You are on page 1of 24

/ str.

5 Biha}ki univerzitet ima {anse za akreditaciju

PETAK, 30. decembar / prosinac 2011. godina, Biha}, Godina XVI;

Broj: 818

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com / e-mail:usnovine@bih.net.ba

Odbijena Informacija o pove}anju cijene zdravstvene premije
Na 54. sjednici Vlade USK-a najvi{e pa`nje posve}eno je informaciji o podizanju cijene premije zdravstvenog osiguranja gra|ana USKa, nakon odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja da se cijena sa dosada{njih 15 pove}a na 25 KM, odnosno uve}a za 70 %. Vlada USK je jednoglasno odbila ovu informaciju koju je na njeno tra`enje dostavio direktor ZZO uz obrazlo`enje da je povr{na, te da ne precizira {ta gra|ani USK dobijaju za pove}anu cijenu premije na 25 KM. Premijer Lipova~a je tako|e insistirao da se taksativno navedu lijekovi ili ortopedska pomagala ~iji bi spisak bio pro{iren pove}anjem cijene premije. Premijer je tako|er insistirao na izostavljanju djece do 15 godina i penzionera sa najni`im penzijama iz sistema pla}anja premije. Vo|ena je rasprava i o smjeni UO ZZO koji broji 8 ~lanova {to je nezabilje`ena praksa, jer kod klju~nih pitanja ne mo`e donijeti odluku zbog parnog broja. Izja{njavanje o ovoj odluci, ostavljeno je za narednu sjednicu. Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i uputila ga Skup{tini USK-a u daljnju proceduru. Najzna~ajniju novinu u Zakonu predstavljaju odredbe koje se odnose na prijenos nadle`nosti za osnivanje, upravljanje, financiranje i unapre|enje ustanova osnovnog obrazovanja s kantona na jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Premijer Lipova~a je insistirao da se taksativno navedu lijekovi ili ortopedska pomagala ~iji bi spisak bio pro{iren pove}anjem cijene premije, te je tako|er insistirao na izostavljanju djece do 15 godina i penzionera sa najni`im penzijama iz sistema pla}anja premije

NAGRADE PRIVREDNE KOMORE USK-a
/ str. 3

2

Unsko-sanske novine KRAJINA

~estitke

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

3

SKUP[TINA USK-a

O Bud`etu u novoj godini
Skup{tina Unsko-sanskog kantona posljednju ovogodi{nju 17. sjednicu odr`at }e u petak, 30. decembra. Iako se o~ekivalo da }e na isteku ove kalendarske godine biti donesen Bud`et za 2012. godinu, ipak }emo u narednu godinu zaploviti samo uz Odluku o privremenom financiranju u iznosu od 40 miliona KM. Kolegij Skup{tine USK-a prvobitno je utvrdio dnevni red u okviru kojeg su poslanici u formi nacrta trebali razmatrati Bud`et za 2012. godinu. Me|utim, naknadno je Kolegij ipak izmijenio dnevni red jer je to zatra`ila Vlada USK-a, koja Nacrt nije razmatrala na zasjedanju nki}" u Biha}u. Na dnevnom redu 17. skup{tinskog zasjedanja na}i }e se i Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Slu`be za zapo{ljavanje USK-a za 2011. godinu, Nacrt programa rada Skup{tine USK-a za 2012. godinu, te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju kreditnog zadu`enja USK-a za nabavku medicinske opreme za opremanje zdravstvenih ustanova na podru~ju USK-a. Poslanici }e se na posljednjem ovogodi{njem zasjedanju izjasniti i o Deklaraciji o odbrambeno-oslobodila~kom ratu, mjestu i ulozi Petog korpusa Armije R BiH u periodu 1992.1995. godine. Inicijativa poslanika Kasima Mulali}a o izmjeni Odluke o neposrednom u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite na teritoriji USK-a, radi osloba|anja od pla}anja premije osoba koje daruju bubreg je u proceduri i o njoj }e se skup{tinski poslanici izjasniti na zasjedanju koje }e biti odr`ano nakon novogodi{njih praznika. Kolegij Skup{tine USK-a nije prihvatio da na dnevni red zasjedanja u petak, 30. decembra, bude uvr{ten prijedlog odluke kojom bi ovlasti za utvr|ivanje visine premije zdravstvenog osiguranja bile prenesene na Skup{tinu USK-a. S. Pa{agi}

BOSANSKA KRUPA: NA^ELNIK HALITOVI] I MINISTAR HAJRULAHOVI] POTPISALI UGOVOR O IMPLEMENTACIJI POTICAJNIH SREDSTAVA

Sto hiljada KM za tri projekta
Nakon {to je Op}ina Bosanska Krupa ispunila sve uslove i obaveze za dodjelu poticajnih nov~anih sredstava, na~elnik Armin Halitovi} je s ministrom privrede USK Hasom Hajrulahovi}em potpisao ugovor za njihovu implementaciju. Naravno, u svrhu stvaranja svih potrebnih uslova za gradnju Poslovne zone "Pilana". Vrijednost ugovora je 100 hiljada KM {to }e biti utro{eno na realizaciju tri projekta. Radi se o ure|enju gra|evinskog zemlji{ta, o izvo|enju radova na internoj saobra}ajnici dugoj 1170 metara u Poslovnoj zoni "Pilana" Bosanska Krupa - I faza, te o nabavci materijala za izgradnju javne rasvjete du` glavne komunikacije unutar poslovne zone. Sredstva za ove ugovore obezbijedila je Vlada Unsko-sanskog kantona preko svog Ministarstva za privredu iz granta za poticaj malog i srednjeg poduzetni{tva i izgradnju poslovnih zona na podru~ju kantona. Ina~e, Op}ina Bosanska Krupa je prva od {est op}ina sa podru~ja USK-a koja je zavr{ila proceduru i potpisala ugovor o povla~enju sredstva Vlade USK-a. Posjeta kabinetu op}inskog na~elnika u Bosanskoj Krupi, bila je prilika da se ministar upozna sa svim dosada{njim aktivnostima u vezi sa stvaranjem uslova za gradnju poslovne zone, sa budu}im investitorima i lokacijama na kojima }e graditi svoje firme. Sve su ovo uslovi da bi se ve} po~etkom prolje}a po~elo sa ozbiljnijim ulaganjem investi-

U narednu godinu }emo zaploviti uz Odluku o privremenom financiranju u iznosu od 40 miliona KM
odr`anom u srijedu, 28. decembra. Uz Odluku o privremenom financiranju USK-a poslanici bi na ovom zasjedanju trebali imenovati privremeni Upravni odbor Agencije za privatizaciju, a bit }e nastavljena i rasprava o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Statut Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubija-

Radi se o ure|enju gra|evinskog zemlji{ta, o izvo|enju radova na internoj saobra}ajnici dugoj 1170 metara u Poslovnoj zoni "Pilana" Bosanska Krupa - I faza, te o nabavci materijala za izgradnju javne rasvjete du` glavne komunikacije

tora. Onih koji su ve} kupili zemlji{te unutar Poslovne zone "Pilana" i koji ~ekaju jo{ da se urede zajedni~ke komunikacije i komunalna infrastruktura kako bi zapo~eli gradnju na svojim parcelama. Nakon sve~anog ~ina potpisivanja ugovora, na~elnik i ministar su obi{li podru~je "Pilane". Ministar Hajrulahovi} mogao se tad i sam uvjeriti u potencijal budu}e najve}e poslovne zone na podru~ju kantona. Izrazio je zadovoljstvo zbog posla koji je do sada zavr{en, kao i zbog glavnog motiva ovog cijelog procesa, a to je namjera da se u budu}nosti na prostoru od oko 20 hektara zaposli stotine Krupljana.

NAGRADE PRIVREDNE KOMORE USK-a

Plaketa i zlatna medalja Tu{u i Kov-gradu
U Privrednoj komori Unskosanskog kantona dodijeljene su nagrade - Plaketa za najuspje{nije veliko privredno dru{tvo u 2011. godini i Zlatna medalja za poduzetni~ki poduhvat u 2010. godini. Nagrade je uru~io predsjednik PK USK Ismet Pa{ali}. Za kompaniju "TU[TRADE" d.o.o. Biha} nagradu je primio direktor g. Tine Kek, a za "KOV-GRAD" d.o.o. Bu`im tehni~ki direktor Bajro Handanovi}. G. Tine Kek se zahvalio u ime firme i u svoje ime na velikoj nagradi iza koje stoji te`ak pre|eni put i motivacija za dalje napredovanje. Naglasio je da su zadovoljni rezultatima poslovanja u 2011. i da su planovi za 2012. jo{ ambiciozniji. TU[ HOLDING je realizirao reprogram sa slovenskim bankama, {to je najve}i posao u 2011. godini, a u 2012. planira {irenje maloprodajnog lanca i dodao da je i dalje aktualna strategija {irenja na podru~ju BiH. Broj i lokacije neka ostanu tajna za sad, rekao je direktor Kek i otkrio informaciju da ve} u martu 2012. planiraju otvaranje dva supermarketa u Te{nju i Srebreniku. Tako|er je istakao da mu je posebno drago da je sjedi{te "TU[ kompanije TRADE" upravo u Biha}u i zahvalio kompaniji "^avkunovi}" d.o.o. Biha} koja je odradila odli~an posao na izgradnji drugog supermarketa u Biha}u. Bajro Handanovi}, tehni~ki direktor kompanije "KOVGRAD" Bu`im, zahvalio je svima koji su prepoznali uspjeh ove kompanije. Naglasio je da je KOV-GRAD zadr`ao trend pozitivnog rasta i u 2011. godini i pove}ao broj zaposlenih sa 70 na 95 radnika, te namjeravaju pro{iriti poslovanje i plasirati nove proizvode. Jedina smo kompanija koja je na podru~ju USK radila s asfaltnom bazom, pored nelojalne konkurencije i u doba recesije plasirala 45 000 tona, istakao je Handanovi}. U 2012. godini planiraju daljnje {irenje kompanije i zapo{ljavanje novih radnika, ne samo na podru~ju USK i BiH nego i na susjednu Hrvatsku, gdje }e biti podizvo|a~i kompanijama Hering i Vijadukt u Zagrebu na izgradnji autoputeva. Na kraju se jo{ jednom zahvalio svima u PK USK koji su prepoznali ogroman rad kompanije "KOVGRAD" d.o.o. Bu`im.

4

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

PREMIJER HAMDIJA LIPOVA^A: UMJESTO NOVOGODI[NJIH PRIJEMA DONACIJA JAVNIM KUHINJAMA

Plemenitije u novu godinu

53. SJEDNICA VLADE USK

Usvojena Odluka o privremenom financiranju
Vi{esatna, konstruktivna i iscrpna rasprava tokom 53. sjednice Vlade USK u njenom drugom dijelu, rezultirala je usvajanjem Odluke o privremenom financiranju bud`etskih korisnika u prva tri mjeseca 2012. godine. Iako je Vlada USK na stolu imala i Nacrt bud`eta za 2012. godinu kao i Zakon o njegovom izvr{enju, ministri su donijeli Odluku o privremenom financiranju kako bi u narednom periodu, ve} na narednoj sjednici, jo{ jednom detaljno analizirali financijske potrebe za 2012. godinu i kvalitetno ugradili sve prijedloge i sugestije. Kako je pojasnio premijer USK dr. Hamdija Lipova~a, razlika izme|u prihodovne strane bud`eta i potreba bud`etskih korisnika kre}e se oko 40 miliona maraka. - To je situacija u kojoj ima samo dva mogu}a pravca djelovanja, da usvojimo bud`et takav kakav je i krenemo u radikalne rezove koji }e zahvatiti sve korisnike ili da usvojimo "prenapuhan" bud`et koji }e obezbjediti financiranje u prvih nekoliko mjeseci, a nakon toga USK dovesti u situaciju koja bi u najcrnjim prognozama mogla voditi u bankrot. Optimizma nema ni u dijelu u kojem mo`emo o~ekivati bilo kakve financijske injekcije sa vi{ih nivoa vlasti. No, taj posao je pred nama i ve} na narednoj sjednici Vlade jo{ jednom }emo realno pogledati situaciji u o~i i poku{ati izna}i najrealnije i jedino mogu}e rje{enje, koje u svakom slu~aju ne}e zadovoljiti nikoga, ali }e mo}i obezbjediti funkcioniranje institucija i financiranje bud`etskih korisnika. Stav Vlade USK je jedinstven da provedemo u djelo obe}anja koja smo dali i iza kojih stojimo, ali financijski okvir u kojem se kre}emo, odredit }e budu}e korake, - rekao je izme|u ostalog premijer Lipova~a. Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o izvr{enju bud`eta USK za period 01.01.2011. - 30. 09.2011. godine. Ukupno ostvareni izvorni prihodi i financiranje u prvih devet mjeseci godine na izmaku iznose 132.753.613 KM odnosno 89,18% ukupno planiranih prihoda za ovaj period. Naplata prihoda u odnosu na isti period prethodne godine je manja za 1.208.085,00 KM ili 0,90 %. Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 99,70% u odnosu na planirane, dok je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno pove}anje istih za 7,16%. Izra`eno nominalno, porezni prihodi u odnosu na planirane su manji za 341.634,00 KM ili 0,30% a u odnosu na isti period prethodne godine su ve}i za 7.516.497,00 KM ili 7,16%. Neporezni prihodi su napla}eni u iznosu od 83,91,70%. U odnosu na plan prihoda u 2011. godini, izra`eno u nominalnim vrijednostima, neporezni prihodi su manji za 3.316.207 KM. U pore|enju sa ostvarenjem neporeznih prihoda u prvih devet mjeseci prethodne godine isti su manji za 2,54 % ili za 451.129,00 KM. Usvojen je i Prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju te Zakon o pravima nacionalnih manjina. Ovaj zakon pro{ao je javnu raspravu i dobio pozitivna mi{ljenja nadle`nih tijela i institucija. Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o osnivanju JU razvojna agencija USK. Ova agencija provodit }e programe, projekte i aktivnosti u oblastima definiranja razvojne strategije i razvojnih mogu}nosti, privla~enja direktnih stranih ulaganja, uspostavljanja poduzetni~kih zona, uspostave suradnje sa doma}im i me|unarodnim institucijama u cilju razvoja i ja~anja konkurentnosti doma}eg poduzetni{tva itd. Utvr|en je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o uspostavljanju Fonda za podr{ku drvoprera|iva~ima u Unsko-sanskom kantonu. Osnovni cilj ovog Fonda je da se pru`i podr{ka drvoprera|iva~ima u procesu pripreme za certifikaciju potrebnih standarda kvaliteta, kako bi se pove}ao izvod ali i udio na doma}em tr`i{tu. Time je ispo{tovano Pismo namjere kojeg je Vlada USK potpisala sa Firma projektom USAID-Sida BiH od 18.06.2011.godine. Vlada USK je utvrdila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede za pokretanje likvidacionog postupka u privrednom dru{tvu "Izgradnja" d.o.o. kao i ste~ajnog postupka u privrednom dru{tvu GP "Sana" d.d. Klju~.

Premijer USK-a Hamdija Lipova~a odlu~io je finansijska sredstva koja su bila planirana za novogodi{nje prijeme u Vladi USK-a preusmjeriti u donaciju javnim kuhinjama Merhamet i Imaret. - Siguran sam da }e kolege politi~ari, predstavnici javnog, dru{tvenog i vjerskog `ivota te poslovni ljudi, koje bih kao premijer trebao pozvati na novogodi{nji prijem, imati razumijevanja za ovu

odluku. Simbolika novogodi{njeg prijema jest da zajedno ozna~imo kraj jedne i po~etak nove godine. U novu godinu, na ovaj na~in, ipak kre}emo plemenitije, poma`u}i korisnicima javnih kuhinja jer su oni u najve}oj socijalnoj potrebi. To je i u skladu s politikom Vlade USK da na svaki na~in pobolj{amo uvjete `ivota gra|ana posebno vode}i ra~una o socijalnim kategorijama, - kazao je dr. Lipova~a.

ODLUKA O PREMIJI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U VISINI OD 25 KM SLU@BENO OBJAVLJENA

Igra mi{a i ma~ke se nastavlja
Gra|ani Unsko-sanskog kantona ipak }e za premiju zdravstvenog osiguranja u 2012. godini morati izdvojiti 25 KM. Odluka o visini premije koju je utvrdio Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja USKa slu`beno je objavljena, a to zna~i da je i zakonski obvezuju}a. Kolegij Skup{tine USK-a zatra`io je od UO ZZO USK-a da preispitaju odluku o visini premije za narednu godinu, ali povratna informacija , prema tvrdnjama Huseina Ro{i}a, predsjedavaju}eg Skup{tine USK-a na posljednjem zasjedanju skup{tinskog kolegija, jo{ nije stigla u skup{tinske klupe. Da li }e sti}i nije poznato, ali jeste ~injenica da nost i neodgovornost institucija vlasti u USK-u, Jasmin Emri}, predsjednik KO A-sda USK-a kazao je pored ostalog da samovolja u ovom slu~aju ZZO USK-a, mora biti kontrolirana, jer je o~ito da je premijer kao personifikacija vlasti nemo}an da ispo{tuje ono {to je obe}ao i na {to je pozivao gra|ane, a njegove izjave u potpunoj su suprotnosti sa politikom koja se vodi. Ni Strategija razvoja zdravstva USK-a, tvrde u A-sda, nije predvidjela pove}anje premije u narednoj godini, a to ne zna~i ni{ta drugo do ~injenice da se na ovaj na~in kr{i i dokument kojeg je nedavno usvojila i Skup{tina kantona.

Premijer Lipova~a,
Razlika izme|u prihodovne strane bud`eta i potreba bud`etskih korisnika kre}e se oko 40 miliona maraka

DEKLARACIJA O 5. KORPUSU A R BiH

Zaustavljanje radikalne politizacije
Radnu verziju teksta Deklaracije o odbrambeno-oslobodila~kom ratu i mjestu i ulozi 5. korpusa A R BiH 1992. - 1995., Husienu Ro{i}u, predsjedavaju}em Skup{tine USK-a, uru~ili su u ~etvrtak, 22. decembra, ratni komandanti i veterani proteklog rata. Svrha Deklaracije jeste sa~uvati dignitet 5. korpusa, koji je sve vi{e izlo`en osudama iz manjeg entiteta i politi~kih krugova RS-a. Tekst Deklaracije na}i }e se i pred poslanicima Skup{tine USK-a. - Deklaraciju je nu`no donijeti i usvojiti radi zaustavljanja daljnje radikalne politizacije odbrambeno-oslobodila~kog rata na prostoru USK-a i {ire, {to mo`e imati dalekose`ne posljedice. Ovim se jo{ jednom, samo potvr|uje da je na R BiH pa samim tim i na tada{nji Biha}ki okrug izvr{ena oru`ana agresija od strane JNA, Srbije i Crne Gore, paravojnih formacija i kolaboracijskih snaga iz reda srpskog naroda u R BiH, kazao je o razlozima i zna~aju usvajanja Deklaracije general Fadil Hasanagi}. Niha D`ani} Ninski

Tekst Deklaracije na}i }e se i pred poslanicima Skup{tine USK-a

Faksimil Odluke objavljene u “Slu`benom glasniku” USK-a - broj: 21 - strana: 934
je UO ZZO ponovno jednoglasno potvrdio da premija zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu bude 25 KM. Pri~u o pla}anju odnosno nepla}anju premije u KO Asda USK-a nazvali su igrom ma~ke i mi{a, koju napokon treba prekinuti i gra|anima jasno kazati da li }e ili ne pla}ati premiju u visini od 25 KM. Ukazuju}i na nedosljedA-sda }e putem svojih poslanika u Skup{tini USK-a iskoristiti mogu}nost da ponovno inicira izmjenu odluke o premiji kojom bi se ovlasti za utvr|ivanje njene visine prenijele na Skup{tinu USK-a, koja je prije nekoliko godina kada je donijela ovu odluku ujedno za utvr|ivanje njenog godi{njeg iznosa ovlastila UO ZZOUSK-a. S. Pa{agi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

5

KOLEGIJ SKUP[TINE USK-a ZAKLJU^KE OP]INSKOG VIJE]A BU@IM O OSNIVANJU VRTI]A UPUTIO KANTONALNOM RESORNOM MINISTARSTVU

Dodatne konsultacije i usagla{avanje

PRVA REKTORSKA KONFERENCIJA U BIHA]U

Biha}ki univerzitet ima {anse za akreditaciju
Univerzitet u Biha}u u petak, 23. decembra, bio je doma}in Rektorske konferencije /Rektorskog zbora BiH. Ovo je prvi put da je ova visoko{kolska ustanova doma}in najvi{eg akademskog tijela u na{oj zemlji i, kako to pravila nala`u, svi sastanci u narednoj godini odr`avat }e se u Biha}u. Refik [ahinovi}, rektor Univerziteta u Biha}u na samom po~etku je pozdravio prisutne i predlo`io dnevni red kojim je predvi|en izme|u ostalog Okvirni plan rada Rektorske konferencije/rektorskog zbora BiH u mandatnom periodu. Planom je predvi|en, u prvom redu, rad na akreditaciji svih univerziteta/sveu~ili{ta u BiH, a kako je istaknuto i intenziviranje suradnje sa rektorskim konferencijama u okru`enju i zemljama Evropske unije, sa nevladinim i me|unarodnim organizacijama, te suradnje sa osniva~ima javnih univerziteta/sveu~ili{ta, rad na aplikacijama na projekte EU, pobolj{anje studentskog standarda sa posebnim osvrtom na organizaciju studentskih dru`enja, te inoviranje ugovora o suradnji izme|u javnih univerziteta/sveu~ili{ta u BiH.

Osigurani svi pravni mehanizmi - Svakako da je proces akreditacije visoko{kolskih ustanova u BiH primarni zadatak. Ovaj proces predstoji svim javnim i privatnim univerzitetima u BiH i odre|ene procedure su pokrenute jo{ u pro{loj godini. Na ranijim sjednicama Rektorske konferencije ve} smo usvojili nekoliko bitnih akata vezano za proces akreditacije ali nam je tu potrebna velika pomo} Agencije za akreditaciju visoko{kolskih ustanova u BiH. Ono {to je bitno jest ~injenica da su svi univerziteti / sveu~ili{ta resornim ministarstvima podnijeli zahtjev za akreditaciju a na{e je, mislim na Rektorsku konferenciju, kako najvi{e akademsko tijelo u BiH, da u daljnjoj proceduri damo pe~at toj aktivnosti, naravno ustanovama koje ispune sve tra`ene uvjete, istakao je Refik [ahinovi}, rektor Univerziteta u Biha}u i predsjedatelj Rektorskom konferencijom u nare-

dnih godinu dana. Prvoj Rektorskoj konferenciji u Biha}u prisustvovao je i Husein Nani}, novi direktor Agencije za akreditaciju visoko{kolskih ustanova u BiH. Nani} je naglasio da je Agencija provode}i Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH obezbijedila sve pravne mehanizme i pravne akte kako bi proces akreditacije visoko{kolskih ustanova u BiH mogao biti pokrenut. U BiH ima 39 javnih i privatnih univerziteta i svi su krenuli u proces akreditacije.

Prostor, nastavni kadar, oprema… - Procedure su vrlo jasno precizirane. Bitnu ulogu u svemu imaju resorna kantonalna i ministarstva na entitetskim nivoima kao i Br~ko distrikt. Jako je puno i u~esnika u ovom procesu i posla. Do sada je Agencija zaprimila tek nekoliko zahtjeva za akreditaciju. S Univerzitetom u Biha}u i Ministarstvom obrazovanja USK-a ovih dana vodimo intenzivne razgovore oko br`eg podno{enja zahtjeva za

akreditaciju. Da bi se ispunili uvjeti za akreditaciju jedne visoko{kolske ustanove potrebno je mnogo toga, prije svega osigurati radni prostor, nastavni kadar, opremu… Na 30 studenata mora biti stalno uposlen jedan nastavnik u zvanju profesora. Samo u tom segmentu akreditacija }e puno zna~iti, u smislu da ne}e vi{e biti toliko profesora koji }e na vi{e fakulteta "pokrivati" predmete a fakti~ki nisu tu, istakao je Nani}. Nagla{eno je kako Agencija u svom radu primjenjuje evropske standarde i vrlo su male mogu}nosti za dono{enje nekakvih nacionalnih i lokalnih standarda. Agencija za akreditaciju visoko{kolskih ustanova u BiH je pridru`eni ~lan Mre`e evropskih agencija za akreditaciju visoko{kolskih ustanova. Prema rije~ima Nani}a, Univerzitet u Biha}u, iako predstoji jo{ dosta posla, ima dobre {anse da dobije akreditaciju i licencira studijski program a studenti po okon~anju studija otvoren svjetski prostor za budu}i rad u struci. N. Pirali}

Kolegij Skup{tine USK-a na pretposljednjem zasjedanju u ~etvrtak, 22. decembra, bavio se pored ostalog, zaklju~cima Op}inskog vije}a Bu`im, koje izra`ava punu podr{ku aktivnostima koje se vode u cilju osnivanja pred{kolske ustanove u ovoj op}ini, ali i zabrinutost zbog zaobila`enja u ovom procesu op}inskog organa uprave. Bu`im na pred{kolsku ustanovu ~eka proteklih deset godina. Stvari s mrtve ta~ke pokrenuo je skup{tinski poslanik Kasim Mulali}, preko amandmana na Zakon o pred{kolskom odgoju i obrazovanju, kojim je utvr|ena zakonska obaveza osnivanja ovakve ustanove i u Bu`imu. Vlada USK-a nedavno je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog Odluke o osnivanju pred{kolske ustanove u op}ini Bu`im, a o njoj bi se uskoro trebali izjasniti i skup{tinski poslanici. Planirana su i bud`etska sredstva u iznosu od 50.000 KM za po~etak rada vrti}a, koji nema svoj vlastiti prostor. Predlo`ena privremena rje{enja Bu`imljani pak smatraju polovi~nim i strahuju da bi to mogla i ostati, {to bi bilo nedopustivo. Stoga je Op}insko vije}e Bu`im uputilo zaklju~ke Kolegiju Skup{tine Unsko-sanskog kantona, kojima pored ostalog podr`va aktivnosti koje se vode u cilju osnivanja pred{kolske ustanove u ovoj op}ini, ali izra`avaju i zabrinutost zbog zaobila`enja u proceduri op}inskog organa uprave. Vije}nici op}ine Bu`im zatra`ili su od Kolegija Skup{tine USK-a da u cilju jednakopravnog tretmana bu`imske djece zakonska obaveza osnivanja vrti}a u ovoj op}ini bude u potpunosti ispo{to-

vana, da se izgradi novi objekat, koji }e biti tretiran kao investicija Kantona i financiran iz kantonalnog bud`eta. Zatra`eno je tako|er i uklju~ivanje op}ine Bu`im u proceduru osnivanja ove ustanove u ovoj op}ini, {to u svakom slu~aju opravdanim smatra Husein Ro{i}, predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, jer treba uva`iti stav lokalne zajednice.

Predlo`ena privremena rje{enja Bu`imljani pak smatraju polovi~nim i strahuju da bi to mogla i ostati, {to bi bilo nedopustivo. Stoga je Op}insko vije}e Bu`im uputilo zaklju~ke Kolegiju Skup{tine Unsko-sanskog kantona
Gre{ke u koracima najbezbolnije }e biti otklonjene na na~in da se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a usuglasi s Op}inskim vije}em Bu`ima u vezi osnivanja i pokretanja rada ove ustanove, izgradnji i lokaciji objekta. Ovakvog mi{ljenja bio je Ivan Pr{a, dopredsjedavaju}i Skup{tine USK-a, a dobio je podr{ku ostatka skup{tinskog kolegija koji je odlu~io zaklju~ke Op}inskog vije}a Bu`ima uputiti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a u cilju dodatnih konsultacija i usagla{avanja u vezi odluke o osnivanju vrti}a u Bu`imu. S. Pa{agi}

POVRATAK ABDI]A U KRAJINU

Doli}: "Agrokomerc" iz pepela mogu podi}i samo Bog i Abdi}!
Nakon odluke Povjerenstva za prijevremeni otpust u Republici Hrvatskoj, od 12.decembra ove godine, o izlasku Fikreta Abdi}a na slobodu u martu 2012. godine i kako je re~eno "nakon poku{aja nekih medija da, tim povodom, podignu tenzije u Krajini i ~in eventualnog povratka Fikreta Abdi}a u Veliku Kladu{u i Krajinu prika`u kao doga|aj visokog rizika po mir i stabilnost u Krajini", DNZ BiH, je u petak 23. decembra odr`ala konferenciju za medije na kojoj su o ovoj temi izneseni stavovi. Govorio je Rifat Doli} predsjednik DNZ-a BiH, nagla{avaju}i da Abdi} jo{ uvijek nije donio odluku da li }e se nakon ispunjavanja uvjeta za prijevremeno pu{tanje na slobodu, vratiti u Veliku Kladu{u, ali da je to njegov osobni izbor kao i elementarno ljudsko pravo, ukoliko se na povratak u rodni kraj i odlu~i. - Iako Fikret Abdi} do danas nije donio odluku o svome radnom i profesionalnom anga`manu nakon izlaska na slobodu, objektivno i realno jedini sna`an motiv za njegov povratak u Veliku Kladu{u i Krajinu u ovome momentu vidim u njegovoj `elji i volji da pomogne u novom podizanju Agrokomerca, te `elji da pomogne Kraji{nicima u izgradnji povoljnijeg i zdravijeg ambijenta za razvoj i zapo{ljavanje, jer Fikretu Abdi}u najte`e pada ambijent ekonomskog zaostajanja i nezaposlenosti, koji je danas prisutan i koji Krajinu uporno vra}a u zaostalost i siroma{tvo. Otvoreno `elim re}i da su za Agrokomerc i njegovo novo podizanje iz pepela jedino jo{ preostali Bog i Fikret Abdi}, a kojekakvi ''Stru~ni timovi'' i programi sanacije puni luftike i magle koje, upravo ovih dana, najavljuje platforma{ka vlast samo je novo produ`avanje i produbljivanje agonije ove firme, - kazao je izme|u ostalog Doli} o Abdi}evom eventualnom povratku i ambicijama za dizanje "Agrokomerca" iz pepela, iako je dobrim dijelom ovaj nekada{nji gigant doslovce na noge oborio Fikret Abdi}, pa potom ratna de{avanja. Doli} je na kraju zaklju~io da Abdi}ev eventualni povratak na ovo podru~je, ne bi trebao biti kamen spoticanja za Kraji{nike, nego {ansa za novi prosperitet. Niha D`ani} Ninski

6

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti
ZASJEDALO OP]INSKO VIJE]E BIHA]

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

Nove izmjene i dopune bud`eta za 2011.
Deset dana prije isteka 2011. godine ovogodi{nji Bud`et op}ine Biha} pretrpio je nove izmjene i dopune. Razlog je pad prihoda u odnosu na plan. Za izmijenjeni bud`et na sjednici Op}inskog vije}a, odr`anoj 22. decembra, za je glasalo 17 vije}nika, sedam je bilo protiv (SDA) i jedan suzdr`an. Bud`etski prihodi za 2011. godinu projicirani su u iznosu od 31,700.000 KM. Zaklju~no sa 13. decembrom ove godine, bez primitaka od doma}eg zadu`ivanja u iznosu od 6,1 milion KM i primitaka od prodaje obveznica u iznosu od 235.647 KM, prihodi su ocijenjeni u iznosu od 24,286,292 KM {to predstavlja smanjenje od 3,8 posto ili 958.220 KM u odnosu na prvobitni plan. Izmijenjenim Bud`etom stavka "bud`etska rezerva" je uve}ana za 60.000 KM dok su smanjenja, iz prezentiranog materijala planirana i kod najosjetljivijih kategorija a to su socijalne kategorije, infrastrukturni projekti (izgradnja spomenobilje`ja), mladi i sport. Ve}ina vije}nika zamjerila je predlaga~u na ovom potezu. Tako su sredstva namijenjena za izgradnju spomen-obilje`ja u mjesnim zajednicama Hatinac, Ozimice I, Luke, KlokotPapari i @egar rebalansom Bud`eta smanjena za 15.956 KM, Dobrovoljnom vatrogasnom dru{tvu Kulen Vakuf za 10.000 KM, Centru za socijalni rad na ime subvencija 30.000 KM, teku}i grant za mlade, TG za humanitarne organizacije i vjerske zajednice za 28.500 KM, Javnoj kuhinji "Imaret" i Narodnoj kuhinji Biha} grant je manji za po 9.000 KM. Vije}nici su bila mi{ljenja da se moglo i moralo na}i neko drugo rje{enje jer u{tede koje su napravljene na pomenutim kategorijama i nisu neke u{tede a

UMJESTO NACRTA BUD@ETA

Odluka o privremenom financiranju
Iako je dnevnim redom bilo predvi|eno da Op}insko vije}e Biha} na sjednici odr`anoj 22.decembra 2011. godine razmatra Nacrt bud`eta za 2012. godinu, predlaga~ je povukao tu ta~ku a predlo`io Odluku o privremenom financiranju za period 01.01. - 31.03. 2012. godine u iznosu od 4,990.845 KM. Op}insko vije}e je usvojilo ovu odluku.

njima }e itekako ote`ati daljnji rad, posebno javnim kuhinjama u kojima sve ve}i broj na{ih sugra|ana ima osiguran barem jedan obrok dnevno. Vije}nike je zanimalo, ukoliko se do kraja godine ne uspiju prikupiti planirani prihodi a radi se o iznosu oko sedam miliona, od kojih vi{e od ~etiri miliona KM su najavljena sredstva pomo}i s vi{ih nivoa vlasti, koliki }e biti deficit Op}ine zaklju~nom s 2011. godinom. Konstatirali su da su realno male {anse da se do 31.12. 2011. prikupi toliko novca ako se ima u vidu da ve} sada postoje male {anse da }e s vi{ih nivoa u ovoj godini biti ikakve pomo}i i podr{ke. Postavljeno

je i pitanje ho}e li radnicima Op}ine biti ispla}ene zara|ene pla}e u ovoj godini. Me|utim, izvjestilac nije mogao dati precizne odgovore na takva pitanja jer prihodi se planiraju i prikupljaju do zadnjeg dana u godini, to jest do 31. decembra teku}e godine i niko ne mo`e sa sigurno{}u znati u kojoj mjeri }e plan prihoda biti realiziran, kao ni koliki }e biti deficit i ho}e li ga uop}e i biti. Pravo stanje bit }e poznato po~etkom naredne godine. Zadnjim rebalansom nisu zakinute samo pomenute kategorije, rezova, i to o{trih je bilo i na drugim stavkama od {ireg dru{tvenog zna~aja. N. Pirali}

OKRUGLI STOL OO SDP BIHA]

Ja~anje polo`aja radni{tva
U organizaciji Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH Biha}, uprili~en je Okrugli stol na temu integrativnog politi~kog djelovanja za ja~anje polo`aja radni{tva u bh. dru{tvu. Prema rije~ima uvodni~ara na ovoj sesiji, Sulejmana Pa~i}a i Azerine Junuzovi}, ono {to se u proteklih dvije decenije desilo sa radni{tvom i radni~kim pravima u na{oj zemlji, a samim tim i Biha}u, jeste sistemsko naru{avanje radni~kih prava uz ru{enje dostignutog nivoa razvoja, a {to je prouzrokovalo trajne posljedice za dru{tvo, privredu i budu}nost generacija ove zemlje. Odr`avanje skupa pozdravio je Mahmut Alagi}, predsjednik OO SDP BiH Biha}, kazav{i izme|u ostalog kako SDP BiH predstavlja jednu od rijetkih politi~kih snaga koja se istinski bori, zastupa i zala`e za obespravljene radnike, ali i za nova radna mjesta koja su uslov zapo{ljavanja. Kako je kazao Alagi} SDP BiH, ne govori jezikom u kojem je nacija glavna tema, ve} pravo na rad, standard `ivota radnika i budu}nost radnika, posebno u realnom sektoru u kojem se proizvodi dru{tvena vrijednost. Govore}i o slo`enoj ekonomskoj situaciji op}inski na~elnik Albin Musli} je naglasio potrebu mijenjanja i uskla|ivanja zakonske regulative koja bi pobolj{ala `ivotni standard najugro`enijih populacija stanovni{tva, a posebno radni~kih porodica koje su dovedene na rzb o~aja i gladi katastrofalnom privatizacijom. Tako|er, veliku {ansu Musli} vidi u boljim zakonskim rje{enjima za poduzetni~ke zone i sve resurse u kojima se mogu ostvariti nova radna mjesta, kao jedini odgovor narastaju}oj ekonomskoj krizi i siroma{tvu.

SDA BIHA] O REBALANSU BUD@ETA

Upozoravali na megalomaniju iz 2008. godine
Re~eno je da ova izvr{na vlast nizom nevjerojatnih odluka, samo dokazuje da niti zna niti ima rje{enje za situaciju u kojoj se nalazi Biha}, najzadu`enija op}ina u F BiH. Izneseni su podaci o kreditnom zadu`enju op}ine, posebice o onom od 6.300.000,00 KM, ~ija }e otplata bude li tekla uredno trajati do 2021. godine. Kredit je utro{en tek da izmirenje pla}a uposlenika i op}inske tro{kove komunalnih usluga. - Svjesni smo da su problemi koji su sada vi{e nego o~iti, rezultat rada vlasti iz 2008. godine, ali i tada smo upozoravali da }e megalomansko pona{anje jednom do}i na naplatu, te da }e biti jako te{ko platiti ono {to je tada nerazumno potro{eno. Za rebalans bud`eta nismo glasali iz brojnih razloga, a da }e se veoma brzo potvrditi da smo kao i ranije bili u pravu, pokazat }e vrijeme koje dolazi u kojem }e izvr{na vlast Op}ine Biha} sasvim sigurno prodavati vlastite nekretnine, zemlji{te i imovnu kako bi podmirila ogromna dugovanja, kazali su izme|u ostalog na konferenciji OO SDA Biha}. Vije}nici ove stranke nisu glasali ni za odluku o privremenom financiranju, obja{njavaju}i to prostom ~injenicom da su oni ~ija je to du`nost do sada imali dovoljno vremena da Op}inskom vije}u ponude na razmatranje bud`et za 2012. godinu. Re~eno je i da 7,5 miliona KM bud`etskog deficita ni u kom slu~aju nije bezazlen iznos, posebno jer niko nema predstavu o tome kako taj manjak nadomjestiti, budu}i da punjenje bud`eta ne ide onako kako je zami{ljeno. Stoga OO SDA Biha} smatra da bi prihva}anjem njihovim zaklju~aka koji tretiraju projekciju bud`eta za narednu godinu, do{lo primjetno do pobolj{anja financijske situacije u op}ini koja vi{e ni kreditno nije sposobna. - Za narednu bud`etsku godinu pripremiti realne okvire projekcije prihoda koji }e odgovarati realnom financijskom kapacitetu op}ine Biha}, kroz sanacione programe i projekte raditi na pobolj{anju bud`etske potro{nje i njeno svo|enje primjereno op}im uvjetima `ivljenja. To je tke dio na{ih prijedloga na koji na~in treba raditi na prijedlogu novog bud`eta, kazao je izme|u ostalog Bajro Dedi} ispred OO SDA. Kada su u pitanju "rezanja" u bud`etu i smanjenja tro{kova, OO SDA Biha} najvi{e zamjera na kako je re~eno, nepo{tivanju najugro`enijih gra|ana, korisnika javnih kuhinja kojima su znatno smanjena sredstva, a nije se vodilo ra~una ni o mladima, bora~kim populacijama i drugim osjetljivim kategorijama nau{trb kojih su ura|ena bud`etska rezanja u drugom rebalansu. Niha D`ani} Ninski

BIHA]: INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Javna rasvjeta u Bak{ai{u i Vrka{i}u
Naselje uz hipodrom u MZ Bak{ai{, te Vrka{i}, osvijetljena su pro{log tjedna novim kilometrima javne rasvjete. Prije uklju~enja rasvjete, uz prisustvo ve}eg broja mje{tana, op}inski na~elnik Musli} je zajedno sa svojim sugra|anima i saradnicima, razgovarao i o narednim aktivnostima, ali i o~ekivanjima mje{tana. Naime, kako je kazano, u proteklih nekoliko godina zna~ajan broj infrastrukturnih potreba je rije{en, ali s obzirom da na ovom dijelu Biha}a traje intenzivan rast naselja, taj proces tra`i planiranje daljeg razvoja infrastrukture i omogu}avanje svim mje{tanima da osim javne rasvjete, imaju pitku vodu, kanalizaciju i druge uslove za `ivot. Prema rije~ima mje{tana ovih naselja, jedna od najva`nijih potreba odnosi se na asfaltiranje puta do hipodroma, odnosno puta koji spaja Vrka{i} s Kamenicom. Govore}i o predstoje}em periodu i planovima, Musli} je kazao kako }e naredne godine sve potrebe biti razmotrene i planirane po prioritetima, za koje gra|ani iska`u najvi{e interesovanja. Govore}i o dosada{njim i budu}im projektima u ovim naseljima naglasio je kako i ova investicija u te{kim ekonomskim uslovima, pokazuje da se mo`e i treba podjednako ulagati u gradske, prigradske i ruralne mjesne zajednice, u mjeri koliko je to objektivno mogu}e.

Op}ina }e morati prodavati nekretnine, zemlji{te i imovinu u vlasni{tvu radi podmirenja obaveza i dugovanja, tvrde u OO SDA Biha}a

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

7

Zajedni~ki u IPA projektima ka fondovima EU
Prije potresnih ratnih doga|aja po~etkom devedesetih godina gradovi Biha} i Karlovac bili su sna`no geostrate{ki, infrastrukturalno i privredno povezani, {to je predstavljalo obostrani interes i temelje dobrih odnosa. Nekada{nje veze se obnavljaju i ja~aju u svakom pogledu od deblokade Biha}a do danas. To se prvenstveno odnosi na zajedni~ke prekograni~ne projekte kojima Biha} i Karlovac sa svojim partnerima nastoje dobiti podr{ku u okviru IPA pretpristupnih fondova Evropske unije. Vo|eni tim nastojanjima, uz u~e{}e op}inskog na~elnika Albina Musli}a, pro~elnice grada Karlovca Ljubice Tr`ok, Tihane Bakari}, direktorice Turisti~kog ureda TZ Karlovac, Sadete Gutli} u ime PK USK, uprili~ena je promocija zajedni~kog projekta, koji je apliciran prema IPA pozivu, a pod nazivom „TOURNET – zajedni~ki razvoj turisti~ke ponude. Ukupna vrijednost projekta je 469.317,31 EUR, vrijednost projekta s bh. strane

SNA@ENJE SURADNJE BIHA]A I KARLOVCA

PETO GODI[NJE DOBA

Pi{e: Niha D`ani} Ninski

Evo Nove, evo dana, evo nama gorih s(r)anja
iznosi 216.135,46 EUR, a od toga u~e{}e EU u sufinanciranju iznosi 174.514,98 EUR. Op}i cilj ovog projekta, kako je kazano, odnosi se na integraciju i povezivanje ekonomije u pograni~nom podru~ju, povezivanjem pru`atelja turisti~kih usluga, lokalnih vrijednosti i proizvoda, poticanjem prekograni~ne suradnje i pobolj{anjem kapaciteta u podru~ju turizma, kako bi se stvorila prepoznatljiva zajedni~ka turisti~ka ponuda. Kako je ovom prilikom izme|u ostalog istakao na~elnik Musli}, grad Biha} ovim projektom nastoji posti}i pobolj{anje prekograni~nih proizvoda i usluga, a {to obuhvata:rekonstrukciju male turisti~ke infrastrukture na predmetnom podru~ju, zatim, nabavku vanjskih fitness ma{ina za „STENS“, izgradnju pje{a~ke staze, sportskog igrali{ta, hortikulturno ure|enje prostora, opremanje urbanom opremom i drugo na lokaciji u Mid`i} mahali. U okvirima projekta cilj je posti}i identifikaciju ovda{njih autenti~nih proizvoda, unaprijediti kreiranje zajedni~ke baze podataka, kao i kreiranje prekograni~nog info sistema turisti~kih proizvoda i usluga, {to se odnosi na nabavku i instalaciju jednog „touch screena“ koji bi bio postavljen u centar Biha}a, a slu`io bi za potrebe informiranja turista koji posjete Biha}.
Biha} dobio novogodi{nji sajam. Da bar nije!!! Na sred grada u cirkuskoj {atri ko~opere se ga}e i ~arape, pone{to ljekovitog bilja, pa rukotvorine vrijednih doma}ina i doma}ica, ko`na galanterija jakni, {ubara, sve prirodno od fri{ke ko`e, do neki dan galanterija je mukala ili meketala ovisi {ta ko preferira, a sve to nadimljeno vonjom kiselog kupusa dinstanog sa kobasicama. Fali jo{ samo kakav instrument pa da se {ta zapjeva ili zaigra, na zimetini ne bi {kodilo. Ispred va{arske {atre valja se bataljon pasa lutalica, mogli su i ulaz napla}ivati {to se mene ti~e. U {atru ko u{ao nije, ~udu se na~udio nije. Tezge sa doma}im pamukom, ne znadoh da i to imamo, doma}e potko{ulje, original kineska proizvodnja, na bazi plastike. Tako se gradski trg za tili ~as pretvori u prodajno mjesto neupotrebljivih ili manje upotrebljivih stvari, ubile se za kakve deponije, a o ugo|aju svaka rije~ dalje je vi{ak, onome ko je gradu koji pretendira u snovima da postane jo{ gradskiji, naka~io ovo sajmi{te ki~eraja i neukusa, svaka ~ast! Ne sumnjam da su za ovaj projekt umovi ~ak i dobro pla}eni. Do kraja godine u kojoj smo debelo zakora~ili unatrag, ostalo malo, na prste prebrojati. Ka`u bila je crna da crnja mogla biti nije. Ka`u da }e naredna biti gora da gora nikad nije bila. Prosje~nom ~ovjeku od prognoza do|e da ostane zabezeknut sve dok ga nekad neko ne probudi iz tog stanja i objasni mu da je najgore pro{lo. Zato se valjda narodne mase pona{aju kao da se ni{ta ne de{ava, ili ta~nije, kao da se njima ne de{ava. [ute i bleje u prazno. ^ekaju prolje}e. Na prolje}e }e sve zazelenjeti i propupati ako bude imalo {ta propupati. Onih {est silnika, gledam ih, sve naduveniji, bi}e da pate od zatvora. Osobno bih bila sretnija da pate u zatvoru. Zajednica, ona me|unarodna od nas kao di`e ruke, sve zato {to se sami sa sobom ne mo`emo dogovoriti. Ista ta zajednica na nas je dizala glas i noge, kad smo i imali namjeru da se {ta dogovorimo. I tako, reklo bi se ni{ta novo, a da ne}e biti, ho}e. Dogodine }emo jednako laprdati o obi~nim i sasvim neobi~nim lopovima, koji svoju lopoviju ozakonjuju na o~i i u{i narodnih masa.

AKCIJA ASOCIJACIJE @ENA I ASOCIJACIJE MLADIH SDA BIHA]

OKRUGLI STOL SDA CAZIN I NDI SAD

Paketi za 17 socijalno ugro`enih porodica
Asocijacija `ena i Asocijacija mladih OO SDA Biha} podijelila je prehrambene pakete i nov~anu pomo} za 17 socijalnougro`enih porodica u 14 biha}kih mjesnih zajednica. Prema rije~ima [ahzije \ulki}, ispred Asocijacije `ena, akcija podjele prehrambenih paketa jedan je vid pomo}i najugro`enijim pred novogodi{nje praznike - Asocijacija `ena SDA Biha} uplatila je sredstva i za pomo} dvjema oboljelim djevoj~icama, a tako|er smo nov~ano darovali i prvu bebu koja je ro|ena na Novu hid`retsku godinu i u narednom periodu }emo nastaviti sa podjelom prehrambenih paketa na{im sugra|anima koji su socijalno ugro`eni jer je to na{a ljudska i moralna obaveza, kazala je \ulki}. Prehrambenim paketima i nov~anoj pomo}i posebno je zahvalna deseto~lana porodica Bajad`i} iz biha}ke MZ JezeroPrivilica. Porodicu prehranjuje jedino otac koji radi.

Dijalog o «tabu temi»
U Cazinu odr`an okrugli stol na temu “Nasilje u porodici i vr{nja~ko nasilje”. Organizatori ovog okruglog stola su SDA Cazin i Nacionalni demokratski institut SAD-a koji rade na razvijanju lokalnih politika u Cazinu. Uvodni~ari okruglog stola su bili: Azra Spahi} (PU Cazin), Fatima Mu{i} i Selma [abi} (Centar za socijalni rad), Aida Selimovi} (Socijalno-pedago{ka `ivotna zajednica), Hatid`a Hairlahovi} i Salih Mesi} (ljekari) i Jasmina Ljubijanki} (pedagog). Sa razli~itih aspekata se pri{lo problemu nasilja u porodici te vr{nja~kog nasilja, a aktivni u~esnici su bili predstavnici cazinskih osnovnih i srednjih {kola. Ono {to je evidentno jeste da su prosvjetni radnici u svakodnevnom kontaktu sa djecom kao `rtvama nasilja, ali da isto tako nemaju dobro uvezani tim preko kojeg mogu djelovati. Ovaj aktuelni i veoma slo`eni dru{tveni problem iziskuje napore svih ~lanova dru{tva, tako da je jedan od zaklju~aka okruglog stola da se nastavi sa daljim aktivnostima na ovu temu. SDA i NDI su opredjeljenja da treba pokrenuti dijalog i zajedni~ki rje{avati probleme, pa }e, na prijedlog u~esnika naredne teme biti: edukacija o detekciji nasilja (svi oblici), te pomo} roditeljima i njihovo aktivno uklju~enje u rje{avanje problema. SDA isti~e zadovoljstvo jer je pokrenula dijalog o aktuelnoj i, za sada, tabu temi u op}ini Cazin {to }e pokazati i kroz insistiranje svojih poslanika u kantonalnoj skup{tini na zapo{ljavanju psihologa i socijalnih radnika u {kole, a prema va`e}im pedago{kim standardima.

KOLEGIJ NA^ELNIKA USK U BOSANSKOJ KRUPI

Premalo ingerencija op}inama
U Bosanskoj Krupi odr`an je kolegij na~elnika USK. Izme|u ostalog analizirane su aktivnosti u vezi sa Uredbom USK o gra|evinama i zahvatima zna~ajnim za USK a koji mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoli{ i zdravlje ljudi, za koje lokacijsku dozvolu, odnosno urbanisti~ku saglasnost izdaje Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK. S tim u vezi na~elnici su izradili tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ure|enju i gra|enju USK,

kojeg su svi podr`ali i koji }e se uputiti Skup{tini USK. Raspravljaju}i o Zakonu o izvr{nom postupku FBiH, izvr{nim i sudskim presudama, istaknuto je kako je op}inama dano premalo ingerencija i da je izmjena ovog zakona u svakom smislu po`eljna. Odlu~e-

no je da se uputi zajedni~ka inicijativa za izmjenu i dopunu. Na~elnici su razgovarali i o problemu pasa lutalica. Svaki }e, zaklju~eno je, u svojoj lokalnoj zajednici poku{ati prona}i adekvatno rje{enje koje najvi{e odgovara gra|anima, a po{tuje zakon.

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

Staro novinarstvo u novom vremenu
Pi{e: Hrvoje Juri} Potkraj stare godine i po~etkom nove, kad se prisje}amo doga|aja koji su obilje`ili proteklu godinu, ~esto previ|amo va`ne stvari koje su, zbog medijski suvi{e eksponiranih zbivanja i lica, potisnute na marginu, iako bismo se ba{ po njima trebali sje}ati onih dvanaest mjeseci koje ostavljamo iza sebe. ^ini mi se da se to dogodilo sa dvjema novim knjigama Safeta ]urtovi}a, koje su objavljene u Biha}u 2010., a predstavljene u biha}koj Gradskoj galeriji u aprilu 2011. godine. Ako je objavljivanje ovih dviju knjiga pro{lo nedovoljno zapa`eno u sumiranju 2010. godine, onda se to ne bi smjelo dogoditi u sumiranju 2011. godine, kad nas je javno predstavljanje podsjetilo na to da smo s ovim knjigama dobili ne samo jedan od kulturnih i dru{tvenih doga|aja “sezone”, nego i trajnu kulturnu i dru{tvenu vrijednost.

OSVRT NA DVIJE NOVE KNJIGE SAFETA ]URTOVI]A

Historijski prazno vrijeme Knjige objavljene pod zajedni~kim nad-naslovom “Historijski prazno vrijeme”, te naslovima “U spirali propadanja” i “Od nade do bezna|a”, okupljaju kolumne koje je Safet ]urtovi} objavljivao u biha}koj “Krajini” od 2005. do 2007., odnosno od 2007. do 2010. Ali ne radi se tek o zbirci (a pogotovo ne o zbrci) kolumni, nego o ure|enoj kronici jednog vremena i prostora. Da nema takvih kronika i kroni~ara, ono ~ega se svatko od nas sje}a raspr{ilo bi se, pa bi do{lo u opasnost kolektivno sje}anje koje jednu zajednicu ~ini zajednicom, jer ne bismo imali ni dokumentacije ni orijentacije. Safet ]urtovi}, ro|en 1942. u Biha}u, novinarstvom se profesionalno bavi od 1965. godine, od ~ega ve}inu vre-

Knjige objavljene pod zajedni~kim nadnaslovom “Historijski prazno vrijeme”, te naslovima “U spirali propadanja” i “Od nade do bezna|a”, okupljaju kolumne koje je Safet ]urtovi} objavljivao u biha}koj “Krajini” od 2005. do 2007., odnosno od 2007. do 2010.

mena ba{ u biha}koj “Krajini”. Pripada onom starom, da ne ka`em “izumrlom” soju novinara (koje sam ja najbolje upoznao zahvaljuju}i pokojnom Bo{ku Marjanovi}u s kojim sam drugovao), dakle, ljudima kojima novinarstvo nije bilo obi~ni posao nego poziv, pa su ga zato ozbiljno shva}ali i odgovorno izvr{avali, nikad bez strasti, jer novinarstvo je me|u tim “~udnim svatima” bilo stil `ivota, `ivot sam, i skoro da bi se moglo re}i da im je srce kucalo u ritmu pisa}e ma{ine. Za razliku od tih novinara, ~ija je uloga bila da informiraju i educiraju, danas se novinarstvo velikim dijelom pretvorilo u puko le{inarenje i odra|ivanje prljavih poslova za politi~ke i ekonomske mo}nike. Jedino novinar takvog “starinskog” profila mo`e stvoriti ovako ozbiljne knjige. Ali one nisu ozbiljne samo zato {to imaju ukupno preko 600

stranica, niti samo zbog tvrdih korica u koje su stisnuti “obi~ni novinski tekstovi”, nego prvenstveno zato {to se radi o ozbiljnim tekstovima, o ozbiljnom pristupu ozbiljnim temama.

Aktualni trenutak BiH Autor ponajvi{e raspravlja o aktualnom trenutku Bosne i Hercegovine, u kojem dominiraju “partitokracija” i “etnomatematika”, te o sudbini Bosne i bosanskog duha. Pritom se ]urtovi} ne zadr`ava samo na izno{enju (dnevno)politi~kih stavova, nego daje zna~ajne priloge kulturi sje}anja, koja ne implicira mr`nju, osvetu i sli~no, nego te`i ~istoj budu}nosti, a prvenstveno omogu}avanju budu}nosti uop}e i spa{avanju onoga {to se jo{ mo`e spasiti u sferi normalnosti i moralnosti. To ponekad zahtijeva od autora da otvara neugodne teme, poput “susjedskih ratnih zlo~i-

na”, te da govori bez postdejtonske politi~ke korektnosti o Republici Srpskoj, a njegova je misao-vodilja pritom ovo: “Istina zato~ena u {utnju mora je i zlo za onog koji je taji, kao i za onog ko ne traga za njom.” No, i o najte`im temama ]urtovi} pi{e lagano, iz bogatog iskustva koje mu omogu}uje i {iroke zahvate i duboke uvide, i sistemati~nu politi~ku analizu i poantiranje anegdotom i vicem. Nerijetko je i autoironi~an, npr. kad uz neke ~lanke stavlja “post scriptum” iz 2010., dakle, dodatke u kojima aktualizira teme o kojima je pisao godinama ranije, te pokazuje kako je ipak bolji dokumentarist i analiti~ar negoli prorok. ^ak i kada se ne sla`em s nekim ]urtovi}evim stavovima, respektiram njegova bistra zapa`anja i o{tre ocjene, danas rijetku odva`nost da se ima i da se javno izrazi vlastiti stav.

(nastavak u sljede}em broju)

BO@I] U BIHA]U

BOSANSKA KRUPA

Polno}ka u `upnoj crkvi
@upna crkva sv. Ante Padovanskog u Biha}u bila je pretijesna da primi sve vjernike i posjetitelje na tradicionalnoj bo`i}noj misi Polno}ki koju su predvodili kapelan fra Anto Ivanovi} i `upnik fra Ivica Mati}. Polno}ke su slu`ene i u `upnoj crkvi sv. Franje Asi{koga na Zavalju, `upnoj crkvi Uznesenja Bla`ene Djevice Marije u Sanskome Mostu te Klju~u. Kapelan fra Ante Ivanovi} je kao glavnu misao bo`i}ne propovijedi posvetio su`ivotu i zajedni{tvu. - Slavlje najradosnijega kr{}anskog blagdana Bo`i}a je trenutak da se pru`i ruka pomirenja, podijeli stol sa svojim najbli`ima i susjedima, pri|e u pomo} bolesnom i gladnom. Ovo je vrijeme darivanja. Ne budi vi{e vjernik na papiru ve} se istinski pribli`i Bogu i vjeri, naglasio je fra Ante Iva-novi}.

Do~ek Nove godine na novoure|enom {etali{tu
Po uzoru na sve ve}e gradove, u Bosanskoj Krupi se i ovaj put do~ekuje Nova godina na otvorenom, na novoure|enom {etali{tu u Ulici Patriotske lige. Uz bogat kulturno-zabavni program doma}ih pjeva~a i tambura{a. U organizaciji JU „Centar za kulturu, obrazovanje, a pod pokroviteljstvom Op}ine i na~elnika Armina Halitovi}a, prigodan program po~inje u 21h. Sve Krupljane i njihove goste za do~ek Nove godine zabavljat }e nekoliko muzi~kih grupa, doma}ih, ali i gostiju iz Biha}a: „Storia“, „Javni nered“, „Evolucija“, te poznati tambura{i „Tambure s Une“. Osim njih, publici }e se imati priliku predstaviti i najbolji u~esnici na manifestaciji „Djeca pjevaju hitove“. Upravo }e oni biti u~esnici u do~eku „Dje~ije nove godine“ koja u Bosanskoj Krupi simboli~no po~inje u 14h kada }e na~elnik Halitovi} u dru`enju s mali{anima i podijeliti novogodi{nje paketi}e. Novogodi{nji program za punoljetne }e trajati najmanje ~etiri sata i garantuje odli~nu zabavu, poru~uju iz Centra za kulturu. Na ovaj na~in na~elnik Halitovi} svim svojim gra|anima `eli pru`iti jednostavno i povoljno rje{enje za zabavu u no}i kada se aran`mani za do~ek u hotelima i restoranima pla}aju vrtoglavim cijenama.

K[C i prijatelji Sve~ano je uo~i Bo`i}a bilo i u Katoli~kom {kolskom centru u Biha}u gdje su u~enici zajedno sa svojim prijateljima i vr{njacima iz gotovo svih biha}kih osnovnih {kola priredili bo`i}nu

priredbu. Iako u hladnom prostoru jo{ nedovr{ene zgrade K[C-a veselju nije bilo kraja kada je mali{ane posjetio i Djed Mraz podijeliv{i svima poklone.

svoje ~lanove i prijatelje. ^lanice folklorne sekcije izvele su tradicionalne narodne plesove Hrvata biha}koga kraja.

Domjenak HKD Napredak Povodom bo`i}nih blagdana Hrvatsko kulturno dru{tvo «Napredak» iz Biha}a priredilo je domjenak za

Bolji dani Bo`i}ni blagdani i kraj ove kalendarske godine bili su prigoda i da se u zgradi Vlade USK-a sastanu predstavnici Koordinacije hrvatskih braniteljskih udruga

proisteklih iz Domovinskog rata s Franjom Juri}em, savjetnikom premijera Hamdije Lipova~e. Prenijev{i pozdrave premijera i `elje uspje{nom narednom godinom Juri} je rezimirao proteklu godinu i s tim u vezi najavio bolje dane za braniteljske udruge kada je u pitanju participiranje u kantonalnom prora~unu za narednu godinu. / S.T.

Unsko-sanske novine KRAJINA

agencija za nekretnine

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

9

Sretna Nova 2012. godina
P O N U D A
Kreditiranje po najpovoljnijim kamatnim stopama!
... da bi san postao dom
Cijena ovog stana je ni`a za 1% od ukupne cijene Biha} - Ceravci stana, nego kada ga kupujete od proizvi|a~a. Ovo je novoizgra|eni stan vrhunske kvalitete i dizajna, ra|en od renomiranih graditelja u suradnji sa renomiraim tvrtkama. Stan se nalazi na drugom katu lamele B na Ceravcima, u Biha}u a sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom, kupatila, hodnika, te velikog balkona od 9,72m². Stan je opremljen najsavremenijim elementima, interfonom, liftom, te ima instalacije za internet i kablovsku tv. Uz stan dobijete drvarnicu od 6,60m² gratis. Povr{ina: 45,94m². Cijena: 65.000KM – 1%.

Otvorena nova poslovnica u Cazinu, Cazinskih brigada bb
Trosoban stan u Biha}u, naselje Ozimice II, Blok 10, D-4, kat II, stan broj 11, kompletno renoviran i komforan. U cijenu stana ura~unata je kuhinja izra|ena po mjeri sa svim ugradbenim ure|ajima. Stan tako|er posjeduje klimu, te centralno grijanje sa radijatorima. Uz stan dobijate gratis drvarnicu od cca 5m². Ovo je jedno toplo, ugodno i lijepo mjesto za `ivot koje samo mo`ete da po`elite. Povr{ina: 75m². Cijena: 120.000 KM.
Biha} Ozimice II

Prodaje se poslovni prostor u ulici Trg slobode 5 u Biha}u, ta~nije u strogom centru grada, izme|u d`amije Fetihije i gradske pijace. Ovaj poslovni prostor se sastoji od 58m² i pogodan je za sve vrste uslu`nih djelatnosti. Ovo je fenomenalna lokacija za bilo kakvu vrstu investicije. Prostor je u potpunosti renoviran po najpresti`nijim evropskim standardima, sa ugra|enom plasti~nom stolarijom, centralnim grijanjem, te keramikom od renomiranih proizvo|a~a. Cijena 5.000KM/m². Povr{ina: 58m².
Iznajmljuje se poslovni proctor povr{ine 135m² u novoj poslovnoj zgradi VELE FAH u Jo{anima. Ovo je fenomenalna lokacija jer je locirana na samoj raskrsnici Biha} – Cazin – Bosanska Krupa, te Bu`im. U ovoj poslovnoj zgradi smje{ten je maxi market Konzum na prvom spratu, caffe bar, salon namje{taja VELE FAH na prvom spratu, te Salon za vjen~anja sa preno}i{tem na drugom spratu. Ovaj poslovni prostor ima odli~ne predispozicije za pokretanje biznisa iz {irokog asortimana djelatnosti. Ispred objekta ima 100 parking mjesta, te zadovoljava sve uslove modernog gra|enja i dizajna. Cijena: 10 EURO/m².

Biha} - Trg Slobode Cazin - Jo{ani

Na prodaju je poslovni prostor u prizemlju stambeno – poslovne zgrade u biha}kom Biha} - Poliklinika K1 naselju Poliklinika K1, u blizini Pravnog fakulteta, Gradske apoteke i Poliklinike. Poslovni prostor se sastoji od 46 m², te posjeduje centralno grijanje, klimu te je nedavno renoviran. Otvorena je mogu}nost iznajmljivanja istog na du`i vremenski period, a cijena najamnine je 400,00KM. Ovo je izvrsna lokacija za vi{e vrsta djelatnosti. Cijena: 70.000,00KM.
Iznajmljuje se poslovni prostor koji se nalazi ispod poslovno stambenog objekta u ulici Abdulaha bega Ibrahimpa{i}a, nedaleko od Kantonalne bolnice u Biha}u. Poslovni prostor se sastoji od dvije prostorije sa 2 wc-a i tu{ kabinama idean za ordinaciju, halu, hladnja~u, ekspozituru, kancelariju.. Dugo vremena u ovom prostoru se nalazila robna ku}a ”Dallas”, Salon namje{taja ”Lana”, hladnja~a ”Jogobelle” i sli~no. Prostor je kompletno renoviran, te ure|en na vrhunskom nivou. Ispred ovog poslovnog prostora postoji vi{e parking mijesta {to je ogromna prednost u velikom gradu. Povr{ina: 180 m², Cijena: 1.000 KM. Prodaje se ku}a sa halom, gara`om, nadstre{nicom i ogromnim dvori{tem u Bosanskoj Krupi, preko puta Doma za nezbrinutu djecu. Ku}a se sastoji od oko 100m² stambenog prostora a unutra{nji dio ku}e se nalazi u roh bau stanju, te je spreman za renoviranje. Iza ku}e smje{tena je hala sa gara`om i nadste{nicom koja je pogodna za proizvodnu djelatnost ili za poslovni prostor. Ovo je fenomenalna lokacija jer se nalazi pored osnovne {kole Lepa Radi}, Srednje mje{ovite {kole, [PD USK {ume, Krupatransa, te ~uvenih krupskih ada. U blizini ste grada, ali ipak imate svoj mir i ti{inu. Ukupna povr{ina: 820m². Povr{ina ku}e: 100 m². Cijena: 135.000 KM. Prodaje se ku}a u krupskom naselju Mahala, odnosno u ulici Omladinska. Ku}a je u veoma dobrom stanju spratnosti prizemlje, sprat, potkrovlje. Objekat ima drvarnicu, kotlovnicu za centralno grijanje, pecaru. Kompletno zavr{ena i renovirana smje{tena nedaleko od samog centra grada, te u blizini dr`avnih institucija: dom zdravlja, sud, op}ina, komunalno, osnovna {kola, obdani{te.. Ku}a je dimenzija 9,05 x 11,30m. Oko objekta je sazidan potporni zid za ogradu, {to je potkrijepljeno dokumentacijom. Povr{ina: 540m². Cijena: 160.000 KM.

Biha} Abdulaha bega Ibrahimpa{i}a

Prodaje se troeta`na ku}a u ulici Mehmeda Hevaije Uskufija, ta~nije iza Kantonalnog MUP-a. Ku}a je u veoma dobrom stanju, te se sastoji od gara`e, podruma, sprata i visokog potkrovlja. Ovo je veoma mirna i tiha lokacija, a objekat je smje{ten uz glavnu ulicu, nedaleko od samog centra grada. Povr{ina Biha} ukupno: 808m². Povr{ina ku}e: 200m². Mehmeda Hevaije Uskufija Cijena: 95.000KM.
Prodaje se porodi~na ku}a u Bosanskoj Krupi u ulici Podgrme~ka, iza gradske benzinske pumpe. Ku}a je smje{tena nedaleko od samog centra grada, a grani~i sa poznatim ovogradskim doktorom. Ku}a je ra|ena u tri stambene eta`e, kompletno zavr{ena sa tri posebno odvojena stana, te opremljena svim modernim elementima. Ovaj objekat posjeduje centralno grijenje na lo` ulje, gara`u na daljinsko upravljenje, rostfrajnu ogradu, granitni pod (sa podnim grijanjem u ve}em dijelu ku}e). Ova ku}a je dostojna visokih zvani~a i ~imbenika. Povr{ina ukupno: 298m², Cijena: 310.000 KM.

Bosanska Krupa - Proleterska bb

B. Krupa - Centar

Bosanska Krupa - Mahala

Agencija za nekretnine “Novi dom”, Bosanska 9, 77000 Biha}
tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

Sanski Most
KUVAJ]ANI SPREMNI ZA INVESTIRANJE U SANSKOJ OP]INI

IZABRAN IZVO\A^ RADOVA ZA IZGRADNJU MOSTA

Fabrika prirodnih sokova
Muhamed el Farisej, kuvajtski biznismen nakon ulaganja u proizvodnju meda i dalje `eli investirati na podru~ju op}ine Sanski Most, u druge oblike proizvodnje. Kuvajtski biznismen izrazio je spremnost da investira u izgradnju fabrike za proizvodnju prirodnih sokova i vo}nih prera|evina u Sanskom Mostu. Ovaj uspje{ni Kuvaj}anin je prije godinu dana innvestirao sredstva za izgradnju punionice meda koja djeluje u sastavu specijalizirane p~elarske zadruge “Apimed“. - Nas poslovni partner iz Kuvajta `eli da investira u proizvodnju zdrave hrane. Na{a zadruga je zna~ajno pove}ala proizvodnju meda i drugih p~elarskih proizvoda, a ostvarili smo i plasman na probirljivom ino-tr`i{tu, izjavio je direktor zadruge “Apimed“ Nijaz Kadiri}. Prema njegovim rije~ima kuvajtskom investitoru

Prijedor~ani grade most preko Sane
Op}ina Sanski Most postigla je dogovor sa zainteresariranim gra|evinskom kompanijama za izgradnju gradskog mosta preko rijeke Sane u srcu Sanskog Mosta na temeljima sada{njeg i odavno dotrajalog gradskog mosta. Kompanija Prijedorputevi iz Prijedora koja je ve} nekoliko godina uspje{na u ovoj bran{i izvodit }e radove na budu}em novom gradskom mostu preko rijeke Sane. Ovaj projekt vrijedan je l.l50.000 KM, a sredstva za izgradnju mosta obezbjedila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. - Na provedenom tenderu u prvom i drugom javnom postupku zbog nepotpune dokumentacije i drugih formalnopravnih razloga do{lo je do pregovara~kog postupka i najpovoljnije cijene za izgradnju novog gradskog mosta, - izjavio je na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi}. U daljnjoj proceduri nacrt ugovora Op}ine Sanski Most sa Prijedorputevima treba dobiti zeleno svjetlo Federacije BiH i nadle`nog ministarstva, a postoji mogu}nost `albi kompanija koje su u~estvovale na javnom tenderu. Radovi na izgradnji gradskog mosta mogli bi po~eti naredne godine kada to vremenski uvjeti dozvole.

prezentiran je pomenuti projekat vrijedan tri miliona maraka. Prije nekoliko mjeseci u Kavajt je izvezeno pet tona kvalitetnog sanskog meda. Sa kuvajtskim biznismenom susreo se i na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi}.

- U~init }emo sve da realizacija pomenutih projekata te~e bez ikakvih administrativnih pote{ko}a. Eventualnom realizacijom ove investicije stvorile bi se pretpostavke za intezivan razvoj vo}arstva u dolini Sane gdje postoje idealni uvjeti. Tu je i otvaranje

novih radnih mjesta, - izjavio je na~elnik Avdagi}. Po rije~ima El Fariseja Kuvaj}ani su spremni investirati velika sredstva u proizvodnju prirodne i organske hrane, ali i obezbjediti i tr`i{te za plasman tih proizvoda.

AKTIVNOST MLADIH SDA

Pomo} borcu Armije BiH

PRIJEM ZA AKTIVISTE CENTRA ZA IZGRADNJU MIRA

Op}ina }e podr`ati naredne projekte
Mustafa Avdagi}, na~elnik op}ine Sanski Most, uprili~io je sve~ani prijem za aktiviste Centra za izgradnju mira Sanski Most, na ~elu sa Vahidinom Omanovi}em, dobitnikom presti`ne pete Bremenske nagrade za mir. Vahidin Omanovi}, iznio je na~elniku Avdagi}u svoje utiske sa sve~ane dodjele nagrade za mir, te mu predstavio i plan aktivnosti Centra za narednu godinu, uz zelju i molbu da da pojedini programi i aktivnosti dobiju podr{ku Op}ine Sanski Most. - Op}ina Sanski Most }e za narednu godinu uvrstiti Me|unarodnu sedmicu mira, koju realizira Centar kao jedan od zna~ajnijih datuma op}ine i kao takav bi}e podrzan sredstvima op}inskog prora~una za 20l2. godinu, izjavio je na~elnik Avdagi}. Dogovoreni su i konkretni koraci u izgradnji Ku}e mira koju planira realizirati Centar uz pomo} me|unarodnih donatora. Op}ina je preuzela obavezu pronalaska i ustupanja adekvatnog zemljista za realizaciju pomenutog multifunkcionalnog projekta. Na~elnik Avdagi} je uru~io prigodan poklon aktivistima Centra za izgradnju mira, uz `elju za uspjehom u narednim aktivnostima i promociji Sanskog Mosta, s nadom da peta Bremenska nagrada za mir bude samo
Aktivisti Mladih ADA organizirali su humanu akciju koja je obradovala porodicu demobilisanog borca Armije Bosne i Hercegovine donirav{i im novi {poret na ~vrsto gorivo. - Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje provodi Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije. Na{e aktivnosti }e biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se olak{ao polo`aj socijalno ugro`enog stanovni{tva na podru~uju op}ine Sanski Most, izjavio je Haris Zuli}, mladi ~lan Stranke demokratske akcije i aktivista Asocijacije mladih SDA.

Proizvodnja drvenih vo}arskih gajbi
S ciljem afirmacije poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanja saradnje svih oni koji se bave ovom privrednom granom u Srednjoj poljoprivrednoj {koli “Sanus futurum“ odrzan je zanimljiv sastanak. Udru`enje vo}ara “Zelenika“ iz Sanskog Mosta ima potrebe za smje{tajnim kapacitetima u kojima }e biti instaliran proizvodni pogon za proizvodnju drvenih gajbi. U namjeri da se dogovorom rije{i ovaj problem, na inicijativu na~elnika op}ine Sanski Most Mustafe Avdagi}a, odr`an je sastanak s predstavnicima udru`enja vo}ara i srednje poljoprivredne {kole “Sanus futurum“. Razgovaralo se o mogu}nostima saradnje ove obrazovne ustanove i sanskih vo}ara, kao {to su iskori{tenje hladnja~a i drugih prostora koje su u vlasni{tvu {kole. U skoroj budu}nosti, dogovoreno je, pogon za proizvodnju drvenih gajbi bit }e instaliran u jednom pomo}nom objektu na prostoru ekonomije Srednje poljoprivredne {kole. Prema rije~ima predsjednika Udru`enja “Zelenika“ Enesa Kobasli}a, vo}arstvo u nekoliko posljednjih godina ima razvojni trend na podru~ju sanske op}ine, ali je zato i potrebna zna~ajnija podr{ka vo}arima. Na~elnik Avdagi} izjavio je da zeli uvezati sve institucije, udru`enja i poljoprivredne proizvo|a~e u cilju unapre|enja svih grana ove vrste proizvodnje. Nakon radnog sastanka na~elnik Avdagi} je posjetio nove prostorije organizacije “Tera Sana“ koja realizira projekte u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Ova organizacija je nedavno kupila i uredila dio objekta koji je nekada pripadao tvornici za proizvodnju trikota`e “Sana ekskluziv“ na lokalitetu stare industrijske zone u Sanskom Mostu.

DOGOVOR SANSKIH POLJOPRIVREDNIKA

Priredio: E. Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

11

Dru`enjem uposlenika biha}ke firme BERLINA d.o.o. i poslovnih partnera u hotelu Kostelski buk, obilje`ena je desetogodi{njica statusa eksluzivnog ovla{tenog partnera Volkswagen putni~kih i privrednih vozila za podru~je Unsko-sanskog kantona. Bila je ovo prilika za kratko podsje}anje na proteklih deset godina uspje{ne poslovne saradnje sa Asa Auto doo Sarajevo, generalnim uvoznikom VW-AUDI AG koncerna za Bosnu i Hercegovinu, ali i za dodjelu priznanja ovoj kompaniji, ali, i radnicima za dugogodi{nju vjernost. Tako je za deset godina rada u berlini doo sat s posvetom dobio servisni tehni~ar VW i Audi, Sabahudin Selimovi}. Ina~e, BERLINA Biha} je osnovana temeljem odluke vlasnika Irfana Bali}a 28.09.1995. godine, a registracija dru{tva je okon~ana dva mjeseca kasnije. U po~etku je firma poslovala kao dru{tvo jednog lica, da bi 2000. godine izvr{ilo transformaciju u Berlina d.o.o. Biha}.

Poslovna strategija Berlina je od samih po~etaka utemeljila poslovnu strategiju na ~injenici da je svaki klijent i potencijalni kupac vozila jednako va`an i poseban. Osoblje ku}e gradi povjerenje kroz li~ni kontakt, stru~no savjetovanje, kako predmeta kupovine tako i budu}eg njegovanja i odr`avanja istog, uva`avaju}i u potpunosti njegove specifi~ne `elje, {to se povezuje uz glavne odlike osniva~a i vlasnika Irfana Bali}a i uposlenih, a odnose se na preciznost, kreativnost, disciplinu, stru~nost kao i ispunjenje o~ekivanja klijenata. Sve ovo, tvrde u ovoj uspje{noj firmi, ~ini preduvjet za kvalitetan posao, u potpunosti uskla|en s evropskim, a

u tom pravcu su se obu~avali svi uposlenici. Osnovna djelatnost dru{tva je trgovina, saobra}aj i usluge, a od svojih ranih dana bavi se trgovinom i servisiranjem motornih vozila. Berlina danas zapo{ljava trideset, ve}inom visokokvalificiranih djelatnika. Sjedi{te dru{tva BERLINA d. o. o. Biha} je u prodajno - servisnom centru u ulici Zagreba~ka br. 57, Biha}. Valja podsjetiti da je u periodu od osnivanja pa do polovine decembra 2001. godine, Berlina imala eksluzivni Ugovor o poslovnoj suradnji sa OPELovim koncesionarem, a zahvaljuju}i ispunjenju odre|enih zahtjeva i standarda koje propisuje proizvo|a~ VW vozila i to vrhunskom kvalitetu usluga, dru{tvo Berlina doo Biha} 19.12.2001. godine potpisuje sa Upravom Asa Auto doo Sarajevo, generalnim uvoznikom VW-AUDI AG koncerna za BiH prvo Pismo namjere za ovla{tenog trgovca za VW proizvode ( putni~ki i privredni program), a ve} krajem 2002. godine, "Pismo namjere" prerasta u "Ugovor o poslovno tehni~koj saradnji", koji je i danas aktuelan uz odre|ene izmjene i dopune koje ga prate, te dobija status eksluzivnog ovla{tenog partnera Volkswagen putni~kih i privrednih vozila za podru~je USK.

teretnog programa i 850 putni~kih vozila. Kroz servisnu slu`bu Berline godi{nje pro|e nekoliko hiljada vozila iz cijele BiH i Hrvatske. Klijenti imaju na izboru nova vozila, originalne dijelove, ugradnju dodatne opreme, klima ure|aja i opreme protiv kra|e. Prodajno - servisni centar Berlina izgra|en je i opremljen sa savremenom opremom a u njegovom okviru su: • izlo`beni saloni • servisna radionica • skladi{te rezervnih dijelova • skladi{te novih i rabljenih vozila • stanica za tehni~ki pregled vozila Kupci i korisnici usluga poklonili su povjerenje uposlenicima Berline koji slijede jedinstvenu poslovnu politiku zasno-

Zadovoljstvo klijenta na{ je osnovni motiv
vanu na zadovoljstvu i sigurnosti klijenata. @ele}i se ista}i profesionalno{}u i kvalitetom svojih usluga u poslovnom svijetu BERLINA d.o.o. Biha} 2007. godineuvodi sistem upravljanja kvalitetom poslovanja u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000.

USPJE[AN OVLA[TENI VOLKSWAGEN PARTNER

Prodajno-servisni centar ^ini cjelina sa prodajnim salonom za VOLKSWAGEN - AG proizvode, kao i prostor servisne radionice sa skladi{tem za rezervne dijelove (cca 2.500 pozicija-dijelova), parkirni pro-

CILJ Osnovni cilj firme je unapre|enje plasmana usluga kroz stalnu edukaciju i specijalizaciju vlastitih kadrova. MISIJA Nadma{iti o~ekivanja krajnjih korisnika, klijenata i partnera.

stori u salonu za nova vozila, kao i parking prostore za klijente koji dolaze u prostor Prodajno servisnog centra. U servisnom centru se servisiraju svi modeli vozila VOLKSWAGEN programa, sa ugradnjom, isklju~ivo, originalnih dijelova i repariranih originalnih VOLKSWAGEN dijelova. Oprema, pribori i alati koji se koriste u Berlini posljednja su tehni~ka pomagala za dijagnostiku i popravke koja propisuju CI standardi VOLKSWAGEN normi. Da bi uspje{no koristili i provodili sve zahtjeve iz CI standarda i normi VOLKSWAGEN programa, potrebno je imati obu~enu stru~nu radnu snagu, pa je stru~na radna snaga u servisu {kolovana i obu~ena da mo`e odgovoriti na sve izazove koji prate rad u servisiranju i odr`avanju vozila. U servisu su zastupljene slijede}e usluge, sa kojima garan-

tujemo ugradnju originalnih i repariranih originalnih dijelova sa garancijom normativa prema VOLKSWAGEN standardima: mehani~arski radovi (mehanika elektronika), kontrole i pode{avanja optike, kontrole ko~nica i amortizera.

Usluge u prodajno servisnom centru: Praonica, prodaja guma (Michelin, Dunlop, Pirelli), aluminijske feluge, registracija vozila, prodaja originalne dodatne opreme, prodaja originalnih rezervnih dijelova, ugradnja sigurnosnih sistema - (alarma, mul-t-lock). Unsko-Sanski kanton je tradicionalno podneblje VOLKSWAGEN i Audi automobila gdje je izuzetan tehni~ki kvalitet, gotovo, apsolutna pouzdanost u eksploataciji, zavidan komfor i relativno prisupa~na cijena, {to su i u~inili VOLKSWAGEN vozila ikonom u cestovnom saobra}aju {irom Bosne i Hercegovine.

Hiljade vozila Od svog nastanka pa do 25.12.2011. godine plasirano je ukupno 1665 novih vozila, 652 rabljenih vozila, servisirano preko 50.000 vozila, te preko 35.000 vozila je pro{lo kroz stanicu za tehni~ki pregled vozila. Volksfagenovih vozila je prodano 1.070 i to 220 vozila

Stoga je BERLINA VW - AUDI servis prava adresa za Vas.
U Berlini vam garantiraju najbolji kvalitet, evropski osvjedo~enu kompetentnost i stalnu mobilnost. Zadovoljstvo klijenta je osnovni motiv, a svi ~lanovi prodajnog tima su educirani i osposobljeni da odgovore na sve zahtjeve.

12

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

13

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

15

IZ KNJIGE DR. MUJE BEGI]A “LJUTO^KA DOLINO, NIKAD NE ZABORAVI”

Logori na podru~ju biha}ke op}ine
Iz knjige dr. Muje Begi}a: zatvaranja, mu~enja i ubijanja nedu`nih civila u srpskim kazamatima tokom rata na podru~ju Biha}a. U ovom broju logor Ripa~, ubijeni su skon~ali u masovnim grobnicama Tihotina i Bezdana.

Odred za ubojstva
Dana 20. juna. 1992. godine u logor je do{ao Dotli} Slavko zvani Tetin koji je bio rezervni policajac i jedan od ~uvara u logoru. Dotli} taj dan nije bio na smjeni i do{ao je pijan i tra`io Hamzagi} [efika da se javi. Kako je Hamzagi} [efik znao da bi javljanje zna~ilo smrt on se nije javio. Pijan i razjaren Dotli} Slavko bio je naoru`an sa bombama i kuburom. Dotli} je poku{ao da baci bombu na zarobljene Bo{njake koji su se nalazili u boksu, ali ga je u tome sprije~io drugi ~uvar. Poslije oduzimanja bombe, Dotli} prilazi zarobljenicima koji su sjedili i le|ima bili naslonjeni na `icu i pucao u ljude. Pucnjevima Dotli} Slavko –Tetin pogodio je Mu{eta Jusufa u vrat i na licu mjesta ga ubio, a te{ko je ranio Husak Safeta u predio lijeve ple}ke. ^etnici su iznijeli tijelo Mu{ete Jusufa i odveli Husak Safeta na previjanje. Poslije odre|enog vremena previjenog Husak Safeta su vratili me|u zarobljene, da bi ga sutradan odveli na previjanje i nikad ga vi{e nisu ni vratili i za njegovu sudbinu se i danas ne zna. Pored svakodnevnih fizi~kih tortura zarobljenih, redovito su vr{ena ispitivanja, gdje su jednog po jednog odvodili u upravnu zgradu ili u logor Ra~i}. Sa ispitivanja bi se vra}ali svi u krvi, isprebijani i slomljeni. Jednu grupu zarobljenih iz Rip~a odveli su u Ra~i} i to: Voji} Ekrema, Anadolac Enesa, Dervi{evi}a, [ehi} Mumina, Me{i} D`afera i dr. Jedino se ponovo u logor vratio Me{i} D`afer, ali se za njega i danas ne zna ni{ta. Po povratku iz logora Ra~i}, Me{i} D`afer – D`afo Kedin je pre`ivjelima iz logora Ripa~ pri~ao o stra{nim torturama i mu~enjima kojima su bili izlo`eni logora{i u logoru Ra~i}. Zlostavljanja, maltretiranja, tu~a i iscrpljivanja gla|u bila su nastavljena sve do razmjene grupe od sedamdeset zarobljenih mu{karaca Ljuto~ke doline. Grupa zarobljenih koja je ostala u logoru Ripa~ zavr{ila je u masovnim grobnicama Bezdana i Tihotina. Niha D`ani} Ninski

Logor Ripa~
Logor u Rip~u nalazio se u servisu IMT, koji je slu`io za opravku i prodaju traktora i drugih poljoprivrednih ma{ina. Od glavne komunikacije puta AVNOJ-a udaljen je nekoliko stotina metra. Ovaj servis je bio ogra|en visokom ogradom i on je imao nekoliko nadstre{nica i hangara. Jedno mjesto koje }e mnogim Bo{njacima Ljuto~ke doline ostati vje~no urezano u sje}anje jeste boks za smje{taj plina. Ovaj boks je bio veli~ine 30 x 10 metara i bio je pokriven limom, a sa strana ogra|en armaturnim mre`ama i sa vratima. Ovakav prostor je samo {titio od direktnog ki{njenja a od hladno}e nikako. Ovako improvizovani logor nije pru`ao ni minimum uslova koje su bili predvi|eni prema @enevskim konvencijama, niti je bilo uslova za bilo kakav `ivot. Oko 16 sati 13.06.1992. godine prva grupa Bo{njaka je stigla u logor i po~elo je njihovo istovaranje iz kamiona. U tom logoru do~ekali su ih Cime{a Du{an - na~elnik policije srpske op}ine Biha}, Laki} Mihajlo - Bato - komandir policije, policajci Novakovi} Rade, Matijevi} \uro, Laki} \uro, Slavko Dotli} -Tetin i dr. T Skidanjem sa kamiona po~inje najve}a golgota i stradanje Bo{njaka Ljuto~ke doline, po~inju mu~enja, tu~a, ubijanje. Prva grupa zarobljenih koja je direktno sa [trba~kog buka dovezena u logor Ripa~ bila je predvi|ena da pripremi logor za prihvat ostalih zarobljenih mu{karaca Ljuto~ke doline. Logor u servisu IMT je bio bri`ljivo i planski odabran jer je imao idealne uvjete za ~uvanje zarobljenih. Kasnije }e se pokazati da je ovakav izbor bio smi{ljen zbog blizine Hrgara i Tihotine, jer je poznata stvar da ovi lokaliteti raspola`u velikim brojem prirodnih jama i pe}ina idealnih za prikrivanje tragova zlo~ina. Ova ~injenica

je svoju potvrdu dobila pronalaskom masovnih grobnica Bezdana i Tihotina u kojima su zavr{ili ubijeni Bo{njaci. Po izlasku iz kamiona zarobljeni su morali donijeti ve} pripremljene palete koje su stavili u prostor koji je bio ogra|en i prije rata je slu`io kao spremi{te plina. Palete su slu`ile za le`anje zarobljenih i bile su raspore|ene u tri reda du` ovog ogra|enog prostora. Cijelo vrijeme zarobljeni su bili vezani `icom koja im se usjekla duboko u meso i koja je stvarala nesno{ljive bolove. Od Bo{njaka Ljuto~ke doline po~inje oduzimanje li~nih dokumenata i li~nih stvari. Oduzimani su satovi, lan~i}i, prstenje burme, kai{evi, perle i sve ostale dragocjenosti.

Zlo nekada{njih susjeda Cijelo vrijeme dok su zarobljene Bo{njake dovozili i trpali u logor, okolo je bilo dosta Srba iz Rip~a koji su do{li kako bi Bo{njacima za`eljeli “dobrodo{licu “koja se sastojala od psovki i vrije|anja. Uve~er 13. juna 1992. godine, u logor su do{li pijani ~etnici jedan od njih je bio Piksi, i po~elo je maltretiranje. Njihovi tamni~ari, neki od njih njihove biv{e kom{ije, tukli su ih kadgod im se prohtjelo. Posebno su tu~eni oni koje je poznavao neko od pijanih ~etnika. Tu~a je bila sa svim i sva~im, nogama, rukama, pu{-

kama, tupim predmetima. Posebno su tra`ili Voji} Ekrema Ekru kojeg su divlja~ki tukli i koji je do`ivio stra{no premla}ivanje. ^itavo vrijeme tu~e, psovanja, vrije|anja niko nije smio podi}i glavu, moralo se kle~ati ili sjediti i tako su bili premla}ivani. Tokom tu~njave i prebijanja zarobljenima su stalno bile vezane ruke na le|ima. @ica sa kojom su bili vezani nanosila je stra{ne bolove. Zarobljenima su naj~e{}e upu}ivana pitanja “ko je klao, ko je silovao” i dr. Kako su bili vezani jedan od zarobljenika kojeg bi odvezali sipao je vodu u usta zarobljenim pomo}u jedne kutla~e, i tako su jedino mogli piti vodu. Oni koji su morali i}i na WC obavljati fiziolo{ke potrebe i da-lje su bili zavezani, samo jedan odvezani im je pomagao skinu-ti hla~e i pomo}i oko obavlja-nja fiziolo{kih potreba. Mnogi su bili krvavi, pocijepani, lo{e obu~eni i obuveni. Bez hrane, vode sa malo odje}e i obu}e bez pokriva~a i spavanje na drvenim paletama u kombinaciji sa stalnom tu~om, maltretiranjem bilo je nepodno{ljivo. Slijede}eg dana prvoj grupi od ~etrdeset tri zarobljenika koji su odmah sa [trba~kog buka dovedeni u logor Ripa~, priklju~ena je grupa koja je bila zarobljena u Ora{cu i koja je iz {kole preba~ena u Ripa~. Ova grupa je u Ripa~ stigla oko podne 14. juna 1992. godine i

oni su dovezeni autobusom. Dovezeni iz Ora{ca smje{teni su isto u boks sa ranije dovedenom grupom sa [trba~kog buka. Taj isti dan Bo{njacima koji su dovedeni sa [trba~kog buka skinuta je `ica sa ruku. Mnogima su ostali vidljivi tragovi `ice koja se usjekla duboko u zglobove. Neki od njih nisu uop{te osje}ali ruke. Zadnji koji su stigli u logor Ripa~ bili su Zuli} [erif i Alivuk Ibro, koji su bili zatvoreni u Vrto~u, pa preba~eni u logor koji se nalazio u kasarni Ra~i}. Zarobljenima je u logor dotjerana jedna traktorska cisterna sa vodom iz koje su mogli piti vodu. Zarobljeni Bo{njaci su za jelo dobivali ujutro po kri{ku kruha namazanu pa{tetom, i to isto nave~er. Jedan kruh od kilograma ~etnici su rezali na petnaest kri{ki, {to nije bilo dovoljno ni za goli opstanak , sa tim se nije mogla ni utoliti glad. Me|u zarobljenim Bo{njacima u logoru Ripa~ bio je i efendija Asim Hafizovi} iz d`emata K. Vakuf, koji nije mogao i `elio iz vjerskih razloga jesti svinjsku pa{tetu, on je to odbijao. To je primijetio jedan ~uvar i sa pripremljenom pu{kom pitao “{ta se de{ava”. Halilagi} Husnija je rekao “da je blizu Asima pala granata i da on nije uredu “~ime je sigurno izbjegao najgore. Da je Asim Hafizovi} efendija u d`ematu K. Vakuf to ~etnici nisu znali, {to ga je spasilo sigurne

smrti, za razliku od efendije iz Ora{ca D`afice Smaila. Bo{njaci Ljuto~ke doline svakodnevno su bili izlo`eni batinanju, vrije|anjima, tu~i, psovkama, zlostavljanjima. ^itavo vrijeme su morali biti pognutih glava. ^etnici su razvili ~itav sistem za premla}ivanje, tu~e, zlostavljanje. U logoru su napravili samo jedan poljski WC koji je trebalo koristiti preko stotinu i pedeset ljudi. Nave~er bi ~etnici dolazili i pitali” dali ima neko da bi i{ao u WC”, i ako bi se ko javio bio bi divlj~ki premla}ivan. Takav je bio slu~aj sa bra}om Alivuk, koji su pretu~eni divlja~ki, tu~eni su sa svim i sva~im i od strane vi{e ~etnika. Vrlo ~esto u logor su dolazili pored pijanih i uniformiranih ~etnika i civili koji su tra`ili odre|ene ljude za vra}anje “starih dugova“, jedan od takvih slu~ajeva bio je i dolazak bra}e Zori} Dragana i Slobodana koji su tra`ili nekoga iz porodice [u{njar, ali se niko nije javio. Pored svakodnevnih premla}ivanja, maltretiranja i poni`avanja svake vrste, najte`e je bilo {to zarobljeni nisu znali {ta }e biti s njima. ^etnici bi dolazili u logor i govorili “Alija vas ne `eli, tra`i za vas bra{na i ulja, ne}e vas niko, j… vas Alija” i dr. Doga|aj koji }e pre`ivjelim logora{ima ostati u trajnom sje}anju jeste ubistvo Mu{eta Jusufa i ranjavanje Husak Safeta.

KANTONALNO TU@ILA[TVO USK-a BIHA]

Podignuta optu`nica protiv Sakiba Dautovi}a zvanog Daut
Kantonalno tu`ila{tvu USK-a 12. decembra ove godine podiglo je optu`nicu protiv Sakiba Dautovi}a zvanog Daut, ro|enog 1967. godine u Marjanovcu, op}ina Velika Kladu{a, zbog osnovane sumnje da je po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva. Dautovi} se tereti da je tokom oru`anog sukoba u BiH izme|u 5. korpusa A R BiH i vojske tzv. Autonomna pokrajina «Zapadna Bosna», kao komandir voda za obezbje|enje lica i objekata u sastavu Ministarstva odbrane i policije u toj vojsci postupao suprotno odredbama @enevske konvencije o za{titi gra|anskih lica za vrijeme rata. Konkretno Dautovi} se optu`uje da je kao pripadnik tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, kr{e}i pravila me|unarodnog prava za vrijeme rata u BiH, u~estvovao u mu~enju i ne~ovje~nom postupanju, te nano{enju te{kih tjelesnih i du{evnih povreda zarobljenima. Od zadobivenih povreda Rasim Erdi} je i podlegao 8. augusta 1994. godine. Osumnji~eni Sakib Dautovi} uhap{en je u Kraljevini Norve{koj, u aprilu 2007. godine. U ekstradicijskom zatvoru je bio do 18. novembra 2011. godine, kada je izru~en Bosni i Hercegovini. Nalazi se na izdr`avanju mjere pritvora u KPZ Poluotvorenog tipa u Biha}u. U podignutoj optu`nici Tu`ila{tvo je stavilo prijedlog za produ`enje pritvora nakon potvr|ivanja optu`nice, o ~emu }e se o~itovati Krivi~no vije}e Kantonalnog suda u Biha}u.
N.Pirali}

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici

EDINI (Safet) RAMI]
29.01.1961. – 28.12.2011.
Uspomena na tvoju dobrotu, nesebi~nost, pomo} i sve godine divnog dru`enja i prijateljstva s izrazima velikog po{tovanja i velike tuge ~uva}emo vje~no.

Tvoje kolege JU Centar za socijalni rad Biha}

Dana 1.1.2012. godine navr{it }e se pune ~etiri godine od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

IRFAN (Muharema) KAZAZ
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Tvoji: mati Fatime, bra}a Mirsad, Refik, Teufik sa porodicama, [efka sa porodicom

EDINA RAMI]
29.01.1961. – 28.12.2011.
Uspomena na na{e prijateljstvo `ivjet }e vje~no. Tvoje: Edita, Aida, Emina

Dana 31.12.2011. navr{ava se devet godina od kada nisi sa nama

Dana 3.1.2012. g. navr{ava se 40 dana od kada nije vi{e sa nama na{a plemenita i draga mati, majka i svekrva

TU@NO SJE]ANJE
Dana 1.1.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga, oca i dida

OMER (Muharem) MAHMUTOVI]
Vrijeme prolazi a sje}anje na tvoj dragi i plemeniti lik traje vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatma, sin Muharem, snaha [emsa, k}erke Aj{a, Mine i Hiba sa svojim porodicama

HAKIJA BOTONJI]
2002. – 2011.
Po dobru te pamtimo i s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Neka ti je vje~ni rahmet dragi o~e i djede. Tvoja djeca i unu~ad

TU@NO SJE]ANJE

MUNEVERA (Karabeg) SEMANI]
Molimo milostivog Allaha d`.{. da Te nagradi D`ennetom i vje~nim rahmetom. Tvoji: Semani} Tarik i Teufik sa porodicama

na na{u dragu suprugu i majku

FATIMA KAHRI] – Timka
31.12.2009. – 31.12.2011.
Sav teret `ivota supruge i majke za nas nosila si na sebi. Neka te dragi Allah d`.{. za tvoja djela nagradi rahmetom i lijepim d`enetom. Suprug Safet, k}erka Suada, zet Husein, unuke Manuela i [ejla, unuk Hamza, zetovi Elvir i Armin

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

17

IN MEMORIAM
Dana 30.12.2011. god. navr{ava se 30 dana od iznenadne i prerane smrti na{eg dragog

JAVNA ZAHVALA
Ovim putem izra`avamo javnu zahvalu kolektivu, u~enicima i vije}u roditelja JU UMJETNI^KE [KOLE BIHA] i svima onima koji su uz nas i s nama dijele bol od kako nas je prerano napustio na{ dragi sin

DINE ME[I]A
Dragi na{ Dino, nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali od zaborava ho}emo… Volimo te Dino! Tvoji: mama, tata i brat

DINO ME[I]
Veliko Vam hvala Porodica Me{i}

SJE]ANJE
na dragog prijatelja

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog

SJE]ANJE

DINU ME[I]A
30.11.2011. – 30.12.2011.
S ljubavlju Tvoja tetka i tetak

Dana 31.12.2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga i tate

AVDO HO[I]
S po{tovanjem Porodica ]orali}

AVDE HO[I]A
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ramiza, sin Amir, snaha Anela i unu~ad Medina i Nermin

MERSADA KURBEGOVI]
28.12.2009. – 28.12.2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Kurbegovi}

Dana 1.1.2012. god. navr{ava se godina bez na{e majke

Dana 31.12.2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog tate i dide

SJE]ANJE

AVDE HO[I]A
Dragi tata, sje}anje na tebe i neizmjerna ljubav prema tebi nikad umrijeti ne}e. Mnogo uspomena koje si ostavio iza sebe `ive i dalje. Dok `ivimo mi `ivjet }e i sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}i Almira, zet Samir, unu~ad Ajla, Amar i Selma

BILKA (Dizdari}) VUKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ nam nedostajati. Tvoji: Mi{an, Mirzeta, Jasmina, Jasmin, Nevresa i praunuka Selma

TU@NO SJE]ANJE
Sinovi Adam i Armin sa porodicama

MERSADA KURBEGOVI]
28.12.2009. – 28.12.2011.
Sje}anje na tebe nikad ne}e prestati. Molimo Allaha d`.{. da podari d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Fuad i Halida sa djecom

RAMIZA (@eri}) MULI]
15.08.1942. – 27.12.2006.

ENVER (E{ref) MULI]
18.11.1931. - 29.04.2005.

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE
Smr}u se ne umire, umire se kad se zaboravi, a vi ste u srcima onih koji vas vole i mole Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Va{i najmiliji

TU@NO SJE]ANJE
Va{i: Aki, Aida, Dado

BILKA (Dizdari}) VUKOVI] [ERIF (Osmana) VUKOVI]
01.01.2011. - 01.01.2012. 11.07.1989. – 11.07.2012.

RAMIZA (@eri}) MULI]
15.08.1942. – 27.12.2006.

ENVER (E{ref) MULI]
18.11.1931. - 29.04.2005.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja
na na{e mile: oca, majku, dedu i strica

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

TU@NO SJE]ANJE

BAGRAMELI

Zauvijek ostajete u na{im srcima

MIRZET
2004. – 2011.

SUBHIJA
1992. – 2011.

Elvir i Jasmina sa porodicama

IBRAHIM
1995. – 2011.

ORHAN
2010. – 2011.

IN MEMORIAM

ELIN (Rifet) SAHAD@I]
16.09.1954. – 04.01.2010.
Kada bi napisali pri~u o tebi, bila bi to najljep{a pri~a ikada ispri~ana. Pri~a o voljenom suprugu, ocu, bratu, sinu zlatnog srca. Bezbroj stranica ne bi bilo dovoljno napisati da bi iskazali koliko te volimo i koliko nam nedostaje{. Svaki dan, otkada si oti{ao…. Da te je samo na{a ljubav mogla spasiti, ti nikada ne bi oti{ao. Ali, zlatno srce je prestalo kucati 4. januara 2010. godine. Uvijek }e nam nedostajati tvoji sendvi~i sa medenjakom. Volimo te Dragica, Maja, Damir, Valida, Elvira, Sandra i Luki

Sje}anje na vas nikad ne}e prestati. Molimo Allaha d`.{. da podari d`enet va{oj plemenitoj du{i. Sin Zuhdija sa porodicom

MUHAREM (]erim) ZULI]
31.12.1999. – 31.12.2011.

MUNIRA (ro|. Huseinovi}) ZULI]
05.04.2007. – 31.12.2011.

Dana 28.12.2011. godine navr{ile su se ~etiri godine od smrti na{e majke

FIKRETE (Dedi}) KARABEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: sin Haris, k}erke Mensura i Amela, snaha Nevzeta, zet Meho, unu~ad i praunu~ad

TU@NO SJE]ANJE

ARZIJA (Be{irevi}) IBRAHIMPA[I]
30.12.2001. - 30.12.2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu, ~estitost i ljubav koju si nam pru`ala. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Muhamed, Mirza, Suada, Hilmo i Srna

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog

SEADA (Sidika) MU[I]A – Seju
1990. – 2011.
brata, {uru, dajku i legendu biha}ke odbojke, Tvoj plemeniti i dobri lik, uvijek }e `ivjeti u na{im srcima i nikad ne}e biti zaboravljen. Zauvijek o`alo{}ena tvoja sestra Senada, zet Kasim i porodica Ferhatovi}

SJE]ANJE
na voljenu suprugu i na{u majku

Dana 27.12.2011. godine navr{ile su se tri tu`ne godine kako nas je zauvijek napustila na{a majka

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE
Ponosni smo {to smo bili dio vas. Nedostajete nam… beskrajno. Neka Vam Allah d`.{. podari lijep d`enet. Va{a djeca: Meho, Emina, Merhunisa i Emin sa porodicama

ADEVIJA (Hercegovac) ZJAKI]
28.12.2004. – 28.12.2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Suprug Rizo, djeca sa porodicama

FEZA (Salke) NUSPAHI]
27.12.2008. – 27.12.2011.
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. K}erke: Dinka i Malina, zetovi. Fadil i Bo{ko, unu~ad Alma, Lejla, Anja i Ela

MEHMED FELI] – Kiko
31.03.2000. – 01.01.2012.

FATIME FELI] – Fate

01.01.2011. – 01.01.2012.

Va{e male oglase i sje}anja mo`ete dostaviti najkasnije do srijede do 12.00 sati, da bi bili objavljeni u narednom broju novina.
Redakcija

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

19

IN MEMORIAM

IBRAHIM (Adil) HO[I]
02.01.2005. – 02.01.2012.
Ispunjavao si na{ `ivot. Bio na{ uzor, ponos i takav ostao zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Esma, Muharem, Alma sa porodicama

Na osnovu saglasnosti Uprave Dru{tva broj: U.D-01-3.2-15912/11-9 od 21.12.2011 godine, odredbi Uputstva o postupku javnog nadmetanja - licitaciji za prodaju sredstava JP BH PO[TA Sarajevo, broj: 06.1-02-8553/03 od 25.06.2003.godine, «JP BH PO[TA» d.o.o C.P .BIHA] objavljuje:

PRVA LICITACIJU BROJ: 10.5.2.4.3-5823/11 PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA
1. Podaci o vozilima VRSTA VOZILA TRAN.VW T4 TRAN.VW LT-64 REG. OZNAKA 143-J-009 J93-J-957 GOD. PROIZVODNJE 2000 2000 PO^ETNA CIREGISTRIPRE\ENO KM JENA SA PDVRANO om U KM 453000 503000 4.000.00 7.000.00 22.05.2011 05.02.2011

SJE]ANJE

IDRIZ (SULJE) HAD@IHAJDAREVI]
1938-2008
Dana 01.01.2011.g. navr{ilo se dvije godine od smrti na{ega dragog tate,brata,supruga,svekra i dajd`e. Ne postoji utjeha ni zaborav, samo tuga i ponos {to smo te imali.Uvijek }e{ `ivjet u na{im srcima. Sa ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji. Neka mu je vje~ni rahmet Porodica

2. Pravo u~e{}a Pravo kupovine imaju pravna i fizi~ka lica koja prije utvr|enog roka za licitaciju uplate kauciju u iznosi od 10% po~etne prodajne cijene vozila za koje se prijavljuju na `iro ra~un Dru{tva broj 3385002200170312 kod UniCredit Bank d.d., sa naznakom «Licitacija za (navesti registarsku oznaku vozila za koje se odnosi uplata)» u korist «JP BH PO[TA» d.o.o. Sarajevo C.P BIHA] ili na blagajnu C.P . .BIHA] Ulica Bosanska br.1 BIHA]. Ponuda se dostavlja odvojeno za svako vozilo (u posebnoj koverti za svako vozilo sa obaveznim navo|enjem na koverti registarske oznake vozila za koje se ponuda podnosi). 3. Pregled vozila i rok za prijavu u~e{}a u licitaciji Vozila se mogu pogledati na parking prostoru objekta PO[TE „KAMENICA“UL. MRE@NI^KA BR. 16 svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do 06.01.2012 godine u periodu od 10,00-13,00 sati uz obaveznu telefonsku najavu. Kontakt osoba je Husein Amid`i} broj mobitela 061-185 600. Vozila se prodaju u vi|enom stanju i naknadne reklamacije se ne uva`avaju. Ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom «Ponuda za motorno vozilo (uz navo|enje registarske oznake vozila na koje se odnosi ponuda) - NE OTVARAJ» sa dokazom o izvr{enoj uplati depozita 10 % od po~etne vrijednosti vozila, imenom prezimenom nazna~enom adresom i brojem kontakt telefona ponudioca, primaju se svaki radni dan na protokolu C.P .BIHA] Ul. BOSANSKA br.3 od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do 09.01.2012 god do 10 sati. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizi~kih lica i ovla{tenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude odr`ati }e se 09.01.2012 godine u 12,00 sati na I. spratu u SALI ZA SASTANKE C.P BIHA] . u Ul. Bosanska br. 3 Biha}. 4. Obaveze Kupca Kupac je du`an za kupljeno vozilo uplatiti puni ponu|eni iznos u korist ««JP BH PO[TA“d.o.o Sarajevo C.P . Biha} na ra~un br. 3385002200170312 kod UniCredit Bank d.d., Sarajevo u roku od osam dana od dana izdavanja fakture. Tro{kove prevoda i sve ostale tro{kove u vezi vozila snosi Kupac. Vozilo se preuzima u vi|enom stanju u roku od tri dana od dana uplate postignute cijene. Ako Kupac odustane od kupovine nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}eni depozit od 10 % mu se ne}e vratiti. 5. Dodatne informacije U~esnicima u licitaciji ~ije ponude ne budu prihva}ene, upla}eni depozit od 10 % }e biti vra}en 10.01.2012 godine. JP BH PO[TA d.o.o. SARAJEVO CP BIHA]

Smrt ne gasi `ivot dok `ive oni koji vole. Sin [efik, snaha Nerma, unuka Lea

[ERIF KOZLICA
21.12.1989. – 21.12.2011.

VAHIDA KOZLICA
13.05.2004. – 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo sje}anje na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Porodica [abi}

MaLi
Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

OgLasi
Izdajem manji stan lijepo namje{ten poseban ulaz, zaposlenim i penzionerima po mogu}nosti na du`e vrijeme, tel. 351-192, 061-753-974

SULJO [ABI]
06.03.2008. – 2012.

DERVI[A [ABI]
01.01.2008. – 01.01.2012.

MaLi
PRODAJA STANOVA • hitno prodajem stan od 64 m2 na Ozimicama 2, blok 9, III kat, cijena 1.200,oo KM / m2, tel. 061144-206 • stan na prodaju Ozimice I, TO-17, prvi sprat, fiksna cijena 1.600 KM/m2, povr{ina 60 m2 + {upa, izuzetno topao i svijetao stan, tel. 061-412884 • prodajem stan preko puta FIS-a nova gradnja 4. sprat lift, sve pod garancijom 38 m2 1390 KM/m2, tel. 061-445-729 ili 061-446-012 • prodajem renoviran stan 51 m2 (kablovska, lift, centralno grijanje) u strogom centru Biha} (Ul. Bosanska), cijena po m2 • 1.000 eura, tel. 227565 zvati poslije 18 h • prodajem stan u centru grada povr{ine 42 m2, plus terasa 45 m2 i drvarnica, tel. 223-513 • prodajem stan na Ozimicama II, 43 m2, cijena 65.000 KM, tel. 061-590-740 • prodajem stan 66 m2 u Ul. 502. vite{ke brigade br. 23/3 Biha}, tel. 061-415-287 • prodaje se stan na Ozimicama I 70 m2, komplet renoviran, II sprat, tel. 061-415-252, 037-221364 • prodaje se stan 42 m2 Ozimice I, I sprat, tel. 062083-106 • prodajem jednosoban stan Ozimice I 38 m2, 4. sprat (nije zadnji), kompletno renoviran, tel. 061603-350 • prodajem stan u Harmanima kineski zid, 72 m2,

OgLasi
sedmi sprat (nije zadnji) ima lift, nije renoviran, trosoban, tel. 061-603-350 • prodajem stan u Harmanima H-16, 4. sprat, 81 m2, trosoban, dva balkona, nije renoviran, tel. 061-603-350 • prodajem stan u centru Bedem, 64 m2, dvosoban, nije renoviran, drugi sprat, tel. 061-603-350 • prodajem stan Ozimice II 90 m2 prvi sprat, trosoban stan u dobrom stanju, tel. 061-603-350 PRODAJA KU]A • Prodajem ku}u u Biha}u u Ul. Muhameda Hevaije Uskufije br. 38, ku}a na dobroj lokaciji, blizu centra, cijena povoljna, tel. 00381-64-570-91-70, • prodajem ku}u 500 m2, 180 m2 poslovni prostor + 320 m2 stambeni, u ulici Bosanskih {ehida, Cerava~ka zaobilaznica-raskrsnica. Tel. 061-138719 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devast. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12 • 15 KM/m2, tel. 065-683-745 • prodajem zapo~eta ku}a 90 m2 u Lohovu sa gra|evinskom dozvolom, struja, voda izvorska, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, 50 m udaljeno od puta, tel. 00381-63-663-179 • prodajem ku}u u u`em dijelu naselja Ripa~, radi se o novogradnji poslovno-stambeni objekat sa urednim papirima, na parceli 320 m2, prizemlje je useljivo, cijena 55.000 KM, tel. 061-155-265

Biha} – prodaje se poslovnostambeni prostor, cijena poslovnog 3500 KM/m2 a stambenog 1600 KM/m2, tel. 061197-149
Izdajem stan za studente i studentice kod Islamskog centra sa centralnim grijanjem, kablovskom, internetom i sve re`ije ura~unate u cijenu, tel. 037-220-585, 061-780-410
Izdavanje: poslovni prostor - stan 70 m2 komplet renoviran, eta`no grijanje, kruto gorivo - struja, atraktivna lokacija preko puta Kindla, Harmani H2 – centar grada, pogodno za sve namjene: ordinacija, apoteka, butike, banka, osiguranje, advokatske kancelarije, tel. 061-465-584, 062-193-021

Prodajem stan u soliteru kod Kombiteksa, cijena po dogovoru, tel. 062372-423
Iznajmljujem novo sagra|eni poslovni objekat 400 m2 u Ul. biha}kih branilaca (u blizini autobusne stanice), tel. 062-711-966, e-mail: top.jukic@bluewin.ch
Prodaja: stan 100 m2 Ozimice II, atraktivno visoko prizemlje tri terase, tri ulaza, pogodno za poslovni prostor, trosoban stan u Sarajevu, generalno renoviran, Dolac Malta, cijena po dogovoru, tel. 061-465-584, 062-193-021

Iznajmljujem namje{ten komforan stan sa posebnim ulazom, sa kablovskom televizijom, centralnim grijanjem, internetom, stan se nalazi u gradu u blizini MUP-a, tel. 061-419741, 226-969

KUPUJEM garsonjeru u Biha}u, tel. 061790-026

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
MaLi OgLasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton JU O[ «Kulen Vakuf Oro{ac» 77206 Kulen Vakuf
te: 037/365-651

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

• prodaje se ku}a sa vrtom ukupne povr{ine oko 1000 m2 u Biha}u Edhema Mulabdi}a, poseban ulaz, papiri 1/1, mogu}a zamjena za manji stan (Biha}) uz doplatu, jako povoljno, tel. 00385-91597-5563 • prodajem ve}u ku}u u Biha}u na kat dovr{ena, Azona, tel. 061-163-215 • na prodaju ku}a u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, 10x8, vo}njak oku}nica sa 600 m2 prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomi~no PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, namje{tena, izdana studentima, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227-250, 063-915-828 • prodajem ku}u Ul. Jablanska 6 prilaz, dimenzije 9,50x8,50 novogradnja, papiri uredni, cijena na upit, tel. 066-614-662, 061-420-370 • prodajem prizemnu ku}u – stan 60 m2 u Biha}u `eljezni~ka stanica, pogodno za starije osobe i invalide. 65000 KM. Tel. 065-004-434 • prodajem povoljno ku}u u strogom centru Cazina sa oku}nicom od 814 m2, sa dva ulaza u posjed, koji je idealan za izgradnju poslovno-stambenog objekta i trosoban komforan stan u Biha}u na Ozimicama I, povr{ine 83 m2 sa tri lo|e, tel. 061809-972, 037-226-461 • povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom (P + sprat + potkrovlje) ku}a 9x11, oku}nica 505 m2, papiri za poslovni prostor sva dokumentacija uredna 1/1, adresa Harmani, tel. 065-444-062 Dado • prodajem ku}u Ul. dr. I Ljubijanki}a, parcela 441 m2 ku}a 10x8 m, prizemni objekat, preko puta Energopetrol pumpe, tel. 061-603-350 • prodajem ku}u 501. slavne brigade parcela 580 m2, dim 11 x 9,5 m, prizemlje i sprat + gara`a, tel. 061-603-350 • prodajem ku}u Cerava~ka brda parcela 500 m2, dim. 19x9 m prizemlje – poslovni prostor 120 m2, sprat – stambeni prostor 130 m2, tel. 061603-350 • prodajem ku}u Ozimice I Mehmed pa{e Sokolovi}a, parcela 425 m2, dim, 10,80 x 9,70 m P+S, tel. 061-603-350 • prodajem ku}u na Lukama Ul. Rasima Deli}a, parcela 375 m2, dim 10 x 10 m prizemlje i sprat, tel. 061-603-350 • prodajem u gradu ku}u sa stambeno poslovnim prostorom na vrlo prometnom mjestu i pogodno za sve vrste biznisa, na istoj lokaciji prodajem plac sa nedovr{enim objektom u ra~un uzimam sve vrste nekretnina, tel. 063-849-466 PRODAJA ZEMLJI[TA • prodajem zemlju pored Une u parcelama ili cijelu, kontakt tel. 037-311-593, 061-385-600 • prodajem u Biha}u u ul. Muhameda Hevaije Uskufije 30, blizu pravoslavnog groblja 14.000 m2 zemlji{ta sa tri poru{ene ku}e i izvorom, struja, voda i telefon, tel. 00381-64-570-91-70 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri gruntovno i katastarski 1/1, cijena od 3 KM do 5 KM, tel. 065657-668 • prodajem u Ra~i}u imanje 8 dunuma sa 2 devast. objekta i 2 nepresu{. izvora vode, cijena imanja 35.000 KM, zemlji{te za placeve uz potok i glavni put, 3 devast. objekta sa 600 m2 i 2 devast. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozvolom, 16 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njake, njive i {umu po 1,5 KM/m2, zemlji{te uz Unu, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci zemlji{te i placeve za gradnju ku}a i vikendica, uz glavni put parcelu od 2.400 m2 i 22.000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozvolom, plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozvolom, tel. 065-683-745 • prodajem placeve po 12-15 KM/m2 u Kladu{koj ulici, na Kamenici 2.000 m2 sa ku}om i gr. dozvolom, na Zlopoljcu imanje sa devastiranim objektom, zemlji{ta i placeve za gradnju, tel. 065683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 8 dunuma zemlji{ta uz Unu mo`e se cijepati, imanje sa devast. objektom, ve}e kompl. zemlji{ta i parcele po 1,5 KM po 1 m2, tel. 065-683-745 • prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 2800 m do centra grada, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, CIJENA 25.000 KM po jednom placu, tel. 062-414-182 IZNAJMLJIVANJE • iznajmljujem stan za 4-5 studentica ili studenata,

ku}a je novogradnja, poseban ulaz a stan potpuno namje{ten novim stvarima, kablovska antena, centralno grijanje, Internet, tel. 061-370-052 • iznajmljujem stan za studentice, tel. 061-419-938 • izdajem slobodne namje{tene sobe za studnticu-e sa centralnim grijanjem blizu MUP-a prema Novoj ~etvrti, tel. 062-221-191 • vrlo povoljno izdajem stan za studente i radnike za mu{ke osobe kod Ped. fakulteta, zaseban ulaz, centralno grijanje, kablovska tv, dvokrevetne sobe, stan komplet namje{ten, tel. 312-875, 061466-308 • izdajem stan za studentice ili radnice, lokacija Ozimice I, tel. 391-002 ili 066-141-254 • izdajem sobe i dvosoban stan za studente i zaposlene, centralno, Internet, kuhinja, ADSL, sve odvojeno, Ozimice I kod Tehni~kog fakulteta, tel. 061465-584, 062-193-021 • iznajmljujem u porodi~noj ku}i bra~nom paru jedan polunamje{ten i jedan nenamje{ten stan sa odvojenim ulazom, elektri~nim i vodovodnim brojilom, terasom, velikim dvori{tem, novogradnja tel. 061-748-060 • izdajem kom. namje{ten stan za zaposlene samce

Na 22. redovnoj sjednici od 26.12.2011. godine [kolski odbor je donio

O poni{tavanju dijela konkursa od 07.10.2011. godine
1. Poni{tava se to~ka 11. Konkursa objavljenog 07.10.2011. godine – pomo}ni radnik u P[ - Klisa na pola radnog vremena na neodre|eno radno vrijeme

ODLUKU

OP]INA SANSKI MOST JU Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje „Kult Media“ Sanski Most Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj: 34/04) i ~lana 22. Pravila Javne ustanove Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje „Kult Media“ Sanski Most br. 02-01/11 od 28.12.2011. godine, Upravni odbor JU Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje „Kult Media“ Sanski Most raspisuje:

za izbor i imenovanje direktora JU Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje „Kult Media“ Sanski Most
Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 godine. Opis pozicije direktora JU Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje „Kult Media“ Sanski Most: - predstavlja i zastupa Centar prema tre}im licima, - organizira i rukovodi radom Centra, - odgovara za zakonitost rada Centra, - prela`e Upravnom odboru uvjete za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti Centra, - predla`e programe, planove rada i financijske planove, - naredbodavac je u financijskom poslovanju Centra, - predla`e Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra, pla}ama i ostalim primanjima, - vr{i raspored zaposlenika prema usvojenoj sistematizaciji radnih mjesta, - bez prava odlu~ivanja u~estvuje u radu sjednice Upravnog odbora Centra, - provodi odluke Upravnog odbora, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o financijskom poslovanju, - obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravima Centra. A) Kandidat za poziciju direktora JU treba da ispunjava slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u razdoblju od 3 godine, prije dana objave upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, - da nije osu|ivan za kazneno djelo odnosno da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju direktora. B) Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete: - da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera, - najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci, - poznavanje rada na ra~unaru, - izra`ene organizacijske i komunikacione sposobnosti, - sposobnost samostalnog djelovanja, odlu~ivanja i upravljanja ljudskim resursima. Uz prijavu kandidati za poziciju direktora obavezni su prilo`iti slijede}e dokaze: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - izjavu potpisanu i ovjerenu od nadle`nog organa iz ta~ke A, alineja 4 i 5 ovog konkursa, - uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za kazneno djelo, - uvjerenje da ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija), - dokaz o radnom iskustvu. Kandidati su obavezni dostaviti originalne dokumente ili fotokopije ovjerene od nadle`nog organa. Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave kandidata sa potrebenom dokumentacijom se dostavljaju li~no ili putem po{te, na odresu Op}ina Sanski Most, Ul. Banjalu~ka 3, sa naznakom: „Prijava na konkurs za poziciju direktora JU Kult Media Sanski Most“.

KONKURS

sa internetom tv. odvojeno el. brojilo, i izdajem dvokrevetnu sobu za studente ili zapol. osobe, centar grada, tel. 223-544, 062-514-825 • izdajem stan za djevojke, centralno grijanje, Nova ~etvrt Biha}, tel. 061-443-473 • povoljno izdajem komforan stan za |ake, studente, radnike (samo za mu{ke) sa posebnim ulazom, kuhinjom el. brojilo, centralnim grijanjem, internetom, tel. 062-816-800, 310-307 • izdajem stan za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska Internet, tel. 223-241, 061-844-257 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom za radnike, radnice, |ake, studente, vrlo povoljna cijena, tel. 310-908 • izdajem sobe za |ake i studente povoljna, cijena, Cerava~ka brda, tel. 061-706-075 • izdaje se stan na Cerava~kim brdima broj 60 na 1. spratu po mogu}nosti na du`e vrijeme, stan ima 4 sobe, 1 wc, 1 kupatilo sa wc, balkon, po mogu}nosti familija, stan je u urednom stanju, cijena po dogovoru, tel. 037-350-367 • sobe za studentice, jednokrevetne i dvokrevetne, u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, centralno grijanje, veliki dnevni boravak sa SAT-TV, trpezarija, kuhinja, uvijek topla voda, mirno za stanovati a centralni polo`aj, povoljna cijena, tel. 070-227-250, 0063-915828 • izdajem namje{ten stan 55 m2 poseban ulaz, kod Kantonalne bolnice, veoma povoljno, tel. 061613-196 • izdajem sobe za studentice u blizini Kantonalne bolnice, poseban ulaz, centralno grijanje, kablovska tv, Internet, tel. 061-192-905 • izdajem stan za studentice s centalnim grijanjem u blizini Tehni~kog fakulteta, tel. 061-621-884, 061458-048 • izdajem stan sa centralnim grijanjem, Internet, kablovska, ve{ ma{ina, za studente ili zaposlene osobe u blizini centra grada, tel. 062-282-432 • izdajem stan namje{ten, Ul. Alije Sirotanovi}a br. 6, posebno ulaz, struja i voda odvojena, tel. 351923 • izdajem dvije sobe, i jednu odvojenu sobu namje{tene, sa grijanjem odvojen ulaz, odvojen sat za struju, tel. 061-786-638, 351-125 • izdajem sobe za studentice sa centralnim grijanjem, zaseban ulaz, Ul. bosanskih {ehida bb, tel. 061-105-191 • izdajem stan u Hatincu za |ake, studente, samce i za mladi bra~ni par bez djece poseban ulaz, kablovska tel. 062-763-607 • izdajem dvosoban stan, Ozimice II drugi sprat na du`i period, tel. 061-130-482 • izdajem jednu sobu kod Pravnog fakulteta za djevojke, tel. 037-311-133, 062-269-536 • izdajem dvosoban stan u Biha}u, Harmani, za studente, tel. 062-161-113 • izdajem ku}u u Vo}arskoj za studentice, namje{tenu sa centralnim grijanjem, tel. 061790-026 • iznajmljujem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, Ul. Alije \erzeleza br. 38, kod Vlade Kantona, tel. 062-926-728 • izdajem stan za mu{ke studente iza Kan. MUP-a, centralno grijanje, kablovska, tel. 062-786-553 PRODAJA AUTA: • prodajem FIAT «BRAVA» registrovan do 19.9. 2012. godine, cijena po dogovoru, tel. 063-842232 PRODAJA RAZNO • prodajem drvenu stolariju «Mediteran» sa griljama (neugra|ivana), 6 dvokrilnih prozora, 2 balkonskih dvokrilnih vrata i jedna balkona jednokrilna vrata, cijena po dogovoru, tel. 061-270-784 • prodajem ogrjevna drva bukova u paleti, velika paleta 140 KM a mala 70 KM, tel. 061-457-604 • prodaje se {poret na drva Alfa 70 u odli~nom stanju, cijena 250 KM; tel. 065-444-062 POSLOVNI PROSTORI: • iznajmljuje se poslovni prostor 75 m2 za 450,00 KM, pogodan za sve vrste djelatnosti, dobar prilaz, parking prostor, Mre`ni~ka 21 Kamenica Biha}, tel. 061-760-203 RAZNO: • ~uvam djecu kod svoje ku}e, inf. na tel. 222-502, 061-435-600 • penzioner samac tra`i `enu za brak 50-60 godina bez obaveza, tel. 062-534-239

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

21

Na osnovu ~lana 155. stav d) Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju («Slu`beni glasnik USK-a» broj: 5/04) i ~lana 86. stav j) Pravila {kole, [kolski odbor JU «Gimnazije» Sanski Most, na sjednici od 27.12.2011. godine raspisuje

JU OSNOVNA [KOLA «SKENDER KULENOVI]» DONJI KAMENGRAD
Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. Glasnik USK br. 5/2004) i ~lana 137. Pravila JU O[ «Skender Kulenovi}» Donji Kamengrad Sanski Most, [kolski odbor donosi odluku o raspisivanju

Za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. Profesor engleskog jezika 2. Profesor latinskog jezika 3. Profesor fizike 4. Profesor historije za 6 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme, do 31.08.2012. za 16 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme do 31.08.2012. godine za 10 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme do 31.08.2012. godine za 8 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme do 31.08.2012. godine

KONKURS

Za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2011/12. godinu
Na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2012. godine 1. Nastavnik tehni~kog odgoja 18 ~asova sedmi~no 2. Nastavnik matematike 8 ~asova sedmi~no 3. Nastavnik njema~kog jezika 3 ~asa sedmi~no 4. Nastavnik historije 8 ~asova sedmi~no 5. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 2 ~asa sedmi~no 6. Nastavnik razredne nastave dva (2) izvr{ioca Na neodre|eno radno vrijeme Nastavnik matematike jedan (1) izvr{ilac

KONKURSA

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane ~lanom 134. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Nastavnom planu i programu, Pedago{kim standardima, da imaju VII stepen visoke stru~ne spreme nastavnog smjera, odgovaraju}eg profila («Slu`beni glasnik USK-a» broj: 5/04). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}a dokumenta: - biografiju - diplomu (original ili ovjerenu kopiju) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Na osnovu ~lana 141. Pravila {kole sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor nastavnika }e obaviti intervju u prostorijama {kole. O vremenu obavljanja intervjua kandidati }e biti pismeno obavje{teni. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavje{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke o izboru kandidata. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom slati na adresu: JU «Gimnazija» Sanski Most, Prijedorska bb.

Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o Osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu i Pedago{kim standardima. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - original ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - uvjerenje o dr`avljanstvu - ljekarsko uvjerenje po prijemu radnika u radni odnos Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU O[ «Skender Kulenovi}» Donji Kamengrad, Sanski Most. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Obavezan intervju sa kandidatima dana 10.01.2012. godine u 9,00 sati. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat }e se da su odustali. Intervju }e se obaviti u prostorijama {kole.

Javno Preduze}e "Radio Televizija Unsko-sanskog kantona" d.o.o. Biha} s
NAJAVA EMISIJA IZ PROGRAMA TELEVIZIJE USK
Magazin PODUZETNIK
Posljednji ovogodi{nji magazin „Poduzetnik“ gledajte u petak 30.12.2011. godine u 20.10 na programu TV USK-a. -Instaling d.o.o. Bosanska Krupa predvodnik novih evropskih trendova i prodaje proizvoda iz podru~ja vodomaterijala, keramike, sanitarije i centralnog grijanja, iza nas je dvadeset godina uspje{nog rada. -DEL kuhinje, postale su prepoznatljive ne samo na podru~ju USK-a, ve} i {ire... DEL proizvodi i za Norve{ko tr`i{te. -Kakav utisak na privrednike ostavlja 2012 godina, i {ta }e nadle`ne institucije u~initi da se privrednicima osiguraju bolji uvjeti poslovanja... Sve ovo i mnogo vi{e saznat }ete u decembarskom izdanju magazina “Poduzetnik” koji je na programu petak 30.12.2011 u 20.10 !!!!

NOVOGODI[NJI PROGRAM RTVUSK
U Novogodi{njoj no}i Televizija USK, u suradnji sa TV Tuzlanskog kantona, donosi dobru zabavu uz istinske zvijezde iz BiH i susjednih zemalja. Samo za vas nastupaju Halid Be{li}, Donna Ares,Mirza Malko~, Adnan Nezirov, Camino Verde, beogradske Legende, Ned`ad Salkovi}, Bojan Marovi}, Antonija [ola, Rebeka Dremelj i Armin Muzaferija samo su neki od izvo|a~a koji }e Vas zabavljati u Novogodi{njoj no}i. Radujte se i zbavite se uz na{ program od 20.sati pa sve do rani jutarnji sati. Do~ekajte sa nama Novu 2012.godinu.

Web sa najviše informacija sa Unsko - sanskog kantona.

Sretna Nova 2012. godina

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

KO[ARKA A-2 LIGA GRUPA SJEVER

NK PODGRME^U NOVE TRIBINE

Proteklog vikenda u okviru 7. kola takmi~enja u A-2 ko{arka{koj ligi ekipa KK Biha} odigrala je gostuju}i susret u Kaknju kod ekipe Srednjo{kolac. Bi{}ani su ostvarili pobjedu rezultatom 78:84, poluvrijeme 29:39, ~etvrtinama 11:24, 18:15, 17:18,3 2:27. Ekipa KK Biha} nastupala je u sastavu: Proti} 22, Halki} 27, Kulenovi} 26, Mlinarevi} 4 ,Zvonar 3 , Ljuca, Bosni}, Juri~i} 2, Had`i}, Fazlijaj, Keranovi}. Trener Bahrija Kosatica. Da su ko{arka{i iz Biha}a favoriti i da su do{li po pobjedu pokazali su po~etkom prve ~etvrtine gdje su u tre}oj minuti susreta vodili sa 10:0. Istim tempom Biha} je nastavio do kraja, a visoka prednost od 13 pogodaka razlike nakon prve ~etvrtine bio je garant da }e Bi{}ani ostvariti novu pobjedu. U drugoj ~etvrtini doma}in je pru`io malo bolju igru, a igralo se pogodak za pogodak. Iako je bio ne{to bolji doma}in ipak nije uspio

Bi{}ani sa maksimalnim u~inkom Potpisan ugovor o izgradnji

susti}i prednost Biha}a pa se na odmor oti{lo sa 10 pogodaka prednosti za Biha} i rezultatom 29:39. Ne{to slabijim tempom Bi{}ani su tre}u ~etvrtinu odigrali rutinski ne daju}i doma}inu da sustigne ste~enu prednost. U posljednjoj ~etvrtini doma}in susti`e prednost Biha}a i smanjuje rezultat na 73:76.

Ipak kvalitet i iskustvo na strani Biha}a presudili su u zavr{nici u kojoj su Bi{}ani odnijeli zaslu`enu pobjedu u ovom susretu rezultatom 78:84. Porazom Travnika u Tuzli, ko{arka{i Biha}a jedina su nepora`ena ekipa A2 lige i zaslu`eno se nalaze na vode}oj poziciji, i motivirani

ulaze u novu godinu u kojoj nastavljaju istim tempom sa ciljem {to br`eg povratka u A-1 ko{arka{ku ligu. Slijede}i susret ekipa KK Biha}a igra pred svojom publikom. U goste Bi{}anima dolazi ekipa KK Litve. Susret je na rasporedu 14. januara 2012. god. a bit }e odigran u Sportskoj dvorani Luke u Biha}u.

FLY FISHING KLUB «LIPPY» BIHA]

Dru`enje sportskih ribolovaca na reviru Klokot
U organizaciji Fly fishing kluba «Lippy» iz Biha}a uz doma}instvo RIZ «Kra-jina» iz Biha}a, na reviru Klokot organizirano je i odr`ano tradicionalno tre}e po redu bo`i}no cjelodnevno dru`enje sportskih ribolovaca. I ove godine na dru`enju FFK Lippy, odazvao se veliki broj sportskih ribolovaca iz klubova Slovenije, Hrvatske i Srbije, i ~lanovi klubova FFK Patak iz Sanskog Mosta i FFK Kru{nica iz Bosanske Krupe. - Na kraju godine organiziramo dru`enje, sa kojim zavr{avamo godi{nju sezonu rada u klubu. Raduje me odaziv na{ih prijatelja. Klub Lippy u ovoj godini mo`e se pohvaliti odli~nim rezultatima na takmi~enju u BiH, kao i nastupima na me|unarodnim turnirima. U ovoj godini drugi put za redom prvaci smo KUP-a BiH sa seniore, kao i prvaci dr`ave u fly fischingu za djecu do 14 godina. Ovo su rezultati sa kojima smo ponosni, a motiv su nam vi{e za narednu takmi~arsku sezonu, istakao je Suljo Nasi}, ~lan FFK Lippy iz Biha}a. Ukupno 15 ~lanova FFK «Lippy» pod motom «Prijatelji Klokota» ugostili su uz doma}e specijalitete i mogu}nost ribarenja svoje goste koji su na revir Klokot do{li iz klubova regiona isti~u}i kako se rado odazivaju na sportska dru`enja u Biha}u. - Ve} tre}i put dolazim sa kolegama na dru`enje na reviru Klokot. Lijepo smo do~ekani kod na{ih prijatelja u Biha}u koji ovdje imaju odli~ne uvjete za sportsko ribarenje. Hvala organizatoru na pozivu, a uzvratna posjeta uslijedit }e u {to skorije vrijeme, istakao je Sini{a Kova~evi} iz Zagorja. Rad u FFK Lipy pored nastupa seniora bazira se na {koli fly fishinga. Ponosno isti~u da u svojim redovima imaju ukupno 22 dje~aka, koji od iskusnih kolega usvajaju znanja o sportskom ribolovu. U narednoj godini o~ekuju ih takmi~enja na KUP-u, kao i dr`avna prvenstva za pionire i kadete. [kola fly fishinga za dje~ake otpo~inje sa radom 1. marta. Iz kluba poru~uju da su ve} otpo~eli pripreme za doma}instvo Svjetskog prvenstva u fly fishingu, koje bi 2015. godine trebalo biti odr`ano na pet rijeka u USK (Una, Sana, Klokot, Kru{nica, Sanica) te jezeru Prekaja (Drvar). Svjetsko prvenstvo bit }e odr`ano pod pokroviteljstvom Nacionalnog parka «Una».

Aktualni predsjednik NK Podgrme~a Amir Be{irevi} i [efik [tulanovi}, direktor velikokladu{kog GP “Grupex“ u prostorijama kluba potpisali su ugovor o po~etku izgradnje prve faze tribina NK Podgrme~, koje su prije nekoliko godina izgorjele u po`aru. Sve~anom ~inu potpisivanja ugovora prisustvovao je veliki broj predstavnika dru{tveno – politi~kog `ivota op}ine, ~lanovi, nogometa{i i simpatizeri kluba. Projekt izgradnje betonskih tribina kapaciteta oko {est stotina sjede}ih mjesta ko{tat }e oko 600.000 KM, a u prvoj fazi predvi|eno je ulaganje u iznosu od l90 hiljada maraka. Izgradnju tribina i drugih prate}ih sadr`aja zajedni~ki finansiraju op}ina Sanski Most i NK Podgrme~. Druga faza izgradnje tribina predvi|a izgradnju krovne konstrukcije i stolica, te ure|enje klupskih prostorija ispod tribina, gdje su predvi|eni prostori za svla~ionice, slu`bene prostorije, ambu-

lanta i ostali prate}i sadr`aji. - Ovo je veliki projekat za op}inu Sanski Most i sanske sportiste. NK Podgrme~ je klub svijetlih tradicija. Naredna godina }e biti godina sporta u Sanskom Mostu i li~no o~ekujem da }e dva najkvalitetnija sportska kluba NK Podgrme~ i RK Sana 7 igrati u vi{im rangovima takmi~enja. Sanski Most i sanski sportisti zaslu`uju to, istakao je Mustafa Avdagi}, na~elnik op}ine Sanski Most. Izvo|a~ radova GP «Grupex» iz Velike Kladu{e }e ~im vremenske prilike dozvole po~eti sa prvom fazom izgradnje tribina. Potpisani ugovor na{ kolektiv, koji je specijaliziran za gradnju ovakvih i sli~nih objekata }e u cjelosti ispo{tovati u zadanom roku. Sanjanima }emo podariti nove tribine, istakao je [efik [tulanovi}, direktor GP «Grupex» iz Velike Kladu{e.
E.T./E.A.

SPORTSKI SAVEZ USK-a U GOSPI]U

Cazinjani drugi
«Milan Bani}» koji je odr`an u Gospi}u. Na pozivnom turniru u~estvovalo je osam ekipa, a Unsko - sanski kanton predstavljali su malonogometa{i iz Cazina. Odigran je veliki broj susreta, a odli~nom igrom u finalu su se sastale ekipe Zadarske `upanije i Unsko - sanskog kantona. U finalnom susretu pobjedu je rezultatom 6:3 odnijela ekipa Zadarske `upanije dok su se malonogometa{i USK morali zadovoljiti drugim mjestom i srebrenom medaljom. Pobjedom nad ekipom doma}ina Li~ko senjske `upanije rezul-

Sportski savez Unsko sanskog kantona i Sportski savez Li~ko senjske `upanije ve} godinama kroz razna sportska natjecanja izgradili su odli~an odnos. Sporta{i iz Usk-a u protekloj godini predstavili su se u Hrvatskoj na brojnim takmi~enjima koje je organizirala Li~ko senjska `upanija, a sporta{i iz Hrvatske ~esti su gosti sportskim manifestacijama u na{em kantonu. Tako je i proteklog vikenda SS USK dobio poziv za u~e{}e na tradicionalnom {estom po redu memorijalnom turniru u malom nogometu pod nazivom

tatom 5:4 ekipa Dolenjska (Slovenija) osvojila je tre}e mjesto na turniru. Za najboljeg igra~a turnira progla{en je Domagoj Mui} (ekipa Zadarske `upanije), dok je za golamana turnira izabran Dominik Livakovi}, ~lan pobjedni~ke ekipe. Najbolji strijelac turnira je @iga Ko~evar (ekipa Dolenjska – Slovenija). Na dosada{njih pet turnira USK su predstavljali malonogometa{i iz Biha}a, a ove godine cazinski mali{ani dostojno su predstavili na{ kanton i zadovoljni osvojenim drugim mjestom ~ekaju naredni poziv.

Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

~estitke / reklame

Biha}, 30. decembar/prosinac 2011. godine

23

Sretnu Novu godinu `eli vam Aziz D`aferovi} - Zizi

Sretna Nova godina
POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK-a

Unsko-sanske novine KRAJINA / broj: 818 /
petak, 30. decembar/prosinac 2011. godine

16. godina vjernosti

Za kratko vrijeme veliki broj ~lanova
Biti u sportskim dvoranama organizirani u klubove radije nego na ulici je ne{to sa ~ime se Biha} mo`e ponositi. Veliki broj klubova i razli~itih sportskih aktivnosti je bogatstvo dru{tva u kojem `ivimo, a potvrda tome je i novoformirani klub akrobatskih i ekstremnih sportova pod nazivom Kodokan. Cilj kluba koji je za kratko vrijeme okupio veliki broj zaljubljenika je da objedini sve ljubitelje akrobatskih i ekstremnih sportova od break dance-a, trickinga, free runninga , slacklininga, do raznih aktivnosti u prirodi, a za kratko vrijeme u tome su uspjeli. Klub je specifi~an i jedinstven po mnogo ~emu, a njegovo bogatstvo je stru~an i edukovan kadar. U klubu rade tri trenera i voditelja tuning teama, a radi se o profesorima sporta i tjelesnog odgoja, {to je odgovor na pitanje za{to su postigli veliki uspjeh za relativno kratak vremenski period. Pored profesora u radu kluba anga`ovani su i studenti Fakulteta sporta i tjlesnog odgoja iz Biha}a i Sarajeva. Nakon po~etnih koraka ~lanovi kluba su uvidjeli da se klub ne mo`e ograni~iti samo na akrobatske sportove jer su im se pridru`ili ljubitelji drugih sportskih grana. To je zna~ilo ispunjenje po~etne ideje osniva~a kluba i ra|anje jedne zdrave institucije za popularizaciju sporta, i stru~an odgoj djece i mladih, {to je danas Kodakan iz Biha}a u kojem s ponosom isti~u da su za kratko vrijeme otvorili veliki broj sekcija i time iz dana u dan privla~e ~lanove koji su na{li svoj interes u {irokoj ponudi aktivnosti kao {to su breakdance, free running, tricking, beatboxing, autotuning i slacklining. Treninzi su utorkom i ~etvrtkom u dvorani Medicinske {kole od 20 sati i 30 minuta, a subotom od 14 sati i nedjeljom od 18 sati rade u dvorani Luke u Biha}u. Pored treninga i takmi~enja klub redovno radi na organizaciji izleta i dru`enja, kako sa sportskim, tako i sa kulturnim sadr`ajima (rafting, kampovanja u prirodi, planinarenje, pozori{ne predstave, kino projekcije, i jo{ puno toga). U ovim aktivnostima ~esto nam se pridru`e i ~lanovi drugih sportskih dru{tava na {to su u klubu naro~ito ponosni. Svi zainteresovani mogu, bez ikakve obaveze, do}i na treninge i uvjeriti se da li se pronalaze u aktivnostima kluba, iz kojeg poru~uju da su vrata svima {irom otvorena. E. Alagi}

KLUB AKROBATSKIH I EKSTREMNIH SPORTOVA KODOKAN

Akrobacije od kojih zastaje dah

LOVA^KO DRU[TVO BIHA]

Odstrijeljena dva vuka
Biha}ki lovci proteklog su vikenda bili doma}ini tradicionalnog dru`enja sa lovcima iz Srbije, Hrvatske i drugih dijelova BiH. Organiziran je i zajedni~ki lov na podru~ju Grmu{e, koji je ove godine bio izuzetno uspje{an. Lovci iz Biha}a obnovili su ~etiri decenije pobratimstva sa lovcima iz Ba~ke Topole. Nastavljena su tako predratna dru`enja i zajedni~ki lov, ove godine u lovi{tima Lova~kog udru`enja Biha}. Dru`enju su se pridru`ili i

Mi}o [ijan iz Sombora

kom{ije iz Dre`nika u susjednoj Hrvatskoj, te lovci iz Sombora, Beograda, ^elinca i Srebrenice. Lov je ove godine bio izuzetno uspje{an. Iako se po tradiciji lovi divlja svinja, pred ni{an su istr~ala dva vuka. Jednog je odstrijelio Mi}o [ijan iz Sombora, a drugog doma}in Senad Kurtovi}. I ovogodi{nje lova~ko dru`enje zavr{eno je pjesmom. Naredno, osmo po redu, dru`enje bit }e odr`ano u lovi{tima Ba~ke Topole. E. A.

Senad Kurtovi}

redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 ra~unovodstvo: 226-485 (tel./fax); marketing: 226-488 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. DTP: Osman Deli} i Antonija Duri} Ure|uje redakcijski kolegij: Svjetlana ^elan, Sanela BIHA], Ul. 502. vite{ke brigade bb Pa{agi}, Osman Deli} i Antonija Duri} novinari : direktor: Elmedin Mehad`i} Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi} i v.d. glavne i odgovorne urednice: Svjetlana ^elan Niha D`ani} Ninski

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo •filijala Biha}
Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.