You are on page 1of 16

WSWS : Tamil : லக

Part 1 | Part 2

இ ஆ
ேர யா
ஜூ ைல 5-6 ,2003ேத க
உலக ேசாச ச
வைல தள ம
ேசாச ச சம வ க
நட ய ஈ
" ரா ய ேபா
அர ய ப
ைனக : ச வேதச
ெதா லாள வ க த கான பாைத" எ ற
மாநா
ெதாட க அ ைக, உலக ேசாச ச வைல
தள
ஆ ய


, ஆ
ேர யா
உ ள ேசாச ச சம வ

ேத ய
ெசயலாள மான
ஸ ஆ வழ க ப ட .

Use this version to print | Send this link by email | Email the author
அெம கா பா தாைத ெவ
ெகா
மாத க ஆ

ன , உலக ஒ
ய சகா த
ைழ
ள எ ற
ய உண
வள

ற . ஈரா
தான ஆ ர
ன , ெப
பர த
ேலாபாயமான : உலக அர யைல
ைமயாக மா
யைம பைத ெபா

பத
,
வாக
லமாக , அெம க ஆ
ேம த
களா ெச ய ப
உ த எ பத ஒ அ ச
அ ல ஒ ப
யாக இ
த எ ப
க ெத வா
ெகா
ற .
ேகாள ேமலா க ைத ேநா கமாக ெகா
ள ேலாபாய
ஒ ப
தா
ஈரா
தான
ெவ
யா
. ெரா

ைற
ட அ
" ெம க
ஏகா ப ய
உ ைமயான எ மைல
ெவ
ைப" நா இ ெபா
உண
ெகா

ேறா . இ த மாநா
ேநா க
, உலக
வரலா
ய சகா த ைத உ ைம ேலேய ேதாேன இ
இய
ச கைள ெவ

வ தா
, ேம
இ ப
பா

பைட
, ச வேதச
ெதா லாள வ க
கான
ேனா ைக
ேலாபாய ைத
வள ெத
ப மா
.

அ ைக


பைட ெபா ளாதார ச
ஆனா நா , ெதாட க
ஈரா
தான தா த

ஆழ , அள இவ
ைன ஆ
ெச வத

, அவ
அ ல ஓரள அள

ெகா ள
.
உலக

அத

டா

களான

,

ரதானமாக

கைள ப
நா ஆ
ெச ேவ .
பைடயாக இ
த ெபா க
த ைம,
வ ைம
அளைவ ெபற

உ ள

ேளய அரசா க தா
PDFmyURL.com

ேர யா
உ ள ேஹாவா
அரசா க தா
வாக தா ெவ
ட ப ட அ தைன ெபா கைள


கமான பா ைவ ட அேடா
ல ஆ
எ ப உ

த ப
.
13 ஆ

ஏேத

வாக
அவ ைடய
அள இரா
யெபா

ெம ேக
ற இயலா . ஆ
ன இ ேபா ற எைத

ற ப ட
ட அைத

ைல

ெப
பாலான கால அள
, அெம கா ஈரா ைக எ
இரா வ நடவ ைகக
வைகைய
கைட

ற . ெச ட ப
11ஐ உடன யாக ெதாட
தா
யஉ
ன களா
,
பாக பா கா
ெசயல ெடானா

ெப

ைணயாள ேபா ெவா ேபா

, ல காலமாகேவ க த ப ட ஈரா
தான
வ பைடெய
ைலக க
டன எ பைத ெத வாக
தா , இத கைட

ெவ
ப ட .

,
,


, இ

ய தாமத ஏ ப
, ஆ கா
தா
த இல காக ேத ெத
க ப ட .
ஆனா
2002 ேகாைட
ஈரா
தான பைடெய

க ப
, அத கான
தயா
க ேம ெகா ள படலா ன. ஆ கா
தா
ெகா ள ப ட
ைற ேலேய ஒ
ஆ ர
ைப க
வ சா ய
ைல எ
, அதாவ அெம க மான பைட
,

பைடக
வ ைம
தைர பைடக


த க ைற
பா
க படேவ

ெவ
க ப ட . எனேவ
அள லான அெம க

ஆ ர
பாக இ

அத
ல மாத க தயா
ேதைவ ப

ெகா ள ப ட .
இத
ைட
, பைடக ெச
த படேவ

க ைறக தயா ெச ய ப
ெகா

ேபாலேவ, ஈரா
ேபர
ஆ த க ப
ய ர சார
ல அர ய தயா
நட
ெகா
த .இ
கைள ெகா
த : ஈரா
ெகா
இரசாயன , உ

ஆ த கைள ெகா
அ ப
ையேயா , அெம காைவேயா ட தா க பய ப

;
ஈரா ட அ
ஆ த க உ ளன அ ல அவ ைற தயா
பய ப
வ வைக

ேன ய ைல

ட தயாராக உ ள
;
றாவதாக, ஈரா , ச வேதச பய கரவாத
க ட ,
பாக அ ெகா தா ட ெதாட
ெகா
அவ
ேபர
ஆ த கைள
வழ க தயாராக உ ள எ பைவயா
.
ைண ஜனா ப
ஆ த
கைள
ேநர யாக பய ப
உ ப

''எ
அ ெகா தா ெதாட

ெச
ெகா

ூ ேச
, 2002 ஆக
26
ேத சதா ஹ
''பய கரமான
ளதாக
' ' அைவ ''இ ப
ள அெம க ந ப கைள அ


அெம காைவேயா ம ற நா கைளேயா அ வா த அ

ூ ேச
எ ச தா . ெச ட ப
26, 2002

ெப

ட சதா ஹ
,
ய"
டா
ைள க
யாத" சா

பதாக அ
தா .

அ ேடாப 7 ேத ய
கா
ர ட
அ கார ேகா
,
ேபா
கான வாத ைத
ைவ
உைரெயா ைற க
னா . ஈரா
,
ேர ய ெச
வள
வைக
ேதைவயான
, அ க
அட
ளஅ

ழா க வா க ய
ெச
ளதாக
, இ ெசய அத ைடய ''அ
ஆ த
ட ைத
அைம
ெகா
வ வைக " சா றாக உ ள எ ற
ைற
ைவ தா .
இேதா
ஷய

ைல
; ''ஈரா
(Unmanned aerial vehicles -UAVs) , ம

, ஆ
த களா

இ லாம
இய க ப

இய
வா

வா வ ஊ
ஊ கைள

கைள
, இரசாயன,
PDFmyURL.com


ய ஆ த க
ைப
,
க பர த ல பர

ேறா . ஈரா UAVs கைள ெகா
அெம
வ வைககைள
ஆரா
வ வதாக அ
ேறா '' எ


கா
னா .

''அ

ழா க ' ' ப
யம
க அைன
வா ெச
உதவாதைவ எ ேற ெத
றன. அர
ைற , ஆ ற
ைற ம
வன (IAEA) ஆ யவ
ஆ வாள க
இ த க
ைத தா


நா
தா த க நட

பய பா
ச வேதச அ
வாக ெகா

வத கான

அைவ

ைற
ளன .

இரசாயன ம

ய ஆ த கைள ெபா தவைர
, பா கா
உள
ைற அைம
ெச ட ப 2002 : ''1991
1998
இைடேய ஈரா
இரசாயன ேபா
ைற
ைள
ஊ க , அவ
ேனா
ெபா

, ெவ ம
க , உ ப
இய ர க ஆ யைவ
க சமான அள

க ப
டன.... ஈரா
இரசாயன ஆ த கைள உ ப
ெச

றதா ,

றதா எ ப ப
, அ ல எ
ஆைலகைள அைம
ள அ ல அைம க உ ள
எ ப ப

ைகயான தகவ க
ைட க
ைல.'' என அ
த .

க நாடான ைநக ட
ேர ய வா க ப ட எ ப தா எ லா
ெபா
ைரக
ய வ வா த ஆ
.
2002


"

ழா க " ப
ய கைத
ந பக
படாம

ட .
தலான அள ஏ க ப
த ைம ெகா ட தகவ
தயா க ப டாகேவ
எ ற ைல ஏ ப ட .
எனேவ, இ
ட த


ெகா

தஆ
ஜனவ
28நா
ைல ப
ய உைர

தா :
ூ ேச ேக
க அள
ேர ய ைத ஆ
கா
சதா ஹ
ளதாக
ூ ேச இ த நடவ ைககைள
..... சதா ஹ

ந ப த த வைக
ைல. பலவ ைற அவ ெத வாக மைற க ேவ
ள ''.

உ ைம
அவ ட
ள க
வத

இ ைல ,
வாக
ஓரா
, ஜனவ 2002
ைநக
ேர ய வா
யத கான
ஆவண க
ைண ஜனா ப ெச
அ வலக
வ தன. அவ ஒ
இ டா .

க நா க
தராக இ
த ஒ வரா அ நட த ப ட
ேபா யானைவ எ
ெப ரவ
2002 அரச ைண கள
, ஐஏ
ைண ஜனா ப
இ த
ற ைக அ
ப ப
ட .
ஜூ
30
ேத
New Republic
ெவ யா
ளக
''அவ க
ைநக கைத அ ப டமான
எ ப ந
அவ க
ஊ கம

ைல , எனேவ
தலாக ஏ
வாத
காக ேச தன .''

''ச ப
அரசா க
ள க

அ ந
ெத
.
ப ர க எ

சாரைண
உ தர
.
இ த ஆவண க
அவ ெத
டா .

ைர
இ த பைழய த எ
றா :
ெத
.அ

ழா கைத
ைற
இ த கைதைய அவ க

பவ த
ைடய ெப ரவ
5 ேத ஐ.நா. பா கா
உைரைய


, IAEA இ த
ஆவண கைள இ
யாக ெப ற
; ெவ
ைர
அைவ ேபா யான ப ர க எ பைத

ட .அ ப
கவைல
ைல. மா
16 ேத ெச
''ெச
ஊடக ைத ச
க ''
எ ற க
IAEA- ைவ தா : ''நா க
உ ைம
, (சதா ) அ
ஆ த கைள
உ வா
ெகா
டா எ

ேறா '', என ேப னா .
PDFmyURL.com

ேகாெயப
ென

மா

அைம த , ெப
ெபா
ர சார ைத
தன எ ப
ேக
ேக இட
லாம ேபா

அத

இ த
ர சார
ய வ ைத ஆ
ெபா
, அரசா க தயா
எ ெகா
ேபா , அறெந அ ல
யாய ெந சா த ர சைனகைள பா க
அர ய

ேபா ைக கா
ேறா எ பைத நா ஞாபக ப
ெகா ளேவ
ெபா ைய
ச க
நல கைளஇய
.

டா

.
கைள நா
ைல
,
.

பய ப
த , அர
இய

ேத எ
ற . தலா
வ அரசான த ைன
நல கைள
உ ளட
ெகா டதாக கா
ெகா
ற . ஆனா சமரச காண
யாத
ெகா ட , வ க களாக ள
ட ஒ ச தாய
அ ப
ப ட அரசா க
கைதேயயா
.ஆ
வ க சமரச ேபா ைக
ச க

ெகா ைகைய

மானா அ ெபா
, அதன
ந ப த த த ைமைய ஓரள கா க

,

ஆனா அர
ெசய வைகேய ெபா
வ எ ப அத இைண த ப
யாக இ ெபா


ற எ ற உ ைம , ஆ
வ க
நல க , அவ ைற ெசய ப
வத கான ெகா ைககள
◌், பர த அள லான ம க
ேதைவக ட
நல க ட
ேநர ேமாத


எ பைத
கா
ற .

, அத ெசய கைள ப
ய உ ைமைய
றேவ
மானா அ எ ன
அெம கா ேகாள அள
ெபா ளாதார ம
இரா வ ேமலா க ைத ெகா

ேநா க

ட ைத ைவ

, அத
ேகா கைள அைடவைத எவ த
த ய றா
அவ க
எ ராக இரா வ தா த உ பட அைன
ைறக
ைகயாள ப
"பய கரவாத
தான ேபா
" ேநா க அெம க ம கைள அ
ஆப
கைள அக
வத
ல, உ நா
, ெவ நா க
இ த
ட ைத ெசய ப
வத கான
ைலகைள
உ வா வத ேக ஆ
.
வாக

ேத ய

பா கா

?

;

ைற

அ தைகய இல க ெபா ம க
ெவ
பைடயாக வா க
யாதைவ. அ
தா ெபா
தைல ய த ஆ க இ
ட ெகா
ள . ஆனா ஆ

ன ைடேய வா க ப
தயா
ெச ய ப
க ேவ
. எனேவதா
அரசா க ஆவண க
பல
தைன

ெவ

, அெம க ேலாபாய ப
ய ெவ
பைடயான ம
ைட பா
ேறா .
வாக
ேத ய பா கா
ேலாபாய
, ெவ நா
ெகா ைக
ேனா
ைமய தளம
◌், கட த ெச ட ப
ெவ
ட ப ட ; உல
வள க அெம க ெபா ளாதார நல க

த படேவ

ஏற தாழ ஒ உலக ேபரரைச
கா
வத
இரா வ ற
பய ப
த பட ேவ

அ ெத

ற .
இ பதா
றா
மாெப
ேபாரா ட க
த ர
ெவ
ற எ
ெதாட
ஆவண
, ெவ
கான ஒேர ஒ
த மா
ைய ஏ ப
உ ள : "த ர
ஜனநாயக ம
த ர
வன க ." அத ப
,
வாக
, "ஜனநாயக
, வள
த ர ச ைத ைற , உலக
எ ப
தைடய ற வ க " எ ற ந
ைகைய எ
ஏ ப

,
,
,

PDFmyURL.com

த ைனேய அ

ெகா

ள .

இ த ேகாள ேமலா க இல
த ப க
ேலாபாய ,

ைடய ம
கைள

வமான அெம க ச வேத ய

ேலேய ற ப
ள . அ
" ெம

ைடய ேத ய நல கைள
அ தளமாக ெகா
."


, அெம கா
ெபா ளாதார நல க

ேம இ த

எ ப
ைல. இ உலக ந ைம காக ெச ய ப

; ஏென றா அெம
தா
ேகாள வள
"

மா
" யாக உ ள ஒேர ைற - இ
எ பாரா க

.


ர ப

ேத ய பா கா

ெசய ப
த ப
க " த ர ச ைத ைற"
ஒ ம
கரமான

இைத ேபா ற ம"
த ெசய

கைள" (
Happy coincidents) வரலா
னேர

ள . "தைடய ற வ க
ேபரர " எ

19
றா
அைம த அத உலக
ேமலா க நாளைட
அ ெகா
த "நாக க ப
ப "

த . இ ெபா
நா

"
ர" ேபரரைச காண இ
ேறா
, அ
தைடய
"
ற ச ைத" தா ஒ
க ப
ேக
(morality) அ
பைட எ
இ ெபா
ள க ப
ற .
ேத ய பா கா
ேலாபாய வா ைதக
:
'தைடய ற வ க '
எ றக

ெபா ளாதார

ணாக வ வத
ேப
, ஓ

க ேகா பா

பைட
ேதா
யதா
. உ னா
ற ம
ஒ ெபா ைள ெச ய
எ றா , அைத அவ க

யதாக இ

ேவ
. ம றவ

ெபா
கைள ெச
றன எ றா
அைத
வா க

ேவ
. இ தா
உ ைமயான த ர , ஒ

நபேரா , நாேடா வா வத கான
உ ைமயான த ர ." (p.18).
இத
எ ெபா தாவ
" த ர " எ ப இ வள ெவ
பைடயாக "ப ண

வத கான
த ர " எ ேறா , அ ஒ
க ேகா பா
ேக அ
பைட எ ேறா வைரய க ப
ளதா எ ப
ச ேதக
ய தா . இ த ஆவண வா
நப கைள ப
ப , ேஜா ெலா
ப ேனழா
றா
மன
ெகா
ேப ய த" ம த க "

தா
ற எ
ைன

டா . இ
ெசா ல ேபானா
, அ
உ ளட
ப ேபரா ற வா த
"ச ட வமான நப களான" த ம த க ன ம
ம லா
நா க ன
அள
அ பா
ெச வ ைத
வள கைள


நா கட த
வன க ஆ
.
ஆனா ஆவண வ
பா கா

ைல


"த ர ச ைதக
"
, "தைடய ற வ க
" ந"
ைமகளாக

றேபா
", அைவேய அெம கா
யா . ேபா
ற ைடய நா கைள எ ன ெச ய ேவ

இ த இட
ஆவண ெவ ெத வாக உ ள . ர மா டமான அள
ெசய ப
த ப டா அெம க ஆ க பா கா க ப
.

அெம

ைடய ேத ய

கர ற
?
இரா

வஆ ற

"அெம க இரா வ பல

யான ப ைக வ
த ேவ

க டாயமா ற .

ைடய பா கா ைப எவரா
சவா

யாத வைக

அைம
, பராம க ேவ
(p.2 9 ) . ேவ
தமாக
னா
, வ
கால
ட ம ைறய தலா
வ நா க அ கார
சம ைலைய எ

ைன க
மா ற ைன க
க த
யாதப இ
க ேவ
. " ற ைடய

."

PDFmyURL.com

எ ரா க இரா வ வ ைமைய
இைணயாக வ வத ேகா ட ந
ேவ
." (p.30)

ெப
அெம
ைகய ற வைக

க பைடக
தர ைத

ைடய பைடவ ைம

அள

ேகா, அத
ஆ ற இ

இ தைகய ேகா பா ப தா

, பா கா
ட வ கா
( D e f e n c e Planning
Guidance -DGP), எ ற ெபய
, ெப டக
ேபா ெவா ேபா
, பா கா
ெசயல
ெச
இ வரா
ைதய
வாக
ேபா
ஆவணமாக தயா க ப ட . ஆனா
ஆவண
ள வர க க ய ெதாட
ய ெபா
க ெப ய எ
ஆரவார எ
த அள

ப ெபற ப
,
எ த ப ட .அ

ரதான ஆ ேசபைனக இ
தன:
DGP
அெம கா அத ேபா
ைதய
டா கைள ற த
ெசய ப வத
தயா க ப


அ உலக ேமலா க எ ற க
ரைல

ெகா
த எ பைத
ெத

ய .
ஆவண
ெபற பட
ேம ெகா
ைமய
ேத ய
நா க
மா

ப ெபற ப ட
; ஆனா அத
ைல; அ
ேனாத .த
ைடய ெபயைர ெவ

பய கரவா க தா
வைர அ ைல

ேன அைம
ேமலாக அ
பாத ைல
த .


ேனா

ல த வா
அ இ
த .


ைகைய
உலக வ

தக

பா கா
ேலாபாய ஆவண : ெச
" ட ப
1 1 , 2001

க " அெம க ஐ ய
ம ைறய உலக அ கார ைமய க
இைட லான உற க
உ ளட க ைத
ட ட
ய, பர த வா
கைள ெவ ேய ெகா

டன." என
ற . (P.28)

எ த பா ைவ
ப தா
இ ஒ

எ வா அெம கா
ம ற
ய நா க
ெமா த
இ த நா க அைன ேம அெம கா
NATO உட பா
இ வைர பய ப
தாத
DGP
ேலாபாய
ைமய

தவ த ஒ
சா யமா
ள எ பேத ஆவண

தா

யஅ
பா
. த
ெச ட ப 11 தா த க
ைடேயயான
"உற
ன கைள" மா
ன ?


ைமைய
ரகடன ப
ளன,
ைறகைள பய ப
வைத
ஆத தன.
1992,
தைல ப ச ைறைய ஊ க ப

இ ேபா
.

இர டாவதாக எ ன "
ய பர த வா
க " ற
ட ப
ளன? இ தைகய தா த க எ வா
ந ைம அ
? ஒ
கமான வ
: ப
" ய கரவாத
தான ேபா " எ ற பதாைக
ேகாள ேமலா க
கான அவ க

ரைல அ
தமா
ென

, உ நா
இ த
ைப ஒ
வத
நடவ ைககைள அ
ெசய
அெம க ஆ
ேம த

அைவ வா
ைப வழ
ன.
இ தைகய ஒ தைல ப சமான க
கைள
,
ைக ப
த ப ட வாத ைத
நா
ெகா
ேளேனா எ ற ஐய பா எவ
ேக
எ மா
,
ேகா பா ம
அெம கா
ெவ நா
ெகா ைகக எ ேநா
ர சைனகைள ப
, அெம க ெதா
வன
அைம
வல சா ஆதரவாளரா வழ க ப ட ஆ ைவ ப
கமாக
ேற .
ேம
ய அைம
ய த க
ஒ வரான ேதாம
2003
ெவ
ட ப டக
ைர
: "... ேகா பா
ேலாபாய
த ேகா பா க
வைத

ெடாென
( Thomas Donnelly) ஜனவ 31,
, (doctrine) அெம க பா கா
வ ெச
ற என ெத
றா .
PDFmyURL.com

ேகா பா ,

ைதய கால ச வேதச அர ய யதா த க
ஒேரெயா
ேமலா க
வ லர எ பைத

வ ெச
ற . ேம
, அெம கா
உலக த
ய அர ய
ேகா பா க ம
இ வைர
லாத ேகாள
பல
ெச வா
எ ற இ த இ கார க
ேச ைக
ேகா பா ைட , அத ப

ைட ட ெப யதா

; இ ேவ இ வ
தசா த க
அெம க பா கா
ேலாபாய

பைடயாக இ
." ( Thomas
Donnelly, The Underpinnings of the Bush Strategy)..
ைடய தா க க எ ன எ ப ப
ன ெடா ென

றா . "அெம க
றள
வா க , "ெதாட
ெப க
, ஏ

ைரவாக
ட ெசய படலா ". ம ய

அர யைல
"
த" ஆர
த ய க
அைற
"
ைற நடவ ைககேளா அவ ைற
வ க ன ம
ம ல, ஆப தான
ட". (Ibid).

இத

"

அவ வ
இ த ேகா பா மனமாறா டமான அ ல. அெம
"
க க
எ ெபா
ேம
த க ைடய பா கா
நல கைள ப
தலான பா ைவையேய
ெச
ளன , ச
இைண
க ஆதரவாக இ
இட
இரா வ வ ைமைய பய ப
த சாதாரண
ப ைத

தலான அள
ப கா
ளன எ
, இ த அ கார ைத பய ப
வ "ெவ
ேத ய ெப ைம கான ச
ெவ
பாட ல, ம த
தைல கான " எ
ெத
ளா .
"அெம க ெகா ைகக , நல க ,
ைறயான ெபா
க இவ ைற ஒ றாக எ
ெகா டால
◌், இய க வமான ம
வா க ைல கான ேலாபாய த ைம
, இரா வ பல ைத
பய ப
த ெதாட த

ஆதரவாக பலமா
வா
ற என அவ ெதாட
றா .
அ த உ ளட க
ேள , எ ப அ வா த , ம
ேபர
ஆ த பய பா க
, சாதாரண
ச வேதச உற
ைற ப
ய கண
கைள ைத க
எ ற வ கைள

ெகா டா
,
உ ைம
,
னேர தா
நடவ ைககைள ( Preemptive strike actions) நடா த
ய, அத கான
ஆ ற
ள பைடபல ைத க

ேநா க ைத எ ேபா


ைறயாக ற தப
ைவ
க டாய இ
ற ."
அ தைகய
ந ைமக

தா

ய தா த கைள ெதாட க எ ப
ப ட காரண க ேவ
ெக த
ைள

யஅ ல எ
ைள கைள தர
அ காரணமாக அைம
.

? அெம க நா
ய நடவ ைக எ வாக

ெடாென

றா : "அெம கா மர வ
ள 'த

யாத உடன ஆப ைத '
பர த
அள
பா த ேவ
; எ ப அைவ நா
நல கைள ேநர யாக அ

எ பைத

ேம பாராம அத ந ப க , தாராளவாத ெகா ைகக லான ச வேதச ஒ
ைற , உலக
தலான த ர
கான வா
க எ பைத

பா க ேவ
." (Ibid)
மா

25 அ
பைடெய
ஐ.நா பா கா

ெதாட
ய ட ெவ
நட த ேமாதைல வரேவ

ட ப டக
ைர ஒ

ளா .

ெடாென

, இத

"ஈரா

ேபா
க த ராஜத ர
க ப
ேபா
ைதய உல
ெத வான
ைவ
ற . எவ

ட ேபா
ைதய ஈரா
உலக எ ப ஒ
கைம க ப
எ பைத

யா ; ஆனா 1989
த 2003 வைர லான கால

பைட ர பா
-அெம க ேகாள த ைம
யதா த
ம ைறய ைறசா த ப
கஅ
பைட

PDFmyURL.com

ப ேவ ச வேதச அைம

த ைம
,

சா றாக ஐ ய நா க சைப ம
இவ
இைட லான ேவ பா

- தைகய ேபா
தன எ ப அ பல ப
த ப
ேனாதமான அள
,
ஷய
உ ைமகைள எ ெகா
மா உலைக

தத
ரா
ந ைமையேய ெச
ள " (Thomas Donnelley,An Enduring Pax Americana).

ேந ேடா
ட .

ேம 21 அ
ெவ
ட ப ட ேம
ஒ க
ைர
அவ
ேகா பா ைட சாதகமா
ெகா டா
றா , அ
த ம

ைதய சகா த க
டநா
ல வ த அ கார சம ைல ப

தைனக
எ ைம
த "ம
"கசா
கா


ச ப தமா அத
ராக த ......அ ேபால அெம க ேத ய பா கா
ெகா ைக
- - :ஒ ெசய
கமான பா கா

த ர ைத வ ய

த - - வரலாய வ ைத
ெகா
த ."( Thomas Donnelly, The Meaning of Operation
Iraqi Freedom).

அய ற

ேம
ய ெசா ல கார
க ெப ய ச க ஈ ப
ெவ
, அத

ரைல ைல தயா க
பழைமவா க என அைழ க ப ேவாேரா, இவ க ம
ெசா ல ேபானா ேசா ய

ேபா க
உ ச க டேம

ெகா ைக ேலேய அவ ைற காண

ெகா ைக

ளைத
றன. ஆனா இ த ஏகா ப ய
ய ப கா

வாகேமா
, ந ன
ேம காரண எ
ைன ப தவறா
.

த 10-15 ஆ
களாகேவ எ
ெகா ைககளாக உ ெவ
.


ேகா பாடான " ய உலக ஒ
ைக" ஏ க ேவ
வாக அெம க நல கைள ஆ ேராஷ
ட ெதாட வ
ேதைவயானா அத ைடய ந ப கெள
ற ப பவ க

த எ பைத ெத

ய .

ெப
ளன.


எ பத

இழ

வள


ெவ


றா


ெகா

,
ெசயலா ற தயாராக

ஜனா ப யான

ய த ைரக


"வ தக அெம க
பா கா

ைமயாக ெகா ள ப
"எ

னா . அெம கா "ம ற நா க
ச ைதகைள
ற க

க" ேவவ தக ைத ெப
க ெத வான , ெசய ப
த பட ேவ

ைறகைள வ க ேவ

த "எ
னா . (Remarks by President Clinton at the American
University Centenary Celebration, February 26, 1993).

வாக
ைடய கைட நா க
ெவா ேபா
சா
தயா க ப ட பா கா

வ கா
, ெபா ம க ைடேய ெகா த
ைப ஏ ப
ய அள
அய ற
ெகா ைக ெசய

யைல தயா ப

எ ச ைக கா ட ப ட . ஆனா அ த ஆவண
தஇ
யைமயாத
ர சைனக - ேசா ய

ெபா ைவெயா
ஆ க ெவ ெகா ட அய நா
ெகா ைகைய
அெம கா ஏ க ேவ
ய ேதைவ ட
வாக ெசய ப

ரதானமானதாக
அைம க ப ட .
1993 ெச ட ப மாத

ய உைரெயா
ேல அெம கா வரலா

உ ளதாக
நாக க க
ேமாத க ைடேயேயா நா
( )வ


ைல

ேத ய பா கா
ஆேலாசக அ ேதா
ளா . வரலா
"
ேகா
,
; ஆனா
க ெப ய அள லான
PDFmyURL.com

ஜனநாயக ம

வனமயமா க
டா " எ றா .

இ த
ய சகா த
அெம கா
ெபா ளாதார ைத
வ ைம ெபா

பா
ைவ
க ேவ
ேவ
எ ற ேலாபாயமாக தா
வா கமாக தா அ அைம
."

கான வா

கண

உ ேளா . நா

அைத க டாய

த ேமலா க ச
ைடய நா

, உல ேலேய ெப ய
ய இரா வ ைத
ெகா

எ றா . எ" ைய
எ ற ெகா ைக
வ பர த அள
ெசய பட

ச ைத ஜனநாயக க
த ர ச தாய க

அெம கா
ம ற வ லர க ட உ ள உற கைள ெபா த வைர
, அெம க நல க தா
ெசய ப
யைல
ணய ெச

ேல ெத வா
டா . "அெம கா த
ைசயாக ெசய பட
ேவ
மா அ ல பலைர கல
ஆேலா க ேவ
மா எ பைத ப
ம ெற லாவ ைற

மா
கார
அெம க நல க தா . பலைர கல
ஆேலா
பத
ல ந
ைடய நல க
ேன ற அைட
எ றா அ
அ வா ெச யலா
; ந
ைடய ேநா க ைத ைறேவ ற அ
பய ப
ெபா
ஒ தைல ப சமா ெசய பட ேவ
. ஒ ெவா எ
கா

எ ய
ேக
இ தா : நம

அ க ந ைமைய அ
? " (Anthony Lake, "From Containment to
Enlargement", John Hopkins University, September 21,1993 .)
தலான இரா வ ச தா அ க நல கைள நா

.ச ப யஆ

தவா ,
"ெசய படாம
ைவ க ப
ள வ ைம அ ல ,
வா க ப ட வ ைம ஒ
தா
1990க

அய ற
ெகா ைக
தர
டாக இ
த ட
,


ைற
பத
கால க
"இத

ராத அள இரா வ ெசய
ைறவாத ைத" உ வா ய . 1999
நட த ப ட ேத ய பா கா


, "

அெம கா
ட த ட
48 தடைவ இரா வ நடவ ைகக
ஈ ப ட . ...
த கால


16 தடைவதா

க ப ட " என ெத
ற . (Andrew Bacevich, American Empire, 2002, pp. 142-143).
இ கால க ட
,
ட த க ைற
நைடெப ற இர
இரா வ ெசய பா கைள ப
ஆரா த ந ல ப
ைனைய த
. ெகாேசாவா தாக ேகா லா யா
எ ரான
ேபா ,
ஈரா
எ ராக த ெபா
நட
ெகா

அ க
ெகா
தா த க .
1999 நா


ஈரா ய பைடெய
ைகயாள ப ட ைறக
அைன ன
வள
ற த ைமைய ெகாேசாேவா ேபா
பா ேதா . இ
ெப ய ெபா , "ேபர
ஆ த க "
அ ல, அத
ப லாக ேச ய ஜனா ப
ேலா
கா ேம ெகா ள ப ட "இன

"ஆ
.
ேச ய ஜனா ப
ேலா
இைத ைகயா
த ைன
ஐேரா பா

லராக மா
ெகா டா . இன


அைழ க ப ட ர சார ைத ட ல ெபய ேதா எ
ைக
ெவ ளமாக ெப
ெக
தத
காரண ேந ேடா
க தா எ ப
இ ெபா

ெச ய ப
ட .
அ ெபா ேதா ப லா ர கண கான ம க இற
டதாக
ற சா

ெவ வ தன. அெம க
பா கா

ய ேகாெஹ
ட த ட 100,000 இரா வ ேசைவ
வய ைடயவ க
காண பட
ைல எ
னா .
1999
ெகாேசாவா
10,000 ம க இற ததாக
, 2000
மரண க

க ததாக
, அவ
ெப
பாலானைவ ேகா ேலா ய
இரா வ ம
ெகாேசாேவா
தைல பைடக
இைட லான ச ைடயா இற தன என
PDFmyURL.com

ேபா

,

அரசா க

ெவ

டஅ

ைக

ற .

NATO பைடக
ேகா ேலா யா

ெச லலா எ ற
ைய ெகா

Rambouillet
ஆவண எ
அைழ க ப ட ப ர ேச யாவா
ராக க பட ேவ
எ பத காகேவ
தயா க ப ட . ேகா லா யா


னா கேன ய
த இைத
ன ஒ
ெகா டா .
அவ
னா : "ேந ேடா பைடக
ேகா லா யா எ
ெச வத
அ ம க பட ேவ
என


... ேச ய ராக


த ." அ ேநர ஒ
த அெம க அ கா
ள ய ேபா , "நா க
ேவ
ெம ேற ேச ய க கட க
யாத அள
க ைடைய
உய
ைவ
ேளா ". (Mark Curtis, Web of Deceit, 2003 P.147)
ஈரா ய ேபாைர ேபாலேவ ,
ேகா லா ய ேபா
ஐ.நா

த ெபறாம ெதா
க ப ட

. ஆனா
இ ச வேதச ச ட க
கைள
யத காக ஏ அெம காைவ க டன
உ ப

ைலெய றா , இன
க தைல த
பத
தைல
ெச வ ேதைவயாக இ

எ றஅ
பைட
'இட சா
', ச க ஜனநாயக ெபா

ஆதர இ
த தா . ல மாத க
கட த
ன , இேத வாத க , ஆ
ேர ய ம யதர வ க
ரவாத இய க

,

ேர ய


ேமா
தைல
ெச யேவ
ெம
ேகா

ஊ வல
வ தெபா
,
ற பட இ
த .
ரதம ம
ேடா
ேளய னா
காேகா
க த ப ட
உைரெயா
, இ த

``ந ெலா
க ஏகா ப ய` `
ேகா பா ெத வாக ைவ க ப ட . எ த
ைல
வ லர க
இரா வ தைல
ைட ேம ெகா ளேவ
எ ப க ட ய படேவ
எ ப தா
யமான ,

ர ைன எ
ேளய
டா . ``தைல டா ெகா ைக` ` எ ப ச வேதச ஒ

ய ேகா பாடாக பல காலமாக க த ப

ற . கா பா
வத காக
எ வத
ஆய தமாக ைவ
ஒ ற ல அ . ஒ நா ம ெறா நா
அர ய
ைறைய மா ற தன
உ ைம இ
பதாக ெகா ள
டா ; அ ேபா ேவ
நா
நாச நடவ ைகக
ைணேபாக
டா அ ல
எ ைல ப

லப
கைள ைக ப
உ ைம இ
பதாக ேகார
டா .
ஆனா தைல டா ெகா ைக
யமான அ ச க
ேத மா
அைம க ப டாக
ேவ
.
இனெவ
ெகாைலக ஒ ேபா
ஒ நா

வகார ஆகா . ` ` (Tony Blair, Speech to the
Chicago Economic Club, April 22, 1999).
ேளய

.

ேபர

ஆ த க

ய ெபா

ைரக

ேகாேசாவா

தான ெபா

அெம கா
ேபாைர ஆத த
``இட சா
` `ம
``தாரா
ச க , அ
ெபா ளாதார நல க ச ப த பட
ைலெய

உ த னா இய க ப
ேபா - இ
இன
க தைல த

ைரக

ைம ` ` எ
ன. இ
த ேதைவ.

ெதாட

ேய

அைழ க ப

க ய

கான ர சார ெதாட க ப
ெகா
த அள
,
ட ம ற ெபா ளாதார
ேலாபாய காரண கைள
கா
உைரெயா ைற

னா . இர டா உலக ேபா
,

நம
ஏதாவ ப
ைனைய த
தா அ
, ``ந
ைடய நா வள
ெபா
யதாக
பா கா பாக

கேவ
ெம றா
, நம ,
த ர, பா கா
ைடய,
அ சம ற, ஒ
ைண த, ந ல ப கா யாக ஐேரா பா இ
கேவ
எ ப தா
, வ தக
ெபா
.... உலக

பைன ெச ய
ய ற உ பட
நா ந ல வ வான ெபா ளாதார

PDFmyURL.com

உறைவ ெகா ள ேபா ேறா எ றா
, ஐேரா பா ஒ
ற ேகாலாக இ
.த

யா
எ பாரம ேதா
அைன
க கைள
கந
ைடய தைலைம
ைமைய ப
ெகா வத
நா
னா
, ந
ைடய ப கா யாக ஐேரா பா ேதைவ ப
. அ தா இ த
ெகாேசாவாைவ ப
றேவ
யெத லா .` ` (Speech to AFSCME Biennial Convention, March
23, 1999 ).
அ த ண
உலக ேசாச ச வைல தள
ள ய
பர த ல ப
ேம

பதா


கத

ட ப
த .அ ப
ன அ

நட த க
க : ஆ கா
தா
அெம க இரா வ தள க ஏ ப
த ப த
, இ
ழ ைக
ம ஒ
ெச ய உ த என ஒ ெவா

ேபா
,
ேகா லா யா
ய வ அ
ேசா ய ஒ

ெபா வா ஏகா ப ய
எ த அள
ய வ ெப
ட எ பைத
எ ரான
ேபா , ம ய ஆ யா

ெபா
ஈரா ஆ ர

ம ய


றன.

அெம க ம
ஐேரா
ய வ லர க
ைடேயயான ேமாத க த ேபாைதய
ெதாட க
ைல, ஆனா

ஈரா
தான அெம க ெகா ைக

தன. த வைள டா ேபா
ஏ ப
த ப ட ெபா ளாதார தைடக
உ வா க ப ட ஆ
இர
காரண க
காக
ைவ க ப ட .
தலாவதாக, ஈரா
ைமயாக ஆ த கைள கைள
ட எ
அ ப
ெதாட
இரா வ ைத
ைவ பத கான காரண
ஐ.நா. மான கைள ெசய ப

ைல எ ற


ெசய பா க
க தன.
இர
◌்,

டாவதாக ெபா ளாதார தைடக ஆ
அக ற ப
ைறய வ மான உ ப யா
,
யப
கைள க

யப

வாக
யாகத ப டா
, அெம கா
இ லாம ேபா
. எனேவ ஈரா
ெதாட
ஆ ர
ட கைள

டா ஈரா ய எ
ட வத கான ஆ

ெண
கத

ச ைத

வ ம
.

இைவ அெம கா
பல தராதைவ. எ ெண ஆ
,
ய எ ெண
ண க ேதா

ஆ யைவ,
ரா
, ர யா, ன
வன க
உ ைமயாக ெகா
க ப

தன. ேம
எ ெண
வ மான ைத ெகா
ெதாட க ப
ம க
மான ெசய
ட க அெம க
வன க
இ லாம ஐேரா

வன க
ெச
.
ேவ
தமாக
னா
ெபா ளாதார தைடகைள ெதாட த அள
ைவ

, ேபர
ஆ த கைள ப


ஈரா
உ ைம ைல ப

அ கைற
அ ல ; இ
ரா ய ைத ர
வத
அெம கா
அத ைடய
ேபா
யாள க
இைடேய எ
த ஆ த ேமாத

ேத

ற .
அெம கா
இ த
உற தா ,

ெபா ளாதார வ

டா . அெம
ைவ க ப
பைடக ெச
த ப
ேன ற ெபற
உர ெப
.` ` அ

,

ெபா ளாதார ம
இரா வ நல க
இைட லான இைண ற ( symbiotic)
வாக
பா கா

ய ேகாஹனா ெத வாக
ற ப ட .

பைட ர க

கா ப
ஒேர நல கைள ெகா டவ க எ
அவ
க பைடக ஆ யா
, ம ய ழ
, ஐேரா பா இவ

ள ,
``நம
சாதகமான
ைலைய உ வா வ
,
அ ப
ள ைல

த ைம ஏ ப
அள
அத


ெச ய
உத
, நல க ெப
, ஆகேவ அைம
, ஜனநாயக ச க
ல , இ
எ ைமயான ைற
அவ
ளப
``ெகா
PDFmyURL.com

னாேலேய வ

தக

.`` (See Andrew Bacevich, American Empire, p.128).
அெம

க ஏகா ப

வரலா

ேசா ய ஒ

ெபா
, அெம கா த
ைடய இரா வ வ
உடன வா
ைப
ெகா
ட .இ த

இ பதா
ைமயாக பா
ேபா இ த க
தா க அெம க ெவ
மா ற ைத ஏ ப
ய எ பைத ட அத
ைதய எ பத க அக ற ப ட எ ேற றலா . அெம க ஏகா ப
வள
ைய ஆரா
பா
ெபா
இ ெத வாக ெத
ற .

ைமைய பல இட க

றா
வரலா ைற
நா
ெகா ைக

க அத
க ப


ேதா ற ம
வரலா

அெம க உ நா
ேபாைர ம

ெகா
த வடப
ெதா
ைற
தலா

வ க
ெவ
இவ ைற அ
உடன யான தசா த க
,
ேகாள த ைம ெப வத கான
அெம க தலா


கான
அ தள க பா கா
ட ஏ ப
த ப டன. அ

ப ஆ
க ெப ய கா ெபாேரஷ ஏ ப
த படைல க டன - -இ
வன அைம
- த

உ ைமயாள அ ல ஒ
பவ க
ெபா ளாதார அ

பா ர

ெகா
, ஒ
ெப ய க ட ைன தலா
வ ெதா
சாைல ம
ப ைண ைற

ெதா
ைற உ ப
யவ வ க

கத

ட - 20
றா
ெபா ளாதார

ெகா
த வ ைச இைண
ைறக
ஆர ப க
-அைத ேபாலேவ
யமாக
யவ
லான கா ெபாேர
வாக ைத அ
ெச த .
'

றா

ளாகேவ அெம க ஏகா ப யமான ஏைனய ெப

அத இட ' என ப
ய வ ைலைய எ
க தயாராக இ
பா ய - அெம க ேபா அத வ ைகைய அ

; இைத அ
ேனா க


இழ
கால மயமா க ப ட .

வ லர க ட ேச
த .
1898
க த
ைப
200,000

ைப

ைச ெவ
ெகா ட

ட அெம கா ெபயரள லான ேபரர எ ற
ைலைய
ைல; `` ற த கத ``
ெகா ைக ேவ
ெம
அெம
க ெபா ளாதார நல க
தைட
உலெக

வத
த ர ைத ேக ட . இ த ெகா ைகேய அெம கா
உலக
ைலைய உண
ய : அ உலக அர

ைடய இட ைத ெபற தயாரான கால க ட
,
உலக ெப ய தலா
வ வ லர க ைடேய - ரா
, ேஜ ம , எ லாவ
ேமலாக
ேபரர இைடேயேபாட ப
த .

ெப
வ த அெம க அரசா
பைறசா ற ப ட
தைல ம
த ர ப
ய ேகா பா க ேபா றைவ ற த ச ைதக , வ தக
இவ
தான அத உடன நல
ர ப
த .
இரா வ தைல
க ேம ெகா ள ப டா , அைவ
உலக நாக க ெகா ைககைள ஆத பத காக ேநா க ெகா

ட அெம
தன.

க நல

காக அ லாம

ஜனா ப
ேயாேடா
ெவ
ச ப
1904
பனாமா கா வாைய க

வைத
உ ரவாத ப
வத கான ேபாரா ட
ேபா
யவா : ``அெம கா
ல ப ெகா ேடா ,
அ ேபா றைவ த க
நல க
காக எ
உல
ேமைல ப
ம ற நா க
வ ேபா
எ த ெசய

ெதாட பாக ேம ெகா
ெகா ைகைய ெகாஉ ைமயாகா . இ த நா
வெத லா அ ைட நா க
வளமாக
, ஒ
காக
, ெச வ
ெச


கேவ
எ ப தா .``
PDFmyURL.com

ெச

கேவ

எ ப தா

.``

எ த நா ெகாளரவ ட நட ெகா
றேதா , ஒ
ைக பராம
றேதா , த
ைடய கடைமகைள
ச வர ெச
றேதா ,

அெம கா ட பய பட ேதைவ
ைல. ஆ
நா" ப ட
தவ ைழ த க
அ ல இயலாைம
காரணமாக "நாக க உற க " தள தாேலா இ
"ம ைறய
நாக க நா
னா தைல
ைட " ச
க ேந
. ேம
த ர எ ற ெபய
எைத
ெச
உ ைம ைடயா .
ெவ


, "ஒ ெவா
நா
உ ைமைய நா
ற எ
ற ப வ .... த
ைடய
தைல , த
ைடய த ர ேபா றவ ைற கா க ைன ப ந ல
ைற
அவ ைற பய ப
தேவ
எ ற ெபா
க பட
யாத ." ( S e e Oscar
Barck ed. America in the World, Meridian Books, 1961, p.80).
இ த உண
க ெப
பா

ேம த
னரா பர த அள

ஜனா ப யான
ேரா

1907 ஓ உைர
: ``வ தக நா
உ ப யாள உலகேம ச ைதயாக ேவ


ைல
அவ
னா வரேவ
, அைத த
க ைன
நா க
உைட ெத ய பட ேவ
." என
னா

ெகா ள ப ட .
கால
எ ைலகைள கவ
காம ,
அவ ைடய
நா
ெகா
ட ப ட கத க தக

இைத

தலாக உ ள .
``
யாள களா
ெபற ப ட ச ைகக அர
அைம ச களா
பா கா க படேவ
,
இத
இண காத நா க
இைறைம ட இ த வ வைக

ற படலா .`` என வ
கால
நா க

ணய ப
வாதாட இ
தவ
னா . ( Cited
in William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy, p.72).
உலக அர
அெம கா
ைழ ச வா த ெபா ளாதார ெப
க தா
உ த ப ட . த
உலக ேபா ஏ ப ட அள
, அெம க ெபா ளாதாரமான ச வேதச ெபா ளாதார ைத
ைமயாக சா
த . அத ைடய ெதா
க ெப
, வள த ைல ஒ க ட
,


ைடய 1912 ேத த
ர சார
ேபா
ய ேபா
, ``உலக
ச ைதக
தைடய ற
ைழ ட ைத அைவ காணா
டா த க ைடய உைடகைள அைவ
ெகா

``
உ நா
வ தக இ கால
ேபாதேவ ேபாதா எ
அவ வ
னா .
அெம கா
ெவ நா
ச ைதக ேதைவ ப
. ேபா
ேதைவக
, இ த ச ைதகைள அத

,
கட ப
ள நா எ ற ைல
கட ெகா
நா என மா
ட .
உலக த
ய ெகா ைககளான
தைல
எ லாவ
ேமலாக ஜனநாயக எ ற க
உ ைம எ னெவ
, அெம க ெதா
ேதா றா ஏ பட
ய இழ
கைள தா

தன.

,

ய ணய உ ைம கான நா க
உ ைம
,
கைள ஆத
, அெம கா ேபா
இற
ய .
வன க
வன க
டா நா க
ெகா ள
யாத அள
அவ
ைண

1917 ஆ
இைல
கால
பைழய ஜனா ப
ெவ
ட த க
ெவ
பைடயான
உைர
அெம க
ேகா கைள
னா .
"ஜனநாயக ைத கா ட
காக" அெம கா
ேபா
ெச ல
ைல எ
அவ

னா . இ
ெசா ல ேபானா
, அெம கா,
``உலக
நம காக பா கா க படேவ
` `எ

ய எ றா .
``இ

ைடய ேபா ,
அெம கா
ேபா , நா இ
ெவ
ெகா ளா
டா ேஜ ம
வ ைமைய த யாக ச

ேந
. எனேவ ந
ைடய நல
காகேவ ேஜ ம ைய அ
ேவா .
``( cited in Arno
Mayer, The Political Origins of the New Diplomacy, pp. 344-345).
PDFmyURL.com

அெம

க ஏகா ப

ேசா

ய ஒ

ேபா , அ கார சமபல ைல
ஒ ேவகமான மா ற ைத ஏ ப
ய .

காம
,
அெம கா உலக தலா
வ அைம
ேமலா

ெகா
ட . ஆனா அ தைலைமேய ற அள ேலேய ,
தலா
ெந

ைழ த .

ேபரர

க ைத
வ ைற ஓ ஆ த

ச த வ ஏ கனேவ
தக
ைத தா
-ெப மள

ேசத , அ
, ப
,
ஆ யைவ வ
- - ேபா உ

ய எ ற உ ைம
ேபா
வரலா
ய வ
உ ள .த
ெசா
ைம
,
தலா
வ ேத ய அர
ைற
19
றா
ம த வள
உ த ெகா
தேபா
, இ ெபா
வரலா
யாக கால
ஒ வாததா
டன.
தலா

, ேத ய அர
எ ரான ேகாள உ ப
ச க உலைக ைக ப
ஆ க
ெச
வத கான வ லர க
ஈ ர கம ற ேபாரா ட வ வ ைத எ
த . ெல
யவா இ த

அைம யான
ைடயா . எ த அைம
, எ ைணகால அ
தா
, ெப ய
தலா
வ அர க
இைட லான உற கைள மா
ற ெபா ளாதார அ
வைர

இைடேவைளயாக ம
ேம இ
, அ
ய ேபாரா ட ைத ஆர
ைவ
.
மா

தலா
வஒ
உலக ேமலா க அ லா
ஏகா ப ய ைற
ஒ சவா


எ றவ வ
ெவ
ப ட .


ேம காக

நக
ேசா

ெகா
ய ஒ


ைல
,
வ பட

இ த

, அெம கா ம
ஏைனய தலா
வ நா க
இய
ண வா ப ைல ெகா
வ த . ற த டேனேய அத க
ைத ெந க அவ க
ைன தன
; உ நா
ேபா
ெவ ைள
பைட ன
காக ஆ த பைடக அ
ப ப டன ;
ட ேச
அ ேபா
ட ேபால
ெவ யாதர இ லா
டா அைவ த ேலேய
ய க ப
. அெம கா உ ேள ைழயாம
ற ; த
ைடய ர கேள ேபா
ச தா "ெதா

"
வா கேளா எ ற அ ச
அத

த .

த ப தா

ேதா க க ப ட
ரா
தைலைம

ேசா
ெதாட

ய மாெப

ைல
மா ய
1936-38 ெமா ேகா சாரைணக

கர அ கார வ தா அ கார ஒ

ஆனா அ
ைல
ற அள

ய , ஐ ய அெம க அர க
அைம
த .

, உலக

ைடய

, 1927
இட எ
த வைர ; இத
ைளவாக
க ப ட .

ெப ய ச க

யா ஏ ப
த ப ட ேசா ய
ேகாள அ லாைஷகைள அைடவத
தைடயாக

இர டா உலக ேபா
,
ேசா ய ஒ
ய ெதாட பாக
" ைனய ைல
ெச
"(ேமாத
ைல )
ேனா
தைல
ய .இ
கா றைலக
எ ப ேபர
ஆ த அ ச அெம காைவ த

யா ேபாைர ெதாட க உ ய எ ப ப

ர சார
ழ க ைத ெகா
ளேதா , அேதேபா அ ப
ப ட இ ேபர
ஆ த க
இர

க -ேரா மா ,
நாகசா
ேபாட ப டன ஜ- பாைன ேதா க கேவ

ப தா அ ல- அ
ஏ கனேவ ேதா க க ப

-ேசா ய ஒ

எ ராக ஒ
PDFmyURL.com

தைல ெவ

வைக

எ ப

ஞாபக

ெகா ள படேவ

.

ேபா
ைதய கால

அெம க இரா வ

வ ட க

ய ெதாட பாக க"

" ெகா ைகைய ைகயாளலாமா
அ ல
ெச
" ெகா ைகைய ைகயாளலாமா எ ற ஆேலாசைன
ச ெகா
எ றைழ க ப ட ெகா ைக ேமலா க
ெப ற
-ெகா ய ேபா
ேபா
,
அள தா த
ய க ேம ெகா ள படாம இ ைல .

அெம கா ேசா ய
" ைனய ைல
தன. க
"

த "
பா ேபா
ேபா

ஒ பர த ெபா
ள க ைதய
ைற
, ேபா
ஏ ப ட ெபா ளதார ெச


ேநர
, அெம கா ச க
த ச ட கைள ைறேவ
வ த அேதேவைளெகா ைக ைலெப
த . ஆனா ெச

, ைலைம ேமாசமான ெபா ளாதார ைத
1970க
க டேபா அெம கா க வ ய தா
ைலைய ேம ெகா ட . ஒ ேறாெடா
ேமாதாம
ைல
1970க
ைக ட ப
ேசா ய ஒ
ய ைத ைல ைலய ெச
ய க
க ெப ய
அள லான
ய க ட ஆ கா
ஆ தேம ய இ லா ய

பைடவா க ட
ேம ெகா ள ப டன. இத ேநா க
, கா ட
ேத ய பா கா
ஆேலாசக
ேஜ
( Zbigniew Brzezinskei) - இ ெகா ைகைய வ வைம த

ெகா டப ேசா ய ஒ
ய ைத ய நா வ
ைத

பதா
.
1980க
ேறக
வாக
ேபா ஆ த ெசல ன க மாெப
அள
அ க க ப டன
;
ஐேரா பா
ஏ கைணக தள
, ந ச ர ேபா
ட க அைன
ேசா ய ஒ

ெந
க ைய ஏ ப
அைத தக
ய கேளயா
.ஆ
, இ த நடவ ைகக பலன
ேப, ேசா ய அ கார வ ேகா ப ேச
தைலைம
ேசா ய ஒ
ய ைத
கைல

தலா

ைய ெகா
வர
ெவ
த .

பா எ
அத இல கைள
அைடவத
அத இரா வ ச ைய
பய ப

, அெம காைவ ெபா த ம
இ தா
உலக அர
ேமலா க ெகா ட
ைட த த வா
பாக இ
த .
எனேவ 20
றா

ைவ த ேநர - ேதா
ய பா
எ ெரா


அ ல.

தசா த

-அெம
வாக

கா அ ெபா
தா ேபரா
ப ேவ அ கார

கா

1917 ஜனவ
, அெம க தலா உலக ேபா
ைழ
ேபா
யாயமான அைம காக

ய க
க , "அெம க ேகா பா க
, ெகா ைகக
ேவெற
ைடயா
, ஏென
அைவேய வ
கால ைத
ரகாச ட ேநா
ஆ க ெப க

தா
ெகா
அ ய

பைடக , ஒ ெவா ந ன நா
, ஒ ெவா ஒ
ச க
ப பா
க . இைவ
ம த ல
அ ய ேகா பா க , ெவ
யைட ேத
" எ பதா
.
அ ல
ள ேபா
, ``இ பதா
£
வைட த . ெபா உ ைமக
, ஆடவ , ெப
நாக க க

ைடேய

ச க

ஒேர ஒ ம த
ேன ற மா
இவ க ைடய ேதைவ எ

ட தா
ேபா

ைடயா .`` (Bush Graduation Speech at West Point, June 1, 2002).

அெம கா ேபா
ைழவைத ஏ

இ லாம
, த னல ேநா க அ

1917
, த க


தேபா
ேவ

ச அெம கா
``மன கா
எ ற ைழ இ லாம
PDFmyURL.com

ேபா
இற
னா .

வதா

பைத

தைல ெப ற ம க

ெகா ேவா

``எ

அேதேபா
ஷு ேத ய பா கா
ேலாபாய
வதாவ : "இ
அெம கா இைணய ற
இரா வ பல ைத
க ெப ய ெபா ளாதார அர ய ெச வா ைக
ெப

ற .ந
ைடய
மரைப
ேகா பா கைள
ைவ
ெகா
, ஒ தைல ப ச ந ைம
நா ந வ ைமைய
பய ப
தமா ேடா . ப லாக ம த
தைல
ஆதரவாக அ கார சமபல ைல ஒ ைற உ வா க

ேறா : அ
அைன
நா க
ச தாய க
ெபா ளாதார ம
அர ய
த ர க
சவா கைள
ெவ ம கைள
ெப
ெகா
தா கேள ேத ெத
ெகா ள
." (Bush
preamble to the National Security Strategy).
Part 2

World Socialist Web Sit e
All right s reserved

PDFmyURL.com