Một số vấn đề về chuyển mạch gói quang : / Nguyễn Thị Thu Nga ; Nghd. : TS.

Bùi
Trung Hiếu . - H. : Khoa Công nghệ, 2004 . - 106 tr. + Đĩa mềm

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG.................................................................4
1.1
Giới thiệu về chuyển mạch gói.......................................................................4
1.1.1 Đệm gói.......................................................................................................................4
LUA Đệm đầu ra.................................................................................................................4
1.1.1.2 Đệm đâu vào............................................................................................................5
1 . L I . 3 Đệm quay vòng......................................................................................................5
1.1.1.4 Đệm chia sẻ.............................................................................................................6
L I . 2 Định tuyến gói............................................................................................................7
L I 3 Tiêu chuẩn đánh giá...................................................................................................8
12Cấu trúc chuyển mạch gói quang.....................................................................................9
1.2.1 Giới thiệu..............
.". . . 7.. ..........................................................................................9
122 Sơ đồ khối...........................................................................................l i
13Các phần tử quang sử dụng trong chuyển mạch gói quang...........................................14
132Coupler quang.............................................................................................................16
133Bộ biến đổi bước sóng quang khả chỉnh ( T O W C ) ..................................................17
Ù A Bộ dẩn sóng khắc rãnh AWG ị Arrayed Waveguide Grafting).................................21
13.5 Bộ lọc quang âm khả chỉnh AOTF (Acoustooptical Optical Tunable
Filter)...........................................................................................................................................22
CHƯƠNG 2........................................................................................................................24
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG................................................24
2. Ì Quá trình tạo và xử lý gói quang..................................................................................24
2.LI Cấu tạo gói.................................................................................................................24
212Xít l ý riêu đ ề ...............................................................................................................25
213Đồng bộ gói..................................................................................................................26
2.2 Giải quyết tranh chấp...................................................................................................34
2.2.1 Đệm quang...............................................................................................................34
2.2.1.1 Chức nâng đệm......................................................................................................34
2 . 2 . 1 . 2 Các kỹ thuật đệm.......................................................................... 35
2.2. 1 .2. 1 Chuyển mạch đơn tầng......................................................................................38
2.2.1.22Chuyển mạch đa tầng.............................................................................44
2.2.1.23Tổng kết và đánh giá..............................................................................51
2.2.2 Chuyển đổi bước sóng.............................................................................................54
223
Định tuyến chệch hướng....................................................................................59
2.3 Thuật toán định tuyến...................................................................................................65
23.1 Thuật toán định tuyến động.......................................................................................67
2.3.2 Thuật toán định tuyến Min-max.................................................................................69
2.4 Một số mạng chuyển mạch gói quang......................................................................70
2A.1 Chuyển mạch trên cơ sở chuyển mạch không gian..................................................70

........................................................................................................................82 3.....71 2.....80 1AA^Qụản lý bước sóng........................................96 4............1....................................................2......................................................................................................4........2.........................98 43Xu hướng phát triển chuyển mạch gói quang.....................................................................................................................12AKiến trúc nút chuyển mạch............97 4..................1 Chuyển mạch dựa trên chuyền mạch không gian không có bộ đệm.........2.....2 Nút chuyển mạch gói quang.............................103 TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................13 IP trên các mạng quang................................................................................................75 2 A3 Chuyển mạch quảng bá và lựa chọn.............2 Chuyển mạch DAVID..................................................................................................4..............................2..............................1............................................................................................................2 Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)......................................................... ...........................................•.....................96 4..................1......100 KẾT LUẬN........................................................................................................33Điều khiển mạng.102 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT.........................93 3...97 4........................................................................22Chuyển mạch định tuyến bước sóng đệm đầu vào................................................................84 3......................4............................................70 .........................................................................................12Tái tạo tín hiệu quang....................................94 CHƯƠNG IV: ÚNG DỤNG CHUYÊN MẠCH GÓI QUANG.........96 4................................................92 3............22Ma trận chuyển mạch.....................................................................4........................ 106 ............................................................77 2..............................2 ứng dụng mạng chuyển mạch gói quang.................................................................................................11Xử lý mào đầu................96 4.1....79 3.....................................100 44Nghiên cứu và ứng dụng chuyển mạch gói quang ở Việt Nam......................................1 KEOPS...........................................................................................................91 33WASPNET........................................94 3...........32Khuôn dạng gói..........1..........................78 CHƯƠNG 2: MỘT sốDỰ ÁN NGHIÊN CỨUVỀ CHUYÊN MẠCH GÓI QUANG...............1 Kiến trúc mạng gói quang trong suốt.................83 3........96 4.4............21Chuyền mạch định tuyến bước sóng đệm đầu ra............................................................87 32ATMOS.....23Giải quyết tranh chấp.............1 Những điểm tồn tại...........1.........................................................................31Chuyển mạch WASPNET........1......................................................1 Mạng cục bộ LAN (Local Area Network)..........................................................83 3.........................72 2...............................79 3...4 Đánh giá và kết luận...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful