den Haag. Ook leidt de verlengde
A4 tot minder verkeersdruk op het
onderliggend weggennet in Delft,
Midden-Delfland, Lansingerland en
het Westland.

De informatieavonden zijn inloop-
avonden en vinden plaats op:
• Donderdag 12 januari, Kerk van de
Nazarener, Zwanensingel 1, 3136
GZ Vlaardingen
• Dinsdag 17 januari, De Dorpshoeve
Schipluiden, Keenenburgweg 10,
2636 GM Schipluiden
• Woensdag 18 januari, Rijkswater-
staat DID, Derde Werelddreef 1,
2622 HA Delft
Project
Rijkswaterstaat legt met het consorti-
um A4all 7 kilometer nieuwe snelweg
aan van Delft tot aan het Kethelplein.
Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilome-
ter van de nieuwe weg half verdiept
aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt
1,4 kilometer verdiepte weg tot aan
de bebouwing bij Vlaardingen en
Schiedam. Daar verdwijnt de snel-
weg in een landtunnel van 2 kilome-
ter. Hierna kruist de A4 het knoop-
punt Kethelplein om vervolgens aan
te sluiten op de bestaande A4 naar de
Beneluxtunnel en de A20. Op de A4
tussen de Kruithuisweg in Delft en de
Beatrixlaan in Rijswijk worden dub-
bellaags zoab en verkeerssignalering
aangebracht.

Gebiedsgerichte ontwikkeling
Naast de aanleg van de A4 Delft-
Schiedam wordt er meer gedaan in het
gebied. De Integrale Ontwikkeling
tussen Delft en Schiedam (IODS) is
een gebiedsgericht programma waar-
mee gelijk met de aanleg van de A4
Delft-Schiedam wordt geïnvesteerd
in de kwaliteit van Midden-Delfland
en het stedelijk gebied tussen Schie-
dam en Vlaardingen.
Naast extra natuur komen er tal van
recreatieve voorzieningen, worden
verspreid liggende kassen gesaneerd
en krijgt de melkveehouderij impul-
sen voor een duurzame, economisch
gezonde bedrijfsvoering. IODS is een
samenwerkingsverband tussen Rijk,
provincie Zuid-Holland, lokale over-
heden en verschillende maatschappe-
lijke organisaties.

Meer informatie
Meer informatie over de aanleg van
de A4 Delft-Schiedam is te verkrij-
gen via het gratis informatienummer
van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma
t/m zo van 06.00 uur tot 22.30 uur) of
via www.rijkswaterstaat.nl/a4delft-
schiedam.
Om op de hoogte te blijven van de
werkzaamheden, kunt u zich aan-
melden voor de digitale nieuwsbrief
die Rijkswaterstaat uitgeeft door een
e-mail te sturen naar:
A4delft-schiedam@rws.nl.
Informatieavonden
aanleg A4 Delft-Schiedam
Rustige jaarwisseling voor de dieren
ode dat voorwerk wordt afgestoken.
Kattenluikjes dicht, honden alleen
aangelijnd uitlaten en mijd gebieden
waar veel vuurwerk wordt afgesto-
ken, waren de tips die bezoekers aan
de asielen meekregen.
Ook de media heeft dit jaar extra
aandacht aan het gevaar besteed van
vuurwerkbommen en de gevolgen er-
van voor de huisdieren.
De dieren in de asielen hebben een
goed en relatief rustige jaarwisseling
gehad.
Het licht bleef aan in de dierenver-
blijven, er was muziek te horen en
de dieren hadden daags voor oud en
nieuw extra aandacht gehad. Honden
kregen een grote kluif en katten wat
extra knuffels om mee te spelen.
Kleuters CBS Het Spectrum
zingen kerstliederen
Na weken van oefenen was het dan
zover. Op dinsdag 20 december gin-
gen de kinderen van de Startgroep
en groep 1-2 C kerstliedjes zingen in
zorgcentrum de Tweemaster. De kin-
deren van de groepen 1-2 A en groep
1-2 B deden dit op woensdag 21 de-
cember in dagcentrum Parkhof.
Na een verwelkoming van een vrij-
willigster zongen de kinderen samen
met de bewoners oude kerstliede-
ren, zoals Stille Nacht en eigentijdse
kerstliedjes.
Dit alles onder piano begeleiding van
mevr. R. Barendrecht.
Ook werden er kerstkaartjes uitge-
deeld.
Alle kinderen kregen heerlijke limo-
nade en kerstsnoepjes.
Daarna vertrokken de kinderen en
hun begeleiding weer naar school.
Het was erg gezellig, oud en jong heb-
ben ervan genoten!
We willen volgend jaar weer komen!!
Spectrumkoor zingt
in Tweemaster en Parkhof
Maasluis kende gedurende de tweede
helft van de 20e eeuw twee groepen
duivenliefhebbers: zaterdag- en zon-
dagvliegers. Die weer lid waren van
twee verenigingen: “De Snelheid” en
“De Snelpost”. In beide verenigingen
waren Maaslandse liefhebbers lid, tot
in de nazomer van 1986 de eerste ge-
ruchten gingen over een Maaslandse
vereniging in oprichting. Die geruch-
ten bleken in het najaar werkelijkheid.
In oktober van dat jaar was het be-
staansrecht van “De Vredesduif”,
Maasland een feit.
Enkele jaren later fuseerden De Snel-
heid en De Snelpost. Hiermee werd de
vereniging “De Waterwegvliegers” in
het leven geroepen. Die nieuwe Maas-
sluisse vereniging was geen lang le-
ven beschoren. Vergrijzing en het
vertrek van enkele leden naar Maas-
land deed de najaarsvergadering van
1994 besluiten om zich en masse aan
te melden als lid in Maasland.
In 1996 telde De Vredesduif maar
liefst 55 leden. Nu, slechts 15 jaar
later, heeft de jubilerende vereniging
nog 23 vliegende leden.
Ondanks de terugloop in ledenaantal
wordt de viering van het 25 jarig be-
staan door de feestcommissie aange-
grepen om in het winterseizoen een
aantal feestelijke activiteiten te orga-
niseren.
Op 29 oktober j.l. werd hiervoor, met
een koud en warm buffet, de aftrap
gegeven. Het werd een gezellig sa-
menzijn van leden en partners.
In het weekend van 6 en 7 januari
2012, wordt voor de leden van “De
vredesduif” een klassen- en hokken-
show georganiseerd. Zaterdagmid-
dag 7 januari is ons clubgebouw voor
publiek geopend vanaf 14.30 uur.
Oud leden van “De Snelheid”, “De
Snelpost”, “De Waterwegvliegers”
en “De Vredesduif” zelf, worden na-
drukkelijk uitgenodigd onze tentoon-
stelling te bezoeken!
Naast de tentoonstelling vindt vanaf
16.15 uur de afsluiting van een bon-
nenverkoop plaats, die vanaf 19 de-
cember op de website van Toppigeons
is ingezet.
De, inmiddels tot traditie verheven,
loterij zal om ongeveer 17.15 uur aan-
vangen. Overigens, het verenigings-
gebouw, gelegen aan het Doelpad 3 te
Maasland, kent ruime, nabijgelegen
parkeergelegenheid en blijft tot 19.30
uur open!
Het feestprogramma wordt 19 febru-
ari afgesloten met een bezoek aan de
duivenmarkt in Lier (België) en een
bezoek aan het Kweekstation Natu-
ral, te St. Antonius Zoersel, eveneens
gelegen in België.
Postduivensport
in ‘Maasland- Sluis’
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 5
Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? Download dan
onze iPhone app of volg ons op Twitter of Facebook .
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Acties zijn geldig van woensdag 4 januari
t/m dinsdag 10 januari 2012
Ronduit de
goedkoopste!
Perssinaasappels
2 netten van 2 kilo
4 kilo
Per kilo 0.75
500 gram
Per kilo 8.00
Dubbel-
frisss
Alle soorten
3 pakken
van 1.5 liter
2.73
Sukadelappen
500 gram
5.49
3 pakken
Per liter 0.44
Vèrse aanbiedingen
aanbiedingen
Week 01 do/za.
maassluis -
koningshoek 92-301
blanke
witlof witlof
1,25
heel
kilo
verse
snij- snij-
bonen bonen
1,25
400
GRAM
goudgele
bananen bananen
0,99
heel
kilo
tros- tros-
tomaten tomaten
0,99
500
GRAM
1,75
500
GRAM
zoet exotisch
litchie litchie
seizoensvrucht
kaki’s kaki’s
1,99
400
GRAM
1,75
heel
kilo
mineola’s mineola’s
kruising
sinaasappel/mandarijn
1,25
per
stuk
lekker en gezond
pomelo pomelo
Letselschade
L
e
t
s
e
l
s
c
h
a
d
e
Als u het slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een verkeers- of arbeids-
ongeval en daarbij letselschade heeft opgelopen, heeft dit vaak grote financiële
gevolgen.
Een aantal advocaten van ons kantoor is gespeciali seerd in het verhaal van
letselschade.
Indien u zich tot ons wendt voor het verhalen van de door u geleden en nog te
lijden schade, zullen wij uw belangen behartigen en streven naar een snelle en
correcte schade-afwikkeling. Wij nemen u daarbij al die extra zorg, waar u niet
op zit te wachten, uit handen.
Bij volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze inschakeling kosteloos
voor u; onze declaratie wordt dan rechtstreeks bij de aan sprakelijke partij
ingediend.
Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:
Mw mr P. de Vries-Roetman
Koningin Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
T. 010-4342886 • www.vqh.nl • info@vqh.nl
Tevens gevestigd in Oud-Beijerland
Sinds kort ook
gevestigd in
Vlaardingen
Wenst iedereen een heel gelukkig 2012!
Balletstudio WestSide start nieuwe lessen vanaf januari 2012
’Streetdance’ op de Woensdagmiddag
15.00 - 16.00 uur jeugd vanaf 8 jaar
16.00 - 17.00 uur jeugd vanaf 10 jaar
17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf 13 jaar
Workshop ’Body Workout’
Energieke high impact dance work-out
Woensdagochtend (start 11 januari) 10.30-11.30 uur
(Workshop 10 lessen € 75.- )
Workshop ’Theaterdans’
Zaterdagochtend 10.30-12.00 uur 8 t/m 11 jaar
12.00-13.30 uur 12 t/m 15 jaar
(Workshop 10 lessen € 75.- )
Workshop ’Boys Breakdance’
Start na de voorjaarsvakantie in Maart
(Workshop 10 lessen € 75.- )
Balletstudio WestSide
o.l.v. Nancy Don
Dr. Albert Schweitzerdreef 433, Maassluis
tel. info 06 19012700 - tel. studio 06 43821112
balletstudiowestside@gmail.com
Nieuwe roosters en tarieven op onze website: www.balletstudiowestside.nl
De gezelligste

SNUFFELMARKT
in de
Olympiahal
15 januari 2012
met ca.100 kramen en een koffieterras.
De grootste markt in de regio
met 2e hands goederen.
Olympiahal, Rozenlaan 2 Maassluis.
Geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
Inlichtingen:
EETCAFÉ THE OLLIES
Telefoon: 010-5915410
06-22973881 / 06-44306585
JUDO
Deze introductiecursus, waarin kennis
gemaakt wordt met de basis van het
judo, duurt 6 weken en wordt
gegeven op dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur of op woensdag-
middag van 14.15-15.00 uur (voor
4-jarige, jongens en meisjes).
Aanmelden voor deze cursus kan op
tel.010-5914300 of bij de balie van
de Sports Club.
MAHOROKAN SPORTS CLUB
ROZENLAAN 4 | 3142 NN MAASSLUIS | TEL:010-5914300 | WWW.MAHOROKAN.NL
Dinsdag 10 januari en woensdag 11 januari 2012
start MAHOROKAN weer een beginnerscursus
judo voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar
in de judozaal van MAHOROKAN Sports Club,
Rozenlaan 4 te Maassluis.
KLEUTERJUDO VANAF 4 JAAR
JEUGDJUDO
WEDSTRIJD JUDO
SENIOREN
RECREATIE JUDO
TAE KWON DO
Talen:
- Duits Opfris aanvang 26 januari 10 lessen
- Turks op vakantie aanvang 26 januari 10 lessen
- Spaans op vakantie aanvang 27 januari 10 lessen
- Engels 1e jaar aanvang 30 januari 10 lessen
- Engels opfris aanvang 30 januari 10 lessen
- Engels zakelijke conversatie aanvang 30 januari 08 lessen
- Italiaans op vakantie aanvang 30 januari 08 lessen
- Grieks op vakantie vervolg aanvang 31 januari 10 lessen
- Grieks op vakantie beginners aanvang 03 februari 10 lessen
- Frans Opfris aanvang 08 februari 10 lessen
Algemene Vorming
- Caravaggio aanvang 20 januari 01 lezing
- Social Media aanvang 25 januari 05 lessen
- Grand Tour aanvang 27 januari 01 lezing
- Kleur aanvang 31 januari 04 lessen
- Zijderoute aanvang 06 maart 04 lessen
- Architectuur in Den Haag/Breda aanvang 08 maart 02 rondwandelingen
- Muziek in de Oudheid aanvang 08 maart 03 lessen
- Chansons de France aanvang 27 maart 01 lezing
- Yves Saint Laurent aanvang 03 april 01 lezing
- Muur van Hadrianus aanvang 05 april 01 lezing
- Kröller Müller aanvang 10 april 01 lezing
- Gouden Eeuw viert feest aanvang 17 april 01 lezing
Persoonlijke Vorming
- Kleur werkt aanvang 30 januari 04 lessen
- Nek- en schoudermassage aanvang 31 januari 01 workshop
- Mandala aanvang 04 februari 01 workshop
- Ontwikkeling van uw 6e zintuig aanvang 07 februari 03 lessen
- Reiki aanvang 20 maart 01 workshop
Recreatie
- Digitale fotografie compact starters+ aanvang 23 januari 06 lessen
- Wijnkennis aanvang 26 januari 06 lessen
Koken
- Samen koken - deel 1 aanvang 30 januari 04 lessen
- Koken – Thaise Keuken aanvang 23 februari 01 workshop
- Samen koken - deel 2 aanvang 12 maart 04 lessen
Telefoon: 010 460 33 54 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur)
INFORMATIE Email: vlaardingen@volksuniversiteit.nl AANMELDINGEN
www.volksuniversiteit.nl/vlaardingen
voorjaarsprogramma januari t/m april 2012
De ALPHA-CURSUS start
weer. Zowel op maandag-
als op of dinsdagavond.
Ook u/jij bent hartelijk wel-
kom. Info: 06-53258859 of
010-5924712
PARTIJHANDEL
HOOGSTRAAT 2
HOEK WIP
Afslankbroek voor
strakke billen €2,50
Maaltijdvervanger
drankjes 8 flesjes €1,50
Koffie regular,
5 pakken €5,-
wc papier 24 rol €4,95
Sultana 2 pak €1,-
Japanse bollen mix
3 potten €2,50
Struijk hotdogs
2 voor €1,-
Spaanse cracker
2 voor €1,-
Voorraad wisselt,
alles zolang de voorraad
strekt
AZ MONTAGE
MAASSLUIS
Voor al uw klusjes in
huis zoals bijv. laminaat
leggen, radiator ophan-
gen, rails ophangen.
Bel voor een prijsopgave
met 06-11427914
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
AZ CHOCOLATERIE
voor al uw luxe bon-
bons, leuk als cadeau,
maar ook om lekker zelf
van te genieten!!
Hoogstraat 2,
Maassluis, hoek Wip
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
PARTIJHANDEL
HOOGSTRAAT 2
HOEK WIP
Twix, Crunch, Mars,
Kitkat, Nuts €1,-
Turkse chocolade en
koek vanaf €1,-
Calvé saus 3 voor €1,-
Kip noedels 2 voor €1,-
Energiedrink 24 bl. €6,50
3 zakken chips €1,-
Diverse soepen 2 voor
€1,- of 2 voor €1,50
Voorraad wisselt,
alles zolang de voorraad
strekt
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttin-
gen plaatsen of verwijde-
ren; vlonders leggen; be-
schoeiingswerkzaamhe-
den: G. van der Wel, Maas-
dijk, tel. 0174-516716 /
06-49112113.
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid Plus-
punt: begaafdheidsonder-
zoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-con-
sulting. Tel.: 010-5912265
www.pluspunt.praktijkinfo.
nl
Een Ford van
Korpershoek:
vertrouwd,
veilig,
voordelig,
vernieuwend,
verrassend,
very good!
(010) 5912344
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 6
Evenementenkalender januari 2012
Promotie Platform Midden Delfland
B.M. Singel 40,
2636 GG Schipluiden
Januari/maart Expositie: Anders Kijken
Omschrijving: Cursisten van atelier Rina Groot exposeren hun schilderijen in De
Dorpshoeve.
Tijd: openingstijden Dorpshoeve, 15 januari officiële opening om 14.00 uur.
Plaats: Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, Schipluiden
Kosten: gratis
Informatie: www.mooidichtbij.nl
6 januari Expositie ‘half-dolls’
Omschrijving: Een vitrine met kleine halve porseleinen poppen van 1900-1930,
gebruikt als speldenkussen, borstel, e.d. Ook te zien: hoedjes uit
verschillende tijden.
Tijd: 11.00 – 17.00 uur, 1e zo vd maand 14.00 – 17.00 uur
Plaats: Museum De Schilpen, ’s Herenstraat, Maasland
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: www.schilpen.nl
7 januari Handen uit de mouwen voor de natuur
Omschrijving: Voor gereedschap wordt gezorgd.Trek goede kleding aan en neem
een mok mee.
Tijd: 10.00 en 12.30 uur
Plaats: Hoek Vietnampad/ Abtswoude, Delft
Kosten: gratis
Informatie: afdelingDelfland@knnv.nl
8 januari e.v. Boeken uit eigen bezit
Omschrijving: Karakteristieke boeken uit de bibliotheek van de Historische Vereni-
ging Oud-Schipluiden met verschillende thema’s.
Tijd: za en eerste zo van de maand: 14.00 - 16.00 uur of op afspraak
Plaats: Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, Schipluiden
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: www.museumhettramstation.nl
14 januari Lezing:Vissen in de polder
Omschrijving: Een natuurlezing door Joost Bergsma.
Tijd: 20.00 - 22.15 uur
Plaats: De Papaver, Korftlaan, Delft
Kosten: zie site
Informatie: http://afdelingdelfland.knnv.nl/
18 januari Molens
Omschrijving: Molenkenner Rob van Zijll vertelt over de functie van de molens in
heden en verleden.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Magneet, Huis te Veldelaan 19, Maasland
Kosten: € 2,50 / leden gratis
Informatie: www.historischeverenigingmaasland.nl
18 januari Voorleesontbijt voor peuters vanaf 2 jaar
Omschrijving: Nationale voorleesdagen voor peuters en kleuters. Graag reserveren.
Tijd: 9.00 - 10.30 uur
Plaats: Bibliotheek, Maasland, Schipluiden, Den Hoorn. Op 19 januari in
bibliotheek Maassluis.
Kosten: € 1,50
Informatie: www.bibliotheekmaassluis.nl
20 en 21 januari Cult Royale
Omschrijving: Een divers geheel aan activiteiten.
Tijd: zie site
Plaats: Dorpskern, Schipluiden
Kosten: gratis; zaterdagavond € 15,00
Informatie: www.cultroyale.nl
21 en 22 januari Landelijke dag Tuinvogeltelling
Omschrijving: Vanuit de woonkamer een half uur lang vogels tellen. Kinderen en
volwassenen, iedereen kan meedoen. Het telformulier staat vanaf
zaterdag 21 januari op de site.
Tijd: naar eigen wens
Plaats: Op uw balkon of in uw tuin
Kosten: gratis
Informatie: www.tuinvogeltelling.nl
22 januari Inspiratieochtend
Omschrijving: Wandeling door Midden-Delfland met aansluitend een gezond ontbijt
met streekproducten.
Tijd: 07.30 uur
Plaats: Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden
Kosten: eigen bijdrage voor ontbijt
Informatie: www.ophodenpijl.nl
22 januari Avondmuziek
Omschrijving: Muziek van Sweelinck, Buxtehude en Brahms, uitgevoerd door Ka-
merkoor Rotterdam.
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: Dorpskerk, Schiedam Kethel
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: www.evenementeninschiedam.nl
28 januari WAD Poetry Project 2012
Omschrijving: Opening van de Nacht van de Poëzie.Tentoonstelling t/m 28 april.
Tijd: 21.00 uur (vr.-zo: 13.00 - 17.00 uur)
Plaats: WAD, Rotterdamseweg 205, Delft
Kosten: gratis
Informatie: www.worldartdelft.nl
voor meer activiteiten zie www.mooidichtbij.nl
Deze kalender is samengesteld door de Midden-Delfland Vereniging
en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van het Promotie Platform Midden-Delfland.
MAASSLUIS – Meezingkoor
Maassluis luisterde afgelopen
maandagavond de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente muzikaal
op.
Het koor, onder leiding van de aan het
Conservatorium in Tilburg afgestu-
deerde dirigent Rik Vrolijk, liet een
aantal maal tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst van zich horen.
Burgemeester Koos Karssen vond het
leuk dat het koor zich spontaan had
aangemeld om op de nieuwjaarsre-
ceptie te komen zingen.
Meezingkoor Maassluis bestaat sinds
2005 en telt 62 zingende leden en zes
muzikanten.
Meezingkoor Maassluis
op nieuwjaarsreceptie gemeente
Gezellige WinterSale
in Winkelcentrum
Koningshoek
Maassluis - Op vrijdag 6 januari en
zaterdag 7 januari aanstaande staat
Winkelcentrum Koningshoek in het
teken van een gezellige WinterSale.
Traditiegetrouw ruimt de Konings-
hoek zo in het begin van het nieuwe
jaar stevig op. De ondernemers pak-
ken flink uit met gezellige winterse
activiteiten.
Niet alleen vanuit de winkels worden
knallende aanbiedingen gedaan maar
ook bij de diverse kramen met spette-
rende en aanlokkelijke aanbiedingen
kan het winkelend publiek zijn slag
slaan.

Deze WinterSale is een gezamen-
lijke activiteit van de ondernemers
van winkelcentrum Koningshoek en
staat weer bol vol activiteiten waarin
gezelligheid troef is.
Op dinsdagmiddag 27 december
wachtte de familie Verdonkschot
als 60.000e bezoeker(s) een warm
welkom met champagne toen zij het
Keringhuis bezochten om deel te ne-
men aan een kinderrondleiding. Het
Keringhuis is in 2010 helemaal ver-
nieuwd met onder andere een interac-
tieve tentoonstelling over het Delta-
programma, een waterspeelplaats en
meer. Het Keringhuis vierde eerder
dit jaar zijn 15e verjaardag en heeft de
afgelopen jaren meer dan 1,1 miljoen
bezoekers ontvangen. 2011 mag het
Keringhuis afsluiten met meer dan
60.000 bezoekers, zo’n 20% extra
vergeleken met de voorgaande jaren.
Nu nog te zien t/m 8 januari:
Twee nieuwe exposities:
Deltavierluik en Maasmond
De hele maand december (tot en met
8 januari) zijn in het Keringhuis twee
nieuwe exposities te bewonderen.
Het Deltavierluik neemt u mee langs
het verleden, het heden en de toe-
komst van de Zuid-Westelijke Delta
in woord en beeld. Daarnaast is een
bijzondere expositie van oude land-
kaarten van het Maasmondgebied te
bewonderen, waar de ontwikkeling
van dit gebied door de eeuwen heen
zichtbaar wordt. Beide exposities zijn
gratis te bezoeken.

Elke dag in de kerstvakantie:
12.00 Vroege Vogel rondleiding
13.00 Instaprondleiding
14.00 Kinderrondleiding
15.00 English Tour

Vroege Vogel rondleiding
De hele kerstvakantie kunt u om
12.00 uur mee met de Vroege Vogel
rondleiding. Een instaprondleiding
met een speciaal tarief: Volwassenen
2,- en kinderen zelfs gratis! Reser-
veer de Vroege Vogel Rondleiding op
www.keringhuis.nl .

Gratis Kinderrondleiding in
december voor
versierde kleurplaat
Elke dag tijdens de kerstvakantie is
er om 14.00 uur een speciale kinder-
rondleiding. Er wordt een Klokhuis-
film vertoond, de kinderen ontdekken
hoe de Maeslantkering werkt en na-
tuurlijk gaan ze deze ook van dichtbij
bekijken. Dit is bijzonder, want het
gebied is alleen onder begeleiding
toegankelijk. Kinderen €2,-. Ouders/
begeleiders gaan gratis mee. Reser-
veer de Kinderrondleiding op www.
keringhuis.nl
Het Keringhuis
is in feeststemming
Help mee het Keringhuis te versie-
ren: Op de www.keringhuis.nl vind je
kleurplaten van kerstversiering. Print
er een uit, kleur in en knip uit. Neem
je versierde kerstbal, klok, engel of
duif mee naar het Keringhuis en je
mag GRATIS mee met de Kinder-
rondleiding!

Gratis puzzeltocht
Voor onze kleine gasten ligt er bij de
receptie een gratis puzzeltocht klaar.
Los de puzzel op en lever deze in bij
de receptie voor een kleine attentie.

English Tour
Voor onze buitenlandse gasten orga-
niseert het Keringhuis in de kerstva-
kantie bij elke dag een speciale tour
in het Engels! Reserveer de English
Tour op www.keringhuis.nl .

Maeslantkering en het
Keringhuis: gratis entree en
interactieve expositie
De Maeslantkering is de grootste
beweegbare stormvloedkering ter
wereld en het sluitstuk van de Delta-
werken. Deze machtige poortwachter
beschermt Rotterdam en omgeving
tegen stormvloeden vanuit zee. In het
naastgelegen Keringhuis komt u te
weten hoe de Maeslantkering werkt.
De interactieve expositie laat u ver-
volgens kennismaken met de andere
maatregelen die in het gebied geno-
men worden om de voeten droog te
houden, ook in 2050. De entree tot het
Keringhuis en de expositie is gratis.

Het Keringhuis,
Publiekscentrum Water
Geopend: ma-vrij 10:00-16:00 / za-
zo 11:00-17:00
Gesloten: 1 jan., 25 en 31 dec.
Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
T 0174-511222
E info@keringhuis.nl
I www.keringhuis.nl
60.000e bezoeker
in het Keringhuis!
Goede voornemens?
Thof Running
helpt je erbij!
Wie heeft ze niet: de voornemens om
gezonder te eten en meer te sporten.
Heb je nog niet zo’n goede conditie
maar wil je daar verandering in bren-
gen, zeker na alle kerstdiners en olie-
bollen? Dan helpt Thof Running je
graag een stap verder!
Naast de bestaande A- t/m D-groe-
pen, zal ook een E-groep in het nieu-
we jaar tot stand komen. En dat is
natuurlijk goed nieuws!
De kenmerken van de E-groep zijn:
- eenmaal per week hardlopen, ie-
dere dinsdagavond om 19.30 uur
vertrek vanaf Sporthal de Hofstede
in Maasland;
- gedurende maximaal 60 minuten,
uiterlijk om 20.30 uur weer bij de
sporthal;
- maximaal 7 kilometer;
- onder begeleiding van een enthousi-
aste en ervaren trainer.
Begin maart kan de overstap worden
gemaakt naar de D-groep (maximaal
10 km en 7 min per km, dinsdag en
donderdag). De kosten bedragen
slechts 30 euro voor een half jaar lid-
maatschap.
Dinsdag 3 januari heeft de eerste
training plaatsgevonden. Ben je ge-
interesseerd? Kom gerust eens kijken
bij de gezelligste hardloopvereniging
of kijk op www.thofrunning.nl. Tot
ziens bij Thof!
De Hoekse Bridge club
In onze nieuwe mooie locatie Restau-
rant Unicum aan de Strandweg te Hoek
van Holland zouden wij u graag willen
verwelkomen. Wij hebben nog plaats
voor enkele enthousiaste bridge spelers.
Wilt u de sfeer bij ons eens komen proe-
ven, kom dan gerust vrijblijvend op de
maandagavond een aantal keren bij ons
spelen. In de wintermaanden spelen
wij competitie en in de zomermaanden
spelen wij voor ieder die dat wil onze
zomeravond drives bij de jeu de boules
aan de Harwichweg.
Deze zomeravond drives zijn voor ie-
dereen toegankelijk. Zo kunt u dus het
hele jaar bij ons terecht voor een (h)
eerlijk bridgespel.
Tevens organiseren wij een paar maal
per jaar gezellige drives zoals de ka-
pucijnerdrive en een stamppottendrive
dan wordt er naast het bridgen ook lek-
ker gegeten!
Ook gaan we met de leden van de club
een gezellig weekend ergens in Neder-
land bridgen. U ziet als lid van onze
club kunt u volop genieten!
Heeft dit uw interesse gewekt, neem
dan vrijblijvend contact op met Ruud
Poot tel: 0174-385052 of met Frans van
den Berg te: 0174-384813.
Wij horen graag van u.
Nieuwjaars-
bijeenkomst PCOB
Op woensdag 11 januari a.s. is onze
eerste contactbijeenkomst in het haar
2012. Ook in 2012 zal het accent lig-
gen op het elkaar ontmoeten én elkaar
een goed en gezegend Nieuwjaar
wensen.
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt ge-
houden in het sfeervolle Witte Kerkje,
gelegen aan de Constantijn Hyujgens-
straat 1, 3141 TA Maassluis. Vanaf
14.00 uur staat de koffie en thee klaar.
Het programma begint om 14.30 uur.
Omstreeks 15.15 uur zal het bestuur
enkele mededelingen doen én o.a. de
PCOB – vrijwilliger van het jaar aan
u voorstellen.
Het programma op 11 januari 2012 is
zeer gevarieerd. Wij kunnen luisteren
naar mooie muziek op de piano, én
wij gaan met elkaar enkele mooie lie-
deren zingen. Tijdens de pauze zullen
foto’s van het jubileum van de PCOB
(op 8 oktober 2011) worden geprojec-
teerd op de grote witte muur van het
Witte Kerkje.
De middag zal worden afgesloten met
een hapje en drankje.
Van harte welkom op woensdagmid-
dag 11 januari 2012.
Namens het bestuur van de PCOB
afd. Maassluis.
Ed Westerhof.
Reumafonds
zoekt collectanten
in Maassluis
Wilt u zich inzetten voor de reuma-
bestrijding in Maassluis en hebt u
daarvoor een paar uur per jaar be-
schikbaar? Word collectant of mede-
organisator voor de collecteweek van
het Reumafonds van maandag 12
maart tot en met zaterdag 17 maart
2012. Neem contact op met Paul
Wubbels.
Televisiepresentatrice Anita Wit-
zier ondersteunt de oproep van Paul
Wubbels. “Toen het Reumafonds mij
jaren geleden vroeg om ambassadrice
te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd.
Ik zet mij graag in voor de ruim 2 mil-
joen mensen in Nederland die leven
met reuma of artrose. Ouderen, maar
ook jonge, werkende mensen of zelfs
kinderen. Hun aandoening is niet al-
tijd zichtbaar; voor de buitenwereld
lijkt er soms niets aan de hand.
Uit eigen ervaring weet ik dat reuma
een wrede ziekte is: de ene dag kan
je alles en de volgende dag doet alles
pijn. Leg dat maar eens uit! Inmiddels
heb ik goede medicijnen en is mijn
reumatoïde artritis onder controle,
maar niet bij iedereen gaat dat zo. Het
is soms een jarenlange zoektocht, vol
pijn en frustraties.”
Reumafonds
Het Reumafonds is al 85 jaar de
belangrijkste financier van onaf-
hankelijk wetenschappelijk reuma-
onderzoek. We geven voorlichting,
ondersteunen patiëntenactiviteiten en
zijn belangenbehartiger voor mensen
met reuma. Het fonds krijgt hiervoor
geen subsidie van de overheid en is
dus volledig afhankelijk van giften
van particulieren en bedrijven. Als
collectant of mede-organisator van
de collecteweek bent u dan ook van
wezenlijk belang.
Geef het Reumafonds zo snel moge-
lijk door dat u wilt meehelpen aan het
doel: reuma de wereld uit! Bel voor
meer informatie met: Paul Wubbels
Tel.: 010 - 5917834 of landelijk 020-
589 64 71. U kunt ook een mail sturen
naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.
Hoekse Bridge Club
4e competitie, zitting 1 dd.
2 januari 2012
Poule A: 1 J. v.Daalen - W. Kwak-
kel 63,75 - 63,75 ; 2 Y.Buurman-N.
Rouwenhorst 60,00 - 60,00 ; 3 F.vd
Berg-G.Vermeulen 58,75 - 58,75 ; 4
R.Lankhuijzen-Y.Boer 58,75 - 58,75
; 5 N.Markus -A.Portengen 57,50 -
57,50 ; 6 F.de Bakker-A.Moerman
55,00 - 55,00 ; 7 F.vd Bergh- E.Burik
BM 50,42 - 50,42 ; 8 U.Burgersdijk-
partner 50,42 - 50,42 ; 9 C.de Lan-
ge-N.Pellegrom 49,69 - 49,69 ; 10
C.Wernsing - G.Glücker 49,50 -
49,50 ; 11 T.Goedhart-L.Jansen 49,17
- 49,17 ; 12 A.vd Schee -B.de Jonge
46,67 - 46,67 ; 13 H.de Krom- R.
Poot 42,50 - 42,50 ; 14 B.Soeteman-
Z.Lazorgan 39,50 - 39,50 ; 15 dms.
Dekker-Moerkerk 36,50 - 36,50 ; 16
A. en H. Geertse 34,50 - 34,50 .

Poule B :1 A. Knipscheer - M. Prins
59,38 - 59,38 ; 2 T.en A. Leerdam 58,33
- 58,33 ; 3 R.Smorenburg-J. Diepstra-
ten 56,25 - 56,25 ; 4 M.Hofmeester-
D.Lamers 54,86 - 54,86 ; 5 K.de
Roo-A.Schimmer 52,43 - 52,43 ; 6 A.
Pronk -M.Moerman 49,65 - 49,65 ; 7
M.Gommers-R.Keers 49,31 - 49,31 ;
8 A.en T. Olsthoorn 49,31 - 49,31 ; 9
W. Moerman-Y.van Vonderen 46,88
- 46,88 ; 10 L.en W. ‘t Lam 46,88
- 46,88 ; 11 S. en K. Valstar 46,88 -
46,88 ; 12 N.van Andel-J.Hageman
46,53 - 46,53 ; 13 E.Dijkdrenth-W.
Meeuwse 46,53 - 46,53 ; 14 H. vd.
Wel - N. den Uil 46,18 - 46,18 ; 15
P. Odijk-T. Oldenburg 46,18 - 46,18 ;
16 M. Moerman - J. Moonen 40,28
- 40,28 .
Poule C: 1 E. vd. Wel - Hilde
65,95 - 65,95 ; 2 P.vd Schalk-M.Ver-
maat 61,58 - 61,58 ; 3 H.en J. van
Lier 58,36 - 58,36 ; 4 J. vd Berg-H.
Bootsma 53,45 - 53,45 ; 5 L.en W.
van Schie 53,39 - 53,39 ; 6 B. en R.
Denkers 53,01 - 53,01 ; 7 H.v.Dam-B.
Waaleboer 51,31 - 51,31 ; 8 B.v.Dijk-
A.Pronk-Buis 49,82 - 49,82 ; 9
W.v.Dijk-J.vd Drift 49,69 - 49,69 ; 10
D.van Eijk-C.vd Toorn 49,67 - 49,67 ;
11 B.Moerman-P.C.de Radder 45,57
- 45,57 ; 12 R.v.Malkenhorst-P.Was-
sink 44,91 - 44,91 ; 13 I.Koning-B.de
Ligt 41,93 - 41,93 ; 14 W. en P.vder
Knaap 41,93 - 41,93 ; 15 J.van Eijk-
A.vd Toorn 41,10 - 41,10 ; 16 C.en
R.Kloosterman 37,98 - 37,98 .
Op zaterdag 7 januari a.s. heeft de
BOB, evenals in 2011 en met mede-
werking van de gemeente Maassluis
en Maasdelta, weer de beschikking
gekregen over een partytent.
In deze tent willen we samen met alle
bewoners (leden en niet leden) bin-
nen ons werkgebied onze, inmiddels
traditionele inloop-nieuwjaarsont-
moeting houden.
(Het BOB-werkgebied wordt be-
grensd door de Pieter de Hooghstraat
/ appartementen Tooropolaan, Rem-
brandtlaan, van Scorelstraat en
Boonervliet),
Tijdens de nieuwjaarsontmoeting
kunnen we elkaar een voorspoedig
2012 toewensen.
Dit alles natuurlijk weer onder het ge-
not van een, door de BOB aangebo-
den bescheiden hapje, warm drankje
en het inmiddels traditionele “glüh-
weintje”. We moeten, crisis of niet,
toch even het glas met elkaar kunnen
heffen.
Tegelijkertijd wil de BOB met deze
buurtbijeenkomst de betrokkenheid
en onderlinge samenhang binnen
onze wijk bevorderen en de naamsbe-
kendheid van de BOB voor niet-leden
vergroten (aan een lidmaatschap zijn
overigens geen kosten verbonden).
Vorig jaar lieten velen van u zich niet
weerhouden door de kou; dus als u
in de gelegenheid bent loop dan op
zaterdag 7 januari a.s. gerust even
binnen; u bent, groot of klein, oud en
jong, van harte welkom.
Alleen windkracht 6 kan, wat de
BOB betreft, roet in het eten gooien,
hetgeen voor u inhoudt dat u alleen
dàn bent geëxcuseerd.
Nieuwjaarsontmoeting
Bewoners Organisatie Boonerlucht
Voor alle duidelijkheid nog één keer
de locatie en tijd: Partytent op de
kleine parkeerplaats in de van Osta-
destraat, achterzijde Jan Steenstraat
2 - 10, ’s-middags van ca. 13.30 tot
16.30 uur.

Graag tot ziens op 7 januari.
Bestuur BOB
(Bewoners Organisatie Boonerlucht)
De woningmarkt zit vrijwel geheel
op slot. Gelukkig wordt in Maassluis
nog wel gebouwd. In de gemeente-
raad wordt vaak gediscussieerd over
de verdeling van nieuwbouwwonin-
gen in verschillende prijsklassen. De
PvdA blijft pleiten voor voldoende
sociale woningbouw.
De PvdA is al jarenlang voorstander
van 33% sociale woningbouw bij
nieuwbouwprojecten. Concreet be-
tekent dit dat wanneer er een nieuwe
wijk wordt gebouwd of dat wanneer
een oude wijk wordt gesloopt er ten-
minste 33% van de nieuw te bouwen
woningen zal bestaan uit sociale wo-
ningbouw. Dit percentage is gekozen,
omdat de PvdA vindt dat ook mensen
met relatief laag inkomens en jonge
mensen die aan het beging van hun
carrière staan, een kans moeten heb-
ben op de nieuwbouw woningmarkt
van Maassluis.
Dit standpunt van de PvdA ligt regel-
matig onder vuur van de kant van en-
kele partijen in de gemeenteraad (met
name D66, CDA, Maassluis Belang).
D66 noemt dit regelmatig het PvdA-
dogma en wil minder sociale wo-
ningbouw, omdat dit leidt tot een
groter beroep op de sociale uitke-
ringen en leegloop van winkels. Het
CDA meent dat er nu teveel sociale
woningbouw is in Maassluis en dat
er meer evenwicht dient te komen in
de woningvoorraad in Maassluis. Op
termijn zou 25% van het totaal aan-
tal woningen in Maassluis sociale
woningbouw mogen zijn. Bij de dis-
cussie over de nieuwbouw in de Dijk-
polder meende Maassluis Belang dat
sociale woningbouw zoveel mogelijk
voorkomen diende te worden om de
instroom van bijstandsgerechtigden
uit de regio tegen te gaan. Elke partij
heeft haar eigen visie op de stad en
dus ook op haar gewenste verhouding
tussen goedkope, middel dure en dure
woningen. Dat is een goede zaak, om-
dat de Maassluise kiezer dan wat te
kiezen heeft. Waar wij bezwaar tegen
maken is de onwaarheden, de my-
then, die worden verteld over de 33%
sociale woningen bij nieuwbouw en
de relatie die wordt gelegd tussen he-
laas hardnekkige problemen die zich
voordoen in de stad. We zetten enkele
mythen hieronder op een rij.
Mythe 1: 33% sociale woningbouw
veroorzaakt woonoverlast
Maassluis heeft helaas te maken met
enkele hardnekkig sociale en woon-
lastproblemen in enkele straten en
wijken.
De opeenstapeling van sociaal-eco-
nomische problemen doen zich net als
in andere steden vooral voor in oude
wijken (oudbouw). Deze woonover-
lastproblemen hebben echter niets te
maken met de 33% sociale woning-
bouw bij nieuwbouw. In de nieuw-
bouwwijken met 33% sociale wo-
ning doen deze problemen zich niet
of nauwelijks voor. De PvdA is een
groot voorstander voor een krachtige
bestrijding van woonoverlastproble-
men, met een sluitende aanpak naar
voorbeeld van Rotterdam. Bij de be-
grotingsbehandeling heeft de PvdA
hiervoor, samen met de VVD en de
VSP, opnieuw een motie ingediend.
Mythe 2: Maassluis is een lage
inkomensgemeente
Het CDA meent ook dat Maassluis
een ‘lage inkomens-gemeente’ is wat
leidt tot relatief hoge uitgaven op de
sociale voorzieningen. Minder so-
ciale woningbouw betekent minder
huishoudens met lage inkomens en
daardoor zal minder beroep worden
gedaan op de sociale voorzieningen.
Uit het onderzoek van het Centrum
voor Onderzoek en Statistiek blijkt
dat Maassluis helemaal geen lage in-
komensgemeente is. Het gemiddeld
besteedbare inkomen (34.900 euro)
ligt in Maassluis boven het gemid-
delde in de stadsregio (32.200) en
net iets boven het landelijk gemid-
delde (34.300). Ook ligt het hoger
dan in direct omliggende gemeenten
(Vlaardingen: 31.000, Schiedam:
30.600, Rozenburg:33.600, Spijke-
nisse: 33.800, Capelle aan de IJsel:
34.500, Rotterdam: 29.200).
Mythe 3: Woningvoorraad is niet
in evenwicht
Het CDA meent dat de woningvoor-
raad in Maassluis niet in evenwicht is,
omdat er teveel sociale woningbouw-
woningen zijn. Historisch gezien is
misschien dit juist. In het verleden lag
dit percentage boven de 50%. Inmid-
dels zijn veel oude flats (100% sociale
woningbouw) gesloopt en is hiervoor
nieuwbouw voor in de plaats geko-
men in de verhouding 33% sociaal
en 67% middel dure en dure woning-
bouw. Op dit moment bestaat de wo-
ningvoorraad ongeveer uit 43% soci-
ale woningbouwwoningen. Wanneer
de huidige woningbouwprogramma’s
worden gerealiseerd komt wordt
dit ongeveer 37-38%. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de oude so-
ciale woningbouw dan is vervangen
door nieuwe sociale woningbouw.
Het evenwicht staat niet op zich,
maar moet worden gerelateerd aan
de verdeling van de bevolking naar
inkomen. Voor Maassluis is deze als
volgt: 37% laag inkomen (tot 25.100
PvdA: Mythen over Sociale Woningbouw
euro), midden inkomen (tot 46.500
euro), hoog: vanaf 46.500 euro). De
conclusie luidt dan dat wanneer de
lopende woningbouwprojecten wor-
den afgerond het percentage sociale
woningbouwwoningen in evenwicht
is met de inkomensverdeling van de
Maassluise bevolking. Wanneer het
CDA-voorstel wordt gevolgd om op
termijn te streven naar 25% sociale
woningbouw voor de hele stad, zou
de woningvoorraad weer flink in on-
balans raken, gelet op de hiervoor
genoemde verdeling van inkomens.
Het betekent tevens dat er nog eens
zo’n 2500 (! )woningen in de sociale
huursector moeten worden gesloopt.
Daarnaast zouden de huidige wo-
ningbouwcontracten voor de Burge-
meesterswijk, het Balkon en het mas-
terplan voor de Dijkpolder moeten
worden opengebroken om de sociale
woningbouwprogramma’s eruit te
schrappen.
Mythe 4: Bij minder sociale
woningbouw is iedereen gebaat
Tijdens het begrotingsdebat gaf het
CDA aan dat “bij minder sociale wo-
ningbouw iedereen gebaat is”. Dit is
een merkwaardige opmerking. Als
gevolg van recente Europese wetge-
ving mogen sociale huurwoningen
niet meer worden toegewezen aan
mensen met een inkomen boven
33.000. Met name de huishoudens
met een laag midden inkomen komen
hierdoor in de knel. Ze komen niet
in aanmerking voor sociale huurwo-
ningen en verdienen onvoldoende om
een huis te kopen (vooral ook omdat
banken strengere eisen stellen aan het
verstrekken van een hypotheek).
De PvdA is van mening dat woon-
overlast hard moet worden bestreden
met een sluitende aanpak. De nieuw-
bouw en renovatie van wijken is be-
doeld om mensen uit verschillende
inkomensgroepen een mooie woning
te bieden. Het bouwen van gemengde
wijken blijft hierbij ons uitgangspunt.
Met de geplande renovatie en nieuw-
bouw komt de woningvoorraad in
evenwicht met de inkomensverdeling
binnen de Maassluise bevolking.
Namens de PvdA Maassluis
Peter van Baalen
Quantum-Touch
en Reiki
bij ”Adelheid’’
www.reikipunt-adelheid.nl
www.quantumtouch.com
www.cyprea.nl
tel. 06 - 46323030
Hulde voor redders
Nieuwjaarsdag
Politie Westland staat donderdag
5 januari om 16.30 uur stil bij de
reddingsgactie van Nieuwjaarsdag
waarbij enkele omstanders konden
voorkomen dat een 27-jarige inwoner
uit de De Lier verdronk. Op het poli-
tiebureau worden de mensen bedankt
die ‘s nachts het water ingingen om de
man uit zijn auto te redden.
De man raakte om 05.45 uur van de
weg, botste tegen een boom en kwam
in het water langs de Middel Broek-
weg terecht.
Politieagenten die op de Middel
Broekweg reden, werden door om-
standers gewaarschuwd dat een auto
zojuist in het water terecht was geko-
men. De bestuurder van de auto zou
zich nog in het voertuig bevinden.
Onmiddellijk gingen agenten en om-
standers het water in. Nadat een ruit
van de auto was vernield, werd de
bestuurder, een 27-jarige man uit De
Lier, uit het voertuig gehaald en ver-
voerd naar het ziekenhuis. Het slacht-
offer ligt nog steeds in het ziekenhuis.
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 7
Industrieweg 86-92 - 3144 CH Maassluis - Tel.: 010-5912729 - Fax: 010-5925520
www.boudesteijnwonen.nl
TE KOOP
WARANDE 43, MAASLAND
Hoekeengezinswoning, 1
e
etage 3 slaapkamers (ca. 13, 12 en
8m
2
). 2
e
etage slaapkamer (13m
2
) met dakkapel. Ruime tuin
(ca. 6*10m) met achterom en stenen berging. Perceel ca. 130m
2

eigen grond. Woonoppervlakte ca. 125m
2
.
Bouwjaar 1973.
Vraagprijs € 249.000,- k.k.
INGELAND 8, MAASLAND
Eengezinswoning, 1e etage 3 slaapkamers (ca. 12, 10, 7m
2
).
2
e
etage 2 slaapkamers (ca. 10, 9m
2
). Aangelegde tuin (ca. 9*5m)
met stenen berging en achterom. Perceel ca. 115m
2
eigen grond.
Woonoppervlakte ca. 110m
2
.
Bouwjaar 1982.
Vraagprijs € 229.500,- k.k.
KEENENBURG 24, MAASLAND
Hoekeengezinswoning, 1
e
etage 3 slaapkamers (ca. 13, 13 en 8m
2
).
2
e
etage ruime zolder, mogelijkheid voor slaapkamer. Ruime tuin
(ca. 7*10m) met zij-ingang en stenen berging. Perceel ca. 160m
2

eigen grond. Woonoppervlakte ca. 130m
2
.
Bouwjaar 1973.
Vraagprijs € 249.000,- k.k.
GOUDENREGENSTRAAT 2, SCHIPLUIDEN
Hoekeengezinswoning, 1
e
etage 3 slaapkamers (ca. 13, 10, 5m
2
).
2
e
etage zolderkamer (ca. 9m
2
). Ruime tuin (ca. 6*9m) met
zij-ingang en stenen berging. Perceel ca. 113m
2
eigen grond.
Woonoppervlakte ca. 75m
2
.
Bouwjaar 1958.
Vraagprijs € 205.000,- k.k.
Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met Borgdorff makelaars
telefoonnummer: 010 – 44 531 44 of vlaardingen@borgdorff.nl
De gehele brochures kunt u bekijken op onze website www.wonen-middendelfland.nl,
www.funda.nl of www.borgdorff.nl
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven
genoemde vergunningen worden ingediend bij het college
van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij
elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Maassluis, 5 januari 2012
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Stadsmolen 101 Kappen 1 boom Kappen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft
een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of
voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden
gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te
zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende vergunningen:
Vent- en standplaatsvergunningen
• Standplaats van Beethovenlaan, NNatas For Beaty & Body, op
maandagen, woensdagen en zaterdagen in 2012
• Standplaats nabij De Vloot, NNatas For Beauty & Body, op 20-1,
17-2, 16-3, 13-4, 11-5, 8-6, 6-7, 31-8, 28-9, 26-10, 23-11 en 21-12
Wet Kinderopvang:
Volgens de Wet Kinderopvang moet een verwijdering of opname
in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of gemeentelijk
register bekend worden gemaakt. Het college van burgemeester
en wethouders maakt de volgende wijzigingen bekend:
Uitschrijvingen LRK:
• De voorziening van gastouderopvang van mevrouw M.J. de Rid-
der - Bouwman op het adres Sparrendal 556, 3142 LS te Maas-
sluis met uniek registratienummer LRK 132262435 m.i.v. 1 januari
2012.
• De voorziening van gastouderopvang van mevrouw L.A. Kuijk op
het adres Ververij 65, 3142 JE te Maassluis met uniek registratie-
nummer LRK 198384221 m.i.v. 29 december 2011.
Wij wensen u
een bruisend 2012!!!
Personeel en bestuur van Koningshof
Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis
Telefoon (010) 59 11 430
E-mail info@koningshof.net
www.koningshof.net
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
TOP KORTINGEN
OP TOP MERKEN
20 TOT 50% KORTING OP DE HERENCOLLECTIE!
FIN
AL-SALE
LADIES
1 ARTIKEL
5
0
%
KORTING
2 ARTIKELEN
6
0
%
KORTING
VANAF 3 ARTIKELEN
70
%
KORTING
NOORDV L I E T 47- 49 MA A SSL UI S T 010 - 5912061 WWW. HE ME RT K L E DI NG. NL
;PPcd^^Zdff^]X]V
WTc[XTUbcXb^[TaT]S^^aTT]ÌRWc
FTbc[P]SbUP\X[XTQTSaXYU.
Spouwmuurexpert B.V. uit
Maasdijk is dè specialist op het
gebied van woning-isolatie!
(spouwmuurisolatie, bodem- en vloerisolatie, dakisolatie)
Weg met die koude en soms vochtige muren !
Weg met die hoge energierekening !
Spouwmuurisolatie was nog nooit zo voordelig.
Met het isoleren van uw spouwmuur kan uw energiebesparing
al oplopen tot 20-25%.
Wacht niet langer en profiteer nu en laat uw woning
binnen één dag isoleren door de Spouwmuurexpert
uit Maasdijk. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.spouwmuurexpert.nl en maak een afspraak met één
van de isolatie adviseurs via info@spouwmuurexpert.nl
of telefonisch: 0174-528272
NU MET SLECHTS
6% BTW !
Bridge
Opnieuw beginnen met bridge?
Start: donderdagmiddag 12 januari
in Maassluis.
Deze cursus is geschikt voor bridgers
die lang niet meer hebben gespeeld.
Alles wordt weer op een rij gezet.
Inlichtingen en opgaven:
Jacques Barendregt
010-5916972 / 010 5901530
jacques@barendregt.name
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174 510 224
F 0174 523 524
M 06 107 29 992
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 8

1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11
12
13 14

15 16 17 18
19
20 21 22 23
24
25 26 27 28 29
30 31
32 33 34 35

36 37 38
PEJOVI
HORIZONTAAL: 1 Paal waar muziek in zit (9); 4 Met vee
ervoor komt deze emmer meer voor (4); 8 Strafmaat (5); 11
Instemmend familielid (7); 12 Daarnaast hoort een Engelse
boom (3); 13 Cliché van een vals dorp (12); 15 Poolkap (6);
17 Moet je zijn als je niet sterk bent (4); 20 Het orgaan van ’n
Europeaan (4); 23 Druk beroep in de wasserij (6); 25
Vreemde verkoopleider (12); 30 Zenuwendrank (3); 32 Dit
openbaar vervoer werpt een blik op zichzelf (7); 34
Slaginstrument (5); 36 Proefschrift (4); 37 Heeft een piloot
nodig om te dalen? (9).

VERTICAAL: 1 In de regel gewoon zonder vis (4); 2
Veelbelovend afleggertje (3); 3 Touw waarmee 'k Adams
zoon vastbind (5); 5 Rijtuig waarvoor een trekdier staat
gespannen? (5); 6 Geurige dierenslaapplaats? (9); 7 De psalm
voor hem en haar is verkalkte muziek (12); 9 Goudsmid (7);
10 Prikkelbaar diertje (7); 11 Modaal werknemer (3); 15
Krachtig als staal (9); 18 Ze treffen het niet (7); 21 Zij is in
Griekenland op de hoogte (3); 22 Ligplaats van een hert? (3);
25 Mogelijkheden genoeg in Milaan! (5); 26 Laten we dat in
Engeland spreken (4); 27 Met dit wapen maakt men het bont
(5); 29 Beginletters (3); 31 Het einde van het kasteel (4); 35
Zij droeg als eerste een klein schortje (3).


De oplossing van Schakelcross 235 luidt: OPSTRIJKEN19 28 14 2 24 38 16 33 6Zie ook: http://mc.thuisbladen.nl bij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelColin van Kessel, Gefeliciteerd!!!!
Op 1 januari 2012 is Colin van Kessel de nieuwe directeur eigenaar
van Van Kessel Ventilatie B.V. te Maassluis. Na eerder op 11-11-2011
de symbolische overdracht te hebben beklonken in Restaurant
“De Ridderhof”, is het nu zover.

Leny, Bert en zeker ook zijn schoonouders
Kathy en Piet van Ast, wensen hem en zijn gezin heel veel
succes en een wervelende toekomst toe.
Beheer- en Beleggingsmaatschappij - L.J.P.V. van Kessel B.V. Zwarte Zee 64 - 3144 DE Maassluis - E-mail bert@vankesselbv.nl
Op 11 november 2011 heeft Bert van
Kessel van Van Kessel Ventilatie tij-
dens een druk bezochte receptie het
symbolische stokje overgedragen aan
zijn zoon Colin, die vanaf die 1 janua-
ri 2012 de dagelijkse leiding heeft van
dit Maassluise bedrijf, gespeciali-
seerd in luchttechnische installaties.
Tijdens deze receptie konden de
genodigden een donatie doen voor
Stichting Kika. Daar is gul gehoor
aan gegeven, zo konden Bert en Colin
onlangs een cheque met
een waarde van 5750
euro overhandigen aan
Dhr. Ton Legerstee Van
Kika.
Kika besteedt dit geld
om precies te zijn aan
onderzoek waarmee be-
handelcentra versneld
therapieën beschikbaar
kunnen maken voor een
betere behandeling en
genezing van kinder-
kanker. Minder pijn en
strijd. En meer gene-
zing en kwaliteit. Dat
is waarvoor KiKa uw
steun vraagt.
Colin en Bert willen
iedereen namens Kika
bedanken voor hun aan-
wezigheid en donaties
voor dit goede doel.
Van Kessel Ventilatie is
gevestigd aan de Zwarte
Zee 54 in Maassluis.
Van Kessel Ventilatie en 5750,- euro
in andere handen
Gebroken ruiten snel herstellen? 5912015 bellen!
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
TE KOOP GEVRAAGD: Scheep-
vaart Kommaliwant - Memorabilia
van voormalig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT GOUDRI-
AAN - KNSM - KHL - RDAMLLOYD
- KPM - VNS - SMN, Graag ver-
neem ik uw reactie en b.v.d. 010-
7857318 of 06-24630715
Last van hielspoor? Wij hebben de
oplossing.
JAN BOOSTER, KONINGSHOEK
Trap renoveren? Met laminaat of
echt hout. Rotinka Parket, Maas-
sluis. Tel. 010-5903530.
De Schakel wordt niet gelezen maar
g-e-s-p-e-l-d!
Hennepkwekerij
in Cortenaerstraat
ontmanteld
Maassluis - Medewerkers van het
team Handhaving & Toezicht van de
gemeente Maassluis hebben dinsdag
3 januari in samenwerking met Ste-
din, Ecoloss en de politie een hen-
nepkwekerij in de Cortenaerstraat
ontmanteld. In de woning stonden in
totaal 396 hennepplanten.
Er was sprake van een zeer brand-
gevaarlijke situatie door het gebruik
van niet geaarde apparatuur. Verder
was de vloer bedekt met plastic met
daarop een laagje water: dit kan lei-
den tot legionella.
De hennepplanten en al de aanwezige
apparatuur zijn onder toezicht vernie-
tigd.
Risico’s
De drie Waterweggemeenten, waar-
onder de gemeente Maassluis, wer-
ken sinds 2008 samen met de politie
Rotterdam-Rijnmond, Stedin en wo-
ningcorporaties aan het bestrijden
van hennepkwekerijen.
Hennepkwekerijen vormen een groot
risico op brandgevaar, stank- en wa-
teroverlast. Vaak gaan er criminele
organisaties achter schuil. Mensen
die betrapt worden, draaien op voor
de kosten van de ontmanteling.
Maassluizers die informatie over
hennepkwekerijen bij hen in de buurt
hebben, worden opgeroepen de poli-
tie te bellen.
Dat kan via 0900-8844 of als men on-
bekend wil blijven bij Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000.
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
VERZAMELAAR biedt goe-
de prijs voor oude ansicht-
kaarten van voor 1960. Tel.
06-15451873
GEVRAAGD: rommel-
marktspulletjes. Ik ben op
zoek naar spullen voor de
rommelmarkt. Heeft u wat
staan ,ik kom het graag bij u
ophalen. Pannen, schoenen,
gereedschap, speelgoed,
muziekinstallaties, boeken,
fietsen, servies, oude mo-
bieltjes, beeldjes, schilde-
rijen, enz. enz. Telefoon 06-
26781702
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding op-
halen. Tel 0174-620355
Voor ALLE soorten huis- en
autosleutels:
JAN BOOSTER, ..
KONINGSHOEK
Trap renoveren? Met lami-
naat of echt hout. Rotinka
Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
De Schakel wordt niet gele-
zen maar g-e-s-p-e-l-d!
Wijnand Fransen (foto) uit Maas-
sluis is onlangs winnaar geworden
van het boek EenMarathonloper
vertelt … met eigen cover. Wijnand
werd op 11 december 2011
21e tijdens de Halve van
Fortuna in Vlaardingen.
Dat leverde hem de bijzon-
dere prijs op. Nadat hij zijn
eigen favoriete hardloop-
foto had uitgezocht, werd
het unieke exemplaar ge-
drukt. Vorige week werd
het boek officieel aan
Wijnand overhandigd.
Een Marathonloper vertelt
… is geschreven door Fred
Louter. In het boek vertel-
len 10 atleten uit onze re-
gio hun verhaal over hun
hardloopcarrière en over
de marathon in het bijzon-
der.
Van het boek is zowel een
papieren versie als een e-book be-
schikbaar. Meer informatie vindt
u op
www.eenmarathonlopervertelt.nl.
Wijnand Fransen
wint boek met eigen cover
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 9
fractievoorzitter van Verenigde
Senio ren Partij, Jan van der Maarel is een
bevlogen man. Politiek en maatschappe-
lijke betrokkenheid is hem met de paple-
pel ingegoten.
Hij komt, zo zegt hij zelf, uit een ‘Leger-
des-Heils’ gezin. ‘Mijn moeder was 63
jaar Heilsoldaat. Het zit er gewoon in.’
Jan van der Maarel heeft de pensioens-
gerechtigde leeftijd behaald, maar is nog
steeds werkzaam bij Humanitas in Hoek
van Holland voor twee dagen per week.
‘Ja, ik kan niet stoppen met werken in de
zorgsector. Daar moet je voor geboren
zijn, zeg ik wel eens en ik ben graag nut-
tig bezig. Daarom ben ik ook de politiek
in gestapt. Opkomen voor de belangen van
de kwetsbare groepen in de samenleving.
Dat zijn onder meer de senioren. Maar ook
de jongeren. De jeugd van tegenwoordig
heeft het niet makkelijk. Er zijn veel jon-
geren die zich eenzaam voelen, zichzelf
niet kunnen vermaken en in een sociaal
isolement zitten. Door mijn werk bij Hu-
manitas kom ik met deze groep mensen re-
gelmatig in contact. Maassluis zit in mijn
hart. Ik ben een geboren Sluizer. Geboren
in De Ridderstraat en jarenlang wonende
in de Damstraat. Nog steeds woon ik in
het centrum.
Ik vind het prettig dat ik iets kan beteke-
nen voor de stad waar ik woon en waar ik
van houd. Het is nog steeds een fijne stad
om te wonen. Wanneer ik de kerktorens
zie van de Grote Kerk, ben ik thuis. De
saamhorigheid is er nog steeds. Hoewel
er natuurlijk ook grootstedelijke proble-
men zijn, waar we het hoofd aan moeten
bieden. Doordat ik ook al jarenlang werk-
zaam ben in Hoek van Holland, kan ik een
goede vergelijking maken met Maassluis.
De activiteiten die daar voor ouderen
worden georganiseerd, het verenigings-
leven en de saamhorigheid is daar meer
aanwezig dan in Maassluis. Dat zou ik
in Maassluis wel meer willen terug zien.
Het doet me zeer dat bepaalde problemen
op gebied van sociaal vlak en veiligheid
de leefbaarheid in de stad aantast. Nu er
veel bezuinigheden op stapel staan, gaat
dat ten koste van de voorzieningen. Dat
vind ik betreurenswaardig. Toch moeten
we proberen om juist die voorzieningen in
de stad op niveau te houden. Dat houdt de
stad aantrekkelijk.’
VSP in de coalitie
‘Mijn partij, de VSP (Verenigde Senioren
Partij) heeft acht jaar lang aan de zijlijn
commentaar mogen leveren als oppositie-
partij en is nu de positie om mee te be-
slissen met de partijen PvdA en VVD in
de coalitie. De coalitie wordt in de raad
op dit moment dus gevormd met PvdA (6
zetels), VVD (5 zetels) en de VSP (2 ze-
tels).’ De officiële derde zetel is de VSP
ontnomen door het opstappen van een lid
van de VSP naar Maassluis Belang vlak
voordat de raad gezeteld werd. Maar daar
heeft Jan van der Maarel het liever niet
meer over:,Het belangrijkste is dat onze
stem geldt en dat we mee mogen bestu-
ren. Onze stem wordt zeker gehoord. Het
is prettig om inhoudelijk met de politiek
bezig te zijn. Dat is altijd al ons streven
geweest in onze partij. Alleen maar kri-
tiek geven, werkt niet. Ja, ik ben zeer te-
vreden over het reilen en zeilen binnen de
gemeenteraad en het college. Ik vind dat
we veel stappen vooruit maken en con-
creet bezig zijn in de gemeenteraad. Sa-
men met de PvdA, VVD maken we nu
het beleid en dat geeft veel voldoening.
We vinden nu een goede middenweg in
het beleid en ik vind ook dat er nu concre-
ter wordt gewerkt. Jaren terug werden de
plannen vaak nog vooruitgeschoven, dat
is nu niet meer het geval. Trouwens, het
sociale beleid blijft voor onze partij het
belangrijkst. Wij zetten ons niet alleen in
voor senioren, een heel belangrijke groep
in Maassluis, maar ook voor jongeren en
gezinnen die onder de maatschappelijke
norm vallen. 588.000 gezinnen in Neder-
land leven onder de armoedegrens begin
2012. Een heftig gegeven en helaas ook in
Maassluis leven genoeg gezinnen die het
heel moeilijk hebben.’
Wat is uw visie op de plaatselijke econo-
mie?
‘Ondanks de bezuinigingen zie ik het niet
zo somber in voor de Maassluise econo-
mie. De sociale kant baart mij meer zor-
gen. Er zijn natuurlijk bedrijven die Maas-
sluis hebben verlaten, maar er zijn ook nog
veel bedrijven die in Maassluis wel aan-
wezig zijn. Je moet je afvragen welke be-
drijven zich in Maassluis willen vestigen
en die bedrijven aanspreken. Met grote
steden als Rotterdam en Den Haag in de
omgeving blijft het natuurlijk lastig, daar-
om moet het voorzieningspijl in Maas-
sluis wel op niveau blijven. Wij hebben in
Maassluis nu eindelijk goed overleg met
alle winkelcentra en er zijn positieve ont-
wikkelingen gaande ondanks de econo-
mische crisis die boven ons hoofd hangt.
In winkelcentrum Koningshoek wordt er
met de nieuwe eigenaar een nieuwe weg
ingeslagen en straks beginnen we natuur-
lijk met de herinrichting van het Stadshart.
Het besef dat er iets moet gebeuren, leeft
onder de ondernemers. We moeten met
elkaar samenwerken en er moet creatiever
worden gezocht naar oplossingen. Wat we
ook niet uit het oog moeten verliezen is
dat we de dingen die we hebben, blijven
koesteren en op waarde moeten schatten.
We moeten meer gebruik maken van de
positieve punten in onze stad. Daar zijn de
binnenstad en de haven natuurlijk onder-
deel van. Het is prettig dat de woningbouw
door kan blijven gaan er mooie nieuwe
projecten worden gerealiseerd in de stad.
Het heeft jaren gekost om zover te komen,
maar ik ben er trots op dat het nu daad-
werkelijk wordt gerealiseerd. Het geeft
meerwaarde aan onze stad en in deze tijd
is dat enorm belangrijk. We moeten er wel
voor waken dat de stad ook aantrekkelijk
blijft om te wonen. Nieuwbouw is leuk,
maar het moet natuurlijk wel bewoond
worden en het liefst met mensen uit an-
dere steden of omgeving. Daarom moeten
we als gemeente samen met ondernemers,
inwoners en bedrijven, ervoor waken dat
de bezuinigingen niet alles wegneemt uit
onze stad. Creatief naar oplossingen zoe-
ken en commercieel denken is hiervoor
belangrijk.’
Hoe veilig is Maassluis
‘Veel mensen voelen zich niet veilig in een
wijk waar het onrustig is. Het is een be-
langrijk dat we hier streng op letten en met
harde hand optreden. Wanneer je niet in
zo’n wijk woont, heb je er weinig last van,
maar je zult maar net in zo’n buurt wonen
waar een bepaalde groep rottigheid uit-
haalt. Het is frustrerend dat het maar om
een klein groepje gaat die het verpest voor
de rest van de inwoners. Het is natuurlijk
te gek voor woorden dat er zelfs in een
zorgcentrum als De Tweemaster wordt
ingebroken. Heb je dan nog enig moraal
of verantwoordelijkheid? Ik kan daar heel
boos om worden. Een inbraak heeft vaak
diepe gevolgen voor de bewoner. Evenals
vernieling of ander vergrijp. Het hoort ge-
woon niet en je kwetst er anderen mee. He-
laas komt het ook regelmatig voor in onze
stad. Onze eigen burgemeester maakt zich
hard voor de handhaving en hij doet zijn
uiterste best in samenwerking met politie
en brandweer en het gaat de goede kant
op, echter alertheid is noodzakelijk. In de
binnenstad is er nu camerabeveiliging.
Dat werpt nu zijn vruchten af. Een goed
voorbeeld van samenwerking tussen ge-
meente en ondernemers. De beveiliging
werd namelijk deels gesubsidieerd door de
gemeente. We zijn allemaal verantwoor-
delijk voor de leefbaarheid in onze stad.
Dus ook de inwoners zelf. Betrokkenheid
en alertheid daar gaat het om.’

Sociale betrokkenheid en inzet
‘Als je dit werk goed wilt doen, kost het
veel tijd. Zo’n 25 uur per week ben ik wel
bezig met de politiek. Echter het nieuwe
vergadersysteem en de actieve deelname
van de partijen doet veel goed. Ik moest
erg wennen aan de politieke systemen en
onderlinge verhoudingen, maar ik ben er
inmiddels aardig aan gewend en de partij-
en aan mij! Haha! Ik kan niet tegen onver-
schilligheid. Het doet me wat als mensen
onverschillig in de maatschappij staan.
Niet iedereen is hetzelfde en dat hoeft ook
niet, maar je bent allemaal onderdeel van
een groter geheel en je hebt je verantwoor-
delijkheid voor je eigen leven en voor die
van een ander, tot op zekere hoogte na-
tuurlijk. Gelukkig zie ik ook een kentering
in de mentaliteit van jongeren. Vaak zijn
zij enthousiast en vol goede moed èn so-
ciaal betrokken. Ook door de maatschap-
pelijke stages die gelopen worden via de
scholen. Rond de keukentafel begint die
betrokkenheid en de opvoeding natuurlijk
al. Daar zit ook vaak het probleem, wan-
neer het niet goed gaat met een jongere. Er
is geen tijd meer voor een goed gesprek of
het zit er zelf niet in bij de ouders. Jam-
mer genoeg zijn er veel jongeren die in de
fase van ‘bank hangen’ zitten en zichzelf
niet kunnen vermaken. Dat is jammer ja.
Je jeugd is de mooiste tijd om dingen te
ontdekken. Lid zijn van een vereniging,
politieke partij of sportclub is belangrijk
om je zelf te ontwikkelen. Daarom vind
ik het heel belangrijk dat er meer voor-
zieningen voor de jeugd komen in Maas-
sluis. De bezuinigingen gooien roet in het
eten, maar we moeten eerlijk kijken naar
de mogelijkheden die er zijn en die beter
benutten. Creatief denken, actief bezig
zijn en daadwerkelijk actie ondernemen
en besluiten nemen op korte termijn. Niet
alleen door de gemeente, maar met elkaar.
Aan vooruitschuiven heeft niemand iets.
Trouwens, daar is de tijd ook niet naar.
We hebben restricties uit Den Haag, maar
wat we kunnen doen en moeten doen is
kijken wat er wel haalbaar is in onze stad.
We moeten een gunstig klimaat scheppen
zodat Maassluis een fijne stad blijft om in
te wonen en te werken.’
de visie van...
Jan van der Maarel Fractievoorzitter van de VSP Verenigde Senioren Partij
De gemeente Maassluis wordt bijgestaan door de gemeenteraad. Dit is het hoogste orgaan van de gemeente en stelt de
hoofdlijnen vast van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Ook controleert de gemeenteraad of het col-
lege van de burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid juist uitvoert. De gemeenteraad van Maassluis telt
23 leden en werd in maart 2010 geïnstalleerd voor vier jaar. De Schakel zal de komende periode van iedere vertegen-
woordigde partij in de gemeente een raadslid aan het woord laten. Want in een democratie gaat het om compromissen
sluiten, overleggen en een middenweg vinden, maar wat vinden de raadsleden zelf van bepaalde onderwerpen die van
belang zijn voor Maassluis?
‘Ondanks de bezuinigingen
moeten we met zijn allen proberen
om de voorzieningen in de stad
op niveau te houden.’
Door Marjan de Groot
De
Onze totale opruimingsvoorraad vindt u op:
www.nipius.nl
DIT VINDT U NERGENS!
ZO GOEDKOOP,
ZO MOOI.
BANKEN
EETTAFELS
FAUTEUILS
EETKAMERSTOELEN
WANDKASTEN
SALONTAFELS
VERLICHTING
SLAAPKAMERKASTEN
LEDIKANTEN
BOXPRINGS
MATRASSEN
KEUKENS
BANKEN
EETTAFELS
FAUTEUILS
EETKAMERSTOELEN
WANDKASTEN
SALONTAFELS
VERLICHTING
SLAAPKAMERKASTEN
LEDIKANTEN
BOXPRINGS
MATRASSEN
KEUKENS KEUUKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
TAPIJT VAN DESSO, PARADE
EN BONAPARTE TIJDENS DE
DOLLE, DWAZE WEKEN MET
12,5% ECHTE
KORTING
Extraatje van Nipius:
MEGA OPRUIMING BIJ NIPIUS TE MAASDIJK!
ALLES WORDT VERKOCHT TEGEN DWAZE FANCY PRIJZEN!
HIERONDER EEN PAAR VOORBEELDEN UIT DE VOORRAAD:
bezoekadres showroom T 0174 - 513 490
Maasambacht 3-7, Maasdijk F 0174 - 516 543
Bedrijventerrein E info@nipius.nl
Maasambacht I www.nipius.nl
Bedrijven-
terrein
Maasambacht
Ubent van harte welkom!
De kofe staat klaar...
*Opruimingsartikelen kunnen niet worden geruild en worden direct afgerekend. Geen reserveringen! Wij bezorgen aan huis. WONEN/SLAPEN/KEUKENS
NNNNN
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Onze
showroom staat
barstensvol vol
met echte
koopjes!
1750
Hoekbank Hakon
|u·e |eder, 2· re|a·de|er,
var 3o59,· ru voor º|ec||º
Voorbeeld koopje
Boxspringset
Maxima
499
corp|ee|
re|
ra|raººer
var 1199.·
ru voor
SET
PRIJS
Voorbeeld koopje
1250
ru var
2179.·
voor
2· v|a||e |a||erooderº
er ra|raººer 8oraduz
Bedset Scala
|orp|ee| re| corrode er ºp|eçe|,

SET
PRIJS
Voorbeeld koopje
* Actie geldt van 1 t/m 31 januari 2012.
Doe uw
voordeel
op onze
site!
roderre ºe| |r coro|ra||e
|eder/º|ol, var 27o8,· ru voor 999
Voorbeeld koopje
SET
PRIJS
2,5 en
2-zitsbank
Kenji
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 10
Informatieavond
over lymfklierkanker
in het Reinier de Graaf
Gasthuis in Delft
Dinsdag 31 januari a.s. is er in het
Reinier de Graaf Gasthuis te Delft
een informatieavond over lymfklier-
kanker.
Voor deze avond zijn uitgenodigd dr.
R.E. Brouwer hematoloog/oncoloog
in het RdGG met de lezing ‘Lymf-
klierkanker, wat nu’, alsmede mevr.
H.T. Muller en mevr. M.T. Peters-
Dijkshoorn, gespecialiseerd oncolo-
gieverpleegkundigen, over hun rol bij
de behandeling en begeleiding van
lymfklierkankerpatiënten.
U heeft op deze avond voldoende
ruimte om vragen te stellen, zowel
mondeling als schriftelijk. Daarnaast
is er ook een informatietafel met al-
lerlei folders op het gebied van lymf-
klierkanker.
De informatie-avond vindt plaats in
de Kapellezaal in het H-gebouw van
het Reinier de Graaf Gasthuis
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Aan
deze avond die om 19.30u. begint,
zijn geen kosten verbonden.
U kunt zich aanmelden bij M. van der
Haak tel. 0174 621462 of via internet:
www.lymfklierkanker.nl/west
Presentatie
Golden Earring
– Back Home
in Raad van State
Gezamenlijk project van Haags
Historisch Museum, Raad van
State en Museum RockArt
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubi-
leum van de Haagse rockband Golden
Earring hebben het Haags Historisch
Museum en Museum RockArt een vi-
trine ingericht in het vernieuwde ge-
bouw van de Raad van State aan de
Kneuterdijk in Den Haag. De presen-
tatie is een verwijzing naar de grote
tentoonstelling over 50 jaar Golden
Earring in het Haags Historisch Mu-
seum die nog tot en met 26 februari
a.s. te zien is. Met het inrichten van
steeds wisselende ‘tentoonstellingen’
in deze vitrine besteedt de Raad van
State aandacht aan actuele culturele
(Haagse) thema’s in de binnenstad van
Den Haag. De vitrine bevindt zich in
de publieksruimte bij de zittingszalen
waar dagelijks de rechtszittingen van
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State worden gehouden.
Procespartijen die voor een rechts-
zitting bij de Raad van State moeten
zijn, worden op deze manier gewezen
op interessante activiteiten van het
Haags Historisch Museum.
“Duik” in uw eetpatroon en kom
sportief afvallen met Aquaslank
Aquaslank is een compleet sportpro-
gramma ondersteund met deskundig
voedingsadvies door Simone Schaap
van Afslankstudio Maassluis
(Een aantal zorgverzekeraars vergoe-
den de BGN gewichtsconsulent.)
Hoe vaak bent u
• al begonnen met een (crash) dieet,
maar daarna ook weer net zo snel of
sneller aangekomen?
• gestart met een dieet maar niet in
combinatie met sporten?
• begonnen met sporten maar lukte
het niet uw voedingspatroon aan te
passen?
Dan is sportief afvallen met Aquas-
lank echt iets voor u.
In 2011 is Sport- en recreatiebad
Dol-fijn gestart met de 1e Aquas-
lank cursus en met succes! Van de 10
deelnemers zijn er 8 tussen de 5 en
10 kg afgevallen. Dit mede dankzij de
deskundige begeleiding van Simone
Schaap van Afslankstudio Maassluis
en Nicolai Jansen de bewegingsbe-
geleider van Sport- en recreatiebad
Dol-fijn.
Leuk: sporten met een doel
Het is een feit dat wanneer je af wilt
vallen, het belangrijkste is dat je
daarbij sport. Zwemmen is hiervoor
zeer geschikt. Veel mensen willen
namelijk te veel in te korte tijd doen.
Bij sommige sporten verbrandt het
lichaam koolhydraten in plaats van
vetten. Door aan duursporten te doen
zoals bijvoorbeeld zwemmen ver-
brandt het lichaam echter vetten en
hierdoor dus ook calorieën.
Aangezien bewegen in het water on-
belast is, is het voor iedereen die kan
zwemmen uitermate geschikt als on-
dersteuning bij het afslanken.
Professioneel
Vanaf 13 januari start Sport- en recre-
atiebad Dol-fijn daarom met een 2e
cursus Aquaslank in samenwerking
met Afslankstudio Maassluis.
Tijdens de cursus aquaslank krijgt
u 1 uur voedingsadvies van Simone
Schaap van Afslankstudio Maassluis.
Daarna 1 uur bewegen in het water
onder deskundige begeleiding van
een instructeur van Sport- en recre-
atiebad Dol-fijn. Er zal onder andere
aan uw conditie gewerkt worden en
er zullen diverse aquasporten aan bod
komen.
Tijd:
Vrijdag:
13.15-14.15 uur: Gesprek, meten en
wegen. Start 13 januari 2012
14.15-15.15 uur: Actief bewegen in
water.
Tarief:
€ 160,-* (10 aaneengesloten weken)
(*alleen mogelijk in combinatie met
een klantenpas á € 5,00. In principe
een éénmalige aanschaf)
Voor meer informatie:
Sport- en recreatiebad Dol-fijn
Sportlaan 8
3141 XN Maassluis
Tel: 010-5912876
zwembad@dol-fijn.nl
www.dol-fijn.nl
Goede voornemens voor 2012?
Zet deze om in daden bij Sport- en recreatiebad Dol-fijn
Reisverslag (Film) ‘Amazing Thai-
land’ en ‘Ongetemd Laos’. Huma-
nitas aan Zee organiseert maande-
lijks een ontspanningsprogramma
waaraan een ieder, mits boven de
50 jaar, kan deelnemen. Er wordt u
maandelijks een compleet wisselend
“themaprogramma” aangeboden met
aansluitend een diner dat altijd plaats
vindt in ons restaurant “de Mollige
Meeuw”. Thema deze maand: ‘Ama-
zing Thailand’ en ‘Ongetemd Laos’.
Thailand
De film laat u meegenieten van de
schoonheid van het Thaise landschap
met zijn veel verrassende en soms
primitieve bevolking waar de tijd
soms meer dan honderd jaar stil heeft
gestaan. Vanaf het levendige Bang-
kok naar het hoge opiumrijk van de
Gouden Driehoek, bergstammen die
zelden blanken zagen, de historische
Rivier Kwai en indrukwekkende
Khmer tempels. Langnek karen, oli-
fanten trainingskamp, long tail boats,
bamboevlotten, zang en dans, mark-
ten, etc.
Laos.
Een indruk van het alledaagse leven
van een land wat pas kortgeleden de
grenzen opende na het communisti-
scheregime. De film toont het land
zoals het is. Eenvoudig, ongetemd…..
Geniet van het dagelijkse leven aan
de oever van de Mekong, de levendige
markten en de altijd vriendelijke ge-
zichten.
Hoogtepunten:
Chang Mek border: levendige handel
aan de grens zorgt voor een kleurrijk
spektakel, Cruise op de Mekhong: de
enige verharde weg in aanleg, biedt
het water de enige comfortable ma-
nier van reizen. Khon Phapheng fals:
met donderend geraas perst de Mek-
hong zich door de vernauwde hoog-
teverschillen. Paksé: De grote markt,
met zijn in onze ogen wat ongebrui-
kelijke “ vershoud methoden”. Bala-
ven Plateau: de hoogvlakte is bekend
om zijn koffie-, rubber-, bananen
plantages en natuurlijk zijn eenvou-
dige maar levendige markten.
Het bovenstaand programma is op
dinsdag 10 januari 2012. Let op! Aan-
vangstijd 15.15 uur. Zaal open vanaf
14.45 uur.
Ga eens “Effe d’r Uit” en meldt u aan.
Laat u eens door ons verwennen! De
locatie waar de activiteit plaatsvindt
is, Humanitas aan Zee, Hoekse Brink
219 in Hoek van Holland, waar u zich
ook kunt aanmelden. Telefonisch
aanmelden kan ook: 0174 – 315600.
U wordt ontvangen met een heerlijk
kopje koffie of thee met iets lekkers.
Het diner voor deze middag is: Thai-
se paddenstoelensoep en Kruidige
Curry met rijst en Sambal Goering
boontjes.
De prijs is slechts € 8,75 p.p. all-in
Voor verdere informatie: Jan van der
Maarel: 06-20351179
Humanitas aan Zee
met Effe d’r Uit
Durf jij af te vallen?
Wil je ook sportief bezig zijn met al-
lerlei onderdelen wat de zwemsport
zo leuk maakt? Kom dan eens naar
de nieuwe groep bij Sport- en recre-
atiebad Dol-fijn en leer hoe je lekker
kunt eten en snoepen en tegelijkertijd
toch kan afvallen.
Aquaslank voor kids
Aquaslank is een compleet sportpro-
gramma voor kinderen ondersteund
met deskundig voedingsadvies door
Anita Rosman. (Een aantal zorg-
verzekeraars vergoeden de BGN ge-
wichtsconsulent). Naast aquaslank
voor volwassenen start Sport- en re-
creatiebad Dol-fijn tevens een cursus
aquaslank voor kids. Overgewicht bij
kinderen is tegenwoordig een veel
voorkomend probleem. Er zijn steeds
meer kinderen met overgewicht. Op
dit moment is al één op de zeven kin-
deren tussen de 4 en 12 jaar te dik of
bijna te dik.
Professioneel
Deze cursus wordt in samenwerking
met Anita Rosman, een deskundig
voedingsconsulente, gegeven. Zij
adviseert ouders en kinderen betref-
fende een goede en verantwoorde
voeding. Volgens de methode die zij
volgt wordt het kind geprikkeld om
te bewegen en te sporten. Het sport-
gedeelte, bewegen in het water, wordt
hierbij verzorgd door Sport- en recre-
atiebad Dol-fijn. Onder deskundige
begeleiding van een instructeur wordt
er spelenderwijs aan de conditie ge-
werkt en worden er diverse oefenin-
gen aangeboden in het water.
Leuk: sporten met een doel
De cursus aquaslank voor kids be-
staat dan ook uit 1 uur voedingsad-
vies voor ouder en kind waarna het
kind 1 uur gaat bewegen in het water.
Het sportgedeelte, bewegen in het
water, wordt hierbij verzorgd door
Sport- en recreatiebad Dol-fijn. On-
der deskundige begeleiding van een
instructeur wordt er spelenderwijs
aan de conditie gewerkt en worden
er diverse oefeningen aangeboden in
het water.
Tijd:
Vrijdag 16.00-17.00 uur: Gesprek,
meten en wegen. Start 13 januari 2012
17.00-18.00 uur: Actief bewegen in
water.
Tarief: € 160,-* (10 aaneengesloten
weken) (* alleen mogelijk in combi-
natie met een klantenpas á € 5,00. In
principe een éénmalige aanschaf)
Voor meer informatie:
Sport- en recreatiebad Dol-fijn
Sportlaan 8, 3141 XN Maassluis
Tel: 010-5912876
zwembad@dol-fijn.nl
www.dol-fijn.nl
12e NK Voetbalquiz (voorheen
Excelsior Maassluis-quiz) druk-
ker dan ooit!
Voetbal International collega’s Harry
Hamer (Capelle a/d IJssel) en Willem
van Beeren (Amsterdam) hebben hun
titel van grootste vaderlandse voet-
balkenners niet kunnen prolongeren.
Het duo Roderick Smal (Rotterdam)
en Bas Schreurs (Den Bosch) stond
om 23.30 uur tussen de gouden snip-
pers van het confettietkanon met de
‘Piet van Dijk-wisseltrofee’ in hun
handen.
Het duo versloeg daarmee de rege-
rende kampioenen Hamer en van
Beeren, die in de finale slechts twee
punten te kort kwamen. In de eerste
ronde waren Rotterdammer Smal en
Bosschenaar Schreurs ook de boven-
liggende partij, maar in de halve fina-
le hadden de VI-redacteuren Hamer
en van Beeren de meeste punten. In
de finale herstelden Smal en Schreurs
zich en wonnen dik verdiend deze
prachtige prijs.
De derde plaats ging naar het Bel-
gische koppel Steven Moyens en
Guy De Dekker. Steven van Santen
(Odijk) en Rob Pouw (Vianen) wer-
den vierde. In de bedrijvencompetitie
was het Maassluise autobedrijf Ge-
broeders Verboom de sterkste.
Drukste editie ooit
De voetbalquiz georganiseerd door
Excelsior Maassluis in samenwer-
king met No Ball Games draagt sinds
een aantal jaar de naam Nederlands
Kampioenschap. De eerste tien edi-
ties werden gepresenteerd door Hans-
Jörgen Nicolaï en Piet van Dijk. De
laatstgenoemde kwam in oktober
2010 zeer plotseling om het leven,
daarom is sinds vorig jaar de wissel-
beker naar hem vernoemd. Presenta-
toren Robin van der Hoest en Hans-
Jörgen Nicolaï vuurden in het totaal
140 vragen op de kandidaten af. Het
deelnemersveld bestond uit 160 kop-
pels. Hiermee werd de capaciteit van
de sporthal optimaal benut. Nooit
deden er zoveel koppels mee aan een
voetbalquiz. Ook de tribune was weer
goed bevolkt met veel belangstellen-
den.
Wederom
‘de lastigste uit de geschiedenis’
Smal en Schreurs ruilen
met Hamer en van Beeren!
Ook voor deze editie van de quiz –
hij werd alweer voor de twaalfde keer
georganiseerd – liep de Olympiahal
in Maassluis vol met voetbalkenners
uit alle delen van ons land en België.
Veel deelnemers vonden de quiz we-
derom de meest lastige in de geschie-
denis. Het was weer een quiz met
een diversiteit aan vragen. Vragen
over het nationale – en internationale
voetbal uit heden en verleden vlogen
als een orkaan door de hal. De vragen
werden vaak ingeleid met prachtige
filmbeelden.
Wederom een meer dan geslaagde
editie
Medeorganisator Robin van der Hoest
kijkt met een zeer goed gevoel terug
op de twaalfde editie van de voetbal-
quiz. ‘Het is ieder jaar weer een heel
karwei de quiz te organiseren, maar
dankzij de hulp van veel Excelsior
Maassluis-leden en sponsors zijn we
er weer in geslaagd. De leuke reac-
ties geven veel voldoening. Dat veel
deelnemers de quiz moeilijk vonden,
is logisch. Het is natuurlijk wel een
NK, dus weet iedereen dat het geen
inkoppertjes zijn. Uiteindelijk blijven
de beste koppels over. Volgend jaar
kan iedereen weer een gooi doen naar
een betere klassering, want wij als
organisatie beginnen nu alweer aan
de vragen voor de editie 13. Deze zal
weer in het weekend zijn op zaterdag
29 december 2012.’
Geen Weer Bericht
Regen, regen alsmaar regen
Regen, regen dat valt tegen.
Als sneeuw wordt verwacht
had je dit toch niet gedacht
geen sneeuw nog dit jaar
we waren er wel voor klaar.
IJsschrapper en zout paraat
en ook een voedselvoorraad
niets kon ons nog verrassen
ingepakt in onze winterjassen.
En dan enkel storm en regen
wat valt dat verschrikkelijk tegen.
Dick van Wassenaar
Nordic
Walking
Maasland
Dinsdag 10 januari start de wandel-
groep van de Stichting Welzijn Mid-
den Delfland vanaf Café ´t Wapen van
Maeslant, Kerkweg 42.
Nordic Walking is een vorm van lo-
pen die de gewrichten spaart en goed
is voor alle rompspieren.
Kom ook gratis meelopen! De start is
om 9.30 uur.
Informatie tel. 010 591 91 84.
Pedro Matser woont met zijn gezin in een
vrijstaande jaren zestig woning, lekker
ruim zodat er plaats genoeg is voor de
vijf kinderen. Oudere woningen zijn bij de
bouw niet goed geïsoleerd, zodat de mate
van isolatie afhankelijk is van de later
aangebrachte isolatie. Pedro heeft het dak
van zijn woning wel laten isoleren toen hij
en zijn gezin er kwamen wonen. Maar de
spouwmuur en vloer zijn niet geïsoleerd.
“Uit de EnergieBespaarWijzer blijkt dat
we hier juist erg veel punten op kunnen
winnen. Dat vermoeden had ik al, en dat
wordt nu bevestigd. Ik ga zeker bekijken
of spouwmuurisolatie een mogelijkheid is.
Vloerisolatie levert ons ook nog aardig wat
punten op, maar daarvan weet ik nog niet
zeker of ik het ga toepassen.”
Niet alle tips waren even
bruikbaar voor Pedro. “Er zat
ook een vraag bij over lang
douchen. Nu sta ik zelf niet zo
lang onder de douche, maar
andere gezinsleden wel!
Dus ik vrees dat daar geen
verandering in zal komen.”
Een onderwerp waar Pedro nog wel aardig
op kan besparen is Energiebewust op weg,
maar op dat gebied doet hij liever geen
concessies. “Mijn auto is best groot, en het
is ook geen zuinig label. Maar omdat ik vrij
lang ben en vaak op de weg zit, stel ik wel
eisen aan de auto. Ik denk dat een kleinere
of zuinigere auto minder comfortabel is.
En comfort is voor mij het belangrijkste. Ik
probeer de auto wel te laten staan voor de
korte ritjes. Dat doe ik niet elke keer, maar
wel regelmatig. Met het openbaar vervoer
naar mijn werk in plaats van met de auto is
voor mij geen optie. Ik rijd voor mijn werk
op één dag het hele land door, dan is de
auto wel het makkelijkste.”
Het onderwerp waarop Pedro het beste
scoorde was Zuinige apparaten. “Toen
we hier zijn komen wonen, hebben we
alle apparaten nieuw gekocht. En daarbij
hebben we wel gelet op de zuinigheid van
het apparaat. Er staan dus alleen maar
apparaten met zuinige A labels in ons
huis. In de EnergieBespaarWijzer is goed
te zien welke onderwerpen het meest
effect hebben op je energieverbruik. Want
ondanks mijn zuinige apparaten, scoor ik
46 punten. Met spouwmuurisolatie
en eventueel vloerisolatie zal mijn score
een stuk hoger worden. Daar ga ik zeker
aan werken!”
Energie én geld besparen met de EnergieBespaarWijzer
“Die isolatie, daar scoor ik punten mee!”
Maak gebruik
van schone energie
Schone energie is één van de vijf
categorieën van de EnergieBespaar-
Wijzer. Met zonne-energie wekt u zelf
schone energie op in huis. Steeds
meer mensen zijn daarom geïnteres-
seerd in zonnepanelen. Maar hebt
u wel eens gehoord van een zon-
neboiler waarmee u uw warm water
verwarmt? Met een zonneboiler ver-
warmt de zon voortaan een groot deel
van het water voor bad of douche.
Een zonneboiler is heel duurzaam;
zonlicht raakt immers nooit op en
bij gebruik van zonne-energie komt
nauwelijks CO
2
vrij. Als de zon wat
minder schijnt, zorgt de combiketel
voor warm water.
Of een zonneboiler een voordelige
keuze is hangt af van het aantal
personen in huis, hoeveel warm
water dagelijks gebruikt wordt, en de
aansluiting op combiketel of ander
warmwatertoestel. Natuurlijk moet
ook het dak van de woning geschikt
zijn voor een zonnecollector. Ga voor
een persoonlijk advies en een web
video over zonneboilers naar
www.milieucentraal.nl/zonneboiler
Heel erg verbaasd is Pedro Matser niet over zijn Energiescore, 46 punten. “Wij zijn ander-
half jaar geleden in dit huis komen wonen, dus ik weet nog precies wat we wel en wat we
niet hebben laten doen qua energiebesparende maatregelen. Ik had ingeschat dat ik 40
van de 100 punten zou scoren, een vrij goede inschatting dus.”
Wat is uw energiescore?
Denkt u dat u al goed bezig bent met energiebesparing? Ontdek
uw eigen EnergieScore met de test van de EnergieBespaarWijzer!
Hoe hoger u scoort, hoe energiezuiniger u bent.
Met de test doorloopt u uw huidige gedrag op vijf onderwerpen:
Besparen in een handomdraai, Zuinige apparaten, Energiebewust
op weg, Energiezuinig huis en Schone energie. Uw totaalscore
kunt u vergelijken met de resultaten van de rest van Nederland.
Uw score helpt u te zien wat u nog kunt verbeteren.
Milieu Centraal helpt u vervolgens op weg met de juiste tips.
Nieuwsgierig geworden?
Vul de test in op www.energiebespaarwijzer.nl
In de categorie Besparen in een hand-
omdraai van de EnergieBespaarWijzer
staan de kleine handelingen centraal
die gemakkelijk veel energiebesparing
kunnen opleveren. De verwarming een
graadje lager zetten bijvoorbeeld, of
wat minder lang douchen. Maar u kunt
ook letten op uw sluipverbruik. Elek-
trische apparaten gebruiken energie
als ze aan staan. In de stand-by-stand
gebruiken ze echter ook energie. Som-
mige apparaten (zoals computers)
gebruiken zelfs nog energie wanneer
het apparaat is uitgeschakeld. Volgens
onafhankelijke voorlichtingsorgani-
satie Milieu Centraal is het stand-by
verbruik in een gemiddeld huishouden
jaarlijks ongeveer 450 kWh. Dat kost
zo’n 100 euro (prijspeil 2011). Bijna
twee derde daarvan is te vermijden.
De top-5 van grootste sluipverbruikers
bestaat uit veelgebruikte apparatuur.
Bij deze apparaten is stand-by overbo-
dig: het apparaat kan volledig uit.
1. Computer met randapparatuur:
bespaar 30 euro per jaar
2. Tv plus video- of dvd-speler:
bespaar 14 euro per jaar
3. Koffiezetapparaat:
bespaar 6 euro per jaar
4. Tuner, versterker en cd-speler:
bespaar 6 euro per jaar
5. (Combi) magnetron:
bespaar 4 euro per jaar
Bij meerdere apparaten bij elkaar kan
een stekkerblok uitkomst bieden: één
stekker of één schakelaar schakelt
tegelijkertijd meerdere apparaten uit.
Kijk voor meer tips om energie te
besparen op www.milieucentraal.nl/
energiebesparen
Besparen in een
handomdraai
De EnergieBespaarWijzer is een product van Milieu Centraal.
Meneer Matser deed de EnergieBespaarWijzer en
ontdekte zijn besparingskansen
“Die muur kunnen we wel isoleren!”
Daag uw vrienden uit!
Ze komen al geregeld voorbij: de tweets, Facebook en Hyves berichten
over de EnergieScore die mensen hebben behaald. Na het doen van de
EnergieBespaarWijzer heeft u de kans om uw score met uw vrienden te
delen via Facebook, Hyves of Twitter. Leuk, want wie heeft de hoogste
score?
Thierry Hogenboom
Mijn EnergieScore is 67! Wat is jouw score? Doe zelf ook de test op
www.milieucentraal.nl/energiebespaarwijzer
Vind ik leuk • Reageren • Ongeveer een minuut geleden via De
EnergieBespaarWijzer
De Energie
BespaarWijzer
Foto: Johannes Odé
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 11
Actieperiode Salon de Promotion en Staatsloterijactie 12 december tot 9 januari 2012. Kijk altijd voor de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Eco2 premie alleen van toepassing op de Twingo en Clio en bij inruil van een auto ouder dan 1995. Genoemde vanafprijs Twingo à € 7.990,- is inclusief tijdelijke Stap-in premie van € 500,-. Customizepakket Twingo leverbaar vanaf versie Collection. De Twingo Eco2 versies zijn vrijgesteld van wegenbelasting + bpm en vallen in de 14% bijtellingscategorie op basis van de 42% schaal. Overige versies 25%
bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Genoemde vanafprijs Mégane à € 22.790,- is inclusief tijdelijke Stap-in premie van € 1.000,-. De Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. Getoonde modellen kunnen afwijken van het actiemodel. Getoonde Mégane ECO2 modellen met 14% bijtelling kunnen afwijken, de foto’s gebruikt zijn modeljaar 2011 en de Mégane met 14% bijtelling is alleen leverbaar als modeljaar 2012. De Mégane Hatcback ENERGY dCi 110 Stop & Start is verkrijgbaar vanaf €
22.790,-, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.290,- en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. De Mégane Hatchback ENERGY dCi 110 Stop & Start, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vallen alle drie in de 14% bijtellingscategorie, de aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Genoemde prijzen zijn incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2
jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Bij aankoop van een nieuwe Renault personenauto in de actieperiode ontvangt u een Straat Staatsloten à € 130,- zonder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012. Over de actie is geen correspondentie mogelijk. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer
12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 en 09/01/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te financieren bedrag € 5.000 voor de Twingo, € 7.500 voor de overige modellen. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beeïndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toestsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn
afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Min./max. verbruik: 3,4-6,7 l/100 km. Resp. 29,4-12,3 km /l. CO
2
90-155 g/km.
14%
BIJTELLING
Contante
waarde
Aanbetaling
Totaal
krediet-
bedrag
Slotsom
Looptijd in
maanden
Vaste
debet
rentevoet
Jaarlijks
kosten-
percentage
Totaal te
betalen
bedrag
Maandtermijn
Actie tarief
€ 7.990 € 4.990 € 3.000 € - 24 0,0% 0,0% € 3.000 € 125
€ 7.990 € 2.990 € 5.000 € - 24 0,0% 0,0% € 5.000 € 208
Standaard
tarief
€ 7.990 € 4.990 € 3.000 € - 24 9,9% 9,9% € 3.305 € 138
€ 7.990 € 2.990 € 5.000 € - 24 9,9% 9,9% € 5.509 € 230
NÚ BIJ DORZO
PROFITEER NOG TOT 9 JANUARI A.S.
VAN HEEL VEEL VOORDEEL!
TOT 9 JANUARI 2012 HEEL VEEL VOORDEEL OP DIVERSE MODELLEN
WEGENS SUCCES
VERLENGD!

GRATIS
STRAAT
STAATSLOTEN
t.w.v.
€130,-
bij aanschaf van
een nieuwe
Renault
GRATIS
CUSTOMIZEPAKKET
VANAF VERSIE COLLECTION

T.W.V.
€885,-
DE NIEUWE TWINGO
STAP IN VANAF
€7.990,
-
MÉGANE ESTATE
STAP IN VANAF
€23.790,
-
BIJTELLING VANAF € 116,- PER MAAND
NÚ MET INTRODUCTIE-AANBOD:
STAP IN PREMIE € 1.000,-
PACK INTRODUCTION van € 925,- nu voor slechts € 275,-
AANBOD VOOR LEASERIJDERS
gratis accessoirecheque t.w.v. € 500,-
RENAULT DORZO
HOOGSTAD 101 3131 KX VLAARDINGEN TEL. (010) 248 89 88
WWW.DORZO.NL
Al meer dan 100 jaar
is wassen onze specialiteit!
Tevens het adres
voor al uw stoomgoed.
Iedere dag geopend van
07.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag zijn wij gesloten.
Wagenstraat 19, 3142 CR Maassluis
Korpershoek:
Ford service
dealer voor
Maassluis en
Maasland.
(010) 5912344
MARELSTRAAT 19 - MAASSLUIS
010-5912356
GESPECIALISEERD IN REPARATIES VAN
NISSAN, KIA en PEUGEOT
■ NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
■ ONDERHOUD EN REPARATIES
VAN ALLE VOORKOMENDE MERKEN
■ SCHADEHERSTEL
■ RUITREPARATIE
■ AUTOVERHUUR
■ APK-KEURING
FA. VREUGDENHIL EN ZN
LANDEN TUINBOUWMECHANISATIE
Hoogweg 12 2678 KW De Lier
tel. 0174-512355
Verkoop - onderhoud
Reparaties
- Gazonmaaiers
- Bladblazers
- Kettingzagen
Kom kijken, voelen
én rijden. Het beste
bewijs voor onze
kwaliteit.
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
Uw tuin toe aan een make-over?
Nu is de Ɵjd om plannen te maken!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
YOGA
MAASSLUIS
Voor rust en
ontspanning.
Woensdagavond en
donderdagochtend
Yogastudio
“Beyond Silence”
José van Blerk
010-5925838
06-45397893
josevanblerk@kabelfoon.net
www.beyondsilence.nl
Autoairco de-
Autoairco.
Wij zijn u graag van dienst
Afspraak? 0181-
472256
Seggelant West 9b,
3237 MJ Vierpolders
Goede voornemens voor 2012. Chaos in de wereld. Hoe blijf jezelf gecenterd,
positief, en bij jezelf? In je directe omgeving kan je wat betekenen. Meer niet.
Op 9 januari begin ik twee cursussen. Je bent van harte welkom!
Cursus Tibetaans yoga
Een lessenreeks van 16 keer Tibetaanse yoga (Kum Nye) op de maandagavond om u
te ontspannen en beter om te gaan met stress. Het zijn hele eenvoudige en effectieve
oefeningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Het is prettig om comfortabele kleding
te dragen die u niet hindert in uw bewegingen. Openavond is op 9 januari van
19.00-19.45 uur in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat, Maassluis.
Bel Terry Pratt op 06-30539010 of mail naar info@breathoflife.nl om u op te geven.
Zie www.breathoflife.nl voor meer informatie.
Deelnemers vertellen:
- “De chaos in mijn hoofd komt tot rust.”
- “Ik ben van nature heel onrustig. Dit is het enige waarvan ik tot rust kom en aan de
andere kant geeft het me meer energie.”
- “Ik vind dat door de meditatie en oefeningen dat ik meer bewust wordt van mijn
lichaam. Ik heb er veel baat bij. Als ik niet kan slapen ga ik op zolder en doe ik een
paar oefeningen en mediteer. Daarna kan ik wel slapen.
- “Tegen de hectiek van de hele dag. Terug naar de basis, terug naar mezelf.”
- “Tot rust komen omdat ik het heel druk heb. Ik kan de behandelingen (chemo) in het
ziekenhuis beter aan. Ik kan me veel rustiger houden tijdens de behandelingen.” – T
Cursus De Godin in jezelf
Door klank, ademhaling, mantrazingen, stilte en dansen van Universele Vrede gaan we
op ontdekkingstocht naar de godin in onszelf. De oefeningen zijn bedoeld om vrede,
harmonie, genezing en geluk te brengen in onszelf en in de wereld om ons heen.
Tijdens deze cursus komt u in contact met uw innerlijke bron, en komt u dieper in con-
tact met uw eigen innerlijke godin. Op 9 januari is een openles van 20.15-21.30 uur in
het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1, Maassluis. Er volgen nog 8 keer.
Bel 06-30539010 of mail naar info@breathoflife.nl om u op te geven.
Zie www.breathoflife.nl voor meer informatie.
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 9000 km 2010
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Opel Corsa 1.4 Business 51000 km 2009
BMW 520I Executive Stationwagen 53000 km 2009
Hyundai Getz 1.4 Cross 5-drs 8000 km 2008
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Opel Corsa 1.2 16V Cosmo 5-drs 27000 km 2007
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs Sol 42000 km 2007
Peugeot Partner 1.6 HDI 79000 km 2007
Ford Focus Stationw. 1.8 Trend 81000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Astra 1.6 16V Edition 45000 km 2006
Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic 58000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Autom. 29000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Suzuki Liana 1.6 16V Exclusive 84000 km 2005
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Kia Sportage 2.0 X-ecutive 4WD 90000 km 2005
Daewoo Kalos 1.2 5-drs 60000 km 2005
Suzuki Vitara 2.5 V6 Autom Limited 52000 km 2003
VWGolf IV 1.6 16V 107000 km 2002
Daewoo Tacuma 1.8 103000 km 2001
Seat Ibiza 1.4 16V S 140000 km 2001
Landrover Freelander 2.5 SE 103000 km 2001
Toyota Avensis Autom. 1.8 Linea Sol 133000 km 2001
Suzuki Alto 1.0 Jubile 76000 km 2000
Renault Megane Scenic 2.0 RXE 171000 km 2000
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Toyota Starlet 1.3 195000 km 1995
Wij wensen u een goed en gezond 2012
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Wij werken op
15 locaties (dus altijd
bij u in de buurt)
uitsluitend met
gediplomeerde en
gemotiveerde
medewerkers en
staan onder
voortdurende
controle van
de GGD, Brandweer
en Gemeente.
Zoekt u
professionele kinderopvang op
Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal
of buiten de basisschool uren,
bezoekt u dan vooral onze website:
www.kinderopvangmaassluis.nl
of bel 010-59 37 459 voor een
uitgebreid informatiepakket.
Stichting
Kinderopvang
Maassluis
Postbus 101
3140 AC Maassluis www.kinderopvangmaassluis.nl
Telefoon 010-59 37 459
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
PARTIJHANDEL
HOOGSTRAAT 2
HOEK WIP
Twix, Crunch, Mars,
Kitkat, Nuts €1,-
Turkse chocolade en
koek vanaf €1,-
Calvé saus 3 voor €1,-
Kip noedels 2 voor €1,-
Energiedrink 24 bl. €6,50
3 zakken chips €1,-
Diverse soepen 2 voor
€1,- of 2 voor €1,50
Voorraad wisselt,
alles zolang de voorraad
strekt
AZ MONTAGE
MAASSLUIS
Voor al uw klusjes in
huis zoals bijv. laminaat
leggen, radiator ophan-
gen, rails ophangen.
Bel voor een prijsopgave
met 06-11427914
AZ CHOCOLATERIE
voor al uw luxe bonbons,
leuk als cadeau, maar
ook om lekker zelf van
te genieten!!
Hoogstraat 2,
Maassluis, hoek Wip
PIET’S AUTOPOETS-
CENTRALE Ook in het
nieuwe jaar staan wij voor
u klaar. Bel. 06-18802801
en maak een afspraak.
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met
RDW vrijwaring. U belt,
wij komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
www.autorijschoolpalet.nl
9LRROGRFHQWH
IUHHODQFHYLROLVWH
6DVNLD9XLN
Hoonoviisx ev
a!¤z cR m»»ssiuis
o!o - seoz¤oo - oe - zeveze!e
viooisesis×ceoxu»ii.cou
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 12
Aquarelleren
in het Witte Kerkje
Onder auspiciën van NPB-Maassluis
wordt 9 januari a.s. de eerstvolgende
les aquarelleren in Het Witte Kerkje
georganiseerd. Constantijn Huijgen-
straat 1, Maassluis. Van 14.00-1600
uur, zaal open 13.30 u. Kosten 5,- per
middag, koffie /thee € 0,50 per kopje.
Vorige maand zijn we gestart met
eenvoudige, meest gangbare technie-
ken. Daar gaan we mee verder.
Deze maal houden we ons bezig met
nat-in-nat. Deze techniek wordt heel
vaak toegepast. Het is een boeiend
spel van water en verf, verrassend
en vaak onvoorspelbaar. Wanneer je
deze techniek beter beheerst kun je
mooie werkstukken krijgen. Bij deze
techniek gebruikt men een vochtige,
soms zelfs natte ondergrond om op
te schilderen, waardoor de kleuren
zacht, waterig in elkaar overvloeien.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
het papier kan geheel en gelijkmatig,
maar ook gedeeltelijk bevochtigd
worden. De vochtigheidsgraad kun je
ook variëren. Experimenteren in ver-
schillende tinten verf in allerlei varia-
ties, op vochtig, nat of slechts gedeel-
telijk bevochtigd papier en bestudeer
dit experiment. Eventuele ontstane
randen of vlekken, kunnen verras-
send werk opleveren. Juist de toe-
valligheden van het zachte, vloeiend
ontstane kleurenmeningen zonder
dat u er iets aan hoeft te doen. Juist
dat maakt deze techniek zo spannend
en aantrekkelijk.
Onze groep kan nog instromers ge-
bruiken. Juist omdat we per keer
een bepaalde techniek leren. Wilt
u het ook eens proberen, dan kunt
u contact met mij opnemen op het
onderstaande telefoonnummer. U
mag éénmaal vrijblijvend komen,
om de sfeer te proeven. Besluit u te
blijven, dan bindt u zich tot en met
juni a.s.(elke eerste maandagmiddag
van de maand). Het aantal personen
is maximaal 12 personen.
Na afloop bekijken we elkaars werk
en is er voor de liefhebbers nog een
huiswerkopdracht.
Ik zie u graag 9 januari.
Hopelijk maken we er een goed jaar
van.
Truce Krabbenbos-van den Berg
010-5922227
Het is gelukt!
Bedankt lieve sjaalbreiers, voor het
thuis breien, het breien op de kerst-
markt Lentiz college Maasland, voor
het door de brievenbus stoppen van
metertjes breiwerkt.
Gisèla van Tol www.wolvantol.com
Zondagmiddag 15 januari aanstaan-
de wordt al weer voor het 15e jaar op
rij het nieuwjaarsconcert door Drum-
fanfare Het Wapen van Maassluis ge-
organiseerd.
Vorig jaar mocht het concert zich ver-
blijden met een grote belangstelling.
Dit jaar vieren we dus het derde lus-
trum van dit concert. Reden om het
concept van het concert eens goed
onder de loep te nemen.
In de loop van de jaren zijn er steeds
meer speelse elementen in het concert
ingevoegd. Dit jaar zijn er nog meer
van dit soort elementen ingebracht
zodat het een concert wordt waar je
niet alleen luek is om te komen luiste-
ren, maar er is ook iets te zien en zelfs
iets om mee te doen voor het publiek.
Ook voor kinderen is er veel te horen
en te zien want Het Wapen speelt o.a.
muziek van de films Tarzan, Alladin
en de Smurfen. Maar ook onze vaste
bezoekers worden niet vergeten en zij
kunnen genieten van een mooi pro-
gramma en zelfs met een beetje klas-
siek. En natuurlijk mogen we ons pop
onderdeel niet vergeten met deze keer
Billy Joel in de hoofdrol.
Het slagwerk zal ook weer uitpak-
ken want onlangs hebben zij nieuwe
instrumenten aan kunnen kopen en
dat komt de performance zeer ten
goede met o.a. een variatie op het
bekende Take5 van Dave Brubeck.
De slagwerkers staan sinds een jaar
onder leiding van instructeur Ronald
Bouwmans, een jonge, enthousiaste
instructeur die vernieuwend bij het
slagwerk bezig is.
Van 14.00 tot 16.30 uur zult u met
een zeer gevarieerd programma een
leuke middag hebben.
Grote bijzonderheid is dat het concert
voor de 15de achtereenvolgende keer
ook nog eens gratis toegankelijk is.
Er is dus geen enkele reden om zon-
dag thuis te blijven. Wij zien u in de
Koningshof. Het concert start om
14.00 uur. De zaal is open om 13.30
uur. U bent van harte welkom. Toe-
gang gratis.
Gratis Matinee concert van
40-jarig Wapen van Maassluis
Kerstborrel
Keucheniusstraat
Op 21 december 2011 hebben we in
de Keucheniusstraat een kerstborrel
georganiseerd.
Het was voor de bewonerscomissie
heel wat geregel maar wij hebben het
toch weer voor elkaar gekregen. De
vuurkorven stonden gezellig te knet-
teren en de Gluhwijn ging er lekker
in. Het was heel gezellig en voor de
bewoners die er waren was het voor
herhaling vatbaar.
Wij willen de bewoners die er waren
heel hartelijk danken voor hun komst,
het werd door het bestuur heel erg op
prijs gesteld.
Wij wensen alle bewoners een ge-
lukkig 2012 en hopen dat we het
aankomende jaar weer wat kunnen
organiseren en dat er dan nog meer
bewoners aanwezig zullen zijn.
Bewonerscommissie
Keucheniusstraat
Mevr. Verhaal
Cursus
Materieschilderijen
Op dinsdag 17 januari start er een
nieuwe cursus materieschilderijen in
het atelier van Elly van Baalen. Het
maken van een materieschilderij is
een ontdekkingstocht naar nieuwe
mogelijkheden en grensverleggend.
Materieschilderen is een gemengde
techniek waarin ruimte is, de kennis
die je hebt met nieuwe mogelijkheden
te combineren om zo de eigen creati-
viteit verder te ontwikkelen.
We werken met acrylverf op schil-
dersdoek. Daarnaast gebruiken we
materialen zoals: textiel, papier, kar-
ton, vlas, grind, zand, zaagsel, foto’s
e.d. Alles wat jou inspireert kan toe-
gevoegd worden aan het schilderij.
Functionele en bekende materialen
worden op andere wijze benaderd,
waardoor nieuwe mogelijkheden
zichtbaar worden. Je leert werken
met modelleerpasta en gel mediums
om de structuur in het schilderij te
verrijken.
Waarnemen is een belangrijk onder-
deel van het scheppingsproces, het is
een spel van actie en reactie. Naast
gezamenlijke opdrachten is er ruimte
om je eigen ideeën uit te werken en
word je individueel begeleid. Erva-
ring met schilderen is niet nodig.
De cursus bestaat uit 6 lessen en
wordt gegeven in het atelier van Elly
van Baalen, Dr. Kuyperkade 25 in
Maassluis. De cursus start op dinsdag
17 januari van 19.30-22.00 uur. Voor
informatie en aanmelden kunt con-
tact opnemen met Elly van Baalen,
tel: 010 5924090 of 06 54985795, of
een e-mail sturen naar info@ellyvan-
baalen.nl, www.ellyvanbaalen.nl
Afgelopen januari zeiden we het al,
het is niet uitgesloten dat er een ver-
volg komt op de Maassluis All Star
Band 2011. En jawel het gaat weer
gebeuren.
Op vrijdag 6 januari 2012 opent Eet-
café “The Ollies” haar deuren weer
voor alweer de 4e editie van de Maas-
sluis All Star Band – Editie 2012.
Het wordt weer een avond met lek-
kere gouwe ouwe rockers van toen en
een beetje van nu. Dit is de ultieme
avond als je van humor houdt en van
“Rockmuziek”. De muziek varieert
van The Police tot AC/DC en alles
wat daar tussen valt.
Vanzelfsprekend hebben we ook dit
jaar weer een Special Guest, dit keer
is dat “Tina Turner”!
De kaartverkoop voor deze avond is
reeds begonnen en wil je deze bijwo-
nen, zorg dan dat je er snel bij bent
want er zijn er nog maar een paar
over! En echt, zonder toegangskaart-
je kom je er niet in!
De toegangskaarten zijn te verkrijgen
in Eetcafé “The Ollies”
De aanvang is 21.30 uur. De deuren
gaan reeds om 20.00 uur open.
Line up Maassluis All Star Band
2011:
Koos Kap - gitaar/zang
Hans Hendrik - gitaar/zang
Arie Herlaar - zang/gitaar
Helma Feelders - zang
John van Veen - Basgitaar/zang
Jacques van der Lely - Drums
See you op vrijdag 6 januari 2012 in
Eetcafé “The Ollies”!!
Maassluis All Star Band – Editie 2012
Walsen van Johann Strauss vormen
de hoofdmoot op het nieuwjaarscon-
cert in het Witte Kerkje op zondag 15
januari a.s. De Vrienden van het Wit-
te Kerkje organiseren al een aantal
jaren een concert in de eerste maand
van het nieuwe jaar. Het sfeervolle
Witte Kerkje aan de Constantijn Huy-
gensstraat in Maassluis is een prima
locatie met een goede akoestiek voor
kleine concerten.
Vaste gasten tot nu toe bij het nieuw-
jaarsconcert waren de leden van het
ensemble Huizinga en Friends. Deze
zeer talenvolle jongeren zijn inmid-
dels hoog geklommen op de muzi-
kale ladder en spelen in januari op
buitenlandse podia. Gelukkig is een
heel goed vervangend ensemble ge-
vonden: het Rotterdams ensemble
Klassiek op Zuid. Dit ensemble heeft
een breed scala aan kamermuziek op
haar repertoire staan. Zij spelen in
verschillende formaties van twee tot
acht personen onder leiding van de
violiste Miranda Rademaker. Op het
nieuwjaarsconcert in Maassluis komt
KLASSIEK OP ZUID met vier musi-
ci: Miranda Rademaker, viool - Ineke
Brandenburg, viool - Riet Limburg,
altviool en Kees Limburg, cello.
Het hoofdbestanddeel van het concert
op 15 januari zijn walsen van Johann
Strauss. Daarnaast staat De Winter
van Vivaldi op het programma en
Nieuwjaarsduo’s van Bartok.
Thomasvaer
Helaas dit jaar geen Thomasvaer en
Pieternel die in het afgelopen jaar
Maassluis op de korrel namen. In
plaats van dit illustere duo komen
er na het muzikale programma oude
bekende dichters langs. Constantijn
Huygens is daar bij. Maar ook Pieter
Schim en Frank Metaal. Een toegift
dus met een dichterlijk programma
grotendeels gericht op Maassluis.
De Vrienden van Het Witte Kerkje
nodigen iedereen uit deze vrolijke
muzikale middag mee te maken.
Vanaf half drie is er koffie en thee,
waarna om drie uur het programma
begint. Na afloop wordt een glaasje
geschonken om een toost uit te bren-
gen op 2012. Er wordt voor het pro-
gramma geen entree gevraagd.
Heel veel Strauss in het Witte Kerkje
Klaphuysprogramma
januari 2012
Na de oliebollen en de glühwein is het
weer tijd voor het Klaphuys!
Ook in 2012 is het gastvrije Klaphuys
(praathuis) weer open om de belang-
stellenden in de historie van Maas-
sluis hartelijk welkom te heten. Elke
woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur
kunt u terecht in de Ankerstraat 16 in
Maassluis om over de geschiedenis
van Maassluis te praten in de breed-
ste zin van het woord. De toegang is
altijd vrij, programmaonderdelen be-
ginnen om halfdrie en er is thee en
koffie tegen een kleine vergoeding
om de kelen tijdens het klappen over
serieuze en sterke verhalen gesmeerd
te houden.
Om de gesprekken ‘op gang’ te bren-
gen is er elke week een onderwerp
waaraan we ons in grote lijnen hou-
den. Het staat overigens iedereen vrij
om een idee voor een onderwerp aan
te geven, voor een volgende keer, op
die manier kunnen wij steeds weer
een leuk programma samenstellen.
Op 11 januari wordt er geklapt over
bijzondere zaken. Welke??? Ruut
Veldink neemt u mee naar de Lange
Boonestraat en vertelt u over het wel
en wee en het heden en verleden van
deze lange??? straat.
Op 18 januari wordt er een film van
het Nationaal Sleepvaart Museum
vertoond. In de volgende Schakel
kunt u lezen wat de titel van deze film
is.
Op 25 januari houdt Ineke Vink een
lezing over het dagboek van de Maas-
sluise korsettenmaker Hendrik Moe-
rings, dat hij schreef in 1799.
Info bij Hanneke Volker, secretaris
van de Stichting Kuiperij Anker-
straat. Telefoon (010) 59 165 78.
Programma Klaphuys
11 januari Klappen over de Lange
Boonestraat
18 augustus Film uit het Sleepvaart
Museum
25 januari Lezing over het dagboek
van de Maassluise korset-
tenmaker Hendrik Moe-
rings
Celliste Joann Whang en
pianist Daniël Kramer la-
ten u op zondag 8 januari,
tijdens het eerste concert
van 2012 in de serie Klas-
siek op Zondag, horen
waarom zij gerenom-
meerde muziekprijzen op
hun naam hebben staan.
Joann Whang won in
2010 zowel de jury- als
publieksprijs bij het Na-
tionaal Cello Concours.
In Theater Schuurkerk
wordt zij begeleid door
Daniël Kramer, die in
1994 winnaar was van
het Prinses Christina
Concours en die daarna
tevens belangrijke inter-
nationale begeleidersprij-
zen won. Samen zullen zij
in Maassluis werken van
Beethoven, Saariaho, Ko-
daly, Schumann en Marti-
nu brengen. Aanvang van het concert
is om 11.30 uur. Kaarten à € 15,- in-
clusief consumptie zijn verkrijgbaar
via www.theatersmaassluis.nl, Mas-
tersound (Noordvliet), Koningshof
(Uiverlaan) en de kassa van Theater
Schuurkerk (geopend een uur voor
aanvang van iedere voorstelling).
Joann Whang
Celliste Joann Whang werd geboren
in 1984. In 2010 won zij zowel de jury-
als de publieksprijs bij het Nationaal
Cello Concours. Ze werd geprezen
voor de wijze waarop ze haar passie
voor het overbrengen van de muziek
aan het publiek wist te demonstreren.
Na haar studie aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, trad ze
zowel in Europa als in Noord Ame-
rika op. Zo speelde ze in Nederland
onder andere op het Grachtenfesti-
val, het Delfts Kamermuziek Fes-
tival en het Festival Kamermuziek
in het Groen in Eindhoven. Haar
internationale optredens vonden on-
der meer plaats in het verblijf van de
Amerikaanse ambassadeur in Parijs,
Carnegie’s Zankel Hall en in de Walt
Disney Concert Hall in Los Angeles.
Recentelijk was zij solist bij het Am-
sterdam Sinfonietta. Ze is een groot
liefhebber van het spelen van heden-
daagse muziek. Zo werkte ze met cel-
list Anssi Karttunen en componisten
als Tristan Murial en Beat Furrer op
het Acanthes Contemporary Music
Festival. Daarnaast werkte ze met
componist Kaija Saariaho aan ka-
mermuziekwerk voor solo cello, met
het NJO en was ze te horen tijdens het
Saariaho Festival in Den Haag.
Daniël Kramer
Pianist Daniël Kramer won in 1994
tijdens het Prinses Christina Con-
cours landelijk de eerste prijs. In
1995 op het EMCY in Luxemburg
en in 2008 op het Concorso Seghizzi
in Italië won hij de begeleidersprijs.
Tevens kreeg hij in 2007 een eervolle
vermelding op het Concours Olivier
Messiaen in Parijs. Hij soleerde o.a.
met het Residentie Orkest o.l.v. Yan-
Pascal Tortelier, het Radio Kamer-
orkest o.l.v. Peter Eötvös en het NJO
o.l.v. Werner Herbers en Reinbert de
Leeuw. Hij maakt deel uit van Trio
Amare en treedt regelmatig op met
o.a. Nobuko Imai en het The Hague
String Trio. Daniël werkt(e) samen
met componisten als George Benja-
min, Louis Andriessen, Joey Rou-
kens en Sofia Gubaidulina.
Kaarten kunt u online reserveren via
www.theatersmaassluis.nl. Tevens
kunt u uw kaarten kopen bij Master-
sound aan de Noordvliet, aan de kassa
van de Koningshof aan de Uiverlaan
en aan de kassa van Theater Schuur-
kerk (geopend een uur voor aanvang
van iedere voorstelling).
Winnaars Cello- en
Pianoconcoursen
in Theater Schuurkerk
Algemene
Bestuursvergadering
Culturele Raad
Maassluis
Op maandag 16 januari 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemeen Bestuurs-
vergadering d.d. 29 november 2011
4. Verslag van overleg Dagelijks Be-
stuur met Wethouder Cultuur d.d.
29 november 2011
5. Ingekomen post
6. Uitgaande post
7. Definitieve versie werkplan 2012
8. Verslag van de werkgroepen
- Boekenmarkt
- Weekend van de Cultuur
- Open Monumentendag
- Douanehuisje
- PR en Communicatie
- Kunstzinnige Vorming Schooljeugd
- Cultureel Beleid en Subsidies
- Culturele Prijs Maassluis
- Pop ‘Up
- Kunst op het Balkon
- Cultuur Symposium
- Cultureel Café
9. Verder voorkomende zaken
10. Actiepuntenlijst
11. Rondvraag
12. Sluiting
Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor een ieder
gelegenheid aan de Culturele Raad
vragen te stellen of opmerkingen te
maken over onderwerpen die tot het
werkterrein van de raad behoren. De
belangrijkste onderwerpen zijn: cul-
tuur, kunst, creativiteitsvorming, dra-
matische expressie en activiteiten op
aangrenzende terreinen.
Inspreken
Inspreken kan alleen over een onder-
werp dat op de agenda van deze verga-
dering staat. Zij, die willen inspreken,
dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn.
De agendapunten waarover wordt in-
gesproken worden zoveel mogelijk bij
voorrang aan de orde gesteld.
Op 22 december stroomde om 10.30
het Atrium van Koningshof vol.
Even tussen het boodschappen doen
door in Kerststemming komen sprak
veel mensen blijkbaar aan. Dames-
koor Flair gaf een sfeervol en gezellig
optreden voor ca. 90 aanwezigen die
onder leiding van Ellen van den Berg
al snel uit volle borst meezongen met
de vele bekende Kerstliederen. Het
moeilijke Twelve Songs of Christmas
werd vol overgave gezongen door het
koor en natuurlijk kwam ook Rudolph
langs met zijn rode neus.
Kortom, we gaan er maar een traditie
van maken, dus let volgend jaar op de
aankondiging in de Schakel voor dit
feestelijk Kerstgebeuren.
Na afloop van het optreden werd er
door velen nog een gezellig kopje
koffie gedronken en ging koor Flair
heerlijk lunchen op het binnenterras
van Koningshof. Wij sloten daar het
voor ons zo feestelijke jaar 2011 af
en wensten elkaar en natuurlijk vanaf
deze plek ook u allen een goed en mu-
zikaal 2012 toe.
Want u kent de kreet, “wie zingt,
leeft 3 jaar langer” en dat willen we
natuurlijk allemaal wel!
Wilt u lid worden van ons koor, bel
dan Marianne van Dullemen 010-
5916813. Wilt u een optreden van ons
boeken, bel dan Anneke v.d. Meijden
010-5911219.
Sfeervolle Kerst Sing-In
door Koor Flair
Rode Kruis kleding
inzameling
Op maandagmiddag 9 januari van
13.30 -15.00 uur kunt u uw kleding
of andere spullen komen brengen.
Er kan kleding, speelgoed, enz. in-
geleverd worden bij Spechtstraat 51,
het is de oude Westhoekschool, hoek
Merellaan /Spechtstraat. Speciaal
verzoek van de Rode Kruis afdeling
in Tirgâ Secuiesc, (Kezdivásárhely)
Roemenië, pampers voor baby’s en
volwassenen, kinderwagens en bug-
gy’s. Verder: warme schone kleding,
b.v. jassen, truien en schoenen en
regenlaarzen voor kinderen en vol-
wassenen. Speelgoed voor baby’s en
kinderen mag ook gebracht worden,
tevens puzzels voor kinderen en vol-
wassenen. Ook pakken we schone
dekens, slaapzakken, dekbedden,
lakens, handdoeken, keukenlinnen,
e.d. in. In november is er weer een
vrachtauto met ruim 800 dozen kle-
ding naar de Rode Kruis afdeling in
TG Sercuiesz gegaan.
We gaan weer verder met het inzame-
len want het is nog steeds erg nodig!
Verdere informatie is verkrijgbaar bij
het Rode Kruis district Nieuwe Wa-
terweg Noord, telefonisch bereikbaar
iedere werkdag van 09.00 – 12.00 uur
op telefoon nr: 010 – 2342049 of via
nieuwwaterwegnoord@redcross.nl.
NB: De eerstvolgende keer “kleding
inzamelen” zal zijn op: maandag 6
februari van 13.30 - 15.00 uur op bo-
venvermeld adres.

RESERVEREN:
MATHILDE SANTING
GIVEN, THE ANNIVERSARY TOUR
ZATERDAG 7 JANUARI 2012, 20.30 UUR € 22,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Mathilde Santing viert met Given haar 30-jarige carrière
als zangeres. Door de jaren heen zong ze van Motown tot
Sinatra, van Martine Bijl tot Toon Hermans. Mathilde zingt
met evenveel gemak pop als jazz, soul, folk, R&B, chansons,
spirituals en kinderliedjes. Verwacht op deze jubileumavond
een nog steeds bevlogen en geïnspireerde zangeres, die
zowel haar Nederlandse als Engelstalige hoogtepunten ten gehore zal brengen. In haar
element tussen haar musici en haar geliefd publiek. Met dank aan Mastersound
JOANN WHANG
MET DANIËL KRAMER
ZONDAG 8 JANUARI 2012, 11.30 UUR € 15
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Celliste Joann Whang (1984) won in 2010 zowel de jury-
als de publieksprijs bij het Nationaal Cello Concours. Na
haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, trad ze zowel in Europa als in Noord Amerika op.
Recentelijk was zij solist bij het Amsterdam Sinfonietta.
Onder begeleiding van pianist Daniël Kramer zal zij,
tijdens het eerste concert van 2012 in de Serie Klassiek op Zondag, werken van
Beethoven, Kodaly, Martinu, Saariaho en Schumann voor u ten gehore brengen.
KRISTEL ZWEERS
PUUR
VRIJDAG 20 JANUARI, 20.30 UUR € 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
In haar derde programma Puur is cabaretière Kristel
Zweers eerlijker dan ooit. Over mannen, vrouwen, de
wereld, over zichzelf en over u. Ze bundelt haar krachten.
Ze confronteert, observeert, is duidelijk en… Puur. Kristel
had geen cabaretfestival nodig om door te breken, ze
hield zich als een van de weinige vrouwen staande in
het stand-up circuit, maakte volgens Volkskrantrecensent Alexander Nijeboer: ‘een
pareltje van een debuutprogramma’. Met dank aan MoPlan Bedrijfswageninrichting
CINEMA SCHUURKERK
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
WOENSDAG 11 JANUARI 2012, 20.30 UUR € 9,-
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Deze vrolijke en romantische ¿lm speelt zich af in het
Parijs van de jaren 60. De rijke Jean-Louis Joubert is
een brave maar nogal saaie man die niet echt van het
leven geniet. Tot hij en zijn vrouw de mooie Spaanse
werkster Maria in dienst nemen. Zij woont samen met de
andere Spaanse werksters op de 6e verdieping van zijn
appartementsgebouw. De temperamentvolle volksvrouwen leren meneer Joubert
voor het eerst plezier te hebben in het leven. Dit tot ontsteltenis van zijn vrouw en
haar deftige vriendinnen.
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 13
Inlichtingen over triminstuiven in Maassluis?
Kijk op www.maassluis.nl/sportservicepunt of bel 14 010
Maandag, 19:00–20:30 uur, Olympiahal.
Kosten: €2,- per keer.
Dinsdag, 08:45–10:45 uur, Olympiahal.
Kosten: €2,- per keer.
Donderdag, 20:00–21:00 uur, Wethouder
Smithal. Kosten: €2,- per keer.
Woensdag, 13:30–15:00 uur, Wethouder
Smithal. Kosten: €1,- per kind.
Let op: tijdens de schoolvakanties is er
géén jeugdinstuif.
Woensdag, 10.00–11.00 uur, Wethouder
Smithal. Kosten: €2,- per keer.
Maandag, 15:00–16:45 uur, Wethouder
Smithal. Kosten: €2,- per keer.
Locaties
Wethouder Smithal, Westeinde 96
Olympiahal, Rozenlaan 2
Let op: in de zomer is er tijdens de
zes weken basisschoolvakantie géén instuif.
Triminstuiven in Maassluis
Avondinstuif Î
Een uur lang afwisselende conditie-verbeterende oefe-
ningen voor jong en oud. Daarna kunt u vrijblijvend een
half uurtje deelnemen aan diverse spelen zoals bad minton
en volleybal.
Badmintoninstuiven Î
Tweemaal per week heeft u de mogelijkheid om recreatief
te badmintonnen.
Jeugdinstuif Î
Voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar wordt de Wet-
houder Smithal op woensdagmiddag omgebouwd tot een
indoor speeltuin.
Sportief bewegen Î
Wilt u uw conditie, lenigheid en kracht op peil houden? Dit
kan op uw eigen niveau bij onze instuif sportief bewegen.
Gezelligheid staat hierbij voorop.
Dynamic Tennis Î
Dynamic Tennis is een combinatie van het reguliere tennis
en tafeltennis. Het wordt gespeeld op een badmintonveld
met een zachte bal en een licht racket met korte greep
en groot blad. Het spel is gemakkelijk aan te leren zonder
langdurige oefening vooraf, dus kom een keer meedoen!
Bovengenoemde triminstuiven zijn een gemeentelijk
initiatief. Deelname is geheel vrijblijvend en schept geen
verplichtingen. Deelname is voor eigen risico. Neem bij
twijfel vooraf contact op met uw huisarts.
Verf
Glas
Behang
Reigerstraat 28
3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
e-mail: info@marienvaneijmeren.nl
marien
van
eijmeren
NIEUWBOUW- OF VERBOUWPLANNEN
I.D. STUDIO
Al ruim 15 jaar HET betrouwbare
adres voor ontwerp en planontwikkeling.
Elke woensdagochtend van 9 - 11
gratis spreekuur.
I.D. STUDIO - ZUIDVLIET 113B - 3141 SX MAASSLUIS
TEL. 010 - 59 279 66
Email: idstudio@kabelfoon.nl
ingenieursbureau voor vormgeving en bouwkunde
I
.
D
.

S
T
U
D
I
O
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
Op de jaarlijkse kerstborrel die de
Historische Vereniging Maassluis
jaarlijks houdt, waren deze keer de
nieuwe gidsen uitgenodigd. Zij leg-
den in het voorjaar van 2011 eerst het
examen van de cursus ‘Sluyswachter’
met succes af en de afgelopen zomer
deden ze onder leiding van mentoren
hun eerste wandelingen met bezoe-
kers. Veruit de meesten van hen kre-
gen van hun mentoren een positieve
beoordeling en dan is het dan toch
eindelijk zover… dan mag je jezelf
officieel stadsgids noemen.
We hebben natuurlijk al jaren stads-
gidsen in Maassluis. En goede ook!
Tot nu toe waren stadsgidsen bij-
zonder enthousiaste vrijwilligers die
kennis hadden over de geschiedenis
en het ontstaan van Maassluis. Te-
genwoordig is het niet meer zo van-
zelfsprekend dat mensen die kennis
van vroeger bezitten, vaak omdat ze
oorspronkelijk niet in Maassluis zijn
geboren. Het is gebleken dat deze
mensen echt niet minder enthousiast
zijn, maar dat zij hun kennis op een
andere manier moeten opdoen. In
2009 is toen het idee gelanceerd een
cursus op te zetten om de geschiede-
nis van Maassluis te onderwijzen en
uit de deelnemers eventueel nieuwe
stadsgidsen te werven. De cursus is
eerst ‘getest’ met de bestaande stads-
gidsengroep. Er is aan de inhoud ge-
schaafd en veranderd en in het voor-
jaar van 2011 was het zover dat de
eerste groep ‘groentjes’ aan de slag
ging. Dat was een groot succes. Na de
cursus gaf bijna iedereen aan ‘door te
willen leren’ voor stadsgids. Dat hield
in dat de kandidaat onder leiding van
een mentor een rondleiding verzor-
gen moest. De beoordeling van je
mentor en zeker ook je eigen indruk
gaven uiteindelijk de doorslag of je
wel of niet was geslaagd.
Het bestuur is niet teleurgesteld. Op
22 december jongstleden konden 10
kersverse stadsgidsen hun welver-
diende certificaat in ontvangst ne-
men. Dat gebeurde tijdens een korte
plechtigheid in de
Kuiperij Anker-
straat. De voor-
zitter reikte de
certificaten uit
en daarna decla-
meerde mw. Han-
neke Volker een
gedicht, waarin
het wel en wee
van bijna 400 jaar
Maassluis even
de revue passeer-
de. We waren al-
lemaal bijzonder
blij dat ze er was.
Mw. Volker is
afgelopen zomer
ernstig ziek ge-
weest en ze heeft
dit najaar alles op
alles moeten zet-
ten om toch aan
Historische Vereniging Maassluis
installeert officieel nieuwe gidsen
Er is weer volop gespaard in Maas-
sluis, en met succes, alle hoofdprijzen
zijn gewonnen.
In de laatste 2 maanden van het jaar
ligt er niet 1 kassabonnetje van Dro-
gisterij Wildenburg op straat of in de
vuilnisbak. Alle klanten zijn enthou-
siast aan het sparen tot € 100,- om een
envelop uit te mogen kiezen waar al-
tijd een cadeau in zit!
,,Het is zo leuk & gezellig om al mijn
vaste klanten een cadeau te kunnen
geven, volgend jaar gaan we er weer
een feest van maken!’’ aldus Claudia
Wildenburg (eigenaresse).
Op 31 december ’11 zijn de hoofd-
prijzen uitgereikt: een LG LED TV,
ASUS Laptop, APPLE I-PAD2, Ori-
ginal FATBOY, PlayStation3 & een
SAMSUNG BLU-RAY Speler.
De gelukkige prijswinnaars mochten hun cadeau in ontvangst nemen!
Foto: Chantal de Kiewit
November & december feestelijk
afgesloten bij Drogisterij Wildenburg!
Continental Kids
in Maassluis
De Continental Kids staan bekend
om hun programma’s vol dans, zang
en grappige stukjes toneel.
Ze geven op dit moment in het hele
land spetterende concerten met de ti-
tel ‘Spoorzoeken’.
Kom ze dus bekijken, kom meelachen
en meeklappen.
En open je oren voor wat ze te melden
hebben!
De groep bestaat uit ruim 20 kinde-
ren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het
concert ‘Spoorzoeken’ is een gloed-
nieuwe show geschikt voor alle leef-
tijden. Alle teksten zijn speciaal voor
de Continental Kids geschreven. In
‘Spoorzoeken’ gaan ze op zoek om-
dat ze meer willen leren over het le-
ven.
Over omgaan met elkaar, over (niet)
eenzaam zijn, over getroost worden,
en nog veel meer.
De liedjes zijn vooral vrolijk en soms
een beetje ontroerend.
Een optreden van de Continental
Kids is een feest voor iedereen die
van muziek, dans en een enthousiaste
groep kinderen houdt.
Zaterdag 14 januari, 16 uur. Adres:
Maranathakerk, G.A. Brederolaan
49, Maassluis.
Toegang: €2,- (vanaf 14 jaar €4,-)
Voor informatie en reservering: 06-
26939220
In januari is het ‘koopjesmaand’
in Wereldwinkel Maassluis. Op
tal van leuke artikelen geeft de
Wereldwinkel 20 tot 40 procent
korting. Daarmee wordt ruimte
gemaakt voor een vernieuwing van
het assortiment. Het inkoopteam
heeft allerlei mooie dingen op het
oog, maar dan moet er eerst wat
ruimte op de schappen komen.
Het assortiment in de Wereldwinkel
is origineel en exclusief, omdat de ar-
tikelen niet afkomstig zijn van mas-
saproductie. Ook de Wereldwinkel
gaat mee met trends. Van een sfeer
van oubolligheid die sommige men-
sen misschien nog koppelen aan de
Wereldwinkel, is al lang geen sprake
mee. De uitverkoopmaand januari
is een mooie gelegenheid voor een
(hernieuwde) kennismaking met
Wereldwinkel Maassluis. Er is een
leuke keuze uit sieraden, beeldjes en
andere kunstvoorwerpen, kommen,
schalen en manden, shawls, kaarten,
speelgoed, wierook, kaarsen enz. Er
zijn een heleboel leuke cadeaus voor
kleine prijsjes.
Alle producten in de Wereldwinkel
zijn gemaakt door mensen die er een
eerlijke prijs voor krijgen, geholpen
worden bij hun werk en niet onder
mensonwaardige werkzaamheden
hoeven te werken. Dat geldt ook voor
de voedingsmiddelen zoals koffie en
thee, chocola, speculaas en stroop-
wafels. De voedingsmiddelen vallen
overigens niet onder de uitverkoop.
De Wereldwinkel wordt geheel in
Kortingen tot 40 procent
in Wereldwinkel Maassluis
stand gehouden door vrijwilligers.
Wie daaraan actief een bijdrage wil
leveren is van harte welkom. In We-
reldwinkel Maassluis is weer plaats
voor enthousiaste vrijwilligers die een
of meer dagdelen per week de klanten
willen helpen en adviseren. Wie meer
wil weten over werken in de Wereld-
winkel kan contact opnemen met de
voorzitter, Ada Wijnhorst. Haar tele-
foonnummer is 010 – 5912380.
Wereldwinkel Maassluis is gevestigd
aan de Jokweg 9 in Maassluis, in het
verlengde van de Nieuwstraat, onder-
aan de Zuiddijk.
De openingstijden zijn maandag van
13.30 tot 17.00 uur en dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. Het telefoonnummer is 010 –
5901646.
de voorwaarden voor het certificaat
te voldoen. Dat is haar gelukt. Reden
voor haar maar ook voor de overige
gidsen voor gepaste trots. Het geeft
aan dat stadsgidsen van de HVM
niet zomaar die titel dragen, maar er
voor hebben geknokt hem te krijgen.
Door de cursus, die mede mogelijk
was door de pas verzamelde kennis
die in de ‘Kroniek van Maassluis’
is vastgelegd, zijn de gidsen ‘gecer-
tificeerd’ en van veel (achtergrond-)
kennis voorzien zodat zij op nog be-
kwamere wijze rondleidingen kun-
nen verzorgen in Maassluis. Sinds
eind april zijn zij herkenbaar aan een
schoudertas met stadsgidslogo en
een badge met hun naam. Behalve
mw. Volker ontvingen de volgende
mensen hun stadsgidscertificaat: Piet
Bouterse, Willem Fortuin, Michel
de Lange, Cees Lievaart, Inge Sche-
per-de Haan, Kees van Schie, Peter
Swart, Alle Visser, Theo Vroon en
Constand Wassink.
Het enthousiasme van de gidsen heeft
bovendien geresulteerd in een stukje
vrijwillige stadspromotie. Onze stad
heeft zoveel leuke en aantrekkelijke
dingen te bieden, dat een dagpro-
gramma rond de stadswandeling
gemakkelijk te maken is. Daarom
zijn er afspraken gemaakt met een
aantal historisch/culturele organi-
saties, maar ook met enkele horeca-
gelegenheden. Op de website van de
HVM zijn alle mogelijkheden op een
rijtje gezet en iedereen kan zelf een
dagprogramma samenstellen rond de
stadswandeling.
PARTIJHANDEL
HOOGSTRAAT 2
HOEK WIP
Afslankbroek voor
strakke billen €2,50
Maaltijdvervanger
drankjes 8 flesjes €1,50
Koffie regular,
5 pakken €5,-
wc papier 24 rol €4,95
Sultana 2 pak €1,-
Japanse bollen mix
3 potten €2,50
Struijk hotdogs
2 voor €1,-
Spaanse cracker
2 voor €1,-
Voorraad wisselt,
alles zolang de voorraad
strekt
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Sokken zonder elastiek
voor gevoelige benen.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Proble-
men met de baas, ver-
huurder of gemeente?
Verdwaald in het woud
van regels en procedu-
res? Spreekuur: iedere
eerste donderdag van de
maand van 10.00 - 12.00
uur. Zijingang van het
Witte Kerkje, Constantijn
Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
5 JANUARI 2012
PAGINA 14
Nadat het oude loopjaar traditioneel
werd afgesloten met de Sylverster-
cross in Soest laat komend weekend
weer veel activiteit zien op de loop-
kalender; zo wordt zaterdag het Run-
ningpOint-veldloopcircuit afgesloten
met de vierde loop in de Broekpolder.
Op de lange afstand (deze keer 10
km) zijn nog drie AVW’ers (Gerard
de Lange, Marc Meeder en Ron van
den Berg) samen met thuisloper Mi-
chiel Bovendeert in de race voor de
overwinning in het eindklassement,
dus spanning is daar verzekerd. Op
zondag vindt in Hoek van Holland
bij HVC ’10 de traditionele Nieuw-
jaarsloop plaats over asfalt, modder
en heuvels en kan tegelijkertijd in Eg-
mond begonnen worden aan de halve
strandmarathon.
Tijdens de voorbije feestdagen lieten
weinig blauwwitten zich aan het wed-
strijdfront zien maar waren zij wel
actief bij de ‘uitverkochte’ klaver-
jasavond op vrijdag 23 december, de
Nieuwjaarsduik in ’s-Gravenzande en
de goed bezochte dinsdag- en donder-
dagavondtrainingen. Het geeft aan dat
het met de sfeer en de activiteiten wel
snor zit bij AVW, wat tevens de kracht
is van de wedstrijd die zondag 15 ja-
nuari Maassluis in rep en roer moet
brengen. Mede dankzij de vele (club)
vrijwilligers gaat op die dag namelijk
voor de twintigste achtereenvolgende
keer in januari de halve marathon van
start en voor de tweede keer onder de
naam Ruitenburg Halve.
De nieuwe sponsor Ruitenburg ac-
countants & adviseurs had vorig
jaar met deze wedstrijd meteen een
primeur met een start over de West-
landseweg en Rozenlaan, wat herin-
neringen opriep aan de voormalige
Westland Marathon toen lopers als
Cor Vriend, Marti ten Kate en Jacques
Valentin in hardlopend Nederland
nog de lakens uitdeelden.
Om 13:00 u zal het startschot aan de
Jan Schoutenlaan klinken voor 3 af-
standen. Naast de officiële wedstrijd
over 21,1 km zijn dat prestatielopen
over 10 km en de nieuw geïntrodu-
ceerde 5 km, speciaal bedoeld voor
de beginnende hardloper en/of ge-
trainde jeugd vanaf een jaar of 12.
Alle deelnemers zullen eerst over de
Westlandseweg lopen tot aan de Ro-
zenlaan waar de 5-km-lopers op de
rotonde keren en de anderen doorlo-
pen naar de Parallelweg en de West-
gaag. Aan het einde daarvan gaan de
10-km-lopers de Weverskade op en
mogen de wedstrijdlopers verder de
Oranjepolder in. De exacte parcour-
sen zijn terug te vinden op www.rui-
tenburghalve.nl waar nog meer nut-
tige deelnemersinfo is te vinden.
De Ruitenburg Halve is de derde van
de vier lopen van het Allround com-
puter Servicecircuit, dat zal worden
afgesloten met de Midden Delfland
halve marathon op 3 maart.
Volgende week meer, wanneer er ook
Ruitenburg Halve is aanstaande!
een enigszins betrouwbare weers-
voorspelling valt te geven. De om-
standigheden hebben de lopers de af-
gelopen 20 jaar vaak parten gespeeld
met sneeuw, storm en regen maar
soms ook vrijwel ideale en dan blijkt
Maassluis plotseling over een zeer
snel parcours te beschikken.
Het is 1 van de redenen waarom de
Halve van Maassluis een grote popu-
lariteit heeft opgebouwd in de regio-
nale loopwereld!
Verkeersmaatregelen
tijdens de Ruitenburg
halve marathon
van Maassluis
De succes volle Ruitenburg halve
marathon van Maassluis vorig
jaar krijgt een vervolg op zon-
dag 15 januari 2012 . Ten behoeve
van een veilig verloop voor de
deelnemers betekent dit voor het
verkeer dat er een aantal tijdelijke
verkeersmaatregelen van kracht
zijn. Zo zal de Weststlandseweg
op zondag 15 januari tussen 13.00
uur en 13.15 uur zijn afgesloten
tussen Rotonde Rozenlaan en
de Dr. Albert Schweitzerdreef.
Vanaf 13.15 tot 13.20 uur is er te-
vens geen verkeer mogelijk vanaf
de Maassluisseweg naar Rozen-
laan visa versa. Waar nodig zal
de organisatie gecertificeerde ver-
keersregelaars inzetten.
In verband met de feestdagen waren er
de afgelopen weken geen competitie-
wedstrijden, maar komend weekend
staat er voor de meeste teams weer
een wedstrijd op het programma.
Omdat handbalvereniging Unitas ’63
wel wat financiële steun kan gebrui-
ken, is twee weken geleden de wed-
strijdbal-actie van start gegaan. Door
het sponsoren van een wedstrijdbal,
kunnen bedrijven onze vereniging
steunen voor een eenmalig bedrag
van € 50,00. De naam van de sponsor
wordt dan genoemd in het clubhuis,
op de website en in de sporthal op
de dagen dat er thuis wordt gespeeld
(roulerend met de andere sponsors).
Heeft u een bedrijf, dan kan het zijn
dat u binnenkort benaderd wordt door
een Unitas-lid.
Uiteraard kunt u ook zelf contact met
ons opnemen als u aan deze actie mee
wilt doen. Stuur dan een e-mail naar
jose@unitas63.nl. Wilt u H.V. Unitas
’63 op een andere manier steunen (re-
clamebord, shirtsponsor, enz.), dan
kunt u een e-mail sturen naar secre-
taris@unitsa63.nl,
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 7 januari 2012
Meisjes B 10.50 uur Indus – Unitas
‘63
Zondag 8 januari 2012
Jongens C 10.30 uur Gemini – Unitas
‘63
Dames A 12.10 uur Unitas ’63 –
TOGB
Heren A 13.20 uur Unitas ’63 – Snel-
wiek
Dames 1 11.00 uur Unitas ’63 – Ge-
mini 2
Lid worden?
Als handbal je leuk lijkt, kun je een
paar keer vrijblijvend mee trainen.
Natuurlijk kun je ook komen kijken
bij wedstrijden. Kijk voor trainings-
tijden en andere informatie op www.
unitas63.nl. Of neem contact op met
Robert Bransen: (010) 5900390 of ro-
bert@unitas63.nl.
H.V. Unitas ’63
start wedstrijdbal-actie
Wijkvereniging
Steendijkpolder
Afdeling Klaverjassen
Allereerst aan al onze kaarters een
gezond en voorspoedig 2012. Vol-
gende week 9 januari 2012 starten
wij met de prijsuitreiking van 2011.
Maandagavond 2 januari zijn wij met
de nieuwe competitie begonnen, de
hoogste vijf van deze avond zijn ge-
worden.

1 Marieke Vink 5477
2 Jan Kooistra 5390
3 Piet van Koppen 5352
4 Cor Straatemans 5247
5 Klazien van Beers 4867
Marieke proficiat met de avondover-
winning.
12e NK Voetbalquiz (voorheen
Excelsior Maassluis-quiz)
drukker dan ooit!
Voetbal International collega’s Harry
Hamer (Capelle a/d IJssel) en Willem
van Beeren (Amsterdam) hebben hun
titel van grootste vaderlandse voet-
balkenners niet kunnen prolongeren.
Het duo Roderick Smal (Rotterdam)
en Bas Schreurs (Den Bosch) stond
om 23.30 uur tussen de gouden snip-
pers van het confettietkanon met de
‘Piet van Dijk-wisseltrofee’ in hun
handen. Het duo versloeg daarmee
de regerende kampioenen Hamer en
van Beeren, die in de finale slechts
twee punten te kort kwamen. In de
eerste ronde waren Rotterdammer
Smal en Bosschenaar Schreurs ook
de bovenliggende partij, maar in de
halve finale hadden de VI-redacteu-
ren Hamer en van Beeren de meeste
punten. In de finale herstelden Smal
en Schreurs zich en wonnen dik ver-
diend deze prachtige prijs.
De derde plaats ging naar het Bel-
gische koppel Steven Moyens en
Guy De Dekker. Steven van Santen
(Odijk) en Rob Pouw (Vianen) wer-
den vierde. In de bedrijvencompetitie
was het Maassluise autobedrijf Ge-
broeders Verboom de sterkste.
Drukste editie ooit
De voetbalquiz georganiseerd door
Excelsior Maassluis in samenwer-
king met No Ball Games draagt sinds
een aantal jaar de naam Nederlands
Kampioenschap. De eerste tien edi-
ties werden gepresenteerd door Hans-
Jörgen Nicolaï en Piet van Dijk. De
laatstgenoemde kwam in oktober
2010 zeer plotseling om het leven,
daarom is sinds vorig jaar de wissel-
beker naar hem vernoemd. Presenta-
toren Robin van der Hoest en Hans-
Jörgen Nicolaï vuurden in het totaal
140 vragen op de kandidaten af.
Het deelnemersveld bestond uit 160
koppels. Hiermee werd de capaciteit
van de sporthal optimaal benut. Nooit
deden er zoveel koppels mee aan een
voetbalquiz.
Ook de tribune was weer goed be-
volkt met veel belangstellenden.
Wederom
‘de lastigste uit de geschiedenis’
Ook voor deze editie van de quiz –
hij werd alweer voor de twaalfde keer
georganiseerd – liep de Olympiahal
in Maassluis vol met voetbalkenners
uit alle delen van ons land en België.
Veel deelnemers vonden de quiz we-
derom de meest lastige in de geschie-
denis. Het was weer een quiz met
een diversiteit aan vragen. Vragen
over het nationale – en internationale
voetbal uit heden en verleden vlogen
als een orkaan door de hal. De vragen
werden vaak ingeleid met prachtige
filmbeelden.
Wederom een meer dan geslaagde
editie
Medeorganisator Robin van der Hoest
kijkt met een zeer goed gevoel terug
op de twaalfde editie van de voetbal-
quiz. ‘Het is ieder jaar weer een heel
karwei de quiz te organiseren, maar
dankzij de hulp van veel Excelsior
Maassluis-leden en sponsors zijn we
er weer in geslaagd.
De leuke reacties geven veel voldoe-
ning. Dat veel deelnemers de quiz
moeilijk vonden, is logisch. Het is
natuurlijk wel een NK, dus weet ie-
dereen dat het geen inkoppertjes zijn.
Uiteindelijk blijven de beste koppels
over.
Volgend jaar kan iedereen weer een
gooi doen naar een betere klassering,
want wij als organisatie beginnen nu
alweer aan de vragen voor de editie
13.
Deze zal weer in het weekend zijn op
zaterdag 29 december 2012.’
Smal en Schreurs ruilen met Hamer en van Beeren!
Hoofdsponsor Biercafé OPORTO
Wat begon als een klein toernooi voor
de kleinste volleyballers van MVC is
uitgegroeid naar een grootse traditie
tussen kerst en nieuwjaar. Het jaar-
lijkse Mini&Maxi toernooi. Ook
dit jaar was het niet alleen voor de
jeugdige MVC leden die hun vader/
moeder, neef/nicht, tante of oom mee
namen naar de Wethouder Smithal,
maar het waren ook de senior leden
die met hun kinderen en familieleden
aan dit leuke toernooi deelnamen.
En de belangstelling was groot. Elf
teams konden het spelletje op het
mini veld beginnen. Voor de klein-
sten onder ons werd het wat makke-
lijker gemaakt, dat wil zeggen dat de
eerste bal gevangen mocht worden.
De ouderen mochten dat niet en dan
zie je dat het voor de ouderen soms
knap lastig is om met z’n vieren op
een klein veldje te spelen en dan ook
nog volwaardig te kunnen volleybal-
len.
Het was mooi om te zien dat de jeug-
digen het vaak nog beter deden dan
hun volwassen partners die de bal
meer uit dan in het veld sloegen.
Er werd gespeeld in twee poules
waarbij de C, B en A jeugd in één
poule speelden en de senior leden met
de kleinsten in een speciale categorie
speelden.
Er werd zeer fanatiek gespeeld en er
waren veel “rode” gezichten te zien
vanwege de inspanning en de span-
nende wedstrijden.
Tussendoor konden we genieten van
de overheerlijke oliebollen die ge-
bakken waren door Bakker Han van
Roon.
Na twee uur spelen bleek dat het team
de Cavia’s in de “oude” poule had ge-
wonnen en dat de Jaguars in de andere
poule de eerste plaats had veroverd.
Alle winnaars gingen met een T-shirt
en een tevreden gevoel naar huis.
Het was een zeer geslaagd toernooi wat
volgend jaar tussen kerst en oudejaars-
dag wederom zal worden gespeeld.
Na het mini- & maxitoernooi was het
tijd voor het oliebollentoernooi. Met
maar liefst 8 teams namen leden met
hun gasten het op tegen elkaar. Elk
jaar een feestje om aan mee te doen.
MVC bedankt bakker Han van Roon
voor de lekkere oliebollen en Lian
Boel van het ’t Smitje voor de kippe-
tjes na afloop. Op naar een goed 2012!
Informatie over MVC
Voor informatie bel je met Ellen
Strik 06-12276308 (senioren), Linda
Fenne 06-28055008 (jeugd) of met
Patricia Pols 010-5929116 (recrean-
ten). Email: bestuur@mvcmaassluis.
nl, Website: www.mvcmaassluis.nl
“Een mini en een maxi!”
Geslaagd mini- & maxitoernooi bij MVC!
Nog maar een paar dagen en dan vindt
weer de jaarlijkse Oliebollenrace bij
MVV ‘27 plaats. Traditioneel worden
er weer rondjes van 1.100 meter ge-
lopen rond Sportpark De Comman-
deur. Iedereen kan meedoen, jong of
oud, lid of niet, dat maakt allemaal
niets uit. De allerkleinsten starten om
12.30 uur met hun ronde, de senioren
zijn om 14.00 aan de beurt voor hun
vier rondjes. Na de prijsuitreiking
vindt om 15.30 uur de nieuwjaarsre-
ceptie plaats. Kijk voor het volledige
programma op www.mvv27.nl.

Pim van der Hoorn verlengt
contract bij MVV ‘27
Hoofdtrainer Pim van der Hoorn
(midden) heeft zijn contract bij MVV
‘27 met een seizoen verlengd. Dat
maakten club en oefenmeester gis-
teravond bekend tijdens de jaarlijkse
mosselavond in café De Pynas. Van
der Hoorn is inmiddels bezig aan zijn
tweede jaar in Maasland en had de
voorkeur uitgesproken graag langer
door te gaan bij onze club. Het be-
stuur van MVV ‘27 is, ondanks de
ietwat tegenvallende resultaten, te-
vreden over het functioneren van de
Lierenaar, zodat beide partijen snel
tot overeenstemming konden komen.
Overigens verlengde ook 2e-elftal-
trainer Alexander van der Bol, net als
de rest van de technische en medische
staf, zijn contract. Wij wensen alle
medewerkers een fijne samenwerking
met MVV ‘27 toe! De mosselavond
was overigens weer een groot succes.
Onze dank gaat uit naar de jaarlijkse
organisatoren Henk de Bruijn en Her-
man Steehouwer!

Werkzaamheden veld 5
binnenkort van start
Zoals u ongetwijfeld weet, krijgt
MVV ‘27 met ingang van het seizoen
2012/2013 de beschikking over een
nieuw wedstrijdveld. Dit veld wordt
aangelegd op de plaats waar nu het tra-
ningsveld 5 ligt. Inmiddels is er nieuws
over de aanleg. De opdracht is gegund
aan GKB Realisatie te Barendrecht.
Op maandag 9 januari start de aanne-
mer met de werkzaamheden. Het is de
bedoeling dat in de eerste week van het
werk wordt begonnen met de kap van
de bomen. In vermoedelijk de tweede
week van het werk zal het zand voor
de voorbelasting worden aangebracht.
Deze voorbelasting zal, naar verwach-
ting, ongeveer 4 maanden blijven lig-
gen, zodat de ondergrond de gewenste
zetting kan bereiken. Na de zettings-
periode wordt begonnen met de aanleg
van het veld. Het werk wordt afgezet
met bouwhekken en het veld is vanaf
januari 2012 tot aan de start van het
nieuwe seizoen niet meer te gebruiken.
Dit betekent dat het trainingsschema
zal worden aangepast.

Online shoppen? Voortaan via
www.mvv27.nl!
Bestel je vaak artikelen online? Dan
hebben we nu een verzoek aan je, waar
je indirect zelf, maar met name onze
club, beter van wordt. Want vanaf nu
is het mogelijk om je online aanko-
pen MVV ‘27 te sponsoren. Voor de
inkoopprijs maakt het allemaal niets
uit, die is en blijft hetzelfde. Verschil
is echter wel dat MVV ‘27 een per-
centage of een vastgesteld bedrag per
aankoop ontvangt. En dat is natuurlijk
altijd meegenomen! Denk nu niet dat
het hier de kleine onlineshops betreft.
Nee, we praten hier over Bol.com,
NikeStore, Dinnersite, KLM, Hotels.
com en Kijkshop om maar een paar
voorbeelden te noemen. Wat moet je
doen? Heel simpel! Ben je van plan
iets online aan te schaffen, ga dan even
langs www.mvv27.nl en klik op een
vand e banners van SponsorKliks. Je
vindt ze permanent op de startpagina
(in het midden en aan de rechterkant).
Vervolgens ga je naar de speciaal voor
MVV ‘27 ingerichte SponsorKlik-pa-
gina, waar je je aankopen kunt doen.
Bij voorbaat dank voor je sponsorbij-
drage!

Selecties MVV ‘27 binnenkort op
wintersport
Nog maar een paar nachtjes slapen en
dan vertrekken de selecties van MVV
‘27 1, 2 en 3 voor een heus trainings-
kamp naar Oostenrijk.
Het trainingskamp staat met name in
het teken van de teambuilding, want de
reis is gepland naar het skigebied Ma-
ria Alm. De mannen vertrekken don-
derdag 12 januari rond 18.15 bij MVV
‘27, om zo’n 13 uur later op de plaats
van bestemming te arriveren. Het ge-
zelschap wordt maandagochtend 16 ja-
nuari weer terugverwacht. We houden
u op de hoogte van eventuele ontwik-
kelingen aldaar.
Zaterdag Oliebollenrace en
Nieuwjaarsreceptie bij MVV ’27!
Midweek wandeltocht
w.s.v. VTM
Route De Westlandse
Dorpen-Variant
Op woensdag 11 januari kunnen wan-
delaars overdag weer een wandeltocht
gaan lopen bij wandelsportvereniging
V.T.M. Deze keer gaat de midweek-
tocht richting “De Westlandse Dor-
pen-Variant”. We vertrekken vanuit
het blauwe sportcomplex aan de Dr.
Albert Schweitzerdreef 475. U kunt
starten op woensdagochtend tussen
09.00 en 13.00 uur. De kantine van
V.T.M. gaat ’s middags om 15.00 uur
dicht. Bij de start krijgen de wande-
laars een routebeschrijving mee. Men
kan kiezen uit 3 afstanden nl.: 5-10-
15 km. De tocht is ook geschikt voor
Nordic Walkers en rolstoel. Voor de
kosten hoeft men het ook niet te la-
ten want de prijs voor de wandeltocht
bedraagt € 2,00 voor niet leden en €
1,50 voor leden van de wandelbond.
Er is en beloningssysteem als men
meerdere midweekwandeltochten
heeft gelopen.
Voor informatie: Dhr. C. Reynart
0653751429; Ria Hendriksen 010-
5910055(na 18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen via
e-mail: lorka@kabelfoon.nl.
Kijk ook eens op onze website:
www.wandelcentrum-vtm.nl.
Maarten de Fockert is nu ruim zeven
jaar in opleiding bij de jeugd van Fey-
enoord. Na zijn eerste keepers voet-
bal acties die Maarten als F- speler bij
M.V.V 27 in Maasland mocht maken
was het al snel duidelijk, ik wil keeper
worden……
Al vroeg werd hij door Feyenoord tij-
dens het Westlands Kampioenschap
gevraagd, om daar een proef training
te komen doen.
Maarten
De eerste trainingen werden toen ge-
leid door Doesburg junior, waar ik
heel veel van leerde.
Op woensdagmiddag waren er altijd
oefenwedstrijden met talenten uit
het hele land. Het ging allemaal heel
snel, trainingen van Wout v. Driel
en inmiddels Pim Doesburg sr zelf.
Ik heb ongelooflijk veel opgestoken,
mentaal, hardheid, zelfrespect, maar
vooral discipline.
Door mijn leeftijd en lengte was ik
al snel tot de B jeugd van Feyenoord
doorgedrongen waar ik nu training
krijg van Joop Hiele, het is zwaar
maar ik merk dat het steeds beter
gaat. Ook voor de K.N.V.B mocht ik
al een aantal wedstrijden in het west
2 team spelen met jongens die al een
contract hebben bij Chelsea (Nathan
Ake) of Tony Trindade de Vilhena
(contract bij Feyenoord) het maakt je
zekerder en je leert er veel van. Mijn
Maarten tekent contract.
‘Maarten gaat voor Oranje’
wens is om via Feyenoord een plaats
te veroveren in het nationale team van
Nederland K.N.V.B tot 17 jaar’
Daarom ben ik super blij met het
Handschoenen contract van SPORT
2000 MAASSLUIS en het keepers
merk STANNO.
A. de Reus Aannemersbedrijf is
hoofdsponsor van BC Maasland.
En ze waren heerlijk die oliebollen en
appelflappen! Maar er was natuurlijk
ook een badmintontoernooi. En wat
voor één. Vanaf 20.00 kon iedereen
even inspelen, dit was nog licht en
luchtig.
Om 20.30 werd er begonnen. Aller-
eerst ging het licht uit. Gelukkig wa-
ren er nog wel wat schemerlampjes
aan. Vervolgens kon je bij de toer-
nooicommissie een (kerst)kaartje
halen en daarmee werd bepaald op
welke baan en met wie je speelde. Ie-
dere baan kreeg ook een lichtgevende
shuttle mee.
Altijd handig als je in het donker
speelt. 1 minuutje wennen aan de
nieuwe shuttle die zo verschrikkelijk
snel was dat je je spel ernstig moest
aanpassen. Gelukkig werd er met
deze shuttle niet gesmasht. Dat zou
geen fijn einde van 2011 zijn. Maar er
werd wel gestreden met hier en daar
een pauze voor de traditionele glüh-
wein en heisse choco.
Na een paar ronden kon je sommige
spelers wat beter zien, de rode oortjes
lichtten namelijk ook op in het sche-
merlicht.
Tijd voor de prijsuitreiking. Bij de
dames gingen Brenda, Marga en Si-
mone met een prijs weg en bij de he-
ren Martin, Marco en Erwin. De poe-
delprijs ging dit toernooi naar Frank.
Om 22.00 ging het licht weer aan, wat
zeker erg wennen was. Er werden nog
een paar “gewone potten gespeeld”
op de laatste woensdag van 2011.
Badminton spelen? Kom dan naar de
Badmintonclub Maasland:
Met een succesvol oliebollentoernooi het jaar uit!
sporthal “De Hofstede” in Maasland!
Zijn bij jou de oliebollen en appelflap-
pen ook op de heupen gaan zitten? Of
is je conditie een goed voornemen
voor 2012? Kom dan badmintonnen
op woensdag. Binnenlopen kan iede-
re woensdag vanaf 20.00 in sporthal
de Hofstede te Maasland.
Wij hebben wel een racket voor je om
te proberen.
Wil je wat meer informatie, kom dan
Be-Fair
Hengelsporters
A.s. zondag 08-01-2012, gaan we
verder met de viswedstrijden om de
Drankenkabinet wissel bokaal. De
wedstrijden duren tot medio april.
Zondag zelfde tijd en plaats.
Sport
5 JANUARI 2012
PAGINA 15
Hoewel het echte winterse weer nog
moet beginnen, is de winterstop in het
amateurvoetbal bijna alweer achter de
rug. Op zaterdag 14 januari gaat de
competitie van het veldvoetbal weer
van start. Dat wil niet zeggen dat er tot
die tijd niets gebeurt bij M.S.V.’71. De
afgelopen tijd en ook de komende peri-
ode zijn er tal van activiteiten bij de club
uit de Steendijkpolder.
Kerstbal gezellig en zeer geslaagd
Zo was op zaterdag 17 december jl.
in de sfeervol aangeklede kantine het
jaarlijkse kerstbal. Namens de feest-
commissie hadden onze enthousiaste
M.S.V.’71 dames Anita Mohunlol en
Marjolijn Voois zich weer ingezet voor
dit geslaagde evenement.
Zo’n honderd liefhebbers hebben ge-
noten van een gezellig samenzijn en
het kerstgevoel. Onder de feestgangers
waren M.S.V.’71-ers uit alle gelederen
te ontdekken. Of het nu zondagvoetbal-
lers, sponsors, A-meiden, kaderleden,
selectiespelers, bestuursleden of jeugd-
vertegenwoordigers waren, één voor
één verschijnen ze op de goed gevulde
dansvloer. DJ Cobra speelde uitstekend
op de feeststemming in.
Ook de inwendige mens werd niet ver-
geten. Alle gasten werden verwend met
heerlijke hapjes , welke door Marjo-
lijn en Anita verzorgd waren. Na het
“laatste rondje” kon iedereen tevreden
en met een voldaan gevoel naar huis.
Dank aan allen die deze avond weer tot
een succesvol M.S.V.’71 feestje hebben
gemaakt!
Kantine opgeknapt
Tussen Kerst en Oud & Nieuw waren
een aantal vrijwilligers op woensdag 28
en donderdag 29 december actief om de
kantine een facelift te geven. Onder de
inspirerende leiding van initiatiefne-
mers Hans en Sandra Frerichs werd de
kantine flink onderhanden genomen.
Er werd schoongemaakt en de wanden
en het meubilair van een nieuw verfje
voorzien. In een gezellige sfeer werd
het luie zweet van de kerstdagen eruit-
gewerkt.
Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari zal de opgeknapte
kantine het toneel zijn van de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie voor alle leden ,
vrijwilligers, sponsors en andere geno-
digden. De selectie van M.S.V.’71 onder
leiding van Rene van Antwerpen zal op
tijd terug zijn van het trainingskamp in
de Kempervennen (Valkenwaard) om
ook op de nieuwjaarsreceptie acte de
presence te kunnen geven. Natuurlijk
zal voorzitter Pieter Hoogenraad tij-
dens deze receptie zijn nieuwjaarstoe-
spraak uitspreken. Verder wordt tradi-
tiegetrouw deze middag het 1e kaartje
voor de Nacht van M.S.V.’71 verkocht.
De koper zal tijdens de Megaweek als
VIP worden behandeld. De nieuwjaars-
receptie begint om 14:30 uur en eindigt
om 17:30 uur. Voorafgaand aan de re-
ceptie vindt (ijs en weder dienende) de
traditionele Nieuwjaarwedstrijd van
onze veteranen tegen onze kaderleden
plaats.
Voetbalclinic John de Wolf
De dag voor de nieuwjaarsreceptie komt
Oud Feyenoord en Nederlands Elftal
speler John de Wolf naar M.S.V.’71 om
een voetbal clinic te verzorgen voor de
M.S.V.’71 jeugd. Op zaterdag 7 januari
2012 kunnen de M.S.V.’71 pupillen van
10:00 tot 13:00 uur het nodige leren van
Het jaarlijkse kerstbal was gezellig en geslaagd.
Volop activiteiten bij M.S.V.’71 Na enkele speelronden beginnen de di-
verse teams hun positie op de ranglijst
in te nemen. Speel je mee om het kam-
pioenschap of wordt het knokken tegen
degradatie?
Maassluis 3 wordt geteisterd door bles-
sures. Hizkia Vink kampte wekenlang
met klachten aan de achillespees, Lilly
Bogaart blesseerde tijdens een inval-
beurt in de oefenwedstrijd van Maas-
sluis 2 tegen haar oude club Rapid haar
knie en is nog immer herstellende. Dit-
zelfde geldt voor Stephanie Moerman,
die tijdens het fitnessen een ‘afstep’
miste en door haar enkel ging. De resul-
taten in de competitie hebben tot dusver
nog niet tot grote euforie kunnen leiden.
Het gelijke spel bij ONDO betekende
het tweede punt in vijf wedstrijden.
De ploeg staat momenteel op de laat-
ste plaats, maar gelukkig met diverse
andere ploegen nog goed in het zicht.
We hebben er alle vertrouwen in dat de
ploeg gauw weer het overwinningspad
weet in te slaan
Maassluis A1 startte deze zaalcompe-
titie met een uitstekende overwinning
op Deetos A2. In de tweede wedstrijd
werd met het kleinst mogelijke verschil
verloren bij Oranje Wit in Dordrecht.
Aan het bezoek bij kampioenskandi-
daat KCR viel helaas weinig eer te be-
halen, maar de in de thuiswedstrijd te-
gen Vriendenschaar waren er opnieuw
winstkansen. Na een gelijk opgaande
strijd was het echter Vriendenschaar
dat in de laatste minuten aan het lang-
ste eind wist te trekken. Vorige week
verloor Maassluis de de uitwedstrijd bij
HKC, zodat de ploeg voorlopig op de
zevende plaats op de ranglijst bivak-
keert. Bijna elke week strijden de juni-
oren mee om de punten en dat is een
prestatie van formaat in de 1e klasse, de
ploeg is zichtbaar gegroeid in de loop
van dit seizoen. Tot dusver lijkt alleen
KCR echt een maatje te groot. Tegen de
andere ploegen in de poule gaat Maas-
sluis A1 ongetwijfeld nog de nodige
punten pakken. De eerstvolgende wed-
strijd is op 7 januari tegen hekkensluiter
Nieuwerkerk.
Maassluis 4 won dit weekend voor de
vierde keer in zes wedstrijden. Met
„acht uit zes” doet de ploeg het uit-
stekend in de reserve 4e klasse, waar
het de tweede plaats in de poule bezet.
Opvallend is de rust en zakelijkheid die
Maassluis 4 in de wedstrijden weet uit
te stralen, waardoor het tot het eind toe
kansrijk blijft voor de overwinning. Is
hier de invloed van trainer Sander van
Aalst (tevens teambegeleider, verzor-
ger en mental coach van Maassluis 1)
zichtbaar? Hopelijk kunnen ook Bart
Scholten en Robbert van Spronsen zich
spoedig weer in de strijd mengen. De
volgende wedstrijd van Maassluis 4 is
op 7 januari in de Olympiahal, als de
buren van ODO 4 op bezoek komen
Voor Maassluis 5 is het net als in de
veldcompetitie een kwestie van alle
zeilen bijzetten. In nagenoeg dezelfde
poule zien de Maassluise routiniers
zich bijna wekelijks geconfronteerd
met minstens zo getalenteerde ploe-
gen. Er werd ruim verloren van Korbis
en Nieuwerkerk, maar in de thuiswed-
strijd tegen Albatros proefde Maassluis
5 eindelijk weer eens het zoet der over-
winning. Ook voor Maassluis 5 is het
regelmatig improviseren om het team
compleet te krijgen, als gevolg van bles-
sures of werkverplichtingen. Gelukkig
zijn er altijd wel weer spelers uit Maas-
sluis 4, A1 of zelfs B1 bereid om in te
vallen, zodat iedere wedstrijd gespeeld
kan worden. Wellicht dat op termijn
nieuwe versterking voor het team kan
worden gevonden in enkele oud-korf-
ballers? Sinds een paar weken zijn er
regelmatig enkele „herintreders te be-
wonderen op de training van Maassluis
5. Wie weet schuilen hier enkele toe-
komstige teamgenoten tussen?
Informatie
Algemene info: Ewout Versloot (pc@
ckcmaassluis.nl )
Internet: www.ckcmaassluis.nl
Stand van zaken seniorenteams
KJV Troef
Het nieuwe jaar is weer begonnen met
29 enthousiaste kaarters. Zij zijn vol
goede moed aan de slag gegaan in een
gezellige sfeer. Mw. v.d Giessen wist
zich onbedreigd aan de top te plaatsen,
proficiat.
Top 10
1. mw v.d. Giessen 5519; 2. mw Oomen
5463; 3. hr den Held 5375; 4. hr Vis
5293;5. hr J. Voogt 5270; 6. hr Zentjens
5025; 7. mw Vis 4986; 8. hr v.d. Broec-
ke 4905; 9. hr v. Straten 4876; 10. mw
Bruins 4870.
KJV On.Me.Ka.
Op de laatste kaartavond van 2011
mochten we 36 klaverjasliefhebbers
(sters) welkom heten, die gezien de
uitslag nog eenmaal goed wilden
scoren. Deze avond werd er ruim op
de roem gespeeld en ook gegeven. Op
de eerste plaats Mw. Cock Nieuwland
met 6170 punten, na drie boompjes
van 16 gifjes, 2de Ton Vermeulen
6105 pt. gevolgd door Henk de Bruijn
met 6104 pt. Op plaats 4 staat Rien
Alsemgeest met 5657 pt., en 5de Kees
v.d. Eyk met 5629 punten.
Bij hoge scores horen natuurlijk ook
lage en de poedelprijs was dan ook
met 3703 punten voor Arie Nieuw-
land.
Onze eerste kaartavond in het nieuwe
jaar houden we op vrijdag, jawel de
13de januari in het gebouw van de
Maaslandse Vogelvereniging aan het
Doelpad 5 te Maasland alwaar we
graag om 20.00 uur willen beginnen.
Tot ziens.
Schaakvereniging
Maassluis
Ondanks dat de jaarwisseling nog
in de benen zat waren er toch nog 10
schakers die met elkaar de strijd aan-
bonden. De uitslagen van 2 januari
2012 waren:
Hans Quak- Marcel Bergen 0-1; Gert
Dijkstra- Corry Vreeken 0-1; Paul
Blok- Karel Parre 0-1; Jan Spoor- Jan
Parre ½-½; Jean Paul Schriks- Men-
no Poot 0-1. De zwartspelers hadden
er duidelijk zin in, want niet één spe-
ler verloor zijn partij. Menno Poot
was over vanuit Amerika en bracht
zijn “oude”club een bezoek en wist
gelijk de punten mee naar Amerika
te nemen.
Toch was ook deze avond de jeugd
weer aanwezig en ook zij speelden
weer een potje schaak en ontvingen
weer deskundig les van Marcel Ber-
gen. Op maandag 16 januari speelt
Maassluis een competitiewedstrijd
tegen Fianchetto 3. Deze wedstrijd
moet gewonnen worden wil Maas-
sluis nog uit de degradatiezone ko-
men. Fianchetto bezit de laatste plaats
en Maassluis staat daar boven met 2
bordpunten verschil.
Maassluise Bridge
Club de Haven
Competitie dinsdag 03-01-2012
Lokatie “Muziekgebouw”
Blauw
1 van Manen & Ruijsbroek 57,10
61,01; 2 van Beek & van Elst 56,41
53,27; 3 Leijendekkers & Giessen
54,92 67,86; 4 Bosman-Gilllet &
Kinkel-Hazevoet 54,61 52,98; 5 van
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 28 december jl. kon er ge-
speeld worden met 12 tafels met twee
gastspelers. Deze week werd de hoogste
score behaald door mevr v der Leest, zij
speelde 5542 punten bij elkaar.
De uitslag van week 52 was als volgt:
1. mevr v der Leest 5542; 2. mevr Roe-
lofs 5307; 3. hr Bakker 5275; 4. mevr In
’t Hout 5160; 6. hr Witzier 5139; 7. hr
Groenedaal 5053; 8. hr v de Broecke
4988; 9. mevr Kruijt 4982; 10. mevr v
de Hoeven 4969; 11. mevr Zon 4918.
Wij spelen wekelijks op woensdagmid-
dag in het noodgebouw “Het Vlootje”
van Ontmoetingscentrum De Vloot en
beginnen om precies 13.30 uur.
Indien u 55-plus bent en graag klaver-
jast, kom dan langs en speel vrijblijvend
Valentijn
Klaverjastoernooi
Op zaterdag 11 februari is er een kop-
pel klaverjastoernooi in wijkgebouw
De Flat, Burg. Wesselinkstraat 4,
Maassluis. We spelen 6 ronden. De
kosten zijn 12,50 p.p. dit is inclusief
lunch. Aanvang 10.00 uur. Meldt u nu
aan 0612820296.
deze oud international en hoofdklasse
trainer. Het programma is als volgt :
Het programma op zaterdag 7 janu-
ari is als volgt:
F-teams : Trainen 09.00 - 10.00 uur
E-teams : Trainen 10.30 - 11.30 uur
D/C-teams : Trainen 12.00 - 13.00 uur
Mede dankzij de steun van de busines-
sfriends van M.S.V.’71 is de clinic is
kosteloos.
Er hebben zich al heel wat pupillen
opgegeven om aan deze clinic deel te
nemen. Wil je ook nog meedoen, geef
je dan snel op per email (jeugdoplei-
ding@msv71.nl) met je naam, leeftijd
en het team waarin je nu speelt. Ook
niet leden zich kunnen inschrijven, mits
er voldoende ruimte is.
F-Pupillen van M.S.V.’71
naar de Jungle
Woensdagmiddag 11 januari gaat de F
jeugd van M.S.V.’71 genieten van een
ideale warming up voor de doorstart
van de competitie in 2012. Alle F pupil-
len zijn dan namelijk uitgenodigd voor
een speel middag in het welbekende
klim en klauterparadijs “de Jungle” te
Vlaardingen. Natuurlijk verwelkomen
wij ook graag de spelers van ons nieuwe
F4 team.Net als begin 2011, wordt er
weer een geheel verzorgde middag (van
14:00 tot 17:00) aangeboden door eige-
naar en sponsor; Hans van Gils.
Alle F leden kunnen zich vanaf heden
opgeven voor deze activiteit bij één van
de vele enthousiaste moeders van onze
F lichting; Anouschka van Zandvliet.
Dit kan en mag door een e-mail met
je volledige naam en team te mailen
naar: zandv257@planet.nl of via tel.
06-43834939.
Programma A-selectie
komende periode
Het programma van onze A-selectie
voor de komende periode ziet er als
volgt uit.
do 5-jan Training 19:45 uur
za 7-jan Trainingsweekend Kemper-
vennen
di 10-jan Hermes DVS - MSV’71 (Oe-
fen) 19:30 uur
do 12-jan Training 19:45 uur
za 14-jan Rijnmond Hoogvliet Sport -
MSV’71 (competitie) 14:30 uur
di 17-jan MVV’27 - MSV’71 (Oefen)
19:30 uur
do 19-jan Training 19:45 uur
za 21-jan MSV’71 -Honselersdijk
(Competitie) 14:30 uur
Beek & Olsthoorn 53,85 51,49c; 6
Echtp. Lenting 52,96 53,87; 7 Le-
ijendekkers & Giessen 50,26 50,00;
8 Ouwerkerk & Ruijs 50,12 38,69; 9
Echtp. de Jong 49,76 51,49; 10 Mostert
& Mostert 49,61 45,89a; 11 den Hond
& Reijers 48,88 44,94c; 12 van der
Meijden & Rijnsburger 48,43 51,49;
13 Echtp. van Eck 48,22 48,51; 14
Marijs & Brinkman 47,21 43,15; 15
Voortmeijer-Geerinck & Schiphorst
45,82 50,60c; 16 Hendriks & de Jong
43,24 50,60c; 17 Atamer-vd.Harst &
Steenhuis-Scholte 43,21 39,29; 18
Nobel & Kamstra 40,67 41,37
Geel
1 Olsthoorn & van de Wijgaart 59,21
62,50m; 2 Janssen-de Ries & Staal
56,00 44,94ch; 3 Hartog & Veldink
53,84 54,58; 4 Holleman & Voortme-
ijer 53,55 51,49ch; 5 van Duin-Trip
& de Raad 53,23 56,67; 6 Stoop &
van Bentem 52,81 63,33; 7 de Blok-
Witzier & Snijder 51,83 36,50cm; 8
van den Akker & van Oosten 51,54
53,50m; 9 Raaff & Voogd 51,04
37,08; 10 Echtp. van Eijck-Mol 50,96
46,67c; 11 van der Linden & Coolen
47,83 36,50cm; 12 Echtp. Put 47,29
53,50m; 13 Echtp. Boelaars 47,26
46,67; 14 van Dijk & Grootendorst
46,71 46,67; 15 Lansbergen & Tol-
lenaar 44,25 49,50m; 16 Verhulst &
Makkinga 43,48 42,50m; 17 Echtp.
Boers 39,41 34,01a; 18 Dossin &
Tempelaars 34,30 46,67c
ter kennismaking mee in onze onder-
linge competitie.
U bent van harte welkom.
Ben jij onze nieuwe
Logistiek Medewerker
Akker Exotic Plants B.V. is een onderdeel van een aantal bedrijven die zich
bezighouden met de Import-Export en teelt van planten en stekmateriaal.
Al ruim 35 jaar vormen we een betrouwbare partner voor vele
Nederlandse en Europese kwekers en Groothandelaren.
Heb jij zin om een onderdeel te vormen van een
hecht team die de logistiek van binnenkomende
stekmateriaal verzorgt, dan is deze vacature wat
voor jou.
Werkzaamheden
Je taken zullen zich voornamelijk bestaan uit:
• Het deelnemen aan het logistiek proces zoals het
laden en lossen van containers d.m.v. heftruck.
• Het verdelen van binnenkomende stekmateriaal.
• Het inplannen van inkomende en uitgaande
vrachten.
• Bijhouden van het karren en fust-saldo.
• Controle uitvoeren op de inkoop en verkoop.
Wie we zoeken
Ben je een teamspeler, flexibel, doortastend en
zelfstandig? Heb je een MBO opleiding, affiniteit
met tuinbouw en internationale handel? Beschik
je over goede kennis van Word en Excel, en is je
mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Engels
goed? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat wij bieden
In een informele sfeer bieden we jou een
leuke, uitdagende functie, en een passend
salaris, afhankelijk van je opleiding en
ervaring.
Meer informatie?
Voor informatie over deze functie kun
je contact opnemen met Eric Stolze
(0654620462)
Je brief met C.V. kun je sturen of mailen
t.a.v. Eric Stolze (eric@avakker.nl)
Akker Exotic Plants
Zijtwende 41
2678 LS DE LIER
Tel : 015-3807117
Fax : 015-3808676
E-mail: info@avakker.nl
Agenda Debat op Dinsdag
Dinsdag 10 januari 2012
Commissie 1 (De Buys)
20.00 – 21.00 uur: 1. Raadsinformatiebrief van 29 november 2011 betreffende
wet- en regelgeving rond lokaal maatwerk in de woon-
ruimteverdeling.
21.15 – 22.00 uur: 2. Raadsvoorstel tot vaststellen Bestemmingsplan Bedrij-
venterrein De Dijk
22.00 – 22.45 uur: 3. Raadsvoorstel tot het vaststellen van categorieën van
gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist.
Agenda Thema-avond
Dinsdag 10 januari 2012
Thema-avond 1 (De Logger)
20.00 – 21.00 uur: 1. Presentatie Rekenkamercommissie Maassluis
21.15 – 22.30 uur: 2. Toelichting budgetrecht van de raad
De avonden vinden plaats in het stadhuis aan de Koningshoek. Voor het
spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831
of griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien
op de website www.maassluis.nl > bestuur.
Voetkundig Centrum De Loper
Schiedam- Rotterdam- Pijnacker - Maassluis
Tel.: 010 4710365
Aangesloten bij het L.O.O.P en Omni
P
ijn
lijk
e
v
o
e
te
n
?
R
u
g
k
la
ch
te
n
?
K
n
ie
k
la
ch
te
n
?
www.voetklachten.com

Met De Loper correctie-steunzolen kunt u weer comfortabel staan
en lopen zonder pijn.

De Loper correctie-steunzolen worden speciaal aangemeten
voor het verhelpen van uw klachten.

De Loper correctie-steunzolen kunnen in alle schoenen gedragen worden.

Eventueel klaar terwijl u wacht.
Geen verwijzing huisarts nodig
Erkend bij uw zorgverzekeraar
STRUERS produceert en verkoopt wereldwijd materialografische onderzoeksappa-
ratuur. Ter uitbreiding van ons team in Nederland, zijn wij op zoek naar een:
Medewerker verkoop binnendienst M/V
Parttime (10 uur)
Wij bieden na een gedegen inwerkperiode een afwisselende functie in
een informele sfeer waarin je verantwoordelijk zult zijn voor het afhan-
delen van orders, het vervaardigen van offerte’s en telefonisch contact
met onze klanten in Nederland en Vlaanderen.
Functie-eisen
- Ruime ervaring met geautomatiseerde systemen zoals ERP, MS Word
en Excel
- Naast uitstekend Nederlands en Engels, behoorlijke kennis van Duits
- Een technische achtergrond of affiniteit met technische producten is
een pré
Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan je c.v. met motivatie naar:
Struers GmbH Nederland,
t.a.v. Petra Schoenmaker, Elektraweg 5, 3144 CB Maassluis
(of per e-mail: petra.schoenmaker@struers.de)
Naar passend
vervoer
op zoek?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken, bad-
kamer, toilet of vloer wil-
len laten betegelen. Ook
voor het stukadoren kunt
u bij mij terecht.
Aanbieding voor de win-
ter!! Speciale prijzen! Bel
Bas Anemaet, tel. 06-
30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
5 JANUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 16
Het idee achter Djoy is dat wij kinderopvang aanbieden waar zowel de kinderen, de ouders en de pedagogisch
medewerksters met veel plezier naar toe komen.
Zowel in het kinderdagverblijf als bij de buitenschoolse opvang werken wij volgens de richtlijnen die zijn
geïnspireerd op de visie van de pedagogiek van Reggio Emilia. Het kinderdagverblijf is opgezet vanuit de
gedachte dat een kinderdagverblijf niet alleen een veilige en verantwoorde omgeving moet zijn, maar ook
een uitdagende omgeving voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Wanneer uw kind de basisschool gaat bezoeken kan hij/zij doorstromen naar de buitenschoolse opvang. Ook
daar is de omgeving geïnspireerd op deze visie. Onze visie Reggio Emilia vraagt iets meer van de leidsters
doordat wij geen vaste thema’s hebben maar inspringen op de behoefte en interesse van uw kind.
In het kinderdagverblijf is het uitgangspunt van deze visie dat elk kind in staat moet worden gesteld om het
beste van zichzelf te laten zien, om de enorme creativiteit die zij aangeboren bezitten te ontwikkelen in hun
eigen tempo, op hun eigen manier met de juiste sturing van de pedagogisch medewerkers. De groepen zijn
hier afgestemd op rust en regelmaat. Op de groepen zijn we lekker aan het knutselen, lezen en ontdekken, in
de centrale hal spelen we met fietsjes, gaan we dansen maar hebben we ook speciaal voor de kleintjes een
droomgrot.
Ook bij de buitenschoolse opvang wordt de creatieve kant van de kinderen gestimuleerd. Zo heeft de buiten-
schoolse opvang een atelier tot de beschikking waar de kinderen naar hartelust kunnen tekenen, schilderen
of knutselen, bieden wij regelmatig workshops aan of werken we aan meer langdurige projecten.
Bij het opgroeien en opvoeden van kinderen speelt het overbrengen van normen en waarden voortdurend een
rol. Een kind moet leren dat niet alles kan en mag. Wij streven ernaar dat een kind bij ons leert dat het eigen
normen en waarden heeft en dat een ander dat ook heeft. Ook streven wij ernaar dat onze kinderen alles en
iedereen met het nodige respect behandelen. Om dit te bereiken gaan wij ze een omgeving bieden waarin een
kind kan leren omgaan met anderen. Een omgeving waarin een kind zelf kan ontdekken waar deze grenzen
liggen. Vanuit deze visie hebben we gezamenlijke uitganspunten gevormd.
Openheid:
Wij streven er naar om met iedereen (groot en klein) open en eerlijk om te gaan. Er wordt in openheid dui-
delijk aangegeven waar de grenzen liggen, de kinderen worden hier op een transparante manier bewust van
gemaakt.
Vertrouwen:
Wij vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn en we geven ze de ruimte om zich op alle gebieden
vrij te kunnen ontwikkelen. Vertrouwen in jezelf en in elkaar vinden wij erg belangrijk.
Verbondenheid:
Wij werken actief aan verbondenheid en hebben veel aandacht voor vriendschappen, warmte en liefde. Wij
willende kinderen, ouders en collega’s laten ervaren dat ze echt gezien worden door ze te betrekken bij het
leven op ons kindercentrum.
Plezier en geluk:
Plezier hebben in wat je doet, het fijn, leuk en naar je zin hebben en je goed voelen. Door het aansluiten bij
de belevingswereld van de kinderen hopen we op een sfeer van veiligheid en geborgenheid; dit is voor de
kinderen een voorwaarde voor het zich kunnen ontwikkelen en om de wereld te kunnen ontdekken.
Respect:
Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving. De ruimte krijgen om jezelf te zijn en om anderen de
ruimte te geven zichzelf te kunnen zijn. Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan
maar om wat een kind wel is en wel al kan.
Verantwoordelijkheid:
Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, de kinderen verantwoordelijkheid meegeven en zelf keuzes
laten maken. Verantwoordelijk zijn voor jezelf, voor anderen, voor je omgeving en alles wat zich daar in
bevindt.
Onderzoek:
De kinderen en jezelf nieuwsgierig maken om nieuwe dingen te leren. We wille de kinderen de ruimte geven
tot onderzoek en materialen en activiteiten aanbieden die onderzoek uitlokken.
Kinderdagverblijf en
Buitenschoolse Opvang Djoy
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Djoy heeft
na een lange, plezierige en intensieve tijd van voorbereidingen,
op 2 januari 2012 vol trots haar deuren geopend.
Voor iedereen die de open dag tijdens de opening heeft gemist, organiseren wij
een extra OPEN DAG OP ZATERDAG 21 JANUARI 2012 van 12.00 tot 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op onze website. Wij zijn te vinden op www.kdv-djoy.nl
of www.bso-djoy.nl, via email (info@kdv-djoy.nl of info@bso-djoy.nl)
en telefonisch bereikbaar op 010-5922223.
De Honderd talen van kinderen
Het kind bestaat uit honderd
Het kind heeft honderd talen
Honderd handen
Honderd gedachten
Honderd manieren van denken, van spelen, van spreken
Honderd, altijd weer honderd
Honderd manieren van luisteren, van verwonderen en liefhebben
Honderd vreugden om te zingen en te begrijpen
Honderd werelden om te ontdekken
Honderd werelden om te verzinnen
Honderd werelden om te dromen
Het kind heeft honderd talen
En nog honderd en honderd en honderd meer
Loris Malaguzzi
grondlegger van de pedagogiek Reggio Emilia
zi
ogiek Reggio
KinderDag Verblijf en
BuitenschoolseOpvang
Langetaam 15a, 3155 TE Maasland
Postbus 31, 3155 ZG Maasland
Telefoon 010 - 5922223
E-mail info@kdv-djoy.nl of info@bso-djoy.nl
www.kdv-djoy.nl of www.bso-djoy.nl
Openingstijden van 7.30 tot 18.30 uur.
Ook voor- en tussenschoolse opvang.
Kinderdagverblijf 0-2 jaar
Kinderdagverblijf 2-4 jaar
Kinderdagverbl jf
Badkamer 2-4 jaar
Kinderdagverblijf
De zithoek
De zitho
Kinderdagverblijf 2-4 jaar
Kinderdagverbl jf
De centrale speelhal
De buitenschoolse opvang 4-8 jaar
olse opvang 4-8 jaar
Het atelier van de buitenschoolse opvang
BuitenSchoolseOpvang
buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang 8-12 jaar
lse opvang 8-12 jaar
De gezellige eetkeuken
g z lige eetkeuken
Sport en spellokaal om je lekker in uit te leven
om je lekker in uit te leven
Kinderdagverblijf 0-2 jaar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful