I

φαρpαrιειο

ιοv (!!)εού &

ιns {/Jύσns
I

σπιrι σαs

:ιΌ φαρ;ιακεiο rov f3εού

& ιn.s {/Jύσn.s σπirι σαs

Μέλισσα, Λουίζα ή Τσουκνίδα;

EVRIPOS
Η «ΕΥΡtΠΟΣ» Σ. ΛΑΔΕΙ'ΟΣ Λ.Ε. εί,'Οι

η ιιεγαλύι~~

pπ ελλnνικι1 εηιχείρnση στον κλcιδο ιων αρωμοιικών φυ­
τών και βοτάνων. Εδώ και

ΕrοΙJΙάοτε jllα κούπα
και δ1αβάσrε τα... ~ιυστ1κά του'>!
Η «ιJ!ItιD γνωρίζονιαs us εuεργεηκ6; ιδιόιητcs
των Οp<ιψοηκών φυτών που είναι aνορίθμητεs

6 1 χρόνια

αποτελεί εγyιί11οη στον

τομέα tι\5, καθώs διαθάcι μεγάλη 11ciρo, ιιλι'φη και οιίyχρο
\'Ο μιιχανολοyικό εξοπλισμό, καΟιiχ και εξειδικruμtνο κιιι ύρ­
τια καrαρrιομέ\·ο πρaοωπικό. Ιδρίιθιι"ε ιο

1950 οπό

ΤΟ\ Γr

ώpyιο Λαδερό. Έχει ίΥΟ από rιι ιιεyαλiιιε(Κl "αι οnιιοηικό­

τερa αελατολό)ΟΟ τns αγοράs. ενιi> rιιιρόλλιΙλιι δpaoιnpιo
ποιείται και otιs εξογωγtο;, οε λ<i>pες ωs Ι:upωπιιι"ι'ι~

'F vφ­

orιs, αλλά και ση~ ΗΠΑ, στον Κιινιιδό κω οτην Λυοφιιλία.

κο ι ευρέω5 γνωστέ~. δrψιούργrισε μ1a νέο σειρά

Η εταιρεία «ΕΥΡΙΠΟΣ• σιιλλέγει το ιιεγcιλύτερσ μ(ροs ι ιι~

«ιδωίτφων» αρ~ψατικιiJν φυτ(i)ν σι: συσκευασία

nιιράγωγι15 apωμαrικών ιpυtoi>V ω ι' όλ<Ι ι ιι ι ιέp11 ιι1s ί.:λλιΊδαs,

φίλφοu για ευκολότφη χρήση,

για να βοηθίιοοuμε ιον οργανισμό μcιs
για καλύτερη φuσι.κιί και
ηνι:ιJι ιατΙκn κατάσταση.

με πολύ αυσοψίι κρι ιι\ριιιιιοιότητα'Ι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλεs οι ιιοοίιιιΗε~ ι ων ιφιίιιων υλών ωs

που 01ιλλίΎοντιιι. ελέγχονται aυοωpά, cί>στc vιι π λ ι ψοίιv ιιιισλlι­
τωs ιιs rφοδιαγpaφέs του ελλ11νικού κ ω ειφωι ιιΊΊκοίι κ<iJδικα φο­
φίμων. Η «ΕΥΡJ ΠΟΣ» είναι μια πpωωnόροs rιιιφι!ι1.

συνεχιi.J~

Χcψ ο~ιiιλι:

εκ01ιγχpονίζιτω.

Σω

ιιλι1ίοιο

' "~

11 οιιοίcι

ενιψtρωσns.

Λρωμαrικό φυτό, πολύ ουνπθωμένο σmν

αλλά και τns εnικοινιι1νίas προς όλουs. ιιγσρ<'ι κι11 κ α ιονολω­

Ελλάδα και nαpά την ταnεινιi του εμφάνιση είναι

ιέs, διαθέτει έναν πλήρωs ινιψφυψένο διαδι κιυοκό rόι1ο

«γfyaνtuς• οε ιδιurιιτcς. Έχει αντιβακrnpιδιaκέs

(W\\1\V,CVήρoshcι-bs.gr), με nληpαροpίεs τόσο ΟΧCtιΚό JΙC ιΙlν

και αντιφλεγμονώ&ιs δράοειs και είναι
χαλαρωτικό. Καταπολεμά τουs ιούs και

ετaιpcia, όσο και με τα πpοϊόνω ιιl'Ι.

βοnθόc1 omv οντφεrώπισn του έλχουs.
Εiνοι aνυοηοομωδικό. αnολυμοντικό.
τονωnκό, χωνcιmκό και συνίσταται για

ατομαχJ κέs διαταραχέs. Δρα κατά του
κρυολοyiιμαrοs και rων κολικών.

Φαοκόμιιλο:

Λουίζα:

Τσουχvίδα:

Φαpμακευuκό και αρωματικό

Το φαρμακευτικό οκεύαομα

βότανο. με φύλλα, όνΟ π και

aποτελείται από τα aποξηρ<ψένο

Μ ελιοοόχορrο:

βλασιούs, ευφγετικά για τον

φύλλα, τα άνθη και τιs pίζcs τns

Έχει απίοτευτεs θεpaπευτικέs ιδιότ11ιcς.

οργανισμό. Είναι βοnθrιrικό

τσουκνίδαs. Έχει οτυmικtο;,κοι

Ενδείκνυται στο απλό ιφίιωμο, uιν

tou αδυναtίοματσs, τονωrικό,

τονωηκέs ιδιόωcεs, ελέγχει ιι~

κατάθλιψη, το δυσπεψία,

καιαnpαiιντικό, ανηnυpεrικό.

αιμορpaγίεs, aποτοξινώνει τον

τοv5 κολικούs., οι γρίπη, την αϋπνία. rιs:

και των τραυμόtων, του

διoupn τικό. Βοηθά στην

σpγανισιιό.

ΙΙμικραvίεs, tιl νruραλγίa,

ηονοκέφαλοv και

Στην Ελλάδα συνuντι\τιιι σε rιάνω anό είκοοι

cov πυρετό,

αnσcοξίνωοη του οργανισμού,

τn νευρασθένεια. Έχει θεομοοκά

στην κυτταρίτιδα, σm δυοηεψίa,

αποτελέσματα οτnν ανομcτώπιοη τοv

οιιs νευραλγίεs και οτουs

στρcs, «ανεβάζει» ω διάθεση και είναι ίιπιο

κολικούs στομάχου και cνrtρων.

οντικaταθλmτικό.

φ ία riδn. Το φαο"όμηλο είναι τονωuκό και
καιαrιιχιονuκό για το στομάχι και to λαιμό.
Βοηθά στην καιαπολtιι ιιοn m~ ακμι\~.
τοv ιφuολογι\ιιατος, ιων καψιμάτων

tns

ημικρανfαs. Ίο φύλλα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΖΥΜΗΣ ....................................................................................... 80
ΚΗΛΗ

................................................................................................................. 83

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣτΩΣΗ ΣτΗΝ ΛΝτJΜΠΩΠΙΣΗ ......................................... 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ΚΑΡΔΙΑΠΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ....................................................................... 89

Ο ΜΥθΟΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙ ΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ .................................................................. 7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.ΑΓΑ ΔΙΑ"ΓΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΩΊ"Α ΔΕΙΛΑ ΒΗΜΑΤΑ .......................................................

9

ΥΠΕ?τΑΣΗ ......................................................................................................... 94

ΠΕΡΙΣΥλλΟΓΗ, ΑΠΟΞΙΙΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ..................................... Ι 3

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ .................................................................................................... 98

ΞΕΚΑθΑΡΙΖΟΝΤΑΣ τJΣ ΕΝΝΟΙ ΕΣ ................................................................

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
θΕΡΑΠΕΥτJΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΑΝ'lΊΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΊΏΝ ..................................................................... Ι5
ΤΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

................................................................................ 15

ΩΦΕΝΜΕΣ ΤΡΟΦΕΣ........................................................................................ 15
«ΑΡΡΕΝΩΠΑ.. ΒΟΤΑΝΑ.................................................................................... Ι 9
ΥΓΙΑΡΧΕΙ ΕΝΞΙΡΙΟ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ; ...............................................................

20

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΩτιΚΟ τΣΑ'i .................................................................. 22
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ . ....................................................... 27
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΟΝΩ'lΊΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ............................................... 33
ΚΡΑΣΙ ΚΑΛΟΖΩΙΑΣ .......................................................................................... 34

ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΕΠΕ ... ΛΟΥΣτΕΠΕ .................................................................... 34
ΠΡΟΣΤΑτΗΣ

..................................................................................................... 39

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣτJΚΑ ........................................................................... 45
ΣΥΝτΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣτΑτJ\. .................................................................. 49
ΙΑΜΑτJΚΑ ΚΑΤΑΠΛΆΣΜΑΤΑ ......................................................................... 50
ΚΑΚΟΗθΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣτΑΤΗ

(ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ) ....................................................................... 53
ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ .........................................................................................

53

ΑΔΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ................................................................................. 57
ΣΕΞ ΟΥΑΛΙΚΕΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

................................... 58

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝτJΜΠΩΠΙΣΗΣ ............................................................................ 61
ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ......................

67
....................................................................... 71
ΟΥΡΟΠΟΙΗΠΚΕΣ ΔΥΣΛΕΠΟΥΡΓΙΕΣ ........................................................... 72
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣθΙΑΣ ............................................................... 72
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ .............................................................. 76
ΚΑΝΊΈ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΓΚΕΛ ........................................................................... 79
ΕΡΩτJΚΟ ΝΚΕΡ ΝΤΑΜΙΑΝΑΣ

I

.......................................... 93

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

I

Η ΦΥΣΗ ... ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ............................................................................... 92

Η ΠΡΟΚΑΤΆΛΗΨΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ......................................................... 9

......................................... 101

Ο μ6θος rrις avδρικfις avoofa~

ΚΕΦΑΛΑ Ι Ο Α '

Ο ΜΥθΟΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ
Πέρα από το περίφημο «ρσενικοβότανο», το οποίο η λαογραφικό
αποτύ πωση των εθίμων του λαού μας έχει αναγάγει σε ιεραρχικά

υψηλή θέση στα βότανα που σχετίζονται με το «Ισχυρό φύλο», γε­

νικά λίγα είναι εκείνα που έχει να παρουσιάσει η παγκόσμ ια βιβλι­
ογραφία και που αφορούν στην απαρίθμηση βοτάνων που προο­
ρίζονται αποκλειστικά για άνδρες. Κι ενώ για τις γυναίκες οι σχε­
τικές αναφορές αποδεικνύονται από επαρκείς έως άφθονες, για
τους άνδρες τα σεξιστικά πρότυπα της κοινωνίας (αν θεωρήσουμε

ότ:ι είναι δομημένη σε αυτά) ισχύουν σε αντίστροφη πορεία. Τα θέ­
ματα πολλών εξ αυτών, τα οποία έχουν συγγράψει αφοσιωμένοι

επαγγελματίες, είναι εξαιρετικά. Εστιάζουν στα προβλήματα υγεί­
ας που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα και προσφέρουν στον
αναγνώστη πλούσιες απόψεις και πληροφορίες.

Γιατί, όμως, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και δια­
φσρετ:ικές προσεγγίσεις και απόψεις σχετικά με τις φυσικές θεραπεί­

24
Το περιοδικό TV 24
Έκδοση: τν

είναι ιδι οκτησία τηs

POWER PEOPLE

ες που αφορούν στους άνδρες; Μήπως δεν υπάρχουν βότανα ή μή­

πως οι άνδρες έχουν αναπτύξει «ανοσία» στις ασθένειες; Οι σταηστι­
κές μετρήσεις για τα ιατρικά περιστατικά σχετικά με τον προmάm, την

υπέρταση, mν καρδιά στη χώρα μας είναι αποστομωτικά. Οι άνδρες

7

Τα βόrαvα

Ο μύθοs ιns αvδριιι:fιs avooίas

Η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Κότι που πλέον είναι αναγνωρ ι σμένο είναι το γεγονόs ότι το

ανδρικό σώματα είναι τόσο σύνθετο όσο και το γυνα ι κείο και
ότι οι όνδρεs έχουν πολλούs λόγουs να aνησυχούν σχετικό με
την υγεία τουs -οπλώs τουs διαχειρίζονται διαφορετικό. Οι γυ­
νοίκεs συζητούν το προβλήματα τουs. Ζητούν βοήθεια. Ζητούν
συμβουλέs οπό όλλεs γυνοίκεs . Περνούν aρκετό χρόνο από τη
ζωή τουs συζητώντοs μεταξύ τουs για το συνοισθήμοτό τουs, τιs
επιθυμίεs και το όνειρό τουs, την υγεία τουs κοι , φυσικό , τουs
όνδρεs. Αυτό τα θέματα συζήτησηs δεν αναπτύσσονται συνή­

θωs ονόμεσο στιs ονδρικέs πορέεs. Τα θέματα που συνηθίζουν
να συζητούν οι όνδρεs aφορούν στη δουλειό τουs, το αθλήματα
και τιs γυνοίκεs. Δε θεωρείται <<σωστό» γιο έναν όνδρο να είναι
όρρωστοs ή, ακόμη χειρότερο, συναισθημοτικόs. Έχει να κόνει

μ ε τη νοοτροπία «οι όνδρ εs δεν κλαίνε».
Οι γυνοίκεs καλλιεργούν aυτή τη συμπεριφορό στου s όνδρεs
aπειλούνται το ίδιο με τιs υπόλοιπεs πλnθυσμιακέs ομόδεs και μόλι­

στο βαθμό που και οι ίδιοι mν καλλιεργούν και , ενδεχομένωs, να

στο από νόσουs που δείχνουν να φέφουν προs το πρόσωπό τουs ...

το κόνουμε σε μεγαλύτερο βαθμό οπό aυτόν που θα θέλομε να πα­

ιδιαίτερη αδυναμία. Ποιο είναι λοιπόν η εξήγηση; Η κοινή aντίληψη

ραδεχτούμε. Αναλογιστείτε μόνο ποιοs ωφελείται όταν η συμπερι­

προφονώs και aξιολογεί την ανδρική λογική ωs μη υποκύmουσο σε

φορό aυτή μεταφρόζεται στη φρόση «το yυνοικόποιδο πρώτα» με

<ψόγιο και ξόρΚΙα», αλλό η αλήθεια είναι ότι η Φορμοκευτικfι Βοτα­

οποιοδήποτε κόστοs;

νολογία απέχει έτη φωτόs οπό aυτό το στερεότυπο. Είναι επίσηs εύ­
λογο ότι όταν μιλόμε γιο τη χρήση των βοτόνων στη βελήωση τηs aν­

θρώπινηs υγείοs, δεν κόνουμε λόγο γιο <ψοντζούVΙΟ» που οπευθύνο­

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ντω σε εύπιοτουs νόεs. Η Φύση έχει στη φαρέτρα ms όλο εκείνο που

Φυσικό κω οι περισσότεροι πελότεs σε ένα κοτόστημο με βότανο

μπορούν να φέρουν τον όνθρωπο σε αρμονία μαζί τηs και γι ' aυτό το

θα είναι γυναίκεs. Αλλό aυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είναι ορ­

λόγο οι συμβουλέs τηs είναι έvas θησουρόs που οφείλουμε να διο­

θολογίστριεs, το aντίθετο θα έλεγα μόλιστο. Είναι επειδή οκριβώs

mρούμε όλοι, ονεξορτήτωs ηλικίοs και φύλων.

η φύση τουs τιs έχει συνδέσει πολύ ιδιαίτερο με τουs φυσικούs νό-

8

9

Ο μ 6θοs ιrιs ανδρικΜ aνoofas

Τα β6rανα

μους, που αναγνωρίζουν πολύ πιο εύκολο ότι οι απαντήσεις μπο­

ρούν να δοθούν μέσο οπό το πιο αυτονόητο. Ο εξορθολογισμός
των πόντων βοηθάει στην επιστήμη, αλλά η αμφισβήτηση είναι
aυτή που πάει τον κόσμο ένα βήμα παραπέρα και αυτό οι γυναί­

κες έχουν ης «ευαίσθητες κεραίες)) να το αντιληφθούν. Οι άνδρες
πόλι έχουν επιφορτιστεί με μια πιο πεζή προσέγγιση των πραγμά­

των, χωρίς αυτό να υπ οβιβάζει στο ελάχιστο την κατά τ' άλλο δό­
κιμη αυτή συμπεριφορά τους. Σε ένα κατάστημα με βότανο, έγινα
η ίδιο μάρτυρος της εξίσου σημαντικής ανάγκης τους να επικοινω­

νήσουν με τη Φύση και να εκμεταλλευτούν το ιομοηκό της δώρο.
Την ίδιο στιγμή που κάμποσες γυναίκες περιεργάζονταν πολύ ­

χρωμο σακουλάκια με βότανο, οι ελάχιστοι άνδρες πλησίαζαν δι­
στακτικό στον πάγκο και ρωτούσαν τον υπεύθυνο. Συνήθως περί­
μεναν να φύγουν οι πελόησσες και μετά πλησίαζαν το ταμείο με

aργό βήματα και άρχιζαν να μιλούν περί ανέμων και υδάτων -γιο
όλο εκτός οπό το πρόβλημα που είχαν. Κάποιες φορές δίσταζαν
να ανοιχτούν και να ζητήσουν βοήθεια ακόμη και γιο προβλήμα­
τα υγείας τόσο απλό όπως ένα κρύωμα ή μια άσχημη περίπτωση

μόλυνσης ή έρπητα. Τότε το είχα αποδώσει στο όη δεν aνοίγονταν
γιατί πιθανότατο π εριστοιχίζονταν οπό τόσες γυναίκες, αργότερο

δρικός οργανισμός και πόσο πολύπλοκο το αδενικό του σύστημα.

όμως κατάλαβα ότι οι άνδρες δεν μιλούν γΙΟ αυτό το προβλήματα

Οι άνδρες μόλις τώρα άρχισαν να ονοκαλύmουν όη το βότα­

ούτε μεταξύ τους και ότι, ον το κάνουν, το κάνουν πολύ σπάνιο. Πί­

νο τους προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες που προσφέρουν σης

στευα, επίσης, εσφαλμένο, όπως και πολύς κόσμος, όη οι άνδρες

γυναίκες, το όφελος των οποίων οι γυναίκες επικαρπώνονται εδώ

δεν έχουν τόσο σύνθετες σωματικές λεηουργίες όπως έχουν οι

και χρόνΙο. Βότανο όπως το παλμέτο, το υπερικό το διάτρητο (βαλ­

γυναίκες. Σε τελική ανάλυση, δεν έχουν ούτε στήθος, ούτε μήτρα,

σομόχορτο),

ούτε τη δυνατότητα να φέρουν στον κόσμο έναν άλλον άνθρωπο.

δρόμο τους γιο το προϊόντα φροντίδας της υγείας των ανδρών, όχι

Γελάω τώρα σκεπτόμενη αυτή την τόσο περιορισμένη αντίληψη

ως θεραπείες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, αλλά ως

και αναγνωρίζοντας πόσο σύνθετος και εντυπωσιακός είναι ο ον-

προληπηκέs ογωγέs.

10

n τσουκνίδα

και το τζίνσενγκ βρίσκουν σιγά σιγά το

11

Τα β6ιαvα

Ο μύθο~

r11>

αvδριιcn~ ανοσία~

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
Η περισυλλογή εξαρτάται από το μέροs του φυτού, που θέλουμε
να χρησιμοποιήσουμε, την περΙΟχή στην οποία φύεται αλλά και τη

φύση του φυτού. Σns μέρεs μαs βέβαια υπάρχουν πολλά μαγαζιά
που εμπορεύονται βότανα από κάθε άκρη τηs Γηs, επομένωs ωs
προs αυτό το στάδιο, δεν είναι απαραίτητο να αγχωθούμε. Πληρο­
φοριακό, οι σπόροι κι οι καρποί συλλέγονται το χρονικό διάστημα
τηs πλήρουs ωρίμανσήs τουs (αυτό διαφαίνεται από το πόσο σκλη­
ροί είναι), το ξύλο κυρίωs τον χειμώνα, οι βλαστοί κατά την Άνοι­
ξη, οι φλούδεs από τα νέα κλαδιά την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο, τα
άνθη ns πρωινέs ώρεs κατά την εποχή όπου το φυτό βρίσκεται σε
πλήρη άνθηση (Άνοιξη ή Φθινόπωρο δηλαδή), τα στελέχη ομοί­
ωs, τα φύλλα ns απογευμαηνέs ώρεs και τέλοs οι ρίζεs στο τέλοs
του καλοκαιριού, όπου το φυτό έχει αποθηκεύσει όλουs τουs χυ­
μούs του. Αμέσωs μετά το μάζεμα, τα φυτά πρέπει να aποξηραί­
νονται σε σκιερό χώρο που αερίζεται καλό, δεν έχει υγρασία, εί­
ναι ζεστόs, ενώ παράλληλα πρέπει να τουs γυρίζουμε περιστασι­
ακά πλευρά. Η διατήρηση γίνεται σε δοχείο, ερμητικά κλεισμένο,
σε θερμοκρασία δωματίου και προφυλαγμένο από την υγρασία

και το φωs. Καλό είναι να επικολλάται πάνω τουs μια ετικέτα με
τα συστατικά ι:ουs, ενώ χρήσιμο για την αποδοτικότητά τουs είναι
να ανανεώνονται κάθε χρόνο. Η χρήση τουs μπορεί να γίνει διό
τns χορήγησηs από ι:ο στόμα, διό τηs επίθεσns κάπου σι:ο σώμα

(όταν αφορά σε εξωτερικό όργανο-μέλοs του σώμαι:οs, όπωs πρό­
σωπο, δέρμα, μαλλιά, άνω και κάτω άκρα), αλλά πολλέs φορέs τα

βότανα μπορούν να χρησιμεύσουν απλώs μέσω τns καταπραϋνη­
κήs ι:ουs δράσns σε ένα μπάνιο, όπου θα κάνει θαύματα στο νευρι­
κό σύστημα και θα ανοίξει όλουs ι:ουs πόρουs.
I

ι

12

13

Τα βότανα

Αντιμετώπισn πρσβλnμ6.των

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ τΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Τα φαρμακευτικό παρασκευάσματα από βότανα χωρίζονται σε
κατηγορίε5, ανάλογα με τον τρόπο παρασκευή5 αλλά και εκείνον
τη5 χορήγησή5 του5 στον ασθενή. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε

τι5 μεταξύ του5 διαφοροποιήσει5, καθώ5 για κάθε κατηγορία εί­
ναι και διαφορετικέ$ οι συνθήκε5 ακόμα και φύλαξη5, κάτω από
τι5 οποίε5 δύνανται να αποφέρουν το μέγιστο δυνατό θεραπευ­
τικό αποτέλεσμα.
Τα εγχύματα πρέπει να τα πίνουμε την ώρα που τα παρασκευ­

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

άζουμε και αφού έχουν έλθει σε μία επιθυμητή θερμοκρασία.
Τα αφεψήματα πρέπει να τα πίνουμε εντό5 24 ωρών, γιατί πέρα
από αυτό το χρονικό οριο, χάνουν όλη του5 m θεραπευτική δύναμη.

ΤΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με το πλήθο5 των φροντίδων που έχουν επιφορτιστεί οι άνδρε5

Και στι5 δύο περιπτώσει$ ωστόσο, κατά το στάδιο παρασκευ­

στι5 ημέρε5 μα5, δεν είναι παράλογο που ο οργανισμό5 του5 είναι

ή$ πρέπει το σκεύο5 όπου λαμβάνει χώρα ο βρασμό5 (κατά κύριο

πιο επιρρεπή$ στι5 ασθένειε5 αλλά και στην απλή υπερκόπωση.

λόγο), να διατηρείται κλειστό, για να μην εξατμίζονται στην ατμό­

Είναι σημαντικό λοιπόν να δρουν σε προληπτικό επίπεδο, μια5 κι

σφαιρα οι θεραπευτικέ$ δυνόμει5 του βοτάνου, που υπάρχουν και

η καλή κατάσταση τη5 υγεία5 δεν αποτελεί κάτι το πολύπλοκο. Η

σ' αυτή τη μορφή (δεν είναι άλλωστε τυχαίο που οι εισπνοέ5 του

πρόληψη (και όχι η θεραπεία) κάποιου προβλήματο5 είναι το κλει­

ατμού ορισμένων άρτι βρασμένων βοτάνων βοηθό κατά πολύ την

δί τη5 επιτυχία5 για μια μακρόχρονη και καλή5 ποιότητα5 ζωή.

απόφραξη των αναπνευστικών διόδων).
Υπάρχουν φυσικά και τα βάμματα, τα λάδια, τα σιρόπια
κι οι αλοιφέs, των οποίων η διατήρηση, εφόσον τηρούνται οι

ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Είναι αλήθεια ότι η διατροφή διαδραματίζει έναν από του5 σημα­

προδιαγραφέ5, δεν υπόκειται σε χρονικού5 περιορισμού$. Μεγα­

ντικότερου$ ρόλου5 στη γενική ευεξία του ανδρικού οργανισμού.

λύτεροι σύμμαχοι στη διατήρηση και τη φύλαξη είναι πολλέ5 φο­

Όσο πιο ισορροπημένο διατροφολόγιο ακολουθούμε, τόσο πιο κο­

ρέ5 το ψυγείο ή κάποιο προφυλαγμένο από τον ήλιο και την υγρα­

ντό βρισκόμαστε στην επίτευξη μια5 οργανική$ ευφορία5. Γι' αυτόν

σία μέρο5 του σπιτιού και κατά προτίμηση πόντο ένα σκουρόχρω­

ακριβώ5 το λόγο, ο παρακάτω κατάλογο5 συνίσταται από φοφέ5,

μο μπουκαλάκι φύλαξη5. Ο χρόνο5 ζωή5 του5 ποικίλλει ανάλογα

που κατόπιν κλινικών μελετών έχουν αποδειχθεί εξαιρετικό ενδυ­

με το βότανο και την παρασκευή του, αλλά υπολογίζεται πω5 κατά

ναμωτικέ$ και τονωτικέ5 στο νευρικό, αναπαραγωγικό, ανοσοποι­

μέσο όρο δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο έτη.

ητικό και πεπτικό ανδρικό σύστημα.

14

15

Αvrιμετώπιοn προβλnμόιωv

Τα βόrava

Τροφή: Φρέσκα φρούτα

1. Τροφή: Κοτόπουλο

5.

Ευεργεnκέs Ιδιόmτεs: ΠεριέχεΙ υψηλή<; ποιότητα<; πρωτεiνες.

Ευεργετικές Ιδιότnτεs: Αποτελούν ιδανική πηγή

βιταμινών, μετάλλων και ινών.

2. Τροφή: Καλλιεργημένο γάλα, όπωc; είναι το γάλα βουτύρου.
Ευεργετικέs Ιδιότnτεs: Βοπθάο στην πέψη και υποστηρίζει

6. Τροφή: Σπόροι κολοκύθαc;

το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ευεργετικέs Ιδιότητεs: Είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο
και είναι ιδανΙκοί για τον προστάτη.

3. Τροφή: Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανΙκά
Τροφή: Σπόροι σησαμιού

Ευεργετικές Ιδιότητεs: Αποτελούν ιδανική πηγή

7.

βιταμινών, μετάλλων και ινών.

Ευεργετικέs Ιδιότητεs: Είναι πλούσιοι σε ασβέστιο και
υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα.

4. Τροφή: Ψάρι
Ευεργετικές Ιδιότnτεs: Περ ι έχει

8. Τροφή: Βούτυρο σησαμιού/ταχίνι

υψηλήc; ποιότηταc; πρωτείνεc;.

Ευεργετικέs Ιδιότnτεs: Είναι πλούσιο σε ασβέστιο.

9. Τροφή: Σπόροι νεροκολοκύθαc;
Ευεργετικέs Ιδιότnτεs: Βοηθούν στην πέψη
και υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ανrιμεrώπισn πρσβλnμάιων

«ΑΡΡΕΝΩΠΑ» ΒΟΤΑΝΑ

Ένα από τα καλύτερα βότανα που ενδείκνυται στη θωράκιση του αν­
δρικού οργανισμού είναι το Ginkgo

Biloba, ένα εκχύλισμα από τα

φύλλο του τζίνγκο, ενόs οπό τα πιο παλαιά φυτά στη Γη. Το Giηkgo
δρα ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά στον εγκέφαλο ωs ισχυρό οντιοξει­
δωτικό, ενώ παράλληλο βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματοs. Διε­
γείρει και ενισχύει τη μνήμη σε περιπτώσειs αρχόμενηs άνοιοs, ενώ

βελτιώνει σημαντικά τη στυτική λειτουργία και την ψυχική διάθεση.

θα έλεγε κονείs πωs είναι βότανο που κάθε άνδραs πρέπει σταθερά
να χρησιμοποιεί από τη ηλικία των 50 ετών και μετά.

Συνεχίζονταs την απαρίθμηση των ωφέλιμων για την ανδρική
υγεία βοτάνων, γίνεται λόγοs για τη σερενόα

(Sabal serrulata),

ένα τονωτικό βότανο που αυξάνει το σφρίγοs, ωφελεί το ανδρικά
γεννητικά όργανα και τονώνει τη σεξουαλική ορμή. Σημαντική εί­
ναι και η συνεισφορά τηs βιθάνιαs (Withaηia somηifera), που εί­

ναι βότανο τονωτικό, πολύ χρήσιμο στην αποκατάσταση τηs ζωπ­
κότητοs έπειτα από ασθένεια ή μακροχρόνιο στρεs. Γιο να συμπλη­
ρωθεί η λίστα τέλοs, δεν πρέπει φυσικά να ξεχάσουμε να αναφερ­
θούμε στο τζίνσενyκ (Paηax Giηseηg), που είναι εξαιρετικό τονω­
τικό και έχει διαπιστωμένα αποτελέσματα τόσο στην αύξηση τηs λί­
μπιντο όσο και στην αποκατάσταση τηs σεξουαλικήs λεηουργίαs,
κυρίωs σε άνδρεs με προβλήματα στύσηs αλλά και γονιμότητα<;.

Οι παρακάτω συνταγέs μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθημε­
ρινά, ενώ σε συνδυασμό με άσκηση και υγιεινή διατροφή μπορούν
να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Να είστε δημιουργικοί κατά
την παρασκευή και να θυμάστε nωs μπορείτε να αλλάξετε τιs σuντα­
γέ<; και ns γεύσειs τουs, αντικαθιστώνται:; τι<; με άλλε<; τη<; προτίμηση<;

σαs. Ο πειραματισμό<; μπορεί να σα<; δώσει ακόμη καλύτερη συνταγή!

19

Τα β6ταvα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ;
Μπορεί να στέκεστε δύσπιστοι στην ανά­

Αvrιμετώπιοn προβλnμάcωv

θα χρειαστείτε:

ράσει από 40 κύματα στο φωs του ολόγιομου

2 δόσειs ψύλλου νrαμιάναs rns αψpοδισιακfιs
2 δόσειs πολύyωνου
2 δόσειs pίζαs πιπεpόpιζαs
2 δόσειs yλυκόpιζαs
2 δόσειs φλούδαs pίζαs σασσάψpα (ΠΡΟΣΟΧΗ: μπορεί

φεγγαριού». Όλα τα συστατικά είναι παρμέ­

να παραλειφθεί λόyω αμφίβολns ασψάλειαs)

να αποκλειστικά από το φαρμακείο τηs Μη­

2

τέραs-Φύσηs, ενώ η μείξη τουs γίνεται από

Ι δόσn yλυκάνισο κινέζικο

εσάs τουs ίδιουs με τον πιο αγνό τρόπο. Ανα­

Ι δόσn pίζαs σαpσαπαpίλαs

γνωση του παραπάνω τίτλου, αλλά σαs βε­
βαιώ πωs καμιά σχέση δεν έχει με «κοκαλά­
κια νυχτερίδαs» και «φίλτρα που έχουν πε­

ρωτιέστε για την αποτελεσματικότητα; Σίγου­

δόσειs pίζαs άyριαs yλυκοπαrάrαs

1/2 δόσn καpπών παλμέrο
(2 μεyάλου μεyέθουs,

ρα δεν πρόκειται να φτάσετε τα χρόνια του

Ρίζεs κινέζικου rζίνσενyκ

Μαθουσάλα (αν αυτέs είναι οι προσδοκίεs

ποιόrnrαs ρίζεs yια κάθε rέrapro βάμμαrοs)

καλfιs

σαs), αλλά αν δράσετε προληπτικά και με συ­

Μπράνrι

νέπεια μέσω αυτήs τns συνταγήs, εγγυημένα

Συμπύκνωμα βαrόμουρου (διαrίθεrαι σrα πεpισσόrερα

θα περάσετε πολλά χρόνια μέσα σε ένα εύ­

καrασrfιμαrα με βιολοyικά πpοϊόνrα)

ρωστο και δυναμικό σώμα και μια εξίσου ακ­
μαία ψυχολογία. Η συνταγή αυτή σχετίζεται

Ετοιμάστε έvα βάμμα με τα βότανα και

με το είδοs τονωτικών βοτάνων γιανγκ και

το μπράντι. Αφfιστε ro μείyμα να δέσει

χαρίζει δύναμη και ζωτικότητα.

yιa

6 με 8

εβδομάδεs. Όσο περισσότε­

ρο το αφ(ισεrε, τόσο

ro καλύτερο.

Σrραyyίξτε το. Για κάθε φλιτζάνι vyρού,
προσθέστε

U? φλιτζάνι σvμπύκνωμα μα6-

ροv κερασιού. Βεβαιωθείτε ότι πρόκει­
ται yια σvμπύκνωμα φρούτων και όχι

yια χvμό φρούτων. Ανακινfισrε καλά και
αδειάστε το σε έvα μποvκάλι. Προσωπι­
Γλυκόριζα

20

κά, σvvfιθωs προσθέτω τn ρίζα πιπερό-

21

Κινέζικο
ιζivιζερ

Τα β6ιava

3
3

Αvιιμαώιιιοn ιφοβλιιμόrωv

δόσειs σαρσαπαρίλαs
δόσειs σασσάφρα

(προαψεπκά, βλ παραπάνω)
Ι δόσn ρίζαs λάππαs
Ι δόσn κανέλαs
Ι δόσn rζίνσενyκ Σιβnρίαs
Ι δόσn ασιαπκού

n

αμερικανικού rζίνσενyκ
Ι δόσn y'λυκόριζαs

Ι δόσn muirα puαmα
(«δένrρο

rns δύναμns»)

Ι δόσn άyριαs yλvκοπαrάrαs

Ι/4 δόσns πιπερόριζαs

1/8 δόσns φλούδαs
πορrοκαλιού
Ετοιμάστε το ως έγχυμα. Πιείτε

3

με 4 φλιτζάνια nμερnσίως.

3)

ΜΕ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ

Υπάρχουν στην κυριολεξία χιλιάδεs
συνταγέs για τσάι. Η συγκεκριμένη

σερβίρεται ζεστή ή κρύα με aφρόγαλα.

6

φέrεs ρίζαs πιπερόριζαs

φρέσκιαs, σε rρίμμαrα

24

25

Ανιψειώπιοn πρσβλnμόιων

Τα βόrανa

5 κουταλιέs τns σούπαs φύλλα μαύρου τσαyιού

3 κουrαλιέs τns σούπαs έτοιμα, μικρά κομματάκια
κανέλαs

(ii 1 ξυλάκι κανέλαs που θα σπάσετε

σε μικρά κομμάπα)

1 κουταλιά ms σούπαs πολύyωνο κομμένο σε
λεmέsφέτεs

1 κουταλιά τns σούπαs ρίζα τζίνσενyκ, κομμένn
σε λεmέs φέτεs

1 κουταλιά ms σούπαs ρίζα

yλυκόριζαs, κομμένn

σε λεmέs φάεs

2 κουταλάκια του yλυκού κάρδαμο xrvπnμevo
6 κόκκοι μαύρου πιπεριού
4 yαρίφαλα ολόκληρα
6 φλιτζάνια νερό
Μέλι

Γάλα εβαπορέ ( ιηιελαδινό, σόyιαs ii ριζιού)
Μοσχοκάρυδο

ii κανέλα

Ζεστάνετε προσεκτικά τα βότανα και το νερό σε μια κλεισrn κα­
τσαρόλα yια Ι Ο με

15 λεmά.

Μnν τα αφnσεrε να βράσουν.

Σrραyyι'ξrε ro μείγμα σε μια ζεσταμένn rσαyέρα και προσθέστε ro

μέλι yια yεύσn. Αδειάστε το σε ένα μεγάλο φλιτζάνι και προσθέ­
στε μια μεyάλn ποσότnτα yάλακτοS' εβαπορέ και, σrn συνέχεια,
πασπαλίστε ro με μοσχοκάρυδο fi κανέλα.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αν και υπάρχουν πολλέ!> <ψπάρεs δημητριακών που χαρίζουν ενέρ­
Μαύροισάι

γεια» στο εμπόριο, σε γενικές γραμμέs δεν είναι τόσο καλέs όσο αυ­
τές που μπορείτε να φuάξετε στο σπίu. Αυτό το ξεχωριστό, ιδιαιτέρως
δυνατό συμπλήρωμα διατροφόs είναι yευστικόιmο και η προετοιμα-

27

Ανrιμεrώπιan προβλnμ6rων

Τα βότανα

Καστανίrζ~

σία του είναι πολύ εύκολη. Περιέχει αναγκαία γ10 την ανδρική ενέρ­

γεια θρεπηκά συστατικά, τα οποία σχετίζονται με το γ10νγκ. Χαρί­
ζουν ενέργεια, έχουν αναζωογονητικέs ιδιότητεs και είναι σχεδιασμέ­
νεs, έτσι ώστε να οικοδομούν και να ανανεώνουν το αναπαραγωγικό

σύστημα των ανδρών όταν καταναλώνονται για μεγάλο χρονικό διά­
στημα. Βεβαιωθείτε ότι τα βότανα είναι πολύ καλά κονΙΟρτοποΙΠμένα,
διαφορετικά θα αναγκαστείτε να πτύετε σκληρά κομματάκ10 ριζών.

3
2

δόσειs σπόρων κολοκύθαs, σε σκόνn
δόσειs rζίνσεvyκ Σιβnρίαs, σε σκόvn

Ι δόσn yκίvyκο-μπιλόμπα

ro δίλοβο) ii vδροκοrύλn

(Ginkgo Bilobα -

rnν ασιαrικiί, σε σκόνn

Ι δόσn πιπερόριζαs σε σκόνn

Ι/2 δόσn σπιροvλίvα

ii μπλε πράσιvn άλyn

Ι φλιrζάvι βούrvρο σnσαμιού
(rαχίνι)

1/2 φλιrζάvι μέλι
1/2 φλιrζάvι αμύyδαλα χrυπnμέvα
Καρύδα, κακάο σε σκόνn,
σrαφίδεs, σοκολάrα

ii μικρά,

έrοιμα κομμαrάκια χαρουπιού

και yιφavόλα (μείyμα νιφάδων
βρόμnsκαιαποξnραμέvων
φρούrων, κασraviis ζάχαρns και

ξnρών καρπών) yια yεύσn

Χαρούπια σε σκόνn

ii yάλα

σεσκόνn

28

I

Γκίvyκο

29

Τα β6rονα

Ανιιμcιώπιοn ιιροβλnμάιωv

Βάλτε τα βότανα σε σκόνn μαζί με m σπιρουλfvα και ανακατέψτε.
Αναμει'ξτε ro rαxfvι με ro μέλι, ανακαrεύονrα5 καΜ μέχρι να σα5

δώσουν πολτό. ΕάΥ θέλεcε οι μπάρε5 να έχουν πιο γλυκιά γεύ­
σn, προσθέστε και άλλο μέλι.

Συμπλnρώστε αρκεrfι ποσόmια από το μείγμα των κονιορτοποι­
nμέvων βοτάνων ώστε να πfιξει και, σm συνέχεια, προσθέστε τα
αμύγδαλα και το υλικό που έχετε επιλέξει για να δώσετε γεύσn.
Προσθέστε τn χαρουπόσκονn fι το γάλα σε σκόνn για να το κά­
νετε να πfιξει στο βαθμό που επιθυμείτε. Πλάστε το μείγμα. Κα­
ταναλώστε δύο μπάρε5 nμερnσίω5.

30

31

Τα β6rανα

Ανιιμειώπιση προβλημ6ιων

ΗΜΕΡΉΣΙΟ ΤΟΝΩτΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Μου αρέσει πολύ νο χρησιμοποιώ βότανο στο μαγείρεμα, αντί να το

παίρνω μόνο μέσω των θεραπευτικών αγωγών, όπωs το βάμμοτο κοι
οι κάψουλεs. Μπορείτε νο aπλώσετε έναν πολτό με βότανα πάνω σε
μίο φέτα ψωμί, να τον φάτε με κουτάλι ή νο τον προσθέσετε σε βρα­
στό νερό γιο ένο τσάι στιγμήs. Εάν τον φυλάξετε στο ψυγείο, ο πολτόs
θο διαρκέσει γιο πόντο. Ακολουθεί μίο εκδοχή ουτήs τπs σuνταγήs.

2 δόσειs πολύyωνο σε σκόνn
1 δόσn ασrράyαλου σε σκόνn
1 δόσn αyιουβέρδαs (ινδικό rζίνσενyκ)
1 δόσn κάρδαμου σε σκόνn
1 δόσn κανέλαs σε σκόνn
1 δόσn ρίζαs yλυκόριζαs σε σκόνn
1 δόσn rζίνσενyκ Σιβnρίαs σε σκόνn
1/2 δόσns εχινάrσεαs σε σκόνn
1/4 δόσns πιπερόριζαs σε σκόνn

σε σκόνn

Μέλι
Συμπύκνωμα φρούrων

Βάλτε όλα τα βότανα μαζί σε ένα μπολ Προσθέστε αρκετό μέλι
και συμπύκνωμα φρούτων (ανάλογα με τn γεύσn που θέλετε),
ώστε να γίνουν πολτό~. Μπορείτε, επίσn~, να προσθέσετε ανό­
θευτο ροδόνερο για να του δώσετε εξωrικfι γεύσn. Βεβαιωθείτε
ότι ο πολτό~ είναι αρκετά υγρό~. θα στεγνώσει λίγο στο ψυγείο,

ακόμn και αν τον βάλετε σε δοχείο που κλείνει αεροαrεyώ~. Εάν
πfιξει πολύ, προσθέστε λίγο μέλι και συμπύκνωμα φρούτων για
να τον aραιώσετε.

32

33

Τα β6ιανα

Ανllμετώπιοη ηραβλrιμύιων

ΚΡΑΣΙ ΚΑΛΟΖΩΙΑΣ

Μπορεί να χορηγηθεί σε μικρές δόσεις του 1/4 φλιτζανιού ημερη­
σίως για καλή υγεία, ευημερία και ισχυρή τόνωση του καρδιαγγει­
ακού συστήματος. θα χρειαστείτε:

4 ρίζε~ αστραyάλου
1 ρίζα πιπερόριζα~ καλιί~ ποιόrnrα~, μεσαίου μεyέθο~
28,35 yρ. ρίζα~ αyιουβέρδα~ (ινδικό rζίvσevyκ)
28,35 )1>. φύλλου vιαμιάνα~ m~ αφροδισιακfι~
28,35 yρ. πολύyωvο
2 κουrαλιέ~ rn~ σούπα~ σπόροι κάρδαμου, χrυπnμέvοι
2 κοvrαλιέ~ rn~ σούπα~ yλvκάνισο κινέζικο
Ένα fι δυο yαρίφαλα (yια yeύσn)
Μια πρέζα ρίζα~ πιπερόριζα~ (yια yεύσn)

1/4 κρασί καλfι~ ποιόrnrα~
Βάλτε ra βότανα σε ένα βάζο με πλατύ στόμιο και αδειάστε το
κρασί στο μείyμα. Κλείστε ro και αφnστε τα σε ένα ζεστό μέρο~

yια 3 με 4 εβόΌμάδε~ ώστε να δέσει.

Σφαyyιζιε ro μείγμα και αδειάστε ro στο μπουκάλι του κρασιού που
χρnσιμοποιnσαrε yια m σvνrayn. Μπορεfτε να κόψετε m ρίζα mπε­

ρόριζα~ σε λεπτέ~ φέcε~ και να mν προσθέσετε στο κρασί.

ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΕΙΤΕ ... ΛΟΥΣΤΕΙτΕ ...

Δικαιολογώντας το γεγονός 6π η χρήση των βοτάνων μπορεί να είναι
πολύπλευρη, μπορείτε να τα χρησψοποιήσετε γΙΟ να βιώσετε τη μο­
ναδική ευεξία που χαρίζουν οι ευερyεηκές τους ιδιόmτες, καθώs απε34

.35

Τα βόrava

Ανrιμετώπισn ιφοβλnμάrων

χούφτα από το μείyμα σε μια βαμβακερή τσάντα ή μια νάιλον κάλ­
τσα ή μια τσάντα από μουσελίνα και δέστε τη στη βρύση τη~ μπα­

νιέρα~. Αφήστε πολύ καυτό νερό να τρέξει στην μπανιέρα γω με­
ρικά λεmά, επιτρέποντα<> στο νερό να τρέξει πάνω από την τσάντα
ή την κάλτσα με τα βότανα. Στη συνέχεια, αφήστε την τσάντα ή

την κάλτσα μέσα στο νερό τη~ μπανιέρα<> και προσαρμόστε τη θερ­
μοκρασία του νερού σύμφωνα με την προτίμησή σα<>. Εναλλακτι­
κά, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα πολύ δυνατό τσάι βοτάνων, να το
στραγγίξετε και να το αδειάσετε στο νερό τη~ μπανιέρα~.

1)

ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΙΠΕΡΜΑΝ

Ενδείκνυται για ένα απολαυσηκό μπάνιο, που θα αναπληρώσει
τη χαμένη ενέργεια μετά από μια απαιτητική μέρα στο γραφείο ...

2 δόσει~ ninερμav
2 δόσει~ δενδρολίβανο
6 με 8 σταyόνε~ αρωμαrικού ελαiου πεύκου

2)

ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΚΑΙ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

λευθερώνονται στο νερό και καλύmουν όλου~ του~ πόρου~ του δέρ­

Δοκιμάστε το συγκεκριμένο μείyμα όποτε έχετε ανάγκη από χαλά­

ματο~. σε ένα θεραπευτικό και συνάμα ιαμαηκό μπάν10. Να θυμάστε

ρωση. Η συνταγή θα σα~ δώσει ποσότητα για 4 -6 μπάνια.

ότι τα βότανα που ενδείκνυνται σε αυτέ~ η~ περιmώσει~ είναι τα κατε­
ξοχήν αρωματικά και όμορφα (εκτό<> από θεραπευτικά), ώστε να προ­

δόσει~ χαμομίιλι

σφέρουν χαλάρωση σε όλε~ τι<> αισθήσει~. Ακολουθούν τρία υπέροχα

2
2

μείyματα για μπάνιο, των οποίων η σύνθεση έχει βασιστεί αποκλει­

Ι δόση λυκiσκου

στικά στη φυσιολογία και δη νευρολογία των ανδρών.

Ι δόση λεβάνrα~

Για να τα χρησιμοποιήσετε, αρχικά αναμείξτε όλα τα βότανα
και, στη συνέχεια, προσθέστε το αρωματικό έλαιο. Αδειάστε μια

36

δόσει~ φασκόμηλο

6 με 8

σταyόνε~ aρωματικού

ελαiου φασκόμηλου ίι λεβάvια~

37

Τα {J6ιανα

Α νΙΙμειιJJΙιιοn ιψο{Jλιιμάιων

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
Ο προστάτη'> ενδέχεται να είναι ένα από τα π ι ο πολυσυζητημέ­

να ανδρικό όργανα. Παρ' όλα αυτό, πολλοί άνδρες εξακολουθούν
να μην γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει, γιατί είναι τόσο σημαντικό'>
ή ακόμα και πού ακριβώ'> βρίσκεται, μέχρι να αρχίσει να πονάει
ή να δημιουργεί διάφορα προβλήματα υγείας. Από τη

Wikipedia

και την iatroηet λοιπόν μαθαίνουμε πως ο προστάτη'> είναι ένα'>

μικρό'> αδένω; των αρσενικών θηλαστικών, περιλαμβανομένων
και των ανδρών, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και
περιβάλλει την ουρήθρα, δηλαδή το σωληνάκι που μεταφέρει τα

ούρα στο εξωτερικό περιβάλλον από την ουροδόχο κύστη μέσω
του πέου5 . Το βάρος του προστάτη είναι περίπου

15 γρ.

και έχει

σχήμα καρυδιού. Ο προστάτη'> περιέχει μερι κούς ομαλούς μυς που
βοηθούν στην αποβολή του σπέρματος κατά τη διάρκεια τη'> εκ­

σπερμάτωση'> . Ο ρόλος του προστάτη δηλαδή είναι να παρέχει
ένα μέρο'> του υγρού που είναι απαραίτητο για την εκσπερμάτω­

ση. Το υγρό αυτό βοηθό στη μεταφορά και τη διατροφή του σπέρ­
ματος και με τον τρόπο αυτό βοηθό στη διαδικασία της σύλληψη'>.

3) ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ

ΕΥΚΑΛΥΙΠΟ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟ

Εάν αφεθείτε σε αυτό το μείγμα από ευκόλυmο, φασκόμηλο και
πεύκο, οι μύες σα'> θα επωφεληθούν. Η συνταγή αυτή θα σας δώ­
σει ποσότητα αρκετή για δύο έω'> τέσσερα μπάνια.

2 δόσει~ φύλλου ευκαλύπιου
2 δόσει~ φασκόμnλου
6 με 8 στα}'όνε~ αρωμαπκού
ελαίου πεύκου

n φασκόμnλου
38

Ο προστάτης αδένα'> σταδιακό αυξάνει σε μέγεθος με την ηλικία.

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται καλοήθης υπερτροφία και αποτε­
λεί μία από ης πιο συχνέ'> παθήσεις του άνδρα κατά την 5η και 6η
δεκαετία τη'> ζωής του. Σχεδόν ο μισό'> ανδρικός πληθυσμό'> άνω
των

65

ετών υ ποφέρει από τα προβλήματα που προκαλεί η αύ­

ξηση του μεγέθους του προστάτη αδένα. Παρόλο που η ανάπτυ­
ξη νέων, πιο δραστικών φαρμάκων, έχει μειώσει την ανάγκη τη'>

χειρουργική'> αποκατάστασης του υπερτροφικού προστάτη, πολλοί
άνδρες δεν συζητούν το πρόβλημά τους και απλώς προσαρμόζουν

τη ζωή του'> στα συμπτώματά τους, χωρίς να αναζητούν θεραπεία.

39

Τα βόrανα

Ανιιμαώπιοιι ιιροβλιψιίιων

Ο προστάτηc; αδέναc;, που κατά τη γέννηση ζυγίζει λίγα γραμ­
μάρια, ακολουΟεί δύο περιόδουs ανάmυξηs του μεyέθουc; του. Την
πρώτη, κατά την εφηβεία, όπου ο προστάmc; διπλασιάζει το μέyε­
θόc; του υπό την επίδραση των ανδρικών ορμονών. Κατά τη διάρ­
κεια τηc; 4ηc; δεκαετίαs παραmρείται ένα νέο κύμα αύξησηc; του με­

γέθουc; του προστάτη. Η αύξηση αυτή δεν είναι ομοιογενή'>, όπωc;
εκείνη τηc; εφηβείαc;, αλλά αρχίζει από την περιοχή που βρίσκεται
γύρω από την ουρήθρα. Η υπερτροφία αυτή του προστάm είναι πι­

θανόν να παραμείνει μικροσκοΠΙΚή και να μην καταλήξει σε σημα­
ντική αύξηση του όγκου του αδένα,

ns περισσότερε'> φορέc; όμως

εξελίσσεται, πιέζει τον υπόλοιπο προσταηκό ιστό και την ουρήθρα,
προκαλώνταc; συμπτωματολογία μερικήs απόφραξηs τnc; ροήc; των
ούρων. Η αιτιολογία τηs υπερτροφίαs του προστάτη δεν είναι πλή­

ρωc; διευκρινισμένη. Οι παράγοvτεc; που διαδραματίζουν κυρίαρ­
χο ρόλο είναι η ηλικία και η παρουσία ανδρογόνων από καλώc; λει­
τουργούντεc; όρχειs. Η υπερτροφία του προστάτη σπανίωc; εμφανί­

ζεται σε άνδρεc; κάτω των 45 ετών, ενώ δεν παραmρείται σε άνδρεc;
που έχουν υποβληθεί σε ορχεκτομή προ τηs ήβηs.
Εάν προκληθεί κάποιου είδουc; φλεγμονή στον προστάτη ή αν
πάθει συμφόρηση, συμπιέζει mν ουρήθρα και αρχίζουν να εμφανί­
ζονται προβλήματα όπωs μολύνσειc; ms ουροδόχου κύσmc;, ακράτεια

και προβλήματα στο συκώn. Επιπλέον, όπωc; γίνεται εύκολα αντιλη­
πτό, ο προστάmc; συνδέεται άμεσα με m γονιμόmτα, επειδή παράγει
και εκκρίνει στο σπέρμα ένα αλκαλικό υγρό, παρόμοιο με πρωτεϊνη,
το οποίο είναι απαραίτητο για mν κινητικόmτα του σπέρματοc;.

Οι αιτίεc; που προκαλούν προστατίτιδα (μόλυνση του προστάm),

ποικιλλουν, οι περισσότερε'> ωστόσο συνδέονται άμεσα με το άyxoc;.
Συχνά, αν και όχι πάντα, ενδέχεται να σχετίζονται και με το σεξ. Η μη

40

41

Τα β6ιava

Αvιιμειώπιαιι προ{Jλnμάιωv

φυσιολογική σεξουαλΙκή δρασmριόmτα, όπω~ παραδείγμαω~ χάρη

η έντονη σεξουαλική δρασmριότητα μετά από μακρό περίοδο σεξοu­
αλικήs αδράνεια~. μπορεί επίση~ να αποτελέσει προάγγελο προστα­

τίτιδοs. Άλλοι παρόγοντ~ που μπορεί να συμβάλλουν σmν πρόκλη­
ση προστατίτιδαs είναι μια κακή διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ, η

κmανάλωση προϊόντων πλούmων σε καφεϊνη, η έλλειψη σωματική~
άσκηση~. η υπερβολικά καθιστική ζωή, οι μολύνσειs των ούλων και
των αμυγδαλών και τα αφροδίσια νοσήματα.
Τα συμmώματα των νόσων του προστάτη είναι παρόμοια και

περιλαμβάνουν τα εξή~:
Επώδυνn ούρnσn
Δυσκολία στnv ολοκλfιρωσn -rn~ ούρnσn~

( ολοκλnρωnκό άδειασμα -rn~ ουροδόχου κύστn~).
Ούρnσn κα-rά -rn διάρκεια -rn~ vύnα~.
Μειωμέvn ένΊασn pofι~ καιά -rn διάρκεια Ίn$ ούρnσn$.
Αiσθnσn πόνου κα-rά -rn διαδικασία -rου καθίσμαωs.
Αδικαιολόynrο$ πυρειό$ και ρίyn.

Αίμα στα ούρα (κάποιε$ φορέ$).
Σε γενικές γραμμές τα προβλήματα υγεία~ που σχετίζονται με τον

προστόm είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν μέσα από ns σπιτικές βο­
τανικές θεραπεί~. οι οποίες ωστόσο πρέπει να δρουν μέσα σε μια γε­
νικότερη αντίληψη αλλαγής στον τρόπο ζωής, σης διατροφικές συνή­

θειες και mν άσκηση. Με δεδομένο όμως ότι πρόκειται για ένα ση­
μαντικό ιατρικό περιστατικό σmν γενικότερη κλινική εικόνα του ασθε­
νούs, οι βοτανικές αγωγές πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υπο­
καθιστούν ns οδηγίες του παθολόγου ή του ολιστικού θεραπευτή σαs.

42

43

Αντιμετώιιrοιι ιιρο{J'λιιμάτων

Τα {J6raνa

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣτΙΚΑ

Σημαντικό ρόλο στην υγεία του προστάτη παίζει π διατροφiΊ,
που θα πρέπει να αποτελείται κυρίως από λαχανικά μαγειρεμέ­
να στον ατμό, δημητριακά και σούπα από μίσο (ιαπωνικό καρύ­

κευμα από σόγια) ή κοτόσουπα. Προσθέστε φαρμακευτικά βό­
τανα, όπως εχινάτσεα, αστράγαλο, πολύγωνο και τζίνσενγκ στη
βάση τηs σούπαs.

Προσθέστε χυμό λεμονιού και χυμό κρόναs χωρίs γλυκα-

44

45

τ
Ανιψετώιιιυιιιιpο/}λrιμ(ιιων

Τα βότανα

ντικό καθημερινό στη διατροφή σαs. Μην καταναλώνετε τρο­
φές που ξέρετε ότι θα ερεθίσουν περαιτέρω τον αδένα του προ­

στάτη. Οι τροφές που είναι πλούσιεs σε καφείνη, το αλκοόλ και
η ζάχαρη έχουν δείξει μέχρι στιγμής να προκαλούν έντονο ερε­
θισμό. Αρκετές τροφέs, βιταμίνες και μέταλλα, όπωs τα ακό­
λουθα είναι ιδανικό γΙΟ την ανακούφιση από την υπερπλασία
και τις φλεγμονέs του προστάτη: Οι σπόροι κολοκύθαs (1/4 με

l/2 φλιτζάνι ή και περισσότερο ημερησίωs), αγγούρια (2 με 3
ημερησίως), ασβέστιο/μαγνήσιο (600 mg συνδυαστικό ημ ερη­

σίως), βιταμίνη Ε (400 Ι.U./διεθνείς μονόδεs ημερησίως), ψευ­
δάργυρος (20 έως 50 mg ημερησίωs).

Φτιόξτε ένα δροσιστικό τονωτικό από σπόρουs π επονιού,
που θεωρούνται ιδανικόs σύμμαχος στη μάχη με τα προβλήμα­
τα του προστάτη. Βάλτε όση ποσότητα πεπονιού και σπόρους

του πιστεύετε ότι μπορείτε να πιείτε σε μία δόση σε ένα μπλέ­
ντερ. Προσθέστε μια χούφτα ανόλατουs σπόρους κολοκύθαs.
Χτυπήστε το στο μπλέντερ μέχρι να γίνει κρέμα. Πιείτε 1/4 ημε­
ρησίωs. Το φρέσκο πεπόνι είναι τέλει ο γι~ τα νεφρό κα_ι τον
προστάτη και προσφέρει μια πλούσια σε μεταλλα εuκα~ρια να

δροσιστείτε. Εάν υπάρχει έντονη συμφόρηση στον αδενα του
προστάτη, το συγκεκριμένο ρόφημα αποτελεί ένα τέλειο, δρο­
σιστικό τονωτικό.

47

-- -

Τα βόrava

--- ----·----------

------------- ----- - - - - - -

Αvιιμειώrιιοn ιιροβΆnμάcωv

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΆΤΗ
Οι δύο συνταγέ~ που ακολουθούν αποτελούν ιδανικέ~, θεραπευτι­
κέ~ αγωγέ~ για τον πρησμένο, γεμάτο φλεγμονέ~ προστάτη. Πιεί­

τε

3

με

4

φλιτζάνια ημερησίω~ από τη μία ή και οπό τι~ δύο συ­

νταγέ~. Γιο ακόμη καλύτερο οποτελέσμοτο, προσθέστε
νε~ βάμματο~ παλμέτο και

10 στογό­

10 σταγόνεs βάμμοτοs πυγέου στο τσάι.

Η συνταγή αυτή βοηθάει στη βελτίωση τη~ ροή~ κατά τη διαδι­
κασία τns ούρησηs και παρασκευάζεται ωs έγχυμα. θα χρειαστείτε:

3
3
2

δόσει~ ινών καλαμποκιού

δόσει~ σπόροι πεπονιού

δόσει~ Ίσουκνίδαs

Ι δόσn κολιΊσίδα~
Ι δόσn σπαράyyι
Η συνταγή αυτή είναι σχεδιασμένη εν είδει βάμματοs, για να

προσφέρει ανακούφιση οπό φλεγμονέs και συμφόρηση του προ­
στάτη. Τα συστατικά ηορασκευήs τns είναι:

Σπαράyyια

48

Τα βότανα

Ανιιμεrώπισn πρσβλnμόιων

2 δόσει~ ρίζαs μολόχα~
1 δόσn εχιvάrσεα~
Ι δόσn ρίζα~ πορφυρού εvπατορίοv

Ι δόσn πvyέov ορyαvικίι~ καλλιέρyεια~
Ι δόσn παλμέrο

ΙΑΜΑτΙΚΆ ΚΑΤΑΠΛΆΣΜΑΤΑ

Τα καταπλάσματα (ή κομπρέσε<>) βοηθούν το σώμα να α πορρο­
φήσει τα χημικό συστατικό των βοτάνων μέσω του δέρματο<>. Για
μια κομπρέσα, μουσκέψτε ένα καθαρό κομμάτι από λινό, γάζα ή

βαμβάκι σε καυτό aφέψημα ή έκχυμα. Απλώστε το όσο πιο ζε­
στό γίνεται στην πάσχουσα περιοχή και αλλάξτε το μόλις κρυώ­

σει . Για να φτιάξετε ένα κατάπλασμα, τυλίξτε τα ίδια τα βότανα με

λεπτή γάζα ή επιθέστε τα απευθεία<> στο δέρμα. Αναμείξτε απο­
ξηραμένα βότανα με νερό ή ξίδι μηλίτη, για να φτιάξετε ένα ζε­
στό έκχυμα ή aφέψημα. Κρατήστε το κατάπλασμα ζεστό και αλ­

λάξτε το όταν κρυώσει.Ένα μπουκάλι με ζεστό νερό τοποθετημέ­
νο πάνω στο κατάπλασμα συντελεί στη διατήρηση τη<> θερμ ότη­
τα<> για περισσότερο χρόνο.

Αν και mv παρασκευή του<> συνοδεύει ακαταστασία, τα καταπλά­
σματα είναι ιδιαιτέρω<> ευεργεuκό για mν αποσυμφόρηση του προ­
στόm. Αvαμείξτε ίσε.. ποσότητε.. αργίλου, φύλλου σύμφυτου και φτε­

λιά<> σε σκόνη σε ένα μπολ με ζεστό νερό. Αδειάστε το μείγμα σε μια
γάζα ή σε ένα κομμάτι ύφασμα από μουσελίνα και ακουμπήστε το
απευθεία<> πάνω στο δέρμα στην περιοχή του αδένα δύο φορέ<> την
ημέρα για 20 λεπτό. Χρησιμοποιήστε το λάστιχο του εσώρουχου ή
του παντελοVΙού σας; για να κρατήσετε το κατάπλασμα σm θέση του.

50

51

Αvrιμεcώπιοπ προβλnμάrων

Τα β6cava

απευθείαs στο δέρμα, καλύπτονταs την περιοχή του προστάτη. Αφή­
στε το )'lα

1'-2 '. Αφαιρέστε την πετσέτα με τα παγάκια και τοποθετή­

στε μια ζεστή κομπρέσα απευθείαs πάνω στο δέρμα )'lα μερικά λεπτό.

Επαναλάβετε αυτή m διαδικασία τουλάχΙστον 3-4 φορ~ mν ημέρα.

ΚΑΚΟΗθΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΆ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΆΤΗ
(ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΆΤΗ)

Σίγουρα δεν αποτελεί μια από ns ευκολότερεs περιόδουs στην
πορεία ζωήs οποιουδήποτε ανθρώπου, κυρίω~ αν έχει να αντιμε­
τωπίσει εκτόs από τι<; επώδυνεs μεθόδουs θεραπείαs τηs δuτικήs
ιαφικήs (ακηνοβολίεs, χημειοθεραπείεs, εγχειρήσειs αφαfρεσηs

κ.λπ.) και την πολύ κακή ψυχολογία (κατόΟλιψη, σεξουαλική ανι­
κανότητα, κοινωνική απομόνωση). Τα τελευταία χρόνια οι δογμα­
τικοί τείνουν να εκλείψουν και παρουσιάζονται όλο και περισσό­
τεροι επιστήμονε5 που ανοίγουν το πνεύμα τουs στη θεραπευτική

αγωγή που μπορούν να προσφέρουν τα βότανα, συνδράμονταs
στην καλύτερη κλινική εικόνα του ασθενούs.
Πολλά εfδη καρκίνου του προστάτη αναπτύσσονται με πολύ αρ­

γούs ρυθμούs. Μπορούν να ρυθμιστούν και να επιβραδυνθούν ακό­
Μπορείτε, εmnλέον, να αναμείξετε φρέσκα φύλλα σύμφυτου σε

μη περισσότερο ή και να απαλειφθούν εντελώs. Η υπερπλασία του

ένα μπλέντερ με λίγο νερό )'lα να το κάνετε πολτό, σm συνέχεια, να

προστόm ΕΙΝΑΙ δυνατόν να ρυθμιστεί από βοταVΙκέs αγωγέs, πόντο

aπλώσετε το μείγμα σε μια γάζα ή σε ένα κομμάτι ύφασμα από μου­

σε συνεργασία με το ΥJΟτpό και τιs επιμέρουs οδηyίεs του.

σελίνα και να το χρησιμοποιήσετε ω~ κατάπλασμα. Εάν δε μπορείτε
να βρείτε τα υλικό, δοκιμάστε ένα κατάπλασμα από πλιγούρι βρώμη~.

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΆΣ

Οι ζεστ~ και οι κρύ~ κομπρέσε5 είναι πολύ αποτελεσματικέs YJO
mν αποσυμφόρηση του προστάm. Η θεραπεία αυτή προϋποθέτει θέ­

Το βότανο

ληση. Τυλίξτε σε πετσέτα μια σακούλα παγάκια και τοποθετήστε την

ανοσοποιητικού συστήματοs) προέρχεται από τη νότια Αμερική

pau d' arco (που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του

52

53

Τα β6ιανα

Αντιμεrώπιοn προβλnμ6ιων

και έχει αντικαρκινικέs ιδιότητεs. Μπορεί να χορηγηθεί σε κάψου­

λεs, ωs βάμμα ή ωs τσάι, καθώs έχει δυνατή, ευχάριστη γεύση.
Τα μανπάρια shίίtake (αmατικό μανιτάρι που ενισχύει το ανοσο­
ποιητικό σύστημα) και μανιτάρια reishi (amauκό, θεραπευτικό μανι­
τάρι) έχουν επίσηs αποδείξει ότι έχουν αντικαρκινικέs ιδιότητεs. Το
μανιτάρι

reishi έχει χρηmμοποιηθεί στην Ιαπωνία και στην Κίνα yta

πάνω από

2.000 χρόνια και είναι το παλαιότερο μανιτάρι που έχει

χρηmμοποιηθεί στην ιατρική. Έχει θεωρηθεί ένα από τα σπανιότερα
και τα πλέον ωφέλιμα βότανα

ms φύσηs. Οι πολυσακχαρίτεs (βήτα

γλυκάνεs) που περιέχονται στο μανιτάρι reishί είναι τα πιο ενεργά
στοιχεία που έχουν ανη-νεοπλασματικέs και ρυθμιστικέs του ανοσο­

ποιητικού ιδιότητεs και μειώνουν την πίεση του αίματοs. Τα τριτερπέ­
νια των μανιταριών βοηθούν στην ανακούφιση αλλεργtών, αναστέλ­
λονταs την έκκριση ισταμίνηs, βελτιώνονταs τη χρήση οξυγόνου και τη
λειτουργία του ήπατοs. Οι θεραπεuτικέs ιδιότητεs που έχουν αποδοθεί
σε εκχυλίσματα ολόκληρων μανιταριών reishi είναι: αναλγητική, ανn­
αλλεργική δραστηριότητα, επιδράσειs αποτροπήs βροyχίτιδαs, aντι­

φλεγμονώδη, αντιβακmριδιακή, aντιοξειδωτική, αντι-νεοπλασματική
δραστηριότητα, ανnιογενή δράση προκαλώνταs παραγωγή ιντερφε­
ρόνηs, μείωση τηs πίεσηs του αίματοs, ενίσχυση του εμπύρηνου κυτ­

ταρικού πολλαπλαmασμού του μυελού των οστών, καρδιοτονωτική
δράση (μειώνει τα επίπεδα χοληστερόληs ορού χωρίs επίπτωση στα

τριγλυκερίδια, ενισχύει τον μεταβολισμό του μυοκαρδίου σε υποξι­
κούs και βελτιώνει mν αιμοδυναμική ms στεφανιαίαs αρmρίαs), δρά­
ση κατευναστική στο κεντρικό και χολινεργtκή στο περιφερειακό αυ­

τόνομο νευρικό σύστημα, μειώνονταs τιs επιδράσειs ms καφείνηs και
ηρεμώνταs τουs μυs, βελτιωμένη δραστηριότητα των φυσικών κυτ­

τάρων φονιάδων, αποχρεμπτικέs και αντιβmακέs ιδιότητεs, αντι-ΗΙΥ

54

55

Τα β6rava

Αvτιμειώιιιοιι nροβλιιμάιωv

δρασmριότητα, βελuωμένη λεηουργία του φλοιοεnινεφριδίου, αυξη­
μένη παραγωγή ιvτερλευκίνηc;-1 και ιντερλευκίνηc;-2.
Αν και μπορούν να χορηγηθούν ως βάμματα και συχνά τα συ­
ναvτάμε σε θεραπευτικές αγωγές κατά του καρκίνου, τα μανιτάρια

shiitake είναι γευσπκότατα και πρέπει να τα συμπεριλάβετε σm δια­
τροφή σα<>. Τα shiitake φύονται διπλα σης Shii (βελανιδιές) και καλ­
λιεργούνται σmν υγρασία των δασών mς Ιαπωνίας. Μετα τη σuγκο­
μιδη και mγά-αιγά αποξηρώνονται στον ήλιο για να διατηρήσουν τη
λεπτή αλλά ιδιαίτερη γεύση τους. Σε σχέση με άλλα είδη μανιταριών,
τα shiitake περιέχουν ίσως mν υψηλότερη ποσότητα χαλκού και πα­
vτοθενικού οξέοs και από η<; υψηλότερες σεληνίου, καθώs Ι 00 γρ.

μαγειρεμένων μανιταριών shiitake καλύmουν το Ι 00% των αναγκών
σε χαλκό,

72% σε παvτοθενικό οξύ και 45% σε σελήνιο. Μπορείτε να

τα καλλιεργήσετε μόνοι σαc; σε κούωουρα στο υπόγειο σαc;, ή να τα

βρείτε σε κάποια καταστήματα με είδη μαναβική<; και καταστήματα με
βιολογικά τρόφιμα. Τα συγκεκριμένα μανιτάρια ρίχνουν επίσης σημα­
vrικά τη χοληστερόλη.

ΑΔΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Οι αδενικέ<; διαταραχές χαρακτηρίζονται από ατονία, κατάθλιψη,
σεξουαλική ανικανότητα και έλλειψη ενέργεια<;. Για την ίαση αυ­
τών των προβλημάτων υγεία<; στρεφόμαστε συνήθωc; σε άμεσεc;
λύσειc; , όπωc; είναι π καφείνη γΙΟ να μαc; δώσει ενέργεια, ωστό­
σο κάη τέτοιο ρίχνει ακόμη περισσότερο τα ήδη πεσμένα επίπε­
δα ενέργεια<;. Αντ' αυτού, λοιπόν, δοκιμάστε να ακολουθήσετε κά­
ποιεc; από τι<; παρακάτω προτάσεις προκειμένου να οικοδομήσετε

και να ρυθμίσετε την εσωτερική σαc; ζωηκn ενέργεια:
Καταναλώστε ωc; σνακ σπόρουc; κολοκύθας οργανικής καλλι-

56

57

Αvτιμετώπιοn προβλιψάιωv

Τα βότανα

έργειας. Πιείτε

1/4 με 1/2

φλιτζάνι ημερησίως. Καταναλώστε επί­

σης ένα μικρό κομμάτι ρίζας τζίνσενyκ σε καθημερινή βάση, πιεί­

τε τσάι από τζίνσενyκ ή πάρτε 2 κάψουλες από το ίδιο βότανο τρεις
φορές ημερησίως.

Χρήσιμο είναι επίσης να κάνετε ένα κρύο ντους τουλάχιστον

κάθε δύο ημέρες. Απολαύστε ένα γρήγορο, ζεστό ντους και σm συ­
νέχεια, ρυθμίστε το νερό στο κρύο και αφήστε ένα κύμα νερού να
σας λούσει. Το κρύο νερό ενδυναμώνει

m γενικότερη, σωματική κα­

τάσταση και ανεβάζει τα επίπεδα ενέργειας. Επιπλέον, διεγείρει τη
λειτουργία του ανοσοποιηηκού, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του
αίματος και ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του σώματος. θα χρεια­

στείτε να σφίξετε τα δόντια σας για να το τολμήσετε, όμως, πιστέψ­
τε με, αξίζει τον κόπο.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Όταν μιλάμε για έλλειψη γονιμότητας, εννοούμε την ανικανότη­
τα σύλληψης μετά από προσπάθεια για ένα σεβαστό, χρονικό δι­
άστημα (σύ μφωνα με την επιστήμη, γύρω στο ένα έτος). Οι πε­

ρισσότερες περιπτώσεις ανδρικής έλλειψης γονιμότητας οφείλο­
νται στη μειωμένη παραγωγή σπέρματος και/ή σε αδύναμο ή μη
δραστήριο σπέρμα. Στυτική δυσλειτουργία είναι η μόνιμη ή πε­

ριοδική (διάρκειας τουλάχιστον

6

μηνών) αδυναμία του άνδρα

να επιτύχει και να διατηρήσει μια στύση επαρκή για ικανοποι­

ηηκή σεξουαλική επαφή. Άρα με τον όρο αυτό δεν περιγράφο­
νται καταστάσεις στις οποίες το άτομο προσωρινά δεν έχει σεξου­
αλική επιθυμία ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σεξουαλικά λόγω
ενός τυχαίου περιστατικού π.χ. κούρασης, κατανάλωσης ποσότη-

58

59

Τα βότανα

Αντιμετώnιοn nροβλιψόιων

ταc; αλκοόλ κ.ο.κ. Οι πορόγοντεc; στου<; οποίου<; οφείλονται αμ­

φότερα aυτό τα προβλήματα , που αγχώνουν το συντριπηκό πο­
σοστό των σύγχρονων ανδρών, θο μπορούσαν νο διερευνηθούν
σε μια εκτενή κλίμακα οιηών, που περιλαμβάνει οπό το σημερι­

νό ογχογόνο τρόπο ζωή<; και το στρεc;, μέχρι την κακή διατροφή
και την έλλειψη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και την
παθολογική οηίοση (όπω<; ο σακχαρώδη<; διαβήτη<;, ο προστά­
τη<;, η υπέρταση, το γήρο<; κ.ο.κ.).
θο μπορούσαμε νο αναφέρουμε περισσότερο γιο το οίηο που

μπορούν νο προκαλέσουν σε έναν σύγχρονο άνδρο μι ο τέτοιου εί­

δου<; ορμονική διοταροχή, θο κινδυνεύαμε ωστόσο νο παρεκκλί­

νουμε οπό ω σκοπό του συγκεκριμένου βιβλίου, που δεν είναι άλ­
λο<; πορό νο οδηγήσει στην aντιμετώπιση του προβλήμοτο<;. Στό­
χο<; είναι νο καταδειχθεί πω<; η<; περισσότερε<; φορέ<; δεν πρόκειται
γιο μια aτομική ιδιοηερότητα του πόσχοντο<; (εξοιρούvτοι οι πα­

θολογικέ<; περιmώσει<;), όσο γιο μιο ψυχολογική ονωμολίο, που
οδηγεί στι<; μετοmώσει<; τη<; σεξουαλική<; διάθεση<;.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η υγεία του σπέρμοω<;, κοθώ<; και άλλε<; σημαντικέ<; λει­
τουργίεc;, προάγονται οπό το λιπαρό οξέα, που περιέ­
χουν συμπληρώματα όnω<; το λινέλαιο. Πρόκειται γιο μιο

καλή επιλογή σε περίπτωση που προσπαθεί κάποιο<; νο τε­
κνοποιήσει και ειδικό ον είναι άνδρο<;, διότι το συστατι­
κό στο έλαιο του λιναρόσπορου βοηθούν στη διατήρηση
τnc; υγεία<; του σnέρμοω<;, βελτιώνουν την κινηηκότηtο και

ων aριθμό των σπερμοωζωορίων, ενώ μπορούν νο βοη-

60

61

Τα βόrava

Αvιιμειώιιιοn rφοβλnμόιωv

θήσουν ακόμα και σε περιπτώσειs ανδρικήs ανικανότηταs.
Το τριβόλι (φίβολοs ο χερσαίοs) θεραπεύει εξίσου

ns σε­

ξουαλικέs δυσλεηουργίεs, καθώs και την υπογονιμότη­
τα, αφού σταθεροποιεί και βελτιώνει την κατάσταση των ορ­
μονών. Το τριβόλι χρησιμοποιείται παραδοσιακό ωs βότα­
νο για αναπαραγωγή, εδώ και εκατοντόδεs χρόνια, δικαί­

ωs, αφού επαληθεύει τιs φfιμεs που το ακολουθούν: αποτε­
λεί το ασιατικό βότανο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όν­

δρεs και γυναίκεs, ενώ οι περισσότερεs μελέτεs έχουν ασχο­
ληθεί με

ns ε πιδράσειs του στην ποιότητα του σπέρματοs.

Τέλοs, το σιβηρικό τζίνσενyκ θεωρείται ότι αυξάνει την
αναπαραγωγική ικανότητα: μελέτεs σε ζώα δείχνουν ότι βο­

ηθό στην αύξηση τηs αναπαραγωγικήs ικανότηταs των αν­
δρών. Η ρίζα αυτή, έχε ι μακρό λαϊκή παράδοση στην κατα­
πολέμηση τηs ανδρικήs υπογονιμότηταs και ειδικό στη Ρω-

σία. Εκτόs όμωs από αυτό, έχει και πολλέs όλλεs θετικέs επι­
δράσεις: αυξάνει τη μακροβιότητα, επαναφέρει τη ζωτικότη­
τα, διεγείρει και την καλή μνήμη, αλλά και την όρεξη, με λίγα λόγια, επηρεάζει θετικό τη
γενικότερη κατάσταση τηs υγείαs.
Παρ' όλα αυτό, σε κάποιεs π ερι­
πτώσεις, ακόμα και γνω-

στά βότανα όπωs το τζίν­
σενγκ,

μπορούν να

αποδειχτούν επικίνδυ­
να. Μια πρόσφατη μελέ ­
τη για παράδειγμα, απο­
κάλυψε όη το τζίνσενγκ
δεν είναι καθόλου ασφα­
λέs για πs γυναίκεs που

βρίσκονται

σε

ενδιαφέρουσα.

Μέχρι σηγμήs, αποτελεί το μοναδικό βό­
τανο που αναγνωρισμένα, ακόμα και από
Έλαια

ω χώρο τηs επιστήμηs, διεγείρε ι την ηα­

ραγωγfι τεστοστερόνηs. Οι Κινέζοι έχουν

να διηγούνται αμέτρητεs ιστορίεs γ ια όνδρεs
που στα ενενήντα τουs απέκτησαν παιδιά, χάρη στο τζίνσενγκ.

Η αγιουρβεδικfι ιατρική από την άλλη, μαs διδάσκει ότι το βό­
τανο

ashwaganda «ενδυναμώνει»

το σπέρμα. Η ρίζα του απο­

τελεί αρχαίο ινδικό τονωτικό για τη θεραπεία τηs υηογονιμό­
τηταs. Το ashwagaηda για τουs θεραπευτέs τηs αγιουρβεδικήs
ιατρικήs, είναι στην ουσία ό,τι το τζίνσενγκ για τουs Κινέζουs.
Η σερενόα με τη σειρά τηs ανήκει στα βότανα που μπορούν

63

Τα β6ιαvα

Αvιιμεrώπιαn ιιραβλιψάιωv

να χρησιμοποιήσουν και τα δύο φύλα. Ειδικότερα , στουc:; άν­

Ψεvδάρyvροs

δρεc:; ανεβάζει τη λίμπιντο, αυξάνει τιc:; ανδρικέc:; σεξουαλικέc:;
ορμόνεc:; και τρέφει το αναπαραγωγικό τουc:; σύστημα. Από

την άλλη, αποτελεί φυσ ι κό στεροειδέc:;, που τονώνει και εν­

δυναμώνει τη γονιμότητα και στις γuναίκεc:;: ενισχύει το ανα­
παραγωγικό τουc:; σύστημα, εξισορροπώνταc:;

nc:;

λειτουργί­

εc:; των αναπαραγωγικών οργάνων και των αδένων τουc:;.

Αλλά και ο ψευδάρyυροs είναι ευεργεηκόc:; για τουc:; άνδρεc:;
με προβλήματα υπογονιμότηταc:;. Αυξάνει τον αριθμό των σπερ­
ματοζωαρίων και εκτοξεύει στα ύψη την παραγωγή τεστοστε­

ρόνηc:;. Όταν λαμβάνεται ωc:; συμπλήρωμα, θα πρέπει να συ­
νοδεύεται οπωσδήποτε και από κάποιο συμπλήρωμα χαλ­
κού, καθώc:; σε πολλέc:; περιπτώσειc:; παρεμποδίζει την απορρόφησή του, επηρεάζονταs αρνητικά τα επίπεδα του εν

λόγω μετάλλου στο σώμα. Ο ψευδάργυρο'> μπορεί
να ληφθεί είτε ωc:; συμπλήρωμα, είτε μέσω

τηc:; διατροφή'>, καθώs τον βρίσκουμε σε δι­
άφορεc:; τροφές, όπωs τα οστρακοειδή.
Τα οστρακοειδή περιέχουν τον περισ­

όντα ολικήs άλεση'>, τα δημητριακά και τα γαλακτοκομικά.

σότερο ψευδάργυρο ανά μερίδα, από

Το συμπέρασμα που καταλήγουμε είναι ότι η διατροφή μαc:;

κάθε άλλη τροφή. Στην Αμερική, το κόκ­

θα πρέπει να περιέχει όλα τα παραπάνω όσο πιο συχνά γίνε­

κινο κρέαc:; και τα πουλερικά αποτελούν

ται. Προσθέτονταc:; λιπαρά οξέα που υπάρχουν στο λάδι ψα­

τουc:; κύριουs εκπροσώπου'> του ψευ­

ρι ού fι λιναρόσπορου, κάνουμε χάρη όχι μόνο στο καρδιαγγει­

δαργύρου στη διατροφή. Άλλεs σπου­

ακό μαs σύστημα, αλλά και στο αναπαραγωγικό, μιαc:; και συμ­

δαίεs πηγέc:; είναι τα θαλασσι-

βάλλουμε στην καλύτερη υγεία του σπέρματοc:; και των υγρών.

νά, όπωs καβούρια και αστα­

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα θρε­

κόs, αλλά και τα φασόλια,

πτικά συμπληρώματα και αντιοξειδωτικά που στηρίζουν την

οι ξηροί καρποί, τα προϊ-

παραγωγή του υ γιούs σπέρματοc:;, περιλαμβάνονται και οι βι-

65

Αντιμι:rώιιιοn ιιροβλnμάιων

Τα βότανα

ταμίνεs

C,

Ε και

812,

ο ψεuδάρyuροs, το σελήνιο, η βήτα­

καροτένn, η πuκνοyενόλn (ένα αντιοξειδωτικό που βρίσκου­

ριεs γραμμέs:

Βάλτε μεγαλύτερεs ποσότητεs από τα βότανα τζίνσενγκ

με σε εκχυλίσματα όπωs αυτό του σταφυλιού), η L-αρyιvίvn

Σιβηρίαs,

και η L-καρνιτίνn.

το, αστράγαλο, αγιουβέρδα, τσουκνίδα, βρόμη , πικραλί­

muira puama («δέντρο τηs δύναμηs»), παλμέ­

Η στυτική λειτουργία δεν είναι μια μεμονωμένη δι αδικασία

δα, σαρσαπαρίλα, γλυκόριζα, όγρια γλυκοπατάτα και πο­

και δεν λειτουργεί ανεξόρmτα από το υπόλοιπο σώμα. Αποτελεί

λύγωνο στιs θεραπευηκέs αγωγέs σαs. Πάρτε επίσηs 400

δείγμα τηs γενικότερης καλήs κατόστασηs του οργανισμού. 'Οταν

I.U.

δεν λειτουργεί σωστό, πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σαs. Σε
γενικέs γραμμέs, αυτό που δείχνει είνω όη κάτι δεν πάει καλό -και

δεν έχει πόντο να κάνει με το σεξ. Χαράξτε ηs γεν1κέs κατευθυντn-(διεθνείs μονόδεs) βιταμίνηs Ε σε καθημερινή βάση.

Πάρτε συμπληρώματα ψευδάργυρου (30
Πάρτε

ml) ημερησίωs.

1 κουταλάκι του γλυκού βασιλικό πολτό ημερησίωs.

Ακολουθήστε ένα εντατικό, αλλά όχι αγχωτικό πρόγραμμα
όσκησηs σε καθημερινή βάση.

Καταναλώνετε πολλά φρέσκα, ωμό λαχανικό, πηγέs υψη­
λήs ποι6ι:ηταs πρωτείνηs, φρέσκα φρούτα κω δημητριακό.

Αποφύγετε όλεs τιs επεξεργασμένες τροφέs, το αλκοόλ, τη
n.vιcoπarάra

ζάχαρη και τιs τροφέs που είναι nλούσιεs σε κοφείνη.

ΣΙΡΟΠΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Η συνταγή αυτή φημίζεται γιο την αύξηση τηs αρρενωπότηταs
σι:ουs όνδρεs και για την ενίσχυση τηs γονιμότηταs (εόν η έλλει­

ψη αυτήs δεν οφείλεται στην κατατομή ενόs άνδρα). Είναι μια το­
νωτική συνταγή και μπορείτε να την πάρετε για ένα χρονικό διά­
στημα

3

έωs

6 μηνών.

Ι ρίζα rζίνσεvyκ

56, 7 yρ. muίra puama («δέvrρο rns δύναμns»)
28,35 yρ. αyιοvβέρδαs (ινδικό rζiνσενyιc)
67

Τα β6raνa

Ανιιμειώιιιαιι nροβλιιμ{ιιων

14,17 yp. καρπών παλμέrο
14,17 yp. ρίζα άyριαs yλυκοπαrάrαs2/4νερό

56,7 >Ρ· βρώμns (ro πράσινο, }'(iλαιαώδεs, πάνω μέροs ms)
14,17 yp. φύλλου σμέουρου (φραμπουάlJ
28,35 yp. νrαμιάναs ms- αφροδισιακfιs
28,35 yp. rσουκνίδαs
1 με 2 φλιrζάνια μέλι ( ανάλοyα με ro πόσο yλυκό ro
θέλεrε)

1 φλιrζάνι συμπύκνωμα φροίπων (διαrίθεrαι
σrα καrασrίιμαrα με βιολοyικά προϊόνrα)

1/2 φλιrζάνι μπράνrι (εάν επιθυμείrε, αν και
θα βοnθίισει ro σιρόπι να διαrnρnθεί)
Ανaμείξrε ro τζίνσενyκ, rn muirα puαma, rnν ayιουβέρδa, rου5
κaρπο65 του παλμέτο και rn ρίζα άyρια5 yλυκοπατάrα5 με το

νερό. Εκχυλίστε το με βράσιμο, σε χαμnλfι φωτιά μέχρι το υyρό
να μειωθεί στο 1/4. Αφfιστε το καπάκι ελαφρώ5 ανοιχτό, ώστε
μέρο5 του αrμού να εξατμιστεί.

Σβfιστε τn φωτιά και προσθέστε αμέσω5 τn βρώμn, το φύλλο
σμέουρου, τnν νταμιάνα και τnν τσουκνίδα. Κλείστε το σκεύο5
καλά και αφfιστε τα βότανα να δέσουν κατά τn νύχτα.
Νιαμιάνα

Τnν επόμεvn nμέρα, στραyyίξrε τα βότανα καλά με ένα πολύ λε­
mό σουρωτfιρι, στο οποίο θα έχετε πρώτα απλώσει μουσελίνα
fι ένα ειδικό πανί yια το τύλιyμα τυριού. Προσθέστε το μέλι, ro
συμπύκνωμα φρούτων και το μπράντι yια να του δώσετε yεύσn.
Φυλάξτε το στο ψυyείο. Πάρτε 2 με 4 κουταλιέ5 rn5 σούπα5 rnν
nμέρα yια

3

έω5

6 μfινε5.
69

Τα Pόrava

Αvιιμεcι.ίιιιιοn rrpoβλnμ6cωv

ΕΡΩτΙΚΟ ΛΙΚΕΡ ΝΤΑΜΙΑΝΑΣ

Όταν χρειάζεστε κάτι ιδιαίτερο γιο μια ξεχωριστή βραδιά, δοκιμά­
στε αυ τό το μείγμα. Η γεύση του είνω τόσο καλή και n προετοιμα­
σία του είναι υπερβολικά απλή. Προετοιμάστε το εκ των προτέρων
και σερβίρετε το στην αρχή ενόs ρομαντικού ραντεβού.

28,35 »>· φύλλα νrαμιάναs ι:n~ αφροδισιακfι~
(αποξηραμένα)

2 φλιι:ζάνια βόι:κα ft μπράνrι
1, 1/2 φλιι:ζάνια νερού πnyft~
1 φλιι:ζάνι μέλι
Εκχύλισμα βανίλια~
Ροδόνερο

Σιρόπι σοκολάτα~
Εκχύλισμα αμvyδάλοv
Βουrfιξrε τα φ6'λλα vιαμιάνα5 σrn βότκα

n το μπράvιι

και αφnστε

ra να μουλιάσουν yιa 5 nμέpε5. Στn συνέχεια, στραyyίξτε τα και
φυλάξτε ro vyρό σε ένα μπουκάλι.
Βουmξrε στο νερό τα ποτισμένα σε αλκοόλ φ6λλα και μουλιά­
στε yιa 3 nμέρε5. Στn συνέχεια, σrραyyίξτε τα και φυλάξτε

ro

vypό.

Ζεστάνετε

ro απόσταyμά του5 σε χαμnλn φωτιά και προσθέ­

στε το μέλι. Αφnστε το να διαλυθεί. Κατεβάστε από τn φωτιά

και προσθέστε το απόσταγμα με το αλκοόλ. Ανακατέψτε καλά.
Αδειάστε σε ένα μπουκάλι και προσθέστε μια στάλα βανίλια5
και σταyόνε5 ροδόνερου yια να του δώσετε yε6σn. Αφnστε ro

·I

να ωριμάσει yια

70
11

1 μnνα n και περισσότερο. Γίνεται πιο ελα71

Ανrιμcιώιιιοn προβλιιμtίιων

Τα β6ιανα

φρύ με τον καιρό.

na κάθε φλιτζάνι λικέρ vταμιάνα5, προσθέστε 1/2 φλιτζάνι σι­
ροπιού σοκολάτa5,

2 fi 3 σταyόνε5 εκχvλίσμαrο5 aμυyδάλοv και

μερικέ5 στayόνε5 ακόμn ροδόνερου.

ΟΥΡΟΠΟΙΗτΙΚΕΣ Δ ΥΣΛΕΙτΟΥΡΓΙΕΣ
Αν και οι γυναίκε!> είναι αυτές που συνήθως είναι πιο επιρρεπεί!> σε
μολύνσει!> της ουρική!> οδού, οι άνδρε!> ανημετωπίζουν πολλέ!> σχεη­
κές διαταραχές στο ουρογεννητικό σύστημα.
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣθΙΑΣ

Η ακροποσθία αποτελεί το τμήμα του δέρματο!> του πέ­
ους που καλύπτει την βάλανο. Η ακροποσθία, αφού περι­
βάλλει την βάλανο μέχρι την κορυφή τπs, ανακάμπτει για
να καταλήξει μέχρι 2-3 χιλ. πίσω από τη στεφάνη τηs βαλά­

νου. Η διόρθωση των ανωμαλιών των έξω γεννητικών οργά­
νων στον άνδρα απαιτεί σε πολλέs περιπτώσεις την ύπαρξη
περίσσεια!> δέρματος γιά την κάλυψη χειρουργικών τραυμά­
των και τον σχηματισμό νεοουρήθραs. Ηδη, από τουs αρχαιοτά­

του!> χρόνου!> ήταν γνωστό ότι η ακροποσθία δεν επιτελούσε κα­

μιά λειτουργία και γιά αυτό εθυσιάζετο σε θρησκευτικές τελετές ή
και απλώς γιά λόγου!> καθαριότπταs. Μια ακροποσθία, λοιπόν,
που έχει υποστεί μόλυνση μπορεί να προκαλέσει πολύ πόνο.

Υπάρχουν πολλέs εξωτερικές αγωγέs που μπορούν να θερα­
πεύσουν ένα φλεγμονώδες πέοs ή μια μολυσμένη ακροποσθία.

Σκόνη βοτάνων. Η πιο γρήγορη και αποτελεσματική σα!>
αντίδραση πρέπει να είναι η παρασκευή μιαs σκόνη!> με 3
δόσει!> φτελιάs σε σκόνη ή ρίζα μολόχαs σε σκόνη αναμε-

72

Μέλι

73

Τα β6rava

Αvιιμcrώπιοn προβλnμάιωv

μειγμένη με 1 δόση οργανικήs ύδραστιδοs τηs καναδικήs
σε σκόνη. Απλώστε αυτή την πούδρα σε ολόκληρη την επι­
φάνεια του πέουs και τηs ακροποσθίαs.

Ντουs βοτάνων. Ετοιμάστε ένα δυνατό τσώ από σύμφυτο και
οργανική ύδραστι mν καναδική. Αδειάστε το υγρό σε ένα πο­
τήρι και τοποθετήστε το nέos σαs στο εσωτερικό του δοχείου

γ10 όσο περισσότερο γίνεται. Εναλλακτικά, μουλιάστε ένα μα­
λακό, βαμβακερό κομμάη ύφασμα στο τσάι και τοποθετήστε
το απευθείαs στην περιοχή που έχει υποστεί μόλυνση.

Πλύσειs βοτάνων. Επιτυχία στην απαλοιφή των μολύνσε­
ων τηs ακροποσθίαs έχουν σημειώσει και οι πλύσειs με

έγχυμα φλούδαs αμαμέλιδοs (όχι το έγχυμά τηs), φλού­
δαs λευκήs βελανιδιάs και φύλλου σμέουρου (φραμπου­
άζ). Πλύνετε προσεκηκά την περιοχή που έχει υποστεί μό­
λυνση δύο ή τρειs φορέs την ημέρα με αυτό το στυπτικό,
aπολυμαντικό τσάι.

Εάν, ωστόσο, η μόλυνση είναι επίμονη, ακολουθήστε μια
εσωτερική αγωγή με ύδραστι τηs καναδικήs οργανικήs καλ­
λιέργειαs ή

chaparral

(αγκαθωτό, οσπριοειδή θάμνο τηs Κα­

λιφόρνιαs), εχινάτσεα, ρίζα μολόχαs και μύρο. Μπορείτε τα

βότανα αυτά να τα κονιορτοποιήσετε και να αδειάσετε τη σκό­
νη τουs σε έτοιμεs, κενέs κάψουλεs και να τιs παίρνετε ανά τακτι­
κά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια τηs ημέραs. Οι ενήλικεs
μπορούν να παίρνουν 2 κάψουλεs τρειs φορέs την ημέρα.
Το μείγμα αυτό, το οποίο είναι ωφέλιμο για πολλά είδη μολύν­
σεων, μπορεί να ετοιμαστεί και ωs βάμμα. Για τουs ενήλικεs, πάρ­
τε

II
I I

ι[

l /4 κουταλάκι του γλυκού του βάμματοs τρειs με έξι φορέs ημε­

ρησίωs.

74

75

Ανιιμεcώnισn nρσβλrrμ6ιωv

Τα β6cava

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Η αδυναμία της ουροδόχου κύστης και οι μολύνσεις της ου­
ρικής οδού, συχνό ταλαιπωρούν τους άνδρες, κυρίως εξαιτί­
'

ας της θέσης τους ανδρικού αυτού οργάνου που , όπως είδαμε,

jl

ονομάζεται προστάτης. Ακολουθήστε ης συμβουλές σχεηκό με
την προστατίτιδα και την υπερπλασία των αδένων του προστά­
τη, όπως προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, συμβουλευτείτε ης πα­
ρακάτω προτάσε ις.

Καταναλώστε χυμό κράνο<;. Πιείτε

2 με 4 ποτήρια του αντί­

στοιχου χυμού ημερησίως. Ο χυμός κράνος αποτελεί τη θερα­
πεία της φύσης γιο την ουροδόχο κύστη και το νεφρό, κοθώs

περιέχει ένα χημικό συστατικό που προλαμβάνει την προσκόλ­
ληση των βακτηρίων στο τοιχώματα της ουρήθρας, συμβάλλο­
ντας έτσι στην αποτροπή των μολύνσεων. Εάν έχετε τόση γιο

μολύνσεις της ουροδόχου κύστης, καλό θα είναι να έχετε εύκαι­
ρο τον εν λόγω χυμό. Αροιώστε τον ξινό χυμό κράνος με χυμό
μήλου ή τσάι. Επιπλέον, μπορείτε να πάρετε φρέσκουs ή κατε­

ψυγμένους καρπούς κράνο<; και κράνο σε ταμπλέτες.
Χρησιμοποιήστε το βότανο γιο να ενισχύσετε τον οργανι­

σμό σος. Υπάρχουν ένα σωρό θαυματουργό βότανο που μπο­
ρείτε να χρησιμοποιήσετε γιο να ενισχύσετε την υγεία της ου­
ρικής οδού:

ΊΙ

Αγόθοσμο
Ίνες καλαμποκιού
Αγρόπυρο

Φύλλα πικραλίδας
Ύδροστι την καναδική (οργανικής καλλιέργειας)

Ovρoπornrvcό σύστημα

Ρίζα μολόχας

76

77

Αvrιμεrώnισιι ιιρσβλnμάιωv

Τα β6ravaΡίζα αμπελΙού του βουνού
Πολμέτο
Σπαράγγι

ΚΑΝfΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕfΚΕΛ
Οι ασκήσεις Κέγκελ είναι ο καλύτερος, δυνομωηκός τρό­
πος τόνωσης και ρύθμισηs τηs ουροδόχου κύστηs και τηs ου­
ρογεννηηκήs οδού. Εάν έχετε τάση γιο μολύνσεις τηs ουροδό­
χου κύστηs, η διάμετρος και η ισχύς των ούρων σος εξασθε­

νούν σταδιακά και αρχίζουν νο αποβάλλονται σε σταγόνες, αρ­
χίστε αμέσως

ns οσκήσειs Κέγκελ.

Είναι μια μικρή, οπλή άσκη­

ση που ανέπτυξε ο Δόκτοροs Άρνολντ Κέγκελ, ένοs γυναικο­

λόγος, τη δεκαετία του

1940, γιο νο βοηθήσει τις γυνοίκεs που

αντιμετώπιζαν προβλήματα στο ουρογεννητικό τους σύστημα
και ακράτεια. Σχεδόν κατά λάθος, ανακάλυψε ότι η άσκηση

του ηβοσπλοyχνικού μυός σε καθημερινή βάση δεν βοηθού­
σε μόνο με την ακράτεια, αλλά και ενίσχυε τη σεξουαλικότη­
τα, αύξανε τη ροή του οίμοως στην πυελική περιοχή και βελ­
τίωνε την υγεία του ονοπορογωγικού συστήματος γενικότερο.

Ο ηβοσπλοyχνικός μυς είναι ένας μεγάλος μυς που μοιάζει με
ιμάντα και ο οποίος ξεκινάει οπό το οστό της πυελικής περιοχής

και φτάνει μέχρι τον κόκκυγα. Είναι ο μυs που νιώθετε όταν συ­
σφίγγετε τον πρωκτό σος.'Ενοs καλός τρόποs γιο τον τεστάρε­

τε είναι νο οποβάλλετε το ούρο σος με δυνατή ροή και εν μέσω
της οποβολήs, νο διακόψετε την ούρηση οπότομο.'Ενος καλά
γυμνοσμένοs ηβοσπλοyχνικός μυς λειτουργεί σον στρόφιγγα,
αρχίζει νο τρέχει ή σταματάει αμέσως.

Οι ασκήσεις Κέγκελ είναι ωφέλιμεs τόσο γιο τους άνδρες

78

79

111

Τα βότανα

ενώ συστήνονται ειδικά στουs άνδρεs

ρακάτω για την πρόληψη και τη θεραπεία μιαc; μόλυνσηs ζύμηc;:

που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον προστάτη τουs, που

Α) Ντουc; βοτάνων. Πρέπει να κάνετε τιs πλύσειs αυτέc; στο

όσο και για

ns γυναίκεs,

έχουν μειωμένη σεξουαλική ισχύ, που έχουν ακράτεια και κακή

πέοs σαs τόσο πριν όσο και μετά τη συνουσία.

κυκλοφορία του αίματοs. Το ιδανικό με αυτέs τιs ασκnσειs είναι

Β) Μειώστε τπν ποσότητα ζάχαρηs που καταναλώνετε. Η

ότι μπορείτε να τιs κάνετε παντού , οποτεδήποτε και οπουδήπο­

ανάπτυξη όλων των ειδών μόλυνσηs ζύμηs, καθώs και οι μο ­

τε. Για να τιs πραγματοποιήσετε, πρέπει αρχικά να προσδιορίσε­

λύνσειs που σχετίζονται με αυτά τα είδη, αναπτύσσονται πολύ

τε τον μυ, <φουφώνταs» τπν πυελική σαs περιοχή και τπν περιο­

γρήγορα όταν ακολουθείτε μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη. Η

χή του πρωκτού προs τα μέσα και προs τα πάνω, ενώ παράλλη­

ζάχαρη δημιουργεί όξινο περιβάλλον , το οποίο αποτελεί το ιδα­

λα συσφίyyετε τον πρωκτό σαs. Τραβήξτε την πυελική σαs πε­

νικό περιβάλλον ανάπτuξηs βακτηρίων.

Γ) Προσφέρετε αλκαλίτεc; στο σώμα σαs. Ακολουθήστε μια

ριοχή και την περιοχή του πρωκτού προs τα πάνω όσο πιο πολύ

μπορείτε , μείνετε εκεί για λίγο , χαλαρώστε και ελευθερώστε

διατροφή πλούσια σε αλκαλίτεs, με βάση τηs κυρίωs τα φυλ­

την π εριοχή και πάλι. Καλό θα ήταν να κάνετε

Κέ­

λώδη λαχανικά με χρώμα σκούρο πράσινο, το μίσο (ιαπωνι­

να τιs αυξάνετε σταδια­

κό καρίκευμα από σόγια), ψάρι, κοτόπουλα ελευθέρα'> βοσκή'>,

ημερησίωs. Εγγυώνται να κά­

πρωτείνη σόγια'>, σεϊτάν (γλουτένη σίτου που χρησιμοποιείται

νουν τη σεξουαλική σαs ζωή καλύτερη (ειδικά , αν η σύντροφοs

ωc; υποκατάστατο του κρέατοs), σαλάτεs, ρίζεc; λαχανικών και

σαs κάνει και εκείνη τιs ίδιεs ασκήσειs).

γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί καλλιέργεια, όπωs

γκελ για αρχή , στη συνέχεια
κά, φτάνονταs τιs

20, 30 και

100 ασκήσειs

li'

Αvrιμετώπιαn rφοβλnμάrωv

1Ο ασκήσειs

γιαούρτι, γάλα βουτύρου και κεφίρ (φυσικό προβιοηκό, γαλα­
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΖΥΜΗΣ

κτοκομικό προϊόν).

Οι άνδρεs θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν η σύντ:ροφοs σαs έχει

Δ) Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σαc; σύστημα με βότανα.

κάποιο είδοs μόλυνση'> ζύμηc;, κατά πάσα πιθανότητα την έχετε

Χρησιμοποιήστε βότανα, τα οποία ενισχύουν την ανοσία, όπωs

και εσείc;. Το πρόβλημα με τουs άνδρεc; είναι ότι συνnθωs δεν

την εχινάτσεα και τον αστράγαλο, βότανα τα οποία καταπολε­

εκδηλώνουν συμπτώματα και οι σύντροφοι κολλούν διαδοχικά

μούν

τη μόλυνση ο έναc; στον άλλο. Όσο και αν προσέχει μια γυναί­

την

κα και όσο πιστά και αν ακολουθεί ένα πρόγραμμα θεραπευ­

τηs Καλιφόρνιαs), και τα βότανα που ανακουφίζουν τον ερεθι­

τικών αγωγών, θα αποβεί άκαρπο, αν δεν ακολουθήσετε και

σμένο ιστό του αναπαραγωγικού συστήματ:οc;, όπωs τη ρίζα μο­

εσείs ένα ανάλογο πρόγραμμα.

λόχα'>. Τα παραπάνω βότανα μπορείτε να τα κονιορτοποιήσετε

Εκτόc; από την όποια παραδοσιακή θεραπεία ακολουθείτε ,
μπορείτε να εκτελέσετε τιc; απλέc; οδηγίεs που παρατίθενται πα-

80

ns μολύνσειc;, όπωs την οργανική'> ιωλλιέργειαs ύδραστι
καναδική ή το chaparral (αγκαθωτό, οσπριοειδή θάμνοs

και να τα παίρνετε σε καθημερινή βάση σε κάψουλεs, ωc; βάμ­
ματα ή ωs τσάι.

81

---

Τα βότανα

Αντιμετώπιση προβλnμάrων

Ε) Μειώστε την κατανάλωση γαλακτοκομι κών προϊόντων.
Ν α θυμάστε πωs τα γαλακτοκο μ ικά προϊόντα (εκτόs α πό αυτά

που έχουν υποστεί καλλιέργεια), όπωs το γάλα και το τυρί, εί­
ναι όξινα και ευνοούν τη μόλυνση.
ΚΗΛΗ
Η κήλη είναι μια συνηθισμένη κατάσταση που δημιουργείται
σε ανθρώπουs κάθε ηλικίαs και των δύο φύλων, όταν ένα εσω­
τερικό όργανο (συνήθωs τμήμα του εντέρου) προβάλλει από
κάποιο ασθενέs σημείο του κοιλιακού τοιχώματοs. Η κήλη εί­

ναι συνήθωs αποτέλεσμα σηκώματοs βάρουs ή τεντώματοs ή
εξαιτίαs τηs εκ γενετήs αδυναμίαs του ιστού ή του μυόs που βρί­
σκεται στο χαμηλότερο σημείο τηs κοιλιακής κοιλότητας είτε

λόγω του γεγονότοs ότι ο μυs αυτόs γίνεται αδύναμοs και χα­
λαρώνει, αφήνονταs ένα κενό, το οποίο μια καμπυλότητα των

εντέρων κάνει να προεξέχει. Στην πλειονότητα των περιπτώσε­
ων διαπιστώνεται από την ύπαρξη ενόs όγκου, ο οποίοs προ­
εξέχει από το χαμηλότερο σημείο τηs κοιλιάs και κάποιεs φο­

ρέs έναν πόνο, ο οποίοs πηγάζει από τη βουβωνική περιοχή. Ο
πόνοs μπορεί να γίνει πολύ έντονοs. Η μακροχρόνια δυσκοι­

λιότητα μπορεί να προκαλέσει κήλη, καθώs το τέντωμα δημι­
ουργεί περαιτέρω πίεση. Πιο σπάνια, η κήλη μπορεί να περιέ­
χει και άλλα όργανα (σκωληκοειδή απόφυση, ουροδόχο κύστη,

ακόμα και ωοθήκη), ανάλογα με το σημείο τns κοιλιακήs χώ ­
ραs στο οποίο βρίσκεται. Οι ειδικοί έχουν π λέον καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι η εμφάνιση κήληs έχει σχέση και με τη σωμα­

ηκή κατασκευή του καθενόs, π οποία μπορεί να ευνοεί τη δη­
μιουργία τηs.

82

83

Αvιιμειώιιιοn προβλnμάιων

Τα β6ταvα

σει (λόγω της πίεσ η ς κατά τη διάρκεια της εγκ υμοσύν ης).
Οι κnλεs, ανάλοyα με

ro

σnμείο σrο οποίο εμφανίζονrαι,

έχουν rιs εξns ονομασίεs:

4.

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ: Ο ομφαλός είναι από τη φύση του ένα

από τα αδύναμα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος, τόσο για
ΒΟΥΒΩΝΟΚΉΛΗ : Αυτός ο τύπος της κήλης είναι ο πιο συ­

του ς άνδρες όσο και για τι ς γυναίκες. Ο δακτύλιο ς του ομφα­

χνός και εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες. Πρόκειτα ι για

λού, ο οποίος κλείνει φυ σιολογικά μετά τη ραφή του ομφάλιου

την κήλη που δημιουργείται χαμηλά στην κοιλιά, δεξιά ή αρι­

λώρου, μπορεί να κάνει ρήγμα κάτω από κάποιες ειδικές συν­

στερά, στην περιοχή της βουβωνικής χώρας. Ο βουβωνικός πό­

θή κες πίεσης και να ευνοήσε ι τ η δημιουργία κήλης. Η ομφ α­

ρος είναι το σημείο α πό το ο π οίο κατεβαίνουν οι όρχε ις (μ έχρι

λοκήλη έχει τη μ ορφή εξογκώματος, που κάνει τον ομφαλό να

τον τρίτο μήνα της ζωής του μωρού οι όρχεις είναι εσωτερικοί

π ροβάλλει έντονα προς τα έξω και εμφανίζεται συχνότερα στις

και βρίσκονται κοντά στην περιοχή των νεφρών) και είναι ιδιαί­

εγκύους, αλλά και σε μωρά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

1.

τερα ευαίσθητη π εριοχή για εμφάνιση κήλης στους άνδρες από

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΚΗΛΗ: Ύστερα απ ό μία επέμβαση

τη βρεφική ηλικία. Είναι χαρα κτηριστικό ότι επ έμβαση βου­

5.

βωνοκήλης μπορ εί να γίνει ακόμα και σε βρέφη λίγων μηνών.

σων ;ιι::μωχ :ί ως κοιλιάς, μπορεί να εμφανιστεί κήλrι υω υη­
μείο της τομής, το οποίο για κάποιο λόγο έχει χάσει την αρχική

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ Ή ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ: Η κήλη

του αντοχή. Η μετεγχειρητική κήλη δεν είναι σίγουρο πως θα

αυτή δ ημιουργείτα ι στη νοητή κάθετη γραμμή π ου χωρί­

εμφανιστεί αμέσως μετά την επ έμβαση, αλλά μπορεί να εμφα­

ζει το ανθρώπινο σώμα στη μέση, όπου οι ιστοί ανάμεσα

νιστεί αρκετούς μήνες ή και χρόνι α αργότερα .

2.

στους μυς είναι πιο αδύναμοι. Όπως και

n

πρ οηγούμενη, εμ­

φανίζεται περισσότερο στους άνδρες, αφού σε αυτούς δημι­

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ουργείται τρεις φορ ές πιο συχνά σε σχέση μ ε τις γυναίκες.

Για να τη θεραπεύσετε, aπλώστε κομπρέσες από άργιλο στην
περιοχή της κήλης δύο φορές τ ην ημέρα. Οποιοδήποτε είδος

ΜΗΡΟΚΗΛΗ: Αφορά στην περιοχή όπου ενώνεται ο μη­

αργίλου θα κάνει δουλειά, προσωπικά όμως θα σας πρότεινα

ρός με την κοιλιά, κάτω από τη βουβωνική χώρα. Η κήλη πα­

τον πράσινο άργιλο για τις θεραπευτικές αγωγές. Αναμείξτε τον

ρουσιάζεται ως εξόγκωμα στη βάση του αριστερού ή του δε­

άργιλο με αρκετό νερό, ώστε να σας δώσει πολτό και aπλώστε

ξιού μηρού, δεν αποτελεί συχνή περίπτωση κ ή λης και εμ­

τον απευθείας πάνω στην κήλη. Καλύψτε το με ένα βαμβακε­

φανίζεται κατά κύριο λόγο σης γυναίκες μεγαλύτερης ηλι ­

ρό κομμάτι υφάσματος και κρατήστε το στη θέση του με έναν

κίας (άνω των

επίδεσμο. Μπορείτε να βρείτε μια ειδ ική ζώνη για κήλη στα

3.

60

ετών) και στις γυναίκες που έχουν γεννή-

84

85

Ανιιμετώπισπ ιφοβ'λrιμ6ιωv

περισσότερα καταστή ­

ματα με ιατρικά βοπθιΊ­
ματα. Μ π ορείτε να τυλί­

αs (αλεξανδρινή χένα) ή ρόμνο αναμεμειγμένο με μάραθο και

ρίζα γλυκόριζαs. Επιπλέον, πάρτε 2000 mg βιταμίνηs C και κα­
ταναλώστε στυπτικά και θεραπευηκό τσάγια βοτάνων.

ξετε το κατά πλασμα αργίλου σε μια γάζα και να την

τοποθετήσετε στο εσωτερι­

θΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΛΗ ΜΕ ΑΧΥΡΟ ΒΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΟΜΠΟ

κό τηs ζώνηs για τ ην κήλη.

Φορέστε τη ζώνη για τουλά­
χιστον μια ώρα την ημέρα ή

και περισσότερο, αν δεν σαs
κάνει να αισθάνεστε όβολο
και φυσικά αν δεν σαs προκα­

λεί οποιουδήποτε τύπου δυσα­
νεξία ή δυσχέρεια σns κοινωνι­
κέs σαs συναναστροφέs.

Εάν υποφέρετε από
κήλη, είναι καλό να απο­
φεύγετε να σηκώνετε βάρη
και να τεντώνεστε. Φροντί­
στε επίσηs να αποφύγετε ό,η

μπ ορεί να σαs προκαλέσει δυσκοι­
λιότητα: πιείτε μεγάλεs ποσότητεs νε­
ρού και συμπληρώστε τη διατροφή σαs

με ωνωηκό βοτάνων για ω έντερο, όπωs εί­
ναι ω πλαντάγκο (ψιλλόχορτο) , η ρίζα κίτρινου
λάπαθου και η ρίζα γλυκόριζαs. Εάν, ωστόσο, η
δυσκοιλι ότητα χτυπήσει τελικό την πόρτα σαs,
καλό είναι να πάρετε μικρέs ποσότητεs κόσι -

4 δόσειs φύλλου σύμφvrοv (εάν εnιθvμείrε)
3 δόσειs σμέοvροv ( φραμnοvάlJ
2 δόσειs βάλσαμο λεμονιού
2 δόσειs rσοvκνίδαs
2 δόσειs φλούδα λεvιcfιs βελανιδιάs
Ι δόσn nολύκομnοv
Ι δόσn άχυρο βρώμns

Ετοιμάστε

m θεραπεία ωs έγχυμα των βοτάνων.
Πιείτε 3 με 4 φλιτζάνια nμερnσίωs.

Το β6ωνο

Ανιιμι:rώπιοn πριιβλnμάιων

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Οι καρδιαγγειακές νόσοι αφορούν διαταραχέs που προσβάλλουν
την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Σε αυτέs συγκαταλέγονται η
στεφανιαία νόσοs (εκδηλώσεις τηs οποίαs είναι το έμφραγμα του

μυοκαρδίου -καρδιακή προσβολή-, η στηθάγχη καΙ οι αρρυθμίεs),
η περιφερική αρτηριακή νόσοs (που μπορεί να εκδηλωθεί με πόνο
που μοιάζει με κράμπα στα κάτω άκρα κατά τη διάρκεια άσκη­
σηs), η αγγειακή εγκεφαλική νόσοs (που εκδηλώνεται με αγγει­

ακό εγκεφαλικό επεισόδιο και παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο),
η υπέρταση, η ρευματική νόσοs τηs καρδιάs, καθώs και η συγγε­
νής καρδιοπάθεια.
Τα στατιστικά στΟiχεία που σχετίζονται με την καρδιαyγεωκή

νόσο εμφανίζονται δυσοίωνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα
με υπολογισμούς:

κάθε 2 δευτερόλεπτα καταγράφεται έναs
θάνατοs που οφείλεται στη νόσο,

κάθε 5 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια
καρδωκή προσβολή,

κάθε 6 δευτερόλεmα εκδηλώνεται ένα
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Τα καρδιαyyειακά νοσiιμιπα αποrελούv ένα φάσμα διιπα­
ραχών που προσβάλλουν καρδιά και αιμοφόρα αyyεία:

1.

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ: Προκαλείται από στένωση των αι­

μοφόρων αγγείων (στεφανιαίων) που αιματώνουν τον καρδιακό
μυ, κυρίωs εξαπίαs εναπόθεσης λίπουs, με αποτέλεσμα τη δημι­
ουργία αθηρωματικών πλακών.

88

89

Ανrιμεrώπισn προβλπμόιωv

Τα β6rava

2. ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Πρόκειται για

ναι: προχωρημένη ηλικία, μακροχρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση ,

τη δι αταραχή τηs εγκεφαλικήs αιμαηκήs κυκλοφορfαs. Μπορεf

σύνδρομο Marfaη, συyγενείs ανωμαλίεs τns καρδιόs, σύφιλη και

να προκληθεf εfτε από διακοπή τns αιμαηκήs ροήs του εγκεφά­

άλλοι λοιμώδειs και φλεγμονώδειs παράγοντεs

λου (ισχαιμι κό επεισόδιο), εfτε από ρήξη των εγκεφαλικών αγγεί­

Disease aηd Stroke 2004).

(Atlas of Heart

ων (αιμορραγικό επεισόδιο). Παρόγοντεs κινδύνου εfναι η υψηλή
ΕΝ ΤΩ ΒΑθΕΙ ΦΛΕΒΟθΡΟΜΒΩΣΉ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙ­

αρτηριακή πίεση, κολπι κή μαρμαρυγή, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα,

6.

διαβήτηs, διατροφή, φυσική δραστηριότητα, προχωρημένη ηλικία

ΚΉ ΕΜΒΟΛΉ: Πρόκειται για απόφραξη του φλεβικού δικτύ ­

(National Diabetes lnformatioη Clearinghouse, 2005).

ου των κάτω άκρων με θρόμβουs, οι οποίοι μπορεί να αποσπα­
στούν και μέσω τηs κυκλοφορίαs να καταλήξου ν στον πνεύμο ­

I

ι

I

ιι

3. ΡΕΥΜΑτΙΚΉ ΚΑΡΔΙΟΠΑθΕΙΑ: Πρόκειται για την κατα­

να. Παρόγοντεs κινδύνου είναι: χειροuργικέs επεμβάσειs, πα­

στροφή του καρδιακού μυόs και των βαλβίδων τns καρδιόs, κα­

χυσαρκία, κακοήθειεs, κύηση, λήψη αντισυλληπτικών και θε­

θώs προκαλείται από άνοση αντίδραση πρ οs τπ λοίμωξη από

ραπεία ορμονικήs αποκατόστασηs, μακροχρόνια περίοδοs ακι­

β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο τns ομόδαs Α, η οποία δεν αντιμετω­

νησίαs η .χ. ταξίδια, ομοκυστιναιμία

πίστηκε θεραπευτικό (Atlas of Heart Disease and Stroke 2004).

aηd

4. ΣΥΓΓΕΝΉΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑθΕΙΑ: Πρόκειται για ανωμολίεs

7.

των καρδιαγγειακών δομών π.χ . μεσοκοιλιακό ή μεσοκολπικό ελ­

των περιφερικών αγγείων που στόχο έχουν την άρδρευση των

λείμματα, ανωμαλίεs των βαλβίδων, ανωμαλfεs των καρδιακών

άνω και κάτω άκρων.

(Atlas of Heart Disease

Stroke 2004).

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΉ ΑΡΤΉΡΙΟΠΑθΕΙΑ: Πρόκειται για νόσο

κοιλοτήτων, οι οποfεs υπάρχουν οπό τη γέννηση. Οφείλονται εfτε
σε γενετικούs πορόγοντεs γιο παράδειγμα, σύνδρομο

Down, είτε

8.

ΑΛΛΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΉΜΑΤΑ: Αρτηριακή

σε περιβολλοντικούs, όπωs για π αράδειγμα χρήση αλκοόλ, φαρ­

υπέρταση, όγκοι καρδιάs, εγκεφαλικά ανευρύσματα, δυσλειτουρ­

μάκων (θαλιδομίδη, βαρφαρίνη) οπό τη μητέρα κατά τη διάρκεια

γία του καρδιακού μυόs , όπωs για παράδειγμα η καρδιομυοπά­

τns εγκυμοσύνηs, ενδομήτριεs λοιμώξειs (ερυθρό), κακή θρέψη

θεια και οι βαλβιδοπόθειεs.

τns εγκύου (χαμηλή πρόσληψη φολικού οξέωs), συγγενική σχέ­
ση εξ αίματοs μεταξύ των γονέων (Chuη

2006).

Παράγοντεs που προκαλούν ή επιτείνουν τα καρδιαγγειακά
νοσήματα είναι κυρίωs το κάπνισμα, η έλλειψη φυσικήs άσκη­
σηs, ο σακχαρώδηs διαβήτηs, π παχυσαρκία , η υπέρταση, η αν­

5. ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΉΣ: Πρό­

θυγιεινή διατροφή , η υψηλή χοληστερόλη ακόμη και ο αyχώδηs

κειται για διάταση και ρήξη τns οορτήs. Παρόγοντεs ΚΙνδύνου εf-

τρόποs διαβίωσηs.

90

l

91

li:

Αντιμειώrιιαη πραβλημtιrων

Τα β6ιaνa

Λειτουργία των
βαλβίδων της

γήs για την καρδιά.
Άλλα τονωτικό βότανα που είναι ειδικό γιο την καρδιά είναι το

κορδ•άs

μανοβότανο, το σκόρδο, η βαλεριάνα, η κοϊένη και π ωολλώο η

(

χιλιόφυλλπ. Καθένα από αυτό τα βότανο έχει ξεχωριστή, τονωτική

επίδραση στην καρδιά. Χρησιμοποιή στε ευρετήριο βοτάνων για
να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες γιο καθένα από αυτό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία τηs κορ­

διόs. Αξιολογήστε με ακρίβεια τη διατροφή σοs και aπορρίψτε

τιs τροφέs εκείνεs που ξέρετε ότι κάνουν κακό στην καρδιά σαs.
Μιοs και θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε παράλλη­
λα να εξετάσετε και τουs υπόλοιπουs τομείs τηs ζωήs σοs και να
ανακαλύψετε η άλλο ενδέχεται να σοs προκαλεί πόνο ή να ρα­

γίζει την καρδιά σοs, με στόχο να το aπορρίψετε ή να το αλλά­

ξετε. Συμπληρώστε τη διατροφή σas με 20 έωs 30 mg ενζύμου

QlO. Αυτή η φυσική ουσία, που περιέχεται στο περισσότερο τρό­
φιμο, ενισχύει τ ην οξείδωση του μεταβολισμού και δείχνει να
βελτιώνει τη χρήση του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεΗ ΦΥΣΗ ... ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

δο.'Οσοι έχουν κακή κυκλοφορία οίμοτοs και υποφέ-

Η τρικοκιό, σε όλεs τηs τιs γευστικότατες εκδοχέs, είναι απαραί­

ρουν οπό κορδιακέs ποθήσειs δείχνουν να

τητη. Προσφέρετέ τη στον οργανισμό σαs σε καθημερινή βάση

επωφελούντω οπό αυτό περισσότερο

είτε στο φαγητό, είτε σε τσάι, είτε ωs φάρμακο (βάμματα και κό­

οπό όλουs τουs όλλουs.

ψουλεs). 'Ερευνεs που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη απο­
δεικνύουν την ικανότητά τηs να μειώνει τα περιστατικό στηθόγ­

Ένοs οπό τ ουs πιο ση­

μοντικούs πορόγοντεs

χηs, κοθώs και να ρίχνει την πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης.

οικοδόμησηs και δια­

Η τρικοκιό είναι ένα διατροφικό βότανο και μπορεί να χορηγηθεί

τήρπσπs μιοs υγιούs

με ασφάλεια παράλληλο με τη χορήγηση φορμοκευτικήs αγω-

κορδιόs παραμένει

92

Τα β6ιαvα

Αvιιμεrώπιοιι προβλιιμιΊrωv

βέβαια η άσκηση. Κάντε έναν περίπατο. Διατηρήστε τη σιλου­
έτα σας και να περιποιηθείτε τον εαυτό σας καθώς μεγαλώνετε,

εάν η καρδιά σας έχει προσβληθεί. Υπάρχουν πολλά διαφορε­
τικά είδη ασκήσεων, από ης απλές ασκήσειc; για ζέσταμα έως τα
εντατικό προγράμματα γυμναστηρίου ή τη γιόγκα και τα διάφορα

αθλήματα. Όλα κάνουν καλό. Μην ξεχνάτε ποτέ τη σημαντικότη­
τα της άσκησης ζωήc;, κατά την οποία ανταλλάσσετε ενέργεια με

το φυσικό περιβάλλον καθώc; κάνετε πεζοπορία, οδηγείτε το πο­

δήλατο σας, τρέχετε ή κάνετε ζέσταμα, κατανοώντας πλήρως την
ανάγκη του κορμιού σας να κινηθεί.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση (αρτηριακή υπέρταση) αποτελεί
στην εποχή μας την πιο συχνή αιτία για την οποία οι άνθρωποι,

τουλάχιστον των αναπτυγμένων χωρών, επισκέπτονται τ:ο για­
τρό τουc;. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το

20% των ενηλί­

κων έχει υπέρταση, ότι έναc; στους τρεις από αυτούς δεν το γνω­

ρίζει και από αυτούς που το γνωρίζουν λιγότεροι από τους μι­
σούς προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Τελικό σ' όλο τον κό­
σμο μόνο το

15-20% των υπερτασικών ρυθμίζει την πίεσή του.

Είναι εμφανής λοιπόν ο κίνδυνοc;, καθότι όσο μεγαλύτερη είναι
η αρτηριακή πίεση τόσο μεγαλύτερος κω ο κίνδυνος εμφάνισης

σοβαρών επ ιπλοκών, όπως της στεφανιαίας νόσου, του αγγει­
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου και τηc; καρδιακής ανεπάρκειας,
από μια πάθηση που τελικό είναι εύκολη στη διάγνωση και εύ­
κολα θεραπεύεται.
Η παχυσαρκία, η καφείνη, το αλκοόλ, το όyxoc;, το κάπνισμα
και η έλλειψη άσκησηc; είναι παράγοντες που συμβάλλουν σημα-

94

95

Τα β6cανα

Λιvαρόοποροs

Ανcιμεrώπισn πρσβλnμάcων

ντικά στην πρόκληση υπέρταση~.
Στη μάχη κατά τηs υψηλήs αρτηριακήs πίεσηs θα βρείτε τουs
εξήs συμμάχουs:

Το ένζυμο

QIO

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στιs μεταβολικέs

διαδικασίεs που σχεήζονται με την παραγωγή ενέργειαs.'Οσοι υπο­

φέρουν από καρδιαγγειακέs παθήσειs και υπέρταση έχουν πεσμέ­
να επίπεδα ενζύμου

QlO. Στο εμπόριο διατίθενται συμπληρώματα.

Τα αναγκαία για τον οργανισμό λιπαρά οξέα, ειδικά αυτά που
περιέχονται στο φραγκοστάφυλο, το λιναρόσπορο και την πρίμου­
λα, έχουν απίστευτα ευεργετικέs επιδράσειs στην υπέρταση. Ο λι­
ναρόσποροs μπορεί να κονιορτοποιηθεί και να προστεθεί στο φα­
γητό. Φυλάξτε τον στο ψυγείο για να αποφύγετε την ταγγάδα.
Το σκόρδο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τη ρύθμιση
των τιμών τη~ πίεσηs. Το σκόρδο σε κάψουλεs, που είναι κατά
βάση άοσμο, έχει εξίσου καλά αποτελέσματα. Άλλα ευεργετικά

--

βότανα είναι η τρικοκιά, το μανοβότανο, το κρεμμύδι, τα μανιτά­
ρια

shiitake,

το τζίνσενγκ Σιβηρίαs, η βερμπένα η φαρμακευτική

(σταυροβότανο) και η αχιλλαία η χιλιόφυλλη.
Τα βότανα πλούσια σε κάλιο, όπωs είναι το φύλλο πικραλί­
δαs έχουν ήπιε~. διουρητικέ~ ιδιότητε~ και αποτελούν επίσηs και
τονωτικά για τα νεφρά. Η υγεία τηs καρδιάs συνδέεται άμεσα με
την υγεία των νεφρών.

Ο βίσκοs ο λευκόs είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα βότα­
να που χρησιμοποιείται για την υπέρταση στην Ευρώπη, ενώ συ­

νήθω~ συνδυάζεται με τρικοΚΙά. Ωστόσο, ο βίσκο~ ο λευκό~ μπο­
ρεί να είναι ιδιαιτέρωs τοξικό~, ακόμη και αν χορηγείται σε μικρέs
δόσειs . Να το χρησιμοποιείται μόνο με την επίβλεψη ενόs εξειδι­
κευμένου βοτανολόγου ή ενό~ φυσιοθεραπευτή.

96

97

Αvιιμεrώnιοn προβλnμ6cωv
Τα β6ιαvα

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ
Η ονδρογενεuκή αλωπεκία είναι η πιο ευρεία μορφή aνδρικήc;; τρι­
χόπτωση<;; και ευθύνεται γιο το

95% των περιπτώσεων aλωπεκίοc;;.

Εμφανίζεται και στο γυναικείο φύλο με κόποιεc;; διαφοροποιήσει<;;
(Γυναικείου Τύπου Ανδρογενετική Αλωπεκία). ΑρΧΙΚό παρατηρεί­
ται υποχώρηση τηc;; μετωπιαίο'> γρομμήc;; που εξελίσσεται σε aραί­
ωση στο μπροστινό, στο επάνω τμήμα και στην κορυφή του τριχω­

τού. το πίσω μέροc;; (ινιακή χώρο) και το πλαϊνό του τριχωτού (βρεγ­
ματική χώρο) διατηρούν στο μεγαλύτερο ποσοστό την υπάρχου-

σο τριχοφυίο. Ο ιοτρικόc;; όροc;; τnc;; τριχόπτωση'> είνοι αλωπε­
κία και διακρίνεται σε παροδική ή μόνιμη. Η aνδρογενετι­
κή αλωπεκία aποτελεί συσχετισμό δρόσηc;; τηc;; γονιδια­

κή'> προδιάθεση'>, των ανδρογόνων (ανδρικών ορμο­
νών) και τηc;; βιολογική'> διοδικοσίοc;; τnc;; ωρίμονσηc;;.
Σε ορκετέc;; περιπτώσει<;; η τριχόπτωση μπορεί να

οφείλεται στην κληρονομική προδιάθεση, την εποχι­
κότητα, στη λήψη φαρμάκων, στην αναιμία, uι: ιιμu­

βλήμοτο του θυρεοειδούc;;, σε δερματολογικέ'> ποθή­
σειc;;, σε διατροφικέ'> ονεπόρκειεc;; κ.ό.
Μετά οπό σχετικέc;; έρευνεc;;,
έχουν aποδοθεί στο παρακάτω
βότανο σημοντικέc;; aνοστολη­
κέc;; τηc;; τριχόπτωση'> ιδιόmτεc;;:
Δεντρολίβανο: η συχνή
χρήση του δεντρολίβανου είναι ιδα­
νική κατά τηc;; τριχόπτωση<;;. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ή έγχυμα ή αιθέριο έλαιο

του βοτάνου.

Τσουκνίδα: Από το πιο aποτελεσματικά βότανο κατά τnc;; τρι­

χόπτωση<;;. Μπορείτε να χρηmμοποιείτοι έγχυμα του βοτάνου.
Πολυτρίχι: Άλλο ένα βότανο τονωτικό των μαλλιών. Σταμα­
τάει την πιτυρίδα κοι βοηθάει στην aντιμετώπιση τnc;; τριχόπτωση'>.
Χρησιμοποιείται και εδώ το έγχυμα του βοτάνου.

Ρίγανη: Και εδώ χρησιμοποιείται το έγχυμα του βοτάνου.
Κέδροc;;: Το αιθέριο έλαιο του κέδρου είναι χρήσιμο και aυτό
γιο την τριχόπτωση και την πιτυρίδα λόγω τnc;; ισχυρήc;; οντισηπτικήc;; του δράση'>.

99
98

Ανrιμεcώπrοιι προβλnμόcων

Τα βόraνa

Όποιο βότανο και αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ο τρό­
ποs χρ ήσηs είναι:

με το έγχυμα τηs τσουκνίδαs κω τns ρίγανηs κάνετε μασάζ
στο τριχωτό του κεφαλιού μετά το λούσιμο ανά τακτό χρο­
νικό διαστήματα.

μ ε το έγχυμα του δεντρολίβανου, αφού λουστείτε, κόντε

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

μασάζ, αφήνετε τα μαλλιά σαs να στεγνώσουν κω αν δεν

θΕΡΑΠΕΥΠΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ

χρειάζεται να βγείτε, μην λουστείτε.

με το έγχυ μα από το πολυτρίχι, αφού το παρασκευάσετε,

με τα αιθέρια έλαια των βοτάνων κόντε μασάζ στο τρι­

ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΙΩΝ

κόντε μία κούρα πίνονταs μέχρι δύο φλιτζάνια την ημέρα ...
χωτό του κεφαλιού, αφού έχετε κατασκευάσει ένα μ είγ­
μα με δαφνέλαιο ή αμυγδαλέλαιο σαν λάδια βόσns, που
μέσα θα έχετε στάξει δέκα σταγόνεs δεντρολίβανο ή πέ­

Ψωρίαση, Αρθρίτιδα

• ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Διουρητικό, Ορεκτικό, Συκώτι, Χολή,
Χοληστερίνη, Σάκχαρο

ντε σταγόνεs αιθέριο έλαιο κέδρου. Αφήστε το μ είγμα να
δράσει για λίγα λεπτό και μετά λουστείτε με ένα ουδέτε­

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Αναιμία, Ατονία, Ανορεξία, θρομβώσειs,

ΑΓΡΙΑΔΑ: Διουρητικό , Ουρηθρίτιδα, Προστότηs ,
π έτρεs στα νεφρό

ρο σαμπουάν.

ΑΓΡΙΜΟΝΙΟ: Διουρητικό, Δ ιάρροια, Σάκχαρο,

αμυγδαλέλαιο, κόντε μασάζ πρώτα στη ρίζα. Τυλίξτε τα μετά με μία

ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΦΥΛΛΑ: Δυσκοιλιότητα

ζεστή πετσέτα και παραμείνετε έτσι γ10 μισή ώρα. Μετά μ ε προσο­


ΑΛθΑΙΑ: Βήχαs, Κρυολόγημα, Βρογχίτιδα, Λαρυγγίτιδα,

Τέλοs, αν θέλετε μπορείτε μία φορά τη βδομάδα μπορείτε να
κάνετε το εξήs: Χρησιμοποιώνταs λάδι αβοκάντο ή δαφνέλα ιο ή

χή λουστείτε ωs εξήs: στη χούφτα σαs βάλτε όση ποσότητα χρεΙά­

ζεστε κόνονταs μασάζ, χωρίs στην αρχή να βρέξετε τα μαλλιά σαs.

ΑΚΟΡΟΣ: Στομαχικέs και Εντερ ικέs διαταραχέs
Ουλίτιδα, Άφθεs,Έλκοs

ζεστε από ένα ουδέτερο σαμπουάν, ρίξτε λίγο ζεστό νερό στη χού­
φτα σαs κι aπλώστε το σαμπουάν στα μαλλιά και αρχίστε να λού­

Νεφρό , Πονόλαιμοs, Λαρυγγίτι δα


ΑΛΧΗΜΙΛΛΗ: Αιμορραγίεs

ΑΝΕΜΩΝΗ: Κατάθλιψη , Ημικρανίεs, Στομαχικό

ΑΜΥΓΔΑΛIΑ (φύλλα): Μαλακτικό, Κοκίτηs,
Προστότns , Σάκχαρο
προβλήματα

100

101

Τα βόcανα

ΑΝΗθΟΣ : Στομάχι, Προβλή μ ατα Ούρησηs, Πέτρεs,

Ανrιμεcώπιοrι προβλrιμάcων

ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ: Διουρηηκό, nαθή σειsΉnατοs, Π έτρεs

Κολικούs Νεφρών, Δυσπεψία

ΆΝΤΡΑΚΛΑ: Διουρητικό, Πέτρεs στη Χολή,

Χολήs

ΒΕΡΜΠΑΣΚΟ (φλόμοs) : Διουρηηκό, Βήχαs,

Χοληστερίνη, Κολίτιδα

Βρογχίτιδα, Ουρικό Οξύ

ΑΠΗΓΑΝΟΣ : Υπνωηκό, Βελτίωση όρασηs, Διουρητικό,

ΑΡΚΕΥθΟΣ: Δι ουρητικό, Ρευμαησμούs, Ατονία,

Ορεκτικό
Δύσπνοια

ΑΡΚΤΟΣΤΑΦΥΛΛΟΣ : Διουρητικό, Λιθιάσειs
Ουροποιητικού
ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΟ: Αρ θρίτιδα, Συ κώτι, Χολη δόχο Κύστη
ΑΣΠ ΕΡΟΥΛΑ: Διουρητικό, Χαλαρωτικό , Αϋπνία
ΑΣΠΡΟ ΤΣΑΙ : Χοληστερίνη, Υπέρταση, Αρτηριακή νόσο
ΑΧΙΛΛΕΑ: Ανορεξία, Χωνευτικό, Δ ιάρρ ο ια, Επιλη ψία,
Ανεπάρκεια τουΉπατοs, Αδ υνάτισμα

ΒΑΛΕΡΙΆΝΑ: Αϋ πνία, Άyxos, Νεύρ α , Υπέρταση,
Ταχυπαλμίεs

ΒΑΛΣΑΜΟ: Κατάθλιψ η , Δερματικέs Φλεγμονέs,
Τραύματα, Εγκαύματα, Δερματικέs παθήσειs

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: Δυσπ εψία, Βήχαs, Πυρ ετόs, Δυσεντερία,
Πνευμονία, Νεύρα

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ: Αιμορραγίεs, Δερματοπάθει εs,

Αμυγδαλίτιδα, Λαρυ γγίτι δα , Φαρυγγίτιδα, Διάρρο ια

ΓΑΛΛΙΟΝ: Πρησμένοι αδένεs, Πέτρεs στα νεφρά

ΓΕΝτΙΑΝΗ: Ανορεξία, Δυσπεψία

ΓΕΡΑΝΙΟ: Τονωτι κό, Δ ι εγείρει την Κυκλοφορία το υ
Αίματοs


ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ : Β ήχαs, Άσθμα, Τονωηκό, Στομάχι,

ΒΕΡΒΕΝΑ : Χωνευτικό, Πόνουs στομάχου , Διάρροια

102

ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ: Γλυκαντικό Γεύσηs, Κρυολόγημ α, Βήχαs,
Άσθμα, Έλκοs


ΒΑΤΟΣ : Δυσεντερία, Διάρροια, Υπέρταση, Αψορροϊδεs,
Άφθεs, Ουλίτιδα

Συκώη

Δυσπεψ ία

ΒΑΛΛΩΤΗ : Προλαμ βάνει τον Εμετό, Δυσπεψία,
Διεγερτικό

• ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Βήχαs, Κρυολόγημα, Στομάχι, Ορεκτικό
• ΒΗΧΙΟ : B nxαs, Κρυολόγημα
• ΒΙΜΠΟΥΡΝΟ: Τονωτικό, Καρδιακό
• ΒΙΣΚΟΣ- ΓΚΙ- ΙΞΟΣ: Υπέρταση, Καρδιά
• ΒΡΩΜΗ: Βήχαs, Γρίπη, Άyxos, Κατάθλιψη
• ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑθΟ: Τονωηκό, Ορεκτικό, Πέτρεs Χολήs,

ΓΟΜΑ ΑΡΑΒΙΑΣ : Διάρρο ι α

ΔΑΦΝΗ: Ρευματισμούs, Αρθριτικά, Πυρετόs

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ: Τονωτικό, Κατάθλιψη, Καρδιά,
Πονοκέφαλοs, Τυμπανισμόs, Υπερκόπωση, Εξωτερικά
για τριχόmωσn , Π ιτυρίδα

ΔΙΚΤΑΜΟ: Στομάχι, Αφροδι σιακό, Νεύρα, Επουλωτικό
Τραυμάτων

ΔΥΟΣΜΟΣ: Πόνουs Στομάχου, Αέρια, Κρυολόγημα,
Ναυτία , Άγχοs,'Ενταση

10.3

Αvrιμειώnιιιιι nροβλnμfπων

Τα βότανα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΚΚΟΣ: Αυξάνει την Αντοχή του Οργανι­
σμού, Κατάθλιψη, Εξάντληση, Διεγερτικό Κυκλοφορικού,

Φλεγμονέs

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΓΕΝΙΑ: Διουρητικό, πέτρεs Νεφρών,

Χολήs, Ουρική Αρθρίτιδα, Σάκχαρο, Αρτηριοσκλήρυνση,

Αγγειοδιοστολτικό

πίεση, Χοληστερίνη, Σάκχαρο

ΕΠΙΛΟΒΙΟ: Προστάτηs

ΕΡΙΓΚΕΡΟΝ: Διουρητικό, Ρευμοτισμούs, Ποθήσειs

ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ: Ορεκτικό, Δυσπεψία


Ηρεμιστικό, Εμετόs .

ΕΥΦΡΑΖΙΑ: Κρυολόγημα, Εξωτερική Χρήση γιο

ΚΑΣΤΑΝΙΆ: Τονωτικό, Πυρετόs, Διάρροια, Αρθρίτιδα
ΚΑ ΨΕΛΛΑ: Κοθορισμόs οίμοτοs, Αρτηριακή πίεση,

Κυκλοφορία Αίμοτοs, Τόνωση Κορδιόs, Μολύνσειs

ΕΦΕΔΡΑ: Διουρητικό, Άσθμα

Ουροδόχου Κύστεωs

ΕΧΙΝΑΤΣΙΑ: Βήχοs, Στομάχι, Πονοκέφολοs, Αδένεs,
ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ: Κρυολόγημα, Βήχοs, Πονόλοιμοs,

ΚΛΗΜΑΤΟΦΥΛΛΑ: Κυκλοφορικό, Αιμορροίδεs,
Διάρροια

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ: Ενισχυτικό γεύσηs, Καρδιά,
Κυκλοφορικό

ΘΡΥΜΠΑ: Κρυολόγημα

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ: Χωνευτικό, Διεγερτικό, Αφροδισιακό,
Στομάχι, Νευρική Ανορεξία, Κόπωση, Πονοκέφολοs

ΚΟΛΛΙτΣΙΔΑ (ΛΑΛΑ ΑΡΚτΙΟΝ): Αϋπνία,

ΘΥΜΑΡΙ: Τονωτικό, Διουρητικό, Διεγερτικό, Πέψη ,
Ευεξία, ΚρυολόγημαΚΑΡΥΔΟΦΥΛΛΑ: Τονωτικό, Σάκχαρο, Εξωτερική

διοτοροχέs ματιών

Πνευμονία


ΚΑΡΔΑΜΟ: Διεγερτικό, Ορεκτικό, Δυσπεψία, Ουλίτιδα.
Χρήση γιο τιs Δερμοτοπάθειεs.


Αυξάνει τη φυσική aντίσταση του οργανισμού

ΚΑΝΕΛΛΑ: Αναπνευστικά προβλήματα, Βρογχίτιδα,
Δυσεντερία, Νεφρών,Ήπορ, Αφροδισιακό, θερμαντικό


ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ: Αρθρίτιδα, Άσθμα, Bήxas,
Κρυολόγημα, Ρευμοτισμούs, Νεuρολγίεs

ΚΑΜΒΑΛΛΑΡΙΑ: Καρδιοτονωτικό , Διουρητικό,

ΕΡΥΘΡΑΙΑ (κενταύριο): Ορεκτικό, Πυρετόs,
Χωνευτικό,'Ικτεροs, Συκώτι


ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ: Χωνευτικό, Έλκοsκύστεωs

Τονωτικό

ΕΛΙΑ (φύλλα φρέσκα ή αποξηραμένα): Αρτηριακή

ΙΒΙΣΚΟΣ: Αντιοξειδωτικό, Εσωτερικέs Αιμορρογίεs
ΙΝΟΥΛΑ: Χωνευτικό, Αναπνευστικά Προβλήματα
ΙΡΙΔΑ: Βήχοs, Διάρροια, Διουρητικό, Χολή,

Διουρητικό, Στομάχι, Δερμοτοπόθειεs.


ΚΟΥΜΆΡΙΑ (φύλλα): Δυσκοιλιότητα, Προστάτηs

ΚΟΥΡΚΟΥΜΗ (κιτρινόριζα): Διεγερτικό Χοληδόχου

Κύστη, Σπλήνα

Κύστηs,'Ηποτοs, Πογκρέοτοs, Δυσπεψία, Χρωστική

ΙτΙΑ: Τονωτική, Πυρετόs, Αρθρίτιδα, Πονοκέφολοs,

Τροφίμων

104

105

Τα βότανα

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ: Υπόταση, Υπέρταση, Στηθάγχη,
Κυκλοφορικό


ΚΡΙθΑΡΙ : Τονωτικό,'Ελκοs, ΣταμΩΧlκέs Διαταραχέs,
ΚΡΟΚΟΣ: Χωνευτικό, Άσθμα, Αναιμία, Κατάθλιψη,
Δυσεντερία, Διουρ ητικό

ΚΥΔΩΝΙΑ: Μαλακτικό Βήχα, Πονόλοιμοs, Αϋπνία

• KYMINO: Αεροφαγία, Τοχυπαλμίεs , Ανορεξία,
Δυσπ εψία, Κολικοί


ΛYNAPIA: Δερματο πάθειες, Δηλητηρ ιάσειs,

Δαγκώματα, Ηρεμ ι στικά, Ορεκτι κό

ΚΡΕΜΜΥΔΙ : Διαβήτηs, Τονωτικό, Υπέρταση

Φυ σική δύναμη, Αντιοξειδωτικό , Χοληστερίνη

Αvrιμεrώπισn rιρσβλnμάrωv

Νεφρά , Ταχυπαλμία


ΛΑΓΟΚΟΙΜΗθΙΑ: Σάκχαρο, Χωνευτικό, Bήxas
ΛΑΜΙΟΥΜ: Βοηθά στον ύπνο, Κρυολόγημα,

καθορίζει τα Νεφρά, Ναυτία, Πέψη , Bήxas , Γρίπη

ΛΕΒΑΝΤΑ: Ηρεμιστικό, Ημικρανία, Πονοκέφαλοs ,

ΛΕΟΝΟΥΡΟΣ: Ποθή σειs Καρδιάs, Κυκλοφορικό,

θρομβώσει s

Ουρ ικό Οξύ , Ναυτία, Υπ έρταση, Τοχυκορδίεs, Νευρική

ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ : 1κτεροs, Πέτρεs Χολήs,
Ρευμοτόπονουs, Βρογχικά, Πνευμονία

ΛΥΚΙΣΚΟΣ: Ορεκτικό, Χωνευτικό μείωση νευρικήs
έντασηs, Αϋπνία

ΜΕΝΤΑ: Δροσιστική, Κρυολόγημα, Δυσπεψία,
Στομαχικοί πόνοι , Τονωτικό

ΜΗΝΥΑΝθΟΣ: Ρευμοτισμ ούs , Αρθρίτιδα, Δυσπεψία,


ΜΟΛΟΧΑ: Μαλακτικό, Bήxas, Βρογχικά, Φαρυγyίτιδα
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ: Δυσπεψία, Διεγερτικό, Πέτρεs Χολήs
ΜΠΕΛΑΝΤΟΝΑ: Κατά τηs Ακράτειοs, Στομάχι,

Κολικούs, Δυσκοιλιότητα Αιμορροίδεs

ΛΕΥΚΗ: Πυρετόs, Διουρητικά, Τονωτικά , Διαταραχή
Ουροποι ητικών, Ουρική Αρθρίτιδα, Νεύρωση στομάχου

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ: Τονωτικό, Μ ελαγχολία, Αϋ πνίεs,

Ήπαρ, Χοληδόχοs κύστ η

ΛΕΜΟΝΙ: Δροσιστικό Αρθρίτιδα, Πυρετό s, Ρευματι σμοί,
Bήxas, Δυσπεψία

ΜΑΡΟΥΒΙΟ : Διοταραχέs Αναπνευστικού, Τονωτι κό,

ένταση, Ενοχλήσειs στομάχου, Κρυολόγη μα

ΛΑΠΑθΟ: Δερματοπάθειες, Φογούρεs, Χωνευτικό,

Νευροσθένειεs, Αϋπνία

ΜΑΡΑθΟΣ: Αδυνάτισμα , Διουρητικό, Δυσπεψία,

Αντιπ υρετικό,'Ηπαρ, Ηρ εμιστικό

Ωτίτιδο,'Ικτεροs, Φυμοτίωση

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ: Αϋπνίεs, Άγχοs, Στο μ οχόπονοs,
Πονοκέφ αλοs , Κοιλόπ ονοs

Δυσκοιλιότητα

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ: Διουρ ητικό , Υπέρταση, πέτρεs στο

ΛΥΚΟΠΟΔΙ: Προβλήματα θυρεοειδούs

106


ΜΠΟΛΝΤΟ : Λοιμώξεις ουρο ποιητικά , Πέτρεs χολήs

ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ : Σάκχαρο, Τονωτικό, προλαμβάνει τον

ΜΠΟΡΑΝΤΖΑ: Διουρητικό , Τονωτικό, Κρυολόγημα ,

Πυρετόs, Πνευμονικέs Παθήσεις, Επινεφρίδιο
Πυρετό

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ: Ηρεμιστικό , Υπνωτικό, B ήxas,
Κρυ ολόγημα, Μαλακτικό

107

Αvιιμετώπιση rιροβλπμάrωv

Τα βόrαvα


ΠΑΣΙΦΛΩΡΑ: Ηρεμιστικό Καρδιοτονωτικό, Διουρητικό,

Ρευματισμού'.>, Διουρητικό, Τονωτικό, Ουρ ικό οξύ. Για τη

Άγχοc;, ΝευρικήΈνταση, Αϋπνία

μαγειρική σούπαs, σαλάτας, κρεατικών και πουλερικών

ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ: Μαλακτικό, Διουρητικό, Κρυολόγη μα ,

ΣΗΜΥ ΔΑ: Τονωτικό, Διουρητικό, Προβλήματα
Ουροδόχου Κύστεως και Νεφρών, Ρευματισμοί

Εξωτερική Χρήση για την επούλωση πληγών

ΣΙΝΑΠΟΣΠΟΡΟΣ: Διεγερτικό, Διουρητικό ,

ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ: Προστάτης, Πέτρες , Ουροποιητικά


ΠΕΤΑΣΙτΗΣ: Βήχας, Σπασμοί Στομάχου, Χολή, Πόνοι

Κρυολόγημα, Βρογχίτιδα , Πνευ μονία , Ρευματισμοί,

ΠΕΥΚΟ: Βρογχίτιδα, Πνευμονία, Βήχαc; , Ρευμαησμοί

Χρόνια Δυσκοιλιότητα , Πονοκέφαλος

ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ: Δυσπεψία, Ναυτία, Κακή Κυκλοφορία ,


ΣΚΟΡΔΟ: Αρτηριοσκλήρωση, Υπέρταση, Χοληστερίνη,

ΣΚΟΡΠΙΔΙ: Διουρητικό, Πέτρεs στα Νεφρό, Βήχαs,

Κρυολόγημα

ΠΛΑΤΑΓΚΟ (ΨΥΛΛΙΟΝ): Μαλακτικό, Δυσκοιλιότητα,
ΕρεθισμέναΈντερα

Σπλήνα

ΠΟΛΥΚΟΜΠΙ: Διάρροια, Ρευματόπονουs, Κολικοί,
Διουρητικό, Αιμορροίδεs

ΠΡΙΜΟΥΛΑ: Κρυολόγημα, Βήχας, Αμυγδαλίτιδα,ΣΥΜΦΠΟ: Μαλακτικό, Επουλωτικό πληγών, Ορεκτικό,

ΣΙΝΑΜΙΚΗ: Δυσκοιλιότητα

Π έψηs

ΤΑΝΑΣΕΤΟ: Χωνευτικό , Κολίτιδα, προβλή ματα
Ουροποιητικού , Ήπατος και Χολής, Τριχόπτωση

ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ: Τονωτικό, Αφροδισιακό, Άγχος, Αμνησία,
Ανορεξία, Διαβήτηs, Κατάθλιψη

ΡΙΓΑΝΗ: Βήχαs, Στομαχόπονος, Άσθμα, Διάρροια,

Εντερικέs Διαταραχές, Ρευματισμού'.>, Πονόδοντο'.>

ΣΥΚΟΦΥΛΛΑ: Άσθμα, Βήχαs, Φαρυyyίτιδα

ΡΕΒΕΝτΙ: Διεγερτικό λειτουρyίαc; τουΉπατος και της

Κρυολόγημα, Νευρικέs παθήσειc;

ΣΤΕΛΑΡΙΑ: Δερματικέs παθήσεις, Λοιμώξειs

Χωνευτικό, Κολίτιδα,Έλκοs

• PEIKI: Διουρητικό, Ορεκτικό, Τονωτικό, Βήχα ,

ΣΜΥΡΝΑ (ΜΥΡΟ): Γαργάρεs, Πονόλαιμοs, Μολυσμένα

Ουροποιητικού

Φαρυyyίτιδα, Ουλίτιδα, Κομπρέσεs για επούλωση πληγών

ΣΚΟΠΕΛΛΑΡΙΑ: Νευρική Εξάντληση, Αϋπνία

Ούλα, Μυκητιάσειs στόματοs και ποδιών

ΠΟΥΛΜΟΥΝΑΡΙΑ: Κρυολόγημα, Βρογχίτιδα, Παθή σειs
Αναπνευστικού, Διουρητικό


ΠΟΛΠΡΙΧΙ: Τονωτικό Μαλλιών, Κρυολόγημα,
Φαρυyyίτιδα, Βρογχίτιδα, Άσθμα

Τριγλυκερίδια, Καρδιακά προβλήματα, Νευραλγίεc;

ΤΙΛΙΟ: Ελαφρύ υπνωτικό, Βήχας, Ρευματισμούs,

ΣΑΛΕΠΙ: Μαλακτικό, θερμαντικό, Τονωτικό ,

Αρθρίτιδα, Δυσκοιλιότητα, Δυσπεψία, Πέτρεs στα

Κρυολόγημα

Νεφρά, Ημικρανίεs

ΣΕΛΙΝΟ: Διεγερτικό, Αρθρίτιδα, Βρογχίτιδα, Ανορεξία,

108

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: Διουρητικό, Τονωτικό, Πυώδηs

109

Ανιιμετώπιοn nροβλιιμάιων

Τα β6rανα

Αμυγδαλίηδα, Πληγέs στο στόμα, Πονοκέφαλοs, Ζαλάδες

ΤΡΙΒΟΛΙ : Διεγερτικό της Κυκλοφορίας, μειώνει την Πίε­
ση, διεγερηκό του Ήηατοs

ΤΡΙΓΩΝΕΛΛΑ: Μαλακηκό, Χωνευηκό, Αντιοξειδωτικό,
Αναιμία, Σάκχαρο

ΤΡΙΦΥΛΛΙ : Τονωπκό, Αναιμία, Βρογχίτιδα, Κοκίτης,
Βήχας

• ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ: Αντιοξειδωηκό, Κρυολόγημα, Πεπτικό,
Διουρ ητικό, Βήχαs.

• ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ: Διεγερτικό, Τονωηκό, Διάρροια,
Χωνευτικό, θερμανπκό, Εφιδρωτικό, Κρυολόγημα,
Βήχαs, Συνάχι , Διουρ ηηκό

• ΤΣΑΪ ΠΡΑΣΙΝΟ: Αvτιοξειδωτικό, Τονωτικό, Χοληστερίνη , Υπέρταση , Υπερένταση, Υπερτριyλυκερίδ ι α

ΤΣΙΜΙτΣΙΦΟΥΓΚΑ: Νευρικοί και Μυϊκοί πόνοι

ΤΣΙΝΓΚΟ ΜΠΙΛΟΜΠΑ: Για Μακροβιότητα

ΤΣΟΥΚΝΙ ΔΑ: Διουρητικό, Σάκχαρο, Αφροδισιακό,
Ουρικό Οξύ, πέφεs στη Χολή

ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ : Τονωηκό, Κολικοί στομάχου και εντέρων,
Δυσπεψία, Δροσιστικό

ΦΟΥΜΑΡΙΑ: Διεγερτικό τουΉπατος και τηs Χοληδόχου
Κύστεωs

ΦΡΑΓΚΑΡΙΑ: Γαστρικέs φλεyμονέs και λοιμώξειs,
Ίκτεροs, Ορεκτικό

ΦΡΑΟΥΛΙΑ (ΦΥΛΛΑ): Διουρητικό , Ηρεμιστικό,
καθαρίζει το Αίμα, Εξάντληση

ΦΤΕΛΙΑ: Κατά των φλεγμονών, Καταπραϋντικό,
Διάρροια

ΦΥΚΙΑ: Αδένες

ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ: Διουρηηκό, Υπέρταση, Αρτηριοσκλήρωση,
Σακχαρώδης Διαβήτηs

ΦΠΟΛΑΚΑ: Ρευματισμοί, Αδενοπάθεια (ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΗΧΡΗΣΗ)

ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Χαλαρωτικό, Άyxos, Δυσπεψία, Αϋπνία,
Έλκοs Στομάχου, Κολικοί, Διάρροια

ΧΑΡΟΥΠΙΆ (ΣΠΟΡΟΙ): Οστεοπόρωση

ΥΔΡΑΣτΙΣ: Βήχαs, Τονωτικό

ΧΕΛΙΔΟΝΙΟ: Χοληδόχος Κύστη , Στομάχι, 'Εντερα

ΥΟΣΚΥΑΜΟΣ : Υπνωηκό, Εγκεφαλικέs παθή σειs,


ΧΡΥΣΆΝΘΕΜΟ: Κρυολόγημα, Πυρετός, Πονοκεφάλοι

Βήχας, Κοκίτης, Ακράτεια ούρων, Αιμορροϊδεs,

Παθήσειs Ουροποιηηκών Διάρροια, Χωνευτικό,

Αιμοπτύσειs

ΥΣ ΣΩΠΟΣ : Ορεκηκό, Χωνευηκό, Φαρυγγίηδα,

Αμυγδαλίτιδα, Ερεθισμ ένοs λωμόs, Κρυολόγημα,
Ηρεμιστικό, Χαλαρωτικό, Κατάθλιψ η

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ (ΣΟΛΙΝΤΑΓΚΟ): Ουρολοίμωξη,
Στομάχι, Διεyερηκό Νεφρών, Χολήs καιΉπατοs

ΧΡΥΣΟΡΙΖΑ: Τονωτικό, Επουλωτικό, παθήσειs Νεφρών
και Κύστεων

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ : Τονωηκό, Διεργεηκό, Κατάθλιψη,

Εφιδρωτικό, Δυσπ εψία, Γαστρίπδα, Αρθρίηδα,

Πnyή:

Υπερτασικό

110

111

cretanherbs.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful