GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9

TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG
Ngaøy...............................................

THAÛO LUAÄN NOÄI QUI VAØ NHIEÄM VUÏ NAÊM HOÏC
I. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng a. Baûn noäi qui nhaø tröôøng vaø baûn toùm taét nhieäm vuï naêm hoïc. Giaùo vieân chuû nhieäm chuaån bò cho moãi hoïc sinh moät baûn noäi qui nhaø tröôøng, vaø cho moãi toå moät baûn toùm taét nhieäm vuï naêm hoïc. b. Caùc caâu hoûi thaûo luaän vaø gôïi yù ñaùp aùn cho töøng caâu hoûi. Söû duïng 6 caâu hoûi trong saùch Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp lôùp 7 cho hoïc sinh thaûo luaän. Giaùo vieân chuû nhieäm gôïi yù ñaùp aùn caâu 6 caâu hoûi ñoù. Caâu 1. Baïn haõy cho bieát noäi dung chính cuûa noäi qui nhaø tröôøng ? Gôïi yù ñaùp aùn : Neâu toùm taét noäi dung chính nhö : noäi qui coù (...) ñieàu, caùc ñieàu qui ñònh veà neà neáp, kyû luaät hoïc taäp laø (...), caùc ñieàu qui ñònh veà reøn luyeän ñaïo ñöùc, phong caùch ngöôøi hoïc sinh laø (...) , neâu moät vaøi noäi dung cô baûn nhaát. Caâu 2. Vieäc töï giaùc thöïc hieän ñuùng noäi qui cuûa nhaø tröôøng seõ coù taùc duïng gì ñoái vôùi baûn thaân baïn ? Gôïi yù ñaùp aùn : – Giuùp cho baûn thaân luoân coù yù thöùc hoïc taäp vaø reøn luyeän toát. Keát quaû hoïc taäp seõ toát hôn. – Luoân yeân taâm vaø töï tin hôn. – Giöõ ñöôïc taùc phong vaø neà neáp toát cuûa ngöôøi hoïc sinh. Caâu 3. Theo baïn, ñieàu gì seõ xaûy ra neáu nhaø tröôøng khoâng coù
TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM

GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP

noäi qui ? Gôïi yù ñaùp aùn : – Tröôøng khoâng coù noäi qui, tröôùc heát seõ taïo neân khung caûnh loän xoän, moïi ngöôøi töï laøm theo yù thích cuûa mình nhö : trang phuïc tuøy tieän ñeán tröôøng; ñi hoïc sôùm, ñi hoïc muoän tuøy yù; maát traät töï trong lôùp, löôøi hoïc, boû giôø, boû tieát; ñaùnh caõi nhau; huùt thuoác laù ... – Vì khoâng coù noäi qui, caùc vi phaïm treân nhaø tröôøng khoâng theå quaûn lí ñöôïc. Baûn thaân hoïc sinh cuõng khoâng tieán boä ñöôïc. Caâu 4. Theo baïn, vieäc thöïc hieän noäi qui nhaø tröôøng cuûa lôùp ta trong naêm hoïc vöøa qua nhö theá naøo ? Gôïi yù ñaùp aùn : Caâu naøy, hoïc sinh caên cöù vaøo thöïc teá vieäc thöïc hieän noäi qui cuûa lôùp. Caâu 5. Trong naêm hoïc naøy Gôïi yù ñaùp aùn : Caâu naøy, hoïc sinh caên cöù vaøo nhieäm vuï cuï theå cuûa naêm hoïc ñeå traû lôøi. Caâu 6. Theo baïn, moãi caù nhaân vaø caû lôùp phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï cuûa naêm hoïc ? Gôïi yù ñaùp aùn : – Hoïc taäp toát, reøn luyeän toát. – Tích cöïc tham gia caùc phong traøo thi ñua, caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp, cuûa tröôøng. – Thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi qui, qui ñònh cuûa nhaø tröôøng ... c. Giaáy khoå to vaø buùt cho caùc toå ghi keát quaû thaûo luaän. d. Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä. 2. Chuaån bò veà toå chöùc Giaùo vieân chuû nhieäm : – Yeâu caàu moãi hoïc sinh töï nghieân cöùu tröôùc baûn noäi qui nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï naêm hoïc. – Giao cho caùn boä lôùp baøn baïc ñeå chuaån bò caùc coâng vieäc nhö : + Xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng goàm caùc böôùc nhö : thaûo luaän theo toå; caùc toå baùo caùo keát quaû thaûo luaän, thaûo luaän chung caû lôùp, chöông trình vaên ngheä.
TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM

GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP

+ Cöû ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng, ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng seõ coù trong tay vaûn “gôïi yù ñaùp aùn” caùc caâu hoûi thaûo luaän tröôùc khi tieán haønh hoaït ñoäng. + Ghi boán caâu hoûi töø 1 ñeán 4 vaøo boán phieáu khaùc nhau. + Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä. + Cöû ngöôøi trang trí. II. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu Ngöôøi ñieàu khieån neâu lyù do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng vaø caùch thöùc tieán haønh hoaït ñoäng “thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc”. * Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän theo toå – Chia lôùp thaønh 4 toå thaûo luaän : ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu caùc toå leân boác thaêm caâu hoûi thaûo luaän (moãi toå thaûo luaän 1 caâu hoûi trong soá caùc caâu hoûi töø 1 ñeán 4). – Toå tröôûng ñieàu khieån toå tieán haønh thaûo luaän. – Ghi keát quaû thaûo luaän vaøo giaáy khoå to. * Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän caû lôùp – Keát quaû thaûo luaän cuûa caùc toå ñöôïc vieát treân giaáy khoå to vaø daùn leân baûng. – Ñaïi dieän caùc toå laàn löôït trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình. – Ngöôøi ñieàu khieån ñeà nghò caû lôùp trao ñoåi, boå sung theâm yù kieán cho caùc toå khaùc. – Ngöôøi ñieàu khieån choát laïi caùc yù chính vaø cho caû lôùp tieáp tuïc trao ñoåi, thaûo luaän chung caâu hoûi 5 vaø caâu hoûi 6. * Hoaït ñoäng 3 : Chöông trình vaên ngheä Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä giôùi thieäu laàn löôït caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa lôùp hoaëc caùc troø chôi vaên ngheä taïo khoâng khí vui töôi, soâi noåi. * Hoaït ñoäng cuoái cuøng - Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán. -Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. -Chuẩn bị hoạt động tuần tiếp theo.

TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM

GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP

TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM

GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9

TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG
Ngaøy...............................................

THI TÌM HIEÅU VEÀ TRUYEÀN THOÁNG CUÛA TRÖÔØNG
I. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng Phöông tieän caàn hoaït ñoäng goàm coù: a. Nhöõng tö lieäu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng - Tö lieäu veà truyeàn thoáng giaûng daïy vaø giaùo duïc cuûa caùc thaày coâ giaùo nhö: nhöõng thaày coâ lieân tuïc ñaït danh hieäu giaùo vieân daïy gioûi, giaùo vieân chuû nhieäm gioûi töø caáp tröôøng trôû leân. Nhöõng taám göông thaày coâ maãu möïc; Nhöõng danh hieäu cuûa tröôøng, cuûa caùc lôùp ñaït ñöôïc; . . . - Tö lieäu veà truyeàn thoáng hoïc taäp cuûa caùc theá heä hoïc sinh nhaø tröôøng: + Nhöõng hoïc sinh gioûi toaøn dieän caû caáp hoïc, nhöõng hoïc sinh gioûi caùc moân; nhöõng hoïc sinh ñaït giaûi thi hoïc sinh gioûi caùc caáp ( quaän, huyeän; thaønh phoá, tænh..). + Nhöõng taám göông hoïc sinh vöôït khoù vöôn leân. + Nhöõng theá heä hoïc sinh nhaø tröôøng ñaõ thaønh ñaït vaø coù nhieàu thaønh tích trong xaõ hoäi. - Tö lieäu veà nhöõng truyeàn thoáng trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng khaùc cuûa nhaø tröôøng nhö: truyeàn thoáng hoaït ñoäng theå duïc theå thao, truyeàn thoáng tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc; ... b. Nhöõng caâu hoûi ñònh höôùng guùp hoïc sinh thi tìm hieåu. Ví duï gôïi yù: - Nhaø tröôøng ta coù nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp naøo maø baïn bieát? (keå teân caùc truyeàn thoáng). - Baïn haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa truyeàn thoáng hieáu hoïc. Haõy lieân heä vôùi truyeàn thoáng hieáu hoïc cuûa tröôøng ta. - Baïn haõy keå teân ba hoïc sinh gioûi toaøn dieän cuûa tröôøng ta.
TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM

. Giaùo vieân chuû nhieäm : .Giao cho caùn boä lôùp toå chöùc vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng. .Caùc toå ñaêng kyù caùc tieát muïc vaên ngheä cho caùn boä phuï traùch vaên ngheä cuûa lôùp. keâ baøn gheá phuø hôïp vôùi hoaït TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . ôû caùc caáp. .Haõy keå teân nhöõng hoïc sinh cuûa tröôøng ta ñaït giaûi trong caùc kyø thi hoïc sinh gioûi caùc caáp maø baïn bieát. 2. tìm hieåu caùc maët truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng. cuûa lôùp. .Baïn haõy keå teân nhöõng hoïc sinh cuõ cuûa tröôøng ñaõ thaønh ñaït maø baïn bieát. . . giaùo vieân chuû nhieäm giuùp hoïc sinh gôïi yù caùc ñaùp aùn cho caùc caâu hoûi thi. reøn luyeän ôû tröôøng ta. .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP Keå moät vaøi thaønh tích cuûa hoï maø baïn bieát. ca. lôùp ta coù nhöõng taám göông hoïc taäp naøo maø baïn thaáy caàn noi theo.Ñònh höôùng noäi dung.Haõy keå teân caùc giaûi thöôûng (taäp theå vaø caù nhaân) tröôøng ta ñaït ñöôïc trong caùc hoäi dieãn. Ñaùp aùn seõ ñöôïc göûi cho ban giaùm khaûo ñeå laøm cô sôû chaám ñieåm cho cuoäc thi. . toáp ca ñeå saún saøng tham gia. Caên cöù vaøo thöïc teá nhaø tröôøng.Baïn phaûi laøm gì ñeå phaùt huy truyeàn thoáng hieáu hoïc. Chuaån bò veà toå chöùc a.Haõy keå moät taám göông vöôït khoù vöông leân trong hoïc taäp. thôøi gian chuaån bò vaø hoaït ñoäng cho hoïc sinh.Cöû ngöôøi phuï traùch chöông trình vaên ngheä. c. Caùn boä lôùp . Caùc hoïc sinh coøn laïi laøm coå ñoäng vieân cho toå mình. . .Yeâu caàu moãi toå cöû moät ñoäi thi goàm 3 hoïc sinh. yeâu caàu hoïc sinh söu taàm. .Yeâu caàu moãi toå chuaån bò moät vaøi tieát muïc vaên ngheä caùc theå loaïi thô. b. .Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån cuoäc thi.Trong naêm hoïc vöøa qua. lôùp ta maø baïn bieát. ñôn ca. .Giuùp hoïc sinh chuaån bò caùc caâu hoûi thi vaø ñaùp aùn. Chuaån bò chöông trình vaên ngheä . . theå duïc theå thao .Cöû moät nhoùm trang trí. hoäi thi veà vaên hoùa vaên ngheä. .Qui ñònh keá hoaïch.Cöû ban giaùm khaûo vaø môøi giaùo vieân chuû nhieäm laøm coá vaán cho lôùp. .

Giôùi thieäu ban giaùm khaûo vaø thaày (coâ) coá vaán.Neâu lyù do hoaït ñoäng .Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä laàn löôït giôùi thieäu caùc tieát muïc vaên ngheä maø caùc toå ñaõ ñaêng kyù.Sau moãi caâu hoûi ñöôïc neân. .Caùc tieát muïc vaên ngheä ñöôïc trình dieãn.Môøi caùc ñoäi thi laàn löôïc töï giôùi thieäu. ñoäi thi naøo coù ñaùp aùn seõ ra tín hieäu xin traû lôøi. Trong quaù trình thi.Ngöôøi ñieàu khieån môøi ñoäi thi coù tín hieäu tröôùc.Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu Ngöôøi ñieàu khieån . . . TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . * Hoaït ñoäng cuoái cuøng . cuûa lôùp vaø nhaéc nhôû hoïc sinh giöõ gìn.Caùn boä lôùp nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. .Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû thi. theå thöùc thi.Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït neâu caùc caâu hoûi thi. * Hoaït ñoäng 1 : Cuoäc thi .Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán choát laïi nhöõng tuyeàn thoáng noåi baät cuûa tröôøng. . ngöôøi ñieàu khieån coù theå daønh moät vaøi caâu hoûi cho caùc coå ñoäng vieân.Ban giaùm khaûo coâng boá ñieåm cho caùc ñoäi. toång soá ñieåm cuûa töøng ñoäi: Bieåu döông hoaëc trao thöôûng (neáu coù). . II. . . . caùc ñoäi khaùc coù theå boå sung hoaëc neâu ñaùp aùn cuûa ñoäi mình neáu yù traû lôøi cuûa ñoäi baïn chöa ñuû hoaëc khoâng ñuùng. * Hoaït ñoäng 2 : Vaên ngheä .Sau khi ñoäi thi traû lôøi. .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP ñoäng.Ngöôøi ñieàu khieån hoûi yù kieán ñaùnh giaù cuûa ban giaùm khaûo vaø coá vaán.

. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ... Chuaån bò veà toå chöùc Giaùo vieân neâu yeâu caàu.Veä sinh tröôøng. lôùp.. thôøi gian seõ tieán haønh.... XAÂY DÖÏNG KEÁ HOÏACH THÖÏC HIEÄN “TRÖÔØNG XANH.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG Ngaøy.Lôùp ta coù theå laøm boàn hoa hoaëc troàng caây caûnh naøo..Chaêm soùc caây xanh...Laøm boàn hoa.. saïch ñeïp ? ....Chuùng ta neân trang trí lôùp nhö theá naøo ? 2...... Xaây döïng baûn döï thaûo veà noäi dung. saïch ñeïp ? .. saïch ñeïp" goàm caùc coâng vieäc maø lôùp phaûi thöïc hieän...... ñònh höôùng noäi dung thaûo luaän cho caû lôùp.. saïch ñeïp theo baïn chuùng ta caàn phaûi laøm gì ? ..Baïn hieåu theá naøo laø tröôøng xanh. . ôû ñaâu ? ..... ñeå xaây döïng tröôøng xanh.. ... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng a.. caây caûnh. . LÔÙP SAÏCH ÑEÏP” I. b..Trong ñieàu kieän thöïc teá cuûa nhaø tröôøng.Trang trí lôùp hoïc. nhöõng noäi dung cuï theå xaây döïng tröôøng xanh. . Ñoù laø caùc vieäc (gôïi yù) : . neâu keá hoaïch thôøi gian cho töøng vieäc ñeå lôùp thaûo luaän thoáng nhaát.. keá hoaïch thöïc hieän "Tröôøng xanh. Trong döï thaûo.. Giao cho caùn boä lôùp vaø caùn boä chi ñoäi toå chöùc hoaït ñoäng...Troàng caây muøa xuaân ôû trong tröôøng vaø ngoaøi tröôøng goùp phaàn taïo caûnh quan xanh ñeïp cho tröôøng.Taïo sao phaûi xaây döïng tröôøng xanh. Xaây döïng caùc caâu hoûi thaûo luaän Gôïi yù : . saïch ñeïp laø gì ? .Theo baïn....... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.

Caùc toå tieán haønh thaûo luaän. . boå sung vaøo baûn söï thaûo noäi dung. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu . yeâu caàu moãi toå chuaån bò hai tieát muïc vaên ngheä vaø ñaêng kyù vôùi ngöôøi phuï traùch vaên ngheä cuûa lôùp. saïch ñeïp" cuûa lôùp.Xaây döïng. Yeâu caàu caùc toå tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän ôû toå. . * Hoaït ñoäng 3 : Chöông trình vaên ngheä TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . ñeïp vaø laáy yù kieán bieåu quyeát. saïch ñeïp". saïch.Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän toå Ngöôøi ñieàu khieån môøi ñaïi dieän caùc toå leân boác thaêm caâu hoûi thaûo luaän cuûa toå. . .Thoáng nhaát hình thöùc thaûo luaän theo toå. Qui ñònh thôøi gian thaûo luaän toå. II. . sau ñoù thaûo luaän theo lôùp. * Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän lôùp . . cuûa lôùp.Tuyeân boá lí do . Thoáng nhaát keá hoaïch trieån khai.Sau khi lôùp ñaõ thaûo luaän. .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP Caùn boä lôùp. cöû thö kyù ghi bieân baûn keát quaû thaûo luaän cuûa toå. keá hoaïch naøy seõ ñöôïc boå sung vaø hoaøn thieän sau khi lôùp ñaõ thaûo luaän.Moãi toå cöû moät thö kyù ghi keát quaû thaûo luaän cuûa toå. Baûn noäi dung. boå sung theâm caùc caâu hoûi thaûo luaän cho saùt vôùi thöïc teá cuûa tröôøng. keá hoaïch xaây döïng "tröôøng xanh. .Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït môøi ñaïi dieän caùc toå leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå. . Caû lôùp chaêm chuù laéng nghe vaø phaùt bieåu yù kieán boå sung cho ñuû yù. Moãi toå boác thaêm töø 2-3 caâu. keá hoaïch thöïc hieän "tröôøng xanh. trình baøy baûn noäi dung keá hoaïch thöïc hieän tröôøng xanh. xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng.Cöû ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng.Döï thaûo noäi dung. ngöôøi ñieàu khieån caên cöù baøo keát quaû thaûo luaän cuûa lôùp.Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä.Thö kyù lôùp ghi bieân baûn. caùn boä chi ñoäi môøi caùc toå tröôûng cuøng hoäi yù vaø phaân coâng caùc coâng vieäc chuaån bò cho hoaït ñoäng.

* Hoaït ñoäng cuoái cuøng . CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10 CHAÊM NGOAN...Chuaån bò laù thö cuûa Baùc göûi cho hoïc sinh nhaân ngaøy khai tröôøng thaùng 9 naêm 1945 (neân phaùt cho moãi em moät baûn ñeå hoïc sinh tìm hieåu tröôùc hoaëc yeâu caàu phoâtoâ).GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .. khoâng bò phuï thuoäc nöôùc ngoaøi nhö tröôùc ñaây TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ..... ñaõ phaûi nhaän moät hoïc vaán noâ leä.... NGHE GIÔÙI THIEÄU THÖ BAÙC I. Nhaø nöôùc taïo moïi ñieàu kieän ñeå hoïc taäp toát.. ai cuõng ñöôïc ñi hoïc. ..... baïn nghó theá naøo? * Ñaùp aùn döï kieán: • Tröôùc ñaây.. xaõ hoäi.. vaø môùi naêm ngoaùi caû caùc em nöõa. ñöôïc gia ñình.... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng ..... ñaùnh giaù chung keát quaû hoaït ñoäng. . phuï thuoäc vaøo ñeá quoác. ñöôïc höôûng neàn giaùo duïc cuûa moät nöôùc ñoäc laäp.. ... • Ngaøy nay. khi caùch maïng chöa thaønh coâng. caùc em ñöôïc caùi may maén hôn cha anh laø ñöôïc haáp thuï moät neàn giaùo duïc cuûa moät nöôùc ñoäc laäp"..... thö giaõn cho lôùp.Coù theå toå chöùc theâm caùc troø chôi vaên ngheä taïo khoâng khí soâi noåi. nhaéc nhôû caû lôùp thöïc hieän toát keá hoaïch lôùp vöøa xaây döïng..... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1...... goùp phaàn laøm ñeïp caûnh quan nhaø tröôøng. HOÏC GIOÛI Ngaøy.Moät soá caâu hoûi thaûo luaän thö Baùc vaø ñaùp aùn : Caâu 1: Ñoïc thö Baùc coù caâu : " Tröôùc ñaây.Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt.. cha anh caùc em..Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán ñoäng vieân. Ngaøy nay..... cha oâng bò thieät thoøi laø khoâng ñöôïc hoïc haønh hoaëc phaûi chòu moät hoïc vaán noâ leä..Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä laàn löôït giôùi thieäu caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa caùc toå leân trình dieãn. caùc em coù may maén laø ñöôïc hoïc haønh ñaày ñuû..

Baùc daën hoïc sinh caàn phaûi laøm nhöõng gì? Baùc mong muoán ôû hoïc sinh nhöõng ñieàu gì? Ñeå laøm theo lôøi Baùc daïy. seõ trôû thaønh keû aên baùm vì khoâng bieát lao ñoäng.. Nhôø hoïc taäp. baùc só. thaày giaùo. Ñeå nöôùc Vieät Nam trôû neân töôi ñeïp.. • Neáu khoâng ñöôïc (hoaëc khoâng chòu) hoïc taäp thì laøm cho con ngöôøi keùm hieåu bieát. ñeå xaây döïng ñaát nöôùc Vieät Nam ngaøy caøng giaøu ñeïp. caùc em môùi trôû thaønh nhöõng kó sö. con ngöôøi ñoù laøm vieäc gì cuõng khoù neân bò ñoùi khoå.  Thöïc hieän ñaày ñuû noäi quy cuûa ngöôøi hoïc sinh. hoïc sinh phaûi hoïc taäp toát. Coù ñöôïc nhö vaäy laø nhôø söï hi sinh cuûa raát nhieàu ñoàng baøo. sung söôùng khi ñöôïc hoïc taäp trong ñieàu kieän nhö vaäy. • Mong muoán. sau naøy. Neáu khoâng ñöôïc (hoaëc khoâng chòu) hoïc seõ daãn ñeán nhöõng taùc haïi gì ñoái vôùi caù nhaân xaõ hoäi? * Ñaùp aùn döï kieán: • Hoïc taäp giuùp con ngöôøi tieáp thu ñöôïc nhöõng tri thöùc caàn thieát cho cuoäc soáng cuûa mình. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . thaäm chí khoâng bieát ñoïc. sieâng naêng hoïc taäp. lôùn leân trôû thaønh ngöôøi coù ích cho gia ñình. trung thöïc trong hoïc taäp. Vì vaäy. hoïc sinh chuùng ta hoïc taäp. nghe thaày. Caâu 2 : Haõy neâu nhöõng taùc duïng cuûa vieäc hoïc taäp ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi. • Baùc mong hoïc sinh luoân ghi nhôù nhöõng lôøi cuûa Ngöôøi. yeâu baïn. kieán truùc sö. ra söùc hoïc taäp toát ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cuûa Baùc. chaêm chæ. • Haïnh phuùc cuûa con ngöôøi laø ñöôïc ñi hoïc. xaõ hoäi. bò moïi ngöôøi gheùt boû. caàn chaêm chæ hoïc taäp vaø reøn luyeän ñeå ñaït keát quaû thaät toát. sieâng naêng. vì theá. coù theå theo saùnh vai vôùi caùc nöôùc khaùc. doát naùt. cuûa caùch maïng. ngoan ngoaõn. Caâu 3 : Trong thö. khoâng bieát vieát. vinh döï. • Ñeå laøm ñöôïc lôøi Baùc daïy. hoïc sinh caàn phaûi:  Coá gaéng. tu döôõng vaø reøn luyeän nhö theá naøo? * Ñaùp aùn döï kieán: • Baùc khuyeân hoïc sinh coá gaéng. con ngöôøi môùi tröôûng thaønh. xaõ hoäi. trôû thaønh gaùnh naëng cho gia ñình. Coù nhö vaäy. • Töï haøo. bieát cö xöû ñuùng ñaén vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP nöõa.

yeâu quí.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP  Kính troïng. Khaên baøn. • Ñeå theå hieän tình caûm kính yeâu vaø vaâng lôøi Baùc daïy. Baûn "Lôøi höùa danh döï" cuûa lôùp. Caâu 4 : Trong thö ñaõ theå hieän nhöõng tình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi thieáu nieân.Phaân coâng: + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït. hoïc sinh caàn hoïc taäp toát. hoïc sinh chuùng ta caàn phaûi laøm gì? * Ñaùp aùn döï kieán: • Nhöõng tình caûm cuûa Baùc khieán em xuùc ñoäng nhaát laø:  Quan taâm. reøn luyeän cuûa hoïc sinh trong vieäc baûo veä. kính thaày. AÛnh chaân dung Baùc Hoà. reøn luyeän cuûa hoïc sinh. tu döôõng toát. veà Baùc). + Ngöôøi ñieàu khieån thaûo luaän. xaây döïng Toå Quoác.. töøng toå töï chuaån bò phaàn traû lôøi vaø cöû 1-2 baïn trình baøy tröôùc lôùp. moät soá aûnh veà Baùc. 2.. Chuaån bò veà toå chöùc . baøi thô. + Ngöôøi ñoïc "Lôøi höùa danh döï" cuûa lôùp. giuùp ñôõ baïn .  Ñoaøn keát..  Tin töôûng. ñeà cao vieäc hoïc taäp. Nhöõng tình caûm naøo khieán em xuùc ñoäng nhaát? Vì sao? Ñeå theå hieän tình caûm kính yeâu vaø vaâng lôøi Baùc daïy. nhi ñoàng.. .. vaâng lôøi. Phaàn thöôûng cho toå vaø caù nhaân. . TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .. yeâu baïn . toân troïng. + Nhöõng ngöôøi chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. loï hoa.Giaùo vieân chuû nhieäm phoå bieán thö Baùc cuøng caâu hoûi cho caùc toå ñeå caùc em tìm hieåu tröôùc.  Vui möøng khi hoïc sinh ñöôïc höôûng neàn giaùo duïc ñoäc laäp. leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo. chaêm lo ñeán vieäc hoïc taäp. + Ngöôøi ñoïc thö Baùc. Moät soá tieát muïc vaên ngheä ( baøi haùt.Höôùng daãn moät caùn boä lôùp vieát " Lôøi höùa danh döï" cuûa lôùp veà thöïc hieän lôøi Baùc daïy.

tu döôõng cuûa hoïc sinh.. tu döôõng vôùi Baùc vaøo dòp cuoái naêm hoïc..Döï kieán thôøi gian : caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát... *Hoaït ñoäng 2 : Vui vaên ngheä... treû em ñöôïc ñeán tröôøng... ñoïc " Lôøi höùa danh döï" .....Nhaän xeùt söï tham gia vaø söï hieåu bieát cuûa hoïc sinh veà nhöõng lôøi Baùc daïy trong thö...... töï do...... nhöõng hoïc sinh khaùc coù theå boå sung. Haùt taäp theå moät baøi haùt veà Baùc Hoà. Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát.. ... *Hoaït ñoäng cuoái cuøng : ........ + Chaùu xin thay maët cho taát caû caùc baïn hoïc sinh cuûa lôùp höùa vôùi Baùc: Chuùng chaùu seõ...Ñoäng vieân hoïc sinh laøm theo lôøi Baùc..... ví duï: + Kính thöa Baùc. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG *Hoaït ñoäng môû ñaàu a.. nhö: hoaït ñoäng môû ñaàu. c.Caùn boä lôùp ñoïc "Lôøi höùa danh döï".GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP + Trang trí lôùp.... (neâu lôøi höùa cuï theå). lôùp..... choïn toå coù caâu traû lôøi hay nhaát..Caùn boä lôùp ñoïc thö Baùc.... lôùp chuùng ta seõ cuøng nhau oân laïi lôøi daïy cuûa Baùc.......... * Hoaït ñoäng 1: Nghe ñoïc thö baùc vaø thaûo luaän.... tröôøng. Tuyeân boá lí do ( ví duï lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng ñaõ ñem laïi cho nhaân daân ta ñoäc laäp.. sau moãi laàn moät ñaïi dieän toå trình baøy...Ñaïi dieän caùc toå leân trình baøy phaàn traû lôøi theo thöù töï töø caâu 1 ñeán caâu 4.... Ngay töø ngaøy khai giaûng ñaàu tieân.. + Teân chaùu laø . Baùc Hoà ñaõ quan taâm. ... chaêm lo ñeán vieäc hoïc taäp. .. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .. + Chuùng chaùu seõ xin baùo caùo keát quaû hoïc taäp. . ñoïc thö Baùc vaø thaûo luaän...... chöùc vuï. .... Trong buoåi sinh hoaït taäp theå hoâm nay...... b. II.... neâu yù kieán tranh luaän.......

+ Taùc duïng cuûa nhöõng tieát hoïc toát laø gì ? * Ñaùp aùn döï kieán : Noù giuùp cho caùc em chuû ñoäng trong hoïc taäp.. naém baøi saâu hôn.. + Thöïc hieän toát traät töï.. . giao nhieäm vuï. laøm baøi taäp veà nhaø ñaày ñuû ..Nhöõng caâu hoûi thaûo luaän vaø ñaùp aùn döï kieán : + Baïn hieåu theá naøo laø moät tieát hoïc toát ? * Ñaùp aùn döï kieán : Moät tieát hoïc ñöôïc coi laø toát neáu hoïc sinh chuaån bò toát cho tieát hoïc. khaên traûi baøn... chaêm chuù nghe thaày coâ giaùo giaûng. hieåu baøi.. (Nhöõng chæ tieâu treân caàn ñöôïc trình baøy ngaén goïn treân tôø giaáy khoå roäng vaø theå hieän baèng nhöõng con soá cuï theå.. haêng haùi phaùt bieåu yù kieán. ÑAÊNG KYÙ THI ÑUA HOÏC TAÄP TOÁT I... nhôø ñoù.. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng Baûn ñaêng kyù thi ñua cuûa töøng toå theo caùc chæ tieâu chính nhö : + Chuaån bò toát baøi hoïc..Moät soá tieát muïc vaên ngheä. ... keát quaû baøi laøm cuûa mình. + Ñaït heát quaû cao trong hoïc taäp.. maåu chuyeän... giöõ traät töï... .AÛnh Baùc.). keát quaû hoïc taäp caøng ñöôïc naâng cao. phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi... vaän duïng toát kieán thöùc cuûa mình. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.. HOÏC GIOÛI Ngaøy.. tích cöïc tham gia thaûo luaän....Baûn giao öôùc thi ñua chung cuûa lôùp.. kæ luaät theo söï ñieàu khieån cuûa thaày. trung thöïc trong hoïc taäp.. . 100% thaønh vieân cuûa toå ñi hoïc ñuùng giôø.... + Tích cöïc tham gia thaûo luaän........ tích cöïc. hoïc sinh phaûi laøm gì? * Ñaùp aùn döï kieán : Hoïc sinh caàn phaûi oân baøi... töï tin trình baøy suy nghó.. kæ luaät trong giôø hoïc.... . loï hoa.. taïo khoâng khí hoïc taäp soâi noåi. .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10 CHAÊM NGOAN..... laøm baøi taäp veà nhaø ñaày ñuû. taám göông veà chuû ñeà hoïc taäp.. töï giaùc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình. coâ giaùo. laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . Ví duï. + Ñeå coù nhöõng tieát hoïc toát.

. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a. nhö: hoaït ñoäng môû ñaàu. II. lôùp chuùng mình seõ cuøng nhau thaûo luaän veà tieát hoïc toát. Chuaån bò veà toå chöùc .Döï kieán thôøi gian : Caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát. b. Giôùi thieäu khaùch môøi (neáu coù). . Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát. c. * Hoaït ñoäng 2 : Ñaêng kyù vaøo giao öôùc thi ñua TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Phaân coâng: + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP 2. d.Döï kieán khaùch môøi (neáu caàn). + Trang trí lôùp. . * Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän veà tieát hoïc toát Ngöôøi ñieàu khieån höôùng daãn lôùp thaûo luaän nhöõng caâu hoûi nhö ñaõ chuaån bò : .Taùc duïng cuûa tieát hoïc toát laø gì ? . + Nhöõng ngöôøi ñoïc ñaêng kí cuûa caùc toå vaø giao öôùc thi ñua cuûa lôùp.Giaùo vieân chuû nhieäm giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp. toå phoái hôïp vôùi nhau ñeå xaùc ñònh nhöõng chæ tieâu thi ñua. vieát baûn ñaêng kí thi ñua cuûa toå mình vaø baûn giao öôùc thi ñua cuûa lôùp. hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ? Sau khi lôùp thaûo luaän xong. thaûo luaän. Trong tieát sinh hoaït lôùp hoâm nay. . ñaêng kí chæ tieâu cuûa caùc toå vaø giao öôùc thi ñua vôùi nhau. Ñoäi. + Ngöôøi ñieàu khieån thaûo luaän.Theá naøo laø moät tieát hoïc toát ? .Ñeå coù nhöõng tieát hoïc toát.Haùt taäp theå moät baøi haùt. giaùo vieân (toát nhaát neân ñeå caùn boä lôùp) toång keát ngaén goïn nhöõng noäi dung chính maø lôùp ñaõ trao ñoåi. reøn luyeän sao cho xöùng ñaùng vôùi lôøi daïy cuûa Baùc. ñaõ höùa vôùi Baùc veà hoïc taäp. . keå chuyeän. Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Tuaàn tröôùc. ñaêng kí thi ñua cuûa caùc toå . lôùp chuùng ta ñaõ ñoïc thö Baùc. töø ñoù. + Nhöõng ngöôøi chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä.

ñaùnh giaù. giao öôùc thi ñua cuûa lôùp. + Gôïi yù caùc em veà nhöõng bieän phaùp theo doõi.Ñaïi dieän töøng toå leân ñoïc ñaêng kyù thi ñua cuûa toå mình vaø treo tôø ñaêng kí ñoù leân baûng (neáu ñöôïc vieát leân tôø giaáy khoå to) hay noäp cho caùn boä lôùp. kieåm tra.Moät caùn boä lôùp ñoïc baûn giao öôùc thi ñua cuûa lôùp. veà yù thöùc tham gia thaûo luaän cuûa caùc baïn trong giôø sinh hoaït lôùp. + Ñoäng vieân caùc em thöïc hieän toát keá hoaïch cuûa mình.Ñaïi dieän caùn boä lôùp neâu nhaän xeùt veà söï chuaån bò cuûa nhöõng caù nhaân coù traùch nhieäm. * Hoaït ñoäng 3 : Vui vaên ngheä * Keát thuùc hoaït ñoäng . TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . . ñoân ñoác vieäc thöïc hieän baûn ñaêng kí cuûa caùc toå.Giaùo vieân phaùt bieåu : + Ghi nhaän ñaêng kí thi ñua cuûa caùc toå. .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .

..Thaønh laäp ban toå chöùc vôùi nhieäm vuï ñoân ñoác... HOÏC GIOÛI Ngaøy.... haùt...Nhaïc cuï (neáu coù).......... thaønh phaàn coù theå goàm caùn boä lôùp phuï traùch vaên ngheä..... ..tuøy khaû naêng cuûa töøng toå) vôùi noäi dung veà hoïc taäp. .... HOÏC GIOÛI Ngaøy... ñoïc thô theo chuû ñeà (ví duï : Haõy haùt moät baøi trong ñoù coù töø "ñi hoïc" ...Döï kieán khaùch môøi (giaùo vieân nhaïc). Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng ...Moät soá caâu hoûi thi haùt. loï hoa . ruùt kinh nghieäm..Phaân coâng cuï theå : TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10 CHAÊM NGOAN...Giao cho moãi toå töï chuaån bò 3 tieát muïc vaên ngheä (ñoïc thô. Chuaån bò veà toå chöùc ...Trang phuïc (neáu caàn). HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. .... ..... ...Döï kieán ban giaùm khaûo. ..... hoaït caûnh ... .... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10 CHAÊM NGOAN... SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ THEO CHUÛ ÑEÀ TÖÏ CHOÏN I. ..Phaàn thöôûng (neáu coù).......... . keå chuyeän. 2. ..... nhaø tröôøng.. .. .. ñaùnh giaù...) vaø ñaùp aùn.... toå chöùc cuoäc thi...... TÌM HIEÅU CAÙC TAÁM GÖÔNG HOÏC TAÄP TOÁT I. caùc toå tröôûng.... chi ñoäi tröôûng.Khaên traûi baøn. kieåm tra vieäc thuïc hieän nhaän ñaêng kyù tieát muïc cuûa caùc toå. . HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.... ...

tham gia cuûa caùc toå.Caùc toå laàn löôït thöïc hieän tieát muïc cuûa mình. trao phaàn thöôûng. caù nhaân. e. d.Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû cuoäc thi. keát thuùc hoaït ñoäng II. keát quaû hoïc taäp cuûa caùc baïn caøng ñöôïc naâng cao. taùc phong. söï haáp daãn . caâu chuyeän .. ai giô tay tröôùc thì giaønh ñöôïc quyeàn traû lôøi. + Trang trí lôùp. nhö: hoaït ñoäng môû ñaàu. baøi thô. Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Hoïc taäp laø nhieäm vuï quan troïng nhaát cuûa ngöôøi hoïc sinh. ÔÛ nhöõng tieát sinh hoaït lôùp tröôùc. ñaõ giao öôùc vôùi nhau toå chöùc hoäi vui hoïc taäp. moãi ngöôøi caàn phaûi hoïc taäp sao cho ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát. * Keát thuùc hoaït ñoäng . Giôùi thieäu khaùch môøi. Trong tieát sinh hoaït hoâm nay. tieâu chuaån ñaùnh giaù veà noäi dung. . ñoïc thô .. veà söï chuaån bò. phong caùch.Ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi : trình töï caùc toå trình baøy tieát muïc cuûa mình.. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . chuùng ta ñaõ höùa vôùi Baùc veà hoïc taäp toát.Haùt taäp theå moät baøi haùt. ban giaùm khaûo chaám ñieåm sau moãi tieát muïc.Döï kieán thôøi gian : Caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát.. veà hoïc taäp. . phong traøo hoïc taäp cuûa lôùp ta caøng phaùt trieån. b. * Hoaït ñoäng 2 : Thi haùt. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a. c. qua cuoäc thi naøy.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït.. lôùp ta seõ toå chöùc cuoäc thi vaên ngheä vôùi nhöõng baøi haùt. Hi voïng. .. . Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát.Cuoäc thi ñöôïc tieán haønh theo döï kieán. phaàn döï thi cuûa caùc toå. theo yeâu caàu cuûa caâu hoûi. Giôùi thieäu ban giaùm khaûo. ban giaùm khaûo ñaùnh giaù sau moãi caâu traû lôøi vaø seõ coù phaàn thöôûng cho nhöõng ngöôøi trình baøy toát. * Hoaït ñoäng 1 : Thi vaên ngheä cuûa caùc toå .Ngöôøi daãn chöông trình neâu theå leä cuoäc thi : sau khi caâu hoûi ñöôïc ñoïc leân.

Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ. tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . .Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi vaø trao phaàn thöôûng.

. thaày coâ giaùo coøn quan taâm ñeán töøng hoïc sinh ñeå caùc em luoân bieát giöõ gìn traät töï.. LEÃ ÑAÊNG KYÙ THI ÑUA "HOA ÑIEÅM TOÁT DAÂNG THAÀY COÂ" I. ñoaøn keát vôùi baïn .............. . ñeå giaûng daïy hoïc sinh.. coù khi phaûi laøm vieäc tôùi taän khuya. Caâu 2 : Thaày coâ giaùo hi voïng. chaám baøi.. Thaày coâ luoân tìm toøi.. ... giaùo duïc hoïc sinh ? * Ñaùp aùn döï kieán : Haøng ngaøy.... chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc.... ñoïc saùch nghieân cöùu. soaïn baøi..............Caâu hoûi vaø ñaùp aùn cho phaàn thi tìm hieåu veà coâng lao cuûa thaày coâ giaùo... mong ñôïi gì ôû hoïc sinh chuùng ta ? * Ñaùp aùn döï kieán : Coù theå noùi.. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng .. Sau moãi giôø daïy. saùng taïo ñeå coù ñöôïc baøi leân lôùp hay nhaát... NGHE GIÔÙI THIEÄU VEÀ ÑOÄI NGUÕ THAÀY COÂ GIAÙO TRONG TRÖÔØNG I. nhö : Caâu 1: Baïn coù bieát..........GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11 TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO Ngaøy.. ñeå hoïc sinh coù theå hoïc taäp toát nhaát... chaêm chæ hoïc taäp... thaày coâ giaùo laøm vieäc vaát vaû nhö theá naøo trong vieäc giaûng daïy....... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11 TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO Ngaøy.. thaày coâ giaùo phaûi daønh raát nhieàu thôøi gian cho vieäc söu taàm taøi lieäu.. Beân caïnh ñoù. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.. moïi coá gaéng cuûa thaày coâ TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . thaày coâ laïi ruùt kinh nghieäm ñeå giôø sau hoïc sinh hoïc taäp toát hôn nöõa... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.......................

thöïc hieän nhöõng yeâu caàu cuûa thaày coâ. Vì vieäc daïy doã cuûa thaày coâ giaùo laø giuùp cho hoïc sinh luoân ñöôïc tieán boä ñeå sau naøy trôû thaønh nhöõng con ngöôøi coù ích. . bieát vaâng lôøi cha meï. noã löïc thöïc hieän ñaày ñuû yeâu caàu.Phaàn thöôûng cho nhöõng caâu traû lôøi xuaát saéc. nhaø kinh teá trong töông lai ñeå xaây döïng nöôùc nhaø . toå ñeå giao nhieäm vuï cho töøng toå hoïp laïi. .Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä. 2. kính troïng thaày coâ giaùo. trôû thaønh nhöõng kó sö.AÛnh Baùc. Baïn coù ñoàng tình vôùi vieäc phaït cuûa thaày coâ giaùo khoâng ? Vì sao ? * Ñaùp aùn döï kieán : Coù. . chaêm chæ hoïc taäp. Thaày coâ giaùo luoân hi voïngvaø mong ñôïi caùc em trôû thaønh ngöôøi coâng toát. giöõ traät töï. baùc só. xaõ hoäi. loï hoa. . . + Soá ñieåm toát cuûa toå ñaït ñöôïc. Chuaån bò veà toå chöùc . . leã pheùp. kæ luaät trong giôø hoïc . vaâng lôøi thaày coâ giaùo.Baûn ñaêng kí thi ñua tuaàn hoïc toát cuûa caùc toå "Haùi hoa ñieåm toát daâng thaày coâ giaùo".. trong ñoù neâu roõ : + Thöïc hieän kæ luaät trong giôø hoïc. Caâu 5 : Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh phaïm loãi. . . . thaày coâ giaùo khoâng vui loøng. . Nhöõng hoïc sinh phaïm loãi ñaõ khoâng ñaùp laïi nhöõng mong moûi cuûa thaày coâ giaùo daønh cho mình.Giaùo vieân chuû nhieäm taäp hôïp caùn boä lôùp. Caâu 3: Baïn coù theå laøm ñöôïc nhöõng vieäc gì ñeå giuùp thaày coâ giaùo daïy toát ? * Ñaùp aùn döï kieán : Hoïc sinh coù theå vaø caàn laøm nhöõng vieäc nhö : chaêm chuù nghe thaày coâ giaùo giaûng baøi. söûa chöõa loãi laàm vaø nhôø ñoù maø tieán boä hôn. Caâu 4 : Ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn daïy doã cuûa thaày coâ giaùo. coù khi xöû phaït. ñoaøn keát vôùi baïn . luoân nhôù ñeán coâng ôn cuûa thaày coâ . laøm baøi taäp veà nhaø ñaày ñuû. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . coù ích cho gia ñình.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP giaùo ñeàu nhaèm laøm cho caùc em luoân ñöôïc tieán boä. coá gaéng.. baøi taäp thaày coâ neâu ra. vieát baûn ñaêng kí thi ñua. thaày coâ. khaên traûi baøn. chaêm chæ hoïc taäp. moãi moät ngöôøi hoïc sinh caàn thöïc hieän nhöõng ñieàu gì ? * Ñaùp aùn döï kieán : Hoïc sinh caàn thöïc hieän toát moïi noäi qui cuûa nhaø tröôøng. trôû thaønh nhöõng ngöôøi hoïc sinh gioûi veà hoïc taäp. Vieäc phaït cuûa thaày coâ giaùo chæ nhaèm muïc ñích ñeå hoïc sinh nhaän ra ñöôïc loãi cuûa mình.

keát thuùc hoaït ñoäng. + Baïn naøo bò thaày coâ giaùo nhaéc nhôû. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a. b. + Nhöõng ngöôøi chuaån bò vaên ngheä. Vì vaäy. hoâm nay. chi ñoäi tröôûng. ví duï : + Moãi ñieåm 9. lôùp caên cöù vaøo toång soá boâng hoa moãi toå ñaït ñöôïc ñeå xeáp haïng. cuûa tröôøng.Giao cho caùn boä lôùp chuaån bò caâu hoûi thi tìm hieåu coâng lao cuûa thaày coâ giaùo cuøng ñaùp aùn.Thaønh laäp ban thi ñua goàm caùn boä lôùp. 10 ñöôïc tính laø 2 boâng hoa. Môû ñaàu chuû ñieåm 20-11 naêm nay.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . reøn luyeän.Môøi thaày coâ giaùo boä moân ñeán döï. Giôùi thieäu khaùch môøi. boån phaän cuûa ngöôøi hoïc sinh laø hoïc taäp thaät toát. + Keát thuùc tuaàn thi ñua. 8 ñöôïc tính laø 1 boâng hoa. + Nhöõng toå daãn ñaàu seõ ñöôïc nhaän phaàn thöôûng. caùc toå tröôûng. II. ghi teân vaøo soå ñaàu baøi thì toå bò tröø 1 ñieåm. thöïc hieän ñaày ñuû noäi qui cuûa lôùp.Phaân coâng cuï theå : + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït. nhö : hoaït ñoäng môû ñaàu. ñeå toû loøng bieát ôn cuûa mình ñoái vôùi thaày coâ giaùo.Döï kieán thôøi gian : caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát. 6 khoâng ñöôïc tính. + Moãi ñieåm 7. tu döôõng cuûa moãi hoïc sinh chuùng ta.Haùt taäp theå moät baøi haùt. ñaêng kí thi ñua cuûa caùc toå. lôùp ta seõ toå chöùc leã ñaêng kí thi ñua "Hoa ñieåm toát daâng thaày coâ giaùo". * Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu coâng ôn cuûa thaày coâ giaùo TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát. . + Moãi ñieåm döôùi trung bình khoâng ñöôïc tính. coù nhieäm vuï xaùc ñònh tieâu chuaån ñaùnh giaù thi ñua giöõa caùc toå. c. Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Thaày coâ giaùo laø nhöõng ngöôøi ngaøy ñeâm chaêm lo vieäc hoïc taäp. + Ñieåm 5. + Trang trí lôùp. phaàn tìm hieåu coâng lao cuûa thaày coâ giaùo. vaên ngheä. . d. . phaït. .

...... CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11 TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO Ngaøy. . bieåu dieãn nhaïc cuï .Caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa caùc toå (haùt.. * Hoaït ñoäng 2 : Vaên ngheä . ñoà duøng hoùa trang..Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû tìm hieåu coâng ôn thaày coâ giaùo.. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.. .. . .. .. veà söï chuaån bò.. * Keát thuùc hoaït ñoäng .) vôùi noäi dung veà thaày coâ giaùo.. ..Caùn boä lôùp neâu muïc ñích. muùa. nhaø tröôøng.. 2. tham gia cuûa caùc toå trong vieäc ñaêng kí thi ñua ... nhaïc cuï... hoaït caûnh... Ñoäi thieáu TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .. .....Ngöôøi ñieàu khieån boå sung. yù nghóa vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù thi ñua cuûa tuaàn "Hoa ñieåm toát daâng thaày coâ giaùo". toå.... ..Chuùc caùc toå thöïc hieän toát nhöõng noäi dung ñaõ ñaêng kí.. * Hoaït ñoäng 3 : Ñaêng kí thi ñua tuaàn hoïc toát .. taïo ñieàu kieän cho nhöõng baïn khaùc boå sung hay neâu yù kieán tranh luaän.. . . .Ñaïi dieän caùc toå ñoïc ñaêng kí thi ñua.. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng .Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ. tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . .......Giaùo vieân chuû nhieäm hôïp vôùi caùn boä lôùp. toång keát theo töøng caâu hoûi.Trao phaàn thöôûng cho nhöõng caâu traû lôøi hay nhaát. Chuaån bò veà toå chöùc ..Moät soá tieát muïc vaên ngheä goùp vui.Chuaån bò saân khaáu (neáu caàn).Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït neâu caùc caâu hoûi nhö ñaõ chuaån bò ñeå caùc baïn traû lôøi..Phaàn thöôûng (neáu coù). CHUÙC MÖØNG CAÙC THAÀY GIAÙO COÂ GIAÙO I.Sau moãi laàn baïn traû lôøi. ñoïc thô.. keå chuyeän.Trang phuïc... laàn löôït môøi ñaïi dieän caùc toå ñaêng kí thi ñua cuûa toå mình.

. Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát. tình caûm maø thaày coâ giaùo daønh cho mình.. caùc toå tröôûng. . . Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Coù baøi haùt ñaõ ví thaày coâ giaùo nhö laø nhöõng ngöôøi meï cuûa chuùng ta ôû tröôøng vaø ngaøy ñeâm chaêm lo cho vieäc hoïc taäp. b. . lôùp ta seõ toå chöùc buoåi lieân hoan vaên ngheä ñeå caát cao tieáng haùt. caùn boä Ñoäi). . ñoïc nhöõng baøi thô.Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït môøi caùc toå trình baøy caùc tieát muïc cuûa mình. tu döôõng toát maø coøn luoân traân troïng. .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP nieân ñeå thoáng nhaát giao nhieäm vuï cho töøng toå chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa mình. keå nhöõng caâu chuyeän veà thaày coâ giaùo. .Döï kieán thôøi gian : caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát. Hoâm nay. Giôùi thieäu khaùch môøi. veà maùi tröôøng thaân yeâu. II.Haùt taäp theå moät baøi haùt veà thaày coâ giaùo. veà tinh caûm maø thaày coâ daønh cho mình. c. d. * Hoaït ñoäng : Vui vaên ngheä . bieåu dieãn vaên ngheä cuûa caùc toå. ghi nhôù coâng ôn.Phaân coâng cuï theå : + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a.Thaønh laäp ban toå chöùc (coù theå goàm caùn boä lôùp.Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ.Ban toå chöùc trao phaàn thöôûng (neáu coù) cho nhöõng tieát muïc xuaát saéc. keát thuùc hoaït ñoäng.. veà söï chuaån bò. tham gia cuûa caùc thaày TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû buoåi lieân hoan vaên ngheä ca ngôïi coâng ôn thaày coâ giaùo. nhö : hoaït ñoäng môû ñaàu. veà maùi tröôøng thaân yeâu cuûa chuùng ta . tu döôõng cuûa moãi hoïc sinh. moãi hoïc sinh khoâng chæ caàn hoïc taäp toát. .Môøi giaùo vieân aâm nhaïc laøm coá vaán. + Trang trí lôùp. Vì vaäy.Caùc toå bieåu dieãn theo söï ñieàu khieån cuûa ban toå chöùc. reøn luyeän. * Keát thuùc hoaït ñoäng . tham gia cuûa caùc toå. .

+ Töï giôùi thieäu : Teân em laø . + Vaøi lôøi ca ngôïi vò trí ngöôøi giaùo vieân .. + Lôøi höùa cuûa lôùp veà hoïc taäp. ..GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP coâ giaùo.. tu döôõng ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11 TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO Ngaøy. .. ..Giaùo vieân chuû nhieäm phoái hôïp vôùi ban phuï huynh. tình caûm cuûa thaày coâ giaùo. + Lôøi chuùc toát ñeïp nhaát daønh cho thaày coâ giaùo: veà söùc khoûe.Loï hoa... reøn luyeän. . ..) veà coâng ôn... coù theå theo daøn yù nhö sau : + Kính thöa caùc thaày coâ giaùo. tình caûm thaày troø. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ...Môøi ñaïi dieän ban phuï huynh phaùt bieåu theo chöông trình... . ñoïc thô . keå chuyeän. khaên traûi baøn. tình caûm cuûa thaày coâ giaùo daønh cho hoïc sinh.. ...Phaân coâng cuï theå : + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït.. em xin thay maët cho caùc baïn hoïc sinh cuûa lôùp... ..... TRAO ÑOÅI TAÂM TÌNH VAØ CA HAÙT MÖØNG NGAØY 20/11 I. caùn boä lôùp..Thaønh laäp ban toå chöùc (coù theå goàm ñaïi dieän ban phuï huynh... caùn boä lôùp baøn veà chöông trình buoåi leã.Môøi moät soá thaày coâ giaùo phaùt bieåu theo chöông trình. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.. thaønh coâng trong söï nghieäp "troàng ngöôøi". Chuaån bò veà toå chöùc .Lôøi chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo.. ........ Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng .. haïnh phuùc..kó sö taâm hoàn trong xaõ hoäi. 2.. muùa.....Trang trí lôùp.. Ñoäi ...Caùc tieát muïc vaên ngheä (haùt.). noùi lôøi chuùc möøng tôùi caùc thaày coâ giaùo nhaân ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam... coâng ôn...Hoa taëng thaày coâ giaùo.. ..

Ñaïi dieän caùc toå hoïc sinh taëng hoa cho caùc thaày coâ giaùo.Ñaïi dieän hoïc sinh ñoïc lôøi chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo. reøn luyeän. . nhö : hoaït ñoäng môû ñaàu. caùc chuù trong ban phuï huynh cuøng toå chöùc leã kæ nieäm ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 ñeå baøy toû tình caûm kính troïng. reøn luyeän. Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát.Hoïc sinh bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä nhö ñaõ chuaån bò.Döï kieán thôøi gian : caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát.Ñaïi dieän ban phuï huynh. toaøn theå hoïc sinh ñang tích cöïc hoïc taäp. bieát ôn ñoái vôùi caùc thaày coâ giaùo cuûa mình.Haùt taäp theå moät baøi haùt veà thaày coâ giaùo.Caùc thaày coâ giaùo phaùt bieåu veà taâm tö. cöù ñeán ngaøy 20-11. ÔÛ nhöõng tieát sinh hoaït lôùp tröôùc. Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Haøng naêm. nhöõng ngöôøi ngaøy ñeâm chaêm lo cho vieäc hoïc taäp. ñaïi dieän ban phuï huynh chuùc möøng thaày coâ giaùo. . ghi nhaän vai troø. tu döôõng cuûa moãi hoïc sinh. . Giôùi thieäu khaùch môøi. * Hoaït ñoäng 2 : Vaên ngheä chaøo möøng 20-11 . d. thaày coâ giaùo coù theå goùp vui vaên TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . phaàn giaùo vieân phaùt bieåu. Hoâm nay. . coâng lao to lôùn cuûa caùc thaày coâ giaùo trong söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo. keát thuùc hoaït ñoäng. + Trang trí lôùp. . lôùp ta phoái hôïp vôùi caùc baùc.Môøi thaày coâ giaùo boä moân ñeán döï. * Hoaït ñoäng 1 : Chuùc möøng thaày coâ giaùo . b. . caùc coâ. ñoái vôùi hoïc sinh. tình caûm cuûa mình ñoái vôùi ngheà nhaø giaùo. toaøn xaõ hoäi laïi coù dòp nhaän laïi. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP + Nhöõng ngöôøi chuaån bò vaên ngheä. c. tu döôõng ñeå xöùng ñaùng vôùi söï tin caäy.Ñaïi dieän ban phuï huynh phaùt bieåu chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo. mong muoán cuûa thaày coâ giaùo. lôùp ta ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng theå hieän toân sö troïng ñaïo theo tuyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. phaàn vaên ngheä. ÔÛ tröôøng ta. II. phaàn hoïc sinh.

Môøi thaày coâ giaùo boä moân ñeán döï.. keát thuùc hoaït ñoäng. TÌM HIEÅU TRUYEÀN THOÁNG CAÙCH MAÏNG QUEÂ HÖÔNG I.. ñaát nöôùc. phaàn thi vaên ngheä cuûa toå. + Trang trí lôùp...... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng .Ban toå chöùc caûm ôn söï hieän dieän cuûa caùc thaày coâ giaùo. . thöông binh . .. . HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp caùn boä lôùp. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 12 UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN Ngaøy. quaân ñoäi ta. veà caùc anh huøng.. baøi thô. ... * Keát thuùc hoaït ñoäng .. .... cuûa ñaïi dieän ban phuï huynh trong buoåi leã......Döï kieán thôøi gian : Caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát nhö: hoaït ñoäng môû ñaàu.. lieät só.. II..Töøng hoïc sinh chuaån bò tieát muïc caù nhaân cuûa mình.Phaân coâng cuï theå : + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït. . Chuaån bò veà toå chöùc . ..Töøng toå phaân coâng chuaån bò vaø taäp caùc tieát muïc chung cuûa toå mình.. caâu chuyeän ca ngôïi queâ höông. .... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. .Nhöõng baøi haùt..GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP ngheä cuøng hoïc sinh. .. 2... cuûa caù nhaân..Laàn nöõa chuùc söùc khoûe cuûa caùc thaày coâ giaùo vaø caùc vò ñaïi dieän. ......Thaønh laäp ban giaùm khaûo.Trang phuïc hoùa trang (neáu caàn)..Nhaïc cuï (neáu coù). Ñoäi thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng vaø giao nhieäm vuï cho töøng toå.. ......Phaàn thöôûng (neáu coù)..

. . ñöôïc vieát ra ñeå ca ngôïi. d. queâ höông. lieät só Baø meï Vieät Nam anh huøng. * Hoaït ñoäng 2 : Thi vaên ngheä cuûa caùc caù nhaân . baøi thô. b. . . truyeän keå .). . tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi (veà noäi dung. Giôùi thieäu khaùch môøi. môøi moät baïn xung phong.Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neân theå leä cuoäc thi (tröôùc heát. phong caùch theå hieän. c. e. . phong caùch theå hieän. * Keát thuùc hoaït ñoäng . .Caùc toå laàn löôït thöïc hieän tieát muïc cuûa mình. .Hoïc sinh bieåu dieãn vaên ngheä theo döï kieán. caù nhaân. chaát löôïng thöïc hieän.Lôùp bình choïn nhöõng tieát muïc hay nhaát (baèng bieåu quyeát hoaëc boû phieáu).GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP * Hoaït ñoäng môû ñaàu a. tham gia cuûa caùc toå. ban giaùm khaûo nhaän xeùt. . Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát. Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Nhöõng chieán coâng thaàm laëng. nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi (veà noäi dung. tính saùng taïo. Haùt taäp theå moät baøi haùt. Trong tieát sinh hoaït lôùp cuûa chuùng ta hoâm nay. chaát löôïng thöïc hieän.Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû thi vaên ngheä theo toå. . * Hoaït ñoäng 1 : Thi vaên ngheä cuûa caùc toå . caùc toå coù dòp haùt.Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû vaø trao phaàn thöôûng (neáu coù). keå chuyeän töø traùi tim mình ñeå theå hieän tình caûm "aên quaû nhôù ngöôøi troàng caây". TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi. sau ñoù hoïc sinh ñoù ñöôïc quyeàn môøi chæ ñònh moät baïn khaùc baát kì bieåu dieãn tieáp).). veà söï chuaån bò. . ngöôõng moä nhöõng con ngöôøi ñoù. ñoäc laäp nhö ngaøy hoâm nay thaät laø vó ñaïi. ñaát nöôùc . . thöông binh . "uoáng nöôùc nhôù nguoàn" cuûa mình ñoái vôùi caùc anh huøng. ñoïc thô. trang phuïc . nhöõng hi sinh cao caû cuûa caùc anh huøng lieät só. . cho ñieåm coâng khai. Giôùi thieäu ban giaùm khaûo. toû loøng bieát ôn. . nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùc Baø meï Vieät Nam anh huøng. ñeå ñaát nöôùc ta ñöôïc hoøa bình. trang phuïc . Ñaõ coù raát nhieàu baøi haùt.

..moãi toå chuaån bò ba caâu chuyeän döï thi.Baûn ñoà. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng .... TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ....... 2... THI KEÅ CHUYEÄN LÒCH SÖÛ I. .. bieåu ñoà. khaùng chieán choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc..Moät soá tieát muïc vaên ngheä goùp vui. tìm hieåu ñeå tham gia cuoäc thi. .. Ñoäi thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng vaø giao nhieäm vuï cho töøng toå . Chuaån bò veà toå chöùc . xaõ hoäi cuûa nöôùc ta töø thôøi Ngoâ .. + Nhaø Lí ñònh ñoâ ôû Thaêng Long. + Loaïn 12 söù quaân... tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo. phoå bieán.. sô ñoà.. .. vaên hoùa. Ñinh Boä Lónh thoáng nhaát ñaát nöôùc.Nhöõng tö lieäu tham khaûo giuùp hoïc sinh ñoïc.. ñaêng kí tröôùc vôùi ban toå chöùc. ..Phaàn thöôûng (neáu coù)..Tieàn Leâ (theá kæ X) ñeán thôøi Leâ sô (ñaàu theá kæ XVI) nhö : + Ngoâ Quyeàn vaø chieán thaéng Baïch Ñaèng. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. nhöõng cuoäc khôûi nghóa..Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp caùn boä lôùp.. +.....Caùc caâu chuyeän veà caùc anh huøng daân toäc.Ñaùp aùn vaø thang ñieåm...... gôïi yù tö lieäu tham khaûo cho caùc toå (neáu coù theå). chính trò. tranh aûnh minh hoïa cho noäi dung trình baøy..... veà söï phaùt trieån kinh teá. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 12 UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN Ngaøy.. + Lí Thöôøng Kieät vaø cuoäc khaùng chieán choáng Toáng...OÂ chöõ ñoá vui vaø ñaùp aùn.. ..GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP ....Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ. . + Leâ Hoaøn laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng Toáng.Ñình .

keát thuùc hoaït ñoäng. Haùt taäp theå moät baøi haùt. II. söï phaùt trieån ñaát nöôùc öùng vôùi giai ñoaïn töø khoaûng theá kæ X ñeán khoaûng ñaàu theá kæ XVI theo chöông trình moân Lòch söû lôùp 7. d. chuùng ta seõ toå chöùc cuoäc thi keå chuyeän lòch söû veà nhöõng anh huøng daân toäc. oâ chöõ ñoá vui. vaên ngheä. + Nhöõng ngöôøi chuaån bò vaên ngheä.Töøng toå phaân coâng cho caùc thaønh vieân tìm tö lieäu tham khaûo.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . nhöõng cuoäc khaùng chieán. traûi qua nhieàu trieàu ñaïi phong kieán vaø ñeán ngaøy hoâm nay. Giôùi thieäu khaùch môøi. Truyeàn thoáng ñoù. phaàn thi keå chuyeän. e. . . . ñaêng kí tröôùc vôùi lôùp (ñeå traùnh truøng laëp noäi dung giöõa caùc toå) . neàn vaên hoùa ñoù ñöôïc xaây döïng neân töø thôøi caùc vua Huøng. + Laàn löôït caùc toå leân keå chuyeän theo höôùng daãn cuûa ban giaùm khaûo. hoïc sinh chuùng ta phaûi thoâng hieåu lòch söû nöôùc nhaø. . Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Daân toäc ta coù truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm thaät baát khuaát vaø oanh lieät. + Tieâu chuaån ñaùnh giaù : noäi dung phuø hôïp vôùi giai ñoaïn lòch TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Phaân coâng cuï theå : + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït.Môøi thaày coâ giaùo daïy lòch söû laøm coá vaán vaø tham gia ban giaùm khaûo. löïa choïn noäi dung.Döï kieán thôøi gian : Caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát nhö: hoaït ñoäng môû ñaàu. . HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a. Giôùi thieäu ban giaùm khaûo. .Döï kieán ban giaùm khaûo. + Trang trí lôùp. b. Ngöôøi Vieät Nam phaûi bieát söû Vieät Nam. c. ñaát nöôùc ta coù moät neàn vaên hoùa mang ñaäm baûn saéc Vieät Nam. Trong buoåi sinh hoaït lôùp hoâm nay. * Hoaït ñoäng 1 : Thi keå chuyeän lòch söû Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi. Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát.

Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng . * Keát thuùc hoaït ñoäng .Hoïc sinh xung phong traû lôøi. . .Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP söû ñaõ ñaêng kí.. + Sau khi moät hoïc sinh keå xong.Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi vaø trao phaàn thöôûng (neáu coù).... Caùn söï boä moân gaëp caùc thaày coâ giaùo ñeå nhôø giuùp ñôõ caâu hoûi keøm ñaùp aùn (hoaëc caùn söï töï chuaån bò ñaùp aùn roài sau ñoù gaëp laïi caùc thaày coâ giaùo xin goùp yù)...Caùc toå laàn löôït keå chuyeän theo döï kieán.. + Ñieåm cuûa toå seõ ñöôïc tính baèng toång soá ñieåm cuûa caùc baïn ñaõ tham gia keå chuyeän..Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû thi keå chuyeän. khuyeán khích söû duïng tranh aûnh...Nhöõng caâu hoûi... veà söï chuaån bò.Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït môøi caùc baïn traû lôøi.. .. * Hoaït ñoäng 2 : Vaên ngheä goùp vui * Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi daønh cho caû lôùp . caùch chôi. .... lôøi keå phaûi dieån caûm. . sô ñoà. tö lieäu phaûi chính xaùc... + Coù nhöõng loaïi caâu nhö vaän duïng trí thöùc ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng töï nhieân..Ngöôøi ñieàu khieån giôùi thieäu troø chôi... . ... tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo. baøi taäp ... thoâng tin... ban giaùm khaûo vaø nhöõng baïn khaùc trong lôùp coù theå neâu caâu hoûi ñeå laøm roõ noäi dung neáu caàn thieát. ... Nhöõng caâu hoûi naøy neân : + Caøng bao quaùt nhieàu moân hoïc thì caøng toát..... oân taäp kieán thöùc TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ... baûn ñoà minh hoïa. .... HOÄI VUI HOÏC TAÄP I..... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. tham gia cuûa caùc toå.. caâu ñoá. CHUÛ ÑEÀ HOAÏT ÑOÄNG TUAÀN 4 Ngaøy... xaõ hoäi vaø con ngöôøi.

. nhöõng kieán thöùc lieân moân. Chuaån bò veà toå chöùc . + Khuyeán khích nhöõng caâu hoûi mang tính chaát lieân moân maø hoïc sinh phaûi vaän duïng kieán thöùc moät soá moân môùi traû lôøi ñöôïc. baøi taäp.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP moät soá phaàn. (tuøy ñieàu kieän cuï theå cuûa lôùp).). . . . .Nhöõng taøi lieäu tham khaûo caàn thieát (ñeå giôùi thieäu cho hoïc sinh).coù theå do toå cöû hoaëc do ban giaùm khaûo chæ ñònh ngaãu nhieân cuõng coù theå laáy ba em ñaàu tieân moãi toå coù teân mang chöõ caùi ñaàu theo thöù töï A. .Ñaùp aùn cho nhöõng caâu hoûi. ñoøi hoûi quaù nhieàu thôøi gian chuaån bò. coù nhöõng caâu khoâng cho bieát tröôùc ñeå kích thích söï saùng taïo. . caây coù gaén hoa vôùi noäi dung hoûi ñoá. C .Phaàn thöôûng (neáu coù). hoäp ñöïng phieáu ghi noäi dung hoûi ñoá . . 2. B. + Soá löôïng caâu hoûi vöøa phaûi. . . + Coù theå coù nhöõng caâu cho bieát tröôùc ñeå taïo höùng thuù.. . caâu ñoá. trí thoâng minh cuûa caùc em (coù theå daønh cho noäi dung thi chöa ñöôïc chuaån bò tröôùc). + Phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa hoïc sinh . . baøi taäp .Phaân coâng cuï theå : + Ngöôøi ñieàu khieån tieát sinh hoaït.maùy chieáu qua ñaàu.Phöông tieän laøm tín hieäu xin traû lôøi (côø. + Nhöõng ngöôøi chuaån bò caùc loaïi phöông tieän ñaõ xaùc ñònh.Döï kieán ban giaùm khaûo vaø thö kí (nhöõng caùn söï moân hoïc. ñoaùn nhanh keát quaû .Phöông tieän ñeå giôùi thieäu noäi dung caâu hoûi.Moãi toå coù ba hoïc sinh döï thi .töùc laø chuùng khoâng quaù deã hay quaù khoù. + Nhöõng ngöôøi chuaån bò vaên ngheä. . .Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp caùc caùn boä lôùp. . . chaúng haïn). . chuoâng . caân ñoái giöõa caùc moân.Moät soá tieát muïc vaên ngheä goùp vui. ñieàu ñoù coù theå laøm maát höùng thuù cuûa caùc em. töï tin (neáu caàn. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . caâu ñoá. Ñoäi ñeå neâu chuû ñeà hoaït ñoäng höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò. daønh cho noäi dung thi ñaõ ñöôïc chuaån bò tröôùc chaúng haïn).

caùc coá vaán chuyeân moân. Giôùi thieäu chöông trình cuûa tieát. Giôùi thieäu ban giaùm khaûo. phoái hôïp vôùi nhau thì môùi coù theå giaûi ñöôïc vôùi keát quaû toát nhaát. d. coù nhieàu noäi dung vöøa khoù nhöng laïi vöøa thuù vò ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi nhanh trí.Döï kieán thôøi gian : Caàn döï kieán thôøi gian cuï theå cho töøng noäi dung chi tieát nhö: hoaït ñoäng môû ñaàu. Giôùi thieäu khaùch môøi. vaên ngheä. lôùp ta seõ toå chöùc moät cuoäc thi ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc baïn ñoaøn keát vôùi nhau veà trí tueä vaø tinh thaàn nhaèm mang laïi chieán thaéng veà cho toå mình. b. nhöõng ñoäi TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . . nhieàu toå ñaõ giuùp ñôõ nhau hoïc taäp coù hieäu quaû. Haùt taäp theå moät baøi haùt. nhieàu baïn hoïc taäp toát laøm göông cho caùc baïn khaùc noi theo. laøm coá vaán. Trong hoïc taäp. thö kí. caùc baïn trong lôùp ñaõ raát coá gaéng hoïc taäp. ñeán döï. + Caùc toå laàn löôït choïn lónh vöïc hay moân hoïc mình muoán traû lôøi. + Qui ñònh daønh cho caâu traû lôøi ñuùng. e. c. + Ñoäi naøo coù toång soá ñieåm cao hôn thì coi laø thaéng cuoäc. phaàn thi cuûa caùc toå. . + Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc thì toå khaùc traû lôøi.Choïn nhöõng hoïc sinh cuûa moãi toå döï thi (theo caùch ñaõ döï kieán). Hoâm nay.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP + Trang trí lôùp. ban giaùm khaûo cho ñieåm coâng khai. II.Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi : + Moãi toå coù 3 ngöôøi döï thi. keát thuùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1 : Cuoäc thi taøi trí giöõa caùc toå . sau ñoù ñöôïc pheùp thaûo luaän vôùi nhau trong khoaûng thôøi gian cho pheùp (qui ñònh roõ). Tuyeân boá lí do (ví duï nhö lôøi tuyeân boá lí do sau ñaây) : Hoïc kì I cuûa naêm hoïc môùi saép keát thuùc. neáu khoâng coù toå naøo traû lôøi ñöôïc thì daønh cho "khaùn giaû". HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG * Hoaït ñoäng môû ñaàu a.Môøi thaày coâ giaùo daïy boä moân giuùp soaïn caâu hoûi. nhieàu baïn coù nhöõng tieán boä ñaùng keå. .Ban giaùm khaûo coâng boá ñieåm thi cuûa moãi ñoäi. .Caùc ñoäi thi vôùi nhau. .

. qua caùc phöông tieän truyeàn thoáng khaùc . ñoùn teát que höông.. thi hoïc kì ñaït keát quaû cao.. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .. .Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà chaát löôïng cuoäc thi.Caùc troø chôi daân gian ngaøy teát maø em bieát. ..Chuùc caùc baïn hoïc taäp toát. cuûa caùc daân toäc Vieät Nam.... . ngaøy teát .. töïc ngöõ..... tìm hieåu caùc tö lieäu.... . Em haõy tìm hieåu yù nghóa cuûa caùc phong tuïc ñoù. a.. trao phaàn thöôûng. ñaát nöôùc.Caùc phong tuïc ngaøy teát Nguyeân Ñaùn ôû queâ höông em nhö goùi baùnh chöng. möøng tuoåi . .. .. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng.. tranh aûnh veà mua xuaân vaø truyeàn thoáng vaên hoùa queâ höông. Giaùo vieân chuû nhieäm höôùng daãn hoïc sinh söu taàm. ñaát nöôùc. tham gia cuûa caùc toå. .. baøi thô... cuøng giao thöøa... .Caùc caâu ca dao.. . ... troàng caây neâu. .. MUØA XUAÂN VAØ TRUYEÀN THOÁNG VAÊN HOÙA QUEÂ HÖÔNG. doïn deïp nhaø cöûa... baøi haùt veà mua xuaân. . chuùc teát.. tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo. veà söï chuaån bò.Caùc maãu chuyeän vui veà teát cuûa caùc daân toäc....Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ... Ví duï : .... * Hoaït ñoäng 2 : Vaên ngheä * Keát thuùc hoaït ñoäng . cuûa queâ em.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP thaéng cuoäc. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1.Caùc phong tuïc ñoùn teát cuûa caùc daân toäc khaùc cuûa ñaát nöôùc ta maø em bieát qua baùo saùch. . ÑAÁT NÖÔÙC I... truyeän keå.... vui xuaân.Caùc tranh aûnh ñeïp veà muøa xuaân. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. 2 MÖØNG ÑAÛNG MÖØNG XUAÂN Ngaøy..

moàng hai teát meï. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Yeâu caàu caùc toå tröôûng ñoân ñoác. 2. moàng ba teát thaày" coù yù nghóa gì ? .Tuïc chuùc nhau ngaøy teát coù yù nghóa gì ? .Baïn hieåu caâu "moàng moät teát cha. veà teát.Ngöôøi ñieàu khieån neâu lí do.Phaân coâng trang trí. keâ baøn gheá.ÔÛ queâ baïn. nhaéc nhôû caùc toå vieân söu taàm tö lieäu.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .Baïn haõy haùt moät baøi haùt ca ngôïi muøa xuaân. * Hoaït ñoäng môû ñaàu . .Ngaøy teát ôû queâ baïn thöôøng coù nhöõng hoaït ñoäng vaên hoùa naøo ? .Baïn haõy ñoïc moät baøi thô möøng xuaân hoaëc chuùc teát.Giaùo vieân chuû nhieäm toå chöùc cho caùn boä lôùp baøn baïc phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå cho hoaït ñoäng. II.Caùc caâu ñoá teát. . . HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG Hoaït ñoäng ñöôïc tieán haønh döôùi hình thöùc thi theo toå. Giaùo vieân coù theå yeâu caàu caùn boä lôùp boå sung vaø phaùt trieån theâm caùc caâu hoûi cho cuoäc thi. Ñöa ra caùc caâu hoûi gôïi yù vöøa giuùp hoïc sinh coù höôùng söu taàm. . Chuaån bò veà toå chöùc .Teát Nguyeân Ñaùn laø gì ? .Baïn coù suy nghó gì veà ñeâm giao thöøa ? . Baùo caùo keát quaû söu taàm cuûa toå cho lôùp tröôûng.Ngaøy teát baïn thöôøng laøm gì ? . .Cöû ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng . Ví duï : . b. vöøa giuùp hoïc sinh toå chöùc thi tìm hieåu. yeâu caàu cuûa cuoäc thi. ñöôïc ñoïc) ? . coù theå saùng taùc thô ñeå tham gia hoaït ñoäng. chöông trình hoaït ñoäng. ngaøy teát thöôøng coù nhöõng troø chôi naøo ? .Baïn haõy keå moät caâu chuyeän vui veà teát ôû queâ höông baïn hoaëc moät caâu chuyeän vui maø baïn bieát (ñöôïc nghe. tìm hieåu.Cöû ban giaùm khaûo .Baïn haõy giôùi thieäu moät böùc tranh hoaëc aûnh veà muøa xuaân.Baïn haõy keå veà moät leã hoäi muøa xuaân ôû queâ baïn.Teát Nguyeân Ñaùn coù nhöõng phong tuïc gì ? .

.. PHAÁN ÑAÁU TRONG HOÏC KYØ II I..Giôùi thieäu ban giaùm khaûo . .... KEÁ HOAÏCH REØN LUYEÄN...Giaùm khaûo chaám ñieåm (thang ñieåm 1 . 2 MÖØNG ÑAÛNG MÖØNG XUAÂN Ngaøy.Ban giaùm khaûo coâng boá toång soá ñieåm ñaït ñöôïc cuûa caùc toå... Bieåu döông nhöõng caù nhaân coù caâu traû lôøi hay trong phaàn thi daønh cho khaùn giaû. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1.. ......... 2 MÖØNG ÑAÛNG MÖØNG XUAÂN Ngaøy. caâu ñoá ... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1..Ngöôøi ñieàu khieån neâu caùc caâu hoûi ... * Hoaït ñoäng cuoái cuøng ...................... Ngöôøi ñieàu khieån neân xen keõ caùc caâu hoûi vaên ngheä..... TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Giôùi thieäu caùc ñoäi thi (moãi toå laø moät ñoäi thi)..... CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1.....GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .. . ñoäi sau tieáp tuïc neâu ñaùp aùn cuûa mình hoaëc boå sung theâm vaø cuõng ñöôïc ban giaùm khaûo chaám ñieåm.. ñaùnh giaù chung keát quaû tham gia hoaït ñoäng cuûa lôùp......Ngöôøi ñieàu khieån choát laïi moät vaøi yù chính cuûa cuoäc thi vaø nhaän xeùt..10) ..... taïo söï soâi noåi vaø haáp daãn cho hoaït ñoäng......Neáu ñoäi tröôùc traû lôøi chöa ñuùng.....Caùc toå baùo tín hieäu traû lôøi ...... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng.. hoaëc chöa ñuû........ * Hoaït ñoäng 1 : Cuoäc thi ..

......GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ SÖU TAÀM VEÀ CA DAO....... ..Coâ giaùo (Ñoã Maïnh Thöôøng . ñeå tham gia vaên ngheä möøng ngaøy 8/3 cuûa lôùp.... taäp luyeän caùc baøi haùt veà meï vaø coâ giaùo. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 3 TIEÁNG BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN Ngaøy....... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng.Leâ Bình) ..... COÂ GIAÙO I....Em yeâu tröôøng em (Hoaøng Vaân) .....Nguyeãn Höõu Töôûng) .......... ........Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc (Nguyeãn Ngoïc Thieän .. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 3 TIEÁNG BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN Ngaøy... Goïi yù moät soá baøi haùt : .....Cho con (Phaïm Troïng Caàu ... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng.Meï laø laøn gioù (Leâ Thò Bích Dieäp) ....Chò ong naâu vaø em beù (Taân Huyeàn) .... Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng.Lôøi ru cuûa meï (Vuõ Troïng Töôøng) .. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG KYÛ NIEÄM NGAØY QUOÁC TEÁ PHUÏ NÖÕ 8/3 I...... CA HAÙT VEÀ MEÏ. baøi thô veà meï vaø coâ giaùo Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh söu taàm.. veà ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ..Nieàm vui cuûa em (Nguyeãn Huy Hoàng) ........... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1....Vieãn Phöông) ..Tuaán Duõng) TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.Caùc baøi haùt. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1..Muøa xuaân cuûa con (Buøi Anh Toân . a. TUÏC NGÖÕ VAØ NEÙT ÑEÏP TRUYEÀN THOÁNG QUEÂ HÖÔNG I...

Nhöõng em beù ngoan (Phan Huyønh Ñieàu) . .Minh Chính) .Ñi hoïc (Buøi Ñình Thaûo .Haõy haùt moät baøi haùt coù töø "meï". löïa choïn baøi haùt.Boâng hoa möøng coâ (Traàn Thò Duyeân) b. ñeå tham gia hoaït ñoäng. nhöõng baøi ca (Hoaøng Long) .Nhöõng boâng hoa. yeâu caàu ñoäi baïn noùi teân baøi haùt vaø taùc giaû. II. ñoïc tieáp baøi thô.Haõy trình baøy baøy moät vaøi tieát muïc vaên ngheä "möøng meï. caùn boä ñoäi vaø caùc toå tröôûng hoäi yù.Haõy ñoïc moät thô veà coâ giaùo. . yeâu caàu caùc toå tröôûng cho toå chuaån bò vaø luyeän taäp. caâu ñoá.Chuaån bò veà toå chöùc . ñieäu muùa . + Xaây döïng theâm caùc caâu hoûi.Caùn boä lôùp.Haõy ñoïc moät baøi thô veà me.Giaùo cieân chuû nhieäm yeâu caàu hoïc sinh söu taàm. baøi thô. + Cöû ngöôøi daãn chöông trình + Cöû ban giaùm khaûo + Phaân coâng trang trí. keâ baøn gheá + Môøi ñaïi bieåu: ñaïi dieän chi hoäi cha meï hoïc sinh vaø caùc coâ giaùo ñang daïy lôùp mình. ... yeâu caàu söû duïng cho hoaït ñoäng thi vaên ngheä giöõa caùc toå.Con buùp beâ cuûa em (Laân Cöôøng) . . .Caùc ñoäi ra caâu ñoá cho nhau: haùt moät ñoaïn. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: * Hoaït ñoäng môû ñaàu TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .. haùt tieáp baøi haùt..Haùt lieân khuùc 2.Maøi tröôøng nôi hoïc bao ñieàu laï (Buøi Anh Toân) . Xaây döïng caùc caâu hoûi. caâu ñoá laøm cho noäi dung thi phong phuù ña daïng.. Gôïi yù: . . möøng coâ". . .Chæ coù moät treân ñôøi (Tröông Quang Luïc) . baøn baïc phaân coâng caùc coâng vieäc toå chöùc hoaït ñoäng: + Thoáng nhaát moãi toå laø moät ñoäi thi..GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .Em laø boâng hoàng nhoû (Trònh Coâng Sôn) .

Tuyeân boá lyù do...Ngöôøi daãn coù theå yeâu caàu caùc ñoäi haùt lieân khuùc. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1...Giôùi thieäu caùc ñoäi thi .. ... .. .Giôùi thieäu Ban Giaùm Khaûo * Hoaït ñoäng 1 :Cuoäc thi .haùt) ...Ngöôøi daãn chöông trình laàn löôït neâu caùc caâu hoûi. GIÔÙI THIEÄU VEÀ YÙ NGHÓA NGAØY THAØNH LAÄP ÑOAØN 26/3 VAØ THI VAÊN NGHEÄ I. Gôïi yù caùc tö lieäu chuû yeáu : ..Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh qua caùc kyø ñaïi hoäi (8 kì ñaïi hoäi).Ban giaùm khaûo chaám ñieåm cho ñoäi ñoù.. neâu yeâu caàu hoaëc caâu ñoá .. * Hoaït ñoäng cuoái cuøng:  Ban Giaùm Khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi.  Nhaät xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng... bò loaïi ....... .. . TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ..Hoaït ñoäng möøng meï möøng coâ (muùa ...Caùc phong traøo lôùn cuûa Ñoaøn. ..... ...  Môøi ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán.. . .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .Ngöôøi daãn coù theå yeâu caàu caùc ñoäi ñaët ra yeâu caàu hoaëc caâu ñoá cho ñoäi baïn. giôùi thieäu ñaïi bieåu.Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng.. Ñoäi naøo ñeán löôït maø khoâng ñaùp öùng ñöôïc coi nhö thua. a....YÙ nghóa ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26/3/1931..... . Caùc tö lieäu veà Ñoaøn TNCS Hoà CHí Minh.. Hoïc sinh söu taàm..  CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 3 TIEÁNG BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN Ngaøy. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng. Ñoäi naøo coù tín hieäu tröôùc seõ thöïc hieän yeâu caàu cuûa ngöôøi daãn. .... tìm hieåu caùc tö lieäu veà truyeàn thoáng cuûa Ñoaøn..

Gôïi yù ñaùp aùn : Ñoù chính laø toå chöùc Vieät Nam thanh nieân Caùch maïng Ñoàng chí hoäi. Gôïi yù" • Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh ñöôïc thaønh laäp ngaøy. • Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù I ñöôïc toå chöùc ngaøy. . • Trong nghò quyeát ñaàu tieân veà coâng taùc thanh nieân. • "Con ñöôøng cuûa thanh nieân chæ coù theå laø con ñöôøng caùch maïng vaø khoâng theå laø con ñöôøng naøo khaùc" .Tranh.Nhöõng baøi haùt .Moät soá göông ñoaøn vieân tieâu bieåu. thaùng. "Ñaây chính laø vieân ñaù ñaàu tieân ñeå chuaån bò cho toå chöùc thanh nieân sau naøy". caâu ñoá vaø ñaùp aùn cho hoaït ñoäng. naêm naøo? Gôïi yù ñaùp aùn : 26/3/1931.Gôïi yù ñaùp aùn : TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . baøi thô veà Ñoaøn. • Nhöõng phong traøo tieâu bieåu naøo cuûa Ñoaøn ñöôïc phaùt ñoäng trong Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù I? . + Laø toå chöùc hoaït ñoäng theo ñöôøng loái chuû tröông cuûa Ñaûng.Gôïi yù ñaùp aùn : + Laø ñoä döï bò cuûa Ñaûng. . do Nguyeãn AÙi Quoác thaønh laäp thaùng 6/1925. Ñaûng ta ñaõ xaùc ñònh chöùc naêng cuûa Ñoaøn laø gì? . naêm naøo vaø ôû ñaâu? .Gôïi yù ñaùp aùn : Lyù Töï Troïng.Gôïi yù ñaùp aùn : Töø 7-15/2/1950 taïi xaõ Cao Vaân (Ñaïi Töø Thaùi Nguyeân). b. naêm naøo? . thaùng. aûnh. Caâu hoûi noåi tieáng ñoù cuûa ai? . thaùng. Ñaây chính laø lôøi nhaän ñònh cuûa ñoàng chí Nguyeãn AÙi Quoác veà söï ra ñôøi cuûa toå chöùc? Vaøo ngaøy. Caùc caâu hoûi. caâu ñoá söû duïng cho hoaït ñoäng " Thi tìm hieåu veà Ñoaøn".GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . Giaùo vieân chuû nhieäm giuùp hoïc sinh xaây döïng caùc caâu hoûi. + Laø ngöôøi giuùp söùc cho Ñaûng.

• Nhöõng doøng thô döôùi ñaây cuûa taùc giaû naøo vaø vieát veà ai? "Coù nhöõng phuùt laøm neân lòch söû Coù caùi cheát hoùa thaønh baát töû Coù nhöõng lôøi hôn moïi baøi ca Coù con ngöôøi nhö chaân lyù sinh ra". Naêm xung phong.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP Coù caùc phong traøo : + Phong traøo chieán tranh du kích tham gia löïc löôïng vuõ trang. Beá Vaên Ñaøn.Gôïi yù ñaùp aùn : Lyù Töï Troïng. • Ngöôøi anh huøng dieät xe taêng ñöôøng soá 6 laø ai.. • Ñoaøn thanh nieân cöùu quoác ñöôïc ñoåi teân thaønh Ñoaøn thanh nieân Lao ñoäng Vieät Nam vaøo ngaøy.Gôïi yù ñaùp aùn : Ba saün saøng. Voõ Thò Saùu. Phan Ñình Gioùt. Nguyeãn Vaên Troãi.thaùng. + Phong traøo laäp coâng trong caùc löïc löôïng vuõ trang vaø du kích. thaønh vieân.v.Gôïi yù ñaùp aùn : Lyù Töï Troïng.Gôïi yù ñaùp aùn : cuûa nhaø thô Toá Höõu vieát veà anh huøng lieät só Nguyeãn Vaên Troãi.Gôïi yù ñaùp aùn : 19/10/1955 do Ban Bí Thö TW Ñoaøn quyeát ñònh. do ai quyeát ñònh? . trong chieán dòch naøo? . Ñoù laø khaåu TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . • Anh La Vaên Caàu ñaõ chaët ñöùt caùnh tay bò thöông ñeå tieáp tuïc chieán ñaáu ôû chieán dòch naøo? . trong chieán dòch Hoøa Bình 1951. v. naêm naøo? . • Ñoaøn ñöôïc mang teân Baùc Hoà vaøo thôøi gian naøo. • Hoäi nghò laàn thöù 23 BCHTW Ñoaøn khoaù III ñaõ ñeà ra khaåu hieäu noåi tieáng cho ñoaøn vieân.Gôïi yù ñaùp aùn : vaøo 12/1976 ño BCHTW Ñaûng ra Nghò quyeát ( Ñaïi hoäi Ñaûn laàn IV thaùng 12/1976). . • Haõy keå teân caùc ñoaøn vieân tieâu bieåu hy sinh trong khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ? . • Phong traøo tieâu bieåu nhaát cuûa Ñoaøn nhöõng naêm 80 laø phong traøo naøo? . • Ngöôøi ñoaøn vieân thanh nieân laø ai? ..Gôïi yù ñaùp aùn : Cuø Chính Lan. + Phong traøo saûn xuaát coâng nghieäp vaø noâng nghieäp.Gôïi yù ñaùp aùn : chieán dòch Bieân giôùi.

Chuaån bò veà toå chöùc: Giaùo vieân chuû nhieäm ñònh höôùng noäi dung. .Neáu ñoäi ñöôïc môøi coù ñaùp aùn sai hoaëc chöa ñuû yù. lao ñoäng vaø hoïc taäp theo göông Baùc Hoà vó ñaïi".Phaân coâng caùn söï vaên ngheä chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä xen keõ. tìm hieåu caùc tö lieäu lieân quan veà Ñoaøn ñeå tham gia hoaït ñoäng. . . . . II. keâ baøn gheá cho phuø hôïp. .Phaân coâng trang trí. -Xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng vaø cöû moät ngöôøi daãn chöông trình.Ngöôøi daãn chöông trình laàn löôït neâu caùc caâu hoûi.Döï kieán môøi Ñaïi bieåu. höôùng daãn hoïc sinh söu taàm. chieán ñaáu.Tuyeân boá lyù do. boå sung theâm caùc caâu hoûi duøng cho hoaït ñoäng thi tìm hieåu Ñoaøn. Ñaïi hoäi Ñoaøn toaùn quoác laàn thöù VIII ñöôïc toå chöùc ôû ñaâu. caùn boä chi ñoäi vaø caùc toå tröôûng hoäi yù ñeå phaân coâng coâng vieäc: .Xaây döïng. Ñoäi naøo coù tín hieäu tröôùc seõ ñöôïc môøi neâu ñaùp aùn. giôùi thieäu ñaïi bieåu.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP hieäu gì? . caùn boä chi ñoäi toå chöùc thöïc hieän hoaït ñoäng.4 hoïc sinh.Gôïi yù ñaùp aùn : Taïi Haø Noäi töø 8/12-11/12/2002. Caùc toå vieân coøn laïi laøm coå ñoäng vieân cho ñoäi nhaø. Caùn boä lôùp.GIôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. .Gôïi yù ñaùp aùn :" Soáng. vaøo thôøi gian naøo? .Giôùi thieäu Ban Giaùm Khaûo .Cöû Ban giaùm khaûo.Yeâu caàu moãi toå cöû moät ñoäi thu töø 3 . . Giao cho caùn boä lôùp. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: * Hoaït ñoäng môû ñaàu Ngöôøi daãn chöông trình: . cho thôøi gian suy nghó 10 giaây.Môøi caùc ñoäi thi töï giôùi thieäu * Hoaït ñoäng 1 :Cuoäc thi . ngöôøi TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . 2.

GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP daãn môøi caùc coå ñoäng vieân.. ñaïi thaønh coâng Hoà Chí Minh ..Ngöôøi daãn chöông trình nhaän xeùt hoaït ñoäng.. danh ngoân veà tình ñoaøn keát Moät caây laøm chaúng neân non Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi con Ñoaøn keát. R. .... Moät soá caâu ca dao..Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan (Löu Höõu Phöôùc) b.Ngöôøi daãn hoûi yù kieán Ban Giaùm Khaûo..............Em ñi trong töôi xanh (Vuõ Thanh) .Emerson TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . a. .. Ban Giaùm Khaûo ñaùnh giaù vaø cho ñieåm. .. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.... Moät soá baøi haùt ca ngôïi hoøa bình..Em nhö chim caâu traéng (Traàn Ngoïc) .Khi giuùp ñôõ ngöôøi khaùc thöïc ra laø chuùng ta ñang giuùp ñôõ chính mình.Trong quaù trình hoaït ñoäng coù theå daønh moät soá caâu hoûi cho coå ñoäng vieân caû lôùp vaø neân xen keõ tieát muïc vaên ngheä.Baøi ca sum hoïp (Phong Nhaõ) .. * Hoaït ñoäng cuoái cuøng: .. höõu nghò .Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø (Phaïm Tuyeân) ...Tieáng haùt baïn beø mình (Leâ Hoaøng Minh) .Treû em hoâm nay..Ban Giaùm Khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi vaø trao thöôûng cho caùc ñoäi( neáu coù). TÌNH ÑOAØN KEÁT HÖÕU NGHÒ I. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng... thaønh coâng.......... theá giôùi ngaøy mai (Leâ Maây ..Phuøng Ngoïc Huøng) .... CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 4 HOØA BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ Ngaøy. ñaïi ñoaøn keát Thaønh coâng. ñoaøn keát.

Peale c. Caâu 9 : Haõy moâ taû moät trong soá nhöõng böùc tranh maø lôùp söu taàm ñöôïc. hoïc sinh chuùng ta phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng tình ñoaøn keát höõu nghò giöõa caùc daân toäc ? Gôïi yù ñaùp aùn traû lôøi : Caâu 1 : Tình ñoaøn keát laø söï baïo löïc.Haõy yeâu quyù moïi ngöôøi tröôùc khi muoán moïi ngöôøi yeâu quí mình..Bieát giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä . chia seõ..Shakespeare . hai caâu ca dao noùi veà tình ñoaøn keát höõu nghò. -.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . Caâu 10 : Theo em.. .. Caâu 8 : Keå moät caâu chuyeän ca ngôïi tình ñoaøn keát höõu nghò.Yeâu moïi ngöôøi. khoâng coù ñau thöông cho con ngöôøi. .. Caâu 4 : Taùc duïng cuûa tình ñoaïn keát höõu nghò TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .Bieát caûm thoâng. Caâu 7 : Ñoïc moät baøi thô hoaëc moät.. Gôïi yù caâu hoûi daønh cho haùi hoa daân chuû Caâu 1 : Em hieåu theá naøo laø tình ñoaøn keát ? Caâu 2 : Haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa tình ñoaøn keát Caâu 3 : Vì sao phaûi coù tình ñoaøn keát höõu nghò giöõa caùc quoác gia. caùc daân toäc treân theá giôùi ? Caâu 4 : Neâu taùc duïng cuûa ñoaøn keát höõu nghò. laøm cho moïi ngöôøi ñeàu tieán boä.. ñöøng xuùc phaïm ñeán ai.Ñeå ñaûm baûo cuoäc soáng bình yeân cho moïi ngöôøi. W. tin vaøi ngöôøi. höõu nghò giöõa caùc quoác gia vì : ... N.Bieát khieâm toán hoïc hoûi nhau .V.Ñeå khoâng coù chieán tranh. Caâu 2 : Nhöõng bieåu hieän cuûa tình ñoaøn keát . thoâng caûm..Ñeå caùc daân toäc xích laïi gaàn nhau hôn. cuûa taäp theå. Caâu 3 : Phaûi coù tình ñoaøn keát. chia seõ vaø giuùp ñôõ nhau baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå ñeå taïo neân söùc maïnh hoaøn thaønh toát coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi. Caâu 5 : Laøm theá naøo ñeå xaây döïng tình ñoaøn keát höõu nghò ? Caâu 6 : Haõy haùt moät baøi haùt coù töø "ñoaøn keát".

baøi haùt.. ví duï "Lôùp chuùng ta keát ñoaøn" (Moäng Laân) Caâu 7 : Tuøy choïn baøi thô hoaëc töï saùng taùc Caâu 8 : Choïn moät caâu chuyeän ngaén goïn hoaëc keå laïi caâu chuyeän "Moät buoåi lao ñoäng" trong saùch Giaùo duïc coâng daân 7. . . baøi thô ca ngôïi hoøa bình. -.. tranh aûnh. -.Toå chöùc caùc cuoäc thi tìm hieåu caùc daân toäc treân theá giôùi. giaùo vieân chuû nhieäm neân phoái hôïp cuøng vôùi giaùo vieân boä moân khaùc nhö : Giaùo duïc coâng daân. Caâu 10 : Hoïc sinh chuùng ta caàn phaûi : .Ñaûm baûo quyeàn con ngöôøi.Toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo. . quyeàn treû em khoâng bò laïm duïng...Taêng cöôøng caùc cô hoäi giao löu ñeå hieåu nhau hôn. Hoïc sinh TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ... Caâu 6 : Choïn moät baøi haùt..Ñaây laø moät hoaït ñoäng khoù veà noäi dung.. . ca ngôïi tình ñoaøn keát höõu nghò...Caùc daân toäc hieåu nhau hôn. .. Vì vaäy..Tích cöïc hoïc taäp. 2.Cuûng coá hoøa bình treân theá giôùi. tìm hieåu ñeå naâng cao hieåu bieát veà caùc daân toäc treân theá giôùi. .. Lòch söû hoaëc Ngöõ vaên ñeå thoáng nhaát caùch hieåu veà tình ñoaøn keát höõu nghò. Treân cô sôû ñoù. .Chuaån bò veà toå chöùc a.Theå hieän vieäc reøn luyeän tình ñoaøn keát höõu nghò trong cuoäc soáng haøng ngaøy. giuùp ñôõ nhau hôn....Phaùt ñoäng hoïc sinh söu taàm tö lieäu. xaây döïng caâu hoûi vaø cho hoïc sinh haùi hoa daân chuû nhö gôïi yù ôû phaàn treân.Cuøng vôùi hoïc sinh xaây döïng chöông trình cho hoaït ñoäng naøy.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP Neáu con ngöôøi treân haønh tinh naøy xaây döïng ñöôïc tình ñoaøn keát höõu nghò thì seõ giuùp cho vieäc : . töø thieän. Caâu 5 : Ñeå xaây döïng ñöôïc tình ñoaøn keát höõu nghò thì caàn phaûi : . b.. . . Caâu 9 : Choïn moät trong nhöõng böùc tranh maø lôùp söu taàm ñöôïc ñeå moâ taû. Giaùo vieân chuû nhieäm .

toå 2 thu thaäp caùc tranh aûnh veà hoøa bình.Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình . Cöù sau moãi boâng hoa ñöôïc haùi. tình ñoaøn keát höõu nghò. Sau ñoù.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP . môøi laàn löôït ñaïi dieän caùc toå leân haùi hoa. neân coù quaø taëng hoaëc coù ñieåm ñaëc bieät.Caùn boä lôùp phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho töøng toå. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: * Hoaït ñoäng môû ñaàu Toaøn lôùp haùt baøi haùt coù chuû ñeà veà hoøa bình vaø ñoaøn keát höõu nghò.Trao phaàn thöôûng (neáu coù).Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng cuoái cuøng: . giôùi thieäu ñaïi bieåu (neáu coù) vaø ban giaùm khaûo. toå 4 taäp hôïp caùc caâu ca dao hay baøi thô ca ngôïi hoøa bình. Ñieåm soá seõ ñöôïc coäng cho toå cuûa ngöôøi traû lôøi thay.Chuaån bò trang trí lôùp. * Hoaït ñoäng 1 : Haùi hoa daân chuû Ñaàu tieân laø xung phong cuûa hoïc sinh trong lôùp. toå 3 choïn moät soá baøi haùt lieân quan ñeán noäi dung hoaït ñoäng. . . . Ví duï : Toå 1 söu taàm moät vaøi caâu chuyeän. II. Ñeå ñoäng vieân tinh thaàn xung phong. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . Neáu coù tình huoáng nhö : khoâng traû lôøi ñöôïc caâu hoûi thì ngöôøi ñieàu khieån coù theå goïi toå khaùc leân traû lôøi thay.Cöû ban giaùm khaûo . Ban giaùm khaûo coâng boá ñieåm ñeå toå vaø caù nhaân cuøng bieát. * Hoaït ñoäng 2 : Chöông trình vaên ngheä Ngöôøi ñieàu khieån môøi laàn löôït caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ ñöôïc chuaån bò leân bieåu dieãn. Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình neâu lyù do hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 3 : Giaùo vieân toång keát haùi hoa Giaùo vieân coù theå neâu nhöõng neùt chính xung quanh noäi dung cuûa hoaït ñoäng naøy nhaèm giuùp hoïc sinh khaéc saâu hôn kieán thöùc veà ñoaøn keát höõu nghò.Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä ca ngôïi hoøa bình.

Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng (Phong Nhaõ) .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 5 BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU Ngaøy.Hoaøng Laân) ....Mong Baùc Hoà vaøo Nam (Hoaøng Vieät) .. THIEÁU NHI VÔÙI BAÙC HOÀ I. Caâu 5 : Em haõy ñoïc 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nhi.Tieáng chim trong vöôøn Baùc (Haøn Ngoïc Bích) ...... Caâu 2 : Ñoù laø baøi thô : TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .. BAÙC HOÀ VÔÙI THIEÁU NHI.. Caâu 2 : Coù moät baøi thô noùi leân tình caûm cuûa thieáu nhi vôùi Baùc Hoà.Taï Höõu Yeân) b.. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng. Ñaùp aùp cho caâu hoûi Caâu 1 : Tuøy hoïc sinh söu taàm ñöôïc bao nhieâu thì neâu ví duï baáy nhieâu. Gôïi yù moät soá caâu hoûi cho thaûo luaän Caâu 1 : Em coù theå neâu ví duï veà tình caûm cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi ñeå caùc baïn cuøng bieát.... Caâu 3 : Em coù nhôù trong lôøi di chuùc cuûa Baùc Hoà.. Ñoá em bieát ñoù laø baøi thô gì ? Haõy ñoïc baøi thô ñoù cho caû lôùp nghe.. Moät soá baøi haùt ca ngôïi tình caûm cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi vaø thieáu nhi vôùi Baùc Hoà. a.Em ñöôïc nghe chuyeän Baùc Hoà (Thanh Phuùc ... ........ coù caâu naøo maø Baùc vieát noùi leân tình caûm.....Hoa thôm daâng Baùc (Haø Haûi) ........Töø röøng xanh chaùu veà thaêm laêng Baùc (Hoaøng Long .. Haõy cho bieát Baùc mong nhöõng ñieàu gì ôû thieáu nhi qua 5 ñieàu naøy. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. söï quan taâm tôùi thieáu nhi ? Haõy ñoïc caâu noùi ñoù... Caâu 4 : Haõy ñoïc 4 caâu thô Baùc göûi cho thieáu nieân nhi ñoàng nhaân dòp Teát Trung thu 1952.......

lao ñoäng toát Ñoaøn keát toát. hoaëc thöïc hieän döôùi hình thöùc thi vieát.Baùc mong ôû thieáu nhi phaûi : • Coù loøng yeâu queâ höông. Chuaån bò veà toå chöùc a. Chaúng haïn : coù theå laøm theo nhö höôùng daãn trong saùch HÑGD NGLL lôùp 7. kyû luaät toát Giöõ gìn veä sinh thaät toát Khieâm toán. giuùp ñôõ baïn • Phaûi reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc toát. TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . trong ñoù coù 4 caâu thô : Tuoåi nhoû laøm vieäc nhoû Tuøy theo söùc cuûa mình Ñeå tham gia saûn xuaát Ñeå giöõ gìn hoøa bình Caâu 5 : Naêm ñieàu Baùc daïy Yeâu Toå quoác. cuûa tröôøng.Döï kieán noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng sao cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm vaø ñieàu kieän cuûa lôùp.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP Baùc Hoà ôi ! Chaùu laø em thieáu sinh quaân Theo anh veä quoác xa nhaø töø laâu Chaùu qua soâng Ñuoáng. Luõng Vaøi Qua bao vöïc thaúm soâng daøi Giuùp anh veä quoác ñaùnh loaøi thöïc daân Chaùu laø em thieáu sinh quaân Caâu 3 : Ñoù laø caâu "Boài döôõng theá heä caùch maïng cho ñôøi sau laø moät vieäc raát quan troïng vaø raát caàn thieát". soâng Caàu Phuû Thoâng. veõ theo chuû ñeà hoaït ñoäng . thaät thaø. 2.Xaây döïng moät vaøi caâu hoûi cho hoaït ñoäng nhö gôïi yù ôû phaàn treân. Baùc Hoà ñaõ göûi thö cho thieáu nhi. ñeøo Khaùnh. Anh Chaâu. Caâu 4 : Nhaân dieäp Teát Trung thi naêm 1952. ñaát nöôùc • Phaûi hoïc taäp gioûi vaø ñoaøn keát. duõng caûm . . . . yeâu ñoàng baøo Hoïc taäp toát. Giaùo vieân chuû nhieäm .

tranh luaän taäp trung hôn. . II.Giaùo vieân nhaéc laïi moät soá yù cô baûn trong phaàn trao ñoåi TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . soâi noåi hôn. Ví duï nhö : Baùc Hoà tuy baän traêm coâng ngaøn vieäc. veà hình thöùc coù theå tuøy choïn . nhöng vaãn raát quan taâm tôùi caùc chaùu thieáu nhi. chaúng haïn : veà noäi dung caàn söu taàm tö lieäu naøo. Coù theå môøi ñaïi dieän cuûa caùc toå leân trình baøy phaàn chuaån bò cuûa mình. . toâi xin traân troïng giôùi thieäu . Sau ñoù giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng 1 : Trao ñoåi yù kieán . . .GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP .Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình . Ngöôøi ñieàu khieån kheùo leùo gôïi môû vaø khuyeán khích caùc baïn phía döôùi tham gia phaùt bieåu yù kieán : coù theå laø boå sung theâm.Chuaån bò moät soá baøi haùt. ôû ñaâu. . b. Toå coù theå phaân coâng vaøi baïn chuaån bò yù kieán ñaïi dieän toå leân phaùt bieåu. lôùp ta sinh hoaït vôùi chuû ñeà noùi leân tình caûm cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi vaø tôùi döï buoåi sinh hoaït naøy. Hoïc sinh .Ngöôøi ñieàu khieån neâu vaán ñeà. coù theå khoâng ñoàng tình vôùi yù kieán cuûa baïn. giuùp caùc em trao ñoåi. * Hoaït ñoäng cuoái cuøng: . Hoâm nay.Thoâng baùo ñeå hoïc sinh chuaån bò vaø gôïi yù cho caùc em höôùng chuaån bò. ñaët ra nhöõng caâu hoûi ñeå toaøn lôùp cuøng tham gia trao ñoåi yù kieán. söï aân caàn cuûa Baùc vôùi thieáu nhi laø nguoàn söùc maïnh cho chuùng ta coá gaéng vöôn leân. Giaùo vieân coù theå tham gia yù kieán cuøng hoïc sinh. coù theå phaùt hieän theâm nhöõng choã chöa ñuùng hoaëc chöa ñuû cuûa baïn ñeå cuøng nhau hoaøn thieän caâu traû lôøi. * Hoaït ñoäng 2 : Chöông trình vaên ngheä Coù theå ñaây laø phaàn ñöôïc boá trí nhieàu thôøi gian ñeå hoïc sinh vui chôi ca haùt theo chöông trình ñaõ ñöôïc chuaån bò saün. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: * Hoaït ñoäng môû ñaàu Ngöôøi ñieàu khieån neâu ngaén goïn lyù do cuûa hoaït ñoäng. . Tình caûm cuûa Baùc. baøi thô .Töøng toå hoïp baøn chuaån bò tö lieäu theo yeâu caàu cuûa caùn boä lôùp.Chuaån bò veà trang trí lôùp. .

. thì chaùu naøo cuõng bieát chöõ quoác ngöõ... HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. hai beân bôø ruoäng. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng... Nay Baét vieát maáy chöõ ñeå caûm ôn caùc chaùu vaø khuyeân caùc chaùu : 1. Baùc möøng laém. caùc chaùu cuøng nhau ñi ñoùn Baùc... chaéc caùc chaùu cuõng luoân luoân nhôù Baùc...Trao phaàn thöôûng (neáu coù) .Ñònh höôùng cho hoaït ñoäng tieáp theo : hoïc sinh chuaån bò taäp luyeän vaên ngheä ñeå coù moät chöông trình vui chôi boå ích cho ngaøy cuoái naêm hoïc. töø Haûi Phoøng ñeán Haø Noäi..... Tay caàm côø sao vaøng ñöùng chaät hai beân ñöôøng... coù leõ hôn möôøi vaïn chaùu. THAÛO LUAÄN VEÀ TRAÙCH NHIEÄM NGÖÔØI ÑOÄI VIEÂN ÑEÅ THÖÏC HIEÄN NAÊM ÑIEÀU BAÙC HOÀ DAÏY I.. aùo quaàn saïch seõ. I. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.....GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP cuûa hoïc sinh......... .... Khi Baùc veà ñeán Toå quoác. vui veû nhö moät ñaøn chim. Hoûi. Phaûi giöõ saïch seõ TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . reo cöôøi ca haùt. Baùc thaáy chaùu naøo maët muõi cuõng vui töôi..... nhôù caùc chaùu luoân luoân.... CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 5 BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU Ngaøy.. Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng a... Tö lieäu coù lieân quan ñeán 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nhi THÖ GÖÛI CHO CAÙC CHAÙU THIEÁU NHI Cuøng caùc chaùu nhi ñoàng vaø thieáu nieân yeâu quyù ! Baùc ñi Phaùp maáy thaùng.. Phaûi sieâng hoïc 2.....

Nhieàu coâng vieäc nhoû coäng laïi thaønh coâng vieäc to. reøn luyeän thaân theå. quyeàn tham gia. sieâng laøm. Vaäy Baùc göûi caùc chaùu lôøi chaøo thaân aùi. leã phaùp. Baùc mong caùc chaùu laøm vieäc vaø hoïc haønh cho xöùng ñaùng laø nhi ñoàng cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa. NXB Chính trò Quoác gia. Treû em coù boán nhoùm quyeàn nhö Coâng öôùc veà Quyeàn treû em ñaõ neâu. vöøa neâu roõ boån phaän cuûa treû nhö trong Coâng öôùc ñaõ neâu. em nhoû. Baùc raát vui loøng bieát raèng : nhieàu chaùu ñaõ haêng haùi giuùp vieäc caùc boä ñoäi vaø daân quaân. coù ích cho Toå quoác thì caùc chaùu neân gaéng söùc laøm. anh em. bieát aên ôû saïch seõ. Baùc khuyeân caùc chaùu gaéng söùc theâm.Moät vaøi thoâng tin veà Quyeàn treû em. theá laø toát laém. Phaûi giöõ kyû luaät 4. quyeàn ñöôïc phaùt trieån. thoáng nhaát vaø ñoäc laäp. Thaân aùi Baùc Hoà (Trích : Hoà Chí Minh toaøn taäp. chaêm chæ hoïc taäp. bieát giöõ kyû luaät. Trong cuoäc Caùch maïng thaùng Taùm vaø trong cuoäc khaùng chieán baây giôø ñaõ coù nhieàu chaùu tham gia. Coøn chaùu naøo cuõng bieát sieâng hoïc. toân TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . baïn beø. ñoù laø : quyeàn ñöôïc soáng coøn. Vieäc gì coù ích cho khaùng chieán . 2000. Phaûi thöông yeâu giuùp ñôõ cha meï. caùc chaùu cuõng phaûi coù phaàn chöù nhæ. Baùc hoân taát caû caùc chaùu Thaùng 8 naêm 1947 Baùc Hoà . Phaûi laøm theo ñôøi soáng môùi 5. trang 421) Thö göûi nhi ñoàng toaøn quoác nhaân dòp kyû nieäm Quoác khaùnh naêm 1947 Hôõi caùc chaùu yeâu quyù ! Ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm. cha meï. ngöôøi lôùn. quyeàn ñöôïc baûo veä. Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy vöøa theå hieän noäi dung cuûa Quyeàn treû em. Tuoåi caùc chaùu thì caùc chaùu laøm nhöõng coâng vieäc nhoû. ñoù laø boån phaän cuûa treû vôùi oâng baø.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP 3. taäp 4. Laøm ñöôïc bao nhieâu toát baáy nhieâu.

Hoïc sinh . nôi ôû cuûa mình.Tuoåi möôøi laêm (Mai Xuaân Hoøa) .Toå tröôûng phaân coâng cho töøng nhoùm hoaëc caù nhaân söu taàm tö lieäu. ñieàu naøo laø quan troïng nhaát ? Vì sao ? + Em coù theå ñeà xuaát moät vaøi bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy. Giaùo vieân chuû nhieäm . b. xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng. . duõng caûm" ? . Ví duï nhö : + Em coù theå neâu moät vaøi suy nghó cuûa mình veà yù nghóa taùc duïng cuûa 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nhi.Caùn boä lôùp vaø caùn boä chi ñoäi hoïp baøn keá hoaïch thöïc hieän : phaân coâng caùc toå chuaån bò yù kieán.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP troïng phaùp luaät. theo em. cöû ban giaùm khaûo. thaät thaø.Chuaån bò moät soá caâu hoûi hoaëc vaán ñeà caàn khai thaùc töø 5 ñieàu Baùc Hoà daïy. + Em hieåu theá naøo laø "Hoïc taäp toát. Hoïc sinh coù theå tìm choïn vaø giôùi thieäu nhöõng göông saùng ñoäi vieân ngay trong lôùp mình. Göông saùng ñoäi vieân thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà Daïy. Neáu caàn.Khaên quaøng thaém maõi vai em (Ngoâ Ngoïc Baùu) .Khi mình möôøi laêm tuoåi (Nguyeãn Thuî Kha) c. töø nhöõng tö lieäu coù lieân quan ñeå thöïc hieän trong buoåi sinh hoaït.Em laøm keá hoaïch nhoû (Löu Baùch Thuï) .Chieác khaên hoàng (Leâ Ñình Löïc) . cöû ngöôøi ñieàu khieån. 2. ñoaøn keát toát" ? + Ngöôøi hoïc sinh caàn phaûi reøn luyeän nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc ñöùc tính "Khieâm toán.Giao nhieäm vuï cho ñoäi nguõ caùn boä lôùp chuaån bò veà toå chöùc thöïc hieän hoaït ñoäng naøy. taøi lieäu coù lieân quan ñeå chuaån bò yù kieán phaùt bieåu. b. Moät soá baøi haùt . + Trong 5 ñieàu Baùc daïy. a. tröôøng mình.Maêng non tröôûng thaønh (Hoaøng Giai) . toå phaûi cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán ñaõ ñöôïc TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM . caùc tieát muïc vaên ngheä (töø 2-3 tieát muïc).Ñöa côm cho meï ñi caøy (Haøn Ngoïc Bích) .

bieän phaùp khaéc phuïc. ban giaùm khaûo nhaän xeùt vaø cho ñieåm....... ... coù theå hoûi yù kieán giaùo vieân chuû nhieäm khi nhaän xeùt ñaùnh giaù...... phaùt hieän giuùp hoïc sinh laøm toát khaâu naøy.. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: * Hoaït ñoäng môû ñaàu ... Neáu caûm thaáy coøn luùng tuùng.. trao thöôûng (neáu coù) . Chuaån bò veà phöông tieän hoaït ñoäng..Sau phaàn trình baøy cuûa töøng toå.. * Hoaït ñoäng cuoái cuøng: .Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.. HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1.GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP chuaån bò.Chuaån bò trang trí lôùp (aûnh Baùc... ..Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá lyù do ngaén goïn.. ñieàu naøo thöïc hieän toát. .) II.Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng... Chuù yù.Nhaéc nhôû hoïc sinh chuaån bò cho hoaït ñoäng tieáp theo. . * Hoaït ñoäng 2 : Chöông trình vaên ngheä Caùc tieát muïc vaên ngheä ñöôïc trình baøy döôùi söï ñieàu khieån cuûa ngöôøi daãn chöông trình vaên ngheä... giôùi thieäu ñaïi bieåu (neáu coù). loï hoa ...... Hoaëc giaùo vieân chuû nhieäm theo doõi. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 5 BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU Ngaøy.. HÖÔÙNG DAÃN HOAÏT ÑOÄNG HEØ I..... caàn phaûi coù lieân heä thöïc teá vieäc thöïc hieän 5 ñieàu Baùc daïy... nguyeân nhaân. * Hoaït ñoäng 1 : Trình baøy yù kieán cuûa caùc toå . ñieàu naøo chöa toát. .... TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM ...Moãi toå cöû ñaïi dieän leân trình baøy suy nghó cuûa mình veà 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nhi..

GIAÙO AÙN HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TRÖÔØNG THCS PHAN SAØO NAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful