VELIKA KLADU[A

Gimnazija proslavila 50. ro|endan / str. 5

PETAK, 2. decembar / prosinac 2011. godina, Biha}, Godina XVI;

Broj: 814

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com / e-mail:usnovine@bih.net.ba

Moramo `ivjeti Nacionalni park
Za potrebe Nacionalnog parka Una, Vlada Unsko-sanskog kantona darovala je putni~ki kombi, a klju~eve direktoru Nacionalnog parka Amarildu Muli}u, uru~io je ministar privrede u Vladi USK-a Hase Hajrulahovi}. Tom prilikom, ministar Hajrulahovi} je ~estitao menad`mentu Nacionalnog parka na ~elu da gospodinom Muli}em na dosad ura|enom poslu u za`ivljavanju Nacionalnog parka Una.U prisustvu ministara u Vladi USK i Huseina Ro{i}a, predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a, premijer dr. Hamdija Lipova~a je istaknuo da i pored ~injenice da se radi o preduze}u u nadle`nosti Federacije BiH, Unsko-sanski kanton i Vlada bi}e maksimalno anga`irani i uklju~eni u razvoj i stasavanje Nacionalnog parka

VLADA USK URU^ILA VOZILO NACIONALNOM PARKU UNA

Poseban akcent, kako je istakao premijer Lipova~a, bi}e na kadrovskom ja~anju i popunjavanju Nacionalnog parka ljudima sa podru~ja Ljuto~ke doline

Una. Poseban akcent, kako je istakao premijer Lipova~a, bi}e na kadrovskom ja~anju i popunjavanju Nacionalnog parka ljudima sa podru~ja Ljuto~ke doline, koji su najdirektnije zainteresirani za uspjeh ovog zna~ajnog projekta, jer jedino na taj na~in mo`emo realno o~ekivati da svi od Nacionalnog parka, promocije turizma i za{tite prirode imamo koristi.

Uru~enje vozila, samo je prvi korak u materijalnom sna`enju Nacionalnog parka Una. Zahvaljuju}i se na vozilu, direktor gospodin Amarildo Muli}, istaknuo je zna~aj podr{ke Vlade Unsko-sanskog kantona i o~ekivanja da }e se projektu Nacionalnog parka Una posvetiti odre|ena pa`nja i u bud`etu za 2012. godinu.

SRBLJANI: HUMANOST NA DJELU

Mje{tani / str. 11 grade ku}u Adisu Kurtovi}u

2

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

SVE^ANA SJEDNICA SKUP[TINE UNSKO-SANSKOG KANTONA UZ DAN DR@AVNOSTI BIH

Nemamo prava rasipati vrijeme i novac
Povodom 25. novembra, Dana dr`avnosti, BiH u Biha}u je odr`ana sve~ana sjednica Skup{tine USK-a, kojoj su pored poslanika prisustvovali ministri u Vladi USK-a te predstavnici javnog i politi~kog `ivota kantona. O zna~aju ovog va`nog datuma i kontinuitetu bosanskohercegova~ke dr`avnosti govorio je Husein Ro{i}, predsjedavaju}i Skup{tine USK-a. Istakao je da su u svojoj hiljadugodi{njoj istoriji BiH i njeni narodi pokazali, iako su pretrpjeli i pre`ivjeli dosta rana od raznih neprijatelja i politika, da su mir, tolerancija i zajedni~ki `ivot njihov, genetski kod. - Danas, pristalice pora`enih ideologija i pojedinci dr`avu Bosnu i Hercegovinu ili njene pojedine dijelove svojataju isklju~ivo kao srpske, hrvatske ili bo{nja~ke, vide je onakvom kakvom je zapravo oni `ele vidjeti, isklju~ivo po svojoj mjeri, ne vode}i ra~una o ostalima i druga~ijima. Mi vi{e nemamo pravo da rasipamo vrijeme i novac gra|ana ove zemlje u beskrajnim kvazipoliti~kim demago{kim raspravama ~iji je jedini cilj dizanje tenzija i izazivanje straha. U tom smislu smatram da su neprimjerene izjave i pismo koje je Milorad Dodik, predsjednik manjeg entiteta, pisao me|unarodnom predstavni{tvu u BiH i van nje poku{avaju}i obezvrijediti tradiciju i ~injenicu utemeljenja dr`ave BiH na temeljima ZAVNOBiH-a. Mora nam biti jasno da niko osim nas samih ne}e mo}i urediti odnose me|u nama. Za to nam treba vi{e iskrenosti, povjerenja i me|usobnog uva`avanja, kazao je Ro{i}.

Nema mirnog razlaza
" Nastavimo borbu za Bosnu i Hercegovinu, onakvu kakvu se u ratu borio narodni heroj Adil Be{i}" - poruka je ovo sa obilje`avanja devetnaeste godi{njice pogibije Adila Be{i}a koja se u ponedjeljak, 28. novembra, odr`ala u biha}koj mjesnoj zajednici Vrsta. Ratni saborci, mje{tani, prijatelji i predstavnici izvr{ne i zakonodavne vlasti Biha}a i USK-a jo{ jedanput su istakli da herojstvu i ~asnoj borbi boraca 5.korpusa A RBiH ne mo`e i ne}e na{koditi prljava kampanja politi~ara iz manjeg bh. entiteta, koji i danas poku{avaju minimizirati borbu patriota za dr`avu BiH. - Sa ovog skupa mi danas {aljemo poruku svima kojima smeta dr`ava BiH, da nema govora o secesiji ili kako sada govore mirnom razlazu dok god je Bo{njaka koji su se za ovu zemlju borili. Tako|er, svi oni moraju znati da nikada ne}emo dozvoliti da nas stavljaju u ko{ sa onima koji su po~inili stravi~ne zlo~ine u

OBILJE@ENA DEVETNAESTA GODI[NJICA POGIBIJE NARODNOG HEROJA ADILA BE[I]A

Sa ovog skupa mi danas {aljemo poruku svima kojima smeta dr`ava BiH, da nema govora o secesiji ili kako sada govore mirnom razlazu

Ora{cu, Sanskom Mostu, Klju~u i ostalim strati{tima bo{nja~kog naroda, - kazao je Husein Ro{i}, predsjedavaju}i Skup{tine USK-a. Prisutnima su se obratili i Ahmet Egrli}, ministar za bora~ka pitanja u Vladi USK-a, Albin Musli}, na~elnik op}ine Biha} i Rizvo Behrem, u ime organizacionog odbora, kazav{i da mlade generacije ne smiju zaboraviti herojska djela Adila Be{i}a, ali i svih boraca 5. korpusa koji su ratnih godina branili ljudsko dostojanstvo i civilizacijske vrijednosti u srcu Evrope. - Heroj Adil Be{i} sa 28 godina postigao je mnogo u `ivotu i zaslu`io je da ga se svaki Bo{njak sje}a, ali i svih onih koji su se borili za dr`avu BiH i na tom putu dali

`ivot i dijelove tijela, - kazao je na~elnik Musli}. Adil Be{i} ro|en je u Kozarcu, op}ina Prijedor. Kapetan biv{e JNA, od po~etka agresije na RBiH uklju~en je u Oru`ane snage na{e zemlje kao pripadnik Teritorijalne odbrane Biha}. Uzoran starje{ina i omiljen me|u saborcima, uspje{no rukovodi i komanduje jedinicama Armije, isti~u}i se vojno-stru~nim znanjem, hrabro{}u i li~nim primjerom. Adil Be{i} je kao komandant 2. bataljona 502. slavne bbr. poginuo 28. novembra 1992. u dvadeset osmoj godini na izvr{enju borbenog zadatka u rejonu Grabe`u. Najvi{e ratno priznanje "Zlatni ljiljan" i "Orden heroja oslobodila~kog rata" dodijeljeni su mu posthumno. E. M.

U ime Vlade USK-a i premijera Hamdije Lipova~e, prisutnima se obratio ministar pravosu|a i uprave Andrej Mamontov, koji je podsjetio na historijske ~injenice obnove bosanskohercegova~ke dr`avnosti na zajedanju ZAVNOBiH-a 25. 11. 1943. i potvrde tih odluka na Drugom zajedanju AVNOJ-a. Prije sve~ane sjednice delegacije Vlade i Skup{tine USK polo`ile su cvije}e na mezarje Humci, katoli~ko groblje u @egaru, partizansko spomen-groblje u Biha}u i mezar dr. Irfana Ljubijanki}a.

ODR@ANA 48. REDOVNA SJEDNICA VLADE USK-a

Utvr|en Prijedlog zakona upravljanja otpadom
Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o upravljanju otpadom kojim se ure|uje na~in upravljanja otpadom na podru~ju Unskosanskog kantona, a naro~ito: kategorije i vrste otpada, planiranje upravljanja otpadom, postupak izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, obezbje|enje uslova za postupanje s otpadom, prava, obaveze i odgovornosti Kantona, op}ina, pravnih i fizi~kih lica, operatora upravljanja otpadom i proizvo|a~a i vlasnika otpada, finansiranje djelatnosti i aktivnosti upravljanja otpadom, nadzor nad upravljanjem otpadom, nadzor nad provo|enjem ovog Zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od zna~aja za upravljanje otpadom na podru~ju USK-a. uklju~eno ministarstvo, inspekcija, policija, u zavr{noj fazi je nabavka uniformi za ~uvare, nabavljena su tri nova vozila, obejzbje|eni uslovi za zapo{ljavanje 13 lugara, dva in`enjera i jednog geometra. Ova Vlada ulo`ila je u Upravu za {umarstvo oko 400 hiljada KM, vi{e nego ijedna dosad. Vlada je prihvatila i prijedlog kojim se obavezuje na pomo} u sufinaciranju obaveza nastalih projektom upravljanja ~vrstim otpadom za regiju Biha}, nastalim u ptehodnom periodu, a kako bi se stvorile osnove za realizaciju druge tran{e sredstava u iznosu od oko tri miliona KM za projekat regionalne deponije.

Suglasnost Sinhi Kurbegovi}

Za{tita {uma Vlada je utvrdila Akcioni plan integralne za{tite {uma na podru~ju Unsko-sanskog kantona,a govore}i o problematici i za{titi {uma, ministar poljoprivrede, vodoprivrede u {umarstva Emd`ad Galija{evi} istaknuo je da je u ovoj oblasti u po-

Premijer nezadovoljan pove}anjem zdravstvene premije
Iako nije razmatrana kao ta~ka dnevnog reda, najavljeno pove}anje mjese~ne premije zdravstvenog osiguranja sa 15 na 25 maraka, izazvalo je reakciju premijera dr.Hamdije Lipova~e, koji je izrazio nezadovoljstvo i odre|eno razo~arenje ~injenicom da o najavljenom pove}anju cijena, Upravni odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje USK nije konsultirao ni resorno ministarstvo ni Vladu USK.

sljednjih 30 godina ura|eno najvi{e, zahvaljuju}i upravo ovoj Vladi i premijeru. Podru~je USK-a ~ini osam op}ina a prema podacima va`e}ih {umskoprivrednih osnova ukupna povr{ina dr`avnih i privatnih {uma i {umskog zemlji{ta iznosi oko 218.943 ha. Procijenjena vrijednost ovog prirodnog resursa je oko dvije milijarde KM, te je prioritet za{tita {uma od svih bespravnih radnji. U za{titu {umskog bogatstva, sistemski je

Vlada USK je 48.sjednicu zapo~ela minutom {utnje i rije~ima sje}anja na nedavno preminulog sekretara Vlade USK Slobodana Popovi}a.Vlada je jednoglasno dala saglasnost da posao sekretara Vlade do izbora novog, obavlja ministrica gra|enja i prostornog ure|enja, gospo|a Sinha Kurbegovi}.

Prihva}en plan upisa studenata Prihva}en je i Plan upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Biotehni~kom fakultetu Univerziteta u Biha}u u akademskoj 2011/2012 godini, a Vlada je dala i saglasnost na kupovinu zemlji{ta za potrebe Univerziteta u Biha}u, za {ta su sredstva od 320 hiljada KM obezbje|ena rebalansom bud`eta.

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

3

^estitka premijera Lipova~e
U povodu 1. decembra, Dana Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, u ime Vlade USK i svoje li~no ime upu}ujemo vam iskrene ~estitke, sa `eljom da i dalje odgovorno i profesionalno obavljate ovu ~asnu i odgovornu du`nost. Svojim primjerom pokazali ste kako odlu~nost u obrani domovine ne mo`e ni{ta nadomjestiti. Istom snagom i odlu~no{}u pro{li ste kroz dugotrajan put transformacije Oru`anih snaga. Oru`ane snage Bosne i Hercegovine pokazale su kako ova zemlja mo`e i mora funkcionirati zajedno i jedinstveno, te u tom pogledu mo`ete slu`iti za primjer ostalim strukturama u Bosni i Hercegovini, - ka`e se u ~estitki premijera USK-a Hamdije Lipova~e i ministra za pitanja boraca i RVI Ahmeta Egrli}a.

BIHA]: POLJOPRIVREDNICI POTPISALI UGOVORE

Zakup zemlje na 10 godina
U cilju intenzivnog razvijanja poljoprivrede i poljoprivrednih gazdinstava potpisani su ugovori o zakupu poljoprivrednog zemlji{ta na podru~ju op}ine Biha} sa 41 poljoprivrednim proizvo|a~em. Zemlji{te je dano na 10 godina ~ime je osigurana dugoro~na obrada donedavno zapu{tenih povr{ina. Osim ovog, osiguran je jedan od najva`nijih uvjeta za dobivanje poticaja sa federalnog nivoa, ali i zapo{ljavanje unutar poljopriverdnog gazdinstva. Koliko }e ovaj vid suradnje biti zna~ajan potvrdili su svojim rije~ima op}inski na~elnik Albin Musli}, predsjedavaju}i OV Biha} @eljko Mirkovi}, resorni ministar poljoprivrede Emd`ad Galija{evi} te Muhamed Halilovi}, predsjednik Udru`enja proizvo|a~a mlijeka. - Ovo je jedna konkretna aktivnost, koja }e prema na{im procjenama obezbijediti novih 70 radnih mjesta, ali i omogu}iti na{im poljoprivrednicima da uposle i sezonske radnike, i time daju dodatni doprinos u borbi protiv nezaposlenosti. Ovih 300 hektara poljoprivrednog zemlji{ta koje smo dali kroz ugovore, samo je dio aktivnosti koje provodimo. Za nekoliko dana stavit }emo potpise na nova 332 ugovora o direktnim poticajima iz na{eg bud`eta za poljoprivredne proizvo|a~e, kazao je Musli}. Prema rije~ima ministra Galija{evi}a, Vlada USK svojim poticajima i projektima podr`ava razvoje poljopriverde i partnerski sa svim op}inama intenzivno radi na ulaganju u poljoprivredu. - Nastavljamo sa dobrom praksom i sretan sam zbog potpisivanja novih ugovora sa poljoprivrednim proizvo|a~ima. Hvala op}ini i na~elniku {to su prepoznali potrebu i ljude koji su do{li do novih 300 hektara poljoprivrednog zemlji{ta. Ono {to je dobro jeste da se radi o ljudima koji proizvode mlijeko, tove junad, gaje p~ele, bave se plasteni~kom proizvodnjom i drugim vidovima poljopriverdne proizvodnje, - kazao je ministar Galija{evi}. Ugovori, prema rije~ima potpisnika, za sve poljoprivrednike zna~e jo{ jednu poruku da zajednica brine o ovoj djelatnosti. Kako su i sami kazali poljoprivrednici samo `ele da rade i `ive od rada, a ovim i drugim poticajima, to }e mo}i da ~ine u zna~ajnijom mjeri i u interesu gra|ana, proizvodnje zdravih proizvoda i zapo{ljavanja.

OBILJE@ENA [ESTA GODI[NJICA FORMIRANJA ORU@ANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE

Nadati se napretku
U kasarni "Adil Be{i}" u Biha}u u ponedjeljak, 28. novembra, odr`ano je sve~ano postrojavanje jedinica OS BiH povodom obilje`avanja {este godi{njice formiranja. Oru`ane snage Bosne i Hercegovine je zvani~ni naziv vojnih snaga BiH. Ove snage se sastoje iz tri komponente (tri brigade), koje su nasljednici "tradicija" triju oru`anih snaga, aktivnih u protekloj agresiji na BiH 1992-1995, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vije}a odbrane i Vojske Republike Srpske (prve dvije su potpisivanjem Dejtonskog sporazuma transformisane u Vojsku F BiH). Mnogobrojnim gostima su se, izme|u ostalih, obratili u ime Vlade USK-a Ahmet Egrli}, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, te Husein Ro{i}, predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je u svom obra}anju rekao da je Dan Oru`anih snaga dan podsje}anja na doprinos mnogih koji su ulo`ili puno znanja, rada, truda i stru~nosti u procesu uspostavljanja Oru`anih snaga BiH, te naglasio da je prednja~enje u reformama u oblasti odbrane, gdje se najdalje oti{lo, a {to nas sve raduje, sna`na i pozitivna poruka svima u dr`avi. - Ako se to moglo dogoditi u oblasti odbrane i bezbjednosti, odnosno upravo tamo gdje je bilo realno o~ekivati najve}e probleme, nakon zavr{etka ratnih djelovanja, onda s pravom mo`emo i moramo biti optimisti i nadati se napretku i u drugim oblastima i segmentima bh. dru{tva, - kazao je Ro{i}.

PRESS A-sda USK-a

ASOCIJACIJA MLADIH SDA BIHA]

Kontinuitet dr`ave se ba{tini odgovornim radom
Kantonalni odbor A-SDA USK-a na press konferenciji povodom Dana dr`avnosti BiH, 25. novembra, podsjetio je na odluke Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, kojima su obnovljeni i postavljeni jo{ ja~i temelji bosanskohercegova~ke dr`avnosti. O ovim va`nim odlukama govorili su Jasmin Emri}, predsjednik KO A-SDA USK-a, general Fadil Hasanagi}, ~lan KO i Admir Had`ipa{i}, generalni sekretar A-SDA USK-a. Unutra{nje ure|enje Bosne i Hercegovine je, na`alost, potpuno druga~ije od onakvog kakvo zaslu`uje evropska dr`ava sa hiljadugodi{njom dr`avnom tradicijom. A-SDA i dalje zagovara sazivanje nove me|unarodne konferencije o BiH, upozoravaju}i pritom da u cijeloj povijesti BiH nema doga|aja koji se mo`e usporediti sa ZAVNOBiH-om, ~ijim je odlukama na neponovljiv i univerzalan na~in potvr|en historijsko-politi~ki individualitet BiH. Ako je Povelja Kulina bana iz 1189. godine rodni list Bosne i Hercegovine onda je ZAVNOBiH, re~eno je, "mati~ni dokument njene dr`avnosti". Bosna i Hercegovina je danas dr`ava sa dva entiteta, sa ogromnom i neu~inkovitom administracijom, ali i nizom drugih faktora ograni~avaju}ih za funkcionisanje dr`ava sa normalnim dr`avno-politi~kim ure|enjem. Prioritet i u prvom planu na{ih politi~ara mora biti Bosna i Hercegovina, a iako kasnimo i nazadujemo u svim segmentima, upozorili su u A-SDA, kontinuitet dr`ave BiH se ba{tini odgovornim radom. S. P.

Izbori u mjesnim ograncima pri kraju
"Aktivnosti i uloga mladih u SDA Biha}", tema je o kojoj se govorilo na pres konferenciji Asocijacije mladih SDA Biha}, odr`anoj u srijedu, 30. novembra. Alan Mehdin, predsjednik Povjereni{tva AM SDA Biha} je ukratko prezentirao dosada{nje rezultate u procesu provo|enja izbora po mjesnim ograncima. Ova aktivnost trebala bi biti zavr{ena do 15. decembra a do kraja godine i izbori za predsjednika Asocijacije mladih SDA Biha} i Izvr{nog odbora. Od 36 do sada su izbori provedeni u 24 mjesna ogranka. - OO SDA Biha} i samo rukovodstvo daje maksimalnu podr{ku mladim kadrovima. Cijene}i rad mladih, a sukladno mogu}nostima, omogu}avaju da im da se doka`u u izvr{noj, zakonodavnoj ili bilo kojoj drugoj odgovornoj funkciji, naglasio je Mehdin. Na pres konferenciji i aktivnostima i ulozi mladih u SDA Biha} govorili su i Asmir Budimli}, predsjednik Kluba vije}nika SDA Biha}, i [emsudin Dedi}, poslanik SDA u Parlamentu Federacije BiH. Dedi} je novinare upoznao sa aktivnostima Parlamenta po pitanju mladih a kao najva`nije je izdvojio Zakon o mladima koji je usvojen u junu 2010. godine i koji se u ovoj godini po~eo primjenjivati na svim razinama. Za o~ekivati je da }e resorna ministarstva koja se u djelokrugu rada doti~u pitanja mladih, na svim razinama u bud`etima za narednu godinu planirati vi{e sredstava kako bi Zakon o mladima za`ivio u cijelosti. Druga va`na aktivnost je priprema Nacrta zakona o volonterima. Prema rije~ima Dedi}a o~ekuje se da }e isti u formi nacrta Parlamentu biti ponu|en do kraja ove godine a kona~na verzija u prvom kvartalu naredne. Radni materijal predvi|a da se volonterski rad i tokom {kolovanja zavede kao radni sta` {to }e im po zavr{etku studija omogu}iti lak{e zapo{ljavanje. N. Pirali}

U VELIKOJ KLADU[I

Zaplijenjeno 9 kg canabisa
Policijski slu`benici SKP MUP-a USK-a, Odjeljenja za spre~avanje zloupotrebe droge, trgovine ljudima, seksualnih delikata i borbu protiv terorizma, zajedno sa policijskim slu`benicima Velike Kladu{e su pretresom porodi~ne ku}e O.B. ro|enog 1956. godine u naselju Marijanovac u Velikoj Kladu{i, zaplijenili 18 hermeti~kih zapakovanih paketa u kojima se nalazio canabis, bruto te`ine 9 kg tr`i{ne vrijednosti oko 108.000 KM. Tom prilikom uhap{ena je jedna osoba. - Mo`ete zamisliti da je ova koli~ina opojne droge do{la u ruke na{e djece i gra|ana koliko bi negativnih posljedica proisteklo iz njene zloupotrebe. Ovo je samo dio dugoro~nog i planskog rada, o ~emu }e javnost biti blagovremeno upoznata, istakao je Amel Kozlica, na~elnik Odjeljenja za zloupotrebu droga, trgovine ljudima seksualnih delikata i borbu protiv terorizma SKP MUP-a USK-a. U toku su dalje istra`ne radnje na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela. Pripadnici SKP MUP USK-a, u skladu sa strategijom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, poduzeli su vi{e planskih akcija koje su rezultirale podno{enjem 35 izvje{taja o izvr{enom krivi~nom djelu iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljenog dr`anja oru`ja i eksplozivnih materija, a u cilju u~inkovitijeg suzbijanja organiziranih oblika proizvodnje i preprodaja opojnih droga. E. Alagi}

4

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

BOSANSKA KRUPA

Uru~eno 13 klju~eva novih ku}a
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} boravio je u Bosanskoj Krupi. Zajedno s na~elnikom op}ine Arminom Halitovi}em uru~io je ~etiri klju~a za individualne i devet za stambene objekte raseljenim licima i povratnicima u naseljima Zalin, Dubovik, Veliki Badi} i Bosanska Otoka. U Proleterskoj ulici uprili~eno je uru~enje klju~eva za devet korisnika, petero raseljenih lica i ~etiri povratnika, zatim sve~ano otvaranje dijela lamele, te obilazak stanova. Godinu dana je trebalo da se sve zavr{i nakon javnog poziva za odabir korisnika. Kompletan projekt se radio u dvije faze. Za prvu je od strane resornog ministarstva osigurano 150.000 KM, a za drugu 250.000. Ina~e, u 2011. godini u op}ini Bosanska Krupa zavr{ena su 23 stambena objekta i na kori{tenje predana stanarima, od ~ega je 18 individualnih i 9 stambenih jedinica. Skoro 2,5 miliona KM su u posljednje tri godine obezbje|ena i ulo`ena u ovu svrhu.

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE USK-a

BIHA]

Stopa nezaposlenosti 56,34 posto
Prema slu`benim podacima stopa nezaposlenosti u kantonu dostigla je nevjerovatnih 56,34 posto. Iz mjeseca u mjesec nezaposlenost bilje`i blagu tendenciju rasta. U oktobru ove godine na podru~ju USK-a zaposleno je tek 206 lica, od ~ega 78 `ena. Potrebe su iskazane za 189 radnika i realizirane su u potpunosti. Najbrojnije zapo{ljavanje je bilo u Biha}u 75, Cazinu 45, Velikoj Kladu{i 25, Sanskom Mostu 22, Klju~u 17, Bosanskoj Krupi 11, Bosanskom Petrovcu 11 i Bu`imu 10. Krajem oktobra 2011. godine evidentirana nezaposlenost u USK-u iznosila je 42.031 i ve}a je u odnosu na prethodni mjesec. U ukupnom broju nezaposlenih u~e{}e stru~nih lica iznosi 23.392 ili 55,65 posto, a nestru~nih 18.639 ili 44,35 posto. Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih lica u oktobru 2011. godine je: VSS 1.418, V[S 618, SSS 8.197, NSS 84, VKV 201, KV 12.958, PK 1.543 i NKV 17.012 lica. U ukupnom broju lica koja tra`e posao `ene u~estvuju sa 20.389 ili 48,51 posto, broj lica koja prvi put tra`e zaposlenje je 18.997 ili 45,20 posto. Stru~na lica u~estvuju sa 56,68 posto a nestru~na 43,32 posto. Samo u oktobru 2011. godine na evidenciju Slu`be za zapo{ljavanje prijavilo se novih 966 lica koja tra`e zaposlenje a u istim izvje{tajnom periodu s evidencije je brisano 851 lice, od ~ega 358 `ena. U ukupnoj strukturi nezaposlenih u USK-u demobilisani borci i dalje zauzimaju zna~ajan procent. ^ak 6.202 demobolisana borca tra`e posao. Od ostalih bora~kih populacija 1.029 ~lanova porodica poginulih boraca je nezaposleno, 806 RVI, dok je broj evidentiranih ostalih invalida 339.

Poticaji poljoprivrednicima
Ove godine, uva`avaju}i zahtjeve poljoprivrednika, Op}ina Biha} je kroz Program poticaja u poljoprivredi izdvojila 70.000 KM za nabavku mineralnog |ubriva i goriva, s obzirom da su upravo cijene ovih repromaterijala izuzetno visoke za ovda{nje poljoprivrednike. Op}ina Biha} se odlu~ila za ovu vrstu poticaja prije svega {to se sa federalnog i kantonalnog nivoa ne poti~e sufinansiranje nabavke repromaterijala, a ovim poticajima Op}ina je obuhvatila preko 200 poljoprivrednih proizvo|a~a bez obzira kojom vrstom proizvodnje se bave. - Tokom ove godine razgovarao sam sa preko 480 ljudi koji tra`e posao, ali uistinu su bili rijetki oni koji su tra`ili pomo} kako bi se bavili poljoprivredom. Svi sa kojima sam razgovarao na temu poljoprivrede, podr`ani su na bilo koji na~in. Danas ovdje vidim veliki broj vas koji imate farme, gazdinstvo, plasteni~ku proizvodnju, proizvodnju mlijeka, i jedino {to moramo dalje raditi jeste da unaprje|ujemo

- Iz mjeseca u mjesec nezaposlenost bilje`i blagu tendenciju rasta na podru~ju Unsko-sanskog kantona - U oktobru ove godine zaposleno tek 206 lica a najbrojnije zapo{ljavanje evidentirano u Biha}u
Na podru~ju USK-a u oktobru je izdano osam radnih dozvola za sklapanje ugovora o radu sa strancima i to u ~etiri u Biha}u, Cazinu dvije i dvije u Sanskom Mostu. Pravo na nov~anu naknadu je ostvarivalo njih 853 i po tom osnovu je ispla}eno 254.044 KM. Zdravstveno za{titu u oktobru je ostvarivalo 24.183 KM, , {to ~ini 57,54 posto od ukupnog broja prijavljenih nezaposlenih lica. N. Pirali}

10.000 KM za botani~ku ba{tu
Pored poticaja, ovom prigodom uru~en je i ~ek na 10.000 KM za sufinanciranje projekta "Botani~ka ba{ta" u okviru Biotehni~kog fakulteta Univerziteta u Biha}u. Dokumentaciju o poticajima, poljoprivrednim proizvo|a~ima predao je op}inski na~elnik Albin Musli}, kao i ~ek Halidu Maki}u, dekanu Biotehni~kog fakulteta.

uslove va{eg rada, - kazao je izme|u ostalog prisutnim poljoprivrednicima na~elnik Musli}. Kako je ovom prigodom posebno naglasio Musli}, revolving fond, dodjela sadnica vo}a, dodjela 300 hektara zemlji{ta

za obradu, podr{ka ekolo{koj poljoprivredi, dodjela plastenika i mnoge druge aktivnosti kojima Op}ina Biha} podr`ava razvoj poljoprivrede, najbolje govore o budu}nosti poljoprivrede na ovom podru~ju BiH.

ZASJEDAO IO SDA BU@IM
U Bu`imu je odr`ana sjednica Izvr{nog odbora SDA Bu`im, pro{irena sa direktorima i rukovodiocima javnih preduze}a i ustanova. Razmatrana je aktuelna politi~ka situacija, sa posebnim osvrtom na usvajanje nacrta bud`eta op}ine Bu`im za 2012.godinu, stanje investicija i pripreme za predstoje}e lokalne izbore 2012. godine. Razmatraju}i aktivnosti SDP-a na formiranju koalicije na podru~ju ove op}ine za

U koaliciji s gra|anima
predstoje}e lokalne izbore, SDA, re~eno je, podsje}a da ostaje i dalje u koaliciji sa gra|anima, a da }e o eventualnim koalicijama zauzeti stav nakon lokalnih izbora, i da }e biti spremna koalirati sa snagama i pojedincima koji `ele graditi op}inu, a nikako sa snagama koje se ujedinjuju na tome da zaustave pozitivne procese. Izvr{ni odbor je usvojio Nacrt izborne strategija OO SDA Bu`im za predstoje}e izbore. IO, istaknuto je, i dalje osu|uje

nerealizaciju namjenskih i bud`etskih sredstava, kojih trenutno u bud`etu ima neutro{enih preko 1.600.000 KM. Kod usvajanja Nacrta bud`eta za 2012. godinu IO je ostao kod ranije utvr|enih stavova, i to: tro{kove rada organa uprave planirati kao na nivou izvr{enja bud`eta za teku}u godinu, teku}e grantovi ( za rad bora~kih udru`enja, za poljoprivredu, sport, stipendije, Med`lis, za kulturu i ostala udru`enja) planirati kao na nivou pro{le godine, da se u bud`et planira i uvrsti financiranje JU "Fond za izgradnju" op}ine Bu`im, te da se pove}a iznos sredstava za investicije na nivou op}ine Bu`im.

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

5

BIHA]: PREZENTACIJA PROJEKTA

"Hiljadu Galileoskopa za hiljadu {kola u BiH - jedno nebo za sve"
VELIKA KLADU[A

Gimnazija proslavila 50. ro|endan
Povodom 50. godi{njice postojanja i rada Gimnazije u Velikoj Kladu{i odr`ana je sve~anost koja je okupila brojne generacije u~enika, profesora, predstavnike Op}inskog vije}a, Ministarstva obrazovanja USK-a i druge prijatelje Velikokladu{ke gimnazije. Gimnazija u Velikoj Kladu{i je osnovana 1961.godine odlukom tada{njeg Op}inskog vije}a. Dobrodo{licu prisutnima uputio je direktor ]azim Had`i} osvrnuv{i se na dugogodi{nji rad ove prve velikokladu{ke srednjo{kolske ustanove, postignute rezultate, te suradnju u~enika i profesora. Za uspje{an rad Gimnazije zaslu`ni su zajedno profesori, u~enici i lokalna zajednica, naglasio je Had`i}. Na sve~anosti su uru~ena priznanja onima koji su dali doprinos radu ove {kole. Plaketa Gimnazije dodijeljena je dr. Hamdiji Lipova~i, premijeru USK-a, i profesoru Karmen Beden. Plaketa je posthumno dodijeljena profesoru Nailu Muminovi}u po kojem se Gimnazija zvala u periodu od 1996.-2007. godine. Zlatna plaketa dodijeljena je velikokladu{kom na~elniku Admilu Mulali}u i Dariju Juri}u, ministru obrazovanja. Program obilje`avanja ovog zna~ajnog uljep{an je i izlo`bom u~eni~kih radova i kulturno-umjetni~kim programom u kojem su nastupili {kolski zbor pod ravnanjem profesorice Rabije D`ani}Dizdarevi}, recitatori i plesa~i. Predstavili su se i ~lanovi KUD-ova "Tono Hrovat" i "Biser". Tradicionalno, kao i svake godine odr`an je kviz znanja gimnazijalaca. Najbolja je bila u~enica Hanka Didovi}, drugo mjesto osvojila je Emina Rizvi}, a tre}e Kudi} Samra. Program obilje`avanja 50. jubileja Gimnazije u Velikoj Kladu{i zavr{en je sportskim takmi~enjima.

U prostorijama Kulturnog centra u Biha}u je u ponedjeljak, 28. novembra uprili~ena prezentacija projekta "Hiljadu Galileoskopa za hiljadu {kola u BiH - jedno nebo za sve". Nakon prezentacije izvr{ena je i podjela 50 teleskopa, svakoj osnovnoj {koli u USK-a po jedan. Prezentaciju je odr`ao Muhamed Muminovi}, predsjednik Astronomskog dru{tva "Orion" iz Sarajeva i koordinator projekta. Kako je naglasio 2009. godina je progla{ena Me|unarodnom godinom astronomije od strane Generalne skup{tine UN-a (IYA2009). Globalno u okviru IYA2009, realiziran je projekt izrade nekoliko miliona malih teleskopa, koji slave prvi

Uz pomo} Ambasade kraljevine Norve{ke u BiH i NATO {taba u BiH, Astronomsko dru{tvo "Orion" je nabavilo oko 1.000 Galileoskopa

Galilejev durbin. Teleskopi, nazvani Galileoskopi, isporu~uju se rastavljeni (u kitu) tako da u~enici mogu da ih sami sastavljaju i shvate kako oni funkcioniraju. Uz pomo} Ambasade kraljevine Norve{ke u BiH i NATO {taba u BiH, Astrono-

msko dru{tvo "Orion" je nabavilo oko 1.000 Galileoskopa i besplatno ih dijeli osmogodi{njim {kolama, ravnomjerno u svim regijama BiH. Zavr{etak ovog projekta }e omogu}iti da veliki broj {kola u BiH obogati svoje obrazovne programe sa astronomskim sadr`ajima. Implementaciju ovog projekta Astronomsko dru{tvo "Orion" iz Sarajeva zapo~elo je u decembru pro{le godine. Do sada prezentacija projekta i podjela teleskopa je realizirana u {est kantona i regiji Banjaluka. Prema rije~ima Muminovi}a, ova aktivnost bi trebala biti zavr{ena po~etkom drugog polugodi{ta {kolske 2011/2012. N. Pirali}

NA^ELNIK OP]INE BOSANSKI PETROVAC POSJETIO DRINI]

Voda za Drini} i Bukova~u
Na~elnik op}ine Bosanski Petrovac Ermin Hajder posjetio je op}inu Drini} i tom prilikom razgovarao sa na~elnikom Dejanom Pro{i}em o problemu vodosnabdijevanja. Do zastoja isporuke pitke vode u Drini}u je do{lo zbog veoma su{nog perioda. Pored dvaju na~elnika, sastanku su prisustvovali i predstavnici komunalnih preduze}a ove dvije op}ine. Na~elnici su jo{ pro{le godine potpisali sporazum o zajedni~koj suradnji, ~ime su prezentirali mogu}nost i potrebu suradnje dvije op}ine iz dva entiteta s ciljem zadovoljavanja potreba svojih gra|ana. Cilj sastanka bio je na}i zajedni~ko rje{enje za priklju~ak op}ine Drini} i mjesne zajednice Bukova~a na glavni vod kojim se pumpa voda iz Sanice u su{nim periodima. Projekt izgradnje vodovoda bi se radio u nekoliko faza. Prva faza bi bila izgradnja glavnog cjevovoda prema Drini}u, du`ine 8.200 m. Drugom fazom bi se putem rezervora sa pumpnom stanicom rije{io problem vodosnabdjevanja Bukova~e. Predra~unska vrijednost postoje}eg projekta je oko 630 000 KM. Na sastanku je zaklju~eno da se postoje}a projektna dokumentacija doradi i da se krene sa obezbje|ivanjem nov~anih sredstava kako bi realizacija projekta po~ela u {to skorijem periodu.

Registrirana djelatnost - uslov za poticaje
U Velikoj Kladu{i registrovano 109 farmera-obrtnika a samo ~etiri poljoprivredna obrta
Nakon Biha}a i Bu`ima, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Unsko-sanskog kantona u suradnji sa Op}inom Velika Kladu{a organiziralo je sastanak na kojem se razgovaralo o registraciji poljoprivrednih proizvo|a~a po Zakonu o obrtu. Sastanku je prisustvovao resorni ministar Emd`ad Galija{evi} sa svojim suradnicima, predsjednik Obrtni~ke komore USK Zuhdija Golubovi} i predstavnici nadle`ne op}inske slu`be. Osim o registriranju razgovaralo se i o stvaranju baze robnih poljoprivrednih proizvo|a~a, shodno zaklju~ku Vlade USK-a. Ministar Galija{evi} isti~e da je u Velikoj Kladu{i registrovano 109 farmera obrtnika, dok su samo ~etiri registrirana poljoprivredna obrta, {to nije zadovoljavaju}e. - Na podru~ju kantona je oko 12.500 poljoprivrednih proizvo|a~a, odnosno korisnika poticajnih sredstava. Me|utim, samo njih 144 imaju i registriran poljoprivredni obrt. Stoga je Vlada odlu~na da nastavi ulagati u poljoprivrednu proizvodnju, kako bi proizvo|a~e upoznala s pogodnostima uz uslov da imaju registriran obrt, kazao je ministar Galija{evi}. Kako se u poljoprivredi godi{nje obrne nekoliko stotina hiljada KM u vidu poticaja sa raznih nivoa vlasti, registracijom poljoprivrednog obrta jedan dio sredstava bi se vra}ao u bud`et kroz uplatu doprinosa, pa bi se opet davao poljoprivrednicima kroz poticaje. Poljoprivrednici bi registracijom rije{ili zdravstveno i penziono osiguranje, a samim tim bi se smanjio broj nezaposlenih lica. Predsjednik Obrtni~ke komore USK Zuhdija Golubovi} zadovoljan je odzivom velikokladu{kih obrtnika ali i pitanjima i konstruktivnim prijedlozima koje su uputili. Napomenuo je da }e Obrtni~ka komora obrtnicima i u narednom periodu biti logistika i pru`ati im tehni~ku pomo}.

REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\A^A PO ZAKONU O OBRTU

Prva faza -

cjevovod prema Drini}u du`ine 8.200 m

6

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

Dje~iji vrti} tretirati kao investicije kantona
Op}ina Bu`im napokon }e dobiti dje~iji vrti}. Prijedlog odluke o osnivanju ove ustanove u Bu`imu donijela je nedavno Vlada Unsko-sanskog kantona, nakon vi{egodi{njeg upornog insistiranja Kasima Mulali}a, poslanika SDA u Skup{tini USK-a da kona~no i bu`imskoj djeci bude omogu}en pred{kolski odgoj i obrazovanje. Zahvaljuju}i amandmanu koji je poslanik Mulali} u pro{lom sazivu Skup{tine USK-a ulo`io na Zakon o pred{kolskom obrazovanju Vlada i Skup{tina USK-a su bili u obavezi da tokom 2010. godine osnuju pred{kolsku ustanovu u Bu`imu, a da u narednoj 2010. godini izgrade objekat vrti}a na parceli koju bi odredila op}ina.

BU@IM NAPOKON DOBIVA PRED[KOLSKU USTANOVU

Zahvaljuju}i amandmanu koji je poslanik Mulali} u pro{lom sazivu Skup{tine USK-a ulo`io na Zakon o pred{kolskom obrazovanju Vlada i Skup{tina USK-a su bili u obavezi da tokom 2010. godine osnuju pred{kolsku ustanovu u Bu`imu
potrebnih za izgradnju i rad ove ustanove. Proteklih desetak godina upornog insistiranja na rje{avanju ovog iznimno va`nog pitanja za bu`imsku op}inu kona~no je urodilo plodom. vanju jo{ nije stupio na snagu, procedura osnivanja JU Dje~iji vrti} Bu`im provest }e se u skladu s odredbama Zakona o pred{kolstvu. Ovim Zakonom propisano je da javnu pred{kolsku ustanovu u dr`avnoj svojini osniva Skup{tina Kantona, koja kao osniva~ osigurava sredstva za osnivanje i po~etak rada javne pred{kolske ustanove prema pedago{kim standardima i normativima. Prva dva uvjeta su ispunjena. Naime, podaci o broju `ivoro|ene djece na podru~ju Unskosanskog kantona tako|er pokazuju da op}ina Bu`im ima dovoljno djece kojoj je potrebno osigurati kvalitetan pred{kolski odgoj. Osim toga, podaci Zavoda za statistiku u ovoj godini potvr|uju da op}ina Bu`im ima ukupno 1.249 djece pred{kolskog uzrasta. Ova op}ina ima, tako|er, ve}i broj nezaposlenih nastavnika i profesora pred{kolskoga odgoja. Nezaposlenih nastavnika i profesora iz ove oblasti ima i u drugim op}imama, tako da osiguranje stru~nog kadra ne predstavlja prepreku, naprotiv, njenm bi osnivanjem dijelom bio rije{en i problem nezaposlenosti mladih stru~njaka. Problem, me|utim, predstavlja osiguranje prostora za rad javne pred{kolske ustanove u Bu`imu. Sredstva u iznosu od 50.000 KM, koja su izdvojena iz ovogodi{njeg kantonalnog bud`eta nedostatna su za bilo kakav ozbiljniji pomak u izgradnji pred{kolske ustanove. Kako bi ipak omogu}ili {to skoriji po~etak rada vrti}a u Bu`imu, Op}ina je prona{la prostor u kojem bi ustanova trebala raditi privremeno do izgradnje objekta na planiranoj lokaciji. Prostor se nalazi u MZ Zaradostovo, koja je dala suglasnost za kori{tenje njenih prostorija koje su trenutno van upotrebe. Ura|en je i predra~un radova za adaptaciju prostora, prema kojem }e postoje}a sredstva u Bud`etu za 2011. godinu, u iznosu od 50.000,00 KM biti dovoljna za adaptaciju i po~etak rada ustanove, a kompletna izgradnja objekta Dje~ijeg vrti}a u ovoj op}ini ko{tala bi oko milion KM.

- Sredstva u iznosu od 50.000 KM koja su izdvojena iz ovogodi{njeg kantonalnog bud`eta nedostatna su za bilo kakav ozbiljniji pomak u izgradnji pred{kolske ustanove - Kako bi ipak omogu}ili {to skoriji po~etak rada vrti}a u Bu`imu, Op}ina je prona{la prostor u kojem bi ustanova trebala raditi privremeno do izgradnje objekta na planiranoj lokaciji
vne prostorije, te da ne bi bilo konkretnijih pomaka u cilju trajnog rje{avanja odnosno izgradnje objekta vrti}a. U ovoj godini je predvi|eno 50.000 KM inicijalnih sredstava za izgradnju vrti}a, ali Mulali} o~ekuje da }e i bu`imska pred{kolska ustanova biti zna~ajnije tretirana u narednom bud`etu, a ne kao polovi~na rje{enja koja ne bi bila zadovoljavaju}a. Tvrdi da bi izgradnja vrti}a ko{tala mnogo manje nego {to je to ugrubo procijenjeno. Trebalo bi, ka`e Mulali}, realno sagledati stvari i pre-d{kolsku ustanovu u Bu`imu tretirati kao i ostale investicije u USK-u. U Bu`imu, tako|er, o~ekuju da }e u skorije vrijeme okon~ati jo{ nekoliko projekata iznimno zna~ajnih i od interesa za ovu op}inu, prvenstveno zaobilaznicu, dom kulture i izgradnju vodosistema Pivnice-Konjodor, jer postoje}i kapacitet ne zadovoljava potrebe doma}instava i ugro`ava egzistenciju ve}ine stanovni{tva koje se na ovom podru~ju bavi proizvodnjom malina. S. Pa{agi}

Zakonska obaveza Me|utim, zakonsku obavezu kantonalna zakonodavna i izvr{na vlast nisu ispo{tovale, Vlada USK-a je tek nedavno utvrdila Prijedlog odluke o osnivanju JU "Dje~iji vrti}" u Bu`imu, a o njemu bi se uskoro trebala o~itovati i Skup{tina Unsko-sanskog kantona. Bu`im je jedina op}ina u Unsko-sanskom kantonu koja jo{ uvijek nema pred{kolsku ustanovu, pa su stoga i djeca u neravnopravnom polo`aju u odnosu na vr{njake u ostalim ovda{njim op}inama, koja u ovakvim ustanovama poha|aju pred{kolsko obrazovanje. Osnivanje ove ustanove ve} dugo se navodi kao jedan od zna~ajnih prioriteta u oblasti odgoja i obrazovanja, pa postoje brojne odluke Skup{tine Unsko-sanskog kantona kojima se tra`i rje{avanje ovog problema, ali uvijek se javlja prepreka u neosiguravanju sredstava

Odre|ena lokacija Op}inski na~elnik u vi{e se navrata obra}ao Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa zahtjevom da se kona~no krene u rje{avanje ovog problema, te da se djeci ove nerazvijene op}ine osiguraju barem pribli`no jednaki uvjeti za rani odgoj i obrazovanje, kakve imaju djeca u drugim op}inama Unsko-sanskog kantona. Op}ina je poduzela brojne aktivnosti i mjere za izgradnju pred{kolske ustanove. Prostornim i regulacionim planom op}ine odre|ena je lokacija za izgradnju ove ustanove i provedeni imovinskopravni postupci, {to dokazuje Izvod iz regulacionog plana, te katastarsko-knji`ni izvod i kopije katastarskog plana. S obzirom da novi Zakon o pred{kolskom odgoju i obrazo-

Za izgradnju milion maraka Zakonom o pred{kolstvu precizirano je da se pred{kolska ustanova mo`e osnovati ako postoji dovoljan broj djece za formiranje najmanje jedne odgojne grupe, u skladu s pedago{kim standardima, ako je osiguran dovoljan broj stru~nog kadra u skladu sa zakonom, pedago{kim standardima i programima pred{kolskog odgoja i obrazovanja koji se u realiziraju u pred{kolskoj ustanovi, te ako su osigurani prostor, oprema i didakti~ka sredstva u skladu s normativima.

50.000 KM inicijalnih sredstava Poslanik Mulali} o~ekuje da }e Vlada i Skup{tina USK-a kona~no ispuniti zakonsku obavezu i da }e pred{kolska ustanova u Bu`imu biti tretirana bud`etskim izdvajanjima u narednoj godini. Protivi se polovi~nim rje{enjima i strahuje da bi ustanova mogla biti osnovana, a djeca uvedena u neuslo-

VLADA USK-a USVOJILA INFORMACIJU O STANJU NASILJA U PORODICI I STANJU SIGURNOSTI OD VR[NJA^KOG NASILJA

Po~inioci nasilja uglavnom mu{karci
Nasilje u porodici kroz raznovrsne oblike prisutno je i na podru~ju na{eg kantona. Manifestuje se kroz ~injenje krivi~nih djela, a u bla`im oblicima prekr{aja i ostalih incidenata. U 2010. godini nasilje u porodici je bilo u porastu za ~etiri posto, dok je u periodu januar - septembar 2011.godine zabilje`en rast od 1,6 posto. [efik Smlati}, ministar unutra{njih poslova u Vladi USK napominje da se za neke slu~ajeve nikad ne sazna. @rtva se za pomo} ne obrati ni policiji niti drugoj instituciji. Razlozi za to su: strah, zablude, ekonomska ovisnost o po~iniocu nasilja, i sl. Stoga ova vrsta kriminala spada u onu tamnu brojku koju je mogu}e smanjiti proaktivnim radom policije (saradnja sa gra|anima).

Vr{nja~ko nasilje Vlada USK s posebnom je pa`njom razmatrala i Informaciju o stanju sigurnosti od vr{nja~kog nasilja u {kolama na podru~ju USK-a. U periodu januar - septembar ove godine evidentan je rast vr{nja~kog nasilja. Premijer Hamdija Lipova~a je predlo`io a Vlada jednoglasno usvojila prijedlog da, u roku od 15 dana, ministarstva: obrazovanja, zdravstva i socijalne politike i MUP-a urade sveobuhvatan plan unapre|enja prevencije nasilja. Nasilje u porodici predstavlja kompleksan problem i ozbiljnu sigurnosnu pojavu ~ije posljedice trpi ~itavo dru{tvo, kao i problem ~ije rje{avanje tra`i anga`man stru~njaka. Treba ga rje{avati kad je "niskog intenziteta" {irenjem svijesti o opasnostima od nasilja u

Spas u Sigurnoj ku}i
Sigurna ku}a u Biha}u je otvorena krajem 2005. godine. Do sada je u ku}i boravilo vi{e od 200 `ena i djece. Samo u ovoj godini u sigurnoj ku}i u Biha}u je spas na{lo 19 `ena s djecom. Trenutno u ku}i boravi jedna `ena s dvoje djece. - Na `alost iz godine u godinu statistike pokazuju da nasilje u porodici ima tendenciju rasta. Svakako da tome doprinosi neadekvatnost zakonskih propisa koji su na snazi. Jo{ od 2007. godine novi Zakon o nasilju u porodici je u parlamentarnoj proceduri i na{a su saznanja da je predlaga~u vra}en na doradu. Nasilja bi zasigurno bilo manje kada bi se provodili programi rehabilitacije za po~inioce. Mi smo u pro{loj godini imali takav jedan pilot projekt i razgovarali smo sa 40-ak po~inilaca nasilja. Ali to nije obvezuju}e za po~inioce ve} na dobrovoljnoj bazi. Nemamo povratnu informaciju da li je nakon obavljenih razgovora s njima do{lo do pobolj{anja odnosa. Ali zato imamo dosta slu~ajeva gdje nam se `rtve "vra}aju" i tra`e spas barem i na kratko u sigurnoj ku}i. Sve ukazuje na ~injenicu da ukoliko `elimo sprije~iti porast nasilja i svesti ga na najmanju mogu}u mjeru moramo vi{e preventivno i timski djelovati i to svi, i na svim nivoima, isti~e Aida Behrem, predsjednica Udru`enja "@ena s Une" u okviru kojeg djeluje sigurna ku}a u Biha}u.

porodici. Potrebno je uspostaviti i neophodne kapacitete za njegovo sistemsko pra}enje u {to trebaju biti uklju~ene sve institucije vezane za ovu oblast (policija, socijalne slu`be, obrazovanje, mediji itd.).

Svijest `rtava u porastu MUP USK-a je do sada ostvario zadovoljavaju}i nivo suradnje sa centrima za socijalni rad, pravosudnim organima, obrazovnim ustanovama, me|unarodnim i drugim organizacijama, te Sigurnom ku}om u Biha}u. Op}e je zapa`anje da je ipak svijest `rtava, koje su naj~e{}e `ene, u porastu i da se sve vi{e odlu~uju da prijave nasilje. Razlozi za prikrivanje nasilja, su razli~iti od dru{tvenog statusa, obrazovanja, mentalne i uop}e motiviranosti nasilnika i njihovih `rtava. N. Pirali}

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti
PETO GODI[NJE DOBA

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

7

Taman pomislim da me ni{ta vi{e ne mo`e iznenaditi, a ono se probudim iznena|enija nego {to sam legla! Uz jutarnju dozu iznena|enja, do~eka me i {ok. I naivno opet skontam da je to to, da dalje od toga ne mo`e. Eto, ba{ sam se iznenadila pa uz to {okirala kad saznah da }u od svoje crkavice izdvajati za osiguranje zdravlja puno vi{e nego do sad. I do sada sam pobolijevala pa bez obzira na pla}eno osiguranje, pla}ala u bolnici lijekove, infuzije, nalaze. Zna~i

Premijom po glavi stanovnika
li ovaj namet na vilajet sad da ako se ubudu}e razbolim, moram sebi platiti i doktora? Kao, do sad ga nismo pla}ali? Meni se ipak ~ini da }e gra|ani iz poderanog d`epa i sve tanjih primanja kako znaju i umiju morati pla}ati ono {to su mislioci obe}ali ljekarima, a to je ve}e pla}e! To {to }e mase i dalje dok le`e na bolni~kom razvaljenom krevetu kupovati sebi lijekove iz bolni~ke apoteke, nikom ni{ta, bitno da su oderani za premiju za koju jo{ niko pouzdano ne zna ~emu slu`i. Ili se zna, samo ne}e niko naglas da ka`e? Narod k’o narod, otrpit }e ~ini mi se i ovu dozu izne-na|enja, do narednog koje nam neko podmuklo priprema. Di~nih {est nimalo veli~anstvenih gladijatora se vratilo ku}i iz Italije. Tamo su spoznali da im horsko pjevanje ba{ i ne ide, a za solisti~ke koncerte jo{ nisu spremni. Dogovorili su se da }e nastaviti zabavljati narodne mase sve do posljednje ideje o ni~emu. Takvih ideja jedi-no im ne nedostaje. Stranci kod nas se uglavnom prave da ni{ta ne shvataju, kao {to ni narodne mase vi{e ne kontaju {ta oni uop}e kod nas vi{e i rade. I tako uglavnom u ovoj zemlji gdje se apsurd sudara sa glupo{}u, sve ide. Dokle }e i}i, ni najbolji poznavatelj rasporeda me|u zvijezdama i njihovih utjecaja na nas, ne zna. Baca~i graha tako|er nemaju {ta raditi, grah je za onoga ko ga ima, antiumiru}i proizvod, a ne zrna za proricanje sudbine. A da nam je, ~ini mi se, grah ba~en, ba~en je.

Pi{e: Niha D`ani} Ninski

CAZIN: MURAT TAHIROVI], PREDSJEDNIK SAVEZA LOGORA[A BIH

Pred Tu`iteljstvom 305 te{kih predmeta
U Tu`iteljstvu BiH postoji spisak od oko 12 hiljada ljudi koje je dostavio Ha{ki tribunal a koje treba procesuirati jer se smatraju odgovornim za odre|enu vrstu ratnih zlo~ina po~injenih tokom rata u na{oj zemlji. O ovoj temi ali i o razlozima koji su doveli do zastoja u procesuiranju ratnih zlo~ina, te{ko}ama na tom planu, uklju~uju}i poku{aje “politiziranja odre|enih slu~ajeva”, razgovarano je nedavno na sastanku predstavnika Saveza logora{a BiH i Vesne Budimir, vr{iteljice du`nosti glavnog tu`itelja BiH. Prema rije~ima Murata Tahirovi}a, predsjednika Saveza, tu`iteljica Budimir je najavila da }e se u naredne ~etiri godine procesuirati „te{ki“ predmeti koji se odnose na ratne zlo~ine. Tahirovi} nagla{ava da je pohvalno to {to }e rad Tu`iteljstva BiH biti pro{iren dolaskom nekoliko novih tu`itelja koji }e tako|er raditi na predmetima ratnih zlo~ina. - Iznena|uju}e je da Tu`iteljstvo ima ogroman problem u funkcionisanju, jer smo saznali da je sva dokumantacija koju smo godinama predavali nestala. Apsurd je da jedna takva dr`avna institucija mo`e izgubiti takvu dokumentaciju. Na sre}u mi imamo tu originalnu dokumentaciju pa smo je ponovo dostavili i o~ekujemo da se takvo ne{to ne}e ponavljati. U Tu`iteljstvu BiH postoji spisak od oko 12 hiljada ljudi koji je dostavio Ha{ki tribunal a koje treba procesuirati jer se smatraju odgovornim za odre|enu vrstu ratnih zlo~ina. Mi, iz Saveza logora{a BiH tra`ili smo da se taj spisak objavi javno jer sve ~e{}e imamo situaciju da ljudi koji budu procesuirani i osu|eni pobjegnu iz BiH. Bolje je da pobjegnu odmah i ujedno napuste funkcije koje obavljaju a ne da dr`ava gubi milione maraka u njihovom procesuiranju i oni onda pobjegnu. Takvima nije mjesto da hodaju ovom zemljom a pogotovo da obavljaju zna~ajne funkcije, a svjedoci smo da obavljaju, - kazao je Tahirovi}. Ukoliko Tu`iteljstvo BiH, kako je najavila glavna tu`iteljica Budimir, ustraje u procesuiranje „te{kih“ 305 predmeta ratnih zlo~ina, Tahirovi} smatra da }e se ste}i uslovi za dokazivanje i utvr|ivanje “hijerarhije” zlo~ina na prostoru BiH, {to }e predstavljati novi pomak u realiziranju obaveza Tu`iteljstva na planu procesuiranja ratnih zlo~ina.
Sehija Muminovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU I PODR[KU
Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko Sanskog kantona Biha} na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj. 49/05), raspisuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU I PODR[KU
Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko Sanskog kantona Biha} na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl.novine Federacije BiH“, broj. 49/05), raspisuje:

Za popupunu upra`njenog radnog mjesta u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa, Sektora za administraciju, Uprave za administraciju i podr{ku MUP –a USK Biha} na neodre|eno vrijeme i to: ODR@AVANJE ^ISTO]E - JEDAN IZVR[ILAC Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta: - Osnovna {kola - [est mjeseci radnog sta`a Pored uslova navedenih u oglasu kandidat moraju ispunjavati i op}e uslove predvi|ene odredbama ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/05). Uz prijavu na Oglas kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak ( ne starije od 3 mjeseca) - Svjedo~anstvo o zav{enoj osnovnoj {koli - Dokaz o radnom iskustvu Prijave na Oglas kandidati mogu slati na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha}, Ulica 502. Vite{ke brigade broj 2. Biha}. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. MINISTAR Dr. Sci. Smlati} [efik 502.Vite{ke brigade br.2, 77000 Biha}, BiH, Tel: +387/37/224 224, Fax: +387/37/ 221-560 Web: www.mupusk.gov.ba, e-mail: mupusk@mupusk.gov.ba , info@mupusk.gov.ba

JAVNI OGLAS

Za popupunu upra`njenog radnog mjesta u Odsjeku za administraciju Cazin, Sektora za administraciju, Uprave za administraciju i podr{ku MUP-a USK Biha} na neodre|eno vrijeme i to: VI[I REFERENT ZA AKVIZICIJU PODATAKA - JEDAN IZVR[ILAC Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta: - SSS-IV stepen, Upravna, Gimnazija, Medicinska, Ekonomska ili Tehni~ka {kola - deset mjeseci radnog sta`a - polo`en stru~ni ispit Pored uslova navedenih u oglasu kandidat moraju ispunjavati i op}e uslove predvi|ene odredbama ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj : 49/05). Uz prijavu na Oglas kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak ( ne starije od 3 mjeseca) - Svjedo~anstvo o zav{enoj stru~noj spremi - Dokaz o radnom iskustvu - Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu Prijave na Oglas kandidati mogu slati na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona Biha}, Ulica 502. Vite{ke brigade broj 2. Biha}. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. MINISTAR Dr. Sci. Smlati} [efik 502.Vite{ke brigade br.2, 77000 Biha}, BiH, Tel: +387/37/224 224, Fax: +387/37/ 221-560 Web: www.mupusk.gov.ba, e-mail: mupusk@mupusk.gov.ba , info@mupusk.gov.ba

JAVNI OGLAS

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

FELJTON: POVODOM 70. GODI[NJICE GENOCIDA NAD BO[NJACIMA

KULENVAKUFSKOG KRAJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU (III)

Bila je to masa koja je do{la da se sveti
Pi{e: Nijazija Maslak Nakon otkopavanja grobnica pobijenih Srba u usta{kim avgustovskim pokoljima, za {ta su optu`ili sve Bo{njake bez razlike, pijani i razulareni ustanici i seljaci predvo|eni Petrom \ilasom iz Begluka, jednim od ustani~kih vo|a, napali su iznenada 7. septembra ujutro izbjeglice smje{tene na Had`i}a grahori{tu: «Ubijali su ih uglavnom raznim hladnim oru`jem. Bila je to masa koja je do{la da se sveti» - pisao je E. Bibanovi}. Grupu od 50 `ena i djece, koja je uspjela da se sakrije u tom masovnom pokolju, osvetni~ki raspaljena rulja uspjela je da opet pohvata i sprovede do neke jame na Prkosima, gdje je sjekirama poubijana i ba~ena u njene bezdane. Kulen Vakuf je bio oplja~kan i spaljen. O ovom pokolju N. Kne`evi} je zapisao: »U ovim zlodjelima najvi{e su u~estvovali seljaci iz pozadine, pro~etni~ki elementi, a naro~ito oni ~ije su porodice stradale od kulenvakufskih usta{a.» Savremenik tih zbivanja, kasnije ~uveni partizanski general \oko Jovani} pisao je na svoj na~in o tim danima: »Kada je pala no} po~ele su se vra}ati grupe gladnih i umornih boraca sa Prkosa. Stra`e, koje su ~itavog dana odoljevale siled`ijama, nisu uspjele da ih zadr`e, pa su oni provalili u grad i navalili na kafane i da pre`ivi pakao Golubnja~e, Mujo Dervi{evi}, kazao je o tom putu slijede}e: «...I tako izbismo gore. Udoline, {ljivik. Odvajali su grupu po grupu pa je vodili. Njih troje – ~e-tvero ~etnika. Do|iodvedi, do|i-odvedi. Majko moja, kako li su bili krvavi! Na mje-se~ini je izgledalo kao da su i ruke i lica i odje}a u katran umakali. [ta su imali u ruka-ma, ne znam ti kazati ko du-ga~ke sikire, ili kose, bogami ti ne znam kazati. Dovedu do rupe, tu~u, na naglavu do-le...». G. Polovina sje}a se obilaska Golubnja~e tih da-na: «Oko otvora i na stenama samog otvora ulaza u jamu – videli su se sve`i tragovi. O~igledno su izvr{ioci ovog zverstva poku{avali da otklone tragove svog zlo~ina, pa su otkopali gornji sloj zemlje oko jame i vodom spirali tragove krvi na kamenju. Ni{ta drugo se nije videlo. Nije bilo ni golubova». U Rezoluciji uglednih banjalu~kih Bo{njaka od 22. novembra 1941. godine istaknuto je da je u pokolju kulenvakufskih Bo{njaka stradalo 1360 ljudi, `ena i djece. Drugi autori i istra`iva~i navodili su brojke od 2.000 do 3.500 ljudi. Bezizgledna slika ratne zbilje u kojoj je nedu`no bo{nja~ko stanovni{tvo bivalo progonjeno i ubijano samo zato {to nije pripadalo istoj vjeri i narodu kao i njegovi progonitelji, dobila je svoje stra{no iskazanje. (KRAJ)

du}ane. Istovremeno su u grad nagrnuli i seljaci iz bli`njih i daljih sela. Mnogi sa konjima i kolima. Po~elo je pijan~enje i plja~ka. Dovedeno je civilno muslimansko stanovni{tvo iz Prkosa. Mnogo civila je ve} tamo nastradalo. Pijani borci su ih maltretirali. Neko je predlo`io da se svi dovedeni predvace u Martin Brod. Tamo su ih ponovo surovo zlostavljali. Od 3.000 civila iz Kulen Vakufa manji broj probio se sa Veberom u Biha}. Jedan dio, mahom odrasli mu{karci, nastradao je u Prkosima, a drugi u Kulen Vakufu, naro~ito u Martin Brodu. Nastradalo je blizu 500 `itelja Kulen Vakufa... Svojim o~ima nisam vidio ni jedan zlo~in, prije bih poginuo nego to dozvolio.

Ne znam ni jednog vinovnika zlo~ina... Li~ke i bosanske jedinice su bile pomije{ane. Nije bilo komande. Svaki borac je bio prepu{ten sam sebi. Pomije{ani su bili borci i ostali narod. Po~elo je pojedina~no razra~unavanje ranijih kom{ija i poznanika. «Ovaj je usta{a. Ubio mi je brat i oca» - zajapureni ljudi izlu|eni u osvetni~kom bijesu nasrtali su i na nevine. Najsuroviji su bezpo{tedno mlatili sve oko sebe, pa i jo{ nedorasle djevojke. I`ivljavali su se pojedinci. Onaj {ljam koji se na|e svuda, pa i u tada{njoj na{oj ustani~koj vojsci».

Odvajali su grupu po grupu Nikola Karanovi} je tako|er pisao: «Poku{avali smo

da stvorimo red i za{titimo narod, makar `ene i djecu, ali je to te{ko bilo sprovesti. Postojala je opasnost da do|e do direktnog obra~una izme|u samih ustanika, jer su ustanike koji su se suprostavljali osveti nazivali izdajnicima srpskog naroda. Ipak je, na kraju, uspostavljen nekakav red». Nekolicina komunista i trezvenih ustanika su uspjeli da spase grupu od nekoliko stotina lica koja je bila smje{tena u `andarmerijskoj stanici i na stani~nom dvori{tu na Buku i da ih preko sela Bjelaja prebaci u Bosanski Petrovac, odakle su potom oti{li u Biha}. Dio izbjeglica, mahom `ena i djece, uspio se skloniti u {ume oko Dubovskog. Prona|eno je nekoliko grupa od 5 do 15 `ena, djece

i ponekog starca koji su spa{eni. Stradanja nisu mimoi{la mu{karce koji su se nalazili u Martin Brodu, gdje se nalazilo njih oko 400-420 zarobljenih. Ustani~ki pokli~ da se radi o usta{ama koje sve treba pobiti shva}en je kao naredba pa su 8. 9. 1941. godine ustanici po~eli izvoditi zarobljenike po grupama i odvoditi ih po dvadesetak do jame «Golubnja~e». M. Pilipovi} se sje}a tih scena «... Ugledah kolonu vezanih nedu`nih ljudi. Polagano se kre}u prema Uncu, a sprovodnici ih udaraju ~ime stignu. Gore u brda nalazi se pe}ina – njihovo gubili{te». Ustanici su zarobljenike ubijali hladnim oru`jem i bacali u jamu. Jedini svjedok koji je uspio

Njihove `rtve moraju podsje}ati na ~asnu borbu za slobodu
Plo~u na kojoj su ispisana imena otkrile su zajedni~ki majke Adema ]ejvanovi}a i [ekiba Mujagi}a prvih poginulih boraca iz MZ Klokot-Papari. Ovim je ~inom u ~etvrtak, 24. novembra simboli~no zavr-{ena aktivnost na izgradnji ovog spomen obilje`ja za 18 poginulih boraca ~iju su gradnju inicirali mje{tani MZ, a pored njih financijsku podr{ku dali su i organi Op}ine i USK-a. Tokom obra}anja zvanica najvi{e rije~i posve}eno je vremenu kada se branila BiH na ovim prostorima i kada se po cijenu `ivota obranila dr`avnost i sloboda pred naletom srbijansko-crnogorskog agresora. sko-sanskog kantona Husein Ro{i}, koji je istakao da na svu mr`nju i netrpeljivost danas treba odgovoriti tolerancijom i demokracijom, te da svi zajedno nastavimo politi~ku borbu za bolju BiH, na koju su nas obavezali oni zbog kojih su se danas okupili svi prisutni na ovom otvaranju spomen obilje`ja. Svi oni su istaknuli da je na{a trajna obaveza ba{tiniti kulturu podsje}anja i ne zaborava na ~asnu i svijetlu povijest tokom obrambeno oslobodila~kog rata, kada su i poginuli pripadnici ove MZ hrabro krenuli u borbu za slobodu i na tom putu polo`ili svoje `ivote.
Niha D`ani} Ninski

SPOMEN OBILJE@JE POGINULIM BORCIMA

KLJU^: PROJEKT OSCE-a

Zdravo susjed
U okviru programa «Gradimo mostove» misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je u Klju~u tre}u i zavr{nu radionicu pod nazivom „Zdravo susjed“. U~esnici radionica su ~lanovi vije}a u~enika srednjih {kola iz Klju~a i Ribnika kao i pedagozi ovih obrazovnih ustanova. Osnovni cilj radionice je promoviranje koncepta tolerancije i uva`avanje razli~itosti, a putem interaktivnog rada u~enici su imali i priliku da poka`u te pro{ire svoje znanje o toleranciji i ljudskim pravima, ali i da nau~e pone{to o razli~itostima u dru{tvu. Tokom rada u grupama u~enici su ukazali na neke od uzro~nika diskriminacije i predrasuda kao {to su ekonomski status, `ivotni stil, nacionalizam, te diskriminacija po osnovu rasne ili spolne pripadnosti. Ovakvim radionicama misija OSCE-a u BiH `eli pru`iti priliku mladim osobama da saznaju koliko je va`no po{tovati razli~itosti, te da uspostave mogu}u saradnju sa mladima iz susjednih op}ina, ali i da ja~aju vlastitu ulogu u dru{tvu. / A.E.

Kako je otvaranje spomenobilje`ja uprili~eno u trenutku kada se obilje`ava i Dan dr`avnosti BiH, kako je re~eno, zna~aj borbe i `rtava podnesenih od 1992. do 1995. godine je tim ve}i. Prisutnim mje{tanima i gostima su se obratili pred-

sjednik MZ Fuad Mujagi}, Mirsad Selmanovi}, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Ahmet Egrli}, u ime Premijera kantona i Vlade USK-a [uhret Fazli}, na~elnik op}ine Biha} Albin Musli}, te predsjedavaju}i Skup{tine Un-

Unsko-sanske novine KRAJINA

agencija za nekretnine

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

9

P O N U D A
Otvorena nova poslovnica u Cazinu, Cazinskih brigada bb
Kreditiranje po najpovoljnijim kamatnim stopama!
Prodaje se benzinska stanica koja je smje{tena na putu od Biha}a prema Bosanskom Petrovcu u naselju Vrto~e. Lokacija ove benzinske pumpe je fenomenalna jer u njenoj blizini na desetine kilometara ne postoji niti jedna druga benzinska stanica. Ovo je veoma prometno mjesto, jer se nalazi uz magistralni put Biha} – Sarajevo. Uz benzinsku pumpu u cijenu ulazi i caffe bar, prodavnica, gara`a, te kotlovnica za grijanje. Sa ovom ponudom ne kupujete samo nekretninu, ve} i postoje}i biznis! Povr{ina ukupno: 4010m², Cijena: NAJBOLJA PONUDA!!!

... da bi san postao dom
Iznajmljuje se poslovni proctor povr{ine 135m² u novoj poslovnoj zgradi VELE FAH u Jo{anima. Ovo je fenomenalna lokacija jer je locirana na samoj raskrsnici Biha} – Cazin – Bosanska Krupa, te Bu`im. U ovoj poslovnoj zgradi smje{ten je maxi market Konzum na prvom spratu, caffe bar, salon namje{taja VELE FAH na prvom spratu, te Salon za vjen~anja sa preno}i{tem na drugom spratu. Ovaj poslovni prostor ima odli~ne predispozicije za pokretanje biznisa iz {irokog asortimana djelatnosti. Ispred objekta ima 100 parking mjesta, te zadovoljava sve uslove modernog gra|enja i dizajna. Cijena: 10 EURO/m².

Biha} - Vrto~e

Cazin - Jo{ani

Trosoban stan u Biha}u, naselje Ozimice II, Blok 10, D-4, kat II, stan broj 11, kompletno renoviran i komforan. U cijenu stana ura~unata je kuhinja izra|ena po mjeri sa svim ugradbenim ure|ajima. Stan tako|er posjeduje klimu, te centralno grijanje sa radijatorima. Uz stan dobijate gratis drvarnicu od cca 5m². Ovo je jedno toplo, ugodno i lijepo mjesto za `ivot koje samo mo`ete da po`elite. Povr{ina: 75m². Cijena: 120.000 KM.

Biha} - Ozimice II

Cijena ovog stana je ni`a za 1% od ukupne cijene stana, nego kada ga kupujete od proizvi|a~a Biha} - Ceravci ”Stanovi” d.o.o. Ovo je novoizgra|eni stan vrhunske kvalitete i dizajna, ra|en od renomiranih graditelja u suradnji sa renomiraim tvrtkama. Stan se nalazi na ~etvrtom katu lamele B na Ceravcima, u Biha}u a sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, hodnika, spava}e sobe, te balkona od 7,93m². Stan je opremljen najsavremenijim elementima, interfonom, liftom, te ima instalacije za internet i kablovsku tv. Uz stan dobijete drvarnicu od 5,85 m² gratis. Povr{ina: 56,45 m², Cijena: 85 000 KM – 1%.
Iznajmljuje se poslovni prostor koji se nalazi ispod poslovno stambenog objekta u ulici Abdulaha bega Biha} Ibrahimpa{i}a, nedaleko od Kantonalne bolnice u Abdulaha bega Ibrahimpa{i}a Biha}u. Poslovni prostor se sastoji od dvije prostorije sa 2 wc-a i tu{ kabinama idean za ordinaciju, halu, hladnja~u, ekspozituru, kancelariju.. Dugo vremena u ovom prostoru se nalazila robna ku}a ”Dallas”, Salon namje{taja ”Lana”, hladnja~a ”Jogobelle” i sli~no. Prostor je kompletno renoviran, te ure|en na vrhunskom nivou. Ispred ovog poslovnog prostora postoji vi{e parking mijesta {to je ogromna prednost u velikom gradu. Povr{ina: 180 m², Cijena: 1.000 KM.

Iznajmljuje se poslovni prostor povr{ine 70m², Biha} - I. Ljubijanki}a zaseban objekat sa prostorom oko njega povr{ine 400m², po potrebi jo{ do 1000m². U prostoru ima eta`no grijanje. Mogu}nost kori{tenja u razne svrhe. Lokacija odli~na, raskrsnica ulica Irfana Ljubijanki}a i obilaznice ulica Hasan pa{e Predojevi}a (kod FIS-a). Postoji mogu}nost dogovora za iznajmljivanje na du`i vremenski period. Poslovni prostor se sastoji od dvije prostorije, predsoblja, kupatila, wc-a, ostave. Brojilo odvojeno, te postoji bojler i upotrebna dozvola. Cijena: 550,00 KM.

Prodaje se poslovni prostor u ulici Trg slobode 5 u Biha}u, ta~nije u strogom centru grada, izme|u d`amije Fetihije i gradske pijace. Ovaj poslovni prostor se sastoji od 58 m² i pogodan je za sve vrste uslu`nih djelatnosti. Ovo je fenomenalna lokacija za bilo kakvu vrstu investicije. Prostor je u potpunosti renoviran po najpresti`nijim evropskim standardima, sa ugra|enom plasti~nom stolarijom, centralnim grijanjem, te keramikom od renomiranih proizvo|a~a. Cijena 5.000 KM/m². Povr{ina: 58 m².
Prodaje se porodi~no imanje u Donjoj Suvaji, 10km udaljeno od Bosanske Krupe. Imanje se sastoji od ku}e sa visokim potkrovljem, gara`e, podruma, dvori{ta, {uma, njiva, vo}njaka. Preko puta ove ku}e nalazi se temelj dimenzija 8,30 x 7,80m pogodan za izgradnju svih vrsta objekata. Ovo je izvanredno imanje, te je kompletno u jednoj cjelini osim obradive njive od 12.000 m², te je smje{teno uz put pa se lako mo`e parcelisati za vi{e vlasnika. Ovaj posjed je veoma prakti~an za seoski turizam, uzgoj `ivotinja, ljekovitog bilja, vo}arstvo i sli~no, ali i za odmor i relaksaciju. Ukupna povr{ina imanja: 66.090 m². Cijena: 230.000 KM.

Biha} - Trg slobode

Prodaju se tri ku}i{ta sa oko 14.000 m² zemlji{ta u gradu Biha}u. Postoji mogu}nost kupovine zemlji{ta u cijelosti ili u odvojenim dijelovima. Na dijelu zemlji{ta postoje i gra|evinske dozvole i ~ista dokumentacija za izgradnju dvaju objekata i svim komunalnim priklju~cima. Ovo je idealno mjesto za dogradnju ovih objekata s prelijepim pogledom na grad Biha}. Cijena: 100.000,00 Eura. Lokacija: Nova ~etvrt.
Prodaje se ogromna ku}a sa dva poslovna prostora, tri odvojena stana u centru Bosanske Krupe u blizini Lamela iza biv{e Una Banke. Objekat je solidne gradnje i zadovoljava sve gra|evinske i `ivotne uslove, te nema fizi~kih o{te}enja. Jedan od tri stana nije zavr{en ve} se nalazi u roh bau stanju, te mu je potrebno finaliziranje. Ovo je fenomenalna lokacija u samom centru grada gdje si mo`ete rije{iti stambeno i poslovno pitanje. Ukupna povr{ina: 900m². Cijena: 265.000 KM. Trosoban stan u Bosanskoj Krupi, Lamela 4/12, na drugom spratu. Ovaj stan je kompletno renoviran , zdrav i o~uvan. Stan posjeduje dvije spava}e sobe, veliki dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, wc, balkon, lo|u, dva hodnika, drvarnicu, te eta`no centralno grijanje s kaminom. Stan se nalazi iznad JU Centar za socijalni rad, te nadgleda panoramu gradskih krovova. Ovaj stan odi{e toplinom savr{enog doma i skladnog ukusa, te mo`e da zadovolji potrebe porodice s djecom. Povr{ina: 80 m², Cijena: 80.000 KM.

Biha} - Mehmeda Hevaije Uskufije 34

Bos. Krupa Donja Suvaja

Bosanska Krupa - Centar

Novorenoviran, sa kompletno novim namje{tajem na prodaju je dvosoban stan na drugom katu u Lamelama u Bosanskoj Krupi. Stan je veoma moderan, funkcionalan, stilski namje{ten i bogato opremljen svim aparatima od klime ure|aja, perilice su|a, pa do ve{ ma{ine. Stan posjeduje dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spava}u sobu, kupatilo, hodnik, zatvorenu terasu i {upu za drva. Ovaj stambeni prostor odi{e toplinom, svje`inom i prozra~no{}u, a mo`e biti upravo Va{. Povr{ina: 47 m². Cijena: 69.000 KM.

Bos. Krupa - Lamela 3

Bos. Krupa Lamela

Agencija za nekretnine “Novi dom”, Bosanska 9, 77000 Biha}
tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

Sanski Most
OO SDA SANSKI MOST

GENERALNA KONZULICA R HRVATSKE U POSJETI SANSKOM MOSTU

Prekograni~no povezivanje

Kantonalna vlast zanemarila lokalne zajednice
Op}inski odbor SDA Sanskog Mosta odr`ao je svoju redovnu sjednicu na kojoj su op}inski funkcioneri svih nivoa vlasti otvoreno progovorili o svim aktualnim temama lokalne i {ire dru{tveno-politi~ke scene. Uz ~lanove Izvr{nog odbora, op}inske vije}nike, u raspravi oko nacrta bud`eta za narednu godinu u~estvovali su i predstavnici mjesnih ogranaka. Iako je teku}a 2011. bila krizna u svakom pogledu, op}inska vlast je uspjela realizirati niz projekata koji su od interesa za sve gra|ane. A oko 300.000 KM obaveza spram dobavlja~a ovu op}inu svrstavaju u red najmanje zadu`enih u Federaciji. Zahvaljuju}i upravo povoljnom ambijentu u bud`etu i stalnom smanjenju tro{kova administracije na~elnik Mustafa Avdagi} dobio je pohvale i podr{ku ~lanova OO SDA. Takva racionalna i strate{ki osmi{ljena politika je omogu}ila da sva sela i zaseoci, re~eno je, dobiju asfalt, kvalitetno vodosnabdijevanje, rekonstruiranu elektromre`u sa lokalnom rasvjetom. - Uz daljnje pobolj{anje infrastrukture, op}inska administracija }e posebnu pa`nju u 2012. godini posvetiti stvaranju ambijenta za pobolj{anje privredne slike, - istakao je na~elnik Avdagi}. Osim smanjenja trajanja procedura registracije za sve poduzetni~ko-investicione subjekte, op}inska vlast }e i dalje raditi na pobolj{anju ambijenta industrijske zone „[ejkova~a“ u kojoj ve} danas djeluje preko 30 privrednih subjekata. Posebno razo~arenje ~lanovi OO SDA su iskazali spram kantonalne vlasti koja je potpuno zanemarila lokalne zajednice dovode}i ih u najnepovoljniji polo`aj u periodu od proteklog rata. ^lanovi op}inskog odbora iz ruralnih dijelova op}ine tra`ili su od lokalnih ~elnika da se u narednoj godini nastavi sa podr{kom poljoprivrednim proizvo|a~ima s obzirom da se broj registriranih u proizvodnji mlijeka, meda, vo}a i povr}a stalno pove}ava. Kad je SDA bila najsna`nija stranka i kada je bila na ~elu procesa implementacija, taj proces nikada nije bio upitan. Danas je postalo jasno i politi~kim laicima da je samo sna`na SDA garancija stabilne i nedjeljive BiH. Zbog toga je ova stranka i izlo`ena napadima Fahrudina Radon~i}a i „Dnevnog avaza“ koji su produ`ena ruka njegovih mecena iz Srbije. Predsjednik op}inske organizacije SDA Sanel Mahi}, je zatra`io od prisutnih aktivista da do kraja godine dostave sve svoje prijedloge i sugestije iz naj{ire baze koji }e u}i u strate{ki dokument. - Bez obzira {to je naredna godina izborna mi `elimo i dalje, u partnerstvu sa gra|anima pobolj{ati ukupni ambijent `ivota na na{oj op}ini, - istakao je na kraju Mahi}.

Dunja Jevak generalna konzulica Republike Hrvatske u Banjoj Luci i njen savjetnik Ivan [egulji} posjetili su Sanski Most. S na~elnikom Mustafom Avdagi}em razgovarali su o povezivanju i suradnji Sanskog Mosta s op}inama u susjednoj Hrvatskoj, te zajedni~kom kori{tenju sredstava iz IPA fondova Evropske unije.

Obuka za turisti~ke vodi~e
U organizaciji Lokalne akcione grupe »Una-Sana» u Sanskom Mostu je zapo~ela edukacija prijavljenih kandidata za zanimanje turisti~kog vodi~a. Ove aktivnosti se provode u sklopu prekograni~nog povezivanja i saradnje kroz ruralni razvoj izme|u op}ina USK-a i susjedne Hrvatske, a financira se iz sredstava IPA fonda Evropske unije. Projekt se istovremeno provodi u op}inama Sanski Most, Bosanska Krupa, Bu`im, Topusko, Vojni}, Krnjak i Gvozd. Projekt implementira Lokalna akciona grupa »Una-Sana» te organizacija Centri civilnih inicijativa iz Hrvatske. Predava~ u Sanskom Mostu bio je Esmir Spahi}, turisti~ki stru~njak iz Tuzle, koji je naglasio da je edukacija u oblasti turizma veoma zna~ajna i va`na s obzirom na razvoj ove privredne grane u Bosni i Hercegovini.

U ORGANIZACIJI LOKALNE AKCIONE GRUPE »UNA-SANA»

GODI[NJICA FORMIRANJA TRE]EG KORPUSA ARMIJE BiH

GODI[NJICE

Sve~ano uz Dan dr`avnosti BiH i Dan 17. vite{ke kraji{ke brigade
Sve~anom akademijom u prepunoj dvorani stare gradske vije}nice u Sanskom Mostu je obilje`en 25. novembar, Dan dr`avnosti Bosne i Hercegovine, i jedan od najzna~ajnijih povijesnih datuma u hiljadugodi{njoj historiji postojanja BiH. - Bosna i Hercegovina tada je u Mrkonji} Gradu pravno konstituirana kao dr`ava ravnopravnih gra|ana Srba, Hrvata i Muslimana, ~iji su predstavnici odlu~ili da BiH kao federalna jedinica bude u sastavu demokratske FRJ, ravnopravna sa ostalih pet republika koji su sa~injavali SFRJ, - rekao je na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi} 25. novembar je i dan kada se obilje`ava i godi{njica formiranja l7. vite{ke kraji{ke brdske brigade. Ova jedinica Armije BiH formirana je u Travniku prije 19 godina, za ratne zasluge odlikovana je »Zlatnim ljiljanom». O ratnom putu ove brigade govorio je D`evad Smaji}, nekada{nji pripadnik ove jedinice. Povodom obilje`avanja Dana dr`avnosti Bosne i Hercegovine i godi{njice od formiranja l7.vite{ke kraji{ke brigade raspisan je natje~aj za najbolji literarni rad. Prvo mjesto osvojila je u~enica O[ »Skender Kulenovi}» iz Donjeg Kamengrada Medina Had`i}, koja je ovom prilikom i pro~itala svoj rad. Na sve~anoj akademiji nastupili su u~enici ni`e muzi~ke {kole iz Sanskog Mosta u klasi profesorice Alme Karabeg: Lejla Karabeg, Fe|a Rami} te mlada violinistica Lejla Habibovi}, kao i hor prve Sanske {kole pod dirigentskom palicom nastavnika Zlatana Safi}a.

Sanski Most za primjer
U povodu obilje`avanja devetnaeste godi{njice formiranja Tre}eg korpusa Armije BiH, delegacija Zeni~ko–dobojskog kantona posjetila je Sanski Most kako bi odala po~ast generalu Mehmedu Alagi}u koji je bio na ~elu ovog korpusa. Gosti su u pratnji svojih doma}ina predvo|eni na~elnikom op}ine Sanski Most Mustafom Avdagi}em posjetili Fajtovce, rodno mjesto generala Alagi}a, i obi{li njegovo turbe. Polaganjem cvije}a i u~enjem fatihe odana je du`na po~ast Mehmedu Alagi}u. U razgovorima s op}inskim zvani~nicima je istaknuto zadovoljstvo u rje{avanju stambenog zbrinjavanja biv{ih boraca u ~emu Sanski Most, re~eno je mo`e biti primjer drugima.
Priredio: E. Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

11

BIHA]: MZ SRBLJANI: HUMANOST NA DJELU

Mje{tani grade ku}u Adisu Kurtovi}u
Da i u najte`im vremenima ~ovjek uglavnom biva oslonjen na ~ovjeka, njegovu humanost i ljubav koju je spreman podijeliti sa drugima, primjer je mje{tana MZ Srbljani, koji su se organizirali oko akcije prikupljanja sredstava za izgradnju ku}e Adisu Kurtovi}u, socijalno najugro`enijem stanovniku ovog naselja. Adis je sin demobilisanog borca, nezaposlen je i otac dvoje, te{ko bolesne djece. Supruga tako|er ne radi, a tro{na ku}a u kojoj su `ivjeli, sama se uru{ila. Suo~en sa bole{}u djece i neima{tinom, Adis se obratio mje{tanima. - Znamo da su on i njegova obitelj socijalno najugro`eniji u na{oj MZ. Akcija prikupljanja gra|evinskog materijala za ku}u, trajala je svega nekoliko dana. Ljudi dobre volje su nam izi{li u susret i darivali potrebne materijale kako bismo do Nove godine ovu obitelj smjestili pod siguran krov, govori predsjednik MZ Srbljani, d`emat Jezero, Nijaz Malko~. Mje{tani d`emata Jezero, Adisu sami grade ku}u. Za sada pomagati drugima u nevolji. - Poku{avao sam od ranije kod nadle`nih institucija osigurati sebi nekakva sredstva za ku}u, ali nisam uspio. Nemam ni posla, a nakon {to je moje oboje djece te{ko oboljelo, izgubio sam svaku nadu da }u ikada i{ta ostvariti. Tada su mi u pomo} pritekle kom{ije, njima sam na svemu zahvalan. Boga molim da i mojoj djeci olak{a tegobe. Oni su jako bolesni, ljekari tvrde da su bolesti uzele maha i da im ne mogu pomo}i, govori Adis, ~ovjek kojeg je `ivot ve} u ranim tridesetim godinama, itekako zabolio. Ali, ne gubi

Te{ko bolesna djeca
- Za samo tri od dana od preduze}a i privatnih lica osigurali smo potrebni materijal da Adisovoj obitelji sagradimo ku}u na porodi~nom imanju. Pomogli su nam: Austrotherm, d.o.o. Pauk, d.o.o Salki}, Dedi} MM Promet, Udarnik, d.o.o. Muminovi} Seid, Mimar, Beban-Ostro`ac, Velad`i} Samir, Caffe Turki{ bar, d.o.o. Baki. Zahvalni smo im, jer su pomogli da ovim ljudima vratimo poljuljanu vjeru u bolje sutra, govori Malko~, dodaju}i da unato~ svemu, osje}aju veliku `alost zbog bolesti Adisove djece. Dje~ak, star ~etiri godine boluje od tumora na mozgu, te`ak je jedva 6 kilograma dok je {estomjese~na beba tako|er te{ko oboljela usljed tumora jetre.

Adis ima dvoje te{ko bolesne djece, nezaposlen je, a pomo} su pru`ile kom{ije koje mu grade ku}u. Na apel za pomo} odzvali se brojni privatni poduzetnici kao i preduze}a. Nova ku}a do kraja godine
su zavr{ili ve}inu radova, lak{e je kad imaju materijal za izgradnju, a o~ekivanja su da }e do prvog snijega zavr{iti sa radovima. Ka`u da ovo nije prvi put da se organiziraju oko pomo}i svojim kom{ijama, te da }e tako i nastaviti, a u istom duhu odgajati i svoju djecu, da nau~e da biti dobar ~ovjek zna~i nadu da }e uspjeti svojoj obitelji uz pomo} drugih, osigurati pristojan krov nad glavom. Niha D`ani} Ninski

@ENE SDA I FATME

Jo{ jedna uspje{na godina
Asocijacija `ena OO SDA Biha} i Udru`enje Fatma u petak, 25. novembra, obilje`ile su Novu hid`retsku 1433. godinu. Obra}aju}i se brojnim ~lanicama i simpatizerkama predsjednica Asocijacije `ena OO SDA Biha} Zibija Musli} Bibanovi} je istaknula da iza njih stoji jo{ jedna godina uspje{nog rada. Pored organiziranja zanimljivih predavanja i javnih tribina o problemima `ena u svim sferama dru{tvenog `ivota, realizirano je i niz akcija humanitarnog karaktera. Tako su pro{le godine prikupile novac za pomo} u lije~enju 17-godi{nje Ramize Fatki} iz Biha}a. Uz Novu hid`retsku godinu simboli~no je darivana i prva ro|ena beba.

Pro{le godine prikupile novac za pomo} u lije~enju 17-godi{nje Ramize Fatki} iz Biha}a

I u narednom periodu organizirat }e niz aktivnosti religijskog, dru{tvenog i socijalnog karaktera s ciljem rje{avanja razli~itih problema `ena, i ali i njihove afiramcije i anga`iranja u dru{tvu. Ve} u ovom mjesecu bit }e organizirana javna tribina o statusu porodilja i na~inima za pobolj{anje njihovog polo`aja u dru{tvu.

IZLO@BA RADOVA LIKOVNE KOLONIJE "DUGA" U SARAJEVU

Pudari} naj-kupac
Na izlo`bi slika nastalih na likovnoj koloniji za djecu Centra za djecu bez roditeljskog staranja "Duga" koja je odr`ana na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu naj-kupac je bio potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudari}. Tim povodom organizovan je i prijem u kabinetu potpredsjednika Pudari}a kojem su prisustvovali i direktor "Duge" Admir Lje{~anin i mladi umjetnik Admir Gani}. Potpredsjednik Pudari} preuzeo je sliku "Po~itelj" autora Admira Gani}a koju je kupio na izlo`bi po cijeni od 2.500 KM. Cilj izlo`be koja je bila postavljena u prostorima ALU u Sarajevu je osigurati sredstva za rad Centra "Duga" a primjer Pudari}a je za svaku pohvalu. Tokom posjete u maju mjesecu ove godine potpredsjednik Pudari} je posjetio djecu u "Dugi" te se upoznao sa radom ove ustanove. - Na ovaj na~in `elimo potaknuti i ostale da pomognu u prikupljanju sredstava za bolje uslove u Dugi, - istaknuo je Svetozar Pudari}.

BIHA]: MALI LUG

Novi mekteb uz Novu hid`retsku godinu
U povodu Nove 1433. hid`retske godine u d`ematu Mali Lug otvoren je renovirani mektebski prostor na 70 kvadratnih metara i zanovljen postoje}i namje{taj. Time su stvoreni higijensko-tehni~ki uslovi za odvijanje vjerske poduke. Prema zamisli d`ematskog odbora u ovom prostoru }e se, ako bude interesa mladih, organizovati obuka za rukovanje kompjuterima, u~enje engleskog i turskog jezika. Bit }e organizovano u~enje arapskog pisma za odrasle i u~enje u Mushafu. Radove su finansirale d`ematlije dobrovoljnim prilozima. Pored mekteba izgra|en je dio kotlovnice koja }e zagrijavati d`amiju i d`ematsku ku}u. Uskoro }e biti otvoren asfaltni pristup mezarju na Had`iabdi}a glavici. D`ematlije su obezbjedile sredstva da se najmla|im podijele skromni paketi}i, kako se to ~ini ve} nekoliko godina. Preostali dio paketi}a poslat je u ku}u djece bez roditeljskog staranja na Kamenicu.

12

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

PLAN POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA NAREDNU GODINU

CAZIN:

Prijavilo se 600 poljoprivrednika
Do 15.novembra, kada je bio rok da poljoprivredni proizvo|a~i koji `ele ostvariti federalne poticaje prijave plan proizvodnje za narednu godinu, u Op}insku slu`bu za razvoj i poduzetni{tvo Cazin primljeno je 600 zahtjeva. S obzirom da su, na istom obrascu, uz animalnu, mnogi poljoprivrednici prijavljivali i biljnu proizvodnju, do{lo se do podataka da je za animalnu proizvodnju stigla 591 prijava planirane proizvodnje a za biljnu 450. Kako je i utvr|eno Pravilnikom o na~inu i uslovima ostvarenja nov~ane podr{ke koji je donijela Vlada Federacije, poljoprivredni proizvo|a~i koji nisu prijavili plan svoje proizvodnje za 2012. godinu osta}e naredne godine

Za animalnu proizvodnju stigla 591 prijava a za biljnu 450. Svi koji nisu prijavili plan proizvodnje ostat }e bez poticaja
bez prava na poticaj. Poljoprivredni proizvo|a~i koji su prijavili planiranu proizvodnju za narednu godinu nadaju se da }e ostvariti pravo na poticaje s federalnog nivoa, da }e oni biti pravovremeno ispla}eni i da }e tako,u pravom smislu rije~i, predstavljati podr{ku u njihovom radu. S. M.

RAZVOJ VO]ARSTVA U CAZINU

Mogu}nosti daleko ve}e od iskori{tenih
Zbog povoljnih zemlji{nih i klimatskih uslova, u na{oj zemlji mogu uspijevati gotovo sve vrste vo}a. Stru~njaci me|utim, navode da povoljni uslovi nisu u skladu sa nivoom proizvodnje vo}a, pogotovo tzv. osnovnih vo}nih vrsta poput jabuke, {ljive i kru{ke, gdje su mogu}nosti daleko ve}e od do sada iskori{tenih. U naselju Kapi}i zabilje`ili smo primjer podizanja vo}arskog zasada na deset dunuma zemlji{ta. Uz preporuke i sugestije stru~njaka iz vo}arskog rasadnika u Srebreniku podigao ga je Mujo Kapi}. - Poljoprivredom, uglavnom vo}arstvom, bavim se cijeli `ivot. Prije rata sam radio po Sloveniji, Hrvatskoj, prodavao vo}e i povr}e i dobro mi je i{ao taj posao. No, nakon rata situacija na tr`i{tu se promijenila i ja sam se okrenuo i drugim vidovima poljoprivredne proizvodnje. S obzirom da najvi{e volim raditi s vo}em pro{le godine sam na deset dunuma podigao vo}njak s razli~itim kro{njastim vo}nim vrstama poput oraha, tre{nje, jabuke, {ljive i kru{ke zasadio sam oko 150 sadnica, a na dva dunuma ove sam godine zasadio malinu. Planiram jo{ ograditi taj vo}njak ali zato trebaju i zna~ajna finansijska sredstva a ja sam i ovo podigao uz pomo} kredita. [to se ti~e poticaja, dobio sam oko 300 KM za sadnice, ali to je malo. Nije lako poljoprivredniku do}i do poticaja, jer da bi ih ostvario mora{ puno papira izganjati, izgubiti cijele dane, pla}ati ovjeru dokumenata i opet ne{to fali, isti~e Mujo. Mujo nagla{ava da bi, ukoliko bude pomo}i relevantnih institucija u vidu pru`anja ve}ih poticaja, ali i povoljnih kreditnih linija, pro{irio svoju proizvodnju. Poput ostalih vo}ara, i on smatra da proizvodnja vo}a i prera|evina od vo}a mo`e da bude veoma profitabilna djelatnost ali da je neophodno poduzeti zna~ajne mjere u pravcu intenziviranja vo}arske proizvodnje kao i otvaranja specijaliziranih prera|iva~kih kapaciteta. Sehija Muminovi}

DONACIJA INFORMATI^KE OPREME KRAJI[KIM P^ELARIMA

Nije lako poljoprivredniku do}i do poticaja, jer da bi ih ostvario mora{ puno papira izganjati

Dobrodo{li savjeti i iskustva
^lanovi Saveza p~elara USK-a na sve~anosti u Biha}u primili su vrijednu donaciju u informati~koj opremi, koju su ovda{njim p~elarima osigurali predstavnici Holandskog saveza p~elara, IFAD i holandska organizacija Agriterra. P~elari su dobili informati~ku opremu vrijednu 12.000 KM , a donacija kompjutora dio je od ukupno predvi|ene podr{ke IFADa p~elarskom sektoru USK-a koja iznosi 28.000 eura. - Zahvaljuju}i saradnji sa predstavnicima holandskog saveza p~elara dobili smo vrijednu donaciju, ali prije svega dobili smo vrijedne informacije kako unaprijediti razvoj p~elarstva. Iskustva i savjeti koje smo dobili sasvim sigurno }e nam dobro do}i , pogotovo sa aspekta brendiranja i certifikacije na{eg meda i njegovog plasmana na tr`i{ta Evropske Unije, - kazao je Sulejman Alagi}, predsjednik Saveza p~elara USK-a. Donaciji informati~ke opreme prisustvovali su i predstavnici Holandskog p~elarskog saveza mr. Leendert Vent Leven i mr. Cees Veldkamp.

BOSANSKI PETROVAC

Klju~eve ku}a dobilo 24 vlasnika
Vlasnicima 24 stambena objekta sa podru~ja op}ine Bosanski Petrovac u prostorijama op}ine na~elnik Ermin Hajder uru~io je klju~eve. Sva neophodna sredstva za sanaciju i izgradnju objekata obezbije|ena su od strane Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine. Projektom je obuhva}eno 18 korisnika srpske nacionalnosti i 6 bo{nja~ke. Vrijednost projekta u novcu je oko 298.275 KM. - Te{ko je obezbijediti sredstva za realizaciju ovakvih projekata. Postoji preko 40.000 ku}a koje treba obnoviti i ovih 24 su samo kap u moru, ali i to je korak da se jednom sve one obnove. Mi smo sada rije{ili stambeni problem ovih porodica, ali ne i egzistencijalne uslove, oni }e i dalje na `alost dijeliti sudbinu svih gra|ana Kantona i dr`ave kad je rije~ o nezaposlenosti. Na nama je sada da radimo i na tim stvarima, a poslovna zona }e nadam se rije{iti i taj problem zapo{ljavanja", - istakao je na~elnik Hajder. Prema statisti~kim podacima kroz projekat ZP08 izgra|ene su 32 stambene jedinice, vrijednosti oko 625.000 KM, ZP07 predstavljao je obnovu {kolske sale u mjesnoj zajednici Krnjeu{a, u vrijednosti oko 222.000 KM, dok je kroz projekat ZP06 obuhva}eno deset povratni~kih ku}a u vrijednosti oko 79.915 KM. Trenutno je u toku realizacija projekta ZP10, kojim }e biti obuhva}eno oko 20 korisnika donatorskih sredstava.

Implementacija projekta

CAZIN

I FAD 4

Projektom je obuhva}eno 18 korisnika srpske nacionalnosti i 6 bo{nja~ke

S ciljem sagledavanja dostignu}a projekta IFAD 4, u Cazinu je boravila delegacija me|unarodne organizacije IFAD predvo|ena Abdel Azizom Merzoukom, direktorom ove organizacije za BiH. U razgovoru s na~elnikom op}ine Cazin Nerminom Ogre{evi}em i njegovim saradnicima predstavnici IFAD-a su istakli da su zadovoljni na~inom implementacije projekta IFAD 4 na podru~ju ove op}ine jer je postignut i planirani cilj, a to je unaprje|enje ruralnog poduzetni{tva. Koordinator IFAD-a za USK Smail Toromanovi} istakao je da je kroz razli~ite projekte u Cazinu IFAD obezbijedio 587.000 KM kroz grant i 1,3

miliona kreditnih sredstava. IFAD je na podru~ju USK prisutan ve} ~etvrtu godinu i do sada je u razli~ite projekte ulo`io oko 11 miliona KM. Na podru~ju op}ine Cazin sredstva su ulo`ena uglavnom za izgradnju lokalne infrastrukture , unapre|enje rada poljoprivrednih asocijacija i udru`enja, standardizaciju privrednih subjekata ,edukaciju proizvo|a~a i njihov i odlazak na razli~ite sajmove, te za razvoj malog i srednjeg poduzetni{tva. - IFAD se pokazao kao dobar partner na{oj op}ini i nadam se da }e dobra saradnja biti nastavljena i u narednom periodu, - kazao je na~elnik Ogre{evi}. S. M.

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton
BIHA]

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

13

Deminiranje prioritet
S ciljem sagledavanja do danas okon~anih deminerskih aktivnosti na podru~ju op}ine Biha}, kao i planiranja daljih aktivnosti, u ~emu zna~ajnu ulogu imaju Oru`ane snage BiH, op}inski na~elnik Biha}a Albin Musli} primio je komandanta II. brigade OS BiH, brigadira Esada [ejtani}a i njegove najbli`e saradnike. Tokom razgovora najvi{e rije~i posve}eno je rezultatima, uspostavljenoj suradnji, zadacima i obavezama u kojima su OS BiH i Slu`ba CZ Op}ine Biha} postigle zavidan nivo dobre prakse, te planovima za deminiranje u narednoj godini. Na~elnik Musli} se zahvalio na sveukupnom anga`manu OS BiH na podru~ju op}ine Biha} kazav{i da se prilikom

nedavnog obilaska deminiranog podru~ja Bugar imao priliku uvjeriti koliko je ovo zna~ajan korak naprijed za ljude i siguran pristup poljoprivrednom zemlji{tu. Brigadir [ejtani} je upoznao Musli}a o brigadi, njenoj humanoj misiji i aktivnostima na deminiranju u BiH, kazav{i da je u tom poslu brigada realizirala brojne projekte, prvenstveno pristupaju}i ovom poslu na ozbiljan i temeljit na~in. Kada je u pitanju podru~je op}ine Biha} i USK, kazao je kako je samo na ovom dijelu BiH uspje{no realiziran 41 projekt deminiranja, {to }e biti nastavljeno i naredne godine. Kako je kazao brigadir [ejtani}, u planu deminiranja je pola miliona kvadratnih metara, samo na podru~ju op}ine Biha}. Govore}i o va`nosti ovog projekta, brigadir [ejtani} je predlo`io {iru suradnju sa Slu`bom CZ, posebno u sugestijama projekata koji su `ivotno va`ni, ti~u se razvoja op}ine, pristupa poljoprivrednom zemlji{tu i odr`ivom povratku.

BIHA]: ULOGA MJESNIH ZAJEDNICA LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Dan otvorenih vrata
Nakon {to je osvojila Beacon status o temi "Polo`aj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave", Op}ina Biha} uprili~ila je Dan otvorenih vrata, te ugostila brojne prijatelje iz BiH. Beacon je presti`no priznanje koje dobijaju samo najbolji u razmjeni dobrih praksi. Op}ini Biha} ovo je drugi put da je osvojila Beacon, a prethodilo je priznanje iz segmenta "Ljudski resursi". Nakon ugodnog dru`enja u kabinetu na~elnika Albina Musli}a, g|a. Jasmina Tatli}, Beacon koordinator, prezentirala je sistem i funkcionisanje rada u 35 mjesnih zajednica op}ine Biha}. Na~elnici koji su ovim povodom posjetili Biha}, jo{ jednom su ~estitali Bi{}anima na odli~noj prezentaciji kao i ugodnom dru`enju, koje Biha} i njegovi gra|ani znaju uprili~iti.

Jasmina Tatli}, Beacon koordinator, prezentirala je sistem i funkcionisanje rada u 35 mjesnih zajednica op}ine Biha}

UDRU@ENJE DOBROVOLJNIH DARIVAOCA KRVI BIHA]

Do kraja godine u novim prostorijama
Udru`enje darivaoca krvi Biha} nakon svoje redovne, posljednje ovogodi{nje, akcije darivanja krvi zavr{ilo je sve svoje godi{nje planirane aktivnosti {to je krunisano odlaskom u Rijeku na me|unarodno dru`enje. U organizaciji CK Rijeka, povodom Dana darivatelja krvi Hrvatske, i ovaj put uprili~eno je dru`enje s kolegama ih Biha}a na kojem se vi{estrukim darivaocima dodjeljuju priznanja. Do kraja godine UDK Biha} jo{ }e sve~ano otvoriti svoje prostorije u zgradi biv{eg Higijenskog zavoda u Krupskoj ulici kada }e, nadaju se, kona~no dobiti dostojne uvjete za rad ali i pove}ati broj ~lanova i biti na usluzi svim gra|anima Biha}a i USK-a, - ka`e predsjednik biha}kih dobrovoljnih darivaoca Mustafa Liha.

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 2. decembar/prosinac 2011. godine

OP]INSKO VIJE]E KLJU^A

Vije}nici suzdr`ani o rebalansu
Op}insko vije}e Klju~ odr`alo je svoju 33. redovnu sjednicu kojoj su prisustvovali i zastupnici koji Klju~ predstavljaju na vi{im nivoima zakonodavne i izvr{ne vlasti. Me|u materijalima ponovo na{ao set odluka vezanih za regionalnu deponiju koji su povu~eni sa dnevnog reda pro{lomjese~nog zasjedanja Vije}a zbog odre|enih pitanja i nejasno}a na koje je odgovor trebalo dati Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a. Resorna ministrica Sinha Kurbegovi} otklonila je sve nejasno}e kad je u pitanju regionalna deponija i Vije}e se jednoglasno je usvojilo Odluku o prihva}anju Sporazuma o zajedni~kom upravljanju otpadom na podru~ju USK-a i pristupanju dru{tvu US REG-DEP te odluku o prih, vatanju preraspodjele osniva~kog kapitala ovog dru{tva. Ponovo se na dnevnom redu na{la i odluka o izmjenama i dopunama bud`eta op}ine za 2011. godinu prema kojoj je 21 od prisutnih 23 vije}nika ostao suzdr`an. Ovaj materijal na dnevnom redu o~ekivan je jo{ prije ~etiri mjeseca te smatraju}i da se sa rebalansom ionako zakasnilo Vije}e je odlu~ilo da }e o ovom materijalu raspravljati u dvanaestom mjesecu. Jedna od brojnih zamjerki upu}enih nadle`noj op}inskoj slu`bi je i ta {to predlo`eni materijal predvi|a umanjenje grantova javnim preduze}ima i ustanovama, te bora~kim organizacijama od 20 posto do kraja bud`etske godine, kao mjere {tednje, dok primanja radnika uposlenih u organu uprave ne podlije`u ovim mjerama. Usvojen je Nacrt bud`eta op}ine Klju~ za 2012. godinu o kojem tek slijede javne rasprave. Planirani prihodi iznose 3.925.730 KM, re~eno je, a svi bud`etski korisnici trebaju podijeliti teret deficita koji je sa 26. 10. ove godine iznosio 264.000 KM. A. E.

BOSANSKA KRUPA: POTPISAN UGOVOR ZA REKONSTRUKCIJU PUTA ARAPU[KA CESTA - PU^ENIK - ZALIN - VELIKI DUBOVIK

OP]INSKI ODBOR SDU BIHA]

Prvi metri asfalta
U Bosanskoj Krupi je potpisan ugovor rekonstrukciju tre}e dionice za lokalnog puta Arapu{ka cesta - Pu~enik - Zalin - Veliki Dubovik. Nekoliko naselja }e za ne{to vi{e od trideset dana kona~no imati civiliziranu putnu komunikaciju. Zanimljivo je da }e ovo biti prvi metri asfalta na ovom podru~ju bosanskokrupske op}ine. Na~elnik Armin Halitovi} potpisao je ugovor o izvo|enju radova u vrijednosti od preko 55 hiljada KM. Ohrabruju}a ~injenica je ta {to je ve}inu sredstava, 30 hiljada prikupilo stanovni{tvo, dok je ostatak obezbijedila Op}ina iz bud`eta za 2011. godinu. Op}ina raspola`e sa jo{ oko petnaest hiljada za istu svrhu {to }e koristiti u narednoj godini. Potpisivanju ugovora, osim na~elnika i izvo|a~a, prisustvovali su i mje{tani ovih naselja. Svi su izrazili zadovoljstvo zbog efikasne saradnje s organom uprave, ali i zbog po~etka realizacije projekta u koji su ulo`ili mnogo napora. @elja koja traje petnaest godina, sada }e kona~no biti ispunjena. To {to su najudaljeniji od centra op}ine, ne mo`e i ne smije zna~iti da trebaju biti izolirani. Upravo se time vodilo pri realizaciji projekta, {to su mje{tani uspjeli i prepoznati. Tre}a dionica lokalnog puta Arapu{ka cesta Pu~enik - Zalin - Veliki Dubovik duga je pola kilometra.

Prijedlozi Vije}u za 2012. godinu
OO SDU Biha} na sjednici odr`anoj 18. novembra, razmatrao je i prijedloge za izradu Programa rada Op}inskog vije}a za 2011. godinu. Zaklju~eno je da se u Plan rada OV Biha} za 2012. godinu uvrste ta~ke: zapo{ljavanje, realizacija zapo~ete aktivnosti prelaska pred{kolskog i osnovnog obrazovanja na bud`et op}ine Biha}, te nivo gra|anskih sloboda i ljudskih prava na podru~ju op}ine Biha}. Predlo`eno je i da se od nadle`nih institucija i organa tra`e informacije o statusu objekata od vitalnog interesa za op}inu Biha} i objekata koji imaju status nacionalnih spomenika, status poduze}a ~iji je osniva~ op}ina Biha} te status imovine drugih dr`ava na podru~ju op}ine Biha}. N. P.

Unsko-sanske novine KRAJINA

reporta`a
HODO^A[]E U MEKU

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

15

Zapis s had`a
Zapis sa had`d`a, su osebujne impresije sa najve}eg muslimanskog hodo~a{}a u Mekki, kojima autor vlastito iskustvo, `eli podijeliti sa drugima, darivaju}i tako poput zem-zem vode sve pro`ivljeno na putu duhovnog nadahnu}a i svete obaveze svakog muslimana. Had`i Mine D`ani} u svom dnevniku sa had`d`a, prenosi ova iskustva poput daha `ivota, i gladnom i `ednom daju}i uvjerenje da ~ovjek, suo~en sa najve}om istinu, uto~i{te mora prona}i u Bo`ijoj milosti. Lebbejkellahume lebejk lebbejke la {erike leke lebbejk Innel - hamde ven - niamete leke vel mulk la {erike lek. Odazivam ti se moj allahu – odazivam ti se! Nema{ sudruga, odazivam ti se! Samo se tebi zahvaljujem. I samo ti daje{ blagodati. I ima{ vlast. Ti nema{ sudruga. PONEDJELJAK -24.10.2011. 2 Ak{am - namaz u d`amiji Fethiji - veli~anstven. Pred d`amijom puno ljudi, poljupci - pozdravi, suze radosnice. Kre}emo sa trga prepunog rodbine i prijatelja koji nam ma{u. UTORAK - 25.10.2011. - 03 h Pro{li smo paso{ku kontrolu, ~ekamo na avion. Ulazimo u Poslanikov grad sa suzama, i tekbirima. Nevjerovatan osje}aj Gospodaru, hvala Ti na ovoj blagodati!!! Poslanikova d`amija!! Bo`e, ljepota se ova ne mo`e opisati. Srce se rastapa od miline dok ~itava atmosfera odzvanja od ezana. Pijemo Zemzem do besvijesti, klanjamo, zikrimo .... SRIJEDA - 26.10.2011. ^etiri sata jutra; odzvanja cijeli grad od ezana. Hitamo prema d`amiji Poslanikovoj, jedva na|emo mjesto. Allahu, hvala Ti na ovoj blagodati, u d`amiji se ~uje pjev ptice i u~enje Kur’ana. Neopisivo ne bi ~ovjek nikad izi{ao odavde... Podne je namaz... Sad se u d`amiji ne ~uje pjev ptice nego pla~... Pla~e se od imana, Allahu dragi hvala Ti, hvala... Hvala Allahu danas sam bila u halki sa sestrama iz Zaira i u~ila Fatihu po ted`vidskim pravilima. ^ETVRTAK - 27.10.2011. Opet pjevaju ptice, mije{aju se zvukovi - u~enje Kur`ana jecaji - pti~iji pjev... Jutro je - 3 sata - Poslanikova d`amija prepuna - Harem prepun, ~ak i izvan Harema. Poslije jacije namaza predavanje hafiza Spahi}a i Mevlud. Nemogu}e je opisati... Sutra se ide u Revdu... PETAK - 28.10.2011. Allahu dragi, hvala Ti, hvala Ti.... Ovo je veli~anstveno!!! Eselamu alejkum - ja Resulallah! (Od 4 sata ~ekamo u redu za Revdu) Ne mo`e se opisati ova ljepota ljudskim rije~ima, Allahu, molim Te, pozovi sve moje sestre i bra}u, moju djecu i sve one koje volim, pozovi ih Allahu da osjete ovo, da se uz-dignu vi{u razinu kao ja. SUBOTA - 29.10.2011. Danas je zijaret; na brdu Uhud, u Mesd`idul Kibletejn i Mesd`idul Kubaa. Allahu, hvala Ti {to si mi omogu}io da sve ovo do`ivim, molim Te, pozovi me opet, molim Te, pozovi sve moje koje volim, molim Te... Ne mogu ovo opisati! Kako opisati rani sabah u Poslanikovoj d`amiji gdje jeca imam, gdje odjekuje pla~ vjernika, a ptice poja~avaju svoj pjev. 3 sata jutra U Revdi smo - opet Hvala Allahu!! Eselamu alejkum ja Resulallah NEDJELJA - 30.10.2011. Nemamo ni{ta zajedni~ko; individualno ibadetimo. Allahu, kako su ove strankinje merhametli, prave ti mjesto, grle te i tje{e kad vide da pla~e{, pitaju “Bosnija?”No} je duboka. Ovdje nema mraka, sve vrvi, idemo jo{ jednom u Revdu nas dvije (Nevza). Sa Tur-kinjama smo - samo nas dvije nismo u crnom, ali ne smeta. One nas tje{e, daju maramice, donose Zemzem. Veli~anstveno!!! Nemam rije~i. Klanjamo na zelenom tepihu. Za to je mjesto Poslanik rekao da je d`ennetska ba{~a. Dovim za svakog ko-ga se sjetim, dovim za na{u Bosnu, za na{ narod... Gospodaru, prospi svoju milost na sve nas, molim Te smiluj se, molim Te pozovi ovdje sve one koje volim... Ne}u im mo}i opisati ovu ljepotu. Molim Te Gospodaru!! Hvala Ti Gospodaru {to si me po~astio ovom Tvojom ljepotom i merhametom. PONEDJELJAK – 31.10.2011. ^etiri su sata; sa Poslanikove d`amije odzvanja ezan... Hitamo u d`amiju da se napijemo Zemzema, da napojimo svoje du{e merhametom... Bo`e svemogu}i, raspa{}e mi se du{a od ljepote i milosti. Danas }emo akobogda ugledati Kjabu,oh Allahu svemogu}i!! Obla~imo ihrame ~ekamo da nas pozovu. Kre}emo - prolazimo pokraj Poslanikove D`amije i selamimo Resulullaha. Ovo je nevjerovatno. Kre}emo sa tekbirima, sa u~enjem telbije. Uz put nas zaustavljaju Izvi|a~i imaju dva {atora i nekoliko prostrtih tepiha, a za had`ije rashla|eni Zemzem. Neka ih Allah d`. nagradi. Na drugoj stanici ponovo zaustavljaju. Daju lan~ pakete - ru~ak. Na kontrolnom punktu ulazi mladi} sa vodom za svakoga... Bo`e svemogu}i ovog merhameta. Na jednoj stanici klanjamo namaz u maloj d`amiji. U no}nim satima pred ak{am namaz sti`emo u Mekku.... Svjetla prigu{ena, ali nadnaravno. Odmaramo sat vremena. Idemo u Kjabu.... Hvala Ti Gospodaru. Hvala... Molim Te omogu}i svim mojim koje volim da ovo do`ive. UTORAK - 01.11.2011. Danas imamo dan za individualne ibadete. U Haremu smo, klanjamo, zikrimo, pozdravljaju nas mnogi kad vide na{e prsluke sa kartom Bosne, vi~u Bosnija, Bosnija! Najvi{e nam se javljaju Turkinje, grle nas, `ele da Had`d` bude mebrur. Pravimo mjesta jedni drugima u safovima, tap{emo se sa najve}im i najljep{im osmijesima na svijetu.... Gu`va je, milioni su tu ljudi, ali nema guranja i vike. Sve se radi sa osmijehom na licu. Gospodaru jedini, hvala Ti {to si me pozvao, pozovi u svoju Ku}u sve one koje volim i za koje dovim – AMIN – Popeli smo se na krov jedne od zgrada koje okru`uju Kjabu. Zalazak sunca je ovdje najljep{i na Zemaljskoj kugli. AK[AM - Imam ve} na Fatihi jeca, jecaju mnogi, a ptice (male neke ptice sli~ne na{im lastama) kru`e vi{e nas i cvrku}u. Neopisivo. Gore visoko prema nebu, na najvi{em minaretu trepere svjetla kao milioni zvjezdica, nebo je purpurno, na njemu se ocrtavaju minareti. SRIJEDA - 02.11.2011. Opet smo u Haremu. Oko Kjabe neprekidna kolona ljudi kao mrava. Ponovo nas prepoznaju Turkinje, sti{}u se da bi nam napravile mjesta. Kod Zemzema sam. Trebam nato~iti nekoliko fla{ica, ali mi trebaju obje ruke, a jedna je zauzeta. Pomo`e mi jedan Arapin, to~i u ~a{u, a da ja sipam u fla{icu. Tiho izgovorim „Allah te nagradio„ tada se pojavi njih vi{e, takmi~e se koji }e mi vi{e pomo}i. Ne{to govore. Ja samo razumijem „mama“. Moj Bo`e koliki je iman u ovog naroda. Allahu, molim Te, pove}aj iman i mom narodu i meni!! AMIN - Poslije ak{am namaza do{le su nam sestre iz Arapskog Ministarstva za had`d` odr`ati predavanje na temu Arefat, poslije su nam donijele male poklone. Jedna je u~ila Kur’an tako osje}ajno da smo plakale. PETAK (04.11.) – SUBOTA (05.11.) – NEDJELJA (06.11.) Sino} smo imali sastanak na temu “Pripreme za had`d`”. Bilo je divno dok je jedan hafiz u~io a{ere. Danas se i psihi~ki i fizi~ki pripremamo za Arefat. Jako sam uzbu|ena... ^ekamo ~itavu no} da krenemo prema Arefatu. Kre}emo u 4. sata jutra sa tekbirima i telbijom. Ovi su Arapi nevjerovatni. Toliko su nam spakovali hrane kao da }emo ostati osam dana, a ne dan i no}. Na Arefatu, tom brdu milosti vrvi kao u mravinjaku. Smje{tamo se u {atore, prelije-pi su, sve u crvenim nijansama, prostrti po pijesku crveni tepisi. Poslije sabah namaza zikrimo, klanjamo, upu}ujemo dove dragom Allahu za sve muslimane, za svoju Bosnu, a posebno za svoje najmilije. Vru}ina je, ali to ne smeta. Dje~aci donose rashla|enu vodu, led u burad, ne mo`e{ vjerovati. U sred pustinje ima{ toplu vodu za abdest i hladnu za piti koliko ho}e{. Niko ne napla}uje, ~udimo se, a oni i{aretom ka`u to je Allahova d`. blagodat i naplatiti je haram. Cijeli Arefat odzvanja od zikrova, ilahija, telbije, tekbira.... Prolazi cijeli dan i pola no}i. ^ekamo na red da idemo na Muzdelifu. Tamo smo nakupili kamen~i}e, klanjali u d`ematu i u ogromnoj gu`vi propje{a~ili desetak kilometara do velikog d`emreta gdje smo bacili 7 kamen~i}a. Jedva smo se dovukli do hotela, to je zbilja bilo jako naporno, pogotovo za starije kojima su mla|i pomagali. U Haremu smo na jaciji namazu. Imam ponovo jeca dok u~i, a i mnogi pla~u i jecaju. Idemo u tavaf, prevelika je gu`va, idemo na sprat, ali tamo je tavaf 7 km. Hvala Allahu mi smo uspjeli bez ve}ih problema. Javljaju nam se iz Turske, Pakistana i jedna grupa bosanaca iz Banjaluke, `ive u [vedskoj. Jedan imam im predvodi zikr, oni svi ponavljaju i ja ponavljam za njima... Na{a bra}a (ve~eras ih je sa nama samo osam) paze na svaku od nas, kad je velika gu`va spletu svoje ruke i ne daju da nas zgaze. Uglavnom su to neke krupne crnkinje, jako grube, ostali su svi jako merhametli... elhamdulillah!!! Dijeli se u hodu bo~ica Zemzema, samo po gutljaj, dok se ne napravi pauza, a onda pij Zemzema do besvijesti. HVALA TI GOSPODARU! BAJRAM JE U turskim radnjama stra{na gu`va; pripremili su male obroke i dijele besplatno Allahu, kako je merhametli ovaj narod!!! Hotel je sav ukra{en, u predvorju ~aste hurmama i ~ajem. Prelijepo je. Poslije podne namaza je predavanje na temu „Koristi had`d`a had`ije vi ste misionari had`d`a!“ PONEDJELJAK 07.11.2011. Idemo opet na D`emreta, gu`va je - odzvanja: Bismillah - Allahu ekber. Na ak{am namazu smo u d`amiji jednog slijepog imama – {ejha. D`amiju je ustupio had`ijama koji nemaju smje{taj. Vra}aju}i se sa kamiona dijele hladnu vodu i limunadu. Za ve~eru je jako sve~ano: Kurbansko meso i ri`a na velikim ovalima na stolovima i bogati {vedski sto. UTORAK - 08.11.2011. Danas smo opet u koloni za D`emreta. Gu`va je neopisiva, zvukovi Zikra i automobilskih sirena. Niko te ne gura, prepoznaju nas Turci, Pakistanci, Kazahstanci. Po cesti dijele vodu i hranu, nevjerovatan osje}aj... Na D`emretima odjekuje: “Bismillah - Allahu ekber” Na sijelu prije jacije namaza pri~aju o jednom tajnom donatoru koji je donirao dva miliona dolara za vodu i hranu koja se dijeli po cesti siroma{nim had`ijama. Danas smo ispunjavale anketu, sve smo se slo`ile da posebno treba pohvaliti na{e had`ije koji su nas pazili kad god smo u koloni, kad je velika gu`va naprave oko nas lanac od svojih ruku i tako nas {tite. Postali su nam prava bra}a. SRIJEDA – 09.11.2011. Danas imamo opro{tajni tavaf. Na podne namazu smo u Haremu - ptice tavafe oko Kjabe, ali jedna zanimljivost: ni jedna ptica ne izvr{i nu`du, niti u zraku, niti golubovi kojima je prosuta po cijelom trgu p{enica i jo{ neka `itarica. Hvala Ti Allahu i ptice znaju za Kjabu. Tavafimo oko Kjabe, blizu smo, ali nemogu}a je gu`va, odzvanjaju milioni glasova, ~uju se razli~iti Zikrovi, di`emo desnu ruku, pozdravljamo Kjabu sa suzama. Eselamu alejkum!! (NE OKRE]I SE) Allahu, hvala Ti na ovim blagodatima, hvala Ti {to si me po~astio ovim merhametom!! ^ETVRTAK – 10.11.2011. ^ekamo da nas pozovu na autobus. Svi smo `alosni... Klanjamo u d`ematu putnu nafilu: Allahu svemogu}i, pomozi nam svima da sa~uvamo svoj Had`d`, pomozi nam da u na{oj prelijepoj Bosni budemo misionari Had`d`a. Amin! Mina D`ani}

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

POSLJEDNJI POZDRAV
voljenom tati i suprugu

SLOBODANU POPOVI]U
15.05.1950. – 18.11.2011.
Iza sebe ostavio si samo lijepa sje}anja. Zahvalni smo {to smo imali ~ast i sre}u biti dio tvoga `ivota. Zbog tvoje dobrote zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji su te voljeli i poznavali. Tvoji: Lidija, Slobodanka i Dubravka

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom zetu

SLOBODANU POPOVI]U
od porodice Alagi}

SLOBODANU POPOVI]U
od punice Ru`ice

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom ~ika

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju

SLOBODANU POPOVI]U
od Danisa i Sandija

SLOBODANU POPOVI]U
od Nade Mik{i} sa djecom

Dana 3.12.2011. navr{ava se 18 tu`nih godina od smrti

POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju

OMER (Husein) HARBA[
Ku}a bez tebe je prazna, `ivot bez tebe je tu`an, ali ljubav prema tebi je vje~na. Zauvijek }e{ nam nedostajati, ali }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Zarifa, sin Alen i k}i Irma

SLOBODANU POPOVI]U
od Nede i Nade sa djecom

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

17

Dana 2.12.2011. godine navr{ava se osam godina otkako nas je napustila i preselila na ahiret na{a draga i nikad pre`aljena

MUFIDA (Feli}) IM[IROVI]
Tebe se uvijek rado sje}amo i hvala Ti za sve {to si nam u~inila i podarila. Dok `ivimo nosi}emo Tvoj dragi lik u na{im srcima. Samo oni koji su Te istinski voljeli, znaju kako je `ivjeti bez Tebe. Uvijek }e{ biti voljena i nikad zaboravljena. Tvoji najmiliji: suprug Munir, sinovi: Semir, Emir i Zemir, k}eri: Asima, Rasima i Semira, snahe: Rifeta, Kerima, Mersiha i Jasmina; zetovi Ismet, Darko, Mithad i Verdin, unu~ad: Edin, Edina, Azra, Vesna, Alma, Jasna, Emina, Kenan i D`enan, praunu~ad: Ajla, Din, Nejla, Imran i Sajma. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

SLOBODANU POPOVI]U
S po{tovanjem, dr.sci. Hamdija Lipova~a, premijer USK-a i ministri u Vladi USK-a

DIKA (ro|. Ibrahimpa{i}) BI[]EVI]
1918. – 2006.

ALIJA (Smailbega) BI[]EVI]
1910. – 1967.

Hvala Vam za sve {to ste nam za `ivota pru`ili. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Ismet i njegovi

BOLNO SJE]ANJE
Dana 4.12.2011. navr{ava se 17 godina od kad nisi sa nama na{ dragi sine i jedini brate

Dana 5.12.2011. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

RAMIZ (Ibrahim) KOZLICA – Zele
05.12.1993. – 05.12.2011.

JASMIN HALILOVI]
Nema dana, ni sata kad nisi u na{im mislima, tako }e i ostati do kraja `ivota sine moje. Neka ti je veliki rahmet. Tvoji najmiliji

Ramiz je bio pripadnik Rezervnog sastava policije te kasnije nakon formiranja 5. korpusa prelazi u Odred za specijalna dejstva gdje ostaje do pogibije na borbenom zadatku dana 5.12.1993. godine. Posthumno je nagra|en Zlatnom policijskom zvijezdom. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Ibrahim, mati Alije, bra}a Ramo, Mersad i Adnan Dana 3.12.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg oca

TU@NO SJE]ANJE

[ERO ([erifa) IM[IROVI]
03.12.2010. – 03.12.2011.
Ne postoji zaborav ni utjeha, samo praznina i sje}anje na tebe do kraja `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Alija, sin Besim, k}erke Besima i Bekira, unu~ad i zetovi

HUSEIN MUSLI] – Trbo
02.12.1999. – 02.12.2011.
^ovjek ne odre|uje koliko je `ivio, ve} koliko je traga ostavio u du{ama ljudi koji ga okru`uju. Sa puno, puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo i }uva}emo uvijek uspomenu na tebe. Tvoji: supruga, sin, k}erka i unu~ad

AJKA (Begi}) BAJRI]
03.12.2007. – 03.12.2011.
Vrijeme i doga|aji ne}e izbrisati sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu kojom si zra~ila. Nama ostaje sabur a tebi vje~ni rahmet. Zahvalan suprug sa djecom

SJE]ANJE
na drage roditelje K}erke Aida i Nad`ida sa porodicama

FATIMA (Abid) D@ONLAGI]
11.11.1996. – 11.11.2011.

REFIK (Ahmet) MID@I]
02.12.1992. – 02.12.2011.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja
SJE]ANJE NA NA[E DRAGE

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

MEHMED \ULKI]

29.11.1995. – 29.11.2011.

RAHMANA \ULKI]
14.02.1987. – 2011.

SAFIJA (ro|. \ulki}) KE^ALOVI]
21.11.1998. – 21.11.2011.

SEAD \ULKI]
08.03.2003. – 2011.

INDIRA (ro|. Ifti}) \ULKI]
14.05.2010. – 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem rado Vas se sje}aju Va{i: familija \ulki}

Dana 3.12.2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg radnog kolege

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja i radnog kolegu

EDHEM (Hasib) D@AKULI]
Blagajna i inkasatori JP «Vodovod» d.o.o. Biha}

EDHEM D@AKULI] – Edo
S ljubavlju i po{tovanjem Zaposlenici JP «Vodovod» d.o.o. Biha}

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage S tugom koju vrijeme ne lije~i i s ljubavlju koju smrt ne prekida vi i dalje `ivite u na{im srcima. Va{i: Nermin, Sabiha, Ekrem i Amina

ASMIR (Asim) GORETI]
04.12.1994. – 04.12.2011.
S tugom koju vrijeme ne lije~i ma koliko pro{lo zauvijek }e{ `ivjeti u srcima onih koji te vole. Tvoji roditelji, brat i sestra

EDIN ^AVKI]
30.11.1992. – 30.11.2011. SJE]ANJE

EKREM MEMAGI]
18.05.1995. – 2011.

Dana 2.12.2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

Dana 3.12.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg supruga, oca i dida

na drage roditelje Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Sin Hamdo, snaha Merhunisa, unuka Ilvana i zet Zehrad

HAMID (Mehmed) FAJKOVI] TIFA (Kujund`i}) FAJKOVI]
01.12.2009. – 01.12.2011. 26.01.2008. – 2011.

IBRE HALILAGI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

SEADA ([ere) ^IRI]A – ]ire
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Hvala svima koji te se sje}aju. Tvoja porodica

Sje}anje na Vas }e ostati vje~no u na{im srcima. Neka Vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Va{i: Besima, Muhamed, Kerima i D`ehva sa porodicama

HASE ZAHIROVI]
1996. – 2011.

[IDA ZAHIROVI]
1992. – 2011.

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

19

TU@NO SJE]ANJE
Dana 3.12.2011. godine navr{ava se godina dana od kad vi{e nije sa nama na{ voljeni tata i suprug

TU@NO SJE]ANJE
Dragi na{i roditelji, Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo otkad vas nema. Ljubav prema vama ostat }e vje~na. Po dobru }emo vas pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Neka vam je vje~ni rahmet, a molimo Allah d`.{. da vam podari lijepi d`ennet.

EDHEM (Hasib) D@AKULI] – Edo
Sje}anje na tebe je lijepo a stvarnost je tu`na i bolna. Zauvijek }emo te ~uvati u svojim srcima i uvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Vole te Tvoja supruga Amira i k}erka Maida

TU@NO SJE]ANJE
Dana 3.12.2011. godine navr{ava se godina dana od kad nas je zauvijek napustio na{ dragi brat i daid`a

[EFKIJA (Kasim) [ERTOVI]
03.12.2008. – 03.12.2011.

EDHEM (Hasib) D@AKULI] – Edo
Dragi Edo, Te{ki su bili ovi dani bez tebe. Sje}anja jo{ uvijek bole…. Puno nam nedostaje{. Tvoja sestra Jasna, Armin i Edin

Va{i najdra`i: sin Muhidin, k}erka Edina, unuke Sarah i Nadia, unuk Kenan, snaha Aida i zet Edin

HASNIJA (Osman) [ERTOVI] ro|. Arnautovi}
10.06.2011. – 10.12.2011.

SJE]ANJE
Dana 5.12.2011. godine navr{ava se 19 godina od pogibije na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

SAMIR (Ejub) BORI]
05.12.1992. – 05.12.2011.
Zauvijek }e{ `ivjeti u srcima onih koji te vole. Porodica

ZEJNA PIRALI]
29.11.2006. – 29.11.2011.
Dok `ive oni koji te vole i sje}aju te se nikad ne}e{ oti}i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi Halid i Hajrudin sa porodicama

dip.ing. agr. IDRIZ (Muharem) PE^ENKOVI]
07.12.2003. – 07.12.2011.
Godine prolaze a bol i tuga u na{im srcima vje~no ostaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hurmeta, sin Sanel i k}erka Zinaida

SJE]ANJE

[EMSA (Osme) BOLI]
Draga na{a Tetka! Uvijek }emo Te nositi u srcu i pamtiti po tvojoj dobroti i skromnosti. Neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji sestri}i: Suada i Suad sa porodicama

SJE]ANJE
na na{e najmilije Sje}anje na vas }e ostati vje~no u na{im srcima. Neka Vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Va{i najmiliji

SJE]ANJE

doc.dr. ADEM (Omer) D@AFEROVI] 25.02.1949. - 05.11.1999.
S ljubavlju i po{tovanjem,

HUSE (Mehmed) TUTI]
1967. – 1992.

MEHMED (Alija) TUTI]
1936. – 2008.

supruga Besima, sinovi Amir i Zlatan

TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage Godine koje su pro{le i koje }e pro}i ne mogu izbrisati po{tovanje, ljubav i sje}anje na Vas. K}erka Aida, zet Izet, unu~ad Dalila i Deni
PRODAJA STANOVA

MaLi
• prodajem stan u centru grada stan ima 42 m2 + terasa 45 m2 i podrum, tel. 223-513 • prodajem stan u centru grada ili mijenjam za manji uz nadoplatu, stan je trosoban, komforan od 78 m2, cijena povoljna, tel. 062-537-637 • prodaje se stan na Ozimicama I 70 m2, komplet renoviran, II sprat, tel. 061-415-252 • 2-soban komforan stan 44 m2, balkon, centralno, vlasni{tvo 1/1 za 50.000 eura, hitno tel. 00385-1465-8369 ili 00385-91-504-9366 Zagreb Velika Gorica

OgLasi
• peterosoban, komforan stan 95 m2 + 3 balkona (12 m2) + podrum, centralno grijanje, atraktivna lokacija, vlasni{tvo, hitno prodajem tel. 00381-11227-4728 poslije 17 h zvati ili 00381-64-267-2874 • prodajem stan u centru grada 70 m2 pogodan za poslovni prostor, tel. 063-384-623, 312-286 • prodajem stan Ozimice I Hamdije ]eremi}a 24/6 ~etvrti sprat 92 m2 ~etverosoban, stan u Harmanima kineski zid 72 m2 trosoban, stan u Harmanima H-16 ~etvrti sprat, 81 m2 trosoban, stan u centru Bedem iza Konzuma 64 m2 dvosoban, drugi sprat, stan Ozimice II 90 m2 prvi

MUHO ]EHAJI]
03.12.2008.

HASEBA ]EHAJI]
04.01.2008.

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

MaLi
sprat trosoban, tel. 061-603-350

OgLasi
• iznajmljujem namje{ten stan za |ake i studente, centralno grijanje, poseban ulaz, tel. 222-962, 061-311-055 • izdajem sobu za 2 studenta ili zaposlene mu{karce u centru Biha}a, tel. 226-231, 062-673-613 • izdajem namje{tenu garsonjeru za zaposlenog samca u centru grada, tel. 061-590-122 • izdaje se stan dvosoban zaseban ulaz, Mid`i}a mahala (N.Klai} 3) tel. 311-707 • izdajem sobe za radnike, radnice, mladi bra~ni par za |ake, studente, sve namje{teno vrlo povoljna cijena, sobe su sa kupatilom i kuhinjom, tel. 310908 • izdajem stan za zaposlene osobe, sve posebno u Mid`i}a mahali, i stan za tri djevojke sa centralnim grijanjem, Internet, tel. 061-591-347, 062-282432 • iznajmljujem stan za studentice sa centralnim grijanjem kablovska, Nova ~etvrt Islamovac 24, tel. 061-308-068 • izdajem garsonjeru za studenta u centru grada, tel. 061-277-307 • izdajem komplet namje{ten donji sprat ku}e, poseban ulaz, struja, s dvije velike terase, ku}a se nalazi u Mid`i}a mahali blizina Medike, tel. 062-787-615 • iznajmljujem namje{ten dvosoban stan i garsonjeru sa centralnim grijanjem, ulica Alije \erzeleza 38 kod Vlade Kantona, tel. 062-926-728 • izdajem trosoban stan na Ozimicama I u potpunosti namje{ten, Internet, kablovska, tel. 061581-615, 061-370-460 • izdajem sobe u centru grada (Harmani) centralno grijanje, poseban ulaz, kuhinja, Internet, kablovska sve re`ije ura~unate u cijenu, tel. 061718-620 • izdajem stan na Lukama za dvije studentice ili dva studenta mogu do}i u obzir dva vojnika, tel. 062817-535 • izdajem jednokrevetnu sobu za mu{ku osobu, centralno grijanje kod Ekonomske {kole, tel. 062764-704 • izdajem ku}u u Vo}arskoj za studentice, namje{tenu sa centralnim grijanjem, tel. 061-790-026 • iznajmljujem stan 64 m2 na Ozimicama II, preko puta Konzuma stan je namje{ten, cijena 300 KM, tel. 063-281-101

PRODAJA KU]A

katastarski 1/1, cijena od 3 KM do 5 KM, tel. 065657-668

• Prodajem ku}u u Biha}u u Ul. Muhameda Hevaije Uskufije br. 38, ku}a na dobroj lokaciji, blizu centra, cijena povoljna, tel. 00381-64-570-91-70, • prodajem ku}u Jablanska 6 prilaz dimenzije 8,50 x 9,50 novogradnja, prizemlje + potkrovlje, papiri uredni, cijena na upit, tel. 066-614-662, 061-420370 • prodajem ku}u 500 m2, 180 m2 poslovni prostor + 320 m2 stambeni, u ulici Bosanskih {ehida, Cerava~ka zaobilaznica-raskrsnica. Tel. 061-138719 • na prodaju ku}a u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, 10x8, vo}njak oku}nica sa 600 m2 prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomi~no PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, namje{tena, izdana studentima, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227-250, 062-394-996 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devast. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12 • 15 KM/m2, tel. 065-683-745 • prodajem zapo~eta ku}a 90 m2 u Lohovu sa gra|evinskom dozvolom, struja, voda izvorska, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, 50 m udaljeno od puta, tel. 00381-63-663-179 • prodajem prizemnu ku}u – stan 60 m2 u Biha}u `eljezni~ka stanica, pogodno za starije osobe i invalide. 65000 KM. Tel. 065-004-434 • prodajem ku}u Nova ~etvrt parcela 550 m2, 11x9,5 m P+S, ku}u u Jablanskoj ulici, parcela 500 m2, 8,5x9,5 m, novogradnja, ku}u u Mu{anovi} mahali, parcela 40 m2, 10x10 + gara`a P+S+P ku}u u 502. sbbr, parcela 712 , m2, preko puta Stensa, ku}u Cerava~ka brda, parcela 500 m2, 19x9 m P+S, tel. 061-603-350

IZNAJMLJIVANJE

PRODAJA ZEMLJI[TA

• prodajem zemlju pored Une u parcelama ili cijelu, kontakt tel. 037-311-593, 061-385-600 • prodajem u Biha}u u ul. Muhameda Hevaije Uskufije 30, blizu pravoslavnog groblja 14.000 m2 zemlji{ta sa tri poru{ene ku}e i izvorom, struja, voda i telefon, tel. 00381-64-570-91-70 • prodaje se u Ra~i}u vi{e komada zemlje: 2 parc. {ume 10,5 dunuma, 11 parc. njive 20 dunuma, 3 parc. livade 5 dunuma, 1 parc. njive 1,2 dunuma u Rip~u, tel. 065-588-036 • prodajem plac 2.500 m2 u Pritoci zemlja ~ista 1/1, dozvoljena gradnja, tel. 066-826-997 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri gruntovno i katastarski 1/1, cijena od 3 KM do 5 KM, tel. 065657-668 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 2800 m do centra grada, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, CIJENA 25.000 KM po jednom placu, tel. 062-414-182 • prodajem u Ra~i}u imanje 8 dunuma sa 2 devast. objekta i 2 nepresu{. izvora vode, cijena imanja 35.000 KM, zemlji{te za placeve uz potok i glavni put, 3 devast. objekta sa 600 m2 i 2 devast. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozvolom, 16 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njake, njive i {umu po 1,5 KM/m2, zemlji{te uz Unu, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci zemlji{te i placeve za gradnju ku}a i vikendica, uz glavni put parcelu od 2.400 m2 i 22.000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozvolom, plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozvolom, tel. 065-683-745 • prodajem placeve po 12-15 KM/m2 u Kladu{koj ulici, na Kamenici 2.000 m2 sa ku}om i gr. dozvolom, na Zlopoljcu imanje sa devastiranim objektom, zemlji{ta i placeve za gradnju, tel. 065683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 8 dunuma zemlji{ta uz Unu mo`e se cijepati, imanje sa devast. objektom, ve}e kompl. zemlji{ta i parcele po 1,5 KM po 1 m2, tel. 065-683-745 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri gruntovno i

• iznajmljujem stan za 4-5 studentica ili studenata, ku}a je novogradnja, poseban ulaz a stan potpuno namje{ten novim stvarima, kablovska antena, centralno grijanje, Internet, tel. 061-370-052 • povoljno izdajem za studente (mu{ke) sa posebnim ulazom kuhinjom, centralnim grijanjem novim namje{tajem (novo gradnja) tel. 310-307, 062816-800 • izdajem stan za studentice u centru grada sa centralnim grijanjem, tel. 061-580-485 • sobe za studentice, jednokrevetne i dvokrevetne, u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, centralno grijanje, veliki dnevni boravak sa SAT-TV, trpezarija, kuhinja, uvijek topla voda, mirno za stanovati a centralni polo`aj, povoljna cijena, tel. 070-227-250, 062-394-996 • izdajem gara`u u Ul. Alije \erzeleza iza Vlade Kantona, cijena 50 KM mjese~no, tel. 061-155892 • izdajem dvosoban namje{ten stan na Ozimicama I, zvati poslije 12 sati, tel. 061-638-406 • izdajem sprat ku}e za studentice poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska, Internet, kod zgrade Oslobo|enja, tel. 223-241, 061-844-257 • izdajem sobu za studenticu sa centralnim grijanjem, tel. 037-351-779 • izdajem jednosoban stan s centralnim grijanjem, za jednu osobu, nalazi se na Repu{inama u blizini Tehni~kog fakulteta, cijena 220 KM mjese~no sa re`ijama, tel. 037-351-567, 062-175-850 poslije 16 h • iznajmljujem stan za studentice, tel. 061-419-938 • izdajem stan na Ozimicama I u zgradi kod marketa Ilma, tel. 061-277-570 • izdaje se sprat ku}e 80 m2 nenamje{ten za porodicu u Ul. Hasan pa{e Predojevi}a 36 u blizini rampe, tel. 065-004-434 • iznajmljujem polunamje{ten jednosoban stan i iznajmljujem poslovni prostor, tel. 037-223-831, 061-582-800 • izdajem dvokrevetnu sobu za dva studenta ili zap. samca, sa internetom, tv. na kab. mre`i, kom. kuhinja sa kom. kup. kod MUP-a, tel. 223-544, 062-514-825

Prodaju se placevi za vikendice kod izvora rijeke Klokot, parcele se nalaze uz samu borovu {umu, uz malo ulaganja i ima i izvor pitke vode. Parcela je u komadu 25 dunuma a mo`e se cijepati i pojedina~no prodavati. Papiri uredni, tel. 062-278-032
Prodajem: 70 tabli salonita za krov kom. 6 KM, nova gitara sa poja~alom 25 W 550 KM, manji agregat za struju 250 KM, elektri~na orginal pe} za pizu 250 KM; televizor 107 cm u boji Philips 1.000 KM, {kolska pe} na drva 120 KM, mercedes 290 TD godina 97 austrijske table 8.000 KM, tel. 062926-987

Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062135-342

Iznajmljujem stan u Harmanima H-3, 70 m2 trosoban, namje{ten, tel. 061-603-350
Prodaje se poslovni prostor, renoviran 100 m2 na Ozimicama 1, pogodno za sve djelatnosti, cijena po dogovoru, tel. 061-795-028

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u suradnji sa investitorom [epi} Enesom iz Cazina, upu}uje Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta SKI LIFT-a sa prate}im objektima u naselju Osredak, op}ina Cazin, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 185/2, 185/1, 184, 183, 186,187/1, 187/2, 200, 189/1, 190, 191/1, 189/2, 199, 198, 188, 192/5 i 192/3 K.O. Osredak (novi katastarski operat). 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta SKI LIFT-a sa prate}im objektima u naselju Osredak, op}ina Cazin investitora [epi} Enesa iz Cazina 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti. Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

POZIV

Prodajem ku}u sa oku}nicom i izlazom na Unu u Pritoci, tel. 061-809-854
Auto {kola vr{i obuku voza~a B kategorije sa: iskusnim instruktorskim kadrom, obezbje|enim testovima, kvalitetnim teoretskim predava~ima, te prakti~nu obuku. Mogu}nost kreditiranja preko banke od 3 do 36 mjese~nih rata. Tel. 061-108-848, 037-352-071

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
OgLasi

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

21

MaLi
POSLOVNI PROSTOR
• izdajem poslovni prostor 60 m2 s parkingom, kablovska, Internet, Ul. V.b. Bi{}evi}a 40, tel. 066826-997 • izdajem kancelarijski poslovni prostor, 30 m2, prizemlje u centru Biha}a, Ulica Bedem br. 22, tel. 061-900-018, 037-351-092

Prodajem stan 86 m2 Ozimice II novogradnja, tel. 061-787-122
Prodaje se ku}a sa oku}nicom i vo}njakom na Kamenici, tel. 062338-077
Prodaje se JEEP GRAND CHEROKEE (2001.), pre{ao 97.000 km, full oprema sve informacije na tel. 062-338-077

BO S N A I H E R C E G O V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK Slu`ba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Op}inski na~elnik Op}ine Biha}, a nakon dva neuspjela poku{aja prodaje javnim nadmetanjem putem pribavljanja pismenih ponuda, upu}uje

PRODAJA AUTA:

• prodajem FIAT «BRAVA» registrovan do 19.9.2012. godine, cijena po dogovoru, tel. 063842-232 • prodajem TAM T-75 tami}, i prodajem pecaru za janjce, povoljno, tel. 063-849-466

JAVNI POZIV
svim zainteresiranim pravnim i fizi~kim licima za kupovinu poslovnih prostora u prizemlju stambeno-poslovnih objekata STO-1 i STO-1 u naselju Ozimice I.
Predmet prodaje je 7 poslovnih prostora slijede}ih povr{ina: P1 P2 P3 P4 STO-1 81,44 m2 64,27 m2 65,92 m2 94,60 m2 P1 P2 P3 STO-2 58,22 m2 - 129,44 m2 - 111,12 m2

PRODAJA RAZNO

• prodajem drvenu stolariju «Mediteran» sa griljama (neugra|ivana), 6 dvokrilnih prozora, 2 balkonskih dvokrilnih vrata i jedna balkona jednokrilna vrata, cijena po dogovoru, tel. 061-270-784 • prodaje se pe} za centralno grijanje, kalorijske vrijednost 60 kw, tip FISSMAN nova pe} adresa Hasana pa{e Predojevi}a br. 37 Biha}, tel. 314-125 • prodaje se krovni crijep marke Kikinda i 50 tabli salonita mo`e se pogledati na licu mjesta u Golubi}u preko puta trgovine, tel. 062-593-700 ili 061-600-381 • prodajem dva ro{tilja jedan na plin, jedan na struju i fritezu 2 x po 8 litara, sve od inoksa sve kori{teno 6 mjeseci, tel. 062-414-182 • prodajem polovan namje{taj uvoz Austrija te bijelu tehniku, tel. 061-457-604 • prodajem ogrjevno drvo cijena velika paleta 140 KM mala 70 KM, tel. 061-457-604

Iznajmljujem manji stan udobno namje{ten, poseban ulaz, tel. 061-753974, 351-192 Biha}
Izdajem slobodne namje{tene sobe za studenticu-e sa centralnim grijanjem blizu MUP-a prema Novoj ~etvrti, tel. 062221-191

RAZNO:

Poslovni prostori su jo{ neizgra|eni. Prodaja }e se vr{iti metodom neposredne pogodbe i direktnog pregovaranja sa mogu}no{}u da kupac kupoprodajnu cijenu pla}a u ratama i to: - 30% kupoprodajne cijene, odmah po zaklju~enju kupoprodajnog ugovora, - 30% po zavr{etku instalacijskih radova i - 40% po zavr{etku svih radova i tehni~kom prijemu zgrade. Sve tro{kove u vezi s Ugovorom o kupoprodaji snosi kupac (notarska obrada, porez i sl.). Kupci poslovnih prostora }e biti uvedeni u posjed po izvr{enom tehni~kom prijemu zgrade. Direktni pregovori sa zainteresiranim kupcima odr`a}e se dana 09. decembra 2011. godine s po~etkom u 9,00 h u Op}ini Biha} (salon na III katu). Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Slu`bi za imovinsko-pravne i geodetske poslove – kancelarija 315- III kat i na telefon 229-659. Op}inski na~elnik mr. sci. Albin Musli}

• ~uvam djecu kod svoje ku}e, inf. na tel. 222-502, 061-435-600 • novo u gradu, vr{im uslugu kupovine isklju~ivo starijim i iznemoglim osobama, odlazak u kupovinu lijekova i `ivotni namirnica uz malu simboli~nu nov~anu nagradu, D`. Aziz – Zizi, tel. 062-593-700 • tra`im posao ku}ne pomo}nice, ili brigu o starijoj osobi, tel. 061-823-262

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-sanskog kantona" d.o.o. Biha} s
NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK
NEDJELJOM ZAJEDNO
Nedjelja popodne, zabava, moda, sport, sadr`aji su kojima }emo uljep{ati kraj vikenda.Opu{teno, uz puno dobre zabave i muzike, provedite vrijeme s nama nedjeljom od 16.30 sati.

O NAMA
Junska no} od 2. decembra na TVUSK i Mre`i
TVUSK i Mre­a nastavlja sa izvrsnom ponudom turskih telenovela najboljeg producenta svjetskih serijskih hitova – Dogan TV-a. Tako }e svim ljubiteljima romanti~nih saga ponuditi jo{ jedno novo izadnje, ljubavnu romansu Junska no} (Haziran Gecesi / Night of June) u 124 epizode. Jedna vrela junska no}, promijenila je njihove `ivote zauvijek… Havin, mlada studentica izdr`ava se rade}i kao hostesa. Na jednoj zabavi, jedne junske no}i, upoznaje Barana koji }e joj okrenuti `ivot naopa~ke. Havin i Baran se ludo zaljube i planiraju se vjen~ati. Na putu prema mjestu odr`avanja vjen~anja doga|a se saobra}ajna nesre}a koja }e zauvijek promijeniti tok njihovih `ivota. Oboje pre`ivljavaju sudar, ali Havin ostaje te{ko povrije|ena. Baranova majka Kumru ponudit }e Havin da je spasi pod uvjetom da ona napusti Barana i ode iz njegovog `ivota. Ona na po~etku odbija ovaj prijedlog, ali na kraju ipak pristaje. S druge strane, Baranu je re~eno da je Havin mrtva. Nakon {to preboli Havin, Baran nakon nekoliko godina `eni za psihologinju Duygu i postaje otac troje djece. U novom `ivotu veoma je sretan sa Duygu, svojom odabranicom. Me|utim, nedugo nakon toga, sasvim slu~ajno sre}e Havin. Havin se vratila, ali kao druga osoba pod imenom, Sibel. Serija }e biti u emitovanju od ponedjeljka do petka u dva termina, u 10:05 i 16:00 sati.

Kako stvaramo i radimo,šta nas veseli a šta rastu­uje,u kojim uvjetima radimo svakodnevno,kakav program pripremo za naše gledatelje.više o nama u emisiji „O Nama“ koja je na raporedu svakog drugog petka od 18.15h.

Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona.

“OTOK”

samo u programu TVUSK i stanica MRE­E F.C. Barcelona - Levante U.D. Subota, 3.12.2011 u 20:00 Sevilla F.C. - Getafe C.F. Ponedjeljak, 5.12.2011 u 21:00

Utakmice Španske Primera lige

Serija “Otok” je pri~a o ljubavi i bolu, razdvojenosti i strahu. Rije~ je o fikciji koja se temelji na istinitim doga|ajima sa otoka Spinalonga, koji je u vrijeme Drugog svjetskog rata, te sve do 1954.godine, bio kolonija gubavaca. Serija interpretira istinite doga|aje i ~injenice, a likovi svojom odli~nom glumom savr{eno bilje`e svu historiju tog vremena i kraja, sa kojom se pro`imaju uobi~ajene pri~e o ljubavi i odanosti, patnji i prevari, svojstvene ljudima i ljudskim sudbinama bez obzira na okolnosti koje breme vremena donese. Radnja po~inje u Londonu gdje glavni lik, Alexis Fielding, odlu~na mlada `ena `eli da otrkije vi{e o pro{losti svoje majke Sophie, iz perioda kada je `ivjela na Spinalongi, a koja je obavijena velom tajni. Alexisino istra`ivanje odvest }e je na otok na kojem }e joj stari porodi~ni prijatelj ispri~ati historiju njenih predaka tri posljednje generacije. Serija „Otok“ u novom terminu subotom od 17.05. Repriza nedjelja od 14.05.

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 2. decembar/prosinaci 2011. godine

BOKSERSKI KLUB BIHA]

Senad Ikanovi} nije uspio odbraniti titulu
Sada ve} biv{i prvak Evrope Senad Ikanovi}, ~lan KBS »Sana 2004» iz Sanskog Mosta, u Obrenovcu pred oko 4.000 gledalaca nije uspio odbraniti laskavu titulu prvaka u K–l, kickboxingu do 66,8 kg. Ikanovi} je potpuno zaslu`eno pora`en od vi{estrukog prvaka Srbije i Balkana Neboj{e Deni}a. Me~ nije odlu~en nokautom, trajao je svih pet rundi. Fizi~ki znatno spremniji Deni}, majstorski je skupljao poene, zamarao je svoga protivnika dobiv{i ~etiri od pet rundi odlukama sudija u svoju korist, dok je Sanjanin Ikanovi} uspio samo prvu rundu zavr{iti podjelom bodova u ovom uzbudljivom me~u. Pojas evropskog prvaka zaslu`eno je ostao u Obrenovcu. - Deni} je potpuno zaslu`eno pobijedio. Fizi~ki je znatno spremniji od Ikanovi}a,imao je daleko vi{e vremena za pripreme.Osim toga Ikanovi} je tri suvi{na kilograma skinuo no} uo~i me~a u sauni. Borio se hrabro, nije predao me~, nije do`ivio nokaut. Pojas evropskog prvaka ostao je u Obrenovcu,vrati}emo ga na ljeto naredne godine kada }e biti revan{ u Sanskom Mostu, - izjavio je Mirnes Topi}, trener Senada Ikanovi}a po povratku u Sanski Most. Sanska ekspedicija u Obrenovcu bila je mala ali odabrana. Na ~elu karavane veliki ljubitelj sporta na~elnik op}ine Sanski Most, Mustafa Avdagi}, koji je za vrijeme trajanja me~a bio i ljekar Senada Ikanovi}a uz ring. - Izuzetno smo korektno i fer do~ekani i isto tako ispra}eni. Dugotrajnim aplauzom publika u Obrenovcu pozdravila je himnu na{e zemlje. Mogu da se zahvalim na~elniku op}ine Obrenovac koji je bio odli~an doma}in na{e ekspedicije, a ujedno da ~estitam na{em borcu koji je pru`io maksimum u ovom me~u te hrabro izdr`ao svih pet rundi sa puno spremnijim takmi~arem iz Srbije, istakao je na~elnik Avdagi}. Po povratku Senad Ikanovi} se zahvalio na do~eku i podr{ci i obe}ao je da }e pojas evropskog prvaka vratiti ve} na ljeto naredne godine na revan{u u Sanskom Mostu. / E.T.

KICKBOXING

O~ekuju vi{e pa`nje od gradske vlasti
Bokserski klub Biha} postoji od 1957. godine, a danas pod palicom trenera Samira Safi}a u klubu treniraju reprezentativci i prvaci dr`ave kao i u~esnici na svjetskim, evropskim prvenstvima, olimpijadi i mediteranskim igrama Ismet @eri}, Irnes @eri}, Mensur Dedi} i Ismar Ke{ki}. Ovo je za klub veliki uspjeh kada se zna u kakvim i pod kojim uvjetima rade bokseri Biha}a. - Mi nismo klub koji prati i nastupa na turnirima nego klub koji isklju~ivo nastupa u ligi. Malo vi{e pa`nje prema na{im natjecateljima i svakako podr{ke grada mogli bismo u idu}oj sezoni gledati najbolje u dr`avi u dvorani Luke. Sada Prva liga broji 13 klubova, i nadam se da }e se ove sezone odigrati svih dvanaest kola {to nije bilo u protekloj sezoni kada su financije sprije~ile nastupe ekipa u nekoliko kola. Mi smo fizi~ki i psihi~ki spremni i pred nadolaze}u sezonu i nadamo se najboljem, istakao je trener Safi}. Vidljiv je veliki napredak u pionirskoj kategoriji {to nam je odsko~na daska za budu}nost boksa u Biha}u. Treba spomenuti Ned`ada D`inovi}a (laka), Senad Fatki} (Velter) i Mensur Dedi}. Imena za koja u klubu ka`u da }e biti prepoznatljiva u ringovima diljem BiH pa i {ire van granica BIH. U sklopu kluba u mjestu Iza~i} osnovana je sekcija, koja broji 30 ~lanova, i svakim danom dolaze mladi, zaljubljenici u ovaj borila~ki sport. Trenutno sekciju vodi Senad Fatki} i ve} se isti~u talenti koji }e pokazati svoje znanje. U {koli boksa u Biha}u sa velikim uspjehom radi Behudin Goreti}. U ovoj godini velika pa`nja poklanja se ~lanicama BK Biha}. Za sada u klubu tre-nira njih sedam, koje vrijedno treniraju i `ele {to prije na ring da se doka`u i poka`u svoje znanje i vje{tine. Ve} u narednoj sezoni klub }e prijaviti takmi~are u `enskoj konkurenciji {to }e biti upisano zlatnim slovima u BK Biha}. Boksa~ice BK Biha} su: Elma Safi}, Maida Kadiri}, Amina Ibuki}, Lejla Dervi{evi}, Madina Rakovi}, Amina Rekanovi} i Samira Mehmedali. U klubu se nadaju da }e u narednoj sezoni imati podr{ku gradskih vlasti i da se u Biha}u idu}e sezone gleda odli~an boks {to je i cilj ovog uzornog sportskog kolektiva.
M.L./E.A.

MALONOGOMETNI TURNIR BIHA] PREMINGER 2011

NK PODGRME^ JESENJI PRVAK

[ampion bez poraza
Deset pobjeda, jedan remi, 35 bodova, 35 postignutih i svega sedam primljenih zgoditaka i laskava titula jesenskog prvaka Druge nogometne lige F/BiH skupina»Zapad» je bilans nogometa{a NK Podgrme~ iz Sanskog Mosta. [ampionsku titulu jeseni izabranici trenera Benjamina Klju~anina osvojili su bez izgubljene utakmice i odigrali su svega jednu utakmicu nerije{eno u Vitezu protiv FK Vitez, mom~adi koja je jedini ozbiljniji konkurent Sanjanima u borbi za prvo mjesto i povratak u Prvu nogometnu ligu F/BiH. Posljednji susret u Sanskom Mostu izme|u doma}ina NK Podgrme~ i NK Bratstvo iz Bosanske Krupe nije odigran zbog nedolaska gostuju}e mom~adi u Sanski Most, te je susret registriran slu`benim rezultatom 3:0 u korist NK Podgrme~a. tat kolektivne igre i svi nogometa{i koji su nosili dres kluba zaslu`ni su za uspjeh. Iskustvo Fifi}a, Jusovi}a, Kranti}a, Ali{i}a, [ehovi}a, te talent i potencijal Hamzibegovi}a, A. Podunovca, Kari}a, Ku`elja, Halki}a, Husi}a, E. Habibovi}a, B. Habibovi}a, Terzi}a, Dedi}a, Kaltaka, Rizvana, Lezi}a, Demira~e, Hoti}a je veliki potencijal kluba ~ije su ambicije povratak nakon nekoliko sezona u Prvu nogometnu ligu F/BiH. Grad Sanski Most zaslu`uju stabilnog prvoliga{a FBiH, te }emo u narednom periodu jo{ vi{e raditi kako bi u tome i uspjeli u {to ja i ne sumnjam, istakao je Benjamin Klju~anin, {ef stru~nog {taba NK Podgrme~a iz Sanskog Mosta. U klubu uveliko rade na pripremama za izgradnju prijeko potrebnih infrastrukturnih uvjeta. Tu prije svega mislimo na tribine, slu`bene prostorije kluba, klupsku ambulantu, svla~ionice i druge uvjete koje zahtjeva vi{i rang takmi~enja. Dosada{nja infrastruktura kluba odavno je»dala sve od sebe»i nalazi se u lo{em stanju. Lokalna vlast, te uspje{ni sanski poduzetnici poma`u u granicama svojih mogu}nosti na ~emu im se u klubu zahvaljuju. Publika se vra}a na tribine {to posebno raduje, a igra~i obe}avaju da }e jo{ boljim igrama opravdati ukazano povjerenje. Igra~i NK Podgrme~ su na odmoru. Svaki nogometa{ }e dobiti plan i program rada za zimski period. Nema opu{tanja i u klubu se ve} pripremaju kako ka`u za vi{i rang takmi~enja koji je znatno zahtjevniji. / E.Tabakovi}

Izvla~enje parova 9. decembra
U organizaciji JU za sport odmor i rekreaciju Biha} uz sponzorstvo Biha}ke pivovare po~ele su prijave za 27. novogodi{nji turnir u malom nogometu, koji ove godine nosi naziv PREMINGER NOVOGODI[NJI TURNIR. Svi susreti igrat }e se u sportskoj dvorani Luke u Biha}u, a kako smo doznali od organizatora izvla~enje parova obavit }e se 9. decembra u 16 sati u dvorani Luke, a dan kasnije, 10. decembra, igrat }e se susreti prvog kola. Utakmice na turniru igraju se po sistemu eliminacije, tj. kup sistemu, a nagradni fond turnira iznosi 10.000 KM. Do sada je pristigao veliki broj prijava, a s svi koji `ele prijaviti ekipe za u~e{}e mogu to u~initi u sportskoj dvorani Luke radnim danom od 8. do 15.30h. Ove godine prvi put u sklopu Novogodi{njeg turnira bi}e organiziran i turnir za pionire (ro|eni 1997. g. i mla|i). Turnir za pionire je pozivnog karaktera i u tom dijelu takmi~enja trebali bi u~estvovati pioniri iz nekoliko klubova i {kola nogometa sa podru~ja op}ine Biha}. Pokrovitelj turnira je Albin Musli}, na~elnik op}ine Biha}. / E.Alagi}

- ^estitam mojim nogometa{ima, napravili smo 10 bodova prednosti nad drugoplasiranim {to je pred drugi dio prvenstva ogromna zaliha za cilj koji smo postavili pred sebe. Dana{nja generacija nogometa{a Podgrme~a je spoj iskustva i mladosti. Zadovoljan sam u~inkom a to je rezul-

Almir Kranti} najbolji strijelac
Almir Kranti}, iskusni napada~ i igra~ koji igra na vi{e pozicija je najbolji je strijelac NK Podgrme~a u jesenskoj polusezoni. Kranti} je deset puta matirao protivni~ke vratare. Njegov klupski kolega Ajdin Kari} je postigao devet zgoditaka i drugi je na listi klupskih strijelaca.

Unsko-sanske novine KRAJINA / broj: 814 / petak, 2. decembar/prosinac 2011. godine

16. godina vjernosti

PLESNI KLUB “VIRUS”

"Lijepa tu`na pri~a" osvojila svijet
"Ljepota plesa je da ple{e{ svoju najbolju izvedbu, ple{u}i dobro TI pobje|uje{, bez obzira da li si prvi ili ne. Va`no je da dopusti{ sebi da vidi{ da si uspio. Dok god daje{ svoj maksimum treba{ biti zadovoljan". S ovim mislima mlade Bi{}anke oti{le su na Svjetsko prvenstvo u show danceu u Njema~ku i po tre}i put osvojile naslov najboljih. ^lanice Plesnog kluba Virus iz Biha}a u konkurenciji 31 zemlje i 3000 takmi~ara jo{ jednom su podigli zastavu BiH na najvi{i tron. Najsjajniju medalju donijele su Ilvana Smaji} i Sara Rizvi} u duo juniori, sa koreografijom pod nazivom "Lijepa tu`na pri~a". Uz odli~no {esto mjesto u ekipnom plasmanu, kao i u solo disciplinama u konkurenciji 46 takmi~arki ostvareni su do sada najbolji rezultati: Ilvana Smaji} deseto, Sara Rizvi} trinaesto, Adna Kujund`i} ~etrnaesto mjesto. Rame uz rame najpoznatijim plesa~ima bile su [emsudina Behrem, Belma Kosi}, Adna Kujund`i}, Mirjana Brdari}, Sara Rizvi}, Ilvana Smaji} i Sara Zuli}. Bi{}anke su se predstavile sa sedam djevojaka iako klub ima veliki broj takmi~arki koje nisu oti{le na prvenstvo zbog katastrofalno lo{ih uvjeta priprema. Takmi~arke Virusa u~inile su sve da bi na najljep{i na~in predstavile Biha}, USK i BiH, i u tome su uspjele. Nadaju se zauzvrat barem minimalnim uvjetima za rad. - ^estitam svim djevojkama na odli~nim nastupima u Njema~koj. Ilvana i Sara odu{evile su "Lijepom tu`nom pri~om" za {to su i nagra|ene najsjajnijim odli~jem. Bojim se da ovo zaista ne postane lijepa tu`na pri~a, jer u posljednjih nekoliko godina gotovo iz ni~ega stvorili smo prepoznatljive plesa~e u svijetu, a sada smo do{li do situacije da zbog lo{ih uvjeta razmi{ljamo i o ga{enju kluba. Djevojke nam treniraju u hladnim i neadekvatno ure|enim dvoranama. Nadam se da do toga ne}e do}i i da }emo uspjeti u namjeri da svi zajedno stvorimo {to kvalitetnije uvjete , kako ova i ostale pri~e mladih Bi{}anki ne bi imale tu`an kraj, istakla je Dijana Jaj~evi}, koreograf i trener PK Virus. Podr{ku za odlazak na Svjetsko prvenstvo uz roditelje dao je i Albin Musli}, na~elnik op}ine Biha}. E. Alagi} i [ejla Ora{~anin bron~anu u disciplini kate. Ostali takmi~ari bili su blizu osvajanja medalja, ali slaba koncentracija i nekoliko ~udnih odluka sudija udaljili su ih od medalja. Treneri Mujo Begi} i Mirzet Demirovi} zadovoljni su nastupom svojih takmi~ara. KK Enpi iz Biha}a nastupio je sa svoja tri takmi~ara u mla|im kategorijama. Bron~anom medaljom okitio se Emir Buli} u borbama u jakoj konkurenciji kadeta, dok mladi Ismael @eri} i Aldin Hod`i} nisu uspjeli ostvariti plasman za medalju. Takmi~ari oba kluba nastavljaju sa pripremama za predstoje}a takmi~enja od kojih je zna~ajan nastup na me|unarodnom turniru u Sloveniji po~etkom naredne godine. E. Alagi}

SVJETSKO PRVENSTVO U SHOW DANCU

KARATISTI FENIKSA I ENPIJA NA TURNIRU U SLOVENIJI

Medalje iz Ljubljane
redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 ra~unovodstvo: 226-485 (tel./fax); marketing: 226-488 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. DTP: Osman Deli} i Antonija Duri} Ure|uje redakcijski kolegij: Svjetlana ^elan, Sanela BIHA], Ul. 502. vite{ke brigade bb Pa{agi}, Osman Deli} i Antonija Duri} novinari : direktor: Elmedin Mehad`i} Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi} i v.d. glavne i odgovorne urednice: Svjetlana ^elan Niha D`ani} Ninski

U organizaciji karate kluba Olimpija iz Ljubljane odr`an je me|unarodni karate turnir pod nazivom "LJUBLJANA OPEN 2011?. Pored doma}ih klubova iz Slovenije, u~estvovali su klubovi iz Italije, Njema~ke, Austrije, ^e{ke, Slova~ke, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Ukrajine i Bosne i Hercegovine. Dobre nastupe u jakoj konkurenciji kao predstavnici BiH imali su Karate klub Feniks iz Bosanske Krupe i Enpi iz Biha}a. Takmi~enje se odr`alo po WKF pravilima u pojedina~nim i ekipnim borbama, te katama za djecu, kadete, juniore, seniore i veterane. Za KK Feniks na ovom takmi~enju nastupalo je 15 takmi~ara u razli~itim uzrasnim kategorijama, koji su uspjeli osvojiti dvije medalje i to Advan Dupanovi} zlatnu u borbama

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo •filijala Biha}
Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful