హనుమదుజంగ పయత త ం

[ఈ హనుమదు_జంగ పయ·త `` తమ:ను పcªతsాలమందు, పcో ష
సమయమందు, అర¸ oాOయందు ఎవ_రa పoంతao` cాos సమస
`ాపమ:ల: న¬ంచును. హనుమదనుగ హమ: ``ందుదురa.]

పస-·_ంగoాగం పcªsాంచ-·ంగం
జహc_O÷`ర_ం తa`ాoాccైర_ం
తృణభ¬తcOం రణ`ద_c_భ¬Oం
భజ cాయ:పyతం పDc· క Dతం||
భజ `ామరం cªవ° °త_cాసం
భజ బªలcªను పcª±·రacªసం
భజ చంcsా క:ందమంc·రoసం
భజ సంతతం oామ భ¬పలoసL||
భజ ల¢_ణ `ా ణ ర;·O ద¢ం
భజ c`cిc·-క n°oా_ణ ప¢ం
భజ lర సంnా మ-ీమ· హc·¢ం
భజ oామ-·మ·O సం`ా ప ర¢L||
కృc·Oల-·దం ;O;పcాదం
ఘనsా ంత భృంగం కట``¸ రంగం
Dయc·__ప sశం భ:జ·÷ cిc·శL
జయ¬ సcతం భజ oామదూతL||
చలc·_లఘ·తం భమచ_కcాలం
కo`oాట oసం పO-·_బ జ·ండం
మo-ింహ-·c·c_¬ర Oల'కం
భజc·ంజ-యం పభ:ం వజsాయL||
రణOషణ Oషణ cఘ-·cే స-·cే
సo`c సమ·o`.ిcే Dతమ:ఖ_
ఖnా-·ం ఘ-·-·ం సుoాణ·ంచమ·o
నటంతం వహంతం హనూమంతDcే||
ఘనదత_జంcªo దంc'0c·రం
ఘనద_ంత°ర¬¸ త sాల'గ దంతం
పc·ఘ·త Oc·బ¸ భ¬c·ccాసం
రణ`;ణద¢ం భజ .ింగvª¢L||
మonా హ.ీc·ం మహ'c·_త.ీc·ం
మoo`గ.ీc·ం మహOవ.ీc·ం
హరc·_సు cే `ాదపc·_నురs`
నమ- క.ి÷ ష oామ.ియ·యహ||
సుc·-ింధు మ:ల ంఖ_-·cో పcప
సు_c· ±ౌషc`ా పగ:ప పcªcా
¢ణcో ణ÷లస_ `ాoణ-తaం
D-· భ¬స__యం కస_మర¸ ః క.ీంc· ః||
°oాతంక మ·Dశ_లంsాం Dశంs`
భcా-వ -ీc·O ÷'sాపహo
సమ:c· ంతరంnాc o°దం D°దం
Dలంl_రa జంఘ·సు c· మర _సంఘL||
రమ·-·ధoామ· ¢మ·-·ధoామ·
మ÷'s స÷'sాం Doయ పహర ం
వ-·ంతర¸-·ం áవ-·ం c·నcా-·ం
D`ాత_పహoా ద¸ నూమ·' త_ccా||
జoాcªరc` భ¬o.ీc·ం శoo
°oాc·రణ·ర¬c· nాఢపc·.
భవc·_దభs ం భవద_s రs ం
క:రa¬ హనూమ·' పc'c దయ·v`||
మoon-ం బహ_రac· దocా
నజ·నంO తత _ం °జం oాఘవస_
కధం జ· యcే °ద_c°త_cవ
ప-ీద పc' cానoంcో నమ- ||
నమ- మoసత _బªoయ తaభ_ం
నమ- మoవజcేoయ తaభ_ం
నమ- పoభ¬త సూoా_యతaభ_ం
నమ- సc· .ింగvª;·య తaభ_ం||
నమ- సc· cాయ:పyc· య తaభ_ం
నమ- సc· బహ_చoా_య తaభ_ం
నమ- సc· oామభsా య తaభ_ం
నమ- కృc·మర _sాoా_య తaభ_ం||
హనూమ దు_జంగ పయ·తం పcªcే
పcో c.ిcా ±·ర¸ oాc` .ిమర _ః
పఠ' నశ_c`.ి పమ:sా ఘజ·ల'
సc·సర_c· oామభs ః పయ·Oః||
—- eభం భ¬య·o —-