You are on page 1of 21

2011

!"#$%&$'(((
!!"#!
Me d i a Ge s c h i e d e n i s : H C 1 9 C y b e r n e t i c V i d e o
Onderdeel studie Media & Cultuur aan de UvA
Copyright Dropbox Media&Cultuur @ www.doublemindsproductions.com


MG - HC 19 - Cybernetica .
1
!"#$%&$'()*+,$-)
)
.--%(-//$0$)1$,+20$3(4+$,$&+3)
56)&-*$7#$%)8955)
:--3;)<-/;$&)
)
=$)7>#+?3#2&,)*2&),$)*%-$0$)*+,$-)@?&3;)
A5B6CD5BE9F)
5
!"#$%&$'()*+,$-)
G4$)-?;3+,$)+3);4$)+&3+,$)
=$)7>#+?3#2&,)*2&),$)*%-$0$)*+,$-)@?&3;)
A5B6CD5BE9F)
8
!"#$%&$'()*+,$-)
H2)2I--J)*2&),+;)(-//$0$)K$$;)L$)7$$%)*2&),$)
AM7$%+@22&3$F)("#$%&$'()*+,$-));?33$&)5B6C)$&)5BE9)
2/3)$$&)
G$(4&-/-0+3(4$)7+N);?33$&)0$/?+,)))$&)#$$/,)
O-(+2/$))))))))))))))))7+N);?33$&)J?#/+$@)$&)+&P-%72'$)
Q3"(4-/-0+3(4$)7+N);?33$&)0$$3;)))))$&)72(4+&$)
) R
!"#$%&$'()*+,$-)
S-?;$)
T-%3J%-&0)*2&)*+,$-)
<$0+&)*2&),$)("#$%&$'(2)
=$)+&*/-$,)*2&),$)("#$%&$'(2)+&)2&,$%$)K$;$&3(42JJ$&)
U%-$0$);-$J233+&0$&)*2&),$)("#$%&$'(2)+&),$)*+,$-@?&3;)
)
V
!"#$%&$'()*+,$-)
W2;)+3),$)--%3J%-&0)*2&)!"#$%&'
120&$'3(4$);2J$)
X$/?+,3;$(4&-/-0+$))
C
!"#$%&$'()*+,$-)
W2;)+3),$)--%3J%-&0)*2&)!"#$%&'
120&$'3(4$);2J$)
X$/?+,3;$(4&-/-0+$))
6
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
1

DIA 1
HET is een vrouw..


DIA 2
Mbiusband = een band met een voor en achterkant die verschillen van elkaar, maar in elkaar overlopen.
Van de vroege videokunst werd gezegd dat het een mbiusband was, een band die van binnen naar
buiten naar binnen naadloos in elkaar overloopt. Je bent subject en object tegelijk.
The outside is the inside werd ook wel eens gezegd.
De vroege videokunst is de voorloper van de media kunst. Gaat over cybernetische videokunst specifiek,
maar is niet echt bekend. Cybernetisch belangrijk onderdeel, maar wordt vaak vergeten in historische
benadering
Video betekent letterlijk ik zie in latijn. Video is een beeldmedium die een subjectieve visie meteen kan
laten zien, video wordt altijd in verband gebracht met het zien.
Film is anders, dat wordt gezien als reel-time, (tijd op de band) en video is real-time (echte tijd).
>> Dat is het verschil tussen film en video.


DIA 3 & 4
Waar dit college over gaat


DIA 5
Over welke tijd hebben we het? Jaren 60 !!
De oorsprong van de video is de magnetische tape, de oorsprong van video ligt niet in het zien maar in
het horen. De drager van de beelden is een magnetsiche tape en die werd afgespeeld op een
bandrecorder en later in een casettedeck.


DIA 6
Analoge geluidsopnames worden nog steeds gemaakt. De geluidstechnologie is wel heel erg veranderd,
werken nu vooral digitiaal.. maar de play en pause knop enzo gebruiken we nog steeds, die knoppen
herinneren ons dus aan een technologie die allang voorbij is..

MG - HC 19 - Cybernetica .
2
Cyberneuc vldeo
WaL ls de oorsprong van !"#$%&'
Camera
7
Cyberneuc vldeo
WaL ls de oorsprong van !"#$%&
MonlLor
8
Cyberneuc vldeo
WaL ls de oorsprong van !"#$%&'
Camera
monlLor
vldeosynLheslzer
compuLer
9
10
Cyberneuc vldeo
Wle gebrulkLen !"#$%&'
1elevlsle[ournallsLen:
alLernaueve Lv/
8oberL WhlLman: 1wo
Poles of WaLer - 3
11
Cyberneuc vldeo
Wle gebrulkLen !"#$%&'
8eeldend kunsLenaars: pop
arL
Sleep
Andy Warhol 1uk
'
12
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
2

DIA 7
Oorsprong van video is de videocamera, 1
e
ingredint >> Portapaq (Sony 1965)
Begin van de videokunst was toen een Koreaanse dude (Nam june Paik) een filmpje ( van de paus) had
opgenomen en dat s avonds liet zien in een kunstenaarscaf. Hij liet als eerste aan publiek zien, daarom
geldt het als eerste videokunst vertoning.


DIA 8
Het 2
e
ingredint is natuurlijk de monitor, the cathode ray tube. Alle vroege videokunst speelde zich af op
het beeldscherm. Van beamen was nog helemaal geen sprake.
Dat geldt ook voor de beelden ons getoond worden.. bedoeld voor het kleine beeldscherm.
>> Dus eigenlijk totaal ongeschikt voor het grote scherm van de beamer..


DIA 9
Voor het beeld genereren (image generating) en beeldbewerken (image processing), knippen en plakken
van beeld en geluid zijn vanaf de zeventiger jaren van de videokunst zowel analoge videosynthesizers als
computers ingezet. De computer wordt vooral gebruikt om een aantal ingewikkelde handelingen van de
synthesizer te vereenvoudigen: video keying. Kijk eens naar hoe ingewikkeld die apparatuur er nog uitziet.
Het is maar een klein stukje van de studio. Die ongeveer vier keer zo groot is. Alles wat hier staat kunnen
we nu softwarematig met bijvoorbeeld Imovie op je Iphone.


DIA 10
Foto van een werk van Hamilton uit 1956. Het is een soort collage, niet echt een schilderij. Je ziet allemaal
mediumvormen, televisie, filmposter, krant etc. Het is een doelbewuste copy/paste van allemaal soorten
materiaal en onderwerpen door elkaar, verschillende lagen van media. Met de video gebeurde dit dmv
de videosynthesizer. (SYNTHESIS > AAN ELKAAR PLAKKEN)
Musea werden voor het eerst met kopiren geconfronteerd. Magnestische tape is kopieerbaar, het
origineel ontbreekt en kan geen geld opleveren, bevrijding van het kapitalisme (populair in jaren 60).


DIA 11 & 12
Televisiejournalisten en kustenaars samen voor alternatieve tv. Er werden happenings georganiseerd die ze
dan gingen opnemen en uitzenden. Zo kwamen er bv negen avonden allemaal kustenaars, publiek en
journalisten samen om een happening te laten plaatsvinden, ze wouden een revolutie teweeg brengen.
En van die veranderingen was dat ze eigen kabelmaatschappijen gebruikten om televisie uit te zenden

MG - HC 19 - Cybernetica .
3
!"#$%&$'()*+,$-)
W2;)+3)()*$+,$-()*+,$-^)
!"#$%&$'(2[)P$$,#2(@)
U+,$-)@?&3;[)+&,+*+,?$/$)$&)
722;3(42JJ$/+L@$)%$I$('$)
)
5R) 5V)
5C)
)))
56)
)))
5Y)
)))
5E)
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
3DIA 13
Cybernetica duikt op in de zestiger jaren het woord cyberspace wordt dan voor het eerst gebruikt. Term
Cyberspace duikt te pas en onpas op.. Feedback is een term die ook uit de cybernetica komt.

Deze woorden hebben veel invloed gehad op het beeld wat mensen hebben en plaatsen in de
maatschappij. Feedback zorgde ervoor dat mensen zichzelf konden zien. Video kunst: individuele en
maatschappelijke reflectie.DIA 14
Plaatje waar je diepte en virtuele 3D in ziet! Gezichtsmanipulatie..
Mythe van Narcissus( hij werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld): jezelf kunnen zien is altijd belangrijk
geweest voor kunstenaars. Virtual reality is wat kunstenaars gingen toepassen.


DIA 15
Plaatje: Arnolfini bruiloft, van Jan van Eijk
>> maar draait niet op twee mensen, maar om spiegel in het schilderij ..


DIA 16
en tekst erboven J. Van E was hier


DIA 17
En de weerspiegeling.. toont hij zichzelf in en nog iemand.. zijn vriendin??


DIA 18
She love shoes.. I loveee shoes.. ze zijn ook echt echt tof.. dammm..
DIA 19 & 20
MG - HC 19 - Cybernetica .
4
Cyberneuc vldeo

! WaL ls een cyberneusch sysLeem?
19
Cyberneucs
20
Cyberneucs
leedback
! ls heL slgnaal 'LhaL ls looped back Lo (%,.+%/ a sysLem wlLhln
lLself'
! PeL sysLeem zoekL naar een evenwlchL
21
Cyberneucs
! negaueve feedback: sysLeem verLraagL
(naar sLablllLelL)

22
Cyberneucs
! oslueve feedback: sysLeem versnelL
(kemngreacue, sneeuwbaleecL)

23
Cyberneuc vldeo
ue Lechnologlsche mlx Lussen geluld en beeld
lf a mlcrophone ls placed Lo close Lo lLs lmpller lL squeals
ln vldeo Lechnology: lf a camera ls posluoned Loo close Lo lLs monlLor
lL squeals also, buL lL squeals vlsually. 1hls vlsual nolse, llke audlo
nolse, ls called feedback.Cene ?oungblood: LxAnuLu ClnLMA, 1970, pp. 274)

24
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
4
Input (signaal, materiaal) ! blackbox !output (signaal, materiaal)
Als de output weer input wordt is er sprake van feedback (zie dia voor het model);
>> soort loop, wat erin gaat en uitgaat bijzonder.. wat er in die blackbox gebeurt.. daarin interesseert de
cybernetica zich niet in!!


DIA 21
Feedback is: het signaal that is looped back to control a system within itself
>> het system zoekt naar een evenwicht. .


DIA 22
Negatieve feedback: systeem vertraagt (naar stabiliteit)
>> kraan open.. stabiel.. kraan dicht.. te weinig water.. kraan weer open.. tot bereikte niveau.. kraan weer
dicht..


DIA 23
Positieve feedback: systeem versnelt (kettingreactie, sneeuwbaleffect)
atoomreactie voorbeeld van.. input 1 blackbox.. output 4 .. is weer input (4) blackbox.. output 40.. enz..


DIA 24
Als je een microfoon te dicht bij een monitor houdt komt de squeal. ( ruis achtig geluid)
In videotechnologie: if a camera is positioned too close to its monitor it squeals also, but it squeals visually.
This visual noise, like audio noise, is called feedback.


MG - HC 19 - Cybernetica .
5
Cyberneuc vldeo
ue Lechnologlsche mlx Lussen geluld en beeld
?our hearlng and seelng ls a world of double
reecuon and refracuon...lnsLanLaneous ume ls an
lmmedlaLe percepuon whereas delayed ume ls
more llke a mlrror-reecuon
1he lnslde ls Lhe ouLslde
8lchard Serra: 8oomerang (1974)
23
Cyberneuc vldeo
ue Lechnologlsche mlx Lussen geluld en beeld
A vldeo camera ls closer Lo an mlcrophone ln operauon
Lhan lL ls Lo a lm camera. vldeo ls closer ln relauon Lo
sound, or muslc, Lhan lL ls Lo Lhe vlsual medla of lm and
phoLography.8lll vlola. 0$12%,2'3%+'4,%(4",5'1.'1,'678.)'9%:2$;'<+"-,52'
=>?@A=>>BC'pp. 62

26
Cyberneuc vldeo
ue Lechnologlsche mlx Lussen geluld en beeld

! vldeo kunsLenaars gelnLeresseerd ln de mlx van beeld en geluld:
synaesLheuc mlx
! SLelna & Woody vasulka (processlng and generaung sound and
lmage).
! Mlx van vldeo- en geluldLechnologle = mlx van vldeo kunsLenaars en
Lechnlcal englneers: 8lll LLra
27
Cyberneuc vldeo
ue Lechnologlsche mlx Lussen geluld en beeld

8lll LLra showlng Lhe 8uLh/LLra
Scan rocessor
28
Cyberneuc vldeo
29
Cyberneuc vldeo
30
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
5

DIA 25
Richard Serra heeft dit gedaan met Boomerang. In het filmpje zegt ze:
Your hearing and seeing is a world of double reflection an d refraction. Instantaneous time is an
immediate perception whereas delayed time is more like a mirror-reflection.


DIA 26 & 27
Bill Viola heeft ook gezegd dat geluid aan de oorsprong van video ligt.
- Mix van video- en geluidstechnologie + mic van video kunstenaars en technival enigineers: Bill Etra
- Steine en Woody Vasulka (processing en generating)DIA 28
Bill Etra is van de Rutt en Etra video synthesizer.
>> Beeld kon in geluid worden omgezet en maar ook geluid in beeld.


DIA 29 & 30
Zo zag hij eruit en wat hij kon..
Ding was btw ook OmG duur.. daarom gingen de kunstenaars samenwerken..


MG - HC 19 - Cybernetica .
6
Cyberneuc vldeo
vasulka's C-Lrend (1974)
Woody vasulka's
Scan rocessor SLudles (2009)

31
Cyberneuc vldeo
Soclale mlx Lussen publlek en lnformaue

32
Cyberneucs
! ue lnvloed van cyberneuca ln de weLenschappen:
! wlskunde, blologle, anLropologle, soclologle, psychologle,
llLeraLuursLudles, medla- en culLuur
33
Cyberneucs
norberL Wlener (1894-1964)
34
Cyberneucs
! Cyberneuca
besLudeerL de relaue
Lussen compuLers en
heL mensell[k
zenuwsLelsel
! key works:
D)*$+,$-(2'E=>BFGH'
IJ$'9:71,'K2$'%3'
9:71,'L$",52'E=>MBG;'
33
Cyberneucs
! ...Lhe sclence of
communlcauon and
conLrol ln machlnes and
llvlng organlsms
! NOPQRSTUTV 4:*$+,$.$2W'
sLuurman'
36
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
6

DIA 31
Woody Vasulska heeft een Scan Processor Studies gemaakt in 2009 met allemaal materiaal uit de jaren 60


DIA 32 & 33
Cybernetica beperkte zich niet alleen tot de videokunst maar benvloedden ook geneeskunde, biologie
en ook didactiek, sociologie, en ook zelfs geesteswetenschappen als mediastudies ed.


DIA 34
Norbert Wiener, Amerikaan. Wetenschappelijke vader van de cybernetica. Wiskundige die in de 2e WO
aan een system werkte dat luchtweer geschut wilde optimaliseren en automatiseren..
>> zo Cybernetica uitgevonden.. bestudeert de relatie tussen computers en het menselijk zenuwstelsel.


DIA 35
Wou dat machines onze vervellende taken zouden overnemen, zodat we meer tijd over hadden voor
leuke dingen .. yeey..
Citaat uit boek van Wiener:
the physical functioning of the living individual and the operation of some of the newer communication
machines are precisely parallel in their analogous attempts to control entropy (wanorde) through
feedback

Wiener verwachtte dus dat mensen en communicatiemachines parallel zouden gaan lopen om wanorde
en chaos tegen te gaan door middel van feedback.


DIA 36
Wat is Cybernetica? Loop (input/output) <> Waar komt het vandaan/omschrijven :
>> De wetenschap die communicatie en controle in machines en levende organismes bestudeerd ..
Van het Griekse kubernetics, wat staat voor stuurman..


MG - HC 19 - Cybernetica .
7
Cyberneuc blology
8lologle: PumberLo MaLurana en
lranclsco varela:
AuLopolesls: zelforganlserende
sysLemen (bl[voorbeeld vlrus)
37
Cyberneuc anLropology
Cregory 8aLeson: SLeps Lo an ecology of
mlnd (a revoluuonary approach Lo mans
undersLandlng hlmself) 1970
'Man ls only a parL of a larger sysLem and
Lhe parL can never conLrol Lhe whole'
'We have Lo Lhlnk llke naLure, because
naLure Lhlnks llke us' (Mlnd and naLure)
38
Cyberneuc medla
undersLandlng Medla.
1he exLenslons of man
(1964)
We have exLended our cenLral
nervous sysLem lLself ln a global
embrace [...] We approach Lhe
nal phase of Lhe exLenslons of
man - Lhe Lechnologlcal
slmulauon of consclousness [...]
we have already exLended our
senses and our nerves by varlous
medla (3)
39
Cyberneuc vldeo arL
Cene ?oungblood:
Lxpanded Clnema (1970)
Man ls a self-conLalned,
mlcro-communlcaung
sysLem. PumanlLy ls a
macro-communlcaung
sysLem. unlverse ls a serlal
communlcaung sysLem, a
scenarlo of only parually
overlapplng, non
slmulLaneous, lrreverslble,
Lransformauve
evenLs. (26)
40
Cyberneuc vldeo arL
Cene ?oungblood:
man = planL =
machlne = sysLem
'Clnema musL be
expanded Lo lnclude
vldeoLronlcs,
compuLer sclence
and aLomlc llghL'
'Spaceshlp LarLh'


41
Cyberneuc vldeo arL
Cene ?oungblood:
Lhe arusL as ecologlsL
lor some years
now, Lhe acuvlLy of
Lhe arusL has been
Lrendlng more
Lowards Lhe funcuon
of Lhe ecologlsL.
Lcology ls arL. (346)

42
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
7


DIA 37
Biologie: Humberto Maturana en Francisco Varela.
Ze bedachten autopoiesis: zelforganiserende systemen (virussen).


DIA 38
Gregory Bateson: Steps to an ecology of mind. Man is only a part of a larger system and the part can
never control the whole. We have to think like nature, because nature thinks like us
>> we zijn onderdeel van groter geheel, en dat geheel valt niet door een persoon te beheersen..


DIA 39
Marshall McLuhan: the understanding media, the extensions of men.
Was ook sterk benvloed door cybernetica. Hij vond dat technologie in het midden stond van menselijke
veranderingen. Niet alleen onze zintuigen verbreed.. maar verlengd.. we breiden ons bewustzijn uit..


DIA 40, 41 & 42
Gene Youngblood: Expanded Cinema (1970). Hij was een geschiedenis docent en hij deed aan
experimentele film en video.

Man is a self-contained, micro-cummunicating system. Humanity is a macro-communicating system.
Universe is a serial communicating system; a scenario of only partially overlapping, non simultaneous,
irreversible, transformative events.

Youngblood zegt oa in zijn boek dat een mens een plant is die een onderdeel uitmaakt van hetzelfde
systeem, en een machine hoort daar ook bij. Cinema moet volgens hem uitgebreid worden om
videotronics, computerwetenschappen en atomisch licht toe te voegen. Een videokunstenaar is volgens
hem een beschermer van de ecologie. Ze moeten zich volgens hem bezig houden met de omgeving en
de natuur. Hij ziet het dus als beschermers van organismen. Ecology is art!
Kunstenaar beschermer van de ecologie.. niet om nieuwe dingen te bedenken.. maar is een beschermer..MG - HC 19 - Cybernetica .
8
Cyberneuc vldeo
Soclale mlx van publlek en lnformaue
! nam !une alk:vldeoland on Lhls spaceshlp LarLh
resembles Lhe dlvlded sLaLe of Luropean counLrles
before 1937.
! World peace and survlval of earLh ls ubllc lnLeresL
number l and, needless Lo say, ubllc lnLeresL
number l musL be lnLeresL number l of ubllc
1elevlslon."
! lorm a vldeo Common MarkeL
nam !une alk : vldeo `n vldeology 1939-1973, ed. by !udson 8osebush, publlshed by Lhe
verson Museum of ArL, Syracuse, new ?ork, unpaged.
43
Cyberneuc vldeo
Soclale mlx Lussen publlek en lnformaue


nam !une alk: Clobal Croove (1973)
44
Cyberneuc vldeo
Soclale mlx Lussen publlek en lnformaue
Make peace noL war
Save Lhe earLh
1hlnk Zen
unlLe humanklnd
LlberaLe Lhe medla
use vldeoLape
43
Cyberneuc vldeo
8alndance
Corporauon
! Cyberneuc guerllla
warfare
! War ls educauon
! Self-cybernauon and
elecLronlc Zen (aul
8yan)
! Self-correcuon
! Were all poLenual
acLors
46
Cyberneuc vldeo
Cyberneuc guerllla
warfare (publlc)
vldeo communlues:
! 'collecuve use of vldeo
equlpmenL'
! 'soclal change on local
level' (war ls
educauon)
! 'cable Lelevlslon conLra
Lv-esLabllshmenL'
47
Cyberneuc vldeo
Soclale mlx Lussen publlek en lnformaue
Cyberneuc guerllla warfare and Lhe audlence
Pappenlngs: 9 evenlngs (new ?ork 13-23 okLober 1966)
ConsLrucue en LesLen van apparaLuur
!ohn Cage: varlauons vll (1966)
8oberL 8auschenberg: Cpen Score (1966)
48
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
8

DIA 43, 44 & 45
Nam June Paik:
Videoland on this spaceship Earth resembles the divided state of European countries before 1957.
Hij pleitte voor een verenigd videolandschap om een oorlog tegen te gaan. Hij wilde een
gelijkschakeling voor elektronische systemen en video als eenheidscommunicatiemiddel.
Global Groove uit 1973 is een filmpje van hem. Make peace not war is een belangrijk motto, eenheid van
de mensheid moest nagestreefd worden.DIA 46
Tijdschrift werd opgericht: radical software door de Raindance Corporation. Het streven was een guerilla
oorlog: cybernetic guerilla warfare. War is education. Self-cybernatino and electronic zen. Die warfare
begon dus met video communities: collective use of video equipment. Social change on local level (war is
education) en kabeltelevisie.


DIA 47 & 48
Het publiek werd betrokken bij de performances, de happenings. In 1966 werden een heleboel
kunstenaars, technici en publiek in een hal gezet waar opvoeringen werden uitgevoerd, dat is weer dat 9
evenings. Zoiets unieks, die samenwerking is daarna nooit meer zo voorgekomen.
>> Op Oerol zie je dat ook nog een beetje terug >> participatie publiek + technologie van kunstenaars

MG - HC 19 - Cybernetica .
9
Cyberneuc vldeo
sychologlsche mlx Lussen geesL en machlne

49
Cyberneuc vldeo
Lrlc Slegel
sychedelevlslon
(1968-1969)
l've been Lhlnklng of a
Lelevlslon sysLem whlch would
Lake lmpulses from a human
belng Lhrough elecLrodes ln a
posluve feedback loop: Lhe
person would be able Lo waLch
hls own neurologlcal reacuons
Lo Lhe vldeo pauerns and vldeo
lnformauon generaLors
acuvaLed by hlmself. (Lxpanded
Clnema: 316)
30
Cyberneuc vldeo

"l see Lelevlslon as brlnglng psychology lnLo Lhe
cyberneuc LwenLy-rsL cenLury. l see Lelevlslon as
a psychlc heallng medlum creaung mass cosmlc
consclousness, awakenlng hlgher levels of Lhe
mlnd, brlnglng awareness of Lhe soul." (Lrlc Slegel ln Lxpanded
Clnema: 314)
31
Cyberneuc vldeo
Les Levine: Contact: A Cybernetic Sculpture, 1969
32
Cyberneuc vldeo
sychologlsche mlx Lussen geesL en machlne
Les Levlne:
lL ls a responslve mechanlsm and lLs personallLy
reecLs Lhe amLudes of lLs vlewers. lf Lhey are angry,
Lhe plece looks angry. ConLacL ls made noL only
beLween you and your lmage, buL how you feel abouL
your lmage, and how you feel abouL LhaL lmage ln
relauonshlp Lo Lhe Lhlngs around you. 1he clrculL ls
open. ln Lhls sysLem Lhe people are Lhe soware
Cene ?oungblood: LxAnuLu ClnLMA, 1970, pp.338-341 (Closed-ClrculL 1elevlslon and 1eledynamlc LnvlronmenLs)
33
Cyberneuc vldeo
lrank Clleue & lra Schnelder: Whlpe Cycle (1969)
34
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
9

DIA 50 & 51
Psychedelevision van Eric Siegel (zie citaat op de dia slide)DIA 52, 53, 54 & 55
Les Levine maakte een kunstwerk (contact, kubus, 12 cameras.. ) met betrekking tot de feedback loop.

Wat is er nou zo belangrijk aan:
De integratie van het publiek met de informatie
Gentegreerde live videofeedback
Waarnemer en waargenomen vormen een identiteit
>> nabootsing van emoties, waarin mensen de software zijn..

Ok.. ik snap dit hc gewoon niet zo goed.. kgeef het op..
MG - HC 19 - Cybernetica .
10
Cyberneuc vldeo
sychologlsche mlx Lussen geesL en machlne
! Poward Wlse gallery n? 1969
! lnLegraue van heL publlek meL de lnformaue
! CelnLegreerde llve vldeofeedback
! Waarnemer en waargenomene vormen een ldenuLelL
! Mlxlng lnslde en ouLslde (mblus band)
33
Cyberneuc vldeo
sychologlsche mlx Lussen geesL en machlne
8ruce naumann: Llve 1aped vldeo Corrldor (1969-1970)
Llve Laped vldeo Corrldor
8ezoekers vldeo

! CelnLegreerde llve vldeofeedback
! Waarnemer en waargenomene vormen een ldenuLelL
! Mlxlng lnslde en ouLslde (mblus band)
36
Strum me like a guitar blow out my amplifier
When you hear some feedback going take it higher
Cranck it up give it to me come on
Cranck it up give it to me come on
Im gonna feedback feedback oh
feedback feedback oh
Cranck it up give it to me come on
Cranck it up give it to me come on
Im gonna feedback feedback oh
feedback feedback oh


37
$%&'(!)%*+,'%&%-'*!./""!0!12!"34!256%7-%8'+!9'&%:!
10

DIA 56
Bruce Naumann: Live Taped Video Corridor (1969-1970).

Concluderend:
Die band zorgt ervoor dat er nog een heleboel onderzoek wordt gedaan naar dat cybernetische
gebeuren. Videokunst heeft kunnen leiden naar de ik-cultuur.

Bestaat videokunst nog? Niet echt, want video is er niet echt meer.
Het is tijd voor een nieuwe input.


DIA 57
KORTOM, feedback..