Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp

Trang 1
Chöông I:
GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ OÅN AÙP DC
I. LYÙ THUYEÁT CÔ BAÛN VEÀ OÅN AÙP
- Chöùc naêng cuûa moïi oån aùp DC vaø bieán ñoåi ñieän aùp vaøo DC ( moät chieàu)
thaønh ñieän aùp ra DC xaùc ñònh , oån ñònh vaø duy trì ñieän aùp ñoù khoâng ñoåi treâ n
moät taà m roäng cuûa caùc ñieàu kieän ñieän aùp vaøo vaø doøng taûi. Ñeå thöïc hieän vieäc
naøy, moät oån aùp thöôøng goàm coù.
1. “Phaàn töû chuaån” ñeå cung caáp moät möùc ñieän aùp ra oån ñònh bieát tröôùc
(V
REF
).
2. “Phaàn töû laáy maãu” ñeå laáy maãu ñieän aùp ra.
3. “Phaàn töû khueách ñaïi sai bieät” ñeå so saùnh maãu ñieän aùp chuaån vaø taïo ra
tín hieäu sai bieät.
4. “Phaàn töû ñieàu khieån” ñeå bieán ñoåi ñieän aùp ra thaønh ñieän aùp ra mong
muoán khi ñieàu kieän taûi thay ñoåi vaø ñöôïc ñieàu khieån baèng tín hieäu sai
bieät.
- Maëc duø maïch thaät söï coù söï thay ñoåi, nhöng coù 3 kieåu oån aùp cô baûn laø: OÅn
aùp noái tieáp, song song (shunt) vaø xung (coøn goïi laø giao hoaùn hay ngaén ñoaïn).
Nhöng 4 thaønh cô baûn ôû ñieàu coù ôû caû 3 kieåu oån aùp ñoù.

Hình 1.1 Sô ñoà khoái cuûa moät nguoàn oån aùp cô baûn
II.CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA OÅN AÙP
1. Phaàn töû chuaån.
-Phaàn töû chuaån laø neàn taûn cuûa taát caû caùc oån aùp vaø ñieän aùp ra ñöôïc ñieàu
khieån tröïc tieáp baèng ñieän aùp chuaån V
REF
. Nhöõng bieán ñoåi cuûa ñieän aùp chuaån
Phaàn töû
ñieàu khieån
Khueách ñaïi
sai bieät
REF
Ñieän aùp vaøo Ñieän aùp ra oån ñònh
Phaàn töû
chuaån
o
Phaàn töû
laáy maåu
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 2
qua khueách ñaïi sai bieät seõ laøm cho ñieän aùp ra thay ñoåi theo. Ñeå coù ñöôïc söï oån
ñònh nhö yeâu caàu, phaàn töû chuaån phaûi oån ñònh, ñoái vôùi moïi bieán ñoåi cuûa ñieän
aùp nguoàn vaø caùc nhieät ñoä tieáp xuùc coù nhieàu kyõ thuaät phoå bieán coù theå duøng giaûi
quyeát caùc baøi toaùn thieát keá duøng IC oån aùp.
2. Phaàn töû laáy maãu.
-Phaàn töû laáy maãu giaùm saùt ñieän aùp ra vaø ñoåi noù thaønh moät möùc ñieän aùp
baèng ñieän aùp chuaån khi ñieän aùp ra ñuùng. Khi noù coù söï thay ñoåi ñieän aùp laøm cho
ñieän aùp cho ñieän aùp hoài tieáp lôùn hôn hay nhoû hôn ñieän aùp chuaån. Hieäu soá ñieän
aùp cuûa ñieän aùp chuaån vaø ñieän aùp laáy maãu duøng ñeå ñieàu khieån oån aùp laøm cho
noù coù ñaùp öùng thích hôïp vaø ñuùng vôùi yeâu caàu.
3. Khueách ñaïi sai bieät.
-Khueách ñaïi sai bieät cuûa oån aùp duøng ñeå so saùnh ñieän aùp hoài tieáp vôùi
ñieän aùp chuaån. Noù cuõng khueách ñaïi möùc sai bieät ñeå laùi maïch ñieàu khieån ñeå
ñöa ñieän aùp ra veà möùc ñaët tröôùc.
4. Phaàn töû ñieàu khieån.
a. Noái tieáp:

Vo=Vs -IL.Rs

b. Song song:

Vo =VI-(IL+Is).Rs


c. Xung:

Vo =Vs
Toff + Ton
TonCaáu hình cuûa phaàn töû ñieàu khieån
- Taát caû caùc phaàn töû ñaõ giôùi thieäu ôû treân haàu nhö khoâng ñoåi ñoái vôùi caùc
maïch oån aùp. Traùi laïi thì phaàn töû ñieàu khieån thay ñoåi theo oån aùp seõ thieát keá.
Rs
Vs Vo
Rs
R
Is
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 3
-Ngöôøi ta döïa vaøo phaàn töû naøy ñeå phaân loaïi oån aùp noái tieáp, song song
hay oån aùp xung(switching).
II. PHAÂN LOAÏI OÅN AÙP.
1. OÅn aùp noái tieáp
- OÅn aùp noái tieáp coù teân laø “noái tieáp” laø döïa vaøo phaàn töû ñieàu khieån, ôû oån
aùp naøy phaàn töû ñieàu khieån maéc noái tieáp vôùi taûi. Phaàn töû ñieàu khieån thöôøng laø
moät transistor vaø noù coù chöùc naêng nhö moät ñieän trôû thay ñoåi ñöôïc(Rs). Tích soá
cuûa Rs vaø doøng taûi IL laø m cho sai bieät ñieän aùp vaøo ra(Vi-Vo) thay ñoåi vaø ñieän
aùp naøy boå chính cho ñieän aùp vaøo vaø doøng taûi thay ñoåi.
- OÅn aùp noái tieáp cô baûn ñöôïc minh hoïa nhö hình veõ sau:Vo =Vref(1+R1/R2)


Vôùi :Vref laø ñieän aùp chuaån

- Baát lôïi cô baûn cuûa oån aùp noái tieáp laø: Coâng suaát tieâu thuï cuûa noù phuï
thuoäc vaøo doøng taûi vaø sai bieät ñieän aùp vaøo ra. Coâng suaát tieâu thuï seõ trôû neân
ñaùng keå khi doøng taûi taêng hay hieäu soá ñieän aùp vaøo ra taêng.
2. OÅn aùp song song.
- OÅn aùp song song duøng linh kieän tích cöïc maéc song song vôùi taûi vaø ñieàu
khieån doøng dieän qua noù ñeå buø caùc bieán ñoäng cuûa caùc ñieän aùp vaøo hay caùc ñieàu
kieän taûi thay ñoåi.
- OÅn aùp song song cô baûn döôïc minh hoïa nhö hình veõ sau:


Vref
R1
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 4
Vôùi -V
ref
: ñieän aùp chuaån
-IL: doøng taûi
-I
shunt
: doøng qua phaàn töû ñieàu khieån
-Khi doøng IL taêng, Ishunt giaûm ñeå ñieàu chænh suït aùp qua Rs. Theo caùch
naøy thì Vo giöõ khoâng ñoåi.
-Vo=VI-Is.Rs
-Vôùi Is=IL+Ishunt
-Vo=VI-Rs(IL+Ishunt)
 Rshunt: bieåu dieãn ñieän trôû töông ñöông cuûa phaàn töû ñieàu khieån.
*Öu nhöôïc ñieåm:
-Maëc duø oån aùp naøy thoâng thöôøng ít höõu hieäu hôn oån aùp noái tieáp hay oån aùp
xung, nhöng ñoái vôùi moät soá öùng duïng noù laïi coù lôïi. OÅn aùp song song ít nhaïy vôùi
nhöõng bieán ñoåi töùc thôøi cuûa ñieän aùp vaøo, noù khoâng phaûn aùnh nhöõng bieán ñoåi
nhaát thôøi cuûa doøng taûi trôû veà nguoàn.
3.Caùc vi maïch oån aùp DC tuyeán tính.
-Caùc vi maïch oån aùp DC tuyeán tính ñöôïc söû duïng raát roäng raûi do nhöõng öu
ñieåm cuûa noù nhö :Tích hôïp toaøn boä linh kieän trong moät voû kích thöôùc beù, khoâng
caàn söû duïng hoaëc chæ söû duïng theâm moät vaøi linh kieän ngoaøi ñeå taïo maïch hoaøn
chænh, maïch baûo veä quaù doøng, quaù nhieät coù saún beân trong vi maïch … Moät
trong nhöõng loïai vi maïch oån aùp DC tuyeán tính thoâng duïng laø hoï vi maïch 78xx
( oån aùp döông) vaø oån aùp 79xx(oån aùp aâm) coù ba chaân. Tuøy theo hình daïng voû,
caùc vi maïch oån aùp ba chaân coù theå cung caáp doøng töø 100mA ñeán 1A vaø cho ñieän
aùp ra coá ñònh ôû nhieàu giaù trò khaùc nhau töông öùng vôùi maõ soá:
-Daïng maïch ñieän duøng vi maïch oån aùp ba chaân.
-Trong ñoù Ci ñöôïc theâm vaøo khi vi maïch ñaët xa nguoàn chænh löu vaø loïc
ñeå oån ñònh ñieän aùp ngoõ vaøo; Co ñeå loïc nhieãu cao taàn.
-Tuy nhieân ñeå vi maïch hoaït ñoäng toát thì ñieän aùp ngoõ vaøo toái thieåu phaûi cao
hôn ñieän aùp ngoõ ra 2V. Ñaây laø moät giôùi haïn cuûa vi maïch oån aùp tuyeán tính

4.Nguoàn oån aùp xung
78XX
(79XX)
V I
V
o
Co Ci
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 5
-Sô ñoà minh hoïa nguyeân lyù hoïat ñoäng cuûa nguoàn oån aùp xung.
-Khi coâng taéc hôû, naêng löôïng tích tröõ ban ñaàu trong maïch loïc ñöôïc caáp
cho taûi.Khi ñieän aùp treân taûi giaû m daàn ñeán luùc ngoõ ra maïch so saùng ñoåi traïng
thaùi, coâng taéc ñoùng laïi. Doøng ñieän töø nguoàn vaøo Vs cung caáp naêng löôïng cho
taûi vaø tích tröõ trong maïch loïc. Do ñoù VL taêng, laøm ngoõ ra maïch so saùnh ñaûo
traïng thaùi ñeå môû coâng taéc. Töông töï khi doøng taûi taêng, maïch so saùnh seõ ñieàu
khieån coâng taéc trong thôøi gian laâu hôn so vôùi thôùi gian môû coâng taéc ñeå duy trì
ñieän aùp ra oån ñònh; ngöôïc laïi, thôøi gian coâng taéc môû seõ laâu hôn thôøi gian ñoùng
khi doøng taûi beù.
-Phaàn töû ñieàu khieån (transistor) noái tieáp laùi doøng trong nguoàn oån aùp
xung hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ñoùng ngaét neân coâng suaát tieâu taùn raát beù so vôùi
transistor laùi doøng ôû nguoàn oån aùp tuyeán tính phaûi daãõn ñieän lieân tuïc, nhaát laø khi
ñieän aùp vaøo lôùn hôn ñieän aùp ra. Do ñoù hieäu suaát cuûa nguoàn oån aùp xung
(khoaûng 85%) cao hôn hieäu suaát cuûa nguoàn oån aùp tuyeán tính. Vieäc chon
transistor laùi doøng vaø toûa nhieät cho noù ñoái vôùi nguoàn oån aùp xung seõ ñôn giaûn
hôn nhieàu so vôùi nguoàn oån aùp tuyeán tính, vôùi cuøng möùc coâng suaát ra taûi
-Trong thöïc teá, coâng taéc transistor ñöôïc ñieàu khieån baèng moät nguoàn dao
ñoäng taàn soá coá ñònh, coù chu kyø nhieäm vuï D=
T
Ton
ñöôïc ñieàu bieán bôûi ñieän aùp
ngoõ ra maïch so saùnh. Taàn soá ñoùng môû coá ñònh cuûa coâng taéc transistor cho pheùp
toái öu hoùa caùc thaønh phaàn loïc, giaûm ñöôïc ñoä gôïn soùng ngoõ ra. Taàn soá dao ñoäng
coù theå töø vaøi Khz ñeán vaøi chuïc Khz, tuøy theo ñaùp öùng cuûa transistor laùi.
-Ngaøy nay, ta coù nhöõng loaïi MOS vaø BJT coâ ng suaát lôùn coù ñaùp öùng cao
hôn 500Khz, neân coù theå taêng taàn soá dao ñoâng cao hôn ñeå giaûm ñöôïc kích thöôùc
maïch loïc ngoõ ra.
Taûi
Maïch chænh
löu vaø loïc
Khoù a
BJT
Maïch loïc
( LC )
Ve
V
I
Vc
V
L
Taûi

sai
leä ch
So
saù nh
Vref
Is
Io
Vo
Vs
Coâng taé c
(transistor)
Maïch loï c
( LC )
+
-
+
-
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 6


-Sô ñoà khoái minh hoïa cuûa moät nguoàn oån aùp xung ñieàu khieån baèng taàn soá
coá ñònh.
-Khoái so saùnh va økhueách ñieän aùp sai leäch thöïc hieän vieäc so saùnh ñieän aùp
ra Vo vôùi ñieän aùp chuaån Vref taïo ra tín hieäu Ve. Tín hieäu naøy cuøng vôùi ñieän aùp
hình raêng cöa Vosc do boä taïo soùng taïo ra (coù fo=1/T) ñöôïc so saùnh vôùi nhau
trong khoái ñieàu khieån ñoä roäng xung taïo ra chuoåi Ve duøng ñeå ñieàu khieån söï
ñoùng môû cuûa khoùa transistor.
-Khi Vosc >Ve, tín hieäu ôû möùc cao(Ton).
-Khi Vosc<Ve, tín hieäu ôû möùc thaáp(Toff).
T=Ton+Toff
T: chu kyø ñoùng ngaét
Ton: thôøi gian ñoùng
Toff: thôøi gian ngaét.
-Nhö vaäy khi ñieän aùp Vo coù khuynh höôùng taêng hoaëc doøng taûi beù, ñieän
aùp Ve taêng, thì Ton giaûm. Do ñoù, khoùa transistor seõ taét trong thôøi gian daøi hôn,
khieán Vo giaûm xuoáng.
-Khi Vo giaûm hoaëc doøng taûi taêng, Ve giaûm thì Ton taêng.
Ve
Ton
T
Vosc
Vc
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 7
 Keát luaän: Töø nhöõng öu ñieå m ñaõ phaân tích ôû treân cuûa oån aùp xung, neân ta
choïn kieåu oån aùp xung ñeå thieát keá maïch oån aùp 5V/10A; -15V/3A;+15V/3A vôùi
muïc ñích laø seõ lôïi duïng ñöôïc nhöõng öu ñieåm ñoù.
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 8
Chöông II:
NGUOÀN OÅN AÙP XUNG

A. LINH KIEÄN ÑOÙNG NGAÉT
-OÅn aùp xung thöôøng ñöôïc söû duïng hai linh kieän baùn daãn ñoùng ngaét thoâng
thöôøng nhö: thyristor (SCR), transistro coâng suaát hay transistor tröôøng.
I. Ñoùng ngaét baèng SCR
-Söï baát lôò khi duøng linh kieän ñoùng môû baèng SCR laø chuùng ta ñieàu khieån
caû hai quaù trình kích khôûi vaø ngaét cuûa SCR. Vì vaäy laøm phöùc taïp theâm trong
quaù trình ñieàu khieån vaø haïn cheá vieäc naâng cao taàn soá.
-Theo nguyeân lyù SCR seõ töï duy trì traïng thaùi daãn ñieän sau khi ñöôïc kích.
Muoán SCR ñang ôû traïng thaùi daãn chuyeån sang traïng thaùi taét thì phaûi cho IG=0
vaø ñieän theá VAK=0v. ñeå SCR coù theå taét ñöôïc thì thôøi gian VAK=0 ñuû daøi. Vaäy
phaûi coù theâm thôøi gian taét SCR.
-Ñeå SCR daãn ñieän trong tröôøng hôïp ñieän theá VAK thaáp thì phaûi coù doøng
ñieän kích cöïc G cuûa SCR. Doøng IG min laø trò soá doøng kích nhoû nhaát ñuû ñeå ñieàu
khieån SCR daãn vaø IG min coù trò soá lôùn hay nhoû tuøy thuoäc coâng suaát cuûa SCR.
Neáu SCR caøng lôùn thì IG min caøng lôùn.
-Vôùi:
-t
off
=t
It = 0
+t
off SCR

-t
It
=0: thôøi gian doøng giaûm xuoáng 0
-t
off SCR
: thôøi gian taét SCR.
-t
off
: thôøi gian töø luùc taùc ñoäng ñeán SCR taét
*Caùc phöông phaùp ngaét:
a. Ngaét nguoàn ñieän aùp VAK ra khoûi SCR (caùch naøy thöôøng khoâng ñöôïc söû
duïngvì phaûi toán hao naêng löôïng ngaét, toác ñoä laøm vieäc chaäm)
b. Giaûm doøng qua SCR xuoáng döôùi giaù trò doøng duy trì IH (phöông phaùp
ñaûo löu eùp)
c. Ñaûo cöïc tính ñieän aùp caáp cho AK.
II. ÑOÙNG NGAÉT BAÈNG TRANSISTOR.
-Coù nhieàu loïai BJT treân thò tröôøng töø nhöõng BJT Ge,Si, ñeán BJT darlington
raát toát, chuùng thöôøng laøm moät soá coâng vieäc nhaát ñònh
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 9
-Khi choïn löïa chuùng ta phaûi chuù yù ñeán cheá ñoä hoïat ñoäng cuûa chuùng nhö:
Ñòeân aùp cao, taàn soá giao hoaùn cao, doøng ñieän cao. Ngoaøi ra coøn phaûi chuù yù veà
giaù thaønh cuûa chuùng.
-Ñeå ñoùng ngaét caùc maïch ñieän töû ngöôøi ta duøng caùc khoùa ñieän töû. Caùc khoùa
naøy coù hai traïng thaùi phaân bieät.
-Traïng thaùi ñoùng (traïng thaùi daãn baõo hoøa)
-Traïng thaùi ngaét (traïng thaùi taét).
Vieäc chuyeån ñoåi traïng thaùi naøy sang traïng thaùi kia laø do taùc ñoäng cuûa hai
tín hieäu ñieàu khieån ôû ngoõ vaøo, ñoàng thôøi quaù trình chuyeån traïng thaùi ñöôïc thöïc
hieän vôí moät taàn soá nhaát ñònh.
-Ñaëc tính laøm vieäc cuûa transistor ôû cheá ñoä ñoùng ngaét.


Mieàn baõo hoøa I, mieàn caét II.
-Ñeå ñaûm baûo cho BJT naèm ôû traïng thaùi taét thì VBE<Vγ
-Vγ: ñieän aùp môû-Ic=ICBO coù giaù trò raát beù

V
BE
I
B
0 V
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 10
-IE =0 taïi ñieåm B
-Taïi ñieåm B ñieän aùpUCE=0 neân coâng suaát tieâu hao P=Ic.UCE cuõng raát
nhoû.Taïi A Ic=0 neân Pc coâng suaát beù.
-Khi dieåm laøm vieäc di chuyeån töø A ñieán B vaø ngöôïc laïi,treân ñöôøng
taûi,trong vuøng tích cöïc III,taát nhieân cuõng tieâu hao coâng suaát.song thôøi gian
chuyeån dich raát ngaén .
*Ñieàu kieän ñeå transistor tieán saâu vaøo traïng thaùi baõo hoøa
|.IB > Ic
*Xung nhoïn töùc thôøi Ibtrong khoaûng thôøi gian ñoùng ngaét caàn keùo daøi töø
2% ñeán 3% thôøi gian daãn.


-Khi choïn transistor laøm vieäc ôû taàng coâng suaát khoùa ñoùng môû, ta chuù yù
caùc ñaëc tính sau :Ñieän aùp ngöôïc 100 ñeán 1500V ,doøng ñieän thuaän ,thôøi gian
chuyeån maïch. (taàn soá chuyeån maïch).
-Khoùa ñoùng môû coù theå duøng maïch gheùp 2 transistor nhö maïch gheùp
Dalington hay transistor MOS.
*Keát luaän:
-Boä nguoàn switching duøng tansistor coâng suaát taàn soá cao laøm phaàn töû
ñoùng ngaét ngöôøi ta hay duøng nhaát.Bôûi vì noù deã tìm treân thò tröôøng ,ñaùp öùng taàn
soá cao , giaù thaønh khoâng cao.Vaäy trong phaàn thieát keá ta choïn linh kieän ñoùng
ngaét baèng transistor .

Tr ansi st or
Tr ansi st or
Xung nhoïn I
I
Doøng ñænh ngöôïc I
Bmi n
B
B
ngaé t daãn

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 11
III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH
-Nhö ñaõ khaûo saùt ôû treân ,oån aùp xung duøng phaàn töû ñieàu chænh ñieän aùp ra,
neân trong luùc ñieàu chænh linh kieän seõ daãn baõo hoøa hay taét doøng vaø aùp qua noù
phuï thuoäc taûi .
-Nhö vaäy chuùng ta chæ coù theå ñieàu khieån 2 thoâng soá ñoù laø taàn soá vaø ñoä
roäng xung .
-Thay ñoåi ñoä roäng xung, taàn soá coá ñònh.
-Thay ñoåi taàn soá, ñoä roäng xung coá ñònh.
-Thay ñoåi caû taàn soá vaø ñoä roäng xung.
1.Boä oån aùp switching thay ñoåi ñoä roäng xung, taàn soá coá ñònh.
(Phaàn naøy ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ôû chöông I ,muïc III.4.)
2.Boä oån aùp switching coù ñoä roäng xung khoâng ñoåi, taàn soá xung thay
ñoåi.
-Thay ñoåi taàn soá naøy tuøy theo ñieän aùp nguoàn vaø doøng ñieän qua taûi, ñeå
giaûm bôùt nhöõng toån thaát qua transistor vaø trong bieán aùp thì taàn soá naøy khoâng
ñöôïc döôùi vaøi Khz.Maïch ñieän naøy ñôn giaûn nhöng khoù loïc döôïc caùc gôïn soùng
ñaàu ra. Vì vaäy trong thöïc teá ít duøng.
Trong ñoù :
-VC0:dao ñoäng ñöôïc ñieàu khieån baèng ñieän aùp
-Ñôn oån:Khi coù xung ñieàu khieå maïch ñôn oån cho ra moät xung coù ñoä
roäng xung coá ñònh roài trôû veà traïng thaùi ban ñaàu.
-Taàn soá xung cuûa maïch ñôn oån ñöôïc thay ñoåi do xung kích töø VCO.
Thôøi gian daãn cuûa transistor ñöôïc xaùc ñònh baèng thôøi haèng cuûa maïch ñôn oån vaø
ñöôïc giöõ coá ñònh.ñaây laø loaïi maïch cho pheùp ñieàu chænh ñoäc laäp taàn soá xung ñoái
vôùi ñoä roäng xung.
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 12
3. Boä oån aùp switching thay ñoåi caû taàn soá vaø ñoä roäng xung.
-Ñaây laø boä oån aùp töï kích ,treân nguyeân taéc töï dao ñoäng caùc ñieàu kieän taùc
ñoäng vaøo caû taàn soá vaø ñoä roäng xung cuûa maïch.

Giaûi thích :Boä khueách ñaïi sai leäch chính laø maïch so saùnh ñieän aùp ra
(qua ñieän trôû R3) vôùi ñieän aùp chuaån . Khi ñieän aùp ra cuûa boä oån aùp giaûm, maïch
so saùnh seõ môû transistor (transistor daãn) vaø khi ñieän aùp ra taêng boä khueách ñaïi
so saùnh seõ ngaét transistor giao hoaùn. Do taùc ñoäng cuûa voøng hoài tieáp seõ ñieàu
chænh söï bieán thieân hai thoâng soá naøy ñeå oån ñònh ñieän aùp ra.
*Toång quaùt boä oån aùp switching taïo ra söï thay ñoåi beà roäng xung töông
öùng vôùi söï thay ñoåi ñieän aùp vaøo chöa ñieàu chænh.
*Nhaän xeùt: Neáu ta yeâu caàu chaát löôïng cao vaø taàn soá oån ñònh traùnh cho
nhöõng linh kieän ôû boä loïc phaûi lôùn (vì taàn soá danh ñònh taét môû phaûi lôùn hôn
nhieàu laàn taàn soá löôùi maø ôû ñaây laø taàn soá bieán thieân khoâng bieát tröôùc ñöôïc)
*Keát luaän:
Qua vieäc khaûo saùt caùc phöông phaùp ñieàu chænh treân vaø vôùi caùc öu
khuyeát ñieåm cuûa noù. Ta choïn phöông phaùp ñieàu roäng xung, giöõ taàn soá coá ñònh
ñeå deã choïn linh kieän ñaùp öùng yeâu caàu taàn soá.
B. ÑOÅI ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU RA ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU (Converters)
-Trong nhieàu tröôøng hôïp phuï taûi caàn ñieän moät chieàu töø nguoàn ñieän
moät chieàu, moät ñieän aùp hay doøng hieäu suaát thieát bò laø moät ñieàu phaûi quan taâm.
-Thieát bò ñoåi ñieän moät chieàu ra ñieän moät chieàu ñöôïc laép raùp, theo
nhieàu sô ñoà raát ña daïng. Nhöng ta chæ ñeà caäp ñeán moät soá sô ñoà cô baûn: Buck,
Boost, Buck - Boost.
Vaø caùc daïng khaùc nhö: Flyback, Forward, Push - Pull (ñaåy keùo)
Half- Bridge (nöûa caàu), Caàu (Full - Bridge)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 13
I. SÔ ÑOÀ BUCK.* Sô ñoà Buck
- DCK : Transistor ngaét daãn laø m vieäc ñieàu cheá ñoä roäng xung
( ñieàu cheá xung )
Control circuit : khoái ñieàu khieån transistor.
- L : cuoän caûm khaùng tích luõy ñieän naêng.
- C : Tuï ñieän tích luõy ñieän naêng
- D
sb
: Diode san baèng doøng, giuùp cho doøng ñieän qua L lieân tuïc khi
doøng ñieän cung caáp qua transistor ÑCX khoâng lieân tuïc.
- V
s
: Nguoàn ñieän moät chieàu ôû ngoõ vaøo.Nguoàn naøy coù theå laø moät boä
chænh löu, do ñoù caàn coù tuï ñieän Cv vöøa ñeå loïc vöøa ñeå tieáp nhaän naêng löôïng töø
phuï taûi traû veà. Vì boä chænh löu khoâng nhaän ñöôïc doøng traû veà.
- Maïch naøy seõ ñöôïc noái ngay sau bieán aùp nguoàn. Töø sô ñoà ta coù theå
thaáy raèng maïch naøy khaù ñôn giaûn.
- Khi transistor daãn, nguoàn ñieän seõ chaûy moät caùch tröïc tieáp ñeán ñaàu
ra. Ñieän aùp naøy cuõng phaûi qua cuoän daây . Khi transistor ngaét, doøng ñaõ löu tröõ
trong cuoän laøm cho diode phaân cöïc thuaän vaø cho pheùp doøng trôû veà taûi.
- Moãi chu kyø laøm vieäc goàm 2 giai ñoaïn :
* Giai ñoaïn 1: D < t < Dt


L
Vo
C R
Vs
i
+
+
- -
.
.
Vo
Cv C R
i
Dsb
Vo
L
1
T=Ton+Toff
DCX Vs
Control
circuit
i
DCX
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 14
D : Heä soá chu kyø hay tæ soá thôøi gian daãn ( duty cycle) treân thôøi gian
laøm vieäc T =
f
1
laø chu kyø ñoùng ngaét, f laø taàn soá ñoùng ngaét thöôøng vaøo khoaûng
10KHz ÷ 100KHz. D
sb
phaân cöïc nghòch, khoâng daãn.
-Ñieän aùp ôû L laø : V
L
= V
s
- V
o

V
L
= V
s
- V
o
=
dt
di
L
L

- Vaäy i
L
bieán thieân tuyeán tính theo thôøi gian naøy löôïng tích luõy vaøo R,C
cung caáp cho phuï taûi.
i
L
= +
÷
t
L
Vo V
S
. I
Lmin

-I
L
taêng töø I
Lmin
ñeán I
Lmax
trong thôøi gian oT
i
L
=
L
V - V
O S
t + I
Lmin
= i
DCXI
max
- I
Lmin
= -DT (2-1)
 Giai ñoaïn 2: DT < t < T

Dsb
. .
.
.
- -
+
+ Vs
R C
Vo
L
Dsb
i
DCX

L
DT T
0
t
V - V
D
i
i
t
t
T DT
T DT
S
0
l
CX
Dsb
i = i
1 Dsb
i = i
Dsb
1
L
i
V

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 15
-DCX ngöng daãn, nhôø coù D
sb
neân i
L
vaãn lieân tuïc vì D
sb
daãn :
V
L
= -V
o
= L
-i
L
giaûm töø I
Lmax
 I
Lmin
trong thôøi gian :
T - DT = ( 1 - D ) T theo haøm soá
I
L
= -
L
Vo
( t - DT ) + I
Lmax
= i
DSb

I
Lmin
- I
Lmax
= AI
L
= - ( 1 - D ) T ( 2 - 2 )
-Ñaïi löôïng taêng doøng baèng ñaïi löôïng giaûm doøng :
Coäng (2-1) vaø (2-2) => V
0
= D.Vs vôùi D =
T
Ton

T
T
on

Ta coù : I
o
=
R
V I I
L L 0 min max
2
=
+
( 2-3 )
Vaäy : I
Lmax
= DV
s
|
|
.
|

\
| ÷
÷
Lf
D
R 2
) 1 ( 1
vôùi f =
T
1

I
Lmin
= DV
s

|
|
.
|

\
| ÷
÷
Lf
D
R 2
) 1 ( 1

-Ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc laø I
Lmin
= 0
Vaäy : L = (1-D )
f
R
2

-Ñieän aùp gôïn soùng AV
r
ñöôïc tính nhö sau :
-Trong nöûa chu kyø C ñöôïc naïp theâm ñieän löôïng :
AQ =
2 2 2
1
min max
T
x
I I
L L
|
.
|

\
| ÷
(2- 4 )

0
t
0
U
D T D T / 2
T
U
t
(I + I )/2
L m ax L m i n
V
0

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 16
-Cuõng trong nöûa chu kyø tuï ñieän C phoùng ra cuøng 1 ñieän löôïng.
Vaäy : AV
o
= AV
c
=
( )
(
¸
(

¸
÷
T
C
I I
L L
.
8
min max

-Thay T =
f
1
vaø ( I
Lmax
-I
Lmin
) = ( 1 - D ).T
AV
o
=
( )
2
0
2 0
. 8
) 1 (
8
1
f LC
D V
C
T D
L
V
÷
=
÷

-Hoaëc : AV
0
=
2
. 8
) 1 ( .
f LC
D D V
v
÷
( 2-5 )
-Doøng gôïn soùng : Ai
L
=
f
L
V
0
( 1 - D ) (2-6)
* Chæ tieâu caùc linh kieän :
- Transistor DCX :
-V
DCXmax
= V
s

-I
DCXmax
=
Lf
V D D I
s
2
) 1 (
0
÷ +

- Diode D
sb
:
V
Dsbmax
= V
s

I
Dsbmax
=
Lf
V D D I
s
2
) 1 (
0
÷ +

I
Dbstrung bình
= (1-D).I
0
(2- 7)
II. SÔ ÑOÀ BOOST
-Caùc chæ tieâu linh kieän tích luõy ñieän naêng laø L vaø C, ñoùng ngaét ñieän laø
transistor DCX, D khoâng cho doøng töø C phoùng veà nguoàn Vs

. Moãi chu kyø laøm
vieäc goàm 2 giai ñoaïn :

Sô ñoà Boost
i
Vo
Control
circuit
i
DCX
-
+
R
C
Vo +
-
L
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 17
* Giai ñoaïn 1 : O < t < DT
- DCX daãn, D phaân cöïc nghòch neân khoâng daãn V
L
= V
v
= L
dt
d
iL
; ñieän naêng
tích luõy vaøo L, C vaãn caáp ñieän cho taûi.
-*Giai ñoaïn 2.
-DCX ngöng daãn, i
L
vaãn lieân tuïc do D daãn vaøo phuï taûi, L phoùng ñieän
vaøo taûi.

V
L
= V
s
- V
o
; V
o
> V
s

i
L
=

I
D
=
L
V V
O S
÷
(T - DT ) + I
Lmax
(2-8)
-i
L
giaûm töø I
Lmax
 I
Lmin

I
Lmin
- I
Lmax
= ( T - DT )
-Neân ta coù : V
0
=
D
V
s
÷ 1
vôùi O<D<1 (2-9)
.
L
.
. .
-
-
+
+ Vs
R C
Vo
DCX
D

DT
DT
C
i
S
DT
DCX
DCX
i i
L
i
=
=
i i
DCX
DCX
i
L
Lmax
2
S T
T
T
T
t
t
Lmin
I
t
t

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 18
-Trong thöïc teá V
r
khoâng lôùn hôn 5V
v

-Coâng suaát vaøo =
2
1
[ I
max
+ I
Lmin
] V
s

-Coâng suaát ra :
R
V
o
2

-Caân baèng coâng suaát vaøo vôùi coâng suaát ra :
Ta coù :
2
1
[ I
Lmax
+ I
Lmin
] V
S
=
R
V
2
0
(2-10)
-Töø (2-9) vaø (2-10) :
Ta coù : I
Lmmax
+ I
Lmin
=
2 2
) 1 (
2
D R
V
S
÷
(2 - 11)
-Töø (2-8) vaø (2-11) ta coù : I
Lmin
=
2
) 1 ( D R
V
V
÷
-
Lf
D V
S
2
.
( f =
T
1
)
I
Lmax
=
2
) 1 ( D R
V
V
÷
+
Lf
D V
S
2
.

-Ñieàu kieän doøng lieân tuïc :
I
Lmin
=
2
) 1 ( D R
V
S
÷
-
Lf
D V
S
2
.
= 0
L =
2
) 1 ( .
2
D D
f
R
÷
-Ñeå tính ñöôïc ñieän aùp gôïn soùng AV
0
hay doøng ñieän taïi tuï loïc C
-Ñieän löôïng naïp theâm vaøo tuï ñieän C laø AI
r
baèng ñieän löôïng phoùng ra
nuoâi phuï taûi, coi doøng gôïn soùng taïi phuï taûi AI
r
khoâng ñaùng keå so vôùi Ai
L

Vaäy : AV
0
= AV
C
=
C
Q A

AQ = I
o
.DT
AQ =
Rf
D V
DT
R
V
o
= .
0
( 2-12 )
Vôùi D : heä soá chu kyø , D =
T
T
ON

f = 1/T : Taàn soá ñoùng ngaét
Vaäy : AV
0
= D
RfC
V
C
Rf
D V
o
o
. =
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 19
* Chæ tieâu caùc linh kieän :
- Transitor DCX : V
DCXmax
= V
S
+ V
o

I
DCXmax
=
Lf
DV
D
Io
S
2 1
+
÷

- Diode D : V
Dmax
= V
S
+ V
o

I
Dmax
=
Lf
DV
D
Io
S
2 1
+
÷
( 2 -13)
-I
D trung bình
= I
o
( 2 -14 )

III. OÅN AÙP BUCK - BOOST
-OÅn aùp Buck - Boost cung caáp moät ñieän aùp ngoõ ra maø coù theå thaáp hôn
hay lôùn hôn ñieän aùp ngoõ vaøo. Cöïc tính ñieän aùp ngoõ ra ngöôïc vôùi ñieän aùp ngoõ
vaøo.

Sô ñoà Buck Boost
*Maïch hoaït ñoäng ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn.
- Giai ñoaïn 1 : Transistor Q
1
daãn vaø diode D
m
bò phaân cöïc ngöôïc.
Doøng ngoõ vaøo taêng vaø chaûy vaøo cuoän caûm L, Q
1

- Giai ñoaïn 2 : Transistor Q
1
ngaét , naêng löôïng tích tröõ trong L vaø
doøng cuoän caûm öùng tuyeán tính töø I
2
ñeán I
1
, trong khoaûng t
2

Vo = -L
2
t
I A
=> t
2
=
Vo
L I. A ÷

AI =
L
t Vo
L
t V
S 2 1
. . ÷
=
-Thay t
1
= DTvaø t
2
= ( 1 - D) T
-Ñieän aùp trung bình ngoõ ra :
Vo = -
D
D V
S
÷ 1
.
( 2-15 )
Vo
C R
+
-
D
c
V
V
m D
i
i
1 =Vo
+ Vs
L
Q
s
I
i
1
Control
circuit
Vo
- -
L,L
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 20
-Vôùi D laø heä soá chu kyø
-Giaû söû maïch khoâng toån hao : V
S
I
S
= V
O
.I
O
= V
S
.I
a
. D/ ( 1 - D )
-Doøng trung bình ngoõ vaøo : I
S
quan heä vôùi doøng trung bình ngoõ ra I
O
:
I
S
= Io. D
-T : Chu kyø ngaét daãn
T =
O S O
L
S
L
V V
Vs Vo L I
V
I
V
I
t t
f .
) ( . 1
2 1
÷ A
=
A
÷
A
= + =
- Vaø doøng gôïn soùng ñænh ñænh : AI =
) (
.
0
S O
S
V V fL
V V
÷

AI =
L f
D V
S
.
.

- Doøng xaû trung bình cuûa tuï I
C
= I
o

-Vaø ñieän aùp gôïn soùng ñænh- ñænh cuûa tuï laø :
AV
C
=
C
Iot
dt I
C
dt I
C
t
O
t
C
1
0 0
1 1 1 1
= =
} }
(2-16 )
Hay : AV
C
=
C f V V
Vo Io
S O
. ) (
.
÷

AV
C
=
C f
D I
O
.

- Öu, nhöôïc ñieåm chung cuûa 3 loaïi : Buck, Boost, Buck - Boost
convertes.
* Öu ñieåm :
-Caû ba converter ñeàu khoâng söû duïng bieán aùp neân dieän tích chieám choã
cuûa boä nguoàn nhoû.
*Nhöôïc ñieåm :
-Söï phaûn hoài cuûa ñieän aùp oån ñònh ngoõ ra chung DC vôùi söï phaûn hoài cuûa
ngoõ vaøo DC chöa loïc. Nhöng vì ngöôøi söû duïng thöôøng caàn coù ñieän aùp DC
ngoõ ra oån ñònh thöù hai maø phaûi ñöôïc caùch ñieän DC vôùi ñieän aùp ngoõ ra oån
ñònh thöù nhaát. Vì vaäy khoù coù theå thieát keá ñöôïc nhieàu ngoõ ra cho boä nguoàn.
IV. PUSH - PULL CONVERTER
Maïch Push - Pull nhö sô ñoà sau:
- Noù goàm 1 bieán aùp T
1
vôùi nhieàu cuoän thöù caáp N
S1
, N
S2
, N
m
vaø moät maïch
ñieàu khieån ñoä roäng xung baèng ñieän aùp DC. Caùc ngoõ ra ñieän aùp V
S1
,Vs2,
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 21
Vm vaø laáy tín hieäu phaûn hoài veà töø V
m
. Ton ñöôïc ñieàu chænh ñeå ngaên chaën söï
thay ñoåi taûi hay nguoàn cung caáp.- Khi transitor daãn thì ñieän aùp döôùi cuûa moãi nöûa cuoän sô caáp giaûm
xuoáng V
ce(sat)
khoaûng 1V. Vì theá khi caû hai transitor daãn thì ñieän aùp vuoâng coù
giaù trò V
dc
- 1
- Ñieän aùp trung bình taïi ngoõ ra V
m

V
m
=
T
Ton
N
N
V
p
m
dc
2
5 , 0 ) 1 (
(
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷ (2-17)

Vce(Q )
I c(Q )
2Vdc
I c( Q )
Vce(Q )
1
1
2
2

Vs2 =Vdc(Ns2/Np)2Ton/T
Vm=Vdc(Nm1/Np)2Ton/T
Vs1 =Vdc(Ns1/Np)2Ton/T
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 22
-Khi V
dc
thay ñoåi thì voøng hoài tieáp aâm seõ ñieàu chænh Ton ñeå giöõ V
m
khoâng ñoåi
- Ton, V
m
seõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå ngaên chaën ñieän aùp DC ngoõ vaøo vaø doøng
taûi ngoõ ra thay ñoåi.
- Khi Vm thay ñoåi thì seõ xuaát hieän tín hieäu ngoõ ra ôû boä khueách ñaïi sai
leäch vaø T
on
seõ ñöôïc thay ñoåi theo söï thay ñoåi cuûa V
m

 Ñieän aùp taïi ngoõ ra cuûa 2 cuoän thöù caáp :
V
S1
=
V
S2
=
T
Ton
N
N
V
p
S
dc
2
5 , 0 ) 1 (
2
(
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷

 Möùc ñieän aùp treân moät voøng :
N
E
= Ae ( dB/dt) x 10
-8

-Ae : laø tieát dieän loõi saét ( cm
2
)
-dB : laø ñoä thay ñoåi töø caûm ( Gauss )
-dB/dt
|
.
|

\
|
s
Gauss

-
N
F
laø ñieän aùp treân voøng laø tæ leä theo taàn soá soùng ngaét.
- Trong thöïc teá, giaù trò ñieän aùp treân voøng trong phaïm vi töø 2V taïi taàn soá
ñoùng ngaét 25KHZ ñeán 5 hay 6v ôû 100KHz.
a. BIEÁN AÙP COÂNG SUAÁT
 Choïn loõi : Thieát keá bieán aùp ta phaûi choïn loõi phuø hôïp vôùi coâng
suaát ra. Choïn loõi cho coâng suaát ngoõ ra cuûa bieán aùp phuï thuoäc vaøo taàn soá hoaït
ñoäng, maät ñoä töø caûm ( B
1
vaø B
2
), tieát dieän loõi saét, tieát dieän khung quaán daây
Ab,vaø maät ñoä doøng ñieän trong moãi cuoän.
 Choïn soá voøng daây sô caáp
-Ñònh luaät Faraday : E = NAe (dB/dt ) x 10
+8

Vôùi:- E: Ñieän aùp rôi treân loõi cuoän daây( hay cuoän daây bieán aùp )
-N : Soá voøng daây(voøng)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 23
-A
e
: Tieát dieän loõi ( cm
2
)
-dB : ( Gauss )
--> dB =
NAe
E
dt
8
10 .
+
( Gauss )
- Soá voøng daây sô caáp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :
+N
p
: Ñöôïc tính vôùi ñieän aùp ñaët leân cuoän sô caáp laø nhoû nhaát (V
dc
-1)
vaø thôøi gian môû laø cöïc ñaïi.
N
p
=
dB Ae
x T V
dl
.
10 ) 2 / 8 , 0 )( 1 (
8
min
+
÷
(2-18)
Vôùi dB =
xAc N
x Ton V
p
dc
8
10 ) )( 1 (
+
÷
(2-19)
 Choïn soá voøng daây thöù caáp :
-Soá voøng daây thöù caáp ñöôïc choïn töø :
V
m
= | | 0,5 - ) 1 - (Vdc (V
dc
- 1 )
|
|
.
|

\
|
p
m
N
N
- 0,5]
T
Ton 2

V
S1
= [(V
dc
- 1 )
|
|
.
|

\
|
÷1
2
p
S
N
N

T
Ton 2

V
S2
= [(V
dc
- 1 )
|
|
.
|

\
|
÷1
2
p
S
N
N
T
Ton 2

 Tính toaùn doøng san baèng ñænh.
-Giaû söû hieäu suaát 80% ( thöôøng ñaït ñöôïc ôû taàn soá treân 200KHz )
P
0
= 0,8P
in

-Hay P
in
= 1,25P
0
= V
dcmin
.0,8I
pft

-Vaäy I
pft
= 1,56
min
0
dc
V
P
(2-20)
 Tính toaùn doøng ñieän sô caáp hieäu duïng vaø tieát dieän daây daãn :
I
rms =
I
pft
D = I
pft
4 , 0
-Vôùi D : heä soá chu kyø : D = (0,8T/2)/2
-Hay : I
rms
= 0,632 I
pft

Vaäy ta coù : I
rms
= 0,632
min
0
min
0
986 , 0 56 , 1
dc dc
V
P
V
P
=
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 24
 Tính toaùn doøng gôïn soùng ñænh thöù caáp vaø kích côõ daây :
I
S(rms)
= I
dc
D = I
dc
4 , 0 = 0,632.I
d c

-Vôùi I
dc
doøng ñieän ngoõ ra.
 Thieát keá boä loïc ngoõ ra.
1) Thieát keá cuoän caûm ngoõ ra :
dI = 2I
dcmin
= V
L
.
0
L
Ton
= (V
1
- V
0
)
0
L
Ton

N
0
= V
1
(2Ton/T) thì Ton =
1
0
2V
T V

N
0
= V
1
(2Ton/T ) thì Ton =
1
0
2V
T V


-N
S
seõ ñöôïc choïn 0,8172 khi V
dc
, V
1
laø nhoû nhaát
min 1
0
2 2
8 , 0
V
T V T
T
on
= = hay V
1min
= 1,25V
0

dI =
0
0 0
) 2 / 8 , 0 )( 25 , 1 (
L
T V V ÷
= 2I
dcmin

Vaø L
0
=
min
0
. 05 , 0
dc
I
T V

Neáu doøng I
dcmin
=
10
1
I
on
Vaäy : L
0
=
n
I
T V
0
0
. . 5 , 0

-Trong ñoù , L
0
(H)
-V
0
(V)
-T(s)
-I
dcmin
doøng ngoõ ra cöïc tieåu (A)
-I
on
doøng ngoõ ra danh ñònh (A)
V1
Vo
Lo
Ns
Ns
D1
D2
Co
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 25
2. Thieát keá tuï ngoõ ra.
-Tuï ngoõ ra ñöôïc choïn ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät ñieän aùp
gôïn soùng ngoõ ra.
V
r
= R
0
.dI
Vôùi -R
0
: Ñieän trôû trong cuûa tuï C
0

-dI : Doøng ñieän ñænh ñænh cuoän caûm.
-Tích soá R
0
.C
0
thay ñoåi giöõa 50 -80 x 10
-6

C
0
=
dI V
x
R
x
r
/
10 80 10 80
6
0
6 ÷ ÷
=
C
0
=
r
V
dI c ) 10 80 (


* Öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm :
1) Öu ñieåm
- Converter naøy phaân phoái naêng löôïng ra taûi qua bieán aùp. Vì vaäy söï
phaûn hoài ñieän aùp ngoõ ra ñöôïc caáp ñieän DC vôùi ngoõ vaøo vaø coù nhieàu cuoän thöù
caáp bieán aùp neân coù theå coù nhieàu ñieän aùp ñaàu ra.
- Khi boä nguoàn cung caáp ñaõ ñöôïc caûi tieán, ñieàu chænh caùc converter ban
ñaàu ñeå mang laïi coâng suaát lôùn hôn töø nhöõng linh kieän nhoû hôn. Vì vaäy hieäu
suaát cho heä thoáng phaûi taêng. Moät caùch ñôn giaûn ñeå laøm ñieàu naøy laø söû duïng
bieán aùp coù ñaàu noái giöõa cuoän daây sô caáp ñeå lôïi duïng cho moãi nöûa chu kyø treân
vaø nöûa chu kyø döôùi cuûa cuoän sô caáp.
- Hieäu suaát cao ( gaàn 90%).
2) Nhöôïc ñieåm.

- Moät trong nhöõng vaán ñeà ñoái vôùi push-pull converter, ñoù laø töø thoâng
trong hai phaàn cuûa cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp coù ñaàu ra ôû giöõa coù theå trôû neân
maát caân baèng vaø gaây ra vaán ñeà veà nhieät ñoä.
- Vaán ñeà thöù hai laø moãi transitor phaûi khoùa gaáp ñoâi möùc ñieän aùp so vôùi caùc
converter khaùc.

V.FORWARD CONVERTER
1. Lyù thuyeát cô baûn.
-Boä ñoåi ñieän naøy thöôøng ñöôïc söû duïng cho nhöõng nguoàn coù coâng
suaát ngoõ ra töø 150-200w khi ñieän aùp ngoõ vaøo DC cöïc ñaïi ôû möùc 60V ñeán 200V.
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 26


-Trong maïch converter naøy chæ coù moät transistor vaø moät diode ôû phía sô
caáp. Trong khi maïch push -pull cnverterlaø hai transistor.
- Khi Q
1
daãn, ñaàu coù chaám cuûa cuoän sô caáp vaø taát caû caùc cuoän thöù caáp
trôû thaønh döông so vôùi caùc ñaàu daây coøn laïi khoâng daáu.
- Doøng chaûy ñeán taûi khi transistor coâng suaát Q
1
daãn - neân goïi laø Forward
converter. OÅn aùp Push-Pull vaø Buck cuõng phaân phoái doøng ñeán taûi khi transitor
coâng suaát daãn.
-Traùi laïi, Boost converter vaø Flyback löu tröõ naêng löôïng ôû cuoän caûm hay
cuoän sô cuûa bieán aùp khi transistor daãn vaø phaân phoái doøng ñeán taûi khi transistor
ngaét
- Khi Q
1
daãn (T
on
), thì ñieän aùp ôû toát chænh löu ôû möùc cao trong thôøi gian
T
on
. Giaû söû 1V cho Q
1
vaø D
2
phaân cöïc thuaän V
D2
thì ñieän aùp ôû möùc cao ñoù laø :
V
0mr
= ( )
(
¸
(

¸

÷
Np
Nm
V
dc
1 - V
D2

-Khi Q
1
taét , doøng löu tröõ trong daây daãn cuûa T
1
ngöôïc cöïc vôùi ñieän aùp
treân Np. Taát caû caùc ñaàu ñaàu cuûa sô vaø thöù aâm so vôùi caùc ñaàu coøn laïi. Thì
Transistor Q
1
seõ bò ñaùnh thuûng neáu khoâng coù diode D
1
daãn traû naêng löôïng .
- Ñieän aùp ngoõ ra DC :
V
om
= ( )
T
Ton
V
Np
Nm
V
d dc (
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷1 (2-21 )

2.Caùc moái quan heä thieát keá cuûa ñieän aùp vaø o , ra , thôøi gian môû vaø tæ
soá voøng.
Maïch ñieàu khieån
ñoä roäng xung
Maïch so
saùnh
L1
L2
L3
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Vref
Vom
Vs1
Vs2
Q1
Vea
Vdc
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 27
- Ñieän aùp Vom ñöôïc phaûn hoài veà vaø ñöôïc so saùnh vôùi ñieän aùp chuaån
V
ref
, vaø thay ñoåi Ton ñeå giöõ V
om
= const ñoái vôùi baát cöù söï thay ñoåi ôû Vdc hay
doøng taûi.
- Thôøi gian Ton cöïc ñaïi ( Tonmax) seõ xay ra ôû V
dcmin

V
om
= ( )
T
T
V
Np
Nm
V
on
d dc
max
min
1
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷
V
S1
= ( )
T
T
V
Np
N
V
on
d
S
dc
max
1
min
1
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷
V
S2
= ( )
T
T
V
Np
N
V
on
d
S
dc
max
2
min
1
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷
3. Quan heä giöõa doøng ñieän sô caáp, coâng suaát ngoõ ra, vaø ñieän aùp ngoõ
vaøo :
- Giaû söû hieäu suaát cuûa nguoàn 80%
P
0
= 0,8P
in

Hay
P
in
= 1,25P
0
= V
dcmin
( 0,4 Ipft) (2.22 )

Hay I
pft
=
min
0
. 13 , 3
dc
V
P


4. Thieát keá bieán aùp coâng suaát :
a) Loõi bieán aùp :Vieäc choïn loõi cho bieán aùp Forward converter gioáng
vôùi bieán aùp Push - Pull vì coù cuøng thoâng soá. Maät ñoä töø tröôøng, loõi saét, tieát dieän
ñieän caûm, taàn soá, vaø maät ñoä doøng cuûa cuoän.
b) Tính toaùn voøng daây sô caáp.

N
p
=
( )
dB Ae
x T V
dc
.
10 ) 22 / 8 , 0 ( 1
8
min
+
÷
(2-23)

-Vôùi dB = 1.600 Gauss.
-V
dmin
: ñieän aùp DC ngoõ vaøo nhoû nhaát (V)
-T : Khoaûng thôøi gian ngaét daãn (S)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 28
c) Tính toaùn voøng daây thöù caáp :

V
om
= ( )
T
T
V
Np
Nm
V
on
d dc
max
min
1
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷

V
S2
= ( )
T
T
V
Np
N
V
on
d
S
dc
max
2
min
1
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷

V
S1
= ( )
T
T
V
Np
N
V
on
d
S
dc
max
1
min
1
(
¸
(

¸

÷
|
|
.
|

\
|
÷

d) Tính toaùn doøng ñieän gôïn soùng sô caáp :
I
rms(p)
= 4 , 0
12 , 3
min
0
dc
V
P


I
rms(p)
=
min
0
79 , 1
dc
V
P
(2-24)

e) Tính toaùn kích côõ daây :
I
rms(sec)
= I
dc
. 4 , 0
= 0,632.I
dc
.

f) Boä loïc ngoõ ra :
- Cuoän caûm :

dI = 2I
dcmin
=
1
max 0 min
) (
L
T V V
on dk
÷


Hay L
1
=
min
max 0 min
2
) (
dc
on dk
I
T V V ÷
( 2-25 )

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 29
Nhöng V
0
= V
min dk
d
kmin
T
onmax
/T

Vôùi T
onmax
= 0,8T/2

Neân L
1
=
Ion
T V
0
3
(2-26)

-Tuï ñieän ngoõ ra :
Nhö ôû phaàn ( 4 - 2)
Ta coù : C
0
= 65 x 10
-6
/R
0

C
0
= 65 x 10
-6
.
r
V
dI
0
(2-27)
VI. SÔ ÑOÀ FLYBACK
-Sô ñoà duøng linh kieän ngaét daãn doøng vaøo cuoän sô caáp maùy bieán aùp loõi
ferrite, ñieän theá taïi cuoän thöù caáp ñöôïc ñoåi ra ñieän moät chieàu baèng diode chænh
löu.
-Taàn soá ñoùng ngaét coù theå töø 10kHz ñeán 100KHz

n i
1 1
1max 1
n i
t
0
DT T
2 2
n i
n i
2 2max
n i
2mi n 2
t
T DT
0
1mi n 1
n i

Vo
ÑCX
L1,n1
i2
i
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 30
-Chu kyø laøm vieäc goàm hai giai ñoaïn :
*Giai ñoaïn 1: O<T<DT
-DCX daãn V
L1
= V
S
. Do chieàu daây quaán n
1
,n
2
khoâng daãn L
1
tích luõy
naêng löôïng vaøo maïch töø ferrit, töø thoâng trong maïch töø taêng.
i
1
=
1
L
V
S
.t + I
1min

-i
1
taêng töø I
1min
ñeán I
1max
doøng gia taêng baèng :
I
1max
- I
1min
= .DT (2-28 )
-Ñieän aùp ngöôïc taïi D laø :V
Dngöôïc
= -
|
|
.
|

\
|
+
0
1
2
. V V
n
n
S


Vaäy ta coù :
I
1min
= DT
L
Vs
D
D
n
n
R
V
s
1
2
2
1
2
2 ) 1 (
÷
|
|
.
|

\
|
÷
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

Vaäy ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc laø :
L
1
=
2
2
2
1
) 1 (
2
D
n
n
f
R
÷
|
|
.
|

\
|

- Ñieän aùp dôïn soùng:
o
V A
- Doøng taïi tuï ñieän loïc i
c
ñöôïc bieåu dieãn bôûi hình treân . Ñieän löôïng naïp
theâm vaøo tuï ñieän loïc Q A ôû giai ñoaïn o ñöôïc phoùng vaøo taûi trong giai ñoaïn 1.
-Chu kyø sau dieän tích S ôû phaàn döôùi ñöôøng bieåu dieãn thieân doøng qua tuï ic
Q A = I
o
.DT =
|
.
|

\
|
=
T
f D
Rf
V
o
1
.
o
V A = D
Rfc
V
C
Q
V
o
c
=
A
= A
* Chæ tieâu caùc linh kieän
- Transistor DCX:
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 31
I
DCX max =
( ) f
D
Vs
n
n
x
I
o
24 1 1
2
1
+
÷

- Diode D
I
D trung bình
(av)=I
o

V
D max=
1
2
n
n
V V
s O
+
*Giai ñoaïn 2: DT<t<T

-DCX ngöng daãn töø thoâng maïch töø giaûm , ñieän aùp taïi cuoän n
2
ñaûo cöïc
tính khieán D daãn doøng i
L
giuùp cho soá ampe voøng lieân tuïc, töùc thôøi ñieåm DT soá
ampe voøng n
2
I
2max
= n
1
I
1min
. L
2
ñaët vaøo ñieän aùp V
o
, do ñoù :
i
2
= -
max 2
) ( I DT T
L
V
o
o
+ ÷
-Maïch töø phoùng thích naêng löôïng vaøo phuï taûi , i
2
giaûm töø I
2max
ñeán I
2min
,
löôïng doøng giaûm baèng.
I
2max
-I
2min
= T D
L
V
o
) 1 (
2
÷ (2-29)
- Ñieän aùp taïi cuoän n
1
=
o
V
n
n
2
1

- Do ñoù ñieän aùp taïi transistor DCX =
- Ñieän aùp ra V
o
:
I
2
2
2
1
1 2 1
2
1
,
|
|
.
|

\
|
=
n
n
L L I
n
n

O T D
n
n V
DT
L
V
o s
= ÷
|
|
.
|

\
|
÷ ) 1 (
4
2
1
1

(2-30)
- Ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc.
ÑCX
R C
c
Io
Vs
i 2
i
Vo
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 32
| |D I I I
av max 1 min 1 1
2
1
+ =
-Coâng suaát vaøo: P
s
=V
s
.I
1av
=
-Coâng suaát ra : P
o
=
( )
2
2
2
1
2 2
1
1
D
D
n
n
V
R
S
÷
|
|
.
|

\
|

-Neáu hieäu suaát baèng 1 ta coù :
I
1max
+ I
1min
=
2
2
2
1
) D - 1 (
D
. )
n
n
(
R
Vs 2
(2-31)
*Öu nhöôïc ñieåm:
- Caùch ly sô caáp vaø thöù caáp
- Giaûm ñöôïc doøng qua transistor coâng suaát.
- Taïo ñöôïc nhieàu caáp ñieän aùp ôû ñaàu ra baèng caùch quaán nhieàu cuoän thöù
caáp .
- Doøng san baèng ñænh töông ñöông cuûa transistor khaù cao .
I
pft
=
min dc
V
Rot 13 , 3

Vôùi Pot : toång coâng suaát ngoõ ra
Vì vaäy giaù thaønh cho transistor cao
VII - HALF - BRIDGE CONVERTERSô ñoà Half-Bridge
- Khi chuyeån maïch S, ôû phía treân öùng vôùi ngoõ vaøo 220VAC, maïch cænh
löu toaøn soùng vôùi 2 tuï loïc C
1
noái tieáp C
2

+ Ñieän aùp ñænh DC chænh löu khoaûng : (1,41x220)-2 ~ 308V
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 33
- Khi S
1
ñoùng öùng vôùi ngoõ vaøo 110V maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân
ñoâi ñieän aùp.
- Nöûa chu kyø ñaàu tieân A döông so vôùi B, C
1
naïp qua D
1

+ Ñieän aùp ñænh khoaûng (1,41x110)-1~ 154V
- Nöûa chu kyø sau C
2
naïp qua D
2
+ Ñieän aùp ñænh khoaûng (1,41x110)-1 ~ 154V
+ Ñieän aùp toång treân tuï C
1,
C
2
khoaûng 308V
* Giaû söû ñieän aùp chænh löu 308V, boû qua tuï C
b
.
Moät ñaàu cuûa cuoän sô caáp ñöôïc noái vôùi 2 ñaàu tuï C
1
,C
2
vaø Q
1,
Q
2
daãn ôû
moãi nöõa chu kyø.
1/ Quan heä giöõa doøng sô caáp, coâng suaát ra, ñieän aùp vaøo
-Giaû söû hieäu suaát 80%.
Pin = 1,25P
0
.
-Xung doøng ñænh sô caáp san baèng töông ñöông öùng vôùi Vdcmin
I
pft
(half bridge) =
min
. 13 , 3
Vdc
P
o
(2-32)

2/ Choïn côû daây sô caáp:
-Doøng ñieän gôøn soùng sô caáp
I
rms
= I
pft T T / 8 ,

I
rms
=
min
. 70 , 2
Vdc
P
o
(2-33)
3/ Choïn côû daây daãn vaø soá voøng daây thöù caáp:
-Soá voøng daây thöù caáp ñöôïc choïn ôû (4.1.) ñeán (4.3) cho thôøi gian môû cöïc
ñaïi T
onmax
= 0,8T/2 vaø Vdc
min
- 1 ñöôïc thay baèng 1
2
min
÷
Vdc

Vaäy : V
1

2
8 , 0
5 , 0 1
2
1
T
NP
NS Vdc
(
¸
(

¸

÷ |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
÷ (2-34)
V
2
(2-35)
- Doøng hieäu duïng sô caáp : Irms = Idc D =Idc 4 , 0 ôû 500 circularmils
treân doøng hieäu duïng laø = 500(0,632)Idc
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 34
I
rms
= 316.Idc
-Thieát keá tuï cb ta coù :
Cb =
dc
T x I
ptc
8 , 0
(2-36)
-Vôùi dv : Ñoä thay ñoåi aùp töø luùc daãn ñeán luùc taét cuûa moãi transistor.
VII. SÔ ÑOÀ CAÀU (FULL - BRIDGE)


Sô ñoà Full-Bridge
-Caùc transistor T
1
vaø T'
2
cuøng daãn luaân phieân vôùi T
2
vaø T'
1
. Moãi ñoâi
daãn trong thôøi gian DT trong moãi chu kyø laøm vieäc, ta coù: 0<D<0,5
V
o
= 2
S
DV
n
n
.
1
2
(2-37)
-Chæ tieâu caùc linh kieän .
-Transistor : T
Tr max
Lf
D Vs
ALsf
mVs D D
I m
o
2
. ) 1 (
+
(
¸
(

¸
÷
+ = (2-38)
m =
1 `
2
n
n

V
Tr max =
Vs
-Diode D
1,
D
2,
D'
1
,D'
2
:
I
D
trung bình =
2
. ). 2 1 (
o
I m D ÷
(2-39)
V
Dmax
= V
s
(8.4)
-Diode D
5
vaø D
6
: I
D5b
= DI
o

V
D5 max
= V
D6max
= 2nV
D
(2mV
D
)
* Keát luaän: Trong caùc loaïi converter trong ñoù coù Half - Bridge
converter coù nhieàu öu ñieåm nhö.
- Hieäu suaát cao khoaûng 90%
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 35
- Bieán aùp khoâng söû duïng ñaàu ra ôû giöõa vì vaäy loaïi tröø ñöôïc söï maát
caân baèng töø thoâng. Keát quaû laø loaïi converter naøy ñöôïc duøng ñeå thieát keá caùc boä
nguoàn vôùi coâng suaát coù theå leân ñeán 1000W
- Ñieän aùp cöïc ñaïi ñaët leân transistor giaûm ñi moät nöõa so vôùi tröôøng
hôïp cuûa Push - Pull converter. Ñieàu naøy daãn ñeán giaù thaønh transistor va caùc
thaønh phaàn linh kieän lieân quan cuõng giaûm .
Töø nhöõng öu ñieåm ñaõ neâu ôû treân, neân ta choïn thieát keá nguoàn oån aùp
xung theo kieåu Half - Bridge converter
Chöông III
BIEÁN AÙP XUNG

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 36
I.TOÅN HAO LOÕI VÔÙI TAÀN SOÁ VAØ MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM.
-Haàu heát caùc bieán aùp xung söû duïng loõi ferrite.Ferrites laø vaät lieäu goám
saét töø .Caáu truùc cuûa noù goàm hoån hôïp oxit saét vôùi Mn, keõm oxit.Toån hao doøng
ñieän xoaùy cuûa noù boû qua khi ñieän trôû suaát raát cao.Toån hao loõi chuû yeáu do toån
hao töø treå nhöng cuõng khaù thaáp.
-Moät soá chaát lieäu ñöôïc ño ñaït sau cho toån hao loõi laø nhoû ôû taàn soá cao vaø
nhieät ñoä cao.
-Yeáu toá chính aûnh höôûng vieäc choïn löïa chaát lieäu laø ñaëc tính toån hao loõi
(thöôøng mW/cm
3
) ñoái vôùi taàn soá vaø maät ñoä töø caûm.
a-Ñöôøng ñaëc tính töø treå.


b-Toån hao loõi ñoái vôùi maät ñoä töø caûm.


Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 37c-Toån hao loõi ñoái vôùi nhieät ñoäII.HÌNH DAÏNG LOÕI FERRITE
-Loõi ferrite ñöôïc saûn suaát vôùi kích côû töông ñoái nhoû.
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 38
-Hình daïng loõi khaùc nhau nhö: Loiõ hình cheùn, loõi RM, EE, PQ, UU,
UI,EI.
-Loõi hình cheùn (hình hoäp) ñöôïc söû duïng ôû möùc coâng suaát thaáp hôn 125W
-Caùc daïng loõi khaùc nhau cuûa bieán aùp coâng suaát .

Table :Core Losses for Various Core Materials at Various Frequencies and peak Flux Densities at 100
o
C
Fre-
Quency
Material Core loss , mW/cm
3
for various peak flux densities, G
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 39
KHZ 1600 1400 1200 1000 800 600
20 Ferroxcube 3C8 85 60 40 25 15
Ferroxcube 3C85 82 25 18 13 10
Ferroxcube 3F3 28 20 12 9 5
Magnetics Inc - R 20 12 7 5 3
Magnetics Inc - p 40 18 13 8 5
TDK - H7C1 60 40 30 20 10
TDK - H7C4 45 29 18 10
Siemens N27 50 24

50 Ferroxcube 3C8 270 190 130 80 47 22
Ferroxcube 3C85 80 65 40 30 18 9
Ferroxcube 3F3 70 50 30 22 12 5
Magnetics Inc - R 75 55 28 20 11 5
Magnetics Inc - P 147 85 57 40 20 9
TDK - H7C1 160 90 60 45 25 20
TDK - H7C4 100 65 40 28 20
Siemens N27 144 96

100 Ferroxcube 3C8 850 600 400 250 140 65
Ferroxcube 3C85 260 160 100 80 48 30
Ferroxcube 3F3 180 120 70 55 30 14
Magnetics Inc - R 250 150 85 70 35 16
Magnetics Inc - P 340 181 136 96 57 23
TDK - H7C1 500 300 200 140 75 35
TDK - H7C4 300 180 100 70 50
Siemens N27 480 200
Siemens N47 190

200 Ferroxcube 3C8 700 400 190
Ferroxcube 3C85 700 500 350 300 180 75
Ferroxcube 3F3 600 360 250 180 85 40
Magnetics Inc - R 650 450 280 200 100 45
Magnetics Inc - P 850 567 340 227 136 68
TDK - H7C1 1400 900 500 400 200 100
TDK - H7C4 800 500 300 200 100 45
Siemens N27 960 480
Siemens N47 480

500 Ferroxcube 3C85 1800 950 500
Ferroxcube 3F3 1800 1200 900 500 280
Magnetics Inc - R 2200 1300 1100 700 400
Magnetics Inc - P 4500 3200 1800 1100 570
TDK - H7F 100
TDK - H7C4 2800 1800 1200 980 320

1000 Ferroxcube 3C85 200
Ferroxcube 3F3 3500 2500 1200
Magnetics Inc - R 5000 3000 1500
Magnetics Inc - P 6200

Note : data are for bipolar magnetic circuits ( first and third - quadrant operation) . For unipolar (
forward conventer , flyback ), divide by 2 .


Table : Core Type Number for Geometrically interchangeable Cores
Ferroxcube-Philips Magnetics TDK
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 40
EE Cores
814E250 41205
813E187 41808 EE19
812E343
812E272
E375 43515
E21 44317
783E608 EE42/42/15
783E776
E625 44721
E55 EE55/55/21
E75 45724
EC Cores
EC35 43517 EC35
EC41 44119 EC41
EC52 45224 EC52
EC70 47035 EC70
ETD Cores
ETD29
ETD34 43434 ETD34
ETD39 43939 ETD39
ETD44 44444 ETD44
ETD49 44949 ETD49
Pot Cores
704 40704 P7/4
905 40905 P9/5
1107 41107 P11/17
1408 41408 P14/8
1811 41811 P14/8
2213 42213 P22/13
2616 42616 P26/16
3019 43019 P30/19
3622 43622 P36/22
4229 44229 P42/29
RM Cores
RM4 41110 RM4
RM5 41510 RM5
RM6 41812 RM6
RM7 RM7
RM8 42316 RM8
RM10 42819 RM10
RM12 43723 RM12
RM14 RM14
PQ Cores
42016 PQ20/16
42020 PQ20/20
42626 PQ26/26
42625 PQ26/25
43220 PQ32/20
43230 PQ32/30

III.QUAN HEÄ GIÖÕA COÂNG SUAÁT NGOÕ RA CÖÏC ÑAÏI
VÔÙI MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM, TIEÁT DIEÄN LOÕI, KHUNG VAØ MAÄT
ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN TRONG CUOÄN .
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 41
a-Söï lieân heä veà coâng suaát ngoõ ra cuûa boä ñoåi ñieän Forward.
-Coâng suaát ngoõ ra ñöôïc döïa treân nhöõng giaû thieát sau:
1.Hieäu suaát cuûa nguoàn: Boû qua tieâu taùn töø Vdc ngoõ vaøo ñeán caùc ngoõ ra
(giaû söû hieäu suaát laø 80%).
2.Heä soá khe hôû (Space Factor :SP):
-SP=0.4
-Daïng soùng doøng sô caáp
-Daïng soùng doøng I
pft
duøng ñeå tính coâng suaát ngoõ ra ñoái vôùi B
max
, taàn soá,
A
e
, A
b
, D
cma
.
-Tæ soá Ns/Np ñeå T
0
= 0,8T/2 ôû V
dcmin

Hình
soá
Taàn
soá
I
p
Heä soá
chu kyø
I
rms
N Tieát dieän
daây
Ñieä n trôû daây I
2
rms
.R P0
A2 F1 I
p
0,4 0,632
Ip
N A1 R1 I
2
rms
.R P0
A4 2F1 2I
p
O,4 1,264I
p
0,5N 2A1 0,25R1 I
2
rms
.R 2Po

-Daïng soùng doøng sô caáp ôû V
dc min
, thôøi gian môû ôû 0.8T/2
-Ta coù :P
o
= 0.8P
in
= 0.8V
dc min
.I
pft
.
T 2 . 0
T 8 . 0

P
o
= 0.32V
dc min
.I
pft
(3-1)
Nhöng giaù trò hieäu duïng gôïn soùng cuûa I
pft
,heä soá chu kyø: 0.4
I
rms
= I
pft
4 . 0
I
0
= 1.58.I
rms

P
o
= 0.32V
dc min
(1.58I
rms
) (3-2)
Töø ñònh luaät Faraday:V
p
=N
p
.A
e
.
T Δ
B Δ
.10
-8

-Vôùi : V
p
:Ñieän aùp sô caáp (~ Vdc)
N
p
: Soá voøng sô caáp
A
e
: Tieát dieän loõi (cm
2
)
AB: Ñoä thay ñoåi töø caûm,G(0 ñeán B
max
)
AT:Thôøi gian(s)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 42
ÔÛ V
dcmin
, AB/AT = B
max
/0,4T
-Töø (3-2) ta coù : P
o
=
8 - max e p rms
10 x
4 . 0
f . B . A . N . I . 506 . 0

P
o
=1.256.N
p
.B
max
.A
e
.f.10
-8
.I
rms
(3-3)
-Ab:Tieát dieän khung quaán daây(in
2
) Vieát taét (in =inch )
-Ap:Tieát dieän cuoän daây sô caáp(in
2
)
-As:Tieát dieän cuoän daây thöù caáp(in
2
)
-Ati:Tieát dieän cuûa moät voøng daây sô caáp(in
2
)
Vôùi SF=0.4
Vaø A
p
=A
s

A
p
=0.2.A
b
=N
p
.A
ti

-Maät ñoä doøng :D
cma
=
rms
tcm
I
A

A
tcm
: Laø tieát dieän daây daãn sô caáp ño baèng circurar mils.
I
rms
=
cma
tcm
D
A
(3-4)
Ta coù:Tieát dieän 1 in
2
=
6 -
10 .
4
π
(tieát dieän Circular mils ).
A
tcm
=
π
6 +
10 x A 4
ti
=
P
6 +
P
N . π
10 ). A . 2 . 0 ( 4

Töø (3-4) ta coù: I
rms
=
cma p
6
b
D × N π
10 × A 8 . 0
(3-5)
Thay (3-5) vaøo (3-3) ta coù:
P
0
= (1.265N
p
.B
max
.A
e
.f.10
-8
)
cma p
6
b
D × N π
10 × A 8 . 0

P
0
=
cma
b e max
D
A . A . f . B . 00322 . 0

A
b
(in
2
)÷A
b
(cm
2
)
Neân ta coù: P
o
=
cma
b e max
D
A . A . f . B . 0005 . 0
(3-6)
Trong ñoù: P
0
(watt)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 43
B (gauss)
A
b
(cm
2
)
D
cma
(circular/rms ampe)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 44
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 45
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 46
b- Söï lieân heä coâng suaát ngoõ ra cuûa boä ñoåi ñieän Puss-Pull
P
0
= 0.8V
dc min
(0.8I
pft
)
P
0
= 0.64 V
dc min
.I
pft
(3-7)
I
rms
= I
pft
4 . 0
Hay I
pft
= 1.58I
rms

P
0
= 0.64V
dc min
(1.58I
rms
)
= 1.01V
dc min
.I
rms
(3-8)
A
p
= 0.2A
p
= 2N
p
.A
ti
A
ti
=

p
b
N
A 1 . 0

(3-9)
Vôùi: N
p
soá voøng daây nöûa cuoän sô caáp.
A
b
(in
2
)
A
ti
(in
2
)
D
cma
=
rms
tcm
I
A
(3-10)
Vôùi:A
tcm
tieát dieän daây daãn (circular mils)
-Doøng ñieän gôïn soùng treân nöûa cuoän sô caáp
I
rms
=
cma
tcm
D
A

Vôùi A
ti
= A
tcm
(
4
π
).10
-6

Vaäy A
tcm
=0.1273.
p
b
N
A
.10
+6
(3-11)
Thay (3-11) vaøo (3-10) ta coù:
I
rms
= 0.1273
cma p
b
D N
A
.10
+6

Thay I
rms
vaøo (3-8) ta coù: P
o
= 1.01V
dc min
. 0.1273
cma p
b
D N
A
.10
+6

P
o
= 0.129V
dc min
.
cma p
b
D N
A
.10
+6

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 47
-Töø ñònh luaät Faraday: V
dc min
=
T Δ
B Δ . A . N
e p
.10
-8

-Bieân ñoä ñænh ñænh cuûa töø caûm: 2B
max
ôû 0.4T tai V
dc min

P
o
= 0.129(N
p
.A
e
)
cma p
b max
D . N
A
.
T 4 . 0
B 2
.10
-2

P
o
=
cma
b e max
D
A . A . f . B 00645 . 0

Vôùi A
b
(in
2
) =
45 . 6
A
b
(cm
2
)
Neân: P
o
=
cma
b e max
D
A . A . f . B 001 . 0

c- Söï lieân heä coâng suaát ngoõ ra cuûa boä ñoåi ñieän Half-Bridge
- Thôøi gian môû cuûa transistor laø
2
T 8 . 0
taïi V
dc min

- Hieäu suaát E
ff
= 80%
- A
e
,A
b
: tieát dieän loõi, khung (cm
2
).
- A
bi
: tieát dieän khung (in
2
).
- A
p
: tieát dieän cuoän daây sô caáp (in
2
).
SF = 0.4
D
cma
: maät ñoä doøng ñieän.
A
ti
: tieát dieän daây (in
2
).
A
tcm
: tieát dieän daây (circular mils).
N
p
: soá voøng daây sô caáp.
I
rms
= I
pft
. 8 . 0 = 0.894I
pft
hay I
pft
= 1.12I
rms

Neân P
o
= 0.8P
in
= 0.8
2
V
min dc
I
av

Vôùi A
ti
= A
tcm
.
4
π
.10
-6

Vaäy A
tcm
= 0.255(
b
bi
N
A
)10
+6
(3-13)
I
rms
=
6 +
cma p
bi
cma
tcm
10
D . N
A
255 . 0 =
D
A
(3-14)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 48
-Table:Maximum Available Output Power in Forward Converter Topology
Output power in watts at ( Ae, Ab :cm
2
; f: Khz)
Core Ae Ab Ae.Ab 20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz 200Khz 250Khz 300Khz
EE Core. Ferroxcube-Philips
814E250 O.202 0.171 0.035 1.1 1.3 2.7 4.0 5.3 8.3 11.1 13.8 16.6
813E187 O.225 0.329 0.074 2.4 2.8 5.7 8.5 11.4 17.8 23.7 29.6 0.89
813E343 0.412 0.359 0.148 4.7 5.7 11.4 17.0 22.7 35.5 47.3 59.2 71.0
812E250 0.395 0.581 0.229 7.3 8.8 17.6 26.4 35.3 55.1 73.4 91.8 110.2
782E272 0.577 0.968 0.559 17.9 21.4 42.9 64.3 85.5 134.0 178.7 223.4 268.1
E375 0.810 1.149 0.931 29.8 35.7 71.5 107.2 143.0 223.4 297.8 372.3 446.7
E21 1.490 1.213 1.807 57.8 69.4 138.8 208.2 277.6 433.8 578.4 722.9 867.5
783E608 1.810 1.781 3.224 103.2 123.8 247.6 371.4 495.1 773.7 1031.6 1289.4 1547.3
783E776 2.330 1.810 4.217 135.0 161.9 323.9 485..8 647.8 1012.2 1349.5 1686.9 2024.3
E625 2.340 1.370 3.206 102.6 123.1 246.2 369.3 492.4 769.4 1025.9 1282.3 1538.8
E55 3.530 2.800 9.884 316.3 379.5 759.1 1138.6 1518.2 2372.2 3162.9 3953.6 4744.3
E75 3.380 2.160 7.301 233.6 280.4 560.7 841.1 1121.4 1752.2 2336.3 2920.3 3504.4
EC Core ,Ferroxcube-Philips
EC35 0.843 0.968 0.816 26.1 31.3 62.7 94.0 125.3 195.8 261.1 326.4 391.7
EC41 0.971 1.220 1.185 37.9 45.5 91.0 136.5 182.0 284.3 379.1 473.3 568.6
EC52 1.800 2.130 3.834 122.7 147.2 294.5 441.7 588.9 920.2 1226.9 1533.6 1840.3
ETD Core, Ferroxcube-Philis
EC70 2.790 4.770 13.308 425.9 511.0 1022.1 1533.1 2044.2 3194.0 4258.7 5323.3 6388.0
ETD29 0.760 0.903 0.686 22.0 26.4 52.7 79.1 105.4 164.7 219.6 274.5 329.4
ETD34 0.971 1.220 1.185 37.9 45.5 91.0 136.5 182.0 284.3 379.1 473.3 568.6
ETD39 1.250 1.740 2.175 69.6 83.5 167.0 250.6 334.1 322.0 696.0 870.0 1044.0
ETD44 1.740 2.130 3.706 118.6 142.3 284.6 427.0 569.3 889.5 1186.0 1482.2 1779.0
ETD49 2.110 2.710 5.718 183.0 219.6 439.2 658.7 878.3 1372.3 1829.8 2287.2 2744.7
Pot Cores, Ferroxcube-Philips
704 0.070 0.022 0.002 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7
950 0.101 0.034 0.003 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6
1107 0.167 0.054 0.009 0.3 0.3 0.7 1.1 1.4 2.2 2.9 3.6 4.3

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 49
-Table:Maximum Available Output Power in Forward Converter Topology (continued)
Output power in watts at ( Ae, Ab :cm
2
; f: Khz)
Core Ae Ab Ae.Ab 20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz 200Khz 250Khz 300Khz
Pot Cores, Ferroxcube-Philips
1408 0.251 0.097 0.024 0.8 0.9 1.9 2.8 3.7 5.8 7.8 9.7 11.7
1811 0.433 0.187 0.081 2.6 3.1 6.2 9.3 12.4 19.4 25.9 32.4 38.9
2213 0.635 0.297 0.189 6.0 7.2 14.5 21.7 29.0 45.3 60.4 75.4 90.5
2616 0.948 0.407 0.386 12.3 14.8 29.6 44.4 59.3 92.6 123.5 154.3 185.2
3019 1.380 0.587 0.810 25.9 31.1 62.2 93.3 124.4 194.4 259.2 324.0 388.8
3622 2.020 0.774 1.563 50.0 60.0 120.1 180.1 240.2 375.2 500.3 625.4 750.5
4229 2.660 1.400 3.724 119.2 143.0 286.0 429.0 572.0 893.8 1191.6 1489.6 1787.5
RM Cores, Ferroxcube-Philips
RM5 0.250 0.095 0.024 0.8 0.9 1.8 2.7 3.6 5.7 7.6 9.5 11.4
RM6 0.370 0.155 0.057 1.8 2.2 4.4 6.6 8.8 13.8 18.4 22.9 27.5
RM8 0.630 0.310 0.195 6.2 7.5 15.0 22.5 30.0 46.9 62.5 78.1 93.7
RM10 0.970 0.426 0.413 13.2 15.9 31.7 47.6 63.5 99.2 132.2 165.3 198.3
RM12 1.460 0.774 1.130 36.2 43.4 86.8 130.2 173.6 271.2 361.6 452.0 542.4
RM14 1.980 1.100 2.187 69.7 83.6 167.3 250.9 334.5 522.7 697.0 871.2 1045.4
PQ Cores,Magnetics, Inc.
42016 0.620 0.256 0.159 5.1 6.1 12.2 18.3 24.4 38.1 50.8 63.5 76.2
42020 0.620 0.384 0.238 7.6 9.1 18.3 27.4 38.1 50.8 63.5 95.2 114.3
42620 1.190 0.322 0.383 12.3 14.7 29.4 44.1 58.9 92.0 122.6 153.3 183.9
42625 1.180 0.502 0.592 19.0 22.7 45.5 68.2 91.0 142.2 189.6 236.9 284.3
43220 1.700 0.470 0.799 25.6 30.7 61.4 92.0 122.7 191.8 255.7 319.6 383.5
43230 1.610 0.994 1.600 51.2 61.5 122.9 184.4 245.8 384.1 512.1 640.1 768.2
43535 1.960 1.590 3.116 99.7 119.7 239.3 359.0 478.7 747.9 997.2 1246.6 1495.9
44040 2.010 2.4905.005 160.2 192.2 384.4 576.6 768.8 1201.2 1601.6 2002.0 2402.4

-Table:Maximum Available Output Power in Half- or Full-Bridge Converter Topology
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 50
Output power in watts at ( A
e
, A
b
:cm
2
; f: Khz)
Core Ae Ab Ae.Ab 20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz 200Khz 250Khz 300Khz
EE Core. Ferroxcube-Philips
814E250 O.202 0.171 0.035 3.1 3.7 7.4 11.2 14.9 23.2 30.9 38.7 46.4
813E187 O.225 0.329 0.074 6.6 8.0 15.9 23.9 31.8 49.7 66.3 82.9 99.5
813E343 0.412 0.359 0.148 13.3 16.0 31.8 47.8 63.6 99.4 132.5 165.7 198.8
812E250 0.395 0.581 0.229 20.6 24.8 49.3 74.1 98.7 154.2 205.6 257.0 308.4
782E272 0.577 0.968 0.559 50.0 60.3 120.1 180.4 240.2 375.3 500.4 625.6 750.7
E375 0.810 1.149 0.931 83.4 100.5 200.1 300.6 400.2 625.4 833.9 1042.4 1250.8
E21 1.490 1.213 1.807 161.9 195.2 388.6 583.8 777.2 1214.6 1619.4 2024.3 2429.1
783E608 1.810 1.781 3.224 288.8 348.1 693.1 1041.2 1386.2 2166.2 2888.4 3610.4 4332.5
783E776 2.330 1.810 4.217 377.9 455.5 906.7 1362.2 1813.4 2834.0 3778.7 4723.4 5668.1
E625 2.340 1.370 3.206 287.2 346.2 689.2 1035.5 1378.5 2154.3 2872.4 3590.5 4308.6
E55 3.530 2.800 9.884 885.6 1067.5 2125.1 3192.5 4250.1 6642.0 8856.1 11070.1 13284.1
E75 3.380 2.160 7.301 654.2 778.5 1569.7 2358.2 3139.3 4906.1 6541.5 8176.9 9812.3

EC Core ,Ferroxcube-Philips
EC35 0.843 0.968 0.816 73.1 88.1 175.4 263.6 350.9 548.4 731.2 913.9 1096.7
EC41 0.971 1.220 1.185 146.4 176.4 351.2 527.6 702.4 1097.7 1463.6 1829.5 2195.4
EC52 1.800 2.130 3.834 343.5 414.1 824.3 1238.4 1648.6 2576.4 3435.3 4294.1 5152.9
ETD Core, Ferroxcube-Philis
EC70 2.790 4.770 13.308 1192.4 1437.3 2861.3 4298.6 5722.6 8943.2 11924.2 14905.3 17886.4
ETD29 0.760 0.903 0.686 61.5 74.1 147.6 221.7 295.1 461.2 614.9 768.6 922.4
ETD34 0.971 1.220 1.185 106.1 127.9 254.7 382.6 509.4 796.1 1061.4 1326.8 1592.1
ETD39 1.250 1.740 2.175 194.9 234.9 467.6 702.5 935.3 146.6 1948.8 2436.0 2923.2
ETD44 1.740 2.130 3.706 332.1 400.3 796.8 1197.1 1593.7 2490.6 3320.8 4150.9 4981.1
ETD49 2.110 2.710 5.718 183.0 219.6 439.2 658.7 878.3 1372.3 1829.8 2287.2 2744.7
Pot Cores, Ferroxcube-Philips
704 0.070 0.022 0.002 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.1
950 0.101 0.034 0.003 0.3 0.4 0.7 1.1 1.5 2.3 3.1 3.8 4.6
1107 0.167 0.054 0.009 0.8 1.0 1.9 2.9 3.9 6.1 8.1 10.1 12.1
-Table:Maximum Available Output Power in Half- or Full-Bridge Converter Topology (continued)
Output power in watts at ( A
e
, A
b
:cm
2
; f: Khz)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 51
Core A
e
A
b
A
e
.A
b
20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz 200Khz 250Khz 300Khz
Pot Cores, Ferroxcube-Philips
1408 0.251 0.097 0.024 2.2 2.6 5.2 7.8 10.4 16.3 21.8 27.2 32.7
1811 0.433 0.187 0.081 7.3 8.7 17.4 26.2 34.8 54.4 72.6 90.7 108.8
2213 0.635 0.297 0.189 16.9 20.4 40.5 60.9 81.1 126.7 169.0 211.2 253.5
2616 0.948 0.407 0.386 34.6 41.7 83.0 124.6 165.9 259.3 345.7 432.1 518.6
3019 1.380 0.587 0.810 72.6 87.5 174.2 261.6 348.3 544.4 725.8 907.2 1088.7
3622 2.020 0.774 1.563 140.1 158.9 336.1 505.0 672.3 1050.7 1400.9 1751.1 2101.3
4229 2.660 1.400 3.724 333.7 402.2 800.7 1202.9 1601.3 2502.5 3336.7 4170.9 5005.1

RM Cores, Ferroxcube-Philips
RM5 0.250 0.095 0.024 2.1 2.6 5.1 7.7 10.2 16.0 21.3 26.6 31.9
RM6 0.370 0.155 0.057 5.1 6.2 12.3 18.5 24.7 38.5 51.4 64.2 77.1
RM8 0.630 0.310 0.195 17.5 21.1 42.0 63.1 84.0 131.2 175.0 218.7 262.5
RM10 0.970 0.426 0.413 37.0 44.6 88.8 133.5 177.7 277.7 370.2 462.8 555.4
RM12 1.460 0.774 1.130 101.3 122.0 243.0 365.0 485.9 759.4 1012.5 1265.6 1518.8
RM14 1.980 1.100 2.187 195.1 235.2 468.3 703.5 936.5 1463.6 1951.5 2439.4 2927.2

PQ Cores,Magnetics, Inc.
42016 0.620 0.256 0.159 14.2 17.1 34.1 51.3 68.2 106.7 142.2 177.8 213.3
42020 0.620 0.384 0.238 21.3 35.7 51.2 76.9 102.4 160.0 213.3 266.6 320.0
42620 1.190 0.322 0.383 34.3 41.4 82.4 123.8 164.8 257.5 343.3 429.2 515.0
42625 1.180 0.502 0.592 53.1 64.0 127.4 191.3 254.7 398.1 530.8 663.4 796.1
43220 1.700 0.470 0.799 71.6 86.3 171.8 258.1 343.6 536.9 715.9 894.9 1073.9
43230 1.610 0.994 1.600 143.4 172.8 344.1 516.9 688.1 1075.4 1433.9 1792.4 2150.9
43535 1.960 1.590 3.116 279.2 336.6 670.0 1006.6 1340.1 2094.2 2792.3 3490.4 1488.4
44040 2.010 2.490 5.005 448.4 540.5 1076.1 1616.6 2152.1 3363.3 4484.4 5605.5 6726.6
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 53
Neân P
o
= 0.0913
6 +
cma p
bi min dc
10 .
D . N
A . V
(3-15)
Töø ñònh luaät Faraday: V
p min
=
8
e p
min dc
10 .
T Δ
B Δ
A . N =
2
V


Vôùi AB = 2B
max
, AT = 0.4T
Neân V
dc min
= 10N
p
.f.A
e
.B
max
.10
-8

Thay V
dc min
vaøo (3-15) ta coù:
P
o
=
cma
bi e max
D
A . A . f . B 00913 . 0

P
o
=
cma
b e max
D
A . A . f . B 0014 . 0
(3-16)
IV. SÖÏ GIA TAÊNG NHIEÄT ÑOÄ CUÛA BIEÁN AÙP
-Nhieät ñoä cuûa bieán aùp taêng cao hôn nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng laø do phuï
thuoäc vaøo toån hao loõi, toån hao doøng vaø beà maët taûn nhieät cuûa bieán aùp. Khoâng
khí thoåi qua bieán aùp coù theå laøm giaûm söï gia taêng nhieät ñoä ñaùng keå.
-Ñeå tính toaùn söï gia taêng nhieät ñoä ngöôøi ta döïa vaøo moät soá ñöôøng ñaët tính
kinh nghieäm cuûa ñieän trôû nhieät treân tieát dieän beà maët taûn nhieät.
-Ñieän trôû nhieät R
t

-Söï gia taêng nhieät ñoä: dT
-Toån hao coâng suaát: P
dT = P.R
t

- Ñöôøng ñaëc tính ñieän trôû nhieät cuûa boä taûn nhieät ñoái vôùi toång dieän tích beà
maët ñöôïc minh hoaï ôû hình sau :

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 54

PHAÀN BPHAÀN THIEÁT KEÁI.SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA BOÄ NGUOÀN:
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 55


-KHOÁI CHÆNH LÖU CAÀU VAØ LOÏC: Duøng ñeå bieán ñoåi ñieän xoay
chieàu thaønh ñieän naêng moät chieàu vaø laøm phaúng ñieän aùp hay doøng ñieän moät
chieàu ôû ngoû ra chænh löu.
CHÆNH LÖU
CAÀU VAØ LOÏC
DAÏO ÑOÄNG
SOÙNG VUOÂNG
BAÛO VEÄ
QUAÙ AÙP
BAÛO VEÄ
QUAÙ DOØ NG
CHÆNH LÖU
VAØ LOÏC
CHÆNH LÖU
VAØ LOÏ C
CHÆNH LÖU
VAØ LOÏC
-15V/3A +15V/3A 5V/10A
BIEÁN AÙP
XUNG
110-220VAC
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 56
-DAO ÑOÄNG SOÙNG VUOÂNG : Duøng ñeå bieán ñoåi ñieän aùp DC thaønh
ñieän aùp AC taàn soá cao.
-BIEÁN AÙP XUNG: Duøng ñeå caû m öùng ñieän aùp AC sô caáp sang thöù caá p
theo tæ soá doøng daây giöõa cuoän sô caáp vaø caùc cuoän daây thöù caáp.
-CHÆNH LÖU VAØ LOÏC: Chænh löu ñieän aùp xoay chieàu taàn soá cao ra
ñieän aùp moät chieàu vaø ñöôïc loïc phaúng ñeå taïo ra caùc möùc ñieän aùp ngoõ ra.
-KHOÁI BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG: Duøng ñeå taét boä dao ñoäng khi coù hieän
töôïng quaù doøng.
-KHOÁI BAÛO VEÄ QUAÙ AÙP : Duøng ñeå taét dao ñoäng khi coù hieän töôïng
quaù aùp

II.TÍNH TOAÙN , THIEÁT KEÁ BIEÁN AÙP XUNG :
-Yeâu caàu thieát keá :
-Coâng suaát ra :
P
out
= 5.10 + ( 15.3 )2=140W
-Nhö vaäy coâng suaát ra cuûa boä nguoàn laø 140W .Tra baûng ta choïn taàn soá
dao ñoäng f=62KHz
-Töø nhöõng phaân tích ôû chöông II , ta ñaõ choïn Half-Bridge converter ñeå
thieát keá nguoàn oån aùp xung.
1.Coâng suaát vaøo:
P
in
=P
out
/ e
ff
vôùi e
ff
laø hieäu suaát
-Giaû söû hieäu suaát cuûa boä nguoàn laø 80%.
P
in
=140 / 0,8= 175 W
2.Ñieän theá naén ngoõ vaøo :
Khi nguoàn xoay chieàu ngoõ vaøo laø :
- 110V:Thì maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân ñoâi ñieän aùp
-Nöûa chu kyø ñaàu :Ñieän aùp ñænh do tuï C1 naïp
V
P
=1,41 .110 -1=154V ( 94/1 )
-Nöûa chu kyø sau :Tuï C2 cuõng naïp vôùi möùc V
P

-Vaäy ôû caû moät chu kyø: V
dc
=V
c1
+V
c2
=154+154=308V ( 94/1 )
- 220V:Ñieän aùp DC chænh löu ñænh :Vdc=(1,41. 220)-2=308V
3.Tính toaùn soá doøng daây sô caáp :
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 57
Ta coù

dB . Ae
10 . 1)(0.8T/2) - 2 / Vdc (
= N
8
p
(2.7/1)
Vôùi T=1/f. vôùi f=62 KHz
Ae=1,11 cm
2
:tieát dieän loõi
-Choïn dB=1600 Gausse
3
8
p
10 . 62 . 1600 . 11 , 1
10 . 1)(0.8T/2) - 2 / 308 (
= N = 55,57 voøng
-Choïn N
P
= 56 voøng
4.Giaù trò doøng ñieän:
-Doøng san baèng ñænh:
Ipft(half-bridge) =
Vdc
Po 13 , 3
(3.1/1)
Ipft(half-bridge) = 43 . 1 =
308
140 . 13 , 3

-Doøng ñieän gôïn soùng sô caáp:
I
rms(p)
= =
308
140 . 79 , 2

Irms(p) = 1.27A
5.Tieát dieän daây sô caáp:
Ta coù :
A
tcm
=
Vdc
Po . 1395
(3.3/1)

Vôùi A
tcm
laø tieát dieän daây (circular mils)
(1 in
2
= t /4.10
-6
circular mils)
A
tcm
=
308
140 . 1395
= 634 (circular mils)

A
ti
= A
tcm
(t /4) 10
-6
(258/1)

A
bi
=
6 -
p tcm
10 . 255 , 0
N . A
(7.15/1)
Vôùi A
ti
: tieát dieän daây (in
2
)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 58
A
bi
: tieát dieän khung (in
2
)
Vaäy:
A
bi
=
6
10 . 255 , 0
56 . 634
= 0,14 ( in
2
)

A
ti
=
Np
A . 2 , 0
bi
(7.14/1)
A
t
= A
ti
. 6,45 .16 ( cm
2
)
( 1 inch = 2,54 cm )
A
t
= 0,0033 cm
2
= 0,33 mm
2

Maø A
t
= t d
2
/4
Vaäy ñöôøng kính daây sô caáp d = 0,65 mm
6.Soá doøng daây thöù caáp:
V(5) = [
T
2.T
1] -
N
N
1) -
2
V
(
on
p
S 5 dc
(2.2/1)
vôùi N
5S
: soá doøng daây thöù caáp (5v)
T
on
= 0,8T / 2
V(5) = ((
56
N
1) -
2
308
5S
– 1) . 0,8 = 2,7 voøng
Choïn N
5S
= 3 voøng
V(15) = ((
2
V
dc
– 1)
p
S 5
N
N
– 1) . 2Ton / T
Vôùi N
15S
: soá voøng daây thöù caáp ( 15v )
N
15S
= 7,3 voøng
Choïn N
15S
= 8 voøng
Ta coù doøng ñieän gôïn soùng thöù caáp :
I
s(rms)
= 0,632 . I
dc

I
dc
: doøng moät chieàu ngoõ ra +5V/10A
I
s(rms)
= 0,632 . 10 = 6,32 A
7.Tieát dieän daây thöù caáp:
Tieát dieän daây thöù caáp : A
scm
=316.I+
5V/10A : vôùi A
scm
(circular mils)
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 59
A
scm
= 316 . 10 = 3160
Tieát dieän daây tính baèng in
2

A
si
= 3160 . t /4 . 10
-6
= 0,00248 in
2

Tieát dieän daây tính baèng cm
2

A
sc
= A
si
. 6,45 . 10 = 0,0159 cm
2

Tieát dieän daây tính baèng mm
2

A
sm
= 1,59 mm
2

Maø A
sm
= t d
2
/4 =>d = 1,4 mm
Vaäy ñöôøng kính daây thöù caáp (5V/10A) : d = 1,4 mm
15V/3A :
Ta coù I
s(rms)
= 0,632 . 3 = 1,896 A
A
scm
= 316 . 3 = 948
Tieát dieän daây tính baèng in
2

A
sci
= 948 . (t /4) . 10
-6
= 0,000744 in
2

Tieát dieän daây tính baèng cm
2

A
sc
= A
si
. 645.16 = 0,00479 cm
2

Tieát dieän daây tính baèng mm
2

A
sm
= 0,479 mm
2

Ñuoøng kíng daây d = 0,78 mm
8.Tieát dieän khung quaán daây :
A
bi
= 0,14 in
2
=> A
bi
= 0,14 . 6,4516 = 0,9 cm
2

III.THIEÁT KEÁ BOÄ LOÏC NGOÛ RA ;
A-5V/10A :
-Cuoän loïc ngoû ra(Lo)
Lo= 0,5.V0 .T / I0
Vôùi V0 = Vdc . ÔÛ ngoû ra : Vo = 5V
T = 1/f ; f = 62 KHz
Ion = Idc = 10 A
0,5 . 5
=> Lo = = 4 µH
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 60
10 . 62 . 103
-Tuï loïc ngoû ra (Co)
Ta coù : dI = 2 . I
dc
min
Vôùi I
dc min
= 1/10 . I
dc

Bieân ñoä doøng ñieän ñænh ñænh gôïn soùng cuûa cuoän daây : dI = 2 A
Ñieän aùp goän soùng ñænh ñænh Vr = Ro . dI
Ro : Ñieän trôû töông ñöông
Ro thöôøngng raát nhoû, choïn Ro = 0,05
Vr = 0,05 . 2 = 0,1 V
Co = 80 . 16-6 . dI / Vr = 1600 F
B- 15 V / 3A :
Cuoän loïc ngoû ra : Lo
0,5 . Vo . T 0,5 . 15
Lo = = = 40 µH
Io 3 . 62 . 103

Vôùi I
on
= I
dc
= 3A
T = 1/f ; f = 62 KHz
Tuï loïc ngoû ra Co :
Ta coù dI = 2 . I
dc min

Vôùi I
dc min
= I
dc
/10
dI = 0,6 A
Ñieän aùp gôïn soùng ñænh : Vr = Ro . dI
Choïn Ro = 0,05 O : Ñieän trôû tuong ñuong
Vr = 0,05 . 0,6 = 0,03 V
80 . 10-6 . di 80 . 10
-6
. 0,6
Co = = = 1600 µF
Vr 0,03
Choïn C = 1600 µF

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 61
IV.THIEÁ T KEÁ MAÏCH NAÉ N LOÏ C NGOÛ VAØ O :
1.CAÀU DIODE :
Maïch naén loïc ngoõ vaøo ñuôïc thieát keá theo maïch nhö hình veõ
Ñieän aùp nguoàn löôùi ñaët tröïc tieáp vaøo caàu naén neân 4 diode phaûi chòu ñieän
aùp ngöôïc cao.
Trò soá ñænh cuûa ñieän aùp laø : V
p
= 220 . 1,414 = 311 V
Trò soá ñænh cuûa ñieän aùp nguoïc ñaët leân moãi diode laø :
V
in
= 311 . 1,57 = 448 V
Neáu döï tröõ theâm 10% thì ta caàn choïn caùc diode chòu ñuoïc aùp nguôïc cho
pheùp laø 600 V.
Töø nhaän xeùt treân ta thaáy Diode 1N4007 laø thích hôïp, vì noù coù ñieän aùp
nguôïc Vin = 1000V
Doøng ñieän baûo hoøa nguoïc Is = 5 A
Doøng ñieän thuaän cöïc ñaïi I
F

max
= 1 A
Diode 1N4007 laø loaïi diode thoâng duïng, coù nhieàu treân thò tröôøng, giaù
kinh teá. Neân ta choïn caàu Diode laø 1N4007.
2.Tuï loïc :
Vì ñaây laø maïch oån aùp xung , neân ñieän aùp ngoõ ra ñöôïc loïc ôû ngoõ ra, neân
vaán ñeà loïc ngoõ vaøo coù ñoä gôïn soùng cao vaø coù theå leân ñeán 25 – 40 %.
ta coù : 1
¸ =
2 3 f R C
vôùi ¸ : ñoä gôïn soùng ( % )
1
C = = 192,45 µ F
2 3fRC

vôùi ¸ = 30 % , f = 50 Hz , R = 100 K
Thöïc teá ta choïn C = 220 µF
V.MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN :
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 62
Maïch ñieàu khieån ñoä roäng xung vôùi taàn soá coá ñònh ñuoïc xaây döïng ñeå
thöïc hieän vieäc ñieàu khieån trong boä nguoàn switching. Noù ñuoïc thieát keá theo
töøng khoái rôøi hay ñöôïcc tích hôïp trong caùc IC .
Neáu thieát keá theo töøng khoái rôøi thì boä nguoàn seõ phöùc taïp, ñoä chính xaùc
khoâng cao ,dieän tích chieám choå lôùn . Vì vaäy ta choïn IC ñeå khaéc phuïc caùc nhöôïc
ñieåm treân.
Coù nhieàu loaïi IC ñieàu khieån ñoä roäng xung nhö :SG 1524,UC 1846, TL
494, TL 495....Nhöng TL 494 coù nhieàu treân thò tröôøng, giaù thaønh reû, neân ta choïn
IC TL 494.
Moâ taû IC TL 494 :
IC TL 494 bao goàm boä dao ñoäng raêng cöa tuyeán tính vôùi taàn soá ñöôïc xaùc
ñònh bôûi 2 thaønh phaàn beân ngoaøi laø R
T
vaø C
T

Taàn soá dao ñoäng : f = 1,1 / ( R
T
. C
T
)
Ngoû ra cuûa maïch ñieàu cheá ñoä roäng xung ñöôïc thöïc hieän bôûi söï so saùnh
soùng raêng cöa vôùi 2 tín hieäu ñieàu khieån ñöa ñeán coång NOR vaø sau ñoù suaát ra 2
transistor Q1 vaø Q2 .Tín hieäu suaát ra ñeán Q1,Q2 chæ xaûy ra khi tín hieäu raêng
cöa lôùn hôn so vôùi 2 tín hieäu vaøo . Vì theá vieäc taêng bieân ñoä tín hieäu ñieàu khieån
seõ laøm giaûm ñoä roäng xung ra ( xin tham khaûo sô ñoà veõ daïng soùng cuûa IC
TL494 )
Tín hieäu ñieàu khieån 1 beân ngoaøi ñöa vaøo ñuoïc cung caáp cho maïch dead-
time .Tín hieäu ñieàu khieån 2 ñöôïc ñöa vaøo maïch khueách ñaïi sai leäch hoaëc ngoû
vaøo feedback .
Maïch so saùnh ñieàu khieån ñoä roäng xung seõ so saùnh ñieän aùp ñöa töø beân
ngoaøi vaøo ñeå cho ra 1 xung coù ñoä roäng xung tuøy thuoäc vaøo ñieän theá ngoû
vaøo.Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa xung tuøy thuoäc vaøo thôøi gian dead-time vaø ñoä
roäng xung cuûa maïch so saùnh PWM.
IC TL 494 coù 1 ñieän theá oån aùp beân trong laø 5V vôùi doøng laø 10 mA vaø
ñöôïc ñöa ra chaân soá 14 ñeå laøm ñieän aùp chuaån
Nhö ñaõ noùi ôû treân taàn soá dao ñoäng ñöôïc ñònh bôûi R
T
vaø C
T
,thöïc teá treân
maïch laø C36 vaø R36 vaø fosc = 62 KHz
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 63
Ta coù
fosc =
36 C . 36 R
1
= 62 KHz
Choïn R36 = 18 K
Thay caùc giaù trò vaøo ta ñuoïc C36 = 958 pF = 1000 pF
Doøng IC 494 laø 10 mA vaø aùp cuûa noù cung caáp cho maïch laø 5V
R42 = 5/10 = 0,5 K
Choïn R42 = 1K
Q3 ( C 945 ) vaø Q4 ( C 945 ) laø 2 transistor ôû taàng driver :
C 945 coù ñaëc tính kyõ thuaät sau :
B
VCBO
= 70 V
B
VCEO
= 70 V
B
VEBO
= 4 V
Tính R18 ,ta coù :
R18
V
BQ4
= Vcc
R17 + R18
Khi Q4 daån ,ta coù V
BQ4
= 0,6 V , Vcc = 5 V
Choïn R18 = 1 K
Thay caùc giaù trò treân vaøo coâng thöùc ta ñuoïc
R17 = 4,2 K
Choïn R17 = 3,9 K
Baèng caùch duøng 2 coâng thöùc treân aùp duïng cho Q3 vôùi 2 ñieän trôû phaân cöïc
laø R21 vaø R19 ( choïn R21 = 3,9 K ) ta coù : R19 = 1,2 K
Thöïc teá choïn R19 = 1,5 K
Aùp duïng cho Q6 ta cuõng ñuoïc keát quaû
R39 = 39 K
R40 = 1 K
Thoâng soá kyõ thuaät cuûa transistro A 733 ( Q5 )
B
VCBO
= 100
B
VCEO
= 80
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 64
B
VEBO
= 5
Ic max = 0,5 A
P = 0,5 W , | =120
-ÔÛ cheá ñoä Q5 baét ñaàu daån thì doøng Ic = 0,12 mA neân ta cuõng coù
I
BQ5
= Ic / | = 1 mA
Neân R41 = ( 5-V
BEQ1
) / I
BQ1

Vôùi V
BEQ1
= 0,2 V =>I
BQ1
= 1 mA
-Thay caùc giaù trò vaøo ta ñöôïc : R41 = 4,8 K
-Thöïc teá choïn R41 = 4,7 K
-Tính tuï lieân laïc C5:
Ta coù : I
pft
. 0,8 T/2 I
pft
. 0,8 .T/2
C5 = =
dV 10 % . V
CQ1
Vôùi I
pft
= 1,42 A ( tính toaùn ôû phaàn ñaàu )
V
CQ1
= 150 V
=> C5 = 0,6 µF
Choïn C5 = 1 µF
VI.TRANSISTOR NGAÉ T DAÃN :
Vì ñaây laø cheá ñoä Half-Bridge converter neân ñieän aùp nguoïc C-E laø :
V
BCE
= 220 . 1,414 . 1,21 = 376,5 V
Trong ñoù 1,21 laø heä soá döï phoøng ,neân ta choïn transistor coù ñieän aùp nguoïc
naèm trong khoaûng naøy .
Theo lyù luaän treân ta choïn transistor C 4242 vì caùc thoâng soá cuûa C 4242
ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân
Thoâng soá kyõ thuaät cuûa C 4242 laø :
V
CBO
= 700 V
V
EBO
= 9 V
V
CEO
= 4000 V
I = 2 A
Heä soá | = 20
Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 65
Bình thöôøng khi Q1 chöa daãn thì noù ñaõ coù 1 ñieän theá moài töø 0,2 ñeán 0,4 V
ñeå chæ caàn kích moät ñieän theá nhoû töông öùng laø 0,4 V hay 0,2 V laø transisitor seõ
daãn .Bình thöôøng doøng taïi cöïc B cuûa Q1 ôû cheá ñoä moài naøy raát nhoû , khoaûng vaøi
microA neân ñeå doøng chính qua R6 phaân cöïc cho Q1 thì doøng qua noù phaûi lôùn
gaáp nhieàu laàn so vôùi 0,2 A . Ñaây chính laø doøng phaân cöïc cho Q1
I
BQ1
= 0,2 . 100 = 0,2 mA
Luùc naøy : R6 = U
BEQ1
/I
BQ1
= 0.6 / 0.2 = 3 K
Thöïc teá choïn R6 = 2,7 K
Tính R9 : Ta coù
V
CQ2
. R9
V
BQ2
=
R7 + R9
Choïn R7 = 330 K , U
BQ2
= 0,6 V
Thay caùc soá vaøo coâng thöùc ta ñuoïc R9 = 2,1 K
Thöïc teá choïn R9 = 2,7 K

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 66
SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp
Trang 67
-NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ NGUOÀN OÅN AÙP
XUNG 5V/10A, ± 15V/3A :
--Khi cung caáp nguoàn ñieän AC vaøo , nguoàn ñieän vaøo ñöôïc D5 naén vaø taïo
ñieän aùp moài thoâng qua R4, ñeán cöïc B cuûa Q1( C4242) laø m Q1 daãn¬ taïo moät
ñieän theá caûm öùng qua cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp xung nhôø D14 naén vaø tuï loïc
C19 loïc taïo thaønh ñieän aùp ñöa ñöa vaøo chaân soá 12 cuûa IC TL494 vaø laøm cho
IC494± dao ñoäng vaø ñöa ñieän aùp dao ñoäng cho Q3 ( C945)¬ kích thích dao
ñoäng cho Q1 vaø Q2.
-Nhôø xung Dead-Time Q2 daãn laøm cho ñieän theá thöù caáp cuûa bieán aùp
xung ra cao.
-IC TL494 laø IC ñieàu khieån ñoä roäng xung .Nguyeân lyù ñieàu roäng xung
cuûa noù ñöôïc giaûi thích nhö sau:
+Chaân soá 2 ñöôïc cung caáp ñieän aùp VREF =2,5V.
+Chaân soá 1 ñöa ñieän aùp doø sai laáy töø Vout ra .
+Chaân soá 4 ñöôïc aùp vaøo ñieän theá ñeå khoáng cheáthôøi gian Dead –
Times khoaûng 0,4V .
-Ñieän aùp ngoõ ra phaûn hoài veà so saùnh vôùi ñieän aùp chuaån . Neáu coù söï sai
leäch thì tín hieäu ngoõ ra boä khueách ñaïi sai leäch seõ ñieàu khieån ñoä roäng xung ôû
ngoõ ra chaân 9 vaø chaân 10 cuûa IC TL494 .Tín hieäu ôû ngoõ ra 2 chaân naøy phaûn hoài
veà kích cho Q3 vaø Q4 daãn hay ngaét ñeå ñieàu khieån thôøi gian Ton cuûa 2
Transistor giao hoaùn Q1 vaø Q2.
- Maïch baûo veä quaù doøng vaø quaù aùp:
- Baûo veä quaù doøng : Vì moät lyù do naøo ñoù maø doøng ñieän ngoõ ra taêng
leân ñoät ngoät ( cao hôn doøng ñieän ñònh möùc ).Doøng naøy qua ñieän trôû 1KO ,vaø
laøm phaân cöïc ñieän aùp D5 .Luùc naøy xuaát hieän ñieän aùp phaân cöïc cho Q6 ¬ laøm
Q6 daãn ¬ Q5 daãn taïo ra moät ñieän theá 5V taïi chaân 4 cuûa IC 494 .nhìn vaøo caáu
taïo beân trong cuûa IC ,ta thaáy chaân 4 cuûa noù laø 5V ñieàu naøy coù nghóa laø ngoõ ra
maïch so saùnh Dead Times laø 5V (töông ñöông möùc 1 ) luùc naøy seõ khoâng coù
dao ñoäng ngoõ ra ¬ Maïch töï cuùp laïi khoâng hoaït ñoäng.
- Baûo veä quaù aùp: Vì moät lyù do naøo ñoù ñieän aùp ngoõ vaøo taêng cao
hôn giaù tri ñònh möùc .Thì ñieän aùp phía thöù caá p cuõng taêng cao vaø laø m phaân cöc
D6 ,luùc naøy cuõng xuaát hieän ñieän aùp phaân cöïc cho Q6 .Baèng caùch lyù luaän
töông töï nhö phaàn baûo veä quaù doøng ¬Maïch töï cuùp laïi (khoâng hoaït ñoäng
nöõa).

Nguyeãn Vaên Ñöùc

Luaän vaên toát nghieäp

qua khueách ñaïi sai bieät seõ laøm cho ñieän aùp ra thay ñoåi theo. Ñeå coù ñöôïc söï oån ñònh nhö yeâu caàu, phaàn töû chuaån phaûi oån ñònh, ñoái vôùi moïi bieán ñoåi cuûa ñieän aùp nguoàn vaø caùc nhieät ñoä tieáp xuùc coù nhieàu kyõ thuaät phoå bieán coù theå duøng giaûi quyeát caùc baøi toaùn thieát keá duøng IC oån aùp. 2. Phaàn töû laáy maãu. -Phaàn töû laáy maãu giaùm saùt ñieän aùp ra vaø ñoåi noù thaønh moät möùc ñieän aùp baèng ñieän aùp chuaån khi ñieän aùp ra ñuùng. Khi noù coù söï thay ñoåi ñieän aùp laøm cho ñieän aùp cho ñieän aùp hoài tieáp lôùn hôn hay nhoû hôn ñieän aùp chuaån. Hieäu soá ñieän aùp cuûa ñieän aùp chuaån vaø ñieän aùp laáy maãu duøng ñeå ñieàu khieån oån aùp laøm cho noù coù ñaùp öùng thích hôïp vaø ñuùng vôùi yeâu caàu. 3. Khueách ñaïi sai bieät. -Khueách ñaïi sai bieät cuûa oån aùp duøng ñeå so saùnh ñieän aùp hoài tieáp vôùi ñieän aùp chuaån. Noù cuõng khueách ñaïi möùc sai bieät ñeå laùi maïch ñieàu khieån ñeå ñöa ñieän aùp ra veà möùc ñaët tröôùc. 4. Phaàn töû ñieàu khieån. a. Noái tieáp:
Rs

Vo=Vs -IL.Rs

b. Song song:
Vs R Is Vo

Vo =VI-(IL+Is).Rs
Rs

c. Xung:
Ton Ton + Toff

Vo =Vs

Caáu hình cuûa phaàn töû ñieàu khieån  Taát caû caùc phaàn töû ñaõ giôùi thieäu ôû treân haàu nhö khoâng ñoåi ñoái vôùi caùc maïch oån aùp. Traùi laïi thì phaàn töû ñieàu khieån thay ñoåi theo oån aùp seõ thieát keá.

Trang 2

Nguyeãn Vaên Ñöùc

Luaän vaên toát nghieäp

-Ngöôøi ta döïa vaøo phaàn töû naøy ñeå phaân loaïi oån aùp noái tieáp, song song hay oån aùp xung(switching).

II. PHAÂN LOAÏI OÅN AÙP.
1. OÅn aùp noái tieáp  OÅn aùp noái tieáp coù teân laø “noái tieáp” laø döïa vaøo phaàn töû ñieàu khieån, ôû oån aùp naøy phaàn töû ñieàu khieån maéc noái tieáp vôùi taûi. Phaàn töû ñieàu khieån thöôøng laø moät transistor vaø noù coù chöùc naêng nhö moät ñieän trôû thay ñoåi ñöôïc(Rs). Tích soá cuûa Rs vaø doøng taûi IL laøm cho sai bieät ñieän aùp vaøo ra(Vi-Vo) thay ñoåi vaø ñieän aùp naøy boå chính cho ñieän aùp vaøo vaø doøng taûi thay ñoåi.  OÅn aùp noái tieáp cô baûn ñöôïc minh hoïa nhö hình veõ sau:

Vref R1

Vo =Vref(1+R1/R2)

Vôùi :Vref laø ñieän aùp chuaån

 Baát lôïi cô baûn cuûa oån aùp noái tieáp laø: Coâng suaát tieâu thuï cuûa noù phuï thuoäc vaøo doøng taûi vaø sai bieät ñieän aùp vaøo ra. Coâng suaát tieâu thuï seõ trôû neân ñaùng keå khi doøng taûi taêng hay hieäu soá ñieän aùp vaøo ra taêng. 2. OÅn aùp song song.  OÅn aùp song song duøng linh kieän tích cöïc maéc song song vôùi taûi vaø ñieàu khieån doøng dieän qua noù ñeå buø caùc bieán ñoäng cuûa caùc ñieän aùp vaøo hay caùc ñieàu kieän taûi thay ñoåi.  OÅn aùp song song cô baûn döôïc minh hoïa nhö hình veõ sau:

Trang 3

*Öu nhöôïc ñieåm: -Maëc duø oån aùp naøy thoâng thöôøng ít höõu hieäu hôn oån aùp noái tieáp hay oån aùp xung. OÅn aùp song song ít nhaïy vôùi nhöõng bieán ñoåi töùc thôøi cuûa ñieän aùp vaøo. caùc vi maïch oån aùp ba chaân coù theå cung caáp doøng töø 100mA ñeán 1A vaø cho ñieän aùp ra coá ñònh ôû nhieàu giaù trò khaùc nhau töông öùng vôùi maõ soá: -Daïng maïch ñieän duøng vi maïch oån aùp ba chaân. VI Ci 78XX (79XX) Vo Co -Trong ñoù Ci ñöôïc theâm vaøo khi vi maïch ñaët xa nguoàn chænh löu vaø loïc ñeå oån ñònh ñieän aùp ngoõ vaøo. Ishunt giaûm ñeå ñieàu chænh suït aùp qua Rs. khoâng caàn söû duïng hoaëc chæ söû duïng theâm moät vaøi linh kieän ngoaøi ñeå taïo maïch hoaøn chænh. quaù nhieät coù saún beân trong vi maïch … Moät trong nhöõng loïai vi maïch oån aùp DC tuyeán tính thoâng duïng laø hoï vi maïch 78xx ( oån aùp döông) vaø oån aùp 79xx(oån aùp aâm) coù ba chaân. noù khoâng phaûn aùnh nhöõng bieán ñoåi nhaát thôøi cuûa doøng taûi trôû veà nguoàn. Theo caùch naøy thì Vo giöõ khoâng ñoåi. nhöng ñoái vôùi moät soá öùng duïng noù laïi coù lôïi. Ñaây laø moät giôùi haïn cuûa vi maïch oån aùp tuyeán tính 4. Co ñeå loïc nhieãu cao taàn. Tuøy theo hình daïng voû. -Tuy nhieân ñeå vi maïch hoaït ñoäng toát thì ñieän aùp ngoõ vaøo toái thieåu phaûi cao hôn ñieän aùp ngoõ ra 2V. 3. maïch baûo veä quaù doøng. -Caùc vi maïch oån aùp DC tuyeán tính ñöôïc söû duïng raát roäng raûi do nhöõng öu ñieåm cuûa noù nhö :Tích hôïp toaøn boä linh kieän trong moät voû kích thöôùc beù.Nguoàn oån aùp xung Trang 4 . -Vo=VI-Is.Caùc vi maïch oån aùp DC tuyeán tính.Rs -Vôùi Is=IL+Ishunt -Vo=VI-Rs(IL+Ishunt)  Rshunt: bieåu dieãn ñieän trôû töông ñöông cuûa phaàn töû ñieàu khieån.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vôùi -Vref: ñieän aùp chuaån -IL: doøng taûi -Ishunt: doøng qua phaàn töû ñieàu khieån -Khi doøng IL taêng.

coù chu kyø nhieäm vuï D= Ton ñöôïc ñieàu bieán bôûi ñieän aùp T ngoõ ra maïch so saùnh. Coâng taéc (transistor) + Is Maïch loïc ( LC ) So saùnh KÑ sai Vref leäch Io + Vs - Taûi Vo - -Khi coâng taéc hôû. Taàn soá ñoùng môû coá ñònh cuûa coâng taéc transistor cho pheùp toái öu hoùa caùc thaønh phaàn loïc. ngöôïc laïi. Do ñoù VL taêng. -Ngaøy nay. ta coù nhöõng loaïi MOS vaø BJT coâng suaát lôùn coù ñaùp öùng cao hôn 500Khz. Taàn soá dao ñoäng coù theå töø vaøi Khz ñeán vaøi chuïc Khz. Do ñoù hieäu suaát cuûa nguoàn oån aùp xung (khoaûng 85%) cao hôn hieäu suaát cuûa nguoàn oån aùp tuyeán tính. VI Maïch chænh löu vaø loïc Khoùa BJT Maïch loïc ( LC ) Taûi Trang 5 Vc Ve VL KÑ . coâng taéc transistor ñöôïc ñieàu khieån baèng moät nguoàn dao ñoäng taàn soá coá ñònh. tuøy theo ñaùp öùng cuûa transistor laùi. thôøi gian coâng taéc môû seõ laâu hôn thôøi gian ñoùng khi doøng taûi beù. naêng löôïng tích tröõ ban ñaàu trong maïch loïc ñöôïc caáp cho taûi. nhaát laø khi ñieän aùp vaøo lôùn hôn ñieän aùp ra. Vieäc chon transistor laùi doøng vaø toûa nhieät cho noù ñoái vôùi nguoàn oån aùp xung seõ ñôn giaûn hôn nhieàu so vôùi nguoàn oån aùp tuyeán tính. vôùi cuøng möùc coâng suaát ra taûi -Trong thöïc teá. giaûm ñöôïc ñoä gôïn soùng ngoõ ra. maïch so saùnh seõ ñieàu khieån coâng taéc trong thôøi gian laâu hôn so vôùi thôùi gian môû coâng taéc ñeå duy trì ñieän aùp ra oån ñònh. neân coù theå taêng taàn soá dao ñoâng cao hôn ñeå giaûm ñöôïc kích thöôùc maïch loïc ngoõ ra. Töông töï khi doøng taûi taêng. Doøng ñieän töø nguoàn vaøo Vs cung caáp naêng löôïng cho taûi vaø tích tröõ trong maïch loïc.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Sô ñoà minh hoïa nguyeân lyù hoïat ñoäng cuûa nguoàn oån aùp xung.Khi ñieän aùp treân taûi giaûm daàn ñeán luùc ngoõ ra maïch so saùng ñoåi traïn g thaùi. coâng taéc ñoùng laïi. -Phaàn töû ñieàu khieån (transistor) noái tieáp laùi doøng trong nguoàn oån aùp xung hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ñoùng ngaét neân coâng suaát tieâu taùn raát beù so vôùi transistor laùi doøng ôû nguoàn oån aùp tuyeán tính phaûi daãõn ñieän lieân tuïc. laøm ngoõ ra maïch so saùnh ñaûo traïng thaùi ñeå môû coâng taéc.

-Khi Vosc<Ve. Trang 6 . khieán Vo giaûm xuoáng. Tín hieäu naøy cuøng vôùi ñieän aùp hình raêng cöa Vosc do boä taïo soùng taïo ra (coù fo=1/T) ñöôïc so saùnh vôùi nhau trong khoái ñieàu khieån ñoä roäng xung taïo ra chuoåi Ve duøng ñeå ñieàu khieån söï ñoùng môû cuûa khoùa transistor. tín hieäu ôû möùc thaáp(Toff). T=Ton+Toff T: chu kyø ñoùng ngaét Ton: thôøi gian ñoùng Toff: thôøi gian ngaét. tín hieäu ôû möùc cao(Ton). ñieän aùp Ve taêng.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vosc Vc Ve Ton T -Sô ñoà khoái minh hoïa cuûa moät nguoàn oån aùp xung ñieàu khieån baèng taàn soá coá ñònh. -Khi Vosc >Ve. thì Ton giaûm. -Nhö vaäy khi ñieän aùp Vo coù khuynh höôùng taêng hoaëc doøng taûi beù. -Khoái so saùnh va økhueách ñieän aùp sai leäch thöïc hieän vieäc so saùnh ñieän aùp ra Vo vôùi ñieän aùp chuaån Vref taïo ra tín hieäu Ve. Do ñoù. -Khi Vo giaûm hoaëc doøng taûi taêng. Ve giaûm thì Ton taêng. khoùa transistor seõ taét trong thôøi gian daøi hôn.

Nguyeãn Vaên Ñöùc

Luaän vaên toát nghieäp

 Keát luaän: Töø nhöõng öu ñieåm ñaõ phaân tích ôû treân cuûa oån aùp xung, neân ta choïn kieåu oån aùp xung ñeå thieát keá maïch oån aùp 5V/10A; -15V/3A;+15V/3A vôùi muïc ñích laø seõ lôïi duïng ñöôïc nhöõng öu ñieåm ñoù.

Trang 7

Nguyeãn Vaên Ñöùc

Luaän vaên toát nghieäp

Chöông II:

NGUOÀN OÅN AÙP XUNG
A. LINH KIEÄN ÑOÙNG NGAÉT
-OÅn aùp xung thöôøng ñöôïc söû duïng hai linh kieän baùn daãn ñoùng ngaét thoâng thöôøng nhö: thyristor (SCR), transistro coâng suaát hay transistor tröôøng. I. Ñoùng ngaét baèng SCR -Söï baát lôò khi duøng linh kieän ñoùng môû baèng SCR laø chuùng ta ñieàu khieån caû hai quaù trình kích khôûi vaø ngaét cuûa SCR. Vì vaäy laøm phöùc taïp theâm trong quaù trình ñieàu khieån vaø haïn cheá vieäc naâng cao taàn soá. -Theo nguyeân lyù SCR seõ töï duy trì traïng thaùi daãn ñieän sau khi ñöôïc kích. Muoán SCR ñang ôû traïng thaùi daãn chuyeån sang traïng thaùi taét thì phaûi cho IG=0 vaø ñieän theá VAK=0v. ñeå SCR coù theå taét ñöôïc thì thôøi gian VAK=0 ñuû daøi. Vaäy phaûi coù theâm thôøi gian taét SCR. -Ñeå SCR daãn ñieän trong tröôøng hôïp ñieän theá VAK thaáp thì phaûi coù doøng ñieän kích cöïc G cuûa SCR. Doøng IG min laø trò soá doøng kích nhoû nhaát ñuû ñeå ñieàu khieån SCR daãn vaø IG min coù trò soá lôùn hay nhoû tuøy thuoäc coâng suaát cuûa SCR. Neáu SCR caøng lôùn thì IG min caøng lôùn. -Vôùi: -toff =tIt = 0 +toff SCR -tIt=0: thôøi gian doøng giaûm xuoáng 0 -toff SCR: thôøi gian taét SCR. -toff: thôøi gian töø luùc taùc ñoäng ñeán SCR taét *Caùc phöông phaùp ngaét: a. Ngaét nguoàn ñieän aùp VAK ra khoûi SCR (caùch naøy thöôøng khoâng ñöôïc söû duïngvì phaûi toán hao naêng löôïng ngaét, toác ñoä laøm vieäc chaäm) b. Giaûm doøng qua SCR xuoáng döôùi giaù trò doøng duy trì IH (phöông phaùp ñaûo löu eùp) c. Ñaûo cöïc tính ñieän aùp caáp cho AK.

II.

ÑOÙNG NGAÉT BAÈNG TRANSISTOR.

-Coù nhieàu loïai BJT treân thò tröôøng töø nhöõng BJT Ge,Si, ñeán BJT darlington raát toát, chuùng thöôøng laøm moät soá coâng vieäc nhaát ñònh

Trang 8

Nguyeãn Vaên Ñöùc

Luaän vaên toát nghieäp

-Khi choïn löïa chuùng ta phaûi chuù yù ñeán cheá ñoä hoïat ñoäng cuûa chuùng nhö: Ñòeân aùp cao, taàn soá giao hoaùn cao, doøng ñieän cao. Ngoaøi ra coøn phaûi chuù yù veà giaù thaønh cuûa chuùng. -Ñeå ñoùng ngaét caùc maïch ñieän töû ngöôøi ta duøng caùc khoùa ñieän töû. Caùc khoùa naøy coù hai traïng thaùi phaân bieät. -Traïng thaùi ñoùng (traïng thaùi daãn baõo hoøa) -Traïng thaùi ngaét (traïng thaùi taét). Vieäc chuyeån ñoåi traïng thaùi naøy sang traïng thaùi kia laø do taùc ñoäng cuûa hai tín hieäu ñieàu khieån ôû ngoõ vaøo, ñoàng thôøi quaù trình chuyeån traïng thaùi ñöôïc thöïc hieän vôí moät taàn soá nhaát ñònh. -Ñaëc tính laøm vieäc cuûa transistor ôû cheá ñoä ñoùng ngaét.

Mieàn baõo hoøa I, mieàn caét II. -Ñeå ñaûm baûo cho BJT naèm ôû traïng thaùi taét thì VBE<Vγ -Vγ: ñieän aùp môû
I

B

V 0 V

BE

-Ic=ICBO coù giaù trò raát beù
Trang 9

Vaäy trong phaàn thieát keá ta choïn linh kieän ñoùng ngaét baèng transistor .doøng ñieän thuaän .IB > Ic *Xung nhoïn töùc thôøi Ibtrong khoaûng thôøi gian ñoùng ngaét caàn keùo daøi töø 2% ñeán 3% thôøi gian daãn. *Keát luaän: -Boä nguoàn switching duøng tansistor coâng suaát taàn soá cao laøm phaàn töû ñoùng ngaét ngöôøi ta hay duøng nhaát. -Khoùa ñoùng môû coù theå duøng maïch gheùp 2 transistor nhö maïch gheùp Dalington hay transistor MOS.trong vuøng tích cöïc III.treân ñöôøng taûi.Taïi A Ic=0 neân Pc coâng suaát beù.song thôøi gian chuyeån dich raát ngaén .Bôûi vì noù deã tìm treân thò tröôøng .ñaùp öùng taàn soá cao . -Khi dieåm laøm vieäc di chuyeån töø A ñieán B vaø ngöôïc laïi. giaù thaønh khoâng cao.taát nhieân cuõng tieâu hao coâng suaát. Trang 10 . ta chuù yù caùc ñaëc tính sau :Ñieän aùp ngöôïc 100 ñeán 1500V .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -IE =0 taïi ñieåm B -Taïi ñieåm B ñieän aùpUCE=0 neân coâng suaát tieâu hao P=Ic.thôøi gian chuyeån maïch. (taàn soá chuyeån maïch). *Ñieàu kieän ñeå transistor tieán saâu vaøo traïng thaùi baõo hoøa . Tr ansi st or Tr ansist or daã n ngaé t Xung nhoï I n B I Bmin Doøg ñæ ngöôï I n nh c B -Khi choïn transistor laøm vieäc ôû taàng coâng suaát khoùa ñoùng môû.UCE cuõng raát nhoû.

ñeå giaûm bôùt nhöõng toån thaát qua transistor vaø trong bieán aùp thì taàn soá naøy khoâng ñöôïc döôùi vaøi Khz. Vì vaäy trong thöïc teá ít duøng. taàn soá coá ñònh.Boä oån aùp switching thay ñoåi ñoä roäng xung. -Thay ñoåi taàn soá naøy tuøy theo ñieän aùp nguoàn vaø doøng ñieän qua taûi.Maïch ñieän naøy ñôn giaûn nhöng khoù loïc döôïc caùc gôïn soùng ñaàu ra. taàn soá coá ñònh.oån aùp xung duøng phaàn töû ñieàu chænh ñieän aùp ra. -Thay ñoåi caû taàn soá vaø ñoä roäng xung. -Thay ñoåi ñoä roäng xung. (Phaàn naøy ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ôû chöông I . CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH -Nhö ñaõ khaûo saùt ôû treân . ñoä roäng xung coá ñònh. taàn soá xung thay ñoåi. 1.) 2. Thôøi gian daãn cuûa transistor ñöôïc xaùc ñònh baèng thôøi haèng cuûa maïch ñôn oån vaø ñöôïc giöõ coá ñònh. neân trong luùc ñieàu chænh linh kieän seõ daãn baõo hoøa hay taét doøng vaø aùp qua noù phuï thuoäc taûi . Trang 11 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp III.4. -Nhö vaäy chuùng ta chæ coù theå ñieàu khieån 2 thoâng soá ñoù laø taàn soá vaø ñoä roäng xung .Boä oån aùp switching coù ñoä roäng xung khoâng ñoåi. -Thay ñoåi taàn soá.ñaây laø loaïi maïch cho pheùp ñieàu chænh ñoäc laäp taàn soá xung ñoái vôùi ñoä roäng xung.muïc III. Trong ñoù : -VC0:dao ñoäng ñöôïc ñieàu khieån baèng ñieän aùp -Ñôn oån:Khi coù xung ñieàu khieå maïch ñôn oån cho ra moät xung coù ñoä roäng xung coá ñònh roài trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. -Taàn soá xung cuûa maïch ñôn oån ñöôïc thay ñoåi do xung kích töø VCO.

giöõ taàn soá coá ñònh ñeå deã choïn linh kieän ñaùp öùng yeâu caàu taàn soá. Boost. maïch so saùnh seõ môû transistor (transistor daãn) vaø khi ñieän aùp ra taêng boä khueách ñaïi so saùnh seõ ngaét transistor giao hoaùn. ÑOÅI ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU RA ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU (Converters) -Trong nhieàu tröôøng hôïp phuï taûi caàn ñieän moät chieàu töø nguoàn ñieän moät chieàu. Forward.Bridge) Trang 12 .treân nguyeân taéc töï dao ñoäng caùc ñieàu kieän taùc ñoäng vaøo caû taàn soá vaø ñoä roäng xung cuûa maïch. Buck . Nhöng ta chæ ñeà caäp ñeán moät soá sô ñoà cô baûn: Buck. *Toång quaùt boä oån aùp switching taïo ra söï thay ñoåi beà roäng xung töông öùng vôùi söï thay ñoåi ñieän aùp vaøo chöa ñieàu chænh. Vaø caùc daïng khaùc nhö: Flyback. -Ñaây laø boä oån aùp töï kích . Boä oån aùp switching thay ñoåi caû taàn soá vaø ñoä roäng xung. theo nhieàu sô ñoà raát ña daïng.Bridge (nöûa caàu). moät ñieän aùp hay doøng hieäu suaát thieát bò laø moät ñieàu phaûi quan taâm. Khi ñieän aùp ra cuûa boä oån aùp giaûm. Giaûi thích :Boä khueách ñaïi sai leäch chính laø maïch so saùnh ñieän aùp ra (qua ñieän trôû R3) vôùi ñieän aùp chuaån . *Nhaän xeùt: Neáu ta yeâu caàu chaát löôïng cao vaø taàn soá oån ñònh traùnh cho nhöõng linh kieän ôû boä loïc phaûi lôùn (vì taàn soá danh ñònh taét môû phaûi lôùn hôn nhieàu laàn taàn soá löôùi maø ôû ñaây laø taàn soá bieán thieân khoâng bieát tröôùc ñöôïc) *Keát luaän: Qua vieäc khaûo saùt caùc phöông phaùp ñieàu chænh treân vaø vôùi caùc öu khuyeát ñieåm cuûa noù. B. -Thieát bò ñoåi ñieän moät chieàu ra ñieän moät chieàu ñöôïc laép raùp. Caàu (Full .Pull (ñaåy keùo) Half. Push . Do taùc ñoäng cuûa voøng hoài tieáp seõ ñieàu chænh söï bieán thieân hai thoâng soá naøy ñeå oån ñònh ñieän aùp ra. Ta choïn phöông phaùp ñieàu roäng xung.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp 3.Boost.

Vs : Nguoàn ñieän moät chieàu ôû ngoõ vaøo.DCK : Transistor ngaét daãn laøm vieäc ñieàu cheá ñoä roäng xung ( ñieàu cheá xung ) Control circuit : khoái ñieàu khieån transistor.Moãi chu kyø laøm vieäc goàm 2 giai ñoaïn : * Giai ñoaïn 1: D < t < Dt iL + Vs Vo+ . . Ñieän aùp naøy cuõng phaûi qua cuoän daây .Dsb : Diode san baèng doøng.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp I. Khi transistor ngaét. do ñoù caàn coù tuï ñieän Cv vöøa ñeå loïc vöøa ñeå tieáp nhaän naêng löôïng töø phuï taûi traû veà. Vì boä chænh löu khoâng nhaän ñöôïc doøng traû veà.Maïch naøy seõ ñöôïc noái ngay sau bieán aùp nguoàn.Khi transistor daãn. T=Ton+Toff L1 Vs DCX Vo Cv iDCX Control iDsb circuit Vo C R * Sô ñoà Buck .L : cuoän caûm khaùng tích luõy ñieän naêng. - C R - Trang 13 . Töø sô ñoà ta coù theå thaáy raèng maïch naøy khaù ñôn giaûn. giuùp cho doøng ñieän qua L lieân tuïc khi doøng ñieän cung caáp qua transistor ÑCX khoâng lieân tuïc. . SÔ ÑOÀ BUCK. . nguoàn ñieän seõ chaûy moät caùch tröïc tieáp ñeán ñaàu ra. .Nguoàn naøy coù theå laø moät boä chænh löu. .C : Tuï ñieän tích luõy ñieän naêng . doøng ñaõ löu tröõ trong cuoän laøm cho diode phaân cöïc thuaän vaø cho pheùp doøng trôû veà taûi. . .

.Vo VL = V s .VO t + ILmin= iDCX L L V -V S 0 0 DT T t V iL il DCX i Dsb DT i 1 = i Dsb T t t DT T i 1= i Dsb Imax . -Ñieän aùp ôû L laø : VL = Vs .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp D : Heä soá chu kyø hay tæ soá thôøi gian daãn ( duty cycle) treân thôøi gian laøm vieäc T = 1 laø chu kyø ñoùng ngaét.Vo = L di L dt . C R - Trang 14 . Dsb phaân cöïc nghòch.t  ILmin L -IL taêng töø ILmin ñeán ILmax trong thôøi gian T iL = VS . DCX Vo+ Dsb iDsb - .ILmin =  Giai ñoaïn 2: DT < t < T L + Vs -DT (2-1) . iL = V S  Vo . khoâng daãn. f laø taàn soá ñoùng ngaét thöôøng vaøo khoaûng f 10KHz  100KHz.C cung caáp cho phuï taûi. .Vaäy iL bieán thieân tuyeán tính theo thôøi gian naøy löôïng tích luõy vaøo R.

nhôø coù Dsb neân iL vaãn lieân tuïc vì Dsb daãn : VL = -Vo = L -iL giaûm töø ILmax  ILmin trong thôøi gian : T .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -DCX ngöng daãn.D ) T -Ñaïi löôïng taêng doøng baèng ñaïi löôïng giaûm doøng : Coäng (2-1) vaø (2-2) => V0 = D.DT ) + ILmax = iDSb L ILmin .4 ) (I L m a x + I L m i n )/2 T D T /2 U0 DT t V U0 t Trang 15 .( 1 .D ) T theo haøm soá IL = Vo ( t .DT = ( 1 .ILmax = IL = .Vs Ta coù : Io = Vaäy : I L max  I L min V0  2 R (2-2) vôùi D = Ton T Ton T ( 2-3 ) vôùi f = 1 T ILmax = DVs   ILmin = DVs    1 (1  D )    2 Lf   R  1 (1  D )    2 Lf   R -Ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc laø ILmin = 0 Vaäy : L = (1-D ) R 2f -Ñieän aùp gôïn soùng Vr ñöôïc tính nhö sau : -Trong nöûa chu kyø C ñöôïc naïp theâm ñieän löôïng : Q = 1  I L max  I L min  T  x 2 2  2 0 (2.

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Cuõng trong nöûa chu kyø tuï ñieän C phoùng ra cuøng 1 ñieän löôïng.Transistor DCX : -VDCXmax = Vs -IDCXmax = .T  8C   ( 1 .D ). ñoùng ngaét ñieän laø transistor DCX.Diode Dsb : VDsbmax = Vs IDsbmax = I 0  D(1  D )Vs 2 Lf I 0  D(1  D )Vs 2 Lf IDbstrung bình = (1-D). Moãi chu kyø laøm vieäc goàm 2 giai ñoaïn : iL + Vo Control circuit Vo+ R iDCX C - Sô ñoà Boost Trang 16 .T V0 1  D T 2 V (1  D ) L Vo =  0 8C 8 LC. f 2 -Hoaëc : V0 = Vv . SÔ ÑOÀ BOOST -Caùc chæ tieâu linh kieän tích luõy ñieän naêng laø L vaø C. f 2 ( 2-5 ) (2-6) -Doøng gôïn soùng : iL= V0 (1-D) Lf * Chæ tieâu caùc linh kieän : . D khoâng cho doøng töø C phoùng veà nguoàn Vs .7) II.D(1  D ) 8 LC. Vaäy : Vo = Vc =  -Thay T = 1 vaø ( ILmax-ILmin) = f  I L max  I L min   .I0 (2.

-DCX ngöng daãn. D phaân cöïc nghòch neân khoâng daãn VL = Vv = L tích luõy vaøo L. Vo> Vs i L = ID = V S  VO (T . C R Vo+ - - VL = Vs.ILmax = -Neân ta coù : V0 = Vs 1 D ( T . . C vaãn caáp ñieän cho taûi. Lmax d iL . DCX . +Vs L . ñieän naêng dt i DCX = iL I Lmin DT T T iDCX t t t t i =i iDCX DT DCX L iC S DT S2 T T *Giai ñoaïn 2.Vo.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp * Giai ñoaïn 1 : O < t < DT .DT ) + ILmax L (2-8) -iL giaûm töø ILmax  ILmin ILmin.DT ) vôùi O<D<1 (2-9) Trang 17 . L phoùng ñieän vaøo taûi.DCX daãn.D . iL vaãn lieân tuïc do D daãn vaøo phuï taûi.

S =0 2 2 Lf R(1  D ) R .D Vaäy : V0 = C RfC Trang 18 .11) (f= 1 ) T -Töø (2-8) vaø (2-11) ta coù : ILmin = ILmax = V .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Trong thöïc teá Vr khoâng lôùn hôn 5Vv -Coâng suaát vaøo = -Coâng suaát ra : Vo R 1 [ Imax + ILmin] Vs 2 2 -Caân baèng coâng suaát vaøo vôùi coâng suaát ra : V02 1 Ta coù : [ ILmax + ILmin] VS = 2 R (2-10) -Töø (2-9) vaø (2-10) : Ta coù : ILmmax + ILmin = 2VS R(1  D 2 ) 2 V .D VV + S 2 2 Lf R(1  D ) -Ñieàu kieän doøng lieân tuïc : ILmin = L= V .D VS . coi doøng gôïn soùng taïi phuï taûi Ir khoâng ñaùng keå so vôùi iL Vaäy : V0 = VC = Q Q Q C = Io.DT  o R Rf TON T ( 2-12 ) Vôùi D : heä soá chu kyø .DT = V0 V D .S 2 2 Lf R(1  D ) (2 .D VV .D(1  D ) 2 2f -Ñeå tính ñöôïc ñieän aùp gôïn soùng V0 hay doøng ñieän taïi tuï loïc C -Ñieän löôïng naïp theâm vaøo tuï ñieän C laø Ir baèng ñieän löôïng phoùng ra nuoâi phuï taûi. D = f = 1/T : Taàn soá ñoùng ngaét Vo D V Rf  o .

Boost cung caáp moät ñieän aùp ngoõ ra maø coù theå thaáp hôn hay lôùn hôn ñieän aùp ngoõ vaøo.t 2  L L -Thay t1= DTvaø t2 = ( 1 .Giai ñoaïn 2 : Transistor Q1 ngaét . - + Vs is Q1 Control circuit Vo L VD Dm i1 I iL.Transitor DCX : VDCXmax = VS + Vo IDCXmax = .Diode D DV S Io  1  D 2 Lf : VDmax = VS + Vo IDmax -ID trung bình = = Io DV S Io  1  D 2 Lf ( 2 -13) ( 2 -14 ) III. OÅN AÙP BUCK .D) T -Ñieän aùp trung bình ngoõ ra : Vo = V S .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp * Chæ tieâu caùc linh kieän : . Doøng ngoõ vaøo taêng vaø chaûy vaøo cuoän caûm L.Giai ñoaïn 1 : Transistor Q1 daãn vaø diode Dm bò phaân cöïc ngöôïc. L Vo+ Vc=Vo C R - Sô ñoà Buck Boost *Maïch hoaït ñoäng ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn. Cöïc tính ñieän aùp ngoõ ra ngöôïc vôùi ñieän aùp ngoõ vaøo. naêng löôïng tích tröõ trong L vaø doøng cuoän caûm öùng tuyeán tính töø I2 ñeán I1.BOOST -OÅn aùp Buck .L => t2= t2 Vo V S . .D 1 D ( 2-15 ) Trang 19 . trong khoaûng t2 Vo = -L I = I  I. Q1 .t1  Vo.

Öu. NS2.PULL CONVERTER Maïch Push .Ia.ñænh cuûa tuï laø : VC = Hay : VC = VC = 1 C  t1 0 I C dt  1 C  t1 0 I O dt  Iot1 C (2-16 ) Io. Nm vaø moät maïch ñieàu khieån ñoä roäng xung baèng ñieän aùp DC.Vo (VO  V S ) f .Boost convertes.D f . nhöôïc ñieåm chung cuûa 3 loaïi : Buck. Vì vaäy khoù coù theå thieát keá ñöôïc nhieàu ngoõ ra cho boä nguoàn. Trang 20 .C IO D f . PUSH . IV.Vs2. Nhöng vì ngöôøi söû duïng thöôøng caàn coù ñieän aùp DC ngoõ ra oån ñònh thöù hai maø phaûi ñöôïc caùch ñieän DC vôùi ñieän aùp ngoõ ra oån ñònh thöù nhaát.IO = VS.D ) -Doøng trung bình ngoõ vaøo : IS quan heä vôùi doøng trung bình ngoõ ra IO : IS= Io. * Öu ñieåm : -Caû ba converter ñeàu khoâng söû duïng bieán aùp neân dieän tích chieám choã cuûa boä nguoàn nhoû. *Nhöôïc ñieåm : -Söï phaûn hoài cuûa ñieän aùp oån ñònh ngoõ ra chung DC vôùi söï phaûn hoài cuûa ngoõ vaøo DC chöa loïc. Boost.Vaø doøng gôïn soùng ñænh ñænh : I = I = . Buck . D -T : Chu kyø ngaét daãn T= I I 1 I . D/ ( 1 .L -Vaø ñieän aùp gôïn soùng ñænh.L(Vo  Vs )  t1  t 2  L  L  VS VO V S .Doøng xaû trung bình cuûa tuï IC = Io V S .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Vôùi D laø heä soá chu kyø -Giaû söû maïch khoâng toån hao : VSIS = VO.Noù goàm 1 bieán aùp T1 vôùi nhieàu cuoän thöù caáp NS1.C .Pull nhö sô ñoà sau: .V0 fL(VO  V S ) . Caùc ngoõ ra ñieän aùp VS1 .VO f V S .

Ton ñöôïc ñieàu chænh ñeå ngaên chaën söï thay ñoåi taûi hay nguoàn cung caáp.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vm vaø laáy tín hieäu phaûn hoài veà töø Vm. Vs2 =Vdc(Ns2/Np)2Ton/T Vs1 =Vdc(Ns1/Np)2Ton/T Vm=Vdc(Nm1/Np)2Ton/T Vce(Q1) I c(Q1) 2Vdc Vce(Q2) I c( Q2) .Khi transitor daãn thì ñieän aùp döôùi cuûa moãi nöûa cuoän sô caáp giaûm xuoáng Vce(sat) khoaûng 1V.Ñieän aùp trung bình taïi ngoõ ra Vm Vm = (Vdc  1)       Nm    0.1 .5 2Ton   T  Np   (2-17) Trang 21 . Vì theá khi caû hai transitor daãn thì ñieän aùp vuoâng coù giaù trò Vdc.

N . BIEÁN AÙP COÂNG SUAÁT  Choïn loõi : Thieát keá bieán aùp ta phaûi choïn loõi phuø hôïp vôùi coâng suaát ra.vaø maät ñoä doøng ñieän trong moãi cuoän. .Trong thöïc teá.Khi Vm thay ñoåi thì seõ xuaát hieän tín hieäu ngoõ ra ôû boä khueách ñaïi sai leäch vaø Ton seõ ñöôïc thay ñoåi theo söï thay ñoåi cuûa Vm  Ñieän aùp taïi ngoõ ra cuûa 2 cuoän thöù caáp : VS1 =  N   2Ton VS2 = (Vdc  1) S 2   0.  Choïn soá voøng daây sô caáp -Ñònh luaät Faraday : E = NAe (dB/dt ) x 10+8 Vôùi:. Choïn loõi cho coâng suaát ngoõ ra cuûa bieán aùp phuï thuoäc vaøo taàn soá hoaït ñoäng.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Khi Vdc thay ñoåi thì voøng hoài tieáp aâm seõ ñieàu chænh Ton ñeå giöõ Vm khoâng ñoåi .5  N   T   p     Möùc ñieän aùp treân moät voøng : E = Ae ( dB/dt) x 10-8 N -Ae : laø tieát dieän loõi saét ( cm2) -dB : laø ñoä thay ñoåi töø caûm ( Gauss ) -dB/dt -  Gauss  s     F laø ñieän aùp treân voøng laø tæ leä theo taàn soá soùng ngaét. maät ñoä töø caûm ( B1 vaø B2 ). tieát dieän khung quaán daây Ab.E: Ñieän aùp rôi treân loõi cuoän daây( hay cuoän daây bieán aùp ) -N : Soá voøng daây(voøng) Trang 22 . giaù trò ñieän aùp treân voøng trong phaïm vi töø 2V taïi taàn soá ñoùng ngaét 25KHZ ñeán 5 hay 6v ôû 100KHz. Vm seõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå ngaên chaën ñieän aùp DC ngoõ vaøo vaø doøng taûi ngoõ ra thay ñoåi. a.Ton. tieát dieän loõi saét.

632 1.8Pin -Hay Pin = 1.1 ) .986P0  Vdc min Vdc min Trang 23 .0.8T / 2) x10 8 Ae.56 P0 Vdc min (2-20)  Tính toaùn doøng ñieän sô caáp hieäu duïng vaø tieát dieän daây daãn : Irms = Ipft D = Ipft 0.5]    Np  T N  2Ton VS1 = [(Vdc .8T/2)/2 -Hay : Irms = 0. Np = Vôùi dB = (Vdl min  1)(0.56 P0 0.4 -Vôùi D : heä soá chu kyø : D = (0.1 )  S 2  1  N  T  p  N  2Ton VS2 = [(Vdc .25P0 = Vdcmin. -Giaû söû hieäu suaát 80% ( thöôøng ñaït ñöôïc ôû taàn soá treân 200KHz ) P0 = 0.1 )  m  .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Ae : Tieát dieän loõi ( cm2 ) -dB : ( Gauss ) --> dB = E dt .5 (Vdc .8Ipft -Vaäy Ipft = 1.dB (2-18) (2-19) (Vdc  1)(Ton) x10 8 N p xAc  Choïn soá voøng daây thöù caáp : -Soá voøng daây thöù caáp ñöôïc choïn töø : N  2Ton Vm = (Vdc .1 )  S 2  1  N  T  p   Tính toaùn doøng san baèng ñænh.0.0.Soá voøng daây sô caáp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : +Np : Ñöôïc tính vôùi ñieän aùp ñaët leân cuoän sô caáp laø nhoû nhaát (Vdc-1) vaø thôøi gian môû laø cöïc ñaïi.10 8 ( Gauss ) NAe .632 Ipft Vaäy ta coù : Irms = 0.

1) Thieát keá cuoän caûm ngoõ ra : dI = 2Idcmin = VL.T I dc min 1 Ion 10 Neáu doøng Idcmin = Vaäy : L0 = 0.4 = 0.25V0  V0 )(0.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp  Tính toaùn doøng gôïn soùng ñænh thöù caáp vaø kích côõ daây : IS(rms) = Idc D = Idc 0.8172 khi Vdc .25V0  0 2 2V1 min (1. V1 laø nhoû nhaát Ton  VT 0.V0 .8T / 2) = 2Idcmin L0 dI = Vaø L0 = 0.632.T I 0n -Trong ñoù .  Thieát keá boä loïc ngoõ ra.V0 ) L0 L0 N0= V1(2Ton/T) thì Ton = V0T 2V1 V0T 2V1 N0 = V1 (2Ton/T ) thì Ton = D1 Ns Ns D2 V1 Co Lo Vo -NS seõ ñöôïc choïn 0.05V0 . Ton Ton = (V1 .5.Id c -Vôùi Idc doøng ñieän ngoõ ra. L0 (H) -V0 (V) -T(s) -Idcmin doøng ngoõ ra cöïc tieåu (A) -Ion doøng ngoõ ra danh ñònh (A) Trang 24 .8T hay V1min = 1.

.FORWARD CONVERTER 1.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp 2. Vì vaäy hieäu suaát cho heä thoáng phaûi taêng. . -Tuï ngoõ ra ñöôïc choïn ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät ñieän aùp gôïn soùng ngoõ ra. Moät caùch ñôn giaûn ñeå laøm ñieàu naøy laø söû duïng bieán aùp coù ñaàu noái giöõa cuoän daây sô caáp ñeå lôïi duïng cho moãi nöûa chu kyø treân vaø nöûa chu kyø döôùi cuûa cuoän sô caáp. Vì vaäy söï phaûn hoài ñieän aùp ngoõ ra ñöôïc caáp ñieän DC vôùi ngoõ vaøo vaø coù nhieàu cuoän thöù caáp bieán aùp neân coù theå coù nhieàu ñieän aùp ñaàu ra. 2) Nhöôïc ñieåm.dI Vôùi -R0 : Ñieän trôû trong cuûa tuï C0 -dI : Doøng ñieän ñænh ñænh cuoän caûm. . -Boä ñoåi ñieän naøy thöôøng ñöôïc söû duïng cho nhöõng nguoàn coù coâng suaát ngoõ ra töø 150-200w khi ñieän aùp ngoõ vaøo DC cöïc ñaïi ôû möùc 60V ñeán 200V.Moät trong nhöõng vaán ñeà ñoái vôùi push-pull converter. Thieát keá tuï ngoõ ra. ñoù laø töø thoâng trong hai phaàn cuûa cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp coù ñaàu ra ôû giöõa coù theå trôû neân maát caân baèng vaø gaây ra vaán ñeà veà nhieät ñoä.Hieäu suaát cao ( gaàn 90%).C0 thay ñoåi giöõa 50 -80 x 10-6 C0 = C0 = 80 x10 6 80 x10 6  Vr / dI R0 (80c10 )dI Vr * Öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm : 1) Öu ñieåm .Converter naøy phaân phoái naêng löôïng ra taûi qua bieán aùp. Trang 25 . Lyù thuyeát cô baûn. -Tích soá R0. Vaán ñeà thöù hai laø moãi transitor phaûi khoùa gaáp ñoâi möùc ñieän aùp so vôùi caùc converter khaùc. ñieàu chænh caùc converter ban ñaàu ñeå mang laïi coâng suaát lôùn hôn töø nhöõng linh kieän nhoû hôn. V.Khi boä nguoàn cung caáp ñaõ ñöôïc caûi tieán. Vr = R0.

neân goïi laø Forward converter. Trong khi maïch push -pull cnverterlaø hai transistor.Ñieän aùp ngoõ ra DC : Vom =  Vdc  1     Ton Nm    Vd   Np   T (2-21 ) 2. Boost converter vaø Flyback löu tröõ naêng löôïng ôû cuoän caûm hay cuoän sô cuûa bieán aùp khi transistor daãn vaø phaân phoái doøng ñeán taûi khi transistor ngaét . Trang 26 . doøng löu tröõ trong daây daãn cuûa T1 ngöôïc cöïc vôùi ñieän aùp treân Np. . Giaû söû 1V cho Q1 vaø D2 phaân cöïc thuaän VD2 thì ñieän aùp ôû möùc cao ñoù laø : V0mr = Vdc  1 . OÅn aùp Push-Pull vaø Buck cuõng phaân phoái doøng ñeán taûi khi transitor coâng suaát daãn. thôøi gian môû vaø tæ soá voøng. thì ñieän aùp ôû toát chænh löu ôû möùc cao trong thôøi gian Ton. ñaàu coù chaám cuûa cuoän sô caáp vaø taát caû caùc cuoän thöù caáp trôû thaønh döông so vôùi caùc ñaàu daây coøn laïi khoâng daáu. .VD2 Np     Nm  -Khi Q1 taét .Khi Q1 daãn (Ton).Caùc moái quan heä thieát keá cuûa ñieän aùp vaøo . ra . -Traùi laïi.Doøng chaûy ñeán taûi khi transistor coâng suaát Q1 daãn . Thì Transistor Q1 seõ bò ñaùnh thuûng neáu khoâng coù diode D1 daãn traû naêng löôïng . . Taát caû caùc ñaàu ñaàu cuûa sô vaø thöù aâm so vôùi caùc ñaàu coøn laïi.Khi Q1 daãn.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp L3 D4 D1 D7 L2 D3 Vdc Q1 D2 D5 L1 D6 Vs2 Vs1 Vom Maïc h ñieàu khieån ñoä roän g xung Vea Maïc h so saùn h Vref -Trong maïch converter naøy chæ coù moät transistor vaø moät diode ôû phía sô caáp.

Maät ñoä töø tröôøng.22 ) Hay Ipft = 4. vaø maät ñoä doøng cuûa cuoän. . taàn soá.Giaû söû hieäu suaát cuûa nguoàn 80% P0 = 0.Ñieän aùp Vom ñöôïc phaûn hoài veà vaø ñöôïc so saùnh vôùi ñieän aùp chuaån Vref. tieát dieän ñieän caûm. b) Tính toaùn voøng daây sô caáp.8Pin Hay Pin = 1.600 Gauss. Np = Vdc min  1(0. vaø thay ñoåi Ton ñeå giöõ Vom = const ñoái vôùi baát cöù söï thay ñoåi ôû Vdc hay doøng taûi.Pull vì coù cuøng thoâng soá.8T / 22) x108 Ae.13. coâng suaát ngoõ ra. loõi saét.dB (2-23) -Vôùi dB = 1.P0 Vdc min 3. -Vdmin : ñieän aùp DC ngoõ vaøo nhoû nhaát (V) -T : Khoaûng thôøi gian ngaét daãn (S) Trang 27 . Thieát keá bieán aùp coâng suaát : a) Loõi bieán aùp :Vieäc choïn loõi cho bieán aùp Forward converter gioáng vôùi bieán aùp Push . Quan heä giöõa doøng ñieän sô caáp. vaø ñieän aùp ngoõ (2.4 Ipft) 3.25P0 = Vdcmin ( 0.Thôøi gian Ton cöïc ñaïi ( Tonmax) seõ xay ra ôû Vdcmin Vom =  Vdc min  1   Vd   Np     Nm   Ton max  T VS1 =  Vdc min  1 S1   Vd   Np      N   N   Ton max T  Ton max T VS2 =  Vdc min  1 S 2   Vd   Np     vaøo : .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp .

4 = 0.632.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp c) Tính toaùn voøng daây thöù caáp : Vom =  Vdc min  1     Ton max Nm     Vd  T Np   VS2 =  Vdc min  1 S 2   Vd    Np     N   Ton max T VS1 =  Vdc min  1 S 1   Vd    Np     N   Ton max T d) Tính toaùn doøng ñieän gôïn soùng sô caáp : Irms(p) = 3. 0.4 Irms(p) = 1.12 P0 Vdc min 0. f) Boä loïc ngoõ ra :  Cuoän caûm : dI = 2Idcmin = (Vdk min  V0 )Ton max L1 Hay L1 = (Vdk min  V0 )Ton max 2 I dc min ( 2-25 ) Trang 28 .79 P0 Vdc min (2-24) e) Tính toaùn kích côõ daây : Irms(sec) = Idc .Idc.

2) Ta coù : C0 = 65 x 10-6/R0 C0 = 65 x 10-6. -Taàn soá ñoùng ngaét coù theå töø 10kHz ñeán 100KHz L1.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Nhöng V0 = V dk min dkmin Tonmax/T Vôùi Tonmax = 0.8T/2 3V0T Ion Neân L1 = (2-26) Tuï ñieän ngoõ ra : Nhö ôû phaàn ( 4 .n1 i2 Vo ÑCX i n1 i1 n1 i1mi n 0 n2 i2 n1 i1max DT T n2 i2mi n t t n2 i2max 0 DT T Trang 29 . ñieän theá taïi cuoän thöù caáp ñöôïc ñoåi ra ñieän moät chieàu baèng diode chænh löu. dI V0 r (2-27) VI. SÔ ÑOÀ FLYBACK -Sô ñoà duøng linh kieän ngaét daãn doøng vaøo cuoän sô caáp maùy bieán aùp loõi ferrite.

Do chieàu daây quaán n1.t + I1min L1 -i1 taêng töø I1min ñeán I1max doøng gia taêng baèng : I1max .Transistor DCX: Trang 30 .n2 khoâng daãn L1 tích luõy naêng löôïng vaøo maïch töø ferrit. töø thoâng trong maïch töø taêng.Ñieän aùp dôïn soùng: Vo .DT =  V o = V c  Vo  1 .DT n  (2-28 )  -Ñieän aùp ngöôïc taïi D laø :VDngöôïc = . D f   Rf  T Q Vo  D C Rfc * Chæ tieâu caùc linh kieän .I1min = .VS  V0    n1  Vaäy ta coù : V I1min =  s  R  n 2       n1  2  D  2   (1  D )  Vs   2 L DT  1 Vaäy ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc laø : R L1 = 2f  n1    (1  D ) 2 n   2 2 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Chu kyø laøm vieäc goàm hai giai ñoaïn : *Giai ñoaïn 1: O<T<DT -DCX daãn VL1 = VS .Doøng taïi tuï ñieän loïc ic ñöôïc bieåu dieãn bôûi hình treân . i1 = VS . -Chu kyø sau dieän tích S ôû phaàn döôùi ñöôøng bieåu dieãn thieân doøng qua tuï ic Q = Io . 2 . Ñieän löôïng naïp theâm vaøo tuï ñieän loïc Q ôû giai ñoaïn  ñöôïc phoùng vaøo taûi trong giai ñoaïn 1.

Diode D n D Io x 1  Vs 1  1 n2 24 f ID trung bình (av)=Io VD max= VO  V s *Giai ñoaïn 2: DT<t<T Io Vo n2 n1 Vs ÑCX i2 C ic R -DCX ngöng daãn töø thoâng maïch töø giaûm . L2 ñaët vaøo ñieän aùp Vo .Ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc. Trang 31 . i2 giaûm töø I2max ñeán I2min. ñieän aùp taïi cuoän n2 ñaûo cöïc tính khieán D daãn doøng iL giuùp cho soá ampe voøng lieân tuïc.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp IDCX max = . töùc thôøi ñieåm DT soá ampe voøng n2I2max = n1I1min. I2max-I2min = Vo (1  D )T L2 n1 Vo n2 (2-29) Ñieän aùp taïi cuoän n1 = Do ñoù ñieän aùp taïi transistor DCX = Ñieän aùp ra Vo : n  n I2 1 I1 . löôïng doøng giaûm baèng. do ñoù : i2 = Vo (T  DT )  I 2 max Lo -Maïch töø phoùng thích naêng löôïng vaøo phuï taûi . L2  L1  1  n  n2  2 2 Vs V n  DT  o  1 (1  D )T  O  4  n2  L1  (2-30) .

ôû phía treân öùng vôùi ngoõ vaøo 220VAC. maïch cænh löu toaøn soùng vôùi 2 tuï loïc C1 noái tieáp C2 + Ñieän aùp ñænh DC chænh löu khoaûng : (1.Doøng san baèng ñænh töông ñöông cuûa transistor khaù cao .HALF .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp I1av  1 I1 min  I 1max D 2 -Coâng suaát vaøo: Ps =Vs.Giaûm ñöôïc doøng qua transistor coâng suaát. R n2 (1 .Khi chuyeån maïch S.I1av= 1 n -Coâng suaát ra : Po = VS2  2 R  n1   D2  2   1  D  2 -Neáu hieäu suaát baèng 1 ta coù : I1max + I1min = *Öu nhöôïc ñieåm: .D) 2 Vôùi Pot : toång coâng suaát ngoõ ra Vì vaäy giaù thaønh cho transistor cao VII .13Rot Vdc min 2 Vs n 1 2 D (2-31) ( ) .41x220)-2  308V Trang 32 .BRIDGE CONVERTER Sô ñoà Half-Bridge .Caùch ly sô caáp vaø thöù caáp . Ipft = 3. . .Taïo ñöôïc nhieàu caáp ñieän aùp ôû ñaàu ra baèng caùch quaán nhieàu cuoän thöù caáp .

70.8T/2 vaø Vdcmin . 1/ Quan heä giöõa doøng sô caáp.8T  1   0.Khi S1 ñoùng öùng vôùi ngoõ vaøo 110V maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân ñoâi ñieän aùp. Pin = 1. ñieän aùp vaøo -Giaû söû hieäu suaát 80%.632)Idc Trang 33 .25P0. C1 naïp qua D1 + Ñieän aùp ñænh khoaûng (1.41x110)-1  154V .8T / T 2.1 ñöôïc thay baèng Vaäy : V1   Vdc  NS1   0.Q2 daãn ôû moãi nöõa chu kyø.41x110)-1  154V + Ñieän aùp toång treân tuï C1.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp .Po Vdc min (2-33) 3/ Choïn côû daây daãn vaø soá voøng daây thöù caáp: -Soá voøng daây thöù caáp ñöôïc choïn ôû (4. coâng suaát ra.C2 vaø Q1.) ñeán (4.4 ôû 500 circularmils treân doøng hieäu duïng laø = 500(0.Doøng hieäu duïng sô caáp : Irms = Idc D =Idc 0. Moät ñaàu cuûa cuoän sô caáp ñöôïc noái vôùi 2 ñaàu tuï C1. -Xung doøng ñænh sô caáp san baèng töông ñöông öùng vôùi Vdcmin Ipft (half bridge) = 3. . C2 khoaûng 308V * Giaû söû ñieän aùp chænh löu 308V.Nöûa chu kyø sau C2 naïp qua D2 + Ñieän aùp ñænh khoaûng (1.Nöûa chu kyø ñaàu tieân A döông so vôùi B.Po Vdc min (2-32) 2/ Choïn côû daây sô caáp: -Doøng ñieän gôøn soùng sô caáp Irms = Ipft Irms = .3) cho thôøi gian môû cöïc ñaïi Tonmax = 0. boû qua tuï Cb.5  NP   2  2 Vdcmin 1 2 (2-34) (2-35) V2 .13.1.

VII.4) -Diode D5 vaø D6 : ID5b = DIo VD5 max = VD6max = 2nVD (2mVD) * Keát luaän: Trong caùc loaïi converter trong ñoù coù Half .5 Vo = 2 n2 .Idc -Thieát keá tuï cb ta coù : Cb = I ptc x0.Hieäu suaát cao khoaûng 90% Trang 34 .D'2 : ID trung bình = (1  2 D).8T dc (2-36) -Vôùi dv : Ñoä thay ñoåi aùp töø luùc daãn ñeán luùc taét cuûa moãi transistor. SÔ ÑOÀ CAÀU (FULL .m.Bridge converter coù nhieàu öu ñieåm nhö.D  ALsf  2 Lf (2-38) m= n2 n`1 VTr max = Vs -Diode D1.D2. -Transistor : TTr max  m  I o    D(1  D)mVs  Vs. ta coù: 0<D<0.DVS n1 (2-37) -Chæ tieâu caùc linh kieän .I o 2 (2-39) VDmax = Vs (8.BRIDGE) Sô ñoà Full-Bridge -Caùc transistor T1 vaø T'2 cuøng daãn luaân phieân vôùi T2 vaø T'1. .D'1. Moãi ñoâi daãn trong thôøi gian DT trong moãi chu kyø laøm vieäc.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp I rms = 316.

Keát quaû laø loaïi converter naøy ñöôïc duøng ñeå thieát keá caùc boä nguoàn vôùi coâng suaát coù theå leân ñeán 1000W . Ñieàu naøy daãn ñeán giaù thaønh transistor va caùc thaønh phaàn linh kieän lieân quan cuõng giaûm .Pull converter. Töø nhöõng öu ñieåm ñaõ neâu ôû treân.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp . neân ta choïn thieát keá nguoàn oån aùp xung theo kieåu Half .Bridge converter Chöông III BIEÁN AÙP XUNG Trang 35 .Bieán aùp khoâng söû duïng ñaàu ra ôû giöõa vì vaäy loaïi tröø ñöôïc söï maát caân baèng töø thoâng.Ñieän aùp cöïc ñaïi ñaët leân transistor giaûm ñi moät nöõa so vôùi tröôøng hôïp cuûa Push .

b-Toån hao loõi ñoái vôùi maät ñoä töø caûm. Trang 36 . a-Ñöôøng ñaëc tính töø treå. -Yeáu toá chính aûnh höôûng vieäc choïn löïa chaát lieäu laø ñaëc tính toån hao loõi (thöôøng mW/cm3) ñoái vôùi taàn soá vaø maät ñoä töø caûm.Caáu truùc cuûa noù goàm hoån hôïp oxit saét vôùi Mn. -Moät soá chaát lieäu ñöôïc ño ñaït sau cho toån hao loõi laø nhoû ôû taàn soá cao vaø nhieät ñoä cao.TOÅN HAO LOÕI VÔÙI TAÀN SOÁ VAØ MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM. keõm oxit.Toån hao doøng ñieän xoaùy cuûa noù boû qua khi ñieän trôû suaát raát cao.Toån hao loõi chuû yeáu do toån hao töø treå nhöng cuõng khaù thaáp.Ferrites laø vaät lieäu goám saét töø .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp I. -Haàu heát caùc bieán aùp xung söû duïng loõi ferrite.

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp c-Toån hao loõi ñoái vôùi nhieät ñoä II.HÌNH DAÏNG LOÕI FERRITE -Loõi ferrite ñöôïc saûn suaát vôùi kích côû töông ñoái nhoû. Trang 37 .

PQ. loõi RM. UU.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Hình daïng loõi khaùc nhau nhö: Loiõ hình cheùn. -Loõi hình cheùn (hình hoäp) ñöôïc söû duïng ôû möùc coâng suaát thaáp hôn 125W -Caùc daïng loõi khaùc nhau cuûa bieán aùp coâng suaát . UI. EE. Table :Core Losses for Various Core Materials at Various Frequencies and peak Flux Densities at 100oC FreMaterial Core loss . G Quency Trang 38 .EI. mW/cm3 for various peak flux densities.

For unipolar ( forward conventer .H7C1 TDK .R Magnetics Inc .H7C1 TDK .Nguyeãn Vaên Ñöùc KHZ 20 Ferroxcube 3C8 Ferroxcube 3C85 Ferroxcube 3F3 Magnetics Inc . flyback ).H7C4 Siemens N27 Siemens N47 Ferroxcube 3C85 Ferroxcube 3F3 Magnetics Inc .P 1600 85 82 28 20 40 60 45 50 270 80 70 75 147 160 100 144 850 260 180 250 340 500 300 480 1400 60 25 20 12 18 40 29 1200 40 18 12 7 13 30 18 Luaän vaên toát nghieäp 1000 25 13 9 5 8 20 10 24 80 30 22 20 40 45 28 96 250 80 55 70 96 140 70 200 190 700 300 180 200 227 400 200 480 480 1800 900 1100 1800 1200 800 15 10 5 3 5 10 600 50 190 65 50 55 85 90 65 130 40 30 28 57 60 40 47 18 12 11 20 25 20 22 9 5 5 9 20 100 600 160 120 150 181 300 180 400 100 70 85 136 200 100 140 48 30 35 57 75 50 65 30 14 16 23 35 200 700 600 650 850 1400 800 960 500 360 450 567 900 500 350 250 280 340 500 300 400 180 85 100 136 200 100 190 75 40 45 68 100 45 500 1800 2200 4500 2800 1200 1300 3200 1800 950 500 700 1100 980 500 280 400 570 100 320 200 1200 1500 6200 1000 3500 5000 2500 3000 Note : data are for bipolar magnetic circuits ( first and third .P TDK .R Magnetics Inc .R Magnetics Inc .R Magnetics Inc .H7C1 TDK .H7C1 TDK .p TDK .P TDK . divide by 2 .H7C4 Siemens N27 Ferroxcube 3C8 Ferroxcube 3C85 Ferroxcube 3F3 Magnetics Inc .H7C4 Ferroxcube 3C85 Ferroxcube 3F3 Magnetics Inc . Table : Core Type Number for Geometrically interchangeable Cores Ferroxcube-Philips Magnetics TDK Trang 39 .P TDK .H7F TDK .P TDK .H7C4 Siemens N27 Ferroxcube 3C8 Ferroxcube 3C85 Ferroxcube 3F3 Magnetics Inc .quadrant operation) .R Magnetics Inc .R Magnetics Inc .H7C4 Siemens N27 Siemens N47 Ferroxcube 3C8 Ferroxcube 3C85 Ferroxcube 3F3 Magnetics Inc .

Nguyeãn Vaên Ñöùc EE Cores 41205 41808 Luaän vaên toát nghieäp 814E250 813E187 812E343 812E272 E375 E21 783E608 783E776 E625 E55 E75 EC35 EC41 EC52 EC70 ETD29 ETD34 ETD39 ETD44 ETD49 704 905 1107 1408 1811 2213 2616 3019 3622 4229 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM10 RM12 RM14 EE19 43515 44317 EE42/42/15 44721 EE55/55/21 45724 EC Cores 43517 44119 45224 47035 ETD Cores 43434 43939 44444 44949 Pot Cores 40704 40905 41107 41408 41811 42213 42616 43019 43622 44229 RM Cores 41110 41510 41812 42316 42819 43723 PQ Cores 42016 42020 42626 42625 43220 43230 EC35 EC41 EC52 EC70 ETD34 ETD39 ETD44 ETD49 P7/4 P9/5 P11/17 P14/8 P14/8 P22/13 P26/16 P30/19 P36/22 P42/29 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM10 RM12 RM14 PQ20/16 PQ20/20 PQ26/26 PQ26/25 PQ32/20 PQ32/30 III.QUAN HEÄ GIÖÕA COÂNG SUAÁT NGOÕ RA CÖÏC ÑAÏI VÔÙI MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM. Trang 40 . TIEÁT DIEÄN LOÕI. KHUNG VAØ MAÄT ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN TRONG CUOÄN .

8 T 0.4 Irms = Ipft 0.Hieäu suaát cuûa nguoàn: Boû qua tieâu taùn töø Vdc ngoõ vaøo ñeán caùc ngoõ ra (giaû söû hieäu suaát laø 80%).Heä soá khe hôû (Space Factor :SP): -SP=0.4 I0 = 1.4 -Daïng soùng doøng sô caáp -Daïng soùng doøng Ipft duøng ñeå tính coâng suaát ngoõ ra ñoái vôùi Bmax.Ipft.heä soá chu kyø: 0.58Irms) Töø ñònh luaät Faraday:Vp =Np.Ae. -Tæ soá Ns/Np ñeå T0 = 0. Ab. thôøi gian môû ôû 0.Irms Po = 0.632Ip 1.8T/2 ôû Vdcmin Hình soá A2 A4 Taàn soá F1 2F1 Ip Ip 2Ip Heä soá chu kyø 0. -Vôùi : Δ B Δ T 0 .R I2rms.264Ip N N 0.G(0 ñeán Bmax) T:Thôøi gian(s) Trang 41 . Dcma.5N Tieát dieän daây A1 2A1 Ñieän trôû daây R1 0. taàn soá.32Vdc min(1.25R1 I2rms. -Coâng suaát ngoõ ra ñöôïc döïa treân nhöõng giaû thieát sau: 1. 2.10-8 Vp:Ñieän aùp sô caáp ( Vdc) Np: Soá voøng sô caáp Ae: Tieát dieän loõi (cm2) B: Ñoä thay ñoåi töø caûm.4 O.58.32Vdc min.4 Irms 0. 2 T (3-1) (3-2) . Ae.R P0 P0 2Po -Daïng soùng doøng sô caáp ôû Vdc min.8Vdc min.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp a-Söï lieân heä veà coâng suaát ngoõ ra cuûa boä ñoåi ñieän Forward.R I2rms. Po = 0.Ipft Nhöng giaù trò hieäu duïng gôïn soùng cuûa Ipft.8Pin = 0.8T/2 -Ta coù :Po = 0.

Bmax.8A b × 10 6 π N p × D cma (3-5) Thay (3-5) vaøo (3-3) ta coù: P0 = (1.4 2 x10 -8 Po=1.A P ).N P Töø (3-4) ta coù: Irms = 0.f .Np.f.4T -Töø (3-2) ta coù : Po = 0.10-8) P0 = 0. 4 4A ti x10 +6 Atcm = π = 4(0.I rms .B max .4 Vaø Ap=As Ap=0.f .B max .N p .Ab=Np.A b D cma (3-6) P0 (watt) Trang 42 .f 0 . B/T = Bmax/0.506.256. Irms = A tcm D cma (3-4) Ta coù:Tieát dieän 1 in2 = π .A e .Ae.f.00322.Ae.2.8A b × 10 6 π N p × D cma Ab(in2)Ab(cm2) Neân ta coù: Trong ñoù: Po = 0.10 -6 (tieát dieän Circular mils ).265Np . 10 +6 π .Irms -Ab:Tieát dieän khung quaán daây(in ) -Ap:Tieát dieän cuoän daây sô caáp(in2) -As:Tieát dieän cuoän daây thöù caáp(in2) -Ati:Tieát dieän cuûa moät voøng daây sô caáp(in2) Vôùi SF=0.A b D cma 0.Bmax.0005 .A e .B max .10-8.2.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp ÔÛ Vdcmin.A e .Ati -Maät ñoä doøng :Dcma = A tcm I rms (3-3) Vieát taét (in =inch ) Atcm: Laø tieát dieän daây daãn sô caáp ño baèng circurar mils.

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp B (gauss) Ab (cm2) Dcma (circular/rms ampe) Trang 43 .

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Trang 44 .

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Trang 45 .

Ab .Ati Ati = 0.Ipft Irms = Ipft 0.Söï lieân heä coâng suaát ngoõ ra cuûa boä ñoåi ñieän Puss-Pull P0 = 0.1273.1273 Po = 0.Irms Ap = 0.8Vdc min(0.2Ap = 2Np.01Vdc min.58Irms) = 1.10+6 N p D cma Thay Irms vaøo (3-8) ta coù: Po = 1.129Vdc min .64Vdc min (1.58Irms P0 = 0.1273 Ab .64 Vdc min. Ab (in2) Ati (in2) Dcma = A tcm I rms (3-10) Vôùi:Atcm tieát dieän daây daãn (circular mils) -Doøng ñieän gôïn soùng treân nöûa cuoän sô caáp Irms = A tcm D cma π ).10-6 4 Vôùi Ati = Atcm ( Vaäy Atcm =0.10+6 N p D cma Trang 46 .4 Hay Ipft = 1. Ab .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp b. 0.8Ipft) P0 = 0.01Vdc min.10+6 N p D cma Ab .1A b Np (3-7) (3-8) (3-9) Vôùi: Np soá voøng daây nöûa cuoän sô caáp.10+6 Np (3-11) Thay (3-11) vaøo (3-10) ta coù: Irms = 0.

Ab: tieát dieän loõi. Np: soá voøng daây sô caáp.4 Dcma: maät ñoä doøng ñieän. Abi: tieát dieän khung (in2).4T tai Vdc min Po = 0.A b D cma Ab (cm2) 6 .Δ B ΔT .10-8 -Bieân ñoä ñænh ñænh cuûa töø caûm: 2Bmax ôû 0.f .10-2 0.255 10 + 6 D cma N p .A e .001B max .4 T N p .10-6 4 Vdc min Iav 2 0.255( Irms = A bi )10+6 Nb (3-13) (3-14) A tcm A bi = 0.129(Np. 0. khung (cm2).8 = 0. Atcm : tieát dieän daây (circular mils).f .Söï lieân heä coâng suaát ngoõ ra cuûa boä ñoåi ñieän Half-Bridge Thôøi gian môû cuûa transistor laø Hieäu suaát Eff = 80% Ae. Ap: tieát dieän cuoän daây sô caáp (in2).A e .8 Vôùi Ati = Atcm.Ae) Po = 2 B max Ab .D cma Trang 47 . π .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Töø ñònh luaät Faraday: Vdc min = N p .894Ipft hay Ipft = 1.8Pin = 0.A b D cma c. Ati: tieát dieän daây (in2).00645 B max .A e . Irms = Ipft.12Irms Neân Po = 0.D cma 0. 8T taïi Vdc min 2 Vaäy Atcm = 0. .45 Vôùi Ab (in2) = Neân: Po = 0. SF = 0.

3 73.225 0.7 588.0 22.89 71.1 446.5 1547.5 1.1 0.740 2.1 23.9 323.968 0.3 870.6 280.250 1.3 85.8 0.9 511.3 0.217 135.3 492.3 1533.1 1138.577 0.003 0.185 37.206 102.3 Trang 48 .7 0.4 1752.7 4.0 329.301 233.1 1533.7 5.559 17.0 26.9 64.5 0.5 1025.1 379.202 0.3 ETD39 1.2 E75 3.4 372.581 0.884 316.8 223.7 783E776 2.0 136.718 183.4 35.9 45.308 425.0 161.7 878.5 182.4 17.0 250.1 782E272 0.7 1.3 195.7 219.7 79.4 495.4 178.7 8.7 47.2 143.0 2744.1 696.130 3.1 1.220 1.380 2.213 1. Ferroxcube-Philis EC70 2.740 2.171 0.6 26.5 91.1 105.1 2.3 1538.2 0.2 268.0 219.7 94.4 391.4 164.931 29.034 0.035 1.3 8.3 3953.0 ETD44 1.4 E55 3.370 3.110 2.6 379.6 1044. Ab :cm2.4 950 0.3 284.2 277.1 1121.5 759.7 35.149 0.3 274.706 118.6 371.8 813E343 0.7 ETD34 0.0 284.3 Pot Cores.6 427.175 69.7 867.2 91.790 4.3 3504.009 0.8 208.1 246.130 3.9 4258.2 0.4 1031.2 3194.6 1.054 0.7 11.5 11.7 71.0 1829.8 1107 0.0 0.3 55.7 1.4 2.3 0.1 0.9 45.7 147.022 0.4 42.1 1.Ferroxcube-Philips EC35 0.5 473.070 0.5 167.770 13.8 1012.6 439.101 0.185 37.0 ETD29 0.395 0.530 2.0 136.810 1.3 379.8 29.5 441.2 369.0 125.3 8.9 1289.330 1.412 0.6 334.6 1349.2 2287.843 0.8 783E608 1.0 E375 0.686 22.971 1.6 1840.0 569.968 0.7 297.4 473.3 6388.0 284.4 E21 1.800 2.2 294.3 889.3 261.0 1482.9 3162.4 0.816 26.074 2.6 123.4 17.4 568.710 5.224 103.6 5323.800 9.7 568.5 134.903 0.0 223.7 841..2 2372.6 300Khz 16.2 658.8 69.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Table:Maximum Available Output Power in Forward Converter Topology Output power in watts at ( Ae.2 EC Core .3 2.220 1.8 35.807 57.8 247.5 182. Ferroxcube-Philips 704 0.5 107.5 91.810 4.0 110.5 812E250 0.4 3.4 1686.2 ETD Core.3 2024.3 0.6 2920.0 1186.0 1779.6 59.148 4. f: Khz) Core Ae Ab Ae.8 578.3 1372.9 485.9 920.8 EC41 0.4 138.4 52.4 560.1 773. Ferroxcube-Philips 814E250 O.3 62.229 7.760 0.167 0.340 1.9 21.6 0.6 142.2 0.5 ETD49 2.834 122.2 E625 2.2 123.810 1.4 2.0 1022.160 7.Ab 20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz EE Core.9 1282.3 722.8 4744.8 17.6 4.9 250Khz 13.8 5.490 1.3 EC52 1.1 0.971 1.3 326.8 647.781 3.6 1518.0 5.4 769.1 0.6 433.2 200Khz 11.9 2336.1 2044.002 0.359 0.1 1226.3 813E187 O.1 322.6 83.1 31.329 0.

116 2.9 319.5 29.0 625.2 191.7 512.1 7.5 768.7 12.700 1.2 14.6 167.9 90.7 61.610 1.4 240.4 0.095 0.4 1045.8 -Table:Maximum Available Output Power in Half.180 1.400 3.4 576.433 0.6 7.724 119.0 142.6 768.3 24.6 250Khz 9.2 7.195 0.024 0.0 572.2 36.8 384.Magnetics.5 PQ Cores.8 1.4 123.0 50.4 6.1 14.0 0.4 27.4 18.660 1.600 1.0 0.4 44.2 69.8 15.4 62.or Full-Bridge Converter Topology Trang 49 .470 0.024 0.322 0.407 0.3 180.7 3.8 19.7 122.7 38.4 93.057 0.7 22.8 750.774 1.1 60.2 13.8 63.2 0.810 25.4 76.4905.3 27.4 38. f: Khz) Core Ae Ab Ae.4 83. Inc.5 132.0 59.3 124.297 0. Ferroxcube-Philips 1.8 9.7 198.2 153.2 1.6 62.081 2.6 4.7 44.159 0.3 1.799 0.187 0.2 500.774 1.8 0.6 18.3 21.3 183.251 0.0 143.020 0.2 91.189 6.155 0.386 12.4 245.7 5.0 478.9 2402.970 1.8 92.380 0.4 45.383 0.4 29.3 92.370 0.1 7.Ab 20Khz 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz Pot Cores.6 63.5 95.1 997.4 375.948 0.9 60.5 30.8 46.100 0.7 30.6 194.3 359.0 22.005 286.0 61.2 893. Ab :cm2.5 15.1 2.187 0.4 75.0 429.7 384.7 13.2 14.6 0.3 383.384 0.3 452.620 1.590 3.2 120.2 200Khz 7.994 1.980 0.1 29.2 0.502 0.2 63.2 522.5 1787.6 189.6 51.2 5.7 192.5 11.9 184.6 697.7 32.592 0.2 114.5 122.6 255.9 2.2 99.0 31.6 9.130 2.8 130.4 1489.5 185.8 2.0 25.5 93.1 165.3 236.460 1.5 22.3 542.250 0.3 324.9 334.2 271.8 239.0 122.0 871.2 1495.097 0.2 18.256 0.1 3.8 6.3 19.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Table:Maximum Available Output Power in Forward Converter Topology (continued) Output power in watts at ( Ae. Ferroxcube-Philips 1408 1811 2213 2616 3019 3622 4229 RM5 RM6 RM8 RM10 RM12 RM14 42016 42020 42620 42625 43220 43230 43535 44040 0.310 0.6 8.4 92. 12.3 250.1 9.5 259.630 0.9 43.413 1.6 12.010 0.6 640.3 1191.9 1201.6 6.587 0.1 1246.7 47.7 160.8 25.1 50.0 300Khz 11.9 78.5 86.190 1.620 0.563 50.2 1601.5 119.9 6.238 0.8 31.1 58.635 0.9 3.9 284.0 RM Cores.0 2.1 747.9 2.2 361.9 45.2 173.5 68.4 154.9 99.2 388.960 2.7 38.426 0.6 2002.8 5.

1 8.3 3610.6 5722.002 0.7 1250.4 99.6 2576.6 509.2 1386.0 219.8 10.770 13.1 693.7 257.9 165.1 200Khz 30.5 2154.971 1.1 180.6 12.6 50.3 146.7 16.110 2.7 3.5 205.0 4150.9 6.1 98.5 Trang 50 .160 Ae.1 -Table:Maximum Available Output Power in Half.6 8943.034 0.8 777. Ferroxcube-Philips 704 0.4 796.790 4.884 7.6 13284.7 382.6 1042.0 83.5 5668.6 702.2 885.185 146.6 350.308 1192.8 2436.3 1067.9 66.1 6541.Ferroxcube-Philips 175.8 308.4 3590.6 3435.7 7.7 295.7 154. f: Khz) 0.5 4250.3 768.2 614.2 2166.359 0.1 3192.2 0.330 2.2 455.490 1.4 1437.710 5.9 467.6 500.4 414.9 1061.or Full-Bridge Converter Topology (continued) Output power in watts at ( Ae.760 0.4 833.7 1.8 1197.2 60.009 0.130 3.6 348.2 1035.4 195.3 4906.1 250Khz 38.3 1238.4 ETD Core.2 1813.4 922.1 14905.5 200.225 0.1 4.1 1593.1 6642.4 3.6 400.971 1.171 0.5 935. f: Khz) 24Khz 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz EE Core.9 234.7 2358.213 1.7 824.2 3139.7 1.1 4308.8 377.9 2287.4 11.810 1.6 ETD44 1.022 0.4 3778.8 47.250 1.9 288.1 ETD39 1.8 2429.5 0.7 2195.149 1. Ferroxcube-Philips 3.577 0.395 0.329 0.834 343.6 702.4 1948.3 Pot Cores.931 1.0 625.4 0.6 1326.1 300.6 13.130 3.0 31.1 EC Core .202 O.101 0.9 254.370 2.2 4981.8 1.Ab 20Khz 0.8 63.4 750.7 82.5 2125.581 0.2 375.810 2.2 388.3 11924.1 8176.706 332.6 99.800 2.6 ETD49 2.903 0.4 351.2 1214.2 ETD29 0.380 Ab 0.1 1041.3 1096.1 147.4 5152.1 2744.6 221.740 2.807 3.530 3.054 0.1 0.3 100.1 88.220 1.559 0.3 2861.074 0.8 1.2 527.9 31.1 400.3 20.4 240.968 0.7 2.4 1.9 287.9 3.035 0.7 2490.3 0.220 1.4 1097.9 548.7 2872.6 439.968 1.3 120.1 127.206 9.9 23.5 1569.9 913.175 194.8 49.185 106.2 658.8 49.5 731.1 300Khz 46.686 61.4 1592.217 3.4 24.5 2.070 0.1 4332.9 1829.5 4294.6 654.2 1463.Nguyeãn Vaên Ñöùc Core 814E250 813E187 813E343 812E250 782E272 E375 E21 783E608 783E776 E625 E55 E75 EC35 EC41 EC52 Ae O.4 4723.3 0.4 8856.3 1107 0.9 23.843 0.4 263.1 461.2 8.0 778.229 0.810 1.8 3320.5 74.7 878.148 0.4 1648.5 11070.3 74.781 1.0 15.816 73.740 2. Ab :cm2.9 1619.718 183.4 2024.2 625.4 2888.3 1372.0 346.2 689.1 0. Ferroxcube-Philis EC70 2.5 906.1 2923.0 950 0.800 2.2 1.4 2834.1 6.4 161.2 14.5 198.1 176.3 4298.7 1362.301 3.6 583. Ab :cm2.0 1.3 796.1 1.412 0.1 9812.8 1829.9 17886.224 4.003 0.5 1378.9 2.340 3.3 132.167 0.2 ETD34 0.2 Luaän vaên toát nghieäp Output power in watts at ( Ae.

238 0.6 1088.2 448.799 1.5 398.9 1075.2 336.310 0.1 516.490 0. Ferroxcube-Philips 5.5 24.620 0.322 0.3 343.6 122.7 725.407 0.2 90.7 0.2 213.3 16.9 3336.0 365.9 688.2 432.5 PQ Cores.610 1.0 101.116 5.3 544.2 3363.1 71.4 41.386 34.2 60.3 530.460 1.Magnetics.7 87.3 320.660 1.020 0.1 1076.024 0.2 17.005 2.6 344.7 7.810 72.3 54.2 1751.433 0.0 235.2 1012.4 1050.1 44.5 37.0 1006.0 38.5 158.1 1073.7 2502.1 1616.4 40.251 0.1 17.1 51.1 7.5 142.8 26.195 0.8 1400.9 10.8 72.6 143.4 64.970 1.426 0.4 6726.7 20.189 16.9 77.5 Luaän vaên toát nghieäp 48Khz 72Khz 96Khz 150Khz Pot Cores. 34.960 2.0 88.5 131.4 894.9 348.3 4484.6 6.095 0.6 1340.8 266.3 18.3 68.Nguyeãn Vaên Ñöùc Core 1408 1811 2213 2616 3019 3622 4229 RM5 RM6 RM8 RM10 RM12 RM14 42016 42020 42620 42625 43220 43230 43535 44040 Ae Ab Ae.190 1.2 2.413 1.3 172.2 51.024 2.0 63.0 1202.1 670.9 468.4 RM Cores.7 243.1 84.0 345.3 0.6 1.2 213.2 12.8 133.180 1.2 663.297 0.0 515.774 1.057 0.380 0.4 3490.6 429.592 0.7 759.9 2150.9 0.4 123.5 518.3 703.097 0.3 53.600 3.1 536.8 253.0 796.7 41.3 200Khz 21.1 5.6 106.7 462.2 21.2 21.4 82.4 5605.8 258.9 102. Inc.948 0.620 1.0 370.9 402.383 0.8 164.187 0.155 0.6 2152.9 1433.6 64.9 26.159 0.0 485.7 10.7 259.5 1951.256 0.6 540.6 505.4 250Khz 27.9 124.724 333.2 76.5 16.587 0.563 140.7 2101.4 279.2 17.980 0.010 0.4 1518.7 108.0 257.1 31.130 2.3 1601.384 0.3 5005.8 2927.6 2.8 1265.630 0.3 195.7 42.8 336.6 0.5 300Khz 32.9 1792.4 1463.8 127.2 0.0 86.994 1.Ab 20Khz 24Khz 2.470 0.3 254.6 169.3 672.1 2. Ferroxcube-Philips 5.4 177.7 21.4 34.1 14.7 211.2 218.700 1.635 0.590 2.400 3.100 0.4 126.1 4170.1 35.6 8.4 2094.1 262.1 165.1 343.081 7.5 936.4 175.5 83.3 51.6 2439.370 0.7 171.8 81.4 191.187 0.9 1488.2 277.7 160.3 34.1 800.6 261.8 715.0 174.5 555.1 907.5 177.1 Trang 51 .250 0.774 1.9 2792.502 0.

.

A e . Khoâng khí thoåi qua bieán aùp coù theå laøm giaûm söï gia taêng nhieät ñoä ñaùng keå.A b D cma (3-16) IV.A e .A e .0014 B max . T = 0.Ñöôøng ñaëc tính ñieän trôû nhieät cuûa boä taûn nhieät ñoái vôùi toång dieän tích beà maët ñöôïc minh hoaï ôû hình sau : Trang 53 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Neân Po = 0.00913 B max .Rt . -Ñieän trôû nhieät Rt -Söï gia taêng nhieät ñoä: dT -Toån hao coâng suaát: P dT = P.10 + 6 N p .f .D cma (3-15) 8 Töø ñònh luaät Faraday: Vp min = Vôùi B = 2Bmax .10 2 Δ T Vdc min = 10Np.A bi . toån hao doøng vaø beà maët taûn nhieät cuûa bieán aùp. -Ñeå tính toaùn söï gia taêng nhieät ñoä ngöôøi ta döïa vaøo moät soá ñöôøng ñaët tính kinh nghieäm cuûa ñieän trôû nhieät treân tieát dieän beà maët taûn nhieät.f.10-8 Thay Vdc min vaøo (3-15) ta coù: Po = Po = 0. SÖÏ GIA TAÊNG NHIEÄT ÑOÄ CUÛA BIEÁN AÙP -Nhieät ñoä cuûa bieán aùp taêng cao hôn nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng laø do phuï thuoäc vaøo toån hao loõi.0913 Vdc min .A bi D cma 0.f .Bmax.Ae.4T Neân Vdc min Δ B = N p .

SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA BOÄ NGUOÀN: Trang 54 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp PHAÀN B PHAÀN THIEÁT KEÁ I.

Trang 55 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp 110-220VAC CHÆNH LÖU CAÀU VAØ LOÏC BAÛO VEÄ QUAÙ AÙP DAÏO ÑOÄNG SOÙNG VUOÂNG BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG BIEÁN AÙP XUNG CHÆNH LÖU VAØ LOÏC 5V/10A CHÆNH LÖU VAØ LOÏC +15V/3A CHÆNH LÖU VAØ LOÏC -15V/3A -KHOÁI CHÆNH LÖU CAÀU VAØ LOÏC: Duøng ñeå bieán ñoåi ñieän xoay chieàu thaønh ñieän naêng moät chieàu vaø laøm phaúng ñieän aùp hay doøng ñieän moät chieàu ôû ngoû ra chænh löu.

-KHOÁI BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG: Duøng ñeå taét boä dao ñoäng khi coù hieän töôïng quaù doøng.10 + ( 15.41 . THIEÁT KEÁ BIEÁN AÙP XUNG : -Yeâu caàu thieát keá : -Coâng suaát ra : P out = 5.TÍNH TOAÙN .Ñieän theá naén ngoõ vaøo : Khi nguoàn xoay chieàu ngoõ vaøo laø :  110V:Thì maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân ñoâi ñieän aùp -Nöûa chu kyø ñaàu :Ñieän aùp ñænh do tuï C1 naïp VP =1.8= 175 W 2. ta ñaõ choïn Half-Bridge converter ñeå thieát keá nguoàn oån aùp xung.Tra baûng ta choïn taàn soá dao ñoäng f=62KHz -Töø nhöõng phaân tích ôû chöông II .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -DAO ÑOÄNG SOÙNG VUOÂNG : Duøng ñeå bieán ñoåi ñieän aùp DC thaønh ñieän aùp AC taàn soá cao. 1. Pin=140 / 0. -KHOÁI BAÛO VEÄ QUAÙ AÙP : Duøng ñeå taét dao ñoäng khi coù hieän töôïng quaù aùp II. -BIEÁN AÙP XUNG: Duøng ñeå caûm öùng ñieän aùp AC sô caáp sang thöù caáp theo tæ soá doøng daây giöõa cuoän sô caáp vaø caùc cuoän daây thöù caáp. 220)-2=308V 3.3 )2=140W -Nhö vaäy coâng suaát ra cuûa boä nguoàn laø 140W . -CHÆNH LÖU VAØ LOÏC: Chænh löu ñieän aùp xoay chieàu taàn soá cao ra ñieän aùp moät chieàu vaø ñöôïc loïc phaúng ñeå taïo ra caùc möùc ñieän aùp ngoõ ra.41.110 -1=154V -Nöûa chu kyø sau :Tuï C2 cuõng naïp vôùi möùc VP -Vaäy ôû caû moät chu kyø: Vdc=Vc1+Vc2=154+154=308V ( 94/1 )  220V:Ñieän aùp DC chænh löu ñænh :Vdc=(1.Coâng suaát vaøo: Pin =Pout / eff vôùi eff laø hieäu suaát -Giaû söû hieäu suaát cuûa boä nguoàn laø 80%.Tính toaùn soá doøng daây sô caáp : Trang 56 ( 94/1 ) .

Tieát dieän daây sô caáp: Ta coù : Atcm= 1395 .140 = 634 (circular mils) 308 Ati = Atcm ( /4) 10-6 Abi = Vôùi A tcm .11 .8T/2) . 10 8 Ae.140 = 1 .1)(0.62 .10 6 (258/1) (7.11 cm2 :tieát dieän loõi -Choïn dB=1600 Gausse Np = (308 / 2 .15/1) Ati : tieát dieän daây (in2) Trang 57 .Giaù trò doøng ñieän: -Doøng san baèng ñænh: Ipft(half-bridge) = Ipft(half-bridge) = 3.dB (2.13.27A 5.10-6 circular mils) Atcm = 1395 .Po Vdc (3.140 308 Irms(p) = 1.79.57 voøng -Choïn NP= 56 voøng 4.1/1) -Doøng ñieän gôïn soùng sô caáp: Irms(p) = = 2.7/1) Vôùi T=1/f.10 3 = 55.255 .13Po Vdc 3.3/1) Vôùi Atcm laø tieát dieän daây (circular mils) (1 in2 =  /4.8T/2) . vôùi f=62 KHz Ae=1.1600 .1)(0. 10 8 1.43 308 (3.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Ta coù Np = (Vdc / 2 .N p 0.

632 .3 voøng Choïn N15S = 8 voøng Ta coù doøng ñieän gôïn soùng thöù caáp : Is(rms) = 0.14/1) At = Ati .45 .65 mm 6.33 mm2 Maø At =  d2/4 Vaäy ñöôøng kính daây sô caáp d = 0.1] 2 Np T (2.2/1) vôùi N5S: soá doøng daây thöù caáp (5v) Ton = 0.54 cm ) At = 0.632 .A bi Np (7.0033 cm2 = 0.32 A 7.Tieát dieän daây thöù caáp: Tieát dieän daây thöù caáp : Ascm =316.Soá doøng daây thöù caáp: V(5) = [ ( Vdc N 2.1) 5S .255 . 10 = 6. 2Ton / T Np 2 Vôùi N15S : soá voøng daây thöù caáp ( 15v ) N15S = 7. 0.14 ( in2) A ti = 0.Ton .I+ 5V/10A : vôùi Ascm (circular mils) Trang 58 .1) 5S – 1) .8T / 2 V(5) = (( N 308 . 6.56 0.2.7 voøng 2 56 Choïn N5S = 3 voøng V(15) = (( Vdc N – 1) 5S – 1) .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Abi : tieát dieän khung (in2) Vaäy: Abi = 634 .10 6 = 0.8 = 2.16 ( cm2 ) ( 1 inch = 2. Idc Idc : doøng moät chieàu ngoõ ra +5V/10A Is(rms) = 0.

4516 = 0.14 .16 = 0.000744 in2 Tieát dieän daây tính baèng cm2 Asc = Asi . 5 => Lo = = 4 H Trang 59 . 10 = 0. 645.Tieát dieän khung quaán daây : Abi = 0.5.78 mm 8.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Ascm = 316 . A-5V/10A : -Cuoän loïc ngoû ra(Lo) Lo= 0.V0 .0159 cm2 Tieát dieän daây tính baèng mm2 Asm = 1. 10 = 3160 Tieát dieän daây tính baèng in2 Asi = 3160 . 6.4 mm Vaäy ñöôøng kính daây thöù caáp (5V/10A) : d = 1. 10-6 = 0.5 . 3 = 948 Tieát dieän daây tính baèng in2 Asci = 948 .14 in2 => Abi = 0.9 cm2 =>d = 1.THIEÁT KEÁ BOÄ LOÏC NGOÛ RA .  /4 . ÔÛ ngoû ra : Vo = 5V T = 1/f . 6.59 mm2 Maø Asm =  d2/4 15V/3A : Ta coù Is(rms) = 0. 3 = 1. f = 62 KHz Ion = Idc = 10 A 0.896 A Ascm = 316 .632 .00479 cm2 Tieát dieän daây tính baèng mm2 Asm = 0.T / I0 Vôùi V0 = Vdc .479 mm2 Ñuoøng kíng daây d = 0. 10-6 = 0.00248 in2 Tieát dieän daây tính baèng cm2 Asc = Asi .45 . ( /4) .4 mm III.

05  : Ñieän trôû tuong ñuong Vr = 0.5 .6 A Ñieän aùp gôïn soùng ñænh : Vr = Ro .03 80 . 62 . Idc Bieân ñoä doøng ñieän ñænh ñænh gôïn soùng cuûa cuoän daây : dI = 2 A Ñieän aùp goän soùng ñænh ñænh Vr = Ro . 10-6 .1 V Co = 80 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp 10 . 103 0.15 V / 3A : Cuoän loïc ngoû ra : Lo 0. Vo .05 Vr = 0. 15 = 40 H Vôùi Ion = Idc = 3A T = 1/f . Idc min Vôùi Idc min = 1/10 . choïn Ro = 0.03 V 80 .6 = 1600 F Trang 60 . Idc min Vôùi Idc min = Idc/10 dI = 0. 62 . f = 62 KHz Tuï loïc ngoû ra Co : Ta coù dI = 2 . dI Ro : Ñieän trôû töông ñöông Ro thöôøngng raát nhoû. T Lo = Io = 3 . 0. 103 -Tuï loïc ngoû ra (Co) Ta coù : dI = 2 . 0. 10-6 . dI / Vr = 1600 F B.5 . 16-6 .6 = 0. di Co = Vr Choïn C = 1600 F = 0. dI Choïn Ro = 0. 2 = 0.05 .05 .

vì noù coù ñieän aùp nguôïc Vin = 1000V Doøng ñieän baûo hoøa nguoïc Is = 5 A Doøng ñieän thuaän cöïc ñaïi IF max = 1 A Diode 1N4007 laø loaïi diode thoâng duïng.414 = 311 V Trò soá ñænh cuûa ñieän aùp nguoïc ñaët leân moãi diode laø : Vin = 311 . giaù kinh teá.MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN : Trang 61 .57 = 448 V Neáu döï tröõ theâm 10% thì ta caàn choïn caùc diode chòu ñuoïc aùp nguôïc cho pheùp laø 600 V. 1. f = 50 Hz . coù nhieàu treân thò tröôøng.45  F 1 vôùi  = 30 % . ta coù : = 23fRC vôùi  : ñoä gôïn soùng ( % ) 1 C= 2 3fRC = 192.THIEÁT KEÁ MAÏCH NAÉN LOÏC NGOÛ VAØO : 1.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp IV. R = 100 K Thöïc teá ta choïn C = 220 F V.CAÀU DIODE : Maïch naén loïc ngoõ vaøo ñuôïc thieát keá theo maïch nhö hình veõ Ñieän aùp nguoàn löôùi ñaët tröïc tieáp vaøo caàu naén neân 4 diode phaûi chòu ñieän aùp ngöôïc cao. 2.Tuï loïc : Vì ñaây laø maïch oån aùp xung . Töø nhaän xeùt treân ta thaáy Diode 1N4007 laø thích hôïp. Neân ta choïn caàu Diode laø 1N4007. neân ñieän aùp ngoõ ra ñöôïc loïc ôû ngoõ ra. Trò soá ñænh cuûa ñieän aùp laø : Vp = 220 . neân vaán ñeà loïc ngoõ vaøo coù ñoä gôïn soùng cao vaø coù theå leân ñeán 25 – 40 %. 1.

Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa xung tuøy thuoäc vaøo thôøi gian dead-time vaø ñoä roäng xung cuûa maïch so saùnh PWM.1 / ( RT . Vì theá vieäc taêng bieân ñoä tín hieäu ñieàu khieån seõ laøm giaûm ñoä roäng xung ra ( xin tham khaûo sô ñoà veõ daïng soùng cuûa IC TL494 ) Tín hieäu ñieàu khieån 1 beân ngoaøi ñöa vaøo ñuoïc cung caáp cho maïch deadtime .UC 1846. Coù nhieàu loaïi IC ñieàu khieån ñoä roäng xung nhö :SG 1524. Noù ñuoïc thieát keá theo töøng khoái rôøi hay ñöôïcc tích hôïp trong caùc IC .thöïc teá treân maïch laø C36 vaø R36 vaø fosc = 62 KHz Trang 62 .Q2 chæ xaûy ra khi tín hieäu raêng cöa lôùn hôn so vôùi 2 tín hieäu vaøo .. CT ) Ngoû ra cuûa maïch ñieàu cheá ñoä roäng xung ñöôïc thöïc hieän bôûi söï so saùnh soùng raêng cöa vôùi 2 tín hieäu ñieàu khieån ñöa ñeán coång NOR vaø sau ñoù suaát ra 2 transistor Q1 vaø Q2 .Tín hieäu suaát ra ñeán Q1.Tín hieäu ñieàu khieån 2 ñöôïc ñöa vaøo maïch khueách ñaïi sai leäch hoaëc ngoû vaøo feedback . IC TL 494 coù 1 ñieän theá oån aùp beân trong laø 5V vôùi doøng laø 10 mA vaø ñöôïc ñöa ra chaân soá 14 ñeå laøm ñieän aùp chuaån Nhö ñaõ noùi ôû treân taàn soá dao ñoäng ñöôïc ñònh bôûi RT vaø CT ... Moâ taû IC TL 494 : IC TL 494 bao goàm boä dao ñoäng raêng cöa tuyeán tính vôùi taàn soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi 2 thaønh phaàn beân ngoaøi laø RT vaø CT Taàn soá dao ñoäng : f = 1.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Maïch ñieàu khieån ñoä roäng xung vôùi taàn soá coá ñònh ñuoïc xaây döïng ñeå thöïc hieän vieäc ñieàu khieån trong boä nguoàn switching. Vì vaäy ta choïn IC ñeå khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm treân. TL 495. Neáu thieát keá theo töøng khoái rôøi thì boä nguoàn seõ phöùc taïp. ñoä chính xaùc khoâng cao . giaù thaønh reû.dieän tích chieám choå lôùn . TL 494.Nhöng TL 494 coù nhieàu treân thò tröôøng. Maïch so saùnh ñieàu khieån ñoä roäng xung seõ so saùnh ñieän aùp ñöa töø beân ngoaøi vaøo ñeå cho ra 1 xung coù ñoä roäng xung tuøy thuoäc vaøo ñieän theá ngoû vaøo. neân ta choïn IC TL 494.

5 K Choïn R42 = 1K Q3 ( C 945 ) vaø Q4 ( C 945 ) laø 2 transistor ôû taàng driver : C 945 coù ñaëc tính kyõ thuaät sau : BVCBO = 70 V BVCEO = 70 V BVEBO = 4 V Tính R18 .ta coù VBQ4 = 0.5 K Aùp duïng cho Q6 ta cuõng ñuoïc keát quaû R39 = 39 K R40 = 1 K Thoâng soá kyõ thuaät cuûa transistro A 733 ( Q5 ) BVCBO = 100 BVCEO = 80 Trang 63 .6 V .9 K ) ta coù : R19 = 1.2 K Thöïc teá choïn R19 = 1.9 K Baèng caùch duøng 2 coâng thöùc treân aùp duïng cho Q3 vôùi 2 ñieän trôû phaân cöïc laø R21 vaø R19 ( choïn R21 = 3.C36 = 62 KHz Choïn R36 = 18 K Thay caùc giaù trò vaøo ta ñuoïc C36 = 958 pF = 1000 pF Doøng IC 494 laø 10 mA vaø aùp cuûa noù cung caáp cho maïch laø 5V R42 = 5/10 = 0.2 K Choïn R17 = 3.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Ta coù fosc = 1 R36 . Vcc = 5 V Choïn R18 = 1 K Thay caùc giaù trò treân vaøo coâng thöùc ta ñuoïc R17 = 4.ta coù : R18 VBQ4 = Vcc R17 + R18 Khi Q4 daån .

42 A ( tính toaùn ôû phaàn ñaàu ) VCQ1 = 150 V => C5 = 0.5 W .21 = 376.2 V =>IBQ1 = 1 mA -Thay caùc giaù trò vaøo ta ñöôïc : R41 = 4.12 mA neân ta cuõng coù IBQ5 = Ic /  = 1 mA Neân R41 = ( 5-VBEQ1 ) / IBQ1 Vôùi VBEQ1 = 0. 0.21 laø heä soá döï phoøng .5 V Trong ñoù 1.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp BVEBO = 5 Ic max = 0.7 K -Tính tuï lieân laïc C5: Ta coù : C5 = dV Vôùi Ipft = 1.TRANSISTOR NGAÉT DAÃN : Vì ñaây laø cheá ñoä Half-Bridge converter neân ñieän aùp nguoïc C-E laø : VBCE = 220 . 1.414 . Theo lyù luaän treân ta choïn transistor C 4242 vì caùc thoâng soá cuûa C 4242 ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân Thoâng soá kyõ thuaät cuûa C 4242 laø : VCBO = 700 V VEBO = 9 V VCEO = 4000 V I=2A Heä soá  = 20 Trang 64 .8 T/2 = 10 % .5 A P = 0. 0.  =120 -ÔÛ cheá ñoä Q5 baét ñaàu daån thì doøng Ic = 0. 1.neân ta choïn transistor coù ñieän aùp nguoïc naèm trong khoaûng naøy .T/2 VI.8 K -Thöïc teá choïn R41 = 4. VCQ1 Ipft .8 .6 F Choïn C5 = 1 F Ipft .

1 K Thöïc teá choïn R9 = 2.2 V laø transisitor seõ daãn .2 mA Luùc naøy : R6 = UBEQ1/IBQ1 = 0.7 K Tính R9 : Ta coù VCQ2 . UBQ2 = 0. R9 VBQ2 = R7 + R9 Choïn R7 = 330 K .4 V hay 0.4 V ñeå chæ caàn kích moät ñieän theá nhoû töông öùng laø 0. Ñaây chính laø doøng phaân cöïc cho Q1 IBQ1 = 0.7 K Trang 65 .2 ñeán 0.6 V Thay caùc soá vaøo coâng thöùc ta ñuoïc R9 = 2.Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Bình thöôøng khi Q1 chöa daãn thì noù ñaõ coù 1 ñieän theá moài töø 0. 100 = 0.Bình thöôøng doøng taïi cöïc B cuûa Q1 ôû cheá ñoä moài naøy raát nhoû .6 / 0.2 = 3 K Thöïc teá choïn R6 = 2.2 A . khoaûng vaøi microA neân ñeå doøng chính qua R6 phaân cöïc cho Q1 thì doøng qua noù phaûi lôùn gaáp nhieàu laàn so vôùi 0.2 .

Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ Trang 66 .

5V.  15V/3A : --Khi cung caáp nguoàn ñieän AC vaøo .4V .Thì ñieän aùp phía thöù caáp cuõng taêng cao vaø laøm phaân cöc D6 . -Nhôø xung Dead-Time Q2 daãn laøm cho ñieän theá thöù caáp cuûa bieán aùp xung ra cao.Baèng caùch lyù luaän töông töï nhö phaàn baûo veä quaù doøng Maïch töï cuùp laïi (khoâng hoaït ñoäng nöõa).Luùc naøy xuaát hieän ñieän aùp phaân cöïc cho Q6  laøm Q6 daãn  Q5 daãn taïo ra moät ñieän theá 5V taïi chaân 4 cuûa IC 494 . +Chaân soá 1 ñöa ñieän aùp doø sai laáy töø Vout ra . Neáu coù söï sai leäch thì tín hieäu ngoõ ra boä khueách ñaïi sai leäch seõ ñieàu khieån ñoä roäng xung ôû ngoõ ra chaân 9 vaø chaân 10 cuûa IC TL494 . nguoàn ñieän vaøo ñöôïc D5 naén vaø taïo ñieän aùp moài thoâng qua R4.vaø laøm phaân cöïc ñieän aùp D5 .ta thaáy chaân 4 cuûa noù laø 5V ñieàu naøy coù nghóa laø ngoõ ra maïch so saùnh Dead Times laø 5V (töông ñöông möùc 1 ) luùc naøy seõ khoâng coù dao ñoäng ngoõ ra  Maïch töï cuùp laïi khoâng hoaït ñoäng. -IC TL494 laø IC ñieàu khieån ñoä roäng xung .  Baûo veä quaù aùp: Vì moät lyù do naøo ñoù ñieän aùp ngoõ vaøo taêng cao hôn giaù tri ñònh möùc . ñeán cöïc B cuûa Q1( C4242) laøm Q1 daãn taïo moät ñieän theá caûm öùng qua cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp xung nhôø D14 naén vaø tuï loïc C19 loïc taïo thaønh ñieän aùp ñöa ñöa vaøo chaân soá 12 cuûa IC TL494 vaø laøm cho IC494 ± dao ñoäng vaø ñöa ñieän aùp dao ñoäng cho Q3 ( C945) kích thích dao ñoäng cho Q1 vaø Q2. -Ñieän aùp ngoõ ra phaûn hoài veà so saùnh vôùi ñieän aùp chuaån . +Chaân soá 4 ñöôïc aùp vaøo ñieän theá ñeå khoáng cheáthôøi gian Dead – Times khoaûng 0.luùc naøy cuõng xuaát hieän ñieän aùp phaân cöïc cho Q6 .Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ NGUOÀN OÅN AÙP XUNG 5V/10A.nhìn vaøo caáu taïo beân trong cuûa IC .  Maïch baûo veä quaù doøng vaø quaù aùp:  Baûo veä quaù doøng : Vì moät lyù do naøo ñoù maø doøng ñieän ngoõ ra taêng leân ñoät ngoät ( cao hôn doøng ñieän ñònh möùc ). Trang 67 .Tín hieäu ôû ngoõ ra 2 chaân naøy phaûn hoài veà kích cho Q3 vaø Q4 daãn hay ngaét ñeå ñieàu khieån thôøi gian Ton cuûa 2 Transistor giao hoaùn Q1 vaø Q2.Nguyeân lyù ñieàu roäng xung cuûa noù ñöôïc giaûi thích nhö sau: +Chaân soá 2 ñöôïc cung caáp ñieän aùp VREF =2.Doøng naøy qua ñieän trôû 1K .