BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Bahasa Melayu sudah sekian lama menjadi bahasa perhubungan, bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam system pendidikan di Malaysia. Dari aspek pendidikan sekolah rendah khasnya, mata pelajaran bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras. Antara kemahiran yang diterapkan dalam mata pelajaran ialah kemahiran lisan, kemahiran bacaan dan kemahiran menulis. Oleh itu, sudah sewajarnyalah bahasa Melayu sudah tidak menjadi masalah kepada masyarakat Malaysia umumnya dan kepada pelajar khasnya. Namun begitu, daripada beberapa kajian yang telah dilakukan didapati bahawa bahasa Melayu masih menjadi masalah. Kelemahan murid-murid menguasai bahasa Melayu dengan betul kerisauan serta rungutan dalam kalangan ibu-bapa, guru-guru dan para cendekiawan.

Menurut laporan Lembaga Peperiksaan, penguasaan murid-murid terhadap bahasa Melayu dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) khususnya dalam aspek penulisan karangan masih membimbangkan (Mahyuddin, 1999). Selain daripada lemah menyusun fakta-fakta penting, murid-murid juga lemah dalam aspek penulisan karangan seperti aspek ejaan.

Menurut Mahyuddin (1999), jika ditinjau dari sudut bahasa Melayu itu sendiri, aspek yang diberi penekanan ialah kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang sebelum ini tidak diberi tumpuan. Penguasaan terhadap kemahiran-kemahiran asas dapat menyumbang kepada kemahiran-kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran belajar (PPK,1994). Berdasarkan Sukatan Pelajaran (1993), Kurikulum Sekolah Rendah bertujuan untuk membolehkan murid-murid : i. Menguasai bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. ii. Menguasai kemahiran asas bahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah rendah.

Menurut Awang Sariyan (1983) dan Rahimah Hj Sarban (1988) aspek ejaan dalam penulisan merupakan aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid-murid sekolah. Kesalahan yang dilakukan oleh murid_murid pada peringkat awal akan berlanjutan hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam bidang penulisan pula, kelemahan menguasai ejaan akan menjejaskan komunikasi bidang itu sendiri. Kesalahan ejaan akan terbawa-bawa dalam situsi penulisan Negara. Oleh hal yang demikian, kajian ini penting untuk mengkaji teknik yang terbaik untuk mengatasi masalah yang telah diutarakan ini. 1.2 Latar Belakang Kajian Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membuktikan keberkesanan teknik latih tubi dalam usaha mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan dalam penulisan karangan bahasa Melayu seterusnya membantu meningkatkan kualiti penulisan karangan. Penyelidikan dijalankan dengan melibatkan sekumpulan muridyang dipilih secar rawak dan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen yang mempunyai tahap yang sederhana. Sebelum pengajaran dijalankan ke atas kumpulan eksperimen, ujian pra terlebih dahulu dijalankan untuk kedua-dua kumpulan tersebut bagi mendapatkan data untuk perbandingan.

1: Reka Bentuk Kuasai Eksperimental dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Ujian Pra Kumpulan Eksperimen Kumpulan Kawalan 10 jam Sesi P&P Ujian Pos Selepas sesi Soal Selidik P&P Rajah 1.Selepas itu. iaitu kumpulan eksperimen diajar menggunakan teknik latih tubi manakala kumpulan kawalan diajar tanpa menggunakan teknik latih tubi. Pada peringkat akhir kajian. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan sama ada teknik yang dipilih sesuai atau tidak dalam usaha mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. kedua-dua kumpulan ini diuji menggunakan ujian pos yang dijalankan pada masa yang sama. kedua-dua kumpulan ini. Keputusan ujian pra dan ujian pos dikumpul dan dianalisi bagi menguji keberkesanan teknik yang dijalankan.

7 Batasan Kajian Kajian ini akan ditadbir ke atas 40 orang murid di SK Permatqang Raja di daerah Larut Matang. ii.3 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan teknik latih tubi dalam usaha untuk mengurangkan kesilapan ejaan di samping untuk menggalakkkan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan seterusnya dapat meningkatkan mutu penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid. segala interpretasi yang berkaitan dengan dapatan-dapatan kajian adalah spesifik pada situasi yang tertentu sahaja dan hanya boleh diaplikasikan di sekolah yang dikaji sahaja. 1. Adakah teknik latih tubi lebih berkesan jika dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan teknik latih tubi.1. . 1. Mengkaji keberkesanan latih tubi dari segi mutu karangan murid tahun 5.4 Objektif Kajian Dalam kajian ini pengkaji telah menggariskan tiga objektif kajian iaitu : i. ii. Mengkaji sejauh mana teknik latih tubi dapat mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan. 1.6 Hipotesis Kajian Ho1 : Bilangan kesilapan ejaan bagi kumpulan eksperimen adalah lebih ketara berbanding murid dalam kumpulan kawalan Ho2 : Perbezaan min bilangan kesilapan antara ujian pra dan ujian pos lebih ketara bagi kumpulan eksperimen berbanding kumpulan kawalan. 1. Oleh sebab kajian ini tertumpu kepada murid tahun 5 daripada sebuah sekolah rendah sahaja. Hal ini bermakan segala dapatan kajian hanya benar dalam konteks muridmurid di sekolah itu sahaja. Adakah teknik latih tubi dapat mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.4 Persoalan Kajian Dalam kajian ini pengkaji telah menggariskan persoalan-persoalan kajian seperti berikut : i.

Faktor yang tidak dapat Faktor yang tidak dapat dikawal oleh pengkaji adalah ketepatan data. . Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Keberkesanan teknik latih tubi bergantung kepada kemahirankemahiran interpersonal individu kerana kerjasama yang diberikan bukan semudah yang dijangkakan dan kemahiran itui tidak terjadi dengan sendirinya dan dalam sekelip mata sahaja. 1. Perbezaan individu juga mungkin mempengaruhi data yang dibuat.8 Definisi Istilah Istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut : i. Juriah Long et al. ii. Secara keseluruhannya. karang-mengarang dan sebagainya. Hal ini adalah kerana kemungkinan segelintir sampel kajian tidak memberikan tumpuan sewajarnyan semasa menjawab soalan apabila mereka sedar tentang penglibatannya dalam proses penilaian untuk kajian sahaja. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. kita tahu setiap individu memproses maklumat dengan cara yang berbeza.Teknik ini sesuai digunakan untuk pengajaran bahasa Melayu. Selain itu wujud juga kesukaran terutamanya terdapat maklumat palsu daripada sampel kajian. Teknik Menurut Kamus Dewan Bahasa (2007). teknik boleh didefinisikan sebagai merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Latih Tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik juga boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah dimana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Dalam kajian ini wujud kekangan masa yang agak terhad dan akan sedikit sebanyak mempengaruhi data yang dibuat. Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disamping menjamin kekekalannya. (1990) pula mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tetentu.

(Mat Alwi bin Musa. Maka tidak timbul tanggapan penulisan karangan penting sebab bahasa penulisan karangan penting sebab bahasa tulisan bukan sahaja difahami malah member peluang untuk berfikir.9 Kepentingan Kajian Secara rasionalnya teknik latih tubi dijalankan untuk membantu pengkaji mengenal pasti kebaikan dan kelemahan yang diperoleh hasil daripada perlaksanaan teknik pengajaran tersebut. Bahasa Melayu Merujuk kepada bahasa yang telah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara. laporan dan penerangan. penulisan didefinisikan sebagai satu perihal atau kegiatan menulis atau mengarang. cerita. dalam Nuwairi Hj Khazaai : 1992) iv. Ejaan Menurut Amran dalam Nuwairi Hj Khazaai (1992). Nik Safiah Karim (1998) menghuraikan bahawa penulisan adalah hasil pertuturan kerana suara tidak dapat disampaikan ke tempat yang jauh. . Rumus ituterdir daripada symbolsimbol tulisan yang secara konvensional diterima oleh anggota masyarakat bahasa berkenaan (Hartmann. ejaan ditakrifkan sebagai keseluruhan jalinan-jalinan kaedah yang mengatur pemakaian tanda-tanda atau gabungan visual untuk melambangkan kesatuan fonologi sesuatu bahasa. bahasa Melayu bermaksud salah satu daripada mata pelajaran teras yang diajar berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah. Dalam konteks kajian. kajian pembelajaran menggunakan teknik latih tubi juga akan mendedahkan teknik yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan kepada pihak lain untuk membuat penilaian refleksi. 2000). Manakala Zaaba (1965) pula mendefinisikan penulisan sebagai hasil daripada kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkai kata dan seterusnya dijadikan ayat. v. Maka penulisan mengambil alih peranan pertuturan. 1.iii. Selain itu. Penulisan Menurut Kamus Dewan (2007). Hal ini dapat member maklumat kepada guru dalam memilih teknik bersesuaian dan menarik minat murid.

Pengkaji meerasakan. kerana melalui cara ini murid akan dapat menyalin lebih banyak perkataan. Sekiranya terdapat kesalahan ejaan yang dilakukan semasa menyalin karangan tersebut.Dalam penggunaan teknik latih tubi ini murid akan diberikan. Secara tidak langsung murid telah didedahkan dengan lebih banyak pendedahan ejaan yang betul. teknik latih tubi ini amat berkesan dijalankan untuk penulisan karangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat mengubah pendirian murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu Penuliisan iaitu mata pelajaran yang mudah dikuasai. . beberapa buah karangan yang perlu disalin semula .

. Sebelum ini beberapa kajian telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji daripada dalam dan luar Negara untuk mengetahui mengapa dan bagaimana kesalahan tersebut boleh berlaku.1 PENGENALAN Kajian kesalahan ejaan telah diberi tumpuan yang mendalam dan dianggap satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.

. 2...i d... . murid tidak mengambil berat tentang ejaan sama ada malas atau kerana sengaja tidak mengambil endah tentang ejaan.u g. Menurut Mat Alwi (2000) dalam kajiannya di Kelantan dan Terengganu menunjukkan 54.2..u e. Pola u. Pola u.. Hal ini mungkin berpunca daripada kurangnya penjelasan dan penekanan aspek ejaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.2 LITERATUR BERKAITAN Menurut Awang Sariyan (1983)... Hal ini demikian kerana aspek ejaan memainkan peranan penting dalam penulisan karangan.i b. Di samping itu juga. dalam bahasa Melayu terdapat 18 keselarasan vocal untuk membentuk kata daripada dua sukukata yang diakhiri dengan konsonan daripada 18 pola tersebut 8 pola sahaja didapati mengelirukan murid dan mereka kurang memahami peraturan baharu serta sering mengeja salah iaitu : a.. terdapat juga murid yang tidak faham atau kurang arif tentang aturan ejaan baru. 2000) menyatakan kesilapan dalam ejaan adalah disebabkan oleh beberapa faktor.53% guru-guru menyatakan masalah ejaan berpunca daripada bahasa daerah atau dialek tempatan. Pola e pepet.. Pola a....3 Kajian Literatur 2.. Pola i...u c... Pola e pepet.i h..1 Kajian Dalam Negara Para pengkaji bahasa turut mengkaji kesilapan bahasa dari aspek ejaan....i f.. Selain itu.. Pola a..3.. Antaranya... pengaruh iklan dan media cetak yang tidak seragam dalam penggunaan sistem ejaan baru juga turut dilihat sebagai faktor kekeliruan ini..u contoh : adek sepatutnya adik contoh : aros sepatutnya arus contoh : cerdek sepatutnya cerdik contoh : gemok sepatutnya gemuk contoh : bilek sepatutnya bilik contoh : bingong sepatutnya bingung contoh : kueh sepatutnya kuih contoh bunoh sepatutnya bunuh (dalam Mat Alwi bin Musa... Pola i.

. Sampel kajiannya ialah seramai 75 orang murid di dua buah sekolah di Melaka.¶. Kesilapan lebih umum ialah penggunaan imbuhan µpe¶. Berdasarkan analisa kajian. ii. Kajian beliau menjurus kepada kesalahan utama yang dilakukan oleh murid-murid dalam penulisan karangan..74%.¶di. ii. bermacam-macam ditulis bemacam-macam kesejukan ditulis kesejukkan melindungi ditulis menglindungi . Sharifah Fakhirah dan Teoh Boon Seong (1986) telah meninggalkan satu analisis kesalahan pembelajaran bahasa Melayu oleh dekumpulan pelajar Tingkatan 1. didapati bahawa kesilapan ejaan mencatatkan 387 kali iaitu bersamaan dengan 54.. Purata kesilapan ejaan ialah 5.15 kali bagi setiap murid. Tujuan kajian ialah untuk meninjau kesalahan dalam bentuk ejaan umum. kata dasar kata berimbuhan kekeliruan fungsi Contoh kesalahan ejaan kata dasar : i..Abdul Kadir Amin (1981) membuat kajian terhadap murid tahun 6.. Menurut kajian mereka kesalahan ejaan yang dilakukan terbahagi kepada tiga iaitu : i. Kesimpulan kajian. iii.kan¶ dan µdi. sengaja ditulis sengeja banjir ditulis banjil basikal ditulis basikat Contoh kesalahan ejaan kata berimbuhan seperti berikut : i. Kesilapan penggunaan imbuhan sebanyak 26 kali bersamaan 3. iii. iii.35 kali bagi setiap murid. murid-murid masih lemah dalam ejaan.68% dan purata kesilapan ialah 0. ii.

kesalahan ejaan yang kerap dilakukan ialah perkataan µpelancung¶ (99. Kajian beliau berdasarkan kertas jawapan Bahasa Melayu dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). kata pinjaman dan kata depan. kajian juga telah dijalankan oleh beberapa orang pengkaji.5.ialah mengeja gabungan kata. iii.Contoh kesalahan ejaan berkaitan kekeliruan fungsi pula seperti berikut : i. Mohd Arop bin Mohd Wazir (1986) telah membuat kajian terhadap murid-murid tahun 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di tiga buah sekolah rendah di Selangor. Menurut beliau.6%) dan µtelahpun¶ (63. Antara kelemahan yang dikesan. µresmi¶ dan µrasmi¶ dan µtempuh¶ dan µtempoh¶.2%). Pengaruh dialek dan bahasa basahan lebih banyak mempengaruhi kesalahan . µlapuran¶ (75. di dalam ditulis didalam di awan ditulis diawan dimasuki ditulis di masuki Daripada sejumlah 107 jumlah kesalahan ejaan 22 daripadanya dilakukan oleh murid berbahasa ibunda Melayu.7 dan mod 85. µperabut¶ (84.4%).6%).2. Sementara 12 kesalahan dilakukan murid-murid lain Koh Boh Boon (1985) membuat kajian mengenai kesalahan ejaan dan tatabahasa Melayu yang dilakukan oleh sekumpulan siswazah. ii. Kajiannya adalah terhadap empat orang murid bagi setiap sekolah. median 79. µstesyen¶ (89. 36 dilakukan oleh murid berbahasa ibunda Mandarin dan 37 yang berbahasa Tamil. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar-pelajar menghadapi masalah dalam penggunaan vocal disebabkan pengaruh dialek. Daripada dapatan kajian ini. Seramai 45 orang murid iaitu 56% daripadanya dapat menjawab separuh atau tidak dapat menjawab langsung ejaan kata pinjaman. µsecucuk¶ dengan µsecocok¶. Daripada hasil kajiannya. Pada peringkat ini.8%). µpamiran¶ (88. µsamada¶ (65.3%). Ahmad Zaharani (2006) dan Abd Hamid Mahmud (1982) telah menjalankan kajian ke atas pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Penguasaan ejaan murid-murid didapati mencapai tahap yang tertinggi dengan min 72. beliau membuat kesimpulan bahawa KBSR telah Berjaya menerapkan kemahiran ejaan bahasa Melayu.9%). Koh Boh Boon (1985) membuat kesimpulan bahawa kebanyakan siswazah masih belum biasa dengan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu dan penggunaan pasangan perkataan µpenuntun¶ dengan µpenonton¶.

iii. . iii. iv. Contoh perkataan yng dieja mengikut sebutan oleh bahasa ibunda : i. terdapat juga bukti yang pelajar cenderung untuk menggantikan µng¶ di posisi akhir perkataan dengan µn¶ dalam tulisan mereka.ejaan pelajar-pelajar terutamany pelajar yang berasal dari negeri Kedah berbanding pelajar dari Johor. setelah televisyen dieja dieja satelah talivisyen Selain itu. ii. ii. Contoh : i. penggunaan kata. meraung-raung belakang paling penting dieja dieja dieja dieja meraun-raun belakan palin pentin Kajian oleh Narayanan Kunci Rawan (1993) terhadap murid-murid tahun 3 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Tamil di Petaling Jaya dan di Johor mendapati bahawa aspek ejaan murid-murid dipengaruhi oleh bahasa ibunda dan bahasa kolokial. Hasil kajian mendapati bahawa 70% jumlah kesilapan yang dilakukan oleh guru-guru pelatih berkenaan terdiri daripada aspek ejaan. Contohnya : i. hingga hendah berhenti dieja dieja dieja ingge endah berenti Kamaruddin Husin (1986) telah membuat kajian tentang penyerapan bahasa Melayu dalam kalangan guru pelatih bukan Melayu di maktab-maktab Perguruan di Kuala Lumpur. pembentukan struktur ayat dan rangkai kata. cara penyebutan sesuatu kata yang tidak betul dalam bahasa Melayu akan mempengaruhi cara kata tersebut ditulis kerana kata tersebut dieja mengikut sebutan. Menurut beliau. ii.

L. muridmurid gred 6 melakukan sekurang-kurangnya satu kesilapan ejaan daripada 60% perkataan yang dieja. Menurut mereka lagi. Teori ini berpandangan bahawa µbahasa terjadi hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung pada cirriciri naluri manusia¶.3. Dengan ini. kemahiran bahasa dapat diperoleh. Golongan behaviorisis berpendapat bahawa pemerolehan adalah sesuatu perlakuan yang terjadi melalui ulangan perlakuan itu. Murid gred 10 dan 12 melakukan 12% kesilapan ejaan. teori ini menekankan perilaku. (1981) dan Mischel.H. Menurut Adenan Ayob dan Nathan Sellapan (2009).2. D. Kesilapan ejaan adalah lebih kerap bagi murid gred 6 di Nothern California. dan individu banyak belajar melalui pengalaman otaknya. Hal ini dinyatakan oleh Graves.4 Pendekatan dan Teori Teknik latih tubi bukanlah satu idea baru. (1974) mendapati bahawa kesalahan bahasa yang dilakukan pelajar-pelajar disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda. T.2 Kajian Luar Negara Kajian oleh Flower. Teknik ini berasaskan kepada Teori Behaviorisme yang dipelopori oleh beberapa tokoh terkenal seperti Thorndike. . Perkara-perkara seperti latihan dan latih tubi amat penting dijalankan dengan kerap untuk membolehkan pemerolehan bahasa berlaku sehingga menjadi amalan kebiasaan. dalam Mahyudin Abas : 1999) Kesalahan ejaan dalam penulisan juga dipengaruhi oleh bahasa ibunda pelajar-pelajar. (Riz Gerald. Justeru .R. murid-murid hendaklah diberi peluang untuk berlatih berulang kali bagi membentuk tabiat dalam diri mereka. dan J. 2. Skinner dan Pavlov. bahasa ialah proses perilaku yang berdasarkan operasi rangsangan dan tindak balas.S.Hayes. Oleh hal yang demikian.(1988) menyatakan kesilapan ejaan murid gred 4 dan 5 ialah 10%.

pelajar sekolah menengah.5 Kesimpulan Daripada hasil tinjauan literature. .2. Oleh sebab itu.dalam kajian ini pengkaji akan mengkaji sejauh manakah kesilapan ejaan dapat dikurangkan dengan menggunakan teknik latih tubi melalkui penulisan karangan bahasa Melayu. dapatlah dirumuskan bahawa terdapat banyak kajian kes telah dijalankan oleh pengkaji lepas menunjukkan masalah kesilapan ejaan dilakukan oleh semua pelajar sama ada pelajar sekolah rendah. guru-guru pelatih mahupun pelajar university.

BAB 1 METODOLOGI KAJIAN 3. Kajian ini melibatkan dua kumpulan murid iaitu murid kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. instrument kajian. Seramai 20 orang murid sebagai sampel bagi kumpulan eksperimen dan 20 orang murid lagi sebagai kumpulan kawalan. Menurut Norhisyam b. populasi dan sampel kajian. Murid akan diberi beberapa buah karangan untuk disalin tanpa mengandungi kesilapan ejaan. . Metodologi kajian yang digunakan melibatkan reka bentuk ujian. kumpulan eksperimen diberi penilaian awal. prosedur kajian untuk mengumpul data dan kaedah untuk menganalisis data yang diperoleh. 3. Sekiranya berlaku. Kumpulan kawalan diasingkan daripada pembolehubah eksperimen.1 Pengenalan Dalam kajian ini metodologi yang digunakan tertumpu kepada keberkesanan teknik latih tubi untuk mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu murid tahun 5. Pembolehubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah teknik latih tubi manakala pembolehubah bersandar pula adalah pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pos bagi memperoleh bilangan kesalahan ejaan. Mohd. didedahkan kepada pembolehubah eksperimen dan kemudian dinilai semula. murid akan diminta menyalinnya semula.2 Reka bentuk kajian Reka bentuk kajian ini menggunakan kuasi eksperimen iaitu reka bentuk kawalan tak serupa dengan menjalankan Ujian Pra dan Ujian Pos. Sedeh (2008).

Jadual 3.1 : Reka Bentuk Kajian Teknik Pengajaran Tidak Menggunakan Teknik Latih Tubi Jenis Kumpulan Murid Bilangan Murid Jumlah Murid Kawalan 20 orang Menggunakan Teknik Latih Tubi Eksperimen 20 orang 40 orang .

1 : Reka Bentuk Proses Kajian .Setiap kumpulan pelajar terdiri daripada murid yang pelbagai keupayaan. Responden (40 orang) Sampel Kawalan (20 orang) Sampel Eksperimen ( 20 orang) Ujian Pra Tidak Menggunakan Teknik Latih Tubi Menggunakan Teknik Latih Tubi Ujian Pos Data diperoleh Analisis Data Rajah 3.1. Selepas itu kedua-dua kumpulan diuji pencapaian dengan ujian pos. Reka bentuk kajian adalah seperti rajah 3. Kumpulan eksperimen diajar menggunakan teknik latih tubi dan kumpulan kawalan diajar mengikut teknik tradisional.

2010 27.03.2010 10.2010 31.2009 23.06.06.2010 07. 14.2010 24.05.2010 26. 20.2010 17. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan teknik Latih Tubi 9 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 3 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. 9. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 4 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.05. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan teknik Latih Tubi 8 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2010 14.06.2010 28.2010 .05.06. 15.05. 6. 13.2010 26. 4. 23. 10. 25.03. 22.05.04. Murid membuat pembetulan Ujian Pos Semakan Ujian dan Pengumpulan data 15. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 2 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. 5. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakn Teknik Latih Tubi 6 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. 2.2010 19.2010 24.2 : Jadual Pelaksanaan Kerja Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan 1.2010 05. 19.06.2010 21.2010 21. 8. Mengenal pasti masalah Menjalankan Ujian Pra Membuat pengumpulan data ujian pra Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 1 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. 21.06. 11.2010 02. 12. 18. 7.2010 25.05. 16.06.04.03. 17.Jadual 3.2010 30. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 5 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.05.06. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 10 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.05.2010 23. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 7 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2010 03.2010 12.2010 12.05. 24.05.05.2010 30. 3.05.

4. . suatu kajian rintis telah dijalankan pada 4 Mei 2010 di SK Jelutong. beberapa penambahbaikan telah dilakukan kepada instrumen kajian. Murid ini dipilih kerana mereka tidak menghadapi peperiksaan umum dalam tahun kajian ini dijalankan. Ujian Pra dan Ujian Pos dijalankan untuk membuat perbandingan untuk mengesan pencapaian murid berdasarkan penggunaan teknik latih tubi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Maklum balas kuantitif daripada kajian rintis yang juga digunapakai untuk memastikan kesesuaian makna/maksud item dalam mengukur pembolehubah yang ditetapkan. Mereka dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu 20 orang murid kumpulan eksperimen dan 20 orang murid kumpulan kawalan.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang dipilih adalah kertas ujian penulisan bagi tahun 5 berdasarkan format Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Kesahan konstruk instrument akan ditentukan dalam kajian sebenar melalui analisis faktor kerana pengiraan analisis tersebut hanya boleh dijalankan sekiranay terdapat jumlah sampel yang besar (melebihi 40). Perak. Kajian tersebut melibatkan 20 orang murid Tahun 5 Arif. 3. salah sebuah sekolah yang terletak di kawasan luar Bandar. Jumlah perkataan ini bersesuaian dengan skema yang dikehendaki dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah(UPSR). Murid diminta menyalin dua buah karangan yang panjang satu-satunya lebih kurang daripada 80 patah perkataan. Murid dikehendaki menyalin dua buah karangan secara imlak iaitu menulis semula karangan yang dibacakan oleh guru.3 Sampel Kajian Sampel kajian ini terdiri daripada murid-murid yang sedang mengikuti pelajaran formal dalam Tahun 5 di daerah Larut Matang iaitu di Sekolah Kebangsaan Permatang Raja.2 Kesahan dan kebolehpercayaan instrument kajian Kesahan muka dan kesahan kandungan instrument ditentukan melalui siri pemurnian instrumen oleh pengkaji bagi menepati bidang serta konstruk yang diukur. Kertas ujian ini mengandungi 2 buah karangan. Pantai Remis. Tahap pencapaian murid dikenalpasti melalui ujian bulanan dan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak sekolah. 3.1 Kajian Rintis Sejajar dengan prosedur piawai dalam penyediaan alat ukur kajian.4. Changkat Jering. Berdasarkan maklum balas daripada kajian rintis. Kedua-dua ujian ini menggunakan karangan yang sama dari segi jenis karangan dan aras kesukarannya. Seramai 40 orang murid dipilih secara rawak untuk menjadi sampel kajian ini. 3. Ujian ini diberikan kepada murid daripada kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.3. Perak.

Kekeliruan fungsi Kesilapan tersebut ditandai seperti berikut : 1. pengkaji telah mendapat maklumat mengenai prestasi pencapaian sekolah dalam peperiksaan UPSR terutamanya mata pelajaran bahasa Melayu. Maklumat-maklumat ini telah memberi gambaran tentang masalah yang dihadapi dan merangka langkah-langkah kajian. E2 : Kata berimbuhan. Ukuran yang akan digunakan ialah bilangan kesilapan ejaan dan min kesilapan ejaan.3. Data kajian merupakan kesilapan-kesilapan ejaan dari aspek : 1.6 Kaedah Analisis Data Hasil daripada data yang dikumpul daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis untuk memerihalkan pencapaian murid sebelum dan selepas mengikuti pembelajaran menggunakan teknik latih tubi. Jenis persampelan ini dipilih kerana populasi yang ada mempunyai peluang yang sama rata untuk dipilih sebagai sampel kajian. dan 3. Senarai nama murid di sekolah ini diperolehi daripada Jadual Kedatangan Murid dengan bantuan pihak pentadbir sekolah dan guru kelas yang terlibat. E3 : Kekeliruan fungsi 3. pengkaji telah melihat pencapaian murid-murid tahun 5. Kata dasar 2. E1 : Kata dasar 2. Selain itu. Sampel diminta menulis dua buah karangan berdasrkan tajuk yang diberi dalam masa 1 jam. Satu set ujian diedarkan kepada sampel kajian. Pengkaji telah memilih sampel berdasarkan persampelan rawak mudah. iaitu sampel kajian berdasarkan keputusan ujian bulanan dan ujian penggal. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kuantitif dengan menggunakan perisisan hamparan elektronik ± Microsoft Excel dengan matlamat kajian dan bagi menjawab semua soalan kajian yang telah dinyatakan dalam bab 1. Pengumpulan data kajian dilakukan menerusi ujian mengarang. Kata berimbuhan 3. .5 Prosedur Pengumpulan Data Kajian ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Permatang Raja. Kertas ujian ini mengandungi 2 soalan karangan. Bagi tujuan ini. Hal ini bermakna sebanyak 80 karangan akan dianalisis untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Perbezaan bilangan kesalahan menggunakan formula : Jumlah kesilapan dalam Ujian Pos-Jumlah kesilapan ejaan dalam Ujian Pra Manakala pengiraan min dibuat menggunakan formula : Min = Jumlah bilangan kesalahan Jumlah murid 3. Kajian telah diperjelaskan secara terperinci bagi mengumpul data. Perbincangan akan merangkumi reka bentuk kajian. Dapatan kajian serta analisa data yang diperoleh daripada kajian ini akan dibincangkan secara terperinci dalam Bab 4.7 Kesimpulan Bab ini membincangkan secara keseluruhan metodologi kajian ini dijalankan. . subjek kajian dan instrument.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful