MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI STUDII SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI MODULAR

PROBLEME ALE PEDAGOGIEI CONTEMPORANE
DOMENIUL: ŞTIINŢELE ALE EDUCAŢIEI

CHIŞINĂU - 2010

Recomandată în şedinţa Catedrei de Psihopedagogie şi Management Educaţional proces verbal nr.______ din _______________________ 2010 Autor: Mariana Marin, dr. ped., lector superior universitar

Aprobată de Consiliul Ştiinţifico-Didactic, proces verbal nr. _________ din _____________ 2010.

Standard de formare profesională iniţială Codul: Denumirea disciplinei: Probleme ale pedagogiei contemporane Cursul prevede în total 90 de ore, inclusiv 30 ore contact direct (14 ore prelegeri, 16 ore seminare) şi 60 60 ore lucrul individualş Cursul se predă în semestrul I în contextul programului pre-Bologna/programul Bologna. Evaluarea finală: examen oral. Numărul de credite profesionale transferabile – 3 Obiectivul general: Dezvoltarea şi aprofundarea competenţelor profesionale şi investigaţionale în cadrul domeniului de specializare. Competenţele vizate: 1. la nivel teoretic:
• • • •

analiza teoriilor privind pedagogia ca ştiinţă a educaţiei. interpretarea educaţiei din perspectiva contemporaneităţii. Abordarea comprehensivă a valorii educaţionale în societatea cunoaşterii şi impactul educaţiei asupra dezvoltării sociale durabile.
identificarea semnificaţiilor educaţiei, în plan social şi individual, şi a limitelor acesteia;

stabilirea direcţiilor şi tendinţelor în evoluția domeniului educaţional şi a ştiinţelor educaţiei. identificarea şi analiza proceselor şi fenomenelor ale domeniului educaţiei. elaborarea şi prognozarea finalităţilor educaţionale. realizarea eficientă a activităţii educaţionale de predare, învăţare, evaluare, consiliere. proiectarea obiectivelor educaţionale; stabilirea conţinuturilor adecvate; elaborarea şi aplicarea tehnologiilor pedagogice adecvate obiectivelor proiectate; realizarea feed-backului în cadrul educaţional; aplicarea inovaţiilor curriculare în cadrul educaţional; interpretarea reperelelor şi conţinuturilor epistemologiei educaţiei; rezolvarea constructivă a problemelor, contradicţiilor şi a conflictelor în activitatea profesională şi socială. adaptarea profesională în diverse forme de organizare: în echipă şi individual. caracterizarea şi aprecierea valorică a managementului sistemului de învăţămînt şi al instituţiilor şcolare. socializarea şi adaptarea profesională prin integrarea principiilor comunicării didactice eficiente; luarea de decizii adecvate în diverse situaţii pedagogice; stabilirea naturii sociale şi diacronia acţiunilor de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei.

2. la nivel operaţional: aplicarea teoriilor privind interpretarea educaţiei din perspectiva contemporaneităţii.

• • • • • • •

3. la nivel creator:

• • • • •

Evaluarea curentă include 60% din nota finală şi designează media celor două evaluări curente şi gradul şi calitatea participării la activităţile solicitate de profesor în cadrul prelegerilor, seminariilor şi altor lucrări (discuţii, dialog didactic, dezbateri, lucrul în grup, referate ştiinţifice, răspunsuri individuale la seminarii, asimilarea materialului bibliografic obligatoriu). Evaluarea finală semnifică 40% din nota finală, expunerea subiectelor în cadrul examenului oral sau scris.

DISTRIBUIREA ORELOR PE TEME: Temele 1. Educaţia, învăţământul şi societatea cunoaşterii în secolul al XXI. 2. Dimensiunea europeană a educaţiei. 3. Proiectarea, organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie şi de învăţământ din Republica Moldova. 4. Managementul schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului. 5. Repere pentru o concepție umanistă asupra educației. 6. Managementul general şi strategic în educaţie. Total: Învățământ de zi Prelegeri 2 4 2 2 2 2 14 Seminare 2 4 2 2 4 2 16

UNITĂŢILE DE CONŢINUT
Tema 1. Educaţia, învăţământul şi societatea cunoaşterii în secolul al XXI. Context. Orientări. Tendinţe. Inovaţii şi experienţe reformatoare. Statutul științelor educației. Logica societății actuale. De la globalizare la educaţie. Interculturalitate. Societatea învăţării: retorică şi realitate. Învăţarea pe tot parcursul vieţii. Şcoala ca organizaţie care învaţă sau templu al cunoaşterii de sine şi autodezvoltării. Mitul obiectivităţii absolute. Gândirea disciplinată sau răsturnarea tiparelor. Alternativa postmodernistă. Postmodernism şi educaţie. Educaţia postmodernă. Educaţia constructivistă. Educaţia – relaţie sau relaţie interumană. Dinamica raportului dintre relațiile și relațiile interumane. Educaţia între încrederea în sine şi încrederea în ceilalţi. Educaţia şi încrederea în oameni. Educaţia, televiziunea şi slăbiciunile omeneşti. Educaţia şi spălarea creierilor. Ideologia urgenței. Inteligența birocratică. Tema 2. Dimensiunea europeană a educaţiei. Societatea informaţională. Societatea cunoaşterii. Societatea conştiinţei. Documente şi strategii ale Uniunii Europene şi Comunităţii Europene. Convenţia de la Lisabona. Principii de bază referitoare la evaluarea calificărilor. Recunoaşterea calificărilor care oferă acces la învăţământul superior. Recunoaşterea duratei studiilor. Recunoaşterea calificărilor de învăţământ superior. Recunoaşterea calificărilor posedate de refugiaţi, persoane deportate şi persoane cu statut similar celui de refugiat. Informaţia cu privire la evaluarea instituţiilor şi programelor de învăţământ superior. Mecanismele de implementare. Declarţia de la Bologna. “Spaţiul European al Învăţământului Superior ”. Sistem de credite. Promovarea mobilităţii. Promovarea cooperării europene. Comunicatul de la Berlin. Dimensiunea europeană. Transparenţă, informaţie şi orientare. Recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor. Asigurarea calităţii. Orientarea pe tot parcursul vieţii. Învăţarea non-formală. Formarea profesorilor şi a formatorilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Declaraţia de la Copenhaga. Formarea Spaţiului european de învăţământ superior. Asigurarea calităţii. Structura titlurilor: Adoptarea unui sistem bazat în esenţă pe două cicluri. Promovarea mobilităţii. Implementarea sistemului de credite. Recunoaşterea titlurilor. Instituţiile de învăţământ superior şi studenţii. Promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior. Promovarea caracterului atractiv al Spaţiului european de învăţământ superior. Învăţământul continuu. Spaţiul european de învăţământ superior şi Spaţiul european de cercetare - doi stâlpi ai societăţii bazate pe cunoştinţe. Continuitatea procesului.

Cooperare internaţională. Programul educaţional Leonardo da Vinci. Programul Socrates. Programul Tempus-Tacis. Tema 3. Proiectarea, organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie şi de învăţământ din Republica Moldova. Sistemul de educaţie. Sistemul de învăţământ. Aspecte legislative, structură, reţea, dezvoltări instituţionale şi conexiuni funcţionale. Priorităţile reformei. Obiectivul de bază al colaborării multilaterale. Integrarea Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene. Colaborări cu Consiliul Europei, Uniunea Europeană. Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. UNESCO. CSI. Acordul de parteneriat şi cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană (APC). Asigurarea unui cadru corespunzător dialogului politic între Părţi. Promovarea relaţiilor economice armonioase, în tendinţa de a încuraja dezvoltarea economică durabilă. Asigurarea bazei pentru colaborarea în domeniile legislativ, economic, social, financiar şi cultural. Susţinerea eforturilor Republicii Moldova de consolidare a democraţiei, de dezvoltare a economiei şi de finalizare a tranziţiei la economia de piaţă.mode Modernizarea sistemului de învăţămînt superior din Republica Moldova. Pregătirea cadrelor pentru economia naţională. Dezvoltarea cooperării interuniversitare şi stimularea mobilităţii academic. Predarea limbilor comunitare. Promovarea predării în domeniul studiilor europene. Cetăţenia democratică. Procesul de la Bologna. Predarea istoriei. Procesul de renovare a curriculumului şcolar. Politica lingvistică. Guvernarea învăţămîntului superior. Instrumente de recunoaştere a calificărilor ş.a. Francofonie. Colaborarea cu Agentia Universitara a Francofoniei. Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Moldova - membru al Grupului de Acţiune Educaţie şi Tineret. Moldova şi Procesul de la Graz. Strategia naţională „Educaţie pentru toţi”. Planul naţional de acţiuni „Educaţie pentru toţi”. Siteul educaţional „ Educaţie Pentru Toţi.". UNICEF-MOLDOVA . Tema 4. Managementul schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului Calitatea educaţiei – perspectiva modelelor mentale. Rolul și dilemele educației. Context, politici, principii, indicatori, legislaţie. Cadrul conceptual al calităţii. Cultura calităţii. Politica, strategiile şi programele de evaluare şi autoevaluare a calităţii în educaţie. Organizarea procesului educaţional centrat pe copil: aspecte teoretice şi aplicative
Strategii de promovare a educaţiei incluzive în Republica Moldova Parteneriatul comunitar în promovarea şcolii prietenoase copilului. Abordarea, perceperea şi interpretarea schimbării în teoria şi practica contemporană. Necesitatea educaţiei pentru schimbare în paradigma postmodernă. Schimbarea la nivel de sistem educaţional, unitate de învăţământ, clasă de elevi: tendinţe actuale. Modele de management al schimbării. Capacităţi instituţionale necesare şi suficiente pentru implementarea schimbării. Drumul spre o şcoală prietenoasă copilului: strategii şi instrumente manageriale pentru implementarea schimbărilor necesare. Rolul managerului în implementarea schimbării.

Tema 5. Repere pentru o concepție umanistă asupra educației. Profesorul şi societatea hipermodernă. Statutul profesional al cadrului didactic. Profesorul şi birocratizarea societăţii. Tensiunile și căutările profesorului. Internetul și educația. Scepticii și militanții internetului. Între pasiunea pentru carte și nevoia de calculator. Televiziunea, nevoile umane și reclama. Televiziunea și educația. Centrarea pe înţelegere, pe probleme şi pe metode. Copii cu părinţi, copii fără părinţi. Comunicarea interumană pentru profesori. Comunicare şi pseudocomunicare interpersonală. Oglinda şi formarea de sine. Obstacole psihologice în formarea iniţială. Profesorul şi visele sale. Profesorul şi lecţia onestităţii. Profesorul şi contagiunea educativă. Statut –roluri. Competenţe. Standarde. Personalitatea. Formarea continuă. Evaluarea şi autoevaluare. Creativitate, inovaţie şi educaţia pentru excelenţă. Şcoala şi noile sale dileme. Cultura mahalalei. Omul-kitsch şi şcoala. Cadoul, educaţia şi societatea de hiperconsum.

Empatia: un sens şi o necesitate în educaţie. Iertarea, uitată resursă a educaţiei. Tatăl și fiii săi. Decalogul învățătorului. Adevăratele daruri ale lui Moș Crăciun. Educația și problema morții. Libertate și libertinaj în educație. Noile educaţii. Formal, nonformal şi informal în educaţie. Alternative educaţionale. Tema 6. Managementul general şi strategic în educaţie. Managementul ştiinţific vs managementul empiric. Managementul performant şi regula celor 4 C. Managementul domeniilor cheie– curriculum, resurse, relații cu comunitatea. Managementul curriculumului școlar. Managementul resurselor financiare. Managementul resurselor umane. Managementul relațiilor cu comunitatea. Serviciile educaţionale şi managementul educaţiei. Descentralizarea – condiţia succesului şi eficienţei serviciilor educaţionale. Leadershipul. Elemente de marketing în serviciile educaţionale. Elaborarea proiectelor educaţionale. Managementul proiectelor educaţionale. Tipuri de proiecte educaționale Metode si instrumente pentru managementul proiectului. Strategia de elaborare și designul proiectelor educaționale. Parteneriatul şi echipa de management al proiectului. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: Gherguţ A. Managementul general şi strategic în educaţie. Iaşi: Polirom, 2007. Ciolan L. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iaşi: Polirom, 2008. 3. Gherguţ A., Ceobanu C. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educationale. Ghid practice. Polirom, 2009. 4. Birzea, C. Arta si științele educației, Bucuresti, EDP, 1995. 5. Cerghit I. Metode de învăţămînt, Bucureşti, 2006. 6. Crişan Al. Curriculum şcolar. Ghid metodologic. Bucureşti, 1996. 7. Cristea S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Bucureşti: Litera educational, 2003. 8. Cristea S. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Bucureşti, 2007. 9. Cristea, S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău-Bucureşti: Litera, 2000. 10. Cristea, S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Ed.: Litera, Chişinău, 2003. 11. Crişan A. Reforma la firul ierbii. Editura Humanitas Educaţional, 2003. 12. Iucu R., Păcurari O., Formare iniţială şi continuă. Humanitas educaţional, 2001 13. Jinga I., Istrate E., Manual de pedagogie, Bucureşti, 1998. 14. Macavei, El., Pedagogie. Teoria educaţiei, Vol.I, Aramis, Bucureşti, 2001. 15. Negreţ-Dobridor I., Pâinişoară I. O., O ştiinţă a învăţării de la teorie la practică, Polirom, 2005. 16. Opre Adrian (2003, 2006). Studiul personalităţii. În Introducere în teoriile personalităţii. Ed. ASCR, Cluj-Napoca 17. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Rurac A., Teoria educaţiei. Suport de curs, UPS „I.Creangă”, Chişinău, 2006. 18. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria educaţiei, Ghid metodologic. Editura UPS „I.Creangă”, Chişinău, 2006. 19. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria instruirii, I. Suport de curs, II. Ghid metodologic, Editura UPS „I.Creangă”, Chişinău 2006. 20. Pâslaru, Vl.A.Zbârnea, cap.l , 2, 3, 4 în volumul II. Construcţie şi dezvoltare curriculară Ghid metodologic, p.l 1-47, Tip. Centrală. ÎSFEP, Chişinău, 2005. 21. Pâslaru, Vl.A.Zbârnea, cap.l - Conceptul de curriculum. cap.2 - Construcţie curriculară. cap.3Dezvoltarea curriculară în volumul 1. Construcţie şi dezvoltare curriculară. Cadrul teoretic, p. 11-47, Tip. Centrală, ÎSFEP, Chişinău. 2005. 22. Potolea Dan, Manolescu Marin, Teoria şi metodologia Curriculumului, Bucureşti, 2006 23. Silistraru N., Vademecum în pedagogie, USM, Chişinău, 2004.
1. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful