Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pendidikan al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education For Primary School) PIM3103 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. 2. 3.

Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan al-Quraan iaitu pengenalan kepada al-Quran, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat alQuran, tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran, penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran. This course focuses on the introduction to al-Quran education, application of ”tajwid” rules in reciting, memorising and interpreting of the Quranic verses, the strategies, lesson planning and practical teaching.

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada al-Quran • Rasm Uthmani • Jenis bacaan al-Quran • Adab dengan al-Quran Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran • Hukum Tajwid. • Juz Amma • Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. • Pengenalan surah • Huraian • Pengajaran Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah al-Quran • Ayat bacaan

Jam 7

2

10

3

10

4

6

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

1

Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri.‘ilmi tajwid. Qahirah: Tab’ah Hijazi. Misr: Darul Ma’arif Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf. Terj.Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran. Pendidikan Islam.tadris. Saleh.Kuala Lumpur: Pustaka Islam. (1985). Abdul Hayyie Al-Kattani. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Halim Ibrahim (1968). Kaifa nata’amul ma’a al-Quran al-karim (berinteraksi dengan Al-Quran). Bhd Jamaluddin Redzuan (1997) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Al Quraan. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004). Al-Baidhawi . Shah Alam . Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Fathul al-majid fi al. j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran.Tajuk • • 5 Ayat hafazan Ayat kefahaman Kandungan Jam Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah al-Quran • Semester • Mingguan • Harian Amali pengajaran asuhan tilawah al-Quran Jumlah 6 6 6 45 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at. Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdullah Basmih. Dr. Anwar altanzil wa asrar al-ta’wil . Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad al-Syarazi . Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Dar Sadir. Beirut . Falsafah. Jakarta: Gema Insani Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Yusuf Qardawi. (1999).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful